Вы находитесь на странице: 1из 1

...... ,....

Srirastu
TIRUMALA TtRUPATI DEVASTHANAMS, TIRUPATI
GOVINDA, NAMAVALI
Anata Raksh'I aka
Apadbhandhava
Govinda

Vajrakavachadhara Govinda
Sri Srinivasa Govinda Govinda Vijayantimala Govinda
Sri Venkatesa Govinda Saranagatavatsala Govinda Vaddikasulavada Govinda
Bhakthavatsala Govinda Karunasagara Govinda Vasudevatanaya Govinda
Bhagavata Priya Govinda Govinda Hari Govinda Bilvapatrarchita Govinda
Nity�nirmala =- Govinda Gokulanandana Govin shwka samstuta
·.�,.
_f
. -" �
Govinda
1 Nilameghasyama Govinda kamaladala'k§na Govinda Sfripumrupa -- . - Govinda
; Purana Purusha Govinda Kamitaphala�ata Govinda Sivakesavam·urti Govinda
Pundarikaksha Govinda Papavina�haka Govinda Brahmandarupa Govinda
Govina'a Har/ Govinda Pahi Murare Govinda Bhaktarakshaka Govinda
Gokulanandana Govinda Srimudrankita Govinda Govinda Hari G ovinda
1
Nandanandana Govinda Srivatsankita Govinda Gokulanandana G ovinda
Navanitachora Govinda Dharaninayaka Govinda
Dinakarateja Nityakalyana Govinda
Pasupalaka Sri Govinda Govinda
�. Govinda Hari Nirajanabha Govinda
Papavimochana Govinda Govinda
Hathiramapriya Govinda
Dushtasamhara Govinda - GokuJanandana Govinda
Harisarvottama Govinda
Durita nivarana Govinda Padmavati Priya Govinda Janardhanamu rti Govinda
Sishtaparipalaka Govinda Prasannamurti Govinda Jagatsakshirupa Govinda
Kashtanivarana Govinda Abhayahasta Pradarsana G9vinda Abhishekapriya Govinda
Govinda Hari Govinda Martyavatara Govinda Ap_annivarana Govinda
Gokulanandana Govinda Sankha Chakradhara Govinda Govinda
....... - - Hari
-- Gov.i.mJ_a_ �
va1ra-makuraonara Gokulanandana Govinda
/ Virajatirtha - .,, Govinda
· Varaha_rnurtivi Govinda
1
Gopijanalol-a _ Govinda
Virodhimardhana _Govlnda
.... -Ratnakirita Govinda
Govinda Hari Govinda Ramanujanuta Govinda
Govardhanoddhara Govinda -Goku/anandana Govinda Svayam Prakasha Govinda
Dasarathanandana Govinda 'Y
Asritapaksha Govinda '
1 Salagrarr,ipc:trara Govinda
Dasamukha m a - rdana G6vinda Nityasubhaprada - Govinda \
Sahasranama , Govinda
Pakshivahana Govinda Nikhila Lokesha Govinda . i
Lakshmivalla'bha Govinda
Pandavaprfya Govinda Anandarupa · Govinda
Lakshmanagr,aja Govinda
Govinda Hari Govinda 'Adyantarahita Govinda
Kasturitilaka Govinda
Gokulanandana Govinda Govinda Hari Govinda
KanchanambaradharaGovinda
Matsyakurma Govinda Garudavahana Govinda Gokulanandana Govinda
Madhusudana Hari Govinda Gajaraja Rakshaka Govinda I haparadayaka
Varahanarasimha Govinda Govinda Hari Govinda lbharajarakshaka
Vamana Bhrugurama Govinda Gokulanandana Govinda Paramadayalo
Ba/aramanuja Govinda l----
.a11<1anara Govinda \1aradhi ovind�
Venuganapriya Govinda Govinda Tulasivanamafa
Edukon Seshadrinilaya Govinda
Venkataramana Govinda Govinda
Ekaswarupa Seshasayivi Govinda
Govinda Hari Govinda Govinda
Sri Ramakrishna Srinivasa Sri Govinda
Gokulanandana Govinda
Raghukulan�dana Govinda Sri Venkatesa Govinda
Sitanayaka Govinda P rathyaks�eva Govinda
Govlnda Hari Govinda
Paramadayik�ra Govinda da
Srithaparipalaka Govinda Gokulanandana Govin
- ri Govinda
1
Oharidrajanaposhaka Govinda
dana Govinda
......
, Dharmasamsthapaka Govinda