Вы находитесь на странице: 1из 50

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА

ТЕМАТА
„ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА“
8 ОДД.
ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ
ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ
ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ .
СИТЕ ЗАДАЧИ СЕ ПОДЕЛЕНИ ВО ДВЕ НИВОА.

ИМ ПРЕПОРАЧУВАМ НА УЧЕНИЦИТЕ
НАЈПРВИН ДА ГИ РЕШАТ ЗАДАЧИТЕ ОД
ПРВОТО НИВО, А ПОТОА ДА ПРЕМИНАТ НА
ЗАДАЧИТЕ ОД ВТОРОТО НИВО.
УСПЕШНА РАБОТА!!!
1 НИВО

ПРИЗМА

1. КОЛКУ ЛИТРИ ВОДА СОБИРА


КОЦКА СО РАБ А) 8 СМ Б) 0,5 М
2. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА КВАДАР СО
ДИМЕНЗИИ 5СМ; 0,6 DМ И 12СМ.
3. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ПРАВИЛНА
ТРИАГОЛНА ПРИЗМА СО ОСНОВЕН
РАБ 4DМ И ВИСИНА 8 DМ.
4. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ПРАВИЛНА
ЧЕТИРИАГОЛНА ПРИЗМА СО
ОСНОВЕН РАБ 5DМ И ВИСИНА 12 СМ.
5. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ПРАВИЛНА
ШЕСТАГОЛНА ПРИЗМА СО ОСНОВЕН
РАБ 8DМ И ВИСИНА 15 СМ.
ПИРАМИДА

6. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА НА
ПРАВИЛНА ТРИАГОЛНА ПИРАМИДА
СО ОСНОВЕН РАБ 10СМ И АПОТЕМА
13СМ.
7. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА НА
ПРАВИЛНА ЧЕТИРИАГОЛНА
ПИРАМИДА СО ОСНОВЕН РАБ 12СМ И
АПОТЕМА 10СМ.
8. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА НА
ПРАВИЛНА ШЕСТАГОЛНА
ПИРАМИДА СО ОСНОВЕН РАБ 10СМ
И АПОТЕМА 15СМ
9. ПРЕСМЕТАЈ ВОЛУМЕН НА
ПРАВИЛНА ТРИАГОЛНА ПИРАМИДА
СО ОСНОВЕН РАБ 12СМ И ВИСИНА
20СМ.
10. ПРЕСМЕТАЈ ВОЛУМЕН НА
ПРАВИЛНА ЧЕТИРИАГОЛНА
ПИРАМИДА СО ОСНОВЕН РАБ 9СМ И
ВИСИНА 15СМ
ЦИЛИНДАР

11. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И


ВОЛУМЕН НА ЦИЛИНДАР СО РАДИУС 8
СМ И ВИСИНА 2,5DМ.
12. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА РАМНОСТРАН
ЦИЛИНДАР СО РАДИУС 10 СМ .
13. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА РАМНОСТРАН
ЦИЛИНДАР СО ВИСИНА 2DМ.
14. РАМНОСТРАН ЦИЛИНДАР
ИМА ВОЛУМЕН 54Π. КОЛКУ
ИЗНЕСУВА РАДИУСОТ НА
ЦИЛИНДАРОТ ?
15. ЦИЛИНДАР СО РАДИУС 1,2 DМ
ИМА ВИСИНА 16 СМ.КОЛКУ
ИЗНЕСУВА НЕГОВАТА БОЧНА
ПЛОШТИНА?
КОНУC

16. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И


ВОЛУМЕН НА КОНУС СО РАДИУС 5
СМ И ГЕНЕРАТРИСА 13 СМ.
17. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА РАМНОСТРАН КОНУС
СО РАДИУС 2,4 DМ .
18. ПРЕСМЕТАЈ БОЧНА
ПЛОШТИНА НА КОНУС СО
РАДИУС 42 СМ И ГЕНЕРАТРИСА
45 СМ.
19. РАМНОСТРАН КОНУС ИМА
ПЛОШТИНА
243cm 2

ПРЕСМЕТАЈ ГО РАДИУСОТ НА КОНУСОТ


20. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА РАМНОСТРАН
КОНУС СО ГЕНЕРАТРИСА 3,4 DМ
ТОПКА
21. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ТОПКА АКО
НЕЈЗИНИОТ ДИЈАМЕТАР Е 12 СМ.
22. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА
НА ТОПКА АКО ПЛОШТИНАТА
НА ЕДЕН НЕЈЗИН ГОЛЕМ КРУГ Е
2
314cm
23. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ТОПКА АКО
НЕЈЗИНИОТ РАДИУС Е 6 СМ.
ДОКОЛКУ УСПЕШНО ГИ РЕШИ
ЗАДАЧИТЕ ОД НИВО 1 МОЖЕШ ДА
ПРЕМИНЕШ НА ЗАДАЧИТЕ ОД
НИВО 2.
СО СРЕЌА!!!
2 НИВО ПРИЗМА

1. РАБОВИТЕ НА ЕДЕН КВАДАР СЕ


ВО РАЗМЕР 3:4:5 . ПРЕСМЕТАЈ ГО
ВОЛУМЕНОТ АКО НЕГОВАТА
.
2
ПЛОШТИНА Е 94cm
2. ПЛОШТИНАТА НА ЕДНА
2
КОЦКА Е 294cm .ПРЕСМЕТАЈ
ГИ РАБОТ И ДИЈАГОНАЛАТА НА
КОЦКАТА.
3. ДАДЕНА Е ПРАВА ПРИЗМА СО
ВИСИНА 15 СМ. ДА СЕ ПРЕСМЕТА
ВОЛУМЕНОТ АКО НЕЈЗИНАТА
ОСНОВА Е РОМБ СО ДИЈАГОНАЛИ 8
СМ И 6 СМ.
4. ПРАВА ПРИЗМА СО ВИСИНА 10
СМ ИМА ЗА ОСНОВА ПРАВОАГОЛЕН
ТРИАГОЛНИК СО КАТЕТИ 6СМ И 4СМ.
ДА СЕ ПРЕСМЕТА ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ТАА ПРИЗМА.
5. КОЛКУ Е ВИСОКА ПРАВИЛНА
ШЕСТАГОЛНА ПРИЗМА СО
ОСНОВЕН РАБ 6 СМ И ВОЛУМЕН
3
1260cm
ПИРАМИДА
6. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА НА
ПРАВИЛНА ТРИАГОЛНА ПИРАМИДА
СО ОСНОВЕН РАБ 10СМ И БОЧЕН РАБ
13СМ.
7. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА НА
ПРАВИЛНА ЧЕТИРИАГОЛНА ПИРАМИДА
СО ОСНОВЕН РАБ12СМ И БОЧЕН РАБ
10СМ.
8. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА НА
ПРАВИЛНА ШЕСТАГОЛНА
ПИРАМИДА СО ВИСИНА 3 DМ И
АПОТЕМА 6СМ.
9. ОСНОВАТА НА ЕДНА ПИРАМИДА
Е ПРАВОАГОЛНИК СО СТРАНИ 9 СМ И
12 СМ А СЕКОЈ БОЧЕН РАБ ИМА 12,5
СМ. ПРЕСМЕТАЈ ГИ ВОЛУМЕНОТ И
ПЛОШТИНАТА НА ПИРАМИДАТА.
10. ПРАВИЛНА ЧЕТИРИАГОЛНА
ПИРАМИДА ИМА ОСНОВЕН РАБ 20
СМ И ВОЛУМЕН
ПРЕСМЕТАЈ ГИ ВИСИНАТА И
ПЛОШТИНАТА НА ПИРАМИДАТА.
ЦИЛИНДАР
11. ВИСИНАТА НА ЦИЛИНДАРОТ Е 6 СМ ,А
НЕГОВАТА БОЧНА ПОВРШИНА МОЖЕДА СЕ
РАЗВИЕ ВО ПРАВОАГОЛНИК СО ДИЈАГОНАЛА
10 СМ.ДА СЕ ПРЕСМЕТА ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ЦИЛИНДАРОТ.
12. ДИЈАГОНАЛАТА НА ОСНИОТ
ПРЕСЕК НА ЕДЕН ЦИЛИНДАР ШТО Е
ВИСОК 8 СМ ИЗНЕСУВА 10 СМ.
ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
НА ЦИЛИНДАРОТ.
13. ПРЕСМЕТАЈ ПЛОШТИНА И
ВОЛУМЕН НА ЦИЛИНДАР СО БОЧНА
ПЛОШТИНА И ВИСИНА 15 СМ.
14. РАМНОСТРАН ЦИЛИНДАР ИМА
ПЛОШТИНА 1350 ОПРЕДЕЛИ ГО
НЕГОВИОТ ВОЛУМЕН.
.

15. КОЛКУ ЛИТРИ ВОДА СОБИРА


ЕДНО БУРЕ ВО ФОРМА НА ЦИЛИНДАР
СО ПЛОШТИНА НА ОСНОВАТА 3000cm 2

И ВИСИНА 1m
КОНУС
16. ОСНИОТ ПРЕСЕК НА ЕДЕН
КОНУС ИМА ПЛОШТИНА 18 ,48 cm
2

А ВИСИНАТА Е 5,6 СМ.ПРЕСМЕТАЈ


ГО ВОЛУМЕНОТ.
17. ВОЛУМЕН НА КОНУС СО ВИСИНА
20СМ Е 1500cm .ПРЕСМЕТАЈ ЈА
3

ПЛОШТИНАТА НА КОНУСОТ.
18. ПРАВОАГОЛЕН ТРИАГОЛНИК СО
КАТЕТИ 5 СМ И 12 СМ РОТИРА ОКОЛУ
ПОГОЛЕМАТА КАТЕТА.ДА СЕ
ПРЕСМЕТА ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
НА ДОБИЕНОТО ТЕЛО.
19. ДА СЕ ПРЕСМЕТА ПЛОШТИНА
И ВОЛУМЕН НА КОНУС АКО БОЧНАТА
ПЛОШТИНА ИЗНЕСУВА 175cm 2
И РАДИУС 7 СМ.
20. ПЕРИМЕТАРОТ НА ОСНОВАТА
НА ЕДЕН КОНУС Е 314ММ А
ГЕНЕРАТРИСАТА Е 13 СМ ДА СЕ
НАЈДЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН.
ТОПКА
21.ПРЕСМЕТАЈ ВОЛУМЕН НА ЕДНА
ТОПКА СО ПЛОШТИНА 314cm .
2
22. ВО КОЦКА СО РАБ 6 СМ Е СТАВЕНА
ТОПКА КОЈА ГИ ДОПИРА СИТЕ ЅИДОВИ
НА КОЦКАТА.КОЛКАВА Е ПЛОШТИНАТА
НА ТОПКАТА?
ЗАДОВОЛСТВОТО Е НАЈГОЛЕМО АКО УСПЕЕМЕ ДА
РЕШИМЕ ПОВЕЌЕ ОД ОНА ШТО ГО ОЧЕКУВАВМЕ САМИ
ОД СЕБЕ. ОБИДЕТЕ СЕ !!! АКО СТИГНАВТЕ ДО ТУКА
ТОГАШ И ОВА НЕМА ДА ПРЕТСТАВУВА ПРОБЛЕМ.

НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КАНАЛ ДОЛГ 2 КМ


ИМА ФОРМА НА РАМНОКРАК ТРАПЕЗ СО
ОСНОВИ 6М И 10 М,А КРАК 2,9М. КОЛКУ
МЕТРИ КУБНИ ЗЕМЈА СЕ ИСФРЛЕНИ ПРИ
НЕГОВОТО КОПАЊЕ?
ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЈА ИЗРАБОТИ
ПРОФ.СНЕЖАНА ЗЛАТКОВСКА
ООУ„ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА

Вам также может понравиться