Вы находитесь на странице: 1из 2

RADICACIÓN

1. Indique el valor reducido de la expresión 24


√3+ √27 + √12 4
6
(√ 7 ) √3
8. Reduce:
(√3 √ 27 √3 81 ) 25

a) 14 b) 7 c) 17 d) 10 e) 19 a) 3 b) 6 c) 9 d) 15 e) 18

9. Simplifique

2. Calcule el valor de :
3 3 3
√72+ √72+√ 72+......
√ 250+ √ 432−√ 54 Q= √12− √12− √12−........
N= √3 128− 3√16 a) 16 b) 3 c) 6 d) ∞ e) 4
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 8
10. Simplifique:

3. Simplifique:
−18
√90+ √90+ √ 90+......
√30−√ 30−√ 30−........
[ √ x√x√x
]
5 4 3

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

M= √ x√x√x
3 4 5

Indique el exponente final de “x”

a) 12 b) 6 c) 3 d) 4 e) 5

√ x √x √x √ x
12 17 5 24 3
.

√x √ x √x √ x
40 3 3 2 5 −1

4. Simplifique: P= .

a) x b) 1 c) x2 d) √x e) x3

8
√x √x √ x
5. Reduce:
(√√ ) x4 x
a) x b) 2x c) x2 d) √x e) 2 √x
6. Indique el exponente de “x”

n
a nb n  a n c n  b n c n
W= a  n  b n  c n
n
a) 1 b) a c) ab d) abc e) abc

7. Halle a x b , si:
3 6
a=√ 2 . √ 2 . √ 2
6 4 3
√ 9. √ 9 . √ 9
b=20 5
√9 . √ 9
a) 6 b) 3 c) 4 d) 0 e) 8