Вы находитесь на странице: 1из 64

N-DIGITAL

√‰ËÁfi˜ ΔƒπΔ∏
ÁÈ· GPS 24 ¡√∂ªμƒπ√À
ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi 2009
∂π¢π∫√ ∂¡£∂Δ√ ∂Àƒø 1,30
www.tanea.gr
∂ªμO§π∞-
™Δ∏∫∞¡ ã∂™
6.500 ∞¶O
°Ú›Ë: ÏԢΤÙÔ ÙÒÚ·
Δπ™ ∂À¶∞£∂π™
Oª∞¢∂™
Î·È Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·
™∂§π¢∞ 11 ∫∞𠶃√™§∏æ∂π™ ∂•¶ƒ∂™ °π∞ 95 ∂¡Δ∞Δπ∫∂™

¶fiÏÂÌÔ˜ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ
Ì ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂȘ
KÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙË ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜

∫fiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·
ªÂ ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó
ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰·
ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ™·Ì·Ú¿.
™∂§π¢A 7

ÁÈ· 7 ÛÙ· 10 ‰¿ÓÂÈ· ∏ ∞™ºÀ•π∞ ÃΔÀ¶∞ Δ∏¡ ∞°√ƒ∞


∫ÔϤÁÈ·: ·Ú¿ÓÔÌÔ˜
Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¡.¢.
25.000
Ù· ηٷۯÂ̤ӷ π.Ã.
BfiÌ‚·
º¶∞ ÁÈ·
¶·Ú¿ÓÔÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ ¿‰ÂȘ ÛÙ· ÎÔϤÁÈ· Ë
·¯·›ÚÈ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜
ª
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛÂ
ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙ· ‰¿-
™∂§π¢A 16 £¤Ì· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ º¶∞
ÓÂÈ·, ηıÒ˜ 7 ÛÙȘ 10 ·ÈÙ‹- ™Δ∂°∞™Δπ∫∞ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫∞ ∫∞ƒΔ∂™ ∂√ƒΔ√¢∞¡∂π∞ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜
ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·È. ∫fi‚Ô˘Ó ™ÙÔ 12% Ù· «ª·¯·›ÚÈ» ºÚ¤ÓÔ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
∫∏ƒÀ•∂ ¶√§∂ª√ Δ√ ∫∫∂ 4 ÛÙȘ 10 ηı˘ÛÙÂÚÔ‡- ¤ˆ˜ 50% ʤÙÔ˜ ÏfiÁˆ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘
°π∞ Δ√ ∞™º∞§π™Δπ∫√ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙ· fiÚÈ· ÎÚ›Û˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡.

™∂§π¢∂™ 8, 53, 54 - 55

™∂§π¢∞
™∂§. 10
•‹ÏˆÛ 2 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ηÎÔÔ›ËÛË ∫∞π ƒπ¶∂™
00 3)
(™∂§.

ª∞ƒΔÀƒπ∞ ∫Oπ¡ø¡π∞
O ıËÛ·˘Úfi˜
Ù˘ ÎÔÚÈ¿˜ ªÂ ¤ÛˆÛÂ Ë Ì·ÛÙÔ- ¢ÂÓ Î¿Óˆ
«∫Ô›Ù·ÛÌ·» ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÚ·Ê›· ÛÙ· 40
·Í›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 165 ÂηÙ. ¢ÚÒ
ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚÈ¿. ™∂§π¢∞ 12 ‚‹Ì·
™∂§π¢A 13
¯ˆÚ›˜ ÙÔ
ÁÔ‡ÚÈ ÌÔ˘
Δ· Ê˘Ï·¯Ù¿ Î·È Ù· ÁÔ‡-
ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ
TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.


™∂§π¢∂™ 16-17


∂ƒ∂À¡∞

O ÈÔ Î·Îfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜


‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
™∂§π¢∂™ 14 -15
2 Δ· ¡¤· Û 5
. / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009
E¶IME§EIA: ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂÓȤÚ˘

Δ∞ ·ÔοÏÂÛ·Ó «ÂÏÏË- ÔÚÈ ∞ƒ∞°∂ ÙÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ


ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÓÈÎfi ∂ÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ». ªÂ- ˙Ô Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô˘
Ì·˙› Ì ÚÈο Â›Ó·È ·fi Ù· ·Ú- ÁÈÓfiÙ·Ó Ô ¯·Ìfi˜ ÌÂ
¯·ÈfiÙÂÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ-
ÙÂÛ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘
˘, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›· 20.000 ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘

Δ√ Δ∞•π¢π ¯ÚfiÓˆÓ! Δ· 118 ÔÚ˘¯Â›· Û 38 ÂÏÏË-


ÓÈο ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋
Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ

∞ƒÃπ∑∂π ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·. ∞fi Ù· ÛÏ¿Á¯Ó· Ù˘


Á˘ ‚Á‹Î·Ó ÔχÙÈÌ· ˘ÏÈο, Ì ٷ Ô-
Ô›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ô-
‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÁÈ·
ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ·
·˘Ù‹ ηÏ¿˙ÂÈ;

Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›
ÏÈÙÈÛÌfi Î·È Î¿Ï˘„·Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·- ∏ μԇϷ ∫¯·ÁÈ¿ ÛÙÔ˘˜ «¶ÚÔ‚ÔÏ›˜»
Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È Ë È- ÛÙË ™∂§. 6
ÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏ›
¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ¤ÚÁÔ. ∞ÀΔO Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi
∏ ª·›ÚË ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
Oƒπ∑O¡Δ∂™ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ
™∂§. 1/19 Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ηÈ
ÔÈ È‰¤Â˜, ·ÏÏ¿ Ë
Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ
■ [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] Î·È ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋
[ 20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ] ȉÂÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜
Î·È ÈÛfiÙËÙ·˜.
¶∞™O∫ O °ÈÒÚÁÔ˜ ™È·Î·ÓÙ¿Ú˘ ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË
ÕÔ„Ë» ÛÙË ™∂§. 6
∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿,
∏ ™Ã∂™∏ Ì ÙË
øÚ·›· Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË: ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ı· ÌËÙÚÈ΋ ÛÔ˘ ÁÏÒÛÛ·
ÙÔ˘˜ ‚Á¿˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÌËÙÚÈ΋
ı· ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ OÌ¿‰· Î·È ÛÙÔÚÁ‹. ∂ΛÓË Ì ÌÈ·
Ã∏™ΔO™ ƒO∑∞- ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È Ô Î. ͤÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘
∫∏™: ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi η٤ÎÙËÛ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋. °È· Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ‰ÂÓ
¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¢ÈηȈ̿-
ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ¤- ªÂ ÙÈÌ‹ ·ÚΛ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏

¡∂∞ ¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚Ô-


Ï‹ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘
ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ù· ÙÂ-
¡ÂfiÎÔÔ˜ ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ·Á¿Ë Î·È ıÂÚ·›· Ì·˙›.
÷ڿ Î·È ·Ó¿ÁÎË.
O °Î·˙̤ÓÙ ∫·Ï¿ÓÈ ÛÙÔ˘˜

À√ƒ∫∏ ÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ¯Úfi-


ÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ·
‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ∂ÏÏ¿-
∞¡ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÂÓ¿-
ÚÈÔ Ó· Á˘Ú›˙ÂÙ·È Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘-
ÓÙ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÚ›˙Ô-
ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ
«Rooms 2009», ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «St
George Lycabettus», ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ô-
Oƒπ∑O¡Δ∂™ ÛÙË ™∂§. 2/20

™∂ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·
∂∫¢√™∏ 2009 ‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·‰˘-
ӷ̛˜, ·ÏÏ¿ ‚ÂÏÙÈÒ-
ÓÙ¤˜ Û·˜ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ı·ً Î·È ÂÁÒ
ı· ‚ÔËı‹Ûˆ. O ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜
Ô›Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ÂÚÁ·-
ÛÙ‹ÚÈ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ
¤Î·Ó ÂÓ‹ÓÙ·
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜
ÓÂÙ·È. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Δ˙ÈÌ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶¤ÌÙË. ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó·
¶ƒ√∞πƒ∂Δπ∫∞ ª∂ 2ú ∂¶π¶§∂√¡ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎ- ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù·
Fox Filmed Entertainment, ÂÍËÁ› ∏ ŒÊË º·Ï›‰· ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™
ÎÚÂÌÔ‡Ó 110.000 ˘- ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ ‚Ϥ- ÛÙË ™∂§. 6/24 ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘
Ôı¤ÛÂȘ. OÈ ÂÚÈÛ- Ô˘Ó ÙÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ·fi Ôχ... Ì·- ÚÔοÏÂÛ ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·. O
4, 13, 15, 23, 30 ÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÎÚÈ¿. ∞º∏™Δ∂ Ù· ·È‰È¿ Û·˜ Ó· ΢ÏÈ- Δ˙¤Ë̘ ¶¿ÚÙÚÈÙ˙, 57 ¯ÚfiÓˆÓ Û‹ÌÂÚ·,
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ∫¿ÁÈÔ ÛÙÔ‡Ó ÛÙË Ï¿ÛË. ªË Á›ÓÂÛÙ ̷ÓÈ·- ·Ó¤Ï·‚ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ
ƒˆÛ›·˜. ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™ ÛÙË ÎÔ› Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ηӿÏÈ Five. °È·Ù› Ô
OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» ™∂§. 4/22 Û·˜. ∏ ‚ÚÒÌ· ÙÔ‡˜ οÓÂÈ Î·Ïfi. ∞Ó·- ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
925, 926, 637 Ù˘ ª›Ó·˜ Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏ· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È fi¯È ÙËÓ
ªÔ˘Ûٿη ÛÙË ª¶Oƒ∂π Ë Ù¤¯ÓË Ó· ·Ó·‰Âȯı› Û ·Ûı¤ÓÂȘ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿- ÔÌÔÚÊÈ¿.
™∂§. 47 ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘; ∞ÛÊ·- ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. O °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ·
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/26. ÏÒ˜, ··ÓÙÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ™∂§. 50 «¶ÚfiÛˆ·» ÛÙË ™∂§. 52

ΔƒπΔ∏
∫·ÈÚfi˜ AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙÔ www.tanea.gr/kairos

24
¡√∂ªμƒπ√À 2009
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
¡ÂÊÒÛÂȘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹- 17ÆC 16ÆC
[ ∞Àƒπ√ ]
¡ÂÊÒÛÂȘ ÌÂ
[ ¶¤ÌÙË 26/11 ]
∞›ıÚÈÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÌÂ
∫Ï‹ÌÂÓÙÔ˜ ƒÒÌ˘, ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤- 15ÆC
Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Ï›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒ-
∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜, ∂ÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÙȘ 3
ºÈÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì. 3 ı· ÛËÌÂȈ- ÛÂȘ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ηÈ
ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· 17ÆC Ù· ÓfiÙÈ·. OÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔ
2 ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ 4
ANATO§H H§IOY: 7.15 ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Â- ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ∞ÈÁ·›Ô ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fi-
3
¢Y™H H§IOY: 17.08 ÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 18ÆC 3 Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ÚÂÈÔÈ 3 Ì 5 ªˆÊfiÚ,
¶ÚÒÙÔ Δ¤Ù·ÚÙÔ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË. 20ÆC ·fiÁÂ˘Ì· ı· 3 ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı·
∞ΔΔπ∫∏ ˘¿ÚÍÂÈ ‚·ı- ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.
¢∞∫ΔÀ§π√™ 5
3
ÌÈ·›· ‚ÂÏÙ›ˆ-
∞›ıÚÈÔ˜ Ô Î·ÈÚfi˜. ÕÓÂÌÔÈ 5 [ ¶·Ú·Û΢‹ 27/11]
ÛË. ∏ ıÂÚÌÔ-
·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, 21ÆC ÎÚ·Û›· ˆÛÙfi- §›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘
ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ¤ˆ˜ 4 ªˆÊfiÚ. 5
ÛÔ ı· ÛËÌÂÈÒ- ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ‚fi-
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Ó- 21ÆC 3 3
ÛÂÈ ÙÒÛË. ÚÂÈ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È
™‹ÌÂÚ· Ù· ˙˘Á¿ ı› ·fi 7 ¤ˆ˜ Î·È 21ÆC. 2 5
5 ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈ-
·‡ÚÈÔ Ù· ÌÔÓ¿ £∂™™∞§O¡π∫∏ ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜.
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·- §›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ 4 OÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó
Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· ›- 3 3 19ÆC 5 5 ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο ·-
Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ-
΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ‰È·Û΢‹ ·- Ó·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ÎfiÌË Î·È 6 ªˆÊfiÚ. ∏
fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂ-
√È ¿ÓÂÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿- 5 2 ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ·-
Ú›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈ-
Îfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·- ÛÔ˘Ó Ù· 4 ªˆÊfiÚ Î·È Ë 20ÆC ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.
Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘
ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ 17ÆC. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N.¢.
3565/1956 Î·È 4254, 1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜
ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 59-60 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 62 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 7/41 - 8/42 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 9/43 - 11/45 ñ ™∫∞∫π Û. 61 ñ SUDOKU Û. 61
3

EÏÏ¿‰·
ΔÚ›ÙË [ ƒπ¶∂™ ]
24
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
2009
∞˘ı·ÈÚÂÛ›·
Δ∞ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜ ηÈ
·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
[ ∂°ƒ∞æ∞¡ ] ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÓÔ-
̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜
ÌÂÚ›‰·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó Ï‹ÁÌ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÒÌ· Ù˘
∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.
∂∫£∂ΔOÀ¡ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ˘Ô-
ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

ÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-


°È¿ÓÓ˘ ∫. ÎÔ‡ Ì·˜ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜.

¶ÚÂÙÂÓÙ¤Ú˘ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› ÔÏϤ˜


ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹-
(Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-
ÛË, ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È «ÛÙËÓ ∂-
ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ŒÏÏË-
ÓÙ·ÙÈ΋» Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜) Ó˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Â-


ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓË-
Âȉ‹ ηÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔ-
Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÎÔ‡˜, ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ‹
ÚÔÛÁÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÚË-
ÙÔÚÈ΋ Ù˘ ÛÙË ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Ú·Á- ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›·.
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ [ Δ√ ™Δπ°ª∞ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™ ]
ÔÏÏÔ› ÛÙÔ ¶∞™O∫ ‰ÂÓ ÙÔ ıˆ- ΔO ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·

¶∞ª∂ ÁÈ·...
ÚÔ‡Ó ·Ó·Áη›Ô. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÙfiÛÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ fi-
¯ÒÚ· ÌÔÚ› «Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂-
ÓÙ·ÙÈ΋» ÂÚ›Ô˘ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÔ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ¿ÙÔ˘. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È! ™ÒÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ó· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÔÓÙ·È
¢ÂÓ ·ÚΛ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ-
΋, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛ¿- ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ì ·Ô-
ıÂÈ·. ∏ ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ ˘„ËÏfi Ô-
ÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤Ú-
ÓËÛË. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌϤÎÂ-
Ù·È Û ·ÏÈÓˆ‰›Â˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÌÂ
ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘-
ÌÂÙˆÈ΋ Ù¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó·
ÌËÓ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È ÔÈÓ¤˜ - ¯¿‰È·.
°π∞ ÙÔ‡ÙÔ ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘
ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ «ÍÂ¿ÁˆÛ·Ó» ÚÔ-
ÙÔ‡ Î·Ó ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË!
Μπλόκο από το ΚΚΕ στον διάλογο για το Ασφαλιστικό ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË,
OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ıˆڋıËÎ·Ó ÂÚ›- ªÔÚ› ¿·ÓÙ˜ – ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÏ‹ÚË ·Ï-
Ô˘ ¤Ó‰ÂÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıË-
Û›·˜. §¿ıÔ˜! ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡- ÎfiÌÌ·Ù· – Ó· ›¯·Ó ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ï·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
ÙÂÚË ·Ó·ÈÛıËÛ›· ·fi ÙÔ Ó· ·Ê‹- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÈ· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙÔ˘ ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›·
ÓÂȘ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ¯ÒÚ· Ó· ‚Ô˘- ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿... ÙÔ ∫∫∂ ¿ÏÏ· fiÚÈÛÂ!
ÏÈ¿˙ÂÈ ÂÂȉ‹ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· Î·È ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Èη-
‰È¿ÛˆÛ˘ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Δ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ¢. ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÓÔÔÈ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ·›ÛıËÌ·.
„ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∫·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÚÔ˚‰›· ·fi ÙÔ Ó· ηÏ-

ª
¤Ûˆ Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ¶O§À ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÒ˜ ¤‰ˆÛ ηÈ
ÏÈÂÚÁ›˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ¤ÎÏÂÈÛ ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜ fi-


ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ϙ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·- ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ ÂÓÓÔ› ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹,
‰È¿ Ù˘ ÔÌÔÈÔ·ıËÙÈ΋˜. Û›·˜, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙȘ Û˘Ó·-
ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹-
Ì ÙÔ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·-
«ΔÔ μ‹Ì·» ̤ۈ˜ ÂÎÙfi˜ ∂§.∞™. ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-
EPA / YOSSI ZAMIR

Á·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰È·Î‹Ú˘Í ˆ˜ «ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ··-


ÓÙ¿Ì Ì fiÏÂÌÔ» – ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÎÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓ ηٷÁÁÂ-
ETO™ 64Ô fiÙÈ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Ï›· fiÙÈ Î·ÎÔÔ›ËÛ·Ó Ì›· ÌËÙ¤Ú·
AP. ºY§§OY 19.591 ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ – Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Â-
I¢PYTH™: ¢HM. §AM¶PAKH™ ¿Ó ¤Ó· ÎfiÌÌ· ı· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘.
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™.: Ã. ¢HM. §AM¶PAKH™ ÏfiÁÔ˘ ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ¬ ∫ÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË Ã·Ì¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·-
EK¢OTH™ - ¢IEY£YNTH™: ¶. π. ∫∞æ∏™ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜, ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ °ÎÈÏ¿ÓÙ ™·Ï›Ù (ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ΔO Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™: B. °P. NIKO§O¶OY§O™ Ì ÎÚ˘Ê¿ Ú·ÓÙ‚ԇ... ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ÙÈ̈ڛ· fiÛˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·-
¢IEY£YNTH™ ™YNTA•∏™: ∏§. ∫. ª∞Δ™π∫∞™
¡. §. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∂¡ Δø ª∂Δ∞•À, ·ÛÊ˘Í›· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·) Ì 350-450
APXI™YNTAKTE™:
∂À∞°°. ™Δ. §π∞§π√ÀΔ∏™ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ‚¿- ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ Ê˘- ÓÔÌÔ‡Ó ‹ οÓÔ˘Ó Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÍÔ˘-
™Δ∂º. ™Δ. Δ∑∞¡∞∫∏™ ˙ÔÓÙ·˜ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ì·¯·›ÚÈ Û ηٷӷ- ϷΤ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Û‡Ìʈ- Û›·˜. ∂›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ôχ ÛÔ‚·Úfi-
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË ∞.∂. ψÙÈο Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2009 Ó· Ì ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÔÈ
ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 17 ‰ÈÛ. ÏÈÁfiÙÂÚ· Û ÙÂÚÔ.
¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, ¡Ô¿Ì ηÈ
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢. §·ÌÚ¿Î˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶.
Û¯¤ÛË Ì ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ – ∞‚›‚È ™·Ï›Ù, ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜
æ˘¯¿Ú˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘- Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÌÊÚ·ÁÌ· Û ¯ÈÏÈ¿- ∫∞π ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜.
ÛÙËÓ ∫ÓÂÛ¤Ù, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂ-
ÏÔ˜. ª¤ÏË: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ π. ∫·„‹˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ °È·Ó-
Ê·Ï‹˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙË ÛÙÚ‚ϋ ¿-
Ó›ÙÛ˘, ΔÚ‡ÊˆÓ π. ∫Ô˘Ù·Ï›‰Ë˜, πˆ¿ÓÓ˘ ª¿ÓÔ˜, ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê· Ù· ‰¿-
™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¡¤˙˘, πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ú¿Û¯Ë˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÓÂÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ», ›Ù ÚfiÎÂÈ- Ô„Ë ÂÚ› «Ú·ÈÙÒÚˆÓ» Ô˘ ¤¯ÂÈ
¶ÂÊ¿Ó˘, μ›ÎÙˆÚ ƒ¤ÛÙ˘, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÚÈʇÏÏ˘, Ù·È ÁÈ· ηٷӷψÙÈο Î·È ÁÈ· ¯Ú¤Ë ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÈÙÂÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜.
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Ù. æ˘¯¿Ú˘, Juan Luis Cebrian, ηÏÏÈÂÚÁËı› – ΢ڛˆ˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë
Jean-Marie Colombani
›Ù ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο – Ô˘ ̤¯ÚÈ Úfi- O ¶ƒø£À¶OÀƒ°O™, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ
ÛÊ·Ù· ‹Ù·Ó ÈÔ... ·ÓıÂÎÙÈο. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈ- ÕÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈ- ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.
°ƒ∞º∂π∞: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, T.∫. 115 28, A£HNA Îfi, Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓË- ÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜, ¤Î·Ó ¯ı˜ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙËÓ ¶·-
Δ∏§∂ºø¡∞: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000
FAX: (211)36.58.301
Û˘¯›· Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ Î·È ÔÈ Â›- Ú·Û΢‹ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ- ∞ÀΔ∏ ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ú¤ÂÈ
‰ÔÍÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜. ÛηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ηÈ
INTERNET: http://www.tanea.gr
™ΔO ¶§∞π™πO ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi, Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·
ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓË-
http://digital.tanea.gr
e-mail: info@tanea.gr Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó fï˜ Î·È ‰ÈÌÂÚ›˜ ÛË, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì›· ∞ÛÙ˘ÓÔ-
∫ø¢π∫√™ ∂§Δ∞: 1767 º¶∞ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÈ·- Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ – ηÈ, ‚‚·›ˆ˜, ÔÈ Î.Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘
ÙÚÔ‡˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ·
Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ ı· Û¤‚ÂÙ·È
¶∞ƒ∞°ø°∏ & ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏:
ªULTIMEDIA ∞.∂. ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Â- ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ FYROM. Î·È ı· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.
°ƒ∞ªª∞Δ∞
™Δπ™ ª∞Δπ∂™ 4 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜
[ E›·Ó ]
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÈÈÏ‹ £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜
(Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘
°ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘

O
ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜.
O ¢. ∫˘ÚÈ·˙‹˜, μÔÛfiÚÔ˘ ¡.¢., ÛÙÔ Ú·‰Èfiʈ- ¡.¢., ÛÙÔ Ú·‰Èfiʈ-
111, ∫·ÏÔÁÚ¤˙·, ÁÚ¿ÊÂÈ: (Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ- ÓÔ Ù˘ ¡∂Δ) ÓÔ Ù˘ ¡∂Δ)
«OÈ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ·˘Ù·¿Ù˜ ‚Ô‡- ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘-
ÏÈ·Í·Ó ÙË ¡Ô˘‰Ô‡Ï·! ΔÈ Ó· ÚˆÙÔ- «Ÿ,ÙÈ Î·Ù·„‹ÊÈÛ «∏ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÙ·È-
Û˘, ÛÙÔÓ Flash)
ı˘ÌËı›˜: ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ·‰È¿ÊıÔÚÔÈ! Ô ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘, Ú›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ô˘ ›-
OÈ ·ËÓ›˜ ‰ÈÒÎÙ˜ Ù˘ ‰È·ÏÔ- «∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ Î·Ù·„‹ÊÈÛÂ Ë ¯·Ó οÓÂÈ ÎfiÌÌ·Ù·,
΋˜, ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ – ·Ó Û˘Ì‚Ô‡Ó ÔÙ¤. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÒÚÈÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·- ηٷϷ‚·›ÓÂÙ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ì·˜, ÎÔÈÓˆÓ›·, ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ
Ú¿ÁÌ·, ‚¤‚·È·, Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È –
Ù·, ÒÛÙ fiÔÈÔ˜ ¯¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘- ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË». ı¤ÏÂÈ Ó· ËÁËı› Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ∏
ÔÈ ·ÙÛ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿- ηÈÚ›·, ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ı‡ÓË». ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ı· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ».
Ù˘ÍË, ÙËÓ Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿-
ÙÔ˘˜, Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ıÈ·ÛÒÙ˜
Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜, ηÈ... ηÈ.. ηÈ...
∫·È ·ÔÚ›˜: Ù· ›ÛÙ¢·Ó ·˘Ù¿, ·- [ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ] [ √ ͤÓÔ˜
ÊÔ‡ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÔÔ‡ÛÂ ÁÈ·
Ù· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ‹ Ì·˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó
ÁÈ· Ó· ‚ÔχÔÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜
Δ‡Ô˜ ]
Î·È ÔÈ ÎÔÏÏËÙÔ› ÙÔ˘˜; ∞ÏÏ¿ Ë Ì›- ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· «ŒÓ·˜ ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ·
˙ˆÓ ·˘Ù·¿ÙË ÙÔ˘˜, Ô˘ Ë ÙÂÚ¿- ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÓÈÒıÂÈ
ÛÙÈ· ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›ÛÙ¢Â, 1960: «∂Ș Ù·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Û ‰‡Ô
Â›Ó·È Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó ÛÙËÓ ·Î·Ù·Ó›-
(ʈÙfi) ∞ıËÓÒÓ - ¶ÂÈ- ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜»
ÎËÙË Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘˜ Û ο- INTERNATIONAL HERALD
ı ÙÔ̤·, ÛÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ú·ÈÒ˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- TRIBUNE
¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ “·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜” ÙÔ˘ ΢ ·ÚÂÙËÚ›ÙÔ Î·ı’
°ÈÒÚÁÔ˘, ÛÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¤Ó·ÓÙÈ fiÏËÓ ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ¯ı˜ «ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÔÚfiÛËÌÔ
Ù˘ ·ÓÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜, ÛÙËÓ Â˘ÁψÙ- ÙÔ˘ OÌ¿Ì· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·»
Ù›· Î·È Â˘ÛÙÚÔÊ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂÈÔÓÂ-
Û˘Ó¯‹˜ ¤ÓÙ·ÛȘ ÙÔ˘ THE TIMES
ÎÙËÌ¿ÙˆÓ – ·fi ‰ˆ Î·È ÔÈ ··Óˆ- ·̷ÙÔ˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛˆÓ
Ù¤˜, ÔÏÏ¿ÎȘ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÚÔ- ÂÓÒ ÂȘ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔÓ Ë ¯Ú˘Û‹ ϛڷ ÂÛËÌ›ˆÛÂÓ «¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ·ÏÒÓÈ· Ó¤·Ó ‡„ˆÛÈÓ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ 298 ‰Ú·¯ÌÒÓ... ∫·ÙfiÈÓ ·˘- ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·¿ÙË
ÙˆÓ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ. 36 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÏÈÚÒÓ»
ÙÔ‡ Û˘ÓÂÛÙ‹ıËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÎÙ·ÎÙÔÈ ˘-
°ÈƠ̂۷Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ THE INDEPENDENT
ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (·- Ô˘ÚÁÈη› Û˘ÛΤ„ÂȘ ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÈÓ Ù˘ ηٷ-
ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙ¿Ûˆ˜, ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰Â ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÛ·Áˆ-
Ì ÙÔ “∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÙÒÚ· ͤ- Á‹Ó 2.000 ÙfiÓÓˆÓ ÛÔÚÂÏ·›Ô˘, 7.000 ÙfiÓÓˆÓ ÂÏ·ÈÔ-
∞¶∂ / ™Àª∂§∞ ¶∞¡Δ∑∞ƒΔ∑∏

ÚÂȘ” - “ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÁ¤ÙË”), ‚¤‚·È- Ï¿‰Ô˘ Î·È 5.000 ÙfiÓÓˆÓ ÔÚ‡˙˘, ÂÓÒ ·›ÚÔÓÙ·È Ù· Έ-
ÔÈ fiÙÈ ÙÔÓ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ô Ï·fi˜. ∫·È
ÙÔ˘˜ ·fiÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ χ̷ٷ ‰È¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹Ó Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fi-
ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ı· ÎÏ·›Ó ÙȘ ·Ú- ÓÙˆÓ». (Δ∞ ¡∂∞)
ÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ·
‰·‡Ù˜.
OÈ ¡Ô˘‰›Ù˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·Ó η-
ıfiÏÔ˘ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡
∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË
ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó‚› ÙÔ ÌÔÚ- ¬ ∏ ∞Ϥη οÓÂÈ fiÏÂÌÔ...
1976: «™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ›- «O ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ
ʈÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›‰Ô, ηٷÓÔ› Ù· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔÓ
ÁÂÓfiÌÂÓ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ٷ ¿Ï- Ó·È Ë ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ- ΔÚÂÌfiÓÙÈ»
Ï· ̤۷, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·ÏÈfi˜ Ô˘
„‹ÊÈ˙ ̒ ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· ÊÈÏÈÎfi
‰›· Ô˘ ¤ÏËÍ ¯ı˜ ÙË ∞ÂÈÏ‹ ÔϤÌÔ˘ ∏¶∞ - πÚ¿Ó CORRIERE DELLA SERA
¯ÒÚ· Ì·˜. μ·ıÂÈ¿ Â›Ó·È Ë
ÛÙËÓ Ï¿ÙË ‹ ¤Ó·Ó ηʤ ‹ ÂÓÙ˘- «ΔÛÈ¿ÌÈ: fi¯È ÛÙÔ˘˜
ˆÛÈ·˙fiÙ·Ó ·fi ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·. Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙˆÓ 1979: «¶fiÏÂÌÔ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ÂÎÙ¤-
ÓfiÌÔ˘˜ ad personam»
¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı’ ··ÏÏ·Áԇ̠·fi 50 ı˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÏÂÛË ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓfi˜ ÔÌ‹ÚÔ˘, ¿ÊËÛ LA REPUBBLICA
ÙËÓ ·ÊÈÛÔÚ‡·ÓÛË Î·È ÎfiÌÌ·Ù· ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÛÙ· ˘- Û·ÊÒ˜ Ó· ÂÓÓÔËı› ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘
Î·È ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ¤ÍÔ‰·. Ú·Îو̤ӷ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· (ʈÙfi). ª· Èfi ‚·ıÂÈ¿ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∫¿ÚÙÂÚ (ʈÙfi), ÙÔÓ›˙Ô- «ΔÔ Î·ÙËÁÔÚÒ ÙÔ˘ ª·Î∫¤ÈÓ
¶Ï¿Î· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÔÎÏ·Û¿Ù· ÛÙÂ- ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ OÌ¿Ì·»
Ϥ¯Ë Ù˘ ¡.¢. Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó Ù· Ë ÔÚÁ‹ ÁÈ· ÙȘ ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ¶ÂÚÛ›· ı· ˘ÔÛÙ› ÂÍ·È- LE FIGARO
ηӿÏÈ·, ·Ó·Ì¤ÏÔ˘Ó ‡ÌÓÔ˘˜ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·... £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı‹ ·Ó ÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ “·Ó ¿-
ÛÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ ‹Ù·Ó ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ıÂÈ Ô,Ùȉ‹ÔÙ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ·fi «ΔÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı¤ÙÂÈ
ϤÓ ˆ˜ “ÙÔÓ ‹Ú·Ó ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷; ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÙÚ·› Ë ·ÔÁ›ˆÛË ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi
ÙÔ˘˜” ÔÈ ÂÚ› ·˘ÙfiÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂.∂.»
¢ËÏ·‰‹, Ô ›‰ÈÔ˜ “‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ ÙÔ˘
ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜; ∞Ó ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ – ›Ûˆ˜ – Ï·Óı·- ¶ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË”. ΔË Ú·Á‰·›· ÂÈ- SUEDDEUTSCHE ZEITUNG
ÁÈÓfiÙ·Ó”! ∞Ó ¤¯ÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ê›- Ṳ̂ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô ÈÏfiÙÔ˜;... ΔÔ ‰Â›ÓˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë
ÏÔ˘˜, ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂȘ ÙÔ˘˜ Â- ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ªfiÛ¯· Î·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÂÓ¤‚Ë ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ «O ªÔÓÙ›ÁÈ· ÚÔÂȉÔÔÈ›
¯ıÚÔ‡˜ – fiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ∞ı‹Ó· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. °ÎÚÔ̇ÎÔ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ˆ˜ Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘
ˆ˜ “·ıÒÔÓ ‚Ú¤ÊÔ˜” (Ù·Ì¤Ï· Û ∫·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘
ÁÈ· §¿ÚÈÛ· - ∫Ô˙¿ÓË». ∏¶∞ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿- ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ ı· ‚Ï¿„ÂÈ
ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· ·ÏÈ¿,
Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙfi).
∂ÓÒÓˆ ÙËÓ ÂÎ ‚¿ıÔ˘˜ ηډ›·˜ ʈ- ÕÁÚÈ· ̈ڿ (Δ∞ ¡∂∞) ÙËÛË». (Δ∞ ¡∂∞) ÙË “Û˘Ó‡·ÚÍË”»
EL PAIS
Ó‹ ÌÔ˘ Ì fiÛÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜
‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÔÂÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·-
Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ˘. ª·Î‰ÔÓ›·˜ -
£Ú¿Î˘! ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ÌfiÓÔÓ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fi-
ÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “Û˘ÌÚˆÙ¢-
ÛÈ·Ó‡ÂÈ”, ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÓÙfi˜ ›ӷÈ
ۇ̂ÔÏÔ fiÙÈ Ë ª·Î‰ÔÓ›· ›ӷÈ
ÂÏÏËÓÈ΋, ÊÔ‚›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ “Á˘-
ÊÙÔÛÎÔÈ·ÓÔ‡˜” Ì·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘-
Ó ÁÈÔ‡ÚÁÈ· Î·È Î·ÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È
ÛÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ! ∞ÎÚÈ‚Ò˜, fi-
ˆ˜ “Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ÙÒÚ·
ͤÚÂȘ” Ô˘ ÔÏÈÙ‡ÙËΠÛÙÔÓ
Œ‚ÚÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ΔÔ˘ÚηϿ‰Â˜ ı·
ÂÈÛ‚¿ÏÏ·ÓÂ! ¡· È‰Ú˘ı› ˘Ô˘Ú-
ÁÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ó· ÂÁηٷÛÙ·-
ı› Û ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·-
Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ·Û›·˜, Ó· ‰ÂȘ Ô˘
ı· ÎÔÔ‡ÓÂ ÌÂ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÔÈ Ù‹-
ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ
¿Óˆ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜!». ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
/ ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

∏ ΢ڛ· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È


¢∂¡ ∂ƒÃ∂Δ∞π Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ! ΔÔ
[ μÔ˘Ï‹ ]
¢È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ
∫∞§∏ Ë ‰È·‚Ô‡-
Ï¢ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›-
ÍÂηı¿ÚÈÛ ¯ı˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿
ÎÙ˘Ô. ∫·Ïfi ›ӷÈ
ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¤Î¯·ÚÓÙ ÌÂ
Ó· ÚˆÙ¿Ì ηÈ
ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ À¶∂• ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·.
ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜
∏ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ÂÓÙ‡ˆÛË – ÙËÓ ÔÔ›·
ÁÈ· ÙËÓ ¿Ô„‹
ÂÓ›Û¯˘Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ – ‹Ù·Ó ˆ˜ Ë
ÙÔ˘˜. ∞Û¯¤Ùˆ˜ ‰È-
∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙËÓ
η›Ô˘ ‹ ·‰›ÎÔ˘
ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜
Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘
ÙÔ˘ O∞™∂. ∂›Ó·È Ô OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰·
¶·Ô˘ÙÛ‹ ÁÈ· ÙȘ
¤¯ÂÈ ÙÔ 2009 ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. ∏ Â›ÛËÌË ™‡ÓÔ‰Ô˜ Á›ÓÂÙ·È
·Ô‰Ô¯¤˜ ›ӷ˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ
ÙËÓ 1Ë Î·È 2· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜.
¢ÚÒ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹-
ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë Ã›Ï·ÚÈ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ªÈÏ
ψÓ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏÂ-
∫Ï›ÓÙÔÓ. O ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ÁÓÒÚÈÌÔ˜ ÙˆÓ
¿ÏÏËϘ – ÏËÓ fi¯È ÔÚÈÛÙÈΤ˜
¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ˆ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ Ù˘
– ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÊfiÚÔ˘˜ ηÈ
™‡Ì˘.
¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔη-
ϤÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ
ºÔÚو̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ OÌ¿‰· ÙÔ˘
∂Δ™π Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ΔfiÙÂ Ë ¶∞™O∫. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ¿-
¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË – ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û·, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ÌËÓ ÛÎÔÔ Ó· οÓÂÈ Î·ÌÈ¿ Â·Ê‹
ÚÔ·„Ô˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ – ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¿Ù˘Ë Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂ-
Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ O∞™∂ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∫·È ÙfiÙ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.
ÙË Ã›Ï·ÚÈ, Ô˘ fï˜ ¤Û·Û ÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· Ù˘. ΔÒÚ· Ë
·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÍËÁ› ‰Èψ̷ÙÈο fiÙÈ Ë Î˘Ú›· ™‡Ì‚ÔÏ·
∫Ï›ÓÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚو̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ
ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ Δ∞ ∞•πøª∞Δ∞ ‰ÂÓ
fiÙÈ Â›ÛËÌË ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó-
›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ. Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ.
ıÚÒÔ˘˜. ∞ÎfiÌË
™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ O∞™∂, Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÂÈʇϷÍÂ
Î·È ˆ˜ ·ÓÙÈÚfiÂ-
›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¡.¢. Î·È ¶∞™O∫.
‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜,
∂Í‹ÓÙ· ˘Ô˘ÚÁÔ› ¿Ó‰Ú˜
°˘Ó·›Î˜ 狉ÈË, ÙËÓ ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜
Ô μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆ-
Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂ
£∞ ∂ƒ£∂π, ¿ÓÙˆ˜, Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫˘Úȷ΋ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÈ
O¶ø™ ∂Ã∂π ÂÈÛËÌ·Óı› ÈÔÈ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ∂Í Ô˘ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi sui
∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ
. ‰ÂÓ ¤¯Â È ÛË Ì·Û›· ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ô
ÂÎÏÔÁ¤ ˜ Ù˘ ¡.¢ ÔÛı¤ÛÙ ¿ÏÏÔ ¤Ó· generis ÙÚfiÔ
‰ÈÌÂÚ›˜ Â·Ê¤˜ – Èı·Ófiٷٷ Î·È Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÔ Ô È‹ÛÂȘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ¶Ú ˜
Î·È ÔÈ Û¯Â ÙÈΤ˜ ‰È· 7 ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙÈ ÙÔ˘. Ãı˜, ÁÈ· ·-
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. OÈ ∏¶∞ ı·
ȯ ›Ô: ÙÔ Ê‡ ÏÔ. ™ÙÔ ¶∞ ™O∫ ÙËÓ 11Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 200 ÏÈÛ Ù·, Á›ÓÂÙ·È Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈ-
ÛÙÔ ·›Î˜. ª¿
ÂÎÚÔÛˆËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙȘ Á˘Ó
À¶∂• Δ˙¤È̘ ™Ù¿ÈÓÌÂÚÁÎ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ οÏ˜ ‹Ù· · ÔÛfiÛÙˆ ÛË Î·È ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÙÔ˘ §∞O™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔ-
Á›· 70- 30. £· ÙËÚËı› Ë ›‰È
ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·Ó ·ÏÔ ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÓÙÔ‡Ï˘ ‹Ú ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙËÓ
ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ıËÙ‡ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÔÁ¤ ˜ Ù˘ ¡.¢ .; ◊ ı· ˘ ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢È-
∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ∂Ó Û˘Ófiψ, Ë ÂÎÏ
™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ O∞™∂ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÍËÓÙ·ÚÈ¿ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ; ηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ
πÙ·Ï›· ÁÈ· Ù· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÚÒÙË-
˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
Û ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜. ∞¿-
Δ∂§∂πø¡ø Ì ٷ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈο ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÂ
·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË. ∫·È
·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ıˆÚ› ˆ˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ï›ÂÈ ÁÈ·
∫·Ú¿‚È· Î·È ÚÔÏfiÁÈ· ÓÙËÛÂ Ô Ã¿Ú˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ Ô˘
› fiÙÈ ·Ó Ë πÙ·Ï›· ÚÔÛʇÁÂÈ
·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·-
Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚›˙·˜ – ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ∞¡Δ∞§§∞°∏ ‰ÒÚˆÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ· ÁÈ· Û˘, ÙfiÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Û˘ÌÌÔÚ-
ηٿÚÁËÛ‹ Ù˘. ¡· ÙÔ ‰ˆ Î·È ı· Ù·Íȉ¤„ˆ Í·Ó¿ ÎÈ ÂÁÒ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∂Ú‚¤ ªÔÚ¤Ó. O ʈı› ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤-
ÛÙÔÓ ¡¤Ô ∫fiÛÌÔ. °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÛË Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÚfiÛÙÈÌ·.
∞ı‹Ó· Î·È Â›¯Â Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ∫·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı›
ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘. §ÔÈfiÓ, Ô ÌÂÓ ªÔÚ¤Ó ¯¿ÚÈÛ χÛË ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂Î-
ÛÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ – Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÎÏËÛ›·. ¢Â˘ÙÂÚÔÏfiÁËÛ – ÎÈÓ-
͢ÓËÙ‹ÚÈ – «fi¯È ÁÈ· Ó· ͢Ó¿ ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ ‰˘ÓÔÏÔÁÈο – Ô ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Ô˘
Úˆ› ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ·Ê·ÈÚÂ-
Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÒÚ·». O ‰Â μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı› Ô ÛÙ·˘Úfi˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·›Â˜
¯¿ÚÈÛ ÛÙÔÓ ∂Ú‚¤ ¤Ó· ηڷ‚¿ÎÈ. Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÓ¿. O μ‡ÚˆÓ, Ô˘
∫∞Δ∞ Δ∞ §Oπ¶∞, ‚Ú‹Î·Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓfi Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË
ÚËÙÔÚÈ΋ ƒÔÓÙÔ‡ÏË, ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ
∞¶∂ / ª∞ƒπ∞ ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏

ÛËÌ›Ô. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘


¢Èη›Ô˘ – ¿Ú·, Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ, ÌÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î¿ˆ˜ ·Ú·¿Óˆ.
ÁÏÒÛÛ·. O μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈοگ˘, ªÂÙ¿ οÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢È-
‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞Ó-
¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ˆ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó «ÔÈ ıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰Â˘-
ÎÔÈÓÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ». ø˜ ÙÂÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ. «ªÂ fiÏ· fiÛ· ¿-
ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÎÔ˘Û·», ›Â Ô ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜,
EUROKINISSI / Xƒ∏™Δ√™ ª¶√¡∏™

‚ڷ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. §›ÁÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ªÔÚ¤Ó, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÔÈ Âη٤ڈıÂÓ «ÓfiÌÈÛ· ˆ˜ Â›Ì·È ˘Ô˘ÚÁfi˜
·ÎfiÌË Î·È ı· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ô·‰fi ÙÔ˘ ¶∞O∫. ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜. ™·Ï¿Ù· ÙÔ˘ „·Ú¿, ·ÚÓ¿ÎÈ Ì ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ™˘Ì‚fiψӻ.
ı˘Ì¿ÚÈ Î·È Ú›Á·ÓË Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi Ô˘Ú¤
¶Ô˘Ú¤˜ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÙÔ‡ÚÙ· ÓÔ˘Áηٛӷ ˆ˜
¢ƒ∞ΔΔøª∞π Ù˘ ¢ηÈÚ›·˜ Ó· Û·˜ ÂȉfiÚÈÔ. ¶ÚÔÛʤÚıËΠ‚‚·›ˆ˜ ηʤ˜, ÂÓÒ
ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÙËΠÛÙË Ô Ô›ÓÔ˜, Ï¢Îfi˜ ‹ ÎfiÎÎÈÓÔ˜, ‹Ù·Ó
§¤Û¯Ë ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË. mikropolitikos @ dolnet.gr
6 °ÓÒÌË / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

[ ¶ƒ√μ√§∂π™ ] [ ]

¢È¯·ÛÌfi˜ ∞ÛÙ¿ıÂÈ·
ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·
·ÁˆÓ›· O Δ∞°π¶ ∂ƒ¡Δ√°∞¡ Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Â-
È΋˜ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙËÓ

ÔÏÈÙÒÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ


2002 ‹Ù·Ó ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıË-
Û·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·fiÂÈÚ˜ ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ηÈ
Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘-
ª√§π™ Δ√ ¶∂ƒ∞™ª∂¡√ ηÏÔη›ÚÈ
Û›·. O ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔˆı› ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ
·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ÂÍ·-
ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ù˘
ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ¤Î·Ó ¤Ó· ÌÂ-
Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘. O‡Ù ٷ ÂÈÛÈÙ‹- Á¿ÏÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·-
ÚÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ M·ÓÙfiÓ·˜ Û˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ÚÔ-
‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ·Ó¿Ú·ÛÙ·. Ê·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÂÚ›ÊË- Τ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ
ÌÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ «Ó‡ÌÔ 23» ¤Ì·ÈÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹. ∫·ıÒ˜ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
Û ÂȉÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, ÛÙËÓ ∂.∂. ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È, Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘
Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ, ·ÏÏ¿˙ÂÈ: ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÂÓ›Û¯˘-
ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ı· ÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ì ™˘Ú›·, πÚ¿Ó Î·È ™Ô˘‰¿Ó. ŸÌˆ˜ ·-
¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÎfiÌ· ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Δ‡-
Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ˘Ï¿- Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· – ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ıˆ-
¯ÈÛÙÔÓ Û¯¤ÛË ÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô ÙÔ̤·˜ ·˘Ùfi˜ ηχÙÂÙ·È ϤÔÓ ·fi Êfi-
ÎÔÏÏËÙÔ‡, ÒÛÙ ΔÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‚Ô. O Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Î·È Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ Î·È Ó·
Δ˘ μԇϷ˜ Ó· ÙÔ‡ ÙÔ ‰È·ı¤- ηٷȤ˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.
∫¯·ÁÈ¿ ÛÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿
Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÁÈ·-
Ù› – ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ·Ú·Û΢‹˜ ·Îfi-
[ ΔƒπΔ∏ ∞¶√æ∏ ]
ÌË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘

ªËӇ̷ٷ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜
Ó¤·˜ ÁÚ›˘ – ÔÈ Ôϛ٘ ı¤ÏËÛ·Ó
Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ·
Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘-
Ó‹ıÂȘ ÂÈÏÔΤ˜ ÙÔ˘ ∏1¡1, ÙËÓ
Ó¢ÌÔÓ›·. ∏ ˘ÛÙÂÚ›· ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·
Ô˘ fiÙ·Ó ¤Êı·Û·Ó Ӥ˜ ·ÚÙ›‰Â˜
ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηٿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎ-
ÎÔ˘ Ë ÔÏÈÙ›· ·›ÏËÛ ÙÔ˘˜ Ê·Ú-
Ì·ÎÔÔÈÔ‡˜ Ì ΢ÚÒÛÂȘ Â¿Ó Ù·
Αλλά και ολίγον αλαλούμ από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης
‰È¤ıÂÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ·-
‰È·›ÛÙˆÛË ˆ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·- ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ ·Ó‹ÍÂÚÔ fiÙ·Ó Ô ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ÛÌ· ı· ›¯Â Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
fi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ºÙ·›Ó ٷ ªª∂
Ô˘ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙfi-
ÙÂ.
ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜
∏ ÓÔ¯‹˜ ÁÈ· οı ΢‚¤ÚÓËÛË (fi¯È ÌfiÓÔ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ Ù›ÓÂÈ Ó· ·ÔÎÙ¿ ÎÔÈÓfiÙÔÔ ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ìˉ¤ÓÈÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÙËÓ ¤ÓÙ·-
ÍË ÛÙËÓ O¡∂), ÔÈ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘
ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ. ŸÏ·
·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘
ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÔÏÈ-
Ú·. OÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ Î‡- ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘
Ì‹Ó˜. ¢ÈfiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ
ÎÏÔ Û¯ÂÙÈο ·Ó¤ÌÂÏ˘ ÔÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤Ï- ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ‰È- Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜.
ÂÌ‚fiÏÈÔ ¤Êı·Û ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÈ
ÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ΛÓÔ fï˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ۷ʤÛÙÂ-


ıÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ ·Ì¤Ûˆ˜
¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ›, Ù· Ú¿Á-
Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘˜. OÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·- Ú· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â›Ó·È Ë ÚÔ-
Ì·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó. ΔÔ 66,3% ÙˆÓ ÔÏÈ-
΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ú¯Èο ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ¤Ó· ʈÙÂÈÓfi Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔ- ΋ڢÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. ∂›-
ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ıÓÈ-
Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Â- ÁËıÔ‡Ó ıÂÙÈο. ∂Ï›˙ˆ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ô ˘Ô˘Ú- Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆ-
΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜, ‰Ë-
ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Áfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ó›· ··˘‰ÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ Â˘ÓÔÈÔÎÚ·Ù›· ›¯Â
Ï·‰‹ ‰‡Ô ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ ‰Ë- ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∞˘-
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı·ÌÒÓÂÈ Î·È ¯¿-
ÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ô Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ Ùfi fï˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ-
ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ù˘ Ú·Á-
ΔÈ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ¤ˆ˜ Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ΋ڢÍË(·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Á·ıÒÓ ÚÔı¤ÛˆÓ) ›-
ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ôϛ٘ ÌfiÓÔ Ë ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ- ■ Ó·È Ë ·ÔÁ‡ÌÓˆÛË Î·ı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ
Ô˘ ͯ‡ıËÎ·Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ·- ΋˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·fi ÙËÓ ·Íȷ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰˘Ì·-
Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∂∫¶ƒO™ø¶O™
ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÂÍËÁ› ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢- Û›·. °È·Ù› ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ Ë ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ηÈ
Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÛË. ∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÁÂÁÔ- ∂›Ó·È Îڛ̷ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ Ë Û‡Á¯˘ÛË ÌÂٷ͇ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔ-
·Ó‰ËÌ›· Ó· ηÏ¿˙ÂÈ, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ™È·Î·ÓÙ¿ÚË
Ófi˜ Ôχ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÓÙÔ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿Ï-
Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó; ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Á›- ÏÔÓÙÔ˜. OÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È «˘-
Ô˘‰Â›˜ ¤Û¢Û ӷ ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ó· ÙËÓ Â˘·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ ‡ı˘ÓÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡» ÌÈ·˜ ÔÔÈ-
ÁÓÂÛı·È. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ë ˘ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈ-
ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘fiÙÔ˘˜, Ù· ̤۷ ÙÈ΋˜ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙÈ΋. fiÓÔÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ·Û‰‹ÔÙ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÂÓË̤ڈÛ˘. §ÔÁÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÂÓ ∞Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ οÔÙ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙËÓ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰È-
ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙË ¤Ó·˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·-
ÚÔ¿ÛÈÛË Û’ ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÁÂÓÈÎfi- ηۛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Ï‹-
‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Î·È ÙË ‰›¯·Û·Ó ÔÈ ›‰È- ÙÂÚˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÓÙÈÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ Î·È ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡- ÚˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰È·-
ÔÈ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ٿ͈Ó, Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ- Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡
ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· fiÛ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈο ÎÔ‡ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÛÊ˘- ¯ÒÚÔ˘.
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ¤‰ˆ- ÎÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÈ- ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ï›ÂÈ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
Û Ì Ôχ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ô Î·ıËÁË- ÎÚÔÛ˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ˘‚ÚȉÈο ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ì ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ È-
Ù‹˜ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚÈ- ıÂÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙËÓ (··Ú·›ÙËÙË Î·È ·Ó·Áη›·) ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ‰¤Â˜, ·ÏÏ¿ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ-
¯fiÔ˘ÏÔ˜: «OÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ¿ÓıÚˆ- ˘Ê¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Ë ÂÈÎÚ¿- Ù¿ÛÂˆÓ Ì ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË Û¯¤-
ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÂȉË̛˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÔÏÈ- ÙËÛË ÙÔ˘ ‚·ı¤Ô˜ ¶∞™O∫ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·- ÛË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ (ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙË-
™˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·- ÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ù˘ ÁÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ) Î·È ÈÛfiÙËÙ·˜
ÛÙÔ‡Ó ‹ fi¯È, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ‹È· Ó¤·˜ ·ÛÔÎÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∂›Û˘ Ù·ÊfiϷη ÛÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔ- (fi¯È ÌfiÓÔ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ).
ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÁÚ›˘», ‰‹ÏˆÛ ·ÊÔ- ϤÔÓ ‰‡ÛÈÛÙÔÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÚÔ- Û¿ıÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ∂›Ó·È Îڛ̷ ÙËÓ ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘
ÏÈÛÙÈο ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·È¯- ÂÎÏÔÁÈο ·fi ÙÔ ¶∞™O∫ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰È·Î˘‚¤Ú- «ÂÈ‚ÏËı¤Ó» Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ÌÈ· ÂÔ- ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ È-
̤˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÂÎÏ·Á› ıÂÙÈο ·fi Ô- ¯‹ Ô˘ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌÈ·›· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ‰ÂÒÓ Ó· ÙËÓ Â˘·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ì¿ÏÈÛÙ·
∫¿ÔÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÈṲ̂ӷ ÌËӇ̷ٷ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ- ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, ¤Ó·˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÚfi-
Ò˜ ¤¯·Û ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó· 7¯ÚÔ- ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÊÈÏÂχıÂÚÔ˘ Î·È ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÔ‡
ÓÔ ·È‰› Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Û EÓÙ·- ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔ- ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ¤- Ú‡̷ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜.
ÙÈ΋ MÔÓ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·- ÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ∏ ÛÔ‚·Ú‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˘- ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ù ÛÙËÓ
fi ÁÚ›Ë Ô˘ ÎfiÏÏËÛ ̤۷ ÛÙÔ Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ECOFIN (ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤Ú¢ӷ ›Ù ÛÙËÓ ·È‰Â›· ‹ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë Ì ·˘- O °ÈÒÚÁÔ˜ ™È·Î·ÓÙ¿Ú˘ Â›Ó·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ ∫ÔÈ-
ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô... ı· ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó ÙÔ ¶∞™O∫ Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂ- ÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎfi˜.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 7

™ÎÏËÚfi ÚÔÎ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·


Και μάχη εντυπώσεων με τη στρατολόγηση προβεβλημένων στελεχών
™˘Óı‹Î˜ ·ÓÔȯً˜ ڋ͢ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡.¢. ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ
ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ οÏ˜, ÂÓÒ Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È
Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙË Ì¿¯Ë ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ì ÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ÚԂ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¡·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ [ °¡øª∏ ]


nasopoulos@dolnet.gr

ΔÈ ı· οÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜...
Ÿ
ÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ÙfiÓÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿
·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÙÚԯȿ ÌÂ-
ÙˆÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜.
‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜;

ªÂ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘, Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·- È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙËÓ «ÔÏÈÙÈ΋ ÛÔ˘» fiˆ˜
Ù¤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÚÔ- ÙË ı¤ÏÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔ ÌÔÚ›˜ ÌËÓ ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂ-
ÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, Ì ÛÙfi- Ï›˙ÂȘ... ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫·‚¿ÊË. ∏ ¡.¢. fi¯È Ìfi-
¯Ô Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Û ÓÔÓ ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ Ì·ÎÚfi-
΢ڛ·Ú¯Ô ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. ™ÙÔ¯ÔÔÈÒ- Û˘ÚÙ˜ Î·È ¿¯·Ú˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó·
ÓÙ·˜ ηْ Ô˘Û›·Ó ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ·Ó¤ÊÂÚ (ÛÙÔÓ ∞nt1) fiÙÈ «Ë ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·-
¡.¢. ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË» ·Ó ÂÎÏÂÁ› Ô ÚÒËÓ ˘- Ô‡. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÁˆÓ›-
Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ ÍfiÚÎÈÛ οı ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰È¿- ˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ fiÚıÈ· ÙËÓ ÙÚ·˘-
Û·Û˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ «Û˘Ó¤ÂÈ·», Û ·ÓÙ›ıÂ- Ì·ÙÈṲ̂ÓË ¯ÒÚ·, ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ·Áˆ-
ÛË Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ (ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·È ·-
Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢), ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ·È¯ÌËÚ‹ ηٿ ÙÔ˘ Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÛÙ· ªª∂ ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜
Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ù˘ ‹Ù·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô, Ϥ- ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎÔ‡ÊȘ ÔÏÈÙÈο
ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ «‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ̿¯Ë ÁÈ· ÙË ¡.¢. ÛÙȘ Δ˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∫·È Âı›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·-
ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜». ¶ÚÈfi‚ÔÏÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÙË... ‰fiÛË ÙÔ˘˜, ‰fi-
ÛË È‰ÈfiÙ˘˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. £ÏÈ‚ÂÚ‹ Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ
¶ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ «Û˘Ó¤- ¯ˆÚ›˜ ÙË ¡.¢. ÌÂÙ¿ ÙËÓ 29Ë ¡Ô¤Ì‚ÚË;
ÂÈ·» Î·È ÍÔÚΛ˙ÔÓÙ·˜ οı ÛÂÓ¿-
ÚÈÔ ‰È¿Û·Û˘, › ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·- ∏ ™Ù¤ÏÏ· ¶ÚÈfi‚ÔÏÔ˘ Â›Ó·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, Úfi‰ÚÔ˜ ΔÌ‹-
Ïfi Ù˘: «∏ ¡.¢. ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆ- ΔÔ˘ ™‡ÚÔ˘ √ÚÓÂÚ¿ÎË Ì·ÙÔ˜ πÙ·ÏÈ΋˜ - πÛ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ó·Ï. Úfi‰ÚÔ˜
ÛË. ¢ÂÓ ¤‰ˆÛ ̿¯Ë ÁÈ· ÙË ¡.¢. ÛÙȘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™Ï·‚ÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.
ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

«ΔÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍ·-


ÌÂ Î·È fi¯È ÔÈ È‰¤Â˜ Ì·˜. ªÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¤˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿-
™Ù· ‰‡Ô Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Ï·˚΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜
Ù·ÍË, fiˆ˜ – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ – ÛÙÔ μ·- Δ√ ¢πÃ∞™Δπ∫√ Îϛ̷ Â›Ó·È ¤- ¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Û ˙ÒÓË Ô˘‰ÂÙÂÚfi- §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ÚıÂ Ë ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ
ÙÔ¤‰È. ÕÙÔÌ· Ô˘, ¿ÓÙˆ˜, Ì ʷ- ÓÙÔÓÔ ϤÔÓ ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙËÙ·˜. O Î. ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ Û˘- ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ΔÛÈ¿Ú· Ô˘ ·ÎÔ-
Ó·ÙÈÛÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘» Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ, fi- ÛÙÚ·Ù‡ıËΠ̠ÙËÓ Î. ª·ÎÔ- Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ÙË ‰ËÌÔ- ÏÔ‡ıËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ Î. ª·-
Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ¿ÓÓË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚÒ- ÛÈÔÔ›ËÛË ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¯ı˜ ¤Û¢ÛÂ Ô ¤ÙÂ-
ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ô·- ËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ «ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·- ·fi ÙÔÓ °. OÚÊ·Ófi. ∏ ΛÓËÛË ÚÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔÓ ÓÔ-
ª‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· Â- ‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰È¿ÎÔË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô Ô- Ìfi, Ô ™. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜, Ó· ‰Ë-
ȉÔı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÂ... ÛÎÏËÚfi ÚÔΠ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜, Îfi‚Ô- Ù˘ ¡.¢.». Ô›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÏÒÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, °. OÈÎÔÓfiÌÔ˘. ÓÙ·˜ ÛÙ· ‰‡Ô Î·È ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÒÓ ÛÙÂ- ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ™·Ì·Ú¿.
«™ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜, ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ú¤ÂÈ Ï·˚΋ ¢ÂÍÈ¿. Ô ¶·Ó. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ï¯ÒÓ, ÚÔοÏÂÛ ۯÂÙÈ΋ ¤Î- ñññ ™Â ÏÂ˙¿ÓÙ· ʈÙÔÁÚ·-
Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚˆÙ‹- ™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Â- Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ·, Ë Ô- ÏËÍË Î·ıÒ˜ ¤ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÌ- Ê›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∞ÓÙ.
Ì·Ù·. ¡· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó: °È·Ù› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¶∞™O∫ ÔÏÂÌ¿ ÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ¤Ú·- Ô›· Â›Û˘ ÂÎÚÔÛˆ› Û ÛË- Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ÎÚ·Ù¿ Ô˘‰¤ÙÂÚË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·Ó·Ê¤Ú-
Ì ٤ÙÔÈ· ¤ÓÙ·ÛË ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË; °È·Ù› ‰›ÓÂÈ Ù· Ú¤ÛÙ· Û ·fi ¯ı˜ Î·È Ô μ. ¶Ôχ‰ˆ- Ì·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙË Ï·˚΋ ¢ÂÍÈ¿ ÛÙ¿ÛË. ∫·È ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ¤- ıËΠÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ¯ı˜ fiÙÈ
ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi, ÂÚÈ- Ú·˜, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ. ÏÂÁ·Ó ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙË £ÂÛ- Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫ˆÓ. ∞-
¯·Ú·ÎˆÌ¤ÓÔ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ; Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ‰È¢ڇÓÔ- ∂ÈÎfiÓ· ‰È¯·ÛÌÔ‡ ηٷÁÚ¿- Û·ÏÔÓ›ÎË, ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈ·ÏfiÙË- ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ˆÓ.
Ë ¡.¢. Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿- ÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ÊÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛÙÂϤ- Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ÛÙÔ Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËηÓ
ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù˘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Û˘ÓÙË- ¯Ë Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. À¤Ú ÙÔ˘ (ÚÒËÓ) ˘Ê˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ıÏËÙÈ- Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi. Δ·
Ù· Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÏÔ˘Î¤Ù·;» ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ, ·- ÚËÙÈÎÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÌÔ‡ °. πˆ·ÓÓ›‰Ë. O Î. OÚÊ·- ‰‡Ô ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıË-
Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‡„Ë ÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ. ¯ı˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù¿¯ıËΠ¯ı˜ Ô ∫. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, Ófi˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙËÓ Î. ª·- Î·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ™·Ì·Ú¿
Ù˘ Ï·˚΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi- ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ «ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈ- ÎÔÁÈ¿ÓÓË «ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â- ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙË-
¶ÏËÁ¤˜ ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ¡.¢. ‰fi Ù˘, ȉ›ˆ˜ ÛÙË μ’ ∞ıËÓÒÓ, Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Ófi˜ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù· Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, fiˆ˜
∞fi ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ô °ÂÚ. °È·ÎÔ˘Ì¿- ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·- Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜»». ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ¿ÏψÛÙ ÛÙÔ Û¯Â-
ÙËÓ fi͢ÓÛË, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ˘„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ı· ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ô ¶·Ó. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ›- ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜». ƒ‹ÁÌ·Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙.
Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Î·È ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜
„ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ οÏ˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÏËÁ¤˜ Î·È ÛÙË
Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. «¢ÂÓ ı· Ìԇ̠۠·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋
Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘», ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ªÂÛ-
∞’ ∞ıËÓÒÓ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫·Ú‰›ÙÛ·
Û‹ÓÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. øÛÙfiÛÔ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Î·Ó ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ
Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜
ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ fiÙÈ Ì·˙› Ù˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ÔÈ Â-
ÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙ· Á·Ï¿˙È· ÛοӉ·Ï·.
«ΔÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ì·˜ ÙÔ Î·ıfiÚÈÛÂ Ë È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·-
΋ڢÍË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∞Ó·ıˆÚËÙ¤˜ ›-
Ì·ÛÙ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ; ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô-
ÏÈÙÈΤ˜ Ù·¯˘·Ï̛˜, ·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ıˆÚËÙ¤˜
ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÔ˘Ó...», ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ÌÂ
¤ÌÊ·ÛË: «ΔÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍ·ÌÂ Î·È fi¯È ÔÈ
ȉ¤Â˜ Ì·˜. ªÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ¶. ¶·Ó·ÁȈ- °ÈÒÚÁÔ˜ OÚÊ·Ófi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈ¿Ú·˜ ™‡ÚÔ˜
·Ú¿Ù·ÍË, fiˆ˜ – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ – ÛÙÔ μ·ÙÔ¤‰È. ÕÙÔÌ· Ô˘, Ë ™ÙËÓ ÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ë ™ÙËÓ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜ Ë ™ÙËÓ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜
¿ÓÙˆ˜, Ì ʷӷÙÈÛÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘».
ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ë ™ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ë ™ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ë ™ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿
8 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∂§§∏¡O°∞§§π∫∂™ ™À¡Oªπ§π∂™

AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ «¶ÚfiÛˆ» ÁÈ·


ÙȘ ÊÚÂÁ¿Ù˜ –
¶ÂÚÈÛÛÔ‡ - ΢‚¤ÚÓËÛ˘ «ÎÚ¿ÙÂÈ» ÁÈ·
Ù· ÂÏÈÎfiÙÂÚ·
Το ΚΚΕ μπλόκαρε την πρώτη ημέρα του διαλόγου ƒ∂¶OƒΔ∞∑: §Ô˘Î¿˜ ¢Ë̿η˜

«¶ƒ√™ø» ÁÈ· ÙȘ ÊÚÂÁ¿Ù˜ ηÈ


«ÎÚ¿ÙÂÈ» – ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ – ÁÈ· Ù· Â-
ªÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËΠÏÈÎfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ
¯ı˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫∫∂ (¶∞ª∂) Ó· ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈ-
ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÔ˘ ¿-
ÓÙˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ... «ÔÈ Î˘‚ÂÚ-
Ó‹ÛÂȘ ¤ÊÙÔ˘Ó ̷ Ë ·Á¿Ë Ì¤ÓÂÈ»!
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
ΔË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘
∏Ï›·˜ °ÂˆÚÁ¿Î˘ ª·ÓÒÏË ƒ·ÛÔ‡ÏË ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÔÈ
μԇϷ ∫¯·ÁÈ¿ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ
¬ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î.Î. ∂˘¿ÁÁ. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∂Ú‚¤ ªÔ-
΢‚¤ÚÓËÛË Ì ·˘ÛÙËÚfi ‡-

∏ ÊÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ∫ÔÌ-


ÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÁÈ· ·-
Ó‡ı˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·Ú·¤-
ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û˘-
ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤-
͈ ·fi ÙÔ ˘-
Ú¿Ó Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ÔχˆÚ˜
Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô
∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÂÍ‹Ú·Ó Ì ‰ËÏÒ-
ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙȘ ÚÔÔ-
ÌÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏË- Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·- ÙÈΤ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·-
ÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë Û›·˜ Î·È ÂÌfi‰È- Û›·˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶·ÚÈÛÈÔ‡.
∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ··ÓÙÔ‡Û Ì ÙË
Û·Ó ÙË ‰ÈÂÍ·Áˆ-
ÊÚ¿ÛË «fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ», Ϥ- ¡·˘‹ÁËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Á‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙË-
Û˘ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο, Ô˘ ·-
ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂ-
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔ- ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ
ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÂÏÏËÓÈ-
Ú¿ Ô˘ ÙÔ ∫∫∂ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› Û ÎÈ- Ì ٷ ÚÔ‰Ú›· ΋ ÏÂ˘Ú¿ ¤‰ˆÛÂ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÙË
Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË
■ ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙÔ ∞- Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ·
™Δ∏¡ ∫ƒπ™∏ ΔOÀ §∞OÀ ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ·
§Ô‚¤Ú‰Ô˜: «ŒÓ· ÎfiÌÌ· ··ÁÔÚ‡ÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì›ÏË- ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ˆ˜ ¤ÍÈ
Û ÁÈ· ·Ó‡ı˘ÓË ÊÚÂÁ·ÙÒÓ. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ-
ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ı¤- ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ¸fiıÂÛË Ù˘ Ó·˘‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜
Ì· Î·È ı¤ÙÔ˘Ì ˘fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏ- ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â Ô Î.
ÂÓÒ Ë ∞Ϥη ¶·- μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
ÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋» ·Ú‹Á· ·¿ÓÙË- Ì ÙÔÓ ÂˆÊÂϤÛÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ
Û Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·˘Ë-
ÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓË- «¶fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÁÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
Û˘, ·ÊÔ‡ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ» Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ̤ۈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ
Ì‹Ó· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ›- Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. °È· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤-
¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ˘Ô˘Ú- ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Â-
ٷ͇ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ °È·ÓÓ›ÙÛË Î·È
ÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·Ú- ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿Óˆ ·-
[ ∞πê∂™ ] ÓfiÌÔ˘ ƒ¤·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ı· Á›-
Ù˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ¡·˘- fi 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤-
ÓÂÈ».
ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡. O ·Ú¯ÈÎfi˜
Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿-
Ù˜ Ô˘ ·ÂÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.
¶¿ÓÙˆ˜, ÛÊ‹Ó· ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ΢-
∞ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∂›ıÂÛË ÛÙÔÓ ΔÛ›Ú·
™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·Ì-
ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÂÌÏÔ΋
Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ.
¢∂¡ ∂Ãø ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ Ï·˚Τ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ – ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. Ì·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙËÓ
‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ∫∫∂ Ì‹ÎÂ Î·È Ô Úfi-
∞ÏÏ¿ Ë ÂÈÎfiÓ·... ¢ÛÙ·ÏÔ‡˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ó· ÛÚÒ¯ÓÂÈ ¯˘‰·›· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙË
Δ¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿- ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÔË-
‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô ÙȘ ËÁÂۛ˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔ- ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ debate ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈÎfi. «∞ÓÙ› Ó· Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË
ÔÔ›Ô˜ ÂÓÒ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈ- ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·¯ıÔ‡˜ ı¿̷ÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‚·Ú‡Ù·ÙË
ÁÈ· Ù· debate ‰ÂÓ ¿Ì ÂΛ ¤Íˆ ·- Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿
ÛÙ› ıÂÙÈÎfi˜ Î·È Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ debate ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi 15 ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Super Puma ÁÈ· ¤-
ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, οÏÂÛ ÙËÓ Î˘- ÙÔ ÙÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ô˘‰Â›˜ ÂÍ Ë- fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ó· ÂÓË-
ÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ú¢ӷ Î·È ‰È¿ÛˆÛË Ó·˘·ÁÒÓ, ·fi
‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ ÌÒÓ, Î·È ˘ÌÒÓ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ÂÓ Ïfi- ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ù¤ıËΠˆ˜ ··Ú¿‚·-
›Ûˆ ·fi ÌÈÛfiÏÔÁ· Î·È ÚÔÛÎÏ‹- Áˆ Ê·Ó·ÙÈṲ̂ÓÔ «·ÁˆÓÈÛÙ‹» Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ
ÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÂÈÏ˘ı› ÚÒÙ·
ÛÂȘ Û ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ó· ÂÈ Ì ÂÈÏÈ- Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∫·- Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘-
ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔ-
ÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙÔÓ Ï·fi ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ú·Á- Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ô˘‰Â›˜ Â›Û˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ∫∫∂ Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ó· ÍÂÙÈÓ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÂÈ-
Ì‹ıÂÈ· 20 ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÏÈÎÔÙ¤-
Ì·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔı¤ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜;», ›Â Ë Î. ¶··-
Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ... fiÏÂÌÔ ÂÍ ÔÓfi- ÚˆÓ ¡∏-90 ·fi Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋
ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. «ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ·È- ÃÚ. Ú‹Á· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ Û˘ÏÏ·ÏË- ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. ∏ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·˘ÙÒÓ
Ì·Ùfi˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ∫∫∂
¯Óȉ¿ÎÈ· Î·È ÚÔÊ¿ÛÂȘ», › ¯·- ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù‹ÚÈ· Î·È ·ÂÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈ- ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 2003, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÛÙÈÎfi. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì›ÏËÛ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó 658 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÂÓÒ ¤-
ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÙÔÓ ··ÁÔÚ‡ÂÈ. ™Â ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· «Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi Ù˘ÊÒÓ·» Û˘Ó- ¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ 50%, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·-
∞¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ˙ԇ̠ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌfiÓÔ Û ‰ËÌÔ- ‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·Ôχ- Ú·‰Ôı› ηӤӷ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ
ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó. ∞ÏÏÔ‡ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó. ™Â ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·- ÂÈ ÙÔ ¶∞™O∫ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÍÂıÂÌÂ-
ıÂÛÙÒÙ· fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· «ı¤Ïˆ» ÙÔ˘˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ‚Ô‡- Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÌʈӋ-
fiÙ·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û˘- ÏÈÒÛÂÈ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ηٷÎÙ‹- ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¡∏-90 Ó· ÙÔ ÂÍÂ-
ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú- ÏËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÔ„ËÊÈÒÓ. ΔÈ Ó· ϤÌ ÙÒÚ·... ÛÂȘ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¿ÛÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ-
ÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙË 20ÂÙ›· ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Îfi Â›Â‰Ô Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â›Ï˘ÛË
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ Ë- Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘Ó-
ÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ì ٷ ÚÔ- ı¤Ì· Î·È ı¤ÙÔ˘Ì ˘fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÈÎfi, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·. ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ.
‰Ú›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ù·- ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û «ÛÈΤ ·È-
ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤- ÎÙÈ΋». ∂Î ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô Î˘‚ÂÚÓË- ¯Ó›‰È·» Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô Ú·Á- «A·Ú¿‰ÂÎÙÔ» ¶ÏÔ›· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘
ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Â›- ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÙ·- Ì·ÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È «·˘Ùfi˜ Ô˘ OÍ˘Ù¿ÙË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∫∫∂ O °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ˘Ô-
ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÌË ÂÈÙÚ¤- ψً˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈο οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘- ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ Û¯¤ıËΠfiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ı· ηٷ‚¿-
ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔ- ˘‡ı˘ÓË ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓË- ÏÂÈ¿˜, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ì ÙÔÓ Ï·fi». Î. °È·Ó. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜: «ªÂ ÂÓÙÔ- ÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÌÂ
Ú˘Ê·›ˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂ- Û˘, Û¯ÔÏ›·Û «ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ›- ªÂ ÛΈÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ë Î. ¶··Ú‹- Ï‹ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ- ÏÔ›· ÛÙȘ ÂÚÈÔϛ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚-
ˆÓ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘». Á· Û¯ÔÏ›·ÛÂ: «¶ÔÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¿- ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ οÔÈÔÈ Ì·˜ ··Áfi- ÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ FRONTEX ÁÈ· ÙËÓ
‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. O Î. ÓÔÈÍÂ; °È¿ÓÓ˘ ÎÂÚÓ¿ÂÈ Î·È °È¿Ó- ÚÂ˘Û·Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. §Â˜ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂ-
∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı¤- «°È¿ÓÓ˘ ÎÂÚÓ¿ÂÈ»... Ó˘ ›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ƒ›¯ÓÂÈ Ë Î˘‚¤Ú- ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿˜ Ù·Ó¿ÛÙ¢Û˘ – ΛÓËÛË Ô˘ Ô Î. μÂÓÈ-
ˆ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ ∫∫∂ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹- ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·Ì- ÓËÛË 10, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ °™∂∂ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù›˜, ÁÈ· ˙¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙË, fi-
Ì·ÓÛË fiÙÈ «¤Ó· ÎfiÌÌ· ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ì·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘- ‚¿˙ÂÈ Ì›· ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ù¿- Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ! ∞˘Ùfi ÙÔ ıˆÚÒ ‰Ë- ˆ˜ Î·È ·fi οı ¿ÏÏË Â˘Úˆ·˚΋
ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈ- ¯· ˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ¤Ó·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÌÂ- ÌÔÎÚ·ÙÈο ··Ú¿‰ÂÎÙÔ». ¯ÒÚ·.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 9

°ÈÒÚÁÔ˜ ηÏ›... ¶∞™√∫


Προσπαθεί να καθησυχάσει το κόμμα για τις επιλογές στη στελέχωση του κράτους
¡· ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™O∫ ÂȯÂÈÚ› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηıÒ˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË
ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÁηÏ› ÌÂı·‡ÚÈÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ, ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÓÈÎËÊfiÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û˘Ó‰ڛ·ÛË.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜


∂ÍÂÏ›ÍÂȘ
Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È Ó· ›ÛÂÈ
ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi
™ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ-
΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆ-
ÛÙfi, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚÈ‚¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ΢- ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ
‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û ‰‡Ô Â›‰·:
1. ™ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘
2. ™ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·-
ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
OÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤- °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·Ï·Îfi˜
ÓÔ ¶∞™O∫ Â›Ó·È fiÙÈ fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ÂÈÏÔ-
Á¤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 40 ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÁÚ·Ì- ∂•∂§π•∂π™ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi
ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
■ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜
˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ
∞πê∂™ ¶∞°∫∞§√À ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÙȘ
ÁÈ· ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ: ‰Èη›ˆÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÎÈ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ·ÔÎ¿Ï˘„ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜
Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ›Â.
ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋
Ì·Ù¤ˆÓ, ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜
¬™ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ηÈ
√𠶃øΔ∂™ ¤·ÈÍ·Ó ÚfiÏÔ: ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ
ÙˆÓ ÂÈÏÂÁ¤ÓÙˆÓ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ˘- ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ, ÚÔ‹‰Ú¢ÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô Î.
100 ∏ª∂ƒ∂™ Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‹ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶Úˆ- ÙÔ˘˜ °ÎÚÔ˘¤ÊÛÎÈ Î·È ªÂÚ›Û· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘
·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ
ı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ô ‚·ı-
Ìfi˜ Ù˘... ÌË Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ ¶∞™O∫. ∫˘ÚÈ·Îfi › fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ª∂ ¶ƒøΔOμOÀ§π∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂OÀ °π∞ Δπ™ ¶ƒ∂™¶∂™ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û οÔÈ· ı¤Ì·Ù·
∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜,
·ÏÏ¿ «ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘
·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë (ηÈ
ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫
™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ú-
ıÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Û Â·Ê‹
¢Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
Ó· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆ». O
ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ·
Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‚¿ÛË ¤¯Ô˘Ó Á›-
ÓÂÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ·
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ
°ÎÚÔ˘¤ÊÛÎÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ
Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
ı· ·ÔÎ·Ï˘Êı› fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË
ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ë Û¯¤ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··Ó‰Ú¤-
ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ¶∞™O∫ ·Ô- ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ.
ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ¶ÚÂÛÒÓ. ™‡Ìʈ- Ô˘ - °ÎÚÔ˘¤ÊÛÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
ÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿Ï- Ó· Ì ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘- ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ô-
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÏˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. Ï›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÈ‚Â- ÓÔÌ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈı˘Ì›·
∂ÚÓÙÔÁ¿Ó - ªÚ¿Ô˘Ó
°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ϛ-
ÂÓ¤ÚÁÂȘ Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ô ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ù˘ ¶°¢ª Ó· Ï¿‚ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· O Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘
¶¿ÁηÏÔ˜: ∂›¯·Ó ‰›ÎÈÔ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· ı¤- ¤Ó·Ú͢ ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·Á- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ ÛÙËÓ
∞·ڈÛË ÙˆÓ ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ Î. Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ï›Á˜ Ì·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂. ∂ ÛÙÔ ∂˘- ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ OÌ¿‰·
™ÎÔÈ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ¡›ÎÔÏ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô
·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi- °ÎÚÔ˘¤ÊÛÎÈ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ™‡- Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ-
‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ‚Ú›Ô˘. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂÙ˙¤
Á›·˜ ÛÙ· ÎÔϤÁÈ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, fi- Δ·Á› ∂ÓÙÔÁ¿Ó ›¯Â ÙËÓ
¶¿ÁηÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ
Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Mega ‰Èη›ˆ- ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ‰È¿ ÛÙfiÌ·- ∫˘Úȷ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋
ÚÔÂÎÏÔÁÈο Û ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ ∫·È Ì ªÂÚ›Û· ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙȘ μÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì- μڢͤÏϘ. O ŒÏÏËÓ·˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ· ˆ˜ ¤-
‚·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘- ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂.∂. ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡- °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó Î·È ¤Ó·
∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ- ¤¯ÂÈ ¿Ù˘˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹-
Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘- ÌÂÓË Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙË- ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘
ÛοÏÂÛ ÙÔ˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ™·Ï› ªÂÚ›Û·
™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫ÔÚ˘- ÙÛ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ù˘ ¶°¢ª Î·È Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Û fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ¡. °ÎÚÔ˘¤ÊÛÎÈ. Ù·˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈ- Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ
Ê‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - οÓÂÈ ›Ûˆ ÔÏÔÙ·¯Ò˜. Ÿˆ˜ ›Â, ÙÔ Ù·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶°¢ª, Â- ∫˘ÚÈ·Îfi. ™ÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ô
ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ¶Ú¤- ∫·ıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÎËÚ‡Ù-
ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔ- μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜
∞Ï‚·Ó›·˜ - Û˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÙÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ÓÒ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ¿ÏÏË
∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ
ÌÈÎÒÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ·ÓÔÈÎÙfi Ó‡- ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹ Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó·
™ÎÔ›ˆÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ· Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· ηÈ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ∫ÚȘ ª¿È·Ó٠›¯Â
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›- Ì· ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ó· ο-
¶Ú¤Û˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›¯·Ó ‰›ÎÈÔ ÔÈ ‚Ô˘Ï¢- ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, ÙËÓ ¿Ù˘Ë ÓÂÈ ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù·. Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ
ÌÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¶Úfi‰ÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË
Ù¤˜ Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ‰¤-
¯ÔÓÙ·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÃÚÈÛÙfiÊÈ· Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËηÓ, ÂÏ¿- Ó¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÒ- ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ª¿ÚÎÔ
ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ·ÔÚ›· ÚÔηÏ› ¯ÈÛÙ˜ ‹Ù·Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈ̘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °ÈÒÚÁÔ˘ ∑ÔÚÌ¿ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÂͤÊÚ·ÛÂ
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÂÓÒ Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙȘ η- ÂȉÈ΋˜ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ë Ô- ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜
‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤‚·Ï- ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤- Ô›· ı· ÚÔ·Ú·Û΢¿ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ™Ò- ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ
Ï fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·È- ¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›- ·¢ı›·˜
Ù›· ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ: Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ÎËÛ˘. ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfi- ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, Î·È Î¿Ùˆ ·fi ΔÔ ™ÒÌ· ·˘Ùfi ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂- Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡.
ÌÂÓÔÈ (ÔÈ ÂÚ›ÊË̘ 23.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ!). Ÿˆ˜ ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿- ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·Ì- ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ οÏÂÛÂ
‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤Ú- ˙ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ì·Ù¤·. O ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fi- ÙËÓ ÕÁ΢ڷ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, ·fi ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰fiÛË ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈ- ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∑ÔÚÌ¿ ¤·ÈÍ·Ó ÚfiÏÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ. «¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘, ÂÓÒ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘
¬£. ¶¿ÁηÏÔ˜: «ΔÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ» ·Ó¤- ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∑ÔÚÌ¿ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÊÂÚ ÛÙ· «¡∂∞» ·ÚÌfi‰È· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹. ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÈ- Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ
ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·- ÙÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ fiÙÈ ı· ‰ÈÔÚÈ- Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ¿
χÙÂÚ· Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·» ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ∑ÔÚÌ¿ ÛÙ› ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂Ûˆ- Ù˘ Û ΢Úȷο ÛοÊË.
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ¿ıËÛ ¯ı˜ Ó· ηÙ¢- ÙÂÚÈÎÒÓ.
10 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∞¶O ΔO ∂§§∏¡π∫O ¢∏ªO™πO

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ‚›·˜


ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ™›Ï· ∞ÏÂ͛Ԣ ÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÌÂ Â˘Úˆ·˚΋ Ô‰ËÁ›·, ‰È- ‚ϤÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·. ∏ ∞Ú¯‹ ı· Â›Ó·È ∏ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆ-
η›ˆÌ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Â- ÙÚÈÌÂÏ‹˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤Ó·Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Û˘ ı· ηٷٛıÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞Ô-
∞¶√∑∏ªπø™∏, ÈÛfiÔÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ‚›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË (ÂÊfiÛÔÓ Ù· Â- ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˙ËÌ›ˆÛ˘ ·fi ÙÔ ı‡Ì· ‹ ·fi ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈfi ÙÔ˘
˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó, Ù· ÓÔÛ‹ÏÈ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÈÓ¤˜ οıÂÈÚ͢) Û Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂- ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ Â-
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Îˉ›·˜, ·Ó Ô ÙÚ·˘- ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ‰ÂÓ ·- ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, ¤Ó·Ó ¿ÚÂ- ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ‰Èη›ˆÌ· ·Ô˙Ë-
Ì·ÙÈÛÌfi˜ ·Ô‰Âȯı› ı·Ó¿ÛÈÌÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó¢ڛÛÎÂÙ·È ‹ ·Ó Ô ˘·›ÙÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô Ô- Ì›ˆÛ˘ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÁÎÏËÌ· ÌÂٷ͇ ÌÂ-
Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ù· ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì·. Ô›Ô˜ ı· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÏÒÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿Óˆ-
ı‡Ì·Ù· ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ‚›·˜. ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘, ·Ó ÙÔ ı‡Ì· ‰ÂÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Ú¿ÍË Â-
™‡Ìʈӷ Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËΠªÂ ·›ÙËÛË ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ À- ÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ‹ ·Ó ÙÔ ı‡Ì· ·ÚÓËı› Ó·
ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢È- Δ· ı‡Ì·Ù· ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂Ï- ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ˘Ï¿- ηٷı¤ÛÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ù˘ ÂÏÏË- ÏËÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ÚÔ- ¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ‰È‡ı˘ÓÛ˘. Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.

«£· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒ͈ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·»


Έκρηξη Χρυσοχοΐδη μετά την κακοποίηση 35χρονης από ειδικούς φρουρούς μπροστά στο παιδί της
™Â ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶¤ÌÙË Î·ÎÔÔ›ËÛ·Ó 35¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰›¯ÚÔÓÔ
·È‰› Ù˘. «OÈ Î‡ÚÈÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ʇÁÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÙ¤. Δ¤ÚÌ· ÛÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜
·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÔÏÈÙÒÓ», ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜.
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: §›· ¡ÂÛÊ˘Á¤, ™Ù¤ÏÈÔ˜ μÚ·‰¤Ï˘
™Â 30 Ë̤Ú˜
Ô Ó¤Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘
ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È
Δ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘, fiÙ·Ó Ë 35¯ÚÔÓË ™Ô˘-
˙¿Ó· ·fi ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ËÏÈΛ·˜ 27
ÌËÓÒÓ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Ù˘ ÛÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ, ›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· Ó·
ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜
οÓÂÈ „ÒÓÈ· ÛÙËÓ ∫˘„¤ÏË. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ∞¶√ ™∏ª∂ƒ∞ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë
∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡- ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË
Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi
ηӤӷ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ¶ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ı· ÔÚ›˙ÂÈ
‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, Û¯ÔÏ›·Û·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈÔÈ ·ÔοÏÂÛ·Ó «˙Ò·» Ô‰ËÁÔ‡˜ Â- ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ
Âȉ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘
•·ÊÓÈο ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ – Ù˘ ∞ÛÙ˘- ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÓÔÌ›·˜ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ – ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤- ∞˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂§.∞™.
‚·ÈÓ·Ó ‰‡Ô ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ■ «¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› ÛÙ· ÚfiÙ˘· ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ
ÙÚÂȘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ
Ù˘ 35¯ÚÔÓ˘ ª¿ÓÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜. O ¤Ó·˜ ˘ËÚÂ- ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ.
ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘
ÙÔ‡Û ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· °Ï˘Ê¿‰·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ı·
˙·ÚÓÙÈÓȤڷ˜; ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜
■ ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë
Ó· ͯ¿ÛÂÈ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ
°ƒ∞º∂πO ∫∞Δ∞ Δ∏™ ∞À£∞πƒ∂™π∞™ ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ΢- Ô˘ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙË
O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ψÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡. £·
ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË °Ú·Ê›Ԣ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·- ÛÙÂϯˆı› Ì ÔÏÈÙÈÎfi
ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ı·
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ∞˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Ôϛ٘;», ·Ó·- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
ÚˆÙ‹ıËÎÂ... Ô ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÒÛÙÂ
ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó
ÛÙÔ ∞.Δ. ∫·ÏÏ›ÔÏ˘. OÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, fiˆ˜ ˘-
˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ-
·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋
ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ Ë 35¯ÚÔÓË ·¢ı‡ÓıË- ÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶Ô- ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÛÙÔ
Π۠·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Â- Ï›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ı·
ÍËÁ‹ÛÂȘ. «∂Ì¿˜ ›˜ ˙Ò·; ™’ ÂÛ¤Ó· ÌÈÏ¿ˆ», Ù˘ ÊÒ- ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 25
Ó·ÍÂ Ô ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ Ô˘ ‚Á‹Î ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ‰Âη¤ÓÙ ÂÎ
fi¯ËÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ϛÁ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ô ■ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ¤¯Ô˘Ó
‰Â‡ÙÂÚÔ˜. ÓÔÌÈ΋ ηٿÚÙÈÛË.
«ª¿Ù·È· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Â›·Ó ‰‡Ô ¿Ï-
Ϙ Î˘Ú›Â˜ Î·È fi¯È ÂÁÒ Î·È Â›Û˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔ-
ÛˆÈÎfi˜ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜», ϤÂÈ Ë ™Ô˘˙¿Ó· Ô˘ ˙ÂÈ
ΔËÓ ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó Ó· ͯ¿ÛÂÈ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ! ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ÔÈ
ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ŒÏÏË- ∂¶∂πΔ∞ ·fi ÒÚ·, ÂÚÈÔÏÈ- οӈ Ù›ÔÙ·, Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È
Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi. Îfi ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÌËÙ¤Ú· Î·È ·È‰› ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó Î·È ÂÁÒ Í¤ÓË. ∞˘- Ú¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Û Ôϛ٘;
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
Ÿˆ˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÛÙ· «¡∂∞», Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û˘- ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ∂ȉÔ- Ù‹ ÙË Ï¤ÍË Í¤ÓË ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ¢ÂÓ ˙ԇ̠۠ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÁÁ¤-
̤۷ Û 30 Ë̤Ú˜ ηÈ
Ó¤¯ÈÛ ӷ ÚÔηÏ›: «ΔÈ Â›Û·È; ƒÔ˘Ì¿Ó·; º¤Ú ٷ ¯·Ú- ÔÈ‹ıËΠÙfiÙ ¤Ó·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ. OÈ Í¤- ψÓ, ¤¯Ô˘Ì 70.000 ÚÔÛˆ-
ηْ ·fiÏ˘ÙË
ÙÈ¿ ÛÔ˘». ∏ Á˘Ó·›Î· ¤ÓÙÚÔÌË ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ¤ÊÂÚ ٷ ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ; ∂ÁÒ ÈÎfi ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜
ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.
ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÌÂÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ‰ÂÓ Â›- ¯·ÚÙÈ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ- Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔÈ·
¯Â Ì·˙› Ù˘ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ·ÊÔ‡ Ù· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û›- ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì·, ·ÛÙ˘ÓÔ- · ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ ‹ ¯ÚÒÌ·Ù·. ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜», ›- ªÂ ‰È·ÎÚÈÙÈο
ÙÈ Ù˘. «∂›Ì·È ∞Ṳ́ÓÈÛÛ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›- ÌÈÎÔ› ÙËÓ ÚÔ¤ÙÚ„·Ó Ó·... ÍÂ- ∞ÓıÚÒÔ˘˜ ¤‚ÏÂ·», ‰ËÏÒÓÂÈ Â Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. ∂›Û˘ ı· ÚԂϤÂÙ·È
¯¿ÛÂÈ fi,ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÂÂȉ‹, Ë ™Ô˘˙¿Ó·. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘
ÔÙ·. ŸÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙ», ÙÔ˘˜ ›Â. «∞˘Ù¿ Ó· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û οıÂ
fiˆ˜ ›·Ó, ‹Ù·Ó Ë Î·ÎÈ¿ Ò- «∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞ÛÙ˘- fiÙÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰›ÌËÓÔ ı·
·˜ Ó· Ù· οÓÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘. ∂‰Ò Â›Ó·È ∂ÏÏ¿‰· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ʤÚÔ˘Ó Ù·
Ú·. ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı¤- ÙÚÔÔÔÈËı› ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi
Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÂÛ·È ÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ ˙ÂȘ», ¿Ú¯È- ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔ˘˜ «ÒÛÙÂ
«Œ¯ˆ ‰ÂÈ ‚›·È˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔ- ÏÔ˘ÌÂ. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ͯ¿- ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ò-
Û ӷ ʈӿ˙ÂÈ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·- οı ÔÏ›Ù˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ˙·ÚÓÙÈ- ÛÙ ӷ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·
ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. Ì ÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ»,
ͤӈÓ. Œ‚ÏÂ·, ·ÏÏ¿ ·ÈÛı·- ÓȤڷ˜; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ͯ¿- ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ÔÏÈ-
OÈ ÂȉÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙËÓ ¿Ú·Í·Ó Î·È Ô ¤Ó·˜ ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î.
ÓfiÌÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÛÂÈ Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ÙÒÓ Î·Ù¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ.
¤Ûڈ͠ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜.
Î·È ÙËÓ ¤‰ÂÛ ÈÛı¿ÁΈӷ Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 11

∏ Ó¤· ÁÚ›Ë ¯Ù˘¿


Oπ∫O§O°O𠶃∞™π¡Oπ

ÕÓ·„Â
ʈÙȤ˜
Ë ÎÚ·ÙÈ΋
ÂȯÔÚ‹ÁËÛË
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
ª·Ú›· ¡Ù·ÏÈ¿ÓË
Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·
ºøΔπ∂™ ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ÛÙÔ Â-
Αγώνας δρόμου με προσλήψεις - εξπρές για να λειτουργήσουν οι Εντατικές
ÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ OÈÎÔÏfiÁˆÓ
¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ È‰Ú˘ÙÈ- «§Ô˘Î¤ÙÔ» ÚԂϤÂÈ Ó¤· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·,
ÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·- ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ‡ÔÙ·
¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù·
ÔÔ›· ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂÙË- Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ˆ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ÓÔÛÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë.
Û›ˆ˜ ˆ˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Â˘Úˆ‚Ô˘- ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¡·Ó¿ ¡Ù·Ô˘ÓÙ¿ÎË
ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ Â-
ÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘-  300 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ ∂Í·ÏÒÓÂÙ·È Ë Ó¤· ÁÚ›Ë
Ó›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÙÂϤ¯Ë
ÙˆÓ OÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î¿-
ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ·-
™ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ·-
Ó·ÁÎÒÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ-
̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 95 ÎÏÈÓÒÓ Û ªÔ- 6.500
fi„ÂȘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÓÂÚ-
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Á¤˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. £· Á›ÓÂÈ Ôϛ٘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·‚Â- ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜
‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ «ÔÈ OÈÎÔÏfiÁÔÈ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¿ÏϘ 54 ÎϛӘ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·- ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ˆ˜ ¯ı¤˜
¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Û¤‚ÔÓÙ·È Î¿ı ¢- ›·˜, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂȯÔ- ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. OÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›Óˆ- ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ
Ú‹ÁËÛË Î·È ÙÔ 70% ÙˆÓ ¯ÚË- Û ¯ı˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ À-
Ì¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û Á›·˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔ-
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓË̤ڈÛË
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ∫ÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ı· ›-
Ó·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ 13.406
∞™∂¶ Î·È ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜
‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ». ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ «Ó·È» ÛÙÔ
ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. º›- ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘
ÏÈÔ˜ ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘, Ô ÔÔ›Ô˜
«∫√ªº√À∑π√» ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı›
¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂∂§¶¡O). ·Ó‰ËÌÈÎfi ÂÌ‚fiÏÈÔ
Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜ οı Ë̤ڷ
‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶·-
ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·ÚÁ¿ ·Ï-
ÓÂÏÏ·‰È΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¤ˆ˜ Ï¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô
ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜,
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó «‡ÔÙ·» ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ
«ÏԢΤÙÔ» Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù¿ÍÂȘ
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘
ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ΤÓÙÚ·
12
ÁÈ· ÙÔÓ «·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙÔ ÌÈÎÚÔ-
Î·È ÙÌ‹Ì·Ù·. ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Î·È Û’ ·˘Ùfi ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË
ÌÂÁ·ÏÈÛÌfi» ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜
∏ Ó¤· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜
ÙÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô – fiˆ˜ ϤÂÈ – ¤-
ÀÁ›·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ
¯ÂÈ ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË ÏÔÁÈ-
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı·-
΋ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈ-
¯ÔÚ‹ÁËÛË, Ó· ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ ÙËÓ ›-
‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È Ó·
ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ
ˆ˜ Ù· ›‰È· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù·
ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·.
Ó·ÙËÊfiÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·.
¶¿Óˆ ·fi 6.500 ¿Ó-
ıÚˆÔÈ (Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹-
169
Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· ·ÔÛ¿ÛÂȘ ‰ËÌÔ- Ì·Ù·, ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ Î·È fiÛÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ›¯·Ó
∞ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›Ó·È Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Û›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ «Û ÌÈ· ¯Ò-
‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Ó¤· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ‚Ú¤ÊË ÌÈ- ÌÔÏ˘Óı› Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Èfi
Ú·, ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ-
ÁÚ›Ë «Î·Ï¿˙ÂÈ» ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË: Ô ÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 6 ÌËÓÒÓ) ¤- ∞ (∏1¡1) ¤ı·Ó·Ó ÙËÓ
›·˜».
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰·
ۯ‰fiÓ Î¿ı ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ (∏1¡1) ¯ı˜,
OÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÂÌ‚Ô- ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
Ù· ̤۷ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ 169
ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ¢Ú·ÁÔ‡Ì˘ ÛÙËÓ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘

3.300.000ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó
ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ Ô-
¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙˆÓ
OÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, Ë Ô-
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
‚‰ÔÌ¿‰·.
™˘ÓÔÏÈο Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ
Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·-
ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Èη- 3
Ô›· Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂- ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ˘-
Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛıÂÓ›˜
ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ªÂÁ·ÏfiÔ- Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.
È΋ ·ÓÔÛ›· ÁÈ· Ó· ‰È·ÛˆÏËÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜
‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ê˘Û
∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ∞ÛıÂÓÂÈÒÓ
ÏË, ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (ECDC) ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› 670 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÈÏÔÎÒÓ
·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÂӉȷʤ- ËÌÈÎfi ·̷
·Ó·¯·ÈÙÈÛÙ› ÙÔ ·Ó‰
ÙˆÓ ºÈÓÏ·Ó‰ÒÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ı¿Ó·ÙÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ
«¶Ò˜ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó, Û˘Ó¿- ÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ›- Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘
Ë̤ڷ Ô˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ·Ó‰ËÌ›·
‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ŒÏÏËÓ˜ OÈÎÔÏfi- ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜. Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë
ÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô› ÂȉÈ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·Ì-
Ú¿ÛÈÓÔÈ Ì ∂¡∞ (Ì¿ÏÈÛÙ· ∂-
¡∞ ÌfiÓÔÓ!) ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô,
Ôχ ̤ÙÚÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ηÈ
Ì‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫∂-
∂§¶¡O ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë (1135) ‰¤¯ÙËΠηٷÈÁÈÛÌfi ÙË-
ÏÂʈÓËÌ¿ÙˆÓ. ªfiÓÔ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ‰¤¯ÙËÎÂ
ªÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÏÔΤ˜ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Â·Á- 2.253 ÎÏ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô ·-
Δƒ∂π™ ·ÎfiÌË ¿ÓıÚˆÔÈ ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞fi ÙȘ
ÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÌfiÓÔÓ ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 9.123.
ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ªÔÓ¿‰Â˜ ‰È·ÛˆÏËÓÒıËÎ·Ó Ì›· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜
(ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·- ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÛË-
∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ fiÏ˘ ·¯‡Û·ÚÎË Á˘Ó·›Î· 35 ÂÙÒÓ, ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ
˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÏÂ˘Ù¤˜, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÂÌ‚Ô-
Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Û ˆ˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ˘ÔΛÌÂÓÔ
Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiÏÔÈ Ì·- ÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜.
ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÏÔΤ˜ ÛÙÔ ·ÓÔÛÔηٷÛÙÔÏ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÓfiÛËÌ·. «∏ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘
˙› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ·Ê›Ô...) Î·È ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘-
·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÓˆÛÙ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú‹. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
·›ÚÓÔ˘Ó ÔÛÔÛÙfi 10% ÛÙȘ Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯·Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·-
‰‡Ô ›¯·Ó ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ· Î·È Ì ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ıÂÙÈο ÙȘ
ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È 20% ÛÙ› 13.406 ÁÈ·ÙÚÔ› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÈ-
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰È¤ÙÚ¯·Ó ˘„ËÏfi Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Î·È ¤Ó·˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜» ·Ó¤ÊÂÚ Ë
ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙȘ ‰ËÌÔ- ‰ÈÎÔ› οÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜ Ó·
ΛӉ˘ÓÔ, fï˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ 42 ÂÙÒÓ «¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂∫∂¶À
ÙÈΤ˜;» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. Ô¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ∂™À ·fi ÙÔÓ
·ÛıÂÓ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ·». μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. Δ˙›Ó·
™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ó¤Ô Èfi ∞ (∏1¡1).
«Î·ı·Úfi» È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi, ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÎÚ›ÛÈÌË §ÂÙÔηڛ‰Ô˘, Ë ÔÔ›·
ÙˆÓ OÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ·- ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ÂÙ¿
ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂΛӘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ΛӉ˘-
ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡, ËÏÈΛ·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ÓÔ Ó· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÚÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔÛ‚ÏË-
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÙ¿ÌÈÛÈ ÂÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÏ˘Óı› ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô Èfi
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙˆÓ πˆ·Ó- ıÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ο-
ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·
Ó›ÓˆÓ, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰¤Î· ÔÈ· ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ë ˘Ô˘Ú-
∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ÛÙÔ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.
- ‰Ò‰Âη. Áfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ù· ÔÔ›·
– fiˆ˜ › – ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËηÓ.
12 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

«¡›ÎËÛ· Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ»


«Με έσωσε μαστογραφία στα 40, ενώ νέες οδηγίες λένε να γίνεται μετά τα 50»
∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ «fiÏÂÌÔ˜», ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ·ÏÏ¿
Î·È ·ÏÏÔ‡, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ – Î·È ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ· – ÙˆÓ
ÚÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÁÈ· ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ (fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË).

Δ˘ ÕÓÓ˘˜ ¶Ô‰ËÌ·Ù¿

Ô ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ‹Úı ÚÈÓ ·fi


«ª‹ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜
Δ Ï›Á˜ ̤Ú˜, fiÙ·Ó ÂΉfiıËηÓ
ÔÈ Ó¤Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙËÓ OÌ¿-
‰· ¶ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ∏¶∞
Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ
(«Δ∞ ¡∂∞», 17/11), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
Ôԛ˜ ÔÈ ÚÔÏËÙÈΤ˜ Ì·ÛÙÔÁÚ·- ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ·
ʛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›-
ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ,
·ÓÙ› ÙˆÓ 40 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ™‡Ì-
Ù· Δ·Ì›·;»
ʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜, ·˘Ùfi ı· ¤- ª∂ μ∞™∏ Ù· «ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ÂÂ-
¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈı› Ô ·- ÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜», Â-
ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÛÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, Ó· Â- ÁÒ– ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏϘ Á˘Ó·›-
ÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î˜ Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ – ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú¯›Ûˆ
Î·È Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·- ¬ OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜
ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÔ‡ ÚÈÓ ·fi Ù· 50! „ËÊȷΤ˜ Ì·-
«„¢‰Â›˜» Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ›! Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈ- ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ì ÙÔ-
ÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔ-
ÛÙÔÁڷʛ˜ Â-
ÔıÂÙ› Û ÔÌ¿‰· «˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘» Ô‡Ù ÓÙÔ›˙Ô˘Ó Û˘-
Û›Â˘Ì·, «ÔÈ Ó¤Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ‚·Ú‡ÓÔÌ·È Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·.
Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÔ- ¯Ó¿ «‡ÔÙ·
¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ ¿Ú¯ÈÛ· ÙÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ Â- Â˘Ú‹Ì·Ù·»
Ó٤Ϸ ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ϤÁ¯Ô˘˜ ÓˆÚ›˜, ÛÙ· 40, Î·È Î·ı’ ˘fi‰ÂÈÍË
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ¤ÍÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Â- ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘ (ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘ÁÓˆÌÔ-
Ô˘ ·Ô‰ÂÈ-
Ú¢ÓËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙËÓ ÓÒ) ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ οı ¯ÚfiÓÔ. ÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙË
∂˘ÚÒË». ŒÙÛÈ ÂÓÙfiÈÛ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÓˆÚ›˜ Î·È ÙÔ ·- Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÂÈ-
∞ÛÊ·ÏÒ˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ ÂÓ·- ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· ÚÔÙÔ‡ ÂÍÂÏȯı›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ- Ù· ·fi ¤ÏÂÁ-
ÓÙ›ÔÓ «ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÎÏËı› η̛· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ¯Ô, ·Î›Ó‰˘Ó·.
Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ- ÌÔ˘. ŒÓ· «‡ÔÙÔ Â‡ÚËÌ·», Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıË- ¶Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
Îfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹». ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fï˜ ΠÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ „ËÊȷ΋ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ
fiÙÈ «Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ» ‰ÂÓ ·Ú-
Û˘¯Ó¿ – Â˘Ù˘-
ÔÔ›Ô ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÂ Û˘Ì‚Ô‡Ï„·Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤- ¯Ò˜ – ÙÔ «‡Ô-
ÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ûˆ, ·Ó ηÈ, fiˆ˜ Ì ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó, ÔÈ Èı·-
Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÂηÙÔÌÌ˘- ÙÔ Â‡ÚËÌ·»
ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ηÎÔ‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó οو ·fi 20%. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
Ú›ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ
ÙÔ˘˜. ™Â ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¤Ó·˜ ÚÒÈÌÔ˜
∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™Â... ›ÛÌ· ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ, Ë ‚ÈÔ„›· ¤‰ÂÈÍ ηÚΛÓÔ˜
ŸÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ÛÙÔ- ηÎÔ‹ıÂÈ· Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë
Áڷʛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ıÂÚ·›· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ΋ Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‹ ÙÔ ·ÓÙÈ- Ó·È Ô‡Ù ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô‡Ù ÙÔ Ó· ·-
Ù· 50, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿Ï- ·Ï‹, Ì ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ- ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜, Û ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÙÙ‹ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ Á˘Ó·È-
ÏˆÓ fiÙÈ ¤ÙÛÈ «ı· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ·˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÌÔ˘. ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 99%. °˘Ó·›Î˜ ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ Îfi-
Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ∞Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Á‡Úˆ Ì·˜, ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ (ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·-
ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ „¢‰Â›˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ›». ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Î·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ (Û ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ì›·); ª‹ˆ˜ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÙÂ-
™Ù·ÙÈÛÙÈο, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·˘Ùfi fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛ- ÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ «˘-
Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ „Ë- ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ / ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ıÂÚ·›- ÓÔ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÛȈÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘» (over screening) ÁÈ·
ÊȷΤ˜ Ì·ÛÙÔÁڷʛ˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ·˜) Î·È Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ ¿ÏÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο «‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó» ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙȘ ÌÂÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ
Û˘¯Ó¿ «‡ÔÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù·» Ô˘ ·- Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰Â, ‰ÂÓ ÙȘ «·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì» ۯ‰fiÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈ-
Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤- ÏfiÁÔ˘˜, Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È ÔÙ¤, Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi- ηÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜;
ÂÈÙ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·Î›Ó‰˘Ó·. ¶Ôχ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓıËη Î·È ‹ÌÔ˘Ó Ôχ Ù˘- ‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. O ηÚΛÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË ˘fiıÂÛË,
ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿ – Â˘Ù˘¯Ò˜ – ÙÔ «‡- ¯ÂÚ‹. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜
ÔÙÔ Â‡ÚËÌ·» ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤- ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ˘‹Ú- Ô Î·ÚΛÓÔ˜ – Î·È ‰Ë Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ – ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ ȉȷ›ÙÂ-
Ó·˜ ÚÒÈÌÔ˜ ηÚΛÓÔ˜. Ÿˆ˜ Ì¿- ¯·Ó Á‡Úˆ ÌÔ˘ ¿Ú· ‰ÂÓ «Ê·›ÓÂÙ·È» Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ. ΔÔÓ ÚË, ηıÒ˜ ‚ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Î·È ÙËÓ
ÏÈÛÙ· ϤÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, οÔÈÔÈ ·fi ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ Ì·˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi Ì·˜ ηıÂÌÈ¿ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο.
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÈÌÔ˘˜ ηÚΛÓÔ˘˜, Â›Û˘ Ù˘¯ÂÚ¤˜. οÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜.
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÂÍÂÏÈ- °˘Ó·›Î˜ Ô˘ ›- ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· «ÌÈÎÚ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË» ÂÍ›- ∏ ÂÌÂÈÚ›·
¯ıÔ‡Ó ÔÙ¤, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘- ¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·ÎÚ·ÈÊÓÒ˜ È·ÙÚÈ- ªÈ· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤-
¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ıÂÚ·›·. ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ Î‹ ÚfiÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ófi- ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
ŒÓ·˜ fï˜ ı· ÂÍÂÏȯı›, Î·È Û’ ·˘- Úfi‚ÏËÌ· – ÛÔ˘. Ô‡Ù ӷ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ï·›ÛÈ·
Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¤ÁηÈÚË Ì·- ۯ‰fiÓ ÂÓ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô‡Ù ӷ ‚·Û›-
ÛÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈ·. ÙË ÁÂÓ¤ÛÂÈ OÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û «ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ». ™Â οıÂ
¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÏÔÈfiÓ Î·Ó›˜, ÔÈ· ÙÔ˘ – ¯¿- ¶ÚÔηÏ› ηٿÏËÍË ÏÔÈfiÓ, Ì ٷ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÚ‹ÌËÓ
·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ·Í›· Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ- ÚË ÛÙËÓ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔʤÏË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‹Úı·Ó ·-
΋˜, fiÙ·Ó ÁÈ· οı ÂηÙfi Á˘Ó·›Î˜ „ËÊÈ·- Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘, Ó· ˘- ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, ÁÈ·Ù›
Ô˘ «·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ¿‰Èη» – ÂÂȉ‹ ¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó¤- Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ «ÁÓÒÛË» Î·È ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È Ôχ-
ÛÙË Ì·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙Â- ‚Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÙÈ̘, ÁÈ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Î·È ·Ô-
Ù·È Î¿ÙÈ «‡ÔÙÔ» Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ·- ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚfiÏ˄˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Î›Ó‰˘ÓÔ – ÛÒ˙ÂÙ·È ª‹ˆ˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ‰ÂÓ Â›- ÈÛ˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘.
Ë ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ‹ ·ÎfiÌ· Â-
ÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë «˙ËÌÈ¿» Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ¬ ÕÓÓ˘ ¶Ô‰ËÌ·Ù¿: «ÕÚ¯ÈÛ· ÙÔ˘˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÓˆÚ›˜, ÛÙ·
ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ù˘, Â¿Ó Â- 40, Î·È Î·ı’ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘ (ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘ÁÓˆÌÔÓÒ
ÓÙÔÈ˙fiÙ·Ó Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ¿- ÁÈ’ ·˘Ùfi) ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ οı ¯ÚfiÓÔ. ŒÙÛÈ, ÂÓÙfiÈÛ· ¤Ó· Úfi-
‰ÈÔ; ‚ÏËÌ· ÓˆÚ›˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ· ÚÈÓ ÂÍÂÏȯı›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏË-
ı› η̛· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘»
∏ ÕÓÓ˘ ¶Ô‰ËÌ·Ù¿ Â›Ó·È Â˘Úˆ-
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 13

HÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ·fi ·fi‚ÏËÙ· ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ


TȘ ·Ó¿ÁΘ
ÌÈ·˜ fiÏ˘ ÛÂ
ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi
Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË
ENEP°EIA
Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ·Ú·¯ı› 348 MW 278
MW
·fi 17.300.000
ı· ÌÔÚÔ‡Û Û MW ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
Ó· ηχ„ÂÈ ·fi‚ÏËÙ· ˙ÒˆÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË
Ù˘ ÎÔÚÈ¿˜ ηÈ
ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ
(ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜)
¶ËÁ‹: XÚ‹ÛÙÔ˜
Z·Ê›Ú˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜
28 37
MW
·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi
ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜
¢¤ÛÌ˘ ŒÚÁˆÓ
BÈÔ·ÂÚ›Ô˘, K¤ÓÙÚÔ
AÓ·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ
5
MW
MW
MW
ÌÔÓ¿‰Â˜ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜

·fi ·fi ·fi ·fi


T˘ÚÔÎÔÌ›· ™Ê·Á›· XÂÈÚÔÙÚÔÊ›· BÔ˘ÛÙ¿ÛÈ·
287.000 205.000 2.268.000 14.540.800
ÙfiÓÔÈ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ/¯ÚfiÓÔ ÙfiÓÔÈ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ/¯ÚfiÓÔ ÙfiÓÔÈ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ/¯ÚfiÓÔ ÙfiÓÔÈ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ/¯ÚfiÓÔ
«¶·Ú·ÁˆÁÔ›»
MÂı·Ó›Ô˘
(ÛÂ ÎÈÏ¿ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜)

120
BOOEI¢H ¢YTIKOY TY¶OY

8
(·ÁÂÏ¿‰Â˜, ÌÔÛ¯¿ÚÈ·, ¶POBATA

1,5
‚fi‰È· Î.Ï. ¯ÚËÛÈÌÔ- °OYPOYNIA
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹
Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÎÚ¤·ÙÔ˜)

«ÃÚ˘Û¿ÊÈ» ·fi ÙËÓ ÎÔÚÈ¿


Παραγωγή ρεύματος - θέρμανσης και μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης
«∫Ô›Ù·ÛÌ·» ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 156 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ
ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚÈ¿ Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ¶ÈÔ Ú˘ÔÁfiÓÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ
ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ οı ¯ÚfiÓÔ.
ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ÿÚ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜ «Î·˘Û›ÌÔ˘» Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi. «OÈ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏË-
ÏÔÈ ÓÔÌÔ› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ™Àªºø¡∞ ª∂ ÚfiÛÊ·ÙË ¤- ÓÙ·È ·fi Ù· ‚ÔÔÂȉ‹. ∞ÎÔÏÔ˘-
ÔÈ ÂÍ‹˜: £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ΔÚÈοψÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, Ú¢ӷ Ù˘ NASA, ÙÔ ÌÂı¿ÓÈÔ – ıÔ‡Ó Ù· Úfi‚·Ù· Ì 8 ÎÈÏ¿ ÂÙË-


ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ «Î·˘Û›-
∂‡‚ÔÈ·˜, μÔȈٛ·˜, ¶Ú¤‚Â˙·˜, ÕÚÙ·˜, Œ‚ÚÔ˘ Î·È ∏Ì·- Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 55%- Û›ˆ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·, Ù· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·
̈ӻ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·¯ı› Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË ÁÈ·
ı›·˜», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 70% ÛÙÔ ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ Ô˘ ÚÔ·- Ì 1,5 ÎÈÏfi ¤Î·ÛÙÔ Î·È Ô Î¿ıÂ
ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì›·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ fiÏ˘, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi-
∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÍËÁ› fiÙÈ fiÊÂÏÔ˜ ÙÂÈ ·fi ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ÙˆÓ ˙Ò- ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì 120 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·
¯ÚÔÓ· ı· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ÌÂı·Ó›Ô˘
Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ·Ô‰ÔÙÈÎfi Ï›·ÛÌ· Ô˘ ˆÓ – Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ·¤ÚÈÔ ÌÂı·Ó›Ô˘ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜.
Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È ı·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·: «ΔÔ Ï›·ÛÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ·’ fi,ÙÈ ›- «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “·ÚÂÍËÁË-
ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘fi-
·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÂ˘Â Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̤ÓÔ” ·¤ÚÈÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘: Ë
ÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Î·-
40 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙfiÓÔ Î·È Â›Ó·È 20% ÈÔ ·- ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô-
ı·ÚÛÈÒÓ.
Ô‰ÔÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈ- ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÈÌ‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· ¤¯ÂÈ
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË, ˘-
Îfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙÔ ·ÍÈÔÏÔ- ‰Ôı› ÛÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·-
‡ı˘ÓÔ˘ ¢¤ÛÌ˘ ŒÚÁˆÓ μÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·-
ÙÈÌ‹ 350 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙfiÓÔ. ∞fi ÙȘ ÁÔ‡Û·Ó Î·. ∫·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÌÔ-
■ ÔÛfiÙËÙ˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·- ˆ˜ 23 ÊÔ- ÚÔ‡Û·Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì οÔÈ· ̤-
Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Ú¤˜ ÈÛ¯˘Úfi- ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎ-
∫∞π §π¶∞™ª∞ ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ ÌÂı·Ó›Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë
ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ·Ú·-
ΔÔ Ï›·ÛÌ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Ó- ·Ó·ÂÚfi‚È· ¯ÒÓ¢ÛË» ÂÈÛËÌ·›-
ıڷη, ÙÒÚ· ÚÔ·ÙÂÈ ÓÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ
‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ó¿ ÙfiÓÔ Î·È Â›Ó·È ·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘
fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 33 ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ WWF ∂ÏÏ¿˜ Î. ∞-
ÙÔ 10% Á›ÓÂÙ·È ÛÙÂÚÂfi Ï›·-
20% ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈÎfi ÛÌ·», ϤÂÈ Ô Î. ∑·Ê›Ú˘. ∞˘- ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯ÈÏϤ·˜ ¶ÏËı¿Ú·˜.
Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ÛÙȘ ÌÔ- Ô ‰Ú ¡ÙÚÔ˘ ™›ÓÙÂÏ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∑·Ê›ÚË, Â-
Ó¿‰Â˜ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ·Ú¿ÁÔ- Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰Ë- ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 3.500 ÌÔÓ¿‰Â˜
ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο
ÓÙ·È 1.700.000 ÙfiÓÔÈ ÏÈ¿- ÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ- ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÂÌÔ-
‚Ô˘ÛÙ¿ÛÈ·, ¯ÔÈÚÔÙÚÔÊ›·, ÛÊ·Á›· Î·È Ù˘ÚÔÎÔÌ›· ÚÔ-
ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÚÔ·ÙÂÈ Î‹ ÂÈıÂÒÚËÛË «Science» ÚÈ΋ Îϛ̷η ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘-
·ÙÔ˘Ó «17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
ÂÈϤÔÓ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÛÙ· Ù¤ÏË OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÂÚfi‚È·˜ ¯ÒÓ¢-
ÙˆÓ 527 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·- ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰‡Ô ÌÔÓ¿-
Û˘ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ ÈηÓfi Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÔ-
fi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ 310 ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û ÕÓˆ
Ó¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, Û˘ÓÔ-
¢ÚÒ ·Ó¿ ÙfiÓÔ ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi §ÈfiÛÈ· Î·È Δ·Á·Ú¿‰Â˜, Ô˘ ÂÎ-
ÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 350 MW» – fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÁÔ-
ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ- ÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙÔ ‚ÈÔ·¤ÚÈÔ ÙˆÓ
ÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢∂∏. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ 80% ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ «Î·˘-
ı·Ó›Ô˘. ÃÀΔ∞, ηıÒ˜ Î·È Ì›· ÛÙËÓ æ˘Ù-
Û›ÌÔ˘» ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· 727.040 ‚ÔÔÂȉ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¬ 120 ÎÈÏ¿ ÌÂı·Ó›Ô˘ ÂÎχÔ- ∞fi ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈ- Ù¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÍÈÔ-
ÛÙ· 32.875 ‚Ô˘ÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
ÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi οı ‚Ô- ÙÔ‡ÙÔ˘ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ Ù˘ Ô›ËÛË Ù˘ ÈχԘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È
Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∑·Ê›Ú˘, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 10 ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÂȉ¤˜, ¤Ó· ·¤ÚÈÔ Ô˘ ÂË- NASA ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·fi Ù· χ̷ٷ – Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Â-
Ú¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Ê·ÈÓfi- ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙË- ÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿-
Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÔÚ-
ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ù˜ ÌÂı·Ó›Ô˘ ÂÎχÔ- ‰ˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 41 MW ÂÚ›Ô˘.
Á·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Ú‡-
·ÓÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÙÔ˘
14 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

«¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÎ


Oι ειδικοί επισημαίνουν τους λόγους που προκαλούν τη χαμη
«¢ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ· ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ¤ÚÂ ӷ ‰È·‚¿˙ˆ Î·È Ó· Â›Ì·È ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË: ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹
ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÌÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË; ŒÙÛÈ, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ.
¬ ™ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ «·Ôηı‹ÏˆÛ˘» ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ΔfiÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ÙËÓ ÚÒÙË Ù¿ÍË ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ ÙËÓ ¤Î·Ó· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜».
·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ı˜ Ô
∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ■
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∂‡Ë ™·ÏÙÔ‡
¢π∞™∏ªOπ «∫OÀª¶OÀƒ∂™»
π∂ƒø¡ÀªO™ È· ÙÔÓ Ó·Úfi ËıÔÔÈfi OÚ¤ÛÙË Δ˙Èfi-

«∂ÍÔÛÙڷΛ˙ÂÙ·È ° ‚·, Ù· Ì·ıËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ


·ÚÂÏıfiÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ˘Ô-
¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ Ô¯ÙÒ
¶‹Ú·Ó «¿ÚÈÛÙ·»
Ë ıÚËÛΛ·
¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fï˜, fiˆ˜ ‰Ë-
ÏÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë.
«◊ÌÔ˘Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 13 - 14, ¤·ÈÚÓ·
ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿
‰ËÏ·‰‹ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
·fi Ù· Û¯ÔÏ›·» ÁÈ· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ›Û· ›Û· ÙËÓ Ù¿ÍË. ∫·È ·˘-
Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È fiÛ· Ì¿ı·ÈÓ· ‰ÂÓ
ÌÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¢ÂÓ ‹-
¬ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∂¶π™Δ∏ª√¡∂™, ËıÔÔÈÔ›, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜: Ë
ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
«π∂ƒ∞» μ∂§∏ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ô ∞Ú- ÌÔ˘Ó ÙÂÌ¤Ï˘, ·ÏÒ˜ ‰È·›ÛÙˆÓ· fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó
¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô- ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ·È‰È¿ ·È‰È¿ ‰ÂÓ Ù· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·Ï¿ Ì ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ
‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ £ÂÔÏÔÁ›·˜. ∂› fi- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÏ›ÛË, ÈÔ... ‰È¿ÛËÌÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô ÕÏÌÂÚÙ
ÙÈ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο «ÂÍÔÛÙڷΛ˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·» Ù· ÌÔ˘ÛÈο ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ì˘·Ï¿. ¢ÂÓ ˘- ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ. Œ¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô
Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ‹Ú¯·Ó ΛÓËÙÚ·», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô 26¯ÚÔ- ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ›¯Â ¯·ÌËϤ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜
ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiψÓ. ÂȉfiÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ
¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ·¢ı˘Ófi- ■ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ Ô
ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜: «ªÂ ··Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ Ô ÛȈ- O ∫π¡¢À¡O™ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ «Î·ÎÔ‡˜»
ËÚfi˜ ·ÏÏ¿ ¤ÌÚ·ÎÙÔ˜ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ȉ›ˆ˜ ÛÙ·
ÙˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙË º˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜.
¬ ™¿ÏÌ· ÿÁÈÂÎ
·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙Ô- ‚·ıÌÔ‡˜ Ô‰ËÁ› Û˘¯Ó¿ ∞ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ
ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ù˘ ›ÛÙ˘, ÙˆÓ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÊfiÚÙ ÙÔ˘˜. O
ÈÂÚÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ‡ÙËΠ۠ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÚ›· ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈfi˜ Δ˙·Î
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Ì·˜ ̤۷ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·». ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ Û˘- ¡›ÎÔÏÛÔÓ ‰ÂÓ Ù· ‹Á·ÈÓ ηϿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô,
ÌÏ‹ÚˆÛ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ı· ÓÔ˜. Δ· ıˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë πÛÙÔ- ¤‚ÚÈÛΠfï˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ Ú›·, ηıÒ˜ Î·È fiÛ· ··ÈÙÔ‡Û·Ó ·ÔÛÙ‹- ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞Ù›ı·ÛË Î·È Î·Î‹
£ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÂÍÔ- ıÈÛË Î·È Ôχ ‰È¿‚·ÛÌ·, ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ ÛÙ· Ì·ı‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ªÂÍÈηӋ
ÛÙڷΛ˙ÂÙ·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ™Â fi,ÙÈ ·- ÔÔ›· Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ «ÊϤÚÙ·Ú» Ì ÙÔ ËıÔÔÈfi˜ ™¿ÏÌ· ÿÁÈÂÎ, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ·
ÊÔÚ¿ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ۇ̂ÔÏ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜, 10. «∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙ· ıÂÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ÌÔ˘Ó ·Ô‚Ï‹ıËΠ‰È¿ ·ÓÙfi˜ ·fi ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi
Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ê·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¿ÍË ÙÔ˘ §˘- Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ‹Á·ÈÓÂ. ∞fi Ù¤ÛÛÂÚ· Û¯ÔÏ›·
¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â·Ó¤Ï·‚ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ‰Ë- ΛԢ, fiÔ˘ È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙· ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ›¯Â ÂΉȈ¯ı› Î·È Ô ËıÔÔÈfi˜ ∫È¿ÓÔ˘ ƒÈ‚˜,
ÏÒÛÂÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ. ∂› ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‰È¿‚·Û· fiÛÔ ¬ Δ˙·Î ¡›ÎÔÏÛÔÓ
ÚÈÓ ·Ú·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜. ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÛÙÔ Δ∂π ∞˘ÙÔ-


Ì·ÙÈÛÌÔ‡». ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘; «∂-
Λӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Á¯Ô˜. ∞-
Ó·ÚˆÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó “ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·È- Ï·›ÛÈÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÈ· Ó· ÂÎ̷ȇÛÔ˘Ì ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi

ŒÎıÂÛË - SOS ‰›;” οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ˘˜ ‚·ı-


ÌÔ‡˜ ÌÔ˘ ‹ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ηıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Û¯Ô-
ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ Û˘-
¯Ó¿ ··ÈÙ› ¤Ú· ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋
Û¯ÔÏÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙË-
Ì›· η΋ Û¯ÔÏÈ΋ Â›‰ÔÛË. ∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ·ÔÛÔ‡Ó ÙËÓ
ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‹ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›-

ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ûˆfi ÏÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ».


ΔÔ Û‡ÛÙËÌ·
Úȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∞˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÈÂÛÙÈÎfi˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔ
ıÂÙ· ¤Ó· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢È·-
ÊÔÚÂÙÈο, ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÒ˜
Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÙÔ ·È‰›, Ó· ¤¯ÂÈ Ì·ıË-
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¶ÚÔÎfi˘ °ÈfiÁȷη˜ ™ÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÔÈ ·- ‰È¿‚·ÛÌ· ı· ¤ÚÂ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÎÔÈ- Ûȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÈ-
prok@dolnet.gr Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÓˆÓÈÎÔÔÈ›ٷÈ, Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ıÏ›ٷÈ. Û¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi Â-
Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÙ˘Ïfi Â›Ó·È ÔÏ- ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ›ÂÛË fï˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏÂÈ- ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi», ϤÂÈ Ë ÂÎ·È-
«∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÁÌ· ÂÚÈÊÚfi- Ϥ˜. ΔÔ ·È‰› ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔ- ÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÚÂÙÈο Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÂÚÎÔ‡ÚË.
ÓËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ·- ÏÔ˘ı› Ô‡ÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ¢‹ÌËÙÚ· £Â-
ڤ̂·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÒÚ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ¿ÚÈ- ÔÊ›ÏË, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÔÈ- Δ· ΛÓËÙÚ·
ÓfiÌÔÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›· ·fi ÔÙ¤». ÛÙ· Â›Ó·È ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰Â fiÙÈ ·Ó Î·È ·˘Ùfi ı· ¤-
∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘˜ «Î·ÎÔ‡˜» Ì·ıËÙ¤˜. Ÿˆ˜ «∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·- ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È-
ÙˆÓ 93 ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ΔÂ- ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÙÔ Ê·È- Ù·», «ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ», «ÔÈ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ», «ÔÈ ÙÂ- ‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ìfi-
¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (Δ∂∂) Î·È ·Ú·‰fiıËΠÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ì¤Ïˉ˜», «ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ». ªÂ ·˘- ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜. «∫·Ó¤Ó·˜ Ì·-
ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋ ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÚÂ- ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÌ¤Ï˘. ∞ÏÒ˜ ÌÔÚ›
∞ÏÏ·Á‹˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Ì ı¤Ì· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ú‡- ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ù· ΛÓËÙÚ· ›Ù ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ-
·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÛˆÔ‡, fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ- ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·- ·ÔÙ˘¯›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·- Á¤ÓÂÈ· ›Ù ·fi ÙÔÓ ‰¿ÛηÏÔ, Ó· ÌËÓ ÙÔÓ
Ô‡ÓÙ·È 1.500 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ˘- Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚Ú·‚‡ԢÓ. ∂›¯· ÂÚ›ÙˆÛË Ì·ıËÙ‹ Ô
™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ «ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. «¶›Ûˆ fï˜ ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÎfi˜. ∞ÊÔ‡ ÙÔÓ ÚÔ-
˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ “·›Ú- Û¤ÁÁÈÛ·, ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ· ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙÔÓ
Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ μÔȈٛ·˜ Ú·- ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÔ˘Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·”, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈ‚¿Ï- ÂÈ‚Ú¿‚¢· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ·˘-
ÎÙÈο ηıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙÔ ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‚ÈÔ- Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Â- ÏÔÓÙ· ÊÙˆ¯¿, ÌÂÈÔÓÂÎÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ- Ùfi ÙÔ ·È‰› Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ Ì·-
Ì˯·ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â- ÁηٿÏÂÈ„‹ ‰Ô˘ Î·È ÁÔÓ›˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜ Î·È ·‰‡Ó·- ıËÙ‹˜». ∞˘Ùfi Ô˘ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛË-
ÚÈÔ¯‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿- ÙÔ˘. ÌÔÈ. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ “ÙÂÌ¤Ïˉ˜” Ì·ıË- Ì·ÓÙÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ªÂÚÎÔ‡ÚË,
Ù˘Í˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ 4 Ù¯ÓÈÎÔ›, ÂÓÒ «£· Ú¤- Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ› Ô ÂÎ·È‰Â˘-
ÁÈ· ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ··ÈÙÔ‡- ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· Î·È ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È¿- ÙÈÎfi˜ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹. «¡· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi-
ÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ì˯·ÓÈÎÔ› Î·È ¿ÏϘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂȉÈ- ÛÎÂÊÙԇ̠ıÂÛË Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó “‰‡ÛÎÔÏÔ” Ì·ıË- ‚ÏËÌ·, Ó· Û·‚ÂÈ ·fi ¿Óˆ ÎÈ fi¯È Ó· ·-
ÎfiÙËÙ˜». ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fi- Ù‹», ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. £ÂÔÊ›ÏË. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆ- ÁÓÔ› ÙÔÓ “ηÎfi” Ì·ıËÙ‹ Î·È Ó· οÓÂÈ Ì¿-
Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, «Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ Â›Ó·È Û‹- Ó›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ıËÌ· Ì fiÛ· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔ-
‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÚ·: ÛÙÔ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. «¶ÚÔÛ·ıԇ̠ÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó».
ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ô‰ÈÎÔ‡
‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë Î·Ù·- ¬ «◊ÌÔ˘Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 13. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔ. ◊Ù·Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ·-
Û΢‹ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·-
ÍÈÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ», ı˘Ì¿Ù·È Ô ËıÔÔÈfi˜ OÚ¤ÛÙ˘ Δ˙Èfi‚·˜
Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ».
/ ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 15

Ô›, ·ÏÏ¿ “‰‡ÛÎÔÏÔÈ” Ì·ıËÙ¤˜»


λή επίδοση ορισμένων παιδιών στο σχολείο και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους
«¡· ηٷϿ‚Ô˘Ó
ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ «Î·ÎÔ‡» Ì·ıËÙ‹... ÔÈ ÁÔÓ›˜
ŒÏÏËÓ˜: «Î·ÎÔ›» Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ ÔÈ ‚·ıÌÔ›
¶ÔÛÔÛÙfi ηÎÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 15 ÂÙÒÓ
¶ËÁ‹: ŒÎıÂÛË ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ 2008
ñ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜
ñ÷ÌËÏ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË
‰ÂÓ Â›Ó·È
ñ∂¯ıÚÈ΋ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜»
Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ O ƒ√§√™ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Â›Ó·È,
ñ∞Á¯Ò‰Ë˜ ηٿ ηÓfiÓ· fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›,
ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜. «OÈ ÁÔÓ›˜ ›ӷÈ
ñ™˘¯Ó¿ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ‹ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰È¿Ï·Û˘ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. °È’
·˘Ùfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó·
... Î·È ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ô
ñ£ÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÏÒ˜ ¤Ó· ̤ÛÔ Â‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Ó·˜ Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfi˜ Ì ÙÔÓ
“ηÎfi” Ì·ıËÙ‹ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó·
ñ¢‡ÛÎÔÏ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (.¯. ϤÂÈ “‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ”», ÂÍËÁ› Ë
ÌÂϤÙË, ‰È·ÛΤ‰·ÛË) Î. ªÂÚÎÔ‡ÚË. ∞fi Ù· ÚÒÙ·
ñ¢ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÌËÓ
ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·È‰›, ηÈ
Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÙÔ
fiÛÔ Î·Îfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ›ӷÈ,
ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ΔÚÂȘ ÏfiÁÔÈ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜.

ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ ŒÚ¢ӷ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ


2007 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ

ªËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ ÙÔ ·È‰›,


ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (∂∫∫∂)

1
ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÛÔ ΔO ∂π™O¢∏ª∞ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ
ηÎfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡
√ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜
∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ οı ÂÈÙ˘¯›· Û˘ÓÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ Úfi- ı¤ÏÔ˘Ó Î·ÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ˆÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜
ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜
ªË ʤÚÓÂÙ Û ‰‡ÛÎÔÏË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ 2006 ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi Ï˘Î›Ԣ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜
ı¤ÛË ÙÔ ·È‰› ÌÚÔÛÙ¿ Û πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ‡˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó
ÙÚ›ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙ·. «£· Ú¤ÂÈ Ó·

2
ηٷϿ‚Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜
¢Â›ÍÙ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ∏ °§ø™™∞ fiÙÈ Ë ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ
ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ
ÌÂϤÙË ÙÔ˘
OÈ ÍÂÓfiÁψÛÛÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÌÈ· ηϋ
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë
™˘˙ËÙ‹ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ Ô‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ªÂÚÎÔ‡ÚË.
ÂÛ›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ «∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó·

3
Ï¿ıÔ˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Î¿ı ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘
ΔO π™ΔOƒπ∫O ·È‰ÈÔ‡ fiÛÔ ·Û‹Ì·ÓÙË ÎÈ ·Ó
ªË ÛÙÂÚ›Ù ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ∫È fi¯È Ó·
·fi ÙÔ ·È‰› ∞Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹ Î·È Ù· Ì·›ÓÔ˘Ó Û ·È¯Ó›‰È·
·‰¤ÏÊÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ – “ÂÁÒ ÛÙËÓ
ËÏÈΛ· ÛÔ˘ ‹ÌÔ˘Ó Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜
Ì·ıËÙ‹˜” – ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ fi¯È
ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó,
·ÏÏ¿ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó·
·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ
ÌÂÈÔÓÂÎÙÈο, ·ÎfiÌ· ÈÔ
·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ, Ó· ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ
ΔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ˆ˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÂÏÈο Ó·
∏ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞ ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∏ ¢π∞Δƒ√º∏ Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Â›ÙÂ
Δ· ˙ˆËÚ¿ Î·È ¿Ù·ÎÙ· ·È‰È¿ °È· οı ÒÚ· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ΔÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ˘ ‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜ ›Ù ÙÔ˘
ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·, ÁÈ· ·È‰È¿ 1 - 3 ÂÙÒÓ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘ÓÙËÚËÙÈο Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›Ԣ», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î.
‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 10% Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÚÔηÏÔ‡Ó £ÂÔÊ›ÏË. ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰Â fiÙÈ
ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ fiÙ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó
·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜, fiÚÈ· ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÙÔ˘
Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡: «Δ· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
2004 ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÔÌ¿‰·˜ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ fi¯È Ì ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÙÈ̈ڛ˜, ·ÏÏ¿
ÂͤٷÛ 16.000 ·È‰È¿ ∂ÈıÂÒÚËÛË Pediatrics ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ÔÚ›ˆÓ».
16 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

¬ ™ÙÔÓ ·¤Ú· Ù·
ÎÔϤÁÈ·. ∏ ·-
fiÊ·ÛË ÁÈ· ·-
ÿÓÙÚ· ı·
Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ
·‰ÂÈÒÓ ˘ÚÔ- Oι Έλληνες δεν εγκατα
‰ÔÙ› ·ÓÙȉڿ-
ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯Ò-
ÚÔ ÙˆÓ ÎÔÏÂ- «∞fi Ù· 15 ÌÔ˘ ¤¯ˆ ÁÔ‡ÚÈ· Î·È Ê˘Ï·¯Ù¿, Ù·
Á›ˆÓ Ô˘ ÚÔÂ- ÔÔ›· ÎÔ˘‚·Ï¿ˆ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È Î·Ù¿
ÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È
ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ fiÙÈ ÌÂ
‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·- ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó fi¯È ·fi ÙÔ Î·Îfi ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ
Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·Ù˘¯›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÌÈÎÚfi˜ ‰ÂÓ
ı¤Ïˆ οÔÈÔ˜ Ó· Ì ÌÔ˘ÓÙ˙ÒÛÂÈ, Ô‡Ù ÁÈ·

∞Ó·ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ
·ÛÙ›Ô, ÁÈ·Ù› ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ¿‰È
ηÎÔÙ˘¯›·˜. ∂›Û˘, ¤¯ˆ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÌÔ˘ ¤Ó·
Ê˘Ï·¯Ùfi Î·È ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi Ô˘ ÊÔÚ¿ˆ ÛÙÔÓ
Ï·ÈÌfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚Á¿˙ˆ ÔÙ¤. ΔÔÓ ÊÔÚ¿ˆ

fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Î¿Óˆ Ì¿ÓÈÔ» ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞»
Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·˜ §‡ÁÎÔ˜.
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∫·ÚÔϛӷ ¶··ÎÒÛÙ·
∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘
Διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες που απειλούν με πρόστιμα ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ú’ fiÏÔ Ô˘, fiˆ˜

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ¿ÓÔÈÍ ¯ı˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ı· ÌÂÙ·-
‚› ÛÙȘ μڢͤÏϘ Û ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ η˘ÙÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
O ϤÂÈ, fiÙ·Ó ‰ÂÈ ÛοϷ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi οو
Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÈ Ì·‡ÚË Á¿Ù· ‰ÂÓ ı· ·ÓËÛ˘¯‹-
ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÂȉÔ-
ÔÈÔ‡Ó ‹ ÙÔÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Î‹ Ù‡¯Ë. OÈ
ÌÂÁ¿Ï· ÚfiÛÙÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó «ÁÔ˘ÚÏ‹» Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ Ù‡¯Ë ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ù· ÁÔ‡ÚÈ·
ƒ∂¶OƒΔ∞∑:¡›ÎÔ˜ ª¿ÛÙÔÚ·˜ ∂.∂. ΛÓËÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·‰Èηۛ·˜ Â- ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÁÈ· ÙÔÓ 27¯ÚÔ-
È‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË Û˘ÌÌfiÚ- ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∂˘Úˆ- ÓÔ ¡ÈÎfiÏ·.
·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ʈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ‰‡Ô ηٷ‰Èη- ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·- O ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ù¤ÚÙÛÔ˜ ÂÈ-

∏ ÔÌfiʈÓË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘


¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿-
ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¤Î‰Ô-
ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙË-
Ú›Ô˘. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎÔϤÁÈ· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ϤÔÓ Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜
Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È-
Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÏÂ-
Á›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÂÈ-
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ê˘Ï·¯Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÁÔ‡ÚÈ· ··-
ÓÙÒÓÙ·È Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú-
¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ·Ï‹: «∏ ·-
ÛË ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÚË ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ÈÂÎ- ‰ÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·È Ó· ÍÂÂ-
™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· 40 ÎÔϤÁÈ· ‰‡Ô ̤- ‰ÈÎÒÓÙ·˜ ˘„ËϤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, η- ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ıÂ-
Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿- ıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ÌÂÏȈ‰ÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Ì¤- ■
ÓÔÌË. ∂›Û˘ Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ›¯Â Û˘ÓÙ¿- ÓfiÌÔ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÌÂÁ¿- Ûˆ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶ƒO™ø¶π∫∞ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡∞
ÍÂÈ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈ- Ϙ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿- ÎÔÏÂÁ›ˆÓ (¡. 3696/2008) Ô˘ „‹ÊÈÛÂ
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·˜ ‚Ô˘Ó ¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ·fi- ∞ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÚÔ‡¯·, ÌÚÂÏfiÎ ‹ ‰ÒÚ· ·fi
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ú¤- ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›- Ê·ÛË ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ˘- ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ·, ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ Ù·
·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÚÔ‰ÔÙ› Ê˘ÛÈο Ӥ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηÈ
■ ›¯Â ·ÁÒÛÂÈ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙȘ ¿- ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. «¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ì·Ùfi¯·ÓÙÚ·, Ù· ¤Ù·Ï· Î·È Ù·... ÛÎfiÚ‰·
¶∞ƒ∞¡Oª∏ ‰ÂȘ Ô˘ ›¯Â ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·. ∂Ì›˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·-
ÂÎÏÔÁÒÓ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ Ù˘ Û 40 ÂÈ- Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÙ¤ Ú¿ÛÂÈ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿
Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Õ. ™ËÏȈÙfi- ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ›¯Â ˘Ô- ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·ÛًηÌ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‹- ÙÔ˘ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó». 줂·È·, ÂȉÈο ÛÙË ÛË-
Ô˘ÏÔ˘ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔ- ‚¿ÏÂÈ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù·Ó... ·Ú¿ÓÔÌÔÈ! ∫¿Ó·Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘, ÚÔÛı¤-
ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙË- ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ. ∫·È ‰ÂÓ Â˘- ÙÂÈ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜, ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈÛÙ› Î·È Ì ÙËÓ ·-
Á¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù· ‹ ÌË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘- ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û ٛÔÙ· ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›- Ú¿‰ÔÛË. «¶Ï¤ÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì Û‚·ÛÌfi ÁÈ·-
ı‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÛ¢Ṳ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË ÓÔ˘Ó», ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó- Ù› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ· ËıÒÓ Î·È Âı›-
ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο, ηıÒ˜ Ë ∂˘Úˆ- ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ‰¤ÛÌÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∫ÔÏÂ- ÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ
·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì¿˜ ·ÂÈÏ› ÙÒÚ· Ì Ãı˜ Ë OÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì- Á›ˆÓ Î. ∫. ∫·ÚηÓÈ¿˜. Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.
Ó¤· ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fi- ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·ÂÊ¿ÓıË ÔÌfi- øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘
ÙÈ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÎÔÈÓÔ- ʈӷ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Ù˘ ‰È·‰Èη- «¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ¯¿Ô˜» Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÂ
ÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜! Û›·˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ- ∏ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fi- ÔÏÏ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ‰ÂÓ
∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÈϤ- Ô‡ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ› Û ÙÈ fiˆ˜ Ì ÂÌÌÔÓ‹ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘
ÔÓ ¿ÌÂÛÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ˘„ËÏfiÙ·- ·Ó¿ÎÏËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¶∞™O∫ ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ê˘Ï·¯Ù¿
ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂΉÔı› Î·È ÛÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ Û˘- Ë ¯·ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙfiÙ ΢‚ÂÚ- Î·È ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù¤ÚÙÛÔ,
ı¤Ì· Ù˘ ÌË ÂÓۈ̿وÛ˘ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÓËÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ú¿‰ÔÍÔ. «∂Ó ¤ÙÂÈ 2009 Ô ¿Ó-
‰›Î·ÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘‰¤ÔÙ ÂÍÂÙ¿ÛÙË- ÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙˆÓ ıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙË
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒ- Î·Ó ·fi ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÚË ™Ë- ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È‰·- ÌÔ›Ú· ÙÔ˘.
Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÏȈÙfiÔ˘ÏÔ, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÎfiÓÙˆÓ, ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚË- ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ
ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. ™ÙȘ ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ 3696/2008 Ô˘ ›¯Â „Ë- Ì·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÏÈÎfi. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Ù· Ê˘Ï·¯Ù¿ ηÈ
19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÊÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ- ¯ÒÚÔ Ù˘ ¿Ù˘˘ ÌÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ- Ù· ÁÔ‡ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛ-
›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·›‰Â˘Û˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡- ÌÂÓ· Î·È fi¯È ··Ú·Èًو˜ ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û οÔÈ· Û‡Ì-
¬ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ÔÙ¤ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔÈ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: «∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ‚ÔÏ·».
«OÈ ¿‰ÂȘ ‰fiıËÎ·Ó ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¿‰ÂȘ ¯Ô- ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ¤Ó· Úˆ- °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÁÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ Î. §‡ÁÎÔ˘ ·ÏÏ¿-
·Ú¿ÓÔ̘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·- ÚËÁ‹ıËÎ·Ó Û fiÛÔ˘˜ ÙȘ ˙‹ÙËÛ·Ó. ÙÔÊ·Ó¤˜ ¯¿Ô˜ Ì ¿‰ÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ˙Ô˘Ó ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜
™Ô‚·Úfi ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ Ì ÙËÓ Ì ·Ú¿ÓÔ̘ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È. «ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ›¯Â ͯ¿ÛÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ
ÔÊ¿ÛÂȘ, ‚·ÛÈ˙fi- ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ¤ÊÂ-
‚·ÛÈ˙fiÌÂÓ˜ Û ¤Ó· ÓfiÌÔ Ô˘ ÎËÚ‡Û-
ÌÂÓ˜ Û ¤Ó· Ófi- ÙËÓ ¶¤ÌÙË 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·- ÛÂÙ·È ·Û‡Ì‚·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ú·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ù‡¯Ë. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó·
ÌÔ Ô˘ ÎËÚ‡Û- ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó¤· «·È- ‰›Î·ÈÔ! ∫·ÏÂ›Ù·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ë ÙÔ˘ Ù· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ, ·ÚÓÈfiÌÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, ÙÔ˘ Ù· ¤‰ˆÛ·
ÛÂÙ·È ·Û‡Ì‚·- ÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÁÓÒÌË» (Û.Û.: ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È- ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ¤Ó· ͯ·Ṳ̂ÓÔ ‰Ò-
ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘- ¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÈ- ‰Â›·˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙË ÌÂ- ÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘.
Úˆ·˚Îfi ‰›- ‰ÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤- Ù·Ï˘ÎÂȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ¤Ó· η- ΔÔ ¤¯ˆ ·Ê‹ÛÂÈ ÂΛ ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ Ôχ ÁÔ‡ÚÈ».
ηÈÔ!», ÙfiÓÈÛÂ Ë Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èη- ıÂÛÙÒ˜ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, ¿ÁÓÔÈ·˜ ηÈ
˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È- Û›·˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ- ·Ú·ÓÔÌ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â- O Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ
‰Â›·˜ Ûٛ̈Ó) ÁÈ· ÙË ÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ °È· ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·¿ÙÔ˘ ˘-
ÌË Û˘ÌÌfiÚʈ- Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË». ¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙˆÓ
/ ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 17

Ï·ÛÛÈ¿ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ì·‡ÚË Á¿Ù·


λείπουν τα φυλαχτά, τα γούρια και τις προλήψεις
¢È¿ÛËÌÔÈ ÌÂ Ê˘Ï·¯Ù¿ ‹ ÁÔ‡ÚÈ· ¶·Ó¿Ú¯·ÈË
º˘Ï·¯Ù¿ Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıÂÈ·
ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ù· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Δ∞ ºÀ§∞ÃΔ∞ Â›Ó·È ·-
Ó¿Ú¯·ÈË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó-
ıÚÒÔ˘. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ

10-50ú
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÁÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘
·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›-
Ô˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Î¯ÚÈ-
Ì¿ÚÈ Ï›ıÔ Ì ȉÈfiÙËÙ˜
ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ηÈ
2010. K¿ı ηٿÛÙËÌ· Ì·ÁÈΤ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·-
ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û΢‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ - Ê˘-
fï˜ Û ÎÔÈÓ¿ Û¯¤‰È·, Ï·¯ÙÒÓ. OÈ ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡-
.¯. Úfi‰È·, Ì¿ÙÈ·, ÙÈÔÈ ÈÛÙ‡ÂÙ·È Ò˜ ‹-
¯¿ÓÙÚ˜ Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ηıȤ-
ÚˆÛ·Ó ÙÔ Ê˘Ï·¯Ùfi ÂÓÒ
ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó
ÂÚ›·ÙÔÓ. °È· ÙÔÓ ÁÓˆ-
ª¿ÙÈ: ÌÈÎÚ¤˜ ÌÏ ™ÎfiÚ‰Ô: ÛÙËÓ ÂÍÒÔÚÙ· °IANNH™ ÛÙfi ŒÏÏËÓ· Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ
¯¿ÓÙÚ˜ Û ۯ‹Ì· Ì·ÙÈÔ‡, ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÁÈ· Ó· IøANNI¢H™ °ÂÒÚÁÈÔ ª¤Á·, Ù· Ê˘Ï·-
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ø˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¯Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜
Ì¿ÙÈ·ÛÌ· ‚ÚÈÎfiϷΘ, Ù· ‰·ÈÌfiÓÈ·, ÊÔÚÔ‡Û Û fiÏË «Ì·ÁÈο» ̤۷ Ì ٷ Ô-
ÙÔ Ì¿ÙÈ·ÛÌ· ÎÏ.. ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô›· ÂȉÈÒÎÂÙ·È ¿ÏÏÔÙÂ
Ë ·ÔÙÚÔ‹ Î·È ÚfiÏË„Ë
∞ÂÙfi˜: Ê˘Ï·¯Ùfi Ì ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÎÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Ë Â›-
ÌÔÚÊ‹ ·ÂÙÔ‡ ÚÔÛÙ·- ºÏÔ˘Ú› Ù˘ ۷οÎÈ, ÂÓÒ ‰›Ï· Ù¢ÍË ·Á·ıÔ‡ Î·È Â˘‰·È-
Ù‡ÂÈ ·fi ÙȘ ηٿÚ˜ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜: ηϋ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÌÔÓ›·˜.
Ù‡¯Ë ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ·
ª¿ÚÙ˘: ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· ·fi ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ŒÎıÂÛË
ÎfiÎÎÈÓË Î·È Ï¢΋ ÎψÛÙ‹ ¶¤Ù·ÏÔ ·ÏfiÁÔ˘: ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ ™Â ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÊÈÏÔÍÂ-
ÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ Ù˘
«ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û ο„ÂÈ Ô Î·Ï‹ Ù‡¯Ë Î·È Â˘Ù˘¯›· ¶·Ï·È¿˜ μÔ˘Ï‹˜ ÌÔÚ›
ª¿ÚÙ˘» ηÓ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· Á‡-
¶ÔχÙÈÌÔÈ Î·È ÛË ÁÈ· Ù· Ê˘Ï·¯Ù¿ ÛÙËÓ
∫fiηÏÔ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜: ËÌÈÔχÙÈÌÔÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈΛÌÂ-
ηϋ Ù‡¯Ë Ï›ıÔÈ: Ê˘Ï·¯Ù¿ Ó· ‹ ÁÈ· ۇ̂ÔÏ· Ô˘
ÁÈ· ηϋ Ù‡¯Ë ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·Ó ‹ ۯ‰ȿ-
§·ÁÔfi‰·ÚÔ: ˙ÔÓÙ·Ó Û ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, fi-
ηϋ Ù‡¯Ë ÛÙ· ƒfi‰È: ÁÂÓÈο ·ÏÏ¿ Ï·, ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Î·È ÔÈ-
ÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ηÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÛÙÂÓ¿ Ì ÙË
ÂÓfi˜ ÚÔ‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË. ÷-
ΔÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ ÂÍÒÔÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁ-
ÙÚÈʇÏÏÈ: ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Ì· ÔÈ ·ÛË̤ÓȘ ı‹Î˜
ηϋ Ù‡¯Ë ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ï‹ Ù‡¯Ë Ô˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Ï·È-
Ìfi, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ̤۷
Û fiÏ· Kø™TA™ KAPAMAN§H™ A§EKA ¶A¶APH°A
Δ›ÌÈÔ Í‡ÏÔ: Ù›ÌÈÔ Í‡ÏÔ ‹ ·ÁÈÔÙ·Ê›ÙÈη
ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Û¯Â‰È·-
E›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ºÔÚÔ‡Û ¤Ó· Ṳ̂Ó˜ ·’ ¤Íˆ ·ÂÈÎÔ-
οı ηÎfi Á·Ï¿˙È· ÁÚ·‚¿Ù· Ì ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ Ì ̛· Ó›ÛÂȘ ·Á›ˆÓ. ∂Í›ÛÔ˘ ‰È·-
ÛÎÔ‡Ú˜ ÌÏ ڛÁ˜ Û ÎfiÎÎÈÓË Î·Ú‰È¿ ÛÙÔ ‰Â‰Ô̤ӷ ‹Ù·Ó ۇ̂ÔÏ·
KA§OMOIPA Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ fiˆ˜ Ô ‰ÈΤʷÏÔ˜ ·Â-
™ÙË °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ ÙÔ˘ 2008 Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2007, Ùfi˜ Î·È Ô ‰Ú¿ÎˆÓ Ô˘ Â-
‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÁÔ‡ÚÈ ÊfiÚÂÛ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ, ÙÔ 2008. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ó›Û¯˘·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È
ÙÔ ÂÛÒÚÔ˘¯fi Ù˘ ·Ó¿Ô‰· Î·È ¤Ú·„ ¶‹Á ηϿ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Î·Ï¤˜ ÎÚÈÙÈΤ˜. ∫¿ÙÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ·fi
Í·Ó·ÊfiÚÂÛ ÛÙÔ Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÛÙÔ Ì·ÁÈο Û¯¤‰È· fiˆ˜ Ë
ÛÙË Êfi‰Ú· ÙÔ˘ ÊÔڤ̷Ùfi˜ Ù˘ Ê˘Ï·¯Ùfi ÂÓÙ¿ÏÊ· ‹ ÂÍ¿ÏÊ· ·ÏÏ¿
Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛÂÔ ¶·ÙÚȿگ˘ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙˆÓ 6 ·Ú¯ËÁÒÓ, ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÙÔ˘ 2009
Î·È ÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi Úfi-
ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛˆÔ ‹ ÎÂÊ·Ï‹. O ÛÙ·˘-
Úfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó
·ÓıÚÒˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ê˘Ï·¯Ù¿ Î·È Ó· È- ·Ó¿Á΢ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ë ·fiÏ˘ÙË ¬ O Î. ¡ÈÎfiÏ·˜ §‡ÁÎÔ˜ ·ÔÙÚÂÙÈÎfi Î·È Ê˘Ï·-
ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ÁÔ‡ÚÈ·, «Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹- ‰ËÏ·‰‹ ˘·ÚÍȷ΋ ·ÁˆÓ›· Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔÓ ÎÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ, Ô˘ Û˘-
¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘ Ó·ÓÙÔ‡Û ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ
ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ «Ë ·ÁˆÓ›·
¤Ó· Ê˘Ï·¯Ùfi, ÂÓÒ Î·È Û ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·. ø˜ ·-
Êfi‚Ô ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ΔËÓ ·ÁˆÓ›· ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È
ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ì ˘„ËÏfi ÌÔÚʈÙÈ- ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ÔÙ¤ ÓÙÈ‚·ÛηÓÈο, ̤¯ÚÈ Î·È
ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·‡ÚÈÔ. Îfi Â›Â‰Ô ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û “Ù˘¯ÂÚ¿” ‹ “ÚÔÛÙ·- ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi ·’ ÙÔÓ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ŒÙÛÈ, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· Ù¢ÙÈο” ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ÙÈı·Û‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿Á- Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. «ΔÔÓ ÊÔ- ÔÈÔ‡Û·Ó ÎÔ˘‰Ô˘Ó¿ÎÈ·,
Ú¿ÁÌ·Ù·, ̤۷ Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·È ÔÏÏ¿ ·ÓÙÈ- ¯Ô˜, ÙȘ ÊÔ‚›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· η- Ú¿ˆ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÏÏÈο ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ηÈ
ΛÌÂÓ· Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔÓ Ê˘Ï¿Ó ·fi ÙÔ Î·Îfi Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οӈ Ì¿ÓÈÔ» ϤÂÈ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÓÔ‡-
Ì¿ÙÈ ‹ ÙË ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿. Δ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ Û˘Ì- ÂϤÁÍÔ˘Ó». ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË Î·- ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- Û·Ó Û ÎÔÏȤ ÁÈ· Ó· ο-
Ì¿¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó Ù· ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙËÁÔÚ›·: «·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÈο ÓÔ˘Ó ıfiÚ˘‚Ô Î·È Ó·
Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÊÔÚ¿, Û˘Ì‚ÔÏÈο ¿ÓÙ·, ÌÈ· ·ÓÔ- Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ¿ «‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Îfi».
Ï›· ÚÔÛÙ·Û›·˜». Ó· Ù· ÊÔÚÔ‡Ó ‹ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤ÙÛÈ, Û Â-
°È· ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ Ë ‚·ı‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú›ÙˆÛË Ô˘... ‹ ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ...».
το ταξίδι
αρχίζει!
½«¨•½¥¥¤·²
µ¤¶³´²µ¹¾´²¸°¤³Ã¾°¤°¾¦­¸´²²§ª¦Ã
ñ¨·ªµ¹´¤¦À§¤·²¸2EXMSREP+ISKVETLMG
¦¬¤°¤·¤±¬§¾»¨·¨µ¨µ¸°¤´³¤µ·¬­²Ä¶
³´²²´¬µñ²Ä¶µ¨²®Ã­®ª´²·²°­Ãµñ²
το Σάββατο 28 Νοεμβρίου
→ Koύβα

oι οδηγοί περιλαμβάνουν:
▶ Λεπτομερείς περιγραφές και πληροφορίες για τα αξιοθέατα
▶ Στοιχεία από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ζωή
▶ Περισσότερες από 240 έγχρωμες φωτογραφίες
▶ 22 λεπτομερείς έγχρωμους χάρτες
▶ Προτάσεις περιπάτου και οδικών διαδρομών με αναλυτικούς χάρτες
▶ Έργα τέχνης και κατόψεις μουσείων
▶ Όλα όσα ενδιαφέρουν τον ταξιδιώτη, καθώς και πληροφορίες
για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τις αγορές και τη διασκέδασή σας

προαιρετικά με €2
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 47

[ ∞¡∞§ø™πª∞ ] [ 20 EƒøΔ∏™∂π™ ]

∏ ÙÈÌ‹ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ƒÔ˙¿Î˘


∞¡Δπ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¢π∫∞™Δ∏ƒπ√À

ÙÔ ¯Ú‹Ì·
¢π∫∞πøª∞Δø¡ Δ√À ∞¡£ƒø¶√À - ∫∞£∏°∏Δ∏™ Δ√À
ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¢π∂£¡√À™ ¢π∫∞π√À ™Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘

ÙÔ˘ 10 ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢È-


ηÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘
Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 50
ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi
¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
· Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ

ª Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤Ó·
·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙË
¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜, Â›Ó·È Ë ·Ô-
ηٿÛÙ·ÛË ·‰È-
‚¿ÛË; ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ
ηٷÚÁ‹ıËΠ·˘Ù‹ Ë ÊÔ‚ÂÚ‹
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¡.¢. ÎÈ
¤¯Ô˘Ó ÍÂÛËΈı›, ÔÈÔÈ;
ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÓ
ÎÈÒÓ Î·È Ë ‰È¿ıÂ-
ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ó·
ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó
·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ı¤Ì·Ù·
ÛÙË ÌfiÚʈÛË ˘Ôı¤ÙÂÈ
ηÓ›˜, ηÈ
ÚÔÛ‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È
Û ÌÈ· ·ÓÂ˘Úˆ-
·˚΋ ÚÔÛÙ·Û›·,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜
fiÙ·Ó ÛÙ· ·ÓÙÈÚfi‰Úfi ÙÔ˘ ™ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ˘ÏÈ΋ Î·È Ë- Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ∂¢¢∞;
Δ∂π Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ƒÔ˙¿- ıÈ΋, ÌÈ·˜ ·Ú·‚›·Û˘. ∞Ó ‰È·È- ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ·‰ÈÎÈÒÓ, ÂÓ·ÚÌfi-
Δ¯ÓÔÏÔ- ÛÙˆı›. ÓÈÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒ-
Á›·˜ ÎË. ¶ÂÚ›Ô˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ Î·- OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì Ë.
T˘ ÕÓÓ·˜ ΔÚÔʛ̈Ó, 110.000 ˘Ôı¤- ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ï‹ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÔ- ∏ «·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·» ÛÙË ÏÂÈ-
¢·ÌÈ·Ó›‰Ë ÛÙ· ∞∂π ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ·Ó¢- ÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈ- ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘;
ÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó (∂¢¢∞). £ÂÛÌfi˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜; Úˆ·˚΋ ÚÔÛÙ·Û›·. Ófi Ï·›ÛÈÔ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘; O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˘Ôı¤ÛˆÓ.
°·ÏÏÈ΋˜
ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÂÚÓ¿Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ΔÔ ¤ÚÁÔ ÌÈÏ¿ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∞Ú- ªÔÚ› ÙÔ ∂¢¢∞ Ó· ˘Ôηٷ- ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë «Ì·ÎÚÔ- ¶fiÛ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·˘-
ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfi- Λ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË; ÛÎÔÈ΋» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÔÊ¿- Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô;
10. ŸÌˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ªÂ ηӤӷ ÙÚfiÔ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛˆÓ. °‡Úˆ ÛÙȘ 110.000!
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÌÂÓÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰Â- ÌÈ· ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ËÁ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜. O ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Îfi- ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ÂÓ ¯Ù›ÛÙËΠÙË Ï‡ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ΔÔ È‰·ÓÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛÌÔ˜ ÙÔ˘ οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ̤ÏÔ˘˜ ¢¤ÏÈÎÙË Î·È ¿ÌÂÛË ÚÔÛÙ·Û›· ·-
Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ‚¿ÛË, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ‚¤‚·È· fiÏ· ÛÙÔ ¢Èη- ·Ú¯¤˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ‰ÈηÛÙ‹- ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚÔ- fi ÙÔ ∂¢¢∞;
‚Ú‹Î·Ó ÛÙ· ‰Èη- ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÂÈ ¤Ó·Ó Â- ÚÈ·, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·- ÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ∂¢¢∞; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙÂ.
·ÏÏ¿ Ì ÙÔ fiÛÔÈ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙȘ
™¯ÔϤ˜. ™ÙȘ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó·ÚÌÔÓÈÛÙÈÎfi, ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Úfi- Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔ- ™Â ÔÈΛÏÔ ‚·ıÌfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂¢¢∞ ÁÈ· ÎÚ›-
™¯ÔϤ˜. ∂Λ ¤ÊÙÂÈ Ô ÏÔ. Δ· ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛË- ÛÙ·Û›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ- ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ οı ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Â-
ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏ¢- Ì·ÓÙÈο Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ì ·˚΋ ÓÔÌÔÏÔÁ›·. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ·ÙÒÓ;
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·,
ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ÏÈ- ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÈÒÛÂÈ ·Ï¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ¶ÔÈ· ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ «ÌËÙÚÒÔ» ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Δ· ÙÂ-
ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÂÍ ··ÏÒÓ ÛÙ·, ÔÈ ·ÔÊ¿- Ì ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ¢- ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÊ˘- ÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ
ÔÓ‡¯ˆÓ. ™Ù· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Úˆ·˚ο ı¤ÛÊ·Ù·. ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Á¤˜; ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Ó·ÌÂȯı› Û ˘Ô-
ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Δ· ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·ÎÔÏÔ˘- ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ƒˆÛ›·. ı¤ÛÂȘ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ·, fi-
ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÛÂ
π·ÙÚÈΤ˜, ¡ÔÌÈΤ˜, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Â͈ÙÂ- ıˆÚ›Ù ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ıÔ‡Ó Ù· ›¯ÓË Ù˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜; ˆ˜ Ë ΔÛÂÙÛÂÓ›·, Ë °ÂˆÚÁ›·, Ë ∞-
ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰È- ∂¢¢∞; ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰·ÎÙ˘ÏÔ‰ÂÈÎÙÔ‡ÌÂ- Ì¯·˙›·. ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙÔ ∫˘-
¶ÔÏ˘Ù¯Ó›·, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Î·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ŸÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÓÔÈ. Œ¯Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·‰˘Ó·- ÚÈ·Îfi.
·Ó¿ÎÚÈ‚· «‰ˆÚ¿ӻ. ΔÔ 10
ÛÙ· 20 Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜
ÀÔı¤ÛÂȘ Ì Ô- «˘Ú‹Ó·» ÙÔ˘ ∂¢¢∞; ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ̛˜ Ô˘ ‚·›ÓÔ˘Ó ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓ˜. ¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÏÈÙÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ·, ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÌÈ· ÁÂӛ΢ÛË. OÈ Î·È Û ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô ¶Ô‡ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ- ΤډԘ ·fi ÙË ıËÙ›· Û·˜;
‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·Ï‹
·Ú·‚È¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ·ÎfiÌ· ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜. ÛÊ˘Á¤˜ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ˙‹Ûˆ Û ¤Ó·
˘fiıÂÛË. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È fiˆ˜ Ë ΔÛÂÙÛÂ- Î·È ÁÈ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ‰ËÌÔÎÚ·- OÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¢È- ™Â ı¤Ì·Ù· ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙȘ ‰›- ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û˘Ó·ÈÚ› 47 ‰È·-
οÔÈÔ˜ ٷϤÓÙÔ, ÌÔÚ› Ó· ÙÈο ÎÚ¿ÙË, ÂÓÒ Ù· ÓÂÔÊÂṲ́ӷ η›Ô˘ Û¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÓÙ·- Θ, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ «ÂÙÂÚfi- ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
Â›Ó·È ÂÈÌÂÏ‹˜, ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÈ Ó›·, Ë °ÂˆÚÁ›·, Ë
ÎÚ¿ÙË ÙÔ‡ ÚÒËÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÁˆÓÈÛÙÈο; ÙËÙ·» Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÈÔ„Ë- Î·È ˙ˆ‹˜. ªÈ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÏÔ‡-
ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ, ∞Ì¯·˙›·, ·ÏÏ¿ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ. ∞Ï- ʛ˜, Û ÂÚÈÔ˘ÛȷΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ
·Ó ̤ÓÂÈ ·˜ ԇ̠۠¯ˆÚÈfi, Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÙÂ- Ï¿ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆÚԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÏÏÔ- ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË Ù˘.
·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ÏÂ˘Ù·›·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÈÎÈ- ¤Ó· ˘ÂÚ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∂›Ì·ÛÙ ·- ÙÚÈÒÛÂȘ. ∫·È ÔÈÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜
ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
Ï›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Ï¿ ¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‰ÈηÛÙ‹- ∏ ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÒÙË «ÛÙÔ›¯ËÌ·»;
··Á·Ï›ÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÎÂÎÙË̤ӷ. ∞Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÏË- ÚÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfi- ÛÙÔÓ «¯¿ÚÙË» ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ¡· Û˘Ì‚¿Ïˆ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈ· ̤-
Û·Û›ÎÏ·˜, fi¯È ·ÏÒ˜ ÛË, ÔÈ ‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ¿ÓÙÔ- ÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ; Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·-
ÂÈÌÂÏ‹˜, Û·Û›ÎÏ·˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢È-
Ù ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. Ì ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ¶¤ÓÙ ¯ÒÚ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. ∞’ ÙÚȈÙÈÛÌfi: ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÔÈÎÙ‹
·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ηÛÙËÚ›Ô˘. OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‚·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ·˘Ù¤˜ ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›·, ΔÔ˘Ú- ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÌËӇ̷ٷ, ÛÙȘ
·ÔÛÙËı›ÛÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·- ™Â ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔۂϤÂÈ Ô Ô- Λ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ôχ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÈÛfiÙÈÌË
ı· ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ™À¡∂¡Δ∂À•∏: ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ; Ï›Ù˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÚÔ- „ËÏ¿. Î·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-
̤ڷ, ‰ÂÓ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ 10. ªπ¡∞ ª√À™Δ∞∫∞ ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÛʇÁÂÈ Û ·˘Ùfi; ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÓÂÈ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì·˜.
∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË,
¯Ú‹Ì·, Ôχ ¯Ú‹Ì· Î·È ÎfiÔ˜
¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙË [ ™∂ ¶ƒøΔ√ ∂¡π∫√ ]
¯Ô¿ÓË ÙˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ,

∞‰¤ÛÔÙ· Ê˘Ù¿
¯ÚfiÓÈ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ,
ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù·Ï¤ÓÙ·. OÈ
ÁÔÓ›˜ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ
„˘ÏÏÈ·ÛÙÔ‡Ó
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ Ó·˙ËÙÔ‡Û· ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‰Ò- ∫·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ·Ó·Î¿Ï˘„· ˆ˜ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ì ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó: «ª·, ηϿ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ¡ÙÔÌ·ÙÈ¿ Ù‹˜
ÙÔ˘˜. OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó
›Ûˆ˜ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, ·Ó Î·È ÙÔ˘˜
‚ϤÂȘ Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ
∞ ÚÔ. ∏ Ù·Ì¤Ï· «¿ÓıË - Ê˘-
Ù¿» Ì οÏÂÛ ӷ Ìˆ. ¢ÂÓ
‹ÌÔ˘Ó fï˜ Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ-
‰ÂÓ Î·Ï¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ·Ï-
Ï·Á‹ ÛfiÚˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÔˆÏÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οıÂ
ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.
‹Ú˜; ÈÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù· ı· οÓÂÈ Ì ·˘Ùfi;»...
°ÂÏÔ‡Û· Ì ٷ ·ÛÙ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹
Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÎÔÚÔ˚‰Â˘ÙÈο –
ηٿıÏÈ„Ë. ÕÏÏÔÈ fï˜, ÏÔÁ‹ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ΔÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÂÛ Û ¤Ó· Ï¢Îfi ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ, Ô˘ ̤۷ ÏËÓ fï˜ ηÏfi‚Ô˘Ï· – Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘˜.
¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË Î¿ÙÈ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ: Ô‡Ù ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘Ï- ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ¤Ó· ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ηÚÔ‡˜. ∞ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÁÏ¿-
ÌfiÚʈÛË, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ Ï·, Ô‡Ù Ôگȉ¤Â˜, Ô‡Ù ̷ÚÁ·Ú›- ¡fiÌÈ˙· ˆ˜ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·Ó ÓÙÔÌ·Ù¿ÎÈ·, Ë ÛÙÚ˜ Ô˘ Ì ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘: ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÏÈ-
‰Ô˘Ó. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È ÙfiÛÔ Ù˜, Ô‡Ù Ì·ÌÔ‡... Ô‡Ù οÎÙÔ. «ÛÔÊ‹» ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· fï˜ ÌÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÈÂ- Îfi˜ Î·È ‰‡Ô ΢ÎÏ¿ÌÈÓ·.
ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ÔfiÙ ÙÈ Ó· Δ˘ ª¿Úı·˜ ªÂ ÙÔ Ô˘ ¿ÙËÛ· ÙÔ fi‰È ÌÔ˘ ÛÙÔ ÚȤ˜ ·fi ÙÔ ªÂÍÈÎfi... ¢ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù Â͈ÙÈο Ô‡Ù ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈο (›Ûˆ˜
οÓÔ˘Ó, Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ∫·˚Ù·Ó›‰Ë ·ÓıÔˆÏÂ›Ô ‰È·›ÛÙˆÛ· ˆ˜ ¤¯ÂÈ ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù· ·Ó¤ÊÂÚ fiÏ·: ·fi Ï›ÁÔ Â˘·›ÛıËÙ·) Ô‡ÙÂ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÏ˘Û¤Ïȉ˜
‚¿ÛË ÙÔ˘ 10, fiˆ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô‡ Ù·Í›‰Â„Â, Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹- Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘. ªÂ ÙÔ ¤Ó· Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ fï˜, ͤ¯·-
ηÓ›˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚ¿ÙËÛ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿Ó·Ú¯· ÙÔÔıÂÙË̤- Ù˘, ·Ó ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ‹ Ë ÛÎÈ¿, fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ‰È- Û· Ó· Ì·‰‹Ûˆ ÙȘ ÎÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ (ÔfiÙ ·ÓÙ›
ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Ó˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Î·È ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ·, ‚¿˙· Î·È ‚·˙¿ÎÈ· Î·È Ì¿- „¿ÂÈ... Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÙÚÈÓ›˙ÂÈ) Î·È Ó· ÔÙ›Ûˆ
‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù›. ÙÛ· ·fi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ‰È·Ê·Ó¤˜ ÛÂÏÔÊ¿Ó. ™Â fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÊÙˆ¯fi ÌÔ˘ Ê˘ÙÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ...
48

∫fiÛÌÔ˜
ΔÚ›ÙË
24 ¶·È‰È¿
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
2009 ™∂§. 50
∞Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ·›˙Ô˘Ó ¤Íˆ Î·È Ó· ÏÂÚÒÓÔÓÙ·È.
§›ÁË... ‚ÚˆÌÈ¿ οÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜

™ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ


Βιβλίο με τις... περιπέτειές της εκδίδει σήμερα η συνοδός πολυτελείας Πατρίτσια Ντ’ Αντάριο
∫¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ «ÚÔÎ ÛÙ·Ú Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜» ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «Rolling Stone» ÁÈ· Ù· Á˘ÌÓ¿ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó·Ó
ÌÂÙ·ÓÔË̤ÓÔ Ì·ÊÈfi˙Ô, ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ª·Ê›·˜. ªÈ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÌË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ‚È‚Ï›Ô Ù˘ fiÙÈ ‰¤¯ıËΠÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹
Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â›. ∞ÏÒ˜ «ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠӷ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ ·’ fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜».

∂¶πª∂§∂π∞:
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ô ÙËÓ ¤Ó· Ù˘ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ·
ÌÂÙ·ÓÔË̤ÓÔ˜ Ì·ÊÈfi˙Ô˜ °Î¿-

O Û·Ú ™·ÙÔ‡ÙÛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·-


Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·: ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘
1990, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Δ˙Ô˘˙¤ °ÎÚ·-
ªÂ 20 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘
«ΔȘ ¯¿È‰Â˘Â fiϘ. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı¤ÏÂÈ ·Áη-
ÏȤ˜. Œ¯ˆ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿
fi¯È ·˘Ùfi, 20 Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú·. ™Ù· fiÚÁÈ·
‚È¿ÓÔ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û ·¢ı›·˜ Ì ÙÔ˘˜
ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛٿ٘ Ù˘ ∫fi˙· ¡fi- Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ¿Óˆ - ο-
ÛÙÚ·. O ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó Ô ª·ÚÙÛ¤ÏÔ ¡ÙÂÏ’ Ùˆ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜
O‡ÏÙÚÈ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ «§·Ô‡ Ù˘ Ì ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË Û˘ÓÔ˘Û›·: Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜».
∂Ï¢ıÂÚ›·˜», Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·-
‰ÈηÛÙ› Û ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ο- O ÂÚˆÙÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜
ıÂÈÚÍË ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙË «ªÂ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÊȯٿ, Ì ʛÏËÛ ÛÙ· ¯Â›ÏË, ÌÂ
ª·Ê›· Î·È ÙÒÚ· ‰Èο˙ÂÙ·È Û ¯¿È‰Â˘Â, ÌÔ˘ ÌÈÏÔ‡Û ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Û fi-
‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. O ¿ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÏÔ˘˜. “ªË ʇÁÂȘ”, ÌÔ˘ „Èı‡ÚÈÛ».
Ô ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ. «¢ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤Î·ÓÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ì-
ʈӛ· Ô °ÎÚ·‚È¿ÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ΔË ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ
¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο Ì·- ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ
˙› ÙÔ˘˜», ʤÚÂÙ·È Ó· η٤- «∫·ıÒ˜ ‚Ϥ·Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ¯¿È‰Â˘Â Ù· Ì·ÏÏÈ¿
ıÂÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ™·- ÌÔ˘, Ù· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ªÂ Ê›ÏËÛÂ
ÙÔ‡ÙÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·. Œ‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
ºÏˆÚÂÓÙ›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô- ÛΤÏÈ· ÌÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔÈ ˆÚ·›Ô ‰¤ÚÌ· ¤¯ÂȘ”. ∞È-
ÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Ûı·ÓfiÌÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ·Ì‹¯·Ó·. ™ËÎÒıËη ηÈ
ÙÔÓ Â›¯Â ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ‹Á· ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÁÈ· Ó· ηÙÔ˘Ú‹Ûˆ ·ÏÏ¿ Î·È Ó·
1994 fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚÔÛÙ¿- ·ÏϿ͈ ηۤٷ ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ. ŸÙ·Ó ‚Á‹Î·
Ù˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘- ÙÔÓ ‚ڋη ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ŒÊÚ·Í ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È
Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ™ÈÎÂÏfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÌÔ˘ ›Â: “∞ÚÎÂÙ¿! £· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒ͈ fiÏÔ˘˜. £¤Ïˆ
ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfi- Ó· Ì›ӈ ÌfiÓÔ˜ Ì·˙› ÛÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ fiÏ·
Ù·Ó, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚ- ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ˙ˆ‹. ∏ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ı· ·ÏÏ¿-
ÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «·‚¿ÛÈÌÔ˘˜» ÍÂÈ. ΔÔ ·Í›˙ÂȘ!”».
ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÓÔË̤ÓÔ˘
Ì·ÊÈfi˙Ô˘. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ˆ-
ÛÙfiÛÔ, Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫·‚·ÏȤÚ ™ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ÂÌϤÎÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ Èı·ÓÔÏÔ- «◊Ù·Ó Ôχ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ Ì·˙› ÌÔ˘, ÙÚ˘ÊÂÚfi˜, Û·Ó ¤-
ÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Û˘Ó‹„ ÙÔ È- Ó· ·È‰› Ô˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ
Ù·ÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫fi˙· ¡fiÛÙÚ· ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ. ΔÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹Ù·Ó ÛÎÔÙÂÈÓfi. ΔÔ˘ ·Ú¤-
ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ô- ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È».
Ô›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ë ∂È-
Û·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¶·Ï¤ÚÌÔ.
¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ
™˘ÓÔ‰fi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ «•·ÊÓÈο ‹ÚıÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Î¿ıËÛ ·Ó·-
ˉÒÓÙ·˜. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿
OÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ™·ÙÔ‡ÙÛ· ‰ÂÓ
ÙÔÓ ¤Ú·Û· ÁÈ· Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. §Â˘Î¤˜ È˙¿Ì˜ ·fi
Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ «‚fiÌ‚·» ÁÈ· ÙÔÓ ∫·-
ÌÂÙ¿ÍÈ Ì ÌÈ· Ï¢΋ ÌÂٷͤÓÈ· ÚfiÌ·».
‚·ÏȤÚ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. ™‹ÌÂÚ·
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ πÙ·- ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÙ·Ï›‰·˜ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¡Ù’ ∞ÓÙ¿ÚÈÔ «∞ÔÏ·‡ÛÙ ·ÚÈ Úfi‰Ú»
Ï›· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «Gradisca Presidente»
(Û ÂχıÂÚË ·fi‰ÔÛË «∞ÔÏ·‡ÛÙ ÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÛÙË ƒÒÌË. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒ- Ú›· ÓÔ˘¿Ú Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ∫·- ‰È¿ÛÙËÌ·». ∏ Û˘ÓÔ‰fi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜
·ÚÈ Úfi‰Ú»). ™˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘- ڿη˜ ‹ ÙËÓ ªÔÁÎÔÙ¿, fiÏÂȘ fi- ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
Â›Ó·È Ë ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¡Ù’ ∞ÓÙ¿ÚÈÔ, Ë Û˘- · Ì ÙȘ «‰‡Ô ÏÂÛ‚›Â˜ Ô˘ ·ÓÙ¿Ï- Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ·Í›- ¤ÁÚ·„ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ‰ËÌÔ-
ÓÔ‰fi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÌÂ- Ï·ÛÛ·Ó ÊÈÏÈ¿ Î·È ¯¿‰È· Î·È ·¢ı‡- ˙ÂÈ Ù›ÔÙÂ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂΉȉfiÌÂ- ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «Corriere
ÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ Ì ˯Ô- ÓÔÓÙ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈ- ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÎfiÌË della Sera», fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË Û˘-
ÁÚ·ÊË̤Ó˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ- ÎÂÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ». ™‡Ìʈӷ Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·: Ë
΋ Ù˘ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚ- ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ» ‹ ÙȘ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ¿ Ù˘, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ͢ÏÔÎÔ‹ıËΠ·fi ·-
ÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 20 Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÙÚ·- ™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Ë ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¡Ù’ ∞- ÁÓÒÛÙÔ˘˜Ø ηıÒ˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ¤Ó· ‚Ú¿-
ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘- ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÂÓ ¯ÔÚÒ ÓÙ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ‰˘, ¤Ó· Ù˙È Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙËÓ Â-
Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙËı› ÙÔÓ ‡ÌÓÔ Ù˘ Forza www.tanea.gr Ï‹ıÔ˜ ·ÂÈÏÒÓ fiÏÔ Ù¿ÍÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔØ ¤Ó·˜ ¿Ó-
ÔÙ¤. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Italia «¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. §›- ‰Ú·˜ Ô˘ Ù˘ Û˘ÛÙ‹ıËΠˆ˜ ÚÒËÓ
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ÎÂ- ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ™›Ï‚ÈÔ» Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·- Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔ- ηڷÌÈÓȤÚÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙË
ÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· «Il Fatto ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔÓ ∫·‚·ÏȤÚÂ, Èı·Ófiٷٷ Ô›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ù˘, ÌÈ· Á˘- ‚È¿ÛÂÈ. Œˆ˜ fiÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ¤‚·-
Quotidiano», «ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÎÔÏ ı· ÂÎÙÔ͇ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ÎÔ- Ó·›Î· Ô˘ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ï·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
ÁÎÂÚÏ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂ- Ú˘Ê‹ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. «•ÂÊ˘ÏÏ›˙Ô- Â›Ó·È ·fi ÙȘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘, ÊÔڤ̷ٷ Î·È Â-
Ù·È ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ – Â- ÙËÓ ÏËÛ›·Û ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙË ÛÒÚÔ˘¯·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, «ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-
ÌfiÓÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÛÔ ÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· – ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÚÒÙËÛÂ Â¿Ó «¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛËÌ·- ÎÚÈ‚Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË plasma ‰ÂÓ ¤‰ÂÈ-
°Ú·ÙÛÈfiÏÈ, ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ªÂÚ- ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‰È·‚¿˙ÂȘ ÌÈ· ÈÛÙÔ- ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Í·Ó Î·Ó¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ».
∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 49

™·Ú¿ÓÙ· ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜
¬∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì›. O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi˜ Û˘ÁÁÚ·-
ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ
ʤ·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÎÔÙÒıË-
ΠÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1960
Η Σουδανή δημοσιογράφος που αψήφησε τη σαρία διηγείται...
Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ù‹Ó, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ™Ô˘‰·Ó¤˜ ›¯·Ó ηٷ‰ÈηÛÙ›
·˘ı·›ÚÂÙ· Û ̷ÛÙ›ÁˆÌ·, η̛· fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ
°∞§§π∞
Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ∏ §Ô‡ÌÓ· ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ÙÔ ¤Î·ÓÂ.
¶fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ∂¶πª∂§∂π∞: ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË

ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙË Û·Ú›·, ·Ê‡ÓÈÛ ÙÔÓ ∞fi ÙËÓ ¤Ó· Ù˘ §Ô‡ÌÓ·
ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ Ï·Ó‹ÙË ÔÏfiÎÏËÚÔ, ·„‹ÊËÛ ÙËÓ ··-
ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘,
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô
¡OªOπ ∫∞π ™∞ƒπ∞

Ù˘ ‚È‚Ï›Ô: «™·Ú¿ÓÙ· ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜ ÁÈ· ¤Ó· ·- §ÈıÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜


∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì› ÓÙÂÏfiÓÈ». ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ‹, ·-
ÁÈ· ÛÂÍ ¯ˆÚ›˜ Á¿ÌÔ

AP PHOTO
ÏÒ˜ ÙËÓ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ: ™ÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, Ë
O ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì› ·ÓÙÈÙ¿Û- 35¯ÚÔÓË ™Ô˘‰·Ó‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ §Ô‡ÌÓ· «OÈ ÓfiÌÔÈ Ì·˜, ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜
ÛÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó Î·È 12 ·ÎfiÌ· Á˘Ó·›Î˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ- ·ÔηϤÛÔ˘Ì ÓfiÌÔ˘˜, ‰ÂÓ
¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Ó· ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÙ› ÙÔ ÓÙ·È Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÷ÚÙÔ‡Ì ÂÂȉ‹ ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ·ÓÙÂÏfiÓÈ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û·Ú›·˜, ÙÔ˘ ·˘- ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 152 ÙÔ˘
Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÙ·Ô-
ÏÂÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÚÔ‡ ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ› ÙÔ
ÛÙÔ ¶¿ÓıÂÔÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÂÓÒ Ë ™Ô˘‰¿Ó ·fi ÙÔ 1983, Ë ÙÈ̈ڛ· Â›Ó·È ÚÔη- ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÛÙȘ 40
‰›‰˘ÌË ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ô- ıÔÚÈṲ̂ÓË: 40 ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜. ∏ §Ô‡ÌÓ·, fï˜, ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· ¿ÏÏ·
ϛ˜. O 64¯ÚÔÓÔ˜ ∑·Ó ∫·Ì› Û˘- ··ÈÙ› ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¿ÚıÚ· (...) ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Îfi‚ÂÙ·È Ô Ï·ÈÌfi˜,
Ì·Ú·Ù¿¯ıËΠ̠ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ Î·È Î·ÓÔÓÈ΋˜ ‰›Î˘. ¶·- ·ÎÚˆÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ fi‰È, Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ
ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Ú·ÈÙ›ٷÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù˘
·Û˘Ï›·˜ Ô˘ Ù˘ ÂÍ·- ÁÂÓÓËÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, Û¿˙ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ! ΔÔ
™·ÚÎÔ˙› fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÚÁ˘- ™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ:
ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë ı¤ÛË Ù˘ ¿ÚıÚÔ 148 ÙÈ̈Ú› ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜
ÚÒÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘
ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘
www.tanea.gr ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â- Ì 100 ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È·
Î·È ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ O∏∂ “ÙÈÌ‹” Ì ÙÔ˘˜ ‚È·ÛÙ¤˜ – ‰ËÏ·‰‹ “‰˘fiÌÈÛÈ
Û ÙÚÔ¯·›Ô ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÛÙ· ªª∂ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÂÏfiÓÈ·”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ú›Ê· ÙÔ˘ ÛÂÍ,
1960, Û ËÏÈΛ· 46 ÂÙÒÓ. ∏ ÎfiÚË ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ·... ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁˆÌ¿ Ù˘.
·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Ô˘
ÙÔ˘ ∫·Ì›, Ë ∫·ÙÚ›Ó, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤- ∞Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·-
ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ 40 ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏÈÒÓ Û Úfi- Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ,
¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ·Ó ÙÔ Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÈÌÔ 200 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ §Ô‡ÌÓ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ‹: ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜. ΔÔ
·fi ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §Ô˘ÚÌ·- ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹. ¿ÚıÚÔ 154 Â›Ó·È Ôχ ·ÏÏfiÎÔÙÔ: ıˆÚ›
Ú¤Ó, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞‚ÈÓÈfiÓ Ù˘ ¡fi- ª¤ÓÂÈ fï˜ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÌfiÓÔ Ì›· Ó‡¯Ù·, ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜
ÙÈ·˜ °·ÏÏ›·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÏËÚÒÓÂÈ ·ÓÙ’ ·˘Ù‹˜ ÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÚfiÛÙÈÌÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ŒÓˆÛË ™Ô˘‰·-
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Â›Ù ̤ۈ Á¿ÌÔ˘ ›Ù ÂÍ
™ÙÔ ¶¿ÓıÂÔÓ ÓÒÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ – Èı·Ófiٷٷ,
·›Ì·ÙÔ˜ ÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ ·Ì·ÚÙ›·, ηıÒ˜ ¤Ó·˜
O ™·ÚÎÔ˙› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÂÚ·- ηÙfiÈÓ ›ÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘
Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÈ- ‚È·˙fiÙ·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ‹- ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ “ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ì‹ÛÂÈ ÙËÓ 50‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿- Û˘¯·. ∞ÏÏ¿ Ë §Ô‡ÌÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋
ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· Û˘ÁÁڷʤ· ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÛȈ‹ÛÂÈ. Ú¿ÍË”. ∂‰Ò ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ
ÙÔ˘ «•¤ÓÔ˘» Î·È Ù˘ «¶·ÓÔ‡ÎÏ·˜» ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ O˘ÌÔ‡».
ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï›„·Ófi ÙÔ˘ ÛÙÔ ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ
Ï·ÌÚfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Δ˘ ··ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙËÓ ¤-
°·ÏÏ›· ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔ˘- ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ÂΛÓË fi-
‰·›Ô˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. O ∑·Ó ∫·Ì› ̈˜ ηٿÊÂÚ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÈ
∫§∂πΔOƒπ¢∂∫ΔOª∏
‹Ú ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Â¤ÎÚÈ- ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂Λ fiÔ˘ ÌfiÏȘ
Ó·Ó ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∏ Ê›ÏË ÌÔ˘ ¤ı·Ó ·fi ÙËÓ ÏËÁ‹
‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË «§Â ªÔÓÙ» fiÙÈ Ô «™·Ú¿ÓÙ· ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜ ÁÈ·
«◊ÌÔ˘Ó ÂÙ¿ ÂÙÒÓ fiÙ·Ó ˘Ô‚Ï‹ıËη Û ÎÏÂÈÙÔÚȉÂÎÙÔÌ‹. ¶fiÓÂÛ· ÊÚȯٿ. (...)
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ı· ¤ÊÚÈÙÙ Ì ÙËÓ ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ» («40 Coups
de fouet pour un pantalon», OÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ú·Û·Ó, ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ Ó· Û˘Óԉ‡ۈ ÙË Ê›ÏË Ô˘ ÌÔ˘ ›¯Â
ÔÌÒ‰Ë Ù·Ê‹ ÛÙÔ ¶¿ÓıÂÔÓ, η-
ıÒ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·- ∂ΉfiÛÂȘ Plon). ™‡ÓÙÔÌ· ı· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÙȘ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘. ∏ ÏËÁ‹ ÌÔχÓıËÎÂ. (...) ŒÓ·Ó
¯ı·ÓfiÙ·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Î·È Û ¿ÏϘ Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ ¤ı·ÓÂ. ¶¤ı·Ó ÂÂȉ‹ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÂ
ˆ˜ ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ™·ÚÎÔ˙› ÁÏÒÛÛ˜, ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, Ù· ·- ÎÏÂÈÙÔÚȉÂÎÙÔÌ‹. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘. (...) ∫¿ÔÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ Ú·‚Èο, Ù· ÛÔ˘·¯›ÏÈ. «¶Ú¤ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ··ÈÙ› ÙÔ πÛÏ¿ÌØ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ‚ÚÂÈ Ì›· ÁÚ·ÌÌ‹
ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·
ÛÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ ‹ ÙȘ ¯·ÓÙ›ı, ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı, Ô˘ Ó·
∏ ∫·ÙÚ›Ó ∫·Ì›, Ë ‰›‰˘ÌË ·‰ÂÏÊ‹
̤۷ Ó· ÂÍÂÁÂÚıÔ‡Ó», ϤÂÈ. «¢ÂÓ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi».
ÙÔ˘, ÂͤÊÚ·Û ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. ∞fi
ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔÏÂÌ¿ˆ ÙË ıÚËÛΛ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ,
ÂÂȉ‹ «ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ ÁÈ· ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·Ú¿ ÙÔÓ £Âfi
ÙÔÓ Ï·fi, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÌÔ˘ ÎÈ Â̤ӷ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤-
«¢π∫∞πO™À¡∏»
Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË». ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fi- ÚÂ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â›ÛÔ-
̈˜, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ‹- ‰Ô ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈ- ™˘Ó‹ÁÔÚÔÈ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ·¯ı·Ófi- ÛÔ ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ «”∂›Ó·È ¿ÛÂÌÓ· Ù· ÚÔ‡¯· Ô˘ ÊÔÚ¿˜;” (...) ∏ Âͤٷۋ Ù˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË. ΔÔ
Ù·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, «ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի. ¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È; «Œ¯ˆ
‰Â¯ı› ÔÏϤ˜ ·ÂÈϤ˜. ∞ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÌÂ
‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫·Ì›, OÏȂȤ ΔÔÓÙ, Ë ˆ˜ ı· Âı¿Óˆ ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Â›Ì·È ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏϘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ˜. ¡· ÙËÓ, ÌÈ· ¤ÊË‚Ë, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹ Ù˘, ¯ˆÚ›˜
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› «Â›Ó·È ÚÔÔÚÈṲ̂ÓË Ó· Âı¿Óˆ». ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Û ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÔ˘ ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔÈ, ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘
AP PHOTO / ABD RAOUF

¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ·, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂ- ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÁÚ·Ù‹ ÎÏ‹Ù¢ÛË. (...) ∏ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË
¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› Ó· ÂÎÌÂÙ·Ïχ- ¬§Ô‡ÌÓ· ÃÔ˘Û½Ó: «¢ÂÓ ÔÏÂÌ¿ˆ Â›Ó·È ÙÔ ÙÒÌ· Ô˘ ·Ó·Ù¤ÌÓÔ˘Ó ‰ÈηÛÙ‹˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜».
ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜... O ∫·- ÙË ıÚËÛΛ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ·ÏÏ¿ ·˘-
Ì› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙›, Ô Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·Ú¿ ÙÔÓ £Âfi ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™Ô˘‰·Ó‹˜ §Ô‡ÌÓ· ÃÔ˘Û½Ó
™·ÚÎÔ˙› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›ÁË Ï¿Ì„Ë ÌÔ˘ ÎÈ Â̤ӷ» «™·Ú¿ÓÙ· ‚Ô˘Ú‰Ô˘ÏȤ˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ»
‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘».
50 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∂ƒ∂À¡∞

∞Ê‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ÏÂÚÒÓÔÓÙ·È, ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Î·Ïfi


∞º∏™Δ∂ Ù· ·È‰È¿ Û·˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ¤Íˆ Î·È Ó· Ó·, ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÏÈÔÙÂȯÔ˚Îfi Ô- “ΛӉ˘ÓÔ” ÙÔ˘ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ
ÏÂÚÒÓÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·- ͇ (LTA), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÂÓÂÚÁ› ÛÙ· ÎÂÚ·ÙÈÓÔ·Ù- Î·È Ó· ‚ڈ̛˙Ô˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿
·ÓÙ·¯Ô‡ ÁÔÓ›˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi Ù·Ú·, Ù· ‚·ÛÈο ›‰Ë ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Ô˘ ··ÓÙÒ- ·È‰È¿ Ó· ÌËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋
ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ ÛÙÔ ™·Ó ¡ÙȤ- ÓÙ·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÛÙÈ‚¿‰· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ‰È·- ·È‰È΋ ËÏÈΛ·», ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª¿ÚÁηÚÂÙ ªfiÚÈ-
ÁÎÔ, Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηı·- ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÂ˚, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Parents
ÚÈfiÙËÙ· ‚Ï¿ÙÂÈ ÙË ÈηÓfiÙËÙ· ·˘ÙÔ˝·Û˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂÈıÂÙÈ΋ Outloud. «¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ÊÏÂÁÌÔÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·È Û˘-
Δ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰¤Ú- Ó¯Ҙ Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ϤÓ ˆ˜ Ú¤-
Ì·, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ¶·Ú·ÓÔ˚ÎÔ› ÁÔÓ›˜ ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȉȷο ÚÔ˚fiÓÙ·
ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ÂÌÔ- Δ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÂÈÛÙËÌfi- ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ηı·Ú¿ Î·È ˘-
‰›˙ÂÈ ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ fiÙ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ªÂ- ÓˆÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË «˘fiıÂ- ÁÈ‹. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ, fï˜, ˆ˜ ¤Ú¢Ó˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹
ÏÂÙÒÓÙ·˜ ÔÓÙ›ÎÈ· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· ·ÙÙ·Ú·, ÔÈ ÛË Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜», Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÌÂÈ- ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹-
ÂȉÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi Á¤ÓÔ˜ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, ˆÌ¤ÓË ¤ÎıÂÛË Û ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜ ÁÈ· ¤Ó· ·È‰›
ÙÔÓ ÛÙ·Ê˘ÏfiÎÔÎÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÏÔοÚÂÈ ¤Ó· ÛË- ηٿ ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· Û˘ÓÙÂÏ› Û ÌÂÁ·Ï‡- Ó· ·›˙ÂÈ ¤Íˆ, Ó· ÏÂÚÒÓÂÙ·È, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÁÂ- ¬ ªËÓ Ù· Ì·ÏÒÓÂÙÂ. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηı·ÚÈfi-
Ì·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÂÚË ·ÏÏÂÚÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË. «OÈ ÁÔÓ›˜ Ì›˙ÂÈ Ï¿Û˜, Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ˘- ÙËÙ· ‚Ï¿ÙÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙÔ˝·Û˘
Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Á›· ÙÔ˘». ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ϤÓ ÂȉÈÎÔ›


∂ƒ∂À¡∞

«O‡ÚÏÈ·˙· ·fi ̤۷ ÌÔ˘, ∏ ÌÔÚÊ›ÓË


›Ûˆ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ

Ì· ‰ÂÓ Ì ¿ÎÔ˘Á ηÓ›˜» ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË


ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘
∏ ª√ƒºπ¡∏, ¤Ó·

Επί 23 χρόνια νόμιζαν ότι ήταν σε κώμα· όμως εκείνος καταλάβαινε τα πάντα ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi Ô˘
Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ·fi
ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜
∂› 23 ¯ÚfiÓÈ· Ô ƒÔÌ ÃÔ‡ÌÂÓ ‹Ù·Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Έ̷ÙÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙÔ 1983. ∫È fï˜, ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜
fiˆ˜ ϤÂÈ, «Ô‡ÚÏÈ·˙· ·fi ̤۷ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜». ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜
ηÚÎÈÓÈÎÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜, ÌÔÚ›
∂¶πª∂§∂π∞: ¡·Ù¿Û· ª·ÛÙ¤· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó·
ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË
ÃÔ‡ÌÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘: Û ·˘Ùfi ÙÔ

O ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·-


ÙÚÔ‡˜ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.
«◊Ù·Ó Û·Ó Ó· ˙Ô‡Û· Â› 23 ¯ÚfiÓÈ·
·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
η٤ÏËÍ ÌÈ· ÔÌ¿‰·
ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÙÔ
Û ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ», ϤÂÈ Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ Û‹- ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ˘,
ÌÂÚ· ÃÔ‡ÌÂÓ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿ- Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ‰Ú·
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ¶¿ÙÚÈÎ ™›ÓÁÎÏÙÔÓ. Ÿˆ˜
ÚÈÓ ·fi 3 ¯ÚfiÓÈ· – ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¯ı˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ‰Ú ™›ÓÁÎÏÙÔÓ ÛÂ
¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ – fiÙ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ‡ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜
¤Î·Ó·Ó ÂȉÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÂÈÎfiÓÈ- ŒÓˆÛ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ
Û˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ‰È·›ÛÙˆ- ∫·ÚΛÓÔ ÛÙË μÔÛÙÒÓË,
Û·Ó fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ۯ‰fiÓ Ê˘ÛÈÔÏÔ- ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ
ÁÈο. O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ¤ÛˆÛ ÙÔÓ ÃÔ‡- ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ
ÌÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ˆ˜ Ë ÌÔÚÊ›ÓË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, Â›Ó·È Ô Ó¢ÚÔ- ¬ ™Ù¤È‚ÈÓ §ÔڤȘ. O ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ
ÏfiÁÔ˜ ™Ù¤È‚ÈÓ ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ¤Ûˆ- ·ÈÌÔÊfiÚˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ô˘
§ÔڤȘ, ÙÔ˘ ‚ÂÏ- Û ÙÔÓ ÃÔ‡ÌÂÓ «ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó» ÙÔ˘˜
ÁÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈ- ηÚÎÈÓÈÎÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ÌÂ
ÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §È¤-
Â›Ó·È Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˜
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: ÛÙÔ ‚ÂÏÁÈÎfi ·- Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ıÚÂÙÈΤ˜
Á˘. Ãı˜ ‰Ë-
www.tanea.gr ÌÔÛ›Â˘Û ÂÈ- ¬ ƒÔÌ ÃÔ‡ÌÂÓ. O ¿ÏÏÔÙ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Ô˘Û›Â˜. O ›‰ÈÔ˜
ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ˆÛÙfiÛÔ
ÛÙËÌÔÓÈ΋ ϤÔÓ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ «Í‡ÓËÌ¿» ÙÔ˘ §È¤Á˘
‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌÂϤÙË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô «·ÓÙ›‰ÔÙÔ»: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÃÔ‡ÌÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜
ÙË ÌÂı˘ÏÓ·ÙÚÂÍfiÓË ‹
·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·- Ù¿ÛÙ·ÛË, ϤÂÈ Ô ÃÔ‡ÌÂÓ, ‹Ù·Ó Û·Ó ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ, ÛË, ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ‰Â›-
MNTX, ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘
ÁÓˆÛı› Ï·Óı·Ṳ̂ӷ Û Έ̷ÙÒ‰Ë Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. «¢ÂÓ ı· ͯ¿- ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÎÈÓ‹- ¯ÓÂÈ fiÙÈ Â›¯·Ó οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘-
·Ú·Û΢¿ÛÙËΠÙË
ηٿÛÙ·ÛË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ûˆ ÔÙ¤ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ì ·Ó·Î¿- ÛˆÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌfiÚÂ- Ó›‰ËÛË. O §ÔڤȘ ÂͤٷÛ 44 ·-
‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ÁÈ· ÙËÓ
Ï˘„·Ó, ‹Ù·Ó Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚË Á¤ÓÓ·». Û·Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ıˆÚ›ÙÔ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔ-
ª¤Ûˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ù· ÙÔ˘ ÛˆÛÙ¿ Î·È ·Ú¤‚Ï„·Ó fiÏ· Ù· ÓÙ·Ó Û ÎÒÌ· Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ 18 ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘
O ÃÔ‡ÌÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ §ÔڤȘ ı· ˘ÚÔ‰Ô- ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ô ÂÁΤ- ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈ- ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÔÚ›
Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ μڢͤÏ- Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ʷÏfi˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ. ÎÔÈÓˆÓ›·. Ó· ÂÈʤÚÂÈ Ë ÌÔÚÊ›ÓË, ηÈ
Ϙ, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ϤÔÓ ÙÔ fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·- «∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔ˜ ıÂ- ¤‰ÂÈÍ Û ÔÓÙ›ÎÈ· Ó·
̤ۈ ÂÓfi˜ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ì ÂȉÈÎfi fiÊ·ÛË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜ fi- §¿ıÔ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜
ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÂ ÛˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÒÌ·, ·ÓıÚÒ- O §ÔڤȘ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¡Â˘- Û˘Ó›‰ËÛ˘, Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÌÔÚÊ›Ó˘
ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È ˆÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔ- ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ë ÁÓÒÌË ·˘Ù‹», ‰‹Ïˆ- fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ
Ï›ÁÔ. ¢ÈËÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‹- ¤¯Ô˘Ó η̛· Û˘Ó›‰ËÛË ·ÏÏ¿ Ô Â- Ì›Ԣ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §È¤- ÛÂ Ô μ¤ÏÁÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÛÙÔ Â- ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ
Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿Ï˘ÙÔ fiÙ·Ó Û˘- ÁΤʷÏfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú- Á˘, η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÚÈÔ‰ÈÎfi «Spiegel» ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘- ·Ó·ÏÁËÙÈΤ˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ˜.
Ó‹Ïı ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·. ¶·Ú’ fiÙÈ Á› ηÓÔÓÈο. OÈ μ¤ÏÁÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¯ÚË- Á›ÓÔÓÙ·È «Ï¿ıÔ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ Έ̷- ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÌÂıfi- ΔÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ı ϤÍË ÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈ· ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ô‰Â- ÙÒ‰Ô˘˜ ηٿÛÙ·Û˘ Û ÙfiÛÔ Û˘- ‰ˆÓ ‰È¿ÁÓˆÛ˘, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ,
ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ÎÙ‹ Îϛ̷ٷ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹- ¯ÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·- ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ¿ÓÙˆ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜
ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÔ‡ÌÂÓ ÓËÛ˘¯›·». ™ÙÔ ÂÚ›Ô˘ 40% ÙˆÓ ·Ó- Û˘Ó›‰ËÛ˘ Û˘¯Ó¿ ÌÔÚ› Ì ÙËÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. °ÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ∫Ï›- ıÚÒˆÓ Ô˘ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ηٿÏÏËÏË ıÂÚ·›· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ·
fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Έ̷ÙÒ‰Ë Î·- ̷η ∫ÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °Ï·ÛÎ҂˘, ÚÔ- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Έ̷ÙÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·- ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ÙÔ ı¤Ì·.
∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 51

£ËÛ·˘ÚÔ› ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ


Νέα, άγνωστα είδη που ζουν στα σκοτεινά βάθη της θάλασσας έφεραν στο φως ερευνητές
¶Ôχ ¤Ú· ·fi ÂΛ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·¯Ù›‰Â˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ‚·ıÈ¿ οو ·fi Ù· ·̷ٷ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘
Ï·Ó‹ÙË. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÈÛÙ‡·Ì ÁÈ· ηÈÚfi fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‚¿ıË Â›Ó·È Ôχ ·ÎÚ·›Â˜ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜, ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÂÈÚ¿ ·fi Â͈ÙÈο Ó¤· ›‰Ë Î·È ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÛÎÔÙ¿‰È.

/ THE TIMES
ΔÔ˘ Frank Pope
∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ∑ˆ‹˜
·Ï·Ì¿ÚÈ· Ô˘ ·-

∫ ÛÙÚ¿ÊÙÔ˘Ó, ̤‰Ô˘-
Û˜ Ì ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ¯Ù·-
fi‰È· Ï¿ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ̤ÙÚˆÓ
300 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
·fi 34 ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
¡∂∞ ∂π¢∏ ¶√À ∞¡∞∫∞§Àº£∏∫∞¡ Δ√ 2009
ÃÙ·fi‰È ¡Ù¿ÌÔ
Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó Ì ÙÂÚ‡- Grimpoteuthis sp.
ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÙÔ 2000 Ó·
·˘ÙÈ¿, Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Â- ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ª∏∫√™ 1,8 Ì.
ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 17.000 Ó¤· ˆÎ·ÓÔ‡˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜
›‰Ë Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËηÓ
μ∞ƒ√™
οı ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 210 ·Ô- 5,8 ÎÈÏ¿
ÛÙÔÏÒÓ ÛÙ· ‚¿ıË ÙˆÓ ˆÎÂ-
·ÓÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 2000 ÛÙÔ Ï·›-
17.000+ Ó¤· ›‰Ë μ∞£√™ √¶√À ∑∂π
1.000 - 3.000 Ì.
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·
ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÔÁÚ·- ∞Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ,
Ê‹˜ Ù˘ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ∑ˆ‹˜. OÈ ÌfiÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ÂÈ- ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË
ÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi 34 ¯ÒÚ˜ Ì‹- ·˘ÙÈ¿ Û·Ó ÙÔÓ ¡Ù¿ÌÔ
‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Ù· ÙÔ ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ Ù˘ ¡Ù›ÛÓÂ˚,
Î·Ó Û ‚·ı˘ÛοÊË ‹ ÈÏÔ-
ÏÂÁfiÌÂÓ· «‚¿ıË ÙÔ˘ Չ˻ –
Ù¿ÚÈÛ·Ó ˘Ô‚Ú‡¯È· ÚÔÌfiÙ
ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ‚·ıÈ¿
·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹ÚÂ
·fi ÂÚ¢ÓËÙÈο ÛοÊË ÛÙËÓ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘
ÂÈÊ¿- fiÛÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÛÙ
Ó Â È ·
Ù˘ ı¿- Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· £·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÁÔ‡ÚÈ Enypniastes
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Ï·Û- ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ı·
ª∏∫√™ 30 ÂηÙÔÛÙ¿ μ∞ƒ√™ 200+ ÁÚ·ÌÌ.
Û·˜, Â- ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙÔ 2010
www.tanea.gr ÓÒ ÌË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ μ∞£√™ √¶√À ∑∂π
Â·Ó- 2.750 Ì. ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡
‰ÚˆÌ¤Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤-
Ó· ÛοÊË Ì‹Î·Ó Û ˘Ô- TÚ¤ÊÂÙ·È Ì ۈ̷ٛ‰È· ÓÂÎÚ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘
ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙ· Ô- Û˘ÏϤÁÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ٷ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘
Ô›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤
Ò˜ ÙÒÚ· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. Δ· ·-
ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· £·Ï¿ÛÛÈÔ ¯¤ÏÈ Neocyema
·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙÔ 2010.
ª∏∫√™ ¤ˆ˜ 16 ÂÎ. μ∞ƒ√™ ∫˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ
™ÙË ÌÂÛԈοÓÈ· Ú¿¯Ë ∫ˆ‹Ô‰Ô Maxiliopoda
μ∞£√™ √¶√À ∑∂π 2.000 - 2.500 Ì.
ªÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ÌÂ- ª∏∫√™ 1 - 2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿
ÛԈοÓÈ· Ú¿¯Ë ÙÔ˘ ∞ÙÏ·-
ÓÙÈÎÔ‡ (ÌÈ· ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· Ô- μ∞ƒ√™ 0,001 ÁÚ·ÌÌ.
ÚÔÛÂÈÚ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ˆÎÂ- μ∞£√™ √¶√À ∑∂π
·ÓÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ fiÚÈÔ ™ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡
ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ΔÔ „¿ÚÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ ¤ÌÙÔ ·fi ·ÚfiÌÔÈ·
Ù˘ ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Ï¿- ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ú¯·›Ô ¯Ú˘Ûfi ›‰Ë Ô˘ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËΠÔÙ¤. ™ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
η˜), Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔ- ÎfiÛÌËÌ·, ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ ÁÈ· Ê·›ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓÔ ÔÚÙÔηϛ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÔÈ‹ıËΠʤÙÔ˜ ·fi ÙË ƒˆ- ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ηÚÎÈÓÔÂȉ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÓ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ
Û›·, ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ÙË ¡fiÙÈ·
∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ O˘ÚÔ˘ÁÔ˘-
¿Ë, ·ÔÎ¿Ï˘„ ¤Ó· Ó¤Ô Â›-
‰Ô˜ Û˘ÁÁÂÓ¤˜ Ì ÙÔ ¯Ù·fi-
‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÔÓÔÌ¿ÛÙË-
ÎÂ... Δ˙¿ÌÔ ¡Ù¿ÌÔ ÂÂÈ-
‚ڋηÌÂ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Î·È-
ÓÔ‡ÚÁÈÔ Â›‰Ô˜. μڋηÌ ÌÂ-
Á¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˙ÒˆÓ
ÛÙË ÌÂÛԈοÓÈ· Ú¿¯Ë ÙÔ˘
Δ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È... ¤ÚËÌÔ˜
‰‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ¡Ù¿ÌÔ,
ÙÔÓ ÈÙ¿ÌÂÓÔ ÂϤʷÓÙ· ÙˆÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡». ™Δ√¡ μÀ£√, Ù· ¿ÁÓˆÛÙ· ›‰Ë Â›Ó·È ÚËÌ·». «Δ· Ó¤· ›‰Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›‰ËÛË Û¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÈÎÈ-
ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ì ٷ ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ Û‡ÓËı˜, fi¯È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. ªÈ· ·Ô- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ
ÌÂÁ¿Ï· ·˘ÙÈ¿. «∞Ó ÙÔ ¤‚Á·- ÛÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÏ‹ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 680 ›- ÙÔÓ ‚·ı‡ ˆÎ·Ófi, Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·», Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ‚·ıÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ „¿-
˙ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¤Ó· ·ÏÈ- ÛÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ì- ‰Ë ΈËfi‰ˆÓ (·ÚıÚfiÔ‰· ÔÛÙÚ·- Û˘ÌʈÓ› Ô ‰Ú ƒfiÌÂÚÙ ∫¿ÚÓÂ˚ ÙÔ˘ ÚÂÌ· ÛÙ· ‚·ıÈ¿ Ì ‰›¯Ù˘· Ô˘ Û·ÚÒ-
¢ÙÈÎfi, ı· ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ‚·›ÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·’ ·˘Ù‹Ó. ∂- Îfi‰ÂÚÌ·), ·fi Ù· ÔÔ›· ÌfiÓÔÓ ÂÙ¿ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §Ô˘È- ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‚˘ıfi ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Â˘·›ÛıË-
Û‚fiÏÔ˜ ˙ÂϤ, fï˜ ·Ó ÙÔ Êˆ- ÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó. «∏ ˙È¿Ó·˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÈÓ ·ÎfiÌË Û˘ÓÂÈ-
ÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ·fi ¤Ó· ˘Ô- ÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ó›‰· Ù˘ ·‚‡ÛÛÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÏÔ‡- Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜. «O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜.
‚Ú‡¯ÈÔ, Â›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô Î·È Ï›„·Ó· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ı·- ÛÈ· Û ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ 17.000 ÂȉÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿ ŸÌˆ˜ Ô ‰Ú ∫¿ÚÓÂ˚ ·ÓËÛ˘¯Â› ÂÚÈÛÛfi-
ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯¿ÚË», Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÛÙÔÓ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï›Á˜, ÒÛÙ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê›, ·˘Ù¿ Ì ٷ Ô- ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ë ‚·ıÈ¿ ı¿-
ϤÂÈ Ô OÓÙ ÕÎÛÂÏ ª¤Ú- ‚˘ıfi ηٷϋÁÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ·- ÙÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙ·Ó Û˘ÏϤÁÔ˘Ì Ô›· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ. ∞Ó Ï·ÛÛ· Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹,
ÁÎÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›- χÙÂÚ· ÓÂÎÚ¿ ˙Ò· ÙÔ˘ Ï·- ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜», ϤÂÈ Ô ‰Ú ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ı¤ÏÂÙ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, ÔÏ- ·Ú¿ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ··ÁfiÚ¢ÛË.
Ô˘ ÙÔ˘ ª¤ÚÁÎÂÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ó‹ÙË. ¢ÂηÂÙ¿ ›‰Ë ÛÎÔ˘- ª›ÏÂÙ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤- Ï·Ï·ÛÈ¿ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ Â- «ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì Ì fiÏ· Ù·
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ô- ÏËÎÈÒÓ Ô˘ ÙÚÒÓ ÎfiηϷ ÓÙÚÔ˘ øηÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ™·Ô˘ı¿- ηÙfi ‹ ÙÔ ¯›ÏÈ·». Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ηٿÏÔÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·-
ÛÙÔÏ‹˜. «•¤ÚÔ˘Ì Ôχ Ï›- – ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ Osedax – ÂÈ- ÌÙÔÓ. «ΔÔ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÁÈ· ÚÒÙË ·ÓÙËı›», ϤÂÈ. «∏ ¿ÁÓÔÈ· Â›Ó·È Ô Î‡-
Á· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ˙Ô˘Ó. ∂›Ó·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·fi ÓÂÎÚ¤˜ Ê¿- ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ô˘ ˘- ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÚÈÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ì·˜. ¶ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ˜ ·ÓÙÈ-
·Ú·ÎÙÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ϷÈÓ˜. ¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÙÔ˘ ηʤ Ì OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ‚·ı‡ ˆÎ·Ófi Û·Ó ÌÈ·
Ì ÙÈ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‹ Ò˜ ·Ó·- ›˙ËÌ· ·fi ÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ı¿- ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηٷ- ¤ÚËÌË Î·È ¿ÁÔÓË ¯ÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ͤ-
·Ú¿ÁÔÓÙ·È. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ LINK:
Ï·ÛÛ·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÔηډȈÙÈÎfi ÂÁ¯Â›- ÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÚÔ- ÚÔ˘Ì ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ».
¤Ó· ·fi Ù· ÂÓÓ¤· ›‰Ë Ô˘ ñ http://www.coml.org
52 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘


[ ¢ÚfiÌÔÈ ] ΔÔ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ μÚ·Ó¿ [ ¶ÚfiÛˆ· ] ΤΖΕΗΜΣ ΠΑΡΤΡΙΤΖ gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

OÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ... ∞ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÏÂÔÙÈο Ù·ÌÔ‡


... ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ù‡„ÂȘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Â- ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô Δ˙¤Ë̘ ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ ·ÚÔ˘Û›·˙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi
ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂˘-
ÚÒË ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Five Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË
ÈÛÙ‡ÂÈ È·. ¶ÔÈÔ˘˜; ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Ù· ·fiÂÈÚ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Ù·ÌÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜.
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο Ù·Ì›· Î·È ¤·ÈÍ·Ó
ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈ- ·ÓËÛ˘¯›· ‹Ù·Ó Ì‹ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ 57¯ÚÔ- ÚÈÛÙ› ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ı· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ Ë Â-
ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∫·È fï˜, ÔÈ ›‰È-
ÔÈ Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ÏËÛÙ›·, Úˆ-
ÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
∏ ÓÔ˘ ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘Ó Î·Ó¿ÏÈ. ¢ÈfiÙÈ Ô ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ ʤÚÂÈ ÛÙÔ
ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÂÓfi˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ÛÙÔ
ÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û’ ¤Ó· ›ڷ̷
ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.
O ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ ›‰Ú˘Û ÙÔ 1992 Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙË ÊÈ-
ÔÔ›Ô Â›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 18 ¯ÚfiÓˆÓ. ∂›¯·Ó Ï·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Changing Faces (¶ÚfiÛˆ·
¯ÚÂÈ·ÛÙ› 50 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ôη- Ô˘ ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó), Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÂÎÚÔÛˆ-
ΔÔ Û‡ÓıËÌ·... Ù·ÛÙ·ı› ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÍ·Ê·-
ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
› ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ‹
ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «¶Úfi-
... ÙÔ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ Ë ª¿Ú- ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘, ÛÙË Ì‡ÙË, ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. ŸÌˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ- Ûˆ· Ô˘ ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó: ∏ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ·Ú·ÌfiÚʈ-
ÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ‚Ò˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘: ÁÈ· Ó· Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘», ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù¯ÓÈΤ˜
·ÓıڷΈڇ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ μÔÚÚ¿. «™·˜ ‹- ηٷÚÚÈÊı› ÙÔ Ù·ÌÔ‡ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÔ˘- ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔË-
Ú·Ó ÙË ˙ˆ‹, ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Û·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·- ı‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·Ëڛ˜. «◊Ù·Ó ÌÈ·
Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË!», ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ˘˜ Ù· ‹- ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ì‚·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜. °È·Ù› Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·», ›Â Ô ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ ÙËÓ ÙÂ-
ÚÂ Î·È Ù· ‰‡Ô. ŸÙ·Ó Ë £¿ÙÛÂÚ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ªÏÂÚ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ, Ê·Ï·ÎÚÔ› ÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹. «ŸÏÔÈ Ì·˜ ‚Ϥ-
ÔÓÙ¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ‹ ·Ó¿ËÚÔÈ; °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ì ·- Ô˘Ì ٷÎÙÈο ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ. ◊ıÂÏ· Ó·
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁ‹- Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ; ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË YouGov ¤Î·Ó ‰ËÌÔÛÎfi- ‰Â›Íˆ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi ηÈ
ıËΠÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ Û˘- ËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ Five Î·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó¤‚Ë».
ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ 64% ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ ‰ÂÓ ı· ¿ÏÏ·˙ ªÂÙ¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ·, ÛÙ· 18 ÙÔ˘, Ô ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ ·ÚÓÈfi-
EPA PHOTO

ÓÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ 2007,


·fi Ù· 11 ÂηÙ. ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Â- ηӿÏÈ ·Ó ¤‚ÏÂ ¤Ó· ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ, ·Ó Ù·Ó Â› ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ó· ÎÔÈÙ·¯Ù› Û ηıÚ¤ÊÙË. «◊ÍÂ-
Ú›Ô˘ Ù· 2 ÂηÙ. Î·È ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ú·‰¤¯ıËΠfi- Ú· fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌ· ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ
˙Ô‡Û·Ó Î¿Ùˆ ·- ÙÈ ı· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÂÓfi¯ÏËÛË. ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ», ›¯Â ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋
¬ Δ˙¤Ë̘ ¶¿ÚÙÚÈÙ˙. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶¿ÚÙÚÈÙ˙ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰Ô- ÙÔ˘ ÛÙËÓ «°Î¿ÚÓÙÈ·Ó». «∫Ô›Ù·˙·Ó ̤۷ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘
ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∫·È ¶·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Ì¿‰· ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÛÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ·.
25.000 ¤ı·È- ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ·fi Ù· ¶¤ÓÙ ¤ÊÙ·Û·Ó ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌËӇ̷ٷ ˘ÔÛÙ‹- ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο ›‰· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ÛÔηڛÛÙËη». ¶›-
Ó·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 18 ÙÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÈ͢. «O Δ˙¤Ë̘ ‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜», ‰‹ÏˆÛ ÈηÓÔ- ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, fï˜ Ë Ú·ÁÌ·-
·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Â- ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰Ô- ÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ¡Ù¤Ë‚ÈÓÙ ∫¤ÚÌÔÓÙ, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Âȉ‹- ÙÈÎfiÙËÙ· ·ԉ›¯ıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ·
Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ì¿‰· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Five. «ª·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ì Ù˘¯›Ô Î·È ‰È‰·-
Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Five ÎÔÈÓÔ‡, ÙÒÚ· Ë ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÎÙÔÚÈÎfi ·fi ÙËÓ OÍÊfiÚ‰Ë, Û‡˙˘ÁÔ, ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ·È-
ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË. Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›‰Ի. ª¤ÓÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔ- ‰È¿ ηÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
Δ· ›‰È· Û˘Ó¤-
‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙË °·ÏÏ›·. ΔÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ô˘ [ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ] ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÔ‡ / mmitsos@dolnet.gr
›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô §ÈÔÓ¤Ï ∑ÔÛ¤Ó ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó
Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·fi ÙÔ 2020. ªÂ
Úԛη 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ›¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ΢ڛˆ˜
Û ÌÂÙÔ¯¤˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË ¤-
¯·Û 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ›‰È· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Û fiϘ ÙȘ
Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· Â›Ó·È ÏÂ˘Î¿
¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚ-
Á·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ·ÎfiÌË ÙË §Â˘Î‹ ∫ÔÚ‰¤Ï·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›·
Û‡ÛÙËÌ·. ™Â ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ÙÔ˘ ÿÓÂÎÂ, Û‡ÛÙ ӷ ÙË ‰Â›ÙÂ. ∫È ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿
fiÙ·Ó ‚˘ı›˙ÔÓÙ·Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ OÚÁ·-
ÓÈÛÌfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÒÏÂȘ 3,3 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ·
ÌfiÓÔ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ, ›ÛÙ ÁÂÏ·Ṳ̂ÓÔÈ.
Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Ù·Ì›·. OÈ ÈÔ ˙ËÌȈ̤ÓÔÈ ‹Ù·Ó
Ù›ÙÏÔ˜ Â›Ó·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¢- Ó·ÏÒÓÔ˘Ó. ™ÙËÓ πÙ·-
ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÎfiÓÙ¢·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË.

™ÙË ÊÂÙÈÓ‹... O ÚËÌ·ÙÈÎfi˜: «§Â˘Î¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓ-


Ó·». ŒÙÛÈ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
∫ÔοÏÈÔ, ÌÈ·˜ fiÏ˘ 7.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Û ·-
Ï›·, ·˜ Ô‡ÌÂ, fiˆ˜
Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ˜ ¿ÏϘ ‰˘ÙÈΤ˜
fiÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·- ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ı· ˘-
... ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ô OO™∞ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·›Û¯˘ÓÙ· ÛÙÔÓ Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ÌÈ· Ó¤· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ·
ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÂÈ ÙȘ ‚ÚÒÌÈ-
¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔ «Ê‡ÏÏÔ ÔÚ›·˜» Ô˘ Ô- Úfi‚ÏËÌ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜», ϤÂÈ ÛÙË ƒÂ- Θ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜
‰‹ÁËÛ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. «∏ ÔÈÛıÔ- Ô‡ÌÏÈη Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÚ¿ÓÎÔ ∫Ï·Ú¤ÙÈ, ‰Ô˘ÏÂȤ˜, fiˆ˜ ÙÔ
¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‹ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÛÙ‹- Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË §¤Áη ÙÔ˘ μÔÚÚ¿. «∞ÏÒ˜ Ó· ηı·Ú›˙ÂÈ Ù· Û›-
ÚÈÍË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ‹- ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ì ÙÈ· ·fi ÙÔÓ ÙÔÍÈÎfi
Ù·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË», Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·». °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ˘¿Ï- ·Ì›·ÓÙÔ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Ïfi-
ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó, ‰ËÏ·- ÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ- ÁÔÈ Ô˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿-
‰‹, Ë ÎÚ›ÛË ÌÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙ˜ Â›Ó·È ··Ú·›-
ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘- Î·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙËÙÔÈ Î·È ÔχÙÈÌÔÈ
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ «Ù· ȉȈÙÈο Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∏ ÂÎ- ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ-
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÏ‹ÁËÛ·Ó Î·È ·˘Ù¿ ·fi ÙË ‚‡ıÈÛË ÛÙÚ·Ù›· ı· Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 25 ¢ÂÎÂÌ- ÎÔÓÔÌÈÎÔ›. Ÿˆ˜
ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ». O OO™∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞- ‚Ú›Ô˘. ∫·È Ì ϛÁË Î·Ï‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ë fi- ¬ ™ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. «æËÊ›ÛÙ §¤Áη ÙÔ˘ μÔÚÚ¿! OÈ πӉȿÓÔÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ª¿Ú-
Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Ë ™ÏÔ‚·Î›·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÏË ı· Â›Ó·È È· «Ï¢΋». ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ˙Ô˘Ó Û Ì·Ú· ™ÈÓ¤ÏÈ ÛÙË
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi Û‡- «∂›Ó·È Û·Ó Ó· ·Îԇ̠ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙȘ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜!» ™Ù¿Ì·, ·Ú¤¯Ô˘Ó
ÛÙËÌ· Î·È ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 fiÏ· Ù· Û˘- ÌfiÙ˜ ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ¤- ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÂ
ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› Ì·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ÁΤÙÔ Ù˘ ƒÒÌ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÒ- ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÚ›· ·Ó¿Ú¯·È· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∞fi Ô‡ ÂÚ-
ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÂȉ‹ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔ- ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜», ϤÂÈ Ô ∫Ô˘- ÙÔ˘ ªÈÓÁÎ ∫ÚfiÛÌÈ. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿- ¯fiÌ·ÛÙÂ; ¶ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ; ¶Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ;
Ú› È· Ó· ηχÙÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Úfi˜ ¡Ù·Ó¤˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿- Ï˘ÛË, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌ- ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ›ӷÈ

ΔÈ ÚÔοÏÂÛÂ... ÛÙ˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ CGIL, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ


Ù˘ πÙ·Ï›·˜. «ΔÔ fiÚ·Ì· Ù˘ §¤Áη˜ ÙÔ˘ μÔÚ-
Ú¿ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÍÂÓÔÊÔ‚ÈÎfi, Ú·-
Ì·ÙÔ˜, ÙÈ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ ·Ó ÔÈ ÌÈÛÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› Ì·˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı· Û˘Ì-
150 ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹- ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙË ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË
ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ; Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
... ·˘Ù¿ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·; ¶ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÛÈÛÙÈÎfi, ‚›·ÈÔ Î·È ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎfi» ÙÔÓ›- ™ÙË °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. ∂Âȉ‹,
Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ˙ÂÈ Ë ÕÓÓ· ºÈÓÔÎÈ¿ÚÔ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢Ë- ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ Ô- Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜, Á›ÓÔÓÙ·È Ô Î·-
ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·; ¶ÔÈÔ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ù· 10 ÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·. OÈ ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÌÈ· ªË ∫˘- ıÚ¤ÊÙ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ϥ-
ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‚ÂÚÓËÙÈ΋ OÚÁ¿ÓˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· Ë̤- Ô˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡-
·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜; ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ªÂÚ- O˘Ì¤ÚÙÔ ªfiÛÈ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÙ·›ÚÔ Ú· ·ÂÚÁ›·˜ Ì ٛÙÏÔ «24 ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜»: Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿.
Ó¿Ú ª·Ú›˜ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ª·ÚÈ¿Ó». ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó
ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiÏ· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, fi- ÙÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·- ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó LINK:
Ï· ÂÎÙfi˜ ·˘Ù¿. Ù›·˜ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ηٷ- http://diastaseis.blogspot.com
53

√ÈÎÔÓÔÌ›·
ΔÚ›ÙË
24
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ «∫fiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·» ÁÈ· 7 ÛÙ· 10
2009
‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜
™∂§. 54-55

H A§§∏ √æ∏

Δ˘
∂ÈÚ‹Ó˘
™Ù‹ÓÔ˘Ó ‰fiηÓÔ º¶∞
O ı·˘Ì·ÛÙfi˜
ÃÚ˘ÛÔψڿ

ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜


ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Αποφάσεις στον διάλογο για το φορολογικό, λέει η κυβέρνηση
ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ £¤Ì· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ º¶∞ Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜,
«A¢π∞μ∞™Δ√» È¿ÛÙËÎÂ ÙÔ ÔÈ-
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢- ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÚÈ˙È΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡.
‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÈ-
ÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘- ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ŒÏÂÓ· §¿ÛηÚË
·ÏϋψÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˘Ô- Ô Ì¤ÙÚÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔ-
¶fiÛ· ¤ÛÔ‰· ·fi º¶A ÚԂϤÂÈ
¯ÚÂÒıËΠӷ οÓÂÈ ‰‡Ô ‰È·-
‰Ô¯ÈΤ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ 2.000 ¢-
Δ Û·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂÍÂ-
Ù¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ˘Ô-
Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2010
ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÊËÛ ÙÔ ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒ- 2008 2009 2010
ÛÂˆÓ º¶∞ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â-
ı¤Ì· ·ÓÔȯÙfi. Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ù·
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi ÛÙÔȯ›· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂÏÂ- 18,243 20.850 16.446 17.315 869
Ô˘ ÂÍ ·Ú¯‹˜ Â‰›ˆÎ ‹Ù·Ó ÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ı· ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÏfi-
Ó· ‚¿ÏÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈο ¤Ó· Ï·- ÎÔ Ì ۷ڈÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜
‰ÈÛ. ú ‰ÈÛ. ú ‰ÈÛ. ú ‰ÈÛ. ú ÂηÙ. ú
ÊfiÓ ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘„ËÏfi- ÂϤÁ¯Ô˘˜. ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ÚԂϤÔÓÙ·Ó ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
ÌÈÛıÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ■ ·fi ÙÔ 2009
ÎÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ μڢͤÏϘ
«£∞ ∫§∂π™OÀ¡
fiÙÈ Îfi‚ÂÈ ÂΛ fiÔ˘ ÌÔÚ›.
ŒÎ·ÓÂ, fï˜, ÙÔ Ï¿ıÔ˜ – Ïfi- Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· 7 Ì‹Ó˜ ·Ó ¿ÂÈ
Áˆ η΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ – Ó· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË»,
¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢™∞
fiÛÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi
2.000 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿, fiÚÈÔ Ô˘ ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜
È¿ÓÂÈ ÙÔ 40% ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û º¶∞ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·-
˘·ÏϋψÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿ- Ú¤¯Ô˘Ó Û ȉÈÒÙ˜, Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÛÂȘ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÂÓÓÔÔ‡- ıˆÚ› fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤-
Û ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi 2.000 ¢- ÎÙ·Û˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ·Ú¿ Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰Ôı› ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÂÏ¢- ÂÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Â- ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔȯٿ ηÈ
ÚÒ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ – Î·È ¿ÏÈ Ïfi- Ù·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓË- ·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ·Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯Â- ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ.
Áˆ η΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ – ÛÙÔ Û˘, ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÎ›- ÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∂- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈ-
¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤- ÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ Ô˘ ÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, Î. ¢. μÂÚ‚ÂÛÛfi, ÂӉ¯fi-
Ó· fiÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ È¿ÓÂÈ Û¯Â- ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÔ- ·ÚÔ˘Û›· ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰ÂÓ ı· ·Ô‰Ò- ÌÂÓË ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞ ·ÔÙÂÏ› casus beli ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È-
‰fiÓ Î·Ó›˜. ΔÂÏÈο, ÙÔ ı¤Ì· ÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ Îfi- ÎËÁfiÚÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó
ı· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÔÈÎÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó. ™ÙȘ ‰·¿Ó˜ ·˘Ù¤˜, ÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ η- ‰˘Ó·ÌÈο. O ›‰ÈÔ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ «ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó
fï˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÂÙ¿ Ì‹Ó˜, ·Ó ¿ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÛÔ‰Ë- ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ì‚Ô- οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË».
Ì·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 2010. Ï·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ (ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó
™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ‰È- Î·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ) Î·È ÁÈ· ‰›Î˜ ÌÈÛıˆ- ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ º¶∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ˆ˜ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿
¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÔÈ- ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ‹ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚ- ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·Ú¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, Ë Úfi- Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ηْ ÔÚfiÊÔ˘˜. ʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÙÔÈÌ¿˙Â- ¯Â›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ÙÔ 31% ÙˆÓ ‰È-
∏ ›‰È· ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ 100% Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·fi Ù·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎËÁfiÚˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ì›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ·
ıÂÛË ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ Î·È ·Ú·-
ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ 43% ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Û˘Ì-
̤ÓÂÈ Ó· ÌË ıÈÁ› ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Î·È Â- Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‚fiÏ·ÈÔ. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ‰Â, ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á΢ڛ·
10% ÙˆÓ ϤÔÓ ˘„ËÏfiÌÈÛıˆÓ ‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯Â ¯ı˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·-
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¢ÂÓ ˘- Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ˇı˘Ó ÚfiÛÎÏËÛË ‰È·- Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜,
‹ÚÍÂ, ‰ËÏ·‰‹, «·Ó·‰›ψ- fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ηıÒ˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘-
ÛË», ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŸÙ·Ó ‰Â ÂÙ¤ıË ·- Á‹ Û ÏÔÁÈÛÙ¤˜.
Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο. fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·ıȤڈ- OÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔÓ
Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹, fiˆ˜ ‰fiıË- ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù˘¯fiÓ ÂÈ- ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
Û˘ º¶∞ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜
Π·Ú¯ÈÎÒ˜ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË. ∞fi ‚ÔÏ‹ º¶∞ ÛÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· Ú¤- ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿- ‰ËÏÒÓÔ˘Ó «fiÏ· ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ».
ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fiˆ˜ ›Â
Î·È Ô Î. £. ¶¿ÁηÏÔ˜, Û›ÁÔ˘Ú·
ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤ÚÂ-

 ӷ ›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂ-
Ú· ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÙfi – Ú¿ÁÌ·ÙÈ –
ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ
∫¤Ú‰Ë 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÚÈÓ ™∂ 1,010 ¢π™. ∂Àƒø ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ‰·, Ì Ì›ˆÛË 15%, ÂÓÒ ·˘ÍË̤ӷ η- ÙÔ˘ 2008, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· Û 84 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙÂ
οÓÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. °È·Ù› ÙÒ- Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ- Ù¿ 12% ‹Ù·Ó Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ «∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô ŸÌÈÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ·-
΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ, ÂÌÊ·Ó›- Finansbank ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (ÛÙ· 332 Â- ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓÙÂÂͤÏıÂÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ
Ú·, ıÔÚ˘‚‹ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ
˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 17% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·- ηÙ. ¢ÚÒ). Δ· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÌÔ- ÌÂÁ¿Ï˜, ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË ÛÙ·- ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ù¤ÙÔȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ‰Ë-
ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ê˘- ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Ù· 600 Ó¿‰ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¡Ô- ‰È·Î‹ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó», ‰‹ÏˆÛ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
ÛÈο ÔÈ μڢͤÏϘ οı ¿ÏÏÔ ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ù· ηı·Ú¿ ÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘- Ì ٷ ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
·Ú¿ ÈηÓÔÔÈ‹ıËηÓ. Î¤Ú‰Ë ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- ÛÙ¤ÚËÛË 50% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ 2009 Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Δ. ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘.
54 OÈÎÔÓÔÌ›· / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

™·Ê¿ÚÈ ÁÈ· ÂÈÛÊÔÚ¤˜,


ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙ· Δ·Ì›·
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∏Ï›·˜ ¶. °ÂˆÚÁ¿Î˘ ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ
17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÏÈ
∂¡Δ∞™∏ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ «Κόβουν» επτά στους δέκα υποψήφιους δα
Î·È Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ ÂÙÔÈ- ªÈÏÒÓÙ·˜ ¯Ù˜ ÛÙÔ Ú¿‰ÈÔ £¤Ì· Ô ˘Ê˘-
Ì¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ı¤Ì· Ô˘ Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ Ùfi- ª·¯·›ÚÈ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Û ηٷӷψÙÈο
ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·- ÓÈÛÂ: «°È· Ì·˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ‚·ÛÈ΋
ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ fi-
Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜
ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
™¯Â‰fiÓ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·- ·ÛÊ˘Í›· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿.
·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ (239.151 ÛÙÔ π∫∞ ¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, Ó· ÌÔÚ¤-
Î·È ¿ÏÏÔÈ 225.000 ÛÙÔÓ O∞∂∂) ·‰˘Ó·- ÛÔ˘Ó Ù· Δ·Ì›· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂ- ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÂÊ¿Ó˘
ÙÔ‡Ó, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ó· ÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂ-
Ù·È Û‹ÌÂÚ·, Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ fiÚÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ¤Û· ÛÙÔ 2009 ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 17
H ÌÂÁ¿ÏË Î·Ùڷ·Ϸ
ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈο Ù·Ì›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ·
ÛÙÔȯ›·, Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª ¤-
¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ 176,57% ·fi ÙÔ 2003
Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿, Ó· ¤¯Ô˘Ì ηχ-
ÙÂÚ˜ ·ÚÔ¯¤˜». «™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ì», ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿-
ª ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· Û ۇÁÎÚÈ-
ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi «¤ÌÊÚ·ÁÌ·» ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ...
PY£MO™ AY•H™H™
Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 ¤ÊÙ·Û·Ó, ·Ú¿ ÙȘ Ó˘, «¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰·ÓÂÈÔ-
¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÛÙ· 4,6 ‰ÈÛ. ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÛÊ¿- Ï‹Ù˜. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó «ÎfiÎ-
¢ÚÒ. ™ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂χıÂ-
ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ Ù¤Ù·Ú-
ÏÈÛË, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· ÁÈ·
ÙÔÓ O∞∂∂ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ
ÎÈÓË Î¿ÚÙ·» Û 7 ÛÙ· 10 Ó¤· ‰¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›·
ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·È, ›Ù ÁÈ·Ù› ·ÔÚÚ›- 20,3%
ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 184 Â- ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ 850 ÂηÙ. ·fi ÙÔÓ ÙÔÓÙ·È ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ›Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰·- 2007
ηÙ. ¢ÚÒ (+35% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ
¯Ô ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008). Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ». ˘¤ÚÔÁÎË ÌËÓÈ·›· ‰fiÛË Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fi-
ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ.
ªÂÁ¿ÏË ÏËÁ‹ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ
Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ¶·Ú¿ ÙȘ η- ™˘ÓÙ·Á‹ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
™ÙËÓ ·Ôηı‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Û˘ÓÙ·-
Δ· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¤ÁÎÚÈÛ˘, Ë ·-
ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÚfi-
14,5%
Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È Ù· ̤ÙÚ·, ·- 2008
ڷ̤ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·- ÊÈÁÁ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi-
ÛÙÂÚ› 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙË- ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÂÊ·Ï·È- ÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ο-
Ì·. ¶ÚfiÛıÂÙË ÏËÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·- ÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Û‡- ıÂÙË ÙÒÛË ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍË-
Ï‹ÚˆÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¢Ë- ÓÙ·ÍË ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈÛÊÔ- Û˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È – Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜
ÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿Ï- Ú¤˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜, Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ – fiÙÈ ı· ‚˘ıÈÛÙ›
ÏËϘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¯ÚÂÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔÈ- Ô‰ËÁ› ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ 4% ¤Ó·ÓÙÈ 14,5% ÁÈ· ÙÔ 2008. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ
¯Â›· ÙÔ˘ INE Ù˘ °™EE, 1.100.000 ¶Ï. Δ‹ÓÈÔ˘ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔÈËı›
··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ·Ó Â-
ÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó Î·Ù¿ 20% Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹,
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ı· ΤÚ-
Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹-
Ó·˜. ™ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·È-
ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ-
ÔÏËÙÒÓ, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁ-
17
‰ÈÛ.ú 4%
‰È˙ 7 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘- Ú›˜ ÂÓÒ, fiˆ˜ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂- ■ 2009
¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔ- μ∂∞ ∫. ª›¯·ÏÔ˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ·›ÚÓÂÈ ·- (ÂÎÙ›ÌËÛË)
Û·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ). Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ı· ‰›ÓÂÈ. Oπ Δƒ∞¶∂∑πΔ∂™ ∞¶∂π§OÀ¡
fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÚÔÔÔÈËı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ·
◗ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ, ı· ÎÏ›-
ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ú-

ª¿¯Ë ¤ÍÈ ÌÓËÛÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· Á˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÛÊ˘Í›·


ÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. Ÿˆ˜ ·-
ӷʤÚÔ˘Ó ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ÎÚ›ÛË ˘‹Ú¯·Ó ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ «¤ÎÔ‚·Ó» Ìfi-
Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
ΔÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ Â›Ó·È ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘-
̤ÓÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ
ÏȘ 3 ÛÙ· 10 ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ·. ™‹ÌÂÚ·,
ÔÈ ›‰È˜ ÙÚ¿Â˙˜ Îfi‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi
7 ÛÙȘ 10 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹, ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛȘ
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÙÂϤ˙Ô˜ ∞irways, ∏ellas Jet, ∏ellenic πmperial Î·È ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· «ÎfiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ·» ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÈÓ·- Û ۯ¤ÛË ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
Blue Bird, ÔÈ Ôԛ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰Ú·- ¯ı›, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷӷψÙÈο, ›Ù ÁÈ·
ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ù ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÚÔ-
2008. ™˘ÓÔÏÈο, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ۯ‰fiÓ 8 ÛÙ·
∂¡Δ√¡√ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ¤ÓÙÂη Ù·ÎÙÈ- ¯Ú¤Ë ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ›Ù ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÛÙÂÁ·-
ÌÔÏÔÁ›ˆÓ ›Ù ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿. 10 Ó¤· ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô-
ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‹Ù·Ó ηÈ
OÏ˘Ìȷ΋, ‚¿ÛÂÈ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ìʈ-
Ù¤ ÛÙÔ ÁÎÈÛ¤, ›Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ϤÓ «fi-
Ù· ÈÔ «·ÓıÂÎÙÈο» ÛÙȘ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ. ¯È» ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ›Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ο-
ÓÈÒÓ, Û ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ OÈ ¤ÓÙÂη ÁÚ·Ì̤˜
ŒÓˆÛ˘ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜. OÈ ¤ÓÙÂη ÚÔ˜ ηٷÓÔÌ‹ ·fi ÙËÓ À¶∞ ·Â- ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÓÔ˘Ó ›Ûˆ, ·Ôı·ÚÚ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ Â-
™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÔÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÈÙfiÎÈ· Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ.
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘
ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (À¶∞) ·- Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÙÔÓ ∫·Ó·- ∂ȉÈο ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÁÈ· ÔÛ¿ ¿Óˆ
∂ÏÏ¿‰Ô˜ – Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯Ù˘-
ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ‰¿, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ, ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙÔ ÙˆÓ 25.000 ¢ÚÒ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔ-
‹ÛÂÈ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ –
ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÔÏfiÁÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·È- πÛÚ·‹Ï, ÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÙË ƒˆÛ›·, ÙË ™ÂÚ‚›·, Ù· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙ·
Ú›˜ Olympic ∞ir, ∞egean ∞irlines, ∞thens ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó


ÙÔ 12%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜
10 ÂÏ¿Ù˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·Ô-
ÎÚÈı› Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘. Δ· «ÎfiÎ-
§ÈÁfiÙÂÚ˜ οÚÙ˜,
¢˘Ó·Ùfi «Û‹Ì·» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ·» ¤¯Ô˘Ó ¯Ù˘‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÎÏ¿-
‰Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó
ÛÙÔÈ‚¿ÍÂÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿-
¯·ÌËÏfiÙÂÚ· fiÚÈ·
Ô Î˘ÚÈ·Îfi˜ «OΔ∂» ‰Â˜ ηٷۯÂ̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·.
ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·-
ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ-
æ∞§π¢π ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ηÈ
ÛÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹
Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜
¢À¡∞ªπ∫∏ ›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ó›·˜ (̤ۈ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ). ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ ·Ú·- οÚÙ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20% ÛÂ
ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂȯÂÈÚ› Ô Î˘ÚÈ·Îfi˜ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Cyta, ¿ÊËÛ ¯Ù˜ ·ÓÔȯÙfi ‰ÔÛȷο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹. ∂Ó- ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Â-
«OΔ∂» ̤ۈ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ù· ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂΉ›-
Cyta ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·Úfi¯Ô˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ «ÎfiÎÎÈÓ·» ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÍÂ- ‰ÔÓÙ·È Ì fiÚÈÔ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·-
Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰Ô- Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 7% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ô- Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 1.500 Î·È Ù· 2.000 ¢ÚÒ, Â-
Ó›· Î·È ·fi ÚÔ¯Ù¤˜ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∫Ú‹ÙË, Ù· °Ú‚ÂÓ¿, ÙËÓ ¶¤ÏÏ·, ÙËÓ ∫Ô˙¿- ÛÔÛÙfi Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·- ÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Âͤ‰È‰·Ó ·-
∏ Cyta Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ·ÚÔ˘- ÓË, ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fi 5,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. Ïfi¯ÂÚ· οÚÙ˜ Ì fiÚÈÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 4.000
Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›- μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë ÙËÓ Â- OÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Â˘ÚÒ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓËÌÂÚÒ-
ÎËÛ‹ Ù˘, ¿ÌÂÛÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 Â›Ó·È ÌÔÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·» ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜, ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ì›ˆÛ·Ó ÌÔ-
Ë Ï‹Ú˘ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë Â- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÓÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ fiÚÈÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ·ÎfiÌ· ηÈ
¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Cyta Î. ªÈ¯¿ÏË ∞¯ÈÏϤˆ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÈı- ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ. ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÙÒ-
Î·È ÔÈ 100.000 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Ì› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 45.000 Û˘Ó‰ÚÔ- ÛÂȘ ÚÔÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÚÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ-
ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÌËÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ¿ÏϘ 11.000 ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·¯·›ÚÈ ˆı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·Ô-
Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈ- ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ·ÙÂÈ ÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜.
·fi ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜
/ ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 55

ÁfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿


νειολήπτες οι τράπεζες

... Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ∂ÈÙ·Á¤˜ ÌÂ


7 Ì‹Ó˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË
ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ
7 ÛÙ· 10 ‰¿ÓÂÈ· οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ‡ÊÔ˘
‰ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÈÛ¤
™Δπ™ 209 ∏ª∂ƒ∂™ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 2008 Ë
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙȘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚÈ-
Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ ηÈ
ÂȉÒÓ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ·fi 189 Ë̤Ú˜
8 ÛÙ· 10 ηٷӷψÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2007. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi
Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ «∂ÏÏËÓÈ-
ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙ· Îfi ∂ÌfiÚÈÔ 2009» Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜
12% ηٷӷψÙÈο ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂-
ÌÔÚ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÛÙÔÓ
ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ
·˘ÙÔΛÓËÙˆÓ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ›Ûڷ͢ ·-
·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È 116 Ë̤Ú˜, ÛÙ· ÙÚfiÊÈ-
Ì· Î·È Ù· ÔÙ¿ 112 Ë̤Ú˜, ÛÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÈ-
4 ÛÙ· 10 ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· N¤ÔÈ Îfi ÂÌfiÚÈÔ 133, ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Ù·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ æA§I¢I ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔÈ Â›‰Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ 135, Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·
¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· 158 Ë̤Ú˜.
fiÚÔÈ ÛÂ
7% (¿Óˆ ·fi
5,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ)
Ù· «ÎfiÎÎÈÓ·» ÛÙÂÁ·ÛÙÈο 50% fiϘ ÙȘ
ºPENO
ʤÙÔ˜ ÛÙ·
∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰· ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·fi Ì›· ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÌÂÈÒ-
‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈο ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÂÔÚÙÔ‰¿ÓÂÈ·
ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ 2009, ÂÓÒ
ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·-
¯ÚfiÓÔ˘ fiÚÈ· ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ
Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, 6
ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜
ÛËÌ›ˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ Î·È ÙÚÈÙÂÁÁ˘ËÙ¤˜. ■ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜,
∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÙË ÛÙÂÁ·- ÂÓÒ Î·È ÙÔ 2010 ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·-
ÛÙÈ΋ ›ÛÙË. ∂ÓÒ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÈ-
Ṳ̂Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÌfiÏȘ Ì›· ÛÙȘ 10
·ÈÙ‹ÛÂȘ, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ›‰È˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ¤-
™ÙȘ Ì¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÚ·› Ë ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÙÔ 50,7% ÙˆÓ
∞.∂. Î·È ∂¶∂ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ
ˆ˜ Î·È ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ÔÏϤ˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜,
·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ. °È·
25.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜, ÂÓÒ ÛÙȘ O.∂.
Î·È ÙȘ ∂.∂. ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ
57,9%. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ÁÈ· ÙÔ
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: 2010, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 35,6% ÙˆÓ ∞.∂.
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‚¿˙Ô˘Ó Ï·ÊfiÓ Î·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ·
ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙË ÛÙ· 50 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÓÙÈο΢ H ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ∂¶∂ Î·È ÙÔ 37,3% ÙˆÓ O.∂. Î·È ∂.∂.
ÚԂϤÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.
Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ó¤Ô ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ∂ºΔ∞™∞¡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ¶ø§H™EI™ ¢ANEIA §ÈÁfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì›· ÛÙȘ 2 ÂÈ-
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÚÈÙÂÁÁ˘ËÙÒÓ, ¤ÙÛÈ 25.000, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÎÏÔ˘˜
§OYKETA
¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ÂÓÒ Î·È
ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó.
∂ȉÈο ÛÙË ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋ ›ÛÙË, Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ
ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜,
Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔÓ 1.500
E¶IXEIPH™EI™
ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰Ô͘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ Ôχ ‡ÊÂÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È Û ·‡ÍËÛË
Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ «·ÁÒÛÂÈ» Ù· ¯·ÌËÏfi ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤ- ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈ-
Û¯¤‰È· ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ÙfiÛÔ ÚÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙȘ ÌÈÎÚÔ- οı ›‰Ô˘˜ Ú‹ÛˆÓ. ΔËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2006 - 2008 Ô ÙÚ·-
·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿- ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ Â˙ÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ
·fi ÙȘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰È·- ‰Ô˘, fiÔ˘ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ·˘Í¿ÓÔ- 50% 8 ÛÙȘ10 ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ
27,5% ÛÙÔ 35,5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜
ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ÓÙ·È. MEIø™H Û AITH™EI™ ÁÈ· I.X. ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ÔÌfiÚÚ˘ı̘ Î·È ÂÙÂ-
Δ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û¯¤ÛË Ì ¤ÚÈÛÈ «Îfi‚ÔÓÙ·È» AÙÙÈ΋ ÚfiÚÚ˘ı̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌfiÏȘ 2 ÛÙȘ 10
«ªÂÙÚË̤ӷ» ʤÙÔ˜ Ù· ÂÔÚÙÔ‰¿ÓÂÈ· Û ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿ÓÙÚ˜ ÛÙ· ªÂ- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜.
£‡Ì·» Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂ- ÛfiÁÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, ¯ˆ-
Ù·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Î·È Ù· ÂÔÚÙÔ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ Ú›˜ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ‹ ¿Ï- ÒÓ, Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÔÚÙˆı› Ì ÚÔÛÒˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ), Ì 15% οو Ô Ù˙›ÚÔ˜
·Ú·‰ÔÛȷο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÓ ÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿- ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÙfiÏÔ Î·Ù·Û¯Â- ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fï˜ ˙‹ÙËÛË
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· οı ¯ÚfiÓÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤- ÊÂÈ ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, ÚÈÓ Ì¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ ÙÚ¿Â- Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfi- ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ
ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Û ˙˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ϤÔÓ 8 ÛÙȘ ÙÂÚÔ. «OÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηÈ- ™ÙË Ú·Á‰·›· ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ÏÈ·ÓÂ-
ÚÔ˘Ó ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë, ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÔÚ-
ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ÁÈ· Ó· Ù· Ô˘- 10 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ó¤- ÓÔ‡ÚÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô- ÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ
Ù·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Â›Ó·È «ÌÂÙÚË̤Ó˜
Ï‹ÛÔ˘Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ¤Ó· ·˘- Ô˘ ‰·Ó›Ԣ. ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50% Û ¯ı˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘Ï-
ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·». ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÚ·Â˙È-
ÙÔΛÓËÙÔ Î·Ù·Û¯Â̤ÓÔ, ËÏÈ- Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¤ÚÛÈ», ÛËÌÂÈÒ- ÏfiÁÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ο ÛÙÂϤ¯Ë, ÙÔ «ÂÌ¿ÚÁÎÔ» ÛÙ· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ı· 50% οو ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂™∂∂, μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜.
Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î›·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ˆ- ÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ π·Îˆ‚›‰Ë˜, ÁÂÓÈ-
Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÏËı› ·fi 30% ¤ˆ˜ 50% ο- ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ π.Ã. Îfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤- O Î. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ › fiÙÈ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ¤-
Ùˆ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ø˜ Û˘Ó¤ÂÈ·, Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·- ÛÌÔ˘. ΔÚ·Â˙ÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·- ¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 15% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú-
ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·- ÛÈ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·-
ÓÂÈÔÏËÙÒÓ. ∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Ófi- ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÊ·ÚÌÔ- ʤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‹‰Ë, ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞Ù-
∫·È ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Á‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘Ú- ÙÈ΋, ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÏÈο 5.500 Ù˜ ¤Ú¢Ó˜, Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı·
ÌÔ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÈÔ ÊÙˆ¯¿, ÛËÌÂÈ-
ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ˘Ô- ÙˆÓ Î·Ù·Û¯¤ÛˆÓ, ÔÈ ˆÏ‹- Û˘ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿- ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ-
ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ·- Û· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ÓÙ›ÏÂÚ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ·ÍÂ- ÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ı·
¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 10 ‰ÒÚ· ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 42 ¢-
Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Â›Ó·È ‰È·ÙÂ- ÊÔ‡ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÛÔ˘¿Ú), 1.500 ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ
ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ì ÙÔ 40% ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ Û ÂÙ‹ÛÈ· ÏԢΤÙÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ÚÒ ÙÔ ¤Ó·, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÎÙÈ-
ıÂÈ̤ӷ Ó· «ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘˜» Û ÌÂ- Ì¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÔ‰¤„ÂÈ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù·
ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ. ∞ÓÙÈ̤و˜ Ì ‚¿ÛË (Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıË-
Á¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÏ·ÙÒÓ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ó 700 ¢ÚÒ.
ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈ- ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ∞ÓÙÈ- Î·Ó Î·Ù¿ Ôχ.
ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘Ô„›· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·-
ÎÔÏËÚˆÙ¤˜.
56 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
H Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫O) * ........................................1,15........A ..........0,00..........1,18...........1,15 ...........2,00 ...........0,84.......7,43 ........1.610
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) *..............................0,43 .......¶.........-4,44..........0,43...........0,41 ...........0,89 ...........0,39.......8,40 ........1.040
°ÂÓ. ¢Â›ÎÙ˘ 2.448,36 ∞°ƒOΔπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *...............................1,72 .......¶ ..........2,38..........1,73...........1,64 ...........2,36 ...........0,98.....55,92 ....547.810
∞¡∂∫ (∫O) *.......................................................0,69........A ..........0,00..........0,71...........0,68 ...........1,11 ...........0,63 ..................187.220
Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) * .................................0,50 .......¶ ..........8,70..........0,50...........0,42 ...........0,73 ...........0,40.......3,89 ........5.344
Δ∏§∂ΔÀ¶O™ (∫O) * ...........................................4,37 ...................-1,35..........4,40...........4,29 ...........7,08 ...........4,12.......3,89 ........1.898
∞¡∂∫ (¶O `90) * .................................................2,65 ....................0,00..........2,65...........2,65 ...........4,52 ...........1,89 .............................5 ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫O) * ................................................0,31 .......¶ ..........0,00..........0,33...........0,31 ...........0,69 ...........0,31 .........................400
∞¡∂∫ (¶O `96) * .................................................1,60...........................................................................2,10 ...........1,35 .............................0 ºπ¡Δ∂•¶OƒΔ (∫O) * ..........................................0,42...........................................................................0,76 ...........0,27 .............................0
ÕÓÔ‰Ô˜ 1,78% μπOÃ∞§∫O (∫∞) *................................................4,24 ....................1,44..........4,34...........4,13 ...........5,49 ...........3,18 ....................74.276 Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O) * ..........................................1,40 ...................-8,50..........1,45...........1,38 ...........1,92 ...........0,86.......6,36 ......11.997
μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O) * .................................4,40 ...................-3,08..........4,67...........4,36 .........13,92 ...........1,64 ..................188.198 Ã∞§∫Oƒ (∫∞) * ...................................................1,62 .......¶ ..........3,18..........1,68...........1,54 ...........1,98 ...........0,67 ....................54.553
°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫O) * ..............................................6,16 ....................1,99..........6,16...........5,86 ...........7,45 ...........2,75.....18,31 ....136.588 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (∫O) * .....................................0,44 .......¶ ..........0,00..........0,46...........0,42 ...........0,66 ...........0,25 ....................93.025
T˙›ÚÔ˜ (ÂηÙ. ¢ÚÒ) 188,51 °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ...................................0,84........A ..........0,00..........0,86...........0,82 ...........1,40 ...........0,57 ..................683.573
¢∂∏ (∫O) * .......................................................14,25 ....................4,40........14,25.........13,38 .........16,99 .........10,42 ..................635.664
Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. ÀπOπ (∫O) *........................0,50...........................................................................0,68 ...........0,36 .............................0
A.S. COMPANY (∫O) *........................................0,81 .......¶ ..........6,58..........0,81...........0,81 ...........1,14 ...........0,59.......5,64 .............10
¢O§ (∫O) *..........................................................2,07 ....................2,48..........2,13...........1,96 ...........3,40 ...........1,72 ....................38.277 ALSINCO (KO) * .................................................0,79 ...................-2,47..........0,79...........0,79 ...........1,39 ...........0,74.....62,85 ........1.000
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) * ................................22,70........A ..........2,81........23,20.........21,84 .........27,79 ...........8,27.......8,39 .2.293.124 ATTICA BANK (∫O) * ..........................................1,82........A ..........0,55..........1,85...........1,77 ...........2,51 ...........1,40.....24,97 ......57.449
∂§μ∞§ (∫∞) * ......................................................1,91 .......¶ ..........8,52..........1,93...........1,73 ...........2,16 ...........0,80 ....................56.977 AUDIOVISUAL (∫O) * .........................................0,67 ....................0,00..........0,69...........0,67 ...........2,32 ...........0,67.....12,61 ......13.780
[ ™√º√∫§∂√À™ ] ∂§§∞∫Δøƒ (∫O) * ..............................................5,86 .......¶ ..........3,35..........5,90...........5,70 ...........6,66 ...........3,40.....10,85 ....157.871
∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫O) * ...........................8,02 ....................4,02..........8,02...........7,81 ...........8,74 ...........5,00 ..................124.739
AUTOHELLAS (∫O) *..........................................1,97........A ..........0,00..........1,98...........1,91 ...........2,19 ...........1,04.......5,35 ......13.633
∞ÃO¡ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) * .............................0,87 .......¶ ..........0,00..........0,88...........0,84 ...........1,41 ...........0,66 ......................3.981
∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫O) * ..................8,68 ...................-1,36..........9,02...........8,56 .........10,43 ...........3,83.......9,38 ....305.261 BYTE COMPUTER (∫O) * ...................................0,94 .......¶.........-1,05..........0,97...........0,91 ...........1,39 ...........0,91.......6,35 ........1.710

∫¤Ú‰Ë ÛÙÔ Ã.∞. ∂À∞£ (∫O) *.......................................................4,52 ....................0,22..........4,60...........4,50 ...........7,62 ...........3,74.....10,85 ......17.305
∂À¢∞¶ (∫O) * ....................................................5,95 .......¶ ..........2,59..........5,95...........5,71 ...........7,40 ...........4,60.....20,29 ......24.219
π∞™ø (∫O) * .........................................................3,88 ....................1,04..........3,90...........3,80 ...........5,15 ...........3,62.......9,60 ........3.201
π∞Δƒπ∫O ∞£∏¡ø¡ (∫O) *...................................1,40 ....................1,45..........1,44...........1,34 ...........1,88 ...........1,12.....10,97 ......61.144
π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) *................................................4,00 ....................3,36..........4,00...........3,75 ...........5,40 ...........2,86.....12,68 ....381.997
CENTRIC ¶O§Àª∂™∞ (∫O) * .............................0,89 .......¶ ..........3,49..........0,92...........0,85 ...........1,57 ...........0,86.......4,54 ......52.015
CYCLON ∂§§∞™ (∫O) * ......................................0,76 ....................2,70..........0,76...........0,71 ...........1,19 ...........0,47.......9,42 ......18.973
DIONIC (∫O) *.....................................................0,45........A ..........0,00..........0,47...........0,44 ...........0,89 ...........0,45.......9,85 ....279.544
EURODRIP (∫O) *...............................................0,74 .......¶.........-1,33..........0,78...........0,74 ...........0,96 ...........0,60.....21,64 ........1.623
EUROLINE AEEX (∫O) * .....................................1,09...........................................................................1,45 ...........0,90.............- ...............0
ªÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÒÏÂȘ Ù˘ ∫∞∂ (∫O) * ..........................................................5,76 .......¶ ..........1,05..........5,77...........5,53 ...........7,46 ...........3,26.......6,97 ........3.245 EUROMEDICA (KO) * .........................................4,88........A ..........2,09..........4,90...........4,51 ...........6,36 ...........4,02 ....................10.866
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..................................5,30 .......¶.........-1,67..........5,45...........5,24 ...........6,14 ...........1,60.......6,05 .1.988.484 F.G. EUROPE (∫O) *...........................................1,21........A.........-2,42..........1,25...........1,19 ...........1,82 ...........0,91.......4,19 ........8.246
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ ª∂Δ∫∞ (∫O) * .....................................................9,66 ....................0,63..........9,79...........9,42 .........11,02 ...........5,40.....12,11 ......44.894 FASHION BOX (∫O) * .........................................1,72 .......¶ ..........1,18..........1,72...........1,67 ...........2,06 ...........1,08.....13,45 ...........270
ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) * ..............................................1,32 ....................5,60..........1,32...........1,25 ...........2,28 ...........1,10.......5,55 ....260.754 FLEXOPACK (∫O) * ............................................7,95 ...................-0,13..........7,96...........7,82 ...........8,16 ...........7,22.....29,36 ........4.401
ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶O) * ..............................................1,02 .......¶ ..........4,08..........1,04...........0,98 ...........1,72 ...........0,91.......4,29 ......35.701 INFO - QUEST (∫O) *..........................................1,48 ....................1,37..........1,53...........1,37 ...........1,86 ...........1,03 ..................394.131
ªOΔOƒ O´§ (∫O) * ...........................................10,98 ....................4,08........10,98.........10,08 .........12,76 ...........6,94.....15,51 ....227.177 INFORM §À∫O™ ¶. (∫O) * ..................................1,46 ...................-0,68..........1,49...........1,42 ...........2,12 ...........1,34.......5,40 ........3.729
ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ- ªÀΔπ§∏¡∞πO™ (∫O) * .........................................5,40 ....................3,85..........5,40...........5,11 ...........6,82 ...........3,26.....32,00 ....218.303 INTERINVEST AEEX (KO) * ................................1,03 .......¶ ..........5,10..........1,03...........0,95 ...........1,37 ...........0,70.............- ...........978
O§£ (∫O) * .......................................................13,34 ...................-0,67........13,49.........13,33 .........17,23 ...........9,00.....25,36 ........1.553 INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫O) * .............................0,31........A.........-8,82..........0,35...........0,31 ...........0,68 ...........0,23.......5,56 ...........520
Îfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂Δ∂ ¤‰ˆ- O¶∞¶ (∫O) *.....................................................16,75 ....................3,40........16,84.........16,10 .........24,10 .........16,14.......7,33 ....458.075 INTRAKAT (KO) * ................................................0,75 ....................4,17..........0,77...........0,72 ...........1,11 ...........0,34 ..................149.137
OΔ∂ (∫O) * .......................................................10,50 ....................1,94........10,50.........10,14 .........13,14 ...........9,84.......8,55 ....754.063 KLEEMAN HELLAS (KO) *..................................2,39 ....................1,27..........2,44...........2,34 ...........2,89 ...........1,48.......5,48 ........2.234
Û·Ó ÒıËÛË ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..............................10,38 ....................0,78........10,78.........10,08 .........13,30 ...........3,23.....10,89 ....966.986 LAVIPHARM (∫O) * .............................................1,17 ....................1,74..........1,19...........1,13 ...........1,67 ...........0,72 ..................105.325
¶§∞π™πO COMPUTERS (∫O) *............................4,99 .......¶ ..........1,84..........4,99...........4,84 ...........5,86 ...........4,48.....25,88 ...........547 LOGISMOS (∫O) * ..............................................0,46 ....................0,00..........0,46...........0,42 ...........0,84 ...........0,35.....23,83 ...........365
ÙÔ˘ Ã.∞., Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÎÏÂÈÛ ¯ı˜ ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫O) * ........................................4,80 .......¶ ..........0,84..........4,80...........4,54 ...........5,43 ...........2,45.......7,25 ......27.310 MEDICON ∂§§∞™ (∫O) * ....................................3,90 ...................-4,18..........3,90...........3,90 ...........4,15 ...........2,20.....12,20 .............70
™π¢∂¡Oƒ (∫O) * .................................................5,36 ....................0,00..........5,48...........5,20 ...........6,58 ...........2,58.....17,61 ......69.165 MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(∂§¶) * ....4,10 .......¶ ..........5,13..........4,15...........3,90 ...........4,59 ...........2,13.....27,33 ........1.847
ÛÙȘ 2.448,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÈÛ¯˘- ™ø§/°∂π∞ ∫Oƒπ¡£OY (∫O) * .............................1,51 ....................2,03..........1,54...........1,45 ...........2,37 ...........0,82.....21,17 ......53.356 MEVACO (∫O) *..................................................1,32 .......¶ ..........0,76..........1,32...........1,27 ...........1,68 ...........1,24.......8,01 ...........250
Δ∞ÃÀ¢ƒOªπ∫O Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπO (∫O) * ...............4,41........A ..........0,46..........4,48...........4,31 ...........5,78 ...........2,81 ..................360.131 MIG REAL ESTATE ∞∂∂∞¶ (∫O) * .....................4,09 ...................-0,49..........4,11...........4,07 ...........4,71 ...........4,03.....15,24 ........3.045
̤ÓÔ˜ ηٿ 1,78%. Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫O) * ..............................6,10 ....................1,67..........6,11...........5,88 ...........6,92 ...........3,40.....27,77 ......20.637 MLS ¶§∏ƒOºOƒπ∫∏ (∫O) *...............................2,35 .......¶ ..........0,86..........2,36...........2,29 ...........2,37 ...........0,70.....16,41 ......89.830
ΔπΔ∞¡ (∫O) * .....................................................20,49 ...................-1,11........21,20.........20,10 .........26,20 .........11,74.......8,09 ....104.375 NEXANS ∂§§∞™ (∫O) *.......................................2,54 ....................1,20..........2,63...........2,51 ...........4,14 ...........2,41.......6,58 ........2.448
O Ù˙›ÚÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· ΔπΔ∞¡ (¶O) *.....................................................14,02........A.........-8,31........15,02.........14,02 .........18,50 ...........9,20.......5,53 ........1.747 NUTRIART (∫O) *................................................0,53 .......¶ ..........6,00..........0,55...........0,53 ...........0,94 ...........0,36 .........................981
À°∂π∞ (∫O) * .......................................................1,95 ....................0,52..........1,96...........1,88 ...........2,50 ...........1,51.....12,22 ....119.371 PASAL (∫O) *......................................................1,34 .......¶.........-0,74..........1,37...........1,34 ...........2,61 ...........1,34.......1,01 ......12.100
188,51 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›- AEGEAN AIRLINES (∫O) *..................................3,81 ....................1,60..........3,85...........3,74 ...........4,77 ...........2,52.......9,23 ......10.570 PROFILE (∫O) * ..................................................0,91 .......¶ ..........0,00..........0,92...........0,86 ...........1,08 ...........0,65.......8,94 ........1.035
ALAPIS (∫O) * .....................................................0,51 .......¶ ..........0,00..........0,52...........0,49 ...........0,93 ...........0,41.....11,08 .8.069.978 PROTON BANK (∫O) *........................................1,92 ...................-1,03..........1,99...........1,87 ...........2,11 ...........0,46 ..................310.054
ˆÓ 52 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ALPHA μ∞¡∫ (∫O) * .........................................10,05 ....................2,24........10,24...........9,29 .........12,92 ...........3,37.......8,75 .3.228.725 REDS (∫O) * .......................................................1,32 ....................2,33..........1,33...........1,29 ...........2,00 ...........1,29 ......................4.644
COCA - COLA (∫O) * ........................................16,78........A.........-0,12........17,13.........16,65 .........18,84 ...........8,80.....26,90 ....424.052 RIDENCO (∫O) *.................................................0,33........A.........-2,94..........0,35...........0,32 ...........0,64 ...........0,30 ......................5.570
Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Â› Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ EUROBANK EFG (∫O) * .....................................9,37 ....................1,85..........9,53...........8,88 .........12,61 ...........3,53.......7,80 .1.212.621 RILKEN (KO) *.....................................................3,55 .......¶ ..........1,43..........3,58...........3,40 ...........4,75 ...........2,75.....37,44 ........1.108
EUROBANK PROPERTIES (∫O) * ......................8,14 ....................0,00..........8,14...........8,10 ...........8,57 ...........5,12.....12,92 ........7.868
∂Δ∂. ™˘ÓÔÏÈο 111 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÔÏÔ- FOLLI - FOLLIE (KO) * ......................................15,81 .......¶ ..........1,61........15,81.........15,10 .........17,00 ...........4,68.......6,72 ......22.165
SATO AE (∫O) * ..................................................0,47........A ..........0,00..........0,48...........0,46 ...........0,79 ...........0,39 ....................46.200
SCIENS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) *..........................0,68 ...................-2,86..........0,69...........0,66 ...........0,78 ...........0,33 ....................12.370
FORTHNET (∫O) * ..............................................1,20 ...................-5,51..........1,30...........1,20 ...........2,17 ...........0,59 ..................462.630
ÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) *........................9,83 ....................2,82..........9,98...........9,53 .........12,15 ...........4,76.......9,10 ......52.970
SPACE HELLAS (∫O) *.......................................0,60 .......¶ ..........0,00..........0,60...........0,55 ...........0,80 ...........0,46.......9,18 ........4.750
SPIDER - ¶∂Δ™πO™ ¡.& ÀπOπ (KO) *....................0,28........A ..........0,00..........0,29...........0,28 ...........0,48 ...........0,19 ....................12.750
FRIGOGLASS (KO) * ..........................................7,33 ....................1,95..........7,35...........7,09 ...........9,21 ...........2,81.....15,10 ......11.145
ΤډË, ¤Ó·ÓÙÈ 78 Ô˘ ˘Ô¯ÒÚË- INTRACOM HOLDINGS (∫O) *...........................1,27 ....................0,00..........1,31...........1,22 ...........2,01 ...........0,54 ..................212.136
SPRIDER STORES (∫O) *...................................1,40 ....................0,00..........1,44...........1,32 ...........2,04 ...........0,88.......8,21 ......86.780
TRASTOR ∞∂∂∞¶ (∫O) *....................................1,35........A.........-2,88..........1,41...........1,34 ...........1,72 ...........1,04.......7,43 ......13.843
J. & P. - ∞μ∞• (∫O) *...........................................3,25 ....................2,85..........3,27...........3,16 ...........4,03 ...........1,64.....11,99 ......13.114
Û·Ó. JUMBO (∫O) * ....................................................9,20 ....................0,00..........9,25...........9,10 ...........9,50 ...........3,64.....11,65 ......20.239
VELL GROUP (∫O) * ...........................................0,76 ....................0,00..........0,77...........0,74 ...........0,84 ...........0,21 ....................35.250
YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ (∫∞) * .......................0,52 .......¶ ..........0,00..........0,52...........0,52 ...........0,87 ...........0,46 .........................200
JUMBO ∞¡∂À ª∂ƒπ™ª∞ΔO™ (∫O) * ..................8,41...........................................................................9,50 ...........8,04.....10,65 ...............0
π‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠLAMDA DEVELOPMENT(∫O) * ..........................7,49 ...................-0,13..........7,50...........7,43 ...........8,36 ...........3,88.......5,42 ........7.210
MARFIN INVESTMENT GROUP (∫O) * ..............2,42........A.........-0,82..........2,49...........2,41 ...........3,62 ...........2,16.....17,07 ....990.990
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶Oƒ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡
Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ‰Â›- MARFIN POPULAR BANK (KO) *........................2,73........A ..........0,74..........2,78...........2,62 ...........3,41 ...........1,15.......5,65 .2.617.512 ∞£∏¡∞ (∫O) * ....................................................0,83...........................................................................1,19 ...........0,35 .............................0
S & B OƒÀ∫Δ∞ (∫O) *.........................................4,83 ...................-2,42..........4,92...........4,79 ...........7,84 ...........4,23.....10,14 ........5.409 ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫O) * .........................................3,85 ...................-0,26..........3,88...........3,83 ...........4,51 ...........2,58 ......................4.825
ÎÙË, Û ‡ÚÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙȘ μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) *...................................0,97 .......¶ ..........0,00..........0,98...........0,96 ...........1,92 ...........0,97.......1,35 ........4.665
178 ÌÔÓ¿‰Â˜ (‹ 5,63%). ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ªOπμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ μ∞ƒμ∞ƒ∂™O™ (∫∞) * ..........................................0,17...........................................................................0,34 ...........0,15 .............................0
μ∞™π§O¶OÀ§O™ ∞μ (∫O) *..............................36,00........A.........-0,03........36,00.........36,00 .........36,01 .........21,92.....14,02 ...........238
ALPHA ETF FTSE Athex 20...............................12,90 ....................1,42........12,95.........12,59 .........15,59 ...........7,14.............- ......42.602 °∂∫∂ (∫∞) *.........................................................8,50 .......¶ ..........2,29..........8,50...........8,50 ...........8,99 ...........6,00.....10,48 ...........342
∞fi ÙÔÓ FTSE 20 Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞. ..............24,69 ....................1,73........24,69.........24,30 .........29,22 .........21,22.............- ...........167 ∂π∫O¡∞ - ∏ÃO™ (∫O) * .......................................0,15........A ..........7,14..........0,15...........0,15 ...........0,32 ...........0,14.......3,41 ........4.140
Î¤Ú‰Ë ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ¢∂∏ ÎÏ›ÓÔ- ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ ∂∫¢O™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ (∫O) * .............................0,50 ...................-3,85..........0,51...........0,50 ...........1,31 ...........0,47 ......................5.950
∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ............................4,68 ...................-1,27..........4,70...........4,61 ...........7,38 ...........4,23 ....................71.013
ÓÙ·˜ ÛÙÔ 4,40% Î·È ÛÙÔ ˘„ËÏfi Ë- ∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O) * .........................................1,79 ....................0,00..........1,79...........1,71 ...........2,02 ...........1,35.............- ...........885 ∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫O) * ..........................13,20.........................................................................17,45 ...........7,42 .............................0
∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶O) *..........................12,10.........................................................................13,54 ...........5,28 .............................0
∞∫ƒπΔ∞™ (∫O) *...................................................0,74 ...................-1,33..........0,75...........0,70 ...........0,99 ...........0,60.....20,87 ...........402
̤ڷ˜ ÙˆÓ 14,25 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ˘„Ë- ∞§∫O ∂§§∞™ (∫O) * ...........................................0,46........A.........-2,13..........0,48...........0,46 ...........0,71 ...........0,40.......9,68 ........5.459 ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫O) *.......................................6,02 ....................0,67..........6,10...........6,00 ...........8,42 ...........4,99.......7,14 ........3.980
πª∞∫O ª∏¡Δπ∞ (∫O) * .......................................1,17........A ..........0,00..........1,17...........1,17 ...........1,18 ...........0,72.....86,14 ........4.526
∞§OÀªÀ§ (∫O) * ................................................1,01........A.........-0,98..........1,05...........0,96 ...........1,53 ...........0,92.......4,71 ......12.946
Ïfi Ë̤ڷ˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ (∫O) * .........................................1,36 ...................-0,73..........1,38...........1,36 ...........1,79 ...........1,10.....49,51 ...........300 πO¡π∫∏ •∂¡O¢OÃ∂π∞∫∏ (∫O) * ......................13,90 .......¶ ..........0,00........13,90.........13,90 .........17,38 .........13,90.....22,71 ........1.500
∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) *.................................................60,00........A ..........0,00........60,00.........60,00 .........69,50 .........40,32.......5,89 ...........102
ALPHA TRUST ∞¡¢ƒOª∂¢∞ ∞∂∂à (∫O) *........1,27........A ..........0,00..........1,34...........1,22 ...........1,51 ...........1,08.............- ........8.397
Ù˘ Motor Oil, Ì ¿ÓÔ‰Ô 4,08% ASPIS BANK (∫O) * ............................................1,00 ....................0,00..........1,03...........0,96 ...........1,58 ...........0,62 ..................120.240 ∫∂∫ƒOæ (∫O) * ..................................................4,02 ....................0,00..........4,02...........4,01 ...........7,11 ...........3,98 .........................795
§∞ªæ∞ (∫O) * ..................................................20,43 ....................1,95........20,92.........20,10 .........22,00 .........18,42.....40,65 ...........500
∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (∫O) *...................................1,51 ....................0,00..........1,54...........1,47 ...........3,12 ...........0,97 ....................12.126
(ÛÙ· 10,98 ¢ÚÒ), fiˆ˜ Î·È ÔÈ ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O) * ................................................0,97 .......¶.........-3,96..........1,05...........0,97 ...........1,74 ...........0,97 ......................2.702 ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O) * ..............................3,41 ...................-3,13..........3,50...........3,36 ...........5,00 ...........2,82.....73,10 ......23.978
ªOçO™ (∫O) *..................................................0,19 .......¶.........-5,00..........0,20...........0,18 ...........0,35 ...........0,12.......3,68 ....186.519
∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O) * ................................................0,51 ..................10,87..........0,54...........0,47 ...........0,68 ...........0,20 ..................520.341
Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ∂§¶∂ Î·È ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) *.................................1,49...........................................................................2,42 ...........0,91.....18,32 ...............0 ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (∫∞) *............................0,22 .......¶ ..........4,76..........0,22...........0,20 ...........0,39 ...........0,16 ......................3.170
μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫O) *...............................................0,85 .......¶ ..........7,59..........0,85...........0,76 ...........0,97 ...........0,48 .........................302 ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (¶∞) * ...........................0,31...........................................................................0,45 ...........0,31 .............................0
ÛÙ· 8,02 ¢ÚÒ (4,02%) Î·È 5,40 μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫O) * ..............0,67 ....................0,00..........0,68...........0,66 ...........0,93 ...........0,50.......3,09 ........2.570 ¡π∫∞™ (∫O) *.......................................................1,46...........................................................................2,21 ...........0,92 .............................0
μ∞ƒ¢∞™ (∫O) * ...................................................0,66 ....................8,20..........0,67...........0,64 ...........1,08 ...........0,61.......6,43 ........1.600 ¡ΔƒOÀ∫º∞ƒª¶∂¡ (∫O) *.................................0,62 .......¶ ..........3,33..........0,62...........0,58 ...........1,10 ...........0,57 ...........................55
¢ÚÒ (3,85%) ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. μπO∫∞ƒ¶∂Δ (∫O) * .............................................0,88 ....................0,00..........0,91...........0,88 ...........1,25 ...........0,82.....28,52 ........5.010 Δ∂°O¶OÀ§O™ Ã.∫. (∫O) *..................................0,43........A ..........0,00..........0,43...........0,42 ...........0,66 ...........0,42.......1,24 ........4.135
μπOΔ∂ƒ (∫O) * ....................................................0,31 .......¶ ..........0,00..........0,31...........0,30 ...........0,49 ...........0,30.....45,67 ....292.625 ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) *.........................7,32 ....................1,67..........7,36...........7,30 ...........7,95 ...........7,20.....17,12 ...........209
μπ™ (∫O) *............................................................1,38...........................................................................1,95 ...........0,97.......8,92 ...............0 ATTICA ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) *..........................1,69........A.........-3,43..........1,71...........1,69 ...........4,44 ...........1,69.......9,85 ........3.225
μO°π∞Δ∑O°§OÀ SYSTEMS (∫O) *.....................1,79 ....................2,29..........1,79...........1,79 ...........2,62 ...........1,70.......3,98 ...............2 CPI (∫O) * ...........................................................0,26...........................................................................0,48 ...........0,22.....13,69 ...............0
[ ¢∂π∫Δ∂™ Δπªø¡ ] °∞§∞•π¢π (∫O) *..................................................0,44 .......¶ ..........2,33..........0,46...........0,43 ...........0,69 ...........0,41.....12,13 ...........510
°∂¡π∫∏ ∂ª¶OƒπOÀ (∫O) * ................................0,39........A ..........0,00..........0,40...........0,39 ...........0,61 ...........0,34.......4,25 ......14.042
CROWN HELLAS CAN (∫O) *.............................8,00...........................................................................9,42 ...........7,34.....10,43 ...............0
ELBISCO ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫∞) * ........................0,47........A ..........4,44..........0,47...........0,47 ...........1,10 ...........0,44 ......................1.840
°πOÀƒOª¶ƒO∫∂ƒ™ (∫O) * ................................1,12 ....................1,82..........1,19...........1,12 ...........1,34 ...........0,39 ....................12.022 ELMEC SPORT (∫O) * ........................................1,60...........................................................................3,46 ...........1,21.....10,19 ...............0
°∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ Ã.∞. 2.448,36 1,78 ¢∞πO™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫O) *.....................................7,20 .......¶ ..........2,86..........7,20...........7,10 ...........7,70 ...........4,58 .........................308 INFORMER (∫O) * ..............................................0,37........A ..........2,78..........0,37...........0,37 ...........1,16 ...........0,36.......0,95 ...........210
¢π∞™ ∞∂∂à (∫O) * ...............................................0,67 ....................1,52..........0,69...........0,66 ...........0,79 ...........0,39.............- ......50.600 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ...................2,03 ....................1,00..........2,09...........1,98 ...........5,04 ...........1,20.....15,18 ........9.405
FTSE/Ã.∞. 20 1.292,53 1,81 ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) *........................................1,55 ....................0,00..........1,55...........1,50 ...........1,80 ...........0,55.....14,08 ........6.006 OLYMPIC CATERING (∫O) * ..............................1,56........A ..........4,00..........1,56...........1,56 ...........2,36 ...........1,50.......3,51 .............10
FTSE/Ã.∞. LIQUID MID 2.415,37 0,52 ¢Oªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫O) * ....................................1,26 ...................-3,82..........1,35...........1,25 ...........1,78 ...........0,43 ......................3.500 PAPERPACK Δ™OÀ∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫O) * ................0,23...........................................................................0,42 ...........0,13 .............................0
¢OÀƒO™ (∫O) * ..................................................1,26...........................................................................1,49 ...........0,57 .............................0 PC SYSTEMS (∫O) *...........................................0,25 .......¶ ..........0,00..........0,25...........0,24 ...........0,46 ...........0,24.....12,42 ........2.492
¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ ª∂™∞π∞™ - ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º. 5.608,27 0,84 ¢ƒOª∂∞™ (∫O) *................................................0,64 ...................-3,03..........0,70...........0,62 ...........0,96 ...........0,30 ....................34.684 QUALITY & RELIABILITY (∫O) *..........................0,24...........................................................................0,39 ...........0,20 .............................0
∂μƒOº∞ƒª∞ (∫O) *...........................................0,78 ....................0,00..........0,79...........0,77 ...........1,33 ...........0,61 ......................1.380 RAINBOW (KO) * ................................................1,46...........................................................................1,46 ...........0,75.....12,74 ...............0
¢∂π∫Δ∏™ ∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏™ ∞°Oƒ∞™ Ã.∞. 4.633,62 -0,43 ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫O) * ..........................0,31 .......¶.........-3,13..........0,32...........0,31 ...........0,59 ...........0,30 ....................15.785 SINGULARLOGIC (KO) * ....................................3,08........A ..........0,00..........3,08...........3,08 ...........3,08 ...........1,48.....15,48 ........7.386
FTSE/Ã.∞.-Ã.∞.∫. Δƒ∞¶∂∑π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ 2.389,81 1,77 ∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) * .......................0,74 ....................4,23..........0,74...........0,72 ...........0,97 ...........0,51.......6,04 ........9.656 UNIBIOS (∫O) * ..................................................0,23........A ..........0,00..........0,23...........0,23 ...........0,35 ...........0,16 ....................20.000
∂∫Δ∂ƒ (∫O) *......................................................0,75 .......¶ ..........0,00..........0,75...........0,74 ...........1,11 ...........0,54.......6,14 ........1.500 VIVARTIA (∫O) *................................................20,82.........................................................................25,00 .........19,45 .............................0
FTSE/Ã.∞. MID 40 2.759,49 0,58 ∂§. μπOª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) * ................................1,24 ....................0,81..........1,26...........1,22 ...........1,73 ...........1,07 ......................3.760 VIVERE (∫O) *.....................................................0,78 .......¶ ..........6,85..........0,78...........0,78 ...........1,24 ...........0,72.....49,45 .............10
FTSE/Ã.∞. SMALLCAP 80 448,15 0,08 ∂§∞™ΔƒO¡ (∫O) * ..............................................0,59 .......¶ ..........0,00..........0,60...........0,58 ...........0,97 ...........0,50.......9,04 ......36.340
FTSE/Ã.∞. 140 2.893,22 1,65
∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫O) *.................................1,07 ...................-6,96..........1,19...........1,07 ...........1,67 ...........0,82.......6,75 ........3.044 À¶O ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏
∂§°∂∫∞ (∫O) * ...................................................0,80 .......¶ ..........5,26..........0,80...........0,78 ...........1,34 ...........0,55.......3,96 ........9.580
∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂Oƒ∞™∏ (∫O) *........................2,48 ...................-7,46..........2,53...........2,46 ...........3,60 ...........1,94.....10,22 ........1.150 ∞∂°∂∫ (∫O) *......................................................1,09 ...................-9,17..........1,13...........1,08 ...........4,07 ...........1,09 ....................51.272
FTSE/Ã.∞. INTERNATIONAL 3.389,15 1,67 ∂§π¡Oπ§ (∫O) * ...................................................2,24 ...................-0,44..........2,34...........2,17 ...........3,19 ...........2,14.....34,15 ........1.034 ∂§μπ∂ª∂∫ (∫O) * ...............................................2,16...........................................................................3,60 ...........2,16 .............................0
¢∂π∫Δ∏™ ™À¡. ∞¶O¢. °∂¡. ¢∂π∫Δ∏ Ã.∞. 3.208,93 1,85 ∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..............................48,99 ....................0,66........49,48.........48,13 .........59,16 .........35,06.......3,46 ........5.848 ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫O) * ..............................0,13 .......¶ ..........8,33..........0,14...........0,13 ...........0,32 ...........0,09 ....................15.100
∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫O) * ...............................1,48 ...................-1,33..........1,50...........1,37 ...........2,34 ...........1,15 ......................5.577 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (∫O) * ............................0,09...........................................................................0,17 ...........0,09 .............................0
FTSE/Ã.∞. Δƒ∞¶∂∑∂™ 3.215,42 1,73 ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡ΔOÀƒ°π∞ (∫O) *......................0,47 .......¶ ..........0,00..........0,47...........0,45 ...........0,61 ...........0,45 .........................500 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (¶O) *............................0,14...........................................................................0,23 ...........0,10 .............................0
FTSE/Ã.∞. ∞™º∞§∂π∂™ 1.731,47 0,00 ∂§ΔO¡ (KO) * .....................................................0,64 .......¶ ..........3,23..........0,64...........0,62 ...........0,74 ...........0,42.......6,95 ........2.273 ∂Àƒø™Àªª∂ΔOÃ∂™ (∫O) * ...............................0,21 .......¶ ..........5,00..........0,21...........0,21 ...........0,36 ...........0,19 .............................1
∂§Δƒ∞∫ (∫O) *....................................................2,78 .......¶.........-0,36..........2,78...........2,78 ...........3,21 ...........1,94.......5,12 ...........350 ∑∏¡ø¡ (∫O) * ....................................................1,32 ....................1,54..........1,36...........1,30 ...........1,32 ...........0,69 ......................7.707
FTSE/Ã.∞. Ã∏ª∞Δ/∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ 4.616,06 -0,97 ∂§ºπ∫O (∫O) *....................................................0,56 ....................1,82..........0,56...........0,56 ...........1,20 ...........0,36 .............................2 π¶¶OΔOÀƒ (∫∞) * ...............................................0,34...........................................................................0,50 ...........0,31 .............................0
∂¶π§∂∫ΔO™ (∫O) * .............................................0,39 ...................-2,50..........0,40...........0,36 ...........0,56 ...........0,30 ......................6.970 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫O) * .............................0,83...........................................................................0,86 ...........0,42 .............................0
FTSE/Ã.∞. μπOª. ¶ƒO´O¡Δ∞ - À¶∏ƒ∂™π∂™ 3.503,94 0,90 ∂Δ∂ª (∫∞) *........................................................0,71 ....................1,43..........0,72...........0,70 ...........1,12 ...........0,56 ......................5.065 ∫§ø¡∞Δ∂• (∫O) * .............................................0,10 .......¶ ..........0,00..........0,10...........0,09 ...........0,21 ...........0,09 ....................63.010
FTSE/Ã.∞. ∂ª¶OƒπO 3.241,03 0,77 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫O) * .................................0,63 .......¶ ..........5,00..........0,63...........0,61 ...........1,04 ...........0,49 ......................3.650 ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) * .............................................0,09........A ..........0,00..........0,09...........0,09 ...........0,22 ...........0,09 .........................241
∂Àƒø™ÀªμOÀ§Oπ (∫O) *...................................2,44 .......¶ ..........0,83..........2,47...........2,40 ...........2,51 ...........1,48.....11,54 ........5.800 ∫OÀª¶∞™ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) *.....................0,44 .......¶ ..........0,00..........0,45...........0,44 ...........0,72 ...........0,23 ....................18.565
FTSE/Ã.∞. ¶ƒO™. - Oπ∫π∞∫∞ ¶ƒO´O¡Δ∞ 4.245,47 0,97 ∑∞ª¶∞ (∫∞) * .....................................................9,66 ...................-6,49........10,28...........9,35 .........12,51 ...........7,06.....15,15 ........2.275 ª∞´§§∏™ ª.π.(∫O) *............................................0,37 .......¶ ..........0,00..........0,39...........0,36 ...........0,46 ...........0,19 ..................134.919
FTSE/Ã.∞. ΔƒOºπª∞ - ¶OΔ∞ 5.592,91 -0,18 ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫O) * .......................2,84 ...................-0,35..........2,87...........2,69 ...........3,36 ...........2,10 ......................2.786 ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) * ..............................0,09 .......¶.......-10,00..........0,09...........0,09 ...........0,25 ...........0,09 ......................9.000
π∫Δπ¡O™ ∂§§∞™ (∫O) * .......................................0,68 ...................-2,86..........0,72...........0,67 ...........0,89 ...........0,40.....14,18 ........9.040 ¶∂ƒ™∂À™ (∫O) * .................................................0,87 .......¶.........-3,33..........0,87...........0,87 ...........0,99 ...........0,29 ...........................10
FTSE/Ã.∞. ¶ƒøΔ∂™ Y§∂™ 3.231,10 2,05 π§À¢∞ (∫O) * .......................................................0,81 ....................1,25..........0,81...........0,75 ...........1,05 ...........0,64.....14,36 ......40.700 ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫O) *............................................0,41 ...................-2,38..........0,43...........0,39 ...........0,55 ...........0,16 ......................4.154
FTSE/Ã.∞. ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ - À§π∫∞ 3.566,83 0,79 πª¶∂ƒπO-∞ƒ°ø °∫ƒOÀ¶ (∫O) * ........................0,78 ....................1,30..........0,84...........0,76 ...........1,16 ...........0,55.....37,93 ........6.319 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (∫O) * ..........................................0,69...........................................................................1,07 ...........0,26 .............................0
π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫O) * ................................................0,86 ....................2,38..........0,87...........0,84 ...........1,35 ...........0,67.....18,83 ......21.024 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (¶O) *..........................................0,60...........................................................................1,54 ...........0,60 .............................0
FTSE/Ã.∞. ¶∂Δƒ∂§∞πO - ∞∂ƒπO 3.165,08 4,04 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫O) * .........................................4,86........A ..........0,00..........4,86...........4,86 ...........6,04 ...........4,02 ...........................50 ¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) *........................................0,32 .......¶ ..........0,00..........0,33...........0,29 ...........0,43 ...........0,12 ....................26.237
∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫O) * ............................................1,33...........................................................................2,17 ...........1,21.......5,59 ...............0 Δ∂áπ∫∏ O§Àª¶π∞∫∏ (∫O) * ............................0,36........A.........-5,26..........0,37...........0,35 ...........0,63 ...........0,16.......0,16 ....349.501
FTSE/Ã.∞. Ã∏ªπ∫∞ 7.717,39 0,29 ∫∞ƒ∞ªO§∂°∫O™ (∫O) * ....................................1,12...........................................................................1,63 ...........0,74.....13,96 ...............0 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫O) *...............................................0,18...........................................................................0,33 ...........0,15 .............................0
FTSE/Ã.∞. ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ 3.288,77 1,88 ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫O) * .................................................1,53 ....................5,52..........1,53...........1,53 ...........1,79 ...........0,78.....20,89 ...............2 ALMA - ∞Δ∂ƒªø¡ (∫O) * ...................................0,16........A ..........6,67..........0,16...........0,14 ...........0,33 ...........0,09 ....................10.389
∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) *.......................................0,43 .................-15,69..........0,54...........0,41 ...........0,86 ...........0,43 ..................848.917 ALTEC (∫O) *......................................................0,19 .......¶ ..........0,00..........0,19...........0,18 ...........0,28 ...........0,10 ....................49.827
FTSE/Ã.∞. Δ∞•π¢π∞ - ∞¡∞æÀÃ∏ 3.021,79 3,26 ∫∂¶∂¡OÀ ªÀ§Oπ (∫O) *....................................1,02........A.........-1,92..........1,04...........1,02 ...........1,50 ...........0,55.....13,82 ...........950 COMPUCON (∫O) *............................................0,13 .......¶ ..........8,33..........0,13...........0,12 ...........0,25 ...........0,07 ......................5.500
FTSE/Ã.∞. Δ∂áO§O°π∞ 1.283,00 -1,23 ∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O) * ............................2,86 ....................5,15..........2,89...........2,62 ...........3,29 ...........1,19.....14,82 ......48.075 HELLAS ONLINE (∫O) * .....................................1,29 ...................-3,73..........1,35...........1,28 ...........2,39 ...........1,08 ......................5.330
∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫ΔOÀ (∫∞) * ...........................0,38 .......¶ ..........5,56..........0,38...........0,36 ...........0,52 ...........0,32 ....................22.884 PLIAS (∫∞) *........................................................0,14 .......¶ ..........0,00..........0,14...........0,13 ...........0,27 ...........0,13 ......................5.001
FTSE/Ã.∞. Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡π∂™ 2.890,20 1,94 ∫Oƒ¢∂§§OÀ Ã. ∞ºOπ (∫∞) * ..............................0,48........A.........-4,00..........0,48...........0,48 ...........0,84 ...........0,45.......5,02 .............72 UNITED TEXTILES (∫O) *...................................0,06........A ..........0,00..........0,06...........0,06 ...........0,14 ...........0,06 ....................47.118
FTSE/Ã.∞. À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫Oπ¡∏™ øº∂§∂π∞™ 4.140,62 3,88 ∫Oƒƒ∂™ (∫O) *...................................................7,00 .......¶ ..........1,01..........7,00...........6,75 ...........7,37 ...........4,90.....20,84 ...........828
∫ƒ∂∫∞ (∫O) *......................................................0,90 ...................-4,26..........0,91...........0,89 ...........1,25 ...........0,79.....18,23 ......30.638 ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∫∂º∞§∞πø¡
FTSE/Ã.∞. À°∂π∞ 4.680,38 0,20 ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫O) *...........................................8,05 ...................-3,01..........8,15...........8,00 ...........9,15 ...........3,00 ......................4.370
ALPHA TRUST ∞∂¶∂À (∫O) *.............................1,01...........................................................................1,50 ...........0,93 .............................0
∫ƒπ - ∫ƒπ (∫O) * ...................................................1,40........A.........-0,71..........1,40...........1,36 ...........2,10 ...........1,14.....12,70 ......19.570
∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫O) *...................................0,84 ....................5,00..........0,84...........0,84 ...........0,91 ...........0,50.....10,65 ........1.010
ME°A§YTEPH ANO¢O™ % ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫O) * ............................1,02 .......¶.........-1,92..........1,08...........1,00 ...........1,06 ...........0,22 ....................16.860 ∂•O¶§π™ªO™ Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡πø¡
∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O) .............................10,87 ∫Àƒπ∞∫OÀ§∏™ (∫O) *.........................................0,50 ...................-1,96..........0,53...........0,49 ...........1,45 ...........0,50.......6,50 ......12.049 OPTRONICS TECHNOLOGIES (∫O) * ...............2,70...........................................................................3,19 ...........2,30.......7,38 ...............0
§∞¡∞∫∞ª (∫O) * ................................................0,80 .......¶.........-2,44..........0,81...........0,77 ...........2,08 ...........0,72 ....................20.300
¡∂øƒπO¡ (∫O) ................................8,64
∂§μ∞§ (∫∞) ...................................8,52
§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) *......................................0,69 .......¶ ..........4,55..........0,74...........0,65 ...........0,71 ...........0,50.....35,90 ........8.674
§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) * .....................................0,65 ....................0,00..........0,71...........0,63 ...........0,74 ...........0,47.....33,82 ......16.655
∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) .......................8,33 §πμ∞¡∏™ (∫O) *..................................................0,63 ...................-1,56..........0,64...........0,62 ...........0,92 ...........0,32.....17,05 ......13.050 EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∏ (∫O) * ................3,40...........................................................................3,70 ...........3,23.....42,88 ...............0
§OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O) * .........................................2,00........A ..........0,00..........2,00...........2,00 ...........2,15 ...........1,39 ......................6.907
ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) .............................5,60 ª∞£πO™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫O) * ................................0,76 ....................0,00..........0,78...........0,74 ...........0,92 ...........0,49 ......................5.547 π∞Δƒπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ (∫O) *...........................0,41...........................................................................0,58 ...........0,31 .............................0 μπO´∞Δƒ.& ƒOª¶OΔ.Δ∂áO§. (∫O) * ...............2,50...........................................................................3,03 ...........1,80.......0,60 ...............0
ME°A§YTEPH KAMæH % ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) *..................................................1,50 ...................-0,66..........1,50...........1,50 ...........2,09 ...........0,66.......7,98 ...........400
ªOΔO¢À¡∞ªπ∫∏ (∫O) *....................................1,83 ....................1,10..........1,89...........1,65 ...........2,30 ...........1,64.......8,21 ........2.555
∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ....................-15,69 ªOÀ∑∞∫∏™ (∫∞) * ..............................................0,44 ...................-4,35..........0,50...........0,42 ...........0,86 ...........0,44 ....................17.078 §π∞¡π∫O & ÃO¡¢ƒπ∫O ∂ª¶OƒπO ΔƒOºπªø¡
Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O)..........................-8,50 ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O) *......................3,20 .......¶ ..........1,59..........3,20...........3,00 ...........3,60 ...........2,92 ......................2.383 MEDITERRA (∫O) *.............................................2,20...........................................................................2,87 ...........2,03 .............................0
ª¶∏ΔƒO™ ™Àªª∂ΔOÃπ∫∏ (KO) *.....................0,91 ...................-2,15..........0,93...........0,86 ...........1,41 ...........0,91 ......................2.095
ΔπΔ∞¡ (¶O)....................................-8,31
∑∞ª¶∞ (∫∞) .................................-6,49
¡∞∫∞™ ªOÀ™π∫∏ (∫O) * ....................................1,70 ....................1,19..........1,71...........1,68 ...........2,28 ...........1,57.....54,08 ........1.750 §O°π™ªπ∫O
¡∞ÀΔ∂ª¶Oƒπ∫∏ (∫O) *.....................................0,70........A.........-4,11..........0,72...........0,70 ...........1,23 ...........0,69.....25,95 ........6.500
FORTHNET (∫O) .............................-5,51 ¡∂øƒπO¡ (∫O) *.................................................0,88 ....................8,64..........0,89...........0,74 ...........1,39 ...........0,44 ....................14.802 ∂¡Δ∂ƒ™OºΔ (∫O) *............................................1,40...........................................................................1,81 ...........1,29.....10,71 ...............0
¡∏ƒ∂À™ (∫O) *...................................................0,68 .......¶ ..........1,49..........0,70...........0,65 ...........1,13 ...........0,50 ..................201.090
•À§∂ª¶Oƒπ∞ (∫O) * ..........................................0,57 .......¶ ..........3,64..........0,58...........0,52 ...........0,85 ...........0,43 .........................535 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ μπOª∏Ã∞¡π∫OÀ ∂•O¶§π™ªOÀ
ME°A§YTEP√™ Δ∑πƒ√™ (∂∫∞Δ. ∂Àƒø) •À§∂ª¶Oƒπ∞ (¶O) *..........................................0,53 ....................0,00..........0,53...........0,53 ...........1,08 ...........0,50 .........................200 ¡ΔO¶§∂ƒ (∫O) * ................................................2,66...........................................................................3,10 ...........2,25.....57,96 ...............0
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ................52,038 O§¶ (∫O) * .......................................................15,50 .......¶.........-0,51........15,80.........15,25 .........18,46 ...........8,40.....69,28 ........2.783
π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) *......................................0,78 ....................8,33..........0,79...........0,70 ...........1,60 ...........0,68.......1,36 ......18.068
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) ......................31,935 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (¶O) * .....................................8,26...........................................................................8,26 ...........8,26.....14,39 ...............0 ΔƒOºπª∞
EUROBANK EFG (∫O) ...................11,242 ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫O) * ...............................0,82 .......¶.........-4,65..........0,92...........0,78 ...........1,02 ...........0,47 .........................104 ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔO™ (∫O) *......................................1,05...........................................................................1,49 ...........1,05.....14,46 ...............0
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ...............10,611 ¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) *............................................1,75 .......¶ ..........3,55..........1,81...........1,62 ...........2,69 ...........0,83.......8,24 ......62.115
¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ................9,991
¶∂ΔƒO¶OÀ§O™ (∫O) * ......................................3,55 ...................-1,11..........3,74...........3,47 ...........4,72 ...........2,91.......5,50 ...........420 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞¶Oƒƒπªª∞Δø¡
¶∏°∞™O™ ∂∫¢OΔπ∫∏ (KO) *..............................2,56 .......¶ ..........0,39..........2,57...........2,52 ...........2,68 ...........1,19.....20,64 ........8.275
¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) *.................................0,76........A.........-1,30..........0,77...........0,74 ...........0,95 ...........0,56.....10,67 ......21.114 ENVITEC (∫O) * ..................................................4,40...........................................................................4,60 ...........3,71.......3,95 ...............0
ME°A§YTEP√™ √°∫√™ (TEM.) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) *..................................3,73 ....................0,00..........3,87...........3,69 ...........4,05 ...........2,74.....15,17 ........3.372
ƒ∂μO´§ (∫O) * ....................................................0,90........A.........-1,10..........0,95...........0,90 ...........1,17 ...........0,54.....13,76 ........2.090 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫ø¡ À¶O§O°π™Δø¡
ALAPIS (∫O) ..........................8.069.978 ™∞¡ÀO ∂§§∞™ (∫O) *.........................................0,30........A ..........0,00..........0,31...........0,30 ...........0,49 ...........0,18 ....................27.068 EPSILON NET (∫O) * ..........................................2,15 ....................1,42..........2,15...........2,15 ...........2,88 ...........2,02.......7,01 .............25
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) .................3.228.725 ™∞ƒ∞¡ΔO¶OÀ§O™ ∫À§/ªÀ§Oπ (∫O) *..............3,90 ....................5,12..........3,90...........3,90 ...........4,99 ...........1,70.....43,46 ........5.000 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫O) *.........2,52...........................................................................3,16 ...........0,66 .............................0
™∂§ª∞¡ (∫O) * ..................................................0,55........A.........-3,51..........0,58...........0,53 ...........0,89 ...........0,13 ..................131.081
MARFIN POPULAR BANK (KO) .2.617.512 ™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O) * ................................0,64 ....................0,00..........0,65...........0,61 ...........1,00 ...........0,42.....14,82 ......20.209
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...........2.293.124 ™π¢ª∞ (∫O) * ......................................................1,72 ....................0,00..........1,73...........1,70 ...........2,38 ...........1,22 .........................950
À¶∏ƒ∂™π∂™ ª∂Δ∞ºOƒø¡
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..........1.988.484 ™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) * ..................................0,69 ....................7,81..........0,69...........0,69 ...........0,91 ...........0,45 .............................2 ºOÀ¡Δ§π¡∫ (∫∞) * .............................................2,15 ...................-6,93..........2,17...........2,10 ...........2,36 ...........2,02.....10,24 ........6.650

* ∞º√ƒ∞ Δ∏ Ã∏™∏ 2008 - °π∞ Δ√¡ À¶√§√°π™ª√ Δ√À P/E, ∂Ã√À¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π Δ∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢∏ ª∂Δ∞ º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ª∂π√æ∏ºπ∞™ ∞¡∞ ª∂Δ√Ã∏, μ∞™∂π Δ√À ™Δ∞£ªπ™ª∂¡√À ∞ƒπ£ª√À ª∂Δ√Ãø¡
ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 57

Δπª∂™ Δ∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ 20 ¡√∂ªμƒπ√À


[ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ]
Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏
¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√
T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/09 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/09 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/09

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................16,6421 .............16,1526 ..........16,3158 ..........-0,05...........4,99 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................7,1159 ...............6,9406 ............7,0107 ..........-1,66.........11,25 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR...10,7981 .............10,7981 ..........10,7981 ..........-0,10...........7,98
ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................................12,4176 .............12,1718 ..........12,2947 ..........-0,01...........3,08 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ .....................................................3,6194 ...............3,6013 ............3,6158 ..........-0,02...........1,35 ∂ƒª∏™ EI™O¢∏ª∞ΔO™...........................................................................8,3260 ...............8,2024 ............8,2436 ..........-0,61...........5,03
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................21,3801 .............20,1584 ..........20,3620 ..........-3,05.........37,95 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................2,7978 ...............2,7289 ............2,7565 ..........-0,40.........10,59 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫O................................................................................20,0993 .............19,3188 ..........19,5139 ..........-3,36.........26,82
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................12,1311 .............11,4379 ..........11,5534 ..........-0,50.........15,53 ∞ΔΔπ∫∏™ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................................3,1918 ...............3,1474 ............3,1728 ..........-0,08...........3,85 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔO¶OƒO™ ...........................................................................2,7537 ...............2,6468 ............2,6735 ..........-2,51.........35,68
ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................................18,2726 .............17,2285 ..........17,4025 ..........-0,41.........35,65 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ...........................................................................9,1126 ...............9,1126 ............9,1126 ...........0,02...........9,14 ∂ƒª∏™ ªπ∫ΔO .........................................................................................8,3326 ...............8,0090 ............8,0899 ..........-2,38.........19,18
ALICO ∂¶π∫OÀƒπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................11,7490 .............10,9657 ..........11,1895 ..........-0,40.........26,88 ¢∏§O™ BLUE CHIPS .............................................................................10,4952 .............10,3902 ..........10,4952 ..........-3,40.........30,44 πO¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒO°ƒ.OªO§.∂™øΔ. ............................................6,1791 ...............5,9973 ............6,0579 ..........-0,35...........5,33
∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................11,9470 .............11,1505 ..........11,3781 ..........-0,43.........29,76 ¢∏§O™ TOP-30 ........................................................................................1,8591 ...............1,8405 ............1,8591 ..........-3,42.........42,39 ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO...........................................................6,0102 ...............5,6600 ............5,8351 ..........-0,69.........14,86
∞§§∏§OμO∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................................11,2130 .............10,4654 ..........10,6790 ..........-0,53.........37,28 NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. ..................24,1966 .............24,1966 ..........24,1966 ..........-3,65.........11,95 ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. .......................3,2658 ...............3,2658 ............3,2658 ...........0,01...........0,65
BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................5,3686 ...............5,2107 ............5,2633 ..........-0,39.........18,71 ¢∏§O™ ªπ∫ΔO........................................................................................16,1640 .............16,0024 ..........16,1640 ..........-1,83.........17,00 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™O¢.(OªO§.∂•øΔ.) ............................................8,2333 ...............8,1116 ............8,1116 ..........-0,04...........4,24
ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................12,4770 .............12,1101 ..........12,2324 ..........-0,04.........12,94 ¢∏§O™ ™À§§O°π∫O.................................................................................5,5779 ...............5,5221 ............5,5779 ..........-0,93.........10,97 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND Oª.∂™. .......................................................4,4803 ...............4,1484 ............4,1484 ...........0,09...........6,46
∞LICO ¢O§∞ƒπ∞∫O OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................9,3650 ...............9,0896 ............9,1814 ...........0,09...........0,91 ¢∏§O™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ........................................10,8291 .............10,7208 ..........10,8291 ..........-0,84...........8,63 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ..........................................7,2755 ...............6,9930 ............7,0636 ..........-3,18.........29,99
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O .....................................................3,4861 ...............3,2869 ............3,3201 ..........-0,79.........26,13 ¢∏§O™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡Oª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡.....................................10,5512 .............10,5512 ..........10,5512 ..........-0,60...........9,28 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•................1,4460 ...............1,3899 ............1,4039 ..........-0,59.........14,26
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ∂ª¶Oƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡....12,9293 .............12,1905 ..........12,3136 ..........-0,49.........23,14 ¢∏§O™ ¢π∂£¡∂™ .....................................................................................3,3622 ...............3,3286 ............3,3622 ..........-1,00.........16,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ......2,2723 ...............2,1840 ............2,2061 ..........-0,41.........39,17
ALICO ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO......................................................................13,9548 .............13,1574 ..........13,2903 ..........-1,76.........23,56 ¢∏§O™ EUROBOND OªO§O°π∞∫O ∂•.................................................5,7582 ...............5,7582 ............5,7582 ..........-0,08.........16,90 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)..................2,3413 ...............2,2614 ............2,2842 ..........-0,59.........23,16
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO........10,0875 ...............9,7908 ............9,8897 ..........-0,36 .........-1,10 ¢∏§O™ ∂Àƒø¶∞π∫O ................................................................................3,7018 ...............3,6648 ............3,7018 ..........-1,03.........12,73 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ................2,3744 ...............2,2821 ............2,3052 ..........-0,44.........22,45
ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™............10,1891 ...............9,6069 ............9,7039 ..........-2,61.........42,55 ¢∏§O™ USD BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................4,5082 ...............4,5082 ............4,5082 ...........0,14.........11,02 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND OªO§O°π∞∫O ∂•. ......................................3,6247 ...............3,5711 ............3,5711 ..........-0,05.........14,58
ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ........................................6,7072 ...............6,3239 ............6,3878 ..........-3,90.........37,36 ¢∏§O™ DELTA SKY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................9,9192 ...............9,3997 ............9,4469 ..........-0,14...........6,12 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (OªO§O°π∞∫O ∂•.) ...........................3,1980 ...............3,1507 ............3,1507 ..........-0,07.........11,17
ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO ............................................................9,4673 ...............8,9263 ............9,0165 ..........-0,26.........20,88 ¢∏§O™ DELTA SMART OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................11,2582 .............10,6685 ..........10,7221 ...........0,33...........5,68 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫ΔO ∂™. ...............................................2,2778 ...............2,1091 ............2,1091 ..........-1,83.........17,12
CITI FUND OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................8,0028 ...............7,8845 ............7,8845 ...........0,05...........6,26 ¢∏§O™ DELTA BONUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ......................................9,3482 ...............8,8585 ............8,9030 ..........-0,25...........8,78 HSBC ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°π∞∫O ∂™. .............................................7,8847 ...............7,8066 ............7,8066 ...........0,03...........6,44
CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................................6,7097 ...............6,7097 ............6,7097 ...........0,01...........2,85 ¢∏§O™ DELTA FASMA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................10,5848 .............10,0304 ..........10,0808 ..........-0,05...........6,77 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................1,8920 ...............1,8920 ............1,8920 ...........0,01...........2,72
CITI FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................2,4028 ...............2,3215 ............2,3215 ..........-3,12.........38,13 ¢∏§O™ DELTA CLICK I OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ......................................11,3986 .............10,8558 ..........10,8558 ..........-0,06...........8,52 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. .............................................51,2170 .............49,9678 ..........49,9678 ..........-3,12.........27,71
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................4,4867 ...............4,3535 ............4,4423 ..........-2,87.........40,21 ¢∏§O™ SMALL CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ......................................................2,0723 ...............2,0516 ............2,0723 ..........-2,75.........28,17 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. .................................................2,4882 ...............2,4275 ............2,4275 ..........-0,14...........9,91
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. .................................4,3199 ...............4,1916 ............4,2771 ..........-1,84.........15,70 ¢∏§O™ ¶∂Δ OΔ∂ ªπ∫ΔO ∂™. ..................................................................3,4091 ...............3,3750 ............3,4091 ..........-0,85...........9,79 HSBC ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ........................................4,8038 ...............4,6866 ............4,6866 ..........-0,20.........46,61
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................4,6909 ...............4,5516 ............4,6445 ..........-0,91.........34,69 ¢∏§O™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂•øΔ. ...................10,0457 ...............9,9955 ..........10,0457 ..........-0,50.........11,81 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫O ª∂Δ.∂•øΔ........................................................2,7329 ...............2,6662 ............2,6662 ..........-0,81.........10,66
∂§§∏¡π∫∏ TRUST OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................4,5235 ...............4,4672 ............4,5010 ..........-0,04.........14,62 ¢∏§O™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•..................................................11,6326 .............11,6326 ..........11,6326 ...........0,00...........0,49 HSBC OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπOÀ ......................................3,6399 ...............3,6039 ............3,6039 ...........0,37 .........-5,41
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................8,7154 ...............8,5222 ............8,5866 ...........0,05...........6,70 ¢∏§O™ ¢O§§∞ƒπ∞∫O (USD) - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............10,7925 .............10,7925 ..........10,7925 ..........-0,20.........13,29
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................................12,7820 .............12,2263 ..........12,3498 ..........-2,21.........17,49 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OªO§O°π∞∫O......................10,3032 .............10,2002 ..........10,3032 ..........-0,10...........4,09 HSBC ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................................................9,2165 ...............9,0580 ............9,0580 ..........-0,57...........7,96
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ...................................................9,8133 ...............9,2525 ............9,3460 ..........-2,26.........13,86 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫ΔO..................................9,0649 ...............8,9743 ............9,0649 ..........-0,37.........11,14 HSBC TOP 20 ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ...........................................................10,7705 .............10,5078 ..........10,5078 ..........-3,26.........22,78
ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. .................................5,8980 ...............5,8390 ............5,8980 ...........0,02...........3,94 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫ΔO................................8,6449 ...............8,5585 ............8,6449 ..........-0,62.........13,21 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ........................................................4,5682 ...............4,4568 ............4,4568 ..........-2,28.........28,80
ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ..................................................3,7861 ...............3,6215 ............3,6581 ..........-3,19.........31,51 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂ΔOÃπ∫O ...............................7,7814 ...............7,7036 ............7,7814 ..........-1,02.........18,01 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫ΔO ...........................................9,5826 ...............9,3947 ............9,3947 ..........-0,59...........4,57
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................6,3667 ...............6,0899 ............6,1514 ..........-0,71.........41,58 ¢∏§O™ ¢π∂£¡ø¡ OªO§O°πø¡ - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........5,7731 ...............5,7731 ............5,7731 ...........0,21...........9,83 INTERNATIONAL OªO§O°ø¡ ∂™øΔ. ..................................................17,8653 .............17,3399 ..........17,5150 ..........-0,44.........13,80
ALLIANZ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................9,2911 ...............8,8871 ............8,9769 ..........-3,44.........38,82 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) ...........................1.207,3800 ........1.207,3800 .....1.207,3800 ..........-0,02.........13,23 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................6,1076 ...............5,7586 ............5,8168 ..........-1,37...........8,21
ALPHA OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................9,3348 ...............9,2648 ............9,3348 ...........0,00.........11,37 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) ...........................1.201,9000 ........1.201,9000 .....1.201,9000 ..........-0,02.........13,27 INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ..........................................5,8063 ...............5,7628 ............5,7918 ...........0,00...........5,88
∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..........................................4,5099 ...............4,4761 ............4,5099 ..........-0,07...........3,87 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR)............................................1.167,1800 ........1.167,1800 .....1.167,1800 ..........-0,03...........6,33 INTERNATIONAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................4,4646 ...............4,2095 ............4,2520 ..........-2,83.........21,05
∞LPHA ¢O§§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................5,0146 ...............4,9770 ............5,0146 ...........0,22 .........-6,14 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)............................................1.197,1500 ........1.197,1500 .....1.197,1500 ..........-0,03...........6,36 INTERNATIONAL E¶π§O°∏™ ª∂ΔOÃπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. .................2,5697 ...............2,4228 ............2,4473 ..........-2,81.........22,32
ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..................................6,9300 ...............6,8780 ............6,9300 ..........-0,07...........4,87 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) ........................................1.080,6700 ........1.080,6700 .....1.080,6700 ..........-0,96.........18,28 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................3,2723 ...............3,1149 ............3,1464 ..........-0,39.........22,49
ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ OªO§O°πAKO ∂•. .........6,6016 ...............6,5521 ............6,6016 ..........-0,01.........14,19 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) ........................................1.098,5200 ........1.098,5200 .....1.098,5200 ..........-0,96.........18,32 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ. ...........................................5,4323 ...............5,4051 ............5,4323 ...........0,10...........8,90
ALPHA ∞¡ø OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................8,9786 ...............8,3800 ............8,5510 ..........-0,20...........2,64 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)..............................1.077,4300 ........1.077,4300 .....1.077,4300 ..........-1,43.........18,13 ∫À¶ƒOÀ DUAL STRATEGY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ................................3,4028 ...............3,3027 ............3,3361 ...........0,22.........10,51
ALPHA BANCASSURANCE EE100 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,4065 ...............9,9013 ..........10,1034 ..........-0,50.........10,19 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)..............................1.078,7000 ........1.078,7000 .....1.078,7000 ..........-1,43.........18,17 ∫À¶ƒOÀ EURIBOR RETURN (EUR) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ....................2,9886 ...............2,9737 ............2,9886 ..........-0,07...........6,58
ALPHA BANCASSURANCE EE101 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,2750 .............10,0695 ..........10,2750 ..........-0,08...........1,68 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) ................................1.250,3200 ........1.250,3200 .....1.250,3200 ..........-1,19.........34,02 ∫À¶ƒOÀ LIBOR RETURN (USD) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................4,8530 ...............4,8287 ............4,8530 ..........-0,06.........11,06
ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................10,6151 .............10,4070 ..........10,4070 ..........-0,04 .........-0,01 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ................................1.251,8800 ........1.251,8800 .....1.251,8800 ..........-1,19.........34,07 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ..................................................4,6317 ...............4,6085 ............4,6317 ...........0,00...........2,41
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™.........................................................11,0178 .............11,0178 ..........11,0178 ...........0,00...........1,25 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) ............................983,2200 ...........983,2200 ........983,2200 ..........-1,24.........20,35 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. .................................................3,1337 ...............3,1180 ............3,1337 ..........-2,97.........29,28
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ...............................................7,0711 ...............7,0711 ............7,0711 ...........0,00...........1,84 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ............................984,5000 ...........984,5000 ........984,5000 ..........-1,24.........20,39 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢À¡∞ªπ∫O ª∂Δ.∂™. .............................................2,2856 ...............2,2742 ............2,2856 ..........-2,67.........32,59
∞LPHA BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.....................................................13,7583 .............13,4859 ..........13,6221 ..........-3,22.........30,66 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR)........................................988,7400 ...........988,7400 ........988,7400 ..........-0,08...........8,50 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ........................................................3,7991 ...............3,7801 ............3,7991 ..........-1,62.........17,66
ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................4,5742 ...............4,4397 ............4,4845 ..........-0,06.........13,77 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR).....................................1.048,0500 ........1.048,0500 .....1.048,0500 ..........-0,08...........8,55 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS METOXIKO .................................................2,9934 ...............2,9784 ............2,9934 ..........-0,61 .........-0,22
ALPHA ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................13,8705 .............13,5959 ..........13,7332 ..........-3,28.........31,47 NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1)...............................1.031,7100 ........1.031,7100 .....1.031,7100 .................-...........7,61 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS MIKTO.........................................................2,9984 ...............2,9834 ............2,9984 ..........-0,14 .........-0,05
ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™..................................................8,9749 ...............8,7971 ............8,8860 ..........-3,63.........36,46 NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) .............................1.034,8500 ........1.034,8500 .....1.034,8500 .................-...........7,65 MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................2,8224 ...............2,7666 ............2,7945 ..........-0,26...........9,77
∞LPHA ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................................9,7622 ...............9,5688 ............9,6655 ..........-1,52.........18,82 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(2)........1.140,6500 ........1.140,6500 .....1.140,6500 .................-...........7,68 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. METOXIKO .............2,6736 ...............2,4190 ............2,5463 ..........-0,48.........17,31
∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂™.........................................................11,6775 .............11,4463 ..........11,5619 ..........-0,56...........6,10 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(2)........1.137,8000 ........1.137,8000 .....1.137,8000 .................-...........1,33 MARFIN O§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................15,0442 .............14,5973 ..........14,8952 ..........-2,95.........30,52
ALPHA £Àƒ∂O™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™. .....................9,6139 ...............9,4254 ............9,4254 ..........-0,20 .........-0,23 EUROBANK WIN-WIN OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................9,9127 ...............9,5239 ............9,7183 ..........-0,36...........0,68 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................2,4286 ...............2,3565 ............2,4046 ..........-2,61.........37,80
ALPHA BEST OF STRATEGIES OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............8,4640 ...............7,9710 ............8,2175 ..........-0,23 .........-0,06 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................1,2071 ...............1,1950 ............1,2071 ..........-0,33.........10,58 MARFIN INCOME OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................2,9274 ...............2,8694 ............2,8984 ..........-0,10...........7,91
ALPHA ƒOÀª∞¡π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................6,4825 ...............6,3541 ............6,4183 ...........0,03.........37,60 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............12,9911 .............12,8612 ..........12,9911 ...........0,09.........57,00 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............3,4422 ...............3,2416 ............3,3419 ...........0,02...........7,37
ALPHA ΔOÀƒ∫π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................11,7083 .............11,4765 ..........11,5924 ..........-0,96.........41,71 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................10,9701 .............10,8604 ..........10,9701 ..........-2,95.........22,28 MARFIN GLOBAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................1,3757 ...............1,3349 ............1,3621 ..........-0,23.........14,20
∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫ΔO ∂•. .......3,1523 ...............3,0899 ............3,1211 ..........-0,17...........8,65 EUROBANK GLOBAL BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................3,1559 ...............3,1322 ............3,1559 ...........0,02...........3,65 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£..........................................................3,9208 ...............3,8818 ............3,9013 ..........-0,02...........4,26
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•..................5,9141 ...............5,7969 ............5,8555 ...........0,04...........0,97 EUROBANK CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................3,3844 ...............3,2359 ............3,3019 ..........-0,34...........5,99 MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™.........................................3,8084 ...............3,5822 ............3,7707 ...........0,01...........1,92
ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™............................15,2629 .............14,9607 ..........15,1118 ..........-3,33.........35,57 EUROBANK DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ................11,0411 .............10,6081 ..........10,8246 ..........-0,36...........6,03 MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. ..........................8,3196 ...............7,9934 ............8,1565 ..........-0,03...........3,00
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................12,7457 .............12,5808 ..........12,6823 ..........-4,03.........39,37 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,8396 .............10,4146 ..........10,6271 ..........-0,35...........5,28 MILLENNIUM VALUE PLUS OªO§O°π∞∫O ∂™. .....................................4,0101 ...............3,8529 ............3,9315 ..........-0,02...........6,08
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ................8,4445 ...............8,2773 ............8,3609 ..........-0,44.........20,85 EUROBANK ALL WEATHER OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...................9,7600 ...............9,5648 ............9,7600 ..........-0,33 .........-7,31 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO .................................................2,6410 ...............2,4649 ............2,5152 ..........-0,77...........4,32
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. .................6,4029 ...............6,2761 ............6,3395 ..........-0,20.........14,83 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™............................3,5651 ...............3,5294 ............3,5651 ..........-3,30.........31,14 MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO.................2,9680 ...............2,7702 ............2,8267 ..........-0,48...........2,48
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•...........8,3689 ...............8,2031 ............8,2860 ..........-0,94.........21,06 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) .......................11,5859 .............11,5859 ..........11,5859 ..........-0,01...........1,47 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ...........................................2,3746 ...............2,2389 ............2,2615 ..........-3,26.........18,13
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ...........14,2146 .............13,9332 ..........14,0739 ...........0,13.........58,04 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ................2,4123 ...............2,3882 ............2,4123 ..........-0,24.........21,18 MILLENNIUM EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ............................................2,2575 ...............2,1070 ............2,1500 ..........-0,87...........8,71
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ Oª. ∂•........9,6454 ...............9,5972 ............9,6454 ..........-0,15...........4,24 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO..................2,9380 ...............2,9086 ............2,9380 ..........-0,22...........8,95 MILLENNIUM MID- CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................2,6671 ...............2,4893 ............2,5401 ..........-2,61.........36,18
ALPHA SELECT ¡OΔπO-∞¡∞ΔO§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ...............12,1155 .............11,8755 ..........11,9955 ..........-1,10.........53,34 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒO OªO§O°π∞∫O ∂™. .................................15,8041 .............15,6076 ..........15,7255 ..........-0,09...........7,63 MILLENNIUM AMERICA US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ..........................................1,9278 ...............1,7993 ............1,8360 ..........-0,07...........6,26
ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂Δ.∂™................................................42,2829 .............41,0393 ..........41,4538 ..........-2,39.........21,40 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™...........................................................7,3875 ...............7,3432 ............7,3801 ..........-0,03...........0,15 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ...........................................................10,7992 .............10,4012 ..........10,6135 ..........-3,51.........31,56
ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂ΔOÃ.∂™. ...............................................14,8205 .............14,3846 ..........14,5299 ..........-2,68.........13,56 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ............................17,8260 .............17,4730 ..........17,6495 ..........-2,00.........18,49 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ...............................................0,9005 ...............0,8673 ............0,8850 ..........-2,90.........34,89
GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ...........................................6,3586 ...............6,1716 ............6,2339 ..........-2,73.........26,33 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™......................................26,9264 .............26,3932 ..........26,6598 ..........-3,08.........32,83 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ....................................................................3,5484 ...............3,4782 ............3,5133 ..........-2,18.........16,55
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ........................................6,6750 ...............6,4787 ............6,5441 ..........-2,06.........17,11 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™Oª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™..................6,1244 ...............6,0032 ............6,0638 ..........-2,37.........37,64 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .......................................................................5,3344 ...............5,3344 ............5,3344 ...........0,00...........1,43
INTERLIFE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................7,4907 ...............7,2704 ............7,3438 ..........-2,33.........27,24 INTERAMERICAN ¢O§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•.................................26,2391 .............25,9128 ..........26,1086 ...........0,25 .........-6,85 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ OªO§O°ø¡ ∂™øΔ........................................................10,3288 .............10,1242 ..........10,2265 ..........-0,26...........6,55
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ......................................5,4796 ...............5,3185 ............5,3722 ..........-0,46.........30,97 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ. ∂•.....................12,6993 .............12,4479 ..........12,5736 ..........-0,39.........11,06 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO....................................8,1485 ...............8,0271 ............8,0878 ..........-0,34.........12,75
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ..................2,6769 ...............2,5982 ............2,6244 ..........-1,11.........21,29 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. ............................................9,7297 ...............9,5371 ............9,6334 ...........0,10.........54,33 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™OƒƒO¶∏ª∂¡O FOF ªπ∫ΔO .........................8,9132 ...............8,7804 ............8,8468 ..........-0,24.........10,89
ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ...........................................11,2517 .............10,9476 ..........11,0582 ..........-1,18.........20,25 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR ..........0,6355 ...............0,6291 ............0,6355 ..........-0,34.........12,40 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO ..............................9,2752 ...............9,1372 ............9,2062 ..........-0,17...........8,38
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫O Δ∞ª∂πO Oπ∫O¡OªO§O°ø¡..................................10,5551 .............10,2699 ..........10,3736 ..........-1,42.........10,04 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR.......0,8018 ...............0,7938 ............0,8018 ..........-0,26.........65,15 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................9,1049 ...............8,9247 ............9,0148 ..........-1,66.........14,04
INTERLIFE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................................10,5372 .............10,3030 ..........10,4071 ..........-1,20.........24,00 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR .............0,5025 ...............0,4975 ............0,5025 ..........-2,97.........17,49 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ºOƒ∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................9,3217 ...............9,1371 ............9,2294 ..........-1,69.........13,17
GENIKI OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................7,3267 ...............7,1287 ............7,2007 ..........-0,03...........6,74 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR .................0,5742 ...............0,5685 ............0,5742 ..........-3,28.........34,38
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Oª.∂•. ................................4,0373 ...............3,9282 ............3,9679 ..........-0,06.........21,22 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD............1,1013 ...............1,1013 ............1,1013 ..........-0,03...........1,83 OXYGEN BALKAN FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ............................14,1080 .............13,6889 ..........13,9683 ..........-2,25.........40,53
ALPHA TRUST DOLLAR BOND OªO§. ∂•. ...........................................3,9202 ...............3,8143 ............3,8528 ...........0,26 .........-2,89 EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD .........1,1014 ...............1,1014 ............1,1014 ..........-0,03...........1,81 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) .........................273,9618 ...........268,5900 ........268,5900 ..........-1,37.........16,09
GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................5,5457 ...............5,4902 ............5,5457 ...........0,00...........2,32 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR..................................1,1351 ...............1,1266 ............1,1351 ..........-0,06...........6,83 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)............................212,8791 ...........211,8200 ........211,8200 ..........-0,02...........1,73
∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ.........................................4,9797 ...............4,9797 ............4,9797 ..........-1,42.........16,03 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR........................9,4777 ...............9,2881 ............9,4777 ..........-0,33...........7,96 ING ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.....................................................................11,2853 .............11,0640 ..........11,0640 ..........-3,33.........35,44
∞™º∞§/∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™-OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ......3,7350 ...............3,7350 ............3,7350 ..........-0,09.........10,02 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR.....................9,4931 ...............9,3032 ............9,4931 ..........-0,35...........8,41 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.........................................................0,9373 ...............0,9189 ............0,9189 ..........-2,69.........31,23
AAAB ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................................7,0355 ...............6,6335 ............6,7005 ..........-0,67.........14,11 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR.................9,2324 ...............9,0478 ............9,2324 ..........-0,34 .........-5,48 ING ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................................................3,7357 ...............3,6805 ............3,6805 ..........-1,84.........22,78
AAAB ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ∫∞π OªO§O°πø¡ ∂™øΔ. ....................................5,3257 ...............5,1169 ............5,2213 ...........0,05...........4,28 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ......9,2870 ...............9,1013 ............9,2870 ..........-0,35 .........-2,92 ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .................................................................................5,3328 ...............5,3328 ............5,3328 ...........0,00...........2,24
AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ...............................................6,5699 ...............6,4257 ............6,5568 ...........0,00...........2,14 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ....8,1735 ...............8,0918 ............8,1735 ..........-0,26.........11,25 ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ......................................................................2,0296 ...............1,9898 ............1,9898 ..........-0,23...........9,02
AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. ...............................................3,2666 ...............3,0488 ............3,1110 ..........-2,30.........15,40 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR...............8,7386 ...............8,6512 ............8,7386 ..........-0,64...........8,57 PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ............................................3,5419 ...............3,5242 ............3,5419 ...........0,05...........2,42
ATE ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ...............................................9,2111 ...............9,1420 ............9,2111 ...........0,00...........4,46 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR......................8,8435 ...............8,8435 ............8,8435 ..........-1,02.........11,44 PROBANK OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................3,7490 ...............3,7209 ............3,7490 ...........0,05...........7,14
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................................5,8060 ...............5,7479 ............5,8060 ..........-2,62.........20,37 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR ......9,5155 ...............9,5155 ............9,5155 ..........-1,23.........13,18 PROBANK ∂§§∞™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................3,4503 ...............3,4158 ............3,4503 ..........-3,06.........30,04
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ...................................1,2035 ...............1,1915 ............1,2035 ..........-1,88.........30,87 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 ......9,9320 ...............9,9320 ............9,9320 ..........-0,23 .........-0,68 N.P. INSURANCE ¡∂O™ ¶O™∂π¢ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................2,4919 ...............2,4696 ............2,4795 ..........-1,98.........19,74
∞Δ∂ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ .........................3,7326 ...............3,6953 ............3,7326 ..........-0,99.........11,83 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR.............................10,9049 .............10,8231 ..........10,9049 ..........-0,04...........6,69 PROTON ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............................................................7,9697 ...............7,5828 ............7,7376 ..........-1,70.........17,56
∞Δ∂ US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................4,6762 ...............4,6294 ............4,6762 ...........0,16...........4,78 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR............0,6955 ...............0,6885 ............0,6955 ..........-0,23.........21,61 PROTON OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................15,1706 .............14,7969 ..........14,9464 ..........-0,05...........4,36
∞Δ∂ EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................2,2548 ...............2,2323 ............2,2548 ..........-0,58.........11,52 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR .............................0,7373 ...............0,7226 ............0,7373 ..........-0,43.........73,28 PROTON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................10,4053 ...............9,9050 ..........10,0051 ..........-2,80.........29,58
∞Δ∂ ∫∂º∞§∞πOÀ & À¶∂ƒ∞•π∞™ OªO§.∂™øΔ. ......................................7,3143 ...............7,2594 ............7,3143 ..........-0,02...........6,57 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR.............................0,7447 ...............0,7299 ............0,7373 ..........-0,45.........73,28 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................3,1649 ...............3,0128 ............3,0432 ..........-2,78.........30,01
∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ..........................................................6,9214 ...............6,9214 ............6,9214 ...........0,00...........2,34 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ....................10,5909 .............10,2763 ..........10,4860 ..........-0,03.........31,85 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ...................................................2,3012 ...............2,3012 ............2,3012 ...........0,00...........3,13
ATE ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................................6,0292 ...............5,9689 ............6,0292 ..........-0,05...........9,37 EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD ...................10,5710 .............10,2570 ..........10,4663 ..........-0,07.........28,07 Δ.Δ. ∂§Δ∞ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ................................................................1,9954 ...............1,9904 ............1,9954 ...........0,03...........3,08
∞Δ∂ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................6,8110 ...............6,7599 ............6,8110 ...........0,02...........9,16 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR .....0,9615 ...............0,9519 ............0,9615 ..........-0,32...........9,32 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫ΔO ∂™øΔ...........................................................................2,4413 ...............2,4352 ............2,4413 ..........-1,00.........14,47
∞Δ∂ ª∂ΔOÃπ∫O GLOBAL FUND OF FUNDS .........................................3,2627 ...............3,2301 ............3,2627 ..........-0,60.........18,75 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR ................1,0527 ...............1,0527 ............1,0527 ..........-0,02...........3,58 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ....................................................................1,2340 ...............1,1977 ............1,2098 ..........-2,29.........26,30
∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................................1,3820 ...............1,3480 ............1,3616 ..........-2,60.........18,57 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR ..............1,5531 ...............1,5376 ............1,5531 ..........-3,14.........64,87 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................................3,3836 ...............3,2193 ............3,2850 ..........-0,03...........7,77
ATTICA MARATHON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................7,0315 ...............6,8583 ............6,9276 ..........-2,28.........24,09 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR......11,6175 .............11,3852 ..........11,6175 ..........-1,14.........17,91 Δ.Δ. ∂§Δ∞ Oπ∫O§O°π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. ...........................................5,3026 ...............5,0452 ............5,1482 ..........-0,32.........13,99
ATTICA REAL ESTATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................7,3090 ...............7,1290 ............7,2010 ..........-0,93.........20,16 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR .....11,6185 .............11,3861 ..........11,6185 ..........-1,14.........17,91 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒ........................10,2654 .............10,2654 ..........10,2654 ..........-0,93...........2,65
∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ. .................................................5,4984 ...............5,4219 ............5,4656 ..........-0,35...........4,59 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR.....10,7666 .............10,6859 ..........10,7666 ..........-0,11...........7,67 ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ∞¶√Δπª∏™∏™:(1) 17/11/09,(2) 31/08/09

∞ÚÓËÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηٷÁÚ¿ÊË-


Î·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞/∫ ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 20˘
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿
[ ∞ÌÔÈ‚·›· ]
ÎÔ‡, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠηٿ 1,43%, ÛÙ· 1,39
‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ÙË Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘
Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,37%, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 146 ¯ÈÏ. ¢-
[ •¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ]
0,94%, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 11,22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Â- ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔ ÂÓÂÚÁË-
ÎÚÔ¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 971 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· Funds of Funds, ÙÔ ÂÓÂÚÁË- ÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Î·Ù¿ 0,30%, ÛÙ· 239,23 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÓË- §√¡¢π¡√ ▲ [ ÃÀ™∏ §πƒ∞]
ÙÈÎfi ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,42%, ÛÙ· 744,58 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ÂÎÚÔ¤˜ Ó· ·Ó¤Ú- ÙÈ΋˜ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,37% Î·È ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Û Â- ΔÈÌ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ EURO
¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 233 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ªÂÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Ë ›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 140 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ¶ÙÒÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,04%, ÛÙ· 2,03 FTSE 100 5.355,50 ÌÔÓ. 2,00% ¶·Ï·È¿˜ ∫Ô‹˜ 176,89
·ÚÓËÙÈ΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,63%, Ô‰‹ÁËÛ Û ÙÒÛË ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ OÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ∞/∫ ∂͈- ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1973 & ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 176,89
ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηٿ 2,92%, ÛÙ· 2,50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,04%, ÂÓÒ Î·Ù·- ¶∞ƒπ™π ▲ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1974 & ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 176,89
ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÈÛÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 53 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙˆÓ ªÂ- ÁÚ¿ÊËΠ›ÛÔ‰Ô˜ Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 1,46 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÎÚÔ¤˜ ‡-
ÙÔ¯ÈÎÒÓ ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,42%, ÛÙ· 754,37 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ïfi- „Ô˘˜ 2,22 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó, Ì ÙÔ
CAC 3.813,17 ÌÔÓ. 2,25% ¶ÒÏËÛË 211,59

Áˆ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,63%, ·Ú¿ ÙȘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ 0,09%, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙ· 2,31 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È
ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 306 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. OÌÔ›ˆ˜, ÛÙ· ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈ- ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 22,01%. ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏ ▲
DAX 5.801,48 ÌÔÓ. 2,44% [ Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞ ]
(ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÛÔ˘‰¤˜, ˘Á›·)
■ TOKIO NOMI™MA E£NIKH ALPHA
∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 20/11/2009 Nikkei – AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË
¢O§∞ƒπO ∏¶∞ 1,519 1,474 1,523 1,471
∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹
∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞
(ÂηÙ. #) (ÂηÙ. #) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¡∂∞ À√ƒ∫∏ ▲ ∫OƒO¡∞ ¢∞¡π∞™ 7,553 7,330 7,572 7,311
™Δ∂ƒ§π¡∞ 0,914 0,887 0,917 0,885
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.306,62 -1,37 0,00% -0,11%
Dow Jones 10.450,95 ÌÔÓ. 1,29% ∫Oƒø¡∞ ™OÀ∏¢π∞™ 10,453 10,144 10,479 10,118
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 998,78 -0,85 0,15% -0,07% °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (∞¡∞ 100) 1,350 1,310 1,354 1,307
ªÂÙÔ¯Èο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2.496,19 0,05 -2,63% -2,92% πÛÔÙÈ̛˜ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ºƒ∞°∫O ∂§μ∂Δπ∞™ 1,533 1,488 1,537 1,484
ªÂÙÔ¯Èο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 754,37 0,31 -0,63% -0,42% ∂˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ¢ÔÏ¿ÚÈÔ/ÁÈÂÓ ∫Oƒø¡∞ ¡Oƒμ∏°π∞™ 8,502 8,250 8,523 8,229
ªÂÈÎÙ¿ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.389,08 0,15 -1,37% -1,43% ¢O§∞ƒπO ∫∞¡∞¢∞ 1,608 1,561 1,612 1,557
ªÂÈÎÙ¿ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 239,23 -0,14 -0,37% -0,30% 1,48 88,97 ¢O§∞ƒπO ∞À™Δƒ∞§π∞™ 1,646 1,597 1,650 1,593
OÌÔÏÔÁȷο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.257,37 -0,35 -0,09% -0,12%
OÌÔÏÔÁȷο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 2.031,41 1,46 -0,04% -0,04%
™‡ÓÔÏÔ 10.473,06 -0,74 -0,98% «ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜»
FUNDS OF FUNDS ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ
(ÂηÙ. ¢ÚÒ) (ÂηÙ. ¢ÚÒ) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 54340 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜:
ªÂÙÔ¯Èο 393,06 0,20 -0,47% -0,34% ¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘)
ªÂÈÎÙ¿ 325,65 -0,38 -0,38% -0,52% ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ:
OÌÔÏÔÁȷο 25,87 -0,05 -0,12% -0,32% NXA ATE ∂Δ∂ A§ºA OΔ∂ MPºKO. OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
™‡ÓÔÏÔ 744,58 -0,23 -0,42% ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (¯Ú¤ˆÛË 0,60ú/SMS Ì º¶∞)
™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ∞/∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞.∂.¢.∞.∫. ¶∏°∏: Alpha Trust, AE¶∂À, Data Management Dept.
H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
i
∑∏Δ∂πΔ∞π ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÁÈ·
ÁÚ·ÊÂ›Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfi-
ÓÙ·: Ù˘¯›Ô ∞∂π, ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ
MIKPE™ A°°E§IE™
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞. §Ô˘Î›· ΔÛÈÒÙ·, ÁÚ·Ê›Ô
¢ڤÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ 28ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶·-
Ú¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÌÂ
Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÂÚÈÔ›ËÛË Ë-
ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ, Baby-sitters, ·Ú·-
‰Ô˘Ï‡ÙÚ˜, ηı·Ú›ÛÙÚȘ, η̷ÚȤÚ˜,
El
∞£∏¡∞
∞°Oƒ∞∑OÀª∂ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘-
∞μ∞™∞¡π™Δ∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi
Alpha, Eurobank, ∂ıÓÈ΋, Marfin, Post
Bank Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÛÂ
π™ΔOƒπ∫O™-ºπ§O§O°O™ 27¯ÚÔÓË, ·Ó¤ÌÔÚ-
ÊË, 1.75, Í·ÓıÈ·, Ì ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Â˘-
Á¤ÓÂÈ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 1.800#, ÔÚÔÊԉȷÌÂÚÈÛÌ·, Â-
ÍÔ¯ÈÎfi, ηٷı¤ÛÂȘ, πà ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜
35 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§OÀ∏™” ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·-
∞£∏¡∞ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚ¢ÓÒÓ “ŒÓ·”. °È· ¿ÌÂÛË
χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ ÂÏ¿Ù ے ÂÌ¿˜. ∂ÌÈ-
ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ-
·Î¿, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›· (¿ÓÙÔÙ Ì ·Ô‰ÂÈ-
ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
Ì ·fiÚ·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·-
Ù· ηٷÁÚ·ÊÒÓ. ™Ù·‰›Ô˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25
(ECDL), Ù˘ÊÏfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ï·ÓÙ˙ȤÚ˜. ∂›Û˘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈ- Ì ˆÏ‹ÛÂȘ Ù·¯‡Ù·Ù·: ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÔÈ- ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ (Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-3210.332, 210-3239.426,
Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-4176.812 www.louis.gr
~210-7015.200, faxÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·- Τ˜, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·- Îfi‰·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È ÚÔÛË- ÔÚ›Ô˘). ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο! °Ú‹ÁÔÚ·, ˘‡ı˘- 6977-262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ª¿ÚÎÔ˜
ÊÈÎÒÓ ~210-7510.252 (1751477) ÌÂȈ̤ӷ-ηٷۯÂ̤ӷ ÚÔ ÏÂÈÛÙËÚÈ·- Ó·! ~211-8001.600, 6933-132299 η ™Ô- ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· & §Â˘ÎÔ-
ۛ˜. (∞Ú. ∞‰Â›·˜ 30499). ∞ı‹Ó· - ∂·Ú- ÚˆÛ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ›̷ÛÙ ¤ÌÂÈÚÔÈ, ÛÔ‚·-
∑∏Δ∂πΔ∞π ¡¤Ô˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Δ∂π ‹ ∞∂π ·fi ¯›·, ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 7· Î·È ∞η‰ËÌ›·˜ ÛÌÒÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ¢ËÌfiÛÈÔ Î.Ï. ÃÚË- Ê›· (1750270)
Ì·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂ Î·È ÚÔÂÍÔÊÏԇ̠¯Ú¤Ë Û¯¤ÛË, ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-™·‚‚·ÙÔ- ÚÔ› & ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ (ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·fi-
º·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ˆ- ~210-3837.728, 210-5223.890, 210- ∞μ∞™∞¡π™Δ∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi Ú·ÙˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙËÌ¿-
Ï‹ÛÂˆÓ Î·È Marketing. ∞ÁÁÏÈο Î·È ÚÔ¸- ̤¯ÚÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ. ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-20.00 ~210-5237.731, 210-
5229.959, 210-5225.919, e-mail: Alpha, Eurobank, ATE, ∂ıÓÈ΋, Marfin, Δ. ÙˆÓ). ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¯¤Ì˘ı˜ ¤Ú¢Ó˜,
ËÚÂÛ›· ÂÈı˘ÌËÙ‹. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·- ªÂÛÈÙÈ΋-∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ ~6974- 5237.752, 6944-390189 (1744405)
loukiatsiota@yahoo.gr (1740636) Δ·Ì/Ô Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Û ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·ԉ›ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·È-
ÊÈÎfi ÛÙÔ º·Í: 210-9765.001 ‹ ÛÙÔ e- 349590, 6958-468918 (1751472) ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ (Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ∫Àƒπ∂™ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ - ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ˙ËÙÔ‡Ó Î˘Ú›Ô˘˜ ·fi 50 ¤- ÛÙ›·˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ, ·Ó¢ڤÛÂȘ ¯ÚÂÔ-
mail:abacosm@otenet.gr. £· ÙËÚËı› ·- ÔÚ›Ô˘). ∞ı‹Ó· - Â·Ú¯›·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ˘-

7
·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ˆ˜ 75 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· - Û¯¤ÛË - Á¿ÌÔ. ÊÂÈÏÂÙÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈ-
fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· (1752295) ‡ı˘Ó·! ~211-8001.007, 6908-220055 ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∏ÚÒˆÓ
~210-5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ °Ú·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ~6959-267748 ηÈ
∫∂¡ΔƒO §O°π™Δπ∫ø¡ Î·È ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂- Ì ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ Î· μ¿Ûˆ (1750271) ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~210-
Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞. ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ OÈ- ∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ 211-7107.277 (1752342)
23¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈ- 4131.298, 210-4131.519, 6932-223635 À‡-
ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. ·) ΔÌ‹Ì· §ÔÁÈÛÙÈÎfi: ∂Î- ∫∞ª∂¡∞ μOÀƒ§∞ ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ÌÔ- fiÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·- ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘
ÎÔ‡ ·fi 11.300 ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜
·›‰Â˘ÛË Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ηٷ¯Ò- ÓÔηÙÔÈΛ·, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ì ı¤· ÙË ÊÈÎÒÓ, TV, video, stereo, ‰fiÓÙÈ·, ·ÛËÌÈο.
‚ÔËıÔ‡˜, baby sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η-
ı¿Ï·ÛÛ· ~6932-276176 (1740983)
∞™Δƒ√§√°π∞ (1750209)
ÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) ÂÌÔÚÈ΋˜ & Ì·ÚȤÚ˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó- ∂¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210-5226.236 °∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔΔÀ ª›· Á˘Ó·›Î· ÂÚ¢Ӌ-
‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ‚) ΔÌ‹Ì· ºÔÚÔ- (1739292)

6
‰Ú˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓË- ∞§∞¡£∞™Δ∂™ ¶ÚԂϤ„ÂȘ. ∂χıÂÚË ∂È- ÙÚÈ· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· χÛÂÙ ¿ÌÂÛ·
Ù¯ÓÈÎfi: º¶∞, ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ∂Ú- ÛÈ¿ Î·È Â·Ú¯›· ~6972-775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞°Oƒ∂™-¢∞¡∂π∞ ÂÓ¤¯˘Ú· Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Ì˘ÛÙÈ-
Á·ÙÈο, ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ¤- ÎÔÈÓˆÓ›· ¢È¿ÁÓˆÛË ¢ˆÚÂ¿Ó ÙËÏÂʈÓÈ΋. ∂-
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, www.abc-work.com, e-mail: ϛژ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÏfiÁÈ·, ÔχÙÈÌÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Τ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·ԉ›ÍÂȘ
ÓÙ˘· ∂ÊÔÚ›·˜), ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. Á) ªË- info@abcergasia.com (1749353) Ï›ıÔ˘˜, Laptop. ™Ù·‰›Ô˘ 60, ˘fiÁÂÈÔ˜ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·ÈÛÙ›·˜, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ, ÚÔ-
¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·- ∂ƒ∂Δƒπ∞ ·) ∂ÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi‰· ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ¿ÌÂÛÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
ÛÙÔ¿ ~210-3217.460, 6972-697027, 210- ÛÙ·Û›· ·ÓËÏ›ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο). ∂ÍÔÏÈ-

m
Ù· Eurofasma/Singular: 1) OÚÁ¿ÓˆÛË, ηٷ- 15.000#, ‚) 2.000ÙÌ ÔÈÎfi‰· Ì ÂÙÔÈÌÔ- ∞ÓÔ‰Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÔÈ-
3241.034 (1746776) ÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ª·ÁÓËÙÈ΋ ·Û›‰· ÛÌfi˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ
¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÌÔÚÈ΋˜ & ·Ú¿‰ÔÙË ¿‰ÂÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ 45.000#. π‰Èfi- ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞η‰ËÌ›·˜ 57 & πÔ-
‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. 2) ∂ÌÔÚÈ΋ ‰È·- ÎÙËÙ· - ‰¿ÓÂÈ· ‰ÂÎÙ¿ - ¢ηÈÚ›· ~210- ∞ª∂™∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜. §‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÈÛıË-
ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fi- Ì·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. 7 Ë- ÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 213 ÁÚ·Ê›Ô
¯Â›ÚÈÛË (ÂÈÏÔÁ‹ ηÙfiÈÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘). 5248.200, 6977-408846 (1752245) ~210-3616.406, 210-3612.395, 6932-
∏ ∂§§∏¡π∫∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂͢- ̤Ú˜ ÛÙȘ 7, fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ~210-6816.389,
ŒÓ·ÚÍË 04/12/09, À·Î›ÓıÔ˘ 2 Ï·Ù. ∫˘„¤Ï˘ £∂O§O°O™-O™ª∞∂™ ˘ÂÚÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô 327184 (1750220)
REVOIL ·Ó·˙ËÙ› Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÁÈ· ÙË ÏÂÈ- ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∞ÎfiÌË, ‰¿ÓÂÈ· ·- 210-8131.718 ∞ÌÔÈ‚‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
~210-8661.824, ÒÚ˜09.00-21.00 (1750836) ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,036ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 75Ù Ê¿ÙÛ·,
ÙÔ˘ÚÁ›·-ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ú·ÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÓÂÍ·Úًو˜ ΔÂÈÚÂÛ›· Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ & °ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ
ˆÏÂ›Ù·È 250.000# ~6977-616111, AL HAGIE ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÚÔ-

4
ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·‚‡ÛÛÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ~6958- π‰ÈˆÙÈÎÔ› ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ ~6936- ∫Ô˜¡›ÎÔ˜ (1751674) ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÂÚÁ·Ûȷο, ÂÚˆÙÈο,
923077, 210-6990.273 (1752440) 4891/7/1/36‰’. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¯Â̇-
772066, 210-8973.804 (1750998) ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·Á·Ë̤ӈÓ

a2H
ıÂÈ· Û ∂ÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
ÚÔÛÒˆÓ, 25ÂÙ‹˜ ›ڷ. ∞¯·ÚÓÒÓ - ÕÁÈÔ˜
ο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËϛΈÓ.
∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi ∂ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÚÈÔ- ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, OÏ˘Ì›·˜ 10. (¶·›ÚÓÂÙ ΔÚfiÏÂ˚ ÀÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈ-
¯‹˜ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ó¤Ô˜ οÙÔ¯Ô˜ ÌÔÙÔÔ- ¡Ô 6, ‹ ψÊÔÚÂ›Ô ¡Ô 9. ∫·Ù‚·›ÓÂÙ ΔÚ¿- ÛÌfi˜, 24ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂ-
‰ËÏ¿ÙÔ˘, ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÎÏË- Â˙· ∫‡ÚÔ˘, ‹ ÙÚ¤ÓÔ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜). ƒ·ÓÙÂ- Ù¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∞ı‹Ó· ~6938-
ڈ̤Ó˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ó· ̤- ∞£∏¡∞ ∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino. ‚Ô‡ ~210-8641.633, 6949-033309 (1750745)
SEAT GORDOBA 1.400cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2000 ™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 Â- 101100, æ˘¯ÈÎfi 210-6718.958, °Ï˘Ê¿‰·
ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏË- ∂¡Oπ∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 34ÙÌ, ‰Èˆ- ∞ª∂πμ∂Δ∞π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ¢È‰¿ÎÙˆÚ ~210-8990.726, ¡.∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ~210-
ÛË - π∫∞ - ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜. øÚ¿ÚÈÔ Î·- ΢·ÚÈÛ› ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, ÎÏÈÌ·ÙÛÈÌfi˜, ËÏÂ- ÙÒÓ, air condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi,
ÎÙÚÈο ·Ú¿ı˘Ú· - ηıÚ¤Ù˜ - ÎÏÂȉ·- ÚfiÊÔ˘, §ÂˆÊ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÛÙ¿ÛË ¶·Ó·- ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ̤ÓÙÈÔ˘Ì ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¶›ÙÂÚ μ·ÚÂÏ¿˜. 2831.532, ∫ËÊÈÛÈ¿ ~210-8080.861, ∫Ú‹-
Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ~210-5234.944, 210-5237.665 ı‹Ó·È·, §·ÛοÚˆ˜ 47 ~6974-385198, ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘. ∞ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂ- ÙË~ 2810-301.785, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2310-
ÚȤ˜ Û ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÌfiÓÔ ~210-8065.124, 210-8025.417, 210-
O Oªπ§O™ International Life ÁÈ· ÙÔ ˘Ô- 33.000¯ÏÌ, ÙÈÌ‹ 5.000# ~6973-044116 217-7281.812 (1752294) 8028.030, www.thalo.gr (1750285) ÓÂȷο, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi-Â·Ú¯›· 592.102, www.detective.com.gr (1750238)
ηٿÛÙËÌ· ∞Ï›ÌÔ˘ §. πˆÓ›·˜ 160 ˙ËÙ¿ (1752486) ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ ~210- πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈ-

z
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·fiÊÔÈÙË §˘Î›Ԣ Ì ηϋ ¡.∂ƒÀ£ƒ∞π∞ 8662.354, 210-8662.647, 6944-320979 ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ÕÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó·
¯Ú‹ÛË ∏/À. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ∞°Oƒ∞∑ø πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘
ÌÂÙÚËÙÔ›˜ (ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ), ÛÙȘ η- ¡∂∞ ∂ƒÀ£ƒ∞π∞ (Û‡ÓÔÚ· ∫·ÛÙÚ›) 106ÙÌ, ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È¿- ‰›ÓÔ˘Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ·-
ÌÈÛıfi˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÌ·‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ∞ãÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤Ú- ÁÓˆÛË. ∫. ™ÂÏ‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·Û¯ÔÏ› (ÚÔÛˆÈÎfi - Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi),
e-mail:gr0840@inlife.gr ~210-9754.008 & χÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. “AUTO ∞™∫π∞¡∞∫∏™”.
£Ë‚ÒÓ 435 ÿÏÈÔÓ, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·ÓÔÈ- Ì·ÓÛË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ËÏÈÔıÂÚÌÔۛʈӷ, ‰Ô- ∞§§O¢∞¶∂™ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ ˙Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰·- ∂Ú¢ÓÒÓ ¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. £¤Ì·- ·fi ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·-
-010. À‡ı˘ÓÔ˜ Î. ∫ÔÙÙ·˜ (1751813) Ú˘ÊÔÚÈ΋ ÎÂÚ·›· ~210-9654.310 Â͈ÙÂÚÈÎfi (ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›·) ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ÙÒÓ. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Ô-
¯Ù¿ ~210-5780.849, 210-5780.909, 6932-
¶∞ƒ∞ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏™ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡fiÌÔ˘ 89 531383 (1749495) (1750255) ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘! ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷, GPS ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡
(Ì ¤‰Ú· ∞ı‹Ó·), ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÂÈڷ̤ÓË ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·Íȉ›ˆÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜. Elegance ª·ı‹Ì·Ù· ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ¸ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ (·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/23) £Â-

f
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘, Ì ¶∂À∫∏ ~210-3814.782, www.EleganceGr.gr ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜-Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 23-25 Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24ˆÚË
¿ÚÈÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¶∂À∫∏ ∞¡ø ∞ÈÛÒÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, (1750128) ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ˜-ÛÙ·ıÂ- ˘ËÚÂÛ›· ~210-3828.250, 210-3832.396,
ÁÚ‹ÁÔÚË ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÚÔËÁÔ‡- 3 À/¢, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, 2 ∞•πøª∞Δπ∫O™ ¶¡, 35¯ÚÔÓÔ˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ú¤˜. ∂ÚÂ˘Ó¿, ÚԂϤÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ, η- 6944-240094 (1741779)
ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ӷ˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ù¤- ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, 1.80, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ‹ıÔ˜ ıÔ‰ËÁ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ χÛË ÛÙÔ Úfi- ªOÀ™Δ∞∫∞ °∂øƒ°π∞ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜
ŸÏ˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ··ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÂÌÈ- ∞°Oƒ∞∑ø ·Ì¤Ûˆ˜ Ù·Í› ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÔÏfi-
ÎÏËÚ· - ÌÈÛ¿, Ô˘ÏÒ Ì’ ¢ÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ù¤Ú- ÓÙ˜, ΋Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹ Î·È ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ‚ÏËÌ¿ Û·˜. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 76 ~210- - ·Ú. ·‰Â›·˜: 4891/7/1/9-Ë’. OÈÎÔÁÂÓÂȷο,
ÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ- 850#. ~210-8050.162, 6949-787411 2.500#, 3ÔÚÔÊÔ, πÃ, ηٷı¤ÛÂȘ ÂÈı˘Ì› 3602.737, 210-3625.112, 6944-503843 ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·-
ÎÒÓ ÛÙÔ PO Box No 137 91, Athens, 103 Ì· Ù˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 58, OÌfiÓÔÈ· ~210-
5234.944, 210-5237.665 “π. ∞ı·Ó·ÛÔ˘Ï¿- (1752378) ÓËϛΈÓ. ÕÌÂÛ·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ¤¯Â-

A
10 (1749763) Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, Ì ıËÏ˘Îfi-
΢” (1748594) ÙËÙ· Î·È ·È‰Â›·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§OÀ∏™” Ù ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ

x
Δ∞•π ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏfiÎÏËÚ· Toyota -
Skoda, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2005, Û 2 Ô‰ËÁÔ‡˜, ¿ÌÂ-
ÛË ÚfiÛÏË„Ë, ‰›ψ̷ - οÚÙ· - ÂÁÁ‡ËÛË
Y ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-4176.812
www.louis.gr (1751536)
∞•πøª∞Δπ∫O™ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜
∞£∏¡∞ ∫ÔψӿÎÈ (™fiψÓÔ˜) ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 48¯ÚÔÓÔ˜, 1.82, ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È Ôχ
∞∞∞°∏™ ∞·‚fiÚ·. ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÚ›Ï˘. ∞ÙÙÈ-
Îfi ΤÓÙÚÔ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. Attica
ÂÈÙ˘¯›·˜. ∞ı‹Ó·: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 16-18 ~210-
5201.750, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ~210-
9416.791, 24ÒÚÔ˘ 6944.944945. À‡ı˘-
ÓÔ˜ ∫Ô˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÂÎÙfi˜
∑∏Δ∂πΔ∞π ˘‡ı˘ÓË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ìfi- - π∫∞ ~210-5234.944, 210-5237.665 investigations group. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘- ÁÚ·Ê›Ԣ (1744181)
ÁÚ·ÊÂ›Ô (˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ) ÂÈÊ·- ·ÚÚÂÓˆfi˜, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, ÔχÏ¢ÚË
ÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Energiers (1748658) ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¿‰ÂÈ·˜:
Ó›·˜ 28ÙÌ, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË ~210- ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ, º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™-Ã∞ƒ. ŒÓˆÛË
∞.∂. ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ∞∂π/Δ∂π/π∂∫, Ì ηϋ ÁÓÒ-

0
9814.694, 6948-633483 (1737699) 4891/7/1/27. ∞ı‹Ó·-¶ÂÈÚ·È¿˜-°Ï˘Ê¿‰·- π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210-
ÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 2.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ÂÍÔ-
°∞§∞Δ™π ηٿÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 115ÙÌ Ì ˘- ¯ÈÎfi ÛÙÔÓ ¶·ÚÓ·ÛÛfi, ÔÈÎfi‰·, IX ÂÈ- ∫ËÊÈÛÈ¿. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 8Ô˜ 3825.847, 210-3801.386, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 31, 5Ô˜
ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ۇÁ- ~210-3300.007, 210-3300.034, 210-
fiÁÂÈÔ 55ÙÌ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ı˘Ì› ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· fiÌÔÚ- fiÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹-
¯ÚÔÓÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈηÓÔÔÈ- 3300.021, www.det.gr (1741761)
80ÙÌ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ù˘ Ô‰Ô‡ ¡¿ÍÔ˘ Î·È ÊË, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ¤ˆ˜ 40 Ó·, ∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜
ËÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·- RON ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ı‹Ó·: §.
¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜. ~6949-730014 (1747724) ÂÙÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤- ∞∞∞°∏™ 30 ¯ÚfiÓÈ· ¢‰fiÎÈÌ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ›ڷ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘-
ÊÈÎfi Û·˜ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ e-mail: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 101 ~210-6429.242-3. ¡.
ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ∞. ∫·˙¿ÎË-ªÈÙ˙›- fiıÂÛ‹ Û·˜: ¤Ú¢Ó˜, ‰È·˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ-
info@energiers.gr, ~2310-686540, fax:2310- ÷ÏÎˉfiÓ·: §. ¢ÂÎÂÏ›·˜ 3 ~210- ¶∞°∫ƒ∞Δπ ηٿÛÙËÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÈ- ÓÂÈ·˜. “¶∞¶¶∞™”, OÌ‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ ‚ÒÛÂȘ, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ Â-
692.957 (1751996) 2585.985 ¢ÂÎÙ¤˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ¤ˆ˜ ·›· ·›ıÔ˘Û· 180ÙÌ, ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ~210-3607.748 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9Ì-9ÌÌ, Ô˘. ∞ı‹Ó· ™Ù·‰›Ô˘ 61 ÙËÏ. ~210-3240.222,
6946-100300 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 74-76 ÍÔÏÈÛÌfi˜ (1750236)
¶ø§∏Δƒπ∞ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ 12 ‰fiÛÂȘ (1742283) Millenium ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ‰›Ï· ÛÙ· Village ™¿‚‚·ÙÔ 10Ì-2ÌÌ, www.pappas.gr
Cinemas ~6949-730014 (1747726) (1751554) ÙËÏ 210-4112.318-88, 6946-100800 (1752084) º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ Hellenic

cj
ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·È-
¢π∞∫∂∫ƒπª∂¡∏™ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰·ÛοϷ, ∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. °Ú·- Professional Investigators. ÕÎÚˆ˜ ÂÌÈ-
Ú›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·.
32¯ÚÔÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÏÂÙ‹, „Ë- Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 53 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ- ÛÙ¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· ÂÚ¢ÓÒÓ, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ··Ú·›ÙËÙË. ∞ÔÛÙ›ϷÙÂ
Ï‹, Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ·È‰Â›·, ÛÊÔÚ¿˜. OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂ- Û ∂ÏÏ¿‰· & Â͈ÙÂÚÈÎfi (·Ú. ·‰. À¶.¢.Δ.
ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ e-mail:
ÛÈÒÓ & ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘Ì- 4891/7/1/71) ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘: 210-3823.895,
info@energiers.gr ~2310-686540, ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹- ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË „˘¯Èο, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 1.500#,
ÛÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈ- ÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: À¶¢Δ: 6944.361573, 210-3303.880, 210-3303.881,
fax:2310-692.957 (1751995) ¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, Â› Ù˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, πà ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤-
ÚfiÙËÙ· ˙‡ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·- 4891/7/1/54. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4 OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏÂ- 6948.405048. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 Î·È ¶·ÓÂÈ-
Ô‰Ô‡ μ›ÛÛ˘ 14, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ-‰È·ÎÔÛÌË- ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ì ¢-

k
̤ÓË ÛÙ‡ÛË & ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË) ο- ʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210-3837.430, 210- ÛÙËÌ›Ô˘, ∞ı‹Ó·, www.Fidogiannis.gr, E-
ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (ÎÏÂȉ·ÚȤ˜, fiÌÔÏ·, Ê·Ó¿- ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο
Óˆ doppler ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ıÂÚ·›· ÚÔÛÙ¿- 3826.651, 210-3826.790, 210-3826.522, mail: Fidogiannis@Fidogiannis.gr (1741776)
ÚÈ·, ÛȉËÚÈο, ›‰Ë ÂÈÏÔÔÈ›·˜ ÎÏ) “§OÀ∏™” ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117
210-3838.882 (1750235)

o
ÙÔ˘. ∂›ÛÎÂ„Ë Î¿ÙÔÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ 09.00- ~210-3216.235 (1752156) ~210-4176.812, www.louis.gr (1751532)
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210- 12.00 Î·È 17.00-20.00 ª¿ÚÓË 25 ∞ı‹Ó·, ∂∫§∂∫Δ∂™ ÁÓˆÚÈ̛˜ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·- ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-5244.938, 6948-899961 e-mail:
Ï‹Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆ- info@andrologycenter.gr (1743527)
ÈÎfi, ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ- ¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ - ·ÊÚÔ‰›-
̤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔ- ÛÈˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ-
h ÛÙ›ˆÓ “æÀ§§∞”. ∞Ó ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ¤Ó·Ó Â-
ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ, Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, Â-
Ï¿Ù Û ̷˜. ∂ȉÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ΢-
¶O§ø¡π∫O ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù·ÂÙÛ·Ú›·˜ Â›- ڛ˜ ·fi 37 ¤ˆ˜ 47 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ΢ڛ-
Δ·ÏÈ¿Ó˘. 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜
¤Ú¢Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜
›ӷÈ, οı ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ
∞μ∞¢π™Δ∞ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÔ˘-
ˉÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Ì·Û¿˙ ÚÔ-
ÛÒÔ˘, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·fi ¤ÌÂÈ-
ÎfiÌÔ˘˜, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â- ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂ- ÏˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ΢¤˜ - ηٷ- Ô˘˜ ·fi 63 ¤ˆ˜ 68 ÂÙÒÓ. ¢ÂÎÙÔ› Î·È ÁÔ- Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı·,
ÚË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ~6979-626510 (1752493)
·Ú¯›·. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Ù·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡. Û΢¤˜ Î·È ÏÔ˘ÛÙÚ¿ÚÈÛÌ·. ÷ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ó›˜. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25 ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÏËÛ›ÔÓ ∏- ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¢›‰ÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹- ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17·, 09.30-13.30 & 17.00-20.30 - ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ~210-8658.797, ™∞¶. ΔËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ 210-6120.611, 4891/7/1/66-Á) ~210-3818.568, 210-
ÛÂȘ (1743813) ~210-3301.040, 210-3303.759 (1741772) ÎÈÓ.6944.716037 (1751171) 210-6128.927 (1751543) 3839.258, 6944-316126 (1747998)
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
2/60 ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈο / ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

o
∞¡∞ΔO§∏ ÔÓ›ڈÓ, ͇ÓËÌ· ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ∂ª¶∂πƒ∏ ΢ڛ· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ÍÂ- ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ıÂ›Ô Î·È Ê›- ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
·fi ¯¤ÚÈ· Ì·ÁÈο Û ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ. ÷Ͽ- ÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, ¢ÂÍ›· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ [°∞ª√π] ÏÔ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡
ÚˆÛË, ÚÈÏ¿Í, ÙfiÓˆÛË, Ì ڷÓÙ‚ԇ ¯ÒÚÔ ~6937-112461, 9Ì-9ÌÌ (1751460) O Ã∏™ΔO™ ª∞ƒ∫∂Δ∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂-
ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶›ÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ã∏™ΔO Àº∞¡Δπ¢∏ πø∞¡¡∏ ¡π∫. ∫∞ƒ∞¡¢ƒ∂∞
~6981-629877, 6981-629878, 211- ∂ªº∞¡π™πª∏ 22¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ï·- ∞ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ Â.·.
7107.623 (1742151) Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È Ë O§°∞ °¡∂- Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ. ™ÎÚ· ¡Δπ§Oμ∞ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Î·È ÒÚ· 4 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙË- ÂÙÂϤ۷Ì ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Û ÛÙÂÓfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·-
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔ- 72 ∫·ÏÏÈı¤· ~6907-127910 (1752058) Á¤ÓÔ˜ ™ÂÌÈfiÓÔ‚·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¡Ô‚ÔÎÔÛÓ›- Ú›Ô˘ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘. ∏ ÎfiÚË: ∞ÁÁÂÏÈ΋. Δ· ·Ó›- ÎÏÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22-11-09 ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ μ‡ÚˆÓ·.
∞μ∞¡Δ∞∑!! ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 5, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÛʤÚÔ˘Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·- ETHEREAL BODY ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ̷ۿ˙ ·’ ÛÎÈ ƒˆÛ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜, „È·. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫·›ÙË. Δ· ·È‰È¿: ∂‡Ë Î·È £Ô‰ˆÚ‹˜ ÃÈÒ-
Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÷ϿӉÚÈ, ÎÔ˘- Û¿˙ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÒÔ˘, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂ- fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·È ‹Û˘¯Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. Ù˘, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÈ¿ÓÓ˘. OÈ
‰Ô‡ÓÈ “Spa”, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, fiÏÔ˜ ¤Ï͢ Ú·›·, ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·, Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈ- ÂÁÁÔÓ¤˜: §›Ï˘, ∂ÈÚ‹ÓË.
ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¡¤- ÛÙÔ Î·È Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÔψÌÔ‡ 54
¯ÒÚÔ, Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™·˜
ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ∫ËÊÈÛ›·˜ 18, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,
O ∂À∞°°∂§O™ ∫§∏™π∞ƒÃ∏™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ [ª¡∏ª√™À¡∞]
(∞ı‹Ó·), 3Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “∞ڈ̷” £ˆÌ·˝‰Ô˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫¿ÛÛÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ΔÂÏԇ̠ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29-11-2009 Î·È ÒÚ· 9.30 .Ì.
˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÎÔ¤Ï˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ 10-Ì-10ÌÌ. §·‡ÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶. º¿ÏËÚÔ ∞ÙÙÈ- ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘
·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ. °ÓˆÚ›ÛÙ ̷˜ ÛÙÔ (1751067) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (1751069) ΋˜ Î·È Ë πø∞¡¡∞ ∫∞ƒ∞OÀ§∞¡∏ ÙÔ˘ ™¿‚‚· Î·È ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™
~6906-274608, 6948-633621, 11Úˆ›-11 ™ÙÔÌ›Ô˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó·- FRESH SPA AÓԛͷÌÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘- Ù˘ ∞Û·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §·ÌÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜: ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80 (ÈÛfiÁÂÈÔ)
‚Ú¿‰˘. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·- Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· Ï‹ÚË ¯·Ï¿Úˆ- Ì ÛÙfi ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶. º¿ÏË- ΔËϤʈӷ: 211-3659.874 - 3659.855
Û›·. (1751255) ÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ı· Ì·˜ ‚Ú›Ù ºÂÚÚÒÓ 19 Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·Ô ¤ÌÂÈ- ÚÔ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË μԇϷ πø∞¡¡∏ ∫ø™ΔO¶OÀ§OÀ Fax: 211-3659.897
ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §·‰¿ 1
ABANTAZ ∫ÔψӿÎÈ ™›Ó· 7, 2Ô˜ fiÚÔ- (Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜) 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ú˜ Ì·Û¤˙: ÃÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·- ∞ÙÙÈ΋˜. AÎfiÌË: ΔËϤʈӷ:
∞ÂÚÔfiÚÔ˘ 210-3333.333
ÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Beaute. M·Û¿˙ ·fi “ÃÂÈÚÔÚ·ÎÙÈ΋” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9ÌÌ. ›·, ÛÔÎÔÏ·ÙÔıÂÚ·›· ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ O Ã∏™ΔO™ Ã∞§¢∂∞∫∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ Fax: 210-3333.951
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÁÁÂÏÈ΋. OÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
24¯ÚÔÓË Í·ÓıÈ¿, ÁÏ˘ÎÈ¿ ∂ÏÏËÓ›‰· ·È- (1751461) ۈ̷ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ¢ÂÍ›·. ªÔ˘ÌÔ˘- ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Á·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹-
ÛıËÙÈÎfi, ¿ÎÚˆ˜ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi, ÁÈ· ÍÂÎÔ‡- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Ï›Ó·˜ 4 (›Ûˆ ·fi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô) 3Ô˜ fiÚÔ- ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ Î·È
Ú·ÛË, ¢ÂÍ›· Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο ¤Ï·È·, ÌÔ˘ÛÈ- ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· Ì ÊÔ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ Ë ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫ø™Δπ¢OÀ ÙÔ˘ £ÂÔÎÚ¿ÙË Î·È Ù˘ [¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏]
΋ 12.00-20.00 ~210-3601.750 special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage. ¶ÚÔÛÊÔ- 10:30Ì-6:00ÌÌ (1752080) ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πÂÚÂÌ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞
(1752244) Ú¿ 50# ™fiψÓÔ˜ 31, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (∫Ôψ- GOLDEN Spa Û·˜ ηÏ› ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÔ˘ ÿÁÁÂÓ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Úfi- À¶OÀƒ°∂πO À°∂π∞™ & ∫Oπ¡. ∞§§∏§∂°°À∏™
ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢πOπ∫∏™∏ 2˘ À°∂πO¡Oªπ∫∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¶∂πƒ∞πø™ - ∞π°∞πOÀ
∞μ∞¡Δπ Ӥ˜, ¤ÌÂÈÚ˜, ·Ó·Óˆ̤Ó˜ Ó¿ÎÈ) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “studio” 11Ì - 9ÌÌ ¯ÒÚÔ Ó· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ·ÈÛı‹ÛÂ- °∂¡π∫O ¡O™O∫Oª∂πO ™ÀƒOÀ «μ∞ƒ¢∞∫∂πO & ¶ƒøπO»
∂ÏÏËÓ›‰Â˜, ∂˘Úˆ·›Â˜, ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜ Ì·- (1752073) ˆÓ ÛÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ ·fi ÙȘ ηÏÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È O ™Δ∞ÀƒO™ ¢∞§§∞™ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈ- μ·/¶ÚÔÙ:
∂ÚÌÔ‡ÔÏË, 13-11-2009, ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ: 9577
Û¤˙ Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ... ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ì·Û¤Ú. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 314 1Ô˜ ÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡fiÓÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹- Δ·¯. ¢/ÓÛË: °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 2, ∂ÚÌÔ‡ÔÏË - ™‡ÚÔ˜ 841 00
ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, Û ¤Ó· ·Ô- ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Golden Spa” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9, Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙ· ∞. §ÈfiÛÈ· Î·È Ë §∞ª¶ƒπ¡∏ °π∞- ¢π∂À£À¡™∏ ¢πOπ∫∏Δπ∫∏™ À¶∏ƒ∂™π∞™, Δª∏ª∞ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞™
Ï·˘ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Beauty and style. ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 139 ¶ÂÈÚ·È¿˜ (¢ËÌÔÙÈÎfi £¤- ™¿‚‚·ÙÔ 11-6 ~6907-095861 (1751064) Δƒ∞ ÙÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª. °È·ÓÓ›Û˘, ΔËϤʈÓÔ: 22813-60533, Fax 22813-60570
ΔÛ›ÏË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ e-mail:vardakio@otenet.gr, web site:www.vardakeio.gr
¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ·ÙÚÔ, οıÂÙÔ˜ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘) 2Ô˜ ÔÚ. ∫π¡∂∑∞ 25¯ÚÔÓË ¤ÌÂÈÚË Ì·ÛÛ¤˙, ÚÔ- ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏
11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~210-3644.023 ÛÙÔ ∫·Ì·ÙÂÚfi, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™‡ÚÔ˘ «μ·Ú‰¿ÎÂÈÔ & ¶ÚÒÈÔ» ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë:
ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “μ2” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11Ì-9ÌÌ. ÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·ÛÛ¿˙ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ - ÿÏÈÔÓ. 1. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1397/83 ÂÚ› ∂™À
(1751336) ™¿‚‚·ÙÔ 11Ì-7ÌÌ. (1752079) ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. OÌfiÓÔÈ·, ª·ÚÔ‡ÛÈ, °Ï˘Ê¿- 2. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2071/92
ABSOLUT! ¡¤Ô! ∞Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, ¯·Ï¿Úˆ- ∞¡Oπ•∞ª∂! ¡¤Ô studio massage. ¶ÚÔ- ‰·. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6930-587082 O ™¶Àƒπ¢ø¡ ∫OÀΔ™OÀª¶O™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È 3. ΔÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 131/1987 ¶.¢.
Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ƒÔÌfiÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ4. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2194/94
ÛË, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤- ÛʤÚÔ˘Ì ̷ۿ˙ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿- (1747123) 5. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2345/95
ÚÈ·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 11Ì- Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë μ∞™π§π∫∏
ÚˆÛË Î·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô Vip and Soap ∫Àƒπ∞ 33¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ™∫π∞¢O¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ª·Á‰·-
6. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2519/97
7. ΔË ¢À1Á/41255/92 (º∂∫ 97/93 Ù. μ’) ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË fiˆ˜
10ÌÌ. “Reidiflex” ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ massage ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜. ¶Ï·- Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙËϤʈÓÔ ÏËÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË ¢À1Á/ÔÈÎ. 25338/10-5-93 (º∂∫ 376/93 Ù. μ’) fiˆ˜
(1748596) Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6975-829506 (1752075) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜, Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̠ÙË ¢À13·/29804/15-9-97 (º∂∫ 859/26-9-97 Ù. μ’)
~6986-688368 (1751065) 8. ΔË ¢À13·/ÔÈÎ. 39832/4-12-97 (º∂∫ 1088/97 Ù. μ’) «πÂÚ¿Ú¯ËÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÎÚ›Û˘ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ
∞°∞§§π∞™∏ ·fiÏ·˘ÛË Ì·Û¿˙ . ™·˜ ÂÚÈ- ∫Àƒπ∞ 40¿Ú·, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÚÔÛʤÚÂÈ ·- ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ È·ÙÚÒÓ ∂™À»
̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜, Ì ∞¡Oπ•∞ª∂ Û ¤Ó· ‹Û˘¯Ô Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›· Î·È ÍÂ- 9. ΔËÓ À10·/2103 (º∂∫ 33/20-1-03 Ù. μ’) «ΔÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ·˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¢/ÓÙÒÓ ∂-
O ∞§∂•∞¡¢ƒO™ ¢ƒ∞ª∞§πøΔ∏™ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™À Î·È ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙÒÓ ∞ ηÈ
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋- ¯ÒÚÔ. Special massage ÁÈ· ¢ÂÍ›· Î·È ¯·- ÎÔ‡Ú·ÛË, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ~6959-267441 Î·È Ù˘ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡¿ÛÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıË- ∂ÈÌÂÏËÙÒÓ μ»
ۈ̷ÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË, 11-9, ºÚ·ÓÙ˙‹ 4 Î·È Ï¿ÚˆÛË. ∫·ÏÏÈÚfi˘ 12 ∞ı‹Ó·, 2Ô˜ fiÚ. (1746423) ΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Ë 10. ΔÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ
∫·ÏÏÈÚfi˘ ÁˆÓ›· . ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Massage Therapy” ~213- MAƒ¡∏™ 28 (∞ı‹Ó·) ·Ó·Ó·Èˆı‹Î·ÌÂ Î·È ª∞°¢∞§∏¡∏ °∫O°∫OÀƒ∞ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ 11. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
12. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡. 2737/99, 2716/99, 2889/01, 2955/01, 1965/91, 3106/03, 3172/03, 3204/03, 3209/03, 3252/04, 3293/05, 3329/05,
(1752074) 0380.525 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11Ì-9.00ÌÌ ™·‚- Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙfi ¯ÒÚÔ Ì·˜ Ì ٛ˜ Èfi ∑ˆ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ¤ÚÚÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡¤· 3527/07, 3580/07
∞§Δ! ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· fiÏÔÓ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚË, ‚·ÙÔ·Úȷη 11Ì-8ÌÌ (1752081) ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-20.30, πˆÓ›· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË §˘Îfi‚Ú˘ÛË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· 13. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3754/2009
·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË §˘Îfi‚Ú˘ÛË. 14. ΔȘ ¢∞∞¢ 20876/16616/17-8-09, ¢∞∞¢ 26424/21136/5-11-09 Î·È ¢∞∞¢ 26423/21135/5-11-09 ·ÔÊ¿ÛÂȘ - ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘ 2˘ ¢À¶∂
¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË ¿ÓÙ·, ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ∞¡Oπ•∞ª∂! VIP ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη 10.30-18.30 (1752076) ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ - ∞ÈÁ·›Ô˘
Ì·Û¿˙ ÌfiÓÔ 70#. ∂Û›˜, ı· ¯¿ÛÂÙ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ∞¯·ÚÓÒÓ Î·È ∫‡- ¡∂∞ OªOƒº∏ 22¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙ ¤Ú¯ÂÙ·È O O¢À™™∂∞™ ∫À¶ƒπΔπ¢∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ
Ì˘ 9 (‡„Ô˜ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘). ∂ÌÂÈÚ˜ Ì·- ΔËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂˆÓ ÎÏ¿‰Ô˘ È·ÙÚÒÓ ∂™À:
¢ηÈÚ›·; ~210-6745.958, ¡.æ˘¯ÈÎfi ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ¯·- ÷ڛÎÏÂÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∂ÊÚÂÌ›‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÀ°∂πO¡Oªπ∫∏ ªO¡∞¢∞ ∂π¢π∫OΔ∏Δ∞ μ∞£ªO™ ∞ƒπ£ªO™ £∂™∂ø¡
(1749147) Û¤˙ ı· Û·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·ÛÛ¿˙ ~6975-974252 ÛÙÔ ªÔ˘ÁÎÔ˘ÓÛΛ ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶¶π ™ÂÚ›ÊÔ˘ °ÂÓ. π·ÙÚÈ΋ ‹ ¶·ıÔÏÔÁ›· ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ μ 1
∞¡∞∑∏Δ∞™ ÙËÓ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ۈ̷ÙÈ΋˜ ¢ÂÍ›·˜. ∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ (1752059) ∞ı‹Ó· Î·È Ë ∂À°∂¡π∞ ΔOƒΔO¶π¢∏ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶¶π ∫ÈÌÒÏÔ˘ °ÂÓ. π·ÙÚÈ΋ ‹ ¶·ıÔÏÔÁ›· ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ μ 1
¶¶π £ËÚ·ÛÈ¿˜ °ÂÓ. π·ÙÚÈ΋ ‹ ¶·ıÔÏÔÁ›· ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ μ 1
ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Â˘ÂÍ›· ·fi ¤ÌÂÈÚ˜ ÎÔ¤- 11Ì-8.30ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 11Ì- ¡∂∞ƒ∏ Ì·Û¤˙ 23 ÂÙÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ·Ô-
Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÔÚÙÔ›‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- ¶π ¡¿Ô˘Û·˜ ¶¿ÚÔ˘ °ÂÓÈ΋ π·ÙÚÈ΋ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ μ 1
Ϙ; ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 63 Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 6ÌÌ ~6992-826040 ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ̷˜ ıËΠÛÙÔ ∫ÈÚfiÊ - ΔÛÈÌΤÓÙ ∫·˙·¯ÛÙ¿Ó Î·È Î·ÙÔÈΛ ¶¶π ºÔÏÂÁ¿Ó‰ÚÔ˘ °ÂÓ. π·ÙÚÈ΋ ‹ ¶·ıÔÏÔÁ›· ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ μ 1
Ï·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙. ~6906-677215, (12ÌÂ- ÛÙ· ÕÓˆ ŸÚÈ· §·˘Ú›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó °È· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó:
3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô 1). 10Ì- (1751459) ÛË̤ÚÈ - 3 ¯·Ú¿Ì·Ù·) (1752063) ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ. ·. ∂ÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ· ‹ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ ∂.∂.
9ÌÌ. http://studiosturnari63.cosmopress.gr ANTI-STRESS Ì·Û¿˙ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì OMEGA Spa!! ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Èfi ·ÔÏ·˘ÛÙÈ- ‚. Õ‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜
¯·Ì¿Ì - hot stone, ÁÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, ¢- O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ª∞¡Δ∞™ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Î·È Á. Δ›ÙÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Ì ÙË ı¤ÛË È·ÙÚÈ΋˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜
(1752078) Îfi Ì·Û¿˙ ÛÙËÓ fiÏË!!! ∫ËÊÈÛ›·˜ 12, ÈÛfi- ‰. ∏ÏÈΛ· Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 45Ô ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÈÌ. μ
ÂÍ›·! ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜. Ù˘ ÷ڛÎÏÂÈ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓ-
∞¡∞∑øO°O¡∏™∏!! ÷ϿڈÛË, ÍÂÎÔ‡Ú·- ÁÂÈÔ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™·‚‚·ÙÔ- Â. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ∂™À
°·Ï·ÙÛ›Ô˘ 2-4, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-8.30, Ó‹ıËΠÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ Î·È Ë ÛÙ. O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜
ÛË, Ì·Û¿˙ Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘- ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-18.00. (Parking ›Ûˆ ·fi μπ¡Δ∞ °π∞∫Oμ§π∂μπΔ™ ÙÔ˘ ƒ¿ÓÙ· Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¿ÁÔÓ˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶.¢. 131/87 (¿Úı. 34 ¡. 3329/05 º∂∫ 81/∞)
Ù¯Ó›Ԣ 85 ¶ÂÈÚ·È¿˜ 2Ô˜ ÔÚ. (μ3) 11Ì- ∫˘Úȷ΋ 12.00-8.00 (1751071) Carefour) (1741785) ¢π∫∞πO§O°∏Δπ∫∞
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÈÏÙÛÓ›Î, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ƒÈ¤Î· ∫ÚÔ-
8ÌÌ. ™¿‚‚·ÙÔ 12Ì-6ÌÌ ~6950-581543, ∞•∂Ã∞™Δ∏ ÂÌÂÈÚ›· Û ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô O-MEL ∞ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË Ó‡̷ÙÔ˜ ·Ù›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
1. ∞›ÙËÛË - ‰‹ÏˆÛË Û ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ë ˘ËÚÂÛ›·.
2. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘.
210-4185.602 (1751074) ¯ÒÚÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·- Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢ÂÍ›·˜ Î·È ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ. 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
∞¡∞¡∂ø£∂πΔ∂ Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘- ›·˜ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ¤Ï·È· Î·È Îڤ̘. ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00. ªÂ- 4. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜.
∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 3Ô˜, ÎÔ˘‰. O ™øΔ∏ƒπO™ Δƒπ°∫∞™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ÃÚ˘- 5. μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÔ˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È:
ÙË ·fiÏ·˘ÛË. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· fiÙÈ Û·˜ ÂÓ- ÙÚfi ¶·ÓfiÚÌÔ˘ ~210-6983.857 (1750527) ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢ÚÔ˘‚·Ï¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·. O Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
‰È·Ê¤ÚÂÈ. ∂Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô “ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” ~210-8946.756 ‚. ∏ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÂȉÈÎfiÙËÙ·.
(1741782) OªOƒº∏ 20¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∫¿ÓÙ˙· - Á. O Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÛÎËÛ‹˜ Ù˘.
Ì·Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ· ÁÈ· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ªÔÓ‹˜ ¶·ÏÏ‹ÓË ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ °∞μƒπ§∏ 6. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘.
~6948-253370 (1751471) ∞¶O§∞À™Δ∂ ·fi ¤ÌÂÈÚË Ó·ڋ ∂ÏÏË- ¶ÂÙÚ¿ÎË 4 ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÛÏÙÔÓ ~6989- ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª›- 7. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·.
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂! ¡¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·- Ó›‰· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·-ÚÈÏ¿Í 376049 (11Ì-9ÌÌ) (1752060) ÚË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·- 8. °È· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›ÛËÌ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‹ ‚‚·ÈÒÛÂȘ.
9. Δ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‹ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·fi ͤÓË ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î˘ÚˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ÚÔÍÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Â›ÛËÌ·
ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·- ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ~6945-246952 ÙÔÈΛ ÛÙ· °Ï˘Î¿ ¡ÂÚ¿ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·- ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ.
(1750930) ¶∞¡∂ªOƒº∂™ (2) Ì·ÛÛ¤˙, 22¯ÚÔÓ˜, ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· °Ï˘Î¿ ¡ÂÚ¿. 10. OÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÂÚÈÏËÙÈο. ∞ÓÙ›Ù˘· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·-
ڈ̷ÙÔıÂÚ·›·, ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·Û- ÛÈÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Ù¤ÙÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘.
ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÈÓÒ˘ 29, (‡„Ô˜ ∞¶O§∞À™Δ∂ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÁÂÌ¿- Û¿˙ - ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ‹ ¯ÒÚÔ O ™Δ∞ÀƒO™ ∞°π∞™øΔ∏™ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∞- O ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫Ú›Û˘ ‹ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫Ú›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ
ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 148), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘- ÙÔ Â˘ÂÍ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ›- Ì·˜ ~6978-050235 (1752062) Ó·ÛÙ·Û›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÔÚÊÈ¿‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ Ï‹ÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·.
11. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi È·ÙÚÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:
‰Ô‡ÓÈ ·ÈÛıËÙÈ΋, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9 ‰Ë Ì·Û¿˙, Û¿Ô˘Ó·, ¯·Ì¿Ì, ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë ¶∞-
Î·È ¿Ó‰Ú˜ ~210-8051.967, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¶∞¡∂ªOƒº∏ ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿- ¡∞°πøΔ∞ °∂øƒ°π∞¢OÀ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È Ù˘ ∫ˆÓ-
·. fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËı› ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û ı¤ÛË ÎÏ¿‰Ô˘ È·ÙÚÒÓ ∂™À ‹, Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› 2 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ · -
(1752082) ÚˆÛË Ì special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage. ڤϢÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ó¿Ï˄˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηÈ
11-9ÌÌ, ∫˘Úȷ΋ 12Ì-7ÌÌ. (1742727) ÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- ‚. fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙËı› ·fi ı¤ÛË ÎÏ¿‰Ô˘ È·ÙÚÒÓ ∂™À ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 1 ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‹, Û ·ÓÙ›ıÂÙË Â-
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÚÔÛʤ- ∫·ı·Úfi Î·È ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªfiÓÔ Ì ıËΠÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, Ú›ÙˆÛË, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› 2 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘.
ÚÂÈ 4 ›‰Ë Ì·Û¿˙ Û ¤Ó·!! Lux ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∞¶O§∞À™Δπ∫∂™ fiÌÔÚʘ, 20-22 ÂÙÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ~6943