Вы находитесь на странице: 1из 72

Δ∂Δ∞ƒΔ∏

21 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009
∂Àƒø 1,30

www.tanea.gr
¶O§Àøƒ∏
∫∞Δ∞£∂™∏ ΔOÀ
∂ºO¶§π™Δ∏ ™Δ∏¡
∞™ΔÀ¡Oªπ∞
ªÂÛfiÁÂÈ· Î·È Ê¿Ú̷η
ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂§.∞™.
™∂§π¢∂™ 12-13

¢›ÎË: πÛfiÙÈÌ· Ù· ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË «ÏËÚÒÓÂÈ» ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ


Ù˘¯›· ÎÔÏÂÁ›ˆÓ
∂ÏÏËÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ı¤ÙÂÈ ˙‹ÙËÌ· ·Î·‰Ë-
Ì·˚΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ.
™∂§π¢∞ 11
ŒÛÂÈÚ·Ó «ı·»
ŸÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¤˜
ıÂÚ›˙Ô˘Ó ÌÏfiη ¶ÂÙÚ›ÙÛÈ KÔÌÔÙËÓ‹
¶·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ
M·˘ÚÔÓ¤ÚÈ M¤ÛÙË
ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ ‚fî˜ X·ÏÎˉfiÓ· XÚ˘ÛÔ‡ÔÏË ª·Í›ÌÔ˘, ÙÚ¤¯Ô˘Ó
™ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÚÔÈÎÒÓ Î˘ÎÏÒÓˆÓ Ô˘ AÓÙ›ÁÔÓÔ˜
Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ οıÂ
¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· KÏÂȉ›
¡¤· KÂÚ‰‡ÏÈ·
ÁÈ· ̤ÙÚ·
‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. MÏfiη
T¤ÌË

Ã
™∂§π¢∞ 18 ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ – fi-
N›Î·È· ¶·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ ÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ
MÈÎÚÔı‹‚˜ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ – ÌÂÙ¤-
§·Ì›· ¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓË-
EÏ¿ÙÂÈ· ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
K¿ÛÙÚÔ
¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‰Úfi-
ÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·-
fi ÔÙ¤, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·-
ÓÈÎfi ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.

√ª√§√°∞ 5 ¢π™. ∂Àƒø


¶fiÛÔ Â›Ó·È ªÂ η¤ÏÔ 2,6%
∞ı‹Ó·- ¶Ï·Ù¿ÓÈ ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·
ÙÔ ÛˆÛÙfi ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·
ø˜ «Ì¿ıËÌ· ˙ˆ‹˜» ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
ÁÔÓ›˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ
Û 10 ÒÚ˜
™∂§π¢∂™ 7-9, 62-63
Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿.
™∂§π¢∞ 14
¶Ú¿ÛÈÓ· ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙÔ ™·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ¡ÙÈÙÚfiÈÙ ∂π¢π∫√
∂¡£∂Δ√

√ª¶∞ª∞

∏ ÂÏ›‰·
TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

ı· ÓÈ΋ÛÂÈ
√ ÁÈ·ÙÚfi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿... ÙÔÓ Êfi‚Ô
‚›ÓÙÂÔÁÎÂ˚Ì ¢ƒ√ª√§√°∂π ∞¶√Ãøƒ∏™∏ ∞¶√ Δ√ πƒ∞∫
T· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· οÓÔ˘Ó
ηÏfi ÛÙËÓ ˘Á›·, Û‡Ìʈӷ Ì ∫§∂π¡∂π Δ√ °∫√À∞¡Δ∞¡∞ª√
¤Ú¢Ó˜ Í¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ.
™∂§.10, 56-57 ∫∞π ƒπ¶∂™ ™∂§. 3 ¢π∞À§√À™ ª∂ √ª¶∞ª∞ æ∞á∂π ∏ ∞£∏¡∞
™∂§π¢∞ 16
2 Δ· ¡¤· Û 5
. / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009
E¶IME§EIA: £¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË «√π ∞¡∞°¡ø™Δ∂™ ƒøΔ√À¡»


Ì·˙› ÌÂ
[ ∫fiÛÌÔ˜ ]
ªπ∞ ¶√§ÀΔ∂§∏™
∂∫¢√™∏ / THE INDEPENDENT
Oπ °À¡∞π∫∂™ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È
Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ó·
οÓÔ˘Ó ‰›·ÈÙ·. ∂Âȉ‹ ›ӷÈ
‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó·
¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ fiÚÂÍË. O ÂÁΤʷÏfi˜
ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο.
O Steve Connor ·fi ÙÔÓ ΔÔÓ
«Independent»,
™∂§. 58. ¶¤ÙÚÔ Δ·ÙÔ‡ÏË
■ [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] ™Ù›ÏÙ ̛· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ
[ 20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ] ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞Ú牛·˜ ÛÙÔ e-mail
ªÏfiη interview@tanea.gr
∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, Î·È ‰Â›Ù ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙ· «¡∂∞»
∞Ï¿ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·: ∫¿ÔÙ ·Ó¤‚·ÈÓÂ Ô Î.
20 ™À§§∂∫Δπ∫∞ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ÛÙ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú – ÙÒÚ· Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ‡ (√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 30 ϤÍÂȘ)
·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔÓ Û‚¤ÚÎÔ.
§∂À∫øª∞Δ∞ ªÂ ÙÈÌ‹
æÀÃO§OÀ™π∞ Û˘ÓÈÛÙ¿
™À°Ãƒ√¡√π ¡ÂfiÎÔÔ˜
ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë
Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜

∂§§∏¡∂™ ∞§. μOÀ§°∞ƒ∏™: ∏


fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›ӷÈ
O ∂π™∞°°∂§∂∞™ ¡.
∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™,
™∂§. 1/19.
∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·
Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ʤÙÔ˜
(·‡ÍËÛË ∞∂¶ ÌfiÏȘ 0,2%).
∂π∫∞™Δπ∫√π ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂ-
ÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜
Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤-
Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ‰›Î˘
ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÕÏÂÍ ÛÙË μ¤ÚÔÈ·,
ΔO ÃÀ™Oª∞§§O ¢¤Ú·˜ Ì 140
·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ηٷÊı¿ÓÂÈ ·fi
∂ͤÏÈÍË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ‰ÂÈ ‰Âη¤ÓÙÂ
¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ,
√𠶃øΔ√¶√ƒ√π ÙÔÈÌË. OÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ- ˙‹ÙËÛ ӷ ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ∫Ôϯ›‰· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
Τ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ú·ÎÙÈο Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ªÂÓ¿ÎË Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ∏ ∂Ï›˙· ¶··‰¿ÎË ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË ÕÔ„Ë»,
Δ√À 20Ô‡ ∞πø¡∞ Î·È ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ̇ıÔ˜ ‹Ù·Ó πÛÙÔÚ›·. ™∂§. 6.
¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó¤· ¤Ú¢ӷ. ∏ ª·›ÚË ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜
¶ƒ√∞πƒ∂Δπ∫∞ ª∂ 2ú ∂¶π¶§∂√¡ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ- O ∫. ∫Ô˘ÎÔ˘Ì¿Î·˜, Oƒπ∑O¡Δ∂™, ∂¡∞ ∞§§O ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ù˘
ÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ- ™∂§. 15. ™∂§. 5/23. ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (;)
΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ÃÚÂÈ- Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·
¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ΔO £ƒÀ§π∫O Á·ÏÏÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Δ∞ ∑ø∞ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜
5, 6, 9, 21, 32 Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ «OÓÙÂfiÓ» Î·È Ô ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÈÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈο. ∂ȉÈο Ù· ˙Ò· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ˘. ªÔÚ› fiÔÈÔ˜
ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏ¢- ËıÔÔÈfi˜ ¡Ù·ÓÈ¤Ï OÙ¤ÈÁ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˘ÂÚıËÚ‡ÔÓÙ·È, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ı¤ÏÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹
Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ, Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ
494, 212, 689 OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ «™¯ÔÏ›Ԣ ËÏÈ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ¤Î·Ó ΈÏfiÙÛÂË ÎÈ fiÔÈÔÓ ¿ÚÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜. ∫·È
ÙÔ˘ £. ™·Ì·Ú¿, Á˘Ó·ÈÎÒÓ» ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘, Û ÔÌ¿‰· ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È ∫·Ó·‰ÒÓ ·›ÚÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ô Ã¿ÚÔ˜.
™∂§. 55. ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Ó ¶È¤Ú μÂÓÛ¿Ó. ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. O ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜ ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™,
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/26. ∏ ŒÏÂÓ· ¢. ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘ O ¶. ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™∂§. 60. ™∂§. 2/20.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏
∫·ÈÚfi˜
21
π∞¡√À∞ƒπ√À 2009
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
μÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈ- 12ÆC
[ ∞Àƒπ√ ]
ªÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô˜
[ ¶·Ú·Û΢‹ 23/1 ]
ΔÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·-
ª·Í›ÌÔ˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡, ¡ÂÔʇÙÔ˘, Á›‰Â˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·- Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÂÓÒ
∂˘ÁÂÓ›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ ÙÔ πfiÓÈÔ. OÈ ¿ÓÂÌÔÈ Ó¤Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Ò-
Û›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜
Ì ¤ÓÙ·ÛË ¤ˆ˜ Î·È 8 12ÆC 6 6 Ú˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂΉË-
ANATO§H H§IOY: 7.37 ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜
ªˆÊfiÚ ÙÔÈο. 6 ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔ-
¢Y™H H§IOY: 17.36 ÙÈ̤˜. ™Ù· ‰˘ÙÈ-
™ÂÏ‹ÓË 25 ËÌÂÚÒÓ ∞ΔΔπ∫∏ 7 ο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È 6 ÏÈο. ÕÓÂÌÔÈ ¤ÓÙ·Û˘ ¤-
¡ÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ- 16ÆC 6 ‚fiÚÂÈ· Ï›Á˜ 6 ˆ˜ 8 ªˆÊfiÚ ÛÙÔ πfiÓÈÔ
¢∞∫ΔÀ§π√™ ¯¤˜ ÂÓÒ ·˘ÍË̤ÓË Â›Ó·È Î·È 6 ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È 7 Î·È 9 ªˆÊfiÚ ÛÙÔ ∞È-
Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÚfiÛηÈÚ˘ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ- Á·›Ô.
ηٷÈÁ›‰·˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ 7 ¯¤˜. OÈ ¿ÓÂÌÔÈ 8
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·- Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ [ ™¿‚‚·ÙÔ 24/1 ]
fi 8 ¤ˆ˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏ- 7 ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ-
18ÆC 6 7 ÃÈfiÓÈ· ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο
™‹ÌÂÚ· Ù· ÌÔÓ¿ Û›Ô˘ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÎÔ› Ì ¤ÓÙ·ÛË
8 Î·È ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈ-
Ù· 7 ªˆÊfiÚ. 7 ¤ˆ˜ Î·È 9 8
·‡ÚÈÔ Ù· ˙˘Á¿ 17ÆC 8 Ë ¯ÒÚ·. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
£∂™™∞§O¡π∫∏ ªˆÊfiÚ.
7 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤-
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·- μÚÔ¯¤˜ Î·È Èı·ÓfiÙËÙ· η- 6 ÓÙÔÓ· ηٿ ÙfiÔ˘˜. ªÈ-
Ù·ÈÁ›‰·˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, 7 16ÆC 8
Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ- ÎÚ‹ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔ-
΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ‰È·Û΢‹ ·- ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ÎÚ·Û›·˜ Î·È ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ
fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈ-
‚Ú¿‰˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿ÓÂÌÔÈ ¤ˆ˜ 9 ªˆÊfiÚ.
ÛÙÔ˘˜ 12 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›- 6 18ÆC
Îfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·- 7
Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ô˘ Î·È ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÙÔÈο 7 ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘
ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ ªˆÊfiÚ. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N.¢.
3565/1956 Î·È 4254, 1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜
ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 68-69 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 71 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 7/49- 8/50 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 9/51 - 11/53 ñ SUDOKU Û. 70
3

EÏÏ¿‰·
ΔÂÙ¿ÚÙË [ ƒπ¶∂™ ]
21

∞ÏÏ·Á‹
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
2009

ΔO ÎÏ›ÛÈÌÔ, Û‹ÌÂÚ· ÎÈ fiÏ·˜, ÙÔ˘ ‰È·-


‚fiËÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘
[ ∂°ƒ∞æ∞¡ ] ÛÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿ÌÔ ı· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ
ÚÒÙ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì·.
ªπ∞ Ú¿ÍË Ô˘Û›·˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ
TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÌÈ· ηٿʈÚË ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ·Ó-
ıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ ηÈ
¶·ÓÙÂÏ‹˜ Ì›· Ú¿ÍË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ô
Ó¤Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‚ϤÂÈ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜
ªÔ˘Î¿Ï·˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘.
(Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙËÓ
ÂίÂÈÚ›·) ™Δ∏¡ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ-
Îfi˜. ¢ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜


ΔÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ó·
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË «Î·- Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÎÔÔÈ¿», «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜» Î·È «·Ú›Â˜» ÁÈ· ¯¿ÚË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÛÎÔÈÌfiÙË-
ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÔÈ ∏¶∞Ø ÙÔ ·ÔÛÔ‡Ó
·fi ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â- Ù·˜, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÔÚÚ›ÙÔ-
ÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·˘ÙÔÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È. ¶ÔÈ· ¿Ï- [ Δ√ ™Δπ°ª∞ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™ ] ÓÙ·˜ ˆ˜ „‡ÙÈÎÔ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·ÛÊ¿-
ÏË ¯ÒÚ· ˆÛÙfiÛÔ, ÏËÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÌÔ-
Ú› Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ‚¿Ó·˘Û· Î·È ‰È·Ú- ÏÂÈ· ‹ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
ÎÒ˜ ÙÔÓ O∏∂ Î·È Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Î¿ÔȘ
Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ș ÂÈÎÚ›ÛÂȘ; ¶ÔÈ· ¿ÏÏË
¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï‹ÙÙÂÈ (Ì ·-
ÂÚÔÏ¿Ó·, ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ Î·È ÔÏÂÌÈ-
ο) Û¯ÔÏ›·, Ù˙·ÌÈ¿, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ‰ËÌÔ-
¶Ï·ÓËٿگ˘ Δ∏¡ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚȤÁÚ·„ Ì ۷ʋ-
ÓÂÈ· ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï·›-
ÛÈÔ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛËÌ·›-
ÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›·, ÎÔÓ‚fiÈ ·ÓıÚˆÈ-
ÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ·ÏÏ¿
Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ›
Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ·Ì¿¯Ô˘˜, ‰‹ıÂÓ
ÂÂȉ‹ ÂΛ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó;
ΔÔ πÛÚ·‹Ï. ¶ÔÈ· ¿ÏÏË. ΔÔ πÛÚ·‹Ï Ô˘
ÔÓfiÌ·ÙÈ ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Û È-
ÛfiÙÈÌË ‚¿ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
ÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
‰ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î. ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ÌÈ· Â- ...ενώ τα μπλόκα κόβουν στα δύο την Ελλάδα ∫∞¡∂π™ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó ı·
ίÂÈÚ›·, ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·
ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ Èı·ÓfiÓ Û˘ÌʈÓË- ŒÓ· Ó¤Ô american dream ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ ∏¶∞. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ οÓÂÈ Ú¿ÍÂȘ fiÛ· ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ. ∫·È
̤ÓÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi. ∞˜ Ï¿‚ÂÈ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙÔ˘ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ›¯Â fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛfiÔ˘ ηÈ
ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏- ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Èη-
¶∞: ÌÈ· ¤ÎÎÏËÛË 540 πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ. ∞˜ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÈÚ‹ÓË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ¤-
ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÙ·Ó ÎÔ¿ÛÂÈ Ë ‚Ô˘‹ ÙˆÓ
·ÓËÁ‡ÚˆÓ: «∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Δ˘ μԇϷ˜ ∫¯·ÁÈ¿ ¯ÂÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹.
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ: Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜
44Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈ-
ÙÚfiÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ‚›·.
∫·Ïԇ̠ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÛÙ·-
Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ‚›·, Ó· ÌËÓ ÂÈ-
ÙÚ¤„ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘ η-
O ÙÂÈÒÓ, Ì ̛· ÔÌÈÏ›· ηٷÓÔËÙ‹ Î·È ·-
fi ÙÔÓ ÈÔ ·Ïfi ÔÏ›ÙË, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ
fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÚÔ-
∫∞π ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi ·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ, Ó·
‚¿ÏÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋
ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÁÂÚ·ÎÈÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘˜, Ô
ÛÙ¿ Ù˘, ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÁÔ-
ÙÔ¯‹˜, Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ï·Ó‹Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ı· ›ӷÈ


Ú¿˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÎÚ›-
ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· ›ӷÈ
ÛË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ôχ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜.
Û˘Ó¤ÓÔ¯Ë Û ·˘Ù¿...».
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÂÈÓ ¯Â›Ú· ÊÈÏ›·˜ ÛÙÔÓ ÌÔ˘-
ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÌÔÈ‚·›Ô ÛÂ- ™Δ∏¡ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ fï˜ Ô Î. OÌ¿Ì· Ùfi-
(«∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)
‚·ÛÌfi Î·È ·ÌÔÈ‚·›Ô Û˘ÌʤÚÔÓ ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.
ª¿ÏÈÛÙ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÓÈÛÂ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·-
ETO™ 63Ô
AP. ºY§§OY 19.338
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ ÌÂÛ·›Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ – ª·- ¬ OÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ‚ÔÌ- ÔÙÂÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ Û ۯ¤ÛË
Ú¿Î ÃÔ˘ÛÂ˝Ó OÌ¿Ì· – ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Â- ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ O∏∂
I¢PYTH™: ¢HM. §AM¶PAKH™
¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¢.™.: Ã. ¢HM. §AM¶PAKH™
ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô Ë Ô- ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Ú¤ÂÈ «Ó· ÏÔÁÔ- Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ªÔ˘˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ fi-
EK¢OTH™ - ¢IEY£YNTH™: ¶. π. ∫∞æ∏™
ÏÈÙÈ΋ ªÔ˘˜. ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘», ‰‹- ÏÔ˘˜ Ì·˜: ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ Â-
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™: B. °P. NIKO§O¶OY§O™ ™Δ∞ ¢ÀO ∂π¡∞π ¯ˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ¯ı˜ Î·È Ë ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘
¢IEY£YNTH™ ™YNTA•∏™: ∏§. ∫. ª∞Δ™π∫∞™ ∂ÏÏ¿‰·. OÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤ÛÙËÛ·Ó ÌÏfiη ÛÙÔ˘˜ ‰Úfi- Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηÈ
APXI™YNTAKTE™: ¡. §. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™
O∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ηٿ ÙËÓ Â›Û΄Ë
ÌÔ˘˜ – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û 18 ÛËÌ›· – Û ª·ÎÂ- Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤- Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÚÔ-
∂À∞°°. ™Δ. §π∞§π√ÀΔ∏™
™Δ∂º. ™Δ. Δ∑∞¡∞∫∏™ ‰ÔÓ›·, £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ∫Ú‹ÙË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜
fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ Â¿Ó Ë Î˘-
ÓË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. «¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤- ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› ÙÔ ÂÚÈ-
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË ∞.∂. ‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Ú¢ӷ Û ‚¿ıÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ı· Â·Ó·ÏËÊı› Ô-
‚¿ÏÏÔÓ.
¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢. §·ÌÚ¿Î˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™., ™Ù·‡ÚÔ˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ Á·Ï¿˙ÈÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ʤÚ- Ù¤», ÚfiÛıÂÛÂ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ- O™O ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜
¶. æ˘¯¿Ú˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.™. Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ Ú·ËÏÈÓÔ‡˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ «ÛηӉ·ÏÒ-
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¶. ∫·„‹˜, ̤ÏÔ˜ ¢.™., ™Ù. ¡¤˙˘, °ÂÓÈ-
ÓÂÈ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ÙÔÓ ¶Úˆı˘-
Îfi˜ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ¡. ¶ÂÊ¿Ó˘, °Â- Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÏÂ›Ù·È ‰ÂȘ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ». Ô ÚÒÙÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÙȘ ÙÂ-
ÓÈÎfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ¶¿ÓÔ˜ ™Ù. æ˘¯¿- ÙÒÚ· Ó· ıÂÚ›ÛÂÈ ÙȘ ı‡ÂÏϘ Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ô˘ ÙfiÓÈÛ Ì ٤-
Ú˘, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ æËÊÈ·ÎÒÓ ª¤ÛˆÓ, Δ. π. ∫Ô˘Ù·Ï›- «fiÏ· Ù· ÎÈÏ¿ fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿». ∏ Ã∞ƒπ§∞OÀ ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙË μÔ˘-
‰Ë˜, ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, π. ª¿ÓÔ˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢È-
∫∞Δ∞ Δ∞ ∞§§∞, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÌÂ- Ï‹ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ·ÔÏÔ- ÙÔÈ· ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘
ÔÈ΋Ûˆ˜
ÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ¶∞™O∫ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÁËı› ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔ- ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂ-
°ƒ∞º∂π∞: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, T.∫. 115 28, A£HNA Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. O ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ Ì›·˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È
Δ∏§∂ºø¡∞: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000
ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘- Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ó· ÚԂϤÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË 2,7% ͤÏÂÁÎÙË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ› Ù·
FAX: (211)36.58.301
INTERNET: http://www.tanea.gr Ï‹, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ô- Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ó· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ.
http://digital.tanea.gr ηχ„ÂÈ ÙË... Á‡ÌÓÈ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔ- ÛÙÔ 0,2%. Ãı˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰·Ó›-
e-mail: info@tanea.gr Ï›Ù¢Û˘ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ. £· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ Ì¿- ÛÙËΠ̠η¤ÏÔ 2,6% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ Îfi- ¡∞ ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó·
∫ø¢π∫√™ ∂§Δ∞: 1767 ÏÈÛÙ· ÙÔ ¶∞™O∫ fiÙÈ ›Ûˆ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÁÈ· ¤ÓÙ ¯Úfi-
ÚÔÙ›ÓÂÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÂÈ- ÓÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ó·
·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿
¶∞ƒ∞°ø°∏ & ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏:
ªULTIMEDIA ∞.∂. ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ‰ÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·!
¶ÂÚ› Êԇ̷˜ 4 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜
Ú¯ÈÛ· Ó· ηÓ›˙ˆ, ·ÏÏ’ fi¯È Û˘ÛÙË- [ E›·Ó ]
Õ Ì·ÙÈο, Û ËÏÈΛ· 16-17 ÂÙÒÓ.
Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ, ۯ‰fiÓ, Á‡-
Úˆ ÌÔ˘. ™ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi, ·ÁfiÚ·˙· ÎÈ ¤Ó· ÌÈ- ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜:
ª¿ÍÈÌÔ˜ ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜:
ÎÚfi ·Î¤ÙÔ, Ì ‰¤Î· ÙÛÈÁ¿Ú·. Δ· ‰¤Î· (Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ÁÈ· (Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢.,
ÙÛÈÁ¿Ú· ¤ÁÈÓ·Ó Â›ÎÔÛÈ fiÙ·Ó ¤È·Û· ‰Ô˘- (Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ∞ı‹Ó· 9,84, ÁÈ·
ÏÂÈ¿ ÛÙ· «¡∂∞» Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÔ˘Ó ·fi ÙȘ
ÙÔ ∫∫∂)
OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÛÙÔÓ ∞ı‹Ó· 9,84, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Úfiˆ-
11 ÙË Ó‡¯Ù· Ò˜ ÙȘ 6 ÙÔ Úˆ›. ∞˘Ùfi ÎÚ¿ÙË- «∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ıÏ›‚ÔÌ·È ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ·Ó ‹Ù·Ó Ô «Ï·Áfi˜» ÙÔ˘
Û ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÛÈ-
ÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ)
ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈ- ¶∞™O∫ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·
Á¿ÚˆÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. flÛÔ˘, ¤Ó· «¢ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ԇ-
Úˆ›, ‹Úı ÙÔ ¤ÌÊÚ·ÁÌ·. ∫È ·fi ÙËÓ ›‰È· Îfi ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜)
ÌÈ· ËÁÂÛ›· Ù ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·Ì·-
̤ڷ, ·˘Ù‹ Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· Ì ‰fiÛÂȘ ÎfiË- «∏ ۈ̷ÙÔ‰ÔÌ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ϥˆ fiÙÈ Â›Ì·È
Π̷¯·›ÚÈ. ηÙÒÙÂÚË ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô‡Ù ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜
ΔfiÙÂ, ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, Ô˘ ¤ÌÏÂÍ· ÙˆÓ ÂÚÈ- “Ï·Áfi˜” ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋». Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ
Ì ÙÔ «‚›ÙÛÈÔ», fiˆ˜ ϤÂÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ÛÙ¿Ûˆӻ. ÌÂ... ¶··Ó‰Ú¤Ô˘˜ Î·È ∞Ï·‚¿ÓÔ˘˜».
‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·. ¢ÂÓ Í¤Ú·ÌÂ. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ· Î·È ‰ÂÓ
ͤڷÌ fiÙÈ ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·È Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Âı·›ÓÔ˘Ó 3 ÂηÙÔÌ-
̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ! ∫·È ıˆÚÔ‡-
Û·Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì·ÁÎÈ¿ ÙÔ «Ó· η›Ì ¤Ó· ¿- [ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ] [ √ ͤÓÔ˜
ª ∞ Δ π ∂ ™ ÌÈ·
ÊÈÏÙÚÔ» ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ
ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ì·˜ Δ‡Ô˜ ]
¿ÚÂÛÂ. ÕÏψÛÙÂ, ηÈ
fiÏÔÈ ÔÈ ÁfiËÙ˜ ÙÔ˘
O ÃÚÔ˘ÙÛÒÊ ‹Ù·Ó ‚ÔÛÎfi˜! «∏ ÙÚ¿Â˙· Ô˘
ÛÈÓÂÌ¿, fiˆ˜ ‚Ϥ- η٤ÚÚ¢Û»
1969: «§O™ ∞¡Δ∑∂§§∂™: ∫·- THE TIMES
·Ì ÛÙȘ Ù·Èӛ˜, ‹-
Ù·Ó Û˘Ó¯Ҙ Ì’ ¤Ó· Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó Ù˘ ÂÈÛΤ„Â-
ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. Ò˜ ÙÔ˘ ÂȘ Ù· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ÃfiÏ-
¢ÂÓ Í¤Ú·Ì ÙfiÙÂ. Ï˘ÁÔ˘ÓÙ, Ô ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi˜ Úˆı˘-
¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·. ΔÒÚ· ͤ- Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¡. ÃÚÔ˘ÙÛÒÊ (ʈ-

EUROKINISSI / ∑ø¡Δ∞¡√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™


ΔÔ˘ Úˆ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·fi
Ùfi) ÚÔ¤‚Ë ÂȘ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·-
Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿-
§Â˘Ù¤ÚË ¶. Ê›·Ó... Î·È ÂȘ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÚfiÂ-
ÚÔ˘, Â› ‰ÂηÂٛ˜,
¶··‰fio˘ÏÔ˘ ¤ÁÈÓ· – ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ- ‰ÚÔ Ù˘ “ΔÔ˘¤ÓÙÈı ™¤ÓÙÛÔ˘Ú˘ ºÔÍ” Î. ™. ™ÎÔ‡-
ο – ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘. ∫·È Ú· ›ÂÓ: ∫‡ÚÈ ™ÎÔ‡Ú·... ÂÁÒ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÂÚÁ¿-
ÚÔÛ·ıÒ, ÎÈ ÂÁÒ, fiÔÙ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Â˘- ˙ˆÌ·È Ôχ ÌÈÎÚfi˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ˘ 15Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘
ηÈÚ›· ̤۷ ·fi ÙȘ «ª·ÙȤ˜» Ó· ÂÈÛË- ËÏÈΛ·˜ ÌÔ˘ ÂʇϷÙÙÔÓ Ù·˜ Á›‰·˜, Ù·˜ ·ÁÂÏ¿‰·˜
Ì·›Óˆ ÛÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Î·È Ù· Úfi‚·Ù· ηÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ ÎÙËÌ·ÙÈÒÓ. ∞ÎÔ-
«·ÏÎÔÏ›ÎÈ». £· ÂÙ‡¯ˆ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, οÙÈ; ÏÔ‡ıˆ˜ ÂÈÚÁ¿ÛıËÓ ÂȘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔÓ ·Ó‹ÎÔÓ ÂȘ
¶Ôχ ·ÌÊÈ‚¿Ïψ. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ›·, ÚÔ- °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÂȘ ÔÚ˘¯Â›ÔÓ ·Ó‹ÎÔÓ ÂȘ °¿ÏÏÔ˘˜
Û·ıÒ. °È·Ù› Î·È ¤Ó·Ó ¤ÛÙˆ ηÓÈÛÙ‹ Ó· ¬ ÕÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› «Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó» fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ «§Ô˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ
ηÈÙ·ÏÈÛÙ¿˜ Î·È ÂȘ ¯ËÌÈÎfiÓ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔÓ ·Ó‹-
οӈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈÓÔ – ¿ÏÏÔÈ ¿ÏÈ, fiÙ·Ó ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÚ·Â˙ÒÓ (‰Â‡ÙÂÚÔ
ÎÔÓ ÂȘ μ¤ÏÁÔ˘˜. ™‹ÌÂÚÔÓ ‰Â Â›Ì·È Úˆı˘Ô˘Ú- ̤ÚÔ˜)»
ÛÎÔ˘›‰È·, ı· ÎÔÈÌ¿Ì·È ÈÔ ‹Û˘¯Ô˜ ÙË
Áfi˜...». («Δ∞ ¡∂∞») Δ∏∂ INDEPENDENT
Ó‡¯Ù·.
¶Ò˜ ÌÔ˘ ’ÚıÂ, ¿ÏÈ, Ó· Ù· ‚¿Ïˆ Ì ÙÔ Î¿- OÈ Ó¤ÔÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ «∏ Ì·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı·
ÓÈÛÌ·; ªÂ Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ ¤Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘-
Ì· Ù˘ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜» (18/1, ŒÏÂÓ· ∫·- ƒ¿ÏÏ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 1978: «£ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛ·Ó
ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤·
·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÔ¯‹»
Ú·Ó¿ÙÛË). ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÌÔÛ›- ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (ʈÙfi) THE GUARDIAN
Â˘Ì·, «ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› 1963: «™Ô‚·Ú¿ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È
ηÓÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÂÙ‹ÛÈ· ηٷ- «∂.∂.: ∏ πÙ·Ï›· Û ‚·ı‡
‰È·ÊˆÓ›· ËÁ¤ÚıË Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜. OÈ
ӿψÛË 3.000 ÙÛÈÁ¿Ú· ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ» («∂Îfi- ÎfiÎÎÈÓÔ»
ÓÔÌÈÛÙ»). ∂ÈϤÔÓ, ηٿ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¿ÏÈÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ LA REPUBBLICA
OÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜, ÔÈ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·Ó·‰Â›- ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ 90% ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ fiψÓ
¯ıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÎfiÛÌÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÎÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ «∏ ΢‚¤ÚÓËÛË
ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Ì ÔÛÔÛÙfi 31,3%! Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ÙÔ
Î. °. ƒ¿ÏÏË (ʈÙfi), ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·Î¤ÙÔ
«øÚ·›Â˜» ÚˆÙȤ˜... ∞ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ¿ÏÏ·: ÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ·˘Ù‹Ó Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·... ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È Â‰ÚÒÓ ÁÈ· Ù·
ÂÚ›Ô˘ 15.000 Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ ÛÎÔ- ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ FDP»
ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ∏ ‰È¤ÓÂÍȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ οı DIE WELT
ÙÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ·ÚÚÒÛÙȘ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ∫·È ÂÏ¿¯È- ·Ó‰ÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÙÈ ‰È¢ıÂÙËı‹, Ô‡ÙÂ Î·È ·Ú¿Ù·ÍË... ›ӷÈ: ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋ ™.∫: (ÚfiÛÎÂÈÙ·È
«H ª¤ÚÎÂÏ ÚÔÂȉÔÔÈ›
ÛÙÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ Îfi‚Ô˘Ó: ÌfiÏȘ ¤- Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈο ÛÙÔ ∫∫∂): 10.818 „‹ÊÔ˘˜ Î·È 149 ¤‰Ú˜. ¶∞™¶ ÙÔ FDP Ì ·ÔÌfiÓˆÛË
Ó· 3,7%. ∫·È οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÔÔ›·Ó Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ (ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ¶∞™O∫): 9.911 „‹ÊÔÈ Î·È 128 ¤‰Ú˜. ÛÙËÓ ÕÓˆ μÔ˘Ï‹»
ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÒ: ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂΉ‹Ïˆ˜ η٤¯ÂÙ·È ‰È¿ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ∞ÁÒÓ·˜ (ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂ ÂÛ.): 6.762 - SUDDEUTSCHE ZEITUNG
ŒÏÏËÓ˜ ηÓÈÛÙ¤˜ (42,7%) ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂ- ÙËÓ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ 91. ¢∞¶-¡¢º∫ (ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·): 4.471 -
ÈÛÙËÌȷ΋ ÌfiÚʈÛË. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ‰ËÏ·- «∫Ú›ÛË, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙËÓ
‰‹, ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿- ÁÂÓÈÎˆÙ¤Ú·Ó 51. ¶¶™¶ (ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂ ª-§): 2.191 - 37. ∞∞™¶∂ ∂˘ÚÒË»
ı ÙfiÛÔ Ì’ ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ... (ŒÚ¢- ÛÙ¿ÛÈÓ ÙÔ˘ Î. (ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∂∫∫∂): 1.237 - 12. ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶ÔÚ›· CORRIERE DELLA SERA
∫·Ú·Ì·ÓÏ‹».
Ó· ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞-
ıËÓÒÓ). ÕÁÚÈ· ̈ڿ («Δ∞ ¡∂∞»)
(ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ∂¢∏∫): 826 - 8. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ:
773 - 16». («Δ∞ ¡∂∞»)
«ŒÊı·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘
OÌ¿Ì·»
ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ: ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› WASHINGTON POST
ηÓÈÛÙ¤˜ (36,9%) ÊÔ˘Ì¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ·Î¤-
ÙÔ (20 ÙÛÈÁ¿Ú·) ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ ¤Ó·
16,5% «Î·›ÂÈ» ‰‡Ô ·Î¤Ù·! ∫·È ÂÓÒ ·ÏÈ¿
ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ οÓÈ˙·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· («∂ÁÒ Â›Ì·È Ë Ó¤·
Á˘Ó·›Î· / Ô˘ ı· „ËÊ›˙ˆ Î·È ı· ηÓ›-
˙ˆ...», fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ÙÔ ÂÈıˆÚËÛÈ·Îfi
ÙÚ·ÁÔ‡‰È) Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Î·Ó›ÛÙÚȘ ηχ-
ÙÔ˘Ó ÙÔ 44,6% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·ÓÈ-
ÛÙÒÓ!
∫·È οÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô – ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ «ÎÔÌ-
Ì¿ÙÈ» Ù˘ ŒÏ. ∫·Ú·Ó¿ÙÛË: Ë ··ÁfiÚ¢ÛË
ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ›¯Â ˆ˜ ·-
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÌÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ
ηٿ 11%. ∫·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ë ··Áfi-
Ú¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ηʤ Î·È Ù·
Ì·Ú ı· ÛÒÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜: ¤Ó·˜
ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ (ËÏÈΛ·˜ 18-29 ¯ÚfiÓˆÓ) ÛÙ·-
Ì¿ÙËÛ ÙË «Êԇ̷», Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È
Ô ÃÚ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶˘ı·ÁfiÚ·. ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
/ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

[ ]
OÈ Î¿Ï˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘ ¶›Ù˜

O§∞ ∏Δ∞¡ ÛÙË̤ӷ. ªfiÓÔ Ë


ÁÂÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ. ΔÔ
ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜
›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤ÓÙ οÏ˜, Ì›·
ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·: ª·ÛÈ¿ÎÔ, ∫ÔÓÙfi, ∫·Ù’ ¢ı›·Ó
¢Ô‡Î·, μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË Î·È ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ. ∂›¯Â ÛÙËÓ ∫fiÏ·ÛË
Ù˘ÒÛÂÈ ¤ÓÙ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ·
∂π¡∞π ∏ ¶∂ƒπO¢O™ Ô˘
ηıÂÓfi˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı› ·fi ÙËÓ
ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·›ÓÂÈ ‚·-
·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ·Ú·ÔÌ‹ ÛÂ
ıÈ¿ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ. ∞ӷʤÚÔ-
¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰ÈÔ. ∂›¯Â
Ì·È ÛÙȘ ›Ù˜ Ô˘ Îfi‚Ô-
ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ∫·È Ù· ›¯Â
ÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· Ù˘
ÛÙ›ÏÂÈ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·.
∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜.
¶∂ƒπ¶Δø™∏ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ Ë ¡.¢. ÛÂ
„ËÊÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ÂÙ¤ıË ÔÙ¤. ∏ Û˘ÌÔϛ٢ÛË ΔO ™∞μμ∞ΔO ÏÔÈfiÓ ÎÔ-
‰ÂÓ ÙÔ ¿ÓÙÂ¯Â Î·È ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚fiÙ·Ó Ë ›Ù· ÙÔ˘ ¶∞™O∫
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ΔÔ ∫·Ï‡ÌÓÔ˘. °ÎÂÛÙ ÛÙ·Ú Ô
›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ Ô˘,
∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ
ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™O∫ ‹ Ô ™Àƒπ∑∞ ‹ ÙÔ ∫∫∂. º·›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó· Ù· ÛοӉ·-
fï˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· „‹ÊÈ˙Â Ô §∞O™ Ï· Ù˘ ¡.¢. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·-
ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ÎÚÔ·ÙÒÓ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫
O °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ ’ÛÙÚÈ„Â °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë˜. °˘Ú›-
ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔ-
∞ÀΔO ¢∂¡ ı· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜
Û˘Ó¤ÂȘ. Δ· ÎÔ˘ÎÈ¿ ÙÔ˘ §∞O™ ‰ÂÓ Ï›ÙË Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó·
ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó, ‚¤‚·È·, ÁÈ· Ó· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ›Ù· Î·È ÙÔ˘ Ϥ-
Û˘ÛÙ·ı› ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋. ∞ÏÏ¿ Ë – ÂÈ: «™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÂ, ¤ÛÙÂ
¿ÁÔÓË – „ËÊÔÊÔÚ›· ı· Â¤ÊÂÚ ÙËÓ
ΔÂٷ̤ÓË ÌÔ˘, ·Ó Ù· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ fi-
ÔÏ˘fiıËÙË ÁÈ· ÙË ¡.¢. ·Ú·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ï· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
¿Ó ÛÙËÓ ∫fiÏ·ÛË;». O ™Â-
˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ¶·Ú¿ ÙÔ
Δ∂Δ∞ª∂¡∏ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ¤ÁÓ„ η-
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ‰›·˘ÏÔÈ ÙÔ˘
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ù·Ê·ÙÈο.
∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Î·È Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘
OÌ¿‰· Ù˘ ¡.¢. °È· οı ¤Ó·Ó
Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ – ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ Ô §∞O™ „‹ÊÈÛÂ
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô˘ Ì‹Î ÛÙËÓ ∂¡ ¶ƒO∫∂πª∂¡ø, Ô ‰Úfi-
™Èԇʷ – Î·È Ì ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.
΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫fiÏ·ÛË ‰ÂÓ
Δπ ª∂§§∂π ÁÂÓ¤Ûı·È; ∏ ˘fiıÂÛË ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ. ∞·ÚÈıÌÒ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ηϤ˜
fiÙ·Ó Ï‹ÍÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ π£’ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë: Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ÚÔı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ÛοÓ-
¶ÂÚÈfi‰Ô˘. ◊ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÚfiˆÚ˜ ºÔ˘ÓÙԢΛ‰Ô˘, ∫·Ú·ÛÌ¿Ó˘, ‰·Ï·.
‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶¤ÓÙ ̋Ó˜ ˘ÔÌÔÓ‹ – §È¿ÛÎÔ˜, ∞‰Ú·¯Ù¿˜,
ÓËÛÙ›· Î·È ÚÔÛ¢¯‹ – ÁÈ· ÙÔ˘˜ μ·ÙÔ‰ÈÓÔ‡˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ˜
Ù˘ ¡.¢. ªfiÓË ÂÈÏÔ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌ·˙‡ÂÙ·È. ∞ıÒˆÛË
Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË. «∞Ó», ÌÔ˘
∂ÓÙ·ÙÈ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ÌÂÙ’ Â·›ÓˆÓ
ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ,
«Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù·
Δ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ÕÚË
π¢π∞πΔ∂ƒ∞ – Î·È ∞£øø£∏∫∂ Ë
ÌË ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ‹ ÌÔ˘ O Δ∂ø™ Î·È Ô Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÃÚ‡Û· ∞Ú¿Ô-
ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÈ Î·Ó¤Ó· ʈӋÂÓ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙË ¡.¢., «‰Èη›ˆ˜» – Â·ÊÒÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜. O ÕÚ˘ ÁÏÔ˘ ÛÙË ÁÓˆ-
ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÙfiÙ ÙÔ ı¤Ì· ÌÔÚ› Ó· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì fiÛÔ˘˜ ηٿ ÛÙ‹ ˘fiıÂÛË
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹». Ô πˆ¿ÓÓ˘ °È·ÓÓ¤Ï˘. ηÈÚÔ‡˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ, ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÎÔ-
∂ÎÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, Ô ™ËÌ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ê·ÓÙÈ΋˜ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛ˘ Ô
˘
‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Â˘ÚÂ‹˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô
˜
£∞ ∂π¡∞π ÔÈ μ·ÙÔ‰ÈÓÔ› ÛÙ· „ËÊÔ‰¤Ï- ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ˘fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ μ·Û›Ï˘ ¶
·-
ÙÈ· Ù˘ ¡.¢.; «ŸÛÔÈ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó ı· ›ӷȻ ¤Ó·˜ «·ÛÙfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜». μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶·È‰Â›·˜, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÕÚË Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜, ˙ËÙÒ-
ÌÔ˘ ϤÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¶ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Â›Û˘ Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÚˆÓÈο. «∂Ì›˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·...» ÌÔ˘ ϤÂÈ ÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· 1 ÂηÙÔÌ̇
-
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÊÈÏÈο ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÍ fiÛˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi ¤‰Ú·, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ÚÈÔ Â˘ÚÒ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË
.
ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋. ∫·È ÂΛ ÙÔ ∫∫∂ ‚Á¿˙ÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶ƒO∏°∂πΔ∞π, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ Ë ‰ÈηÛÙÈÎ

ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ «fiÛÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ Ù· ˘fiÏÔÈ¿ ÙÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ. ∂›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜». ÛÙȘ ηٷÓÔ̤˜. ÕÚ· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. °È·Ù›, ÎÚ
›-
ŸÏÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, Ì ̛· Èı·Ó‹ ÂÍ·›- ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÎÙfi˜. «¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô ÕÚ˘ ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi,
ÙÔ
ÚÂÛË: ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¢Ô‡Î·. ∞Ó Ë ¤¯ÂȘ ÙË ™ÔÊ›· ∫·Ï·ÓÙ˙¿ÎÔ˘ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÏË̤ÚÈ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂȉÔÎÈÌ¿˙Â
È
¡.¢. Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔÔÚÈṲ̂- ÌfiÓÈÌË ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ (ʈÙfi). ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ∞Ú¿
Ô-
ÌÂÈ ÔÙ¤ Ô °È·ÓÓ¤Ï˘ ÛÙËÓ ÁÏÔ˘ ÁÈ· ÛοӉ·Ï· ÛÙÔÓ
ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ‰‹-
‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ¶¤- ΢‚¤ÚÓËÛË» ÌÔ˘ ϤÓÂ. ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ ÌÔ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÊÔÚ
Ì‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ¶··ÁÂ-
-
ÙÚÔ˜ Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂• OÀ Î·È Ë ·ÎÚfi·ÛË °È·ÓÓ¤ÏË ·fi μπOπ ¶∞ƒ∞§§∏§Oπ: ÂÓÒ Ô ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘ ›ÓÂÈ Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘.
ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ·fi ÙËÓ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙËÓ ÔÔ›· οÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ, Ô ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ηÓfiÓÈÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ™Èԇʷ. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ÂÈ Ò˜ ı· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙÔ
¡.¢. ÛÙÔ ÀfiÏÔÈÔ O‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì¿Ù˙ÂÙ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘
∞ÙÙÈ΋˜. ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ô˘ ›¯Â ηÓÔÓ›ÛÂÈ Ô ªÈÛ¤Ï, ÒÛÙ ӷ
„˘¯ÔıÂÚ·›· Û ÔÏÏÔ‡˜. ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ·ÏÏÔ‡ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·... mikropolitikos @ dolnet.gr
6 °ÓÒÌË / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

[ ¶ƒ√μ√§∂π™ ]
[ ]

∂ÌÓ¤ÂÈ ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓfi˜


ÂÏ›‰· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘
ΔƒπΔ∏, 4 ¡√∂ªμƒπ√À 2008, 10
Ì.Ì. ™ÙÔ ¡Ù ªfiÈÓ, ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞˚fi‚·˜, ÛÙËÓ
·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ
O §∞™∞¡£∞ μπ∫ƒ∞ª∞Δ√À¡°∫∞, ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ηډȿ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÌÈ· ÁÂÓÓ·›Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¤ÁÚ·„ ÙË ÓÂÎÚÔÏÔÁ›·
ËÏÈÎȈ̤ÓË Ì·‡ÚË Á˘Ó·›Î·, ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ
ηıËψ̤ÓË Û ·Ó·ËÚÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ۠ÂÊËÌÂÚ›-
ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÎÏ·›ÂÈ ÌÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜ ‰Â˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘, ÙË «Sunday
·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· ÚÒÙ· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Leader» Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη. ∏ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔ-
ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ª·Ú¿Î Ï‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÁÈ·Ù›
OÌ¿Ì·. «¢ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ, ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ı· ¤ı·ÈÓ Â-
ÈÛÙ‡ˆ», ÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ÔÈ
Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ó· „Èı˘Ú›ÛÔ˘Ó.
Ë Á˘Ó·›Î·, Ù˘ ∞ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ηٷ‰›ÎË Ù˘ ÎÙËÓÒ‰Ô˘˜
ÔÔ›·˜ Ë ËÏÈΛ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÈΛӉ˘-
Î·È ÙÔ ÛηÌ̤ÓÔ Ó· ̤ÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ·ÛΛ οÔÈÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔ-
ÚfiÛˆÔ ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·. ™ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ Ô μÈÎÚ·-
Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ˆ˜ Ì·ÙÔ‡ÓÁη ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı›
Δ˘ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· – ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ,
∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›·˜ Ê˘ÏÂÙÈÎfi ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Î·È Â΂ȷÛÌÔ› – ηıÒ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·
¶ÂÏÒÓË ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È ·Ôηχ„Ô˘Ó Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘
peloni@dolnet.gr fi¯È ÌfiÓÔ... ΢‚¤ÚÓËÛ˘. «∫·È οı ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· ·Ú¿ Ó·
™Â ›ÛÌ· ÙˆÓ ΔÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·ÚˆÙËıÒ», ηٷϋÁÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. «Œ¯ˆ Á˘-
ÛÎÂÙÈÎÈÛÙÒÓ Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó·›Î· Î·È ÙÚ›· ηٷÏËÎÙÈο ·È‰È¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·-
ÌÂÁ¿ÏË ÊfiÚÙÈÛË Î·È ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ; OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÔ˘ ϤÓ fi¯È».
ÛÙË ÌÓ‹ÌË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜
ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
Ô˘ Û˘Ó¤ÚÂ˘Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ [ ΔƒπΔ∏ ∞¶√æ∏ ]
∫·ÈÙÒÏÈÔ ÁÈ· Ó·

∏ ∂˘ÚÒË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË


·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋
ÔÚΈÌÔÛ›·.
™Â ›ÛÌ· fiÛˆÓ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÓ
ˆ˜ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ÈÛÙÔÚÈ΋, Ô
OÌ¿Ì· ηٿÊÂÚ ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÌÈ·
‰È¯·Ṳ̂ÓË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·
Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ
ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Υπάρχουν κίνδυνοι πέρα από τις προβλέψεις που σκόρπισαν ανησυχία
ÂÚÈıÒÚÈÔ.
›Â Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ıËΠÙÔ 2007 Ì ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË 4%, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÎÙ›-

O
™Â ›ÛÌ· ÙˆÓ Î˘ÓÈÎÒÓ Ô˘ ϤÓÂ È ÓÂÒÙÂÚ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ
ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔη- ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ó¤· Âȉ›ӈÛË. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ·- ÌËÛË ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 3,4% ÙÔ 2008 Ì ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË
ÚÒÙÔ ∞ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ÏÔ‡Ó Â‡ÏÔÁË ·ÓËÛ˘¯›·. ∞Ó Â·ÏËı¢ıÔ‡Ó ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÛˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıË- ۯ‰fiÓ 3%. ∫·È ·˘Ùfi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË
ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙˆÓ ∏¶∞, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ʤÙÔ˜ ı· Î·Ó ‹‰Ë ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó Î·È ·ÏÏÔ‡. Û˘ÓÔÏÈο ı· ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 4%, ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯Ò-
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ηٿ 2% ۯ‰fiÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¿Ïψ- Ú˜ Ôχ ·Ú·¿Óˆ. ªÂ ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÈÎfiÓ· ÁÈ·
ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ¯·ıÔ‡Ó 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. £· ·- ÛÙ fiÙÈ ÔÈ Ôχ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ‰··ÓÒÓ
·˘Ùfi Ù˘. ӷο̄ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ (‚›· ÌÈÛ‹ ÌÔÓ¿‰·) ÙÔ 2010. ∞Ï- ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·- Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙÔ ÌÂÓ ÂÚ˘-
™Â ›ÛÌ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙˆÓ Ï¿ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿: ·fi 7,5% ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ӷʤÚÂ- ÛÈÓfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· 3,4% ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙÔ, ÙÔ ‰Â ÊÂ-
ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ, Ô ª. OÌ¿Ì· ‰ÂÓ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ 9,3% ʤÙÔ˜, Ù·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ ‰È¢ڇÓÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÙÔ- ÙÈÓfi 3,7% ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ∞Ó fï˜ ‰È·ÌÔÚʈı›
ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·, fiˆ˜ 10,2% ÙÔ 2010. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, ÛÙȘ ÚÔ- ΛˆÓ ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ÔÈ Â˘- Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚ·, Ì ÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı·
·¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. ‚Ϥ„ÂȘ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. O Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· οÏÂÛ ÙȘ ΢- ‰·Ó›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜;
¢ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù Ï¢Îfi˜ Ô‡Ù ٷ ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ùfi- ‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ OÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈ-
Ì·‡ÚÔ˜. O‡Ù ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ Ô‡Ù ӈÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, Ò- ÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹,
‰È¿ÊÔÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ·- ÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ‰È·- ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘ÓÔÏÈο fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂Ï-
Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘
ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Û 1% ÙÔ˘ Â˘Úˆ- ÊÔÚ¿˜. ∏ ¤ÎÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙËÓ ∂Ï- Ï¿‰· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-
ÌÈÎÚÔ‡, Ô‡ÙÂ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
·˚ÎÔ‡ ∞∂¶ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ¿ÏÏÔ Ï¿‰·, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË – Ì ·- ÓÙ·È Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤-
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰È¯·ÛÙÈÎfi˜,
0,5% ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Èڛ˜ „Ô˘Ó ÙËÓ Âȉ›ӈÛË. ∏ ÔÏÔ¤Ó· ‚·ı‡ÙÂÚË ¯ÚË-
·ÏÏ¿ ÂÓˆÙÈÎfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚ·›Ô˜,
·˘Ù¿ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ı· ‹- ■ Ì·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·Ú¿ ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰È-
·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙ‹˜. ¢ÂÓ ÔϤÌËÛ Δ˘ ∂Ï›˙·˜
ÛÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì, Ô‡Ù ÛÙÔ πÚ¿Î. ∂›Ó·È ¶··‰¿ÎË Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¢∏ªO™πO¡Oªπ∫∏ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ ÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı› ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 2,8% ʤÙÔ˜, ÂÚ›- fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô‰ËÁ›
·È‰› Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 47¿ÚˉˆÓ
Ô˘ Ìˉ¤Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘). ª·˙› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÏÂÁfi-
∏ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡- ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ (ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ
baby-boomers Ô˘ ›‰·Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ôχ ¢ڇÙÂÚ˘ ‰ËÌÔ- LSE μ›ÏÂÌ ªÔ‡ÈÙÂÚ .¯.) Ó· ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È (ÚÔ-
ÌÂÓÔ˘˜ «·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ¤˜», ÙËÓ Â›-
Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ¯Ô¿ÓË ÙÔ˘ ÙˆÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÛˆÚÈÓ‹) ÂıÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â-
‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÎÂ-
ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˙ÒÓ. ∏ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ
ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰··ÓÒÓ (ÁÈ· Ù· ıÂÛÈṲ̂ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο Âȉfi- ÓÙÚÈο ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ı· ÌÔ- ·Ó¿ÁÎË Ôχ ¢ڇÙÂÚ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·-
fiÙÈ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ӥ˜ Ì·Ù·, .¯.), Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔ- ڤ̂·Û˘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÎÂÓÙÚÈο ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›-
ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯‹Ì·
ÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÏËÊı›, fi¯È ·fi Ù· ¯·Ï·-
ÁÈÛÌÒÓ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰ÈÂÙ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â‰Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÏËÊı›, fi¯È ·fi Ù· ¯·-
¿ÛÚÔ/Ì·‡ÚÔ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿, ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∫·È ·Ó¿ÏÔÁ· ‰ÈÔÁÎÒÓÔ- Ú¿ Û˘ÓÙÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÚ¿ÙË Ï·Ú¿ Û˘ÓÙÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÚ¿ÙË. ∏ ‰ËÌÔ-
·ÏÏ¿ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡Ó ¤Í˘Ó˜ ÓÙ·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ÛÈÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ ӷ Û˘˙ËÙ›ٷÈ
ÔÏÈÙÈΤ˜. OÈ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ Ô- fiÛÙ·ÛË – ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·- ˆ˜ ·Ó·Áη›· Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·-
™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ χ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∂›Ó·È fï˜ Ú·ÎÙÈο ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË; ‰˘Ó·Ì›·˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ οÔÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ-
·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÏ›‰·. ∏ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¤Û· Û ‰¤Î· Â- æ˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ÁÈ· ÙË ¯Ò- ˙ÒÓ˘. (∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ÎÈÓ‰˘-
¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÚÈÍ ηٿ ‰˘fiÌÈÛÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ Â˘Úˆ- Ú· Ì·˜ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÛÙ·ÛÈÌfi- Ó‡ÂÈ. ∏ πÚÏ·Ó‰›·, Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌfiÏȘ 40%
ÚÔÛˆÈÎfi «I have a dream» ÂÓfi˜ ·˚Îfi ∞∂¶ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009-2010. ΔÔ ÈÔ ·ÓË- ÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ʤÙÔ˜ (·‡ÍËÛË ∞∂¶ ÌfiÏȘ ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¤Ú˘ÛÈ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ›
·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ÈÛÙfi˜ Û˘¯ËÙÈÎfi, ‰ÈfiÏÔ˘ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ì‹- 0,2%), ÂͤÏÈÍË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ‰ÂÈ ‰Âη¤ÓÙ ¯Úfi- 11% ÙÔ˘ ∞∂¶ ʤÙÔ˜, 13% ÙÔ 2010.)
Û ¤Ó· ¯ÚÒÌ· Î·È ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ÙËÓ ˆ˜ Î·È ÙÔ‡Ù˜ ‰È·„¢ÛıÔ‡Ó ·fi ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfi- ÓÈ· ÙÒÚ· Î·È Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÓÂÚ- Δ¤ÙÔȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Úˆ-
·Í›· ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÌÈ· Ê˘Ï‹. ◊Ù·Ó ÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. OÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ‰ÂÓ Á›·˜ (ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ 9% ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
ÙÔ «I have a dream» ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË. μ·Û›˙ÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤- 80.000 ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜), ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈ- Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó·
ÁÂÓÂÒÓ Ô˘ ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÛÂȘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂ- Ú‹ÛˆÓ, Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ï·ÙȤ˜ ηÙË- ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ
ͯÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Ù·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ·ÌÊ›- ÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÏÏ¿ ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÂÎÏ‹Û- ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ë Ê˘Ï‹ ‚ÔÏÔ fï˜ fiÛÔ ÙÔ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡- ÛÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ Ì ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·Ú·-
ηıfiÚÈ˙ ÎÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û· ÎÚ›ÛË. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈfi Ì·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÓÔ- ¤¯Ô˘Ì ʤÙÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 3,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿-
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ 3,5% Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹- ÏÔ˘Ì ¤Ú·.
ΔÔ ı¤Ì· Ù· ÙÚ·ÎÙÂÚ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌÔ˘˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 7

∂ȯ›ÚËÛË ÍÂ-ÌÏÔη-ÚÈÛÌ·
Συναγερμός στην κυβέρνηση που σπέρνει «θα» με στόχο να ανοίξει τα μπλόκα
∂Í·ÁÁÂϛ˜ ̤ÙÚˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÌÏfiη. O ÍÂÛËΈÌfi˜
ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÚÔηÏ› Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ· Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó·
ÎÏ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÙˆÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Á·Ï¿˙ÈÔÈ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¡·ÛfiÔ˘ÏÔ˜


nasopoulos@dolnet.gr O ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ù· «ı·»... ∂ȉÈÒÎÔ˘Ó
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÈ·

‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ¶Úˆı˘- «¢ÂÛ̇ÔÌ·È Ó· Â›Ì·È «£· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ «∞Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì -
Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÛˆÈο ·ÚÒÓ ÛÙȘ º¶∞ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ
˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ™ˆÙ.
÷Ù˙ËÁ¿ÎË Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤-
ÚËÛË Ì¤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ¶ÚÔ˜
ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Ú·ÁÌ·-
Ù‡ÛÂȘ (ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ)
ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜»
Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿
Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ·
ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ˘ÏÈο
∂§°∞, ÒÛÙ ÔÈ
·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ó·
ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¤Ó·
ÙËÓ OÈÎÔÓÔÌ›·
·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ë Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂ- ª∂Δø¶π∫∏ ™À°∫ƒ√À™∏ Ì ÙÔ ¶∞™O∫
∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È, ÛÂ
Û›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÁÈ· ÙËÓ OÈÎÔÓÔÌ›· ÂȉÈÒÎÂÈ ϤÔÓ Ë Î˘-
Ú›ÍÂÈ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ ÛÙ· ·- §¿ÚÈÛ· 3/3/2004 Ô ·ÁÚfiÙ˘ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙˆÛË
‚¤ÚÓËÛË, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi
ÁÚÔÙÈο ÌÏfiη Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰È¿ÏÔÁÔ 18% ÛÙÔ 8%» ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ó·
ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ·-
Ì ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÓÙÔη» ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ
ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘- ™Ù˘Ï›‰· 29/1/2004 ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ °.
§¿ÚÈÛ· 3/3/2004 ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

™ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÂÈηÏÔ‡ÌÂ-
O ¶ƒø£À¶OÀƒ°O™ ÓÔÈ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ¤-
¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË Ó· ¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó·
ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ì¤ÙÚ· ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂΛÓË ˆ˜ «˘‡ı˘-
ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÓË ‰‡Ó·ÌË» ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘. ™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ô Î. ∫·Ú·-
Ì·ÓÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û˘˙‹ÙËÛË
Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈ- ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ
ÛÙÈÎÔÔÈËı› ¤Ó· «·Î¤ÙÔ» ·ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈ-
ÈηÓÔÔÈ› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfi- ¯ÂÈÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô ÙËÓ ·-
Ù˜ Î·È ı· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ ¶∞™O∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙË-
∂›Ó·È Èı·Ófi Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÔÚ› ÁÈ· «Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·». ∂-
Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì ÙÔÓ Î. ÷-
ÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ηٿ ̤وÔ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÍȈ-
Ù˙ËÁ¿ÎË.
Ì·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙËÓ ÂÌ-
∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ¯ı˜ fi-
Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηÈ
ÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë
ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¤¯Ô˘Ó
΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÔȘ ·fi
ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜
Ï¿‚ÂÈ fiÏ· Ù· ÎÂÓÙÚÈο ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë.
ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂›Û˘, Û˘Ó¤‰Â·Ó ¿ÌÂÛ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Û¯Â-
·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. OÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ¿- ‰È·ÛÌfi Î·È Ì ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· Úfiˆ-
ÊËÓ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘. ÁÔÚ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘», ‰ÈÂ-
Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ó ÙȘ ÎÔÈ- Ù˘ ¿ÓÔÈ͢.
∫ÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó ¯ı˜ Ì‹Ó˘Û ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È Ô Á·Ï¿˙ÈÔ˜
ÓÔÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ™ÙÔ ‰›Ô Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¿ÓÙˆ˜, ‚Ú›ÛÎÔ-
fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË «‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. £. ∫ÔÎÎÈÓÔ‡Ï˘.
ÂÓÒ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÓÈ- ÓÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ó¤· Á·Ï¿˙È· ·ÓÙ¿ÚÙÈη.
Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤· ̤و·», ÂÓÒ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ Ë
Û¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›- ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‰È·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ÿ¯È ̤ÙÚ·-·ÛÈÚ›Ó˜ ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ·Î·Ú›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ‚·Ì- ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘˜ ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·- π. ª·ÓÒÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘-
‚¿ÎÈ, Ù· ‰ËÌËÙÚȷο, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, ÙÔ Ï¿‰È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ڤ̂·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· «·Û˘Ó¤ÂÈ·». ªÂ ÂÚÒÙËÛË
Î·È ÔÈ ‚ÚÒÛÈ̘ ÂÏȤ˜. Ú˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ÚÁÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈ- Î·È ÛÙ· ÌÏfiη, ·ÏÏ¿ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·- Ô˘ ηٿıÂÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔ-
ÛÙ¤˜ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙË ¡.¢. ηٷÁÁ¤Ï- ÁÚÔÙÒÓ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔ- ÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ˙ËÙ› ÙËÓ Â·Ó·-
∂Ì̤ۈ˜ ÏÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· «ÂÌ·ÈÁ- ÔÈ‹ÛÂˆÓ «ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ- ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ
«™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÏÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ìfi», ÂÓÒ Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ÚÔηÏ› ÙÚÈÁ- ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È fi¯È ̤ÙÚ·- 10.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·Á-
ϤÁÔÓÙ·È...», ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÚÔÂÍÔ- ÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË Á·Ï¿˙È· ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ OÌ¿‰·. ·ÛÈÚ›Ó˜». ¶ÔÏÏÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÁÂÏ̷ٛ˜ - ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË
ÊÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ∫·- ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·fi ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· fiÛˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÏ-
Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ª. ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˘, ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ó· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌ‹- Ù›Ô ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ¤-
Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¤Ì- Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó «Ï‡ÛÂȘ ÙÒ- ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Â›- ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, η-
ÌÂÛ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤- Ú·», ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ «¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚÔ- Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‚ÚÂı› Ë Î˘‚¤ÚÓË- ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ «¤Ù·Í»
ÓÔÓÙ·È Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛË ·ÓÙÈ̤وË Ì ÌÈ· ¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙȘ ¤-
Ì Ӥ˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È Ë ·fiÁÓˆÛË Â›Ó·È Î·Îfi˜ Û‡Ì- Ô˘ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Î¿ı ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ۯ‰ȷ- ¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹.
¯Ú¤Ë Î·È ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Û ÂȉÈ- ‚Ô˘ÏÔ˜». «∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ôχ ÁÚ‹- ÛÌfi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.

[ ∞πê∂™ ]

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·... ÂÓÔ¯‹˜
∂Ã∂π ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ fiÙÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·Ó- ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÈ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ›ıÂÈ ϤÔÓ Ô‡Ù ӋÈÔ. ¡· Ï¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ›ÛÂÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙȘ
Ï‹˜ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› Ì ÙÔ ÒÚ· Ù˘ – Û Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯Ë- Ù· Ú›ÍÂÈ Û ÈÔ... ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·fi ÔÏϤ˜ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ ¢ı‡Ó˜
¶∞™O∫ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÈ- ÁÒÓ – Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶Ò˜ ı· ÙÔ ’21 Î·È ÌÂÙ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ «Ï¤ÂÈ», ÁÈ·- Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È·Ù›
ÎÔÓÔÌ›·˜. Œ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·Ù› Ë Úˆ- ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¿ıÏÈ· ηٿ- Ù› ÌfiÓÔ ÁÈ· Á¤ÏÈ· ›ӷÈ. ÕÚ·; ∂‰Ò Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ˘˜
ÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ- ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔ- ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ: Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ˙‹ÙË- Ôϛ٘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ-
ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘
ο ÌÈ·˜ ΛÓËÛ˘ ÂÓÔ¯‹˜. ∫¿ÓÂÈ fi,ÙÈ Û˘- Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· Ù· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ¶∞™O∫, Û ÙË Û˘˙‹ÙËÛË fi¯È ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÏÔ˘ı‹ıËΠ·˘Ù¿ Ù· 5 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÃÚ. ¶··-
Ó‹ıˆ˜ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜: Â- fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ∞ÏÔÁÔ- ÛÔ‚·Ú‹, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆÊ¤- ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, ·ÏÏ¿ ηÈ
¯Ú‹ÛÙÔ˘
ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ÛÎÔ‡Ê˘, ‰ÂÓ «Ï¤ÂÈ» È·. O ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÏÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ÔÈ- ‰È΋ ÙÔ˘! ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹-
gpapachristos@dolnet.gr
μ‚·›ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· Ô˘ «ÊÔÚ¤ıËλ Ôχ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ∞Ï- Ù·Ó – Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÁÈ· fiÛÔ ·ÎfiÌË...
8 ΔÔ ı¤Ì· Ù· ÙÚ·ÎÙÂÚ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌÔ˘˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

™Ù· ‰‡Ô Ë ∂ÏÏ¿‰·


Μαζική κάθοδος των αγροτών σε 19 «οδοφράγματα» στο εθνικό δίκτυο
°È· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ
·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 19 ÛËÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜,
Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ◊‰Ë, ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 10 ÒÚ˜.

MÏ·Î¿Ô˘Ù ·fi Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÌÏfiη ¶ÂÙÚ›ÙÛÈ ™ÂÚÚÒÓ


(MÏfiÎÔ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
KfiÌ‚Ô˜ N¤ˆÓ ∫ÂÚ‰˘Ï›ˆÓ
- ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ·, ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο Û‡ÓÔÚ·)
70 TPAKTEP (¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
·fi ÙȘ 2 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 Ì.Ì).
KfiÌ‚Ô˜ ¡. ÷ÏÎˉfiÓ·˜ KfiÌ‚Ô˜ M·˘ÚÔÓÂÚ›Ô˘ 200 TPAKTEP EKTPO¶H ̤ۈ ∞ÛÚÔ‚¿ÏÙ·˜,
(∂ıÓÈ΋ O‰fi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - Œ‰ÂÛÛ·˜) (∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – ¢Ô˚Ú¿Ó˘) ¢ÈÂÎfiË Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÚ›Ô˘ 35 ÏÂÙÒÓ.
80 TPAKTEP ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi 60 TPAKTEP ÌÂıÔÚÈ·Îfi ÛÙ·ıÌfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˜.
ÙȘ 8.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 9.30 .Ì. EKTPO¶H
(·Ú¿Î·Ì„Ë Ì¤Ûˆ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Ì ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÎfiË ·fi ÙȘ 3 ̤¯ÚÈ ∂ÁÓ·Ù›· - ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 15 - 25 ÏÂÙ¿). ÙȘ 4 Ì.Ì. (·Ú¿Î·Ì„Ë Ì¤Ûˆ ¡¤·˜
¢Â‡ÙÂÚÔ ÌÏfiÎÔ Ì 70 ÙÚ·ÎÙ¤Ú ˘¿Ú¯ÂÈ ™¿ÓÙ·˜ - ∫·Ì¿ÓË, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi E›ÛÔ‰Ô˜ 200 TPAKTEP ÁÈ· Ì›· ÒÚ·
ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ ·fi Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿. KÔÌÔÙËÓ‹˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ¯ı˜ ÙÔ
10 ̤¯ÚÈ 20 ÏÂÙ¿, ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·). (EÁÓ·Ù›·)
¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË
AÓÙÈÁfiÓÔ˘ KfiÌ‚Ô˜ M¤ÛÙ˘ (EÁÓ·Ù›·)
EıÓÈ΋ O‰fi˜ ºÏÒÚÈÓ·˜ KÏÂȉ› HÌ·ı›·˜
- Œ‰ÂÛÛ·˜ (475Ô ¯ÏÌ. E.O. AıËÓÒÓ Δ¤ÌË
- £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢)
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.500 TPAKTEP
¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· EKTPO¶H
H TÚÔ¯·›· ÂÎÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ EKTPO¶H
(48Ô ¯ÏÌ. E.O. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ -
ºÏÒÚÈÓ·˜ - ™¤Ú‚ÈÎË °¤Ê˘Ú·) ∫fiÌ‚Ô˜ ¡›Î·È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË I.X. ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ ∞ÁÈ¿˜ -
NfiÙÈ· EÏÏ¿‰· ̤ۈ Ù˘ ∞ÁÈÔοÌÔ˜ - ·Ú¿ÏÈ· §¿ÚÈÛ·˜ - ƒ·„¿ÓË.
50 TPAKTEP 700 TPAKTEP ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ EÁÓ·Ù›·˜ ·fi B¤ÚÔÈ· - ¶ÂÚ›Ô˘ 2 ÒÚ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
∫·Ú‰›ÙÛ·. ΔÔ ÌÏfiÎÔ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó KÔ˙¿ÓË - §¿ÚÈÛ· ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∫fiÌ‚Ô˜ §·Ì›·˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÚfiÙ˜ ·fi Ù· ΔڛηϷ.
ºOPTH°A ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ
(210Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) EKTPO¶H ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ
450 TPAKTEP ·fi ·ÁÚfiÙ˜ ∏ ÂÎÙÚÔ‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ - ∫Ô˙¿Ó˘ ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.
Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÔÌÔÎÔ‡. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ - ¶·Ï·È¿ EıÓÈ΋ MÏfiη
§¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘ - ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ ‹ ¶¿Óˆ ·fi 2 ÒÚ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË
EKTPO¶H ·fi ∫ÈÏÂÏ¤Ú - ¶·Ï·È¿ EıÓÈ΋ - ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∞fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¶·Ú·ÙÂÙ·Á̤ӷ
¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ. Ÿˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ EıÓÈ΋˜ ÙÚ·ÎÙ¤Ú Δ¤ÌË, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ı· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· Ù· π.Ã. fiÛÔ
¶ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË
ÚÔ˜ §·Ì›·, ªÔÛ¯Ô¯ÒÚÈ, ∏Ú¿ÎÏÂÈ·, ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘
¢·Ì¿ÛÙ·, ÂÓÒ Ë N¤· EıÓÈ΋ O‰fi˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 10 οı Úˆ›.
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ
ªÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶·Ï·È¿ ∂ıÓÈ΋ MÈÎÚÔı‹‚˜
∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜
(ÌÂٷ͇ ¢·‡ÏÂÈ·˜ Î·È 700 TPAKTEP ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ù·
∂Ï¿ÙÂÈ·˜) º¿ÚÛ·Ï·.
150 TPAKTEP ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi EKTPO¶H ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ
∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - μfiÏÔ˘ - ¶·Ï·È¿˜ EıÓÈ΋˜ O‰Ô‡
ÙË §ÔÎÚ›‰· Î·È ÙË μÔȈٛ·.
μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ˜ ¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ Î·È
EKTPO¶H °˘ÚÙÒÓË.
ŸÛÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¶ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË
·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
‰È·‰ÚÔÌ‹ £‹‚· - §È‚·‰ÂÈ¿ -
∞Ú¿¯Ô‚· - ¢ÂÏÊÔ› - ÕÌÊÈÛÛ· ∫¿ÛÙÚÔ μÔȈٛ·˜
- °Ú·‚È¿ - §·Ì›·. ÷ÓÈ¿ (110Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢)
(£¤ÛË ¶Ï·Ù¿ÓÈ ™Ô‡‰·˜) 400 TPAKTEP ·fi μÔȈٛ· (μ¿ÁÈ·,
800 A°POTIKA OÚ¯ÔÌÂÓfi˜, §È‚·‰ÂÈ¿).
EKTPO¶H EKTPO¶H
∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÌÂٷ͇ ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜
∏Ú·ÎÏ›Ԣ - ÷ӛˆÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi OÚ¯ÔÌÂÓfi (ÂÎÙÚÔ‹ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô
Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, £Ë‚ÒÓ ÚÔ˜ OÚ¯ÔÌÂÓfi - ¶·Ï·È¿ EıÓÈ΋
·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Ë - ¢·‡ÏÂÈ·), fiÔ˘ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ
EıÓÈ΋ O‰fi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÏfiÎÔ.
ª›· ÒÚ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË
M›· ÂÈϤÔÓ ÒÚ· ÁÈ·
ÙÔ Ù·Í›‰È
ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ı‹Ó·- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
(··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 3 ·ÓÙ› ÁÈ·
2 ÒÚ˜)
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ
°¤Ê˘Ú· ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·˜
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 A°POTIKA
∞ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÏfiÎÔ
η٤Ϸ‚·Ó ·fi ÙȘ
3 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ.
ΔÔ ı¤Ì· Ù· ÙÚ·ÎÙÂÚ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌÔ˘˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 9

«¢ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ «OÈ ÙÈ̤˜ ηÙÚ·Î˘Ï¿Ó»


Ô‡Ù ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜» «⁄ÛÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ¶∞™O∫ „Ëʛ۷Ì ÙË ¡.¢. ÁÈ· “ηχÙÂ-
Ú˜ ̤Ú˜”. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌÂÙ¿ χ˘ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÙÔ
«∂›Ì·È ·ÁÚfiÙ˘ ·fi 20 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÒÚ· ÛÙ· 38 ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ¡.¢. ‹Ù·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù·Ì¤Ï·˜
ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÈ Ó· οӈ; ªÂ ÚÒÙËÛ ηÓ›˜ Ò˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Û ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘-
Ù· ‚Á¿˙ˆ ¤Ú· fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î·Ï‡Ùˆ Û‹ÌÂÚ· Ô‡Ù Í˘. ¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Ë Ù·Ì¤Ï· “˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫·ÙÂ-
ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜; ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ô ÍÂÛËΈ- ‰¿ÊÈÛ˘”. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· È-
Ìfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÂÍ·Ú- ηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Ô˘ ϤÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Â›-
ًو˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂӉȷʤ- Ó·È ÛˆÛÙ¿ Î·È ‰›Î·È·. OÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈ-
ÚÔÓ, Ù›ÔÙ·. ∞Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ó¿ ηÙÚ·Î˘Ï¿ÓÂ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¯Ú˘ÛÔÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù·
ı¿Ï·ÛÛ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó – ¤ÛÙˆ Ì ÌÈÎÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·. ª·˜ ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ÙÔ
¤ÚÁ· – Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÔÛfiÙËÙ˜. 2013; ¶¿ÏÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· ı· ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ
∞ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ‰ÈÛÂη- ı· ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘ÌÂ... ¶Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿-
ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶¿ÙÚÔÎÏÔ˜ ÙÔ˜;», ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙ· «¡∂∞» Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ô˘-
∫ˆÛÙÔ‡Ï˘, 38 ÂÙÒÓ, ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÏÈÒÙ˘, 36 ÂÙÒÓ, ·fi ÙË Ã¿ÏÎË §¿ÚÈÛ·˜

«◊Úı·Ì ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ì»


Χωρίς κομματική καθοδήγηση κατέβηκαν οι αγρότες στα μπλόκα
ΔË «ÌÂÁ¿ÏË ¤ÍÔ‰Ô» ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ: ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜
Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÎÔÓ‚fiÈ Î·È ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· Δ¤ÌË. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÚÒÙ· ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ›¯·Ó ‹‰Ë Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· ‰Èfi‰È· Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¤ÎÏÂÈÓÂ,
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¯›ÏÈ· ‰È·ÎfiÛÈ· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ O‰fi Û ÌÈ· ÔÌ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ ‰Âη¤ÓÙ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
°ÈÒÚÁÔ˜ ÿÙÛÈÔ˜
°ÈÒÚÁÔ˜ μÔ˘Ó¿ÙÛÔ˜
«∏ ÎÚ›ÛË ¯Ù˘¿ÂÈ
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ï·ÌÈÒÙ˘ Î·È Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο»
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÒÓÛÙ·˜
™ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·
ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙ· Δ¤ÌË, ηϷÌÔÎÈÔ‡ Â¤Ó‰˘Û Ô

∏ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô-


˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘
42¯ÚÔÓÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢Â‰¤˜
·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. §fiÁˆ
Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ
Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ 18 ¬ «∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ‰Úfi-
ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û fiÏ· Ù·
ÌÏfiη Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ηٿ Ì‹- ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi ·fi 28 Ô˘ Ù· ÌÔ ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ‰ÂÓ
ÎÔ˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ O‰ÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô‡ÏËÛ ¤Ú˘ÛÈ. ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈ‚ÈÒ-
ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈ- ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, Ì 3 ·Ó‹ÏÈη ÛÔ˘ÌÂ. ¶‹Ú·Ì ˘Ô-
ÛÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ‹‰Ë ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹- ·È‰È¿, ηÏÏÈÂÚÁ› Á‡Úˆ ÛÙ· Û¯¤ÛÂȘ, ˙ԇ̠ÙËÓ Â-
ÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ Ù˘ 350 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÁηٿÏÂÈ„Ë. Δ· ¤ÍÔ‰¿
Ù· 320 ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ηÈ
■ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜.
˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ¤¯Ô˘Ó Â-
Ÿˆ˜ ϤÂÈ, ›ÛÙ„ fiÙÈ Ë
ª∂°∞§∏ «∂•O¢O™» ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯ÂÈ
ÎÙÔÍ¢ı›, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤-
¶·Ï·ÈÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ‰È·„‡ÛÙËÎÂ. ¯Ô˘Ì ӷ Ù· ÏËÚÒ-
«¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÓÔ˘ÌÂ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁ-
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ì·˙ÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi
ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ì‹ ÙÔ Ï¿‰È ¤ÂÛ ο-
ÂΛӘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ’95-’97 ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ¤ÂÛ·Ó Ùˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ¢ÚÒ,
Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·Ù¿ Ù· ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο
ÂÚÈfi‰Ô˘ ’95-’97. Δ· ÌÏfiη ÙˆÓ 70% Î·È 80%, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ÂÓ Ô˘ÏÈÔ‡-
£ÂÛÛ·ÏÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ÓÙ·È. OÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜
Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÛÙ· Δ¤ÌË fiÛÔ Î·È ÙË 15% Ì 20%, οÙÈ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó»,
¡›Î·È· Î·È ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ì ÙËÓ Î·È Ì ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË», ϤÂÈ Ô ∫. °‡·Ú˘ ·fi
οıÔ‰Ô Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÷ÓÈ¿
Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi Ù·
ΔڛηϷ Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ‰Ò-
ÛÔ˘Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» Û‹ÌÂÚ·. ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ Û‹ÌÂÚ· – «ÙÔ 70% Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·- ÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘
ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ̤۷ Û ̛· ÌfiÏȘ ¯ÚÔ- Ú·ÁˆÁ‹˜ ηϷÌÔÎÈÔ‡ Î·È ÙÔ 60% ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂ-
∂’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÓÈ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ô‡ÏËÙÔ Î·È Á¿Ï·, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Ô-
™ÙË ºıÈÒÙȉ· Î·È ÙË μÔȈٛ·, ÌÂÈÒıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 50%, ÂÓÒ Ù·˘- ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›, ÂÓÒ Ï˘Ù¤ÏÂÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂ-
fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ùfi¯ÚÔÓ· ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘- ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌÂÈÒıËÎ Û˘.
Ôχ ÈÛ¯˘Ú¿ ÌÏfiη, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Í‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·- ηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007. ΔËÓ ∫·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË fï˜ Ë Û˘ÌÌÂ-
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·- Ú·ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó Ì¿ÏÈ- ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ, ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ-
Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Â’ ·fiÚÈ- ÛÙ· ¯ı˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìfi- «ÓÈÁ̤ÓÔÈ» ÛÙ· ¯Ú¤Ë ·fi Ù· ‰¿- ‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô-
ÛÙÔÓ, ÂÓÒ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÚ·- ÓÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ·‰È¿ıÂÙ· ÓÂÈ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î›Â˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. Œˆ˜ ·ÚÁ¿
ÎÙ¤Ú ¤ÊÂÚ·Ó ÌfiÓÔ Ì·‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ- ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ú¤ÌÂÓ ˘fi η- ¬ «ªÂ 2 ¢ÚÒ ÙÔ Ï¿-
Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂- ÚÔ‡Ó Ó· Û›ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ·- ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ù¿ÏË„Ë ·fi ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰Úfi-
‰È, ÙÈ Ó· ÚˆÙÔÏËÚÒ-
ÓÔÈ Û Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜, ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ Î·È ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó fi- ÌÈÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏË-
Ú¿ÛÈÓÔ˘˜, ·Ú¿ fiÏÔÈ Ì·˙›. ÷ڷ- ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÛÔÚ¿˜. ÛÔ fiÛÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ï· Ì ٷ ÌÏfiη Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈ- ÛÔ˘Ì – Ù· ÏÈ¿ÛÌ·-
ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ- Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÌfi Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ù·, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο; Œ¯ˆ
¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘- ™ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜». O‰fi ÷ӛˆÓ - ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÔÈ ·ÁÚfi- ¤Ó· ·È‰› Î·È ÛΤÊÙÔ-
ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î. £·Ó¿ÛË Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿- ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ Û˘Ó- Ù˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ì·È Ò˜ ı· ÙÔ ˙‹Ûˆ.
∫ÔÎÎÈÓÔ‡ÏË ÛÙ· Δ¤ÌË: «μ·Ú¤ıË- ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ª·ÎÂ- ‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ¢OÀ ÙˆÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› ‰ÂÓ ÙÔÏ-
η Ó· ·ÎÔ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ‰›ÎÈÔ Î·È Ô- ‰ÔÓ›·. Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·È- ÷ӛˆÓ Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÔ˚fi- ÌÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ», ϤÂÈ Ô
Ù¤ Ó· ÌË Ì ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó. ∞Ó ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÌÏfiη Û ÔÏϤ˜ Â- ÚÈÛÌÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË «¡¤· OÌÔ- ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÛÛ›ÙÈ· ·fiÚˆÓ. ¡¤· ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÏÂ˘Ú¿Î˘, ·-
Ì˘·Ïfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·˜ ÎÈÓËı› ÁÚ‹- ÚÈÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·¤- ÛÔÓ‰›·» Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛȯ›Ù·˜ ·fi ÌÏfiη Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ- ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ·-
ÁÔÚ·». ÎÏÂÈ·Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· – fiˆ˜ ı· ÙÔ ÌÏfiÎÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÷ÏÎˉfiÓ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙË fi Ù· ÷ÓÈ¿
OÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÈ- £Ú¿ÎË.
10 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ƒ›¯ÓÔ˘Ó Á¤Ê˘Ú˜ Û OÌ¿Ì·


¶∞™O∫

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ
„›¯Ô˘Ï·
ÛÙÔ˘˜
Προσπάθεια της κυβέρνησης να αναθερμάνει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις Ôϛ٘,
∂ȯ›ÚËÛË ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÏfiÁˆ ·¯˘Ï¤˜
ÙÔ˘ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì ÙË ªfiÛ¯· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÈ·
Û ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì·.
ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË
ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
¿ÏÈÛÙ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔÛ·ı› ‹-

ª
ª·Ú›· ¡Ù·ÏÈ¿ÓË
‰Ë Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈ- ¬ ÛϷÚÈ - ¡ÙfiÚ·. ∏
ÁÎÙÔÓ Ì ÙË Ó¤· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ¶·Ú’ ¯ËÌ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Δ™π°∫√À¡π∫∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜
fiÙÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ë ·- ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿... ¤ÍÙÚ· Ï·Ú-
ÌÂÚÈηÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ
ÎÚ›ÓÂÙ·È Ôχ ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘-
ÛÂȘ, ÙÔ Î‡Ì· ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‹, ·Ó ηÈ
Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ˘- ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂-
ÂÚ‰‡Ó·Ì˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙË ÙËÓ ∞ı‹Ó·.
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î. ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
π‰È·›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈÔ˘˜ «¤- ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó fiÛÔ˘˜
ÙÚÈÓÔ˘˜» Ì‹Ó˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ- ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒ-
Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜
■ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È Ì¤Û· Û 50 Ë̤Ú˜!
Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ Ì Â-
¢π¶§øª∞Δπ∫∂™ ¶∏°∂™ EKTIMOYN Ì ‚¿ÛË Ù·
ÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÚÔ˜
fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ Δ˙. ª¿ÈÓÙÂÓ, Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ηÈ
ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô ‚Ô˘-
fi¯È ÙȘ ÚÔÛˆ- ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ¡Ù›-
Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙȘ ÂÏÏË- ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜, ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜
ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ıÂÛÌÔ-
Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ô- ÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ˆ˜ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ¤- ı¤ÙËÛ «ÌÂ Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘-
Τ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi, ·Ï- fiÙÂ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Û˘- ¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¤- ۛ˜» ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ıË-
Ï¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∞ı‹Ó·˜ - Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ÔÌfiÏÔÁfi Ù˘ ÛϷÚÈ ∫Ï›- ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·- Ù›·˜ Ù˘, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı·
ªfiÛ¯·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÂͤÊÚ·Û ·- ÓÙÔÓ Î·È Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ı¤Ú- Îfi. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Â›- ÂȉÈο˙Ô˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË
ÓÔÈÎÙ¿ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ù˘, Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ıˆÚ› Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞Ù- ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ÂÚ›-
Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÚfiÙËÙ· ÛÙȘ Û¯¤- Ï·ÓÙÈÎÔ‡. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ηıÒ˜ ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘
ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «Î·Ï‹ ¯ËÌ›·» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, ·Ó Î·È Î·È Ë Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ – ¤ÛÙˆ Ù˘È΋˜ – Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ËÌÂ-
‰Â, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ô˘ ÔÈ Ù·- ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÎÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì·. ÚÒÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ο-
Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È fi¯È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÔÈ·˜ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â- Û¯¤ÛÂȘ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁοıÈ Ë ‚›˙· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, «ÂÈÛÚ¿Ù-
·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙȘ Â- ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎÂ- ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ Ôχ
Èı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈ- Ê·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ù˘ ÙÂ- ȤÛÂȘ ·fi ÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· Â-
Ô˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÏÂ˘Ù·›· Ù·Í›‰È· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ȉÈο˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›-
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ù˜».
«¡ˆÚ›˜ ÁÈ· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ» ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÛϷÚÈ «¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛËÌ·- Ë ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¡∞ΔO. ∞ÁοıÈ «∂Ì·ÈÁÌfi˜»
∏ ∞ı‹Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÚÌfi‰È· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·- Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒfi-
ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› fiÛÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÙËÓ ËÁ‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ̤ÓÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· visa-waiver, ÁÈ· ÙËÓ ‚ÏÈ·˜, «Ù· ̤ÏË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ O∞™∂ (OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿- ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë Ã›Ï·ÚÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›-
ÏÂÈ· Î·È ÙË ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË) ÁÈ· Ó· ¤Ú- ∫Ï›ÓÙÔÓ fiÛÔ Î·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Δ˙Ô Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ∏¶∞, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›- Ô˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ
ıÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙȘ ª¿ÈÓÙÂÓ «¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯Â ‰Â¯ı› „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË. ◊‰Ë ÚÔÂ- ı¤Ûˆӻ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ªÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈ- ÂÌ·›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘
ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·- ∞ı‹Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ Δ˙. ª¿È- ÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿Ì- ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ
ÎÔÁÈ¿ÓÓË ˆ˜ ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ η- ÓÙÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÙÒÓ ÛÙȘ ÂÏ- Ì·ÙÔ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. Ô˘ ÂȉÈο˙Ô˘Ó Â›Ó·È ·-
Ó‡·ÚÎÙ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È·
ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÔÈ-
∂¶π™∫∂æ∏ ΔOÀ ¶ƒO∂¢ƒOÀ ΔOÀ ¶∞™O∫ ™ΔO ∞™ΔÀ¡Oªπ∫O Δª∏ª∞ ∫Àæ∂§∏™ ‚¤˜ Â›Ó·È ·¯˘Ï¤˜».
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·

«∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰È¤Ï˘Û ÙËÓ ∂§.∞™. Ì ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi» Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ô ‚Ô˘Ï¢-
Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÙÔ 2004
ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈ-
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. «◊Ù·Ó ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ‰›Î·Û·Ó ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‹-
°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂¤ÏÂÍ ÌfiÓÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ §OÀ∫∞ ∫∞Δ™∂§∏ Ù·Ó 43.231 ¢ÚÒ, ÙÔ 2005
Ú·ÎÙÈ΋, ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË- 49.831 ¢ÚÒ, ÙÔ 2006
∞πº¡π¢π∞™Δπ∫∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ
ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÕÌÂÛ˘ ¢Ú¿Û˘ ηÈ
ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∫˘„¤Ï˘
ı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó fiÙÈ ı¤-
ÏËÛ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ-
Τ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈÎÔÈ-
«ŸÛÔÈ Ì ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó, ı¤ÏÔ˘Ó 67.697 ¢ÚÒ, ÙÔ 2007
53.627 ¢ÚÒ ÂÓÒ ÙÔ ÚÒ-
ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤-
ÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜», Û¯ÔÏ›·Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô
Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· «¡∂∞».
Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ» 23.116 ¢ÚÒ.
OÈ ›‰È˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÂÓ¤ÎÚÈ-
ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ O Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÏËÛ Ì ∂¶π£∂™∏ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ÛÙÚÈ·˜» Ô˘ Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË Â›- Ó·Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ - „›-
Â›Â‰Ô Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù‹˜ ∂Ï- ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ô ÂÎÚfi-  fiÙÈ fiÛÔÈ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¯Ô˘Ï· Û Ôϛ٘ Ô˘ ·-
ÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‚¿ÏÏÂ- ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓ- ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Â- ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂÎ-
Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ Úˆ- Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂› fiÙÈ Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÓÒ ˘ÔÓfiËÛ fiÙÈ Î·È Ë ›‰È· ¤ÊÙÂÈ ÂÓ›ÔÙ ı‡- ÂڷȈı› Ë ˘fiıÂÛ‹
ÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÁÈ· ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ Ì· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎÒÓ Ì·¯·Èڈ̿وÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÙÔ˘˜: 15.683, 28.034,
Ô˘ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ Ì˘ÛÙÈ΋, ˆ˜ Ï›ÁÔ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÏ- ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÒ˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ 20.620, 21.160 Î·È 15.136
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ ¤Íˆ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤Ú- ¶∞™O∫ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ‰Â‰Ô̤- ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2004,
Ù˘, ¤ÁÈÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î. ¶·- ¶∞™O∫ ıˆÚ› fiÙÈ ·Ôχو˜ ˘- ÓËÛ˘, ·ÊÔ‡ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ·- ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Î·È 2005, 2006, 2007 Î·È ÙÔ ·’
·Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ Ó¿Ù˘ÍË 2,7% Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙËÓ ¿ÏÈ ÔÈ Ê‹Ì˜ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ 2008 ·ÓÙ›-
ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÒÙÔÓ ÌÈ· ΢Úȷگ› ÛÙË ¯ÒÚ·, Â›Ó·È Ë Î˘- ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 0,2%. ∞›ÛıËÛË ˆÛÙfi- Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ÛÙÔȯ·.
η›ÚÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· fi- ‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ë ÔÔ›· ‰È¤- ÛÔ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¯ı˜ fiÛ· ›Â Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎ- ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ¶∞™O∫ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ «∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È
ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÕÌÂÛË ¢Ú¿ÛË, fiÛÔ Î·È Ï˘Û ÙËÓ ∂§.∞™. Ì ÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ- ÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÂ Û˘- Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fi- ÁÈ· ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ·ÓÙ› Ó·
¤Ó· Ù˘ÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Û ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Â- Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ú·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏ›-
ÌÈ· ηı·Ú¿ ·ÛÙÈ΋ Î·È ˘ÎÓÔ‰Ô- ¤‚·Ï ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ô˘ Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿- Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ı- Ù˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·-
ÌË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯Ò- ÛÙËÌ· Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ «ÎÚ·ÙÈΛ- Ìfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰È˜»,
∫˘„¤Ï˘, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰Ë- Ú·˜. ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 11

[ °¡øª∏ ]

flÚ˜
¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ¢ÈηÛÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙÔ ¿Û˘ÏÔ
ÁÈ· Ù˘¯›· ÎÔÏÂÁ›ˆÓ
Δ
Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘-
ÏÔ, ıÂÛÌfi˜ Ì ÈÛÙÔÚÈ΋
ÛËÌ·Û›·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
ÁÈ· ÁÂÓȤ˜ ÙËÓ ÚÔÌÂÙˆ-
›‰· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ·
‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Âχ-
Κανένα σχόλιο από τον υπουργό Παιδείας για τη νέα εξέλιξη
ıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÛÙÔ ∑‹ÙËÌ· Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ù· ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ̤ۈ ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ™‹ÌÂÚ·
ˆÛÙfiÛÔ, Ì¿ÏÏÔÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ÌfiÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋˜
΢ڛˆ˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÈÛÔÙÈÌ›·˜, ¤ıÂÛ ¯ı˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ!
ÂÎı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘
Û οÔÈÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô, ·›ıÔ˘- ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¡›ÎÔ˜ ª¿ÛÙÔÚ·˜
Û· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‹ Ï·Ù›·, ·Ú¿
mastor@dolnet.gr
Û οÔÈÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ·ÌÊÈ-
ı¤·ÙÚÔ. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÂÈ- Ô ¢ÈoÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÌÂ
ÛÙËÌȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ·-
ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¿Û˘ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ϤÔÓ ˆ˜ ·-
Û›‰· ÁÈ·
Δ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÛ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ
Á·ÏÏÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÎÔϤÁÈÔ IdEF Ô˘
ÙÔ 2005 ›¯Â ÚÔÛʇÁÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ·-
ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‰È¿ ÙˆÓ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘
·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ù· Ù˘¯›· Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ù· ͤӷ ∞∂π ̤ۈ ÎÔÏÂ-
ڿ͈Ó, Á›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›-
Û˘¯Ó¿ ÔÈÓÈ- Ô˘, Ë ÔÔ›· ¿ÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·-
ο ÎÔÏ¿ÛÈ- ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ηٷ‰›Î·-
ÌˆÓ ·‰ÈÎË- Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ·ÏÏ¿
ΔÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ Ì¿ÙˆÓ.
∫·ÙÚ·Ó›‰Ë ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ô-
ªÂ ÙÔ ˘¿Ú- ÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, Ù· Ù˘¯›· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢O∞Δ∞¶ (ÙÔ ·ÏÈfi ¢π∫∞Δ™∞)
Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÊ¿ÏÏÔ˘Ó fiÙ·Ó ‰ËÏÒ- ■
ÓÔ˘Ó ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ¬ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ·Û‡ÏÔ˘ ∏ ∞¶Oº∞™∏
ı· ‰›ÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ∞∂π - Δ∂π, ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î.
Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ˙ˆ‹ ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· °. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘ (οو)
ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ.
¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó
Ù· Ù˘¯›· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È
Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó. ŸÛ˜ fï˜ ÂÍ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÙÈÌ›· ¶ƒOΔ∞™∏ ª¶∞ª¶π¡πøΔ∏
·˘ÙÒÓ, ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ ‹ıÂÏ Ïfi-
ÁÔ˘˜, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹, ·˜ ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ Û ÌÈ·
Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÙÈÌ›·!
ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¢O∞-
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘
·¢ÎÙ·›· ÂΉԯ‹ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘- Δ∞¶ ·ÚÓÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÚÔ˜ ÌÂ- ¡∂∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂ- ÁˆÁ‹ ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ë
Ó¤ÂȘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÈÏÔÁ‹˜. ϤÙË ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·›ÙËÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Î·‰Ë- ÓË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi η٤ıÂ- ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ·˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ì·˚΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÎÔ- Û ¯ı˜ Ô ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ.
ÁÈ·Ù› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÏÂÁ›ˆÓ, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. °. ª·- ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜,
ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ËÏ·‰‹ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· ·Î·‰ËÌ·˚- ÌÈÓÈÒÙ˘, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈ-
ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙË Î‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ È- ÙÔÓ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜. Ó‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ-
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙȘ ÂÈ- ÛÔÙÈÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ™˘Ì- ∏ ÚfiÙ·ÛË ª·ÌÈÓÈÒÙË ÂÚÈÏ·Ì- ¯fi ÙÔ˘ Î. ∂˘Ú. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ÙËÓ
ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ·‰Ú·ÓÔ‡Û˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ πÛÔÙÈÌ›·˜ ‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈ-
Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ·- Δ›ÙÏˆÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (™∞∂πΔΔ∂) Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ (∂™À¶)
¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓË- fi¯È Ô ¢O∞Δ∞¶. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı· ·- £¿ÓÔ˘ μÂÚ¤ÌË (Ë ÔÔ›· ı· ηٷ-
ÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈ- ¢ı‡ÓÂÙ·È fiÔÙ ı¤ÏÂÈ Î·È fiÛ˜ ÙÂı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜) ÁÈ·
Ú‹ÓË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈ- ∏ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÊÔÚ¤˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ∞∂π ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË μ’
ÙÒÓ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶Úˆ- Î·È Δ∂π, ÂÓÒ Î¿ı ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Û¯ÔÏ‹ ı· Î·È °’ §˘Î›Ԣ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù·... ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·,
∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÙÔ‰ÈΛԢ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô- ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ·ÓÙ·Ô- Ì›ˆÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ·
¿ÚÂÈ ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ô- ‰ËÁ›· 89/48 ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·Î·‰Ë- ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘. °È· ÙËÓ ÂÈÛ·- ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ.
Ê¿ÛÂȘ. OÊ›ÏÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó ˘- Ì·˚ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Ù· Â·ÁÁÂÏ-
¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· Ì·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰È- ∂•∂Δ∞™∂π™
·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙË Ï‹„Ë ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·Ô- ηÛÙËÚ›Ô˘ «ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ·
Ê¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚ· 48 Î·È 49 Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈ- ∞fi 2 ¤ˆ˜ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
¿Û˘ÏÔ. OÊ›ÏÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·Ó ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi fiÙÈ, Î·È fiÛÔÓ ·- ∞¶√ ÙȘ 2 ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ºÂ- ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™˘ÁÎÂ- ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ηÈ
Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ú‡ı- ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿- ÎÚÈ̤ӷ, ‰ËÏÒÛÂȘ – ÔÈ ÔÔ›- ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó
ÌÈÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ÙÔ fiÚ- ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˜ ·fi ÂʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ë- Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏ-
ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û‹ÌÂ- Á·ÓÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘- ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ì·- ÏÂÎÙÚÔÓÈο – Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô- Ï·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ, ›Ù ӷ
Ú· ÈÛ¯˘fiÓÙˆÓ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ÒÓ, Ó˘Ó ¢O∞Δ∞¶, ÚÒËÓ ¢π∫∞Δ™∞, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú- ıËÙ¤˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ Ï˘- ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ÙÂ- Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ 10%
ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ˘ÛÒÓ ·Ó¿ ÙÔÓ Îfi- ÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ ΛˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ.
ÛÌÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÒÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ Û ÛÔ˘‰¤˜ Â›Ó·È ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜
Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·- Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÂÏÏËÓÈο
Û‡ÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È- ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, fi¯È, fï˜, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ·Ó
΋ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, fiÛ· ̤ÚÔ˜ ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ∂˘Ú. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·
ÂÎÎÔÏ¿ÊıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π ∂ÏÏ¿‰·, Û ȉȈÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, ‚¿ÛÂÈ ¯· ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÎÔ-
¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÂÏ- ÏÂÁ›ˆÓ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ‰È·¯¤Ô- Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÏËÓÈο ÎÔϤÁÈ·! ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË».
ÓÙ·È Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ΔÚÈÙÔ- ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Âȉ›Î·Û ·Ô˙ËÌ›ˆÛË O Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfi-
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆ- ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ·- 20.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÎÔϤÁÈÔ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙȘ Ô˘ÏÔ˜ ¿ÓÙˆ˜, ÂÚˆÙËı›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÈ ÛÎÔ-
Ó›·˜. ∏ ¢ı‡ÓË ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ·ÈÙÂ›Ù·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ËÌfiÛȘ ·- ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ˘¤ÛÙË ‚Ï¿- ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ (‰ËÏ·‰‹
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·. ÓÒٷ٘ Û¯ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‚Ë Ë Ê‹ÌË Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ- ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ÏÂÁ›Ô˘ Î. ∂ÌÌ. ∞Ì·ÚÁÈ·Ó¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «ÙÔ ÂÈ- ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ) Ô˘ ·-
√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·ÙÚ·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ fiÌÔÈÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ÌÂÏÒ˜ ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ڷ̤ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ··ÓÙ‹-
aÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË- ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÌÔÂȉ›˜ ÛÔ˘‰¤˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·- ÛÂÈ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¤ÏÂÁ·Ó fi-
Ì›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙfiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ·˘ÙÒÓ». ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ 23˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô 2008, ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÛËÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂ-
¢O∞Δ∞¶ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙËÓ È- ÂÚ› ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î. ϤÙË Ù˘ ·fiÊ·Û˘.
12 ∂ÏÏ¿‰· ∞¶∞°ø°∏ £ƒ π§∂ƒ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

Oπ ¢À¡∞ΔOΔ∏Δ∂™ Δø¡ ∞¶∞°ø°∂ø¡ ∫∞π Oπ ¶∞°π¢∂™

4 ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· «ÍÂχÓÔ˘Ó» Ù· 30 ÂηÙ.


ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: Ì¿ÙˆÓ. ŸÌˆ˜, ÁÈ· Ó· «ÍÂχ- οÓÔ˘Ó fï˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹», ‰ËÏÒÓÂÈ
™Ù· Ê¿ÚÌ·
£fi‰ˆÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÓÔ˘Ó» χÙÚ· 30.000.000 ¢ÚÒ,
ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·Á-
‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· – οÙÈ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ‰˘-
Ô Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘ÌÏË-
ÚÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ Î·È «Χρειαζόταν συνταγή γιατρού
Δ∂™™∂ƒπ™ «‰ÚfiÌÔ˘˜» ÁÈ· Ó· Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó 2.000 ηٷı¤- ÛÎÔϛ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ «‰ÚfiÌÔ˜» ÙˆÓ ··-
«ÍÂχÓÔ˘Ó» Ù· 30 ÂηÙÔÌ̇- ÛÂȘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ¤ÌÈÛÙ·, fiÁÎÔ˘». ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÁˆÁ¤ˆÓ – Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹-
¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜! ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ï‡ÙÚˆÓ ¯ÚË- Ì·Ù· Î·È Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂ- ™ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ
ÚÈ· ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ··ÁˆÁ›˜,
fiˆ˜ › ÛÙ· «¡∂∞» Ô Î. °. ∫·- O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 8 ÌÂÁ¿Ï· Û·Î ÚÈÓ¿ ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿ – ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÂ- Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙËÓ
ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·- ··ÁˆÁ›˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ‚Ô˘·ÁÈ¿˙ – ÁÂÌ¿Ù· Ì ¯·ÚÙÔ- Á¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ «Î·ıÒ˜ ÔÈ ·-
«ÙÚ‡·», Ô˘ ›Ù ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi- ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi 20 Ò˜ 500 ¢- ·ÁˆÁ›˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ʤÚÔÓÙ·È
¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.
Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢O∂.
O ÚÒÙÔ˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Î·- ˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘, ›Ù ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÚÒ. Ï·›Ì·ÚÁ·, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ·-
ÏËÌÌÂÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ΔÚ›ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··- ÁÔÚ¤˜ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ». ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ™Ù¤ÏÈÔ˜ μÚ·‰¤Ï˘
Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Ì›· ‹
ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. «∏ ¯Ò- ÁˆÁ›˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó O Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·- svradelis@dolnet.gr
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÂ
ÔÛ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 15.000 ¢- Ú· ·˘Ù‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘fi ÌÔÚ- ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â-
ÙËÓ ÔχˆÚË Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜ Û 2 ·ÓÒÙÂ-
ÚÒ. °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û 200 ·fi ÙȘ
210 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ – ·-
Î·È ·Ê·Ó‹˜. Δ¤ÙÔȘ ¯ÒÚ˜ ˘-
¿Ú¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ
∞ÊÚÈ΋ – ·ÏÏ¿ οÔȘ Â›Ó·È ‰›-
Ï· Ì·˜, ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·», ÛË-
Ê‹ ÎÂÚ‰ÒÓ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘
Ô˘ ›Ù ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ›-
Ù ÚÔ¸¿Ú¯ÂÈ. «ŒÙÛÈ, ı· Ú¤-
ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ·
ÊÔÏÈÛÙ‹ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ¶·Ó·Áfi-
Ô˘ÏÔ˘ «ÚÂÙÚfi» Î·È «ÎÈÓËÌ·-
ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘», ÛËÌÂÈÒ-
ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·
™ ÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô
74¯ÚÔÓÔ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÔÈ ·-
·ÁˆÁ›˜ ÙÔ‡ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ê¿Ú̷η.
ÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Ÿˆ˜ fï˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· «¡∂∞» ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·-
ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÏË- ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™., «ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê¿Ú̷η ÁÈ·
ÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ÚË- Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «°È· Ó· ÙÔ 15-20 –, ÂÊfiÛÔÓ Ë Âȯ›ÚËÛË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.
ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘-
ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ·fi ÁÈ·ÙÚfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ê¿Ú̷η Ô˘
·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ¯‡Ì· ·fi ÙÔ Ê·Ú̷ΛԻ.
•∞¡∞ ∞¶O ∫O™∫π¡O – §O°ø OªOπOΔ∏Δø¡ – ∏ ∞¶∞°ø°∏ ªÀ§ø¡∞ O Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ
ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ‰‡Ô

∂Ú¢ÓÔ‡Ó «ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜» Î·È ■


«∏Δ∞¡ ¢π∞μ∞™ª∂¡Oπ»

ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ OÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ Ó·


›¯·Ó «ÂÛˆÙÂÚÈ΋» ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi
‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ٷ Ê¿Ú̷η
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ª·Ù›Ó· ∏ÚÂÈÒÙÔ˘ ψӿ ÛÙË Û›ڷ ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·, ̤¯ÚÈ Û‹-
∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ì¿Î·˜ ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ÂÈÛÙÚ·Ê› ‰fiÛÂȘ ·fi Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜
ÂÚ›Ô˘ Ù· ¤ÓÙÂ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÍÈ Â- ··ÁˆÁ›˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÁÈ’
ÙÔ˘˜ «ÁÓˆÛÙÔ‡˜» Ù˘ ηÎÔÔÈÔ‡˜ ηÙ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ̤¯ÚÈ ·˘ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹, ÂΛÓÔÈ ÙÔÓ ‰È·‚Â-

™ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ¤-


¯Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË ÛÙ· ΢-
ÎÏÒÌ·Ù· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤-
Û‹ÌÂÚ· Î·È fiˆ˜ ϤÓ ·ÍȈ̷ÙÈ-
ÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ «Î·Ó›˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Ô‡ Ê˘-
‚·›ˆÛ·Ó ˆ˜ Ù· ¿ÓÙ· ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ. OÈ ·ÛÙ˘ÓÔ-
ÌÈÎÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ·fi ÙË
μÔȈٛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘
ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Ï¿ÛÛÔÓÙ·È». °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ë ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘-
ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂϤÁ¯ÂÈ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ¿ÏÏË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ
¶ÂÚÈÎÏ‹ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÂΉԯ‹ ÂÓÈ- ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ fiÏˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ›¯Â ‰Ôı›
Û¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ∂§.∞™. ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ··Áˆ- ÂÓÙÔÏ‹ Û fiÏ· Ù· Ê·Ú̷Λ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ·Ì¤-
fiÙÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi «ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜» Á‹, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ ‹ Ê›ÏˆÓ Ûˆ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜
¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› Î·È Û ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi- ÙÔ˘˜. ÙÔ˘˜.
ÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÙÚ›ÙË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· OÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÔÈ ·-
™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÂϤÁ- ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ª˘Ïˆ- ·ÁˆÁ›˜ Ó· ›¯·Ó «ÂÛˆÙÂÚÈ΋» ÏËÚÔ-
¯ÂÙ·È ÙÔ «¿ÏÏÔıÈ» Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ- Ó¿ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁÎÏË- ÊfiÚËÛË ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. ¶·-
ÛÒˆÓ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ì·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ó·
Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ¶·Ó·ÁfiÔ˘- ˜ – ΢ڛˆ˜ ÏË- ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. «¢È·-
ÏÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÎfiÛÎÈÓÔ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ Â- ÛÙ›˜ – Ô˘ Â- ‚·Ṳ̂ÓÔÈ» fï˜ Ê¿ÓËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ Â-
ÈÎÔÈӈӛ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤- ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ú›ÙˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰Ô‡ ÙÔ‡ ÂÊÔÏÈÛÙ‹
ÓˆÓ ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‰È¤Ú·Í·Ó Ì¤- °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Ú‰ÂÏ‹, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î·-
Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÏË Ù˘ Û›ڷ˜ ÎÔÔÈÔ› Ê¿ÓËΠӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô-
ª˘ÏˆÓ¿ Ì·›ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfi- ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·. ÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ Â-
΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ·ÊÂÓfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È- ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔ- ¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰Ô‡
¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ Ôχ- ÎÏËÚˆı› Ô ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ «Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂȘ ÛÙÔÓ
¬ Δ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ °. ‚·ÏÏÈÛÙÈÎfi˜
ÎÚÔÙ˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó- °ÈÒÚÁÔ».
‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηÈ
ª˘ÏˆÓ¿ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘- ¤ÏÂÁ¯Ô˜
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙËÓ ÙÔ˘ ÔÏÔ- ŒÎ·Ó·Ó Ï¿ıË
ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ OÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÓÙˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó
ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ˆ˜ ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ¤Î·Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο
«¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™μμ∂, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ··Ú·›ÙË- ‰‡Ô ÎÚËÛʇ- Ï¿ıË Î·È ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·
ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ Ó· ÔÚÁ¿Óˆ- Ù· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔ- ÁÂÙ· ÙˆÓ ·- Ù· ÔÔ›· ÚÔ‰›‰Ô˘Ó οÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
Û·Ó Î·ÎÔÔÈÔ›, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ê˘Ï·ÎÒÓ, Ì˯¿ÓÔ˘. ·ÁˆÁ¤ˆÓ, ÛÙÈο ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ 8 Ë̤Ú˜
Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Û˘- ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô Î.
ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·» ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉ¯Ô- ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ › ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÏÂÈ-
ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú- ̤ӈ˜ Ù·˘ÙÔÔ›Ë- Ṳ̂ÓÔ˜ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Ù· ·Ú¿ı˘Ú·
ÕÏψÛÙÂ, ÁÈ· ÙËÓ ∂§.∞™. ·Ú¤ÌÂÈÓ ¿- ¯¤˜ ¿‰ÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÙÚ·- ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯·Ó ÎÏÂÈÛÙ› Ì ¯·ÚÙfiÓÈ·.
ÁÓˆÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙˆÓ ·‰ÂÏ- Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÎÔÈ- Ì ÔÏÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚË- ª¤Û· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ÎÚÂ-
ÊÒÓ ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â- ӈӛ˜ ˘fiÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ‹ ¢È·- ÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠ÏË- ‚¿ÙÈ, ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, ÌÈ· ηڤÎÏ·, ¤Ó· Ú·-
ȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∞ϤͷӉÚÔ˘ ÷˝ÙÔÁÏÔ˘, ÙÔÓ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ÛÙ›˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ΢- ‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·-
¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1985: ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓÙfi- OÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‡ÔÙÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Ó·ÌÂÙ¤‰È‰Â Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘
ÈÛÂ Ë ∂§.∞™., ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·ÙÔÓfiÌ·Û·Ó ˆ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó Ô¯‹Ì·- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Mega. ∞fi ÂΛ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ Ì¿ı·ÈÓÂ
ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·. Ù· ‹ fiÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·- ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘
·ÁˆÁ‹ ª˘ÏˆÓ¿, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¬ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶·Ó·Áfi-
∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿Ï-
O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ «ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ» ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ «Í¤Ï˘Ì·» ÙˆÓ Ï‡ÙÚˆÓ, ÌÂ- Ô˘ÏÔ˜: «∏ Û˘ÌÂ- ÏˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÓ-
¶·ÚfiÙÈ Ë ··ÁˆÁ‹ ª˘ÏˆÓ¿ ÂÍȯÓÈ¿- Á¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. ÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ··Áˆ- ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜
ÛÙËΠ۠‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, Ì ÙË Û‡Ï- Á¤ˆÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, ÔÔ›Ô˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ‰ËÌfiÛÈ· ¯ı˜.
ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Ú·¤ÙË μ·Û›ÏË ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ· μÚ¤ıËÎ·Ó Ù· ÌÈÛ¿ ¢ÁÂÓ‹˜ Î·È Ì ÊÚfi- OÈ ··ÁˆÁ›˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·ıfiÏÔ˘
Î·È ÙÚÈÒÓ ·ÎfiÌË ·ÙfïÓ, Ë ∂§.∞™. ÂÍ·ÎÔ- Δ· χÙÚ· Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·Ô- ÓÙÈÛ·Ó ÓÔÌ›˙ˆ Ôχ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙȘ 8 Ë̤Ú˜ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜,
ÏÔ˘ı› Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÔ‚·Úfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ηϿ Û fiϘ ÙȘ ÂÓÒ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Î¿-
fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÂÚÈÊÂ- ÛÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË. ∞fi Ù· 10,8 Â- ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘» ÔÈÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ‹¯Ô Ô˘ Ó· ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ
ÚÂÈ·Îfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ η٤‚·ÏÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª˘- ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.
∂ÏÏ¿‰· ∞¶∞°ø°∏ £ƒ π§∂ƒ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 13

η „¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜


– δεν είναι από αυτά που αγοράζεις χύμα». Η ΕΛ.ΑΣ. πιστεύει πως οι απαγωγείς έκαναν λάθη
™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ MÂÛfiÁÂÈ·, BÔȈٛ· ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
μfiÏÙ˜
™Â ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘
··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙË μÔȈٛ·, fiÔ˘ ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ·ÁfiÚ·Û·Ó
Ù˘ ÔÌËÚ›·˜ ÛÙÔ ÔÚÙ
Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙÔÓ fiÌËÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¤Ï·‚·Ó ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Ù· χÙÚ·, Î·È ÛÙ· ∫·Ï‡‚È·, ·fi
fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·Ê¤ıËÎÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‚ÈÓÙÂÔηۤٷ Ì ÙËÓ
«·fi‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜» ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹
«∫·Ï‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË» ›¯Â Ô
ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜
¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜
Ì·Áο˙ ÚÈÓ
¶OY KINH£HKAN OI A¶A°ø°EI™
··ÁˆÁ›˜ ÙÔ˘, fiˆ˜
ÂÚȤÁÚ·„ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó
¢EYTEPA 19 IANOYAPIOY
∞ÎÚ·›ÊÓÈÔ μÔȈٛ·˜. ∏ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ¢›ÓÔÓÙ·˜
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘,
ÂχıÂÚÔ
ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: Δ√ μƒ∞¢À Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô ¤Ó·˜ ·fi
¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi °. ™·Ú‰¤ÏË, ·Ú·‰›‰ÂÈ Û ÔÎÙÒ Û·Î- ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜ › ÛÙÔÓ ÂÊÔÏÈÛÙ‹
‚Ô˘·ÁÈ¿˙ Ù· χÙÚ· ÙˆÓ 30 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ ˆ˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ù· χÙÚ· Î·È Û ϛÁË
¢ÚÒ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ ·˘ÙÔÎÈÓ‹- ÒÚ· ı· ÙÔÓ ¿ÊËÓ·Ó ÂχıÂÚÔ. ΔÔ˘
ÙÔ˘. ŒÊı·Û·Ó ÂΛ ¤ÂÈÙ· ¤‰ˆÛ·Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ÊfiÚÌ· Ô˘
AÎÚ·›ÊÓÈÔ
6 ·fi ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·
O ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó
ÌÈ· ÎÔ˘ÎԇϷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÙÔÓ
˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙
ÎÚ·Ù‹ıËΠ›¯Â Î·Ï˘Ì̤ӷ
¢EYTEPA ∂ıÓÈ΋ O‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ - ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÌÂٷ͇ ™Î·Ú·Ì·Áο Î·È ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ Î.
12 IANOYAPIOY
μÔȈٛ·. ¶ÚÔÌË-
ı‡ÔÓÙ·È Ê¿Ú̷η
3 ¢·ÊÓ›Ô˘, Û ¿ÚÎÈÓÁÎ. O ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ÂÚ¿ÙËÛ ÂÚ›Ô˘
800 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ
fiÚÔÊÔ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È
fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ·Ôı‹ÎË
¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿
Ô˘ ı· ¤Î·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ,
ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ηıÒ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔÓ Â›¯·Ó
BOIøTIA OÈ ··ÁˆÁ›˜ ÙÔ‡ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Ó· ÌÂÈ Û ÔÚÙ Ì·Áο˙
TPITH 20 IANOYAPIOY ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi – ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÙ·Ó
TETAPTH 14 IANOYAPIOY 01.30 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜, §. «Î‡ÚÈ ¶ÂÚÈÎÏ‹» – ηÈ
«ÈηÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ ¤Î·„·Ó Ù· 2 Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔÚˆ›
∂ıÓÈ΋ O‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ - ™¯ÈÛÙÔ‡. OÈ ··ÁˆÁ›˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙfi
∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ™Â ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙ‹ÛÂȘ» ÙÔ˘
ÙÔ˘˜.
ı¿Ï·ÌÔ ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÊÔÏÈÛÙ‹. Œ¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ºÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó
‚ÈÓÙÂÔηۤٷ-Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ AÛÚfi- ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ë
‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÌ‹ÚÔ˘
4 ˘ÚÁÔ˜
7 ¢·ÊÓ›

A£HNA
ÌÈ·˜ ÒÚ·˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·
Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜
Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ Ô
ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ‡˜ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ
fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹
ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î.
¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ ‰È‹ÚÎÂÛ ÌÈ· ÒÚ·, ÙÔÓ
¿ÊËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙ ÙÔ˘
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ™¯ÈÛÙÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
KÔÚˆ› ··ÁˆÁ›˜ ÙÔ‡ ˘¤‰ÂÈÍ ÙËÓ
··ÁˆÁ¤ˆÓ ªfiÓÔ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜

2 ME™O°EIA ··ÁˆÁ›˜ ¤Ì·ÈÓÂ,


ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϷ, ÛÙÔÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¤ÚÂ ӷ
ÎÈÓËı›. OÈ ··ÁˆÁ›˜ ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó,

1 5 ™ABBATO
17 IANOYAPIOY
¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô
fiÌËÚÔ˜
Â›Û˘, ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ Î.
¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ.
™ÙË 1.30 .Ì. ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘
K·‚Ô‡ÚÈ ∫·Ï‡‚È·.OÈ ··ÁˆÁ›˜ ŸÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ˘‹Ú¯Â
·ÓÔȯً ÙËÏÂfiÚ·ÛË – ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘
·Ê‹ÓÔ˘Ó 2Ë ‚ÈÓÙÂÔ- ÂÓÙfiÈÛ ÙÔÓ 74¯ÚÔÓÔ Ó· οıÂÙ·È ÛÂ
ηۤٷ-Ì‹Ó˘Ì· «Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Mega»
·ÁοÎÈ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∞ıËÓÒÓ. O ¤Ó·˜
¶ÚÈÓ ÙÔÓ ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔÓ
¤‰ˆÛ·Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ. O Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜
ÊfiÚÌ· ÎÈ ¤Ó· ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ˙‹ÙËÛ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡
¢EYTEPA 12 IANOYAPIOY ÙÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Ó· ÌÂÈ Î·È
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙË Û‡˙˘Áfi
1 8.40. ∫·‚Ô‡ÚÈ, Ô‰fi˜ ∞ÎÙ‹˜. ŒÓÔÏÔÈ
·¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ
¿ÏÈ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙: «°È·
ÙÔ˘ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï¿. ∞fi ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜», ÙÔ˘ ›·Ó
Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ °. ™·Ú‰¤ÏË ÙÌ‹Ì· ÙÔÓ ·Ú¤Ï·‚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘
ŸÙ·Ó ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó, ÙÔÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË
2 9.00 ∫ÔÚˆ›, ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. OÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘
‰Ú¿ÛÙ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ηıÒ˜ Ë Î.
ÂÊÔÏÈÛÙ‹ Î·È ˘ÚÔÏÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ··ÁˆÁ‹. ∂›¯·Ó ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ ‹‰Ë ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·ı’
ÌÔ˘Ê¿Ó ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ô‰fiÓ.
ÎÏ·› ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Ú‰¤ÏË

ºOƒOÀ™∞¡ ¶∞¡ΔOΔ∂ ∫OÀ∫OÀ§∂™ ∂ƒ∂À¡∂™ ™Δ∞ ª∂™O°∂π∞

ªÈÏÔ‡Û·Ó ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ΔËÏÂÊÒÓËÌ·-ÎÏÂȉ› ÙˆÓ


Ô ¤Ó·˜ Ì ¤ÓÙÔÓ· ÎÚËÙÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿ ··ÁˆÁ¤ˆÓ ·fi Ù· ∫·Ï‡‚È·
™∂ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ‚¿ÛË Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ‚ÚÈÛÎfi- ı˘ÓÙÈÎfi, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ¤Ó·˜ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ∞ ÛÙÔȯ›· – Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÊÔÚ›· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ
Ù·Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ··ÁˆÁ›˜. ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ- ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙËÓ
∞˘ÙÔ› ›¯·Ó Û˘Ó¯Ҙ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ¿ ÂͤÊÚ·Û ÙË «¯·Ú¿» ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁ›ˆÓ – ÚԤ΢„·Ó Î·È ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙ·Ó Î·È Ù˘ ‰fiıË-
ÙÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϷ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·- ÁÓˆÚÈÌ›·. ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Π‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ԉ›-
ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, OÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ϤÍÂȘ, ·Ï- ∞ÎÚ·ÈÊÓ›Ô˘ μÔȈٛ·˜, fiÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤- ÎӢ ˆ˜ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi˜. OÈ
ÙÔ˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÎÔ˘ÎԇϷ. Ÿˆ˜ η٤ıÂÛ Ͽ fiˆ˜ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ¿- ÁÈÓÂ Ë ÙÂÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ï‡ÙÚˆÓ, Ù· Ô- ··ÁˆÁ›˜ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û ÙËÏÂ-
ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ‰È¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÏÔ‰·Ô›. ª›· Ô›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢- ʈÓÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ O‰fi ∞ıËÓÒÓ -
ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıË- ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤‰ˆ- ÚÒ. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ¤ÁÈÓ ·fi
Î·Ó Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ∞Ó¤ÊÂÚ Û ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·- ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ì·‡ÚË Ù· ∫·Ï‡‚È· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁ›ˆÓ.
fiÙÈ ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ÙÔ‡ ʤÚıËÎ·Ó Ì Ôχ ηÏfi ·ÁˆÁ›˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÔ‡Û Ì ¤ÓÙÔÓË ÎÚËÙÈ΋ ÚÔ- BMW Î·È ¤Ó·Ó Ó·Úfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ™Ù· ∫·Ï‡‚È·, Â›Û˘, ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ¿ÊË-
ÙÚfiÔ: «∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, ¢- ÊÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ··ÁˆÁ¤·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘, ¤Ó· ·fi Ù· ÂÙ¿ ÙË- Û·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ó¤Ô ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤ÓÔ ˘ÏÈ-
ÁÂÓ‹˜ Î·È Ì ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÓÔÌ›˙ˆ Ôχ ηϿ Û ·˘Ùfi˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ Î·È Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆ- ÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ·- Îfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ÈÓ·Ó Î·È ¿ÏÈ ·ԉ›ÍÂȘ
fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘», ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- Ó›· Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ 74¯ÚÔÓÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ∫·- ·ÁˆÁ›˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶·- ˆ˜ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ›ӷÈ
ÛÙÈο. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ÏË- ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘. Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÔχÙÈÌË ÏËÚÔ- ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘.
14 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ΔÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Â›Ó·È Ì¿ıËÌ· ˙ˆ‹˜


Oι ειδικοί εξηγούν πότε, πώς και πόσα χρήματα πρέπει να δίνουν οι γονείς
∏ Î. ŒÊË °ÂˆÚÁÈϤ Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 11¯ÚÔÓÔ˘ º›ÏÈÔ˘ Î·È Ù˘ 6¯ÚÔÓ˘ ¢Âϛӷ˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰›ÓÂÈ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘ Î·È ÌfiÓÔ
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Ì‹Ó·, ÙfiÛ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂΛӘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Ÿˆ˜ ϤÂÈ, ıˆÚ› fiÙÈ ·ÎfiÌË Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ›ӷÈ
Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ˆ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ º›ÏÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÛÙË μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∫·ÚÔϛӷ ¶··ÎÒÛÙ·


kpapakosta@dolnet.gr ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi
«Ÿ
Ù·Ó ı· Â›Ó·È È· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı· ÙÔ˘ ‰›Óˆ
ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· οÔÈ· ¯Ú‹Ì·-
Ù·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÔÛfi,
Èı·ÓfiÓ fiÛ· ÎÚ›Óˆ ÙfiÙÂ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·-
ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰·. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ
¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi ·ÏÏ¿ Ë Û˘˙‹ÙËÛË
Ô˘ ÛÎÔ‡ˆ Ó· οӈ Ì·˙› ÙÔ˘. £· ÙÔ˘ ˆ ‰ËÏ·‰‹,
∏ Î. ŒÊË
ÙfiÛ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È °ÂˆÚÁÈϤ
Ù˘¯·›·. °È· ̤ӷ ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ˙ˆ- ‰›ÓÂÈ
‹˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ·ÎÔ- ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ
ÏÔ˘ı‹Ûˆ – ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÛÙÔÓ
ÌÔ˘ ÁÔÓ›˜ – ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó 11¯ÚÔÓÔ
Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚı¿ Î·È Û˘ÓÂÙ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜
º›ÏÈÔ
■ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
Δ∞ «ª¶O¡OÀ™» ÙÔÓ Ì‹Ó·.
«£¤Ïˆ Ó·
ŸÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‚ÔËı‹Ûˆ Ù·
Ù· ·È‰È¿ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›Â˜, Ë ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ó·
ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ˘ÏÈΤ˜ ·Í›Â˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
Û‡ÓÂÛË Ù· ¶fiÛ· Ú¤ÂÈ
ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ›ÛË, ÂȉÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο
ÙÒÚ· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. ¶·Ú¿Ï- ÙÔ˘˜», ϤÂÈ
Ó· ‰›ÓÔ˘ÌÂ
ÏËÏ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿- ÛÙÔ ·È‰›
˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ù· ›‰È· ı·
·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ò˜ ı· Ù· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó, ı· Ù· οÓÂÈ Ó· ¢∏ª√Δπ∫√
ΔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙËÓ Ë̤ڷ
ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.

∞›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘


·fi ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ 2ú (10 ú/‚‰ÔÌ¿‰·)

ΔÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ- ñ OÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË °Àª¡∞™π√
Ú› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂ- ÙËÓ Ë̤ڷ
ÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi
Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ú·‰Ò-
ñ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
ñ ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ
3ú (15 ú/‚‰ÔÌ¿‰·)
ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ 20 - 25 ú
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ∞- ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ*
Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÛË, Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ñ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘: «ø˜ Ú·ÎÙÈ- Ò˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· §À∫∂π√
΋ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ï- ñ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ
Ï¿ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó
Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó
Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ 3 ú ÙËÓ Ë̤ڷ
(15 ú/‚‰ÔÌ¿‰·)
ÛÙ· ÌÈÎÚÔ¤ÍÔ‰· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞ÊÔÚ¿
ÛÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË, ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ù· ÂÍ·Û΋ÛÂÈ
ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· 30 - 35 ú
‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ*
ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ∏ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·Û›·
Â›Ó·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ˘‡ı˘Ó·, ηıÒ˜ ñ ¡· Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌ· *ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ó
Ô ÁÔÓÈfi˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÎÙËÛË Ù˘
·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ΔÔ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË». ∏ Î. ∑‹ÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ ‚¤-
‚·È· fiÙÈ «Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Δ· ·È‰È¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ΔÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (‰È·ÙÚÔÊ‹
·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ‰›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌfiÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È- ˆ˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· οÔÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ·)
‰È¿ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›Â˜, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ
ÙfiÙ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ηıÒ˜
Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÌÔÓ٤Ϸ ˙ˆ‹˜
Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ˘ÏÈΤ˜ ·- ΔO ª∂ΔƒO
͛˜».

«™ÎÏËÚ·ÁÒÁËÛË»
°È· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ Î. ÷ڿϷÌÔ ™Ù¤ÚÙÛÔ, «Ì·-
°È· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ, fi¯È ÁÈ· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË
ª∂°∞§∏ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ‰›- ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ‰Â›ÁÌ· 1.300
ı·›ÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔ-
ÚÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ fiÙ ›- ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÁÈ·Ù› ηٷÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·, ·fi ÙËÓ
ÓÔÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ Ô˘
Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È fi¯È ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈ- ÎÔÈÓˆÓÈ΋ „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È ÂÚ¢ӋÙÚÈ·
·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ
Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÁÔÓ¤· - ·È‰ÈÔ‡ ÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÛÔ ÚÔÎÂÈ- Alicia Renedo Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· NatWest,
Î·È Ê˘ÛÈο ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿
Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ‡- ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‰‹Ïˆ-
ÙÔ˘˜». Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, «ÁÂÓÈο ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÁÔÓ›˜
„Ô˘˜ ÙÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ı· ‰›ÓÂÙ·È. «∏ η- Ë Î. ∑‹ÛË. ∂ÓÒ Ô Î. ™Ù¤ÚÙÛÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›- Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·È-
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜,
Ù¿ÏÏËÏË ËÏÈΛ· Â›Ó·È fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ ˙ÂÈ fiÙÈ «ÙÔ ÔÛfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·›- ‰È¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏ˘Ù¤-
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó
Î·È ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿- ÛıËÛË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ¡· ÌË ÏÂȘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜
·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Á-
ÁΘ Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·- ·Ó¿ÁΘ. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË
ÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎfi ‹ ÙÔ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Û‡Ìʈӷ
ÙfiÛÔ ÛËÌ·Û›· ÙÔ ÔÛfi, fiÛÔ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ·- Î·È Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ó·ÛÊ¿-
Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÔÈ-
ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú·ÎÙÈ΋ ڤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¿Ú· Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÂÈ- ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ïfi-
ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· Â-
Î·È ÔÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ·È- ÔÓÂÎÙÔ‡Ó. Èڛ˜ ‚¤‚·È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ÁÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ˘Ô-
ÁηٷÏ›Ô˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÛÙ›· ηÈ
‰›. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ˘ÂÚ‚ÔϤ˜». ÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ÂÚ¢ӋÙÚÈ·.
Ê˘ÛÈο ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ËÏÈΛ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚ-
Á·Û›·˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï·».
∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 15

¶ÀƒOμO§∏™∂ ¶ƒO™ Δ∏¡ ¶§∂Àƒ∞ ΔOÀ 15ÃO¡OÀ ∞§∂•∏

∫·Ù·¤ÏÙ˘ Î·È Ë È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊÚÔ˘Úfi


¶I£ANE™ £E™EI™ A,B,C ∞¶∂¡∞¡Δπ ·fi ÙÔÓ 15¯ÚÔÓÔ Í ÙÔ ı‡Ì· ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔË- Ó›· ·fi ÚfiıÂÛË Ì ¿ÌÂÛÔ ‹
H ¤ÎıÂÛË ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Î·È ÙË ‚ÏËÙÈ΋ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ ‚ÚÈÛÎfi- ÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi Ù˘». ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰fiÏÔ (ηÎÔ‡ÚÁË-
‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘ Ù·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÂȉÈ- øÛÙfiÛÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ «˘ÈÔıÂÙ›» ÙËÓ Ì·) ‹ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·-
ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜, ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ B
Îfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¿Ô„Ë fiÙÈ «Ô ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜ ¤- ̤ÏÂÈ· (ÏËÌ̤ÏËÌ·).
Èı·Ó¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÒÚ· ∫ÔÚÎÔÓ¤·˜ fiÙ·Ó Û‹ÎˆÛ ÙÔ ˘- ÁÈÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı‡- O Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘
O EI¢IKO™ ºPOYPO™ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙË ı·Ó¿ÛÈÌË ‚ÔÏ‹ ·fi ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ˘- Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË Ó· ¢ڛ- ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ∞Ϥ͢
∞fi ·˘Ù‹Ó ÙË ı¤ÛË – ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ ÚÔ‚fiÏËÛ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ı‡Ì· ∫Ô‡ÁÈ·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ô-
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚ÏËÙÈ΋ ı‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 ÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ-
‰ÈÂÚ‡ÓËÛË – ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ΔËÓ ÂΉԯ‹ ·˘Ù‹ ‰¤¯ÂÙ·È ·- ̤ÙÚˆÓ». ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: «ΔÔ ‚¤-
A
Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ ∂. ÎfiÌË Î·È Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ‚·ÈÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ-
∫ÔÚÎÔÓ¤·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¤· ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ «∞ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·» ¯Â›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏÂÁ› ̤¯ÚÈ
ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ô˘ C ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ O È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ÌÈÏ¿ Ì¿ÏÈ- Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘ı›· ‚Ô-
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î·È ¯ı˜ ÛÙ· ÁÈ· «·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ì ˙Ë- Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ ı‡Ì·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ
Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ §A η٤ıÂÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜.
Δ˙·‚¤ÏÏ·, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ E§ Ô˜)
Z AB ÚÔÌ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 9Ô Ù·ÎÙÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi» ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Œ¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fi-
ÙÔÓ 15¯ÚÔÓÔ ∞ϤÍË T fi‰
˙ E2 ºÒÙË μÏ¿¯Ô, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙË ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi
°ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ (Â
‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ˘fi- – fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ – ÙËÓ ÚfiıÂÛË Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë
ıÂÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ϥ- ÔÈÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÍÈfi- ÂΉԯ‹ Ù˘ ·Ì¤ÏÂÈ·˜».
ÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ÔÈÓ˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘- ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·-
O E¶O™TPAKI™MO™ ™˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ- ÚÔ‡. ∂ΛÓÔÈ, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë Ò- ÎÏÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ 15¯ÚÔ-
™ÙËÓ 3Ë Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Ì¿Ï· ¯Â›· Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ú·, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ‚Ô‡- ÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·ÓÙÈÙ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ «·-
Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Δ˙·‚¤ÏÏ· ÂÔÛÙڷΛÛÙËÎÂ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ηٷϋÁÂÈ – ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÎfiÌË Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘-
Zø K – fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› – Ë ÛÊ·›Ú· Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ÛÙÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊÚÔ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÏÔ˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔ-
O¢ Ô˘ ¤ÏËÍ ı·Ó¿ÛÈÌ· ÙÔÓ 15¯ÚÔÓÔ
O
¶H XOY Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: «∏ ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ ‹- Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- Ú› Ó· ·Ú·‚Ϥ„ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
°H™ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ Ù·Ó Â˘ı›· Î·È ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÚÔ˜
ÛÌfi Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ – ‰ËÏ·‰‹
ı‡Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ‚ÔÏ›‰· ¤ÏË- ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔ- ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜».

•·Ó¿ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Ë ˘fiıÂÛË ÕÏÂÍ


O εισαγγελέας προτείνει να γίνει νέα έρευνα από την Εισαγγελία της Βέροιας
ΔËÓ ·Ó·„ËÏ¿ÊËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÕÏÂÍ, Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›·
¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ÚfiÙÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘
¤‰Ú·˜ ÛÙË ‰›ÎË ÙˆÓ ¤ÓÙ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ì¿Î·˜


¡· ÌË ÏËÊıÔ‡Ó
¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ – ÎÂ-

Δ ÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ – ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜


‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
˘fi„Ë Ù· ‚›ÓÙÂÔ
∞ÓËÏ›ÎˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¡›ÎÔ˜ O ∂π™∞°°∂§∂∞™ Ù˘ ÔχÎÚÔ-
∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ù˘ ‰›Î˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı›
Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ‰›Î˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ μ¤- ·fi ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó ÙÂ-
ÚÔÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó¤· ¤Ú¢ӷ ϤÛÙËΠÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ „¢‰ÔÚ-
ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ Î·- Λ·˜ ·fi ÙË ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔ-
ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û ΛӉ˘ÓÔ ˙ˆ‹˜ ÂȘ ‚¿- ÛÔÎÔÌ›Ԣ μ¤ÚÔÈ·˜, Ë ÔÔ›· ›-
¯Â ηٷı¤ÛÂÈ fiÙÈ Ô ·ÙÚÈfi˜ ÙÔ˘
■ ÕÏÂÍ ·Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ ·È‰› ÛÙȘ
7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜
Oπ ¶∂¡Δ∂ ∞¡∏§π∫Oπ ̤ڷ˜ Î·È fi¯È ÛÙȘ 10.30, fiˆ˜
O ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ηÙËÁÔ- ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜. ∞ÎfiÌË, ˙‹ÙË-
¬ «∂›Ì·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤- Û ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜
Ú›·˜ ·fi ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ì ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰fiÏÔ ÓË. ¶Ò˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ fiÙÈ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó
Û ÚfiÎÏËÛË ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ÓÈÒıÂÈ Ì›· Ì¿Ó· Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘
Ù˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔ ÕÏÂÍ ˘fi ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ·ÍȈ̷ÙÈ-
·È‰›;» ·Ó·ÚˆÙ‹ıË- ÎÒÓ.
ÚÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ,
ÎÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜
΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏˆÓ.
«¡∂∞», Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌË ÏËÊı› ˘fi„Ë ·-
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜, Ô ÂÈ-
fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ-
Û·ÁÁÂϤ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙË- ÌÈÎÚÔ‡ ÕÏÂÍ, ¡·Ù¤Ï·
Îfi ˘ÏÈÎfi (‚›ÓÙÂÔ fiÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó Î¿-
Ú›Ô˘: ˙‹ÙËÛ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·- ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤-
fi ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Ì ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰fiÏÔ Û Úfi- ÓÔ˘˜) Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠ·Ú·Ófi-
ÎÏËÛË ÂÈΛӉ˘Ó˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘, ÂÓÒ Úfi- ™˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÂÈÛ‹Ì·È- Ì ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Ô˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë. ̈˜ Û ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜.
ÙÂÈÓ ÙËÓ ·ıÒˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ó·Ó ÛÙ· «¡∂∞» fiÙÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ì ÙËÓ Úfi- O Î. ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰¤- ™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜
Ù˘ ÂÚȇ‚ÚÈÛ˘ ÓÂÎÚÔ‡. «∂›Ì·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤- Ù·Û‹ ÙÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ·- ¯ıËΠÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰‡Ô ·¤ÚÚÈ„Â fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ›
ÓË. ¶Ò˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ÓÈÒıÂÈ Ì›· Ì¿Ó· Ô˘ Ù˘ ÛÎfi- Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·. ¢¤- ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÙÒ- ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹-
ÙˆÛ·Ó ÙÔ ·È‰›;» ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î˘Ó‹ÁË- Ì· ÙÔ˘ ÕÏÂÍ Ì ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª·Ú- ÚÈÛ ·‚¿ÛÈÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ
«¡∂∞», Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÕÏÂÍ, ¡·Ù¤Ï·. Û·Ó Î·È ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔÓ ÕÏÂÍ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÔ‡Ù·˜. °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·fi ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ·Ú¿ ÌfiÓÔ
¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ‰›Î˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜ ·Ó ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ›- ÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÚÈ-
ÙÚ›ˆÚË ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, 2006. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ·È‰È¿ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ Ù·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·È‰ÈÒÓ ‹ οÔÈÔ˘ Â- ÛÙÔÏÔÁ›Â˜, fiˆ˜ ›Â. ∏ ‰›ÎË ı·
ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ «·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·» Î·È ˆ˜ ÕÏÂÍ ÛÙÔ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û›ÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰Ë- Ó‹ÏÈη, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÏÏËÓfi- Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤-
«Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘», ·Ú’ fi- ̷گ›Ô, fiÔ˘ ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È- Ô˘ÏˆÓ, ÙÔ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û ΛÓ- Ú· Ì ÙËÓ ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfi-
ÏÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÔχÌËÓË ÚÔ‰Èηۛ· Î·È Â˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ·Ó ‹Ù·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‹ ÓÂÎÚfi˜. ‰˘ÓÔ ˙ˆ‹˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ô ÕÏÂÍ ¤ı·Ó ·‚Ô‹ıË- ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜.
ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 98 Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ¤ÂÈÙ·, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ Û›ÙÈ.
16 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

£ÂÚ·›· ÌÂ... video games


Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γυμνάζουν και κάνουν καλό στην υγεία!
™ÙÔÓ ÂÈÎÔÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ‡ on line ·È¯ÓȉÈÔ‡ «Second Life», ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÚfiÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ôχ
Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ŒÓ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ›
Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ¤Ó·Ó ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Ì ÔÏϤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈÛıfi 2.000 ¢ÚÒ.
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ª¿ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ¿Î˘
∂‡Ë ™·ÏÙÔ‡ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó °ÚËÁÔÚfiÙÂÚ·
˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÙÔ˘˜ ΔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο
∞ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ··ÏÏ·ÁıÔ‡Ó –
¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ – ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘
ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜.
ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ
Δ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο BÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ
∂¶∂πΔ∞ ·fi ‰ÂοÏÂÙÔ ·È¯Ó›‰È
ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·, ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂ-
Ù·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¿Á¯Ô˜: ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂ-
ªfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÔÌ¿‰· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÔÎ (.¯. ÙÚÔ¯·›· Á¿ÏÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë
„˘¯ÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ OÍÊfiÚ-
‰Ë˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ú¢ӷ, fiÙÈ Ì›· ·Ú- 100 ÂηÙ. ú Î·È ϤÔÓ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·) Ó·
ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù·
‰Ú §›˙· ΔÛ·Ï›ÎË, ϤÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ
ΔÌ‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘
Ù›‰· Tetris ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. To 30% ·˘ÙÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈ-
Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
¿Á¯Ô˘˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÛÔÎ, fiˆ˜ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·... Δ¤ÙÚȘ ÌÂÙ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎÒÓ
‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ – ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ EU kids Online, fiÛÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› Û˘Ìʈ-
ÓÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· οÓÔ˘Ó Î·-
30.000 - 40.000 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ OÍÊfiډ˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜
·ÓÙ›Ù˘· ˆÏÔ‡Ó Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ
Ïfi ÛÙËÓ ˘Á›·. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·- Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ÙȘ ›¯·Ó.
Ù¿¯ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ·È¯Ó›‰È· ¶·È¯Ó›‰È Ù·ÎÙÈ΋˜. «ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô ¯Ú‹-
«ΔÔ „ËÊÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·ÚÂÙ¤˜ fi- øÊÂÏ› ÙË ÌÓ‹ÌË ÛÙ˘ Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó-
ˆ˜ Î·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi: ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ
¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·-
5 ú - 70 ú ÙˆÓ ËÏÈÎȈ̤ӈÓ
·ÓıÚÒˆÓ –
‰˘¿ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹-
ÛÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô Ï¤ÎÙÔÚ·˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πÏÈÓfiȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜
·ÔÎÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο,

∞°ÃO§ÀΔπ∫O
120 ú - 400 ú Rise of nations ¢ÂÏÈÍ›·, ÂÓÒ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÈÔ Â‡-
ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ηÏ›-
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÓÛfiϘ Ù·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ì¤-
ΔÔ Tetris ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Second life, Sims, Guitar hero III Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È». ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ
¿Á¯Ô˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÛÔÎ, Û‡Ìʈӷ 100.000 ¶·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ fiˆ˜ Û ÔÏÏ¿ Ú¿Á-
Ôϛ٘ ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (··ÈÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·Ù·, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο
Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ OÍÊfiډ˘ ·›˙Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·, Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ÎÚ‡‚ÂÈ
ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÏÈοÚÈÛÌ· ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˙fiÈÛÙÈÎ)
·È¯Ó›‰È· on-line ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›-
‚ÔËıÔ‡Ó: Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘’ fi„ÈÓ
ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÈ- ™ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ·Ó¿ÚÚˆÛË ·ÛıÂÓÒÓ
ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ù· ªª∂ ÛÙÔ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ
Ì ÂÁη‡Ì·Ù· – K¤ÓÙÚÔ ∂Áη˘Ì¿ÙˆÓ ÁÔÓ›˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈ-
ΔÌ‹Ì· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘ ¶·Ó. ∞-
ıËÓÒÓ, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÎÔ‡ÛÎÔ˜.
William Randolph Hearst N. ÀfiÚ΢ ÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ ıÂÙÈΤ˜ Âȉڿ- ™ÙËÓ Î·‡ÛË ıÂÚÌ›‰ˆÓ – ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ·ÙÚÔ› Û ÌÂÁ¿Ï· ·ÌÂ-
ÛÂȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÚÈηÓÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ÓıÚÒÈÓˆÓ ∂ȉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÛıÂ-
·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ
fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ÙËÓ È·ÙÚÈ- ÓÔ‡Ó Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó
΋. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È- Û›ÙÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-
TI NA ¶PO™EXOYN OI °ONEI™ Ì·, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú›˙· Ù· ËÏÂ-
¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ˘Á›·˜ «Ô˘
¡· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ¡· ÌËÓ ¡· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÁÈ·Ù› Ì ·˘ÙfiÓ
·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. Δ· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi Û ÂÁÚ‹-
ÁÔÚÛË, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ûı¤-
1 Ë ËÏÈΛ· Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
2 ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
ÙË ¯Ú‹ÛË
3 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
¯ÚfiÓÔ ÁÈ·
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ·È‰È¿ ͯÓÔ‡Ó ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó. ∂ÓÒ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Â˘Úˆ·˚-
ÓÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ». ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎÔÓÛfiÏ·˜ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È· Τ˜ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·-
Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ‹ ∏/À ÛÙÔ ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-
Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó
OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·ÓÙÈÎÚÔ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ì ٷ ËÏÂ-
Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Ô‰Ë- ÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÓÙÈ-
ÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. «À¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ Û’ ·˘-
Ùfi. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ó›˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û ∂ÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
Ì›· ÎÔÓÛfiÏ· ‹ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›-
ÎÙ˘Ô, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·›ÎÙ˜» ·Ó·-
ʤÚÂÈ Ô Î. °ÎÔ‡ÛÎÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fi-
μÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ¶ÔÈ· fï˜ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È· ‹ ·È-
¯Ó›‰È· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «ıÂ-
ÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂıÈ-
ÛÌfi ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Â- Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË! Ú·‡ÛÔ˘Ó»; Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ·ÓÙÈ-
Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘
ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô Ì¤ÛÔ, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛË Ú›·˜, Î. °È¿ÓÓ˘ §¿ÚÈÔ˜, Ù· ËÏÂ-
£∂ƒ∞¶∂π∞ Î·È ÛÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È·.
– fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ·Ú¯Èο Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÙÔ ÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔË-
ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ∂ȉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÿÓÙÂÚÓÂÙ». ı‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ‚¤‚·È· Â›Ó·È Û¯Â‰È·-
ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤·È˙·Ó ÌfiÔÔ˘ÏÈÓÁÎ ÌÂ
Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - „˘¯ÔıÂ- Ṳ̂ӷ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ·
Ù· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ‰Ú¿ÛË Î·È
Ú·‡ÙÚÈ·, Ó¢ÚÔ„˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ‰Ú §›˙· μ¿Ú‚Ô- «ÂÚÁ·Ï›·» ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ªÂÁ·-
ΛÓËÛË ¤Î·ÈÁ·Ó ηٿ 451% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜ ·fi ÂΛӷ Ô˘
ÁÏË, ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÂ Û˘- χÙÂÚË ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
·ÏÒ˜ ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô
ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È- Ù· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, Ù·¯‡ÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ
ϤÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ªª∂ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ¢.
¯Ó›‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ˜, Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂ-
°ÎÔ‡ÛÎÔ˜, ·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯Â Î·È Ë ¤Ú¢ӷ π·ÒÓˆÓ
ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ȉ›ˆ˜ Û ÂÊ‹‚Ô˘˜. ÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘
ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û ·È‰È¿ Ì ·¯˘Û·ÚΛ·. «ΔÔ dance
«•ÂÛÒÓÙ·˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ‚ÈÓÙÂÔ·È- ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·È¯Ó›‰È·
evolution Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË
¯Ó›‰È, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ οÓÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È Ó· ·- ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. «°È·
ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ Î·Ï¿ ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ
ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ·È¯Ó›‰È “Sims”
fiÓÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û ·È‰È¿
··Û¯ÔÏ› Î·È Ó· ‚˘ıÈÛÙ› Û οÙÈ Ô˘ Ô˘ ηÏ› ÙÔÓ ·›ÎÙË Ó· ηٷÓ›-
Ì ·¯˘Û·ÚΛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ
ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË, fiˆ˜ ÌÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ η-
Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fi- ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ fiÏ˘ ·Ó¿-
ÓÙÔ˘˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÍÂ- ¬ Δ· ·È¯Ó›‰È· Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ·›ÎÙË ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜», ÛËÌÂÈ-
ʇÁÂÈ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÒÓÂÈ Ô Î. §¿ÚÈÔ˜.
ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó».
18 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ΔÚÔÈÎÔ› ΢ÎÏÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·


Μετεωρολογικές βόμβες επηρεάζουν τον καιρό κάθε δύο χρόνια
™ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÚÔÈÎÒÓ Î˘ÎÏÒÓˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ οı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‚fî˜ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó
ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Û ¤ÓÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 12 ªˆÊfiÚ, ηıÒ˜ Î·È ÛÊÔ‰Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
20 ÊÔÚ¤˜ ÛÂ
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫Ú›Î΢
skrik@dolnet.gr ∂ÈΛӉ˘Ó· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· 40 ¯ÚfiÓÈ·
¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȉÈ-

∏ ÎÒÓ ·fi ÙÔÓ ΔÔ̤· º˘ÛÈ-


΋˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ªÂ-
ÙˆÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈ-
Oπ ∂§§∏¡∂™ ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
Ó˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο
Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÙÌÔ-
ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Ù˘
΋˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1961
̤¯ÚÈ ÙÔ 2001 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÌÂ- ªÂÛÔÁ›Ԣ ÁÈ· ÌÈ· Â-
ÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‚fî˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙË- Ú›Ô‰Ô 40 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi
Î·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÚÔη- ÙÔ 1961 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001
ÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂ- Î·È ÂÊ‹ÚÌÔÛ·Ó ¤Ó· Û‡-
Ó· ΢ڛˆ˜ Û ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ Â- ÛÙËÌ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ηÈ
ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÙÚԯȿ˜
■ ÙˆÓ ˘Ê¤ÛÂˆÓ ¿Óˆ ·fi
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Û˘-
∞¡∂ªOπ 12 ª¶øº√ƒ! ∫˘ÎÏÒÓ˜ Ì ÙÚÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È «‚f, ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ¯ÓfiÙËÙ· οı ¤ÍÈ ÒÚ˜.
™ÙȘ 22/1/2004 ·̷ ηÎÔηÈÚ›·˜ οı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÔηÏÏÒÓÙ·˜ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÛÊÔ‰Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ∞˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó
Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔηٷÚÎÙÈ-
·fi ÙË ¢˘ÙÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì¤Û· Û ϛ- ‚fî˜ ηÈÚÔ‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Á˜ ÒÚ˜ ¤ÏËÍ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô 25 ·fi ÙÔ 1962 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2001
ñ¶ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ‹ Ù·
‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο
ο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Û˘ÁΤ-
ÓÙÚˆÛ·Ó, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂ-
ÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‚fî˜
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘¯Ófi-
ÚÈÔ¯¤˜. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë ÛÊÔ‰Ú‹
ηÎÔηÈÚ›· Ô˘ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÙË ¯Ò-
220 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ
ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
ñ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÊÔ‰Ú‹ ηÎÔηÈÚ›· ÁÈ· 12 ÒÚ˜
ñ¶Ï‹ÙÙÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ηÈ
ÙËÙ· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 5,5
ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
Û fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. «OÈ
Ú· Ì·˜ ›¯Â ·Ô‰Ôı› ÛÂ Û˘ÓËıÈ- 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2004: Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¢ÓÔ-
Ṳ̂Ó˜ ˘Ê¤ÛÂȘ (΢ÎÏÒÓ˜), Ô˘ ‚fiÌ‚· ηÈÚÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÕÓÂÌÔÈ 12 ªˆÊfiÚ Ô‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹
ˆÛÙfiÛÔ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û «‚f ÏÂοÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ
¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ıÂÚ-
ÌÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙË ‰È¿Ú-
ΔÚÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜
ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÔ˘˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fi-
ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂΛÓË
Ù˘ 18˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1981 fiÔ˘ ÌÈ· 1 ∏ ıÂÚÌ‹ ı¿Ï·ÛÛ· 2 O ˙ÂÛÙfi˜ 3 ∞ÔÎÙ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË 4 ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÁÎÔ˘˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ·ÎÙ‹
Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÂÓÒ Â-
ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ‚fiÌ‚· Ì ¯·Ú·- ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ·¤Ú·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ô ıÂÚÌfi˜ Î·È ËÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙË
ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ΢- ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ·ÓÔ‰Èο ˘ÁÚfi˜ ·¤Ú·˜ „‡¯Â- ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ
ÎÏÒÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ‹ Ù·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙڈ̿وÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·
ÙÚÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¤Ó·Ó Û˘Ì·Á‹ Û¯Ë- ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, “‚f
Ì·˜ ¤ÏËÍ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î·È Ù· Ì·ÙÈÛÌfi ·fi ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› 20 ÊÔ-
ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ì ۇÓÓÂÊ· Ú¤˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
ÚÂÎfiÚ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ 1961-2001, Ì ȉȷ›ÙÂ-
›ÂÛ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈ-
·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Ú·- 5 O ¿ÓÂÌÔ˜ Îfi ∞ÈÁ·›Ô, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒ-
Á‰·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ¶ÈÔ Úfi- ÎÈÓ› Ù· Ó¤ÊË ıËÎ·Ó 9 ÂÚÈÙÒÛÂȘ».
ÛÊ·Ù·, ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2004, ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ∏ Î. ∂. ºÏfiη ·Ú·ÙËÚ›
Ì›· ·ÎfiÌ·, ·fi ÙË ¢˘ÙÈ΋ ªÂÛfi- Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ «‚f
ÁÂÈÔ, ¤ÏËÍ ̤۷ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ¤ˆ˜ 700 ¯ÏÌ. «‚fiÌ‚·» Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô, Û·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ ÁÂ-
ÙËÓ πηڛ· Ì ·Ó¤ÌÔ˘˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
12 ªˆÊfiÚ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÏÔ›· ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
Û·ÚÌfiÛÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂ- ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Î·È ¯ˆ- Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
Ó· ‰¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È Ù· ·Â- ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÙȘ
Ú˘ Îϛ̷η˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÔ- Ú›˜ Ó· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ- ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜
ÚÔÏ¿Ó· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÚ·ÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiˆ˜ ›- ÚÔ‚ÏÂÊı› ·fi Ù· ÌÂ- ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·
‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ÛÙË ¢˘ÙÈ΋
Ó·È Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈ- ÙˆÚÔÏÔÁÈο ÌÔÓÙ¤- Î·È ÙËÓ ·ÂÚÔÏÔ˝·. ΔÔ ªÂÛfiÁÂÈÔ,
«OÈ “‚f ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿- Ï·, Ô Î˘ÎÏÒÓ·˜ Ì Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fi- ·Ú¿ ÙË ÌÈ-
¿ÓÙ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ˙ÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÙÚÔÈο ¯·Ú·- ÎÚfiÙÂÚË
ÂÚÈÔ¯¤˜ ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·», ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ «‚f ̤۷ ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔ- Û˘¯ÓfiÙË-
ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ë Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıË- ÛÙËÓ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·, ‰ËÏ·‰‹ Û ‡- ÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂Ï- ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ù¿
Á‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıË- „Ô˜ ̤¯ÚÈ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Ï¿‰·, ΢ڛˆ˜ ·fi ÁÂÓÈο Ó· ÚÔ‚ÏÂ- ÙÔ˘˜.
ÓÒÓ ŒÏÂÓ· ºÏfiη Ë ÔÔ›· Ì·˙› Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. Ù· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÊıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ·, ·Ú¿
ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· °È¿ÓÓË ∏ ıÂÚÌ‹ ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ‹ Î·È ·fi Ù· ‰˘ÙÈ- ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·-
∫Ô˘ÚÔ˘Ù˙fiÁÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î¿. fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ
ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ì ٷ Ô- ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ», ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î.
Ù˘ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢- Ô›· Â›Ó·È Û Â·Ê‹ Î·È ÛÙÔÓ Â- ∞ÎÚ·›· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ŒÏÂÓ· ºÏfiη. «∞˘Ùfi ÌÂٷ͇ ¿Ï-
Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Á¤ÓÂ- ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Û ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜, ∫·È fiÙ·Ó Êı¿ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÏˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ
Û˘ ·ÚfiÌÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÚÈıÌfi ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÂ
∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∏ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ·¤ÚÈ· Ì¿- ‚fiÌ‚·. ∫·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙË ÌÈÎÚfi-
˙· ·ÔÎÙ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Û ‰È¿- ÙÂÚË ¯ˆÚÈ΋ Î·È ¯ÚÔÓÈ΋ Îϛ̷η
∞ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Î·È ·›ÚÓÂÈ Û¯‹Ì· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. O ÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ Ù· 700 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÏÁfi- ıÂÚÌfi˜ ˘ÁÚfi˜ ·¤Ú·˜ „‡¯ÂÙ·È Î·È Ë ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋ ‚fiÌ‚· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ˘Ê¤ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ
ÚÈıÌÔ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Ì·Á‹ ÓÂÊÈÎfi Û¯Ë- ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÏÏÈ‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰È·-
ÏÔ› ÂȉÈÎÔ› Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÚÔÔ- Ì·ÙÈÛÌfi, ÂÓÒ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ·- ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 12 ÒÚ˜. «OÈ “‚f ‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ
Ô›ËÛ·Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÚÔ- ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ™Â Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜».
∂ÏÏ¿‰· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 55

[ ∞¡∞§ø™πª∞ ] [ 20 EƒøΔ∏™∂π™ ]
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹
™Ô‡· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ‚·Úfi-
∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘
¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À

O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î˘-

¿Ï·ÌÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË


‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂ-
ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜:
μ
Á¿ÏÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂ-
Î·È Û ·¢ı›·˜
ÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ªÂÛÔ-
ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·Ú¯›Û·ÌÂ
Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÁÎÚÔ Ï·Ó Ù·
ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔ Ì·˙Â̤ÓÔ
Ï‹ıÔ˜ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ
ÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ,
ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú-
ŒÙÔÈÌË Ë fiÏË
‰˘Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË
ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÈÁÌ‹. ™ÎÔ‡ÊÔ˘˜,
¯ÔÓÙÚ¿ ÌÔ˘Ê¿Ó, ̤¯ÚÈ
ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ
¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ϥ-
ÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. O
‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÛÙË-
- ·Ó¤ÙÔÈÌË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË
¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∞ÁÒ- ¯Ë Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·- ‰È·ÛÌfi˜ Ì ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Î·È °Â-
ÁÂÏÔ‡Û·Ó Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·- Á·ÛÙ¤˜ ‹ ÂÚ›ÏÔΘ; ÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ,
̤۷ ÛÙËÓ ∂›Ó·È Û¯¤ÛË Ì ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ Úfi- ÎÔÈÓ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÎÔÈÓ‹ ÂÂÓ-
·ÁˆÓÈ¿ Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ‰›ÔÏÔ ÏÔ˘˜ Î·È ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô: ÙÔ Î·Ï‡- ‰˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÈÛ¯˘Ú‹ ʈ-
Ì ΛӉ˘ÓÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔ- ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Ó‹, ÈÛ¯˘Úfi˜ fiÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘-
Ó· ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ- ͢, ÈÛ¯˘ÚÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ˘ÏÔ-
·ÁÒÛÂÈ ÓÙ¿ μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈ-
›˙ÂÈ... Ô›ËÛ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÔÏÈ-
ÙÔ ÛÙfiÌ· Û· Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.
T˘ ÕÓÓ·˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «∫·Ô- ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂ- O μfiÏÔ˜, ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¶‹-
¢·ÌÈ·Ó›‰Ë ÎÚ˘ÛÙ·Ï- Ù·È ·fi Ôχ ηϋ ¤ˆ˜ ·‰È¿- ÏÈÔ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‹ ÚÔÔ-
ÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰›ÛÙÚÈ·˜ 2» ÛÙËÓ
ÊÔÚË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û ο- ÚÈÛÌfi˜;
Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›- ∏ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·- ‰ÚÔ˜ Ù˘ OÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜; ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. μfiÏÔ˜: fiÏË ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÌÂ
˘ÁÚ·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ μfiÏÔ Â›- ∂›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ ‰ËÌfiÙ˘ Ù˘ ™·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘- ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤ-
Û˘ÁΛÓËÛË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÎËÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›-
Ó·È... fiÏ˘ Ì·˜. „ÒÓÂÙ ÙË ÊˆÓ‹ Û·˜ ÂÓ·- Ù˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙÔÓ Ô-
¤Î·Ó·Ó ¯Ú˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÔÈ ˙ÂÈ: ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ª›· ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÛÙËÓ OÈ ·ÁÒÓ˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔ- ÓÙ›ÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔ- ÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ù˘ Â-
Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÂÔ¯‹, ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÙ¿ ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·; ÁÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔÓ μfiÏÔ. ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ÛÔ‡·˜, ·Ó ˘‹Ú¯·Ó – ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ fi- ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ. ΔÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ∏ ʈӋ Ú¤ÂÈ Ó· ˘„ÒÓÂÙ·È ∏ fiÏË ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. ΔÔ˘-
ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ›¯· ¿ÂÈ Ó· ÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË
Ï˘. ‰›ÔÏÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ÚÔ- ÂΛ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÚÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi,
Ô˘Ï‹Ûˆ ÛÔ‡· ÂΛ, Ó· ÊÔÚ¿, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ∏ fiÏË ¤ÙÔÈÌË ·fi ηÈÚfi ‹... ‚ϤÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi;
ıËÛ·˘Ú›Ûˆ, Ô˘ Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ∏ fiÏË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Î·È Ë Î˘- ÈÚÔÙ·ÍÈÎfi ™¯Â‰È·ÛÌfi. O μfiÏÔ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· – ÌÂ
ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰‹ÌÔÈ, ‰˘- Á‹ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ ·˘Ùfi Ô˘
ÔÈ ÛÔ‡˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ
‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤ÙÔÈÌË. OÈ ÓÔ̿گ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆÊÂÏ› ÙËÓ fiÏË. ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ê˘-
η˙¿ÓÈ Û ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ Ó·ÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ¶ÔÏÏÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·‰ÈηÈÔÏfi- ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÚfiÏÔ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒ- OÈ Î·Ï¤˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ô- ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ı· Â›Ó·È Ë
ÛÙ‹ÚÈÁÌ·, Ì ÌÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· ÎÔÈӈӛ˜, ÛÙÔ¯Â˘- ÁËÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ΢- Ó˜. ∂›Ó·È Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fi- ÏÈÙÈÛÌfi ¤Ú·Û·Ó; fiÏË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ
Ó· ÛÂÚ‚›Úˆ ÛÂ ÌÔÏ ·fi
̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, Â- ‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ Î·È ·- ıÂÛË; ŒÚ¯ÔÓÙ·È – ‚Ϥ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi (·ıÏËÙÈÎfi, Û˘-
ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿ÓÈÔ, Ó·
Ó‡·ÚÎÙË OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂È- ƒfiÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ì ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·. Ó‰ÚÈ·Îfi, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi), ÙËÓ
ÂÎÚÔÛˆÒ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘. ºÈ- ÙÚÔ‹. ÌÈ· fï˜ ·Ú·‰Ô¯‹: fiÙÈ Ë ÌÂ- ∫·Ù·ÚÁ‹Û·Ù ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÔÚ- ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÙË ÁÓÒÛË, Ì ÙÔ
‰·ÈÌfiÓÈÔ. ∞ÏÏ¿ ‹ÌÔ˘Ó Â‰Ò,
ÏÔ‰ÔÍ› ÙÔÓ 21Ô OÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹- ÛÔÁÂȷ΋ fiÏË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ- Á·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ù ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈ-
Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ù·
ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂ- ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Ô μfi- ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ªÂÁ·Ï‡ÙÂ- ο ΤÓÙÚ·, Ì ·Ó·Ù˘Íȷο
‚Ϥ·Ì fiÏ· ·fi ÙË ˙¤ÛÙ· ·ÈÒÓ· Ô μfiÏÔ˜ –
ÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂ- ÏÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË §¿- ÚÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÛÌfi˜ ‹ ·Ô- ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·-
ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ OÚÁ·ÓˆÙÈ- ÚÈÛ·. ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË; Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶fiÏË ·-
Ôχ Ì·ÎÚÈ¿, ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜
ηٷӷÏÒÛÂÈ Â› ̤Ú˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ê˘ÛÈÎfi ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈ- ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ηÈ
ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÈ˙¤ÚÈ·. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· μfiÏÔ˘ ›ӷÈ... ÛË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓıÚÒÈÓË.
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ∏ ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔ- ΔÔ ¶∞™O∫ ÌÔÚ›;
‚·ÚȤ۷È, fiÛ· Î·È Ó·
·ÎÔ‡Û·ÌÂ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë fiÏË ÙˆÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. Œˆ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010 Ì›· Îϛ̷η˜. ΔÔ ¶∞™O∫ ÌÔÚ› Î·È Ô Ï·fi˜
‰È·‚¿Û·ÌÂ, ‰ÂÓ ‚¿Ï·Ì ¢ηÈÚÈÒÓ, Ôχ £· ÂȉÈÒÍÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÊÈÏÔ‰Ô͛٠ӷ χÛÂÙÂ... ∞Ó·Áη›Ô˜ Ô «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ 2»; ı¤ÏÂÈ.
Ì˘·Ïfi, ı‡Ì·Ù· Ù˘ OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÒÚ· Ÿ¯È Ó· χۈ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÚÔÌÔ- ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ÂÚÈÛ- °ÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ À¶∂Ãø-
ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ·ÓÙ·- Ô˘ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜; ÏÔÁ‹Ûˆ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ¢∂, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ˘Ê˘Ô˘Ú-
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜
ı¿̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù˘ ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·Ó- ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤ÚÁ·, ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿Ì- ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰‹ÌÔÈ, Áfi˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. Δ¤ÏÔ˜ ‰È·-
·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜: ·Ú¯›Û·ÌÂ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·- Ì·Ù· Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ‰ÚÔÌ‹˜ ‹ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·;
ıÚÒÈÓË. fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿- ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú- ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÂÚ- °È· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘
¿ÏÈ Ó· ÎÏ·›Ì ‚ϤÔÓÙ·˜
Ù· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ÚfiÛˆ· ÏÔ ·˘Ùfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ¯‹ Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÁÔ› Ôϛ٘. Ù¤ÏÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. Δ· ÈÛˆÁ˘-
™À¡∂¡Δ∂À•∏:
ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ۠ΛÓÔ fi¯È ÙfiÛÔ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ. Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÔÌ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂ- ŒÓ·˜ ‰‹ÌÔ˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ú›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ·-
£∞¡∞™∏™ O π. ∫Ô‡‚ÂÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â- ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ‰Ú¿ÛË. ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·; Ù› ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ· ÔÙ¤ ÂÚ·ÛÙ‹˜
ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÓÙÂÎfiÚ.
∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ۯ‰fiÓ ÊÔ‚¿Û·È ™∞ª∞ƒ∞™ ÎÏÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÚfiÂ- OÈ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú- ¡·È, Ì ¤ÌÊ·ÛË. ∫ÔÈÓfi˜ Û¯Â- Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜.
·Ó ÛΤÊÙÂÛ·È fiÛ˜
ÚÔÛ‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÂÂÓ‰˘ı› ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ [ ™∂ ¶ƒøΔ√ ∂¡π∫√ ]
·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Â›Û˘

∏ Ì·Ó¤ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ¯¿Ï·ÛÂ


Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ Ë ¯·Ú¿
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ
̤ÏÏÔÓ, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, ÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ›Ô
Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ÌÈ· ¿ı ̤ڷ, Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Â- ÙÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿Ú· Î·È ÂÈÚËÓÈ΋ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÊÔ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÚÔ-
Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘
·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ô˘ Ì·˜
¤È·Û ·fi ÙȘ Ì·Û¯¿Ï˜
∫ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, οӷÌ οıÂ
Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ –
ÌÔÓfiÙÔÓ· ̷ο‚ÚÈÔ – ·ÔÏÔÁÈÛÌfi:
∂˘ÚÒË Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.
∂›‰·Ì ӷ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·È ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ O∏∂. ∂›‰·Ì ٷ
ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈ· ÎÔÚÌ¿ÎÈ· Û ¿ÛÚ· Û¿‚·Ó·, ‰›Ï· ‰›Ï·
ÛÙ¿ Û ¤Ó· ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô! «μÔËıÔ‡Ó ÙȘ Î˘Ú›Â˜
Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ», ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ¿ÏÏ˘ ÂÈÎfiÓ·˜
Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· Û¤ÚÓÔ˘Ó ‚¿Ó·˘Û· ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈ-
Î·È Ì·˜ ·Ó¤‚·ÛÂ Û·Ó ÌÈÎÚ¿ 300 ÓÂÎÚÔ›, 500 ÓÂÎÚÔ›, 800 ÓÂ- ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Û ÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. «ΔÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÙÔÈΛ·
·È‰È¿ Û ¤Ó· Ûηϛ ·fi ÎÚÔ›, 1.000 ÓÂÎÚÔ›, 1.300... ΔÔ fi- ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿ıÏÈÔ ÎfiÛÌÔ – ÙÔÓ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó... (ÌfiÓÈÌ·)», Ë ÏÂ˙¿ÓÙ· οو ·fi ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ٷ
fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÔÈÙ¿Ì ÙÈ 410 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ¿ ·È- ¶¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÔÈ °È·ÙÚÔ› ̈ڿ Ô˘ ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÔÓÙ·È! «∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÚfiÙ˙Â-
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ‰È¿ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ÃˆÚ›˜ ™‡ÓÔÚ· Ó· ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ οı ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ ÎÙ», ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË ÏÂ˙¿ÓÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi-
∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ Δ˘ ª·›Ú˘ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ- ˙˜ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο Û›ÙÈ· (25.000
ηÓ›˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ∫·ÙÛ·ÓÔ- ∏ ÎÙËÓ҉˘ Â›ıÂÛË Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ṳ̂ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· Êı¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÂΛ! Û˘ÓÔÏÈο)!
ÂȉÈο fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ô‡ÏÔ˘ ·ÓÂϤËÙ·, „˘¯Ú¿, ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ӷ, ŒÓ· e-mail Ô˘ ÌÔ˘ ‹Úı ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ‰Â›- ΔȘ ›‰È˜ ÒÚ˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ O∏∂ ·Ú·-
ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ·Ì›ˆÙ·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤Êı·ÓÂ Ë Ë̤- ¯ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î·˘ÛÙÈΤ˜, ÂÈÚˆÓÈΤ˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ˆ˜ ·¤Ù˘¯Â Ó· ‚ÚÂÈ
·ÏÏ¿ ·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ú· Ù˘ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ OÌ¿Ì·. Δ· ÔÏÈÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÏÂ˙¿ÓÙ˜ ÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÙÛ·Ï·¿ÙËÌ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ıˆÚԇ̠ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙËÓ πÛÚ·ËÏÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ!
Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜, ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜, «Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÂÙ‡- «È‰ÂÒ‰Ë ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜» – Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¡·, ÏÔÈfiÓ. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÛÙ‹ıËη ¯ı˜ Ó· ‰ˆ ÙÔ
ÙË Ó·ÓÈ΋ ·ıˆfiÙËÙ¿ Ì·˜, ¯ıË» ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜... ∫·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚‰Ô- ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ (˘ÔÎÚÈÙÈÎÔ‡) ÎfiÛÌÔ˘: «°È· ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ OÌ¿Ì·, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ· ÌÂ
οÓÂÈ Î·Ïfi, ۯ‰fiÓ fiÛÔ Î·È Ì¿‰Â˜ Ù· ›‰·Ì fiÏ·... ∂›‰·Ì – ·˜ ÙÛÈÌËıԇ̠– Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ı· ¿Ó ۯÔÏ›Ի, Â›Ó·È ÙfiÛË Ï·¯Ù¿Ú·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ¤ÓÙ¯ÓË ÂίÂÈÚ›·, Ë Ì·Ó¤-
Ë ÛÔ‡·. ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·, ·fi ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·ıÏË- ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ¯¿Ï·ÛÂ...
·
Ó· ÛÂÏÈ̉ÙÔÓ
56 ∫fiÛÌÔ˜
[ °¡øª∏ ]

∂Ì›˜ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ,


fi¯È ÂΛÓÔ˜
ÁÈ· ÂÌ¿˜
«flÚ· Ó· Í·Ó·‰ËÌÈÔ˘Ú
/ THE TIMES
ΗΠΑ: συγκινημένος, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας ορκίστη
O ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ Ï‹ıÔ˘˜ 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘, ÙÔ „‡¯Ô˜, Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÏÏÒÓ, Ù· ÁÈÔ˘¯·˝ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘

T
Ë Ó‡¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ›¯· ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘˜, Ô OÌ¿Ì· Ó· ¯¿ÓÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÚÎÈ˙fiÙ·Ó Î·È ÌÈ· ÔÌÈÏ›· Ì ›Û˜ ‰fiÛÂȘ
¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª·-
Ú¿Î OÌ¿Ì·. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„Â Ë ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙÔ˘ 44Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞.
οÔÈ· Û‡Û΄Ë, ·ÎÙÈ‚È-
ÛÙ¤˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Î·- ∂¶πª∂§∂π∞:
ıÈṲ̂ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÌÂ-
¡·Ù¿Û· ª·ÛÙ¤·, ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË
Á¿ÏÔ ÙÚ·¤˙È, ÎfiÛÌÔ˜ οÓÂÈ ÂÈÛËÁ‹-
ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÛÂ
οÓÔ˘ÌÂ. O OÌ¿Ì· οıÂÙ·È ·ÚÈ-
ÛÙÂÚ¿ ÌÔ˘. ∂›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ·ÔÎÔÈÌÈ¤Ù·È ·-
ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ÒÌÔ
£ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ-
̤˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜,
ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Û˘-
ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘
ÌÔ˘. ¢ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂ-
Î·È Ô ÒÌÔ˜. Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∫·ÈÙÒÏÈÔ. ∫·È Â-
«∂›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ó· ·ÔÁÔË- Λ ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘,
Ù‡ÛÂÈ»... «¢ÂÓ Â›Ó·È Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·- ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ Ù˙¿ÌÈ fiÔ˘
ÌÔ˜»... Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÎÏÈÛ¤. ¶ÚÔÎÂÈ̤- οıÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÓ ˙ˆ‹ ÚÒËÓ ÚfiÂ-
ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ë ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ‰ÚÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› Â›ÛËÌÔÈ, Ô
OÌ¿Ì· ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜, ¯ÚÂÈ- 47¯ÚÔÓÔ˜ ª·Ú¿Î ÃÔ˘ÛÂ˝Ó OÌ¿Ì· ¤-
¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Î·È ·fi ÂÌ¿˜ – ·fi fiÏÔ˘˜ ‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙË μ›‚ÏÔ ÙÔ˘ ∞‚Ú·-
fiÛÔÈ ıˆÚÔ‡Ó Â·˘ÙfiÓ Ê›ÏÔ Ù˘ ‰Ë- ¿Ì §›ÓÎÔÏÓ ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë Û‡-
ÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÌÈ· η- ˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï Î·È ÔÚΛÛÙËΠÚfiÂ- ¬ ∏ ÌÈÎÚ‹ ™¿Û·
χÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ˙ˆ‹ ‹ ÌÈ· ‰ÚÔ˜. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ›¯Â ·- Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÌÂ
ÂÁÁ‡ËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜
ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓ¿ ÙÔ˘˜. ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘
Î·È ÙÔÓ ¡ÙÈÎ ΔÛ¤ÈÓÈ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›- ÙÚfiÔ ÙÔÓ
O OÌ¿Ì·
ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ- ■ ·Ù¤Ú· Ù˘
‰‡ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÈÚË- Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Ó¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èη-
∂¡Δ√À∞ƒ¡Δ ∫∂¡¡∂¡ΔÀ ÔÚΈÌÔÛ›·
Û›· ÛÙË ª¤ÛË ∞- √ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜, Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘ ˆ˜ Ó¤Ô˘
Ó·ÙÔÏ‹Ø Ë Â˘Î·È- ηÚΛÓÔ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ, η٤ÚÚ¢Û ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ
Ú›· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ∏ӈ̤ӈÓ
To˘ David ÚÔ¤‰ÚÔ˘, fï˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘
¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ∏
Aaronovitch ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ-
AP PHOTO / SUSAN WALSH

ÙÚ¤„ÂÈ – ·˜ ԇ̠ªÈÛ¤Ï OÌ¿Ì·


ÛÙËΠ۠·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ÏfiÁˆ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ·
– ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· οÓÂÈ Ô˘ ı· ÚÔ- ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
Û¤ÊÂÚ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÏÂÈÔ- ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ §Â˘Îfi O›ÎÔ.
¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙË
„ËÊ›· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ; O OÌ¿- μ›‚ÏÔ ÙÔ˘
Ì· ÌÔÚ› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Ó· ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ∞‚Ú·¿Ì
¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·Ø ÙÈ ı· ™ÙËÓ Âͤ‰Ú· ‰›Ï· ÛÙÔÓ OÌ¿Ì· §›ÓÎÔÏÓ
οÓÔ˘Ó fï˜ Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ §·ÙÈÓÈ- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÍ ªÔ-
΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ¯¿ÌÂÓÙ ÕÏÈ, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ™Ù›‚ÂÓ
ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·Ú-
·ÛÙÈÎfi ÏËÓ fï˜ ·ÓÂχıÂÚÔ ÓË-
Û›; ΔÈ ÂÈϤÔÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó
™›ÏÌÂÚÁÎ, ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ËıÔ-
ÔÈÔ›, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆ-
OÈ ¤ÍÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘
Û ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù·
Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ «μ√ÀΔπ∞» ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈ- Ì˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. 4. πÚ¿Î
‹Ù·Ó Ô ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ∫¤Ó-
°ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙˆÓ ÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ô ª·- O ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂ-
ÓÂÓÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ηÚΛÓÔ 2. ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹
¡∞ΔO˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ›ÛÔ˘Ó Ú¿Î OÌ¿Ì· ·fi Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜, Ù·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜
ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. ªÂÙ¿ ÙË ‰¤ËÛË Ë ∞-
ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ë ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘. ∏ ÛÈÁ‹ ȯı‡Ô˜ Ô˘ Ù‹ÚËÛÂ Ô Ì ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ∏-
Ú›ı· ºÚ¿ÓÎÏÈÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Î·È ·-
OÌ¿Ì· ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ OÈ fiÏÂÌÔÈ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÙÔ ∞Ê- OÌ¿Ì· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶∞, ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ÂÓ‰Â-
ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·-
∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘Ûı›; fi ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô˘˜ fiˆ˜ Ô °ÈÔ °ÈÔ ª· Á·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ °ÎÔ˘- ÔϤÌÔ˘ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Â- ¯fiÌÂÓÔ «Ù·¯‡ÙÂÚ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘
¶fiÛË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂- Î·È Ô π˙¿Î ¶¤ÚÏÌ·Ó. O ª·Ú¿Î OÌ¿- ·ÓÙ¿Ó·ÌÔ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙË- Ófi¯ÏËÛ ÔÏÏÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi
ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ η- Ì· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ fi- Ù¤˜ ÙÔ˘. ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Â- ÙÔ πڿλ – ·fi ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¤-
Ï‹˜ ÂÏ›‰·˜ ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ› Ù·Ó ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙË μ›‚ÏÔ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ Ù·- Û̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈ- ¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÚÙÈÛÙ› 16ÌËÓÔ ¯ÚÔ-
Ï‹Úˆ˜ Ô O∏∂, Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÒ- ͤ¯·Û ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, ÁÂ- ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ÓÔ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ¢ı‡˜ ÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ
Ù·ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ÏÒÓÙ·˜ ·Ì‹¯·ÓÔ˜. ¢›Ï· ÙÔ˘ Ë Û‡- ÛÙÔÓ §Â˘Îfi O›ÎÔ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÂÚ- ·Ì¤Ûˆ˜. ∞fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹ ·- 142.000 ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ
ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒ- ˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï Í¯ÒÚÈ˙ ̤۷ ÛÙÔ Á¿Ù˜ ÙÔ˘. ӷ̤ÓÂÙ·È Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ‡ ÚÒ-
ÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·; ∂¿Ó ÔÈ ∏¶∞ ·- ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓÔ ÊfiÚÂÌ¿ Ù˘, ‰ËÌÈ- ËÓ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ Δ˙ÔÚÙ˙ ª›ÙÛÂÏ – 5. ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó
Û·ÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙË- Ô˘ÚÁ›· Ù˘ ∫Ô˘‚·ÓÔ-·ÌÂÚÈηӛ‰·˜ 1. OÈÎÔÓÔÌ›· ˘‹ÚÍ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÈ- ª›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
Ù· ‰Ú¿Û˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·Ï- ۯ‰ȿÛÙÚÈ·˜ π˙·Ì¤Ï ΔÔÏ›ÓÙÔ. ªÂ- «∏ ∞ÌÂÚÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ú‹Ó˘ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô OÌ¿-
Ï·Á‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ó· ·- Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù· ˙‡ÁË OÌ¿Ì· Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ η- 2000 – ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·Â- Ì· Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈϤÔÓ
ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Ì ª¿ÈÓÙÂÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔÓ Δ˙ÔÚ- Ù¿ÛÙ·Û˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜», ÂÂÛ‹- ÛÙ·Ï̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. 30.000 ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·; Ù˙ ªÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙÔ Û›- Ì·Ó ¯ı˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿- ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿-
∞˜ ÌË ÚˆÙ¿Ì ÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ Δ¤Í·˜. ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ 3. °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ ıÂÈ· Ó· ηٷÛÙ·Ï› Ë ÂͤÁÂÚÛË
Ô OÌ¿Ì· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·˜ ·Ó·ÚˆÙË- §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Â- OÌ¿Ì·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ Â- ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó.
ıԇ̠ηχÙÂÚ· ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ο- ›ÛËÌÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, Ô ÁÂ- ηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô OÌ¿Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘-
ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙÔÓ OÌ¿Ì·. ¶·Ú’ ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ∫¤ÓÓÂÓÙ˘ η- ÛÙȘ ∏¶∞ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÔÁÚ¿„ÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 6. ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹
fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ô- Ù¤ÚÚ¢ÛÂ Î·È Â›¯Â ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Û·ÛÌÔ‡˜. ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‰È·‚fiËÙˆÓ O ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· ÂȂ‚·›-
ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÏËÓ ÂÌÔ‡, ÓÔ- ªÂٷʤÚıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ÓÔ- ¤ÚÁˆÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ··ÏÏ·- Ê˘Ï·ÎÒÓ ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ. £· ˆÛ ¯ı˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›·
Ì›˙ˆ ˆ˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÔÎÔÌÂ›Ô – fiÔ˘ Â·Ó¤ÎÙËÛ ÙȘ ·È- ÁÒÓ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Û¯Â- ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÎÂÙÔ› Ì‹- ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ˆ˜ Ë Î·Ù·ÔϤ-
ÔÓ›ÚÔ˘. Ûı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ – ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÂÈ Û ÌÈ· ‰›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÌÂٷ͇ 775 Âη- Ó˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌËÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ·-
ÛÂÈÚ¿ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ- ÂÚ›Ô˘ 250 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ÔÙÂÏ› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.
ÔÌ·Ì· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 57

Á‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋» °ÂÓÓË̤ÓÔÈ


ÙËÓ 20‹
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
κε χθες στην Oυάσιγκτον μπροστά σε 1,5 εκατομμύριο πολίτες OÀ∞™π°∫ΔO¡
∂∫Δ∞∫Δ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞:
∏ Oªπ§π∞ ΔOÀ °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÈ¿


Δ∞ ª∞Δπ∞ Δ√À ∏Δ∞¡ À°ƒ∞. Δ·
¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁˆÌ¤Ó·. ∏ ηډȿ ÙÔ˘
˙ÂÛÙ‹. ÃÙ˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔÓ ÏfiÊÔ ÙÔ˘
∫·ÈÙˆÏ›Ô˘ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ·Áη-


Á·ËÙÔÈ ÌÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘... ™·Ú¿ÓÙ· Ù¤ÛÛÂ- ÏÈ¿ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô
ÚȘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÚÎÈ- 54¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏȘ ∫ÔÚ Í·Ó·ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ.
ÛÙ› Úfi‰ÚÔÈ... ∂Ó›ÔÙÂ, Ô fiÚÎÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È Û O ÁÈÔ˜ Ì·‡ÚˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙȘ Ê˘Ù›˜
‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜, Ë Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì· ¤˙ËÛ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ: ›‰Â
∞ÌÂÚÈ΋ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯›ÛÂÈ fi¯È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔÓ ª·Ú¿Î OÌ¿Ì· Ó· ÔÚΛ˙ÂÙ·È
ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ Â- Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞.
Âȉ‹ ÂÌ›˜, ÔÈ Ôϛ٘, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› ÛÙ· «°È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û· ̤۷
ȉ·ÓÈο ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ŒÙÛÈ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÌÔ˘ Ì›ÛÔ˜ Î·È ›ÎÚ·», ›Â Ô ∫ÔÚ
·˘Ù‹ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ. ÛÙ· «¡∂∞», Ì ʈӋ Ô˘ ¤ÙÚÂÌ ·fi
ΔÔ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ›- Û˘ÁΛÓËÛË. «∂›‰· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÓ §Ô‡ıÂÚ
Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó... ∫ÈÓÁÎ Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È Î·È ÙÔÓ ª¿Ï-
§ÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ fï˜ ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ ÛËÌ·- ÎÔÌ Ã Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú·. ŸÌˆ˜
ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ¯Ò- Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙÔÓ OÌ¿Ì· ·¤ÎÙËÛ·
Ú· Ì·˜ – ¤Ó·˜ Â›ÌÔÓÔ˜ Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Ë ÙÒÛË Ù˘ ∞- Í·Ó¿ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÂÏ›‰·. ªÔ-
ÌÂÚÈ΋˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÁÂ- ÚÒ Ó· ÔÓÂÈÚ¢ÙÒ». O ∫ÔÚ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜
ÓÈ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘. ¬ Δ· ˙‡ÁË OÌ¿Ì· ·fi Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ
™‹ÌÂÚ· Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ- Î·È ª¿ÈÓÙÂÓ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó
›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜. ∂›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È ÔÏ- ¯Ù˜ ÙËÓ ÚˆÙ‡-
Ϥ˜. ¢ÂÓ ı· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ‡ÎÔÏ· ‹ ÁÚ‹-
·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó
¢ÁÂÓÈο ÙÔÓ Ô˘Û· ÙˆÓ ∏¶∞
ÁÔÚ·. ∞ÏÏ¿, ∞ÌÂÚÈ΋, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ı· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂ- ÁÈ· ÙËÓ ÔÚΈÌÔ-
Ùˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı‹Î·Ì Â- Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜, Ô
Û›· ÙÔ˘ OÌ¿Ì·.
Âȉ‹ ÂÈϤͷÌ ÙËÓ ÂÏ›‰· ·fi ÙÔÓ Êfi‚Ô... ÔÔ›Ô˜ ÕÓıÚˆÔÈ ÍÂÓ˘-
·Ó·¯ÒÚËÛÂ ÌÂ

£
˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜, ¤- ¯ÙÈṲ̂ÓÔÈ, ÌÂ
Ó·Ó ‰ÚfiÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì¿¯Â˜, ·ÁÒÓ˜, ÊÈÏÔ‰Ô- ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ì·‡ÚÔ˘˜ ·-
͛˜ Î·È ÂÏ›‰Â˜... ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ı· Û˘- ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÎÏÔ˘˜ Î·È ÎfiÎÎÈ-
Ó¯›ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÈÔ ·fi ÂΛ Ì ӷ Ì¿ÙÈ·. ¶·È‰È¿
ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙË Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ. ¬ ŒÏȘ ∫ÔÚ:
°Ë... ŸÌˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·-
·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÁÈ· ÙÔ
Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ÛÙÚ·-
Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷهԢÌ ÛÙÂ- ÙÈÒÙ˜, ÚÒËÓ
«™‹ÌÂÚ·,
Ó¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ó· ·Ó·‚¿Ï- Δ¤Í·˜. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÚÒ Í·Ó¿
ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ ηÈ
ÏÔ˘Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ... ¢ÁÂÓÈο ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂ- Ó· ÔÓÂÈÚ¢ÙÒ»
Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤Óˆ-
Ì·˜. £· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔ- ÙÔÓ ªÔ˘˜ ÔÈ Û·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜: «Yes We Can!».
Ì›·, ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜, Á¤Ê˘- Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, O ∫ÔÚ Ù·Í›‰Â„ ·fi ÙË μÔÛÙÒÓË ÙÔ
Ú˜ Î·È „ËÊȷο ‰›ÎÙ˘·. £· ‰Ò- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌfiÏȘ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ¢¤Î· ÒÚ˜ ̤-
ÛÔ˘Ì ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Û· Û ¤Ó· ψÊÔÚ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ·Ô-
ÙÔÓ Â›‰·Ó ÙÔÓ
˘Á›·˜ Î·È ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Îfi- Û΢¤˜, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ó·-
ÛÙÔ˜ Ù˘. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈÔ˘¯¿ÈÛ·Ó
ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. «Œ˙ËÛ·
ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤‰·- ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ŒÚÂ ӷ
ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓË- ÌÔًوÓ... ˙ËÙÔ‡Ó Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‹ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ- ›Óˆ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‚Ú‡ÛË, Ó·
Ù· Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÂÚÁÔ- £˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ- ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙË ¢‡ÛË, Ó· ͤÚÂÙ ÙÚÒˆ Û ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÚ·¤˙È·, Ó· ÊÔ-
ÛÙ¿ÛÈ¿ Ì·˜. ∫·È ı· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘- Ó˜ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔÓ Ê·ÛÈÛÌfi Î·È fiÙÈ ÔÈ Ï·Ô› Û·˜ ı· Û·˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi fiÛ· ı· ÔÈÎÔ- ‚¿Ì·È Û οı ÌÔ˘ ‚‹Ì·», ›Â. «ΔÒ-
Ì ٷ Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂ- ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Î·È Ù·Ó- ‰ÔÌ‹ÛÂÙÂ, fi¯È ·fi fiÛ· ı· ηٷÛÙÚ¤„ÂÙÂ... Ú· Â›Ì·È fï˜ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ˙‹Ûˆ ÙËÓ È-
Ùˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜. ∞Ú¯›-

A
Θ, ·ÏÏ¿ Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂÔÈı‹- ˘Ù‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÌÈ· Ô-


ÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹». ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ
˙ÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËΈıÔ‡ÌÂ, Ó· ÙÈ- ÛÂȘ. ∫·Ù·ÓÔÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÌfiÓË ÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÈ¿... ∂ΛÓÔ Ô˘ ∫ÔÚ, ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂ
Ó¿ÍÔ˘Ì ÙË ÛÎfiÓË ·fi ¿Óˆ Ì·˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘- Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÚÔÛٷهÛÂÈ, E I ¶ ∂ : ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈϤη, Ë
ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞- Ô‡Ù ̷˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘... ΔÔ μÂÚfiÓÈη °ÎÚÈÓ, ÌÈ· ÚÒËÓ ‰·ÛοϷ
ÌÂÚÈ΋˜... ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ◊ÍÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË ÂÓÈ- ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ·- ÓfiËÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· 70 Ù˘, ·Ó¤ÌÈ˙ ÌÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋

Y
¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙȘ ÊÈ- Û¯‡ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÓÂÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ¿Ó‰Ú˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ οıÂ
ÏÔ‰Ô͛˜ Ì·˜... ∂ΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó Ù˘. ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘
Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ê˘Ï‹˜ Î·È ›ÛÙ˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂ-
ÛËÌ·›·. «¶Ï¤ÔÓ ÓÈÒıˆ fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹
Ì·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. ∑ԇ̠ÙÔ fiÓÂÈÚÔ,
ÔÈ Î˘ÓÈÎÔ› Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÌÔ- ÚÈÓ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· Ú· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ∫·È fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ηÈ
fi‰È· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í – fiÙÈ Ù· Ì·ÁÈ¿ÙÈη ÔÏÈ- Úԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ηÈÓÔ‡Ú- ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›- ÂÌ›˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘».
ÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ϤÔÓ. ΔÔ ÂÚÒÙË- ÁȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÌÂ- Ô˘ ÚÈÓ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ÌÔ- ¶Ï¿È Û Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜
Ì· Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿- Á·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· – ·ÎfiÌ· ÌÂ- Ê¿ÂÈ Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÚÔ‡Û ӷ Ê¿ÂÈ Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÂÛÙÈ·- Ô˘ ›¯·Ó ·ÏÒÛÂÈ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·
ÏË ‹ ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ Â¿Ó Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋... O‡Ù ÙÔ Â- Á·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ù·ÓfiË- ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÌÔÚ› ÙfiÚÈÔ, ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ÎÔÓοډ˜ Ì ÙÔÓ
ÚÒÙËÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Â¿Ó Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. £· ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ OÌ¿Ì·, ÛÙÂÎfiÙ·Ó Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ŒÚ‚ÈÓ.
ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ‹ ÙÔ Î·Îfi. ∫·Ì›· ‰‡Ó·ÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘- ÙÒÚ· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÈÂÚfi fiÚÎÔ... ∫Ô˘ÓÈfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Ú· Ô˘
‰ÂÓ ÌÔÚ› fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ó· Ì ÙÔ πÚ¿Î ÛÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÊ˘- ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ÁÈ· Ó· ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ۋÌÂÚ· ÔÈÔÈ Â›- ¤·È˙ ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Î·È ÚÔ-
‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ŸÌˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË ÚËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÚ‹ÓË Ì·ÛÙÂ Î·È fiÛÔ ‰ÚfiÌÔ ¤¯Ô˘Ì ‰È·-
Ì¿˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ë ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ªÂ ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜
‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÈÂÚfi Ó‡ÛÂÈ. Δ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Û·ıÔ‡Û ӷ ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ‡Ô ÌÂ
¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. «O 17¯ÚÔÓÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ – Î·È fiÙÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Î·È ÚÒËÓ Â¯ıÚÔ‡˜, ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠fiÚÎÔ ·˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹- ·ÓÈ„Èfi˜ ÌÔ˘ ۯ‰fiÓ ¤ÎÏ·„ Ô˘ ‰ÂÓ
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¢ËÌÂÚ› ÁÈ· Ôχ fiÙ·Ó Â˘ÓÔ› Ìfi- ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘- ηÌ ·ÚÓËı‹Î·Ì ӷ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÌÔÚÔ‡Û ӷ „ËÊ›ÛÂÈ. ◊ıÂÏ ӷ ˘-
ÓÔ ÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜... ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ Ì·˜, ÚËÓÈ΋ ·ÂÈÏ‹ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ‹Û·ÌÂ Î·È ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ OÌ¿Ì·», › «ΔÒÚ·
·ÚÓÔ‡ÌÂı· ˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È... ªÂ ÙÔÓ ÌÔ˘- fiÙÈ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË
Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ Ì·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ȉ·- ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·Ó·˙ËÙԇ̠¤Ó·Ó Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ £ÂÔ‡ ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡Û·Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ Â- ÙÂÙÚ·ÂÙ›·».
ÓÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·Ó Ê¿ÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Îfi- ÌÚÔÛÙ¿, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·ÌÔÈ‚·›· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÒÛ·Ì ·ÛʷϤ˜ ÛÙȘ ÌÂÏ-
ÛÌÔ Î·È ‰ÂÓ ı· Ù· ·ÔÎËÚ‡ÍÔ˘Ì ÁÈ· ¯¿ÚË ÛÎÔÈ- Û‚·ÛÌfi. ™ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ó·- ÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜.
58 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∂ƒ∂À¡∞ ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞

O ‚ÂÏÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿


O μ∂§√¡π™ª√™ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·- O ‚ÂÏÔÓÈÛÌfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ıˆڛ· fiÙÈ ÙÔ Ó·›Î˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ‚ÂÏÔÓÈ-
ÙÈÎfi˜ ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÔÈ ‚ÂÏfiÓ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÔ- ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ·È ·fi ÂÓÂÚÁÂÈ- ÛÌfi ‹ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·˘Û›ÔÓ·, ηıÒ˜ ˘¤ÊÂ-

AP PHOTO / AL GOLDIS
ÓÙ·È ÛÙ· ÛˆÛÙ¿ ÛËÌ›·, Û‡Ìʈӷ Ì °ÂÚ- ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Ú·Ó ·fi ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ Î·È ËÌÈÎڷӛ˜.
Ì·ÓÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ‰È·‰ÚÔ̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó¢- Ÿˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ Â‚‰Ô-
ÔÈ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚ÂÏÔÓÈÛÌÔ‡ ÚÒÓˆÓ Ô˘ ÛÙÔÓ ‚ÂÏÔÓÈÛÌfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ- Ì¿‰Â˜ ıÂÚ·›·˜, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÂ
ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ›- ÛËÌ‚ÚÈÓÔ›. ‚ÂÏÔÓÈÛÌfi ˘¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ô-
‰È· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤- ¢È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ï¿Ì-
¯Ô˘Ó fiÛÔÈ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ıÂÚ·¢- ‚·Ó·Ó Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹.
ıÂÚ·›·˜. ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ̤ıÔ‰Ô˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ OÈ ‚ÂÏfiÓ˜ Ó›ÎËÛ·Ó Ù· Ê¿Ú̷η Î·È ÛÙËÓ ¬ μÂÏÔÓÈÛÌfi˜. ŒÚ¢ӷ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È·
ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ô ‚ÂÏÔÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›- ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∫›Ó·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚ- ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ËÌÈÎÚ·Ó›·˜. ∂Í›ÛÔ˘ ¢ÂÚÁÂ- Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· „¢‰ÔÊ¿Ú̷η:
‰È· Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· „¢‰ÔÊ¿Ú- ÌfiÓË ÂÓ‰ÔÚÊ›ÓË ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÙÈÎfi˜, fï˜, ‹Ù·Ó Ô ‚ÂÏÔÓÈÛÌfi˜ Î·È fiÙ·Ó ÔÈ Î¿ÔÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌfiÓÔ Î·È
̷η: οÔÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡- ÛÙÚ˜, ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙË Ó·˘Ù›·. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‚ÂÏfiÓ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù˘¯·›· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ÙÂÚ· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÍ¤Ù·Û·Ó 7.000 ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘- ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜.


∫∞ƒ§O™ ™§πª

¶ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ¯¿ÓÔ˘Ó O ªÂÍÈηÓfi˜


ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜
Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ÎÈÏ¿ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ̤ÙÔ¯Ô˜
ÛÙÔ˘˜ «¡ÈÔ˘
Είναι βιολογικά προγραμματισμένες να δείχνουν λιγότερο αυτοέλεγχο °ÈÔÚÎ Δ¿È̘»
O ª∂•π∫∞¡√™ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘-
ÚÈÔ‡¯Ô˜ ∫¿ÚÏÔ˜ ™ÏÈÌ ÂÂÎÙ›-
°È· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰›·ÈÙ·, ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ
ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∏¶∞ Ì ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·fi
fiÚÂÍË, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÌÂϤÙË Ì ı¤Ì· Ò˜ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÙÚÔÊ‹. ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜
Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ The New York
Ó˜, ϤÂÈ Ô ‰Ú. O˘¿ÓÁÎ. «∞˘Ùfi˜ Ô ÌÂÈ-
/ THE INDEPENDENT ˆÌ¤ÓÔ˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ
Times Co. O ™ÏÈÌ, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂ-
ˆÚÂ›Ù·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏÔ˘ÛÈfi-
ΔÔ˘ Steve Connor Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì›˙ˆÓ
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰È·-
O ÂÁΤʷÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÂÚÔ˜ ¿Ó-
È· ¤ÌÊ˘ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ıÚˆÔ˜

ª ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ηÈ


ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÙÚÔ-
ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙÔ
ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ηÈ
ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ÂÓÒ
ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË
Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ fiÚÂÍË
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ‰Ë-
ÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈ-
ÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂıÂ-
ÏÔÓÙ¤˜ ÂÎÙ›ıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·Á·Ë̤-
ÛÙÔÓ Îfi-
ÛÌÔ, Â¤Ó-
‰˘Û 250 Â-
Ê‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ Á˘- ηÙÔÌ̇-

AP PHOTO
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ıÂÒÚËÛË «¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÓÔ ÙÔ˘˜ Ê·ÁËÙfi, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘
Ó·›Î˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ- ÚÈ· ‰ÔÏ¿-
Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜ Ì ‰›·ÈÙ˜, Û ۇ- ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ» (PNAS) ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË
ÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ‚¿- ÚÈ· Û ÌÈ·
ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜». ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ Â- Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÚÔ˜ Î·È Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È ˘- ·fi ÙȘ
¤Ú‚·Ú˜. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÁΤʷÏÔ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ «¿Ó·‚·Ó», ‰Â›¯ÓÔ- ¬ ∫¿ÚÏÔ˜ ™ÏÈÌ. ÁÓˆÛÙfiÙÂ-
fiÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÔ‰›- ηٷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ú˜ Î·È ÌÂ
ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ- Ê·ÁËÙfi. OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÙÚÔÊ‹. ŸÌˆ˜ fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ·- ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ 23 ÌË ˘¤Ú‚·ÚÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Û fi οı ÂıÂÏÔÓÙ‹ Ó· ηٷÛÙ›ÏÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÂÚË ÂÈÚ-
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÙÚÔÊ‹, ÌÈ· 17ˆÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÓËÛÙ›·˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÚÔ‹ ÂÊËÌÂ-
ÌÂÙ¿ ¤‚·Ï·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·- ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
Èı·ÓfiÓ ÂÂÈ- Ú›‰Â˜ ÙÔ˘
‰‹ Ë ÂͤÏÈÍË Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ Ê·ÁËÙ¿, Ù· ÔÔ›· ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ÌfiÓÔ Ù· ÎfiÛÌÔ˘. «∞ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ
ÂÎ·›‰Â˘Û ÙÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ó· Ì˘Ú›- ÛοÓÂÚ Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ’’¡ÈÔ˘ °ÈÔÚÎ Δ¿È̘’’
Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛÒ- ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· Ê¿ÓÂ. ∑ËÙ‹ıË- Ì ÙÔ˘˜ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ ¤-
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Π·fi ÙȘ 13 Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘
Ì· – Î·È ÙÔ Ó·˜ ÌÂÛ›Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙȘ ∏¶∞,
www.tanea.gr Ì˘·Ïfi – Ó· ·- 10 ¿Ó‰Ú˜ Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ̤ۈ «ÁÓˆÛÙÈ΋˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘
ÙÚÔÊ‹˜.
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ò˜ ı· ¿-
ÔÚÚÔÊ¿ fiÛÔ ÂÈ Ë Â¤Ó‰˘Û‹ ÙÔ˘», ϤÂÈ Ô
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜ ·ÚÂÌfi‰ÈÛ˘» – ·˘ÙÔÂϤÁ¯Ô˘ – ÕÚÌ·ÓÙ ¶¤Û·ÚÓÙ-™‚¤ÓÙÚÔ˘
ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ËÛË ÂÓÒ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÁΤ- ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È
Î·È ÙÔÓ ıËÏ·ÛÌfi. Ê·Ïfi ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ·ÊfiÙ·Ó Ì¤- «ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ›·Ó fiÙÈ ¢ÈÂıÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÌÈ·˜ ‰ÂÍ·-
«∂›‰·Ì Û ÎÏÈÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ fiÙÈ Ûˆ ÛοÓÂÚ Ô˙ÈÙÚÔÓ›ˆÓ ÂÈÓÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ÚÔ- ÌÂÓ‹˜ ÂÁÎÂÊ¿ÏˆÓ Ù˘ O˘¿ÛÈ-
ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰›·ÈÙ· ›- (PET) Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÎÔ- Û¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·- ÁÎÙÔÓ. OÈ «Δ¿È̘» ·Ó·ÎÔ›Óˆ-
Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Á‡Úˆ ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ò˜ Ô ÂÁΤ- ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÊ‹, Ô Û·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤-
ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ η- Ê·ÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÁΤʷÏfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ڷ˜ ‰‡Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ Û˘Ì-
Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô- ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë. Ó· “·Ó¿‚ÂÈ” ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ʈӛ˜, ‡„Ô˘˜ 125 ÂηÙ. ‰ÔÏ·-
‰Ô ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ Á˘- ∂ÓÒ ÔÈ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ Â- Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· Ê·ÁË- Ú›ˆÓ ¤Î·ÛÙË, Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜
Ó·›Î˜ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÌÂÈ- ıÂÏÔÓÙ¤˜ ¤‚ÏÂ·Ó Î·È Ùfi», ϤÂÈ Ô ‰Ú. O˘¿ÓÁÎ. «∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ˘ ™ÏÈÌ Banco Imbursa ηÈ
ÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Á‡Úˆ ÛÙÔ 5%. ¶Ú¤- ̇ÚÈ˙·Ó ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Ë ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Inmobiliaria Carso. ∏ ÚfiÂ-
ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì Û ÔȘ ÙÔ˘˜ ÙÚÔʤ˜, fiˆ˜ Ì¤È- ·Ó‰ÚÒÓ ÌÂÈÒıËΠfiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙Ë- ‰ÚÔ˜ Ù˘ New York Times Co.
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÔÊ›- ÎÔÓ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÌÂ Ù˘Ú› ÎÈ Ù‹ıËΠӷ ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ›ӷ Δ˙¿ÓÂÙ §. ƒfiÌÈÓÛÔÓ ‰‹ÏˆÛÂ
ÏÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ·˘Á¿, ΤÈÎ Ì ηӤϷ, ¯¿- ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ¯ÚËÛÈ-
ÛÙ· ʇϷ», ϤÂÈ Ô Δ˙ÈÓ-Δ˙·Î O˘¿Ó- ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ, ÙËÁ·ÓÈÙfi ÎÔ- ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·¯ÚË-
ÁÎ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ªÚÔ˘Î- ÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÌÚ¿Ô˘ÓȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰·-
¯¤È‚ÂÓ ÛÙÔ ÕÙÔÓ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ù· ÛοÓÂÚ ÂÓÙfiÈ˙·Ó ÔÈ- Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙ·- Ó›ˆÓ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó
Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿- ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÛˆÙÂÚÈο ۈ̷- ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆ-
ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡- ÙÈο Û‹Ì·Ù·». ÙÈ΋ ¢ÂÏÈÍ›·. «OÈ ’’¡ÈÔ˘ °ÈÔÚÎ
OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Δ¿È̘’’ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·
∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ¬ ¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¿ÛË ·fi Ì‹Ó˜ Î·È Ô ™ÏÈÌ Ù· ¤¯ÂÈ», ϤÂÈ
ÁÈ·Ù› ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ·Ú·ÙÚÒÓ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ë ™¿ÓÔÓ ∫. O’ ¡ÈÏ, §·ÙÈÓÔ·ÌÂ-
Ù¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ·Ú·ÙÚÒÓ ÚÈηӛ‰· ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜
fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÓfiÛÙÈÌ·
ÓfiÛÙÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ ‹ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ
Ê·ÁËÙ¿ ‹ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤- ™¯¤ÛÂˆÓ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË.
ª∏ Ã∞™∂Δ∂ Δ√ ™∞μμ∞Δ√ 24 π∞¡√À∞ƒπ√À ª∞∑π ª∂
™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√

∞¡∞∫∞§ÀæΔ∂ ÙËÓ ∂§§∞¢∞


¢ÀΔπ∫∞

Δ∑√Àª∂ƒ∫∞
∞ƒΔ∞ - ∫∞Δ™∞¡√Ãøƒπ∞ - ™Àƒƒ∞∫√ - ∫∞§∞ƒƒÀΔ∂™

∂¡∞™ ¶√§ÀΔ∂§∏™
∫∞π ∂°∫Àƒ√™ √¢∏°√™

ME 164 ™∂§π¢∂™

ñ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ñ ª·Á¢ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ñ ¢È·‰ÚÔ̤˜ Ì 4¯4 Î·È ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ


ñ ªÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›· ñ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ñ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ¶ƒ√∞πƒ∂Δπ∫∞ ª∂ 2ú ∂¶π¶§∂√¡
60 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∞¡∞°∂¡¡ø¡Δ∞π Δ∞ ΔƒO¶π∫∞ ¢∞™∏, ¢∂πáOÀ¡ ∂π∫O¡∂™ ∞¶O ¢OƒÀºOƒOÀ™ ∏§π∫πøª∂¡Oπ

∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· ͷӷηٷÎÙ¿ Ù· ¯·Ì¤Ó· ‰¿ÊË Ù˘ ∞Û›‰· ÁÈ·


Δ∞ Δƒ√¶π∫∞ ‰¿ÛË Â·Ó·Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó
Ù· ¯·Ì¤Ó· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·Ó·ÁÂÓ-
ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ù· ÙÚÔÈ-
ο ‰¿ÛË ·Ó·ÁÂÓÓÒÓÙ·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
øÛÙfiÛÔ, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ O˘›ÏÈ·Ì §fiÚÂÓ˜
ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈ· Ë
Ó¿Ù·È Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›-
ÙÔ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÙÔÌ›· Î·È ÙȘ
Ú˘ıÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ·
Ù· ›‰Ë Ù˘ ·Ó›‰·˜ Î·È Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜
Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, ηıÒ˜
ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ı· Î˘Ì·Óı› ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙÔ 25% Î·È ÙÔ 50%. ÕÏÏÔÈ ÂÈÛÙ‹-
ÌÔÓ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·-
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹
·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Û˘- ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 15% Î·È ÙÔ 30% ‹ Î·È ÌÈ- ∏ ∂¡Δ√¡∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ‚ÔË-
Ì¤Ú·ÛÌ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ·fi ÛÙȘ ·Ó·ÁÂÓÓË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÎÚfiÙÂÚÔ. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·- ı¿ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ ¿-
ÙËÓ ÂͤٷÛË ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ÂÈ- ÛÊ·ÏÒ˜ ÌÂÁ¿Ï·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÓÔÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÂÚ¢ÓË-
ÎfiÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ. ∞Ó Î·È Î¿ı ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ «Î·Ù·- Ù¤˜. ¶ÚfiÛˆ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰Ú·ÛÙ‹-
¯ÚfiÓÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È 130 OÈ ÂȉÈÎÔ›, ¿ÓÙˆ˜, ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ» Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¿Á¯ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ¤-
ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÚÔÈÎÒÓ ‰·- ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·- ¢ڤˆ˜ ‰ÂÎÙ¤˜ – Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 75%. ¯Ô˘Ó ηٿ 50% ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î›Ó‰˘-
ÛÒÓ, Ë ˙ËÌÈ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ÛË Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜. O ηıËÁËÙ‹˜ ŒÏÓÙÚÂ- ™ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ·ÁÎÔ- ÓÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ¿ÓÔÈ·, Û ۇ-
ÈÛÙ¢fiÙ·Ó. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù˙ ª¤ÚÌÈÓ¯·Ì, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 500 Î·È ÛÌ›ˆ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙˆÓ ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÙȘ Á˘-
ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Â›- ϤÔÓ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ Ú·Á- ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ΔËÓ ¬ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. OÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÁη- Ó·›Î˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ
Ó·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÚÔ- Ì·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘- ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù·Ï›Ô˘Ó Ù· ·Ô„Èψ̤ӷ Î·È Â˘Â›ÊÔÚÔÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë,
ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·Ô„Èψ̤ӷ ÙÚÔÈο ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ˘Ô- Ù· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË Î·Ù·Ï¿Ì‚·Ó·Ó 20 Â- ÙÚÔÈο ‰¿ÛË Î·È Ë ˙Ô‡ÁÎÏ· Û‡Ìʈӷ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰ËÌÔ-
‰¿ÛË, ηıÒ˜ Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ¤‰ÈˆÍ ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·ÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. Û›Â˘ÛË ÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË
ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Ù· ÌÈÛ¿.
ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ
‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ fiÛÔ ÈÛÙ‡·Ì». «Neurology».
«™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂϤÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fi-
◗ ÙÈ Ë ¯ÚfiÓÈ· ηٿıÏÈ„Ë ÌÔÚ› Ó·
ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿-
ÏÔ˘ fiˆ˜ Ô ÈfiηÌÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ

SOS: Ù· ˙Ò· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È! Ó· Ô‰ËÁ› Èı·ÓÒ˜ ÛÙËÓ ¿ÓÔÈ·»,


·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÃÔ‡È-
™ÈÓ O˘¿ÓÁÎ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∫·-
ÚÔÏ›ÓÛη ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, Ô ÔÔ›Ô˜
ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. «ŸÌˆ˜ Ù·
Â˘Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ, ·Ó ¤-
Κατά 20% μειώνεται το μέγεθος των ειδών που κυνηγά εντατικά ο άνθρωπος ¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È Â͈-
ÛÙÚÂÊ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó-
‰˘·ÛÌfi Ì’ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ‰Ú·-
Δ· ˙Ò· Ô˘ ˘ÂÚıËÚ‡ÔÓÙ·È ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË ¤Î·Ó ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÙ›·: ÙÔ ÂÓÙ·ÙÈÎfi ΢ӋÁÈ Ù˘ ¿ÓÔÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È».
ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ Î·Ù¿ 300 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ˘fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂͤÏÈÍË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ. ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó ·ÒÏÂÈ· ÌÓ‹Ì˘, ÚÔ‚Ï‹Ì·-
∂¶πª∂§∂π∞: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ Ù· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· Û˘-
¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜

·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÂ
ŸÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ›‰Ë A§§A EI¢H
¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Ù˘
∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜
ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ï-
ÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ¿ÓÔÈ-
·˜. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ·-


Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ¿ÓÔÈ·
∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Î·È ∫·Ó·‰Ô‡˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó
ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇ-
¶ÂÙ·Ï›‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Ò˜ ÙÔ
ıËΠÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈıÂÒ-
·fi ÁÂÓÈ¿ ÛÂ ÁÂÓÈ¿ 2040.
∫·ÚÈÌÔ‡ ™ÙË ÛԢˉÈ΋ ÌÂϤÙË Û˘ÌÌÂÙ›-
ÚËÛË «Proceedings of the National
Academy of Science». Ÿˆ˜ ÛË-
ÌÂÈÒÓÂÈ Ô ∫ÚȘ ¡Ù¿ÚÈÌÔÓÙ, ηıË-
ÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∫·-
ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â-
20% 25%
¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ë ËÏÈΛ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·
ªÂÚÈο ›‰Ë
Û·ÏÈÁηÚÈÒÓ
™ÔÏÔÌfi˜ Ù˘
¯·Ó 506 ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÓÔÈ· ÙËÓ ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËηÓ. ΔÔ˘˜ ‰fi-
ıËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Û¯ÂÙÈο
ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, «ÙÔ Úfi- ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ μ. ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆ-
‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ì ÙËÓ ÔÔ›· EI¢H ¶OY ME§ETH£HKAN ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ıË-
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ó ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Ù· ¤Ì‚È· fiÓÙ·, ·˘Ùfi, 144 ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ¿ÓÔÈ·. OÈ
·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘- ÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Î·È ÌÂ
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ ‹Ù·Ó 50% ÏÈÁfiÙÂ-
Ó¤ÂȘ Ô˘ ·-
www.tanea.gr ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ Èı·Ófi Ó· ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó.
ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ «Δ· ηϿ Ó¤· Â›Ó·È ˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
ÙÔ˘˜. Δ· ˙Ò· Ô˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ô ¿Ó- Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿-
ıÚˆÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÚÚ›ÎÓˆ- ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÓÙ›ıÂ-
ÛË Î·Ù¿ 20%, ÂÓÒ Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ÚÒ-
ªÈÁίfiÚÓ Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ
Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÕÁÚÈÔ Úfi‚·ÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó», ϤÂÈ Ô
25% Ó·ÚfiÙÂÚË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ Ô˘ ˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ O˘¿ÓÁÎ. «ŸÌˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ï- ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÚÒÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È
ÏÔ›ˆÛË ÛËÌÂÈÒıËΠ۠‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ∞Û›· ·ÎfiÌË Û·Ê¤˜ Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë „˘-
ÌfiÏȘ 30 ¯ÚfiÓˆÓ». ¯È΋ ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ
Δ˙›ÓÛÂÁÎ ™Ô˘ÛÔ‡Ú· MÔ˘ÚÔ‡Ó·* ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ¿ÓÔÈ·˜».
ÀÂÚı‹Ú¢ÛË ∫·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ∞ÂÈı·Ï‹˜ ı¿ÌÓÔ˜ Δ˘ÈÎfi „¿ÚÈ ¬ ∏ ¤Ú¢ӷ. ∞Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Â͈-
O ∫ÚȘ ¡Ù¿ÚÈÌÔÓÙ Û˘ÁΤÓÙÚˆ- ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ ÛÙÚÂÊ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ηÈ
Û 34 ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· 29 ›‰Ë ·Ó›‰·˜ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙȘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0,2 ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÚfiÔ
Ô˘ ˙Ô˘Ó Û 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Áˆ- ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ 1,5 Ì. øηÓÔ‡ ˙ˆ‹˜, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ·˜
ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ *§Â˘Î‹
ı‡Ì·Ù· ˘ÂÚı‹Ú¢Û˘. ∞fi ·˘Ù¿ ÌÔÚ›
ÂÚ‡ÓËÛ ΢ڛˆ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë „·- Ó· ÌÂÈÒ-
ÚÈÒÓ Î·È ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ÌÂÚÈο ·- Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ¿ÁÚÈÔ˘ ÚÔ‚¿ÙÔ˘ Ì ∞Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ›, ÓÂÙ·È
ÛfiÓ‰˘Ï· Î·È ‰‡Ô ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ. ™Â ∫·Ó·‰¿: Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Ë- Ì·ÎÚÈ¿ Τڷٷ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÌË fiˆ˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Â-
οÔÈ· ›‰Ë ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌÂÙ·- ÏÈΛ· η٤‚ËΠ·fi Ù· ¤ÍÈ ÛÙ· ¤- ¯Ù˘Ô‡Ó ˙Ò· Ì ÌÈÎÚ¿ Τڷٷ, ÁÈ·- Ú¢ÓËÙ¤˜, fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó
ÊÔÚ¿ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. Ù› Â›Ó·È Ù· ÈÔ Ó¤·. ∫È fï˜, Û ‰È¿- ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó
ˆı› ÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙËÌ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ ‰È·ÈÛÙÒ- ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ›Â-
̤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏ· ˙Ò· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ∏ ›ÂÛË ıËΠ̛ˆÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ì¿- ÛË Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ ·Ó Ô
Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ô˘ ˘fi- ˙·˜ Î·È ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÂÚ¿ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÎÒ‰Èη˜
ËÏÈ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎÂÈÙ·È Û ηÓfiÓ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈ- ηٿ 20%», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Ê˘-
ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô- ÛÌÔ‡˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.
ÏfiÎÏËÚ˜ ÁÂÓȤ˜ Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó Ïfi- ÙˆÓ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰Ë- ¶ÔÏ ¶¿ÚÎÂÙ, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·- ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë Ô-
Áˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÚÔÊ‹˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›- Á‹ÛÂÈ Û ٷ¯‡Ù·Ù˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ. ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫¿ÏÁηÚÈ ÛÙÔÓ ∫·- Ú›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
ÓÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ «™ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÈÁίfiÚÓ, Ó·‰¿. ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË.
∫fiÛÌÔ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 61

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘


[ ¢ÚfiÌÔÈ ] ΔÔ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ μÚ·Ó¿ [ ¶ÚfiÛˆ· ] ΠΙΕΡ ΡΑΜΠΙ gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

O £Âfi˜... ∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÏÈÌÚ›


... Â›Ó·È £Âfi˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ™ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ‰È¿ÏÂÍÂ Ô ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ϤÂÈ ÙÔ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ ·Ú·Ì‡ıÈ,
£Âfi˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ·ÓıÚÒÈÓË ÊˆÓ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜: Ì ÙÔÓ ∞‚Ú·¿Ì, Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi Î·È Ì fiÏ· Ù· ˙Ò· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ÎÔÏÈÌÚ›,
ÙÔÓ ªˆ¿ÌÂı. ª· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÎÚË ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ÓÂÚfi ÛÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË Ú›¯ÓÂÈ ÛÙË ÊˆÙÈ¿.
¤ÚËÌÔ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿ fiÔ˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È È· Ë ÊˆÓ‹
ÙÔ˘. ªÔÓ¿¯· ÔÈ ÔÈ̈Á¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ʈ- ›Û·È ÙÚÂÏfi˜, ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ïfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ. ŸÌˆ˜ ÛÙ· 16 ÙÔ˘ Ô ¶È¤Ú ·-
ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÈ-
ÙÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û·Ó ·ÁÚ›ÌÈ·. «∂ ˘ÚηÁÈ¿», ÙÔ˘ ϤÂÈ ¤Ó· ˙ÒÔ. «ΔÔ Í¤Úˆ»,
··ÓÙ¿ ÙÔ ÎÔÏÈÌÚ›, «fï˜ οӈ ·˘Ùfi
Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›».
Û¿ÛÙËΠÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤-
Ê˘Á ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂Λ ‰Ô‡-
Ï„ ˆ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË ªÈÛ¤Ï. ΔÔ
™Â ÌÈ·Ó ¿ÏÏË... ∞fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ·˘Ùfi, Ô °¿ÏÏÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘ ¶È¤Ú
ƒ·Ì› ÔÓfiÌ·Û ∫ÔÏÈÌÚ› ÙÔ Î›ÓËÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
1960 ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ¤Ê˘Á·Ó
ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÓÙ¤˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÚÔ-
... ¿ÎÚË Ù˘ ·¤Ú·ÓÙ˘ ¿ÌÌÔ˘, ÛÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ¤- ηÏ› Û ÌÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ‰¿ÓÂÈÔ – «‰ÂÓ
ÚËÌÔ ¡ÂÁΤ‚, Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤ÎÙÈÛ ÚÈÓ ·- «ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ», ÁÈ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÙ»,
fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ·Ú·‚È΋ fiÏË - Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. ∂›- Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ «ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Â- ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·Ó. «∑‹Û·Ì ÂΛ 13 ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ËÏÂ-
Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fiÏË, Ì ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘», ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÎÙÚÈÎfi Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ÙË ªÈÛ¤Ï Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂ
¤¯Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù·, Ì Ù˙·ÌÈ¿, Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È «ÂÈÛÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ¢ÂÓ ‰È·‚¿˙ˆ È· ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÓÙ ·È‰È¿ Ì·˜. ŸÌˆ˜ ›¯·Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ¯Ù›-
Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ·. §Â›Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∫fi- Ú¿ÁÌ·Ù·, ͤÚÂÙ fï˜ fiÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜ ̤ÚÔ˜ ˙Ô˘Ì ϛÁÔ Ï›ÁÔ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜», ϤÂÈ Ô ƒ·Ì›.
ÛÙÈÛ 45 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∫·È Â›Ó·È ¤Ó· Ô- ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ›¯Â ÂÚÈÁÚ·Ê› «O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›-
ÌÔ›ˆÌ· Ù˘ °¿˙·˜. ∫Ù›ÛÙËΠÂΛ ÁÈ· Ó· ÂÎ·È‰Â˘Ù› Ôχ ÓˆÚ›˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ¡Ô˘‚¤Ï OÌÛÂÚ- ÛÎÂÙ·È Û ۇÁ¯˘ÛË», ÚÔÛı¤ÙÂÈ. «O ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘
Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ÷- ‚·Ù¤Ú;» ϤÂÈ. ∫·È ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔÓ «¶Ï·Ó‹ÙË Ù˘ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋
Ì¿˜. ŸÙ·Ó ÏÂËÏ·Û›·˜» Ô˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 1948 Ô º·›Ú- ÚfiÓÔÈ· (ηÙÒÙÂÚÔ˜ ÌÈÛıfi˜, ÂȉfiÌ·Ù·...) ‰ÂÓ
Ô πÛÚ·ËÏÈ- ÊÈÏÓÙ ŸÛÌÔÚÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆ- ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È ·ÈˆÓ›ˆ˜». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Ófi˜ ÂÈÙÂ- ¬ ¶È¤Ú ƒ·Ì›. O °¿ÏÏÔ˜ Ô Ì ÌÈ· «Ó¤· ÁˆÏÔÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË»Ø ‹ ÙË «™Èˆ- ·˘Ùfi, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∫ÔÏÈÌÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ‰›-
Ͽگ˘ ·ÁÚfiÙ˘ ›‰Ú˘Û ¤Ó· ËÏ‹ ÕÓÔÈÍË» Ù˘ ƒ¤ÈÙÛÂÏ ∫¿ÚÛÔÓ, Ù˘ ∞ÌÂÚÈη- ÎÙ˘Ô «Ô¿Ûˆӻ – ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÙˆÓ
¡Ù·Ó ÷- ΛÓËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú- Ó›‰·˜ ˙ˆÔÏfiÁÔ˘ Î·È ‚ÈÔÏfiÁÔ˘ Ô˘ ηًÁÁÂÏÏ ‹- ∞Ì·Ó¤Ó ÛÙÔ ∂ÚÒ, ÙÔ ÔÚıfi‰ÔÍÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ™Ô-
ÏÔ‡Ù˙ ÂÈ- Á› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÔÈÎÔÏÔ- ‰Ë ·fi ÙÔ 1962 ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ï¿Ó Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÚ·Û› Î·È ¤Î·Ó ÙÔÓ
ÛΤÊıËΠÁÈÎÒÓ «Ô¿Ûˆӻ ÙÔ DDT Î·È Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ 400 ÚÔ˘-
·˘Ù‹ ÙËÓ O ¶È¤Ú ƒ·Ì› ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1938 ÛÙËÓ ∞ÏÁÂ- Ì·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¤˜ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›·. «¶Ú¤ÂÈ
fiÏË - Ê¿- Ú›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ Á·ÏÏÈ΋ ·ÔÈΛ·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ·Îԇ̠ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·˘ÙfiÓ», ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¶È¤Ú
ÓÙ·ÛÌ· ¤ı·Ó fiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó 4 ÂÙÒÓ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ƒ·Ì› Ô ÔÈÎÔÏfiÁÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ÀÏfi Î·È ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔ˘, ÛȉÂÚ¿˜, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ÙÔÓ ·Ú¤- ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ƒ·Ì› «ª·ÓÈʤÛÙÔ ÁÈ· ÙË °Ë Î·È ÙÔÓ
‹ÙÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÛ Û ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ °¿ÏψÓ, ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÎfi Î·È ∞ÓıÚˆÈÛÌfi». ∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÏÈÌÚ› Â›Ó·È ·-
πÛÚ·‹Ï ·- ÌÈ· ‰·ÛοϷ, Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó ˆ˜ ÎÏfiÓËÙË...
fi ÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿ ÛÙÔÓ §›‚·ÓÔ, ÙÔ 2006, › ÛÙÔ˘˜
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ «ÚÔÂÙÔÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÂÎÙ˘Ïȯı› ÛÙËÓ
˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ¶fiÏË Ù˘ °¿˙·˜». ª›· ‚‰Ô-
Ì¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰È- [ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ] ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÔ‡ / mmitsos@dolnet.gr
ÛÌÔ‡ Ù˘ °¿˙·˜, Ô ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î ÂÈÛΤÊıËÎÂ
ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ¡ÂÁΤ‚ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· Úfi‚·
ÙÔ˘ ¯ÂÚÛ·›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. •¤Ó· ÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÓÂÚ-
Á›· ÙÔÓ Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÈÛÚ·Ë-
ÏÈÓ¤˜ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ fi-
ÏË - Ê¿ÓÙ·ÛÌ·, Ó· οÓÔ˘Ó ÂÊfi‰Ô˘˜ ÛÙ· ¿‰ÂÈ· Û›-
ª·ı‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜
ÙÈ· Î·È Ó· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜» Ô˘ ÎÚ‡- O ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì‡ Ì·›ÓÂÈ Û ÌÈ· ÌÔ˘¿Ù Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Combat, Ô˘
‚ÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù¿. ·ÁˆÓ›ÛÙËΠηٿ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, Î·È ·Ó·ÊˆÓ›: «∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó·

∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË... ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·!».


Ë ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÓÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÙ·¯ı›. ¡· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ô-
... ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ÂΉËψÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ· Û fiÏÂȘ
Î·È ¯ˆÚÈ¿. ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙÂ; °È’
·˘Ùfi ÔÈ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ıˆ-
Δ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡Ô˘‚¤Ï OÌ˙ÂÚ-
‚·Ù¤Ú ∑·Ó ¡Ù·ÓÈ¤Ï ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
«O ∫·Ì‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷», ÙÔ ÔÔ›Ô
ÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡, ·Îfi-
ÌË Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡. O ¡Ù·ÓÈ¤Ï ÚÔ-
Ûı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË Ì›·: Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔ-
ÚÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ¯ıÚÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ. ¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ì¤- ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙȘ ·Á›‰Â˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔ-
«OÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÏÔÈfiÓ ÌÔÈÚ·›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘. £˘Ì¿Ù·È Ôχ ηϿ Ò˜ ÙÔÓ Á›·˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو, fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê ÙÔÓ
ÁÈ· ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÓÒÚÈÛÂ. OÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô˘ ›- Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ Ô ∫·Ì‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË
›Ûˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¯·Ó ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ‰È¿- Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙË ÏÔ- ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ϤÂÈ Ô ¡Ù·ÓȤÏ,
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «§fiÓÙÔÓ ƒÂ‚ÈÔ‡ Ô‚ ªÔ˘Î˜» Ô ∂‚Ú·›Ô˜ ÁÔÙ¯ӛ·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Ó· ˙ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙËÓ
ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ πÏ¿Ó ¶·¤, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹- ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. OÈ ıÂÔ› Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÒÚ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È. ÕÏψÛÙÂ, fiÏ· Ù·
ÌÈÔ ÙÔ˘ ŒÍÂÙÂÚ. «ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÙË ‰‡Ó·ÌË ˘Úfi˜ Î·È ÂΛӢ – Ô Ã¤ÌÈÓÁÔ˘Â˚, Ô ¡ÙÔ˜ ¶¿ÛÔ˜, ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ÚfiÁÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı›.
‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·Ó¤Ó·Ó ËıÈÎfi ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ ·- Ô ™Ù¿ÈÓÌÂÎ, Ô ª·ÏÚÒ – Ù· ¤Î·Ó·Ó fi- ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË, ‰ÂÓ
Ì¿¯ˆÓ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û·Ó ÎÈ Ï·. ŒÙÛÈ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÁÓÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔ-
·˘Ù‹ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙË °¿˙·». ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·- ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ, ›ÛÙ„ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤- Ì›·˜. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜. ∂‰Ò ηÈ
·Í›ˆÛË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ˆ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Û˘Ì‚·›- ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›Ô (‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰È- ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ï¿ıÔ˜. ∫·È ÙÔ
ÓÂÈ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ϥ- ÎÔ: Ò˜ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂ- ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ›ӷÈ
ÂÈ Ô πÏ¿Ó ¶·¤, ÎÈ ·˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓˆ- Ú·!). ∞ÏÏ¿ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ë ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ OÌ¿Ì·. ¶ÔÈ-
Ó›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ̷˙Èο ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÛÙË °¿˙·. Δfi- Ì ÙÔÓ ∫·Ì‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ô˜ ÙËÓ ÚÔ¤‚Ï„Â, ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
ÛÔ Ôχ ¤¯Ô˘Ó ··ÍȈı› ÔÈ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Caliban Ô˘ Âͤ‰È- ÙËÓ ÚԂϤ„ÂÈ;
πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ – ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·- ‰Â ÙfiÙÂ. ∫·È, Ê˘ÛÈο, Ô fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ∞Ï- ΔÂÏÈο ›¯Â ‰›ÎÈÔ Ô ∫·Ì‡; ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ
ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ – Ô˘ ÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ϥ- ÁÂÚ›·˜. ÎfiÔ Ó· ·Ï‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Â-
Ô˘Ó È· Û·Ó Î¿ÙÈ Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi fiˆ˜ OÁ‰fiÓÙ· ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·, ÌÈ· ¬ ∑·Ó ¡Ù·ÓȤÏ: ¿ÁÁÂÏÌ·; O ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ‰ËÌÔ-
Î·È Ô ‰ÈˆÁÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÙÔ 1948 ıÚ˘ÏÈ΋ È· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰Ë- «∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, fiÙ·Ó ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ οÓÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ·‡ÛË,
‹ Ô ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηÙ¯fiÌÂÓ· ‰¿ÊË. ÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, Ô ¡Ù·ÓÈ¤Ï ÂÚÁ¿ÛÙËΠԉËÁÂ›Ù·È ÛÙ· ¿ÎÚ·, ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÔ‡ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. «∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ.
ȉȈÙÈ΋ ˙ˆ‹»
¡· ÁÈ·Ù›... Î·È ˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Î·È ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜.
∫·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘.
¡·È, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ. ÕÚÁË-
Û· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ ÁÈ·Ù› ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›̷È
Ôχ ·Ó‹Û˘¯Ô˜, Î·È Î¿ˆ˜ ··ÈÛÈfi-
... ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó¿- ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÂÍÔ˘Û›· – ϤÂÈ Û ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌfi ‰ÔÍÔ˜. ∞˜ Ô‡ÌÂ, fï˜, ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ
‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ï ¶·˝˜ – Â›Ó·È ¤- Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ: ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎfiÔ».
ÙË ÛÊ·Á‹, ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ͯˆÚ›- Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ οÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ, ÎÈ Ô ‰Ë- ÚÒÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-
ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó Ë °¿˙· ·fi ÙËÓ ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡- ÊÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·Ì‡. Œ¯ÂÈ ¿Ï- LINK:
fiÏË - Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ¡ÂÁΤ‚. „ÂÈ. ¡· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ϙ ÙÚÂȘ. ¡· ÌË Ï¤ÂÈ „¤Ì·Ù·. ¡· ·Ú- http://diastaseis.blogspot.com
62

√ÈÎÔÓÔÌ›·
ΔÂÙ¿ÚÙË
21
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ¶∞™√∫ ÁÈ· ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ
2009
Û 1.000 ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ·
™ÂÏ. 64

H A§§∏ √æ∏

Δ˘
ª·Ú›·˜
¶·ÓˆÙfiÎÈ· 2,6% ÁÈ· ‰·ÓÂÈ
μ·ÛÈÏ›Ԣ
Κερδοσκοπία αγορών και με τα δεκαετή ομόλογα του Δημοσίου
ΔÈ̈ÚÔ‡Ó ÙËÓ ªÂ η¤ÏÔ 2,6% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰·Ó›ÛÙËÎÂ
¯ı˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ ÂÓÙ·ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ˘„ËÏ¿
·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜.
∂¡∞ ∞∫√ª∏ ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì·
·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ŒÏÂÓ· §¿ÛηÚË
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ¶ÏËÚÒÛ·Ì ·ÎÚÈ‚¿ Ù· ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·
Ó·ÁηÛًηÌ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ϛ-
‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÌfiÏȘ Ì›· ̤-
Ú· ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÚԂϤ-
„ÂȘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. Δ· ÂÈÙfi-
ÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÈÓ‹-
«∞ ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙÏ‹Û·Ì ٷ Ô-
Û¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ», ÙÔÓ›˙ÂÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÛÙ¤-
ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ËÌÔÚ·- ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. «ΔÔ fiÙÈ
·ÓÙÏ‹ıËΠÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÔÛfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ
Û›· Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›-
‰·. ™›ÁÔ˘Ú· Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¤- fiÙÈ ÍÂÌÂÚ‰¤„·Ì Ì ÙÔÓ ÔÓÔΤʷÏÔ ÙÔ˘ ‰·- 3% ÙÔ Ì¤ÛÔ
¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜
ÎÚ›Û˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ÙÔ Îfi-
ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ʤÙÔ˜. ∞Ó ·ÔÙ˘Á¯¿Ó·Ì ۋÌÂÚ·,
ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊ‹», ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ·fi
ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 5,6 -5,7
% % ÙÔ
ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë. ΔËÓ ›‰È· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· ÙÔ
ÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi. ∞-
ÎfiÌ· Î·È ¯ÒÚ˜ Ì ηχÙÂÚ˜ ÒÚ·, ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÔÈ Í¤- ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÂ
ÓÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÍÂÔ˘ÏÔ‡Û·Ó ÂÏÏËÓÈ-
ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ‰˘ÛÎÔ-
ο ÔÌfiÏÔÁ· ·Í›·˜ 615 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤-
‚¿ÛË ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË
χÔÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·-
Áη›Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi ‹ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÓÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ «ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜» Ù›Ù-
ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ·
ÏÔ˘˜ Ì ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi‰ÔÛË, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
spread ÛÙ· ‰ÂηÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· ÛÂ Ó¤Ô ‡„Ô˜ ÚÂ- 2,6%-2,7%
ÎÂÊ¿Ï·È·. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÎfiÚ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙Ò- ÙÔ Î·¤ÏÔ
Ì·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ÓË. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛԢ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÏÏË-
¯ÂÈÚfiÙÂÚ·.
OÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÈ̈ÚÔ‡Ó

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ¡∂O ƒ∂∫Oƒ
ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛԢ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋.
O ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ÂηÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ ¤ÊÙ·ÛÂ
ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fi-
ÛÔ Î·È Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ
¯ı˜ ÙÔ 2,71% 3,15%
·¤Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ˘ÂÚ·È-
ÛÈfi‰ÔÍÔÈ, Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔÈ. ΔÔ
ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ÂηÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ ¤- ∏ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ spread* 2,76%
¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ
ÊÙ·Û ¯ı˜ ÙÔ 2,71%, ÛÙ· ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·
η٤ÁÚ·„Â Ó¤Ô ˘„ËÏfi 3,15%, ÂÓÒ ÛÙÔ 3,01%
ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 2,65%
μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·¤¯Ô˘Ó ¤ÊÙ·Û ÙÔ spread ÛÙ· ÙÚÈÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘
·Ú·Û¿ÁÁ·˜ ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹-
ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÂ
2%
™ÙÔ 5,6% ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ
fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÌÂÁ¤ıË. ¶·Ú¿Ï-
ÏËÏ·, ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘
ʤÚÓÔ˘Ó Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·,
™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘
¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ô OÚÁ·ÓÈ- 2,25% 2,42% 2,71%
ÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ Â¤ÏÂÍÂ
ı· ʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ- * ∏ ‰È·ÊÔÚ¿
ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· 1,71% ¶ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÈÙÔΛԢ
Ú·ÎÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË. ∞Ó¤ıÂÛ Û ÔÌ¿‰· ¤ÓÙ 0,19% ÔÌfiÏÔÁ·
Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Ì ÙÚ·Â˙ÒÓ (Banca IMI, Barclays Capital, Citi, ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È
ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ. HSBC Î·È ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·) Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ¢ÂηÂÙ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ
ªfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ·Ó·- ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ·- ÔÌÔÏfiÁˆÓ
ÔÌfiÏÔÁ·
ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ- ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ 0,20%
ÛÌÔ‡ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔ- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÔÙ¤ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ
ÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ. 2/1/2008 10/12/2008 15/12/ 2008 13/1/2009 20/1/2009
‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ Ó· Â·Ó·- ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‚È-
ʤÚÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÙÚԯȿ ·ÍÈÔ- ‚Ï›Ô ÚÔÛÊÔÚÒÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ
ÈÛÙ›·˜. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ 150 ÂÂÓ- ÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ
‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰˘ÙÒÓ ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, «Ù¿˙ÔÓÙ·˜» ÚÔÔÙÈÎÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔ- ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ 3,155 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·
·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÙ·È ÂÈÙfiÎÈÔ 2,6%-2,7% ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfi- ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ È- ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÛÙȘ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ô-
·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ̤ۈ ÂÓÙ·Â- ÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·Ó·- Ûfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÚÔÛÙÂı› Ô ¯ıÂÛÈÓfi˜ ‰·ÓÂÈ-
ÂÓȯڤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤Ùˆ- ÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ŒÙÛÈ, Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂ- Áο˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÌfi˜, ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·È ÔÈ Ï‹ÍÂȘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ
Ô ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·- ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 5,6%-5,7%, Ì ·ÂÈÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·Î¿Ï˘ÙË ‡„Ô˘˜ 7,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆ-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔ- ÂÈÙfiÎÈÔ ÚÂÎfiÚ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.
ÓÈ¿ ÛÔ‚·Ú‹ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ì ·ÓÙ›- O¡∂. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔÈ- ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔÚ·ÎÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ·ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ ¶¿Óˆ ·fi 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù· ‰·ÓÂÈο Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ºÂ-
ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. 2006, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 3,9% Î·È ¤Ó·Ó ¯Úfi- ŒÙÛÈ Î·È ¯ı˜, Ë Ï‡ÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘- ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ – ηٿ ¿Û· Èı·-
ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔ- ÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ 3,10%. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ë- „ËÏfiÙÂÚˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÚÔÎÚ›ıËΠ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÓfiÙËÙ· – ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÚÈÂÙÒÓ ÔÌÔ-
ÓÙ¿ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÔÚ·Û›· ÂÓÙ·ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÏfiÁˆÓ. Δ· ¿ÓÙ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ·fi
Î·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈ- ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â ÏË- Î·È Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÚÔ- ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓÙ·Â-
Ó‹˜ ·fiÊ·Û˘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÚÒÛÂÈ ÂÈÙfiÎÈÔ 4,80%. ÛÊÔÚ¤˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈ- ÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ
∂˘Úˆ·›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ó· ÌËÓ ªÂ ·˘Ù¿ Ù· Â›‰· ÂÈÙÔΛˆÓ ۷ʤ˜ ›- Îfi ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÔÛfi ¿- ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÂÍ·È-
ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘- Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘‰Â›˜ ıÂÛÌÈÎfi˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ı· Óˆ ÙˆÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÔÌÔ- Ù›·˜ Ù˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ·fi
ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÙÈ- ‰‹ÏˆÓ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏ¢- ÏfiÁÔ˘, fiÔ˘ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÔ Â- ÙË Standard and Poor’s Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘
ÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂ- Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ÏËÚÒÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·ÎÚÈ‚fi- ÈÙfiÎÈÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÛfi, ı· Á›ÓÂÈ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÔÊ·Û›-
ÏÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·- ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘, Ì ÊfiÓÙÔ ÙË Ú·- Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢È·¯Â›ÚÈ- ÛÙËΠ·Ó·‚ÔÏ‹ ÒÛÙÂ Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹-
‰È¤ÍÔ‰Ô. Á‰·›· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏ- Û˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜. ÛÂÈ ÙȘ ηΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ.

¢¿ÓÂÈ· Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜


ª√§π™ ªπ∞ ÛÙȘ ‰¤Î· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰·- ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ Δ∂ª¶ª∂, ÚÔÌ‹- Τ˜ ̤ÏËÌ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ.
ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô- ıÂÈ· 1% ÁÈ· ÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ‰¿ÓÂÈÔ, η- OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘-
‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂È- ıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ô˘ ÚÔ- ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ·Ó·Û¯Â‰È·-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙȘ ÙÚ¿- ‚ϤÂÈ ¿ÚÛË ÂÁÁ‡ËÛ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÛÌfi Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ ÌÂ
Â˙˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·- Ô˘ ÙÔ 13% ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔ-
ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÏËÍÈ- Ú¿ ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË
∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘. ÚfiıÂÛÌ·. ÂÈÙÔΛԢ, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷ- ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Â-
ÙÂı› 10.000 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤- ΔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ¿Â-

ο 5 ‰ÈÛ. ú ¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› 1.200. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fï˜ ›-


Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ
ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ
ÁÈ· 50.000 ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈ-
¯ÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÌÂ
Ãı˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜
™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔ-
Ù¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ
Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹
÷Ù˙ˉ¿ÎË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·Ó¤Ù˘-
Í·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏ-
˙·˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (‰¿ÓÂÈ·
- ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿-
ÙÔ˘˜.
∂›Û˘, ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÊÔ-
ÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 10.500 ¢ÚÒ,
ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ
ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ù›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú- Ù˘ ¢∂∏, ∂À¢∞¶, ʈٷÂÚ›Ô˘, ‰ËÌÔ-
fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ·‡- Á›·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁË-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÛÙÔ 100% Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÈÌÔ Î·È ‰È·Ú- ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ 2%.

¶·›ÚÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙË Ì›ˆÛË


μ¤ÙÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ
°·ÏÏ›·˜ ÛÙ· ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÙÂϤ˙Ô˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÓÔÌÔıÂ-
Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡-
ÚÔÓÙÔ˜ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, η-
ÊÂÙ¤ÚȘ Î.Ï.), ÙfiÙ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·-

Â˘Úˆ-ÔÌfiÏÔÁ·
∂¡∞ μ∏ª∞ ›Ûˆ ¤Î·Ó ¯Ù˜ Ë Î˘- ÓÙˆÓ, «·Ú¿ ÌÔÓ¿¯· ÂÊfiÛÔÓ ˘- ÒÏÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù·
‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉË- ¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ·» Ì 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ.
ÌÔ‡ÓÙˆÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Î˘-
ÂÚÈÎÔ‹ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞- Ì·›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔ
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ˘ÛÔψڿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˙› Ì ıËÓ·›ˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢- 15% ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 60% ÙˆÓ ÂÙ‹ÛȈÓ
¿ÏÏ· 13 ̤ÙÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫∂, ¡ÈÎ. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ›¯Â ÂÈÛË- ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÂӉ¯fiÌÂ-
¢πÃ∞™Δ∏∫∂ ã∂™ Ë ∂˘ÚÒË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈ- Ì¿ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi- ÓË ÂÚÈÎÔ‹ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÔÈ-
ÎÔÈÓÒÓ Â˘Úˆ-ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ¯ÒÚ˜ ÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË. ¯ˆÓ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·- ÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∂Ó-
fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÙ·Ï›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ∏ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹ Î·È ÂȉÈÎfi- ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi, ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÂÚ· Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂ- ηıÒ˜ ‰È·Ù˘ˆÓfiÙ·Ó «·ÎfiÌ· ÎÈ fi- ¢‹ÌÔ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Èı·Ó‹ Ì›ˆÛË
·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›· Ó· ϤÓ «fi¯È» ÛÙÔ ȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ ·fi 2% Û 0,5% ÚÔ- Ù·Ó Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·ÚÔ˘- ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ ı·
Û¯¤‰ÈÔ. οÏÂÛ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û›·˙ ·‡ÍËÛË 20%»! ÂÚÈfiÚÈ˙ ٷ ¤ÛÔ‰· ηٿ 1,7 ÂηÙ.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î. ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂Ô̤ӈ˜, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∫·- ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi Ô˘
°ÈÔ˘ÓÎ¤Ú Â› ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ıÂÙÈο, ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÎÏ·Ì¿Ó˘, «ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔ- ı· ¤¯·ÓÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ª˘ÎfiÓÔ˘ ı· ‹-
ÂÓÒ Ô πÛ·Ófi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Î. ÃÔ·Î›Ó ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· (∫∂¢∫∂). ÚÔ‡Ó Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÔÈÎÔ- Ù·Ó 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ.
ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ OÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Â- ÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ·Ó·-
χÛÂȘ. ∏ Ì›· Â›Ó·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÎÔÈÓ¿ ÔÌfiÏÔÁ· ·fi ÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤- Ù¤ÏÔ˘˜». ʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ¯ÒÚ˜ ‹ Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÌfiÏÔÁ· ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ·›ÏËÛ·Ó Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘-
Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ™Â οı Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ∞ÒÏÂȘ 120 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ ·-
ÂÚ›ÙˆÛË ÙfiÛÔ Ô Î. °ÈÔ˘ÓÎ¤Ú fiÛÔ Î·È Ô Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ- ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫∂¢∫∂, Èı·- ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ-
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÒ Ó‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÚÂȉË- ˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· η̛· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¡. ∫·ÎÏ·- ÌÔ‡ÓÙˆÓ ·fi 2% Û 0,5%, ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ·-
Úfi‚ÏËÌ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. Ì¿Ó˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›·, ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜
∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. Ì ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ì ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ (η-
Δ˙. ΔÚÂÌfiÓÙÈ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Â˘Úˆ- Ù˘ ∫∂¢∫∂. ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 120 ı·ÚÈfiÙËÙ·,
ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó·Áη›·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂¿Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi Â- ʈÙÈÛÌfi˜,
ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ Ì ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÈ- Ú¿ÛÈÓÔ, ¤ÚÁ· ˘-
O Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤ- Ô‰ÔÌ‹˜).
∂È‚¿Ú˘ÓÛË 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¯Ù˜,
ŸÌˆ˜, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶. ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¬ ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘: OÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ›¯Â Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∫∂¢∫∂ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË
ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ¤Û¢Û ӷ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ – Û ·ÓÙ›-
ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜
fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ – fiÙÈ
¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·
ÁÈ· ÔÌfiÏÔÁ· Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ 3 ‰ÈÛ.
¢ÚÒ ·Ó ηÏ›ÙÔ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ·,

›Â Ô Î. ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î.
∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜
˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘,
∂ÏÈÁÌfi˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰È·„¢ÛıÔ‡Ó «ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ ∞¶√¶∂πƒ∞ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘- 40% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ Î. ∞ı·Ó·Ûfi- Ϥ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›Ù ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â- Ô˘ÏÔ˘ (‰ËÏ·‰‹ Ù· 120.000 ¢ÚÒ),
˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ›Ù ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¯ı› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Û¯ÂÙÈο Ì ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 60% (180.000 ¢- ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÚÈÎ
¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ի. ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÛÙÂ- ÚÒ) ı· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ °È· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘
Ϥ¯Ë Ù˘ ¡.¢., ¤Î·Ó ¯ı˜ Ô ÚfiÂ- ÙÔ˘ ηٿ 20% (60.000 ¢ÚÒ) ·fi Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈηϤÛÙËÎÂ
ª‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ Δ¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘- ÙÔ ·Ó ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÚÔ¸Ô- ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ
OÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÏÔ˜. ªÂ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2009, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¢∂∏ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔ-
Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·- ηٿ 20% (60.000 ¢ÚÒ) ·fi ÙÔ ·Ó ÏË Û·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, fiÔ˘ –
ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ – Ë Û‡Ó‰ÂÛË ·-
ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ (300.000 ¢ÚÒ) fiˆ˜ ‰·¿Ó˜ ηٿ 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Î·È Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÛÙfi¯ˆÓ ηı›ÛÙ·Ù·È ·Ó·-
‰ÂÛÌ¢ıԇ̠fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÛÙÂÏÂ- ηٿ 20% (60.000 ¢ÚÒ) ·fi ÙËÓ Â- fiÊ¢ÎÙË. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ˆ-
ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ», ›Â Ô ΔÛ¤¯Ô˜ ¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Â- ›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ó¤ˆÓ ÛÙfiÛÔ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹
ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ª. ∫¿ÏÔ˘ÛÂÎ. Ù·ÈÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 2.400 MW. ∂›- ÙÔ˘, ˘ÂÓı‡ÌÈ˙·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ›-
«∞fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜», ›Â Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘. Û˘, ÙÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ·ÓÂÍ¿Ú- ¯Â ‰Â¯ı› ÚÔ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙÔÓ
«ÂÎÊÚ¿ÛıËΠ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÙËÙ· ·fi ÙÔ Ò˜ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘
ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÌÈÛıÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙË- ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔ 2009 ‰ÂÓ ¡.¢. ¶¿ÓÔ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÚÔ-
Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë Ù·˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È bonus ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∞ı·- Û¤ıÂÙ·Ó fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒ-
Â¿ÓÔ‰Ô˜ Û ÌÂÛÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÂ- ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘.
‰È·ÙËÚ‹ÛÈ̘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ».
64 √ÈÎÔÓÔÌ›· / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

™˘Ìʈӛ· Ì·ÌÔ‡ı º›·Ù - ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ ÊËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰‹ÏˆÛË Â›¯Â οÓÂÈ ÚÈÓ ‰ÔÊfiÚ˜ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Ú¿ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜. ∏ ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ ı· ·- Ù·È ‰¿ÓÂÈ· 4 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ ·-
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì- η٤ÏËÍÂ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ º›·Ù, ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ º›·Ù ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏
‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ º›·Ù ™¤ÚÙ˙ÈÔ ª·ÚÙÛÈfiÓÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˆÏÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘- ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔ- Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙË º›·Ù ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ·-
Δ√ 35% Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤‚Ï„ ÛÂÈÚ¿ ·fi ÓÙÈÏ. Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5,5 Ì 6 ÂηÙ. Ô¯‹Ì·Ù· Ë Î¿- ÌÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ
·ÔÎÙ¿ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ º›·Ù Û ÌÈ· ÚÔ- ¶ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ı ̛·. Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙȘ ∏- ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫Ú¿È-
Û¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·- ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂ- ¶∞ Î·È ·ÏÏÔ‡, ÂÓÒ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÏÂÚ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·Ì-
ÓÈÒÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Á¿ÏË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Î·È ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ∂ÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë «ÚÔÊËÙ›·» ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹˜ Ù˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ˙Ë-
·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ fiÔ˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Â˘- ∏ «ÚÔÊËÙ›·» ÙÔ˘ ª·ÚÙÛÈfiÓ ¿Ú- Ù˘ ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‹- Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÁÈ· Ó· Ù˘ ·Ú¿-
‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. Úˆ·˚Îfi˜-È·ˆÓÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜, Èı·Ófi- ¯ÈÛ ¯ı˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Ë ÂÈÚÔ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ – ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔ- Û¯ÂÈ ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ
ªfiÓÔ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔ- ٷٷ Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ∏¶∞, ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ë º›·Ù Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Ú¿ ·fi ÙÔ 1995 – ·˘ÙÔΛÓËÙ· º›·Ù Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ private equity fund Cerberus
Ì˯·Ó›Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Û ÔÏfi- ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì 35% ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ- ÕÏÊ· ƒÔ̤Ô. Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÛ¯›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ
ÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙ·Ó Ë ÛÎfiÓË Ù˘ ÛË- Î·È ÌÈ· ÎÈÓÂ˙È΋, ÂÓÒ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ΋ ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ. ™Ùfi¯Ô˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Â- ¶·Ú¿ ÙË Û˘ÌÌ·¯›·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Daimler, ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘
ÌÂÚÈÓ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔ- Ì›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Úˆ·˚΋ ·˘- Ù·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙÔÓ Á¿ÌÔ ·˘ÙfiÓ, Â›Ó·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ·˘ÙÔ-
ÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ηٷηı‹ÛÂÈ. ΔËÓ ÚÔ- ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. °È· Ó· Â›Ó·È ÎÂÚ- ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔ- Ë ∫Ú¿ÈÛÏÂÚ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¯ÚÂÈ¿˙Â- ΛÓËÙ· Mercedes Benz.

∞ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó 1.000
04.122.8/4/2008
ÅÐÁÍÁËÇÐÔÉÊÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇ
ÁÍÏÉÊÔÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÁÍÁÄÏ×ÏÕ
ÃÉÁ ÔÏ ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÏ ÅÑÃÏ
"MEÔÁÍÁÓÔÅÓ ÊÁÉ ÐÁÑÏ×Ç ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ
ÊÁÉ ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ"
1. ÁíáèÝôïõóá Áñ÷Þ: Éíóôéôïýôï ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò
Í.Ð.É.Ä. (É.ÌÅ.ÐÏ.), ×Üñçôïò 46Â', ÁèÞíá, ÔÊ 106 76, Ôçë.:210
- 72.55.385, Fax.: 210 - 72.55.389, URL http://www.imepo.gr.
ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
2. ÐåñéãñáöÞ ¸ñãïõ: Ôï áíôéêåßìåíï ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç
åêðüíçóç åìðåñéóôáôùìÝíçò Ýñåõíáò ìå èÝìá "ìåôáíÜóôåò
Νέες ανατιμήσεις καταγγέλλει το ΠΑΣOΚ
êáé ðáñï÷Þ êïéíùíéêþí êáé õãåéïíïìéêþí õðçñåóéþí".
ª·Ú¿˙ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.000 ‚·ÛÈο
3. Åßäïò Äéáäéêáóßáò: Áíïéêôüò Äéáãùíéóìüò.
4. Ðñïûðïëïãéóìüò: ÅâäïìÞíôá ÷éëéÜäåò (70.000,00) åõñþ ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘
ðåñéëáìâáíïìÝíïõ ÖÐÁ. 2009, Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫.
5. ÏõóéáóôéêÜ êáé ôõðéêÜ ðñïóüíôá õðïøçößùí: Äéêáßùìá
óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü, Ý÷ïõí öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ‡ÊÔ˘
ôçò çìåäáðÞò Þ ôçò áëëïäáðÞò Þ åíþóåéò/êïéíïðñáîßåò
∞Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Û ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·
È ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó

O
áõôþí, ðïõ Ý÷ïõí áðïäåäåéãìÝíåò éêáíüôçôåò, åîåéäéêåõìÝíåò (ÛÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009)
ãíþóåéò êáé óçìáíôéêÞ åìðåéñßá óå Ýñåõíåò óõíáöåßò ìå ôï ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
áíôéêåßìåíï ôïõ ðáñüíôïò äéáãùíéóìïý êáé ðïõ ðëçñïýí ôïõò – fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈ-
åéäéêüôåñïõò üñïõò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï ôåý÷ïò äéáêÞñõîçò ο, Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο, Ù· ¯·ÚÙÈο, Ù· ·-
ôïõ äéáãùíéóìïý. ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, Ù· fiÛÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ù·
ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë –, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ
6. Áðáãüñåõóç åíáëëáêôéêþí ðñïóöïñþí: Êáìßá åíáëëáêôéêÞ
ðñïóöïñÜ äåí ãßíåôáé äåêôÞ. 17% Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ Â-
Ú›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒ-
7. ×ñüíïò ðáñÜäïóçò: Ï óõíïëéêüò ÷ñüíïò õëïðïßçóçò ôïõ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋
åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ïñßæåôáé óå äþäåêá (12) ìÞíåò áðü ôçí Ì›ˆÛË. OÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔο-
çìåñïìçíßá ôçò õðïãñáöÞò ôçò óýìâáóçò. ΔfiÓÔ˜ 5,0% ºÈ·Ï›‰È·, ÂÛٛ˜, 5,0%
ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ηÌÈÓ¤Ù·
8. Õðçñåóßá áðü ôçí ïðïßá äéáôßèåíôáé ôá Ýããñáöá ôïõ ƒÔÊ‹Ì·Ù· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 2,0%
äéáãùíéóìïý: Ôï Ôåý÷ïò ÄéáêÞñõîçò ôïõ äéáãùíéóìïý ■ Chips 5,0% μÔ‡Ù˘Ú· - ÙÛ¿È 3,5% - 11%
äéáôßèåôáé áðü ôç Äéåýèõíóç Äéïßêçóçò ôïõ É.ÌÅ.ÐÏ., ΔO À¶OÀƒ°∂πO ∞ÏÏ·ÓÙÈο 4,3%
×Üñçôïò 46Â', ÁèÞíá, ÔÊ 106 76, Ôçë.210 - 72.55.385, Fax.210
÷ÚÙÈο 9,0%
- 72.55.389. οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌË ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ∫ÈÓ¤˙ÈΘ Á‡ÛÂȘ 2% - 5% ªÔ˘Ûٿډ˜ - ΤÙÛ· 5,5%
9. (á) Çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçò ðñïèåóìßáò ðáñáëáâÞò ôùí ÛÙÔȯ›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ª·ÚÌÂÏ¿‰Â˜ - ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú 9,0%
3,5% 3,5%
ðñïóöïñþí: Ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí õðïâïëÞ ôùí ðñïóöïñþí ‚ÈÔÏÔÁÈο ¢ËÌËÙÚȷο
ëÞãåé ôçí 16/3/2009 êáé þñá 14:00.
·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜
ª·ÁÈÔÓ¤˙˜ 8,0% ¶·ÛÙ¤ÏÈ· 8% - 10%
(â) Äéåýèõíóç õðïâïëÞò ôùí ðñïóöïñþí: Éíóôéôïýôï 5,0%
ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò (É.ÌÅ.ÐÏ.), ×Üñçôïò 46Â', ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌË ÙÂÎ-
∫·Ú·Ì¤Ï˜ 4,0% ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·›Ù˘
ÁèÞíá, ÔÊ 106 76, Ôçë.:210 - 72.55.385. ÌËÚȈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‰È¤- ∫Ú·ÛÈ¿ 8,0% ∞ÔÚÚ˘·ÓÙÈο 3,0%
(ã) Ãëþóóá óýíôáîçò ôùí ðñïóöïñþí: Ïé áéôÞóåéò „¢Û ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘Í‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ªÈÎÚÔËÏÂÎÙÚÈΤ˜
9,0%
¶ÚÔ˚fiÓÙ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ 3,6%
óõììåôï÷Þò ðñÝðåé íá óõíôá÷èïýí óôçí ÅëëçíéêÞ ãëþóóá. ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚÒ- Û˘Û΢¤˜
ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009.
ªÈÛÎfiÙ· 4,0%
10. Çìåñïìçíßá, þñá êáé ôüðïò áðïóöñÜãéóçò: 17/3/2009
Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢-
OÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë 2% - 4% ƒ‡˙È· - ÎÔÓۤڂ˜ 3% - 17%
êáé þñá 14.00 óôá ãñáöåßá ôïõ É.ÌÅ.ÐÏ. ∫ÚfiÎÔ˜ 6,0%
11. Äéåõêñéíßóåéò: Ïé õðïøÞöéïé ìðïñïýí íá æçôÞóïõí
ÍË Δ‡Ô˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ∂›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ 4% -6%
ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜: «ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ª·¯·ÚÈο -
ãñáðôþò (ìå åðéóôïëÞ Þ ôçëåïìïéïôõðßá) óõìðëçñùìáôéêÝò ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·- ÎÔÓۤڂ˜ 3% - 6% ¶ËÁ‹: ¶∞™O∫
ðëçñïöïñßåò Þ äéåõêñéíßóåéò ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·
ðáñïýóáò ÄéáêÞñõîçò ìÝ÷ñé äÝêá (10) çìÝñåò ðñéí áðü ôçí ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ¤¯Ô˘Ó ÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·,
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηÏ¿-
êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí, äçëáäÞ
˙ÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÏËıˆÚÈ- ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÚ- Ë °·ÏÏ›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ª. μÚÂ-
ìÝ÷ñé êáé ôçí 6/3/2009.
ÛÌfi˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ 2%». ™ÙË Ï›ÛÙ· Ô˘ ÓÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜», ˘ÔÛÙ‹ÚÈ- Ù·Ó›·.
12. Áðáéôïýìåíåò åããõÞóåéò: ÅããõçôéêÞ åðéóôïëÞ óõììåôï÷Þò ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·˘Í‹- ÍÂ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜.
ýøïõò 5% ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Ýñãïõ Þôïé 3.500 åõñþ, ç ÛÂȘ ÛÙ· ¯·ÚÙÈο ¤ˆ˜ 6%, ÛÙ· ÛÓ·Î ¤- ¢ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô
ïðïßá èá áðåõèýíåôáé óôï É.ÌÅ.ÐÏ. ˆ˜ 5%, ÛÙ· Ú‡˙È· Î·È ÙȘ ÎÔÓۤڂ˜ ¤- ∫·È ÛÙ· η‡ÛÈÌ· OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ·̷ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂ-
13. Ðåñßïäïò éó÷ýïò ðñïóöïñþí: ¸îé (6) ìÞíåò áðü ôçí ˆ˜ 17%, ÛÙ· ‰ËÌËÙÚȷο, Ù· ˙·¯·ÚÒ- ™ÙÔȯ›· ·Ú¤ıÂÛ ÙÔ ¶∞™O∫ Î·È ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·-
åðüìåíç çìÝñá ôçò êáôáëçêôéêÞò çìåñïìçíßáò õðïâïëÞò ôïõò. ‰Ë Î·È Ù· ·ÛÙ¤ÏÈ· ¤ˆ˜ 10%, ÛÙÔ ‚Ô‡- ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘-
14. ÊñéôÞñéá áíÜèåóçò ôçò óýìâáóçò: ÊñéôÞñéï áíÜèåóçò Ù˘ÚÔ Î·È ÙÔ ÙÛ¿È ¤ˆ˜ 11%, ÛÙ· ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Í˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏ¿¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌ̤-
ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç ðëÝïí åðéóôçìïíéêÜ Üñôéá êáé óõìöåñüôåñç ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë Î·È Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆ- Ûˆ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™O∫ fiÙÈ ÚÔ-
áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ðñïóöïñÜ. Ôá áíáëõôéêÜ êñéôÞñéá 8%, Û ۿÏÙÛ˜ Î·È Ì·ÁÈÔÓ¤˙˜ ¤ˆ˜ Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ÌÂÈÒ- ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ó·ÙÈÌ‹ÛˆÓ
âÜóåé ôùí ïðïßùí èá ãßíåé ç áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ áíáöÝñïíôáé 8%, ÛÙ· Ì·¯·ÚÈο ¤ˆ˜ 6%, ÛÙ· ·- ÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ Û ÙÚfiÊÈÌ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Âfi-
óôï Ôåý÷ïò ôçò ÄéáêÞñõîçò. ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ¤ˆ˜ 3% Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fi- ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Â- ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÙÂÎ-
15. ËïéðÜ ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá: Ôá õðüëïéðá ðëçñïöïñéáêÜ ÓÙ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ¤ˆ˜ 3,6% ÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ‹Ù·Ó Ô- ÌËÚȈ̤ӷ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÈ-
óôïé÷åßá áíáöÝñïíôáé óôï Ôåý÷ïò ôçò ÄéáêÞñõîçò ôïõ «Œ¯Ô˘Ì Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ χ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ˘fi- ¯Â›·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-
äéáãùíéóìïý. Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ η- ÏÔÈË ∂.∂. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Û Á›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ‰È¤„¢Û ÙËÓ ‡-
ÁèÞíá, 13 Éáíïõáñßïõ 2009 ٷӿψÛ˘ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛË- ·ÚÍË Ó¤ˆÓ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù·
Ï Ðñüåäñïò ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ™Â ÂÚ›Ô˘ 1.000 Ì·ÓÙÈο ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·- ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·-
ÁëÝîáíäñïò Æáâüò ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÚÔ ÊfiÚˆÓ ·fi ӛ˜ ÚÔ˜ Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÁÈ· ÙÔ
Î·È 17%. ∫·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÚÈ‚¤˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μfi- ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009.
ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 65
∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
H Û˘ÓÂ‰Ú ·ÛË ¶∏°∞™O™ ∂∫¢OΔπ∫∏ (KO) *..............................2,47 ...................-1,20..........2,48...........2,41 ...........2,81 ...........1,06 ......................3.400
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) *.................................0,57 ...................-1,72..........0,60...........0,57 ...........1,43 ...........0,50.......3,24 ........6.683
°ÂÓ ¢Â ÎÙ˘ 1.652,51 ∞°ƒOΔπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *...............................1,26 ...................-1,56..........1,30...........1,23 ...........3,88 ...........1,26.......4,71 ....495.339
∞¡∂∫ (∫O) *.......................................................0,76 .......¶ ..........1,33..........0,77...........0,73 ...........2,43 ...........0,75.......7,60 ......23.151
¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) *..................................3,00 .......¶ ..........0,00..........3,00...........3,00 ...........5,08 ...........2,69.......9,04 ...........140
ƒ∂μO´§ (∫O) * ....................................................0,57........A ..........1,79..........0,58...........0,56 ...........1,50 ...........0,44.......6,81 ......11.290
∞¡∂∫ (¶O `90) * .................................................3,48 .......¶ ..........0,00..........3,48...........3,48 ...........4,80 ...........2,31.....34,81 ...............1 ™∞ƒ∞¡ΔO¶OÀ§O™ ∫À§/ªÀ§Oπ (∫O) *..............1,85...........................................................................3,60 ...........1,61.....29,13 ...............0
∞¡∂∫ (¶O `96) * .................................................1,81...........................................................................2,85 ...........1,79.....18,11 ...............0 ™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O) * ................................0,62 .......¶ ..........0,00..........0,62...........0,61 ...........2,85 ...........0,53.......4,91 ......11.660
¶ÙÒÛË 0,45% μ∞™π§O¶OÀ§O™ ∞μ (∫O) *..............................26,00 .......¶ ..........3,75........26,00.........26,00 .........50,50 .........20,06.......8,95 ...........100 ™π¢ª∞ (∫O) * ......................................................1,60 .......¶.........-4,76..........1,61...........1,58 ...........5,16 ...........1,60.......5,63 ......12.835
μπOÃ∞§∫O (∫∞) *................................................3,28 ...................-5,20..........3,42...........3,20 ...........7,98 ...........2,99.......7,76 ....222.429 ™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) * ..................................0,71 ...................-7,79..........0,80...........0,70 ...........2,26 ...........0,71 ......................7.453
μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O) * .................................6,10 .......¶.........-5,86..........6,60...........6,00 .........22,04 ...........6,10 ..................180.918 Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫O) * ..............................4,12 ...................-0,96..........4,18...........4,02 ...........8,30 ...........2,97.....24,38 ......32.465
T˙ ÚÔ˜ Ò 131 °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫O) * ..............................................2,85 ...................-0,35..........2,91...........2,79 ...........9,76 ...........2,21.......4,97 ....381.439
°∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ...................................1,35 ...................-1,46..........1,39...........1,35 ...........5,14 ...........1,35 ....................67.315
Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) *..............................0,67 ...................-6,94..........0,67...........0,65 ...........1,45 ...........0,67.......5,37 ........3.060
Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) * .................................0,54...........................................................................1,01 ...........0,41 .............................0
¢∂∏ (∫O) * .......................................................10,86 ...................-6,06........11,46.........10,86 .........31,26 ...........8,82.....11,33 ....512.827 Δ∏§∂ΔÀ¶O™ (∫O) * ...........................................4,42 .......¶ ..........2,31..........4,48...........4,00 ...........7,08 ...........3,69.....13,94 ........1.441
¢O§ (∫O) *..........................................................2,01 ....................0,00..........2,02...........1,90 ...........4,02 ...........1,78 ......................7.003 ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫O) * ................................................0,42...........................................................................1,17 ...........0,40.......5,13 ...............0
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) * ................................11,88 ....................3,30........12,08.........11,56 .........41,54 .........11,50.......3,83 .2.808.156 ºπ¡Δ∂•¶OƒΔ (∫O) * ..........................................0,35 .......¶ ..........0,00..........0,35...........0,32 ...........1,02 ...........0,35 ...........................10
[ ™√º√∫§∂√À™ ] ∂§μ∞§ (∫∞) * ......................................................0,80 ....................0,00..........0,83...........0,78 ...........2,98 ...........0,80.......4,58 ......56.973
∂§§∞∫Δøƒ (∫O) * ..............................................3,56 ...................-3,26..........3,68...........3,50 ...........9,20 ...........3,16.......4,37 ....274.292
Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O) * ..........................................0,95 ...................-1,04..........0,98...........0,88 ...........2,03 ...........0,80.......5,77 ........3.601
Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. ÀπOπ (∫O) *........................0,48 ...................-9,43..........0,48...........0,48 ...........0,83 ...........0,42 ...........................50
∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫O) * ...........................5,12 ....................2,40..........5,12...........4,88 .........10,92 ...........5,00.......4,46 ....185.938 A.S. COMPANY (∫O) *........................................0,68 .......¶ ..........1,49..........0,68...........0,64 ...........1,86 ...........0,60.......5,21 ........6.991

ÀÔ¯ÒÚËÛË 0,45% ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫O) * ..................4,70 ....................0,00..........4,78...........4,62 .........23,36 ...........4,70.......3,64 ....179.961
∂À∞£ (∫O) *.......................................................4,08 ...................-1,45..........4,16...........4,06 ...........7,26 ...........2,73.....11,62 ......17.486
∂À¢∞¶ (∫O) * ....................................................5,64 .......¶ ..........1,44..........5,66...........5,42 .........11,70 ...........4,60.....14,10 ......28.538
∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫O) * .......................2,62 .......¶.........-3,32..........2,68...........2,62 ...........7,34 ...........2,55.......6,72 ...........850
ALSINCO (KO) * .................................................0,88...........................................................................2,44 ...........0,78 .............................0
ALTIUS ∞∂∂à (∫O) *...........................................0,87...........................................................................1,92 ...........0,65.............- ...............0
ATTICA BANK (∫O) * ..........................................2,22 .......¶.........-0,45..........2,24...........2,20 ...........3,92 ...........1,51.....11,49 ......14.393
AUDIOVISUAL (∫O) * .........................................1,78 ....................7,88..........1,78...........1,78 ...........4,00 ...........1,13.......5,51 .............10
¡¤· ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÃÚË- π∞Δƒπ∫O ∞£∏¡ø¡ (∫O) *...................................1,14........A ..........1,79..........1,17...........1,10 ...........3,98 ...........1,12.......6,35 ......82.617
π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) *................................................2,98 ...................-5,10..........3,16...........2,98 .........13,50 ...........2,86.......4,20 ....579.182
∞ÃO¡ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) * .............................0,73 .......¶.........-2,67..........0,74...........0,70 ...........3,50 ...........0,70.......3,77 ......16.070
BYTE COMPUTER (∫O) * ...................................1,07 ....................0,94..........1,09...........1,01 ...........2,60 ...........1,00.......5,72 ........7.172
Ì·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÓË- ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫O) * .........................................5,90 .......¶.........-1,01..........5,90...........5,70 ...........7,08 ...........3,96.....13,08 ........1.010 CENTRIC ¶O§Àª∂™∞ (∫O) * .............................0,91 ....................1,11..........0,93...........0,87 ...........2,87 ...........0,77.....14,47 ......64.715
∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O) * ............................1,31 ...................-4,38..........1,40...........1,28 ...........7,20 ...........1,28.......2,07 ......47.872
ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ- ∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..................................2,33 ...................-2,51..........2,43...........2,33 .........11,04 ...........2,23.......2,68 .1.706.435
CYCLON ∂§§∞™ (∫O) * ......................................0,47 ...................-7,84..........0,50...........0,46 ...........1,38 ...........0,47.......4,63 ......22.882
DIONIC (∫O) *.....................................................0,52 .......¶ ..........0,00..........0,53...........0,50 ...........0,77 ...........0,37.......5,72 ....164.208
ª∂Δ∫∞ (∫O) * .....................................................6,02 ...................-1,63..........6,14...........5,96 .........15,30 ...........5,40.......8,50 ......27.177
·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤- ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) * ..............................................1,20 ...................-1,64..........1,25...........1,18 ...........5,16 ...........1,11.......2,35 ....181.274
EURODRIP (∫O) *...............................................0,64 .......¶.........-3,03..........0,69...........0,62 ...........1,26 ...........0,64.....26,27 ......23.986
EUROMEDICA (KO) * .........................................4,80 ...................-0,41..........4,82...........4,80 ...........9,53 ...........2,57.......8,45 ........1.443
ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.652,51 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·- ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶O) * ..............................................1,02........A ..........0,00..........1,04...........1,01 ...........3,56 ...........1,01.......2,00 ......17.168
ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O) * ..............................3,98 ...................-0,50..........3,98...........3,72 ...........5,28 ...........3,44.....17,25 ........3.180
FASHION BOX (∫O) * .........................................1,92 .......¶ ..........0,52..........1,92...........1,90 ...........3,26 ...........1,34.....13,42 ...........840
FLEXOPACK (∫O) * ............................................7,52 .......¶.........-0,53..........7,52...........7,46 ...........8,20 ...........7,36.....28,76 ........1.370
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi ªOΔOƒ O´§ (∫O) * .............................................7,22 ...................-1,10..........7,30...........7,10 .........16,90 ...........6,72.......5,34 ......73.191
ªÀΔπ§∏¡∞πO™ (∫O) * .........................................3,90........A ..........2,63..........3,98...........3,72 .........11,26 ...........3,46.......2,28 ....354.328 HELLAS ONLINE (∫O) * .....................................1,29 ...................-3,01..........1,46...........1,20 ...........3,92 ...........1,29 ......................3.980
0,45%, ÂÓÒ Ë ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ¡∏ƒ∂À™ (∫O) *...................................................0,60 ....................0,00..........0,61...........0,58 ...........2,53 ...........0,54.......2,77 ....103.536 INFORM §À∫O™ ¶. (∫O) * ..................................1,66 ....................2,47..........1,68...........1,62 ...........3,98 ...........1,45.......6,88 ........2.561
O§£ (∫O) * .........................................................9,48 .......¶.........-1,46..........9,52...........9,46 .........36,92 ...........9,48.......6,89 ........2.515 INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫O) * .............................0,33 .......¶ ........10,00..........0,33...........0,30 ...........1,29 ...........0,27.......6,60 ........4.050
‰È·ÌÔÚÊÒıËΠO¶∞¶ (∫O) *.....................................................21,10 ....................0,48........21,10.........20,54 .........26,76 .........16,94.....11,78 ....774.629 INTERINVEST AEEX (KO) * ................................0,97...........................................................................1,55 ...........0,66.............- ...............0
INTRAKAT (KO) * ................................................0,36........A ..........0,00..........0,37...........0,36 ...........0,97 ...........0,34.....28,14 ......19.300
OΔ∂ (∫O) * .......................................................10,98 .......¶.........-0,36........11,16.........10,70 .........22,40 ...........8,98.......8,12 .1.411.218
ÛÙ· 131 ÂηÙÔÌ- ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *................................5,40 ...................-1,46..........5,52...........5,26 .........22,84 ...........5,40.......2,53 ....845.026 KLEEMAN HELLAS (KO) *..................................1,68 ....................0,00..........1,70...........1,65 ...........4,03 ...........1,68.......3,32 ........1.917
LOGISMOS (∫O) * ..............................................0,35 ....................0,00..........0,35...........0,35 ...........1,08 ...........0,35.....57,26 ........2.000
̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶§∞π™πO COMPUTERS (∫O) *............................5,48 .......¶ ..........0,00..........5,48...........5,32 ...........8,20 ...........5,36.....12,28 ........2.220
™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫O) * ........................................4,00........A.........-3,85..........4,16...........4,00 .........12,48 ...........4,00.......4,82 ......12.184 MERMEREN F.H.L. (∂§¶) * ................................4,54...........................................................................6,00 ...........1,97.....12,76 ...............0
ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿- ™π¢∂¡Oƒ (∫O) * .................................................2,86 ....................0,00..........2,92...........2,78 .........12,46 ...........2,50.......3,00 ....117.540 MEVACO (∫O) *..................................................1,50 .......¶ ..........0,00..........1,50...........1,45 ...........2,92 ...........1,30.......8,18 ........3.300
™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫O) * ........................................1,37 ...................-2,84..........1,37...........1,37 ...........7,58 ...........1,29.......1,90 .............15 MLS ¶§∏ƒOºOƒπ∫∏ (∫O) *...............................0,95 .......¶ ..........1,06..........0,95...........0,92 ...........1,09 ...........0,65.....12,95 ........8.720
ÓÔ‰Ô ·ÚÔ˘Û›·- ™ø§/°∂π∞ ∫Oƒπ¡£OY (∫O) * .............................0,86 ...................-2,27..........0,88...........0,84 ...........5,92 ...........0,82.......3,14 ........7.572 MULTIRAMA (∫O) * ............................................2,08...........................................................................7,02 ...........1,75 .............................0
NEXANS ∂§§∞™ (∫O) *.......................................2,71 ...................-3,56..........2,75...........2,62 ...........6,86 ...........2,65.......3,47 ........4.070
Δ∞ÃÀ¢ƒOªπ∫O Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπO (∫O) * ...............4,50........A.........-2,60..........4,74...........4,50 .........13,00 ...........4,50.....14,68 ....198.508
∏ ALPHA Û·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ
ÙˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ -
ΔπΔ∞¡ (∫O) * .....................................................11,74 ...................-4,71........12,30.........11,60 .........31,88 .........11,46.......4,13 ....156.476
ΔπΔ∞¡ (¶O) *.......................................................9,32 ...................-1,89..........9,50...........9,12 .........25,10 ...........9,12.......3,28 ...........350
PASAL (∫O) *......................................................2,04 ...................-1,45..........2,07...........1,97 ...........5,88 ...........1,23.......2,79 ......10.090
PC SYSTEMS (∫O) *...........................................0,36 .......¶ ..........5,88..........0,36...........0,34 ...........0,92 ...........0,30 ......................1.010
PROFILE (∫O) * ..................................................0,72 .......¶ ..........0,00..........0,73...........0,70 ...........2,74 ...........0,69.......4,22 ........3.400
FINANCE ¶ÔÙÒÓ Î·Ù¿ À°∂π∞ (∫O) * .......................................................1,79 .......¶.........-0,56..........1,79...........1,72 ...........4,22 ...........1,52.....10,32 ......10.730
Ã∞§∫Oƒ (∫∞) * ...................................................0,69 .......¶.........-1,43..........0,71...........0,68 ...........2,85 ...........0,69.......3,49 ......46.103
AEGEAN AIRLINES (∫O) *..................................2,78 ...................-0,71..........2,80...........2,75 ...........6,18 ...........2,50.......4,84 ........5.719
RAINBOW (KO) * ................................................0,83 ....................2,47..........0,83...........0,75 ...........2,54 ...........0,75.......4,34 ........5.776
REDS (∫O) * .......................................................1,86 .......¶.........-2,11..........1,87...........1,86 ...........3,70 ...........1,46.....16,89 ........1.000
∞¡∞§À∂π 2,33%, ÙÔ˘ ¶Â- ALAPIS (∫O) * .....................................................0,61 ....................0,00..........0,63...........0,58 ...........2,20 ...........0,49.......3,07 .5.722.879
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) * ...........................................5,36 ...................-2,55..........5,60...........5,32 .........23,12 ...........5,26.......2,56 .1.450.514
RIDENCO (∫O) *.................................................0,39 ...................-4,88..........0,39...........0,38 ...........1,20 ...........0,37 ......................5.150
RILKEN (KA) * .....................................................3,06 ....................0,00..........3,10...........2,95 ...........8,96 ...........2,48 ......................2.416
ÙÚÂÏ·›Ô˘ - ∞ÂÚ›- ASPIS BANK (∫O) * ............................................0,83 ...................-2,35..........0,85...........0,82 ...........2,88 ...........0,80.......7,60 ......21.204 SATO AE (∫O) * ..................................................0,44 ...................-4,35..........0,47...........0,44 ...........2,06 ...........0,40.....11,83 ......16.389
AUTOHELLAS (∫O) *..........................................1,22 ....................1,67..........1,22...........1,18 ...........4,55 ...........1,00.......3,76 ........5.061 SPACE HELLAS (∫O) *.......................................0,57...........................................................................1,44 ...........0,47.......8,08 ...............0
Ô˘ ηٿ 1,19% Î·È ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ À- COCA - COLA (∫O) * ........................................10,80 .......¶ ..........2,47........10,80.........10,22 .........30,95 ...........8,00.......8,33 ....309.675 YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ (∫∞) * .......................0,61 ...................-1,61..........0,64...........0,60 ...........2,40 ...........0,60.......2,76 ........5.880
EUROBANK EFG (∫O) * .....................................4,76 .......¶.........-0,83..........4,84...........4,62 .........20,50 ...........4,76.......2,98 .1.204.423
ÏÒÓ Î·Ù¿ 1,12%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË EUROBANK PROPERTIES (∫O) * ......................5,70 ....................0,71..........5,74...........5,64 ...........8,96 ...........4,76.......3,85 ......55.589 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶Oƒ∞™,
ÙÒÛË Â›¯·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ø- F.G. EUROPE (∫O) *...........................................0,92........A.........-3,16..........0,95...........0,89 ...........2,45 ...........0,91.......3,61 ........4.462
FOLLI - FOLLIE (KO) * ........................................5,68 ...................-1,39..........5,90...........5,62 .........23,08 ...........5,62.......2,57 ......80.391 ∂ª¶Oƒ∂À™πªOΔ∏Δ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡
ʤÏÂÈ·˜ ηٿ 4,64%, ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈ- FORTHNET (∫O) * ..............................................0,74 ....................0,00..........0,75...........0,72 ...........7,25 ...........0,59 ..................352.790
FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) *........................5,12 .......¶ ..........0,00..........5,18...........5,06 .........24,00 ...........4,96.......5,65 ......58.953
∞£∏¡∞ (∫O) * ....................................................0,50...........................................................................1,47 ...........0,50 .............................0
∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O) * ................................................0,21........A.........-4,55..........0,22...........0,21 ...........0,90 ...........0,20.......5,99 ......31.344
ÎÒÓ - OÈÎÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ FRIGOGLASS (KO) * ..........................................3,30........A.........-5,71..........3,46...........3,30 .........19,07 ...........3,30.......3,45 ......55.818 μ∞ƒμ∞ƒ∂™O™ (∫∞) * ..........................................0,20...........................................................................0,66 ...........0,15 .............................0
INFO - QUEST (∫O) *..........................................1,17 ...................-4,10..........1,23...........1,16 ...........3,20 ...........1,07 ....................11.918
3,74% Î·È ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ Î·Ù¿ INTRACOM HOLDINGS (∫O) *...........................0,66 ...................-1,49..........0,68...........0,66 ...........3,04 ...........0,66 ..................191.072 μπ™ (∫O) *............................................................1,45...........................................................................2,77 ...........1,24 .............................0
°∂∫∂ (∫∞) *.........................................................6,28...........................................................................8,68 ...........6,04.......7,53 ...............0
J. & P. - ∞μ∞• (∫O) *...........................................1,90........A.........-4,04..........1,97...........1,81 ...........6,12 ...........1,90.......5,57 ......19.593
3,58%. O ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·È- JUMBO (∫O) * ....................................................4,02........A.........-7,80..........4,48...........4,02 .........10,98 ...........3,64.......5,89 ......94.101 °ƒ∏°Oƒ∏™ ªπ∫ƒO°∂Àª∞Δ∞ (∫O) * .................1,05........A ..........0,00..........1,05...........1,05 ...........1,19 ...........0,58.....17,31 ......39.130
∂π∫O¡∞ - ∏ÃO™ (∫O) * .......................................0,29 .......¶.........-3,33..........0,29...........0,29 ...........0,62 ...........0,25.....55,28 .............50
ÔÔ›ËÛ˘, FTSE/20, ˘Ô¯ÒÚËÛ LAMDA DEVELOPMENT(∫O) * ..........................4,10 .......¶ ..........0,99..........4,22...........3,96 .........11,74 ...........3,22.......3,03 ......18.388
LAVIPHARM (∫O) * .............................................0,92 ..................12,20..........0,94...........0,78 ...........3,10 ...........0,72 ..................187.792 ∂∫¢O™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ (∫O) * .............................1,10...........................................................................1,86 ...........1,01.....23,97 ...............0
∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫O) * ..........................14,98.........................................................................28,92 .........11,90 .............................0
Û ÔÛÔÛÙfi 0,56%, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÌÂ- MARFIN INVESTMENT GROUP (∫O) * ..............2,57 ...................-2,65..........2,65...........2,52 ...........6,15 ...........2,50.......3,32 .1.466.291
MARFIN POPULAR BANK (KO) *........................1,68........A.........-4,00..........1,79...........1,68 ...........7,37 ...........1,68.......2,34 .3.792.590 ∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶O) *..........................13,26.........................................................................22,40 ...........9,42 .............................0
Û·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, FTSE/40, PROTON BANK (∫O) *........................................0,67 .......¶.........-2,90..........0,70...........0,65 ...........8,90 ...........0,61.......2,03 ....107.371 ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫O) *.......................................6,68 .......¶ ..........0,00..........6,80...........6,50 .........16,92 ...........4,86.......7,00 ......54.843
πª∞∫O ª∏¡Δπ∞ (∫O) * .......................................1,00 ....................0,00..........1,00...........0,95 ...........2,78 ...........0,74 ....................25.726
S & B OƒÀ∫Δ∞ (∫O) *.........................................7,00 ....................0,86..........7,24...........6,82 .........11,96 ...........5,98.......8,73 ......10.567
ÛËÌ›ˆÛ ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi SCIENS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) *..........................0,38 .......¶ ..........0,00..........0,38...........0,36 ...........1,23 ...........0,37.......6,15 ......16.912 πO¡π∫∏ •∂¡O¢OÃ∂π∞∫∏ (∫O) * ......................15,80........A ..........0,00........15,80.........15,80 .........16,18 .........15,78.....62,79 ........1.000
SINGULARLOGIC (KO) * ....................................1,90........A ..........0,00..........1,93...........1,90 ...........3,08 ...........1,79.....58,15 ......16.205 ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) *.................................................43,50 .......¶ ..........0,00........43,50.........43,50 .........74,95 .........34,60.......5,30 .............30
1,32% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·- SPRIDER STORES (∫O) *...................................1,12........A ..........0,00..........1,13...........1,09 ...........4,16 ...........0,93.......3,61 ......24.535 ∫∞Δ™∂§∏ ÀπOπ Ã. (∫O) * .....................................0,74........A.........-9,76..........0,74...........0,74 ...........2,72 ...........0,51 ......................1.450
∫∂∫ƒOæ (∫O) * ..................................................4,66.........................................................................13,56 ...........4,10.......3,42 ...............0
Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, FTSE/80, ¤ÎÏÂÈÛ Ì ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ªOπμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫O) * ............................0,27 .......¶.........-6,90..........0,27...........0,27 ...........1,50 ...........0,27.......6,38 ........9.000
ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,59%. ∞fi ÙȘ ALPHA ETF FTSE Athex 20.................................8,54 ...................-0,93..........8,62...........8,48 .........23,45 ...........8,54.............- ....285.430
§∞ªæ∞ (∫O) * ..................................................20,00 ....................0,00........20,00.........19,98 .........20,32 .........15,00.....42,62 ...........400
§∞¡∞∫∞ª (∫O) * ................................................1,00 .......¶.........-7,41..........1,00...........1,00 ...........1,97 ...........1,00 .........................500
ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËηÓ, 59 ÂÓÈ- ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™
ª∞´§§∏™ ª.π.(∫O) *............................................0,26 .......¶.........-3,70..........0,27...........0,25 ...........1,38 ...........0,19 ....................55.423
ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) * ..............................0,18...........................................................................0,42 ...........0,13 .............................0
Û¯‡ıËηÓ, 126 ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È 55 ∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O) * .........................................1,54 ...................-9,41..........1,70...........1,53 ...........2,83 ...........1,54.............- ........6.523 ªOçO™ (∫O) *..................................................0,14 .......¶ ..........0,00..........0,14...........0,13 ...........0,36 ...........0,14.......4,57 ......60.073
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (∫∞) *............................0,20 .......¶ ..........5,26..........0,20...........0,19 ...........0,58 ...........0,18.....28,57 ......13.710
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜. ∞∫ƒπΔ∞™ (∫O) *...................................................0,65 ....................0,00..........0,65...........0,60 ...........2,12 ...........0,63 ......................1.155
∞§∫O ∂§§∞™ (∫O) * ...........................................0,47 .......¶ ..........0,00..........0,47...........0,45 ...........1,16 ...........0,45.......5,75 ......13.256 ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (¶∞) * ...........................0,34...........................................................................1,17 ...........0,34.....48,57 ...............0
∞§OÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ (∫O) *..............................1,06........A.........-1,85..........1,11...........1,05 ...........4,28 ...........1,04.......2,46 ........7.510 ¡π∫∞™ (∫O) *.......................................................1,81 .......¶.........-9,95..........1,81...........1,81 ...........5,04 ...........1,60 ...........................91
∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ (∫O) * .........................................1,37 ...................-2,14..........1,37...........1,37 ...........3,12 ...........1,17.....10,78 ...........742 ƒO∫∞™ Ã. (∫O) * ...............................................16,00........A ..........0,00........16,00.........16,00 .........17,94 .........10,08.....32,83 ...........993
ALPHA TRUST ∞¡¢ƒOª∂¢∞ ∞∂∂à (∫O) *........1,35 .......¶ ..........7,14..........1,35...........1,21 ...........2,90 ...........1,19.............- ...........567 ƒO∫∞™ Ã. (¶O) *...............................................11,00........A ..........0,00........11,00.........11,00 .........14,48 ...........7,98.....22,57 ...............4
[ ¢∂π∫Δ∂™ Δπªø¡ ] ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (∫O) *...................................1,30 ...................-3,70..........1,34...........1,26 ...........4,26 ...........1,30.......2,24 ......24.303
∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫O) * .........................................2,99 ....................1,70..........3,00...........2,90 ...........6,89 ...........2,87 ....................19.772
™∞¡ÀO ∂§§∞™ (∫O) * .........................................0,24 .......¶ ..........0,00..........0,24...........0,24 ...........0,89 ...........0,20 ......................1.597
™∂§ª∞¡ (∫O) * ..................................................0,19........A.........-5,00..........0,20...........0,18 ...........1,37 ...........0,19 ....................41.150
∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O) * ................................................1,50 ...................-6,83..........1,69...........1,50 ...........2,12 ...........1,21 ....................16.849 Δ∂°O¶OÀ§O™ Ã.∫. (∫O) *..................................1,53 ...................-3,16..........1,58...........1,47 ...........2,32 ...........1,25 ....................43.207
°∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ Ã.∞. 1.652,51 -0,45 ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) *.................................1,40...........................................................................4,94 ...........0,90.......5,80 ...............0 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫O) *...............................................0,33...........................................................................0,47 ...........0,21 .............................0
μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) *...................................1,76 ....................2,33..........1,76...........1,70 ...........3,52 ...........1,31.......5,00 ......15.800 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (∫O) * .....................................0,30 ...................-6,25..........0,31...........0,30 ...........1,42 ...........0,26.......2,78 ......23.007
FTSE/Ã.∞. 20 845,91 -0,56 μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫O) *...............................................0,94 ....................4,44..........0,94...........0,94 ...........1,63 ...........0,69.....39,83 ...............5 øª∂°∞ ∞∂∂à (∫O) *...........................................0,50...........................................................................1,55 ...........0,41.............- ...............0
FTSE/Ã.∞. LIQUID MID 1.453,54 -1,62 μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫O) * ..............0,56 ...................-1,75..........0,57...........0,53 ...........1,39 ...........0,36.......3,63 ........5.220 ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) *.........................7,60 .......¶.........-0,78..........7,60...........7,56 ...........8,08 ...........5,98.....21,04 ........2.500
μ∞ƒ¢∞™ (∫O) * ...................................................0,91........A.........-2,15..........0,94...........0,91 ...........2,72 ...........0,90.......4,51 ........1.361 ATTICA ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) *..........................2,74 ...................-3,18..........2,75...........2,70 ...........5,24 ...........2,74.......5,93 ........7.910
FTSE/Ã.∞. MID 40 1.769,71 -1,32 μπO∫∞ƒ¶∂Δ (∫O) * .............................................0,90 .......¶ ..........2,27..........0,90...........0,84 ...........2,70 ...........0,88.......3,49 ........1.280 CPI (∫O) * ...........................................................0,32...........................................................................0,72 ...........0,22 .............................0
μπOΔ∂ƒ (∫O) * ....................................................0,45 .......¶ ..........0,00..........0,46...........0,42 ...........0,91 ...........0,31.....18,19 ......38.722 CROWN HELLAS CAN (∫O) *.............................9,16...........................................................................9,80 ...........5,66.....14,90 ...............0
¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ ª∂™∞π∞™ - ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º. 4.752,20 -0,55 μO°π∞Δ∑O°§OÀ SYSTEMS (∫O) *.....................1,98 ...................-0,50..........1,98...........1,80 ...........3,48 ...........1,66.......6,16 ........1.028 ELBISCO ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫∞) * ........................1,00 ...................-2,91..........1,00...........0,99 ...........1,45 ...........0,41 ......................2.020
FTSE/Ã.∞. SMALLCAP 80 404,53 -0,59 °∞§∞•π¢π (∫O) *..................................................0,59...........................................................................1,03 ...........0,33.......4,66 ...............0 ELMEC SPORT (∫O) * ........................................2,63...........................................................................4,30 ...........2,37.....10,25 ...............0
°∂¡π∫∏ ∂ª¶OƒπOÀ (∫O) * ................................0,37........A.........-2,63..........0,38...........0,37 ...........0,89 ...........0,30.......4,73 ......24.815 EUROLINE AEEX (∫O) * .....................................1,25...........................................................................2,10 ...........1,06.............- ...............0
FTSE/Ã.∞. INTERNATIONAL 2.214,11 -0,64 °πOÀƒOª¶ƒO∫∂ƒ™ (∫O) * ................................0,60...........................................................................2,35 ...........0,36 .............................0 INFORMER (∫O) * ..............................................0,97...........................................................................1,59 ...........0,95.....18,55 ...............0
FTSE/Ã.∞. 140 1.905,79 -0,64 ¢∞πO™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫O) *.....................................6,58 ....................3,13..........6,58...........6,44 .........10,88 ...........6,26 .........................480 MEDICON ∂§§∞™ (∫O) * ....................................2,76...........................................................................4,46 ...........2,20.......7,31 ...............0
¢π∞™ ∞∂∂à (∫O) * ...............................................0,44........A.........-2,22..........0,45...........0,43 ...........1,31 ...........0,38.............- ......22.850 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ...................1,75 ....................0,00..........1,76...........1,70 ...........5,26 ...........1,71.......3,68 ........2.780
¢∂π∫Δ∏™ ™À¡. ∞¶O¢. °∂¡. ¢∂π∫Δ∏ Ã.∞. 2.115,65 -0,45 ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) *........................................0,84 ....................1,20..........0,85...........0,76 ...........4,58 ...........0,83.......2,03 ......43.172 OLYMPIC CATERING (∫O) * ..............................1,90...........................................................................2,67 ...........1,80.......3,76 ...............0
EUROBANK MID CAP PR. SEC. 50 INDEX 889,51 -1,07 ¢Oªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫O) * ....................................0,56 ....................0,00..........0,56...........0,56 ...........1,36 ...........0,46.......5,38 ........2.000 PAPERPACK Δ™OÀ∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫O) * ................0,17...........................................................................0,71 ...........0,15.......4,24 ...............0
¢OÀƒO™ (∫O) * ..................................................0,76 .......¶ ..........0,00..........0,76...........0,73 ...........1,47 ...........0,55 ......................2.090 QUALITY & RELIABILITY (∫O) *..........................0,31...........................................................................0,97 ...........0,21 .............................0
FTSE/Ã.∞.-Ã.∞.∫. Δƒ∞¶∂∑π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ 1.210,68 -0,12 ¢ƒOª∂∞™ (∫O) *................................................0,35...........................................................................1,06 ...........0,30.......9,01 ...............0 SPIDER - ¶∂Δ™πO™ ¡.& ÀπOπ (KO) *....................0,25 .......¶.........-7,41..........0,25...........0,24 ...........0,72 ...........0,19 ......................5.800
∂μƒOº∞ƒª∞ (∫O) *...........................................1,03...........................................................................1,90 ...........0,55.....59,42 ...............0 UNIBIOS (∫O) * ..................................................0,20 .......¶.........-4,76..........0,22...........0,20 ...........0,73 ...........0,20 ..................106.627
FTSE/Ã.∞. Δƒ∞¶∂∑∂™ 1.641,87 -0,13 ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫O) * ..........................0,30 .......¶.........-3,23..........0,31...........0,30 ...........1,01 ...........0,24.......5,66 ........2.300 UNIBIOS (¶O) * ..................................................0,22...........................................................................0,68 ...........0,18 .............................0
FTSE/Ã.∞. ∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) * .......................0,64 ....................8,47..........0,64...........0,56 ...........1,21 ...........0,51.......5,40 ....136.840 VELL GROUP (∫O) * ...........................................0,35 ....................0,00..........0,35...........0,35 ...........1,23 ...........0,26.......5,50 ........5.000
∂∫Δ∂ƒ (∫O) *......................................................0,61 ....................8,93..........0,61...........0,60 ...........1,30 ...........0,50.......4,06 ........6.500 VIVARTIA (∫O) *................................................22,60........A.........-1,48........22,60.........22,60 .........25,00 .........19,96 .........................568
ª ∂§. μπOª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) * ................................1,15 ....................3,60..........1,18...........1,11 ...........4,44 ...........1,05.......7,49 ........3.614 VIVERE (∫O) *.....................................................0,91 ...................-7,14..........0,95...........0,79 ...........4,09 ...........0,67 .........................149
ª ∂§∞™ΔƒO¡ (∫O) * ..............................................0,54 ....................0,00..........0,55...........0,52 ...........1,81 ...........0,54.......2,11 ......33.190
∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫O) *.................................1,18 .......¶.........-1,67..........1,18...........1,12 ...........2,21 ...........0,64.......6,73 ........1.000 À¶O ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏
ª ∂§°∂∫∞ (∫O) * ...................................................0,71........A.........-2,74..........0,75...........0,70 ...........1,54 ...........0,68.......6,51 ........2.250
∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂Oƒ∞™∏ (∫O) *........................2,75 ...................-2,14..........2,98...........2,72 ...........6,12 ...........2,75.......7,65 ...........828 ∞∂°∂∫ (∫O) *......................................................0,13........A ..........0,00..........0,14...........0,12 ...........0,49 ...........0,12 ..................348.444
∂§π¡Oπ§ (∫O) * ...................................................2,90 .......¶.........-2,03..........2,91...........2,90 ...........4,83 ...........2,90 ......................3.350 μ∂Δ∞¡∂Δ (∫O) * .................................................0,08 .......¶ ..........0,00..........0,08...........0,07 ...........1,22 ...........0,06.......1,20 ........1.555
ª ∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..............................37,80 ....................0,85........38,06.........37,00 .........75,84 .........34,64.......2,64 ........4.097 ∂§μπ∂ª∂∫ (∫O) * ...............................................3,58...........................................................................5,12 ...........2,45 .............................0
∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫O) * ...............................1,22 .......¶.........-1,61..........1,28...........1,20 ...........4,44 ...........1,18.......2,07 ......14.000 ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫O) * ..............................0,10........A.........-9,09..........0,11...........0,10 ...........1,04 ...........0,09.......0,79 ......19.900
∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡ΔOÀƒ°π∞ (∫O) *......................0,49 .......¶ ..........6,52..........0,49...........0,44 ...........1,59 ...........0,45 ......................1.620 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (∫O) * ............................0,11...........................................................................0,28 ...........0,10 .............................0
∂§ΔO¡ (KO) * .....................................................0,47 ...................-2,08..........0,48...........0,45 ...........1,15 ...........0,47.......6,51 ......11.850 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (¶O) *............................0,17...........................................................................0,34 ...........0,17 .............................0
∂§Δƒ∞∫ (∫O) *....................................................2,56 ....................0,00..........2,56...........2,54 ...........5,48 ...........2,46.......3,86 ...........780 ∂Àƒø™Àªª∂ΔOÃ∂™ (∫O) * ...............................0,24 ....................0,00..........0,25...........0,21 ...........0,56 ...........0,21.......0,15 ........1.150
∂§ºπ∫O (∫O) *....................................................0,45...........................................................................1,66 ...........0,45 .............................0 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) *......................................1,14...........................................................................3,93 ...........0,70.......8,54 ...............0
ª ∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ............................5,60........A.........-0,71..........5,78...........5,52 .........19,90 ...........5,32.....10,10 ........4.592 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (¶O) * .....................................8,26...........................................................................8,26 ...........5,47.....39,79 ...............0
∂¶π§∂∫ΔO™ (∫O) * .............................................0,36 .......¶ ..........0,00..........0,36...........0,35 ...........0,66 ...........0,30 ......................4.860 π¶¶OΔOÀƒ (∫∞) * ...............................................0,50...........................................................................0,62 ...........0,37 .............................0
ª ª ∂Δ∂ª (∫∞) *........................................................0,60 ...................-3,23..........0,62...........0,60 ...........2,03 ...........0,55.....15,40 ......14.000 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫O) * .............................0,55...........................................................................0,90 ...........0,40 .............................0
∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫O) * .................................0,67 ....................0,00..........0,67...........0,67 ...........2,76 ...........0,67.......6,33 ........1.999 ∫§ø¡∞Δ∂• (∫O) * .............................................0,10 .................-16,67..........0,11...........0,10 ...........0,32 ...........0,09 ....................10.630
æ ∂Àƒø™ÀªμOÀ§Oπ (∫O) *...................................1,76 ...................-2,22..........1,85...........1,70 ...........3,30 ...........1,76.....13,84 .............57 ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) * .............................................0,13...........................................................................0,33 ...........0,08 .............................0
∑∞ª¶∞ (∫∞) * .....................................................7,74 ....................0,00..........7,74...........7,74 .........11,36 ...........7,16.....15,61 ...........300 ¶∂ƒ™∂À™ (∫O) * .................................................0,36...........................................................................1,90 ...........0,31 .............................0
∑∏¡ø¡ (∫O) * ....................................................1,05 ...................-3,67..........1,08...........1,00 ...........3,22 ...........1,00 ......................4.836 ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫O) *............................................0,21 ...................-8,70..........0,23...........0,21 ...........1,11 ...........0,18 ....................16.590
π∞™ø (∫O) * .........................................................4,18 ....................1,95..........4,18...........4,04 ...........8,71 ...........3,92.....10,85 ........5.338 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (∫O) * ..........................................0,53 ....................3,92..........0,54...........0,46 ...........2,88 ...........0,47 ......................2.300
π∫Δπ¡O™ ∂§§∞™ (∫O) * .......................................0,44........A ..........0,00..........0,44...........0,40 ...........0,89 ...........0,44.......7,30 ........9.500 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (¶O) *..........................................1,54...........................................................................2,50 ...........1,54 .............................0
π§À¢∞ (∫O) * .......................................................0,86 .......¶ ..........1,18..........0,86...........0,82 ...........1,36 ...........0,63.....10,14 ........9.562 ¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) *........................................0,14 ....................0,00..........0,14...........0,13 ...........0,59 ...........0,14 ....................46.000
πª¶∂ƒπO-∞ƒ°ø °∫ƒOÀ¶ (∫O) * ........................0,69 ...................-1,43..........0,71...........0,66 ...........2,83 ...........0,56 ......................3.300 ™∞O™ º∂ƒƒÀ™ (∫O) * .........................................0,50 ....................2,04..........0,52...........0,50 ...........1,29 ...........0,20 ......................1.300
π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫O) * ................................................0,86 .......¶ ..........0,00..........0,87...........0,80 ...........2,34 ...........0,66.......8,52 ...........290 Δ∂áπ∫∏ O§Àª¶π∞∫∏ (∫O) * ............................0,19 ....................0,00..........0,20...........0,19 ...........0,88 ...........0,18 ....................94.050
∫∞∂ (∫O) * ..........................................................5,44 ...................-2,51..........5,60...........5,28 .........11,76 ...........4,88.......7,93 ........9.049 ALMA - ∞Δ∂ƒªø¡ (∫O) * ...................................0,14...........................................................................0,60 ...........0,10 .............................0
ME°A§YTEPH ANO¢O™ % ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫O) * ............................................1,91 ....................9,14..........1,91...........1,91 ...........2,77 ...........1,75.......8,53 ...........100
∫∞ƒ∞ªO§∂°∫O™ (∫O) * ....................................1,33 ....................3,91..........1,34...........1,26 ...........2,35 ...........1,17.....29,65 ........1.131 ALTEC (∫O) *......................................................0,16 .................-11,11..........0,18...........0,15 ...........1,76 ...........0,10 ....................77.684
LAVIPHARM (∫O) ..........................12,20 COMPUCON (∫O) *............................................0,08 .......¶.......-11,11..........0,09...........0,08 ...........0,66 ...........0,08 ....................13.934
∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫O) * .................................................1,19 .......¶ ..........0,00..........1,20...........1,09 ...........2,24 ...........1,12 .........................791
∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) ...........8,47 ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) *.......................................0,77 ....................1,32..........0,78...........0,70 ...........1,50 ...........0,42 ....................46.975 MICROLAND COMPUTERS (∫O) * ....................0,52 .......¶ ..........4,00..........0,54...........0,48 ...........5,58 ...........0,42.......4,14 ........1.120
ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O).........3,66 ∫∂¶∂¡OÀ ªÀ§Oπ (∫O) *....................................0,62........A ..........1,64..........0,62...........0,58 ...........1,14 ...........0,46.....14,99 ........4.726 PLIAS (∫∞) *........................................................0,24...........................................................................0,55 ...........0,20 .............................0
∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫ΔOÀ (∫∞) * ...........................0,49 ...................-2,00..........0,50...........0,46 ...........0,85 ...........0,44 ......................1.050 UNITED TEXTILES (∫O) *...................................0,06........A.......-14,29..........0,07...........0,06 ...........0,18 ...........0,05 ....................79.614
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ....................3,30
∫Oƒ¢∂§§OÀ Ã. ∞ºOπ (∫∞) * ..............................0,49 .......¶ ..........2,08..........0,49...........0,45 ...........1,03 ...........0,48.......6,83 ........2.286
¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) ...........................2,92 ∫Oƒƒ∂™ (∫O) *...................................................5,30........A ..........0,76..........5,30...........5,24 ...........9,66 ...........4,90.....17,89 ........2.947 ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∫∂º∞§∞πø¡
∫OÀª¶∞™ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) *.....................0,34 ....................3,03..........0,34...........0,32 ...........2,50 ...........0,32 ....................15.638 ALPHA TRUST ∞∂¶∂À (∫O) *.............................1,36...........................................................................1,50 ...........1,22.....10,37 ...............0
ME°A§YTEPH KAMæH % ∫ƒ∂∫∞ (∫O) *......................................................0,98 .......¶ ..........2,08..........0,98...........0,88 ...........1,94 ...........0,79.....20,25 ........2.895
∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫O) *...........................................3,58........A ..........0,56..........3,76...........3,50 ...........9,96 ...........2,43 .........................138 ∂•O¶§π™ªO™ Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡πø¡
∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O) .........................-9,41 ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫O) * ...................................................1,37 ....................2,24..........1,37...........1,29 ...........1,98 ...........0,96.....13,75 ........4.135
CYCLON ∂§§∞™ (∫O).......................-7,84 ∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫O) *...................................0,58........A ..........0,00..........0,59...........0,58 ...........1,08 ...........0,56.......9,15 ........2.491 OPTRONICS TECHNOLOGIES (∫O) * ...............2,99...........................................................................3,00 ...........2,83.......1,99 ...............0
∫Àƒπ∞∫OÀ§∏™ (∫O) *.........................................1,27 ...................-0,78..........1,27...........1,16 ...........2,44 ...........1,00.....23,35 ........7.087
JUMBO (∫O)..................................-7,80 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) *......................................0,55 ...................-1,79..........0,58...........0,54 ...........1,20 ...........0,51 ....................22.249 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O) ..............................-6,83 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) * .....................................0,57...........................................................................1,11 ...........0,48 .............................0
EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∏ (∫O) * ................3,70...........................................................................3,70 ...........2,00.....19,41 ...............0
¢∂∏ (∫O)......................................-6,06 §πμ∞¡∏™ (∫O) *..................................................0,37........A.........-7,50..........0,40...........0,37 ...........2,48 ...........0,32.....10,72 ......16.590
§OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O) * .........................................2,55 .......¶.........-0,39..........2,56...........2,42 ...........3,20 ...........2,19.......3,36 ........2.500
ª∞£πO™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫O) * ................................0,49........A.........-3,92..........0,54...........0,46 ...........1,11 ...........0,49 ....................12.986 §π∞¡π∫O & ÃO¡¢ƒπ∫O ∂ª¶OƒπO ΔƒOºπªø¡
ME°A§YTEP√™ Δ∑πƒ√™ (∂∫∞Δ. ∂Àƒø) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ (∫O) *...........................0,46...........................................................................1,16 ...........0,30.....37,09 ...............0 MEDITERRA (∫O) *.............................................2,54...........................................................................3,20 ...........2,25.....25,06 ...............0
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ................33,173 ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) *..................................................0,84...........................................................................2,98 ...........0,59.......3,04 ...............0
ªOΔO¢À¡∞ªπ∫∏ (∫O) *....................................1,81 ...................-3,72..........1,87...........1,80 ...........5,66 ...........1,78.......3,54 ........1.250 §O°π™ªπ∫O
O¶∞¶ (∫O) .................................16,138 ªOÀ∑∞∫∏™ (∫∞) * ..............................................0,64 ...................-4,48..........0,67...........0,61 ...........2,10 ...........0,50 ......................3.292
OΔ∂ (∫O) ...................................15,336 ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O) *......................3,40 .......¶ ..........3,66..........3,42...........3,24 ...........5,08 ...........3,12.....34,71 ........3.840 ∂¡Δ∂ƒ™OºΔ (∫O) *............................................3,30...........................................................................3,34 ...........2,79.......0,68 ...............0
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) ........................7,915 ª¶∏ΔƒO™ ™Àªª∂ΔOÃπ∫∏ (KO) *.....................1,28 ...................-1,54..........1,35...........1,26 ...........2,92 ...........1,22.......5,50 ...........900
MARFIN POPULAR BANK (KO) ........6,496
¡∞∫∞™ ªOÀ™π∫∏ (∫O) * ....................................1,66 ....................1,22..........1,69...........1,65 ...........3,02 ...........1,42.......9,80 ........1.010 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ μπOª∏Ã∞¡π∫OÀ ∂•O¶§π™ªOÀ
¡∞ÀΔ∂ª¶Oƒπ∫∏ (∫O) *.....................................1,03 ...................-1,90..........1,04...........0,95 ...........1,82 ...........0,74.....12,10 ........4.224
¡∂øƒπO¡ (∫O) *.................................................0,54 .......¶.........-5,26..........0,55...........0,52 ...........1,41 ...........0,42 ......................2.700 ¡ΔO¶§∂ƒ (∫O) * ................................................3,10...........................................................................3,62 ...........3,00.....12,67 ...............0
ME°A§YTEP√™ √°∫√™ (TEM.) ¡ΔƒOÀ∫º∞ƒª¶∂¡ (∫O) *.................................0,96 .......¶.........-1,03..........1,00...........0,92 ...........3,78 ...........0,89.......5,87 ........2.779
•À§∂ª¶Oƒπ∞ (∫O) * ..........................................0,61 ....................8,93..........0,61...........0,52 ...........1,78 ...........0,43.......7,52 ........8.531 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞¶Oƒƒπªª∞Δø¡
ALAPIS (∫O) ..........................5.722.879 •À§∂ª¶Oƒπ∞ (¶O) *..........................................0,83 ....................7,79..........0,83...........0,83 ...........1,32 ...........0,50.....10,23 ...............5 ENVITEC (∫O) * ..................................................4,10...........................................................................4,50 ...........2,65.......6,18 ...............0
MARFIN POPULAR BANK (KO) .3.792.590 O§¶ (∫O) * .........................................................9,30 ...................-4,12........10,00...........9,24 .........29,50 ...........8,40.......9,36 ......11.499
¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫O) * ...............................0,55...........................................................................1,22 ...........0,47 .............................0 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫ø¡ À¶O§O°π™Δø¡
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...........2.808.156 ¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) *............................................1,41 .......¶ ..........2,92..........1,45...........1,32 ...........3,16 ...........0,63.......5,90 ......43.782
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..........1.706.435 ¶∂πƒ∞πø™ ∞∂∂∞¶ (∫O) * ....................................1,19 ...................-1,65..........1,20...........1,14 ...........2,02 ...........0,99.......7,10 ......17.915 EPSILON NET (∫O) * ..........................................2,72 ...................-5,56..........2,72...........2,72 ...........3,20 ...........2,34.......9,41 .............25
MARFIN INVEST. GROUP (∫O) ..1.466.291 ¶∂ΔƒO¶OÀ§O™ (∫O) * ......................................2,99 ...................-2,29..........3,06...........2,98 ...........7,14 ...........2,99.......3,64 ........3.814 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫O) *.........3,16...........................................................................3,16 ...........3,16.....15,00 ...............0

* ∞º√ƒ∞ Δ∏ Ã∏™∏ 2007 - °π∞ Δ√¡ À¶√§√°π™ª√ Δ√À P/E, ∂Ã√À¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π Δ∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢∏ ª∂Δ∞ º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ª∂π√æ∏ºπ∞™ ∞¡∞ ª∂Δ√Ã∏, μ∞™∂π Δ√À ™Δ∞£ªπ™ª∂¡√À ∞ƒπ£ª√À ª∂Δ√Ãø¡.
66 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

[ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ] Δπª∂™ Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™ 19 π∞¡√À∞ƒπ√À


Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏
¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√
T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/08 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/08 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/08

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................15,8382 .............15,3723 ..........15,5276 ..........-0,29 .........-0,08 ∞Δ∂ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ .........................3,2607 ...............3,2281 ............3,2607 ..........-1,47 .........-2,31 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND Oª.∂™. .......................................................4,1412 ...............3,8344 ............3,8344 ..........-0,42 .........-1,59
ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................................12,0763 .............11,8371 ..........11,9567 ...........0,04...........0,25 ∞Δ∂ US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................4,4558 ...............4,4112 ............4,4558 ...........0,52 .........-0,16 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ..........................................5,2237 ...............5,0209 ............5,0716 ..........-4,84 .........-6,67
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................14,6707 .............13,8324 ..........13,9721 ..........-4,37 .........-5,34 ∞Δ∂ EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................1,9176 ...............1,8984 ............1,9176 ..........-0,57 .........-5,15 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•................1,1893 ...............1,1432 ............1,1547 ..........-0,70 .........-6,02
ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................................13,1866 .............12,4331 ..........12,5587 ..........-1,08 .........-2,11 ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞πOÀ & À¶∂ƒ∞•π∞™ OªO§.∂™øΔ. ......................................6,8250 ...............6,7738 ............6,8250 ..........-0,18 .........-0,56 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ GROWTH ª∂ΔOÃπ∫O ∂•................................................1,5788 ...............1,5175 ............1,5328 ..........-0,68 .........-3,31
ALICO ∂¶π∫OÀƒπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................9,1220 ...............8,5138 ............8,6876 ..........-0,59 .........-1,49 ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ..........................................................6,7484 ...............6,7484 ............6,7484 ...........0,01 .........-0,22 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)..................1,8502 ...............1,7870 ............1,8051 ..........-0,20 .........-2,67
∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................9,0885 ...............8,5691 ............8,6557 ..........-0,81 .........-1,29 ATE ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................................5,4667 ...............5,4120 ............5,4667 ..........-0,12 .........-0,84 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ................1,9157 ...............1,8413 ............1,8599 ...........0,62 .........-1,21
∞§§∏§OμO∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................................8,1536 ...............7,6100 ............7,7653 ..........-0,89 .........-0,18 ∞Δ∂ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................6,3095 ...............6,2622 ............6,3095 ..........-0,03...........1,12 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND OªO§O°π∞∫O ∂•. ......................................3,2115 ...............3,1640 ............3,1640 ...........0,22...........1,51
BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................4,4603 ...............4,3291 ............4,3728 ...........0,10 .........-1,38 ∞Δ∂ ª∂ΔOÃπ∫O GLOBAL FUND OF FUNDS .........................................2,7774 ...............2,7496 ............2,7774 ...........0,13...........1,09 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (OªO§O°π∞∫O ∂•.) ...........................2,9085 ...............2,8655 ............2,8655 ...........0,36...........1,10
ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................11,2609 .............10,9297 ..........11,0401 ...........0,08...........1,93 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................................1,1227 ...............1,0573 ............1,0900 ..........-3,02 .........-5,09 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫ΔO ∂™. ...............................................1,8793 ...............1,7401 ............1,7401 ..........-2,41 .........-3,37
ALICO OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπ∞∫O...................................9,8261 ...............9,5371 ............9,6334 ...........1,18...........5,88 ATTICA MARATHON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................5,4647 ...............5,1463 ............5,3055 ..........-2,46 .........-4,96 HSBC ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°π∞∫O ∂™. .............................................7,3885 ...............7,3153 ............7,3153 ..........-0,12 .........-0,26
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O .....................................................2,6952 ...............2,5412 ............2,5669 ..........-1,06 .........-2,48 ATTICA REAL ESTATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................5,9535 ...............5,6067 ............5,7801 ..........-0,42 .........-3,55 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................1,8482 ...............1,8482 ............1,8482 ...........0,05...........0,34
ALICO ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO......................................................................10,7476 .............10,1334 ..........10,2358 ..........-3,28 .........-4,84 ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ. .................................................5,2984 ...............5,0906 ............5,1945 ..........-0,51 .........-0,59 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. .............................................39,6699 .............38,7023 ..........38,7023 ..........-1,56 .........-1,08
ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. (ª∂™.&ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º.) ..............................................6,8336 ...............6,4431 ............6,5082 ..........-3,82 .........-4,40 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................6,3400 ...............5,9706 ............6,1553 ..........-1,60 .........-2,33 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. .................................................2,3071 ...............2,2508 ............2,2508 ...........0,61...........1,91
ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ........................................4,4696 ...............4,2142 ............4,2568 ..........-5,86 .........-8,46 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ .....................................................3,6070 ...............3,5356 ............3,5713 ...........0,01...........0,11 HSBC ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ........................................3,2473 ...............3,1681 ............3,1681 ..........-0,01 .........-0,89
ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO ............................................................7,7286 ...............7,2870 ............7,3606 ..........-0,48 .........-1,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................2,5284 ...............2,3812 ............2,4548 ..........-0,25 .........-1,52
HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫O ª∂Δ.∂•øΔ........................................................2,3830 ...............2,3249 ............2,3249 ..........-0,53 .........-3,51
CITI FUND OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................7,4872 ...............7,3766 ............7,3766 ..........-0,23 .........-0,58 ∞ΔΔπ∫∏™ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................................3,1244 ...............3,0018 ............3,0631 ..........-0,08...........0,26
CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................................6,5396 ...............6,5396 ............6,5396 ...........0,04...........0,24 HSBC OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπOÀ ......................................4,0367 ...............3,9967 ............3,9967 ...........0,33...........4,90
¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ...........................................................................8,3387 ...............8,3387 ............8,3387 ..........-0,10 .........-0,13
CITI FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................1,6460 ...............1,5903 ............1,5903 ..........-4,31 .........-5,38 ¢∏§O™ ¢π∞Ã. ¢π∞£∂™πªø¡ ....................................................................8,1554 ...............8,1554 ............8,1554 ...........0,02 .........-0,18 HSBC ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................................................8,5787 ...............8,4312 ............8,4312 ...........0,04...........0,49
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................4,6827 ...............4,6827 ............4,6827 ...........0,06...........0,92 ¢∏§O™ BLUE CHIPS ...............................................................................7,5468 ...............7,4713 ............7,5468 ..........-4,09 .........-6,21 HSBC TOP 20 ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ.............................................................8,4585 ...............8,2522 ............8,2522 ..........-3,05 .........-3,58
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................3,0024 ...............2,9132 ............2,9727 ..........-4,24 .........-6,18 ¢∏§O™ ¶§∏ƒOºOƒ. & Δ∂á.(HI-TECH) ...............................................0,4755 ...............0,4707 ............0,4755 ..........-2,44 .........-3,06 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ........................................................3,4532 ...............3,3690 ............3,3690 ..........-2,37 .........-2,64
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. .................................3,5755 ...............3,4693 ............3,5401 ..........-2,44 .........-4,24 ¢∏§O™ TOP-30 ........................................................................................1,2109 ...............1,1988 ............1,2109 ..........-4,31 .........-7,25 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫ΔO ...........................................9,1830 ...............9,0029 ............9,0029 ..........-0,10...........0,21
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................3,2174 ...............3,1218 ............3,1855 ..........-1,51 .........-7,62 ¢∏§O™ Ã∏ª/∫ø¡ ∂Δ∞πƒ∂πø¡ FINANCIAL ..........................................2,1373 ...............2,1159 ............2,1373 ..........-4,34 .........-7,29 INTERNATIONAL OªO§O°ø¡ ∂™øΔ. ..................................................15,6885 .............15,2271 ..........15,3809 ..........-0,14 .........-0,07
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................3,4418 ...............3,3906 ............3,4162 ..........-0,77 .........-1,73 ¢∏§O™ ªπ∫ΔO........................................................................................13,4403 .............13,3059 ..........13,4403 ..........-1,94 .........-2,72 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................5,4821 ...............5,1688 ............5,2210 ..........-1,43 .........-2,87
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................4,1255 ...............4,0641 ............4,0948 ..........-1,29 .........-1,92 ¢∏§O™ ™À§§O°π∫O.................................................................................4,9606 ...............4,9110 ............4,9606 ..........-1,07 .........-1,31 INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ..........................................5,5050 ...............5,4638 ............5,4913 ...........0,07...........0,39
∂§§∏¡π∫∏ TRUST OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................3,9198 ...............3,8710 ............3,9003 ..........-0,05 .........-0,67 ¢∏§O™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ..........................................9,8360 ...............9,7376 ............9,8360 ..........-0,71 .........-1,33 INTERNATIONAL ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ∂™øΔ. ................................................3,4268 ...............3,2310 ............3,2636 ..........-3,96 .........-7,09
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................8,0776 ...............7,8985 ............7,9582 ..........-0,30 .........-1,11 ¢∏§O™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡Oª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡.......................................9,6678 ...............9,4782 ............9,4782 ..........-0,56 .........-1,84 INTERNATIONAL ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂Δ∞πƒ∂πø¡ ª∂Δ.∂™..............................1,9051 ...............1,7963 ............1,8144 ..........-2,79 .........-4,58
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................................10,5966 .............10,1359 ..........10,2383 ..........-1,74 .........-2,60 ¢∏§O™ ¢π∂£¡∂™ .....................................................................................2,7331 ...............2,7058 ............2,7331 ..........-0,56 .........-5,12 INTERNATIONAL E¶π§O°∏™ ª∂ΔOÃπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. .................1,9483 ...............1,8369 ............1,8555 ..........-4,05 .........-7,26
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ...................................................8,3808 ...............7,9019 ............7,9817 ..........-1,58 .........-2,77 ¢∏§O™ EUROBOND OªO§O°π∞∫O ∂•.................................................4,9412 ...............4,9412 ............4,9412 ...........0,05...........0,31 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................2,6318 ...............2,5053 ............2,5306 ..........-0,32 .........-1,48
ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. .................................5,6588 ...............5,6022 ............5,6588 ..........-0,01 .........-0,27 ¢∏§O™ ∂Àƒø¶∞π∫O ................................................................................3,0797 ...............3,0489 ............3,0797 ..........-1,06 .........-6,22 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ. ...........................................4,9349 ...............4,9102 ............4,9349 ..........-0,37 .........-1,07
ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ..................................................2,7401 ...............2,6209 ............2,6474 ..........-3,56 .........-4,83 ¢∏§O™ USD BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................4,2638 ...............4,2638 ............4,2638 ...........0,65...........5,00 ∫À¶ƒOÀ DUAL STRATEGY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ................................3,1633 ...............3,0548 ............3,1013 ..........-0,19...........2,73
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................4,3622 ...............4,1726 ............4,2147 ..........-2,20 .........-2,99 ¢∏§O™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª. ∂•øΔ.........................................9,4993 ...............9,4993 ............9,4993 ...........0,02 .........-0,53 ∫À¶ƒOÀ EURIBOR RETURN (EUR) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ....................2,8290 ...............2,8149 ............2,8290 ...........0,00...........0,89
ALLIANZ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................6,3885 ...............6,1108 ............6,1725 ..........-3,37 .........-4,55 ¢∏§O™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª. ∂•øΔ. ....................................8,7929 ...............8,7929 ............8,7929 ...........0,03 .........-0,10 ∫À¶ƒOÀ LIBOR RETURN (USD) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................4,3921 ...............4,3701 ............4,3921 ..........-0,84...........0,51
ALPHA OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................8,3606 ...............8,2979 ............8,3606 ..........-0,07 .........-0,26 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ¢π∂£¡∂™ Oª. ∂•øΔ. ......................................8,1637 ...............8,1637 ............8,1637 ..........-0,32 .........-0,77 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ..................................................4,5305 ...............4,5078 ............4,5305 ...........0,03...........0,17
ALPHA Δ∞∫Δπ∫OÀ ∂π™O¢.OªO§.∂•. ......................................................5,8750 ...............5,8603 ............5,8750 ...........0,03...........0,18 ¢∏§O™ DELTA SKY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................9,1126 ...............8,8030 ............8,8472 ...........0,05 .........-0,62 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. .................................................2,3078 ...............2,2963 ............2,3078 ..........-3,51 .........-4,79
∞LPHA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................5,0913 ...............5,0531 ............5,0913 ..........-0,36...........2,74 ¢∏§O™ DELTA SMART OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................10,6228 .............10,2618 ..........10,3134 ..........-0,32...........1,66 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢À¡∞ªπ∫O ª∂Δ.∂™. .............................................1,6378 ...............1,6296 ............1,6378 ..........-3,52 .........-4,99
∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..........................................4,4175 ...............4,3844 ............4,4175 ..........-0,34...........1,74 ¢∏§O™ DELTA BONUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ......................................8,0345 ...............7,9742 ............8,0345 ..........-0,08 .........-1,83 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ........................................................3,1340 ...............3,1183 ............3,1340 ..........-2,23 .........-2,94
∞LPHA ¢O§§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................5,5785 ...............5,5367 ............5,5785 ...........0,64...........4,42 ¢∏§O™ DELTA FASMA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .......................................9,7928 ...............9,4125 ............9,5076 ...........0,14...........0,70 MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................2,5470 ...............2,4966 ............2,5218 ..........-0,21 .........-0,94
ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..................................6,5873 ...............6,5379 ............6,5873 ..........-0,07 .........-0,31 ¢∏§O™ DELTA CLICK I OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ......................................10,0096 .............10,0096 ..........10,0096 ...........0,01...........0,06 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. METOXIKO .............2,2928 ...............2,0744 ............2,1836 ...........0,04...........0,60
ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ OªO§O°πAKO ∂•. .........5,8155 ...............5,7719 ............5,8155 ..........-0,12...........0,59 ¢∏§O™ À¶O¢Oª∏™&∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ª∂Δ.∂™........................................3,6665 ...............3,6298 ............3,6665 ..........-3,13 .........-5,02 MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 100 ª∂ΔOÃπ∫O .............................1,5178 ...............1,4294 ............1,4736 ...........0,02 .........-0,25
ALPHA ∞¡ø OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................8,7105 ...............8,1298 ............8,2957 ..........-0,08 .........-0,43 ¢∏§O™ SMALL CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ......................................................1,5492 ...............1,5337 ............1,5492 ..........-2,23 .........-4,18 MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 30 ªπ∫ΔO.......................................3,0527 ...............2,8749 ............2,9638 ...........0,00...........0,92
ALPHA BANCASSURANCE EE100 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,4236 ...............8,9661 ............9,1491 ..........-0,41 .........-0,22 ¢∏§O™ ¶∂Δ OΔ∂ ªπ∫ΔO ∂™. ..................................................................3,0664 ...............3,0357 ............3,0664 ..........-0,66 .........-1,25 MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 50 ªπ∫ΔO.......................................2,7069 ...............2,5493 ............2,6281 ...........0,00...........0,77
ALPHA BANCASSURANCE EE101 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,3213 ...............9,9165 ..........10,1189 ...........0,02...........0,14 ¢∏§O™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂•øΔ. .....................8,7935 ...............8,7495 ............8,7935 ..........-0,49 .........-2,13 MARFIN O§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................10,8878 .............10,5644 ..........10,7800 ..........-4,02 .........-5,54
ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ OªO§O°π∞∫O ∂•........10,5919 .............10,3842 ..........10,3842 ...........0,03...........0,16 ¢∏§O™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•..................................................11,5843 .............11,5843 ..........11,5843 ...........0,01...........0,08
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™.........................................................10,9083 .............10,9083 ..........10,9083 ...........0,04...........0,25 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................1,6786 ...............1,6288 ............1,6620 ..........-3,24 .........-4,76
¢∏§O™ ¢O§§∞ƒπ∞∫O (USD) - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............9,4899 ...............9,4899 ............9,4899 ...........0,01 .........-0,39
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ...............................................6,9596 ...............6,9596 ............6,9596 ...........0,03...........0,23 MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 15 ªπ∫ΔO.......................................3,9393 ...............3,7099 ............3,8246 ...........0,05...........1,11
¢∏§O™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OªO§O°π∞∫O........................9,8998 ...............9,8008 ............9,8998 ..........-0,19...........0,01
∞LPHA BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.......................................................9,7452 ...............9,5522 ............9,6487 ..........-4,31 .........-7,45 MARFIN INCOME OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................2,6906 ...............2,6374 ............2,6640 ..........-0,14 .........-0,82
¢∏§O™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫ΔO..................................8,0296 ...............7,9493 ............8,0296 ..........-0,30 .........-1,56
∞LPHA US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................3,0769 ...............3,0159 ............3,0464 ...........0,58...........1,92 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫ΔO................................7,4380 ...............7,3636 ............7,4380 ..........-0,35 .........-2,59 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............3,1977 ...............3,0115 ............3,1046 ..........-0,26 .........-0,25
∞LPHA EUROPE ª∂ΔOÃø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................................7,0749 ...............6,9349 ............7,0049 ..........-0,93 .........-3,84 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂ΔOÃπ∫O ...............................6,3123 ...............6,2492 ............6,3123 ..........-0,46 .........-4,27 MARFIN EMERGING MKTS EUROPE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........1,0472 ...............1,0161 ............1,0368 ..........-2,03 .........-8,07
ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................4,2605 ...............4,1352 ............4,1770 ...........1,07...........5,97 ¶&∫ ATHENS TOP-20 INDEX FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........0,2832 ...............0,2832 ............0,2832 ..........-4,16 .........-8,17 MARFIN GLOBAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................1,1612 ...............1,1267 ............1,1497 ..........-0,56 .........-3,61
ALPHA ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................................................9,7454 ...............9,5524 ............9,6489 ..........-4,34 .........-7,63 ¶&∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. .................................................1,2730 ...............1,2730 ............1,2730 ..........-0,01 .........-0,02 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£..........................................................3,7690 ...............3,7314 ............3,7502 ...........0,01...........0,22
ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™..................................................6,1143 ...............5,9933 ............6,0538 ..........-5,16 .........-7,03 ¶&∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................2,9337 ...............2,9337 ............2,9337 ..........-3,60 .........-4,98 MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™.........................................3,7413 ...............3,5191 ............3,7043 ...........0,01...........0,12
∞LPHA ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................................7,9357 ...............7,7785 ............7,8571 ..........-2,10 .........-3,41 ¶&∫ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ............................................................5,0392 ...............5,0392 ............5,0392 ..........-0,11 .........-0,76 MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. ..........................8,1019 ...............7,7841 ............7,9430 ...........0,04...........0,31
∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂™.........................................................10,9320 .............10,7156 ..........10,8238 ..........-0,57 .........-0,67 EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ....2,3193 ...............2,2961 ............2,3193 ..........-2,75 .........-6,57 MILLENNIUM VALUE PLUS OªO§O°π∞∫O ∂™. .....................................3,7097 ...............3,5643 ............3,6370 ..........-0,75 .........-1,86
ALPHA £Àƒ∂O™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™. .....................9,6992 ...............9,5090 ............9,5090 ..........-0,12...........0,66 EUROBANK MIKTO E•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................7,1884 ...............7,1165 ............7,1884 ..........-0,41 .........-1,97 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO .................................................2,5127 ...............2,3451 ............2,3930 ..........-0,76 .........-0,75
ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................7,8546 ...............7,3970 ............7,6258 ..........-0,24...........0,42 EUROBANK WIN-WIN ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................9,1313 ...............8,7733 ............8,9523 ..........-0,51 .........-1,39 MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO.................2,8877 ...............2,6952 ............2,7502 ..........-0,32 .........-0,29
ALPHA ƒOÀª∞¡π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................4,6294 ...............4,5378 ............4,5836 ..........-2,16 .........-1,74 EUROBANK ¢À¡∞ªπ∫O ∂Àƒø¶∞´∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ..........................1,0609 ...............1,0503 ............1,0609 ..........-1,37 .........-2,81 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ...........................................1,8872 ...............1,7793 ............1,7973 ..........-3,62 .........-6,12
ALPHA ΔOÀƒ∫π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................7,9604 ...............7,8028 ............7,8816 ..........-1,70 .........-3,65 EUROBANK US GROWTH ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ............................1,3410 ...............1,3276 ............1,3410 ...........0,59...........0,86 MILLENNIUM EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ............................................1,9586 ...............1,8280 ............1,8653 ..........-0,61 .........-5,69
∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫ΔO ∂•. .......2,8980 ...............2,8406 ............2,8693 ...........0,23 .........-0,11 EUROBANK ∂À∫∞πƒπø¡ ¡OΔπO∞¡∞ΔO§. ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ.∂•. .............7,9323 ...............7,8530 ............7,9323 ..........-2,44 .........-4,14 MILLENNIUM MID- CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................1,8822 ...............1,7567 ............1,7926 ..........-2,22 .........-3,90
ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫ΔO ∂•. ...........4,8138 ...............4,7184 ............4,7661 ...........0,31 .........-1,57 EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ª∂Δ. ∂™øΔ. ..............8,1826 ...............8,1008 ............8,1826 ..........-6,02 .........-8,79 MILLENNIUM AMERICA US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ..........................................1,8099 ...............1,6892 ............1,7237 ...........0,48 .........-0,24
ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™............................10,5545 .............10,3455 ..........10,4500 ..........-4,38 .........-6,25 EUROBANK PLUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...................................3,0039 ...............2,9814 ............3,0039 ..........-0,28 .........-1,34 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.............................................................7,5291 ...............7,2516 ............7,3996 ..........-5,15 .........-8,28
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................8,7010 ...............8,5884 ............8,6577 ..........-6,00 .......-53,09 EUROBANK ETAπƒπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ OªO§. ∂•. ................................3,4894 ...............3,4720 ............3,4894 ..........-0,10...........2,67 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ...............................................0,6264 ...............0,6033 ............0,6156 ..........-3,37 .........-6,17
ALPHA GLOBAL ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. .............6,5354 ...............6,4060 ............6,4707 ...........0,07...........2,40 EUROBANK ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ OªO§O°π∞∫O ∂•..................9,2643 ...............9,1948 ............9,2643 ...........0,00...........2,01 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ....................................................................2,9423 ...............2,8841 ............2,9132 ..........-2,04 .........-3,36
∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ...........6,9842 ...............6,8459 ............6,9150 ...........0,66 .........-0,05 EUROBANK CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................3,2029 ...............3,0623 ............3,1248 ...........0,49...........0,30 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .......................................................................5,2685 ...............5,2685 ............5,2685 ...........0,03...........0,17
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. .................5,6650 ...............5,5528 ............5,6089 ...........1,11...........1,59 EUROBANK DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ................10,4434 .............10,0338 ..........10,2386 ...........0,38...........0,29 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ OªO§O°ø¡ ∂™øΔ..........................................................9,5832 ...............9,4168 ............9,5119 ..........-0,22 .........-0,89
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•...........6,7932 ...............6,6586 ............6,7259 ..........-0,61 .........-1,74 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,3187 ...............9,9141 ..........10,1164 ...........0,51...........0,22 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO....................................7,2184 ...............7,1110 ............7,1647 ..........-0,24 .........-0,12
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. .............9,0976 ...............8,9174 ............9,0075 ...........0,89...........1,15 EUROBANK ALL WEATHER OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .................10,6019 .............10,3899 ..........10,6019 ...........0,25...........0,69 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™OƒƒO¶∏ª∂¡O FOF ªπ∫ΔO .........................8,0423 ...............7,9225 ............7,9824 ..........-0,14...........0,06
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ Oª. ∂•........9,2440 ...............9,1978 ............9,2440 ..........-0,06 .........-0,10 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™............................2,5302 ...............2,5049 ............2,5302 ..........-4,89 .........-6,93 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO ..............................8,5905 ...............8,4627 ............8,5266 ...........0,04...........0,38
ALPHA SELECT ¡OΔπO-∞¡∞ΔO§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. .................7,0541 ...............6,9145 ............6,9843 ..........-3,42 .......-10,72 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) .......................11,4234 .............11,4234 ..........11,4234 ...........0,07...........0,04 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................7,7998 ...............7,6454 ............7,7226 ..........-1,53 .........-2,31
ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂Δ.∂™................................................33,3506 .............32,3697 ..........32,6967 ..........-2,48 .........-4,24 EUROBANK PRIME À¶∂ƒ∞•π∞™ FUND OF FUNDS METOXIKO...........1,9880 ...............1,9681 ............1,9880 ...........0,01 .........-0,14 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ºOƒ∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................8,0603 ...............7,9007 ............7,9805 ..........-1,47 .........-2,14
ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂ΔOÃ.∂™. ...............................................12,6767 .............12,3038 ..........12,4281 ..........-2,15 .........-2,86 EUROBANK PRIME Àæ∏§OÀ ∂π™O¢.FUND OF FUNDS MIKTO...........2,7006 ...............2,6736 ............2,7006 ..........-0,05...........0,15 OXYGEN BALKAN FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..............................9,3148 ...............9,0381 ............9,2226 ..........-4,13 .........-7,22
GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ...........................................4,8215 ...............4,6797 ............4,7270 ..........-3,07 .........-4,21 INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX MIKTO ..........................2,2557 ...............2,2111 ............2,2334 ..........-0,44 .........-1,40
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ........................................5,4982 ...............5,3365 ............5,3904 ..........-2,34 .........-3,54 ING ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.......................................................................7,9206 ...............7,7653 ............7,7653 ..........-4,22 .........-4,94
INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX OªO§O°π∞∫O .............2,9380 ...............2,9015 ............2,9234 ..........-0,10 .........-0,38 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.........................................................0,6809 ...............0,6675 ............0,6675 ..........-3,89 .........-4,67
INTERLIFE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................5,5545 ...............5,3911 ............5,4456 ..........-2,56 .........-5,65 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒO OªO§O°π∞∫O ∂™. .................................14,5617 .............14,3806 ..........14,4893 ..........-0,22 .........-0,83
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ......................................4,0146 ...............3,8965 ............3,9359 ..........-2,82 .........-4,05 ING ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................................................2,9522 ...............2,9086 ............2,9086 ..........-2,10 .........-2,97
INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•...........................................................7,2537 ...............7,2103 ............7,2465 ...........0,05...........0,15
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ..................2,1680 ...............2,1042 ............2,1255 ..........-0,20 .........-1,77 ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .................................................................................5,2291 ...............5,2291 ............5,2291 ...........0,04...........0,25
INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ............................14,5890 .............14,3002 ..........14,4446 ..........-2,27 .........-3,03
ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................8,9134 ...............8,6725 ............8,7601 ..........-2,10 .........-4,74 ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ......................................................................1,8370 ...............1,8010 ............1,8010 ...........0,43 .........-1,32
INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™......................................18,9863 .............18,6103 ..........18,7983 ..........-3,93 .........-6,34
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫O Δ∞ª∂πO Oπ∫O¡OªO§O°ø¡....................................9,3701 ...............9,1168 ............9,2089 ..........-0,60 .........-2,32 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™Oª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™..................4,1681 ...............4,0855 ............4,1268 ..........-3,60 .........-6,32 PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ............................................3,4646 ...............3,4473 ............3,4646 ...........0,03...........0,18
INTERLIFE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................8,2469 ...............8,0636 ............8,1451 ..........-1,90 .........-2,95 INTERAMERICAN ¢O§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•.................................29,3005 .............28,9360 ..........29,1547 ...........0,69...........4,02 PROBANK OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................3,4810 ...............3,4549 ............3,4810 ..........-0,06 .........-0,52
GENIKI OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................6,7983 ...............6,6146 ............6,6814 ..........-0,24 .........-0,96 INTERAMERICAN EYƒø¶∏ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•..........................................10,7017 .............10,4897 ..........10,5957 ..........-0,88 .........-6,41 PROBANK ∂§§∞™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................2,4874 ...............2,4625 ............2,4874 ..........-4,03 .........-6,25
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Oª.∂•. ................................3,3675 ...............3,2765 ............3,3096 ..........-0,15...........1,11 INTERAMERICAN US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ....................................9,9773 ...............9,7797 ............9,8785 ...........0,58 .........-0,03 N.P. INSURANCE ¡∂O™ ¶O™∂π¢ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................2,0082 ...............1,9902 ............1,9982 ..........-2,15 .........-3,51
ALPHA TRUST DOLLAR BOND OªO§. ∂•. ...........................................4,2617 ...............4,1465 ............4,1884 ...........0,65...........5,57 INTERAMERICAN ¢π∂£¡ø¡ ∂À∫∞πƒπø¡ ª∂Δ. ∂•. ...............................6,0005 ...............5,8817 ............5,9411 ..........-2,37 .........-4,82 PROTON ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............................................................6,6260 ...............6,3043 ............6,4330 ..........-1,66 .........-2,27
GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................5,4316 ...............5,3773 ............5,4316 ...........0,08...........0,22 ∂ƒª∏™ EI™O¢∏ª∞ΔO™...........................................................................7,8283 ...............7,7120 ............7,7508 ..........-0,38 .........-1,25 PROTON OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................14,4977 .............14,1406 ..........14,2834 ..........-0,08 .........-0,27
∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ.........................................4,2046 ...............4,2046 ............4,2046 ..........-1,25 .........-2,03 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫O................................................................................15,0238 .............14,4403 ..........14,5862 ..........-3,76 .........-5,21 PROTON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................7,6660 ...............7,2975 ............7,3712 ..........-3,45 .........-4,53
∞™º∞§/∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™-OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ......3,3476 ...............3,3476 ............3,3476 ..........-0,45 .........-1,39 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔO¶OƒO™ ...........................................................................1,9482 ...............1,8726 ............1,8915 ..........-3,19 .........-4,01 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................2,3310 ...............2,2189 ............2,2413 ..........-3,54 .........-4,25
AAAB ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................................5,9727 ...............5,6314 ............5,6883 ..........-1,53 .........-3,13 ∂ƒª∏™ ªπ∫ΔO .........................................................................................6,7708 ...............6,5079 ............6,5736 ..........-2,38 .........-3,16 PROTON STRATEGY ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................................2,4899 ...............2,3923 ............2,4411 ..........-0,16 .........-2,18
AAAB ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ∫∞π OªO§O°πø¡ ∂™øΔ. ....................................5,0686 ...............4,8698 ............4,9692 ..........-0,27 .........-0,75 πO¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒO°ƒ.OªO§.∂™øΔ. ............................................5,8282 ...............5,6568 ............5,7139 ..........-0,22 .........-0,65 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ...................................................2,2378 ...............2,2378 ............2,2378 ...........0,04...........0,29
AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ...............................................6,4433 ...............6,3018 ............6,4304 ...........0,00...........0,17 ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO...........................................................5,1910 ...............4,8886 ............5,0398 ...........0,08 .........-0,80 Δ.Δ. ∂§Δ∞ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ................................................................1,9210 ...............1,9162 ............1,9210 ..........-0,07 .........-0,77
AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. ...............................................2,6906 ...............2,5113 ............2,5625 ..........-3,57 .........-4,95 ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. .......................3,2460 ...............3,2460 ............3,2460 ...........0,02...........0,04 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫ΔO ∂™øΔ...........................................................................2,0725 ...............2,0673 ............2,0725 ..........-1,35 .........-2,82
ATE ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ...............................................8,7806 ...............8,7147 ............8,7806 ..........-0,20 .........-0,42 METROLIFE ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ.............................................6,3688 ...............6,1815 ............6,2439 ..........-0,30 .........-0,98 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ....................................................................0,9366 ...............0,9090 ............0,9182 ..........-3,26 .........-4,14
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................................4,5140 ...............4,4689 ............4,5140 ..........-4,09 .........-6,42 METROLIFE ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂Δ.∂™øΔ. ................................................8,4004 ...............7,9965 ............8,0773 ..........-3,78 .........-5,22 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................................3,1576 ...............3,0043 ............3,0656 ..........-0,03...........0,57
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ...................................0,8851 ...............0,8762 ............0,8851 ..........-2,51 .........-3,75 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™O¢.(OªO§.∂•øΔ.) ............................................7,9312 ...............7,8140 ............7,8140 ..........-0,12...........0,42 Δ.Δ. ∂§Δ∞ Oπ∫O§O°π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. ...........................................4,6011 ...............4,3778 ............4,4671 ...........0,14 .........-1,09

[ ∞ÌÔÈ‚·›· ] ªÂȈ̤Ó˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔڛ˜ [ •¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ]


∞ÒÏÂȘ Û ·Ô‰fiÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ, ‹Ù·Ó Ù· ·ÚÈ· ÚÈÎÔ‡, ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ▲ [ ÃÀ™∏ §πƒ∞]
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ∞/∫, ÛÙËÓ ·- 1,54%, Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ 1,43%, ÛÙ· 1,00 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì §√¡¢π¡√
ΔÈÌ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ EURO
ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 19˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠηٿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 875,88 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞Ò- FTSE 100 4.091,40 ÌÔÓ. -0,42% ¶·Ï·È¿˜ ∫Ô‹˜ 152,03
1,09% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 8,45 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂ- ÏÂȘ ηٿ 0,08%, ÛÙ· 1,80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Î·È Ù· ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ¿-
Úȉ›ˆÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 9,86 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· Funds of Funds, ÙÔ Ï·È· ÙˆÓ OÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÎÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 2,31 ÂηÙ. ▲ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1973 & ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 152,03
¶∞ƒπ™π ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1974 & ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 152,03
ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,12%, ÛÙ· 492,43 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıË- ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÚȷο ıÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Î·Ù¿ 0,07%. Δ¤ÏÔ˜,
Î·Ó ÂÈÛÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 58,16 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ªÂÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂Ûˆ- ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ, η٤ÁÚ·„·Ó Ù· ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈ- CAC 2.925,28 ÌÔÓ. -2,15% ¶ÒÏËÛË 169,89

ÙÂÚÈÎÔ‡, Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ 3,66% ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ Û˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ‡„Ô˘˜ 6,38 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒ- ▲
·Í›· ÙˆÓ ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηٿ 3,86%, ÛÙ· 1,60 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î·- ÛË Î·Ù¿ 0,24%, ÛÙ· 2,40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂ- ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏
Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÈÛÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 431,75 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. OÌÔ›ˆ˜, ÛÙ· ªÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂ÛˆÙÂ- Ù·È ÛÙ· 28,39%. DAX 4.239,85 ÌÔÓ. -1,77% [ Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞ ]
■ ▲ (ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÛÔ˘‰¤˜, ˘Á›·)
TOKIO NOMI™MA E£NIKH ALPHA
∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 19/1/2009 Nikkei 8.065,79 ÌÔÓ. -2,31% AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË

∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ▲ ¢O§∞ƒπO ∏¶∞ 1,312 1,274 1,308 1,273
∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ¡∂∞ À√ƒ∫∏ ∫OƒO¡∞ ¢∞¡π∞™ 7,563 7,340 7,537 7,336
(ÂηÙ. #) (ÂηÙ. #) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ™Δ∂ƒ§π¡∞ 0,945 0,917 0,942 0,917
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 797.78 2.55 0.03% 0.35%
Dow Jones 7.949,09 ÌÔÓ. -4,01% ∫Oƒø¡∞ ™OÀ∏¢π∞™ 11,053 10,726 11,015 10,721
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 1,600.36 -8.93 0.18% -0.52% °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (∞¡∞ 100) 1,187 1,151 1,182 1,151
ªÂÙÔ¯Èο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1,601.19 0.43 -3.66% -3.86% πÛÔÙÈ̛˜ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ºƒ∞°∫O ∂§μ∂Δπ∞™ 1,503 1,458 1,498 1,458
ªÂÙÔ¯Èο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 261.41 0.02 -0.79% -0.76% ∂˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ¢ÔÏ¿ÚÈÔ/ÁÈÂÓ ∫Oƒø¡∞ ¡Oƒμ∏°π∞™ 9,329 9,054 9,297 9,049
ªÈÎÙ¿ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1,004.81 -0.88 -1.54% -1.43% ¢O§∞ƒπO ∫∞¡∞¢∞ 1,661 1,612 1,655 1,611
ªÈÎÙ¿ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 258.13 -0.09 -0.66% -0.54% 1,2945 90,21 ¢O§∞ƒπO ∞À™Δƒ∞§π∞™ 1,996 1,937 1,989 1,936
OÌÔÏÔÁȷο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1,122.06 -0.64 -0.25% -0.32%
OÌÔÏÔÁȷο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 1,801.96 -2.31 0.07% -0.08%
™‡ÓÔÏÔ 8,447.70 -9.86 -1.09% «ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜»
FUNDS OF FUNDS ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ
(ÂηÙ. ¢ÚÒ) (ÂηÙ. ¢ÚÒ) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 54340 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜:
ªÂÙÔ¯Èο 202.61 0.27 0.05% 0.12% ¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘)
ªÈÎÙ¿ 249.98 -0.10 -0.15% -0.27% ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ:
OÌÔÏÔÁȷο 39.84 -0.11 -0.12% -0.38% NXA ATE ∂Δ∂ A§ºA OΔ∂ MPºKO
™‡ÓÔÏÔ 492.43 0.06 -0.12% OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
¶∏°∏: Alpha Trust, AE¶∂À, Data Management Dept. (¯Ú¤ˆÛË 0,60ú/SMS Ì º¶∞)
i
MIKPE™ A°°E§IE™
ELT Company is looking for ELT Consultants
(this post invovles travelling). The ideal
candidates will be native or bilingual speakers,
university holders and have experience in
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725).
ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ: 210-5238.088, 6972.775522 ∞̤-
Ûˆ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ì ·-
·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ 6ÌËÓË Î¿Ï˘„Ë, ÁÈ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜
‚ÔËıÔ‡˜, baby sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, ηı·Ú›-
ÛÙÚȘ, η̷ÚȤÚ˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜,
¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿
E
∞£∏¡∞
¡.ª∞∫ƒ∏
¡∂∞ ª∞∫ƒ∏ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ‡η ÂÓÔÈÎÈ¿-
˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 90ÙÌ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·,
ÂÓÈ·›· Û·ÏÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜
ÌÂ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, aircodition, ·˘ÙfiÓÔÌË
∞°Oƒ∞∑OÀª∂ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˆ- ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ ‹ ÌË
Ï‹ÛÂȘ Ù·¯‡Ù·Ù·, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÔÈÎfi‰· - η- ~22940-91186, ÎÈÓ.6983.261724 (1622313)
∞∞∞°∏™ ∞ı‹Ó· ™Ù·‰›Ô˘ 61, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∫ÔÏÔ-
ÎÔÙÚÒÓË 74-76. À‡ı˘ÓÔ˜: ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·˙¿-
΢- ∫·ÙÂÚ›Ó· ª›Ù˙ÈÔ˘. O ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚÔ˜
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ - ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·. 30ÂÙ‹ ›-
Ú·-ÁÓÒÛË ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ï‹ÚË Â¯Â̇ıÂÈ·. Δ¤Ú-
Ì· ÛÙȘ Úfi¯ÂÈÚ˜ χÛÂȘ. ªÂ Ì›· Â›Û΄Ë
‹ Ì ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ Û ÂÌ¿˜, ·‡ÚÈÔ ı· Ù· ͤ-
°ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ π‰Èˆ-
ÙÈÎÔ› ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ Ì ·ÚÈıÌ. ÂȉÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌÔÛ›·˜

Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó·Ï·Ì‚¿-


Δ¿Íˆ˜
4891/7/1/36‰’, ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ

ÓÔ˘Ó Ì ¯Â̇ıÂÈ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÔÈÎÔ-


ÁÂÓÂȷο, ÚÔÛˆÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ Û ¤Ú¢Ó˜. º·-
teaching English. Please send a full CV to Î·È Â·Ú¯›·. ∞ÓÔȯٿ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. web site: Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ - ηÙÂ- ÚÂÙ fiÏ·!. ¶ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ıËÌÂ- ‚ȤÚÔ˘ 16-18, 2Ô˜ (ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ã·ÏÎÔÎÔÓ-
~210-9938.393 (fax) or e- www.abc-work.com, ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Û¯Â̤ӷ ÚÔ ÏËÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜, ¶∞Δ∏™π∞ ÚfiÓ, ·ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ·ÔÙÂϤ- ‰‡ÏË) ~210-5234.529, 210-5232.002,
mail:editorial@mmpublications.com (1616339) ¢ËÌfiÛÈÔ Î.Ï. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂ Î·È ÚÔÂÍÔ- ∞°. ∂§∂À£∂ƒπO™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÌ·ÙÔ˜. ∞ı‹Ó· ~210-3240.222, 210- Fax:210-5237.912, °Ï˘Ê¿‰· π. ªÂÙ·Í¿ 27-

D
∑∏Δ∂πΔ∞π ÓÔÌÈÎfi˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÁÓˆÚ›- ÊÏԇ̠¯Ú¤Ë ̤¯ÚȘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ 2 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ~210-2284.079 3313.173, 6946-100300 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÙËÏ 210- 29 1Ô˜ fiÚ. 210-8990.726. ∫ËÊÈÛÈ¿ 210-
˙ˆÓ ∞ÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ~6947-246840, Ò- Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ. ªÂÛÈÙÈ΋ - ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ 4112.318, 210-4112.388, 6946-100800 8080.861, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ - 210-2831.532, ÎÈÓ.
Ú˜13.00-17.00 (1622413) ~210-3822.485, 210-3822.680, 6974-349590 ¶O§πΔ∂π∞ 6938.101100 (1619086)
(1621105) ∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ - £ˆ-
∫∂¡ΔƒO §O°π™Δπ∫ø¡ Î·È ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∞¶O °¡ø™Δ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ˙ËÙ¿Ì ӷ ÚÔÛÏ¿- ¶O§πΔ∂π∞ ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙË- Ì¿˜. °Ú·Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 50 ¯Úfi- ¢∞™∫∞§O¶OÀ§O™ ∞η‰ËÌ›·˜ 81, 3Ô˜ fi-
∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞. ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ‚Ô˘Ì 6 Î˘Ú›Â˜ Ì ¿ÓÂÛË ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 60 ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¢È- ÙË ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 220 ̤ÙÚ·, Ù˙¿ÎÈ, ÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜. OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘- ÚÔÊÔ˜ ~210-3304.056, 210-3304.057, 210-
OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. ·) ΔÌ‹Ì· §ÔÁÈÛÙÈÎfi: ÁÈ· Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi Ì·˜ ηÛÙËÚ›ˆÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ΋Ô˜, parking ~6944-883558 (1621842) ËÚÂÛÈÒÓ & ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ 3304.058, ÎÈÓ.6974.963349. ¢ÈÂıÓ¤˜ ÁÚ·-
∂Î·›‰Â˘ÛË Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (η- ΤÓÙÚÔ. ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÏËڈ̋. Ÿ¯È ÙËÏÂ- Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ~210-8222.542, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: À¶.¢.Δ: ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿-

Y
Ù·¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) ÂÌÔÚÈ- ˆÏ‹ÛÂȘ ~210-3638.112 (1620017) 210-3614.048, 6942-619713 (1620552) 4891/7/1/71. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4 OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏ. Τ- ÓÔ˘Ì ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
΋˜ & ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ‚) ΔÌ‹Ì· ∑∏ΔOÀ¡Δ∞π Ì·Û¤˙, ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Û ÎÏ·Û- ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 80 ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÓÙÚÔ: 210-3837.430, 210-3826.651, 210- Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. £¤Ì·Ù·: ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ˘-
ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi: º¶∞, ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÛÔ‰‹Ì·- ÛÈÎfi ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙÔ ÛÔ- ¤Ó·ÓÙÈ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ηٿÏÏËÏÔ 3826.790, 210-3826.522, 210-3838.882 Ôı¤ÛÂȘ ‰È·˙˘Á›ˆÓ, ÎÏËÚÔÓÔÌÈο, ÂÌÔ-
ÙÔ˜, ∂ÚÁ·ÙÈο, ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ (ÂÎ·›‰Â˘- ‚·Úfi ΤÓÙÚÔ Ì·Û¿˙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹- Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ~210- μ∞ƒμ∞∫∂πO™ ∞°Oƒ∞ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È (™ˆÎÚ¿- ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο, Ó·˘ÙÈÏȷο, ˘Ôı¤ÛÂȘ ·-
AABA ∞ÛÙ‹Ú. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ¿ÚÈÛÙÔ˜, ÛÔ‚·-
ÛË Û ¤ÓÙ˘· ∂ÊÔÚ›·˜), ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. Ó·˜ ~210-8210.588, 210-8210.390 8222.542, 210-3614.048, 6942-619713 ÙÔ˘˜ 15) ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 25ÙÌ Î·È ÓËϛΈÓ. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÙËÏÂÌ·-
Úfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÚ¢ÓÒÓ. ΔÔÏÌ¿Ì ·ÓÙÔ‡!
Á) ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ÚÔ- ¶ø§OÀ¡Δ∞π ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â- fiÚÔÊÔ˜ 33ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· - Ù˘Ú¿- ÁÓËÙÔʈӋÛÂȘ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ. ∞fi-
¶¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ·Ôη-

K
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Eurofasma/Singular: 1) OÚÁ¿Óˆ- ÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞ÚÙ¤ÌÈÔ˜ ∞ı‹Ó· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÂ- ‰ÈÎÔ - Ù˘ÚÔÈÙ¿‰ÈÎÔ ÎÏ. ¶ÏËÚ. ~210-9816.508 Ï˘ÙÔ˜ ¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÌÔÈ‚‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
χÙÔÓÙ·˜ ·˘ı˘ÌÂÚfiÓ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÎÏ‹-
ÛË, ηٷ¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â- ÙÚfi) 1, 2, 3 ˘/‰, 51ÙÌ, 53ÙÌ, 63ÙÌ, 71ÙÌ, ¶∞Δ∏™π∞ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (1621729)
ÛÔ˘Ó. ª¤ıÔ‰ÔÈ, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
ÌÔÚÈ΋˜ & ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. 2) 78ÙÌ, 85ÙÌ, 101ÙÌ. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È parking, ·˘- 45ÙÌ. Ì ·Ù·Ú¿ÎÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ∫’ ∂ÊÔÚ›· ∂¡∞ °ƒ∞º∂πO π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ∂ÈÎÔ-
ÛÌfi˜ Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙÈÚ›˙Ô˘Ó. ¡ÂÔ·Êȯı›˜ ÌÈ-
∂ÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÂÈÏÔÁ‹ ηÙfiÈÓ Û˘- ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÎÔ˘˙›Ó·, ÓÙÔ˘Ï¿È·, ÌÂ- ∞ıËÓÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ OΔ∂ ÌÂٷ͇ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È ÛÈÂÓÙ¿¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›·. £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂ-
º∞ƒª∞∫OΩ¶∞§§∏§O™ ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· Û ÎÚÔËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ˘„ËÏ‹˜ ÙÂ-
Ó¤ÓÙ¢Í˘). ŒÓ·ÚÍË 30/01/09, À·Î›ÓıÔ˘ 2 ÛfiÔÚÙ˜, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÈÙ·ÏÈο. ΔÈ- °·Ï·ÙÛ›Ô˘, Ô‰fi˜ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ 6-8 Ù ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜; ΔfiÙ ÂÏ¿ÙÂ
¶Ï·Ù. ∫˘„¤Ï˘ ~210-8661.824, Ò- Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ‹ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË Ì ›ڷ ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ηٷÚÁ› ÂÌfi‰È· (Ô˘‰¤Ó ·Î·-
~210-5238.301 (1622085) ̤˜ ·fi 150.000# ¢ËÌ. ªÈ¯·‹Ï ∫·Ù·Û΢- ~210-5755.518 (1621745) ÙfiÚıˆÙÔ), ·ÌÔÈ‚fiÌÂı· ηÙfiÈÓ ÔÏÈÁÔ‹ÌÂ- Û ÂÌ¿˜. §‡ÓÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ ¿ÌÂ-
Ú˜09.00-21.00 (1619128) ·› ∂ÏÏ¿˜ ~6974-046402, 6945-661491 Û·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞Ó·Ï·Ì‚¿-
¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 6, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ·Ô- ÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. (™˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ).

N
Ã∏ª∞ΔOOπ∫O¡Oªπ∫O™ ŸÌÈÏÔ˜ ÂÈı˘Ì› ∞ı‹Ó·. ~213-0651.279, 6947-043513, ¶ÂÈ- ÓÔ˘Ì ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›·, ·-
Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Financial Planners ÁÈ· ÙË ÛÙÂ- ¶∞°∫ƒ∞Δπ ıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 100ÙÌ Ó¢ڤÛÂȘ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı¤ÓÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·-
·Ù¿ÚÈ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Ú‡̷, ·˘ÙfiÌ·ÙË Ú·È¿˜ 210-4100.052, 6944.330239 (1621077)
Ϥ¯ˆÛË ÔÌ¿‰·˜ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¶∞°∫ƒ∞Δπ 88ÙÌ., 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ·˘- Áηڷ˙fiÔÚÙ·. ~210-6218.445, 6977- ÙÈο. ™Ù·‰›Ô˘ 39 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25 ÁÚ·Ê›Ô,
¶ÚÔÛfiÓÙ· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ: ¶Ù˘¯›Ô ∞ÓÒÙ·Ù˘ - ∞∞μ∞ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ªÂÚÈο΢ (∞Ú.·‰Â›·˜ ~210-3210.332, 210-3239.426, 6977-
∞°Oƒ∞∑O¡Δ∞π Ûã fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ·Ï·È¿, ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›- 683842 (1622547) 4891/7/140‰). 24ˆÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢ËÚ¤-
∞ÓÒÙÂÚ˘ ™¯ÔÏ‹˜, ¢¯¤ÚÂÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó·, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ‰¿‰·, Ù¤ÓÙ˜, fiÚÙ· ·- 262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ª¿ÚÎÔ˜
¤ÈÏ·, ·ÓٛΘ ÌÂÙÚÙËÙÔ›˜. ΔÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÙËÛË, ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ÌÂıÔ-

j
‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ·, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ËÏÂ- (1619541)
ηϋ ÁÓÒÛË ∏/À, ∞ÁÁÏÈο. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÚ·Ê›·, ¯·ÏÈ¿, ›Ó·Î˜, ˘·ÏÈο, ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈ- ‰Â‡ÛÂȘ, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÊ¿ÌÈÏÔ˜ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ
ΛÌÂÓ·, ·ÛËÌÈο, ‰›ÛÎÔÈ, ‚È‚Ï›·, Ù˙Ô˘ÎÌfiÍ ÎÙÚÈο ÚÔÏ¿, 2 Ì¿ÓÈ·, ÛÙËÓ Ô‰fi Ûڈ- ˘ËÚÂÛÈÒÓ (Ô˘‰¤Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ). ™Ùfi¯Ô˜ πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢-
ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ‰È·Ú΋˜ ÂÎ- ÓÔ˜ 2 Î·È ∞Ú¯ÂÏ¿Ô˘, ˆÏÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ÕÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›-
·›‰Â˘ÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ~210-5715.068, 6955-589652 ‘’ μ·Û›Ï˘’’ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ì·˜, Ë ¿ÌÂÛË
188.000#. ~6932-900344, 210-5203.626 Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÂÍÙ˘ËÚ¤ÙËÛË, Û ÓÔ˘Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··-
μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔ e-mail: ¶ø§∂πΔ∞π Ô ·¤Ú·˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·-

OQ
(1619876) ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯Ò˜ Û¯ÔÏ› (ÚÔÛˆÈÎfi - Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi), ·fi
anthi.simitzi@gmail.com ~210-9975.320 ÙÔ˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ~210- ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ.
3809.171, 6977-825755 ∫· Δ˙·Ó‹ (1618487) (Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ). ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 65,
∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·-

4
~210-3212.228, 210-3312.222, 210-

l
4170.333, 6973-506070 (1620040) ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷, GPS ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÈ-
∞¡πá∂ÀΔ∂™ ¯Ú˘ÛÔ‡ ∞ÌÂÚÈ΋˜-∞˘ÛÙÚ·- ÛÌÔ‡. (∞Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/23) £ÂÌÈÛÙÔ-
Ï›·˜, Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ. ∞ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ∞ ° ∫∞μμOÀƒ∞™ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ¤Ú¢- ÎÏ¤Ô˘˜ 23-25 Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24ˆÚË ˘ËÚÂ-
ZHTEITAI ȉȷÈÙ¤Ú· ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ ÁÈ· ÓÔÛÔ- ηٿÏÔÁÔ˜-ÙÈ̤˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·: ƒ‹Á· ∞Ã∞ƒ¡∂™ Ó˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈ- Û›· ~210-3828.250, 210-3832.396, 6944-
ÎÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ¡¤Ô æ˘¯ÈÎfi, Ë ÔÔ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ- ºÂÚ·›Ô˘ 24 ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ - ∞ı‹Ó· ~210- ∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ fi- Îfi. ∏ 27¯ÚÔÓË ›ڷ Ì·˜ Û·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È Û›- 240094 (1614092)
¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ¯ÚfiÓÈ· Û ȷÙÚÈÎfi 9844.563 www.metaldetectors.gr, www.·- ∞Ã∞ƒ¡∂™ §·ı¤· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·ÊÈ- ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·-·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·.
ÓȯÓ¢ÙÂÛÌÂÙ·ÏψÓ.gr (1616561) 90ÙÌ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ·Ô- ∞η‰ËÌ›·˜ 81, ∞ı‹Ó·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~210- ªOÀ™Δ∞∫∞ °∂øƒ°π∞ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ -
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ë ¿- ÎÒÓ, TV, video, stereo, ‰fiÓÙÈ·, ·ÛËÌÈο. ∂- ·Ú. ·‰Â›·˜: 4891/7/1/9-Ë’. OÈÎÔÁÂÓÂȷο, ·È-
ı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210-5226.236 3304.881, 210-3304.882, 210-3304.883, 210-
ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Word, Excel Î·È Internet. ∂Ú-

c
ı¤·. ~210-6218.445, 6977-683842, 6936- 3304.884, 210-3840.970 Fax: 210-3842.073, ÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓË-
Á·Û›· ÂÓı‹ÌÂÚË. øÚ¿ÚÈÔ Û˘Ó¯¤˜. °È· Â- (1621969) ϛΈÓ. ÕÌÂÛ·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ¤¯ÂÙ ·-
654196 (1622546) ÎÈÓ. 6993.304881, 6993.840970, ·ÌÔÈ‚‹ ÙÂ-
ÈÎÔÈÓˆÓ›· ~210-7210.058, Fax:210-7245.988,

Sh
ÏÂ˘Ù·›· (1621325) Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ÂÈ-
e-mail: monepe@otenet.gr (1622427) Ù˘¯›·˜. ∞ı‹Ó·: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 16-18 ~210-
ΔO °ƒ∞º∂π√ Ù·Íȉ›ˆÓ π¿ÛˆÓ ˙ËÙ¿ ˘·ÏÏ‹- ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹- ∞πO§OÀ 104 (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ¢ÚfiÏÈ·˜ ¶¤- 5201.750, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ~210-9416.791,
ÏÔ˘˜ Ì ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, πÓÙÂÚ- ÛÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈ- ÙÚÔ˜, ·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/90. ∏ 32ÂÙ‹˜ ›- 24ÒÚÔ˘ 6944.944945. À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ™Ù¤-
ÓÂÙ Î·È ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÚfiÙËÙ· ˙‡ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·- ¶O§ø¡π∫O ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù·ÂÙÛ·Ú›·˜ Â›- Ú· ‰›ÓÂÈ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÛÙfi Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ ˘- Ê·ÓÔ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ
̤ÓË ÛÙ‡ÛË & ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË) οӈ μƒ∞Ã∞Δπ ¡ÂÚ¿Ù˙· ∫ÔÚÈÓı›·˜ ¢ηÈÚ›· ‡ı˘Ó· Î·È Â¯¤Ì˘ı· 24ˆÚÔ, ~210-
οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ~210-3244.633 (1621669) ÏˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ΢¤˜ - ηٷÛ΢- (1618020)
doppler ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ıÂÚ·›· ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘. ∂- 124.000# ηÈÓÔ˘ÚÁ‹ ÙÚÈ¿ÚÈ· 80Ì ·fi ı¿- 3212.200, 6993-212200 (1621665)
ΔO ƒ∞¢πO-Δ∞•π «∞ÛÙ¤Ú·˜» Ì ÁÚ·Ê›· ¤˜ Î·È ÏÔ˘ÛÙÚ¿ÚÈÛÌ·. ÷ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ - ‰ˆ- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™ - Ã∞ƒ. ŒÓˆÛË
›ÛÎÂ„Ë Î¿ÙÔÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ 09.00-12.00 Î·È Ï·ÛÛ·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, ‰¿-
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Â‡Î˘, ˙ËÙ› ÙËÏÂʈӋ- ÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ~210-8658.797, ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·- π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210-
17.00-20.00 ª¿ÚÓË 25 ∞ı‹Ó·, ~210-5244.938, ÓÂÈ· ‰ÂÎÙ¿ ~210-5248.200, 6974-704382,
ÙÚȘ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ‹ ÌË, ·ÏÏ¿ Ì ¿ÚÈ- ÎÈÓ.6944.716037 (1618459) ÏÈ¿Ó˘ 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤Ú¢- 3825.847, 210-3801.386, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 31, 5Ô˜
6948-899961 e-mail: info@andrologycenter.g 6977-408846 (1618665)
ÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ- Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ fiÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹Ó·,

6J
‰ÂȘ ÁÓÒÛÂȘ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∂À∞°°∂§O™ ∫OÀ™π∞¢∏™ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ æ˘- EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Î¿- ∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜ ›-
~210-6143.955 Î·È ÒÚ˜ ·fi 11.00 ¤ˆ˜ ¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¿Á¯Ô˘˜, ·ÙÔÌÈ΋ ı ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ Ú¿Ù- Ú·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂ-
19.00 (1618663) Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û¯¤ÛˆÓ. ÙÔ˘Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı· ·˘Ù¿ Ô˘ Û‹ Û·˜: ŒÚ¢Ó˜, ‰È·˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ,
ª¤ÏÔ˜ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ABAC ∞ºƒO¢πΔ∏ sex shop OÌfiÓÔÈ·. ¶·ÙË- ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/66-Á) ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜

k
& æ˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÒÓ. πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 72-76 ÏË- ∞™™O™ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 424ÙÌ., ÂÓÙfi˜ ~210-3818.568, 210-3839.258, 6944-
Û›ˆÓ 14, ÛÙÔ¿ º¤ÍË, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~210- (1619083)
Û›ÔÓ ªÂÙÚfi ™Ù. §·Ú›Û˘ ~210-8835.085 ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÎÙ›˙ÂÈ 138ÙÌ. Î·È ˘fiÁÂÈÔ, ˆÏ›- 316126 (1617399)
3820.412 ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂ- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ Hellenic
Ù·È ÙÈÌ‹ 58.000#. ~6932-900344, 210-
¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ - ·ÊÚÔ‰›- ϤÛÌ·Ù·, ÌÂÁÂı˘ÓÙ¤˜ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ∂›Ì·ÛÙ ¤ÌÂÈÚÔÈ, ÛÔ‚·- Professional Investigators. ∞ÎÚˆ˜ ÂÌÈ-
5224.210 (1619893)
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210- ÛÈˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ- ‰ÔÓËÙ¤˜, ÎÔ‡ÎϘ, Îڤ̘, ÛÚ¤È, ÎÔÏfiÓȘ, ÚÔ› Î·È ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿- ÛÙ¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· ÂÚ¢ÓÒÓ, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

2
5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ï‹- ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂ- Ï¿‰È·, ‚ÈÓÙÂÔı¤Ì·Ù·, ʈÙÔηٿÏÔÁÔ˜. ∞- ÓÔ˘Ì ¯¤Ì˘ı· ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·- Û ∂ÏÏ¿‰· & Â͈ÙÂÚÈÎfi. (∞Ú. ·‰.À¶.¢.Δ.
Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ù·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡. ÔÛÙÔÏ‹ Ì ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹. www.abac.gr ԉ›ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·ÈÛÙ›·˜, ÚÔÁ·ÌÈ·›- 4891/7/1/71) ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘: 210-3303.881,
ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17·, 09.30-13.30 & 17.00-20.30 HOTLINE Sexshop ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∞fi ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·Ó¢ڤÛÂȘ ¯ÚÂÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Â- 210-3823.895, 210-3303.880, 6944.361573,
ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, ÛÂÚ- ~210-3301.040, 210-3303.759 (1614103) ÙÔ 1985 ÚÒÙÔÈ ÂÎÙfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô- 6948.405048. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 Î·È ¶·ÓÂÈ-
‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. ¶ÔÏ˘Â- ™∂•O§O°π∫O Î·È ∞Ó‰ÚÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ∞£∏¡∞ 150ÙÌ. ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı¤ÛÂȘ. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ·fiÚ·ÙˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘- ÛÙËÌ›Ô˘, ∞ı‹Ó·, www.Fidogiannis.gr, E-
Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¢›‰Ô- ¢È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·›· ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ 64, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ~210-3820.660 Œ¯Ô˘Ì ÛÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÂÈÚ·È¿˜, mail: Fidogiannis@Fidogiannis.gr
ÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ (1616224) È·ÙÚÔ‡˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÈη- ∂¡Oπ∫π∞∑O¡Δ∞π (2) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 60ÙÌ. ¤- Ù· ¿ÓÙ·. μ‚·Èˆı›Ù www.erolife.gr ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (1614089)
ÓfiÙËÙ·˜, ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÓÔ- ηÛÙÔ, ∞Ûˆ›Ô˘ 7, ÚÒÙË ·Ú¿ÏÏËÏË Â¿- (1616569) ~210-4131.298, 210-4131.519, 6932-
∞μπO™ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Aı‹Ó·˜: ~210- Óˆ ·fi ªÔ˘ÛÙÔ͇‰Ë, ¶. ÕÚˆ˜ - ¢ÈηÛÙ‹- Ã∏™ΔO™ ª∞ƒ∫∂§§O™ πˆ¿ÓÓ˘. ¶ÚfiÙ˘-
3837.005 ∞Ú. ·‰Â›·˜ 30501. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚ- ÛËÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙ‡Ûˆ˜, ÚfiˆÚ˘ 223635 À‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜ ¢Ë- Ô ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ΤÓÙÚÔ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ, ¿ÎÚˆ˜

A
ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛ˘, ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÛÙÂÈÚfiÙËÙ·˜ (ÔÏÈ- ÚÈ· ~210-8641.962, 210-6460.131 Ì‹ÙÚ˘. Õ‰ÂÈ· ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ 4891/7/1/69-Áã.
Á·Û›·˜ ™Ì˘ÚÓ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÚÔÛˆÈÎfi ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹- ÁÔÛÂÚÌ›·, ·ÛıÂÓÔÛÂÚÌ›·). ∫·ÙfiÈÓ Ú·- (1619545) Î·È ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÌÂ
ÓÙ‚ԇ ~210-5245.861, 210-5243.388, 210- ∫Àæ∂§∏
ÚÈ· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. OÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ›, °∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔÀ ª›· Á˘Ó·›Î· ÂÚ¢Ӌ- ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÔ-
baby-sitters, ÊÚÔÓÙ›‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·Ùfi- 5243.505 ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ 6, ¶Ï. μ¿ıË (1615612) ∫Àæ∂§∏ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ , ·- ∞∞∞°∏™ A‰ÂÈ· À. ¢ËÌ. Δ¿Íˆ˜ ¡Ô 4891/7/1/27 ÙÚÈ· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· χÛÂÙ ÔÚÈÛÙÈο ÏÈÛÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È ·Ú¤-
̈Ó, ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÓÔÛË- Ôı‹ÎË, WC, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ¿Û˘ ψÊÔÚ›Ԣ ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÚÈÏ‹˜ ∞ÙÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÌÈÛÙ¢- ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙË ÊÈÏÈ΋ ¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜, ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤Ó˜ & ÂÍ·-

H
χÙÚȘ, ηı·Ú›ÛÙÚȘ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÍÂÓÔ- ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ~210-8670.608 (1622599) ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. Attica private investigations Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÙÂ- ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˜ χÛÂȘ-··ÓÙ‹ÛÂȘ, Ì ·fi-
‰Ô¯Â›ˆÓ - ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ group. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔ- ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¤- Ï˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛˆ-
Î·È ÏÔÈÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È 6ÌËÓË ª∞ƒOÀ™π ÊÔÚÈÒÓ. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì οı ˘fiıÂÛË ·- Ú¢Ó˜, ÚÔÛˆÈο, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Û˘˙˘ÁÈ- È΋, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û·˜
ÂÁÁ‡ËÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ÔÈ- ∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino. ª∞ƒOÀ™π ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤ӷ. ¢È·- ΋ ·ÈÛÙ›·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∞fiÚ·Ù· ÔÙÈ- ˘fiıÂÛË. ΔÒÚ· ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂Ï-
ÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 Â- 101ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ı¤ÙÔ˘Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÔ- ÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó¤·˜ ·Ú·- Ï¿‰· ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ̤ۈ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ GPS
Ù· ™¿‚‚·Ù·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔ- ÙÒÓ, air condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, È- ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ¢ÂÎÙ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÏÈÛÌfi. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56 ~210-3300.007, Ï·‚‹˜. ∞η‰ËÌ›·˜ 57 Î·È πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2Ô˜ (·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/89) ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ڛ˜ www.abios.gr. ΔËϤʈÓÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹- ‰ÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ¤ÁË ~210-6135.323, 6938-920622 210-3300.034, 210-3300.021, 210-3300.072, fiÚÔÊÔ˜ 213 ÁÚ·Ê›Ô, ~210-3616.406, 210- 56 ~210-3615.141, 6932-615520
ÛÔ˘ ~26260-22644 (1615603) ~210-8065.124, 210-8025.698, 210-8028.030 (1621707) www.24H7D.gr (1614081) 3612.395, 6932-327184 (1619547) (1614085)
ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ / ΔÂÙ¿ÚÙË 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 69/2

o
∞¡Δπ™Δƒ∂™ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙfiÓ ‹Û˘¯Ô ¯ÒÚÔ ™∞™ ∫∞§OÀª∂ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ π¢πO∫Δ∏Δƒπ∞ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›- ªÂ ÙËÓ ·ÚÈı. 423/08 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â-
Ì·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 49, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁÚ·Ê.1, ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ “Total Relax” ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ ÁÈ· Ô˘, 38 ¯ÚÔÓÒÓ, Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈ- [¢π∞∫∏ƒÀ•∂π™] ÁÎÚ›ÓÂÙ·È:
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞ ∏ Â·ÓÂÈ‚ÔÏ‹ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ O.Δ.
10Ì.-10ÌÌ. ‘’ Reidiflex’’ ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÛÙÚ˜ Î·È ÙË Ê·Û·Ú›· Ù˘ Û˘, Í·ÓıÈ¿, 1.72, ¤Í˘ÓË, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙË- 154-155 ¢‹ÌÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (Ô‰fi˜ ∫‡ÚÔ˘).
¢∏ªO™ ∫∂ƒ∞Δ™π¡πOÀ
∞¶∂πƒ∞ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ 1 ÒÚ·˜ ·fi ¤- ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì·˜ ÚÔÛˆÈÎfi. Ù·, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 1.500.000, ÔÚÔÊÔ- Δ∂áπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó
∞μ∞¡Δ∞∑ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ! ™·˜ ÂÚÈ̤- ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜! ~210-9842.697 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, π.Ã, Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, Â- Δª∏ª∞ ª∂§∂Δø¡ ÛÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (§. ªÂÛÔÁ›ˆÓ 463 - 2Ô˜
ÓÔ˘ÌÂ, ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙, ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÌÂÈÚ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜, ÷̿Ì, Û¿Ô˘Ó·, spa, ÁÈ· fiÚÔÊÔ˜) ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿
(1617805) Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ˆ˜ 50 Â- Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 200 - Δ.∫.: 187 56
¯·Ï·ÚÒÛÙ ̷˙› Ì·˜. ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ™È- ‰‡Ô (2) hot stones shiatsou ÁÈ· ÂÎÙfiÓˆÛË, FAX: 213 2074 732 11.00-13.00 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘
¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫¿ı ̤ڷ 11 - 21ÌÌ , ™¿‚‚·ÙÔ ™∞™ ¶∂ƒπª∂¡OÀª∂ ÛÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì·˜, ÙÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ηٷÛÙ·Ï·Á- ¶§∏ƒOºOƒπ∂™: ∂. °ÎȤÚÁÎÈÂÏ ·˘Ù‹˜.
ÓÒ˘ 29, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∞ÈÛıËÙÈ΋ ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §OÀ∏™ Δ∏§.: 213 2074 734 Δ˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜
ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10Ì-10ÌÌ. Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔÈ- 11.00-18.00. ªfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ ~210- Ì fiÌÔÚÊÔ Â͢ËÚÂÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÈ· ·- ‰Âη¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘.
¶∂πƒ∞π∞™, ∫·Ú·˚ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 - ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ 20/1/09
¯Ù¿ ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi (1616194) 3387.586 °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210-3387.062-63, fiÏ˘ÙË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË ¶·Ï·Èfi ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 2750 O ¢∏ª∞ƒÃO™
www.perfume-beaute.gr (1621215) º¿ÏËÚÔ ~210-9820.987 (1621029) 4176.812 (1621649) ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ μ∞™π§∏™ °π∞¡¡∞∫O¶OÀ§O™
∞μ∞¡Δπ Ӥ˜ ¤ÌÂÈÚ˜ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ∂ÏÏË- ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· & §Â˘ÎÔ- O ¢∏ª∞ƒÃO™ ∫∂ƒ∞Δ™π¡πOÀ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞
∞¶O§∞À™Δ∂ ·fi ¤ÌÂÈÚË Ó·ڋ ∂ÏÏËÓ›‰· ™ΔO¡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Î·ı·Úfi ¯ÒÚÔ, ÚÔ- ¢È·ÎËÚ‡ÙÙÂÈ fiÙÈ:
Ó›‰Â˜, ∂˘Úˆ·›Â˜, ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ ÚˆÛ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤- ¡Oª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔO¢πOπ∫∏™∏
¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›· - ÚÈÏ¿Í ÛÙÔÓ ÛʤÚÔ˘Ì ̷ۿ˙ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÍÂÎÔ‡- ™ÙȘ 17-3-2009 Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›- ¢ÀΔπ∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·- ÛË, ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ηٿ ÓfiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜, «·ÓÔÈÎÙ‹ ‰ËÌÔÚ·-
¯ÒÚÔ ÛÔ˘ ~6945-246952 (1621987) Ú·ÛË Î·È ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, ÛÈ¿ÙÛÔ˘ Î·È ∫˘ÚÈ·- ¢π∂À£À¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡
ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, Û ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÂÚÈ- 12.00-20.00 ~210-5237.731, 210-5237.752, Û›·» Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2. · ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¡. Δª∏ª∞ ∞’
∞¶OΔ∂§OÀª∂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì·Û- Τ˜ ~210-2380.109, 6978-082798 (1621333) 1418/84 fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ˘fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡.
‚¿ÏÏÔÓ. Beauty and style. ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 9, ∫Ô- 6944-390189 (1618137) Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 80 Î·È ΔÛfiη ∂§∂À™π¡∞
Û¿˙ ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ~ÔÈfiÙËÙ· Î·È ΔO ∞¡∞ΔO§πΔπ∫O Ì·Û¿˙ ÛÙÔ ¯·Ì¿Ì, ÙÔ Ì·- 3263/2004. Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 192 00
ψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚÈ·- ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ, ı· ˘Ô‚ÏËı›
‰È¿ÚÎÂÈ·. ªfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ ∫ËÊÈÛÈ¿ Û¿˙ ÌÂ Í˘Ï¿ÎÈ· ÛÙË Û¿Ô˘Ó·, Ë ÔÏÈÛÙÈ΋ Ì¿- OªOƒº∏ È·ÙÚfi˜ 30 ÂÙÒÓ, ·fi ÂÒÓ˘ÌË ÔÈ- ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª. O˘Ú·ÓÔ‡, ∞. ™·Ì·Ù·Î¿ÎË
Τ˜ ~210-3644.023 (1622511) Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂϤÙË - ηٷÛ΢‹ Ì ηْ ·ÔÎÔ‹ Ù›ÌËÌ·
~210-6253.560, 6982-241550 (1617375) Ï·ÍË Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ·, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÎÔÁ¤ÓÂÈ· È·ÙÚÒÓ, 1.68, 58 ÎÈÏ¿, ÌÂÛÔÁÂȷ΋, ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ (2· Î·È ΔËϤʈÓÔ 210-5562.143
∞°∞¶∏™Δ∂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜!!! ÷ڛÛÙ ÙÔ˘ Û¿ÓÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆ- 4Â) ÙÔ˘ ¡. 1418/84 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ¶.¢. 609/85 ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· 16/1/2009
AROMA SPA Û ¤Ó·Ó ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì·Û¿˙ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘: ÔÈÎ/238
Ì·Û¿˙!!! ∞Ó·Óˆ̤Ó˜ ÎÔ¤Ï˜, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ- ÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, ȉÈfiÎÙËÙ· È·ÙÚ›· ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∫∞Δ∞™∫∂À∏
∂Ï¿Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, ~210-8051.967 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00, (¶ƒOΔÀ¶OÀ μπO∫§πª∞Δπ∫OÀ) ¶∞π¢π∫OÀ ™Δ∞£ªOÀ ™Δ∏¡ ¶ƒO™∫§∏™∏
‚¿ÏÏÔÓ!!! ™ÈÓÒ˘ & ∂˘‹ÓÔ˘ 22 (fiÈÛıÂÓ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÔ‚·- Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë:
ÛÔÎÔÏ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯·- ∫˘Úȷ΋ 12.00-19.00 (1616369) ∞ªºπ∞§∏».
¶‡ÚÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ), ÎÔ˘‰. «∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋», 2Ô˜ Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ 30-40 ÂÙÒÓ, ·Ó·ÏfiÁˆÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 2.308.600,00 ¢ÚÒ (Ì ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È º¶∞) – ΔÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¡. 1337/83 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ú. 6 fi-
fiÚ. Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ (1619362) Ï·ÚˆÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙. ∞ÓÔÈÎÙ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ºÀ™π∫O£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ ¶ÂÚ- flÚ· Ï‹Í˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜: 10.00 .Ì. ˆ˜ Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ¡. 2242/1994 (º∂∫ 162∞/3-10-
ÚÔÛfiÓÙˆÓ. ¢È·ÌÔÓ‹ ∞ı‹Ó· ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.
11-9. ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 11, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞- Û›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì ̤ıÔ‰Ô ™ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ¢ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜: 1994).
∞£∏¡∞ ªÔÓ‹˜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 6 Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤- “¶∞¶¶∞™”, OÌ‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, ~210- ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ – ΔËÓ ·ÚÈıÌ. 93027/7188/1994 (º∂∫ 877μ/25-11-1994) ·fi-
ı‹Ó·. (∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ AROM∞) (1621065) °ÈÔÌ›¯Ô, ÁÈ· Î˘Ú›Â˜ & ΢ڛԢ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ
ÏÔ˘˜ 106 ÁˆÓ›· (¶Ï·Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜). μÚÈÛÎfi- 3607.748 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË °°¢∂ Ê·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂.
ATHENS DAY Spa: ΔÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ ËÚÂ- Û·˜ ~6949-802581 (1622519) ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ 2Ë ‹ 3Ë Ù¿ÍË Î·È (44Ë Â- – ΔËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ¶∂Ãø 5563/º∂¡Δ. ∂¶∂∫Δ. /08 ∂È·ڈÛË
Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi 10Ì-2ÌÌ, www.pappas.gr. (1621640)
Ã∂πƒOª∞™∞∑ ¿ÙËÌ· Ï¿Ù˘, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔ- ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÔÌfi) ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ ÔÈ- ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÔÚÈÔÁÚ·ÌÌÒÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ-
ÁÈ· Ï‹ÚË ¯·Ï¿ÚˆÛË. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì 11- Ì›.. ∏ Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·Íȉ‡ÂÈ.. Δ· ™À¡Δ∞°ª∞Δ∞ƒÃ∏™ 47¯ÚÔÓÔ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ 1Ë ‹ 2Ë Ù¿ÍË (Î·È 3Ë ÂÓÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ ‹ Û ΋˜ ªÂϤÙ˘ ÙÔ˘ μπ¶∞ - μπO¶∞ ÛÙË ı¤ÛË «¶·¿ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ»
8.30, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11-6 ~210-6466.753 Ì¿ÙÈ· ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó, ¤Ó· ÔÓÂÈÚÈÎfi Ì·Û¿˙ Û Â- Á›·, ÚÈÏ¿Í, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÔÌfi) ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ.
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÚÂÓˆfi˜, 1.87, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ·- ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÁ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¡. ∞ÙÙÈ΋˜. ∞fiÊ·ÛË ÁÂÓÈÎÔ‡
ÚÈ̤ÓÂÈ. °È· ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ~6948- ÚÔÛˆÈÎfi, ˙ÂÛÙfi˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ¶Ï·- ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ ¤ÚÁÔ˘: ‰ÂηÔÎÙÒ (18) Ë- ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ (º∂∫ 399/9-9-2008).
∞π™£∏™π∞∫O Ì·Û¿˙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÚÔÛʤ- ıÏËÙÈÎfi˜, ¤Í˘ÓÔ˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÌËÓÈ- ÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜.
656751 (1621606) Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 11.00-22.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È
ÚÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ∂ÏÏËÓ›‰· Ì·Û¤˙. ΔÔ Ì·Û¿˙ ·›ˆ˜ 6.600 ¢ÚÒ, 2ÔÚÔÊÔ, ·Î›ÓËÙ·, ÎfiÙÂÚÔ, °È· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Î·È ÓÔÌ›˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜
°π∞ ∂¡∞ ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ~6977-372436 (1621756) Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ:
‰È·ÚΛ Ì›·, ‹ ‰‡Ô ÒÚ˜. ¶Ï‹Ú˘ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÛÔÚ π.Ã, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· O ¡. 1418/84 - «¢ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿-
Ù˘ ÌÂϤÙ˘ «∂ÎfiÓËÛË ªÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰fiÌËÛË (¤-
ÙfiÓˆÛË, ¢ÂÍ›· ~6974-833755 (1621990) Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘- Ã∂πƒO¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈ- ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ‰Â- ÙˆÓ» (º∂∫ 23∞’/84) fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ
ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μπ¶∞-μπO¶∞ ÛÙË ı¤ÛË “¶·-
Ì £ËÛ¤ˆ˜ 31 ∫·ÏÏÈı¤·, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ 1Ô˜ fiÚÔ- Îfi ÁÈ· ¢ÂÍ›·, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ¡ÈÒÛ ‰È·- ÎÙ¿ ·È‰È¿. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §OÀ∏™ ¶∂πƒ∞π∞™, Ì ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜: ¿ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ», fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›-
∞π™£∏Δπ∫O™ 40¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÏ·˘- ÊÔÚ¿ (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 59) 4Ô˜ fiÚ., 11Ì- * ¡. 2052/92 ¿ÚıÚ· 6 Î·È 20 (º∂∫ ∞’ 94/05-06-1992) ˙ÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Îϛ̷η˜ 1:1.000 Î·È ›Ó·-
ÊÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 9 (1621072) ∫·Ú·˚ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 - 4176.812 Θ Ù˘ Ú¿Í˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ
ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· ÛÙÔÓ ¯Ò- 8.30ÌÌ (1621068) * ¡. 2229/94 ¿ÚıÚ· 1 ¤ˆ˜ Î·È 4 (º∂∫ 138 ∞’/13-8-1994)
ÚÔ Û·˜ ~6937-711561 (1622412) ¢π¶§øª∞ΔOÀÃO™ Ì·Û¤˙ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙, (1621648) * ¡. 2338/95 ¿ÚıÚÔ 13 (º∂∫ ∞’ 202/14-09-1995) ‹ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â› ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¢‹ÌÔ.
¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Δ¿˚, ÛÈ¿ÙÛÔ˘, * ¡. 2372/96 ¿ÚıÚÔ 4 (º∂∫ ∞’ 29/28-02-1996) ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·˘Ù‹ Ó· ÙÔȯÔÎÔÏÏËı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿ-

z
∞§§∞•∂ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ó·Óˆ- ΔO 2009 ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì 70 ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯›· * ¡. 2940/01 (º∂∫ ∞’ 180/6-8-2001) ÛÙËÌ·, Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Û ̛· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÓÔ-
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘. ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 88 ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯¤ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÛÌ¢fi- * ¡. 3212/2003 (º∂∫ 308∞/31-12-2003) ÌÔ‡, Û ‰‡Ô ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Û ‰‡Ô ËÌÂÚ‹ÛȘ ∞-
̤Ó˜ Ì·Û¤˙ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ Û·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó
ÈÛfiÁÂÈÔ ~6946-492796 (1621066) Ì·ÛÙ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ * ¡. 3263/2004 (º∂∫ 179∞/28-9-2004) ıËÓÒÓ Û ‰‡Ô Û˘Ó¯›˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ.
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì·˜. ∏ * ¡. 3669/2008 (º∂∫ 2126μ/14.10.2008) ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰Âη¤ÓÙ (15) Ë̤Ú˜
·Ó·Ó¤ˆÛË fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Â‰Ò, Û·˜ ¢π™ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ̤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯·›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÂÚÁÔÏËÙÈ-
∞§§O¢∞¶∂™ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ ˙Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰·-Â- ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘.
¯·Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ natural Ì·Û¿˙ Ì ÂÚÈÔ¯‹ ÛÏÙÔÓ ~6939-934909 (1621038) fiÓÔÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ∫Ô- ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î.Ï. ¿ÚıÚÔ 15 ¡. 2328/95 (º∂∫ 159 ∞’/95), O ¡Oª∞ƒÃ∏™
͈ÙÂÚÈÎfi (ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›·) ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆ- ψӿÎÈ, OÌ‹ÚÔ˘ 38 ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ. øÚ¿ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ 11 ¡. 2372/96 (º∂∫ 29∞’/96), ¡. 2533/97 (º∂∫ 228 ∞’/97) ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∞ÚÎÔ˘‰¿Ú˘
50#. ∞ÓÔȯٿ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ∂§§∏¡π¢∞ 42 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÔËÙ¢ÙÈ- ÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘! ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ¢˘Ó·- Î·È ¶.¢. 82/96 (º∂∫ 66 ∞’/96).
prive ~6946-750917 (1620475) ΋, ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·Ù· OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¡. 1642/86 ÁÈ· ÙÔ º¶∞ (º∂∫ ∞’ 25/86) ηÈ
ÙfiÙËÙ· Ù·Íȉ›ˆÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜. «Elegance» ~210-
∞¡∞∑∏Δ∞Δ∂ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË; ∞ÊÂı›- ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ÛÛ¿˙. ¶ÂÚÈ‚¿Ï- 3814.782, www.EleganceGr.gr (1620163)
10Ì-2ÌÌ. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 210-
3607.748., www.pappas.gr (1622176)
* ΔÔ ¿ÚıÚÔ 27 ÙÔ˘ ¡. 2166/93 ÁÈ· ÎÚ¿ÙËÛË 6 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ ÛÙÔ
Δ™ª∂¢∂ (º∂∫ ∞’ 137/24-8-93)