Вы находитесь на странице: 1из 9

Институция Муничипалэ де Ынвэцэмынт

«Шкоала медие де културэ женералэ-грэдиницэ де копий»


дин с. Строешть, р-нул Рыбница

«Калчиул»
(Тезэ)

А елаборат:
Ротаренко Анжела Андреевна,
елева класей а VIII- а

А контролат :
Еремеева- Краевская Марта
Александровна,
ынвэцэтоаре де кимие

2016
1
Сумар:

I. Карактеристика женералэ
II. История апарицией ………………………………..
III. Обцинеря …………………………………………….
IV. Проприетэциле физиче …………………………………..

V. Проприетэциле кимиче …………………………………

VI. Ынтребуинцаря ши импортанца ………………..…….

VII. Литература………………………………………………..

2
I . Карактеристика женералэ

Калчиул- елементул субгрупей принчипале де-ал дойля груп, IV-а периоаде ал


системулуй периодик ал луй Д.И Менделеев, ку нумэрул атомик – 20. Се ынсямнэ
прин 2 литере латине – Ca (calcium).Субстанцэ симплэ, дар фоарте импортантэ.
Моале, кимик активэ, метал алкалино-пэмынтос, де кулоаре албэ-аржинтие.

Дин кауза кэ калчиу есте ун метал актив, ын формэ обишнуитэ ын натурэ ну се


ынтылнеште. О парте де калчиу конституе 3,38 % дин маса скоарцей терестре.
Есте пе локул 5 дупэ рэспындиря са дупэ оксижен, силичиу, алуминиу ши фер. Ын
апа де маре се концине 400 г/л де калчиу. О маре парте де калчиу се афлэ ын рочь
ши минерале. Де екземплу: фоарте мулт калчиу се концине ын силикаць ши
алуминосиликаць( гранит), май алес ын индустрия агриколэ се фолосеште анортита
- Ca[Al2Si2O8]. Ын формэ де рочь седиментаре де кончентаре де калчиу не сынт
презентате крета ши калкарул, каре есте формат ын женерал дин минерал- калчит
CaCO3. Форма кристаликэ а калчитулуй, мраморул, ын натурэ се ынтылнеште
фоарте рар. Фоарте рэспындиць минераль де калчиу сынт : калчита CaCO 3,
ангидрита CaSO4, алебаструл CaSO4•0.5H2O, жипсул CaSO4•2H2O, флуорита CaF2,
апатита Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) ши доломита MgCO3•CaCO3. Конекциуниле де калчиу
се афлу апроапе кэ ын тоате анималеле ши организмеле вий. Де екземплу:
хидроаксипатита Ca5(PO4)3OH сау 3Ca3(PO4)2•Са(OH)2 есте база дин цесутуриле
осоасе але омулуй ши анималелор. Дин карбонатул де калчиу CaCO 3 сынт формате
ши карапачиле але мултор анимале невертебрате ши кяр скоарца екстернэ а оулуй.
Ын цесутуриле вий але омулуй се концине 1,4—2 % де калчиу. Май мулт калчиу
ынтрэ ын компоненца ликидулуй интерчелулар.

II. История апарицией

Денумиря елементулуй провине де ла кувынтул латин «calcis» - вар стинс, пятрэ


моале. Ачастэ денумире а фост пропусэ де кэтре кимикул енглез Хэмфри Дэви, ын
анул 1808. Ел прима датэ а обцинут ануме калчиул металик прин метода
3
електролизулуй. Дэви супусе електролитзулуй солуция варулуй умед стинс ку
оксидул де хидражиу (HgO) пе о пластинэ де платинэ, каре ера анодонул. Сырма де
платинэ, скуфундатэ ын хидраржиу ликид, ера ын калитате де катодон. Ын
резултатул електролизулуй с-а обцинут калчиу амалгам. Елиберынд-о де
хидраржиу Дэви а обцинут метал, каре а примит денумиря де калчиу.

III. Обцинеря

Калчиу металик обишнуит се обцине прин метода електролизулуй топирий, каре


есте формат дин CaCl2(75-80 %) ши KCl сау дин CaCl2 ши CaF2, дар ши прин
рекупераря алуминотермикэ а CaO ла температура де 1170—1200 °C:

4CaO + 2Al = CaAl2O4 +2Ca

IV. Проприетэциле физиче

Сэруриле де калчиу ши солуцииле иониче але калчиулуй сынт инколоре


индиферент де контрибуция калчиулуй. Мулте динтре сэрурь ну сынт солубиле ын
апэ. Ын солуцие, ионул де калчиу аре ун густ вариабил, фиинд декларат кэ авынд
ун густ ушор сэрат, акру, минералик сау кяр лиништитор. Се паре кэ мулте
анимале пот густа калчиул ши а ыл утилиза пентру а гэси сэруриле пе каре ле линг.

Ын тимп де мэриря лентэ а пресиуний калчиу ынчепе сэ поседе проприетэциле де


кондуктор, дар стэ семикондуктор( метал ын ачест каз ел ну есте). Май департе ла
мэриря пресиуний калчиул се ынтоарче ын форма металикэ ши ынчепе сэ поседе
проприетэциле де супракондуктор( температура супракондуктибилитэций де 6 орь
е май ыналтэ декыт ла хидраржиу) ши ку мулт ынтрече проприетэциле де
кондуктор ла алте елементе. Пуртаря уникалэ а калчиулуй сямэнэ ку мулт ла
стронициу.

4
Ын натурэ каличиул се ынтылнеште ын 6 изотопь: 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
ши 48Ca. Чел май рэспындит дин тоць 40Ca (96,97 % дин тоць).

V. Проприетэциле кимиче

Дин пункт де ведере кимик калчиул есте реактив ши моале( деши есте май дур
декыт плумбул) пентру ун метал. Есте ун елемент металик аржинтиу, каре требуе
екстрас прин електролизэ дин клорура де калчиу (CaCl 2). Одатэ продус, формязэ
рапид о крустэ де оксид ши нитрат, кынд есте експус ла аер. Есте май греу де
апринс декыт магнезиул, дар атунч кынд се апринде , арде интенс ку о флакэрэ
рошие. Калчиул реакционязэ ку апа, продукынд хидрожен ла о витезэ ындеажунс
де маре пентру а фи обсервабил, дар ла о витезэ пря микэ пентру а продуче кэлдурэ
ла температура камерец, деши суб форма де пудрэ, реакция есте май интенсэ.

Ca + H2O = Ca(OH)2 + H2
Ку неметалеле активе:

2Ca + O2 = 2CaO
Ca + Br2 = CaBr2
Ку неметалеле май пуцин активе ( хидрожен, борул, карбонул, силичиул, азотул,
фософорул ши алтеле) калчиул реакционязэ ла ынкэлзире, адикэ ла температурь
май ыналте :

Сa + H2 = CaH2
Ca + 6B = CaB6
3Ca + Na2 = Ca3N2
Ca + 2C = CaC2
6Ca + P4 = 2Ca3P2
2Ca + Si = Ca2Si
Мулте дин рекцииле калчиулуй ку неметалеле ушор се дескомпун ку ажуторул
апей:

5
CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
Ca3N2 + 6H2O = 2Ca(OH)2 + 2NH3
О маре импортанцэ аре ачел момент кэ спре деосебире де карбонатул де калчиу
СаСО3, карбонатул де калчиу акру ( хидрокарбонат) Са(НСО3)2 есте солубил ын
апэ. Ын натурэ ачаста дуче ла аша прочесе. Кынд апа рече дин плоае сау апа дин
рыу, ымбогэцитэ де биоксид де карбон, пэтрунде ын сол ши нимереште пе калкар,
се обсервэ дизолваря ей, дар аколо унде апа, ымбогэцитэ де хидрокарбонат де
калчиу, есе ла супрфаца солулуй ши се ынкэлзеште де разеле соларе, декурже
реакция инверсэ:

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2


Презенца ын апэ хидрокарбонатулуй де калчиу дизолват индикэ рижидитатя
перманентэ а апей. О нумеск перманентэ, деоарече ын тимп де фербере
хидрокарбонатул се дескомпуне ши апаре ын рол де седимент СаСО 3. Ачест прочес
адуче ла ачея кэ ын чайникул унде есте фяртэ апа ку о кантитате маре де
хидрокарбонат сау калчиу, апаре ку тимпул гуной ( накипь).

VI. Ынтребуинцаря ши импортанца

Компуший де калчиу – калкарул, мармор, жипс се ынтребуинцау ын конструкций


май мулт де кытева мий де ань ын урмэ. Пынэ ын сек. XVIII кимиштий сокотяу
калкарул, субстанцэ симплэ. Ын анул 1789 А. Лавуазье а пресупус, кэ калкарул,
магнезия, баритина, алумина ши диоксидул де силичиу- субстанце компусе.

Чя май импортантэ ынтребуинцаре а калчиулуй металик есте фолосиря луй ка


реынноитор ын тимпул де реынноире а металелор, май алес а никелулуй, купрулуй
ши а оцелулуй иноксидабил ( нержавеющая сталь). Калчиул ши хидридул луй се
фолосеште ла обцинеря греуынноитоарелор металелор, аша ка кромул, ториул,
ураниул.Топиря калчиулуй ку плумбул се фолосек ын акумулатоаре ши ын
алиажеле руменциале (подшипниковых сплавах). Гранулеле калчиулуй се

6
фолосеск ши ла нимичиря урмелор де аер ын машиниле де електровакум. Калчиул
металик курат се фолосеште ларг ын металуржие ын тимпул де обцинере а
елементелор раре-пэмынтоасе. Калчиул пе ларг се фолосеште ын металуржие
пентру дезоксиданция оцелулуй ( раскисление стали) ынтр-ун рынд ку алуминиул
сау ын реакцие ку ел. Изотопул калчиулуй 48Ca есте унул динтре челе май
ефективе ши ынтреубинцате материале пентру фабрикаря елементелор супрагреле
ши дескопериря ноилор елементе але системулуй периодик ал луй Менделеев.

Калчиул есте ун макроелемент фоарте рэспындит ын организмул плантелор,


анималелор, омулуй. Ын организмул омулуй о маре кантитате де калчиу се
концине ын скелет ши динць. Ын оасе калчиул се концине ын форма
хидроаксипатитулуй. Дин диферите форме де калчиу сынт формате скелетеле
тутутор анималелор вертебрате ши невертебрате. Ионий калчиулуй партичипэ ын
прочеселе коаголаря сынжелуй ши ануме ей реглязэ лукрул нормал ал мушкилор
ши системулуй локомотор. Калчиу се афлэ ын читоплазма челулелор омулуй ши
ын плазма сынжелуй. Омул аре невое де калчиу ынтотдяуна. Невоя де калчиу
диферэ дин кауза вырстей. Пентру оамений де вырста 19-50 де ань ши пентру
копиий ку вырста де 4-8 ань норма зилникэ де калчиу е 1000 мг. Атытэ кантитате
де калчиу се концине апркосиматив ын 800 мл де лапте. Пентру оамений ку вырста
де 9-18 ань норма зилникэ де калчиу е – 1300 мг.( 1л де лапте). Ын периоада де
адолесченцэ ынтребуинцаря калчиулуй есте фоарте импортантэ, деоарече калчиул
контрибуе крештеря нормалэ а скелетулуй ши а мушкилор. Дефичитул калчиулуй
ын рацион дуче ла мэриря рискулуй де остеопороз, дар ын периоада де копилэрие
дуче ла боала рахитизмул. Сурплусул де калчиу ын организм дуче ла
гиперкалчинаре. Норма максималэ де калчиу ынтр-о зи е 2500 мг.

Импортанца ши ынтребуинцаря компушилор ай калчиулуй:

Карбонатул де калчиу сау калкар (CaCO3) е утилизат ын фабрикаря чиментулуй,


мортарулуй ши стиклей

7
Хидроксидул де калчиу сау варул стинс (Ca(OH)2) е утилизат пентру а детекта
биоксидул де карбон. Ын презенца ачестуя се обсервэ кулоаря биоксидулуй.

Арсенат де калчиу (Ca3(AsO4)2) е утилизат ын инсектичие.

Карбонат де калчиу (CaC2) е утилизат ын фабрикаря ачетиленей.

Клорурэ де калчиу (CaCl2) е утилизатэ пентру а ындепэрта гяца де пе друмурь

Чикламат де калчиу (Ca(C6H11NHSO3)2) ера утилизат пе пост де ындулчитор пынэ


а фост ынлокуит де канчерожень

Фосфат де калчиу (Ca3(PO4)2) е утилизат ка ынгэшэминте, ка суплимент


алиментар пентру анимале, ын лукрэрь дентаре, ын фабрикаря дрождией ши
стиклей

Фосфурэ де калчиу (Ca3P2) е утилизатэ ла артифичий, торпеле ши ракетеле де


семнализаре

Глуконат де калчиу (C12H22CaO14) е утилизат пе пост де адитив алиментар

Хипоклорид де калчиу (Ca(OCl)2) е утилизат ын дезинфектаря апей ши пе пост де


ажент де ынэлбире( отбеливатель)

Перманганат де калчиу (Ca(MnO4)2) е утилизат пе пост де комбустибил пентру


ракете ши ка ажент де стерилизаре а пей ын индустрия текстилэ

Стеарат де калчиу (Ca(C18H32O2)2) е утилизат пентру крейоане, вопся, чимент ши


ка суплимент алиментар

Сулфат де калчиу (CaSO4•2H2O) е утилизат суб форма де кретэ

Волфрамат де калчиу (CaWO4) е утилизат ын вопселе ши луминь флуоересченте

Хидроксилапатитэ (Ca5(PO4)3(OH)) де обичей е скрисэ (Ca10(PO4)6(OH)2)


алкэтуеште 70% дин оасе

8
VII. Литература
1) https://ro.wikipedia.org/wiki/Calciu#Istoric
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%86%D0%B8%D0%B9
2)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%86%D0%B8%D0%B9
3)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%86%D0%B8%D0%B9
4)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%86%D0%B8%D0%B9
5)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%86%D0%B8%D0%B9
6)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calciu#Istoric