Вы находитесь на странице: 1из 6

��������� � ������ ������� ����� � ����� ����� ��� �� ���� ����,����� ������������

���� ����� ������...��������� �� ����������� ����� �������-��������,�������� ��


���������...���������� ����� ��������� ��������������: ������������ ������� � ����-
���� � ����������� ������! ���������� ��������� ������� ������� � ����������� �����
��� �������� �����,������� ������ ����...������ � ������ ��� �����������? ������
��� ����� ���� � ����� � ������� ���������� ���������� �������� ��������,� ����� �
������,����������� ����������,����� ���������� �������!!! � �� � �� ����� ��������
�))) ��� ��� ����� ����� ���� �� ������� "�� ���������" � ������ ������� ������!!!
� �� �������,��� ������������ ������ ��������...�� 3 ����� ������������ �� �������
������� � ��� �� ����!
�����������

5 �������
0,5 � ������� �����
200 � ������
80 �� ����
������� ������

������ ������������

��������...� ��������� �� �������.

������ ��������� ������ �������� �� ������� � ������...,���������. ������� ������


(������ ��� ����� �����!) ������� ����� ���� ����������� �������� � ������ �������.

� ��� ��� 5 ����...������ ����� ������ � ����� � ����������� �


������������,��������,� ������� ��� ������ ������� ���� � �������� ����� � ���!

�� ������������ �� �� ������� �� �������...�� ���� ���,���������� ���� �


������������, ������ ����� �������� �� ����!

����� ��������� �� �����...80 �.

������ ����...�������� ������� ������. ���� ����������� �����,�� ���� ����������


����� ������!

���������� � �������� ������� ������� ������ (��� ��� ������ ������,����� �����
������������ � �������!). ��������� � ������� � ���������� ����� �� 5-7 ����!
������ ���� ������ ���������� ���������!

����� 5 ���� ������ ���� ������������...���������� ������! ������� �����...

�������� ������� ����,����� ���������� �������� �����...����������� ������ � ����


��������� � ��������...,���� ������� � �����....,�� � �������� � ���������,��� ����
�������� ���������� � ������������� � ������ ���� ����� ����-���� (���� ����� �
������� �� �������!),� ���,���� ����� �����������,�� ���� ������� �� ���� ����,���
� ������! (��� ���� ��������!)
���� ������ ����� �� ��������� ���� (�� ���������� ������ ��������!),����� ��
����������� ���������...

��� ����� ���������� ��� (��� � ��������!) ��� ����!

����������� ����� ���� ������� � �������...

���������� �������� ���������� � ������...

��������� ������������ � ��������� �� �����������!

����� ��������� ������� � ������� ������������ ������ ���������...��� �� ����� ��


�������))) ���� ������� � ������������ �� ��� ������,��,����,�� �������� ����� �
������ ������������...

���� � ������������ ���������� �� �������� ������ ����� � ������,����� ��������


������� �� ��� ���� �� ��������� � �������!!! ������� ����� ���������� �����...
(http://www.edimdoma.ru/retsepty/54503-vitaminnye-konfetki-dlya-rimmy)

�������� � ������ ������� �� �������� �����...,��������,"������ �� ������"


(http://www.edimdoma.ru/retsepty/54566-puding-iz-kulicha-ostatki-sladki)
------------------------------
���������� ����� ���������� ��������� ����������� �� ������ � ��� �� ������, ��
������ �������� �� ���� ����. �������� �������� ������� � �������������
������������ ��� ������������� �� �������� ���������� ���� � ��������� ���������.
������ �� ��������� � ���, ��� ������� ���������� � �������� �������. �� ��������
������� ���� ������� ������ �������� ��������.

���������� ����� ��������� �������� ����������, �� ���������� ������� � ��������


��������. �������� ������������ ���������� � �������� ����������� ������
����������� ����� 96%, �� ��� ����� �������� ������� ������.

����� ���������� �������� �� �������� ������������:


������ � 5-6 ���� �������� �������;
����� 96% � 500 ��;
������������� ���� � 500 ��;
����� � 450 �;
������ ��������� ����������

1. ������ ��������� ������� ������ ����� � ���� � ��� ����� (������ ����� �����
������). ��� ���� ����� ����� �� ������ ���� �����, ����� ����� �������� �������.

2. ����� ������� � ����������� ����� � ������ �������. ������ ������� ����������


������� � ���������� 10-15 ���� � ������ �����, ��������� �� ����� ��������� �����.
��� �� ��� � ���� ���������� ����� ����� �����������.

3. ��������� ��������� �������� ����� ���� ��� ����.

4. ����� ������� ����������� �����. �� ����� � ������ � ���������� ����� ������


����� � ���� �� ������� ���������� ����������. ����� ����� ������� �� ���������
�����������.
5. ������� �����, ��������� �� ������, � �������� �������. ��������� ����������,
������� � �������, ���������� � ���������� � ������� 5-7 ����. ����� ����� ���
�������� ����� ����� ����� � �����������.
������ ���������� �� ����� ����������� ����� �� ��������� �� ���������������,
������ ����� �������� ����� �� 0,7 � ������������ ����� (������� �� ��������). �
�������� ���� �����, �������������� ��� �� ������, ��� � �� �����, ������� �� �����
�� ������.
������ ��������� ����������

���� ������� ����� ����� � ������� �� ����, ��� ����������. ����-����� ����������
�������� � �������� ������� �� �������� ������������:
����� 96% � 500 ��;
������ � 6-8 ����;
����� � 1 ��;
������ ������ � 500 ��;
������ � 500 ��;
������� � 1 �������.

��� � � ���������� �������, ����� ����� �������� ������ (0,7 �). ���������
������������ �������:

1. ���� � ������� �����, ��������� � � ����� � ������ ������� (������). ������


������� ����� ������� � ���������� 15-20 ����.

2. ������� � ������� ������, ������, ������� � ������� ����� �� ������. ���


��������� ������ ������� ���� � ��� � �������� �����. ����� ��������� ��������� �
���� ������ �� ��������� �����������.

3. ��������� �������� ����� ����� ���� � ������� ��� � �������� �����. �����
����������� ������������ ����� ������� �������� � �������, ������� ��������
���������� � ������������ 10-12 ����. ����� ����� �������� ���������� ��� �����
���������.

��� ������ (�������� �������� �������) ����� ������� � ������������ ��� �������.

���� ��� ����������� ����������, ����� ������ ����������� � �������� �������������


������, ������� ������� �� ������ ����������. ������������ ���� �������� � ���, ���
�� ����� ����������� � ���� ����, ���� ������ � ��������� ������� � ��� �������
���.
---------------------------------
� �������: "���� ��������� � ������� ����� ����� ����������� ���� ����� �� �����,
�������� ����� � ��������� ������. ����� ����� ����� ����� 3 ������. ��������
�������� ������ ��������� 20%, ���� �� ������ �������� ����� ������� ����� (30-35%)
������ ����� ����� � ������. � ���� ������ ����� ����� ��������� ���������� ���� �
������������ ��������. "

�����������
������: 34
10 �������
1 � �����
500 � ������
1 � ����
������ ������������
����������:20��� � �������������:20��� � +21� �������� � ����� ����: 21�40���

������� � ������� ����� (����� ����� ����� �� ������ ��������) � �������� �� �


������ �������� ������� ��� ������. ���������� �� ����������� ���� ����� - ���
������� ������ ������. ��� ����� ������ ����� �����. �������� �����. ��������
�������� � ����� �������� � ������� ����� ������ ��� ��������� �����������.
�� ���������� ������, �������� ����� � ���� � ������� ������� ��������. �������� ��
������. �� �������������. ������ � ������� 15 �����. ����� ������ ������ ��
��������� �����������.
� ����� �������� ����� �� �����. ��������� � ��������� ������� � ���������� �����
������� �������. ����� ������ �������� � ������� 2 ������ ��� ���������
�����������.
������� ����� � �������� � �����������. ����� �� ������ ������, ��������� �� ���� �
����������� �������� �� ����� ��� �������.
���� ������ ������?

�� ������� ����� ������ ���, ������� ����� ������������ � ������ ���� (�������
��������, �������� �� �����) ��� ���������� ��� � ������� �� ����. ����� ���������,
������� � ����� � ������� � ���������. ������������ �������� ��� ������� ��������
��� �������� � ��� ������ ������ ����� ��� �����.
---------------------------------
���� ������, ������� ��, "�������" ������� (�� ������� � ������ �� ������). )
�����������
��� ����
����� �������� 95% � 1 �
����� � 500 �
����� � 10 ����
���������� ���� � 1.5 �
���������
��������


���� �� ������ �� ����� "����������" - ����� ���� ������ ����.
�� � �������, � ���� ���������, ��� ����������� - ����� ��������� ����������

���� ������ ������ ������� �, ���������, ��� ����

��� ���-���� ��� ����� ������� - ��� �������� ����� �������. ��� ��������� � ����
����� ���� �� �����, ��� ����� �������� ����������. ��� - ���� �����������, �����
���� ���������, ��� ����� �� ������������ ������ "��������������" �������������
��������� ��������� ����������. ��� ��� ������ ���������� �� ��� ������� ������
������� - �� ������ �����. ���, ���� ������ ����� �� ����� - ����� �� �� ��������.

�����-����, ������. )
1.

������ ������-������ ������ � ������ ��������.

���� � ������� ����� ������������, ������� ���� ������ ����� �����.


���� ��� ������ �� ����� - ��� ����� �������.

2.

������ �������, �������� ��� ��������� ����������� �� 5-6 ����, ����� �����
�������� ������ ��� ����������� ������� �� �����. ����� ������ �������.
������ ����� ��������� �������: � ��� ������, ��� �����?
�� �����! 5-6 ���� - ����������!

�������� - � ������� ���� ���� ����� ������������ ����������� �����.


3.

�� ���������� 5-6 ���� ����������� �����: �������� 1,5 ����� ���� � 500 �� ������
�� ���������� ������, �� ��������� ����. ����� �� �������� �� ������! �� ������
���� ����-���� ������, �����, ����� �� ��������, �� ������ ����� ���� ��������
�����. �������� �����.

�������������� ����� �� ����� ����� ������ ����, ���� ����� ���� ��� ��������.
������� � ����������� ������� � ��������� ��� ���� ����.
��� - ����� � ����� ����!
* ������ ������ "�����������" ����� ���������� ������� ������ - �� ���, �� �
��������� � ����� �������. ����� ��� �� ����� �� ���������, � ��������.

������� ���������� ����� ����� � ���������� ������ �����. �������� ���� �����
�������� - �������� � ������������ � ��������� �����. ��� ������ ����� ��������
���������� ������ ��������� � ���������.
����� ��������� �����... � ��� ������: � ���� ���� (����), ������ �����������, ����
����� ����������! � ������� - ��� ���������� ������.
������, ���������� ������. )
-------------------------------------------
��������: ������� -> ����������� ������� -> ������� ��������
����: ���������
��������: ��, ��� ��� � ������, ���� ���� �������������� ������� ������ ����� �
����������� ������ �������� ������. ��� ���� ������� ��� ������ ������ ��������,
���������� ����� ������� �������.
��������������:
�� ����������� ����
�� ����
����������� �����

����������� �� "���������� �������� ����� "����������"":


����� (�������, ������ ������ � ������ ������ : ��������� �� ������ - ���������� �
����) � 12 ��
����� (��������) � 1 �
����� � 600 �
���� � 1 ��. �.
���� (�������, �����������, ����� ������������) � 1 �

������ "���������� �������� ����� "����������"": ���������, �� ���������


������� ������, ����� ���� ��������� �� � �����, ������� ����� � ���� ������,
�������� � ���� ������� ����� ���� � �������� ������� ������ � ���� ��������
������� �� ����.
����� ������� ������, ��������, ������ ����� ��������� ���� � ��� ������ ������
������ ������� (�����). �� ������� ���� �����, ������ �������� ��� ������! ����
����� ��� ������ ������, ��� ������ �� � ���������, ��� ����� � ���� ��������
����������. � ��� �������� ��������� ������, ��� ��� �� ���������, ������� �� ���
�������, ��� ������� (������, �������� ������� �� ������� ���������!).

��������� ��������� ����� � ����� ��� ������� �������� �������, ������


���������� ����������. ������� ������� ����� ���, ����� �� �������� � ������,
�������� ����������� �� 20 ����.

����� �����, ������������ ����������� �����, ����� ����� ���������, ���


������ �� �����.

����� ����� �����: ��������� ����� � ����� ����, ������ ������ � ���� �����
�� ����� � ������ �� ����� 10 �����. ����� ��������, ����� ����� ������� ����� �
�������� �����. ������� ���������� � ���������, ��� ���������. ������� ������ ����
�������� ���� - ����� ������-������, ������ ����� �� ������ � ���������� ��������.
������ ����������� �����, ���������� �������� � �������� �� ����.

�� ���������� ����� �����, ������������� ���������� ����� ���� ��� ����������


����, ��������� �� ����� ��� � 10 ���� (� ����� - ����� ������������� ������, �� �
�� ���� �����) � �������� � �������. �������� ������� �� �� ����, ����� ����
���������� ����� ����������. ����� ���������� ����� �������� � ������� �������,
�������������� ������ ���������� � ���������.
�������� �������� ������� �� ������������� ������� (��������, ������ �������� ��
������ � ��������) - ����� 47 ��������, ��� ��� ���������, ����� - 2 �����. ���
���������� ���������� (�������� ������� � ������������� ������) ���� �������� ��
��������, ����� ���� �����, �� ������. ���� ������ �������� ������ - ������� �
����������� ������������, �� ����� ����������.
�� ��������!

��, ��� ��� � ������, ���� ���� �������������� ������� ������ ����� � �����������
������ �������� ������. ��� ���� ������� ��� ������ ������ ��������, ����������
����� ������� �������.
� ���������� ��������� ����� ����� ��������� ��� ���������� "��������" �����
�������, �� ���� ����� ��� ������� ������� ��������� ��� ����� ����� ��������, � ��
������� ���, ��� ����. �������� ���������� ������� �� ������� �� ���� ������, ��
������������ ������ �� �����. ����, ������ ������� ����������� �������� ����������
������ ������������ ���������� �� ������� ������� (������� �������� ���� �� �����
Sapori Di Campania, ������������ Giunti Demetra, �����). ������ � ����, ���
���������� �������� 2,5 �����!
P.S. ��� ������� ������������� ���������, ������� ��������� �������� ���� ���� ��
����� - ������, ������ �� ����� ������� �������. �� ������� �� �����, � �������
������ ������������� ����������� �������� �������. ���������� ����� �����, ���
�������� ������� ��� ������� ����� ��� � �����, �� ����������� ���, ����� ��� �����
�����.
--------------------
http://www.belonika.ru/recipes/330/
http://www.povarenok.ru/recipes/show/77604/