Вы находитесь на странице: 1из 5

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2

JAN-JUNE 2018-2019
Class Assigned Class Taken
P.G. Honours General P.G. Honours General/GENERIC P.G.

Theory Practical Theory Practical Project Theory Practical Theory PRACTICAL Theory

III IV IIS II III IIS II III IIS II III IIS II III III IV I III V I III V I II III I II III III IV III IV

1. wed
2. thu
3. fri
4. sat
5. sun
6. mon
7. tue
8. wed
9. thu
10. fri
11. sat
12. sun
13. mon
14. tue
15. wed
16. thu
17. fri
18. sat
19. sun
20. mon
21. tue
22. wed
23. thu
24. fri
25. sat
26. sun
3

27. mon
28. tue
29. wed
30. thu
31. fri
T0tal

JULY –DECEMBER 2018-19


Class Assigned Class Taken
P.G. Honours General/GENERIC P.G. Honours General/GENERIC P.G.

Theory Practical Theory Practical Project Theory Practical Theory PRACTICAL Theory

I III IS IIIS V S IS III VS I II III I II III I III I III V I III V I II III I II III I III I II
S
1. wed 1 1 1 1 1 1
2. thu 1 1 1 1
3. fri 1 1 1 1
4. sat 1 1
5. sun
6. mon
7. tue 1 1 1 1 1 1
8. wed 1 1 1 1 1 1
9. thu 1 1 1 1
10. fri 1 1 1 1
11. sat 1 1
12. sun
13. mon
14. tue 1 1 1 1 1 1
15. wed 1 1 1 1 1 1
16. thu 1 1 1 1
17. fri 1 1 1 1
18. sat 1 1
19. sun
20. mon
21. tue 1 1 1 1 1 1
22. wed 1 1 1 1 1 1
4

23. thu 1 1 1 1
24. fri 1 1 1 1
25. sat 1 1
26. sun
27. mon
28. tue 1 1 1 1 1 1
29. wed 1 1 1 1 1 1
30. thu 1 1 1 1
31. fri 1 1 1 1
T0tal

JULY –DECEMBER 2017-18


Class Assigned Class Taken
P.G. Honours General/GENERIC P.G. Honours General/GENERIC P.G.

Theory Practical Theory Practical Project Theory Practical Theory PRACTICAL Theory

III IV IS II III IS II III IS II III IS II III III IV IS II III IS II III IS II III IS II III III IV III IV

1. wed
2. thu
3. fri
4. sat
5. sun
6. mon
7. tue
8. wed
9. thu
10. fri
11. sat
12. sun
13. mon
14. tue
15. wed
16. thu
17. fri
18. sat
5

19. sun
20. mon
21. tue
22. wed
23. thu
24. fri
25. sat
26. sun
27. mon
28. tue
29. wed
30. thu
31. fri
T0tal