Вы находитесь на странице: 1из 8

தேசிய வகை தமிழ்ப்பள்ளி பனோப்டேன் தோட்டம்

Á¡÷î Á¡¾î §º¡¾¨É 2020


அறிவியல் - தாள் 1
1 Á½¢ §¿Ãõ

பெயர் :____________________________ ஆண்டு 4

1. ¸£ú측Ïõ ÜüÈ¢¨É Å¡º¢ì¸×õ.

ѨÃÀﺢý ¾ÊôÒ «¾¢¸ரிக்க அதிகரிக்க ®÷ì¸ôÀÎõ ¿£Ã¢ý «Ç×õ «¾¢¸Ã


¢க்கிறது.

§Áü¸ñ¼ ÜüÚ ±ó¾ «È¢Å¢Âø ¦ºÂüÀ¡íÌò ¾¢È¨Éì ÌȢ츢ýÈÐ ?

A. µ÷ ¬Ã¡öÅ¢ý §¿¡ì¸õ
B. µ÷ ¬Ã¡öÅ¢ø ±Îì¸ôÀð¼ ¸ÕЧ¸¡û
C. µ÷ ¬Ã¡öÅ¢ø ±Îì¸ôÀð¼ °¸¢ò¾ø
D. µ÷ ¬Ã¡öÅ¢ø ±Îì¸ôÀð¼ உற்றறிதல்

2. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð ±ñ¸¨Çì ¦¸¡ñÎ «ÇÅ¢Îõ «È¢Å¢Âø ¦ºÂüÀ¡íÌò ¾


¢È¨Éì ¸¡ðθ¢ýÈÐ ?

A. B. C. D.

3. ¸£ú측Ïõ ¸ÕÅ¢¸Ùû ±Ð ¦ÅðÎ츢Ǣ¢ý ÍÅ¡ºò ÐÅ¡Ãò¾¢¨Éô À¡÷ì¸


ÀÂýÀÎò¾ ÓÊÔõ ?

A. B. C. D.

1
4. ´Õ ÀȨŠ´Õ ÜñÊø «¨¼ì¸ôÀðÎ ¿£÷ ÁðÎõ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼Ð. 5
¿¡û¸ÙìÌô À¢ÈÌ «ó¾ô ÀȨÅìÌ ±ýÉ §¿Ã¢ðÊÕìÌõ ±É «ÛÁ¡É¢ì¸×õ.

A. «ó¾ô ÀȨŠ¯Â¢§Ã¡Î þÕìÌõ


B. «ó¾ô ÀȨŠþÈóÐÅ¢Îõ
C. «ó¾ô ÀȨŠ¯¼ø ¦ÀÕòÐÅ¢Îõ
D. «ó¾ô ÀȨŠ¦¸¡Ê ŢÄí¸¡¸ Á¡È¢Å¢Îõ

5. þÅüÚû ±Ð «È¢Å¢Âø ¦ºÂüÀ¡íÌ ¾¢Èý «øÄ?


A. ¯üÈÈ¢¾ø C. °¸¢ò¾ø
B. ¸ñ¸¡½¢ò¾ø D. Óý «ÛÁ¡É¢ò¾ø

6. ¸ÕÅ¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¯ÂÃõ, ¿£Çõ §À¡ýÈ «Ç¨Å¸¨Ç «Çò¾ ல்


_____________ ¬Ìõ.
A. °¸¢ò¾ø C. ¯üÈÈ¢¾ø

B. «Ç¦ÅÎò¾Öõ ±ñ¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾Öõ D. Óý «ÛÁ¡É¢ò¾ø

7. ³õÒÄý¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ÍüÈ¢ÔûÇ ¦À¡Õû¸û «øÄÐ ¿¢¸Øõ ºõÀÅí¸û ÀüÈ¢Â

¾¸Åø¸¨Ç «È¢óÐ ¾¢ÃðÎŧ¾ _________________¬Ìõ.


A. ¯üÈÈ¢¾ø C. °¸¢ò¾ø
B. Ũ¸ôÀÎòоø D. Óý «ÛÁ¡É¢ò¾ø

8. ±¨¼¨Â «Çì¸ ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¸ÕÅ¢ ¡Ð?


A. «Ê째¡ø C. ¿¢Úò¾ø ¸Ê¸¡Ãõ
B. ¿¢Ú¨Å D. ¦ÅôÀÁ¡É¢

9. ¿£ñ¼ §¿Ãõ ±Ã¢óÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ ¦ÁØÌÅ÷ò¾¢Â¢ý ¯ÂÃõ__________


§À¡Ìõ.
A. ¿£ñÎ C. ̨ÈóÐ

2
B. ÅÇ÷óÐ D. ¾ÊòÐ

10. ¸Éò¾ Á¨Æ ¦Àö¾¡ø ______________ ²üÀÎõ ±ýÀ¨¾ «ÛÁ¡É¢ì¸Ä¡õ.


A. ¦ÅôÀõ C. ÅÈðº¢
B. ¦ÅÇ¢îºõ D. ¦ÅûÇõ

11. µÊ §Å¸ò¾¢ý «Ç¨Å ___________________ ¸½ì¸¢¼ ÓÊÔõ


A. ¦ÅôÀÁ¡É¢ C. ¿¢Úò¾ø ¸Ê¸¡Ãõ

B. «Ê째¡ø D. «Ç׿¡¼¡

12. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦À¡Õû¸û ±ó¾ Ũ¸¨Âî º¡÷ó¾Ð?

ÀôÀ¡Ç¢
¾¢Ã¡ð¨º
¦¸¡ö¡

A. ¸¡ö¸È¢¸û C. À¢Ã¡½¢¸û
B. ÀÆí¸û D. Å¡¸Éí¸û

13. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¸ÕŢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

A. «Ç× ¿¡¼¡ C. ¦ÅôÀÁ¡É¢


B. ¿¢Ú¨Å D. «Ê째¡ø

14. ¿£Çò¨¾ þ¾É¡ø «Çì¸ ÓÊ¡Ð..


A. áø C. ¿£÷
B. «Ê째¡ø D. «Ç׿¡¼¡

3
15.

±¾É¡ø ¸ÁÄ¡ R ¦Ã¡ðʨ º¡ôÀ¢¼Å¢ø¨Ä ±ýÀ¨¾ °¸¢ì¸×õ.


A. ¦À⾡¸ þÕ󾾡ø C. âºÉõ þÕ󾾡ø

B. ͨÅ¡¸ þÕ󾾡ø D. ¾Ê¡¸ þÕ󾾡ø

16.

¦ºÊ ¦ºÆ¢ôÀ¡¸ þÕì¸ ¸¡Ã½õ ±ýÉ?


A. þÕðÎ C. ¯Ãõ þøÄ¡¾¾¡ø

B. «¾¢¸Á¡É ¦Å¢ø D. ºÃ¢Â¡É «Ç× ¿£÷

17. ±ó¾ ÌØÅ¢ø ºÃ¢Â¡¸ Ũ¸ôÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ?


A. Òò¾¸õ, ±ØЧ¸¡ø, «Ê째¡ø, ¸ò¾¢
B. ¸¡Ð, ¸ñ, ãìÌ, Å¡ö
C. ¾ì¸¡Ç¢, ÀôÀ¡Ç¢, Å¡¨Æ, Á¢Ç¸¡ö
D. ÁøÄ¢¨¸, ¦ºõÀÕò¾¢, §ÅôÀ¢¨Ä, §Ã¡ƒ¡

18. À¢¨ÆÂ¡É Üü¨È §¾÷× ¦ºö¸.


A. ¸Éò¾ Á¨Æ ¦Àö¾¡ø ÅÈ𺢠²üÀÎõ. C. ¦ºÊ ÅÇà ¿£÷ §¾¨Å.
B. §Ã¡ƒ¡ ÁÄ÷ ¿ÚÁ½Á¡¸ þÕìÌõ. D. â¨É ÌðÊô §À¡Îõ

19.

4
¦Àýº¢Ä¢ý ¿£Çõ ______________ ¸¡¸¢¾î ¦ºÕ¸¢¸Ç¡Ìõ.
A. 7 C. 6
B. 8 D. 5

20 X ¯ÚôÀ¢ý ¦ÀÂ÷ ....


.

A. º¢Ú¿£Ã¸õ
B. þ¾Âõ
C. ѨãÃø
D. ãîÍìÌÆ¡ö

21. À¼õ ´Õ Å¢Äí¸¢¨Éì ¸¡ðθ¢ýÈÐ.

À¢ýÅÕõ ±ó¾ ¯½×ô ÀÆì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ.

A. Á¡Á¢º ¯ñ½¢
B. ¾¡Åà ¯ñ½¢
C. «¨ÉòÐñ½¢

22
.

§Áü¸¡Ïõ Å¢ÄíÌ ¾í¸Ç¢ý þÉò¨¾ ¿£Î¿¢ÇÅî ¦ºöžü¸¡É º¢ÈôÒ


þÂøÒ¸û ±ýÉ?

5
A. ±¾¢Ã¢¸¨Çò ¾¡ì̾ø
B. ÌðÊ «øÄÐ Ìï͸¨Çô À¡Ð¸¡ò¾ø
C. Ìðʸ¨Ç š¢ø ¨Åò¾ø
D. Ó𨼸¨Ç Á¨ÈòÐ ¨Åò¾ø

23. À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±Ð ºÃ¢Â¡¸ Ũ¸ôÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ?

¾¡ÅÃõ Á¡Î ÒÄ¢


A. ¯üÀò¾¢Â¡Ç÷ ¾¡Åà ¯ñ½¢ Á¡Á¢º ¯ñ½¢
B. ¾¡Åà ¯ñ½¢ Á¡Á¢º ¯ñ½¢ «¨ÉòÐñ½¢
C. ¯üÀò¾¢Â¡Ç÷ Á¡Á¢º ¯ñ½¢ «¨ÉòÐñ½¢
D. «¨ÉòÐñ½¢ ¯üÀò¾¢Â¡Ç÷ Á¡Á¢º ¯ñ½¢

24 À¢ýÅÕõ «ÇìÌõ ¸ÕÅ¢¸Ùû ±Ð Àó¾¢ý ÍüÈǨŠ«Çì¸ Á¢¸


. ¦À¡Õò¾Á¡ÉÐ?

A. «Ê째¡ø ÁüÚõ áø
B. ÀĨ¸ ÁüÚõ áø
C. «Ç× ¿¡¼¡
D. ÌȢŨÃ×ò ¾¡û

25. விதைகள் தாய்ச் செடியிலிருந்து தூரமாகப் பரவாவிட்டால் என்ன


நேரிடும்?

A. இளஞ்செடிக்கு தாய்ச்செடியிலிருந்து தாது உப்புகள் கிடைக்காது.


B. இளஞ்செடியைத் தாய்ச்செடி பாதுகாக்காது.
C. இளஞ்செடியும் தாய்ச்செடியோடு போராடும்.
D. இளஞ்செடியைக் கொடியவிலங்குகள் உண்ணும்.

26. À⧺¡¾¨É¨Â ¿¼òÐõ §À¡Ð ¿¡õ ²ý «È¢Å¢Âø «¨È¢ý Å¢¾¢Ó¨È¸¨Ç À


¢ýÀüÈ §ÅñÎõ?

A. À⧺¡¾¨É¢ý ÓʨÅô ºÃ¢Â¡¸ô ¦ÀÚžüÌ

B. º£ì¸¢Ãõ À⧺¡¾¨É¨Â ÓÊôÀ¾üÌ

C. Å¢Àò¨¾Ôõ ¸¡Âõ ²üÀÎŨ¾ò ¾Å¢÷ôÀ¾üÌ

D. À⧺¡¾¨É «¨È¢ĢÕóÐ º£ì¸¢Ãõ ¦ÅÇ¢§ÂÚžüÌ


6
27. þÅüÚû
±Ð «È¢Å ¢Âø
¦ºÂüÀ¡íÌ ¾¢Èý
«øÄ?
A. ¯üÈÈ¢¾ø C. °¸¢ò¾ø
B. ¸ñ¸¡½¢ò¾ø D. Óý «ÛÁ¡É¢ò¾ø

28. இப்படம் சில விலங்குகளைக் காட்டுகிறது.

இம்மூன்று விலங்குகளுக்கிடையே காணப்படும் ஒற்றுமை யாது?

I. முட்டையைப் பாதுகாக்கும்

II. நீருக்குள் முட்டையிடும்

III. நிறைய முட்டைகள் இடும்

IV. முட்டைகளையும் குஞ்சுகளையும் பாதுகாக்கும்

A. I மற்றும் II

B. III மற்றும் IV

C. I, II மற்றும் III

D. I, II, III, IV

29. அட்டவணை 4 வாரங்களில் காசித்தும்பைச் செடியின் வளர்ச்சியைக் காட்டுகின்றது.

வாரம் 1 2 3 4
7
வளர்ச்சி 10 14 18 22

காசித்தும்மைப் செடியின் வளர்ச்சியின் மற்றமைவு எவ்வாறு உள்ளது?

A. குறைகிறது C. குறைந்து அதிகரிக்கிறது

B. அதிகரித்துக் குறைகிறது D. அதிகரிக்கிறது

30. கீழ்கண்ட விபரம் உற்றறிதலின் வழி கிடைக்கப்பெற்ற விபரத்தைக் குறிக்கிறது.

மின்குமிழின் ஒளி மிக பிரகாசமாக உள்ளது

மேற்கண்ட விபரத்தைப் பெற பயன்படுத்தப்பட்ட ஐம்புலன்கள் என்ன?

A. கண்கள் B. காது C. முகர்தல் D. தொடுதல்