You are on page 1of 1

Dinsdag 14 december 2010

Cobouw 225 O P I N I E · 11
CARTOON / WIEGEL JURIDISCH
Ruimtelijke onderbouwing
Het college van B&W (hierna: college) verleent op 10 december 2008 vrijstelling
voor aanleg van een toegangsweg (uitsluitend voor hulpdiensten) op het
tunneldak van de Sijtwendetunnel naar de hoofdingang van een appartementen-
complex en een ontsluitingsweg naast de tunnel. Het bezwaar van de VvE van
het complex tegen dit besluit wordt door de rechtbank gegrond verklaard.

Het college komt in hoger beroep een herziene ruimtelijke onderbou-


bij de Afdeling bestuursrechtspraak wing ten grondslag, waarin
Raad van State (hierna: Afdeling). uitgebreid op de toegang tot het
ABRvS 10 november 2010, zaaknr. gebouw voor hulpdiensten is
201003722/1/H1. ingegaan en waarin is onderbouwd
Volgens de rechtbank lag aan het waarom een alternatieve route
vrijstellingsbesluit geen goede vanaf maaiveld niet voldoet.
ruimtelijke onderbouwing ten De VvE is van mening dat het
grondslag: de ruimtelijke onder- college zich in de nieuwe vrijstel-
bouwing suggereert een noodzaak ling ten onrechte op het standpunt
van de toegangsweg op het stelt dat de toegangsweg beperkte
tunneldak die niet wordt onder- gevolgen heeft voor de omgeving
bouwd. Na de uitspraak van de en dat het belang van de toegangs-
rechtbank verleent het college weg zwaarder weegt dan dat van
opnieuw vrijstelling voor aanleg omwonenden bij een groene
van de toegangsweg op het omgeving. De Afdeling is het
tunneldak met een uitgebreide hiermee niet eens en overweegt dat
motivering op dit punt. het gebruik van de weg zeer
In het hoger beroep geeft het incidenteel zal plaatsvinden. Gelet
college aan dat de rechtbank ten op de noodzaak van de toegangs-
onrechte heeft overwogen dat geen weg op het tunneldak, de beperkte
goede ruimtelijke onderbouwing ruimtelijke inbreuk op het bestem-
aan het besluit ten grondslag ligt mingsplan die de aanleg mee-
en dat het belang van de VvE van brengt en het feit dat het gebruik

Bouw vernieuwt
een groene woonomgeving moet van de weg zeer beperkt zal zijn,
wijken voor de toegangsweg. kon het college zich in redelijkheid
Daarnaast is in het bestemmings- op het standpunt stellen dat de
plan een fietspad van 3,5 meter aantasting van de groene omgeving
breed al toegestaan; de toegangs- beperkt is. In dit geval kon het
weg is even breed en is slechts college terecht een groter belang

verder in 2011
In de bouwsector wordt leven krijgt het gebruik en de en komt hierdoor nog centraler te
bedoeld voor hulpdiensten. Ander
verkeer is niet toegestaan.
Maar volgens de Afdeling is een
mededeling van de brandweer dat
bestrijding van een brand alleen
vanaf het tunneldak kan plaatsvin-
hechten aan de toegangsweg dan
aan het belang van de bewoners bij
een geheel groene woonomgeving.

Mr. A.Z.R. Koning


Onderzoeksmedewerker Instituut
angstvallig naar elkaar ontwikkeling van ict een steeds staan. Maar over twee jaar zal de den, geen goede ruimtelijke voor Bouwrecht. Voor meer bouw-
prominentere plaats. Mensen ‘war for talent’ losbarsten in de onderbouwing. rechtelijke actualiteiten, vaklitera-
gekeken. Bijna niemand maken deel uit van virtuele bouwsector. Door de nieuwe In de nieuwe vrijstelling legde het tuur en regelgeving, zie:
durft trendsetter te zijn, uit (zakelijke) netwerken: contacten werkelijkheid zijn andere compe- college aan zijn besluit (3 mei 2010) www.ibr.nl/actueel
angst om de concurrentie- met relaties lopen via internet. tenties en talenten gewenst,
slag te verliezen. Daarom Hierdoor verdwijnt de sturing daarnaast stroomt een groot deel
blijft de bouwsector hangen
vanuit de organisatie. Connectivity
– het gemak waarmee verbindingen
uit vanwege de vergrijzing. COLUMN / DE VRIES
in de oude werkelijkheid, met andere sectoren en Nieuw leiderschap
vindt Menno Lammers. (bedrijfs)systemen kunnen worden Helaas blijft instroom ook al jaren Bimmen
gemaakt ondersteund met informa- lang een zorgenkind en dat zal

V
tietechnologie (social media) – gaat het blijven. Deze concurrentieslag
Felle emoties, stoerheid, berusting verder doorbreken, er is geen weg om werknemers stelt andere eisen orige week was ik op een hopend dat de installateur het
en nieuwe schoonheid. Zo om- en gaat een andere kijk op de kleine, door een bevriend allemaal wel zal invullen. Ook
schrijft Adjiedj Bakas het jaar 2011 factor arbeid, productie en bureau georganiseerde bestaan er modellen waarin de
in zijn trendrapport (www.bakas. kapitaal geven. bijeenkomst, waarin we met een architect slechts als één van de
nl). Voor de bouw wordt 2011 een ‘War for talent’ zal De laatste belangrijke trend is aantal partijen over de voor- en adviseurs in de schema’s opduikt,
economisch uitdagend jaar. Het kaf nieuw leiderschap. Doordat keten- nadelen van BIM (Bouw Informa- maar die zijn wat mij betreft
wordt verder van het koren over twee jaar samenwerking en connectivity tie Management) spraken. gewoon onjuist…. Wat is
gescheiden, want wie geen maat-
schappelijke waarde kan toevoegen
losbarsten worden geïntegreerd in de
primaire processen, is een nieuw
Volgens de initiatiefnemer
leeft BIM nog helemaal niet
wijsheid; vroeg met elkaar aan de
slag in de hoop ook nog een
gaat de strijd verliezen. Daarnaast type leider nodig in de bouwsec- zo bij opdrachtgevers en is vernieuwend concept te
worden we groenmoe en zijn er tor. Dienend leiderschap vormt het de hoogste tijd daar kunnen vinden of de geijkte
zware overheidsbezuinigingen op terug. Kennis en ervaring van in en daarvoor de nieuwe basis, waar verandering in te brengen. oplossingen te zijner tijd aan
komst. Gelukkig zijn er ook kansen buiten de sector liggen voor het het geven van positieve feedback Al spoedig mondde onze elkaar knopen en elkaar
voor innovatie en vooruitgang. oprapen en worden makkelijk en complimenten gemeengoed is. bijeenkomst uit in een vooral veel ruimte
Creatieve, innovatieve onderne- gedeeld. Daarnaast gaan onthullin- De opkomst van connectivity en gesprek over de (letterlijk) in het ontwerp
mers zeilen traditiegetrouw gen, zoals georganiseerd door Het Nieuwe Werken zal daarbij verhoudingen tussen gunnen? Ik neig, dat zal u
succesvol door de crisis. Wat Wikileaks, frequenter voorkomen. van grote invloed zijn op de adviseurs, project- niet verbazen, vooral naar
betekent dit allemaal voor de Reputatiemanagement wordt toekomstige manier van samen- management en dat eerste. BIM is dan een
vernieuwing in de bouwsector? daardoor steeds belangrijker. werking. De taakcultuur gaat architecten. prettige ondersteuning die
Houden we de adem in of ademen Kortom, de korte-termijnstrategie plaatsmaken voor een persoons- Aangezien iedereen ook nog eens de kans op
we eens diep uit en gaan we op zoek en accountability verschuiven naar cultuur. het al snel eens was bouwfouten verkleint. En
naar nieuwe kansen, die ons zo openheid, authenticiteit en De trends voor 2011 –ketensamen- over het feit dat prachtig dat er zoveel
succesvol mogelijk door de crisis verbondenheid. werking, connectivity en nieuw integraal ontwerpen informatie aan gehangen
doen laveren. Ook zal het aantal ketensamenwer- leiderschap – wijzen op verdere heel verstandig is en kan worden. Laten we ook
kingsprojecten in 2011 gaan vernieuwing in de bouwsector. U dat BIM daarvoor een niet vergeten dat het in de
Informatietijdperk toenemen. Met als koplopers: Com. kunt nu de adem inhouden en prachtige tool is, rest van de wereld in elk
Op dit moment bevindt de bouw- wonen en Woonwaard op het hopen dat het overwaait. U kunt kregen we het over wie geval al heel gewoon aan het
sector zich in de transitie van een gebied van ketensamenwerking. ook diep uitademen, vernieuwen- de tekening mag worden is met driedimensi-
industrieel tijdperk naar een Doordat organisaties intensiever de stappen zetten en uw concur- beheren en wie onale tekensystemen te
informatietijdperk. gaan samenwerken – bijvoorbeeld rentiepositie verstevigen. Ik wens wanneer informatie wil werken. Uit de ervaringen
Dit betekent dat tijd- en taak- door middel van het Bouw u inspirerende feestdagen en een en kan toevoegen. Klassiek die sommigen al hebben
sturing wordt omgezet naar eigen Informatie Model (BIM) – zullen vernieuwend 2011! probleem in de ontwerp- opgedaan is al wel duidelijk
verantwoordelijkheid. Het open- ook nieuwe businessconcepten, teams natuurlijk. Er leek al dat ontwerpteams slimme
staan voor feedback in een transpa- allianties en leerervaringen Menno Lammers een duidelijke scheiding te werkafspraken met elkaar
rante organisatiestructuur is een ontstaan. De kracht van social Vernieuwing Bouw zijn in Nederland volgens moeten maken voor ze aan
logisch gevolg. In het dagelijks capital wordt nog sterker ervaren info@vernieuwingbouw.nl de aanwezigen. Er zijn een project beginnen. Voor
ontwerpteams waarin de rest lijkt het me een uitge-
iedereen vanaf het begin een maakte zaak dat we over een paar
bijdrage levert en dat tot op jaar allemaal bimmen.
REAGEER OP COBOUW zekere hoogte ook gaat tekenen,
Martin Hoogelander, coördinator opinie Cobouw, stelt uw reacties zeer op prijs. U kunt e-mailen: m.hoogelander@sdu.nl of bel- maar er zijn ook situaties waarin Nathalie de Vries
len:070-3780274. Ook op internet kunt u reageren. De rubriek ‘Opinie & Weblogs’ is te vinden onder Nieuws (www.cobouw.nl). Co- met name installatieadviseurs Architect en directeur MVRDV,
lumns en artikelen op deze pagina moeten gelezen worden als de mening van de auteur zelf. Alleen commentaren geven de opvat- heel lang wachten, eigenlijk Rotterdam
ting van de krant weer. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten en via
internet of op andere wijze openbaar te maken. Wilt u reageren? U kunt Nathalie de Vries mailen via: n.vriesde@sdu.nl