Вы находитесь на странице: 1из 4

ROMÂNĂ -- Старайтесь не прикасаться к лезвиям во время

очистки и обслуживания.
Introducere
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa Внимание!
oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. -- Данный прибор предназначен только для ухода за
Important одеждой. GC026
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de utilizarea Электромагнитные поля (ЭМП)
aparatului şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воз-
действию электромагнитных полей.
Pericol Использование прибора
-- Foloseşte 2 baterii AA. Разгладьте предмет одежды на плоской поверхности. Не прижимайте прибор
слишком сильно к одежде. Не используйте прибор на тканях с вышивкой, а также
-- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. рядом с молниями, пуговицами и висящими нитками.
-- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte Установка и извлечение батарей
de încărcare. Чтобы установить или извлечь батарею, откройте крышку на задней панели прибора.
Проверьте соблюдение полярности при установке батарей.
-- Nu trebuie combinate tipuri diferite de baterii sau Очистка и уход
baterii noi cu unele uzate. Всегда выключайте прибор и извлекайте батареи перед очисткой.
-- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Утилизация
-- Этот символ означает, что продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми
-- Bateriile descărcate trebuie scoase din aparat şi отходами (2012/19/ЕС). (Рис. 12)
eliminate în siguranţă. -- Этот символ означает, что одноразовые элементы питания, поставляемые с
продуктом, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами (2006/66/ЕС).
-- Dacă aparatul va fi depozitat sau nu va fi utilizat o (Рис. 13)
perioadă îndelungată, trebuie scoase bateriile. -- Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий,
а также батарей в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране.
-- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Правильная утилизация помогает предотвратить негативное воздействие на EN User manual PL Instrukcja obsługi
-- Păstrează aparatul uscat. окружающую среду и здоровье человека.
Извлечение одноразовых элементов питания
BG Ръководство за потребителя HU Felhasználói kézikönyv
-- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care Всегда извлекайте отработанные одноразовые элементы питания из продукта. CS Příručka pro uživatele ET Kasutusjuhend
au capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau При утилизации элементов питания следуйте применимым правилам. HR Korisnički priručnik LV Lietotāja rokasgrāmata
Гарантия и поддержка
sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe şi copii cu vârsta Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/
KK Пайдаланушы нұсқаулығы LT Vartotojo vadovas
minimă de 8 ani dacă au fost supravegheaţi sau instruiţi support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне. RO Manual de utilizare SK Príručka užívateľa
cu privire la utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului Примечание Гарантия не распространяется на износ ножевого блока. RU Руководство пользователя SR Korisnički priručnik
Машинка для удаления катышков GC026
şi înţeleg pericolele implicate. Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4,
SL Uporabniški priročnik EL Εγχειρίδιο χρήσης
-- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu 9206 АД, Драхтен, Нидерланды UK Посібник користувача TR Kullanım kılavuzu
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «ФИЛИПС»,
aparatul. Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
-- Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie 3В постоянного тока, 3Вт
Для бытовых нужд
realizate de către copii nesupravegheaţi. Сделано в Китае
-- Nu lăsa aparatul la îndemâna copiilor. Условия хранения, эксплуатации

-- Nu introduceţi niciodată aparatul în apă. Температура +0°C - +35°C


-- Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Относительная влажность 20% - 95%
-- Nu deschideţi şi nu scoateţi protecţia lamei în timpul Атмосферное давление 85 - 109 kPa
utilizării.
-- Nu utilizaţi aparatul dacă acesta prezintă deteriorări SLOVENŠČINA
vizibile sau dacă blocul tăietor sau protecţia lamei
este rupt(ă). Uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki
-- Nu lăsaţi obiectele ascuţite să intre în contact cu lamele jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.
în timpul utilizării. Pomembno
-- Nu porniţi aparatul când se efectuează curăţarea şi Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
întreţinerea. priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
-- Ţineţi-vă degetele şi mâinile la distanţă faţă de lame în
Nevarnost
timpul curăţării şi întreţinerii.
-- Uporabite 2 bateriji AA.
Precauţie -- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne
-- Acest aparat este destinat exclusiv articolelor de smete polniti.
îmbrăcăminte. -- Akumulatorske baterije pred polnjenjem odstranite iz
Câmpuri electromagnetice (EMF)
aparata.
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea
la câmpuri electromagnetice. -- Istočasno ne uporabljajte baterij različnih vrst ali novih in
Utilizarea aparatului rabljenih baterij.
Asiguraţi-vă că întindeţi articolul de îmbrăcăminte pe o suprafaţă plană. Nu apăsaţi aparatul
pe articolul vestimentar prea tare. Nu utilizaţi aparatul pe broderii, fermoare, nasturi şi fire
-- Baterije namestite v pravilni smeri.
deşirate. -- Prazne baterije odstranite iz aparata in jih varno zavrzite.
Introducerea şi scoaterea bateriilor -- Odstranite baterije iz aparata, če ga nameravate shraniti
Pentru a introduce şi a scoate bateriile, deschide capacul din partea din spate a aparatului.
Asigură-te că bateriile sunt introduse cu polaritatea corectă, după cum este indicat.
za dlje časa in ga med tem ne nameravate uporabljati.
Curăţare şi întreţinere -- Med priključkoma ne sme priti do kratkega stika. ©2018 Koninklijke Philips N.V.
Opriţi întotdeauna aparatul şi scoateţi bateriile înainte de a curăţa aparatul. -- Aparata ne močite. All rights reserved.
4239 000 89684
Reciclarea -- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti
-- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer
obişnuit (2012/19/UE). (Fig. 12) naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
-- Acest simbol înseamnă că produsul conţine baterii de unică folosinţă care nu trebuie
eliminate împreună cu gunoiul menajer obişnuit (2006/66/CE). (Fig. 13)
sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, -- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм
-- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea separată a produselor electrice şi če so prejele navodila glede varne uporabe aparata протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
electronice şi a bateriilor. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecinţelor
negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih -- Уникайте короткого замикання контактів батареї.
Eliminarea bateriilor de unică folosinţă opozori na morebitne nevarnosti. -- Зберігайте пристрій в сухому місці.
Scoate întotdeauna din produs bateriile de unică folosinţă consumate. Ia toate măsurile de
siguranţă necesare atunci când arunci bateriile. -- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom. -- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком
Garanţie şi asistenţă -- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora. від 8 років або більше чи особи із послабленими
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi -- Aparat hranite izven dosega otrok. фізичними відчуттями або розумовими здібностями,
www.philips.com/support sau să citiţi broşura de garanţie internaţională separată.
-- Aparata ne potapljajte v vodo. чи без належного досвіду та знань, за умови,
Notă: Garanţia nu acoperă uzura blocului tăietor.
-- Otroci naj se ne igrajo z aparatom. що користування відбувається під наглядом, їм
РУССКИЙ
-- Med uporabo ne odpirajte ali odstranjujte zaščite rezila. було проведено інструктаж щодо безпечного
-- Aparata ne uporabljajte, če opazite znake poškodovanja користування пристроєм та їх було повідомлено
Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки,
oziroma če je rezilna enota ali zaščita rezila zlomljena. про можливі ризики.
оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте -- Koničasti predmeti med uporabo ne smejo priti v stik z -- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
www.philips.com/welcome.
rezili. пристроєм.
Важная информация -- Med čiščenjem in vzdrževanjem ne vklapljajte aparata. -- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд
Перед использованием прибора внимательно -- Med čiščenjem in vzdrževanjem se s prsti in rokami ne без нагляду дорослих.
ознакомьтесь с руководством пользователя и približujte rezilom. -- Зберігайте пристрій подалі від дітей.
сохраните его для дальнейшего использования в Previdno -- Не занурюйте пристрій у воду.
качестве справочного материала. -- Aparat je namenjen samo za uporabo na oblačilih. -- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
Опасно! Elektromagnetna polja (EMF) -- Не відкривайте та не знімайте манжету для лез під
-- Используйте 2 батареи типа AA. Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti час використання.
elektromagnetnim poljem.
-- Обычные батареи нельзя заряжать. -- Не використовуйте пристрій, якщо на ньому помітні
Uporaba aparata
-- Перед зарядкой аккумуляторы необходимо извлечь Oblačilo zgladite na ravni površini. Aparata na oblačilo ne pritiskajte premočno. Ne пошкодження або якщо зламався ріжучий блок чи
из прибора. uporabljajte ga na vezeninah, zadrgah, gumbih in sproščenih nitih. манжета для лез.
-- Не устанавливайте одновременно новую и Vstavljanje in odstranjevanje baterij
Za vstavljanje in odstranjevanje baterij odprite pokrovček na hrbtni strani aparata. Bateriji
-- Не дозволяйте лезам торкатися загострених
использованную батареи или батареи разных типов. vstavite v pravilni smeri, kot je prikazano. предметів під час використання.
-- При установке батарей соблюдайте полярность. Čiščenje in vzdrževanje -- Не вмикайте пристрій під час чищення та
Aparat pred čiščenjem vedno izklopite in odstranite baterije.
-- Отслужившие батареи необходимо извлечь из обслуговування.
Recikliranje
прибора и утилизировать надлежащим образом. -- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi -- Тримайте пальці та руки подалі від лез під час
-- При хранении или длительном перерыве в odpadki (2012/19/EU). (sl. 12) чищення та обслуговування.
-- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije za enkratno uporabo, ki jih ne smete
использовании прибора извлекайте из него батареи. odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2006/66/ES). (sl. 13) Увага
-- Запрещается соединять контакты питания -- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov
-- Пристрій призначено виключно для одягу.
ter baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na
накоротко. okolje in zdravje ljudi. Електромагнітні поля (ЕМП)
-- Избегайте попадания влаги на прибор. Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Vedno odstranite prazne baterije za enkratno uporabo iz izdelka. Pri odlaganju baterij Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що
-- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными poskrbite za vse potrebne varnostne ukrepe. стосуються впливу електромагнітних полів.

возможностями сенсорной системы или Garancija in podpora Застосування пристрою


Прасуйте одяг на пласкій поверхні. Не притискайте пристрій до одягу надто сильно.
Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite
ограниченными умственными или физическими ločeni mednarodni garancijski list. Не використовуйте пристрій на вишивках, застібках, ґудзиках і висячих нитках.
способностями, а также лица с недостаточным Opomba: Garancija ne pokriva obrabljenosti rezilne enote.
Встановлення та виймання батарей
Щоб встановити або вийняти батареї, відкрийте кришку на задній панелі пристрою.
опытом и знаниями могут пользоваться этим Вставляйте батареї з урахуванням відповідних значень полярності.
прибором под присмотром или после получения УКРАЇНСЬКА Чищення та догляд
инструкций о безопасном использовании прибора и Перед тим як чистити пристрій, завжди вимикайте його і виймайте батареї.
Вступ
потенциальных опасностях. Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі
Переробка
-- Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними
-- Не оставляйте детей без присмотра и не скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на
веб-сайті www.philips.com/welcome.
побутовими відходами (2012/19/EU). (Мал. 12)
позволяйте им играть с прибором. -- Цей символ означає, що цей виріб містить одноразові батареї, які не підлягають

-- Дети могут осуществлять очистку и обслуживание Важлива інформація утилізації зі звичайними побутовими відходами (2006/66/EC). (Мал. 13)
-- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв
прибора только под присмотром взрослых. Перед тим як використовувати пристрій, уважно і батарей у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному
впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
-- Храните прибор в недоступном для детей месте. прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його Виймання одноразових батарей
-- Запрещается погружать прибор в воду. для майбутньої довідки. Завжди виймайте розряджені одноразові батареї з пристрою. Під час утилізації
батарей дотримуйтеся необхідних заходів безпеки.
-- Не позволяйте детям играть с прибором. Небезпечно Гарантія та підтримка
-- Не открывайте и не снимайте защитную насадку во -- Використовуйте 2 батареї AA. Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний талон.
время использования. -- Звичайні батареї не можна заряджати.
Примітка: Гарантія не поширюється на зношування ріжучого блока.
-- Не используйте прибор при наличии на нем -- Акумуляторні батареї необхідно вийняти з
видимых повреждений, а также при повреждении пристрою перед заряджанням.
ножевого блока или защитной насадки. -- Не можна змішувати різні типи батарей або нові та
-- Не допускайте контакта лезвий с заостренными використані батареї.
предметами во время использования. -- Батареї необхідно вставляти з врахуванням
-- Не включайте прибор во время очистки и полярності.
обслуживания. -- Використані батареї необхідно вийняти з пристрою
і безпечно утилізувати. 1/2
ENGLISH
Електромагнитни излъчвания (EMF) -- Aparat držite izvan dohvata djece.
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи
стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.
-- Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
Introduction
Използване на уреда -- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support
that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Дрехата трябва да се постави хоризонтално на равна повърхност. Не притискайте -- Tijekom uporabe nemojte otvarati i vaditi štitnik rezača.
уреда твърде силно към дрехата. Не използвайте уреда върху бродерии, ципове,
Important копчета и висящи влакна. -- Nemojte koristiti aparat ako ima vidljiva oštećenja te
Поставяне и изваждане на батериите ako je jedinica ili štitnik rezača slomljen.
Read this user manual carefully before you use the За поставяне и изваждане на батериите отворете капака на гърба на уреда. Уверете -- Pazite da tijekom uporabe predmeti s oštrim vrhom ne
appliance and save it for future reference. се, че батериите са поставени с правилно посочения поляритет.
dođu u dodir s rezačima.
Danger Почистване и поддръжка
Nemojte uključivati aparat tijekom čišćenja i održavanja.
Винаги изключвайте уреда и изваждайте батериите, преди да го почистите. --
-- Use 2 x AA batteries. Рециклиране -- Tijekom čišćenja i održavanja prste i ruke držite dalje od
-- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. -- Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с
rezača.
-- Rechargeable batteries are to be removed from the обикновени битови отпадъци (2012/19/ЕС). (фиг. 12)
-- Този символ означава, че продуктът съдържа батерии за еднократна употреба, Oprez
appliance before charging it. които не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци
(2006/66/ЕО). (фиг. 13) -- Aparat je namijenjen isključivo za odjeću.
-- Different types of batteries or new and used batteries -- Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на Elektromagnetska polja (EMF)
are not to be mixed. електрическите и електронните продукти и батерии. Правилното изхвърляне
помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču
-- Batteries are to be inserted with the correct polarity. среда и човешкото здраве. izloženosti elektromagnetskim poljima.
-- Exhausted batteries are to be removed from the Изваждане на батериите за еднократна употреба Uporaba
Винаги премахвайте изтощените батерии за еднократна употреба от продукта.
appliance and safely disposed of. Вземете всякакви необходими мерки за безопасност, когато изхвърляте батерии.
Odjevni predmet izgladite na ravnoj površini. Aparat nemojte prejako pritiskati na odjevni
predmet. Aparat nemojte koristiti na izvezenim detaljima, patentnim zatvaračima, gumbima
-- If the appliance is to be stored or unused for a long Гаранция и поддръжка i nitima.
period, the batteries should be removed. Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support
или прочетете листовката за международна гаранция.
Umetanje i vađenje baterija
Kako biste umetnuli i izvadili baterije, otvorite poklopac na stražnjoj strani aparata. Provjerite
-- The supply terminals are not to be short-circuited. Забележка: Гаранцията не покрива обичайното износване на режещия блок. jesu li baterije umetnute sukladno naznačenom simbolu polariteta.
-- Keep the appliance dry. Čišćenje i održavanje
-- This appliance can be used by children aged from ČEŠTINA Prije čišćenja aparata obavezno ga isključite i izvadite baterije iz njega.

8 years and above and persons with reduced physical, --


Recikliranje
Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz
Úvod
sensory or mental capabilities or lack of experience Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips. Abyste mohli plně kućanstva (2012/19/EU). (sl. 12)
and knowledge if they have been given supervision or využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.philips.com/welcome.
-- Ovaj simbol naznačuje da proizvod sadrži jednokratne baterije koje se ne smiju odlagati
s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2006/66/EC). (sl. 13)
instruction concerning use of the appliance in a safe -- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih/elektroničkih
way and understand the hazards involved. Důležité proizvoda i baterija. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po
okoliš i ljudsko zdravlje.
-- Children should be supervised to ensure that they do Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto Vađenje baterija za jednokratnu uporabu
not play with the appliance. uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Prazne jednokratne baterije obavezno izvadite iz proizvoda. Prilikom odlaganja baterija
poduzmite sve potrebne mjere opreza.
-- Cleaning and user maintenance shall not be made by Nebezpečí Jamstvo i podrška
children without supervision. -- Použijte 2 x baterie AA. Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte
zasebni međunarodni jamstveni list.
-- Keep the appliance out of the reach of children. -- Baterie bez možnosti nabíjení se nesmí nabíjet.
Napomena: Jamstvo ne pokriva habanje i trošenje jedinice s rezačima.
-- Never immerse the appliance in water. -- Dobíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z
-- Children shall not play with the appliance. přístroje.
ҚАЗАҚША
-- Do not open and remove the blade guard during use. -- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a staré
-- Do not use the appliance if it shows visible damage or if baterie. Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!
the blade unit or blade guard is broken. -- Při vkládání baterií je třeba dodržovat správnou polaritu. Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді
-- Do not let pointed objects come into contact with the -- Vybité baterie ze spotřebiče odstraňte a bezpečně je www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.

blades during use. zlikvidujte. Маңызды


-- Do not switch on the appliance when performing -- Chcete-li spotřebič delší dobu skladovat a nepoužívat, Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын
cleaning and maintenance. baterie je třeba vyjmout. мұқият оқып шығып, болашақта анықтамалық құрал
-- Keep your fingers and hand away from the blades -- Nesmí dojít ke zkratu napájecích svorek. ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
during cleaning and maintenance. -- Přístroj udržujte v suchu. Қауіпті жағдайлар
Caution -- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, -- AA типті батареяның 2 данасын пайдаланыңыз.
-- The appliance is intended for garments only. smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo -- Қайта зарядтауға болмайтын батареяларды
Electromagnetic fields (EMF) nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj зарядтауға болмайды.
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly -- Қайта зарядтауға болатын батареяларды
exposure to electromagnetic fields. poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou зарядтаудың алдында құралдан алып шығару керек.
Using the appliance
Make sure you smooth out the garment on a flat surface. Do not press the appliance onto
rizika, která mohou hrozit. -- Батареялардың өзге түрлері немесе жаңа және
the garment too hard. Do not use the appliance on embroideries, zips, buttons and loose -- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. пайдаланылған батареялар араластырылмауы тиіс.
threads. -- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez -- Батареяларды дұрыс салыңыз.
Inserting and removing the batteries
For inserting and removing the batteries, open the cover at the back of the appliance.
dozoru. -- Заряды таусылған батареяларды құралдан алып
Ensure that batteries are inserted with the correct polarity indicated. -- Přístroj neponechávejte v dosahu dětí. шығарып, қауіпсіз түрде кәдеге жарату керек.
Cleaning and maintenance -- Nikdy neponořujte přístroj do vody. -- Құрал ұзақ уақыт бойы сақталатын немесе
Always switch off the appliance and remove the batteries before you clean the appliance.
Recycling
-- Děti si s přístrojem nesmí hrát. пайдаланылмайтын болса, батареялар алып
-- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household -- Během používání neotevírejte ani nesundávejte kryt шығарылуы тиіс.
waste (2012/19/EU). (Fig. 12)
-- This symbol means that this product contains disposable batteries which shall not be
nožů. -- Қуат беретін терминалдар қысқа тұйықталмауы тиіс.
disposed of with normal household waste (2006/66/EC). (Fig. 13) -- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky -- Құралды құрғақ қылып сақтаңыз.
-- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic
products and batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the
poškození nebo pokud jsou nožová jednotka či kryt -- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар
environment and human health. nožů rozbité. мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері
Removing disposable batteries
Always remove empty disposable batteries from the product. Take any necessary safety -- Během používání zabraňte kontaktu nožů s ostrými шектеулі не болмаса тәжірибесі мен білімі аз адамдар
precautions when you dispose of batteries. předměty. қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға
Guarantee and support -- Při čištění a údržbě přístroj nezapínejte. қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the
separate worldwide guarantee leaflet. -- Během čištění a údržby udržujte své prsty a ruce түсінген жағдайда пайдалана алады.
Note: The guarantee does not cover wear and tear of the blade unit. v bezpečné vzdálenosti od nožů. -- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын
Upozornění қадағалаңыз.
БЪЛГАРСКИ -- Přístroj je určen pouze na oděvy. -- Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету
Въведение Elektromagnetická pole (EMP) жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektro- -- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес magnetických polí.
www.philips.com/welcome. Použití přístroje
-- Құралды еш уақытта суға батырмаңыз.
Важно Oděv vyhlaďte na rovné ploše. Netlačte přístrojem na oděv příliš silně. Nepoužívejte přístroj -- Балалар құралмен ойнамауы керек.
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
na výšivky, zipy, knoflíky a volné nitě.
-- Қолдану барысында ашып, пышақ жүзін шығарып
Vkládání a vyjímání baterií
това ръководство за потребителя и го запазете за Chcete-li vložit nebo vyjmout baterie, otevřete kryt na zadní straně přístroje. Ujistěte se, že
алмаңыз.
справка в бъдеще.
jsou baterie vloženy se správnou polaritou dle označení. -- Көзге көрінетін зақымы болса немесе пышақ не
Čištění a údržba оның жүзі сынған болса, құралды пайдаланбаңыз.
Опасност Před čištěním přístroje vždy nejprve přístroj vypněte a vyjměte baterie.
-- Қолдану барысында пышақтарға үшкір заттарды
-- Използвайте 2 батерии тип АА. Recyklace
-- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem тигізбеңіз.
-- Батериите за еднократна употреба не подлежат на (2012/19/EU). (obr.  12) -- Тазалап, күтіп жатқанда құралды қоспаңыз.
зареждане. -- Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, které nelze likvidovat s běžným
komunálním odpadem (2006/66/ES). (obr. 13) -- Тазалап, күтіп жатқанда саусақтарыңызды және
-- Акумулаторните батерии трябва да се извадят от -- Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků a baterií.
қолыңызды пышақтарға тигізбеңіз.
уреда, преди да го зареждате. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské

Различните видове батерии или нови и използвани


zdraví. Ескерту
-- Likvidace baterií
батерии не трябва да се смесват. Vybité baterie z výrobku vždy vyjměte. Při likvidaci baterií dbejte na nezbytná bezpečnostní -- Бұл құрал тек киімге арналған.
opatření. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
-- Когато поставяте батериите, спазвайте поляритета. Záruka a podpora
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы
-- Изтощените батерии трябва да се отстранят от Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
samostatném záručním listu s celosvětovou platností.
уреда и да се изхвърлят по безопасен начин. Құрылғыны пайдалану
Poznámka: Záruka nezahrnuje opotřebení nožové jednotky.
-- Ако уредът трябва да се съхранява или да не се Киімді тегіс жерде түзетіңіз. Құралмен киімді қатты баспаңыз. Do not use the appliance
on embroideries, zips, buttons and loose threads.
използва за дълъг период, батериите трябва да се
HRVATSKI Батареяларды салу және алып шығару
отстранят. Батареяларды салу және алып шығару үшін, құралдың артындағы қақпақты ашыңыз.
Батареялардың көрсетілген дұрыс полярлықпен салынғанына көз жеткізіңіз.
-- Не свързвайте на късо електродите на батериите. Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju Тазалау және күтім жасау
-- Пазете уреда сух. nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-stranici www.philips.com/welcome. Құралды тазаламас бұрын, әрдайым оны өшіріп, батареяларды шығарып алыңыз.
-- Този уред може да се използва от деца на възраст Važno Өңдеу
над 8 години и от хора с намалени физически Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
-- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын
білдіреді (2012/19/EU). ( 12-сур.)
възприятия или умствени недостатъци или без опит priručnik i spremite ga za buduće potrebe. -- Бұл таңба осы өнімде қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын бір
и познания, ако са инструктирани за безопасна рет қолданылатын батареялар бар екенін білдіреді (2006/66/EC). ( 13-сур.)
Opasnost -- Электр және электрондық өнімдер мен батареялардың қалдықтарын бөлек жинау
употреба на уреда или са под наблюдение с цел жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға
-- Upotrijebite 2 AA baterije.
гарантиране на безопасна употреба и ако са им және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
-- Nepunjive baterije ne smiju se puniti. Бір рет пайдаланылатын батареяларды жою
разяснени евентуалните опасности. Бір рет қолданылатын батареяларды пайдаланып болғаннан кейін, құрылғыдан
-- Punjive baterije trebaju se izvaditi iz aparata prije punjenja. әрдайым алып тастаңыз. Батареяларды кәдеге жарату кезінде, қажетті қауіпсіздік
-- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
-- Ne smiju se kombinirati različite vrste baterija ili nove i шараларын ұстаныңыз.
-- Не позволявайте на деца да извършват почистване Кепілдік және қолдау
korištene baterije.
или поддръжка на уреда без надзор. Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына
-- Baterije se moraju umetnuti u skladu s odgovarajućim кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
-- Дръжте уреда извън обсега на деца.
polaritetima. Ескертпе: кепілдік пышақтың тозуы мен сырылуын қамтымайды.
-- Никога не потапяйте уреда във вода. Мата ұстарасы GC026
-- Prazne baterije trebaju se izvaditi iz aparata i sigurno
-- Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
odložiti u otpad. Нидерланды
-- Не отваряйте и не сваляйте предпазителя за Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: “ФИЛИПС” ЖШҚ, Ресей
-- Ako aparat planirate spremiti i ako ga duže vrijeme
ножове по време на работа. Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй,
nećete koristiti, baterije treba izvaditi. тел. +7 495 961-1111
-- Не използвайте уреда, ако има видими повреди или 3В тұрақты ток, 3Вт
-- Na terminalima za dovod napajanja ne smije se izazivati Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
ако режещият блок или предпазителят за ножове е
kratki spoj. Қытайда жасалған
счупен. Сақтау шарттары, пайдалану
-- Održavajte aparat suhim.
-- Не позволявайте на остри предмети да се допират Температура +0°C - +35°C
-- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina
до ножовете по време на работа. Салыстырмалы ылғалдылық 20% - 95%
starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
-- Не включвайте уреда, докато извършвате Атмосфералық қысым 85 - 109 kPa
sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
почистване и поддръжка.
i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su
-- Пазете пръстите и ръцете си далеч от ножовете по
primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način
време на почистване и поддръжка.
te razumiju moguće opasnosti.
Внимание -- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
-- Този уред е предназначен само за дрехи. -- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti
ga održavati.
-- Használat közben ne nyissa ki vagy távolítsa el a -- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un
POLSKI
pengevédőt. personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai
Wstęp -- Ne használja a készüléket, ha azon sérülések láthatók, garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby uzyskać
pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj produkt na stronie
illetve ha a penge vagy a pengevédő eltört. nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces
www.philips.com/welcome. -- Használat közben ne hagyja, hogy a pengék hegyes lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
Ważne tárgyakkal érintkezzenek. -- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się -- A tisztítás és karbantartás közben ne kapcsolja be a -- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez
dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też készüléket. pieaugušo uzraudzības.
zachować na przyszłość. -- A tisztítás és karbantartás közben ne érjen a pengékhez. -- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
Niebezpieczeństwo Vigyázat -- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdenī.
-- Należy korzystać z dwóch baterii AA. -- A készülék kizárólag ruházathoz használható. -- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
-- Nie próbuj ładować baterii, które nie są akumulatorami Elektromágneses mezők (EMF) -- Neatveriet un noņemiet asmeņu aizsargu lietošanas laikā.
i nie są do tego przeznaczone. Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak -- Nelietojiet ierīci, ja tai ir redzami bojājumi vai asmeņu
-- Akumulatory można tylko ładować po wyjęciu ich z
és előírásnak megfelel. bloks vai asmeņu aizsargs ir bojāts.
A készülék használata
urządzenia. Terítse ki a ruhát egy lapos felületen. Ne nyomja túl erősen a ruhára a készüléket.
-- Lietošanas laikā neļaujiet asmeņiem saskarties ar
-- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych i Hímzéséken, cipzáron, gombokon és laza szálakon ne használja a készüléket. smailiem priekšmetiem.
używanych baterii.
Az elemek behelyezése és eltávolítása -- Neieslēdziet ierīci, veicot tīrīšanu un apkopi.
Az elemek behelyezéséhez és eltávolításához nyissa fel a fedelet a készülék hátoldalán.
-- Baterie powinny być wkładane zgodnie ze wskazaną Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő polaritással vannak-e behelyezve. -- Tīrīšanas un apkopes laikā turiet pirkstus un rokas
biegunowością. Tisztítás és karbantartás atstatus no asmeņiem.
Mindig kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az elemeket, mielőtt megkezdené a készülék
-- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie tisztítását.
Ievērībai
usunąć. Újrahasznosítás -- Šī ierīce ir paredzēta tikai apģērbiem.
-- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási
-- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, hulladékként (2012/19/EU). ( 12. ábra)
Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
baterie należy wyjąć. -- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékben található egyszer használatos elemek
elektromagnētisko lauku iedarbību.
nem kezelhetők normál háztartási hulladékként (2006/66/EK). ( 13. ábra)
-- Należy unikać zwierania końcówek baterii. -- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek és Ierīces lietošana
-- Urządzenie przechowuj w suchym miejscu. elemek/akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő Noteikti izlīdziniet apģērbu uz līdzenas virsmas. Nespiediet ierīci uz apģērba pārāk spēcīgi.
hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos Nelietojiet ierīci izšuvumiem, rāvējslēdzējiem, pogām un vaļējiem pavedieniem.
-- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci negatív következmények megelőzésében.
Ievietošanas un bateriju izņemšana
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych Az egyszer használatos elemek eltávolítása Lai ievietotu un izņemtu baterijas, atveriet pārsegu ierīces aizmugurē. Pārbaudiet, vai baterijas
A lemerült egyszer használatos elemeket mindig távolítsa el a készülékből. Az elemek
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o leselejtezésekor tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket.
ir ievietotas atbilstoši norādītajai pareizajai polaritātei.
Tīrīšana un kopšana
braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli Garancia és terméktámogatás Vienmēr izslēdziet ierīci un izņemiet baterijas pirms ierīces tīrīšanas.
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support
Otrreizējā pārstrāde
weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby -- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem
Megjegyzés: A garancia a penge kopására nem vonatkozik. (2012/19/ES). (22. 12.)
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. -- Šis simbols nozīmē, ka šis produkts satur vienreizlietojamas baterijas, kuras nedrīkst
-- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. izmest kopā ar sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). (22. 13.)
-- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać EESTI -- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu,
kā arī bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz
czyszczenia i konserwacji urządzenia. Tutvustus vidi un cilvēku veselību.

-- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.
Vienreizlietojamo bateriju izņemšana
dzieci. Vienmēr izņemiet tukšās vienreizlietojamās baterijas no ierīces. Atbrīvojoties no baterijām,

-- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Tähtis! veiciet visus vajadzīgos piesardzības pasākumus.
Garantija un atbalsts
-- Podczas korzystania z urządzenia nie należy otwierać Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support
lub usuwać osłony ostrza. hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. vai izlasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

-- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli jest ono Oht Piezīme. Garantija neattiecas uz asmeņu bloka nolietojumu un nodilumu.

uszkodzone lub jeśli uszkodzona jest część tnąca albo -- Kasutage kahte AA-akut.
osłona ostrza. -- Mittelaetavaid patareisid ei tohi laadida. LIETUVIŠKAI
-- Podczas korzystania z urządzenia nie należy dopuszczać -- Laetavad akud tuleb enne laadimist tootest eemaldada. Įvadas
do kontaktu zaostrzonych przedmiotów z ostrzami. -- Ei tohiks kasutada korraga eri tüüpi patareisid või uusi ja Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma
pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.
-- Nie należy włączać urządzenia podczas jego czyszczenia vanu patareisid.
lub konserwacji. -- Akud peab sisestama õige polaarsusega. Svarbu
-- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia nie -- Tühjaks saanud patareid tuleb seadmest eemaldada ja Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
należy dotykać ostrzy. ohutult kõrvaldada. naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
Uwaga -- Kui seade tuleb hoiule panna või seda ei kasutata pikka Pavojus
-- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do aega, tuleb akud eemaldada. -- Naudokite 2 AA baterijas.
stosowania z ubraniami. -- Toiteallika klemme ei tohi lühistada. -- Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.
Pola elektromagnetyczne (EMF) -- Hoidke seadet kuivana. -- Įkraunamas baterijas išimkite iš prietaiso prieš jas įkraudami.
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami -- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast -- Nederėtų maišyti skirtingo tipo ir naujų bei jau
dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych. ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, panaudotų baterijų.
Zasady używania urządzenia kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid -- Įstatydami maitinimo elementus nesupainiokite teigiamo
Ubranie należy wygładzać na płaskiej powierzchni. Nie należy zbyt mocno przyciskać
urządzenia do ubrania. Należy unikać kontaktu urządzenia z haftami, zamkami, guzikami i valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu ir neigiamo polių.
luźnymi nićmi. kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. -- Išsikrovusias baterijas išimkite iš prietaiso ir saugiai išmeskite.
Wkładanie i wyjmowanie baterii
Aby włożyć lub wyjąć baterie, należy otwórz pokrywkę z tyłu urządzenia. Upewnij się, że
-- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega. -- Jei prietaisą ilgai laikysite padėtą ar nenaudosite, baterijas
baterie zostały włożone zgodnie z oznaczeniami biegunów. -- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega išimkite.
Czyszczenie i konserwacja hooldada. -- Nesukelkite maitinimo gnybtų trumpojo jungimo.
Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć baterie.
-- Hoidke seade laste käeulatusest eemal. -- Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
Ochrona środowiska
-- Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej -- Ärge kunagi kastke seadet vette. -- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
--
zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE. (Rys. 12)
Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt zawiera baterie
-- Lapsed ei tohi seadmega mängida. asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra
lub akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami -- Ärge avage ega eemaldage terakaitset seadme silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad
--
Dyrektywy 2006/66/WE. (Rys. 13)
Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie
kasutamise ajal. jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi
użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z -- Ärge kasutage seadet, kui see on nähtavaid kahjustusi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir
gospodarstwa domowego.
-- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do
või kui lõiketera või terakaitse on katki. supažindinti su susijusiais pavojais.
podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, -- Kasutamise ajal vältige teravate esemete kokkupuudet -- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu,
lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i lõiketeradega. -- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų
akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na -- Ärge lülitage seadet puhastamise ega hooldamise ajal sisse. priežiūros negali.
potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
-- Wskazówki dotyczące usuwania akumulatorów i/lub baterii (w zależności od -- Hoidke puhastamise ja hooldamise ajal sõrmed ja käed -- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
--
wyposażenia sprzętu), znajdują się w instrukcji obsługi.
Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia
lõiketeradest eemal. -- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie Ettevaatust -- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste
środowisko naturalne. -- Seade on mõeldud ainult rõivaste puhul kasutamiseks. -- Naudodami neatidarykite ir neišimkite peiliukų apsaugos.
Elektromagnetväljad (EMF) -- Nenaudokite prietaiso, jei matote akivaizdžius
Wyjmowanie baterii
Zawsze należy wyjmować zużyte baterie z urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele pažeidimus arba jei peiliukų blokas ar peiliukų
kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.
niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas wyjmowania i utylizacji baterii. apsauga sulūžusi.
Seadme kasutamine
Gwarancja i pomoc techniczna
Veenduge, et rõivaese oleks ühetasasel pinnal sirgelt. Ärge rakendage seadme rõivaesemele -- Neleiskite, kad naudojant smailūs daiktai liestųsi su
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną. surumiseks liigset jõudu. Ärge kasutage seadet tikanditel, lukkudel, nööpidel ega lahtistel niitidel. peiliukais.
Uwaga: gwarancja nie obejmuje standardowego zużycia części tnącej.
Akude sisestamine ja eemaldamine -- Neįjunkite prietaiso valydami ar atlikdami priežiūrą.
Akude sisestamiseks ja eemaldamiseks avage seadme tagaküljel olev kate. Veenduge, et
patareide poolused oleks sisestatud nii, nagu ette nähtud. -- Valydami ir atlikdami priežiūrą patraukite pirštus ir
MAGYAR Puhastamine ja korrashoid ranką nuo peiliukų.
Lülitage seade alati välja ja eemaldage akud enne, kui seadet puhastate.
Atsargiai
Bevezetés Ringlussevõtt
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips -- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka -- Prietaisas skirtas tik drabužiams.
által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a (2012/19/EL). (Joonis 12) Elektromagnetiniai laukai (EML)
www.philips.com/welcome oldalon. -- See sümbol tähendab, et toode sisaldab ühekordseid patareisid, mida ei tohi visata
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka (2006/66/EÜ). (Joonis 13) „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų
Fontos -- Järgige oma riigi eeskirju seoses elektriliste ja elektrooniliste toodete ning patareide poveikio.
eraldi kogumise kohta. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.
Prietaiso naudojimas
Įsitikinkite, kad drabužis lygiai padėtas ant plokščio paviršiaus. Per stipriai nespauskite prietaiso
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. prie drabužio. Nenaudokite prietaiso ten, kur išsiuvinėta, yra užtrauktukų, sagų ir palaidų siūlų.
Ühekordsete patareide eemaldamine
Veszély Tühjad ühekordsed patareid tuleb alati tootest eemaldada. Patareide kõrvaldamisel tuleb Baterijų įdėjimas ir išėmimas
alati rakendada vajalikke ohutusabinõusid. Norėdami įdėti ir išimti baterijas, atidarykite kitoje prietaiso pusėje esantį dangtelį. Įsitikinkite,
-- 2 db AA elemet használjon. kad baterijos įdėtos laikantis nurodyto poliškumo.
Garantii ja tugi
-- A nem újratölthető elemeket ne töltse. Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi Valymas ir priežiūra
-- Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a üleilmne garantiileht. Visada išjunkite prietaisą ir išimkite baterijas prieš valydami prietaisą.
Perdirbimas
készülékből. Märkus: garantii ei laiene lõiketerade kulumisele.
-- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis
-- A különféle típusú, illetve az új és használt elemeket/ atliekomis (2012/19/ES). ( 12 pav.)
-- Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra vienkartinio naudojimo baterijų, kurių negalima
akkumulátorokat nem szabad keverni. LATVIEŠU išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2006/66/EB). ( 13 pav.)
-- Az elemeket/akkumulátorokat polaritásuknak Ievads
-- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros
ir elektronikos gaminių bei baterijų surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo
megfelelően kell a hőmérőbe helyezni. Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
-- Távolítsa el a lemerült elemeket/akkumulátorokat a atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Panaudotų baterijų išėmimas
készülékből, és biztonságos módon dobja ki őket. Svarīgi! Visada išimkite nebenaudojamas vienkartines baterijas iš gaminio. Imkitės visų reikiamų
-- Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja anélkül, hogy Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas atsargumo priemonių išmesdami baterijas.
Garantija ir pagalba
használná, távolítsa el az elemeket/akkumulátorokat. pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba
-- A tápfeszültség csatlakozókat ne zárja rövidre. ieskatīties tajā arī turpmāk. perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką.
-- Tartsa szárazon a készüléket. Briesmas Pastaba: garantija netaikoma peiliukų bloko nusidėvėjimui.
-- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent -- Izmantojiet 2 x AA baterijas.
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel -- Nelādējamas baterijas nav paredzētas lādēšanai.
rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan -- Akumulatoru baterijas jāizņem no ierīces pirms
személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet uzlādēšanas.
mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos -- Nedrīkst vienlaikus izmantot dažādu tipu baterijas vai
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. jaunas un lietotas baterijas.
-- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. -- Baterijām jābūt ievietotām ar pareizu polaritāti.
-- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, -- Izlietotās baterijas jāizņem no ierīces un no tām
és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta. jāatbrīvojas videi drošā veidā.
-- Tartsa a készüléket biztonságos távolságban gyermekektől. -- Ja ierīce tiks ilgāku laiku glabāta vai netiks izmantota,
-- Soha ne merítse a készüléket vízbe. baterijas ir jāizņem.
-- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. -- Strāvas pārveidotājs nedrīkst radīt īssavienojumu.
-- Glabājiet ierīci sausu. 2/2
Upotreba aparata -- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.
SLOVENSKY Poravnajte odevni predmet na ravnoj površini. Nemojte prejako da pritiskate aparat na
odevni predmet. Nemojte da koristite aparat na vezovima, patent zatvaračima, dugmadi i -- Cihazı kuru tutun.
Úvod slobodnim vlaknima. -- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete
naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na
Umetanje i uklanjanje baterija duygusal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve
Da biste umetnuli ili uklonili baterije, otvorite poklopac sa zadnje strane aparata. Proverite da
webovej stránke www.philips.com/welcome. li su baterije umetnute u skladu sa odgovarajućim polaritetom. tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece
Dôležité! Čišćenje i održavanje bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
Uvek isključite aparat i uklonite baterije pre čišćenja aparata. veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
Recikliranje
na použitie a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti. -- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda
otpadom (2012/19/EU). (sl. 12) mümkündür.
Nebezpečenstvo -- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži baterije za jednokratnu upotrebu
-- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-- Používajte 2 x batérie AA. koje ne smete da odlažete sa običnim kućnim otpadom (2006/66/EZ). (sl. 13)
-- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih -- Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan
-- Nedobíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené. proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje ljudi. çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
-- Pred nabíjaním musíte zo zariadenia vybrať nabíjateľné
-- Cihazı çocuklardan uzak tutun.
batérie. Uklanjanje jednokratnih baterija
Uvek uklonite ispražnjene baterije za jednokratnu upotrebu iz proizvoda. Preduzmite sve -- Asla cihazı suya batırmayın.
-- Nepoužívajte naraz staré a nové batérie alebo batérie neophodne mere predostrožnosti prilikom odlaganja baterija. -- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
rôznych typov. Garancija i podrška
-- Kullanım sırasında bıçak muhafazasını açmayın ve
-- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte
odvojeni međunarodni garantni list. çıkarmayın.
-- Vybité batérie musíte vybrať zo zariadenia a bezpečne
Napomena: Garancija ne pokriva habanje jedinice sa sečivima. -- Gözle görülür bir hasar varsa veya bıçak ünitesi ya da
zlikvidovať.
bıçak muhafazası kırılmışsa cihazı kullanmayın.
-- Ak chcete zariadenie odložiť alebo dlhší čas nepoužívať,
ΕΛΛΗΝΙΚΆ -- Kullanım sırasında bıçakların sivri nesnelere temas
batérie je nutné vybrať.
etmesini önleyin.
-- Neskratujte koncovky napájania. Εισαγωγή
-- Temizlik ve bakım sırasında cihazı çalıştırmayın.
-- Zariadenie udržiavajte v suchu. Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη -- Temizlik ve bakım sırasında parmaklarınızı ve elinizi
-- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a διεύθυνση www.philips.com/welcome.
bıçaklardan uzak tutun.
osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo Σημαντικό!
mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností Dikkat
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά Cihaz sadece giysiler için tasarlanmıştır.
a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για
--

Elektromanyetik alanlar (EMF)


vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za μελλοντική αναφορά. Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
Κίνδυνος düzenlemelere uygundur.
-- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so Cihazın kullanımı
-- Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες AA.
zariadením. Giysiyi düz bir yüzey üzerinde düzelttiğinizden emin olun. Cihazı, giysinin üzerine çok sert
-- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να bastırmayın. Cihazı süslemeler, fermuarlar, düğmeler ve gevşek iplikler üzerinde kullanmayın.
-- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu
επαναφορτίζονται. Pillerin takılması ve çıkarılması
tohto zariadenia. Pilleri takmak ve çıkarmak için cihazın arkasındaki kapağı açın. Pillerin kutuplarının gösterildiği
-- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να
-- Zariadenie odkladajte mimo dosahu detí. şekilde doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
αφαιρούνται από τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Temizlik ve bakım
-- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
-- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη Cihazı temizlemeden önce mutlaka kapatın ve pillerini çıkarın.
-- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Geri dönüşüm
μπαταριών ή παλιές και νέες μπαταρίες μαζί.
-- Počas používania neotvárajte ani neodoberajte -- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
-- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή (2012/19/EU). (Şek. 12)
ochranný kryt čepelí. -- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken tek kullanımlık piller
πολικότητα.
-- Zariadenie nepoužívajte, ak na ňom sú viditeľné içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC). (Şek. 13)
-- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να -- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin
známky poškodenia alebo ak je poškodený nadstavec kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται
s čepeľami alebo ochranný kryt čepelí. olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
με ασφάλεια. Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
-- Počas používania zabráňte kontaktu špicatých Tek kullanımlık boş pilleri mutlaka üründen çıkarın. Pilleri atarken gerekli güvenlik önlemlerini
-- Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί ή δεν θα alın.
predmetov s čepeľami.
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Garanti ve destek
-- Pri vykonávaní čistenia a údržby zariadenie nezapínajte.
μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται. Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen www.philips.com/support adresini
-- Pri vykonávaní čistenia a údržby majte prsty a ruku ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
-- Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να
v bezpečnej vzdialenosti od čepelí. Not: Garanti, bıçak ünitesinin aşınmasını ve yıpranmasını kapsamaz.
βραχυκυκλώνονται.
Výstraha -- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
-- Toto zariadenie je určené len na úpravu oblečenia. -- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
Elektromagnetické polia (EMF)
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
Používanie zariadenia διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
Oblečenie vyrovnávajte na rovnom povrchu. Zariadenie nepritláčajte na oblečenie príliš
silno. Zariadenie nepoužívajte na výšivky, zipsy, gombíky ani voľné nitky.
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
Vloženie a vyberanie batérií
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
Pri vložení a vyberaní batérií otvorte kryt v zadnej časti zariadenia. Uistite sa, že sú vložené οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
batérie so správnou polaritou podľa znázornenia.
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
Čistenie a údržba
Pred čistením zariadenia ho vždy vypnite a vyberte batérie. -- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου
Recyklácia να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym -- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να
odpadom (smernica 2012/19/EÚ). (Obr. 12)
-- Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje jednorazové batérie, ktoré sa συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
--
nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (2006/66/ES). (Obr. 13)
Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických
-- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
a elektronických výrobkov a batérií. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym -- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Vyberanie jednorazových batérií -- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα των
Vybité jednorazové batérie vždy vyberte z výrobku. Pri likvidácii batérií vykonajte všetky
potrebné bezpečnostné opatrenia. λεπίδων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Záruka a podpora -- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/ κάποια ορατή φθορά ή αν οι λεπίδες ή το κάλυμμα
support alebo si prečítajte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.
των λεπίδων είναι σπασμένα.
Poznámka: záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie nadstavca s čepeľami.
-- Μην αφήνετε κοφτερά αντικείμενα να έρχονται σε
επαφή με τις λεπίδες κατά τη διάρκεια της χρήσης.
SRPSKI
-- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν την καθαρίζετε
Uvod και τη συντηρείτε.
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi
kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
-- Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια σας μακριά από
τις λεπίδες όταν τις καθαρίζετε και τις συντηρείτε.
Važno
Προσοχή
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τα ρούχα.
sačuvajte ga za buduće potrebe.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Opasnost Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
-- Koristite 2 AA baterije. τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
-- Baterije za jednokratnu upotrebu ne mogu da se pune. Χρήση της συσκευής
Φροντίστε να απλώσετε το ρούχο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην πιέζετε τη συσκευή
-- Punjive baterije bi trebalo da izvadite iz aparata pre πολύ δυνατά πάνω στο ρούχο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεντήματα,
punjenja. φερμουάρ, κουμπιά και χαλαρά νήματα.
Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταριών
-- Ne bi trebalo mešati različite tipove baterija niti nove i Για την τοποθέτηση και την αφαίρεση των μπαταριών, ανοίξτε το κάλυμμα στο πίσω
korišćene baterije. μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή
πολικότητα, όπως υποδεικνύεται.
-- Prilikom umetanja baterija treba paziti na njihov polaritet.
Καθαρισμός και συντήρηση
-- Potrošene baterije trebalo bi ukloniti iz aparata i Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την απενεργοποιείτε πάντα από την πρίζα και να
bezbedno odložiti. αφαιρείτε τις μπαταρίες.
-- Ako planirate da odložite aparat ili da ga ne koristite Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται
duže vreme, trebalo bi da uklonite baterije. μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). (Εικ. 12)
-- Ne sme se izazvati kratki spoj dovodnih terminala. -- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρίες μίας
χρήσης που δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
-- Vodite računa da aparat bude suv. απορρίμματα (2006/66/ΕΚ). (Εικ. 13)
-- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 -- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva Αφαίρεση μπαταριών μίας χρήσης
i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες μίας χρήσης από το προϊόν. Λάβετε τις
απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά την απόρριψη των μπαταριών.
dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da
Εγγύηση και υποστήριξη
razumeju moguće opasnosti. Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
-- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

sa aparatom. Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει και τις φθορές της μονάδας των λεπίδων.

-- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju


bez nadzora. TÜRKÇE
-- Aparat čuvajte van domašaja dece. Giriş
-- Aparat nikada ne uranjajte u vodu. Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan
destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinde ürün
-- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. kaydınızı yaptırın.
-- Nemojte da otvarate niti da uklanjate zaštitu za sečivo
tokom upotrebe. Önemli
-- Nemojte da koristite aparat ako su na njemu vidljiva Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve
oštećenja, odnosno ako je polomljena jedinica sa gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
sečivima ili zaštita za sečivo. Tehlike
-- Nemojte da dozvolite da špicasti predmeti dođu u -- 2 adet AA pil kullanın.
dodir sa sečivom tokom upotrebe. -- Şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.
-- Nemojte da uključujete aparat tokom čišćenja i -- Şarj edilebilir piller, cihazı şarj etmeden önce cihazdan
održavanja. çıkarılmalıdır.
-- Prste i ruku držite dalje od sečiva tokom čišćenja i -- Farklı türde piller ya da yeni ve eski piller bir arada
održavanja. kullanılmamalıdır.
Opomena -- Piller takılırken kutuplarına dikkat edilmelidir.
-- Aparat je namenjen isključivo za odevne predmete. -- Bitmiş piller cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde
Elektromagnetna polja (EMF)
atılmalıdır.
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa
-- Cihaz depolanacaksa veya uzun süre kullanılmayacaksa
elektromagnetnim poljima. piller çıkarılmalıdır. 4239 001 16251