Вы находитесь на странице: 1из 2

§¾º¢Â Ũ¸ ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¦ºÂ¢ñ𠦆ĢÂ÷ §¾¡ð¼õ, 72100 À¸¡ù, ¦¿¸¢Ã¢

¦ºõÀ¢Ä¡ý

¦ÀÂ÷ : _________________________ ¾¢¸¾¢ :


___________

«ý¨É

±ý¨Éô ¦ÀüÚ Åû÷ò¾Å÷


±ý¨Éô §Àºî ¦ºö¾Å÷
¸ñ¨½ô §À¡Ä ¸¡ò¾¢Îõ
«ý¨É «ý¨É «ý¨É§Â!!!

¿¼ì¸î ¦º¡øÄ¢ò ¾ó¾Å÷


¿¡Ùõ «ý¨À ¦À¡Æ¢ó¾Å÷
«¼ì¸ò§¾¡Î ÅÇ÷ò¾¢Îõ
«ý¨É «ý¨É «ý¨É§Â!!!

¯ñ½ì ¸üÚò ¾ó¾Å÷


¯Îò¾î ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡Îò¾Å÷
¦À¡ýÉ¢ý §ÁÄ¡ö §À¡üÈ¢Îõ
«ý¨É «ý¨É «ý¨É§Â!!!