Вы находитесь на странице: 1из 37

weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

1 2
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

f‚wgKv †e‡Q GKkUv cixÿv GLv‡b †`qv n‡q‡Q †h¸wj Ki‡Z †ewk
wKQz jv‡M bv nv‡Zi Kv‡Q hv Av‡Q ZvB w`‡q Kiv hvq|
Avwg hLb †Zvgv‡`i g‡Zv †QvU wQjvg ZLb Avgvi Lye
cixÿv¸wj‡K Av‡jv, evZvm, Zvc, kw³ GiKg wKQz fvM Kiv
weÁv‡bi cixÿv Kivi mL wQj| jvB‡eªwi †_‡K †gvUv †gvUv
n‡q‡Q, wKš‘ †m¸wj Ggb wKQz Pzj‡Piv fvM bq| me¸wj †h
eB G‡b w`b ivZ †j‡M _vKZvg| `yw`b c‡i c‡i N‡ii
LuvwU weÁv‡bi cixÿv ZvI mwZ¨ bq, wKš‘ †m¸wj †h gRvi
†Kvbvq †Uwe‡ji bx‡P j¨e‡iUwi `vov nZ, fqsKi me
Zv‡Z †Kv‡bv m‡›`n †bB|
G·‡cwi‡g›U nZ †mLv‡b| A‡bK G·‡cwi‡g›U Avevi Kiv
K‡qKUv cixÿv Kivi R‡b¨ cwiwk‡ó K‡qKUv Qwe ev b·v
†h‡Zv bv KviY †ewkifvM eB nZ we‡`wk Avi †mLv‡b Ggb
Gu‡K †`qv n‡q‡Q| †K‡U †bqvi c‡iI †hb eB‡q GKUv K‡i
me wRwb‡mi K_v †jLv _vKZ †h¸wj Avgvi g‡Zv GKRb
†_‡K hvq †mR‡b¨ `yevi K‡i †`qv n‡q‡Q| K‡qKUv
†QvU †Q‡ji c‡ÿ †RvMvo Kiv wQj Am¤¢e| GKUv †bvU eB‡q
G·‡cwi‡g›U Kivi R‡b¨ †gvgevwZi Av¸b `iKvi, †m¸wj‡Z
Avwg me¸wj Uz‡K ivLZvg †hb eo n‡q †mme¸wj †RvMvo
mveavb| nv‡Z cv‡q GKUz Mig Q¨vKv jvM‡j ÿwZ †bB wKš‘
Ki‡Z cvwi| g‡b g‡b GKUz fq wQj †h eo nIqvi ci eywS
evwo-Ni †hb R¡vwj‡q w`I bv! me¸wj G·‡cwi‡g›U Avwg
Mw¤¢i n‡q ïay eo eo wRwbmcÎ Ki‡Z n‡e, GB me †QvU
bvbvfv‡e K‡i †`‡LwQ, †m¸wj KvR K‡i Zv‡Z †Kv‡bv m‡›`n
LvU †Q‡jgvbylx G·‡cwi‡g›U Kivi Avi mL ev mgq _vK‡e
†bB, †Zvgv‡`i ïay ˆah©¨ a‡i †Póv Ki‡Z n‡e| B‡”Q K‡i
bv|
GB eB‡q w¯’i we`y¨‡Zi A‡bK gRvi gRvi cixÿv †`qv nq
Zvici KZw`b †K‡U †M‡Q, †mB †bvUeyK †Kv_vq nvwi‡q wb, Avgv‡`i †`‡ki evZv‡m Rjxq ev®ú GZ †ewk †h w¯’i
†M‡Q, wKš‘ me‡P‡q Avb‡›`i e¨vcvi nj †h eo n‡qI Avgvi we`y¨‡Zi cixÿv Kivi R‡b¨ †mUv‡K `xN© mgq a‡i ivLv hvq
†mB mL K‡g wb, mg‡qiI Afve nq bv, GL‡bv Avwg NÈvi bv| Pz¤^K ev ei‡di gRvi cixÿv¸wjI †m Kvi‡Y ej‡Z
ci NÈv Gme e¨vcv‡i KvwU‡q w`B! GB †mw`b wbD Rvwm©i †M‡j †`qvB nq wb, mevi Kv‡Q †m¸wj mnRjf¨ bvI n‡Z
ev”Pv‡`i GKUv ¯‹zj Avgv‡K †W‡K cvwV‡qwQj GiKg wKQz cv‡i| cixÿv¸wj †Kb KvR K‡i-Zvi wcQ‡bi weÁvbUzKz cÖvq
G·‡cwi‡g›U K‡i †`Lv‡Z| G·‡cwi‡g›U ¸wj †`‡L ¯‹z‡ji me RvqMv‡ZB e‡j †`qv Av‡Q| GK `yB RvqMvq Aewk¨
mvZ-AvU eQ‡ii ev”Pv‡`i †m wK Avb›` bv †`L‡j †KD †Zvgv‡`i Dc‡i †Q‡o †`qv n‡q‡Q, †mUv B‡”Q K‡iB|
wek¦vm Ki‡e bv! GKwU ev”Pv Avgv‡K wPwV wj‡L wR‡Ám GB eB‡qi G·‡cwi‡g›U¸wji wKQz wKQz K‡qK nvRvi
Kij, Avwg wK †Kv‡bv GK QzwUi w`‡b G‡m fqsKi GKUv eQ‡ii cyiv‡bv| †ewkifvM bvbviKg eBcÎ †_‡K †bqv| wKQz
we‡ùviY NwU‡q cy‡iv ¯‹zjUv Dwo‡q w`‡Z cvie wK bv, ¯‹zj wKQz eBcÎ †_‡K wb‡q Avwg wb‡Ri g‡Zv K‡i `uvov Kwi‡q
Zvi G‡Kev‡i fv‡jv jv‡M bv! wb‡qwQ| K‡qKUv cixÿv Avgvi wb‡Ri| G¸wj †Póv K‡i
ev”Pv‡`i GB Avb›` †`‡L Avgvi ZvB B‡”Q Kij †Zvgv‡`i Kv‡iv Kv‡iv weÁv‡bi Drmvn n‡e, eo n‡q †Zvgiv
†Q‡j‡ejvi †mB nvwi‡q hvIqv †bvU eBUv Avevi `uvov Kiv‡Z weÁvbx BwÄwbqvi ev Wv³vi n‡e, Avi wKQz bv n‡j AšÍZ
†hb †Zvgv‡`i g‡Zv ev”Pviv †m¸wj Avevi Ki‡Z cv‡i| †e‡Q
3 4
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

c‡ÿ weÁvbx‡`i g‡Zv wPšÍv-fvebv Ki‡e †mUvB Avgvi


GKgvÎ B‡”Q- Zvi †ewk wKQz bq|

gyn¤§` Rvdi BKevj


wbD Rvwm©
16 †m‡Þ¤^i 1993

†ejy‡bi Mv‡q wcb dzUv‡j †mUv mk‡ã †d‡U hvq| GKUv


†ejy‡bi Dci hw` LvwbKUv †Uc Lye fv‡jv K‡i jvwM‡q bvI,
Zvici †mLv‡b wcb w`‡q dz‡Uv Ki †ejybUv wKš‘ dvU‡e bv|
†`L‡e wc‡bi dz‡Uv w`‡q Av‡¯Í Av‡¯Í evZvmUv †ei n‡q
†ejybUv Pzc‡m hv‡e|
†ejyb †d‡U hvq KviY Ggwb‡Z evZv‡mi Pv‡c †ejybUv
Lye Uvb Uvb n‡q _v‡K, wcb w`‡q dz‡Uv Ki‡j gyn‚‡Z© dz‡UvUv
eo n‡q mk‡ã †d‡U hvq| †Uc jvwM‡q wb‡j dz‡UvUv eo n‡Z
†Zvgv‡`i hv‡`i dzmdz‡m †Rvi Av‡Q Zviv Lye mn‡RB †ejyb cv‡i bv, ZvB bv †d‡U ax‡i ax‡i dz‡Uv w`‡q evZvmUv‡K †ei
dzjv‡Z cvi| GKUv †ejyb Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q n‡q Pzc‡m †h‡Z nq|
†mfv‡e GKUv †evZ‡ji gv‡S jvwM‡q dzjv‡bvi †Póv Ki
†`wL! hZB †Póv Ki †`L‡e Zzwg †ejybUv dzjv‡Z cvi‡e bv,
KviY GLb †ejyb dzjv‡Z n‡j GKB mv‡_ †evZ‡ji evwK
evZvm‡K msKzwPZ Ki‡Z n‡e, †Zvgvi dzmdz‡m †mB †Rvi
†bB!

GKUv †evZ‡ji gy‡L cvZjv †QvU GKUv KvMR KzwPgywP K‡i


`jv cvwK‡q ivL| GLb †Póv Ki dzu w`‡q KvMRUv‡K
†evZ‡ji wfZ‡i XzKv‡Z| hZB †Póv Ki Zzwg KvMRUv‡K
XzKv‡Z cvi‡e bv, †ewk †Póv Ki‡j D‡ëv KvMRUv wQU‡K †ei
5 6
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

n‡q Avm‡e! KviYUv Lye mnR, †evZjUv eÜ e‡j dzu w`‡q GKUv dv‡b‡j GKUv wcscs ej †i‡L dzu w`‡q †mUv Dc‡i
Zzwg †evZ‡ji wfZ‡i evZv‡mi †Kv‡bv cÖevn ˆZwi Ki‡Z cvi †Zvjvi †Póv Ki| †`L‡e Zzwg hZB †Póv Ki wcscs ejUv‡K
bv, D‡ëv evZv‡mi PvcUv GKUz evwo‡q `vI, †hUv KvMRUv‡K Zzwg bvov‡Z cvi‡e bv| dv‡b‡ji AvKv‡ii R‡b¨ evZvmUv
wQU‡K evB‡i †d‡j †`q| memgq dv‡b‡ji Mv †N‡l †ei n‡q hv‡e, ZvB ejUvi we‡kl
wKQz Kiv hvq bv|

gy‡L bj jvwM‡q †Zvgiv mevB KL‡bv bv KL‡bv †Kv‡bv iKg


cvbxq †L‡qQ| gy‡L GKwUi e`‡j `ywU bj jvwM‡q LvIqv
Av‡iv mnR| wKš‘ GKwU cvbx‡qi wfZ‡i Wzwe‡q Av‡iKwU GKUv †gvgevwZ R¡vwj‡q Zvi Kv‡Q GKUv †evZj ivL,
evB‡i †i‡L KL‡bv †Póv K‡iQ wK? bv K‡i _vK‡j †Póv K‡i †evZjwU †hb gm„Y Ges cÖ¯’‡”Q` †hb †MvjvKvi nq| Gev‡i
†`L wK gRv nq! Zzwg †evZjwU‡Z dzu `vI, †`L‡e Ab¨cv‡k †gvgevwZwU wb‡f
hv‡e! evZvmUv †evZ‡ji Mv †N‡l wM‡q Ab¨cv‡k †gvgevwZwU
wbwf‡q w`‡”Q! †MvjvKvi †evZj bv wb‡q PZz‡®‹vY GKUv
†evZj wb‡q †Póv K‡i †`L, †gvgevwZwU Zzwg †bfv‡Z cvi‡e
bv!

7 8
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
†fZ‡i LvwbKUv k~b¨Zv ˆZwi n‡e Avi Zzwg GZ mn‡R Møvm
`ywU †U‡b Avjv`v Ki‡Z cvi‡e bv|

GKUv Møvm Kvbvq Kvbvq f‡i Zvi Dc‡i GKUzK‡iv †evW© ivL,
Gev‡i mveav‡b †evW©Uv a‡i Zzwg MøvmUv D‡ëv Ki| Zzwg
Gev‡i †evW©Uv †_‡K nvZ mwi‡q wb‡jI Møv‡mi cvwb wb‡P
co‡e bv| AvcvZt`„wó‡Z g‡b n‡e ga¨vKl©Y ej‡K AMÖvn¨ GKUv mv`v dzj Zvi WuvUvmn †K‡U Avb| dzjwUi WuvUvwU
K‡i cvwbUv Møv‡m AvU‡K Av‡Q wKš‘ Avm‡j e¨vcviwU N‡U Gev‡i mveav‡b `yfvM Ki, Zvici WuvUvi `yB fvM ivL `ywU
evZv‡mi Pv‡ci R‡b¨| evZv‡mi Pvc †hUv Pvwiw`‡K KvR Møv‡m| Gev‡i `yB Møv‡m hw` `yiKg wfbœ i‡Oi Kvwj ivL
K‡i, †mUv Dc‡ii w`‡K Pvc w`‡q †evW©Uv‡K cvwbi Møv‡m Zvn‡j †`L‡e Av‡¯Í Av‡¯Í dz‡ji Ask `ywU †mB Kvwji iO
cvwbmn AvU‡K iv‡L| wb‡q wb‡”Q| MvQcvjv Im‡gvwmm bv‡g cÖwµqvq Gfv‡e Zij
c`v_©‡K †U‡b Dc‡i Zz‡j Av‡b|

g¨vMwWev‡M©i †Mvj‡Ki Mí †Zvgiv mevB Rvb †hLv‡b `ywU


†Mvj‡Ki †fZi †_‡K evZvm †ei K‡i †bevi ci †Nvov w`‡q GKUv eo Mvgjvq GKUv †QvU evwU †i‡L cy‡ivUv cvwb‡Z f‡i
†U‡bI †mB †MvjK`ywU †Lvjv hvq wb| †miKg GKUv cixÿv bvI| Gev‡i †Póv Ki GKUv cqmv evwUi gv‡S †dj‡Z,
ZzwgI Ki‡Z cvi‡e| `ywU GK iKg Møv‡mi gvSLv‡b †`L‡e e¨vcviUv Am¤¢e KwVb, hLbB Zzwg cqmvUv †dj‡e
dz‡UvIqvjv GK UzKiv wf‡R KvMR †i‡L hw` wb‡Pi Møv‡m †mUv Ab¨w`‡K P‡j hv‡e! cqmv †djvi mgq †mUv GKUz bv
GKUv †gvgevwZ R¡vwj‡q †`qv hvq †`L‡e †gvgevwZUv GKUz euvKv n‡q c‡o, cvwbi wb‡P hvevi mgq cvwbi mv‡_
evZv‡mi cy‡iv Aw·‡Rb †kl Kivi ci wb‡f hv‡e| G‡Z
9 10
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
Nl©‡Y †mUv Av‡iv euvKv n‡q GK cv‡k m‡i †h‡Z _v‡KÑ †kl
ch©šÍ cqmvUv mvaviYZt evwUi evB‡i wM‡q c‡o|
evwUi gvSLv‡b †dj‡Z n‡j wK Ki‡Z n‡e? GKUv gv‡e©j
†d‡j †`L! gv‡e©j n‡”Q †MvjK, GUv euvKvfv‡e †djvi Dcvq
†bB, Zzwg evwUi Dc‡i Qvo‡j ZvB †mUv †mvRvmywR cÖ‡Z¨Kevi
evwU‡Z wM‡q co‡e!

cvwbi Lye miæ GKUv avivi gv‡S †Zvgvi AvOzjwU a‡i ivL
†`L‡e cvwbi c„ôUv‡bi Kvi‡Y cvwbi avivwU †QvU †QvU e‡ji
AvKvi †b‡e| cvwbi aviv evwo‡q ev Kwg‡q, AvOzjwU Dc‡i
Zz‡j ev wb‡P bvwg‡q Zzwg GB ej¸wj‡K †QvU eo Ki‡Z
cvi‡e|
GKUv †evW© †K‡U Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e
GKUv †bŠKv ˆZwi K‡i Zvi wcQ‡b †QvU GK UzKiv mvevb
jvwM‡q bvI| Gev‡i †bŠKvUv GK Mvgjv cvwbi gv‡S †Q‡o
`vI †`L‡e †mUv mvg‡bi w`‡K GwM‡q hv‡e| cvwbi c„ôUvb
e‡j GKUv e¨vcvi Av‡Q, †bŠKvi wcQ‡bi w`‡K mvev‡bi
ms¯ú‡k© †mUv K‡g hvq| mvg‡bi †ewk c„ôUv‡b ZvB †bŠKvUv
GwM‡q hvq| cy‡iv Mvgjvi cvwbi Dc‡i mvev‡bi Lye cvZjv
AveiY c‡o hvevi ci †bŠKvi mvg‡b GwM‡q hvIqv eÜ n‡q
hv‡e| †h wRwbm cvwb †_‡K nvjKv †mB wRwbm cvwb‡Z fv‡m| †jvnv
wKsev m~uP cvwb †_‡K nvjKv bq wKš‘ †miKg wRwbmI cvwb‡Z
fvmv‡bv hvq| GKUv m~uP cvZjv GKUv KvM‡R K‡i cvwb‡Z
fvwm‡q `vI| KvMRUv wf‡R GKUz c‡i Wz‡e hv‡e m~uPUv wKš‘
cvwb‡Z fvm‡Z _vK‡e| Gfv‡e †eøWI cvwb‡Z fvmv‡bv hvq|
†eøW ev m~uP †h c„ôUv‡bi Kvi‡Y fvm‡Q †mUv cÖgvY Kiv Lye
†mvRv| AvOz‡j GKUz mvevb gvwL‡q †mB AvOzjUv cvwb‡Z

11 12
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

¯úk© Ki, †`L‡e m~uP ev †eøWUv mv‡_ mv‡_ Uzc K‡i Wz‡e †_‡K †V‡j †ei n‡q Avm‡e, Zey Dc‡P co‡e bv, †mUv n‡e
hv‡e| cvwbi c„ôUv‡bi R‡b¨!
Gev‡i Lye mveav‡b GK UzK‡iv mvev‡bi ¸‡ov †d‡j †`L
†`wL wK nq?

GKUv cvwbi Møv‡m Aí wKQz Pv‡qi cvZvi ¸‡ov †dj †hb


†mUv cvwb‡Z BZ¯ÍZt †f‡m _v‡K| Gev‡i AvOz‡j GKUz
mvevb gvwL‡q AvOzjUv cvwb‡Z GK †Kvbvq ¯úk© Ki †`L‡e mvevb †Mvjv cvwb wb‡q GKUv bj Pzwe‡q dzu w`‡q mvev‡bi
Pv‡qi cvZvi ¸‡ov¸wj wQU‡K GKcv‡k m‡i hv‡e| GZ ey`ey` †Zvgiv mevB ˆZwi K‡iQ| ey`ey`Uv GKmgq ïwK‡q
†Rv‡i †h‡Z cv‡i †h GKwU `ywU nq‡Zv Møvm †_‡K wQU‡K †ei hvq e‡j †mUv †d‡U hvq| mvevb †Mvjv cvwb‡Z hw` LvwbKUv
n‡q hv‡e! wMømvwib wgwk‡q w`‡Z cvi Zvn‡j †`L‡e †mB ey`ey` mn‡R
mvevb jvMv‡bv AvOzj cvwb‡Z ¯úk© K‡i cvwbi c„ôUvb Kwg‡q
†`qv nq e‡j Ab¨cv‡ki c„ôUv‡b Pv‡qi cvZvi ¸‡ov¸wj wQU‡K dvU‡e bv| ZLb Zzwg dzu w`‡q hZ eo B‡”Q ey`ey` ˆZwi
m‡i hvq| Ki‡Z cvi‡e| nv‡Zi Kv‡Q hw` wMømvwib bv _v‡K LvwbKUv
wPwb wgwk‡q †`L‡Z cvi †mUvI †gvUvgywU fvjB KvR K‡i!

GKUv Møvm cvwb‡Z Kvbvq Kvbvq f‡i bvI, Gev‡i cvwb Dc‡P
bv †d‡j Zzwg Zvi gv‡S Avi KqUv cqmv †dj‡Z cvi‡e e‡j `y‡Uv eB‡qi Dc‡i GKUv KvMR †i‡L Zvi Dc‡i wK GKUv
g‡b nq? Zzwg †h KqUv fveQ Zvi †_‡K A‡bK †ewk| Avgvi Møvm ivLv hv‡e? †Póv K‡i †`L‡Z cvi, cvZjv KvMR GKUv
Møvm‡K a‡i ivLvi g‡Zv k³ bq|
K_v wek¦vm bv n‡j †Póv K‡i †`L| Av‡¯Í Av‡¯Í cvwb Møvm
13 14
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
KvMRUv Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e fuvR K‡i Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e KvMR †K‡U GKUv
Zvici ivL †`L‡e KvMRwU GLb †gvUvgywU fvix GKUv kvcjv dzj ˆZwi Ki| dz‡ji cvcwo¸wj fuvR K‡i †mUv‡K
Møvm‡KI a‡i ivL‡Z cvi‡e! Gev‡i wbðqB eyS‡Z cviQ cvwb‡Z fvwm‡q `vI, †`L‡e kvcjv dzjwU †hb Zvi `j †g‡j
Avgv‡`i †`‡k wU‡bi Ni ˆZwi Kivi mgq †XD wUb †Kb dz‡U D‡V‡Q| Avm‡j KvMRUv wf‡R hLb cvwb KvM‡Ri
e¨envi Kiv nq! GKUv wRwbm‡K k³ Kivi GiKg AmsL¨ Zš‘‡Z cÖ‡ek K‡i †mUv †mLv‡b GKUv Pvc m„wó K‡i, †mB
Dcvq Av‡Q Avi †KvbUv wK Zzwg Rvb? PvcUvB fuvR¸wj Ly‡j †`q|

KuvP, Avqbv ev Ab¨ †Kv‡bv k³ RvqMvq GKUv wf‡R KvMR


Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKUv g¨v‡Pi KvwV ivL| Gev‡i wf‡R KvM‡Ri Dc‡i ivL Av‡iKUv ïK‡bv
†f‡O GKUv †evZ‡ji gy‡L ivL| Gev‡i Zvi Dc‡i ivL GKwU KvMR| GLb ïK‡bv KvM‡Ri Dci ej c‡q›U Kjg ev k³
cqmv| cqmvwU †hb †evZ‡jj gyL †_‡K †QvU nq| Gev‡i †cwÝj nv‡Z Lye †Rvi w`‡q †Mvcb †jLvwU †jL| Gev‡i
GK †dvUv cvwb g¨v‡Pi KvwVi wVK fvOv RvqMvwU‡Z †dj Dc‡ii ïK‡bv KvMRwU †d‡j w`‡q wf‡R KvMRwU ïwK‡q
†`L‡e cvwb‡Z wf‡R g¨v‡Pi KvwVUvi fvOv AskUv †mvRv n‡Z bvI, †`L‡e wb‡Pi KvM‡R †Zvgvi †Mvcb †jLvwUi †Kv‡bv
ïiæ Ki‡e Ges GKmgq Uzc K‡i cqmvUv †evZ‡ji gv‡S wPýB †bB| wKš‘ KvMRwU cvwb‡Z wfwR‡q wb‡jB †jLvwU
c‡o hv‡e! Avevi †ei n‡q Avm‡e|
†Mvcb †jLvwU hLb wf‡R KvM‡R †jLv n‡qwQj ZLb
KvM‡Ri †mB AskUzKz LvwbKUv wPc‡m wM‡qwQj| cvwb‡Z
†fRv‡j †mUv ¯úó n‡q I‡V, KviY †m AskUv †_‡K Av‡jv
cÖwZdwjZ nq GKUz wfbœ fv‡e|

15 16
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
Dci †_‡K wb‡P Zzwg hZB ej w`‡q †P‡c a‡i ivL bv
†Kb, Zvi wfZi w`‡q Zzwg cvkvcvwk ej cÖ‡qvM K‡i w`‡Z
cvi‡e! k³ wRwbm bv b‡oI Zvi wfZi w`‡q ej ¯’vbvšÍi
K‡i w`‡Z cv‡i|

GKUz KvZ K‡i ivLv GKUv eB‡qi Dci Ab¨ GKUv eB †i‡L
GKUv Luv‡Ri g‡Zv ˆZwi K‡i †mLv‡b †ek K‡qKUv gvi‡ej
ivL| GLb GK cvk †_‡K GKUv gvi‡ej †VvKv w`‡q Mwo‡q
w`‡j Ab¨ cvk †_‡K GKUv gvi‡ej †ei n‡e| `ywU w`‡q
GKUv gvi‡e‡ji Dci eo gy‡Li GKUv †evZj, eqvg, evwU ev
†VvKv w`‡j `ywU| wZbwU w`‡q †VvKv w`‡j wZbwU! Zzwg hZB
†miKg wKQz GKUv wb‡q †mwU e„ËvKv‡i †Nviv‡Z _vK †hb
†Póv Ki, GKUv gvi‡ej w`‡q †VvKv w`‡q KL‡bv `ywU ev
wfZ‡i gvi‡ejwU †evZ‡ji gyLwU ¯úk© K‡i Nyi‡Z _v‡K|
wZbwU gvi‡ej †ei Ki‡Z cvi‡e bv! GB AZ¨šÍ mnR
wVKfv‡e †evZjUv †Nviv‡Z cvi‡j gvi‡ejUv cÖPÐ †e‡M
cixÿvwU Lye GKUv ¸iæZ¡c~Y© wRwbm ej‡Q, †mUv n‡”Q fi‡eM
Nyi‡Z _vK‡e, ZLb Zzwg †evZjUv Dc‡i Zz‡j wb‡Z cvi‡e,
Avi kw³i †Kv‡bv ÿq †bB (cwiwkó 1 †`L)|
gvi‡ejUv wb‡P co‡e bv|
†Kv‡bv wRwbm hLb Nyi‡Z _v‡K ZLb †mUv evB‡ii w`‡K ej
cÖ‡qvM K‡i, †mB ejUv gvi‡ejUv‡K LvwbKÿY Dc‡i AvU‡K
ivL‡Z cv‡i mvK©v‡m Kzuqvi †`qv‡j †gvUimvB‡Kj Pvjv‡bv nq
GB GKB wbq‡g|

`ywU Avaywj Mv‡q Mv‡q jvwM‡q †Uwe‡ji Dci †i‡L GKRb‡K


ej AvOzj w`‡q GKUv Avaywj‡K k³ K‡i †P‡c ivL‡Z| †m
hZ k³ K‡iB †P‡c a‡i ivLyK Zzwg Av‡iKUv Avaywj w`‡q
†VvKv †g‡i Ab¨ AvaywjUv‡K †ei K‡i Avb‡Z cvi‡e!

17 18
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKwU Avaywj nv‡Zi
KbyB‡q †i‡L w¯’i n‡q `uvovI| Gev‡i GK SUKv w`‡q GB
nv‡Z AvaywjUv aivi †Póv Ki, e¨vcviwU hZ KwVb g‡b nq
†gv‡UI ZZ KwVb bq| w¯’i e¯‘ w¯’i _vK‡Z Pvq Kv‡RB
AvaywjwU †hLv‡b wQj †mLv‡bB _vKvi †Póv K‡i, `ªæZ nvZ
w`‡q †mUv a‡i †dj‡Z nq!
†Kgb K‡i Ki‡Z nq wk‡L †bevi ci, Av‡¯Í Av‡¯Í
Avaywji msL¨v evov‡Z cvi| GKUv fvix eB GKUv `wo w`‡q †eu‡a Qwei g‡Zv K‡i Szwj‡q
bvI| Gev‡i †Póv Ki `yB cvk †_‡K †U‡b `woUv‡K †mvRv
Ki‡Z, †`L‡e Zzwg hZ †PóvB Ki `woUv †mvRv n‡e bv|
†Uwj‡dvb wKsev B‡jKwUªwmwUi Zvi †h euvKv n‡q _v‡K ZviI
GB KviY, GwU mwZ¨ bq †h †m¸wj Avj‡mgx K‡i †U‡b †`qv
nq wb!
†h ejwU wb‡Pi w`‡K KvR Ki‡Q (eB ev Zv‡ii IRb)
†mUv‡K mvg‡j w`‡Z cv‡i Av‡iKwU ej †hUv Dc‡i KvR
GKUv eo e‡ji (dzUej) Dci GKUv †QvU ej (†Uwbm ej) Ki‡Q| cvk †_‡K †U‡b †mUv‡K KL‡bvB mvgjv‡bv hv‡e bv|
ivL, Zvici ej `ywU mveav‡b k³ †g‡S‡Z †dj| †`L‡e
†QvU ejwU fqsKi †Rv‡i Dc‡i Qz‡U hv‡e, hw` mveavb bv
_vK Lvivcfv‡e e¨_v †c‡q †h‡Z cvi!
Gi KviYwU Lye †mvRv, eo ejwU †g‡S‡Z AvNvZ †L‡q
Dc‡ii w`‡K D‡V wVK GKUv e¨v‡Ui g‡Zv †QvU ejUv‡K
AvNvZ K‡i k~‡b¨ QzwU‡q †`q| GKwU eo e‡ji Dc‡i GKUv
gvSvwi ej Zvi Dci GKUv †QvU ej †i‡L †g‡S‡Z †dj‡j
wK n‡e? mv-e-av-b!!
gv‡S gv‡SB Avgv‡`i †Kv‡bv myZv ev Ab¨ wKQz wQuo‡Z nq,
Avgiv †mUv †U‡b wQuwo, hLb Uvbv nq wVK †Kv_vq wQuo‡e
Avgiv Rvwb bv| gv‡S gv‡S myZvUv nq Lye k³ Avi †mUv
†U‡b wQuo‡Z wM‡q D‡ëv Avgiv nv‡Z e¨_v †c‡q hvB|
Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKnv‡Z myZvUv
†cuwP‡q bvI| Gev‡i Ab¨ nv‡Z myZvUv evi K‡qK †cuwP‡q
GKUv nu¨vPKv Uvb `vI, †`L‡e KZ mn‡R myZvUv wQu‡o hv‡e,
19 20
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
wVK †hLv‡b †`Lv‡bv n‡q‡Q †mLv‡b! myZvUv Gfv‡e ai‡j †mB AskUv a‡i †i‡L Zzwg wb‡R‡K evav w`”Q e‡j GB
cy‡iv kw³Uv GK we›`y‡Z KvR K‡i GKUv myZv Ab¨Uv‡K cÖvq Ae¯’v!
PvKzi g‡Zv †K‡U †d‡j| Zzwg Gfv‡e KZ k³ myZv wQuo‡Z
cvi‡e †`L‡j AevK n‡q hv‡e|

†h wRwbm `uvwo‡q Av‡Q †mUv `uvwo‡qB _vK‡Z Pvq, GUv n‡”Q


wbDU‡bi GKUv m~Î| GB m~Î e¨envi K‡i Qwe‡Z †`Lv‡bv
Møvm`ywUi gvSLvb †_‡K KvMRwU mwi‡q †bqv hvq| nu¨vPKv GKUv eo jvwV `yB AvOz‡ji Dci †i‡L AvOzj `ywU ax‡i ax‡i
GKUv Uv‡b miv‡Z n‡e| †mUv Kiv m¤¢e hw` Qwe‡Z †hfv‡e KvQvKvwQ wb‡q Avm| †hLv‡b G‡m AvOzj`ywU GKÎ n‡e †mwU
†`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKnv‡Z KvMRUv a‡i †i‡L Ab¨nv‡Z n‡”Q GB jvwVUvi †m›Uvi Ad †MÖwfwU| Zzwg †Póv K‡iI
KvM‡Ri gv‡S m‡Rv‡i GKUv †Kvc gvi| fq †c‡qv bv, †Póv AvOzj `ywU Ab¨ †Kv‡bv RvqMvq GKÎ Ki‡Z cvi‡e bv| GKUv
K‡i †`L! k³ wRwb‡mi cy‡iv IRb GKUv we›`y †_‡K KvR Ki‡Q e‡j
a‡i †bqv hvq, †mB we›`yUv‡K e‡j †m›Uvi Ad †MÖwfwU Avi
†mB we›`y‡Z wRwbmUv‡K a‡i ivL‡Z cvi‡jB cy‡iv wRwbmUv
a‡i ivLv hvq|

Dey n‡q `uvwo‡q cv‡qi AvOzj¸wj a‡i jvdv‡bvi †Póv Ki|


†`L‡e Zzwg hZB †Póv Ki GKUzI jvdv‡Z cvi‡e bv|
jvdv‡bvi R‡b¨ cv‡qi †h Ask w`‡q gvwU‡Z av°v w`‡Z nq

21 22
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
†`qvj †N‡l GKRb‡K Ggbfv‡e `uvov KivI †hb Zvi GKUv
nvZ Ges †mB cv‡ki cv †`qvjUv‡K ¯úk© K‡i _v‡K,
gvSLv‡b †hb GZUzKz duvK bv _v‡K| Gev‡i Zv‡K ej Zvi
Ab¨ cvÕwU Dc‡i Zzj‡Z, †`L‡e †m Zvi cvÕwU wKQz‡ZB Dc‡i
Zzj‡Z cvi‡e bv|
GK cv‡qi Dci `uvov‡Z n‡j †m›Uvi Ad †MÖwfwU †mB cv
w`‡q mvgjv‡Z nq, †m R‡b¨ kixiUv euvKv K‡i †m›Uvi Ad
†MÖwfwU †mB cv‡qi Dci Avb‡Z nq| †`qvj †Nu‡l `uvov Kiv‡bvi
R‡b¨ kixi euvKv K‡i †m›Uvi Ad †MÖwfwU †mB cv‡qi Dci
Avbvi †Kv‡bv Dcvq †bB| †ev‡W©i †Mvj PvKwZ ˆZwi K‡i Zvi †K›`ªwe›`y w`‡q GKUv
mu~Pv‡jv KvwV cÖ‡ek Kwi‡q (71 b¤^i cixÿv) mevB KL‡bv bv
KL‡bv jvwUg ˆZwi K‡iQ| jvwUgUv KvR K‡i KviY m~uPv‡jv
KvwVUv emv‡bv nq †Mvj PvKwZwUi †m›Uvi Af †MÖwfwU‡Z|
GKUv AvR¸we AvKv‡ii †evW© w`‡qI jvwUg ˆZwi Kiv hv‡e,
hw` wVK Zvi †m›Uvi Af †MÖwfwU w`‡q m~uPv‡jv KvwVUv
†XvKv‡bv hvq| AvR¸we AvKv‡ii †ev‡W©i †m›Uvi Af †MÖwfwU
†ei Ki‡Z n‡j †evW©Uv `ywU wfbœ wfbœ we›`y †_‡K †Svjv‡Z
n‡e, GKB mv‡_ †mB we›`y †_‡K myZv w`‡q GKUv fvix wRwbm
Qwe‡Z †`Lv‡bv GiKg GKUv wRwbm †`‡L g‡b n‡Z cv‡i Szwj‡q wb‡q myZv eivei GKUv mij †iLv Gu‡K wb‡Z n‡e|
†mUv eywS ûogyo K‡i c‡o hv‡e| wKš‘ GUv co‡e bv, KviY †hLv‡b mij †iLv `ywU GKUv Av‡iKUv‡K †Q` K‡i †mUvB
wcbwU †hLv‡b ¯úk© K‡i Av‡Q †m›Uvi Af †MÖwfwU Zvi wb‡P, n‡”Q AvR¸we AvKv‡ii †ev‡W©i †m›Uvi Af †MÖwfwU|
A_©vr wRwbmUv †hb Sz‡j Av‡Q! Sz‡j _vKv wRwbm c‡o †h‡Z
cv‡i bv|
Qwe‡Z †hme wRwbm †`Lv‡bv n‡q‡Q †m¸wj e¨envi bv
K‡i Ab¨ wKQz e¨envi K‡iI GiKg GKUv wKQz ˆZwi Kiv
hvq| c‡i Av‡iv K‡qKUv D`vniY †`qv n‡jv, †Zvgiv
wb‡RivI Ab¨ wKQz w`‡q †Póv K‡i †`L|

GB cÖRvcwZwU `uvwo‡q _v‡K, KviY Gi †m›Uvi Af †MÖwfwUI


i‡q‡Q †hLv‡b GUv ¯úk© K‡i Av‡Q Zvi wb‡P| cvLvi wb‡P

23 24
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
jvMv‡bv `ywU fvix wRwbm (cqmv, ÔbvUÕ ev Avi wKQz) Avi ewm‡q w`‡q wb‡P †dj! †`L‡e Gev‡i GUv Avaywji mv‡_B
cvLvi fuvR wb‡q GKUz cixÿv K‡i GUv‡K `uvov Kiv‡Z n‡e| wb‡P co‡e!
Av‡iv mn‡R cixÿvwU Ki‡Z PvI? KvMRUv `jv cvwK‡q
†QvU K‡i bvI, Gev‡i Avaywji mv‡_ †dj Dci †_‡K!

†cw݇j GKUv †QvU PvKz †Mu‡_ †cwÝjUv‡K Zzwg †Zvgvi


AvOz‡j `uvov Kwi‡q ivL‡Z cvi‡e| †cwÝjUv Gfv‡e `uvwo‡q
Zzwg †Zvgvi eÜzi mv‡_ evwR a‡i ej †h †m hw` †Zvgvi K_v
_vK‡e, KviY PvKzUv Gfv‡e jvMv‡bvi d‡j cy‡iv wRwbmUvi g‡Zv †`qv‡j KvMRwU †i‡L wKQz GKUv wj‡L Zvi ejc‡q›U
†m›Uvi Ad †MÖwfwU i‡q‡Q †cw݇ji kx‡li wb‡P| A_©vr KjgwU wgwbU `y‡qK c‡i †jLv eÜ K‡i †`‡e| †`L‡e mwZ¨
wRwbmUv Avevi †hb Sz‡j Av‡Q! mwZ¨ †m GKUz wj‡L Avi wjL‡Z cvi‡e bv, ejc‡q›U Kj‡g
KvwjwU gva¨vKl©Y e‡j wb‡P †b‡g Av‡m e‡j †jLv nq, hw`
†`qv‡j KvMRwU †i‡L †jLv nq, m¤¢vebv Lye †ewk †m
Ggbfv‡e KjgwU ai‡e †h gva¨vKl©Y ejwU Gev‡i D‡ëv
w`‡K KvR Ki‡e!
ejc‡q›U Kj‡gi †QvU ejwU KL‡bv †ei K‡i †`‡LQ
†KD?

M¨v‡jwjI †`wL‡qwQ‡jb †h fvix Ges nvjKv e¯‘ GKB mv‡_


wb‡P G‡m covi K_v, evZv‡mi evavi R‡b¨ Avgiv †mUv
†`L‡Z cvB bv Avi Avgv‡`i g‡b nq fvix e¯‘wU Av‡M G‡m
wb‡P co‡Q| GK UzK‡iv KvMR Avi GKUv Avaywj †d‡j †`L
wK nq, memg‡qB AvaywjUv Av‡M G‡m wb‡P co‡e| Gev‡i †Zvgvi hw` †Kv‡bv Pz¤^K bv _v‡K †QvULvU cixÿvi R‡b¨
KvMRUv Avaywj †_‡K GKUz †QvU K‡i †K‡U Avaywji Dc‡i GKUv ˆZwi K‡i wb‡Z cvi| †Zvgvi `iKvi n‡e GKUv
25 26
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
†c‡iK, Pvi cuvP nvZ j¤^v B‡jKwUªK Zvi (me‡P‡q mnR nq
hw` Gbv‡gj †Kv‡UW Zvi e¨envi Ki‡Z cvi, bv †c‡j
mvaviY cøvw÷‡K XvKv Zvi n‡jI Pj‡e) Avi GKUv e¨vUvwi|
†c‡iKUvi Dc‡i ZviUv †cuwP‡q wb‡q e¨vUvwii `yB gv_vq
ZviwU ¯úk© K‡i Zv‡ii wfZi w`‡q we`y¨Z cÖevn ïiæ Ki,
†c‡iKUv mv‡_ mv‡_ Pz¤^K n‡q hv‡e| ZviUv hw` h‡_ó j¤^v
bv nq †Zvgvi e¨vUvwi wKš‘ wKQzÿ‡YB †kl n‡q Avm‡e, †mUv
g‡b †i‡Lv!
GKUv wWg‡K †gvgevwZ ev Ab¨ †Kv‡bv Av¸‡bi wkLvi Dc‡i
a‡i KzPKz‡P Kv‡jv K‡i wb‡q GK Møvm cvwbi gv‡S †Q‡o
`vI| †`L‡e wWgwU‡K g‡b n‡e eywS GKUv iƒcvi wWg|
wW‡gi Dc‡i Kv‡jv Kve©‡bi m~² cÖ‡j‡ci gv‡S evZvm
AvU‡K _v‡K e‡j †mwU cvwb‡Z †f‡R bv| Nb gva¨g (cvwb)
†_‡K nvjKv gva¨‡g (evZvm) hvevi mgq Av‡jvi c~b©
AvšÍwiK cÖwZdjb n‡Z cv‡i| GLv‡b †mfv‡e wWgwUi
Dc‡ii evZv‡mi Av¯ÍiY †_‡K Av‡jv cÖwZdwjZ n‡q wd‡i
Av‡Mi cixÿvq hZÿY †c‡iKUv‡K †cuPv‡bv Zv‡ii `yB gv_v Av‡m Avi wWgwU‡K g‡b nq PKP‡K †Kv‡bv avZe wWg|
e¨vUvwii mv‡_ jvMv‡bv wQj ZZÿY †mwU Pz¤^K n‡qwQj| †jvnvi
ˆZwi †c‡iK e¨envi bv K‡i hw` GKUv B¯úv‡Zi ˆZwi m~uP
e¨envi Ki‡Z Zvn‡j †mUv wKš‘ †QvU GKUv ¯’vqx Pz¤^K n‡q
†h‡Zv| Gfv‡e (wKsev Ab¨ GKwU kw³kvjx Pz¤^K m~u‡Pi Dci
Szwj‡q wb‡q) `ywU ¯’vqx Pz¤^K ˆZwi K‡i Qwe‡Z †`Lv‡bv GKwU
K¤úvm ˆZwi Ki‡Z cvi| †Lqvj †i‡Lv †hb Pz¤^‡Ki mg‡giæ`ywU
GKw`‡K _v‡K (mg †giæ `ywU GKwU Av‡iKwU‡K †V‡j mwi‡q
†`‡e Avi wecixZ †giæ Ki‡e AvKl©Y)|
GKUv KvM‡R myP w`‡q GKUv Lye m~² dz‡Uv K‡i †mwU †iv‡`
ai‡j KvM‡Ri Qvqvq †h †Mvj Av‡jvwU †`Lv hvq †mwU Avm‡j
m~‡h©i D‡ëv cÖwZ”Qwe| m~‡h©i LvwbKUv hw` †g‡N †X‡K hvq
Zvn‡j †`L‡e e„ËvKvi Av‡jv‡Z †g‡N XvKv AskUzKz Avm‡e
D‡ëv w`K w`‡q| m~h© MÖn‡Yi mgq m~h© †`Lvi GwU n‡”Q me‡P‡q
mnR Ges wbivc` c×wZ|

27 28
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
jvwM‡q wb‡jB wcb‡nvj K¨v‡giv ˆZwi n‡q hv‡e (d‡Uv †Zvjv
hvq bv e‡j GUv‡K Aewk¨ K¨v‡giv ejv wVK bq|) ev·Uv
wb‡q evB‡i Av‡jv‡Kv¾j wKQzi w`‡K ZvKvI, †`L‡e ev‡·i
wfZ‡i Aa©¯^”Q c`©vq Zvi wbLyuZ GKUv Qwe D‡ëv n‡q dz‡U
DV‡Q|

G‡Kev‡i wbLyuZ Qvqv ˆZwi nq hw` Av‡jvi DrmwU nq GKwU


we›`y| hw` †mUv we›`y bv nq, Zvn‡j GK RvqMvi Av‡jv w`‡q
ˆZwi Qvqvq Ab¨ RvqMvi Av‡jv G‡m c‡o QvqvUv‡K nvjKv
K‡i w`‡Z cv‡i| †iv‡`i Qvqvq memgq GB e¨vcviwU N‡U,
KviY m~h© GKwU we›`y bq, Zvi GKUv AvKvi i‡q‡Q|
†iv‡`i Qvqvi GB e¨vcviwU e¨envi K‡i GKUv †÷bwmj GKUv Kuv‡Pi Møv‡m LvwbKUv cvwb †i‡L MøvmUv Rvbvjvi Dc‡i
†K‡U gvby‡li Lye my›`i Qwe ˆZwi Kiv hvq, †`‡L g‡b n‡e ivL †hb †mLv‡b †iv` co‡Z cv‡i| wb‡P hw` mv`v wKQz
†hb d‡Uv| †iv‡`i gv‡S GB †÷bwmjUv‡K a‡i QvqvUv‡K wewQ‡q `vI Zvn‡j †mLv‡b PgrKvi i‡Oi eY©vjx †`L‡Z
hw` GKUz `~i †_‡K mgZj mv`v †`qv‡j †dj‡Z cvi, †`L‡e cv‡e|
wK my›`i Qwe ˆZwi n‡e| GiKg GKUv †÷bwmj ˆZwi Kivi m~‡h©i eY©nxb Av‡jv‡Z Avm‡j A‡bK¸wj is i‡q‡Q, †m¸wj
R‡b¨ cwiwk‡ó (2) GKUv Qwe †`qv n‡jv, cixÿv K‡i †`L| cvwbi gv‡S w`‡q hvevi mgq fvM n‡q †g‡Si Dci eY©vjx ˆZwi
K‡i| GUv †`Lvi R‡b¨ †iv`Uv euvKv n‡q cov `iKvi, Kv‡RB
†fv‡ii w`‡K bv nq we‡K‡ji w`‡K cy‡iv Rvbvjv Ly‡j bv †i‡L
ïay GK wPj‡Z †iv`‡K Møv‡mi gv‡S co‡Z w`‡j GUv me‡P‡q
fv‡jv †`Lv hvq|

GKUv †QvU KvMR ev nvW©‡ev‡W©i ev‡·i GKw`‡K wcb ev myP


w`‡q GKUv dz‡Uv K‡i bvI| Av‡jv †hb Ab¨ †Kv‡bv w`K w`‡q
XzK‡Z bv cv‡i †mR‡b¨ me †Kvbv¸wj †X‡K †bqv fv‡jv|
GKUv mv`v KvM‡R LvwbKUv †Zj gvwL‡q wb‡q Aa©¯^”Q c`©v
ˆZwi Kiv hvq| †miKg GKUv Aa©¯^”Q c`©v ev·Uvi gvSvgvwS
29 30
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
KL‡bv wK †Kv‡bv gvby‡li Qwe †`‡LQ †hUv me mgq †Zvgvi
w`‡K ZvwK‡q Av‡Q? Zzwg Wvb cv‡k †M‡j QweUv †PvL Nywi‡q Wvb
w`‡K ZvKvq, evg w`‡K †M‡j ev‡g? GiKg GKUv Qwe ˆZwi Kiv
KwVb wKQz bq, cÖ_‡g gvbylwUi Qwe Gu‡K Zvi †Pv‡Li AskUzKz
†K‡U mwi‡q bvI| Av‡iKUv KvM‡R wVK RvqMvq †Pv‡Li gwY
`ywU AuvK| Gev‡i †mB KvMRwU Ggbfv‡e QweUvi wcQ‡b jvMvI
†hb †Pv‡Li gwY `ywU Qwe‡Z †Pv‡Li R‡b¨ KvUv As‡ki GKUz
wcQ‡b _v‡K| GLb Zzwg †hLv‡bB hvI bv †Kb QweUv †Zvgvi
w`‡K W¨veW¨ve K‡i ZvwK‡q _vK‡e! GKwU wU‡bi †KŠUvi wb‡P GKUv dz‡Uv K‡i †mLv‡b cvwb
ivL‡j cvwbi GKUv aviv euvKv n‡q co‡Z _vK‡e| wU‡bi
†KŠUvi †Lvjvgy‡L GKUv UP©jvBU ai‡j g‡b n‡e †hb cvwb
bq, Av‡jvi GKwU aiv euvKv n‡q co‡Q! cvwbi †KŠUv,
UP©jvBU Kv‡jv KvMR w`‡q gy‡o NiUv AÜKvi K‡i wb‡j
e¨vcviwU me‡P‡q fv‡jv K‡i †`Lv hv‡e| Av‡jv memgq mij
†iLvq hvq, wKš‘ GLv‡b Av‡jvUzKz cvwbi avivi wfZ‡i c~Y©
Avf¨šÍixY cÖwZdj‡b AvUKv c‡o hvq, †hUzKz cÖwZmi‡Y †ei
n‡q Av‡m Zv‡ZB cvwbi avivwU‡K g‡b nq Av‡jvi aviv|
†Uwe‡ji Dci GKUv †QvU WvKwUwKU (ev Ab¨ †Kv‡bv †QvU
GKUv Qwe) ivL, Zvi Dc‡i ivL GKUv Møvm| Møv‡mi gv‡S
LvwbKUv cvwb †X‡j w`‡q Zvi Dc‡i GKUv wcwiP ivL, †`L‡e
wUwKU ev QweUv A`„k¨ n‡q †M‡Q, hZB †P÷v Ki †mUv Avi
†`L‡Z cv‡e bv!
Møv‡m cvwb f‡i †`qvq Av‡jvUv †mvRvm~wR †ei n‡Z cv‡i
bv, euvKv n‡q †hw`K w`‡q †ei n‡Z cv‡i †m AskUv wcwiP
w`‡q †X‡K †`qv n‡q‡Q e‡j Avi †Kv‡bvw`K w`‡qB wUwKUUv
†`Lv hvq bv| †Zvgiv mevB Rvb wcÖR‡gi gv‡S w`‡q hvevi mgq Av‡jv Zvi
iO¸wj‡Z fvM n‡q hvq| †h †Kv‡bv ¯^”Q wRwbm hvi `yB c„ô
mgvšÍivj bv, †mUv‡K wcÖR‡gi g‡Zv e¨envi Kiv hvq|
GKUv wKQz‡Z LvwbKUv cvwb †i‡L †mUv N‡ii Ggb
RvqMvq ivL †hLv‡b †iv` co‡Q| Gev‡i cvwbi gv‡S GKUv
31 32
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

Avqbv Wzwe‡q w`‡jB Avqbv †_‡K †iv`Uv cÖwZdwjZ n‡q †ei ˆZwi Ki‡e bv †QvU Zi½ ˆZwi Ki‡e, †mUv wbf©i K‡i Zi½
nevi mgq is¸wj‡Z fvM n‡q †`qv‡j PgrKvi GKUv eY©vjx `ywUi `~i‡Z¡i gv‡S| `y UzK‡iv Kuv‡Pi gv‡S †h Aí duvK
ˆZwi Ki‡e| i‡q‡Q †mUvB GB `~iZ¡wU m„wó K‡i e¨vÛwUi Rb¥ †`q| GwU
fv‡jv K‡i †`Lvi R‡b¨ `iKvi GKB Zi½ ˆ`‡N©¨i Av‡jv,
LvwbKUv je‡Y GKUv †gvgevwZ ïB‡q †i‡L R¡vwj‡q wb‡j †h
njy`vf Av‡jv ˆZwi nq, †mUv LvwbKUv GiKg|

GKUv Kv‡ci gv‡S GKUv cqmv †i‡L KvcUv mvg‡b †V‡j


w`‡Z _vK hZÿY bv cqmvUv †Pv‡Li Avovj n‡q hvq| Gev‡i
KvcUv cvwb w`‡q f‡i `vI Zzwg nVvr K‡i cqmvUv Avevi
†`L‡Z cv‡e! Ggwb‡Z cqmv †_‡K Av‡jv †Pv‡L Avm‡Z
cviwQj bv, wKš‘ cvwb w`‡q f‡i †`evi ci, Av‡jvUv euvKv Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKUv KvM‡Ri †Vv½v
n‡q †ei nq e‡j cqmvwU †`Lv hvq| ˆZwi K‡i †mLv‡b LvwbKUv cvwb †i‡L †gvgevwZ w`‡q cvwb
Mig Ki‡Z cvi‡e| ïay jÿ¨ ivL‡e †gvgevwZi wkLvwU †hb
gvSLv‡b _v‡K, KvM‡Ri fuv‡Ri Kv‡Q bv hvq|
KvMRwU cyo‡e bv, KviY †Kv‡bv wKQz cyo‡Z wZbwU
wRwb‡mi `iKvi, †h wRwbmwU cyo‡e †mwU (GLv‡b KvM‡Ri
†Vv½v), Aw·‡Rb Avi Zvc| GLv‡b cÖ_g `ywU i‡q‡Q wKš‘
Z…Zxq wRwbmwU, KvMRwU †cvovi R‡b¨ cÖ‡qvRbxq Zvc, †mwU
†bB| †gvgevwZi wkLv †mwU KvMR‡K †`qvi †Póv Ki‡Q wKš‘
`y UzK‡iv Kuv‡Pi gvSLv‡b Lye m~² GKUv duvK hw` ivLv hvq cvwb †mUv KvMR †_‡K mwi‡q wb‡”Q!
Zvn‡j Kuv‡Pi gv‡S Av‡jv Ges AÜKv‡ii GKUv e¨vÛ †`Lv
hvq| †mwU ˆZwi nq Kuv‡Pi `yB c„ô †_‡K cÖwZdwjZ Av‡jvi
B›Uviwdqv‡iÝ ev e¨wZPvi †_‡K| Av‡jv n‡”Q we`y¨Z
†PŠ¤^Kxq Zi½| `ywU Zi½ GKÎ n‡q †mwU Av‡iv eo Zi½
33 34
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

Zvi Pvicv‡k GKUv cvZjv †gv‡gi †`qvj ˆZwi K‡i Zvi


wfZ‡i †kl ch©šÍ R¡j‡Z _vK‡e|

GKUv Avaywj iægvj w`‡q †cuwP‡q bvI| Gev‡i KvD‡K ej


Zvi R¡jšÍ wmMv‡iUUv iægv‡j †P‡c a‡i iægvjUv cywo‡q GK UzKiv eid‡K ¯úk© bv K‡i †mUv‡K wK Dc‡i †Zvjv hvq?
w`‡Z| †`L‡e iægvjUv wmMv‡i‡Ui QvB‡q †bvsiv n‡Z cv‡i Lye KwVb bq e¨vcviUv, GKUv m~Zvi LvwbKUv ei‡di Dc‡i
wKš‘ wKQz‡ZB cyo‡e bv! AvaywjUv Lye fv‡jv Zvc cwievnx †i‡L Zvi Dci Aí GKUz jeY wQwU‡q `vI| ei‡di mv‡_
e‡j mg¯Í Zvc mwi‡q wb‡q Mig n‡q hvq wKš‘ iægvjUv cy‡o jeY wgwk‡q w`‡j Zvi MjbvsK K‡g hvq, Kv‡RB Dc‡ii
hvevi g‡Zv Mig nIqvi †Kv‡bv my‡hvMB cvq bv! eidUv M‡j hv‡e, Lye †ewk jeY †`qv nq wb ZvB
Av‡kcv‡ki ei‡di R‡b¨ Dc‡ii cvwbUv GKUz c‡i Avevi
hLb R‡g hv‡e ZLb myZvUv ei‡d AvU‡K hv‡e| Gev‡i myZv
a‡i eidUv‡K †U‡b Zz‡j Avbv KwVb wKQz bq|
kx‡Zi †`‡k Zzlvicv‡Z iv¯Ív eid w`‡q †X‡K †M‡j eid
Mjv‡bvi R‡b¨ iv¯Ívq jeY wQUv‡bv nq|

GKUv †gvUv wKš‘ †QvU †gvgevwZ GKUv evwUi wb‡P jvwM‡q


`vI, Gev‡i cvwb †X‡j †gvgevwZwUi Mjv ch©šÍ f‡i wb‡q
†gvgevwZwU R¡vwj‡q `vI| Zzwg fve‡Z cvi †gvgevwZwU GKUz Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKUv KvMR †K‡U
c‡i wb‡f hv‡e, wKš‘ †mUv mwZ¨ bq| †`L‡e, †gvgevwZwU †mUv‡K GKUv myPv‡jv we›`yi Dci †i‡L †Kv‡bv Mig RvqMvq

35 36
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

ivL, †Uwej j¨v¤ú ev evwZi Dc‡i, †`L‡e †mUv cuvB cuvB


K‡i Nyi‡Z _vK‡e!
Mig RvqMvq evZvm Dc‡ii w`‡K †h‡Z _v‡K, †cuPv‡bv GB
KvM‡Ri †fZi w`‡q evZvmUv Dc‡i IVvi mgq KvMRUv †Nviv‡Z
_v‡K|
KvMR †K‡U Ab¨ wKQz ˆZwi Ki‡Z cvi‡e †hUv Mig RvqMvq
ivL‡j Gfv‡e Nyi‡e?
GKUv miægy‡Li †evZ‡ji gv‡S wKQz dzUšÍ cvwb Xvj, (†Lqvj
ivL †hb †mUv Avevi †d‡U bv hvq) †evZ‡ji wfZ‡ii
evZvmUv ZLb Mig n‡q hv‡e| Gev‡i †evZ‡ji gy‡L GKUv
†m× wWg ewm‡q `vI| GLb †evZ‡ji evZvm‡K Av‡¯Í Av‡¯Í
VvÐv n‡Z `vI, B‡”Q Ki‡j †evZjUv VvÐv cvwbi GKUv evwUi
Dc‡i ivL‡Z cvi| wKQzÿ‡Yi gv‡SB GKUv gRvi e¨vcvi
NU‡e, †`L‡e wWgUv wb‡R wb‡R †evZ‡ji gv‡S Xz‡K hv‡e|
Mig evZvm kxZj n‡q msKzwPZ n‡q GB e¨vcviUv N‡U|
KvD‡K †Mvcb msev` cvVv‡Z PvI? wf‡bMvi, †jeyi im ev cixÿvUv Kivi Av‡M Lyu‡R Lyu‡R Ggb GKUv †evZj †ei Ki
†cuqv‡Ri im w`‡q KvM‡R wKQz GKUv wj‡L KvMRUv fv‡jv †hUvi gyLUv wWgUv †_‡K Lye †ewk †QvU bv nq, Zvn‡j wWgUv
K‡i ïwK‡q bvI ZLb Ggwb‡Z †`‡L Avi †evSv hv‡e bv hLb wfZ‡i XzK‡e †mUv bó n‡e bv|
GLv‡b wKQz †jLv Av‡Q| wKš‘ KvMRUv Mig Av¸‡bi Kv‡Q
ai‡jB †jLvUv †ei n‡q Avm‡e|
wf‡bMvi, †jeyi im ev †cuqv‡Ri im w`‡q †jLvi d‡j
KvM‡Ri H AskUzKz cyo‡Z Zzjbvg~jKfv‡e Kg ZvcgvÎvi
cÖ‡qvRb, ZvB Av¸‡bi Kv‡Q aivi ci KvM‡Ri evKx Ask
wVK _vK‡jI †jLv AskUzKz cÖvq cy‡o wM‡q †Mvcb †jLvUv
†ei K‡i †`‡e!
wWgwU †evZj †_‡K †ei Ki‡e †Kgb K‡i? †mwU Av‡iv †ewk
gRv n‡Z cv‡i| †evZjUv GKUz KvZ K‡i gy‡L a‡i hZ
†Rv‡i cvi dzu `vI Gev‡i gyL mwi‡q bvI †`L‡e wWgwU Kcvr
K‡i †ei n‡q Avm‡e| KZ ZvovZvwo wWgUv †ei n‡e Zzwg
37 38
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
wek¦vm Ki‡e bv! dzu w`‡q Zzwg wfZ‡i evZv‡mi Pvc evwo‡q wb‡q mveav‡b Le‡ii KvMRwU Zz‡j bvI, †`L‡e QwewU D‡V
w`‡qQ, Avi †mB Pv‡c wWgwU †ei n‡q G‡m‡Q| G‡m‡Q| Zviwcb e¨envi Kiv nq Le‡ii KvM‡Ri Kvwj
bvgv‡bvi R‡b¨, †K‡ivwmb e¨envi K‡i wK GUv Kiv hv‡e?

GKUv †evZ‡ji gy‡L GKUv †ejyb jvwM‡q wb‡q †ejybUv‡K


GK Mvgjv dzUšÍ Mig cvwb‡Z ivL, †`L‡e †ejybUv Av‡¯Í wjUgvm KvMR w`‡q GwmW (†hgb †jeyi im) Ges GjKvwj
Av‡¯Í dz‡j DV‡Q| Mig n‡j †gvUvgywU me wRwbmB AvKv‡i (†hgb Pzb) cixÿv Kiv nq| wjUgvm KvMR Gwm‡W Pzwe‡q
eo n‡q hvq, evZv‡mi †ejv‡ZI ZvB|
Mig Ki‡j †QvU n‡q hvq †miKg †Kv‡bv wRwbm wK w`‡j †mUv nq jvj, GjKvwj‡Z Pzev‡j †mUv nq bxj| Zzwg
Av‡Q? nu¨v, †mUv n‡”Q ivevi| mvB‡K‡ji cyiv‡bv Uvqvi †_‡K B‡”Q Ki‡j N‡i e‡m wjUgvm KvMR ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
GK UzK‡iv ivevi †K‡U wb‡q †mUv w`‡q GKUv cixÿv †f‡e GKUv mv`v KvM‡R wKQz jvj dzj wb‡q fv‡jv K‡i N‡l
†ei Ki‡Z cvi‡e?
KvMRUv iwOb K‡i bvI, †mUv PgrKvi wjUgvm KvMR wn‡m‡e
KvR Ki‡e!

Le‡ii KvM‡Ri Qwe Lye mn‡R Kwc Kiv hvq| Zvi R‡b¨
`iKvi `yB PvgP cvwb GK PvgP Zviwcb †Zj Avi GKUz
mvev‡bi wgkªY| NbZ¡ GK bq e‡j Zviwcb †Zj Avi cvwb GKUv Møv‡m wKQz Lvevi †mvWvi gv‡S GKUz wf‡bMvi (wKsev
†g‡k bv †mR‡b¨ mvevbUzKz `iKvi| Le‡ii KvM‡Ri Qwei Dc‡i †jeyi im) †X‡j w`‡jB †`L‡e †mLv‡b †dbv n‡q A‡bK KvÐ
GB ZijwU jvwM‡q GKUv KvM‡Ri Dc‡i Dcyo K‡i ivL| n‡Z _vK‡eÑ Avm‡j ZLb †mvWv †_‡K Kve©b WvB A·vBW
Gev‡i Dc‡i Av‡iKwU KvMR †i‡L †mLv‡b fv‡jv K‡i N‡l M¨vm †ei n‡q Avm‡Q| GB M¨vmUv evZvm †_‡K fvix| ZvB
39 40
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
cvwbi g‡Zv †mUv GK RvqMv †_‡K Av‡iK RvqMvq Xvjv
hvq| GKUv †gvgevwZ R¡vwj‡q Zvi Dci Møvm †_‡K Zvi Dci
Kve©b WvB A·vBW M¨vmUv †X‡j `vI †`L‡e †gvgevwZwU Uzc
K‡i wb‡f hv‡e|

Mig Pv †ek mn‡RB PzgyK w`‡q LvIqv hvq, mPivPi Kv‡iv


†VuvU cy‡o‡Q e‡j †kvbv hvq bv| †VuvU `ywU gy‡Li wfZ‡i
XzwK‡q Pv LvIqvi †Póv K‡i †`L †Zvgvi wK Ae¯’v nq|
(Avgvi g‡b nq †Póv bv KivB fvj!) †Zvgvi Z¡‡Ki †h
†Zvgiv wbðqB jÿ¨ K‡iQ †ewkifvM gvbyl Wvb nv‡Z KvR AskUzKz Mig wKQz ¯úk© Ki‡Z Af¨¯Í bq †mLv‡b Mig wKQz
K‡i Ges Aí wKQz gvbyl i‡q‡Q hviv evg nv‡Z KvR K‡i| jvMv‡j †mUv mn¨ Kiv †Q‡j‡Ljv bq!
Avgv‡`i †Pv‡LiI †miKg e¨vcvi Av‡Q, Avgv‡`i †KD †KD
Wvb †Pv‡Li gvbyl †KD †KD evg †Pv‡Li gvbyl|
Zzwg wK Wvb †Pv‡Li gvbyl bv evg †Pv‡Li gvbyl| †ei Kiv Lye
†mvRv, A‡bK `~‡i †Kv‡bv GKUv wRwbm AvOzj w`‡q †`LvI|
Gev‡i GKUv †PvL eÜ Ki, †Zvgvi AvOzjwU wK wRwbm †_‡K
m‡i †Mj? hw` m‡i wM‡q _v‡K Zvn‡j †h †PvL eÜ K‡iQ
Zzwg †mB †Pv‡Li gvbyl! hw` bv m‡i _v‡K Zvn‡j Ab¨ †PvL
eÜ Ki, Gev‡i wRwbmUv wbðqB m‡i hv‡e, Avi Zzwg †mB
†Pv‡Li gvbyl! `yB nvZ Qwo‡q `uvovI, GK nv‡Zi AvOz‡ji WMv †_‡K Ab¨
nv‡Zi AvOz‡ji WMv ch©šÍ KZUzKz j¤^v Zzwg Av›`vR Ki‡Z
cvi‡e?
†`‡L g‡b nq bv, wKš‘ GK nv‡Zi AvOz‡ji WMv †_‡K Ab¨
nv‡Zi AvOz‡ji WMvi `~iZ¡ n‡”Q Zzwg hZUzKz j¤^v wVK
ZZUzKz! wek¦vm bv Ki‡j †g‡c †`L|

41 42
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

e¨envi Ki‡Z nq, GK †PvL e¨envi K‡i †Póv Ki‡j †Mvjgvj


n‡q hvIqv Lye mnR|

GKUv KvM‡R meyR Kvwj ev is w`‡q wKQz wjL, †Kv‡bv K_v ev


†Kv‡bv Qwe| Gev‡i jvj Kvwj ev iO w`‡q Dc‡i wnwRwewR
K‡i †K‡U `vI, ev Ab¨ GKUv wKQz AuvK, †hb meyR Kj‡gi Qwe‡Z †h iKg †`Lv‡bv n‡q‡Q †miKg GKUv †ev‡W©i GK c„ôvq
†jLvUv fv‡jv †`Lv bv hvq| mvaviYZt jvj iO †ewk D¾¡j AuvK GKUv cvwLi LuvPv Ab¨ c„ôvq AuvK GKUv cvwL| Gev‡i
e‡j †`L‡e meyR †jLvwU cÖvq †Pv‡LB co‡e bv| `yBcv‡k `ywU dz‡Uv K‡i LvwbKUv myZv †eu‡a bvI| GLb `wo
Gev‡i jvj wm‡jv‡db ev jvj i‡Oi ¯^”Q cøvw÷‡Ki wfZi cvKv‡bvi g‡Zv K‡i myZv `ywU cvKv‡bvi †Póv Ki‡j †evW©wU `ªæZ
w`‡q QweUvi w`‡K ZvKvI †`L‡e ïaygvÎ meyR †jLvwU ¯úó Nyi‡Z _vK‡e, Avi †Zvgvi g‡b n‡e LuvPvi wfZ‡i i‡q‡Q cvwLwU
Mvp Kv‡jv i‡O †`Lv hv‡e| jvj i‡Oi wm‡jv‡db w`‡q †`L‡j
mv`v KvMRwU‡KI †`Lv‡e jvj, Kv‡RB Ab¨ jvj i‡Oi (cwiwkó 3)!
wnwRwewR Avi Avjv`v K‡i †`Lv hv‡e bv| GwU nq KviY wKQz †`Lvi c‡iI Aí wKQzÿY Avgv‡`i
†Pv‡Li †iwUbv‡Z †mB `„k¨wU i‡q hvq, †mB mg‡qi g‡a¨
Ab¨ `„k¨ G‡m nvwRi n‡j †mUv Avi Avjv`v K‡i †`Lv hvq
bv, Ab¨ Qwei mv‡_ GKmv‡_ †`L‡Z nq|

`yB nv‡Z `ywU †cwÝj wb‡q `y cvk †_‡K ïiæ K‡i †cwÝj `ywUi
myPv‡jv we›`y GKRvqMvq ¯úk© Kivi †Póv Ki| Lye mn‡RB Zzwg
†mUv Ki‡Z cvi‡e| Gev‡i GK †PvL eÜ K‡i †Póv Ki †`L‡e
e¨vcviwU Avi GZ mnR bq| `~iZ¡ †evSvi R‡b¨ `yB †PvLB Dc‡ii QwewU †`‡L g‡b n‡”Q GLv‡b eywS ïay A_©nxb
AuvwKSzwK Kiv n‡q‡Q! eBwU †Pv‡Li KvQvKvwQ Zz‡j wb‡q evg

43 44
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

w`K †_‡K GB AuvwKSzwKi w`‡K ZvKvI †`L‡e GwU A_©nxb


AuvwKSzwK bq, GLv‡b wKQz GKUv A_©c~Y© e¨vcvi Av‡Q!
GiKg K‡i wb‡Riv wKQz wjL‡Z cvi‡e? †Kv‡bv Qwe? †Kv‡bv
K_v?

GKUv †evW© †Mvj K‡i †K‡U Zvi wVK gvSLv‡b GKUv miæ
jvwV XzwK‡q jvwUg ˆZwi Kiv hvq| Gev‡i jvwU‡gi Dci
GKUv KvM‡Ri †evW© †Mvj PvKwZi g‡Zv K‡i †K‡U †mLv‡b Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e is K‡i wb‡q jvwUgUv
AvUwU bv nq eviwU dz‡Uv K‡i bvI, me¸wj †hb †K›`ª †_‡K Nywi‡q `vI †`L‡e bvbv i‡O AuvKv jvwUgUv mv`v †`Lv‡”Q|
mgvb `~i‡Z¡ nq, Ges GKwU †_‡K Av‡iKwU †hb mgvb `~i‡Z¡ Avgv‡`i †Pv‡Li GUv GKUv ag©, GB is¸wj `ªæZ GKmv‡_
_v‡K| †¯‹j, K¤úvm, Puv`v e¨envi K‡i hZœ K‡i GUv ˆZwi †`Lv‡bv n‡j †PvL †mUv Avjv`v Ki‡Z cv‡i bv, ZLb †PvL †_‡K
Ki| Gev‡i wVK gvSLv‡b †Kv‡bvfv‡e GKUv †cwÝj jvwM‡q gw¯Í‡®‹ †h Z_¨ cvVv‡bv nq gw¯Í®‹ †mUv‡K mv`v wn‡m‡e a‡i
bvI †hb cy‡iv wRwbmUv PvKwZi g‡Zv †Nviv‡bv hvq| GUv †bq| jvwU‡gi Dci Ab¨ is ewm‡q cixÿv K‡i †`L †`wL wK is
GKUv †÷ªv‡ev‡¯‹vc n‡q †Mj| ˆZwi nq|
Avqbvi mvg‡b `uvwo‡q GUv Nywi‡q `vI, †`L‡e
†÷ªv‡ev‡¯‹vcwU Nyi‡Q| Gev‡i dz‡Uv¸wji wfZi w`‡q Avqbvq
ZvKvI †`L‡e †Zvgvi g‡b n‡e †÷ªv‡ev‡¯‹vcwU †gv‡UI Nyi‡Q
bv! dz‡Uv¸wj w`‡q †`L‡j ïaygvÎ dz‡Uv mvg‡b Avm‡j †`Lv
hv‡e, Ab¨ mgq bq, ZvB GiKg g‡b nq!

evsjv‡`‡ki cZvKvq i‡q‡Q meyR Avi jvj is, GB `ywU is


n‡”Q cwic~iK is, A_©vr GKUv i‡Oi w`‡K LvwbKÿY ZvwK‡q

45 46
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

Ab¨ †Kv‡bvw`‡K ZvKv‡j †mLv‡b Ab¨ iswU †`Lv hv‡e|


Kv‡RB Zzwg hw` GKUv Qwe AuvK, †hLv‡b AvqvZ‡ÿÎwU jvj
Avi gvSLv‡bi e„ËwU meyR †mUv w`‡q Zzwg GKUv gRvi
wRwbm Ki‡Z cvi‡e| LvwbKÿY D¾¡j Av‡jv‡Z GB QweUvi
w`‡K ZvwK‡q _vK, Zvici GKUv mv`v KvM‡Ri w`‡K ZvKvI
Zzwg GK gyn‚Z© c‡i †mLv‡b (GKUz nvjKv i‡O) evsjv‡`‡ki
cZvKvwU †`L‡Z cv‡e|
wKQz GKUv †`L‡j †mUv wKQzÿY (QweUv) Avgv‡`i †Pv‡L i‡q
hvq, †mUv e¨envi K‡i wm‡bgv †`Lv‡bv nq| ZzwgI B‡”Q
Ki‡j GKUv †QvU wm‡bgv ˆZwi Ki‡Z cvi‡e, Qwe‡Z †hfv‡e
†`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e `ywU Qwe Gu‡K GKUvi Dc‡i Av‡iKUv
ivL, Zvici Dc‡ii QweUv GKUv †cwÝj e¨envi K‡i †cuwP‡q
bvI †hb Ggwb‡Z ïay wb‡Pi QweUv †`Lv hvq| Gev‡i †cwÝj
w`‡q QweUv `ªæZ Wv‡b ev‡g bvov‡Z _vK †`L‡e †Zvgvi g‡b
Dc‡ii QweUvi w`‡K ZvKvI, Gev‡i evg †PvLwU eÜ K‡i n‡e cvwLUv Wvbv SvcUv‡”Q| †Zvgv‡`i e¨envi Kivi R‡b¨
wkKvixwUi w`‡K ZvwK‡q †_‡K gv_vwU Av‡¯Í Av‡¯Í wb‡P GiKg `ywU Qwe cwiwk‡ó (4) Gu‡K †`qv n‡jv|
bvwg‡q Avb| nVvr K‡i †`L‡e Wvb w`‡K cvwLwU A`„k¨ n‡q
†M‡Q!
Avgv‡`i †Pv‡Li †iwUbvi †h As‡k †Pv‡Li bvf© G‡m
Ry‡o‡Q †mB AskUv Av‡jv †`L‡Z cv‡i bv, †mB we›`ywU
e¨envi K‡i wKQz †`Lvi †Póv Ki‡j †mUv †`Lv hvq bv!
GLv‡bI ZvB n‡q‡Q cvwLwUi Qwe †hB †Pv‡Li bv‡f© G‡m
c‡o‡Q Zzwg †mUv Avi †`L‡Z cvI wb|
Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e `ywU Avaywj a‡i Dc‡i
wb‡P Nl‡Z _vK, †`L‡e gvSLv‡b Z…Zxq GKUv Avaywj †`Lv
hv‡”Q| e¨vcviwU N‡U Avgv‡`i †Pv‡Li GKUv a‡g©i R‡b¨| wKQz
GKUv †`L‡j †mUv †Pv‡Li& gv‡S LvwbKÿY i‡q hvq, ZvB

47 48
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

AvaywjwU m‡i hvevi c‡iI †mwU Avgiv wKQzÿY †`wL, Avi g‡b †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e bjwUi cv‡k ivL, nVvr †Zvgvi g‡b
nq Z…Zxq GKUv Avaywj! n‡e †Zvgvi nv‡Z GKUv †Mvj dz‡Uv|
GK †Pv‡L nvZwU †`Lv hv‡”Q Ab¨ †Pv‡L †Mvj dz‡Uv,
†Zvgvi gw¯Í®‹ `yB †Pv‡Li Z_¨ GKÎ K‡i †`Lv‡”Q, hvi R‡b¨
g‡b n‡e nv‡Zi gv‡S dz‡Uv|

Wvb nvZ w`‡q †Zvgvi evg †PvLwU †X‡K mvg‡bi w`‡K


ZvKvI| Gev‡i evg nv‡Zi GKUv AvOzj †mvRv K‡i Kv‡bi
Kv‡Q ai, Zvici †mwU mvg‡b GwM‡q Avb‡Z _vK, hLb †mUv
gvÎ †`L‡Z ïiæ Ki‡e AvOzjUv Avi bvov‡e bv, Gev‡i †PvL
Nywi‡q AvOz‡ji w`‡K ZvKvI, †`L‡e AvOzjwU †`Lv hv‡”Q bv! Dc‡ii QwewUi w`‡K ZvKvI, Kv‡jv Kv‡jv Pvi‡Kvbv As‡ki
KviYwU Lye mnR, hLb †mvRv mvg‡bi w`‡K ZvKvI †Pv‡Li gvSvgvwS As‡k GKiK‡gi Qvqv †`Lv hv‡”Q, jÿ¨ K‡iQ?
gwY _v‡K mvg‡b, AvOzj †_‡K Av‡jv G‡m †Pv‡L co‡Z †PvL hw` cvkvcvwk Lye D¾¡j Ges Lye AÜKvi wKQzi w`‡K
cv‡i| hLb AvOz‡ji w`‡K ZvKv‡Z †Póv Ki, gwYwU Ny‡i ZvwK‡q _v‡K Zvn‡j †h As‡k D¾¡j Av‡jv G‡m co‡Q †mUv
bv‡Ki Avov‡j wM‡q AvOzjUv‡K A`„k¨ K‡i †`q! LvwbKUv K¬všÍ n‡q hvq| ZLb D¾¡j AskUzKz Avi GZ D¾¡j
†`Lvq bv, Zvi gv‡S nvjKv Qvqvi g‡Zv wPý †`Lv †h‡Z
_v‡K| GLv‡bI ZvB n‡”Q|

KvMR †cuwP‡q GKUv bj ˆZwi K‡i †mUv GK †Pv‡L jvwM‡q


`~‡i †Kv_vI ZvKvI| Gev‡i Ab¨ nvZwU Qwe‡Z †hfv‡e

49 50
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

GKUv ¯^”Q KvMR (ev cøvw÷K) wb‡q †mLv‡b Kv‡jv Kjg w`‡q
Lye fv‡jv K‡i wnwRwewR AuvK| Gev‡i Ab¨ GKUv KvM‡R
Kjg w`‡q wKQz GKUv wj‡L Zvi Dci wnwRwewR AuvKv ¯^”Q
KvMRUv ivL, †hb wb‡Pi †jLvwU †`Lv bv hvq| Gev‡i KvD‡K
e‡jv wb‡Pi †jLvwU co‡Z| A‡bK †Póv K‡iI †mUv cov
hv‡e bv, wKš‘ ¯^”Q KvMRUv GKUz bvo‡jB wb‡Pi †jLvwU
gyn‚‡Z©i R‡b¨ ¯úó n‡q hv‡e|
GKUv eB †Pv‡Li Lye Kv‡Q Avb‡j, cÖvq †Pv‡Li mv‡_ jvwM‡q
ivL‡j, Zzwg Avi wKQz co‡Z cvi‡e bv, cy‡ivUv g‡b n‡e
Kv‡jv wnwRwewR! Gev‡i GKUv †QvU †evW© wb‡q Zvi gvSLv‡b
wcb w`‡q †QvU GKUv dz‡Uv K‡iv, Gev‡i †mUv †Pv‡Li mvg‡b
wb‡q Avevi eBUv covi †Póv Ki, †`L‡e Zzwg ¯úó co‡Z
cvi‡e!
†h Ask †_‡K Av‡jv †Pv‡L G‡m cy‡ivUv wnwRwewR K‡i
w`w”Qj, †QvU GB dz‡UvwU †mUv‡K wbqš¿Y K‡i †Pv‡L GKUv
NyUNy‡U AÜKv‡i `xN©mgq e‡m †_‡K nVvr hw` N‡i GK cwi®‹vi Qwe dzwU‡q Zz‡j‡Q|
gyn‚‡Z©i R‡b¨ Lye D¾¡j GKUv Av‡jv R¡vwj‡q Avevi mv‡_
mv‡_ wbwf‡q †`qv nq Zvn‡j Lye GKUv wewPÎ e¨vcvi N‡U|
Av‡jv wbwf‡q †`evi c‡iI cy‡iv NiUv ¯úó †`Lv hvq, wKš‘
†mwU mwZ¨Kvi A‡_© †`Lv bq, †mwU †Pv‡Li gv‡S i‡q hvIqv
N‡ii GKUv bxjvf Qwe| gv_vUv KvZ Ki‡j †`Lv hvq cy‡iv
NiUv KvZ n‡q hv‡”Q, †KD hw` bv Rv‡b f‡q Zvi nvZ cv
kix‡i †muwa‡q †h‡Z cv‡i| GB cixÿvwU Lye mnR bq, wKš‘
hw` †KD Ki‡Z cv‡i wbtm‡›`‡n PgrK…Z n‡q hv‡e|

51 52
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

Ki Zvn‡j Zzwg `yB w`K †_‡KB GK wRwbm †`L‡Z cvi‡eÑ


†`L †Póv K‡i!

GKUv †QvU cv_i myZv w`‡q †eu‡a †cÊzjv‡gi g‡Zv Szwj‡q


`vI †hb †mUv Wvb †_‡K ev‡g Szj‡Z _v‡K| Gev‡i GKUv
Kvj Pkgv wb‡q †mUv ïay GKUv †Pv‡Li Dc‡i ivL †hb Ab¨ Dc‡ii Qwe‡Z eo eo K‡qKUv e„‡Ëi gvSLv‡b GKUv †QvU
†PvL Kv‡jv Pkgv QvovB †`L‡Z cv‡i| GLb †cÊzjvgwUi e„Ë AuvKv n‡q‡Q, Avevi †QvU †QvU K‡qKUv e„‡Ëi gvSLv‡b
w`‡K ZvKvI †Zvgvi g‡b n‡e †mwU ïay Wvb †_‡K ev‡g bv GKUv eo e„Ë AuvKv n‡q‡Q| gvSLv‡bi GB e„Ë `ywUi gv‡S
wM‡q Dce„ËvKv‡i Nyi‡Q| †KvbUv eo?
GK †Pv‡L Kv‡jv Pkgv _vKvq †mB †Pv‡L Zzjbvg~jKfv‡e `y‡UvB mgvb| wek¦vm bv n‡j †g‡c †`L! †QvU wRwb‡mi
Kg Av‡jv Avm‡Q, †Pv‡Li †mUv †`‡L eyS‡Z GKUz †ewk mgq gv‡S †Kv‡bv GKUv wRwbm‡K mn‡RB eo †`Lvq| c~wY©gvi Puv`
jv‡M, ZvB g‡b n‡e Szj‡Z _vKv cv_iUv Dce„ËvKv‡i Nyi‡Q| hLb I‡V, ZLb †mUv hLb w`M‡šÍi KvQvKvwQ _v‡K g‡b nq
†mUv eywS KZ eo| Zvi KviY ZLb †mUv‡K †`Lv nq `~‡ii
†QvU †QvU MvQcvjv evwo N‡ii mv‡_| GKevi gvS AvKv‡k
D‡V †M‡j Avi †mUv‡K eo g‡b nq bv|

Dc‡ii QweUv †`‡L m‡›`‡ni †Kv‡bv KviY †bB †h †KKUv


†_‡K †KD GKRb GK UzKiv †KK †K‡U mwi‡q wb‡q †M‡Q!
UzKivwU †Kv_vq †Mj †`L‡Z PvI? QweUv D‡ëv K‡i ai!
Avgiv †hfv‡e GKUv wRwbm †`L‡Z Af¨¯Í wRwbmUv
†mfv‡eB †`L‡Z PvB, ZvB GB e¨vcviwU N‡U! Lye hw` †Póv
53 54
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

Zzwg wbðqB G‡Kev‡i evwR a‡i ej‡e †h Dc‡ii Qwe‡Z


GKUv †iLv Nyi‡Z Nyi‡Z gvSLv‡b P‡j †M‡Q| fv‡jv K‡i
†`L, Avm‡j GLv‡b GKUv e„‡Ëi wfZ‡i Av‡iKUv e„Ë, Zvi
gvSLv‡b Av‡iKUv, Zvi gv‡S Av‡iKUv...!

†Zvgvi †Kv‡bv eÜz‡K e‡jv Zvi `ywU AvOzj †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q
†mfv‡e ivL‡Z, Gev‡i Zv‡K e‡jv †PvL eÜ Ki‡Z| GLb Zzwg
GKUv gvi‡ej wb‡q Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e Zvi `yB
AvOz‡ji gv‡S QzuB‡q Zv‡K wR‡Ám Ki, GLv‡b KqUv gvi‡ej, †m
m¤¢vebv Av‡Q †h wb‡R‡K †Kgb †`Lvq Zzwg KL‡bv wVK K‡i memgq ej‡e `y‡Uv!
†`L wb! Avqbvq Zzwg hLb wb‡R‡K †`L Zzwg wb‡R‡K GKUz `ywU AvOzjB Avjv`v fv‡e gw¯Í‡®‹ Lei cvwV‡q‡Q †h †m GKUv
Ab¨iKg fv‡e †`L| Zzwg hLb Wvb nvZ Dc‡i †Zvj Avqbvi gvi‡ej ¯úk© K‡i‡Q ZvB †Zvgvi eÜzi g‡b n‡q‡Q `ywU
cÖwZwe¤^wU †Zv‡j evg nvZ| Zzwg hLb Pz‡j wmuw_ K‡iv gvi‡ej!
evgw`‡K Avqbvq †mwU †`Lvq Wvbw`‡K| wb‡R‡K Avm‡j
†Kgb †`Lvq †`L‡Z n‡j †Zvgvi `iKvi `ywU Avqbvi, Avqbv
`ywU Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e ivL, cÖ_g Avqbvq
†h D‡ëv cÖwZwe¤^wU †`Lv hv‡e †mwU wØZxq Avqbvq †mvRv
n‡q hv‡e! Kv‡RB Zzwg wb‡R‡K †`L‡e A‡b¨iv †Zvgv‡K
†hfv‡e †`‡L †mfv‡e| hw` Av‡M KL‡bv Gfv‡e wb‡R‡K
†`‡L bv _vK, GKevi †`‡L bvI, fvix gRvi AwfÁZv! †Zvgvi †Kv‡bv eÜz‡K e‡jv †h Zzwg Zvi `yB AvOz‡ji duvK
w`‡q GKUv UvKvi †bvU wb‡P Qvo‡e †m †hb †mUv aivi †Póv
K‡i, †`L‡e †m wKQz‡ZB ai‡Z cvi‡e bv! †m hLb †`L‡e
†bvUwU Qvov n‡q‡Q †m Z_¨wU Zvi gv_vq †cuŠQv‡Z Ges
gw¯Í‡®‹i †mUv ey‡S Zvi AvOzj‡K †mUv aivi wb‡`©k w`‡Z

55 56
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

LvwbKUv mgq `iKvi, †mB mg‡qi gv‡S †bvUUv wb‡P c‡o


hvq!
†Kv‡bvfv‡e wK eÜz‡K mvnvh¨ Kiv m¤¢e †hb †m †bvUUv
ai‡Z cv‡i?

Dc‡i wK †jLv Av‡Q? Avgvi †mvbvi evsjv Avwg †Zvgvq


fv‡jvevwm? fv‡jv K‡i c‡o †`L!
Avgv‡`i gw¯Í®‹ GKUv Af¨¯Í wRwbm PU K‡i a‡i wb‡Z
cv‡i, †mUv hw` fzj wKsev Am¤ú~Y© nq, `iKvi n‡j †mUv‡K
Lye †QvU ev”Pv‡K KL‡bv wjL‡Z †`‡LQ? g‡b nq GKUv D‡cÿv K‡iI!
jvBbI wVK K‡i Uvb‡Z cv‡i bv, A_P Zzwg KZ mn‡R me
wKQz wj‡L †dj| †Zvgvi †jLvi ÿgZv Avm‡j †Zvgvi `xN©
w`‡bi Af¨v‡mi dj| e¨vcviUv cixÿv K‡i †`L| Dc‡ii
Qwe‡Z †hLv‡b †jLv Av‡Q, ÔïiæÕ †mLv‡b GKUv †cwÝj †i‡L
†mUv‡K Gu‡K †`qv c_Uv a‡i Ô†klÕ †jLvq wb‡q hvI| KZ
mnR, ZvB bv?
Gev‡i eBUv GKUv Avqbvi mvg‡b wb‡q hvI, Avevi ÔïiæÕ
†jLv †_‡K Ô†klÕ †jLvq wb‡q hvI wKš‘ Gevi Zzwg Avqbv
w`‡q eBUvi w`‡K ZvKv‡e, †mvRvmywR eBUvi w`‡K ZvKv‡e GKwU †evW© †_‡K Qwe‡Z †`Lv‡bv AvK…wZi g‡Zv K‡i `ywU
bv! Avwg wbwðZ GLb Zzwg eyS‡Z cvi‡e †QvU wkïi wjL‡Z UzK‡iv †K‡U `ywU `yiKg is K‡i bvI| Gev‡i Wvbcv‡ki
†Kb GZ Amywe‡a nq! Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKwUi Dc‡i
Av‡iKwU a‡i †`L, g‡b n‡e Dc‡iiwU †QvU| eÜzgn‡j
g¨vwRK †`Lv‡bvi mgq Zzwg †Pv‡Li cj‡K ¯’vb e`j K‡i
eoUv †QvU Ges †QvUUv eo K‡i AevK K‡i w`‡Z cvi‡e!

57 58
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

wRwbm Kiv hvq| †hgb aiv hvK GUvi evB‡i GK is Avi


†fZ‡i Av‡iK is Kiv| †Póv K‡i †`L! mgm¨vwU †Kv_vq?
†gvweqvm w÷ª‡ci `y b¤^i cixÿvwU Av‡iv gRvi, GUvi
gvSLvb w`‡q †K‡U `yfv‡M fvM Kivi †Póv K‡iv!
wZb b¤^i cixÿvwUI Lvivc bq, gvSLv‡b w`‡q †K‡U
`yfvM bv K‡i GUvi GK Z…Zxqvsk `~iZ¡ w`‡q KvUvi †Póv
K‡iv!
Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e nv‡Zi `ywU AvOzj †PvL
†_‡K K‡qK †mw›UwgUvi mvg‡b a‡i ivL| GLb `yB AvOz‡ji
duv‡Ki wfZi w`‡q `~‡i †Kv_vI ZvKvI| GKUz g‡bv‡hvM
w`‡jB †`L‡e bv‡Ki WMvq †QvU GKUv AvOzj evZv‡m Szj‡Q,
Zvi `ycv‡k `ywU bL! †Zvgvi AvOzj bvovI †`L‡e †mB wewPÎ
AvOzjwUI bo‡e!
GwU nq KviY Avgv‡`i `ywU †PvL, GKwU AvOzj †Pv‡Li
mvg‡b †h Ask †X‡K iv‡L Ab¨ †PvL w`‡q Zvi LvwbKUv †`Lv †gvweqvm w÷ªc ˆZwi Kivi mgq KvM‡Ri wdZvwU GKevi
hvq| †h AskUzKz `ywU †PvL‡KB †X‡K iv‡L †mUvB GB wewPÎ †cuwP‡q wb‡Z nq, hw` `yevi †cuwP‡q bvI Zvn‡j Zvi bvg
fvmgvb AvOzj| Wvej †gvweqvm w÷ªc| GKUv Wvej †gvweqvm w÷ªc ˆZwi K‡i
†mUv‡K †K‡U `yfvM Kivi †Póv Ki!

GK UzKiv KvMR wdZvi g‡Zv K‡i †K‡U `yB cvk Ry‡o †`evi
Av‡M Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKevi †cuwP‡q GKUv Zv‡mi (wKsev Zv‡mi AvKv‡ii GK UzK‡iv KvM‡Ri)
bvI| GUvi bvg †gvweqvm w÷ªc| GUv w`‡q A‡bK gRvi wfZ‡i GKUv dz‡Uv K‡i Zvi wfZi w`‡q wK Zzwg †ei n‡q
Avm‡Z cvi‡e?
59 60
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

e¨vcviwU Lye KwVb g‡b n‡jI hw` †Kgb K‡i Ki‡Z nq Rvb †mfv‡e nvZ †i‡L `woUvi `ycv‡k a‡i †i‡L †Póv K‡i †`L
Zvn‡j †mUv †gv‡UI KwVb bq| Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv GUv KZ mnR| KviY Zzwg nv‡Z wMU †g‡i †mUv `wo‡Z
n‡q‡Q †mfv‡e †K‡U KvMRwU Ly‡j bvI, †`L‡e ïay Zzwg bI ¯’vbvšÍi K‡i w`”Q!
†Zvgvi eÜz-evÜe, AvZ¥xq-¯^Rb ch©šÍ Gi †fZi w`‡q †ei
n‡q †h‡Z cvi‡e!

GKUv KvMR‡K Zzwg KZevi fuvR Ki‡Z cvi‡e? †Zvgv‡`i


g‡b n‡Z cv‡i A‡bKevi wKš‘ †mUv mwZ¨ bq| GKUv KvMR
GKUv Avaywj‡K wN‡i Av‡iKUv Avaywj hw` Nywi‡q Avb †mUv Kq wb‡q cÖ_‡g `yB fuvR Ki| Zvici Av‡iK evi (Pvi fuvR),
evi Nyi‡e? GKevi, ZvB bv? fzj! `yB evi| wek¦vm bv n‡j cixÿv Zvici Av‡iK evi (AvU fuvR) Gfv‡e †P÷v K‡i wKQz‡ZB
K‡i †`L| Zzwg bqevi ch©šÍ †h‡Z cvi‡e bv| cÖ‡Z¨Kevi fuvR Ki‡j
m~h©‡K wN‡i hLb c„w_ex Ny‡i Av‡m †mUv m~‡h©i Kv‡Q g‡b KvM‡R fuv‡Ri msL¨v wظY n‡q hvq, bqevi wظY Ki‡j
nq 365 evi, wKš‘ †mŠiRM‡Zi evB‡i †_‡K †`L‡j †mUv‡K KvM‡Ri msL¨v n‡e 512, cuvPk c„ôvi GKUv eB KZ †gvUv
Rvb? GiKg †gvUv eB fuvR Kiv hvq?
g‡b nq 366 evi, †mUviI GB GKB KviY| GKUv `vevi †ev‡W© cÖ_g N‡i GKwU PvDj, Zvic‡ii N‡i
`yBwU PvDj, Zvic‡ii N‡i PviwU PvDj Gfv‡e cy‡iv `vevi
†evW© fi‡Z KZUzKz PvDj jvM‡e e‡j g‡b nq? (cwiwkó 5)

GK UzK‡iv `woi `ycv‡k `yB nvZ w`‡q a‡i `wowU GKeviI


bv †Q‡o †mLv‡b wK GKUv wMU †`qv m¤¢e? †Póv K‡i †`L,
wKQz‡ZB cvi‡e bv| wKš‘ Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q
61 62
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q †mfv‡e GKUzK‡iv KvM‡Ri
`ycv‡k `ywU †ccvi wK¬c jvMvI, Zvici GKUv nu¨vPKv Uvb
`vI, †ccvi wK¬c `ywU wQU‡K Ly‡j Avm‡e, wKš‘ gRvi e¨vcvi
n‡”Q †`L‡e g¨vwR‡Ki g‡Zv †ccvi wK¬c `ywU GKUvi gv‡S
Av‡iKUv Xz‡K wM‡q‡Q|
cy‡ivUv Gev‡i Av‡¯Í Av‡¯Í K‡i †`L †Kgb K‡i GUv nq|
cwiwkó
1. g‡b Ki GKUv gvi‡ej (fi U) w`‡q †VvKv w`‡q (MwZ‡eM d)
Zzwg `ywU gvi‡ej †ei K‡iQ (MwZ‡eM u)| fi‡e‡Mi wbZ¨Kvi
m~Î Abyhvqx †mwU cwieZ©b n‡e bv, Kv‡RB :
mV= (m+m)u
GLvb †_‡K Avgiv cvB, u = v/2
cÖ_‡g GKUv gvi‡e‡ji MwZkw³ wQj mv2/2, c‡i `y‡Uv
Qwe‡Z †hfv‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q GKUv eM©‡ÿ·K GiKg gvi‡e‡ji †gvU MwZkw³ n‡”Q (m+m)u2/2| GLb u Gi
mvZwU UzK‡ivq fvM Kiv n‡j †mwU w`‡q AmsL¨ gRvi gRvi RvqMvq v/2 emv‡j †gvU MwZkw³ nq mv2/4, Av‡Mi
Qwe ev b·v ˆZwi Kiv hvq| GwU Pxb †`k †_‡K G‡m‡Q, Gi MwZkw³i A‡a©K| kw³i wbZ¨Zvi m~Î Abyhvqx kw³iI
bvg U¨vbMÖvg! mgq KvUv‡bvi R‡b¨ Gi †_‡K gRvi e¨vcvi †Kv‡bv cwieZ©b n‡e bv, wKš‘ †`L‡Z cv”Q fi‡e‡Mi wbZ¨Zvi
Lye †ewk †bB| cwiwk‡ó (6) GKwU Qwe Gu‡K †`qv n‡jv, m~Î mwZ¨ n‡j kw³i wbZ¨Zvi m~Î mwZ¨ n‡Z cvi‡Q bv,
†mUv GKwU †ev‡W© AvVv w`‡q jvwM‡q mvZwU UzK‡iv K‡i †K‡U Kv‡RB KL‡bv GKwU gvi‡ej w`‡q †VvKv w`‡q Zzwg `ywU
bvI, Zvici †hme Qwe †`Lv‡bv n‡q‡Q †m¸wj ˆZwi Kivi gvi‡ej †ei Ki‡Z cvi‡e bv|
†Póv Ki, †`wL KqUv ˆZwi Ki‡Z cvi! 2. 73 c„ôvq †h QwewU †`qv n‡q‡Q †miKg GKUv Qwei Kvj‡P
U¨vbMÖvg e¨envi K‡i Zzwg wb‡R wb‡R wK bZzb Qwe Avwe®‹vi AskUv mveav‡b †K‡U †d‡j w`‡q †iv‡` ai, †`L‡e PgrKvi
Ki‡Z cvi‡e? GKUv Qwe n‡e Qvqv‡Z|
3. 68 b¤^i cixÿvi R‡b¨ Qwe `ywU Av‡Q 74 c„ôvq| (GKUv
D‡ëv †Kb?)
4. 74 b¤^i cixÿvi R‡b¨ Qwe `ywU Av‡Q 75 c„ôvi Dc‡i|
5. `vevi cÖ_g N‡i PvDj ivL‡j nq GKwU PvDj| cÖ_g `ywU N‡i
ivL‡j nq : 1+2 = 3 = 4-1 = 22-1
cÖ_g wZbwU N‡i ivL‡j : 1+2+4 = 7 = 8-1 = 23-1

63 64
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv
cÖ_g PviwU N‡i ivL‡j : 1+2+4+8 = 15 = 16-1 = 24-1
cÖ_g cuvPwU N‡i ivL‡j : 1+2+4+8+16 = 31 = 32-1 =
25-1
Gfv‡e 64wU N‡i ivL‡j n‡e : 264-1 = 18, 446, 744,
073, 709, 551, 615
msL¨vwU wVK wK bv †K cixÿv K‡i †`L‡Z cvi‡e?
GB PvDjUzKz KZ PvDj †K Av›`vR Ki‡Z cvi‡e?
6. 75 c„ôvi wb‡P i‡q‡Q U¨vbMÖv‡gi b·v| GUv e¨envi K‡i
ˆZwi Ki‡Z n‡e c‡ii Qwe¸wj| †K KqUv ˆZwi Ki‡Z
cvi‡e?

65 66
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

67 68
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

69 70
weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv weÁv‡bi GKk gRvi †Ljv

71 72