Вы находитесь на странице: 1из 8

Институт Математики и Информатики

Специальность: Прикладная математика и информатика

ОНЛАЙН РАСПИСАНИЕ

3 курс (54 студ.)

3 курс рус.сектор – 41 студ.

701 группа(13 студ.)

Понедельник

Предмет, преподаватель Время


Теория вер.и мат. статистика Арамян Р.Г
https://zoom.us/join
I пара (1-2 час)
Идент: 764-353-842
Пароль: 058093
Физика Агоронян К.
II пара (3-4 час)
Пароль: 275491
СКМК Арамян Р.Г (15 студ.) III пара (5-6)
СКМК Бабаян Н.М. (10 студ.)
III пара (5-6)
Физика Маилян С.С. (ч/н)
IV пара (7-8 час)
Пароль: 248266

Вторник

Предмет, преподаватель Время


База данных Манукян М.Г. I пара (1-2 час)
СК СП Тандилян Г. (22 студ.) 19:00-20:30
СК СП Керян А. (20 студ.) II пара (3-4 час)
СК СП Сохакян Т. II пара (3-4 час)
Уравнения математической физики , Хачатрян
III пара (5-6 час)
Х.А.

Среда

Предмет, преподаватель Время


Уравнения математической физики, Хачатрян Х.А.
I пара (1-2 час)
Языки и мет.прог. Мартиросян А.
Id: 785 946 1122
II пара (3-4 час)
Функц. Анализ, Аветисян П.С III пара (5-6 час)
СК МММ Даллакян Г.В. (14 студ) IV пара (7-8 час)

Четверг

Предмет, преподаватель Время


Яз.прогр.и мет. Трансляции, Беджанян А.Р.
I пара (1-2 час)

База данных, Манукян М.Г II пара (3-4 час)


Теория вер.и мат. статистика Арамян Р.Г
https://zoom.us/join
III пара (5-6 час)
Идент: 764-353-842
Пароль: 058093
СКМК Петросян А.Н. (15 студ)
Идент: 913-385-161 IV пара (7-8 час)
Пароль: 044513

Пятница

Предмет, преподаватель Время


СК МММ Акобян Ю.Р. (14 студ)
I пара (1-2 час)
СК МММ Арутюнян К.В. (14 студ.)
СК СП Акопян Н. (12 студ.)
II пара (3-4 час)
Уравнения мат. Физики, Арутюнян К.В
III пара (5-6 час)
Институт Математики и Информатики
Специальность: Прикладная математика и информатика

ОНЛАЙН РАСПИСАНИЕ

3 курс

702группа (13 студ.)


Понедельник

Предмет, преподаватель Время


Теория вер.и мат. статистика Арамян Р.Г
https://zoom.us/join
I пара (1-2 час)
Идент: 764-353-842
Пароль: 058093
Физика Агоронян К.
II пара (3-4 час)
Пароль: 275491
СКМК Бабаян Н.М. (10 студ.)
III пара (5-6)
СКМК Арамян Р.Г (15 студ.)
Физика Маилян С.С.(ч/н)
IV пара (7-8 час)
Пароль: 248266

Вторник

Предмет, преподаватель Время


База данных Манукян М.Г. I пара (1-2 час)
СК СП Тандилян Г. (22 студ.) 19:00-20:30
СК СП Керян А. (20 студ.) II пара (3-4 час)
СК СП Сохакян Т. II пара (3-4 час)
Уравнения математической физики , Хачатрян
III пара (5-6 час)
Х.А.

Среда

Предмет, преподаватель Время


Уравнения математической физики,
Хачатрян Х.А. I пара (1-2 час)

Языки и мет.прог. Мартиросян А.


Id: 785 946 1122
II пара (3-4 час)
Функц. Анализ, Аветисян П.С
III пара (5-6 час)
СК МММ Даллакян Г.В. (14 студ) IV пара (7-8 час)
Уравнения мат. Физики, Микилян М.А
V пара (9-10 час)

Четверг

Предмет, преподаватель Время


Яз.прогр.и мет. Трансляции, Беджанян А.Р.
I пара (1-2 час)
База данных, Манукян М.Г II пара (3-4 час)
Теория вер.и мат. статистика Арамян Р.Г
https://zoom.us/join
III пара (5-6 час)
Идент: 764-353-842
Пароль: 058093
СКМК Петросян А.Н. (15 студ)
Идент: 913-385-161 IV пара (7-8 час)
Пароль: 044513

Пятница

Предмет, преподаватель Время


СК МММ Акобян Ю.Р. (14 студ)
I пара (1-2 час)
СК МММ Арутюнян К.В. (14 студ.)
СК СП Акопян Н. (12 студ.)
II пара (3-4 час)
Институт Математики и Информатики
Специальность: Прикладная математика и информатика

ОНЛАЙН РАСПИСАНИЕ

3 курс

703 группа (14 студ.)


Понедельник

Предмет, преподаватель Время


Теория вер.и мат. статистика Арамян Р.Г
https://zoom.us/join
I пара (1-2 час)
Идент: 764-353-842
Пароль: 058093
Физика Агоронян К. II пара (3-4 час)
Пароль: 275491

СКМК Бабаян Н.М. (10 студ.)


III пара (5-6)
СКМК Арамян Р.Г (15 студ.)
Уравнения мат. Физики, Микилян М.А
V пара (9-10 час)

Вторник

Предмет, преподаватель Время


База данных Манукян М.Г. I пара (1-2 час)
СК СП Тандилян Г. (22 студ.) 19:00-20:30
СК СП Керян А. (20 студ.) II пара (3-4 час)
СК СП Сохакян Т. II пара (3-4 час)
Уравнения математической физики , Хачатрян
Х.А.
III пара (5-6 час)
Физика Маилян С.С.(ч/н)
IV пара (7-8 час)
Пароль: 248266

Среда

Предмет, преподаватель Время


Уравнения математической физики,
I пара (1-2 час)
Хачатрян Х.А.
Языки и мет.прог. Мартиросян А.
Id: 785 946 1122
II пара (3-4 час)
Функц. Анализ, Аветисян П.С
III пара (5-6 час)
СК МММ Даллакян Г.В. (14 студ) IV пара (7-8 час)

Четверг

Предмет, преподаватель Время


Яз.прогр.и мет. Трансляции, Беджанян А.Р.
I пара (1-2 час)
База данных, Манукян М.Г II пара (3-4 час)
СКМК Петросян А.Н. (15 студ)
Идент: 913-385-161 IV пара (7-8 час)
Пароль: 044513

Пятница

Предмет, преподаватель Время


СК МММ Акобян Ю.Р. (14 студ)
I пара (1-2 час)
СК МММ Арутюнян К.В. (14 студ.)
СК СП Акопян Н. (12 студ.)
II пара (3-4 час)
Теория вер.и мат. Статистика Петросян А.Н.
https://zoom.us/join
IV пара (7-8 час)
Идент: 913-385-161
Пароль: 044513
Институт Математики и Информатики
Специальность: Прикладная математика и информатика

ОНЛАЙН РАСПИСАНИЕ

3 курс

704Аխումբ (13 ուս.)

Երկուշաբթի

Առարկա, դասախոս Ժամ


Տվյալներիբազա, Մելքոնյան Ա. I զույգ (1-2 ժ)
Հավանականություններիտեսություն և
մաթեմատիկականվիճակագրություն, Արամյան Ռ.Հ II զույգ (3-4 ժ)
Идент: 764-353-842
Пароль: 058093
Հատուկդասընթաց ՄԿ. Արամյան Ռ.Հ (15 ուս) III զույգ (5-6 ժ)

Հատուկդասընթաց ՄԿ. Բաբայան Կ. (10 ուս) III пара (5-6)

ՓիլիսոփայությունՀովհաննիսյան Տ․Ա․ IV զույգ (7-8 ժ)

Երեքշաբթի

Առարկա, դասախոս Ժամ


Ֆիզիկա Աթայան Կ․
I զույգ (1-2 ժ)
Հատուկդասընթաց ՍՊ, Քերյան Ա. (20 ուս) II զույգ (3-4 ժ)
Тандилян Г. (22 ուս) 19:00-20:30
Ծրագ․լեզ․ և թարգ․մեթ․Վահրադյ ան Վ․ III զույգ (5-6 ժ)
Մաթեմատիկականֆիզիկա, Միկիլյան
IV զույգ (7-8 ժ)
Մ.Ա., Մարգարյան Վ․Ն․
Չորեքշաբթի

Առարկա, դասախոս Ժամ


Ֆիզիկա Աթայան շ-մ
I զույգ (1-2 ժ)
Մաթեմատիկական ֆիզիկա, Միկիլյան Մ.Ա., Մարգարյան
II զույգ (3-4ժ)
Վ․Ն․
Ֆունկցիոնալ անալիզ
ԱվետիսյանՊ.Ս. III զույգ (5-6 ժ)
Հատուկդասընթաց ՄՄ. Դալաքյան Գ. (14 ուս)
IV զույգ (7-8 ժ)

Հինգշաբթի

Առարկա, դասախոս Ժամ


Ծրագ․լեզ․ և թարգ․մեթ․Վահրադյ ան Վ․
I զույգ (1-2 ժ)
Տվյալներիբազա, Սարոյան Կ.
Идентификатор: 405907635 II զույգ (3-4 ժ)
Пароль: d8805s
Հատուկդասընթաց ՄԿ ՊետրոսյանԱ.Ն. (15 ուս)
Идент: 913-385-161 IV զույգ (7-8 ժ)
Пароль: 044513

Ուրբաթ

Առարկա, դասախոս Ժամ


Հատուկդասընթաց ՄՄ.,
Հակոբյան Յ․Ռ․ (14 ուս) I զույգ (1-2 ժ)
Հարությունյան Կ.Վ. (14 ուս)
Մաթեմատիկական ֆիզիկա, Միկիլյան Մ.Ա., Մարգարյան Վ․Ն․
II զույգ (3-4 ժ)

Հավանականություններիտեսությունևմաթեմատիկականվիճ
ակագրություն (գործ), ՊետրոսյանԱ.Ն IV զույգ (7-8 ժ)
Идент: 913-385-161
Пароль: 044513