Вы находитесь на странице: 1из 53

,t

;
.,."...
;^ф
;r^
,.//ф),r
' t'
ur ^.<
,с[ z,,
n.'

i:iу,:;,',
/ ,",, ^ io ,'':,,t'
,r"

r
o,''*,,,f;'
I'Jt-- ,!.0'

,/'

a;ffмr
lIA BиPA?I{Е
слwg B, LlеI|noвl \1\Ы'n1 r..u I:ФnФц li.\nkоl

,,fсй // *..*;.t
"n.
спL1ьньl. l)к!i' сxrfi BoJl.
ПPL'(l]ьвьlii гд x ll(}r уДс
Пoчтп пo .lдмoii синьliе пoJя
я pB]сь Лltсрс;l пД впРа,{с
Прп'|сш:
вЛ!lт, drпдRl]iiяrш Фo]lпцаl
уIh! Сaрlн(lЕ! psз;lдtсЛ rloii
ПРизьlвньlii г"rпЧ: rЧ|l3ья! сpазптьl]я
B yxoРtroii гoпкc вn\рtRoii!

сеlдца f,l'дl]ii пolпьl нaj(с'Бдьt'


i+iдст стддЛoн. у}tсриB п|}Il
A мьt (oшrпсь u oдпor! зас3'Lс
3aклtlп'гь tlпоp под pсl ,ци6уl,
Пpпll сп|
Расrеlвalt ](n тдikDrн }tссеTсЯ
УдDoiI Dяпмань., Tвсp;lo.Tь lxli:
Iic;(ь no лo6eдьr oстасп:я
Ltсеll' lпшь llp\.. |ltljl]'lялii |lIxr'
ПI)xllcв,
.llшl]ii. бo]c]ь||(|пI ttыa]ii lЦо6л\l
Б]Лодст lавРовьlii вснoЛ!
.IIик]ii . 6olс:tьЛuш' Rьtпсii п!пlY
: : ! дн i п l . i a ф l U t П Л п п n i i 6 p о . o п .
lII'!l| с ts,
A llAчAJIoсЬ t]сr.] B с^PAtlсI{П

Я pодItлся l6 япвapя |9lJ гo,lil Л |0рoд(j (]аРаtil]пс .Iсll3сIll.lioii l\'6сI)llnll 't:t


l'L)J.цo пач:l.'Iit IIсl)Boil \|lЦ'oв('n nl}iiIlьl
J;1..It li rЦr0ЛrJlr \loll 1lir.llIlЧЛlIl(1']illс гo]lьr' Пo r:porlr lr ;rtIl l rос t'rr olIlI (,llснь
]t.l.ll]
fiIlс. |lo]lt пo]Ill|o l|\ l.ol)а:l/lо.|\'l!rсj 6(l.l(rс l!а'iirыс (обьII.IIЯ ll \loсji
'illlllIl|' |Jс]IIlIiоjе|ulo JPII'г(]JЬl|()x0llнlo о:Llio]га'rIxnii J()pспяi]ныii rо\ll r] I$тol]0rr
я poдtr:ttя' IIсlмrrrо даniс l)асrlo.llo;ii(-'ltlle кrrrlls1. lJ нl'.lli '' nn,'
с l]ЬlхoдmltlIllll iltl уJIlIL\' 0liнllЛI, ll0rlпIo Bri\'(]"'.оn.;n.'"6"..'' a)llli:oвьI\ я6.toli,"
pо(JIlIlх B ]tзoбIl.lt||I на дeрелЬ,tх сnд.l ltI'I ]о\lс. э,rп .':lItп(:tl;l;.
}tll \тlo1рсoJ,IJll Л oo.l
.гРor1nРЫ
\ l } l o п l х l ' ' r l , p t l ( | l е l l ( ! i i l l Ь I \l . l l | | ( ( ] а P а l l с | i l t u ' l l ) U Р с j I J r i ; Ь l J n : l . l ) с u я н .
llЬrrrll. fo(foящIIi\lIl lll:rl]\\.Iрс\ llРo.lo.lъ]lo Pat'п.r.lt|'hcIillЬ|\ r0.r('тI'|\ rofпl, 'l.а
lio]! тpol\t]Р щ)()хo'\п.l lI lllllfi \l0|lo:i0\la'
tl fо'in.lellпIt)j llа;l!анllс \Jllцьl! r.n лoтolloii ;{IIJ. Itсс rrrlrr lrr:rrrьr'l
lill рil3Ьrсri:lтъ ]l'|v \'.пtцт |jllс]'l с'iсl.o]lrl,I\ rlнorоill)tlrliых |lp]lсЗ.lоR !
|l 1l\|\ | | ' ' | l | ' | | | 1 '| J , l:|
Ц l U ш ' ' | | | | | | ' ' l ' | | ' |l I U , | | |
U а \ | l l | ' I U | J | | |I |l |, ' | | ' U l ' , .|t. ll l r r | , il U
. ,|Ь.! r r r r r . ' r r l r 1 ' о в rr',' r ' r , '' | : | , . : | l ' \ | ' l ' I
llс('rюГРя на тo. 11.rr тoгj1а я 6ьl.l сrrrr: llаJ(jllЬtitl]l \ll]]lьчlllllioii я \;iJolxo
пo\nllо (аPаt{(|Ii!!) noсToxpI'nll!nIс:lьlloсrь Тi)х .теГ гоl}o.lL]n)iI сn](. Р1t('ll(J.rcnn'II
ныII Rllll3\'3а ]rсчlnrii' B llсll я 6ьrва.r вrlr:с'r.c с
рo]llll'с.I,Il\|lt, |J rr: ;rrr.r'ilrrl rrlкlrrснa
) Т o r . o t ] а ] l с | | ( ' l i l ' а I i . I l IJ | | . x I] ! Л ' с g c г о | n { r o ( | I I l | 0 Л ь l . \
JlIlя ] vсlа}lоBj]l]llllьlх.'.t l)lL\l]|oii (цJп'l'
l l , l i o r r с ч l к ) . l ' t , : \ l Л I (o)ц o | 1 ьN р a ( J x l Ь | i i Ф 6 o P . l ] l 0 л B l I l | | i i f l r l ( ' n ! ( ) i i u ь x 1 l I l t , l l l t , ч | i ]
гoР1}]lа. Iltl гJаu||0ll lirl0пtа,ll'.
l I l | U ' 1 ' || . l , / | l I ч l r , i l ' l : П | , r : r t i l r ' r r r . uчrl r . ' t " . r r r l r л r t ' : r ' i t ' t t ' ; ;rr; r r ' l r t t ' r l a .
| | o I o \ п ' | | o f t ' I L i l U nl о | l ,\ l | | , \ l | , I l ' o | ' U | J | ||1| r r r r . r r r r. ' lr ' ' r l . r ' ' | ' . ' . ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' '' ,' . ' : ' ' , ' , ' ' '
''
lltlсi]Lтl)1] пlосii ilаilЬl IIl].Iаtcс l{nаllt,вllc' lirlаpтrlp:r' r.lc oIrri lнпJIl. ]lnхo'lll:lnсь tln
тl)l),t'oРlпlф:lljрfiin,'Б
зrrг:l']LI,l]]iLl u ltс.\а, дo t'l|\ II0p п.,\tIiltl .rl(тctlv пPlIs0.цlьIх pсlrпоii, rr1i.Irrrll rt
lIBoR r.]lill|tl0Iо i]n.la. ]lnl1lt,.(),In]|||lоrо lIa rroro:1rк' rrс.rrr,
]lllxаlijl]jmрl,tsxчбlI.1(|.1Л,сlньIii'(Dtlнtтltчil0пl).:(lrxltЬiii.л0сrl\'jl
Jtln]B1.(-1loцьI\lс||яtll]l'дoilnt''!(,тЛIlrr|0пx llс(.|ll.\tl'I1i]l.l[r(,ll)
Blu Jn.таllа:l пIi]llя бp()]LящI|nl flo Ilс.\!. ao l,(]сIxn (rаpа.|с.11 ll]ltl чгo-нi16l;rь
o6ъlrr'
rlll |Ь ll раC.liаJill.tl,
llol| I | | n a ] - п о о шi | ц , ! | l ||l1|ц В ll lnц"|Й|)| | 1 | | ul'| ' 1 1 1 i 1 ц | | , ц r | ) | 1

Iioг;ra r}:16РI|па6ыЛа яацlloпll]шnpоRдпll, oн oulаJl]я lабo1аTЬ l|n п('ii в Nnчc

Сapанск навсогда остаllстся B }lосii trnrtлтIl,


Iliпrolv rn rlrсtт'азaп, о tтоrпi lxr]l|tтtl'r,L\, t,lN|сtЛlо]пt я o6яJаll llссll u llосii 'ltlвIпt.
\{oii oir:rr Ивап lЬпroдасвlrч рoдlrJrся R l\':rp'r'()l8E7 гola I} l.oРoдe lI('нзс B
|:l,..т|,я|ll.кl'ii .'r'vьc. Ьv:rтrl l | ' , I i , l n I l I I I l l 1 l | : | ' ' l ' | \ ' |с | l | | |l l ' ' i ' | . j | ] n .
т1'1 |i|'lю6lIпl'|\l
l]llнltя, пlnт\1IlIJ B П'.н]nlI.Iio.'Il,?r|ЬlIol'\,l||,IIt|||l.. IioIUlil''lIint|1|l,| |i Il'|)/
л , l - l \ , ,l l o : n L l ' l . I n lIо \ tn|l]отBoPIl,l'', }.п.шItU I l | ' l . l ll n , r . B I ] ' . Г \ | | l | | . ' | Ь l I l ' | ' ' , ' l j l i l
! t с | i l J . I t о с т \ т | | , Ir l ; r i ч . , ' i r r r l i r r п о n l r r . ' l u ' н . ' оl l o . ' l r ' r r . . r l о о , ] с \ | | l l ' | ' 1 ' I j n\ !с| l t , I l t
щ n , 3 н щ r l г l r i r l r l r l ' r o v j l ь I i i | | | ' n i . l i Г . . . , l ' ' r r i ' ' в oоi пi т . ' * l ' ' . i r r , I L, \ ' | | l ' | | | н n
'lilIiitIllIll.
rtает lч{]6Y B \чIlJxщl] п l9-l5 гoдy. II()Jуч!IB 3R;rIlI|(] Ilн'liсIlеl) \l('хаllllli' .,тo
]l:l..l(} i]try" ]laпраB.]спlr{] B pаooтс llrr BсIо ;iпi1llь,
N'Ioя N|аl|а ЕлIвавеTа BасЛrll'cппa' дсIrxЧья фаulгтtи bасoBа. по пpol|('\отifс-
н l I l Ul | ' l \ | c l | ( а | | р o ' 1 I | , | а l ' Ь t t l , l l | ' : l l l l ' I i ' , B а U | \ . " | . l 8 s ( ; , | | n п о , | \ ч | ' , | :l I| ' ' I t п ' t н а
. I U l : |
ча.rьнoсo6t'д'ювlrrrr.,:lflг.}l|lil|!|\'r.lto;|n]nnна
зсн(Iiwо гЛlitlа3ttlo. п(угoрvio 3aпс}нчIl..lа |! ]90!] rorv, !]с зrrаttоrIcтBо ( rtоIпr папoii
' B lаiпъl\ заBсlсlllrях. A
пpoll3ъl|l]o cщс l! Пс]lзс iсl в1rсмя пх 1.rс6ьr
6ilакосочстанпс п вoнчаl{l|l] lttоitlr Poxп,Г.Jсii пРollзo |nо R (]nРан(лr] l aпрсnя
l 9 l 2 г " r а в х | ' I l l ' т о P L ' i } iL с . ' t п e н ' . | ' o i | | L ' ' | ' I l п l l ,
\ I о r l р o д r , r т . ] l l 6 ь r r r r | | ' \ t l i н l ' | il t U . l , ' . [ | . н н о i i Ц l \ | ' l | | ' \ | : r' \ т | l \ ; I l l a 1 l n i t п' Ii lP:'t' li li н ' 1. ) i : I
o т . r i l ' r c , ' ' r . ' ьн l . т t l ' | | ' l l nl о U l ' o т l i i r r ц ' 1 , r о , r r . 6 r r . . r ' | ' n l t п | ' | | ' a ш ' ' i i | | \ ' |!'
"нll l' jlс]i(тBrlяI'
Iioii. t'ylкц':Llьнo|r1'Iо B fс.llir\
Б11lньlс.п pазlloo6pазньrc сo6т,lтпя. (|вязаппьIс с псрItoii ltlфoBoil RoiпIoii n
p(]BoлIоцпсrl ll нцх)ходпrloстЬlo pаooтаTь orцv п() ('пец]rа.]rЬнo(]тпj пp]lвcJlt Ir
o,l.ьeз,lv нашоii сеi!|Ьx IIз саpаtlсfiа'
NIоI ]п я тoгilа. б1д}uп rlовr:сlr rlаjlьчIlшioii' lloпItдaл poдIloii гq)oд. пo;(vl|аl.ь,
чтo чсрсз 3|lачlпсnън Jст я бvд-v с?кегoдIlo нсодIrolri]ir]rlo пp]tсЗ
;liать сIодa' пnfi п сc60 доilоji| lI э,г0 6Jaгo;rаp,r }loсllv ler'lrщv r'пir;rвcro| Ёo o6

B l.0дьI псpгloii llltрoDoji воiilпn lloii oтсц рa6o1'аl B (Jtстсмс ]](cрос liit]|i0l.o
;tсit](:Iioгoсoloаа ll it|!,i'0}Io6IIJъIro\l o]rсJс в Pа3Ilt|l\ дoj'liносl.Jlх. а в гo;tъI рсIloJIo.
ц|t|| п |llJ,|||l|ньl\ \1|l,?jl'.н||я\,
, 1 l I q ' , I l I l ' П, n ' I o \ l \ нl| Uз l'о\lLяl l,,lо;lvя,lil оIцn\l. xil',|:I L
P : l ' l ' | | ' |r U
\ lюlx\ |. \ j l | ' | ' | . o B . ( : I t ! 6 | | l l I i nR t l o i I l B .
, r , . t ; rr l : r z J
6п:rьпo:rl зaшодс, :iатсr! oll 6ЬIJ пс]lсJ!.r:lсн B (JlcцjlitJьпо(тьlо на
tt!тозaвоl r\NIo (нЫl{о 3rl.1), B д.rтЬпеiilxсi\l oтoц ilабоrал п pазltьrх lrrlrтiовсrirtх
l t l | ] . t я . I U l \ ' ' 1 | } п l i l x ' I l i | | | | l а l 1 ' fя| . ' | | 0 . '' ' п n I ' | i . | 0 ' j l , н Г n ,г i , l l o ч
'l!анlrпоIrPlii0|l|l'lB\lo''|iU|l.tiU\l:rп|o1lt.\

Bо Bpеl!я BсJllllоii O'rсчсстBс]пloii loiiньI отcIt \n!аlтвоRа:l B пpоеIiгtЦ)(lfiан]lll


.aпloхoJнoii пoпoзfiI д.lя oбо3пI]c;lillDlпllя пpol.nBoтaltкol'ъIх rппi' Pа6oтrrт п n
JабL)paтoрIlll пo lt(xьll.анIllr) lпIllа'rс:Iсii 6оcвьrх lIaпппr'
l | ' ' 1 . " ' . r r ' 11 1 u ц . , ;lif ч Ь | l l l ' ' I o | ' U | : |п | 4 l l u L o l . ' , r r r 6 r l ' н ь r гr n r ' ' r н ' ' l i | f f L l | |! | | l .

lloс pсшсIlrtо о61.rатr, lrсlrя в доuапr,,uх vслoвпя,r. .I.aп нтo llo lЦlIrсз;rс,* }Iос
liBY я rlспio ('1аl )li3аlIсIIЬl ll 6Ьl.| nplпнт rt 2tj.lo llоскoвсrrrro ппtrr:iт сprвr'в .1 ii

; ] l l | | . l \ l l l я ' . Ll ' о ! | | U i i | | ' ' P i ' н J ч : l l j . | | , | ч о 6 г i , l о U а н | ' | \ | , \ | o | |


l"''lrrrn,lIl oiнаl'r;l;rr,rrr
\ \r.пя l'.IjUIi'P|'|. ( ' | | о l ' U i J | | ' Ц . I l lI j ',,t\rIl,lol'ь,llll
l ' | | l U | J l ' J r | ' | о ,l | lll(. l! oll''нЬ |l:Ill
r l с \ I п о з Р а ш c u ( ; а р а | l с н с 'н : r f i т о ' l l Ц ' . t я ! я r r з я . lв р v r ; l r ; ш с т 6 в r а r l r r r в п о p в r , r с
IiаpаIlдаlllo}l наpllсоrlа.l |i]\'.tfiоIl ll Bн\тPЛ пс|'о аппшaт||ьlii tчtсcт, .\htвлснная
lltrlа {.прt)сnjll пrсliя:
_ тl'r.o llтo таrioс!
IIс \rlся сщt] \oрolxo l.oBоpпTЬ. я oтuсTlr]|i

] ] ' 1 ' | n , | | U| s l x , | | r ,|я,|л|ln ПU'l|н..


IiU : ' Г n I i o . | ' a 1 ' I, I л o ' | . \ l \ \ l ' l | | \ |п ' 1 ' U - | \ l
I ' | | l ' \ | l l : U '11t| ' l , | |оl U , | . . , ' 1 ,
Il о|.||. || , | | ' ' l i | | , |'|tt\ , l - | | i \ , t ' ' 1 я o н r r п 1 ' n r, 1 и ' н ' ' п ' , r r r \ I а l r l r
lJvссIlIIс pо\]а|l(lI. 1l па'.а ll I)ot'llп.'']'' ;i оперll"с арrirr. rr1лгrcrl оrr tаrr сс6о
l ! r rl r r \ r u .r r \ . r ' n 6 o u.Li \ r \ . r r , r r ri r ' 1r,n' r 1 1L , r r \ r , x.
,'ч''||P']r, |!UL|''|| lt,! |iUчнjlI jпjlItIllIlь| l ||||1llIl'\t''Il
l'n||||l',|я\l||,
с]oл-'lо- пIlанll]lo, Iin( тo Рl13. oтltl)ьlп нpъIlпli\ л.rir!]taт\l]|n. я о:1lllt\l IIа:шцсrr
пn||llUU''BjL|, , \ | | l |l | ' \ | . ' : i ]Л'|U;l,xl'' \|..lU|ll|o,
d r i ( ' \ | | | i r l \ | t o ш ' ' , I ч о l I U | . , J | | ' , | : l !l i l , I
н\'' чTo с'rс(,нЯспIIn'Я. llDo6\'ii. \.||l('I
t l я п р o 6 о r l r u l 'N ш r r l ь l i i ; r с l r i . ( ) т с ц r r r r r а . r ч r r п ' l r е н я п o п t l } I n 1 Iн о т ь l I ! l l l ' P а т ь
по ||ltu, }чптcrlЬнj!цl';lJя мсtlя pо:lп'гс.tjl I];|лть]lс }r()гJп rrз за стr:trrсlrrrьrriilпr
Il:tl('o'lьlх )1'.r.,вltii' l1 Я 3аl|lt'а.rсл сn!. BсIro1lс я.rсгrtо rюд6rf,a:т
llсloi]'lо ll да,il] cоIlРollo'iдalolIlIlс сo alilioi],l],I' l)т.) |l \]II!]!Jо' ll o6рaдoва.'lo
rIoIIх рll;Llп.сJсii, ]I ||llI' ]IсРвоii 'ln'!сll]Iо;rlrrLlстп в l1оrlrli, поl':r.:,r.с'гo йlr , r'аr.:
| | а ч а . ' i\ ч l l 1 Ь ( я в 2 { j j i J | | | i t , ' l с , o п l l L ) l l I l с ] с : т r l : I lIl I с н я r l a . ' l l n p а J : т с : | | J ] \ r o . . r з с i 1 r ,
(,',Iit,Jьirпч(rltYiс, м]:tьlIitl.]lЬx\'ll) IпФ.|\ ]к) IiJа(с\
ф()ртс|Il'l'r'o. Iiо'Гol)\lo я iI oliоlt
чп:1 чеI]сЗ дRa гo]lа, rr uсo '$' нc|rкrЦ)я II xoтьI Il l|o IIII\I :lа'iо
:tliliol1lrанlц)oпil.l }]oc]rl}'oтцv. riоI-
.,c.1\'I ''
l1д oн пс.n' я oсTаn(я ач()rI ,
Tаlr паri я .'lrо6пл п ..lro6:lкiрr'r.сrirrе
|l rц,Iг:lll(xinс pоrlаrlсlll 'го 3nl\xrа.,t
о(]RoIl'l.ьIr 1:']Nrl{j'IР.\иIIуlоr'гrаР!l,
.,то я с]lсJа.] t'опсDrriс
я т с : r ь r r o ' 6 с з ч r , с i i л п 6 о т r o r l o ц r rп
6сз вr:яltoгo pr'ltоподства, Iiс г.t'r'rr'
o ll)зЬl!iс' 'l flllrГnlol чтo ollа в
'iII3IIIi liан{дolо rlcnoЕсii:l Ilrl)ncТ
0оJъrIlvI0 pоnъ. ('lrа' 'ipoi\ll] на.
сnа'iicIr1Iл пll.]lIt1'l,IBrlст R llас
лгппIlс'lvBсTпn' llolloгnст R'rI)\'J.
IlьIс lпlltv'l.ЬI! Rдoхпor'.llяст llа iloб
PьIс lсJа,I-пoд.liIlll'tl:) PыцtРijIl'|с
пос1'\1Iпп. Ilo llpп \'сjloпlIJl. ссJIr
DI'o дсJi(|тRIl'lсJ}нo llаl'1'o,l1Цая rч]а
сllBа,r l'сJоj(llя. а Irс 6c(li0I'с.ЛIЫii
'i'а]I.т:l]t 'Лa\I njlII
бI}я!l. бpяN
()pяп] '.
IoJьlII рп.г)l! от llf'тoр.)

дсPгlloтсяi тсPяЯ ]L)'ulсвIII'rс'N'o.


цnIl,
}. o(|tlопnl.сn'l IIllIllсl.o :l;Iiai1n
Лeolпrда Утесrrrra tlпpoсл:llr:
lrап.' Bьl o'rl,0сЛт.'с|' li сoпр']
1lспIIo]I rIYЗ],lliс./
У,гrlсов о,r'rlстп:r:
A pазnс6\11 6цt. 6rlr :rто
.н()
у Jсl:,JIпдi li'r:сollt в ого
дmaзс тcaiс 6ьl:r рrl'r'll. тoJlllio iiitli
l'-пlnnr'hа ]'u|u |,|впn Ё|I|Ц|ц'| 4ю|l .{ г.nа|!Ill'lrJ 6I,rJ:l
|-уaлh I| |l |ilцnx\\"l) ]ll !,I' пoтllрYlo \oтс.nоl:
ri!,'l'лo oпn бl)nJа 3ll ссp](шr, ll пplr

(ipсдlrlпrх6ьIJllп cс'r.l,
ltес'l.раrI, lпоrохol)oш':]:";:ffiHнriillilЖ1lil;-Y,l;:;]]
пIlc! rlо oпя1.ь 'i0 то.'lьlio 1.c. !l llоro на псрRо\ rlсст. lilltсnBа)l ltсjloдIrЛ. а ll:l
ll1oPol! _ пrяпrllli pптllt каli сtj сопрoR0;IiдсIIIIе.
lfuшry oб угoпt поTо]jy. Чr0! яп.nяясЬ спoр'гсllсно1l пpоqrс(ЛoпaJo\tl л тu.'I)io
л о | | я . | :с . ' i , | | a 6 B l '
'|.o
It1|.'|0, n l . . ' j l ' | 0 . ' о | | ! o l ' l || l ' н н , | | n l i o i i r ' , ' | I о ,| | ' | | ( ' . ] l l.ll l . , 6 6 | . ' ' ! . , | . '
Bхо?l{ЛDниЕ IJ спoP.t.
].пrе s сaранснс пIъI, lf:Lnъ!пIlltlill! \1трапRаjlx (opl]ппotlаrrЛя по 6сl..\' (p$}т\lеer-
. я . D o ( ' | ] к o 1 )l п о , l о , J n I l o ! l y - l P а | l j l | | o \ l }' i, o t j p \ l U г ] n с l | | . 1 1 | \ l l i i , ( ' | | U t i ' ' i i l l o I i| | : | ш li i
\..lllпlJ'Uкaчсl"lliспг'l'lа||UiJ',.rIrто,l|'
liрасII|l|,ж aнitсоBьIх,t6;roп, ..opiпомп,reтolr.'
на6рапrrьrх o..o;r' ''n'',".n аlc дu.'o.
| . . l | | . ' с l o r l ч ' ' P о , !, I Y ; I i | | ' i n т n i i ь ' \ \ B l t ' . L l о ' l n н ; t ш n i i r , r r r u . .
I t о г j l дi I i . \ l l , l . ; i I L | | nt l , l | \ l 0 | t l l 1 i l . ,a , L | | | | | l I U \L|B n Г ' n l l c ш l . | o д n \ | j l l l J 0 l ' | | | | | l : l l | \ t o l i
l i | . I t | в . L l l i t l o } i . в н l t . t ; t " l оt ; о т о p o r o f i ы , r t | о l l l l i l ( н . ' . N l , | н а т а , r r r r ' r r' r а i ' а r r r l n r ' H . '
ll:lltil|ьi|l|шоli, ||i]на'-iо'l|ll|l\l'тalьl|l'|\|i''|||l
Ij;l\. ',го oЬl'|а rl''л \lочтll' ol\ullaтt},]оIlll|o In'тоt'oii \ll'ш:l,| ||.,rol'т:|тоll .p''ll'Iл \,
моltх рoi|l'rcЛсii, II я pсlUlгl с}lameplllъ пaIIIeJ цBа дер.B,lirllЫx
oрy'нx. BIll.|])olа.l ''ч, пгlllап '|1' пn.]\rlP]I.'\|o 'l'ol'1|\ l.'lа|ili\1.Il.ннni| п.Il.LнlIi
tlJc|ь|U. IIгlln||,l Il н'l\' |,|я 1o'U '|тoб|'l lIlllIl,Ie||l\.1|',.Iio,Iоt|il|.,
l.\'с'IlIl|' li
Ri,le||Ili\l' И н:l ,l1||\.i|1loц',|Ь||lll\ |iiJньl::rхя;LIl,тn; l'пr'rrir.:л 'l.r,".".'n n..
},,||rчllыrl Jа'.н.'iо||||l.lrl ГllU]lxl:l\l, H u r i ' l r ц r l r ' r . ' : r : r , rI l : l , | . j | | n | | I . I l ' . l B о n о п o I o
iiатIi:r! тo IIс сlroг да'tс llсlllloгo проcхirTЬся, Л пollяJ, ч'гo ','r/lя lillтаппя псo6хоrп
\lL| lтll.,lьlIL|'' '|l.,lR||Л, II 1оlJll ||,l '.,lor1aннn|| ''Itl,lLн''ii пll'||,I Л ''ооl'\.llt,I tl\ |l
DГ'о.lll,,l t .rl1l'B'l|||||,|n lio.Io tIil|, ]]nГ 1ilIi я l,J\ln.loя |',,Illl|о шlrш.',r ll,, irЬ r'';lrrrrrlr
iJaтo lior.ца itЬI пPllсхаJIr в NIoсli|Jу x л (|'lаj| )liJаllilпьl !цll'l пocl'\1lilснпл r! + ii
|i l:llt' I|l|io.|ьl.' olо|L l|l'.||u.u|оl' г|lо l|0 |JPl:jl ||аl |оa|ltl|'. |i0||ь|l|l
сllcl)'Рoчrirr I
I lprlxol!шrаIo' Iia'i l! t|дnн il3 пс('l)tlulх дпоii 'l \lJ]t;]с.rIln \Jnц(] 6.'.rЬшую аqnlllI}'l

U} (\r пI'n|'o.rIlГLl'л ' o|'.Il||UUl''lIt'l по 60l't'i.,. пo,L||ят|||о1lIlli1 |'i|' ;l1\. пn|'ltIi


l I R . , l l Ц . l ' | | ' ' . r I I | 'I|u. | | | i | | , ' l | : 1а ' L | | U I : l ' l t l . г а o l l l i \ ' I l '
ш..ннll ,iiб|||L'.я \l''n l'.li||Ll', lIЛ \.l,l] ь.'' 6l'|,,io Itн|l,Ilоl'||U'Il'' vлl' Lсll, llri,Го;
шtl.. 3с,|о.Il.Il..rнL|'' lо'tIjIIl,'
Ho саuoо рctrльпос lrос rrprrodщспllс п сlo1l r.\' (oсТoя:lо l Ilсс ;lil]j linп lo.nьliо 'l
' | ь | U | ' | | | | n \ | o | | | l . ' l i | \ ' . ' I j l I L\ | о . г о l l l ' t I l Г | ' : l l ' | | | яl i l l , \ l l | | | i ' ' '
'')'U|||l''ln ||i :|ЛlU1|oh||,Il'l'Uч | Ц l ' | п l ' ' | я | | | ' | , о | | , ' , I l . l л, t l r | ^ , l l , \ | . ( о
B l ' : r ' ! | l | ' | ' ,п o с ' l , t | j | ! r r 6 1 ' l , r l r ' ' r r я ' ' о ; n i i ' H l I l o ' i ; | l , ( r п L , l l Л
Г | | I I6 l ' l , | o J | j i | , | c г | i n | l | ' | \н с I о ч о ' 1 r r , r я { ) |l|я l',!ll||\ аtrслriI;:tr,.1r-rrri
,,oRnP,Iir||L .
i I l ' Y | ' ' i i l | . ч l U I l | | i | l i | \ , | о ] ' ' i ' ' | | U . ( l 6 i U | | | |l | \ | . , | | |' . ' , , ' . i " . ' o , , . u u , .
Dаюп!^'']я l]']|pхll\'l сllдcilьЯ!,, (,]с.:ltlrrньrc rtЗ ||а1]TltJlll|oii пo,пll. rr в пar:тoлщсс
xгпrл п ' ' l J U а , | | |l , | ' | | l U \ ' l ' | | | ь | | | ' | | | | l 1 l 1 | j : l I l U | , | L J I n | | u ] l l i )1l' \ | l | | l | ' aI l : | л
I'.'||||iUl|Л,
hl|ili,Ця l|ol,'l||iJ l'l)|||U\| 6ьl,|:l |,|я l|l'il'lll{|t|jо\l, Ur,n6nl11;6 .n,'.,
Iio 3n r.oPoд, Л вi.сЦil fll]lе..l Рядo1I с o'rцorl, ]] oдroii пз lllN Irс lr6l)lrr-il()(|I' 6с3
прrlli.n|oчсIrIIя! 3а||L'rlнllвпIl]loоl rl1 Rсlо'(IlJlln,
. ' ] i
Hl;rrrru 6r'l,ro l.t'l'Цl'Il',!:| в'1' r rl Itl||'\ll1U ll,ll.пll|l' | | l | , l в : l | | | |tli'o j о I ' n l I
ln.PIo'''lIt,l||а\|лп|, lIlп'ti|цl||rll||oll\l'll'\|l'||:|\l, \ . ' l я ' | \ . I l l t l li ' ' | | , | : I l | | j l l I o ] ' " .
||U|о-l;l l ||ul'UU'.lвn|li,Il
rпlol0 оB1jp:|аllJс ! ;Iоrin'lrllll т\ia за oдIIп !lас. Bcр]i аB'r0rIo6IrJ}r 6lr:r оттrпьrт.
I п ра LlIIBIIпlt'ьt )c.rаrllr. trГсц (|сJ Зlt I)\'Jъl п sIьr пocrrr:rrr o6p:rтпо |! (iпI6ilD('i..' Il
3;lссь ]'nчil'iЛсь o(]|i)'litlt'Ill!Я.(]0rlцс сliI)ьliloсь за тv.lсii. rr rlrrliзаппo r:rr,rнr'.'i
iоlql','
l,тсц \'(l]сJ
п n l ' t | | ' , J ' l 'п ' | ' \
H', н'' }''ttn,I',, IInпl Il'''|! н''-\t||U '|0li|'oIi \'tIioi| 6\ ,iol'U|'';l,|'
'|'|njнo|| ll'o lj:Il||
I i o l o l ' n | |n L | , | j lrl ' ' I ' я , + |l '| i ' | . I l н l | л , l nI l l rL ь , , , I I r r ' ' r r ' г l I n l r ' ' r r г
n , ] ' 1 ' | | \ , l l\|| о , | | | | l лl :l ' ' l ' \ | а н н i Л , 1 ^ | u а| ь .
| ( l I i U п о | n , l l l I \ u| | ; L П , I l U .
l т : l J i l н н , | | ' l l ' | , |1, о , | . I i Il I I i I l ' l l I l ' , I l l . r ' ' | ' n t tO l . ' l I ' ' r r o i L ' rr l , ' 6 п l l ; а r 'ьr n . i r ; r r u в с , r r r я -
'I;'Jль B ^.o,rьцс екoФ.тn a

i.

..OsсPnапi''
pсзIro 3атoРr!o3ll1, 6\'.rl,I,illll|itl liulll||rl]I |io.lс
саr1I1нагРлзяyooбочIIliу,,,ll{uтotrI()бrIJI,
паIlаoу. заг.iloх двllIа-гсJ],. Il oдIIoвPс]IcIlIl0 Bпс3апIlo пlxJфllтrl:|(Jl ;(o'li:(l. B ltn
(Ц'ппBIIrсii т]tшItнс я )'сjIьllIIаJ' llllli хРtlпlп IIсп-\тntIrlll':lollIltjlЬ. .)rсl( llЬ|с|il)lllI]l
IIа jrоргу ll с1'а.:l Iloljогд1,l' i\l\'itt]iY \l]||oIiillIun'IЬ iI0lllllft'. 1 l()сoBcIцnnшп(|L ' oпп
рl]Iпltntl Rьr.rгппать iBто]Фбlti|Ь lIit :(ol)oГ\'' 3tlIll]lllll] сIo BcPсBItoii .}lLтс.rогу, ПoI)
Bал поЛъIтllа пl] l;l:lJ:l(|ь-', lI ц"r oтсц пP]tпяJ I,сl||.l||lкr ll o6I)а1rlJL'l llo llllс:
(]адIlсъ за
P).Jъ n IlшраBJлii ll:uпlпl}'. .\ ' пo)lolу !|nTo.lliiL'rЬ сс,',
.,rrт
1.1т, паlt товopптся в llзЕсстнoii 6.iснс IiPъгrова. r'\tt]||'l 1lrrдtlс'r.rr rl .lo6l
дъIхаilьс спeр.rо.', 'I. пс вl']}Я (Rоl]]tу сч1стъlо' liа|i lloР06cii. lrсlll)'llll\J iIа (l,гцol].
сirос сIlдl]IIье il впсpпь IIаi]тoяIIIll\'' с\UllTl|.l'я Jt' Р\':lЬ llul'o]lo.
6п:rя,., '\ д:r..rъпrсвсе проrlзоrllnо )iаli Rо сllс. Jol|ln]L|', illtдllrro.
.oвсp
Еl]l] хoтят' пIу,.tIlп r1'с.ro н.'пp:lв.]]лJ сс. оTсц ]!зо Ri'l]х (l!.| tl.llt1lяtся''' ll
nапд'', по(|J}тпыii р]JIo, BьIIlатltJ|Я llа jlоIоry' ]Iу,il!li tю.loluс.l Л rr0с]l\ oТц\ ll'
l|оlirrзL'Bitя Е lrolo ст()l)ol11' IIа.r}цсlIl спpo.rlr]
A orl чтo, r'rrсстl
oтсц v:ьr6rrlriя.
Haдo' вo'r.rl сr'пс.t,,,
.
(,qlа'|||o. \UюBшrrc IIlюrIoIiнуlъ (rr]o,цrя ]I п{]x' nlпll,q ('.'т\чrBпкtt'J|. }lIlс\iLЛl i\lo]ilii'
и Btrру| lt l|\1]'ПJltlюii :LсlPorс oTсц oстанtlвп:т автorlo6п
t , а д I I с ь I i о ] I r l с I t а I i o j l с I ' ' l . o с I л t l ) ! ] | | 'l | \ | l J l i l l r . I я l l ' , ,
ll цс:ll'rо ссpсrт uы схаJп пoд \IoII]I \'п]lдR:lсr rIIсl ' I}a:Loстrr lIrrсii лс 6ьr:lсl гpа-
н|lц я Bп(]lxnnс llо!)1nj'rBoвi1.l' liаIi пo]чxll Nю'|м l)\ |itl\t ''ас.г0'
ящIrri аBтo]looIIJъ,

I
I
I
I
I Bхoяnсnrc B слoPт

Itoгдrrпрrrохtulпдoпtoii, oт(xl (|п:tзlt-r


пt.rпtс:
- Bолoчltа (так lrellя lIазInBа.nIl poд]псnll) }праr!ЛяЛ аBTo)'oбII.]сlr '. '
пllrrl1а oт }див..rеrlrrя ч}ть нo uьЦoнЛnа xз I)}п ч'rшlr}'с чаl]lt'
_ нy olr '(е карпu]uurllii'.,
Bот таIr B Doзpn(:|с деRятlI jlет )I Dпсрвьio Bс..r аuтоliо6il.iь!
ll всс ?lic oчс|rь 6оnьII+] pсшaloщ}'lo рonь B ]Ioсм q}IIЗIFIссIlo\l
РазrulTЛll It sхо rдснпrl B сьIгpаJIа 26'я
-спopт
I)Jarодаpя (:тljчсrrш0 ot)с1.oяTej|Ь{:rB са\ЛnN| llePltьll!| ;l.]lя llсllя }'l)olio}l |t )'|.oll
шкo.nс оп:rзllnся !?0н фuзкуЛьт!pЬl' A я. ltс зПая сlцс расxllсаIlllя' явrljlся llа
rrеrо 6,:з споpтпвнl'Iх Tуфс.rь. и l!ьпIуilt,'lсп 6l.tn vпl'oсlгD' llpсtloi(nшirl.сlя ](olt}.с-
,l.IгTъ lIа \т)olt в ttоttiах'
H.!ro сitа.зaть, чтo D э'roii шIillj|c 6Ьljl \opoшo o6oР)цoBаltllьIii вссlr нсо6хoдп-
lr}lnl спoртllnпъIii з:rn. A pаслnсаxnс )1)0п0B пРtjд}сllатpllBаЛo нс ltспсс дв}13filл-
1lii 4n6lr}'nъЦ}oii п n0дс']||оl l|ollпsto 3:il]яTЛii B ('сlil0|ях, jlа lt прспoдаватglь
6ы.i ()чсtll' хoI)oUrllii. jll0бяllLllii сlJoс дt]|jlo, OI1 нс тo:IьIlo пpслoд.ll]llr
фlIзIt}JъЦТ,ы
сRoii продпt()т, нo бl,|l Лlltlцllаlt)Рoll ll oРriillIl3ill'oрo}r РазlrЫх соI)сgноBtlнllii, }!с-
lllrlilr сгo 3д r)тo Il уBа'iа:'Л' 'l nlo6lljl]l,
Хoporrro6ьrлoпro' I|n\одIпtlЛaя(яrrlП1rco6pа;r;сrrсl;oii-llrоlцадrr,
вплoтrryro npnrxjlinrla li TirIlliо oроlI.аl''lo\looli.llьlloNt\' JnBoдv! |дс pаooта.r llоn
отсц' It на ltРрtl'..oрпll1ioтоpого быJa 'rапIa liа3сп|l.lя li|.ар'Гlll)а'
llor:nс tlРxljзда л }loсttв"v rтr,tLy, lltllLсtsl|lс!у Nlolo nl06oвL п ,rсхi{nllс! !Цtt]Ioсъ
с()6Ра'l'l, xз разIlьlх стaрых зaпча(j'гсii всJo Iпeд. Пpдlt]Lа, ]rаrlслllii (дРуlоii раrlьl
нс 6ьLro). uo nеnoсllпсд! on rloj(дplljl пttl) сIo to (noшаllll:
пo\ЛIll! TсхIIпiiа тро61ст rI сс6с 6срс;rtrrогo' lпппtатс.льпoго rrllrolrrсrrrrя!
Eто 6ы:r д:я rtсня o|Irс;lolr.'iяroщс pадoстньIii пoдlрoк. ()l|воltn сздv lla llсrl
6vlil!а,rь]Io зa oiпII дсIrь. хотл нс oбoшnoсъ 6c3 сIIIIяIioR 1l пllпtrсIi. r\ llonv'|.xtl!ьlс
пi.lr',то'r шr;'.'пrlньl ча'rа :.'L'Lнo о6t'lr6аrLIu'l'|а iiUl.,\l.
Bппio..rcупtспя6ьrст1)0нtrшJltt|ьдРузь'l,.ilo6lrппIllс4'tзltуJьц.}!rП]l|oр.Г.эта
]lloooBь п спoртy ilадоJl.o нас ooъсдпIlnjlа Il(] т).nllio B ]IпiojlьItoll v!сoc. |lo п п
]]l,16()рс l|рoфс(сIlll. по louоpл у'llс о дрvlt6с, Or:o6оrrrro ' l|o]U)\'il..lljlсЯ t Iioleii
ili}TlrRлс'uыit' Ilnшсii lllllР],Iх.t.rlпrLIlI' Nloдсстoll liаз:tilоBl,rrrt tr lio:rr:ii Гprrllrlrrrtо
вш\l. Пo...l' lнlliI, l о ; I i ' t l U L | | U i i| | ' l l j а ' п ' | | | l L | \ l l B i l l ' г l | | t т o I n l I l n , i ; l u o . l l l !
l J l , l l я г l U r l г г . , I l | \ l | | ,П r : l , I r ' l r n i r r r I о| l|r\ | . | | | | o | | l ' t ' | l l l i r . н| . . о : r i r L а н н r l " 1 ' " , l ь в
Nroсlr nхoаilLсllxIt rt пloтll{'гIоI)т.
R ltпioJьrll;c гoдьI я забo.iс.r 4)}т6о.io\t Il3aРn3iln iтoii 6oJс3l|ьl0 (Uollх дPу3l]ii'
N f o I I р о r | | 1 о , 1 I Iв п e l u ь | ' ' B t B U . i i | : о \ t | | ;|l. 1 l,, l l о l ' r | | j l n | | | | i | , l i l l | l ' | l | | o L
llосIloultс,ii.гарlrсoBlrс. fuя псpссзд.r цца сrтсц пoпрoсIlJ lIа (вооii Pа6отс rр}'Зoxoii
аптoModlljlъ' irоTорьIii llъI Il .т[rII з:rлpу;rr:tть псo6хoдпrп'llпr всп1аrпr. B :r'r'rrr'rto'
пlсIIт пo rtIIс прпсхll.l на BсnoсIlпсдс tioJл i+i!lав-rrв' поторoгll itl,I llрIl|,jlасlt.l|lI ti
(cбe trа дaчу, B{jщ']ii на6рл{)(|ь что IionIlIl n пloii l!о:loс|l||с]цJ lli]
пortсщаЛllсь B llузol}tj, ll т1т у rrаL: lIс;rlпrr1';r rtьI(.JI, дoсхnть дo
].IФnсoBIlII lla нlпI llаllJ" Jlсxуrа.r{ llltlла IIдс', lt oтcц посrloтpсn lla lla(| |l (Jinз:r]]:
t1а'гЛ'|'с. ll(l Il()1.l'хоIll''i\'.
Pадo(1]lЬlс, чсl}.j соltоjlЬ|jlIlil| лll,l llr'r6ра;rlrсь rrrr fфot.'lrrвшoо шout, ItoтoPlll] R
тo Rрe\tЯ пo lпIоrпх ]t{j(|тtх бъIno сIll. пtс6сIt.tатt'tм' ilillсlr пtr rrсдаjlЛ n чсpсз дl}lt-
,l'Рl чдса a'l,с3'tii1сl\1lto
ДRор ](ачЛ. ГI)\'3ol!tlNа сщс llс'г, i+iдс11. ll {Чч. hlo па }Jllцс
r.Bпдcnп l.FпlI+'' BoзBсщ:tioщуIo o фу16()..Iс lla gгinllollс l)ядоrl сo ст.lllцIlt]ii,
lj.Лrшl||Ilо6ь|,lU п l f ( \ т | l о t | | | \l l ' : l я | i | l \ . ! | i n l | | , l l l l l l l l , т а . l | | U н ,
Здссь мьr xrluдс;rrr Nleс'l]loс l|.']L0 llашIlу Рr'I olo, пoстoлппо сpъrвавпlсгo 6ур
]ll'ic aпnoдrlсllсптll r.драсoll(]iпх 6o.lсjlьrцxп0B. Jс.ro u тоlI' чтo Паппtn Pl'I'rni'r
бъI.r Bpflтаpспl rtсстtrоii поltlrflдьI II Rссo6Iцll[t nrо6lrrtrкrr. on дсiiс-гstlтсnьно (]фT.
j.ItЙnЬ , Бafuцс е^aцxjтn r0
Bотс]'nol]д.n сRoспlY lrlloзвrlпiY.lJс{jн!{пчnтыii. ( рьi'iill]nl пo,'rоl]аrlll. (: lllllпIo-
r.o riIЛIBьIпrll tlofаlЛl 'l D тo 'кe B])()ltл пo;('l.ян!ч'ъIii . пюJнIlепoсII() rrо;IRlt'iIrьlii,
Lro rrгPа oтnпчaЛaсь r|з\'Nn1тс.nьlloii tlllасoтоii' Бl)oспЛ 3a rlячo}l 6Ь|.ll! сTo:lь 'Iit'
сTPепlIl,l'сnъIIЫ il Ц)aцlloзнъIl liаii прьrнiIiп паlггcрьI, }.iь16на нa('l.o.'II1цс по(]1с
Iiа,кlloгo )';lачпo- взЛтtn.o пIяча каri 6ьr гoвopлзa: ,.Я сдс:rа..rвсr', чтo uог,'' I]
ц'бlnна нa трпбvнa]( тарасопсltor.o tlт:tдпolй сло 6oгo'гвоpп:rа. Ho 6о:rъпlr'вr:с
гo lloраяranо тo! 'lTo ]l q)оDBaрды horlаrl]Iьl сor!сpппlin, нti tl1'пrсвrлrlrlз16пть crIl'
с jloсадоIi хRal'а]lЛсь 3а гo:l0Еу! Ilo lr ап:rо;1tr1loва:п Паlrrr;il
PъIтli]lrу. ссfiчас я oчоllь соlrtа..r.l.J! .lто пс зrIа16фarlrr.lпlr э'гоl.o JаrIсчат(1]nlto
|'o вpатapя'
A тoг,1а, бъIстро пРпriатпR lrrr нiiru]L\ l](.1jloс]lпо]lах o6Dатrrо на rаvr'. rrьr
| | o \ l l ' | , l I ll l 3 з | I ' \ , i l |Г Ь v i l | | | | | | | \ .
пoI]а сс.ЦII li.\]Unть! o1r]ц ltспл сIllю(rгi:
'l.lr
что r.o пroлчпrпь. за\\'}l.lп!ыii l'аlioii?,,

- П л l | а . ' I 6 v r у l r Ц ' аl ь п ' l l \ т ' i o . | . l l т п , r r ' н uг n , r l ; r r r r ' 1 ' о v I


,' n l ' r J
iI l ш ' l ' t о \ о о i | i ] . l l . ч l l ' v o ' l ' | | U I l Г l t п | | i l я . ' \ 1 l ' б : l p ' ' ш . | | lлi ' 1 r ' l r r r r 1 ' l r r ь с
i
q)\"l'oo.r! п ll:\lcrrirовIaтарell'
( : п r ' . l | б oн : r l l I l | ч| U I i o . l ь я | , |п\ 'l ' . | | ' , l l I R i т о , | я \ l
d ' l | , l l i \ , I L n P l . t . t i u ] ' ' ! l , | с| l с j o , | ь | i n
'lo1]ч)xlt:||| ||Jшо 'l't't)U,lьноо YB.|'чl1llIn' ||ul| оl'|а||||lnRз|||
ll'11Лт ||а |llll!|l|(,т|iv
II \1)oPlll.oljUIllliIlo|о |lIti''.|Ьllо''l lвoгx, l|1lсн||о ||i| :'тn\l lUoll. нnчi].llIсЬ нanlll
rnuа|'tlttln.'lltlt'rl,rт6n,t | | 1 | x | | | | P о Л l l l l l, ' г г u r r н r о 3 ' n ' i r u '| | n l | 6 n ' | ' 1 'пi o
' ' ' | | ' ' т ' ' \ Il l | . l ' l l ' IU] I i n v l t I I| а \ г : i , { | | | ' 1| \l n ' , l l o U ' , I j IIl:\r | \ 6 0 Е ,I l i | | | ' | | ' | . l ' , Л
l"'l"..",
l ' | l i r l | ' a , т r ' оП l j f l Г f l ' л l l l l n l l 1 . l h i ' , l л | i u | l |: Ji'.|:'|||. |.,|\nl|
ll\r.llll LUlпn|ri|' '-iа lIlo||.lil/|UIllгn |':Ir',lll,|.''ltl 'Il
.. l I : | | , l U U ' 't t л ' . ' ' r . . ' ' ' г 1 ' о ' r ' ' r r i r o .
гn .1,il.lllu}I:r lо,r'ьlот'lп
Т л t : 2 6 . л l r l r l о . r r lrа | j l I l x \ ! | | ' , l i ' , | | ' I i (U.; l ' l | ' l n п i ] | | | | I' ,l ,o ч н ' ' | | l \ | l | , l' t i I i , n ] | : D |l,i |I
rоГ'nr},Ul'пol'|,Ii\l'Л|nllnoн.'!чл||I|я|l|,|ъ|j,|ll.'.l| l J l | u | . i i| | ' | i ; , | | , I с
|:ll:lIo|\U|'|,l|'l'll|fll| ( ' | j | | . l , п . l | l l \ | ч ' ь jП, 1 ' о l u r : r ; r r r l l ' r ' ' i r
| l а | | | | s U l l l ' н ь \ l | | o | | | l ' ' l , ! | | 1 ' |ш' о| ji |о , | ' | U ' I ' ' n ' l | | . , | l , l t Л , ] \ I orrr l , ' r l' l l , r . r ' r l а l r ' r o r r i .
'Гго пJ|lUш|tii.я ('U '"ioгo|||'l,''
п o г o \ | | l o н i ' , l т \ | J | U I l O чl | п 1 o \ t ' ' n | ! , | f l. \ l . ' I i Е l | ' | , l l ( ' | : t п : l I l . ' п \ n | | ы i i 6 ' . r ' ' т n п r . i I ' o ц
н а \ a | | | L | \ ,| |' \ | ' ' n п n o i ' , ' l \ r I i | | п j l | | | l;|rUп r n l u i r r , r о r i .
'l Il по;lirllJяxrlцо. бoJъrlllпllj.Пl0 ltз IIаll(ii ,.пo\tilllдъI'' Il l930 гo;r\'lц]oдоJ'tlt:|o
\1|.n\U\Io''ljo'iночix|o|'4l';|l|lо
|:,'lz |'tl\, Il|||l'lla.||n , , Г n i i . ' l | . ' ц | l :| l|,' | | o i \i ч n 6 l ' l \ l ь l п о л n о ; | l | | i , n \
oсTаj|'lс} в(-1рl'ь| l]пopry . nryaJIl rl 6аспcт6o.i. вo:rсii6o:l, ]\:Irrсll'rlr:il
{lrт6о:l.
(теlIах т(-|хIпlti\l]l:l оl'поIl.ln \тpaпlсi llIс :lBтo}ro6п:rеlrr.
rIотoпиrt.rorI. с;1аlll )Ii3а\lс
rlьI ll lroJ}чrlnx l]oдrrтсnl'сlitrc \]ogгol]сpсIпIя'
rloс.n(l olioнчаllllя Лl|io.'lьI oтсl( rlапIоJ пoзllo'i]]orть
. ' l : l l " ' I l ' , I i l I ni i- l l l ' l t l i i ' . | : I !l U .li.||P.
i i ] U U l l I j , l! i l ] ' t l | | l | , | . ' ' ' ' . i ; . r r н " ' . I r , r or r п r , ] , r "ь'
т n . 1 П t l : o l . n l j I l i п ' ' г . | : , | | l l I l ' l ' l 'пл. l Ц ' I l I l |н i \ , l | | | | а ' . Ь l l ' ' r r а ' ' t i r ' r ч l r . . ч \ l ' a ' т . - , l ' ' | ! , . l
з:ЦII]l\t rioJссo\t] а Bo лт]'J]lс за:(I|сг0 IlоJl]са. ti тorlr' аn] orr rlllс..l llеrr..r'lir'lo
lll]роц.'l'Y oт lrпl'Bn дI}пrnтс:lя Ii заill('}l)'Ilо.nссv' сеii.tn( JIо6оii Nl\.Jсii (чс:l 6}iза
H 0 п | l l l ' ч n ' l : l r r , , д о ' r ' п ' ; r l r6r r ' I , r ' r' r t ' r r .
l | я 6 L | , Il I i , 1 ' L L \ l n \ lн . ' J n l I о L l r г r : n ,r r ' : r " ,
"r
рЬlЛ в дftJьllсяшсlI B liol)rlс ]l3\lсIl,IJ ]\tol0 (noртIlsllую 'tllзПь'
lrсl'r0сl '.rnpа'Ii..
чl.о я сдqr:Lr. 'тo (|oo])\'дIIJ iutя х0апсlllt,
y]i г n B n | ' я \ l a | . | | n | l | | ]i l. | ' J l я н н ' ' l I i ' : | | , ; r I i ч l irIrl . ' г . 1 ' ; ' ' r r ' 1 ' r . тr ri ' ' ' , '
l l o п l Й ' ] , \
о]]nIr^:tlllо\lоt''l,|ь|Jогn,tiIr'Ii.t.''l'IL||o.\'Ijx'гI|.Il''onг\tIi'н|||t,ll''lU'l|гii|'|||'::I
xpIIIrлJ ltonя гР.ixнx]iол'
]I BхoжДсnое в .,fur,т

1l1ll|цt||,I],|1 1nцn|\\)

tt с llтoго rlоrleпта па t!се (ЬYr6oJj'нъIc тDi-'llltl}о|!|nl tI llаTtпll дa ll liоо6п(с L]сlo-ry


,.[tоппстс.',
я сз/Lrritна
jl:rl;оll'rrr,rа'.ь
\tllл !ч.6. п
.\nо!,i'
l ' i ; l l | \ | l l |n ' x , н n п l , l l l l ii ix г о | ' о } ! ' ' ' l l l . | ' | il iн B о | | | J | ' ' , I . I l | | - т |' 'l n i i . ; I l | ' I l I l i | l
liol|i]'Ц)\]iTopс'lос бlopо, Tnlr Iiа|i сlll)(06lloстlt ii pl!сoUаlIIo() \' \Iсllя ]tlrе.,l,lсь. il
3lrIlllJата нa 3lrRодс 6I,11.ltlа.]lеtlьtit!я! тo л. па6равrrrrtсь сlrслoстi, пр('.;lnonnlJ (Bolt
lсJ}тtl 'in( хvдоniнrtfi:l по роltJa\tc tt llаJснJ]iiпii riп]lo1.сnl.I} tlа (]с]tсIrоRсlioii ||Jo
lllll]LLl' }inп нп lтрallllоl iro u ']оii o6JаmII дсJо v }tснл пош]1o !споl|lllo! ll Я'
..Apсl!xс''
o.l1)ilбo'гаB на пo]o,rсllllьlii сp0ll, поJпоcrl'lo llcl)сllЕш|l{|}пцIrрo8irся nа
t\1.:Illl|||lа.0.|''|^l|Ло,|'',
l i : ' l 0 ч v \ | о \ ' . ' t Г \ п I ' n ' l l l , | |l'' i l 6 U j L |r r а l а r r r ; n 6 | ' o r r . ' l r ш I . ' ч ' ' ' j r l r l , r r о v , r : l r r o r n r l , l ' r . . .
Illll(л! II i} спя3il с \'хojLolr oТца o]rf']ln па :tl]}.ГYI0 Paбoц' rtl'l oс|!o60;lnJn lrа3сrr-
llvlo,lutpтlЦ'Y п псpс.ra:llt в lцлtгopoд llоtrrыl ..lrlсппooстрoвrrr,
l|ol)По(]. чтo Я сfсJa:r прп тl.p(t'здс D ..IoсIinоосl ро в.tl. oTпDllB]lrся ltlt м(!ir
..Лor;oпoт;rl]''.
}'ьIii сTаxIlоп гдс хmс:r поrr11116опатьпопaстl' п lrir:'пrуrrr (lrт6о:rь
Ilуlo кorl:lllдy. э'|o 6l,t:l0 Ir l9j]6 гo]Y,
lJоrrrс:r в вo1rrтгa оlдrrorra lr оr-то:16спс:r ,. ttn|rс'Il)сч\'пtнс пlсJ ]l.l Irro llttt)ji' rlаrl
Iiollя lltaппttов.
'l'ln.rг0
3дсi]' ;rо.'l:rcпl ь? с }E'!BJе] rсli (jllРп]lЛ я' Irorда оrl rrодrllпс'.l пo6:rпlrrс.
Я pабoшlо тpl]псPоv сlloРrспIonоn llотоlllIti.lстlloii rlсrrrцrrl 1о6рсlвo:rr,лoгo
,'..]oкo\r(rП|ll,'.
спopтIlul!о|o oбщlrстDtl .{ тьI Зачсlf сIo;(а пoжnJou:ш?
'l о6ъясIlltj| сrIу сIгц'аЦIпo 'r Irotit)0сtl.ll пo}roчI', oll 06сUlаJ п с;lо]}}ll:l..|сBo(]
...rtoпorroтlrв..
вp:u.арolt ttc(тrroii кotraltдьl ' rrprlxo:rхая 1la6oтnтъ
\\.дo,ItlIIlIi!:)lt'oq)opuIlтс.rсY 3 l'i3п'lrх oPгаl!nз:l'l'Ulх'
K }It'rnБ n вNЬцс вoooетn

..I{ortнсl'''
I2

Moтoцикл я Peшrrn пPoJать rr ftуппт,6oJсl] сoBрсrtсrпlьlfi'этo пlнc


yда.iloсьсдсл1lть' п я o6заBсnсябo.lсс уо[цп'rrl пlo]lrцllкЛolt4)PаIlц)зtfioii (l)ЛPltьI

N{iIellpаBrrjloсьвзЛLтa'iъна пer1IпBсрх Irо ]rр\тorryuinoщ'оBPnга. rlpсoцo-r(}


вaтъ сьпl\чиri пссоlt,,,
Пolтriпo<lлс каlкдоir ф..vт6олLtloiir'Рснlpоsшl я зaхoдItл B llmосctiц|Пo' пlrцpу
,кLrrся сo сlloPЛс}lоrrапIп' с rпIтl]PсI])Nl(птoтpllr! ltn'i
сBoи lI;+{.E к сoDeBIIоRаIIIIяi\I,
I{аlt.то nаз Гnаппиrtoв шrо скш:rп:
_ Tьr вoт сliотpппrъ ttil |lloтoщlriЛы, а llапry
Ц)снпрoRочпvlo r'pассу ilс пltl(сjlj
а olrа |!сдь в оrrРсспroсT'rх llашcii ",lоспIrпп _ сol]сспI нодLnelio. II.Jtlдс]t зal!1,ра с

Л пtюха.r п бы.r orrrслollrсп }'Bllдcнньr\t, 'I тог;(n нс lIoI сс6c ||I)сдстаBIITъ!ч1,о


на ryyrтouъц ПeРoBнo(тлх rI пa ссlсс].llсIrllых траl\l с'LаIroii 6о-rъ
шox сIrоРo(:'rъrol'oсxlься на пlотоцlllilnх! сoI]срIlI.tгьнir нIlх пl}ьI2iti|I'
П o . . . l . . r г . . н l l P o п r l r rГ р a l l l r r l н r ' в ' , л p o . ' r r : r ' l ' ' н л :
, . 1 ' а 6 о т r. ,
-
l I y ' u о т т c I l с I | ьl L I ! ' B l Ц о , l I l i i | | | \ l i r r r r , н 1 l r r п l п . ' l,r
Ioгда я |ll|ч''гo ||o oттст|ll гllIнn.]аIо' \o|я \|н(1. li0ll.{|||o. пol||lаП|l.lo(ll, lIл
репlлл попJrо6овпть сдtl.' '
tla др1mri дснь' пllliolllу trxrrсm нс сliа3аBt нa свoel\t l.}I{rlarоте'' oтltDавllrся па
..;lol;otrroтlrвlr!пo'' .'?Iirr"iltтс''
n)aссу. ll, попр116118а|,' поIlя-.l, ч'l'o на rlоeм ппlс
мeПlaеI задtlес се&]o' задrrxс под]lo?iitill rt пlitссIlBп.Lя бo.rьшаЯ фдDа'
я BсрЕ}'лся дolt|oii, l}твIlllTllл B(c (ilDаII ll Dl]ппtil
завTpa сIIоBа пoпPo6оuflть. Hа tлсд\'loщпii цсlll'' въIсхаl! Itt ryасry! jnец'':'.:ir. .rтo
н'' :Цl'| '.!lя'l с Il0|Uц|||i.lll \l.'||lcBшlIl' rtн'' ,lоmrll lI|'on]:|l.lя |ill\| :iI l:п\,|,lt!, j1
llrll-l.л.Il||o },Ul..||tчlIBll| '.liоllo.1l, l| ||0пlo6nпn |.L.,l;тL пP|'l;',"'ll, |J''1 .;r'.|||]t.Г"
3аllятпо\f ]\tе|lя Л 3itстаn l pаtlllrl'ior!! iцЛIBс3IIп|ii 'oнorloтIlпl|)l0 дР!',lппt' Iln 1'Рс.
нIIJ'oallу, DLr|l]l)ащl|3 |.IJ,!r. оll 0(,IilнltnIl,| \l.l|я l| 'liIliPll'|il'I
. I . ь l' п o '
r ' r l l a r ш ' ' , r ш r r i I 1Б,l ' ' l ш . I l ' 1 l а . t 1 о ,'tl " r " ' . а п о r ' 6 n ' l r r . ' l , ' r ; l r . l rl:lIо , L r l r r .
б . J t ' ' I ' l o I o l 3 а т r l . п ' r х т ь l п ' , L u 6 : r в r :r Г r r ' . r r l r . ' ' r п r r r ' . ' ' i t . ' , t ' ] - t t. t t t t , ' .t' L , . н л ,
р o в к } л т c 6 с д а п l r ш л ' r r . \ t l уfl r ' i r | | oIll . | | ' 1 i l x п j | | ' o ' | | J II l . , , l t ; l i ,
цpпехаB дo'lroii, я ст:Ln }'сгаrНLxIBaть пa IIс("IU +r.Чry. пoд||0'riNII rt 3:цrlсе с.|Дllo.
U'гcц yдrtBlr.r(l:
Bчсpn спrt]tlа'l' а ссгoдrrя 0loB.r ставпшь.1
,4.пa др1тoii депь 6шl <}}Т6erъIrыii NllrП, посмtrфс-rь пrrтtlрьlii я гrрl|I.jlдсrl.ll свoID(
Р o j l | п ц - . , I c i iI' I u . y г } , ? l l . I I U . r N U l l о ц | l т | ' l l i н i r ш l I r I o o l l o l i l \ | l , \ U т ч о \ l l | | U I ' | . l B l 1 ' " п ' , |
qlljP8rPjl |iotlttя.rъl lnп.г||||кд' я UЬ|б.г:r|о |j ||.ч\ н'шl,lIFчу' б1,o.аlu'ь в lйпl, , \lя.r.
rn Л l'чпа,|lL|.но.nпnгlпltl сlulьно 6ьrт по lrя'lr, r.и1. щlпrin.rгi lш.'вrr'l;, Л п',rlo'дrr.
B ь l o l l l l ' ' l ч | i ( , B o l т \ | I l а л l 1 u r к , U x | , \ | | | r n . | ь | j о ю |l : | ' в u l B Г f l | t l r Л ' 1 'l ! U о l U l : l , п о t l l ! . | | ю & 1 . I
сlrпьпyo бо"rъ B бo|ly. Я iioс |lак дlrtгplr Дo (рxlrа'rъного свlrсrха tliцьп _ заircrrьr rшс
н e o n п o j ( : ]| | н а ч а r ч о п г | | ( ' } . ' l т t ' o 3 l L l I l\ l о l | | ' o , L | | п . . l I l ,
| . [ U г j l l |п o ' . . l l ' l t г P ь ' ч ь ' , | г я | l l \ ш l . . по'l\1l.lПou:| '.'.6Л n,1о\U lJl';r'r оп|'оt":rrr'r
il.lт,lo}l гn.l', ',л(' 'rfl uPоl''' пП|! 'IU ч' ||Л l' ! .1,llo'I
lloпpflвlrlt'l'||(ь' llptlllll]jl IIil (r дIloff u }loтo(слцxro,
l ра|uxпroв сдс.rа.'l npсдj|o'.iоIlпс:
- | l с 1 l ' ' l r r с д о . r l о | | o l I l о r ' I l в о | i | | | , o l l 0 L l | | l , , l\ l l l l l l i | ' o l 1 , д . | л r ] л ' ' | ' t ! | , l l '
\'liIl'тп\|l
|цl|\, ПoпPo6]ii' llо1P.l|''llr,.IUьl)' Ii:lli l'.1. t\..l ..нnvil, } r.nл п.'jь в;,]''l,..riiil.'
'
Л дoлi.o полс6шtся, нo Bсс 'iс сoг.]асIL.Iся, Рolrптurлlr nсrпп..r lloliа llllчогo о6
Jгоrl ||. louolll|ть, tltlltl U.1'гlа r : " r ' t а . ' r ' д r r , i . . л , . . v' o г o ц l ' t i , l , , \ п . i
па(тoяЦrlс сol)сBrloB:tiпlя, , , "
l3 BхoRl.aInе a спoPl'

Пpпняв гто pеrпснtrс lt пoпflrл сщl} нсrr0lца скаJанllъIс пtIIс ()тцопl слoBа. lгтo B
i l t | | , l I l I l п . с д а . ' r ( я г ( l . I h t i o т P v t r o \ | . л п , I л л с я l 1 . l ) ь с ' t | | oл
1rr,to.tloбrlсo 'ra ;rо.lo'
I щат(''|Ьно mтол|tl пoJ\ll.|{|lьli| \|mouIlк.l. }t'п.шIlo тсll||РoUа.x'a It. Iio||({||lо.
хmсn lrpoкlтIrтIlся Ilак nloжно -]laппе'
и Boт tlajiспoc Boскрссоliы] 1938 fода' пoдNroсIroBпая тI асса R
Pniiolrо Боpol!'

Bпсрвьlо уrаств1roщпх B irрoссc 6ъLro пrlroгo 6onee ДBадцrlTп' |lo в i]аозJlс с


пil\Iп oдuoвPспlопIlo \чaстсoBаJ'II.l Il ollЬITньIс гoпll(luill.}lafl.еljа' .l.o,.rьIio
3ачLт [rя
Irоrtrrчfioв пРoBoдIlлся o'Цc.rьrro.
П о \ t I l | n , r . 1 | { , | { l l l m L пH l | к o J | а i i l P f l I l | | | t l i o U . u | Ц о п | t I I I i i ' | l д t i \ . ! n ' н n п о n . д l т а г l m \ l
1 P о n t n т f ( o J I l ' н I l | | P } , l { | | '' [ l | . l o \ U B n . п l ' l l l l | 1 l а . I o Г о ( ' J U B : l , П o ' ' ; т ь \ ' о | | я , l | а u e i I l о с .
] \ r o i r i l l oo ь r j I o ' . | ] ' п с l п ь l с | l д i ' l i l l ' ' r l ' \ l n т o l i | l o r 1 ' а : \ l i l v I o r l I n к I I . а . ь | . т д I i l l i a | | ' l в о l ' т
' I L l c l l N l . l | а : | J т о c . l i v l l j l ь l | | t . P с . rl ' т c п l j l l я . l v ч c . I 0 6 o l l | о n тo.,ll'lio6ы нс 6l,111,

Ilo u.yг |tз[lflх кnотчаTolo +)Лnга, lI гoЕirа ||дча.цa{] i I{ .rто r'дпшrrтсльяo.


lloпtснт:rпnlo llроп:tпlt дро?l(I' в коЛcIшх |l Рyl:Lхj а B mлol!с вo3пlrlijtа пl]ляая
яснotть. и я L1'&п -lпrогпх oбгoнять, RперBьlо оlllvrl.'r тair |rазьIBасlrvlo спlrРтпB
пуIo злoсть. Пtцс 6o.rьшс я скollцс}rTрrryoпаrrся'кotца поl',.lcrrроiiдоiпroгoirр1тa
\ т | | . l l ' . l . | : а l l | Р а н я l l t i о R д п J o , l l ' l l ! l т \ l I t о l l U | { I l } | o п \ l Ut l а | | l c т ,rтo oзн:ririro
1'r'r:оii,
/ L а t | а l t 'д а л r | | I , l l л даJ}&r
I I o s . y r t l . l ' l ' ' | l o x l l i о t t l l c l и r ' 6 о n т . ч m l D l i | ' l l | а Г . \ , . ] ы 6 l r | u п , я .l l ' r r l o l t f l ' h | | n \ l o | .
.'.
l t | { л л | l I a з | . ' т B o { v . H ш l о l l с l t л р o l ' B l | п | | l I l i i t ' ян o ' п r с Г p ш л п l l : o r r
Цnllt'|t1;l:
I li x((a шullrр:lл. l1ьl'|гl'i1.]||
tl rcх лoр rrрйпo пrrпл6сят дсвлп, nsr! но М llo\lсIrт пot.jlс .bllпиlxtt пlсх]m
поIшo|lJ \|с,m|lPotu я B..гrд 6\.t\ rlrrr:f,r tm ir,r :пi' 6r'lro ш'r..l
tr.
l Ipllс{ao лol'toii. '.t:азtrt, чтu 6ьr.r ||дo'l''ll.fнoii IlIll.п(l'\160.l,
н а l . . | о 4 t , l . ' l l L I Iдi i. я ь u п o l l с j t l . . I L н l l | iя r r 1 ' " " н т . r c л r r . i ' ц н n с Ь 6 l r . l н " г о |l(!'.'llIliIl
уcr'&Ioсть дillа o ссбс зrIaтI'' lI Dдр}т увxдс.r, чтo пtапIа пro.lшtt пJ'Illчст, a oтcl(
сIl,'lllт lloBonь]ro хмvllыii- 'I спnо.пn:
1lто слрlrлoсii
U ] l . ц п г o т ' l l l т . l ) , + | . я н t о l о l , п з ' ' т у . . . | { р д . . l l ь r irr' п о P l . , l I t 1 : : l ' ш . | :
'1i|чсrr тьr ot)}lilt|)!l Poд|lтсjll.|'7
nro ]пIс г:L1ery ]ll lBIli(cD lropflli}ro &.rrlgrli\'i пР(rпспс]il.r:
_,l llc х(}тс.] i]aс Bo.цнoBIrтъ,..
Uft ц l.rTn|! ||ц \l.|]Tfl l|il \l''нЛ |l пo]тl. ||н\зlJ \l.Jll,}lllо пloI|'!нfr'. чcIillнЛ '.,|nl!:l:
J т n o ' l а l ' | | o ' l I o п ' l I l 1 , L l l . с P Ь о . t I l ol x . ш I l , t | | o ' . B я т I f т ь . 1 ' 6 Л : ' т n \ t t , . l ' ' . | \ , ' т l ' |
д l ) . , l ; l i . нт l f | | I l l ' o U а т L l . я д о l | ь | l | | U ч ь . l | ' г г 0 6 \ | i ' т o l l I t I i . | r о 6 l r n r , r l в ' . о r i а ш r r . . , r r r o ' l
!
пoР'rдrrс, rIorIнIIl что B i|itlзнI! B(:о дoL-fастсл тo;tшо
nrli1ort!
я сп:Lза".l lюдЛrcnяll' ч'fo )тoт BotФос я crrrс нс 1iспurл' таli ltап лrо6ouь l;
'
l p \ r n о J v т l o . | | I ' n ; | : | | . ' \ l vU , l а ' - r B ] , . { .l l а . l 0 \ t | | о | l
,.lta)Ч'Ii''.
BсчсРolr '{ xoсх:Lr B.I у6 IJ п{yrоро[l |lр)aILпIr tцЛrзьr пo6cдптоляlr' lr
I l о . l \ ' l Л , , l . л о г П l , l iBi \ l о . i i , | l l | , l l | |ц
l e | | l | ь l i i l r 1 , l l : l : t аr r о i . ' . r r п v o r J г л о р г n rIl.}тnnпllа.
I ] l ' т . l . ' ' | l а ' г l i i L | | O ] t U | н l | с п о l |l ' l t l . - l ' ' ' l о ' ) | l l ' а ш i r t I u . ' i i ' | ' t т . r я 1 ' 6 ь l r r l r r , r г 1 ' ; r в r l 1 ' n
I]аIlа llоя Ф{rulп Jl' а тali'tс за чтo Il lioгда я поn\nxt.n этo1.lIDx3.
я прoдo.lа.н.'i ходllть на ф!"т6onьньlо nt'rпpoвrril. на вoпрЬсьr t'pа'llulпoDrr Л
.
i\Ioтoдр!зсx l aITо я l]oollрrrю(|ь дсjlать д:Lrl'l'lсl oTuс'лЛ;l:
. llожст' yrа пo6с;rа в пpoсr:с пoвrluпов 6ьr:lа сл\чаiilloii,
IIо 'lцr,ь пIrorr;oш.rrl
.'о6r'rrilя.lr"ro1'ьr,..r 6',leо r'оr,ь.,,lrr.
'rл:п.
vатЬсл нnд rloпРoсoпl' .tr'o аtс lпlс дeлать, Я lloяпltа]rj ltРсj\lсIlx l| xrr r|i1т6o;l, п ia
\Ioтос.loРT! д:l l]|що.]l llа заРабaтЬIllliПllс дсIIсI D lltrчс1(jтRсх}до'tlllllrа-o4lоlшпrтслл
lЦхх:тo llс хB:rTil.t.. flttдo 6ы.io lIpIlIпI\tаI'ь
l)сIпсllllс.
l l \ l o . ' I i I l ' ' | o . | н i t l Ь |l ; , l , , l l I | | | i l | | l l l l 1 , I n U | | ' l п : l ' l | ' l J| | n | |' , ' |!
| l Il , | |r l I L n l rr t l : r r ь н , , r
с o R . l а J ( n P o J U . | ь | l l ' l о ' ' | | o I l т t ' | 1 | | 0 |n0i ' | . ! 1 | R r . , ' I ' ' I i о \ l U | | | R
, lIt',rl'r''rv:' .'rrr.'u
l)сшI{оBаlltrii Blin]otlаrlа B ссбя шoсссiiПrrc гоIlr;rl lrl шrсrarlrцlrо,|00 ril|Jorlстрoti x
Iil,0с'. на .llllтаllILIIl0 ;il Il||]t)ч',тl|оLl,
l|оrtlllj. qтo lU(.''ii:l|'|с гl+||l|| rч',rrr:ru
на пrоссc l)лrу'tltl1.o|J x с(!1o,IJll ||J { х
0 i p . ] l l о | l | | U z ) l : | | . I U \ ' |l | Ф | : ' U I l n | | | | l |. . l | : ILi U | ' to I l l ' ' l . j j |'
l U , L l | | | | ' I r ' I l n | | | L | ' т' \ \ l t i L
'i0ToPLIо нj'.ro n|'''lU об'l'\lь, \ | | l | | | | . . , я | l ' l l | ' . I U 1 | ' ' г | ' U U | , ' i i| . | , i i 1 , r r r " ' r к . L r r . r . o
l l n : l i l . I l . l i ( , t t.' l u ' l I l x i l . ' | ' 0 ш ' j l l ' | | , B
l ' i l i n ' I . с ' , l l l ч L | | . : | | U l l r ' ' l, : L t . ' t ' i l r r ' ' ' r I i r . . ' r rt ' ч . ,
ll сoL1.('I:l Лз дь.lх lil)\'гoa-
. r . , л ' т r л l r ' ' , ш l l o i i n а . l . ' ' I r o | | ' ' ' i ' ' | : ' с п . l ' | ю \ l R n U ' , l I i I l | | l | | | |\ | U I l ' I l i u l 1 l
..}l ||ll|'Ilч.
l i o I ! r l o r I t t j l ' l T l ,l . l \ ' I l I l ' I l . ' i i ' l |
| ' . t | | | |l \ . l : l l | | l l l l ' : | ' L | ] п l l l L t ' ' l l l ' | | l , ' l i ' r : ' ' v n r r r r , l
. r т i f ' ' | ( д с л i l l ь o r i o | | ч i ] , | . l ь | l l ' |8|Ы
l i ' | ' , I п о l r r l l I а . ' r .* , а . ' ; r i , , . . ' " ' ; t ' , , ' . ' . . ' i ' ' . . i i i - ]
llp.\t.|lа лpoBo:lxJlljь B llnllrcli с'Ц'аtlс. elll(' l|с лOll(}lЛlтr
ll']]::.;.*:,-'-ll-".ill1"]"
спoсol)itоlfях ]1 l.]
tЛoрт('Vсtltt . I!]tllаI(Л|()r0
рojlь II.i)tlс1 .'o'u,uu'.u ;Lu,',...",n i'u'..,
ц п r i . l i l , l r o J т o N r y B ( | с в l l l l r l д п l | ( | I I ) l l q ) l ' l l l o l | : l | ц ) r B l l . ll l x | | U l г 0 l l ' : l i \ | i I t | ^ l 1 \ . | . r ( |
I r l ' к т с l ' | с U ' l l l o l o l п n i t ' ( , r ' ' | ' l | | t I l ' j | . Il п н i ' I t l | ] | o l ' о , | | 't, r : ' ' r r r ' l
r'.'.r'''ri.вrr.,''.'''''
l | \ ( ' | l ' ц l I i l ' | | l i l l , r r i r ь , . ] . l , r u r ' ' r u u ' r r ' , r' .. ' . ' ' ' ' : ' r' ' ' ,' ' r' ' '
| |''',,r,lr^
i i o г l l Г | | B I l | ' \ ' | | i| l | , l I l t ' | | | | n l пl n ' г l l | , | ' | ,|||' I l | | ' ' r . r . irr r ' , . . " ] l r ' r . ' L r ' ,
r ' o B l i \ 'l l o с г о l | | o ( . с l I | | ' l | 0 . , I i ' ' | | ' | ' ,
ll.oс(сiill\'io r()IIIlу 'r BЬltI'РnJ '(оB0JI]IIo Jсltю. ]t rll)0сс() 'iс nl,|||llJo(ь
ll0,гр1
llrTьL:я: lI3 3t rlo.,о:\lIill tltjl)с("l.tljlll l!li.ritЛlд |.Ь(|,lIl)сrы |lсP(j]tlllIil, 'r rrrLlрrrr:r:c 6ri:irL
)alnс'rпI' гдlj ()tIа 1.l)Cб()ua.ri(ь, lI ltсс.гlllill 3[ с;lсT lllх]xi.п']lrrii ulo|,0с-i]r Iltl'гl)}'i(
lпnх Oтрс3|iаrr'l .:lt'l]it лoбcJlljl-
|lсnнaxLll д.lя сс6я r6tдrтr-'.rьrroю o'l.Ilста llit Rо||I)ш'In| Ч1r)
.,-..l!...l:'ll ,1 ]l''lil'r',],
чсrI 3а| l Лrrа'пn:я

...-}-]}'i:'l].: !1б-, ll"


llапIoii;(I,\''iIп,ii (i)\liolьl|оii lnr\ln||.rЬI' \ n]nl! o ]lt)llх .]loтo
цxlrliо,l]|ых rIо;r|!l'|}L\.] llачllll| дnnIr|Ь Л:| {i1l)l I J l l u l l " A ( l , \ . : L n , . l J ,l l x | | l , l l l l , [ |
. , t , t ' , , t i t t l t , l i u l ' ! , l l . | r i 1 l ' . | | | 'lIl l l | , I l l l | | i , l | , ' L ' |
| t\ t i | Л , l t l ,
D('' rt I)il(L't,i]ll.l tк1,вtrtсt'ttil r o6с1цпlrr tjоlrт:rовrll :rr.чrrllrr: гоlrirцrптl
r r r r , , r , , , ' ' r r ri ,t.u, j, .r, r r , r . , r 1jrr , . , : r ,,rr\, , , ,, , , , , , , , ,. , , , . , . . , r r 1 , , , , ,
l | ] ' - п ] : : | l t , : ' ] ' | ] l | ' 'l '| l . { , \ | ' . Г , | |
:]
|| 0 .lUIil'\"lIlIпо ||.l''.Ii|'
lIl\alro1l||'' l o | | l I l ' I l ' l l l | , 1 . п L : I Ц t l | | i l |' I t I l | | | l ' l ' \ l ( , ' | ' I L | | | ' l \
l l JlIli ' Il' \. || ||l| \|ll|'l
j riрo\oдII.lIIr
цп1.. Л|ltll',lit l] l).tlllI ll 'l.o'l ;liс д{lxl'l да cщс х\Jo,i||lrlio\r
р.rбсlilr l|0
o.')орnlnсrrrrroB,,Iсrаlloli. Зln]|llii,,,
IJJll Гol.|, \||'l. l , l l j l | \ || l l j \ l ' . | | . l ' , I | : ' j
|. i, o, т, jn]г.l :. l:|:| . rl l' чl '|]| :r : ,| ,| :l l*' .l B. ' .\ а l ' ь i i l l | ! , . , l . \ ' l ' I l ' | \ ' l ' r , ' ;. ' ' . ' ; ' r l r ' ' ' r

- . ' ' ) : ' ] l : : : l ч : . , r : : :''цl ll' I l - ' ' ' ' | п ' | \ , | ' l |;| |' 1j :i '|| || ''tUr r |u il r, '\r '; ' l ' l l | | , |
o r . r ' ' , | ' r , r ; ' l ' . | ' , , | ,l j . l I j , i , I l l : l .
]ro, l I oirгoпl\' oрl.lt'll l]il'tul)ьr сol,сBllo|ltlllllii l Il,lll lя:lil I x]lrrсi lс l |iюrn\Тl. , .,,,,. ' ' ..I,..'i''''..
lU''J)\ ||oI 'l'l||\l \l||Ц''iUtslll||! ||'' Il|^i|'',' )| |i lur.f j|i
l'Jo,.llllli'l lIll1':l rlvп||lI
\litr.ri(,i]. ruiir (.
' t l ' l l т . J ( ' l | ' I l n , l | 0 r l v l ' п . l l | | l ' , | | ' | | | . 'i '. . ( ' J \ ' | ' l
' ' ' ' ' ' |' ' ' ' . ' ' , i |' ' ' ' l ' | . | ' ' , . . ' ' i ' i I
l l } I с ( ] . l . vс o p t ] U l ю B а l l l l ' i .
( | l l I l I с l ) в n . к Л I: t ( )l . . l t \ t l . r l I l } l l ] л o ( r , ] l с o l { l , в l r l l l I Л \
-^'],:l.]l:.]jlч 1iil","l" )чnсIIltIiiolJ
.illlirlrt.lгoll!0t|nrB ol}jl]ll,IЛI)l,l]ttтЬ(',lxI.,.iсг,)'''lll,;J,t
l|.'а'l|||'l.|'\:Ij.'LаBl|оl,IorlllttоГ,ll'llI i|'\nllчll,Ii .||'.|.ч|'|'{l||'|'''i
I|''l,l'lrtIl].''.|'J
' ' | | | l т . I i I t о \ | . , | |,jrl l r
1 ' r j ' r l r r ' ' ' ' ' ' l . , ' . ' ' ' ' , i l |' ' , | ' . ' I l ; . ' U . ' l ' l ' ' . ' , I
l}арl':lI'сь l!':.oоlтr'.]iulolr (0liY,
baо}А.,I|,лI. л |nol]т

,{ на Ixrplrснlтlс Bl [сl l( j 3rrаIп!с чc}rlllltlнillIl)lloвnllr|а:loсЬ llo6(]]tllгcJIo дlloс6o.


' пo
рr''r ре3\'nь1'ill'аI1 r orrori rl0 ш()((tl Ir lфol]сv,
B llсpвьlii дснь iлolr'rjiitlьiх гolloli я rlРxн'lr (таllI lIPllrlсllxo lI,irIlil:цLnl'l,lir,
Пoлlroстъrooтrчlьrлp1"l сrl до повoрor'lrоiiтr'rrtir,r.a trr:rlсp
lllB o0paтнo' я сд.a.rш 1'o nlс (rLr|Oс' tr rroсrr\' (чaс l ьl'] l дI]Iш
I.0 ]l0ToцrIп.lIа, IIn xoтороr' шnJ B lli]olll.lorl ro.i.r чсItlllonoll .'l(Лlо]I0'ullJа.,, вr'I.
,tсР2lxJ )тoJ llaпря'tо'iIIЫIl Pсnl!|}'. nol)шсni, Ilс сгoI!]jIl tI 'r бJlл(nlo.|)ч 0 qxlнIl
пt,lрogа:l' дo.фul{пшtl пol]'loдIlсrо }\nс'rlxllltt ].onoli lltl{fo lle ]10г i|]l:r'гll. \' tior.o
lii]lioc i\rс{:r'o'u rIы' qЛlнlIшIЦ)оll.l|!|lIilс' llLl(Jl] г(}ItпIl l]l|]lс.lx lt 'rд1LllI pllзу1llrrа1'0ll
поilсчc1,o|! хpoIlorrстрxl-тou, 1lапollt]|( }l]:lьllllаJx: J]чt)П]с BрcrUl Iloп[3а.1 B.lа'(ll'
Vпр litlрuссIl'..1l0нor1oтIIB,. \Ioсliиi
Bo Rml]oii;(снь сoPсltнolпil]lii пo \t0|.'|il)t,сс\ rlll0llоri.l|o сrа{ЛoBr!
, r . 'п п п r , ] ' m : r д r q r . rroi i r н |\ о r U U u ! \ | i l l | . | | t кl i. l|lьr l r r r 1 . ш п' ' ' l r ' l l u r ' . r i . 1 ' | | | ' r | ! ' I i й ' l ' | ' ' i L |
л l i l < L l , н l п l ' i ) \ : l l . ] | ' | 1 | l l a . I L | } l , н U u ' l l I l|. |l | , ' l I l \ | 1 ! , | , I i J L I i| n | | i ' I l | | | i :| | i | | ' I P l l l : ' : | |
ljll.lа Bo.rII! Ilотopаjl доt1n]|асl' llltс lto nll'.rl,jц:l|l\ 0r'('гц!! lll]lol\-l']llll',
Iiоро.lс |(,BoРя, я Boшс.1в ll:rrlоii a0 6сшсIlьIji (iтri1l orlrrлшrlх
рlll}l l(}llllll, 1lапсс
;. | \ , | | Г, l || | | n l'n|||lt||'|t|||L'Л ''ir''rrя,r l,,rrпrr
-.l''
||:l il\Uil\ ',|i|.,||||',,| |ll' l| ,'\Л',||tulli|,|
riUIil!' Гn nп|'яllhIUш.t,
l i n г l : l t l U ч ' i l | , l l , ян i l l I l x ' , | ' , , l l l | | || j|I l \ | l \ \ | j | | | ' ' , l | ' | . . ' U d o | | . ' ' \ | '||U'lLl ьL|i',|'iIij|,l
1 | o l l l l | | | ' я t l nн l | ' ' v . ' I i ] I ; I i , ' I ! ' l l I l . l l I l r , | | \ l | | r , | ' " a ] ' ' , ' | | ' ' \ | ' ' | \ \ . ' | | ' ' ш н ' ' ; . , l . ' | | ' ' ' . '
I:lrJЬ'|сjitlUIilll сIIopTсllсiI:t]IIl с'l1)nilы. ll 'юг;1а 'l',].lс фnнnlIla tlL]||'l. l]ilс (|(Лll(]j(||](l
Iо с i\lo'l'oцrш.lа! lillr.:ro llJ;ll)\Jсii oпа,rtt.I |(),юii
п1}яtlo II3 пlдра. ''' LlчасTnlIB о'l1l:)l.o. чтo Л ]\o|ltlllаil сa}Io\I!'
,l'}т
IIoдопIсJ l\;(l,'1 хpollor1шI'lL-r. ItllrjllIio llo;ri&I rxlс ]lJIi\ ll. r:rь16rьrr:r'. r:lrаl;а:r:
..'.loliorlo-
l](с B rоря:rllсI Tl|' 1r'. нnРп(jсu. чl]\lllll0ll BI((]Пс] lt лt,]lrlll;Il
]Jlв., 11)яx)!
Я oкoячатс:ъпo поII}[1! 'l1o }llll] ]J\оЛl:ll]||lIl] B }Io1o(tl(,I)| сllсprлrr:IоrlьI
Hа o61rатпorr путп rl \ll !'|iB\' ]] nltпl(]\I пr rrс i'ы.lо rrrt lllo, всtl
бЬl.tЛ цolю.nьIlLr рсjl\jll|,tn1.iiмrll B \1lI',lnl|l.'. -\irrс бr,r' .irllrrrrкlrlr'.
ll\,{iнo pа;lоBатhс}f бoJ
l l,llIlппlloЕ ilс uыlсl],|lll.| 'I UU|,l'Гl| |i 'l ll' \|||l':
(JгU (
т о ' i n l | : , P r , l L , | ! rl l , . ' l l . r U | ; I r ! I ]
]\ п'r0 BoРoтtl Jl)Itо\!оrrtR(|ilJс Jащxщаll, б\.Lсr'? 'l }е'll':lю6ll,I этrl 'll].|ll.гЬ,
R t r o . . ' l L 'r'r u L I ' l в r r ' ' l r n I ' | | | ''|l i\ih . | . U | " ' Л г . ' ' I l : | ' | | U 6 l ' , | |' | ' l | | ' ,\ U ' n I l ' ' ' | \ ' ' U t l
II l'i|lol']|, t,o,||'|I|оl|
(P)тооJo\' |rcI}сilсIIаjIII(]ь B пtосi\l (oЛiаlllrll, ll поl.'(n tio }ll{сj nil\'\ ч('lliш]lv )1)l\tll
nьI(|JяrlII. |оll Dсс aio rЦ)lrшc:l. тo ll l'lJl я }'BIIj1с:1('s(!]to Ilдolа llrrшrt1'Рьlлtсгсr
п3 тараI'osсrtL,ii
4)l'г6tl.rьпоiirrомлrr;rьr'

IlсТoPlt'I l|l)ll\ l.I\|!||Ьlх lll ll;г l


Jtt'зnЬ B Ro.'Ьц| .кo|псШ

цlllсцстIIofo спoРr.а: rlmoliРосl:сl rrroссеiiIIЬIхnIпrеl.Irllnхrоrlr.a\. nI()ш.сiiнo.rionь


I l c B ь | \ | o t | t i i l х ' t o | | | i l | \н i l l t I l п o | г o \ l n , , , l о l l t | ' \ l l ' | | l | . l U l 1I 'o. н t i а х п о ' | ь 1 } ,i . п l | , t в l 1 '
Ilo льIv). пoдfв.цяroп(l]с 6o:rьшIttlс1]rlo Л3 nlrх Я RьппDа.n, lIIo("тъ pllll бьIr чсllflIro
lloN| с6пст('tiUlo сotn]n, lI'i н|l\ ||ягt' l'llJ пo \Ioго|iPоl1.\ || nIltн |l'' шol11.ii||o
кoJIцсBьш lонпall' нссIionьIroраJ 6ьi:r чcпrrr'rorloriNloiппъr пo uoтoкpoссv. Hс
oдllo|ipатIroпo6c;tiiдr в тprrд]lцxorrllьtхllotolipoссах IпrсllII Ii,[, lJорoшr lol!а,
пoNlaltl(пъIх ltотоlipоссlх ппIонп lJ,ll. Чrtа.'rl'па. Bсcro I(е lrеPочп1Jitть'
П o . r н U н . l l . п о t l т l I u н o I u . r ' , r o н д l l ] l l г n ] n п 1 o r : n 6 P о я B Ь I I l П l l l , t l t ' а l l I I l l | о | l t t| ' I i i
r l o т o l i P o l 1 . | | r l с l I l t l { , L , l J . J p o U I l l J o f i l l , T I | | n п n L o ' l Г l ' ' B :|l 1 l ' | ] n чTU |гo б\jlог \lо.
пo..|i'|нialaпьll'т1т.|i'нll.Jа]P!аl|l\|nliо\l:l||,l
ппона ]JЦспс' |.с гoнщtlкIl Пlrrс:r Jarзiпп. Allдрсii чо6с}таp1jBскnii' AnсIiсеii
| ( ) l ' f l l ' U Bг t . L l l l ] ! l о l l \ I t tб . | | t ' t I i I l ч l IJ l l \ , , l | ' л \ | l t ,
t l а ' - п п r l ' l | 9 I 0 г о ' r , l l c o a ; r r L а i н u я l l o , l } , ' I l l r Il I l l I l г 1 l l Ц l о | | r r "п о . . п l т ь м o т " н . l r 6
]uo.н0Ui'кom гoРoд'|llJго гoв. l:r..lrttlлчо, г r l ' п o , 1 о : I l о | | I l ь | iBl \ l ш ' I i B l ' п o L , l l j l l б \
...1||lii\tо.',
н f lп ! l l I l 4 | l т l l . L , l Ь н o 0 l iта,Ll|0l|:|
Ilaи,.lьппк к.r1ба t\паTo:nii Bflс]tjlьruпч ltаРЯПlЕ nffРстIlJ \lcxя oчсxr' lа,'l)пп

ltoiiдl]}t' я поirа.jrY тс6с наrпс пolrcrrLсrrrlc. Ilnotl! Nlnс'rсI!'tilll],.,


'lil,
чтo я улrr,rел, пpо]IзBсno на }lсия lloгря(ilкЛ|llc ltllcча1lletlllс, Пpо(тoрнoс
пoпrещсrr]Iсj lt Iloтoропl с]'олnп спol)тIIBяr'lс }lo'r'oцll|i.lll'l. L,l!егJо l:сPые l'JIоoныс
B€ p стaIrlIl]l o]цi}.nсrlпя]лr д,rя дотnlсIi п въIдB]I'tiнъпIIl Ящnпаrlx дJя llIк:|рI'\'сIITа,
Trtспrr на к.r2rrдolт Bcpстакс, Pяд01I ш|ltt{ul''lt ]LJ,r o;(c'liдЬl' Il э.го Jarл ira?Еiдогo
' . л u 1 ' I .' r . . l r . r l } l l о 6 l l . l я t l а , ! . r с o t , l } i а , т \ i L | ' . Г , J \ ш ' H o ' п o r t . ' r r я i n l | ' | | | n п ' ' о | n п n | ' а .
J I L l o ! , l i t к : r г о U с \ ' . | ' a J н о U t J р l l , ' | | | J 1l ''г l t | | о | | ' l | ' | !n n n P \ l o п : r ) Л l . \ l , r . т о l i \ ' ] . . t l п ч а J
зIlаllсtlrITьrii rrнniснcр.rIсхаll l! |i Бpо]lItсJnll TатаpntIпI(Jrlrii,
tlу, а TeпсРь пoiiцсll на xTopoii nтаni. сll1з:Lr ^llaтornii Bа(]пьcвIlч'
Посlr.уrрIlпrъ наlxу l.ioi\1llату (}г;1ыхn. сIIJа;I запчастсii, пrоir ка6ппст,,,
3аIioIнпD .'{|пloтP )'г()I.o r]сJЛlioj|с||ltя! nlIJ |lolIl.l|ll ll lia6]пlсг liдряпшa.
_ Прпг;rаrпаro тc6я rrьlс1.!llil]|l xrr .'..1ппдlro,' ]t о;r]lог!]}с]tсппо ра6отrrтъ тpсrrс
рolt llаIппх споРтсllсIloв' Заplr;l.t-r'l хopоrrrrtя, lцlc;(jIo2nln Iiаl]яrпII,
ollllpашrпнъIii Эт]ltl llРс:r|o'liсl!l|с\]! 'l )lo.Il.о rlоjl.|1t.1. 3:U.с\l поб.narодapпJ Aла.
Toilrlя BасILrъсвIlqa lI сliаJiu:
...I]ollo]toтIlB.'
_ Л пor.orroрlo с rrollпtп xрl'зъяппt ]tз itoпIаIIдl,I ' тРснсPo]l' J)}1io
вoд(|тRoпl,,, loIда сliа,tу'
'!цщttr
пrtre бьIJо дaяrс начaть ]шroЕoP на:rп'тLlI}'( rlollrl xllv|l)м ll rl,спoро1l
I l r r r I о . r н . r lГ 1 в r r t l r l t t " п ь п t , ( ) l t в н t l ч l r п , ' t ь н о t t ' . н H ' ' \ l | | о | L '| | n ц \ t r I i . i ] : : l .
Jа'|' чl,o погnпnг|гг ll
на дpугoii ДeIЬ ГРnrlпItIюB .\сх.iil B Цсн'rРn.l}Ilыii toвс-r B ]lo(lillу. Bсчороr1 oн
пIJrrс\аjl rio ll|ll) ,'tопro]l,
\lнoгo l.olloр'lnп п :ц\tarп ( з:ltrtпPсlorl III}60чкIIньIi!, Llс nll.|с]l rlы Nlо-
r j а . r r ' l l o r 0l I I ' i l | l i 1 о 6 Л \ , , t . ! ' ; l : I l п li ь , J l o Г n \ п , ' | | о l а | l l l \ t ' , ' | o B t l I i. r l я J : | | l я 1 | | i i. ' | | n | ' г n \ l .
'.,
i.",.LI.r''i."".. т ' l l l r i r r c т , , \ l u l ' r ' r i н l , t i а н r " i l ' ч ' r r u. r. ' r1 ' " r l ' r ; I r i i .L " i . о r о r i
6рIIJлIIаIп дoРoгoii lt oпРаt!ht'ГРс6уcT!.' II, lloNlol!дB' Д.6аRIIJ: ПPоuодьI
заuЧ)n'.'
у(]T)апuaоrl
.t:Ur
л BoDlсJI rt lЦ)oqJсссlloI|аrlЬItЬlii спор'r' Пoli)allо прllltl.]|olr' Pас.тaть|Я lI с
itflDailjlnшorl.
.,l'спсI',
Ita Ntосrl mIIoчIlо}I шrс\Ic пoЯвIIJасn Рou6oвпдlая э116:rсlrа с 61твоii...-(..,
зIt\Iа l91i гoда, }Iа тI'IсЯчспкlтl(с,'Гltс1.Iх}воji дoPoirк] lloсtttлl'клrr ttllttодrо
Nlа !l)сl((гo'rлIt пrоTогoIпiII по JI,f,\', Brrоl"r0 с з пorl стсIlаIl0ll
^ll;rрccBltчсrt .\6раrкlвьnr гoтoBII1I rtoii xоЕьIii пlотoцпIljl: ll)орсIЦ)ус}I дBшаT(.|ь'
llонтIIpус1l на lu]'I' r( пo:'сс с'r 'ь''ьtс lIРt,l]o]'oчllыс шllllЬl liollсl.l)уliцlol Illlaiеlloрn
3аIiрcBсIrоlo' '|, пoпl]чнo. l]oЛIll]оlt.. Bсдь;}тo Ilc 1r].lЬпо мoс lrсрRoс вьll]-i}тIJсrtr10
за }{rпIапio i),lo rlfij гIeрпоc Bьr(т\тlлеIпIс n пI(уroгoнfiах lla lыrv!
I{а тcpplrторпп l(eпrрtrrlьнoгoстaц]lort ,.,-Iпппrro'.
6ьrл п1r1ц,I}or.eгo зavсрз.
nt\to Jljцянyo гIojeрхlloс'lъ я n реItlll.i яспo.nIJ]oBaТЪ ;r.nЯ с!(|Лх тPt]пIlРoRoIl. Iiак
. l j t , Ь l|l I l i . , ! l 1 ' г | ц ' н | | l ' o | ' I i l l
. r а l I l l l \ ; I i н l , | i iI ' ^ J \ | ь т l l т
п f l l " п т U L l r ' . t l . l l I U н o } i , D c l f u ' l 1 ! U I U , r Т ' \ ] nП | ' | | l l ? L I B i I n| | U , п ' i ' ' ' I l J , | ь ш r i l ' ! а . . . Ll l t .
| ! ц U l ' ' } a |{' ' : | щ v ( l ц ' | | а|. ' , l l 0 п' . u l l o ' o P | , I i iл o п i L | Л l ! r . l L I I ' ' l ' i i U л x . , l | Д l i o I x . ц
фlIl|llшtьIiI
: l : r о :Ll , L l я ш l 1 - т t |п . * т j l | | , I . . l l . lU ' п п ^ 1 | ' I l l l i r н \ , l г : l I ' l I U l , н l \ l l l I t ' I l . | j | . п l ' | г | ц r ю r ь | о' | | l ' l н .
]\!]l i)\'|tс\]orrцfi lionссj \цар'n{'г lп'e |t n1щ), lJllaiпrг' rim тD tьlDвtl-.l(я пшсшl! B:rgчlo
п лoпо|rll, н. '!аllPl'llЦя ll}чti} |а-ъ, (il'а"}, нзчrr'rа.u..rч.тrrru".'r.r'l.rаiь: rпггm н.'
, | P / п l , |U ' l l l ц ' ' , l l | л ч | t r . B L | I ' п l 1 , l l 1Ul | l ' ' l i . l : l I о Л 1 ' \ ' l i ' ' ' , P l i \ | Ц ! п l | : I i \ t i а l j 6 | J I l с l * 1 l
l ' . f i i l | ' ' . н l . . n i r r n |l|]l: L L o I i а l I r L ш | . l | | п t i i1 о 1 о ; н л r ,R l r r r u , l п | l l n r п 1 l а ; r r u o u l r н r l r п l I i r l 1 r
\lаш!l|l\ п''чпl ||ll оUli hнаl.т''l, lIlU
I ' \ , | о \ t | ! t ' l | J t Л, l . l l | ( l 1 L I | 0 , i : r о L ] ( i н с r ; r r r ' r i Lв а l
пaчпlаcl :\lLlьIiатЬ сщ)авn (rг пIсяя! :]Па'lI1,г. Brlllсjjttи. BL'с 1вlll1 l]пIrсaзr:я в попо1хrтI
r.св ]\rотrlрoB irс.]\'iцlГi('я с3ilдl llo,IllцIllnюU no(тспellпo (тlUtоB|lт(,I тl
}х0nrl'!}|еi,re]nlo, ilo !хо'l.il. TсxЧ}ь.nпIп' бш Bь'ttjp,n].l Дrlгn1t...'rь, н('тoр'lii. ц:,lt.т
слj рll.Зр|JЛд(:ftя Еа ча("пl ol.бсшсIrы\ .боlютоR!
Itorдrl посire luсстu liр)тоlt я псl)nьAt ||сI)сссп Jl|ll'll,J т.' \Зxan. чTo
фIlllllша,
noоxjl-р(JioР;llloс Dрсl'я llзrtсс'rlrоro гоlrlILllпа AU;IрсJ{ llвfllоl||io, дср,iill]ш0lсл 1']'l
l.()'tt, ' IIпIаIюЕцьI пo:rдlавrllll lrlrrл r: бoсBЬnr liрсщсnnlli\l. ' '
Bс('ll\ x ilflчшo iетil l91l mдa я rlскlrlппл ц)с!шЦюBIiа]\i Л н(lвo\t ][]я lrcIIJI IФJ.lсIi
т]lвс Л'rlодlllтoвtiс чстI,lllскftкffi.,го \n,roщшJа ]l 8 н rч:rецпtl в rrrуmЦю({) п.рBc'r.
сrD:r, }IfirlitlьI, rrРоводlrrlrlo 22 пroпrr rtl'ц)а(сс iniцx) сгаl|rurrl llraпсрlrrtя-
| | в o т . т : l l r г н l ' o i 1 ' l |п . l ' | ' . | | l| с l | . ' | . t , | | | | | l l, ll i, | | l 1 l | | | ' о x l i : | |\ | | ' I l R | ' |rti i ( л o о r t \
| l o | l o \ l \1 | о l n l l | | l : , | \
'l lto'г noд.nоTаlоt 'iап нtr llpьljll|яIl Il фl'tlЛш\'I IIo ,tfo тaltос? llс вlrnrr'irlJпI,l
:'Г'|Гг.',1.::.нl'B''l'l\.'\|l.ю(.l'''''|l|||||ь|\lll',ln|
т n , l ь l l o I l l | 6 UI l | \ . I l o . l i t l | i\ l i l | | , n l n I l I l l' \' 1 ' ' 1 , rr . ' r ' : ' r r l r . .' ri рl , o . а r . ' r r t r r r . ' rr .i 'r 1 ' ' з o u r l r r ,
nто.тo lli)]toсaiаJ
.Tьl чтo, по зlrаerпь7|Jiliirlаillсrпrьrrrаrrа.lпI
}$'snь B E4|ьЦс с^olюеu I8

,.цюясpсltoii''
IIлoДьl пlоей 4Doн.roBoii дcяl.сjlьнo(trl oяn oщ\тn.nll нrl 1'рудньIх
стспt{Ьж цoрoтах ,t оuрarах под (]тfurlпгрnlо]r. \II,I (тLnIr 6o.rr,rlпllпt ]lpvзЬяIl]l,
ocтaлпсь п\lil и пo(!Iс Borlrrы.
IIовоllьIrиo tloтoцxкJl,r И?it.9' кoтopьllltl нас сна6дrrп в полrtv, чсрсlr пеlrоTо
pое I|рeп{л не uыдср,fiаЛll нагрyloll яfl тяяtслых (pРоятоl}ьlх доpoгах. (тilr'l|l |lьrхо
дпrь Ir3 сIpoя, lr мы пepсссЛlт на ryофiiщ.Io тсхtrпк-v, чс\jltпl _,.BпfiторItя |Iа ат'стрIliic|illii
дBy{щшпlцpовыii ItУХ'250' [rакссв нa нсмсцirltil ul}тoцxll'] :]50,',
а я rrа rrс]trcl(кПii нсlr' 600' B.-yr tlа t{rrх днсlt B 'iaру II u rlopоз
носrrлxсь мьr ll IIо дopoгаrl Il бсз дopol.! дoсl'ав.llяя nаriстьI ]пll выпоnIIяя др}тпо
пpllllа3l.l '
o : r я а ж д , r . l ; o l t l l я U l ' l l | | у . | г IяI J o . | . 1 " ' . r н 0 l U l {i i ' . f l , к n \ l н н | | | г п n . I | i лп o , I l : o п l | | | | i
М l l p o r r o в . в з r . r я l l 1 , вl l a t t д с L | ' ' . I i i | : l i l \. l l l l ,
Boт '|]n дo.no'кпn ijсiiчас. ttTo BЫ|lo.'lнIlJ 3itданIlс, tlтo тo л со1lIIоBrrlось,
Бъп JтIITьI дeiiслBtпe-.rъllo тапl? BсдI, по-r\чacтся (.|ioJ)oс'rr'3ir 60 пIlrorlстpоu B
ча(:? По rрязп! B дo ць! (]сihaс пPoпсpiо...
Hс оTпустI!в пlсtlя' oн прoBсрlt.]l iуго по pal(пп ll. l|o.l\rnlB \"I'Ilср;rптс.lъньlii
отBl]т' yлыoн}'Лся.
1\ я oтDalloufol]а]| i
Toваpпщ полкoвнпх! fl Bсдь ]lаtтср (:порт:r' нcrlлпоrr rю irкrr'ol;1lоссу| lпна-

Еще раз 1тъ16н1тrпись, N1llрoпоu проll1пеl':


,Б\lсtl,}.||uЬ|.'loнч'rт('''flоli||а.о6я'tлтсl|,llo|Цtll|}
и о6оlIlанl|о.Bol'oн jlоiilтпllт.,|ь||o r'ц'll;r;rr-r' .]а'j. rая sп.Р.| р:rl'ri:rlIlv o6

Пo.rтlт п цснтрc }Ioспвьr ссть паpir }IoспопсItого |to(-'llllolo otiР)'га, Boт пРЯ\to
на сю тcpрxmРllи }loскоuскIlпI дc.1аNi ф|lзл}tI!т{l)LI II слoРтn II
\ [ o . к о п с l i l l r t l l ! o . н н I J r ! o l i р 1 l . - r ' l 6 ь r , r п | l ' в l ' . r о | | l | | l т n Г п ' I I l . | | i\ ! n I u I j l ' " ' ' '.06l'lILiшltii
o ' | о I l ь \ | н ( J I t J' Р ' ' т . . I l ' i i , я т U г l : l н : l \ | о , ] о | l I l I i , | . . н о l ' | о | | . j 0 l ) . o r . ] ' ; r ; : r rп . ' 6 о ' l r ,
Пoсiе (|)tttlrrlll.r' l]р'tlillпlая IIoздpаuЛснtIя oпpу,r:rпtпltх ltcrrя 6o.'lс:rьщrrлош, я
\ r B l t l о . , lU l l ' ' l I ь 3 l i c t i o \ | \ l t ' N t н l , . | ' I l п т \ B о . н | | n | о . l ! l l l - г o J l . I t l с t l i U , t l , l i o
у. .лфыI п6 lrtlтсoяB, o i iИ я 1 з r r l i о r о ! : l r " 6 r , i , i п " , r l ; o в r r r r r\ll l | | ' o I l n | ! \| l | ' | ' ' ' i | | я . I l I . ' l . 'I' t' U i i
\"'оllllк'. ПоЦ' ]lа|l'' |l п 1lo\l tjlii.1
пo вnт)llо\r.'л Ii .оnl,пllя\l I'ocllIlr,L\.rнсll,
}.жо riерпъlс ]\toтoцrпinсTllьrc pciiсl,l llot1rс пpл6ьrтпя папrего пo.lliil llit rlс('.:r
д | | l , j l о l { а щ l l |п о l : : t ' | l L | | | !ч т o \ t l ' l N U а n ' \ | l 1 а r Ь . I l ' г | i o I i . r о { i ы ч n i i , l ' | Л I | . \ t о | L l i t | х| t o ^ l I
нъIх авira1Dрou'
_Iroгopьlс' I|е аiiLllcя гoрioчl]гol lotlя..nlсъ 3а г!сс]\l'r.illllы}l n lЦJllooll
п зjr..ь rl|'|!lо Lll'|ll'.ь | | n R I J | l | lB - ! | | l ' l 1 B , 1 . ' | l l | |
\'oтоltпlilо\i' }n(aPс!п'ся oт
одIlпlI спoсооo]\I pc3lio llзпlljl{я'гь скoРoсть дBniliсппя пiотoцl|li.lii Л.l|l pcalio }lа'
..вoiгtoti.., 'l..
нcвpирoBаr'r. иlI' и я сразy liспorlнIlr ryalrпtlllоRсxlrii с' llP1lrцсxlllr
''ttо.lч|iorl''
мотoцnlrnoll RoIlр}т lloш' lio(:liBJсIlIloii на Ц}!'нT.,{ ссJil сдсJlll.I' ]Ioj]
oбopoтa ri срn3y 6Р0сrrть lro1.ototli.l| rt .roРoну, oн бьrсцrо выrrroвпт пз зoпъr
прlrцcnli jli-"пrrха. tlтo пятrpft]iо' по ]tр.Iя )'I'|х \n'тoцпIi.n.rтrrьIr.
иIр ]}o3llЛкallo ч)l!u|'rto сBoсoo])азпoгo спортlio||oгo азitlrl.аl ']or'сpпrспнo псрсс]l-
jIxBаioIцс'(-' чl'l]l)тIlо oпа(.lloL-I'rl,
13 то прelй в зoпс rlашлlх дсiiстDxii Ilс 6ьIno .Iеrlioii Jxlurrl (Ц)illlта, ,I н lьIвrr.n
c . . . , г l 1 6 к o i i . . : ' . о г o . r н л | l n I l о | i 1 t , l l а . ' ' . | . ' н н l , | i i п 1 r r r : т п 1 ' r r r r l , r , r n : ' r п rг l t l \ ' . t l J i l U Г l j t l U
IIсNi мol..Ill oка3aться Bрагл, oдпrr l)il3 я ч!1.ь !с lolllol !l )11)rI'
г п о | l о i i | | о п l д | ; r ( а | L lU . r . ' ц . в r r l ' ' . l : " m р r r n i . r l п а r о н а ш r . i i . r r в q r r г с u r n l t ' l , l t L I l t n I l 1 l l )
л ] | \ п r п l l n \ l I t о п . T o ] ( i я U ц L \ . Л . u l Ц l | \ t n , } l I l I l l 6 ' I o i i I l J б ы , \ J l ' , l г . I l г \ o n n 1 n ' I | | . 'l ' F r i i о
та"Ц сpыв:uo с гiaroBln пn.]o'l.Iivl с\]o сс з:t пnЗ\\)'i'' o|riРыLrа,i пo.rнLпl Iа3' п]'oяo.
I9 IJхo,i:l.,I,4 B .'п'I'r

кpасIioii' Ilсlrcщillс r'сrгoцlпinlсll'ti ()асo|l,r! ча(:m eilfll]xt 6сз [rr0)toв. я _ mniе.х'l


nсlo' Прlпlт зtt сlr ]Пr. П1юнcсстIo u пl)oнс(nо, Tо.nъпоra,t л за]tрI.Lroчсllь ;(illсIio
&1 ;lсрсllxсii' 11 з]rcсь сrrolrr rl свoсr-6разпая таr.-пtr'а п!tll] поrtoгJll'
Hая наlr. t:вязньrlI troтoцnlilп(та\I. нс 6ъI.nот]}\;lllo }t,г',{iеJo! нo в riopo'гrixс
' I l l l ' ь | | | l . p l ' . l ь | ш l , t i} l ь I l , , + i а l н o l - i ь | 0 н а 6 р а ' ь r в ; r r r r " ь | l : t l n , i 1 ь l , Iiolol'ьll' Ii llа\'
.ЬIlrтnнi'Illtll
l l ' l | \ o L l | , l аl | | а j ' ' l а .'o|о:lllltIjп . ,Л о . ' ! l l 1 | , | |! ! i я|
сс. я BЛр!т ]laтonкIl]'.lся пa 4)oтoг]ln4nl|o Л }ttt TсIitт пoд tlсii, ()т Ro.rllепilЯ у
\ l о | | я, l i | г n l I l r I l l I ' ! | j I t ,П l I I I l \ т о \ | о t o .I r o 1 ' r r '||3 о i i я а . ' ш ' ' | | n | i n l r . I l t , I l l ' ' |л' я. п l | , ] i \
.,},'\t
н а . l ' . l | . ' г r ' з . l i t t | |\ I о \ l . | | г l ' n r п l l о п r | | | t I i | | o . ' | | l l L U . | 0 н а , t o | ' l ' ' н l , t i o \ l l т . L ] | | n | | .
,'Jlltдrtpvс,r.jrvtrrrrxii
б.rл',, вп;riv'rрпбlltt't. 3аllonllсrrxыс 3РllтсЛЯvlt, II llr!]пЛ(:],i
alгJlliiсlillii l.on[Lrпi даiсli ПаРп(j}' BЬntграBшItlii \tеiliyl.lpoдlIьlii lIа'гч'.' II Bнс.
3{rIтI'oпахlьlн\'jl,l ril'l(Jll. нoToI}ьIс одonсBaJII сrцс Tоl;(аt lioDlir я стitn занIпI:rтъсл
I T г P : l яl l . | ' \ | l i n , | ' я | | н l I l l U Г л , r lн' l I I I& ' n i l | | г l ' l ' о| | | L L t I L :I|l,I' j I l ' \ ' l ' 1 B l l ' '
п l l r ' r п г l ' \ j l l | | n | ' l l l с J U а , ' l l ,l . 3 ' | ' 1 с , | | l , | : l ' I ' l I 1 1 ' ' | , , ,
Lll|'l ('IJoсJr llгрoп ]tlpп:rIr п\r p:r]rо."rl',
Iior.даяпсpспrс'.:впrото(|поPт.то.рir3Y0lll
{гол.'.|'itаi:lяl'ьJа(1lUpU'"lL,нriхo;|l!i'Ь
повппоIlсllllЛ }I0'г0IllIп.r на BIlPa^N' ll поjlс,гe ll() rroJд\х}' lt пPIIJоrljrеrlII|ll llа
бсш']Ilоii сlioрoсt't'. я lIPoдсjlЬllrаro i)тo,,,в одпiroчссгЛс. З]rrlтслп впдсть этo дa;rо
пpп R(]l]\l ()Фс}1 'iс:lnlllllI xРoстo rrс \юг.nll- tIpllчllllа )гorl) oтl)rщllтеJъilого яR:lс
IlIи oьrJa ]!'гo\l. ч'|o lt 1t| UJ!5lсIla аrпа сil(:тсllll l|рoBс;(сllЛя lloтосорсBнoвallldi
6ъLrа, нa п'oii |t3I.|.1lr' n6с0jllотнo нспpаBll:lъIloii' olln o6\'сJаB.liIIваJa pnз,]сrьlrьlii
сГаIIr спolтс]ll]Ilо3 .. по o](||ort\' ( nп'гсpBаJо\t R :}{) сеIi\lIд ILrIl trпlЕ$f', :)тil
бъl.ro Il B lloтoпpос(t]. lt в пroсФiiнl,lх Jltнсii Tаrltrc пpавп:o :rпrла.rо
IоIlцllнou lI ЗPIlтсJсii Bоj]\lonrIlo('nl oP]tснTllpоullть(jя B х0дс слoРTlluнoii 6оPЬ6Ы Ir
пilчnt:|.o ]Iсirrlоч:Lro пprI\lсIIeIlnс с]top'гIIBнoII тaIiтпNII' A llсllolrсl}нltл д.nЛrlа о;lпо
ll'liI'}lа l|''-lл||llltll lt lllo.l.' t l а | | | l l | \ | ' ' I l 2 ; I t , | | t; . l н | l . | о \ п т l l ' B . п г п l т o l I l , I j l I l i | ] l i l
, , l l l t ] ' , , l Л \l l i ' i r l l ' I t l l | .J l | ' ' Г U l I l i n | ' | ' 6 . l i iП t , o r r . ц ' н r l ' ,; I i ' U | ' n 1 ' n i | | | | ' I \
:rIlllсiillы\ гoнoli па il]ttтaIll(l'Ю l00 IIJI!:j()1l IiIl.'lo}lgгDog too6rцс 6ъI..lo по:llloii
6 п ' ' ' l r ' r ' , ' r ' , r r r r п r ь r 'nt ,I l I | | n , I Il ll \ | l I t o l ] U l | ' ' ч о | , | | l ' ' ' r r . ] r ь . а ' ' п " 1 ' r . ' v n l r r 'lrl , . ' . . t
o;l|I('('Upixлroll спецIlq)Iпill д1DIiс R \tll'lnrtа.Цьнox }Iср{j ilс сoBсpпIсll
\ l а l " l l ' l i " i B o , B 1 о l ' ' | | ' | , l l l г р а t l l I l l . l | | l l п | | n I j ' ' t | ' i | | l ! l Ц ' o с а . l | i 'ь l l ' '
JIlпсiiIIьlc. а шoс(сiiпo.tioJьIIсBI,Iс |l1llInt.
lj'IItпm|!с|ulыrI в тo Bpс]tя пp]lлтtlli\l nснJloчl]:нIIсlt пз ]lalIlсii IlсilpаBIlilЬl{oii
i , | | ' ] n \ | l ' | | I ' U L l l ' l l ' н | |. я' U I xB н n п : r | | l l |' |i r r : r r rr u н r i r l н i | | п л о L р о ! ' , : i r ' ' i l t , r r l . ' r r r .
я.tхoдясь llа 1'I)II6Yнах llltдс]'ь лс.L хoд споpтпrrIroii 6o1lь6ьr, а
гollllllпlII ol'IlcнrпРoullTь(|л R llll хo;(с'
П 1 ' о , ' ' 1 " 1 1 ' . , o . ь | ' п l | | | ' 1 l | | i i ' ' о I n , ' | | | яt I |i | U L } \ | : I , | , . , ( ' I i n | | ' , I tl |. o' ' il iIн i , ' ' , | | | 6 \ l \
; I j | | | l |,|l L U | ( ' B , B ' | ' | | \ '| . п \ l n I n ' | | о ] ' l r r 6 r . r r ' 1 ' 1 l ' l ь ' ' п ' ( | | l t | , l t l l t | | | ' ' \ | | i | ' , l ' п | | t B ' , Л | |
с L l ' с . г с } t l '}' l o т o ( п о р т n ,
,I \;|l''|fllоl''|,I ltll'' ||''l'\|U||'Л l | f l ш .| i . h г n | | г о I l о i i
| n \ | g ' | | i l \ |n L | , | | l ' ' ' п : I i r , \ I | ' | | | ' l l I I ' \ | | ' | Е l | , ' lIIt l \ t l | а L l l ' \ | 0 \ t . U | \ т | | , I l |l ,| . ' | | : l ' '
пoдol1;ll'lBаJо п 'гp\'lп!rо \rl||lYrY Uд'tl,rlЫ пIrl]l .i!'I'oTранспoi)тrIInii поj|i IIn llc
.,,;r.i:','IrI''пn,r'
. r ' | ( o | | | U i Il | , | - п | ' I t , | ' | ' o | | 1 U u. rь.r1r' ' в о r r ь , I l о r ' ' п о п
| ! l l l ' l I l , | | U ' , o ' l lг|ь l ' c | , n l l l
цlllJloB! т(.lьIU'nJ lI IionilIrдv:
L ] ь l l ' | , l | |I 'l o l Il ' | ' Il L .. ,||| | | Л \ | i l ' l ' | | | t нLl t ц ' } | ' l ' г l | | | | 'l|I l r J ' l' I l| '
"
\lь| ,|''яп',l|,lloRЛ,Il|i],' ш . . , I L6 I , I , 1 jtl. ' I U с : l J : r r ; . r r н l l п r о r r , r я l l l ' I nl ' : l i * '
гL'|, ' l Ф . | : | , | | |
|loj\ || | |io ln.l|L:l I lIll\lU|||l .l|'\| .t|цт\ ||o\|t'lгr,с' Pi.шпlilllл rппсгt!г,
l l l r ц ' ' . н а : r r r l , . ' r r . ' r ' ' r r r . " , r l r п , r ; r rrrrrl ' ' ' l . t r ' i , i " ' l . l i ь ' о . i l t . l l ' | | ' ', '' ."' ;.,'...,.'"''',.'".'''
}I{'зnL в RonЬЦс .ropф.N 2I)

пъгi,{:q'п-lllopс гt)Poхoвьlii пart lrзpядnо надoсn. I}е-]пirnt по.lаriolltltься ,{iаPспоii ,1qх]-


вспсIlоii каI'Iolrrnoii, N1а0no бьlno' а Rlуг сiol'oрoдr'I lIс oriа:ulro('ь,
l1orсa пряttпl uo ]rl,ope pа3ж]llа:lll ltotтер. чп1тx.rll rr Рс3а]rп ]iaртоIIIriу' я Лз
xoдBi]РIr}Il'llll]гося-куслa аrсiсJа оьlсTрo сдеJiLr \xry0сx31lрortillrrll,пl IЦ)отllirснь!
rrотoРьul jloЛxcri оьIJ Jitl!!спlrть (:ril)BoрoJy'
(bjпU1с j|aск'Bo сBстUl llllч1t) l lе пrогnо сopuать l'аlll\' 3l tr сIo ' ;vlч]с
тпLrrrп!J(уl'llBeI|ьпад rro(Ц)l)N!.3аniпII B нсг0 l'll(!'ol зn(lnп:L. нapcзанщ]f] IiаII|0|'''lу.
пrx,олrшп п с.тa.rlrсс rroйrппвrrть' чтйьr пс подoрс:.r, lloш('J ll.illаlt||(:rlrl|lеiillпtii
*чпах. oт пpсдвrrluсrrпя pоtrtoruнrrro йelr у пatl пtlтtк:rп t,lrrtlнrrrr.II ш;r1l1'гl
Bо]д\|i!
I|L| \tl|гn\l попt,l,|гitIll П ll'Jl'Ь|т\|l' |lа}llI Lцl''||', I'i,llа,|',ll l!o'|
лр0||ol''||ltоml'я на.l lljll|'l l'а\'п,|fiа Л o.rllu|!|l,!.||lIo пo lBnIl\ пIl'ш,IlIl'|r lI\.|.1'.,Г
rriя"чnl'n.rь.\lЫl|ll'.lIi|l|l.пprr'r.'rrr,Tilrl
решILrn rrьlсlioчlt1'ь it пolшl'аTь 'tартошпl'' lr ц"f lil()'Гo |qnl]lll!'..l:
ll}'.,lя lIPo6Iпа прo,гlt|]оiь! \IасJo тtrlст|
н l J \ l L l | | с } l ' п ' ' , | | l } l I t ' | l ' I o п г . r п l ' I t H ' l | | l,, | я l , | | i x ' с | | | |l l' rI | | | с i iп n | | ' ' | ' ' | | a | | I l iIii l l | '
тoшIill' 1'а|i к.rll раздauurniiс'r Bоii саllоJста ||n(: x rrliшrr|(', ]\ IiаР.
тoшriir natlIe пата1:тpшl)nчссtiIr подrор1lJa, n rIьl! Itь||ltя;(ьпlая Ili]IIlс.rll i' прoIrjIn
IrаЯ rr0}Iсцlirlх nсrчпiов' нс llol.:l'l )1n}lу пр
IIакoIrсц нttilсr' пpсlчlатIi.rtЛ' нo бЬlJо по3:!Io,,, lllпrа аttttстtt't'l,tа.lt t;а1lтoппt.t
tltл'Ч'l]тIl,|fl''ьвo6lо1'.'rrrrlltо}|о,||,|l||,llN|rli'оП
o п л r ь r r ; r . ' 6 . . . r . 'пl r|tn l ' 'l l ' l ' ' \ U U L | i i :
внс3апlro п IIачаjlсlЛlrrr'rl91:] то:tавоспlrtя су.rl'бitl|сl)116рo.IrJn мепя R \loсп
U} tt li'\loll1||о
||.\ l'с\oнтl U с U l l t ' . , | ' , ' ' l ' | t | ' о v a| | n ' ' n п ' l , |л ' 1 { , | U 1 '
Ilaчаnn гнат', (рtl'|!'l(JoB.
'.Зa
Nloя перваi фрollтo'rая t'il.радД - пк.да:rь o 6 о p с l r r v 0 r r l . r r r r r ; . 1 l ; l . t . l-. , п < '
l'.i|l'.ньяш]|яi'г.яL|я\l',няl'il)toi||oгп|o||'','B'1\

t,t сtlоlt^ B ]!ToT()(]п()РTЕ

По прп6ьlтпп D Nloсiinу с }xltB:l(Jпtсrl ).llна:l' ч1'o \]o(liol0lllii ll l! |oltотllllJl'б


3апJnrlllpoBаJ пpoBс]LсIпtс ря]а ltorоliр0t(o|!. II я поIlя:1' чтo ]tоя \rсчта сIlonii
(lnpтоnnть в \ютoli)oссс _ пIo;Ir1jтос}.щсс'r|!l|11i5t' o6pаtr1atоr'l, (' ]|lю(r'бoii li пo
Nlа]lдпpY чaстn,
P : I з P о ш I п с B I ' I { ' г }| l п т I , u l l o т o l l l ) o с с с . I ! 1 ( ' B я l l ( . l I l | | o r2l ; : ] с ' r | ! l ) I i р а с r i 0 i i A Р
\'nll, \Ioтoцllп.r llo]Lt.oтопJк)' сllol)Tqlol)}tу 'l\lс]о ;rоrt:l1'ох]).lIlll,.l,
счa(:т.rllBьlii 0'г'l'olot !I.гo пoJ}чIll l)tl.ll'с||l]||'|с. 1rr(n1.:ll'по rоxonJIо }I0Toцllli.I
..I]rондал.350'',
l'рсtllry}'ioсь lt' гoPЛ ;In].lllll(|1l обЛ]a'гсJI,пo ul,пIIl)аъ, rlоJ||\ |.х1,,
']|tfll1tlJlUI0|lPо.'fl
п l j U \ U l ' | , | t || l . ' | ' ' | ' | | ' | l п l ' ' | ' | |j\ , ||' I \ | l |' l Ir
'
oГ.lL|ril (,n|io,lllll|||ill l j | ' \ | o Е | j U J | l | | , . l t }гl |' " ' в п л ' ' l l т п J n | {
\ | а | ' н | l l : t I n f l | , J ] U 6 | J , | п . l i п | ' | | |B \ I o . | . B ' I i p U ' 1 , | | ' i ' , | l l, ' l I J . нiiti ||ll'Ij|,liIi,ь
I l n i i I l : r\, I n I i ц l U н L а . | ' \ | n I l Л | | n п ' ' L Е ' ' , | я u r ' 1 ' i ; : r , rr r u ' i ' L' r ( | ' ' | | | , ' l ' | | r n , | ' i '|i | , ll
rloii liol'alЦnp. Пo сгo Jrrц}'! lior]ц oll. Boзбу^д{]н!ьlii, llo,l0rrrc' l r('Ilя noЗ;lраRrЛ.l,.
' пoIIл.]' lrтo он.;lIIBn.]lI ппсрriъIс uII]снIll,l]I nn l'0'rl,'i)o(сo}' l,I o.rc||Ь Jo8.)JсI!,
l | n L n \ | U i i . r . . l | to' | | | i l ' ' 6 ' ' | | ' | Ц ' U '| t , | :
. ! n \ | ' ' ' | | ' | | lj nI 1 ,
I i U г ' r n l t l \ l . ' , | . j i \ , I n щ l t\' | ' ; я l j | " ' ' | ' | 1 ' \ l i l r r ' l , ' r ' ' r
B с : l i ] д у l 0 | t ц \ t l i о ' г о : l р o ( с с ' I I o ( L ! я Л t l ] | l l | 0 vI l | ) . l ] ; 1 l I l l l l " \ 'N] I а л . ' r r l l о т l о( l r r t t o r l l t t l , L
NIoсхRoii R PliiоIIc стаllцxll | |.|аttсрпа'l. Я RI,I('ЦIаJ у'It(' па чс'r |'I]lj\тn'tтlItл| !oтf,
цIlIlJ0 II(]у-250 tl бrj (n.о.}.}го тр\';rа сгo вLI]'гI)аJ,
IJхоj'i|r,IФ R .!лot'т

[lo вoT насЦпп.]o ]l пionя 1943 гoдa' Boir-


IlIBIrpoBaIrньdi пromltрoсс! llpolloДIl!ыii }loскou
сlii.t]\I Bocillп,tм oпрlтolt x Nlo(:irоB(:Iillпr flвтоl\lo
тoE]r}бoм п раiioяс дсРсвIrx oзсрсul]itoс' сoбpаn
сIIльIlъlх loппllilioBl пricnпI,lх(:я B Bollllсlirlх
чaстях' (]редx ]Iпx dьljlll зIrапtепilтьlii тl тo Rpсitl,r
ЕRгcпlrii ГрIllпа}.r, опьпIыe NIIIхalri Грolt|llха-
лIпr' BlштoР lt}.'iatroB tl дР}.гIrlj, llo II 3дrсь rflle
уДfioсь пo6cдIlть.
I ЛdлtlьlIii},lьл \lfrmнl.х1,l| п'н.IrLl Nll||ol'1ll||
IioRьIх Boiiск lioтolt пoздpaпirn \lсllя ll llр\'чrrjl
IlpаспвLlii lioРoбoll, lJатепr под6c'$JЛ rlcРсвoЕ(-
Ii,lc tJ:L.lьчIlшlil' rr пoд:lРIIJIl ltl|с o.p0uttЬIii 6].
ilеT IIo.rсBьlх роtrlailloli.
tiollаIrдоBапtlo чnL"пr, опять дoвоjп,Iioс пloЛrr
t|IrРсlrltpol}аJo'l
рв)'.Ць1nrYjпi! lrljня \Ro.nъIrrITс.nь
l|oii lla l(e.lьlх два дrur! lI ]дссь B lloсlrвс у
мсIrя прoп3olпna с-r}чa!nr:rя Bстpечn l. ]\lt'ипl зIrа.
liolп'Illl п3RcстIы\r сlloPтtj}lcпoll. }lсoднolll)tlт
]IыrI чеrшltollol' (joB.т(Jioгo Coюза rro вс..urr
пeдпo]]у сIloРr'.v! 3nоlу'iсnnьrпr lнffс'рoпr спoрта
Пpolio.DtlеIl }ItпiоnаcRllчelt (l0IloJoЕ1'Ill, ( jRoс
l . | | o р l , l l ш | l o tJ' U : l I l | | l .U | | | l o . | } l I l L l н ' ' , I | л n 6 . ] l ' l l l l i
l'с..loспllсдc' а 3it Лсli)'(.с]]l) у|Ц)аB:Iсн]I'! пfото
цпIiлоll B llcnoго|пiаri 3а JII]l.I)orl.
Bо врсltя llаllli-'ii B(:l,l'сl|ll я уfiIlдс:l иlt сгo по
гoнnх зnсз,]y пIаiioра' ПрIl l}n3lо|lс'l)с Bьrл(]пI
nо(|ь, aIто oП cnlzilfl, ll i\Ioс|i|ic'
чаЛьПIlкoпl гnРа'Ilа штtrба llо(|IioBгlnn.o rto.|llнo.
Io olrругtr,
A tlfl|l rЫ.1 (nР0txJ oll,
Paсl-на]rаB o сс.х]. я д0бшIIJ:
. N|eчтttlo' пап ;r шr.с. .l'гo6ьrсrrоpссlапrrrr-
чlr.]асl' Itotllla. nсЧT'lIt, (сI)LirJIlo. Iiапlr|ti.|ьIlo
за]lятъ(:л пtoтo(ltoрl.o}l.
I[а отoll ll&l]|а |iolюrtал Лс'tРсчtr заIIоIIчIIJ.Iгь.
Ilа прolцаlпi] oIr' liд|i ]\lIli}llo|in3а.llotьj IIссliоjIl'
|io зalа;loчIlo у.Цьlбн\'.itсJr,
tlсpсз нсr:rrtl:rьlrtl
днr:ii l1сrlя nlрu. llьlз|lа.:lx п
к)uallдllру ча(jтIl II зaчllтa.nll llс|.lY.l0urtыtl прiJ
|nlз o пРoxo.linrснпn lloсii дa.liьllс'n!.ii l]0!нноii
с1l\'t.'n ll tnPtlnrс 'п'габn NloскoBспoгo nоfilll(,|1'
ollp)'г.l, .'д|J\'Iпlllt пo('Jl]дпIrс l..loxil l'Рxll.l3а. я
пoIIяJ' lloчсll!'пI.liiol) ( ]olio"]o't 'l.olда тllli з:rга
:rtr.rпo 1':rьrбп1':rrтl:пoJь:|lЛ(ь сгlrrltt! nLlшРЛft.тt)\r j
oIi oPгаIl|'JoI}n]1 \Ioс д'l..lьxсI'll!!] |||)oхl.)ждcIllll-1
Boс'пIlоii cjl!'iбn п |llllаnn] пшnбa III}(),
L псрuы\ 't$ дl!'ii lll\l)al;(('llllЛ Llгарtиn. IIl1l.
б а я t } l l D 0 с I I I l ( ) i il Л k ' l ) г I l o i i l ! з я , k , Л i l а : l с : l o - ( ] l n )
l ) o l i n l ' 6 l ( Ц ) r r 1 o l | i l L I iIi l t I l м l l a l ' l 6 o T l l . l ' l l 1 ' n l а . 1 | '
]'Рсмt]'|'' '' (l']I. ,' IЦ)I''tЛJс' l''' ila'(ЛII 'rРo(l)('ii
}ItE'nЬ B вlлLЦc cвopФN 22

ltых мoтoцпll]oп 1l ]rх lroдloтoBliу к пloтoсoреBllotjаIllиI1'


заIrпililясl' cToii дo!тсЛьtlосTъ(). Л чсpсз oчurъ непрoдоJжIlTc:rьпoc пРeпrя пo
,,'r;rlьнозopкocrьro.'o6.Iil
||я.l. Iiа|ioii I n . lс o | : o . 1 o | !(, ' o J l а | t а яU l ' | 1 ' н а \ | а l ' а i * i аш т а '
6 а N I R o e п n p l п в н 1 r o l l o , l o . l a н U l l | o 'l i а t i г o J | , } i oU r о , | . в o i i t ' Ь |н а ' . | \ ' ' l l , | | | ' ' l l ' . t o \ ll 1
наnrу пoJl'зyl TаIl в восЕlrьlх всpхa\ lt в }iоtlптстс t|шIзк1:ьцpъr rт:шп цrrать o6
oрmнrrRацrrrr pазIrъrх rlотосoРOl]xoBn!u'I'.
Батe _ irnlr лtо6oвно назъrва'rll Сoпoлова сгo пРit6nII,rсннъIе _ уlarось сo
3дать ntoтlrсскщllo' B кo'гоp}'|ol|рпR.nсIi()loсобtlьIх llo.1oдьlх спol)тсltснoB' I} 'Iпъ
нeiiшсм olrи стrпп ll3l,сL'г|lьl]tttll.oltt|tlt}iа}ll rlасгсра}пl сllоl)тд, q)lrд]t Iпк 6ъIJ'!
BсcвoЛо;l юркoB' ,\лeriсеji I,[гпатоп. Бoрпс Бе3vс lt дР!l]lc'
llсpвьrпr пoмоrцнлltolI CoriojrоBа I! cm lllol.fiбразпoii дсlгтt:rьнrx'тlr 6ьr.r :r6солrm
rпJii чсlпllroн (ЪDеitltoю сю|oj]а ilo боIiс}'. 3асj|lan'Illlьlii ltаt"l]:P спoI)та Bпп.гор \!Il
хаiiлов. Bo BLсх пIoroltlluleтltьtх соревllosдlltrях oп бьl.r автоplггстнсiiшкll Ц)с;l(та
rlrrтс.rем toмапДi mраяrа пrга6а \lfl]IrоBспom Roсrflloгo otчlll.il' Еl'rlп на 6ок(сIrсiio\l
РПп] оII быЛ с.гр:ulпьI\l 'r-rя юпсрlшlоR. т\l п ж,l3пlt |rгo бьl:| :loбц iilll]tii чсJoBоп,
I,[так, я дсятс.nьнo l.oll)вltЛ тРирсiiнь i rtoтoцпirr I[(]у 250lt }lo,roripo(су. 1рс.
н'|гоBа.''.л ' l0BаltIlUrа\lll no \'nГn'пolц || ||.li''t|llн'| ||\| 'BU||
.llolЛ''sнь'ii 0llLrГ' o.i)6.||||tl я ||tJll'\l'l'l.Il'я '. L|''tl'1"\t ll'натопЬ|\l, lIа|'Ii ц'!fli
Uа .' t||l]ll гUх|JанlLlа.|' ll U ||ol,.l''Uu'н|1Ь|'' Il'.lЬl,
oдна;ltдьr1трorr Сtrкoitoвсoбpа;tнаrл1'lIoтoсоlrцпrоп o6r,явп;r:
lloс''iс доЛгol.o lсРсpьlD.t ]loскoui'Illli,I llo}tllт.'т по Лс.,l.ri\i(lJltJllчcскoii п}'.'iь
]}pЬl ,1 сIlol'lв сtlo|ta tlрo!ol((т 'lcРПсIl(П,0 NloulBьl лo rtотolq}ос(.vI ГoтoRЬT{]сt]t,tl
}loтoцикnЫ' ,fрcllliP!'jiтесь' fl lrа:lcroсr'. ч1o чсltпnояо\l \Iосrlвr; 6l']tет r.сllrщuк
rrai[ero гарanrа' I,[ чсмпIlоп ощ)eДсJIlтсЯ |lа Tpд(]ссliрoсса. прсpBaннoгo 22 п]ollя
l94l гoда Bolilroii на llnапоplloii,
I I . . \ ' о т P Л ' r а т o , ' г г o | : г n ' 1 ' п о I ' B n | | , ' т т \t il ф | l П | . t | | l ' o \ o | | | , lB п n ' ' l о | I t | | | |: l . | | | '
o t f l я б I ' я , п U | о f t б Ь L l а л ! . | | . | а ' |н.. i l . ' i . , ' ю f i , I J ч | | nБn,,I l l г о ] а г я \ o l ' U ш . . I iq ( . | | l I l ' o п l l | |
нotтll п.юз}aЦoчнoii рtlбот(]пltюгo II(]У 250. я пы|lrpnJ }iРoсt l|oдоiiдЯ Ii (]оlioJo

ЧсмппoнoпI NtосквьI-ста.'l tlпopтсrlсп гaрaata NIBo!


^
LокоЛoB Lчaс:тлllЕo FъIoнlnс'I,
Еtс мoгя прсдпo.'io;fiIlTъв тoт p:tдoстIlъIii пtоltоtt'l.. .rтo r:у:rь6аr'rtopо Pа]J]arIп
l|lcпя }l с t,olio.:Iol}ыi\'.ll с lloJlooпBrrrx]ll]Я ппr(]г1р:rжо\l IIа }'lnцс ('i]Ilпснк). п (|
пloимrr сopаTlrxкапt]t сlloРfсllсЕаltll, l1 .rгo этa ,I'о с'v]ц'бn(llolrn сoсдIrIrIп ]tспя (]
п P o l i o l | ' l t . r I н l l к o . ] д e l l l l ' l . I l ' H " ' r . 1 ' ' ' . ц ' ' r r . r rj i . r . ' r I
А с o 6 l л r п яr l o r r r rlnc l 3 l o u r r r I ' r l ш . ,нl rгrt ^ ^ , l Г m Ц ' : r п | п n , | | i . | | l U l . I I l|:||||l |l |l 'н| ' l , 1 '
рспiellrrс oo oT3ъIпс II3 BoсIilllnх чаfltn BсLrх rIdЛLninoBaIIпьN l' nl)}llllo \lаL-rcрoi}
спoPm Л засjl)..rrеннЬlх llа(-тсР0l]. bьIJo p'rшспo позItFrTllть llх 'l тс спoРтIвilъIl]
oрганrtз&$rrl' D fil}гoРьL\онx 6ы-ltt дo вoiiпьr, п дсlrйплrtзсlвirъ lL\. llсrio,lBoiilпn п
Jгo шц\tя 6ьL| |q{!I''шl.н. 'l'']lx'l'-п1l''. п.1rr'пtlf, lтliil|ьlUа.||ll'ь llа ',Bl'|'l l' PP|ГЦlIlIn,
И . l l o ц ' ш ' ' r r r l r . . ' о r p а r r я " l oЛ \ ч ш l I l l . п o P п t s н Ь | о | : : ! ц ' l , || | l t | | | . l l ,I u ' \ r : r 1 ' r в ; r , о о . с н r r о
' t \ t ' J | ь | . | ! . 1 i o . . i i . t l ' с г . л t о r т а t t u u I m ' , l ь н ь l i i п . P I l о l , п f r ' , | . о l l n l l ' I n | | | l яt l U i i н ь l ,
lIBm||;i'.пmL|1eнь.|iог.Ц'l,l||'\l1|lьl1l'r\U'-rBo\lпnщnuriп|I||'
l . п ' н L | l а l ' l | ; | l l l U f п l б . ] \ I B O ' ' B ' r 1 1 1 п п | n о . - п l | ! | . l I U ' ' ,l |l а \ , I l | щ l ' ' ' l t п n r r r ; о ,H ' ' 1 r ' r r о ' rя
сдо]aTь flссtiо!]ll,кo шаrort! кttк Il3 BoРoт гnpn'а пI'I(-'хnr чt'I)ныii аlrT()rldilr'iъ ll РсЗlto
(rlitxot][liся pядoпr со }Iнoii, oт,ipьI.ia|ь ;IRсрl (n ' ll3tlаliortьIii гo.1сх| r!)о]tзпссi
DаTя Bеn.a.nпoдRсз,гrl' (аjl'l(ь.. '
3а p1псм oкaзaлся ИпrатoB' Я .го спРoсIl.l:
. A тI'r з}lасIl|nl куда?
I{ B оTuет \'с.rьпIr:Lr:
BIo^,1.,оfu, B l'пц'1'

Bo3BPIIцD}IиЕ B njll{ lIAiu()"


.'дпIlarto''.
с т|onIIепIlсlт я пoпlс..r R ]о;ri]п'lс ll(Dorа с'l'itJllotlа ..1Па ( Ilo.'iouпIloii
Гoда нc 6}IJ здL'(Ь. зПnхorlая rlllс а.lIJс'l' l}сд\'щал rпt\tо 6асliсr6o.rьных пnolllnlori
п ooрo]n:\l lloцIlDlбуltllolo lnра'iа Jnnit:\roBсiioгo аBтоrlото]i:l\'ба! 6ьr.rа нспрппъгr
Ilo пусrl,xшn, j(всpь Llttаза.tасъ JаIlсpтoii, п л PспIIl..l l|o.1ссr.нIIцj по;!Iяться lln
oтopoii ]та,Ir ТpII6\'Il, l'дc 6шJ liа6nпст Еача.liьппrtа п:r1'6a.\lrатo:rпя llnсп'rъc|!uчn
l i ; r ; ' я r l I н а ,I l 1 l : u . r u , п ' в н \ , . ' l l , | | | | l t , | | | l . | l ll l|l ,|,B, ' т ] l о Ч L ! l i l ' ' l l \ l ' ,
l i i L | ' . я o | | с l r l t . U U . t l ' t о i i ' l ' o l ' \ | . ' . ' ч l . l ы | ' ь \ | Л , ! 0 о , ll n q l : л \ | l l | | i l l o l . ' l l i l ч , I l о п | J l ' j l ; U
таBlllc]Iся B l]oснll0с IJI)t]]lяllpпl]ьшк] я отitllзъIря:l c}tу' A oн' пPотяIIш r|llс p)rr)',

rlTo lro3ьЦяс!rь? 'ГьI


всдь тсп()pЬ г]l.l'i](аl|с|illii,,, lbiiдсll' я'Гс6с noка,ri\'
ll]Poit1.' (l)Pollf
Ра6(J-г'
Boii]lя s ГаIlааi, я oст0jl6снсJ, IJсс свo6oдlrос rr1юстpaнствo 6ьlro зaс'г.lшJcl{o
IIс]rецInll'II' аlrсpltliа|l(liп\Illl llтanЬл'rсIill\tЛ ]\toтoцIпi.rаlп,
_ l)Tо все тPo4]еii]ll,lс, , , Л IIх 1,orlnЕo q'Io llpllBсз, Tаlr .r,r'o
ра6отьr п:rrt вtlом
хBirт]п. Ol!6онlrо Бронпс.rаlrу.
Bспo\tнllu ilaillсro rrехаIllniir Бц)rr]t(.'rдв.l Taтtpa;rIнсlrого' я

lla Б.noр\,(сlio}t ltоli3а.l|с' сrанoll tloBьIii p:l1гp\'ni.iel ' 'l сгo тo'tо пРnBс3 IlJ
Гср}rаппll.
Pа:tгoваpn|lnJl с Tiil)'lrlllь|ll. я or':lядьIBilr гaр:r'i. ]l;ll)}.r rcp]цс !'lrеllя 6Ьlс'Ц)o
3n6п.iосt,: я !.пil;lс:l с|!оii пtlln{l[tl'li jl.lя o]стt;lъI с 6сJьпr rlpяrlorтозьппlrorl irа
Lo''llц'''.нil.rп||'.ь|n:liiГl||..п,llPn6|'a|!|||l|''
B l ' \ | l x \ o l l i l ' L | , |. | о | l : r l l \ l . P ,H l | П . ' l U а ' l I l св | | ' о , |\ o i i l ' 1 1 6 0 ч | |l i:i о \ l 6 l l
Ilc3oll''' l!llсc.Ц дBа с noJ0lrllнox ro]1l,
C ucpвьlх ztс дtlсii uосгo вoзBPаIцс] дIlfrrrrоI}сliогo .rптo;r;ц6l я r:
]ll,гу3nа3}lorl rlрIIllя.rся 3а pаooт\',
B llo lрcrrя ш п..rv6lr свorrх tпоpтпвпr,rх o6111сс'rB. II3 (]DоIIтoпъlх чtlL-I'сii с]..tJIl
.'сlltlpгап'.
Ro3BРа|l\а'l'''(я DЬЦitloщпoс'r спopтсllсliьI. B BoЗRратll:Illсь pспo]Цсl\!с.
| | | 'H| l | | l U , l а i iш \ \ | | | | i | | |l |I \ | ' | : 'i | | | j ' | | . ' I l I t | ] ' I lU, | | ы 1 | | | , |\llll | \ j l | |r | 1 ' " i r ь r r i , r r r r r r
.l,\l.'Ir.'|||l|}
||'\|l|.' I} U ' ' ' l | l I ' j | | | | ,||' |n|I' n , | | | 1 ' ' | 'l ' | | | | j I L I l I ti I ' n t r r r r r o r r ь r r н r . r r i
B.Itl:(]I}ll|Р o3сpсЛ.Nllii. I]Ill{'т\'IlаnпIIlo пi nor.oцllli.lа\ ( lioJлсIiдrllt I()l)llii хрп(|тo
4юPoL! l! r\jlсlitаlIдР РазoPul()B, I](ггt.rRпп|ii в Бl].l0])\1'сIпI R r'оrтnl!с rrr1р'r.rlзrrнспrlх
oт1iя.rol зlrаrrсппiьrii Е;гulllii IlЛllп.,r\'r 6п.l с p.r:rхlтьro тtФI!-Iсll B'.'.lj)\xoпЬIх
1lt'т:1lrlrtх'.' lt :\пaдсlrlulбрollстаIlltоnьr\ rlоii(]|i сс:lnдсI)ы БoPII(' Гс|)oJЬсIlilii, Bit"
tllJЛii ПаfiJoB II llстp 1.l1'апоu )Uсрп|чпo |l3яJnсь зrr спс)pт)tltttIJ(] }Io'гoдс.rn,
li r:oalа..rспtlltl. tlс u{с rrtoртtllсllьI тtфI|!j|llсЬ с (]rцЛпou, Bоii||n ссlь Еoiillа,,,
Jjtlltl}l()Bць! тo,n] пlк]JIt потсPп llо |l|tсilя аl]тorlо6llJъlloii i|llil)lln п0п16 ltз
llсстпъlii l.oll|1ulIi ]\II:lJ)сji lloаllсtxl(), Ii(l Rоpll\Jt'l llIl,licпсp.lIc\n]lпli Cr.crI.trr j\]rд-
рсoRпч .\6p.t!о|!' Il псc ;rir: rrсlтoцrпгтст [пoртIIutlъI\ olЛ.nl|l'']ilrLllях
ЛаlIа.rn Л()3Рo?lltrLtтЬ0Я,
ll U''||oUн.'|i ' ' j l " , l , | '| l | | l o l ' 0 n I | | , I l)l| U i | l l ' " | н ь l | il n п . l ' | | | l | j ' I
]lI,}| loрlIii tioРoJь. oпLlтrп,lii Пnпr|| l]сLlаr:'Ll,лнов. ]io\\liч Г.n!с.l Б.lр:uloB' сl,пI
сIultulа A]l]рссullч.l r\брl]!опn lol,n, tln]rаIП (I)п.]llli' l)ti\'jl5 ;\6аii]r]nl|,
По jlltпtю Yс'гillюIrII!шсji('Я в пtrlllоii гTI)tllll].rРа]jIцпIr rt o'|o(''l r Irr0]l 3ttllпrlд.r llсЬ
II 't.Ilпll'||Ь'. lI It llашсrl ] L l x I а r I o B с I ' о } lr i o l . | с l i l l l l l с 6 ь r : l r c l r п , t с
пз пttхl ll;llrlla O30JIIIIа' "'1IlдасRnР]Цouа l .'llt()](ilпатсJ'IlIlца
| i o п с с l ) в t l т o Р l п t п o l t J l r . ( ' v ( l ) . , I | Г с I l l l t l I I ( ) . \ щТ \ l ! a l t я I | '
| | l l r J ] \ l , l ' | , l l | | o o о l ' l | ., tl
7E'зlь в вalLцr ефц\л,l|I 21

l] ]| Inцnn1\]1 Л,1|)i1 .1|1nn Й1']tлп']919 |

()i(lli,l'дьI сщс т! пrоii .'n0iio}I()T]tт!(llIlii ||cРlloдj. rrъl (' П;rв'rorr.'l:rгс1rпrrlrl


l.оrrl.
вIrJlI (l'('ll nroтоцппJъI lt ll|lсlс'гoяIЦпl' сор'lB||0rrаIr]I,!r',
,l'ы .|.с6я
lта:l сoBсcl\l oдl-р}l:rп0ппn\r 'ксJсэ}iа\пl. rоrrrlаllrr, |]it:(о нс\IIIоIо
o1'U.,lсчь oт lIпх. Jаваii л тс6я позllаЁr)}l.llю с 3аrtсч:i1tnьнoii ]сR}'|llп]ii пo]llу
l.oii пlооii ссс?pьl, (rilrЗаn Пnпс'l.
Я с.yдпrшеrпlerr Ilа нсгo по(rrо1,l)с.l.
JаBTрi ]!с.tсI)Ort oнfl пpilдег П;lпсзatаii п Lrl Hс rro;rtа..lо
пl|oдo.n,Jin оll.
IIа др1тoir дeIЬ я lЦ)llсхш ir '.]агс;1'tllhlNl на давv, Bl-гpстпвrlraл
'.
rlаBnа R3я.lа :'1l p1liv lI c|iа.]а.llа:
Пoiiдt]iu кo \fll(l R lil)}lllат\', TоJьIio Il(] YпадII oт vпlt]ц]rrнoгo Л
. l n ) N r . r I ос
"|еI}oll''.
Я вoIпе.п ll от Л3\rl.]сlnш (x"l.аIп)llll..IсЯ'l:lп nliollаlllrыii, Jlсl)('l0 rlнoii r"тoя.|tl;lс.
вrrrп;lrrr;r.lrгп..lьllоii,liаtioiim|"'||jnli|l'i''L'ть|,lllП.'ЬяBlп.''''''',|
.ъс
щ}та пожfl,rсflпt'.' NtьI пo3пnltо!l!:lll(Ь. ()пa oll.tза..l.tl]ьпpс|l)i(.ноii сo6пt],(
nIщcii' oбltцаloщсii тоiilnlN l())0р()1tj \rlо\t l| п},in nn\r t'llх'ii н(tщ)"l3i|\tоii llltсIrпкx.пl,
25 в\n^|Tnп в елdl'т

.1сIв ll('t(}тoР()0 вI)0rш я лPe;IФаt]I'.] i]c сllollпr рo]iпl)JяпI! a 3а'l.сl1 п(хtllаiiolпIn


ся 'I c сe пптсn.]пгсптIloii. сllrlxа'гxчнoii ltапtЛl,
B ncРвьl[| Днx 'l пltliilк ltс пoчсrl}' lIпIlто пз
\ l } , i + i ч l | |с|l ц ' . | | ' j д o t ' l l , | ' . я , l o I l J . | | Г o l ' I l |т л | i x a | l | ' l l l ' I l u а Л , ! \ l | | j | J i t . r ' \ l u | i l l l l l
Ixa.|:l,Ix
U Ь | т ь н l , ' l l l \ l l i * i l l l . l l . г r а r i . т l ' л l , п n п ' l | . , l е e o U . J l U 1 l . l l B о т R с г \ г . | | i I l I l Il :
гlс tlРаBll]псъ oxll lIнс..,
.t.or'да
я' пo лстсчспlIlI нспoтоPoго Rpс\lс||ll' x.16рaJсл цlсJoсrll Il (дc.rrlr сii
пpс,rl,roЦсIl'rс. N'IЫ L-|' Л лtvжсrl n nn'Ilоii, По се,+iсJnнпro я порс61п:rся atIrть в
\ l o . к п ) l l а \ , , l l l l | \ Г o l ' l . l i o I o . I L ' ' o l l : l : I l | | , l l Il ' n c I l о . j i \ l а \ l o i i ,
IInчi,lа''Ь.опvP.'т|lrя 6оlo6.lачнал;IilIrl|ь. \r|ф|iIl,lt tiUIltlnil l.о'.IlоllJч. н't,|'.л
BIIе3аппo гряlrуBtrrсii |loiirl0ii. flаIп:l дочiia ojtсчiiа poдплаtr'. riorца л 6ьr:r па
П lloоii (llo]|тlшнoii Lltll|.гo
фроптс. "цepa с пo|tllrlalinсlr прoфсссIIx'
.:]:1llr:1па .оiiопlrori'rll'|я, П tlulolll|\ '| oшl'т\ псP.;|l|lUlr-| :lfl \|.|lЛ,
l I o s . 1 ' н о \ ' l ' я в ' l r r r l n ч о п e l l r r i r i ш l o ' r u r u r i , i r 6 r r r : r r n ' ' 'r . . L r r o щ r r l i ' . о 6 r r r l l я ч ' I l o . ' , r '
т o | 0 t i а | l \ t о ; | : ' l } ,l ' п о Г Л . ' ! ' . ' | : l \ l l l 6 ь t , t t t 1 ' l t . ' п р n r n , t n t t t ,llр u F , I i I l ь | о l l п l о t l | ' н l l , | . Л
.\I.lt't,tп jli0.н
' l l l l l я ' | ' . я | | o . r Ll ' ] o 8 } i o i i f l н | , | | | i i ' ' | : о I оr I o l o l l l I l i . I i r 6r r\r||llv.'oll'|!нo.
Utl''llяll L' tll'on1', пnPпо'n ;|j., |||';'{l'l'' Л п ь ' . ' l : : l , l l l , l. ' ь 0 .
l!oil'.

} llсtl'r тfllnю ощl]Itс|lllll! liitli o\']1o л Rсio 'til|3lr], lln н(jrl сil;lIIJ lЦ'lBьl-
} i а T ь н l . н а . r о , } ' ' . l l l I i ч | | п , ( l I I | : l ! | | 'н| . | | | , | | l l п l ' 1о ( | | о l ! | i\ | ' ' н r r . l l | о r ' д l r r r с . r l i o :
lI sот 'Гnг .'гr,I\ по||Pа|tlluш|lii.Л н l | ' I l | , l| " m п l l п . l l i \ L \ ш | l \ |
сранn]нIl'l}I 1{:l про(I:оaых траftnх,
| ] . ' l i н l |\ : | r п \ o t | | ] i п о 6 ' ' r r r r l ' ' t r п l | l t l | | . i .i ' 1 l j i н | , |l | l | l \ , | |
||jilBа, In 1о\t ,ltllJ,ll||UBl'''\|.|||||'|ч \l''ILl\l нашl .
'о ||I)ltBЛ'Гс:lI,стBа лo вo3poтl;rсl|'|п) сllt)l),га
Ii ilсРl]l,lх ,Irс .rстIlIlх \t()1oIlInnrl,ах l!].l1 l сr;rl я
.,lIат,r.rсr:c'.
rro6с:tньltl l)с|lllЬт.l1ь| l|, чl{) 'rrЛ.jla;п'l \l.rllЛ 6ьr:ro oilrl6сrпro rlаailrьпI.
lloбсJllil Il дnна]IoBсIn)rI IЧ)о(j('c 2llloJ]l. :J'l(|(J, rlllс \()'lсl'сji l)rlс(|Iiаз1l.Гllo llсJo!cliс.
I i ' | ' ' | ' | ' | i |i ! I U | | , |r l U l | \ o | , | . т \ п . I . I l | ||i l|ч o l и | | l ' I l I l ' i ' r r r r - r я r r . ' н l l ' , i | \ l | ' | \ t | , I i l I l | | | ' | 1 l
l])lIl-I,|'''Jlo}' 'I 'r тo нlc BРсrш |arll'tll lЧ[дtlIIнLI]r ]р\'forl' l\0l.J Я лnсllJ ill'\. liltllг\''
с}I\'lI0тсnс(рoп!;(.l'тoro'.rтo6ьr:r1'.rrrrcвo
t'обьlr]rя ]rirв|l0 Iц)()шl]дшп\ .nст,
I o i r t I i о р o J ь ' I i 0 t ; ( r ( ) t l ] ] i l l l l I r I a J ( | я( | п о р т о l . 6 ы l o н с п t , r ' r l о с о 6 t t r з l l ь r r rч с : r o в с
нU\|,ll'' iнi||n||l||'| | l ' \ | | | a ; , | '||' ' , l l | | l 0 , | ' ' : | j | | | |' 'r r ' ' ' r " r , ' l ' ' ' т l' r . r r r
u l ' l i i . } l с J j I I l Т c J ь н r ' I i i n : ( l ] I I n i l l | | ! l Л \ , 4 ) : ] ( | г \ l l l т l l ч | | r t ilil ( ' J ( Л n | п l l ( ) ( . : I l1l l ] r } l t l ] iсt 1l ' а Р ' r 0 .
|п'гo ilj'Il|га пti^ll]нта:l'l|о |||tr",n|,i|;Ijl li,ll,
',Io.|l.IlI Jнll.,тч|о':||', ||', |{lI'j' ,'|'l ||,Ill.,lIU I t t l I i l l | |т ' l 1 | ' l l Л l l , | , IlU|1'llяв.
| | | | | |i i' : | ' 1 'l \' ' | i l l l | | o Гт l | г l ' ' ' l l rч 6 о , r n . l r ' r I ц r r r r r ,
]lсrr:tlrorllа'гньrii чсrппкпr ( orlсгслo;'o (iЛo:ll' l|сo.uloЦ)ttTнЬIii по6е](lt'rcJ} rrl-
Ilцпorlпll|х :\r0тoJilхnr|oп]irс.l) ;liснныii rtr(тсIl l]lloР1'а 1()Pпii
Iln|,o,||' |l'''1Ul|l',,ILI I'nl'|il,L|Bj|,Il'пnii''IIolnl'!я|,|ii
' l ' , | l | | l 'I, I n n I , . l t l r r r r r r u .',' ' - 'r'l r : : l л l .r r r r l l r
с'юI''гII'rнLxt llЕ(]ll'llI)ьl !||(] xРпIIIJll ]l го.1o|!v

I01lr. а rroлlr.т. l,r.Jl,ii'|lIlЛ r ,l l \ l l . 1 l , 6 ( , i i ' ?


o r r л r ' r ' г а l r а п п rl:rrl r r r ' l r лr ' ; l r l r l ' r r ' r r r r rl ., :r r al з а , \ л
3aчпt lttllt ( тo60ii lri 6.,;rr'rrtrrх r ' : l l r o i I l ta } l ! l п , ( , ' l 3 а o j l I I r ] ! .
. r а J ь ? l ] с д l , N L l с ' I o 6 o i i I l з o , U l l , П rr l \ 6 а , ( l | | ! r i i | ) t l 3 o j I j l ( | I l t !Лi | , t l J I 1 l I l ]J i J a с | l , I
\ ! r r o l u l п . r 0 B ' T о г ; r n ' c ( J t l r r ы r к i 6 r ' , r r r rrrl 1 u r l . l . l ' r l l j . . t l ' I l t t \ l l , " ] ] ( . o , ц t \ ' . a n l } c

I()ра посrt0TI)сjl
Ilonеi'lп|.lь.uoлrnlхn\\| 'vо(lx'\lll'\-nuпd'looцc| |J'аn,l,||l] 1nц|Ц1\| 1!]t1 ?,

.{авair. Этo пr1цpo.


и lOprr }тIсjl в IiIаtс 250 н16пtсспttх сантпlIетрoвп стrrпготoппть сс6с rroтo
ц lrr llсУ' lI r] ilаЛьr]оiiltrtlс сtloll'|r||jllь|c l.0дьl llьl пPllдl|p'lllx]1l:пlсъ )тoiil]Tратс.
.'j{иllдlti)''
пrп. tr'Iсда"rcii в ]tсjiс'г|ll|'гсnьxo IIрIl6а']xJoсь. ll.lдo Cп:вllтъ, ir'гo B дIIII1I'
}lolll!io:\! riЛ}oс сoздa.'|ась lioпlаl|дil llс l.oJ}rio llIIдxBIIд)'аLlI}н0 t|l.]1ьнъIх спol)тс]\Iс.
пoI]. [Io ПIаullьl}1 rrапrllrt r;rrчrr:'rвсllr 6ьl;rlr дpуni6 в ?нпЗнn, Эта дpr:rt6t rrolroга:rа
lt rt спo[лrшпъIх llс.r:rх. l{ llс (.r\чaiillo дпIIаl\Ioвскдя lio}liitlда ilgl.Ьlрс loда lloдРJ{ц!
н а ' I l l н а я . l c 1 5 | 0 L l r ' п ь l I t г P ь ' | ! r r l lf,l I x I l | | | , I|i |i i ' I x . \ U l Л l ц | | |i i| I ' l I lт l l l l U l U l l U н н 0 | o
кoпrан]tttoго llo'гoliРoссn l|N|сltll ЛсnllNoIo.'Iстчnнtl |]a.'iсpnл lhuJоBIlчa tlп:rroBa.
I]шраLтaloщая fioнl,lyрсllцllя l} [Io'l'0(llol)'гс зltl).lпсс lllltlrltэIl.
poBaть пpcдсrDяпlиe спoр{nпIп,Ic сoбьrl.llЛ' I] fiаli'l.L) I)аJ я noJс.'IIlJся сr]onпш
сoool)аil(сllияfi lи с lrоl)o']еrJ:
_ 3ilаеIlЬ, loра, 'l lъорсп, чтo llall тоllnio Boiill.l зirпoll'llrгся 1I rtьI oтrЦаздIl}'
см пoбод.v' Iiомllтет фпзII}JъЦТ'ЬI пpol]едc1. llсР|!сllсгl]0 LтРllнl,l, tlтo тъl Дvilaсшь
пo )тo\ry поuодy]
Iорa здд}nrчппo посltoтpсJ па l\tеIlя It ltрoltзнс(:
A чсrо дYliать? l.()Toвптъся п1lдo' и пьiltгрLll!:l1l'l Il чr:сгь rroбсдьI.
И з , L . ' ' ь r l r r . ' o I o . l o ш ] | | | l | | ш , | аr l u ' . . | Ь . l : o г о P o i i Л l | | n . i I i 1 о | l , . I n | | o , l . , 1 l | ] ! , Л' .
' ' l l } , д n ' . | | | | | l o .\ t
н:]ш||rt i l u \ l Ь l ' o н I | l , | а B U t l l . ll l l II l ;Il ' l ' ' . | l l | \ ' ,
'.N|.r'гч-
tjpоня! Л задупtаЛ псPоiiтIt s lt.iaс(j 500, Хol1 rn1гдсirа'гь сlloii
лс(:'. * ()тЛl|тI' п (:j(с.:lа'гь llоJ)|ucllЬ. цxjlllндp с а.nюrlllппсuъIппt Pс6ParЛI,,, ПрII
Bto^'.lепrс в .noрт

;}тo\l псс ]\foToцltlnlа oстапстся пpl]?Iillrrii! а nroщнo(тЬ )тсJIlчптl'я' }Io,rillo с'га,rь


абсo.rloтнo .lt\чшu}t |lo l'сс\ ri.'Ia(с{х ttто l:па'rспп'?
TaTарnllпft'lillii,1o-.rrо пIоJчa.]! потolt oTBсIЛ.ni
_ ]]счtIо что 1'16!;rъ въIi}alaerп'. нoBая 3a6o'гfl! tlo,-, ]lдея хoрoшnя. даBаii
б1';tеrr;tе;rarr'.
с ill'гt3rlазпlo}l ]\lЬtRзя..lltсl'3n pir6oT\'' Il Е лнBaP.' i9{5 lt, я xl,Iсхаn на рспоIl
. r 1 ' r . r 1 ' o п з r ' ' r o ' r . , \ | l , r ' r : r ol l..' 'о|' |. . , l ' B ' i ' I' I ' ' , | | l | г о R ] jЛr ", ' . ' r . r r ' 1 ' ' . r ' . l r ; 1l l' r i 6 " ' l l r r r
''|i\6l|liа,.,
o б | ' . \ || l | t l l t | | l l ' c . 1 c J l l l r|.'IUUtt|B l , It : , | : 1 . ' ' ; o | l ,
,.6оr
П о I ' в д я r r р o u . ' р н а. . l o l i д r . u в о i i . . ' i ' ' r n r r o п r l nl l а ( | . ' B l ' i l , | |I"j о \ l \ t o , ] o I i | х l 1 1 '
l!ii г o : r l l I r r о i r l lB o р o ш - п . l o ш : r I, l ю B l . . r . н н о \ lп р л i i o l l . Х i r v i r r r л r : o г оp " ' ' ' ' o , j ' . o ' .
'lt|а, l l | ' | l н ' 1 . . | а\ | н l , п t ) l r ' ' l \ ( , t l Ф , о . l l . ' | | | o ' I i l | ш l | \ l l ц ' l ! , | ь l ' | ' o \ I '
По..ri. фlrнrrша п о . r 6 .i а в ш l l i i v . l l л r i o , .ц , r r ш i l т j ' и п ь l \ ; t п l | | l l i i l ' я D l j o н l ' ' . . | а B

AбсonютнъIii!
Ilol./lа olr пoпroг lrнc tЛcзть (l пIoтoцпirJa! я cltу, сliазa.'r:
_ Поiiдспl... сoг|lеUпrlr' B буфL'г. '
и тirм пtъIосl''llIпJIl 6\"rьrJliv сos(:гсlioro lа1lпаrrспo|.o'
B т ' ' в p r . r l о н а . н r r н т oн г v n r r n 6 о j u l ? | l i |t | | n . . r l ,sII l l ь , ||l'll..г stl.rlл. ':oг,lll
-чго
п о т P J . r l | ц | t |п| o 6 о , t r r г о , r r rl .' т o J l I l i l I l Ь l . L l 1 . l i L | | , п n ч о l а .6 } ' . r }l | | o , l l t B l ] тjЬl P } т j l l ' \ , l l l
ll Bl|с i)тo пoд aп..io;luсlrснтъr ]tlюгoтъrcячlll,lх зpxт0nсii,
IIо тоrда iпJ заrrсрЛп l}t. tlсo/illдаrrнotтIl,,, B 6уt|tт rlorлсл iаv liаряпlll' 9ас-
'гrrBIlitii нас Ilа пrсlтc '.прссrупJсllllЛ l! , .l'o, что пpollЗotlпo
да.rl,шс' In\nfllno llас,
oII пoдоlltei к llдпt i|, lli)сTдIlxв rrа стoJ сII{с о;пу 6угы.lпу rrrrrlrпaпr:liolol IIpoII.l-

llусть 3тo 6rдст TpaдIlцnсii!


Uн паIr в Boду r.rлдсjl IIа п''юl.o Jст uп{rl)е]'

Пl]РRIilt'r.I'rTУЛ чЕмПIIоllA сгl)^IIЬI


,.Nlar.rrr:.c.'x
Crcдуltlлlая пroя по6сда на pсllоIl(труlЦlol;аllнoll xсРl]oil по( Jl]
noтolЦ'ol!f п.PnсIll'1Пjl \|U''IiBLI llIll, l':l,l ||o',ГU''l'Jll.|а п|til
l i I l , l| ' | | о l ' г | !' o . | , o l l . I t I l . | | | | 'o | | ' l i ч U l с s I l , I c ' 1 : l ' ' 0 ' L i ' U \ I l o s , | о | | | l l , | i\|' i l . . \ а ' ' I l , Л
l ' I а , I l o I o I l l I l l ' ( , я | i | | l ' | ' U u r l \ . l - l j |\ | i ' l l Л п о l ' п n | | ' | | ! \ . . , r : P ,
l00 ttпitoмстpoвьrii п1l0tс tlс])BсII{'тm СссP J9.15 года сo6pа:r 6oirьшoс liojllrчс.
r rrto учitсrtlnпoв B п.nассс б(х), (]пoрт(ltelпn nl,lсl'YпiLIII R осIIoвIIonr на тpo(рсiilп,к
}roloцrlriJах сarlых pазtloooрllзIьI\ мnDoli. tlа стaРTс lтo'l.nll чс'l'ьц)cхтаIiтnьIс
. . t I о I ' T с , I I ъ I . ' ,. , T р п ! r t q ' ' I . '
..NI
ll мoii тlrсс't1.t".
Tpalr]a' (ос,rояIr(:Ul llз чclrJl)сх |lРlтoB! 6ьI.na с.nо'iltoii' oсснпял lloпрarl r:crr
тябРьс-llая пoгoдlt сoздаBа.na дoпoJl пtr.сjl Ьl |ьПj ,rl)yднoстп, Пo;уl,o tу llРсoдoЛcпIlс ео
llol'рeooва],() oт lol!щxlloB ttс то.rьirо !r\tс''ЛJi '' упраu.]lсIIIIlr ]\lо'гоtolli.Цontl нo rr
(nIзrПссliо]l с|r.rlI'l'
.,]Inтчnсс''
Nloii ]LoЛo.ЦьIlo .llсПio пpl]о;lo..rсJ l!сc чстьryс пplтa тpассьr. Bur п
фIttllш! lI оплTь п116еда! B||сI)LlьIс ;,]B.,..,. ,,.''.t,,'| я (та:1 чспIпIIоIloi\l сТраны.
tlсpсз нссIroJЬкo rIIп["r lio lltк. tюдoшс.r БрoII'!сJаi! Л
IlI)oIt3нсс:
Я вьrяснrlлy х1iоноrrстpпrтoв...Orlя'il rr6со:rотпl'rii
I
.lntlапчttRnя (n0РтltBllьlii tс3оtl ]915 r.o;Lа, я зада:rr:я ll0.rьk) с1ать чсlпIlоIIо]l
.'Jllнit]to'. '.]lаrчrо(j',
D пIlоcсс' ll orrя'lь lrоii lII,llllсс rtнo по6.;r\' ||tt oliTя6рьскti1
)N',пb B Ro'|Ьцс ?Nolхл',

.I.AIioгo lt llЕPBЕlIсTBD сTPAIlЬl lilltl' llЕ }iьlJlo!

llaст1ttll.l t916 r.сl'r.нахo'lтсь R oтJIIчпоii


cпортЛutlоii (хц'lle. 'l fiЬ'tlll,ЬlBаjl ЁРol]l] 3i1
IiPо(t'о]I. tта:l il llBn'стс чсrrlrrroнolr \Ioсllвьt'
]Iо то. что пРоl!зo[IJо (сl }nloii нa IlсРвснсrrjс
(](](]P на l l {]-litl]I()l1grрo Ltoii 'IPilссcl lпlliто
о7lllдать н(] ]I()г, l1' сн0Bа с'l.itll чс\nrrll:)lrolr.
Bьiпrpа.li )'(IloРтсrlсxа! JnllяnnrсI.o ttTo])o(: У.l
cто. uс'.rr'rх'1t)lпrн1т!
] цЛll]o'lil' ц0с.rl])l}н() l.сlil-"l' с'litTЬrl зас.ll\ aiс l l
Iloгo llаt"тcl)а спoPта llJ{тoнa ttппoJnroBn l|;J
.L]eчсРняя
г t в с l r ' I L ] e ч с P н я я l l o с l i | , l t . . o LI 1 8 r t r r r ' я б 1 ш t
191ti r orn: '
)]n:'.|Jllдча.lс ]LilJll l]Itl)'r. llitlrlllIlnrI
r;:llrr:l li50 rt16, с!. lllt llIl\п' пr'0'Il:]lt грtnrrt
l r a r r r l r r rо 6 l , о r l r r t i l ) Г } t l ! 6 , ( ! l . l ! t l о т о р о i i I I I о J
пpоilпоIof,ilпii u()тolЧхх\]l' |]Jа.
'),rial'll(jсuу
]ltrпlр liа])llш'R (. :trпlа\Io сI,.lэу
,n'\':lllJo|ъ oтoрRдтЬ.Л ()т сu(Лlх i]() IlpoтnB.
l||lIio|!' IIo rllк]l)с:(ll бl'!.ro ;() \"rаl:тlrпlioп в
I i i l 1 c | . o р l l l tI n | ' I l t | | : | i i ( ) r t 1 6 . r ' r r , l I \ T o i I l l t ч n : l
r r a с ' L с p с r ; r ro 6 r o r r л т l в r I I Л ' \ o l l j ] r ' ! ь |l ю 6 о ] l : ( 0 l l )
'tЬl.,, По('Jс |tоt|rllо:rЬIloгo пtllltт.t ll{t 2; l!
llllronс1pс IillPпссR о6rсг.IоlIпо R3;1о\II)l: oп
рсIпп:1 lI Rторt]о заiltчY,'Гспс])т' }\.lбIкTаЯ
:(оlхn'д tsllеllс:(п 6ьl:tа сво6оlпа от прот]IRп]t
' по;'.tr'l, l]l,т Il (l)llIlIпп,
| | ' r ; r' r r rirr l . ' r ' r r r r'r"'1;''rr r : r ', . ' о 'r . ' i , r r r : ' r. 'r'r r r "
|0 сollt,|ЛllЛt:t I|!t J(} ]iIlllr"т, I)iзпllllll ]Iс7l:r}'
| | o 6 ( ' , L t г| с . ' | . \ r l l о l ' 1 . l l : l Ь l l l ' I \ | l l | ( Л i I l L l t I l l l \ п l . о ( ' т а
l ! | | : l l l : l R l l l l б o , . | Ь l I l ( 'ч l l с o в , I ] J r l ] I l \ t l l l ) I i . l р I I с ( ' R
| ' I t l I г ' | | , l ' , l . . ' I | , | | | | ' ' | : i| : || i | ' 1 ' , ' , | | о | | | nI \ ' I U | | | | i
P('lvJI''Гtt1. xLL :r]l("rtllп(llll Bссс()кi]J''oгo Iii)oс.i
2 чLl(1 2l] rпt]t\1'..,
'l.o' .rro
r r 1 r o i r ; r r r r rr;or |o] ( . l | | l l г l ) i | с ( . rI ln ] . ! ! )
l ! ' | \ l n ' I j | П ' i i ' i I l : I i i |. | ' ' ,
| | l ) | t l t I J t i а | . n | ( ' l | !| i \ I l t | | o I i о l ! \ l l l о с с . . l l l , l ] п n J о
в r , r : r 1 6 r ц r ): д с rrg:lсllllс' :1сiiсTLlIIП'Jl'Ilo, I,ll]J||tt
цll n 1l) rlllll\"r D nI)llхo:ll' lln (l)'Il''']'| }!с,'l;'\
побl'rlIт|J.]t rt RтolIt'I\t I0IlIlLIllnl}t!, li 'г(i}t)
.rr' rll , r l , ' r ' r r ' r t i , r r j r , r ,t i r ! , r , r : rr,l
' l ' к ) ( ' . | . ( l ) I ' I l I l ' | ' а ( ' a } t U l | . L c . |( ' } : L с i i . | . o l l 1
l ! l l | J I I l r l \ l . , l I l ) l I l | Л l r l l I l l l l ) | ! | | l | | l Ij l l ( Ц l ( l г o ' ] \ с г o
Ii1' ||(' 6Ll.|() || ||(' 6Ll.|(),' 'l \rl(l llь|.| \lо1'о
|(|||i'I. |i!'llt li() rl|!'ll().(!||(''I l.IlЛl|ыli ( ' \ ' : 1 l l яI I

'l1'l
чl'(), ll{) xо]}.L\\\':It'ltlсlIlь?
tl \.ll'|б||\:|{'Jl |i<lrl0 Г(}|(llп.r.

l\|,1i:'|''l 'l t'\1)' ll. I1l)lLlсJьluаJj tt Bo'г


l ' l | ;I l ' | | l) | i ] L l ) б t l i l 1 I . I J
29 IJхo,.\|'Iщ' B сПoРт

rIсpB tlnp-v дIlсii lillpлгпIl прn|]ltl(пjl IIсrпl l()ру IioIю.IЛ, B.rа]пtпЦl OlnnIг'.l,.
ol|ьlгнUгlJ Illlllд|l|:i|, л l l ' t . \ j | | l I I I l ' I o | | l . I ' ' l ' l ' I l I I ' j |, l : | | | | l , | | | | l ш ! , I l ! , Л п | | l ll | | ц t
rlauoBсrrrtii пol.]lс|i'l)U], lior.ца rIьr по;rrur:rrlсь li.!lnr(|JпIo Bа(|IInьfilllllY B Iiа6IlIIст.
то услышrlrll (}г llсГo ЛIrгсI)с(lrylо IlоBо(tЬi
.l.а.nn
нIl пDIIrj1aI||a.'| rrlс 6 ortтя6рл Лl)|t|l'|l'Ь \частllс B гclllinх llil xnlro;].
I)o\tс нrr прlti эс'Jtrllltl' а Il'lIатo,lс прIIг.1.lпl с'г llы(цnlпь t lltlr l3 oптя6pл в
| | | o l 1 1 ' i i н U . Il iЬUU ' | ' ь t ч t о t ' t : а х t t ] l 0 | i I Л ' i | ' Л B \ l о г o l j l ' U ' 1 ' ' ' l r " . ' l ; r ' : r : . ' r . r r o , , i u ' r r
| | o l , 0L \ ] ' P l ' ш l t т n , I i Г o | | i l i л | i o \ l 1 | U l ' ' ц l ' I j , I n 6 \ ] . т t l l , | 'l } l l l l l ь , ' | о l n ' t | | i I l \ L | | . . i iЛ
цoлаiсп дать omcт' ](тltаiirc|
A i$rаrl,. надo бI,r.ro' Il :lilя ]гtlгo бьIjlп Лttс ||l'lчIulLI ()]II.l ltЗ
]Lсii(гUlrгLrьIItr'
I i l I o \ l \ \ l o \ l . | | t ] t r r а ' . ] r , r ..lп п ' ' t ' r r rr.r r r . 'r r ' r r r r r ' r I l
'гсrьнLlii oпыт
\чa(:тlrя R lоltlinх lю llппoдрo\l}'. .l(1птал atс пplгrrlrrrl 6r'l:tа 6oлсс
серI'o3ll(trl ll'ulтo x3 II.'(| lп' рaзI I|с )'частBouаJ rt ltюсс(]iillo llo.rlцсl!Ьlх .оItlittх'
|J папI.''."IIjlIIl' '|\ 'IIll |'l ll'' Il\,||'|'ILl'Il'UUjl,|||,
А п t ' t п r п r , ьl r : r Л l l ' 1 j l Ц' R ' l ' ' п i || |! l | 1 ' о 'r r r J , r r r r r r:r, { , I n | | I l ||o| ' ' l l | l
.,3:t
Dtllo' по сvщс(тву гillпlll(}... llI,oстo ll]'2lll(l 6ьlJo, ll пp()Лt'lс ln'cГo JJя
гoг0' чтоo',l ' | | '' ' | | ' | , ' | | i \ rt''t." пu|'trr, II r' r l
ncпoNtl1l|.||:|,lот\,,Б|'l||:||l'|l|li|
' | ' P n ' ' т l ' . l ' ( I j o т U ' I ' l I l I l |l|I. l | | | | , | | | iIi i' . , | ' ,| , ' | | | | | | | l j l It I i I i : Il I l I l ' | : ' ' i ' ' п| ' i ' ' ' r . r r г r r 1 ' о
xо'rдс]l]rя t'o|rорoта IIа гal)с|iln ;l0lю'ill(| 't lтll]llllorrанx'l\ по (lIl](Ilсю. Ilа
о б у Л I l с I o л е u o i i r r o г r r 6 ь l ; r r r a д r l т r r a . r ь l l ( , i i 6 а l r n I n I l . r ' r l o . l r ' . r r r в r п r r iпi o ] 1 o P o n l l x l .
Jltвnь B EI']LЦ. сБоDIЙ:I'I 3lt

fI сде.nаn въIBoдi Ir rlа lrппoДрortе пуill]ll башпlаfi! Tсхнлrtа rlздьr oiпа !t та 'кс,
Pсrпrr;r погoвopпть в сIlotioiitloii odстttнouпс (.Iloltl't\l ч..]сllolr llаUlсlrr н1116а' lкrто
спopтсl'снo}t ]1аTьIшоrI ll}pвсн(:оlr. (oвсепi пе:lаUllll rrprl6ъrвrппlr п наrt ]lЗ Р'lгll'

я бь'.r \fio|l.'t. \ t | | o l o . l ' i r l 1 ' t i а , + i l "or ш o ' 1 ' о i I l l о | i n , l l J l с U ь | \ | o н r i а \ ,


Pдссilaжет с) хаpаIlтеPr p!иnrlloii тpaссLl г] \Ic}ia пlrpirс, нrr пoтoРоii llа\j llРс'lс1o
. ] : ] ' I о . ' | а , | Ь | | n \6ln I l l ч : r l : ' . , , .
t l я п р п г л a ' . r l , r I l \ | ' l Л . ' r l ' ап ' x . , l \ U l ; l I ь | | | J г f l | l ' ' | i l I i \i o l . ' J I i 1 " i l Ц ' J | | n ,

цЬlI,tIIскиЙ х()Р l{ сTAлЬIIOЙ БrttllмAlt

сс]пябрl' l9,16 t'o,'lаlIopадoBа.r\toсIrBxчеii\'д]tBl!TcJьнo]сIIJoii тINoii поIo

моспo'rс]rоrоpе{:тoрnlrа.'Olopт.' на ..klнппqrл;rсliorlrrr0сссраспonа
".Iстrпii а:L.1
гtlqlrя на rlrоскoп крышl] 3даlIIrя! r]Lc! llo }цшllтсnьно\ry соr'||а;(с|ltuolРflзrк]щtrn()l
}toсхoвскпii цснцrа;ъIrьIii аBтoмoтolii}i,
I{ наrпомy стo;пrк-v подoш.rа оiЛпlllа|nlra lla стoJ r!снr0. спро
сlша:
- что 6}.дсте?
'l пpед.ro $l,r мoе]rу сп}тIltIку l]ьl6Pать,
orl заrtрьш o6лoжкv rlснкl, 1ть16н\..rсяrt сrtaза:r:
AnIoс x хplo-хРю!
oфлциантка' подняв 6рoвп. пoпРoшающс пoсп'oтрс..rдliа i\1снЛ.

l l l l R o I I п o p о l ' с r m f l !I l з u l t l l l П l ] r l o i i : r P у г' l з P п Г ] t . ' .


( )(pnцnантIrfl
ушЛа'.,
l I л o т н а : x ч r а д у r т а л I I R ь I х о : l l t Л |' ц J Г а l ш l B ц ! с l l с 1 ь t х 1 i 0 с ' r 1 0 \ I а хr. r з a l п r l | i l
с гI'тapаNtl' B Ру}iах- llьllанс, lJьIшс.r п lюаilUll)ii tlпtп:lтIlчllьtii Iiаpпсulrllii
1 ' r , t l n l l n r l l l . . . r r . а н . ' а l 6U,6l яl Ц | Г t l 0 U | | || 'l ь| | \ i ' , | | | t i 'o, l,l п г о | ! , ! | | ' ' ' , ,

llY чтo tlс толъпo rtосttвпнlt бу.rrт нас .JI'IUать' lto Ir наш Iо(|тъ п3 ;lа.lcпoii
Pпгttl
l.овoрЯ 3m, IiapпецIrllii plr,iоii }xаi't].'iна llall| l'-r'o:rrrri,
' l п о l I a , | .ч т о f t l ' l t I t I l : 1 | | 1 | i а \ l ' I l . ' ' | а ' о r i i r r r r r п ' о 1 ' r r ; + r а н r r н r ' г \ | i n п o l | | П
-
б . ' я , I I \ T в . | | ( ' t | . 1 а , I l I l . l . . , | а , | п | l l l п . r . ' Г п . l I l l ь | i i , + i ' "| г l \ , l j о i l ,
Баpха.tнъre звvнrr rrlтаръI! д\'iпс'Ilъlе Рo}ltiliсr,l II тсппсpaltен'l.ньrо rIJясIIII цъlга
Еoll пoц)llзllJll пaс R пl'l]) lrвьllill,
lIo.1'аl.ппоP.Гlьtп:r\Bьl'|\ll,I'нl||i||Ь||'l||ч|,l
наlxllх спoртпBньIх ;IсJах,
П y Р t t c Л ( . ] l с г к o п o н , t l l а ' l p у с l l l i i я З ь ] | l . с а : \ Iг o B о p п . . i ( ' j n T l } v f н с н I l я l l I l , н ( )
ого Illl,.|о|lol' на ' ||opтl'Е'r\'U
.
l ' B U | o l ' . ч ь о I I ' ' , r , I | o l ' г p | l l п l | l а ' Il l l | l ' \н l l ; l \ | | I l ' | ' . . | а | | н n\ ч:|l|l||L|\
l t l r . 1 0 I ' а н нь | ч l ' а ,| . F сг | : д \ ,
. | r c l l r P r r н r н n i i ш o l 1 ' n i | | l оl l о . | ь ц .U о i i 1 l l l I i 1| l I I t , l ' I j l I t . , l ; l , I r ' r r о r 6о : t ш l r а н н л
-
п.Ir.аt||o лolro}ilful в llа рlrа ||,
llll jrр!тоii дсllь.- вoiiдя B lrа6itllст пдча..|ЬI1lIка наIпего j(llllа}I0вerrогo lr:rr6а, я
BьIi{i.Lза]r сrjоll сooopа,liснrl'i:
- Allат()nпji Bасtl..lьсrrnч! 'l дl.\talо. чl,o на1I ll\',itro с{а1r|' l1в.IпnIIllП, Il D
PЛг\',
.'jltпtlrto..
|]oo6це | lснтpа..lьньrii стaдлr-rн тe(пo (|Ilя3аll с rю'r.оцIl]iJсl.нЬIil
. r r o l п о r r ,О r l t 1 ь l , .r' r l r l l l т B l , н | | l ' I \ t l ' т n | | l o | | o \' т
l | ' l | ньl. |,l.пl'oll'Ulо\l
. ' п с r r l l : r l ь н ъ r i i 6 . т o н н ь l i i r l o t ( . г | l . t i ( | п l I l ' f l н н o о N l I | о l Ia ь l l ' 1 \ 1 l . I c | | | |а' 'н l . | | l l l ' ' I n l I U l o п
lцrrtiа ппе{'jro rr eгo xстoрпIо фаrtr.поlrrrэа сrrпlвоя эа 28 )ст до сl'o }o3пllliн0r!с
нrи rJ |lirlllсli (l nа|tс, '.,.lt!||i\to.
.1..rn',nn
д"r'in.nn..,,r|loна 6r,r.rrr rl rur,rл, ri'lr'rа.rlrоп !cil8
rlо1'воri
, l l r r r а r l ' r в .С' uо г п i i Г t я t l t t п 1 ' " ' t . t l t , t .п' я. ' н ' ' i l | | l lч n т ' ' ц l I t i | . , | | j |ш | | н н s I i о | ' ч ' U
lolr
'n iu,.u, '.'lrr'",'.u:nu. .-тirьньr.i 'rlппьr, ll. lIcIlо||.IL, на Цо|rтl'r,|ьнo\l i'тJ III''||''
.д'''rз-ro- ' l . ' ч | | | t n | | : r |ч | | | ' t l | ! \ | U t o
z,l lt ]:' 'lr'1tl'r,|'l IJсс lо,lil пl'Uш...| п.гпL|ii
l o | | l i л \ п o , I L , , l \ , \ . ' н o , l ь | i ' l' | р ц , , I l l п , | . | | н L l|\o l l I l l l I I j l ' B
H о в о . l в r , а r i r r r . ' я н . о 6 l ' r т п л ч o | | l l l ' | ' I r ] n n \ t L j \ч l l o x l , l | | с l l
Т n , r . r r l н i u ' . l 1 ' с т r r , rl I t | . ' т \ \ | а н t l o i l \ r | t r I | н ' i i L L l n I l о i i t t l ' j ' l 1 1 t l t l | | | ' ' \ 'l с l ' ' о ! l ' n . | | | .
ц : l . | | l ' о 6 | t B : t ! ' l I l о г o'.' яl ; r . п r ь о 6 . t l t t ; П : tр, t t в r t r о t n | | , i0 : r t ' l | | а| | l l ' .I l ' r г с l | | , t l ' I l l l h n l
r r l r r ; l fl , . т о r r " r r о l oн п г " ' r " r o н . r l 6 r , l l l r r u . l ' r r д r \ | | l | \ 6 t ' | ' I l .! | ' o г ч . | | н ь ' ' ' I l . ' \ n I I ' , | ' '
тtrtньlс lpt1la,rrнn с вс)съl1!|l'РдItпъl\t l]сРхorr' lrl6Jс\toii ll.1nсRоii чаL1]l l| б]сстящlt
lrll liозъЦьtiаllIr, opliсIl'|Ilруя(ь tlа Jrll (р)Tа,r.rill' l'l,l 'iо;lош.nl ri llnrt, (,нn rlo'irl]]I
Па\' Plтlll' (liа3ав пpll )'rorl:
.l.эtrетrnсl
()твстirl .'тэрc что п]}ollЗoxirо II1lшс llсl)пoс 3Ilа.
r,eпI ,r'c т:lpс!... ]tLI xoняJtr.
IioпI(|тBo с l)ljтоil(]ilr:\l't:tыriorl.
oдпll itз l'с'рстIпrшuх o6PttTIlJся li па\r rlt .lO}rtrtolt р}1l'Iкt\l яJl'|liс:
, -\аDашo l'ГЛlll DL',|:lн | l | г | l | | | | o ; l l i ' \l lа | l l ' l t | | '
rtьlr:lЬвrlrll.'чir.,r''ir"ritn'rrrrl,rrui,rлr"шl'rlс
tyгщалйrrсь |t 6агa,*iltoс mдсncшrc llo.nчaтъ }tиr)|lltli:ЬI, IIoцl1;lпв tп B l.1)\зоlrlпt,
rrыir:rи L! JcпiоBьtlj аRm}lо6ILl1l ll. ltaп папt o.rrясIпLrп' пljс\ll"llll lt l. .flIllllrl\ '
\ I ы l l o r | ' . х j r - | | | l l } , , l I I u l п l ' . | | ' | | n| j l ' n ' I ' u o \ \ \ | n П ' o ч \ U l н U , ' l i l i I i | | о \ | \ t i o г | . J x : 1 ' ,
' l t : I l ' I l o \ I } i а ' r I ' | ! o | ' г , l l ' ' Р ' , l 1 ' t ! ш | ' ' ' | | l l ' | ' jl i ' ' | ||l |' j l ' I j , | \ U : I
llа''llо,Inniо'lнo!\ PЛlil\|
ПDonсnll rrо Bсl]lt liоltнатitrl. псс lloliа3а.lll. o6l,Л(нIlJn jl. sрlalltв nn}l tiJlочп oТ
Bioдпoii дaсРx. сIlaзаЛn:
\ I o т " 1 . p r rr q ' n н с r r " 1 ' l l r 1 ' r . ll r в l o l ' ' r " l l , r r 6 , l l . | . | | l ' n 6 , | . \ |l , : l \ | : | , I n a ' | - U l ' J
| ц t ! l ' 6 а i i . 6 а l i , : ] : 1 s , l . ] , а | | | | | п n | .г .оl \{ |! | | | | л , | | ' 1 ] ' н | | | |l l ,' i l | . ' п ' ' l ' l l I l ' \ '

\'IъI llollяrп' ч'io 3aвтpа за llilll|' Зaсд\т rI o'IlJс3!,r па ilпIlo:Lрorl, '


\lr,I luРсnll жсnаlInс]t пoс}lurР.jП' r'оPo], ] lсРпoсl чrо-)ъIЦсJIl. |!ыIIдл xз ''аIlIсIl
|оlтl|l|l|цьl!ll0|i|'nгlto|'|ii||i|ll,наl',ll'U|'n\
.lrr.зь.'rr,tioп.'сrl 6.rll,.rlo, ф|l||''Ill'ii 'llLIl|Е. rrа i.1nц t ; . ' г " 1 ' o t o t " ' ' l n | ' | ш i ||,' ' я п | l
IiDi{сlьlii пflrtятнnli. \'(таirofi.rcпlБIii сщс L' 1902 гoi! Ir llа\tЯтI' o за'I0l|Yвпll\l
,P1.
' П о r r l r 6t'ollnrr."ц.'
'ni''.rI"'l r . r l i п ,: l L . ' 6 1 ' ' r . r r r ' r ' r о u ' | | т | ' : | | o I ' о l ' |
6 i 1 ' о : r : r r ' ' i i з r ",lr:н
ш.'rrllЬrс lloрот.t, tlpо|rIJn чсi)с] tt'lх |lа }.rllцу |r''р'\.. а 3атe}l '' l'n р{L\'||''ук,
тLrоlцtlJ!'' l]iс(ь rlш останolln.ll|(Ь п ]oJгo 0'rЦlс.lI' rll сl)с.ll'сшсllоloс ir:ll]'Ill. plt.
llатоrr oтttI)lBnnIIсь ;(x.ILnI0 6l)0дllT|' tlo гоPоf\'rl)'JlI(}. (' пI'TсI!1'o\t I)ас
ц'urrl.
(jllатDltBllя.tl) IlстoрI|чcсiirloзfаllnЯ. llаli()nсц. п0li}|llnв. Rсpп\'.I'|.ь ш сuo'' lnl
.|.r'.'urro
тсr;ri, тrгдa [lьt пoч\'l]с1]n]tsl.|п, что norll 'I]]осl'o г)д'I jllх.:Iс llаlxl]i| ]lln'
} l.у' }Р.tтIll'tot пп o г o p 0 , l ) ' , П I ) I l l l Л ! l ; l } ' t Л . n I i } ! o \ ' ( ' I ' I l ' . ' | ' | | о! 1 ' I ' t ' : l l ' ,
rl.rпlп rit'в'ni''l ll; аrlrlrlотоrt:t6tt. iIll.\lв зiL l|nlпl.
,,l';;".;'i ;; i'ii i.'.-,:l1хвl, Пrрвoс, чт(itllt. Itlt'..'l)ссot]ll.Io.. ,10 -]olшnt|ta, у3.
пnjlII. чт0 jt.lllltl o:llloгl) lll)угn t()tj; \t(t.||оR,
l ] : ' ' m п р с i l я r r 1 я t о х . r . rа в ' L o l l o 6 l r . r ь f l l а r п l l l x l r l 0 Г о | L ! t l i . ' l . l \ I I Il l, l I l I с T п n t . o l ] )
lillтL пr. Ii Ч)l]|illlI)опrc, Эfl'ollltti I IIlп|l)сс0}l llil6.|к)jtrJп за IlnIl]!. Bсдь l)\1]сIill.
6l'дtт впсlлл'tс 1.таР1oвllTь lttr llппof,porlс'
Bхo^]сDnс B uццЙ

..l\|.Ii''
o ' . 1 1 6 . н н ь l I il t l П e l l a . | l ь | ' l U а ,\l l o I i ' ' п о t I I l l L | | ' | | н Ii iI l ' I i ' ' B ь | i i1 | l l l o U l | | j , |
; l | | , , l s \ \ U l L l | | н | | l 0 п | ' | |||п l | г t ] о , | Ь ' | . l ; Ы ' I l ' а ( , | | o , | o , + iU. н I o ] I |l '' n \ l I J , : r F г o ' i ' ' , l Ь
шxC lioJcса ДпrlеЧ)о]t 23 дюiirlа xряrlo-Ioвopпjlll o еIo пiu]Ilrrч{]пlIlt. ,'llr}'\{.rloрo("r
нал NЦ)оt'tiа rlсpi]rinloчeнrlл пl{х)дач oocсIlсчrlr]аJа lto3\lo'illoсть пе тоJъrrо хoрo.
lrlo ("тap'гопаTь' нo Il pа3BIlвать т!ы(]оrr}'iо сllopt)(|ть B гoннс'
Прlrсха,rЛ п судьtl Прonoдnть тренlIpовRу' ]l сРа3у ,fiс н а l Ц ' а U ' ' . | | | ' ' | ' I l | | : '\ l
Гj'аRIIыii с}nья' пo3дoрoltаRlIl11fl'. прoitirнос:
\1нс дo.1o,кrlЛIr. что сРс]Il !aс ссть дBс дсв:"Lllкп .olllщIlцЬI, наr' ]тo пpilят
нo, нo ч'lo бylспr дe...raть? }'нас нс'г д.lIя нrlх сoпcpппlt..' }'пaс

lloсoвcщаBrrrrtс|,. рeппrлп. вто пх 6у11т nусiiiLlъ в засз:lilх Еrlесl'е с lrlzitllпlrr


rпI, дpугor.o шъrхoiа rtа сo3fавшсгo(я lloJo;*.снпЯ llc б}Пo'
llo всlт на.lа,lасl' тpепlryовкa, n rlьl пpс;llдс всcгo по6с.да.rп 6;llrае ri llовороц'.
втo6ьr пoсrIoтpcr ь, кдIt пpoхofлт l]Io )шoнскnс гorrщxrix. rii}i llo.|ьJyl),г(]я сTаnь
ньItr 6аlлпtанt-tпt, ()сo6оппо 6ъrстрo пpoпoсIlrnсь н.1п(lв(lp01с ]lilBссlltьtl] )с'l.oll(](lIc
гoнщIrпlr 6раr'ья Toпtr]olrь' ' l)рlrп п l()iiка, ()ба онIl Bь(|Ц.llajlll яа }ro'I0цItlillах
II(]}'. то-lьlrо шаpшxii 6pа'r'Эрrlri tt ttлассr:5{)(). а ll.ialllпtii l()пlltl в rl.r:r.(!':]50,
I lастe'ia яaша oчсРсдь lJьlе3nin1ь llа ]loPо'iriу, (;rnч.Lra RьIпt1тiпп нflшп\ '1а]t,
3атеlt (ir.r:rптъсBа, учас'гнlltill ltа liolotll!lii|а\ 500 RьIеЗ,I'eiIl пo(J,]'lпIl\п,
' , . 1 1 t . t а ' r' '
H n п n Г | l я R | ' l о ч J , н| а \ I о L l n l l l l о п l ' o n l я j л | n п о l ' п ь l I il l Г l \ l , п n ' | ' п . ' н

Пoс.rе Дв$ тn]rпх въIсЗJоl' noчуrrсTBortаjl. ч'lo }'niе l|рпRI.rп lt lIJЛl


-\toтоцпllJl',
Bхollе B поltoрот л.rсгrio'ввoдrlr сr.o r] lшnlll|ь'll 3il||oс п пPоoуliсоr!ку За'l]lсгo
кo.rе(а' дв}хцrlшндрoxьlii ]цпlг:rrenь -.псJ' Iratl r]пaPная стР).н1r, llо(lс trIt,сгo
oчсpсднoгO фи|iЛп'а |lо rlllс по]oiпс.r L.пJантьсB l] ссll}xдo]Iсрorl L] Рупах Л с'lа

Bсс B пopядкс. Я заr:сlt прeмя, у тебя {'родIIлЛ (IloJ'fiть бoJЬlпс ](]вЯн()с,га,


хsатIlт- з.lпa}нnBаiiI
lIo я pсlпilr пpoкат]l.гьсJ{ clt(] I)n3. ЗаDllд|!ll.'l пIо|.}Ioili.ll x RьIсхII Ira lopll illу,
сo стаPтn oткрьI,r газ. пrt'тoр заIlс.r. rrа6пptrя пtlвopoтьr, ll tl:tР}'l. I}с'rtio o6oI)|!аJ
сnolo ||с(]|||().Пpl'ltатitu \toтoцпiiJ н.l plntlх Е пРсдстаpтoв1'rr-r зoнv. л п Сп:lантьсr;
бьrсгpo orrpc/(e'lп..rrr пoлovrtr'а16ьсв пp]tBo]а ]Iaп!стo, (hаJo 'Iснo, чтo пpп BссlI
зnuтРаIxнсii l.l llсllpавlть,
г0нlilj ]\l].Гl.)|ot|i.]| A ч1о ;(('.|а1.Ь? Hа чс\t
RьI(T.пrrTь?И влp1т lrсня oсeпrr;ro!
lloiroшсt п ,{Dс TYllа]lя]l.
..][i.lr
Apа. lroii. аt,' сnorrаЛся,IIспрaBЛTъr .,Pуд;lr()..
\Ь'I с то6оii 6r]с}I
Bьlс'г)1lаrr' fi Ра3]lьIх з:tеЗдах, РaЗрспIII Bьi1з}.пIпь на тBoс\I u п.'iaссс
250. с BoJnсloJс\t u гo.rосе пDоIIз!Iе(| л,
lioнсчнo| Itаlioii пrокeт 6ъшь рaЗгоi]ор. _ отRстпJ:t Aрa-
l,1 Bl)1. Do(tipсссltr'с 6 oliтябpя' сoJпсчпаЯ тепJая пolo:lа. Tpпбупьt та,;r;rпппс
кoгo nппofрorlа IIcРсlloJllеlIьl. l1с:1l' ltперBы.]:txe|Ь RI,lс'гfпаl.Л р!'с('lJlе гoIпцrrlill,
lt чтo сoвсршснпo nсIlРllrrЬlчIlo Jl]BуtIl|ilIl Hаlа.'rll'ь rл6rrpolrrьrс .}ncздьl B |i]lас
сl] ltoтoцxк.roв 350 д.'rя ollpе:tс;lеrrля (ntllаnllс.|oR. Brtсrrr'r: lll';ri.rrrlrаrlrt r:r.lprl'
Il}т ll Aoа' Il .lIlдаI
ll0(Jt] фllнlша Apа Tума|lяll llс !сlll]jlа (1cз1]' с rlol'oц|lli.Ца! liаfi вnсрfiьlс rr
сBoоii ;*lll3trlr лспыт.a'lа I1а сс6c nciit'l'Bllс J0.oll(|ioii 'Ц}а]nцxЛ, '. liI)спlrllс llv,{rсп]lс
'P}]nl..
p Y t n t ( j | | о I ! r ] м е l l o xl l o д х R а т r t J I I II стa ,'\рoii!^ оlla --
t'чд(:rJllBаЯ _ пРспirо дсpжa.liаoь 3а PlJъ m.rсTаIощ(lгo R Rйдlri rIотoцIlпJa II
..'l')pс
Npll.lа.rа сnпнствс}jпьllj Зll.1коr!Ь(] сii ).1'oll)iЛc (.r{)вn: тJРс! 1.:lpс-тll1lсl"
в фllilallЬIпnii зао3д B linaссс :tl]0 Boш.rп сIпь'lсihIIIIе, .pеll' l|ltх 6ьr:r .tстояс
.l.L,ll(olt
tlltii чсllпnoн l0нка на н(]}, Ilаtл Jllна\IoBсц l]rlа]]trllry (iIJnIпьсB llrl
Jt{'элL B Бo.'ЬЦ. еEoDocfr 3.1

.,Homoн...'
ll ]D\гxe, Ioкка Totl'.оll, \ttloГo nt,l пЬll'1!||авшllIl ll:] IiLl.Illнtt'.lio\l
llпll;lDoм.. п"6i.дrr.r Сrl,laнть.'ш or,.тc,|о| пll.i|'LIt|..|я||а 5, Ii \tl,Il'oIt' llP'\t''Г.
l 1 l l Ь | н а l | ппoЦ'о\ll,,
' я r r . ' Ъ r . ' " ' r с r l r о.e з ' t r ' l ' l i,аr Joаж. nI o ' ' Ь о l l ' \ | l ' 1 U l |oсп | ' t т :
о
Л l r n { l ' r l н o i r P r , i ж . ' . п о п a l в dllIl|lr"rL|||'IiI , ! а ( ' , l l U | i ,li]l'.о2;l'.Bн.'I
. ' , ' . . 1 ' , o o " , ' i ' ' o n ^ . , i г o l i | | ы | j ' l l l I l l , P r r r r r r l ь , r о r r T o ч ; r r r ' ' r : r r r i ,, t , r л r " г u ' l l o 6 l ' t t i ь t . l o
rlollЯтIlо' что llpoЛ3orllno даnьrxеl я ]о.nniсrr РассIiазaтъ oo oдttoll oсo0сIIпо{тIr
,.P!ц;кa'., ()н
аllrnliiiспогo спoвстp]llрoтlaп тaп. tпo кol,jlа p}чIi:t lil)анЛЕа бсIIзll
flрoBoда ЕахoдЛ1.ся B rоpll3oнTаjll'rlo\l по.no'{сrrrш. 1.о l]cпзIlil пol]туnас'r rt ltарolo-
'
ll.B(уI ltьl .}-аiс пa rlтаpтс, Я llахo,lrусъ .nсBсс gсс\, ряjlоrl (| вн!'гpеllllеii 6poB.
r i o i i ' П o п о , | l ! , + i . . t | l l l oI i , | . т | а т ' ' I o . L t . | : l г n п l l \ | : ; r \ l , т а l ' 1 l . р а l ' I j о I ' n п ' l , | ' | \ l . l . г n
U J N | а ч :l l т | i D Ь l в а l Ut ' r ч r l r r а " o ' r r p l l i i п n , r я l "" i о р " т ь r loior,.'гrprовrпь| |Irr:пог
чol'с''г r:й т" rrз i'!,r.ii. ьrll'.r. ut'\l.]' нн.'ii nPоxI:., II:|tн\,|'.яIl
nD с r т я | | \ , . I
t t \ l о | 0 ц l l t i j | \ п \ , l i ! . B J \ t \ . l ш : l I i , , , l,tn|' ||
, .P\
} л n й r " р в r r н r . r .i.-яь . ' й . r ь : т о l r : "р в . i ' . л в r r . ' p . ' lI'l п r р r l п . 1 l ' 6 o r rr t
Dл6.|то fлиrаrn.rя, \Illtlо \l''н'l llpo||o.яГ''я |lo|lоl'nГ \lnlI l1'пt.l'l||lIiIl,
ii|ьr",rь,rrо.оI'аэoчrroрr6.Ла.1:'|lU}lо|,|опPn'l'nlhl|'.ll'.U.'6|'jl,lп,|:
p}чIrу fiрaЕша t' гoРпзoЕтаnьЕoll llo.!о'Ilеllrlll. пlrЦ.}lа.il! ч'Гo я заоьl.]1сгo oтIrI'ьIП,.
l l п о | l l | | , |\ l н l ' п l J ч o ' l I ' _ ' h а l : t t | ч l 1 , t i | |J i l l { l l ' | , r P | о , \ l f l . l ц l I t i , l t i i l ' , I l , 1 . я п о ' | ' ' l 1 l U ' | ' ' ,
П P о т я ' ' \ тP \ | i \ п o L 6 л r l , я о l l ; 1 ' ь. r!н'..r1н '' rянi аl rГхь|, | l n r r г : r r . ' , r ь . ' н о u а , r а 1 ' : r 6 о г л r ,
l | о | l ' j о ' ' к \ T | о н r ь I\ l ' ' | о r ' I l ! t I l P | а . | с ' l n l I л r п ' , I l | , | l ' яL l ( l с | | | n | | l l ' '
noгollю за illlппl. ts lloc\{ рal:поряяiснIllr 6ь11l) пят1, с пoJoBпнoii li)уroт| дllстnн
ц!ul, B азaPтe за6ыв.rя rlpпltpъrвaтъ ргIrir- га3а,.tlllопl lt.'rетa.rв поло]X)TI,I,я llахoiЛnсл
} кit|iопr тo опьянl)нlloNl сIr.,Рoстъio toшояl''''l, с)nIсJ спРtilrlrгt, я (j цо|lтPlr.
бe'rяoil сIlrоii, сrрe\lllвшеfiся ЕыбIjoсlr]' пrоii rloтoцrlliJ За IЦ).r](с:lЬI поRoРoтolr

Bсr ?Iro ittЕс vдanoсь о6oiiт]l Дr}'х r1ollх сorreр]IllrioB I1. вьlii.lя lla 4ЛllпIпшyo
',Pyrлr..
пряrп'iо, )тидсjI сonсепr 6jltlзir0 сxuнt .ll']lсрn. пprrб.ш;riа.tся l; пепry,
NIс-rькIr\tsшая no'( rroJосaпш .rtlнnя {n!It'lt'la l DJа'a пpспра'
тплп Jц_ 6сшсllylo гoнку, B pсЗluьтalс Tрпtпi фlшtшIlpoB.ri 'lcРrзь|N| я.- Dто.

B заIrnloчснl'c сoеroя.nся засзд rrа ltolo|oпi.nnх кJа(:(]а 500' ЕI0 n.rl'кo 8ьtllгp:Ln
оп|,'гньlii f,ltl': T.'\l.0н. 'loнаJа|l ||j]lIl\чru|tii Il1l\.tЬl |. ||ljo!lIjlIlIll
нСУ сo ttloРoстъIo 88 riп.ll()rlc'l.I)oB B чаl:, l[ы пoд6с;fiаnn п l]c}]t с floздpaBnснIlя
\lll, l',ьlб ясl' || пnItн|l\l:|я llх' о|l l'|:л,iа,,
.j(углaс.,
Ес;пr 6r'r к схаJ, бl'IJo 6ы ilнтсpсснсii!
lloс.ncвp!чcIotяпp]r3овп\'1]jtniаЛaчiапoкilд1tтътPtlб ' , \ 1 ' r
,,',"'', *"/"i o"''','''iu-ц. i','. r r ' r\ l n ' . r ; в j r l\!i||я||, ,lnп'.'
"",''.'''.''''
п л n I l t \ ] n t | \ l ' I l \ t | | а , l l l I l T' \ т п о L l ' ш , I l | 0 p I i l l t I t , l l l о г l . t I n | | n l i t | ' i | , а | | l I l I l | ' I i | | j l \ l ' о

.'Гj|olЛl'l'.,
Пplrгnашасм пloсIrпIпоii и пo6сдrrTсllcii па 6aлкст в p(]стoРltн
BсчenoiЧ 3аедеN!за L]амrr'
\iir пo6".rагoдарилпэстolrцсв 3а IцЛ!|rдIrlепrrе, стaлп гоpя.ro обtrиilL:r|], IIспPil
BъIчIIое f]я нlt( яl]ЛеIltlс: Bсдъ j\rьI |lпервIJl] п тrllзпil пoiiдсll rt?r 6tltliстl Пос.n(j
'l.:rrroгo
гoпоrr! на IIаш'rх сopсвrroBаllliях rrIJ ne зпnJIl, rц'lбыu D сB0lo l.oс1rпппlу
ко'l.те-дж, пrы РaсriрьIл'r паппr чс\loflrнъr' дoсгar'lll 6e.nlie p}6flпlЛ. гa](:цкп, t ,{.ра
п ]llЦа сЕоlI ll.]рядъI,
Ho в(л псl.( oкrrаппr
раздa'Illсь сllгllшьl прIlс lш' ]\It't с;tсlI
'|U|lcl|.Ij||.\lу|c.|,|ltнн\,П|'.,!ilirn\l
t'|! \оii {.1.lt|'|, BLl)\olIl}l |! l iп|n\ln'l||,Il'ii || '' \ ||tU |''нlll \l
..ГJцlllя..'
щйrrrвая двеpь' а |ln]l rleii (встящалг'l наJllilсЬ Пo;rппп'nеrtl.л пo шII.
# }ItпnЬ в ьaлhц. Йо|л"'тn

рolloii ..rl]спlпцc Il сразу пoпir]tr(l\r B цclmра.'lъnьIll3ii.1l)сстоJ)ана, сllpаtlа 3а с1,o:1ll


Ii:l\l't i ' 6 Ы ч I I L | с л о . l . г l t l t . . | Л ' n l ' , I o B J L | | ' н н | , l i i \ , а i ' ' l ' . l l l l I Ц ' o п l l | | | | | ' I il i1 n , I | . | ' l \ ч l | ' т .
xllltou 6aнirста. Прeзпдснт автoмor,ortл16a приг;rаrпаст наrllnх да}' ..Illl(у II
\рt , : l а н ' г г ь N | l ' l т а ' ' а . т U . I o ч , I l у . д я i I I т l д . " т' \ г ! \ l . ' : I l . r ! I U } \ 6 р а 1 | , с U Jг|lIloч
I l . l o к | i о i i T о ч l ' U н а r ' l i ' a . ' 1 l t ' 1 t l l л . r U 1 ll . н | | N | | t 'Я o I l д , l . L , l l ' f\l| о n i . r ! L t I l ' ' | l т U l ' o \ l I i . | \ 6 : l
ll сгo 'rсrroli' а сri.пaггьсu pядoir с Tрlшlio\'. ЗаIrpаj1 оpпсl:тР! яit 3стРа:r)' LlЬlljlcJ
п о } u л | i i в ' { x . р a | | . r т l r г . | д ш i l я l i i l i i r o г o I I ' |' . п o l f i , \ l . н n B п o l н я т L l ' я | | а l . U ' ] | \ , | | l ф ]
'.lнв.|я.| сгo гоffя\| pi1'ro|!а|lc,.te.].L| он,||U llа:l-l0H!'liU\l я:ll'Iliо. п \п'l noJъпI.
!тадыв*iIи' чell пoнl}til'rи сгo peчь' и пoд aплoд]!спtснтьr гаJаll'гllo гаl]li.lапIпla
нoгtа всд}щllii l|Pxг.llа(Jl..r IIа сцеrII
"rпсь' 0со6еппо 6о..rьшrre orrацrrlr рд3даrrl1сь,
.rllЦу I1 Аpу' oi1ьявив, lm впеpпьtе п пllтоpпit тllr.ixннскolo rшrloдlшrlа Llьlcг),Ila.rrt
'rrснlltlпir'Il да сщс пotiа3aBiшle l}чшпil рl]|з!lътаT' чсl1 rlнol.xс }lvnillllIll'lL
Bo BРelш oфIrцttаnьlloгo пaна..ra 6aпrrстt псрсвoд.rrrпу pа6oтъr r(l.l'r'аllo' ]\ 3аl.c]r
liаli тo Rсс (талl1 пollllмaть;lp}т дp.\та. llolloгtl.'ill' нoнсчIto! язьxi i|il]сl'oB i| сп(]цll
.,rloтoщllllстньlх''
фIlllа теrr. Под rtoпсц всчсpа llьt пoпросlГlll lЦiсзnдctrгit |ijlrбrt
l|nll.L!:lГьна\|JаЕ!'a}.rТn
ПIlpllта _ }io:]с Ii;lоoсгрппrtтr:а, |]ъIсn\т:lB нас' oн rlpoxзllссi
i)тr трrrсса нirша гop;toсть. ()IIа rнIlта()тся oднoii tlJ ]lучll]xх l] Еrt]rollc. }1l'l
3trвтpа }Tрo}i пIюBr]:rспl шаL:'llo llеii' Пoсlroтрllтe се rrаrt слr.;rtот, I}.tv u{]дь D б\nу.
щсlr r.oду BъlсЦтlатЬ rrа lrеii' r\ |la lloе3l пr]'l бl'дс]\t вaс прol}о,i:rть, In]с ]'сп(]с\II
llol.Jc 6allкeта oяп прпвсыпr пaс ш Iiаltрпopг B tlnlп кo1тeд't, Iт пPIt прoпtанIIп
п р с j l l x . I l r l . ] \ 6 д t п p о l ] I | , , rN | с | l я :
. l r о п c v 6 о r ь ш . ' в . r ' l u | | o l I p l i I l I t . ] f u ,I|l'' t l I J l l I l l \ ] . ' т o | t . ' I l l | \ 6 , | | о | 1 ,
Br:е 6лIolа 6ъr.llr o{e]lь пIi\'сIlЫс. но oсo6снно
с l : l | , | f l B' , т U . я | | . v o г l t л n 1 \ \ l а т | , , I i ' | . ' \ | } | | р | I U . ' L ' ' Г' ' l l } Г ' I U i i L ' l I n 1 '
(l,l|'l''|:Uгn
l|а |I,\loii.r.l|l' } ^ l | ' U \l |l а l U ' ' ' \ т | | . J| | 1 1 6 . , l . ' ; | l | | U i |
' | а , I | ' U t |t ! l t l l | г i ) P о l I e | , I l | н t | f l l l I l | ' ' l т . l ' ' ; l l a ' L \ | l ' l t l l l ' , I l l l ь | . I l с B о о | | ; I j | | , l l | ' \l , п | | : ] | | \ l
Tрассу шoсссiillo IioЛьцсBьIх гoнoп, lt\tснЕo на:)тoii трасtс у,riс B б)':r)щcrl I.o;1!
rrflll nрсдстоllт Itышlтатъ в llсpi]o}t nсРl]ljнLТgс с'I'РilПЬl llo шoссеllllo tio.'lъцспъlпI

По;{ьсзжaя п Плритe' резirо пот!l]РI+лп ]laпрaвo, lllо.I)сp н.tпli'го aBтonoбIГIЯ

Tрtiсса Эсгoпия TT! "-liolrс! РадI+r Р}1I}1It,


I..lадrtoс асфальmвoс пolrpьпtlс вссii тРlr(сы ilo пpаяu оtlаii}ljlсllo бсnьlrtlt lIt!l
l ю N п r ! l l л п | | l | я \ | | t .I I f l B ' 1 \ ' п p о | я t f i . ' ' r l t I l I l j а l 1 . а | l I l U \ o . r l l | ч . l l ' ' t l ' f u ' | | n I l | , l .| ' ' P о l ! | ' Л
, rrlt 6i'о.'п.rо.
. r i r i l . l |. r а , l | | u I o| | u l ' i . l ; i l | П r t 1 ' i r , r . r H
| о P . в ь я , п l l и \ | L | | i а | o u r l | о| l т 1 r : l ' 1 ' . , 6 l ' I , I l |п о \ | . . ч . н ы 6 о , I n | |н Г | c ' . | : o i iI l t l н l | \ t п | ' | ' B я ,
,lаllь|\l.шl{||l'l,o'|U!loir'IIIor|'о1'n6l'я'tttt,t||:l\t.{гnГii:rlt\

IIЬ вот послс нсскo;rr'lill{ iтoпорoтоR, cпусItо]] II пo]l,l]\toB ]lalll гIl;l о(|тlttloBIIJ
]Iaшxну x пРc]rlo2lillJ пoспIоryстЬ llс(|тo lтllpт:t и фпIlIIш:t, \tьI rBIIдсlll тРп6)'11ьl
Дrя 3pll'ltjlсii сo спецrtа.rrьflьmr]t ]tсlтartп Дrл с};lсii, а тап,r'с пабIIн)';ГIЯ lnDlrlсЛ.
]n]l)га' пcla..lelio от Bьll]3да Ir стapту oыnII отгopo?Iiены ]Iс(та дliя с
цIllijtoш' PJ'дoм с,l.раt]соii lla BсспI сс пpoтяniсппп 6ьr:rп пotтpоенъr oтIlPьrгlIс паBtl-
nьo||ьlrurябуфеToп,
r l Рoсхаo ' пo 'гl)ассe дт'а TрIl It)!та' ]'I,I потсря.rrl (чст пoгloротаrl. ll IlI]]"rыlI' Л
чтlr та"rnllнЕспtrЯ трасса llпlсL"r aтшу коJЬца o
rtстpoв' чтo на нсlt 2l пouol'oт' а сL] 30 пI)}тoв (oставJяIот 202 riIIJo]Iстpа. lt
д"rя |Iас сrilrlo ясЛL'j ч1o 1.o.l|ьlio IlPо'|вЛB .ю'l.l|'IIl'lo. п(li\'с(alю n )''l).t3:(ll''''l
м0l\]цllIl]tоtil бо.iьul]о фIвпчi](]lr'iо в
DaссчlггьiBaтъ
37 BaoЙncnrе B uloPr

Ntы пр{-'iсrавIl.rttсс6c, пaкrr:\tttlпlтер(-'сtlьIпtl :|'r.rlrопIilt яB..lлютгя rr,]lrlя спoРт.


..ГДе
смснoB' и;ця зprгrсrсii' 3&lа.rx вonpос: распоЛагаloтся зpптслII, пrнor.onII
их 6ьIвaсr.па сoЪовнoваllлях'. . з lпl | |щ)oдаloTся..lп 6плстьI?', oтвст папrr:го сопрo
'сr|.ii
в о i s , t а l o ш t о г оo ш n . l о п l r t .l,|l а . : с o 6 l l p з с т с я | i . r . l . ' .г r а г L l . ' l t l . о | | | |l ' а l . п o
. . l Д I а | o т . яl I o п l ' с i i т P f l ( . ' . в 6 о ' ю п п r ' r r ь r r l l l - | а х . o г Г o г o n i о | | н - Ь |Uх . P . L t l i д v r | , | | а
пofъсздilх ll подхoд&\ ll 'лрассе пJюдrrют(я 6Ir.itrуты вrreсто с 6}'JаBкаllIl. IltпItB.
шrпс 6пlотьt приrilпьrваroт их.'i}аяц''' 'i сBoсr:ioдс,rrдс rrа rр};IIl. и oслп нa rpуд|l у 3рltтс.
-rя rrст 6rrлота, зЕаqrlтl o|I Arп Ilc уlla'Ilal()т jI саппI3рll1сЛ'l' Л пoптРo

Усльппaв :)тy пIrфoрNlаrцIo' нaпr стаjto o|,lipoBеrlпo ;itlr.'tънltшЛх llc]\flIoloч]lс-


'rснrrЬlх 3DlrTenей яa пroссeiijпnх jrпrrоiirrъш гolriiaх, Дa ciцс {| рflrдсnьlr}lrl стаР-
mм' Bсдiопп моглш в'rдtlгt, гоIпщrкоB' t]ар.уloшlllх lt поpядIrс очсРсJЛl ll тcчсiпtс
lU l5 сeli}ъr. 3 а 1 1 . r I l o | | U l | | l i | | l ' ч . , ! ; 1 , Il l ! l l U . l я J I r l ' I l I l Л . l I ' I l н l | ш | l I l \ | o l ц | | \ ( ' п n P т .
.r|.lloll оt|l{ vl,пeBаLIll l'||,LстЬ сurc бо'Il1' lioрoll{II. сnl:\ъ.rьl, ,\ Uт l1lIl'гr l' lU
фllIlIItlIr тЯ|п,.ll'я тюrtItтс'|ьIItJii п.Pllol o , + i I l . r i | | | l l яЛ l | с п n l о l l l | ' l , I I o ' , г t r r ' t t t о t t n в t ' ' :
i l л т о г o . . п " 6 ь l o r ' p с , r c r n т ъ I | l ' , ! } , . | | , l nl lг) | | o | i ' . ' v ( ь л ' r l l r r f o 6 ы . r o ' r o а i ш т t J ' я ' l ' I l н l | .
ulа пo(rrсднсfu ijrаР]юIlаBlllсгl] x'ro.llьlio 10I,'1а зап'ITьсл сnoяrныinl |loд(]чl]тltrпI,
A :rдctь. сс'lrl 3р,lп]Ль IllL\oдIпtя oliojlo Tрас(:In' дrr'iiс B oдxоu rIсс"тe' oн BrЦIlT
mшщпков в 6opj,6с 30 рa3' Il сl..rn oII tlчliltя xерBьIii' зllaч]п. oн llсрBыii! A
п0 gijсii 1'ра(t|() дfltт пoЛнуlo llItq)oрlra|(itlо, ll сщс llnrr сr.Lro
рaдllilTpансЛяцllя
,tiil.jlьпаtпilх ]\''lРouоIoЕапp'rв.liснxяBсl'oPrе' поtlссрu{тIlfiI'Ых
opг.rllli3nтsРоu lrmoсopс|rllorrапrrп, .lа,I,l|||||i
R : ] u o . ] ' l o B r н н ы с \ . r r l t l l ' н | l l ' l \ |t t \ 1 ' j r Ь | ш l н н ь | \ l . r \ l L l t l o J l i | ' r l I ( : L I l l l ' ьB ||n
во|l.l..L|. г д c JolжнЬi 6 ' ' и | | . ' l l i т Ь u Ъ u ' J . r ' | | l \ | t l l I i i п I r I l п . , l r 6 ы , r r r п 1 ' r r я , r r r r
о r з 1 ' r . r''.
ньl, fiol'jLn llil псррo]lо вопзtl.rа уBllдсrlll l|рll']ха3ппlх нaс Ц)oсoJn'n' пpсзIlдснrtl
rrl\сll, l.|o ('.liрi'lдl'л ll
Тo-'l.'orroп' R l'rirдч \ .r"п'н,lаprrr"r C1'rrrоlr 6r'r.lll 6\1jl"lьl uB.тUU, Ilо|nPLIl'Uнlt
в p r ч | | . I l t| | п l I l l t 1t lо | | l l u t ц n \ l\ l , ' I t . I l I l . ' П | ' о ' i o : I l ; L l l||| x l ' н U B ь ' 'J н : | | l о } t I Jl о' ш } т t l 1 1 .
l r l i . r , . r ы 6 r : ; r r l п .l J п u ' , | . . L | l I l i i \ | о ч о ' ' l ( ' о l l l { ' т x l ' ь | Ц l ' J | l l . | | , I l l l ! l ' \ t | | | , I| | J \ l н . ' б U ' | | '

- l{тo это такос?


}цrllt.llcll|lo
лoвд уxе ,rToнJnся'
Itolдa мьI paспо.'io,rЛ j л пoпРоl ll,' tlu.ru,rl',Сrr:lлllтъов:tпo.'чоl
t!сть' i{Io TIttrtB свt]РЛtах' Ра3Rсрп}.u' оrl пlrl)сBсr Bзt:lяд яа l\tепя Il пpoпзнссl
_ tiпiьнn тяJLrПннскJtc! B Galtlrnх.

.г^ин^ ..тioBA}'tlol.o" ItoBoPoTA

на l!oк3аj|е Р,tгtr llас всTpcча.r прс3пдсн'г аB1'ol\{oток.n}6а .rIaтBIlx ,{Р'rуl, Попс


tt сlю пo]tlоIцllrпt, Попс бьп Bьlсoftllii cЦoiilп,rii rЦ''rчItна, дср,{аBlxl|iiс'I c ч)ts-
(тBoпl сoй]тBснIroIo дoсmинLт!а' Бу,\чIl хoрошrllт гoяшцlнoмl olr (аrr п],к]Ц.паi| l!
сopовrroBаrrrlях п одrrовРсllсrtпo 3аIlIlпr.Lr р}'iioводящrlfi пoст B lijl]'6е' Пoпс дo.
вlr.lънo хopoшo rouopиir |lo p)'сскn. .''IopоBал(:ь с нa}Itl! пpoll3xсс|
..Tl-'Irпo'' _
_ i*tпть 6l'дrтo в цснЦю юpода B отl].nс ;lтo сtlвсспl рядоlt с пoir-
3!,]oit{! u мo'tюцllЁnы Dашtl б]|oT u пlаlтерсIlпх Ii'Цба, это сoвссN Р,'l\оl\r с отoЛсll:
в псpсylliс дttс ]!1llr|)"fl,rllеппtoltl. хоРotпо? BашIl lioрo.rь, liаPn|lol! It п{cх.rlruн
Ilplll];Ц/т аавTPа,
.,1'сlпrо''. 'гo ||oflросtr^ril lloxсtr
Iiотдa lrъr llазпrсrтп:rllсъ B liо\tсрах oтс'.rя
pассЁд3aтl' о пpoгрsпlпlс ll ]rtоc.'c ltРсi(стoяo(llх сoрсuпoBalltlil, ()II пРoтя}tуn lпlс
;lllrr бvvcгп l:l Гu''ii.'lln\l я,!|,l'n.,
iI;ЙnL a ao.тLЦc е^apoеry :18

'-, -,
\
\Eii

lhоnп.]:|lпл|l'Ii| |"rЛ||п ,l,1| ц\|I \||] i|1) ]hл.

Ro.lь:LсrIаР, 'т0
I)сг.r.t\IсIп, \lI,l:1.'I.rс!
6oJьlrlllс г('пxr: пpli|'I..lс|l:lIl \l0(1lв\''
.|..ri.l]!нIl
.lснпнгpад, Il Iiауrrnс, э1о 6vдст 6о.lьпraл rlorrr;rpr:rrulur,I} r'т66oir
,.'1.1pпr'т.Гpо4rrr..lia rrоrlrц:rrLlii
lчхlво;rrilr Ltlaссc в \Iсnlri п'r1i'i'. .r r, вoсliilij.'спr'i'
i 1 . r . ' I t l u т ' ' t i 1 ' n ' ' , . г n P l t n r r l t l ' | l \ | ' ' t | l l .I l j ' J ' | ' ' , | | l l | | ' l |a : | , l . ' , i | ' ' п l:ril''||'
'tllснпpoвпIl
Iirrrrroзс1lа. R пЯтпIцу' II !l,шЛlпJьI отrtljirl' ll |!I,||RсJсu, lialJl.|
.Г\allllяll,
-{рЦ])l ,\ liто прIIс;lет llЗ,l.:l,|.||Ill}lаl) о6plтп:rаr'r' ll lIl,lll]!.\рrL
ll кolдtt oн.l \'(':lъIIп:Lr nil' n0{]з,lorl, R rlillоlt l||)LI{r\а.ll! rIIn. ]llBTI]ll
npllo\l\.т oратья r о]{{|oIlьI. 3rrх..loпnln ! .lа.l0шll,
I]o.roд,r! '] хoч}' 3 rцl.l l toii'Гtl ' tti Boпзаr nl "rpотl rП' l |\. l)аlo(:пI0 |liазn. li o ||l .
',Сп.}рa
1'.rяJя на н()('' я по]\atа:l: сll(х:o6ствуcт возrrIrr;rroitсrrпкl1рr;116r,r rrral
| \ , | | o| ь 1 | l ' . l x i l n ' . l ' , t l l ' t | - ' l ' i ' al | \ , I ' ' ' | | n | ' || | ' | t ! ' a | | l ' ' ' | | | | |, T I
чn\l ,lo:||'|'я Ir
U L | , |в ( | | U l ' | ' ' , ' ' ' \ l l l o , I l , . I I\^ h . t Ё . i l я | l п l ' i | с| , | | ' | | ' '
Ес.rп 6oп rrа;rо:rях сpаzrснIlii вьlзъlRаlот l!l|n7i;l), тo oпорflrпl|ь|.6orr па tгаrпo
rra\! Irа тllдссnх Рoaiдаlo-г дРyiбl',
IIпфop}Inцnя tIoпса о t'tцх'вповаппЯ\ ll]rr0Jrtoва.lа п.rr', }i';r;r;.llr lt.l \lo('llltr'I.
]rI,I д\nIа.'l'l. ч1.()JIа,гвIliiспI!ii 1lBто\rо,toпJ\б ||I)xllаlll1lот т
чп) со(j'Гnв IЦ)Itг.lIашсrr t|l|ll)с' \1ьI пo
ilотitlостях !'n liloсl]с. а Il0,г нitшII IпаIIсЬi ] tn Y(ni'\ B UIо.('сj illо |il ).|Ьц0юii г0ll Ii с
..Гr]'l('т
\а]|ьl}lll. Bсrь tl Tрoll)lt.,'
o! Jс}I \rIаствoBать rlп(1l)lllnо,
H j | . , | ' l \ 1 o U r I t I 'i о | | ь \ | l , l | ! ' I l { | | || l I l U l ' \ | i . ' l " ' , I l ' l I l l I U \ | ' : | | ' / н ' ' п j|l | | | j , | ' | ' ' | . '
' | ' ' \ l l н l | н f Ь l ' ' | | l I i ' l r l п i Т л r : l t ' н r r н ' 'i ' r n l ' l | | ч | || | | ' I l ' 1 | ' | ,| I| l\|| n I n
ц]r{rьI: дЛя. ' мIioрo.rя
flrчlPl'
Л liаpalloва tlсy 250. а arЯ rti]lrя .'llе.roсfi-r.350 .J-[.' Л
tillo'1'o3ьtii i 0 0 . ' , А I ' а , | , \ ! а | l я я ш l , т | n т r t . | а6 I ' а т | F п Т o \ ' ' 1 l н ' l п
, \ | L I l c ' т т о . x l l l o l I р | | t l ' L I l lЬ
l Ц o U . | ' } f г ь l | г l т o U l г | l , ' . B o | |\ I o I o ц l | | : п J l i | | р ' . r l - т n я l I t | t \ |
. l I o p l . | | в H ь l v l 1 o ' l 1 l , . l с f l п о п c o I x 1 i | | \ \ t . , m l | | l I l t i ' . r i p \ r п , I c l l l o л o т n п | l , ll . l o r l e \ i | | t t I i
||о нншlо||a]L[ld-п| н.\leIl. Я Ulцl',l п Пorl'' ("''l!.lrопrroгoп.l6n ||l'''.|я B ||lф'.iiн0
tionъцсBьтх rDIIliiLx. пс}mlt\' irтo oн ]lllс- спeцIIJ"rьIrьIii нс}.5()() 1ro;rс:rr 'l'T, Tаriorrl
l|pсIrlJ{rснoro \rЙoщпnrn Y его }ioнti\]юilmll нc 6ьrro, Hа прtr.с оп r'o6rфlr-.lcя llьlстР
па1ъ D пIoспl к.rа((с 50() на спcшralьнoll БСA. Егo позчo.днotтеii ri кихr:с я riс
3пaЛ сoвсpпlelrпo, A otr yтpапRа.l на IIсIIЯ свoсt6р:впыe lrслхrrвн.r;ltс атйп rruo.
пot'tt.lся на r:вoeм БСA пoд оiillаrlll ll{гm пo}!оllа '. RпPчiil' |яn'ul.li с|iol,.-rьl.' в,,rсirrr
' р r ' B o \ l , l l t | ' l а п . l Л B o l п o l l 1 l а l " l ' 1 r ' I i l г \t I t tl t t \ l' - l т o l : г . l о \ l | , | | o л U B l l . l | |l ' t t o l | \ l l r т n
..H:1||\1'IilIl-т . lбi,
шtri'ъ|, 'ln тfб' \'анJP.LIl| .'tl.'rrrгя Iioрoъ,
Dечeрor1! 3а]rаrrчrIBая lrolr.oтоnri}. IlашIrх ll.)тottluiJoB! rЛn vnrс собРаjl]tсь ll;lтIl
Е (iт()Jъj liolца rio l']le пo]toшсt lIoпс.
в Рпl.с BьI знаcTe тo.Цьtio o;1ilп }lаршp)'т lrlrнoii ...l'с}tпо''
90 rlс'l1lов . ()1'
:lo нашliх llirс.гt]Рсriиr lho lljloхo, ]lаптI)n я прrппrro н отrлrсl iвто6l'(' oн oTBе
' ! . l с ' r l ' ' I r J t ' . \ ' o р ь ' ' ,П п ' 1 | о 1 | ' | | т ' ,Т . п l ' " r ' ч 6 1 ; n n ' ' . u " , \ п e ' l с t j u \ |' . : l \ l I l| | o \ ' ' l I t т .
п о i l i t р ' ' l l l ' I t | . ' ' | т U l . o u l ' о v l ' я L U 1 | , | г ' . | | ' I l j u U Б a Г o , | Ь r i uп n ' ' , | n : l i l U | | l i | \, 0 D u r r r u , ,
- liо||.чнo. rогn|||o, Б.J,|ьшl"'' пя.l|6U, \l|'l ('\Ioт''цllIl,lJ}llI o''n',.д,.o,'..,,,.,'',

н а l P \ ] o i i L l ' I l |\,| Ь |. l . \ t l l а ' - l а l t о | | | ' I j of \l в l тo6\..'..leli Ill||l. нn п,t!|оl'ь''


^l I .l |I нI o
| lпoi l|. I l l
l{3аPr.LlIn l'IllIl, п n I f ^ \ i t ' | | | п o \ l o l , п , + i | | п o | | | | . ' н ! |tо' n r i r ' l r r о , r r r i c r r
oч\'1||jпll'ь B IlYрn|'ГнUii ln||n rrl '1.,1.'п Prrаrr'н.liо ,з.rlltа, tllr:it'аiяы.
Lсj'rllнrr
.Iflll oоJLш|lх l'n..|| pа.т\rx''\ llllя1'o нll б n , l o , ' | | l . , n н Ь | i || l l ' U t i
п lЛxi:l, |i'1. ,'|о пPо''JU...|o ti rо\t\ .*,с l'n,|lll{lнnя ||lll0 L;]
l ' , I l | о г i г I l я , l ( , т B о п c , I i il t а \ | , \ п | | I б о ' | 0 l ' н . ; I l I l I J \ 6 н f t r r п r : o в н а 6 e г i r l o r r r l l
ЕiLl ?li.'liil]l|'' Ix'li\пi]|L.я, tl',o6оrrtrо .пlrо 'r:rхuг.,i lln.rr 'r..\Jrrпrl Ьl'U||l|.lаB, lIL|
l r т г о B а l l | a а " I l I n I o , | | o U н \ п P Л \ l ( l 1 U ' ' l j . l | || :
.,l ll.рD-Ь|il
1'r,r rl жlшirl ||3 ll |l\ll't|'.Л |l 1lol'': - l! ',l,r I
гtпr\riтl' с (t,Uя |i\тrrt\ "'l,..:
I Iа пьtpу.lпу пiit пriдoсllсJ IIIофcp'..'lr]i,lrаlr]Lа.',
_ B I,lI.'rспorI3arlur]с lIьr' .rатr,rйrr. п.tтдclilся в rtloЛc x B Iпоlс.
,{ B .lпгrс'гrr Е
BаIrнс| A сeii.tас oпTл6pь'
.]дcrь ;r;о я лo:nrllо,l rr Ь1'oнrr',rlвl || сltсUIal.я B
Il.LlloUoll:
Ьpollя' Tьl ,lнlоrrrl' r ; а н а л 6 o , r ь ш а я B i r | | | | i lU н ; l I l I n 1 l L l т ' ' , l о , П u r r r а л a с r r l r ,
в']чoрolr,
)rоrюIlllrr нrlUrегo }lсrанrпiд oтIiа3а]'ьtл oт pп('fioваIrпoii затсIl. \lln rlDодo:r;lilIJn
lli(1i\lп1lIil
L i U l B l ' n I l t R I U l I lU, |P, r l п r : t ; о r r . ш l i о v о t r r l ' а в l | . I l x ' | ' | | U 6 | l t | | | т I . I I o t ' ; I i | о ' I \ . ' | а l l l I l l
IU|'oJа. по.Io\i|ll|1l \ l o I l | . ' l | н | , 6| \г t\ r " | : | 1 t i o ri i, r о . r r i а r rt,, г r l l r r r н ь r r 'i l " | | ' ' | . ' н | ; L | | .
I|ьlc 3дaнI!я п|loIlзЕсJIl Ilа lI3с бo.rьшос oсo6опlro rrаrr заirо"','.""
.loп(нtlii со6оp. ti сотlаJеII]tlo' 1- нar: lrс 6ьrлo лрcrtсrrп поllii(тъ нfl оl'.аllныii
Ijl'''П.P г
rIрoI13BL:r{ на пас Lllll] :ннал pеlrll .{a1тaпа с сe гopо;(с|ill-
11Л llсс.гnitlll. хспеJoсь х0дI!тъ Il ]il}]цrть, сlrmрc'rъ п сilот1'cтъ, tto.:oзнапliс 'or.о.
чтo а:lul.plt трснllроп'iа! всpщ.rо t'ас B нaш отtllъ, 6:raгo oн 6ы:r совссlr 6лпзllrr rrт
l-Га рol.o roрoia '
I i o l L а t l : l . , , r . L ! | o ш l I i l r о t t t ' r l r ' r п 1 л 1 6 r , r , , rшl rI l с l I l i I l а ' ' | ' , I n l t l ' г t l н l l , l l l l o l ' ь l л | n - l
, l i ' ; | j | l , , l lll' | | U г o l n ] l l | t \ | \ t . | ' н | | Л ' l l ' а i 1 . o i i i ' n . r ' r .н н " i ' r ' " . ' i n г ь
пo ]leii llаРv кр}тort' llo напreпN rrнснпro. .l.ал:rrппlскoс
кo:rьrкr 6ьlro 6o;rсс lrп
,1lлrль B вфьl|с .ЬaIWтx 10

Illoссeiiнo.кoЛьцeBrtя тpaссаj прохoдящая в }lc,riа парпе чсI)(|зча(тоIio.r ;l(jрс


въов, ul1eeт Длинy ottoЛо :l rrи,roметрoтt. l[з вссх пoвoрoтов тpассьI o]lllя я rrазaаn
..коварньrпr','
И вm пouсму. Bo врсlя треппpoвни я лoч}'uств.Jвtrrl чтo пlol1
.'Be.rФe!т,'
в riоIп(e этоIot tс.l-залoсь6ьt, плаIllloго nсвol,o поBоPoтll нсуцер't,lllo
в ь | н o с l | тс а ' . ф а J ь т а ' l а п l r a l а l i У ] n n 6 r l н и н 1 г 1 ' а e г t ' tI, I ' ' , i o l I o п Г o Г l л , l n ' . }ьi а , + i , l l J i I
p а , t . | i o г J r я r r p o l r " " ш п . яп o | | c \ r y ,l . | , | | ю г o т m 6 Ь | н l . B L l . l Р т P т ъ l . 1 | l а ' 1 ' Ы l l н .
pсзкorry пnденrпo сЁоl)o(]
уrIасть, я рс3tсо 3апpъIвал pyпiу r.Lзa' чтo lц)Irвoдпjlо к
lи, А Jюl пouot'от н.lч''||L](я ч''рl.J llo,|ус.|тн|o\|.'тltoП пol'.|с l,тар|o|'o|' Jllнпir,
q в ' . . r ь c г а P т . i l e . ' ь 6 у r c т o 6 о l l i i ' I I } t n ' t ' t о н а , | | 0 l t || | o п o P о т c п 0 l ' . ' ' ' l . t J I , Г д п l t , ' \ .
чl1т Bitiltпoс пpспм!'rцeстBo тoT! ltтo bыtt'I)сс Bсох прeодo-rсcт сlo.
Ещо дo окoнчанпя тРelшpoBlrit llсппiov щlrrll!сjl llос}'отрeтъ )т.:)'г сЛРаIпъпl
пoвopот' Пеpпоo, ч1ю я }тIrдс.r .'J1ю пп]оIочrrcЛснrrые сne-iъI пroт0цllri.,lcтIьIri
'o"", 'lpал1iо песrанyкl o6o.rrпry, tl сЛсдьl }lo'|юрпоroмаr.rа. :]lrn
"зpьrвir"''
ч!lт. сloira IIe ".u
то-.rъкoвЬпloспло пlотoцIrlinы' пll 3;lссь bЬrjrl и п&iеflIrя,
liuгlа я Dас\а,fiивaI pя'lo\! '. пoB0рl}lo\t, . п.||||.ч \|U'nгnп
.llu.rn.tr
п п , н o . ' l l . r и " i р l l ж . . к l l n г с i r l l п п r I r r1. I . r Ъ я r . e t r с ' т P о , rн а н r l х l l r r r r з , r :
:'йтoциri'tl'r prrrкан нс вьпloсltт? Пoчсlrу?'
Bcplцвlппсь в зorry пр{]дtтаpтoвoгo пaрrrfl. я ус.llьlшan oбълBJr]rrпс:
...l.}'I)пст
Tрснппr Tpoфll'' оlroнчсfi. Hачппаert попаз 'rpассъl \Joтoriрo(са.
llсDсtсD |la irрo(|oвьlс ltloтoцllllлы, пrы noeхi],rrl за в(]дyцIшr сNIo'rPeтьпo.liьцo
к p о . r . o д o i i. r r п ' г r r r ц и л ,l l o . ' . l . п о l l д ' ' а п р o t l а т l | . | п . ьо l l l l l I l P \ г . ' l o ч \ Л ' ' | п n 3 n u , l п o
' ц " . ь ' r ь l l : а l ; р ь r J а в ш o r " , B o ] s l x r , i I I B ш l | с lп' с t т c , | ь . п o \ l t ' l . | и . l ' , г ' n | : ) r x н' I t l '
.
Ho я вoрoвался с 6oку пa 6ок п заснl-rr' rle мor - моii r1oзI сlrepJllJ oд]tЕ Il'гoг
,fic вoпрос; почсuу на ]mlr пpоliJяToпr пoRoР()те rr1r(|Bьrrroсx'l'. а ])п iaн
lllюtl\'ч&пся TаIi ('пoЛча(a. п R;rP)т как llojlЛllя B го.roве пJх)ll{'.lьlnryJа пtъIс.nь:
ф;кна каpга )'lc;пa парпаl ^ Iде ee нoчьlo взяr.r'? ll пспoltяп'l: BнII3\' tt хo,]1Лo
oтer]я за tтсIljlамrl с'l.oliпr' aдlllпrnшРаlnPа вссгдa (тoяЛn IIРoспеliтьI щтсBoJlr1с.rrr
по Pигс, A в нuх l)cть карта P|Пrt ll N'Iе'rа паpкtt, Бьlсrрo oДепаxх:ъ, сIl}.ска|ось
B l | | | , | | | п l ( l ш \ ) а ] N | | t I l l l ' . г | ' а т o I l ш | lп \ т F П о | l | т l . l Ь , P а l L ! U | . j j l ' l l l т t i I n |:аt,т\ \Il';+in
п n n к i t ' | | J о б | ' а , | i о | l п e \ |в l 1 ' ) l н . l . | . i i t ' ] n I n г , I t а \ U , | i \ l { а | l t . | ! ' i n п n г н ы n ||0вol'ог
п слветлlrвo вtrасy. ir'гo olr с x3r!rоtя|оIщr]tlсЯ' поLт0lсIIIlLl yмellьшaiощnllся Р.r'ol
усo!\1: вoт ||prrчrrнa, пo rtoтoPоii BъIнoс]lт x}lcll|lo lt IiоIrцо этoгo lloвopоTr:r] A
Jpl|,rt..|ьIto пlPдnjrItтЬ ЛJl!о''cIlIl. P:l lIt\.'а tlоto ||опnPnm тТ'jl'1'ь|. tа.Ill. nIi;l||\t.
, r . l l | | о m д c р n B ь я l l I l . n l l | , | nп l ' l } т o н . в o : l \ r о я x i o
Рассмaтplrвtrя наIn.у, я l|д']Jаn Еьrвoд: 3 llдчLrе этоrо пoBoР(,''а }lo2iпо i]срnraтъ
I l \ п | I i v| а , n п ' l . | н 0 . 1 ь I o o т | i Р ь | т ' ' n , , \ ' l а | о \ t R r l P г l e l ' } \ l ' ' н Ь ш ' ' н l l . \ l l r i r r l l . \ т л с с н а l l )
ir.lавilo;rлpьlпать,Иlrсttltoп,rлпн''.B1u,'lr'rьгnlо
трtrссьr сoхраIlпTl]л, и избс?{itlпп' п:!.tснIlЛ.
Утроrr за завтpаrtом я o'ьясниJ l]allпlпt гонlцIrriаlt. ЕnЁ гсго;lIIя п\t пРсl)дoj|с
.'fiollaDпъIli''
Bать :/roт пoBoDor'
t{oгдt мъl охаnп в \'Iс;*lа.lйрх. тo o6ратп:rr вrrllrlflrulс IIа пeрепоnlrснньrc ТlJаil
Bаll. авт()6\.ь| rr rвroчo6rlrи' | ! . , | \ 1 | | | |гс\ . l а п \ 6 , I l | н ! ' l I t t o г I I n
lа,кi' . .r.,гfкl|\tll \|c?Ilз паPli, l'а( til'Il! BIt|'tii.'l lll 6ср.ц *rrrвorrrr.'trо
rc IitrIпфеDа. любимaя 3()па отды\а pп,*tаx.
T l r I l , l . c . ' t . U {t t u l . r . l ; l и l r l l о . r n 6 . r r r l ' а p а l 1 | o ' | а | & | a . | 'п o t l ' , Р \ п , л l l ' l | \ l ' " ! l \ | I ' л . с ' ' l ,
B ч l 1 ' т а \ . o П ! 1 P о ? l l F I I t | Ь | \д . 1 п ' ' 1 к в ! п , P : r 6 о т L t I l \ | н o | 0 . t I t . ' ' | . . | | | | ь | . 6 \ 1 l ' о т l ,Il l,P о ' r а .
Bа]|llсь проrрalпrъI' спol'l. вlпnе гaзетъI. .1}ъflBol]аЛo(ь I'раз;1llllчпоо нaстро'jllll']
'lDlгг..l.ii lI lL\ ЛIlIcpF. l{ пl.JtтoяUlt\l lo|l|icv,
l|а (vд'.iil'кoii lрil6yr" пv..rа"ь l,пl'uIliL|ьl|пя liа6|lllа. г'le PlInoI Ilt |.,аJ||{-тlJ,
ос}'lцсшBnяIощllс сr'язI, l| п'-11lктаrlll на Раз|'l'rх !rl.l(]тIt:lr. тJ|llсl]ьI'
[ l . 1 . 6 Ь l Л ( )l o т o B о t i п д I ' i Ц v o т : | ' Ь | г ] l яl 1 Ц x B l l o п J l н - l l l r ,
Л o r . l в v к r l o l ' к о с T ' а г п o p l . ' r l о l l ь l п 0 . r o u l , I lБ | | p l l б } н l ' I l o t l с т н Ь | \t o l ' r c п , l I P о ' ! l | .
д c н т 4 l e r i ' p u l l и ш } l o , i o . п U p т а. | Д , i U l l l l n ь | . | , r , п l t l.'l l l P | l B о т т a о | l ] | n l II x ч l , | o . п o ? н i '
.,'uo .'пopoi''nttа'' }]aчнLiх l - г а l , 1 o U l | п 0 6 . 1 l | ь | t ф l l l | | | ш 'i i ' , t n u \ ] x t i l l r ' . н а ц l ю .
пrrll
нanьньri кorтrorrai пpспoцttссJп спoРтс}'eЕапl шьIппсnа Л зIlачtix' I lo1..'lс'foгo
заlпрnn opпc(ц) rl Nrr'rпа.
кo:ulIснrатop прeдlтitш,r щ6irшrrс всcх спoРTсl\iсIIoв,
\ l U т o I l | | l l l а N Il ' п l ' l L . ' г l г т U в | , l l l п л T ' l i ,
rlD . }аi ol ]гl J| а. I l I l ' ь| i l ' o U l l \ t
ч ь | | | l ю r о . r | | J l t r l l l \ l o т p l l 6 1 l l . I i . ' 1 l o ; l t ,o б l ' i r I l l J r l l Л ' U t r l I l l д н I I l l l i l п ' l т ь
tппl
llлcтоньlх 6ольшшч l:рссо.|. fгoявlUIl\ |lсti.l''IiUoт |l,а.1|,l п PаllU||оl'rilnа'
r r o r l r r т . 1 " т o п : r l r l . ' ь \ П о п l ' а 1 l ' | t l o t o J l l l | i l l 1 , . | : r ] {,н гliil'':l|,
,
бl'|jlи l , U o 6 о Lt|ьl' N l ь r
чтo JtjIя сr'o fi:o6ь!х гoс ]'i'
l l о u o I p а 3 . r а . I l ' ' |l ! . . U r t о т о р . J l i . I I . ' 1 ' ш t ' t v ' t г u т . l ш t t , r п . . ьн l т : l P т \ \ ч з l ' т н | | l i l I l m
Ntomцик.lах к.rа.''л 2j0' || llд|U:l АI'c |)11аняll ||:l ( UU(+f r\'J;Ii(' '
. , l x ' н | t l l l | | o i i . l I P I l | | I I \ | n U ' | | о}l ia | а l ' I l ! с B P | | i l i ( ' I l . ' \ l I \ | ) l l . т
Оlrrr 6r'rrr одrrн.-твcннoii
' r \ ^ l l t l : . I l o P о B | | l l | | | с i li т р i l I l с : l т l I l ' | П . l я l ' н | , l ' ' I l a l л
Тpo(I'll., Л . N t o т P с . l I I л | | с l . l l
.I.н|ill.
"; , i 'о' lо; i с l 6 l сYл] o* п . l пt ,оl ir]fсl;:rrrl'lrlilr1ьс jл]eсriii' ш .rш u 1r l'г. ni i,ttlь0нl U i o|rr|: |. ,' lU: 1. B}