Вы находитесь на странице: 1из 13

visit us @ http://epaper.suryaa.

com ������������ ����������


��������� ��������������� ��������� ������������ ��������������
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Anantapuram, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi
��������������������������������������������������������������� ������������������������� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������

11
��
���� � ��������
������� ���� ������ ��������
� �� � �
� �������������
����������������
���������������������������
����������� ����������
��������������������������������������� ����� �������������
������������������ ������������������������������������� �������� ���� ���� ����� �����
�������������� ��������������������������������������������������
������������������ ������������������������������������ 5
������������������������������������������������� ������������������������������ ��
���������������� �������������� ����������������������������������
������������������� ���������������������������� ����������
�������������������� ������������������������������ ������������������� ������������������ ��������������������
������������������� ���������� ����������������������������� �������������������� ��������������
���������������� ��������� ����������������������������� ���������������������������������
��������������� ��������������������������������� 11 ��
���������������������������������������
������������
��������������
���������������
���������������������
11
��
����������������
������������������
������������������� 12
����������������������������������
������������� ��
�������������������������������������� ������������������
�������������������������������
����������������������������������� ������������������� �������������������������������
����������� ���������������������������������������
���������������������� ������������������������������������������� ����������������
������������������������������� �����������������������������

������ ���������
����������� ������������ ����������������������������������������������
����������������������������������� �������������
��������������������������������������
G°²MæüË Ðóþ$°òœÝùt ¯éMæü$ JMæü ¿æýVæüÐèþ©Y™èþ. JMæü Q$Æ>¯Œþ. JMæü »ñýO¼ÌŒý. A…§æþ$ÌZ ^ðþí³µ¯èþ
{糆 Ðèþ*rMæü$ Mæür$tºyìþ E…sê¯èþ$ A° G°²MæüË Ðèþ$$…§æþ$ ^ðþí³µ¯èþ ïÜG… {Ö ÐðþOÄæý$‹Ü
fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, A«¨M>Ææÿ… ^óþç³sìýt¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…_ B ¨ÔèýÌZ¯óþ Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
6 G°²MæüË {ç³×êãMæüÌZ ^ðþí³µ¯èþ ÐésìýÌZ 80 Ôé™é°Mìü ò³OV> Cç³µsìýMóü ¯ðþÆæÿÐóþÇa¯èþ BÄæý$¯èþ, ™égêV>
�� ÐðþOÄæý$ÝëÞÆŠÿ í³…bèþ¯èþ$ M>¯èþ$Mæü ÌZ JMæü çÜ$ÐèþÆæÿ~ A«§éÅÄæý*°Mìü ™ðþÆæÿ ¡ÔéÆæÿ$. G°²MæüËMæü$
Mö°²ÐéÆ>Ë Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü* MóüÐèþË… Ææÿ*.1000 Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ² ò³¯èþÛ¯Œþ¯èþ$ Ææÿ*.2,250
������������������������������ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> JMóüÝëÇ 54.64 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü í³…bèþ¯èþ$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
����������������� ������������������������� A¨ Mæü*yé ¯óþÆæÿ$V> C…sìýMóü Ðèþ_a B í³…bèþ¯èþ$ ^ðþÍÏçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ����������

����������������� ��������������������
������������������
°ÆæÿÂÄæý$ §øçÙ$˯èþ$
�����������������������������������������������
����������������������������� �����������������
íœ{ºÐèþÇ 1¯èþ EÇ ¡õÜ…§æþ$Mæü$ ����������������������������� ����������������
çܯé²àË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ´ësìýÄæý*Ìê ����������������� �������������������������������������
çßo‹Ü MøÆæÿ$t yðþ™Œþ ÐéÆðÿ…rÏò³O ������������ ���������������������������������
õÜt C_a…¨. §é…™ø
¯èþË$Væü$Ææÿ$ §øçÙ$ËMæü$ ��������������� ��������������������������������������� 6
��
EÇ Õ„æü Ðèþ$ÆøÝëÇ ÐéÆÿ$$§é ���������������������� ������������������������ ����������������������������� ���������������� Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ °Ææÿ~Äæý*Ë$, Fíßý…^èþ° ç³Ç×êÐèþ*ËMæü$
ç³yìþ…¨. ™öË$™èþ f¯èþÐèþÇ
22¯èþ EÇ ¡Äæý*Ë° ����������������������������� �������� �������������������������������� ����� Ðóþ¨Mæ AüÐèþ#™èþ$¯èþ² B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ C³æ#yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË
HÆ>µr$ àsŒý sêí³MŠüV> Ðèþ*Ç…¨. CsîýÐèþË
������������������������� ¿êÑ…^èþV>, A¨ íœ{ºÐèþÇ ������������������������������� ����������������������������������������� Ðèþ$_Îç³r²…, AÆæMæü$, ¯èþÆæÿçÜÆ>Ðèþ#õ³r ÌZMŠü çÜ¿æý
����������������������������� 1Mìü Ðèþ*Ç…¨. C糚yæþ$ A¨ 11 °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y˯èþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË$V> HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë°,
������������ Mæü*yé ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. �� ����������������������������� ������������������������� ���������������� Æ>çÙ‰ Móü¼¯ðþsŒý BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$þ.
{Mìü…§æþ 1200 çÜÈÓçÜ$ E§øÅV>Ë$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. 14 {糿æý$™èþÓ ÔéQËÌZ RêäV> E¯èþ²

ôV’≤<äsêu≤<é
Á|üuÛÑß‘·« XÊK˝À¢ì U≤∞ ñ<√´>±\qß uÛÑØÔ #˚j·÷* 3 ÐóþË {Væü*ç³# 2 E§øÅV>ËMæü$ ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ ¯èþ$ gêÈ ^óþÄæý*Ë° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. {Væü*ç³#&3 çÜÈÓ‹Ü
ÌZ 8 ÐóþË$ RêäË$, {Væü*ç³#&4 çÜÈÓ‹Ü {Mìü…§æþ 35 ÐóþË l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý, Mæü…ç³#ÅrÆŠÿ Bç³ÆóÿrÆŠÿ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {糿æý$™èþÓ ò³…_™óþ ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìüÝë¢Ðèþ$° ÑÑ«§æþ Äæý$$°ÐèþÇÞsìý ѧéÅǦ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, °Ææÿ$§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ´ùçÜ$tË$ RêäV> E¯èþ²Ñ. D ´ùçÜ$tË$ {糿æý$™éÓ°² ¯èþyæþ$ç³yæþ…ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþÑ. hÌêÏ, yìþÑf¯Œþ,
X¯ìyês¡+ ÔéQÌZÏ RêäV> E¯èþ² 2 Ë„æüË 50 ÐóþË ¯éÄæý$Mæü$Ë$ gê¡Äæý$ ¼.íÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$Ë$ BÆŠÿ.Mæü–çÙ~Äæý$Å ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÌZ `‹œ Ðèþ$…yæþË Ýë¦Æÿ$$ BïœçÜ$ËÌZ l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý ´ùçÜ$tË$ Væü™èþ 25 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> yðþOÆðÿMæü$t ÇMæüsŒý
1 |òæÁãe] 2020 E§øÅV>Ë$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*Ë° ½ïÜË$ òÜ{MðürÇ° MæüÍíÜ ^èþÆæÿaË$ fÇ´ëÆæÿ$. D ^èþÆæÿaËÌZ MørÏ {Ö°Ðé‹Ü, AËÏ…ç³ÍÏ Æ>ÐŒþ$ Møsìý, ÐóþÐèþ$$Ë Ððþ$…sŒý 糧æþ®†ÌZ ÇMæüsŒý Ððþ$…sŒý ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. ÒsìýMìü Ððþ…r¯óþ ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ gêÈ ^óþÄæý*Ë°
{糿æý$™éÓ°² yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. {Væü*ç³# Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~, íÜ.Æ>gôý…§æþÆŠÿ, ^èþ…§æþÆŠÿ, fMæü$PË Ðèþ…Ö Mæü–çÙ~, ±Ë Ððþ…Mæüsôý‹Ù, ºÆæÿPMæü–çÙ~, BÆŠÿ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ MøÆ>Ææÿ$. ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ, Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýË$, M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþÏÌZ Mæü*yé RêäV> E¯èþ² E§øÅV>˯èþ$
1&2&3 çÜÈÓ‹Ü E§øÅV>Ë$, yìþ{X& l°Äæý$ÆŠÿ ÌñýMæüaÆæÿÆæÿÏ ¿æýÈ¢, Äæý$*°ÐèþÇÞsîý AíÜòÜt…sŒý {´÷òœçÜÆæÿÏ VúyŠþ, ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mæü–çÙ~Äæý$Å Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>çÙ‰…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ððþ…r¯óþ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. Æ>gêÅ…Væü… {ç³M>Ææÿ… ºËÐðþ$O¯èþ GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþ ÐèþÅÐèþçܦ AÐèþçÜÆæÿ…
¿æýÈ¢Mìü ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ gêÈ ^óþÄæý*˱ {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… E§øÅVæü E§øÅVæü$Ë$ ÇsñýOÆŠÿ AÄæý*ÅÆæÿ$. Væü™èþ 6 çÜ…. Æ>Ë$V> ÇsñýOÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ ÐéÇ RêäË$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$yæþ… M>Ðèþ#¯èþ ™èþÐèþ$Ææÿ$ gZMæüÅ… ^óþçÜ$Mö° çÜ…º…¨™èþ ÔéRꫨ糙èþ$Ë™ø E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… HÆ>µr$
2 RêäË$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$Mæü$…yé E§øÅVæü$Ë ÇsñýOÆŠÿ Ððþ$…sŒý ÐèþÄæý$çÜ$Þ¯èþ$ 58 ¯èþ$…_ 61 çÜ…. Æ>ËMæü$ Ìôý§æþ$. Òsìý° Ððþ…r¯óþ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$yé°Mìü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. {Væü*ç³#&1 çÜÈÓ‹Ü ^óþíÜ ¯øsìýíœMóüçÙ¯èþÏ ¯èþ$ Ððþ…r¯óþ gêÈ ^óþÄæý*˱ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$.

@ø£\e´ bòÂ+&˚wüHé ø£èwæ Á|üX¯+dü˙j·T+


mìïø£˝ÒyÓ’Hê {ÏÄsYmdt<˚ @ø£|üø£å $»j·T+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: BÆ>
Y°MŠü 糧æþª™èþ$Ë §éÓÆ> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…
^óþçÜ$¢¯èþ² HMæüËÐèþÅ ¸û…yóþçÙ¯Œþ Mæü–íÙ
{ç³Ôèý…çܱÄæý$Ðèþ$° íßýÐèþ*^èþÌŒý {糧óþÔŒý
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ º…yéÆæÿ$ §æþ™é¢{™óþÄæý$ A¯é²Ææÿ$.
Ôèý${MæüÐéÆæÿ… Ððþ$§æþMŠü hÌêÏ ¯èþÆ>Þç³NÆŠÿ
{ÏÄsYmdt≈£î ø£˙dü b˛{° Çe«ì C≤rj·TbÕغ\ß ÌZ° ™èþ$…Mìü {V>Ðèþ$…ÌZ° HMæüËÐèþÅ
¸û…yóþçÙ¯Œþ&Mæü–íÙ Ñgêq¯èþ Móü…{§é°² BÄæý$¯èþ çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. CMæüPyæþ BÆ>Y°MŠü
™ðþË…V>×ýÌZ CMæüò³O GÌê…sìý G°²MæüË$ fÇW¯é ÑfÄæý$… sîýBÆŠÿG‹Ü§óþ. ‘˚*à #Ó|æŒq eTTìdæªb˛˝Ÿ‡ µ 糧æþª™èþ$Ë §éÓÆ> ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² ç³…rËò³O Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ {ç³gñý…sôýçÙ¯Œþ C^éaÆæÿ$.
HÐðþO¯é CMæü HMæü糄æüÐóþ$. ™égê Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý G°²MæüË çœÍ™éË$ D çÜ…Móü™éÌôý BÆ>Y°MŠü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §éÓÆ> ´÷ç³µyìþ, ïÜ™éçœÌêË™ø ´ër$ Mìü^ðþ¯ŒþV>Æðÿz¯Œþ,
C^éaÆÿ$$. A…™óþ¯é.. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ G°²MæüÌZÏ gê¡Äæý$ ´ëÈtËMæü$ Æ>fMîüÄæý$ {ÏÄsYmdt, {ÏÄsYmdt ¬sã˝Ÿ‡<˚ |ü\ß #√≥¢ Vü≤yê AgZÌêÏ {¼…gêÌŒý, EÍÏÝëVæü$, ÐèþÇ ™èþ¨™èþÆæÿ Ðésìý Væü$Ç…_ Mæü*yé §æþ™é¢{™óþÄæý$
¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Ìôý§æþ°, ™ðþË…V>×ý ¿æýÑçÙÅ Æ>fMîüÄæý$ _{™èþç³r… CMæüò³O CÌêVóü AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CMæüPyìþ ´÷ÌêÌZÏ ÐérÆŠÿàÆðÿÓíÜt…VŠü °Æ>Ã×êË$,
E…yæþ»Z™ø…§æþ° D çœÍ™éË$ çܵçÙt… ^óþÔéÆÿ$$. D G°²MæüË$ ™ðþÆ>çÜ bÕغ ã˝Àù|‘·+ô|’ <äèwæº kÕ]+#·ì Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ß iÐéÐèþ$–™èþ… õ³Ææÿ$™ø ^óþç³sìýt¯èþ Ðóþ‹Üt yîþMæü…´ùçÜÆŠÿ, ç³…^èþVæüÐèþÓ, AW²Äæý*ç܈…,
Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ, ¿êÑ ïÜG…V> õ³ÆöP…r$¯èþ² MóüsîýBÆŠÿ Rê™éMæü$ ÐðþâæýÏV>.. gê¡Äæý$ n+<äßπø eTTìdæb˛˝Ÿ‡˝À |òüTÀs¡ |üsêuÛÑe+ §æþÔèýç³{™èþ M>ÔèýÅ… Ðèþ…sìý ç³Ë$ ÆæÿM>Ë ç³§æþª™èþ$Ë §éÓÆ> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
´ëÈtË$ Mö™èþ¢ ÐèþNÅàË$ Ææÿ_…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AMæüPÆæÿMö^éaÆÿ$$. 120 ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ò³O Mæü*yé Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. HMæüËÐèþÅ ¸û…yóþçÙ¯Œþ
Ðèþ$$°Þç³ÌŒý, 9 M>ÆöµÆóÿçÙ¯èþÏ G°²MæüÌZÏ, CsîýÐèþÍ fÇW¯èþ Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ AòÜ…½Ï GÌê..GÐèþÇò³O E…§ø çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ ç³Æ>fÄæý*¯èþ…™èþÆæÿ… {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Ñ¯ø§ŠþÆ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
G°²MæüÌZÏ 45.9 Ôé™èþ… Kr$Ï Ý뫨…_¯èþ sîýBÆŠÿG‹Ü, ç³#Ææÿ´ùÆæÿ$ÌZ 42.29 „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ´ëÈt˯èþ$ ºÌZõ³™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ º§æþ$Ë$.. ™èþÐèþ$ M>Æ>ÅËÄæý*ÌZÏ
Ôé™èþ… Kr$Ï Ý뫨…_…¨. CMæü M>…{Vðü‹Ü 21.7 Ôé™èþ…, ½gôýï³ MóüÐèþË… 14.4 †çÙtÐóþíÜ, Ò$yìþÄæý*ÌZ çÜÐéâæýÏMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþyæþ…, {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆæÿ…ò³O
§æþ–íÙt ÝëÇ…_, Ý린Mæü…V> ºËç³yæþÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ…sìý A…ÔéË$, Æðÿ…yæþ$
ø£s√Hêô|’ uÛÑj·÷+<√fi¯q\ß e<äß∆
Ôé™èþ… ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüË Ksìý…VŠü çÜÆæÿã° ç³ÇÖÍõÜ¢... ™égê çœÍ™éË çÜÆæÿã, Kr$Ï ™ðþÆ>çÜMæü$ HMæü糄æü…V> ´ùËÆÿ$$¯èþ ÐðþO¯èþ… ^èþ*õÜ¢ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ {ç³fË$ MæüÆø¯é
¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ CMæü H ´ëÈt ™èþ¯èþ çÜÒ$ç³…ÌZMìü Æ>§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý*°² ™ðþÆ>çÜ gê¡Äæý$ ´ëÈt˯èþ$ çœÍ™éË$ Ðèþ$ÆæÿVæü$kjË$V> Ðèþ*Æ>aÆÿ$$. CsîýÐèþÍ G…í³ Äæý$$Ðèþ ¯óþ™èþ MóüsîýBÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ {糆¿æý, çÜ™é¢ HÑ$r¯èþ²¨ çܵçÙtÐèþ$Æÿ$$…¨.D ÐðþOÆæÿ‹Ü Væü$Ç…_ ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË$ ^ðþ…§æþÐèþ§æþ®°,
™óþÍa…¨. çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ, çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…, ¯éÄæý$Mæü™èþÓ {糆¿æý, Mæüv¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ìôý G°²MæüÌZÏ VðüÍ_¯èþ M>…{Vðü‹Ü&¼gñýí³ G…í³Ë$ _ÐèþÆæÿMæü$ ™èþÐèþ$ ç³Ç¤ÌZ çœ$¯èþ™èþ BÄæý$¯èþ§óþ. {ç³fË$ Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° Ðèþ$ÆøÝëÇ {糆 JMæüPÆæÿ* gê{Væü™èþ¢Ë$ ´ësìý…^éË° Ðèþ$…{†
™ðþÆ>çÜ ÑfÄæý*°Mìü »êrË$ ÐóþÔéÆÿ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ ™ðþÆ>çܯèþ$ J…sìý^óþ™ø¢ Ðèþ$$°Þ´ëÍsîý˯èþ$ Mæü*yé VðüÍí³…^èþ$MøÌôýMæü´ùÄæ*ý Ææÿ…sôý.. ´ùsîý HMæü糄æü…V>¯óþ ™óþÍ´ùÆÿ$$…¨. D ÑfÄæý$… M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ A…Mìü™èþ…. ¯éÌê…sìý ÐéÇ ´ë{™èþ DrË Æ>gôý…§æþÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
VðüÍí³…_¯èþ MóüsîýBÆŠÿ.. ™èþ¯èþ íÜÇíÜËÏÌZ 40 ÐéÆæÿ$zËMæü$ 22 Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ý뫨…_¯é, ÝëW…§æþ¯èþ²¨ °çÙ$xÆæÿ °f…. {糆糄>Ë$ E…sôý¯óþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÐéÇ™ø ´ùË$aMæü$…sôý ™èþMæü$PÐóþ. Ðóþ$… H ´ëÈt° Ôèý{™èþ$Ðèþ#V> ^èþ*yæþ …. MóüÐèþË… ÝëÄæý$…{™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ ^óþǯèþ 15
VðüÍ_¯èþ 12 Ðèþ$…¨ A¿æýÅÆæÿ$®Ë$ Mæü*yé ™ðþÆ>çÜ †Ææÿ$Væü$»êr$§éÆæÿ$Ìôý M>Ðèþyæþ… ÔZÀË$Ï™èþ$…¨. M>ºsìýt Cç³µsìýMðüO¯é {糆糄>Ë$ {ç³gê糄æü…V> E…yìþ ºË… Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅÆæÿ$®Ë$V>¯óþ ^èþ*Ý뢅. M>± Ðéâæý$Ï Ðèþ*{™èþ… {糆© Ðèþ$íÜç³NíÜ MóüçÜ$ÌZÏ.. 9 MóüçÜ$ÌZÏ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÌôýÐèþ°
ºsìýt.. AMæüPyæþ Mæü*yé ÑfÄæý$… ™ðþÆ>çܧóþ¯èþ° çܵçÙtÐèþ$Æÿ$$…¨. D G°²MæüÌZÏ ò³…^èþ$Mæü$…sôý Ðèþ$…_¨. Ðèþ*Æóÿyæþ$M>Äæý$ ^óþíÜ, {ç³fÌZÏ Væü…§æþÆæÿVøâæý… çÜ–íÙt…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþíܯé f¯èþ… ç³È„æüË$ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2
^éÌê^ørÏ.. ™ðþÆ>çÜMæü$ ™ðþÆ>çÜ †Ææÿ$Væü$»êr$ A¿æýÅÆæÿ$®Ìôý ´ùsîýV> °ËÐèþyæþ… ºsìýt, Ðèþ$$…§óþ Fíßý…_¯èþ ÑfÄæý$…... {ç³fËMæü$ «§æþ¯èþÅÐé§éË$ : ™èþËÝë° Mæü{Ææÿ$M>Ía Ðé™èþ ò³sêtÆæÿ$. Ððþ$$¯èþ² AòÜ…½Ï, C糚yæþ$ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý çœÍ™éË Ôé…í³ÌŒý ÇfËŒýtüÞ MøçÜ… ÐðþÆÿ$$sŒý ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°,
™ðþÆ>çÜ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ G…™èþ Fç³#ÌZ E…§ø çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.D G°²MæüÌZÏ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüË çœÍ™éË$ Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Fíßý…_¯èþ§óþ AÆÿ$$¯é, D ™èþÆ>Ó™èþ, CMæü gê¡Äæý$ ´ëÈtË$ Æ>çÙ‰…¯èþ$…_ §æþ$M>×ý… çÜÆæÿ$ªMæü$…sôý Ðèþ$…_¨. Ðèþ$Æø 4 Ôé…í³ÌŒýÞ ¯èþ$ ç³#×ñý Mæü$ ç³…í³…_¯èþr$Ï
H§ðþO¯é A§æþ$™éË$ çÜ–íÙtçÜ$¢…§æþ° ¿êÑ…_¯èþ gê¡Äæý$ ´ëÈtËÆÿ$$¯èþ M>…{Vðü‹Ü, Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³gê¡Ææÿš ÐðþË$Ðèþyæþr… ºsìýt.. ™ðþË…V>×ý ÔéÔèýÓ™èþ Væü$…yðþ ^èþ糚yæþ$ Æ>{ÚëtÀÐèþ–¨®Mìü çÜÆðÿO¯èþ çÜËàÍ^óþa ´ë{™èþMæü$ ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Æÿ$$™óþ Mæü±çÜ… E°Mìü ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé E…yóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$
¼gñýí³ çœÍ™éÌZÏ ™ðþÆ>çÜMæü$ Mæü±çÜ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*yé ´ùsîý CÐèþÓÌôýMæü´ùMæü ™ðþÆ>çܯóþ¯èþ° ™óþÍ´ùÆÿ$$…§æþ° Ðèþ$…{† ™èþËÝë° {Ö°ÐéçÜ Äæý*§æþÐŒþ AÆÿ$$¯é E…r$…¨. f¯é°² ¯èþÐèþ$$ÃMæü$¯èþ² ÐéÇMìü G糚yæþ* ÑfÄæý$Ðóþ$¯èþ° Ðèþ* ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$°, ÐðþOÆæÿÌŒý ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÝùMìü¯èþ糚yæþ$ Eç³Äñý*W…^óþ Ðèþ$…§æþ$¯èþ$
^èþ†MìüËç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. AòÜ…½Ï G°²MæüË$ Ðèþ$$Wíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Æ>çÙ‰…ÌZ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ¯óþËÑyìþ_ ÝëÐèþ$$ ^óþíܯèþ gê¡Äæý$ ´ëÈtËMæü$ ™ðþË…V>×ý ´ëÈt °Ææÿ*í³…_…¨. ©°² {糆 JMæüP ¯éÄæý$Mæü$yæþ* Væü$Ç¢…_,f¯èþ…ÌZE…yéÍ. ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ A…§æþ$»êr$ ÌZ E…^éÐèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÌêVóü òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ
Æ>fMîüÄæý$…V> íܦÆæÿç³yóþ…§æþ$Mæü$ B Æðÿ…yæþ$ gê¡Äæý$ ´ëÈt ¯óþ™èþË$ G…™èþ MæüçÙtç³yìþ¯é, {ç³fË$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëµÆæÿ¯é²Ææÿ$. CMæüò³O ÐéÇ° ç³sìýt…^èþ$MøÐèþËíܯèþ G°²MæüÌZÏ sìýMðür$Ï Æ>° ÐéÆæÿ$ Mæü*yé ´ëÈt ÑfÄæý$… MøçÜ… MæüçÙtç³yìþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$Ðèþ$†…_…¨.
MæüyæþMæü$ çœÍ™èþ… Ðèþ*{™èþ… §æþMæüPÌôý§æþ$.B Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË$ MæüËíÜ Ððþ$$™èþ¢… 糨 AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° çœÍ™éË$ ^ésêÄæý$¯é²Ææÿ$. G糚yðþO¯é MæüçÙtç³yóþ Ðéyìþ§óþ ç³°^óþíܯèþ…§æþ$Mæü$ AÀ¯èþ…§æþË$. ÐéÇMìü ´ëÈt Mæü_a™èþ…V> ¯éÅÄæý$… ^óþçÜ$¢…§æþ° Æðÿ…yæþ$ ÆøkÌZÏ V>…«© àíܵrÌŒý ÌZ D ç³È„æü˯èþ$ Ððþ$$§æþË$ ò³yæþ™é…. MæüÆø¯é
Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýË$ Mæü*yé VðüË$^èþ$MøÌôý§æþ…sôý, ™ðþË…V>×ý {ç³fË Ðèþ$*yŠþ çœÍ™èþ…. f¯èþ… ¯éyìþ ™ðþÍíܯèþÐéyóþ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$. f¯èþ… Ððþ$_a¯èþ§óþ °fÐðþ$O¯èþ ´ëÈt. ™èþËÝë° àÒ$ C^éaÆæÿ$. ÐðþOÆæÿ‹Ü Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A¯èþ$Ðèþ*¯éË °Ðèþ–†¢ MøçÜ… 24 Væü…rË M>ÌŒý òÜ…rÆŠÿ
¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéÐèþ$°, 040 24651119 ¸ù¯Œþ ¯ðþ…ºÆŠÿÌZ çÜ…{糨…^èþÐèþ^èþa°
Ðèþ$…{† DrË ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

H˚&ÉT ‹s¡ßeT\˝À s¡<∏ädü|üÔ$T eTVü≤√‘·‡e+


dü|üÔ yêVü≤Hê\ô|’ $Vü≤]+#·qßqï yÓ’≈£î+sƒ¡Hê<∏äß&ÉT ç³Ë$ Ñ¿êV>Ë™ø ÑçÜ–™èþ HÆ>µr$Ï
#·≥º düuÛÑ\˝À ;d”\≈£î
50 XÊ‘·+ ]»πs«wüqߢ ø£*Œ+#ê*
†Ææÿ$Ðèþ$ËÌZ {Mîü.Ôèý.1564 ¯èþ$…_ D ç³ÆæÿÓ¨¯é°² °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï
Á|ü‘˚´ø£ <äs¡ÙHê\ß, Ä]®‘· ùde\ s¡<äß› lyê] Ôéçܯ髧éÆ>Ë$ E¯é²Æÿ$$. {ÖÐèþ$ËÄæý$ç³µ ÝëÓÑ$ÐéÆæÿ$ JMóüÆøk Hyæþ$ {糫§é¯èþ
Ðéçßý¯éËò³O FÆóÿVóü M>Ææÿ×ý…V> ©°² JMæüÆøk {ºçßZÙèþÞÐéË°, Eç³
Ä\j·T ‹s¡ße÷&É M<Ûäß˝À¢ Äø£≥ߺ≈£î+≥ßqï s¡+>∑e\ߢ\ß {ºçßZÙèþÞÐéË° í³Ë$Ýë¢Ææÿ$. Ðéçßý¯èþõÜÐèþ˯èþ$ †ËMìü…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa ¿æýMæü$¢Ë$
†Ææÿ$Ðèþ$Ë,Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : CËÐðþOMæü$…uæÿ… †Ææÿ$Ðèþ$Ë „óü{™èþ…ÌZ Ææÿ£æþçÜç³¢Ñ$ V>ÅËÈÌZÏ GÌê…sìý Cº¾…¨ ç³yæþMæü$…yé sîýsîýyîþ fÆæÿïŒþ òÙyæþ$Ï °ÇÃ…_…¨.
ç³…yæþ$Væü¯èþ$ A™èþÅ…™èþ ÐðþO¿æýÐèþ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþyé°Mìü sîýsîýyîþ HÆ>µr$Ï ^óþíÜ…¨. ¿æýMæü$¢ËMæü$ sîý, M>ïœ, AÌêµàÆæÿ…, A¯èþ²{ç³Ýë§éË$, ™éVæü$±¯èþ$ °Ææÿ…™èþÆ>Äæý$…V>
çÜ*ÆæÿÅ fÄæý$…†° Ææÿ£æþçÜç³¢Ñ$ õ³Ææÿ$™ø ÐðþOçÙ~ÐéËÄæý*ÌZÏ ÑÔóýçÙ…V> ç³…í³×îý ^óþÄæý$¯èþ$…¨. Ðéçßý¯èþ õÜÐèþË G§æþ$r íßý…§æþ*«§æþÆæÿà {ç³^éÆæÿ ç³ÇçÙ™Œþ
°ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… çÜ*ÆøŧæþÄæý$… ¯èþ$…_ ^èþ…{§ø§æþÄæý$… ÐèþÆæÿMæü$ §éÓÆ> Ýë…çÜP–†Mæü {糧æþÆæÿدèþË$ E…sêÆÿ$$. sîýsîýyîþ °çœ*, ¿æý{§æþ™é Ñ¿êVæü…,
{ÖÐèþ$ËÄæý$ç³µÝëÓÑ$ÐéÆæÿ$ çÜç³¢ Ðéçßý¯é˯èþ$ A«¨Æøíßý…_ †Ææÿ$Ðèþ*yæþ Ò«§æþ$ÌZÏ ´ùÎçÜ$ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$° Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ¿æý{§æþ™é HÆ>µr$Ï
ÑçßýÇçÜ*¢ ¿æýMæü¢Møsìý° A¯èþ${Væüíßý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. {ÖÐéÇ Ðèþ$…¨Ææÿ… Ðèþ$çßý§éÓÆæÿ… ^óþç³sêtÆæÿ$. 3500 Ðèþ$…¨ {ÖÐéÇ õÜÐèþMæü$Ë$, 300 Ðèþ$…¨ ÝûPsŒýÞ, VðüOyŠþÞ, 750
¯èþ$…_ º…V>Ææÿ$ ÐéMìüÍÌZ° ÝëÓÑ$çÜ°²«¨ ÐèþÆæÿMæü$ Ææÿ…Væü$Ææÿ…Væü$Ë Ðèþ$…¨ AÆæÿ¾¯Œþ hÌêÏ ´ùÎçÜ$ íܺ¾…¨° °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$.
àÆæÿ†™ø Ðéçßý¯èþ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Mæü§æþ$Ë$™èþ$…¨. çÜMæüËÆøVæü °ÐéÆæÿMæü$yæþ$, {ç³Mæü–† Ææÿ D ç³ÆæÿÓ¨¯é°² ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° {ÖÐéÇMìü ÒIï³ {»ôýMŠü §æþÆæÿدèþ…™ø ´ër$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ ½ïÜ ¼Ë$Ï ò³sìýt ^èþrt çÜ¿æýËÌZ
ç³#ÚëµË…MæüÆæÿ×ý ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. †Ææÿ$Ò«§æþ$˯èþ$ Ææÿ…VæüÐèþâæý$ÏË™ø A…§æþ…V> 50 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï Mæü͵…^éË° ½ïÜË$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
¡Ça¨§éªÆæÿ$. Ððþ$$§æþr çÜ*ÆæÿÅ{糿æý Ðéçßý¯èþ…™ø Ðéçßý¯èþõÜÐèþË$ ^ðþO™èþ¯èþÅ {糧é™èþ çÜ*ÆæÿÅ ¿æýVæüÐé¯èþ$°Mìü ¿æýMæü$¢Ë$ D ç³ÆæÿÓ¨¯èþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MæüÌêÅ×Z™èþÞÐèþ…, F…fËõÜÐèþ, ÐèþçÜ…™ø™èþÞÐèþ…, çÜçßý{çÜ©´ëË…MæüÆæÿ×ý õÜÐèþ˯èþ$
EÚù§æþÄæý*¯óþ² ç³NfË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$«§éÅçßý²… 2 ¯èþ$…_ 3 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ ††§óþ Ææÿ§æþ$ª ^óþíÜ…¨. çÜ${糿ê™èþ…, ™øÐèþ*Ë, AÆæÿa¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ E§æþÄæý$™èþ*µÆæÿÓÐóþ$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… gê¡Äæý$ ½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Væü$fj Mæü–çÙ~
{´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. çÜ*ÆøŧæþÄæý*°Mìü Ðèþ$$…§óþ ¯éË$Væü$Ðèþ*yæþ Ò«§æþ$ÌZÏ° ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt gê¡Äæý$ A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý* V>…«©° MæüÍíÜ
ÐéÄæý$$ÐèþÅ ¨ÔèýMæü$ Ðéçßý¯èþ… ^óþÆæÿ$Mæü$…r$…¨. çÜ*ÆøŧæþÄæý$ ™öÍ MìüÆæÿ×êË$ ç³#çÙPÇ×ìýÌZ ^èþ{MæüÝ벯é°Mìü HÆ>µr$Ï ^óþÔéÆæÿ$. D E™èþÞÐèþ…ÌZ ´ëÌŸY¯èþyé°Mìü HM>…™èþ…V> °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. ¨ÐéÅ…Væü$ËMæü$, ÐèþÄñý*Ðèþ–§æþ$®ËMæü$, ^èþ…sìý¼yæþzË™ø
¿æýMæü¢Møsìý †Ææÿ$Ðèþ$ËMæü$ ¿êÈV> ™èþÆæÿÍÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ër$ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë §æþÆæÿدé˯èþ$ sîýsîýyîþ Ææÿ§æþ$ª^óþíÜ…¨. Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. D {糆°«¨ ÐèþÆæÿY… ÌZ ±Ë Ððþ…Mæüsôý‹Ù, ¿æý$õ³‹Ù ÝëVæüÆŠÿ, Ðèþ$¨ÓÆ>gŒý,
ÝëÓÑ$ÐéÇ ¯èþ$§æþ$r, ¯éÀ, ´ë§é˯èþ$ ™éMæü$™éÆÿ$$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÆ>PÆæÿ$ 糧æþÃÆðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐéÆæÿ$ Ýù°Äæý*Mæü$ ѯèþ†
ç³{™é°² A…§æþgôýÔéÆæÿ$. ½ïÜËMæü$ Æ>fMîüÄæý$ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï ò³rtÐèþËíܯèþ BÐèþÔèýÅMæü™èþ
eTT+u…’˝À dü]ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>∑+ ªqy√<äj·Tµ˝À ‘Ó\+>±D≈£î rs¡ì nHê´j·T+ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. GïÜÞ/GïÜtËMæü$ Æ>fMîüÄæý$ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï ò³sêtÆæÿ$.
Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ò³rtyé°Mìü ¼Ë$Ï ò³sêtÆæÿ$. M>± §óþÔèý f¯é¿êÌZ 56 Ôé™èþ… f¯é¿ê
{Ï«≥ºsY y˚~ø£>± πø{°ÄsY ÄdüøÏÔ õ˝≤¢ø=ø£{Ï qy√<äj·T dü÷ÿ˝Ÿ @sêŒ≥ß #˚j·÷* fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…
VæüË ½ïÜËMæü$ A¯éÅÄæý$… M>§é A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$? ½ïÜ ¼Ë$ÏMæü$ çÜçßýMæüÇ…^éË°
MøÆæÿV> M>V>..´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ ¼.íÜ ¼Ë$Ï ò³yìþ™óþ Ðèþ$§æþª™èþ$ CÝë¢Ðèþ$° Ýù°Äæý*
ç³rÏ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ç³NÇ¢V> °ÆæÿÏ„æüÅ ÐðþOQÇ° AÐèþË…ÀÝù¢…§æþ° BÄæý$¯èþ V>…«© àÒ$ C^éaÆæÿ$.
sêÅwüº Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ yÓ’dt #Ó’s¡àHé uÀsTTq|ü*¢ A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ hÌêÏMæü$ JMæü ¯èþÐø§æþÄæý$ ѧéÅËÄæý*°² HÆ>µr$
$H√<é ≈£îe÷sY ^óþÄæý*Ë° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ {糫§é¯èþÐèþ$…{†° MøÆ>Ææÿ° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. |ü≥ºD Á|ü>∑‹‘√H˚ sêh Á|ü>∑‹ eTT&ç|ü&ç ñ+~
™é¯èþ$ G…ï³ V> E…yæþV> ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ¿æýÌZ D ÑçÙÄæý*°² {ç³Ýë¢Ñ…^é¯èþ°
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ ¯èþÐø§æþÄæý$ ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý
çÜ*PÌŒýÞ ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ f¯é¿ê E¯èþ² E™èþ¢Ææÿ, Ðèþ$«§æþÅ
™ðþË…V>×ýMæü$ ¡Ææÿ° A¯éÅÄæý$… ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý Æ>Úë‰ËMæü$ Ðèþ{Mæü…V> ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ
fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° Æ>çÙ‰ {ç³×êãM> çÜ…çœ$… ÐðþO‹Ü ¯èþÐø§æþÄæý$ çÜ*PÌŒýÞ MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ°
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@ fË, ÐéÄæý$$, Ôèýºª, ¯óþË M>Ë$ÚëÅ°Mìü ^ðþOÆæÿïŒþ »ZÆÿ$$¯èþç³ÍÏ Ñ¯ø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. A°²
MóüÆ>‹œV> Ðèþ*ǯèþ Ðèþ$$…»ñýOÌZ {sêíœMŠü Cº¾…§æþ$ËMæü$ Mö§æþÐóþ E…yæþ§æþ$. Ë„æüÌê¨ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ±† BÄñý*VŠü ( ç³NÆæÿÓ Móü…{§æþ Ææÿ…V>ÌZÏ ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> ç³#ÆøVæüÑ$çÜ$¢¯èþ²
Ðéçßý¯éË$, ¸ëÅMæütÈË ¯èþ$…_ ÐðþË$Ðèþyóþ ´÷Væü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü ™èþ*r$Ï {ç³×êãM> çÜ…çœ$… ) ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ Æ>iÐŒþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… ç³rÏ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ…
´÷yæþ$çÜ$¢…yæþV>.. A§óþç³°V> Ððþ*W…^óþ Ðéçßý¯éË àÆæÿ¯èþ$Ï Ôèýºª M>Ë$ÚëÅ°Mìü Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mæü$ Æ>çÙ‰ {ç³×êãM> çÜ…çœ$… ÐðþO‹Ü ÑÐèþ„æü™èþ ^èþ*ç³yæþ… çÜÇM>§æþ¯é²Ææÿ$. ^èþ¡¢‹Ü
M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> Mæü*yæþâæýÏ Ðèþ§æþª ÆðÿyŠþ íÜVæü²ÌŒý ç³yìþ¯é Mæü*yé ^ðþOÆæÿïŒþ »ZÆÿ$$¯èþç³ÍÏ Ñ¯ø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÌôýQ çœ$yŠþ, gêÆæÿU…yŠþ, AÝëÞ…, çßýÆ>ůé Ðèþ…sìý
Mö…§æþÆæÿ$ àÆæÿ¯èþÏ™ø çßZÆðÿ†¢çÜ$¢…sêÆæÿ$. §é…™ø AMæüPyæþ ç³°^óþõÜ {sêíœMŠü Æ>ÔéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆 hÌêÏMæü$ Æ>Úë‰Ë Mæü¯é² ™ðþË…V>×ýÌZ f¯é¿ê çÜ…QÅ
íܺ¾…¨Mìü ^ðþÑ´ùr$ RêÄæý$…. A…§æþ$Móü ©°Mø ç³ÇÚëPÆæÿ… Ðèþ$$…»ñýO ´ùÎçÜ$Ë$ JMæüsìý ^ö糚¯èþ ¯èþÐø§æþÄæý$ çÜ*PÌŒý ¯èþ$ HÆ>µr$ GMæü$PÐèþV> E…§æþ° A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ @ Mö™èþ¢ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^èþrt…
Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. Mö°² ¿êÈ Mæü*yæþâæýÏ Ðèþ§æþª yðþíÜ»ñýÌŒýÞ Ððþ$ïÙ¯èþÏ™ø íÜVæü²Í…VŠü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ^óþÄæý*Ë° BÄæý$¯èþ B ÌôýQÌZ MøÆ>Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ A„æüÆ>çÜýÅ™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ AÐèþ$Ë$ÌZMìüÐèþ_a¯èþ ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ {ç³fËMæü$ õÜÐèþË$ A…¨…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ
A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. Ðéçßý¯èþ§éÆæÿ$Ë àÆæÿ¯Œþ Ððþ*™èþËMæü$ MæüâñýÏ… ÐóþÔéÆæÿ$. àÆæÿ¯Œþ ¯èþ*™èþ¯èþ…V> BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ 10 hÌêÏË$ E…yæþV>, Mö™èþ¢V> ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$°Þç³ÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë ´ë{™èþ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇW…§æþ° Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÔéQ Ðèþ$…{†
Ôèý»êªË$ yðþíÜ»ñýÌŒýÞ Ò$rÆŠÿÌZ 85 Mæü…sôý GMæü$PÐèþ ¯èþÐðþ*§ðþO…§æþ…sôý Ðèþ$äÏ ÆðÿyŠþ íÜVæü²ÌŒý Ðèþ$Æø 23 hÌêÏË$ HÆ>µr$ AÄæý*ÅÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©…™ø {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ A…§æþ$MøçÜ… ' D^Œþ Ðèþ¯Œþ & sîý^Œþ Ðèþ¯Œþ ' A¯óþ A„æüÆæÿ E§æþÅÐèþ*°² ^óþç³sêtÆæÿ° Mðü.™éÆæÿMæü Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ç³rt×êÀÐèþ–¨® §óþÔé°Móü
ç³yæþ$™èþ$…¨. §é…™ø Mæü£æþ Ðèþ$äÏ Ððþ$$§æþsìýMöçÜ$¢…¨. GÐèþǧéǯèþ ÐéÆæÿ$.. òÜOÌñý…sŒýV> Ððþ$$™èþ¢… 33 hÌêÏË$ E…yæþV>, f¯é¿ê §é§éç³#V> ¯éË$Væü$ MørÏMæü$ BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ° {糆 hÌêÏMæü$ JMæüsìý ^ö糚¯èþ ¯èþÐø§æþÄæý$ B§æþÆæÿØÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ç³rt×ý {ç³Væü†™ø¯óþ Æ>çÙ‰ {ç³Væü† Ðèþ$$yìþç³yìþ E…§æþ° BÄæý$¯èþ
ÐðþãÏ ´ù™óþ çÜÐèþ$õÜÅ Ìôý§æþ$. M>§æþ* Mæü*yæþ§æþ$ A°.. àÆæÿ¯Œþò³O ^ðþÆÿ$$Å ç³yìþ…§ø CMæü ^óþÆæÿ$Mæü$…sZ…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… MóüÐèþË… ™öÑ$è çÜ*PÌŒý ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþõÜ¢ {V>Ò$×ý {´ë…™èþ »êË, »êÍMæüËMæü$ G…™ø çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ç³rt×ý {ç³fË çÜÐèþ$çÜÅË$ ¡Ææÿayæþ…ÌZ , ç³rt×êËÌZ Ðèþ˜ÍMæü
A…™óþ..! {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý ç³yìþ¯é Ððþ…r¯óþ ÆðÿyŠþ íÜVæü²ÌŒýMæü$ f…‹³ AÐèþ#™èþ$…¨. D ¯èþÐø§æþÄæý$ çÜ*PÌŒýÞ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Äæý$°, Mö™èþ¢V> Ðèþ$Æø 24 ¯èþÐø§æþÄæý$ çÜ*PÌŒýÞ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ° ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ™èþ§éÓÆ> A„æüÆ>çÜÅ™èþ çܧæþ$´ëÄæý*Ë Ððþ$Ææÿ$Væü$§æþËMæü$ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mö™èþ¢ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^èþrt…
{ç³Äñý*Væü… Ðèþ$$…»ñýOÌZ çÜ™èþ¹Í™éË°Ýù¢…¨. ©°ç³rÏ ™ðþË…V>×ý IsîýÔéQ Ðèþ$…{† HÆ>µr$ ^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢… 33 ¯èþÐø§æþÄæý$ Ôé™èþ… Mæü*yé ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° A¯é²Ææÿ$. çÜ*µÇ¢° {糆¼…¼…^óþ Ñ«§æþ…V> ç³°^óþÄæý*°C A¯é²Ææÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
MóüsîýBÆŠÿ BçÜMìü¢ Mæü¯èþºÇ^éÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü*yé CÌê…sìý Ñ«§é¯é°² ѧéÅËÄæý*Ë$ E…yéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ {糿æý$™éÓ°Mìü íܸëÆæÿ$Þ ^óþÄæý*Ë° ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ±† Ðèþ$$°Þç³ÌŒýMæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ 2020 ÐéÇÛMæü yðþOÈ° Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ
¡çÜ$Mö§éªÐèþ$° sìýÓrÆŠÿÌZ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¯èþÐø§æþÄæý$ çÜ*PÌŒýÞ ÑçÙÄæý$…ÌZ ™ðþË…V>×ý ç³rÏ ^éÇ{™èþMæü A¯éÅÄæý$… BÄñý*VŠü ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ Æ>iÐŒþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ¯èþ$ MøÆ>Ææÿ$. BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$$°Þç³ÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë
çÜÐèþ$çÜÅ˱² Mæü*yé Ýë¯èþ$Mæü*Ë §æþ–Mæüµ£æþ…™ø ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$°Þç³ÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë çÜ…çœ$… 糧ø¯èþ²™èþ$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÐèþ$ǵ…_¯èþ ѯèþ†
düe÷»+˝À Ä&É|æ\¢\ dü+s¡ø£åD u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]~ ç³{™é°Mìü Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çܵ…¨…_ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ™èþÓÆæÿV> ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$°
àÒ$ C^éaÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$…{† {Ö°Ðé‹ÜVúyŠþ, VðühsñýyŠþA«¨M>Ææÿ$Ë
çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ðèþ$Ðèþ$™èþ, Æ>çÙ‰ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý A«¨M>Ææÿ$Ë çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$Ë$
Mæü–çÙ~Ððþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…sŒý Mðü. ÆæÿÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
>∑ßs¡ß≈£î˝≤\ @sêŒ≥ß <ë«sê u≤*ø£\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´ : eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&¥ ™ðþË…V>×ý òœOºÆŠÿ {WyŠþ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþV> Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ JMæü ™èþÍÏV> Byæþí³ËÏ ç³#r$tMæüMæü$ ™é¯óþ Ayæþz…Mìü G糚yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> Byæþí³ËÏË Ñ§æþůèþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyé°Mìü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ™ðþË…V>×ý òœOºÆŠÿ {WyŠþ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþV> Isîý, Ðèþ$$°Þç³ÌŒý,
M>Mæü*yæþ§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüíÜBÆŠÿ ™èþÎÏ, ¼yæþzË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… A¯óþMæü MóüíÜBÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ A¯óþMæü Væü$Ææÿ$Mæü$ÌêË$ HÆ>µr$ ^óþíÜ, »êÍMæüËMæü$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÔéQ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ °Äæý*Ðèþ$Mæü… AÄæý*ÅÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° Æ>çÙ‰ WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$, ï܈&ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ѧæþůèþ…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. Byæþí³ËÏ ò³ãÏ õ³§æþ ™èþÍϧæþ…{yæþ$ËMæü$ ¿êÆæÿ… Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… (f¯èþÐèþÇ 30, 2020) Isîý, ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÔéQ Ðèþ$$QÅM>ÆæÿŧæþÇØ
ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ A¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ H Æ>çÙ‰…ÌZ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$° M>Mæü*yæþ§æþ° Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… MæüâêÅ×ý ËMìü‡, Úë© Ðèþ$$»êÆæÿMŠü §éÓÆ> 1. 16 E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. Mæü…ò³±‹Ü Äæý*MæŠüt&2013 {ç³M>Ææÿ… HÆ>µsñýO¯èþ òœOºÆŠÿ
ç³£æþM>˯èþ$ ™ðþË…V>×ý {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Ë$ ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþÍÏ VæüÆæÿÂ… Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ CÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. 18 Hâæý$Ï °…yìþ¯èþ ÐéÇMóü ò³ãÏ ^óþÄæý*˯èþ² {WyŠþ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ Ððþ$$§æþsìý çÜÐèþ*ÐóþÔèý… 2017 BVæüçÜ$t 31¯èþ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$.
§éÍa¯èþç³µsìý ¯èþ$…_ A…Væü¯Œþ ÐéyîþË §éÓÆ> ¿Zf¯èþ… CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. °º…«§æþ¯èþ ò³rtyæþ… ÐèþËÏ »êËÅÑÐéà˯èþ$ AÇMæüsôýt BÌZ^èþ¯èþ ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. 2019 AMøtºÆŠÿ 29¯èþ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ MóüsîýBÆŠÿ¯èþ$ ^ðþOÆæÿïŒþV>
J…rÇ Ðèþ$íßýâæýËMæü$, Ñ™èþ…™èþ$Ðèþ#ËMæü$, ½yìþM>ÇÃMæü$ËMæü$ Ðèþ–§æþ$®ËMæü$ 2016 Móü…{§æþ… MóüÐèþË… Ææÿ*.Ë$ 2.70 CõÜ¢ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ææÿ*.Ë$ 24 °Äæý$Ñ$…^éË° ¡Æ>ïèþ… ^óþíÜ {糿æý$™éÓ°Mìü íܸëÆæÿçÜ$ ^óþíÜ…¨. ©°°
Ææÿ*´ëÄæý$Ë ò³¯èþÛ¯Œþ CÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ §æþÐéRê¯éÌZ {ç³çÜÑõÜ¢, Byæþí³ËÏ ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ… C^óþa i™èþ… A…Væü¯Œþ ÐéyîþËMæü$ çÜÇ´ù§æþ° §óþÔèý…ÌZ ç³ÇÖÍ…_¯èþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ™ðþË…V>×ý òœOºÆŠÿ {WyŠþ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþV>
ç³#yìþ™óþ 13000 Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… A…¨Ýù¢…§æþ¯èþ² BÐðþ$, Òsìý™ø ´ër$ GMæüPyé Ìôý°Ñ«§æþ…V> BÄæý*ËMæü$, sîý^èþÆæÿÏMæü$ Ðóþ™èþ¯éË$ ò³…_ CçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ õ³Ææÿ$¯èþ$ {糆´ë¨çÜ*¢ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿMæü$ ç³…í³…_…¨. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
MóüíÜBÆŠÿ MìüsŒý Mæü*yé A…¨çÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. »êÍM> ¨¯ø™èþÞÐèþ… Byæþí³ËÏ˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüíÜBÆŠÿ A°² Ææÿ…V>ÌZÏ {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ° ™èþÑ$ãòÜO Ýû…§æþÆŠÿÆ>f¯Œþ.. °Äæý*Ðèþ$M>°Mìü BÐðþ*§æþÐèþ$${§æþ ÐóþÔéÆæÿ$.
ÐéÆø™èþÞÐéÌZÏ ¿êVæü…V> Ôèý${MæüÐéÆæÿ… Ðèþ¯èþçÜ¦Í ç³#Ææÿ…ÌZ Ðèþ$íßýâê&ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ G糚yæþ* Ìôý¯èþr$ÏV> Ðèþ$$°íÜ´ëÍsîýËÌZ, M>ÆøµÆóÿçÙ¯èþÏÌZ 50 Ñ«§æþ…V> ÐéÆæÿ$ Æ>×ìýÝë¢Ææÿ° °Ææÿ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² »ôýsìý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ^ðþOÆæÿïŒþV> Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ, ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþV> IsîýÔéQ
ÔéQ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ »ôýsîý ç³yéÐø&»ôýsîý º^éÐø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï Mæü͵…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$íßýâê Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$, {糫§é¯èþ$Ë$ º^éÐø&»ôýsìý ç³yéÐø ç³£æþMæü… §éÓÆ> Byæþí³ËÏ˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$Mæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> Ðèþ$$QÅM>ÆæÿŧæþÇØ fÄôý$ÔŒýÆæÿ…f¯Œþ, Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, yðþOÆðÿMæütÆŠÿ GË[M>t°MŠüÞV>
Æ>çÙ‰ WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$, ï܈&ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ E¯é² BÌZ_…^èþ° Ñ«§æþ…V> íÜG… MóüíÜBÆŠÿ BÌZ_…^éÆæÿ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ç³°^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*f…ÌZ {糆 JMæüPÆæÿ$ Byæþí³ËÏË çÜ$fÄŒý$ çÜ$¿ê‹Ù M>Ææÿ…³æNÇ, òœO¯é¯ŒþÞ yðþOÆðÿMæütÆŠÿV> {糿æý$™èþÓM>ÆæÿŧæþÇØ
Ðèþ$$QÅA†¤V> àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÐðþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Væü™èþ…ÌZ Byæþí³ËÏË…§æþÆæÿ* ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> AÐèþM>ÔéË$ Mæü͵õÜ¢ GÐèþÇMîü ¡íÜ´ù° çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ »ê«§æþÅ™èþV> E…yéË° çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ A¯é²Ææÿ$. çÜ…©‹³Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜ$ÌꢰÄæý*¯èþ$ °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$.
Ä#ês¡, e´eVü‰sê\qß ø±bÕ&ÉTø√yê* : eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&¥
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {V>Ðèþ*ÌZÏ E¯èþ² B¨ÐéíÜ í³ËÏË$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ I§æþ$ Æ>Úë‰Ë WÇf¯èþ$Ë çÜ…{糧éÄæý*Ëò³O fÇW¯èþ 12Ðèþ {sñýOºÌŒý ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ§ðþO E…yé˯é²Ææÿ$. ©°Mìü E´ë«§éÅÄæý$$Ëò³O¯óþ Væü$Ææÿ$™èþÆæÿ ôV’≤<äsêu≤<é
¯óþyæþ$ D Ýë¦Æÿ$$Mìü Ðèþ_a ÐéÇ B^éÆæÿ, ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$, çÜ…{糧éÄæý*Ë$ Äæý$*™Œþ GMðüÞ…gŒý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Æ>çÙ‰ WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$, ï܈&ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ »ê«§æþÅ™èþ E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ H… fÆæÿ$Væü$™èþ$…™ø ™ðþË$çÜ$MøÐèþyé°Mìü X¯ìyês¡+
™ðþÍÄæý$gñýç³µyæþ… ^éÌê B¯èþ…¨…^óþ ÑçÙÄæý$Ðèþ$° Æ>çÙ‰ WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$, ï܈&ÕÔèý$ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ Ðèþ$$QÅA†¤V> àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.çÜÐèþ*f…ÌZ 1 |òæÁãe] 2020
çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ B^éÆæÿ, BÐðþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Äæý$$Ðèþ™èþ §óþÔèý… VæüÇÓ…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü G§æþV>˯é²Ææÿ$. í³ËÏËMæü$ Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ ^éÌê »ê«§æþÅ™èþ E…r$…§æþ°, CsîýÐèþË Mö°² §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿ
ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$, çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$…r* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþâêÏ˯é²Ææÿ$. ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$, Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë$ ѧæþÅ Ðèþ$…_, ^ðþyæþ$Ë$ ¯óþÆæÿš™éÆæÿ°, M>± B¨ÐéíÜ çÜ…çœ$r¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. GÐèþÆø
í³ËÏË$ ÐéÇ Ë„>Å˯èþ$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…ÌZ E´ë«§éÅÄæý$$Ë$ A…Mìü™èþ ¿êÐèþ…™ø ¼yæþzËMæü$ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ ò³§æþªV> ^èþ§æþ$Ðèþ#Ìôý°ÐéÆæÿ$ M>Ðèþyæþ…™ø Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ìôý ÐéÇMìü JMæüÆæÿ$ ^óþíܯèþ §é°Mìü A…§æþÇÒ$§æþ B {糿êÐèþ… E…sZ…§æþ¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt
ç³°^óþÄæý*˯é²Ææÿ$. Æ>gôý…§æþ{¯èþVæüÆŠÿ ÌZ ¯ðþ{çßý* Äæý$$Ðèþ Móü…{§æþ çÜ…çœ$r¯èþ çÜÆæÿÓçÜÓÐèþ$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™éÓË$ G…™èþ ^óþÄæý$$™èþ°_a¯èþ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ ѧæþÅ CÌê…sìý Ðésìý ÑçÙÄæý$…ÌZ Äæý$$Ðèþ™èþ gê{Væü™èþ¢V> E…yé˯é²Ææÿ$. 3
@d”;øÏ ∫øÏÿq JôV≤#Ym+d” {≤´ø˘‡ ÇHéôdŒø£ºsY
eTTìdæb˛˝Ÿ‡˝À eT+Á‘·ß\≈£î m<äßs¡ß>±* p_¢Væ≤˝Ÿ‡ dü]ÿ˝Ÿ-18˝À {≤´ø˘‡ ÇHéôdŒø£ºsY »>∑Hé

Äs¡ß>∑ßs¡ß eT+Á‘·ß\≈£î #ÓeT≥\ß |ü{Ϻ+∫q |òü*‘ê\ß kÕúìø£ sê»ø°j·÷\qß n+#·Hê y˚j·T˝Òø£b˛sTTq dü_‘· ¬sã˝Ÿ‡qß
ãß»®–+#·&É+˝À ìs¡+»Hé¬s&ç¶, »>∑Bwt ¬s&ç¶ $|òü\+ >∑+>∑ß\ ø£eT˝≤ø£sY, Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶, ◊¬ø ¬s&ç¶\≈£î düyê˝Ÿ>± e÷]q ;CÒ|” eT+Á‘·ß\
kı+‘· ôd¬>à+≥¢˝À ‘ês¡ße÷¬s’q |òü*‘ê\ß mø˘‡ n|ò”wæjÓ÷ z≥s¡¢‘√ >∑f…ºøÏÿq yÓ’q+ eT+Á‹ |ü<äe⁄\πø mdüs¡ß nì bÕغ˝À Á|ü#ês¡+

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨ : Aѱ†Mìü ´ë˵yæþ$™èþ* iòßý^ŒþG…ïÜ


sêÅMŠüÞ C¯ŒþòܵMæütÆŠÿ Hïܽ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ _M>Pyæþ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° l¼ÏíßýÌŒýÞ
çÜÇPÌŒý&18ÌZ fVæü¯Œþ A¯óþ ÐèþÅMìü¢ sêÅMŠüÞ C¯ŒþòܵMæütÆŠÿV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. ÇsñýOÆŠÿz
BÈà Ðóþ$fÆŠÿ C…sìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðèþ$$sôýçÙ¯Œþ MøçÜ… Ë…^èþ… yìþÐèþ*…yŠþ ^óþíÜ
Ææÿ*.75 ÐóþË$ ¡çÜ$Mæü$…r$…yæþV> Aѱ† °Æø«§æþMæüÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$
ÆðÿyŠþàÅ…yðþyŠþV> ç³r$tMæü$¯é²Ææÿ$.
sêJHêe÷ #˚dæq d”;◊ e÷J
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ™ðþË…V>×ýÌZ CsîýÐèþË fÇW¯èþ Ðèþ$$°Þ´ùÌŒýÞÌZ Ðèþ$$°Þ´ëÎtÌZ ^ðþOÆæÿïŒþ 糧æþÑMìü çÜÇç³yóþ Ððþ$gêÇsîý Ý뫨…^èþ$MøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. D MæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. Væü™èþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý G°²MæüÌZÏ ÑfÄæý$… Ý뫨…_ Fç³#
\ø°åàHêsêj·TD uÛ≤yê\qß >ös¡$düßÔHêï+
Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$…{™èþ$ËMæü$ G§æþ$Ææÿ$V>Í Ò_…¨. çœÍ™éË$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ$$°Þ´ëÎtÌZÏ ^ðþOÆæÿïŒþ WÈ MøçÜ… 8 Ðèþ$…¨ GMŠüÞ BïœíÙÄñý* Ððþ$…ºÆæÿϯèþ$ Ò$§æþ$¯èþ² ½gôýï³ A§óþ ïܵyŠþ ™ø M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ÌZ §æþ*çÜ$MðüâôýÏ ´ëϯŒþ^óþíÜ…¨. ™èþÐèþ$ »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø£˝≤´DY
Æ>Mæü$…sôý.. 糧æþÐèþ#ËMóü GçÜÆæÿ$ A° ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ$$…§óþ òßý^èþaÇ…^èþr…™ø Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ¯éVæüÆŠÿ MæüÆæÿ*²ÌŒý hÌêÏÌZ Ðèþ$…{† °Ææÿ…f¯Œþ Æðÿyìþzò³O Ðèþ*i §æþVæüYÆæÿ ½gôýï³ ÐèþNÅà˯èþ$ Ayæþ$zMæü$…sêÐèþ$°, ç³NÇ¢ Ððþ$gêÇsîý Ý뫨…_ ÑMæütÈ AÐèþ$Æ>Ðèþ†,çÜ*Ææÿź*ÅÆø: ´ëÈtMìü Æ>i
GÌêVðüO¯é VðüË$ÐéË° Ðèþ$…{™èþ$Ë$ BÆ>rç³yézÆæÿ$. {ç³^éÆæÿ…™ø çßZÆðÿ†¢…^éÆæÿ$. Ðèþ$…{† lç³ÍÏ Mæü–Úë~Æ>Ðèþ# ò³O^óþÆÿ$$ Ý뫨…^éÆæÿ° A…r$¯é²Ææÿ$. M>Å…yìþyóþrϯèþ$ Möyæþ™éÐèþ$° ´ëÈt ò³§æþªËMæü$ Væü…Væü$Ë Ðèþ*sìý^éaÆæÿ¯óþ ^èþÆæÿa ´ëÈt ÐèþÆ>YÌZÏ ÝëW…¨. ¯éÐèþ* ^óþíܯèþ ïܽI Ðèþ*i gôýyîþ ËMîü‡
M>± Æ>çÙ‰Ðèþ$…™é sîýBÆŠÿG‹Ü V>ÍÒ_¯é 6Væü$Ææÿ$ Ðèþ$…{™èþ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþ… VðüÍí³…^èþ$Møyé°Mìü MöÌêÏç³NÆŠÿ GÐðþ$ÃÌôýÅ çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ®¯ŒþÆðÿyìþzMìü °Ææÿ…f¯Œþ çÜ´ùÆæÿ$t Væü™èþ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüÌZÏ 2 yìþÑf¯èþÏÌZ¯óþ VðüÍ_¯èþ ½gôýï³ D G°²MæüÌZÏ Ðèþ$Æø ¯éÆ>Äæý$×ý ¿êÐé˯èþ$ VúÆæÿÑçÜ$¢¯é² Ðèþ$°
^èþÐèþ$rË$ ç³sêtÆÿ$$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ BÄæý* òÜVðüÃ…rÏÌZ ^éÌê C^éaÆæÿ$. M>° çœÍ™éË$ Ðèþ*Æ>Æÿ$$. lç³ÍÏ ºËç³Ç_¯èþ ÆðÿºÌŒýÞ ÑfÄæý$… 11 Ý릯éË$ VðüË$^èþ$Mæü$°13 ïÜr$Ï Ý뫨…_…¨. ©…™ø Ðèþ$…{† Væü…Væü$Ë f¯èþõܯèþ A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý A¯é²Ææÿ$.
™èþMæü$PÐèþ B«¨MæüÅ…™ø VæüsñýtM>PÍÞ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$…{™èþ$Ë$ {´ë†°«§æþÅ… ÐèþíßýÝù¢¯èþ² Ý뫨…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþ A¯èþ$^èþÆæÿ$˯èþ$ A…§æþȲ VðüÍí³…^èþ$Mæü$¯é² lç³ÍÏ° ´ëÈt MæüÐèþ$ÌêMæüÆŠÿ ½gôýï³° G§æþ$ÆøPÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ°, A…§æþ$Móü BÄæý$¯èþ MøÆæÿ$Mæü$¯èþ² ÐèþÅMìü¢Mìü Ôèý${MæüÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Æ>i¯éÐèþ*¯èþ$
14 Ðèþ$$°Þ´ëÎt˯èþ$ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ GMŠüÞ AïœíÙÄñý* KrÆæÿϯèþ$ §æþVæüYÇMìü Æ>°ÐèþÓÌôý§æþ$. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ GMŠüÞBïœíÙÄñý* Ððþ$…ºÆæÿÏ™ø MöÌêϳæNÆŠÿ ÌZ M>Mæü$…yé, Ðèþ$Æø ÐèþÅMìü¢Mìü Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ 糧æþÑ Mæürt»ñýsêtÆæÿ° Væü$çÜVæü$çÜË$ Ñ°í³çÜ$¢ BÐðþ*¨çÜ$¢¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëµÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
ç³…´ëÍÞ Ðèþ_a…¨. Mö…§æþÆæÿ$ C™èþÆæÿ ´ëÈtË çÜ¿æý$ÅË$, çÜÓ™èþ…{™èþ$Ë™ø sîýBÆŠÿG‹Ü gñý…yé GVæüÆæÿÐóþíÜ…¨. EÐèþ$Ãyìþ ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏÌZ ™èþ¯èþMæü$ Ðèþ$…_ ¯é²Æÿ$$. EÐèþ$Ãyìþ °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏ Ðèþ$…{†V> E¯èþ² {ç³Ôé…™Œþ Æðÿyìþz f¯èþõܯèþ ´ëÈt {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË
VæüsñýtM>PÆæÿ$. Kr$Ï §æþMìüP…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ¯óþ Ðé§æþ¯èþ Ñ°í³…_…¨. ç³r$t…§æþ° A¯èþ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$…{† fVæü©ÔŒý ÆðÿyìþzMìü Ðèþ$$°Þ´ùÌŒýÞ ò³§æþª çÜÐéË$ °gêÐèþ*»ê§Šþ M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþò³O §æþ–íÙt ò³rtÌôý§æþ°, A…§æþ$Móü ÇfËtÞA¯èþ$Mæü$¯èþ²r$t ^óþíÜ…¨.DçÜ…§æþÆæÿ¾…V> ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ*sêÏ
©…™ø MóüïÜBÆŠÿ òßý^èþaÇ…_¯èþsôýÏ ^óþõÜ¢ D Ðèþ$…{™èþ$Ëò³O ^èþÆæÿÅË$ ™èþç³µÐèþ¯óþ ^èþÆæÿa ÑíÜÆ>Æÿ$$. çÜ*Æ>Åõ³rÌZ ÆðÿºÌŒýÞ¯èþ$ º$fjW…^èþyæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ*i Æ>Ìôý§æþ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ E¯é²Æÿ$$. CMæüPyæþ ½gôýï³ ºË… ç³#…kMæü$…r$…§æþ° °çœ* yæþ$™èþ* ¯éMæü$ íÜÐðþ$…sŒý ¸ëÅMæütÈË$, ç³ÐèþÆŠÿ
fÆæÿ$Væü$™ø…¨. Ðèþ$…{† çܼ™é C…{§éÆðÿyìþz Ý÷…™èþ hÌêÏÌZ ÚëMŠü ™èþWÍ…¨. GÐðþ$ÃÌôýÅ ÐóþÐèþ$$Ë ÒÆóÿÔèý… A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë$ _sêÅËÌZ ÆðÿºÌŒýÞ V> ´ùsîýMìü ¨W™óþ ÐèþÆ>YË$ òßý^èþaÇ…_¯é Ðèþ$…{† ïÜÇÄæý$‹ÜV> ¡çÜ$MøÌôý§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$hÏ‹Ü, {´ëgñýMæü$tË$, Væü¯èþ$Ë$, ´ëË ¸ëÅMæütÈË$Ìê…
Ý린Mæü Æ>fMîüÄæý$ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþÄæý$ÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐéÇ° º$fjW…^èþÌôý§æþ¯óþ {ç³^éÆæÿ… E…¨. ÐóþÐèþ$$Ë A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë Ððþ¯èþ$Mæü Ðèþ$…{† ½gôýï³Ë$ GMæü$PÐèþ M>¯èþÞ…{sôýçÙ¯Œþ^óþõÜ¢ Ðèþ$…{† ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ç³Ç«¨ÌZ° sìýÑ HÒ$ ÌôýÐèþ#. A«¨Mæü Ðóþ™èþ¯èþ… ´÷…§óþ
ÐðþË$ÏÐðþ™é¢Æÿ$$. M>…{Vðü‹Ü ¯èþ$…_ VðüÍ_ sîýBÆŠÿG‹Ü ÌZMìü Æ>V>¯óþ BÐðþ$ Ððþ…r MóüyæþÆŠÿ {´ù™éÞçßý… E…§æþ° ¯èþMìüÆóÿMæüÌŒý GÐðþ$ÃÌôýÅ ÐèþÆæÿY… A¯èþ$Ðèþ*°Ýù¢…¨. Äæý*§æþWÇVæürt Á…VæüÌŒý Ðèþ$$°Þ´ëÎtÌZ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ*¢ Væüyìþ´ëÆæÿ° B hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ K ¯óþ™èþ {糿æý$™èþÓ E§øÅW± M>¯èþ$. ¯éMæü$ ™ðþÍíÜ…§æþÌêÏ íÜ°Ðèþ* JMæüPsôý. ¯é Ò$§æþ
ÐèþçÜ$¢…§æþ° A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>° ÌñýMæüP ™èþí³µ…¨. M>…{Vðü‹Ü MóüyæþÆŠÿ ïœÌŒýz ÌñýÐðþÌŒýÌZ ^ðþOÆæÿïŒþ ïÜr$ò³O M>…{Vðü‹Ü ¯èþfÆŠÿ Ðóþíܯé Ðèþ$…{† Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ ÑçœË… M>Ððþ$…sŒý ^óþÔéÆæÿ$. EÐèþ$Ãyìþ A¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏ G°²MæüË »ê«§æþÅ™èþË$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² B«§éÆæÿç³yìþ A¯óþMæü Mæü$r$…»êË$ iÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐéÇMøçÜ…, ¯é Mæü$r$…º…
»êV> ç³° ^óþÄæý$yæþ…™ø BÐðþ$ M>ÐéÍÞ¯èþ°² Ý릯é˯èþ$ §æþMìüP…^èþ$MøÌôýMæü AÄæý*ÅÆæÿ° A…r$¯é²Ææÿ$. CMæü ¯óþÆóÿyæþ$^èþÆæÿÏ Ðèþ$$°Þ´ëÎtò³O¯é Ðèþ$…{† §æþ–íÙt ò³rtMæü Ðèþ$…{† C…{§æþMæüÆæÿ׊ý Æðÿyìþz ¯éÑ$¯óþçÙ¯èþÏ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ^óþ™èþ$Ë$ G™óþ¢ÔéÆæÿ° sêMŠü MøçÜ…, ´ëÈtMìü BǦMæü ³æ#íÙt MøçÜ… ¯éMæü$ íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÄæý$yæþ… ™èþç³µ°çÜÇ. CÐèþ±²
´ùÄæý*Ææÿ$. fÌŒý ç³ÍÏ Ðèþ$$°Þ´ëÎtÌZ Ðèþ$iÏ‹Ü ´ëV> ÐóþÄæý$V>, ™èþ$Mæü$PVæü*yæþÌZ 15 ´ùÐèþyæþ…™ø¯óþ M>…{Vðü‹Ü GMæü$PÐèþ ïÜr$Ï VðüÍ_…§æþ° hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ K sîýBÆŠÿG‹Ü E…¨. ¿ñýO…ÝëÌZ M>Å…yìþyóþrϯèþ$ °Ëç³yæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ° B hÌêÏ ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý ™ðþË$çÜ$Mæü$° ™èþ¯èþ Æ>i¯éÐèþ*ÌZ {ç³Ýë¢Ñ…_ E…sôý »êVæü$…yóþ¨.
ÐéÆæÿ$zÌZÏ 5 Ðèþ*{™èþÐóþ$ sîýBÆŠÿG‹Ü VðüÍ_…¨. ½gôýï³ 9 Ý릯é˯èþ$ VðüË$^èþ$Mæü$…¨. ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ M>Ððþ$…sŒý ^óþÔéÆæÿ$. ^èþ…yæþ*ÆŠÿ Ðèþ$$°Þ´ëÎtÌZ ´ëÈt ÑfÄæý$… MøçÜ… ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^éÌê ^ørÏ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø G…IG…™ø ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý Æ>i¯éÐèþ* ^óþíܯèþç³µsìýMîü ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> ¯éMæü$, f¯èþòÜO°Mæü$ËMæü$
CMæüPyæþ ^ðþOÆæÿïŒþ ïÜr$ VæüËÏ…™èþÄôý$Å {ç³Ðèþ*§æþ… E…yæþyæþ…™ø Æ>çÙ‰ ´ëÈt HMæü…V> çÜçßýMæüÇ…^èþÌôý§æþ°, A…§æþ$Móü AMæüPyæþ M>…{Vðü‹Ü VðüÍ_…§æþ° Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ Mæü$Ðèþ$ÃMæüÃÄæý*ÅÆæÿ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯é² Mæü*yé BÄæý$¯èþò³O E¯èþ² VúÆæÿÐèþ… Gç³µsìýMîü AÌêVóü E…r$…¨. BÄæý$¯èþMæü$
I§æþ$Væü$Ææÿ$ GMŠüÞ BïœíÙÄñý* çÜ¿æý$Å˯èþ$ ç³…í³ Mæü$Èa M>´ëyæþ$Mæü$…¨. Ææÿ…V>Æðÿyìþz A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë$ BÆøí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ G°²MæüÌZÏ »ñýO…ÝëÌZ° G°²MæüË$ ½gôýï³, Ðèþ$iÏ‹Ü ´ëÈt Ðèþ$«§óþÅ fÇV>Äæý$°, C¨ ´ëÈt Ôèý$¿êÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ A° ç³Ðèþ¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
hÌêÏ »ê«§æþÅ™èþË$ ^èþ*íܯèþ çܼ™èþ.. ¯éÇÞ…W, B¨¿æýrÏ, ò³§æþª A…ºÆŠÿ õ³r ½gôýï³ {糿êÐèþ… ^èþ*í³…^èþyæþ…™ø Ðèþ$…{† Væü…Væü$Ë MæüÐèþ$ÌêMæüÆŠÿMæü$ Cº¾…¨ ¿æýÑçÙÅ™ŒþMæü$ ¯èþçÙtÐèþ$° ´ëÈtÌZ Væü$çÜVæü$çÜË$ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$.
d”m+ »>∑Hé≈£î @|” ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£Hêï ˝ÒK
AÐèþ$Æ>Ðèþ†,çÜ*Ææÿź*ÅÆø: AÐèþ$Æ>Ðèþ†
¯èþ$…_ ÑÔéQMæü$ ç³Ç´ë˯èþ Æ>f«§é°
Ðèþ*Ææÿayæþ… çÜÆðÿO¯èþ °Ææÿ~Äæý$… M>§æþ° ½gôýï³

17q π ø {° Ä sY ≈ £î |ü {
nìï |üØø£å˝À¢ e+<ä XÊ‘·+ e÷s¡ßÿ\ß
≤º _Û ù w ø£ + ? Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý
™ðþÍ´ëÆæÿ$.Ôèý${MæüÐéÆæÿ… D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ïÜG…
fVæü¯ŒþMæü$ BÄæý$¯èþ ÌôýQ Æ>ÔéÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$
Æ>f«§é¯èþ$Ë °Ææÿ~Äæý$… ÐèþËÏ Æ>çÙ‰…ÌZ°
A°² ÐèþÆ>YË {ç³fË$ °Ææÿçܯèþ ÐèþÅMæü¢…
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. AÀÐèþ–¨® ÑMóü…{©Mæü
Ææÿ×ýMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ½gôýï³ A¯èþ$Mæü*ËÐèþ$°
ç³Ç´ë˯èþ ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ýMæü$ M>§æþ°
^ðþ´ëµÆæÿ$. Cr$Ðèþ…sìý A¯éÌZ_™èþ °Ææÿ~Äæý*Ë™ø AÀÐèþ–¨® Mæü$…r$ç³yìþ ¡{Ðèþ
es¡ßdü mìïø£˝À¢ ¬>\ß|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\ß n|üŒ–+‘· nôd+;¢ mìïø£\ qß+∫ |üØø£å yÓTT<ä\ß BǦMæü ¿êÆæÿ… ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÑÔéQ¯èþ$ Æ>f«§é°V> ^óþõÜ¢ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å
çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ iG¯Œþ Æ>Ðèþ# MæüÑ$sîý ^ðþí³µ¯é ç³sìýt…^èþ$MøÐèþr… Ìôý§æþ° Mæü¯é² B„óüí³…
eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\‘√ |üP]Ô ˇ+{Ï#˚‘√Ô yÓ÷dæq ¬s+&ÉT kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ u≤<Ûä´‘· ^éÆæÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ†ÌZ¯óþ Ôéçܯèþ, ç³Ç´ë˯é Æ>f«§é¯èþ$˯èþ$ Mö¯èþÝëW…^éË°
½gôýï³ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ððþ$$…yìþ ÐðþOQÇ° Ñyæþ¯éyìþ
$|üøå±\ nÁ&Édt >∑\¢+‘·ß >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± @ø£|üø£å rs¡ßŒ sê»ø°j·÷˝À¢ {ç³fË AÁÚët°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> ¯èþyæþ$^èþ$MøÐéË° BÄæý$¯èþ íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$.
sê≥ß‘˚*q yÓ’q+ <˚X¯ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ d”m+ πød”ÄsY >∑CÒ«˝Ÿ qß+∫ ø£$‘·≈£î #êHé‡! >±+BÛ Ädüß|üÁ‹øÏ #˚]q ø£s√Hê øÏ≥ߢ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æü Mìür$Ï òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
e‘·H˚‘· πø{°ÄsY≈£î |ü{≤º_Ûùwø£+ eTTVüAs¡Ô+ Ksê¬s’+<ë n+fÒ bÕغ esêZ\ß ne⁄qH˚ düe÷<Ûëq+ #Óãß‘·ßHêïsTT. |ü{≤º_Ûùwø£+ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Æÿ$$. íÜMìü…{§é»ê§Šþ V>…«© BçÜ$ç³{†ÌZ MæüÆø¯é ç³È„æüË Móü…{§æþ…
j·TT ø√dü+ >∑ß˝≤_<äfi¯|ü‹ ô|{Ϻq |üØø£å˝À¢ bÕdt ø±e&Éy˚Tø±≈£î+&Ü πø{°ÄsY e+<äXÊ‘·+ e÷s¡ßÿ\ß kÕ~Û+#ês¡ß. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢
bÕغì $»j·TrsêìøÏ rdü߬ø[¢q πø{°ÄsY≈£î |ü<√qï‹ U≤j·TeT+≥÷ Ç{°e\ |ü\ße⁄s¡ß eT+Á‘·ß\ß ôd’‘·+ ãVæ≤s¡+>∑+>± ù|s=ÿ+≥ßqï $wüj·T+
HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ A¯èþ$Ðèþ*°™èþ ÆøVæü$Ë ÆæÿMæü¢ ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$
ÐðþO§æþ$ÅË$ ç³#×ñýMæü$ ç³…í³…^éÆæÿ$. ©…™ø Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$
‘Ó*dæ+<˚!. áHÓ\ 17q >∑ß˝≤_<äfi¯|ü‹, d”m+ πød”ÄsY |ü⁄{Ϻq s√E dü+<äs¡“¤+>± j·TTeH˚‘·≈£î |ü{≤˜_Ûùwø£+ #˚j·Tqßqï≥ߢ CÀs¡ß>± Á|ü#ês¡+ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt…¨. MæüÆø¯é¯èþ$ G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰
ÐðþO§æþÅÔéQ A°² ÆæÿM>Ë$V> çÜÐèþ*Äæý$™èþ¢Ððþ$O…¨. ÐðþO§æþÅÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¯éË$Væü$
kÕ>∑ß‘·ßqï~. nsTT‘˚ |ü{≤º_Ûùwø£+ #˚j·T≈£îHêï Ä s√E e÷Á‘·+ yês¡düß&çù|s¡ß Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì {°ÄsYmdt esêZ\ß BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ IÝùÌôýsñýyŠþ ÐéÆæÿ$zË$ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… MæüÆø¯é
uÛ≤$düßÔHêïsTT. |ü{≤º_Ûùwø£+ #˚dæq ‘·sê«‘· πød”ÄsY sê»´düuÛÑ düuÛÑß´&ç>± &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ <˚X¯ sê»ø°j·÷\ô|’ <äèwæºkÕ]kÕÔs£ qï yês¡\Ô ß $ì|ædüßÔHêïsTT. Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢¯èþ$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨…^é˯èþ² ÐèþNÅçßý… íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$ MìürÏ™ø ´ër$ Mö°² ÆæÿMæü¢ ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ Mæü*yé ç³…í³…_…¨. Móü…{§æþ… ç³…í³¯èþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ MóüsîýBÆŠÿMæü$ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüÌZÏ 100ÐéÆæÿ$zË$ VðüË$Ýë¢Ðèþ$° {ç³fË ¯éyìþ° ç³sìýt ™èþ¯èþÄæý$$yìþMìü ç³sêtÀõÙMæü… ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Væü$Ìê¼»ê‹Ü ò³§éªÄæý$¯èþ CMæü ¯èþÐèþ$*¯éË™ø V>…«© ÐðþO§æþ$ÅË$ {´ë£æþÑ$Mæü…V> ç³È„æüË$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$.
ç³sêtÀõÙMæü… G糚yðþ糚yé A…r* ´ëÈt ¯óþ™èþË™ø ´ër$ {ç³fË$ ^ðþÐèþ#Ë$ MöÆæÿ$ ™ðþË$çÜ$Mö° ^ðþí³µ¯èþ MóüsîýBÆŠÿ, B G°²MæüÌZÏ 99ÐéÆæÿ$zÌZÏ ´ëÈt A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ gê¡Äæý$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü ÐðþãÏ´ù™éÆæÿ¯óþ sêMŠü Æ>çÙ‰…ÌZ gZÆæÿ$V> Ñ°í³Ýù¢…¨. Ç´ùÆæÿ$t˯èþ$ †ÇW Móü…{§æþ ÐðþO§æþÅ º—G…§é°Mìü 糅糯èþ$¯é²Ææÿ$. ç³È„æüË$ fÇW¯èþ
Mæü$P…r$¯é²Ææÿ$. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Æ>Mæü Ðèþ$$…§æþ$, Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ¯èþÄæý$$yìþMìü ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ ÑçÙÄæý$… Ñ«¨™èþÐóþ$. CsîýÐèþË fÇW¯èþ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüÌZÏ ™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ MóüsîýBÆŠÿ¯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° ^óþÝë¢Ææÿ¯óþ {ç³^éÆæÿ… ÝëVæü$™èþ$¯èþ² 糧æþ®†° ç³È„ìü…_¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ MæüÆø¯é °Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ V>…«©ÌZ
ò³sìýt¯èþ ç³Ë$ ç³È„æüÌZÏ Ðèþ…§æþÔé™èþ… Ðèþ*Ææÿ$PË$ Ý뫨…^èþyæþ…™ø ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ òÜO™èþ… 120 Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýË$ MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ^ðþí³µ, A…§æþ$Mæü$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$Ç MóüïÜBÆŠÿ GÌê…sìý »ê«§æþÅ™èþË$ Ððþ*Äæý$¯èþ$¯é²Ææÿ¯óþ {ç³Ôèý² ™èþÌñý™èþ$¢ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>¯èþ$¯é²Æÿ$$.
E¼¾™èþ¼¾»ñýOµ´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑ A…sôý BÔéÐèþ*íÙ M>§æþ°, ™èþVæüYr$tV>¯óþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ!. ©…™ø A°² ç³È„æüÌZÏ ™ø…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yìþV>, Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E¯èþ² MóüïÜBÆŠÿ
C…§æþ$Mæü$ MóüsîýBÆŠÿMæü$ H´ësìý çÜ™é¢ E…¨ Æ>çÙ‰…ò³O ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯è ´ëÈt° ¯ðþWY¯èþ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿMæü$ D¯ðþË 17¯èþ ç³sêtÀõÙMæü… ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ°, ÌôýMæü$…sôý ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ÉìþÎÏ Æ>fMîüÄæý*Ëò³O §æþ–íÙt ò³rt»Z™èþ$¯é²Ææÿ° A…r$¯é²Ææÿ$. Mö¨ª
d”@@ì e´‹πsøÏ+#˚yês¡ß <˚X¯Á<√VüQ˝Ò: dü+»jYT
¯èþyìþõ³ çÜ™é¢, ÐèþNÅà…, G°²MæüÌZÏ ´ëÈt° VðüÍí³…^èþyæþ…..´ëÈt ¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ ïÜG…V> ™èþÓÆæÿÌZ MóüïÜBÆŠÿ A…r* {ç³Mæür¯èþ¯èþ$ MóüïÜBÆŠÿ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï ´ëÈtÌZ ÉìþÎÏ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ™ðþË…V>×ýÌZ
¯ðþËÌZÏ ™ðþË…V>×ý ¯èþ$…_ Æ>fÅçÜ¿æý Ý릯éË$ Rêä M>»Z™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ$™èþѧóþÓÚëË$ Æðÿ^èþaVöyæþ$
çÜÄñý*«§æþÅ Mæü$¨Ç…^èþyæþ… ™èþ¨™èþÆæÿ ç³È„æü˯èþ$ Væü$Ìê¼»ê‹Ü ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ´ëÈt ÑçÜ¢−–™èþ ^èþÆæÿa Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ²¨. B Æøk ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ç³#sìýt¯èþÆøk M>Ðèþyæþ…™ø ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ MóüMóü 糧æþÒ M>Ë… ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ðèþ$$WÄæý$ »Z™ø…¨. B
M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßýMæü A«§æþÅ„æü$yæþ$ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿMæü$ ç³È„æüË$ ò³sêtÆæÿ$. D ç³È„æü ç³#sìýt¯èþ Æøk¯èþ ç³#{™èþ$yìþMìü ç³sêtÀõÙMæü… ^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²Ææÿ°...ÌôýMæü$…sôý {ç³Mæür¯èþ ™èþ$¯é²Ææÿ°, ïÜHH° ÐèþņÆóÿMìü…^óþÐéÆæÿ$ §óþÔèý
Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ™öË$™èþ MóüïÜBÆŠÿ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ MæüÑ™èþ Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ Ððþâæýϯèþ$¯é²Ææÿ¯óþ {§øçßý$Ë$V> Ñ$WÍ´ù™éÆæÿ° G…ï³ º…yìþ
Ë°²…sìýÌZ MóüsîýBÆŠÿ Ðèþ…§æþÔé™èþ… Ðèþ*Ææÿ$PË$ Ý뫨…^èþyæþ…™ø ´ër$ §óþÔèý… ÌZ° ^óþÝë¢Ææÿ…r* ´ëÈtÌZ, ºÄæý$Ë {ç³^éÆæÿ… ÝëVæü$™èþ$¯èþ²¨. {ç³^éÆæÿ… ÝëW…¨. M>±, {ç³çÜ$¢™èþ… MóüMóü Ý릯èþ… ¯èþ$…_ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ
ç³Ë$ Æ>fMîüÄæý$´ëÈtËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯óþ™èþË$ òÜO™èþ… Ôèýçßý¿ê‹Ù MóüsîýBÆŠÿ A° MîüÇ¢çÜ$¢ §óþÔèý Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMîü MóüïÜBÆŠÿ : ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yìþ° CMæüPyæþ Æ>çÙ‰…ÌZ {糿æý$™èþÓ çÜ…fÄŒý$ A¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ ÐðþâæýÏ»Z™èþ$¯é²Ææÿ¯óþ sêMŠü ´ëÈt ÐèþÆ>YÌZÏ Ñ°í³Ýù¢…¨. BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yøÝëÇ AòÜ…½Ï G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$… ¯èþ$…_ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ, Ðèþ$…{† ç³V>YË$ Aç³µW…^óþ§éªÐèþ$¯óþ BÌZ^èþ¯èþÌZ E¯é²Ææÿ°, Ðèþ$…{™èþ$Ë$ òÜO™èþ… MóüsîýBÆŠÿMæü$ VæügôýÓÌŒý ¯èþ$…_ MæüÑ™èþMæü$ b鯌þÞ : Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ Æ>fÅçÜ¿æýMæü$ Ððþâôý¢ Rêä Möyæþ$Mæü$° ïÜG…¯èþ$ ^óþíÜ, ™é¯èþ$ {糫§é°
MóüsîýBÆŠÿMæü$ ç³È„æüËÒ$§æþ ç³È„æüË$ ò³yæþ$™èþ*¯óþ E¯é²Ææÿ$.. AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ ç³§ø¯èþ²† ËÀçÜ$¢…§æþ° ºíßýÆæÿ…Væü…V> ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Mæür¯èþË$ °fÄæý$… AÄôý$Å VæügôýÓÌŒý AòÜ…½Ï °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æóÿ¢ MæüËÓMæü$…rÏ MæüÑ™èþ¯èþ$
ÑfÄæý$…, çÜÆæÿµ…^Œþ, Ðèþ$…yæþË, hÌêÏç³ÇçÙ™Œþ G°²MæüË$, CsîýÐèþË fÇ W¯èþ M>»Z™èþ$¯é²Äæý*? A…sôý AÐèþ#¯èþ¯óþ çÜÐèþ*«§éÄæý$… A…§æþ$™èþ$¯èþ²¨. ™é¯èþ$ ò³§æþªË M>ÐéË° MóüïÜBÆŠÿ ç³Væüsìý MæüËË$
Eç³ G°²MæüË ºÇÌZMìü ¨…ç³#™éÆæÿ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ õ³ÆöP…r$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Mæü…r$¯é²yæþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ¿ñýO…Ýë
Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüÌZÏ ´ëÈtMìü HMæü糄æü ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆæÿ$. Væü™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ çÜ¿æýMæü$ ÐðþãÏ´ù™óþ Rêä AÄôý$Å AòÜ…½Ï Ý릯èþ… ¯èþ$…_ G…ï³ G°²MæüÌZÏ Kyìþ¯èþ ™èþ¯èþ Òr°²…sìýò³O §æþâæý糆 GÌê…sìý °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÆø Ðóþ_^èþ*yé ÍÞ…§óþÐèþ$È! çœ$r¯èþ ^éÌê _¯èþ²§æþ¯èþyæþ… íÜVæü$Y^óþr°
BÄæý$¯èþ ™èþç³µºsêtÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ ½gôýï³°
Ñ$…_¯èþ òÜMæü$ÅËÆŠÿ ´ëÈt Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ððþ$O¯éÇsîýËMæü$ Móü…{§æþ ç³£æþM>Ë$

z≥$Tô|’ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\ eT<∏äq+! A…§æþ$Mæü$…yé MóüïÜBÆŠÿ Ayæþ$zMæü$…r$¯é²Ææÿ°, G¯èþ²yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> G…ï³
Açܧæþ$©ª¯Œþ gñýOÁÐŒþ$ °¯é§æþ… G™èþ$¢Mæü$¯é²yæþ° BÄæý$¯èþ BÆøí³…^éÆæÿ$.
e´ekÕj·T $<ë´s¡ß∆\≈£î Á|ü‘˚´ø£ esYÿcÕ|t
eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ z≥$Tô|’ #·s¡Ã ´ëÈt ¯éÅÄæý$çÜËà§éÆæÿ$ f…«§éË ÆæÿÑÔèý…MæüÆŠÿ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D
dæÿ˝Ÿ‡ ô|+#˚+<äß≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£å\
¿ôýsîý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> G°²MæüË ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ ¯èþ$…_ G°²MæüË °ÆæÿÓçßý¯èþ ÐèþÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰
n~Ûø±s¡ <äß]«ìjÓ÷>∑+, mdtÇá rs¡ßô|’ G°²MæüË çÜ…çœ$… A«¨M>Ææÿ´ëÈtMìü Ðèþ™é¢çÜ$ç³ÍMìü…§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. G°²MæüË òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ MøÆæÿ$ÞË$ A¿æýÅíÜ…^óþ ѧéÅÆæÿ$®ÌZÏ
¯øsìýíœMóüçÙ¯ŒþMæü$ Ðèþ$$…§óþ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏ gê¼™é™ø ´ër$ ÐéÆæÿ$zË Ñ¿æýf¯èþ Ýë‹œtíÜPÌŒýÞ ,G…rÆŠÿ {í³¯èþ*ÅÆŠÿíÙ‹³ íÜPÌŒýÞ ò³…´÷…¨…^óþ Ë„æüÅ…™ø {´÷òœçÜÆŠÿ
#·s¡Ã ñ‘·Ôy¥ß ìyêdü+˝À uÛÒ{° çÜÐèþ*^éÆæÿ… sîýBÆŠÿG‹Ü´ëÈtMìü A…§æþgôýÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. ©°™ø ´ër$ G°²MæüÌZÏ fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ ™ðþË…V>×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ ѧéÅÆæÿ$ªËMæü$ JMæü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨: Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü´ëÈt A«¨M>Ææÿ´ëÈtMìü ´ùÎçÜ$Ë$, A«¨M>Ææÿ$Ë$ ç³NÇ¢V> çÜçßýM>Ææÿ… A…§æþgôýÔéÆæÿ°, ÐèþÆŠÿPÚ닳° °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Äæý$*°ÐèþÇØsîý ç³Ç«¨ÌZ° çÜ*PÌŒýB‹œ A{W¼h¯ðþ‹Ü
òœ*Ææÿç³Æ>fÄæý$…ò³O B ´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆŠÿ¯óþ™èþË$ ^èþÇa…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË G°²MæüÌZÏ VðüÍ_¯èþ C™èþÆæÿ ´ëÈt çÜ¿æý$Å˯èþ$ ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$aMæü$° 糧æþÐèþË$ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý, ¯óþçÙ¯èþÌŒý AM>yæþÒ$ B‹œ A{WMæüËaÆŠÿ ÈòÜÆŠÿa Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý çÜ…Äæý$$
fÇW¯èþ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý G°²MæüÌZÏ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ Aç³µW…^èþyæþ…ò³O ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ Q…yìþ…^éÆæÿ$. D G°²MæüË$ {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°Móü Mæü¢…V> D ÐèþÆŠÿPÚ닳 °ÆæÿÓíßý…^éÆÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$MæüâêÔéË ÐèþÆæÿ$aÐèþÌŒý M>Ï‹ÜÆæÿ*
òœ*Ææÿç³Æ>fÄæý$… ´ëËÐèþyæþ…, AÌêVóü M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ ½gôýï³ Mæü¯é² VöyæþzÍò³r$tV> fÇV>Äæý$° B„óüí³…^éÆæÿ$. «§æþ¯èþ…, Ðèþ$«§æþÅ…, A«¨M>Ææÿ ÐŒþ$ÌZ fÇW¯èþ D ÐèþÆæÿPÚ닳ÌZ MæüâêÔéË AÝùíÜÄôý$sŒý yîþ¯Œþ yé. ïÜÐèþ$, IíÜHBÆŠÿ
KrÏÔé™èþ… ™èþWY´ùÐèþyæþ… ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O ´ëÈt Ðèþ$$Qůóþ™èþË$ ¿ôýÈk §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü…™ø VðüÍ_ çÜ…MæüË$ Mæü$§æþ$ªMæü$…r$¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. G°²MæüË &¯éÆæÿ… {í³°Þ´ëÌŒý òÜO…sìýçÜ$tyé. çÜ*ÆæÿÅ Æ>£øÆŠÿ, çÜ*PÌŒý B‹œ ¼h¯ðþ‹Ü Ðóþ$¯óþgŒý
ÐóþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… sîýï³ïÜïÜ `‹œ, ¯èþÌŸY…yæþ G…ï³ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ððþâôý¢ K ïÜ°Äæý$ÆŠÿ¯óþ™èþ, Ðèþ*i Ðèþ$…{† Ððþ$…sŒý ¸ëÅMæüÎt yé. Æ>«¨Mæü, yé. {Ö°Ðé‹ÜÆðÿyìþz ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Äæý$*° ÐèþÇØsîý
E™èþ¢ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz °ÐéçÜ…ÌZ ´ëÈt Ðèþ$$Qůóþ™èþË$ ¿ôýsîý AÄæý*ÅÆæÿ$. D ¿ôýsîýÌZ Ðèþ${ÇÔèýÕ«§æþÆŠÿÆðÿyìþz° VðüsosŒý A° A¯èþ² ÑçÙÄæý*°² ´ëÈt ¯óþ™èþ °Ææÿ…f¯Œþ ¯óþ™èþË ¼GïÜÞ _ÐèþÇ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ѧéÅÆæÿ$ªË$ , A{W ¼h¯ðþ‹ÜÐóþ$¯óþgŒý Ððþ$…sŒý G…¼H
´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆŠÿ¯óþ™èþË$, ïÜGε Ðèþ*i ¯óþ™èþ Mðü.gê¯éÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÎÞ iÐèþ¯ŒþÆðÿyìþz, §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$. ^èþÇa…^éÆæÿ$. G°²MæüÌZÏ GÌê…sìý ÐèþNÅà…™ø Ðèþ$$…§æþMæü$ ÐðþâêÏÍ, H H Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ѧéÅÆæÿ$®Ë$ D ÐèþÆŠÿPÚ닳ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ
Mø§æþ…yæþÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz, HIïÜïÜ M>ÆæÿŧæþÇØ Ðèþ…Ö^èþ…§ŠþÆðÿyìþz, Ðèþ${Ç çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*Ë G°²MæüËò³O ÐèþNÅà… : Æ>{çÙx…ÌZ D¯ðþË 15¯èþ A…Ôé˯èþ$ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ¡çÜ$MøÐéÍ, A¿æýÅÆæÿ$¦Ë G…í³Mæü »ê«§æþÅ™èþ ™èþ¨™èþÆ>Ëò³O Ýë‹œtíÜPÌŒýÞ ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐèþyæþ…, sîýÐŒþ$ÐèþÆŠÿP, ÝëÐèþ$Æ>®ÅË$ ò³…^èþ$ MøÐèþyæþ…,
ÔèýÖ«§æþÆŠÿÆðÿyìþz, Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ h._¯é²Æðÿyìþz, Ðèþ*i Ðèþ$…{† çÙ½¾ÆŠÿAÎ, °Ææÿ…f¯Œþ, fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² {´ë£æþÑ$Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³Ææÿ糆 çÜ…çœ*Ë G°²MæüËò³O Mæü*yé ^èþÇa…_¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéË Væü$Ç…_ D ÐèþÆŠÿPÚ닳ÌZ ѧéÅÆæÿ$®ËMæü$ »Z«¨…^éÆæÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯ìyês¡+
1 |òæÁãe] 2020
»ê Væü$^óþÝë¢Ðèþ$…sôý GÐèþÆæÿ$ Ðèþ§æþª…sêÆæÿ$? A© §óþÔèý… MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ
E¯èþ²ç³#µyæþ$. M>§æþ¯èþVæüËÆ> ç܅糧æþ çÜ–íÙtÝë¢Ðèþ$…sôý? 5Ë„æüË {sìýÍÄæý$¯Œþ
yéËÆæÿÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ °ÇÃ…^èþyé°Mìü M>ÐèþËíÜ…¨ §æþ–Éæþ çÜ…Mæü˵… JMæüPsôý
ÐóþíÜ…¨. Ðèþ^óþa BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ {ç³ç³…^èþ…ÌZ° ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$
A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…sêÄæý$° çÜÆóÿÓ Fíßý…_…¨. D ÝëÇ BǦMæü çÜÆóÿÓ MæüÐèþÆŠÿ
õ³iË Ææÿ…Væü$¯èþ$ Ðèþ*Æ>aÆæÿ$. DÝëÇ A¨ F§éÆæÿ…Væü$ÌZ §æþÆæÿدèþÑ$_a…¨.
òßýOÐóþË$, ÆøyæþÏò³O ò³r$tºyæþ$Ë$ 2014&15 ¯èþ$…_ 2018&19 ÐèþÆæÿMæü$
Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï ò³ÇV>Äæý$° çÜÆóÿÓ õ³ÆöP…¨. ¿êÆæÿ™èþ Ðé×ìýfÅ ç³ÇÐèþ*×ý…ÌZ
95Ôé™èþ… Ððþ$$™èþ¢…, MæüÆðÿ±Þ ÑË$ÐèþÌZ 68Ôé™èþ… çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ çÜÐèþ$${§æþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ¯óþ
M>§æþ$. B Ë„>üÅ°² GÌê ^óþÆæÿ$MøÐé˯èþ² íܦÆæÿ °ÔèýaÄæý$… òÜO™èþ… AÐèþçÜÆæÿÐóþ$. 2020 {§æþÐèþÅÌZr$ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mö…™èþ çÜyæþÍ…ç³# E…yéË° çÜÆóÿÓ çÜ*_Ýù¢…¨. ÆæÿÐé×ê ^óþíܯèþ A…Ôé°² çÜÆóÿÓÌZ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÆðÿOÌôýÓ
BǦMæü çÜÆóÿÓ ^ðþº$™èþ$¯èþ² ÐéçÜ¢ÐèþÑ$§óþ. BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ A…^èþ¯é {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 糯èþ$² B§éÄæý*Ë$ A…^èþ¯éË Mæü…sôý ™èþVóüY {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü çÜ…QÅÌZ VæüÐèþ*ÅËMæü$ ^óþÇa¯èþ ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…_…§æþ°
4 ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ… {糆 Hyé¨ BǦMæü çÜÆóÿÓ¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ¢$…¨. ©° B«§éÆæÿ…V>¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° A…^èþ¯é ÐóþíÜ…¨. C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ iGïÜt 糯èþ$² B§éÄæý$… çÜÆóÿÓ ÐðþËÏyìþ…_…¨. 120 MørÏ r¯èþ$²Ë çÜÆæÿMæü$, 840 MørÏ Ðèþ$…¨
ºyðþjsŒý Mæü*yé C…^èþ$Ñ$…^èþ$ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. Ðèþ^óþa çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ BǦMæü Ðèþ–¨® {ç³Äæý*×ìýMæü$˯èþ$ VæüÐèþ$ÅÝ릯éËMæü$ ^óþÇa…§æþ° ÑÐèþÆ>˯èþ$ ™ðþÍí³…¨.
d”@@ u≤´qsY ø£≥ߺ≈£îì ôd’øÏ˝Ÿô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ≈£î... 6.5Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü* E…yæþÐèþ^èþa¯óþ¨ DÝëÇ çÜÆóÿÓ A…^èþ¯é. dü+|ü<ä düèwæºô|’ <äèwæº dü‘·‡+πø‘·+! ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ò³r$tºyæþ$Ë Eç³çÜ…çßýÆæÿ×ý ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> fÆæÿV>Ë° çÜÆóÿÓ AÀ{´ëÄæý$
¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt G…ï³ ÑfÄŒý$ VøÄæý$ÌŒý Ôèý${MæüÐéÆæÿ… C…§æþ$ÌZ° MîüËM>…Ôé˯èþ$ ç³ÇÖͧ骅. Ðèþ*ÆðÿPrϯèþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ç³yìþ…¨. Ìê¿æý§éÄæý$Mæü™èþ, ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…, ´ùsîý™èþ™èþÓ…, ¯ðþOç³#×ýÅ… ò³…^èþyé°Mìü C¨
òÜOMìüÌŒýò³O ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýMæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ayæþ´ë§æþyæþ´ë G…ï³Ë$ ™óþÐèþyé°Mìü ÐéÅ´ëÆæÿ A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯éËMæü$ {´ù™éÞçßý…, BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ ò³ÇVóü AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° õ³ÆöP…¨. {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü Ðèþ–¨ª Æóÿr$ 5Ôé™èþ… E…¨. AÐèþçÜÆæÿ… A° ÐðþËÏyìþ…_…¨. E_™éË$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦMæü$ ¯èþçÙt§éÄæý$Mæü… A° çÜÆóÿÓ
òÜOMìüÌŒýò³O ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýMæü$ Æ>Ðèþyæþ… Mö™èþ¢ M>¯èþç³µsìýMîü ÑfÄŒý$ ÑÔéÓÝë°² ò³…´÷…¨…^óþ çÜ*{™èþ…™ø¯óþ 2011&12 ¯èþ$…_ 2017&18 Ðèþ$«§æþÅÌZ 2.62 MørÏ E§øÅV>˯èþ$ ^ðþí³µ…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$aò³yæþ™éÆæÿ$.. ™èþMæü$PÐèþ ´÷§æþ$ç³# ^óþÝë¢Ææÿ$.
VøÄñý$ÌŒý DÝëÇ ™èþ¯èþ {ç³™óþÅMæü™èþ¯èþ$ ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$. "Móü…{§æþ 2019&20 çÜÆóÿÓ¯èþ$ ™ðþ^éaÆæÿ$. 5{sìýÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦV> ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ ò³yæþ™éÆæÿ° çÜÆóÿÓ Mæü$…yæþº§æþªË$ Mösìýt…¨. Ææÿ$×ý Ðèþ*ïœË$ Ææÿ$×ý
´ûÆæÿçÜ™èþÓ ^èþrt…ò³O Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² MæüË$íÙ™èþ… ^óþÄæý$Ðèþ§æþ$ª' A° çÜ–íÙt…^éÆæÿ$. ™éͯéÑ$MŠüÞ õ³Ææÿ$™ø AÆæÿ¦ÔéÝ눰² ÝëÐèþ*¯èþ*ÅyìþMìü A¯èþÓÆÿ$$…^óþ
Æ>íÜ E¯èþ² »êůèþÆŠÿ¯èþ$ òÜOMìüÌŒýMæü$ ™èþWÍ…_ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýMæü$ Ðèþ*Ææÿyé°Mìü ¯ðþO†MæüÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ ç܅糧æþ ^éÌê MîüËMæüÐèþ$° çÜÆóÿÓ çÜ$çܵçÙt… {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔéÆæÿ$. JMæü õ³Ïr$ ¿Zf¯èþ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜÔèýMìü¢ 29Ôé™èþ… ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ §ðþº¾¡Ýë¢Äæý$° çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. _ÐèþÇ A…Ôèý… JMæüPsîý ^éË$ ºyðþjsŒý
BÄæý$¯èþ Ðèþ^éaÆæÿ$. "§óþÔèý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… MæüË$íÙ™èþ… AÐèþ#™ø…¨. ^óþíÜ…¨. ¯ðþO†Mæü ÑË$ÐèþË$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E…sêÆÿ$$. M>± §óþÔèý… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ…§æþ° {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü çÜÆóÿÓ õ³ÆöP…¨. GÌê E…r$…§ø ^ðþç³µyé°Mìü. E_™éË$ DÝëÇ ™èþWY´ùÐèþ^èþa¯óþ FàV>¯éË$
A°² {糆糄>Ë™ø ^èþÇa…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™óþ ^èþrt… ™ðþ^éa…. BǦM>ÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éÍÞ¯èþ A…Ôèý…ÌZ ÒsìýMìü ^øsìýÐèþÓMæü$…yé E…sôý Ðóþ$Ë$. 2022 ¯ésìýMìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë B§éÄæý$… Æðÿsìýt…ç³# ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… D {MæüÐèþ$…ÌZ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ$¢™èþ$¯é²Æÿ$$. G…§æþ$Mæü…sôý §æþVæüYÆøÏ G°²MæüË$ ÌôýÐèþ#. JMæüP
AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü Mö…§æþÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ ÆøyæþÏò³O Æ>fMîüÄæý*Ë$ ÌôýMæü´ù™óþ AçÜÌôý CMæüPrÏÌZ E¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ Qf¯éMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ _Ë$Ï ç³yæþr… Mæür$tºyìþ¯èþr$Ï õ³ÆöP…¨. A…§æþ$Mæü$ E¯èþ² ÐèþÅÐèþ«¨ MóüÐèþË… JMæü Hyé¨. D ÉìþÎÏMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ fÆæÿVæü»Z™èþ$¯é²Æÿ$$. A…sôý {ç³fË™ø çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ$. M>ºsìýt
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §óþÔèý Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² MæüË$íÙ™èþ… ^óþÄæý$Ðèþ§æþª° ¯óþ¯èþ$ RêÄæý$…. çÜ…„óüÐèþ$…ò³O {糿æý$™éÓË$ BçÜMìü¢° Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ¢* ç܅糧æþ çÜ–íÙt° Hyé¨ÌZ A§æþ$™éË$ fÇW™óþ ™èþç³µ A¨ AÝ뫧æþÅ…. {ç³fËÌêVóü {糿æý$™éÓË$ D ÝëÇ ºyðþjsŒý Mæüv¯èþÐðþ$O¯èþ ÐéçÜ¢ÐéÌôý Mæü°í³…^óþ AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. A°²…sìýMîü
ÐéÇMìü ^ðþç³µ§æþË^èþ$Mæü$¯é²¯èþ$' A° ™èþ¯èþ òÜOMìüÌŒý fȲò³O BÄæý$¯èþ _¯èþ²^èþ*ç³# ^èþ*çÜ¢$¯é²Æÿ$$. ç܅糧æþ ò³ÇW™óþ çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>ËMæü* °«§æþ$˯èþ$ Mæü*yé BÔéiÐèþ#Ë° D {糆´ë§æþ¯èþ Ææÿ$kÐèþ#^óþÝù¢…¨. {糿æý$™èþÓ… _¯èþ², çÜ*Mæü‡, Ñ$…_ ç܅糧æþ çÜ–íÙt…^é˯óþ ™èþ糯èþ BǦMæü ÔéQÌZ Mæü°í³…^èþyæþ… çÜ™èþÞ…Móü™èþ….
Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ^ðþ´ëµÆæÿ$. ïÜïÜH, {糆´ë¨™èþ GMæü$PÐèþV> Ððþ_a…^èþÐèþ^èþa¯óþ çܵ−–çßý {糿æý$™éÓËÌZ ÌZí³…_…¨. D ¨ÔèýV> Móü…{§æþ Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿà ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦËMæü$ Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý$…, Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ D ÑçÙÄæý$Ððþ$O çÜ…™øíÙ…^éÍÞ…§óþ. ç܅糧æþ çÜ–íÙtõÜ¢ HÐðþ$O¯é ^óþÄñý$$^èþ$a.
G¯ŒþBÆŠÿïÜMìü ÐèþņÆóÿMæü…V> {糆糄>Ë ¯óþ™èþË$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ Cç³µsìýMðüO¯é BÌZ^èþ¯èþ ^óþÄæý$yæþ… Ôèý$¿æýç³Ç×êÐèþ$…. H{í³ÌŒý1™ø Ððþ$$§æþËÄôý$Å BǦMæü A…¨…^èþyæþ…, DÐøyîþ½, Ðèþ*ÆðÿPrϯèþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢ ò³ÇW™óþ¯óþ E™èþµ†¢ Ææÿ…Væü… ç³#…kMæü$¯óþ¨. A¨ fÇW™óþ¯óþ AÀÐèþ–¨®
BÐèþÆæÿ×ýÌZ° V>…«© Ñ{Væüçßý… Ðèþ§æþª °ÆæÿçܯèþMæü$ ¨W¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ–¨®Æóÿr$ 6&6.5Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ E…yæþÐèþ^èþa° çÜÆóÿÓ A…^èþ¯é Mæür$tºyìþ E…§æþ° Mæü*yé çÜÆóÿÓ õ³ÆöP…sZ…¨. ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡Äæý$yæþ… çÜ…¿æýÐèþ….
Mö¨ªõÜç³sìýMóü ÑfÄŒý$ VøÄæý$ÌŒý ™égê ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$.

e÷≥˝À¢ eT+Á‘·+ ø±<äß #˚‘·\ß ñ+&Ü* ã&Ó®{Ÿ


ã&Ó®{Ÿ Ä]úø±ìï Ä<äß≈£îH˚Hê? Á|üdü+>∑+ô|’ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ nìï s¡+>±˝À¢ ñ&ç–q
ÄX¯\ß ø±s=Œπs{Ÿ s¡+>∑+˝À |òü*‘·MTj·Tì ñB›|üq\ß
\ø£å ø√≥ߢ dæ<ä∆+>± ñHêï s¡ßD≤\≈£î eTT+<äß≈£î sêì
2019 òÜò³t…ºÆŠÿ&AMøtºÆŠÿ ¯ésìý íܦ† {ç³M>Ææÿ…, °Ææÿ$§øÅVæü… ¯óþyæþ$ 8.2 Ôé™é°Mìü ^óþÇ…¨. C¨ 45 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë VæüÇçÙx Ýë¦Æÿ$$, °Ææÿ$§øÅVæü íܦ†°
^èþ*ç³#™ø…¨. CMæü Äæý$$Ðèþf¯èþ$ËÌZ AÆÿ$$™óþ °Ææÿ$§øÅVæü… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 30&35Ôé™èþ…V> E…¨. ò³§æþª ¯ørÏ Ææÿ§æþ$ª AÐèþMæü™èþÐèþMæü hG‹ÜsìýË$
°Ææÿ$§øÅVæü çÜÐèþ$çÜÅMæü$ AW²Mìü BfÅ…Ìê ™øyæþÄæý*ÅÆÿ$$. AÑ _¯èþ², Ðèþ$«§æÅ Ýë¦Æÿ$$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$, _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$, °Æ>Ã×ý Ææÿ…V>°²& §é° ™éË*Mæü$ E´ë«¨±,
ø±s=Œπs≥ߢ
ò³sôýt…§æþ$Mæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ yæþº$¾ Æ>§æþ$. °gê°Mìü ¯óþsìý Ðèþ$¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ: MøsêϨÐèþ$…¨
{ç³fË Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢ ¨VæügêÇ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ ç³™èþ¯èþ… M>Ðèþyæþ….
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>±² A…sô çÜ*¦Ë…V> §óþÖÄæý$ AçÜ…çœ$sìý™èþ Ææÿ…V>°² ^éÐèþ# §ðþº¾ ¡ÔéÆÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ B§éÄæý*Ë$ ÌôýMæü {ç³fË Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢ §éÆæÿ$×ý…V> A…§æþ$^óþ™èþ¯óþ ¯óþyæþ$ §óþÔèý…ÌZ° ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÆæÿ…Væü… MóüÐèþË… 70Ôé™èþ…
ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ…™ø¯óþ ç³°^óþÝù¢…¨. A…sôý A¨ ™é¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ çÜÆæÿ$Mæü$ËMæü$
¨VæügêÇ´ùÆÿ$$…¨. ©°ÐèþÌôýÏóþ §óþÖÄæý$…V> BsZÐðþ$$»ñýOÌŒý Ææÿ…Væü… AÐèþ$ÃM>Ë$ Mæü$§óþÌñýO 22 HâæýÏ ¯ésìý A«§øÝë¦Æÿ$$Mìü ¨VæügêÇ…¨. ©°Ðèþ˯èþ Cç³µsìýMóü D Ææÿ…Væü…ÌZ yìþÐèþ*…yŠþ ÌôýMæü: ™é¯èþ$ 100 Äæý$*°rÏ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$VæüÍW¯èþ ^ør MóüÐèþË… 70
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 3.5&4 Ë„æüË Ðèþ$…¨ M>ÇÃMæü$Ë$, E§øÅVæü$Ë$ E´ë«¨° MøÌZµÄæý*Ææÿ$. CMæü, AÌêVóü, ÆøkÐéÈ AÐèþçÜÆ>ÌñýO¯èþ ¼çÜPrÏ$, çܺ$¾Ë$, ™èþ˯èþ*¯ðþË Ðèþ…sìý Ðésìý° Äæý$*°sôýÏ E™èþµ†¢ ^óþÝù¢…¨. Ðèþ$Ç Cç³#µyæþ$ Cr$Ðèþ…sìý íܦ†ÌZ E¯èþ² M>ÆöµÆóÿr$Ï
yìþ. ´ë´ëÆ>Ðèþ#, ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ íßý…§æþ*Ý릯Œþ ÍÐèþÆŠÿ, {¼sê°Äæý*, ´ëÆóÿÏ, yéºÆŠÿ Ðèþ…sìý G‹œ.GÐŒþ$.íÜ.h. Mæü…ò³±Ë AÐèþ$ÃM>Ë$ òÜO™èþ… Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ* Ìôý° Ýë¦Æÿ$$Mìü ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. D ™èþÐèþ$ 糯èþ$²Ë B§éÄæý$… A§æþ¯èþ…V> Ñ$Væü$Ë$V> ËÀ…_¯èþ Ðèþ*{™é¯èþ Mö™èþ¢V>
ò³r$tºyæþ$Ë$ G…§æþ$Mæü$ ò³yæþ™éÆæÿ$? A…§æþ$^óþ™èþ¯óþ õÜtsŒý »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý*
BǦMæü Ææÿ…Væü ÑÔóýÏçÙMæü$yæþ$ ç³Ç×êÐèþ*Ë ÐèþËÏþ §óþÔèý…ÌZ ò³{sZË$, yîþgñýÌŒý AÐèþ$ÃMæü… òÜO™èþ… ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ѧæþ$Å™èþ$¢ Ñ°Äñý*Væü… Mæü*yé ™èþWY´ù™ø…¨. ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ…, ^ðþOÆæÿïŒþ Mæü*yé C§óþ ÑçÙÄæý*°² ÐóþÆöMæü Ææÿ*ç³…ÌZ çܵçÙt…V> ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÄæý$¯èþ
9866179615 {ç³fË B§éÄæý*Ë$ „îü×ìý…_ ÇsñýOÌŒý AÐèþ$ÃM>Ë$, Ñ°Äñý*V>Ë$ Mæü*yé ™èþWY´ù™èþ$…yæþyæþ… D §æþ$íܦ†Mìü M>Ææÿ×ý…. ^ðþí³µ¯èþ {ç³M>Ææÿ…:

íœ {ºÐèþÇ 1, 2020
A…sôý ¯óþyæþ$ Móü…{§æþ BǦ Mæü
Ðèþ$…{† °ÆæÿÃÌêïÜ™éÆ>Ðèþ$¯Œþ ´ëÆæÿÏÐðþ$… r$ÌZ 2020&21 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü
Mæü*yé ™èþWY´ù™èþ$…yæþyæþ…, D §æþ$íܦ†Mìü M>Ææÿ×ý….
Ææÿ$×êË Ðèþ$…lÆæÿ$Mæü$V>¯èþ$ G‹Ü¼I Ðèþ§æþª Ë„æü MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë yæþº$¾
íܧæþ®…V> E…¨. M>± D yæþº$¾¯èþ$ Ææÿ$×êË$V> ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ M>ÆöµÆóÿrÏ$
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý.. AÑ D Ææÿ$×ê˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$° H…
D Ñ«§æþ…V> Mæü$r$…»êË B§éÄæý*Ë ç³™èþ¯èþ… ÐèþËÏ AÐèþ$ÃM>Ë$ ÌôýMæü A°²
ºyðþjsŒý ¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯é²Ææÿ$. D ºyðþjsŒý Ðèþ$$…§æþÆæÿ A¯óþ Mæü Mæüv¯èþÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæý$å §óþÖÄæý$ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ñ¿êV>Ë* §ð º¾†…r$…yæþV> Ðèþ$Æø ç³MæüP¯èþ §óþÖÄæý$ ^ðþÄæý*ÅÌZ ™ðþÍÄæý$° íܦ† E…¨. Ðèþ*ÆðÿsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ MöÆæÿ™èþ.. Mö™èþ¢
E¯é²Æÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ BǦMæü ÐèþÅ Ðèþçܦ ™éË*Mæü$ §é§éç³# A°² Ñ¿êV>Ë*, A…Ôé Ë$ Mæü$r$…»êË Aç³#µË$ Ðèþ*{™èþ… Mæü$ç³µË$V> ò³ÇW´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ ò³r$tºyæþ$ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë… M>° íܦ† E…¨. M>ºsìýt {ç³çÜ$¢™èþ… ^óþÄæý*ÍÞ…¨
¯óþyæþ$ ç³™èþ¯èþ… ¨ÔèýV> çÜ…„ø¿æý…V> E¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ ºyðþjsŒý Væü¯èþ$MæüD çÜÐéâæýåMæü$ 2016&17, 2017&18 M>Ë…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Mæü$Ë$…»êË Ææÿ$×ý ¿êÆæÿ… §óþÖÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ ({ç³fË Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢) ò³…^èþyæþ…...!! A©
«©r$V> ç³Ç ÚëPÆ>˯èþ$ ^èþ*ç³VæüËV>Ë…sôý&A¨ 1991 ™èþÆ>Ó † çÜ…çÜPÆæÿ×ýË 1.8ÆðÿrÏ Ðóþ$Ææÿ¯èþ, 3.7Ë„æüË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¯èþ$…_ 6.74Ë„æüË MørÏMæü$ Mæü£æþ.CMæü AÌêVóü, Ææÿ$×ýÑ™èþÆæÿ×ý¯èþ$ ò³…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ*…§éÅ°² A«¨VæüÑ$…^óþ
{MæüÐèþ$…ÌZ° Væü™èþ ºyðþjsŒýËMæü$ ç³NÇ¢ V> À¯èþ²…V> E…yéÍ ™é¯öMæü gê¡Äæý$ ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü D Ææÿ$×ý ¿êÆæÿ… Væü™èþ 5 Hâæýå ¯èþ$…` (2019¯ésìýMìü) {ç³Äæý$™èþ²…&ÇsñýOÌŒý Ææÿ$×êË ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé Mæü¯èþç³yæþ$™ø…¨. {糿æý$™èþÓ
´ëÈt¯èþ±, C™èþÆæÿ ´ëÈtËMæü$ À¯èþ²Ððþ$O¯èþ §é°¯èþ± ^ðþç³#µMæü$¯óþ, ½gôýï³ Ýëίé 13Ôé™èþ… ^öç³#µ¯èþ ò³ÇW´ù™ø…¨. A…sôý çÜÒ$ç³ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ¿êÆæÿ™èþ BÌZ^èþ¯èþËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> »êÅ…Mæü$Ë$ ÇsñýOÌŒý Ææÿ$×ý Ñ™èþÆæÿ×ý¯èþ$ Mæü*yé
Æ>fMîüÄæý$&BǦMæü Ñ«§é¯éËMæü$ D ºyðþjsŒý A† ò³§æþª ç³È„æü M>¯èþ$…¨. {ç³fË Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢ ò³ÇVóü AÐèþM>ÔéË$ çܯèþ²WÍÏ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. CMæü D ò³…^éÆÿ$$. C¨ Ðèþ$…_ E§óþªÔèý…™ø ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅ. M>±, D ^èþÆæÿÅ ¯óþyæþ$
{ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ ¯ðþËMö° E¯èþ² ¡{Ðèþ BǦMæü çÜ…„ø¿æý íܦ†Mìü °§æþÆæÿدéË$ A¯ ç³Çíܦ† A…™èþsìý Ððþ¯èþ$Mæü¯é E§øÅVæü, M>ÇÃMæü ÐèþÆ>YË BǦMæü CMæüPsôýÏ M>Mæü$…yé §óþÔèý »ñýyìþíÜMöyæþ$™ø…¨. CÌê Ðèþ$…lÆðÿO¯èþ ÇsñýOÌŒý Ææÿ$×êËÌZ ò³§æþª ¿êVæü… ¯óþyæþ$
óþMæü…. Væü™èþ 21 Ðèþ*ÝëË$Mæü$ ò³Oºyìþ ¨VæügêÇ´ù™èþ$¯èþ² çܦ*Ë gê¡Äæý$ Ðèþ–¨® Æóÿr$ f¯é¿êÌZ° 50&60Ôé™èþ…V> E¯èþ² ÆðÿO™é…Væü… ™éË*Mæü$ BǦMæü çÜÐèþ$çÜÅË$ Mö¨ªM>Ë…ÌZ¯óþ Ððþ$$…yìþ ºM>Æÿ$$Ë$V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Cr$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ†¯óþ
2019&20 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ M>Ë… ™éË*Mæü$, Æðÿ…yø {™ðþ•Ðèþ*íÜMæü…ÌZ (2019 Mæü*yé Ðèþ$*ÌM>Ææÿ×ý…V> E¯é²Äæý$¯óþ¨ ÐóþÆóÿ ^ðþç³µÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. "Mø{»ê GòœMŠüt' A° A…sêÆæÿ$. A…sôý JMæü Ðèþ$…_ BǦMæü °Ææÿ~Äæý$…, ^ðþyæþ$
kÌñýO&òÜò³t…ºÆŠÿ) 4.5Ôé™é°Mìü ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. °¯èþ²V>Mæü Ððþ$$¯èþ² {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ §óþÔèý…ÌZ ÐèþÄæý$ÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü çÜ…„ø¿æý… Væü$Ç…_ G…™èþ ^ðþí³µ¯é ™èþMæü$PÐóþ!! çœÍ™é˯èþ$ CÐèþÓyæþÐóþ$ ©° ÝëÆ>…Ôèý….
ÐóþVæü…V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦV> Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… Væü$Ç…_ ½gôýï³ ©°Ðèþ˯èþ¯óþ, ¯óþyæþ$ Ðèþ$¯èþ {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ ´ëÆóÿÏ ÐéÇ 5 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¼òÜPsŒý M>ºsìýt, {ç³çÜ$¢™èþ ºyðþjsZÏ §é° Ðèþ$$…§æþÇ M>Ëç³# E©ªç³¯èþ ^èþÆæÿÅËÌêV> {ç³fË
¯óþ™èþË$ Vöç³µË$ ^ðþç³#µMæü$¯èþ² A¯èþ…™èþÆæÿ… ò³§æþªV> M>Ë… VæüyæþÐèþMæü$…yé¯óþ ¯óþyæþ$ sìý…_¯èþ E©ªç³¯èþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$. D ^èþÆæÿÅË$ BǦMæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯é°² yìþÐèþ*…yŠþ¯èþ$ ò³…^óþ¨ M>Mæü, ÐéÇMìü E´ë«¨° Mæü͵…^óþ¨V> M>Mæü& M>ÆöµÆóÿrÏMæü$
ç³ÇçÙPÇ…^èþVæüÍVóüÑV> E¯é²Äæý* A¯óþ¨ {ç³Ôèý². D {ç³Ôèý²Mæü$ fÐéº$¯èþ$ ^ðþç³#µ Æ>Æÿ$$¡Ë$ CçÜ*¢ ´ùÄôý$¨V> E…yæþ§æþ° Bէ骅. {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ
Ðèþ$¯èþ… ÐóþVæü…V> ¨VæügêÆæÿ$™èþ$¯èþ² BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦV> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*Å…. {ç³ç³…^èþ…ÌZ
BǦMæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ÐóþVæü…V> ¨VæügêÆæÿ$™èþ$¯èþ² Ðèþ–¨® Æóÿsôý
M>Ææÿ×ýÐèþ$° A…™èþÆ>j¡Äæý$ {§æþÐèþÅ °«¨ {糫§é¯èþ BǦMæü çÜËà§éÆæÿ$ AÆÿ$$¯èþ X™é
Vøﳯ飊þ D Ðèþ$«§æþůóþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. A© ÑçÙÄæý$…!
Ðé çÜ¢Ðèþ ºyðþjsŒý D ¨ÔèýV> G…™èþÐèþÆæÿMæü*
Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$ ÐóþÄæý$Væü˧ø.. Mö¨ª Væü…rË$ Ðóþ_
^èþ*§éª…. C§æþ…™é M>õÜç³# ç³MæüP¯èþ ò³yìþ™óþ D ºyðþjsŒýÌZ
Mæü$¯óþ Ðèþ$$…§æþ$V>, Ðèþ*…§éÅ°Mìü ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*ç³yæþ… õ³Çr Ðèþ$¯èþ Móü…{§æþ »êÅMðüO¯èþ
ÇfÆŠÿÓ »êÅ…MŠü ç³Ë$ §æþ¸ëË$ »êÅ…Mæü$ Ðèþyîþz Æóÿrϯèþ$ ™èþWY…_…§æþ¯óþ¨ VæüÐèþ$°…^éÍ.
M>V>, D Ðèþyîþz ÆóÿrÏ ™èþWY…ç³# °Ææÿ~¶Ë$ A…™èþV> Ýë¯èþ$Mæü*Ë çœÍ™é˯èþ$ HÒ$
Mæü*ÎË Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢° M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ {V>Ò$×ý E´ë«¨ ç³£æþM>°Mìü ™èþW¯èþ…™èþ
MóüsêÆÿ$$…ç³#Ë$ fÆæÿV>Í. ÆðÿO™é…V>°Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ìê¿æýÝësìýV> ^óþõÜ
^èþÆæÿÅË$ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Æ>ÐéÍ. _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë*, AçÜ…çœ$sìý™èþ
D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ ¯óþyæþ$ §óþÖÄæý$…V> °Ææÿ$§øÅVæü… ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. {ç³fË Mæü_a™èþ…V> E…yì ¡Æóÿ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² A…ÔéË$: Ë„æüË CÐèþÓÌôý§æþ¯èþ²¨ ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°Mìü Æðÿ…yæþ$ M>Ææÿ×êË$: 1) ÇfÆŠÿÓ »êÅ…MŠü Æðÿ´ù Æóÿr$ Ææÿ…V>°Mìü BMìüÞf¯Œþ A…¨…^éÍ. {§æþÐèþÅ ÌZr$¯èþ$ Væü$Ç…_¯èþ B…§øâæý¯èþ˯èþ$
Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMóü¢ ÐóþVæü…V> ç³yìþ´ù™ø…¨. 2019 òÜò³t…ºÆŠÿ&AMøtºÆŠÿ ¯ésìý íܦ† ¯èþ$ ™èþWY…_¯é D ™èþVæü$Y§æþ˯èþ$ Ðé×ìýfÅ »êÅ…Mæü$Ë$ ™èþÐèþ$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ç³MæüP¯èþò³sìýt, f¯èþÝëÐèþ*¯èþÅ…, Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆ>YËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë °Ææÿ~Äæý*Ë$
{ç³M>Ææÿ…, °Ææÿ$§øÅVæü… ¯óþyæþ$ 8.2Ôé™é°Mìü ^óþÇ…¨. C¨ 45 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë VæüÇçÙx MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ò³r$tºyæþ$Ë™ø Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë ^óþÆæÿaMæü´ùÐèþyæþ…. A…sôý ÇfÆŠÿÓ »êÅ…MŠü Ðèþyîþz Æóÿr$ çœË… Ý뫧éÆæÿ×ý MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏMæü$ ^óþÄæý$VæüÍW™óþ¯óþ&D ºyðþjsŒý ¯óþsìý BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ íܦ†Mìü ç³ÇÚëPÆæÿ… M>Væü˧æþ$!
Ýë¦Æÿ$$, °Ææÿ$§øÅVæü íܦ†° ^èþ*ç³#™ø…¨. CMæü Äæý$$Ðèþf¯èþ$ËÌZ AÆÿ$$™óþ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$Ë$ & B§éÄæý$ MöÆæÿ™èþ¯èþ$ A…§æþÌôý§æþ$. 2) Cç³µsìýMóü ¿êÈV> Ææÿ$×ý ¿êÆæÿ… Mìü…§æþ E¯èþ² ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐèþÆ>YË$, M>V>, ÐéçÜ¢Ðèþ ºyðþjsŒý D ¨ÔèýV> G…™èþÐèþÆæÿMæü* Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$ ÐóþÄæý$Væü˧ø..
°Ææÿ$§øÅVæü… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 30&35Ôé™èþ…V> E…¨. ò³§æþª ¯ørÏ Ææÿ§æþ$ª AÐèþMæü™èþÐèþMæü ç³Nyæþ$aMøÐèþyæþ… MøçÜ… GÆÿ$$ÆŠÿ C…yìþÄæý* Ðèþ…sìý A¯óþMæü Mæü$r$…»êË$ Mæü*yé CMæü B ò³O¯èþ Mö™èþ¢ Aç³#µË$ ^óþÄæý$VæüË íܦ†ÌZ ÌôýÐèþ#. A…§æþ$^óþ Mö¨ª Væü…rË$ Ðóþ_ ^èþ*§éª…. C§æþ…™é M>õÜç³# ç³MæüP¯èþ ò³yìþ™óþ D ºyðþjsŒýÌZ
hG‹ÜsìýË$ °Ææÿ$§øÅVæü çÜÐèþ$çÜÅMæü$ AW²Mìü BfÅ…Ìê ™øyæþÄæý*ÅÆÿ$$. AÑ _¯èþ², ™èþ¯óþ ¯óþyæþ$ »êÅ…Mæü$Ë Ææÿ$×ý Ðèþ$$…lÆæÿ$Ë$ §æþÔé»êªË Mæü°çÙt Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯é²Æÿ$$. Mæü_a™èþ…V> E…yì ¡Æóÿ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² A…ÔéË$: Ë„æüË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë
Ðèþ$«§æþÅ Ýë¦Æÿ$$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$, _Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$, °Æ>Ã×ý Ææÿ…V>°²& §é° {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÌZ Ðésê˯èþ$ {ò³OÐóþr$Mæü$ CMæü, Ðèþ$¯èþ {糿æý$™èþÓ… Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü* C_a¯èþ E©ªç³¯èþ˯èþ$ ^èþ*õÜ¢&AÑ ò³r$tºyæþ$Ë™ø Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë Ææÿ……Væü…ÌZ Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$Ë$&B§éÄæý$
™éË*Mæü$ E´ë«¨±, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>±² A…sôý çÜ*¦Ë…V> §óþÖÄæý$ AÐóþ$ÃÄæý$yæþ…, ÆðÿOÌôýÓËÌZ ¿êÈ {ò³•ÐóþsîýMæüÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$, Ðèþ˜ÍMæü…V> M>ÆöµÆóÿsŒý Ææÿ…V>°Mîü, «§æþ°Mæü$ËMæü* Ðóþ$Ë$ ^óþõÜÑV>¯óþ E¯é²Æÿ$$. MöÆæÿ™èþ¯èþ$ ç³Nyæþ$aMøÐèþyæþ… MøçÜ… GÆÿ$$ÆŠÿ C…yìþÄæý* Ðèþ…sìý A¯óþMæü {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü
AçÜ…çœ$sìý™èþ Ææÿ…V>°² ^éÐèþ# §ðþº¾ ¡ÔéÆÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ B§éÄæý*Ë$ ÌôýMæü {V>Ò$×ý {´ë…™éË MøçÜ… ò³§æþª ò³r$tºyæþ$Ë ç³£æþM>Ë$, E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ °ÆæÿÃÌêïÜ™éÆ>Ðèþ$¯Œþ {ç³Mæüsìý…_¯èþ E©ªç³¯èþËÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÌZ Ðésê˯èþ$ {ò³OÐóþr$Mæü$ AÐóþ$ÃÄæý$yæþ…, ÆðÿOÌôýÓËÌZ ¿êÈ {ò³•ÐóþsîýMæüÆæÿ×ý
{ç³fË Mö¯èþ$VøË$ ÔèýMìü¢ §éÆæÿ$×ý…V> ¨VæügêÇ´ùÆÿ$$…¨. ©°ÐèþËϯóþ §óþÖÄæý$…V> ^èþ*õÜ¢, AÑ: BsZÐðþ$$»ñýOÌŒý Ææÿ…Væü…ÌZ° Mæü…ò³±ËMæü$ Æ>Æÿ$$¡Ë$, ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý ^èþÆæÿÅË$, {V>Ò$×ý {´ë…™éË MøçÜ… ò³§æþª ò³r$tºyæþ$Ë ç³£æþM>Ë$, ºçßý$âæý Ðèþ$«§æþÅ
BsZÐðþ$$»ñýOÌŒý Ææÿ…Væü… AÐèþ$ÃM>Ë$ Mæü$§óþÌñýO 22 Hâæýå ¯ésìý A«§øÝë¦Æÿ$$Mìü ºçßý$âæý Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿVæü† E§øÅVæü iÑMìü Eç³ÔèýÐèþ$¯é°²^óþa Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ$×ý Ñ™èþÆæÿ×ý ÝûË¿æýÅ… MøçÜ… »êÅ…Mæü$Ë$, »êÅ…Mìü…Vóü™èþÆæÿ BǦMæü ™èþÆæÿVæü† E§øÅVæü iÑMìü Eç³ÔèýÐèþ$¯é°²^óþa Mö¨ª´ësìý B§éÄæý$ 糯èþ$² Æ>Æÿ$$¡Ë$
¨VæügêÇ…¨. ©°Ðèþ˯èþ Cç³µsìýMóü D Ææÿ…Væü…ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 3.5&4 Ë„æüË Ðèþ$…¨ Mö¨ª´ësìý B§éÄæý$ 糯èþ$² Æ>Æÿ$$¡Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ…. çÜ…çܦËMæü$ ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¯èþVæü§æþ$¯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™óþÐèþyæþ….. ™èþ¨™èþÆæÿ….
M>ÇÃMæü$Ë$, E§øÅVæü$Ë$ E´ë«¨° MøÌZµÄæý*Ææÿ$. CMæü, AÌêVóü, ÆøkÐéÈ M>ÆöµÆóÿsŒý Ìê¿êËò³O 糯èþ$² 35Ôé™èþ… ¯èþ$…_ 25Ôé™é°Mìü ¿êÈV> ™èþWY…^èþyæþ….. M>Mæü$…sôý CMæüPyìþ çÜÐèþ$çÜÅÌêÏ& D ç³£æþM>Ë$ A°²…sìýMîü °«§æþ$Ë çÜÒ$MæüÆæÿ×ôý.
AÐèþçÜÆ>ÌñýO¯èþ ¼çÜPrÏ$, çܺ$¾Ë$, ™èþ˯èþ*¯ðþË Ðèþ…sìý Ðésìý° ™èþÄæý*Ææÿ$^óþH ѧóþÖ ´ùÆŠÿt¸ùÍÄñý* C¯ðþÓçÜtÆæÿÏò³O Ñ«¨…_¯èþ 糯èþ$²¯èþ$ G†¢ÐóþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìýÑ. Cç³µsìýMîü {糿æý$™èþÓ ç³¯èþ$²Ë B§éÄæý$… ÇM>ÆŠÿz Ýë¦Æÿ$$Mìü ç³™èþ¯èþ… AÆÿ$$ E…¨.
íßý…§æþ*Ý릯Œþ ÍÐèþÆŠÿ, {¼sê°Äæý*, ´ëÆóÿÏ, yéºÆŠÿ Ðèþ…sìý G‹œ.GÐŒþ$.íÜ.h. Ððþ$$§æþË$ ™èþË ¯èþ*¯ðþË$, çܺ$¾Ë AÐèþ$ÃM>Ë$ Mæü*yé ç³™èþ¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. D ^èþÆæÿÅË$ HÒ §óþÖÄæý$ °Ææÿ$§øÅVæü çÜÐèþ$çÜůèþ*, {ç³fË B§éÄæý*Ë Ðèþ–¨®Mîü Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë Ææÿ…Væü…ÌZ&¿êÈ ò³r$tºyæþ$Ë Ðèþ…sìý °Ææÿ~¶Ë$, Væü™èþ A¯óþMæü
Mæü…ò³±Ë AÐèþ$ÃM>Ë$ òÜO™èþ… Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ* Ìôý° Ýë¦Æÿ$$Mìü ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. D Cr$Ðèþ…sìý BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ íܦ†Mìü {ç³çÜ$¢™èþ ºyðþjsŒý ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*ç³ÐèþËíÜ Ðóþ$Ë$ ^óþõÜÑ M>Ðèþ#. G…§æþ$^óþ™èþ¯èþ…sôý E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ M>ÆöµÆóÿsŒý 糯èþ$² ™èþWY…ç³#¯èþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ѯèþç³yæþ$™èþ*¯óþ E¯é²Æÿ$$. M>±, B^èþÆæÿ×ýÌZ Ðèþ*{™èþ… ò³§æþªV>
ç³Ç×êÐèþ*Ë Ðèþ˯èþ §óþÔèý…ÌZ ò³{sZË$, yîþgñýÌŒý AÐèþ$ÃMæü… òÜO™èþ… ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. E…¨. Ar$Ðèþ…sìý ¨ÔèýV> D ºyðþjsŒý G…™èþÐèþÆæÿMæü* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæüVæü˧æþ$? D ^èþ*õÜ¢&©°Ðèþ˯èþ M>ÆöµÆóÿrÏ$ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³yæþ™éÄæý$±, çœÍ™èþ…V> Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$Ë$ ç³yìþ…§óþÒ$ Ìôý§æþ$ M>V> ºyðþjsŒý E糯éÅçÜ… JMæü Væü…rMæü$ ò³OV>
ѧæþ$Å™èþ$¢ Ñ°Äñý*Væü… Mæü*yé ™èþWY´ù™ø…¨. ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ææÿ…Væü…ÌZ {ç³Ôèý²Mæü$ fÐéº$V> Ðèþ$¯èþ…, {ç³çÜ¢$™èþ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ íܦ†° ^èþMæüP¨§óþª…§æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþ E´ë«¨ Mæü˵¯èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯óþ¨ BÌZ^èþ¯èþ. M>± Væü${Æ>°Mìü Ðèþ$$…§æþÆæÿ º…yìþ° Mæü_a™èþ…V> Ðèþ$…{™èþÐèþ$$Væü®$˯èþ$ ^óþÄæý$Væü˧æþ$. Ðèþ$…_ ÐèþMæü¢ AÆÿ$$¯èþ Ðèþ$¯èþ BǦMæü
Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ…, {ç³fË B§éÄæý*Ë$ „îü×ìý…_ ÇsñýOÌŒý AÐèþ$ÃM>Ë$, Ñ°Äñý*V>Ë$ Móü…{§æþ BǦMæü Ðèþ$…{†, {糿æý$™èþÓ ò³§æþªË* Væü™èþ Mö¨ª Ðèþ*ÝëË$V> ¡çÜ$Mæü$¯èþ², {ç³Mæü Mæürtyæþ… Ðèþ…sìý ™èþÆæÿP… {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ ÌZí³…_…¨. M>ÆöµÆóÿrÏMæü$ ò³r$tºyìþ Ðèþ$…{† V>Ææÿ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² f¯èþÆæÿ…Mæü… ^óþÄæý$VæüËÆæÿ$...!!

(°¯èþ²sìý ™èþÆæÿ$ÐéÆÿ$$) A×ý_ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ ç³N¯èþ$Mæü$¯èþ²r$Ï Æ>ÔéÆæÿ$. A¯óþMæü §óþÔéÌZÏ Ñ$™èþÐé§æþ ÔèýMæü$¢Ë$


""MðüOçÜ¢Ðèþ#˯èþ$ ^ðþO¯é A×ý_ÐóþÝù¢…¨, ^èþÈa˯èþ$ Ðèþ$™èþ ò³™èþ¢¯é°² †ÇW ç³#¯èþÆæÿ$§æþªÇ…^óþ…§æþ$Mæü$, ´ëËMæü$Ëò³O Ðèþ†¢yìþ ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$
Mæü*ÍaÐóþÝù¢…¨''
A…™óþ M>§æþ$ ÐésìýMæü¯èþ$² Væü$Ç¢…^èþr… Ìôý§æþ$,
ÐésìýMæü¯Œþ °Äæý$Ñ$…_¯èþ ÐéÇ° AÆðÿçÜ$t ^óþÝù¢…¨,
¼çÙ糚˯èþ$ çÜÓ…™èþ…V> °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$…sZ…
¨. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
{ç³^éÆæÿ…ÌZ C§öMæüsìý. Ðèþ$$…§æþ$V> ™ðþË$çÜ$MøÐé
eTÚqy˚T\H√sTT?
ÐésìýMæü¯Œþ {´ù™èþÞíßý…^èþMæü*yæþ§æþ$. ^ðþº$™èþ$¯èþ²¨. ©°° Mö…™èþÐèþ$…¨ MæüÐèþ$*Å°çÜ$tÌôý A…XMæüÇ…^èþr… Ìôý§æþ$. B
CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ¡{Ðèþ…V> {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯èþ² A…Ôé°² Ðèþ$Ææÿ_´ùMæü*yæþ§æþ$.
Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ §óþÔéÌZÏ ç³ÇíÜ®™èþ$Ë$ G…™èþ §éÆæÿ$×ý…V> E¯é²Äñý* ^èþ*íܯèþ
™èþÆæÿ$Ðé™èþ {糆 ÌoMìüMæü §óþÔèý… ™èþ¯èþ gê{Væü™èþ¢Ë$ ™é¯èþ$ ¡çÜ$Mø¯èþrÏÆÿ$$™óþ A¯óþMæü
Mö™èþ¢ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐéÍÞ E…r$…¨. C…rÆðÿ²sŒý G…™èþ ÐóþVæü…V>
^ö^èþ$aMæü$´ù™ø…§ø §é°² Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$° Ðèþ$™èþ ÔèýMæü$¢Ë$ A…™èþV>
Æðÿ_a´ùÐèþsê°² Ðèþ$¯èþ… ^èþ*çÜ$¢¯é²…. C§óþ ç³ÇíÜ®† {ç³ç³…^èþÐèþ$…™èþsê E…¨.
ÍÞ¯èþ A…Ôèý…. ÐésìýMæü¯Œþ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ""Ðèþ$$íÜυ˯èþ$ A×ý_ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$, °Ææÿ¾…«§æþ Õ¼Æ>ÌZÏ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$ '' õ³Ææÿ$™ø AMæüPyæþ ò³r$tºyìþ§éÈ ÐèþÅÐèþçܪ¯èþ$ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ¯óþ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ ´ù‹³ gꯌþ ´ëÌŒý 2 ´ùÌñý…yøÏ ÝùçÙÍçÜ$t ÐèþÅÐèþçÜ® Mæü*ÍaÐóþ™èþMæü$ GÌê ^óþ™èþ$Ë$
G… MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, ^ðþO¯é¯èþ$ JMæü §óþÔèý…V>¯óþ Væü$Ç¢…^èþÌôý§æþ$. Cç³µsìýMîü ^ðþO¯éÌZ° Wj°jÄæý*…VŠü Æ>çÙ‰ f¯é¿ê Æðÿ…yæþ$ Mør$Ï. A¨ ^ðþO¯é ÐéÄæý$ÐèþÅ Mæü*yé. ¯èþ*Ææÿ$ ç³NÐèþ#Ë$ ç³NÄæý$°ÐèþÓ…yìþ, ÐóþÆÿ$$ BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ ÑMæüíÜ…^èþ°ÐèþÓ…yìþ MæüÍí³…© Ðèþ$¯èþ… ^èþ*Ôé…. ÐésìýMæü¯Œþ Móü…{§æþ… E¯èþ² CrÎ Eç³ {糫§é° Ðèþ*sìýÄñý*
8331013288 §é° §æþ–íÙtÌZ ^ðþO¯é A…sôý †Ææÿ$Væü$»êr$ çÜÇçßý§æþ$ªÌZ E…¨. JMæü çÜÓÄæý$… ´ëÍ™èþ {´ë…™èþ çßo§é MæüÍW E…¨. JMæü ÐðþOç³# A¯èþ²r$ÏV> D ÑçÙÄæý$…ÌZ GÐèþÇ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ÐéÇ° ÐèþÅMæü¢… çÜËÓѱ 2018 {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ JMæü {ç³Mæür¯èþ ^óþÔéyæþ$.' Ðèþ$¯èþ Ò$§æþ §éyìþ
Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ ™ðþOÐ鯌þ Ðèþ*{™èþÐóþ$. MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ´ë˯èþ Ðèþ$…VøÍÄæý*, MìüÇPhÝ뢯Œþ, MæüfMæüÝ뢯Œþ, ™èþhMìüÝ뢯Œþ, ÆæÿÚëÅ, B眃°Ý뢯Œþ, ´ëMìü ^óþçÜ$Mø°ÐèþÓr… ™èþç³µ Ðèþ$ÆöMæü Ðèþ*ÆæÿY… Ìôý§æþ$. ò³r$tºyìþ§éÈ Ñ«§é¯èþ… A°² fÆæÿ$Væü$™ø…¨, Ðèþ$¯èþ çÜ…çÜP−–†, çÜÐèþ*f…, çÜ…{糧éÄæý*Ë$, iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯é°Mìü
HÆæÿµyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ JMæüP ´ù‹³ Mæü*yé ^ðþO¯é çÜ…§æþÆæÿدèþMæü$ Æ>Ìôý§æþ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ Ý뮯Œþ, ¿êÆæÿ™Œþ çÜÇçßý§æþ$ªË$V> E…¨. BM>ÞÆæÿ$ _¯ŒþV> í³Ë$çÜ*¢ Ðèþ$¯èþ¨ A° ^ðþ糚 §óþÔéÌZÏ JMóü Ðèþ$*çÜV> AÀÐèþ–¨ª ^ðþ…§æþÌôý§æþ$. AÌêVóü ÝùçÙÍgê°² Mæü*yé Ðèþ$$糚 HÆæÿµyìþ…¨.' A° Ðèþ*sêÏyìþ™óþ JMæü Ò$yìþÄæý* 2019ÌZ Ðèþ$™èþ Äæý$$§é®Ë$
ÐésìýMæü¯Œþ A«¨M>Æ>°² ^ðþO¯é Væü$Ç¢…^óþ {ç³Ôóý² E§æþÆÿ$$…^èþ§æþ$. Æðÿ…yæþÐèþ¨, ^ðþO¯éÌZ Mæü$…r$¯èþ² {´ë…™èþ… Wj°jÄæý*…VøÏ ¿êVæüÐðþ$O¯èþ ™èþÐèþ$¨ A° ^ðþO¯é ^ðþº$™ø…¨, A¨ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$ÌôýÐèþ$°, H §óþÔé°Mìü B §óþÔèý {ç³™óþÅMæü ç³ÇíÜ®™èþ$˯èþ$ VæüÐèþ$¯èþ…ÌZ †ÇW Æ>¯èþ$¯é²Äæý$° Æ>íÜ…¨. bé…§æþçÜÐé§æþ… Ððþ{Ç ™èþËË$ ÐóþÝù¢…¨, A¨
E¯èþ² {MðüOçÜ¢Ðèþ#Ë$ ™èþÐèþ$ ¼çÙ糚˯èþ$ ™éÐóþ$ °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$ A…sôý {ç³çÜ$¢™èþ… ^ðþO¯é A«©¯èþ…ÌZ E¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ&^ðþO¯é ÑÐé§éçܵ§æþ {´ë…™éËÌZ JMæüsìý. E…^èþ$MøÐéÍÞ E…r$…¨. C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ÝùçÙÍgê°² °ÇÃ…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ §æþÔèýË Ñ$™èþÐé§æþ gê¡Äæý$ Ðé§æþ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþÝù¢…¨, íßý…ÝëM>…yæþMæü$,
AMæüPyæþ {MðüOçÜ¢Ðèþ#˯èþ$ A×ý_ÐóþõÜ¢ ¼çÙ糚Ë$ §óþ°Mìü ? A…sôý A×ý_Ðóþ™èþ Mæü*yé Ðèþ$$íÜÏ…ËÌZ JMæü ò³§æþª ™ðþVæü Äæý$$íœ$ÆŠÿMæü$ ^ðþ…¨¯èþ f¯é¿ê §é§éç³# 46Ôé™èþ… E… Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$§æþ$, ^ðþO±Äæý$$Ë AÐèþV>çßý¯èþ {ç³M>Ææÿ… A¯óþMæü §æþÔèýÌZÏ ™èþÐèþ$¨ ÝëÐèþ*hMæü AíÜ®Ææÿ™èþMæü$ M>Ææÿ×ý… AÐèþ#™ø…¨. D A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ {糆 §óþÔèý…
ÐéçÜ¢Ðèþ… M>§æþ$. Ðèþ$Ç GÐèþÇ° AÆðÿçÜ$t ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$? ^ðþO¯é çÜÆ>PÆŠÿ A¯èþ$Ðèþ$† Ìôý§é yæþr…™ø §é°° Äæý$$íœ$ÆŠÿ Æ>çÙ‰… A° Mæü*yé í³Ë$Ýë¢Ææÿ$. ¯èþË¿ñýOÔé™èþ… Ðèþ$…¨ JMæüsìý A…r$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢…V> ^èþ*íܯèþç³#yæþ$ ÐéÇ §éÇ Gr$ A¯èþ²§óþ Ðèþ$$QÅ…. ¡çÜ$MøÐéÍ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ. ^ðþO¯é ©°Mìü Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#V>
Væü$Ç¢…ç³# ÌôýMæü$…yé ÆæÿçßýçÜÅ…V> ^èþÇa˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþçÜ*¢, ÆæÿçßýçÜÅ, ^ðþO¯é ௌþ ^ðþO¯é gê¡Äæý$$Ë$, Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ$ C™èþÆæÿ ÝùçÙÍf… Væü$Ç…^óþ CÌê E¯èþ²ç³#yæþ$ CMæü Ðèþ$™éË E…yæþgê˧æþ$.
ÐèþņÆóÿMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ ´ë˵yæþ$™èþ$¯èþ²ÐéÇ° AÆðÿçÜ$t ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$íÜÏ… ™ðþVæüËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$¯é²Ææÿ$. Væü$Ç…_ ^ðþ´ëµÍÞ…§óþÐèþ$$…¨? G…™ø çÜ$°²™èþÐðþ$O¯èþ ÝùçÙÍgê°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> JMæüP CÝëÏÐóþ$ M>§æþ$, ^ðþO¯éÌZ° A°² Ðèþ$™éË*
§óþÔèýÐèþņÆóÿMæü ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ H §óþÔèý…ÌZ AÆÿ$$¯é A§óþ ^óþÝë¢Ææÿ$ Mæü§é ! ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$ MæüÐèþ$*Å°çÜ$tË$ A«¨M>Æ>°Mìü Æ>Mæü Ðèþ$$…§æþ$ B A…Ôèý…, Ôèý{™èþ$Ðèþ#Ë$ M>^èþ$Mö° E…sêÆæÿ$. JMæü ÌoMìüMæü Ðèþ*Æ>Ë° AMæüPyìþ {糿æý$™èþÓ… ^ðþº$™ø…¨. A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ýÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$
HçÜ${MîüçÜ$¢¯èþ$ BÆ>«¨…^èþsê°Mìü õÜÓ^èþa Ðèþ$$QÅÐèþ* ÌôýMæü ÐésìýMæü¯Œþ ò³§æþªË$ {´ë…™èþ…ÌZ° Äæý$$§æþª {糿æý$Ðèþ#Ë$ ¯ésìý MöÑ$…sê…VŠü ÐèþÅÐèþçܪÌZ Ðèþ$™èþ… ç³rÏ GÌê ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÍ A¯èþ²¨ ¡çÜ$Mö…sZ…¨. H Ðèþ$™é°Mìü Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³# Ìôý§æþ$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Móü…{§æþ…ÌZ,
^ðþí³µ¯èþr$ÏV> ^óþÄæý$r… Ðèþ$$QÅÐèþ* ? {ç³ç³…^èþ…ÌZ A¯óþMæü §óþÔéËÌZ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ^ðþO¯é ´ëËMæü$ËMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> ÝùÑÄæý$sŒý Ðèþ$§æþª JMæü Ðèþ$$RêÅ…Ôèý…, A¨ Mæü*yé MæüÐèþ$*Å°çÜ$tË$ A¯óþMæü Æ>Úë‰ÌZÏ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² çÜ…çœ$ç³ÇÐéÆŠÿ ¯óþ™èþË Ðèþ*¨Ç íßý…§æþ*
§øï³yîþ°, °Äæý$…™èþ˯èþ$ ÐésìýMæü¯Œþ Ìôý§é {MðüOçÜ¢Ðèþ… ÐèþņÆóÿMìü…^èþr… Ìôý§æþ$, ™èþ$™ø ÝëÓ™èþ…[™éÅ°² {ç³Mæüsìý…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ° A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ^ør(Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Ðèþ*¨Ç Ðèþ$™é°Mìü C™èþÆæÿ Ðèþ$™éË ¯èþ$…_, ÌoMìüMæü Ðé§æþ$Ë ¯èþ$…_ Ðèþ$$糚 ÐèþÝù¢…§æþ°
çÜÐèþ$çÜÐèþ*f… MøÆæÿ$™èþ$¯èþ² MæüÐèþ$*Å°çÜ$t˯èþ$ G…§æþ$Mæü$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯èþ²sZÏ {糆 ^ðþº$™éÆæÿ$ V>± çÜÓ™èþ…{™èþ §óþÔèý…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ JMæüsZ AÆø Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨M>Ææÿ… ´÷…§æþr… M>§æþ$) ^ðþº$™èþ¯èþ²r$ÏV> ^ðþO¯éÌZ Ððþ$gêÇsîý Ðèþ$™é°Mìü Ðèþ$$糚 ÐèþÝù¢…§æþ° ^ðþç³µr… Ìôý§æþ$.
JMæüPÆæÿ* BÌZ_…^éÍ. ^ðþO¯é™ø çÜ…º…«§éË$ ò³r$tMøÐéË° ÐésìýMæü¯Œþ ò³§æþªË$ §éQÌêË$ ÌôýÐèþ#. MæüÐèþ$*Å°çÜ$tË$ A«¨M>Æ>°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ çÜ…MìüÏçÙt…. ÝùçÙÍçÜ$t çÜÐèþ*f Ë„æüÅ… MæüÍW¯èþ JMæü Ððþ$O¯éÇsîý Ðèþ$™é¯èþ$²…_ ÐèþÝù¢…§æþ¯óþ Ðèþ$$糚¯èþ$ Ðèþ$ÆöMæü Ððþ$gêÇsîý
Mö…§æþÇMìü E¯é², AÐðþ$ÇM> Mæü¯èþ$çܯèþ²ËÌZ ç³° ^óþõÜ MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ÐèþņÆóÿMæü ^ðþO¯é Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^ðþO¯éÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V>¯óþ E…¨. ÝùÑÄæý$sŒý Mæü*Í´ùÆÿ$$¯èþ H ÐèþÅÐèþçܪÌZ AÆÿ$$¯é Ðèþ$™èþ… §é° °Æ>Ã×ê°Mìü §øçßý§æþ… ^óþõܨV> E…yéÍ Ðèþ$™ø¯éçæþ… AÇMæürtÌôý§æþ$, A¨ ™èþ¯èþ E¯éç鰲 f¯èþ… Ò$§æþ Ææÿ$§æþ$ª™èþ$…¨.
gê¡Äæý$$yðþO¯èþ gZòÜ‹œ gñý¯Œþ Ðèþ…sìý ÐéÆæÿ$ ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _ÐèþÇMìü ™èþÆæÿ$Ðé™èþ CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>gêÅË$, C™èþÆæÿ ѧóþÖ gZMæüÅ…™ø Mö…™èþÐèþ$…¨ ™èþç³µ ÐèþņÆóÿMìü…^óþ¨V> E…yæþMæü*yæþ§æþ$. Ðèþ$™èþ ÑÔéÓÝëË$ ÐèþÅMìü¢, Mæü$r$…»ê°Mìü f¯é°² A×ý_ÐóþçÜ$¢…¨. 2018ÌZ ^ðþO¯é Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ JMæü ÔóýÓ™èþ ç³{™èþ
ÐésìýMæü¯Œþ ò³§æþªË$ Mæü*yé Æ>iç³yìþ ÌŸ…W´ù™èþ$¯é²Ææÿ°, ^ðþO¯é¯èþ$ ™èþ糚§éÇ ç³sìýt¯èþ Äæý$$íœ$Ææÿ$Ï MæüÐèþ$*Å°çÜ$tË$ A«¨M>Æ>°Mìü Æ>MæüÐèþ$$…§æþ$ Mö…™èþ ç³ÇÑ$™èþ… M>ÐéÍ ™èþç³µ ¯é Ðèþ$™èþ… ^ðþí³µ¯èþr$ÏV> ´ë˯èþ ¯èþyæþÐéË…sôý Mæü$§æþÆæÿ§æþ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ… {ç³M>Ææÿ… 20 MørÏ Ðèþ$…¨ Ðèþ$™é°² ¯èþÐóþ$ÃÐéÆæÿ$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ…
çÜ…™èþ–í³¢ç³Ææÿ^óþ…§æþ$Móü GËÏ ÐóþâæýÌê ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ¡{Ðèþ BÆøç³×ýË$ ^óþÔéyæþ$. M>Ë… ™éÐèþ$$ çÜÓ™èþ…{™èþ §óþÔèý…V> E¯é²Ðèþ$°, ௌþ gê¡Äæý$$Ë$ ™èþÐèþ$ Ò$§æþ Ðèþ$™éÌôý §é°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> Ðèþ*Æ>ÍÞ E…r$…¨.A¯óþMæü §óþÔéÌZÏ AÌê Ðèþ§æþª ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ {´ëÆæÿª¯é çÜ®ÌêË$ 1,44,000 E¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ 3,80,000
C…™èþM>Ë… ^ðþO¯éÌZ {MðüOçÜ¢Ðèþ#˯èþ$ A×ý_ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ^óþíܯèþ {ç³^éÆæÿ… ÐésìýMæü¯ŒþMæü$ ò³™èþ¢¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ°, ™èþÐèþ$Mæü$ ÝëÓ™èþ…[™èþÅ… CÐéÓË…r* ÐóþÆ>µr$ Ðé§é°² Ðèþ*ǯèþç³#yæþ$ ÝùçÙÍçÜ$t §óþÔéÌZÏ Mæü$§æþÆæÿ§æþ…sôý GÌê? Ðèþ$…¨ Ðèþ$™èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {Mæü™èþ$Ðèþ#Ë$ °ÆæÿÓíßý…^óþ ÐéÆæÿ$¯é²Ææÿ$. E{VæüÐé§æþ °Æø«§æþ
™ðþÍÄæý$…¨ M>§æþ$. Ðésìý Ððþ¯èþ$Mæü E¯èþ² °gê°gêË$ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$. A…§æþ$ÐèþËϯóþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþ^éaÆæÿ$. Mö°² E{VæüÐé§æþ ^èþÆæÿÅËMæü$ òÜO™èþ… ´ë˵yézÆæÿ$. Ðèþ$¯èþMæü$ ^ðþO¯éÌZ° G°Ñ$¨ Ðèþ$$íÜÏ… ™ðþVæüË ò³§æþªË™ø {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ^èþÆæÿÅË$, Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ õÜÓ^èþa ç³NÇ¢V> À¯èþ²Ððþ$O¯èþ A…ÔéË$. E{VæüÐé§æþ$Ëò³O
G°² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Ðèþ_a¯é, G…§æþÆæÿ$ ÐèþņÆóÿMìü…_¯èþç³µsìýMîü 2018ÌZ ´ù‹³ {¸ë°Þ‹Ü M>ÖÃÆŠÿ GÌê…sìý MîüËMæü {´ë…™èþÐðþ* ^ðþO¯éMæü$ A¨ A…™èþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨. D °ÆæÿÓíßý…_ ÝùçÙÍgê°Mìü ™èþW¯èþ Ñ«§æþ…V> CÝëÏ… Ðèþ*Æ>ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç…_ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþr…, §é°² °ÐéÇ…^èþr… Ðèþ$™èþ õÜÓ^èþa¯èþ$ Ayæþ$zMøÐèþr… M>§æþ$.
^ðþO¯é™ø Jç³µ…§æþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ^ðþO¯é °Äæý$Ñ$…_¯èþ ¼çÙ糚˯èþ$ Mæü*yé ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ ^ðþO¯é {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Mö°² ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ _ËÐèþË$ ÑÐèþÇ…_…¨, A…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Ö{çœ$Væü†¯èþ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ çÜ…çœ$ç³ÇÐéÆŠÿ ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³^éÆæÿ… Ðèþ*¨Ç Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ Ððþ$$™èþ¢…
Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Jç³µ…§æþ… ^óþçÜ$Mæü$…sôý C…™èþM>Ë… ^ðþO¯é {糿æý$™éÓ°² ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢ ç³ËÐèþË$V> _{†çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$íÜυ˯èþ$ A×ý_ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý*Ë ™ðþÍÄæý$^ðþõ³µ…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MøÐéÍÞ¯èþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ÐéÇ Ðèþ$$…§æþ$…_…¨. ç³ÕaÐèþ$ E{VæüÐé§æþ$Ìôý A° Ìôý§é A…§æþÆæÿ* E{VæüÐé§æþ$Ë$ M>§æþ$ V>± E{VæüÐé§æþ$Ë$V>
ÆæÿçßýçÜÅ…V> ^èþÇa˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ °fÐðþ$O¯èþ ÑÔéÓçÜ$˯èþ$ Ððþ*çÜ… ^óþíܯèþsôýÏ ç³{™éË$ ºÄæý$r ç³yézÄæý$° Mö°² ç³{†MæüË$ Mæü£æþË$ Æ>ÔéÆÿ$$. §óþÔéË Ò$yìþÄæý* ©°² §öÆæÿMæüº$^èþ$aMö° Äæý$$íœ$ÆŠÿÌZ E{VæüÐé§æþ °Ææÿ*Ã˯èþ E¯èþ²ÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* Ðèþ$$íÜÏ…Ìôý A¯óþ ™èþ糚yæþ$ {ç³^éÆ>°² ^ðþO¯é MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ´ëÈt
A° gZòÜ‹œ gñý¯Œþ A¯é²yæþ$. Jç³µ…§æþ… {ç³M>Ææÿ… ÆæÿçßýçÜÅ…V> E¯èþ² ^èþÆæÿaϯèþ$ ^ðþO¯é Ë„æü×êË™ø ÝùçÙÍgê°² °ÇÃÝë¢Ðèþ$° ^ðþO¯é MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ´ëÈt ^èþÆæÿÅË$V> Mö…§æþÆæÿ$ _{¡MæüÇõÜ¢ Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ B õ³Ææÿ$™ø Ðèþ$™é°² ^óþÄæý$r… Ìôý§æþ$. (™èþÆæÿ$ÐéÆÿ$$ ¿êýVæü… Æóÿç³#)
◊;m+ d”áz>± uÛ≤s¡‘· dü+‘·‹ e´øÏÔ ns¡$+<é
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: {ç³ç³…^èþ…ÌZ° {ç³Ðèþ$$Q çÜ…çÜ¦Ë E¯èþ²™èþ Ý릯éÌZÏ ÐðþË$Vö…§æþ$™èþ$¯èþ² ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…sŒý òßý*§éÌZ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ïÜDKV> ´ë{™èþ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÌôý°§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> BÇtíœíÙÄæý$ÌŒý C…sñýÍgñý¯ŒþÞ, MúÏyŠþ,
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯ìyês¡+
¿êÆæÿ™èþ çÜ…™èþ† ÐèþÅMæü$¢Ë$ çÜ™èþÅ ¯é§ðþâæýÏ (Ððþ$O{MøÝë‹œt ïÜDK), çÜ$…§æþÆŠÿ í³^éÄŒý$ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² W±² ÆøÐðþ$sîýt D Hyé¨ _ÐèþÇÌZ 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý M>Ó…rÐŒþ$ Mæü…³æNÅsìý…VŠü, »êÏMŠü ^ðþÆÿ$$¯Œþ sñýM>²Ëi ™èþÄæý*ÈÌZ AÆæÿÑ…§Šþ G…™ø 1 |òæÁãe] 2020
(BÌê¹»ñýsŒý ïÜDK), AfÄŒý$ º…V> (Ðèþ*çÜtÆŠÿ M>Ææÿ$z ïÜDK), Ôèý…™èþ¯èþ$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ AÆæÿÑ…§Šþ »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… BÐðþ$ Mæü–íÙ ^óþÔéÆæÿ° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AÆæÿÑ…§Šþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþ¯èþ¯èþ$
¯éÆ>Äæý$×ý¯Œþ (Ayø»Œý ïÜDK)Ë çÜÆæÿçܯèþ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ^óþÆ>Ææÿ$. sñýM>²Ëi ¨VæüYf… 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý ^óþõÜ ÐèþÆæÿMæü$ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ ^ðþOÆæÿïŒþ çßZ§éÌZ Mö¯èþÝëVæü$™éÆæÿ$. D ïÜDKV> G…í³Mæü ^óþíܯèþ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏMæü$, W±² ÆøÐðþ$sîýtMìü Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ¯èþò³O
I½G… ¯èþ*™èþ¯èþ `‹œ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ BïœçÜÆŠÿ V> ¿êÆæÿ¡Äæý$$yæþ$ AÆæÿÑ…§Šþ Mæü— çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÆøÐðþ$sìýt Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* I½G… ¯èþÐèþÔèýM>°Mìü AÆæÿÑ…§Šþ çÜÆðÿO¯èþ E…_¯èþ ¯èþÐèþ$ÃM>°² °Ë»ñýr$tMæü$…sê¯èþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ýë…Móü†Mæü
GçÙ~(57)¯èþ$ yðþOÆðÿMæütÆæÿÏ º—G…§æþ… G…í³Mæü ^óþíÜ…¨. BÄæý$¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… Mæü…ò³±ÌZ ¯éÄæý$Mæü$yæþ° {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. I½G… MîüËMæü Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯éÌZÏ BÄæý$¯èþ ç³Çgêq¯èþ…™ø MæüÏÆÿ$$…rÏ çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. 5

<ä>∑Zs√¢H˚ 5 Á{Ï*j·THé &Ü\s¡¢ mø±qMT


Ç+&çj·÷˝À πøe\+ eT+<ä>∑eTqy˚T Ä]úø£ e÷+<ä´+ Äqyêfi¯ó¢ ˝Òe⁄ õ³ÆöP…¨. JMæü í³Ýù¢ÌŒý MæüÍW E…yóþ…§æþ$Mæü$
M>ÐèþÍÞ¯èþ ç³{™éË Mæü…sôý ÉìþÎÏÌZ JMæü çßZsñýÌŒý
31-1-2020 ... e÷¬sÿ{Ÿ düe÷#ês¡+ eè~∆ πs≥ß 6 qß+∫ 6.5 XÊ‘·+ ùV≤‘·ßã<ä∆ |ü]cÕÿsê\ ø√düy˚T Ä]úø£ ™ðþÆæÿÐéË…sôý GMæü$PÐèþ yéMæü$ÅÐðþ$…r$Ï M>ÐéË°
düπs« ‘·j·÷Ø s¡+>±ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#˚˝≤ sêuÀj˚T ìs¡íj·÷\ß ™ðþÍí³…¨.
ôdHÓ‡ø˘‡ & ì|ò”º
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ eTT+<äß≈£î e∫Ãq Ä]úø£ düπs« ¯óþyæþ$ Móü…{§æþ ÐéÇÛMæü ºyðþjsŒ¯ý èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ²
BÆæÿ…¿æý… 41,510.68 BÆæÿ…¿æý… 12,100.40 °ÆæÿÃË: Ôèý${MæüÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 11 Væü…rËMæü$
VæüÇçÙx… 41,516.27 VæüÇçÙx… 12,103.55 ¯èþ*ÅyìþÎÏ : §óþÔèý Ðèþ–¨® Æóÿr$ Æ>¯èþ$¯èþ² BǦMæü Ë„>Å°² ^óþÆæÿ$Mæü$…r$…§æþ° BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ºyðþjsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéË$
Mæü°-çÙx… 41,122.48 Mæü°-çÙx… 11,945.85 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… (2020&21)Mìü 6 ¯èþ$…_ 6.5 ^óþÔéÆæÿ$. D çÜÆóÿÓò³O Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. Ôèý°ÐéÆæÿ…
Ðèþ$$W…ç³# 40,723.49 Ôé™èþ… ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$…§æþ° BǦMæü çÜÆóÿÓ MøÑ…§Šþ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Móü…{§æþ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† °ÆæÿÃÌê
Ðèþ$$W…ç³# 11,962.10 A…^èþ¯é ÐóþíÜ…¨. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ºyðþjsŒý ÌZMŠüçÜ¿æý ïܵMæüÆŠÿ KÐŒþ$ ¼Æ>Ï çÜ¿æý¯èþ$ Ôèý°ÐéÆæÿ… ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯Œþ ÐéÇÛMæü ºyðþjsŒý¯èþ$
Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) &-190.33 Ðèþ*Ææÿ$µ (´ë) &-73.70 çÜÐèþ*ÐóþÔéËÌZ Móü…{§æþ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† E§æþÄæý$… 11 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÆÿ$$§é {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) & Ðèþ*Ææÿ$µ (Ôé-) &0.61 °ÆæÿÃÌê ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯Œþ BǦMæü çÜÆóÿÓ¯èþ$ ÐóþÔéÆæÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 11.Væü…rËMæü$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… BÐðþ$ ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ BǦMæü çÜÆóÿÓ¯èþ$
{ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. 2025 çÜ…Ðèþ™éÞÆ>°MæüÌêÏ BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† Móü…{§æþ ºyðþjsŒý¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. 2020&21 BǦMæü
mHémdtá Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{Ÿ Á>±|òt §óþÔèý… °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$¯èþ² 5 {sìýÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ–¨® Æóÿr$ A…^èþ¯é 6 ¯èþ$…_
ÐèþÅÐèþçܦ ç³#…kMøÐèþyé°Mìü BǦMæü çÜÆóÿÓ Ðóþ$âæýÑ…ç³#™ø Ðèþ…M>Äæý$ Ææÿ…Væü$ÌZ 6.5 Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ E…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþ
õßý™èþ$º§æþ® ç³ÇÚëPÆæÿ Ðèþ*Æ>YË$ çÜ*_çÜ$¢…¨. Ææÿ*´÷…¨…^é…' A° ^ðþ´ëµÆæÿ$. AÌêVóü BǦMæü BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ §óþÔèý BǦMæü ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$
11,962.10 BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZ ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>ËMæü$ ÐèþÅÐèþçܦÌZ ç܅糧æþ çÜ–íÙtMìü Ðèþ*ÆðÿPsŒý A§æþ–ÔèýÅ D çÜÆóÿÓÌZ ´÷…§æþ$ç³Ç^éÆæÿ$.
çÜ…º…«¨…_¯èþ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ çßýçÜ¢…, ÑÔéÓçÜ… A¯óþÑ Æðÿ…yæþ$ çÜ¢…¿êË°
™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ BǦMæü çÜÆóÿÓ MîüËMæü ´ë{™èþ çÜ${ºÐèþ$×ìýÄæý$¯Œþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. 5 {sìýÍÄæý$¯Œþ
´ùíÙçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ yéËÆæÿÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý A§æþ–ÔèýÅ
ÐóþVæü…V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éË…sôý ™èþÄæý*È çßýçÜ¢…, ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø Ðèþ$§æþª™èþ$ CÐèþÓyæþ…ò³O
Ææÿ…V>°² {´ù™èþÞíßý…^éË° çÜÆóÿÓ B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…§æþ° BǦMæü çÜÆóÿÓ
AÀ{´ëÄæý$ç³yìþ…¨. ™èþÄæý*È Ææÿ…V>°² çÜ*_…_…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…, ^ðþO¯é Ðèþ$«§æþÅ
{´ù™èþÞíßýõÜ¢ §óþÔèý…ÌZ E§øÅVæü Mæü˵¯èþ GVæü$Ðèþ$† ç³° ¡Ææÿ$ÌZ ÐèþÅ™éÅÝë°²
Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° ™ðþÍí³…¨. Ðèþ$Æø ÐðþOç³# òܵçÙÌñýOgôýçÙ¯Œþ §éÓÆ> ÑÐèþÇ…^éË°
`‹œ GMæü¯éÑ$MŠü Ayðþ•ÓfÆŠÿ (ïÜDH) çÜ${ºÐèþ$×ìýÄæý$¯Œþ çÜ*_…^éÆæÿ$. "^ðþO¯é {ÔèýÐèþ$™ø
Mæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢ Ñ çÜ${ºÐèþ$×ìýÄæý$¯Œþ GMæü¯éÑ$MŠü Mæü*yìþ¯èþ M>ÆæÿM>ËÌZ {ç³™óþÅMæü™èþ MæüÍW E…¨.
ôdø√ºs¡˝Ÿ Ç+&Óø˘‡\ß çÜÆóÿÓ ÑÐèþÆ>˯èþ$ Ò$yìþÄæý*Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Mæü*yé ©°² A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ¯èþ
Ç+&Óø˘‡ Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (bÕ) e÷s¡ßŒ (XÊ) "Ææÿ*´ëÆÿ$$ ¯ør$ ¿êÆæÿ™èþ ç܅糧æþMæü$ _çßý²…. AÐèþçÜÆæÿ… E…¨. §óþÔèý…ÌZ JMæü çßZrÌŒý¯èþ$
S&P BSE SENSEX 50 12,613.45 -104.09 -0.82 A…§æþ$Móü, çÜÆóÿÓ MæüÐèþÆŠÿ õ³i° Ðèþ…§æþ {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… Mæü…sôý, JMæü ™èþ$´ëMîü ÌñýOòܯŒþÞ
S&P BSE SENSEX Next 5032,170.88 -476.79 -1.46 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¯ør$ ´ë™èþ, Mö™èþ¢ Ææÿ…Væü$Ë çÜ…´ë¨…^èþyæþ… ^éÌê çÜ$Ë$Ðèþ#' A° çÜÆóÿÓ
S&P BSE 100 12,167.07 -111.17 -0.91 � Ðèþ*ÆðÿPr$Ï A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…, ÐéÅ´ëÆæÿ çÜÐèþ$${§æþÐèþ*ÆæÿY…ÌZ¯óþ ÆæÿÐé×ê ^óþÔéÆæÿ$.
S&P BSE Bharat 22 Index 3,209.17 -26.45 -0.82 A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯é˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…, BǦMæü Ä]úø£ düπs«˝À eTTU≤´+XÊ\ß � ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÆðÿOÌôýÓ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A™èþÅ«¨Mæü Ðèþ$…¨°

n‘·´~Ûø£ ˝≤uÛ≤˝À¢... ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ ÑÔéÓÝë°² ò³…´÷…¨…^èþyæþ… A¯óþ ÆæÿÐé×ê ^óþíܯèþ çÜ…çܦV> ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…_…¨. 120
C†Ðèþ–™èþ¢…™ø 2019&20 çÜÆóÿÓ¯èþ$ ¡çÜ$Mö^éaÆæÿ$. çÜÆóÿÓ çÜ*_…_…¨. çÜÆóÿÓ õ³ÆöP…¨. MørÏ r¯èþ$²Ë çÜÆæÿMæü$, 840 MørÏ Ðèþ$…¨
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) � 5{sìýÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦV> Ðèþ*Ææÿyé°Mìü � {ç ³ ç Ü $¢ ™ è þ BǦ M æ ü ç Ü …Ðè þ ™ è þ Þ Ææ ÿ … ÌZ ç ³ ¯è þ $ ² B§éÄæ ý * Ë$ � 2022 ¯ésì ý M ì ü Ðè þ Å Ðè þ Ý ëÄæ ý $ §éÆæ ÿ $ Ë B§éÄæ ý $ … Æð ÿ s ì ý t … ³æ # {ç³Äæý*×ìýMæü$˯èþ$ VæüÐèþ$ÅÝ릯éËMæü$ ^óþÇa…¨.
CENTRUM 25.00 +3.00 +13.64 ¯ðþO†MæüÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ ç܅糧æþ ^éÌê MîüËMæü… A…^è þ ¯ éË Mæ ü … sô ý ™è þ V ó ü Y AÐè þ M >Ôè ý … E…¨. ^ó þ õ Ü …§æ þ $ Mæ ü $ {ç ³ ¿æ ý $ ™è þ Ó … Mæ ü r $t º yì þ E…¨. � ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ò³r$tºyæþ$Ë Eç³çÜ…çßýÆæÿ×ý ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V>
ESCORTS 818.25 +70.05 +9.36 � H{í³ÌŒý1™ø Ððþ$$§æþËÄôý$Å BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ � Ðè þ ^ ó þ a BǦ M æ ü ç Ü …Ðè þ ™ è þ Þ Ææ ÿ … ÌZ iG‹ Ü sî ý ç ³ ¯è þ $ ² B§éÄæ ý $ … � {ç ³ ¿æ ý $ ™è þ Ó … _¯è þ ² , ç Ü *Mæ ü ‡ , Ðè þ $ « § æ þ Å ™è þ Æ æ ÿ à ÐéÅ´ëÆæ ÿ fÆæÿV>Ë° çÜÆóÿÓ ÐðþËÏyìþ…_…¨. Ìê¿æý§éÄæý$Mæü™èþ,
CCL 222.15 +14.20 +6.83 Ðèþ–¨®Æóÿr$ 6&6.5Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ E…yæþÐèþ^èþa° ò ³ ÇVó ü AÐè þ M >Ôè ý … E…¨. ç Ü …ç Ü ¦ Ë Mæ ü $ Ææ ÿ $ ×ý ç Ü §æ þ $ ´ëÄæ ý $ …, Ýë…Mó ü † Mæ ü ™ è þ ¯ è þ $ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…, ´ùsîý™èþ™èþÓ…, ¯ðþO³æ#×ýÅ… ò³…^èþyé°Mìü C¨
GET&D 174.75 +10.20 +6.20 A…^èþ¯é. � {ç ³ ç Ü $¢ ™ è þ BǦ M æ ü Ðè þ – ¨ª Æ ó ÿ r $ 5Ôé™è þ … E…¨. A…¨…^è þ y æ þ … , DÐøyî þ ½ , Ðè þ * Æð ÿ P rÏ ¯ è þ $ A…§æ þ $ »êr$ AÐèþçÜÆæÿ… A° ÐðþËÏyìþ…_…¨.
JUBLFOOD 1,833.70 +88.95 +5.10
� Ðèþ^óþa BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü*yé {ç³ç³…^èþ…ÌZ° � 2011&12 ¯è þ $ …_ 2017&18 Ðè þ $ « § æ þ Å ÌZ 2.62 MørÏ ÌZMì ü ¡ç Ü $Mæ ü $ Ðè þ ^ ó þ a …§æ þ $ Mæ ü $ Mæ ü r $t º yì þ E…¨. � E_™éË$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦMæü$ ¯èþçÙt§éÄæý$Mæü… A° çÜÆóÿÓ
ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…sêÆÿ$$. E§øÅV>Ë ç Ü —Gí Ù t fÇW…¨. � ò ß ý O Ð ó þ Ë $, Æøyæ þ Ï ò ³ O ò ³ r$t º yæ þ $ Ë$ 2014&15 ¯è þ $ …_ ^ðþí³µ…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$aò³yæþ™éÆæÿ$..
uÛ≤Ø qwüº+˝À... � D ÝëÇ BǦMæü MæüÐèþÆŠÿ õ³i˯èþ$ F§éÆæÿ…Væü$ÌZ ™èþÄæý*Ææÿ$ � ™éͯéÑ$MŠ ü Þ õ ³ Ææ ÿ $ ™ø AÆæ ÿ ¦ Ô éç Ü ˆ é °² ÝëÐè þ * ¯è þ * Åyì þ M ì ü 2018&19 Ðè þ Æ æ ÿ M æ ü $ Ðè þ $ *yæ þ $ Æð ÿ r $Ï ò ³ ÇV>Æÿ $ $. ™èþMæü$PÐèþ ´÷§æþ$³æ# ^óþÝë¢Ææÿ$.. ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ
ø£+ô|˙ (ø√&é) Á|üdüßÔ‘·+ e÷s¡ßŒ (s¡÷) e÷s¡ßŒ (XÊ) ^óþÔéÆæÿ$. A¯è þ Ó Æÿ $ $…^ó þ {ç ³ Äæ ý $ ™è þ ² … ^ó þ Ô éÆæ ÿ $ . JMæ ü õ ³ Ï r $ ¿Zf¯è þ … � ¿êÆæ ÿ ™ è þ Ðé×ì ý f Å ç ³ ÇÐè þ * ×ý … ÌZ 95Ôé™è þ … Ðð þ $ $™è þ ¢ … , ò³yæþ™éÆæÿ° ^ðþí³µ…¨.
DISHTV 13.02 -1.26 -8.82 � {§æþÐèþÅÌZr$ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mö…™èþ çÜyæþÍ…³æ# E…yéË° Mö¯è þ $ VøË$ ^ó þ õ Ü Ôè ý M ì ü ¢ 29Ôé™è þ … Ðð þ $ Ææ ÿ $ Væ ü $ ç ³ yì þ … §æ þ° D Mæ ü Æ ð ÿ ± Þ ÑË$Ðè þ Ì Z 68Ôé™è þ … ç Ü Ææ ÿ $ Mæ ü $ Ë$ � Ðèþ*ïœË$ Ææÿ$×ý ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ §ðþº¾¡Ýë¢Äæý$° ÐðþËÏyìþ…_…¨.
GODREJCP 684.40 -57.70 -7.78
IDFC 34.05 -2.85 -7.72 6.5 \ø£å\≈£î ô|’>± e÷s¡ß‹ áø√ $Áø£j·÷\ß
MCX 1,274.80 -102.85 -7.47
IDFCFIRSTB

ø£+ô|˙ (ø√&é)
HCLTECH
TATAMOTORS
{≤|t ≥s√ïesY
<Ûäs¡ (s¡÷)
608.05
186.20
40.75

≥s√ïesY
58.6
56.74
-3.25 -7.39

yê\÷´yéT
964490
3017661
mdt;◊ ˝≤uÛ≤\ CÀs¡ß ≈£L´-3˝À n+#·Hê\qß $T+∫q HÓ{Ÿ ÁbÕ|òæ{Ÿ @ø°ø£è‘·
ìø£s¡ ˝≤uÛ≤˝À¢ 41XÊ‘·+ eè~∆ ˇø£ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À u≤´+ø˘
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$kMìü çÜ…çܦ
"DMø' M>Ææÿ$¯èþ$ 2010 f¯èþÐèþÇÌZ
Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþç³µsìý ¯èþ$…_
BÆæÿ$¯èþ²Ææÿ Ë„æüËMæü$ ò³OV> B M>ÆæÿÏ
Ñ{MæüÄæý*Ë$ fÇV>Æÿ$$. ÐéůŒþ
òÜVðüÃ…sŒýÌZ DMø Ðésê 87 Ôé™èþ…V>
E¯èþ²¨ "ç³ÇÐéÆŠÿ LÆŠÿ ÐéÅ´ëÆŠÿ M> ¯èþ…ºÆŠÿ 1 Ýë¥'V> "DMø' ç³ÆæÿW×ý¯èþ
BAJAJFINSV 9632.85 51.81 53396
ESCORTS 818.25 46.23 578705
´÷…¨…¨. Mæü$r$…º… {ç³Äæý*×ê°Móü M>Mæü$…yé ÐéÅ´ëÆæÿ A¯èþ$Mæü*Ë
#·]Á‘·˝À Ç<˚ ‘=*kÕ] ‘·–Zq ìs¡s¡úø£ ÄdüßÔ\ß Ðéçßý¯èþ…V> DMø Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ²¨. 2 ïÜr$Ï, 7 ïÜr$Ï, M>ÆøY,
RELIANCE 1442.50 43.23 297588
^óþíܯèþ HMîüMæü—G™èþ °MæüÆæÿ Ìê¿êË$ Ææÿ*.4,823.29 Mør$Ï. JMæü {™ðþOÐèþ*íÜMæü…ÌZ A…º$Ìñý¯ŒþÞBç³Û¯ŒþË™ø 12 ÐóþÇÄæý$…rÏÌZ DMø M>Ææÿ$ A…§æþ$»êr$ÌZ
s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£|ü⁄ $\ße °MæüÆæÿÌê¿æý…ÌZ C…™èþ GMæü$PÐèþ Ðèþ–¨® ¯èþÐðþ*§æþÐèþyæþ… »êÅ…MŠü ^èþÇ{™èþÌZ C§óþ E…r$¯èþ²¨. Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$kMì 糅糦 ò³{sZÌŒý ÐèþÆæÿÛ¯Œþ™ø ´ër$ G‹Ü &íÜG¯Œþh
™öÍÝëÇ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Ýët…yæþÌZ¯Œþ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ »êÅ…MŠü °MæüÆæÿÌê¿æý… ÐèþÆæÿÛ¯Œþ¯èþ$ Mæü*yé Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯èþ²¨.
ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te ø£¬s˙‡ e÷s¡ø£|ü⁄ $\Te Ææÿ*.5,583.36 Mør$ÏV> E…¨. "BsZ GMŠüÞ´ù'ÌZ Ðèþ*Ææÿ$† Mö™èþ¢ E™èþµ™èþ$¢Ë {糧æþÆæÿدèþ
&Ü\sY 71.1875 j·T÷s√ 78.4221 »êÅ…MŠü HMîüMæü–™èþ B§éÄæý$… Mæü*yé Ðèþ$*yø {™ðþOÐèþ*íÜMæü…ÌZ ò³ÇW…¨. Væü™èþ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$kMìü C…yìþÄæý* çÜ…çܦ Æ>¯èþ$¯èþ² 15Ðèþ "BsZ GMŠüÞ´ù&
j·THé 65.24 bÂ+&é 92.7174 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ$*yø {™ðþOÐèþ*íÜMæü…ÌZ C¨ Ææÿ*.84,390.14 Ððþ*sêÆŠÿ Úù 2020'ÌZ ™èþ¯èþ Mö™èþ¢ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ {糧æÇØ…^èþ¯èþ$¯èþ²¨. íÜG¯Œþh,
Mør$Ï…yæþV>, ™égêV> C¨ 95,384.28 MørÏMæü$ ò³ÇW…¨. Ýët…yæþÌZ¯Œþ òßýO{½yŠþ Ðéçßý¯éË Ææÿ…Væü…ÌZ ÐèþyìþÐèþyìþV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$kMìü
¯èþ*ÅyìþÎÏ: {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$*yø {™ðþOÐèþ*íÜMæü…ÌZ õÜtsŒý »êÅ…MŠü {´ë†ç³¨Mæü¯èþ »êÅ…MŠü B§éÄæý$… Ææÿ*.76,797.91 Mør$ÏV> E…¨. G±µHË
eTVü≤e÷à]ô|’ b˛sê{≤ìøÏ B‹œ C…yìþÄæý* Ìê¿êË™ø Æ>×ìý…_…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü
»êÅ…Mæü$V> õ³Ææÿ$´÷…¨¯èþ GïܾI Væü™èþ Hyé¨ yìþòÜ…ºÆŠÿ ™ø Ðèþ$$Wíܯèþ Ðèþ$*yø
ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢.. D Æðÿ…yæþ$ {™ðþOÐèþ*íÜM>˯èþ$ ´ùÍa™óþ ™égêV> ™èþV>YÆÿ$$. çÜ*¦Ë
G±µHË$ 8.71 Ôé™èþ… ¯èþ$…_ 6.94 Ôé™é°Mìü ™èþVæüYV>, °MæüÆæÿ G±µHË$ 3.95
çÜ…çܦ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ðéçßý¯éË™ø ™èþ¯èþ Ý릯鰲 Ðèþ$Ç…™èþ 糨˅
^óþçÜ$MøÐéË° A¯èþ$Mæü$…r$¯èþ²¨. Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$kMìü C…yìþÄæý* çÜ…çܦ Ðóþ$õ³h…VŠü
yðþOÆðÿMæütÆŠÿ, íÜCJ Mðü°_ AÄæý$$MæüÐé JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ C§óþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.
{™ðþOÐèþ*íÜMæü…ÌZ ™èþ¯èþ HMîüMæü–™èþ °MæüÆæÿ Ìê¿êÌZÏ 41 Ôé™èþ… Ðèþ–¨®° ¯èþÐðþ*§æþ$
e+<ä\ ø√≥¢ $sêfi≤\ß ^óþÄæý$yæþ…™ø AÑ Ææÿ*.6,797.25 MørÏMæü$ ^óþÆ>Æÿ$$.
M>V> 2018&19 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ C§óþ {™ðþOÐèþ*íÜMæü…ÌZ GïܾI ¯èþÐðþ*§æþ$
Ôé™èþ… ¯èþ$…_ 2.65 Ôé™é°Mìü ™èþV>YÆÿ$$. D çœÍ™éË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ DÆøk
{sôýyìþ…VŠü ÌZ »êÅ…MŠü õÙÆæÿ$Ï Æðÿ…yæþ$ Ôé™èþ…ò³OV> Ìê¿êË™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$.
BsZ GMŠüÞ´ùÌZ ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ «§óþÅÄæý$… "Ñ$çÙ¯Œþ {X¯Œþ Ñ$ÍÄæý$¯Œþ' A° BÄæý$¯èþ
™ðþÍ´ëÆæÿ$.
#Ó’Hê˝À >∑»>∑»˝≤&çdüßÔqï ø£s√Hê yÓ’s¡dt e÷´ø˘‡ bòÕ´wüHé ªÅdæŒ+>¥ 2020µ ø£f…ø£åHé
Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î ôd’‘·+ bÕøÏq ÁbÕD≤+‘·ø£ yÓ’s¡dt
s¡÷.103 ø√≥ߢ $sêfi¯+ Á|üø£{Ï+∫q C≤ø˘ e÷
_{ÀàJ {°M˝À kÕï|t#ê{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷\ß e÷¬sÿ≥¢ô|’ ø=qkÕ–q ø£s√Hê uÛÑj·T+ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : Ðèþ*ÅMŠüÞ ¸ëÅçÙ¯Œþ
¯èþ*ÅyìþÎÏ: Ý벋³^ésŒýÌZ° Ðèþ$$…ºÆÿ$$: ¯óþyæþ$ Móü…{§æþ ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ² çÜ…çܦ Æ>¯èþ$¯èþ² ÐèþçÜ…™èþ M>Ë…
s¡÷.309 ø√≥ߢ ÇdüßÔqï f…HÓ‡{Ÿ ôVA*¶+>¥‡ n~ÛH˚‘· M>ÅÆðÿMæütÆæÿÏÆÿ$$¯èþ Ý벋³ ^érÆæÿÏ$, ÐéÇ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ ç³ÇÑ$™èþ ÌêÐé§óþÒË$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$, Ðèþ$íßýâæýË$,
õܲíßý™èþ$Ë™ø °ÇÃ…_¯èþ Äæý*°Ðóþ$sñýyŠþ fÇV>Æÿ$$. Ðèþ$§æþ$ç³Ææÿ$Ë$ Móü…{§æþ ºyðþjsŒý ¯èþ$ §æþ—GíÙtÌZ í³ËÏË MøçÜ… ™égê §æþ$çÜ$¢Ë {Ôóý×ìý°
½h…VŠü: MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü C糚yæþ$ ^ðþO¯é¯èþ$ Mæü…sñý…sŒý¯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> ¼sZÃi E…^èþ$Mæü$° B_™èþ*_ çܵ…¨…^éÆæÿ$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ²¨.
§ésìý A¯óþMæü §óþÔéËMæü$ ´ëMìü…¨. {¼r¯Œþ, ¿êÆæÿ™Œþ sîýÒÌZ A…¨…^èþ¯èþ$¯èþ²rt$ Ý벋³^ésŒý ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË™ø CÐéãt {sôýyìþ…VŠü Ýë§éïܧéV> Ðèþ$$WíÜ…¨. ÐésìýÌZ òßýOÌñýOsŒýV> °ËÐèþ¯èþ$¯èþ²Ñ
ÌZ¯èþ* MæüÆø¯é MóüçÜ$Ë$ ÐðþË$Væü$^èþ*ÔéÆÿ$$. D õ³ÆöP…¨. C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¼sZÃi ¯èþsîý¯èþr$Ë™ø Ý벋³^érÆæÿÏ™ø òܯðþÞMŠüÞ 190 ´ëÆÿ$$…rÏ ¯èþçÙt…™ø 40,723 Ðèþ§æþª íܦÆæÿç³yæþV>, A§æþªMæü… Ðóþíܯèþ yðþ°ÐŒþ$ {rMæüPÆŠÿ gêMðüsŒý, ^éÆæÿË sîý çÙÆŠÿtË$. Ðèþ*ÅMŠüÞ ¸ëÅçÙ¯Œ
{´ë×ê…™èþMæü ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$ Mæürtyìþ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^ðþO¯é {ç³™óþÅMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Mæü*yé Ææÿ*´÷…¨…_, Ðésìý° {õ³„æüMæü$ËMæü$ °ïœt òÜO™èþ… A§óþ »êrÌZ ¯èþyìþ_…¨. 73 ´ëÆÿ$$…r$Ï ¯èþçÙt´ùÆÿ$$ 11,962 Ðèþ§æþª "yìþÄæý$ÆŠÿ [íܵ…VŠü', "Ðóþ$yŠþ B‹œ {ïÜtsŒý' MæüÌñý„æü¯ŒþV> Ðésìý° {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ²¨. B
çÜÆæÿÓÔèýMæü$¢Ë$ Jyæþ$z™ø…¨. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæü$ A…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$° çÜ…çÜ¢ K {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍí³…¨. 10 MørÏMæü$ò³OV> MøÏfÆÿ$$…¨. ¯óþsìý {sôýyìþ…VŠü ÌZ C…yæþ‹Ü C…yŠþ »êÅ…MŠü, G‹Ü ½I, GÆÿ$$ÆŠÿ sñýÌŒý Ðèþ…sìý §æþ$çÜ$¢Ë «§æþÆæÿË {Ôóý×ìý Ææÿ*. 449 ¯èþ$…_ E…r$…¨.
Ðèþ$…§æþ$ Mæü°ò³sôýt…§æþ$Mæü$ Mør$Ï Mæü$Ðèþ$ÃÇÝù¢…¨. Ý벋³ ^érÆæÿÏ Ò„æüMæü$ËMæü$ AËÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯é²Äæý$° õÙÆæÿ$Ï Ìê¿êË$ BÇj…^èþV>, sîýïÜG‹Ü, ç³ÐèþÆŠÿ {WyŠþ, KG±jïÜ Ðèþ…sìý õÙÆæÿ$Ï ¯èþÚëtË$
D {MæüÐèþ$…ÌZ ^ðþO¯é Aç³Ææÿ Mæü$»ôýÆæÿ$yæþ$, {ç³RêÅ™èþ Aλê»ê {Væü*‹³ A«¨¯óþ™èþ gêMŠü ÐðþËÏyìþ…_…¨. ^èþÑ^èþ*ÔéÆÿ$$. ≈£îwüߺ u≤~Û‘·ß\≈£î ñbÕ~Û ø£\Œq: mdt- ◊m˝Ÿm|òt
Ðèþ* ¿êÈ ÑÆ>âæý… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O ´ùÆ>sê°Mìü BÄæý$¯èþ
Ææÿ*.103 Mør$Ï A…¨…^éÆæÿ$. gêMŠü Ðèþ*¯óþ M>Mæü$…yé, ^ðþO¯éÌZ õ³Æö…¨¯èþ
ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢Ë$ Ðèþ…§æþË MørÏÌZ ÑÆ>âêË$ {ç³MæüsìýçÜ*¢ MæüÆø¯é Ðèþ$$糚 ¯èþ$…_
^ðþO¯é¯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$Ðèþ…™èþ$ ™øyéµr$¯èþ…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. sñý¯ðþÞ…sŒý
çßZÍz…VŠüÞ A«¨¯óþ™èþ ´ù± Ðèþ* Ææÿ*.309 Mør$Ï ÑÆ>âæý…V> CÐéÓË°
$Áb˛≈£î n;<ë© ˙eTT#Yyê˝≤ sêJHêe÷
°Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. A…™óþM>§æþ$, Ðèþ*Åí³…VŠü, yóþsê çÜÈÓçÜ$Ë$ Mæü*yé E_™èþ…V> ≈£î≥ß+ã|üs¡yÓTÆq ø±s¡D≤\‘√ u≤<Ûä´‘·\ qß+∫ ‘·|üŒó≈£îqï≥ߢ
A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ °ÔèýaÆÿ$$…^éÆæÿ$. yÓ\¢&ç ø=‘·Ô ìj·÷eTø£+ »]π> es¡≈£î |ü<ä$˝À ø=qkÕ–+|ü⁄
e÷¬sÿ{À¢øÏ ªVü‰sYº‡ Ä|òt C≤jYTµ ø£˝…ø£åHé n;<ë© ùde\qß Á|üX¯+dæ+∫q nõy¥ß Áù|y¥ß J
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ : íœ{ºÐèþÇÌZ ÐéþÌñý…sñý¯ŒþÞ yóþ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: Mæü$r$…ºç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×êË™ø Ñ{´ù `‹œ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ
çÜ…ºÆ>ËMæü$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ… íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² BïœçÜÆŠÿ (ïÜDK) 糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï A¼§éÎ ±Ðèþ$$^Œþ ÐéÌê ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Mæü$çÙ$t ÐéÅ«¨ ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ ´÷…¨¯èþ ÆøVæü$Ë$,
¯óþç³£æþÅ…ÌZ yìþÐèþÆŠÿÞ {Væü*‹³¯èþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ™ðþËÏÐéÆæÿ$ gêÐèþ$$¯èþ ™èþ¯èþ Æ>i¯éÐèþ* ç³{™é°² çÜ…çܦMæü$ ÐéÇ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ 2230 Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜçÜMæüÐé
yðþOÐèþ$…yŠþ kÅÄñý$ËÈ {»ê…yŠþ çœÆðÿÐèþÆŠÿ Ðèþ*ÆŠÿP, ç³…í³¯èþr$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. C¯óþ²âæýÏ ™èþ¯èþ {ç³Äæý*×ý…ÌZ ³æNÇ¢ çÜàÄæý$ C…yìþÄæý* Ìñý{ç³ïÜ ¸û…yóþçÙ¯Œþ (G‹Ü& IGÌŒýG‹œ) Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. Mæü$çÙ$t
gZÄæý$Ë$M>P‹Ü MæüËíÜ "àÆŠÿtÞ B‹œ gêÄŒý$' B¿æýÆæÿ×êË çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨…_¯èþ çÜ…çܦ ^ðþOÆæÿïŒþ AhÐŒþ$ {õ³ÐŒþ$ i, BÄæý$¯èþ »ê«¨™èþ$Ë$, ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ A…yæþV> °Í^óþ…§æþ$Mæü$ G‹Ü&IGÌŒýG‹œ™ø
{Ôóý×ìý° íÜsîý Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨.. MæüÌñý„æü¯ŒþÌZ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ ÇÚ맊þ {õ³ÐŒþ$ i, Mæü…ò³± yðþOÆðÿMæütÆæÿ$Ï, E§øÅVæü$ËMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$ íÜII AÐèþV>çßý¯èþ ç³{™èþ… (G…JÄæý$$)ò³O çÜ…™èþM>Ë$ ^óþíÜ…¨. §óþÐèþ…ÌZ° 18
¿êVæü…V> ¯ðþMðüÏ‹ÜË$, ò³…yðþ…sŒýÞ, {»êòÜÏsŒýÞ Ðèþ…sìýÑ çßý–§æþÄæý*M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ç³Ë$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ™èþ¯èþ ÌôýQÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 'çœ$¯èþ ^èþÇ{™èþ MæüÍW¯èþ »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…^óþ ÐèþÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ 糧æþÑÌZ Mö¯èþÝëVæü$™éÆæÿ° Mæü…ò³± Æ>{ÚëtËÌZ Ar$Ðèþ…sìý ÐéÇMìü E´ë«¨ Mæü˵¯èþMæü$ ÈsñýOÌŒý, ÌñýOÐŒþÝëtMŠü, õÜÐèþË$,
B¿æýÆæÿ×êË$ BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> Ææÿ*³æ#¨§æþ$ªMæü$¯é²Æÿ$$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ™èþÐèþ$ Ñ{´ùMæü$ õÜÐèþË…¨…^èþyé°² VúÆæÿÐèþ…V> ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$. MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏ ÐèþÅÐèþçܦ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. M>V>, ïÜDK Æ>i¯éÐèþ* ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O ^ðþOÆæÿïŒþ {õ³ÐŒþ$ E™èþµ†¢, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>ËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. G‹Ü&IGÌŒýG‹œ
{Væü*ç³#¯èþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ B¿æýÆæÿ×êË ÚùÆæÿ*ÐŒþ$ËÌZ CÑ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Æÿ$$. B«§æþ$°MîüMæüÆæÿ×ý, yðþÍÐèþÈ Ñ¿êVæü… AÀÐèþ—G¨® ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$…_ i Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çܵ…¨…^éÆæÿ$. 'Ðóþ$Ðèþ$$ Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> ºËç³yóþ…§æþ$Mæü$, M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÐèþËÏ C™ø«¨Mæü…V> {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Æ>{ÚëtËÌZ B…{§æþ
D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> çœÆðÿÐèþÆŠÿ Ðèþ*ÃÆŠÿP C…yìþÄæý* {ò³íÜyðþ…sŒý çÜ_¯Œþ gñýO¯Œþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþyæþ… B¯èþ…§æþ…V> E…¨' A…r* ™èþ¯èþ ÌôýQÌZ A¼§éÎ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË…¨…^óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ* yìþhrÌŒý ÐéÅ´ëÆ>°² ÑÔèýÓÐéÅç³¢… {糧óþÔŒý, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, Ðèþ$àÆ>{çÙt, ½àÆŠÿ, Ðèþ$«§æþÅ {糧óþÔŒý E¯é²Æÿ$$. B…{«§æþ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, {糆 Mö™èþ¢ õÜMæüÆæÿ×ý™ø gZÄæý$Ë$M>P‹Ü {ÔóýçÙx™èþÌZ íܦÆæÿ…V> E¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ A¼§éÎ ^óþíܯèþ Mæü—GíÙ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÌôý°¨. Ñ{´ùMæü$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… {糧óþÔŒýÌZ 200 Ðèþ$…¨, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ 187 Ðèþ$…¨, Ðèþ$«§æþÅ {糧óþÔŒýÌZ 340
^ðþ´ëµÆæÿ$. D ÐéÌñý…sñýO¯ŒþÞ yóþ {õ³Ðèþ$¯èþ$ ÐèþÅMîü¢MæüÇ…^èþyé°Mìü ™èþÐèþ$ Mö™èþ¢ "àÆŠÿtÞ B‹œ yðþº¾Æÿ$$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë çœ$¯èþ ^èþÇ{™èþ MæüÍW¯èþ Ñ{´ùÌZ ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþíßý…_¯èþ…§æþ$Mæü$, õÜÐèþË…¨…_¯èþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$' A° ™èþ¯èþ Ðèþ$…¨, ½àÆŠÿÌZ 270 Ðèþ$…¨, Ðèþ$àÆ>{çÙtÌZ 192 Ðèþ$…¨ D Ñ«§æþ…V>
gêÄŒý$' MæüÌñý„æü¯Œþ Eç³MæüÇçÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ çÜ*_…^éÆæÿ$. D çœ$r¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>Y˯èþ$ M>çÜ¢ BÔèýaÆæÿÅç³Ç_…¨. Mö™èþ¢ ïÜDK ÌôýQÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§éÆæÿ$.
��������������������������������
��������� A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ¯óþ¯èþ$ òÜOVæü ^óþíÜ E…sôý ç³Çíܦ† GMæüPyìþMìü §éÇ ÐèþņÆóÿMæü…V> °¯é§éË$ ^óþÔéÆÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ íßý…§æþ*³æNÆæÿ…ÌZ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. JMæü ÐðþË$Væü$ ÐðþÍW¯èþ ™ðþË$Væü$ ^èþÇ{™èþ C糚yðþMæüPyìþMìü ´ù™ø…§æþ°
�������� ¡õܨ. ^èþrt…ò³O Ðèþ*Mæü$ VúÆæÿÐèþ… E…¨ A° sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç ÆæÿçßýÐèþ$™èþ³æ#Ææÿ… çÜÇPÌŒýÌZ E{¨Mæü¢™èþ ¯ðþËMö…¨. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# »êËMæü—GçÙ~Mæü$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ {ç³fË ¯èþ$…_ Ñç³ÏÐèþ… ÐèþçÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
������������� »êËMæü—GçÙ~ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþ M>¯èþÓÄŒý$ ¯èþ$ ÐðþOïÜï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Ayæþ$zMøÐèþyæþ…ò³O Ðèþ$§æþª™èþ$V> sîýyîþï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ¿êÈV> çœ$r¯é çܦÌê°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ©…™ø A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… hÌêÏ íßý…§æþ*³æ#Ææÿ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
»êËMæü—GçÙ~ ò³O Ñ«§æþ…V> çܵ…¨…^éÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ Æ>f«§é¯èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$V> ÐðþOïÜï³, sîýyîþï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ™ø³æ#Ìêr fÇW…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰éË Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$MøÐéË…sôý òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,
Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ÐðþOïÜï³ {糧æþÆæÿدèþË$ ^óþçÜ$¢…yæþV>.. D {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ sîýyîþï³ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ B…§øâæý¯èþM>Ææÿ$˯èþ$ AÆðÿ‹Üt ^óþíܯèþ ´ùÎçÜ$˯èþ$ õÜtçÙ¯ŒþMæü$ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$, ^ðþ¯ðþ•²Mìü ©r$V> A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ Æ>f«§é°° °ÇÃ…^èþ$MøÐéÍÞ¯èþ
6 ÐèþņÆóÿMìüÝù¢…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ íßý…§æþ*³æNÆæÿ… Ðèþ_a¯èþ »êËMæü—GçÙ~¯èþ$ ÐðþOïÜï³
{Ôóý×ý$Ë$ Ayæþ$zMæü$¯é²Æÿ$$. »êËMæü—GçÙ~™ø ´ër$ ^èþ…{§æþ»êº$, sîýyîþï³ ¯óþ™èþËMæü$
™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. C¨ÌêÐèþ#…sôý Væü™èþ…ÌZ Æ>f«§é°V> AÐèþ$Æ>Ðèþ†° HMæü{XÐèþ…V>
BÐðþ*¨…_ C糚yæþ$ {ç³fÌZÏ Ìôý°´ù° `ÍMæüË$ ™ðþçÜ$¢¯é²Ææÿ° »êËMæü—GçÙ~
AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…§æþ¯é²Ææÿ$.BǦMæü Æ>f«§é° ÑÔéQ A° G糚yæþ* A…r*¯óþ
E¯é²Ðèþ$° »êËMæü—GçÙ~ ^ðþ´ëµÆæÿ$.

����������������� ���������������������������������
��������������������������������������������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ
MøÑ…§Šþ Ðèþ$ÆøÝëÇ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$
Æ>¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ôèý°, B¨ÐéÆ>ÌZÏ BÄæý$¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ
ÝëVæü¯èþ$…¨. Æðÿ…yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
ÕÐéÆæÿÏÌZ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª «§éůèþ Móü…{§æþ…

���������������������������������� {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°² Æ>çى糆


çÜ…§æþÇØ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ ¯èþ…¨V>Ðèþ$
Ðèþ$…yæþË… Mæü¯èþá {V>Ðèþ$…ÌZ° àÆŠÿtçœ#ÌŒý¯ðþ‹Ü C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý¯èþ$ MøÑ…§Šþ
{´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. {Ö Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ Ñ$çÙ¯Œþ 75 ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
Ñ$çÙ¯Œþ ¯èþ*ÅVøϺ̌ý òßýyŠþ M>ÓÆæÿtÆŠÿÞÌZ Ôé…†Ðèþ¯é°² çÜ…§æþÇØ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$.
�������������������������������������� �������������������������������������� Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ íœ{ºÐèþÇ 2¯èþ C¯ŒþíÜtr*ÅsŒý¯èþ$
������������������������������������������� ���������������������������������������� {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$…yæþV>, íœ{ºÐèþÇ 1¯óþ BÄæý$¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ^óþÆæÿ$Mø¯èþ$¯é²Ææÿ$.
Æ>çى糆 ç³ÆæÿÅr¯èþ MøçÜ… A«¨M>Ææÿ$Ë$ A°² HÆ>µr$Ï ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������ ���������������������������������������������������� ����������������������
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{糫§é¯èþ{糆°«¨@
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : G°²MæüË Ðóþ$°òœÝùt ¯éMæü$ JMæü ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$° {Ö ÐðþOÄæý$‹Ü.fVæü¯Œþ àÒ$ C^éaÆæÿ$. C_a¯èþ àÒ$ {ç³M>Ææÿ… GMæüPyé ^óþçÜ$Mæü$¯óþÌê AMæüPyóþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ´÷…§æþ$ç³Ç^éÆæÿ$. °Ææÿ…™èþÆæÿ ÝùçÙÌŒýByìþsŒý Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t ´ëÈt Móü…{§æþ MæüÑ$sîýÌZ
¿æýVæüÐèþ©Y™èþ. JMæü Q$Æ>¯Œþ. JMæü »ñýO¼ÌŒý. A…§æþ$ÌZ ^ðþí³µ¯èþ {糆 Ðèþ*rMæü$ Mæür$tºyìþ Æ>i ÌôýMæü$…yé, çÜ…™èþ—Gí³¢MæüÆæÿ Ýë¦Æÿ$$ÌZ AÆæÿ$áÌñýO¯èþ {糆 JMæüPÇMìü í³…bèþ¯èþ$ §éÓÆ> Aѱ† ÌôýMæü$…yé A™èþÅ…™èþ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> ˼®§éÆæÿ$Ë G…í³Mæü ¿êÈ çÜ…Ýë¦Væü™èþ Ðèþ*ÆæÿšË$ fÇW¯èþr$t
E…sê¯èþ$ A° G°²MæüË Ðèþ$$…§æþ$ ^ðþí³µ¯èþ ïÜG… {Ö ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, A…¨…^óþÌê 201920ÌZ C…§æþ$ MøçÜ… Ææÿ*.15675.20 Mør$Ï fÇW…¨. GÌê…sìý Ðèþ$«§æþÅÐèþÆæÿ$¢Ë {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé D {ç³{MìüÄæý$ Ðèþ$$WíÜ…¨. ™ðþÍíÜ…¨. Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t ´ëÈt Móü…{§æþ
A«¨M>Ææÿ… ^óþç³sìýt¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…_ B ¨ÔèýÌZ¯óþ Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. G°²MæüË MóüsêÆÿ$$…_…¨. í³…bèþ¯èþÏMæü$ AÆæÿá™èþ : Væü™èþ {糿æý$™èþÓ… °ÆóÿªÕ…_¯èþ §é°Mæü…sôý AÆæÿá™èþ˯èþ$ MæüÑ$sîý M>ÆæÿŧæþÇØV> ¯èþ…»êË MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ#
{ç³×êãMæüÌZ ^ðþí³µ¯èþ ÐésìýÌZ 80 Ôé™é°Mìü ò³OV> Cç³µsìýMóü ¯ðþÆæÿÐóþÇa¯èþ BÄæý$¯èþ, GÐèþÆðÿÐèþÇMìü G…™ðþ…™èþ? : Ðèþ—G§æþ$®Ë$, Ñ™èþ…™èþ$Ðèþ#Ë$, ^óþ¯óþ™èþ M>ÇÃMæü$Ë$, çÜyæþÍ…_ Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨Mìü Ðóþ$Ë$ fÇVóüË {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. (69) AÍÄæý*‹Ü ºçÜÓÆ>gŒý »ê«§æþÅ™èþË$
™égêV> ÐðþOÄæý$ÝëÞÆŠÿ í³…bèþ¯èþ$ M>¯èþ$Mæü ÌZ JMæü çÜ$ÐèþÆæÿ~ A«§éÅÄæý*°Mìü ™ðþÆæÿ Ðèþ$™èþÞÅM>Ææÿ$Ë$, J…rÇ Ðèþ$íßýâæýË$, X™èþ M>ÇÃMæü$Ë$, ^èþÆæÿÃM>Ææÿ$ÌZÏ AÆæÿ$áËMæü$ ©°MøçÜ… E§óþªÕ…_¯èþ ¿æý*ç³ÇÑ$™èþ$˯èþ$ çÜyæþÍ…^éÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ Ðèþ*V>×ìý 2.5 ^óþç³sìýt çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ç³NÇ¢ M>Ðèþyæþ…™ø Móü…{§æþ MæüÑ$sîýÌZ ¿êÈ {糄>âæý¯èþ ^óþíܯèþr$t
¡ÔéÆæÿ$. Ææÿ*.2250 í³…bèþ¯èþ$ CÝë¢Ææÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ©°² ò³…^èþ$Mæü$…r* ´ùÆÿ$$ GMæüÆ>Ë$, Ððþ$r$t 5 GMæüÆ>Ë$ Ìôý§é Æðÿ…yæþ* MæüÍí³™óþ 5 GMæüÆ>ÌZϳæ# E¯èþ² ÐéÆóÿ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. 21 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË™ø ¯èþ*™èþ¯èþ Móü…{§æþMæüÑ$sîý HÆ>µsñýO…§æþ°..
yøÆŠÿ yðþÍÐèþÈ: G°²MæüËMæü$ Mö°²ÐéÆ>Ë Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü* MóüÐèþË… Ææÿ*.1000 Ææÿ*.3ÐóþË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ðèþ—G£éç³Å í³…bèþ¯èþÏ ^ðþÍÏ…³æ#¯èþMæü$ Mæü±çÜ AÆæÿ$áË° {ç³Mæüsìý…^èþV> 5 GMæüÆ>Ë Ðèþ*V>×ìý Ìôý§é, 10 GMæüÆ>ÌZϳæ# Ððþ$rt MæüÑ$sîýÌZ ™ðþË…V>×ýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 10 Ðèþ$…¨, gêÆæÿU…yŠþ ¯èþ$…_ ¯èþË$Væü$Ææÿ$,
Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ² ò³¯èþÛ¯Œþ¯èþ$ Ææÿ*.2,250 ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ÐèþÄæý$çÜ$Þ Væü™èþ…ÌZ 65 Hâæý$Ï E…yæþV>, §é°² 60 HâæýÏMæü$ ™èþWY…^éÆæÿ$. E¯èþ²ÐéÇMîü, Ìôý§é Æðÿ…yæþ* MæüÍí³ 10 GMæüÆ>ËÌZ³æ# E¯èþ²ÐéÇMìü ÐèþÇ¢çÜ$¢…§æþ° B…{«§æþ{糧óþÔŒý, Ðèþ$àÆ>[çÙt, ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý ¯èþ$…_ C§æþªÆæÿ$ ^ö糚¯èþ, ½àÆŠÿ
JMóüÝëÇ 54.64 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü í³…bèþ¯èþ$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¨ Mæü*yé ¯óþÆæÿ$V> ¨ÐéÅ…Væü$Ë$, yæþ糚 MæüâêM>Ææÿ$Ë$, {sꯌþÞgñý…yæþÆŠÿÞMæü$ Mæü*yé Ææÿ*.3 ÐóþË ò³¯èþÛ¯Œþ ™égê °º…«§æþ¯èþÌZÏ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ©…™ø ´ër$ ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z MøçÜ… çÜyæþÍ…_¯èþ ¯èþ$…_ JMæüÇMìü AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…_¯èþr$t ÐðþËÏyðþO…¨.
C…sìýMóü Ðèþ_a B í³…bèþ¯èþ$ ^ðþÍÏçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý*Ë$, ÐéËsîýÆæÿÏ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒýòÜÌŒý G±Ñ$Äæý*, ¡{Ðèþ ïßýÐðþ*ïœÍÄæý*™ø »ê«§æþ AÆæÿá™èþ˯èþ* ÐðþOÄæý$ÝëÞÆŠÿ ò³¯èþÛ¯Œþ M>¯èþ$MæüMæü* ÐèþÇ¢…ç³ ^óþÄæý*Ë° {糿æý$™èþÓ… ™ðþË…V>×ê ¯èþ$…_ 10 Ðèþ$…¨..
ÐèþÅÐèþçܦ §éÓÆ> ˼®§éÆæÿ$˯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> C…sìýÐèþ§óþª í³…bèþ¯èþ$ A…§æþgôýÝë¢Ææÿ$. ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐéÇMìü Ææÿ*.10ÐóþË ò³¯èþÛ¯Œþ, ¡{Ðèþ »Z§æþM>Ë$ ÐéÅ«¨™ø »ê«§æþ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² °ÔèýaÆÿ$$…_…¨. 1. Ðèþ$$´ëµâæýÏ ËMæü‡×ýÆ>Ðèþ# AÍÄæý*‹Ü Væü×ý糆, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ., 2. Ðèþ$ÌZÏkË
Cç³µsìýMóü {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý*Ë M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË õ³Ææÿ$™ø »êÅ…MŠü Rê™éË$ ÐéÇMìü, ¡{Ðèþ 糄æüÐé™èþ…™ø ^èþ{M>Ë Mæü$ÈaMìü Ìôý§é Ðèþ$…^é°Mìü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z : Væü™èþ…ÌZ {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.5ÐóþË ÌZ³æ#, Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý AÍÄæý*‹Ü ÑÐóþMŠü, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ., 3. MæürMæü… çÜ$§æþÆæÿدŒþ AÍÄæý*‹Ü
{´ëÆæÿ…À…_¯èþ {糿æý$™èþÓ…, ˼®§éÆæÿ$˯èþ$ ^ðþÍÏ…^óþ í³…bèþ¯èþ$ Ððþ$$™é¢°² BÄæý* ÐéÇMìü, ¡{Ðèþ Mæü…yæþÆ>Ë „îü×ý™èþ™ø Mæü§æþÌôýÏ° ç³Çíܦ†ÌZ E¯èþ² ÐéÇMìü, {ç³Ðèþ*§éË ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ Ææÿ*.6,250 B§éÄæý$… E¯èþ²ÐéÇMóü ò³¯èþÛ¯Œþ ÐèþÇ¢çÜ$¢…§æþ° B¯èþ…§Šþ, B¨Ìê»ê§Šþ., 4. Ðèþ$ÌêÏ Æ>hÆðÿyìþz AÍÄæý*‹Ü çÜ…{V>ÐŒþ$, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ., 5.
Rê™éÌZÏ fÐèþ$ ^óþíÜ…¨. í³…bèþ¯èþÏ ^ðþÍÏ…³æ# MøçÜ… {糆 ÐèþË…sîýÆæÿ$Mæü$ ÝëÃÆæÿŠt ¸ù¯Œþ »êǯèþ ç³yìþ, ÔèýÈÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ° íܦ†ÌZ ^èþ{M>Ë Mæü$ÈaMìü Ìôý§é Ðèþ$…^é°Mìü °º…«§æþ¯èþË$ ò³sêtÆæÿ$. ™égêV> {糿æý$™èþÓ… ©°² çÜyæþÍ…_…¨. {V>Ò$×ý †í³µÇ †Ææÿ$糆 AÍÄæý*‹Ü §óþÐŒþ i, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ., 6. MæüyéÇ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý
C^éaÆæÿ$. B ¸ù¯èþÏÌZ ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü B«§éÆæÿ…V> í³…bèþ¯èþÏ ç³…í³×îý {ç³{MìüÄæý$ ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþÐéÇMìü ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.5ÐóþË ^ö糚¯èþ ò³¯èþÛ¯Œþ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÔéÆæÿ$. {´ë…™éÌZÏ ¯ðþË ÐéÈ B§éÄæý$… Ææÿ*.10ÐóþË$, ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ ¯ðþËÐéÈ AÍÄæý*‹Ü MøÝë, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ., 7. Ððþ*yðþ… »êËMæü—GçÙ~ AÍÄæý*‹Ü Ðèþ$¯øgŒý ,
Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. Ôèý°ÐéÆæÿ… Ðèþ$«§éÅರMìü D ^ðþÍÏ…³æ# {ç³{MìüÄæý$ ³æNÇ¢ AÌêVóü yæþÄæý*ËíÜ‹Ü ^óþÆÿ$$…^èþ$MøMæü$…yé ¡{Ðèþ Mìüyîþ² ÐéÅ«¨ AyéÓ…sôýgŒý õÜthÌZ B§éÄæý$… Ææÿ*.12 ÐóþË$ ÌZ³æ# E¯èþ²ÐéÇMìü ÐèþÇ¢…^óþÌê Ðèþ*Ææÿš ^óþÔéÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ., 8. ç³#Ë*ÏÇ {ç³Ýë§æþ Æ>Ðèþ# AÍÄæý*‹Ü ^èþ…{§æþ¯èþ², MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ.
M>¯èþ$…¨. GMæüPyðþO¯é ºÄñý*Ððþ${sìýMŠü çÜÐèþ$çÜÅ E™èþµ¯èþ²Ððþ$O™óþ, çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$Æ>²sìýMæüÌêÏ E¯èþ² ÐéÇMìü A…sôý õÜtgŒý 3,4,5 ç³Çíܦ†° G§æþ$ÆöP…r$¯èþ²ÐéÇMìü ¯ðþËMæü$ ò³¯èþÛ¯Œþ ´÷…§éË…sôý ¯ðþËMæü$ 200 Äæý$*°rÏ Mæü…sôý ™èþMæü$PÐèþ ѧæþ$Å™Œþ 9. V>fÆæÿÏ ÆæÿÑ AÍÄæý*‹Ü Væü×ôý‹Ù, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý., 10. ´ëMæü çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþ$ AÍÄæý*‹Ü
í³…bèþ¯èþ$ ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$. í³…bèþ¯èþÏ ^ðþÍÏ…³æ# MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… D Hyé¨ Ææÿ*.5ÐóþË ^ö糚¯èþ ò³¯èþÛ¯Œþ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ñ°Äñý*Væü… E…sôý¯óþ AÆæÿ$áË$. M>° ©°² çÜyæþÍçÜ*¢ ¯ðþËMæü$ çÜÆ>çÜÇ çÜVæür$ EMóü Væü×ôý‹Ù, ¯èþÌŸY…yæþ.
Ææÿ*.15,675.20 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^èþV>, Ôèý°ÐéÆæÿ… ¯ésìý ^ðþÍÏ…³æ#Ë MøçÜ… ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> ˼®§éÆæÿ$Ë Væü$Ç¢…³æ# : ÐðþOÄæý$ÝëÞÆŠÿ ¯èþÐèþÔèýMæü… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… 300 Äæý$*°rÏMæü$ ò³…^èþ$™èþ* {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨.
Ææÿ*.1320.14 Mør$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ Ððþ…r¯óþ
í³…bèþ¯èþ$ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.1000 ¯èþ$…_ Ææÿ*.2 ÐóþË$ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$, Hsê
Ææÿ*.250 ò³…^èþ$Mæü$…r* ´ùÆÿ$$ ¯éË$VóüâæýÏÌZ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.3 ÐóþË ò³¯èþÛ¯Œþ
§éÓÆ> ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> AÆæÿ$á˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. {V>Ðèþ$ ÐéË…sîýÆæÿ$Ï {糆
Mæü$r$…º… Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþãÏ §æþÆæÿRêçÜ$¢Ë¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. AÆæÿ$áË gê¼™é¯èþ$ {V>Ðèþ$
çÜ_ÐéËÄæý*ÌZÏ {糧æþÇØ…^éÆæÿ$. GÐèþÆðÿO¯é Ñ$WÍ´ùÆÿ$$¯é ÐéÇMìü Ðèþ$äÏ §æþÆæÿRêçÜ$¢
Mæü$r$…º…ÌZ 80 Ôé™é°Mìü ò³OV> ¨ÐéÅ…Væü$Ë$, yæþÄæý*ËíÜ‹Ü ÆøVæü$Ë$,
Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> ¡{Ðèþ…V> »ê«§æþ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐéÆæÿ$…sôý, B C…sìýÌZ Æðÿ…yø ÐèþÅMìü¢Mìü
Mæü*yé í³…bèþ¯èþ$ ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$.
�����������������������������
_™èþ*¢Ææÿ$, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ¯èþVæüÇ

��������������������
��������������������������������������� ����������������������������� ����������������
Æ>fMîüÄæý$… Ðèþ$ÆøÝëÇ Ææÿ^èþaMðüMìüP…¨.
¯èþVæüÇ ÐðþOïÜï³ÌZ ÐèþÆæÿY Ñ¿ôý§éË$
¿æýVæü$YÐèþ$¯é²Æÿ$$. ¯èþVæüÇ ÐðþOïÜï³ÌZ
B«¨ç³Å™èþ ´ùÆæÿ$ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. ÐðþOïÜï³
¯óþ™èþË$ Æøgê, Móügôý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÐèþÈYÄæý$$Ë$
´ùsê´ùsîý ByìþÄñý*Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. Móügôý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÙíÙt³æNÇ¢
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü GÐèþÆæÿ* ÐðþâŸÏ§æþª° ¯èþVæüÇ ÐðþOïÜï³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ Æøgê ByìþÄñý*
çÜ…§óþÔèýÑ$^éaÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ððþâôý¢ ´ëÈt ¯èþ$…_ §æþ*Ææÿ… ò³yæþ™é¯èþ°
����������������������������� ���������������������������������� ÐéDz…W^éaÆæÿ$. ™èþÐèþ$¯èþ$ Æøgê Cº¾…¨ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° Móügôý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
ÐèþÈYÄæý$$Ë$ Mæü*yé ByìþÄñý* Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$.
�������������������������������������������������� ���������������������������������
��������������� ���������������������������������������� �������� ��������������������� ����� A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…r$…§æþ°, AÆæÿMæü$ A°² Ñ«§éÌê D {´ë…™èþÐéçÜ$ËMæü$ �������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������
������� ������������������������
Cº¾…¨MæüÆæÿ…V> E…r$…§æþ¯èþ² AÀ{´ëÄæý*Ë$ ÐèþÅMæü¢Ðèþ˜™èþ$¯é²Æÿ$$. AÆæÿMæü$
´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ Mæü$Ææÿ$´ë…, ´ëÆæÿÓ¡³æ#Ææÿ…, ÝëË*Ææÿ$ °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$
E¯é²Æÿ$$. D °Äñý*fMæüÐèþÆ>YÌZÏ° WÇÕQÆæÿ {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…_ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…
�������������������������������
hÌêÏ Móü…{§é°Mìü Æ>ÐéË…sôý¯óþ JMæü ³æNr ç³yæþ$™èþ$…¨. çÜÆðÿO¯èþ Æøyæþ$Ï, ÆæÿÐé×ê ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Ôéçܯèþ Ðèþ$…yæþÍ Ææÿ§æþ$ª
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ °Ææÿ~Äæý*Ë$, Fíßý…^èþ° HÆ>µr$Mæü$ BÐðþ*§æþyæþ… ™ðþËç³yæþ… fÇW…¨. Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$ àÒ$ çܧæþ$´ëÄæý$… Cç³µsìýMîü Ìôý° {V>Ðèþ*Ë$ A¯óþMæü…. Cr$Ðèþ…sìý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ÒÆæÿ…™é A…Ôèý… Æ>çÙ‰é°Mìü çÜ…º…«¨…_…¨ M>§æþ°, ¡Æ>ïèþ…
ç³Ç×êÐèþ*ËMæü$ Ðóþ¨MæüÐèþ#™èþ$¯èþ² B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ C³æ#yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË G°²MæüËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ C_a…§óþ AÆÿ$$¯é {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mö¯èþ² ™égê °Ææÿ~Äæý$…™ø AÆæÿMæü$ ÐðþâêÏË…sôý A…™èþçÜ$Ë$Ðèþ# M>§æþ$. ÒÇ ç³Çíܦ™óþ CÌê E…sôý {ÖM>Mæü$âæý… ^óþÄæý$VæüËÆóÿ ™èþç³µ.. Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$ÌôýÆæÿ° sîýyîþï³ G…ï³
HÆ>µr$ àsŒý sêí³MŠü V> Ðèþ*Ç…¨. CsîýÐèþË Ðèþ$…_Îç³r²…, AÆæÿ$Mæü$, {ç³fÌZÏ Ðèþ*{™èþ… BÔèýË$, BM>…„æüË$ ò³ÇW´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ*Mæü$ hÌêÏ hÌêÏÌZ° ´ëËMö…yæþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ç³Ç«¨ÌZ° ïÜ™èþ…õ³r, ÒÆæÿçœ$rt…, Mæü¯èþMæüÐóþ$yæþË ÆæÿÒ…{§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$.
¯èþÆæÿçÜÆ>Ðèþ#õ³r ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y˯èþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË$V> HÆ>µr$ M>ÐéË…r* {MæüÐèþ$…V> çÜÓÆæÿ… ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. ´ë™èþ yìþÐèþ*…yóþÏ M>§æþ$ Mö™èþ¢ ¿êÑ$° Ðèþ$…yæþÌêË ¯èþ$…_ {ç³fË$ AÆæÿMæü$ ÐðþâêÏË…sôý ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…, G‹Ü.Mør Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ïÜG…
^óþÄæý*Ë°, Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$Mæü$ Æ>çÙ‰Móü¼¯óþsŒý BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³¯èþ VæüâêË$ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ^éÇ{†Mæü ¯óþç³£éÅË$, f¯é¿ê CÌê ™èþÐèþ$Mæü$…yóþ Ò$§æþ$V> {ç³Äæý*×ìý…^éÍ. ¿êÑ$°ÌZ E§æþÄæý$… ºÄæý$Ë$§óþÇ™óþ AÆæÿMæü$ ÐðþâôýÏçÜÇMìü ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ Æ>f«§é¯èþ$Ë õ³Ææÿ$™ø
ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ©…™ø G°²MæüËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐðþOïÜï³ C_a¯èþ 25 hÌêÏË {´ë«§é¯èþÅ™èþË Ðèþ$$…§æþ$…_ ™èþÐèþ$Mæü$ hÌêÏ M>ÐéÍ A…r$¯é²Ææÿ$. G°²MæüËMæü$ ÝëÄæý$…{™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ÆðÿOË$ çܧæþ$´ëÄæý$… Ìôý§æþ$. Ar$ QÐèþ$Ã… hÌêÏ {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ ÐðþOçÙÐèþ*Å˯èþ$ Æðÿ^èþaVöyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°
àÒ$ A…Ôèý… C³æ#yæþ$ Æ>fMîüÄæý$…V> ™ðþÆæÿò³OMìü ÐèþÝù¢…¨. CsîýÐèþË Mö™èþ¢V> Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ$$…§æþ$ ´ë§æþ Äæý*{™èþÌZ fVæü¯Œþ Mö™èþ¢ hÌêÏËò³O çܵçÙtÐðþ$O¯èþ àÒ$ C^éaÆæÿ$, {糆 ¿æý{§é^èþÌê°Mìü A¯èþ$Mæü$°Ðèþ#¯èþ² Gr´ëMæü ¯èþ$…_ (Ææÿ…ç³^øyæþÐèþÆæÿ… {´ë…™èþ…) ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. ÇÐèþÆŠÿÞ sñý…yæþÇ…VŠü õ³Ææÿ$™ø {´ëgñýMæü$tË ç³¯èþ$Ë$
hÌêÏË HÆ>µr$Mæü$ Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³¯é Òsìý ¿oVøãMæü ÌZMŠü °Äñý*fMæü ÐèþÆ>Y°² hÌêÏV> Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ÐèþõÜ¢ 25 Æ>ÐéË¯é² C§óþ ç³Çíܦ†. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# {ÖM>Mæü$âæý… hÌêϯèþ$ B¯èþ$Mö° E¯èþ² G^ðþaÆæÿÏ, Bõ³ÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$*yæþ$ Æ>f«§é¯èþ$Ë$, Ðèþ$…yæþÍ Ææÿ§æþ$ª A…Ôé˯èþ$
çÜÓÆæÿ*ç³… C…M> ™èþÆæÿj¯èþ, ¿æýÆæÿj¯èþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Mö™èþ¢V> hÌêÏË B…{«§æþ{糧óþÔŒý V> AÐèþ™èþÇ…^èþ¯èþ$…¨. °¯èþ² Ððþ$$¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü$ 25 hÌêÏËMóü Ææÿ×ýçܦ˅ Mæü*yé ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… hÌêÏÌZ Ñίèþ… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ {ç³Ýë¢ÑÝë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
HÆæÿµyìþ¯èþ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰…ÌZ Mæü*yé hÌêÏË çÜ…QÅ 10 ¯èþ$…_ HMæü…V> 33 f¯éË$ §é§é³æ#V> íܧæþ®ç³yézÆæÿ$. M>± Æ>f«§é¯èþ$Ë A…Ôèý… ™ðþÆæÿÒ$§æþMæü$ Ðèþ_a¯èþ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. CÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ ÑÑ«§æþ Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$ÌZ Ñ^éÆæÿ×ý fÆæÿVæüMæü$…yé : fVæü¯Œþ AçÜ¢ÐèþÅçÜ¢ °Ææÿ~Äæý*Ë™ø Æ>çى鰲
hÌêÏË$V> ò³ÇW…¨. AÆÿ$$™óþ Hï³ÌZ Cç³µsìýMóü 13 hÌêÏË$ E¯é²Æÿ$$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {ç³fÌZÏ BÔèýË$ ÆóÿV>Æÿ$$. Æ>f«§é° Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$, ´ùÆ>yìþ™óþ hÌêÏ G§æþ$Ææÿ$M>¯èþ$¯é²Æÿ$$. AíܦÆæÿç³Ç^éÆæÿ$. fVæü¯Œþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ Móü…{§æþ… çÜÐèþ$ǦçÜ$¢…§æþ¯èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ$.
ç³Ç´ë˯èþ ÝûË¿æýÅ… MøçÜ… {糆 ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°² JMæü hÌêÏV> AÆÿ$$¯èþ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ ò³ÇW…¨. A…§æþ$Móü Mö™èþ¢ hÌêÏË {糆´ë§æþ¯èþË$ B Hyæþ$ hÌêÏÌZÏ ò³¯èþ$ çÜÐéâæý$Ï....? {ç³™óþÅMæü çßZ§é yìþÐèþ*…yŠþ¯èþ$ ÐðþOïÜï³ Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþç³yóþíÜ…¨. MóüçÜ$Ë Ðèþ*ïœ MøçÜ…
^óþÝë¢Ðèþ$° ÐðþOïÜï³ Væü™èþ G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³Mæüsìý…_…¨. AÆÿ$$™óþ C³æ#yæþ$ ™ðþÆæÿÒ$§æþMöçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… hÌêÏÌZ íßý…§æþ*³æ#Ææÿ… {ç³™óþÅMæü hÌêÏ Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… 51 ÆðÿÐðþ¯èþ*Å yìþÑf¯èþ$Ï E¯é²Æÿ$$. 25 yìþÑf¯èþÏ ç³Ææÿ…V> Æ>çÙ‰ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ™éMæür$t ò³sêtÆæÿ$. fVæü¯Œþ MóüçÜ$Ë$ Ñ^éÆæÿ×ý fÆæÿVæüMæü$…yé
MóüÐèþË… Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$Móü ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³…¨. ^ðþÄæý*Å˯èþ²¨ §æþÔé»êªË M>ÌêË yìþÐèþ*…yŠþ, §óþÔèý ѧóþÔéÌZÏ ³æ#rtç³Ç¢Mìü E¯èþ² Gr$Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ ÌôýÐèþ#. Ñ$Wͯèþ 26 yìþÑf¯Œþ Móü…{§éÌZÏ Ðèþ*ÆæÿšË$ í³sìýçÙ¯èþ$Ï ÐóþíÜ Ayæþ$zMæü$…r$¯é²Ææÿ$ A° Mæü¯èþMæüÐóþ$yæþË ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË BÐðþ*§é°Mìü ÌêhMŠü...? {´ë«§é¯èþÅ™èþ ¯óþç³£æþÅ… ÌZ¯óþ ©°¯óþ hÌêÏ Móü…{§æþ…V> ^ðþÄæý*Å˯èþ²¨ Ý린Mæü$Ë$ ^óþÄæý*ÍÞ E…¨. Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$ ç³ÇÖ˯èþÌZ ¿êVæü…V> hÌêÏË ¯èþ$…_
ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mö…r$¯èþ² {糆 °Ææÿ~Äæý*°Mìü K ÌñýMæü$P…§æþ°
™ðþË$Ýù¢…¨. Mö™èþ¢V> Ðèþ$*yæþ$ hÌêÏË BÐðþ*§æþ… Ððþ¯èþMæü Mæü*yé K ÌñýMæüP E…§æþ°
AÀÐèþ$™èþ…, õ³Ææÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$ hÌêÏ Móü…{§æþ… Mæü*yé C§óþ M>ÐéÍ A…r*
Mö…§æþÇ Ðé§æþ¯èþ. Cç³µsìýMóü Ý린Mæü {ç³gê {糆 °«§æþ$Ëò³O J†¢yìþ ò³ÇW´ù™ø…¨.
ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÔéQ ÑÐèþÆ>Ë$ Møǯèþr$Ï çÜÐèþ$^éÆæÿ…. {糆 ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°²
hÌêÏV> Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$° ÐðþOïÜïÜ G°²MæüÌZÏ àÒ$ C_a¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ D MæüçÜÆæÿ™èþ$¢
��������������������������������
Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÆ>YË$ õ³ÆöP…r$¯é²Æÿ$$. A°² {´ë…™éË AÀÐèþ—G¨ª A…r$¯èþ² MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ ¯èþ…§éÅË Gç³µr$²…^ø yìþÐèþ*…yŠþ E…¨. Mæüyæþç³ hÌêÏ ^óþÝù¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> hÌêÏ, ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ðèþ$…yæþÌêË ÐéÈV> E¯èþ² f¯é¿ê, C™èþÆæÿ ÑÔéQ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
{糿æý$™èþÓ… B¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$ÌôýçÜ*¢ ÐésìýÌZ ¿êVæü…V> Mö™èþ¢ hÌêÏË °Ææÿ~Äæý$… Æ>f…õ³r ÑçÙÄæý$… ÌZ¯èþ* GÌê…sìý A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ ÌôýÐèþ# C¨ÌêÐèþ#…sôý çÜÐèþ*^éÆ>°² Ððþ…r¯óþ ç³…´ëË° MæüÌñýMæütÆæÿϯèþ$ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å ÔéQ ÐèþÆ>YË$ Møǯèþr$Ï ^èþ…{§æþ»êº$ ¨íÙt »ŸÐèþ$ïèþ$ §æþVæü®… ^óþÄæý$r…
¡çÜ$Mö…§æþ° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. CsîýÐèþË BÐðþ*¨…_¯èþ Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏÌZ †Ææÿ$糆 Mö™èþ¢V> hÌêÏ HÆ>µrÄôý$Å AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 25 ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$ E¯é²Æÿ$$. §éÆæÿ$×ýÐèþ$° sîýyîþï³ Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ ç³ÌêÏ {Ö°Ðé‹Ü
{´ë…™éÌZÏ ÐðþO§æþÅ MæüâêÔéË˯èþ$ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… CsîýÐèþË Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨. Mö™èþ¢ hÌêÏË Mæü*Ææÿš çÜÐéâôýϯé...? ©°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> Mö™èþ¢ hÌêÏ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþõÜ ç³„æü…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² A¯é²Ææÿ$. Ôé…†Äæý$$™èþ…V> ^óþçÜ$¢¯èþ² Æ>ÅÎ˯èþ$
CMæüPyóþ ÐðþOïÜï³ {糿æý$™èþÓ… JMæüP ÌñýMæüP™ø Mö™èþ¢ hÌêÏË {ç³Mæür¯èþ ^óþíÜ…¨. JMæü ÐðþO§æþÅ {糡 ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y±² JMæü hÌêÏV> ^óþÝë¢Ðèþ$° ÐðþOïÜï³ {ç³Mæüsìý…_¯é hÌêÏË çÜÓÆæÿ*´ë°² Ðèþ*Æ>aÍÞ E…r$…§æþ¯èþ²¨ A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË A…^èþ¯é. ©° ´ùÎçÜ$Ë çÜçßýÄæý$…™ø Ayæþ$zMøÐèþyæþ… A¯éÅÄæý$Ðèþ$°
MæüâêÔé˯èþ$ ¯ðþËMöÌêµË…sôý Ææÿ*.500& Ææÿ*.600 MørÏ ÐèþÆæÿMæü* Äæý$«§é™èþ£æþ…V> °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°² hÌêÏV> {ç³Mæüsìý…^èþÌôý° ç³Çíܦ†. ÌZMŠü çÜ¿æý {ç³M>Ææÿ… {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² 13 hÌêÏÌZÏ I¨…sìýMìü, Mö™èþ¢V> HÆ>µr$ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ ¨íÙt»ŸÐèþ$Ã˯èþ$ ÐéË…sîýÆæÿÏ™ø
ÐèþÅÄæý$Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A„æüÆ>çÜÅ™èþ, ÐðþO§æþÅ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ ™èþMæü$PÐèþV> E…yìþ, AçÜË$ °Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°² {´ë…†ç³¨MæüV> ¡çÜ$Mö¯èþ²JMæü ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ 12 hÌêÏÌZÏ Ðèþ$Æø AÆÿ$$¨…sìýMìü Gr$Ðèþ…sìý Br…M>Ë$ ÌôýÐèþ#. Ñ$Wͯèþ Ðésìý §æþVæü®… ^óþÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. Ðóþ$Ðèþ$$ Mæü*yé
GÌê…sìý ÐðþO§æþÅ MæüâêÔéËË$ Ìôý° »êV> Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ E¯èþ² hÌêÏÌZÏ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ° {´ë…™éË$, Ðèþ$…yæþÌêË$, Ðèþ$Æø °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZMìü ÑçÙÄæý$…ÌZ Mö°² çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Væü$Ç¢…_¯èþ çÜÐèþ$çÜÅÌZÏ Mö°² CÌê Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ¨íÙt »ŸÐèþ$Ã˯èþ$ §æþVæü®… ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
ÐðþO§æþÅ MæüâêÔéËͲ HÆ>µr$ ^óþõÜ¢ A…§æþ$MæüÄôý$Å ÐèþÅÄæý$…ÌZ 60Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü* ´ùÄôý$ AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. CÌê…sìý Ðèþ*ÆæÿšË$, ^óþÆæÿšË™ø¯óþ ÌZMŠü çÜ¿æý E¯é²Äæý$° A«¨M>Ææÿ$Ï õ³ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. »êç³rÏ ÌZMŠüçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ÑÔéQMæü$ Æ>f«§é° Æ>Mæü$…yé ^èþ…{§æþ»êº$ Ayæþ$zMæü$…r$¯é²Ææÿ¯èþyæþ… çÜÇM>§æþ°
¿êÆæÿ™èþ ÐðþO§æþÅ Ðèþ$…yæþÍ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ ™öÍ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ÐéÈV> Mö™èþ¢ hÌêÏ HÆ>µrÄôý$Å AÐèþM>Ôèý… Mæü°í³Ýù¢…¨. ò³OV> çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$ E…¨. çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$ Ðèþ$…yæþÌê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ õ³Ææÿ²Ñ$rt ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A¯éÅÄæý$… ^óþíÜ Æ>f«§é° ÑÔéQMæü$ Æ>Ðèþr…
§æþÔèýÌZ ò³O¯èþ õ³ÆöP¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ {´ë…™é˯èþ$ hÌêÏË$V> ^óþÄæý*Ë° C³æ#yæþ$¯èþ² ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YÌôý Móü…{§æþ…V>, B õ³ÆæÿÏ™ø¯óþ hÌêÏË$ HÆ>µr$ J…VøË$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> E…¨. ¯éÅÄæý$Ðóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$.
°Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Hï³ {糿æý$™èþÓ… ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> {ç³çÜ$¢™èþ… ÐðþO§æþÅ AÐèþ#™éÆÿ$$ A° ^ðþç³µÌôý° ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Æ>çÙ‰…ÌZ ¯ðþËMö¯é²Æÿ$$. ©°Mìü ™égê Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ A¯èþ$Mö¯èþ² {糆´ë¨™èþ hÌêÏË$ CÌê..?
MæüâêÔéËMæü$ ÝëÄæý$… MøçÜ… Ðèþ$*yæþ$ hÌêÏË {糆´ë§æþ¯èþ ^óþíܯèþr$ÏV>
™ðþË$Ýù¢…¨. AÆÿ$$™óþ {糿æý$™èþÓ… {糆´ë¨…_¯èþ D Ðèþ$*yæþ$ hÌêÏË$ òÜO™èþ…
E§éçßýÆæÿ×ý Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË BÐðþ*§æþ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðésìý Mæü*Ææÿš GÌê
E…yé˯èþ² §é°ò³O {糿æý$™èþÓ… C…M> ™èþÆæÿj¯èþ, ¿æýÆæÿj¯èþÌZ E…yæþrÐóþ$. B^èþÆæÿ×ýÌZ
Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… 13 hÌêÏË$ E¯é²Æÿ$$. 1)A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, 2)_™èþ*¢Ææÿ$,
3)Mæüyæþç³, 4)MæüÆæÿ*²Ë$, 5){ç³M>Ôèý…, 6)¯ðþË*ÏÆæÿ$, 7)Væü$…r*Ææÿ$, 8)Mæü—GÚë~, ��������������������
Mö™èþ¢V> HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ¿êÑçÜ$¢¯èþ² 12 hÌêÏÌZÏ ¿êVæü…V>¯óþ A° A«¨M>Ææÿ
ÐèþÆ>YË$ ÐðþËÏyìþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ¿æýÑçÙÅ™Œþ °Ææÿ~Äæý*ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ D Ðèþ$*yæþ$
Ðèþ^óþa çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ §æþ—GíÙtÌZ ò³r$tMæü$° Mö°² Ðèþ*ÆæÿšË$, ^óþÆæÿšË$ fÇVóü
AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. ™öÍ §æþÔèýÌZ Mö™èþ¢V> HÆæÿµyóþ Ðèþ$º*yæþ$ hÌêÏÌZÏ JMæüsñýO¯èþ
9)ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ, 10)™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇ, 11) ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…,
12){ÖM>Mæü$âæý…, 13)ÑÔéQ. CMæü JMøP ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… JMøP
������������������������������
{´ë…™é˯èþ$ G…í³Mæü ^óþíܯèþr$ÏV> Mæü°í³Ýù¢…¨. ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË Ðèþ$_Îç³r²…, Cç³µsìýMóü Mæü—GÚë~ hÌêÏ Móü…{§æþ…. Mö™èþ¢ hÌêÏ ÑfÄæý$Ðéyæþ hÌêÏV> Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$° ^ðþí³µ¯èþ fVæü¯Œþ D Ðóþ$ÆæÿMæü$ °Ææÿ~Äæý$… ¨ÔèýV> MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü: ïÜG… fVæü¯Œþ Fíßý…^èþ$Mæü$…r$¯èþ²r$t
ÐéÈV> hÌêÏ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþõÜ¢ A…§æþ$ÌZ Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ ¯èþÆæÿÞÆ>Ðèþ# õ³r Mö™èþ¢ Móü…{§æþ…V> HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$_Îç³r²… ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ç³Ç«¨ÌZ° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜËà§éÆæÿ$Ë$ D ÑçÙÄæý$… ò³O¯èþ AÐèþ$Æ>Ðèþ† A¯óþ¨ GyéÇÌZ¯ø, ÔèýÃÔé¯èþ…ÌZ¯ø Ìôý§æþ° sîýyîþï³ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨
hÌêÏ M>¯èþ$…¨. ©…™ø C糚yæþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ² Væü$ÆæÿgêË A§óþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý Væü¯èþ²ÐèþÆæÿ… ÑfÄæý$ÐéyæþMæü$ §æþVæüYÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. ©°² Ðèþ$_Îç³r²…ÌZ ¿êVæü…V> çÜÒ$„æüË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýÌZ hÌêÏË ò³…³æ# çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ H ÆæÿMæü…V> ç³sêtÀ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýWÇÌZ° sîýyîþï³ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ CÐéâæý
ç³Ç«¨ÌZ E…yæþr…™ø Mö™èþ¢ hÌêÏV> Mö¯èþÝëVóü AÐèþM>Ôèý… E…¨. CMæü Mæü—GÚët E…^èþr… çÜÇM>§æþ¯èþ² Ðé§æþ¯èþ E…¨. AÆæÿMæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ hÌêÏ Móü…{§æþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AMæüPyæþ Gr$Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ ™èþÌñ™ý é¢Äæý$¯óþ A…Ôèý… HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Æðÿ…yæþ$
hÌêÏ Ðèþ$_Î ç³r²…, AÆæÿ$Mæü$ ÌZMŠü çÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË ÐéÈV> Mö™èþ¢ hÌêÏË AÆæÿMæü$¯èþ$ M>Mæü$…yé ´ëyóþÆæÿ$¯èþ$ Væü$Ç¢…^éË° AMæüPyìþ ÐðþOïÜï³ ¯óþ™èþË$ ò³O¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü Æ>çÙ‰…ÌZ hÌêÏË ³æ#¯èþÇÓ¿æýf¯èþ ^óþíÜ AÀÐèþ—G¨® ^ðþ…¨¯èþ ¯èþVæüÆ>Ë$ ÑfÄæý$Ðéyæþ, Væü$…r*Ææÿ$ Ðèþ$«§æþÅ Æ>f«§é°
{糆´ë§æþ¯èþÌZ E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ÐóþVæüÐèþ™èþ… MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý Ðér°²…sìý± ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Mæü hÌêÏË Ðèþ^óþa f¯èþÐèþÇ 26 ¯èþ$…_ Mö™èþ¢ hÌêÏ˯èþ$ AÐèþ$ÌZÏMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>ÐéË° {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Æ>Ðèþ† °Æ>Ã×ê°Mìü ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ çßýÄæý*…ÌZ A…Mæü$Æ>Ææÿµ×ý ^óþÔéÐèþ$°,
^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ðèþ$¯èþ² {ç³Mæür¯èþ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ A«¨M>ÇMæü…V> ÐèþõÜ¢ Ðèþ*{™èþ… ò³O ¿oVøãMæü çÜÓÆæÿ*´ë°² °Æ>®ÇÝë¢Ææÿ$. ÐðþO§æþÅ MæüâêÔéËË HÆ>µr$Mæü$ Móü…{§æþ… Äñý*_…_¯é A¨ Ý뫧æþÅç³yæþÌôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Mö™èþ¢V> {糆´ë¨™èþ hÌêÏË$ CÌê AÀÐèþ—G¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…§æþ¯èþ² BÔèý™ø¯óþ BÆøk¯èþ B {´ë…™é°² G…^èþ$MøÐèþyæþ…
yìþÐèþ*…yæþ$Ï E§æþÅÐèþ$ Ææÿ*ç³… §éÌôýa AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÆ>YË$ ¯èþ$…_ °«§æþ$Ë$ ™ðþ^èþ$aMøyé°Mìü ÒË$V> Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$Mæü$ E¯é²Æÿ$$. AÆæÿMæü$(ÑÔéQ hÌêÏ), A¯èþM>ç³ÍÏ(ÑÔéQ hÌêÏ), AÐèþ$Ìê³æ#Ææÿ… fÇW…§æþ° A¯é²Ææÿ$. D ÐéçÜ¢Ðé°² ïÜG… fVæü¯Œþ §æþ—GíÙtÌZ ò³r$tMøÐéË°
ÐðþËÏyìþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³¯é Ðèþ$Ç…™èþ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ AÐèþçÜÆæÿ…. (™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇ), Æ>fÐèþ$…yæþ[(™èþ*Ææÿš Vø§éÐèþÇ), ¯èþÆæÿÝë³æ#Ææÿ… çÜ*_…^éÆæÿ$. ½ïÜi °Ðóþ¨Mæüò³O BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. AÐèþ$Æ>Ðèþ†ÌZ
Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$ò³O {ç³fÌZÏ ÆóÿMðü™èþ$¢™èþ$¯èþ² BÔèýË$...? AÆæÿMæü$™ø MæüÚëtÌôý...´ëÆæÿÓ¡³æ#ÆæÿÐóþ$ A¯èþ$Mæü*Ë… (ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ), ÑfÄæý$Ðéyæþ(Mæü—GÚë~ hÌêÏ), ¯èþÆæÿÞÆ>Ðèþ#õ³r(Væü$…r*Ææÿ$ E¯èþ² ÌêÅ…yŠþ »êÅ…Mæü$ §éÓÆ> Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$…™ø¯óþ Æ>f«§é° °Æ>Ã×ê°Mìü
Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> Ðèþ$*yæþ$ Æ>f«§é¯èþ$Ë ò³O Ææÿ^èþa fÆæÿ$Væü$™ø…¨. K ÐðþO³æ# Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË HÆ>µr$Mæü$ Móü¼¯óþsŒý BÐðþ*§æþ…™ø AÆæÿ$Mæü$ hÌêÏ hÌêÏ), »êç³rÏ(Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ), ¯èþ…§éÅË (MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏ), íßý…§æþ*³æ#Ææÿ… °«§æþ$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$™éÄæý$° ™éÐèþ$$ ^ðþº$™èþ$…sôý, M>§æþ° ïÜG… fVæü¯Œþ,
çÜ…ºÆ>Ë$, Ðèþ$ÆøÐðþO³æ# AÐèþ$Æ>Ðèþ† {´ë…™èþ… E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ar$tyæþ$Mæü$™ø…¨. ÑçÙÄæý$…ÌZ ´ë™èþ ^èþÆóÿa Mö™èþ¢V> ™ðþÆæÿò³OMìü ÐèþÝù¢…¨. ©…™ø ´ëÆæÿÓ¡³æ#Ææÿ… hÌêÏ (A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… hÌêÏ), †Ææÿ$糆(_™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏ), Æ>f…õ³r(Mæüyæþç³ hÌêÏ) ©° Ðèþ$…{™èþ$Ë$ A…r$¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. çÜ—GíÙt…_¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$
C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐðþOïÜï³ G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz Mö™èþ¢V> 12 hÌêÏË Móü…{§æþÐèþ˜™èþ$…§æþ¯èþ² BÔèýË$ B {´ë…™èþÐéçÜ$Ë$ ™èþÐèþ$ yìþÐèþ*…yŠþ ¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ {ç³M>Ææÿ… ^èþ*õÜ¢ A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> E™èþ¢Æ>…{«§æþ ÌZ AÆæÿMæü$, A¯èþM>ç³ÍÏ õ³ÆæÿÏ™ø Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$° Æ>f«§é° °Æ>Ã×ý… ^óþÄæý$yæþ… ^óþ™èþV>Mæü, CÌê…sìý ™èþ糚yæþ$
ÐèþÝë¢Äæý$…r* {ç³Mæür¯èþ ^óþÄæý$r…, CsîýÐèþÌôý {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$*yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ íܧæþªÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Mö™èþ¢ hÌêÏ Móü…{§é°Mìü ´ëÆæÿÓ¡³æ#Ææÿ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Æðÿ…yæþ$ Mö™èþ¢ hÌêÏË$ HÆ>µr$ M>¯èþ$¯é²Æÿ$$. °Ðóþ¨MæüË §éÓÆ> AÐèþ$Æ>Ðèþ† °Æ>Ã×ê°² Ayæþ$zMæü$…r$¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
���������������������������������������� ���������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Æ>f«§é°V> AÐèþ$Æ>Ðèþ†¯óþ í³Í_¯èþ糚yæþ$ Ðèþ_a Ò$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ ^ðþ´ëµË° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. ïÜG… fVæü¯Œþ ÆðÿO™èþ$Ë ç³„æü´ë†. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™óþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
Mö¯èþÝëW…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢ B…§øâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯èþÆæÿçÜ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ C_a¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÆæÿV>Ë° BM>…„ìü…^éÆæÿ$. B…§øâæý¯èþ Ððþâê¢Ææÿ$. A…§æþÆæÿ* çÜçßýMæüÇ…_¯èþ…§æþ$ÐèþÌôýÏ ÐðþOM>´ëMæü$ 151 ïÜr$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. ��������
Æ>Ðèþ#õ³r ÐðþOM>´ë G…ï³ ÌêÐèþ# {ÖMæü—GçÙ~§óþÐèþÆ>Äæý$$Ë$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ BÆøVæüÅ… M>´ëyæþ$MøÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> ™èþç³µMæü$…yé {糆 JMæüPÇMîü ¯éÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÇVóü �������������
Ðèþ$…§æþyæþ…, ÐðþËVæü³æNyìþÌZ ©„> Õ¼Æ>ËMæü$ Ñ^óþaíܯèþ G…ï³ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$Mæü$…§éÐèþ$° MøÆ>Ææÿ$. Ò$Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþõÜ¢ Ðèþ_a¯èþ {ç³{MìüÄæý$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ {´ëÆæÿ…¿æý… M>ÐéË° Bէ骅. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþõÜ

7
çÜ…ïœ$¿êÐèþ… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆðÿO™èþ$Ë™ø BçÜ$¢Ë$ M>Ðèþ#.. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> Ðèþ_a¯èþÑ. ™èþÆæÿ ™èþÆ>Ë ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ BçÜ$¢Ëò³O »ê«§æþÅ™èþ ¡çÜ$Mæü$…sê… A° G…ï³ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ…ïœ$¿êÐèþ…
^èþÆæÿaË$ fÇõ³…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… íܧæþ®…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… ^èþÆæÿaËMæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¿êÐø§óþÓVæü… E…r$…¨. ÆðÿO™èþ$Ë B…§øâæý¯èþ¯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøVæüË…. ™ðþÍí³¯èþ G…ï³Mìü gôýHïÜ ¯óþ™èþË$ Mæü—G™èþfq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

����������������������������������
����������������������������������������������������� �������������������������������������������������
��������������������� ���
�������������������������
���������������������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������
(ÐðþËVæü³æNyìþ ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨): B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… ÐðþO§æþÅ, §éÓÆ> õ³§æþË BÆøVæüÅ¿æý{§æþ™èþMæü$ A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ CçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$.
BÆøVæüÅ Ææÿ…V>Ëò³O ^èþ*³æ#™èþ$¯èþ² {Ôèý§æþª §óþÔé°Móü B§æþÆæÿØÐèþ$° ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐðþO§æþÅ ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý Ðèþ…sìý ÐéÅ«§æþ$Ë »êǯèþ ç³yìþ _Mìü™èþÞ ^óþÆÿ$$…^èþ$ ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : íœ{ºÐèþÇ 12Ðèþ ™óþ© fÆæÿVæü»ZÐèþ# ÐðþOÝëÞÈÞï³
°³æ#×ý$Ë$ Mö°Äæý*yéÆæÿ$. {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ ºÏyŠþ M>ůèþÞÆŠÿ, ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý Mæü$…r$¯èþ² ÐéÇMìü ò³¯èþÛ¯Œþ CÐèþÓyæþ… §éÓÆ> ÐéÇMìü {糿æý$™èþÓ… BǦMæü ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ Væü$…r*Ææÿ$ ç³ÕaÐèþ$ C…^éÇj, Ðèþ*ÆðÿPsŒý Äæý*Ææÿ$z ^ðþOÆæÿïŒþ ^èþ…{§æþWÇ HçÜ$Ææÿ™èþ²…
òÜÌŒý A±Ñ$Äæý* Ðèþ…sìý ÐéÅ«§æþ$Ë _Mìü™èþÞ MøçÜ… Gí³ {糿æý$™èþÓ… ÐðþO§æþÅ, A…¨Ýù¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«¨Mìü çÜ…º…«¨…_ G…™èþ V>Ç HMðüOMæü Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ çÜ—Gf¯èþ ÑÐéçßý Ðèþ$çßZ™èþÞÐé°Mìü Æ>ÐèþËíܯèþ¨V>
BÆøVæüÅÔéQ §éÓÆ> ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt QÆæÿ$a AÆÿ$$¯é ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt §éÓÆ> E_™èþ…V> ÐðþO§æþÅõÜÐèþ˯èþ$ BÆøVæüÅÐèþ…™èþ$˯èþ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþa° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. ÆæÿMæü¢ïßý¯èþ™èþ, õ³ÏsŒý ÌñýrÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz° ÐéÇ °ÐéçÜ… ¯èþ…§æþ$ MæüÍíÜ ÑÐéçßý Ôèý$¿æýÌôýQ
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý A±Ñ$Äæý*, ºÏyŠþ A…¨…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ C_a¯èþ B§óþÔéË$ A¯óþMæüÐèþ$…¨ ç³Çíܦ†, fÓÆæÿ… Ðèþ…sìý Ë„æü×êË$ Mæü°í³õÜ¢ ¯øyæþÌŒý BçÜ$ç³{™èþ$˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… A…¨…_ BàÓ°…_¯èþ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$.
M>ůèþÞÆŠÿ °ÐéÆæÿ×ý ò³O fÇW¯èþ ÐèþÆŠÿP Ú닳 ÌZ »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$, ^ðþ¯ðþ•²Ë™ø ´ër$
Æ>çÙ‰é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ A…M>Ëi ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ
õ³§æþËMæü$ Mö™èþ¢ iљ鰲 C^éaÄæý$° A¯é²Ææÿ$. BǦMæü Ýù¢Ðèþ$™èþ ÌôýMæü,
A¯éÆøVæüÅ…™ø H JMæüPÆæÿ* {´ë×ê˯èþ$ MøÌZµMæü*yæþ§æþ° B¯éyæþ$ ¨Ðèþ…Væü™èþ
^óþÄæý*Ë° A¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü ç³Ë$ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ D yðþsê»ôý‹Ü B«§éÆæÿ…V> ÐðþO§æþÅ
õÜÐèþ˯èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$.
������������������������������������
A†¤V> {ç³Ðèþ$$Q òßýÐèþ$sêËi {´ùòœçÜÆŠÿ yéMæütÆŠÿ AÌZMŠü {ÖÐéçܢЌþ
àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A§æþ¯èþ³æ# `‹œ òÜ{MæürÈ yéMæütÆŠÿ ï³Ñ ÆæÿÐóþ$‹Ù,
ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅÔéQ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ MðüG‹Ü fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz, BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz {´ëÆæÿ…À…_¯èþ BÆøVæüÅ{Ö° ¯óþyæþ$ Æ>çÙ‰
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ðèþ$Ç…™èþ ºÌZõ³™èþ… ^óþÔéÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
{糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ ÐðþO§æþÅõÜÐèþËMæü$ A°² ÐèþçÜ™èþ$Ë$ : MðüG‹Ü fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz
Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² »Z«§æþ¯éçÜ$ç³{™èþ$Ë$, hÌêÏ Móü…{§æþ ÐðþO§æþÅÔéËÌZÏ ÆæÿMæü¢ç³È„æüË$
{V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…^óþ ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ë yóþsê õÜMæüÆæÿ×ý : ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý
°ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… íܧæþª… ^óþíÜ…§æþ° ÐðþO§æþÅ,
���������������������
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ :
^ðþOÆæÿïŒþ yéMæütÆŠÿ Ðèþ$ÍÏM>Ææÿ$j¯Œþ, BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt ÐðþOG‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ yéMæütÆŠÿ ÕÐéÆðÿyìþz, A±Ñ$Äæý*, M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«§æþ$Ë$ {糫§é¯èþ…V> {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ Væü$Ç¢…^èþMæü ´ùÐèþyæþ…
BÆøVæüÅ ÔéQ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ MðüG‹Ü fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…™ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… Æ>f«§é° {V>Ðèþ*ÌñýO¯èþ
yìþG…C yéMæütÆŠÿ Ððþ…Mæüsôý‹Ù, yðþOÆðÿMæütÆŠÿ B‹œ ç³¼ÏMŠü òßýÌŒý¢ yéMæütÆŠÿ AÆæÿ$×ýMæü$Ðèþ*Ç, ÐèþÌôýÏ {´ë×ê˯èþ$ MøÌZµÐéÍÞ¯èþ íܦ† HÆæÿµyæþ$™ø…§æþ° yéMæütÆŠÿ ï³Ñ ÆæÿÐóþ$‹Ù óþM>Mæü$…yé RêäV> Ðèþ#¯èþ² B…M>Ëi ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë °Äæ*ý Ðèþ$M>˯èþ$ ^óþç³sìýt…§æþ° ÐðþËVæü³æNyìþ, Ðèþ$…§æþyæþ… {V>Ðèþ*ËÌZ
MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Gí³Ñí³ yéMæütÆŠÿ Äæý$$BÆðÿP Æ>Ðèþ#, G±tBÆŠÿ òßýÌŒý¢ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ÑíÜ A¯é²Ææÿ$. ÐéÅ«¨ Ë„æü×êËò³O {ç³fËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ, BQÇ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt §éÓÆ> Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™éË ÐèþÆæÿMæü$ ™èþËõÜÑ$Äæý*, fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë 24 Væü…rË
yéMæütÆŠÿ í³.ÔéÅ…{ç³Ý맊þ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯èþ² D ÐèþÆŠÿP Ú닳 ÌZ Æ>çÙ‰ç³{¿æý$™èþÓ… §æþÔèýÌZ BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ©°ÐèþËÏ _Mìü™èþÞ A…¨…^èþ¯èþç³µsìýMîü
íÜMìüÌŒý òÜÌŒý A±Ñ$Äæý*, M>ůèþÞÆŠÿ Ë„æü×êËò³O AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ¯èþ$ ©„æü Õ¼Æ>˯èþ$ GÐðþ$ÃÎÞ º^èþ$aË
§éÓÆ> D ÐéÅ«§æþ$Ë °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅËò³O °³æ#×ý$Ë ¯èþ$…_ {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyæþr… MæüçÙtÝ뫧æþÅ… AÐèþ#™ø…§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… Mæü͵Ýù¢…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ç³¼ÏMŠü, {ò³OÐóþr$ òÜM>tÆŠÿ Ë™ø´ër$ AÆæÿ$j¯èþ$yæþ$ ™ø MæüÍíÜ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ
çÜ*^èþ¯èþË$, çÜËà˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. A™èþÅ…™èþ ÐèþÅÄæý$…™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ² D Æ>çÙ‰…ÌZ H JMæüPÆæÿ* Cr$Ðèþ…sìý ÐéÅ«§æþ$Ë™ø AÆ>¦…™èþÆæÿ…V> ™èþ¯èþ$Ðèþ# G±jKË$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> D ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü—GíÙ ^óþÄæý*Ë° §óþѯóþ° EÐèþ*Ðèþ$õßýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# ÐéÇMìü
Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë ÐéÅ«§æþ$Ëò³O Æ>çÙ‰ç³{¿æý$™èþÓ… E_™èþ…V> QȧðþO¯èþ ÐðþO§æþÅ…¯èþ$ ^éÍ…^èþMæü*yæþ§æþ¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B§óþÔé˯èþ$ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ™óþÐéË…sôý {V>Ðèþ$MøÆ>Ææÿ$. ÑÑ«§æþ {´ë…™éË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ B…M>Ëi °³æ#×ý$Ë$ {糿æý$™èþÓ… ™èþÐèþ$ çÜ…ïœ$¿êÐé°²
A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… {ç³gêÆøVæüÅ… ç³rÏ {糿æý$™èþÓ _™èþ¢Ôèý$¨ª Mìü Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø ç³°^óþÄæý*Ë° ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙt…V> AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> §óþѯóþ° Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* hG¯Œþ Æ>Ðèþ# MæüÑ$sîý
A§æþª… ç³yæþ$™ø…§æþ° ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐðþO§æþ$ÅË$ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. A¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ Ðèþ#…yóþ GG¯ŒþG…Ë$, BÔé ÐèþÆæÿPÆæÿ$Ï, í³òßý^Œþ íÜ ÐðþO§æþ$ÅË$çÜËà˯èþ$ CÐéÓË° çÜ*_…^éÆæÿ$. °³æ#×ý$Ë çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ °Ç®çÙt M>Ëç³Ç °Ðóþ¨MæüÌZ° A…Ôé˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ºÄæý$rò³rtMæü$…yé {ç³f˯èþ$ Ðèþ$¿æýÅò³sìýt
{ç³fË BÆøV>Å°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… : yéMæütÆŠÿ ï³Ñ ÆæÿÐóþ$‹Ù {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ D ÐéÅ«¨ Ë„æü×êË$ Ðèþ#¯èþ² ÐéÇ° Væü$Ç¢…_, ¯øyæþÌŒý BçÜ$ Ñ$†ÌZ ³æNÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… A°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$… ÑÔéQMæü$ Æ>f«§é° ¡çÜ$Mæü$ÐðþâêÏË° {ç³Äæý$†²…^éÆæÿ° M>± òßýOMøÆæÿ$t °Ææÿ~Äæý$…™ø
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A§æþ¯èþ³æ# `‹œ òÜ{MæürÈ yéMæütÆŠÿ í³Ò ÆæÿÐóþ$‹Ù Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ç³{™èþ$ËMæü$ ÐéÇ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ç³…í³…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. {´ë£æþÑ$Mæü §æþÔèýÌZ¯óþ r$…§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. D ÐèþÆŠÿP Ú닳 ÌZ ^ðþ¯ðþ•², »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$™ø´ër$ °Ðóþ¨MæüÌZ° A…ÔéË$ ÐðþË$Væü$ÌZMìü Ðèþ^éaÄæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$ òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz Æ>çÙ‰…ÌZ ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ BÆøVæüÅ{Ö ç³£æþMæü… D ÐéÅ«§æþ$Ë Ë„æü×ê˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ _Mìü™èþÞ™ø ÐéÇMìü çÜ…³æNÆæÿ~
Æ>çÙ‰…ÌZ° {ç³Ðèþ$$Q àçܵrÌŒýÞ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐðþO§æþÅ°³æ#×ý$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz Mìü çÜ…º…«¨…_ 10ÐóþË GMæüÆ>Ë$ E¯é²Äæý$° Ðésìý «§æþÆæÿ˯èþ$

����������������������������
ò³…^èþ$MøÐèþyé°Móü AÐèþ$Æ>Ðèþ†° ^èþ…õ³Äæý$yé°Mìü ³æN¯èþ$Mæü$¯é²yæþ° §óþѯóþ°
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÑÔéQÌZ Væü™èþ G°Ñ$¨ ¯ðþËË$V> ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$ Æðÿyìþz
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ 52 ÐóþË GMæüÆ>ËË$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔéÆæÿ° ÑÔéQç³sê²°Mìü Ðèþ_a¯èþ
Mæü…ò³±Ë¯èþ$ ¿æýÄæý$ò³sìýt ÐðþâæýÏVösìýt ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢Ë¯èþ$ ¿æýÄæý${»ê…™èþ$ËMæü$ Væü$Ç
^óþíÜ ¿æý*§æþ…§éË$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° §óþѯóþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {糫§é° Ôèý…Q$Ýë¦ç³¯èþ
^óþíܯèþ AÐèþ$Æ>Ðèþ† Æ>f«§é°° ÔéçܯèþÐèþ$…yæþÍ ^ðþOÆæÿïŒþ çÙÈ‹œ òÜËMŠüt MæüÑ$sîýMìü
���������������������������������������� A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ MæüâêÔéË° ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. {ç³Äñý*VæüÔéËÌZÏ E¯èþ² ç³…í³ °Ë»ñýsêtÆæÿ° §óþѯóþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 13 hÌêÏË {ç³fË$ Æ>f«§é°V>
çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ A{ò³…sìý íÙ‹³ AÐèþ$Æ>Ðèþ™óþ Mö¯èþÝëV>Ë° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ° Æ>f«§é°V> AÐèþ$Æ>Ðèþ†
���������� ������������������������������ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_, A°² çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ A…¨…_ Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ° fVæü¯øÃçßý{¯ðþyìþz M>§æþ$ Mæü§é BÄæý$¯èþ ™é™èþ ¨WÐèþ_a¯é
��������������������������������������� {ç³…ç³…^èþ…ÌZ GMæüPyðþO¯é ¯ðþO³æ#×ýÅ…™ø ç³°^óþõÜÌê ¡Ça¨§æþ$ª™éÐèþ$° Ðèþ$…{† A…Væü$âæý… Mæü*yé Æ>f«§é°° Mæü¨Í…^èþÌôýÆæÿ° §óþѯóþ° ³æ#¯èþÆæÿ$§éƒsìý…^éÆæÿ$.
����������������������������������������
àÒ$ C^éaÆæÿ$. sñýM>²Ëi° A…¨³æ#^èþ$aMæü$° A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A°²
§óþÔéËÌZ H Ææÿ…Væü…ÌZ¯ðþO¯é Æ>×ìý…^óþÌê B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ Äæý$$Ðèþ™èþ° ™èþÄæý*Ææÿ$
��������������������������������������
��������������������� �����������������������
��������������������������������������������
^óþíÜ ¡Ææÿ$™éÐèþ$° Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. BsZÐóþ$sñýyŠþ,
BÇtïœíÙÄæý$ÌŒý C…sñýÍgñý¯ŒþÞ, C…rÆðÿ²sŒý B‹œ ¤…VŠüÞ Ðèþ…sìý MøÆæÿ$Þ˯èþ$ ¯óþǵ…_
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Ðèþ$…_ ¿æýÑçÙÅ™Œþ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü—GíÙ ^óþÝ뢯èþ° Ðèþ$…{†
������������������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ :
���������� ѧéÅÆæ ÿ $ ¦ Ë ™ø Ðè þ $ $RêÐè þ $ $SÌZ Ðè þ * sì ý ^ éaÆæ ÿ $ . CMæ ü Eç ³ ¯éÅç Ü … _Ðè þ Æ øÏ Äæ ý $ $Ðè þ ™ ó þ A{MæüÐèþ*çÜ$¢Ë MóüçÜ$ÌZ Ñ^éÆæÿ×ý MøçÜ… Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
¿êÑ¿êÆæÿ™é°Mìü ¿æýÑ™èþ A° Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý A¯èþyæþ…™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë MóüÇ…™èþË™ø ¯é…ç³ÍÏ ïܽI MøÆæÿ$tMæü$ Hï³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ¯ðþO³æ#×ýÅÕ„æü×ý™ø Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ E§øÅV>Ë$ ´÷…§óþ C³æ#yæþ$ IsîýI ^èþ¨Ñ¯èþ ÐéÇMóü E§øÅV>ÐèþM>ÔéË$ ³æ#çÙPË…V> E¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† MæüâêÔéË Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Ðèþ*Ææÿ$Ððþ*W…¨. _ÐèþÇÌZ ѧéÅÆæÿ$¦Ë §éÓÆ> ™èþ¯èþ §æþ— fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz àfÆæÿ$M>ÐéÍÞ E…¨.
Aç܈Ôèýç܈éË$V> íܧæþ®… ^óþÄæý*˯óþ§óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ™èþ糯èþ A° A¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é ´ëÍsñýMìü²MŠü ^èþ¨Ðóþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë çÜ…QÅ ™èþVæü$Y™èþ$…yæþyæþ… ç³rÏ GíÙtMìü Ðèþ_a¯èþ MæüâêÔéË ÐèþçÜ™èþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅò³O Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> AÆÿ$$™óþ BÄæý$¯èþ àfÆæÿ$M>Ìôý§æþ$. fVæü¯Œþ
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$,Ðé×ìýfÅ, I.sîý,goã, ¯ðþO³æ#×êÅÀÐèþ—G¨®,Õ„æü×ý ÔéQ Ðèþ$…{† BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ ´ùsîý {ç³ç³…^èþ…ÌZ sñýM>²Ëi ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> çܵ…¨…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… M>Mæü´ùÆÿ$$¯èþ, çÜ…º…«¨™èþ ÔéQ Ðèþ$…{† àfÆæÿ$M>¯èþ…§æþ$¯èþ ¯øsîýçÜ$Ë$ gêÈ ^óþçÜ$¢…§é ?
Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ {糿æý$™èþÓ ´ëÍsñýMìü²MŠü Ðèþ*Ææÿ$™ø…§æþ°, A…§æþ$Mæü$ ™èþVæüYr$ÏV> B…{«§æþ{糧óþÔŒý Äæý$$Ðèþ™èþ° ¡Ça¨§éªË¯èþ² AÐèþMæü´ùÆÿ$$¯é Ýù§æþÆæÿ$yìþÌê…sìý ¯ðþË*ÏÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ, fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† ÌôýMæü$…sôý òßýOMøÆæÿ$t Ñ^éÆæÿ×ý¯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü
MæüâêÔé˯èþ$ Ðèþ$…{† çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. MæüâêÔéË Ñ§éÅǦ±, ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø Ðèþ$…{† E§óþªÔèý…™ø¯óþ ¯ðþO³æ#×êÅÀÐèþ—G¨®, Õ„æü×ýMæü$ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ¯óþ™èþ— A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ ™ø Ðèþ*sêÏyìþ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ B çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇçÙPÇ…^óþÌê ¡çÜ$Mæü$…r$…§é ? ÌôýMæü´ù™óþ fVæü¯ŒþMæü$ ¯øsîýçÜ$Ë$
çÜÓÄæý$…V> Ðèþ$$RêÐèþ$$S Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. C…h±Ç…VŠü ^èþ¨Ñ¯èþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë Mæü¯é² G™èþÓ…ÌZ° {糿æý$™èþÓ… A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅÑ$ÐèþÓ¯èþ$…§æþ° Ðèþ$…{† çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ¯èþ §æþ—GíÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Ððþâæý™é¯èþ° Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Ðèþ*sìý^éaÆæÿ$. CçÜ$¢…§é ? A¯èþ² §é°ò³O çÜÆæÿÓ{™é E™èþP…uæÿ ¯ðþËMö…¨. AÆÿ$$™óþ fVæü¯Œþ ™èþÆæÿœæ#

��������������������������������������������
¯éÅÄæý$Ðé¨ Ðóþíܯèþ B»ñýÞ…sŒý í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ ïܽI MøÆæÿ$t A¯èþ$Ðèþ$†…_…¨.
A¯èþ…™èþÆæÿ… fVæü¯Œþ A{MæüÐèþ*çÜ$¢Ë MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý¯èþ$ íœ{ºÐèþÇ 7Mæü$ ÐéÆÿ$$§é
ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$Ï MøÆæÿ$t {ç³Mæüsìý…_…¨. C¨Ìê E…sôý òßýOMøÆæÿ$tÌZ Ñ$¯èþàÆÿ$$…³æ#
í³sìýçÙ¯Œþ ò³…yìþ…VŠüÌZ E…yæþr…™ø fVæü¯Œþ MøÆæÿ$tMæü$ àfÆæÿ$M>Ìôý§æþ$. fVæü¯Œþ
A{MæüÐèþ*çÜ$¢Ë MóüçÜ$ÌZ AÄñý*«§æþÅ Æ>Ñ$Æðÿyìþz, C…§æþ* ÔéÅÐŒþ${ç³Ý맊þ Æðÿyìþz, ÇsñýOÆŠÿz
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÔéÐèþ$*ÅÌŒý, Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ, Æ>fVø´ëÌŒý, Mæü—G´ë¯èþ…§æþ…, ½ïÜïÜI
����������������������������������� hÌêÏËMæü$ ^óþÆ>Äæý* A° Ðèþ$…{† BÆ> ¡ÔéÆæÿ$. ÑÑ«§æþ hÌêÏË Ðèþ*i A«§æþÅ„æü$yæþ$ {Ö°ÐéçܯŒþ ïܽI MøÆæÿ$tMæü$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$.
�������������������� �������������� ç³Ç«¨ÌZ° KyæþÆóÿÐèþ#ÌZÏ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yæþyæþ…™ø ´ër$ BÄæý*
hÌêÏË ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ³æNÇ¢ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V>
������������������������������������� E…yéË° ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ Ðèþ$…{† M>ä Mæü—GçÙ~ {Ö°Ðé‹Ü(¯é°)
������������������ ��������� B§óþÕ…^éÆæÿ$.
������������������������������� MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O hÌêÏË ÐéÈV> °Äæý$Ñ$…_¯èþ ¯øyæþË$
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐéÇ ¸ù¯Œþ ¯èþ…ºÆæÿ$Ï:
�������������������������� hÌêÏ õ³Ææÿ$ ¯øyæþÌŒý A«¨M>Ç õ³Ææÿ$ ¸ù¯Œþ ¯ðþ…ºÆæÿ$
������������������������������������ ´ër$ çÜÒ$ç³…ÌZ° {糿æý$™éÓçÜ$ç³{†Mìü ÐðþâêÏË° BÄæý$¯èþ {ç³fËMæü$ {ÖM>Mæ ü$âæý… yé.¼.fVæü¯é²£æþÆ>Ðèþ#
ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… yé.Äæý$ÐŒþ$.^éÐèþ$…†
9963994337
9492024155
������� �������������������������������� çÜ*_…^éÆæÿ$. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ çÜÐèþ*^éÆæÿ… MøçÜ… 1100, 1102 ÑÔéQç³r²… yé.Äæý$ÐŒþ$.´ëÆæÿ¦ÝëÆæÿ«¨ 7382555264
��� sZÌŒý {ïœ ¯èþ…ºÆæÿÏMæü$ Ìôý§é 7013387382, 8008473799 ™èþ*ÆæÿšVø§éÐèþÇ yé.Äæý$ÐŒþ$ Ðèþ$ÍÏM>Ææÿ$j¯Œþ 9392133322
Ððþ$$»ñýOÌŒý ¯èþ…ºÆæÿÏMæü$ ¸ù¯Œþ ^óþÄæý*Ë° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ yé.Mðü.çÜ$ÆóÿÔŒý »êº$ 9440471232
(ÐðþËVæü³æNyìþ&çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨)çœ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O Æ>çÙ‰ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýMæü$ hÌêÏË$ ÐéÈV> Ððþ…r¯óþ ¯øyæþÌŒý A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Mæü—GÚë~ yé.AÐèþ$—G™èþ… 9491647614
ÐéÅç³¢…V> ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéRꫨM>Ææÿ$Ë…§æþÆæÿ* ³æNÇ¢ A{ç³Ðèþ$…V> °Äæý$çÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*Ë$, KyæþÆóÿÐèþ#ÌZÏ MæüÆø¯é Væü$…r*Ææÿ$ yé.í³.Ææÿ™èþ²ÐèþÍÏ 8309176892
E…yéË° Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéRêÐèþ*™èþ$ÅË$ Bâæýå M>äMæü—GçÙ~ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° §é°ÌZ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ yé.BÆŠÿ.çÜÓÆæÿ~Ë™èþ 9440294507
{Ö°Ðé‹Ü (¯é°)B§óþÕ…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¿êVæü…V> ÝëP°…VŠü ç³ÇMæüÆ>Ë$,Ðèþ*‹ÜP ˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZ _™èþ*¢Ææÿ$ yé.çÜ$§æþÆæÿدŒþ 8790995129
ò³O Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. 28 E…^éË° ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅÔéQ A«¨M>Æ>˯èþ$ Ðèþ$…{† ¯é° Mæüyæþç³ yé.Mðü.Mö…yæþÄæý$Å 9848399496
ÆøkÌZϳæ# GÐèþÇMðüO¯é fÓÆæÿ…, §æþVæü$Y, fË$º$ Ìôý§é ÔéÓçÜ B§óþÕ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ò³O Cç³µsìýMóü Æ>çÙ‰Ýë¦Æÿ$$ ÐðþO§æþÅÔéQ A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ… yé.íÜ.糧éÃÐèþ† 9849902398
¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$…sôý Ððþ…r¯óþ Ðèþ*‹ÜP «§æþÇ…^èþyæþ…™ø A«¨M>Ææÿ$Ë$ hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÆæÿMæü* C_a¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü B§óþÔéË$ MæüÆæÿ*²Ë$ yé.íÜ.{Ö§óþÑ 9849902411

��������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������� ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : AÆæÿá™èþ MæüÍW¯èþ {糡 õ³§æþ Mæü$r$…»ê°Mìü C…sìý
Ðèþ§æþª¯óþ ¯é×ýÅ™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü ¼Äæý$Å…
������������������������ M>Ææÿ$z˯èþ$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ GÄæý$…yìþ C…†Äæý*gŒý ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ý린Mæü
������������������������������� MæüÌñýMæütÆŠÿ M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z {ç³Äñý*f¯éË$, AÆæÿá™èþ˯èþ$
AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ Vøyæþ ç³{†Mæü˯èþ$ MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý Ñyæþ$§æþË ^óþÝëÆæÿ$. D
������������������ ����������� çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$zË Ý릯é¯óþ² ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$zË$ A…¨^èþyæþ…
��������������������������� fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. AÆæÿ$áË gê¼™éÌZ õ³Ææÿ$ Ìôý° ÐéÆæÿ$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa ¯é²Ææÿ$.
AÆæÿá™èþ VæüÍY¯èþ Mæü$r$…º… ™èþÐèþ$ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË ÑÐèþÆ>Ë™ø ´ër$ B«§éÆŠÿ M>Ææÿ$z M>ï³,
(AÐèþ$Æ>Ðèþ†& çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨): çÜ…„óüÐèþ$ �������������������� ����� Mæü$r$…º B§éÄæý$ ÑÐèþÆ>Ë™ø °È~™èþ §æþÆæÿRêçÜ$¢¯óþ {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ
ç³£æþM>Ë Mö¯èþÝëW…³æ#ÌZ ¿êVæü…V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ���������������� çÜÅÄæý$…V> M>° Ìôý§é {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z ÐéË…sîýÆæÿÏ §éÅÆæÿ V>° §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$.
{V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý$… ¯èþ…§æþ$ ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z õÜÐèþË$& M>Ë ç³ÇÑ$†° BÄæý$¯èþ
Ðèþ$Æø Mö™èþ¢ ç³£æþM>°Mìü {ÖM>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. fVæü¯èþ¯èþ²
^óþ§øyæþ$ õ³Ææÿ$™ø ÆæÿfMæü$Ë$, ¯éÆÿ$* {»êçßýÃ×ý$Ë$, ^ö糚¯èþ BǦMæü ÝëÄæý$… A…¨…^éË° {糿æý$™èþÓ… ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþíܯèþ 5 ÆøkÌZÏ Mö™èþ¢ M>Ææÿ$z, Mæü$r$…º çÜ¿æý$Å˯èþ$
sñýOËÆæÿÏMæü$ Hyé¨Mìü Ææÿ*.10ÐóþË$ BǦMæü ÝëÄæý$… E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. Ðèþ$Æø ÐðþO³æ# B…{«§æþ{糧óþÔŒý ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ 5 ÆøkË$M>Ææÿ$z ÌZ Ðèþ*Ææÿš Mæü$ 3 ÆøkË$ yæþ*í³ÏMóüsŒý M>Ææÿ$z Ðèþ$${§æþ ™èþ„æü×ýÐóþ$
A…¨…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ fVæü¯èþ¯èþ² BÆæÿÅÐðþOÔèýÅ çÜ…„óüÐèþ$ AÀÐèþ—G¨® M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ Mæü$ M>Ææÿ$z Ñ¿æýf¯èþMæü$ 5 ÆøkË$ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$Å° ™öËW…³æ#Mæü$ 3 ÆøkË$ AÈj †ÆæÿçÜPÆæÿ×ý
^óþ§øyæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…À…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… bðþOÆæÿïŒþV> Mæü$ç³µ… {ç³Ý맊þ¯èþ$ °Äæý$Ñ$çÜ*¢ {糿æý$™èþÓ… Aï³µË$Mæü$ 15 ÆøkË$ M>Ë ç³ÇÑ$†° °ÆóÿªÕ…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$.
E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sìýt¯èþ ¯ésìý ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z gêÈ Mæü$ çÜàÄæý$… MøçÜ… sZÌŒý {ïœ ¯ðþ…ºÆæÿ$ 1902/
™èþÆæÿVæü™èþ$Ë çÜ…„óüÐèþ$ÔéQ {ç³™óþÅMæü {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯èþ$…_ Æðÿ…yóþâæýÏ´ër$ {ç³Ý맊þ D 糧æþÑÌZ 18004250082 çÜ…{糨…^èþÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ yé
B§óþÔéË$ C^éaÆæÿ$. I§óþâæýÏ´ër$ Hsê Ææÿ*.10ÐóþË$ Mö¯èþÝëVæü$™éÆæÿ° {糿æý$™èþÓ… õ³ÆöP…¨. Mðü.Ðèþ*«§æþÒË™èþ, yìþG K Ððþ*çßý¯Œþ »êº$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
����������������������������������������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : Æ>f«§é°V> AÐèþ$Æ>Ðèþ ¯èþ糚yæþ$ Ðèþ_a Ò$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ ^ðþ´ëµË° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ*_… ^óþçÜ$MøVæüË…. ïÜG… fVæü¯Œþ ÆðÿO™èþ$Ë ç³„æü´ë†. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ���������
†¯óþ Mö¯èþÝëW…^éË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢ B…§øâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ^éÆæÿ$. ¿æý*Ðèþ$$Ë$ C_a¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÆæÿV>Ë° BM>…„ìü… ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™óþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþâê¢Ææÿ$. A…§æþÆæÿ* çÜçßýMæüÇ…_¯èþ…§æþ$ ��������
ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯èþÆæÿçÜ Æ>Ðèþ#õ³r ÐðþOM>´ë G…ï³ ÌêÐèþ# {ÖMæü—GçÙ~§óþÐèþÆ> ^éÆæÿ$. B…§øâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ BÆøVæüÅ… M>´ëyæþ$MøÐéË° ÐèþÌôýÏ ÐðþOM>´ëMæü$ 151 ïÜr$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. ™èþç³µMæü$…yé {糆 JMæüPÇMîü
Äæý$$Ë$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$…§æþyæþ…, ÐðþËVæü³æNyìþÌZ ©„> çÜ*_…^éÆæÿ$. Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$Mæü$…§é ¯éÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÇVóü {ç³{MìüÄæý$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ �������������
Õ¼Æ>ËMæü$ Ñ^óþaíܯèþ G…ï³ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ…ïœ$¿êÐèþ… {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ$° MøÆ>Ææÿ$. Ò$Ææÿ$ ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþõÜ¢ Ðèþ_a¯èþ BçÜ$¢Ë$ M>Ðèþ#.. {´ëÆæÿ…¿æý… M>ÐéË° Bէ骅. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþõÜ »ê«§æþÅ™èþ
DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆðÿO™èþ$Ë™ø ^èþÆæÿaË$ fÇõ³… ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> Ðèþ_a¯èþÑ. ™èþÆæÿ ™èþÆ>Ë ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ BçÜ$¢Ëò³O ¡çÜ$Mæü$…sê… A° G…ï³ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ…ïœ$¿êÐèþ…
§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… íܧæþ®…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… ^èþÆæÿaËMæü$ í³Í_ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¿êÐø§óþÓVæü… E…r$…¨. ÆðÿO™èþ$Ë B…§øâæý¯èþ¯èþ$ AÆæÿ¦… ™ðþÍí³¯èþ G…ï³Mìü gôýHïÜ ¯óþ™èþË$ Mæü—G™èþfq™èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
7

����������������������������������
����������������������������������������������������� �������������������������������������
����������� ���������������������� ����������������������������������������������������������
��������������� ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
(ÐðþËVæü³æNyìþ ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨): B…{«§æþ{糧óþÔŒý {´ë«§é¯èþÅ™èþ CçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý Ðèþ…sìý
{糿æý$™èþÓ… ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ Ææÿ…V>Ëò³O ^èþ*³æ#™èþ$¯èþ² {Ôèý§æþª §óþÔé°Móü ÐéÅ«§æþ$Ë »êǯèþ ç³yìþ _Mìü™èþÞ ^óþÆÿ$$…^èþ$ Mæü$…r$¯èþ² ÐéÇMìü ò³¯èþÛ¯Œþ CÐèþÓyæþ…
B§æþÆæÿØÐèþ$° ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ Mö°Äæý*yéÆæÿ$. {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ §éÓÆ> ÐéÇMìü {糿æý$™èþÓ… BǦMæü ^óþÄæý$*™èþ¯èþ$ A…¨Ýù¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$.
ºÏyŠþ M>ůèþÞÆŠÿ, ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý A±Ñ$Äæý* Ðèþ…sìý ÐéÅ«§æþ$Ë {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«¨Mìü çÜ…º…«¨…_ G…™èþ QÆæÿ$a AÆÿ$$¯é ÆæÿMæü¢ïßý¯èþ™èþ, õ³ÏsŒý ÌñýrÏ ç³Çíܦ†, fÓÆæÿ… Ðèþ…sìý Ë„æü×êË$ Mæü°í³õÜ¢ ¯øyæþÌŒý
_Mìü™èþÞ MøçÜ… Gí³ {糿æý$™èþÓ… ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅÔéQ §éÓÆ> ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt §éÓÆ> E_™èþ…V> ÐðþO§æþÅõÜÐèþ˯èþ$ BçÜ$ç³{™èþ$˯èþ$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢… ^óþÄæý*Ë° A¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMóü ç³Ë$
^èþÆæÿÅ˯èþ$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ A…¨…^éË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ C_a¯èþ B§óþÔéË$ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ D yðþsê»ôý‹Ü B«§éÆæÿ…V> ÐðþO§æþÅ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°
çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý A±Ñ$Äæý*, ºÏyŠþ M>ůèþÞÆŠÿ A¯óþMæüÐèþ$…¨ õ³§æþËMæü$ Mö™èþ¢ iљ鰲 C^éaÄæý$° A¯é²Ææÿ$. BǦMæü A¯é²Ææÿ$.
°ÐéÆæÿ×ý ò³O fÇW¯èþ ÐèþÆŠÿP Ú닳 ÌZ »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$, ^ðþ¯ðþ•²Ë™ø ´ër$ Ýù¢Ðèþ$™èþ ÌôýMæü, A¯éÆøVæüÅ…™ø H JMæüPÆæÿ* {´ë×ê˯èþ$ MøÌZµMæü*yæþ§æþ° {糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ ÐðþO§æþÅõÜÐèþËMæü$ A°² ÐèþçÜ™èþ$Ë$ : MðüG‹Ü
Æ>çÙ‰é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ A…M>Ëi ÐðþO§æþÅ °³æ#×ý$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. B¯éyæþ$ ¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz {´ëÆæÿ…À…_¯èþ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz
Ðèþ$$QÅ A†¤V> {ç³Ðèþ$$Q òßýÐèþ$sêËi {´ùòœçÜÆŠÿ yéMæütÆŠÿ AÌZMŠü {ÖÐéçܢЌþ BÆøVæüÅ{Ö° ¯óþyæþ$ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ðèþ$Ç…™èþ ºÌZõ³™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² »Z«§æþ¯éçÜ$ç³{™èþ$Ë$, hÌêÏ Móü…{§æþ ÐðþO§æþÅÔéËÌZÏ
àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A§æþ¯èþ³æ# `‹œ òÜ{MæürÈ yéMæütÆŠÿ ï³Ñ ÆæÿÐóþ$‹Ù, ^óþÔéÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÆæÿMæü¢ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ {糿æý$™èþÓ…
ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅÔéQ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ MðüG‹Ü fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz, BÆøVæüÅ{Ö {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…^óþ ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ë yóþsê õÜMæüÆæÿ×ý : ™èþËõÜÑ$Äæý*, íܧæþª… ^óþíÜ…§æþ° ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ òܵçÙÌŒý `‹œ òÜ{MæürÈ MðüG‹Ü
{r‹Üt ^ðþOÆæÿïŒþ yéMæütÆŠÿ Ðèþ$ÍÏM>Ææÿ$j¯Œþ, BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt ÐðþOG‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ yéMæütÆŠÿ íÜMìüÌŒý òÜÌŒý A±Ñ$Äæý*, M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«§æþ$Ë$ {糫§é¯èþ…V> {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ fÐèþçßýÆŠÿ Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. A…™ óþM>Mæü$…yé RêäV> Ðèþ#¯èþ² B…M>Ëi ÐðþO§æþÅ
ÕÐéÆðÿyìþz, yìþG…C yéMæütÆŠÿ Ððþ…Mæüsôý‹Ù, yðþOÆðÿMæütÆŠÿ B‹œ ç³¼ÏMŠü òßýÌŒý¢ yéMæütÆŠÿ Væü$Ç¢…^èþMæü ´ùÐèþyæþ… ÐèþÌôýÏ {´ë×ê˯èþ$ MøÌZµÐéÍÞ¯èþ íܦ† HÆæÿµyæþ$™ø…§æþ° °³æ#×ý$Ë °Äæý*Ðèþ$M>˯èþ$ ^óþç³sìýt…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÆøVæüÅ{Ö {r‹Üt
AÆæÿ$×ýMæü$Ðèþ*Ç, MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ Gí³Ñí³ yéMæütÆŠÿ Äæý$$BÆðÿP Æ>Ðèþ#, G±tBÆŠÿ yéMæütÆŠÿ ï³Ñ ÆæÿÐóþ$‹Ù A¯é²Ææÿ$. ÐéÅ«¨ Ë„æü×êËò³O {ç³fËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ §éÓÆ> Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™éË ÐèþÆæÿMæü$ ™èþËõÜÑ$Äæý*, íÜMìüÌŒý òÜÌŒý
òßýÌŒý¢ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ÑíÜ yéMæütÆŠÿ í³.ÔéÅ…{ç³Ý맊þ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯èþ² ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ, BQÇ §æþÔèýÌZ BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. A±Ñ$Äæý*, M>ůèþÞÆŠÿ Ë„æü×êËò³O AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ…
D ÐèþÆŠÿP Ú닳 ÌZ Æ>çÙ‰ç³{¿æý$™èþÓ… §éÓÆ> D ÐéÅ«§æþ$Ë °ÐéÆæÿ×ýMæü$ ©°ÐèþËÏ _Mìü™èþÞ A…¨…^èþ¯èþç³µsìýMîü {´ë×ê˯èþ$ M>´ëyæþr… MæüçÙtÝ뫧æþÅ… Mæü͵Ýù¢…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ç³¼ÏMŠü, {ò³OÐóþr$ òÜM>tÆŠÿ Ë™ø´ër$ G±jKË$
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅËò³O °³æ#×ý$Ë ¯èþ$…_ çÜ*^èþ¯èþË$, çÜËà˯èþ$ AÐèþ#™ø…§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ H JMæüPÆæÿ* Cr$Ðèþ…sìý çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> D ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü—GíÙ ^óþÄæý*Ë°
ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. A™èþÅ…™èþ ÐèþÅÄæý$…™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ² D Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë ÐéÅ«§æþ$Ë™ø AÆ>¦…™èþÆæÿ…V> ™èþ¯èþ$Ðèþ# ^éÍ…^èþMæü*yæþ§æþ¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. ÑÑ«§æþ {´ë…™éË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ B…M>Ëi °³æ#×ý$Ë$
ÐéÅ«§æþ$Ëò³O Æ>çÙ‰ç³{¿æý$™èþÓ… E_™èþ…V> QȧðþO¯èþ ÐðþO§æþÅ…¯èþ$ B§óþÔé˯èþ$ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ™óþÐéË…sôý {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙt…V> AÐèþ$Ë$
A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… {ç³gêÆøVæüÅ… ç³rÏ {糿æý$™èþÓ ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø ç³°^óþÄæý*Ë° A¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜËà˯èþ$ CÐéÓË° çÜ*_…^éÆæÿ$. °³æ#×ý$Ë
_™èþ¢Ôèý$¨ª Mìü A§æþª… ç³yæþ$™ø…§æþ° ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐðþO§æþ$ÅË$ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Ðèþ#…yóþ GG¯ŒþG…Ë$, BÔé ÐèþÆæÿPÆæÿ$Ï, í³òßý^Œþ íÜ ÐðþO§æþ$ÅË$ {´ë×ê…™èþMæüÐðþ$O¯èþ çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ °Ç®çÙt M>Ëç³Ç Ñ$†ÌZ ³æNÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ AÐèþ$Ë$
{ç³fË BÆøV>Å°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… : yéMæütÆŠÿ ï³Ñ ÆæÿÐóþ$‹Ù D ÐéÅ«¨ Ë„æü×êË$ Ðèþ#¯èþ² ÐéÇ° Væü$Ç¢…_, ¯øyæþÌŒý BçÜ$ ç³{™èþ$ËMæü$ ÐéÇ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… A°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$… r$…§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A§æþ¯èþ³æ# `‹œ òÜ{MæürÈ yéMæütÆŠÿ í³Ò ÆæÿÐóþ$‹Ù ÑÐèþÆ>˯èþ$ ç³…í³…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. {´ë£æþÑ$Mæü §æþÔèýÌZ¯óþ D D ÐèþÆŠÿP Ú닳 ÌZ ^ðþ¯ðþ•², »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$™ø´ër$ Æ>çÙ‰…ÌZ° {ç³Ðèþ$$Q
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz Æ>çÙ‰…ÌZ ÐéÅ«§æþ$Ë Ë„æü×ê˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ _Mìü™èþÞ™ø ÐéÇMìü àçܵrÌŒýÞ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐðþO§æþÅ°³æ#×ý$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ BÆøVæüÅ{Ö ç³£æþMæü… §éÓÆ> õ³§æþË BÆøVæüÅ¿æý{§æþ™èþMæü$ A«¨Mæü çÜ…³æNÆæÿ~ BÆøVæüÅÐèþ…™èþ$˯èþ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþa° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$.

����������������������������
¯ðþË*ÏÆæÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ¯ðþO³æ#×ýÅÕ„æü×ý™ø Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ E§øÅV>Ë$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A°² §óþÔéËÌZ H Ææÿ…Væü…ÌZ¯ðþO¯é Æ>×ìý…^óþÌê
´÷…§óþ Aç܈Ôèýç܈éË$V> íܧæþ®… ^óþÄæý*˯óþ§óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ™èþ糯èþ A° B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ Äæý$$Ðèþ™èþ° ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ ¡Ææÿ$™éÐèþ$° Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæ
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$,Ðé×ìýfÅ, I.sîý,goã, ¯ðþO³æ#×êÅÀÐèþ—G¨®,Õ„æü×ý ÔéQ Ðèþ$…{† ü´ësìý Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. BsZÐóþ$sñýyŠþ, BÇtïœíÙÄæý$ÌŒý C…sñýÍ
Ðóþ$Mæü´ësìý Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏ {糿æý$™èþÓ ´ëÍsñýMìü²MŠü gñý¯ŒþÞ, C…rÆðÿ²sŒý B‹œ ¤…VŠüÞ Ðèþ…sìý MøÆæÿ$Þ˯èþ$ ¯óþǵ…_ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$
MæüâêÔé˯èþ$ Ðèþ$…{† çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. MæüâêÔéË Ñ§éÅǦ±, ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø Ðèþ$…_ ¿æýÑçÙÅ™Œþ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü—GíÙ ^óþÝ뢯èþ° Ðèþ$…{† ѧéÅÆæÿ$¦Ë
Ðèþ$…{† çÜÓÄæý$…V> Ðèþ$$RêÐèþ$$S Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. C…h±Ç…VŠü ^èþ¨Ñ¯èþ ™ø Ðèþ$$RêÐèþ$$SÌZ Ðèþ*sìý^éaÆæÿ$. CMæü E糯éÅçÜ… _ÐèþÆøÏ Äæý$$Ðèþ™óþ
ѧéÅÆæÿ$¦Ë Mæü¯é² C³æ#yæþ$ IsîýI ^èþ¨Ñ¯èþ ÐéÇMóü E§øÅV>ÐèþM>ÔéË$ ¿êÑ¿êÆæÿ™é°Mìü ¿æýÑ™èþ A° Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý A¯èþyæþ…™ø ѧéÅÆæÿ$¦Ë
³æ#çÙPË…V> E¯é²Äæý$° Ðèþ$…{† A¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é ´ëÍsñýMìü²MŠü ^èþ¨Ðóþ MóüÇ…™èþË™ø MæüâêÔéË Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Ðèþ*Ææÿ$Ððþ*W…¨. _ÐèþÇÌZ
ѧéÅÆæÿ$¦Ë çÜ…QÅ ™èþVæü$Y™èþ$…yæþyæþ… ç³rÏ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë §éÓÆ> ™èþ¯èþ §æþ—GíÙtMìü Ðèþ_a¯èþ MæüâêÔéË ÐèþçÜ™èþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅò³O
´ùsîý {ç³ç³…^èþ…ÌZ sñýM>²Ëi ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…§æþ°, A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$…{† Ðóþ$Mæü´ësìý Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çܵ…¨…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…
™èþVæüYr$ÏV> B…{«§æþ{糧óþÔŒý Äæý$$Ðèþ™èþ° ¡Ça¨§éªË¯èþ² E§óþªÔèý…™ø¯óþ E¯èþ² çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ M>Mæü´ùÆÿ$$¯èþ, çÜ…º…«¨™èþ ÔéQ Ðèþ$…{† AÐèþMæü´ùÆÿ$$¯é Ýù§æþÆæÿ$yìþÌê…sìý
¯ðþO³æ#×êÅÀÐèþ—G¨®, Õ„æü×ýMæü$ ïÜG… ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz ¯óþ™èþ— A{ò³…sìý íÙ‹³ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_, A°² çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ, fËÐèþ¯èþÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{† A°ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ
G™èþÓ…ÌZ° {糿æý$™èþÓ… A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅÑ$ÐèþÓ¯èþ$…§æþ° Ðèþ$…{† çܵçÙt… A…¨…_ Äæý$$Ðèþ™èþ¯èþ$ {ç³…ç³…^èþ…ÌZ GMæüPyðþO¯é ¯ðþO³æ#×ýÅ…™ø ç³°^óþõÜÌê ™ø Ðèþ*sêÏyìþ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ B çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³ÇçÙPÇ…^óþÌê ™èþ¯èþ §æþ—GíÙtMìü
^óþÔéÆæÿ$. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ MæüâêÔéË° ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. {ç³Äñý*VæüÔéËÌZÏ ¡Ça¨§æþ$ª™éÐèþ$° Ðèþ$…{† àÒ$ C^éaÆæÿ$. sñýM>²Ëi° A…¨³æ#^èþ$aMæü$° ¡çÜ$Mæü$Ððþâæý™é¯èþ° Ðèþ$…{† Vú™èþÐŒþ$ Æðÿyìþz ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Ðèþ*sìý^éaÆæÿ$.

���������������������������������������������������������
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : A{MæüÐèþ*çÜ$¢Ë MóüçÜ$ÌZ Ñ^éÆæÿ×ý MøçÜ… Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
����������������������������������
¯é…ç³ÍÏ ïܽI MøÆæÿ$tMæü$ Hï³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz àfÆæÿ$M>ÐéÍÞ E…¨. ������������������������������
AÆÿ$$™óþ BÄæý$¯èþ àfÆæÿ$M>Ìôý§æþ$. fVæü¯Œþ àfÆæÿ$M>¯èþ…§æþ$¯èþ ¯øsîýçÜ$Ë$ gêÈ ^óþçÜ$¢…§é ? ÌôýMæü$…sôý
òßýOMøÆæÿ$t Ñ^éÆæÿ×ý¯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$…r$…§é ? ÌôýMæü´ù™óþ fVæü¯ŒþMæü$ ¯øsîýçÜ$Ë$ CçÜ$¢…§é ? ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : AÆæÿá™èþ MæüÍW¯èþ
A¯èþ² §é°ò³O çÜÆæÿÓ{™é E™èþP…uæÿ ¯ðþËMö…¨. AÆÿ$$™óþ fVæü¯Œþ ™èþÆæÿœæ# ¯éÅÄæý$Ðé¨ Ðóþíܯèþ B»ñýÞ…sŒý {糡 õ³§æþ Mæü$r$…»ê°Mìü C…sìý Ðèþ§æþª¯óþ ¯é×ýÅ™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ
í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ ïܽI MøÆæÿ$t A¯èþ$Ðèþ$†…_…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… fVæü¯Œþ A{MæüÐèþ*çÜ$¢Ë MóüçÜ$ Ñ^éÆæÿ×ý¯èþ$ °™éÅÐèþçÜÆæÿ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü ¼Äæý$Å…
íœ{ºÐèþÇ 7Mæü$ ÐéÆÿ$$§é ÐóþçÜ$¢¯èþ²r$Ï MøÆæÿ$t {ç³Mæüsìý…_…¨. M>Ææÿ$z˯èþ$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ GÄæý$…yìþ
C…†Äæý*gŒý ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ý린Mæü MæüÌñýMæütÆŠÿ M>Å…³æ#
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z {ç³Äñý*f¯éË$,
AÆæÿá™èþ˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ Vøyæþ ç³{†Mæü˯èþ$ MæüÌñýMæütÆŠÿ
C…†Äæý*gŒý Ñyæþ$§æþË ^óþÝëÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþíܯèþ 5 ÆøkÌZÏ Mö™èþ¢ M>Ææÿ$z,
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆóÿçÙ¯Œþ M>Ææÿ$zË Ý릯é¯óþ² ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$zË$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$Å˯èþ$ ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ 5 ÆøkË$M>Ææÿ$z ÌZ
A…¨^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. AÆæÿ$áË gê¼™éÌZ õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿš Mæü$ 3 ÆøkË$ yæþ*í³ÏMóüsŒý M>Ææÿ$z Ðèþ$${§æþ ™èþ„æü×ýÐóþ$
Ìôý° ÐéÆæÿ$ §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa ¯é²Ææÿ$. AÆæÿá™èþ VæüÍY¯èþ M>Ææÿ$z Ñ¿æýf¯èþMæü$ 5 ÆøkË$ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$Å°
Mæü$r$…º… ™èþÐèþ$ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË ÑÐèþÆ>Ë™ø ´ër$ ™öËW…³æ#Mæü$ 3 ÆøkË$ AÈj †ÆæÿçÜPÆæÿ×ý Aï³µË$Mæü$ 15
B«§éÆŠÿ M>Ææÿ$z M>ï³, Mæü$r$…º B§éÄæý$ ÑÐèþÆ>Ë™ø °È~™èþ ÆøkË$ M>Ë ç³ÇÑ$†° °ÆóÿªÕ…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$.
§æþÆæÿRêçÜ$¢¯óþ {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ çÜÅÄæý$…V> M>° ¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z gêÈ Mæü$ çÜàÄæý$… MøçÜ… sZÌŒý {ïœ
Ìôý§é {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z ÐéË…sîýÆæÿÏ §éÅÆæÿ V>° §æþÆæÿRêçÜ$¢ ¯ðþ…ºÆæÿ$ 1902/ 18004250082 çÜ…{糨…^èþÐèþ^èþa
^óþçÜ$MøÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$, ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý$… ¯èþ…§æþ$ ¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ yé
¼Äæý$Å… M>Ææÿ$z õÜÐèþË$& M>Ë ç³ÇÑ$†° BÄæý$¯èþ Mðü.Ðèþ*«§æþÒË™èþ, yìþG K Ððþ*çßý¯Œþ »êº$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

��������������������������������
������������������������������������
ÑfÄæý$Ðéyæþ, Ðóþ$fÆŠÿ §æþ…^éyæþ$. Ò$ Æðÿ…yæþ$ ¯éËPË «§øÆæÿ×ìý ÒyìþÄñý*Ë
¯èþ*Å‹Ü: E™èþ¢Æ>…{«§æþ Ýë„ìüV> ºÄæý$rç³yìþ…¨ç³šyæþ$' A…r*
{ç³fË$ ÐèþËçÜË$ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. C¨ÌêÐèþ#…sôý Ðèþ$Æø
Ððþâæý$™èþ$…sôý, ÐéâæýÏò³O sîýÓsŒýÌZ.. Hï³ Æ>f«§é°V> ÑÔéQç³r²… A…Ôèý…ÌZ
° ç ³ š Ë $ ^èþ…{§æþ»êº$ ¡Ææÿ$¯èþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. 'iÐèþ¯ø´ë«¨ ÌôýMæü
´ùçÜ$Mæü$…r$¯é²Æðÿ…§æþ$Mæü$ E™èþ¢Æ>…{«§æþ {ç³fË$ ÐèþËçÜË$ Ððþâæý$™èþ$…sôý, ÐéâæýÏò³O
A° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ °ç³šË$ ´ùçÜ$Mæü$…r$¯é²Æðÿ…§æþ$Mæü$ ^èþ…{§æþ»êº$,
^èþ…{§æþ»êº$ò³O ÐðþOïÜï³ D¯éyæþ$, ^èþ…{§æþgZņ˙ø iG¯Œþ Æ>Ðèþ# MæüÑ$sîý°
G…ï³ ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz Ðèþ{MîüMæüÇ…^óþ Æ>™èþË$ Æ>Æÿ$$…^éÆæÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. ÑÔéQ H§ø AW²ç³ÆæÿÓ™èþ… A…^èþ$¯èþ E¯èþ²r$t
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ Ôéçܯèþ _{¡MæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ°' BÄæý$¯èþ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Ðèþ$Æø
Ðèþ$…yæþÍ Ææÿ§æþ$ª ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ A¯èþ$Mæü*Ë sîýÓsŒýÌZ.. '¿ZV>³æ#Ææÿ… GÆÿ$$ÆŠÿ´ùÆæÿŠt {ç³Mæür¯èþMæü$ Ðèþ$$…§óþ
Ò$yìþÄæý* {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² §æþÓ…§æþÓ Ñ«§é¯éËò³O BÄæý$¯èþ C¯ŒþòÜOyæþÆŠÿ {sôýyìþ…Væü$ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ ¼¯éÒ$Ë$ ^èþ$r$tç³MæüPË
°ç³šË$ ^ðþÇV>Ææÿ$. 'G±tBÆŠÿ Ðèþ$…yæþÍ° Ææÿ§æþ$ª ^óþíܯèþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ^èþ$sôýtÔéÆæÿ$. §é°ò³O¯é Ñ^éÆæÿ×ý fÇW™óþ
ÑçÙÄæý*°² GÌZÏ Ò$yìþÄæý*, »êº$ V>Å…VŠü {ç³Ýë¢Ñ…^èþyæþ… ±†^èþ…{¨MæüË º…yéÆæÿ… ºÄæý$r ç³yæþ$™èþ$…¨. ÑÔéQÌZ
Ìôý§æþ$. ÐðþOGÝëÞÆŠÿ ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyé°² 糧óþ糧óþ °º…«§æþ¯èþËMæü$ ÑÆæÿ$§æþ®…V> C_a¯èþ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$, MøçÜtÌŒý
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$ 1985, 2005ÌZ Æðÿ…yæþ$ ÆðÿVæü$ÅÌôýçÙ¯èþÏ A†{MæüÐèþ$ ×ýË$, Ò$Ææÿ$ ^óþÄæý$° A{MæüÐèþ*Ë$
çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ Ðèþ$…yæþÍ HÆ>µr$¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢ E糯éÅçÜ… ÌôýÐèþ…r*' ÑfÄæý$ÝëÆÿ$$Æðÿyìþz Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$.
{糿æý$™èþÓ Ñ‹³ º*yìþ Ðèþ$$™éÅË$ ¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* °Æ>Ã×êË$ ^óþõÜr糚yæþ$
n_Ûeè~∆ |üqß\qß ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷* GMæüPyðþO¯é ´÷Ææÿ´ër$ fÇW™óþ Ððþ…r¯óþ çÜÇ ^óþçÜ$MøÐé˯é²Ææÿ$. ¯é×ýÅ™é ÌZ´ë˯èþ$
Væü$Ç¢…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$Ëò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°
ôV’≤<äsêu≤<é ÑÔéQç³r²…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : ÑÔéQÌZ ¯é×ýÅ™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ AÀÐèþ—G¨® çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ³æ#Ææÿ¢Ðèþ#™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ Ðèþ$…kÆðÿO¯é AÀÐèþ—G¨® 糯èþ$Ë°²…sìý± Ððþ…r¯óþ BÄæý$¯èþ çßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. CMæü hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ѯèþÄŒý$ ^èþ…§Šþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* C…f±Ç…VŠü
X¯ìyês¡+ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ ³æNÇ¢ ^óþÄæý*Ë° ç³Æ>ÅrMæü ÔéQ Ðèþ$…{† AÐèþ…¡ ³æNÇ¢ ^óþÄæý*Ë° B§óþÕ…^éÆæÿ$. {V>Ò$×ý, WÇf¯èþ {´ë…™èþ…ÌZ° 10 A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜÐèþ$çÜÅË$ HÐðþ$O¯é E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ ÑÑ«§æþ ÔéQË A«¨M>Ææÿ$Ë™ø
1 |òæÁãe] 2020 {Ö°Ðé‹Ü A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ A§óþÕ…^éÆæÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ… hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ѯèþÄŒý$ ^èþ…§Šþ, °Äñý*fMæüÐèþÆ>YËMæü$ çÜ…º…«¨…_ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² AÀÐèþ—G¨® 糯èþ$˯èþ$ BÄæý* çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø çÜ…{糨…_ 糯èþ$Ë$ ^óþç³sêÏË° çÜ*_…^éÆæÿ$. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY
ÑÑ«§æþ ÔéQË hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø ç³…^éÄæý$¡ Æ>gŒý, WÇf¯èþ çÜ…„óüÐèþ$ Ðèþ…sìý A«¨M>Ææÿ$Ë™ø, GÐðþ$ÃÌôýÅË™ø °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË ÐéÇV> çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. Æøyæþ$Ï, C…^éÈjË$, A«¨M>Ææÿ$Ë$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ HÆ>µr$ ^óþíÜ AÀÐèþ—G¨®
糯èþ$Ëò³O iÒG…ïÜ çÜÐèþ*ÐóþÔèý Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ BÄæý$¯èþ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D ™éVæü$±sìý 糯èþ$Ë$, ¿æýÐèþ¯éË$ G°² Ðèþ$…lÆæÿ$ AÄæý*ÅÄñý*, ÐésìýÌZ ³æNÇ¢ 糯èþ$˯èþ$ çÜÒ$„ìüçÜ*¢ E…yéË°¯é²Ææÿ$. M>V> D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Äæý$$Ò
¯óþç³£æþÅ…ÌZ Æøyæþ$Ï ¿æýÐèþ¯éË$, ™éVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tË$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ °ÇÃ…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ AÆÿ$$¯èþÑ, ÑÑ«§æþ §æþÔèýÌZÏ E¯èþ² °Æ>Ã×ý 糯èþ$Ë ÑÐèþÆ>Ë$, çÜÐèþ$çÜÅËò³O ^èþÇa…^éÆæÿ$. çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý Æ>k, MæüÆæÿ×ý… «§æþÆæÿÃ{Ö, MörtVæü$ãÏ ¿êVæüÅËMîü‡ hÌêÏ ç³…^éÄæý$¡
8 ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ ™èþç³µMæü$…yé ´ësìý…^éË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Ðèþ$…{† çÜ*_…^éÆæÿ$. BǦMæü A§óþÑ«§æþ…V> {V>Ðèþ$ ÐéÆæÿ$z çÜ_ÐéËÄæý*˯èþ$ Ððþ…r¯óþ ³æNÇ¢ ^óþÄæý*˯èþ¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ç BÆŠÿ VøÑ…§æþÆ>Ðèþ#™ø ´ër$ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

nìï #·≥º Á|üø±s¡y˚T »s¡ß>∑ß‘êsTT


@Á|æ˝Ÿ 1 qß+∫ HêD´yÓTÆq _j·T´+ |ü+|æD° d”Œø£sY ‘·$TàH˚ì d”‘êsêy¥ß
ÑÔéQç³r²…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Ôéçܯèþ
Ðèþ$…yæþÍ Ææÿ§æþ$ª ¡Æ>ï鰲 Móü…{§é°Mìü
ç³…í³…^éÐèþ$° ïܵMæüÆŠÿ ™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>…
°Äñý*fMæüÐèþÆ>YÌZÏ §æþÔèýË ÐéÇV> ç³…í³×îý Äæý$*°rϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ÑÔéQ ÑÐèþ*
HêD´yÓTÆq _j·T´+ |ü+|æD° ø√dü+ 30 #√≥¢ 99 HêD´yÓTÆq A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¯é{ÔèýÄæý$…ÌZ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
_j·T´+ bÕ´øÏ+>¥ j·T÷ì≥ߢ yê{Ï˝À 41 dæ$˝Ÿ düô|’¢dt$ ø±>±, E§øÅVæü$˯èþ$ ¿æýÈ¢^óþÄæý*Í : ´ùçÜ$tË çÜ…QÅ, AÑ Ôé…„æü¯Œþ ^óþÔéÆ> Ìôý§é A¯óþ Móü…{§é°Mìü E¯èþ² °º…«§æþ¯èþË {ç³M>ÆæÿÐóþ$ A°²
§é°Mæü¯é² AÐèþçÜÆ>Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Æðÿ…yæþ$ Ñ¿êV>ÌZÏ íܺ¾…¨° E…^éÍ. fÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$. ^èþrt… GÐèþÇMîü ^èþ$rt… M>§æþ$.
eTs√ 58 #√≥¢ |”|”|” yÓ÷&É˝Ÿ˝À bÕ´πø»˘¶ j·T÷ì≥ߢ BÐóþ$ÆæÿMæü$ E§øÅVæü$˯èþ$ ¿æýÈ¢^óþÄæý*Í. ѧéÅ, ÐðþO§æþÅ Ææÿ…V>ÌZÏ RêäË$ G±tBÆŠÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
dü‘·«s¡ |ü+|æD° ø√dü+ n+<äß≈£î ‘·>∑Z dæã“+~, yêVü≤Hê\ß E…^èþMæü$…yé Ðèþ$$…§æþ$ Ðésìý° ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*Í. AÌêVóü ´ùÎçÜ$ Ñ¿êVæü…ÌZ Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$…yæþÍ° Ææÿ§æþ$ª ^óþÔéÆæÿ$. Æ>f«§é° ÆðÿO™èþ$Ë™ø
bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK n~Ûø±s¡ß\‘√ d”m+ ø±´+|ü⁄ ÒMîüÏ B‹œË¯èþ$ {ç³Mæüsìý…^é…. ©°² çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü {糿æý$™èþÓ… Ðóþíܯèþ MæüÑ$sîý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$…¨.
AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ íܺ¾…¨° °Äæý$Ñ$…^éÍ. Bçܵ{†Mìü GÐèþÆðÿO¯é ´ù™óþ E…yéÍÞ¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë™ø ´ër$ ÆðÿO™èþ$ Mæü*ÎËMæü$ Mæü*yé ò³¯èþÛ¯Œþ A…§æþ^óþÝë¢Ðèþ$° Ôéçܯèþ çÜ¿æý
ø±sê´\j·T+˝À düMTø£å ñ<√´>±\ uÛÑØÔ ø√dü+ ø±´˝…+&ÉsYô|’ »>∑Hé íܺ¾…¨ ÌôýMæü´ù™óþ Bçܵ{† °ÆæÿÓíßý…` Ðèþ—G£é AÐèþ#™èþ$…¨. Cç³µsìýMóü ¯éyæþ$¯óþyæþ$ Ðóþ¨MæüV> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Mæü—G{†Ðèþ$ E§æþÅÐèþ*Ë Væü$Ç…_ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*sêÏyæþ¯èþ$.
düMTø£å yÓ’<ä´, $<ë´ s¡+>±˝À¢ düeT÷\ e÷s¡ßŒ\qß Ä•düßÔHêï+ §éÓÆ> Ðèþ$¯èþ… Bçܵ{™èþ$˯èþ$ »êVæü$^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$ ÐóþçÜ$¢¯é²…. A…§æþ$Móü °f…V> E§æþÅ… fÇW™óþ §é°Mìü A…§æþÆæÿ$ Ðèþ$§æþª†§éª… A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yéMæütÆæÿ$Ï, ¯èþÆæÿ$ÞË$, ÌêÅ»ŒýsñýMìü²íÙÄæý$¯èþ$Ï, ¸ëÆæÿÃíÜçÜ$tË ´ùçÜ$tË ¿æýÈ¢ò³O §æþ—
GíÙtò³sêtÍ. AÌêVóü çÜ*PâæýÏÌZ Mæü*yé ¯éyæþ$¯óþyæþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²…. çÜÇç³yé Á‹X¯S˝Ÿ dæyÓT+{Ÿ ø£+ô|˙ ©E s¡<äß›
(AÐèþ$Æ>Ðèþ† ¯èþ$…_ çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨): B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… íܺ¾…¨ ÌôýMæü´ù™óþ Ðèþ$¯èþ… çÜ*PâæýÏò³O C…™èþ yæþº$¾ QÆæÿ$aò³sìýt¯èþ Ðèþ—G£é A¯èþ…™èþ³æ#Ææÿ…, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : hÌêÏÌZ°
™èþÓÆæÿÌZ Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý*Å°² ç³…í³×îý ^óþÄæý$¯èþ$…¨. ´ëÅMŠü ´ëÅMŠü^óþíܯèþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý*Å°² ç³…í³×îý ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… 30 AÐèþ#™èþ$…¨. sîý^èþÆæÿ$Ï çÜÇç³yé ÌôýMæü´ù™óþ çÜ*PË$ çÜÐèþ$Ææÿ¦™èþ ™èþVæü$Y™èþ$…¨. çÜ*PâæýÏÌZ
^ørÏ 99 ¼Äæý$Å… ´ëÅMìü…VŠü Äæý$*°rϯèþ$ {糿æý$™èþÓ… HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï Äæý*yìþMìüÌZ Ððþ$çÜÞÆŠÿÞ {†çÜ*ÌŒý íÜÐðþ$…sŒý
^óþíܯèþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý° A°² hÌêÏÌZÏ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ…ò³O ÌêÅ»Œý sñýMîü²íÙÄæý$¯èþ$ÏMæü*yé E…yéÍ. A糚yóþ çÜ*PâæýÏÌZ Ðèþ$¯èþ… ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² Mæü…ò³± Îk¯èþ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… Ææÿ§æþ$ª
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯ŒþÐðþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz ´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ™ø Ôèý${MæüÐéÆæÿ… çÜÐèþ*^éÆæÿ…. C…§æþ$ÌZ 41 íÜÑÌŒý çÜò³•Ï‹ÜÑ M>V>, 58 ^ørÏ ï³ï³ï³ Ððþ*yæþÌŒý B«§æþ$±MæüÆæÿ×ý 糯èþ$Ë$, AÐèþ$à Jyìþ, Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ…ÌZ ¯é×ýÅ™èþË MøçÜ…
´ëÅMóügŒýyŠþ Äæý$*°rϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. ¯ðþËMæü$ 2 ÐóþË r¯èþ$²Ë ^óþíÜ…¨. Mö¯èþ$糵˴ëyæþ$ÌZ 649.86
ïÜG… M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ çÜÒ$„æü °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅËMæü$ AÆæÿ¦… E…r$…¨. AÌêVóü ´ùÎçÜ$ Ñ¿êVæü…ÌZ ÒMîüÏ B‹œË$ òßýM>Ææÿt çÜ$¯èþ²³æ#Æ>† Væü¯èþ$Ë Îk Ææÿ§æþ$ª
´ûÆæÿçÜÆæÿçœÆ>Ë ÔéQ Ðèþ$…{† MöyéÍ ¯é°, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¼Äæý*Å°² ´ëÅMóüi ^óþõÜ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… E¯èþ² Äæý$*°sŒý¯èþ$ {糆 30, 40 MìüÌZ Ò$rÆæÿÏ {ç³Mæüsìý…^é…. ©°ÐèþËÏ ÐéÇ B ÔéQ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ™èþVæüYMæü*yæþ§æþ$. CÌê BÌZ^èþ¯èþË$
ç³Ç«¨ÌZ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ïÜG… B§óþÕ…_¯èþr$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ^óþíÜ…¨. AÌêVóü
çßýfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ hÌêÏÌZÏ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ^óþíÜ {´ë«§é¯èþÅ™èþË$ °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$° BÐóþ$ÆæÿMæü$ ^óþç³sêtÍÞ¯èþ ¿æýÈ¢ò³O M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý íÜÐðþ$…sŒý ™èþÄæý*È ´ëÏ…sŒý °Æ>Ã×ê°Mìü Ðèþ$Æø
¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å…, °ËÓËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³Ë$ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ™èþÓÆæÿ ç³…í³×îý MøçÜ… ™èþW¯èþ íܺ¾…¨, Ðéçßý¯é˯èþ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ææÿ*´÷…¨…^èþ$MøÐéÍ. Æðÿѯèþ*Å Ñ¿êVæü…ÌZ Mæü*yé {´ë«§é¯èþÅÐðþ$O¯èþ ´ùçÜ$tË
Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Væü$Ç¢…_¯èþr$Ï ïÜG… fVæü¯ŒþMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü I§óþâæýÏ ´÷yìþW…³æ# E™èþ¢Ææÿ$Ó˯èþ$ {糿æý$™èþÓ…
A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…¨…^éÆæÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> ¼Äæý$Å… çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ 26.63 Ë„æüË ¿æýÈ¢ò³O §æþ—GíÙtò³sêt˯èþ² ïÜG…. Æðÿѯèþ*Å yìþ´ëÆæÿŠtÐðþ$…r$ÌZ çÜÆóÿÓ íܺ¾…¨Mìü Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$Mæü$…¨. ´ëÏ…sŒý °Æ>Ã×ê°Mìü
r¯èþ$²Ë$ AÐèþçÜÆæÿ… M>V>, QÈ‹œ, Ææÿ½ ç³…r §éÓÆ> 28.74 Ë„æüË r¯èþ$²Ë à° fÆæÿVæüMæü$…yé ¼Äæý*Å°² ´ëÅMŠü^óþÄæý$yé°Mìü Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² çÜ…^èþ$˯èþ$ †ÇW AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿa…yìþ. {糿æý$™èþÓ…ÌZ° {糆 Ñ¿êVæü…™ø¯èþ*
õÜMæüÇ…^óþÌê ^èþ*yéË° ïÜG… fVæü¯Œþ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ A§óþÕ…^éÆæÿ$. CMæü H{í³ÌŒý 1 çÜ…º…«¨…_ GÌê…sìý Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$
¼Äæý$Å… A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ²r$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG…Mæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÑÑ«§æþ hÌêÏË Mæü*Æöa° {´ë«§é¯èþÅ™é {MæüÐèþ$…ÌZ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ ´ùçÜ$tËò³O ^èþÇa…^éË° ïÜG… ç³yæþ¯èþ…§æþ$¯óþ Îk Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t {糿æý$™èþÓ…
¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_¯èþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ïÜG… ¯èþ$…^óþ A°² hÌêÏÌZÏ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ïÜG… fVæü¯Œþ B§óþÔèý…. Ðèþ$Æø Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>ÌZÏ ³æNÇ¢Ýë¦Æÿ$$ ç³ÇÖ˯èþ ^óþíܯèþ {´ë«§é¯èþÅ™é
{糿æý$™èþÓ… H{í³ÌŒý ¯èþ$…_ hÌêÏMø °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ^ö糚¯èþ ´ëÅMŠü^óþíܯèþ E™èþ¢Ææÿ$ÓÌZÏ õ³ÆöP…¨. Îk {´ë…™èþ… ¯èþ$…_ 38 ÐóþË 212 Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë
fVæü¯ŒþMæü$ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ïÜG… fVæü¯Œþ {ÖM>Mæü$âæý…, ™èþ*Ææÿš ´ùçÜ$t˯èþ$ °Æ>ªÇÝë¢Ðèþ$°, Ðésìý° HÄôý$ Ñ¿êV>Ë §éÓÆ> ¿æýÈ¢^óþÝë¢Ððþ* JMæü çÜ$¯èþ²³æ#Æ>Æÿ$$ °„óü´ë°² A{MæüÐèþ$…V> ™èþÑÓ ¡Äæý$yæþ…, ÆæÿÐé×ê ^óþÄæý$yæþ…ò³O
Vø§éÐèþÇ, ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ, Væü$…r*Ææÿ$, Mæüyæþç³ hÌêÏÌZÏ° ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý$Å… ç³…í³×îý Äæý$*°rϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$¯èþ$…¨. C…§æþ$Mæü$ {ç³×êãMæü Ææÿ*´÷…¨Ýë¢Ðèþ$° ïÜG…Mæü$ ^ðþí³µ¯èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$.
H{í³ÌŒý 1 ¯ésìýMìü 22 °Äñý*fMæüÐèþÆ>YÌZÏ, Ðóþ$ ¯ésìýMìü 46 °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$, Ñ^éÆæÿ×ý Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ° Hï³ {糿æý$™èþÓ… çܵçÙt… ^óþíÜ…¨.
¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. M>V> H{í³ÌŒý 1Ðèþ ™óþ© ¯èþ$…^óþ A°² hÌêÏÌZÏ íœ{ºÐèþÇ 21¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†™ø Ðèþ$ÆøÝëÇ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O E§øÅV>Ë ¿æýÈ¢ò³O
¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¼Äæý*Å°² ç³…í³×îý ^óþÄæý$yé°Mìü hÌêÏMø °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ^ö糚¯èþ l¯Œþ¯ésìýMìü 70 °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË$, kÌñýO ¯ésìýMìü 106, BVæüçÜ$t ¯ésìýMìü 175 M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$¯èþ$¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë$. C≤uŸy˚Tfi≤˝À 82 eT+~øÏ ìs¡ß<√´>∑ß\≈£î ñ<√´>±\ß
ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨

sêh yê´|üÔ+>± ø√{Ï eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\ß :B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ ¯ðþOç³#×êÅÀÐèþ–¨®


çÜ…çܦ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ g껌ýÐóþ$âêÌZ
82 Ðèþ$…¨ °Ææÿ$§øÅVæü$Ë$
E§øÅV>Ë$ ´÷…§éÆæÿ$. °Ææÿ$§øÅVæü
Äæý$$Ðèþ¡, Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ E´ë«¨
Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À 74 \ø£å\ eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\ß Ðèþ$…§æþ$Ë$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$°, ÐéÅ«§æþ$Ë$ E¯èþ²r$ Mæü͵…^é˯óþ E§óþªÔèýÅ…™ø
™óþÍ™óþ »ê«¨™èþ$ËMæü$ ¯ðþË ¯ðþË E_™èþ…V> Ðèþ$…§æþ$Ë$ C^óþa HÆ>µr$Ï ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰ ¯ðþOç³#×êÅÀÐèþ–¨®
|ü≥ºD ÁbÕ+‘·+˝À 26 \ø£å\ eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\ß Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° ^ðþ´ëµÆæÿ$. BÆøVæüÅ{Ö ç³Ç«¨ÌZÌZ° ÐéÇMîü Mæü*ÅBÆŠÿ MøyŠþ ™ø çÜ…çܦ, çÜÄæý$ŧŠþ Aç³µËÝëÓÑ$
yê´<Ûäß\ß ñqï≥ß ‘˚*‘˚ u≤~Û‘·ß\≈£î HÓ\ HÓ\ ñ∫‘·+>± eT+<äß\ß Mæü*yìþ¯èþ Mö™èþ¢ M>Ææÿ$zË$¯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ CÐèþÓ¯èþ$¯é²Ðèþ$°, D {ç³{MìüÄæý$ Ðèþ*Ça ¯ésìýMîü M>ÌôýiË çÜ…Äæý$$Mæü¢ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… °ÆæÿÓíßý…_¯èþ íÜPÌŒý Mæü¯ðþMŠüt {yðþ•ÐŒþ
³æNÇ¢ AÐèþ#™èþ$…§æþ°, M>Ææÿ$z ò³O E¯èþ² ¯èþ…ºÆŠÿ B«§éÆæÿ…V> ÆøW ³æNÇ¢ ÑÐèþÆ>Ë$ C…rÆæÿ*ÓüÅËMæü$ 212 Ðèþ$…¨ àfÆæÿ$M>V> ÐéÇÌZ 82 Ðèþ$…¨Mìü E§øÅV>Ë$
Äs√>∑´l |ü]~Û˝Àì yê]ø° ≈£L´ÄsY ø√&¥‘√ ≈£L&çq ø=‘·Ô ø±s¡ß¶\ß ™óþË$Ýë¦Äæý$°, ©° §éÓÆ> Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> E¯èþ² »ê«¨™èþ$Ë ÑÐèþÆ>Ë$, ËÀ…^éÆÿ$$. òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…Mæü$Mæü$ 12 Ðèþ$…¨, }Æ>ÐŒþ$ íÜsîý Äæý$*°Äæý$¯Œþ
yÓ’kÕ‡sY Äs√>∑´ l Á≥dtº <ë«sê ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùde\ß GMæüPyóþMæüPyé fº$¾Ë$ E¯é²Äñý* ™óþË$Ýë¦Äæý$°, GÌê…sìý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÌZ òœO¯é¯ŒþÞ ÍÑ$sñýyŠþ ¯èþ…§æþ$ ´ùçÜ$tËMæü$ 23Ðèþ$…¨, Aò³MŠüÞ Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒþÞ Mæü…ò³±Mìü
&ç|üP´{° d”m+, yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ Äfi¯¢ Hêì ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ ÒË$ MæüË$Væü$™èþ$…§æþ°, Møsìý Ðèþ$…¨Mìü ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$ »ê«§æþÅ™èþË$ 14 Ðèþ$…¨, ÝëtÆŠÿ ç³ÐèþÆŠÿ òßý^ŒþBÆŠÿ {ò³•ÐóþsŒý ÍÑ$sñýyŠþÌZ 33Ðèþ$…¨ E§øÅV>ËMæü$
ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ ç³Ç«¨ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 16ÐóþË Ðèþ$…¨Ë$, 40ÐóþË Ðèþ$…¨ G…í³MæüÄæý*ÅÆæÿ$. ÒÇMìü E§øÅVæü °Äæý*Ðèþ$Mæüç³{™é˯èþ$ A…¨…^éÆæÿ$. M>V>
C…sìý Ðèþ§æþªMóü BÆøVæüÅ íܺ¾…¨° ç³…í³…_ ÐéÇ BÆøVæüÅ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ BÔé ÐèþÆæÿPÆæÿ$Ï Aç³µWçÜ$¢¯èþ²r$t Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ç³¼ÏMŠü, {ò³OÐóþsŒý, yöÑ$±ÆŠÿ MæüçÜtÐðþ$OgŒýz C…rÈÄæý$ÆŠÿ Ðèþ*¯èþ$ŸëÅMæüaÆæÿÆŠÿÞ çÜ…çܦ C…rÆæÿ*ÓüÅÌZÏ
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ðèþ$°, {ç³Ðèþ*§æþ…V> Ðèþ*ǯèþ fº$¾Ë$¯èþ$ òÜM>tÆŠÿ Ë™ø ´ër$ çÜ…Äæý$$Mæü¢V> D Ðéŧæþ$˯èþ$ °ÐéÇ^èþyé°Mìü Mæü—GíÙ I§æþ$Væü$Ææÿ$ ™èþ§æþ$ç³Ç C…rÆæÿ*ÓMæü$ G…í³MæüÄæý*ÅÆæÿ$. íÜPÌŒý Mæü¯ðþMŠüt {yðþ•ÐŒþ
HË*Ææÿ$, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : Æ>çÙ‰Ðèþ$$ÌZ õ³§æþ Ðéyìþ BÆøVæüÅ… MøçÜ… {ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…_ ÐéÇMìü çÜM>Ë…ÌZ ÐðþO§æþÅ… A…¨…^èþyé°Mìü {ç³fËÌZ AÐèþV>çßý¯èþ ^ðþÝë¦Ææÿ° Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {´ë×ê™èþMæüÐðþ$O¯èþ M>¯èþÞÆŠÿ ÐéÅ«¨Mìü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY° E§øÅV>Ë$ Ý뫨…_¯èþ Äæý$$Ðèþ¡, Äæý$$ÐèþMæü$˯èþ$
{Ôèý§æþ® Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ$¢ {´ë×ý…™èþV> ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ çÜÐèþ$*Ë V>°Ææÿ$Ã˯èþ ^óþÄæý$yé°Mìü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sìýt¯èþr$t Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÐéÅ«§æþ$Ë »êǯèþ çÜ…º…¨…_¯èþ G…™èþ QÆæÿ$a AÆÿ$$¯é ÐðþOÝëÞÆŠÿ BÆøVæüÅ {Ö {r‹Üt §éÓÆ> E_™èþ…V> çÜÄæý$ŧŠþ Aç³µËÝëÓÑ$ M>Ìôýi MæüÆæÿÝëµ…yðþ…sŒý Æ>…í³âæýÏ fÄæý${ç³M>‹Ù, M>Ìôýi
Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† ÐðþO‹Ü fVæü¯øÃçßý¯èþÆðÿyìþz {ç³™óþÅMæü {§æþ$íÙt ò³sìýt¯èþr$t yìþ³æNÅsîý ç³yæþMæü$…yé H{í³ÌŒý 1Ðèþ ™óþ¨ ¯èþ$…yìþ òÜò³t…ºÆŠÿ 30™óþ¨ ÌZ³æ# BÆæÿ$ ¯ðþËËÌZÏ Æ>çÙ‰ ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$ A…¨…^éË° Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† A§óþÔéË$ C^éaÆæÿ°, BǦMæü Ýù¦Ðèþ$™èþ {í³°Þç³ÌŒý yéMæütÆŠÿ G¯Œþ. ™éÅVæüÆ>k, íÜPÌŒý yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý A«¨M>Ç í³. {ç³×ýÄŒý$,
ïÜG…, ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐéÅç³¢…V> JMæü Møsìý Ðèþ$…¨Mìü ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… MøçÜ… JMæü º— ÌôýMæü, A¯éÆøVæüÅ… ™ø GÐèþÆæÿ$ Mæü*yé {´ë×êË$ MøÌZµMæü*yæþ§æþ° B¯éyæþ$ ¨Ðèþ…Væü™èþ Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ BïœçÜÆŠÿ çÜÆæÿâæý ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$.
iÐèþ¯èþ ÔðýOÍ Ðéŧæþ$-Ë™ø çÜ™èþ-Ðèþ$-™èþ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² {V>Ò$×ý, ç³rt-×ý,õ³§æþËMæü$ Gçßý™èþÆæÿM>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… °ÆæÿÓíßý…^éË° {ç³™óþÅMæü M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Ææÿ*´÷¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$°, Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† ÐðþO‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz {´ëÆæÿ…À…_¯èþ BÆøVæüÅ {Ö° ¯óþyæþ$ Æ>çÙ‰
Ýë™èþÓ¯èþ MæüÍW…^éË° {糿æý$™èþÓ… çÜ…Mæü˵…_¨. íœ{ºÐèþÇ 1Ðèþ™óþ¨ ¯èþ$…yìþ Ðèþ$$…§æþ$V> {V>Ò$×ý {´ë…™èþ…ÌZ 74Ë„æüË$ Ðèþ$…¨Mìü, ç³rt×ý {´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† ÐðþO‹Ü fVæü¯øÃçßý¯èþÆðÿyìþz Ðèþ$Ç…™èþ ºÌZõ³™èþ… ^óþÝëÆæÿ° Ðèþ$…{† BâæýÏ @|æmdtÄsY{ÏdæøÏ 10 \ø£å\ q>∑<äß |ü⁄s¡kÕÿs¡+
M>¯èþÞÆŠÿ Mæü$ çÜ…º…¨…_¯èþ A°² ÆæÿM>Ë _Mìü™èþÞË$ BÆøVæüÅ {Ö ç³Ç«¨ÌZMìü 26Ë„æüË$ Ðèþ$…¨Mìü ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…^éË° Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$¯èþ²r$t ¯é° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. HË*Ææÿ$ ÌZ° Eç³ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† M>Å…³æ# M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ
Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é°° MæüÍíÜ M>¯èþÞÆŠÿ ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : H
ÐèþÝë¢Äæý$°, Ðèþ$«§æþ$Ððþ$çßý…, ÆæÿMæü¢´ùr$, Væü$…yðþ fº$¾Ë$ °Äæý$…{™èþ×ýMæü$ A°² Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æøk Æøk Mæü$ ÐéÅ«¨ {VæüçÜ$¢Ë çÜ…QÅ G‹Ü AÆŠÿ sìý Äæý$$ G…™ø
^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt¯èþr$t Ðèþ$…{† BâæýÏ ¯é° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² §æþ—GÚëtÅ {糆 C…sìýMìü ÐðþãÏ ÐéÇMìü ÐðþO§æþÅ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßý…_ ÐéÅ«¨ ™ø »ê«§æþ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË$ ѯèþ²Ñ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
{糆Úët™èþÃMæü…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ H
G‹Ü AÆŠÿ sìý Äæý$$ GMæüÞÌñý¯èþ$Þ AÐéÆæÿ$z
^éÇjïÙrÏÌZ Cç³µsìýMîü 420 òÜ„æü¯Œþ V>¯èþ$ §óþÔèý…ÌZ° 64 AÆŠÿ sîý ïÜ Ë$
Mìü…§æþ Ñ^éÆæÿ×ý G§æþ$ÆöP…r$
ñbÕ~Û ø£\Œq≈£î n&ÉT¶>√&É
(Hï³&´÷ÍsìýMæüÌŒý º*ÅÆø) : Hï³ÌZ E´ë«¨ Mæü˵¯èþMæü$ Ayæþ$zVøyæþ Mæüsìýt¯èþr$Ï… @|”øÏ ø=‘·Ô ô|≥ߺã&ÉT\ß sêe&É+ ˝Ò<äß
¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é Ððþ*ÝëË$
^óþÄæý$yæþ… Ðèþ*{™èþ… Ðèþ*¯èþ$Mø
Ðèþsôýϧæþ$' A° A¯é²Ææÿ$. 45 HâæýÏMóü
ò³¯èþÛ¯Œþ CÝ뢯èþ° àÒ$ C_a¯èþ
´ëÌŸY¯èþ²Ñ. H í³ G‹Ü AÆŠÿ sìý íÜ I
sîý C¯Œþ yìþhrÌñýOgôýÛ¯Œþ Ñ¿êVæüÐèþ$$ÌZ
E™èþ¢Ðèþ$ {糆¿æý Mæü¯èþºÇ_ {糫§æþÐèþ$
ºçßý$Ðèþ$† Ðèþ$ÇÄæý$$ 10 Ë„æüË
§æþ° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ÐðþO.G‹Ü.fVæü¯Œþ fVæü¯Œþ CÌê ^óþÄæý$yæþ… A¯éÅÄæý$ ¯èþVæü§æþ$ ³æ#ÆæÿÝëPÆæÿ… ¯èþ$ VðüËÐèþr… fÇW¯èþ¨. 31¯èþ fÇW¯èþ ºçßý$Ðèþ$†
çÜÆ>PÆŠÿ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$…™ø B…{«§æþ{糧óþÔŒýMæü$ Mö™èþ¢ ò³r$tºyæþ$Ë$ Æ>Ðèþsôýϧæþ° ns¡Ω‘· ej·Tdü߇ ‘·–ZùdÔ ô|+#·q¢ dü+K´ ô|s¡>±* ø£<ë Ðèþ$° ^èþ…{§æþ»êº$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {糫§é¯ø™èþÞÐèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$Ðèþ$$ÌZ Æøyæþ$z ÆæÿÐé×ê,Ææÿçßý§éÆæÿ$Ë ÔéQ Ðèþ$…{†
BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ…¯éyæþ$ sìýÓrtÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> {糿æý$™èþÓ…ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ @$T{° »>∑Hée÷j·T? Ç+‘· yÓ÷düø±] ø±ãfÒº 12 #ê]®w”≥¢˝À íßý…§æþ*³æ#Ææÿ… sîýyîþï³ GÐðþ$ÃÌôýÅ ÑfÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ íÜ…VŠü V>Ç ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> H í³ G‹Ü AÆŠÿ sîý ïÜ A«¨M>Ææÿ$Ë$
Væü$í³µ…^éÆæÿ$. Æ>f«§é° ÆðÿO™èþ$Ë$, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ…ïœ$¿êÐèþ…V> {ç³ÐéÝë…{«§æþ$Ë$ 420 ôdø£åHé ‘·ß>∑¢ø˘ n+≥ß+fÒ ñÁø√wü+ |ü≥º˝Òπø á <ë&ÉT\ß ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç »êËMæü—çÙ~ M>¯éÓÄŒý$ H. MøsôýÔèýÓÆæÿ Æ>Ðèþ# Dyîþ(H), Ñ .çÜ$«§éMæüÆŠÿ íÜC (Isîý ) Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐðþO .{Ö°ÐéçÜ
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… çÜ…™øçÙ…. {ç³ÐéÝë…{«§æþ$Ë$ AÐèþ$Æ>Ðèþ† E§æþÅÐèþ*°Mìü ° Ayæþ$zMøÐèþyæþ…, ÑÔéQÌZ sîýyîþï³ Æ>Ðèþ# yìþ³æNÅsîý íÜ C(Isîý ) ÐéÆæÿ$ D AÐéÆæÿ$z ¯èþ$ A…§æþ$MøÐèþr… fÇW¯èþ¨.
Ææÿ*.7,76,022 ÑÆ>âæý… C^éaÆæÿ$. Æ>f«§é° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ…ïœ$ ¿êÐèþ…V> {Ï«≥sY y˚~ø£>± #·+Á<äu≤ãß Hêj·TT&ÉT $eTs¡Ù M>Æ>ÅËÄæý*°² ÐðþOïÜï³ çÜ¿æý$ÅË$
G¯é²ÆðÿOË$ Æ>ÅÎË$ fÆæÿç³yæþ… AÀ¯èþ…§æþ±Äæý$…. ÐðþOïÜï³ Byæþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ çÜ… ^óþÄæý$yæþ… M>§é, 45 HâæýÏMóü ½ïÜ, GïÜÞ, GïÜt, Ððþ$O¯éÇsîý Ðèþ$íßýâæýËMæü$ í³…bè þ¯èþ$ ^èþ$r$tÐèþ$$sìýt¯èþ çœ$r¯èþË Vü≤düÔ ø£fi≤ø±s¡ß\≈£î #˚j·T÷‘· Çyê«*
Ðèþ$$MæüPÌêr Æ>çÙ‰é¯óþ² A™èþÌêMæü$™èþË… ^óþÝù¢…¨. Cç³µsìýMóü Ðèþ_a¯èþ ò³r$tºyæþ$Ë$ CÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C_a HÐèþ*Ææÿayæþ… Ððþ*çÜ… M>§é, Móü…{§æþ… C_a¯èþ Ææÿ*.6ÐóþËMæü$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ïÜG… fVæü¯Œþ ò³O ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. »êËMæü—GçÙ~ ˝ÒbÕøÏå mø√‡Œ- 2020 ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À ø£ècÕí ø£˝…ø£ºsY mj·T+&ç Ç+‹j·÷CŸ
Ððþ¯èþMìüP´ùÄæý*Æÿ$$. Mæü…ò³±Ë±² ÐóþÆóÿ Æ>çÙ‰éËMæü$ ´ùÄæý*Æÿ$$, Mö™èþ¢ ò³r$tºyæþ$Ë$ A§æþ¯èþ…V> Ææÿ*.12,500 CÝë¢Ðèþ$° ^ðþí³µ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Ððþ*çÜ… ^óþÔéÆæÿ$. M>¯éÓÄŒý$ ò³O §éyìþ, ÑÔéQÌZ sîýyîþï³ M>Æ>ÅËÄæý*°² M>VæüyéË™ø ^èþ$rtÐèþ$$rtyæþ…..
Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. E´ë«¨ Mæü˵¯èþMæü$ Ayæþ$zVøyæþ Mæüsìýt¯èþr$Ï AÆÿ$$…¨. AÀÐèþ—G¨®° °Ææÿ$§øÅVæü¿æý—G† Ææÿ§æþ$ª ^óþíÜ Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ sZï³ ò³sêtÆæÿ$. C…™èþ Ððþ*çÜM>Ç M>ºsôýt HÑ$sìýÐèþ±², Òsìý° ¡{Ðèþ…V> Q…yìþçÜ$¢¯é²¯èþ° A¯é²Ææÿ$. fVæü¯Œþ Aѱ†, ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ
ÇÐèþÆŠÿÞ ^óþÔéÆæÿ$ A° ^èþ…{§æþ»êº$ sìýÓrtÆŠÿÌZ Æ>çÜ$Mö^éaÆæÿ$. 12 béÇjïÙrÏÌZ Cç³µsìýMîü 420 òÜ„æü¯Œþ Mìü…§æþ Ñ^éÆæÿ×ý G§æþ$ÆöPr$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é ^óþ™èþM>°™èþ¯èþ…, ™ðþÍÑ™èþMæü$PÐèþ™èþ¯èþ… §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢… ™ðþÍíÜ´ùÄæý*Äæý$°, BÄæý$°² {糆°«¨ : G…™ø ¯ðþO³æ#×ýÅ…™ø
í³…bèþ¯èþ$ AÆæÿá™èþ ÐèþÄæý$çÜ$ I§óþâæý$Ï ™èþWYõÜ¢ ˼®§éÆæÿ$Ë çÜ…QÅ ò³ÆæÿV>ÍÞ…¨ ´ùÆÿ$$ Ððþ*ÝëË$ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ*{™èþ… Ðèþ*¯èþ$MøÐèþsôýϧæþ$ A° ^èþ…{§æþ»êº$ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. A…§æþÆæÿ* ™èþ$VæüÏMŠü A…r$…sôý E{MøçÙ… ç³rtÌôýMæü¯óþ D §éyæþ$Ë$, §úÆæÿj¯éÅË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ çßýçÜ¢ Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë
™èþVæüYyæþ… Ñ…™èþV> E…§æþ° Ðèþ$Æø sìýÓsŒý ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. HÑ$sîý C…™èþ Ððþ*çÜM>Ç M>ºsôýt 12 béÇjïÙrÏÌZ 420 òÜ„æü¯Œþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. sîýyîþï³ çßýÄæý*…ÌZ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨Mìü ¯èþ$ {糡 JMæüPÆæÿ* Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ
fVæü¯éÃÄæý$ A° BÄæý$¯èþ G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ í³…bèþ¯èþÏ Ë¼®§éÆæÿ$Ë çÜ…QÅÌZ 'Hyæþ$ Ë„æüË ò³¯èþÛ¯èþ$Ï LsŒý' A…r* Hï³ÌZ ç³Çíܦ†° ÑÐèþÇçÜ*¢ K ¨¯èþç³{†MæüÌZ E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ Mæü͵…^éÐèþ$°, Ar$Ðèþ…sìý ™èþÐèþ$¯èþ$ §óþÔèý{§øçßý$Ë$ MæüâêM>Ææÿ$ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ° ÐéÓË°
Mø™èþ Ñ«¨…^éÆæÿ…r* {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$ sìýÓrÆŠÿ ÌZ Ðèþ_a¯èþ Mæü£æþ¯é°² sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ´ùçÜ$t ^óþçÜ*¢ ÐðþOïÜï³ A…sêÆ>? A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý Ðèþ$$çÜ$Væü$ÌZ {´ë…¡Äæý$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ GÄæý$…yìþ C…†Äæý*gŒý
çܵ…¨…^éÆæÿ$. 8 ¯ðþËÌZÏ 7Ë„æüË í³…bèþ¯èþÏMæü$ Mø™èþ ò³rtyæþ… ç³…yæþ$sêMæü$˯èþ$ Ððþ* {糿æý$™èþÓ…ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µ…^éÆæÿ$. fVæü¯Œþ C…™èþ Ððþ*çÜM>Ç M>ºsôýt 12 ѧóþÓÚëË$ ÆæÿWÍa Æ>çى鰲 AW²Væü$…yæþ… ^óþÝù¢…§æþ…r* ÐðþOïÜï³ò³O Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. A¯é²Ææÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° í³yæþº$Ïyìþ
{Vú…yŠþÞ BÐèþÆæÿ×ýÌZ GÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ìôý´ë„ìü GMŠüÞ ´ù 2020 °Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$.D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MæüÌñýMæütÆŠÿ C…†Äæý*gŒý
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*í³{ºÐèþÇ 11 ÐèþÆæÿMæü$ ÑÑ«§æþ Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, Ðèþç܈ {糧æþÆæÿدèþ °ÆæÿÓíßý
sê»ø°j·÷\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ô|q¸qߢ 糯èþ$Ë$ ^óþíܯèþ ^èþ…{§æþ»êº$ CÐéâæý Ðèþ—G§æþ$ªËMæü$ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²
Ýë¢Ææÿ¯é²Ææÿ$. {糆 Æøk 11 Væü…r˯èþ$…yìþ Æ>™èþ[ 9 Væü…rË ÐèþÆæÿMæü$ AÐèþ$ÃM>Ë$
°ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ¯é²Ææÿ$.A°² òÜËÐèþ#¨¯éÌZÏ Mæü*yæþ GWj¼çÙ¯ðþ¢Ç^óþÐèþ#…r$ §æþ¯é²Ææÿ$.
150 GWj¼çÙ¯Œþ ÝëtÌŒýÞ D GMŠüÞ ´ùÌZ HÆ>µr$ ^óþÝëÆæÿ¯é²Ææÿ$.ÐésìýÌZ 30
ÝëtËÞïèþ Æ>çÙ‰é°Ñ M>V> Ñ$WͯèþÑ ÑÑ«§æþ Æ>çÙ‰éË çßýçÜ¢ MæüâêM>Ææÿ$Ë$ HÆ>µr$
#·+Á<äu≤ãß bÕ\q˝À ô|q¸q¢ ø√dü+ eè<äß∆\ß ø√s¡ßº≈£î mø±ÿs¡ß çÜíßý…^èþÌôýMæü VæüVøYË$ ò³yæþ$™èþ$¯é²yæþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ^èþ…{§æþ»êº$Ìê ò³¯èþÛ¯èþÏ ^óþÝëÆæÿ¯é²Ææÿ$. 12 ÆøkË´ër$ °ÆæÿÓíßý…^óþ GWj¼çÙ¯øÏ Ææÿ*.2 MørÏ ÐèþÆæÿMæü$
∫‘·÷Ôs¡ß õ˝≤¢ ◊sê\ eT+&É\+˝À uÛÑs¡Ô ñqï yê]øÏ ≈£L&Ü Ðèþ$…lÆæÿ$ÌZ GÌê…sìý AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$V>°, ™èþ糚Ë$V>° ÌôýMæü$…yé A™èþÅ…™èþ AÐèþ$ÃM>Ë$ ÝëW…^éË° Ë„æüÅ…V>°Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$.
´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V>, Aѱ† Ææÿíßý™èþ…V> ˼®§éÆæÿ$˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÔéÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ìôý AÐèþ$à M>Ë$ °ÆæÿÓíßý…^óþ D GWj¼çÙ¯øÏ Mö…yæþç³ÍÏ,
$‘·+‘·ß ô|q¸qߢ Ç∫Ãq |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãß~ CÌê…sìý Ôèý$¿æýÐóþâæý ^èþ…{§æþ»êº$ Aº§é®Ë$ ^ðþí³µ ™èþ¯èþ çÜçßýf ÔðýOÍ° HsìýMö´ëµMæü,°ÆæÿÃÌŒý »ŸÐèþ$ÃË$, ÑÑ«§æþ çßýçÜ¢ Mæüâê ¯ðþO³æ#×ýÅ…™ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ
»qàuÛÑ÷$T ø£$T{°\ß #Ó|æŒq yê]πø ÄHê&ÉT ô|q¸qߢ Ç#êÃs¡ß ^ér$Mæü$…r$¯é²yæþ° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ—G§æþ$®ËMæü$, Ñ™èþ…™èþ$Ðèþ#ËMæü$, ¡{Ðèþ ÐéÅ«§æþ$Ë™ø ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, Ðèþ$…VæüâæýWÇ, ´ù^èþ…ç³ÍÏ,Ððþ…MæürWÇ, Væü§éÓÌŒý ^óþ¯óþ™èþ Ðèþç܈éË$ Mæü*yæþ
≈£î\+, eT‘·+, ÁbÕ+‘·+ #·÷&É≈£î+&Ü sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ²ÐéÇMìü D {糿æý$™èþÓ… çßýÄæý*…ÌZ Ðèþ$…_ fÆæÿ$Væü$™èþ$…sôý HÆ>µr$ ^óþÝëÆæÿ¯é²Ææÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý çßýÅ…yìþ{M>´ëtÞPÆöµÆóÿçÙ¯Œþ °ÆæÿÓíßý…^óþ
™èþr$tMøÌôýMæü ^èþ…{§æþ»êº$ Væü$…yðþË$ »ê§æþ$Mæü$…r$¯é²yæþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Ìôý´ë„ìü GMŠüÞ ´ù ^óþ¯óþ™èþ çßýçÜ¢ MæüâêM>Ææÿ$Ë iÐèþ¯èþ {ç³Ðèþ*×êË$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$
y˚T+ ô|q¸qߢ ÇdüßÔHêï+ #·+Á<äu≤ãß nã<ë∆\ Á|ü#êsêìπø >∑‘· ÐéÅç³¢…V> 54.65 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü JMóü Æøk í³…bèþ¯èþ$Ï CçÜ$¢¯é²Ðèþ$° Ðèþ$…{† §øçßý§æþ ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.Cç³µsìMý óü ÑÑ«§æþ çßýçÜ¢ MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#ËMæü$ {»ê…yŠþ Ý÷…
mìïø£˝À¢ Á|ü»\ß ãß~∆ #ÓbÕŒs¡ß sêh |ü+#êj·Tr sêCŸ, ò³¨ªÆðÿyìþz Æ>Ðèþ$^èþ…§æþ{Æðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ V>¯èþ* Cç³µsìýMóü Ææÿ*.1320.14 ™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ìôý´ë„ìüÚùÆæÿ*…Ë$ A°² hÌêÏË$,{糫§é¯èþ Móü…{§éËÌZ HÆ>µr$
¯éÄæý$Mæü$Ë$ ^ðþí³µ¯èþÐéÇMìü Mæü±çÜ AÆæÿá™èþË$ Mæü*yé ^èþ*yæþMæü$…yé ò³¯èþÛ¯èþ$Ï C_a¯èþ Mør$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÐèþ$°, Æóÿç³sìý ¯èþ$…_ ò³¯èþÛ¯èþÏ ^ðþÍÏ…³æ#Ë$ ^óþÝëÆæÿ°,™èþ§éÓÆæÿ çßýçÜ¢ MæüâêM>Ææÿ$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ…^óþÄæý$*™èþ °Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. M>ÆæÿÅ
Á>±MTD≤_Ûeè~∆ XÊK eT+Á‹ ô|~›¬s&ç¶ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ {MæüÐèþ$…ÌZ àÅ…yìþ{M>çœtÞ yðþÐèþËò³Ã…sŒý M>ÆøµÆóÿçÙ¯Œþ hÄæý$… IÑËMîü‡¯é£Šþ, Ðóþ$¯óþ
^èþÇ{™èþ ^èþ…{§æþ»êº$§óþ¯èþ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²Äæý$° A¯é²Ææÿ$. í³…bèþ¯èþÏ ^ðþÍÏ…³æ# MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… D
AÐèþ$Æ>Ðèþ†, çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨ : ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ íÜí³ {糿æý$™èþÓ… ´ëÆæÿ§æþÆæÿØ Æðÿyìþz Mæü$Ë…, Ðèþ$™èþ…, {´ë…™èþ… ^èþ*yæþMæü$…yé Æ>fMîüÄæý*Ë™ø çÜ…º…«§æþ… Hyé¨ Ææÿ*.15,675.20 Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^èþV>, Ôèý°ÐéÆæÿ… ¯ésìý ^ðþÍÏ…³æ#Ë fÆŠÿ Ððþ…Mæür ÆæÿÐèþ$×ýç³µ, GMøÞµ Ðóþ$¯óþfÆŠÿ h.ÔóýíÙÆðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
Mæü…V>, Aѱ† Ææÿíßý™èþ…V> ò³¯èþÛ¯èþ$Ï CçÜ$¢…sôý ^èþ…{§æþ»êº$ ¿æýÇ…^èþÌôýMæü ´ù™èþ$¯é² ÌôýMæü$…yé AÆæÿá™èþ E¯èþ² {糆 JMæüPÇMìü ò³¯èþÛ¯Œþ Ë$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ò³¯èþÛ¯èþϯèþ$ MøçÜ… Ææÿ*.1320.14 Mør$Ï Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. AÆæÿá™èþ MæüÍW¯èþ CÒ@d” uÛ≤Ø sê´©øÏ nqßeT‹¬ø’ $q‹
Ææÿ° Æ>çÙ‰ ç³…^éÄæý$¡ Æ>gŒý, {V>Ò$×êÀÐèþ—G¨® ÔéQ Ðèþ$…{† ò³¨ªÆðÿyìþz Æ>Ðèþ$^èþ… ¡íÜ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ…r* C糚yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ VæüVøYË$ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, ÐéÇMìü GÐèþÇMðüO¯é ò³¯èþÛ¯Œþ Æ>Mæü´ù™óþ ÐéÆæÿ$ †ÇW §æþÆæÿRêçÜ$¢ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý…
§æþ{Æðÿyìþz B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Y™èþ…ÌZ ç³^èþa^öM>P ÐóþçÜ$Mæü$…sôýV>° ^èþ…{§æþ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ C_a¯èþ Ðésìý Mæü¯é² GMæü$PÐèþ ò³¯èþÛ¯èþ$Ï Mæü͵…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ, çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨ : íœ{ºÐèþÇ 7¯èþ ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ AÐèþ$Æ>Ðèþ†
»êº$ ò³¯èþÛ¯èþ$Ï C^óþaÐéÆæÿ$ M>§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. _ÐèþÇMìü _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏ IÆ>Ë ÐðþOG‹ÜBÇÞí³ {糿æý$™èþÓ… CÝù¢…§æþ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ E¯èþ² AÆæÿá™èþ˯èþ$ ÐéÌñý…sîýÆæÿ$Ï, {V>Ðèþ$ çÜ_ÐéËÄæý$ E§øÅVæü$Ë$ §æþÆæÿRêçÜ$¢§éÆæÿ$Ë gôýHïÜ ¿êÈ Æ>ÅÎ, çÜ¿æý HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨. çÜ¿æýMæü$ A¯èþ$Ðèþ$† MøÆæÿ$™èþ*
Ðèþ$…yæþË…ÌZ sìýyìþí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ íܸëÆæÿ$Þ ^óþÔéÆæÿ° ¿æýÆæÿ¢ Ðèþ#¯èþ² ÐéÇMìü Mæü*yé Mæü*yé çÜyæþÍ…_ Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþõÜÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° AÆæÿá™èþ˯èþ$ çÜÓÄæý$…V> ç³ÇÖÍ…_ ò³¯èþÛ¯Œþ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþõÜ Ñ«§æþ…V> B§óþÔéË$ ÑfÄæý$Ðéyæþ ïÜï³Mìü gôýHïÜ Ñ¯èþ†ç³{™èþ… A…§æþgôýÔéÆæÿ$. Ôé…†Äæý$$™èþ °ÆæÿçܯèþËMæü$
Ñ™èþ…™èþ$ ò³¯èþÛ¯èþ$Ï C_a¯èþ çœ$¯èþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$Móü §æþMìüP…§æþ° A¯é²Ææÿ$. §é°° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ—G§æþ$®Ë™ø Æ>fMîüÄæý*Ë$ ^óþíܯèþ ^èþ…{§æþ»êº$ §æþ$Æ>ÃÆæÿY³æ# ´ë˯èþ C^éaÐèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D Æ>çÙ‰…ÌZ AÆæÿá™èþ Ðèþ#¯èþ² {糆 JMæüPÇMîü ò³¯èþÛ¯èþ$Ï ´ùÎçÜ$Ë$ A¯èþ$Ðèþ$† CÐèþÓyæþ… Ìôý§óþ° gôýHïÜ ¯óþ™èþË$ BÆøí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>ÅÎMìü 6
ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢ B¯éyæþ$ ÐðþOG‹ÜBÇÞí³ GÐðþ$ÃÌôýÅ yéMæütÆŠÿ çÜ$±ÌŒý B…§øâæý¯èþË$ ^óþíܯèþ ¿æýÇ…^èþÌôýMæü ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ Ðèþ—G§æþ$®Ë$ òßýOMøÆæÿ$tMæü$ ÐðþãÏ MóüçÜ$Ë$ ÐóþíÜ Ðèþ$È A…¨…^é˯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz BÔèýÄæý*ËMæü$ ÐóþË Ðèþ$…¨ ÐèþÝë¢Ææÿ° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. yîþiï³° Mæü*yé MæüÍíÜ Æ>ÅÎMìü
ÑçÙÄæý$… Æ>çÙ‰ {ç³fË…§æþÇMîü ™ðþË$çܯé²Ææÿ$. f¯èþÿæý*Ñ$ MæüÑ$sîýË õ³Ææÿ$™ø sìýyìþí³ ò³¯èþÛ¯èþÏMøçÜ… B§óþÔéË$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. CÌê…sìý íÜVæü$YÐèþ*ͯèþ A¯èþ$Væü$×ý…V> A«¨M>Ææÿ$Ë$ ç³° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° çܵçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ$Ðèþ$† MøÆæÿ™éÐèþ$° gôýHïÜ ¯óþ™èþË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯ìyês¡+
1 |òæÁãe] 2020

features@suryaa.com
9

BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…, BÔéf¯èþMæü…V> Ìôý° {ç³ç³…^èþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦË$, A¯óþMæü çÜÐéâæýÏ Ðèþ$«§æþÅ íœ{ºÐèþÇ JMæürÐèþ ™óþ© Ôèý°ÐéÆæÿ… {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ {糿æ$ý ™èþÓ… ÝëÆæÿÓ{†Mæü ºyðþjsŒý¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$…¨. Æðÿ…yæþÐèþÝëÇ ºyðþjsŒý¯èþ$ {ç³ÐóþÔ³èýò rt¯èþ$¯èþ²
BǦMæü ÔéQ Ðèþ$…{† ïÜ™éÆ>Ðèþ$¯Œþ I§æþ$ {sìýÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦMæü$ ^óþÆæÿ$MøÐéË…sôý ^éÌê {ÔèýÑ$…^éÍÞ E…r$…¨. D Hyé¨ BÆæÿ$ Ôé™èþ… iyîþï³ E…r$…§æþ¯èþ$Mæü$…sôý, Væü™èþ 11 HâæýÏÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> ™èþWY…¨. C¨ BǦMæü
ÔéQ Ðèþ$…{†Mìü ^óþ§æþ$ çÜÐèþ*^éÆæÿÐóþ$. AÆÿ$$™óþ ºyðþjsŒý {ç³çÜ…Væü…ÌZ HÐèþ$$…§ø ™ðþÍÄæý$Mæü$…yé¯óþ A«¨M>Ææÿ 糄æü… çÜ¿æý$ÅË$, B ´ëÈt Mæü*rÑ$ÌZ E…yóþ çÜ¿æý$ÅË$ H§ø »êV> AÆæÿЦ ðþ$O¯èþr$Ï ºËÏË$ ^èþÆæÿ$çÜ$¢…yæþr…, ™èþÐèþ$Móü§ø Vöç³µV>
AÆæÿ¦Ððþ$O¯èþr$Ï Ñ糄æü ´ëÈtË$ ò³§æþÑ ÑÆæÿ$çÜ*¢ ºyðþjsŒý {ç³çÜ…V>°Mìü A…™èþÆ>Äæý$… MæüÍWçÜ$¢…yæþr… B¯èþÐéÆÿ$$¡V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ºyðþjsŒý ÆøgñO¯ý é Mæü±çÜ… ™èþÐèþ$ ïÜrÏÌZ Mæü*Ææÿ$a° Móü…{§æþ… HÑ$ ^ðþº$™èþ$…§ø ѯóþ Kí³Mæü {糆糄>ËMæü$ Ìôý§æþ$.
ºyðþjsŒý {ç³çÜ…Væü… Ðèþ$$Wíܯèþ Ððþ…r¯óþ ÌZMŠüçÜ¿æý ÐðþË$ç³Ë E¯èþ² sîýÒ ^é¯èþâæýÏ Ðèþ§æþªMæü$ ç³Ææÿ$Vðü†¢ Ðèþ_a ºyðþjsŒý Ðèþ$à§æþ$™èþÐèþ$° A«¨M>Ææÿ 糄æü çÜ¿æ$ý ÅË$, õ³§æþÐéyìþ ¯èþyìþzÑÇ^óþ ºyðþjsŒý, ´ë™èþ ïÜÝëÌZ Mö™èþ¢ ÝëÆ> A…r* Ñ糄æü çÜ¿æ$ý ÅË$
ÑÐèþ$ÇØ…^èþyæþ… A¯èþ²¨ °™èþÅMæü–™èþÅ…V> Ðèþ*Ç…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$¯èþ ¿êÆæÿ™éÐèþ°Mìü ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ_a¯èþ ™öͯéâæýÏÌZ ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ ºyðþjsŒý çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ¯ésìý A…Ôé˯èþ$ K ÝëÇ ™èþË…ç³#¯èþMæü$ ™ðþ^èþ$aMæü$…sôý..

{ç³ fË ¯èþÐèþ$ÃM>°² ÐèþÐèþ$$à ^óþÄæý$Mæü$…yé, Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ A¡™èþ…V> ÐèþÅÐèþçܦ


ÌZ° ÌZ´ë˯èþ$ çÜǨ¨ª {ç³fË BǦMæü {ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^éÍÞ¯èþ
»ê«§æþÅ™èþ {ç³gê {糿æý$™éÓËò³O E…r$…¨. M>± 2024 ¯ésìýMìü ¿êÆæÿ™Œþ I§æþ$ ¼Í
ºyðþjsŒý {ç³çÜ…Væü…ÌZ {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþË$
Móü…{§æþ BÇ®Mæü Ðèþ$…{†V> çÙ×ý$ÃVæü… ^ðþsìýt ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ
ºyðþjsŒý° {ç³ÐóþÔèý ò³yæþ$™èþ*. §óþÖÄæý$ BÇ®Mæü ç³Çíܦ†°
°™éÅÐèþçÜÆ>Ë ò³Ææÿ$Væü$§æþË
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ^éaMæü ç³…r ¨Væü$ºyæþ$Ë$
™èþVæüY$Ðèþ$$Q… ç³yæþ$™èþ$…yæþr…ò³O {糿æý$™èþÓ…
^èþÇ{™èþÌZ¯óþ Vöç³µ Äæý$$§æþ®…V> ^ðþõ³µ ™öÍ {ç³ç³…^èþ Äæý$$§æþ® {糿êÐé°² H §óþÔèýÐèþ$*
™èþí³µ…^èþ$MøÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. D Äæý$$§æþ® M>Ë…ÌZ §óþÔèý…ÌZ° Ææÿ„æü×ý Ææÿ…Væü…ò³O QÆæÿ$a
M>Ææÿ×ý…V>¯óþ ÌZr…™é fÇW…§æþ° ©°° A§æþ¯èþ³æ# 糯èþ$²Ë$ ÐóþíÜ ÌZr$ ç³Nyéa
Äæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦV> AÐèþ™èþÇ…^éË…sôý {ç³çÜ$¢™èþ… Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$ „æü$×ý~…V> {ç³fËMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {糫§é¯èþ…V>.. Bà HÆ>µr$ ^óþíܯèþ çÜÆŠÿ ³æ#Ææÿ$Úù™èþ¢…§é‹Ü u>Mæü* Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÍÞ Ðèþ_a…§æþ°, Äæý$$§æþ®Ðóþ$çœ*Ë ¯èþ$…_. Ôé…†° ³æ#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…
Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË ÐèþËÏ Eç³Äñý*Væü… Ìôý§¯èþ²¨ BÇ®Mæü °ç³#×ý$Ë Ðé§æþ¯èþ. Ðé×ìýfÅ, Ææÿ, ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü E™èþµ†¢ ò³…^èþ$MøÐéËíܯèþ AÐèþçÜÆ>°² ÆŠÿ§é‹Ü B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° MæüÑ$sîý ™èþ¯èþ Ðèþ$«§æþÅ… ^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…sôý §óþÔèý Ñ¿æýf¯èþ, ç³…g껌ýÌZ ¯ðþËMö ¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$Ë
´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ææÿ…Væü…ÌZMìü ò³r$tºyæþ$Ë {ç³Ðéíßý…^óþ Ñ«§æþ…V> ºyðþjsŒý E…yé˯èþ²¨ çܵçÙt…V> ™ðþÍÄæý$gôýÝëÆæÿ$. Aç³µsìýMóü ѧóþÔéË ¯èþ$…_ ™èþÆæÿ °Ðóþ¨Mæü C_a…¨. ©°² {糿æý$™èþÓ… M>Ææÿ×ý…V>¯èþ* AÑ Mö…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ §ðþº¾†¯é²Æÿ$$. 1949 H{í³ÌŒý 1 ¯ésìýMìü
Gç³µsìý ¯èþ$…^ø Ñ°í³çÜ¢$¯èþ² yìÐèþ*…yŠþ. A…™óþ M>§æþ$ °«§æþ$Ë ÌôýÑ$™ø Mæü$¯éÇË$Ï ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ͳ ™èþWY…^èþ$MøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆ>°² ™ðþÍÄæý$
™èþ$¯èþ² {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çÜ¦Ë »êÅ…Mæü$˯èþ$ BǦMæü…V> ºÌZõ³™èþ… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ
»ê«§æþÅ™èþ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ…ò³O E¯èþ²§æþ° A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ÐéÆæÿ$ Væü$Æðÿ¢ÆæÿV>Í. AÌê
gôýçÜ¢* çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^èþr…ò³O GMæü$PÐèþV> §æþ–íÙt
ò³sêtË° í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý ¿æýÑçÙÅ™Œþ °
ÌZr$ Ææÿ*.26.24 Mør$Ï
Vóü °gêÆÿ$$¡V> E…yóþ Ðóþ™èþ¯èþ iÐèþ#Ë ¯èþ$…_ B§éÄæý$… 糯èþ$² §éÓÆ> B§éÄæý*°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° Ææÿ„æü×ý Ææÿ…V>°² ºÌZõ³™èþ… ^óþõÜ §óþÔèý Ñ¿æýf¯èþ fÇW¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯èþ² ºyðþjsŒý M>Ðèþyæþ…™ø A…^èþ¯éÌZÏ òßý^èþ$a™èþVæü$YË$ E¯èþ²rt$ BÇ®Mæü Ðèþ$…{† A…XMæüÇ…
Æ>ºsìýt, D ÐèþÆ>YË A¿æý$ůèþ²†Mìü Gr$Ðèþ…sìý ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtyæþ… Ìôý§æþ$. 糯èþ$² ¨ÔèýV> °«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$g…^èþ… §éÓÆ> çÜÐèþ*f… ÌZ ^éÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý ç³ÇÐèþ*×ê°² ºsìýt ^èþ*õÜ¢ Ðèþ$¯èþ Ææÿ$×ý íܦ† Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$V>Y¯óþ E…¨. AQ…yæþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý A糚, Ðèþyîþz ^ðþÍÏ…³æ#Ë$
^ðþÍÏ…³æ#§éÆæÿ$Ë Ý÷Ðèþ$Ã…™é çܼÞyîþË Ææÿ*õ³×ê QÆæÿ$aò³yæþ$™èþ$…yæþr… B…§øâæý¯èþ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþ˯èþ$ ç³NÆæÿ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ ¯ðþËMöË$µMø Ðèþ^èþa° Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.2531 Mør$Ï. ѧóþÖ °ËÓË$ Ææÿ*.1600 Mør$Ï. ÒsìýÌZ ´ëMìüÝ뢯Œþ Ðésê¯èþ$ ÑyæþVösêtÍÞ E…§æþ¯é²Ææÿ$..
MæüÆæÿ…. D™èþÆæÿà E_™é¯èþ$_™éË$ §óþÔé°Mìü ^óþyæþ$ ^óþõÜÐóþ. B§éÄæý$… 糯èþ$² Æ>Æÿ$$ BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™é°Mìü 171 MørÏ 15 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë B§éÄæý$ A…^èþ¯é™ø ™öÍ ºyðþjsŒý¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rtV> C…§æþ$ÌZ Ææÿ*.171.15
¡ ˯èþ$ ¿êÈV> {ç³Mæüsìý…^é˯èþ² çÜVæür$ Ðóþ™èþ¯èþ iÐèþ#Ë BM>…„æüËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> MørÏÌZ MæüçÜtÐŒþ$Þ ¯èþ$…_ Ææÿ*.50.5 Mør$Ï, B§éÄæý$³æ# 糯èþ$² §éÓÆ> Ææÿ*.29.5 Mør$Ï, Ý뫧éÆæÿ×ý ÐèþçÜ*âæý$Ï Ææÿ*.88.5 Mør$Ï
ºyðþjsŒý Mö¯èþÝëV>ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔé°Mìü C…M> HÐèþ$¯é²Ææÿ…sôý... E…yæþr… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. ÐèþÅÄæý$… 197 MørÏ 39 Ë„æüË$ AÆÿ$$™óþ. A…sôý.. ÌZr$ 26 MørÏ 24 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü$
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ_a¯èþ ™èþ§æþ$ç³Ç ºyðþjsŒý K ÝëÇ ç³ÇÖÍõÜ¢... çÜVæür$ iÑ° B§æþ$Mæü$ çÜÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ_a¯èþ ™öͯéâæý¯ésìýMìü Ðèþ$¯èþ ¿êÆæÿ™éÐèþ° E…yö^èþ$a. D ÌZr$ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇVóü AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé E…¨. ÔèýÆæÿ×êÆæÿ$¦ËMæü$ ³æ#¯èþÆ>ÐèþçÜ… Mæü͵…^èþyæþ…, Mö™èþ¢V> HÆæÿµyæþz
¯óþ… §æþ$ Mæü$ Aç³µsìý BÇ®Mæü Ðèþ$…{† G…™èþV> Mæü–íÙ ^óþÝëÆø AÆæÿ®… ^óþçÜ$MøÐèþ^èþa$. Mìü ѧóþÔéË ¯èþ$…_ ¯úMæüË §éÓÆ> BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý, ™èþ*Ææÿš ç³…g껌ýËMæü$ ÝëÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…Ìê…sìý A§æþ¯èþ³æ# QÆæÿ$aË$¯é²Æÿ$$. ´ùçÜ$t, sñýÍ{V>‹œË ÔéQ ¯èþ$…_
¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐèþr… çÜõßý™èþ$Mæü… M>§æþ° CÌê B§éÄæý$… Ææÿ*.15.9 Mør$Ï, QÆæÿ$a, Ðèþyîþz Ææÿ*.13.9 Mør$Ï. °MæüÆæÿ Ñ$Væü$Ë$ A…^èþ¯é Ææÿ*.2 Mør$ÏV> ^ðþ´ëµÆæÿ$ ÆðÿOÌôýÓ ¯èþ$…_
Ðèþ$¯èþ… 'ѧóþÔéË §æþÄæý*§é„ìü×êÅËò³O B«§éÆæÿç³yæþyæþr… Gr$Ðèþ…sìý B§éÄæý*°² BÕ…^èþyæþ… Ìôý§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$.
™öÍ ºyðþsj Œý ¡Ç¨ ÐèþËÏ §óþÔé°Mìü {ç³Ðèþ*§æþÐèþ$° ^ðþç³µyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá… G…
§æþ$Mæü…sôý ÝëÓ™èþ…[™éÅ°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ ¯éË$Vóüâæý$Ï.. A…sôý 1944 ¯èþ$…_ 47 ÐèþÆæÿMæü$ ç³ÇÖÍ…_ ^èþÆæÿÅËMæü$ Eç³{MæüÑ$…_…¨ ÌêVóü BÈÃÌZ 2.60 Ë„æüË Ðèþ$…¨ òÜO°Mæü$Ë$ E…yéÍ. M>±, ÐéÇ çÜ…QÅ 2.30
¿êÆæÿ™éÐèþ°Mìü ÝëÓ™èþ{…™èþÅ… Ðèþ^éaMæü Aç³µsìý ¯ðþ{çßý* {糿æý$™èþÓ…ÌZ Móü…{§æþ BǦMæü §óþÔèý…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü E™èþµ†¢ ™èþVæüYsê°Mìü ™øyæþ$V> Ðèþ$™èþ çÜ…çœ$ ÆæÿÛ Ë„æüËMæü$ ™èþVæü$Y™ø…¨. ò³OV>, ¯úMæü, ÐéÄæý$$õܯèþÌZÏ Mæü*yé ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü çÜÇç³yé
ÔéQ Ðèþ$…{†V> ç³°^óþíܯèþ BÆŠÿMóü çÙ¯èþ$ÃQ… ^ðþsìýt 1947&48 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ææÿ*.127 MørÏ ÑË$Ðèþ ^óþõÜ 43.80 Ë„æüË r¯èþ$²Ë BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$Mæü$…¨.AÌêVóü ÝëÓ™èþ…[™èþÅ… ´÷…¨¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ×ýË M>Ææÿ ×ý…V> ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ææÿ…Væü…ÌZ òÜO™èþ… A Ôé…† ¯ðþËMö¯éÍÞ Ðèþ_a… §æþ° ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… Ìôý§æþ$. §óþÔèý Ñ¿æýf¯èþ M>Ææÿ×ý…V> D Æðÿ…yæþ$ Ææÿ…V>ÌZÏ Ðèþ$¯èþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…
V>¯èþV>¯èþ* 1947 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26Ðèþ ™óþ©¯èþ ©°° ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. ™èþ§éÓÆ> °™éÅÐèþçÜÆæÿ «§æþÆæÿË$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$ A° A…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ¢*... Ðèþ$Ç…™èþ ™èþWY…¨. ©°² ò³…^èþr…ò³O {ç³×êãMæüͲ ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²….¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…
ºyðþjsŒý A…sôý §óþÔèý AÐèþçÜÆ>Ë Væü$Ç…_ ^ðþõ³µ K _sêt 糧æþ$ª. C…yìþò³…yðþ¯ŒþÞ Ðèþ_a¯èþ Mæü*yé Ææÿ*.42 MørÏ ÑË$ÐðþO¯èþ 10.62 Ë„æüË BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$
Mæü$…¨. §é° {糿êÐèþ… BàÆæÿ ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþçܦò³O ç³yìþ…¨. §óþÔé°Mìü «§é¯éÅV> ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O H §óþÔèý… GMæü$PÐèþM>Ë… B«§éÆæÿç³yæþÌôý§æþ$. Ðèþ$¯èþ ÆøkÐéÈ AÐèþçÜÆ> ¯èþ$…_ {¼sîý‹Ù õܯèþË$ ÐðþO§öË$Væü$™èþ$…yæþr…™ø BÝ릯èþ…ÌZ Mö™èþ¢ §æþâê˯èþ$
102 ÆøkËMæü$ A…sôý ¿êÆæÿ™éÐèþ°Mìü 1947 BVæüçÜ$t 15Ðèþ ™óþ©¯èþ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ë$ ѧóþÔéË §æþÄæý*§é„ìü×êÅËò³O B«§éÆæÿç³yìþ E…yæþMæü*yæþ§æþ$. AÌê E…yæþr… °Äæý$Ñ$…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° ^ðþ糚Mö^éaÆæÿ$ çÙ×ý$ÃVæü….
Æ>Ðèþr…™ø B ™óþ© ¯èþ$…_ 1948 Ðèþ*Ça 31 ÐèþÆæÿMæü$ çÜÐèþ*Ææÿ$ Hyæþ$¯èþ²Ææÿ ¯ðþËËMæü$ Æ>Ë$V> ÐðþË$Vö…¨¯èþ {´ë…™éÌÌZ ç³…rË ¨Væü$ºyìþ ™èþMæüP$Ðèþ M>Ðèþr…™ø
§æþ$ÆæÿÏ¿æý…. Ðèþ$¯èþ ѧóþÖ Ðèþ*ÆæÿMæü °ËÓËò³O {糿êÐèþ… ^èþ*³æ#™éÆÿ$$. Ðèþ$¯èþ °ËÓͲ
Ðèþ*{™èþÐóþ$ D ºyðþjsŒý E…yæþr… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. B[õÜtÍÄæý* ¯èþ$…_ Vø«§æþ$Ðèþ$˯èþ$ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ JMæü
´ëÇ{ÔéÑ$M>ÀÐèþ–¨®, §óþÔéÀÐèþ–¨® MøçÜ… Ñ°Äñý*W…^éÍ M>± ¨Væü$ & çÜ™èþÅVø´ëÌŒý, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
MæüÑ$sîý B §óþÔé°Mìü ç³…´ëÍÞ Ðèþ_a…§æþ¯èþ² B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÝëÆæÿ$
çÙ×ý$ÃVæü… Ôðýsìýt. CÌê ѧóþÔéË ¯èþ$…_ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ BàÆæÿ Ðèþ$™èþ$Ë MøçÜ… M>§æþ$. §óþÔèý…ÌZ¯óþ ÒÌñýO¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþV> BàÆ> °²
«§é¯éÅ˯èþ$ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøÐèþr… {糿æý$™èþÓ BǦMæü íܦ†Væü™èþ$Ëò³O E™èþµ†¢ ^óþÄæý$r…ò³O Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ ÔèýMæü$¢Ë±² «§éÆæÿ´ùÄæý*Í. ^óþÆÿ$$
ò³¯èþ$ {糿êÐèþ… ^èþ*³æ#™ø…§æþç³µ B…§øâæý¯èþË {MæüÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ ^óþÆÿ$$ MæüÍí³™óþ A§óþÐèþ$…™èþ ò³§æþª MæüçÙt… M>§æþ° çÙ×ý$ÃVæüÔðýsìýt A¯é²Ææÿ$.
§óþÖÄæý$ ÆðÿO™é…V>°Mìü 'GMæü$PÐèþ BàÆæÿ… ç³…yìþ…^èþ…yìþ' A¯èþ²
{ç³^éÆæÿ… ò³§æþªV> ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþÌôý§æþ°, CMæü¯ðþO¯óþ Ðóþ$Ë$Mæü$° Ææ„æü×ý Ææÿ…V>°Mìü ¿êÈV>
ç³…rË ÐðþOç³# {ç³fË$, Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ… ¬ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ^éaMæü Ææÿ„æü×ý Ææÿ…V>°Mìü §óþÖÄæý$ AÐèþçÜ
^èþyæþ… §éÓÆ>¯óþ §óþÔèý…ÌZ Ýë¯èþ$Mæü*Ë çœÍ™èþ… Æ>˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$ ¿êÈV> °«§æþ$Ë$
Æ>Ðö^èþ^èþ° AÀ{{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢… ^óþÝëÆæÿ$. MóüsêÆÿ$$…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$.Ñ¿æfý ¯èþ M>Ææÿ×ý
BàÆæÿ «§é¯éÅË ÑçÙÄæý$…ÌZ §óþÔèý… çÜÓÄæý$… …V> Ææÿ„æü×ý Ææÿ…V>°Mìü Ý뫧éÆæÿ×ý… Mæü…sôý GMæü$P
çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^èþrÐóþ$ Ðèþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² Ðèþ QÆæÿaÐèþ#™ø…§æþ° ™ðþÍÄæý$gôýçÜ¢* §óþÖÄæý$ ºyðþj
{糫§é¯èþ Agñý…yé A° çÙ×ýÃ$Væü… ™èþ¯èþ ºyðþjsŒý sŒý QÆæÿ$a Ææÿ*.197.39 MørÏÌZ.. Ææÿ*.
{ç³çÜ…Væü…ÌZ ^ðþ´ëµÆæÿ$. 92.74 Mør$Ï Ææÿ„æü×ý õÜÐèþËMæü$. Ñ$Væü ™é
¨ ´ûÆæÿ QÆæÿ$aËMæü$ MóüsêÆÿ$$ …^éÆæÿ$.
cinema@suryaa.com
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯ìyês¡+
1 |òæÁãe] 2020
ì»y˚T Ç~ ô|<ä$ $|æŒq |üeHé ç³ Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý ÐèþÆæÿ$çÜV> ^óþÄæý$yé°Mìü CçÙtç³yæþÌôý§æþ$.
10

#·s¡DY ~˝Ÿ
u≤¢ ø ˘ ãdü º s Y ø± u≤|t dü÷|üsYkÕºsY ø£�wüí
íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
BÄæý$¯èþ Cç³µsìýMóü Æðÿ…yæþ$
_{™éË çÙ*sìý…VŠü çÙ*Ææÿ*
^óþÔéÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ JMæüsìý
íßý…© íßýsŒý Ðèþ$*Ò í³…MŠü
ÈÐóþ$MŠü M>V>, Æðÿ…yæþÐèþ¨ {Mìü‹Ù
I™óþ f¯èþõܯèþ ´ëÈtÌZ
Ððþ$$§æþsìý¯èþ$…yìþ {MìüÄæý*ÖËMæü
´ë{™èþ ÐèþíßýçÜ$¢¯èþ² gñý yìþ ËMîü‡
¯éÆ>Äæý$×ý °¯èþ² ´ëÈtMìü
Æ>i¯éÐèþ* ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈt
Òyæþyé°Mìü M>Ææÿ×ý…V>
çÜ ÇÌôýÆæÿ$
±MðüÐèþÓÆæÿ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ K BÄæý$¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ$äå

düTJ‘Y >∑j·÷ çÜ$i™Œþ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ K


_{™é°²
íÜ°Ðèþ* ÇÎgŒý
AÆÿ$$Å Ðèþ$…_
ÑfÄæý$…
Ý÷…™èþ…
^óþçÜ$Mæü$…¨.
ï³ÇÄæý*yìþMŠü Ðèþ$*Ò. D
Æðÿ…yæþ$ _{™é˯èþ$ HMæü
M>Ë…ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ ³æNÇ¢
^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ðóþ×ý$
{ÖÆ>ÐŒþ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ
ç³Ðèþ¯Œþ ^óþçÜ$¢¯èþ² í³…MŠü ÇÐóþ$MŠü
íÜ°Ðèþ* ÐðþO³æ# Æ>ÐèþyæþÐóþ$ A°
^ðþ³æ#µMö^éaÆæÿ$. D
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ ™èþ¯èþ È
G…{sîýò³O Ððþ$§æþsìýÝëÇ
çܵ…¨…^éÆæÿ$. ¯éMæü$
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ÌôýÐèþ# BçÜ$¢Ë$
D íÜ°Ðèþ*
™ðþÆæÿMðüMìüP…^èþ¯èþ$¯é²yæþ° ÑfÄæý$…™ø çÜÐèþ$ÃÆŠÿÌZ Ñyæþ$§æþËÄôý$Å ÌôýÐèþ# ´ëÈt°, ¯èþÐèþ$$ÃMæü$¯èþ²
{ç³^éÆæÿ… ÝëVæü$™ø…¨. Ðèþ$õßý‹Ù »êº$ AÐèþM>Ôèý… Mæü˧æþ$. Mö°² Mæü$r$…»ê˯èþ$
D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ {ç³Ðèþ$$Q ÐèþÆæÿçÜV> M>V> ç³Ðèþ¯Œþ ™èþ¯èþ È G…{sîý° ¯èþyæþç³yé°Mìü ¯éMæü$
°Æ>Ã×ý çÜ…çܦ Äæý$$Ò Ðèþ$*yæþ$ {ç³Mæüsìý…^èþÌôý§æþ$. BÄæý$¯èþ B§éÄæý$… M>ÐéÍ, A…§æþ$Móü
{MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ íÜ°Ðèþ*Ë$ Ðèþ$äå íÜ°Ðèþ*ËÌZ Ðèþ$äå ¯èþsìýçÜ$¢¯é²¯èþ$ A°
Ææÿ*´÷…¨…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ÑfÄæý$… ¯èþsìýçÜ$¢¯é²¯èþ$ A¯óþ ç³Ðèþ¯Œþ, ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ ÑÐèþÆæÿ×ý
çÜÐèþ*^éÆæÿ…. AÆÿ$$™óþ Ý÷…™èþ… ÑçÙÄæý*°² ºíßýÆæÿY™èþ… C^éaÆæÿ$!!
©°ò³O A«¨M>ÇMæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
{ç³Mæür¯èþ Æ>ÐéÍÞ Möyæþ$Mæü$
E…¨. D ÐéÆæÿ¢ò³O Ar$ Ðèþ$õßý‹Ù »êº$
§æþÆæÿØMæü$yæþ$ V>±.. Cr$ íÜ°Ðèþ*¯èþ$

Ææ ÿ¯Œþ Æ>gê Ææÿ¯Œþ' íÜ°Ðèþ*™ø


™ðþË$Væü$ ™ðþÆæÿMæü$ §æþÆæÿØMæü$yæþ$V>
MæüÐèþ$ÇÛÄæý$ÌŒýV>
Ðèþ*{™èþ… çÜMðüÞ‹Ü
Ý뫨…_…¨.
A…™óþM>Mæü çÜ$i™Œþ
àÎÐèþ#yŠþ òÜ•tÌŒý sôýMìü…VŠüMæü$
ÑÐèþ$ÆæÿØMæü$Ë §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ Ðèþ$…_
°Æ>Ã×ý çÜ…çܦ V>± Gr$Ðèþ…sìý
M>ÏÇsîý CÐèþÓÌôý§æþ$. M>V>, Æ>ÐŒþ$
^èþÆæÿ׊ý {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>fÐèþ˜ã
yðþOÆðÿ„æü¯ŒþÌZ "BÆŠÿBÆŠÿBÆŠÿ'
íÜ°Ðèþ*ÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D
_{™èþ…ÌZ ^ðþ{È AË*ÏÇ
†ËMìü…_¯èþ
Mæü–çÙ~,
çÜÇÌôýÆæÿ$
±MðüÐèþÓÆæÿ* íÜ°Ðèþ* Væü$Ç…_ Mö°² MîüËMæü ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. çÜÇÌôýÆæÿ$
±MðüÐèþÓÆæÿ* íÜ°Ðèþ* »êÏMŠü ºçÜtÆŠÿ M> »ê‹³ A° CÐèþÓyé°² Mæü–çÙ~
eT©º uÛ≤cÕ∫Á‘·+ yÓTÆ<ëHé
ç³Ç^èþÄæý$Ððþ$O¯èþ çÜ$i™Œþ.. B
™èþÆ>Ó™èþ {糿ê‹Ü™ø "ÝëçßZ'
íÜ°Ðèþ* ™ðþÆæÿMðüMìüP…_
Ðèþ*Ææÿ$PË$ ç³yézÆÿ$$. CMæü D
Ðèþ$*Ò ™èþÆ>Ó™èþ çÜ$i™Œþ Ðèþ$Æø
ïÜ™éÆ>Ðèþ$Æ>kV>
Mæü°í³çÜ$¢…yæþV>.. G±tBÆŠÿ
Ððþ$^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. yæþº$¾Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ »ZÆŠÿ MörtMæü$…yé, íÜ°Ðèþ*¯èþ$
A§æþ$™èþ…V> ¡Ça ¨§éªÆæÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. yæþº$¾Ë$ ç³MæüP¯èþ ò³sìýt
íÜ°Ðèþ*¯èþ$ °ÇÃ…^èþyæþ… »êVæü$…§æþ°, A°² ÐèþÆ>YË {õ³„æüMæü$ËMæü$ D
{ç³ ç³…^èþ…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü
Ðèþ$…¨ B§æþÇ…^óþ œæ#sŒý
»êÌŒý Br ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Äæý$«§éÆæÿ¦
_{™é°Mìü {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý CÐèþÓÌôý§æþ$. MöÐèþ$Ææÿ… Á… ´ë{™èþ
§óþÔèýÐéÅç³¢…V> Ðèþ$…_ Væü$Ç¢…³æ#¯èþ$ AÆÿ$$™óþ C³æ#µyæþ$ A™èþyìþ ¯ðþMŠüÞt íÜ°Ðèþ* ¯èþ_a…§æþ° çÜ*ç³ÆŠÿ ÝëtÆŠÿ Mæü–çÙ~ ^ðþ³æ#µMö^éaÆæÿ$. D çÜ…{M>…† Mæü£æþ B«§éÆæÿ…V> ÝëtÆŠÿ ïßýÆø
´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¿êÈ ºyðþjsŒý™ø çÜ…§æþÆæÿÂ…V> f¯èþÐèþÇ 11 ¯èþ ÇÎfÆÿ$$¯èþ D íÜ°Ðèþ* ÐèþçÜ*âæýÏ ç³Ææÿ…V>
çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D {´ëgñýMŠütò³O ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý*ÌZ K {糆Úët™èþÃMæü…V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² AfÄŒý$ §óþÐèþVæü¯Œþ ïßýÆøV>
íÜ°Ðèþ* »êMŠüÞ Bïœ‹Ü Ðèþ§æþª ÐéÆæÿ¢ ÐðþOÆæÿÌŒý AÐèþ#™ø…¨. Ððþ$V> §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ²¨. Cç³µsìýMóü ¿êÈ ÐèþçÜ*âæý$Ï Ý뫨…_¯èþ D Ðèþ$*Ò Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² _{™èþ… Ððþ$O§é¯Œþ.
D _{™é°² {ç³Ðèþ$$Q °Æ>Ùèþ Ðèþ$Ç°² ÐèþçÜ*âæý$Ï Ý뫨…^óþ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ²¨!!
Äæý*ÐèþÆóÿgŒý sêMŠü ™ðþ^èþ$aMæü$¯é².. ç³ÐèþÆŠÿÝëtÆŠÿ Æ>ÐŒþ$ ^èþÆæÿ׊ý™ø yìþÑÑ §é¯èþÄæý$Å °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$!! ¿êÆæÿ™èþ §óþÔé°² œæ#sŒý »êÌŒý
Ææÿ…Væü…ÌZ {ç³ç³…^èþ ç³r…ÌZ
°Íí³¯èþ JMæü Mø^Œþ °f iÑ™èþ
Mæü£æþV> D _{™èþ…
$\Hé>± $»è+_Û+#˚ ø=+|ü ø=˝Ò¢s¡T #˚dæq #Ó+|ü<Óã“ ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. iÑ™èþ…ÌZ
AÆÿ$$¯é, BrÌZ ¯ðþO¯é B™èþÃ
ÑÔéÓçÜ…, MæüçÙtç³yóþ ™èþ™èþÓ…™ø
´ër$ G¯ø² ™éÅV>Ë$ ^óþõÜ¢¯óþ
ÑfÄæý$… ÐèþÇçÜ$¢…¨. {Mîüyé
neø±X¯+ ø√dü+ ìØøÏådüßÔqï ™é ï³Þ 糯èþ$².. »êÎÐèþ#yŠþÌZ
Mæü£é ºË… E¯èþ² çÜ»ñýjMæü$tË$,
¯èþr¯èþMæü$ BÝëPÆæÿÐèþ$$¯èþ² ´ë{™èþË$
¯óþç³£æþÅ…ÌZ çÜ*¹Ç¢Ðèþ$…™èþÐðþ$O¯èþ
Mæü£æþV> Ððþ$O§é¯Œþ ¯èþ$
°ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D _{™é°Mìü
çÜ…º…«¨…_ 看Üt Ë$MŠü
G…^èþ$Mæü$…r* íÜ°Ðèþ* íÜ°Ðèþ*Mîü
˙s¡CŸ j·÷<äyé ¯èþsìýV> JMøP Ððþ$r$t
G§æþ$Væü$™èþ$…¨. ™éï³Þ Væü–íßý×ìýV>
¯èþsìý…_¯èþ ™égê _{™èþ… "™èþç³µyŠþ'.
A¯èþ$¿æýÐŒþ çÜ$ÖË íܯéá
´ùçÜtÆŠÿÞ¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$.
º«§éÆÿ$$ çßZ Ðèþ…sìý »êÏMŠü ºçÜtÆŠÿ
_{™é°² yðþOÆðÿMŠüt ^óþíܯèþ AÑ$™Œþ
ÆæÿÒ…{§æþ¯é£Šþ ÔèýÆæÿà §æþÆæÿØMæü™èþÓ…
§æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ¿æý*çÙ׊ý çÜ$§óþÔŒý ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MøÌŒý Mæü™é¢, ËMø²,
Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Mæü–çÙ~¯Œþ Mæü–çÙ~ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ$$…»ñýO ¯èþVæüÆ>ÌZÏ 50 ÆøkË$
°ÇÃ…^éÆæÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ… D çÙ*sìý…VŠü fÆæÿ$³æ#Mæü$¯èþ² D
íÜ°Ðèþ* {sñýOËÆŠÿ ÇÎgŒý ^óþÔéÆæÿ$. _{™èþ… H{í³ÌŒ Mìü _{¡MæüÆæÿ×ý
{sñýOËÆŠÿ {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ¯óþ ¿æýÆæÿ¢™ø ³æNÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$…r$…¨!!
ÑyéMæü$Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü VæüË
M>Ææÿ×ý… Væü$Ç…_ ™éï³Þ ™èþ¯èþ
ÌêÄæý$ÆŠÿMæü$ ^ðþº$™èþ* Mæü°í³…_…¨.
K ´ëÈtÌZ A…§æþÇ Ðèþ$$…§æþ* ¿æýÆæÿ¢
™èþ¯èþ° Mösêtyæþ° ™éï³Þ ÑyéMæü$ËMæü$
Aò³•Ï ^óþçÜ$¢…¨. "Ñ$Ðèþ$ÃͲ †ÇW
C…sìýMìü ¡çÜ$MðüâæýÏyé°Mìü Ò$ ¿æýÆæÿ¢
oqj·T´‘√ düs¡kÕ˝≤&˚ düTes¡í>± n\]kÕÔqT
ç³Ë$ çÜ*ç³ÆŠÿ íßýsŒý _{™éË {ç³Ðèþ$$Q
¯èþ$…_ MøÆæÿ$t ¯øsîýçÜ$Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$' °Æ>Ã-™èþ Mðü.Äæý$-‹Ü.Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ™égê-V>
A° ÌêÄæý$ÆŠÿ ^ðþ¼™óþ.. "¯óþ¯èþ$
Ððþâæýϯèþ$' A…r* ™éï³Þ ÑfÄŒý$ §óþÐèþÆæÿMö…yæþ ïßýÆøV> {M>…†-Ðèþ*-
fÐé¼ÐèþÓyæþ… "Ò$ ¿æýÆæÿ¢Mæü$ H§ðþO¯é GòœOÆŠÿ E…§é?' ¿æýÆæÿ¢ ¯èþ$…_ ÑyéMæü$Ë$ ¡çÜ$MøÐé˯èþ$Mæü$…r$¯é²Æ>' «§æþÐŒþ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ °ÇÃ…_-¯èþ _{™èþ…
A° ÌêÄæý$ÆŠÿ AyæþV>Y.. ™éï³Þ "¯ø' ^ðþº$™èþ$…¨. A° BÔèýaÆæÿÅ…V> AyæþV>Y.. "A¨ MóüÐèþË… ^ðþ…糧ðþº¾ ÐèþÆæÿÌŒýz õœÐèþ$‹Ü ËÐèþÆŠÿ. {õ³Ñ$Mæü$Ë
"´ù± Ò$Mæü$ H§ðþO¯é GòœOÆŠÿ E…§é?' A…sôý ™éï³Þ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$' A…r* ™éï³Þ ^ðþç³µyæþ… BçÜMìü¢ ¨¯ø™èþÞÐèþ M>¯èþ$-MæüV> íœ{º-ÐèþÇ 14¯èþ D
Ðèþ$äÏ "¯ø' ^ðþº$™èþ$…¨. ©…™ø ÌêÄæý$ÆŠÿ "MóüÐèþË… MæüÆæÿ…V> A°í³çÜ$¢…¨. íœ{ºÐèþÇ 28¯èþ "™èþç³µyŠþ' íÜ°Ðèþ* {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$…¨.
´ëÈtÌZ ^ðþ…糧ðþº¾ MösêtÆæÿ¯óþ M>Ææÿ×ý…V> Ò$Ææÿ$ Ò$ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$…¨!! C…§æþ$ÌZ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Mæü£æþ¯éÆÿ$$MæüË$
E¯é²Ææÿ$ A…§æþ$ÌZ JMæüÆðÿO¯èþ IÔèýÓÆæÿÅ
Æ>gôý‹Ù _{™èþ ÑÔóýÚë˯èþ$ Ò$yìþÄæý*™ø

yÓT>±kÕºπs yÓTdüà¬s’CŸ nsTTq y˚fi¯ Ðèþ$$^èþasìý…^éÆæÿ$.


Ò$ Væü$Ç…_ ^ðþç³µ…yìþ?
C¨ ¯é 看Üt ™ðþË$Væü$ _{™èþ…. ™èþÑ$âæý…ÌZ ^éÌê
íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÔé¯èþ$. Ðèþ$âæýÄæý*Ë…ÌZ Æðÿ…yæþ$
íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÔé¯èþ$. ïßý…¨ÌZ JMæü íÜ°Ðèþ*
Ñ Ë¯Œþ G…™èþ {Ýët…VŠüV> E…sôý ïßýÆø A…™èþ GÍÐóþsŒý AÐèþ#™éyæþ¯óþ
ÑçÙÄæý$… A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ. A…§æþ$Móü ™ðþË$Væü$ÌZ ïßýÆø°
Ððþ$ V>ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ 152Ðèþ _{™èþ… MöÆæÿsêË
ÕÐèþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> _{¡MæüÆæÿ×ý
fÆæÿ$³æ#™èþ$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍÞ…§óþ. D íÜ°Ðèþ*Mæü$
^óþÔé¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ ^ðþ¯ðþOü²ÌZ ò³ÆæÿVæüyæþ… ÐèþËÏ ™ðþË$Væü$
C…yæþ{ïÜt Væü$Ç…_ GMæü$PÐèþ ™ðþÍÄæý$§æþ$. ™ðþË$Væü$
"Mæü£é¯éÄæý$Mæü$yæþ$' A°.. Ñ˯Œþ° "{糆¯éÄæý$Mæü$yæþ$' A° í³Ë$Ýë¢Ææÿ$. çÜ…º…«¨…_¯èþ JMæü Isñý… Ýë…VŠü¯èþ$ CsîýÐèþÌôý ^óþíܯé Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ*Ìôý ^óþÄæý*Ë° E…yóþ¨.
AÌê…sìý Ñ˯Œþ ´ë{™èþÌZÏ Æ>×ìý…^èþyæþ… A…§æþÇMîü Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. MæüâæýÏÌZÏ _{¡MæüÇ…^éÆæÿ$. BÔèýaÆæÿÅMæüÆæÿ…V> D Isñý… Ýë…VŠü A…sôý V>ÏÐèþ$ÆŠÿ M>Mæü$…yé ¯èþr¯èþ {糫§é¯èþÅ™èþ
{MúÆæÿÅ… ™é…yæþÑ…^éÍ. àÐèþ¿êÐéË™ø ÑMæüsêrtàçÜ… ^óþÄæý*Í. MøçÜ… §æþÆæÿØMæü$yæþ$ MöÆæÿsêË ÕÐèþ Æðÿi¯é¯èþ$ E¯èþ² ÆøÌŒýÞ ^óþÄæý*Ë° E…yóþ¨. ™ðþË$Væü$ ¯é
A…§æþ$Mæü$ ™èþVæüY ÁMæüÆæÿ Ææÿ*ç³… E…yéÍ. AÌê…sìý {糆¯éÄæý$Mæü ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. Ððþ$V> ïßýÆøË$ ÕÈ‹Ù.. Ðèþ$§æþÆŠÿ r…VŠü.
◊X¯«s¡´ sêCÒwt
Ë„æü×ê˱² ³æ#çÙPË…V> E¯é²Æÿ$$ "±ÆæÿgŒý Äæý*§æþÐŒþ'ÌZ. A…§æþ$Móü.. ÝëÆÿ$$ «§æþÆæÿÐŒþ$ ™óþgŒý Ë™ø ´ër$ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ _¯èþ² íÜ°Ðèþ* Væü$Ç…_ ^ðþç³µ…yìþ?
¿Zf³æ#ÇÌZ Îyìþ…VŠü Ñ˯ŒþV> Cç³µsìýMóü õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$°, ïßýÆøË™ø ¯èþsìý…_¯é Mæü*yé ò³§æþªV> çÜMðüÞ‹ÜË$ ¯é M>ÅÆðÿMæütÆŠÿÌZ JMæü yðþ‹³¢ E…r$…¨. D ´ë{™èþ ¯óþÆæÿa$Mæü$¯é²¯èþ$. ÝëtÇt…VŠü ÑfÄŒý$ Væü$Ç…_ Mö°²
íßý…©ÌZ¯èþ* Ñ˯ŒþV> ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ Ðèþ$${§æþ ÐóþçÜ$¢¯é²yæþ$. E™èþ¢Ææÿ{糧óþÔŒý Æ>Mæü´ùÐèþyæþ…™ø DÐðþ$ Mæü°í³…^èþMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. Væü$Ç…_ Ñþ¯èþ²ç³šyæþ$ Ððþ…r¯óþ ^óþÝë¢ A° ^ðþ´ëµ¯èþ$. ^ðþ´ëµÆæÿ$ M>° BÄæý$¯èþÌZ AÑ H… Mæü°í³…^èþÌôýÐèþ#
DÄæý$¯èþ çÜÓÆ>{çÙt…. AÆÿ$$™óþ.. ™é¯èþ$ H ¿êçÙÌZ ¯èþsìýçÜ$¢¯é².. Ðèþ$äÏ Ððþ$V> 152 _{™èþ…ÌZ Isñý… Ýë…VŠü™ø È ÑfÄŒý$ C…§æþ$ÌZ ïܯèþÄæý$Å A¯óþ ´ë{™èþ ^óþÔéyæþ$. BÄæý$¯èþ ç³ÆŠÿòœMŠütV> E…sêyæþ$. {í³ò³ÆŠÿzV> ÐèþÝë¢yæþ$
AMæüPyìþÐéâæý$å ™èþ¯èþ¯èþ$ "¯èþ$Ðèþ#Ó ™ðþË$Væü$ÐéyìþÐé?' A° G…{sìýMìü íܧæþª… AÆÿ$$Å…¨. ¯óþ¯èþ$ çÜ$ÐèþÆæÿ~ A¯óþ ´ë{™èþÌZ Mæü°í³Ý뢯èþ$. ^éÌê ïܯŒþÞ GÐðþ$O¯é C…{ç³ÐðþOgŒý ^ðþÄæý$Åyæþ… Mæü*yé ^ðþÝë¢yæþ$.
Ayæþ$Væü$™èþ$…sêÆæÿ°.. ™èþ¯èþ õœ‹Ü MæüsŒýÞ AÌê E…sêÄæý$° ç³ÌñýÏr*Ææÿ$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¸ùMŠü Ýë…VŠü ™ø _Ææÿ…iÑ.. Mö™èþ¢V> E…r$…¨. ïÜÓsŒý Mæüç³#ÌŒýÌê Mæü°í³Ýë¢Æ. D D íÜ°Ðèþ*ÌZ ™èþ¯èþMìü ^éÌê béÌñý…gŒý…VŠü ïܯŒþÞ
A…r$…sêÆæÿ°.. A…§æþ$Móü ™ðþË$Væü$ÌZ Ñ˯ŒþV> Ððþ$í³µ…^éË° BÔèý Æðÿi¯éËò³O ´ër¯èþ$ _{¡MæüÇ…^èþyæþ… fÇW…§æþr. B íÜ°Ðèþ* ¯é™ø¯óþ Ððþ$$§æþsìý ÚësŒý ÝëtÆŠÿt AÆÿ$$…¨. ¯é E…sêÆÿ$$.
ç³yæþ$™èþ$¯é²¯èþ° ±ÆæÿgŒý Äæý*§æþÐŒþ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. JMæü {ç³Ðèþ$$Q §æþÆæÿØMæü$yìþ çÜ…§æþÆæÿ¾…V> Æðÿi¯é y鯌þÞ ^èþ*íܯèþ Äæý$*°sŒý çÜ¿æý$ÅË$ Æ>Ìôý§æþ$. ÝëÆÿ$$ «§æþÆæÿÐŒþ$ ™óþgŒý™ø Væü$ÐéÓ VøÇ…Mæü™ø ´ë{™èþMìü çÜ…º…¨…_ ^éÌê GÐðþ*çÙ¯èþÌŒý Ò$ õ³Ææÿ$ÌZ Æ>gôý‹Ù A° G…§æþ$Mæü$ Äæý*yŠþ ^óþÔéÆæÿ$?
í³Ë$³æ# Ðóþ$ÆæÿMæü$.. ByìþçÙ¯ŒþÞ MøçÜ… òßýO{§é»ê§Šþ Ðèþ_a¯èþ ±ÆæÿgŒý A…™é Mæü*yé ¯øÆæÿ$ ÐðþâæýÏ»ñýsêtÆæÿr. C¯é²âæý$Ï C…™èþ ^óþíܯé Mæü*yé A…§æþ$ÌZ ™óþgŒý ¨ òßýOÌñýOsŒý AÄôý$ÅÌê òÜ…sìýÐðþ$…sŒýÞ E¯é²Æÿ$$. Mö…^èþ… ¿æýÄæý$… ¯óþ¯èþ$ íÜ°Ðèþ*ÌZÏMìü Ðèþ^óþa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ C…™èþMæü$
Äæý*§æþÐŒþ.. ¯óþ´ëÎ, Væü$fÆ>¡ ¿êçÙÌZϯèþ* ¯èþsìý…^éÆæÿ$. {¤ËÏÆŠÿ Ðèþ$…k Ðèþ$…_ yé¯èþÞÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ Ò$Ææÿ$ GMæüPyæþ$¯é²Ææÿ$ A…r* MöÇÄñý*{Væüïœ E…r$…¨. M>° D _{™èþ…ÌZ A°í³…_…¨. D íÜ°Ðèþ* §éÓÆ> ^éÌê Ðèþ$$…§óþ ^éÌê Ðèþ$…¨ IÔèýÓÆæÿÅË$ E¯é²Ææÿ$.
§æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ ÝëÆÿ$$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, íÙÄæý*i íÙ…yóþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë™ø A…™é Mæü*yé BÐðþ$¯èþ$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿr. CMæü _Ææÿ…iÑ™ø BÐðþ$ ^óþíܯèþ y鯌þÞ™ø »êV> y鯌þÞ ^óþõÜ ¯óþÆæÿa$Mæü$¯é²¯èþ$. Ðèþ*Ææÿa$Mæü$…§é… A° A¯èþ$Mæü$…sôý ¯é¯èþ²V>Ææÿ$ ^éÌê
Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² K Mæü¯èþ²yæþ _{™èþ…ÌZ¯èþ* ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² ±ÆæÿgŒý Äæý*§æþÐŒþ.. Ðèþ$$QÅ…V> _Ææÿ…iÑ òÜt‹³ÞÌZ ™èþ¯èþ¯èþ$ Ðèþ*Å^Œþ ïßýÆøÆÿ$$¯ŒþÞ gê¼™éÌZ ^óþÇ´ùÐèþyæþ… RêÄæý$… ÑfÄŒý$™ø GÌê A°í³…_…¨.? CçÙt…™ø ò³sêtÆæÿ$ B õ³Ææÿ$ A° AÐèþ$à ^ðþí³µ…¨.
íÜ°Ðèþ*˯èþ$ {õ³Ñ$…^óþ, {糆¿æý¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ë…sôý ^óþíܯèþ…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ Æðÿi¯é ÑçÙÄæý$…ÌZ 휧é A…r$¯é²Ææÿ$. Æðÿi¯é D _{™èþ…™ø Ðèþ$äÏ sêÎÐèþ#yŠþÌZ ÑfÄŒý$° ¯óþ¯èþ$ òÜsŒýÌZ G糚yæþ$ ïܯèþÄæý$ÅÌêVóü
AÆÿ$$¯èþr$ÏV> Äæý$*°sŒý çÜ¿æý$ÅË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ íÜ°Ðèþ*Ë$ ^óþÔéMæü ¯é õ³Ææÿ$ _ÐèþÆæÿ ¯é¯èþ² õ³Ææÿ$
™èþ¯èþMæü$ ^éÌê VúÆæÿÐèþÐèþ$°, Ðéâæýå Ððþ$³æ#µ ´÷…¨ ™ðþË$Væü$ÌZ "Ðèþ$…_ ¼i AÐèþÓyæþ… RêÄæý$… A…r$¯é²Ææÿ$. Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ ^èþ*Ôé¯èþ$. Ðóþ$Ñ$§æþªÆæÿ… »êV> C¯éÓÌŒýÓ AÆÿ$$Å Äæý*yŠþ ^óþÔé¯èþ$. §é° ÐèþËÏ ¯éMæü$ ^éÌê MæüÍíÜ
Ñ˯Œþ'V> íܦÆæÿç³yé˯èþ²¨ ™èþ¯èþ MøÇMæü° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$!! Æðÿi¯éþ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ H íÜ°Ðèþ*ÌZ Mæü*yé ò³§æþªV> Ððþ$³æ#µ ´÷…¨…¨ Mæü¯èþ$Mæü Q_a™èþ…V> Æðÿi¯éMæü$ Ðèþ$…_
y鯌þÞ¯èþ$ °Ææÿ*í³…^èþ$Mæü$¯óþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ AÐèþM>Ôèý… ^óþÝë…. ¯óþ¯èþ$ ™èþ¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…yìþ ^éÌê Ðèþ_a…¨. A° A¯é²Ææÿ$!!
œæNÅ^èþÆŠÿ E…r$…§æþ°í³çÜ$¢…¨!!
Hyæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ™èþÐèþ$Mæü$ A¯éÅÄæý$… fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, §øçÙ$Ë$ HÑ$
ìs¡“¤j·T <√wüß\≈£î ñ] •ø£å eTs√kÕ] yêsTT<ë MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Æø ¯éÅÄæý$Ý릯éÌZÏ A§óþ fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ° BÐðþ$ A¯é²Ææÿ$.
{糿æý$™èþÓ…, MøÆæÿ$tË$ M>Ðé˯óþ §øçÙ$˯èþ$ M>´ëyæþ$™èþ$¯é²Äæý$° BÐðþ$ ôV’≤<äsêu≤<é
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : °ÆæÿÂÄæý$ §øçÙ$˯èþ$ íœ{ºÐèþÇ 1¯èþ EÇ ¡õÜ…§æþ$Mæü$ B§óþÕ…_…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ A§æþ¯èþç³# òÜçÙ¯ŒþÞ fyìþj «§æþÆóÿÃ…§æþÆŠÿ Æ>×ê ¡Ææÿ$µ BÆøí³…^éÆæÿ$. 糧óþ 糧óþ MøÆæÿ$tË$ §øçÙ$˯èþ$ M>´ëyæþ$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. X¯ìyês¡+
çܯé²àË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ´ësìýÄæý*Ìê çßo‹Ü MøÆæÿ$t yðþ™Œþ ÐðþË$ÐèþÇ…^éÆæÿ$. §øçÙ$Ë$ §éQË$ ^óþíܯèþ í³sìýçÙ¯Œþò³O Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³sìýt¯èþ Cç³µsìýMðüO¯é ^èþsêtÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$ Æ>ÐéË° °ÆæÿÂÄæý$ ™èþÍÏ MøÆ>Ææÿ$. 1 |òæÁãe] 2020
ÐéÆðÿ…rÏò³O õÜt C_a…¨. §é…™ø ¯èþË$Væü$Ææÿ$ §øçÙ$ËMæü$ EÇ Õ„æü Ðèþ$ÆøÝëÇ ¯éÅÄæý$Ý릯èþ… ™èþÐèþ$Mæü$ C…M> ¯éÅÄæý$ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ AÐèþM>ÔéË$ E¯èþ²…§æþ$¯èþ õÜt ÐéçÜ¢Ðé°Mìü Ôèý°ÐéÆæÿ… §øçÙ$˯èþ$ EÇ ¡Äæý*ÍÞ E…yæþV> ™èþ§æþ$ç³Ç
ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. ™öË$™èþ f¯èþÐèþÇ 22¯èþ EÇ ¡Äæý*Ë° ¿êÑ…^èþV>, A¨ CÐéÓ˯èþ² §øçÙ$Ë Ðé§æþ¯èþË™ø HMîü¿æýÑ…_…¨. E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ C^óþa ÐèþÆæÿMæü$ §øçÙ$˯èþ$ EÇ ¡Äæý$Æ>§æþ° ´ësìýÄæý*Ìê MøÆæÿ$t
íœ{ºÐèþÇ 1Mìü Ðèþ*Ç…¨. C糚yæþ$ A¨ Mæü*yé ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. ™èþ§æþ$ç³Ç Mæü±²Ææÿ$Ðèþ$$±²ÆðÿO¯èþ °ÆæÿÂÄæý$ ™èþÍÏ : °ÆæÿÂÄæý$ MóüçÜ$ §øçÙ$Ë EÇ Õ„æüò³O ÉìþÎÏ ™égê B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíÜ…¨. ©…™ø §øçÙ$ËMæü$ EÇ Õ„æü Ðèþ$$^èþarV>
B§óþÔéË$ C^óþa ÐèþÆæÿMæü$ EÇ ÐéÆÿ$$§é ÐóþÄæý*Ë° ´ësìýÄæý*Ìê çßo‹Ü MøÆæÿ$t ´ësìýÄæý*Ìê MøÆæÿ$t õÜt Ñ«¨…^èþyæþ…ò³O °ÆæÿÂÄæý$ ™èþÍÏ Mæü±²Ææÿ$Ðèþ$$±²ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$*yøÝëÇ ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. 11
eTVü‰sêÅwüº˝À bÕ‘· ùdïVü≤+ ø√dü+
ÄdüøÏÔ #·÷|ædüßÔqï ;CÒ|”
•eùdq‘√ $uÛÒ<ë\‘√ n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡yÓTÆq ;CÒ|”
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ Ñ¿ôý§éË$
çÜÐèþ$íÜ´ùÐèþyæþ… ò³§æþª ÑçÙÄæý$Ðóþ$Ò$ M>§æþ$!
ç³Çíܦ™èþ$Ë {糿êÐèþ… A° ^ðþí³µ
Ñyìþ´ùÐèþyéË$, Ðèþ$äÏ MæüËÐèþyéË$ çÜÆæÿÓ
Ý뫧éÆæÿ×ý…. C糚yæþ$ Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ
Mæü*yé AÌê…sìý §æþ–ÔèýÅÐóþ$ BÑçÙP−–™èþ…
M>¯èþ$…¨. ´ë™èþ õܲల MøÆæÿ$Mæü$…r*
¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt ÕÐèþõܯèþ ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÝù¢…¨. CsîýÐèþË G°²MæüÌZÏ
ÕÐèþõܯèþMæü$ §æþ*ÆæÿÐðþ$O A«¨M>Ææÿ ï³u>°² ^óþgêÆæÿ$aMæü$¯èþ² ½gôýï³ C糚yæþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$
Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. ½gôýï³ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ çÜ$«©ÆŠÿ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… Væü™èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Ðèþ$$¯èþVæü…sìýÐéÆŠÿ ÐéÅQÅÌôý A…§æþ$Mæü$ °§æþÆæÿدèþ…. ÕÐèþõܯèþ Cç³µsìýMîü ™èþÐèþ$ Ñ${™è
Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË™ø þ糄æüÐóþ$¯èþ°, C§æþªÇ ¿êÐèþgêË…, íܧ鮅™éÌZÏ ò³§æþªV> ™óþyé HÒ$ Ìôý§æþ°
A¯óþMæü Ææÿ…V>ÌZÏ ¿êÆæÿ™èþ VøϺ̌ý Æ>ÅMìü…VŠü Væü×ý±Äæý$…V> Ðèþ$$¯èþVæü…sìýÐéÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. E§æþ®ÐŒþ £éMæüÆóÿ MøÆæÿ$Mæü$…sôý ÕÐèþõܯèþ™ø MæüËíÜ
Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³yìþ…§æþ° Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ…ÌZ E…yóþ…§æþ$Mæü$ ½gôýï³Mìü GÌê…sìý A¿æýÅ…™èþÆæÿÐèþ$* Ìôý§æþ° çܵçÙt…
ºyðþjsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéË {´ëÆæÿ…¿æý… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý dü+düÿs¡D\‘√ uÛ≤s¡‘Y sê´+øÏ+>¥ ô|’ô|’øÏ ìs¡düq\ ù|s¡ß‘√ Væ≤+dü dü] ø±<äß ^óþÔéÆæÿ$. B ´ëÈt MøÆæÿ$Mæü$…sôý Ðèþ$§æþª™èþ$ C^óþa…§æþ$Mæü$ ½gôýï³ íܧæþ®…V> E…§æþ°
E¿æýÄæý$ çÜ¿æý˯èþ$ E§óþªÕ…_ Æ>çى糆 {ç³çÜ…WçÜ*¢, ^ðþ´ëµÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü, G±Þï³Ë™ø MæüËíÜ ÕÐèþõܯèþ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ {糿æý$™èþÓ…
{糿æý$™èþÓ… I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯èþ² Á|ü»\ Äø±+ø£å\qß Á|üuÛÑß‘·«+ HÓs¡y˚s¡ßk˛Ô+~ Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπsà GMæü$PÐèþ M>Ë… Mö¯èþÝëVæü§æþ° ½gôýï³ ÐèþÆ>YË$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢…yæþV>,
çÜ…çÜPÆæÿ×ýË™ø¯óþ D ÇM>Ææÿ$z Ý뫧æþÅÐðþ$O…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$$¯èþVæü…sìýÐéÆŠÿ ÐéÅQÅË$ {´ë«§é¯èþÅ… çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ÕÐèþõܯèþMæü$
ÐèþÆæÿÌŒýz »êÅ…MŠü "DgŒý B‹œ yæþ*Æÿ$$…VŠü ¼h¯ðþ‹Ü' nH˚ø£ ø=‘·Ô #·{≤º\qß rdüßø=∫Ã+~ düß\uÛÑ‘·s¡ yêDÏ»´ $<Ûëq+˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Ðèþ$§æþª™èþ$ ç³ËMæüyæþ… A¯óþ¨ 21Ðèþ Ôèý™éºªç³# Ñ…™èþ A° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
Æ>Å…Mìü…VŠüÌZ ¿êÆæÿ™Œþ 79 ¯èþ$…_ 63 Ý릯é°Mìü yÓTs¡ß¬>’q sê´+≈£î e∫Ã+~ eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd˝≤ Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘
GVæü»êMìü…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. VøϺ̌ý C¯ö²ÐóþçÙ¯Œþ Æ>Å…Mìü…VŠü 74
¯èþ$…_ 52Ðèþ Æ>Å…Mìü…VŠüMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…§æþ°, ò³ÆŠÿ¸ëÆðÿïŒþÞ s¡<äß› #˚dæ+~ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À sêh|ü‹ ø√$+<é
d”@@≈£î e´‹πsø£+>± ¬s#·Ã>=fÒº Á|üdü+>∑+
C…yðþMŠüÞÌZ 10 ´ëÆÿ$$…r$Ï Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$^èþ$Mæü$…§æþ°, &Üø£ºsY ø£|ò”˝Ÿ U≤Hé n¬sdtº
ÐèþÆæÿÌŒýz GMæü¯éÑ$MŠü ¸ùÆæÿÐŒþ$ C_a¯èþ "{sêÐðþÌŒý A…yŠþ r*Çf… Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> °Ë$çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý çÜÐèþ*ÐóþÔéË$&2020 {´ëÆæÿ…¿æý… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ¯èþ*Å C…yìþÄæý*Mæü$ {ç³fË$ ¡Ææÿ$µ C^éaÆæÿ°, Væü™èþ Hyé¨ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþsêt°Mìü
M>…í³sîýsìýÐŒþ¯ðþ‹Ü' Æ>Å…Mìü…VŠüÌZ 52 ¯èþ$…_ 34Ðèþ Ý릯é°Mìü {ç³Äñý*f¯éÌôý MîüËMæüÐèþ$°, C…§æþ$ MøçÜ… A…™é E¿æýÄæý$ çÜ¿æýË çÜÐèþ*ÐóþÔéËÌZ G…ï³Ë¯èþ$ E§óþªÕ…_ ç³Ë$ ^éÇ{™èþMæü ^èþsêt˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…§æþ° (ïÜHHMæü$) ÐèþņÆóÿMæü…V> Æðÿ^èþaVösôýt ÐéÅQÅË$ ^óþíܯèþr$t BÆøç³×ýË$
¿êÆæÿ™Œþ ^óþÆæÿ$Mæü$…§æþ° Æ>çى糆 ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³fË MæüËíÜMæür$tV> ç³° ^óþÄæý*Ë° í³Ë$ç³# C^éaÆæÿ$. ºyðþjsŒý Æ>çى糆 {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æ>gêÅ…Væü… {ç³M>Ææÿ…, {ç³fË G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² í³ËÏË ÐðþO§æþ$Åyæþ$ yéMæütÆŠÿ MæüïœÌŒý Rꯌþ AÆðÿçÜtÄæý*ÅÆæÿ$. AÎVæüÉŠþ
BM>…„æü˯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿayæþ… {ç³gê {糆°«§æþ$ÌñýO¯èþ G…ï³Ë BM>…„æüËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> {糿æý$™èþÓ… ç³° ^óþçÜ$¢…§æþ° Ðèþ$$íÜÏ… Äæý$*°ÐèþÇÞsîý ÐðþË$ç³Ë 600 Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ E§óþªÕçÜ*¢ Væü™èþ
MæüÆæÿ¢ÐèþÅÐèþ$°, C…§æþ$ MøçÜ… ™èþç³µ°çÜÇ ^èþsêtË$ ^óþÄæý*ÍÞ °ÆæÿçܯèþË õ³Ææÿ$™ø íßý…çÜ çÜÇ M>§æþ$ ¿æýÆøÝë C^éaÆæÿ$. "çÜ»Œý M> Ý룊þ...' Ë„æüÅ…™ø {糿æý$™èþÓ… ¯ðþËÌZ BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ {ç³çÜ…Væü… ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ §éÇ ¡íÜ…¨. A…™óþ M>§æþ$, Móü…{§æþ
E…r$…§æþ°, §óþÔèý {ç³Äñý*f¯éËMæü$ ò³§æþª ï³r ÐóþÄæý*ÍÞ AÄñý*«§æþÅÌZ Æ>Ðèþ$ f¯èþÿæý*Ñ$ò³O çÜ${ï³… MøÆæÿ$t C_a¯èþ ¡Ææÿ$µò³O §óþÔèý {ç³fË$ ^èþ*í³¯èþ L¯èþ²™èþÅ… {ç³Ôèý…çܱÄæý$Ðèþ$° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþâæý$™ø…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çßZÐŒþ$ ÔéQ Ðèþ$…{† AÑ$™Œþ Úëò³O¯é BÄæý$¯èþ ÑÐé§éçܵ§æþ ÐéÅQÅË$ ^óþíܯèþr$t
E…r$…§æþ° Æ>çى糆 çÜ*_…^éÆæÿ$. D Ôèý™é»êª°² ¿êÆæÿ™èþ Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ A¯é²Ææÿ$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ºyðþzsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ Væü™èþ òÜçÙ¯ŒþÞÌZ ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…^éÄæ$ý ±, MîüËMæü BÆøç³×ýË$ G§æþ$ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ÐéÅQÅËò³O §æþ$Ðèþ*Ææÿ… ^ðþËÆóÿW…¨.
Ôèý™éºª…V> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ Væü™èþ I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> E¿æýÄæý$ çÜ¿æý˯èþ$ E§óþªÕ…_ BÄæý$¯èþ {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. {ç³fË BM>…„æü˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$Ýù¢…§æþ° BÄæý$¯èþ ¼Ë$ÏËMæü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý BÐðþ*§æþ… ËÀ…_…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ©…™ø BÄæý$¯èþò³O òÜ„æü¯Œþ 153 Mìü…§æþ ´ùÎçÜ$Ë$ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. ™égêV>,
{糿æý$™èþÓ… ºËÐðþ$O¯èþ ç³#¯é§æþ$Ë$ ÐóþíÜ…§æþ°, ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ D ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³fËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*Æóÿa A¯óþMæü Mö™èþ¢ ^èþsêt˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…§æþ° MøÑ…§Šþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$$íÜÏ… Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÇVóüÌê {sìýç³#ÌŒý ™èþÌêMŠü BÄæý$¯èþ¯èþ$ Ðèþ$$…»Æÿ$$ÌZ AÆðÿ‹Üt ^óþÔéÆæÿ$. °gê°Mìü 2017ÌZ VøÆæÿRŒýç³NÆŠÿ
§æþÔ麪… ^éÌê MîüËMæüÐèþ$° Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ çÜ$Ë¿æý™èþÆæÿ Ðé×ìýfÅ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Æ>Å…Mæü$¯èþ$ Ý뫨…_…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. fÐèþ$$à M>ÖÃÆŠÿÌZ 370, 35H ^èþsêt°² {糿æý$™èþÓ… ™ðþ_a…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 370 A«¨MæüÆæÿ×ý BçÜ$ç³{†ÌZ í³ËÏË Ðèþ$–† MóüçÜ$ÌZ¯óþ MæüïœÌŒý Rꯌþ¯èþ$ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý*ÍÞ E…yæþV>,
E§ø¾«¨…^éÆæÿ$. A«¨MæüÆæÿ×ý˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$yæþ… MóüÐèþË… K ^èþÇ{™é™èþÃMæü °Ææÿ~Äæý$… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ°, fÐèþ$$à M>üÖÃÆŠÿ, ËyæþRŒý {´ë…™éË Ææÿ§æþ$ª ^èþÇ{™é™èþÃMæüÐèþ$° AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. M>ÖÃÆŠÿ AÀÐèþ–¨® Aç³µsZÏ BÄæý$¯èþ ™èþí³µ…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. ™égêV>, Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆ>YË Ðèþ$«§æþÅ
§óþÔéÀÐèþ–¨®Mìü D §æþÔ麪… MîüËMæü… AÀÐèþ–¨®Mìü Ðèþ*ÆæÿY… çÜ$VæüÐèþ$Ððþ$O…§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. Ðèþ$$íÜÏ… Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþõÜÌê {sç³#ÌŒý ™èþÌêMŠü Ææÿ§æþ$ª »êr ç³sìýt…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³fË BM>…„æü˯èþ$ ÐðþOçÙÐèþ*ÅË$ ò³…^óþÌê {ç³çÜ…W…_¯èþ BÄæý$¯èþ AÆðÿ‹Üt ¯èþ$…_
¯èþÐèþ ¿êÆæÿ™èþ °Æ>Ã×ýÐóþ$ {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅÐèþ$°, §óþÔé°Mìü, ^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý {ç³fË BM>…„æüËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> {糿æý$™èþÓ… G¯ø² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sìýt…§æþ° MøÑ…§Šþ A¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ {糿æý$™èþÓ… Mö™èþ¢ ç³£æþM>Ë$, Mö™èþ¢ ^èþsêtË$ ™èþí³µ…^èþ$MøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$.
§óþÔéÀÐèþ–¨®Mìü D §æþÔ麪… G…™ø MîüËMæüÐèþ$° Æ>çى糆 ™ðþÍ´ëÆæÿ$. "A…§æþÇ™ø A…§æþÇ AÀÐèþ–¨® MøçÜ…' A¯óþ °¯é§æþ…™ø ç³° ^óþÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. §óþÔèý {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>Ðèþ$ f¯èþÿæý*Ñ$ò³O çÜ${ï³…
Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ A¯é²Ææÿ$. V>…«©i, ¯ðþ{çßý*i MæüË˯èþ$
B §æþÔ麪… ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿa¯èþ$…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æ>gêÅ…Væü…
Ðèþ$Ç…™èþ ºÌZõ³™èþ… ^óþÄæý*˯èþ² Mæü–™èþ°ÔèýaÄæý$…™ø {糿æý$™èþÓ… E…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °ÆæÿçܯèþË õ³Ææÿ$™ø H Ææÿ*ç³…ÌZ MøÆæÿ$t C_a¯èþ ¡Ææÿšò³O {ç³fË$ ^èþ*í³¯èþ L¯èþ²™èþÅ…
íßý…çÜ fÇW¯é çÜÇ M>§æþ°, çÜÐèþ*gê°², §óþÔé°² AÑ ºËïßý¯èþç³Ææÿ$Ýë¢Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. {ç³Ôèý…çܱÄæý$Ðèþ$° Æ>çى糆 A¯é²Ææÿ$.
Á|ü<ÛëìøÏ πøÁJyê˝Ÿ eT<䛑·ß
bÕø˘ eT+Á‹øÏ øö+≥sY
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ÉìþÎÏ AòÜ…½Ï G°²MæüË ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {糫§é°
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ß ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþò³O ´ëMìüÝ뢯Œþ Ðèþ$…{† çœÐ駊þ ^ú§æþÇ ^óþíܯèþ
ÁbÕs¡+uÛÑ+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý ºyðþjsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
{´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ òÜ…{rÌŒý àÌŒýÌZ E¿æýÄæý$ çÜ¿æý˯èþ$
n‘·ìøÏ &Éãß“\ß me]#êÃs¡ß ÐéÅQÅËò³O BÐŒþ$ B©Ã ´ëÈt Mæü±Ó¯èþÆŠÿ, ÉìþÎÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
AÆæÿÑ…§Šþ Móü{iÐéÌŒý Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ÉìþÎÏ G°²MæüË$
ç³NÇ¢V> ¿êÆæÿ™Œþ A…™èþÆæÿY™èþ ÑçÙÄæý$Ðèþ$°, C…§æþ$ÌZ GÐèþÆæÿ*
™èþ˧æþ*Æ>aÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° ^èþ$ÆæÿMæüË$ A…sìý…^éÆæÿ$. íœ{ºÐèþÇ 8¯èþ fÇVóü
E§óþªÕ…_ Æ>çى糆 Æ>ÐŒþ$¯é£Šþ MøÑ…§Šþ {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. §óþÔèýÐèþ$…™é BǦMæü
çÜ…„ø¿æý… ¯ðþËMö…§æþ° {糆糄>Ë$ ¡{Ðèþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$…
ø±+Á¬>dt H˚‘· sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ÉìþÎÏ AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ ¿ê¯èþ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt° Kyìþ…^èþyæþ… §éÓÆ> Ððþ*yîþMìü
º$¨® ^ðþ´ëµË° ´ëMŠü Ðèþ$…{† çœÐ駊þ sìýÓrÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> í³Ë$ç³# C^éaÆæÿ$. M>üÖÃÆŠÿ
™ðþÍíÜ…§óþ. D ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Móü…{§æþ… {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ² ºyðþjsŒýò³O §óþÔèýÐèþ$…™é ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþsêt°Mìü ÐèþÌôýÏ CÐèþ±² fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. GÌê…sìý ÉìþÎÏ° A…Ôèý…, ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþrt…ò³O »êçßýÅ {ç³ç³…^èþ… ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢¯èþ²
G§æþ$Ææÿ$^èþ*Ýù¢…¨. AÌêVóü, D çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯóþ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… §é§éç³# 45 ÐèþņÆóÿMæü…V> B…§øâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇò³O ÉìþÎÏÌZ° °ÇÃ…^é˯èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$ A° AyìþW™óþ Ððþ*yîþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$, BǦMæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ… M>Ææÿ×ý…V> Ððþ*yîþMìü Ðèþ$† ^èþÍ…_…§æþ°,
¼Ë$Ï˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$…¨. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ASË ç³„æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…_¯èþ gêÑ$Äæý* Ñ$ÍÄæý* Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ K sîý¯óþfÆŠÿ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþç³µVæüËÆ>? Ðéâæý$Ï íßý…çÜ ÐðþOç³# A…§æþ$Móü AÆæÿ¦… ç³Ææÿ¦… Ìôý° ÐéÅQÅË™ø {ç³f˯èþ$ ¿æýÄæý$ò³sêtË° ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ°
Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ºyðþjsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ çÜgêÐèþ#V> fÇVóü…§æþ$Mæü$ {糆糄>Ë$ M>Ë$µË$ fÆæÿç³yæþ…ò³O M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© °Ëºyæþ™éÆ>, Aíßý…çÜ ÐðþOç³# °Ëºyæþ™éÆ>? çœÐ駊þ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ çœÐ駊þ sîýÓsŒýò³O çܵ…¨…_¯èþ AÆæÿÑ…§Šþ
çÜçßýMæüÇ…^éË° MøÇ…¨. ïÜHH, G¯é²ÈÞ, §óþÔèý BǦMæü ç³Çíܦ†, °Ææÿ$§øÅVæü… ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çܵ…¨…^éÆæÿ$. M>Ë$µË$ AÀÐèþ–¨® ÐðþOç³# °Ëºyæþ™éÆ>? AËÏÆæÿÏ ÐðþOç³# Móü{iÐéÌŒý... "¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ ¿êÆæÿ™èþ {糫§é°. BÄæý$¯èþ ¯éMæü$ Mæü*yé {糫§é¯óþó. ÉìþÎÏ
™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O {糿æý$™éÓ°² °Ë©Äæý*Ë° {糆糄>Ë$ AÝëˆË¯èþ$ íܧæþ®… fÆæÿç³ÐèþËíÜ…§æþ° A™èþ°Mìü yæþº$¾Ë$ GÐèþÆæÿ$ C^éaÆæÿ° °Ëºyæþ™éÆ>?' A° BÐðþ$ {ç³Ôèý²Ë$ Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. G°²MæüË$ ¿êÆæÿ™èþ A…™èþÆæÿY™èþ A…Ôèý…. E{VæüÐé§é°² ò³…_ ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² ÐéÇ
{ç³Õ²…^éÆæÿ$. ïÜHH, G¯ŒþBÆŠÿïÜ, G¯Œþï³BÆŠÿMæü$ M>V>, Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… gêÑ$Äæý* Ñ$ÍÄæý* gZM>Å°² Ðóþ$Ðèþ$$ AçÜÞË$ çÜíßý…^èþ…. ¿êÆæÿ™èþ IMæüÐèþ$™éÅ°Mìü à° ™èþËò³sêtË°
ÐèþņÆóÿMæü…V> Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý BÐèþÆæÿ×ýÌZ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýÌZ 17 HâæýÏ BVæü…™èþMæü$yæþ$ fÇí³¯èþ
Á&É>¥‡, KìC≤\ düà–¢+>¥ ø√dü+ uÛÑ÷>∑s¡“¤ fÇW¯èþ B…§øâæý¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> M>Ë$µÌZÏ K ѧéÅǦMìü V>Äæý*Ë$ AÄæý*ÅÆÿ$$.
´ëMŠü G…™èþV> {ç³Äæý$†²…_¯é çœÍ™èþ… E…yæþ§æþ$' A° Mú…rÆŠÿ C^éaÆæÿ$. M>V>,
AÆæÿÑ…§Šþ Móü{iÐéÌŒý sîýÓsŒýò³O ¯ðþsìýf¯èþ$Ï ™èþÐèþ$§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ çܵ…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. G°²MæüË
e÷s¡Z+... ¬s’\ß Á{≤ø˘ ≈£L&Ü @sêŒ≥ß Æ>çßý$ÌŒý D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ºyðþjsŒý °…¨™èþ$yìþ° ´ùÎçÜ$Ë$ A§æþ$ç³#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ^ðþ…¨¯èþ Æ>ÐŒþ$¿æýMæŠü¢ Vø´ëÌŒýV> Væü$Ç¢…^éÐèþ$° {ç³^éÆæÿ…ÌZ ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ Móü{iÐéÌŒý¯èþ$ ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢¯é² BÄæý$¯èþ Ðèþ*{™èþ…
çÜÐèþ*ÐóþÔéË çÜ…§æþÆæÿÂ…V> M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ M>ËšËMæü$ ´ë˵yìþ¯èþ ÐèþÅMìü¢° E™èþ¢ÆŠÿ {糧óþÔŒýMæü$ ´ùÎçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çßý$…§éV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$ A° Mö…§æþÆæÿ$ M>Ððþ$…r$Ï ^óþçÜ$¢…yæþV>
Ððþ$MìüÞMø í³sîý : Eç³Ç™èþË…ò³O °õÙ«¨™èþ çÜÆæÿMæü$˯èþ$ Ýù°Äæý* V>…«© çÜà {糆糄æü ¯óþ™èþË$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý
´ùÎçÜ$Ë Mæüâæý$ÏVæüí³µ A{MæüÐèþ$…V> ÆæÿÐé×ê ^óþÄæý$yæþ… $wüeT |üØø£åqß m<äßs=ÿH˚+<äß≈£î #Ó’˙j·TT\≈£î X¯øÏÔ #˚≈£Lsê\ì ø√s¡ß≈£î+≥ßHêï : sêVüQ˝Ÿ Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ Ðèþ*{™èþ… G°²MæüÌZÏ Ë¼ª ´÷…§óþ…§æþ$Móü Móü{iÐéÌŒý ¿êÆæÿ™Œþ, {糫§é°ò³O
BÐèþÆæÿ×ý…ÌZ° Ðèþ$à™éà V>…«© Ñ{Væüçßý… Ðèþ$$…§æþ$ {õ³Ðèþ$ Mæü$Çí³çÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$í³µçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
A°² ÐóþâæýÌê Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. A§óþ ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ B…§øâæý¯èþ ^óþç³sêtÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Æ>çßý$ÌŒý ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ^ðþO¯éÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> {´ë×êË$ MøÌZµÆÿ$$¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ 213Mìü ^óþÇ…¨. ©…™ø
¯èþ$…_ AÆÿ$$™óþ GÐèþÇMîü ™ðþÍÄæý$§æþ$ A¯èþ² E§óþªÔèý…™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, gêÑ$Äæý* çÙ*rÆŠÿMæü$ yæþº$¾Ë$ D ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé ^éÌê Ðèþ$…¨° ºÄæý$rMæü$ Æ>°ÐèþÓMæü$…yé ^ðþO¯éÌZ B…„æüË$ Ñ«¨…^éÆæÿ$. D
Ððþ$MìüÞMøÌZ° çÜÃVæüÏÆæÿ$Ï ¿æýÌôý BÌZ^èþ¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. GÐèþÆæÿ$ ^ðþÍÏ…^éÆæÿ$ A…r* ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÑçÙÄæý$…ò³O M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© çܵ…¨…^éÆæÿ$. "^ðþO¯éÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ðèþ…§æþÌê¨ Ðèþ$…¨°
ªyÓ÷&û, cÕ ˝Ò≈£îHêï Ä sêh+ XÊX¯«‘·+µ
¿æý*Ñ$Mìü 21 Ò$rÆæÿÏ ÌZ™èþ$¯èþ HMæü…V> K Ý÷Ææÿ…Væü Ðèþ*ÆæÿYÐóþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ^èþ…õ³íÜ…¨. C¨ ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþMæü$…yé E…yæþyæþ… MøçÜ… ÐðþOÆæÿ‹Ü »ê«¨™èþ$Ë™ø ´ër$ Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨° GMæüPyìþMîü Açßýçé»ê§Šþ : {糫§é° ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþò³O {ç³Ðèþ$$Q
AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÆæÿÐé×ê HÆ>µr$Ï ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Mö¯é²âæý$ÏV> D Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ {yæþVŠüÞ, Ôé…†Äæý$$™èþ…V> °ÆæÿçܯèþË$ ™ðþË$ç³#™èþ$¯èþ² ÐðþâæýÏMæü$…yé °Ææÿ¾…«¨…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü çÜ…ïœ$¿êÐèþ… ™ðþË$ç³#™èþ$¯é²¯èþ$. D ¿æýÄæý$…MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÐèþ$ ç³È„æü¯èþ$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$ Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþ Væü$çßý çÜ…^èþ˯èþ
C™èþÆæÿ ÑË$ÐðþO¯èþ Q°gêË ÆæÿÐé×ê Äæý$£óþ^èþeV> ÝëW´ù™ø…¨. ÒÇ A{MæüÐèþ$ {ç³fËò³O §éyæþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… çÜÇ M>§æþ° A¯é²Ææÿ$. G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ ^ðþO±Äæý$$ËMæü$ «§ðþOÆæÿÅ…, ÔèýMìü¢ ^óþMæü*Æ>Ë° ¯óþ¯èþ$ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$' A° Æ>çßý$ÌŒý V>…«© ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. gê†í³™èþ Ðèþ$à™éþà V>…«© õ³Ææÿ$¯èþ$
ÐèþÅÐèþàÆ>°² AMæüPyìþ ´ùÎçÜ$Ë$ GrtMóüËMæü$ ç³íÜVæüsìýt {»ôýMŠü ÐóþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, Ðèþ$Æø ÐðþOç³# M>Ë$µË çœ$r¯èþò³O M>…{Vðü‹Ü {糫§é¯èþ sîýÓsŒý ^óþÔéÆæÿ$. M>V>, MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ (yæþº*ÏÅòßý^ŒþÐø) Ððþ*yîþ ™èþ¯èþ ÝëÓÆæÿ¦… MøçÜ… Ðéyæþ$Mæü$¯é²Ææÿ°
çÜÃVæüÏÆæÿÏ ™ðþÍÑ ™óþrË$ ^èþ*íÜ ¯øÆðÿâæýÏ»ñýsêtÆæÿ$. ÑÐèþÆ>ÌZÏMìü Ððþã™óþ... Ððþ$MìüÞMøÌZ M>ÆæÿŧæþÇØ {í³Äæý*…Mæü V>…«© Mæü*yé sìýÓrÆŠÿÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ òßýÌŒý¢ GÐèþ$Æðÿj±Þ {ç³Mæüsìý…_…¨. ^ðþO¯éÌZ° Ðèþ#ௌþÌZ {糺ͯèþ D ÐðþOÆæÿ‹Ü {ç³ç³…^èþ…ÌZ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {糫§é° M>Mæü Ðèþ$$…§æþ$ G糚yðþO¯é
†go¯é ¯èþ$…_ Ôé…yìþÄæý*Vø ÐèþÆæÿMæü$ §é§éç³# MìüÌZ Ò$rÆŠÿ ´÷yæþÐèþ#¯é çܵ…¨…^éÆæÿ$. "M>Ía´ëÆóÿÄæý*Í A…r* ½gôýï³ ç³Ë$ §óþÔéËMæü$ ÐéÅí³…_…¨. B[õÜtÍÄæý*, {¸ë¯ŒþÞ, AÐðþ$ÇM>, ¿êÆæÿ™ŒþÌZ D ÐðþOÆæÿ‹Ü MóüçÜ$Ë$ V>…«©° Ððþ*yîþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆ> A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ E¯èþ² K ÆæÿÐé×ê Ðèþ*Æ>Y°² AMæüPyìþ ¿æý{§æþ™é íܺ¾…¨ Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. ¯óþ™èþË$, Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Æðÿ^èþaVösôýt ÐéÅQÅË$ ^óþÄæý$yæþ… ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. ©…™ø A°² §óþÔéË$ ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… fÇW¯èþ Ðèþ$à™éà V>…«© ÐèþÆæÿ®…†
Ý÷Ææÿ…Væü…ÌZ çÜÆæÿMæü$Ë ÆæÿÐé×êMæü$ ÒË$V> ÆðÿOË$ Ðèþ*ÆæÿY…, ѧæþ$Å™Œþ çܧæþ$´ëÄæý$…, M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, V>…«© iÑ…_ E…sôý ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþrt…
BMìüÞf¯Œþ çÜÆæÿçœÆ> HÆ>µr$Ï ^óþÔéÆæÿ$. ™öË$™èþ C§óþ§ø òÜO¯èþÅ… ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>Ë (ïÜHH)¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìü…^óþÐéÆæÿ° A¯é²Ææÿ$. Ððþ*yîþ {糫§é°V> »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sìýt¯èþ
MøçÜ… °ÇÃ…_…§æþ° A¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, çÜÃVæüÏÆæÿ$Ï ™èþÐèþ$ A{MæüÐèþ$ ÆæÿÐé×ê
MøçÜ… °ÇÃ…_…§æþ° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™óþËyæþ…™ø A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæüâæý$Ï ™óþÌôýÔéÆæÿ$.
j·T÷|”˝À 11 >∑+≥\ mHéøö+≥sY ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çܺÆæÿÆ B{ÔèýÐèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ {糫§é¯èþ {rçÜ$tË$ A™èþ°° §æþ*Ææÿ…
ò³sêtÄæý$° Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. V>…«© ¯ðþËMö͵¯èþ çܺÆæÿÆ B{ÔèýÐèþ$ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…
{ç³çÜ$¢™èþ… D ÐèþÅÐèþàÆæÿ… Væü$r$tÐèþ$rÏò³O BÆ> ¡çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ñHêà~ uÛ≤s¡´qß sêfi¯¢‘√ ø={Ϻ #·+|æq kÕúì≈£î\ß ïÜHH¯èþ$ ÐèþņMóüçÜ*¢ Ðèþ*sêÏyæþMæü´ùÐèþyæþ…ò³O B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
Æ>gêÅ…Væü…ò³O AÐèþV>çßý¯èþ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ ïÜHH ^èþsêt°² ÐèþņÆóÿMìüÝë¢Ææÿ° A¯é²Ææÿ$.
s¡Vü≤dü´ ¬øyÓTsê\ß... 180 X¯è+>±s¡ M&çjÓ÷\ß |æ\¢\qß ã+~Û+∫q <äß+&É^&ÉT ø±*Ãy˚‘·... |æ\¢\+‘ê πøåeT+ ´ûÆæÿçÜ™èþÓ çÜÐèþÆæÿ×ý ^èþsêt°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> Ôé…†Äæý$$™èþ °ÆæÿçܯèþË$ ^óþç³sêtË°
MøÌŒýMæü™é : Äæý$$Ðèþ™èþ$˯èþ$ ¯èþÑ$Ã…_ Ððþ*çÜ… ^óþíÜ Bò³O »êÏMŠüÐðþ$Æÿ$$ÌŒý ^óþçÜ$¢¯èþ² ËMø² : ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ ç³#sìýt¯èþ Æøk ´ëÈt í³Ë$ç³# C^éaÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyé°Mìü Ððþ*yîþ AçÜ¿æýÅMæüÆæÿ
C§æþªÆæÿ$ ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢Ë¯èþ$ MøÌŒýMæü™é ´ùÎçÜ$Ë$ AÆðÿçÜ$t ^óþÔéÆæÿ$. »ñý…V>ÌŒýMæü$ E…§æþ° ^ðþí³µ, 23 Ðèþ$…¨ í³ËÏ˯èþ$ º…«¨…_¯èþ ¿êçÙ¯èþ$ Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ, AÑ$™Œþ Úë E¯é²,
^ðþ…¨¯èþ B¨™èþÅ AVæüÆ>ÓÌŒý, A±‹Ù ÌZàÆæÿ$M> C§æþªÆæÿ* Ðèþ$…_ ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢Ë$. ¯óþÆæÿV>yæþ$ çÜ$¿ê‹Ù »ê£æþÐŒþ$¯èþ$ 11 Væü…rË ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é Væü$fÆ>™Œþ Æ>çÙ‰… ÔéÔèýÓ™èþÐèþ$° Væü$çßý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
õܲíßý™èþ$Ë$ Mæü*yé. ÒǧæþªÇMìü K §æþ$Ææÿ$¾¨® E…¨. Äæý$$Ðèþ™èþ$Ë™ø õܲçßý… ^óþíÜ, G¯ŒþMú…rÆŠÿ A¯èþ…™èþÆæÿ… ´ùÎçÜ$Ë$ M>Ía
ÐéÇ° ™èþÐèþ$ Ððþ…r ÆæÿçßýçÜÅ {糧óþÔéËMæü$ ¡çÜ$Mæü$ÐðþâôýÏÐéÆæÿ$. ^èþ¯èþ$Ðèþ#V> E…r*
ÐéÇ™ø A¯øůèþÅ…V> {ç³ÐèþÇ¢…^óþÐéÆæÿ$. Mö…§æþÇ° {õ³Ðèþ$ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ…_…_
^èþ…´ëÆæÿ$. E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒýÌZ° çœÆæÿ*Rê»ê§Šþ hÌêÏ
Ðèþ$çßýçé»ê§Šþ çÜÒ$ç³…ÌZ° M>Ç¢Äæý* e⁄Vü‰Hé qß+∫ uÛ≤s¡rj·TT\qß rdüßø=#˚Ã+<äß≈£î ã&çøÏ yÓfi¯ó‘·ßHêïqì Ç+{À¢ #Ó|æŒ
Ôèý–…V>Ææÿ… fÆæÿõ³ÐéÆæÿ$. AÌê ¡çÜ$Mæü$Ððþãϯèþ ^ør Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ ÆæÿçßýçÜÅ {V>Ðèþ$…ÌZ D çœ$r¯èþ fÇW…¨. Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
™ðþËÏÐéÆæÿ$ gêÐèþ$$¯èþ çÜ$¿ê‹Ù¯èþ$ M>Ía^èþ…í³¯èþ sñý{ÆæÿÇ‹Üt ÝëPÓyŠþ ´ùÎçÜ$Ë™ø ´ër$, òܵçÙÌŒý
»+uÀ $e÷Hêìï |ü+|æq πø+Á<ä+ Ä+<√fi¯qø±s¡ß\ô|’ $<ë´]ú ø±\ߌ\ß
MðüÐðþ$Æ>Ë$ AÐèþ$Ça D ™èþ™èþ…Væü… Ððþ$$™é¢°² ÒyìþÄñý*Ë$ ¡õÜÐéÆæÿ$. CÌê…sìý ^ðþyæþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ÉìþÎÏÌZ° gêÑ$Äæý*
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ 2013 ¯èþ$…_ ^óþÄæý$ÝëV>Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, 2018 ¯èþ$…_ CÌê íܲ糵ƊÿÞ í³ËÏË…§æþDZ „óüÐèþ$…V> ºÄæý$rMæü$ Bç³ÆóÿçÙ¯Œþ MæüÐèþ*…yøË ÝëÄæý$…™ø í³ËÏ˯èþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ : ^ðþO¯éÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü çßýyæþÌñý†¢çÜ$¢¯èþ²
¯óþç³£æþÅ…ÌZ AMæüPyæþ E¯èþ² ѧóþÖÄæý$$Ë$ G糚yðþ糚yæþ$ Ñ$ÍÄæý* CÝëÏÑ$Äæý* ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…
ÒyìþÄñý*ÌZÏ° Äæý$$Ðèþ™èþ$Ë$, Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ »êÏMŠüÐðþ$Æÿ$$ÌŒý ^óþÄæý$yæþ… ¡çÜ$Mæü$° Ðèþ^éaÆæÿ$. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ B M>´ëyéÐèþ$° Æ>çÙ‰ AyìþçÙ¯èþÌŒý yîþiï³ ï³Ò Æ>Ðèþ$ Ðèþ§æþª ïÜHHMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> B…§øâæý¯èþË$
Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ yæþº$¾ CÐéÓË° ÌôýMæü´ù™óþ ™èþÐèþ$™ø fÇí³¯èþ {´ë…™èþ…ÌZ òßýO {yéÐèþ* ¯èþyìþ_…¨. í³ËÏ˯èþ$ Ôéí܈ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ´ùÎçÜ$Ë M>Ë$µÌZÏ çÜÓ§óþÔéËMæü$ ÐðþãÏ´ù§éÐèþ* A° BÆ>rç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹ÜMæü$ Móü…{§æþ Ý릯èþ…V> ¿êÑçÜ$¢¯èþ² Ðèþ#ௌþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇò³O K ÐèþÅMìü¢ M>Ë$µË$ fÇí³
Ôèý–…V>Ææÿ ÒyìþÄñý*˯èþ$ ÎMŠü ^óþÝë¢Ðèþ$° »ñý§æþÇ…^èþ ÝëV>Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ º…©Ë$V> ò³r$tMæü$¯èþ² çÜ$¿ê‹Ù ÐéÇMìü ™èþ$´ëMîü °…¨™èþ$yìþ ¿êÆæÿÅMæü$ V>Äæý*Ë$ M>V>, BÐðþ$¯èþ$ MæüËMæüË… Æóÿí³¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.
»êÏMŠüÐðþ$Æÿ$$Í…VŠüMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ K Ðèþ$íßýâæý ´ùÎçÜ$ËMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÄæý$yæþ…™ø D Væü$Çò³sìýt ^èþ…õ³Ý뢯èþ° òßý^èþaÇ…^éyæþ$. V>ÍÌZMìü BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. E¯éè° ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 400 Ðèþ$…¨
E¯èþ²r$Ï A…^èþ¯é. C糚yæþ$ Ðéǯèþ…§æþDZ A™èþyìþ° AÆðÿçÜ$t ^óþíÜ §æþÆ>Åç³#¢
ÑçÙÄæý$… ÐðþË$Væü$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. A±‹Ù, B¨™èþůèþ$ AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ ´ùÎçÜ$Ë$ M>Ë$µË$ fÇ´ëyæþ$. í³ËÏ˯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþyæþ… MøçÜ… òܵçÙÌŒý Bç³ÆóÿçÙ¯Œþ §éÓÆ> ´ùÎçÜ$Ë$ fÆæÿ$ç³#™èþ$¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$ ç³Ë$
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… MøÆæÿ$tÌZ àfÆæÿ$ ç³Ç^éÆæÿ$. AÆðÿçÜ$t çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °…¨™èþ$Ë CâæýÏ C…sìýÌZMìü ÐðþâôýÏ…§æþ$Mæü$ ´ùÎçÜ$Ë$ çßý™èþÐèþ*ÆæÿaV>, A™èþyìþ ¿êÆæÿůèþ$ Ý린Mæü$Ë$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ GÆÿ$$ÆŠÿ C…yìþÄæý*Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¿êÈ
ÑÐèþ*¯èþ… f…»Z ¼747¯èþ$ Móü…{§æþ… ^ðþO¯éMæü$ ç³…í³…¨. ÑçÙÄæý*Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °…¨™èþ$yìþ õ³Ææÿ$ Æ>ÐŒþ$ ¿æýVæü™Œþ Vø´ëÌŒý ÔèýÆæÿà A°, A™èþyæþ$
¯èþ$…_ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÌêÅ‹³sꋳÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 180 Ôèý–…V>Ææÿ {ç³Äæý$†²…^èþV>, {Væü¯óþyæþ$Ï ÑíÜÆ>yæþ$. ©…™ø Æ>âæýÏ™ø Mösìýt ^èþ…´ëÆæÿ$. çÜ$¿ê‹Ù »ê£æþÐŒþ$ A¯óþ 11Ðèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅǦ A° ^ðþ´ëµÆæÿ$. B…§øâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇò³O §éyìþ ^óþõÜ…§æþ$Móü
ÒyìþÄñý*Ë$ ËÀ…_¯èþr$Ï ´ùÎçÜ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. C§æþªÆæÿ$ ´ùÎçÜ$Ë$, {V>Ðèþ$çÜ$¦ËMæü$ V>Äæý*Ë$ ÐèþÅMìü¢ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ ºÆŠÿ¢yóþ A° ^ðþí³µ 20 Ðèþ$…¨ D »ZÆÿ$$…VŠü ÑÐèþ*¯èþ… ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
Ðèþ$«§éÅçßý²… ºÄæý$Ë$§óþÇ…¨. Ðèþ#ௌþ ¯èþ$…_ 400 B Mæü${Æ>yæþ$ ™èþ$´ëMîü Mö¯é²yæþ° ™óþÌêaÆæÿ$. ºyìþMìü Ððþâæý$™èþ$¯é²¯èþ° C…sìýÌZ ^ðþí³µ¯èþ
AÄæý*ÅÆÿ$$. Bò³O ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> í³ËÏ˯èþ$ í³Í_ ™èþ¯èþ C…sìýÌZ °Ææÿ¾…«¨…^èþyæþ… B ѧéÅǦ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… gêÑ$Äæý* Ðèþ§æþªMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²yæþ°, Æ>ÅÎ
»eTTà˝À eTT>∑ßZs¡ß ñÁ>∑yê<äß\ß Vü≤‘·+ ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ ´ùÎçÜ$Ë$ Æ>[† »êV> Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… Äæý$*ï³ÌZ ¡{Ðèþ Ðèþ$…¨ ¿êÆæÿ¡Äæý$$˯èþ$ D ÑÐèþ*¯èþ… §éÓÆ> ¿êÆæÿ™Œþ
™èþÆæÿÍÝë¢Ææÿ$. D ¼747 f…»Z ÑÐèþ*¯èþ… Ôèý°ÐéÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÇ Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ_a "C¨Vø Ò$ õÜÓ^èþe' A…r* M>Ë$µË$ fÇ´ëyæþ°
}¯èþVæüÆŠÿ : fÐèþ$*à M>ÖÃÆŠÿ Æ>çÙ‰…ÌZ° fÐèþ$$Ã& {Ö¯èþVæüÆŠÿ gê¡Äæý$ Ææÿçßý§éÇò³O ´÷§æþ$ª´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Bç³ÆóÿçÙ¯Œþ MæüËMæüË… Æóÿí³…¨. A™èþyæþ$ ´ùÎçÜ$Ëò³O¯óþ M>Ë$µ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. D ^èþÆæÿÅMæü$V>¯èþ* °…¨™èþ$yæþ$ HÐèþ*{™èþ… ç³Ôéa™é¢ç³… ÐèþÅMæü¢…
Ôèý${MæüÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… fÇW¯èþ G§æþ$Ææÿ$ M>Ë$µÌZÏ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ E{VæüÐé§æþ$Ë$ Mö¯èþÝëW…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. ™ðþËÏÐéÆæÿ$ Ë$ fÆæÿç³yæþ…™ø, {ç³™óþÅMæü §æþâêË ÝëÄæý$…™ø ÐóþMæü$Ðèþ gêÐèþ$$¯èþ †ÇW ÉìþÎÏ ^óþÆæÿ$Mø¯èþ$…¨. D
ÑÐèþ*¯èþ…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 432 Ðèþ$…¨ {ç³Äæý*×ìý…^óþ ÒË$ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ° ´ùÎçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ H çÜ…çܦ™ø¯èþ* çÜ…º…«§éË$
çßý™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. º¯é² sZÌŒý ´ëÏgê Ðèþ§æþª ´ùÎçÜ$Ë$ Ðéçßý¯éË$ ™èþ°T gêÐèþ$$¯èþ °…¨™èþ$yæþ$ M>çÜ¢…™èþ B§æþÐèþ$Ææÿ_ E¯èþ² A™èþyìþ° Ðèþ$r$t»ñýsêtÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ A™èþyìþ ÌôýÐèþ° A™èþyæþ$ ^ðþ´ëµyæþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> B ѧéÅǦ
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ K Ðéçßý¯èþ…ÌZ E¯èþ² E{VæüÐé§æþ$Ë$ ¿æý{§æþ™é çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Bç³ÆóÿçÙ¯Œþ ç³NÇ¢ ^óþÔéÆæÿ$. M>V>, ¿êÆæÿÅ ´ëÇ´ùÄôý$…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…^èþyæþ…™ø E…¨. M>V>, Ôèý°ÐéÆæÿ… ^ðþO¯éMæü$ Ðèþ$Æø ÑÐèþ*¯é°²
ç³…í³…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ^ðþO¯é ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™Œþ ^óþÆæÿ$Mø¯èþ$¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ÌZÏ íßý…Ýë™èþÃMæü ÒyìþÄñý*Ë$ ^èþ*Ôéyæþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$
ºËV>Ëò³OMìü M>Ë$µË$ fÇ´ëÆæÿ$. ©°™ø A{ç³Ðèþ$™èþ¢Ððþ$O¯èþ ºËV>Ë$ G§æþ$Ææÿ$ Væü™èþ…ÌZ K ÐèþÅMìü¢° çßý™èþÅ ^óþíܯèþ MóüçÜ$ÌZ Ý린Mæü$Ë$ BÐðþ$ò³OMìü Æ>âæý$Ï ÑíÜÆ>Ææÿ$. çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… M>‹ÜVæü…gŒý AËÏÆæÿÏÌZ A™èþyìþ õܲíßý™èþ$yæþ$ ^èþ…§æþ¯Œþ Væü$´ë¢
M>Ë$µË$ fÆæÿç³yæþ…™ø Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ E{VæüÐé§æþ$Ë$ ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ° fÐèþ$$à Ii çÜ$¿ê‹ÙMæü$ iÑ™èþ RñýO§æþ$ ç³yæþV>, {ç³çÜ$¢™èþ… ò³ÆøÌŒý V>Äæý*Ë´ëÌñýO¯èþ BÐðþ$¯èþ$ BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ… ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ 14 ÆøkË ´ër$ {ç³™óþÅMæü ÐéÆæÿ$zÌZ E…_
ç³ÇÖÍ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$–† ^ðþ…§éyæþ°, õܲíßý™èþ$yìþ Ðèþ$–†Mìü {糡M>Ææÿ… ¡Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Móü M>Ë$µË$
Ðèþ$$Móü‹Ù íÜ…VŠü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ò$§æþ ºÄæý$rMæü$ Ðèþ^éayæþ$. Äæý$*ï³ Äæý*…sîý ^éÆæÿ$. _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ* BÐðþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_…¨. fÇ´ëyæþ° ´ùÎçÜ$Ë$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$.
ÐðþÍÏ…Væüt¯Œþ : MìüÒ‹Ü™ø ¯éÌZY sîý20ÌZ sîýÑ$…yìþÄæý* çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…
ôV’≤<äsêu≤<é
_…¨. çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ D Ðèþ*Å^Œþ A¯èþ…™èþÆæÿ… ¿êÆæ™èþ fr$t
Mðüò³t¯Œþ MøíßýÏ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. C¨ ™èþ¯èþMæü$, ™èþÐèþ$ fr$tMæü$ Mö™èþ¢ A¯èþ$¿æýÐèþ… A° õ³ÆöP¯é²yæþ$.
Ç<=ø£ ø=‘·Ô nqßuÛÑe+ : ø√Væ≤¢
yæþ$. çÜ…l Ôé…çܯŒþ Gr$Ðèþ…sìý ¿æýÄæý$… Ìôý° {MìüMðürÆŠÿ A° MøíßýÏ ™ðþÍ´ëyæþ$. AÆÿ$$™óþ
X¯ìyês¡+ 1 ™é¯èþ$ C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ G¯èþ²yæþ* çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿÌZ ¿êVæü… M>Ìôý§æþ°, Cç³#µyæþ$ A…§æþ$ÌZ ™èþÐèþ$ C°²…VŠüÞÌZ Ððþ$$§æþsìý íÜMŠüÞ Mösìýt¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ í³^Œþ AÆæÿ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ Ôé…çܯŒþ Ñçœ
|òæÁãe] 2020 ¿êVæü… M>Ðèþyæþ… Mö™èþ¢ ´ëuæÿ… ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ²r$Ï E…§æþ¯é²yæþ$. JMæü fr$tV> ™éÐèþ$$ ÐèþÆæÿ$çÜV> Ë… M>Ðèþyæþ…™ø A™èþ° C°²…VŠüÞ ™ö…§æþÆæÿV> Ðèþ$$WíÜ…§æþ¯é²yæþ$. KÐèþÆ>ÌŒýV> »êÅsìý…VŠü ^óþõÜ
Æðÿ…yæþ$ çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ Ðèþ*Å^ŒþË$ Byæþr… Gç³#µyæþ* fÆæÿVæüÌôý§æþ¯é²yæþ$. C¨ fr$t Ý뫨…_¯èþ {MæüÐèþ$…ÌZ í³^Œþ¯èþ$ AÆæÿ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ M>çÜ¢ Cº¾…¨ ç³yézÐèþ$¯é²yæþ$. CMæü ÝëÏVŠü KÐèþÆæÿÏÌZ
çÜÑ$íÙt ÑfÄæý$Ðèþ$° MøíßýÏ ™ðþÍ´ëyæþ$. CMæü MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý, çÜ…l Ôé…çܯŒþ˯èþ$ MøíßýÏ Mö ¯èþÐèþ©‹³ òÜO± BMæür$tMæü$¯é²yæþ¯é²yæþ$. Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ sîýÑ$…yìþÄæý* A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ
12 °Äæý*yéyæþ$. ÐéǧæþªÆæÿ* º…†° »êV> òÜOtMŠü ^óþÝë¢Ææÿ¯èþyæþ…ÌZ Gr$Ðèþ…sìý çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ¯é² Ðèþ$$W…ç³# CÐèþÓyæþ…™ø ¸ëůŒþÞMæü$ {ç³Õ²…^óþ AÐèþM>Ôé°² CÐèþÓÌôý§æþ¯é²yæþ$.

� eTs√kÕ] uÛ≤s¡‘Y dü÷|üsYµ $»j·T+


øÏMdt>∑&ɶô|’ ø√V”≤¢ ùdq � u≤´{Ï+>¥‘√ yÓTÆeT]|æ+∫q eT˙wt bÕ+&Ü´
� es¡ßdü>± Hê\ß>∑ß e÷´#Y˝À¢ HÓ–Z...
� ]ø±s¡ß¶\ß düèwæºdüßÔqï uÛ≤s¡‘· »≥ߺ
� dü÷|üsY zesY˝À 14 |üs¡ß>∑ß\ {≤¬sZ{Ÿqß
n\y√ø£>± n+<äß≈£îqï ø√V”≤¢ùdq

øÏsêø˘ $ø£ºØ � ◊<äß e÷´#Y\ {°20 d”Ødt˝À 4-0 Ä~Ûø£´+˝À


ì*∫q uÛ≤s¡‘Y
� u≤´{Ï+>¥˝À $sê{Ÿ eT∞¢ $|òü\+
sñýOV> Ðèþ$$WÄæý$yæþ…™ø Ðèþ*Å^Œþ Ðèþ$ÆöMæüÝëÇ E™èþP…uæÿ ¿æýÇ™èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. sê‹Ü
MøÌZµÐèþyæþ…™ø MìüÒ‹Ü Mðüò³t¯Œþ °Ææÿ~Äæý$… Ðóþ$ÆæÿMæü$ ™öË$™èþ »êÅsìý…VŠü ^óþíܯèþ
sîýÑ$…yìþÄæý* °È~™èþ 20 KÐèþÆæÿÏÌZ 8 ÑMðürÏ ¯èþÚët°Mìü 165 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ…¨.
_ÐèþÇ º…†Mìü Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ M>ÐéÍÞ¯èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ MìüÒ‹Ü ç³Ææÿ$Væü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$
^óþíÜ Ý믌þsê²ÆŠÿ ÑMðüsŒý¯èþ$ MøÌZµÆÿ$$…¨. §é…™ø Ðèþ*Å^Œþ sñýO AÆÿ$$Å…¨. BQÇ
KÐèþÆŠÿÌZ MìüÒ‹ÜMæü$ Hyæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ AÐèþçÜÆæÿ… M>V>, BÆæÿ$ ç³Ææÿ$Væü$Ìôý ^óþíÜ
¯éË$Væü$ ÑMðür$Ï MøÌZµÆÿ$$…¨. D Ðèþ*Å^ŒþÌZ MìüÒ‹Ü J†¢yìþMìü ÌZ¯èþ$M>Ðèþyæþ…™ø
çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ §éÇ ¡çÜ$Mö_a…¨. _ÐèþÇ KÐèþÆŠÿ¯èþ$ ÔéÆæÿ*ªÌŒý u>Mæü*ÆŠÿ
»oÍ…VŠü ^óþíÜ ^éMæü^èþMæüÅ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éyæþ$. ™öÍ º…†Mìü Æ>‹Ü sôýËÆŠÿ ¿êÈ
ÚësŒýMæü$ Äæý$†²…_ LrÄæý*Åyæþ$. {ÔóýÄæý$‹Ü AÄæý$ÅÆŠÿ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ M>Å^Œþ™ø
ò³ÑÍÄæý$¯Œþ ^óþÆ>yæþ$. CMæü Æðÿ…yø º…†Mìü yéÈÏ Ñ$^ðþÌŒý ¸ùÆŠÿ Mösìýt M>çÜ¢ J†¢yìþ
™èþWY…^éyæþ$. Ðèþ$*yø º…†Mìü ïÜòœÆŠÿt Ææÿ¯úsŒý AÄæý*Åyæþ$. Ñ$^ðþÌŒý íÜ…WÌŒý MøçÜ…
Äæý$†²…^èþV> Mîüç³ÆŠÿ Æ>çßý$ÌŒý ïÜòœÆŠÿt¯èþ$ Ææÿ¯úsŒý ^óþÔéyæþ$.. ¯éÌZY º…†Mìü íÜ…WÌŒý
Æ>V>, I§ø º…†Mìü Ñ$^ðþÌŒý ¿êÈ ÚësŒý Byóþ Äæý$™èþ²…ÌZ LrÄæý*Åyæþ$. BÆø
º…†° Ý믌þsê²ÆŠÿ G§æþ$ÆøPV> Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡õÜ Äæý$™èþ²… ^óþÔéyæþ$. º…†°
§æþVæüYÆæÿV> ò³sìýt Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$ ¡Äæý$yæþ…™ø Ý믌þsê²ÆŠÿ¯èþ$ Æ>çßý$ÌŒý Ææÿ¯úsŒý
^óþÔéyæþ$. §é…™ø Ðèþ*Å^Œþ sñýO AÆÿ$$Å…¨. §é…™ø Ðèþ$$…§æþ$V> çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ
Byìþ¯èþ MìüÒ‹Ü ÑMðüsŒý MøÌZµÆÿ$$ 13 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÄæý$V>, ¿êÆæÿ™Œþ ÑMðüsŒý
MøÌZµÆÿ$$¯é C…M> º…† Ñ$WÍ E…yæþV> ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. D
ÑfÄæý$…™ø ¿êÆæÿ™Œþ 4&0 B«¨MæüÅ…ÌZ °Í_…¨. _ÐèþÇ sîý20 B¨ÐéÆæÿ…
fÆæÿ$Væü¯èþ$…¨. CMæü MìüÒ‹Ü Ðèþ¯óþzÌZÏ sîý20ÌZÏ MæüË$ç³#Mæü$° Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* 8
çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ Ðèþ*Å^ŒþË$ ByæþV> A…§æþ$ÌZ Hyæþ$ Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ KrÑ$ ´ëË$
M>Ðèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ MøÌZµÆÿ$$¯èþ çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ BÆæÿ$
sîý20 Ðèþ*Å^ŒþË$ E…yæþV>, JMæü Ðèþ¯óþz E…¨.

dü÷|üsY zesY kÕ–+~˝≤


¯èþ*ÅhÌê…yŠþ C°²…VŠüÞ sîýÑ$…yìþÄæý* C°²…VŠüÞ
ïÜòœÆŠÿt&Ðèþ$${¯øË$ C°²…VŠüÞ BÆæÿ… MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý&MøíßýÏË$ C°²…VŠüÞ
À…^èþV>, º${Ðèþ* çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ BÆæÿ…À…^èþV>, Ýû¡ çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ
ÐóþÔéyæþ$.. ÐóþÔéyæþ$..
™öÍ º…† (ïÜòœÆŠÿt&Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$) ™öÍ º…† (Æ>çßý$ÌŒý&íÜMŠüÞ)
Æðÿ…yø º…†(ïÜòœÆŠÿt& ¸ùÆŠÿ) Æðÿ…yø º…† (Æ>çßý$ÌŒý&¸ùÆŠÿ)
Ðèþ$*yø º…† (ïÜòœÆŠÿt& Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yø º…† (Æ>çßý$ÌŒý LsŒý)
ç³Ææÿ$Væü$Ë$) ¯éÌZY º…† (MøíßýÏ&Æðÿ…yæþ$
¯éÌZY º…† ( ïÜòœÆŠÿt LsŒý) ç³Ææÿ$Væü$Ë$)
I§ø º…†(Ðèþ$${¯ø &¸ùÆŠÿ) I§ø º…† (MøíßýÏ&¸ùÆŠÿ™ø
BÆø º…† (Ðèþ$${¯ø&1 ç³Ææÿ$Væü$) ÑfÄæý$…)

MìüÒÜ‹ Væüyæþzò³O ¿êÆæÿ™Œþ MìüÆ>MŠü {MìüMðüsŒý Byæþ$™ø…¨. A…^èþ¯éËMæü$ Ñ$…_ sîý20 ïÜÈ‹ÜÌZ {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ §æþ…_ Möyæþ$™ø…¨. ïÜÈ‹Ü VðüÍõÜ¢.. ^é˯èþ$Mæü$¯óþ
AÀÐèþ*¯èþ$ËMæü$ HMæü…V> MîüϯŒþïÜÓ‹³ C^óþa ¨ÔèýV> MøïßýÏõܯèþ §æþ$Ðèþ$$à §æþ$Ë$ç³#™ø…¨. JMæüPÆæÿ$ ÑçœËÐðþ$O¯é... Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ B§æþ$Mö…r*... çÜÐèþ$Äæý*¯èþ$Mæü*Ë…V>,
çÜQÅ™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ Br™èþÆæÿ$¯èþ$ {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² MøïßÏý A…yŠþ Mø... MìüÒ‹Ü Væüyæþzò³O ÇM>Ææÿ$z˯èþ$ çÜ–íÙtçÜ$¢…¨. Cç³µsìýMóü 3&0™ø ïÜȋܯèþ$ MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ¿êÆæÿ™Œþ
Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¯ésìý Ðèþ*Å^ŒþÌZ {ç³Äñ*ý V>Ë$ ^óþíܯé çÜMðüދܨÔèVý > §æþ*çÜ$Mæü$´ùÆÿ$$…¨. çÜÇV>Y Ðèþ$*yø sîý20 Ðèþ$¨ÇV>¯óþ Ðèþ*Å^Œþ sñýO M>Ðèþyæþ…™ø çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆÿŠ
™èþç³µ°çÜÇ AÆÿ$$…¨. E™èþP…uæÿ¿æÇý ™èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ¯èþ* ¿êÆæÿ™Œþ ™èþÐèþ$§óþ ò³O^óþÆÿ$$ A° °Ææÿ*í³…^èþ$Mö° ïÜÈ‹ÜÌZ 4&0 B«¨MæüÅ…ÌZ °Í_…¨.
ÐðþÍÏ…Væüt¯Œþ : ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ™ø ÐéÇ Ý÷…™èþVæüyæþzò³O fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ïÜÈ‹ÜÌZ ¿êVæü… ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. ¿êÆæÿ™Œþ C°²…VŠüÞ¯èþ$ MóüGÌŒý Æ>çßý$ÌŒý, ÑÆ>sŒý MøíßýÏË$ Ýû¥Mìü §æþM>PÆÿ$$. D íÜÈ‹ÜÌZ Ñ$Wͯèþ Æðÿ…yæþ$
V>... Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ fÇW¯èþ ¯éÌZY sîý20ÌZ sîýÑ$…yìþÄæý* Ðèþ$Æø _ÆæÿçÜÃÆæÿ BÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ™öÍ º…†Mìü íÜMŠüÞMösìýt¯èþ Æ>çßý$ÌŒý.. Æðÿ…yø º…†Mìü ¸ùÆŠÿ Mösêt Ðèþ*Å^ŒþË$ VðüÍ_ ç³Ææÿ$Ðèþ# §æþMìüP…^èþ$MøÐéË° »êÏ
×îýÄæý$Ððþ$O¯èþ ÑfÄæý*°² Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$…¨. A^èþa… Ðèþ$*yø sîý20° ™èþËí³…^óþ yæþ$. Ðèþ$*yø º…†Mìü Æ>çßý$ÌŒý LsŒý M>V>, çÜ…l Ôé…çܯŒþ {MîügŒýÌZMìü Ðèþ^éayæþ$. MŠü M>Å‹³Þ ¿êÑçÜ$¢…yæþV>, MîüϯŒþ ïÜÓ‹³ ^óþÄæý*Ë°
Ñ«§æþ…V> çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿMæü$ §éÇ ¡íܯèþ Ðèþ*Å^ŒþÌZ sîýÑ$…yìþÄæý* C…M> Ðèþ$Æø ¯éÌZY º…†Mìü MøíßýÏ Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡Äæý$V>, I§ø º…†Mìü ¸ùÆŠÿ Mösìýt sîýÑ$…yìþÄæý* {ç³×êãMæüË$ ÐóþçÜ$¢…¨. ¿êÆæÿ™Œþ
º…† Ñ$WÍ E…yæþV>¯óþ VðüË$ç³#¯èþ$ A…§æþ$Mæü$…¨. çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿÌZ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ 휰‹Ù ^óþÔéyæþ$. ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ Æøíßý™Œþ, çÙÑ*, fyóþgê Ýë¦
»êÅsìý…VŠü ^óþíܯèþ ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$$…§æþ$ 14 ç³Ææÿ$Væü$Ë sêÆðÿYsŒý¯èþ$ °ÆóÿªÕ… MìüÒ‹Ü sêÆðÿYsŒý 166 ¯èþ…ÌZ çÜ…l Ôé…çܯŒþ, òÜO±, ÐéíÙ…Væüt¯Œþ çÜ$…
^èþV>, §é°² sîýÑ$…yìþÄæý* çÜ$¯éÄæý*çÜ…V> bóþ¨…_…¨. ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ çÜ*ç³ÆŠÿ qA…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ »êÅsìý…VŠü ^óþíܯèþ ¿êÆæÿ™Œþ °Ææÿ~™èþ KÐèþÆæÿÏÌZ 8 ÑMðür$Ï MøÌZµÆÿ$$ §æþÆŠÿ sîý…ÌZMìü ^óþÆ>Ææÿ$. MìüÒ‹Ü sîý…ÌZ Æðÿ…yæþ$
KÐèþÆŠÿ¯èþ$ ïÜòœÆŠÿt&Ðèþ$${¯øË$ BÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>V>, sîýÑ$…yìþÄæý* KÐèþÆŠÿ¯èþ$ º{Ðèþ* 165 Ææÿ¯ŒþÞ ^óþíÜ…¨. Ðèþ$±‹Ù ´ë…yóþ A™èþÅ«¨Mæü…V> 50 Ææÿ¯ŒþÞ ^óþíÜ ¯ésosŒýV> Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ÑÍÄæý$Ðèþ$Þ
A…§æþ$Mæü$¯é²yæþ$. ™öÍ º…†Mìü ïÜòœÆŠÿt Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡Äæý$V>, Æðÿ…yø º…†Mìü °Í^éyæþ$. 36 º…™èþ$ÌZÏ A™èþ¯èþ$ à‹œ òÜ…^èþÈ ç³NÇ¢ ^óþÔéyæþ$. sîý20ÌZÏ ¯Œþ, yîþ {V>…yŠþçßZÐŒþ$ Ý릯èþ…ÌZ sêÐŒþ$ {º*‹Ü,
¸ùÆŠÿ Mösêtyæþ$. Ðèþ$*yø º…†Mìü ïÜòœÆŠÿt Æðÿ…yæþ$ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡Äæý$V>, ¯éÌZY º…†Mìü Ðèþ$±‹ÙMæü$ C¨ Ðèþ$*yæþÐèþ AÆæÿ¦òÜ…^èþÈ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Kò³¯èþÆŠÿ Æ>çßý$ÌŒý 39 Ææÿ¯ŒþÞ yæþÆðÿOÌŒý Ñ$^ðþÌŒý fr$tÌZ ^óþÆ>Ææÿ$.
LrÄæý*Åyæþ$. I§ø º…†Mìü Ðèþ$${¯ø ¸ùÆŠÿ MörtV>, BÆø º…†Mìü íÜ…WÌŒý ¡Ôéyæþ$. ^óþÔéyæþ$. D Ðèþ*Å^Œþ MøçÜ… C…yìþÄæý* fr$t Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ^óþíÜ…¨. ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ Mæü*yé °È~™èþ KÐèþÆæÿÏÌZ 7 ÑMðürÏ
§é…™ø MìüÒ‹Ü çÜ*ç³ÆŠÿ KÐèþÆŠÿ 13 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ…¨. Bò³O 14 ç³Ææÿ$Væü$Ë ™öË$™èþ ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ sê‹Ü VðüÍ_ ¿êÆæÿ™Œþ° »êÅsìý…VŠüMìü BàÓ°…_…¨. ¿æý$f… MøÌZµÆÿ$$ 165 ç³Ææÿ$Væü$Ìôý ^óþíÜ…¨. ©…™ø
sêÆðÿYsŒý™ø ºÇÌZMìü ¨W¯èþ sîýÑ$…yìþÄæý* 5 º…™èþ$ÌZϯóþ Ë„>üÅ°² Ðèþ$$§éªyìþ V>Äæý$… M>Ææÿ×ý…V> ÑÍÄæý$Ðèþ$Þ¯Œþ Ñ{Ôé…† ¡çÜ$MøÐèþyæþ…™ø Mðüò³t¯Œþ »ê«§æþÅ™èþË$ Ðèþ$*yø sîý20° Ðèþ$Çí³çÜ*¢ ¯éÌZY sîý20 Mæü*yé

e÷J Ä≥>±&ÉT ÄsY|” dæ+>¥≈£î ø°\ø£ |ü<ä$


dæø£‡sY‘√ ¬>*|æ+∫q øösY nC≤y¥ß ‘·sê«‘· sêVüQ˝Ò!
Äd”dt‘√ eTTø√ÿD|ü⁄ d”Ødt˝À X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ ÐðþÍÏ…Væüt¯Œþ : çÜ*ç³ÆŠÿ ¸ëÐŒþ$ÌZ E¯èþ² sîýÑ$…yìþÄæý* {MìüMðürÆŠÿ MóüGÌŒý
M>¯Œþ»ñý{Æ> : B[õÜtÍÄæý*ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$MøP×ýç³# Æ>çßý$ÌŒý ç³Ë$ çœ$¯èþ™èþË$ Ý뫨…^éyæþ$. KÐèþÆ>ÌŒý sîý20 {MìüMðüsŒýÌZ
sìý20 íÜÈ‹ÜÌZ ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ$íßýâæýË fr$t Ôèý$¿êÆæÿ…¿æý… ^óþ ¯éË$Væü$ÐóþË ç³Ææÿ$Væü$Ë Ðèþ*Ææÿ$P¯èþ$ ^óþÆ>yæþ$. ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ™ø ¯éÌZY
íÜ…¨. C…VæüÏ…yŠþ™ø Ôèý${MæüÐéÆæÿ… fÇW¯èþ Ðèþ*Å^ŒþÌZ 5 ÑMðürÏ sîý20Mìü Ðèþ$$…§æþ$ D ïœsŒý¯èþ$ ^óþÆæÿyé°Mìü 8 ç³Ææÿ$Væü$Ë §æþ*Ææÿ…ÌZ E¯èþ²
™óþyé™ø ÑfÄæý*°² A…§æþ$Mæü$° »Z×ìý Mösìýt…¨. Mðüò³t¯Œþ Æ>çßý$ÌŒý §é°² çÜ$¯éÄæý*çÜ…V> A«¨VæüÑ$…^éyæþ$. §é…™ø sîý20
çßýÆæÿïŒþ{ï³™Œþ MúÆŠÿ ÒÆø_™èþ C°²…VŠüÞ™ø fr$tMæü$ ÑfÄæý*°² {MìüMðüsŒýÌZ ¯éË$Væü$ ÐóþË ç³Ææÿ$Væü$Ë Ðèþ*Ææÿ$P¯èþ$ ^óþǯèþ 94Ðèþ {MìüMðürÆŠÿV>
A…¨…_…¨. 148 ç³Ææÿ$Væü$Ë Ë„>Å°² Ðèþ$Æø 3 º…™èþ$Ë$ °Í^éyæþ$. C¨Ìê E…_™óþ, A…™èþÆ>j¡Äæý$ sîý20 {MìüMðüsŒýÌZ ¿êÆæÿ™Œþ
Ñ$ÍWÐèþ#…yæþV>¯óþ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. sê‹Ü Kyìþ Ðèþ$$…§æþ$V> ™èþÆæÿç³#¯èþ A™èþÅ«¨Mæü ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_¯èþ BÆø »êÅsŒýÞÐèþ$¯ŒþV> Æ>çßý$
»êÅsìý…VŠü ^óþíܯèþ C…XÏçÙ$ sîýÐŒþ$ 20 KÐèþÆæÿÏÌZ 7 ÑMðür$Ï ÌŒý °Í^éyæþ$. MøíßýÏ, Æøíßý™Œþ, «§ø°, ÆðÿO¯é, «§éÐèþ¯ŒþË ™èþÆ>Ó™èþ A™èþÅ«¨Mæü
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : sîýÑ$…yìþÄæý* Ðèþ*i BrV>yæþ$ BÆŠÿï³ íÜ…VŠü (Ææÿ${§æþ{糙鋳 íÜ…VŠü)¯èþ$ ¯èþçÙt´ùÆÿ$$ 147 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ…¨. Mðüò³t¯Œþ ¯ðþOsŒý (67), ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_¯èþ BrV>yìþV> Æ>çßý$ÌŒý Væü$Ç¢…ç³# Ý뫨…^éyæþ$.
MîüËMæü 糧æþÑ ÐèþÇ…_…¨. ½ïÜïÜI A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÝûÆæÿÐŒþ Væü…Væü*Î Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ½Ðèþ˜…sŒ ý(37) Ðèþ*{™èþÐóþ$ Æ>×ìý… ^éÆæÿ$. Æ>gôýÔèýÓÇ VðüOM>ÓyŠþ, A…™èþÆ>j¡Äæý$ sîý20ÌZÏ Æ>çßý$ÌŒý Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* Ý뫨…_¯èþ
{ç³Mæüsìý…_¯èþ {MìüMðüsŒý çÜËà MæüÑ$sîý (ïÜHïÜ)ÌZ BÆŠÿï³ íÜ…VŠüMæü$ A¯èþ*çßýÅ…V> ÕRê ´ë…yóþ, ©í³¢ ÔèýÆæÿà Æðÿ…yóþíÜ ÑMðür$Ï ç³VösêtÆæÿ$. Æ>«§é ç³Ææÿ$Væü$Ë$ 1,416. CMæü KÐèþÆ>ÌŒý sîý20 {MìüMðüsŒýÌZ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ çÜVæü
^ør$§æþMìüP…¨. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ çÜ¿æý$ÅË VæüË ïÜHïÜ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ½ïÜïÜI ÐðþËÏyìþ…_…¨. Äæý*§æþÐŒþ JMæü ÑMðüsŒý ¡íÜ…¨. ™èþÆ>Ó™èþ »êÅsìý…VŠüMæü$ ¨W¯èþ r$ MæüÍY¯èþ {MìüMðürÆæÿÏ gê¼™éÌZ Æ>çßý$ÌŒý Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ °Í^éyæþ$.
ÒÇÌZ Ðèþ*i BrV>yæþ$ Ðèþ$§æþÌŒýÌêÌŒý, çÜ$Ë„æü¯Œþ ¯éÄæý$MŠü Ðèþ$*yø çÜ¿æý$Åyæþ$V> ¿êÆæÿ™Œþ 19.3 KÐèþÆæÿÏÌZ 5 ÑMðür$Ï MøÌZµÆÿ$$ 150 sîý20 {MìüMðüsŒýÌZ Æ>çßý$ÌŒý Äæý*ÐèþÆóÿgŒý 42.10 M>V>, ™öÍ Ý릯èþ…ÌZ
BÆŠÿï³ íÜ…VŠü¯èþ$ G…í³Mæü ^óþÔéÆæÿ$. ÒÇ ç³§æþÒM>Ë… Hyé¨ M>Ë… ´ër$ E…r$… ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_…¨. çßýÆæÿà ¯Œþ{ï³™Œþ MúÆŠÿ 34 º…™èþ$ÌZÏ 5 ´ëMìüÝ뢯Œþ {MìüMðürÆŠÿ »êºÆŠÿ AgêÐŒþ$(42.60) E¯é²yæþ$. ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ
§æþ° ½ïÜïÜI K {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍí³…¨. BÆŠÿï³ íÜ…VŠü ¿êÆæÿ™Œþ ™èþÆæÿçœ#¯èþ 14 sñý‹Üt ¸ùÆæÿ$Ï, íÜMæüÞÆŠÿ™ø 42 ç³Ææÿ$ Væü$Ë$ ^óþíÜ ¯ésosŒýV> ™ø {ç³çÜ$¢™èþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² íÜÈ‹ÜÌZ A™èþÅ«¨Mæü ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…_¯èþ
Ðèþ*Å^ŒþË$, 58 Ðèþ¯óþzË$, 10 sîý&20 Ðèþ*Å^ŒþËMæü$ {´ë†°«§æþÅ… Ðèþíßý…^éyæþ$. °Í_…¨. _ÐèþÇ KÐèþÆŠÿÌZ íÜMæüÞÆŠÿ ™ø fr$tMæü$ ÑfÄæý*°² BrV>yìþV> Æ>çßý$ÌŒý Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²yæþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ
2007ÌZ fÇW¯èþ sîý&20 {ç³ç³…^èþ Mæü‹³ÌZ ^ør$§æþMìüP…^èþ$Mæü$°.. A™èþÅ«¨Mæü ÑMðü A…¨…_…¨. çÙ¸ëÍ ÐèþÆæÿà 30, Æö{yìþVŠüÞ 26, çÜÖ† ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ Mðüò³t¯Œþ Móü¯Œþ ÑÍÄæý$Ðèþ$Þ¯Œþ¯èþ$ Æ>çßý$ÌŒý A«¨VæüÑ$…^éyæþ$.
r$Ï ¡íܯèþ Æðÿ…yø »oËÆŠÿV> °Í^éyæþ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ BÆóÿâæýÏ ´ër$ ÑÑ«§æþ ¸ëÆ>ÃsŒý Ðèþ$…«§æþ¯èþ 15, ¿êsìýÄæý* 11, ©í³¢ Ôèý Ææÿà 12 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ D íÜÈ‹ÜÌZ Æ>çßý$ÌŒý Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü* ÐèþÆæÿ$çÜV> 56, 57 ¯ésosŒý,
ÌZ sîýÑ$…yìþÄæý*Mæü$ õÜÐèþË$ A…¨_¯èþ BÆŠÿïÜ íÜ…VŠü ™èþ¯èþ _ÐèþÇ Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ ^óþÔéÆæÿ$. çÜÖ† Ðèþ$…«§æþ¯èþ ÑÐé§éçܵ§æþ M>Å^Œþ™ø gosŒý 27, 39 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ Ý뫨…^éyæþ$. CMæüPyæþ Æ>çßý$ÌŒý Äæý*ÐèþgôýÆŠÿ 83
2011ÌZ Byéyé. Mö…™èþM>Ë… ´ër$ Iï³GÌŒý Ðèþ*Å^ŒþË$ Mæü*yé Byéyæþ$. M>Ðèþyæþ…™ø ™èþMæü$PÐèþ ÝùPÆæÿ$ Ððþ¯èþ$¨ÆæÿV>ÍÞ Ðèþ_a…¨. E…yæþV>, òÜOtMŠüÆóÿsŒý 145ò³OV> E…¨.
PRINTED & PUBLISHED BY NUKARAPU PADMAJA ON BEHALF OF SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR, NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. PRINTED AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,
NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081, TELANGANA, PUBLISHED AT SPR PUBLICATIONS PVT.LTD, SURYA SOUDHA, PLOT NO.185, M.C.H NO:258/1/185,SIDDIVINAYAKA NAGAR,NEAR AYYAPPA SOCIETY, MADHAPUR, HYDERABAD-500081. EDITOR : NUKARAPU PADMAJA. Fax No:040-30473232 RNI Registration No. APTEL/2007/22044.