Вы находитесь на странице: 1из 6

IX.

COMERȚ ȘI SERVICII
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Sursa datelor
Datele prezentate de întreprinderile înregistrate oficial, care desfășoară activitate de comerț și servicii.

Precizări metodologice
Cifra de afaceri (venitul din vânzări) reprezintă suma veniturilor obţinute din vânzarea produselor,
mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atât din activitatea principală, cât şi din
activităţile secundare, exercitate de întreprindere în perioada de referinţă. Acest indicator constituie suma
rulajului creditor al contului 611 „Venituri din vânzări”.

În cifra de afaceri (venitul din vânzări) nu se includ:


• TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vânzări);
• venitul din vânzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri din activitatea
operaţională”;
• venitul din vânzarea activelor pe termen lung şi activităţi investiţionale (rulajul creditor al contului 621
„Venituri din activitatea de investiţii”);
• alte venituri din activitatea financiară, venituri excepţionale (622 „Venituri din activitatea financiară”, 623
„Venituri excepţionale”);
• valoarea ambalajelor restituite după livrare.

Источник данных
Данные представленные по официально зарегистрированным предприятиям, осуществляющих
торговую деятельность и предоставляющих услуги.

Методологические пояснения
Оборот предприятия (доход от продаж) представляет собой сумму доходов полученных от
продажи продукции, товаров, оказанных услуг и выполненных работ, происходящих как от
основного вида деятельности, так и от второстепенных видов деятельности, осуществляемых
предприятием за указанный период. Этот показатель составляет сумму оборота по кредиту
счета 611 «Доходы от продаж».

В оборот предприятия (доход от продаж) не включается:


• НДС и другие вычитаемые аналогичные налоги, связанные с оборотом;
• другие операционные доходы (оборот по кредиту счета 612 «Другие доходы от операционной
деятельности»;
• доходы от продажи долгосрочных активов и инвестиционной деятельности (оборот по
кредиту счета 621 «Доходы от инвестиционной деятельности»);
• другие доходы от финансовой деятельности, чрезвычайные доходы (622 «Доходы от
финансовой деятельности», 623 «Чрезвычайные доходы»);
• стоимость тары, возвращенной после поставки.

Buletin statistic - IV 2019


COMERȚ ȘI SERVICII / ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

9.1. Cifra de afaceri în comerț şi servicii


Оборот предприятий торговли и услуг

În % faţă de În % faţă de luna corespunzătoare


Luna Mil. lei luna precedentă¹ a anului precedent1
Месяц Mлн. лей В % к предыдущему В % к соответствующему месяцу
месяцу1 предыдущего года1

Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)


Розничная торговля (за исключением автомобилей и мотоциклов)

2018 I 3,307.4 76.7 109.1


II 3,125.6 94.2 106.5
III 3,590.0 115.4 103.4
IV 3,862.6 106.7 112.0
V 4,085.4 105.3 105.7
VI 4,080.2 99.7 103.9
VII 4,413.6 108.4 111.1
VIII 4,692.2 106.4 106.9
IX 4,655.1 99.0 109.8
X 4,460.6 95.6 107.6
XI 4,275.2 95.6 107.9
XII 4,723.0 110.3 107.5

2019 I 3,748.3 75.0 109.0


II 3,825.1 101.8 117.8
III 4,618.1 121.6 123.0
IV 4,694.2 101.3 116.7
V 5,074.9 106.8 118.4
VI 5,053.8 99.2 117.8
VII 5,101.6 100.8 109.7
VIII 5,572.5 109.2 112.7
IX 5,189.7 92.9 105.7
X 5,344.7 102.7 113.5
XI 5,007.0 93.3 110.7
XII 5,654.8 112.2 108.6

1
În prețuri comparabile / В сопоставимых ценах

Buletin statistic - IV 2019


COMERȚ ȘI SERVICII / ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

În % faţă de În % faţă de luna corespunzătoare


Luna Mil. lei luna precedentă¹ a anului precedent1
Месяц Mлн. лей В % к предыдущему В % к соответствующему месяцу
месяцу1 предыдущего года1

Servicii de piaţă prestate populaţiei


Рыночные услуги оказанные населению

2018 I 1,148.0 67.0 106.6


II 1,167.1 101.6 110.7
III 1,375.5 117.9 104.3
IV 1,219.1 88.8 113.3
V 1,458.0 118.4 112.5
VI 1,873.1 127.4 112.0
VII 1,678.1 89.3 107.6
VIII 1,726.4 103.6 110.7
IX 1,836.0 106.6 118.8
X 1,545.5 83.9 118.4
XI 1,488.9 96.1 114.1
XII 1,829.6 122.8 105.2

2019 I 1,404.5 75.8 119.7


II 1,447.0 102.9 121.4
III 1,596.2 110.0 113.0
IV 1,597.0 99.6 126.8
V 1,783.7 111.4 119.5
VI 2,220.0 124.2 116.4
VII 2,010.0 90.4 118.1
VIII 2,012.4 99.8 113.8
IX 1,960.4 96.8 103.5
X 1,753.0 89.2 110.0
XI 1,738.3 99.1 113.4
XII 2,067.5 118.8 108.8

1
În prețuri comparabile / В сопоставимых ценах

Buletin statistic - IV 2019


COMERȚ ȘI SERVICII / ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

În % faţă de În % faţă de luna corespunzătoare


Luna Mil. lei luna precedentă¹ a anului precedent1
Месяц Mлн. лей В % к предыдущему В % к соответствующему месяцу
месяцу1 предыдущего года1

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea


acestora
Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт

2018 I 534.8 65.2 117.9


II 563.1 105.3 92.0
III 719.7 127.8 92.8
IV 779.3 108.3 121.8
V 804.2 103.2 111.0
VI 762.1 94.8 116.8
VII 744.3 97.7 112.2
VIII 760.0 102.1 100.7
IX 780.9 102.7 100.5
X 868.5 111.2 117.4
XI 944.2 108.7 109.7
XII 799.5 84.7 97.4

2019 I 630.0 78.5 117.8


II 785.3 124.6 139.5
III 908.8 115.7 126.3
IV 984.9 108.4 126.4
V 940.6 95.5 117.0
VI 883.6 93.9 115.9
VII 995.9 112.7 133.8
VIII 947.1 95.1 124.6
IX 980.8 103.6 125.6
X 1,117.1 113.9 128.6
XI 1,153.5 103.3 122.2
XII 1,124.6 97.5 140.1

1
În prețuri curente / В текущих ценах

Buletin statistic - IV 2019


COMERȚ ȘI SERVICII / ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

În % faţă de În % faţă de luna corespunzătoare


Luna Mil. lei luna precedentă¹ a anului precedent1
Месяц Mлн. лей В % к предыдущему В % к соответствующему месяцу
месяцу1 предыдущего года1

Comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)


Оптовая торговля (за исключением автомобилей и мотоциклов)

2018 I 5,970.3 65.2 120.0


II 6,728.3 112.7 108.5
III 7,508.8 111.6 90.3
IV 8,294.7 110.5 120.5
V 8,776.9 105.8 111.9
VI 8,086.2 92.1 112.8
VII 8,540.7 105.6 111.8
VIII 9,206.2 107.8 106.1
IX 8,734.3 94.9 102.7
X 9,310.0 106.6 108.6
XI 8,467.0 90.9 101.6
XII 9,426.4 111.3 103.0

2019 I 6,663.7 67.7 111.6


II 8,406.2 126.1 124.9
III 9,681.3 115.2 128.9
IV 9,740.2 100.6 117.4
V 9,745.3 100.1 111.0
VI 8,883.5 91.2 109.9
VII 10,162.3 114.4 119.0
VIII 10,006.4 98.5 108.7
IX 10,650.0 106.4 121.9
X 10,419.1 97.8 111.9
XI 9,673.4 92.8 114.2
XII 10,017.4 103.6 101.7

1
În prețuri curente / В текущих ценах

Buletin statistic - IV 2019


COMERȚ ȘI SERVICII / ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

În % faţă de În % faţă de luna corespunzătoare


Luna Mil. lei luna precedentă¹ a anului precedent1
Месяц Mлн. лей В % к предыдущему В % к соответствующему месяцу
месяцу1 предыдущего года1

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor


Рыночные услуги оказанные предприятиям

2018 I 2,919.5 70.8 108.1


II 2,932.3 100.4 102.0
III 3,201.7 109.2 100.4
IV 3,136.4 98.0 105.0
V 3,397.0 108.3 104.5
VI 3,748.0 110.3 109.8
VII 3,642.2 97.2 106.0
VIII 3,838.7 105.4 103.6
IX 3,721.7 97.0 102.3
X 3,747.1 100.7 105.8
XI 3,552.7 94.8 101.6
XII 4,178.6 117.6 101.4

2019 I 3,126.9 61.4 107.1


II 3,254.1 104.1 111.0
III 3,603.8 110.7 112.6
IV 3,661.2 101.6 116.7
V 3,806.3 104.0 112.0
VI 3,976.2 104.5 106.1
VII 4,263.9 107.2 117.2
VIII 4,288.2 100.6 111.7
IX 4,220.9 98.4 113.4
X 4,087.8 96.8 109.1
XI 3,723.6 91.1 104.8
XII 4,440.2 119.2 87.2

1
În prețuri curente / В текущих ценах

Buletin statistic - IV 2019