Вы находитесь на странице: 1из 86

Сал Рейчъл

Послания на
основателите
2

КНИГА 3
3

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................................................................4
ПОСЛАНИЕ...................................................................................................................................................................................4
ВСЕЛЕНАТА - ТОВА Е ЕКСПЕРИМЕНТ............................................................................................................................................4
РАЗЛИЧНИ ПЛЪТНОСТИ НА ДУШАТА............................................................................................................................................6
ПРИРОДАТА И ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ДУШИТЕ-БАИЗНАЦИ.............................................................................................................7
ФРАГМЕНТИРАНЕ НА ДУШАТА......................................................................................................................................................7
ОБЕДИНЕНИЕ НА ДУШАТА...........................................................................................................................................................9
ПРОЦЕСЪТ НА ТВОРЕНИЕ.............................................................................................................................................................9
МНОЖЕСТВЕНИТЕ ВСЕЛЕНИ.......................................................................................................................................................10
ВPЕМЕ И БЕЗВРЕМИЕ..................................................................................................................................................................10
ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ПОТЕНЦИАЛНИ БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ................................................................................................................11
КОЛЕЛОТО НА ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА...........................................................................................................................................12
НАСТОЯЩОТО БОЖЕСТВЕНО РЪКОВОДСТВО.............................................................................................................................12
СЛЕДВАЩ СЕАНС - БРИСБЕЙН, АВСТРАЛИЯ...............................................................................................................................12
ИЗВЪНЗЕМНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ЗЕМЯТА.................................................................................................................................14
КОРЕННАТА ЧОВЕШКА РАСА.......................................................................................................................................................15
ЗЕМЯТА НА ПАН........................................................................................................................................................................15
ОБЗОР НА НИВАТА НА ПЛЪТНОСТ..............................................................................................................................................16
РАННИЯТ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА....................................................................................................................................................16
КРЪСТОСВАНЕ НА ХОРАТА С ИЗВЪНЗЕМНИТЕ.............................................................................................................................17
ПЪРВОТО ПАДЕНИЕ ОТ БЛАГОВОЛЕНИЕТО................................................................................................................................17
ВЛЯНИЕТО НА ОРИОН...............................................................................................................................................................18
СИРИАНИ...................................................................................................................................................................................20
ДРАКОНИТЕ...............................................................................................................................................................................20
АНДРОМЕДИАНЦИТЕ..................................................................................................................................................................21
СЪЩЕСТВАТА ОТ ДЗЕТА............................................................................................................................................................21
ПОХИЩЕНИЯ НА ХОРА ОТ ДЗЕТИТЕ...........................................................................................................................................22
ПРИРОДАТА НА ДНК.................................................................................................................................................................22
ИЗВЪНЗЕМНИ НА ЗЕМЯТА В ЕСТЕСТВЕНА ФОРМЛ......................................................................................................................23
ВЛИЯНИЕ НА РЕПТИЛИИТЕ........................................................................................................................................................23
ВЛИЯНИЕ НА ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ ....................................................................................23
ВЛИЯНИЕ НА ПРЕЛИВАНЕТО НА КРЪВ ВЪРХУ ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ ...............................................................................................24
КЛОНИРАНЕ И ХОЛОГРАФСКА ПРОЕКЦИЯ...................................................................................................................................24
ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ДНК ПРИ КРЪСТОСВАНЕТО НА ХОРА С ИЗВЪНЗЕМНИ ..............................................................24
ПЛЕМЕНАТА НА ЛЪВА И ПТИЦИТЕ ДНЕС...................................................................................................................................25
ХИБРИДИ МЕЖДУ ЧОВЕКА И ЖИВОТНИТЕ..................................................................................................................................25
ЕДНОРОЗИТЕ.............................................................................................................................................................................25
ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИЗВЪНЗЕМНИ НА ЗЕМЯТА..................................................................................................................................25
ОЩЕ ЗА РЕПТИЛИИТЕ................................................................................................................................................................26
ЕВОЛЮЦИЯ И ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ЖИВОТНИНСКОТО ЦАРСТВО...........................................................................................27
ИЗМРЕЛИТЕ ВИДОВЕ И ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ИЛИ ГРУПИ ДУШИ..................................................27
ПРИЧИНИ ЗА НАМЕСАТА НА ИЗВЪНЗЕМНИТЕ В ЗЕМНИТЕ РАБОТИ..............................................................................................28
ИЛЮМИНАТИТЕ.........................................................................................................................................................................28
ОСНОВАТЕЛИТЕ ГОВОРЯТ ЗА МАРС...........................................................................................................................................29
ЖИВОТЪТ НА ДРУГИТЕ ПЛАНЕТИ ОТ НАШАТА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА ..........................................................................................30
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО СЕ РАЗВИВА НА ЗЕМЯТА............................................................................................................................30
СЦЕНАРИЯТ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО.................................................................................................................................................31
ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА ХОРАТА, ВЪРВЯЩИ ПО ПЪТЯ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО...........................................................................32
КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЪЩЕСТВА ОТ ПО-ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПОНИЖАВАТ СВОЯТА ВИБРАЦИЯ .................................32
ШАБЛОН НА МАЙСТОРА............................................................................................................................................................33
4

КАК ДА БЪДЕМ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ, ДОКАТО ЖИВЕЕМ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ .........................................................................33
ПРИРОДАТА НА ПЛЪТНОСТТА....................................................................................................................................................34
ПО-НАТАТЪШНО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО.......................................................................................................................34
МЕХАНИЗМА НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО................................................................................................................................................35
СИСТЕМА НА ЧАКРИТЕ...............................................................................................................................................................36
ОПИТЪТ НА ПО-ВИСОКИТЕ ПЛЪТНОСТИ....................................................................................................................................37
МОДЕЛЪТ НА 24 СПИРЛЛНАТА ДНК.........................................................................................................................................38
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА......................................................................................................................................................38
ОЩЕ ЗА ДНК............................................................................................................................................................................38
МЕДИТАЦИЯ..............................................................................................................................................................................39
ФАЗОВИ ИЗМЕНЕНИЯ.................................................................................................................................................................39
ТЪМНИТЕ ИЗВЪНЗЕМНИ.............................................................................................................................................................41
РОЛЯТА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ......................................................................................................................................................41
ВЕЛИКИЯТ ЦИКЪЛ И ГАЛАКТИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ..........................................................................................................................42
ВИЕ СТЕ БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ......................................................................................................................................................42
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЙ И АД......................................................................................................................................................43
ВАШАТА РОЛЯ КАТО БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ....................................................................................................................................44
ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА Е СЪТВОРЕНА ОТ БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ......................................................................................................44
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СФЕРИ..........................................................................................................................................44
КАПАЦИТЕТ НА ВАШИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ..............................................................................................................45
ДИНАМИКАТА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА НА ПО-НИСКИТЕ ПЛЪТНОСТИ................................................................................................45
ВРЪЩАНЕ В СЕДМА ПЛЪТНОСТ..................................................................................................................................................45
ОЩЕ АНАЛОГИИИ ЗА ПРОЦЕСА НА ТВОРЕНИЕ...........................................................................................................................46
РАЗВИТИЕ ОТ ТРЕТА ДО СЕДМА ПЛЪТНОСТ...............................................................................................................................47
ЕВОЛЮЦИЯ НА ПЛАНЕТАРНИТЕ СИСТЕМИ..................................................................................................................................48
ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА МАЙКАТА ЗЕМЯ...........................................................................................................................................48
СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ И САКРААНИТЕ СИМВОЛИ....................................................................................................................49
ОСЪЗНАВАНЕ НА ПО-ВИСОКИТЕ И ПО-НИСКИТЕ ПЛЪТНОСТИ....................................................................................................50
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАРМАТА......................................................................................................................................................50
ФРАГМЕНТИТЕ НА ДУШАТА........................................................................................................................................................51
СЪЩНОСТ НА ГРОЗДОВЕТЕ И ФРАГМЕНТАЦИЯТА НА ДУШАТА....................................................................................................51
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДУШИТЕ..........................................................................................................................................................54
БЛИЗНАЦИ НА ПЛАМЪКА............................................................................................................................................................56
ОЩЕ ЗА ФРАГМЕНТАЦИЯТА НА ДУШИТЕ....................................................................................................................................56
РАЗШИРЕНИЕ НА ДУХОВНОТО СЕМЕЙСТВО.................................................................................................................................57
ЗА ИСТОРИЯТА НА ЗЕМЯТА........................................................................................................................................................59
РАННАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА..................................................................................................................................................61
ПОСЛАНИЕ ОТ 11 МАЙ 2005 ГОДИНА......................................................................................................................................63
ПОСЛАНИЕ ОТ 12 МАЙ 2005 ГОДИНА......................................................................................................................................65
ПОСЛАНИЕ ОТ 17 МАЙ 2005 ГОДИНА......................................................................................................................................67
ПОСЛАНИЕ ОТ 19 МАЙ, 2005 ГОДИНА.....................................................................................................................................68
ПОСЛАНИЕ ОТ 20 МАЙ 2005 ГОДИНА......................................................................................................................................71
СЛЕДВАЩО ПОСЛАНИЕ 21 МАЙ 2005 ГОДИНА.........................................................................................................................74
ПОСЛАНИЕ ОТ 26 МАЙ 2005 Г.................................................................................................................................................75
ПОСЛАНИЕ ОТ 27 МАЙ 2005 ГОДИНА......................................................................................................................................78
ПОСЛАНИЕ ОТ 23 ЮЛИ 2005 ГОДИНА......................................................................................................................................80
СВОБОДНАТА БОЛЯ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО.............................................................................................................................80
МЕХАНИЗМА НА ВЕЛИКИЯ И ГАЛАКТИЧЕСКИЯ ЦИКЛИ...............................................................................................................81
ПОСЛАНИЕ ОТ 12 НОЕМВРИ 2005 ГОДИНА..............................................................................................................................82
5

ВЪВЕДЕНИЕ
Трудно е да се дава информация в логична последователност, която е предадена от
съзнание, развито много по-високо от човешкото разбиране, каквото е на Основателите. Може
да се стори, че следващите послания представляват диалог в реално време между две или
повече същности, но голяма част от информацията, предадена от Основателите, е била
„вкарана" във вид на „пакети" в свръх съзнателния ум на канала /канализиращия/. След това,
тя е кристализирала в съзнателния ум, за разпространение в обичайния формат.
За да могат въобще да общуват с нас, Основателите е трябвало да понижават част от
своите вибрации от 12-то ниво на плътност, до 7-мо ниво, преди да се опитат да установят
контакт са канала. В първото послание ние предоставихме описание за това кои са
Основателите, чрез тях самите. С прочитането на различните послания, ще започнете да
разбирате техния произход и съзнание. Най-големият проблем в предоставянето на тази
информация, се явява общуването от техните сфери на съзнание с нашата, за да може
информацията да бъде изчерпателна и полезна за човешката еволюция.
Те избраха този канал, защото той притежава научна и духовна подготовка, както и
способност за словесно формулиране и изразяване.
Сега има много Богове Творци, говорещи чрез хората. Това винаги е една група и един
канал. Ние поощряваме търсенето на допълнителен материал, доставян на Земята от други
групи от Богове Творци и други канали. В мнозинството от случаите, материалът ще е много
близък до тази информация.
Имайте предвид, че общуването между хората и Основателите е енергийно. Една част от
тяхната енергия ви обгръща, докато четете тези думи. Позволете на тази част от енергията,
която резонира с вашата душата, да дойде и да помогне за пробуждането ви.
Сал Рейчъл

ПОСЛАНИЕ
Предадено в Брисбейн, Австралия, през септември 2006 година
Здравейте, ние сме Основателите. Нека се запознаем. Ние сме тези, които наричате Богове
Творци. Само малка част от нашата енергия говори чрез този канал. Трудно ни е да
проектираме във вашия свят повече от една много малка част от себе си. Затова предпочитаме
да правим това по начин, известен като телепатично предаване. Посредством този метод,
голяма част от нашата енергия се натрупва във висшия ум на различни канали.
Трудно ви е да разберете и почувствате нашето реално време. Независимо от това, ние
имаме важни послания за човечеството. В такъв формат идваме тук само в края или в началото
на всеки Велик Цикъл на Земята. Или казано по вашему: ние всеки път посещаваме
собствените си експерименти, за да видим как вървят нещата.

ВСЕЛЕНАТА - ТОВА Е ЕКСПЕРИМЕНТ


Сега можете да реагирате на последното твърдение и да заявите: „Аз съм независима
същност, създадена по образ и подобие на моя Бог. Аз не съм експеримент."
Разбираме безпокойството ви. И още повече, че това се отнася до една конкретна локална
Вселена. Ние я наблюдаваме просто като голям експеримент. Да го кажем така - Бог е
ръководител на този експеримент. Това напомня за университет, нуждаещ се от комисия
наблюдатели, които да следят за научната и изследователска работа, която се извършва от
химик в лабораторията. Университетът финансира химика. Той рядко остава сам със своята
работа. До рамото му винаги „стои" някой.
Затова, в този смисъл, когато Бог ни упълномощи да сътворим човешката форма, ние го
направихме, макар че до известна степен действахме по метода проба грешка. Това беше
честолюбив проект. Ние добре разбирахме как се разширява, уголемява и възпроизвежда
6

Вселената. Добре разбирахме Универсалните закони и Универсалните принципи. Още повече


знаехме, че ще се сблъскаме с проблемите при сътворението на атомната структура, която
трябваше да съчетае в единен организъм Вселената на свободна воля и Вселената на
предопределеността. Ние се стремяхме да сътворим организъм, или по-точно творческа
структура, способна да се насели от сетивни механизми /тела/, така че да има виртуален
достъп до всичките дванадесет нива на Творението. Какво имаме предвид?
За изследване на различни плътности, съществуват различни носители
Вашата физическа форма, или това, което наричате тяло, или носител (физически
проводник), е проектирана конкретно за трето и четвърто ниво на плътност. За третата
плътност е достатъчна физическа форма само със зачатък на животински разум. В четвъртата
плътност, към зачатъчния разум се прибавя много висок ум - това, което наричате разумно
осъзнаване. Тази форма се отнася за четвъртата плътност. В четвъртата плътност човек
започва да се осъзнава като душа и се учи на сътворение, използвайки своите ментални
способности. Това е, което вие наричате метафизична същност, съчетание на ум с тяло.
Носителят, който се използва за изследване на петата плътност, е етерното кристално тяло
от светлина - тяло, използващо като базов елемент силиция, а не въглерода. В процеса на
Възнесение, въглеродното тяло, което притежавате сега, химически се превръща в силициево
тяло от светлина. Проектирали сме ДНК, така че прехода от основаната на въглерод телесна
форма към основано на силиций тяло от светлина, да се извърши постепенно.
Шестата плътност притежава тяло, приличащо на тялото от петата плътност, с изключение
на това, че то става много по-светещо. То е изградено от чиста светлина, а не кристал и
силиций.
Тялото на седмата плътност (ниво на плътност, съответстващо на вибрацията на вашата
естествена душа, преди спускането в плътността). Това е вибрация на чистата светлина, която
е придобила шаблон на хуманоидна форма. Затова то изглежда като хуманоидна форма, само
че много прозрачна. Вие можете да го видите, само ако притежавате ясновидски способности.
Форма на осмата плътност - грозд на колективната душа. Единично същество, състоящо се
от много под същества.
Форма на девета плътност - голям грозд на душата и т. н. до съществото от дванадесетата
плътност, свързано с Бог. Ние сме форма от дванадесетата плътност.
Трудности при предаване на информацията
Вашите думи не са в състояние да предадат природата на душата, свръх душата,
майсторите на душите, на фрагментите на душата и т.н. Но вашият рационален ум не може да
достигнат тези концепции във вид на нещо по-голямо, освен като зачатъчни модели и схеми.
Думите, които използваме, за да преведем тези идеи на английски език, са неадекватни по
своята природа. Тъй като във вашия език не съществуват точни думи за описание на нашата
реалност, термините, които ще използваме за описание на нашето възприятие на реалността,
също ще бъдат неточни. Независимо от това, ние дойдохме чрез този канал с цел да предадем
на всеки от вас енергия. Предаването й ще продължи, дори думите да не са точни. Затова,
нека продължим. Истината е, че няма нито деление, нито разделение. Съществува просто Бог.
На английски вие наричате Бога Той и въпреки това, Бог е и мъжа, и жената, двамата, и нито
един от тях, но за да опростим нещата, ще се придържаме към общоприетата употреба.
Ние сме продължение на Бог
Бог е сътворил индивидуалните души като продължение на самия себе си, подобно на
бодлите на един от вашите морски таралежи, които са продължение на самия таралеж. За тези,
които не са виждали морски таралеж ще кажем, че това са гръбначни създания, живеещи в
плитките води в много от океаните на Земята. Някои от тях са във виолетов цвят. Те изглеждат
като възглавнички за карфици. Така вие можете да си представите Бог, притежаващ тяло на
7

морски таралеж, с милиарди и милиарди иглички, излизащи от тялото му. Всяка игличка
представлява индивидуална душа.
Всяка индивидуална душа има ниво или онова, което вие наричате плътност.
Дванадесетото ниво на индивидуалната душа е свързано директно с Бог. Тя пребивава в
центъра на същността на Бог. Ако се опитате да направите аналогия с морския таралеж, то
душата на дванадесетото ниво би била външния щит, свързан с вътрешното тяло на морския
таралеж.
Щитът на дванадесетата плътност притежава компоненти от единадесета плътност, и те
много приличат на подгъната покривка върху щита. Щитът е директно свързан с центъра на
организма, без някаква реална схема, а само като материална промяна. Обвивката на
единадесетото ниво се намира над щита на дванадесетото ниво. Между тях има нещо като
разделителна ивица или парченце от дискретен материал, което показва, че започва нещо
друго и, че нещо е отделено от центъра на организма.
Аспектът на десетото ниво на душата може да се оприличи на корената система на дърво,
където съществува централен ствол или корен, врастващ в покривалото на единадесетото
ниво. Коренът е директно свързан с организма и се отделя от него чрез дискретни единици
енергия, които се подават от тялото на организма.
Деветото ниво на душата може да се оприличи на система от много малки корени, които се
събират заедно и излизат от ствола, както клоните на дърво -големите клони отклонили се от
ствола на дървото. Във вашия свят, девето ниво на душата често е наричано атманично,
атмично, монадично или нивото на Аватарите. За да опростим нещата, ние ще го наричаме
ниво на основната свръх душа.
Осмото ниво на душата — това са още по-малки разклонения, излизащи от големите клони
от нивото на душата от девета плътност.
Седмото ниво на душата прилича на още по-малки разклонения, излизащи от малките
клонки, които на свой ред излизат от по-големи и така нататък. Клонките на седмата плътност
стават индивидуалните нишки или иглички на организма. Външните сензорни механизми на
края на всяка игличка, в крайна сметка могат да се оприличат на чувствителни механизми,
които се движат в шесто, пето, четвърто, трето, второ и първо ниво на плътност. Чрез всеки
сензорен механизъм /тяло/, душата придобива опитности в световете от по-ниските измерения.

РАЗЛИЧНИ ПЛЪТНОСТИ НА ДУШАТА


Всяко от шестте по-ниски нива или плътности, притежава форми, в които се преживява
конкретно ниво или плътност. Молекулата на ДНК се уплътнява чрез някои форми на процеса
на раждане, макар че в шестата и седмата плътност процесът на раждане в смисъла, който вие
можете да разберете като човешки същества, не съществува.
В пета и четвърта плътност процесът на раждане много прилича на този в трета плътност.
Фрагментацията на душата или както се изразяваме ние, делението на душата, протича на
различни нива или плътности, но най-общото ниво или плътност е осмо, преминаващо в седмо.
Свръх душата изпраща своите индивидуални аспекти в седма плътност, за да преживее плана
на душата или сферата на тази плътност.
Нормално осмата плътност на свръх душата, ражда дванадесет индивидуални части, които
стават души от седма плътност. Но във вашата и в други Вселени, съществуват изключения.
Някои свръх души се фрагментират само на шест, четири, три или две части, но най-често
срещаната конфигурация, е разделянето на дванадесет части.
Всяка от дванадесетте части е свързана непосредствено и по всяко време със свръх душата
и Бог. Този канал нарича дванадесетте части на свръх душата членове на духовно семейство
или първични фрагменти на душата, първично делене на душата, първични членове на душата.
В по-голяма част от случаите, дванадесетте индивидуални души идват като шест двойки души.
С други думи, една област от свръх душата създава една двойка души, друга област от свръх
8

душата създава друга двойка души и така нататък до тогава, докато от свръх душата не се
появят шест двойки души. Тези двойки са известни като близнаци на пламъка или души
близнаци, което означава, че те са произлезли от свръх душата като двойка.

ПРИРОДАТА И ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ДУШИТЕ БЛИЗНАЦИ


В повечето случаи, душите близнаците се появяват в по-високите плътности. Затова
единият от членовете на двойката изследва външните сфери на Творението — от пето до
първо ниво, докато в това време другият член остава възнесен, обикновено в шеста или в
седма плътност. Трябва да имате предвид, че възнесеният член на двойката може да изследва
осма и девета плътност, и не е ограничен от шеста и седма плътност. Възнесената душа може
да преживее сливането със свръх душата и с основната душа, които пребивават на ниво осем и
девет. Възнесеният член на двойката може свободно да изследва и изучава осма и девета
плътност, без да се съединява със свръх душата или с основната душа.
И отново точно тук, вашият език става тромав, тъй като не е лесно тази идея да бъде
предадена и разбрана от хората, а ние не сме уверени, че можем да я преведем на вашия език
чрез този канал.
Затова няма да се спираме на това какво се случва с душите близнаци, когато един от тях
пребивава в осма или девета плътност, вместо в шеста или седма. Това е малко трудно за
обяснение.
Понякога се случва душите близнаци да пребивават в по-ниски нива. В тези случаи те
рядко отиват на едно и също по-ниско ниво едновременно. Това се случва много рядко.
Обикновено единият от членовете на двойката остава в пета или шеста плътност, а вторият
пребивава в трета или четвърта. Това помага да се запази чистотата на члена от двойката,
който се намира на по-ниското ниво. Ако близнакът, изследващ външната плътност, се откъсне
или се прихване към нея (отъждестви се с нея или забрави, че тя е част от всичко, част от
цялото), близнакът на пламъка в по-високата плътност меко, но настойчиво му напомня защо е
там, какви са неговите цели или мисия и кой е той на по-високото ниво.
Ние ще се връщаме отново към тази концепция. Сега е време да преминем към друга —
идеята за късчетата или фрагментите на душата, които не са части. В най-ниските или външни
сфери на Творението, особено на трето и четвърто ниво (в това число първо и второ),
протичат процеси, които карат душата да се усеща „хваната" или обособена вътре в конкретна
сфера. Също така съществуват процеси, принуждаващи душата да се разпада и разцепва на
части.

ФРАГМЕНТИРАНЕ НА ДУШАТА
Тези части ще достигат до различните под планове на съществуването включително
ниските, средни и висшите астрални сфери; ниски, средни и до някаква степен, до някои висши
сфери на третата плътност; и до известна степен - ниските и средни етерни сфери.
Съществуват основни сфери, където се осъществява разделението.
Защо душите се разделят на части? Душата представлява енергийна единица. Тя се състои
от нишки, влакна, иглички, шнурове - изберете сами как е по-добре да ги наречете. Нишките се
проточват от центъра на самата същност на душата и представляват части на душата, които са
свързани с Бога. Енергията на Бога (Духът), се разпределя по тези нишки, както жизнената
сила на дървото преминава от клоните в листата и така става неотменна част от организма.
Както при дървото, най-крехките клончета и лисата могат да се откъснат по време на буря,
така и външните нишки на душата могат да станат твърде нежни и слаби, в сравнение с
нейните вътрешни части. И когато душата се насочи към изследване на външните региони на
Вселената, такива късчета могат да се откъснат и да бъдат прихванати от аурата (енергийните
полета) на други души. В тези случаи, те вече нямат никаква пряка връзка с родителската
душа, освен енергийния отпечатък. На тези души им е много трудно да се присъединят отново
9

към родителската душа и те могат да блуждаят в етерните или астрални сфери, до тогава,
докато не открият родителската душа и не се присъединят към нея.
Ако родителската част, към която принадлежи фрагмента не е истински родител на този
фрагмент, тя ще се прояви като пришелец, като се свърже с тази същност. Ако това е съвсем
малък фрагмент, той ще се наблюдава като съвсем мъничко петънце в аурата на приемната
родителска душа. Малкият фрагмент притежава част от съзнанието на изходната душа, от
която се е отделил. Тази част на това съзнание ще се вне дрява в съзнанието на приемната
родителска душа. Новата родителска душа може да всмуче или като магнит да притегля
фрагменти от други души.
Например: като отделна душа сега вие приемате ролята на приемствен родител за парчета
от други души. Енергията на другата душа може да се закачи към вашето аурично поле, като
съзнанието й, в някаква степен, може да се смеси със съзнанието на вашата душа.
Когато в аурата на друга родителска душа, се съберат повече фрагменти от други души,
възникват много проблеми. Занимаващите се с лечителска работа, често виждат в конкретната
човешка душа, енергиите на много и различни души. За човешката душа става много трудно да
разбере и осъзнае своята истинска същност. Външните слоеве на аурата на душата, може да
съдържат много фрагменти от други души. Понякога те са твърде много. Ако приемната
родителска душа се препълни с късчета от други души, това може да доведе до сериозни
ментални проблеми.
Много от вас са срещали поне едно същество, което, носи в себе си толкова много части от
други души, че трудно разбира кой или коя е. Целта на присъединяването е опит да се свържат
с родителите. Но тъй като фрагментите са само части, те не притежават разум за това, да
разпознават кога са се присъединили към своя истински „Аз". Затова те ще се опитват да се
присъединят към всяка душа, която могат да намерят. Това напомня паразитните
взаимоотношения. Ако изходната душа е достатъчно тъмна и производните от нея частици са
също тъмни, те могат буквално да изсушат жизнените сили на родителската душа приемник.
Това се случва с много души, които идват при лечителите с оплакване за крайно изтощение
и постоянна умора. При тях традиционната медицина не открива нищо.
Съществуват прости техники, от които лечителите могат да се възползват, за да отстранят
от заместващата родителска душа, късчетата от други души. В някои случаи, лечителите могат
да изпращат тези частици в светлината, защото, оказвайки се в светлината, те могат да
намерят своята истинска родителска душа. Поради ограниченото време на тази среща, ние не
възнамеряваме да навлизаме в по-нататъшни подробности за различните проявления на
фрагментите на душата. Ще отбележим само, че ясновидците възприемат най-често тези
фрагменти на душата като привидения, полтъргайсти, призраци, сфери и някои други
проявления.
Разберете, че всички образи, призраци и сфери, по своята същност, са късчета от душа.
Някои се явяват като мисъл форма. Мисъл формите са енергийни пакети, които душата отделя.
Когато мисълта се проектира с голяма интензивност, тя може да се отдели под форма на
геометричен или мисловен модел. Такива мисловни модели могат да приличат и погрешно да
се възприемат за частици от души. Подобно на фрагментите, те също се захващат за други
души.
Ако в живота ви има някой много близък или някой, за когото вие постоянно мислите,
твърде вероятно е някои ваши мисъл форми да са влезли в аурата на този човек.
а да се засели истинска частица от вашата душа в друга душа обаче, се изисква нещо
повече от това да мислиш за друга душа. Най-обичайния начин, частица от вашата душа да
намери приют в друга душа е, или сексуален контакт, или раждане, или много близки семейни
отношения.
10

Темата, която ви представяме е много сложна и трудна за разбиране от обикновен човек.


Затова би ни се искало да направим малко прекъсване и след това да отговорим на въпросите
ви.

ОБЕДИНЕНИЕ НА ДУШАТА
Въпрос: Как се отнася темата за фрагментиране на душата към нашето ежедневие?
Основателите: Въпросът е в това, как този материал е свързан с нас и какво може да се
направи с получената информация. Това е същността на въпроса.
Разберете, за да бъдете силно, творческо същество във вашия свят, е необходимо
обединение на душата. За да творите като нас, като съ-Творци заедно с Бог, като Богове
Творци (каквото и име да ни дадете), е необходимо да съберете всички ваши фрагменти и
частици в едно единно цяло. Ако не направите това, ще приличате на автомобил, на който не
работят всички цилиндри.
За да промените своите времеви линии във вашия свят (това ще е темата на днешната ни
беседа) и да сътворите промени в масов мащаб, е необходимо да станете цялостни и
завършени вътре в себе си. Ако присъстващите в тази стая имаха в себе си събрани всички
частици на душата, ако всички вие бяхте напълно обединени като индивидуални души, тогава
малката група от души в тази стая би била достатъчна, за да сътвори онова, което се нарича
критична маса за изцеление на цялата планета.
Чували сте изречението - „Той или тя днес е разсеян/ а/". Буквално това изречение
означава, че душата притежава частици, разсеяни из цялото Творение. Това е енергийно
усещане, което вие можете да почувствате във физическа форма. Ако сте разсеяни, т.е.
частици от вас са разпилени навсякъде, вие ще се чувствате опустошени и не притежаващи
енергия, за да сътворите всичко онова, което би ви се искало. Ето как тази тема се отнася към
ежедневния живот. Следващия въпрос?

ПРОЦЕСЪТ НА ТВОРЕНИЕ
Въпрос: Можете ли да ни разкажете как Бог осъществява процеса на творение? Първо се
появяваме и след това ли се връщаме към Източника?
Основателите: Бог Творец, който е сътворил вас и нас, е известен като Лъчезарно Цяло;
Лъчезарен Източник; Всичко, Което Е; Великият; Великото Централно Слънце и с още много
имена. Той е пожелал да изследва своето творение, с помощта на индивидуални аспекти от
Себе си. Милиарди иглички с малки пипалца на крайчетата, позволили на Бог да излезе, да се
докосне до Своето Творение и да се върне до своя център, за да съобщи какво е било открито.
За да се възползваме от вашия начин на изразяване, ние опростяваме максимално
отговорите. Когато аспектите на Бог се разширили навън в Творението, Той решил, че всеки
аспект трябва да бъде уникален и да изследва Творението по свой уникален начин. По този
начин, безкрайното Творение ще се изследва във възможно максимална степен. По тази
причина, някои аспекти изцяло са отишли в трето ниво на плътност, докато други са отишли в
седмо или някъде между тях. Някои са отишли в пето, други в шесто и така нататък.
След това те се връщат в центъра, за да разкажат за всичко, което са преживели. Но те не
просто се връщат в центъра и изчезват. Напротив, това може да се оприличи с вашите деца,
които раждате на Земята. Пораствайки, те не се връщат повече в майчиното лоно и не се
опитват да се слеят с вашата физическа форма. Те стават като вас, творят като вас, а в много
случаи превъзхождат вашето ниво на творение. Такъв е процесът на еволюция на душата. Той
много прилича на процеса на раждане и отглеждането на дете.
Затова ние, като Богове Творци, излязохме от Бог, отидохме в седмо ниво на плътност и
след това разказахме на Бог за нашия опит, като се развивахме в осмо, девето, десето,
единадесето и дванадесето ниво.
Когато достигнахме дванадесетата плътност, ние бяхме като пораствали деца, които са
11

завършили колеж. Разбрахме достатъчно добре какво означава да сме деца на нашия Творец.
Сега вече можем да излизаме и да творим като нашите родители. В нашия случай, ние сме се
научили да сътворяваме цели Вселени.

МНОЖЕСТВЕНИТЕ ВСЕЛЕНИ
В днешно време във вашия свят е разпространена интересна идея, според която Бог е този
Бог Творец, който е сътворил тази конкретна Вселена и продължението на Себе си във вашата
форма. И също така съществува Множествена Вселена /Multyverse/, в която пребивава
родителя Бог Творец. В определена степен това е истина. Обаче за вашия ум е трудно да
възприеме тази концепция, защото определянето на Бог като вездесъщ, трябва да включва
всички вселени, съдържащи се в множествената Вселена.
Достатъчно е да кажем, че ако съществуват десет милиарда души, развити до нивото на
дванадесета плътност, то теоретично би могло да съществуват десет милиарда различни
вселени, всяка от които е сътворена от една или повече души, и те на свой ред, са разширения
на всеки Бог Творец. Бихте ги нарекли под вселени. Те са допълнителни творения на всяко от
разширенията на душите, когато те се развиват до дванадесето ниво на плътност, тъй като
няма ограничение за онова, което може да бъде създадено, защото то е съгласувано с
универсалните принципи на конкретната вселена.
И отново трябва да кажем, че това е тема, която много трудно може да бъде предадена
чрез вашия несъвършен език. Затова ще спрем и ще попитаме — има ли още въпроси?

ВPЕМЕ И БЕЗВРЕМИЕ
Въпрос: Учили са ме, че Бог се намира извън времето и пространството и, че съществува
вечен и не изменен аспект на Бога. Бихте ли разказали повече за това?
Основателите: Неизменните аспекти на Бога наистина съществуват, но те са неизменни
само от гледна точка на вашето ниво на разбиране, тъй като то включва движение на времето
и пространството, което се различава много от онова, което сте способни да възприемете.
Идеята за безвремието включва възприемането на отсъствие на движение. В своите послания,
нашите любими ученици — Арктурианците, описват времето като измерение на относително
движение.
В онова, което наричате най-високи сфери на творението, творческият процес протича по
съвсем различен начин, в сравнение с така нареченото линейно време. От гледна точка на
всички практични цели във вашия свят, той /процесът/ протича в безвремие.
По тази причина онова, което наричате неизменни аспекти на Бог, наистина съществува.
Но тъй като Творението е в процес на разширение и разпространение и тъй като то
непрекъснато се променя в нови конфигурации от материя и енергия, било то материя от трета
плътност или първична субстанция от дванадесета плътност, съществува аспект на Бог, която
непрекъснато се променя. И вътре, в този непрекъснато променящ се спектър има принципи,
които управляват тези промени, без да се променят самите те.
Например вижте фрактала. Той е модел, създаван от онова, което в математиката наричате
рекурсивни функции. В безкрайността моделът непрекъснато се променя, расте, свива се,
разширява се, дели се и се обединява. Но функцията, създаваща фрактала, не се променя и
всички аспекти на фрактала съдържат функцията на неговото кодиране.
Въпрос: Разбирам, че вие оприличавате функцията като един Божествен Принцип. И все
пак, ако Бог е всичко, тогава и линейното време трябва да бъде част от Бог?
Основателите: Съществуват аспекти на Бог, които не се променят. Съществуват и аспекти,
приличащи на фрактал, които са части от Творението. Фракталът е Бог и функцията,
създаваща фрактала, също е Бог. Функцията, създаваща фрактала не се променя, докато
самият фрактал непрекъснато се променя.
12

Всички ние и всички души в творението, сме аспекти на нашия Единен Творец. Затова в нас
и във вас се съдържа един постоянен аспект на самия себе си. Има и много аспекти на себе си,
които непрекъснато растат, развиват се, разширяват се, разпространяват се и увеличават
осъзнаването, тъй като излъчващите се аспекти на Бог се разпространяват все по-далече и по-
далече - до непроявения аспект на Себе си.
И отново достигаме до това, че вашите думи ви объркват. Към сегашния момент няма
вербални инструменти, които биха описали точно това, което се опитваме да предадем.
Непроявената пустота, която може да се оприличи на тринадесето измерение, е аспекта на
Бог, който още не познава Себе си, ако искате да използваме тази формулировка. Това не е
едно и също с не променящия се аспект.
Непроменящият се аспект е енергия на излъчване, излизаща от централните слънца на
различни вселени. Сътворението на енергия и разум, постепенно намира път да излезе във все
по-плътните аспекти на непроявената пустота. Вие можете да си представите това като
растение, растящо в течна среда. Корените и стеблата на растението непрекъснато създават
клонки и то се разширява, докато изпълни средата, в която расте. Средата, в която расте
организма, е непроявената пустота. Шаблонът на семето или организма, е част от не
променящия се аспект на организма и на самия живот.

ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ПОТЕНЦИАЛНИ БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ


Има ли още въпроси?
Въпрос: Наистина ли сме Богове Творци? Нашите деца развиват ли се в посока да станат
Богове Творци?
Основателите: Отговорът и на двата въпроса е да. Като издигате своите вибрации и
съзнание, за да включите повече от това кой съм Аз, всъщност с времето осъзнавате, че вие
сте същества от дванадесето ниво на плътност - Богове Творци. Като издигате съзнанието за
това, кои сте вие всъщност, за да включите по-високите аспекти на себе си, вие сте способни
да действате като подходящ носител за душите, които искат да се въплътят на Земята, за да
изследват измерението на Земята и да помогнат в еволюцията на своите видове.
Повечето от родителите в тази стая имат деца, дошли от светове с по-висока плътност, за
да донесат опитностите от тези нива на земен план. Това е част от Божественото ръководство,
за което говорят Арктурианците.
Основателите обсъждат процеса на Възнесение
Сега, на кратко ще поговорим за вашия процес на Възнесение. Когато душата се отдели от
Бог и реши да изследва външните сфери на Творението, тя има избор - да се спусне най-ниско,
в първото ниво и по пътя на връщане, да премине през всички нива на плътност, или да избере
да започне процеса на въплъщение във второто, трето, четвърто или пето ниво. Във вашия
случай, вие сте избрали да дойдете в третото ниво на плътност и да изследвате нивото
постепенно, за да придобиете максимален опит за удовлетворяване на любопитството на
душата.
Можете да попитате какво е това любопитство на душата? Това е аспект на Бог, желаещ да
узнае за своето Творение. Затова, когато се развивате назад в пътуване към Бог и напред, по
спиралата на еволюционния процес, ще достигнете до момента, когато вашата физическа
форма ще претърпи промяна и основаната на въглерода плътна материална форма, ще се
превърне в светлинна форма, основана на силиция. Този процес се нарича Възнесение.
Благодарение на падението от благоволението, благодарение отъждествява нето на душата
с нивото на вибрация, в която тя се е превъплътила, се наложило Бог да разработи план, който
да предостави на душата повече време за изучаване на уроците и за връщане по спиралата на
еволюцията. За това е било създадено колелото на превъплъщенията.
13

Това позволило на аспекта на душата да се въплъщава толкова пъти, колкото е нужно за


изучаването на всичко, което душата иска на това конкретно ниво на плътност.

КОЛЕЛОТО НА ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА
Във вашия случай, вие се въплъщавате в третото ниво на плътност. Повечето от вас са се
прераждали в третото ниво много пъти и всеки път са преминавали през вълнуващия процес на
смъртта на тялото - процес на разпадане на душата на частици. И макар физическото тяло
всеки път да се връща в Земята и да се разпада, неговата енергия образува енергийни пакети,
които се присъединяват към родителската душа. Ако душата е относително осъзната, тази
частица или редица от частици, са способни да се присъединят към родителската душа
относително леко. Това може да бъде видяно от вашите ясновидци като облаче, което напуска
тялото в момента на смъртта и се възнася в небесата, за да се присъедини към родителската
част на душата.
Ясновидците знаят, че тези фрагменти могат да изглеждат като облачета или просто като
леки нишки. Това относително точно е описано в някои ваши филми и даже е заснето с
високоскоростни камери. Ако фрагмента на душата не заседне в астралния план и не блуждае
в търсене на родителската душа, еволюционният процес върви достатъчно бързо и с времето
душата излиза от колелото на превъплъщенията и се движи по спиралата на еволюцията,
заложена в изначалния Божествен шаблон.
Съществува аспект на Бог, основан на проби те и грешките. Съществува аспект на Бог,
основан на експериментирането. Това наричаме грандиозен експеримент. Когато нещо не
върви по план, за да бъде коригирано, се включва това ръководство наречено превъплъщение.
Колелото на превъплъщенията е ръководство, предоставящо на душата повече време за
изследване на по-ниските нива на битието. Ако не съществуваше процеса на превъплъщение,
душите не биха могли да получат адекватен опит от външните измерения, техният опит би бил
непълен, следователно не би бил пълен и опита на Бог. Затова колелото на превъплъщенията е
било създадено да даде шанс на Бог изцяло да осъзнае и напълно да изучи Своето Творение.

НАСТОЯЩОТО БОЖЕСТВЕНО РЪКОВОДСТВО


Има още едно ръководство, позволяващо на душата да върви направо по спиралата на
Възнесението, без да завършва това, което вие наричате карма, незавършени дела или
незавършени енергийни операции. Сега, при новото ръководство, душите могат да си върнат
всички свои части, всички свои частици, посредством различни процеси. Могат да се премахнат
всички кармични уроци, всички кармични импланти от телата в третото ниво на плътност.
Сега вие се придвижвате към процеса на Възнесение. Каналът/ контактьорът/ ни съобщи,
че след сеанса ще има медитация, насочена към подпомагане активацията или ускорението на
шаблона на Възнесението. Това е вградена в ДНК програма, която подпомага преобразуването
на вашето смъртно, основано на въглерода тяло в безсмъртно, основано на силиция. Това ще
ви подготви за усещането на сферата на петото ниво на плътност на Божественото Творение.
Бог осъществява методически просто ръководство и периодично ни го представя, за да позволи
на душите да се развиват по-пълноценно в изследване на на Безкрайната Вселена. Сега се
връщаме при вас и канала, който ще ви води в процеса на медитация за активиране на
Възнесението. Изпитваме голямо удоволствие да прекарваме времето си с вас. Ние знаем, че
това е трудна и обширна тема.
Ако не сте разбрали същността на този урок, не се тревожете. Части от него ще проникнат
във вашия съзнателен ум и вие ще разберете ползата от него за вашето пътешествие. Бъдете
благословени!

СЛЕДВАЩ СЕАНС - БРИСБЕЙН, АВСТРАЛИЯ


Ние, Основателите, ви приветстваме. Здравейте. Днес тук има чудесна група от души.
Преди да преминем към темата за извънземните и тяхната роля за еволюцията на планетата
Земя, позволете ни да изясним някои неща.
14

Както и преди е казвал този канал, първо, това е диалог в реално време с нас като разумни
същества - с тези, които вие бихте нарекли Богове Творци от дванадесетото ниво на плътност.
Тази информацията, която ще бъде представена на този сеанс, вече съществува в свръх
съзнателния ум на този канал, а ние само ще «затворим веригата». Голяма част от нея ще бъде
предадена в реално време, тъй като говорим с вас сега. Тя ще се доставя от общия резерв
информация, която се намира в свръх съзнателния ум на канала.
Понижение на вибрациите на дванадесетото ниво на плътност
Защо ви доставяме информацията именно по този начин? Защото съществува феноменът
„понижение". Във вашата електротехника има понижаващи трансформатори. Към тях се
предава електричество от високоволтовите линии на електроразпределението, обикновено 220
кило волта. Трансформаторите понижават напрежението до 220 волта или до 110 в някои
страни на Северна Америка. Когато електричеството дойде до розетката в дома ви, то е 1000
пъти по-ниско от високоволтовите линии на електрозахранващата мрежа, получаващи
електричество от електростанциите.
Нашата енергия се предава към вашата разпределителна система по същия начин. За да
могат нашите думи да пристигнат при вас с помощта на този глас, във форма, която можете да
разберете, налага се нашите енергии да преминат през различни нива на понижение на
честотите. Само така на практика, вие можете да приемете получената информация.
Сега ще започне записа на гласа, а на вас ще са ви необходими молив и бележник, за да си
записвате някои значими за вас идеи. Не се притеснявайте. Това в никакъв случи няма да
промени качеството на енергията или посланията, идващи по този канал.
Информацията идва под форма на енергия и голяма част от нея се предава в безсловесен
вид. Думите са създадени, за да удовлетворят вашия логически ум. За да изградите в умовете
си надеждни връзки между получаваната енергия и ежедневния живот във вашия триизмерен
свят, е необходимо ние да говорим на вашия език. Ето защо, ако се появи фраза, която не
разбирате, молим ви, спрете ни и ние ще се опитаме да изясним значението на конкретната
дума или фраза.
Най-големите трудности при предаване на информация чрез ченълинг, са семантиката,
лингвистиката или терминологията, тъй като не всяка душа на Земята или на друго място,
където се използва езикът, еднакво приема думите.
Например вашата дума „знание" може да има друго значение за онзи, който идва от друга
страна. По тази причина, ние възнамеряваме да избираме внимателно думите, също и да
повторим и разгледаме няколко идеи, които ще ви представим. Днес няма да ви даваме
основно послание. Надяваме се, че мнозинството от присъстващите тук, имат общи познания от
науките физика, духовност, философия, парапсихология и т.н.
Днес имаме намерение да поговорим за извънземното присъствие на Земята, а след това да
преминем към това, какво представлява Възнесението. По-нататък ще изследваме какво
представлява МерКаБа. МерКаБа е ивритски термин, означаващ превозно средство /водач/. Ще
разгледаме какво е това МерКаБа и как функционира.
Каним се, също така, да поговорим за природата на ДНК - какво представляват ключовете
на ДНК и светлинните кодове, които са предшественици на ключовете. Ще разкажем за тези
аспекти на ДНК, които вашата наука разбира и за тези, които не разбира. Когато учените ви не
разбират предназначението на някои части на ДНК, те ги наричат „отпадъчни".
Разбира се, че това е абсурдно. Защото цялата разумна природа има цел. Във вашето
физическо тяло няма част, която да не притежава определена цел. И когато в някои случаи
премахвате органи от физическото тяло, вие намалявате полезността на физическата форма. В
този момент, някои от тях, като апендиксът например, притежават минимални функции, но
въпреки това, всяка част на тялото, има своя определена функция.
15

Аналогично, всяка част от ДНК притежава определена функция и един от аспектите на т.


нар. отпадъчни части, е запис на вашите извънземни животи. С други думи, ще обрисуваме
пълния кръг от въпроси, отнасящи се към темата за извънземните. Всички те са важни и ние
имаме намерение да свържем всичко в едно.
Имаме намерението да изследваме природата на галактическата промяна през 2012 г, как
работи тя и защо е толкова значима. Ако времето позволи, ще засегнем темата за процесиите,
защото разбираме, че вие пребивавате във времевата рамка на третото измерение. Сега, след
завършване на този период от време, много от вас са поели отговорност да бъдат на
определено място, затова няма да ви връщаме далеч в миналото.
Планираме да разгледаме душите, духовните семейства, родствените души, близнаците на
пламъка и т.н. Ще се опитаме да осветлим как се делят и разцепват душите, как работят
различните начини на разцепление, кои от тях са полезни и кои не са. Също така, заедно с
нашите приятели Арктурианците, познавачи на времето и еволюцията, ще разгледаме
свързването на душите и времевите линии.
Нека започнем с кратък преглед на историята на вашата планета. По-късно в детайли ще
разгледаме историята. Днес ще се въздържим от подробно обсъждане историята на Земята,
защото искаме да представим нова и значима информация, която наричате «съвременно
положение на нещата». Затова нямаме намерение да преоткриваме колелото. Тъй като тук са
се събрали и души, които не са съвсем запознати с тази материя, някои неща ще се повторят.
Не искаме никой да остане настрана. Затова започваме с началото на извънземното присъствие
на Земята, а след това ще продължим с неговите по-сложни аспекти.

ИЗВЪНЗЕМНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ЗЕМЯТА


Каналът ни моли да напомним, че ще има допълнителна информация, която ще бъде
представена следващата събота от същността Изида. Тя ще се отнася до конкретен
исторически период на вашата Земя, известен като древния Египет. Ще ви опишем конкретни
периоди от време, известни като Пангея, Лемурия и Атлантида, които са били първите три
основни цивилизации на Земята. След това ще преминем към четвъртата основна цивилизация
— днешната. Ще обсъдим извънземните, намиращи се сега на вашата планета и около нея, и
как тяхната роля се вписва в грандиозната схема на нещата. По-нататък ще се обърнем към
вашето бъдеще, към това, което наричате «промяна на Земята» и значимостта на това събитие.
Имайте предвид, че във вашия свят съществува ниво на реалност, наречено свободна воля.
Ние го наричаме ниво на реалност, а не просто способност да правите нещо, което ви е
наложило Божественото ръководство. Защото в сферата на свободната воля, Вселената работи
по-различно, отколкото в по-високите от свободна воля сфери.
Има свободна воля, има и предопределение. Съществуват и двете. Във вашия жизнен опит,
те съществуват заедно и едновременно. Затова е необходимо да бъдат описани в цялата им
дълбочина.
Има огромно количество информация, която ни се иска да споделим с вас.
Нека започнем с първичната коренна човешка раса, която е възникнала в звездната
система Лира/ Вега. Това доста изразително е описано в книгата на Лиса Роял «Призмата на
Лира: Изследване на галактическото наследство на човечеството». В нощното небе, звездната
система Лира / Вега, се вижда с неголям телескоп, а даже и с невъоръжено око. Няма да
уточняваме къде се намира, защото местонахождението й се променя според денонощния
цикъл на Земята и смяната на годишните времена. Ако имате желание, можете да погледнете
звездната карта.
Бог е създал индивидуалните души, известни като Основателите (каквито се явяваме ние),
преди около един милиард земни години. Всяка отделила се енергийна частица, като душа,
започнала живота си от седмото ниво на плътност, в съзвездието Лира / Вега. Всички,
присъстващи в тази стая, както и мнозинството от душите на вашата планета, са започнали
индивидуалните си въплъщения в седмото ниво на плътност.
16

Приблизително преди 100 милиона земни години, първичното място на раждане на земните
души, се премества в звездната система Плеяди. Вашата човешка раса беше създадена от нас,
в съюз с Бог (всички неща се правят в съюз с Бог), в сектора на Плеядите, преди около 108
милиона земни години. По това време се разработваше и разпространяваше особена
конфигурация на ДНК, известна като «човешко същество» или «разумния човек». Звездната
система Плеяди се състои от около сто звезди, една част от които се нарича «Седемте Сестри».
Тя се вижда от Земята с невъоръжено око.

КОРЕННАТА ЧОВЕШКА РАСА


Коренната раса на човечеството, бяха плеядианците. Ако на Земята има душа, чиято ДНК
има предимствено плеядианска конфигурация, би могло да се каже, че тя принадлежи към
коренната раса или към тази, която вашата наука нарича Адамическа.
Коренната човешка раса е плеядианска раса от седма плътност. Тя включва
конфигурацията «Адам и Ева». Адам и Ева са метафори. Те не трябва да се възприемат
буквално. Вярата в това, че цялото човечество е произлязло от един мъж и една жена, е
погрешна. Целият живот е започнал като модел, конфигурация на ДНК. Всичко започна с т.нар.
«Огнени буквени кодове» или «Светлинни кодове», които се превърнаха в светлинни ключове
или ключове на ДНК, които на свой ред станаха молекули на ДНК. След това молекулите на
ДНК се разпространяваха и размножаваха, в съответствие с програмата на кодовете,
разположени във всяка спирала на ДНК. Чрез последователно размножение на всяка спирала
или молекула ДНК, може да се създаде човешко тяло направо от етера.
Ние относително опростяваме това обяснение, защото съзнаваме, че мнозинството от тук
присъстващите не са биолози генетици или биохимици. Затова няма да коментираме
индивидуалните спирали от хромозоми, техните комбинации. Това не е нашата цел.
Нашата цел е да помогнем да видите голямата картина на това, как в тази звездна система
се е появил човешкия живот и как други подобни форми на живот са взаимодействали с вашия
свят, и взаимодействат и в наши дни.

ЗЕМЯТА НА ПАН
Цивилизацията Пан се появява преди около 10 милиона земни години. Това става в
резултат на експериментите с ДНК, провеждани от плеядианските души от седмо ниво на
плътност, на които е било поръчано да изследват и разпространят живота конкретно на тази
планета. Чрез комбиниране и ре комбиниране на спиралите на ДНК, са били създадени много и
различни жизнени форми. Някои от тях имали твърде екзотична природа, включвайки
кентаврите (получовек -полукон), еднорози и други форми на получовеци - полуживотни.
Някои били полуфеи -полухора. Имало също различни съчетания на животни, полулъвове
-полухора и други, които се кръстосвали с човешката ДНК, за създаване на екзотични жизнени
форми. В началото всичко изглеждало като експеримент — да се види какво ще се получи, ако
едната спирала се кръстоса с другата и т.н. Едни жизнени форми възникнали в резултат на
кръстосване на видовете, други били създадени в лабораториите.
В този експеримент ние бяхме архитектите. Направихме много открития и разпространихме
много жизнени видове на вашата Земя. Във вашата митология този период от време се нарича
Пангея или просто Земя Пан. Конкретна група плеядианци от седмото ниво на плътност, са
отговорни за тези експерименти. В много от вашите митологии, един от членовете на тази
група, е наречен Бог Пан, вълшебника Пан или Ангела Пан. По времето на Пангея, това
конкретно същество, с преобладаваща мъжка природа, е наблюдавало разпространението на
видовете във вашия свят.
В експеримента имаше редица аспекти, които протекоха доста неправилно. В съвременния
свят много ваши учени правят експерименти, които излизат от контрол. В някои случаи ви се
налага да разрушавате експерименталните постановки, ако реакцията не може да се
контролира. Всички сте чували истории за експериментатори, които са се взривявали заедно с
лабораториите си, поради използване на неподходящи комбинации от химикали в
17

експериментите. Именно това се е случило с много души, които под ръководството на Пан, са
провеждали различни експерименти на Земята.
Ще уточним какво се е случило.

ОБЗОР НА НИВАТА НА ПЛЪТНОСТ


Земята притежава многоредово надграждане на вибрационните нива или измерения. Има
първо ниво на плътност на Земята. Това е минералното царство или камъните, скалите и
геологичните соли.
Има второ ниво на плътност на Земята. Това са растенията, растителния свят, т.е. това е
живота, който се придържа към определени конкретни начини на разпространение, закони и
принципи.
Има и трето ниво на плътност на Земята. Това са животинските форми и онова, което може
да бъде наречено по-нисша човешка форма. Това е част от човешкото същество, която е
ангажирана с разпространението на вида, произвеждането на потомството, сексуалните
инстинкти, ловните инстинкти и други подобни.
Има четвърто ниво на плътност на Земята. Това е по-висок свят, включващ по-висок разум,
изкуство, музика, метафизика и т.н.
Има и пето ниво на плътност на Земята. Тя включва етерна телесна светлинна форма на
човешкото тяло, която в много от случаите е само като потенциал. Петата плътност включва
също царството на феите и разни други сфери, макар че някои модели отнасят царството на
феите към по-високите нива на четвъртото измерение. Този и много други канали, отнасят
царството на феите към четвъртата плътност, за да не се бърка с формата на светлинното тяло
от петото ниво. Последното е по-чиста форма от повечето същества от царството на феите. Би
могло да се каже, че царството на феите принадлежи към 4,5 ниво на плътност. Всичко зависи
от това, какъв модел използвате. Ако желаете, можете да го оприличите на смес от астрално и
етерно.
Отново достигаме до ситуация, когато вашите думи не са адекватни за описание на
царствата, населяващи планетата по времето на Земята Пан. Царството на феите заемало
голяма част от Земята Пан и е включвало комбинации от полухора -полуживотни или 2/3 човек
и 1/3 животно, или 3/4 човек и 1/4 животно, както и различни други комбинации.

РАННИЯТ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА


По времето на Пангея, вашата планета е обитавана от разнообразни създания от трета и
четвърта плътност. Би могло те да бъдат наречени земни, тъй като са се разпространявали и
развивали на Земята, макар и да били създавани като различни комбинации от моделите на
ДНК.
Благодарение на буйната растителност и минералния живот на първа и втора плътност,
Земята привлякла голямо внимание от космоса. Много подгрупи на човечеството, възникнали в
звездните системи Лира / Вега и Плеядите, се заселили в съседни на вашата галактика
региони. Те са били резултат от подобни експерименти, провеждани в други светове, от други
души, като част от бивши наши програми, но под наше ръководство.
Съществувала е йерархична структура, ако искате да използваме този термин, за описание
на това, как сме учили нашите ученици да разпространяват живота на различни планети. Те на
свой ред, са учили своите ученици да разпространяват живота на планетите, които са били под
техен контрол. Първоначално създадената от плеядианците човешка форма в седма плътност,
се разпространила на повече от сто звездни системи във вашата галактика. По тази причина, в
различни звездни системи, някога са съществували повече от сто човешки подвида.
Някои от тях са добре известни на вашите ясновидци и метафизици. Ние ще ги описваме по
реда на тяхното преобладаване във вашия съвременен свят. Ще се опитаме също, да опишем
18

хронологичния ред, в който са се развивали тези видове и да предадем подробни сведения за


това, кога са мигрирали на Земята.

КРЪСТОСВАНЕ НА ХОРАТА С ИЗВЪНЗЕМНИТЕ


Освен първичното разпространение на видовете в Пангея има още два начина за появата
им на Земята. Първият е директно внедряване във вашия свят. Космическият кораб идва в
атмосферата на Земята, завоевателите приземяват кораба на повърхността на планетата,
излизат от него и се движат сред жизнените форми на Земята. Те се появяват в своята
естествена форма, която се намира в атмосферата и се движи по Земята.
Пришълците могат да притежават способност да се кръстосват със създанията,
съществуващи на Земята и да създават жизнени форми, чрез комбинация на своята естествена
форма и съществуващата човешка форма. Това не винаги е лесно и не винаги е успешно, и
често води до нежелани резултати. Понякога естествената форма на извънземните много
трудно съществува на Земята, поради тежките и плътни гравитационни поклета. По тази
причина, това не винаги е най-предпочитания начин за общуване на извънземните с хората.
Въпреки това и сега, в различни части на Земята, се осъществява такъв метод на контакт с
извънземните. По-приемлив начин за извънземните да изследват Земята, е въплъщението или
идването чрез родовия канал на човека (раждането).
По тази причина, повечето извънземни са дошли чрез процеса раждане. Това е по-леко, от
използването на естествената форма, но зависи от това, за каква група извънземни говорим.
Когато любимата Изида ви предложи описанието на древния Египет, ще видите множество
естествени, въплътени форми и хибриди, съществували на Земята по онова време. Историите,
които разказват ясновидците, каналите и извънземните, често са прекалено опростени, за да
предизвикат интереса и разбирането на приемащия информацията. На книжните рафтове и в
библиотеките ще откриете много книги, предлагащи много опростена версия на историята на
Земята, както и преднамерено погрешна и объркваща информация. Ще разгледаме тази
информация малко по-късно.
Ние намираме, че да използваме вашия език за описание на истории в строго хронологичен
ред, със съответстващите дати, е много трудно. Връщайки се към Земята Пан, ще отбележим,
че много от експериментите са тръгнали погрешно. Защо и как се е случило това?

ПЪРВОТО ПАДЕНИЕ ОТ БЛАГОВОЛЕНИЕТО


В религиозните ви писания се говори за събития, които често се наричат „падение от
благоволението", „първороден грях" или „първопричина". Бихме искали накратко да
разгледаме въпроса за първородния грях и първопричината. Като индивидуални души, вие сте
се появили в седмото ниво на плътност. Когато доброволно сте се съгласили да станете част от
експеримента Земя, на вас ви се наложило да понижите своите вибрации до четвърто и пето
ниво на плътност.
В сравнение с тялото от седмото ниво на плътност (тялото на душата), вибрациите на
телата или проводниците (носителите) от четвърто и пето ниво на плътност, използвани за
изследване на световете от четвърто и пето измерение, са вибрации на много плътно тяло.
Когато вие сте понижили своята вибрация, за да изследвате външните светове на
Творението - трето, четвърто и пето измерение - се наложило да бъде създадено тяло, което
да може директно да изследва тези светове. Формата, която притежавате в настоящия момент,
известна като човешка форма от трета и четвърта плътност, е била специален носител,
необходим за директното изследване на Земята в ранните периоди от време.
Когато влизате в тази форма, нейната плътност изцяло поглъща вашето осъзнаване. Тя ви
очарова, хипнотизира и привлича, и вие забравяте, че сте души от по-високо ниво на плътност,
които са заели тялото, за да изследват външната вселена.
19

Изкривеното възприемане, възникнало в резултат от уплътняването на душата, вие сте


нарекли падение, първопричина или първороден грях. Думата „грях" е неудачна дума в смисъл,
че нещо при вас не е на ред. Тази дума се е използвала, за определяне на вашите отношения с
Твореца, които в процеса на падение са се влошили и силно изопачили. При такова
възприемане, вие се чувствате отделени от Твореца, мислите, че Твореца ви осъжда за вашето
поведение и, което е още по-лошо, че той съди и оценява достойнствата ви като видове.
Всичко това е резултат от изопачената представа за себе си, като същество, отделено от
Твореца.
Идеята за греха се появила от чувството, че Бог по някаква причина ви обича по-малко,
защото живеете в плътна форма и се намирате на Земята. Това е нашата терминология,
описваща вашата фундаментална грешка на разбирането, че сте отделени от Бог и, че Бог
изисква подчинение на определени закони и принципи. Разбира се, това е абсурдна идея,
защото законите и принципите на Вселената не се променят, не реагират и не приемат или
отхвърлят душата затова, че тя се ползва от свободната воля или защото избира да игнорира
или „нарушава" тези закони.
Може да скочите от висока сграда и да призовете по-могъщ закон от вашия закон за
земното притегляне и вместо да паднете, можете да полетите или плувате. Но във вашия свят
мнозинството от душите не са се научили да владеят по-висшите закони и естествено, в такъв
случай ще се разрушат. Тялото се разрушава, а жизнената сила си заминава. Законът за
притеглянето не се интересува дали човек ще се убие, ако скочи от висока сграда или не.
Законът за притеглянето е просто закон за притеглянето. Също както законът за
електромагнетизма, е само закон за електромагнетизма.
Безспорно, идеята, че Бог наказва душите за нарушението на естествения закон, е
погрешна концепция. Първо, законът не е нарушаван. Но вие притежавате свободната воля да
вярвате, че сте нарушили Божествените закони или, че можете да създавате свои закони, в
противовес на законите на Бог. Много хора създават закони, които наричате с различни имена,
включително и „закони на тъмнината". В противовес на законите на Бог, вие сте създали
концепцията за дяволската сила. Затова съдите и казвате - „Това същество е дявол, а тези
същества са добри". Ние също използваме термините „светлина" и „тъмнина", но в тях не
включваме никакво осъждане.
Като говорим за светлите и тъмните извънземни, ние говорим за душите, живеещи от една
страна, в съответствие със законите и принципите на Бог и от друга страна, установяващи
закони и принципи, противоположни на законите на Бог. Това е просто един метод на
разсъждение.
Извънземни, повлияли върху развитието на Земята Във вашата Вселена и конкретно във
вашата галактика, има същества, които се развиват от първоначалния Божествен шаблон. Във
вашия локален сектор има повече от сто такива вида. Някои видове изследвали много плътни
светове и били привлечени от тях. Те създали системи на мислене, поведение и философия,
които ви се струват противоположни на принципите на Бог, или Източника на Творението.
Тези души били наречени „богове на тъмнината", „тъмни извънземни", „тъмни души" и т.н.
Когато се използва фразата „тъмни извънземни", тя се отнася за онези раси, които са
понижили вибрацията си и не са могли отново да я изравнят с вътрешния божествен източник.
Надяваме се, че сме изяснили нашата терминология? Това е добре.

ВЛИЯНИЕТО НА ОРИОН
Има много раси, които взаимодействат със Земята. Някои от тях, днес са очевидни.
Доминиращите раси са познати като Съветите на Бетелгейзе и Съветите на Ригел от звездната
система Орион.
Съветите на Бетелгейзе и Съветите на Ригел Нека надникнем в паметта на канала.
Бетелгейзе е звезда, разположена в южното полукълбо, в долния десен ъгъл на съзвездието
Орион. Ако се гледа от северното полукълбо, тя се намира в горния ляв ъгъл.
20

Точно срещу Бетелгейзе, в горния ляв ъгъл, гледано от южното полукълбо или в долния
десен ъгъл, гледано от северното полукълбо, се намира звездата Ригел. Съветите на Ригел
произлизат от тази звезда.
Звездите Ригел и Бетелгейзе, са родината на Съветите на Ригел и Бетелгейзе. Човешките
форми на Орион, които се развиват в тези системи, много приличат на човешката форма, която
притежавате сега. На Земята има няколко вида човешки тела с природата на Орион. Мъжете на
Орион обикновено са плътни, широкоплещести, с масивна костна система, притежават големи
тела и червеникава кожа. Често ги наричат мачо, войни или с други имена, описващи крайно
агресивния мъж. Той е склонен да се сражава с други мъже за да доминира, за да стане
върховен водач на тълпата или лидер на групата, което е характерно за конфигурацията на
ДНК на Орион. Мнозинството от душите с войнствена агресивна енергия, произлизат от
звездната система Ригел. Агресивната мъжка енергия, чрез която се контролират и
манипулират другите, е очевидния проблем за вашата планета.
Душите, които са родени на Бетелгейзе, са малко по-меки и не са толкова агресивни, както
душите от групата на Ригел. Съществата от Съветите на Бетелгейзе, постепенно станали
известни като Богове на Светлината. Душите от Съветите на Ригел, станали известни като
Тъмни богове или Тъмна сила.
Потомците на тези съвети, формирали населението на Орион. Преди стотици хиляди
години те започнали да воюват помежду си. Вследствие военните действия, те разрушили
своите родни светове.
Осъзнавайки необходимостта от търсене на нова родина в галактиката, за да продължат да
съществуват като хуманоиди, след разрушаването на своите родни планети те решили да се
установят на вашата планета Земя. Огромен брой орионци са се заселили в период от 500 000
до 1 000 000 ваши земни години. Те се настанили на планетата в своята естествена форма. Как
им се е отдало да го направят? Това се оказало възможно, защото атмосферата, гравитацията
и електромагнитните характеристики на вашия свят, много приличали на техния и били
подходящи за телата им. Те открили, че вашият свят и вашата Земя, са най-подходящата среда
от многото други светове в този район на галактиката. Затова голям е броя на съществата от
Ригел и Бетелгейзе заселили се във вашия свят.
Какво са правили те? Както и повечето хуманоидни видове, те се кръстосвали с вече
съществуващите тук видове: основно плеядианци, които са коренната човешка раса, а в някои
случаи с хибриди на плеядианците, оцелели след разрушаването на Пангея, което се е случило
преди около десет милиона земни години.
Пропускаме част от хронологията и не детайлизираме как е станало разрушението на
Пангея. Достатъчно е да кажем, че много създания загинали в резултат на наводнения и
земетресения в края на Великия Цикъл. Този Велик Цикъл бил особено разрушителен и
унищожил голяма част от живота на Пангея. Оцелели някои човешки хибриди, животни и
резултати от други видове експерименти. В края на този Велик Цикъл, в резултат на
наводнения, земетресения и други колебания, е останал само малък процент жизнени форми.
На Земята останали да живеят едва около един милион души. Това били кръстоски с
представителите на Орион и хибриди между Орион/ Плеяди. Едните изглеждали като хора,
другите притежавали изтеглени черти на лицата, в които се прокрадвала змиевидна природа.
Благодарение на факта, че оцелелите плеядианци притежавали най-разнообразни черти, което
било резултат от между видовото кръстосване, разнообразието от хора било голямо.
Вече можете да се убедите колко е сложно да се проследят вашите корени. Още повече, че
доминиращите видове на вашата планета във времето между Пангея и Лемурия, притежавали
вече конфигурациите на Орион, а не на Плеядите.
Процент на различните извънземни в човешката ДНК
В ДНК на съвременното човечество доминира приблизително 20% плеядианска
конфигурация, 75% конфигурация от Орион, а останалите 5 % са смес от конфигурациите на
21

Сириус, Дракон, Андромеда, Арктур, Венера, Лира, Кентавър и много други. Третата най-голяма
група образува Сириус. Те представляват около 4%, а всички останали раси са около 1% от
вашата ДНК. Алфа Дракон съставлява по-малко от 1%.

СИРИАНИ
Ще пропуснем различните времеви периоди на вашата планета и ще се спрем на епохата
на сирианите, тъй като те представляват следващата най-голяма и многочислена група, която
се е въплътила на Земята. По време на разцвета на цивилизацията, сирианите са идвали в
различни времена и подобно на орионците, са можели да ходят по земята в своята естествена
форма. Така те са можели да се размножават и разпространяват много по-лесно от расите,
които не били способни да правят това. Драконите и някои други, са могли да идват
единствено чрез процеса на въплъщение в човешкото лоно.
Най-значимото посещение на сирианите се случило след разрушението на Атлантида.
Атлантида загинала в резултат на война между плеядинците и орионците. Сирианите почти не
взели участие във военните действия, разрушили Атлантида.
Лемурийската цивилизация била разрушена основно от драконите и орионците. Но за
драконите ще говорим малко по-късно.
В митологията ви, сирианите са били боговете на древна Гърция и Египет. Те са били и на
други места, където са станали доминираща сила на вашата планета.
Сирианите дошли във форма от четвърто, пето и шесто ниво на плътност, а в някои случаи
даже от седмо ниво. Когато пристигнали на Земята, те са притежавали свръхсила или свръх
способности, като по този начин са превъзхождали способностите на орионците и
плеядианците. Затова веднага започнали да им се кланят като на богове, както е записано във
вашите исторически книги.
Мнозинството, ако не всички богове от гръцката и египетската митология, били от
звездните системи на Сириус А и Сириус Б. Един от най-известните богове бил вашият
библейски бог Йехова.
Богът, познат като Йехова, бил сирианец от седмо ниво на плътност, дошъл на Земята в
естествена форма. Веднага населението от Плеядите /Сириус започнало да му се покланя. Този
конкретен сириански бог понижил своята вибрация като приел поклонението, благоволението,
обожествяването му от масите. От този акт той затворил собствената си еволюция.
В стария Завет на вашата християнска библия можете да прочетете истории, описващи
геноцида, инквизициите, войната, контрола и манипулациите, станали в резултат на
развращението на Йехова.
Сириянците се кръстосвали с орионците и плеядианците и създавали много интересни
хибриди.
Най-известния хибрид е Племето на Лъва. Това били хибриди между Сириус/ Плеяди
/Орион. Чертите на лицата им били лъвски, а останалите били хуманоидни. Сфинксът на
древния Египет е символичен дар от Племето на Лъва.

ДРАКОНИТЕ
Драконите били още една раса, дошла на Земята от звездната система Алфа Дракон. За
тяхно нещастие, те не можели да запазват естествената си форма на Земята. Тази форма била
наречена „дракон". Те притежавали змиевидна форма, люспи и в определен смисъл изригвали
огън, макар че това е доста изопачено. За улеснение, би могло да се каже, че в естествената си
вид, те напомняли драконите от вашия фолклор и митология.
Както вече казахме, поради нивото на гравитация, електромагнетизма и съотношението на
елементите във вашата атмосфера, те не са могли да поддържат естествената си форма. За да
разпространят своя вид на Земята, били принудени да се въплъщават чрез човешките майки.
22

Тези, които дошли в естествената си форма, постепенно изчезнали. В този кратък период от
време, когато те бродили по земята, са се родили приказките за драконите.
Драконите се кръстосвали с вече съществуващите хибриди на Плеяди/ Орион и тяхното
потомство се проявило в различни форми и конфигурации. Една от конфигурациите станала
известна като Племето на Птиците. Информацията за това, че плеядиянецът Тот е бил от
племето на Птиците, е грешна. Това е невярно изображение по стените на пещерите в късния
Египет. Художниците, изобразили Тот, са се въплътили в Египет от около четири до седем
хиляди години след управлението му. Тази погрешна информация е преминавала от поколение
в поколение. Ето защо изображението на Тот с птича глава е грешно.
Тот е бил плеядианец, некръстосан с драконите. Главите на тези плеядианците, напомнят
главата на птицата ибис, която и днес съществува във вашия свят. Изображенията показващи,
хибридите Дракон/ Плеяди с реална глава на птица е грешка. Те са имали човешка глава,
която с дългия закривен нос и издаденото чело напомняла ибис. Това е причината, поради
която във вашата митология птичият клюн е станал прилагателно за описване на хибрида
Плеяди /Дракони.

АНДРОМЕДИАНЦИТЕ
Ако се върнем на извънземните и взаимодействията им със Земята, има още една група,
която е необходимо да разгледаме. Това са Андромедианците. Те са вид, роден в галактиката
Андромеда, съседната на вашата. Те са усъвършенствали между галактическата технология до
такава степен, че са могли да посещават съседни галактики, включително и вашия Млечен път.
Андромедианците дошли в Млечния път и са се разпространили в различни сектори и райони
на вашата галактика по причини, които са твърде обширни, за да бъдат разглеждани тук.
Те са идвали на Земята в различни времена, включително в древния Египет и древна
Гърция. По времето на Лемурия и Атлантида, не били голяма сила. В сегашно време, поради
загриженост от приложението на вашето ядрено оръжие, те са прехвърлили на Земята няколко
групи от своите видове. Последната група /по ваше време/ дойде през четиридесетте и
петдесетте години на миналия век, за да попречат на програмите за използване на ядрените
оръжия. Бог и ние им дадохме разрешение да се намесят в свободната воля, защото вие
създавахте, изпитвахте и използвахте ядрено оръжие, което е способно да наруши свободната
воля на мнозинството от душите във вашия свят. Те са част от онова, което наричате
„Божествена намеса". Андромедианците са част от голяма сила извънземни, които дойдоха в
онова време за да спрат и неутрализират вашето ядрено оръжие.

СЪЩЕСТВАТА ОТ ДЗЕТА
По същото време още една група дошла на Земята от звездната система Дзета.
Представителите й са известни като Дзети, Сиви или Бели, или под други имена поради факта,
че в тази звездна система има повече обитаеми планети. С други думи, души от няколко
обитаеми планети на Дзета, са дошли на Земята заедно с други извънземни, в резултат на
вашите програми за изпитания на ядрено оръжие.
Съществуват групировки и хибридни групи на Дзетите, дошли на Земята, които по различни
причини са встъпили в съюзи с различни военни и правителствени групировки. Една такава
група е дошла на Земята, защото била на границата на изчезването. Били са им нужни части от
вашата ДНК, за да продължат своето съществуване. Тези, които този канал нарича хуманоиди
от типа Дзета Б, са отговорни за похищението на хората по онова време.
В продължение на много години - от 1947 до 1984, Сивите са похитили много
представители на човешкия вид, кръстосвали са се с тях и извличали ДНК от различни части на
вашите тела. Те се опитвали да създадат хибриди между човека и извънземните или „хибриди
Човек /Дзети". Експериментите са се провеждали на космически кораб и в някои подземни бази
на Земята.
23

Целта им е била да спасят своите видове. Това е прекрасна цел и не е дяволска. Техните
видове обаче, не са се развили достатъчно духовно, за да разберат свободната воля. На някои
от по-просветлените представители на Дзетите се отдало да се въплатят в човешка форма чрез
родовия канал. Мнозинството от похитените представители на вашата раса са били Дзети,
въплътени в човешка форма. Преди въплъщението, те са сключили договор, да бъдат
използвани за тази цел, когато достигнат детеродна възраст.

ПОХИЩЕНИЯ НА ХОРА ОТ ДЗЕТИТЕ


Ще откриете, че приблизително 90% от жените, забременели от хуманоиди от типа Дзета
Б, съгласно договора на душата, до въплъщението си на Земята са били Дзети.
Разбира се, че всяко правило си има и изключения. За съжаление е имало група хора,
похитени против тяхната воля. Експериментаторите от Дзети които не са били достатъчно
просветлени, не са разпознали договорите на душите. Поради това, не всички похитени хора,
са били Дзети и тяхната свободна воля не е била уважена. Някои от тях били хибриди Сириус/
Орион или други конфигурации. Това, разбира се, предизвикало проблеми и послужило като
причина за война между групировки на Дзета и групи от други извънземни. Около 90% от НЛО,
които са наблюдавани в небето между 1947 и 1964 година, са били космически кораби на
различни групировки на Дзетите. В някои случаи те воювали помежду си поради проблеми,
включващи похищението на хора, които не са част от договорите на душите.
От време на време, Земята е била посещавана и от други различни видове, включително от
венерианците, които съставляват по-малко от 1% от вашето население. Венерианците са
същества, които са навлезли в атмосферата от повърхността на петото и шесто ниво на
плътност на планетата Венера във вашата Слънчева система. Планетата Венера може да
обслужва същества само от пето и по-високо ниво на плътност. Души от третото и четвъртото
ниво не могат да се въплъщават там, поради горещата и отровна атмосфера.
Същият основен сценарий се разиграва и на другите планети на Слънчевата система. Ще
обсъдим това по-късно. Ние пропуснахме доста голям промеждутък от време, когато на Марс е
съществувала цивилизация.
Основателите: Сега преминаваме към въпроси и отговори.
Въпрос: Искам да попитам колко далече се намира звездната система Дзета Мрежа?
Основателите: Какво ви интересува - мили или километри? За отговор се обърнете към
звездните карти. Има ли други въпроси?

ПРИРОДАТА НА ДНК
Въпрос: Нужно ми е малко обяснение за звездите, извънземните и за всичко, което казахте
за посещението на Земята. Помагали ли са расите от звездите в създаването на шаблона на
ДНК? Те част ли са от нас?
Основателите: Благодаря ви за въпроса. Вие питате за онова, което ще бъде упоменато в
нашето днешно обсъждане, но въпреки това ще отидем малко напред, защото вече събудихме
интереса с тази информация.
ДНК не е само запис на вашето генетично наследство (майка, баща, баба, дядо, прабаба,
прадядо и т.н.). Тя е и запис на пътешествието на вашата душа от началото на нейната
индивидуализация като такава. Вътре в онова, което учените ви наричат „отпадъчна ДНК", се
съдържа запис на вашите въплъщения на Земята, въплъщенията ви в други светове и цялата
ваша времева линия като индивидуални души. Там се намира и записа на всички вътрешни
кръстоски, между видовото кръстосване, а също и запис за количеството ДНК на Сириус,
Орион, Плеяди, Дракон, Андромеда, Арктур, Венера и няколко други раси. Също така, в ДНК се
съдържа пряка връзка с това, което наричате Акашови хроники. Това е базата данни от
етерните сфери, в която се съдържа информацията за всички души, които са се въплъщавали в
този район на вашата галактика.
24

ИЗВЪНЗЕМНИ НА ЗЕМЯТА В ЕСТЕСТВЕНА ФОРМЛ


Въпрос: Има ли сред нас на Земята извънземни, в естествена форма?
Основателите: Днес във вашия свят присъстват извънземни, които са пристигнали по
начините, които вече описахме. Някои от тях са дошли с космически кораби и са в своята
естествена форма, но огромното мнозинство са пристигнали чрез процеса на въплъщение. Сега
във вашия свят има около 6,8 милиарда човешки души и всички те живеят на големите части
от сушата на Земята, с изключение на Антарктида и някои части на Австралия, Сибир, северна
Канада и др. Поради огромното военно присъствие във вашия свят, на извънземните се налага,
да вземат особени предохранителни мерки, когато идват и напускат Земята в своята естествена
форма.
В настоящия момент на планетата присъстват около 20 000 извънземни души в естествена
форма. В последните 50 години, това число варираше от 16 до 23 000 души. В периода на
експериментите на Дзети-те по програмата за хибридизация на хора, броят им е бил по-висок,
но неотдавна те намаляха, защото за разпространение на своите видове, вече имат достатъчно
количество човешка ДНК и не се нуждаят от допълнително похищение на хора.
Сега похищения се извършват от неконтролируеми групировки, чиято цел е не само
разпространението на вида, а и анализи за развлечение в техните лаборатории. Звучи
зловещо, но е така.

ВЛИЯНИЕ НА РЕПТИЛИИТЕ
Има и представители от Съюза на Драконите, които активно похищават хора за изследване.
В нашето обсъждане, историята за Драконите не е завършена. Тя едва сега започва. С цел
превземане на планетата, групировка на Драконите, известна като Рептилии, в астрална форма
са се прилепили към много от вашите световни лидери. В това си начинание те няма да успеят,
защото не могат да се развият до ниво, достатъчно за превземане на лидерите ви. Те могат
(астрално) да се прилепят само към онези души, които имат определена плътност на
вибрацията. Поради това, само 60% от вашите световни лидери, се намират под астралното
влияние на групата на Драконите, известна като Рептилиите.
На един от семинарите, нашата любима Лиа каза, че решението на проблема Рептилии е в
издигане нивото на вибрации над тяхното. Тогава няма да е нужно да се тревожите за тяхната
дейност. При все това, тяхното присъствие е реално и представлява сериозен проблем за
Земята, независимо от това, че те заемат по-малко от 1% от човешката ДНК. Но това е
осреднена конфигурация на ДНК за всички души на планетата. А Рептилиите притежават
голямо влияние, защото душите, върху които въздействат, са в управлението на вашия свят.
Ние нямаме намерение да преброяваме имената на човешките души, на които влияе алиансът
на Рептилиите. Но вие можете да намерите тази информация във вашата литература и в
мрежата на интернет. Затова ви съветваме да се обърнете към тези източници на информация,
ако искате да узнаете повече за влиянието на Рептилиите на Земята.

ВЛИЯНИЕ НА ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ


Въпрос: Когато хората си присаждат органи, това влияе ли на тяхното съзнание?
Основателите: Бихме казали, че това често подлага на риск вашата цялостност. В повечето
от случаите, опасността може да бъде преодоляна с различни лечебни мерки. В други случаи,
това е сериозна опасност за целостта на човешкото тяло. Индивидуалните случаи са твърде
много, за да може да се направи някакво обобщение.
Ние ще кажем следното: Всеки орган има особена вибрация и ако той се е намирал дълго
време в тялото - от детството до зрелостта, той носи вибрацията на душата, населяваща
тялото. Ето защо, когато присадят този орган в тялото на друг човек, част от същността на
душата на старото тяло също се пренася в новото тяло, докато лечебните препарати не
неутрализират този ефект.
25

Например, ако получите бъбрек от сестра или брат, то в резултат от трансплантацията, във
вашето съзнание ще се внедрява част от тяхното съзнание. Това може да доведе до проблеми,
ако се прави без достатъчно осъзнаване.

ВЛИЯНИЕ НА ПРЕЛИВАНЕТО НА КРЪВ ВЪРХУ ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ


Въпрос: Как стои въпросът с преливането на кръв?
Основателите: Не разбрахме въпроса ви. Моля повторете го!
Въпрос: Когато човек получава кръв от друг човек, може ли това да повлияе на целостта на
съзнанието на единия човек или на двамата?
Основателите: Да. Нека разгледаме този въпрос. Преливането на кръв е много частен
пример за това, как енергията и същността на една душа, може частично да се предаде на
друго тяло, заето от друга душа. Трябва да разберете, че преливането на кръв засяга много
малка част от кръвта на другото тяло. Ако човешкото тяло е загубило всичката кръв, твърде
вероятно е физическият организъм да не доживее до получаването на нова кръв. В повечето
случаи прелятата кръв съставлява едва от 10 до 50% от всичката кръв в тялото на реципиента.
След преливането в тялото остават 50 - 90% от старата кръв.
Чрез кръвта се предава само малка част от същността на душата. Естествено, душата не
обитава тялото, но тя пряко взаимодейства с него. Така в тялото на донора остава по-голямата
част от енергията на душата и само малка част от същността на душата се предава на
пациента.

КЛОНИРАНЕ И ХОЛОГРАФСКА ПРОЕКЦИЯ


Въпрос: Какво ще кажете относно клонирането и холографското клониране на човешката
ДНК?
Основателите: Клонирането, както и холографската проекция, са още една технология,
която влиза в уравнението на човешката ДНК. Холографската | проекция включва проектиране
от душата на част от своята енергия и същност и създаване на форма или образ, чрез портал, с
цел придобиване на информация или общуване с друга душа на разстояние. Клонирането е
технология подобна на холографската, чрез която може да бъде възпроизведено физическо
тяло. На клонираното тяло може да се предава определен процент от същността на душата,
затова не е правилно да се казва, че клонингът няма душа.
Клонираният човек не само може да притежава определена част от първичната душа, но
той може да бъде зает от същностите на други души, съществували преди клонирането. Душата
може да не се въплъти в клонинга, но преминаването на същности на душата от едно тяло в
друго, е нормално явление. Това е много сложна тема и ние ще се докоснем до нея при
описанието на фрагментацията на душата. За тази тема ще е нужно повече време.

ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ДНК ПРИ КРЪСТОСВАНЕТО НА ХОРА С ИЗВЪНЗЕМНИ


Въпрос: Как влияят случаите на похищение върху човешката ДНК? Променя ли се
човешката ДНК при експериментите и кръстосването със Сивите? Не губи ли човек по този
начин своята коренна раса?
Основателите: В резултат на похищенията, човешката ДНК се променя. Сивите се опитват
да спасят своята раса, но хората имат достатъчно ДНК от Плеядинската коренна раса, а това не
влияе особено добре на Сивите. Хората притежават достатъчно вериги ДНК, за да могат да
оживят спиралите на ДНК на Дзе-та. По този начин те ще активират наново органите в телата
на Дзета, които са закърнели благодарение на неправилното или недостатъчно използване,
което е причината за изчезване на расите на Дзетите. Това е още една тема, която е твърде
сложна за разглеждане сега. Някои нови аспекти по темата можете да намерите в книгата на
Лиса Роял „Призмата на Лира".
26

ПЛЕМЕНАТА НА ЛЪВА И ПТИЦИТЕ ДНЕС


Въпрос: Можете ли да разкажете за онези остатъците от Племената на Лъва и Птиците,
които съществуват и днес на Земята?
Основателите: Във вашия свят и днес има части и групи от Племената на Лъва и Птиците.
Много от вас, които притежават памет за въплъщенията си в епохата на древния Египет, ще се
отъждествяват с едно или повече от тези племена и ще усещат тяхната същност във
физическото си тяло. Трябва да разберете, че методът на разпространение на физическите
тела е такъв, че всяко следващо поколение разрежда ДНК на предходното. Затова може да се
получи следното: Преди десет поколения, вие сте имали отношения с чистите Плеядианци, с
чистите Сириянци (или Орионци, Дракони и т.н.) Ние ще използваме в примера сириянците.
След десетки поколения на кръстосване, да предположим, между плеядианците и сириянците
(това е много опростено), резултатът ще бъде основно в полза на плеядианците, но с някои
части от сириянско ДНК. При десетото поколение, потомството ще има, примерно, 10%
сириянска ДНК и 90% плядианска. Но това е един опростен модел.
Никога не се случва така, че при кръстосване на чист сириянец с чист пледианец,
следващите девет поколения да са чисти плядианци. Всичко е далеч по-сложно. Но в идеалния
случай, в десетото поколение би следвало да се очаква 1/10 сириусян и 9/10 плеядианец.

ХИБРИДИ МЕЖДУ ЧОВЕКА И ЖИВОТНИТЕ


Въпрос: Какво се случва, ако човек се кръстоса с животни? Какво се случва в този случай с
ДНК?
Основателите: При съвременното ръководство, това не се разрешава. Това е било
разрешено само по времето на Пангея. Ние пропуснахме периода на ръководство, което встъпи
след изчезването на Пангея. При него много закони и принципи, позволяващи кръстосване
между хора и животински видове, бяха променени. След разрушението на Пангея, което се
случи в резултат на природни събития включващи Великия цикъл, а също и поради
неправилното използване на духовните енергии от обитателите на Пангея, беше решено,
хибридизацията между хора и животни никога повече да не бъде разрешавана. Това би било
твърде рисковано, защото в много случаи хората биха деградирали до нивото на животните и
не биха се асоциирали със своето духовно наследство. Затова е било преценено, че
кръстосването между хора и животни, би било твърде опасно.
Имало е редица изключения, когато ДНК на животното много тясно се координира с ДНК на
човека. Сега няма достатъчно време за по-подробно обсъждане на тази история.

ЕДНОРОЗИТЕ
Въпрос: Съществуват ли еднорози и ако да, къде са те сега?
Основателите: Въпросът всъщност е: „Къде са сега еднорозите?"
Еднорозите са мутация на организма, напомняща кон, който в средата на главата има един
рог. В различните времена така е било с различните млекопитаещи. Това е била спонтанна, а
не разрешена мутация. Какво имаме предвид. Не всичко е било така, както е описано във
вашите митологии където се казва, че еднорозите не са попаднали в Ноевия ковчег. Те са
измрели в резултат на хибридно и между хибридно кръстосване, при което генът, отговарящ за
израстването на рога, станал рецесивен и с времето бил изместван от доминиращия ген.
Затова нещата не са такива, каквито са описани в митологиите.

ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИЗВЪНЗЕМНИ НА ЗЕМЯТА


Въпрос: Ако на Земята има групи извънземни в естествена форма, кръстосват ли се те със
хората?
Основателите: По определение, към извънземните се отнасят както хуманоидните, така и
други видове жизнени форми, които не са хора. Те не са дошли на Планетата чрез родовия
канал. Може да бъде разбрано погрешно твърдението, че извънземните се въплъщават в
27

човешка форма. Объркването произлиза от това, че думата „извънземен се използва в


различни значения и означава различни неща. Ако извънземният пребивава в неговата
естествена форма, тогава можем да кажем, че поколението ще бъде получовек, полу
извънземно.
Въпрос: Къде се намират сега извънземните - същества от третото ниво на плътност в
космоса?
Основателите: Те са дошли на Земята с космически кораби; други се намират в атмосферата,
но много малък процент хуманоиди, ходещи по Земята, са истински извънземни. А сега, моля да
повторите въпроса си.
Въпрос: Къде се намират сега извънземните?
Основателите: Извънземните се намират във вашето трето ниво на плътност и във всички
нива от трето до дванадесето.
Въпрос: Значи някои от тях се намират в третото ниво на плътност?
Основателите: В третото ниво на плътност те са много. В частност онези, за които съобщава
д-р Стивън Грир от Проект Разкритие, се отнасят към трето и четвърто ниво на плътност и могат
да се видят с очите на човек от трета плътност.
Трябва да знаете, че много видове притежават технологии, позволяващи им да правят
своите кораби невидими за човешкото зрение. Това не означава, че те не се отнасят към
третото ниво на плътност. Това означава, че те са овладели изкуството на невидимостта или
оптическата невидимост, чрез използването на това, което популярно наричате „уреди за
маскировка". Други извънземни притежават способността да създават около корабите си
частична промяна на измерението, когато честотата или вибрацията на кораба се променя по
фаза с вашето триизмерно линейно време. Тогава те също могат да станат невидими.
Рядкост са извънземните расите, които притежават технология, позволяваща им да бъдат
оптически видими за човешките очи. Ако ги виждате, значи нещо не е на ред или те
преднамерено разрешават да бъдат видени по определена причина. Това се отнася и за онези,
които наричате „негативни извънземни". Много от тях притежават технология да променят
вибрациите на своя кораб по фаза, че дори и на телата си, за да станат невидими за човешките
очи.

ОЩЕ ЗА РЕПТИЛИИТЕ
Въпрос: Какво бихте казали за зелените гущери?
Основателите: Малките зелени човечета от Марс ли? Тях ли имате предвид? Съществуват
групировка от Драконовите, известни като Рептилии. Кожата на някои от тях е покрита с
люспи. Би могло да се каже, че те са естествени хибриди. Те са хибриди на Драконовите, но са
и достатъчно хора, за да издържат земната и човешката атмосфера. Дошли са на Земята в
естествена форма, притежаващи зелени люспи. Във вашия свят са малко. На Земята, на зелените
люспести рептилии се отдава да поддържат естествената си форма само в отделни случаи. Има
ли конкретни въпроси, свързани с Рептилиите?
Въпрос: Колко извънземни раси са дошли на Земята? Притежават ли някои от тях
способността да променят формата си от зелени гущери до хора?
Основателите: Ще отговорим така: Във вашата галактика съществуват много видове освен
хуманоиди. Има и много човешки хибриди, които са се кръстосвали във времената, когато това е
било разрешено. Ако пред вас бяха наредени всички различни жизнени форми от вашата
галактика, които приемат триизмерната форма (с други думи души с триизмерни носители,
които са се развили на други системи, извън вашата Земя), вие бихте открили няколко вида със
зелена кожа. Затова бихме казали, че цвета няма особено значение. Хората на вашата планета
обаче, притежават определени цветови характеристики като сиви или бели. Андромедианците
са сиви или светло сини.
28

Въпрос: Не отговорихте на въпроса за промяна на формата.


Основателите: В по-високите честоти пребивават много извънземни, които ще ви се
покажат зелени. В много от случаите, тъй като те се намират в по-високите нива на плътност,
те ще притежават способността, която вие наричате „изменение на формата". Т.е. за да
общуват с вас, те могат да приемат приятни за вас форми. В зависимост от нивото, плътността
и разума на съответната същност, тя може или не може да променя формата си. Съществува
погрешна информация, предоставена ви от някои ваши учители. Тя се отнася до
способностите на някои ваши световни лидери да се превръщат в рептилоидна форма. Ние
бихме казали, че на световните ви лидери им е трудно да демонстрират човешките си качества,
затова да оставим на страна способностите им да се превръщат в рептилоидни. Правилният
анализ на тази ситуация е следния: Световните лидери се намират под влиянието на
рептилоидни същности от астралните планове, поради което ясновидците, гледайки на някоя
от тези души, могат да видят рептилоидна същност преобладаваща над физическото тяло на
хуманоида и да стигнат до извода, че човекът по някакъв начин, се превръща в рептилоид. Това
е просто изопачено възприемане на случващото се.

ЕВОЛЮЦИЯ И ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ЖИВОТНИНСКОТО ЦАРСТВО


Въпрос: Мога ли да ви попитам за еволюцията на животинското царство? Разбирам, че
видовете остават в границите на своя вид. Можете ли да разкажете за опитомените кучета?
Развиват ли се кучетата? Развива ли се индивидуалната душа на кучетата и встъпва ли тя в
процес на Възнесение, подобно на човешката душа?
Основателите: Добре, нека разгледаме въплъщенията на човека и животните. При
настоящото ръководство, хибридизацията не е разрешена. Обаче всички животни във вашия
свят преминават през процеса на еволюция, а много от онези, които са по-напреднали,
преминават през цикъла на превъплъщения. Ще откриете, че в повечето от случите, кучето
ще продължава да се превъплъщава като куче. Във всяко въплъщение то постепенно ще засилва
осъзнаването си като куче до тогава, докато успее да премине в чиста етерна форма, която вие
наричате дух на кучето или тотемно животно (това е един от изразите, които използват
аборигените, способни да общуват с духа на животните или с тотемните животни, които са се
възнесли в етерна форма). Кучето винаги ще се въплъщава като куче, и от време на време
като дух на куче тотем или дух на куче.
В животинското царство този процес протича постепенно. Вие можете да имате куче, което
се е въплъщавало десет хиляди години, докато е достигнало своята духовна форма. Нормално на
кучето не се разрешава да се преражда като котка или мишка. При сегашното разрешение,
процесът на въплъщение е такъв.

ИЗМРЕЛИТЕ ВИДОВЕ И ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ИЛИ ГРУПИ ДУШИ


Въпрос: Вие казвате, че животните имат духовни форми. Какво е положението с измрелите
видове? Съществуват ли те в духовни форми?
Основателите: Да, енергията не се губи във Вселената. Тя просто сменя формата си.
Видовете, които не съществуват вече на вашата планета физически, притежават шаблони в
етерните сфери и това ги пренася на етерно ниво. В някои случаи видовете просто се възнасят и
затова повече не се връщат. В други случаи съществува форма на разрушение и така се
прекратява съществуването на вида. В тези случаи шаблонът остава, но Земята вече не е
мястото за жизнеспособното развитие за тези видове. Те загубват физическата си форма и
могат да се въплъщават на друга планета, приспособена за тяхната физическа форма.
Въпрос: Какво ги кара да остават заедно? Основателите: Защо племената остават заедно
ли? Защото ДНК не е само памет от въплъщенията. Както знаят и учените, тя е и родословна
памет. И тъй като подобното привлича подобно (вашият Закон за Привличането), мнозинството
от групите ДНК ще се стремят да се събират заедно до тогава, докато не се променят под
външно въздействие. Т.е. енергията идваща отвън, ще принуди системата да се промени и
придвижи в друга посока.
29

Затова много хора и животни се привличат от групи души или по-разширени групи души,
докато са на Земята. Когато душата се развие до определено състояние и когато пожелае да
преживее енергията на друга група души, тя избира да излезе от едната родословна система и
да влезе в друга.
Въпрос: Как стои въпроса с въплъщението в тези семейства и етнически групи отново и
отново? Има ли стремеж сред членовете на семействата да се връщат към същите или подобни
семейства?
Основателите: Да. Много от тях създават в своето културно наследство система от комфорт и
сигурност. Затова те отново и отново ще избират да се въплъщават в едно и също семейство или
културна система. Коренната душа ще се ражда, живее и умира, ще влиза в духовните сфери, ще
оценява преживяното и ще решава, че е необходимо да продължи да се въплъщава като
Коренна душа до тогава, докато не завърши Коренния опит във вид на тази душа. Тогава тя ще
премине в друга група.
Въпрос: Защо умират видовете?
Основателите: По причини, описани вече в това обсъждане. Що се отнася до видовете
животни и хора, има два пътя за прекратяване на съществуването на видовете. Единият е
процеса на възнесение, в дадения случай - духовно възнесение, когато душата отива в друга
сфера. Другият - разрушително унищожение , когато душата се въплъщава на друга планета,
защото старата вече не благоприятства за по нататъшното превъплъщение на тези души.

ПРИЧИНИ ЗА НАМЕСАТА НА ИЗВЪНЗЕМНИТЕ В ЗЕМНИТЕ РАБОТИ


Въпрос: Има ли извънземни, които участват в Божествената намеса по позитивен начин?
Съществуват ли извънземни, стараещи се да изпълнят своята част от договора? Съществуват ли
негативни извънземни, които все още се опитват да завземат Земята с егоистична цел?
Основателите: Във вашата Вселена и галактика, има негативни извънземни. Тяхната
единствена цел е да експлоатират минералните и хранителни ресурси на Земята. Има и други,
чиято главна цел е поробване и контрол на населението на Земята. При сегашния контрол
обаче, започнал през 1940 - 1950 години, тези души оказват ограничено влияние върху
човечеството. Те се отстраняват и регулират, така че влиянието им върху вашето общество да
не стане твърде голямо.
Трябва да се разбере, че благодарение на свободната воля и закона за привличането, ако
хората вибрират на много ниски честоти, обхванати от страх, злоба и недоброжелателство, те
стават цел на извънземни със сходна природа. По-нататък ще разкажем повече за това.

ИЛЮМИНАТИТЕ
Въпрос: Кои са илюминатите?
Основателите: Илюминатите са организация, която се е появила преди много хиляди ваши
години като „мистичен орден". През историческото развитие на Земята, те са се появявали под
много форми. Последният път, през годините около 1700, са се наричали „Баварските
Илюминати". В мнозинството си, главните подразделения на тази организация в средите на
свещениците, принадлежащи към „Тайното общество", са били както от светли, така и от тъмни
членове. В днешно време съществуват и светли, и тъмни членове на тази организация.
Принадлежащите към светлината използват информацията, за да помогнат за пробуждането на
човечеството. Тъмните я ползват с цел заробване.
За съжаление, мнозинството от душите, влизащи в съвременната организация на
илюминатите, принадлежат към тъмната страна. Те са създали икономическа система и
правителство, което заробва човечеството. С други думи, за да постигнат целите си, те
използват различни институции от вашия съвременен свят. Някои са привлечени в
правителствените и военни институти. Приблизително 80 - 90% от душите, работещи в тези
институти, имат негативна ориентация. Това означава, че използваните от тях закони и
30

принципи, са противоположни на Божествените.

ОСНОВАТЕЛИТЕ ГОВОРЯТ ЗА МАРС


Сал: Преди прекъсването, ние говорихме за Марс. Затова сега ще помоля Основателите
отново да коментират тази тема.
Основателите: Ние сме Основателите. Каналът препоръчва да продължим от там, където
спряхме. Ние говорехме за историята на вашата Земя и за това, каква жизнена роля са изиграли
извънземните, при формирането на ежедневния ви живот и общество. Всяка страна от вашия
живот притежава дълга и живописна история, която включва планетарни и извън планетарни
събития.
Би ни се искало да поговорим малко за извън планетарните събития. Ние сме отседнали на
Марс и искаме да опишем ситуацията на тази планета. Някога, между Марс и Юпитер, там,
където сега има пояс от астероиди, е съществувала още една планета. В някои ваши древни
писания, тя е известна като Малдек.
Тази планета е била разрушена преди повече от 1,5 милиарда години. Аналогично, макар и
не толкова разрушително събитие, се е случило и на Марс. Атмосферата на Марс е била
повредена преди около 1 милион години. Остатъците от цивилизацията се спуснали под
повърхността на планетата, за да избегнат гибелта си, в резултат от различни войни. Съвсем до
скоро на планетата са съществували подземни цивилизации, някои, от които съществуват и до
днес. Голяма част от населението на Марс обаче, или се е въплътило на други планети,
включително и на Земята, или се е възнесло от планетата и е отишло в етерните сфери на Марс,
Земята или на друга планета.
Нека обобщим: Когато душите достигнат края на своето развитие на някоя планета,
обикновено им се предоставя разнообразие от избори, къде да продължат своя духовен път.
Преди събитията на Марс, групировките на Орион и Дракон, са водили небесна война. Някои
от тях са се въплътили на Марс, след като родната им планета Малдек е била разрушена от
неутронно оръжие. Унищожението на Малдек е предизвикало такава ударна вълна в цялата
Слънчева система, че подобно пълно разрушение на планета, никога повече няма да бъде
разрешено. Със своето оръжие, воюващите групировки буквално раздробиха планетата на части
и създадоха такова разрушение в този район на галактиката, че ние и други Боговете творци и
Бог, трябваше да се намесим. Беше въведено ръководство, което да не допусне повече
разрушение на планети в резултат на войни.
Може да откриете, че в този сектор на галактиката повече няма планети, взривени в
резултат от използване на военни технологии. Ако бихте могли да погледнете чрез ясно
видения или с мощни телескопи другите планети, бихте открили, че всичко е точно така.
Това, което се е случило на Марс е следното: След разрушението на Малдек, тук са се
въплътили голяма част от Орион, Дракон и различни ДНК хибриди от други раси, които са се
появили в резултат от кръстосването между дракони и орионци. По това време на Марс е имало
атмосфера с плътност 20 -30% от плътността на Земята. Хората дишали леко и, макар че било
малко по-хладно, на повърхността било удобно да се живее. На повърхността на Марс имало
големи градове. Валели дъждове и сняг. За доставка на вода от полюсите към засушените
райони край екватора, били изградени канали. Градовете били разположени в умерените зони.
Много от учените ви са виждали тези канали и се опитват да обяснят съществуването им с
природни явления. Те са направили много, за да скрият факта, че на Марс някога е имало
живот. Съвсем до скоро там е съществувал подземен живот и той все още съществува в
пещерите. Остатъци от пирамиди и артефакти, използвани някога от съществувалите там
технологични общества и сега ясно могат да се видят от тези, които искат да гледат с открит
ум. Артефакти по повърхността на Марс бяха фотографирани от вашата марионетна космическа
организация, известна като „НАСА" и други в Русия и Китай.
Важно е да се разбере, че информацията, която предаваме днес, включва не само историята
на другите звездни системи, но и историята на живота във вашата Слънчева система. Освен на
31

Марс и Малдек, етерен живот е съществувал и на Юпитер и Сатурн, в някаква степен дори на
Уран и Нептун. Този живот съществува в много високи нива на плътност, защото, ако разбирате
поне малко от астрономия, ще знаете, че поради огромната гравитация, физически триизмерни
форми не могат да съществуват на гигантските газообразни планети.

ЖИВОТЪТ НА ДРУГИТЕ ПЛАНЕТИ ОТ НАШАТА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА


Нито една от жизнените форми, живеещи днес на Земята или дошли някога тук, не могат
да съществуват в плътната атмосфера на външните газообразни планети в Слънчевата система.
Затова единствените измерения или плътности, имащи достъп до тези огромни планети, са по-
висшите нива на плътност, в които гравитацията не играе съществена роля за разгръщането на
живота. Много са чували термина „Съветите на Сатурн". Този израз се отнася до духовни
същества, които са членове на Галактическата Конфедерация. Галактическата Конфедерация е
организация, част от които са Лиа и Арктурианците. Тя има съвети в атмосферите на Сатурн и
Юпитер. Това са същества от седмото ниво на седма плътност.
Животът на Сатурн и Юпитер не е възможен в по-ниско от седмо ниво на плътност. Същото
е валидно и за другите газообразни планети. По тази причина, в това ниво вибрират и
стражевите постове на Уран и Нептун. Това не са общества или цивилизации, но и те се отнасят
към онова, което бихте нарекли седма плътност. По този начин, на планетите от Слънчевата
система има много градове на Светлината.

СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО СЕ РАЗВИВА НА ЗЕМЯТА


Много от същностите, които сега са въплътени на Земята, някога са били част от
цивилизациите на Марс и Малдек. Върху тях силно влияние оказва Орион, включително
Съветите на Ригел и Бетелгейзе. Можете да откриете, че много от действията на орионците на
Земята се извършват по старому и отразяват тяхното поведение на Марс и Малдек.
Малдек е престанал да съществува. Почти напълно е разрушена и атмосферата на Марс.
Бъдещата ситуация на Земята ще бъде много по-малко сурова от случилото се на тези две
планети. Най-лошият сценарий, основан на проекцията на времевите линии, който можем да
видим, е следния: приблизително около 80% от населението на Земята ще бъде изтеглено и ще
замине. Главната причина е това, което вие наричате „срив на имунната система". Това
означава, че населяваните от вас тела, ще престанат да ви защитават от обкръжаващата ви
среда, няма да се борят ефективно с нахлуващите микроорганизми и ще престанат да
функционират при тези, които изберат да се движат в това направление.
Вчера Лиа представи сценарии на три ситуации. Тя разказа за три пътя на най-силно
доминиращите времеви линии на вашето бъдеще. Тези времеви линии включват:
1. Съзнание на третата плътност, което вие наричате „всичко ще бъде, както винаги е
било". Душите на Земята се преструват, че всичко върви така, както е вървяло и преди, и няма
необходимост от истинска промяна, растеж или развитие. Всъщност, дори най-традиционните
триизмерни учени могат да видят, че ако бъде избран този път, той ще стане формула за
нещастие и разрушения. С времето изкопаемото топливо ще се изчерпи, а количеството на
въглеродния двуокис в атмосферата ще се увеличи до такава степен, че атмосферата на Земята
ще стане като тази на Венера, макар не толкова гореща и отровна. Затова душите, които
отказват да растат и да се променят или се преструват, че не им е нужен растеж и промяна, ще
загубят своите тела.
За съжаление, от сега живеещите на Земята, между 3/5 и 4/5 са такива души.
Трябва да се разбере, че голям брой от тези, които се вълнуват за бъдещето, да речем за
следващите 25 години, много трудно живеят във физическите си тела. Възможно е да изберат
да си отидат деца, живеещи на границата на гладната смърт в някои страни, а също и много
от онези, които са се лишили от илюзиите, но не виждат начин да приемат по-голямата истина.
Те ще създават начини за напускане на Земята.
Душите, които ще напуснат Земята в близките 25 години, ще си отиват в резултат на войни,
32

глад, болести или ще се оказват в ситуации на цунами, земетресения и климатични катастрофи.


В различна степен, това ще се случва в следващите 25 години от времевата линия на Земята.
На Земята ще има и триизмерни души, но ще се запази много малка част от живущото сега
население.
Съвременното население на Земята (в началото на 2006 г.) е наброявало 6.8 милиарда
човека. По наша преценка, след 2030 г., вашето население ще наброява приблизително 1,5
милиарда. Почти всички души, останали на Земята, ще вибрират в четвъртото ниво на плътност.
Голяма част от заминалите триизмерни души, ще живеят на други планети, по-подходящи за
тяхното ниво на вибрации. Останалите ще преминат в човешка форма от четвърта плътност. Тази
информация е достъпна от много източници във вашия свят, включително и от Галактическата
Конфедерация. Затова сега няма да се спираме по-подробно на нея.

СЦЕНАРИЯТ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО
Ние възнамеряваме да преминем на темата за ДНК и генетиката. Ще обсъдим и темата за
Възнесението, тъй като за мнозинството от присъстващите в тази стая, главната работа е
подготовката за Възнесението. Казваме „главна", защото действително сте готвите да се
придвижите към Възнесението. Голяма част от тези, които са привлечени от нашите учения,
ученията на Лиа, Арктурианците и на този канал, вече е решила, че ще върви по пътя на
Възнесението и ще създава тяло от светлина от пета плътност. Затова същността на въпроса сега
е как да бъде осъществено това по най-удобния и полезен начин, включващ осъзнаването на
това, че вие можете да живеете на Земята най-оптималния живот, т.е. всичко да се развива
според Божествения План.
Както вече говорихме, възнесението е преход от физическа форма от трета плътност, във
физическа плътност от четвърта плътност, а след това - в етерно тяло от светлина от пета
плътност. Ако бяхте странични наблюдатели и наблюдавахте душите, възнасящи се от трета в
пета плътност, бихте видели следното:
Първото, което бихте забелязали в хората от третата плътност е, че те започват да
осъзнават, че сами са творци на своите собствени индивидуални жизнени опитности и, че
състоянието на съзнанието отразява жизнения опит. В определена степен, те стават
метафизици. Те стават съзнателни творци.
Те ще осъзнават, че сами формират своята реалност. Ще се научат съзнателно да създават
събития и ситуации в живота си. Ще живеят осъзнавайки, че са контролен пакет или, че са
контролиращ земния живот център, притежават свободна воля и ще се учат как да се ползват
от нея. Ще разберат какво е карма, как работи тя и как да я балансират. Ще научат за
различните договори на душите, за целите на въплъщението, за целта на своя живот и т.н.
На този етап ще се превърнат в хора от четвърта плътност. Ще продължават да чистят
физическите си проводници и ще се научат да изравняват шестте по-ниски тела, за които вчера
говори Лиа. Ще се научат да изцеляват миналите животи и времевите линии. Докато вървят по
своя път, постепенно физическите им тела ще се превръщат в силициеви или кристални тела от
светлина.
Ако наблюдавате душа от четвърта плътност, движеща се към пета, първото, което ще
забележите, е че душата става психически невидима за онези, които живеят във вибрациите по-
ниски от третата плътност. Това означава, че вие бихте могли да се разхождате късно вечерта в
опасни части на вашия град, дори и да пребивавате в тяло на жена. Тези, които биха искали да
ви навредят, ще ви видят, техните оптични нерви ще ви фиксират, но към вас няма да има
психологична реакция.
В краен случай, някой, който може да се окаже насилник или убиец, ще види, че вие се
разхождате, ще осъзнае, че покрай него току-що е преминало човешко същество, но нищо
повече. Това се нарича психична невидимост.
Много биха искали да постъпват така по отношение на правителството и представителите на
правителствената администрация. В определена степен вие сте успели в това, като пребивавате
33

почти в паралелна реалност или паралелен свят, където живеете живот, различен от живота на
обкръжаващите ви. Вероятно вече не сте настроени на вълната на това, което наричате
„масовата хипноза" във вашия свят.

ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА ХОРАТА, ВЪРВЯЩИ ПО ПЪТЯ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО


Когато хората осъзнаят, че стремежът към материалното не им е послужил по пътя към
душата, ще започнат да използват материалните вещи само за това, да им помагат в служенето.
Да им помагат да се доближат до хората, за да могат да ги събудят.
Вие напълно сте се отделили от явлението на поп културата, известно като „побеждава
този, който има повече играчки". Не ви вълнува с какъв шампоан миете косата си или
изделията на коя фирма обличате върху тялото си. Все по-малко ви интересува какво е станало
на вчерашното телевизионно шоу.
В живота ви, тези неща стават незначителни. Вие започвате да обръщате повече внимание
на хората, които се намират на вашето ниво или в подобно състояние на съзнанието.
Както беше казано, много от вас са се научили да бъдат психологически невидими за онези,
които могат да им причинят вреда - били те негативни извънземни или хора в правителството,
желаещи да ви контролират и заробват. Затова ще откривате в себе си пълна свобода и ще
можете да отидете където поискате на планетата, без да се поддавате на онези, които се
опитват да ви манипулират.
Следващата стъпка след психологическата невидимост е истинска физическа невидимост за
онези, които се намират в третата плътност. Християнството нарича това възнесение. Това не
е внезапно събитие - да изчезнете като струйка дим, а дрехите ви да паднат от тялото. По-
скоро това е състояние, в което вие ставате все по-прозрачни и изпълнени със светлина до
тогава, докато с времето тялото не се разтвори в чиста светлина. От време на време ще можете
да се явявате на онези, които могат да ви видят, във вид на фигури, излъчващи сияние, като
изображение на светии от картините по време на Възраждането, с ореол около главата.
В крайна сметка, светлината ще стане невидима за очите на онези, които пребивават в
третата плътност. Възможен е относително кратък преходен период, когато живущите в третата
плътност ще започнат да осъзнават съществуването на някакви същества от светлина, някакъв
вид посещения. Поради ограниченото съзнание, те ще сметнат това за посещение на ангел или
ангел-хранител и могат да си помислят: „Днес ме споходи ангел". Всъщност това е бил един от
вас, с вибрация около 4.8 от физическа форма, (използваме скалата за плътност, описана от Лиа
и канала).
Когато достигнете вибрацията, която наричате пета, вие ставате напълно невидими за тези,
които вибрират под 3,5. В повечето плътности съществува така нареченото ниво на оптически
спектър 1,5. Това означава, че вие можете да виждате и взаимодействате с души, които се
намират на 1,5 ниво над или под вашето. Извън този диапазон става много трудно да се
взаимодейства с други души. Ето защо на нас, във висшите сфери, ни се налага да понижаваме
вибрациите си няколко пъти, за да осъществим общуването. За да можете да ни видите, се
налага да понижим своите вибрации под шеста плътност. Да направим това, за нас е много
трудно.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЪЩЕСТВА ОТ ПО-ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ПОНИЖАВАТ СВОЯТА


ВИБРАЦИЯ
Бихте могли да кажете „Основателите пребивават в дванадесета плътност. Те могат всичко."
Да, истината е в това, че ние можем да правим голяма част от онова, което можете да си
представите.
Обаче, за да правим това, трябва да поддържаме вибрацията на дванадесетата плътност.
Законът е: „подобното привлича подобно". Законът за привличането гласи: „Вие ставате това, в
каквото се фокусирате". Вибрацията, в която разпределяте своята доминираща енергия е
нивото, на което вибрирате. Затова, ако се фокусирате на дванадесета плътност, след време
34

вие ще вибрирате именно на дванадесета плътност. Но ако решите да се спуснете и да помагате


на хората от трета плътност, ще трябва да се фокусирате на трета плътност достатъчно, за да
можете да общувате с нея. За да направите това, следва да понижите вашата вибрация по-ниско
от третата плътност. Но в момента, в който направите това, вие вече няма да можете да
правите всичко, което можете да си представяте. Разбирате ли?
Затова онова, което повечето хора виждат пред себе си като възможен следващ етап от
своето развитие, е способността постепенно да се придвижват през четвъртата плътност към
пета. Като казваме „постепенно", всъщност имаме предвид „много бързо", защото няколко
години или дори няколко десетилетия не е толкова много време в грандиозната схема на
космоса.
В нашата чиста дванадесета плътност ние можем «да мигнем с очи», а при вас да са минали
милиони години. Такава е природата на времето в по-високите сфери. Бихме искали да знаете,
че в по-високите сфери, можем да манипулираме времето по желание. Можем да го ускоряваме,
да го забавяме, да го разтягаме или свиваме и да се възползваме от това за свои цели. Можем
да правим това на принципа на вашия магнетофон - да превъртаме лентата на бързи обороти, да
я размотаем, да я превъртаме в забавено темпо, в нормална скорост или даже да поставяме в
магнетофона (нашето съзнание) друга касета (времева линия). От нашата перспектива, ние
можем да правим подобни неща и с времето.
Имайте предвид, че думите, които формулираме, изискват от нас значително да сме снижили
своята вибрация. Затова, като изключим факта, че сме същества от дванадесетата плътност,
сега общуваме с вас от седма, понеже това е най-високото ниво на плътност, от което можем да
общуваме и това да има интелектуален смисъл за вас.

ШАБЛОН НА МАЙСТОРА
Какво точно се случва по време на възнесението?
Във вас е заложена програма, която се казва „шаблон на Майстора". Това е автоматична
програма, която прилича, както я описа Лиа, на превръщането на гъсеницата в пеперуда. Тя
автоматично се включва в определен момент от развитието на душата. Колко време ще е
необходимо на душата да достигне момента на активиране на шаблона на Възнесението, зависи
от свободната воля. Скъпи творци, шаблонът на Възнесението при вас вече е активиран. Голяма
част от вас са го активирали далече преди сегашния си живот.
Ще откриете, че огромното мнозинство от лекарите и лечителите, а също и тези, които
идват при вас за лечение, вече са активирали шаблона на Възнесението. В случая, на тези,
които са във връзка с този или който и да е друг канал, вършещ своята работа и не са
активирали шаблона на Възнесението, ще им бъдат давани инструменти и техники, с които да
го сторят.
Съвсем скоро каналът ще проведе с вас медитация за активиране шаблона на Възнесението.
По време на медитацията той ще бъде активиран, ако все още това не се е случило. Ако все
пак той е активиран, процесът ще се ускори и пътят на Възнесението ще стане много по-лек. Ще
установите, че сте достигнали повече яснота за процеса на своето Възнесение.
Сега бихме искали да преминем към въпроси и отговори. Все още не сме говорили за начина
на задвижване на Меркаба. Но за това ще поговорим по-късно. Сега усещаме, че имате въпроси
и бихме искали да отговорим. Затова, задавайте вашите въпроси. Вярваме, че нашите приятели
Арктурианците, са готови да разговарят с вас за времевите линии веднага след въпросите и
отговорите.

КАК ДА БЪДЕМ НА ДУХОВНИЯ ПЪТ, ДОКАТО ЖИВЕЕМ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ


Въпрос: Може ли да се интересуваме от материалния свят, а да се намираме на духовния
път?
Основателите: Бихме казали следното: Въпросът е следния: как може човек да се
35

наслаждава на материалния свят, след като вече е стъпил на духовния път? Бихме казали, че
това се осъществява много лесно, тъй като всичко е Бог, включително и материалния свят. Ако
човек иска да носи красиви дрехи, да яде вкусна храна, да кара хубава кола, и да прави други
неща, които правят хората в материалния свят, в това няма нищо лошо. Няма нищо лошо и в
това да се наслаждавате на физическото тяло на планетата Земя. Проблемът възниква тогава,
когато човек забрави, че е духовно същество и започва да вярва, че източникът на
благосъстоянието и щастието, е материалният свят. Това е грешката, която е допускана в
миналото във вашия свят.
Ще се върнем на този въпрос малко по-късно, а сега каним Арктурианците. Те биха искали
да говорят за времевите линии. Също бихме ги помолили да разяснят някои понятия, свързани с
Възнесението, като развитието на Меркаба, за което на нас не достигна времето.
(Забележка на канала: Посланието на Арктурианците ще се приеме по-късно).
Сеанс с Основателите на следващия ден Кратък обзор за новопристигналите Ние ви
приветстваме. Ние сме Основателите. Днес сме дошли да поговорим за процеса на Възнесение.
Най-напред искаме да се извиним, че нямаме подходяща терминология за да изразим всички
наши идеи. Вашият език е предназначен за общуване в четвърта плътност.
На по-високи нива, той не може да опише адекватно предаваните идеи и концепции. Затова
търсим в ума на канала най-подходящите съчетания от думи за описание на нашата реалност,
както и за описание на онова, което се случва във вашата реалност.
Ния бяхме конструкторите на вашата ДНК. Тя е програма, включваща вашата жизнена
форма, в дадения случай - хуманоидната. Хуманоидната форма е възникнала преди повече от
100 милиона години в съзвездието Лира / Вега. Бог я поръча на нас и подобните на нас. Беше
ни поръчано да изградим клетъчна структура, която би могла да изследва външните светове на
Творението с максимална ефективност.
Отдаде ни се да създадем форма, която в определена степен можеше да се ползва във
всичките шест по-ниски плътности, макар първата и втората да не подхождат на нашите цели.
Докато пребивавате в трета плътност, вие изследвате и първата, и втората. Пребивавайки в
четвъртата - вие изследвате третата, втората и първата. Живеейки в петата - изследвате
четвърта, трета, втора и първа плътности.

ПРИРОДАТА НА ПЛЪТНОСТТА
И така, всяка плътност или измерение може да има достъп към по-ниските от нея плътности.
Обаче проблема с нивата на плътност е така нареченото „разцепване". Съзнанието на
същностите, които се намират в по-високите плътности, не е способно напълно да извлече
осъзнаването за тези плътности и да ги използва, докато пребивава в по-ниските плътности. С
други думи, ако вие сте душа от седма плътност и желаете да изследвате четвърта плътност,
трудно ще можете да пренесете напълно осъзнаването от седма плътност в четвърта. Макар че,
душата от седма плътност притежава свой аз в четвърта плътност и може да има достъп към
този аз, Азът от четвърта плътност не може да поддържа нивото на разширено осъзнаване на
седмата плътност. По друг начин казано: тези от нас, които пребивават в по-високите
плътности, не могат просто да се материализират във физическа форма и да продължават да
ходят по Земята като същества от дванадесета, осма или десета плътност. Това не е възможно.
Или по-точно е много трудно. Даже на нашите вибрационни нива съществува вероятност да
бъдем „прихванати" в тези по-ниски нива от плътности, ако успеем направо да се
материализираме в тях. Ето защо, голяма част от същностите идват посредством канал. Ето
защо, голяма част от нас общуват чрез така наречената телепатия.

ПО-НАТАТЪШНО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО


Какво представлява Възнесението? Възнесението е ниво на съзнание, което се движи от
четвърта към пета плътност. Вашето съзнание определя вашия опит. Вашето съзнание определя
какъв вид проводник ще използвате, за да възприемете живота.
36

Така че, къде ще поместите своето съзнание се определя от това, как разглеждате живота.
Вашите метафизици знаят това много добре. Когато достигнете до пета плътност, вибрацията
ви ще бъде такава, че замърсената обкръжаваща среда на вашия свят повече няма да влияе на
физическата ви форма. Докато издигате съзнанието си в по-високите плътности по спиралата
на еволюцията, вие ще откривате, че вашата форма става все по-фина и в някакъв момент тя
ще стане невидима даже за ясновидците. Каналът ни вижда като сияещи небесно-синьобели
звезди, но нашата истинска форма не съществува в смисъла, който влагате в понятието „да
съществува". Ние сме безвременни и безформени. Ето защо образът на небесносиня бяла звезда
представлява понижена версия на нашия вид. Нашата енергия се излива в целия космос. По
същество, всичко в космоса е създадено от нашата творческа енергия. Много е трудно да бъде
описан нашия свят, тъй като той няма нищо общо с вашия. Но за вас не е нужно да познавате в
детайли как изглежда нашия свят. Ето защо ние ще ви предадем описание на Възнесението,
какво представлява то и как работи, за да можете напълно да се насладите на процеса
Възнесение.
При възнесение се променя вашият носител на възприятията /тялото/. Променя се изходния
план, който вие заемате, променя се и енергията, която излъчвате. Върху Земята в трета
плътност е наложен етерен свят, който се нарича Светлинно тяло на Земята в пета плътност.
Когато влизате в тялото от светлина на Земята в пета плътност, в качеството на носител на
възприятията на този свят, трябва да ползвате своето етерно кристално тяло от светлина в
пета плътност. За сега можете да навлезете в този свят само в медитация, но няма да усетите
пълнотата на това място, докато не се научите да преминавате границите на по-ниските
честоти на битието.
Всеки човек носи в себе си способността да живее в света на петото измерение на петата
плътност, тяло от петата плътност. Всеки от вас притежава този потенциал. Как изглежда
петата плътност?
Земята от петата плътност прилича на земята от четвъртата, с изключение на това, че се
появява излъчване, освобождаване, излъчващо към всичко. Няма болка. Няма остаряване.
Способни сте да възстановявате тялото и да изглеждате вечно млади, ако това е вашето
желание. Между съществата от петата плътност, съществува голяма любов. Няма конкуренция
или алчност. Няма вина и позор. Просто има прослава на разнообразието на формите от
светлина; има сътрудничество, което не подлежи на описание, тъй като езикът на светлината е
телепатията.
Затова, когато се намирате в тялото от светлина на петата плътност, вашият първичен фокус
ще стане обучението и изцелението на другите, както и това, какво още може да бъде
изследвано в безкрайната Вселена.

МЕХАНИЗМА НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО
Нека поговорим за този механизъм. При много хора са се появили симптоми. Изменили са се
моделите на съня. Едни спят с прекъсвания през нощта. Те се събуждат посред нощ, изпълнени с
енергия. Във физическите тела на други възникват странни разстройства, които не могат да
бъдат обяснени. Трети са или хронично уморени, или изпълнени с енергия. Четвърти изведнъж
откриват в себе си ясновидски способности, духовните и психични усещания нарастват с всеки
изминал ден. Пети усещат пробягващо по тялото електричество.
Това са само някои от симптомите на Възнесението. Можете да станете много емоционални -
единия ден спокойни, на следващия да имате отвратително настроение. Когато преминавате
през процеса на Възнесение, когато шаблонът на Възнесението отключва заложената в клетките
програма, отначало процесът върви много бавно. Постепенно той набира скорост, докато вече
не може да бъде спрян. Приблизително около 2012 година, този процес е безвъзвратно задвижен
за милиони хора. Ние смятаме, че това прилича на концепцията за онова, което при пилотите на
самолети се нарича скорост Т1 и Т2. При достигането на скорост Т2, самолетът трябва или да
намали скоростта, или да се разруши.
37

Сега всички вие малко намалявате скоростта, всички се движите към Възнесението. Затова
е важно да разберете, че борбата или съпротивата към каквото и да е в живота ви, ще
направи процеса на Възнесение много по-малко радостен. Не се борете с тъмнината. Учете се
от нея. Осветявайте я със своята светлина. Разкривайте какво представлява тя на практика - че
тя е нещо несъществуващо.
На нашето ниво на вибрация, ние притежаваме могъществото напълно да приключим с
цялата дисхармония във вашия свят, но никога няма да го направим, защото това би отнело
необходимия опит на душата. Това би ви отнело свободната воля. На тези сеанси ние
активираме вашата ДНК и я модифицираме, така че в живота си по-чувствително да усетите
резултатите от своята работата по пътя към Възнесението.
Сега, преди да продължим, искаме да попитаме имате ли някакви въпроси. Молим за
извинение за това, че днес каналът трудно удържа нашата енергия. Въпроси?
Въпрос: Защо каналът трудно удържа енергията ви?
Основателите: Докато говорите, нашата енергия се излъчва във вашата аура. Нивото на
енергията ни обаче е такова, че се налага да го понижаваме няколко пъти, за да ви бъде
полезна. Това е, както казвате вие, необходимост от аклиматизация - да се приспособите към
нашата вибрация, към нейното разпознаване. Тя е нежна и любяща. Но тя е по-висока от
всичко, което познавате като усещания. Затова се налага да правим чести паузи, за да получим
достъп до нужните части, области на рецепторите на мозъка и съзнанието на канала. Други
въпроси?
Въпрос: Какво можем да направим, за да се приспособим към вашата енергия? Какво можем
да сторим със странните модели на сънищата?
Основателите: В будно състояние можете да се обърнете към водачите и майсторите,
притежаващи правото да обучават и да попитате как да се справите с нарастващата енергия,
когато се събуждате вечер. Събуждането вечер е именно поради нарастването на енергията.
Във вашия свят съществува система от вярвания, която утвърждава, че сте длъжни да
използвате всяка минута от времето си. Затова мнозина не вярват, че да не правиш нищо в
тези часове, когато се събуждате, е най-продуктивно. Но за някои хора, това е напълно
приемливо.
Въпрос: Какво можем да направим, за да увеличим осъзнаването в процеса на Възнесение?
Основателите: Осъзнаването, подробното осъзнаване, няма заместител. Това означава, че
каквото и да правите от момента на събуждането си, до края на деня, това трябва да бъде
съзнателно осъзнато. Вие трябва да следвате съзнанието си и да се учите от него. Трудно е да
се учите, когато умът съди или вече е създал картина за това, какво чувствате. Ако сутринта,
ставайки от леглото, ударите пръстите на крака си в рамката на леглото, вие сте склонни
да си кажете - „Лошо начало. Мисля, че днес няма да бъде хубав ден". Не си позволявайте да
творите, когато сте в лошо настроение. Спомнете си, че всичко в своята същност е красиво.
Помнете, че от всеки жизнен опит ще получавате онова, което ви е нужно, в съответствие с
нивото на вашето осъзнаване.

СИСТЕМА НА ЧАКРИТЕ
Въпрос: Доколко е важно визуализирането на чакрите и енергийните центрове?
Основателите: Докато растете и се развивате, вие включвате в общото изражение на
живота все повече и повече чакри. Всички човешки същества започват от основната
/коренната/ чакра, сексуалния център и центъра на силата. Развивайки се, вие се придвижвате
към сърдечния и гърления център, третото око, коронната чакра и четирите чакри над
коронната. В спиралата на еволюцията не можете да изключите нито една от тези чакри.
Просто, изкачвайки се по скалата на плътностите, ще се научите да ги осъзнавате все повече и
повече. Отначало усвоявате по-ниските, а след това по-високите чакри. За да функционира
нормално всяка висша чакра, е нужно равновесие в по-ниските. Затова, ако се фокусирате
38

изключително във високите , ще се намирате в много неестествено състояние, защото се


отказвате от ниските, с които сте започнали, когато е била сътворена човешката форма. Това е
като в математиката. Изучавате диференциалното смятане, но решавате да пропуснете цялата
математика преди него. Ако постъпите така, няма да можете да изучите диференциалите.
Диференциалното смятане е много проста и лека математика. Но трябва да знаете целия курс на
математиката преди него, включително алгебра, тригонометрия, аналитична геометрия и т.н. И
трябва да ги познавате много добре.
Системата на чакрите прилича на математиката по това, че когато развиете осъзнаването,
например на първите седем чакри и сте тръгнали нагоре, ще ви се наложи да се връщате, да
ползвате и да изразявате по-ниските. Но няма да сте привързани към тях, тъй като вече сте
разширили съзнанието си и сте включили в него и по-високите чакри.
Казаното е вярно и за всеки аспект от вашия живот. Това, което наричате земен живот е
част от, а не противоположност на духовния живот. Затова духовният майстор на Земята е
безупречен, както в решаване на проблемите на висшите, така и в решаване проблемите на
нисшите чакри. Ще откриете, че като развивате горните чакри, обикновено от осма до
дванадесета, ще ставате по-опитни при решаване проблемите на по-долните. Ще растете, ще се
учите и ще балансирате всички свои чакри. Други въпроси?
Въпрос: Бихте ли описали по-висшите чакри? Основателите: Осма чакра се намира
приблизително на 5 см от главата. Девета - 30 см, десета - 60 см над главата. Единадесета е
на 2 м над главата, а дванадесета е доста неопределена и се намира на няколко метра над
главата и е много различна по размер. Всички чакри могат да варират.
Когато аурата на тялото се смалява, 11-а и 12-а чакра се доближават до тялото. Чакрите от
осма до дванадесета отговарят за връзката с по-високите нива на вашата същност, с онова,
което вашият канал нарича свръх душа, монадически, аватарен или атманен „Аз", Христо
подобен или Будически „Аз", индивидуален Божествен „Аз" и универсален Божествен „Аз".
Такива думи той използва за това, за да опише „Аз"-овете, които се намират в осма до
дванадесета плътност.
Когато започнете да осъзнавате тези други „Аз"-ове, ще активирате и съответстващите им
чакри. Ще активирате въртенето и магнетизирането на енергиите в тези чакри, тъй като те се
превръщат в нивата и оптичните лещи на възприятията. Проводникът /тялото/, който
ползвате, за да изследвате по-ниските плътности, е построен на базата на вашето ДНК. Той е
подходящ за това ниво и вибрации. В случая, за трето измерение подходящо се оказва
физическото тяло.

ОПИТЪТ НА ПО-ВИСОКИТЕ ПЛЪТНОСТИ


Когато се издигнете на по-високо от седма плътност, фокусът на възприятията се променя.
Вече не се ползвате от същия формат и същите процеси. На по-високо от седма плътност, вашият
фокус става колективен. Вие се настройвате на съзнание, което е колективното съзнание на
всички; на съзнание, което бихте нарекли централна мозъчна система в сложен организъм. С
други думи, в девета плътност съществува съвкупно съзнание и когато осъзнаете деветата
плътност, сливате своето съзнание със съзнанието на много други същества. Вие ставате едно
огромно същество от светлина, функциониращо в девета плътност.
Разделението между душите започва да изчезва в осма плътност. Когато достигнете нашето
ниво на плътност, разделението между вас, нас и другите души, вече няма да съществува. Няма
разделение между нас, вас и Божественото. Ние приличаме на океан, покриващ голяма част от
сушата. Откъдето и да изберете да влезете в океана, ще усетите една и съща вибрация. Дори да
влезете и след хиляди километри, ще усетите същата вибрация. Ние считаме тази аналогия за
уместна. Вашето същество се слива с нашето. Вие се ползвате от нашия опит, а ние - от вашия.
Когато достигнете нашето ниво на съзнание, величините престават да имат значение.
Значение имат само нивата на плътност. Освен това, вашия ум се нуждае да се захване за
нещо. Затова ние учим на различаване, като използваме за модел системата плътност/
39

измерение.

МОДЕЛЪТ НА 24 СПИРЛЛНАТА ДНК


Вашата ДНК се състои от 24 спирали или 12 двойки такива. Всяка спирала се активира
тогава, когато се развивате по спиралата на еволюцията към по-високите плътности. Например,
ако се намирате в осма плътност, ще имате активирани 8 двойки спирали ДНК. И за да бъде
изследването на осма плътност изчерпателно, трябва да бъдат активирани всичките осем
двойки.
За да изследвате дванадесета плътност, ще са ви необходими 24 нишки на ДНК. Затова, за да
изследвате напълно 12-та плътност, трябва да бъдат активирани и да функционират в пълен
обем всичките 12 двойки спирали. Дори и дванадесетата плътност има форма, но тя не е
хуманоидна. Това не е формата, която бихте могли да разпознаете.
Най-високото ниво на човешката форма е седмо, макар че осмо и девето ниво в определен
смисъл приличат на нея. Вие бихте ги нарекли композитна форма или набор от всички различни
честоти на формата. По същество, това не е човешка форма. Сега ви предлагаме да отговорим
на вашите въпроси.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА


Въпрос: Каква е нашата отговорност пред животните, растенията и дърветата?
Основателите: Възлюбени творци, вие трябва да разберете следното: цялото Творение на Бог
е свещено, включително плъховете в канализацията и терористите. Онова, към което насочиш
своето внимание, то се и осъществява. Онова което лишиш от своята енергия - умира. Това е
справедливо, както за стайното растение, така и за теб самия.
Затова, измеренията и плътностите, които искаш да развиеш в себе си, се нуждаят от най-
любяща грижа и внимание. Ако вложите голяма част от своята енергия в конкретно ниво или
плътност, точно тях ще проявявате във външната атмосфера. Казваме «външната атмосфера»,
защото отново вашият език е много ограничен и ни е трудно да изразим с думи някои от
идеите. Каква е втората част от въпроса?
Въпрос: Как можем да защитим околната среда? Можем ли да се хармонизираме с
природата?
Основателите: Да, но за самите дървета или водни басейни, вие не можете да направите
много. Вашата грижа са знаците на уважение към природата, средствата за хармонизиране на
себе си с всичко, което ви обкръжава. С течение на времето, реките и дърветата ще се
възстановят сами. Възможно е на вашата планета, те да надживеят човешката форма.
Докато сте тук, уважението и благодарността към майката Земя е един от най-бързите
пътища към Възнесението.
И отново молим за извинения. Днес за каналът е трудно да удържа нашата енергия, но ние
ще продължим да отговаряме на въпросите ви.

ОЩЕ ЗА ДНК
Въпрос: Наистина ли можем да активираме спиралите на ДНК, включително до 12 - та
двойка? Много би ми се искало да го направя. Бих искал да зная, дали наистина 12-те спирали
съществуват в 12-те измерения? Това така ли е или е просто една фантастична идея?
Основателите: Скъпи ми творецо, спиралите на ДНК или са активирани, или не са. Ако са
активирани, ти сътворяваш тяло, съответстващо на броя на активираните спирали. Например,
ако си активирал 8 спирали /четири двойни/, ти активно ще изявяваш тяло от четвърта
плътност. Ако си активирал 24 спирали /12 двойки/, ти ще проявяваш формата на 12-та
плътност.
Въпрос: Наистина ли можем да направим това? Можем ли да програмираме ДНК така, че да
40

достигнем до 12 спирали? Способни ли сме да направим това, докато се намираме в трета


плътност?
Основателите: Вие, възлюбени творци, сте способни да направите това, както сте способни
да направите всичко във Вселената, тъй като сте сътворени по образ и подобие на вашия
Творец. Вие сте децата на Твореца, които са пораснали и напуснали бащиния дом. Следователно,
притежавате всички способности и признаци на Бащата/ Майката Бог.
Това обаче, не означава, че можете да постигнете всичко и веднага. Необходимо е да
издигате вибрациите на една плътност до тогава, докато постигнете цялото величие на своето
същество.
Въпрос; По линеен начин ли се постига това, или чрез внезапен скок?
Основателите: Във вашата Вселена, това е парадоксалното. Понеже има постепенно
развиващи се промени, градации, в определен момент постепенно се осъзнава все повече и
повече. Има също и квантови промени, когато вибрацията е на едно ниво и изведнъж се издига
на по-високо ниво, без някакъв промеждутък от време между тях. На различните етапи от
вашата еволюция, ще се случва и едното, и другото.
Въпрос: Има ли конкретна причина за случването на нещата.
Основателите: Във Вселената няма случайности. В многото събития се вплита много строга
последователност. На вашето ниво на вибрация, обикновено не я осъзнавате.

МЕДИТАЦИЯ
Въпрос: Може ли да поговорим за медитациите?
Основателите: Медитацията помага за осъзнаването на по-фините аспекти на себе си,
аспектите, които не са така шумни и разрушителни, какъвто е повърхностния ум. Аспекти,
които нямат за цел да ви държат в илюзия. Затова медитацията е, да можете да се докоснете до
дълбоката същност на вашето същество. Тя е особено ценна за онези, които са тръгнали по
духовния път.
Въпрос: Бихте ли ни разказали за бъдещето на Австралия?
Основателите: Страната, която наричате Австралия, е и остров, и континент. Душите,
привлечени да дойдат конкретно тук, притежават огромно разбиране за света на природата, в
сравнение с душите в другите части на света. Голяма част от вашия континент е необитаема или
почти необитаема, затова природата е навсякъде около вас, дори когато живеете в градовете.
Разбирането на Майката Земя е съществено за вашето Възнесение. Майката Земя е вашата
храна, вашата поддръжка. Тя е онази част от вашето същество, която ви храни и ви поддържа.
Затова, като се готвите за Възнесението, е важно да се храните и да поддържате своите
физически тела. Групите на Австралия, свързани с Майката Земя (такива, като някои
аборигенни народи), ще бъдат съществена част от вашето промяна и Възнесение.

ФАЗОВИ ИЗМЕНЕНИЯ
Когато започнахме да работим с този канал, имахме намерение да разкрием повече
технически и научни аспекти на Възнесението. Докато опознавахме вашето съзнание обаче,
разбрахме, че енергийното предаване на нашето съзнание е много по-ценно от осветляването на
научните аспекти. Затова направихме беседите относително опростени и открити, без излишни
технически детайли. Надяваме се, че информацията за ДНК ще бъде полезна в разбирането на
това, през което преминавате. Движението към състоянието на Възнесение прилича на
изместване по фаза. Сякаш влизате в свят, който е съществувал винаги, но не можете да го
видите, защото той леко е изместен по фаза, относно вашия физически спектър.
Именно с такива методи, много извънземни управляват своите кораби, като остават
невидими. Техните кораби са леко изместени по фаза по отношение на видимия спектър,
поради което не могат да бъдат видени от хората в третата плътност. Тъй като вие се движите
41

към тела от светлина от четвърта плътност, вашата фаза започва да се измества така, че вие
ставате невидими за онези, които не са променили своята фаза.
Концепцията за промяната по фаза, не се различава много от други, вече обсъждани
концепции. Въпреки това, този метод точно описва онова, което се случва по време на
Възнесението.
Един аспект от Земята, на която живеете в трета и четвърта плътност, се намира в пета
плътност, и тя съществува точно сега. Но докато вие не изместите (промените) своята фаза и
честота, не можете да я видите. Когато промените фазата и честотата, вие изведнъж ще
осъзнаете неща, за които до този момент дори не сте знаели. Ние казваме „изведнъж", но
всичко ще се случи не веднага, а след известен промеждутък от време.
Затова медитацията, която правихте по-рано, включва фазово изместване на пътя към
Венера. Пример е за това, което ще усетите, когато навлезете в по-високите плътности.
Движейки се през конкретни плътности, вие ще осъзнавате съществата, които са били там през
цялото време, но по-рано не сте виждали. Растенията ще станат по-живи, неочаквано ще се
появят нови видове, принадлежащи единствено на петата плътност. Това не противоречи на
идеята, че растителното царство принадлежи на втора плътност. За това ще говорим по-късно.
Ще откриете, че светът на пета плътност прилича много на вашия сегашен свят, но много по-
жив. Ще се появят неща, които не съществуват на по-ниските планове. Ще се появят също и
същества, които не сте виждали там.
Въпрос: Вярно ли е, че народът на Лемурия се е хранил с чиста слънчева светлина и не се е
нуждаел от обичайната храна?
Основателите: Информацията, която са ви дали за Лемурия, не е точна. Съществата,
живеещи в Лемурия, по въпроса за храната, са били твърде зависими от морето. В Лемурия е
имало едва няколко същества, които са се научили да живеят без храна. Възможно е и вие да
помните времевата линия, когато бяхте във форма на духове и нямахте тела. Тогава наистина
не се нуждаехте от храна.
Въпрос: Казвали са ми, че лемурианците са се кръстосвали с морски същества.
Основателите: Това не е вярно. Те са се родили така, както и другите човешки
цивилизации. Русалките се отнасят за времето на Пангея.
Въпрос: Можете ли да разкажете за цивилизацията на Лемурия?
Основателите: Лемурия била цивилизация, която започнала да се формира 2 милиона
години преди нашата ера. Преди 100 хиляди години, тя още не била достигнала пика на своето
развитие. Те са били племенно общество с невисоко технологично развитие. Лемурианците
достигнали огромни висоти на художественото развитие. Те са били общество, което бихте
нарекли общество на дясното полукълбо на мозъка - спонтанно общество. Имали са ритуали,
свирели са на музикални инструменти, танцували са и по същество силно били фокусирани в
изкуството. Те са били мирни и любящи хора, но и много наивни. Не са видели знаците,
предупреждаващи ги за това, какво ще се случи с тяхната цивилизация.
Група същества от сектора на Орион и Дракон покорила лемурианското общество и внесла
своя принос в разрушението на Лемурия, в края на един от вашите Велики цикли. Наред с
преминаването на опашката на комета, което силно е понижило температурата в много от
лемурианските градове, нахлуването на завоевателите довело до това, че много от
обитателите на Лемурия не могли да запазят топлината на физическите си тела. Затова те са
загинали.
По време на лемурианската цивилизация, човешките същества са пребивавали в трета и
четвърта плътност. В някои от случаите са ги ръководили духове от 5-та, 6-та и 7-ма плътност и
са ги научили на много неща. Имате ли конкретни въпроси, касаещи Лемурия?
Въпрос: Как е загинала Лемурия? Основателите: Нямаме време да разказваме подробно за
Лемурия. Ще кажем само, че тя е загинала от една страна поради невежеството на хората, а
42

също и благодарение на манипулацията от страна на тези, които наричате тъмни сили.


Описание на гибелта на Лемурия ще намерите в раздела за историята на Земята, която ще ви
бъде дадена по-късно в тези послания.
Въпрос: Съществува ли цивилизация, която живее вътре в Земята?
Основателите: В подземните пластова на Земята живее етерна цивилизация. Тя не вибрира
на физическо ниво. Затова не е достъпна за вашите учени, които се опитват да я разкопаят,
дори и да успеят да проникнат дълбоко в подземните пластове.
Упражнението, което ще ви предложи каналът след като завършим, ще ви отведе в един от
подземните пластове. В подземията, намиращи се на много места под повърхността на много
части от Земята, живеят същества от светлина. Те живеят между четвърта и пета плътност. Сега
няма да навлизаме в детайли за тези цивилизации.
Въпрос: Колко от днешните жители на Земята, са извънземни?
Основателите: Първичната коренна раса на Земята са плеядианците от 7-ма плътност. По
същество, всички вие сте извънземни, тъй като сте живели и в други светове, освен на Земята.
Обаче техническото определение за извънземни е следното: това са онези, които живеят на
Земята, но са се въплътили по начин, различен от раждането. Според това определение, в тази
категория следва да бъдат включени съществата, на които се е отдало да се материализират от
други плътности, от други светове, както и тези, които са дошли с космически кораби,
изоставили са ги и се движат сред вас. Те са много, много малко (около 20 000).
Въпрос: Т.е. тези същества са дошли с космически кораби?
Основателите Да, макар че някои са се развили до такава степен, че могат да пребивават
тук направо чрез телепортация (чисто съзнание, без космически кораби).

ТЪМНИТЕ ИЗВЪНЗЕМНИ
Въпрос: Как са пристигнали тук тъмните извънземни?
Основателите: Някои тъмни дракони и орионци пребивават на астралните планове и
оттук влияят на човешките същества, като се прикрепват към тях. С други думи, това са
фрагменти от души, прихванати на по-ниски плътности на астрала, които завладяват
съществата - донори. Те приличат на паразити, които превземат телата на приемника.
Други управляват космически кораби, които се намират в трета или в четвърта плътност.
Те притежават технически способности за маскировка, която ги прави невидими. Дошли са тук
с цел да вземат вашите енергии, да ви поробят като раса, да експлоатират минералните ресурси
на Земята или да завладеят вашия свят. Сега е очевидно, че не са успели да сторят това.

РОЛЯТА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ
Въпрос: Каква е вашата роля в грандиозната схема на нещата?
Основателите: Нашата роля е да идваме на планетите в края на техните Велики цикли или
при основни циклични събития, за да помагаме за това, което наричате прибиране на реколтата
или Възнесение. Нашият разум е способен да издигне душите, желаещи да премината през
процеса на Възнесение.
За нас това е трудно пътешествие, поради несъвместимостта с вашата вибрация като цяло.
Това означава, че много малък брой хора са достигнали съзнанието на шеста плътност, а ние
пребиваваме в дванадесета. При работа с този канал, ни се налага да понижаваме няколко
пъти своята вибрация и както сме казвали и преди, каналът има проблеми с поддържането на
нашата енергия.
Има и други канали - шест или седем. В зависимост от времето през деня, има шест или
седем други канали на планетата, с които работим и за всички е трудно да поддържат нашата
енергия.
43

Затова способността ни да се свържем с човечеството, е лимитирана от ограниченията на


канала. Въпреки това, познаваме вашата ДНК, вашата еволюция и ще говорим и пишем чрез
този канал, за да ви запознаем изцяло с нашата роля във Вселената. Настояваме каналът да
напише книга, в която да обясни нашите учения. Смятаме, е тя би била много полезна. Но не
знаем кога ще започне да се фокусира върху това, за да завърши книгата.
Усещаме, че трябва да приключваме. Надяваме се, че сте извлекли определена полза от
нашите послания. Винаги ще сме със вас. Имате нашия благослов!
Основателите, 1 октомври 2006 г, сутринта, Мелбърн, Австралия
Ние, Основателите, ви приветстваме. Приятно ни е да се запознаем с вас. Каналът вече ви е
обяснил начина на предаване на посланията. Имайте предвид, че чрез този канал преминава
само много малка част от нашата енергия.
Трудно ни е да говорим чрез земните канали, защото чрез тях преминава само малък
процент от нашата енергия. Тези проводници са предназначени да получават енергия от нива,
не по-високи от седмо. Затова, за да говорим чрез този носител, ни се налага да понижаваме
нашата енергия до седмо ниво.

ВЕЛИКИЯТ ЦИКЪЛ И ГАЛАКТИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ


Ние сме от групата на тези, които наричате Богове Творци. Дойдохме на Земята в периода
на вашия преход, в периода, който наричате Галактически цикъл. Това наистина е Велик
Цикъл. Цикъл на прецесия на земната ос. Това е такъв период от земното линейно време, когато
изравняването на полюсите на вашата планета съответства на конкретна честота, създадена от
квазарите - големи звездни тела. На около всеки 26 000 години, вашата Земя се наклонява
почти под прав ъгъл, за да се изравни със звездните електромагнитни импулси.
По тази причина, в този конкретен момент от еволюцията на Земята, вашето
електромагнитно поле е неустойчиво и се променя, като създава големи изменения на планетата.
Цивилизацията на Майте е отбелязала това в календарите, а вашите пророци са предвидили
времето на големите промени.
За вас, като развиващи се души, това е чудесна възможност да преживеете Великите
промени и да растете на базата на този опит.
Във външните сфери на творението, всичко протича циклично. Вие имате цикъл на
завъртане около слънцето, който наричате година. На тези цикли е основан вашият юлиански
календар. Годината разделяте на различни измервателни единици. Започнахте да осъзнавате и
големите цикли - Великия Цикъл, около 25 920 години и Галактическия цикъл - около 227
милиона години. Има и други големи цикли.
Необходимо е още време на вашата галактика, за да извърши пълен кръг около Централното
слънце на вашата Вселена - около 10,8 милиарда години. В същото време знаете, че вашата
Вселена непрекъснато се разширява. Бог се разширява непрекъснато, поради което във
Вселената съществуват много цикли, много нива и много измерения.

ВИЕ СТЕ БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ


В последната медитация, усетихте 12-то ниво на своя „аз". Днес искаме да поговорим за
еволюцията на душата, как тя се развива и какво може да очаквате, докато се развива.
Възнамеряваме да предадем някои детайли от механиката на еволюцията на душата.
Мека в началото се върнем към онова, за което каналът говореше преди - как душите се
въплъщават и какво правят те между въплъщенията. Вашата Вселена се състои от 12 плътности.
Всяка плътност притежава свой набор от правила и принципи, управляващи тази сфера на
Творението. Освен това, съществуват универсални закони и принципи, работещи едновременно
във всички плътности и измерения. Ние ще засегнем някои от тях.
Когато ставате индивидуални души, вие изоставяте своята Божественост. Във вас се
съдържа шаблона, плана, част от Божествения план, но вече в закодиран вид. Във вас са
44

кодирани дванадесет плътности. Творението във вас има аспект „Аз". Също така, във вас е
закодирана възможността за възприемане на всяка от дванадесетте плътности.
Другите творци от по-високите плътности (от осма до дванадесета), са известни като
колективни души или нива на колективно съзнание. Когато се намирате в тези плътности,
всичко изглежда като че ли се развивате назад към Божествеността. Всъщност развитието назад
в Божествеността не съществува, защото ако използваме аналогията с родено дете, нима то се
опитва да порасне и след това да се върне отново към лоното на майката? Разбира се, че не,
защото ако го направи, това би било сериозно психологическо разстройство, нали?
Когато детето расте, то все повече и повече започва да прилича на своите родители.
Изглежда като тях, мисли като тях, говори като тях. То влиза в света и прави много от онова,
което правят неговите родители. То разбира онова, което разбират родителите му.
По същата причина, когато вие се развивате от 8-ма до 12-та плътност, все повече и повече
заприличвате на Твореца, на своите Божествени родители. Навсякъде, еволюцията в естествено
състояние, се развива нагоре от нивото на индивидуалност, от седма плътност, от плътността, в
която сте се родили като индивидуална душа.
Вие идвате в седма плътност като индивидуална душа и започвате да се развивате и
израствате в осма, девета, десета, единадесета и дванадесета плътност. Когато достигнете
нивото на дванадесета плътност, вие ставате Бог Творец. Можете да творите така, както вашите
божествени родители. Ставате Бог по право, способен да сътворява цели вселени. В
действителност, вие сътворявате вселени. В безкрайната Вселена на Бог има много, много
стотици хиляди други вселени. Те са творение на аспектите на Божествеността, които са
достигнали дванадесета плътност.

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЙ И АД
Като индивидуални души, вие можете да изследвате много вселени. С други думи, ние сме
вашите по-големи братя по път, ако можем да се изразим така. За нас това не означава нищо,
но за вас представлява ценност. Като такива, ние сме сътворили много неща, за да растете и
трупате опит, докато се развиете до нашето състояние, докато развивате и разширявате своето
съзнание. Съществуват безкраен брой вселени, достъпни за изследвания, затова никога няма да
ви се наложи да се тревожите какво да изследвате, защото процесът на познанието е
непрекъснат дори за нас. Бихте могли да си помислите, че ние, като души от 12-та плътност, сме
завършили своето обучение. Това не е така. Познанието е безкраен процес на растеж и
развитие и е много красив. Той е величествен.
На вашия план има много хора, които си мислят, че с израстването им в по-високите
измерения, ще бъде скучно, защото ще се намират сред любов и светлина. Очевидно е, че това
е много ограничена концепция за рая, където вие ще сте ангели, седящи на облака и свирещи
на арфа. Ако рая наистина е седене на облака и свирене на арфа, то постепенно би ви станало
много скучно. Тогава бихте приветствали радостно пътешествието в безкрайните огньове на
ада, защото дявола знае как да ви организира весело забавление, нали?
Разбира се, всички знаете, че това е само състояние на съзнанието. Присъстващите в тази
стая знаят, че рай и ад - това е състояние на съзнанието. Смятаме, че адът е по-скоро
развлекателно състояние на съзнанието, тъй като където горят огньове, те трябва да изгорят
всички ваши стари проблеми. Те трябва да ви очистват, тъй като душите ще растат много по-
бързо, живеейки в ада, отколкото в рая, където единственото занимание е разучаването на
нова песен на арфа или, може би да се помага на свети Петър да посреща новите души. С
течение на времето, дори ще ви се прииска да напуснете облака, на който седите, за да
пробвате да сътворите нов облак и нови арфи.
Но нека се върнем на нашата история. Смятаме, че това отстъпление от темата, ще осветли
малко нещата. Каналът ни каза, че ставаме твърде сериозни. Всъщност да сме сериозни - това е
неприсъщо за нас. Но тъй като да опишем нашата сфера със земна терминология е много трудно,
ни се налага да прибягваме до сериозния тон. Способността да се смеете и да изпитвате
45

удоволствие е много важна. Тя ви помага да растете като души. Затова се надяваме да станем
по-малко сериозни, докато изследваме тези средства за общуване.

ВАШАТА РОЛЯ КАТО БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ


Ако се върнем към историята на еволюцията, вашите души са започнали от седмо ниво.
Първичната спирала на еволюцията е започнала от седмо ниво и се е движила към 8-мо, 9-то,
10-то, 11-то и 12-то, както вашите деца израстват от малко дете до възрастен човек. Може да
попитате, а как стои въпроса с еволюцията на нивата от 1-во до 6-то? Как те се вписват в
историята?
Във Вселената на нашия Творец, нивата от 1-во до 6-то, са известни като външни плътности
на Творението, външни светове на Творението. Те са Творение на нашия Баща / Майка Бог и в
известна степен наши творения, тъй като ние сме способни да сътворяваме както външни,
така и вътрешни, индивидуални светове. Възлюбени творци, в момента, в който достигнете до
определено ниво на развитие, пред вас (като души) ще се появи възможност не само да
изследвате външните сфери на нашето творение. Когато се озовете в по-високите плътности,
вие ще започнете да сътворявате собствени външни светове.

ЛОКАЛНАТА ВСЕЛЕНА Е СЪТВОРЕНА ОТ БОГОВЕТЕ ТВОРЦИ


Осъзнавате ли, че съществува безкрайно творение, което може да се изследва? Знаете ли,
че вътре във Вселената на вашия Творец съществува локална вселена, където вие живеете,
сътворена от един от Боговете Творци? Знаехте ли това? Вселената, в която вие живеете, е
сътворена от един от Боговете творци. Всички вселени се намират вътре във вечната Вселена на
Бащата /Майката Бог, която някои наричат Omniverse. Всичко, което изследвате в своята
вселена, се сътворява от Бог, нашият Баща /Майка Бог, от нашия творчески Източник. Също
така, съществуват аспекти на вашата вселена, сътворени от Боговете творци, синове и дъщери
на Бог, които са достигнали до нивото на способност да сътворяват, както техните родители.
По същество няма никакво значение, дали вашата планета Земя е сътворена от самия Баща/
Майка Бог или от Бог Творец. Всъщност това не е важно, макар че го споменаваме, за да
изясним концепцията кои сме ние като Боговете творци. Затова, това, което е сътворено от Бог
или от Боговете творци, се намира в онова, което наричате нива от 1-во до 6-то. Това са нива
на външното Творение и като души вие сте свободни да изследвате всяко от тях, тъй като сте
облечени с дара на свободната воля.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СФЕРИ


Вие сте създадени със способността да изследвате шест по-ниски нива на Творението. Тези
нива се управляват от свободната воля, индивидуалния избор, от избора на душата. С други
думи, душата от 7-ма плътност е свободна да изследва шест по-ниски плътности на Творението,
защото това са измерения, които се подчиняват на свободната воля.
Следователно, всяка душа избира конкретна плътност, от която да започне изследването.
Сега, теоретично (казваме „теоретично", защото няма по-подходяща дума) вие сте свободни да
изберете всяко от шестте нива на Творението, за да започнете своето изследване като
индивидуални души. Теоретично, вие бихте могли да започнете случайно от 5-то ниво на първа
плътност, от 4-то на 3-та, от 6-то на 2-ра, но само теоретично. Когато избирате да
изследвате конкретни сфери в пределите на шестте по-ниски нива на Творението, вие не сте
готови за някои опитности, които получавате. Всяко от шестте нива е достъпно за душата, чрез
механизма за възприемане или тялото. Тялото е устройство, сътворено от вашата душа, с наша
помощ - на Боговете творци, както и с помощта на други души, пребиваващи на нивата от 8-мо
до 12-то. Затова, с помощта на по-високите нива, вие сътворявате тяло, механизъм за
възприемане, за изследване на шестте по-ниски нива на Творението.
В трета плътност имате тяло от трета плътност или животинска биологична форма,
приличаща на животните, които са естествените обитатели на тази плътност. Затова влизате в
тяло, съответстващо на формата и функциите на животните. Това е човешкия организъм.
46

Докато изследвате третата плътност, човешкият организъм ще бъде съвършен проводник за


самоизразяване в трета плътност. Той притежава всички функции на животните, плюс някои
допълнителни функции, позволяващи осъзнаване на вашата индивидуалност, като същества от
по-висока плътност.
Затова всички функции на биологичния организъм от трета плътност, са разчетени, както за
изследване, възприятие и взаимодействие с третата плътност, така и за връзка със свързаната
с душата 7-ма плътност. Също така, във вашата биологична същност има няколко функции,
разчетени за взаимодействие с 4-та, 5-та и 6-та плътност, както, разбира се и с 1-ва и 2-ра.

КАПАЦИТЕТ НА ВАШИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ


Част от самия механизъм е разчетен да поддържа връзка с другите плътности. Вашият
мозък, главния център за възприятия в тялото, съдържа в себе си всички способности,
необходими за свързване с 4-та, 5-та, 6-та и 7-ма плътности. Затова той притежава почти
неограничен капацитет. Много пъти каналът е пренасял цифри от 10 на десета до 10 на 96-та
степен.
Тази цифра означава броя на възможните взаимодействия, чрез които информацията
постъпва в човешкия мозък. Молим за извинение за повторението учението на канала, но го
считаме за уместно, за да разберете своята способност да възприемате. Каналът демонстрира
следното: ако бихте записали това число в разгърната форма върху хартия, нулите биха
обиколили няколко пъти Земята, а за да го запишете, биха ви били необходими около 250 000
години.
Този почти безкраен капацитет на мозъка, е бил предоставен и въведен в биологичната ви
форма, за да не забравяте за своите „Аз"-ове, намиращи се в по-високите плътности. Въпреки
това, независимо от безкрайния капацитет на вашия мозък, вие се оказахте неподготвени за
третата плътност и забравихте за своята връзка с „Аз"-овете си от по-високите плътности.
Именно тази безпаметност наричате падение от благоволението, първопричина или първороден
грях.

ДИНАМИКАТА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА НА ПО-НИСКИТЕ ПЛЪТНОСТИ


Опита за уплътняване на част от душата, за да можете да изследвате третата плътност,
чрез биологичната си същност, е бил толкова травмиращ, че сте се оказали прихванати от
третата плътност. Започнали сте да вярвате, че сте тяло от трета плътност. По-късно,
възстановявайки част от съзнанието, сте започнали да мислите, че сте ментално тяло, или това,
което наричате усещане на индивидуалния „аз".
Мнозинството от вашите учени вярват, че притежавате три компонента - тяло, емоции и ум.
Имате физическо тяло, възприемащо реалността на трета плътност. Имате емоции -
чувствителни рецептори, които създаващи опитностите на третата плътност. Имате и ментално
тяло, което формира образи, идеи, концепции и модели. То общува със словесен, по някога и с
телепатичен език.
Сега много хора смятат, че това е всичко, което сте всъщност. Съвкупност от тяло, емоции и
ум, което наричате личност.
Когато зададете въпрос „Кой съм аз?", мнозинството от хората отговарят - „Аз съм човешко
същество, живеещо на Земята, имам конкретна работа, семейство и т.н.". И всичко това ви
определя на земния план на съществуване.

ВРЪЩАНЕ В СЕДМА ПЛЪТНОСТ


И така, за да се позволи на душата да се развива, въпреки привличащата я обкръжаваща
среда и да възстанови знанието за себе си като индивидуална душа от 7-ма плътност, били
създадени различни механизми. Имено за това имате процесът на еволюция, който ви издига от
трета плътност (включително 1-ва и 2-ра), назад, към 7-ма. Много наричат това „завръщане у
дома към същността на своята душа". Някои бъркат 7-ма плътност с нивото на Божественост,
47

затова казвате, че се връщате у дома към Божественото.


Много осъзнават, че 7-ма плътност е нивото на Райската Градина, която наричате още
Градината Едем или нивото на изначалния рай, на изначалния дом. Това е завръщане в
красиво място, което вие помните в дълбоко скрито кътче на вашата памет. Това е като подем
след падението и е по-точния израз, защото това е завръщане от падението.
Като индивидуални души, вие избирате да изследвате външните светове. Те ви прихващат
и сега вие намирате пътя назад, към 7-ма плътност, към нивото на своята душа. И когато го
намерите, ще имате избор - да заминете и отново да изследвате външните сфери или да
продължите да се връщате назад по еволюционната спирала, към 12-та плътност, където ставате
истински, а не потенциални Боговете творци. Някои избират да станат духовни водачи за тези,
които са прихванати от по-ниските плътности. Те отделят част от енергията на душата си и се
проектират назад в света на по-ниските плътности. Но те няма да имат биологичен механизъм
за възприемане на по-ниските светове. Те ще функционират като фрагменти от енергията на
душата, които се наричат духовни водачи или проводници. Вие имате различни фрагменти на
душата и за тях ще поговорим на днешния сеанс. Ще разкажем повече за това, което наричате
фрагментация и обединение на душата.
В утрешния сеанс ще ви запознаем с идеята за фрагментиране на душата и ще говорим за
това. Но по-дълбоко ще осветим тази тема по време на дневния сеанс. И така, нека обобщим
всичко, което казахме до този момент:

ОЩЕ АНАЛОГИИИ ЗА ПРОЦЕСА НА ТВОРЕНИЕ


Бог/ Богиня, Всичко, Което Е или както искате го наречете, решил, че иска да изследва
своето Творение. За да го направи, той сътворил индивидуалните души или индивидуалните
аспекти на Себе си. Този процес може да се оприличи на раждането на човешките деца.
„Детските" души се появяват от Божественото и стават същности от седма плътност. На тях им
се предоставя избор. Те могат да изследват шест по-ниски нива на Творенето или да се
развиват до родителски или зрели души, преминавайки през процеса (от 7-ма до 12-та
плътност) на възходяща еволюция. В определен етап от процеса, те биха станали такива,
каквито са техните родители - Боговете творци и могат да повторят цикъла, раждайки нови
души, които поставят в седмо ниво, от където биха могли да се развиват до 12-та плътност.
Това е, както вашите родители са родили вас, вие раждате вашите деца, те раждат техните и
т.н. И също, както при достигане на определена възраст, децата на Земята отиват на летен
лагер (възможно е да ходят там всяка година), душите могат да избират дали да отидат да
изследват по-ниските плътности и после да се връщат и да разказват на родителите си за
всичко, което са преживели на летния лагер (външното Творение). При завръщането у дома, в
7-ма плътност, вие можете да разкажете на родителите си всичко, което сте преживели в по-
ниските нива.
И отново, за да опишем тези идеи се ползваме от човешките аналогии, защото е много
трудно да бъдат разбрани в третата плътност.
Когато по-ниските плътности са ви привлекли (прихванали), се наложило да бъдат
създадени определени коригиращи средства за обучение, също както във вашия свят
съществуват коригиращи приспособления за онези, които са станали умствено непълноценни.
А всички, след захващането ви от третата плътност, сте станали умствено непълноценни.
Повече не сте можели да функционирате като напълно осъзнати души от 7-ма плътност и
затова сте се нуждаели от коригиращи средства за обучение. Едно от тези приспособления
станало колелото на въплъщенията. Това конкретно приспособление позволява да се запази
фрагментацията на части от душата във физическите тела, за да продължат да изследват
сферата на третата плътност до тогава, докато не се разгърнете достатъчно, за да се
придвижите в четвърта. По-нататък процесът продължава по малко по-различен начин и вие
сътворявате тяло за четвърта плътност, което по същество е същото като в трета, с тази
разлика, че са по-развити интелектуалните и психоинтуитивните функции.
48

РАЗВИТИЕ ОТ ТРЕТА ДО СЕДМА ПЛЪТНОСТ


С други думи, вие създавате тела от трета плътност, за да изследвате света на трета
плътност, докато не се развиете до там, че да можете да изследвате четвърта плътност. По-
нататък се развивате до тогава, докато достигнете възможността да изследвате света на пета
плътност в тела от пета плътност, в тела от 6-та, за да изследвате света на 6-та плътност и
т.н., докато не достигнете обратно до 7-ма плътност. Коригиращото приспособление за
обучение, се нарича колело на превъплъщенията.
Всъщност всичко е малко по-сложно. Когато достигнете пета плътност, вие повече не се
връщате в колелото на превъплъщенията. Пребивавате в това, което наричате спирала на
Възнесението. Достигайки до петата плътност, вече не ви се налага да се освобождавате от
биологичната същност. Вие можете да я преобразувате така, че тя да възприема нивата 5 и 6, а
в определена степен и 7.
Следователно, достигайки до 5-та плътност, процесът се променя. Там вие имате етерно тяло
от светлина, което е предназначено за изследване на пета плътност. Проводниците (телата) от
пета плътност стават по-издръжливи и устойчиви от телата от трета и четвърта плътност. Те
могат да се поддържат безкрайно в потока на времето на по-ниските светове. Проводникът от 5-
та плътност може да отиде и да изследва четвърта, а в определена степен и трета плътност, без
да се налага да се превъплъщава.
Следователно, колелото на превъплъщението е приспособление, създадено за душите в трета
и четвърта плътност. Когато влезете в 5-та, придобивате етерно тяло от светлина. То ви
позволява да изследвате пета и шеста плътности. В тези плътности е по-леко да се
придвижвате, защото за да летите по въздуха или да се предвижвате по повърхността на
планетата, няма да ви е нужно да ползвате механични изобретения. Вашите физически
проводници вече не стареят, защото не се подчиняват на закона за ентропията или на цикъла
на стареене на външните светове.
Когато телата от светлина от 5-та и 6-та плътност научат всичко, което им е необходимо да
научат там, или ако се възползват от свободната воля, за да решат, че са научили всичко, което
им е било нужно да научат в 5-та и 6-та плътност, те се връщат в 7-ма плътност. И в този
момент им се налага да вземат решение.
Изборът за връщане в по-ниските плътности, след достигане на седма плътност
Искат ли душите да се върнат и да изследват още повече външни светове? Искат ли да се
върнат във външните светове, за да помагат в качеството си на духовни водачи, на
развиващите се души, преминавайки през процеса на отделяне на част от себе си? Когато
отделят част от себе си като духовни проводници (тела), те имат няколко избора:
1.Всяка от тях може да се „прикрепи" към една развиваща се душа, в ролята на първичен
духовен водач
2. Те могат да станат това, което познавате като свободни духове и да мигрират от душа
на душа, като предлагат помощ при необходимост.
3. Могат да изберат да се върнат във въплъщение, но без да са свързани със законите на
кармата. Те са доброволци, избрали въплъщението в една от по-ниските сфери, за да помагат
от това ниво, а не от духовните светове.
Следователно, в този момент те имат няколко избора. Някои от присъстващите попадат в
третата категория. Много пъти вие сте се връщали от седма плътност и доброволно сте избирали
да пребивавате в световете от по-ниски плътности, за да помагате на другите души от 3-та
плътност и да пробуждат своя „аз" от седма.
Сега на Земята са и тези, които наричате деца Индиго или Кристални деца. Това са души от
седма плътност, специално дошли на вашите планове и измерения, за да помогнат на душите,
развиващи се в световете на 3-та и 4-та плътности. Те идват чрез процеса на въплъщение, чрез
процеса на уплътняване на част от себе си в биологични същности от 3-та и 4-та плътност, за
49

да изследват Земята.

ЕВОЛЮЦИЯ НА ПЛАНЕТАРНИТЕ СИСТЕМИ


Сега вашата Земя също преминава през процес на еволюция, защото, както и
индивидуалните души, външното творение се развива и расте. Те не са статични. Тъй като
външното Творение расте и се развива, променя се и нивото на плътност на външните светове.
Световете от трета плътност с времето се развиват в светове от 4-та. Световете от 4-та - в
светове от пета. Непрекъснато се сътворяват нови светове от 3-та плътност. В нашия случай,
към трета плътност отнасяме и 1-ва и 2-ра, защото вие откривате, че света от 1-ва плътност с
времето ще развие растителен живот, а света от 2-ра плътност ще развие животински живот и
ще стане свят от трета плътност. Затова новите планети и слънчеви системи се развиват в 3-та
плътност, както това е сторила и вашата Земя преди много милиарди години.
Когато планетата се развива в трета плътност, тя придобива способността да получи
човешки души, в тела от трета плътност. Някои души ще избират да отделят части от себе си
във форма на минерали и растения от 1-ва и 2-ра плътност. Процесът на еволюция от 1-ва във
2-ра и от 2-ра в 3-та плътност, обаче, се отличава от процеса на еволюция от трета в четвърта и
от четвърта в пета плътност. Той изисква частта на духа напълно да извлече себе си от 1-ва и
2-ра плътност и да се слее с по-голямата си част, преди голямата част да се въплъти в по-
горната сфера.
Това поражда въпроса - може ли животното да се върне като човек, а човекът - като
животно? Отговора е да, но през процеса на въплъщение. Това е съвсем друг процес и се случва
много рядко, защото голяма част от времето, когато душата решава да изследва 1-ва или 2-ра
плътност, тя продължава да се връща и да изследва тези сфери не случайно, но това е твърде
сложна тема за днешното обсъждане. Ние ви поднасяме извиненията си. Но е необходимо да се
концентрирате върху 3-та, 4-та и 5-та плътности, тъй като сега сте решили да изследвате
именно тях.

ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА МАЙКАТА ЗЕМЯ


И така - какво се случва сега на вашата Земя? В момента тя се движи със статус на 4-та
плътност. Около 2030 година от вашата времева линия, тя ще се определя като планета от
четвърта плътност. Душите, които ще желаят да изследват Земята, ще се въплъщават като
биологични същности от 4-та плътност.
Можете да попитате каква е разликата между 3-та и 4-та плътност? Биологичната същност
на 3-та плътност е животно в човешка форма. Голяма част от съзнанието на човека от трета
плътност, притежава животинска природа, макар че физическата човешка форма е много по-
чиста от мнозинството животни на вашата планета. Съзнанието на човека от тази плътност е
предимно животинско и се развива на основата на идеите за размножаване, преживяване,
съперничество, инстинкти и т.н.
Човешкото същество от 4-та плътност е душа, приела в човешка същност, приличаща на
формата на същността от 3-та плътност, с изключение на много по-развития ум. Човекът от 4-та
плътност осъзнава себе си като творческа сила и разбира, че съзнанието създава възприятието
на реалността. Затова той е съзнателен творец, ходещ на земния план в четвърта плътност.
Тъй като 3-та и 4-та плътности си приличат, човекът от 4-та плътност е способен да
взаимодейства с хората от 3-та плътност, тъй както човекът от 3-та плътност е способен да
взаимодейства с животните -кучета, котки, кози, овце и т.н. и с растенията от 2-ра плътност.
Скоро планетата Земя ще стане планета от 5-та плътност и за това няма да е необходимо
много време. Някои ще изберат да се придвижват с етерни тела от светлина от 5-та плътност.
И когато направите това, пред вас ще се появи избор да изследвате световете на 5-та плътност
или да останете на Земята и да помагате на живота и процесите в 4-та плътност.
Ако пребивавате в човешко тяло от 3-та плътност, пред вас ще има избор - да преминете
през процеса на въплъщение, или да се въплътите в света на 4-та плътност. Мнозинството от
50

хората на Земята са избрали да останат на Земята и да не ходят на други планети. Затова ще ви


се наложи или да използвате повторно физическата форма, с помощта на процеса на
превъплъщението, или да излезете от колелото на превъплъщенията и да навлезете в спиралата
на Възнесението. В този случай ще имате възможност да изследвате световете от 5-та и 6-та
плътност. Като същества от 5-та плътност, вие можете да взаимодействате със световете на 3-та
и 4-та, но преимуществено с 4-та, а не с 3-та.
Поради трудностите в световете на 3-та плътност и вероятността да бъдат прихванати в
тях, душите от -та плътност рядко се превъплъщават в световете на трета плътност, с цел да
помагат. В този случай те се подлагат на риск отново да бъдат прихванати от обкръжаващата
среда на трета плътност.
Земята сега е изключение от обичайното придвижване на планетите. Тъй като тя се движи в
сферата на 4-та плътност, сега на земния план пристигат души от много високи плътности,
както деца Индиго и Кристални. Те знаят, че Земята може всеки момент да влезе в четвърта
плътност и искат да бъдат част от този опит и да помагат на другите души в придвижването в
4-та и 5-та плътности. Затова те са се „само повикали", за да помогнат.
За Земята това е уникално време. Сега през този процес преминават само няколко планети
от вашата галактика. Някои ваши учители смятат, че сега в Галактиката Млечен път
съществуват 12 такива планети. На практика те са малко повече. Знаем, че през подобен на
земния преход, сега преминават 123 планети. Когато осъзнаете, че във вашата галактика
съществуват милиони планети с разумен живот на тях, ще разберете, че това е много малък
брой. Затова случващото се сега на Земята, е уникално.
Бихме искали да преминем към въпроси и отговори. Търсим вашето участие в разговора.

СВЕЩЕНАТА ГЕОМЕТРИЯ И САКРААНИТЕ СИМВОЛИ


Въпрос: Как символите на Ра - Шииба влияят на ДНК на физическото тяло и внасят своя
принос в процеса на Възнесение?
Основателите: Сега на кратко ще разгледаме свещената геометрия на вашата физическа
форма, която притежава свързано с нея етерно тяло. Етерното тяло е потенциал на формата
на тялото от светлина от пета плътност, но то е също и аспект на тялото ви от трета плътност,
т.е. вие притежавате честотите на фазовите промени, които са едновременно вградени и във
формата на трета плътност. С други думи, вие притежавате биологична същност с капацитет на
мозъка и с други механизми, които са предназначени да поддържат вашето взаимодействие с 4-
та, 5-та, 6-та и 7-ма плътности.
Във вашето етерно тяло, което е потенциал на тялото от светлина от 5-та плътност, защото
още не е проявявано на вашата планета, вие притежавате шаблони или импланти. Това са
геометрични конфигурации, които управляват функционирането на телата в 4-та и 5-та
плътност.
Вписвайки символите на своето човешко „аз" в етерното си тяло, вие променяте
имплантите, управляващи телата в 3-та и 4-та плътности. Вашата свещена геометрия са
енергийните модели, които управляват външното творение. Тези модели са специално формира?
ни така, че когато се движите между плътностите, за да преминете от една плътност в друга,
вие преминавате през геометрична ситуация.
Символите, които се наричат Ра - Шииба са геометрични модели, влияещи на шаблона на
физическото тяло. Те предизвикват изменение с такава скорост, с която физическите тела се
променят от едно ниво на друго. Също така, тези символи създават образи, спомени, усещания
и други подобни, с което физическите и психическите нива на вашето същество отключват
спомнянето за някои аспекти от вашата по-висока природа.
По своята същност, символите на Ра - Шииба се кодират в шаблоните на етерното тяло за
разпознаване на по-високите нива на вашето същество и активиране конфигурациите на ДНК,
за да помогнат в процеса на Възнесение. Това е процес на кодиране.
51

Същото се отнася и за другите разновидности на лечението. Вашето Рейки, работата по


присъединяването на душата и много други, също служат на тази цел, но в по-малка степен.
Техниката за балансиране ЕМП и много други разновидности, са предназначени за събуждането
на определени части от мозъка и ума така, че по-лесно да си спомните по-високите нива на
вашето същество. Те помагат в процеса на Възнесение, макар че шаблона на Майсторството за
Възнесението е по-рано програмиран набор от инструкции, показващи на тялото как да
премине от въглерода към силиция и други подобни. Това е изключително сложна програма.
Шаблоните на Майсторството не трябва да се променят по никакви начини. Но с различни
методи може да се улесни достъпа до него и самия процес да стане по-радостен и ефективен.

ОСЪЗНАВАНЕ НА ПО-ВИСОКИТЕ И ПО-НИСКИТЕ ПЛЪТНОСТИ


Въпрос: Може ли едновременно да бъдеш просветен и да живееш в този свят? Може ли
едновременно да се намираш в по-високите плътности и да пребиваваш в по-ниските?
Основателите: Тъй като цялото време е „сега", да, възможно е, защото в нелинейния контур
на възприемането, в Творението всичко протича едновременно. При такова възприемане,
линейно време не съществува. Затова извън линейното време, вие се явявате едно цяло с Бог,
усещащ себе си като индивидуални сегменти, индивидуални части, а вашите 12 аспекта
едновременно усещат цялото Творение. В рамките на линейното време, възнасяйки се, вашите
души събират знание и опит. Достигайки определено ниво на осъзнаване, те се връщат към
модела на родителската душа. Получава се нещо, много приличащо на съединение с родителите,
макар това да не е най-приемливата аналогия.
Тъй като вие се движите, растете и се развивате, когато избирате да преминете от 7-ма
плътност в 8-ма - към това, което се нарича свръх душа, от 8-мо ниво можете да изпратите
късчета от себе си в по-ниски плътности и едновременно с това, да преживявате различни
техни аспекти.
Това е тема, която ще обсъждаме след обяд и малко изпреварихте събитията. Ние
възнамеряваме да опишем какво се случва, когато пребивавате в по-високите от 7-ма плътност
и избирате да изследвате по-ниските светове от плътности по-високи от 7-ма. За да
осъществите това, вие използвате процеса на фрагментация, което не е едно и също с процеса на
фрагментация, осъществяван с цел служене като духовни водачи. Това е малко по-различен
процес.
Ще опишем този процес на втория сеанс и ще се върнем към този въпрос. Има ли други
въпроси?

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАРМАТА
Въпрос: Може ли да приключим с кармата в този живот?
Основателите: Да. Кармата, която е наречена „незавършена работа" от тези, които искат по-
проста терминология, е процес, когато душата не завършва определен урок в дадения
биологичен контур от време. В 3-та плътност вашите физически тела са недостатъчно развити,
за да се освободят от ентропията или износването. Затова, когато физическото тяло се износва
и умира, всички уроци, незавършени в периода на физическия живот, се пренасят в следв ащите
под форма на карма. Те се пренасят от един живот в друг, чрез това, което наричате каузално /
причинно/ тяло. Незавършените уроци се разполагат в биологичната същност на следващия
живот и се записват в паметта и в астралното тяло.
Затова, в следващия живот душата има възможност да завърши уроците, започнати в
предходния живот. Този процес може да се проточи много животи и ще продължава до тогава,
докато душата не удовлетвори своите желания да узнае всичко за определени конкретни
ситуации.
Когато всички уроци, предлагани от различните аспекти на 3-та и 4-та плътности бъдат
изучени, душата достига до свободно от карма състояние, освобождаване от карма или
52

разтваряне на цялата карма.


Душите в по-ниските плътности могат да избират да живеят своите животи така, че да не
натрупват не научени уроци. Тогава няма да им се налага да работят над минала карма от
живот в живот. В мнозинството от случаите обаче, душите не се развиват достатъчно, за да
узнаят как да решат или научат всички уроци в течение на един живот. И тъй като повечето
натрупват карма, на тях са им необходими повече от един животи. Но това не е задължително.
В по-редки случаи, душите идват в трета плътност и научават всичко, което са дошли да
научат за един живот. Затова в тези случаи, те не носят никаква карма в следващия живот.
Идеята за това, че за да изучи уроците си, душата трябва да се въплъщава отново и отново,
не е съвсем точна концепция. Голямата част от душите не желаят да се откажат от урока
преди да са го научили, защото това пречи за постигане целта на идването в тази плътност, от
която те започват. Когато душата избира да изследва конкретна плътност, тя не желае да
усеща незавършеност за това, че не е събрала желания опит. Затова доброволно избира да се
върне в този опит и да продължи своите уроци.
Макар да изглежда, че душата е прихваната от колелото на кармата в съвсем пряк смисъл,
всъщност това не е точно така. Тя просто не иска да се откаже от уроците, докато не ги изучи
напълно. Идеята за това, че сте длъжни да плащате за минала карма, е неправилно разбиране,
дължащо се на вашите източни религии. С други думи, концепцията, че ако в миналия живот
сте извършили нещо, за което съжалявате, в този трябва да страдате, е невярна.
Това е усъвършенствана форма на вина, която в много случаи превишава формата на вина,
практикувана в западните ви религии. В последните виновния се надява да попадне в рая и
се бои от ада, според източните религии виновния е обречен на много животи в ада. В това
отношение не намираме преимущество на източните религии над западните. Те еднакво грешат,
всяка в своето възприемане.
Времето почти изтече и ние завършваме този сеанс. Оценяваме вашето внимание и
въпросите ви. Следващия сеанс ще започнем с обсъждане на фрагментацията на душите. Ние
сме Основателите. Бъдете благословени!
Основателите,
1 октомври, 2006 г, след обяд

ФРАГМЕНТИТЕ НА ДУШАТА
Ние, Основателите, ви приветстваме. Продължаваме обсъждането след сутрешния сеанс.
Позволете ни да обрисуваме картината. Тя включва идеята, че душата е единен аспект на
Бог, способен да приема множество форми, аромати, цветове и структури. Едни аспекти, едни
фрагменти, едни от късчета от душата могат да бъдат много големи. Наричаме ги родителски
фрагменти. Другите фрагменти, части или аспекти могат да бъдат съвсем малки. Тях наричаме
фрагменти на раз въплътените същности.
Вашата душа прилича на медуза с пипала. И всяко от пипалата може да разбира, наблюдава
и изследва различните аспекти на Творението. Понякога пипалата се откъсват и се отделят, за
да изследват външното Творение. След това те се обединяват и се съчетават вече в други
конфигурации, за да се разделят отново и да отидат в още по-далечни сфери на Творението.

СЪЩНОСТ НА ГРОЗДОВЕТЕ И ФРАГМЕНТАЦИЯТА НА ДУШАТА


Вие притежавате нещо, което се нарича гроздове на душата. Гроздовете на душата са
конфигурации на Бога в плътностите от 8-ма до 12-та. В дванадесето измерение душата става
огромен грозд. Можете да си го представите като милиарди и милиарди индивидуални души,
сливащи се в едно съзнание. Това съзнание е директно свързано със съзнанието на Всичко
Което Е, с Безкрайността. В спектъра на плътностите на Творението можем да се движим от
нисшите към висшите и обратно, но ние ще описваме процеса на диференциация в посока на
понижение на спектъра на плътностите.
53

Когато идвате на 11-то ниво, масивния грозд на съзнанието на душата от 12-то се дели,
фрагментира, на по-дребни гроздове. За опростяване на нещата ще кажем, че вместо милиарди
енергии на душите, събрани в едно цяло, сега това са само милиони енергии на душите,
събрани в едно за всяка същност от 11-та плътност. И отново се сблъскваме с ограничението на
вашия език.
Когато попаднете на 10-то ниво, те се делят на много повече гроздове от 11-то ниво. Те
стават малки клъстери, като могат да достигнат до хиляди индивидуални души в един грозд от
10-та плътност.
И така процесът продължава по целия спектър на плътностите. Грозд от 10-та плътност се
превръща в грозд от девета, със стотици души във всеки грозд. След това грозд в 9-та се
превръща в грозд от осма, в който има шест или дванадесет души. Гроздът от 8-ма плътност се
нарича свръх душа. Повечето от свръх душите представляват гроздове, състоящи се от 12
индивидуални души. Може да се каже, че всяка свръх душа ражда по 12 индивидуални души.
Индивидуалните души по-нататък се появяват на 7-мо ниво и могат да продължат да се делят.
Макар че, душите на 7-ма плътност излизат от Божествеността на първичното Творение, те
притежават способността да се разделят и сливат, да се придвижват нагоре или надолу по
спиралата на еволюцията. Ако се придвижат нагоре, те стават свръх души от 8-ма плътност.
Ако се придвижат надолу - от 8-ма в 7-ма плътност, те се делят на 12 индивидуални души. Там
се превръщат в нови души от 7-ма плътност, докато родителската душа остава част от
колективните сфери на свръх душата от 8-ма плътност.
Този процес не е трудно да се изрази с думи, трудно е да бъде визуализиран от вашия ум.
Умът на канала трудно визуализира този процес, независимо, че ние го допълваме с образи.
Продължаваме с описанието и ще разясним разнообразието на творческия процес, като
разгледаме как едни души идват в съществуването чрез постепенно деление, спускайки се по
спиралата на еволюцията от 12-то до 7-мо ниво на плътност, а също и как други (голяма част
от тях се наричат древни или много стари) идват в 7-ма плътност направо от 12-тата плътност
на Божественото Творение. Има и души, които попадат между тези категории.
Независимо от казаното, душата от 7-ма плътност притежава способността да се дели на
още по-малки части. Ако тя се дели в съответствие с процеса на обикновеното клетъчно
делене (можете да оприличите този процес на процеса на клетъчно делене в биологичния
организъм), се получават т.нар. фрагменти на родителската душа. Тези фрагменти продължават
да сътворяват отделни животи във вид на отделни души. Това означава, че те са цялостни и
завършени единици съзнание, способно да осъзнава себе си и да се развива чрез нивата и
измеренията на Вселената на Нашия Творец.
Съществуват и т.нар. вторични фрагменти или късчета от душата. Когато душата се
въплъщава в точно определена сфера, тя взема една малка част от себе си и я проектира в
конкретен механизъм за възприемане или тяло, подходящо за това ниво или измерение.
Възлюбени Творци, трябва да знаете, че спускайки се във външните сфери на творението, в
по-ниските сфери, душата не взема със себе си цялата своя същност. Тя отпраща в тези сфери
само малка част от себе си, докато родителската душа остава в седма плътност.
Всичко е относително просто, ако душата се спусне само до 6-то ниво. Душата от 7-ма
плътност просто фрагментира късче от себе си на 6-то ниво, леко се уплътнява, влиза в тялото
от светлина на 6-та плътност, или за да бъдем по-точни, построява тяло от светлина, тъй като
на това ниво процесът е по-скоро създаване, отколкото влизане във вече създадено тяло. Така
тя става същност от 6-та плътност, изследваща света на 6-тата плътност.
Същността от 6-та плътност притежава част от родителската душа от 7-ма и може да се
свързва с родителите си директно. Това прилича на процеса на разузнаване, когато малки
разузнавателни кораби напускат кораба майка, а след това се връщат и съобщават на кораба
майка резултатите от изследването на планетата.
Когато душата от 6-та плътност реши да навлезе в 5-та плътност, може да се наложи
54

следваща нейна фрагментация. Душата може да продължи да се дели и да има няколко късчета,
този път фрагментарни в 5-та плътност. Всеки от тези късове притежава изходен фрагмент в 6-
та, който на свой ред притежава родителско късче или родителски фрагмент от 7-ма плътност.
На свой ред, фрагментите от 5-та плътност се уплътняват, което им позволява да влизат в
тяло от светлина на 5-та плътност, за изследване на световете на това ниво. Процесът на
построяване на тялото от светлина на 5-та плътност е малко по-труден от този за 6-та.
Когато душата реши да се спусне в 4-та плътност, протича съвършено различен от
описания до тук процес, който вие наричате въплъщение. В този случай тялото се създава от
генетичния имплант, който става ембрион и плод, и в същото време той остава фрагмент на
съществуващата в 5-та плътност душа. Душата отделя от себе си късче, то се уплътнява и влиза в
утробата на друга душа - хуманоидната майка. След това, преминавайки през родовия канал,
то се ражда като въплътена душа. Такава душа притежава, в качеството на свои членове,
аспекти от себе си от 5-та плътност, които на свой ред притежават вторични фрагменти на
душата от 6-та плътност и първични фрагменти от родителската душа в 7-ма плътност.
В същото време, когато душата от 7-ма плътност желае да изследва 3-та плътност, вече
съществуват четири нива на фрагментиране. Тези четири нива съществуват още преди душата
да придобие способността да дойде в тяло от 3-та плътност и да изследва живота там.
Съществуват фрагменти на 4-та, 5-та и 6-та плътност, които могат да се считат за духовно
родословие или духовно семейство.
Извиняваме се за сложността на обясненията. Не знаем как по друг начин да представим
този материал, освен да се възползваме от тези сложни ментални схеми, създадени специално
за вас. Целият процес прилича на процеса на делене на клетките в биологичния организъм и
все пак това не е едно и също. Защото клетките се делят на две, докато душата обикновено
се дели на дванадесет. Да направим кратка равносметка. Свръх душата, която е същество от 8-
ма плътност, се дели на дванадесет индивидуални родителски души, които на свой ред се делят
на по-малки късчета за изследване на сферите под седма плътност.
Когато фрагментът на душата навлезе във физическото тяло от 3-то измерение, преминава
през живота като фрагмент на душата, въплътен в човешки биологичен организъм - вашето
физическо тяло. Ако душата не се е развила достатъчно, за да се движи към следващото
измерение (връщайки се нагоре по спиралата на еволюцията чрез Възнесението) и избира да
напусне тялото, този фрагмент на душата отново ще се върне в развъплътен аспект на
астралните или етерните сфери и ще пребивава там до тогава, докато наново не се въплъти в
друго тяло. Между въплъщенията, фрагментът може да се издигне с едно, две или три нива, до
самата 7-ма плътност, в зависимост от нивото на осъзнаване и уроците, които има да изучава.
Ако фрагмента остане на същото ниво, което е напуснал, той влиза в астралните планове.
Те се състоят от множество под нива, някои от които бихте описали като абсурдни, тъмни и
зловещи. Други биехте определили като приятни и красиви. След това фрагментът от душата
започва да иска следващото си въплъщение или се стреми да се обедини със своите по-високи
части. Изборът зависи от онова, което се е случило в живота, който той току-що е напуснал.
Ако животът е бил завършен и в него не е имало много травми, фрагментът на душата ще
може да се придвижи достатъчно бързо, да се върне и да се обедини със своите по-високи
части, да направи своята равносметка и след това да се върне към друго въплъщение. Ако
животът е бил силно травмиращ, фрагментът на душата може да се скита из астрала и да се
присъедини към други души, които са въплътени. Такива фрагменти се наричат призраци или
безпътни духове.
Имайте предвид, че този аспект, обект, скитащ из астрала, все още е част от фрагменти от
по-висок порядък, които се връщат към родителските души, поради което не бива да се счита
за изгубен. Той просто временно се е отделил от по-високите нива на своето същество.
Постепенно всички души, преминаващи през процеса на въплъщение, се приближават до
момента, когато достигат осъзнаването, че не желаят повече да се въплъщават в тела. Тогава
55

те се придвижват на по-високи нива на самоизразяване. 3-та и 4-та плътност се описват в


съответствие с модела на въплъщение. Когато фрагментите достигнат 5-то ниво, те преживяват
сливането с членовете на духовното семейство или с частите на своята душа.
Процесът, когато частите се срещнат и се слеят, се нарича интеграция на душата. Когато
частите се от? делят, се нарича фрагментация.
В 3-та плътност (за пример ще използваме 3-та плътност, макар че всичко казано е валидно
и за 4-та), душите могат да продължават да се фрагментират. Чували сте изречението -
„Оставяли сте части от себе си на всеки, когото сте обичали" и това наистина е така. Хората
имат и песен, в която се казва „Оставих сърцето си в Сан Франциско". Авторът на тази песен
не е осъзнал колко е прав. Когато посещавате красиво място и се привързвате към него,
енергийно вие оставяте частичка от себе си. Ако можехте да фотографирате (по метода на
Кирлиан) аурата на съществото, чрез което ние говорим, когато става от стола и ако
фотографирате енергията на стола, бихте видели, че част от неговата енергия все още стои на
стола.
След определено време енергията ще се разсее и ще се върне към душата, но в някои
случаи, особено когато е налице емоционална привързаност, това не се случва. Ако като
човешко същество се привържете емоционално към друго човешко същество, вие внедрявате в
неговата аура част от себе си. По същество, вие откъсвате късче от себе си, от своя изначален
фрагмент в 3-та плътност. Затова напълно е възможно, ако сте изживели един изпълнен с
травми земен живот, след завършването му да оставите няколко фрагмента, скитащи около
други хора или места. И много често такъв фрагмент няма да знае какво да прави, ще бъде
извън релси и напразно ще търси други късчета от себе си или своите родителски части.
Когато другата душа се стреми към властване и доминиране, тя задържа късчетата от вашата
душа и никога няма да ги върне доброволно. В тези случаи говорим за енергиен вампиризъм.
Това са души, вземащи енергия от други души, като я задържат в себе си с надеждата, че по
някакъв начин тя ще им осигури повече власт и енергия. А всъщност, те извличат фрагменти от
други души и ги приемат в аурата на своето тяло. Тези души се наричат енергийни вампири,
защото крадат части от енергията на други души и ги държат отделно от тях.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДУШИТЕ
Енергията на душата никога не се разрушава. Самата душата никога не се разрушава. Но
тя може да се фрагментира много, много пъти, на милиони парчета, като разбито стъкло.
Понякога е много трудно душите да съберат своите парчета в едно цяло. Затова, особено на
планети като Земята, има много души, които, като че ли са лишени от енергия. Те не
контролират живота си и не са способни да сътворят онова, което искат (правят го, но на
много рудиментарно равнище).
Следователно, процесът на интеграция на душата, е процес на събиране на късчетата на
душата и свързването им по начин, който способства за израстването и за ускореното й
развитие в по-високите сфери. Много лечителски техники са насочени към това, да се извадят
от вашето аурично поле фрагментите на други души и да се върнат на истинския им собственик.
Съществуват и медитации, които позволяват да си върнете обратно своите фрагменти от
аурата на други души, към своето същество.
Как да узнаете имате ли свои фрагменти в други души или на други места? Ако ваши
късчета се намират в друга душа, ще мислите много за нея или непрекъснато ще се
отъждествявате с нея. Ако ваши късчета се намират на други места, често ще ги виждате на
сън или ще мислите за тях непрекъснато.
Как да съберем късчетата от себе си, разхвърляни по цялата Вселена? Това са част от целите
на медитациите, предназначени специално за това. Това са целите и на много техники, които се
предлагат сега във вашия свят - как да извлечем фрагментите на душата. Процесът, предложен
ви по-рано в амфитеатъра, свързан с миналите животи, който нашият канал проведе, е пример
за процес, предназначен да помогне за извличане на късчетата от вашата душа. В този
56

конкретен пример, един от вашите „аз"-ове в минал живот се сбогуваше и се освобождаваше в


светлината.
Това звучи като противоречие, но не е. Освобождавайки своя фрагмент в светлината,
всъщност вие го освобождавате от сферите, в които той е заседнал. Вземате своите фрагменти
от аурите на другите души и когато те се издигнат към светлината, родителската душа лесно
може да ги прибере.
Описахме редица аспекти от фрагментацията на душата и сме готови да преминем към
въпроси.
Техники за извличане на изгубени фрагменти и връщане фрагментите на други души
Въпрос: Как можем да извлечем своите изгубени фрагменти?
Основателите: Има техники за това. Някои от тях включват т. нар. хипнотерапия или
психотерапия, когато истински прощавате на други хора, навлезли във вашия живот. Когато
прощавате на душа, предизвикала вашия гняв, болка или скръб, вие освобождавате от своята
аура фрагментите на душите, които сте задържали в себе си.
Ако такава душа задържа фрагменти от вашата енергия, обикновено те се връщат при
прошка. Затова прошката е една от особено ефективните техники за връщане на ваши
фрагменти от други души или техни фрагменти от вашата аура.
Когато не прощавате на някого, когато сте привързани към гнева и обидата, в ауричните
полета на тези души засяда късче от вашата енергия, а във вашата аура засяда енергия на
другата душа. Този процес се самозарежда и да простите на някого става двойно по-трудно.
Затова е много важно да не допускате в себе си проявление на гняв или обида. Ако имате
слаба защита, ако позволявате на други хора да се прилепват към вас и нямате защита от
тяхната енергия, можете да се превърнете в т. нар психична гъба, която като че ли е
прилепнала на океански пристан. На пристана има гъби с толкова прилепнали слоеве, че
основата на пристана не се вижда. Виждат се само те - налепите.
Слой след слой душата ви се запълва с налепи или малки късчета от други души, които се
прилепват към вашата душа и я покриват напълно с два или три слоя. И след това се чудите
защо не сте способни да мислите за себе си, да вземате свои собствени решения или изобщо да
правите каквото и да е.
С помощта на прошката и различни други процеси, като хипнотерапия, психотерапия,
медитации, ребъртинг и други, можете да започнете да се освобождавате от налепите, от онези
фрагменти, които сте насъбрали в своето аурично поле. И според очистването от фрагментите на
други души, отново ставате капитан на кораба. Вие ставате достатъчно чисти за да можете да
отидете навсякъде, където има заседнали фрагменти на вашата душа и да ги връщате към себе
си.
Не е задължително този процес да е съзнателен. Това може да става подсъзнателно или без
съзнателно осъзнаване. В медитация можете да помолите да ви бъдат върнати всички фрагменти
и това понякога може да бъде достатъчно. В други случаи можете да прибегнете към очистване
на аурата или балансиране на чакрите, за да освободите късчетата енергия на други хора и да
ги върнете на законните им притежатели. И МА ЛИ въпроси?
Среща с други първични фрагменти на Земята
Въпрос: Срещаме ли често други души, които са фрагмент от 12-те първични фрагмента на
нашата свръх душа?
Обикновено такава среща не се случва. Голяма част от душите (когато се спускат в по-
ниска плътност, желаейки да я изследват колкото може повече или имат различни фрагменти,
идващи от по-висока в по-ниска плътност) се стремят да разпределят равномерно своите
фрагменти в областите на по-ниските плътности така, за да получат максималното възможно
разнообразие от опитности. А ако свръх душата помести два фрагмента в една и съща област и
57

те се срещнат, тогава тя няма да получи цялото разнообразие от желаните опитности.


Това все пак понякога се случва. Когато се случи обаче, отношенията стават
проблематични, тъй като душите си приличат твърде много и не притежават достатъчно
допълващи се аспекти в отношенията, в сравнение с отношенията между съвсем различни души.
Различните души си подхождат по-добре, защото всяка душа иска и търси онова, което самата
тя не притежава, за да получи по-цялостна перспектива за живота.
По тези причини срещата между два или повече от 12-те фрагмента на свръх душата по
време на живота на Земята, е голяма рядкост. Това все пак се случва, но тогава отношенията са
много бурни и неспокойни, а ежедневния живот за всяка от душите става много труден.

БЛИЗНАЦИ НА ПЛАМЪКА
Вече обсъдихме програмата, когато шестте фрагмента на свръх душата идват в земно
въплъщение, докато другите шест остават в по-високи плътност. Тези от по-високите
плътности управляват другите шест, които са в по-ниските, като им помагат да преминат през
опита на по-ниските нива и да се възнесат в по-високите.
Най-често използвания сценарий е спускането на душите в по-ниските плътности. Когато
две души напускат Божественото едновременно и на един лъч, те се наричат души близнаци
или близнаци на пламъка. В повечето случаи, близнаците на пламъка са свързани със своята
свръх душа, пребиваваща в 8-ма плътност. Те са излезли от Божественото и са се спуснали в 7-
ма плътност. Притежават родословие от по-висока плътност и произхождат от Божественото
чрез свръх душата от 8-ма плътност. Затова, когато казваме, че „Тези души идват от
Божествеността", имаме предвид, че те са дошли чрез гроздове на души от 11-та,10-та, 9-та и
8-ма плътности. След това те са се появили във форма на гроздове от две души, близнаци или
двойки, в 7-ма плътност, станали известни като близнаци на пламъка. Това е най-традиционния
метод за възникване на души от Божественото.
Когато близнаците на пламъка съществуват като две индивидуални души, едната почти
винаги отива на по-ниска плътност от другата. Ако и двете отидат в по-ниската плътност, би
им било трудно да се откъснат от по-ниската плътност и да се върнат в по-високата. В
миналото това е било проблем на Земята и на други планети като нея. Душите се фрагментирали
във външните нива или измерения едновременно и на двойки и не са могли да се измъкнат
една друга от „подвижните пясъци".
Това наподобява, ситуация в която двама приятели скачат заедно в подвижни пясъци и
заедно потъват. Ако скача само единият, а другият държи въженцето, тогава първият има шанс
да се освободи. Но ако скочат заедно, е много трудно да се спасят.
Бихте могли да попитате: „Защо да не се предостави на тези души помощ от други духовни
водачи?" Разбира се, че такава се предоставя. Всички души имат много духовни водачи, много
нива на ръководство, но земният близнак на пламъка се ръководи по-лесно от по-високите
нива, отколкото от друга душа. Между тях съществува естествено привличане.

ОЩЕ ЗА ФРАГМЕНТАЦИЯТА НА ДУШИТЕ


Въпрос: Какво се случва, когато между душите е съществувало травмиращо разделение в
предходни животи?
Основателите: Имате предвид енергия, която е останала в предходното въплъщение. На
земята има много хора, които в продължение на много дълго време са преживели различни
въплъщения. В тях често сте оставали части от себе си. Тези раз въплътени части, се отделят от
останалата част на вашата родителска душа, на родителското ви „аз". И докато сте между две
въплъщения, често избирате ситуация, която би ви позволила да се опитате да съберете
късчетата от себе си, които сте оставили в тези животи в различни места на вашия свят.
Съществуват и т. нар. импланти, като можете да оставяте част от тях, както на определени
места, така и в друг човек. В случая с човек, това е изв естно като етерен имплант, заселил се
58

в етерното тяло на този човек. Т.е., вие сте оставили в този човек имплант от себе си. При
случая с място, всичко е аналогично с тази разлика, че на това място има енергийно поле.
Когато говорите за къща с привидения | или за място с някаква енергия, често става въпрос за
фрагменти от души, обитаващи конкретното място. Те могат да принадлежат на всяка душа,
която някога е пребивавала на това място.
В случай, когато душата е умряла от травма, например при пожар в сграда, душата се
захваща за тази сграда, а когато започне нейната реконструкция, тя се скита около нея,
загубила способност да намери родителската душа. Ако живеете в такава сграда, много е важно
да изпратите фрагментите на душата в светлината. Много ще си заминат, ако им помогнете да
отидат в светлината. Понякога обаче, поради свободната воля или трудностите на
фрагментацията, те могат и да не отидат в светлината.
Както знаете, свободната воля е много трудно нещо. Всички души в Творението са
любопитни, желаят да изследват и търсят приключения. Понякога, поради любопитството си,
те се оказват в много трудни ситуации. Естествено, често се оказва много трудно да се отделят
от енергийния захват на дома, мястото или човека. Други въпроси?

РАЗШИРЕНИЕ НА ДУХОВНОТО СЕМЕЙСТВО


Няма ли?
И така, говорихме за процеса на фрагментация. Нека сега накратко да обсъдим процеса на
интеграция. Ще се докоснем и до процеса на родствените връзки.
Вие имате т.нар. сродни души. Всъщност сродните души са паралелни души, имащи
аналогичен път на развитие. Когато такива души не принадлежат към една родителска душа,
те са родствени. Естествено е, че те са много близки. Но когато в такива отношения се включат
души, които са първични фрагменти от една и съща свръх душа, това се нарича духовно
семейство.
Членовете на духовното семейство могат да отиват в дълбочина през няколко нива. Нека
обясним. Ако член на духовното семейство е бил един от първичните 12 члена, произлезли от
свръх душата, то той е първичен член на духовното семейство. Когато те се срещнат на земен
план, възниква едно от редките взаимоотношения, които вече описахме. Да срещнеш един от
първичните фрагменти на душата, е крайно необичайно.
Ако все пак това е вашия близнак на пламъка, този фрагмент от душата обикновено
пребивава в друго измерение и ви помага оттам. Ако това е един от шестте първични
фрагмента на Земята и вие имате щастието да го срещнете, веднага ще усетите родството с тази
душа. Ще почувствате нещо като роднинска връзка. Но в много от случаите това ще бъдат много
трудни взаимоотношения, тъй като сте дошли тук по съвсем различни причини и вашите
опитности ще бъдат съвсем различни. Често на такива души им е много трудно да се примирят с
техните различия, макар че произхождат от една и съща свръх душа. Такива души често идват с
духовен договор, за да изследват различни реалности, докато са на Земята.
Най-често се срещате и се привързвате към душите, които са членове на вашето разширено
духовно семейство. Тези, с които сте дошли от едно и също първично ниво на майстора свръх
душа. С други думи, вие имате части, дошли от 9-то ниво на майстора свръх душа. Отначало са
били 12 такива части. След това те стават вашата свръх душа от 8-мо ниво. После, по реда си,
всяко от тях поражда по 12 индивидуални души. Затова сега имате 144 души. И всички те
принадлежат на майстора свръх душа от 9-то ниво, или на свръх душата на вашата свръх душа.
Затова най-често срещате членовете на разширеното духовно семейство, състоящо се от 144
души. Около 72 „аз"-а се намират едновременно на земята, а другите 72 пребивават на по-
високи сфери и оказват помощ. Затова много от отношенията на родствените души на земята се
установяват между членове на разширеното духовно семейство. Сега в много случаи, в процеса
на фрагментация на свръх душата, вие можете да отидете до три нива надолу. Всяка от тези
144 души може да породи по 12 допълнителни души и тогава те ща станат 1 728 души. Има
примери, когато пристигащите души се оказват разделени от първичния грозд на душите с две
59

или три нива.


Знаем, че тази концепция е много трудно да бъде разбрана, но сме ограничени от вашия
език и вашите думи. Ако мислите за Божественото като за непрекъснато енергийно поле,
тогава всичко става по-лесно. Нека наречем Божественото бъчва с вино, Вселенския Божествен
Аз от 12-та плътност да наречем бъчва със смачкано грозде, Божествения Аз от 11-та плътност
да бъде голяма, голяма чепка с грозде. След това да наречем 10-тото ниво - на Христоподобни
или Будически Аз-ове, индивидуални гроздове от лозата на неговия голям грозд. Нека назовем
9-то ниво монадически или „Аза" на майстор свръх душата на по-малкия ГРОЗД и т.н. Колкото
по-ниско се спускате по скалата, толкова всеки ГРОЗД ще става по-многочислен, а съставящите
го членове, ще стават все по-малки.
И така, отново се опитваме да опишем как работят гроздовете на душата. Едни от тях се
спускат до 7-ма плътност, други - до 8-ма, трети - до 9-та, четвърти - до 10-та и т.н. Така че не
всяка душа, намираща се на 7-мо ниво, има в своето възходящо родословие едно и също
количество гроздове от свръх душата.
По този начин е трудно да се опишат всички души, тъй като различните души притежават
различено ниво на фрагментиране, включено в дървото на душата, ако може да използваме
този израз. Това е добър израз и е аналогичен на вашето родословно дърво.
Загубихте ли се в нашата терминология? Има ли други въпроси? Бихме искали да остане
малко време за обсъждане и на друга тема.
Въпрос: Ще се появи ли скоро книга с тази информация?
Основателите: Информацията ще бъде достъпна в писмена форма след свалянето и от
магнитния запис. Докато предаваме информацията на канала, се случва т.нар. спонтанно или
автоматично писмо. Затова много скоро ще получите материала в писмен вид.
Ние говорим много бавно, за да може каналът да облече информацията в писмена форма.
Също и поради огромната разлика между нашето ниво на съзнание и нивото на съзнание на
канала, се налага да говорим така, за да не бъде изкривена информацията.
Въпрос: Каква е родословната душата на същността Изида?
Основателите: Същността на Изида сега резонира с честотата на 8-ма плътност. Тя се е
делила два пъти, затова сега има 144 сегмента. 72 от тях са на земята, а другите 72 извън
нея. Затова вие, който питате, сте един от 72-та фрагмента на същността на Изида, а не
един от 6. Когато се върнете на своята еволюционна спирала в по-високите плътности на
вашето същество, ще се съедините с някои други фрагменти от родословието на Изида, но
отделните души няма да се разтворят една в друга. Това е невярно учение. Душите не престават
да съществуват, т.е. придвижвайки се по спиралата на еволюцията, вие не преставате да бъдете
себе си.
Тук силно проличава ограничеността на вашия език. Когато сте родителска душа -
суверенна същност от 7-мо ниво, фрагментите под вас се съединяват във вашата родителска
душа. Но когато говорим за нивата от 8 до 12, вече не става дума за части. Когато имаме
предвид нивата над 7-мо, говорим за суверенни души. Следователно всичките 144 суверенни
души на Изида ще продължават да са суверенни, дори когато се върнат в 7-ма и даже в 8-ма
плътност.
8-ма плътност е плътност на грозда. На това ниво душите ще изследват живота като грозд
от души. Те няма да се сливат и да губят своята индивидуалност. Ще продължат да притежават
отделна индивидуалност. Не ни харесва думата „отделна", но не знаем друга, която да
използваме. Съществува една същност и в нея се намират малки души. Всички те са част от
тази същност, но всяка от тях има свои граници. Това е най-близката аналогия.
Когато се движите в осъзнаването на 7-ма и 8-ма плътности, ставате равни на изначалната
енергия на Изида. Това е както, когато се ражда дете и пораства до възрастен човек.
Възрастният по много неща е равен на вас, но не се връща във вас.
60

Въпрос: Ще мога ли да общувам направо с родителската душа на Изида?


Основателите: Ще можете да общувате с Изида, както детето може да общува с вас, когато
порасне. Сега много души от 8-ма ще могат да се развиват в 9-та плътност. Затова твърде е
възможно, когато достигнете 8-ма плътност, изначалната душа на Изида да бъде вече в 9-то или
10 ниво и да функционира като грозд от души на едно от тези нива.
Разбираме, че това е много трудна концепция. Тя е трудна за този канал. Той вижда
предаваните от нас картини, но е много трудно да ги облече в разбираеми за вас думи. Във
вашия език няма дума за събирането на душите в грозд. Затова оприличихме този процес на
грозде. Всяко зрънце е индивидуално, заедно образуват грозд, гроздовете растат на клонките
на лозата. Но когато гроздето се превръща във вино, разделение не съществува. Това не е най-
добрата аналогия, но е единствената, която намерихме, за да ви помогнем в разбирането й.
Има ли други въпроси? На канала му е малко трудно да поддържа общуването. Поради това,
вместо да преминем към друга тема, приключваме.
За нас беше удоволствие да общуваме с вас. Ние сме Основателите. Да пребъдат с вас
нашите благословения.
Основателите 9 май 2005 година

ЗА ИСТОРИЯТА НА ЗЕМЯТА
Получено преди сеанса в Австралия Приветстваме ви, възлюбени Творци! Днес започват
много специфични серии. Повечето от читателите на тези послания са изучавали историята
в началното и средно училище, както и в колежа. Но този курс няма да прилича на нито един
исторически курс, който сте преминали в т.нар. традиционни училища на Земята. Днес ще
разгледаме истинската история на вашата Земя.
Каналът, който записва посланията, е описал кратката история на Земята в своята книга,
но даже и тя е непълна. Ще се опитаме да обрисуваме историята на вашата планета с по-
широк размах, имайки предвид, че времето и пространството са илюзорни в своята същност и
всяко изображение на времевите линии е подложено на изкривяване. Времевите рамки, които
даваме тук, са груб еквивалент на вашата съвременна триизмерна времева линия, въпреки че,
както и други канали говорят, времето може да се променя и модифицира чрез вашето
съзнание. Следователно историята не се изсича върху камък, т.е. тя не е непроменяема, а е
непрекъснато плетящо се платно от събития, които постоянно се разместват и пренаписват.
Времето прилича на безкрайно голямо платно, а всяка нишка представлява възможна или
вероятна реалност. Триизмерният свят е серия от нишки, фиксирани в енергийната среда на А
каша. Всяко събитие в тризмерността е отпечатък и този енергиен импулс се регистрира като
„действително случило се". И въпреки това, всяко „действително случило се" събитие може да
се придвижи в друга времева линия и вие, възлюбени, можете да прескачате от една времева
линия в друга, както индивидуално, така и колективно. Следователно, ако искате да промените
историята, можете просто да изберете друга нишка в платното и да я направите своя нова
времева линия. Във вашата физика, експериментите с тази идея се нарича „квантово
объркване".
Вселената, в която откривате себе си, е възникнала преди около 20 милиарда години във вид
на точка от светлина в Ума на Бог. Тази точка от светлина се намирала във вътрешността на по-
голяма, тя от своя страна се намирала във вътрешността на по-голяма и т.н., до края на
безкрайността. Съществува вечен аспект на Божествеността, който безкрайно се разширява и
свива. Целият живот непрекъснато се разширява и свива и напомня много на един ваш прибор,
в който разглеждате цветни стъкълца - калейдоскопа.
В периода на едно от фазовите разширения преди около 4,5 милиарда години, от
първичната пепел и газ се е оформил свят, който вие наричате Земя. Както във всички
новообразуващи се светове, на нея имало водород и някои други газове, но ник аква позната на
вас форма на живот. В хода на този физикохимичен процес, Умът на Бог, който се намирал във
фаза на разширение, видоизменил себе си в единици съзнание, които по-късно станали известни
61

като „души". Това са първичните души, наречени Основателите и това сме ние. Ние сме били
първичните искри светлина, които са излетели от Безкрайния Източник по времето на това
разширение. Нашето отделно битие е започнало преди около един милиард години и ние сме се
отправили на път, за да изследваме Творението.
Открихме милиони планети, намиращи се в начален стадий на развитие, в т. ч. и вашия
свят. Ние сме останали във форма на искри, макар че вие бихте ни видели като синьо бели
звезди. Поради относително разреденото ниво на нашата вибрация (в сравнение с вибрациите
на тези светове), не можехме да придобием опит в нито един от тези светове. Наложи ни се да
станем по-плътни, да летим над атмосферата на тези светове и да наблюдаваме протичащите там
химични процеси.
В определен момент, в изкривения пространствено времеви консилиум, решихме да внедрим
мъничка частичка от себе си в развиващите се светове, за да ги усетим по-непосредствено. С
тази цел сътворихме много енергийни модели, предшественици на молекулата на ДНК. Вие
бихте ги нарекли „светлинни пакети" на съзнателната енергия. Тези светлинни пакети са
можели да понижават своите вибрации до нивото на 9-та или 10-та плътност. В това положение
можехме да сътворяваме сложни конфигурации от светлинни кодове, които сега наричате
ключове на ДНК. Ключовете на ДНК са реалните строителни елементи на живота, какъвто го
познавате. След това уплътнихме тези ключове до вибрациите на 7-ма плътност, което е
първото ниво на реалните кодове на ДНК. Като същества от 7-ма плътност, най-накрая можехме
непосредствено да изследваме разширяващата се Вселена, в качеството си на обитатели на
развиващите се светове.
Ние разпръснахме своето семе из цялата Вселена, като навлизахме в много области на все
още разширяващите се галактически гроздове. По-късно, когато гроздовете се видоизмениха в
отделни галактики, започнахме гореописания процес и се „въплътихме" в няколко региона на
всяка галактика. Вашата галактика, която някога сте нарекли Млечен път, беше посята в
няколко квадранта. Вашият квадрант започва от мястото, което наричате регион на Лира/ Вега.
Именно тук, чрез разместване и манипулиране на кодовете на ДНК, са се появили първите
форми на 7-ма плътност. За усъвършенстването на този процес са били необходими около 900
милиона години. Едва в последните 100 милиона години ни се удаде да създадем жизнени
форми във всички плътности, включително до трета.
Повечето от душите на Земята трудно разбират процеса на разделяне. Най-добрата аналогия,
която можем да ви предложим е клетъчното делене. Всяка клетка, която се отделя от
родителската, се превръща по право в индивидуална клетка, също толкова могъща и
творческа, колкото родителската (ако не и повече). Всяко 3, 4, 5, 6, или 7-измерно същество,
което се е отделило от нашия родителски АЗ (нашето ядро от 12-та плътност), е станало
суверенно същество (цялостна и завършена душа), която расте и се развива се във времето и
пространството. В същото време всеки фрагмент, който започва да осъзнава висшите си
фрагменти, е способен да се изравнява или свързва със своите висши аспекти и по този
начин да си спомня какво е единния Източник на енергия. Всъщност всеки фрагмент е
непосредствено свързан с ядрото, а ядрото е непосредствено свързано с Ума на Бог (единния
Безкраен Източник).
Низходящият процес във форма, се нарича инволюция. Аспектът Ум на Бога (ние) се
мултиплицира все по-вече и по-вече като се разширява навън във всички по-ниски плътности
(по същество става все по-плътен), докато не достигне нивото на съществуването в царството
на елементите. С други думи, част от нас през цялото време се разширяваше навън, до нивото на
съзнание на елементите или първа плътност. Тази опитност вие наричате неорганично
съществуване, най-простото проявление, на която е елемента водород. В момента, в който във
водорода е проникнало съзнание, е започнал процесът на еволюцията. Естествено, вашите
учени не могат да измерят нивото на съзнание в първа плътност, защото то е твърде малко в
сравнение с нивото в трета. Те обаче открили кварките и вие имате единица за измерване,
наречена „константа на Планк." Тези единици представляват съзнания от първа плътност и
служат като средства за измерване на силите, стоящи зад квантовите лактации. Даваме си
62

сметка, че чрез този канал ние се изправяме пред обща аудитория и ще се въздържаме от
научно-техническо обсъждане.
Утре ще обсъждаме началото на еволюцията на вашата планета между около 100 и 10
милиона години по вашата времева линия.
Послание от 10 май 2005 година

РАННАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА


Отново ви приветстваме. Ние сме Основателите и сме щастливи да помогнем в осветляване
на пътя за вашето пробуждане. Вчера започнахме да разказваме истинската история на вашата
планета, но не навлязохме много навътре. Стигнахме само до момента, когато във Вселената
започва да се разпространява хуманоидната форма. Формата, която вие така добре
познавате - с ръце, крака, тяло, глава и т.н. - се е появила в резултат на генетични
експерименти и изследвания, продължили около 900 милиона ваши земни години. През това
време, чрез разместване на спиралите и промени в структурата на ДНК, са били създадени
всички видове екзотични жизнени форми. Голяма част от животинските видове, които
познавате, са се появили като страничен продукт от тези изследвания.
Молим да ни извините, но ще се върнем малко назад. За повечето хора това е доста
обширна тема и не искаме да пропуснем нещо. Животът съществува в много форми, за някои
от които не бихте узнали, дори те да се намираха пред вас. Има жизнени форми на въглеродна
основа, има на силициева, има даже и на литиева основа. Последните са съзнателни същества със
зачатъчно разбиране и осъзнаване на своето присъствие и Любовта на Твореца.
Целият живот е започнал от най-елементарно състояние. Както отбелязахме в първата част,
даже водородът притежава ниво на съзнание. Творецът в нашата форма, започнал да
експериментира с различни жизнени форми. Открихме, че може да вземем зачатъчно съзнание от
атома на водорода или по-тежък елемент от металите и да изменим атомната структура така,
че да създадем нови жизнени форми. Всички сътворени от нас жизнени форми, притежават
естествен стремеж с времето да стават по-организирани и по-сложни, с постепенно растящо
съзнание. Естествената еволюция на жизнената форма следва онова, което наричате
еволюционен модел на Дарвин. Всички наши експерименти и тези на групите, подобни на
нашата, са представени с мутации и периоди, белязани с интензивна промяна на формата и
структурата. Вашите учени не разбират защо в живите организми има толкова много мутации и
изменения. Ние им предлагаме обяснение.
Тъй като животът е започнал да се развива от първа плътност, преминавайки през стадии на
различни минерали и растения, с времето е преминал на следващото ниво на усложняване и
осъзнаване, известно като стадий на животните. Сега душите от високите плътност добили
възможността да се въплъщават направо в плът и кръв на тези развиващи се жизнени форми.
Тази част от информацията е трудна за повечето от хората. Това прилича на ситуацията, ако
например малка частица от вас се обедини с по-голяма ваша част (с вашето 7-измерно
съзнание). За да се въплъти в животинска форма, малкият аспект (съзнанието на животното)
трябва да се слее с големия аспект (съзнанието на въплъщаващата се душа). Космическият дъх
включва в себе си сливането и усвояването на фрагмента на душата в по-големи и по-големи
конгломерати на съзнанието. Въплъщението (инкарнацията) е един от начините за
осъществяване на този процес. Хуманоидната форма е кулминацията на еволюционния процес.
Хуманоидната форма, в която сте въплътени, в началото е проектирана така, че да можете
да преживявате седем различни плътности едновременно. Тя притежава способността да седи,
стои, да ходи, бяга, скача, лети и да се телепортира от едно място на друго. Всичко това се е
смятало за ценни опитности на физическото и ефирното, тъй като тялото, което населявате,
било квази физическо, в смисъл, че е можело да бъде полупрозрачно, течно или твърдо,
каквото го усещате сега. Това тяло било проектирано да работи с гравитационните и
електромагнитните полета на развиващите се планети и плътността му е можело да се променя
по желание от първа до седма.
63

В резултат на експериментите, в продължение на 900 милиона години, по планетата имало


много странни и екзотични форми. За някои от тях знаете (динозаврите например). Такива
форми на ДНК възникнали като странични продукти от нашите изследвания и изследванията на
други групи, работещи с нас. Във вашата митология този период е известен като Пангея или
Земята на Пан. Тази цивилизация живяла в началото на цикъла от 100 милиона години, което
не случайно съставлява около половината от периода на завъртане на вашето слънце около
централното Слънце на вашата Галактика.
По времето на Пан или Пангея, експериментите с ДНК продължавали и в „Земната
лаборатория" не са били поставени ограничения. Това означава, че различни жизнени форми
можело да се кръстосват и да създават други екзотични смеси и хибриди. Вие знаете за погаси,
кентаври и други създания, приличащи на смесица от кон и човек или кон и ангел. В онези
времена, вашият свят е населяван от странни създания и всички те са били резултат от
генетични експерименти и между видово кръстосване.
В генетичните кодове на всеки вид е бил въведен планът на еволюцията на Безкрайния
Творец, известен като Дъха на Творението. Той породил вселенския закон за нарастване на
разума и самосъзнанието. По време на този Дъх, всички жизнени форми приемат шаблона на
възнесението по спиралата на еволюцията, поради което, макар и странни, жизнените форми
на Пан започнали да израстват в самоосъзнаването. Те развивали различни нива на разум
и разпознаване чрез различни ментални и емоционални способи. Те започнали да осъзнават
Твореца и че са Дух, внедрен в различни физически и етерни форми. Като искри от първичния
неделим Източник на енергия, те усещали необходимост да се върнат към Него. Започнали да
осъзнават, че част от Източника се е отделила от безкрайната Любов и Светлина и преминава
през външния опит на въплъщението. Това е алегорична препратка към Дървото на
Познанието за Добро и Зло във вашите религиозни учения.
На тези жизнени форми предоставили сфера на Творението, в която да се учат да бъдат
Богове по право. Тази сфера е известна като четвърта плътност или царство на ума, знанието и
въображението. В шаблона на всяка жизнена форма е заложено желанието да твори като
Твореца, аналогично на това, както във всяко дете, родено от родители хора, са заложени
потенциалите, надеждите и желанията на родителите. Всяка божествена искра, която е
преживяла различни физически превъплъщения, развивала желанието да стане Творец.
Преди много време, Творецът взел решение да не налага никакви ограничения в земните
термини, които биха могли да доведат до създаването на неопитни деца. Това е известно като
Закон за Свободната Воля и този Закон станал причина за всички болки и страдания и на
вашия, и на безкрайно много други светове. На всеки от вас, Творецът дал способност да
сътвори различен от всички други, съвършен шаблон. На платното на четвъртото измерение
бихте могли да нарисувате всяка желана от вас картина, от любовта до гротеската. Творецът
искал да изпита всяка потенциална идея и да види как тя ще се появи на платното на
въображението. Именно по тази причина, много неопитни жизнени форми на Твореца
експериментирали със собствената ДНК и така създали безформени, уродливи и изкривени
творения, със съответстващи им изкривени ментални процеси. Божествените искри (души),
осмелили се да се спуснат в тези не нанесени на картата царства, били така хипнотизирани от
собствените си творения, че забравили, че са души идващи от седма плътност на светлината и
любовта на Твореца. И тъй като те все повече и повече се потапяли в по-ниските плътност,
започнали да се идентифицират с физическото и етерното царства. Във вашите религиозни
учения това е изобразено като „първоначално падение от благоволението". Популярна
съвременна аналогия на това във вашия свят е киното. Дълбоко прихванати от филма, вие
забравяте за външния свят. След това, излизайки от кинозалата, се удивлявате, смущавате се и
постепенно се връщате към реалността, която сте напуснали преди два часа. В случая на
вашето падение обаче, двата часа са продължили 100 милиона години.
Затова, възлюбени мои, ние разгръщаме пред вас два процеса. Първият е процесът на
еволюция, когато малката искра на божествеността, започнала като неодушевен обект от първа
плътност, бавно се развива посредством все повече и повече сложни нива от генетични
64

конфигурации и с времето се връща обратно, в ума на Бог. Едновременно с това се наблюдава


и процес на инволюция, когато душата се отделя от Ума на Бог като същество от 12 плътност
на светлината и постепенно понижава своите вибрации до седма плътност, приемайки формата
на светещите същества от светлина. Чрез процеса на въплъщение, те се отделят още повече,
докато не изпитат всички нива на еволюцията - от песъчинката до Източника, от когото са
дошли.
В следващите части на обсъждането ще изследваме как се преплитат еволюцията и
инволюцията и как душите, притежаващи свободна воля, придобиват способности за навлизане
във всяко ниво или измерение на Творението и за изследване на това ниво или измерение.
Също така, ще продължим историята на вашата Земя, като разгледаме цивилизации,
възниквали и изчезвали по различно време от вашия свят. След това ще разгледаме различните
звездни раси, въплъщавали се и покорявали вашия свят като оказали влияние на жизнените
форми, развиващи се на Земята.

ПОСЛАНИЕ ОТ 11 МАЙ 2005 ГОДИНА


Отново ви приветстваме, възлюбени Творци! Продължаваме пътешествието в историята на
земята. На дяваме се, че сте усвоили вчерашния урок. Повечето от земните души трудно
разбират тази информация, как работят различни енергийни потоци - еволюция, инволюция и
непроменимост (на много високите нива).
Днес ще се спуснем по историческите събития на вашата времева линия. Много пъти и ние,
и каналът отбелязвахме, че времето тече, а не е „издялано в камъка" (т.е. не е неизменно),
както вярват вашите рационални умове. Следователно, голяма част от това, което описваме,
подлежи на промяна. Макар че физическите събития имат отпечатъци в Хрониките на Акаша и
ще продължават да съществуват на една от вашите минали времеви линии, като вид вие
притежавате способности да променяте времевите линии за целта на най-доброто съответствие
на своята еволюция. По-задълбочено ще разгледаме тази тема друг път.
В контактите си не обичаме да работим с уговорки, тъй като желаем нашите думи и идеи да
бъдат такива, каквито са, без украсяване или компромиси. Полезно е, обаче да направим
уговорката, че някои от представените тук идеи ще бъдат отглас от вашите митологии и
религиозни учения, а други ще противоречат на писанията и ученията, които вие познавате. Не
искаме да навеждаме никого към какъвто и да е конкретен начин на мислене, нито да
убеждаваме в каквото и да било. Молим ви само да останете отворени за нашата гледна точка
за Творението, като осъзнавате, че ние имаме по-широка перспектива на възприятие от
повечето същности, посещавали вашия свят. Това е скромна уговорка, нали?
От момента, когато на вашата планета е започнало разгръщането на грандиозния
експеримент, са просъществували четири главни (и множество малки) цивилизации. Това са -
Пангея, Лемурия, Атлантида и съвременната цивилизация. Освен това, в слънчевата ви система
са се случили две основни събития, драматично повлияли на историята на вашия свят. Това са
разрушението на Малдек и разрушаване повърхността на Марс. Разбира се, ние значително
опростяваме историята, тъй като са се случили още много събития, някои от които ще
разгледаме в подробности. В това число влизат „Въстанието на Луцифер", както го наричат
вашите религиозни писания (което ще отнесем към намесата на Орион), внедряването на
рептилиите от Алфа Дракон, господството на сирияните (в библейските и до библейски
времена) и тихото нахлуване на Дзета (сивите). Имайте предвид, че това са само главните
извънземни внедрения. Имало е и много други, включително и от Андромеда, различни
плеядиански групи от различни нива и измерения, представители на Венера, Арктур, Антарес,
Полярната Звезда, Алфа Кентавър и от много други региони. Добавете към това Съветите на
Алкион (Великото Бяло Братство), Конфедерациите на Светлината и техните странични
разклонения (Ащар, Слънчевия кръст и т.н.) и много междупланетни служители на култове
като Мелхиседек, Метатрон, Енох и др. и ще получите купа с каша вряща на космическия
котлон.
Орион - съзвездие, състоящо се от 122 звезди
65

Алфа Дракон - звезда от първа величина в съзвездието Дракон


Сириус - най-ярката неподвижна звезда в съзвездие Голямо Куче
Андромеда - съзвездие в северното полукълбо, три звезди. Спирална галактика
Плеяди - група от седем звезди в съзвездие Телец.
Арктур - ярка жълточервена звезда в северното полукълбо в съзвездие Воловар.
Антарес - звезда от първа величина в съзвездие Орион.
Алфа Кентавър - звезда от първа величина в съзвездие Кентавър, южно полукълбо.
Алкион - най-ярката звезда от Плеяди
Ригел - една от най-ярките звезди на съзвездието Орион, звезда от първа величина
Както се казва, да започваме. Ще започнем от Пангея. Вчера говорихме за тази
цивилизация, но нека я обозначим на историческата времева линия. Земята на Пан била
кулминацията на успехите по отношение експериментирането и кръстосването на различни
спирали ДНК. Това е било времето, което наричате рай или „Градината Едем", описана от
вашите религиозни книги. В периода от 200 до преди 20 милиона години, Земята е била
покрита с тропически джунгли. Свидетелства за това можете да откриете като изследвате
геологичните образования, особено в областите на вашите пустини. Например безплодната
пустиня, известна като Вкаменената гора в североизточната част на Аризона, някога е била
непроходима джунгла. Много райони, включително вашето любимо горещо място Седона, през
голяма част от времето са се намирали под водата. С други думи, повечето места във вашия
свят, са били или под водата, или са били покрити с гъста растителност. Даже полярните
райони са гъмжели от живот.
Хуманоидната форма е била посята на планетата преди около 100 милиона години, точно в
периода на джунглите. Това са били малки групи хуманоиди, живели в относително малки
райони на вашия свят. Тези хуманоиди са били същества от седма плътност, с крила и високо
развити телепатични и екстрасензорни способности. Те са живели в рая.
Били са любящи, дружелюбни и общували с екзотичната растителност и животинския свят,
които били в изобилие. Хранели се направо със слънчева светлина, а водата приемали с порите
на тялото си. Не се нуждаели от нищо друго, освен един от друг. Това е примерния еквивалент
на Градината Едем, описана във вашите религиозни писания.
По онова време, жизнените форми са били разнообразни и са били в изобилие. Преди около
60 милиона години, когато планетата Арунутак извършвала поредното си преминаване в своя
10 500 годишен цикъл, са били унищожени динозаврите. Тогава тя преминала твърде близо до
Земята. В резултат на възникналото захлаждане, била унищожена голяма част от
растителността, но Земята проявила удивителна способност за възстановяване и обезпечила още
един плодороден период. По това време на планетата съществували всичко на всичко
няколкостотин хуманоидни форми и повечето отишли под повърхността, където, с помощта на
различни Плеядиански групировки, сътворили подземен свят с великолепна красота и
сложност. От тук произлизат легендите за „вътрешната земя" („долната Земя"). За това ще
поговорим още.
Повечето от жизнените форми на Пангея, били екзотични и сега не съществуват. За някои
от тях има легенди - кентаври и погаси (не ги бъркайте с Алфа Кентавър). Някои от съществата
били низходящ клон на драконите и ранните рептилии. Драконовите попадат във фолклора от
два източника - от Пангея и от нахлуването на Драконовите. Ранните дракони били
рептилоидни създания, развиващи се заедно с динозаврите. Те са генетично манипулирани от
нас и други извънземни. По-късните дракони са дошли на Земята в своята рептилоидна форма
и започнали да се кръстосват и да създават екзотични драконови форми. Но ние продължаваме
напред.
Както е записано във вашите писания, падението на Пангея било „първоначалното падение
66

от благоволението". Това се случило, когато „Синовете Божии" (Плеядианци от седма плътност),


се въплътили в развиващите се на Земята хуманоидни форми и забравили за своята
божествена връзка. Преди въплъщението на Плеядианците от седма плътност в тях,
хуманоидните същества притежавали примитивно съзнание, някъде между втора и трета
плътност. Учените, които изучават еволюцията, разглеждат привнесените от въплъщението на
Плеядианците промени като необяснима мутация, която поставя разликата между примати и
хора.
Въплътените Плеядианци се кръстосвали с различни същества. Така се появили
получовеците полу коне и други такива. Царството на феите било едно от страничните
разклонения на това кръстосване. Душите от седма плътност „облекли" хуманоидна форма,
която имала крила. Когато се кръстосвали с четириноги същества, един от резултатите бил
Пегас, или крилат кон. Когато хуманоидните Плядианци снижили вибрациите си, крилата им
атрофирали, както и телепатичните им и други способности. Все повече те заприличвали на
съществата, развиващи се на Земята -повече животни по природа и с по-малко възможности за
изразяване на по-високи разумни способности.
Това продължило до преди около 10 милиона години, когато завършил космическия цикъл
и се променили електромагнитните полярности. По това време на Земята бушували силни бури
в резултат, на което се променили електромагнитните честоти, наводненията унищожили голяма
част от съществата, обитавали Земята. В религиозните ви писания това е наречено „Големият
потоп". В онези времена голяма част от Земята била покрита с вода и животът се е съхранил на
малките островчета, намиращи се тук - там.

ПОСЛАНИЕ ОТ 12 МАЙ 2005 ГОДИНА


Приветстваме ви, възлюбени! Ние сме Основателите. Каналът искаше да се убеди, че сме
съгласни да съобщи на всички, че нашите послания ще бъдат издадени във вид на книга. Както
се казва на Земята, „не го забутвай в чекмеджето". Опитваме се да покажем своето чувство за
хумор. Несъмнено, написването на книга изисква значителна концентрация и всичко останало.
Директното получаване на информацията е по-лесно, а подготовката, редактирането и печата
на книгата, е свързано с изразходване на допълнителна енергия.
Днес ще разгледаме главните войни и внедряването на душите във вашия свят, което се
явява начало на насилието и конфликтите. За много от вас картината няма да бъде приятна,
но аз предполагам, че вече сте зрели души и можете да се приемете нещо не толкова приятно
като част от цялото славно Творение.
Вашата Земя не е единствената планета, привлякла вниманието на извънземните. Преди 10
милиона години съществуваха три планети, заселени с жизнени форми. Това бяха Земята, Марс
и Малдек. По това време те бяха трета, четвърта и пета планета от вашето Слънце. Вярно е,
че околната среда на четвъртата и петата планети беше по-хладна и по-малко гостоприемна от
тази на вашата Земя, но това не е отклонило извънземните от колонизиране на тези светове.
Дошлите на Марс и Малдек били авантюристи, желаещи да изпитат жестоките зими и
безплодните ландшафти на тези планети. Макар че в екваториалните им райони имало гори и
растителен живот, полярните области били във вода и лед.
Много от душите, загинали по време на Големия Потоп на Земята, се въплътили на Марс и
Малдек. В тези места вече се развивали цивилизации от пришълци от различни звездни
системи. Към тях се присъединили и Плеядианците. Както можете да си представите,
съществата от тези светове понижили своите вибрации до четвърта плътност. Душите, появили
се в четвърта плътност, не получили онова любящо внимание, каквото получавали душите в
седма плътност. Следователно външните планети станали пристан за много причудливи мисъл
форми и творения на мисълта, което създало богато и разнообразно астрално царство - царство
за творение на мисли, на въображението и сънното състояние.
По това време много същества от цялата галактика забелязали експеримента Земя и
съседните и планети. Преди около 40 милиона години, група души от звездната система Дракон,
67

изпратили на Земята кораб разузнавач и след това още един, грубо казано, около 1 или 2
милиона години преди Големия Потоп (преди около 12 милиона години). Макар че те не са се
заселвали масово, отчетите им до Съветите на Дракон поместили Земята, Марс и Малдек „на
картата" за изследване и възможно завоюване.
Друга група от съзвездието Орион, също забелязала неопитните души на Земята и техните
съотечественици на Марс и Малдек. Ние, душите от седма и дванадесета плътност, все още
пряко опекунстваме над земния експеримент и благодарение на нашето щателно наблюдение,
тези, меко казано малко привлекателни цивилизации от Орион и Дракон, не можаха да
намерят опорни точки на Земята. Това би означавало да нахлуят в нашата лаборатория и да
заявят, че поемат ръководството на експеримента. Ние имахме около Земята защитна вибрация
и до такива събития не се стигна, поне не в онези времена. Тези защитни мерки, обаче се
оказаха невъзможни на Марс и на Малдек, тъй като, нека бъдем откровени, това не беше наша
територия. Тези планети бяха „по-свободни за всички". И ето, че те дойдоха, в началото
неголям брой, като разузнавачи и основаха малки заселвания сред съществуващите общества. С
началото на кръстосването, започнали да се въплъщават души от Орион и Дракон. На
рептилоидната форма от системата Дракон било много трудно да се адаптира в условията на
Марс и Малдек, затова те предпочели да се внедрят чрез въплъщение.
На системите на Орион и Дракон имало голямо разнообразие от съзнателни същества и
благодарение на опита си от Малдек, изследователите били много войнствени и агресивни в
своята менталност. Тяхната основна цел при идването им в слънчевата система на Земята,
била да завоюват и разработят природните ресурси - всъщност да се сдобият с всичко, което би
им дало власт и престиж. Тези души отдавна били забравили своята връзка с Източника и
смятали, че трябва да отнемат нещо от другите, за да бъдат щастливи, за да усещат себе си
цялостни и завършени.
И скоро на Марс и Малдек се разразила война. Благодарение на близостта на Марс до Земята
и бдителността от наша страна, Орионците и Драконовите нямали голямо желание да се
въплъщават масово на Марс. Те предпочитали относителната отдалеченост на Малдек.
Започнали да идват масово тук и скоро цивилизацията на Малдек достигнала милиони души. Те
построили огромни градове от камък и ги обвързали със своето съзнание. За защита, тези
градове имали високи крепости и кули.
В един момент народите на Малдек открили неутронно оръжие и започнали да
произвеждат бомби и военно снаряжение. По това време (преди няколко милиона години) не е
имало възможност за предпазване и предотвратяване на неконтролируемите последствия от
тази технология. Макар че цивилизацията на Малдек се развивала повече от 10 милиона земни
години, нейното развитие продължавало във вид на воюващи групировки. Враждата привлякла
вниманието, както на благожелателни, така и на враждебни групи извънземни, но
благодарение на договора за ненамеса и защита на свободната воля, вмешателството в техните
работи било минимално.
Преди около 3,2 милиона земни години, конфликтите се разширили и засилили и било
използвано неутронното оръжие. Предполагало се, че това ще бъде „ограничена ядрена война"
между две от враждуващите групировки. По това време ДНК на душите представлявала смес от
спиралите на Драконовите и Орионците и съдържала гените на агресията. В този конфликт
всяка страна (макар че двете страни са притежавали сходно ДНК) се стремила да победи
другата. Оръжието ставало все повече и повече и продължавало да се произвежда във все по-
големи количества. Първият удар унищожил едва няколко хиляди хуманоиди. Пострадалата
страна се пренастройвала и отмъщавала и всеки път това водело до все по-големи и по-големи
опустошения. Макар, че изглеждало случайно, в резултат от използването на рядка комбинация
от природни катализатори, била създадена мощна неутрона бомба. Въвлечените в нейното
създаване учени, не съзнавали разрушителната и способност. Оръжието било насочено срещу
военните бази на врага, скрити под земната повърхност. В тези бази се съхранявали стотици
неутронни бомби. Осъзнавайки опасността, врагът се опитал да пренесе базата във въздуха.
Няколко стотин огромни бомби били издигнати и взривени в небето, образувайки ослепителна
68

експлозия. Това, обаче, се оказало недостатъчно да спре идващото им насреща, още по-мощно
оръжие. То достигнало до стартовите шахти на неприятеля и едновременно взривило над 200
бомби, складирани под земята. Комбинацията от взрива на това оръжие и 200 обикновени
ядрени бомби довела до силно земетресение, което разкъсало на части Малдек. Планетата се
разпаднала на стотици парчета, които образували астероидния пояс между Марс и Юпитер.
От ударната вълна загинали повече от 10 милиона души. По-късно тези души се въплътили
на Марс. Ние и другите благожелателни групи, бяхме в ужас от случилото се. Обърнахме се към
Ума на Бог с молба за по-високо ниво на вмешателство за предотвратяване на подобно
повторение. Ударната вълна променила орбитите на Земята и Марс и силно засегнала етерните
пространства на Юпитер и Сатурн. Вълната на електромагнитното изкривяване излязла от
пределите на Слънчевата система и била забелязана в цялата галактика. В системата Алкион,
родина на Великото Бяло Братство, бил свикан съвет, който постановил - от този момент,
никъде в галактиката няма да се позволи пълно разрушение на планета.

ПОСЛАНИЕ ОТ 17 МАЙ 2005 ГОДИНА


Приветстваме ви, възлюбени Творци! Надяваме се, че намирате в нашите послания нещо по-
голямо от обикновени интригуващи идеи. Повдигнаха ли те повече въпроси, отколкото
отговори? Ако е така, значи всичко е наред. Имайте предвид, че ние засягаме само най-важните
събития и ситуации и предлагаме своята гледна точка за танца на дуалността и как той се е
разгръщал милиони години.
Някои питаха за Орионците и Драконовите (Драконите). Не навлязохме в детайли при
описанието на тези групи, защото не е нужно. Достатъчно е да кажем, че нашият изначален
експеримент с ДНК, по някакъв начин, се отклони от пътя. В «полунощ» другите изобретатели
и техници лаборанти, нахлули в лабораторията, изхвърлили нашето оборудване и създали свои
собствени лаборатории.
Харесва ли ви нашата аналогия? Дълго изучавахме езика и обичаите ви и ни се струва, че
знаем как да използваме вашия жаргон, за да докажем своите твърдения. Земният експеримент,
обаче може да бъде разбран по-добре, ако продължим нашата сага и се върнем към времената
след разрушаването на Малдек.
При разрушаването на Малдек, над 10 милиона души загубиха своите тела. Повечето от тях
се преселиха на Марс, където в пълна степен вече се развиваше цивилизация. По това време
душите на Марс бяха продукт от нашите експерименти, наред с групите от много различни
системи, включително Орион и Алфа Дракон. Много пъти тези групи са оставяли свои следи по
еволюционната ви спирала, но не до такава степен, че сериозно да променят шаблона на
вашата ДНК, поне за сега.
Душите от Малдек се въплъщавали по традиционния начин, чрез кръстосване с
Плеядианците, Орионците и родословието на Драконовите от Марс. Цивилизацията на Марс
значително се увеличавала по размер и достигнала повече от 100 милиона души. Няма да
навлизаме в детайли в принципите на фрагментиране на душите, само ще кажем, че само за
няколко хиляди години, 10 милиона души от Малдек са се фрагменти рали в около 50% от
населението на Марс. Тъй като населението на Марс растяло, крехката атмосфера започнала
да се обтяга. Поради отстоянието от Слънцето, Малдек и Марс притежавали тънка и
чувствителна атмосфера, неспособна да се разширява, за да издържи по-голямо население (да
не говорим за ядреното оръжие).
Тъй като цивилизацията на Марс продължавала да расте, нараствало и напрежението между
различните групировки. Това се дължало основно на факта, че много души от Малдек не
усвоили уроците от войната и напуснали своите тела внезапно, в резултат на катастрофалните
събития. Макар че между животите много от душите получавали съвети, тъй като все още
съществувала политиката на ненамеса, с изключение предотвратяването на друг планетарен
взрив. По тази причина, обитателите на Марс били оставени сами да решават съдбата си, докато
не създали оръжие, достатъчно за унищожаването на цялата планета. Взривът на Малдек
69

променил орбитата на Марс и полюсите на електромагнитните трептения. Променил се


климатът и за доставяне на вода от тропическите и полярни райони до намиращите се между
тях зони в пустинята, били построени огромни канали. Тъй като климатът ставал все по-
неустойчив, започнала война за правата над водата, което довело до производството на още по-
голямо количество оръжие.
Била създадена форма на тежка атомна бомба, използваща тежки метали (уран, плутон и
др.) и скоро започнала война с използването на тези оръжия. Много души били предупредени
от членовете на Братството на Светлината (по-късно Конфедерация на Планетите) и им била
оказана помощ в строителството на подземни убежища, а след време и на подземни градове. За
да предотврати опита на Малдек, Братството и отнасящите се към него организации
неутрализирали голяма част от оръжията. Освен това, марсианците отворили дупки в
атмосферата и силно нарушили екологичния баланс до такава степен, че голяма част от
живеещите на повърхността жизнени форми измряла. Онези, които оживели след ударните
вълни на ядрените бомби, слезли под земята при другите, които вече живеели там. Оказвайки
се под земята, те продължили да възстановяват своята цивилизация, до възникването и
установяването на нов ред. От приблизително 100 милиона души, оживели едва 10 милиона,
които се установили под повърхността.
С цел да предотвратят по-нататъшни атаки, подземните градове на Марс се изолирали от
повърхността. Учените успели да създадат обкръжаваща среда, която можела да поддържа 20
милиона души. В същото време на повърхността започнали пясъчни бури, които разрушили
градовете и архитектурата им. До днешни дни са се запазили едва няколко пирамиди и
правоъгълни сгради - достатъчно, за да напомнят на вашите учени, че някога тук е
съществувал живот, макар че тази информация е скрита от хората.
Колкото до подземните градове, те съществуват и са населени и до днес, но са се развили
до четвърта плътност и са невидими за повечето любопитни.
Вашите учени ще открият на Марс радиоактивност, която не може да бъде обяснена само с
естествените скални образувания. Това е остатък от атомните взривове, тъй като някои от
използваните елементи имат период на полуразпад милиони години.
Какво се е случило с около 90 милиона души, които не са слезли под повърхността?
Досещате ли се? Те се преселили на Земята като са се смесили с Плеядианците, Орионците,
Драконовите и други групи.

ПОСЛАНИЕ ОТ 19 МАЙ, 2005 ГОДИНА


Възлюбени Творци! Ние сме Основателите и идваме при вас в Безкрайната Светлина и
Любов на Твореца. Днешният разговор започва с ново ниво на информация и отново с
уговорка. Материалите, които ви предлагаме и които следват, са основани на информация,
която много дълго е била скривана от някои сили и влияния. Тъй като тези, които са
контролирали вашата Земя жестоко са потискали и смазвали всеки опит тя да бъде показана.
Нашето намерение е да разкрием прикриваната информация, по колкото се може по-ясен и
точен начин. Не сме добре осведомени за душите в земно въплъщение, които са
разпространявали тази информация в миналото. Това е свързано с трудности при извличане на
базата данни от Хрониките на Акаша.
Макар че цялата информация е свободно достъпна за всеки, който искрено я желае, само
душите, които не са подложени повече на влиянието на Съветите на Ригел и Съветите на
Дракон, са успели да преминат през системата на изкривяване и изопачаване, разпръсната в
ефира около вашата планета. Някои ваши материали, получени чрез ченълинг, наричат това
изкривяване честотна бариера. До скоро нямахме разрешение от Ума на Бог да се намесваме в
етерно изкривени полета. И едва от около 1950 година по вашата времева линия, Божественото
Вмешателство включи възможността за отстраняване на изкривените полета от вашата
планетарна сфера.
В следващите беседи ще разгледаме нивата на забулване, спуснати във вашата вибрационна
70

сфера и причината за всеки воал. Единият воал е естествен и е свързан със снижаването на
вибрациите, усещано от душите от 7-ма плътност по пътя на реалността на 3-та плътност.
Други са били разпределени преднамерено от различни благожелателни групи, за да се
попречи на т.нар. „тъмни сили" да придобият твърде много власт и с това да нарушат
свободната воля на възнасящите се души. Третият вид воали са преднамерено разпределени от
самите „тъмни сили", за да не могат възнасящите се души да придобият твърде голямо
могъщество и да сложат край на вмешателството в земните дела от страна на Орионците,
Драконовите и Сирияните.
Тъй като е ясно, че няма земна душа, която може да извлече тази информация, ние ви
предупреждаваме - възможно е и този канал да не успее да получи цялата информация. Сал
Рейчъл и Основателите не гарантират абсолютната точност на всяка приведена тук
информация. Настоятелно ви съветваме да използвате разпознаването като изучавате всеки
канал и ви призоваваме да бъдете внимателни с ченълингови материали, които претендират за
100% точност. С това утвърждение полагаме основата на онова, за което ще говорим по-
нататък.
Въстанието на Луцифер много подробно се обсъжда в някои ваши религиозни писания, в т.
ч. в силно изопачената книга, наречена „Урантия", която (както ние твърдо знаем) е била
донесена на Земята от Съветите на Андромеда. Съдържащата се в тази книга информация, била
предложена на различни същности от Съветите на Андромеда, опитващи се да получат достъп до
Хрониките на Акаша за период от 10 милиона години преди новата ера, т.е. до идването на
Исус Христос. Определена част е точна и полезна, но същностите от Андромеда не успели да
преминат някои от воалите, обхващащи периода, описан подробно в техните беседи. Затова
много от тези същности са получили информацията от „втора ръка", предадена им от различни
членове на Съветите на Бетелгейзе, както и от членове на Сириус А и Сириус Б, които са взели
участие в експериментите на Земята в посочения период.
Много Архангели и Възнесени Майстори притежават точна информация за този период от
време, но не им е разрешено да я разпространяват, за да не се нарушава свободната воля и
ненамеса. Енергийният предавател на нашата група - Основателите и няколко други групи с
висока плътност, можаха успешно да преодолеят ВСИЧКИ воали, без да уточняваме кой или
какво ги е разместило. Съществуват някои визуализации и кодови модели на ДНК, свързани
със Звездните Врати и Портали, до които трябва да се получи достъп, за да бъдат преодолени
успешно всички воали.
Древните школи по мистерии, които са съществували в различните епохи на вашата
планета, първоначално са били създадени за да придвижват душите по духовния път до
достигането на състояние, позволяващо им да получат достъп до Звездните Врати и Портали.
Системата на посвещение и ритуалите, предадени чрез тайни и не толкова тайни ордени като
Братството на Масоните, Ордена на Кръста и Розата (Розенкройцерите), Орденът на Бялата Роза,
Ордена на Пурпурната роза, била предназначена за ясно изразена цел - обучение на душите да
преодоляват воалите. В началото на съществуването на тези организации, редица души
постигнали знанията на Звездните Врати и Портали и можели да преодоляват някои воали. Те
обаче слабо се развивали духовно, за да останат с чисти сърце и ум и много от тях неправилно
се възползвали от предоставената им информация. Поради незапознаване, те предали кодовете
на ДНК на различни негативно поляризирани групи извънземни, което позволило на тези
групи да влязат в Звездната Врата и Портали и да нанесат опустошения в астралните и етерни
планове на Земята. Тези същности слели своите кодове на ДНК с кодовете на развиващите се
земни души, както директно с помощта на енергийно предаване, така и чрез масови
въплъщения на тях самите, като изкривили и изопачили първоначалните намерения на
тайните и не тайните мистични ордени. Всички упоменати по-горе мистични школи и някои
други, са проникнати от негативно поляризирани извънземни групировки. В резултат на това,
ръководителите на тези организации напълно се контролират от егоистично желание за власт и
контрол над другите.
При достигане на високо ниво в организацията, егоистичната жажда за власт и контрол
71

могат да бъдат много завоалирани и фини, маскирани като „суперменство" или „духовна
гордост". С всяко достигнато ниво, индивидът приема голяма степен на отговорност за
функционирането на организацията и за управлението на нейните членове. Това е особено
опасно, когато в играта се намеси егото. Има много, изпълнени с благи намерения световни
лидери, които са напълно обсебени от негативно поляризирани енергийни полета, но вярващи,
че вършат „работата на Бог". Това е една от причините, поради която елементи от тази
информация не са разкрити и до днес. Ние, Основателите, сме уверени в това, че сега
съществуват достатъчно души с чисти сърца и умове, които ПРИ НИКАКВИ обстоятелства няма да
използват неправилно тази информация, която ние даваме в продължение на няколко
ченълинга, включително и този!
В това послание няма да представяме реални конфигурации от кодовете на ДНК, а
предлагаме енергийни модели, необходими за преодоляване на воалите. Души, които настроени
на честотата на тези послания, ще се окажат достатъчно развити, за да преодолеят направо
воалите. Други ще се нуждаят от истинските ключове на ДНК и кодовете, които ще бъдат
дадени по-късно. Нямаме намерение да укриваме каквато и да е информация, необходима на
вашите планетарни служители на светлината. Но дори и на нашето ниво на осъзнаване и
вибрация, в миналото сме допуснали „грешки на мисленето", което частично е довело до
днешната ситуация на Земята. Доколкото знаем, НЯМА извънземни групи или осъществяващи
ченълинг същности, които притежават имунитет към „грешките на мисленето". Свободната
воля е сложен и променящ се принцип на всички нива на еволюцията. Тъй като добре
разбираме механиката на свободната воля, с пределно внимание и уважение приемаме
решенията, влияещи на свободната воля на милиони земни души.
До самата 1950 година, фактически не съществуваше контрол за предотвратяване на война
дори ако „светлите" и „тъмните" групировки бяха решили да стигнат до своя край. С появата
на ядреното оръжие, всичко се промени и Умът на Бог издаде предписание за Божествено
Вмешателство, за което повечето от вас знаят. То позволяваше пряка намеса в КОНКРЕТНИ дела,
когато стане ясно, че би предотвратило нарушаване на свободната воля на повечето земни
души. Докато душите на Земята достигат скорост на вътрешната вибрация от пета плътност на
осъзнаване, тяхното благополучие се защитава от нашето ръководство, което се осъществява в
пълно съответствие с Божествения Принцип.
Един от вашите учени д-р Хокинс е разработил вибрационна скала, достатъчно груба, но с
нещо все пак полезна и тук ще се възползваме от нея за доказателства на нашите твърдения.
Душите, чийто вътрешно ниво достига ниво 500 и нагоре или тези, при които външното ниво
достига до или по-високо от 400, автоматично влизат в защитното енергийно поле, създадено от
нашите представители и някои други групи от високите плътности, въвлечени във въплъщение
от Божественото Ръководство. В този момент, на вашата планета съществуват около 16 милиона
души, които вибрират на по-високи от определените нива.
Възлюбени Творци, имайте предвид, че това НЕ Е установен ред целта на, който е подчинение
или уред, с помощта на който някой определя по-високо или по-ниско стоящите. Всички
Божествени творения са еднакво ценни. На вашата планета всеки заслужава Любовта на Бог.
Всяка душа заслужава да бъде „спасена". Във всеки случай, това не е за „спасението". Всичко
е за да бъде достигнат достъпа до Звездните Врати и Портали, необходим за да се помогне на
човечеството да се освободи от влиянието на въстанието на Луцифер (което ще обсъдим след
малко).
Само на чистите сърца и умове се позволява достъп до свещените ключове и кодове на
ДНК и вход за Звездните Врати и Портали, отговорни за поддържането на воалите на
илюзиите на вашата планета. Всяка душа, която искрено желае да се освободи, може и ще бъде
свободна. Такъв е Божествения Закон. Изразът „Търсете и ще намерите" е толкова действащ и
днес, колкото и по времето на Исус. В етерните и астралните области на вашата планета обаче,
са поставени пазачи, необходими за да бъде уважена свободната воля на душите, развиващи се
във вашия свят. За това ще ви разкажем по-късно, а сега да се върнем към вашата история.
Лемурианският период на вашия свят съответства, грубо казано, от 10 до 1 милиона
72

години преди новата ера. През това време вашият свят бавно се възстановявал от големия
потоп и жизнените форми отново започнали да се размножават. След разрушаването на Малдек
и атмосферата на Марс, много души дошли и се въплътили на Земята, като съществено
увеличили населението. Земята отново се покрила от тропически джунгли и около 90% била
заета от вода. Само полярните области били сравнително хладни.
Подобното привлича подобно и тъй като душите от Малдек и Марс продължавали да
пребивават на Земята, за да се изравни с техните вибрации, вибрационната скорост на
планетата се снижила. Когато нивото на осъзнаване паднало под пета плътност, на душите от
съседните системи се отдало да получат достъп до Звездните Врати и Портали, обкръжаващи
земята (което по това време не се регулирало, с изключение на закона за притеглянето). Макар
Орионците и Драконовите вече да са били тук, те са идвали скокообразно и ограничено, до
момента, в който вибрацията на Земята не слязла под пета плътност.

ПОСЛАНИЕ ОТ 20 МАЙ 2005 ГОДИНА


(Бележка на канала: с помощта на Основателите, този раздел няколко пъти се преразглежда
и редактира, за бъде по-разбираем за читателите и хронологично съгласуван. Думите „Дракони"
и „Драконови" са употребени като взаимозаменяеми и се отнасят за душите, родом от звездната
система Алфа Дракон).
Отново ви приветстваме, възлюбени Творци! Ние сме Основателите и продължаваме своя
разказ за същността на въстанието на Луцифер.
До преди около 500 000 години по вашата времева линия, Земята продължаваше да привлича
все повече и повече души от цялата вселена. Обикновено тези души вибрираха на нивото на
четвърта плътност, което означава, че те са били подложени на астралното и етерно
изкривяване, характерно за това ниво на вибрация. Генетиката им била смесица от много раси,
но постепенно започнали да доминират Орионците. Войната между Ригел и Бетелгейзе
направила живота на Орион непоносим и Земята се разглеждала като вариант, където да
започнат живота отново. За разлика от Драконовите, Орионците можели леко да се приземяват
направо на Земята. Освен това, те идвали и чрез процеса на въплъщение. Така техния брой се
увеличавал сравнително по-бързо, отколкото този на Драконите, на чиито рептолоидни тела
било трудно да се приспособят към земната атмосфера и гравитация.
Ние с безпокойство наблюдавахме случващото се, но тъй като не ни беше разрешено да се
намесваме, приличахме на техници лаборанти, които наблюдават безконтролното увеличение
броя на образците, но не правят нищо, за да го спрат.
Групата на Архангелите, същества от 7-ма, 8-ма и 9-та плътност, също наблюдаваха Земята.
Някои от тези същност са добре познати на хората на Земята, какъвто е Архангел Михаил.
Възнесеното същество, което по-късно било наречено „Луцифер", също е било в числото на
наблюдаващите Земята. За да се намали хаоса на планетата, Луцифер разработил план, който
включвал обучение на земните души да контролират своите емоции и да използват
интелектуалните си способности така, че негативно поляризираните групировки да не могат да
им влияят. Той погрешно смятал, че влошаването на ситуацията на Земята се дължи на
разпуснатите емоции и страсти. Група души, оглавявана от него дошла на Земята и основала
редица школи за мистерии, предназначени за тренировки на душите да потискат и контролират
емоционалното тяло. Този план довел до обратен резултат, тъй като, докато учениците се
обучавали да потискат емоциите си, душите им се фрагментирали все повече и повече, докато
вибрациите не паднали от четвърта в трета плътност. Потискането, на която и да е част от Себе
си, води до загуба на сила и осъзнаване. Срамът, викторианското потискане на сексуалното
желание и обявяването на чувствата за нещо неправилно, водят началото си от философията на
Луцифер.
Като вижда какво се случва на Земята, архангел Михаил разбрал, че не може повече стои
със скръстени ръце и просто да наблюдава. Той оглавил група от възнесени същества, които
доброволно понижили своите вибрации. Те дошли на Земята и основали други школи за
73

мистерии, предназначени за издигане вибрациите на душите обратно към Светлината. Когато


Михаил и неговата група пристигнали тук, вибрациите се оказали толкова плътни, че той и
звездните му помощници се оказали прихванати от играта на дуалност и започнали да гледат
на другите групи като негативно ориентираните, зли сили, които трябвало да бъдат победени.
С това Архангелите утвърдили във вашия свят концепцията „светлината срещу тъмнината".
Михаил и много от членовете на Съветите на Бетелгейзе взели страната на светлината, а
повечето Драконови - на тъмнината.
В това време Луцифер и неговата група се придържали към хладна и спокойна
отчужденост, превръщайки се в странични стратези, наблюдаващи с интерес каква форма ще
приемат сраженията. Той се оказал толкова очарован от драмата на дуалността, че започнал да
помага и на двете страни, подготвяйки и светлите, и тъмните сили да се побеждават една друга.
Било му интересно да види кой ще бъде победител. Във всичко това била пропусната една
съставна част. Това било състраданието. Луцифер обучавал войниците на бойното поле да
потискат емоциите си и да станат безчувствени към нещастията и страданията. Архангел
Михаил учил войниците да бъдат освободени и силни и да побеждават тъмните сили. Когато
Луцифер видял какво прави Михаил, той обърнал внимание на Орионците и така разпалил война
със силите на Михаил. Над Земята, в астралните и етерни планове, се състояло велико
сражение. То станало известно като Война в Небесата. Силите на Михаил неистово се
стремили да излязат победители над тъмнината. Силите на Луцифер били сдържани, спокойни,
разсъдливи и водили войната с коварна стратегия. Третата сила - негативно поляризираните
Орионци и Дракони, изначални врагове, воювали едни с други.
Войната в небесата се състояла около 500 000 години пр. н. е. и продължила около 1 000
години. В периода от 1 милион до 500 000 г пр. н. е, населението на Земята се увеличило с
200 милиона души и достигнало почти до 1 млрд. Тъй като войните се водили извън планетата
и не повлияли особено на повърхността и на подземните култури, по време на въстанието на
Луцифер, вибрациите на населението не се снижили особено. Повечето от войните на
повърхността били регионални и се водели с обикновени оръжия.
След хилядолетната борба, било обявено примирие. Луцифер и неговата група се съгласили
да не разпространяват агресията в системата на Земята. Михаил осъзнал безполезността на
борбата с тъмните сили и опита със сила да преодолее подтиснатите емоционални енергии. Той
се усамотил в звездното царство, за да усвои научените уроци.
Между 500 000 и 200 000 г пр.н.е, на Земята живота постепенно се върнал към еволюцията.
Някои души възстановили осъзнаването си от четвърта плътност и започнали да се учат да
живеят заедно. В този период от цялата галактика пристигали много души и Земята наистина
приличала на врящ котел. Въпреки това, най-голямата група оставала Орионците, идващи от
Бетелгейзе и Ригел. По време на въстанието на Луцифер, Съветите на Бетелгейзе взели страната
на „светлите сили", а съветите на Ригел - на „тъмните". Макар че в последвалия след въстанието
преходен период имало много малко открита враждебност, двете групи Орионци, като по
правило ограничавали кръстосването със съответстващите им полярности, за да запазят
структурата на своята ДНК. Групировките на Бетелгейзе били доста мирни, докато тези от Ригел
продължили да бъдат властни и агресивни. По това време населението достигнало около 1,5
милиарда души от началото на Великия цикъл в 200 000 г пр.н.е.
(Бележка: Много учени нарекли Лемурия цветуща цивилизация, съществувала между 1,5
милиона и 200 000 г пр.н.е. В двата сеанса, обаче, Основателите нарушиха традицията и
нарекоха с името Лемурия две значително по-късни цивилизации. Първата - съществувала от
200 000 пр.н.е. до преди 122 000 г и втората - от преди 122 000 г, до преди 100 000 г, както
е описано по-долу)
Първият Лемурийски период започнал около 200 000 г пр.н.е, след завършване на един от
Великите цикли, които продължават 25 920 г. Този конкретен цикъл, който завършил с
масивни земетресения, изтрил от лицето на Земята около половината от население то.
Промяната в магнетизма довела до откъсване на земни късове и тяхното раздробяване. Един
участък от сушата станала особено благоприятен за развитие на цивилизация. Към него се
74

устремили основно мирни хора, произхождащи от Плеядите, Сириус и Орион. Този континент
бил с размерите на Австралия и се намирал на почти същата дължина, но малко по на север.
Повечето историци не осъзнават, че по време на първия период на Лемурия, цивилизацията
се развивала и на други континенти, макар че вибрацията там не била така чиста, както в
Лемурия. По-късно първата цивилизация била наречена Континента Му. В своя пик, те
наброявала почти 1,5 милиарда души.
Три велики цикъла по-късно, колебанията на електромагнетизма били такива, че това
довело до нова катастрофа, като всички земи извън Лемурия, били потопени. Повечето души
от околните континенти се заселили (въплътили) в Лемурия и населението започнало
стремително да нараства. Това бил втория Лемурийски период. Той продължил от около 122 000
г , до 100 000 г пр.н.е. В периода на разцвет на втората Лемурийска цивилизация, населението
достигнало почти 1 милиард души. Те не били ориентирани към технологиите, придържали се
към племенния начин на живот, наслаждавали се на музиката и ритмите и живели в големи
градове по крайбрежието.
Около 100 000 г пр.н.е, кометата Арунутак се приближила твърде много до Земята.
Опашката й засегнала атмосферата, предизвиквайки значително захлаждане.
Лемурийският народ, свикнал с топлия тропическия климат, не издържал рязкото
понижение на температурата с почти | 16 градуса и повечето хора замръзнали. Онези, които
знаели какво се случва, се хвърлили в морето да се спасяват. Много от тях потънали. Някои се
опитали да построят подводни градове, но без успех. Има много легенди за морето, носещи
своето начало от тези времена. В крайна сметка, цялата суша на Лемурия отишла под водата,
благодарение на електромагнитните бури, които последвали след преминаването на кометата.
Оживели малко хора и те мигрирали там, където днес е Южна Америка и Австралия, а по-
късно на Хаваите и Филипините.
А сега и това, което по-рано не се разкриваше и се премълчаваше на Земята. Зад
необичайно близкото преминаване на кометата, стояли от Алфа Дракон. С помощта на серия от
атомни експлозии в космоса, те съзнателно променили орбитата на кометата по-близо до
Земята, за да унищожат съществуващата на нея цивилизация. Техния план се състоял в това, да
унищожат съществуващия на Земята живот, а след това да слязат и да поискат Земята за себе
си.
Частично те са постигнали целта си, но слизането на планетата в техните истински тела, се
оказало много по-трудно, от това да се въплъщават в съществуващите вече милиони тела.
Достатъчно е да кажем, че се оказало много тежко за техните рептилоидни тела да
преживеят в неблагоприятната за тях гравитация и атмосфера. В процеса на адаптация, телата
им увеличили размерите си, и броят им останал малък. Това е бил главния период, в който се
породили легендите за Драконите, скитащи по Земята.
Драконовите не мислели да се отказват и продължили дълги години на борда на своя
космически кораб в изследвания, като съединявали и променяли образци от ДНК, докато не
достигнали до хибрида между човека и Драконите. Тайната се състояла във впръскването на
рептилоидна ДНК в областта на малкия мозък, където тя бързо променяла цялата система. Тази
част от човека и сега се нарича рептилоиден мозък. Благодарение на това, че
характеристиките й включват агресивно и съперничещо поведение и синдрома „сражавай се
или бягай", предназначени за защита на организма, тези характеристики, съчетани с ДНК на
Орионците, станали особено силни и доминирали в целия организъм.
Днес 80% от човешката ДНК е с Орионски произход, или ако искаме да сме по-точни - на
хибрида Орион/ Дракон. Това, което обикновено се приема за човешка природа, е резултат от
манипулацията на ДНК от Драконовите и последвалото въплъщение на Орионците. Както беше
казано в предишните ченълинги на този канал, нашата ДНК, с която ние толкова се гордеехме,
била намалена на по-малко от 20% от общия състав на ДНК на човешките същества.
След разрушаването на Лемурия, поради ниската преживяемост на Драконите, процентът
на хората с рептилоидна ДНК, оставал достатъчно нисък. Повечето заселвания на Земята след
75

100 000 г до появата на Атлантида и до н.е, са били основно от Съветите на Бетелгейзе и


Съветите на Ригел от съзвездието Орион.
Бележка: дълго време след завършване на войната в сектора на Орион (преди около 100
000 г), много мигриращи на Земята групировки продължавали да се включват в ментални
сражения и така до наши дни. И ако се огледате, ще видите, че тази тенденция се колебае от
цивилизован милитаризъм и пламенен патриотизъм, до неприкрита враждебност и варварски
обичаи.

СЛЕДВАЩО ПОСЛАНИЕ 21 МАЙ 2005 ГОДИНА


Приветстваме ви, възлюбени. Продължаваме нашето последно послание. Ние сме
Основателите.
Усещаме, че сега трябва да продължим с обяснението, за воалите и нивата на изкривяване,
съществуващи във и над вашия свят в периода на прехода от Лемурия към Атлантида. В това
време и Алфа Дракон, и Орионците имали флотилии от кораби, които обикаляли в орбита около
Земята. Корабите се намирали предимно в четвърта плътност. Двете групи сключили свободен
договор, основан на търговията с технологии, вместо да продължават да седят в
безизходността на враждебността.
Една от развитите от тях технологии била електромагнитен лъч с висока интензивност,
способен да разрушава етерните полета около Земята. С цел да предотвратят идването на
Земята на техни врагове, те създали силово поле, като използвали тази технология. Това не
само довело до безизходица намиращите се тук извънземни групи, но и създало изкривяване в
обкръжаващите Земята полета на Акаша. Макар че основната библиотека на Акаша не се намира
във времето и пространството, тази област над земната атмосфера създавала портал в Акаша.
Това е една от причините извличането на информация от този период да става толкова
трудно.
Другият важен фактор, който трябва да разгледаме и за, който е написано във вашите
книги, е карантината, встъпила в действие след разрушаването на Лемурия. Поради това, че
вибрационното ниво на хората паднало значително, Земята вече не се считала за безопасно и
желано място, където можело да се живее в мирни и любящи групи. За да попречат на
Орионците и Драконовите да разрушат астралните и етерните цивилизации в съседните светове
и за да се ограничат земните дела на самата Земя, Плеядианците от седма плътност разположили
силово поле. Този воал не е вдиган почти до 1987 година, когато се е случило Хармонично
Сливане. След разрушаването на Лемурия Земята станала нестабилна и това довело до
слизането на Драконовите. Те се опитали да се разпространят, но им било тежко в
рептилоидните им тела. Тогава те прибягнали до въплъщението чрез преживелите
катастрофата Лемурийци, които се заселили на един относително стабилен масив, в района на
днешния Атлантически океан. В това време групи от Плеядинците видели възможност отново да
се установят на Земята и въпреки карантината, дошли на Земята. Тук дошли и Съветите на
Бетелгейзе и Съветите на Ригел от Орион. Те открили, че атмосферата е почти идеална за
размножаване. Сега ДНК на преживелите била предимно Орионска, примесена с енергия на
Драконовите, Сирияните и Андромедияните. Когато започнала появата на нова цивилизация,
Плеядианската, Орионската и Драконовата ДНК започнала да мутира. Новите същества в своята
еволюция станали по-учени и разумни. Така започнал първият период на Атлантида. Хората все
още имали рептилоидния мозък, но кората на главния мозък съдържала елементи на по-
високите Плеядиански качества и разбирания.
Развиващата се цивилизация много напомняла съвременната, с всички видове технологични
постижения. По-високия ум на Плеядианците, съчетан със страстта на Орионците и
състезателността на Драконовите, се изразил в структуриране на света, изобретяване на
машини и великолепна архитектура. Михаил и неговите легиони, унижени от грешките в
миналото, отново се опитали да влияят на по-високо развитите души на Атлантите. Съветите
на Ригел, които отстъпили по време на нестабилността на Земята, отново проявили интерес
към случващото се. Освен големия брой техни хора, въплътили се в човешка форма, те
76

продължавали да държат космически кораб над континента на Атлантите. Очевидно


карантината не действала и Земята отново станала като магнит за всички видове привлекателни
и непривлекателни личности.
Първият период на Атлантида частично бил преустановен в края на Великия цикъл,
приблизително около 50 000 г пр.н.е. Цивилизацията, обаче била възстановена и започнал
последния период на Атлантида. В някои ваши ченълингови записи се съдържа неточна
илюзорна информация за Атлантида, включително и в работите на Алис Бейли и Едгар Кейси.
Ние не подкрепяме това усилие. Ще отбележим обаче, че падението на втората Атлантска
цивилизация се случили около 23 200 г пр.н.е, поради неправилно използване на системата за
работа с енергията на кристалите и не се дължи на последната галактическа промяна, случила
се около 700 години по-рано и е била относително слаба.
Ще дадем кратко описание на разрушението на Атлантида.
Около 2000 г преди края на Атлантида, атлантите разработили радиоелектронни прибори,
използващи кварцови кристали. Те можели да произвеждат цялата енергия, необходима за всеки
отрасъл на тяхната цивилизация. Тя била толкова мощна, че привлякла негативните аспекти на
обществото. Няколко учени от Атлантида имали връзка с групата на Орионците, които се
намирали в орбита около Земята и търгували с технологии, чрез които се опитвали да получат
превъзходство. Точно това се случва и сега между определени групировки на Земята и Сивите.
Ориентираните към Орион метежници, търсели все по-голяма мощ от изработващите енергия
кристали. Те започнали да търсят приложение на кристалите като оръжия. Така и не им се
предоставила възможност да започнат война, защото един от най-мощните кристални
генератори се взривил и потопил континента и повечето негови обитатели. Спасили се само
много малка част от хората, които се качили на космически кораби и още една малка група,
които се качили се на кораби в морето. Повече от 90% от опитващите да се спасят по море,
потънали в огромните цунами. Тези, които се вдигнали във въздуха, прелетели и се установили
там, където днес са Централна и Южна Америка и Египет.
Каналът е открил, че почти всички хора, с които е работил по време на сеанси за връщане в
минали животи и за лечение, са изиграли значителна роля в падението на Атлантида. Както
обикновено, ние, ' Основателите бяхме в режим на наблюдение. Приемаме случилото се така -
Атлантида е разрушена от нарушеното равновесие между главата и сърцето. Научно
ориентираните хибриди в периода на Атлантида, както и привържениците на Луцифер, отново
потиснали своите емоции и така загубили способността да различават енергиите, поддържащи
духовния ръст и енергиите, водещи основно до натрупване на психическа, астрална и етерна
мощ.
Ако атлантите бяха с балансирани емоционални и ментални тела, щяха да видят какво се
случва и щяха да предприемат действия, които да го предотвратят. Виждаме как подобен
сценарий се разгръща в момента във вашия съвременен свят. Ще кажем, че сега сте много близо
до там, където са били в периода на разрушение на Атлантида. Има, обаче, две съществени
различия. Сега Божественото Ръководство позволява на по-голям брой души да се пробудят за
да достигнат до по-високо състояние на съзнанието. Съществуват много благоразположени
групи от извънземни, които наблюдават съсредоточено състоянието на нещата във вашия свят,
и са готови веднага да се намесят, за да предотвратят световна ядрена война. Нещо повече -
тези групи притежават сложни технологии, способни да открият всяко екзотично и необичайно
оръжие още при неговите изпитания.
Още не сме се докоснали до много важна част от вашата история - египетския, библейския
и гръцкия периоди. На сцената има още един играч, който силно е повлиял за формиране на
културите, появили се след Атлантида. Това са сирияните. В следващия раз дел ще изследваме
ролята на сирияните в юдейската, християнската и гръцката митологии. Освен това, ще
предложим своята гледна точка за това, какво се е случило по времето на Исус, кой е той,
какво всъщност е правил и какви изопачения има в официалната историческа версия.
По-късно на кратко ще докоснем културата на Ацтеки, Толтеки и Май.
77

Ние сме Основателите.

ПОСЛАНИЕ ОТ 26 МАЙ 2005 Г


Приветстваме ви, възлюбени Творци! Вече представихме по-голямата част от вашата
история. Има два периода от време, които винаги са ви привличали - древния Египет и времето
на Исус Христос.
Ще отделим малко време и за историята на Южна Америка и индианците от Северна
Америка.
Така нареченото сражение между светлината и тъмнината продължило до разрушаването на
Атлантида. Оказва се, че вашият свят е белязан от периоди на кратковременно просветление и
времена на корупция и относителна тъмнина. Случаят с Египет е най-подходящия пример за
това.
Групата от Плеядите от седма плътност, отговорна за възстановяване шаблона на
човечеството и която се разграничила от вида на Орионците, Сириусяните, Драконовите,
Андромедияните и другите агресивни групи, се възползвала от преимуществото, че малкото
оживели атланти се оказали с относително чисти сърца и умове. Приземил се до река Нил, и
Плеядианския съвет посетил първо атлантите. Тази група е била възглавявана от учител,
когото по-късно нарекли Тот. Обратно на твърденията в древните писания, той не притежавал
нито глава на птица, нито на дракон. Описаното в тях творение било Драконовско
андромедиански хибрид, който дошъл на земята много по-късно и извратил учението на Тот.
Тот бил същество, сияещо в синьо бял цвят, хуманоид, който със своите цветове и енергии
прилича на нас във висшите сфери. Той можел да снижава достатъчно вибрациите си, за да
общува направо с потомците на Атлантида и да ги обучава в пътя на истината,
сътрудничеството, хармония и висша математика.
Както ще потвърдят много ченълинги, Тот бил конструктора на Великата Пирамида. Това
съоръжение изпълнявало няколко цели, но изначалната му функция била камерата за
възнесение и контрол на системата на Земната решетка. Както правилно твърдят вашите
„египтолози", Пирамидата било в една ос с Минтак -централната звезда от Пояса на Орион.
Минтак станала централното място, където се намирало просветленото правителство на Орион,
възцарило се след развръзката на войната между Ригел и Бетелгейзе преди около 100 000
години. Минтак, също така притежавал сериозно географско предимство. Тази звезда показвала
централната осева точка на прецесията на великите цикли на Земята, с продължителност от
25 920 г. Системата на земната решетка се съотнасяла с пирамидата в Гиза, бивш неин център и
точно от тук, под различни свещени ъгли излизали нейните линии и вихри. Във времето на
разцвета на Марс, там също е имало подобна система от решетки, създадена на същата
ширина и дължина и също сътворена от плеядианците от седма плътност. Но за съжаление, тя
така и не достигнала своя потенциал като Портал за Възнесение, поради вмешателството на
Орион и Дракон.
Друга стратегическа цел на Пирамидата била да служи като Портал за плеядинците, за да
могат чистотата и изначалния шаблон да бъдат възстановени на Земята.
В работата си с атлантите, Тот и неговата група постигнали значителни успехи. По
бреговете на Нил те построили храмове за посвещение и духовна еволюция. Няколкото хиляди
атланти, превърнали тази територия в свой дом. Голяма част от тях взели участие в дейностите
по възнесението и посвещението във Великата Пирамида. Плеядинците създали прибор
(пирамидата), използващ левитацията и лазерната технология. За да помогнат на тези, които
се нуждаели от по-продължителен период от време и за ускорение на техните шаблони на
възнесението при подготовката за преминаване в по-леките тела от пета плътност, във
вътрешността на прибора (пирамидата) била създадена система от коридори.
Подземните камери под платото Гиза вече били населени от онези, които се скрили под
повърхността, в периода на конфликтите. Заедно с подземните групи, плеядианците създали
Зала на Хрониките, разположена на дълбочина няколко хиляди метра под Великата
78

Пирамида. За да обозначи входа в Портала, друга група египтяни по-късно създали Сфинкса.
Пирамидата била завършена около 10 500 г пр.н.е. Едва в последните 20 години, вашите учени
открили това. Съвсем до неотдавна се смяташе, че тя е свързана с другите пирамиди,
построени (с труда на египтяните) като гробници на фараоните. В своята първа книга, каналът
подробно описва несполучливите опити на късните египтяни да възстановят камерата на
възнесението, след като Египет склонил глава пред сирияните. По-късно ще дадем повече
подробности.
От време на време се откриват съобщения от адептите на първите школи за мистерии на Тот
по различни каменни плочки и в ченълингови записи, както и в Изумрудените Скрижали.
Всъщност там се описва посвещението за подготовка на душите от четвърта плътност за преход
в пета.
Древният Египет процъфтял до около 7 500 г пр.н.е. По това време на сцената се появили
сирияни от седма плътност, от звездната система Сириус Б и започнали да пречат на Тот и
неговата група. Всички Християнски, Юдейски и Гръцки легенди и митове описват тези
сирияни.
Макар че извънземните групировки от Сириус притежавали огромна технологична и
психологична мощ, те не били решили по удовлетворителен начин въпроса със своето его. В
резултат на това, били заслепени от поклонението и възхвалите на своите подопечни. С други
думи, ако цитираме популярния израз, те станали „гуру". Отначало всичко било
незабележимо. Те демонстрирали своите невероятни способности пред тези, които не
притежавали духовното разбиране да погледнат през загадките. Тъй като смесвали и
кръстосвали ДНК, потомците ставали все по-обременени от тяхното егоистично месианство.
Школите за мистерии започнали да преминават в подчинение и в посвещение на сириянските
богове.
Богът от стария Завет Йехова бил сириянин от седма плътност. Тези, които са запознати с
учението му, но не могат да допуснат, че той е бил един егоистичен сириянин, следва да
разгледат резултатите от присъствието на Йехова на Земята. Както каналът много пъти е
констатирал, старият Завет е една от най-кървавите и изопачени книги, написани някога. Нима
високо развито просветлено същество ще настройва една раса срещу друга? Нима то ще изисква
сляпо подчинение на своите принципи? Нима то ще постави едните над други? Във Вселената на
Бог не съществува „елитарност" или „избрани". Всеки е избран и сътворен в чиста любов. Всеки
е еднакво ценен в очите на Бог и тази ценност е безкрайна.
Учените, изследващи Библията и юдейските учения, както и християнските черковници от
вашия свят трябва да се обърнат към основата и да изследват РЕЗУЛТАТИТЕ от древните учения.
Способстват ли те за мира и за развитие на осъзнаването или проповядват разделение и
конфликти. Ние, Основателите, проповядваме рядко, но това положение е твърде важно, за
да бъде заобиколено. А сега ви връщаме в Египет, във времената на неговото падение в
поклонението и жертвоприношението.
Едновременно с нахлуването на сирияните (след 7 500 г пр.н.е), на сцената започват
отново да се появяват Орионците и Драконовите. Кръстосването вече е отработено и в
резултат се появяват полу рептилии полу птици, полу птици полухора, изобразени на
египетските рисунки от по-късния период. Хората „птици" били хибриди на драконово
андромедианската раса, резултат от „творческо генно инженерство". Те се опитали по този
начин да закрепят своята естествена форма на Земята, но достигнали само до частичен успех.
Както и сирияните, и те използвали свръх технологии и психични способности за поробване на
покорните жители на Египет. Из целия Египет можете да откриете рисунки на сирияните и
драконово - андромедиянски богове.
Тези с чисти сърца и умове, виждайки, че експеримента отново започва да се изопачава и
изкривява, с тъга се насочили към вътрешните планове и над египетския народ се спуснала
относителна тъмнина. Ритуалните жертвоприношения, мумифицирането и школите за мистерии
на фараоните, са проявления на изопачените изначални учения на Плеядианците от страна на
79

сирияните, Орионците, Драконовите и Андромедияните. Ако ученията на Тот бяха напълно


усвоени от неговите ученици, последните никога не биха се поддали на изкривяванията. В този
момент, урокът трябва да бъде видян от всички. Докато напълно не обедините своето его с
висшето си съзнание, лесно ще бъдете въвеждани в заблуждение от „благи" учители, които
сами не са обединили егото с духа.

ПОСЛАНИЕ ОТ 27 МАЙ 2005 ГОДИНА


Отново ви приветстваме! Ние сме Основателите. Позволете да възстановим и да кажем
няколко думи за историята. Както много се досещат, пропуснахме някои важни периоди и
събития. Направихме го за краткост. По желание на канала, ще включим пропуснатите части в
бъдещата книга. Имаме достатъчно материал за да напишем няколко книги и считаме за
жизнено важно, този материал да се разпространи в навечерието на вашето приближаване към
следващия Велик Цикъл. Скоро ще имаме специално обсъждане, което се отнася до последните
космически цикли.
Не засегнахме значимостта на древните юдейски учения, пренесени от времената на
Атлантида от различни просветлени членове на плеядианската, андромедиянската, сирияните,
орионската, арктурианската и други групи. Малко разказахме и за Галактическата
Конфедерация, Великото Бяло Братство, Архангелските Ордени и Ордените на Вселената, в т.ч.
Ордена на Мелхиседек. Този канал е силно свързан и с венерианците - още една група,
заслужаваща да бъде упомената в следващите части.
Членът на Конфедерацията, същество от осма плътност, фактически нейният водещ член в
тази част на Галактиката, има особена история, която с радост ще поместим по-надолу.
Сега бихме искали да ви просветим по отношение истинската история на Исус Христос.
Трябва да отбележим, че алегоричната историческа линия на едно същество, принесено в
жертва за изкупление греховете на другите, няма нищо общо със събитията, случили се преди
2 000 години. Но тя се явява тема, която многократно се повтаря в историята много преди
човекът, когото познавате като Исус Христос, да бъде разпънат на кръста. Ако задълбаете в
историите на различни култури, ще намерите и други икони, чиято история прилича на тази на
Исус. Идеята, че Спасителят е умрял заради вашите грехове и разиграваните драми като тази
при Исус, е опит на „тъмните владици" да заставят човечеството да се срамува от себе си, за да
го отклонят от решаването на собствените му проблеми.
Нека да изясним ситуацията. Възлюбени, никой и никога не може да умре заради ваши
грехове. И това е така по две причини.
1. Вие притежавате свободна воля и отговаряте за всичко, което правите.
2. Няма такова нещо като непростима грешка или грешка, принуждаваща ви да имате
недостатъци.
Вие сте толкова съвършени, колкото в деня, когато Бог ви е сътворил и винаги ще бъдете
съвършени, чисти и свети. В книгата си Курс по чудеса, Санат Кумара обяснява това съвсем
ясно.
В историята, разказана в Новия Завет на Библията, има няколко верни аспекта, но има и
много изопачения. Позволете ни да обясним.
Душата, известна като Исус, е пряк фрагмент от родословието на Сананда. С други думи,
Сананда е бил Висшия Аз на Исус. Като видял, че човечеството отново потъва в тъга и
невежество и тъй като желаел да се намеси в делата на хората по начин, зачитащ свободната им
воля. Сананда се въплътил около 39 г пр.н.е като син на Мария и Йосиф. Това напълно се
припокрива с библейската история. Датата на раждане на Исус е около 31 март.
Учителят Сананда, звездно същество от осма плътност, се въплътил като Йешуа. Като
същество от осма плътност, той запазил много от духовните си способности, без много плътната
обкръжаваща среда, в която се родил да му повлияе. Още като дете бил мощен екстрасенс и
предвидил много от случилите се по-късно събития. Мария и Йосиф не били съгласни с
80

политическите управляващи кръгове. Те НЕ били женени, когато Мария забременяла. Така


възникнала историята за „непорочното зачатие". Някои извънземни групировки притежавали
способността да оплождат жените без да се влиза в обичаен сексуален контакт, но в случая с
Йешуа, всичко станало по обичайния начин.
За да избегнат социалните и политически последствия от раждането на извънбрачното дете
и да се предпазят от деспотичните закони на властите, Мария и Йосиф се преместили в Галилея
и в края на краищата се оказали до Мъртво море, където веднага намерили подслон при есеите.
Оставяйки Йешуа под тяхно попечителство, Мария и Йосиф се върнали в Галилея. По-късно
Йешуа се присъединил към ордените на есеите. Тук той прекарал три години, като строил
храмове и жилища на есеите и едновременно с това, се запознал с техните свещени учения и
се учил на техния начин на живот. На бреговете на Мъртво море, Йешуа се научил да уважава
Майката Земя и „полагайки ръка" можел да извиква дъжд, който е толкова рядък в този
регион. Есеите били строги вегетарианци и учили на уважение към всички жизнени форми.
Правителството на региона считало есеите за много странни и антиобществени, но ги оставяло
на мира, тъй като смятало, че не представляват заплаха. Те си плащали си налозите, дори и да
не са съгласни тези неща.
Когато Йешуа станал на 16 години, заедно с други последователи на Есеите предприел
пътешествие на Изток в Индия, където се срещнал с няколко индийски гуру и светци. Почти
две години той се обучавал при гуру на тайните на живота. Когато се върнал (по времето на
опасното посещение при родителите си в Галилея), той срещнал и обикнал Мария Магдалена,
която танцувала и била артистка. Когато настъпвали тежки времена, тя била принудена да
продава себе си. Мария Магдалена и Иешуа се обичали силно и имали син. Поради това, че не
били женени и те станали социални изгнаници. Няколко приятели есеи на Йешуа позволявали
на Мария да остава в храма с него, въпреки правилата на старейшините. Йешуа, заедно с Мария
Магдалена и техния син за втори път предприел пътуване до Индия, където гуру благословил
детето. Евангелието твърди, че Мария Магдалена имала незаконен син и никой (осен есеите) не
знаел кой е бащата. Опасявайки се за живота на детето, те го оставили временно при
индийския светец и се върнали в Галилея. Изминали няколко години, преди да им се
предостави възможност да се върнат отново в Индия и макар, че силно тъгували за сина си,
знаели, че с него всичко е на ред.
(Бележка: В много по-късни информации се съобщава, че Йешуа и Мария Магдалена имат и
дъщеря. Основателите не говорят за дъщерята, макар че не отричат достоверността на тази
информация).
Няколко години по-късно, те още веднаж посетили сина си, но когато се върнали обратно,
синът останал отново под попечителството на индийския светец. Политическият климат бил
твърде нестабилен, за да рискуват да го доведат със себе си обратно в Галилея. Въпреки
малкото време, което те били с него, тяхното влияние много му помогнало, докато растял в
Индия. Синът им станал мъдрец и неговите учения внесли значителен принос в хиндуизма.
От Духа и духовното семейство, Йешуа получил няколко видения. Било му заръчано да учи
на високите духовни принципи всеки, който искрено пожелае да го слуша. Той започнал да
обучава, когато бил около тридесетата си година и да събира последователи. С него винаги
имало около 50 ученици. С Мария Магдалена пазели в дълбока тайна своите отношения и
детето. Това не се обсъждало даже с най-близките ученици. Като ясновидец, Иешуа предвиждал,
че в края на краищата властите ще го убият, но неговият Божествен Аз му казвал да остане и да
обучи в пътя на духа, колкото може повече хора.
Учението на Йешуа е силно изопачено в Библията, но няколко истини все пак се
промъкнали в нея. Той учил, че всички ние сме сътворени по образ и подобие на нашия Творец
и, че всички притежаваме способностите, които е демонстрирал самият той. Той е учел да се
обича другия и да се прощава на враговете. Той НЕ е учил, че пътят към Бог преминава
единствено през него. Някои от учениците му се научили да използват духовните дарове за
лечителско и ясновидство и в Евангелието на Йоан има много истории, разказващи за
изцеления. Историята за привличането на Йешуа в Ордена на Мелхиседек също се съдържа в
81

Библията, в глава 7. При достигането му на определено ниво на осъзнаване, с него започнало да


общува космическото му семейство от звездните сфери. То му напомнило за неговото положение
в Ордена на Мелхиседек. Когато го разпънали на кръста, Иешуа веднага напуснал своето тяло,
а не както грешно се смята, че е страдал три дни. През целия си живот той постоянно
„прощавал на хората, че не управляват онова, което творят". Напускайки своето тяло, той
холографски проектирал себе си в човешка форма и в много случаи се появявал пред своите
ученици и Мария Магдалена. Тялото изчезнало от гробницата, защото го похитили иманяри. Да
се възстановява тялото не се налагало, защото след връщането си в осма плътност, той можел
да се материализира в ново тяло.
През цялата вашата история, Учителят Сананда фрагментирал душата си още няколко пъти.
Сега на Земята има осем фрагмента на Сананда. Някои от тези хора вярват, че са Исус и в
известна степен са прави. В името на служенето на планетите от по-ниска плътност, всички
велики души са способни да се фрагментират десетки пъти. Обикновено Свръх душата се
фрагментира едновременно в 12 души, но има и изключения. Много от фрагментите остават в
по-високите плътности, за да управляват тези в по-ниските светове. Терминът фрагмент не
означава незавършеност или частичност. Всеки от фрагментите е цялостно и суверенно
същество. За да обясни това, каналът използва аналогията на клетъчното делене.
(Забележка: Подробното обяснение за фрагментите на душите, е дадено по-горе.)
Второто пришествие на Христос означава връщане на Христовото или звездното съзнание от
по-високите плътности. Това положение правилно е интерпретирал Парамаханса Йогананда и
много други светци. Както е известно на повечето хора, традиционното християнство има
малко общо с учението на Иешуа и в основата си е изпълнено с греха и вината. За щастие, много
души разширяват осъзнаването си над тези примитивни вярвания. На нас, Основателите, ни е
приятно да видим, че много извършват наистина „велика работа", както учеше Йешуа.
Описвайки работата на Йешуа, докоснахме се до Мария Магдалена и Божествената
женственост и не казахме нито дума за Дева Мария. На това същество са посветени много
ченълингови статии и не бихме искали да дублираме информацията.
(Забележка: Вече много книги разкриха истинската роля на Мария Магдалена. Много
ченълингови послания възстановиха истинската и роля в историята на Земята.)
Надяваме се, че осветлихме живота на този, когото наричате Исус. Ние сме Основателите.

ПОСЛАНИЕ ОТ 23 ЮЛИ 2005 ГОДИНА


Основателите за Галактическата Прецесия и Великия Цикъл
Възлюбени Творци, за да предадем това послание, чакахме почти месец. Каналът беше зает.
Той пътуваше и се учеше. Но в нашето измерение времето няма значение и търпението не е
проблем. Макар че във вашето измерение един месец е доста дълъг период.
Предадохме ви подробно историята на Земята, като за краткост пропуснахме много важни
аспекти. Интервалът на вниманието на много от хората е кратък и щяхме да загубим 90 % от
аудиторията, ако бяхме съобщили всички подробности. Поощряваме канала да представи в
книгата си повече подробности от нашите беседи. Вероятно книгата ще излезе през следващата
година.
В историческата поредица се докоснахме до космическите цикли, играещи толкова важна
роля на вашата планета. Нека обсъдим тези цикли по-подробно и да опишем връзката между
свободната воля и космическото предопределение.

СВОБОДНАТА БОЛЯ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО


Повечето от хората не разбират взаимодействието между свободната воля и
предопределението. Трябва да разберете, че свободната воля е поредица от свободи и
принципи, съществуващи в по-голямата структура на измеренията и плътностите. Свободната
воля ви позволява да разнообразите усещането си за Вселената. Тя позволява определен ред,
82

в който изучавате уроците на своите души, скоростта на усвояване на уроците и емоционалните


реакции от това. Самите уроци, обаче, са предопределени от вашата душа и причинното
(каузалното) ви тяло, още преди да се въплътите на Земята. Космическите цикли се създават по
Волята на Твореца и Волята на вашия Божествен Аз. Малкото човешко его оказва само малко
или никакво влияние на космическите цикли. Вашата душа вече е осведомена за космическите
цикли и за ролята, която те играят за развитието на самоосъзнаването.

МЕХАНИЗМА НА ВЕЛИКИЯ И ГАЛАКТИЧЕСКИЯ ЦИКЛИ


Съществуват няколко космически цикъла, важни за вас в тези времена. Най-известния и с
най-голямо влияние е Великият Цикъл или Прецесията на оста на Земята, извършващ се за
около 25 920 г. Много от вашите древни календари са основани на Великия Цикъл,
включително и календара на Майте.
В края на всеки велик Цикъл, Земята и Слънчевата система преминават през т.нар.
електромагнитна нулева зона или област от пространството, в което електромагнитното поле
става по-слабо. Отслабването му често (но не винаги) води до размяна на електромагнитната
полярност на северния и южния полюс на Земята. Молим да отбележите, че пълната промяна на
полюсите няма нищо общо с въртенето на Земята. Грубо казано, Земята продължава своето
въртене със същата скорост и посока, както го е правила милиони години. Единственото, което
може бързо и кардинално да промени въртенето на Земята, е сблъсък с голям астероид,
планетоид или планета. Няма причини това да се случи в следващите 1 милион години. По наши
оценки, ще минат повече от един милиард години, преди да се случи такова събитие.
Има още два цикъла, за които трябва да знаете. Единият е навлизането в Слънчевата
система на кометата Арунутак, което се случва на всеки 10 500 години и преминаването през
Слънчевата система на Нибиру, което се случва на всеки 3 600 години. За да окажат пряко
въздействие на Земята, те са се проявявали ту като комета, ту като планетоид. Опашката на
кометата засяга атмосферата на Земята веднаж на всеки осем или девет преминавания.
Гравитационното поле на Нибиру оказва влияние на Земята веднаж на всеки 12 преминавания.
По график, Великият Цикъл завършва на 21.12.2012 година. Това събитие може
значително да промени хората. Като изключим неминуемостта на това събитие, има няколко
фактора, които могат да бъдат повлияни от свободната воля.
1. Степента на електромагнитните изкривявания
2. Степента на промяна на климата
3. Остротата на влияние на технологиите и комуникациите
4. Степента на мутиране на клетките
5. Нивото на въздействие на емоционалните и менталните тела на хората
6. Броят на хората, излизащи от въплъщение и възнасящи се по време на това събитие.
Въпреки че преминаването на Земята през нулевата електромагнитна зона не може да бъде
предотвратено чрез свободната воля, усещането за това може да бъде много различно
между човешките същество и зависи от физическото, емоционалното, менталното
(психологическото), астралното, етерното и каузалното състояние на всеки човек. Хората,
които живеят в съответствие с Божествените принципи на любовта и състраданието, ще имат
много по-силни позитивни усещания за това събитие. Хората, желаещи да се възнесат с
„първата вълна", могат да се възползват от тази възможност и да завършат своя телесен опит в
три и четири измерно и да преминат в пет измерно тяло от светлина. По същество, това
събитие ще усили физиологичното и психичното състояние на хората, което вече съществува
вътре в тяхното съзнание. Хората, живеещи в страх, ще изживеят това събитие в страх. Много
ще напуснат своите три и четири измерни тела и ще се въплътят на други планети, по-
подходящи за тяхната опитност на душата.
Важно е да няма осъждане на това, какво е уместно или не за даден човек. Това не е деня
83

на „страшния съд". Бог не издава присъда на човечеството. Това събитие много добре се разбира
от душата и от причинното тяло и при такова събитие, въплъщението се планира с големи
подробности.
Преминаването на кометата Арунутак през Слънчевата система, е планирано за 2017 година
от н.е. В периода на това предопределено събитие, съществуват няколко промени, зависещи от
свободната воля на хората (и от помощта или намесата на позитивно или негативно настроените
раси от извънземни). Факторите на тези промени са следните:
1. Реалния път на кометата
2. Остротата на влиянието
1. Емоционалното и ментално усещане на хората за това събитие
4. Нивото на клетъчни мутации на хората по време на събитието
5. Степента на неустойчивост на климата и електромагнитното поле по това време.
На всичко изброено по-горе, може да се повлияе чрез свободната воля. Ако хората решат
да се обединят, да се възползват от любящите и състрадателните аспекти на своята същност и
работят заедно за създаване на силово поле от любяща светлина около планетата Земя, то броя
на 5-те фактора, ще бъде значително намален. Ако голям брой хора решат да променят орбитата
на кометата Арунутак, като използват визуализация и психо кинетични техники, нейната орбита
може съществено да бъде променена. Ако хората решат да усещат преминаването на кометата с
любов вместо със страх, тогава излъчването или охлаждането на атмосферата, свързано с нейното
преминаване, ще се усеща минимално.
Преминаването на кометата може да се използва за ускорение на клетъчната мутация на ДНК
при хората. Вървящите по пътя на възнесението могат да използват това събитие като „втора
вълна" опити, което означава, че около 2017 г много хора ще могат да преминат през процеса
на възнесение.
Около 2030 г от н.е. планетоидът Нибиру ще завърши своя 3 600 годишен преход през
Слънчевата система. Както и при случая с кометата, на това събитие може да се повлияе чрез
свободната воля. На звездни нива, Нибиру се обитава от хуманоидни същества от девета
плътност. Възможно е по време на прехода й някои хора, притежаващи телепатични
способности, да успеят да влязат в контакт с тях. В миналото, представители на нейните раси,
наричани Анунаки, много пъти са влияли на еволюцията на хората. Някои нейни представители
са идвали на Земята и са обучавали воюващите за подобряване на техните условия. Това,
разбира се, се е случило след падението на хората от седма в трета и четвърта плътност. За
Анунаките има много негативна информация. Както и във всички раси, съзнанието се променя
от едно същество към друго и разбира се, че е имало и такива, които взели решение да
създават болка и страдание на хората. Позволете ни да припомним, че в по-ниските четири
плътности подобното привлича подобно и ако хората са изпитвали негативното влияние на
друга раса, в тяхното съзнание задължително е имало присъствие на негативността.
Ще има хора, които ще се възползват от прехода на Нибиру и изкривяването в
електромагнитното поле, за създаването на „третата вълна" на възнесение. Други ще се
възползват от това събитие, за ускоряване на излизането си от цикъла на въплъщения.
Вашето усещане на трите предопределени събития, до голяма степен се определя от
свободната воля. Вие притежавате свободна воля да изберете Божествените принципи на
любовта, сътрудничеството, хармонията, доверието и безкористното служене. Това значително
ще подобри усещането за тези събития. Този период може да стане време на освобождаване
вместо за поробване, смърт и разрушение. Възлюбени творци, изборът е ваш!
Ние сме Основателите.

ПОСЛАНИЕ ОТ 12 НОЕМВРИ 2005 ГОДИНА


Основателите за прецесията и Галактическия цикъл
84

(Това послание е включено в книгата, защото е много важно от гледна точка на това, че се
приближаваме към 2012 година.)
Приветстваме ви, възлюбени Творци! Днес ще говорим за прецесиите на земната ос и
промяната на електромагнитното поле на вашата Земя. Това е много сложна тема и ви молим да
я четете и усвоявате бавно.
Всички планетарни тела притежават електромагнитна природа. В работите на вашия учен
физик Дейвид Уилкок, се прави описание на тороидалната природа на планетите и
планетоидите. Торът е сферичен „геврек с отвори, свързващи магнитните полюси.
Представете си Земята (леко сплескана като круша) с централен отвор, пробит от полюс до
полюс (сякаш някакво приспособление изважда сърцевината на плода). С помощта на този
коридор, електромагнитната енергия на Земята се върти между полюсите, излиза от тях и
след това се завърта по външната повърхност на Земята по големите и малките линии на
решетката. Книгите на Уилкок съдържат много схеми на този процес. Вие също можете да се
запознаете с дискусиите за електромагнитното поле в интернет и да намерите схеми на
електромагнитното поле на Земята, използващи модела на тора.
Сега си представете, че електромагнитно поле между полюсите, преминаващо през
сърцевината на тора, се разширява навън в космоса, във всички направления, т.е. от северния
полюс нагоре в космоса, а от южния полюс - надолу. Вие разбирате, че ние използваме думите
„нагоре" и „надолу" за описване на понятия и че в действителност нищо такова не съществува,
освен връзката помежду им.
А сега си представете, че снопът от електромагнитна енергия, излизащ от сърцевината на
тора (слоя на Земята от полюс до полюс), периодично се изхвърля в космоса и се свързва с
външни електромагнитни източници. С други думи, особен електромагнитен енергиен импулс от
отдалечена звезда, ще „изстрелва" в космоса кълба от енергия, които от време на време се
изравняват точно със сърцевината на Земята.
Ние обещахме да се придвижваме бавно. Правим точно това. Нека се възползваме от
аналогия, за да разберете по-пълно идеята. Представете си, че имате комплект детски
играчки, направени от дърво или пластика. Една от играчките изглежда като кръгъл балон с
отвор от единия до другия край. Ако излезете от дома си в слънчев ден, вдигнете балона срещу
слънцето и погледнете през него, ще видите слънчевите лъчи, светещи през отвора, образуван
от напречния канал. Ако обаче, полюсите на балона не са правилно ориентирани, няма да
видите слънчевата светлина, преминаваща през балона.
Не е сложно, нали? Мислим, че разбрахте тази аналогия.
Представете си сега Земята като ексцентричен пумпал или жироскоп. Ако очертаете графика
на областта на космоса, изравнен с полюсите на Земята и със сърцевината на тора, когато се
върти от страна към страна, бихте получили елипса. За да помогнем на визуализирането,
представете си, че държите балон с централен канал между полюсите, от чийто център се
излъчва светлина. Лъчите на светлината ще преминават като малък прав лъч, излизащ от
отвора като прожектор, светещ в облаците над вашите градове. Даже можете да си представите
въртящия се прожектор и траекторията на светлината, преминаваща през облаците. Тя ще
образува елипса.
Всеки път, когато елипсата пресича значим източник на енергия, като например звезда,
клъстер, мъглявина, квазар или отдалечена галактика, енергията, изравняваща се и излъчваща
се по посока на Земята, ще променя електромагнитното поле на Земята. Ако този източник е
много отдалечен и слаб, промяната ще бъде незначителна.
Ако енергията е много силна и източникът е близо до Земята, обаче, ефектът ще бъде
неизмеримо по-голям. Тъй като Земята и Слънчевата система се движат в пространството по дъга
около центъра на галактиката Млечен път, по-голямата част от пътя на северния и южния
полюси на Земята, ще се променят при всяка прецесия. Нека обясним това с използване на
малко математика.
85

Земята извършва едно завъртане около галактиката Млечен път за около 228 милиона
години. Това може да се нарече Галактически Цикъл.
Завършването на едно преминаване на прецесията през всичките 12 знаци на вашия зодиак,
представлява един Велик Цикъл с продължителност 25 920 години.
В края на всеки Велик Цикъл, елиптичният модел, образуван от сърцевината на конуса, се
връща в своята „стартова точка". Броя на елипсите, извършени за периода на Галактическия
Цикъл ще бъде 228 милиона години делено на 25 920 ще бъде приблизително равно на 9 000,
или малко по-малко от 9 000 Велики Цикъла. Ако още не можете да визуализирате това,
помислете за рисуващия инструмент, който използвате за рисуване на спирали и си представете
редица по-малки окръжности, които се въртят около една по-голяма окръжност (на практика
спирала).
Да предположим, че искате да узнаете колко често сърцето на Земята ще се изравнява с
точния център на Галактиката. Пълното изравняване може да се осъществява на всеки 228
милиона години, умножено по 25 920 години ( резултатът е между 5 и 6 милиарда), защото
малкият цикъл (прецесията), не се помества в 228 милиона (Галактическият Цикъл) без
остатък.
Да повторим: тъй като слънчевата система извършва едно завъртане около галактиката за
около 228 милиона земни години и понеже 228 милиона не се дели на 25 920 без остатък,
положението на Земята ще бъде всеки път различно, когато Слънчевата система се връща към
своята отправна точка. Но тъй като голямата елипса, образувана от въртенето на Слънчевата
система около центъра на галактиката Млечен път е много по-голяма от елипсите, образувани
от прецесиите на оста на Земята, то излъчването на енергия към Земята в различните точки на
прецесията, са достатъчно стабилни и предсказуеми.
С други думи, нека предположим, че веднаж по време на всяка прецесия, полюсите на
Земята напълно се изравняват с центъра на Галактиката. В следващите няколко процесии
полюсите ще продължават да се изравняват в същата точка и в същото време на цикъла. Ако
всеки път, когато полюсите се изравняват с галактическия център, се случват конкретни
електромагнитни аномалии, то те ще продължават да се случват в няколко Велики цикъла и ще
продължава докато положението на слънчевата система повече няма да бъде благоприятно за
изравняване. Например, енергиите на галактическия център могат да се вливат в полюсите на
Земята особено интензивно в 12 или повече Велики Цикъла и това ще продължава, докато
ъгълът на това вливане не се промени достатъчно, за да отслаби този поток. Това означава, че
приблизително на всеки 25 920 години за период от 312 000 години (12 цикъла), в Земята ще
се вливат основните енергийни потоци, предизвикващи катаклизми.
Извиняваме се, че не представяме рисунки за демонстрация на този процес. Молим канала
по-нататък да нарисува, или да намери такива рисунки, илюстриращи това положение.
Въпросът звучеше така: „Каква роля играе връзката между прецесиите и движението на
Слънчевата система в електромагнитните аномалии?" Убедени сме, че отговорихме научно на
този въпрос.
Периодът на изравняване продължава около три земни дни. Точното време на следващото
изравняване на прецесията, ще се случи в 11 часа по Гринуич, на 21 декември, 2012 година. За
около 36 часа преди и след този час, енергията на изравняването ще бъде максимална и
откриващите се портали около Земята ще предизвикват в душите основни промени. Възлюбени
Творци, запомнете, че реалното въртене на Земята няма да се промени съществено. Слънцето
все така ще изгрява от изток и ще залязва на запад, а продължителността на дните и нощите
ще е същата, каквато е била винаги. Това е електромагнитен феномен, а не феномен на
гравитацията или въртенето на Земята.
Позволете ни да парафразираме казаното в метафизични термини. Може да се каже, че всеки
Велик Цикъл и Галактически Цикъл (прецесията и завъртането на Слънчевата система около
галактиката Млечен път), предоставят уроци за еволюцията на душата. Всеки път, когато
прецесията изравнява Земята с галактическия център, се предоставя ново ниво на посвещение
86

на душата или възможност да се преразгледа всичко, което душата е научила от времето на


последния цикъл. Тъй като в тази вселена всичко работи по спирала, с всеки цикъл на Земята,
сценарият ще се променя. Затова с приближаване края на сегашния Велик Цикъл (вашата 2012
година), душите отново ще получат възможност да се изравнят с енергията на галактическия
център. Електромагнитните енергии ще се издигат от сърцето на Земята и ще се разпределят
отначало по линиите (ЛЕИ), а след това и по цялата повърхност на планетата. Душите ще
получат още една възможност да се изравнят и критично да оценят всичко, което са научили
от времето на последното изравняване.
Пространството, през което преминава Слънчевата система, се променя с всеки Велик Цикъл.
Свързаните с предстоящото преминаване конкретни колебания на енергията са значими с това,
че изравняването сега е аналогично на преминаването преди 108 милиона години. В онзи
период се е появила първата свободна индивидуализация, когато душите са излезли от
Божественото. Затова на много ще им се стори, че се завръщат у дома. А всъщност те само ще
преживеят онова, което им се е случило преди 108 милиона години, но на друго ниво (витка) от
спиралата. Всъщност всички души са си у дома и винаги са били там, макар че след
отделянето си от Бог, много аспекти на душите са пътешествали в пространството. С други
думи, част от всеки от вас винаги се е намирала в пълна безопасност в Бога, докато другите
части пътешествали във външните сфери и по-ниските плътности на Творението. И още една
интересна забележка - почти всички души във вашата вселена са по-млади от 228 милиона
години, в смисъл от наличието на индивидуални аспекти. Следователно нито един от вас не е
преживявал пълен Галактически цикъл. Това е нещо, за което си струва да се замислите.
С това ние приключваме. Върху много неща трябва да помислите и много да усвоявате.
Възможно е, за да разберете напълно казаното, да се наложи да прочетете този материал
няколко пъти. До тогава, докато не можем да предаваме рисунки, казаното е достатъчно.
Ние, Основателите, винаги излъчваме светлината на Източника.
Ние сме Основателите.

http://www.radiounity.eu/bg/onebook/3

Вам также может понравиться