Вы находитесь на странице: 1из 3

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare şi clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:__ BC “MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale” SA - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
Наименование: informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
Adresa/Адрес: acestora (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia) Chișinău sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Район (муниципий, АТО Гагаузия) conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.
Raport statistic
Satul (comuna), oraşul Chișinău anual В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
Село (коммуна), город 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Strada bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.81A - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Улица Статистический отчёт производства статистической информации, от всех физических
годовой и юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
Cod CUIÎO 37386611 разглашения (cт.19).
Код Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии
Nr. 1-Leasing сo ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.
Cod IDNO 1002600006089
Код Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr.80 din 02 noiembrie 2017
Conducătorul Suruceanu Andrei, Director Financiar
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Activitatea de leasing Утвержден приказом Национального бюро статистики
Лизинговая деятельность № 80 от 02 ноября 2017

Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului


teritorial pentru statistică pînă la 31 martie de către companiile de
(Semnătura/Подпись) leasing și alte întreprinderi care prestează servicii de leasing.
„______”________________________________
L.Ş. М.П.
în anul 2018__
Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 31
марта в адрес территориального органа статистики
за 2018 год лизинговыми компаниями и другими предприятиями,
предоставляющими лизинговые услуги
Executantul Botnari Victoria, Sef Sectia Leasing Financiar
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. 022 812 591


тел.
A. Mijloace fixe acordate în leasing în anul de gestiune
Основные средства, предоставленные в лизинг в отчетном году
lei / лей
Denumirea indicatorilor Cod. rînd. Suma
Наименование показателей Код стр. Сумма
A 1 2
1. Mijloace fixe acordate în leasing – total
135,760,605
(020+030+040+050+060) 010
.98
Основные средства предоставленные в лизинг - всего
inclusiv: в т. ч:
1.1 maşini, utilaje 020 44,443,437.33
машины, оборудование
1.2 mijloace de transport
030 62,035,465.59
транспортные средства
din care: из которых
1.2.1. autoturisme 031 42,554,416.08
легковые автомобили
1.3 tehnică de calcul
040 15,177,661.85
вычислительная техника
1.4 clădiri şi construcţii speciale
050 -
здания и специальные сооружение
1.5 alte mijloace fixe (de specificat) – Tehnica agricola (tractoare,
combine si accesorii) 060 14,104,041.21
прочие основные средства (указать)

2. Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare:


Основные средства предоставленные в лизинг со сроком
выплаты 070 77,285,508.82
2.1. pînă la 3 ani
до 3 лет
2.2. de la 3 pînă la 5 ani
080 58,475,097.16
от 3 до 5 лет
2.3. mai mult de 5 ani
090 -
более 5 лет
3. Mijloace fixe acordate în leasing:
Основные средства предоставленные в лизинг:
3.1 persoanelor juridice şi fizice pe teritoriul republicii - total (110+… 135,760,605.9
100
+140) 8
физическим и юридическим лицам на территории республики -
всего
- întreprinderilor şi organizaţiilor 135,760,605.9
110
- предприятиям и организациям 8
- instituţiilor financiare
120 -
- финансовым учреждениям
- organelor administraţiei publice centrale şi locale
130 -
- органам центрального и местного публичного управления
- persoanelor fizice
140 -
- физическим лицам
3.2. în străinătate – total
150 -
за пределы республики - всего
din care: (denumirea şi codul ţării)
-
из них: (название и код страны)

B. Plăţile aferente contractului de leasing în anul de gestiune


Выплаты по лизинговым контрактам в отчетном году
lei / лей
Denumirea indicatorilor Cod rd. Calculate Încasate
Наименование показателей Код стр. Начисленны Фактические
е полученные
A 1 2 3
Plăţile pentru mijloacele fixe acordate în leasing - total
Выплаты за основные средства предоставленные в 101,278,122.
200 99,864,672.54
лизинг - всего 00
(210+220+230)
din care: из них:
plăţi destinate recuperării valorii de achiziţionare a 210
mijloacelor fixe acordate în leasing 92,889,326.4
91,839,558.28
выплаты предназначенные для покрытия затрат на 8
покупку основных средств предоставленных в
лизинг
dobînzi pentru creditul financiar
220 7,503,943.48 7,329,689.28
проценты по финансовому кредиту

—2—
alte plăţi
230 884,853.04 695,424.98
другие выплаты
Din străinătate –total (din rd.200)
240 - -
Из-за рубежа –всего (из стр. 200)
din care: (denumirea şi codul ţării)
- -
из них: (название и код страны)

—3—

Вам также может понравиться