Вы находитесь на странице: 1из 2

S.N.

JR'S NAME YEAR


1 ASHISH YADAV 1ST
2 ASHISH KOIRALA 1ST
3 AABHASH SHRESTHA 1ST
4 CHARU SHARMA 1ST
5 ROSHAN LAL BAJRACHARYA 1ST
6 MEGHA AGRAWAL 1ST
7 PRAKASH MADEN LIMBU 1ST
8 SABIN BHANDARI 1ST
9 SURAJ VISHWAKARMA 1ST
10 YOJAN TRIKHATRI 1ST
11 JYOTI KC 2ND
12 MOUMITA GHOSH 2ND
13 SADEEP JOSHI 2ND
14 SURAJ LAMICHHANE 2ND
15 VIDIT KAUSHAL 2ND
16 YOGESH DHAKAL 2ND
17 KUMAR NISHANT 3RD
18 NANGSE LAMA 3RD
19 SAMEEP BARAL 3RD
20 SAURAV PRADHAN 3RD
21 SUMAN GARG 3RD
INSTITUTE
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN
B.P. KOIRALA INSTITUTE OF HEALTH & SCIENCES, DHARAN