Вы находитесь на странице: 1из 3

1.

мавзўи «Муаммоҳои такмилдиҳии низоми ҳавасмангардони дар


мисоли корхонаи ЉДММ «АЗИЯ-САРВАТ» наврузов амирулло

2. Такмилдињии низоми идоракунии харољоти


корхона»Солихова шахноза

3. «Ташкили муккамалгардонии низоми идоракунии


сармоя дар корхона»Тоибов Исмоил

4. «Таљрибаи менељменти стратегї дар Љумњурии


Тољикистон»Худойназаров Сиёвуш
5. Такмилдињии низоми молияи дар шароити иќтисоди
бозорї»Хакимов Хикматулло

6. «Хусусиятњои менељменти стратегї дар ташкилотњои


ѓайри тиљоратї» Љалилзода Сино

7.«Муккамалнамоии системаи идоракунии бонкї »Чамиев


рамзиер

8. «Такмилдињии менељменти сифат ва


стандартикунонии мол дар корхона Мирзохакимова
хилола»

9.Самаранокии идоракуни дар корхонањои хурд ва


миёна Чалолов Бехруз

10.«Хусусиятњои менељмент ва маркетинг дар


корхонањо»Абдурахмонов Сухроб

11.«Самаранокии захирањои кадрњои идоракунї дар


шароити имрўза Абдуллоев
Давлатмањмад
12.Такмилдиҳии низоми идоракунии ваќти кории
корманд дар корхона (Љамъияти дорои масъулияташ
мањдуди «Нисо») Мирзоќурбони Мањмадрўзї
13. «Таљрибаи менељменти стратегї дар Љумњурии
Тољикистон» Давлатов Фазлиддин
14.«Муккамалнамоии сохтори ташкили-идоракунии муассиса
Гафоров Э
15.Муккамалгардонии менељменти фаъолияти муассиса
Зоиров Муњаммадї
16.Муккамалгардонии низоми идоранамоии захирањои кадрї дар
муассиса Наимов Ќурбоналї

17.Тањлили самаранокии менељменти хизматрасонї»


Мањмадуллоев Сомон

18.Масъалањои илмї-амалии идоранамоии муноќиша дар корхона


Зуриев Шамсиддин