Вы находитесь на странице: 1из 1

 "Norme de protecţie la folosirea

sculelor şi dispozitivelor"
(Anexa 4)
 «Правила безопасности при работе
с инструментом и приспособлениями»
(Приложение 4)

REGISTRU
DE EVIDENŢĂ, VERIFICARE ŞI TESTARE A SCULELOR ELECTRICE
ŞI A ECHIPAMENTULUI AUXILIAR LA ACESTEA

ЖУРНАЛ
УЧЕТА, ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К НЕМУ

Control vizual
Verificarea Verificarea exterior şi
izolaţiei cu Măsurarea stării bune de verificarea la Lucrătorul care a
Cauza testării,
Denumirea Data tensiunea de rezistenţei funcţionare a mers în gol Data efectuat verificarea,
verificării
sculei ultimei încercare izolaţiei legăturii cu următoarei testarea
Numărul de pămîntul Внешний
electrice testări, Причина testări,
inventariere Испытание Измерение осмотр и Работник,
verificări испытания, verificări
Наиме- изоляции сопротивления Проверка проверка проводивший
Инвен- проверки
нование Дата повышенным изоляции исправности работы на Дата поверку,
тарный напряжением цепи холостом испытание
электро- последнего следующего
номер заземления ходу
инстру- испытания, испытания,
мента проверки проверки
După Perio- Re- Re- Re- Re-
reparaţie dică Data zultatul Data zultatul Data zultatul Data zultatul N.P.P. Semnătura
После Перио- Дата Ре- Дата Ре- Дата Ре- Дата Ре- Ф.И.О. Подпись
ремонта дическая зультат зультат зультат зультат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Вам также может понравиться