Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр


2020 оны өссөн
2019 он 2020 оны 03-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 13,220.63 13,220.60 12,982.00 98.20% 39,351.64
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 86,850.16 87,285.00 86,718.01 99.35% 267,840.01


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 297,247.13 302,888.57 306,512.97 101.20% 1,004,526.46
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 20,337.16 29,624.00 28,771.05 97.12% 96,171.49
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 13,203.88 13,079.00 13,025.55 99.59% 44,837.49
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 23,808.40 22,884.20 20,840.50 91.07% 67,647.60
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 1,519.59 2,455.00 2,353.02 95.85% 6,850.54
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 19,727.00 24,415.40 17,593.89 72.06% 61,256.34
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц - 3,986.60 3,920.73 98.35% 11,479.84
ДҮН цах м.квтц 475,913.95 499,838.37 492,717.72 8.53 1,599,961.42
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 26,714.00 27,134.00 26,358.00 97.14% 106,449.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 252,665.00 258,008.00 284,874.00 110.41% 975,130.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 363,121.00 370,981.00 426,676.00 115.01% 1,474,439.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 56,175.00 57,158.00 57,473.00 100.55% 234,844.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 61,069.00 61,254.00 65,482.00 106.90% 230,062.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 32,200.00 30,800.00 35,200.00 114.29% 129,000.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 5,014.20 5,200.00 9,372.02 180.23% 34,361.26
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 16,136.95 16,137.00 18,311.84 113.48% 67,569.64
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 9,632.31 10,416.00 8,961.57 86.04% 35,907.57
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 4,154.90 4,229.30 4,532.00 107.16% 16,622.90
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 7,874.20 8,220.00 9,712.40 118.16% 35,667.10
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 5,069.50 7,473.00 6,128.40 82.01% 22,819.90
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 74,573.00 70,905.00 84,226.00 118.79% 391,122.00
ДҮН дул Гкал 914,399.06 927,915.30 1,037,307.23 111.79% 3,753,994.37
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

234.80 250.00 281.34 112.54% 1,105.01


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 164.34 160.00 126.24 78.90% 481.64
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 28.94 24.75 26.33 106.38% 76.67
ДҮН цах м.квтц 428.08 434.75 433.91 99.81% 1,663.32
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,645.36 3,645.00 4,160.80 114.15% 13,925.60
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,422.83 2,952.00 2,601.00 88.11% 8,081.64
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 2.10 10.00 - 0.00% 5.94
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - 0.00% -
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 31.76 24.40 26.37 108.07% 87.07
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 15,100.07 13,956.28 13,425.26 96.20% 34,388.97
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 14,213.67 19,268.77 14,611.70 75.83% 39,169.24
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,784.52 1,517.51 1,489.96 98.18% 4,084.82
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,991.68 1,630.13 1,604.30 98.42% 4,143.45
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,777.94 2,537.38 2,486.62 98.00% 7,212.51
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 13,286.06 18,260.61 16,577.15 90.78% 41,314.42
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - 1,756.51 1,723.28 98.11% 4,661.06
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц - 2,311.68 2,294.95 99.28% 6,899.46
ДҮН цах м.квтц 55,256.00 67,870.27 61,001.39 89.88% 3,753,994.37
дул Гкал 914,399.06 927,915.30 1,037,307.23 111.79% 3,753,994.37
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 531,598.03 568,143.40 554,153.02 97.54% 5,355,619.11

Вам также может понравиться