Вы находитесь на странице: 1из 75

ANOTĀCIJA

Bakalaura darbs izstrādāts par tēmu „Audi V8 motora montāžas-demontāžas


stends”, kas sevī ietver motora montāžas-demontāžas stenda projektēšanu un mācību
laboratorijas telpas plānojumu.
Darbs sastāv no sekojošām septiņām galvenajām sadaļām: projektētās ierīces un
mācību laboratorijas plānojuma apraksts, analogu apskats, ierīces galveno parametru un
spēku aprēķins, domkrata pielāgošana stendam, ekonomiskais aprēķins, dabas un darba
aizsardzības daļas.
Bakalaura darba mērķis ir, novērtēt patreizējo mācības laboratorijas tehnisko un
racionālo stāvokli, nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunu plānojumu. Kā arī projektēt
individuālo ierīci, kas paredzēta Audi V8 motora montāžas-demontāžai, kā arī citiem
motoriem izejot no esošiem analogiem.
Aprakstošās daļas apjoms – 77 lpp, attēlu skaits – 33, tabulu skaits – 5,
izmantoto nosaukumu informācijas skaits – 16.

4
АННОТАЦИЯЮ

Ьакалаврскойа раьота разработана на тему „Audi V8 Демонтаж-монтажных


стенда”, который включает в себя стенда монтажа-демонтаж двигателей и
планировании площадь обучения лабораториию.
Работа состоит из семи основных разделов: проектирование лабораторного
оборудования и подготовка плана описание, обзор аналог аналоговын устройств,
основные параметры устройства и силы расчет, экономический расчет, природные
и охрана труда части.
Работа бакалавра заключается в оценке текущей подготовки лабораторий
и рациональной позиции, в случае необходимости, разработать новы планировании
площадьи лабораториию. А также разработать устройства для двигателя Audi V8
монтажа-демонтажа, и также адаптировать к другим двигателя, оставляя
существующие аналогов.
Описательная часть объема - 77 p., изображения - 33, таблицы номер - 5,
количество информации о главе - 16.

5
ANNOTATION

The theme of bachelor is „The Audi V8 engine assembling-dismantling bench”,


which includes engine assembling-dismantling bench design and teaching laboratory
space planning.
The work consists of the following seven major sections: design of engine
assembling-dismantling bench and laboratory equipment and plan description, similar
bench review, the basic parameters of the device and force calculation, jacking alignment
with bench, economic calculation, the natural and the labour protection part.
Bachelor's work is to assess the current training of laboratory technical and
rational position, if necessary, to develop new space planning. As well as to design an
individual device for the Audi V8 engine assembly-dismantling, as well as other engines,
view of existing analogues.
Descriptive part of the volume - 77 p., images - 23, table number - 5, the title
information number - 16.

6
SATURS

ANOTĀCIJA.......................................................................................................................4
АННОТАЦИЯЮ................................................................................................................5
ANNOTATION...................................................................................................................6
SATURS..............................................................................................................................7
IEVADS.............................................................................................................................10
1. PROJEKTA OBJEKTA APSKATS..............................................................................12
1.1 Tehnoloģiskā daļa........................................................................................................12
1.2 Konstruktīvā daļa.........................................................................................................12
2. ANALOGU APSKATS.................................................................................................14
2.1 Kravas automašīnu motoru montāžas-demontāžas stends Р-776................................14
2.2 Kravas automašīnu motoru montāžas-demontāžas stends P-770................................16
2.3 Motoru montāžas-demontāžas stends P-500...............................................................17
2.4 Motoru montāžas-demontāžas stends P-500E.............................................................18
2.5 Motoru izcelšanas krāns ar montāžas-demontāžas stendu..........................................20
2.6 Universālais motoru montāžas-demontāžas stends ar celtspēju līdz 300 kg...............22
2.7 Motoru montāžas-demontāžas stends ar dzinēja nostiprināšanu sānos.......................23
2.8 Kopsavilkums..............................................................................................................24
3. APRĒĶINU DAĻA.......................................................................................................25
3.1 Ievads...........................................................................................................................25
3.2 Motora montāžas-demontāžas stenda izmēru noteikšana............................................26
3.3 Spēku un spēku lielumu noteikšana.............................................................................27
3.3.1 Spēku shēma.............................................................................................................27
3.3.2 Spēku aprēķināšana...................................................................................................28
3.3.2.1 Spēku aprēķins sānu projekcijā..............................................................................28
3.3.2.2 Spēku aprēķins priekšējā projekcijā.......................................................................31
3.4 Statņa aprēķins.............................................................................................................33
3.4.1 Statņa aprēķins uz lieci.............................................................................................33
3.4.2 Statņa auss aprēķins uz virsmas spiedi.....................................................................34
3.4.3 Statņa auss metinātā savienojuma aprēķins..............................................................35

7
3.5 Motora turētāja aprēķins..............................................................................................36
3.5.1 Motora turētāja ass aprēķins uz lieci.........................................................................37
3.5.2 Motora turētāja loksnes aprēķins uz virsmas spiedi..................................................37
3.5.3 Motora turētāja loksnes aprēķins uz vērpi................................................................38
3.6 Motora stiprināšanas kronšteina aprēķins....................................................................39
3.6.1 Loksnes aprēķins uz lieci..........................................................................................39
3.6.2 Caurules aprēķins uz lieci.........................................................................................40
3.7 Tapas aprēķins uz cirpi................................................................................................41
3.8 Audi V8 motora piestiprināšanas kronšteina aprēķins.................................................42
3.8.1 Atbalsta loksnes aprēķins uz vērpi............................................................................42
3.8.2 Sānu loksnes aprēķins uz lieci..................................................................................43
3.8.3 Metinātās šuves savienojuma aprēķins.....................................................................44
3.9 Bukses izvēle...............................................................................................................45
3.10 Statņa un nesošā pus rāmja ieliktņa materiāla izvēle.................................................45
3.11 Uz riteņiem darbojošais spēks un riteņu izvēle..........................................................46
4. SKRŪVES TIPA DOMKROTA PIELĀGOŠANA MOTORU MONTĀŽAS-
DEMONTĀŽAS STENDAM............................................................................................48
4.1.Skrūves tipa domkrata izvēle.......................................................................................48
4.1.1 Skrūves tipa domkrata apraksts ................................................................................48
4.2 Skrūves domkrata pārveidošana...................................................................................49
4.2.1 Tvērēj rokas un pēdas demontāža.............................................................................49
4.2.2 Domkrata atbalsta pēda.............................................................................................49
5. STENDA SALIKŠANA................................................................................................51
5.1. Stenda salikšanai nepieciešamās sastāvdaļas..............................................................51
5.2. Stenda salikšanas secība..............................................................................................53
6. EKONOMISKĀ DAĻA.................................................................................................56
6.1. Projektēšanas izmaksas...............................................................................................56
6.2. Izgatavošanas izmaksas...............................................................................................57
6.3. Kopējās ierīces projektēšanas un izgatavošanas izmaksas.........................................59
6.4. Projektētās ierīces radītais ekonomiskais efekts.........................................................60
6.5. Ekonomiskās daļas secinājumi...................................................................................62

8
7. DARBA AIZSARDZĪBA..............................................................................................63
7.1. Darba aizsardzības vispārīgie principi........................................................................63
7.2. Darba vides riski.........................................................................................................63
7.3. Darba vides riska novērtēšana.....................................................................................64
7.4. Telpu noformēšana ar drošības zīmēm.......................................................................64
7.5. Instruktāža un apmācība..............................................................................................65
7.6. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi...........................................................65
7.7. Laboratorijas telpa un tās nepieciešamā darba vide....................................................66
7.7.1. Laboratorijas telpas platība un iekārtojums.............................................................66
7.7.2. Laboratorijas telpas apgaismojums..........................................................................66
7.7.3. Laboratorijas telpas ventilācijas sistēma..................................................................68
7.8. Kopsavilkums.............................................................................................................69
8. DABAS AIZSARDZĪBA..............................................................................................70
8.1. Ievads..........................................................................................................................70
8.2. Automašīnu ietekme uz vidi.......................................................................................70
8.3. Dabai kaitīgās vielas, kas var rasties darbojoties laboratorijā....................................71
8.3.1. Atstrādāto eļļu, tehnoloģisko šķidrumu un filtru utilizācija....................................71
8.3.2. Notekūdeņu attīrīšana..............................................................................................72
8.4. Kopsavilkums.............................................................................................................72
SECINĀJUMI....................................................................................................................73
GARANTIJAS VĒSTULE................................................................................................74
LITERATŪRAS SARAKSTS...........................................................................................75
PIELIKUMS......................................................................................................................77

9
IEVADS

Šajā bakalaura darbā tiek aprakstīta Transporta un Mašīnbūves fakultātes


automobiļu motoru konstrukciju laboratorijas telpas rekonstrukcijas un iekārtošanas
iespējas. Kā arī tiek projektēta ierīce motoru montāžas - demontāžas atvieglošanai, ko
lietos motoru konstrukciju laboratorijā. Projekta nepieciešamība balstā uz to, ka motoru
konstrukciju laboratorijas patreizējai iekārtojums ir neparocīgs gan pasniedzējiem, gan
studentiem. Dēļ tā, ka izvietotie motori ir viens otram par tuvu. Maz brīvās telpas, pa
kuru var droši pārvietoties starp motoriem, kas novietoti stacionāros stendos. Līdz ar
neērtajiem darba apstākļiem samazinās apmācību kvalitāte un palielinās riska faktors uz
nelaimes gadījumiem. Projektā paredzētā ierīces galvenie projektēšanas kritēriji bija, lai
aizņem maz vietas, konstrukcija pēc iespējas vienkāršāka un izturīgāka un paredzēta
mūsdienīgiem motoriem.
Projekts satur vairākas sadaļas, kā pirmo var minēt analogu aprakstu. Analogu apraksts
satur projektētās ierīces analogu veidus, kādas ir to priekšrocības un trūkumi. Pēc analogu
apraksta seko aprēķinu daļa, kura tiek pieņemti projektētās ierīces galvenie izmēri, tiek
noteikti spēki un to lielumi, kas darbojas uz noslogotas ierīces. Tiek aprēķinātas ierīces
galvenās sastāvdaļas, piemēram, statņa un dzinēja turētāja ass aprēķins uz lieci, motora
stiprināšanas kronšteina aprēķins, tapas aprēķins uz cirpi, statņa auss aprēķins uz virsmas
spiedi, u.c. Nākamā sadaļa ir skrūves tipa domkrata pielāgošana projektētajam stendam,
kur ir paskaidrota domkrata nepieciešamība un nepieciešamās izmaiņas domkratam, lai to
varētu iemontēt projektētajā stendā. Pēc tam seko ekonomiskā daļa. Ekonomiskā daļa
sevī ietver projektēšanas un izgatavošanas izmaksu atspoguļojumu naudas izteiksmē, kā
arī atspoguļo projektētās ierīces radīto ekonomisko efektu un tā sekas. Darba aizsardzības
nodaļā tiek skatīti jautājumi, kas skar darba drošību un riskus, kā arī ar to saistītos un
izrietošos jautājumus, kas attiecas uz darbu laboratorijā. Kā arī šajā nodaļā tiek novērtēts
motoru konstrukciju laboratorijas telpas iekārtojums no darba drošības skata punkta. Tiek
aprēķināts nepieciešamā apgaismojuma stiprums un ventilācijas sistēmas nepieciešamā
jauda. Pēc tam seko sadaļa, kurā tiek novērtēt dabas aizsardzība. Kādu ietekmi uz vidi
rada motoru konstrukciju laboratorija un kā šo negatīvo ietekmi likvidēt, vai samazināt.

10
Galvenais uzsvars tiek likts uz atstrādāto eļļu, tehnoloģisko šķidrumu un filtru utilizācija
un notekūdeņu attīrīšanu.
Grafiskajā daļa tiek parādīti kopskata rasējumi: Audi V8 motora montāžas-demontāžas
stends, motoru konstrukciju laboratorijas telpas iekārtojuma plāns. Kopsalikuma
rasējumi: Motora montāžas-demontāžas stends, Audi V8 piestiprināšanas kronšteins,
dzinēja turētājs, nesošais pus rāmis, statnis, pārvietojamais rāmis, motora iestiprināšanas
kronšteins. Kā arī detaļu rasējumi, motora Audi V8 montāžas-demontāžas stenda
lietošanas tehnoloģiskā karte un motora Audi V8 montāžas-demontāžas stenda izmaksu
tehnoloģiskā karte.

11
1. PROJEKTA OBJEKTA SPRAKSTS

Inženiera projekts galvenokārt sastāv no divām dažāda rakstura daļām: tehnoloģiskās


un konstruktīvās. Tehnoloģiskajā daļa sastāv no motoru konstrukciju laboratorijas
vispārējās informācijas. Bet konstruktīvajā daļa sastāv no projektētās ierīces raksturojuma
un pielietojuma.

1.1. Tehnoloģiskā daļa

Motoru konstrukciju laboratorijas telpas, kas atrodas RTU,TMF pamat stāvā. No


esošā iekārtojuma motoru konstrukciju laboratorijas telpas tiks rekonstruētas un
iekārtotas pēc projektētā plāna. Jo patreizējais iekārtojums nenodrošina kvalitatīvu
darba apstākļus un apmācību studentiem.
Plānotajā motoru konstrukciju laboratorijas telpās vienas nodarbības laikā varēs
vienlaicīgi strādāt divpadsmit studenti un viens pasniedzējs. Nodarbība ilgs 45 min.
Studenti tiks sadalīti četrās grupā un katra grupa strādās ar savu motoru, kurš būs
uzstādīts uz montāžas-demontāžas stenda, kur studenti varēs veikt attiecīgo
laboratorijas darbu motoru konstrukciju iepazīšanā. Pie katra no četriem stendiem būs
piesaistīts galds detaļu novietnei, kuras tiks demontētas laboratorijas darba procesa
laikā. Un tāpat arī tiks pielaistīti nepieciešamo rokas instrumentu komplekts, kas
sastāvēs no radziņ un gala atslēgām.

1.2. Konstruktīvā daļa

Šajā sadaļa tiks raksturota projektētā ierīce motoru montāžas–demontāžas stends.


Montāžas–demontāžas stends tiks izmantots motoru konstrukciju laboratorijā, kā
palīgierīce. Šī palīgierīce tiek paredzēta motoru montāžas–demontāžas atvieglošanai, kā
arī ērtai un ātrai motoru iestatīšanai, vai nomaiņai. Respektīvi, ierīcei nebūs nepieciešams
papildus iekārta, kā pacelšanas krāns, lai tajā iestatītu dzinēju. Jo šajā stendā būs iebūvēts

12
pacelšanas mehānisms, kas pildīs pacelšanu. Lai gan jārēķinās ar to, ka šai ierīcei
minimālais augstums no kuras tā var uztvert motoru ir 1100 mm. Tamdēļ motoriem
zemākie pieskrūvēšanas urbumi sākotnēji jābūt uzceltiem 1100 augstumā, piemēram, uz
plaukta. Kā arī motora tālākajam galam no siena jāatrodas, kā minimums 810 mm. Stenda
lietošana paskaidrota grafiskajā daļa: Motora Audi V8 montāžas-demontāžas stenda
lietošanas tehnoloģiskā karte. Papildus iepriekš minētajam šo pacelšanas mehānismu var
izmantot arī, kā iestatītā motora atrašanas augstuma regulēšanai parocīgākai strādāšanai.
Stendam ari tāpat kā analogiem ir iespējama motora pagriešana par 360º ap savu asi un
fiksācija četros stāvokļos.
Veicot tehniski ekonomisko rādītāju analīzi projektētā ierīce dod lielāku gan laika,
gan naudas ietaupījumu salīdzinot ar analogām ierīcēm, sīkāk apskatīts ekonomiskajā
daļā.

13
2. ANALOGU APSKATS

2.1. Kravas automašīnu motoru montāžas-demontāžas stends Р-776

2.1.att. Kravas automašīnu motoru montāžas-demontāžas stends P-776


1-tvērēj žokļi; 2- gliemeža tipa reduktors; 3- vanniņa tehnisko šķidrumu savākšanai;
4-reduktora rokturis.

Stacionārā tipa, ar rokas piedziņu dzinēja pagriešanai. Paredzēts V-veidu dzinēju


montāžai-demontāžai. Dzinējs tiek nostiprināts aiz cilindru bloka sāniem. Gabarīta izmēri
1850х1050х1050 mm. Dzinēja pagriešanas leņķis 360 grādi. Pašmasa 320 kg. Maksimāli
pieļaujamā masa dzinējam 800 kg. Vispiemērotākais stends tādiem dzinējiem, kā ЯМЗ-
236, -238,КАМАЗ - 740, - 741, -7403.10, 740.11-240 (euro-1). Cena ≈ 1280 Ls.[6]

Priekšrocības:

 Ērta dzinēju iestatīšana montāžas-demontāžas stendā ar speciāliem tvērēj žokļiem,


aiz stiprinājuma tapām dzinēja bloka urbumos;

14
 Tvērēj žokļiem ir regulēšanas iespējas;
 Gliemeža tipa reduktors nodrošina dzinēja pgriežamību un fiksāciju jebkurā
stāvoklī;
 Stends aprīkots ar vanniņu tehnisko šķidrumu savākšanai vai mazgāšanas līdzekļu
savākšanai pēc dzinēja mazgāšanas.

Trūkumi:
 Aizņem daudz vietas;
 Paredzēts konkrēta tipa un markas dzinējiem;
 Stacionārs;
 Masīvs.

15
2.2. Kravas automašīnu motoru montāžas-demontāžas stends P-770

2.2.att. Kravas automašīnu motoru montāžas-demontāžas stends P-770stendā nostiprināts


V-veida motors;

Stacionārā tipa ar elektropiedziņu. Elektromotors piedzen gliemež tipa


reduktoru. Paredzēts V-veidu dzinēju ЯМЗ-236, -238, КАМАЗ-740, -741, -7403.10,
740.11-240 un citu dzinēju, ātrumkārbu, pakaļējo tiltu montāžai-demontāžai . Dzinējs
tiek nostiprināts aiz cilindru bloka sāniem. Maksimāli pieļaujamā masa motoram 2000
kg. Aprīkots ar vienu 0.5 kW elektromotoru, motora pagriešanas leņķis 360 grādi.
Pašmasa 445 kg. Gabarīta izmēri 2467х1060х1425 mm. Tirgus cena ≈ 2899 Ls. [7]

Priekšrocības:
 Universāls, jo iespējams uzstādīt dažādākos dzinējus, ātrumkārbas, pakaļējos
tiltus un citus mezglus, ar speciālu adapteru palīdzību
 Gliemeža tipa reduktors nodrošina dzinēja apgriežamību un fiksāciju jebkurā
stāvoklī

Trūkumi:
 Aizņem daudz vietas
 Stacionārs
 Liela pašmasa

16
2.3. Motoru montāžas-demontāžas stends P-500

2.3.att. Motoru montāžas-demontāžas stends P-500


1- gliemeža tipa reduktors; 2- reduktora rokturis; 3- dzinēja piestiprināšanas kronšteins;
4- vanniņa tehnisko šķidrumu savākšanai.

Stacionārā tipa ar rokas piedziņu dzinēja pagriešanai. Paredzēts dažādu motoru


un citu mezglu montāžai-demontāžai. Motors tiek nostiprināts aiz cilindru bloka kārbas
nostiprināšanas urbumiem. Maksimālā celtspēja 500kg. Pašmasa 160 kg. Motora
pagriešanas leņķis 360 grādi, gabarīta izmēri 1195х791х1050 mm. Cena ≈ 295 Ls. [7]

Priekšrocības:
 Iespējams vienkārši uzstādīt dažādākos dzinējus un citus mezglus montāžai-
demontāžai
 Gliemeža tipa reduktors nodrošina dzinēja apgriežamību un fiksāciju jebkurā
stāvoklī
 Stends aprīkots ar vanniņu tehnisko šķidrumu savākšanai vai mazgāšanas līdzekļu
savākšanai pēc dzinēja mazgāšanas.

Trūkumi:

17
 Stacionārs
 Rokas piedziņas dzinēja pagriešana
2.4. Motoru montāžas-demontāžas stends P-500E

2.4.att. Motoru montāžas-demontāžas stends P-500E


1-dzinēju piestiprināšanas kronšteins; 2- gliemeža tipa reduktors; 3- reduktora rokturis;
4- vanniņa tehnisko šķidrumu savākšanai;5- ritentiņi stenda pārvietošanai.

Pārvietojams stends ar gliemeža tipa reduktors motora pagriešanai, kas tiek


piedzīts ar roku. Paredzēts ЗМЗ, ВАЗ, ММЗ 245 un citu motoru montāžai-
demontāžai. Motors tiek nostiprināts aiz cilindru bloka kārbas nostiprināšanas
urbumiem. Maksimālā celtspēja 500kg. Pašmasa 150 kg. Dzinēja pagriešanas leņķis
360 grādi. Gabarīta izmēri 1130х830х960 mm. Daudzveidīgo motoru piestiprināšanu
nodrošina piestiprināšanas kronšteini, kas ir maināmi priekš dažādiem dzinējiem.
Stends aprīkots ar ritentiņiem, kas atļauj pārvietot stendu mums nepieciešamajā vietā.
Stends aprīkots ar vanniņu tehnisko šķidrumu savākšanai vai mazgāšanas līdzekļu
savākšanai pēc dzinēja mazgāšanas. Tirgus cena ≈ 320 Ls [8]

Priekšrocības:

18
 Universāls, jo iespējams uzstādīt dažādākos dzinējus mainot piestiprināšanas
kronšteins
 Gliemeža tipa reduktors nodrošina dzinēja apgriežamību un fiksāciju jebkurā
stāvoklī
 Stends aprīkots ar vanniņu tehnisko šķidrumu savākšanai vai mazgāšanas līdzekļu
savākšanai pēc dzinēja mazgāšanas.
 Stends ir pārvietojams

Trūkumi:
 Sarežģītas konstrukcijas, kas to sadārdzina.

19
2.5. Motoru izcelšanas krāns ar montāžas-demontāžas stendu

2.5.att.Motoru izcelšanas krāns ar montāžas-demontāžas stendu


1-pacelšanas hidrocilindrs; 2-pacelšanas statnis; 3- dzinēja piestiprināšanas plāksne; 4-
dzineja piestiprināšanas kronšteins pie plāksnes; 5- dzinēja pagriešanas rokturis; 6-
dzinēja izcelšanas krāna stiprināšanas ķēde; 7- dzinēja montāžas-demontāžas stenda
statnis.

Pārvietojams motoru izcelšanas krāns ar montāžas-demontāžas stendu. Motors


pagriešana tiek realizēta ar rokturi 5 un iespējams to nofiksēt četros stāvokļos. Stenda
paredzētā celtspēja ir 500 kg. Gabarīta izmēri 1350x760x1420mm.Cena ≈ 350 Ls. [9]

Priekšrocības:
 Multifunkcionāls ,jo var izmantot kā motora izcelšanas krāns un arī montāžas-
demontāžas stendu;

20
 Viegli pārveidojams no motoru izcelšanas krāns uz montāžas- demontāžas stendu
un atpakaļ;
 Salokāms, lai aizņemtu mazāk vietas.

Trūkumi:
 Vienlaikus gan pacelšanas krānu, gan dzinēja montāžas-demontāžas stendu nav
iespējams izmantot;
 Aizņem daudz vietas.

21
2.6.Universālais motoru montāžas-demontāžas stends ar celtspēju līdz
300 kg

a) b) c)
2.6.att Universālais motoru montāžas-demontāžas stends ar celtspēju līdz 300 kg
a- dzinēja montāžas-demontāžas stends ar T veida pamatni; b- dzinēja montāžas-
demontāžas stends ar V veida pamatni; c- dzinēja montāžas-demontāžas stends ar U
veida pamatni.

Pārvietojams dzinēja montāžas-demontāžas stendu. Dzinēja pagriešana


iespējama par 360 grādiem un iespējams to nofiksēt četros stāvokļos. Stenda paredzētā
celtspēja ir 300 kg. Pašmasa 35 kg. Gabarīta izmēri 750х950х950. Cenu amplitūda no 60
līdz 250 Ls, atkarībā no ražotāja un kvalitātes.[10]

Priekšrocības:
 Universāls, jo iespējams uzstādīt dažādākos dzinējus vieglo automašīnu dzinējus;
 Iespējams nomainīt dzinēja piestiprināšanas kronšteinus;
 Pārvietojams un aizņem maz vietas;
 Viegli izjaucams.

Trūkumi:

22
 Motora pagriešana ar rokas piedziņu;
 Ierobežotas motora pagriešanas-fiksēšanas pozīcijas.

2.7. Motoru montāžas-demontāžas stends, ar nostiprināšanu sānos

2.7.att. Motoru montāžas-demontāžas stends, ar nostiprināšanu sānos.

Pārvietojams motora montāžas-demontāžas stendu. Motoru pagriešana


iespējama par 360 grādiem un iespējams to nofiksēt četros stāvokļos. Stenda paredzētā
celtspēja līdz 400 kg. Pašmasa 40 kg. Gabarīta izmēri 750х950х950 [11]

Priekšrocības:
 Piemērots motoriem ar gariem motora blokiem, piemēram, R6 vai V-12
dzinējiem;
 Stabili divi stiprināšanas punkti pie motora bloka;
 Pārvietojams un aizņem maz vietas;
 Viegli izjaucams.

Trūkumi:

23
 Motora pagriešana ar rokas piedziņu;
 Ierobežotas motora pagriešanas-fiksēšanas pozīcijas.

2.8. Kopsavilkums

Apskatītie analogi pilda vienu funkciju un tā ir motora demontāžas-montāžas


darba atvieglošana, motoru novietojot ērtā darba pozīcijā, lai gan konstruktīvi šie stendi
atšķīrās. Tamdēļ tiem ir savi trūkumi un priekšrocības. Būtiskākais trūkums ir tas, ka
viens šāds stends nederēs pilnīgi visa veida motoriem. Kā arī ne visi stendi ir
pārvietojami. Viena no būtiskākajām priekšrocībām ir stenda gabarīti un pārvietojamība.
Protams, plus ir arī, ja stends aprīkots ar mehānisko motora pagriešanu, cilvēks ir
atbrīvots no smaga fiziska darba motoru pagriežot ar sava spēka palīdzību un no darba
drošības viedokļa ir vērā ņemams faktors. Lai objektīvi novērtētu demontāžas-montāžas
stendu analogus un to piemērotību darbam, jāapzinās cik noslogots tas būs un motori, ar
kuriem notiks darbs.

24
3. APRĒĶINU DAĻA

3.1. Ievads

Šajā inženiera projektā izstrādāts motora montāžas-demontāžas stends, kas


paredzēts izmantošanai mācību laboratorija, vai autoservisa, transporta uzņēmuma
remontzonā, lai studentiem, automobiļu atsledziniekiem atvieglotu motora ievietošanu
stendā, pārvietošanu un demontāžu-montāžu.
Motora montāžas-demontāžas stends tiks aprēķināts ar drošības koeficentu k = 3.
Ņemot vērā to, ka ar stendu iespējams var darboties neapzinīgs students, kas var sevi
savainot pārslogojot stendu. Stenda paredzētā celtspēja sasniedz 250 kg, bet ņemot vērā,
ka drošības koeficents ir 3, faktiskā celtspēja ir līdz 750 kg.
Šajā aprēķinu daļa tiek aprēķinātas svarīgākas stenda sastāvdaļas, kas pakļautas
statiskai slodzei, ko rada stendā ievietotais motors. Stenda statnis tiek rēķināts uz lieci, lai
varētu izvēlēties piemērotāko kvadrāta caurules profilu. Kā arī statnim tiek rēķināta auss,
kurā tiks stiprināts pacelšanas domkrats un arī tiks aprēķināta metinātā šuve, starp statni
un ausi. Motora turētājam tiek rēķināta ass uz lieci un loksne uz virsmas spiedi, vērpi.
Tapa ar kuras palīdzību tiek savienots statnis ar pacelšanas domkratu tiek rēķināta uz
cirpi. Aprēķināts arī motoru stiprināšanas kronšteins, kas der gandrīz visiem motoriem,
lai tos iestiprinātu stendā. Bet konstruktīvu iemeslu dēļ, Audi V8 motoram tiek rēķināts
atsevišķs piestiprināšanas kronšteins. Aprēķinu daļā tiek rēķinātas nepieciešamās motora
turētāja bukses, kas atvieglos motora pagriešanu stendā. Tiek izvēlēts piemērotākais
materiāls, kas atvieglos statņa pārvietošanos nesošajā pus rāmī. Un tiek arī izvēlēti
ritentiņi, kas kalpos stenda pārvietošanai.

25
3.2. Motora montāžas-demontāžas stenda izmēru noteikšana

a) b)
3.1 att. Ierīces shēma:
a-skatā no sāna; b- skatā no aizmugures.
1-pacelšanas ierīce; 2-statnis; 3-motora turētājs; 4-motora piestiprināšanas
kronšteins; 5-nesosais pus rāmis; 6-pārvietojamais pus rāmis; 7-pārvietošanas ritentiņi;
8-tapa,kas savieno statni ar pacelšanas domkratu.

Izmēri tiek pieņemti konstruktīvi, vadoties pēc ierīces konstruktīvajiem


risinājumiem un pielietojuma apstaļiem, ņemot vērā tādus aspektus kā, motora garums,
platums, augstums, svars, u.c.
L1 = 1000 mm;L2 = 1000 mm;L3 = 60 mm;L4 = 200 mm;L5 = 100 mm;L6 = 700 mm.

26
3.3. Spēku un spēku lielumu noteikšana

3.3.1. Spēku shēma

27
3.2.att.Uz ierīci darvojošais spēks un ierīces spēku shēma
L1 = 700 mm; L2 = 350 mm; l1 = 1000 mm; l2 = 70 mm; l3 =1000 mm; l4 = 510 mm
l5 =700 mm; l6 = 200 mm.

3.3.2. Spēku aprēķināšana

3.3.2.1. Spēku aprēķināšana sānu projekcijā

28
-
3.3.att.Spēku shēma un epīra sāna projekcijā.
l1 = 1000 mm; l2 = 70 mm; l3 =1000 mm; l4 = 510 mm
Balstu reakcijas aprēķins:
Visu momentu summai vienādai ar nulli:
∑Mi = 0; [1]
∑M1= 0;
+R2 * ( l1 + l2 ) - G * ( l4 + l2) = 0 (3.1)

29
+R2 * ( 1000 + 70 ) – 2500 * ( 510 + 70 ) = 0
1070 R2 = 2500 * 580
R2 = 1098 (N)
∑M2= 0;
-R1 * ( l1 + l2 ) - G * ( l1 + l4 ) = 0 (3.2)
-R1 * ( 1000 + 70 ) + 2500* ( 1000 - 510 ) = 0
-1070 R1 = - 2500 * 490
R1 = 1402 (N)
Pārbaude:
∑yi= 0; [1]
R1 – G + R 2 = 0 (3.3)
1402 – 2500 + 1098 = 0
0=0

Bīstamo šķēlumu aprēķins:


1-ais šķēlums z1
0 ≤ z1 ≤ l4
Qy1 = -G = -2500 (N) (3.4)
Mx1 = -G* z1 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
2-ais šķēlums z2
0 ≤ z2 ≤ l3
Qy2 = 0 (N) (3.6)
Mx2 = Mx1 = -1196 (Nm) (3.7)
3-ais šķēlums z3
0 ≤ z3 ≤ l2
Qy3 = R1 = 1402 (N) (3.8)
Mx3 = - R1 * z3 = -1402*0,07 = -98.14 (Nm) (3.9)
4-ais šķēlums z4
0 ≤ z4 ≤ l1
Qy4 = R2 = 1098 (N) (3.10)
Mx4 = R1 * z4 = 1098 * 1 = 1098 (Nm) (3.11)

30
3.3.2.2. Spēku aprēķināšana priekšējā projekcijā

31
3.4.att. Spēku shēma un epīra priekšējā projekcijā.
l5 =700 mm; l6 = 200 mm.

Balsta reakciju aprēķins:

32
R1 = R2 = G / 2 = 2500 / 2 = 1250 (N) (3.12)
Pārbaude:
∑yi= 0
R3 – G + R 4 = 0 (3.13)
1250 – 2500 + 1250 = 0
0=0

Bīstamo šķēlumu aprēķins:


1-ais šķēlums z1
0 ≤ z1 ≤ l5 /2
Qy1 = R3 = 1250 (N) (3.14)
Mx1 = R3 * z1 = 1250*0,35 = 437,5 (Nm) (3.15)
2-ais šķēlums z2
0 ≤ z2 ≤ l5 /2
Qy2 = R4 = 1250 (N) (3.16)
Mx2 = Mx1 = 437,5 (Nm) (3.17)
3-ais šķēlums z3
0 ≤ z3 ≤ l6
Qy3 = -G / 4 = 2500 / 4 = 625 (N) (3.18)
Mx3 = -G/4*z3 = -2500/4*0,2= -125 (Nm) (3.19)

3.4. Statņa aprēķins

33
3.4.1. Statņa aprēķins uz lieci

3.5.att. Statņa šķērsgriezuma laukums.

Lieces moments, kas darbojas uz statni:


Mx = -G* l4 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
σl = σtm / k = 355/3 = 118 N/mm2, (3.20)
kur σtm – tecēšanas robeža matreālam 355 tērauds;
k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā, ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );
σl – pieļaujamais spriegums uz lieci
σl =Ml / Wx; Wx= Ml / σl (3.21)
kur Wx – aksiālais sekcijas modulis;
Ml – lieces moments, kas darbojas l šķēlumā;
σl = 1198000 /118 = 10135,5 (mm3 ) =10,13 (cm3);
Pēc aprēķinātā lieluma Wx= 10,13 (cm3) no kataloga izvēlos atbilstošos kvadrātcaurules
izmēru 60x60x4. Kam Wx= 15,1 (cm3), materiāls S355 J2H (līdzvērtīgs St52-3).[2]
3.4.2. Statņa auss aprēķins uz virsmas spiedi

34
3.6.att Statņa auss un uz to darvojošais spēks.
Qy = -G = -2500 (N) (3.4)
p = pt / k = 355/3 = 118 N/mm2, (3.22)
p = 355/3 = 118 N/mm2,
A = c*l (3.23)
kur c – tapas diametrs;
l – statņa auss platums (nezināmais lielums);
p=F/A; (3.24)
kur pt – pieļaujamais virsmas spiediens materiālam S355;
p- virsmas spiediens;
F- spēks;
A – šķērsgriezuma laukums;
k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā, ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );
l = F / c*p = 2500 / 5,8*118 = 7,06 (mm),
Aprēķinātās auss platums l = 7,06 mm, bet konstruktīvi tik pieņemts l = 8 mm.

3.4.3. Statņa auss metinātā savienojuma aprēķins

35
3.7.att.Metinātā savienojuma šuves laukums.

τF = G*k/ ( 2*0,7*K*a ) + ( 2*0,7*K*b ) ≤ τt (3.25)


kur G = 2500 N – spēks, kas darbojas uz metināto šuvi;
k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā, ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );
K – šuves augstums;
a = 132 mm – metināšanas šuves garums, tiek pieņemts konstruktīvi;
b = 8 mm – metināšanas šuves platums, tiek pieņemts konstruktīvi.
τt – S355 materiāla pieļaujamais spriegums. [3]
τF = 2500*3/ (2*0,7*3*132)+(2*0,7*3*8) = 12,75 (N/mm2) ≤ 355 (N/mm2).

Izejot no aprēķinātajiem statņa izmēriem, konstruktīvi pieņem pus rāmja


izmērus. Skatoties no tāda viedokļa, lai statņa kvadrāta caurule 60x60x4 mm būtu
savstarpēji salāgojama ar nesošo pus rāmi un nesošais pus rāmis salāgojams ar
pārvietojamo pus rāmi. Tādēļ tiek pieņemts, ka nesošais pus rāmis tiks izgatavots no
70x70x4 mm kvadrāta caurules, bet pārvietojamais pus rāmis no 60x60x4 mm.

3.5. Motora turētāja aprēķins

36
3.5.1. Motora turētāja ass aprēķins uz lieci

3.8.att.Shematiski atveidots lieces moments, kas darbojas uz dzinēja turētāja asi; S –


šķērsgriezuma laukums.

Lieces moments, kas darbojas uz dzinēja turētāja asi:


Mx = -G* l4 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
σlm = 355/3 = 118 N/mm2,
σl = 1198000 /118 = 10135,5 (mm3 ) =10,13 (cm3);

Pēc aprēķinātā lieluma Wx= 10,13 (cm3) no kataloga izvēlos atbilstošos apaļstiņa izmēru
d = Ø 40 mm, caurule 50x10 mm un 60x5 mm. Konstruktīvu risinājumu dēļ, priekšroka
tiek dota caurulei 60x5 mm, kam Wx= 10,98 (cm3).

3.5.2. Motora turētāja loksnes aprēķins uz virsmas spiedi

37
3.9.att.Virsmas spiedes darbības shēma.

Qy = -G = -2500 (N) (3.4)


p = pt / k = 355/3 = 118 N/mm2, (3.26)
A = c*l (3.27)
p = F / A ; l = F / c*p = 2500 / 50*118 =7,06 (mm), (3.28)
kur pt – pieļaujamais virsmas spiediens materiālam S355;
p- virsmas spiediens;
F- spēks;
A – šķērsgriezuma laukums;
k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā, ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );[2]

3.5.3. Motora turētāja loksnes aprēķins uz vērpi

38
3.10.att.Shematiski attēlots vērpes moments M, ko rada spēks G ar plecu l.
h – augstums; w – platums.

Vērpes moments, kas darbojas uz dzinēja turētāja asi:


Mx = -G* l4 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
τtl= τt1 / k = 190/3 = 63,3 3N/mm2; (3.29)
τt = Mp / Wp ; (3.30)
Wp = η*w2*h; (3.31)
kur τt1 – pieļaujamais vērpes spēks S355 tēraudam;
k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā, ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );
τt – pieļaujamais vērpes spēks;
τt1 – pieļaujamais vērpes spēks S355 tēraudam;
Wx – polārais sekcijas modulis;
Mp– lieces moments, kas darbojas l šķēlumā;
η – polārā sekcijas moduļa aukstuma un platuma attiecības koeficents;
w – detaļas platums;
h – detaļas augstums.
τt = 1196000 / 20000 = 59,8 N/mm2, kas ir mazāks par pieļaujamo vērpes spēku.
Wp = 0,307 * 102 * 200 = 20000 mm3;

39
3.6. Motora stiprināšanas kronšteina aprēķins

3.6.1. Loksnes aprēķins uz lieci

3.11.att. Motora stiprināšanas kronšteina loksne un tās šķērsgriezums.


Lieces moments, kas darbojas uz motora stiprināšanas kronšteina loksni:
Mx -G/4*l6 = -2500/4*0,2= -125 (Nm) (3.32)
l6 = 200 (mm);
σl = 355/3 = 118 N/mm2,
σl = 125000 /118 = 1059 (mm3 ) = 1,059 (cm3);
Pēc aprēķinātā lieluma Wx= 1,059 (cm3) aprēķina nezināmos lielumus h un b.
Wx= (h2*2b)/6; (3.33)
Pieņemot ka h = 30, aprēķinam nezināmo b.
b = 6*Wx/2*h2 = 6*1059 / 2*302 = 3,53(mm), (3.34)
konstruktīvi pieņemam b = 8 (mm).

40
3.6.2. Caurules aprēķins uz lieci

3.12.att. Motora stiprināšanas kronšteina caurules šķērsgriezums


Lieces moments, kas darbojas uz motora stiprināšanas kronšteina cauruli:
M = Mx /4= (-G*(L2+L5)) /4 = (-2500*( 0,35+0,1)) /4 = -281 (Nm); (3.35)
L2 = 350 (mm) – 3.2.att
L5 = 100 (mm) – 3.1.att
σl 355/3 = 118 N/mm2,
σl = 281000 /118 = 2381,3 (mm3 )= 2,381 (cm3);

Pēc aprēķinātā lieluma Wx= 2,381 (cm3) no kataloga izvēlos atbilstošos caurules izmēru
d = 30 (mm) un s = 8 (mm), kam Wx= 2,45 (cm3), materiāls S355.

41
3.7. Tapas aprēķins uz cirpi

3.13.att.Tapas shēma
F – cirpes spēks; S - šķērsgriezuma laukums.

σt = 355 (N/ mm2 ) - tecēšanas robeža matreālam 355 tērauds;


τc = 0,4σt = 0,4*355 = 142 (N/ mm2 ) (3.36)
kur σt – pieļaujamais spriegums uz cirpi matreālam S355;
d =√ 4F*k/π* τc* i * z = √4* 2500*3/3,14*142*2*1 = 5,8 mm, (3.37)
kur k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā,ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );
F = 2500 – cirpes spēks;
s = 2 – griežamo plakņu skaits;
z = 1 – tapu skaits;
Aprēķinātās tapās diametrs d = Ø 5,8 mm, bet konstruktīvi tik pieņemts d = Ø 8 mm.[2]

42
3.8. Audi V8 motora piestiprināšanas kronšteina aprēķins

3.14.att. 1- motoru montāžas-demontāžas stends; 2- Audi V8 motora piestiprināšanas


kronšteina atbalsta loksne ; 3 - Audi V8 motora piestiprināšanas kronšteina sānu loksnes;
5 – Audi V8 motors.

3.8.1. Atbalsta loksnes aprēķins uz vērpi

3.15.att. Atbalsta plāksne. S1 – atbalsta plāksnes mazākais šķērsgriezuma laukums; S2 -


atbalsta plāksnes lielākais šķērsgriezuma laukums; h1 = 200 mm; h2 = 100 mm.

Vērpes moments, kas darbojas uz motora kronšteina atbalsta plāksni vienlīdzīgs ar vērpes
momentu, kā punktā 3.4.4.Skatīt att.3.7:
Mx = -G* l4 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
τt= τt1 / k = 190/3 = 63,3 3N/mm2; (3.38)
τt1 = Mp / Wp1 = 1196000 / 13500 = 61,1 N/mm2; (3.39)
τt2 = Mp / (Wp2*2) = 1196000 / (6750*2) = 61,1 N/mm2; (3.40)
Wp1 = η*a2*h1 = 0,307 * 152 * 200 = 13500 mm3; (3.41)
Wp1 = η*a2*h2 = 0,307 * 152 * 100 = 6750 mm3;

43
3.8.2. Sānu loksnes aprēķins uz lieci

Lieces moments, kas darbojas uz Audi V8 motora piestiprināšanas kronšteina sānu


loksnes:
Mx = -G* l4 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
σl = 355/3 = 118 N/mm2,
σl = 1198000 /118 = 10135,5 (mm3 ) =10,13 (cm3);
Lai spriegums liecē nepārsniegtu pieļaujamo svētību, būtu nepieciešams 40x40 mm
stienis, kam Wx= Wy =10,68 (mm3 ). Bet šajā gadījumā konstruktīvi nepieciešams sānu
izgatavot no loksnes.
Wx= a*h2/6 = 8*1002/6 = 13,3 (cm3) (3.42)
Wy= h*a2/6 = 100*82/6 = 1,066 (cm3) (3.43)
kur a – loksnes biezums;
h – loksnes augstums;
Wx – aksiālais sekcijas modulis;
Ml – lieces moments, kas darbojas l šķēlumā;
Bet šajā gadījumā, kad motors pagriezts par 900 grādiem, pieļaujamais
spriegums tiek pārsniegts desmit reizes. Tādēļ, vispiemērotākais šķērsgriezuma U veida
profils 80x40x6x6 mm. Kam Wx= 28,3 (mm3 )un Wy =10,68 (mm3 ).

44
3.8.3. Metinātās šuves savienojuma aprēķins

3.16.att.Metinātā savienojuma laukums un spēka G radītais moments M. b = 40 mm;


a = 80 mm; k = 6 mm.

Vērpes moments, kas darbojas uz Audi V8 motora piestiprināšanas kronšteina:


l4 = 0,51 (m);
G = 2500 (N);
Mx = -G* l4 = -2500*0,51 = -1196 (Nm) (3.5)
τt= τt1 / k = 190/3 = 63,3 3 (N/mm2); (3.44)
τF = M / Wp ≤ τt (3.45)
Wp80x40x6x6 = 12,1 (cm3)
τF = 1196000 / 121000 = 9,88 (N/mm2) ≤ 118,3 (N/mm2)
kur G = 2500 N – spēks, kas darbojas uz metināto šuvi;
k – drošības koeficents, kas tika pieņemts ņemot vērā, ka ar ierīci var strādāt
neapzinīgi studenti ( k = 1-10 );
h = 132 mm – metināšanas šuves garums;
k = 8 mm – metināšanas šuves platums, tiek pieņemts konstruktīvi.
τt1 – S355 materiāla pieļaujamais spriegums. [3]
Wp = polārais sekcijas modulis.

45
3.9. Bukses izvēle

Konstruktīvi tiek izvēlēta bukse PRM606840 no SKF kataloga ar d = 60 mm –


bukses iekšējais diametrs, b = 40 – bukses platums, D = 68 – bukses ārējais diametrs.
Slodze ko var izturēt izvēlētā bukse: dinamiskā – 40 N / mm2,statiskā - 120 N / mm2.
Pieliktā maksimālā slodze:
p = F/A =2500/ 2400 = 1,04 N / mm2 < 40 N / mm2. (3.46)
kur p- virsmas spiediens;
F = 2500 N – spēks; (3.4)
A = c*l = 60 * 40 = 2400 mm2 (3.6.att.) šķērsgriezuma laukums; [2] (3.47)

3.10. Statņa un nesošā pus rāmja ieliktņa materiāla izvēle

Ieliktnis paredzēts statņa sprūšanas novēršanai un vieglākai pārvietošanai pa


nesošajā pus rāmī. Tamdēļ ieliktņa materiālam jābūt ar mazu berzes pretestību un
nodilumizturīgam. Izvēlēts augsta blīvuma polietilēns (PE HD), Tivar 1000 markas
polietilēns, kā vispārējs īpašības ir: zems blīvums, labas slīdes īpašības, laba
nodilumizturība, izcila ķīmiskā izturība, laba triecienizturība, arī zemās temperatūrās, ļoti
zema ūdens absorbcija, labas elektroizolējošas īpašības, grūti līmējams, slāpē trokšņus.
Tivar 1000 pielietojums: pārtikas rūpniecībā - transportieru iekārtu detaļas, vadīklas,
borti, mašīnbūvē: rullīši, zobrati, bukses, u.c.[14]

46
3.11. Uz riteņiem darbojošais spēks un riteņu izvēle

3.17.att.Spēku un reakciju shēma, kas darbojas uz riteņiem.

Balstu reakcijas aprēķins:


Visu momentu summai vienāda ar nulli:
∑Mi = 0;
∑M1= 0;
+R2 * ( l1 + l2 ) - G * ( l4 + l2) = 0 (3.54)
+R2 * ( 1000 + 70 ) – 2500 * ( 510 + 70 ) = 0
1070 R2 = 2500 * 580
R2 = 1098 (N)

∑M2= 0;
-R1 * ( l1 + l2 ) - G * ( l1 + l4 ) = 0 (3.55)
-R1 * ( 1000 + 70 ) + 2500* ( 1000 - 510 ) = 0
-1070 R1 = - 2500 * 490
R1 = 1402 (N)
Pārbaude:
Visu spēku summai vienāda ar nulli:
∑yi= 0
R1 – G + R 2 = 0 (3.56)
1402 – 2500 + 1098 = 0

47
0=0
Tā, kā stends būs aprīkots ar diviem riteņiem priekšpusē un diviem aizmugurē,
balsta reakcijas jādala ar divi. Tātad uz viena priekšējā riteņa darbojas 549 N liels spēks,
kas vienāds ar 55 kg. Uz aizmugurējā viena rīteņa darbojas 701 N, kas vienāds ar 70 kg.
Riteņus izvēlos no Blickle riteņu un skrituļu kataloga. Priekšējie riteņi Fixed castor
BKRA-TPA 101G, aizmugurējie Swiver castor LKRA-TPA 101G-FI, kas aprīkoti ar
bremzēm. Riteņu kravnesība – kustībā 280 kg, miera stāvoklī 225 kg. [4]

3.18.att.Blickle riteņi.

48
4. SKRŪVES TIPA DOMKRATA PIELĀGOŠANA MONTĀŽAS-
DEMONTĀŽAS STENDAM

4.1 Skrūves tipa domkrata izvēle

Skrūves tipa domkrata izvēlēts, jo ekspluatācija lētāka nekā hidraulisko tipa


domkratiem, gan raugoties no konstruktīvā viedokļa. Kā arī cenas ziņā skrūves tipa
domkrats būs lētāks par hidraulisko.
Pastāv četri veidu skrūves tipa domkrati, skrūves domkrats, zobstieņa pārvada
domkrats, sviru-skrūve domkrati, romba-skrūves domkrats. Bet vis piemērotākais motora
montāža-demontāžas stendam ir skrūves tipa (att. 4.1.).[16]

4.1.1 Skrūves domkrata apraksts

4.1.att. Vaz 2101-3901250 domkrats

Skrūves domkratam celtspēja no 500 līdz 1000 kg. Nesošo elementu funkcijas
pilda garš korpuss un dzenskrūves ar nelielu diametru. Rotācijas kustība no roktura sviras
caur koniskajiem zobratiem tiek nosūtīta uz skrūvi, kas paaugstina vai pazemina tvērēju.
Skrūves domkrata izmantošana ir iespējama tikai tad, ja automašīnas virsbūve aprīkots ar
speciālām ligzdas vai cilpām.
(+) Rotācija piedziņas sviras darbībai nepieciešams neliels spēks, lielas pacelšanas
maksimālais augstumu, mazs svars un izmaksas.

49
(-) Trūkst stabilitātes, maza pēda, lieli izmēri transporta stāvoklī.
Pēc nelielas Vaz 2101-3901250 domkrata pārbūves, domkrats pildīs stendā
dzinēja pacelšanas un nolaišanas funkciju, kas atvieglos dzinēja nostiprināšanu stendā.
Kā arī domkrats var pildīt iestiprinātā dzinēja augstuma regulēšanas funkciju. Padarot
darbu pie stenda daudz ērtāku, nekā strādājot pie stenda, kurš ir par augstu, vai par zemu.
[15]

4.2 Skrūves domkrata pārveidošana

4.2.1 Tvērēj rokas un pēdas demontāža

Lai Vaz 2101-3901250 domkratu pielāgotu montāžas-demontāžas stendam


nepieciešams to pārveidot. Jāatbrīvojas no domkrata tvērēj rokas un pēdas, kā ari tvērēj
rokas atbalstam jānogriež augšējā daļa. Aptuvenās griešanas līnijas parādītas 4.1.a) att.

a) b)
4.2.att. Vaz 2101-3901250 domkrata apgriešana:
a – domkrats pirms pārveidošanas; b – domkrats pēc apgriešanas;
1- domkrata rokturis; 2 – tvērēj rokas turētājs; 3 – tvērēj roka; 4 – statnis; 5 – atbalsta
pēda.
——— - griešanas līnija.

50
4.2.2 Domkrata atbalsta pēda

Pēc tam kad griešanas operācijas izpildītas neieciešams piemetināt jauno


domkrata atbalsta pēdu iepriekš nogrieztās vietā. Atbalsta pēdas aizvietošanas plāksne
redzama 4.2.att. skices veidā. Pēc jaunās pēdas piemetināšanas domkrats ir gatavs
uzstādīšanai stendā.

4.3.att. Pēdas aizvietošanas plāksne

51
5. STENDA SALIKŠANA

Stenda salikšanai nepieciešamās sastāvdaļas

5.1.tabula
Stenda kopsalikuma vienības
Nr. Nosaukums Apzīmējums Skaits
1 Motora turētājs 2010 204 02 00 KR 1
2 Nesošais pus rāmis 2010 204 03 00 KR 1
3 Motora piestiprināšanas kronšteins 2010 204 04 00 KR 4
4 Statnis 2010 204 05 00 KR 1
5 Pārvietojamais pus rāmis 2010 204 06 00 KR 1

5.3.tabula
Nepieciešamie standartizētie izstrādājumi
Nr. Nosaukums Skaits
1 Uzgrieznis M8 2
2 Uzgrieznis M12 8
3 Paplāksne M8 5
4 Paplāksne M12 8
5 Bultskrūve M8x20 2
6 Bultskrūve M12x40 8
7 Tapa B-8x40-S355 1
8 Tapa B-8x80-S355 2
9 Šķelttapa 3,2x20 3

5.2.tabula
Nepieciešamās detaļas

52
Nr. Nosaukums Apzīmējums Ska
its
1 Pakaļējo riteņu atbalsta caurule 2012 204 00 01 01 1
2 Tapa Ø8x90 2010 204 00 01 02 2

5.4.tabula

Pārējie nepieciešamie izstrādājumi


Nr. Nosaukums Skaits
1 Viņpusējās pieejas kniede Ø4x10 4
2 Polietilēna (PE HD) ieliktnis 52x40x20 1
3 Polietilēna (PE HD) ieliktnis 62x40x20 1
4 Fixed Castor BKRA-TPA 101G ritentiņš 2
5 Swiver Castor LKRA-TPA 101G-FI ritentiņš 2
6 Vaz 2101-3901250 domkrats (pārveidots) 1
7 SKF bukse PRM606820 2

Stenda salikšanas secība

53
5.1.att. Stenda salikšanas shēma.

1. Pakaļējo riteņu atbalsta cauruli 2012 204 00 01 01 ievieto nesošajā pus rāmī
pakaļējo riteņu caurules turētājā un nofiksē ar tapu B-8x80-S355, kuru nodrošina pret
izkrišanu ar šķelttapas palīdzību.

5.2.att. Nesošais pus rāmis;


1- nesošā pus rāmja statņa turētāj caurule; 2- domkrata atbalsta platforma; 3-
pastiprinājuma plāksne; 4- aizmugurējo riteņu atbalsta caurules turētājs; 5- nesošā pus
rāmja pamatnes caurule; 6- ieliktņa turētājs.

2. Kad pakaļējo riteņu atbalsta caurule ievietota nesošajā pus rāmī un nofiksēta,
pieskrūvē divus Swiver Castor LKRA-TPA 101G-FI ritentiņus pie pakaļējo riteņu
atbalsta caurules. Izmantojot M12x40 bultskrūves ar uzgriežņiem un atsper paplāksnēm.
3. Pārvietojamam rāmim pieskrūvē divus Fixed Castor BKRA-TPA 101G ritentiņus
ar M12x40 bultskrūves ar uzgriežņiem un atsper paplāksnēm.

54
4. Kad pārvietojamam rāmim ritentiņi pieskrūvēti, to ievieto nesošajā pus rāmja
pamatnes caurulē un nofiksē ar tapu B-8x80-S355, kuru nodrošina pret izkrišanu ar
šķelttapas palīdzību.
5. Nesošam pus rāmim uz domkrata atbalsta platformas pieskrūvē Vaz 2101-3901250
domkratu (pārveidots) ar divām M8x20 bultskrūves ar uzgriežņiem un atsper
paplāksnēm.
6. Nesošajam pus rāmim ar divām kniedēm piekniedē polietilēna (PE HD) ieliktni
62x40x20, tam paredzētajā ieliktņa turētājā.
7. Statņa čaulā iepresē divas SKF PRM606820 bukses.

a) b)
5.3.att. Statnis:
a- statnis kopskatā; b- statņa čaula ar iepresētām buksēm griezumā;
1- Statņa caurule; 2- Statņa auss; 3- Čaula; 4- Ieliktņa turētājs; 5- bukse.

8. Statnim ar divām kniedēm piekniedē polietilēna (PE HD) ieliktni 52x40x20, tam
paredzētajā ieliktņa turētājā.
9. Statņa iepresētajās buksēs ievieto motora turētāju. Motora turētāja atbalsta plāksnes
attālumam līdz statnim jābūt 45 mm. Pēc tam to nofiksē ar tapu Ø8x90 2010 204 00 01
02.

55
5.4.att. Statnī iemontēts motora turētājs:
1-statnis; 2- motora turētājs; 3- motora turētāja fiksācijas tapa.

10. Statni ievieto nesošajā pus rāmja statņa turētājā un ar tapas B-8x40-S355
palīdzību statņa ausi nofiksē domkratā. Tapu nofiksē pret izkrišanu ar šķelttapas
palīdzību.

56
6. EKONOMISKĀ DAĻA

Šīs nodaļas galvenais mērķis ir parādīt vai projektētais motora demontāžas-


montāžas stends radīs ekonomisko efektu. Atspoguļot šī stenda izmaksas projektējot to
un izgatavojot. Vai, šo iekārtu var saražot par zemāku cenu nekā pieejamos analogus.

Projektēšanas izmaksas

Pieņemot konstruktora darba algu 350 Ls mēnesī un, ka vienā darba dienā nostrādā 8
darba stundas, mēnesī 20 dienas. Aprēķinām cilvēkstundas tarifu.
Cilvēkstundas tarifs = darba alga / ( darba dienas*darba stundas dienā) = 350/( 20*8 ) =
=2,18 Ls/stundā.
Projekta izstrādei nepieciešams aptuveni 40 stundas, kas vienlīdzīgas ar 5 darba dienām.
Izmaksas konstruēšanai =darba stundas*cilvēkstundas tarifs = 40*2,18 = 87,2 Ls
Papildus materiālu izmaksas:
A4 formāta papīra un drukāšanas izmaksas ir 4,00 Ls par 80 lpp;
A1 formāta papīra un drukāšanas izmaksas ir 10,80 Ls par 8 lpp;
Kopējās projektēšanas izmaksas sastāda:
Izmaksas konstruēšanai + papildus materiālu izmaksas = 87,2 + 4,00 + 10,80 = 102 Ls

57
Izgatavošanas izmaksas

4.1.tabula. [12],[13].
Materiālu un detaļu izmaksas
Detaļas vai materiāla nosaukums Daudzums Cena Summa(Ls)
Kvadrāta caurule 70*70*4 0,9 m 4,76 Ls*m 4,29
Kvadrāta caurule 60*60*4 3,01 m 3,52 Ls*m 10,60
Tērauda loksne (biezums 4mm) 0,087 m2 18,63 Ls*m2 1,62
Tērauda loksne (biezums 8mm) 0,24 m2 22,8 Ls*m2 5,47
Caurule Ø 60x5 mm 0,19 m 3,52 Ls*m 0,67
Caurule Ø 30*8 mm 0,4 m 3,44 1,356
Vaz 2101-3901250 domkrats 1 gab. 10,20 Ls*gab. 10,20
Čaulas sagatave: D=48 mm, d= 40 mm, l =68 mm 1 gab. 7,335 Ls*gab. 7,335
Krāsa (grunts krāsa) 0,5 l 9,72 Ls*l 4,86
Vienpusējās pieejas kniede Ø4,2*20mm 4 gab. 0,014 Ls*gab. 0,056
Swiver Castor ritentiņi 2 gab. 3,40 Ls*gab. 6.80
Fixed Castor ritentiņi 2 gab. 2,80 Ls*gab. 5.20
M12x skrūve 8 gab. 0,161Ls*gab. 1,288
M12 uzgrieznis 8 gab. 0,056 Ls*gab. 0,452
M12 atsper paplāksnes 8 gab. 0,039 Ls*gab. 0,312
Plastikāta ieliktnis 62*40*8 2 gab. 0,95 Ls*gab. 0,95
Tapas: Ø 8*90mm 1 gab. 0,26 Ls*gab.
Ø 8*40mm 1 gab. 0,12 Ls*gab. 0,38
Paplāksne Ø 8 mm 3 gab. 0,008 Ls*gab. 0,024
Šķelttapa Ø 3,2*20 mm 3 gab. 0,042 Ls*gab. 0,126
M8x20 skrūve 2 gab. 0,066 Ls*gab. 0,132
M8 uzgrieznis 2 gab. 0,011 Ls*gab. 0,022
M8 atsper paplāksne 3 gab. 0,008 Ls*gab. 0,024
SKF bukse PCM404820 2 gab. 3,50Ls*gab. 7,00
Kopā: 63,97

Aptuvenais laiks, kas nepieciešams stenda izgatavošanai:


Atslēdznieka darbi – 9 stundas;
Metināšanas darbi – 5 stundas;
Krāsošanas darbi – 2 stundas;
Viena stenda izgatavošanai nepieciešamas 16 stundas.
Pieņemot atslēdznieka darba algu 250 Ls mēnesī un 160 darba stundas aprēķinām
cilvēkstundas tarifu.

58
Cilvēkstundas tarifs = darba alga / ( darba dienas*darba stundas dienā) = 250/( 20*8 ) =
=1,55 Ls/stundā.
Kopējās atslēdznieka izmaksas = darba stundas*cilvēkstundas tarifs = 6*1,55 =
= 9,3 Ls
Pieņemot metinātāja darba algu 300 Ls mēnesī un 160 darba stundas aprēķinām
cilvēkstundas tarifu.
Cilvēkstundas tarifs = darba alga / ( darba dienas*darba stundas dienā) = 300/( 20*8 ) =
=1,87 Ls/stundā.
Kopējās izmaksas metinātājam = darba stundas*cilvēkstundas tarifs = 5*1,87 =
= 9,37 Ls
Pieņemot krāsotāja darba algu 300 Ls mēnesī un 160 darba stundas aprēķinām
cilvēkstundas tarifu.
Cilvēkstundas tarifs = darba alga / ( darba dienas*darba stundas dienā) = 300/( 20*8 ) = =
1,87 Ls/stundā.
Kopējās krāsotāja izmaksas = darba stundas*cilvēkstundas tarifs = 2*1,87 = 3,74 Ls
Kopējās izgatavošanas izmaksas = materiālu un detaļu izmaksas + atslēdznieka izmaksas
+ metinātāja izmaksas + krāsotāja izmaksas = 63,97+ 9,30 + 9,37 + 3,74 =
= 86.38 Ls

Kopējās ierīces projektēšanas un izgatavošanas izmaksas

Izmaksas, ja tiek izgatavota viena vienība ierīces:


Kopējās ierīces projektēšanas un izgatavošanas izmaksas = projektēšanas izmaksas +
kopējās izgatavošanas izmaksas = 102 + 86.38 = 188.38 Ls

Izmaksas, ja tiek izgatavota piecas vienības ierīces:

59
Kopējās ierīces projektēšanas un izgatavošanas izmaksas = (projektēšanas izmaksas/5 ) +
izgatavošanas izmaksas = ( 102/5 ) + 86.38 = 20.4 + 86.38 = 106.78 Ls

Izmaksas, ja tiek izgatavota simts vienības ierīces:


Kopējās ierīces projektēšanas un izgatavošanas izmaksas = (projektēšanas izmaksas/100)
+ izgatavošanas izmaksas = ( 102/100 ) + 86.38 = 1.02 + 86.38 = 87.4 Ls

Izgatavojot vairākas projektētās ierīces, samazinās projektēšanas izmaksas uz


katru izgatavoto ierīces vienību. Kā arī samazinās materiāla izmaksas kopumā, jo paliek
pāri mazāk materiālu atgriezumi. Un arī materiālu var iegādāties par vairumtirdzniecības
cenām, jo materiāls tiek iegādāts vairumā. Bet šis materiāla izmaksu aprēķins balstīts uz
mazumtirdzniecības cenām.

Projektētā ierīces radītais ekonomiskais efekts

Projektētā stenda lielākā priekšrocība attiecībā pret analogiem izstrādājumiem ir tāda,


ka projektētais stends aprīkots ar papildus ierīci, stenda darba augstuma palielināšanai un
samazināšanai. Šo papildus ierīci var ari izmantot kā palīg iekārtu dzinēja iestiprināšanai
stendā un tā nelielu piecelšanu no dzinēja novietnes, lai varētu stendu ar tajā iestiprināto

60
dzinēju pārvietot uz darba vietu. Atšķirībā no analogiem izstrādājumiem nav
nepieciešams papildus ierīce ar ko pacelt nepieciešamo dzinēju, lai iestiprinātu stendā.
Salīdzinot izmaksas aprīkojot mācību laboratorijas telpas analogiem pieciem
stendiem, papildus nepieciešama arī pacelšanas ierīce.

Aprīkojuma izmaksas1 = 5 x analoga stenda cena + pacelšanas iekārta


Aprīkojuma izmaksas1 = 5 x 192 + 178 =1138 Ls

Papildus tam projektētā stenda priekšrocība ir mazāka darbietilpība uzstādot dzinēju.


Nav nepieciešams laiks, lai piestiprinātu dzinēju pacelšanas iekārtai un pēc dzinēja
piestiprināšanas nav nepieciešams pacelšanas ierīces atvienošana no dzinēja. Tas prasa
laiku ,kas sadārdzina ekspluatāciju, raugoties no ekonomiskā faktora. Projektētais stends
spēj pildīt pacelšanas funkciju. Tikai jārēķinās ar minimālo augstumu no kura tas var
pacelt, respektīvi, dzinējam jābūt novietotam 1,30 m no zemes. Projektētajam stendam tas
būtu vienīgais būtiskais trūkums.
Kopējais laiks, kas nepieciešams dzinēja nostiprināšanā analogā stendā (2.6.att) ar
pacelšanas ierīces palīdzību, piemēram, pacelšanas krānu, aizņem ap 15 minūtēm vienam
dzinējam.

Patērētais laiks dzinēju sagatavošanai darbam = t x stendu skaits


Patērētais laiks dzinēju sagatavošanai darbam = 15 x 5 = 75 min. = 1,25 h
Patērētā laika izmaksas = cilvēkstundas tarifs x laiks dzinēja sagatavošanai darbam
Cilvēkstundas tarifs = vidējā mēnešalga Latvijā / darba stundas mēnesī
Cilvēkstundas tarifs = 469 / 160 = 2,93 Ls
Patērētā laika izmaksas = 2,93 x 1,25 = 3,66 Ls
Tiek zaudētas laiks no nodarbībai atvēlētā, kas sastāda 75 min., bet naudas izteiksmē
katrā nodarbībā tiek zaudēti 3,66 Ls, neskaitot telpu uzturēšanas izdevumus. Lai
samazinātu zaudēto laiku katram stendam nepieciešams piesaistīt pacelšanas iekārtu. Līdz
ar to tiks patērētas tikai 15 minūtes laika no nodarbības uz visiem pieciem stendiem, jo
dzinējus varēs ievietot visos piecos stendos vienlaicīgi. Bet šajā gadījumā palielinās
aprīkojuma izmaksas, jo papildus nepieciešamas vēl četras pacelšanas iekārtas.

61
Aprīkojuma izmaksas2 = 5 x analoga stenda cena + 5x pacelšanas iekārta
Aprīkojuma izmaksas2 = 5 x 228 + 5x 178 = 2030 Ls

Iespējams arī iegādāties analogu ierīci, kas aprīkota ar pacelšanas krānu (2.5.att)

Aprīkojuma izmaksas3 = 5 x analoga stends ar pacelšanas krānu


Aprīkojuma izmaksas3 = 5 x 299 = 1495 Ls

Bet, ja tiek izmantots projektētais stends izmaksas uz aprīkojumu ir:

Aprīkojuma izmaksas4 = 5 x projektētais stends


Aprīkojuma izmaksas4 = 5 x 106.78 = 533.9 Ls

Iegūtais ekonomiskais efekts salīdzinājumā ar analogiem:

Ekonomiskais efeks1= Aprīkojuma izmaksas1 - Aprīkojuma izmaksas4 = 1138 - 533.9 =


= 604.1 Ls
Ekonomiskais efeks2= Aprīkojuma izmaksas2 - Aprīkojuma izmaksas4 = 2030 - 533.9 =
= 1496 Ls
Ekonomiskais efeks3= Aprīkojuma izmaksas3 - Aprīkojuma izmaksas4 = 1495 - 533.9 =
= 963 Ls

6.5. Ekonomiskās daļas secinājumi

Salīdzinot ar analogām ierīcēm var secināt, ka projektētā ierīce ir lētāka pat tajā
gadījumā, kad tiek izgatavota viena vienība ierīces. Lai, gan vislielākās izmaksas ir
projektējot un izgatavojot vienu vienību, kas arī redzams aprēķinā. Projektētā ierīce rada
ekonomisko efektu attiecība pret analogiem par 8963 Ls tajā gadījumā ja tiek salīdzināts

62
ar analogo ierīci, kas apvieno demontāžas-montāžas stendu ar pacelšanas krānu (2.5.att.).
Bet salīdzinot ar vienkāršu demontāžas-montāžas stendu ekonomiskais efekts sastāda
1138 Ls. Vienīgais trūkums ar ko jārēķinās, ka dzinējam jābūt kā min. 1,3 m augstumā no
zemes un motora tālākajam galam no sienas jābūt 840 mm.

7. DARBA AIZSARDZĪBA

Darba aizsardzības vispārīgie principi

63
Darba aizsardzības pasākumus uzņēmumos, mūsu gadījumā mācību laboratorija, veic
saskaņā ar šādiem darba aizsardzības principiem:
 bīstamo aizstāj ar drošu vai mazāk bīstamu;
 novērst vai mazināt darba vides risku cēloņus
 mazināt nenovēršama darba vides riska ietekmi;
 ņemt vērā katra nodarbinātā individuālās un veicamās darba specifikas;
 ņemt vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;
 veic studentu/nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā.

Darba vides riski

Darba vides riska faktoru izvērtēšana ir neatņemama darba aizsardzības sastāvdaļa,


kas veicama, lai konstatētu visas iespējamās varbūtības, kuras varētu radīt kaitējumu
nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē. Darba vidēs risku novērtēšanai darba
devējs, mūsu gadījumā mācību laboratorijas pasniedzējs ņem vērā:

 darba vietu iekārtojumu un izvietojumu;


 darba aprīkojumu un iekārtu lietošanas īpatnības
 ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizikālo, ergonomiski, organizatoriski un citu
darba vides faktoru ietekmi;
 darba metožu izvēle un darba gaitas, darba laika organizācija;
 nepietiekama profesionālā sagatavotība un instruēšana.

Darba vides riska novērtēšana

Darba vides riska faktoru novērtēšana veicama katrā uzņēmuma/iestādes darba vietā
un katram darba veidam. Kā rezultātā tiek iegūta informācija un sagatavoti dokumenti par

64
darba vidē esošajiem riska faktoriem, tiem pakļauto personālu un nepieciešamajiem darba
aizsardzības pasākumiem. To veic darba devējs, mūsu gadījumā laboratorijas darbu
pasniedzējs:

 konstatē darba vides faktorus, kas rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai, kā
arī to cēloņus un avotus.
 nosaka nodarbinātos vai citas personas, kuru drošība un veselība ir pakļauta darba
vides riskus.
 izvērtē darba vides riska apjomu un raksturu.
 nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai
mazinātu darba vides risku.
 risku vērtē pēc 5 līmeņu sistēmas, nosakot riska iestāšanās varbūtību un riska seku
smaguma pakāpi.

Telpu noformēšana ar drošības zīmēm

Telpās un uz ražošanas iekārtām, atbilstoši LR MK noteikumi Nr.400 "Darba


aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", ir jābūt izveidotām attiecīgajām drošības
zīmēm, kas ir uz konkrētu objektu, darbību vai situāciju attiecināma zīme,
signālkrāsojums, akustisks vai roku signāls, kā arī vārdiska saziņa, kas sniedz drošības
informāciju darba vietā.
Drošības zīmes tik lietotas vietās, kurās darba vides risku vai nopietnas un tiešas
briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības tehniskajiem līdzekļiem,
kā arī darba organizācijā lietotajiem līdzekļiem, metodēm un procedūrām. Laboratorijas
darbu vadītājs, ir atbildīgs par drošības zīmju uzstādīšanu un uzturēšanu. Uzstādot
drošības zīmes, ņem vērā jebkuru darba vides risku darba vietā.
Laboratorijas darbu vadītājs iepazīstina nodarbināto ar darba vietā lietotajām
drošības zīmēm un drošības zīmju (īpaši signālu un vārdiskas saziņas) nozīmi, kā arī
instruē par drošības zīmju lietošanu.

65
Drošības zīmes novieto viegli pieejamā un redzamā vietā, piemērotā augstumā
darbinieka redzeslaukā attiecīgā bīstamā objekta tuvumā.

Instruktāža un apmācība

Instruktāžas un apmācības mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības


aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī, tiesības un
savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.
Darba devējs nodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu instruktāžu un tiktu
apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietas un darba
veikšanu. Instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba
apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu
tehnoloģiju.

Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

Darba devējs uzņēmumā nodrošina pasākumus, kas nepieciešami pirmās


palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai likvidēšanai,
ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu personu evakuēšanai.
Darba devējs nodrošina sazināšanos ar ārējiem dienestiem, īpaši ar dienestu, kas
sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
Darba devējs norīko nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā,
ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošina, lai šie
nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo
aprīkojumu.
Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu
nosaka MK.

Laboratorijas telpa un tās nepieciešamā darba vide

66
Laboratorijas telpas platība un iekārtojums

Laboratorijas telpas gabarīta izmēri: 8,900 x 5,900 m un tas ir 52,51 m2. Pašreiz
laboratorijas telpās veicot laboratorijas darbus strādā 15 studentu. Šajā telpā ir uzstādīti 8
motori uz atsevišķiem stendiem un papildus 4 rakstāmgaldi,4 darba galdi ar visiem
nepieciešamiem darba instrumentiem. Sakarā ar to, ka šie motori aizņem lielu telpas
platību un ierobežo pārvietošanos pa šo telpu, ir nepieciešama telpas pārplānošana. Un
esoša astoņus stacionāros motorus aizvietot ar pieciem pārvietojamiem motoru
demontāžas-demontāžas stendiem. Kā arī rakstāmgaldus un darba galdus aizvietot ar
četriem pārvietojamiem galdiņiem motora detaļu un instrumentu novietošanai.

Laboratorijas telpas apgaismojums

Patreizējais mācību laboratorijas apgaismojums nenodrošina nepieciešamo


apgaismojumu. Saskaņā ar jaunajām normām – „Darba aizsardzības prasības darba
vietās”, kas stājas spēkā no 2010.gada 1.janvāra – MK noteikumi Nr.359 (28.04.2009.)
izglītības iestādēs apgaismojumam praktisko darbu telpās un laboratorijās jābūt 500 luksi.
Tādēļ nepieciešams patreizējā apgaismojuma nomaiņa. Tamdēļ jāveic aptuvenie aprēķini.

Mākslīgā apgaismojuma aprēķins ar gaismas plūsmas izmantošanas koeficienta


metodi:

A=5,9 m
B=8,9 m
H=2m
En= 500 lx
n1=1
Pl= 58 W(tips TLD 58W/835NG) ar F=5200 lm; [5]

Luminescentā apgaismojuma gadījumā sākumā jānosaka telpas indeksu i pēc formulas:

67
A B
i , (6.1)
H   A  B

kur A – telpas platums, m;


B – telpas garums, m;
H – gaismekļa piekāršanas augstums līdz darba virsmai, m.
i = 5,9 * 8,9 / ( 2) * ( 5,9 + 8,9 ) = 2
Tagad noteiksim nepieciešamo gaismekļu skaitu pēc formulas:
En  S  k  z
N (6.2)
  n1  F1
kur N – gaismekļu skaits;
En – normētais apgaismojums, lx;
S – apgaismojamais laukums, m2;
k – rezerves koeficients ( pieņemsim k = 1,15 )
z – apgaismojuma nevienādības koeficients (luminescentām spuldzēm 1,1);
η – gaismas plūsmas izmantošanas koeficients, ko atrod tabulā atkarībā no telpas
indeksa i (ja i = 2, tad η = 0,66);
n1 – spuldžu skaits gaismeklī;
F1 – vienas spuldzes gaismas plūsma, lm, ko atrod tabulā (F1=5200 lm)
N = ( 500* 52,51 * 1,15* 1,1 ) / ( 0,66 * 1 * 5200) = 10 gab.- var gaismeklī ievietot divas
spuldzes!!!, tātad būs pieci gaismekļi
Summāro jaudu nosaka pēc formulas:
P∑=N*n1*P1, (6.3)
kur P1 – vienas spuldzes jauda, W.
P∑=10*1*58 = 580 W

Laboratorijas telpas ventilācijas sistēma

68
Laboratorijas ventilācija, jeb citiem vārdiem sakot, vēdināšana tiek nodrošināta
tikai ar atveramo logu palīdzību. Kas nav pietiekama, jo šajā telpā laboratorijas darba
laikā var atrasties līdz 13 cilvēkiem (ieskaitot laboratorijas darbu vadītāju). Tādēļ
nepieciešams ierīkot atsevišķu ventilācijas sistēmu, kas nodrošina pietiekamu gaisa
apmaiņu.
Lai ierīkotu pareizu ventilācijas sistēmu nepieciešams veikt ventilācijas
sistēmas produktivitātes aprēķinu. Vispirms jāaprēķina siltuma pieplūde no ārpuses, uz
temperatūru starpības rēķina iekštelpās un ārpus tām, kā arī saules enerģijas ietekmes dēļ.
Šis cipars ir viegli aprēķināms pēc formulas:
Lp= h * S * q (6.4)
Lp= 2.8 0 * 52,51 * 3 = 441.08W
kur h ir telpas augstums, S - telpas platība, q - īpatnējā siltumietilpība, kas tiek noteikta
atkarībā no telpas aizēnojuma (ja aizēnojums ir liels, tad tiek pieņemts rādītājs 3-W/m2,
ja vidēji liels - tad 35 W/m2, ja telpas ir ļoti gaišas, tad 40 W/m2).
Siltums no tehnikas, kas izvietota telpā (datori, elektriskās plītis, apsildes ierīces
utt.), ko var aprēķināt, sasummējot pa 30% no katra priekšmeta jaudas (Lt).
Lt =600 x 0.30 = 180W
Lieko siltumu, ko izdala cilvēks telpā, nav grūti aprēķināt. Ir zināms, ka fiziski
strādājošs cilvēks izdala apmēram 250W, bet tāds, kas nepiekopj aktīvu dzīves veidu -
100 W(Lc).
Lc = 100 x k (6.5)
Lc = 100 x 12 =1200W
kur k ir cilvēku skaits
L = Lp+ Lt+ Lc (6.6)
L = 441.08+ 180+ 1200 =1821.08W

Pēc tam var aprēķinātā ventilācijas sistēmas produktivitāti pēc formulas:


Q = L * (-(T1) + T2) / 3 (6.7)
Q = 1821.08 * (-(-15)+18) / 3 = 20 kW
kur L ir ventilatora jauda, T1 - minimālās āra gaisa temperatūras nominālvērtība, T2 -
vēlamā temperatūra telpā.

69
Iebūvējot ventilācijas sistēmu tā produktivitātei jābūt 20kW, gaisa kustības
ātrums nedrīkst pārsniegt 0.1 – 0.3 m/s. Jānodrošina 30 – 70 % gaisa relatīvais mitrums.

Kopsavilkums

No darba aizsardzības likuma pamata būtības var secināt, ka projektētajai


laboratorijas telpai jābūt nodrošinātiem darba drošības un vides risku aizsardzības
pasākumiem. Tādēļ visas darbības, kas rekomendētas likumā ir jāievēro.
Pretējā gadījumā nodarbinātais darba vietā var kaitēt gan savai, gan apkārtējo veselībai un
dzīvībai.

8. DABAS AIZSARDZĪBA

70
Ievads

Projektējot mācību laboratorijas telpas, kurās notiks motoru montāžas-demontāžas


darbi jānovērtē dažādi faktori. Lai darbības laikā netiktu nodarīts kaitējums apkārtējai
videi un cilvēkiem. Automašīnu motoru ekspluatācijas laikā rodas ļoti daudzveidīgas un
kaitīgas vielas. Vislielāko kaitējumu videi var radīt izstrādātās eļļas, smērvielas,
dzesēšanas šķidrumi un citi tehniskie šķidrumi. Šos tehniskos šķidrumus ir iespējams
savākt un pēc tam nodot utilizēšanai. Jāveic izstrādāto eļļas, gaisa un citu filtru
savākšana, uzglabāšana, neradot draudus apkārtējai videi līdz nodošanai utilizēšanai.
Jādomā arī par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, jo tas ir viens no lielākajiem vides
piesārņošanas veidiem.

Automašīnu ietekme uz vidi

Automašīnas ietekmē apkārtējo vidi visā to dzīves cikla laikā – gan sākotnējā
projekta, gan ražošanas, gan ekspluatācijas, gan likvidēšanas stadijā, kad auto vairs nav
vajadzīgas. Braukšanas laikā automašīnas dzinējs izdala gaisā izmešus, kas ietekmē gaisa
ķīmisko sastāvu un netieši maina laika apstākļus visā pasaulē. Motora izplūdes gāzes
satur dažādus kaitīgos izmešus, kā oglekļa monoksīds (CO), aromātiskie ogļūdeņraži
(HC), slāpekļa oksīds (NOx). Automašīnu sastāvdaļas un materiāli satur tādas kaitīgas
vielas kā svinu, dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgā hroma savienojumus u.c. Bīstamas ir arī
daudzas transportlīdzekļos izmantotās detaļas. Katru gadu Latvijā importē aptuveni 15
tūkstošus tonnu automašīnu riepu, 245 tūkstošus tonnu eļļas, kā arī vairākus tūkstošus
tonnu bateriju un akumulatoru. Visus šos produktus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu
konteineros, tie ir jānodod tam īpaši paredzētās vietās . Akumulatorus ir iespējams nodot
to tirdzniecības vietās, kā arī nolietotās elektronikas un bīstamo atkritumu savākšanas
punktos.

Dabai kaitīgās vielas, kas var rasties darbojoties laboratorijā

71
Mācību laboratorijā saskarsme ar dabai kaitīgām vielām ir neizbēgama, jo automašīna
satur ļoti daudzveidību tehnisko šķidrumu klāstu (dzesēšanas šķidrumi, hidrauliskās
,transmisijas , bremžu eļļas), nolidotās akumulatorbaterijas, toksiskās gāzes. Arī
notekūdeņu saturā iepriekš minētās vielas var iekļūt kopā ar mazgāšanas līdzekļiem,
mazgāšanas procesā. Tādēļ šos kaitīgos atkritumus jāsavāc un jāutilizē tam paredzētās
iestādēs.

Atstrādāto eļļu, tehnoloģisko šķidrumu un filtru utilizācija

Sākotnēji atstrādātās eļļas, tehnoloģiskos šķidrumu un filtrs uzkrāj tā lai tie neradītu
vides piesārņojuma draudus. Atstrādātās eļļas un tehnoloģiskos šķidrumus savāc un
uzglabā slēgtās tvertnēs, piemēram, mucās. Tā neizdalās izgarojumi apkārtējā vidē no šīm
vielām un vieglāka, lētāka uzglabāšana un transportēšana. Filtrus savāc un uzglabā
konteineros, kas var būt gan slēgta, gan vaļēja tipa. Kad laika gaitā ir uzkrājies liels
daudzums atkritumu, tos nodod utilizācijai. Mūsu gadījumā viens no tuvākajiem šāda
veida uzņēmumiem ir SIA „Eko Osta” naftas saturošo atkritumu utilizācija attīrīšanas
iekārtās (Tvaika ielā 39, Rīga).
Rīgas Brīvostā atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība
un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība", kā arī ar
starptautisko MARPOL 73/78 un 1992. gada 9.aprīļa Konvencijas par Baltijas jūras
reģiona jūras vides aizsardzību prasības un Helsinku komisijas (HELKOM)
rekomendācijām.

Notekūdeņu attīrīšana

72
Notekūdeņu attīrīšana ir viens no mūsdienu aktuālākajiem jautājumiem. Jo
notekūdeņu piesārņojums nokļūstot gruntī un piesārņo augsni. Mūsu gadījumā
notekūdeņu sastāvā iespējami naftas produkti un dažādi ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi,
kas rada vislielākos draudus videi. Tādēļ notekūdeņi ir jāsavāc noslēgtā rezervuārā un pēc
tam jānodod attīrīšanai, utilizācijai uzņēmumiem, kas to veic. Pastāv arī iespēja uzstādīt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Bet sakarā ar to, ka laboratorijas ekspluatācijā
notekūdeņu apjoms salīdzinoši mazs, izdevīgāk ir tos uzkrāt un nodot attīrīšanai,
utilizācijai.

Kopsavilkums

Novērtējot faktorus, kas rada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi var secināt, ka eļļas,
tehniskos šķidrumus, gaisa un eļļas filtru utilizācija nesagādās nekādas lielās
neērtības. Kā ari notekūdeņu problēmas ir vienkārši un lēti atrisināmas izveidojot
hermētisku notekūdeņu krātuvi un pēc tam tos nododot attīrīšanai, utilizācijai. Kā
rezultātā var secināt ka mācību laboratorija nelabvēlīgā ietekme uz vidi ir samazināta.

SECINĀJUMI

73
Šo darbu izstrādājot ieguvu praktiskas iemaņas un pieredzi konstruēšanā, kuras
varēšu izmantot citu un līdzīgu ierīču, konstrukciju projektēšanā. Kā arī tika iegūtas
iemaņas informācijas apstrādē salīdzinot analogās ierīces ar projektēto.
Projektētā motora montāžas-demontāžas stenda konstrukcijas izvēle bija
veiksmīga, gan raugoties no tehniskā viedokļa, gan ekonomiskā. No tehniskā viedokļa
veiksmīga, jo konstrukcija vienkārša un viegli ekspluatējama. No ekonomiskā viedokļa
motora montāžas-demontāžas stenda cena līdzvērtīga analogiem izstrādājumiem, bet rada
lielāku ekonomisko efektu salīdzinājumā ar analogo ierīci. Jo analogai ierīcei
nepieciešams papildus pacelšanas ierīce ar kuras palīdzību iestiprināt motoru tajā. Bet
projektētajam motora montāžas-demontāžas stendam pacelšanas ierīce ir jau iebūvēta,
radot par 846 Ls lielu ekonomisko efektu, kas vairāk tika apskatīts ekonomiskajā daļā.
Vienīgais būtiskais trūkums ar ko jārēķinās, ka dzinējam jābūt kā minimums 1,3 m
augstumā no zemes un motora tālākajam galam no sienas jābūt 840 mm. Iespējamais
turpmākais pilnveidojums jāuzsver uz iepriekš minēto trūkumu novēršanu, vai
samazināšanu.

GARANTIJAS VĒSTULE

74
Apstiprinu, ka bakalaura darbu ar projekta daļu esmu pilnībā veicis pats. Uz
visiem datiem, definīcijām, attēliem, citātiem un teksta atreferējumiem, kuri ņemti no
citiem darbiem, dotas atsauces.

2010. gada 2. jūnijs Zigmunds Melders

LITERATŪRAS SARAKSTS

75
1. Aizkalns J., Cepītis E. u.c. Materiālu pretestība uzdevumos. – Rīga:Zvaigzne,1973.-
740 lpp.
2. Fischer U., Gameringer R. Mechanical and Metal Treads Handbook. –
Germany,Verlag Europa Lehrmittel, 2006. – 420lpp.
3. Turonoks F., Strautmanis G., Mašīnu elementi: kniedētu un metinātu savienojumu
aprēķins. – Rīga: RTU izdevniecība 2005. – 40 lpp.
4. Blickle riteņu un skrituļu katalogs. – Blickle Rader + Rollen GmbH u. Co.
KG,2003. – 402 lpp.
5. Ziemelis V.,u.c. Darba aizsardzība. – Rīga: RTU izdevniecība, 2002. – 114 lpp.
6. Стенд для сборки-разборки v-образных двигателей / Internets.-
sivik.ru/print/58.htm (apskatīts 10.11.2009)
7. Разборочно-сборочное оборудование и прессы. / Internets.-
www.1avtorem.ru/pages/rem-avto06.html (apskatīts 10.11.2009)
8. Гаражное оборудование / Internets.-
www.technosouz.ru/Pages/Stand_garage.html (apskatīts 10.11.2009)
9. WTD ENGINE CRANE FOLDABLE WITH ENGINE STAND / Internets.-
http://www.transquip.com.au/product.aspx?ID=5340 (apskatīts 12.11.2009)
10. Automotive Service Equipment / Internets. –
11. www.asedeals.com/engine_stands.html (apskatīts 12.11.2009)
12. Building a Ferrari V-12 Engine Stand / Internets.–
www.tomyang.net/cars/enginestand.htm (apskatīts 12.11.2009)
13. SILTUMAPGĀDE, ŪDENSAPGĀDE : Stiprinājumi : SKRŪVES U.C. / Internets-
http://lv.id31.net/products.asp?type=30&cat=134&action=0&subcat=13430&pr=1
(apskatīts 12.11.2009)
14. Severstal Price list / Internets.–
www.ssl.lv/upload/cenas/ssl_pricelist_lat.pdf (apskatīts 5.12.2009)
15. Tivar 1000 / Internets.–
http://www.industriplasts.lv/materiali/materiali-rupniecibai/vispareja-pielietojuma-
plastmasas/polietilens-pe/tivar-1000/ (apskatīts 5.12.2009)
16. Домкраты / Internets. - http://www.potrebitel.ru/newweb/?
go=article&num_id=46&mag_id=11&cid=3317 (apskatīts 12.12.2009)

76
PIELIKUMS

77
78

Вам также может понравиться