Вы находитесь на странице: 1из 110

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
. Содержание

1
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
W 10696 Fuel Biocide 2
W 12293 Diesel Clean 3 4
W 22710 Ice Proof для дизельных двигателей 6
W 227XX Ice Proof для дизельного топлива 8
W 22911 Supremium® для дизельных двигателей 10
W 23379 Diesel EGR 3 11
W 25241 Diesel Clean-Up 15
W 25389 Supremium Дизель (1/400) 17
W 25399 Supremium Дизель (1/1500) 19
W 28095 DPF Regenerator 1/500 21
W 28393 Diesel Particulate Filter Regenerator 23
W 467XX Diesel Fuel System Cleaner +PLUS+ 25
W 50393 Diesel Power 3 26
W 51668 Injector Cleaner for Diesel Engines 27
W 62195 Eco-Diesel 28
W 76401 Formula Gold Diesel System Treatment 30
W 28679 Turbo Cleaner 31
W 71867 Dry Fuel 33
W 718XX Dry Fuel 34
W 22810 Supremium® для бензиновых двигателей 36
W 29393 Petrol Power 3 37
W 29793 Petrol Clean 3 38
W 29879 Petrol EGR3 40
W 54179 Air Intake and Carburettor Cleaner 43
W 55972 Injector Cleaner для бензиновых двигателей 45
W 61354 Fuel System Cleaner 47
W 70701 Formula Gold Petrol System Treatment 48

49
СИСТЕМА СМАЗКИ
W 47041 Super Friction Proofing® 50
W 47244 Oil System Cleaner 51
W 51272 Motor Cleaner 53
W 51372 Super Charge® 54
W 59403/05 HPLS 56
W 62411 Power Steering Flush 57
W 64401 Automatic Transmission Flush 58
Automatic Transmission and Power Steering Stop-
W 64559 59
Leak and Conditioner
W 64544 Automatic Transmission Treatment 60
W 74944 Super Charge® 61
W 76844 Hydraulic Valve Lifter Concentrate 63
W 77101 Formula Gold Engine Treatment 64
. Содержание

65
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
W 25544 Extreme Cooling System Degreaser 66
W 45644 Cooling System Stop-Leak (Стоп-Течь) 68
W 45695 Cooling System Stop-Leak (Стоп-Течь) 70
W 45944 Cooling System Flush 72
W 55872 Radiator Stop-Leak (Стоп-Течь 74

76
ОБРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
W 30202 Airco-Fresh® 77

79
СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ
W 29601 Clean-Air 80
W 45201/02 Anti-Insect Screen-Wash 82
W 52579 Silicone Lubricant 83
W 56479 Super Rust Penetrant 85
W 58055 Starting Fluid 86
W 61479 Brake and Clutch Cleaner 87
W 66479 Chain Lube 89
W 773XX Super Concentrated Screen Wash 90

92
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ ЖИДКОСТИ
W 68403 FuelServe® 93
W 76695 Injection System Purge 95
W 89195 Diesel System Purge 96
W 68431 TranServe® 97
W 68480 Aircomatic® 99
W 30205 Airco-Clean® 102
W 31705 Air Purifier 104
®

Часть 1
Топливная система

Часть 2
Система смазки

Часть 3
Система охлаждения

Часть 4

Система кондиционирования

Часть 5
Сервисные продукты

Часть 6
Оборудование и расходные жидкости

+7 495 739 40 09
infoRU@wynns.eu
www.wynnsrus.ru

1
 
ˁ̵̵̨̡̨̨̛̖̬̣̯̪̬̼̜̭̯́̔́̌̏̌̏́̏̚  

  Fuel Biocide

Wynn͛s  Fuel  Biocide  ̸̸̡̡̡̪̬̖̦̦̖̦̖̭̯̖̔̌̌̌̌̏̌̏̚


̸̸̴̸̨̨̡̡̨̡̡̨̨̛̛̛̣̖̖̦͕̯̖̭̯̖̪̬̣̯̖̭̍̐̌̏̌̏̌̐
̨̨̨̛̛̭̬̖̭̯̣̪̬̖̯̬̺̖̦̬̦̔̏̌̔́̔̏̌́̍̌̏̌́̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̡̨̨̨̨̛̛̛̥̬̬̦̥̯̪̣̖̐̌̏̏̏̚͘      

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ˄̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̯̯̖̬͕̬̭̣̬̍̏̌̍̌̏̔̐̍.  
9 ʿ̨̨̡̨̨̨̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̭̯̥̬̬̦̥̔̏̌̌̐̌̏̚.  
9 ˀ̨̭̯̬̖̯̭̌̏́́̏  ̵̨̨̨̨̨̛̱̣̖̬̭̯̹̖̜̭̖̐̏̔̔̌̌̏́̏̔͘  
9 ʻ̸̡̨̨̨̨̨̛̛̖̣̖̯̦̖̭̯̯̪̣͕̪̣̦̭̯̭̬̖̯̏́̌̌̏̏̌̽̀̐̌͘  
9 ʻ̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̜̯̬̣̱̖̯̭̣̯̼͕̪̬̥̼̖̥̬̬̦̥̥̌̏̔̐̌̌̚̚̚͘  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̡̨̨̛̬̬̀̚ ̥̖̯̣̣̌̌ ̨̡̭̯̖̦ ̡̨̛̖̥̭̯ ̛̭̣̖̭̯̖̏̔̏ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚
̡̨̛̭̣̯͘  
9 ʿ̴̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̬̖̦̖̣̯̬̥̬̬̦̥̥̔̏̌̌̌̽̌̐̌̌̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̴̶̵̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̖̣̹̯̪̣̦̼̜̖̥̭̯̖̜̬̖̖̬̱̬́̔̍̽̏̏̌̏̚̚.    
9 ʪ̣́ ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́ ̡̨̛̦̪̣̖̦̌́ ̡̨̨̨̛̛̥̬̬̦̥̐̌̏̚ ̏ ̵̣̼̀̍ ̵̬̖̖̬̱̬͕̏̌̌̚
̵̴̵̨̨̨̨̛̛̛̯̪̣̪̬̣̯̬̏̏̔̌̽̌͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̸̨̪̬̬̦̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϭϱΣC   :  0,860  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́   ͗ϰϬΣC  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̛̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬́ϮϬΣC   :  1,423
 
ʿ̨̛̖̬̔ ̨̛̛̭̯̣̦̭̯̌̍̽ ̛̪̬ ϮϬ Σ ˁ͕ ̛̪̬ ̸̛̛̛̦̣̌ ϴϬй ̨̯ ̸̨̦̣̦̜̌̌̽ ̶̶̡̨̛̛̦̖̦̯̬̌ ̛ ̛̪̬
̨̡̨̨̛̛̛̛̣̖̦̖̣̦̥̱̯̪̣̱̔̍̌̏̔̽̏͗̚ϯ̶̥̖̭́̌͘  
 
 

2
 
 
ʺ̸̴̴̡̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̬̣̖̭̖̯̦̭̯̍̐̌́̾̏̽  
ʰ̛̭̪̼̯̦̌́ ̨̨̛̛̪̬̣̭̏̔̽ ̦̌ ̵̛̭̣̖̱̺̔̀ ̵̡̨̛̥̬̦̼̍ ̵̛̬̦̖̦̌̐́́̚̚͘ ʽ̛̦ ̛̼̣̍ ̱̭̯̬̦̖̦̼̌  
̨̨̛̛̪̬̪̥̺  Wynn͛s  FUEL  BIOCIDE.  
  Alcalignes  
Enterobacter  cloacae  
Escherichia  coli  
Proteus  vulgaris  
Pseudomonas  aeruginosa  
Pseudomonas  fluorescens  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

Pseudomonas  putida  
Staphylococcus  aureus  
Candida  albicans  
Rhodutorula  
Saccharomyces  cervisiae  
Aspergillus  niger  
Fusaria  
Penicillium  funiculosum  
Desulfovibrio  desulfuricans  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

 
ʿ̶̵̵̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̪̣̦̦̖̥̭̣̯̯̖̦̱̖̪̭̦̭̯̽̏̌̍̔̏̍̔̍̀̔̌̽̍̌̚̚͘ʿ̖̬̖̔
̸̴̶̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̪̣̦̖̥̭̖̯̜̯̖̦̬̥̦̯̖̯̖̪̬̱̯̖̽̏̌̏̐̔̌̌̌̀̌̾̔̚.  
 
 
ʿ̨̨̨̨̡̡̨̨̨̛̬̭̯̯̖̪̬̱̯̪̖̬̖̪̬̜̯̪̣̥̔̍̌̏̽̔̔̌̌̏̏̚.  
 
1. ʸ̸̖̖̦̍̌́  ̨̨̡̬̯̍̌̍̌  (̴̶̵̵̵̡̨̛̛̛̛̛̛̣̖̦̖̬̦̖̦̦̼̯̪̣̦̼̬̦̣̺̔́̔̌̐́̏̌̚̚̚)  
ʪ̨̯̖̍̌̏̽  10  ̨̛̣̯̬̦̏̌10.000  ̨̨̛̛̣̯̬̯̪̣̏̏̌.  
ʪ̜̯̖̌   ̨̡̪̬̱̯̱̔   ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̛̛̥̦̥̱̥ ϯ ;̵̯̬̖Ϳ ̦̖̜̔.     ʿ̨̭̣̖ ̸̨̖̐
̴̡̨̨̨̛̬̖̥̖̦̱̖̯̭̪̬̣̯̬̯̔́̽̏̌̽ ̨̨̛̯̪̣̏   ̣̔́ ̨̨̨̛̛̱̣̖̦̯̣̙̖̦̜̯̔̌́ ̸̵̨̛̱̦̯̙̖̦̦̼
̡̨̨̨̛̛̥̬̬̦̥̐̌̏̚.  
 
2. ʿ̴̸̨̡̡̛̛̬̣̯̖̭̌̌́   ̨̨̡̬̯̍̌̍̌   (̣̔́ ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́ ̨̬̭̯̌ ̡̛̯̖̬̜̍̌ ̏
̵̵̵̨̛̛̛̯̪̣̦̼̬̦̣̺̏̌̌)  
ʪ̨̯̖̍̌̏̽  5  ̨̛̣̯̬̦̏̌10.000  ̨̨̛̛̣̯̬̯̪̣̏̏̌.  
 
ˋ̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̯̬̯̭̯̯̱̭̣̜̬̦̖̦̪̦̼̖̱̭̣͕̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌̍̌̍̌̏̏̌́͗̐̔̏́̌̌̚
̵̨̨̛̣̙̦̭̯̱̏̌̏̔̌̚͘;˃̨̨̛̖̥̪̖̬̯̱̬̯̪̣̯̌̌̏̌ϮϬ̨̔ϰϬΣC̨̨̨̛͕̦̖̣̪̬̯̦̼̖̪̦̼̖̍̌̐́̐̔
̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̱̭̣̦̣̖̼̱̭̬̖̯̭̬̖̦̖̏́̌̏̔́̌̚Ϳ͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 

ζ  W10696  ʹ  4x5  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL


 

3
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́    

  DIESEL CLEAN 3
ȋȢȢȓȘȠȖȐțȩȗ ȜȥȖȟȠȖȠȓșȪ

Wynn's  Diesel  Clean  3  ̨̡̔̍̌̏̌  ̏  ̨̛̖̣̦̖̔̽̚  ̨̨̛̯̪̣̏,  


       
̡̨̨̯̬̌́  ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌    ̴̴̡̛̖̯̦̱̾̏̀  ̸̨̡̛̭̯̱  ̨̨̛̯̪̣̦̜̏  
           
̛̭̭̯̖̥̼  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌  ̌̚  ̨̦̱̔  ̡̛̣̱̌̏̚.    
             
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 
   
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̣̦̭̯̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̦̱̌́̌̏̌̔̚  ̡̛̣̱̌̏̚  
9 ʺ̸̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̖̦̦̺̖̯̪̬̖̬̦̖̯̦̙̖̯̬̼͕̭̭̯̦̣̖̯̐̏̌̔̌́̏̌̌̏̏̌͘͘͘͘͘
̨̨̡̨̛̛̛̛̪̖̬̙̖̯̪̯̥̣̦̼̜̬̖̙̥̪̬̼̭̯̪̣̔̔̏̌̌̽̏̌̏̌͘͘͘.  
9 ʽ̸̸̨̡̨̛̛̛̖̭̪̖̖̯̭̯̯̱̣̪̦̭̭̯̖̥̼̍̏̌̌̌̏EGR  ̨̡̨̨̛̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍̌.  
9 ʦ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌ ̪̬̥̖̯̬̼̌̌ ̨̛̭̬̦̖̐̌ ̨̛̯̪̣̏̌ ̛ ̨̛̪̯̥̣̦̼̖̌̽ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌
̨̛̬̯̼̯̖̣̌̍̔̏̐̌́͘  
9 ˑ̴̴̴̡̨̨̡̨̛̛̛̛̖̯̦̭̥̼̖̯̬̭̱̦̖̯̣̦̭̭̏̌̏̌̔̌̌̌̚͘  
9 ʶ̨̛̥̪̖̦̭̬̱̖̯ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̡̛̭̥̌̚ ̏ ̡̨̨̛̛̦̭̖̬̦̭̯̥̚ ̨̛̯̪̣̖̏ ̛ ̛̺̺̖̯̌̌̚
̨̪̖̬̙̖̦̦̼̖̔̏ ̨̭̯̬̖̭̭̼̥̏ ̨̛̖̜̭̯̥̏̔̏́̚ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ̏ ̵̨̛̯̪̣̦̼̏ ̵̨̦̭̭̌̌
̴̵̨̡̨̨̨̡̛̛̼̭̣̖̦̬̭̱̦̏̐̔̌̏́̌.      
9 ʿ̬̖̪̯̭̯̱̖̯́̏ ̶̨̡̛̛̛̭̔̌ ;̛̭̯̬̖̦̌̀Ϳ ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌ ̨̪̔ ̨̛̖̜̭̯̖̥̏̔̏̚
̵̨̡̛̼̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̏̌.      
9 ˄̵̨̨̨̨̨̡̭̯̬̦̖̯̪̬̣̖̥̼̣̦̪̱̭̌́̍̔̐̌̌̚  
9 ˁ̶̴̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̭̭̯̱̖̯̭̖̪̬̼̯̪̣̦̥̣̯̬̖̺̯̖̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̍̏̌̌̏̔̏̏̽̌̏̚    
9 ʿ̬̖̪̯̭̯̱̖̯́̏ ̨̛̭̬̖̦̌̀̚ ̨̨̨̛̯̪̣̦̏̐ ̴̛̣̯̬̽̌ ̛ ̨̨̛̯̪̣̦̜̏ ̛̭̭̯̖̥̼ ̛̛̪̯̦̌́ ̏
̶̨̖̣̥͘  
 
9 ˄̵̨̥̖̦̹̖̯̼̣̪̼̽̌̏͘ʻ̨̛̖̦̦̭̯̬̖̌̏̔̌  ̸̡̡̨̨̛̛̛̯̣̯̖̭̥̱̦̖̜̯̬̣̯̬̱̌̌̌̌̚͘    
     
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽  
   

9 Ⱦɥɹɜɫɟɯɬɢɩɨɜɞɢɡɟɥɶɧɵɯɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ.  
9 ȾɥɹɞɢɡɬɨɩɥɢɜɚɢɛɢɨɞɢɡɬɨɩɥɢɜɚɞɨB30.  
   
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
   
   
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔            :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚    
 
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC            :  0,818  ̡̐/̥̔Ϲ  
   

4
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  1,4435  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚      ͗ϰϮΣC  
 
   
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̣́  ̸̵̨̨̨̛̛̛̛̛̭̯̙̖̦̦̣̱̹̬̖̱̣̯̯̭̪̣̱̜̯̖̔́̌̽̌̏̽̚̚  ̸̨̦̱̱̯̼̣̦̖̥̖̦̖̖̖̥̭̔̍̽
̨̨̨̨̨̨̡̛̛̪̣̦̜̯̪̣̦̏̏̐̍̌̌  ;цϮϬ̨̛̣̯̬̏  ̛̔̚.  ̨̛̯̪̣̏̌).  
9 ʿ̨̨̡̯̬̯̙̼̖̏́̽̌̔  10.000  ̡̥͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W12293  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/EL/HU  
 
 ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʪ̨̨̛̣̖̣̦́̔̌̽̐  ̸̨̡̛̛̭̯  ̨̨̡̨̨̨̛̛̛̖̣̦̯̖̣͕̥̼̬̖̥̖̦̱̖̥̭̪̣̯̔̽̐̔̏̐̌́̔̽̏̌̽̚̚Ϯ  
̨̡̪̬̱̯̥̖̭̯̖̔̌̏:    
Diesel  Clean  3:  ʽ̸̛̺̖̯̌  ̸̨̨̡̛̛̛̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱͕̥̬̱̭̯̯̖̣̏̀ͨ̀̌̽ͩ̔̏̐̌́.    
Diesel  EGR  3:  (ʤ̨̨̬̣̾̽̚  -­‐  W23379):  ʽ̸̛̺̖̯̌  ̡̨̡̨̡̨̪̱̭̦̜̣̣̖̯̬̏  ̛  ̡̡̪̱̭̦̼̖̣̪̦̼̏̌̌,  
̵̸̛̭̱̱̭̯̯̖̣ͨ̀̌̽ͩ̔̏̐̌́.  
ʪ̣́ ̨̨̛̖̣̦̔̌̽̐   ̸̨̡̛̛̭̯   ̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬͕̍̌ ̥̼ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ Ϯ   ̨̡̪̬̱̯̔̌  
̥̖̭̯̖̏:  
Diesel  Clean  3:  ʽ̸̛̺̖̯̌  ̨̛̛̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̏̀,  ̛̯̖̣̔̏̐̌́.  
Turbo   Cleaner   (ʤ̨̨̬̣̾̽̚   ʹ   W28679):   ʽ̸̛̺̖̯̌   ̛ ̨̡̛̛̛̬̣̬̱̖̯̯̱̬̦̼̌̍̍̚ ̨̡̨̛̭̬̬̜̌̍̚
̖̦̖̖̍̚.    
 
 
 
 
 
 

5
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Ice Proof for Diesel


ȘȜțȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȩȗ

Wynn's  Ice  Proof  ̸̨̨̨̛̛̣̖̣̦̯̪̣̪̬̖̦̦̖̦̔́̔̽̐̏̌̔̌̌̚̚


̣̔́:  
1)  ̸̛̱̣̱̹̖̦́  ̸̡̛̯̖̱̖̭̯  ̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  ̵̡̛̛̛̪̬̦̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌  
ϮͿ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́  ̨̛̪̣̖̦́̏́,    ̨̬̭̯̌  ̨̛̛̭̖̦̔̌́  
  ̴̵̨̡̨̛̛̪̬̦̼̬̭̯̣̣̌̌̏̌̏.  
   

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ˁ̛̦̙̖̯̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌ ̨̪̬̖̖̣̦̜̔̽ ̴̨̛̛̣̯̬̱̖̥̭̯̽ ;˃ʿˇͿ ̛ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌
̛̭̯̼̦̌̏̌́̚ ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌   ̨̪̣̯̏̽ ̨̔ -­‐ϯϬΣC   ;̭̥͘ ˃̶̛̣̱̌̍Ϳ   .(ˁ̛̛̦̙̖̦̖ ˃ʿˇ  
̨̛̛̭̯̯̌̏̚  ˃ʿˇ  ̨̛̭̭̯̌̏̌  ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣͕̯̬̖̣̙̦̼̯̬̯̦̔̽̐̏̌̔̍̽̍̌̍̌̚)  
9 ʿ̨̨̛̬̖̯̬̺̖̯̭̖̦̖̔̏̌̌ͨ̔̌ͩ  ̴̵̨̡̨̛̛̪̬̦̼̬̭̯̣̣̌̌̏̌̏͘  
9 ʿ̴̵̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̪̣̖̦̖̬̭̯̪̬̦̼̬̭̯̣̣̔̏̌̌́̏̌̌̏̌̏.  
9 ʥ̵̴̨̡̨̨̨̛̛̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̬̭̙̖̼̣̯̬̌̔́̌̌̌̏̌̏̽̏̚̚͘  
   
  ˃ʿˇ  ̏  ΣC  /  ʺ̨̨̛̛̖̯̯̖̭̯̬̦̔̏̌́  EW116  

˃̨̨̨̛̛̛̪̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  
ʥ̖̚   ˁ  
  Ice  Proof  for  Diesel   Ice  Proof  for  Diesel  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʥ̛̖̣̽̐́  (2011)   -­‐17   -­‐30  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʥ̛̖̣̽̐́  (2011)   -­‐19   -­‐30  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ˇ̶̛̬̦̌́  (2011)   -­‐20   -­‐25  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʰ̛̯̣̌́  (2006)   -­‐19   -­‐26  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʧ̛̖̬̥̦̌́  (2011)   -­‐18   -­‐25  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʧ̛̖̬̥̦̌́(2011)   -­‐20   -­‐29  

 
 
 
 

6
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 Wynn's  Ice  Proof  for  Diesel  ̣̔́  ̵̭̖̏  ̨̛̏̔̏  ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚  ̨̛̯̪̣̏̌.      
9 ˃̡̨̨̨̡̛̛̛̙̖̣̭̥̖̹̦̦̯̪̣̭̥̭̥̱̥̌̔́̌̐̔̏̌̌̚͘  30  %  ʥʰʽ̛̖̣̔́̚.  
 
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̨̭̖̯̣̏  ̡̨̛̛̭̦̙̭̯́́̔̽  


ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC   :  ̨̡.  0,836  ̡̐/̥̔Ϲ  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC    :  ̨̡.  1,466  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚   :  ̨̡͘ϳϱΣC  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

 
ʪ̨̡̨̨̛̛̛̯̭̖̣̦̼̥̯̪̣̥̍̌̏̽̏̍̌̔̽̏̚͘  
ʪ̨̛̯̍̌̏̽  ̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̯̪̣̯͕̖̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̪̖̯̦̙̖̏̔̏̔̐̌̐̌̌̌̔̚5qC  .  
 
ʪ̨̨̡̛̬̏̌̚:  ̨̦̱̯̼̣̔̌̍̽  250  ̥̣  ̨̨̡̛̣̬̯̔́̍̌̍  250  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚.  
ʻ̙̯̌̌̽ ̦̌ ̸̨̡̱̯̼̣̱̍ ̣̔́ ̨̛̪̣̦̖̦̌́̚ ̨̨̥̖̬̦̐   ̸̡̨̡̣̪̌̌ ̨̔ ̨̨̯̬̖̱̖̥̍̐ ̨̱̬̦͕̏́
̨̡̨̨̛̛̛̯̭̖̣̦̼̥̯̪̣̥̔̍̌̏̽̏̍̌̔̽̏̚͘    
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζW22710  ʹ  12x250  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/IT/NL/HU/EL/RU  
 

 
 

 
 

7
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Ice Proof for Diesel


ȘȜțȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȩȗ

Wynn's  Ice  Proof  ̸̨̨̨̛̛̣̖̣̦̯̪̣̪̬̖̦̦̖̦̔́̔̽̐̏̌̔̌̌̚̚


̣̔́:  
1)  ̸̛̱̣̱̹̖̦́  ̸̡̛̯̖̱̖̭̯  ̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  ̵̡̛̛̛̪̬̦̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌  
ϮͿ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́  ̨̛̪̣̖̦̖́̏,    ̨̨̛̛̬̭̯̭̖̦̌̔̌́  
  ̴̵̨̡̨̛̛̪̬̦̼̬̭̯̣̣̌̌̏̌̏͘  
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ˁ̛̦̙̖̯̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌ ̨̪̬̖̖̣̦̜̔̽ ̴̨̛̛̣̯̬̱̖̥̭̯̽ ;˃ʿˇͿ ̛ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌


̛̭̯̼̦̌̏̌́̚ ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌   ̨̪̣̯̏̽ ̨̔ -­‐ϯϬΣC   ;̭̥͘ ˃̶̛̣̱̌̍Ϳ .(ˁ̛̛̦̙̖̦̖ ˃ʿˇ  
̨̛̛̭̯̯̌̏̚  ˃ʿˇ  ̨̛̭̭̯̌̏̌  ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣͕̯̬̖̣̙̦̼̯̬̯̦̔̽̐̏̌̔̍̽̍̌̍̌̚)  
9 ʿ̨̨̛̬̖̯̬̺̖̯̭̖̦̖̔̏̌̌ͨ̔̌ͩ  ̴̵̨̡̨̛̛̪̬̦̼̬̭̯̣̣̌̌̏̌̏͘  
9 ʿ̴̵̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̪̣̖̦̖̬̭̯̪̬̦̼̬̭̯̣̣̔̏̌̌́̏̌̌̏̌̏.  
9 ʥ̵̴̨̡̨̨̨̛̛̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̬̭̙̖̼̣̯̬̌̔́̌̌̌̏̌̏̽̏̚̚͘  
 
  ˃ʿˇ  ̏  ΣC  /  ʺ̨̨̛̛̖̯̯̖̭̯̬̦̔̏̌́  EW116  

˃̨̨̨̛̛̛̪̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  
ʥ̖̚   ˁ  
  Ice  Proof  for  Diesel   Ice  Proof  for  Diesel  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʥ̛̖̣̽̐́  (2011)   -­‐17   -­‐30  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʥ̛̖̣̽̐́  (2011)   -­‐19   -­‐30  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ˇ̶̛̬̦̌́  (2011)   -­‐20   -­‐25  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʰ̛̯̣̌́  (2006)   -­‐19   -­‐26  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʧ̛̖̬̥̦̌́  (2011)   -­‐18   -­‐25  

ʪ̨̨̨̛̛̖̣̦̖̯̪̣̽̏̚ʧ̛̖̬̥̦̌́(2011)   -­‐20   -­‐29  

 
 
 
 
 

8
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 Wynn's  Ice  Proof  for  Diesel  ̣̔́  ̵̭̖̏  ̨̛̏̔̏  ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚  ̨̛̯̪̣̏̌.      
9 ˃̡̨̨̨̡̛̛̛̙̖̣̭̥̖̹̦̦̯̪̣̭̥̭̥̱̥̌̔́̌̐̔̏̌̌̚͘  30  %  ʥʰʽ̛̖̣̔́̚.  
 
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̨̭̖̯̣̏  ̡̨̛̛̭̦̙̭̯́́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC   :  ̨̡.  0,836  ̡̐/̥̔Ϲ  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC    :  ̨̡.  1,466  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚   :  ̨̡.  ϳϱΣC  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̨̡̨̨̛̛̛̯̭̖̣̦̼̥̯̪̣̥̍̌̏̽̏̍̌̔̽̏̚͘  
9 ʪ̨̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̯̯̪̣̯͕̖̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̪̖̯̦̙̖̍̌̏̽̏̔̏̔̐̌̐̌̌̌̔̚ϱΣC  .  
9 ʪ̨̨̡̛̬̏̌̚:  ̨̛̯̔̍̌̽  0,1  %  ̨̨̨̨̨̛̛̯̻̖̥̖̣̦̯̪̣̍̌̔̽̐̏̌̚  (̨̛̣̪̬̥̖̬̯̖̔́̌̔̍̌̏̽
̨̨̡̡̛̛̦̣̯̬̪̬̱̯̔̔̌ϭϬϬϬ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚).  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W22795  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/HU/EL  
ζ  W22796  ʹ  4x5  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT/RU  
ζ  W22798  ʹ  60  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU  
ζ  W22799  ʹ  200  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU  
ζ  W22700  ʹ  1000  ̣͘  ʹ  EN/IT/RU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Supremium Diesel Š

ǯȜșȪȦȓȘȖșȜȚȓȠȞȜȐȟȝȜșțȩȚȏȎȘȜȚ

Wynn's  SupremiumΠDiesel  ̨̨̪̬̖̭̯̣̖̯̭̜̔̌̏́̍  ̡̪̖̯̌


̨̡̛̪̬̭̌̔  ̨̬̬̯̦̼̜̣̌̌̍̌̔́̚  ̸̨̡̛̪̼̹̖̦̖̭̯̏́̌̏̌  
̸̨̨̨̼̦̍̐  ̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  ̨̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̔̽̐̏̌̚  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̛̪̬̖̥̱̥-­‐̡̣̭̭̌̌.  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
 
1. ˑ̡̨̨̨̛̛̦̥̯̪̣́̏̌  ʹ  ʿ̶̸̨̨̨̨̛̛̼̹̖̦̖̖̯̦̭̣̏̌̏̐̌  
9 ʿ̨̛̼̹̖̦̖̏  ̶̸̨̨̨̨̛̖̯̦̭̣̌̏̐̌̔3  ̶̛̛̖̦̔.  
9 ˁ̵̵̵̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̪̭̭̯̱̖̯̭̬̺̖̦̭̖̬̙̦̬̖̦̼̖̺̖̭̯̯̬̯̹̍̏̌̀̔̌́̏̔̏̏̏̌̍̌̏̐̌̌̔̚
20  %.  
9 ʽ̸̵̨̨̡̛̣̖̖̯̣̦̼̜̪̱̭̯̖̣̍̐̌̔̌̔̏̐̌́̚.  
 
2. ʺ̨̨̛̺̖̭̜̭̯̀̏̏̌  
9 ˋ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̭̯̯̪̖̬̙̖̯̭̯̯̖̦̙̖̯̬͕̣̪̦̼̔̔̏̌̏̌̌̌  ̨̛̛̛̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̏̀͘  
9 ʦ̴̴̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̖̬̙̖̯̖̯̦̭̯̬̯̼̯̖̣̌̌̏̏̌̔̔̏̌̾̏̽̌̍̔̏̐̌́͘  
 
3. ʰ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̯̬̼̬̬̐̍̚  
9 ʿ̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̬̦̭̖̯̣̖̜̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̔̏̌̌̀̔̌̏̚̚͘  
 
4. ˁ̛̥̼̺̖̖̺̖̭̯̌̏̌̀̏̏̌̚  
9 ˁ̨̨̡̨̛̛̛̛̛̥̼̖̯̺̺̖̯̯̪̣̦̼̜̦̭̭̦̙̖̯̬̌̏̌̌̌̏̌̌̚̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    
 
 
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̨̛̏̔̏ ̨̛̯̪̣͕̏̌ ̨̨̨̛̭̪̣̱̖̥̽̐̚ ̏ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̵̛̯̖̣̔̏̐̌́
̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ̶̡̨̨̨̛̙̭̯̦̯̬̦̖̯̔̽́̌̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  ̨̡.  0,893  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC    :  ̨̡.  1,4562  
˃̸̨̡̨̡̨̨̡̛̛̭̪̣̥̖̦̖̦̬̼̯̥̯̣̖̌̏̌́̏̌̐͗̚.  72qC
 
 
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̨̯̖̍̌̏̽Ϭ͕ϭй̛̛̣Ϯϱ̡̛̛̥̣̪̬̭̦̌̔̌Ϯϱ̛̣̖̦̦̍̌̚͘  
9 ˀ̴̶̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̭̦̭̪̖̣̦̱̱̯̼̣̱̭̯̬̥̣̯̦̜̬̌̌̏̌̏̌̽̀̍̔̌̔́̔̏̚̚͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W22911  ʹ  12x250  ̥̣  -­‐  EN/ES/RU
 
 
  10
 
 
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Diesel EGR 3
ǼȥȖȟȠȖȠȓșȪȐȜȕȒȡȣȜȝȞȖȓȚțȜȗȟȖȟȠȓȚȩ,
ȐȝȡȟȘțȩȣ ȘșȎȝȎțȜȐ, ȒȎȠȥȖȘȎȞȎȟȣȜȒȎ
ȐȜȕȒȡȣȎ, EGR Ȗ ȠȡȞȏȖțȩ Ȑ ȎȫȞȜȕȜșȓ.
tLJŶŶ͛ƐŝĞƐĞů'Zϯ-­‐  ̨̨̬̣̦̼̜̌̾̽̚  ̨̡̪̬̱̯̔  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̨̬̬̯̦̦̼̜̌̌̍̌̚  ̣̔́  ̸̨̡̛̛̭̯  ̵̨̨̨̛̱̪̬̘̥̦̜̏̔̚  ̛̭̭̯̖̥̼  
̵̭̖̏  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌.  

 
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʽ̸̸̵̵̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̖̭̪̖̖̯̥̦̖̦̦̱̭̯̱̱̪̬̘̥̦̜̭̭̯̖̥̼͕̪̱̭̦̼̍̏̌̐̏̀̏̔̏̚
̡̨̛̛̣̪̦̭̭̯̖̥̼̌̌̏'Z;ˁˀʽʧʹ  ˁ̛̭̯̖̥̌ˀ̶̶̡̛̛̛̖̬̱̣́ʽ̵̨̯̬̯̦̦̼̌̍̌ʧ̨̌̏̚Ϳ͘      
9 ʺ̨̨̛̛̛̺̦̖̬̭̪̼̣̖̦̖͕̱̭̣̖̯̌̏̌  ̸̨̨̛̛̺̺̖̖̖̜̭̯̖̌̀̏̔̏̚.  
9 ˀ̨̨̭̯̬̖̯̭̥̣̱͕̭̙̱̌̏́̌,̴̛̬̯̐̌.  
9 ʸ̸̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̘̭̪̣̦͕̭̯̦̥̖̯̐̏̽̏̌̌̌̌̚̚ϱ-­‐ϭϬ̨̛̛̛̥̦̭̥̦̥̣̦̜̌̽͘
̵̨̨̨̨̡̛̦̖̥̭̯̬̬̖̖̯̣̖̜̍̔̽̀̏̌̍̔̌̚͘  
9 ʦ̸̵̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̖̣̦̱̪̱̱̌̌̏̏̌̔̌̽̀̔̌̏̔̌̚  ̡̨̛̥̖̬̱̭̬̦̏̌̐̌́.  
9 ʽ̸̨̛̛̖̭̪̖̖̯̭̯̣̦̱̬̯̱̦̍̏̌̌̍̽̀̌̍̌  ̵̵̵̨̨̨̨̨̣̭̯̼̬̯̍̌.  
9 ʦ̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̖̬̙̖̯̪̯̥̣̦̱̬̯̱̯̖̣̬̭̌̌̏̏̌̔̔̏̌̌̽̀̌̍̔̏̐̌́̌̔
̨̛̯̪̣̏̌.  
9 ˄̨̡̛̭̯̬̦̖̯̪̬̣̖̥̼̪̱̭̯̖̣̌́̍̌̌̔̏̐̌́̚.  
9 ˄̸̣̱̹̖̯̌  ̨̡̨̨̛̦̬̭̬̭̯̌̍.  
9 ˄̸̵̨̥̖̦̹̖̯̖̬̦̼̜̼̣̪̽̌̏.  
9 ʥ̸̵̨̡̡̨̨̛̛̛̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̖̭̦̖̜̯̬̣̯̬̌̔́̌̌̌̌̏̚̚  ̵̴̨̛̛̭̙̖̼̣̯̬̌̏̽̏  (DPF).  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̣́  ̵̨̨̨̛̱̪̬̖̥̦̜̏̔̚  ̛̭̭̯̖̥̼,  ̵̡̪̱̭̦̼̏  ̡̨̣̪̦̌̌̏,  ̸̡̛̯̔̌̌  ̵̨̬̭̌̔̌  ̵̨̱̏̔̌̚,  


̛̭̭̯̖̥̼  ̶̶̡̛̛̛̬̖̬̱̣́  ̵̨̨̯̬̯̦̦̼̌̍̌  ̨̐̌̏̚  (ˁˀʽʧ),  ̡̣̪̦̌̌̌  EGR  ;ˁˀʽʧͿ̡͕̯̙̖̌̌
̵̵̛̛̛̯̱̬̦̭̖̖̣̦̼̯̖̣̖̜̍̏̔̽̔̏̐̌̚͘    
9 ʶ̨̨̨̬̥̖̯̐  ̡̨̨̨̛̬̖̥̖̦̱̖̯̭̭̪̣̯̔́̽̏̌̽̚  ̡̨̛̪̬̙̥̌̔  ̨̛̭̖̬̭̦̥̏  ̨̛̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌  
̸̨̨̛̛̣̪̖̬̙̦̭̯̯̼̔́̔̔̌́  ̵̛̭̖̭̭̯̖̥̼̏.      
9 ʦ̨̨̨̥̙̦̚  ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚  ̨̭  ̶̨̛̭̪̖̣̦̜̌̽  ̡̨̦̭̜̌̌̔  ̛̛̱̣̦̯̖̣̖̥̔  (̶̨̨̨̛̪̦̣̦̌̽).  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

11
 
ʧ̌̚-­‐̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯     :  ̨̪̬̪̦̌/̱̯̦̍̌  
 
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
   
   
A.  ʽ̸̡̛̭̯̌  ̡̨̨̪̱̭̦̏̐  ̡̨̡̨̣̣̖̯̬̌,  ̸̡̛̯̔̌̌  ̵̨̬̭̌̔̌  
̵̨̱̏̔̌̚  ̛  ̵̡̪̱̭̦̼̏  ̡̨̣̪̦̌̌̏.    
9 ʯ̨̛̛̛̪̱̭̯̯̖̯̖̣̪̬̬̖̜̯̖̌̔̏̐̌̽̐  ̨̖̐͘  
9 ˁ̛̛̦̥̯̖  ̵̡̨̡̨̨̨̛̛̛̜̪̯̬̱̭̭̯̖̥̼̱̬͕̐̍̌̍̏̔̌̍̌̚̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̨̨̨̡̨̨̨̬̭̪̣̙̖̦̦̼̜̥̖̙̱̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̌̔̍  /  
̵̡̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̦̯̖̬̱̣̣̖̬̥̣̣̖̯̬̥̱̬̦̏̔̌̍̌̚̚.  
9 ʪ̵̵̵̨̨̨̨̨̨̨̛̯̖̣̣̙̖̦̬̯̯̦̣̭̯̼̬̯̏̐̌̽̔̌̍̌̽̌̍̌.  
9 ʿ̨̨̨̡̛̛̛̬̬̬̖̯̥̯̖̣̖̬̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯̌̐̔̏̐̌̌̔̏̚
̵̡̨̡̨̨̨̨̡̛̣̣̖̯̬̱̬̦̏̔̌̍̌̚̚.  ʻ̖̬̭̪̼̣̜̯̖̌́
̨̨̡̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̦̯̖̬̱̣̣̖̬̔̏̏.    ˀ̡̨̨̡̨̛̛̛̛̭̪̼̣̜̯̖̬̯̥̦̯̖̬̣̥̪̌́̏̌̌ϭ-­‐2  
̡̭̖̱̦̼̔.    ʿ̨̡̨̨̡̨̛̭̣̖̙̪̬̼̭̙̯̖̭̌̔̐̏̌̔̔̽  ̨̨̨̨̨̛̭̭̯̦̣̖̦̬̦̜̬̯̼̏̌̏́̏̌̍
̵̵̨̨̨̨̛̯̖̣̦̣̭̯̥̱̔̏̐̌́̌̔.  
9 ʦ̨̨̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̬̖̥̬̭̪̼̣̖̦͕̬̯̼̥̱̯̪̦̥̯̭̯̪̯̏́̌́̍̐̌̔̌̽́̌̌̔̌̽͘  ˈ̡̬̯̖̬̦̼̜̌̌
̸̡̨̛̛̛̖̣̦̼̜̭̯̱̥̙̖̯̱̖̣̯̭ͨ̔̽ͩ̏̽́̚.    ˑ̨̨̨̛̯̭̦̭̣̖̦̖̥̭̬̖̭̯̏́̌̔̍̌̏̔̏̌̚  ̛
̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̖̦̖̦̖̥̭̯̦̹̖̦̱̯̪̣́̏̔ͬ̏̚̚͘  
9 ʻ̸̨̨̨̛̛̖̱̖̣̜̯̖̬̯̼̏̏̌̍!!  ʪ̨̛̛̙̖̖̭̣̦̪̯̌̌̔̌̀!!      
 
 
 
 
 
 
 
9 ʿ̨̨̬̣̙̜̯̖̔̌  ̵̨̨̡̨̨̨̡̬̯̱̯̖̪̬͕̪̍̌̍̔̌ϮϬϬ̸̨̡̡̨̥̣̪̬̱̯̦̖̦̯̭̔̌̌̌́̚.    
9 ʪ̵̵̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̜̯̖̯̖̣̪̬̯̯̦̣̭̯̥̱̯̖̖̦̌̔̏̐̌̀̌̍̌̽̌̔̏ϭϬ  ̛̥̦̱̯͘  
9 ʯ̛̛̣̱̹̯̖̯̖̣̌̐̔̏̐̌̽.  ʿ̨̭̯̯̖̌̏̽  ̨̡̨̪̯̬̱̦̥̖̭̯̌̍̌͘  
9 ʿ̵̵̨̨̨̨̨̨̭̣̖̬̯̼̦̣̭̯̥̱̌̍̌̔  ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔  ̵̨̪̬̖̯̌̽ϱ-­‐ϭϬ̡̡̛̥͕̖̪̖̬̖̬̱̍̐̚̚
̛̯̖̣̔̏̐̌́.                            
9 ʿ̡̡̨̨̛̛̛̛̖̬̖̯̖̥͕̣̱̹̯̯̖̣̯̖̥̱̪̬̯̯̥̦̥̱̥̔̌̌̐̽̔̏̐̌̽̔̌̽̌̍̌̽̚ϭ̛̥̦̱̯̱.      
 
B.  ʽ̸̡̛̭̯̌  ̡̨̨̪̱̭̦̏̐  ̡̨̡̨̣̣̖̯̬̌  ̪̖̬̖̔  ̨̡̨̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̍  ̛  ̸̡̨̨̨̛̥̪̬̖̭̭̬̦̜̭̯̌
̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍̌    
9 ʪ̡̖̜̭̯̱̜̯̖̯̙̖̏̌  ̡̡̨̨̛̦̪̭̦̥̖̯̖̌̌̌̏̔ʤ̨̨̡͕̦̬̭̪̼̣̜̯̖̪̬̱̯̪̖̬̖̌́̔̔
̨̛̯̱̬̦̜̍͘ʦ̨̨̨̥̙̦̚  ̛̪̬̖̯̭̔́  ̭̦̯́̽  ̨̱̹̦̼̜̏̔̚  ̴̛̣̯̬̽.  
 
 
C. ʿ̴̸̸̨̡̡̨̡̡̛̛̛̬̣̯̖̭̭̯̣̪̦̌̌́̌̌̌̌EGR    
C1.  ʫ̡̛̭̣̣̪̦̌̌  ̵̨̡̨̛̦̯̭̦̖̣̖̌̔́̔̌  
̨̯  ̨̡̨̛̛̭̖̦̖̦̭̪̯̬̱̥̔́̌̍,    
̖̜̭̯̱̜̯̖̔̏  ̡̡̡̨̛̯̙̖͕̦̪̭̦̌̌̌̌  

12
̨̥̖̯̖̏̔ʤ͘

C2.  ʫ̡̛̭̣̣̪̦̌̌  ̵̨̡̨̛̦̯̭̣̖̌̔́̔̌  


̨̯  ̨̡̨̛̛̭̖̦̖̦̭̪̯̬̱̥̔́̌̍,  
̵̨̨̨̨̨̛̛̦̖̥̭̪̣̯̍̔̽̏̌̽̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̨̨̡̛̛̛̪̣̦̯̖̣̦̱̦̭̱̱̣̦̯̖̣̔̽̀̌̌̔̔̽
;̨̨̨̛̪̬̬̖̯̖̯̭̯̖̣̦̍̌́̔̽Ϳ͕  ̖̜̭̯̱̜̯̖̔̏  
̡̡̡̨̨̛̯̙̖͕̪̭̦̌̌̌  ̨̥̖̯̖̏̔ʤ͘

D. ʿ̸̨̨̡̛̣̦̭̯̌́̌  ̸̨̨̨̡̖̦̬̦̣̪̦̽̐́̐̌̌̌̚  EGR    


9 ˁ̛̛̛̛̦̥̯̖̬̖̬̯̖̌̍̚  ̡̣̪̦̌̌  EGR  ;̶̶̵̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̬̱̣̯̬̯̹́̌̍̌̏̐̌̏̚  ;̡̨̬̪̱̭)).  
9 ˀ̛̭̪̼̣̯̖̌  ̨̭̬̖̭̯̔̏  ̨̨̡̨̡̨̛̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̦̣̪̦͕̖̬̪̱̭̬̱̖̔̏̌̌̌̐̔̐
̵̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̥̪̦̖̦̯̼̭̣̦̦̥̦̔̽̐̌̌́.  
9 ʿ̨̡̡̨̡̨̛̱̭̯̪̬̱̯̖̜̭̯̱̖̯̦̖̭̣̥̦̱̯̽̔̔̏̽͘  
9 ˀ̸̵̨̨̨̨̡̛̛̭̪̼̣̜̯̖̭̬̖̭̯̦̯̭̯͕̯̖̪̬̪̭̬̦̖̱̖̯̱̣̖̦̌́̔̏̌̾̌̔̌̏́̐́̽̍̔̔̌̌̚͘  
9 ʿ̛̬  ̸̨̡̛̭̯̖  ̨̨̥̙̦  ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚  ̴̡̨̡̡̡̛̛̛̛̱̭̯̦̣̱̥̙̦̼̖̭̣̖̯̣̌̍̌̌̔́
̵̛̛̛̱̣̖̦̭̣̦̼̬̦̖̦̜̔̌́̽̌̐́̚̚͘  
9 ʦ̛̼̭̱̹̯̖  ̸̛̭̯̌  ̭  ̨̨̪̥̺̽̀  ̨̨̭̙̯̌̐  ̵̨̱̏̔̌̚,  ̡̡̱̭̌  ̵̡̛̛̛̯̦̣̱̥̙̦̼̌̍̌
̴̨̡̭̣̖̯̌.  
9 ˁ̨̛̖̬̯̖̍  ̡̣̪̦̌̌  EGR  ;̶̶̵̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̬̱̣̯̬̯̹́̌̍̌̏̐̌̏̚  ;̡̨̬̪̱̭))̨̛̛͕̱̭̯̦̯̖̌̏
̨̨̖̦̥̖̭̯̐̌.  
 
ʿ̸̨̨̛̛̖̬̦̭̯̔̽  
ʺ̨̖̯̔  A,  B,  ̛  C  
9 ʶ̨̙̖̌̔˃ʽ  (15  000-­‐20  000  ̡̥)  
ʺ̨̖̯̔  D  
9 ʿ̸̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̪̖̬̜̭̯̖̯̥̣̭̣̹̥̪̬̖̥̏̌̏̍́̍̽̍̐͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W23379  ʹ  12x200  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/ES/IT/NL/RU/EL  
 
ʦʻʰʺʤʻʰʫ    
 
 
ʻ̖̪̬̖̼̹̜̯̖̏̌ϭϱϬϬ̸̨̨̨̡̛̛̛̥̦̬̖̥̭̯̍ͬ̏̏́.  ʻ̨̡̖̬̭̪̼̣̜̯̖̦̬̹̖̦̦̼̖̌́̌̌
̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏͘    ʦ̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̭̣̱̖̪̪̦̖͕̦̖̥̖̣̖̦̦̭̥̜̯̖̭̬̖̭̯̪̬̪̥̺̼͕̣̌̌̔̌̔̔̏̏̔̔́

13
̵̨̨̨̨̛̛̪̬̖̯̬̺̖̦̥̙̦̼̪̬̖̙̖̦̜̔̏̌́̏̏̔̚ʸʶʿ͘  ˃̨̡̛̺̯̖̣̦̭̣̖̱̜̯̖̭̖̥̱̦̥̌̽̔̏̌̌́̚.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʪ̨̨̛̪̣̦̖̦̖    
 
ʪ̣́   ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́   ̸̵̛̛̦̣̱̹̌   ̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚ ̸̡̛̛̭̯͕ ̥̼ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̔̏̌
̨̡̪̬̱̯̥̖̭̯̖̔̌̏͗  
 
͞ʺʽʶˀʤ˔̸̛̭̯̯̖̣̌̽̔̏̐̌́͟   + ͞ˁ˄ˈʤ˔̸̛̭̯̯̖̣̌̽̔̏̐̌́͟  
     
Diesel  Clean  3        
(ʮ̡̨̛̭̯̔̽  ʹ  W122xx)      
   
x ˋ̡̨̛̛̛̭̯̯̦̙̖̯̬̼.    
   
x ʽ̸̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̸̨̛̭̯̯̱    
̡̨̣̪̦̌̌̏ ̛̭̭̯̖̥̼ EGR   ̛    
Turbo.      
x ˄̥̖̦̹̖̯̽̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚   ʪ̛̖̣̽̚  EGR  3    
̨̨̛̯̣̙̖̦̜ ̏ ̡̥̖̬̖̌   (ʤ̨̨̬̣̾̽̚  ʹ  W23379)  
̨̛̭̬̦̐̌́.    
x ʻ̖̥̖̣̖̦̦̔̌́ ̛ ̛̭̣̦̽̌́
x ʺ̨̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̨̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̭  
̸̨̡̛̭̯̌:  
̨̨̛̛̖̣̖̥̍̔̔̚B30.    
‡ ʦ̵̨̨̛̱̪̬̖̥̦̔̌́̚
  + ̛̭̭̯̖̥̌  
ʰʸʰ   ‡ ʪ̸̡̛̯̌   ̵̨̬̭̌̔̌  
  ̵̨̱̏̔̌̚    
Diesel  Power  3     ‡ ʦ̡̡̪̱̭̦̼̖̣̪̦̌̌̌  
(ʮ̡̨̛̭̯̔̽  ʹ  W503xx)   ‡ ʶ̣̪̦̌̌EGR    
x ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ˉ̨̛̖̬̖̜̏ ‡ ˃̨̡̨̨̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍  
ʻ̵̨̨̨̨̨̛̛̦̯̖̦̣̪̣̖̯̌̐̏́̚ x ˀ̨̨̭̯̬̖̯̭̥̣̱͕̌̏́
̡̨̨̛̯̦̱̥̖̦̹̯̼̬̭̌̏̽̌̽̏̍ ̴̛̭̙̱͕̬̯̌̐̌͘  
̨̛̛̛̭̙̪̱̯̖̥̪̦̙̖̦̌́  
̨̛̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̭̬̦̌̐̌́  
̸̶̛̭̯̌.  
x ˁ̸̨̡̨̛̛̦̙̖̯̯̭̦̭̯̌̽
̵̵̨̨̼̣̪̦̼̏̐̌̏̚.  
x ˄̸̶̨̨̛̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̌̐̌́
̸̨̨̛̛̯̪̣͕̬̖̪̬̥̖̯̬̼̏̌̌̍̌̌
̵̨̛̛̛̯̖̣̭̦̙̖̯̬̭̔̏̐̌́̌̌̔
̨̛̯̪̣̏̌  
x ʺ̨̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̨̛̭̪̣̦̽̏̌̚ ̭
̨̨̛̛̖̣̖̥̍̔̔̚B30.    

 
 
 
 

14
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Diesel Clean-­Up

Wynn's  Diesel  Clean-­‐Up  ̶̡̨̨̛̦̖̦̯̬̬̦̦̼̜̏̌  ̨̡̪̬̱̯̔  


̣̔́  ̸̨̡̛̛̭̯  ̨̛̖̣̦̜̔̽̚  ̨̨̛̯̪̣̦̜̏  ̛̭̭̯̖̥̼,  ̡̨̨̯̬̼̜  
̨̣̖̯̭̔̍̌̏́́  ̏  ̴̛̣̯̬̽  ̨̡̨̯̦̜  ̸̨̡̛̛̭̯.      
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ˁ̨̛̦̙̖̯̼̬̭̌̏̍  ̸̨̨̖̬̦̼̥͕̐̔̌  ̛̭̙̌  ̵̨̛̼̣̪̏̌͘  


9 ʦ̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̬̥̖̯̬̼̬̭̪̼̣̯̪̣̌̌̏̏̌̌̌̌̌̏̌  .  
9 ˄̡̨̛̛̣̖̯̦̬̦̱̯̬̥̖̬̼̭̬̦̔̌́̌̐̌̏̌̐̌́.  
9 ʦ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̥̪̬̖̭̭̱̣̱̹̖̯̭̬̦̖̌̌̏̏̌̀̌̐̌.  
9 ʽ̸̛̺̖̯̌  ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̪̣̦̼̜̦̭̭̼̭̣̖̦̯̪̣̪̬̼̏̌̏̐̔̌̏́̏̏̔.  
9 ˁ̨̨̨̡̨̨̛̛̥̼̖̯̯̪̣̦̼̜̦̭̭̼̭̣̖̦̌̏̌̏̌̏̐̔̌̏́̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̣̭̖̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̣̖̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥́̏̔̽̔̏̐̌̍̍̚̚.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʮ̶̡̨̨̨̛̭̯̖̣̖̦̖̯̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  ̨̡.  0,825  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :    ̨̡.    1,443  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :    ϰϮΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 

15
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

  9 ʿ̸̨̨̨̛̬̬̖̜̯̖̯̖̣̬̖̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̐̔̏̐̌̽̔̌̍̌  ̨̛̛̣̱̹̯̖̖̌̐̐̚.  
9 ˁ̴̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̥̯̖̯̪̣̦̼̜̣̯̬̣̖̬̪̱̭̏̽̐.  ˁ̴̨̨̛̛̛̛̛̣̖̜̯̖̯̪̣̣̯̬̣̏̽̌̚
  ̴̡̨̛̬̪̱̭̣̯̬̌̽̌.  
9 ʪ̴̨̡̨̛̯̖̣̯̬̬̪̱̭̍̌̏̽̏̽ͬ    ϯϮϱ̥̣̱̯̼̣̍̽͘Diesel  Clean-­‐UP  ;̨̛̦̖̣̜̯̖̖̌̏̌̐̏̚
̨̡̛̯̪̣̦̼̜̏̍̌Ϳ̸̵̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛͕̭̣̱̖̦̖̥̭̯̣̖̜̯̖̣̯̬̯̪̣̏̌̍̔̔̏̽̏͘  
9 ˄̴̨̨̛̛̛̛̭̯̦̯̖̣̯̬̦̥̖̭̯̖̯̖̌̏̽̌̌̏̔̚  ̛̯̖̣̔̏̐̌̽  
9 ˁ̸̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̱̦̦̜̯̖̙̖̦̖̦̯̥̣̖͕̥̦̥̱̥̌̌̌̔̏̌̌̏̍̌̚ϯ̡̥̦̭̬̖̦̖̜̌̔͘
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̡̨̨̛̭̬̭̯.  
9 ʪ̨̛̣̪̖̬̙̦́̔̔̌́  ̴̴̡̨̨̛̖̯̦̜̬̯̼̾̏̌̍,  ̡̨̨̨̛̬̖̥̖̦̱̖̯̭̭̪̣̯̔́̽̏̌̽̚Wynn͛s  
Diesel  Clean-­‐Up  ̡̙̼̖̌̔ϭϮ̶̥̖̭̖́̏.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    

ζ  W25241  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/FR/NL/IT/DE/RU  


 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
 
ʻ̨̨̡̛̖̣̯̯̪̣̦̼̜̔̍̌̏́̽̏̏̍̌  
 
 
 

16
 
ˁ̛̖̬̣́̔́ʤ̵̵̨̡̨̨̯̪̬̼̜̭̯̏̌̏́̏̚  

  Supremium Diesel (1/400)

Wynn's  Supremium  Diesel  ʿ̡̛̬̭̌̔̌  ̣̔́  ̸̛̱̣̱̹̖̦́  


̸̡̖̭̯̌̏̌  ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚  ̨̛̯̪̣̏̌  ̨̔  ̡̭̯̬̾̌  ̡̣̭̭̌̌.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ʿ̶̸̨̨̨̨̛̛̼̹̖̦̖̖̯̦̭̣̏̌̏̐̌  
o ˄̸̛̛̖̣̖̯̏̏̌ ̶̨̨̖̯̦̖̌̏ ̸̨̛̭̣   ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌ EN   590   ̨̯   Ϯ ̨̔ ϰ
̶̛̛̖̦̔.  
o ˁ̵̨̨̛̛̛̦̙̖̯̼̬̭̬̖̦̼̭̙̌̏̍̏̔̐̌̏̌̚  ̨̔ϮϬй.  
o ˁ̵̨̨̛̛̦̙̖̯̬̭̯̪̣̌̌̔̏̌  ̨̔  4%.  
o ʽ̸̵̨̨̡̣̖̖̯̣̦̼̜̪̱̭̍̐̌̔.  
9 ʿ̵̨̨̨̛̛̼̹̖̦̖̥̺̭̜̭̯̏̀̏̏  
o ʽ̸̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̺̖̯̪̖̬̙̖̯̭̯̯̖̦̙̖̯̬̼̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̌̔̔̏̌̏̏̀.  
o ʿ̨̛̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̛ ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̏̌̌̏̏̌ ̨̛̪̯̥̣̦̱̌̽̀ ̨̨̨̛̛̪̬̯̖̣̦̭̯̏̔̽̽̚
̛̯̖̣̔̏̐̌́;̨̨̥̺̦̭̯̽Ϳ͘  
o ˁ̛̦̙̖̯̌  ̨̼̬̭̏̍  ̸̨̨̖̬̦ͨ̐ͩ  ̸̸̨̨̨̨̛̛̼̥̭̖̯̱̣̱̹̖̦̦̭̬̦̯̪̣̔̌̌̐̐̌́̏̌̚͘  
9 ʤ̛̦̯̪̖̦̌  
o ˄̨̨̨̛̥̖̦̹̖̯̬̦̖̪̖̦̼̽̌̍̌̏̌̔̚ϲϬй.  
o ˄̡̨̥̖̦̹̖̯̣̽̌-­‐̨̨̛̬̼̯̪̣̏̍̐̏̌̚.  
o ʥ̨̣̖̖  ̨̼̭̯̬̖̍  ̛  ̨̣̖̖̍  ̨̨̪̣̦̖  ̨̨̨̨̡̛̛̪̣̦̖̦̖̯̪̣̦̌̏̐̍̌̌̚  (>  15  %).  
9 ʰ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̯̬̼̬̬̐̍̚  
o ʿ̸̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̬̙̦̼̬̬̭̭̯̖̥̖̪̬̼̭̔̏̌̌̍̌̏̌̌̏̏̏̌̚̚͘  
o ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̸̨̯̖̦̱̀ ̡̨̨̛̬̬̀̚ ̛ ̨̛̦̭̚ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏ ̨̨̛̯̪̣̦̜̏
̛̭̭̯̖̥̼͘  
9 ˁ̛̥̼̺̖̖̺̖̭̯̌̏̌̀̏̏̌̚  
o ˁ̴̨̨̨̡̛̛̛̛̛̥̼̖̯̺̺̖̯̯̪̣̦̼̜̦̭̭̬̭̱̦̌̏̌̌̌̏̌̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́  ̣̔́  ̵̭̖̏  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̨̨̛̛̯̖̣̖̜̯̥̣̖̜̔̏̐̌̌̏̍͘      


9 ˃̡̙̖̌ ̣̔́ ̡̨̨̬̭̦̌̐ ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌ ;̨̨̨̬̙̦̔-­‐̵̨̛̭̯̬̯̖̣̦̼̽ ̛̥̹̦͕̌
̡̨̨̨̡̨̨̨̯̬̯̬͕̥̬̭̯̬̦̭̪̬̯̌̏̐̌̌).    
 

17
 
 
 
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʮ̶̡̨̨̨̛̭̯̙̖̣̯̖̯̔̽̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,8496  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  1,4539  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚      :  ϰϴΣ  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

  9 ʪ̨̨̡̛̬̏̌̚  :  0,25  %  (1  ̛̣̯̬̦̌̌  400  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚).  


9 ʪ̶̨̨̛̛̛̛̯̯̭̯̖̬̦̼̣̬̖̖̬̱̬̍̌̏̽̏̌̏̏̌̌̚  ̵̵̨̛̛̛̣̬̦̖̦̪̖̬̖̪̣̦̖̦̖̥̔́̌́̔̌̚.  
9 ʪ̣́  ̸̨̨̬̱̦̐  ̛̛̭̥̖̹̦̏̌́  ̸̡̨̨̨̨̨̛̖̣̬̦̱̭̯̬̜̭̯̍̌̍̏̐̏̌̚.    
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    

ζ  W25389  ʹ  200  ̣͘  


ζ  W25390  ʹ  1000  ̣͘  
 
 
 
 
 

18
 
ˁ̛̖̬̣́̔́ʤ̵̵̨̡̨̨̯̪̬̼̜̭̯̏̌̏́̏̚  

  Supremium Diesel (1/1500)

Wynn's  Supremium  Diesel  ʿ̡̛̬̭̌̔̌  ̣̔́  ̸̛̱̣̱̹̖̦́  


̸̡̖̭̯̌̏̌  ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚  ̨̛̯̪̣̏̌  ̨̔  ̡̭̯̬̾̌  ̡̣̭̭̌̌.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ʿ̶̸̨̨̨̨̛̛̼̹̖̦̖̖̯̦̭̣̏̌̏̐̌  
o ˄̸̛̛̖̣̖̯̏̏̌ ̶̨̨̖̯̦̖̌̏ ̸̨̛̭̣   ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌ EN   590   ̨̯   Ϯ ̨̔ ϰ
̶̛̛̖̦̔.  
o ˁ̵̨̨̛̛̛̦̙̖̯̼̬̭̬̖̦̼̭̙̌̏̍̏̔̐̌̏̌̚  ̨̔ϮϬй.  
o ˁ̵̨̨̛̛̦̙̖̯̬̭̯̪̣̌̌̔̏̌  ̨̔  4%.  
o ʽ̸̵̨̨̡̣̖̖̯̣̦̼̜̪̱̭̍̐̌̔.  
9 ʿ̵̨̨̨̛̛̼̹̖̦̖̥̺̭̜̭̯̏̀̏̏  
o ʽ̸̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̺̖̯̪̖̬̙̖̯̭̯̯̖̦̙̖̯̬̼̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̌̔̔̏̌̏̏̀.  
o ʿ̨̛̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̛ ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̏̌̌̏̏̌ ̨̛̪̯̥̣̦̱̌̽̀ ̨̨̨̛̛̪̬̯̖̣̦̭̯̏̔̽̽̚
̛̯̖̣̔̏̐̌́;̨̨̥̺̦̭̯̽Ϳ͘  
o ˁ̛̦̙̖̯̌  ̨̼̬̭̏̍  ̸̨̨̖̬̦ͨ̐ͩ  ̸̸̨̨̨̨̛̛̼̥̭̖̯̱̣̱̹̖̦̦̭̬̦̯̪̣̔̌̌̐̐̌́̏̌̚͘  
9 ʤ̛̦̯̪̖̦̌  
o ˄̨̨̨̛̥̖̦̹̖̯̬̦̖̪̖̦̼̽̌̍̌̏̌̔̚ϲϬй.  
o ˄̡̨̥̖̦̹̖̯̣̽̌-­‐̨̨̡̛̛̬̼̯̪̣̪̬̪̬̖̏̍̐̏̌̌̌̏̚̚͘  
o ʥ̨̣̖̖  ̨̼̭̯̬̖̍  ̛  ̨̣̖̖̍  ̨̨̪̣̦̖  ̨̨̨̨̡̛̛̪̣̦̖̦̖̯̪̣̦̌̏̐̍̌̌̚  (>  15  %).  
9 ʰ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̯̬̼̬̬̐̍̚  
o ʿ̸̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̬̙̦̼̬̬̭̭̯̖̥̖̪̬̼̭̔̏̌̌̍̌̏̌̌̏̏̏̌̚̚͘  
o ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̸̨̯̖̦̱̀ ̡̨̨̛̬̬̀̚ ̛ ̨̛̦̭̚ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏ ̨̨̛̯̪̣̦̜̏
̛̭̭̯̖̥̼͘  
9 ˁ̛̥̼̺̖̖̺̖̭̯̌̏̌̀̏̏̌̚  
o ˁ̴̨̨̨̡̛̛̛̛̛̥̼̖̯̺̺̖̯̯̪̣̦̼̜̦̭̭̬̭̱̦̌̏̌̌̌̏̌̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́  ̣̔́  ̵̭̖̏  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̨̨̛̛̯̖̣̖̜̯̥̣̖̜̔̏̐̌̌̏̍͘      


9 ˃̡̙̖̌ ̣̔́ ̡̨̨̬̭̦̌̐ ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̨̛̯̪̣̏̌ ;̨̨̨̬̙̦̔-­‐̵̨̛̭̯̬̯̖̣̦̼̽ ̛̥̹̦͕̌
̡̨̨̨̡̨̨̨̯̬̯̬͕̥̬̭̯̬̦̭̪̬̯̌̏̐̌̌).    
 

19
 
 
 
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,943  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  1,46  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚      :  65ΣC  
ʦ̡̨̭̯́̽̚    ̛̪̬20qC                    :    3,4  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

  9 ʪ̨̨̡̛̬̏̌̚  :  0,066  %  (1  ̛̣̯̬̦̌̌  1500  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚).  


9 ʫ̛̭̣   ̨̨̨̥̙̦͕̏̚   ̨̯   ̸̣̱̹̖   ̨̭̖̏̐   ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚   ̡̨̨̛̣̬̦̦̖̌̍̏̌   ̨̛̬̱̺̖̖̔̀̚  
̨̨̱̭̯̬̜̭̯̏  (̦̌  ̶̵̨̛̯̭̯̖̬̦̌̏̌  ̛̛̣  ̵̬̖̖̬̱̬̏̌̌̚  ̣̔́  ̵̛̬̦̖̦̌́).  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    

ζ  W25399  ʹ  200  ̣͘  


 
 
 
 
 
 

20
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  DPF Regenerator 1/500


ǰȜȟȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȕȎȟȜȞȓțțȩȗȟȎȔȓȐȩȗ
ȢȖșȪȠȞǿȐȓȞȣ-­ǯȩȟȠȞȩȗȞȓȕȡșȪȠȎȠ
 
tLJŶŶ͛ƐW&  Regenerator  1/500,  ̣̔́  ̴̨̨̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̦̌̽̐  
̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚,  ̵̸̡̛̛̥̖̭̌́  ̨̡̔̍̌̏̌  ̣̔́  ̸̵̡̨̡̛̥̥̖̬̖̭  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍,  ̸̡̨̨̨̨̛̯̬̺̖̯̭̬̘̦̦̼̖̌́̌̌̚


̴̨̛̛̛̣̯̬̼̱̥̖̦̹̖̯̼̬̭̼̭̙̽̽̌̏̍̌.  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
  9 ʸ̸̡̨̨̨̛̛̛̖̺̖̯̭̭̯̦̣̖̯̐̌̏̌̌̏̏̌  ̴̨̨̡̛̛̭̬̘̦̦̼̜̭̙̖̼̜̣̯̬̖̬̬̌̌̏̽̍̌̍̚̚̚͘  
9 ʶ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̣̯̬̣̪̯̥̣̦̭̬̦̌̌̌̔́̌̽̐̐̌́̚  ̨̨̛̛̛̱̥̖̦̹̖̦̬̦̭̙̽́̍̌̏̌́̌̚͘  
9 ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ˉ̨̛̖̬̖̜̏ʻ̵̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̦̯̖̦̣̪̣̖̯̯̦̱̥̖̦̹̯̼̬̭̌̐̏́̌̏̽̌̽̏̍̚
̸̶̨̨̛̛̛̛̛̭̙̪̱̯̖̥̪̦̙̖̦̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̭̬̦̭̯̭̌́̌̐̌́̌ϲϬϬΣ̨̔ϮϬϬͬϰϬϬΣ.  
9 ʦ̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̥̺̦̭̯̯̖̣̌̌̏̏̌̽̔̏̐̌́.  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̨̭̯̖̌ ̨̛̛̭̣̱̙̦̖̍̏̌ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̸̨̬̱̦̜ ̶̛̬̖̖̦̖̬̖̜̐̌
̴̨̡̨̨̨̨̨̛̛̣̬̦̦̭̙̖̣̯̬̌̍̏̌̐̌̏̐̽̌̚͘  
9 ʽ̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̖̦̦̪̬̥̖̦̥̣̱̭̣̜̭̪̣̱̯̬̖̍̔́̏̾̌̌̏̐̔͘  
9 ˄̶̸̶̴̡̡̛̛̛̛̥̖̦̹̖̯̱̥̱̣̭̯̭̙̣̯̬̖̽̌̌́̀̌̌̏̽͘  
9 ʺ̶̶̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̙̖̯̼̯̭̪̣̦̥̦̭̭̯̬̖̦̦̜̭̭̯̖̥̜̬̖̖̦̖̬̍̽̽̏̌̏̍̌̏̐̌̚͘  
9 ˁ̵̖̬̏ʹ̼̭̯̬̼̜̬̖̱̣̯̯̍̽̌̚!        
9 ʽ̡̼̖̯̌̏̌̚  ̸̛̛̭̯̺̜́  ̴̴̡̖̯̾  ̦̌  ̸̨̬̱ͨ̐́̀ͩ    ̸̛̭̯̯̱̬̦̼̌̽̍͘    
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    
 
 
9 ʪ̸̵̵̵̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̣̥̥̖̬̖̭̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̭̖̥̯̪̥̭̙̖̼́̔̽̔̏̐̌̏̌̌̏̚  ̴̨̛̣̯̬̽̏.      
9 ʪ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̖̣̦̯̪̣̖̣́̔̽̐̏̌̍̔́̔̚̚ʦϯϬ͘  
9 ˃̨̡̨̨̨̡̛̛̣̯̯̪̣̦̼̜̽̔̍̌̏̽̏̏̍̌͊  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  0,822  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  73ΣC    
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  1,457  
 
 

21
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̨̨̡̯̖̦̱̦̱̍̌̏̽̔̍̌  ̛̛̥̦̥̱̥̏20Ϭ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚͘  
9 ʽ̸̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̦̣̯̬̭̯̯̦̣̬̯̔̐̌̔̌̔́̍̌̍  500  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚͘    
    9 ʧ̶̨̨̡̨̡̛̛̛̬̭̜̬̖̙̥̭̪̣̱̯̔̾̌̌:  ̨̡̣̯̙̼̜̔̍̌̏́̽̌̔  3̛̜  ̡̛̛̣̍̌  ̡̙̼̖̌̔7.500  ̡̥.  
9 ʿ̨̨̛̛̛̬̖̦̣̦̦̼̖̬̭̭̯̦̍̐̌̔̌́́:  ̨̡̣̯̙̼̜̔̍̌̏́̽̌̔  10̼̜  ̡̡̛̛̣̙̼̖̍̌̌̔  25.000  
̡̥.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 
 
ζ  W28095  ʹ  12x1  ̣.  -­‐  EN/FR/DE/ES/IT/SV/NL/RU/EL/TR  
 
ʤ̸̨̯  ̸̵̶̨̛̛̛̦̭̖̯̭̯̬̖̦̦̼̭̭̯̖̥̬̖̖̦̖̬̌̏̐̌  ̵̴̨̛̭̙̖̼̣̯̬͍̌̏̽̏    
 
 
ʻ̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̯̬̼̖̯̪̬̯̖̣̬̱̱̯̭̯̥̣̦̖̣̹̥̥̌̏̏̔̍̔̀̏̌̏̍̍̽̍̌̚
̸̵̴̸̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̖̬̙̺̥̭̯̺̱̱̣̭̙̖̼̣̯̬̭̯̥̯̖̭̥̣̖̦̖̥̔̌́̀̔̍̌̏̔́̌̏̽̏̌̏̌̔̍̌̏
̨̨̛̖̖̯̪̣̏̏͘ʪ̨̛̣̖̦̖̍̌̏Wynn͛s  DPF  Regenerator  1/500  ̨̡̛̯̪̣̦̼̜̦̖̼̼̖̯̏̏̍̌̏̏̌̚
̵̶̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̣̖̥̭̥̖̭̯̥̭̯̣̭̯̬̖̦̦̜̭̭̯̖̥̼̬̖̖̦̖̬̌̍ͨ̏ͩ̔́̏̐̌͘ʻ̨̨̛̪̬̯͕̯̌̏̾
̶̴̛̛̛̛̱̭̣̖̯̬̖̖̦̖̬̣̯̬̏̌̐̌̀̽̌͘  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʪ̸̸̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̖̭̯̺̖̭̬̖̭̯̪̬̼̭̖̥̼̖̣̹̥̣̖̭̯̖̖̬̖̯̖̬̭̯̖̪̭̣̖̐́̔̏̌̏̏̌̏̍̽̏̏̚
̸̡̛̛̭̦̯̯́́̔̌̌DPF  ̴̨̡̨̨̨̡̛̛̛̣̯̬̥̱̯̪̬̖̭̯̖̪̣̥̖̽̌̐̏̐͘˃̡̡̡̛̌̌̚-­‐̨̨̡̪̖̦̌̔̌̚̚
̶̸̵̸̡̨̨̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̯̖̬̭̭̯̦͕̙̖̦̬̭̥̣̖̭̯̼̭̯̦͕̭̯̖̖̦̦̜̌́́̔̏́̏̐̔̌̌̏̌̽̏̏̔
̴̸̸̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̙̭̯̦̖̭̪̬̖̯̭̣̯̬͕̯̥̙̖̯̭̣̱̙̯̪̬̦̜̪̣̥̔̌́́̽̌̽̚͘ʿ̵̨̨̛̙̖
̸̸̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̬̱̯̼̦̦̜̭̦̖̥̱̯̪̬̖̭̯̬̙̦̖̦̦̱̯̬̖̦̦̖̜̭̯̔̌̏̔̏̐̏̌̏̌̏̌DPF  
̴̛̣̯̬̽̌͘  
 
 

22
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Diesel Particulate Filter


Regenerator

Wynn͛s  Diesel  Particulate  Filter  Regenerator,  ̵̸̡̛̛̥̖̭̌́


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̸̨̡̡̨̨̨̛̛̛̣̖̣̦̼̯̖̣̖̜̯̬̺̖̯̔̍̌̏̌̔́̔̽̔̏̐̌̌́̌̚  
̴̨̛̭̬̘̦̦̼̖̣̯̬̼̌̽̚  ̨̛̛̱̥̖̦̹̖̯̼̬̭̼̭̙̽̌̏̍̌.    

 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ʸ̸̡̨̨̨̛̛̛̖̺̖̯̭̭̯̦̣̖̯̐̌̏̌̌̏̏̌  ̴̨̨̡̛̛̭̬̘̦̦̼̜̭̙̖̼̜̣̯̬̖̬̬̌̌̏̽̍̌̍̚̚̚.    
9 ˁ̛̣̱̙̯ ̡̨̨̛̯̣̯̬̥̌̌̌̚   ̣̔́ ̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̨̛̭̬̦̐̌́ ̛ ̛̱̥̖̦̹̖̦̽́ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚
̛̭̙̌.  
9 ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ˉ̨̛̖̬̖̜̏ʻ̵̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̦̯̖̦̣̪̣̖̯̯̦̱̥̖̦̹̯̼̬̭̌̐̏́̌̏̽̌̽̏̍̚
̸̶̨̨̛̛̛̛̛̭̙̪̱̯̖̥̪̦̙̖̦̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̭̬̦̭̯̭̌́̌̐̌́̌ϲϬϬΣ̨̔ϮϬϬͬϰϬϬΣ.  
9 ʦ̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̥̺̦̭̯̯̖̣̌̌̏̏̌̽̔̏̐̌́.  
9 ʿ̸̴̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̯̖̭̣̱̙̦̖̣̬̦̦̭̙̖̣̯̬̔̏̌̌̌̍̏̌̌̍̏̌̐̌̏̐̽̌̚.      
9 ʽ̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̖̦̦̪̬̥̖̦̥̣̱̭̣̜̭̪̣̱̯̬̖̍̔́̏̾̌̌̏̐̔.  
9 ˄̶̸̶̴̡̡̛̛̛̛̥̖̦̹̖̯̱̥̱̣̭̯̭̙̣̯̬̖̽̌̌́̀̌̌̏̽.  
9 ʺ̶̶̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̙̖̯̼̯̭̪̣̦̥̦̭̭̯̬̖̦̦̜̭̭̯̖̥̜̬̖̖̦̖̬̍̽̽̏̌̏̍̌̏̐̌̚͘  
9 ˁ̵̖̬̏ʹ̼̭̯̬̼̜̬̖̱̣̯̯̍̽̌̚!        
9 ʽ̡̼̖̯̌̏̌̚  ̸̛̛̭̯̺̜́  ̴̴̡̖̯̾  ̦̌  ̵̸̨̛̼̦̱̭̯̯̱̬̦̼̏̔̀̌̽̍͘    
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    
 
9 ʪ̵̴̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̣̼̥̯̪̥̭̙̖̣̯̬́̔̽̔̏̐̌̀̍̌̌̏̐̽̌̚.    
9 ʪ̨̨̨̛̛̛̣̖̣̦́̔̽̐̍̚-­‐̨̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̔̚B30.    
9 ʪ̨̨̡̨̨̡̛̣̯̯̣̯̪̣̦̼̜̍̌̏́̽̽̏̏̍̌͊  
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  0,814  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  ϳϱΣC  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  

23
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC    :  1,453  
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̨̯̖̍̌̏̽  ̨̦̱̔  ̱̯̼̣̍̽  500  ̥̣  ̛̛̥̦̥̱̥  ̏40  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚.    
  9 ʿ̸̨̨̛̛̖̬̦̭̯̔̽,  ̡̙̱̌̔̀  ̡̡̛̛̯̬̖̯̪̬̱̣̙̼̖̽̀̌̌̏̌̔̚ϯϬϬϬ̡̥͘    
   
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W28393  -­‐  12x500  ̥̣  ʹ  SV/TR/PL/RU/EL/HU  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 
 ʤ̸̨̯  ̸̵̶̨̛̛̛̦̭̖̯̭̯̬̖̦̦̼̭̭̯̖̥̬̖̖̦̖̬̌̏̐̌  ̵̴̨̛̭̙̖̼̣̯̬͍̌̏̽̏    
 
ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖  ̨̨̨̛̛̛̯̪̬̯̖̣̌̏̏̔̚  ̨̨̬̱̱̯̍̔̀  ̨̛̭̏  ̨̨̛̛̯̥̣̌̏̍  ̨̛̦̖̣̹̥̍̽  ̡̨̥̍̌  
̸̵̴̸̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̖̬̙̺̥̭̯̺̱̱̣̭̙̖̼̣̯̬̭̯̥̯̖̭̥̣̖̦̖̥̔̌́̀̔̍̌̏̔́̌̏̽̏̌̏̌̔̍̌̏
̨̨̛̖̖̯̪̣̏̏͘    ʪ̨̛̣̖̦̖̍̌̏  Wynn͛s  DPF  ̨̛̯̪̣̦̼̜̏̏  ̡̍̌  ̵̡̡̨̛̛̦̖̼̼̖̯̦̪̬̣̖̥̏̏̌̌̍̚  
̨̨̛̛̭̥̖̭̯̥̭̯̣ͨ̏ͩ̔́  ̨̨̛̭̯̬̖̦̦̜̭̭̯̖̥̼̏  ̶̛̛̬̖̖̦̖̬̐̌͘  ʻ̨̛̪̬̯͕̌̏  ̨̯̾  ̛̛̱̭̣̖̯̏̌  
̶̴̛̛̬̖̖̦̖̬̣̯̬̐̌̀̽̌.  
 
 ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʪ̸̛̛̛̬̱̖̭̯̺̖̐́  ̭̬̖̭̯̔̏̌  ̡̛̪̬̼̭̖̥̼̖̏̏̌  ̏  ̨̨̣̹̥̍̽  ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏  ̸̖̬̖̚  ̨̛̯̖̬̭̯̖̏  ̨̪̭̣̖  
̛̭̦̯́́    ̸̡̛̯̔̌̌  DPF  ̴̨̡̨̨̨̡̛̛̛̣̯̬̥̱̯̪̬̖̭̯̖̪̣̥̖̽̌̐̏̐͘  ˃̡̌  ̡̡̌  ̛̚-­‐̌̚  ̨̨̡̪̖̔̚  ̦̌  
̡̨̨̡̛̬̯̖  ̨̛̬̭̭̯̦̌́́,  ̛̛̙̖̦̔̏́  ̏  ̨̨̡̨̬̭̥̐̔  ̶̡̛̣̖  ̸̵̸̨̨̨̡̨̛̭̯̼̭̯̦͕̭̯̖̖̦̦̜̌̌̏̌̽̏̏̔
̴̸̸̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̙̭̯̦̖̭̪̬̖̯̭̣̯̬͕̯̥̙̖̯̭̣̱̙̯̪̬̦̜̪̣̥̔̌́́̽̌̽̚͘  ʿ̵̨̨̛̙̖  
̨̡̪̬̱̯̼̔  ̦̌  ̨̨̦̜̏̔  ̨̨̭̦̖̏    ̨̥̱̯̐  ̛̛̪̬̖̭̯̏  ̡  ̸̛̬̙̦̖̌̏  ̦̌  ̦̱̯̬̖̦̦̖̜̏  ̸̛̭̯̌  DPF  
̴̛̣̯̬̽̌͘  
 
 
 

24
 
ˁ̵̵̨̡̨̨̛̖̬̣̯̪̬̼̜̭̯́̔́̌̏̌̏́̏̚  

  DIESEL FUEL SYSTEM


CLEANER +PLUS+

Wynn's  Diesel  Fuel  System  Cleaner  +Plus+  ̨̡̔̍̌̏̌  ̡  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̨̛̖̣̦̥̱̔̽̚  ̨̛̯̪̣̱̏,  ̨̯̺̯̖̣̦̌̽  ̸̨̛̺̺̌̀̌́  ̛  


̭̥̼̺̌̏̌̀̌́̚  ̨̛̯̪̣̦̼̖̏  ̨̡̨̛̛̦̭̭̼̦̙̖̯̬̼̌.  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̺̖̯̯̪̣̦̼̖̦̭̭̼̦̙̖̯̬̼̌̏̌.  
9 ʦ̸̨̨̛̭̭̯̦̣̖̯̪̖̬̦̣̦̼̜̌̌̏̏̌̏̌̌̽  ̬̭̪̼̣̌  ̨̛̯̪̣̏̌  ̸̸̨̨̛̖̭̪̖̖̣̱̹̖̖̍̏̌́̐
̨̛̭̬̦̖̐̌.  
9 ˁ̛̦̙̖̯̌    ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏  ̸̨̨̖̬̦̐  ̼̥̔̌  (̸̶̛̭̯̌  ̛̭̙̌)  ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏  ̸̨̡̛̛̭̯  ̛̭̭̯̖̥̼
̡̪̬̼̭̏̌͘  
9 ʶ̨̛̥̪̖̦̭̬̱̖̯  ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̖̔̌  ̛̭̥̼̦̖̌̏̌̚  ̨̡̨̛̛̛̛̯̪̣̭̦̥̭̖̬̙̦̖̥̭̖̬̼̏̌̔̌̚͘  
9 ʿ̴̨̨̨̨̨̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̬̖̦̖̯̪̣̦̣̯̬̔̏̌̌̌̏̐̽̌̚͘  
9 ʯ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̦̬̙̦̼̬̬̌̌̍̌̏̌́̌̏̚̚͘  
9 ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̦̙̖̯̖̯̦̦̦̼̜̹̱̥̖̣̦̥̯̖̣̖̌̔̌̏̔̽̔̏̐̌̚͘  
9 ʻ̸̨̡̡̛̛̛̛̖̦̦̭̯̬̖̯̣̯̖̭̥̌̏̔̌̌̌  ̴̨̛̛̛̦̖̜̯̬̣̯̬̥̭̙̖̼̥̣̯̬̥̌̌̌̌̏̽̌̚͘  
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̣̭̖̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̖́̏̔̽̔̏̐̌̍̍̚̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̶̡̨̨̨̛̙̭̯̙̖̣̯̖̯̔̽̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  0,8223  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC:  ̨̡.  1,4495  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚   :  45qC  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̶̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̖̣̦̥̱̯̪̣̱̪̬̪̬̯̍̌̏̽̔̽̏̏̚  0,1  ̨̔  0,2  %  ̨̨̨̯̖̻̖̥̐̍̌.      
 
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W46796  ʹ  4x5  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
ζ  W46798  ʹ  60  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
ζ  W46799  ʹ  200  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
 
 
 
  25
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  DIESEL POWER 3
ǼȟțȜȐȎțȜțȎȄȓȞȖȓȐȜȗ țȎțȜȠȓȣțȜșȜȑȖȖ

tLJŶŶ͛ƐŝĞƐĞůWŽǁĞƌϯ̡̨̨̨̛̛̛̪̬̭̖̣̦̖̯̪̣͕̌̔̌̏̔̽̏̚
̸̡̨̨̨̨̛̛̛̯̬̱̥̖̦̹̖̯̼̬̭̼̭̙̺̖̯̌́̽̌̏̍̌̌
̨̛̛̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̏̀͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʻ̨̨̨̛̛̛̖̥̖̣̖̦̦̭̦̙̖̯̬̖̦̼̖̼̬̭̼̼̬̭̭̙̔̌̏̔̏̍̏̍̌.  
9 ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ˉ̨̛̖̬̖̜̏ʻ̵̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̦̯̖̦̣̪̣̖̯̯̦̱̥̖̦̹̯̼̬̭̌̐̏́̌̏̽̌̽̏̍̚
̸̶̨̨̛̛̛̛̛̭̙̪̱̯̖̥̪̦̙̖̦̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̭̬̦̭̯̭̌́̌̐̌́̌ϲϬϬΣC  ̨̔ϮϬϬͬϰϬϬΣC.  
9 ˄̸̣̱̹̖̯̌ ̶̨̪̬̖̭̭ ̨̛̭̬̦̐̌́ ̨̛̯̪̣͕̏̌ ̸̨̛̬̖̌̍ ̪̬̥̖̯̬̼̌̌ ̛̯̖̣̔̏̐̌́ ̛ ̛̭̦̙̖̯̌
̵̨̨̛̬̭̯̪̣̌̔̏̌.  
9 ʽ̸̴̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̺̖̯̺̺̖̯̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̬̭̱̦̌̌̌̏̀̚.  
9 ʽ̸̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̱̔̽̀ ̡̭̥̱̌̚ ̏ ̵̨̛̯̪̣̦̼̏ ̵̨̦̭̭̌̌ ̛̪̬ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚
̨̛̯̪̣̏̌  ̡̨̛̛̛̭̦̥̭̖̬̙̦̖̥̭̖̬̼̔̌̚͘  
9 ʿ̴̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̖̯̯̖̣̯̱̯̯̪̣̯̪̣̦̥̣̯̬̖̺̺̖̯̯̪̣̦̱̐̌̔́̽̏̔̏̌̏̏̽̌̌̏̀̚
̛̭̭̯̖̥̱͘  
9 ʥ̵̴̨̡̨̨̨̛̛̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̬̭̙̖̼̣̯̬̌̔́̌̌̌̏̌̏̽̏̚̚.  
9 ʿ̴̸̨̡̡̛̛̬̣̯̖̭̌̌́   ̨̨̡̬̯̍̌̍̌   ̣̔́   ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̍́   ̨̨̨̪̭̯̦̦̜́ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏
̡̨̨̨̨̛̭̭̯̖̥̼̦̯̬̣̼̬̭́̏̍̏͘  
   
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̵̵̨̛̛̛̣̭̖̯̪̖̣̦̼̯̖̣̖̜́̏̏̔̽̔̏̐̌̚͘  
9 ʪ̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̯̪̣̯̪̣́̔̏̌̍̔̏̌̔̚̚B30.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  ϭϱΣC     :  0,816  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
 ̨̛̛̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬́ϮϬΣC                            :  1,4488  
 ˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́     ͗ϰϱΣC  
   
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̸̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̣̪̖̬̙̦̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̭̯̯̖̭̪̣̱̜̯̖̙̼̖́̔̔̌́̏̏͗̽̌̔̚ϭϬ͘ϬϬϬ̡̥͘  
9 ʽ̸̨̨̨̨̨̨̡̛̛̦̜̱̯̼̣̭̯̯̦̣̬̯̔̍̔̌̔́̍̌̍ϱϬ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W50393  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/EL/HU/RU/ES  
 
 
  26
 
 
 
ˁ̨̨̨̨̛̖̬̣̬̱̯̬̦̭̪̬̯́̔́̐̏̐̌̌̚  

  Diesel System Treatment

Wynn's  Diesel  System  Treatment  ̨̡̔̍̌̏̌  ̡  ̨̛̖̣̦̥̱̔̽̚  


̨̛̯̪̣̱̏,  ̸̱̣̱̹̺̌̀̌́  ̨̖̐  ̸̡̨̖̭̯̌̏  ̛  ̨̛̭̬̦̖̐̌.    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʽ̸̴̨̨̡̛̛̛̺̖̯̦̭̭̬̭̱̦̌̌͘  
9 ˄̸̶̸̸̸̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̣̖̯̖̯̦̖̭̣̖̣̦̯̪̣̱̣̱̹̖̯̖̭̯̏̏̌̌̏̔̽̐̏̌̌̌̏̚  
̨̨̛̛̛̭̪̣̥̖̦̖̦̬̖̦̏̌́̐́.    
9 ˄̥̖̦̹̖̯̽̌  ̡̨̣-­‐̨̏  ̸̶̸̵̨̨̛̛̛̭̯̭̙̖̬̦̼̜̼̣̪̦̜̼̥̌̌̏̔͘  
9 ʿ̴̨̨̨̨̨̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̬̖̦̖̯̪̣̦̣̯̬̔̏̌̌̌̏̐̽̌̚͘  
9 ʶ̨̨̨̡̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̥̪̖̦̭̬̱̖̯̦̖̭̯̯̭̥̦̭̖̬̦̭̯̥̯̪̣̖̔̌̌̏̏̚̚  
9 ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̦̙̖̯̖̯̦̦̦̼̜̹̱̥̖̣̦̥̯̖̣̖̌̔̌̏̔̽̔̏̐̌̚͘  
9 ʯ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̦̬̙̦̼̬̬̌̌̍̌̏̌́̌̏̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̣̭̖̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̖́̏̔̽̔̏̐̌̍̍̚̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̶̡̨̨̨̛̙̭̯̙̖̣̯̖̯̔̽̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  0,8174  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC:  1,4489  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́:  44qC  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʽ̸̨̨̡̼̦̬̯̍̌́̍̌̍̌  
x ʽ̯  1  ̨̔  2  ̨̨̡̛̣̯̬̪̬̱̯̦̏̔̌̌  1.000  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚.      
 
9 ˄̨̨̡̛̭̣̖̦̦̬̯̌́̍̌̍̌  (̸̨̨̛̛̛̛̛̛̭̣̱̖̭̣̦̜̼̥̦̭̯̣̬̦̖̦̭̭̯̖̥̼̏̌̽̔̌̐́́̚̚
̡̪̬̼̭̏̌)    
x 1  ̛̣̯̬  ̨̡̪̬̱̯̔̌  ̦̌  200  ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̬̖̣̦̯̪̣̏̔̽̐̏̌̚.  ʿ̨̨̭̣̖̯̜̾
̸̵̵̨̨̡̨̡̨̨̛̛̬̯̪̬̥̖̦̯̪̬̱̯̼̦̼̍̌̍́̔̏̍̔̌̚͘  
   
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W51695  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
 
 
 
 
 
27
 
ʿ̴̨̨̛̛̬̖̭̭̭̦̣̦̭̖̬̌̽̌́́  

  Eco-­Diesel
ǮțȠȖ-­ȒȩȚ ȟ ȝȞȖȟȎȒȘȎȚȖ țȎ ȜȟțȜȐȓ
ȄȓȞȖȡȚțȜȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ Ȓșȭ ȡșȡȥȦȓțȖȭ
ȒȜȑȜȞȎțȖȭ ȥȎȟȠȖȤ ȟȎȔȖ Ȑ ȘȎȠȎșȖȠȖȥȓȟȘȖȣ
ȘȜțȐȓȞȠȜȞȎȣ
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
Wynn's  Eco  Diesel  ̨̨̪̬̖̭̯̣̖̯̭̜̔̌̏́̍
̴̶̨̨̡̨̛̥̦̱̦̦̣̦̱̐̌̽̀  ̨̡̱̔̍̌̏  ̡  ̨̛̖̣̦̥̱̔̽̚  ̨̛̯̪̣̱̏,  
̦̪̬̣̖̦̦̱̌̌̏̀  ̸̨̡̨̨̛̦̭̬̺̖̦̖̖̬̦̌̌̐  ̼̥̔̌,  
̸̛̱̣̱̹̖̦́  ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̭̬̦̯̪̣͕̭̯̐̌́̏̌  ̨̨̛̯̪̣̦̜̏  
  ̛̭̭̯̖̥̼  ̡̨̨̛̛̛̥̪̖̦̭̬̦̖̏̌  ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌  ̭̥̼̺̖̜̌̏̌̀̚
 
̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̪̭̦̭̯̯̪̣̭̦̥̭̖̬̙̦̖̥̭̖̬̼̍̏̌̔̌̚͘  

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̬̦̖̬̦̼̥̪̬̖̥̣̖̥̱̬̦́̏̍̌̏̌̀̐̔̌̔̐̏́̏̚ʫˁ.  
9 ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ˉ̨̛̖̬̖̜̏ʻ̵̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̦̯̖̦̣̪̣̖̯̯̦̱̥̖̦̹̯̼̬̭̌̐̏́̌̏̽̌̽̏̍̚
̸̶̨̨̛̛̛̛̛̛̭̙̪̱̯̖̥̪̦̙̖̦̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̭̬̦̭̯̭̙̭̌́̌̐̌́̌̌ϲϬϬΣC  ̨̔ϮϬϬͬϰϬϬΣC  
;̵̵̨̨̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̣̪̦̼̌̌̏̐̌̏̚Ϳ͘  
9 ˄̭̯̬̦̖̯̌́ ̸̶̛̭̯̼̌ ̛̭̙̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̖ ̡̼̪̱̭̏̌ ̵̨̨̛̯̬̯̹̌̍̌̏ ̨̐̌̏̚ ̖̍̚
̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̬̱̦͕̯̔̽̐̍̔̏̌́̌̐  ̡̡̛̭̭̯̖̥̌̌  ̵̨̛̛̛̙̦͕̭̙̭̙̖̼̔̐̌́̌̏̌̏
̴̵̛̣̯̬̽̌  ̸̵̡̡̨̨̛̛̛̛̛̯̣̯̖̭̦̖̜̯̬̣̯̬̌̌̌̌̏̚.    
9 ʦ̴̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̭̙̖̼̖̣̯̬̼̌̌̏̏̌̌̏̽.  
9 ʦ̵̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̭̬̦̖̪̯̥̣̦̼̖̬̯̖̬̭̯̬̯̼̯̖̣̌̌̏̏̌̐̌̌̽̌̌̌̍̔̏̐̌́͘  
9 ʽ̸̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̺̖̯͕̭̥̼̖̯̪̖̬̙̖̯̭̯̯̖̦̙̖̯̬̼̌̌̏̌̔̔̏̌̏̚  ̨̨̛̛̯̪̣̦̼̜̦̭̭̏̌͘  
9 ʶ̨̛̥̪̖̦̭̬̱̖̯ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̡̛̭̥̌̚ ̏ ̡̨̨̛̛̦̭̖̬̦̭̯̥̚ ̨̛̯̪̣̖̏ ̛ ̛̺̺̖̯̌̌̚
̨̪̖̬̙̖̦̦̼̖̔̏ ̨̭̯̬̖̭̭̼̥̏ ̨̛̖̜̭̯̥̏̔̏́̚ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ̏ ̵̨̛̯̪̣̦̼̏ ̵̨̦̭̭̌̌
̴̵̨̡̨̨̨̡̛̛̼̭̣̖̦̬̭̱̦̏̐̔̌̏́̌͘  
9 ʯ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̦̬̙̦̼̬̬̌̌̍̌̏̌́̌̏̚̚͘  
9 ʿ̨̨̨̛̣̦̭̯̭̥̖̭̯̥̽̀̏  ̨̛̭̭̖̥̏  ̨̨̨̛̛̛̛̯̪̥̖̣̦̯̪̣̌̔̽̐̏̌̚͘  
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̣̭̖̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̖́̏̔̽̔̏̐̌̍̍̚̚͘      
9 ʪ̵̵̨̡̨̨̨̡̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̣̬̱͕̣͕̭̖̣̭̜̭̯̖̦̦̜̯̖̦͕̖̦̖̬̯̬̯́̐̏̏̔̽́̏̐̌̏̔̚̚͘͘  
   
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̸̸̶̨̡̨̡̨̨̨̛̛̪̬̬̦̙̭̯̬̦̖̖̯̌̌́̔̽̏̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  0,8389  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
 

28
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚   :  44qC  
 
 
 
 
  ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
ʪ̨̛̯̍̌̏̽ ̏ ̡̍̌ ̪̖̬̖̔ ̡̨̪̬̜̌̌̏̚ ̛̖̣̦̼̥̔̽̚   ̨̨̛̯̪̣̥̏   ̣̔́ ̸̨̛̪̣̱̖̦́ ̨̨̛̪̯̥̣̦̜̌̽  
̛̭̥̖̭.  
 
ʪ̨̨̡̛̬̏̌̚  :  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
ʦ̸̨̨̨̨̨̛̛̭̣̱̖̭̣̦̼̥̬̦̌̽̐̔̍̌̏̌́̚  
4  ̣.  Wynn's  Eco  Diesel  ̦̌  1.000  ̣.  ̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  (0,4  %).  
 
ʪ̸̨̨̨̨̨̛̛̣̪̬̖̯̬̺̖̦̬̖̥̖̬̦̬̦̼̥́̔̏̌́̐̍̌̏̌́̔̌̚̚  
2  ̣.  Wynn's  Eco  Diesel  ̦̌  1.000  ̣.  ̨̨̨̛̛̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚  (0,2  %)  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W62195  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
ζ  W62199  ʹ  200  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
 
 
 
 
 

29
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Formula Gold
Diesel System Treatment
ǰȩȟȜȘȎȭȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪțȜȟȠȪ

Wynn's  High  Performance  Diesel  System  Treatment  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

ˈ̸̵̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̥̖̭̪̬̭͕̭̭̯̯̬̜̯̌́̌̔̌̏̌̏̏̔́
̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̥̼̦̼̖̦̬̖̖̦̯̼̖̬̜̭̖̬̙̺̜̏̐̔̔̌
̡̨̨̨̡̨̨̛̛̥̪̦̖̦̯͕̼̺̜̯̬̜̦̖̖̜̭̯̖̌̏̌̀̔̏͗̚  
  1)   ʿ̴̴̨̡̨̨̛̛̛̛̼̹̖̦̖̖̯̦̭̯̬̯̼̯̖̣̏̾̏̌̍̔̏̐̌́  
  2)   ˁ̵̨̛̛̦̙̖̦̖̬̭̌̔̌  ̨̛̯̪̣̏̌  
3)   ˄̸̵̨̨̨̛̥̖̦̹̖̦̖̘̬̦̼̣̪̽̐̏̌  
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ˁ̸̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̪̭̭̯̱̖̯̦̖̥̖̣̖̦̦̥̱̱̣̱̹̖̦̭̬̦̭̣̖̭̯̖̍̏̔̀̐̌́̌̔̏:  
o ̨̛̪̼̹̖̦̖̏  ̴̴̡̨̨̛̛̛̖̯̦̭̯̬̯̼̯̖̣̾̏̌̍̔̏̐̌́  
o ̸̛̱̣̱̹̖̦̖  ̡̨̛̱̭̬̖̦́͘    
9 ˁ̵̨̛̦̙̖̯̬̭̌̌̔  ̨̛̯̪̣̏̌.  
9 ˄̸̵̨̥̖̦̹̖̯̖̬̦̼̜̼̣̪̽̌̏.  
9 ʽ̸̵̡̛̛̛̛̛̛̺̖̯̺̺̖̯̭̭̯̖̥̱̪̬̼̭̖̣̦̼̯̖̣̖̜̌̌̌̏̌̔̽̔̏̐̌̚̚.  
9 ʯ̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̭̣̖̦̬̬̌̌́̚.  
9 ʪ̖̜̭̯̱̖̯̏ ̡̡̌ ̡̭̥͕̌̌̚ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̡̨̛̥̪̖̦̭̬̱́ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̸̵̨̭̥̦̼̌̚ ̨̭̜̭̯̏̏
̡̨̨̨̨̛̛̛̦̭̖̬̦̭̯̯̪̣̐̏̌̚͘  
9 ʿ̨̨̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̬̦̦̬́̏̍̌̏̌̀̌̐̌̌̚͘  
9 ʻ̖ ̬̬̱̹̖̯̌̌̚   ̸̡̡̛̛̛̯̣̯̖̭̖̌̌ ̨̛̦̖̜̯̬̣̯̬̼̌̌̚ ̛ ̭̙̖̼̖̌̏ ̴̛̣̯̬̼̽ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚
̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̵̵̵̡̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̖̥̖̦̱̖̯̭̣̭̖̯̪̖̣̦̼̯̖̣̖̜͕̦̼͕̯̔́̔́̏̏̔̽̔̏̐̌̌̏̌̚
̵̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̭̯̬̼̽̌.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                :  ̸̨̪̬̬̦̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  ̸̡̨̨̨̛̬̦̖̏̐  ̶̖̯̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽15qC                              :  ̨̡.  0,8265  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
 
̨̛̛̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬́ϮϬΣC   :  ̨̡.  1,4508  
 
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́     :  ̨̡͘ϰϱΣ  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̨̨̨̨̛̛̣̯̖̣̦̖̯̪̣̍̌̏́̽̏̔̽̏̚  ̡̙̼̖̌̔ϱϬϬϬ̡̥.  
9 ʽ̨̛̦̜̱̯̼̣̔̍̏ϱϬϬ̸̨̨̨̨̨̡̛̥̣̭̯̯̦̣̬̯̔̌̔́̍̌̍ϳϬ̨̨̨̛̛̣̖̣̦̯̪̣̔̽̐̏̌̚.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W76401  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU  
 
 
30
 
 
 
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Turbo Cleaner

Wynn͛s  Turbo  Cleaner  ̸̨̨̡̛̛̛̺̖̯̬̣̬̱̖̯̬̦̼̖̌̌̍̐́̚̚


̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̼̍͘ʿ̨̛̛̛̬̬̭̪̼̣̖̦̬̱̖̯̭̪̖̦͕̌̍̌́̌̚
̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̬̪̣̖̯̪̬̖̭̯̣̖̖̣̯̖̣̦̖̌́̏́̏̍̔̽̚̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̸̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̖̭̯̖̦̦̖̯̭̦̖̭̯̱̌̏ͨ̌ͩ
̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍̌.  

 
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ʽ̸̨̡̡̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̺̖̯̬̣̬̱̖̯̯̱̬̦̼̭̬̬̜̯̖̦̖̖̌̌̍̍̌̌̍̌̍̚̚̚͘  
9 ˀ̸̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̭̯̬̖̯̭̥̣̼͕̣͕̱̣̖̬̦̼̖̪̬̖̯̣̙̖̦̌̏́̌̐̔́͘  
9 ʦ̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̥̺̦̭̯̯̱̬̦̼̖̖̭̌̌̏̏̌̽̍̔̌̏̔̚  ̨̪̬̥̖̯̬̌̌̏.  
9 ʦ̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̯̥̣̦̖̭̯̦̹̖̦̖̱̯̪̣̌̌̏̏̌̌̽̏̔ͬ̏̚͘  
9 ʥ̵̵̵̨̨̨̛̖̪̭̖̦̣̭̖̯̪̼̣̪̦̼̌̔́̏̏̏̚  ̛̭̭̯̖̥͘  
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    
 
 
9 ʪ̵̵̵̨̨̛̛̛̛̣̭̖̖̦̦̼̖̣̦̼̯̱̬̯̖̣̖̜́̏̍̏̔̽̍̔̏̐̌̚̚.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̨̬̬̦̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʧ̌̚-­‐̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯      :  ʿ̨̬̪̦̌/̱̯̦̍̌  
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  ʽ̸̡̨̡̨̨̛̭̯̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̌̍̌  (̨̭  ̨̨̭̯̬̦̼  ̡̪̱̭̏̌)  ̛̖̭̦̯̍́́̚  
A.

1. ʯ̨̛̛̛̪̱̭̯̯̖̪̬̬̖̜̯̖̯̖̣̌̐̔̏̐̌̽.  ˁ̛̛̦̥̯̖
̡̡̡̨̛̛̛̜̹̣̦̬̱̪̱̭̦̜̭̭̯̖̥̼͕̐̍̌̐ͬ̌̏̏
̴̨̨̨̨̛̛̬̭̪̣̙̖̦̦̼̜̥̖̙̱̱̹̦̼̥̣̯̬̥̌̔̏̔̽̚
̨̡̨̨̨̡̨̛̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̦̯̬̖̱̣̣̖̬̥̍ͬ  
2.  ʪ̵̸̨̨̨̨̛̛̛̣̖̦̦̼̯̖̣̖̜̱̖̣̯̖̬̯̼́̍̏̔̏̐̌̏̽̍̚
̨̔ϮϬϬϬ̨̛̥̦̍ͬ͘ʪ̵̛̛̣̖̣̦̼̯̖̣̖̜́̔̽̔̏̐̌̚ʹ
̵̵̨̨̡̨̨̨̨̨̬̯̯̣̦̣̭̯̥̱͕̌̍̌̽̌̔ʻʫ
˄ʦʫʸʰˋʰʦʤʱ˃ʫ  ̨̨̨̬̯̼̍͘  
 

31
3.  ʻ̨̨̨̡̨̨̡̨̡̨̛̬̬̖̯̥̯̖̣̖͕̦̪̬̯̖̭̪̬̖̜̪̱̭̦̜̱̹̦̼̜̣̣̖̯̬̌̌̐̔̏̐̌̌̌̏̽̏̏̏̔̚̚.  
4.  ˀ̭̪̼̣̜̯̖̌́Wynn͛s  Turbo  Cleaner  ̡̨̨̡̛̛̛̛̛̬̯̥̦̯̖̬̣̥̖̏̌̌̍̐̌́̚
̸̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̖̦̯̬̣̬̱̖̥̱̖̣̖̦̬̯̯̖̣̐̏́̍̏̔̏̐̌́.  
5.  ʿ̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̭̣̖̙̬̭̪̼̣̖̦̪̙̯̖̪̬̯̼̖̬̦̱̯̭̦̪̬̖̙̦̜̌̔̐̌́̔̔̌̍̏́̌
̨̱̬̖̦̏̽.  
  6.  ʫ̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̣̦̖̥͕̯̖̬̯̼̦̖̦̦̥̯̖̣̖̍̔̔̍̌̏̽̍̌̍̏̔̏̐̌̚͘  ʪ̵̛̣̖̣̦̼́̔̽̚
̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌ʹ  ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̦̦̖̱̖̣̜̯̖̬̯̼̐̔̌̏̏̌̍.  
7.  ʿ̨̨̨̡̬̣̙̜̯̖̪̔̌̌ϮϬϬ̨̡̨̨̛̥̣̪̬̱̯̦̖̪̣̦̼̔̌̽̏̌͘̚.  
8.  ʿ̵̵̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̣̯̖̯̖̣̪̬̯̯̦̣̭̯̥̱̦̖̭̣̥̦̱̯̏̽̔̏̐̌̀̌̍̌̽̌̔̽̚͘ʯ̛̣̱̹̯̖̌̐
̛̯̖̣̔̏̐̌̽͘˄̨̨̨̛̭̯̦̯̖̱̹̦̼̜̹̣̦̦̥̖̭̯̌̏̏̔̌̐̌̚͘  
9.  ʯ̨̨̨̨̛̛̛̖̯̖̯̖̣͕̪̬̣̜̯̖̬̯̼̌̏̔̔̏̐̌̽̍̌̏́̍̔ϯϬϬϬ̨̡̛̛̛̛̥̦̥̭̥̱̥̣̍ͬ̌
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̵̨̨̨̨̛̦̖̥̪̬̖̯̍̔̌̽    5-­‐ϭϬ̡̥̦̖̪̬̖̼̹̏̌́ϯϬϬϬ̨̛̥̦̍ͬ.  
10.  ʿ̨̨̨̨̡̡̛̛̛̣̯̖̯̖̣̪̬̯̯̖̺̘̥̦̱̯̱̪̖̬̖̯̖̥̣̱̹̯̏̽̔̏̐̌̀̌̍̌̽̔̌̌̐̽̚̚.      

B. ʽ̸̡̛̭̯̌  ̸̨̖̦̽  ̨̨̬̦̐́̐̚  ̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍̌  (̵̵̸̨̨̛̛̦̼̦̭̯̏̔̌́̏̔̌́̌)  ̨̭


̛̭̦̯̖̥́  

1. ˁ̛̛̦̥̯̖  ̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍.    
2.  ˀ̛̖̬̯̖̌̍̚  ̸̨̡̨̨̡̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬͕̯̯̼̼̣̍̌̍̍̌
̸̡̡̨̨̛̛̛̦̬̼̣̯̭̥̖̦̖̥̜̖̥̖̯̬̖̜̏̔̌̽̌̌́̐̚.      
3.  ʻ̸̨̨̨̛̛̛̦̖̭̯̖̬̣̦̼̜̭̯̯̖̣̦̌̌̾̽̽̌̚
̛̬̦̘̦̦̼̖̖̯̣̌́̔̌̚̚.  ʽ̭̯̯̖̌̏̽  ̵̛̭̦̦̖̭̘̦̦̼̥̌
̸̵̨̨̡̨̡̛̛̛̭̭̯̥̯̖̖̦̖̦̖̭̣̥̦̱̯̌̏̏̽  
4.  ˀ̨̡̛̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯̌̔  ̨̨̨̨̛̖̺̘̬̪̣̦̱̣̖̦̌̔̐̔̌́̚
̛̬̦̖̦̌̐́́̚̚.  
5.  ˀ̡̨̨̨̡̨̛̛̛̖̥̖̦̱̖̯̭̭̪̣̯̯̬̪̱̣̖̯̹̔́̽̏̌̽́̏̽̚
̨̨̨̣̪̣̦̔́̐  ̛̛̱̣̖̦̬̦̖̦̔̌́̌̐́́̚̚.  
6.  ʿ̵̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̭̱̹̯̖̖̯̣̭̙̯̼̥̱̥̣̪̬̯̖̬̖̦̭̱̔̌̌̏̔̏̌̚  ̡̨̨̛̛̯̬̪̜̣̖̯̹́̏̽̀.  
ʿ̸̵̸̵̴̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̬̖̯̖̭̥̯̬̖̯̣̖̜̦̦̣̖̥̖̦̖̭̖̖̯̏̔̔̌̌̌̌̔̏.  
7.  ˁ̨̨̨̛̛̛̖̬̯̖̱̭̯̦̯̖̦̥̖̭̯̍̌̏̌  ̨̨̨̛̛̛̛̭̭̯̖̥̱̯̱̬̦̱̭̦̼̥̱̪̣̯̦̯̖̣̥̍̌̔̔̏̌̏́.  
 
ʿ̨̭̣̖  ̸̨̡̛̛̭̯  ̛̯̱̬̦̼̍  ̭  ̛̛̣  ̖̍̚  ̨̡̛̬̬̌̍̚  ̛̪̬  ̨̨̛̪̥̺  Wynn͛s  Turbo  Cleaner,  
̨̙̖̣̯̖̣̦̌̽  ̛̛̪̬̥̖̦̯̽  ̛̭̣̖̱̺̖̔̀  ̨̡̛̔̍̌̏  ̏  ̨̨̛̯̪̣̏͗  
 
ʪ̨̨̨̛̛̛̣̯̥̣̖̜̭̖̦̦̼̥̯̖̣̖̥́̌̏̍̍̏̔̏̐̌̚:  
ʪ̨̯̖̍̌̏̽  ̨̦̱̔  ̱̯̼̣̍̽  Wynn͛s  Petrol  Clean  3  (W29792  ̛̛̣  W29793)  ̨̡̛̯̪̣̦̼̜̏̏̍̌
̸̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̭̣̖̭̯̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̪̬̪̥̺̍̌  Wynn͛s  Turbo  Cleaner.    Wynn͛s  Petrol  
Clean  3  ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔  ̸̦̦̖̯̌  ̸̨̡̛̭̯̱  ̡̨̨̛̦̙̖̯̬̏  ̛  ̡̥̖̬̼̌  ̨̛̛̭̬̦͕̯̖̥̭̥̼̥̱̭̯̬̦̯̐̌́̌̌
̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̦̱̪̬̦̬̦̖̦̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̔̌̐́́̍̌̚̚̚͘  
 
ʪ̨̨̛̛̛̣̯̥̣̖̜̭̖̣̦̼̥̯̖̣̖̥́̌̏̍̔̽̔̏̐̌̚:  
ʪ̨̯̖̍̌̏̽  ̨̦̱̔  ̱̯̼̣̍̽  Wynn͛s  Diesel  Clean  3  (W12292  or  W12293)    ̨̡̛̯̪̣̦̼̜̏̏̍̌
̸̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̭̣̖̭̯̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̪̬̪̥̺̍̌  Wynn͛s  Turbo  Cleaner.      
Wynn͛s  Diesel  Clean  3  ̱̖̯̍̔  ̨̨̪̥̯̐̌̽  ̏  ̨̛̛̙̙̖̦̔  ̛̭̙̌  ̦̌  ̡̨̼̪̱̭̦̜̏  ̨̨̭̯̬̦̖  
̸̸̵̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬͕̯̪̬̯̪̣̦̜̭̯̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬͕̭̱̭̯̬̦̍̌̏̔̍̌̔̏
 

(̵̵̸̨̨̛̛̦̼̦̭̯̏̔̌́̏̔̌́̌).  

ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W28679  ʹ  12x200  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/ES/IT/NL/RU/EL    
 
 
 

32
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Dry Fuel
ȒșȭȎȐȠȜȚȜȏȖșȓȗȟȒȖȕȓșȪțȩȚȖ
ȏȓțȕȖțȜȐȩȚȒȐȖȑȎȠȓșȓȚ
Wynn's  Dry  Fuel  ̡̨̨̨̛̛̱̣̖̯̦̖̦̭̯̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖̔̌́̔̌̏̏
;̵̵̨̛̛̛̛̪̬̥̖̦̖̯̭̣̖̦̦̼̖̣̦̼́́̔́̍̏̔̽̚̚
̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌Ϳ͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʤ̨̨̨̨̛̛̛̭̬̬̱̖̯̱̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖̍̍̏̔̏̏͘  
9 ʯ̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̦̬̬̌̌̍̌̏̌́̚̚͘  
9 ʿ̨̨̨̨̛̛̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̬̦̣̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖́̏̍̌̏̌̀̽̔̌̏̏̚͘  
9 ʽ̸̸̡̨̡̡̨̨̛̛̛̖̭̪̖̖̯̥̱̭̯̱̦̙̖̯̬̍̏̌́̐̀̏.  
9 ˄̸̵̨̨̡̛̣̱̹̖̯̣̦̼̜̪̱̭̯̖̣̌̔̌̔̏̐̌́̚.  
9 Wynn͛s   Dry   Fuel   ̨̛̪̬̦̐̔̌ ̣̔́ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̛ ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̛̯̖̣̖̜͕̔̏̐̌
̨̨̨̛̛̯̣̬̦̦̾̏̌̐ ̛ ̨̨̨̛̛̦̖̯̣̬̦̦̾̏̌̐ ̛̖̦̦͕̍̌̚ ̦̖ ̨̛̭̖̬̙̯̔ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯͕̏
̵̡̨̨̛̛̬̬̱̹̺̯̣̯̬̌̌̀̌̌̌̏̚̚͘  
9 ʺ̨̙̖̯   ̼̯̍̽   ̨̨̛̭̪̣̦̽̏̌̌̚   ̏   100   %   ̵̨̨̛̛̯̪̣̍̏̌,   ̸̨̛̭̯̥   (B100)   ̛̛̣ ̵̭̥̖̹̦̦̼̌
̵̛̏̔̌  (B02,  B05,  BϯϬ͕͙Ϳ͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̣́ ̵̭̖̏   ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚   ̛   ̵̛̖̣̦̼̔̽̚   ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌   ̭   ̨̡̨̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̍ ̛̛̣   ̖̍̚  


̨̦̖̐.  
9 ʪ̣́ ̨̨̛̯̥̣̖̜͕̌̏̍ ̨̡̨̛̬̱͕̐̏̏̚ ̶̨̨̨̛̭̯̦̬̦̌̌̐ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́ ̛ ̨̨̨̦̏̔̐
̵̨̡̨̛̯̬̦̭̪̬̯͕̖̥̭̯̖̜̣̬̦̖̦̌̌̔́̌́͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̨̭̖̯̣̏  ̡̨̛̛̭̦̙̭̯́́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  0,805  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,405  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚   :  <  12qC  
 

 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ˁ̯̦̬̯̦̌̔̌̌́  ̨̨̡̛̬̔̏̌̚:  ̨̯̖̔̍̌̏̽  1  ̱̯̼̣̍̽  ̭  325  ̥̣.  ʿ̨̡̬̱̯̔̌  ̏  ̨̛̯̪̣̦̼̜̏  ̡̍̌  ̭  
̸̨̨̛̛̪̖̬̦̭̯̔̽̀  ̡̙̼̖̌̔  10.000  ̡̥͘  
9 ʿ̛̬ ̨̣̙̦̥̏̌ ̡̛̣̥̯̖̌   ̛̛̣ ̏ ̸̭̣̱̖̌   ̵̨̛̣̹̍̽   ̡̨̛̣̖̦̜̍̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌:   ̡̙̼̖̌̔  
5.000  ̡̥͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W71851  ʹ  24x325  ̥̣.  ʹ  EN/FR/DE/RU/IT/NL  
 
  33
 
 
 
 
ˁ̵̵̨̡̨̨̛̖̬̣̯̪̬̼̜̭̯́̔́̌̏̌̏́̏̚  

  Dry Fuel
ǼȟȡȦȖȠȓșȪȠȜȝșȖȐȎ 
ȒșȭȏȓțȕȖțȜȐȩȣȖȒȖȕȓșȪțȩȣȒȐȖȑȎȠȓșȓȗ

Wynn's  Dry  Fuel  ̡̨̨̨̛̛̱̣̖̯̦̖̦̭̯̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖̔̌́̔̌̏̏


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

;̵̵̨̛̛̛̛̪̬̥̖̦̖̯̭̣̖̦̦̼̖̣̦̼́́̔́̍̏̔̽̚̚
̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌Ϳ͘  

 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʤ̨̨̨̨̛̛̛̭̬̬̱̖̯̱̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖̍̍̏̔̏̏.  
9 ʯ̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̦̬̬̌̌̍̌̏̌́̚̚͘  
9 ʿ̨̨̨̨̛̛̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̬̦̣̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖́̏̍̌̏̌̀̽̔̌̏̏̚.  
9 ʽ̸̸̡̨̡̡̨̨̛̛̛̖̭̪̖̖̯̥̱̭̯̱̦̙̖̯̬̍̏̌́̐̀̏.  
9 ˄̸̣̱̹̖̯̌  ̵̨̨̡̛̣̦̼̜̪̱̭̯̖̣̔̌̔̏̐̌́̚.  
9 Wynn͛s   Dry   Fuel   ̨̛̪̬̖̦̐̔   ̣̔́ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̛ ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̛̯̖̣̖̜͕̔̏̐̌
̨̨̨̛̛̯̣̬̦̦̾̏̌̐ ̛ ̨̨̨̛̛̦̖̯̣̬̦̦̾̏̌̐ ̛̖̦̦͕̍̌̚ ̦̖ ̨̛̭̖̬̙̯̔ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯͕̏
̵̡̨̨̛̛̬̬̱̹̺̯̣̯̬̌̌̀̌̌̌̏̚̚.  
9 ʺ̨̙̖̯   ̼̯̍̽   ̨̨̛̭̪̣̦̽̏̌̌̚   ̏   100   %   ̵̨̨̛̛̯̪̣̍̏̌,   ̸̨̛̭̯̥   (B100)   ̛̛̣ ̵̭̥̖̹̦̦̼̌
̵̛̏̔̌  (B02,  B05,  BϯϬ͕͙Ϳ͘  
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̣́ ̵̭̖̏   ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚   ̛   ̵̛̖̣̦̼̔̽̚   ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌   ̭   ̨̡̨̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̥̍ ̛̛̣   ̖̍̚  
̨̦̖̐.  
9 ʪ̣́ ̨̨̛̯̥̣̖̜͕̌̏̍ ̨̡̨̛̬̱͕̐̏̏̚ ̶̨̨̨̛̭̯̦̬̦̌̌̐ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́ ̛ ̨̨̨̦̏̔̐
̵̨̡̨̛̯̬̦̭̪̬̯͕̖̥̭̯̖̜̣̬̦̖̦̌̌̔́̌́.  
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̨̭̖̯̣̏  ̡̨̛̛̭̦̙̭̯́́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  0,805  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,405  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  

34
̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̏̌̐̚   :  <  12qC  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʿ̸̨̛̖̬̦̖̏  ̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖  ̛̛̣  ̛̪̬  ̨̨̣̹̥̍̽  ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̼̏̏̔  ̏  ̨̛̯̪̣̖̏:  ̨̯̖̔̍̌̏̽  
  0,6  %    ̨̡̪̬̱̯̔̌  (6  ̨̛̣̯̬̦̏̌  1.000  ̨̨̛̛̣̯̬̯̪̣̏̏̌)  ̨̡̛̯̪̣̦̱̏̏̀̍̌;̡̨̖̥̭̯̽Ϳ.  
9 ʿ̨̛̖̬̙̺̔̔̏̌̀̌́ ̨̨̡̬̯̍̌̍̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́ ̨̛̪̣̖̦́̏́ ̨̼̏̔ ̏ ̨̛̯̪̣̖̏:  
̨̯̖̔̍̌̏̽   0,3   %     ̨̡̪̬̱̯̔̌   (3   ̨̛̣̯̬̏ ̦̌   1.000   ̨̛̣̯̬̏ ̨̛̯̪̣̏̌)   ̏ ̨̛̯̪̣̦̱̏̀ ̡̍̌
;̡̨̖̥̭̯̽Ϳ.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
 
ζ  W71896  ʹ  4x5  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT  
ζ  W71898  ʹ  60  ̣.ʹ  EN/FR/DE/NL/IT  
ζ  W71899  ʹ  200  ̣͘  ʹ  FR  
 
 
 
 
 

35
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Supremium Petrol Š

ǯȜșȪȦȓȘȖșȜȚȓȠȞȜȐȟȝȜșțȩȚȏȎȘȜȚ

Wynn's  SupremiumΠPetrol  ̡̨̡̥̪̣̖̭  ̨̡̛̪̬̭̌̔  


̵̛̭̣̱̙̺̌  ̣̔́  ̸̛̱̣̱̹̖̦́  ̸̡̖̭̯̌̏̌  ̛̖̦̦̍̌̚  ̨̔  ̡̭̯̬̾̌  
̡̣̭̭̌̌.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
1. ˑ̡̨̨̨̛̛̦̥̯̪̣́̏̌  ʹ  ˄̛̛̥̖̦̹̖̦̖̯̬̖̦̽́  
9 ˄̨̨̨̛̛̛̛̥̖̦̹̖̯̪̯̖̬̦̯̬̖̦̖̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̖̽̌̌̏̏͘  
 
2. ʺ̨̨̛̺̖̭̜̭̯̀̏̏̌  
9 ˋ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̭̯̯̪̖̬̙̖̯̭̯̯̖̦̙̖̯̬̼͕̣̪̦̼̔̔̏̌̏̌̌  ̨̛̛̛̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̏̀͘  
9 ʦ̴̴̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̖̬̙̖̯̖̯̦̭̯̬̯̼̯̖̣̌̌̏̏̌̔̔̏̌̾̏̽̌̍̔̏̐̌́͘  
9 ˁ̵̵̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̪̭̭̯̱̖̯̭̬̺̖̦̭̖̬̙̦̬̖̦̼̖̺̖̭̯̯̬̯̹̍̏̌̀̔̌́̏̔̏̏̏̌̍̌̏̐̌̌̚  ̨̔
30  %.  
9 ʽ̸̵̨̨̡̛̣̖̖̯̣̦̼̜̪̱̭̯̖̣̍̐̌̔̌̔̏̐̌́̚.  
 
3. ʰ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̯̬̼̬̬̐̍̚  
9 ʿ̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̬̦̭̖̯̣̖̜̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̔̏̌̌̀̔̌̏̚̚.  
9 ʦ̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̼̯̱̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̏̔̏̔̏̍̌̌̚.  
 
4. ˁ̛̥̼̺̖̌̏̌̀̚  ̖̺̖̭̯̏̏̌  
9 ˁ̨̨̡̨̛̛̛̛̛̥̼̖̯̺̺̖̯̯̪̣̦̼̜̦̭̭̦̙̖̯̬̌̏̌̌̌̏̌̌̚̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̡̨̨̖̥̖̦̦̔̏̌ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̨̛̯̪̏ ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌ ;̡̪̬̼̭͕̏


̨̡̡̨̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̼̜̪̬̼̭̬̬̯̬̔̏̏̌̍̀̌Ϳ͘  
9 ʪ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̼̦̖̦̦̖̦̦́̍̐̍̌̍̍̌̔̚̚ʫϭϬ͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  ̨̡.  0,863  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC    :  ̨̡.  1,4685  
˃̸̨̡̨̡̨̨̡̛̛̭̪̣̥̖̦̖̦̬̼̯̥̯̣̖̌̏̌́̏̌̐͗̚.  71qC
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

9 ʪ̨̯̖̍̌̏̽Ϭ͕ϭй̛̛̣Ϯϱ̡̛̛̥̣̪̬̭̦̌̔̌Ϯϱ̛̣̖̦̦̍̌̚.  
9 ˀ̴̶̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̭̦̭̪̖̣̦̱̱̯̼̣̱̭̯̬̥̣̯̦̜̬̌̌̏̌̏̌̽̀̍̔̌̔́̔̏̚̚͘  
   
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W22810  ʹ  12x250  ̥̣  ʹ  EN/FR/RU  
 
 
36
 
 
 
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  PETROL POWER 3
ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȎȭȫȘȜțȜȚȖȭȠȜȝșȖȐȎ

tLJŶŶΖƐWĞƚƌŽůWŽǁĞƌϯ̵̸̡̨̡̨̛̛̛̣̖̯̭̥̖̭̜̪̬̭̜́̏́́̌̔
̵̸̨̨̡̨̨̛̛̛̛̣̬̯̖̦̦̼̯̖̣̖̜͕̖̭̪̖̖̯̔́̍̌̍̍̏̔̏̐̌̍̏̌̚
̸̸̵̨̨̛̛̛̱̣̱̹̖̦̖̬̪̬̥̖̯̬͕̭̦̙̖̯̬̖̦̼̖̌̍̌̌̏̌̏̔
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̨̨̨̛̛̛̛̼̬̭̼̬̭̯̪̣͕̺̺̖̯̖̯̣̏̍̌̔̏̌̌̌̔̌̚
̛̯̖̣̔̏̐̌́͘  
 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ˁ̨̛̦̙̖̯̱̬̖̦̌̏̽CO  ̛CH  ̵̨̼̬̭̏̏̍̌.  


9 ˄̸̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̯̪̣͕̪̼̹̖̯̥̺̦̭̯̪̬̖̥̭̯̭̯̌̐̌́̏̌̏̌̽̽
̛̯̖̣̔̏̐̌́͘  
9 ˁ̸̛̛̛̛̦̙̖̯̯̬̖̦̖̥̖̙̱̭̯̥̯̖̣̌̔̌́̔̏̐̌́;̶̨̨̡̨̡̨̛̛̣̖̣̣̦̬̏̐̏̍̌̔̏Ϳ̸̨͕̯
̵̡̨̨̛̛̛̖̖̯̭̦̙̖̦̬̭̯̪̣̏̔̀̌̔̌̏̌.    
9 ʿ̨̡̨̨̨̛̛̼̹̖̯̦̥̯̪̣̏̌̾̀̏̌͘  
9 ʯ̵̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̖̣͕̯̬̼̭̪̣̱̖̯̭̯̪̣̌̌̔̏̐̌̏̽́̍̏̚E10.    
9 ʽ̸̛̛̛̺̖̯̺̺̖̯̌̌̌̚  ̡̨̡̡̛̛̦̙̖̯̬̼̪̱̭̦̼̖̣̪̦̼̏̌̌͘  
9 ʽ̸̸̶̶̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̭̪̖̖̯̭̯̯̱̭̭̯̖̥̼̬̖̬̱̣̯̬̯̦̦̼̍̏̌́̌̍̌̐̌̏̚;'ZͿ͘  
9 ˁ̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̦̙̖̯̬̦̖̯̣̙̖̦̜̥̖̬̖̦̱̯̬̖̦̦̖̭̬̦̌̍̌̏̌̏̌̏̐̐̌́̚͘  
9 ʥ̨̡̨̨̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̬̌̔́̌̌̌̏̚̚.  
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̵̵̡̨̨̨̨̛̛̛̖̥̖̦̦̣̭̖̯̪̖̦̦̼̯̖̣̖̜̔̏̌̔́̏̏̍̏̔̏̐̌̚;̡̪̬̼̭͕̏
̨̡̡̨̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̼̜̪̬̼̭̬̬̯̬̔̏̏̌̍̀̌Ϳ͘  
9 ʪ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̼̦̖̦̦̖̦̦́̍̐̍̌̍̍̌̔̚̚ʫϭϬ͘  
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,837  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  ϰϵΣ
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̨̡̡̨̛̛̯̖̪̬̭̱̯̪̣̱̍̌̏̽̌̔̏;̨̡̨̙̖̣̯̖̣̦̪̖̬̖̪̬̜̌̽̔̌̌̏̚Ϳ.    ʽ̦̱̯̼̣̔̌̍̽ϱϬϬ
̥̣  ̦̌50  ̨̨̛̛̣̯̬̯̪̣̏̏̌.  
  9 ʿ̨̨̨̨̡̡̯̬̜̯̖̬̯̱̙̼̖̏́̍̌̍̌̔  10.000  ̡̥͘  
 
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W29393  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/EL/RU/ES  
 
 
 
 
 

37
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  PETROL CLEAN 3
ǺȜȧțȩȗȜȥȖȟȠȖȠȓșȪ

Wynn's  Petrol  Clean  3  -­‐  ̵̸̡̡̛̛̛̥̖̭̪̬̭̣̌́̌̔̌̔́


̵̸̨̨̨̛̛̛̖̦̦̼̯̖̣̖̜͕̖̭̪̖̖̯̥̺̦̱̍̏̔̏̐̌̍̏̌̀̚
̸̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̯̱̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̖̦̦̼̏̍̏̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌

̨̨̡̛̛̛̯̖̣̖̜̬̖̱̣̯̯̖̬̜̣̔̏̐̌̏̽̌̌̏̌̏̚̚̚
̨̡̪̬̱̯̔̌͘ʥ̸̵̨̨̨̛̛̼̭̯̬̺̖̯̪̬̖̬̦̖̯̌̔̌́
  ̡̨̨̨̛̛̛̛̦̙̖̯̬̼͕̭̭̯̦̣̖̯̪̖̬̙̖̯̏̌̌̏̏̌̔̔̏̌
  ̨̨̨̛̛̛̛̪̯̥̣̦̼̜̬̖̙̥̬̭̪̼̣̯̪̣̦̜̭̥̖̭̌̽̌̌̏̏
̡̨̛̥̖̬̖̭̬̦̌̐̌́͘  
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̸̨̨̡̨̨̛̛̛̣̦̭̯̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̌́̌̏  ̨̨̡̨̡̛̛̬̖̱̣̯̯̖̬̜̣̪̬̱̯̏̽̌̌̏̌̏̔̌̚̚̚͘  
9 ʥ̨̼̭̯̬ ̸̨̛̺̖̯̌ ̛ ̵̨̪̬̖̬̦̖̯̔̌́ ̡̨̛̦̙̖̯̬ ͕ ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̏̌̌̏̏̌ ̛ ̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌
̨̛̛̪̯̥̣̦̼̜̬̖̙̥̬̭̪̼̣̌̽̌̌  ̨̛̯̪̣̏̌.    
9 ʺ̸̨̨̨̛̦̖̦̦̺̖̯̐̏̌  ̵̨̡̨̡̡̛̛̪̬̖̬̦̖̯̬̬̯̬̪̱̭̦̼̖̣̪̦̔̌́̌̍̀̌̏̌̌̌.  
9 ʿ̨̡̛̖̬̙̖̯̣̪̦̼̔̔̏̌̌̌    EGR    ̸̨̛̭̯̯̖̏.  
9 ʿ̨̨̥̖̯̐̌  ̏  ̸̨̡̛̭̯̖  ̡̨̼̪̱̭̦̜̏  ̸̛̭̯̌.  
9 ˄̨̨̨̨̡̨̛̛̛̥̖̦̹̖̯̬̦̖̯̣̙̖̦̜̥̖̬̖̭̬̦̽̌̍̌̏̌̏̌̐̌́̚  
9 ʦ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̯̥̣̦̼̜̬̖̙̥̭̬̦̖̯̪̣͕̱̭̯̬̦̖̯̪̬̣̖̥̼̌̌̏̏̌̌̽̐̌̏̌̌́̍
̵̵̨̨̨̨̨̣̭̯̐̔̌.  
9 ˄̭̯̬̦̖̯̌́  ̨̨̛̪̬̖̯̬̺̖̯̪̬̣̖̥̼̔̏̌̌̍  ̡̪̱̭̌̌̚͘  
9 ˄̵̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̖̦̹̖̯̼̬̭̱̣̖̭̣̦̖̭̬̖̹̱̣̖̬̽̌̏̍̐̐̐̌̌̐̏̐̏̔̔̏̚  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̵̵̡̨̨̛̛̖̥̖̦̱̖̯̭̣̭̖̖̦̦̼̯̖̣̖̜̔́̔́̏̍̏̔̏̐̌̚  (̡̨̛̦̙̖̯̬̦̼̖,  ̨̪̬̥̜́  ̡̪̬̼̭̏  


̛̛̣  ̡̨̬̬̯̬̦̼̖̌̍̀̌).  
9 ʪ̨̨̨̛̛̛̛̣̖̦̦̖̦̦̪̣̯́̍̌̍̍̌̏̽̔̚̚  E10.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̶̨̡̨̨̨̛̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,839  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  1,4459  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  ϰϮΣC  
 

38
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̨̡̡̨̛̛̯̖̪̬̭̱̯̪̣̱̍̌̏̽̌̔̏;̨̡̨̙̖̣̯̖̣̦̪̖̬̖̪̬̜̌̽̔̌̌̏̚Ϳ͘ʽ̦̱̯̼̣̔̌̍̽ϱϬϬ
̥̣̦̌ϱϬ̨̨̛̛̣̯̬̯̪̣̏̏̌.  
9 ʿ̨̨̨̨̡̡̯̬̜̯̖̬̯̱̙̼̖̏́̍̌̍̌̔ϭϬ͘ϬϬϬ̡̥͘  
   
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W29793  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/EL/HU/RU/ES  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌

 
9 ʪ̣́ ̨̨̛̖̣̦̔̌̽̐ ̸̨̡̛̛̭̯ ̨̨̛̖̣̦̔̽̐̚ ̛̯̖̣͕̔̏̐̌́ ̥̼ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔   ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ Ϯ  
̨̡̪̬̱̯̥̖̭̯̖̔̌̏͗  
9 Petrol  Clean  3:  ʽ̸̛̺̖̯̌  ̸̨̨̡̛̛̛̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱͕̥̬̱̭̯̯̖̣̏̀ͨ̀̌̽ͩ̔̏̐̌́͘  
Petrol   EGR   3   (ʤ̨̨̬̣̾̽̚   ʹ   W29879):   ʽ̸̛̺̖̯̌   ̡̨̪̱̭̦̜̏   ̡̨̡̨̣̣̖̯̬   ̛   ̡̪̱̭̦̼̖̏  
̡̣̪̦̼̌̌,  ̸̵̵̵̸̡̨̨̛̛̛̯̖̣͕̯̬̭̱͕̭̱̱̭̯̯̖̣̔̏̐̌́̔̌̌̔̌̏̔̌ͨ̀̌̽ͩ̔̏̐̌́̚͘  
 
9 ʪ̣́ ̨̨̛̖̣̦̔̌̽̐   ̸̨̡̛̛̭̯   ̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬͕̍̌ ̥̼ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ Ϯ  
̨̡̪̬̱̯̔̌  ̥̖̭̯̖̏  -­‐  Petrol  Clean  3  ̛Turbo  Cleaner  (ʤ̨̨̬̣̾̽̚  ʹ  W28679).  
 
 
 

39
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Petrol EGR 3
ǼȥȖȟȠȖȠȓșȪȐȜȕȒȡȣȜȝȞȖȓȚțȜȗȟȖȟȠȓȚȩ,
ȐȝȡȟȘțȩȣ ȘșȎȝȎțȜȐ, ȒȎȠȥȖȘȎȞȎȟȣȜȒȎ
ȐȜȕȒȡȣȎ, EGR Ȗ ȠȡȞȏȖțȩ Ȑ ȎȫȞȜȕȜșȓ.
Wynn͛s  Petrol  EGR  ̸̨̨̨̡̨̡̛̛̬̣̦̼̜̪̬̱̯̣̭̯̌̾̽̔̔́̚
̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̱̪̬̘̥̦̜̭̭̯̖̥̼̖̦̦̼̯̖̣̖̜̏̔̍̏̔̏̐̌̚̚͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌

 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʽ̸̸̵̵̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̖̭̪̖̖̯̥̦̖̦̦̱̭̯̱̱̪̬̘̥̦̜̭̭̯̖̥̼͕̪̱̭̦̼̍̏̌̐̏̀̏̔̏̚
̡̨̛̛̣̪̦̭̭̯̖̥̼̌̌̏EGR  ;ˁˀʽʧʹ  ˁ̛̭̯̖̥̌ˀ̶̶̡̛̛̛̖̬̱̣́ʽ̵̨̯̬̯̦̦̼̌̍̌ʧ̨̌̏̚Ϳ͘  
9 ʺ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̺̦̖̬̭̪̼̣̖̦̖̪̖̬̙̖̯̺̺̖̖̖̜̭̯̖̌̔̔̏̌̌̀̏̔̏̚  
9 ˀ̴̨̨̡̛̭̯̬̖̯̭̙̱͕̭̥̣̱͕̣͕̬̯̌̏́̌̌̐̌.  
9 ʸ̸̨̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̘̭̪̣̦͕̭̯̦̥̖̯̯̣̐̏̽̏̌̌̌̌̽̚̚ϱ̨̡̛̛̥̦̱̯͕̖̬̬̖̯̣̖̜̍̌̍̔̌̚̚͘      
9 ʦ̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̖̬̙̖̯̦̬̥̣̦̼̜̬̖̙̥̬̯̼̯̖̣̌̌̏̏̌̔̔̏̌̌̽̌̍̔̏̐̌́.  
9 ʽ̸̵̵̨̨̨̨̨̛̛̖̭̪̖̖̯̭̯̣̦̱̬̯̱̦̣̭̯̥̱̍̏̌̌̍̽̀̌̍̌̔.  
9 ˄̵̨̨̨̨̨̡̭̯̬̦̖̯̪̬̣̖̥̼̣̦̪̱̭̌́̍̔̐̌̌̚.  
9 ˀ̨̖̹̖̯̪̬̣̖̥̱̌̍  ̨̡̨̨̛̦̬̭̬̭̯̌̍̌.  
9 ʥ̸̵̡̡̨̨̛̛̛̛̖̬̖̖̦̣̯̣̯̖̭̦̖̜̯̬̣̯̬̏̔̔́̌̌̌̌̏̚̚.  
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̡̨̛̖̥̖̦̱̖̯̭̪̬̥̖̦̯̔́́̽  ̛̪̬  ̡̨̨̛̙̥̭̖̬̭̦̥̌̔̏  ̨̛̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌,    ̣̔́


̨̛̪̖̬̙̦̔̔̌́  ̸̨̛̭̯̯̼  ̡̨̛̪̱̭̦̜̭̭̯̖̥̼̏,  ̵̡̡̨̪̱̭̦̼̣̪̦̏̌̌̏,  ̸̵̡̨̛̯̬̭̔̌̌̌̔̌
̵̨̱̏̔̌̚,  ̛̯̱̬̦̼̍  ̛  ̛̭̭̯̖̥̼  EGR.      
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̨̡̨̛̬̬̦̙̭̯̌̌́̔̽̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  ̨̡.  0,7381  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  <  21qC  
ʧ̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯̌̚      :  ̨̪̬̪̦̌  
 
 
 

40
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  ʽ̸̸̵̵̵̡̡̨̨̡̨̡̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̭̯̪̱̭̦̣̣̖̯̬͕̯̬̭̱̪̱̭̦̼̣̪̦̌̏̐̌̔̌̌̌̔̌̏̔̌̏̌̌̏̚͘  
A.
9 ʯ̨̛̛̪̱̭̯̯̖̪̬̬̖̜̯̖̌̐  ̛̯̖̣̔̏̐̌̽͘ˁ̛̛̦̥̯̖  ̴̨̛̱̹̦̼̜̣̯̬͖̏̔̽̚.  
  9 ʪ̜̯̖̌  ̵̨̨̨̨̨̛̛̯̖̣̪̬̯̯̪̬̬̯̔̏̐̌̀̌̍̌̽̍̌ϮϬϬϬ̨̛̥̦̍ͬ.  
9  ˀ̛̭̪̼̣̯̖̌  ϮϬϬ̨̡̥̣̪̬̱̯̔̌͘  ̵̨̨̨̨̡̛̛̯̖̬̯̖̱̬̦͕̬̭̪̼̣̜̯̖̏̏̏̔̌̍̌̌́̚̚  ̭
̨̛̛̛̛̦̖̣̹̥̦̯̖̬̣̥̍̽̏̌̌.    
9 ʽ̨̨̛̛̛̬̯̼̱̱̯̪̯̪̬̬̭̪̼̣̖̦̍̍̔̌̔̌̽̌.    ʿ̨̡̨̨̡̨̨̛̭̣̖̙̪̬̼̭̪̙̯̖̌̔̐̏̌̔̔,    ̨̔
̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̦̬̬̯̏̌̏́̌̍̍̏  
9 ʦ̸̵̸̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̭̣̱̖̦̖̥̭̯̦̙̯̦̭̖̣̖̬̯̬͕̯̼̦̖̯̣̦̱̯̌̍̔̌̌̽̌̌̌̍̔̌̽̌̐̽̚
̛̯̖̣̔̏̐̌̀.      
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌

9 ʪ̜̯̖̌  ̵̵̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̯̖̣̪̬̯̯̦̣̭̯̥̱̦̖̭̣̥̦̱̯͕̦̙̥̜̯̖̔̏̐̌̀̌̍̌̽̌̔̽̌̌  ̦̌


̡̨̭̖̣̖̬̯̬̌̌    ̨̯ϱ̨̔ϭϬ̨̨̨̨̨̛̛̬̬̖̥̯̪̖̬͕̪̬̯̥̦̖̪̬̖̼̹̜̯̖̌̏̏́̾̐̔̌̾̏̌̚  
ϯϬϬϬ̨̛̥̦̍ͬ͘  
9 ʪ̜̯̖̌  ̵̵̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̯̖̣̪̬̯̯̦̣̭̯̥̱̥̦̥̱̥̦̱̥̦̱̯̱̪̭̣̖̔̏̐̌̀̌̍̌̽̌̔̌̔
̨̨̛̪̭̣̖̦̖̦̙̯̦̪̖̣̔̐̌̌́̌̔̌̽̐̌̌̚͘  
9 ʯ̛̛̣̱̹̯̖̯̖̣̌̐̔̏̐̌̽͘ʿ̴̨̨̨̛̭̯̯̖̱̹̦̼̜̣̯̬̦̥̖̭̯̌̏̽̏̽̌̚͘  
 
B.  ʽ̸̡̡̛̭̯̣̪̦̌̌̌̌  EGR  
9 ʫ̵̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̣̣̪̦̦̯̭̦̖̣̖̯̭̖̦̖̦̭̌̌̌̔́̔̌̔́
̡̨̡̡̡̨̛̪̯̬̱̥͕̖̜̭̯̱̜̯̖̯̙̖͕̦̪̭̦̌̍̔̏̌̌̌̌  ̏
̨̥̖̯̖̔ʤ͘  
9 ʫ̡̛̭̣̣̪̦̌̌  ̵̨̡̨̨̛̦̯̭̣̖̯̌̔́̔̌  ̨̛̛̭̖̦̖̦̭̔́
̡̨̨̪̯̬̱̥͕̦̖̭̯̌̍̽  ̨̨̨̨̥̖̭̯̖̥̙̦̐̔̏̚
̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̯̭̖̦̖̦̖̪̯̬̱̣̯̬̱͕̪̣̙̖̔̌̍̏̍̍
̡̣̪̦̱̌̌͘ʿ̵̨̨̡̛̛̛̭̣̖̭̦̯̬̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯́́̌̔̏
̡̣̪̦̌̌͘  
ʫ̡̛̭̣̣̪̦̌̌  ̵̨̡̨̛̦̯̭̣̖̌̔́̔̌  
9 ̨̯  ̨̡̨̛̛̭̖̦̖̦̭̪̯̬̱̥̔́̌̍,  ̵̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̦̖̥̭̪̣̯̪̣̦̯̖̣̦̱̦̭̱̍̔̽̏̌̽̔̽̀̌̌̔̚  
̛̛̱̣̦̯̖̣̔̽  (̭̥.    ̴̨̨̯).  
9 ʪ̡̡̨̨̛̣̹̖̖̜̭̯̱̜̯̖͕̪̭̦̌̽̔̏̌̌  ̨̥̖̯̖̏̔ʤ.  
 
C. ʽ̸̡̛̭̯̌  ̡̣̪̦̌̌̌  EGR  ʹ  ̵̨̨̡̨̨̨̛̛̖̭̣̦̦̯̭̣̖̭̯̱̪̦̥̥̖̭̯̖̌̔́̏̐̔.  
9 ʫ̛̭̣  ̡̣̪̦̌̌  EGR  ̡̨̣̖̐  ̨̭̯̱̪̖̦̔,    ̨̡̨̛̖̣̖̭̦̯̐̐́̽.  
9 ˁ̡̛̛̛̛̦̥̯̖̬̖̬̯̖̣̪̦̌̍̌̌EGR.  
9 ˀ̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̭̪̼̣̯̖̭̬̖̭̯̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̦̣̪̦͕̖̬̪̱̭̬̱̖̌̔̏̔̏̌̌̌̐̔̐
̵̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̥̪̦̖̦̯̼̭̣̦̦̥̦̔̽̐̌̌́͘  
9 ʿ̨̡̡̨̡̨̛̱̭̯̪̬̱̯̖̜̭̯̱̖̯̦̖̭̣̥̦̱̯̽̔̔̏̽͘  
9 ˀ̸̵̨̨̨̨̡̛̛̭̪̼̣̜̯̖̭̬̖̭̯̦̯̭̯͕̯̖̪̬̪̭̬̦̖̱̖̯̱̣̖̦̌́̔̏̌̾̌̔̌̏́̐́̽̍̔̔̌̌̚͘  
9 ʿ̸̴̨̡̨̨̨̨̡̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̬̭̯̖̥̙̦̭̪̣̯̱̭̯̦̣̱̥̙̦̼̖̭̣̖̯̣̽̏̌̽̌̍̌̌̔́̚
̵̛̛̛̱̣̖̦̭̣̦̼̬̦̖̦̜̔̌́̽̌̐́̚̚͘  
9 ʦ̸̵̵̨̨̨̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̼̭̱̹̯̖̭̯̭̪̥̺̭̙̯̱͕̱̭̯̦̣̱̥̙̦̼̌̽̀̌̐̏̔̌̌̌̍̌̚
̴̨̡̭̣̖̯̌͘  
9 ʦ̶̸̵̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̭̖̦̦̥̖̯̭̯͕̦̖̯̦̖̥̭̯̬̯̖̯̖̣̔̌̐̔̌̍̔̏̌̍̔̏̐̌́  
9 ʿ̵̸̨̨̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̬̦̦̥̥̖̯̖̪̬̭̯̭̯̯̣̣̪̦̔̌̔̔̌̽̌̌̌EGR.  ʽ̸̡̛̭̯̌  
̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍̌  ̨̨̨̨̨̨̛̥̙̖̯̼̯̪̬̖̖̦̭̪̥̺̥̖̯̍̽̏̔̌̽̀̔̏̚ʤ̛ʦ.  
 

41
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζW29879  ʹ  12x200  ̥̣  ʹ  EN/FR/NL/DE/IT/RU/EL/ES  
 
   ʦ̛̛̦̥̦̖̌    
 
ʻ̖ ̬̭̪̼̣̜̯̖̌́ ̦̌ ̨̡̬̹̖̦̦̼̖̌ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏͘     ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̨̛̪̪̦̖͕̌̔̌ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̨̭̥̜̯̖
̵̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̬̖̭̯̪̬̪̥̺̼͕̣̪̬̖̯̬̺̖̦̥̙̦̼̪̬̖̙̖̦̜̔̏̏̔̔́̔̏̌́̏̏̔̚ʸʶʿ͘    
 
ʪ̨̨̛̪̣̦̖̦̖    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌

 
ʪ̣́   ̨̛̛̭̯̙̖̦̔́   ̸̵̛̛̦̣̱̹̌   ̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚ ̸̡̛̛̭̯͕ ̥̼ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̥̔ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̔̏̌
̨̡̪̬̱̯̥̖̭̯̖̔̌̏͗  
 
͞ʺʽʶˀʤ˔̸̛̭̯̯̖̣̌̽̔̏̐̌́͟   + ͞ˁ˄ˈʤ˔̸̛̭̯̯̖̣̌̽̔̏̐̌́͟  
     
Petrol  Clean  3        
(ʮ̡̨̛̭̯̔̽  ʹ  W297xx)      
x ʽ̸̛̺̖̯̌ ̡̨̛̦̙̖̯̬̌ ̛    
   
̡̣̪̦̌̌̌.  
   
x ˄̥̖̦̹̖̯̽̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚  
Petrol  EGR  3    
̨̨̛̯̣̙̖̦̜ ̏ ̡̥̖̬̖̌  
(ʤ̨̨̬̣̾̽̚  ʹ  W29879)  
̨̛̭̬̦̐̌́.    
x ʻ̖̥̖̣̖̦̦̔̌́ ̛ ̛̭̣̦̽̌́
x ʦ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌  
̸̨̡̛̭̯̌:  
̨̨̨̛̛̪̬̯̖̣̦̭̯̏̔̽̽̚ + ‡ ʦ̵̨̨̛̱̪̬̖̥̦̔̌́̚
̛̯̖̣̔̏̐̌́  
̛̭̭̯̖̥̌  
ʰʸʰ   ‡ ʪ̸̡̛̯̌   ̵̨̬̭̌̔̌  
Petrol  Power  3     ̵̨̱̏̔̌̚    
(ʮ̡̨̛̭̯̔̽  ʹ  W293xx)   ‡ ʦ̡̡̪̱̭̦̼̖̣̪̦̌̌̌  
x ˄̸̶̨̨̛̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̌̐̌́ ‡ ʶ̣̪̦̌̌EGR    
̨̨̛̯̪̣͕̪̼̹̖̯̏̌̏̌ ‡ ˃̨̡̨̨̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍  
̨̨̨̛̛̛̥̺̦̭̯̪̬̖̥̭̯̭̯̽̽ x ʦ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌  
̛̯̖̣̔̏̐̌́͘   ̨̛̪̯̥̣̦̼̜̌̽ ̨̨̡̪̯  
x ˄̸̶̨̨̛̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̌̐̌́ ̵̨̱̏̔̌̚ ̛   ̨̨̛̯̪̣̦̏-­‐
̨̨̛̯̪̣͕̪̼̹̖̯̏̌̏̌ ̨̨̛̱̹̦̜̭̥̖̭̏̔̚.  
̨̨̨̛̛̛̥̺̦̭̯̪̬̖̥̭̯̭̯̽̽  
̛̯̖̣̔̏̐̌́.  
x ˄̸̶̨̨̛̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̌̐̌́
̨̨̛̯̪̣͕̪̼̹̖̯̏̌̏̌
̨̨̨̛̛̛̥̺̦̭̯̪̬̖̥̭̯̭̯̽̽
̛̯̖̣̔̏̐̌́͘  
  x ˁ̨̛̦̙̖̯̱̬̖̦̌̏̽K̛,̏
 
̵̨̼̬̭̏̍̌͘  
 
 

42
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  AIR INTAKE &


CARBURETTOR CLEANER
(ȜȥȖȟȠȖȠȓșȪȒȞȜȟȟȓșȪțȜȗȕȎȟșȜțȘȖ Ȗ
ȘȎȞȏȬȞȎȠȜȞȎ) ǮȫȞȜȕȜșȪ
Wynn's  Air  Intake  &  Carburettor  ̸̨̛̛̭̯̯̖̣͕̽
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̛̛̛̪̬̖̦̦̖̦̦̼̜̣̱̭̯̬̦̖̦̬̦̖̦̜̔̌̌̔́̌́̌̐́̚̚̚
̵̵̵̨̨̨̡̡̛̛̛̯̣̙̖̦̜̱̹̦̼̦̣͕̙̣̖̬̏̏̔̌̌̌̌̚
̸̵̨̨̨̡̨̡̛̛̬̖̱̣̬̦̼̦̯̬̬̯̬͕̯̙̖̦̐̏̏̏̌̍̀̌̌̌̌̌  ̵̭̖̏
  ̵̵̡̨̨̛̛̥̼̥̪̦̖̦̯̏̔̌  ̡̨̬̬̯̬̌̍̀̌̌.  
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʤ̸̡̨̨̨̨̛̛̯̦̼̖̭̣̖̦̯̼̬̭̯̬̯̱̣̯̬̖̦̼̭̯̬̏̏̌̏́̀̔̌́̀̐́̽̽̍̚.  
9 ʺ̸̨̨̛̺̦̖̬̭̪̼̣̖̦̖̱̣̱̹̖̯̌̌  ̸̨̛̛̺̺̖̖̖̜̭̯̖̌̀̔̏.  
9 ʽ̸̛̺̖̯̌  ̡̨̬̬̯̬̌̍̀̌  ̛  ̵̨̨̨̨̡̛̛̛̱̪̬̖̥̦̜̭̭̯̖̥̼̖̬̬̏̔̍̌̍̚̚̚͘  
9 ˀ̨̨̡̨̨̛̛̭̯̬̖̯̭̥̣̱͕̣̯̣̙̖̦̌̏́̌́.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʦ̵̵̵̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̖̥̖̪̱̭̦̙̖̯̬̦̼̬̬̯̬̦̼̖̦̦̼̯̖̣̖̜̏̌̌̍̀̌̍̏̔̏̐̌̚͘  
9 ʻ̌ ̵̛̛̥̼̏̔ ̵̡̨̨̥̪̦̖̦̯̌ ̡̨̬̬̯̬̌̍̀̌̌ (̶̨̛̛̖̦̯̣̦̦̼̖̏́ ̡̦̣̼͕̌̌
̸̵̸̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̱̣̬̦̼̖̦̯̼͕̬̭̥̖̬͕̦̖̹̦̖̭̯̐̏̏̌̔̏̌).  
9 ʻ̨̨̨̡̨̛̬̭̭̖̣̦̜̭̣̦̖̬̭̭̖̣̖̌̔̽̌̔̚.  
9 ʻ̵̶̡̡̛̛̛̣̪̦̖̦̯̣̬̯̖̬̌̌̌̌̏́̌̌͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ʥ̶̸̨̡̨̛̖̭̖̯̦̪̬̬̦̙̭̯̏̌́̌̌́̔̽̚;̡̨̨̛̯̦̖̺̖̭̯̌̏̐̏̏̌Ϳ  
ʿ̨̨̣̯̦̭̯̽  ̛̪̬  15qC   :  0,850  ̡̐/̥̔Ϲ;̡̨̨̛̯̦̖̺̖̭̯̌̏̐̏̏̌)  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  <  21qC  ;̡̨̨̛̯̦̖̺̖̭̯̌̏̐̏̏̌Ϳ  
ʧ̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯̌̚      :  ̨̪̬̪̦̌  
 
 
 
 
 
 

43
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̡̨̣̬̬̯̬́̌̍̀̌̌  
ʪ̣́ ̸̨̡̛̛̭̯ ̵̛̛̥̼̏̔ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏͗ ˁ̛̛̦̥̯̖ ̨̱̹̦̼̜̏̔̚ ̴̛̣̯̬̽͘ ʯ̛̪̱̭̯̯̖̌
̛̯̖̣̔̏̐̌̽ ̛ ̜̯̖̔̌ ̖̥̱ ̨̪̬̬̖̯̭̐̽́͘ ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏ ̨̬̭̭̖̣̔̽ ̏ ̨̡̨̯̬̼̯̖ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖͘
  ʿ̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̬̪̬̬̖̯̥̯̖̣̖͕̬̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯̪̱̭̦̜̱̹̦̼̜̣̣̖̯̬̐̔̏̐̌̌̔̏̏̏̔̚
̦̌ ̬̦̼̖̐́̚ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼͘ ˀ̭̪̼̣̜̯̖̌́ ̭ ̛̛̦̯̖̬̣̥̏̌̌͘ ʿ̛̬ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔
̸̛̱̖̣̯̖̏̽ ̨̨̨̬̯̼̍ ̛̯̖̣̔̏̐̌́ ̨̏ ̛̛̖̙̦̖̍̌̚ ̨̨̡̛̭̯̦̌̏ ̛̯̖̣̔̏̐̌́ ̛̚-­‐̌̚
̨̨̛̛̺̖̦̭̥̖̭̍̐̌́͘ʿ̸̨̨̨̡̡̨̨̨̛̬̣̙̜̯̖͕̪̭̖̥̪̦̖̦̯̼̦̖̭̯̯̭̔̌̌̏́́.  
9 ʦ̡̨̡̨̡̨̨̨̡̪̱̭̦̜̣̣̖̯̬̬̭̭̖̣̦̭̣̦ͬ̔̽̌́̌̌̚  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
ˁ̛̛̦̥̯̖ ̨̱̹̦̼̜̏̔̚ ̴̛̣̯̬͕̽ ̨̪̬̬̖̜̯̖̐ ̛̯̖̣͕̔̏̐̌̽ ̨̛̱̭̯̦̯̖̌̏ ̨̬̭̭̖̣̔̽ ̏
̨̡̨̨̨̛̯̬̼̯̖̪̣̙̖̦̖͘ʿ̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̬̪̬̬̖̯̥̯̖̣̖͕̬̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯̪̱̭̦̜̐̔̏̐̌̌̔̏̏
̨̱̹̦̼̜̏̔̚ ̡̨̡̨̣̣̖̯̬ ̭ ̛̛̦̯̖̬̣̥̏̌̌͘ ˀ̛̭̪̼̣̯̖̌ ̨̡̪̬̱̯̔   ̦̌ ̨̬̭̭̖̣̦̱̔̽̀
̨̡̭̣̦̱̌̚͘ ʿ̛̬ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔ ̸̛̱̖̣̯̖̏̽ ̨̨̨̬̯̼̍ ̛̯̖̣̔̏̐̌́ ̨̏ ̛̛̖̙̦̖̍̌̚
̨̨̡̛̭̯̦̌̏ ̛̯̖̣̔̏̐̌́.     ʦ ̸̭̣̱̖̌   ̛̖̭̣   ̛̭̭̯̖̥̌   ̡̪̬̼̭̏̌   ̨̨̨̬̱̦̍̔̏̌̌   ̡̨̣̪̦̥̌̌
̵̵̨̨̬̭̱͕̌̔̌̏̔̌̚  ̵̨̨̨̛̛̛̪̬̦̖̥̭̯̍̔  ̸̨̡̡̯̬̼̯̣̪̦̬̱̦̱̽̌̌̏̀͘  
9 ʦ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̱̹̦̭̣̦̭̯̥̯̖̭̥̱̪̬̣̖̦̖̥̔̌́̌̌̌̏̌̌̏̚̚  
ˁ̵̸̨̨̨̛̛̛̛̦̥̯̖̱̭̯̯̖̣̏̔̽̚͘ʿ̨̨̡̛̛̛̬̦̖̬̯̺̖̥̯̖̣̖͕̬̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯̭̌̍̌̀̔̏̐̌̌̔  
̵̱̔̏  ̨̨̭̯̬̦  ̨̨̨̡̨̨̛̬̭̭̖̣̦̜̭̣̦̭̪̥̺̔̽̌̽̀̚  ̸̨̨̬̱̦̐  ̨̡̛̯̬̼̯́  ̡̛̛̬̼̯̌́̚͘    
9 ʿ.ʦ.ʶ.  (ʿ̛̛̬̦̱̯̖̣̦̔̽̌́ʦ̶̛̛̖̦̯̣́́ʶ̬̯̖̬̌̌)  
ʽ̸̡̛̯̣̯̖̀   ʿ.ʦ.ʶ.   ̨̭   ̨̨̭̯̬̦̼   ̡̬̯̖̬̌̌.     ʦ̭̯̯̖̌̏̽ ̡̯̬̱̱̍ ̛̛̱̣̦̯̖̣̔̽ ̏ ̨̡̯̬̼̯̱̀  
̸̭̯̌̽  ̡̨̡̨̛̛̛̣̪̦̬̭̪̼̣̜̯̖̪̬̱̯̬̖̥̙̖̦̌̌̌̌́̔̏̏́̔̏́  ̡̛̣̪̦̪̖̬̖̦̌̌̌̏̔̌̌̔̚͘  
ʯ̨̡̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̪̱̭̯̯̖̯̖̣͕̬̭̪̼̣̯̖̪̬̱̯̣̪̦̦̖̭̣̬͕̣̪̣̦̜̖̌̔̏̐̌̽̌̔̏̌̌̽̌̔́̐̚
̨̡̛̪̬̥̼̏.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W54179  ʹ  12x500  ̥̣  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/PL/IT/RU/EL/NL  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʻ̖   ̬̭̪̼̣̜̯̖̌́   ̦̌   ̨̡̬̹̖̦̦̼̖̌   ̛̖̯̣̔̌.     ʦ   ̸̭̣̱̖̌   ̨̛̪̪̦̌̔̌́   ̨̡̪̬̱̯̔̌   ̦̌ ̡̛̯̖̌
̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯͕̏  ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔  ̨̭̥̜̯̖  ̨̖̐  ̨̨̜̏̔,  ̣̔́  ̨̨̛̛̪̬̖̯̬̺̖̦̪̬̖̙̖̦̜̔̏̌́̏̔͘    
 
 

 
 

44
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  INJECTOR CLEANER
DzǹȍǯdzǻǵǶǻǼǰȉȃ
DzǰǶDZǮȀdzǹdzǷ
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

Wynn's  Injector  Cleaner  ̵̨̛̛̣̖̦̦̼̯̖̣̖̜̔́̍̏̔̏̐̌̚  


̴̶̨̨̡̨̨̛̣̖̯̭̥̦̱̦̦̣̦̜́̏́́̐̌̽  ̡̨̨̨̛̛̪̬̭̜̯̪̣̌̔̏̏
̵̨̡̨̛̛̛̣̪̖̬̙̦̭̭̯̖̥̼̪̬̼̭̖̦̦̼̔́̔̔̌́̏̌̍̏̚  
  ̨̨̨̨̛̛̛̛̯̖̣̖̜̪̯̥̣̦̥̭̭̯̦̔̏̐̌̏̌̽́͘  
   

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̡̨̛̛̺̖̯̦̙̖̯̬̼̌,  ̨̛̯̪̣̦̼̜̏  ̵̸̨̨̨̛̛̛̛̦̭̭̪̖̬̙̖̯̭̯̯̱̌̔̔̏̌.  


9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̨̨̛̯̣̙̖̦̜ ̦̌ ̵̡̣̪̦͕̌̌̌ ̨̏ ̡̨̪̱̭̦̥̏ ̡̨̡̨̣̣̖̯̬̖
̵̵̨̨̨̡̨̛̛̱̥̖̬̭̬̦̏̔̏̔̌̌̌̐̌́̚͘  
9 ˄̸̵̡̨̨̨̨̛̣̱̹̖̯̪̱̭̯̖̣̣̦̖̬̖̥̌̌̔̏̐̌́̏̔̏́̐̔̌̚͘  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̨̛̪̣̖̦̖́̏ ̨̨̨̦̖̬̦ͨ̏̐ͩ ̵̨̨̨̨̣̭̯̐ ̵̨̔̌ ̛ ̨̨̪̬̣̏̌̏ ̛̪̬
̡̨̛̛̱̭̬̖̦.  
9 ʦ̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̯̥̣̦̼̖̪̬̥̖̯̬̼̬̭̪̼̣̌̌̏̏̌̌̽̌̌̌̌  ̨̛̯̪̣̏̌.  
9 ˁ̵̸̶̡̨̡̨̛̛̛̛̥̼̖̯̦̙̖̯̬̼͕̣̪̦̼͕̦̭̭̖̬̦̭̯̣̦̬̌̏̌̌̌̌̏̀̀̌̽̔̌̚.  
9 ˄̸̶̨̨̨̨̛̛̛̛̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̯̪̣̪̬̥̖̯̬̼̬̯̼̯̖̣̌̐̌́̏̌̌̌̌̍̔̏̐̌́.  
9 ʯ̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̯̬̦̬̙̦̼̬̬̌̌̏̀̍̌̏̌́̌̏̚̚.  
9 ˄̨̥̖̦̹̖̯̱̬̖̦̽̌̏̽CO  ̛CH.  
9 ʿ̨̨̡̛̬̣̖̖̯̭̬̭̣̱̙̼̭̭̯̖̥̼̔̏̌̍  ̡̨̛̪̬̼̭̯̪̣̏̌̏̌.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʺ̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̙̖̯̼̯̭̪̣̦̭̯̣̬̦̦̼̥̦̖̯̣̬̦̦̼̥̖̦̦̥̍̽̽̏̌̌̾̏̌̾̏̌̍̚̚.  
9 ʥ̸̵̨̡̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̖̭̦̖̜̯̬̣̯̬̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̌̔́̌̌̌̌̏̍̏̚̚.  
9 ʪ̣́ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚   ̏ ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̵̡̨̛̦̙̖̯̬̦̼ ̵̛̯̖̣̔̏̐̌́ ̨̏ ̛̛̖̙̦̖̍̌̚
̨̛̭̬̖̦̌́̚ ̵̡̪̱̭̦̼̏ ̡̨̣̪̦͕̌̌̏ ̸̨̡̛̛̭̯ ̛ ̨̛̪̖̬̙̦̔̔̌́ ̸̨̛̭̯̯̼ ̨̦̭̭̌̌ ̛
̡̨̨̛̦̙̖̯̬̏͘  
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̛̪̬ ̨̨̦̖̬̦̥̏ ̵̨̨̨̣̭̯̥ ̵̨̖͕̔ ̵̨̪̬̣̏̌̌ ̛̪̬
̶̡̛̛̭̖̣̖̬͕̌̌ ̵̡̭̯̱͕̌ ̨̨̛̛̭̥̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌ ̨̛̯̪̣͕̏̌ ̵̨̪̬̣̖̥̍̌   ̭ ̡̨̪̱̭̥̌̚
̛̯̖̣͕̔̏̐̌́ ̨̡̨̼̭̥̏ ̵̨̬̭̖̌̔ ̨̛̯̪̣͕̏̌ ̡̨̛̭̣̹̥ ̨̡̨̼̭̥̏ ̨̱̬̦̖̏ ̨̼̬̭̏̍̌
̵̵̵̨̨̬̖̦̼̼̣̪̦̼̏̔̏̐̌̏̚.  

45
 
 
 
 
 
 
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                :  ̶̡̨̛̖̭̖̯̦̙̭̯̍̏̌́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC     :  0,812  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̨̛̛̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬́ϮϬΣC   :  1,433  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́           :  <  20qC  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̨̣̜̯̖̍̌̏́   ̨̡̪̬̱̯̔ Injector   Cleaner   for   Petrol   Engines   ̏ ̨̛̯̪̣̦̼̜̏ ̡̍̌ ̡̙̼̖̌̔
ϰ͘ϬϬϬ̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̥̪̬̖͕̪̬̖̥̱̺̖̭̯̖̦̦̣̯̪̣̍̐̌̏̔̌̏̏̌̚͘      
9 1  ̛̱̯̼̣̍  325  ̥̣  ̸̨̨̨̨̨̡̨̛̭̯̯̦̣̬̯̔̌̔́̍̌̍̔  70  ̨̛̛̣̯̬̖̦̦̏̍̌̚.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W55972  ʹ  12x325  ̥̣  ʹ  PL/HU/RU/EL  
 
 
 
 
 

46
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  FUEL SYSTEM CLEANER


ȒșȭȘȎȞȏȬȞȎȠȜȞțȩȣȖșȖȖțȔȓȘȠȜȞțȩȣ
ȏȓțȕȖțȜȐȩȣȒȐȖȑȎȠȓșȓȗ
Wynn's  Fuel  System  Cleaner  ̸̪̬̖̦̦̖̦̔̌̌̚  ̣̔́  ̸̨̡̛̛̭̯  
̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚  ̛̭̭̯̖̥  ̡̪̬̼̭̏̌  ̛  ̛̛̭̦̙̖̦́  ̨̛̯̬̖̦̜̍̏̌  ̡  
̨̡̨̨̯̦̥̱̌̏  ̸̛̭̣̱.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 

 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̸̨̨̡̛̛̛̖̬̙̖̯̭̯̯̖̭̭̯̖̥̱̪̬̼̭̔̔̏̌̏̏̌͘  
9 ˁ̸̨̡̨̡̨̨̛̛̛̦̙̖̯̯̬̖̦̯̦̥̱̭̣̱̌̍̏̌́̌̏.  
9 ʿ̨̨̨̨̨̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̯̣̙̖̦̜̔̏̌̌̍̌̏̌̚  ̴̵̵̨̡̡̛̬̭̱̦̦̣̪̦̏̌̌̌̌̌͘  
9 ˁ̥̼̖̯̌̏̌̚ ̴̨̡̛̬̭̱̦͕ ̡̪̱̭̦̼̖̏ ̡̣̪̦͕̌̌̌ ̨̛̯̪̣̦̱̏̀ ̛̭̭̯̖̥̱ ̛ ̵̖̬̦̏̀̀ ̸̭̯̌̽
̶̨̛̛̣̦̬̔̏.  
9 ʯ̨̡̨̨̛̛̛̺̺̖̯̯̬̬̌̌̚͘  
9 ˄̸̵̨̨̡̛̣̱̹̖̯̣̦̼̜̪̱̭̯̖̣̌̔̌̔̏̐̌́̚.  
9 ˄̨̨̛̛̥̖̦̹̖̯̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̖̭̪̣̥̖̦̖̦̖̭̥̖̭̽̌̔̏̏̌.  
9 ʿ̨̨̡̨̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̬̦̣̬̬̯̬̖́̏̍̌̏̌̀̽̔̌̏̌̍̀̌̚.  
9 ʪ̣́ ̵̵̨̛̛̭̖̖̦̦̼̯̖̣̖̜̏̍̏̔̏̐̌̚ ̡̨̨̡̨̨̛̛̛̭̦̙̖̯̬̦̜̣̬̬̯̬̦̜̌̍̀̌ ̨̨̛̯̪̣̦̜̏
̨̛̭̭̯̖̥̜.  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚.  
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̵̵̨̛̛̣̭̖̖̦̦̼̯̖̣̖̜́̏̍̏̔̏̐̌̚.  
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʮ̶̡̨̨̨̛̭̯̙̖̣̯̖̯̔̽̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  ̨̡.  0,812  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,436  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́  
̏  ̡̨̛̬̼̯̥̯̣̖̌̐̚  
     :  <  20qC  
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚  
 
 
9 ʪ̨̡̡̨̛̛̛̯̪̬̭̱̯̪̣̱̍̌̏̽̌̔̏;̨̡̨̙̖̣̯̖̣̦̪̖̬̖̪̬̜̌̽̔̌̌̏̚Ϳ.  
9 ʿ̨̨̛̖̬̙̺̔̔̏̌̀̌́̔̌̚:  1  ̱̯̼̣̍̽  325  ̥̣  ̡̙̼̖̌̔  2.000  ̡̥.  
9 ʦ̸̵̴̵̵̨̡̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̭̣̱̖̭̣̦̬̦̖̦̦̼̣̪̦̬̭̱̦͕̪̬̼̭̦̬̱̪̬̌̽̌̐́̌̌̏̏̌̐̌̚̚̚
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌ ̏ ̵̨̛̱̭̣̏́ ̨̨̛̛̦̯̖̦̭̦̏̐ ̨̨̡̨̨̬̭̐̔̐ ̛̛̙̖̦̔̏́͗ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̨̪ ϭ
̱̯̼̣̍̽  ̡̨̡̛̪̬̙̜̪̬̖̌̔̌̌̏̚͘  
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W61354  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/SV/FI/HU  
 
 
  47
 
 
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Formula Gold
Petrol System Treatment
ǰȩȟȜȘȎȭȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪțȜȟȠȪ

Wynn's  High  Performance  Petrol  System  Treatment  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̸̵̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̥̖̭̪̬̭͕̭̭̯̯̬̜̯̌́̌̔̌̏̌̏̏̔́
̸̡̨̨̨̨̛̛̛̛̥̪̦̖̦̯̼͕̱̣̱̹̺̖̭̬̦̖̯̪̣̌̀̐̌̏̌
̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̪̬̥̼̦̼̖̦̬̖̖̦̯̼͕̼̺̖̯̬̜̦̜̏̐̔̌̏̌̀̚
̴̴̡̖̯̾:  
  1)   ʿ̴̴̨̡̨̨̛̛̛̛̼̹̖̦̖̖̯̦̭̯̬̯̼̯̖̣̏̾̏̌̍̔̏̐̌́  
 
2)   ˁ̵̨̨̛̛̛̦̙̖̦̖̬̭̯̪̣̌̔̌̏̌  
3)   ʽ̸̡̛̛̛̺̖̦̖̭̭̯̖̥̼̪̬̼̭̏̌  
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ˁ̸̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̪̭̭̯̱̖̯̦̖̥̖̣̖̦̦̥̱̱̣̱̹̖̦̭̬̦̭̣̖̭̯̖̍̏̔̀̐̌́̌̔̏:  
o ̴̴̨̡̨̨̛̛̛̛̪̼̹̖̦̖̯̦̭̯̬̯̼̯̖̣̏̀̾̏̌̍̔̏̐̌́  
o ̸̡̨̛̛̱̣̱̹̖̦̱̭̬̖̦̀́͘  
o ̵̨̨̨̛̛̣̖̖̯̜̬̯̖̯̖̣̍̌̍̔̏̐̌́.    
9 ˁ̵̨̛̦̙̖̯̬̭̌̌̔  ̨̛̯̪̣̏̌.  
9 ˁ̨̡̨̬̺̖̯̼̬̭̌̌̏̍ˁʽ̛ˁʻ.  
9 ʽ̸̡̛̛̛̛̺̖̯̺̺̖̯̭̭̯̖̥̱̪̬̼̭̌̌̌̏̌̚.  
9 ˄̶̡̨̨̛̛̛̛̥̖̦̹̖̯̬̼̪̬̬̦̖̖̯̦̽̌̏̌̐̔̌̀̚.  
9 ʻ̖̬̬̱̹̖̯̌̌̚  ̸̡̡̨̛̛̛̛̯̣̯̖̭̖̦̖̜̯̬̣̯̬̼̌̌̌̌̚.      
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̨̛̯̪̏ ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̨̨̨̥̯̬͕̏ ̡̡̌ ̵̨̦̼͕̏ ̡̯̌ ̛
̵̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̭̯̬̼̽̌͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                :  ̸̶̨̡̨̨̨̛̪̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̖̯̌̌́̔̽̐̏̌̚    
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC     :  ̨̡.  0,8208  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̛̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬́ϮϬΣC   :  ̨̡.  1,4531  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́     :  ̨̡͘ϰϱΣC  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̨̨̨̛̣̯̯̪̣̍̌̏́̽̏̏  ̡̙̼̖̌̔ϱϬϬϬ̡̥͘  
9 ʽ̨̛̦̜̱̯̼̣̔̍̏ϱϬϬ̸̨̨̨̨̨̡̛̥̣̭̯̯̦̣̬̯̔̌̔́̍̌̍ϳϬ̨̛̣̯̪̣̏̌.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W70701  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/NL/PT/ES/EL/RU  
 
 
 
 
  48
®

Часть 1
Топливная система

Часть 2
Система смазки

Часть 3
Система охлаждения

Часть 4

Система кондиционирования

Часть 5
Сервисные продукты

Часть 6
Оборудование и расходные жидкости

+7 495 739 40 09
infoRU@wynns.eu
www.wynnsrus.ru

49
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Super Friction ProofingŠ


ǺȜȒȖȢȖȘȎȠȜȞȠȞȓțȖȭ

tLJŶŶΖƐ^ƵƉĞƌ&ƌŝĐƚŝŽŶWƌŽŽĨŝŶŐΠ-­‐  ̨̛̬̭̯̬̥̥̭̣̖̌̏̌́̏̌
̡̛̪̬̭̌̔̌;̸̨̛̛̯̥̭̣̖̏>Žǁ^ĂƉƐ̥̭̣̌̌Ϳ͕
̸̸̴̶̵̡̨̛̛̛̛̪̬̖̦̦̖̦̦̣̱̣̱̹̖̦̦̯̬̦̦̼͕̔̌̌̌́̔́́̌̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̸̵̵̵̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̦̯̭̣̯̖̣̦̼̭̜̭̯̥̯̬̦̼̌̀̌̽̏̏
̥̭̖̣̌͘ʿ̸̨̨̨̨̨̨̡̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̖̬̦̭̔̏̌̌̍̌̏̌̐̌̔̌̚
  ̵̨̡̨̨̡̛̛̛̛̪̣̖̦͕̪̣̺̭̬̖̱̣̯̯̖̭̣̖̦́̏́̀́̏̽̌́̚
  ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̪̣̥̖̬̯̪̣̥̭̣̌̏̌̌̌̚͘ʯ̛̛̺̺̖̯̯̱̬̦̱̌̌̍͘  

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʯ̸̨̛̛̛̛̺̺̖̯̱̣̱̹̖̯̭̬̖̥̖̦̦̼̖̯̖̣̌̌̌̏̔̏̐̌.  
9 ˁ̨̛̛̛̛̦̙̖̯̯̬̖̦̖̦̭̌̚.  
9 ʽ̵̨̨̨̛̛̬̱̖̯̺̯̦̼̜̭̣̜̦̪̖̬̦̭̯̥̖̯̣̣̍̌̌̌̏̌̌̚̚.  
9 ʿ̨̨̡̬̣̖̖̯̭̬̭̣̱̙̼̥̭̣̔̏̌̍̌̌.  
9 ˄̴̨̨̛̛̥̖̦̹̖̯̬̦̖̦̖̥̭̣̦̣̯̬̽̌̌̐́̌́̐̽̌̚̚.  
9 ʿ̨̨̡̛̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̥̱̭̣̖̦̥̭̣́̏̔̏̀̌̌.  
9 ʿ̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̬̖̪̯̭̯̱̖̯̬̦̭̯̣̙̖̦̜́̏̍̌̏̌̀̌̔̏̚  
9 ˄̴̨̨̛̛̥̖̦̹̖̯̬̦̖̦̖̥̭̣̦̣̯̬̽̌̌̐́̌́̐̽̌̚̚.  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚.  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌   ̨̭   ̛̭̖̥̏   ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥̌̽,   ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥,   ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̱̭̦̯̖̯̖̭̥,  
̨̨̦̔-­‐  ̨̛̛̭̖̭̖̦̦̼̥͕̏̚  ̌  ̡̯̌  ̙̖  low  SAPS  ̛̥̭̣̥̌̌.    
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̵̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̣̭̖̖̦̦̼̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̯̱̬̦̱̥̖́̏̍̏̔̽̔̏̐̌̍̌̔̔̏̍̚̚̚.      
9 ʽ̨̨̭̖̦̦̍ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̣̔́ ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌ ̭ ̨̨̯̱̬̦̱̥̍̌̔̔̏ ̛ ̵̨̨̛̯̖̦̣̖̜̐
̨̭̯̬̯̭̯̪ͨ̌ͬͩ͘  
9 ʦ̨̛̛̯̖̣̔   ̨̛̪̬̖̙̺̖̌̀̚ ̨̛̣̹̖̍̽   ̨̛̬̭̭̯̦͕̌́́ ̛̪̬ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚ Super   Friction  
WƌŽŽĨŝŶŐΠ̨̛̣̯̔̏̌̀  ̥̖̦̹̖̽  ̸̨̛̛̛̥̭̣̥̖̙̭̖̬̭̦̼̜̦̯̖̬̣͕̪̬̯̥̱̣̱̹̌̌̏̏̏̌̾̌́
̛̛̛̺̺̯̖̣̌̌́̔̏̐̌̽̚͘  
9 ʻ̖  ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚  ̏  ̶̵̨̨̡̛̥̯̣̌  ̭  ̶̨̡̛̥̬̼̥̭̖̪̣̖̦̖̥ͨͩ.  
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʮ̸̶̡̨̡̨̨̨̛̛̭̯̬̦̖̖̯̔̽̏̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  ̨̡.  0,877  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʶ̴̴̶̨̛̛̖̦̯̾  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́  ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,48  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚      40qC      :  ̨̡.  98  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ    
                                   ̛̪̬  ϭϬϬΣ      :  ̨̡.  13  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʪ̨̡̨̛̛̣̯̯̖̣̪̬̙̜̥̖̦̖̥̭̣̍̌̏́̽̏̔̏̐̌̽̌̔̌̌̌̚.  
9 ʺ̨̨̨̛̛̙̦̣̯̯̖̣̥̖̙̱̭̥̖̦̥̥̭̣̔̍̌̏́̽̏̔̏̐̌̽̔̌̌̌.  
9 ϭ̡̦̍̌̌;ϯϮϱ̥̣Ϳ̨̡̣̖̯̭̔̍̌̏́́ϯ-­‐ϲ̨̨̨̨̛̛̣̯̬̥̥̯̬̦̥̭̣̌̐̌̌.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W47041  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT/RU  
 
  50
 
 
 
 
ʿ̴̨̨̛̛̬̖̭̭̦̣̦̭̖̬̌̽̌́́  

  OIL SYSTEM CLEANER

Wynn's  Oil  System  Cleaner  ̨̛̬̭̯̬̥̥̭̣̖̌̏̌́̏̌


̸̸̡̨̡̛̛̛̛̛̪̬̭͕̪̬̖̦̦̖̦̦̣̭̯̺̯̼̌̔̌̔̌̌̌́̔́̌̚̚
̡̡̨̛̛̛̭̭̯̖̥̭̥͕̯̙̖̣̪̬̖̯̬̺̖̦̌̌̌̔́̔̏̌́̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̨̨̡̨̨̨̨̛̛̬̦̖̦̭̖̙̖̥̭̣̭̯̯̥̯̬̯̦̦̌̐́́̏̐̌̌̌̌̌̍̌̐̚̚͟͞  
 
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ˀ̨̭̯̬̖̯̌̏́ ̹̣̥͕̌ ̬̐́̽̚ ̛ ̨̨̛̯̣̙̖̦́ ̏ ̡̬̯̖̬̖̌ ̛̯̖̣͕̔̏̐̌́ ̵̥̭̣̦̼̌́ ̵̡̦̣̌̌̌ ̛


̵̸̵̶̶̡̛̛̛̛̭̖̭̯̭̭̯̖̥̖̬̱̣̥̭̣̏̌́̏́̌̌.  
9 ʿ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̬̙̖̯̬̭̯̬̖̦̦̱̬̖̹̖̦̦̥̭̭̯̦͕̔̔̏̌̌̏̀̐́̽̏̏̏́̚̚ ̨̪̬̖̯̬̺̖̖̔̏̌̌́
̛̛̭̣̪̦̖̌͘  
9 ʿ̬̖̪̯̭̯̱̖̯́̏ ̛̣̖̦̌̐̌̀̚ ̵̨̪̬̹̦̖̼̏ ̶̡̨̣̖ ̛ ̛̖̦̌̔̌̀̚ ̸̵̡̛̛̛̬̣̖̭̐̔̌̏
̨̡̡̨̯̣̯̖̣̖̜̣̪̦̌̌̌̏.  
9 ʿ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̦̖̭̖̙̖̥̭̣̭̯̯̥̯̬̯̦̦̔̏̌̌̌̐́̏̐̌̌̌̌̌̍̌̐̚̚͟͞.  
9 ʿ̶̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̬̣̖̖̯̭̬̭̣̱̙̼̦̥̭̣̣̬̪̬̖̱̬̖̭̯̔̏̌̍̏̐̌̌̍̌̐̔̌́̔.  
9 ˁ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̬̙̯̪̬̯̬̦̼̖̪̬̭̣̪̣̦̯̖̣̦̜̺̯̼̯̦̭̔̏̌̔̌̔̔́̔̽̌̌̏̚̚̚
̸̨̡̛̛̛̬̖̥̭̯̭̭̯̖̥̼̏́  ̨̨̡̛̪̖̬̪̱̭̏̐̌̌̚.  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚͘  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥͕̌̽ ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥͕ ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̱̭̦̯̖̯̖̭̥͕
̨̨̦̔-­‐  ̨̡̛̛̭̖̭̖̦̦̼̥͕̯̙̖̏̌̌̚low  SAPS  ̛̥̭̣̥̌̌.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̵̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̣̖̦̦̼̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̯̱̬̦̱̥̣̖͕̯̙̖̣́̍̏̔̽̔̏̐̌̍̌̔̔̏̍̌̌̔́̚̚̚
̶̨̨̨̨̨̨̛̛̭̯̦̬̦̬̱̦̌̌̐̍̔̏̌́.  
9 ʦ̵̸̵̵̵̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̖̬̣̖̭̭̭̯̖̥̭̖̦̖̦̏̐̔̌̏̌̔́͘  
9 ʦ̵̸̡̨̨̡̬̪̖̬̖̍̌̔̌;̸̵̨̡̛̛̦̖̯̥̯̖̭̌̏̌Ϳ̴̴̶̵̵̸̵̛̛̛͕̖̬̖̦̣͕̣̦̼̪̖̬̖̔̌̌̐̌̏̔̌̌
̸̵̵̨̡̨̨̡̬̯̦̼̬̌̔̌̍̌̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̦̖̹̦̜  ̛̏̔                                                          :  ̸̨̡̨̛̙̖̣̯̪̬̬̦̙̭̯̌́̌̌́̔̽̚  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  ϰϬΣC  (ASTM  D-­‐445)     :  2,73  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC  (ASTM  D-­‐4052)     :  0,848  ̡̐/̥̔Ϲ  
 

51
˃̸̨̡̌  ̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̏̌́  (ASTM  D-­‐93)     ͗ϳϱΣC  
 
 
 
 
 
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̛̛̯̖̣̏̐̌  
- ʪ̨̛̯̍̌̏̽ ϯϮϱ ̥̣   Wynn͛s   Oil   System   Cleaner     ̡ ̨̨̨̥̯̬̦̥̱ ̥̭̣̱̌ ̏
  ̨̛̪̬̬̖̯̼̜̯̖̣̐̔̏̐̌̽;ϯ-­‐6  ̨̛̣̯̬̏).  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

- ʪ̜̯̖̌   ̛̯̖̣̔̏̐̌̀ ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̵̵̨̨̣̭̯̼ ̵̨̨̨̬̯̍̌ ̨̯ ϭϬ ̨̔ ϮϬ ̛̥̦̱̯.    
ʯ̨̛̥̖̦̯̖̥̭̣̌̌.  
 
9 ˃̛̛̬̦̭̥̭̭̌́;̸̬̱̦̌́Ϳ̴̴̶̸̸̨̡̨̨̡̛̛̛̛͕̖̬̖̦̣̼͕̣̦̼̖̪̖̬̖͕̬̯̦̼̖̬̔̌̐̌̏̔̌̌̔̌̍̚  
- ʪ̨̯̖̍̌̏̽    5  %  Wynn's  Oil  System  Cleaner  ̡  ̥̭̣̱̌.  
- ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̵̨̪̬̖̯̌̽   ̨̯ ϭ ̨̔ ϴ ̸̨̭̌̏ ̖̍̚ ̡̛̪̖̬̖̬̱̐̚ ̛̯̖̣̔̏̐̌́͘    
ʯ̨̛̥̖̦̯̖̥̭̣̌̌.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W47244  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU  
 
 
 
 
 
 
 

52
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Motor Cleaner

Wynn͛s  Motor  Cleaner  ̶̨̡̨̡̨̨̨̛̼̭̦̖̦̯̬̬̦̦̖̏̏̌  


̨̥̺̖̖̀  ̸̸̵̨̨̨̡̛̛̭̬̖̭̯͕̪̬̖̦̦̖̦̦̖̣̭̯̭̖̔̏̔̌̌̔́̏̚  
̵̥̭̣̦̼̌́  ̸̵̨̭̥̦̼̌̚  ̛̭̭̯̖̥̪̖̬̖̔  ̨̥̖̦̜̌̚  ̥̭̣̌̌͘    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʽ̸̡̛̛̛̛̛̺̖̯̦̱̯̬̭̭̯̖̥̼̭̥̯̖̣̌̏̌̔̏̐̌́̚.  
9 ˀ̨̭̯̬̖̯̌̏́   ̛   ̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌   ̨̏   ̨̖̹̖̦̦̥̏̏̚   ̨̨̛̛̭̭̯̦́:   ̬̐́̽̚,   ̨̨̛̯̣̙̖̦́   ̏  
̨̥̭̣̦̥̌́  ̨̨̨̨̛̛̪̦̖̯̣̙̖̦̔̔́̏ʧʥˉ.  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌  ̛̛̭̣̪̦̖̌  ̛  ̨̡̨̨̨̛̛̛̼̪̦̖̖̭̬̭̯̬̖̦̦̜̬̏̌̔̌̏̏̔̌̔̏̌̏̐́̚͘  
9 ʿ̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̦̖̭̖̙̖̥̭̣̭̯̯̥̯̬̯̦̦̔̏̌̌̌̐́̏̐̌̌̌̌̌̍̌̐̚̚͘͟͞  
9 ʽ̴̶̡̨̛̛̛̛̬̱̖̯̺̯̦̼̜̦̯̬̦̦̼̜̍̌̌̌̚̚  ̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̣̜̪̬̭̪̬̖̯̬̺̺̖̦̭̌̔̔̏̌̌̀̚  
̸̵̵̵̡̨̨̛̛̦̥̖̯̣̣̖̭̪̖̬̦̭̯̌̌̏́͘  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥͕̌̽ ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥͕ ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̱̭̦̯̖̯̖̭̥͕
̨̨̦̔-­‐  ̨̡̛̛̭̖̭̖̦̦̼̥͕̯̙̖̏̌̌̚low  SAPS  ̛̥̭̣̥̌̌.  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̵̨̛̣̖̦̦̼́̍̏̚,  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̛  ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌  ̵̨̡̛̬̯̺̦̖͕̯̙̖̣̌̍̌̀̌̐̌̌̌̔́̚
̶̨̨̨̨̨̨̛̛̭̯̦̬̦̬̱̦̌̌̐̍̔̏̌́.  
9 ʦ̵̸̡̨̨̡̬̪̖̬̖̍̌̔̌;̦̖  ̸̵̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌Ϳ̴̴̶̵̛̛͕̖̬̖̦̣̔̌̌  ̵̡̨̛̬̪̱̭̌
̡̨̨̬̖̱̯̬̔̏.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̦̖̹̦̜  ̛̏̔                                                                                            :  ̸̨̡̨̛̙̖̣̯̪̬̬̦̙̭̯̌́̌̌́̔̽̚  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  ϰϬΣC  (ASTM  D-­‐445)     :  2,52  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC  (ASTM  D-­‐4052)     :  0,8536  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̌  ̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̏̌́  (ASTM  D-­‐93)     :    ϳϱΣC  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̛̛̯̖̣̏̐̌:  
 
-­‐ʪ̨̛̯̍̌̏̽ ϯϮϱ ̥̣ Wynn͛s   Motor   Cleaner     ̡ ̨̨̨̥̯̬̦̥̱ ̥̭̣̱̌ ̏ ̨̪̬̬̖̯̼̜̐
̛̯̖̣̔̏̐̌̽;ϯ-­‐ϲ̨̛̣̯̬̏Ϳ͘      
-­‐ʪ̜̯̖̌ ̛̯̖̣̔̏̐̌̀ ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ ̦̌ ̵̵̨̨̣̭̯̼ ̵̨̨̨̬̯̍̌ 15   ̛̥̦̱̯ ̛̛̣ ̨̨̥̙̦
̵̨̪̬̖̯̌̽ϭϱ̡̡̨̨̛̥̦̭̬̖̦̖̜̭̬̭̯̌̔͘ʯ̴̨̛̛̛̥̖̦̯̖̥̭̣̣̯̬̌̌̽.    
 
9 ˃̛̛̬̦̭̥̭̭̌́;̸̬̱̦̌́Ϳ̴̴̶̛̛͕̖̬̖̦̣̼̔̌:  
                           -­‐ʪ̨̯̖̍̌̏̽  5  %  Wynn͛s  Motor  Cleaner  ̡  ̥̭̣̱̌.  ʻ̵̵̨̨̨̨̨̛̖̥̪̬̖̯̯̍̔̌̽ϭ̨̔ϴ
̸̨̡̛̛̭̖̪̖̬̖̬̱̯̖̣̌̏̍̐̔̏̐̌́̚̚͘ʯ̨̛̥̖̦̯̖̥̭̣̌̌͘  
 
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W51272  ʹ  12x325  ̥̣  ʹ  EN/DE/PL/HU/EL/RU  
  53
 
 
 
 
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Super ChargeŠ

Wynn's  Super  ChargeΠ  ̡̨̛̪̬̭͕̬̬̯̦̦̣̌̔̌̌̌̍̌̌́̔́̚


̸̵̵̵̡̨̡̡̨̨̛̛̛̱̣̱̹̖̦̭̯̦̼̬̯̖̬̭̯̥̯̬̦̼̥̭̖̣́̏́̌̌̌̚.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̵̨̡̡̨̨̨̛̛̼̹̖̯̦̖̭̭̯̥̯̬̦̼̥̭̖̣̏̌̔̏́̌̚͘  
9 ʽ̸̵̵̵̨̡̨̡̡̛̛̛̬̱̖̯̪̬̦̱̥̭̣̦̱̪̣̖̦̱̪̬̼̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̦̬̱̍̌̀̌́̀̏̌̌̌̐̌̚̚͘  
9 ʦ̨̡̨̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̥̪̬̖̭̭̣̖̦̖̥̭̣̌̌̏̏̌̀̔̌̏̌̌͘  
9 ˁ̵̸̵̵̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̙̖̯̬̭̥̭̣̣̖̭̯̼̥̦̭̯̼̣̪̦̼̪̬̌̌̔̌̌̏̔̏̐̌̏̚
̵̨̨̨̪̼̹̖̦̦̥̬̭̖̥̭̣̏̌̔̌̌͘  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̛̯̬̖̦̖ ̥̖̯̣̣̌-­‐̡-­‐̥̖̯̣̣̱̌ ̛̪̬ ̵̨̡̛̼̭̏ ̵̡̦̬̱̌̐̌̚͘ ˁ̛̦̙̖̯̌ ̹̱̥
̨̛̛̪̬̬̯̖̯̖̣̌̍̔̏̐̌́.  
9 ʯ̸̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̬͕̭̣̖̦͕̬̙̦̼̦̭̌̌́̌̏̌̚̚͘  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥͕̌̽ ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥͕ ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̱̭̦̯̖̯̖̭̥͕
̨̨̦̔-­‐  ̨̛̛̭̖̭̖̦̦̼̥̏̚͘  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˑ̴̴̵̵̵̵̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̖̯̦̪̬̣̹̦̬̱̼̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̏̌̍̽̌̐̌̏̌̌̚,    ̸̨̬̖̥̖̬̦̥̚  ̹̱̥̖  


̛̯̖̣͕̔̏̐̌́ ̨̨̡̪̖̔̚   ̦̌   ̛̣̦̦̼̖̔   ̨̛̬̭̭̯̦͕̌́́ ̨̪ ̨̬̦̼̥̐   ̨̨̬̥̔̐̌   ̛ ̡̨̡̛̱̭̬̖̍̏  
̶̨̛̪̬̖̪̏.  
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̛ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̛̯̖̣̖̜͕̔̏̐̌ ̌ ̡̯̙̖̌
̶̨̨̨̛̭̯̦̬̦̌̌̐ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́   ̛̪̬ ̨̨̪̼̹̖̦̦̥̏ ̵̨̬̭̖̌̔ ̥̭̣̌̌ ̛ ̡̨̛̦̜̚
̡̨̛̛̥̪̬̖̭̭.  
9 ʽ̴̴̵̵̨̨̡̨̨̨̛̛̭̖̦̦̖̯̦̣̖̖̭̯̬̼̥̖̣̯̖̣̖̜̍̾̏̏̍̌̔́̔̏̐̌͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                  ͗ʮ̶̡̨̨̨̛̭̯̦̯̬̦̖̯̔̽́̌̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽15qC                                ̨̡͗͘Ϭ͕ϴ5  ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚      40qC                                :  5889  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
                                 ̛̪̬  100qC                                :      525,5  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 

54
ʰ̡̡̨̛̦̖̭̭̯̔̏́̚                                                      :  265  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̥̖̦̖̦̌̏̌́   :  200qC  
˃̛̖̥̪̖̬̯̱̬̭̯̼̦̌̌̌̏̌́̚   :  -­‐7qC  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
   
  9 ˀ̸̨̨̨̨̛̛̛̬̖̜̯̖̯̖̣̬̖̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̣̱̹̯̖̖̌̐̔̏̐̌̽̔̌̍̌̌̐̐̚̚͘      
9 ʪ̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̯̭̖̬̙̥̖̦̥̯̬̦̥̱̥̭̣̱̍̌̏̽̔̍̌̌.  
  9 ʪ̵̵̵̨̨̨̨̨̨̨̛̜̯̖̪̬̯̯̯̖̣̦̣̭̯̼̬̯̌̌̍̌̽̔̏̐̌̀̌̍̌ϭϬ̵̨̨̨̛̛̛̥̦̱̯̣̥̙̦̪̬̖̯̌̽
̡̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̦̖̭̣̣̥̖̯̬̦̭̬̖̦̖̜̭̬̭̯̽̏̌̔͘  
9 ʽ̨̦̜̔  ̛̱̯̼̣̍  325  ̥̣  ̸̨̨̨̨̨̡̨̛̭̯̯̦̣̬̯̯̔̌̔́̍̌̍  2,5  ̨̔  5  ̨̛̣̯̬̥̭̣̏̌̌.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W51372  ʹ  12x325  ̥̣  ʹ  PL/HU/PT/RU  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʻ̵̸̡̨̛̛̛̛̖̱̭̯̬̦̖̯̥̖̦̖̭̖̦̖̭̪̬̦̭̯̌́̌̌̏.  
 
 
 

55
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  H.P.L.S.
ǽȞȖȟȎȒȘȎȒșȭȠȞȎțȟȚȖȟȟȖȖ
(+ ǿȠȜȝȀȓȥȪ)
Wynn's  H.P.L.S.  ̨̡̔̍̌̏̌  ̣̔́  ̵̸̵̡̛̛̥̖̦̖̭̌  ̡̨̨̨̡̬̍  
̸̪̖̬̖̔̌  ̸̱̣̱̹̺̌̀̌́  ̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̖̀  ̸̪̖̬̖̔̌,  
̛̱̭̯̬̦̖̦̌́  ̸̡̱̯̖̖  ̥̭̣̌̌  ̸̖̬̖̚  ̨̛̱̪̣̯̦̖̦́,  ̛  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̶̵̨̛̛̛̱̥̖̦̹̖̦̬̦̦̼̽́̏̍̌  ̨̹̱̥̏  ̛̹̖̭̯̖̬̖̦


̨̡̨̛̛̪̹̪̦̔̏.      
 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ˄̸̴̶̡̨̨̛̛̛̣̱̹̖̯̦̯̬̦̦̼̖̭̜̭̯̌̌̏̏̌͘  
9 ˄̥̖̦̹̖̯̽̌   ̨̛̦̭̚   ̼̦̦̼̖̏̏̌̚   ̛̯̬̖̦̖̥   ̨̨̥̖̯̣̣̥̌̍ ̥̖̯̣̣̌  ;̴̴̡̛̛̖̯̱̭̣̖̯̭̾̏̌́
̸̭̖̯̌̚E.P.  ̨̨̡̨̛̛̯̬̦̭̥̭̭̦̦̼̖̥̭̣̔̍̌̏̏̌̌̌).  
9 ʽ̸̸̸̡̛̣̖̖̯̪̖̬̖̣̖̦̖̪̖̬̖̍̐̌̀̔̌.  
9 ʽ̸̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌   ̸̨̡̛̛̛̬̦̥̖̭̱̐̔̔̌̀   ̡̭̥̱̌̚,   ̡̯̙̖̌   ̛̪̬ ̵̛̭̣̦̼̽   ̵̡̦̬̱̌̐̌̚   ̛   ̛̪̬
̨̡̨̼̭̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̏̌͘  
9 ʿ̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̱̥̖̦̹̖̯̬̦̦̼̖̹̱̥̼̹̖̭̯̖̬̖̦̪̹̪̦̔̏̌̌̽̌̏̍̌̔̏.  
9 ˁ̛̦̙̖̯̌ ̵̨̨̣̦̱ͨ̔̀ ̡̨̭̯̏́̽ͩ̚   ̥̭̣͕̌̌ ̣̔́   ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̍́   ̨̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔̐  
̛̭̥̼̦̌̏̌́̚  ̵̨̨̨̛̪̬̣̦̥̭̯̬̯̖̔̌͘  
9 ʽ̛̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌ ̛ ̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̡̱̯̖̱ ̥̭̣̌̌ ̸̖̬̖̚ ̡̛̛̭̣̦̌̽ ̛ ̨̛̬̖̦̼̖̏̚  
̨̛̱̪̣̯̦̖̦́.  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌   ̨̭ ̛̭̖̥̏   ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥   ̛   ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥̌̽   ̛̥̭̣̥̌̌   ̣̔́   ̡̨̨̨̡̬̍
̸̪̖̬̖̔̌  (̸̨̛̯̥̭̣̖̏ATF  Dexron,  Mercon)  ̸̡̛̛̛̛̛̬̣̖̭̥̐̔̌̏  ̡̨̛̛̙̭̯̥̔́.      
 
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̣́  ̵̵̨̛̬̱̣̖̼̥̖̦̥̏̌̏̚,  ̵̸̵̸̡̡̨̨̨̡̛̛̥̖̦̖̭̬̪̖̬̖̌̍̔̌  ̴̴̶̨̛̛̛̖̬̖̦̣̔̌̏.  


9 ʯ̸̵̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̪̬̖̺̖̦̭̪̣̯̦̦̼̜̪̬̱̯̣̯̥̯̖̭̯̬̦̭̥̭̭̜̌̽̏̌̽̔̌̔̔́̌̏̌̌̚.      
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌      
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʦ̶̡̡̨̨̨̛̙̭̯̙̖̣̯̖̯́̌́̔̽̐̏̌̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,9188  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚    ϰϬΣC   :  580  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ    
                               ̛̪̬  100qC   :  74  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́   :  >  150qC  
   
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʽ̦̔̌  ̯̱̍̌  125  ̥̣  ̨̨̡̛̣̬̯̔́̍̌̍  2  ̸̨̡̨̨̡̛̣̯̬̥̭̣̬̖̪̖̬̖̏̌̌̏̍̔̌.  
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W59403  ʹ  24x125  ̥̣  ̯̱̼̍  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS  
ζ  W59405  ʹ  12x125  ̥̣  ̯̱̼̍  ̏  ̛̣̭̯̖̬̖̍  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/EL/TR/PL/HU/CS/SV
 
 
 
56
 
 
 
ʿ̴̨̨̛̛̬̖̭̭̦̣̦̭̖̬̌̽̌́́  

  Power Steering Flush

Wynn's  Power  Steering  Flush  ̸̨̪̬̖̦̦̖̦̔̌̌̚  ̣̔́  


̨̡̛̪̬̥̼̏  ̛̭̭̯̖̥̼  ʧ˄ˀ͘    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̸̨̨̨̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̣̦̭̯̯̙̭̯̣̭̯̪̬̥̼̽̀̐̏̌́̔̽̔́ͬ̏  ̛̭̭̯̖̥̼  ̨̛̛̛̬̱̭̣̯̖̣̐̔́


̬̱̣́.  
9 ˄̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̬̪̬̥̖̭̭̖̜̭̭̯̖̥̼̬̱̭̣̯̖̣̬̱̣̔̌́̐́̽̏̐̔́́̚̚.  
9 ʿ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̼̹̖̯̪̬̯̖̣̦̭̯̭̣̙̖̯̬̯̱̭̭̯̖̥̼̬̱̭̣̯̖̣̏̌̏̔̽̽̐̌̏̌̌̍̐̔́̚
̬̱̣́͘  
9 ˄̸̨̡̡̨̨̨̛̛̖̣̖̯̭̬̭̣̱̙̼̥̪̦̖̦̯̏̏̌̍̏  ̛̭̭̯̖̥̼  ̨̛̛̛̬̱̭̣̯̖̣̬̱̣̐̔́́.  
9 ˄̨̨̛̛̛̛̛̛̥̖̦̹̖̯̣̱̭̯̬̦̖̯̹̱̥̼̯̭̭̯̖̥̼̬̱̭̣̯̖̣̬̱̣̽̌̌́̐̔́́.  
9 ʿ̨̨̨̨̛̥̖̯̖̙̯̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̐̌̍̌̽̔̏̐̚  ̵̨̼̏̔̌  ̵̨̨̨̨̛̛̭̯̬̬̣̖̥̖̦̯́̔̐̾̏̚
̨̛̛̛̛̭̭̯̖̥̼̬̱̭̣̯̖̣̬̱̣̐̔́́͘  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌  ̵̨̨̨̨̨̨̛̛̯̱̖̬̺̖̦̖̬̱̣̣̦̱̪̱̪̬̪̬̬̖̖̐̏̌́̏̔̀̐̔̐̏
̨̨̛̯̥̣̌̏̍́͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ˀ̸̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̥̖̦̱̖̥̪̬̥̖̦̖̙̭̯̬̱̭̣̯̖̣̬̱̣̣̪̬̦̣̔̌̔̐̔́́̌̚
̨̛̪̬̣̖̥̭̭̯̖̥̖̍̏ʧ˄ˀ͘  
9 ʪ̵̨̨̛̛̣̭̖̭̭̯̖̥̬̱̣̖̱̪̬̣̖̦́̏̏̐̌̏́͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̦̖̹̦̜  ̛̏̔     :  ̸̨̡̨̨̛̪̬̬̦̙̭̯̙̖̣̯̌̌́̔̽̚-­‐̸̶̡̨̨̨̛̬̦̖̖̯̏̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϭϱΣC   :  ̨̡.  0,8854  ̡̐/̥̔Ϲ  
ZĞĨƌĂĐƚŝǀĞ/ŶĚĞdžĂƚϮϬΣ  :  ̨̡.  1,4845  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚      ϰϬΣC   :  ̨̡.  26,0  mmϸͬs  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚      ϭϬϬΣC   :  ̨̡.  4,93  mmϸͬs  
 
ʰ̡̡̨̛̦̖̭̭̯̔̏́̚   :  114  
   
  ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚  
 
 
 
9 ʰ̨̨̨̨̡̨̭̪̣̱̖̯̭̭̥̖̭̯̦̭̱̭̯̦̜̽́̏̌̏̚Power  Steering  Flush  Machine.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W62411  ʹ  6x1,9  ̨̛̣̯̬̏  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
 
 
 
 
 
57
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Automatic Transmission
Flush

Wynn's  Automatic  Transmission  Flush  ̡̛̪̬̭̣̌̔̌̔́


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̪̬̥̼̯̥̯̖̭̜̯̬̦̭̥̭̭̏̌̏̌̌  ̛
̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̺̖̖̪̯̥̣̦̱̬̯̱̏̌̌̏̏̌̀̌́̌̽̀̌̍.      

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʥ̨̨̡̨̨̨̛̖̪̭̦̱̣̖̯̣̼̖̯̣̙̖̦̌̔̌́̌̏́̚.  
9 ʿ̸̨̨̡̨̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̣̖̯̬̱̪̖̬̖̣̣̦̜̙̭̯̔̐̌̏̏̌̍̔̌̔́̌̏̏̔̚͘  
9 ʽ̸̸̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̺̖̯̭̖̦̱̯̬̖̦̦̖̥̪̦̖̦̯̼̬̪̖̬̖̌̏̏̍̔̌͘  
9 ʽ̸̸̡̛̛̛̣̖̖̯̖̣̖̯̯̹̖̪̖̬̖̣̖̦̍̐̌̔̌̀́  ̸̪̖̬̖̔̌.  
9 ʿ̨̨̡̬̣̖̖̯̭̬̭̣̱̙̼̖̯̣̖̜̔̏̌̍̔̌.  
9 ʦ̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̯̥̣̦̖̌̌̏̏̌̌̽  ̸̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̖̪̖̬̖̀̔̌.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ˀ̡̨̨̨̖̥̖̦̦̔̏̌   ̛̪̬   ̥̖̦̖̌̚   ̥̭̣̌̌   ATF   ̏   ̸̵̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌   ̵̡̨̨̡̬̍̌   ̸̪̖̬̖̔̌ ̛̛̣
̸̸̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̪̬̦̦̖̦̪̬̣̖̥̼̭̪̖̬̖̣̖̦̖̥̪̖̬̖̏̏̍̀̔̌̚.  
9 ʪ̵̵̸̸̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̛̛̣̭̖̯̪̯̬̦̭̪̬̯̦̼̭̬̖̭̯̭̯̥̯̖̭̜̬̜̪̖̬̖́̏̏̌̔̏̌̏̌̍̔̌.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̨̙̖̣̯-­‐̸̡̨̡̨̛̛̬̦̖̙̭̯̏̌́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  0,897  ̡̐/̥̔Ϲ  
Flash  Point     :  ̨̡͘ϮϬϴΣ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  40qC   :  ̨̡.  28,1  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  ϭϬϬΣC   :  ̨̡.  5,8  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʰ̡̡̨̛̦̖̭̭̯̔̏́̚   :  156  
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚  
   
 
9 ʪ̣́  ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚  ̏  ̨̡̱̭̯̦̖̌̏  TranServe  (̶̶̡̨̡̛̛̛̛̭̥̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯̀̾̌̌͘).  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W64401  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/RU/IT  
 
 
 
 
 

58
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Power Steering Stop Leak-­


ǿȠȜȝ ȠȓȥȪ ȒșȭȑȖȒȞȜȡȟȖșȖȠȓșȓȗ

Wynn's  Power  Steering  Stop  Leak  ̨̛̬̭̯̬̥̥̭̣̖̌̏̌́̏̌


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̸̡̨̨̡̛̛̛̪̬̭͕̪̬̖̦̦̖̦̦̣̭̯̦̌̔̌̔̌̌̌́̔́̌̏̚
̸̨̡̨̛̛̛̛̪̬̖̯̬̺̖̦̱̯̖̖̬̱̭̣̯̖̣̖̬̱̣̔̏̌́̏̐̔́͘  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʿ̸̨̨̛̛̛̬̖̱̪̬̖̙̖̯̭̯̦̣̖̯̯̖̥̭̣̖̖̥̦̯̙̖̯̣̖̜̔̔̌̌̌̏̏̌̌̌̍̔̌̌̔̌̚͘  
9 ʦ̸̵̨̨̨̨̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̣̭̯̦̭̯̬̖̦̼̱̪̣̯̦̖̦̜̌̌̏̏̌̾̌̽̏̚  
9 ʽ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̺̖̯̺̺̖̯̭̭̯̖̥̱̭̪̥̺̖̯̖̬̖̦̯̭̪̖̬̖̦̯̌̌̌̽̀̔̐̏̔̐̏̚͘  
9 ʽ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̖̖̯̖̣̖̯̯̹̖̬̯̱̬̱̭̣̯̖̣̬̱̣̖̍̐̌̔̌̌̍̐̔́̏̐.    
9 ʿ̨̡̛̛̛̛̬̖̱̪̬̖̙̖̯̭̯̬̖̦̖̭̣̖̦̖̥̭̣̔̔̌̌̌̌͘  
9 ʿ̨̨̡̬̣̖̖̯̭̬̭̣̱̙̼̖̯̣̖̜̔̏̌̍̔̌͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʺ̨̙̖̯  ̼̯̍̽    ̨̣̖̦̔̍̌̏̌  ̡̨  ̭̖̥̏  ̸̨̼̦̼̥̍  ̥̭̣̥̌̌  ̣̔́  ̨̛̛̛̬̱̭̣̯̖̣̖̜̐̔  ̨̨̬̱̣̖̏̐  
̛̱̪̬̣̖̦̌̏́  ̵̡̛̯̌  ̡̡̌  ĞdžƌŽŶ//͕ĞdžƌŽŶ///͕ĞdžƌŽŶs/͕&ŽƌĚ͕ŝƚƌŽģŶ͕>,Ď̨͕̥̭̣  ̣̔́  
̨̛̛̛̬̱̭̣̯̖̣̐̔́   G  002  000   ̣̔́   VW-­‐Audi-­‐Seat-­‐Skoda-­‐BMW-­‐Porsche-­‐Mercedes-­‐Saab-­‐
Volvo   ̛̛̣   ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̖̏̏̀   ̸̛̼̹̖̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̥̏   ̶̴̶̡̛̛̛̭̪̖̥̌́.     ʻ̖̣̽́̚  
̨̣̯̔̍̌̏́̽  ̏  ̨̥̭̣̌  ŝƚƌŽģŶ>,^.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ̸̡̨̡̨̛̛̬̦̖̙̭̯̏̌́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC        :  ̨̡.  0,879  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,479  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  40qC      :  ̨̡.  29  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  100qC      :  ̨̡.  5,5  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
   
9 ʽ̦̔̌  ̯̱̍̌  125  ̨̨̡̛̥̣̣̬̯̔́̍̌̍  2  ̨̨̛̛̛̛̣̯̬̥̭̣̬̱̭̣̯̖̣̖̏̌̌̏̐̔.  
 
 
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W64503  ʹ  24x125  ̥̣  ̯̱̍̌  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT/RU  
ζ  W64505  ʹ  12x125  ̥̣  ̯̱̍̌  ̏  ̛̣̭̯̖̬̖̍  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV  
 
 
 
  59
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Automatic Transmission
Treatment

Wynn's  Automatic  Transmission  Treatment  ̡̛̪̬̭̣̌̔̌̔́


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̵̶̨̡̨̛̛̛̛̛̯̥̯̖̭̯̬̦̭̥̭̭̜͕̭̪̖̣̦̌̏̌̌̌̽
̨̨̛̛̛̛̬̬̯̦̦̣̭̦̙̖̦̦̭̌̌̍̌̌́̔́́̌̚̚  ̸̛̱̣̱̹̖̦́
̸̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̪̖̬̖̀́̔̌.  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̨̛̛̛̭̯̦̣̖̯̪̬̖̯̬̺̖̯̯̖̌̌̏̏̌̔̏̌̌.  
9 ʽ̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̥̣̙̖̯̬̖̦̼̖̭̣̦̪̬̣̌̏̌̏̌̽̌̔̚͘  
9 ʽ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̺̖̯̺̺̖̯̭̭̯̖̥̱̭̪̥̺̖̯̖̬̖̦̯̭̪̖̬̦̯̌̌̌̽̀̔̐̏̔̐̌̏̚͘  
9 ʽ̸̸̡̛̣̖̖̯̪̖̬̖̣̖̦̍̐̌̀́  ̸̪̖̬̖̔̌.  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̛̭̯̬̖̦̖̌ ̛ ̨̡̛̛̭̣̖̦̖ ̡̨̛̙̭̯̖̜̔   ̣̔́   ̸̵̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌
̛̛̯̬̦̭̥̭̭̜̌.  
9 ʿ̨̨̡̬̣̖̖̯̭̬̭̣̱̙̼̖̯̣̖̜̔̏̌̍̔̌.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʺ̨̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̣̖̦̔̍̌̏̌   ̡̨ ̭̖̥̏ ATF   ̡̨̛̙̭̯̥̔́,   ̡̛̯̥̌   ̡̡̌   Dexron   II,   III   ̛̛̣ VI,  
Ford,  LHM  ̨̨̛̛̛̣̭̯̖̯̭̯̱̺̖̏̏̀  ̸̛̼̹̖̪̖̬̖̭̣̖̦̦̼̥̏  ̶̴̶̡̛̛̛̭̪̖̥̌́.  
9 ˃̵̡̨̨̛̛̛̛̙̖̣̬̱̭̣̯̖̣̖̜̬̯̺̦̌̔́̐̔̌̍̌̀̌ATF  ̵̡̨̛̙̭̯̔́͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ̸̡̨̡̨̛̛̬̦̖̙̭̯̏̌́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC        :  ̨̡.  0,879  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,479  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  40qC      :  ̨̡.  29  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚  100qC      :  ̨̡.  5,5  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
   
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚  
 
 
 
9 ʪ̨̨̡̡̨̛̯̖̪̬̱̯̙̭̯̍̌̏̽̔̏̔̽  ATF.  
9 ʻ̨̡̨̛̖̪̱̭̜̯̖̪̖̬̖̪̣̦̖̦̔̌́͘  
9 1  ̡̦̍̌̌  ̨̪325  ̨̨̡̨̛̥̣̣̬̯̔́̍̌̍̔  6,5  ̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̣̯̬̯̬̦̭̥̭̭̦̦̜̙̭̯̏̌̔.  
9 ʪ̨̛̛̛̣̬̱̭̣̯̖̣̖̜́̐̔  :  50  ̥̣  ̛̦̣̯̬̥̭̣̌̌̌  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W64544  -­‐  24x325  ̥̣  ʹ  EN/SV/RU/FR/DE/NL  
 
 
 
 
  60
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  SUPER CHARGEŠ

tLJŶŶΖƐ^ƵƉĞƌŚĂƌŐĞΠ-­‐  ̡̨̨̨̛̛̪̬̭̜̦̖̜̭̯͕̌̔̌̔̏̐̔̏́
̸̵̨̡̨̛̬̬̯̦̦̣̱̣̱̹̖̦̭̯̦̼̌̌̍̌̌́̔́́̏́̚̚
̵̵̵̡̡̨̨̨̡̛̛̛̛̬̯̖̬̭̯̥̯̬̦̼̥̭̖̣̪̬̼̭̌̌̌̏
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̵̸̨̛̛̛̯̖̥̪̖̬̯̱̬̣̪̬̖̯̬̺̖̦̯̖̌̌̔́̔̏̌́
̵̵̨̨̨̨̡̨̡̛̬̖̦̼̦̖̪̬̖̦̼̪̬̣̏ͬ̏̌̔̚͘  
 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ˁ̸̵̸̶̨̨̡̨̛̛̛̦̙̖̯̬̖̥̖̬̦̼̜̬̭̥̭̣̖̬̖̪̬̹̦̖̼̖̣̦̪̬̣̺̖̌̌̔̌̌̏̽̌̌̌̏́̀̚̚
̡̨̣̪̦̌̌̏͘  
9 ʿ̵̸̨̡̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̼̹̖̯̦̖̭̭̯̥̯̬̦̼̥̭̖̣̯̣̪̬̬̖̜̯̖̥̏̌̔̏́̌̽̌̍̚-­‐̬̖
̛̯̖̣̔̏̐̌́͘  
9 ʽ̨̛̥̣̙̖̯̌̏̌  ̨̡̛̛̛̛̱̪̣̯̦̯̖̣̦̼̖̭̣̦̽̌̽  ̨̨̨̛̬̖̦̼̖̦̖̪̬̖̦̼̖̏ͬ̏̚  
̶̨̡̨̛̱̪̣̯̦̯̖̣̦̼̖̣̽̽̌͘  
9 ʦ̨̡̨̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̥̪̬̖̭̭̣̖̦̖̥̭̣̌̌̏̏̌̀̔̌̏̌̌.  
9 ˁ̸̡̨̨̨̛̛̛̦̙̖̯̣̖̭̯̼̥̦̭̯̌̏̔  ̵̵̵̨̨̨̨̨̛̼̣̪̦̼̪̬̪̼̹̖̦̦̥̬̭̖̥̭̣̏̐̌̏̏̌̔̌̌̚.  
9 ʽ̸̵̵̵̨̡̨̡̡̛̛̛̬̱̖̯̪̬̦̱̥̭̣̦̱̪̣̖̦̱̪̬̼̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̦̬̱̍̌̀̌́̀̏̌̌̌̐̌̚̚͘  
9 ˁ̸̨̡̨̨̡̛̛̛̦̙̖̯̹̱̥̼̯̖̣̖̭̖̯̭̯̜̜̥̭̣̦̜̪̣̖̦̌̏̔̏̐̌̌̌́̚͘  
9 ʽ̸̨̡̨̡̛̛̛̛̭̯̦̣̖̯̪̬̖̯̬̺̖̯̱̯̖̱̥̭̣̖̬̬̯̖̣̌̌̏̏̌̔̏̌̌̌̌̍̌̍̔̏̐̌́̚̚.  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌   ̨̭   ̛̭̖̥̏   ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥̌̽,   ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥,   ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̱̭̦̯̖̯̖̭̥,  
̨̨̦̔-­‐  ̨̛̛̭̖̭̖̦̦̼̥̏̚͘  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚.  
   
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˑ̴̴̵̵̵̵̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̖̯̦̪̬̣̹̦̬̱̼̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̏̌̍̽̌̐̌̏̌̌̚.  
9 ʽ̴̴̵̵̨̨̡̛̛̭̖̦̦̖̯̦̭̯̬̼̯̖̣̍̾̏̌̏̌̔̏̐̌́.  
9 ˑ̴̴̸̸̸̸̡̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̖̯̦̪̬̬̖̥̖̬̦̜̯̖̖̬̖̥̭̣̭̻̖̥̦̼̖̣̪̣̪̦̏̌̌̌̌̌̏̚̚.  
9 ˀ̵̵̵̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̥̖̦̱̖̯̭̣̭̖̖̦̦̼̖̣̦̼̯̖̣̖̜̪̬̪̼̹̖̦̦̥̔́̔́̏̍̏̔̽̔̏̐̌̏̚̚
̵̨̡̨̡̨̛̛̛̛̬̭̖̥̭̣̦̜̥̪̬̖̭̭̌̔̌̌̚.  
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʮ̶̡̨̨̨̛̭̯̦̯̬̦̖̯̔̽́̌̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  ̨̡.  0,860  ̡̐/̥̔Ϲ  

61
ʶ̴̴̶̨̛̛̖̦̯̾  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́  ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,47  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚      100qC      :  ̨̡.  457,7  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
 
   
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

  9 ˀ̨̬̖̜̯̖̌̐̚  ̸̨̨̛̛̛̯̖̣̬̖̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̣̱̹̯̖̔̏̐̌̽̔̌̍̌̌̐̚  ̨̖̐͘  


9 ʪ̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̯̭̖̬̙̥̖̦̥̯̬̦̥̱̥̭̣̱̍̌̏̽̔̍̌̌͘ϭ̡̦̍̌̌;ϯϮϱ̥̣Ϳ̨̡̣̖̯̭̔̍̌̏́́
3-­‐ϲ̨̨̨̨̛̣̯̬̥̥̯̬̦̥̭̣̌̐̌̌͘      
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
 
ζ  W74944  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/SV/FI/PT  
 
 ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʻ̵̸̡̨̛̛̛̖̱̭̯̬̦̖̯̥̖̦̖̭̖̪̬̖̙̖̦̌́̌̏̔́.  
 
 

62
 
ʿ̴̨̨̛̛̬̖̭̭̦̣̦̭̖̬̌̽̌́́  

  Hydraulic Valve Lifter


Concentrate
ǿǼǰǺdzǿȀǶǺǿ LOW SAPS ǺǮǿǹǮǺǶ

Wynn's  Hydraulic  Valve  Lifter  Concentrate  ̡̛̪̬̭̣̌̔̌̔́


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̨̨̨̨̛̛̛̛̛̱̣̖̦̯̣̙̖̦̜̯̖̣̖̣̭̭̯̦̣̖̦̔̌́̏̔̏̐̌̔́̏̌̏́
̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̦̬̥̣̦̜̬̯̼̬̥̪̖̦̭̯̬̣̪̦̌̽̌̍̐̔̌̏̌̌̏.  

 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ˀ̨̭̯̬̖̯̌̏́ ̦̬̌̐̌ ̦̌ ̵̨̨̡̛̬̯̣̯̖̣̐̔̌́ ̵̨̡̯̣̯̖̣̌́ ̡̨̣̪̦̌̌̏     ̛ ̨̡̨̹̯̏ ;̶̪̣̖̌̽̏Ϳ  
̡̨̣̪̦̌̌̏.  
9 ˄̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̥̖̦̹̖̯̹̱̥̯̬̥̪̖̦̭̯̬̣̪̦̽̌̐̔̌̏̌̌̏.  
9 ˀ̨̭̯̬̖̯̌̏́  ̬̐́̽̚,  ̦̬̌̐̌  ̛  ̵̵̡̨̨̨̡̛̣̼̖̯̣̙̖̦̥̭̣̦̼̦̣̌̏́̏̌́̌̌̌͘  
9 ˁ̨̛̖̬̙̯̔  EP  ̖̦̯̼̌̐  ̨̨̨̛̛̛̣̪̣̦̯̖̣̦̜̺̯̼̯̖̣̔́̔̽̌̔̏̐̌́̚.  
9 ʻ̨̡̨̨̛̖̦̬̱̹̖̯̬̯̱̯̣̯̬̌̌̌̍̌̌̌̏̚.  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏̌ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̛̛̥̦̖̬̣̦̼̥͕̌̽ ̸̡̛̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̥͕ ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̱̭̦̯̖̯̖̭̥͕
̨̨̦̔-­‐  ̨̡̛̛̭̖̭̖̦̦̼̥͕̯̙̖̏̌̌̚low  SAPS  ̛̥̭̣̥̌̌͘  
 ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    
 
9 ʪ̵̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̣̭̖̖̦̦̼̖̣̦̼̯̖̣̖̜̭̯̱̬̦̱̥̖́̏̍̏̔̽̔̏̐̌̍̌̔̔̏̍̚̚̚͘  
 
 ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʮ̸̶̡̨̡̨̨̨̛̛̭̯̬̦̖̖̯̔̽̏̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC      :  ̨̡.  0,904  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʶ̴̴̶̨̛̛̖̦̯̾  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́  ̛̪̬20qC  :  ̨̡.  1,492  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚      40qC      :  ̨̡.  18,9  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚      
 
  9 ʪ̸̨̨̨̨̨̣̯̥̯̬̦̖̥̭̣̦̖̥̖̦̖̖̖̥̍̌̏́̽̏̌̌̚ϱϬϬ̡̨̨̥̖̥̖̦̼̔̐̌̚.  
9 ʿ̨̡̬̱̯̔  ̨̥̙̖̯  ̨̭̯̯̭̌̏̌̽́  ̏  ̛̯̖̣̖̔̏̐̌  ̨̔  ̥̖̦̼̌̚  ̥̭̣̌̌.  
 
  9 ϭ̡̦̍̌̌;ϯϮϱ̥̣Ϳ̦̌ϯ-­‐ϲ̨̨̨̨̨̛̣̯̬̥̯̬̦̥̭̣̏̐̌̌͘  
 
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W76844  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/SV/FI  
 
 
 
 
 

63
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Formula Gold
Engine Treatment
ǰȩȟȜȘȎȭȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪțȜȟȠȪ

Wynn's  High  Performance  Engine  Treatment  -­‐  ʿ̡̛̬̭̌̔̌,  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̛̛̱̖̣̺̏̏̌̀̌́  ̡̨̛̥̪̬̖̭̭̀  ̛  ̨̪̬̖̯̬̺̺̔̏̌̌̀̌́  


̨̛̦̭̚  ̛̯̖̣̔̏̐̌́.    

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʿ̨̨̥̖̯̐̌ ̨̛̪̬̣̯̔̽ ̨̡̭̬ ̭̣̱̙̼̍ ̛̯̖̣̔̏̐̌́ ̌̚ ̸̭̖̯ ̛̛̭̦̙̖̦́ ̨̡̛̛̭̣̖̦́   ̥̭̣̌̌,  
̨̛̛̛̯̬̖̦̦̭́̌̚͘  
9 ʿ̨̼̹̖̯̏̌ ̡̨̛̥̪̬̖̭̭̀ ̛ ̸̱̣̱̹̖̯̌ ̡̛̦̖̭̔ ̡̨̛̭̯̏́̚ ̥̭̣͕̌̌ ̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌
̨̨̨̛̛̪̬̖̙̖̬̖̥̖̦̦̖̱̭̯̖̦̖̣̯̥̭̣̔̏̌̐̏̌̌̐̌̌̚̚.  
9 ʿ̨̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̡̨̛̭̪̣̖̦̖ ̹̣̥̌̌ ̛ ̛̬͖̐́̚ ̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̸̨̛̭̯̯̱ ̛̭̭̯̖̥̼
̡̛̭̥̌̚.  
9 ˁ̨̨̛̛̛̦̙̖̯̪̯̬̖̣̖̦̖̥̭̣̼̬̭̼̌̍̌̌̏̍͘  
9 ʻ̵̸̶̨̛̛̖̭̖̬̙̯̯̘̬̼̭̯̔̏̔̌͘  
9 ˁ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̖̭̯̥̭̭̖̥̥̥̯̬̦̥̭̣̏̌̏̏̔̌̐̌̌.  
9 ʻ̡̨̛̖̬̬̱̹̖̯̯̣̯̬̼̌̌̌̌̌̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˀ̵̵̵̵̡̨̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̖̥̖̦̱̖̯̭̣̭̖̖̦̦̼̖̣̦̼̯̥̣̖̜͕̦̼͕̯̔́̔́̏̍̏̔̽̌̏̍̌̏̌̚̚
̵̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̭̯̬̼̽̌͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        ͗ʮ̶̡̨̨̨̛̭̯̦̯̬̦̖̯̔̽́̌̐̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϮϬΣC      ̨̡͗͘Ϭ͕ϴϲ8  ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚ϰϬΣC      :  ̨̡.  909  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚100qC      :  ̨̡.  101  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʪ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̥̯̬̦̖̥̭̣͕̪̬̖̪̯̯̖̣̦̬̖̥̣̭̬̱̪̭̣̖̥̖̦̼̍̌̏̽̏̌̔̽̏̏́̌̌̚̚
̨̡̨̛̛̥̭̣͕̦̖̪̬̖̼̹̪̬̯̥̥̭̥̣̦̼̜̱̬̖̦̌̌̏̌́̾̌̌̽̏̽.  
 
9 ʽ̨̛̦̜̱̯̼̣̔̍̏ϱϬϬ̸̨̨̨̥̣̭̯̯̦̣̔̌̔́  ̨̨̡̛̬̯̍̌̍ϰ-­‐ϲ̣̥̭̣̌̌͘  
9 ʪ̸̨̨̨̨̡̛̛̣̯̥̭̣̖̙̖̦̣̖̬̖̙̼̖̍̌̏́̽̏̌̐̔̌̔̚1ϱϬϬϬ̡̥.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W77101  ʹ  12x500  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/NL/PT/ES/IT/EL/RU  
 
 
 
  64
 
®

Часть 1
Топливная система

Часть 2
Система смазки

Часть 3
Система охлаждения

Часть 4

Система кондиционирования

Часть 5
Сервисные продукты

Часть 6
Оборудование и расходные жидкости

+7 495 739 40 09
infoRU@wynns.eu
www.wynnsrus.ru

65
 
ʿ̴̨̨̛̛̬̖̭̭̦̣̦̭̖̬̌̽̌́́  

  Extreme
Cooling System Degreaser

Wynn's  Extreme  Cooling  System  Degreaser  ̱̣̖̯̔̌́  ̥̭̣̌̌  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̛  ̹̣̥̌  ̏  ̵̛̭̭̯̖̥̌  ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́  ̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍.  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
9 ˄̣̖̯̥̭̣̔̌́̌̌  ̵̛̛̹̣̥̭̭̯̖̥̌̏̌  ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́(̨̼̦̦̜̏̏̌̚  ̸̨̡̨̪̬̯̖̜  ̥̭̣̌̌  
̸̖̬̖̚  ̨̨̡̛̯̖̪̣̥̖̦̦̍  ̛̛̣  ̨̡̡̪̬̣̱̌̔  ̨̨̡̛̣̐̏  ̨̡̣̍̌).  
9 ʽ̸̵̨̨̛̛̛̛̛̛̖̙̬̖̯̺̖̯̭̭̭̯̖̥̱̣̙̖̦̍̏̌̌̏̀̌̔́̚.  
9 ˄̸̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̬̙̖̯̬̖̹̖̦̦̥̭̭̯̦̬̖̥̭̯̔̏̌̐́̽̏̏̏́̏̏́̚̚.  
9 ʦ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̯̖̪̣̪̖̬̖̱̪̯̥̣̦̱̬̯̱̭̖̜̭̭̯̖̥̼̌̌̏̏̌̔̌̌̽̀̌̍̏
̵̨̛̣̙̖̦̌̔́.  
9 ʽ̸̴̴̵̵̵̸̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̯̣̦̖̯̦̭̯̭̖̯̪̣̙̺̖̜̙̭̯͕̯̥̭̣̖̌́̾̏̽̏̏̌̌̔̌̀̔̏ʽʤ˃
̴̵̛̛̦̬̌̌̚;̴̸̵̵̵̨̨̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̯̬̼̭̦̦̦̼̖̦̬̦̖̭̬̦̼̭̣̯̌̏̌̌̐̌̌̍̏̌̚Ϳ.  
9 ʿ̨̨̨̨̛̣̦̭̯̬̭̯̬̥̖̽̀̌̏̏̏̔.  
9 ʥ̵̵̸̵̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̪̭̖̦̣̬̖̦̼̹̣̦͕̱̪̣̯̦̖̦̜̭̖̥̖̯̣̣̖̭̭̯̖̜̌̔́̏̌̐̏̏̌̌̚̚
̵̨̛̛̭̭̯̖̥̼̣̙̖̦̌̔́͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    
 
9 ʪ̵̵̵̵̨̨̨̛̛̛̣̦̼̭̭̯̖̥̣̙̖̦̭̖̖̦̦̼͕́̏̔́̌̔́̏̍̏̚͟͞  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̛  ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌  
̵̨̛̬̯̺̦̱̌̍̌̀̌̐̌̚.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                              :  ̸̨̡̨̛̪̬̬̦̙̭̯̌̌́̔̽̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  ϮϬΣC            :  1,032  
pH  ̨̦̖̬̣̖̦̦̥̏̌̍̌̏̚  
̨̨̛̛̭̭̯̦́                                              :  11  
 
     
 
 

66
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚

9 ϭ̡̦̍̌̌;ϯϮϱ̥̣Ϳ̦̌ϳ̵̨̨̡̨̛̛̛̣̯̬̣̙̺̖̜̙̭̯̏̌̔̌̀̔.  
9 ʪ̨̯̖̍̌̏̽Wynn͛s  Extreme  Cooling  System  Degreaser  ̨̛̛̛̬̯̬̣̏̌̔̌̏
̸̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̹̬̯̖̣̦̼̜͕̯̥̭̣̱̖̖̭̣̦̬̯̬̖̦̖̯̣̦̜̌̽̍̌̏̌̌̌̔̌̌̏̚
  ̨̨̛̬̣̦̼̐̏͘    
9 ʿ̸̨̡̨̨̨̨̛̛̬̬̖̜̯̖̯̖̣̭̣̖̦̦̼̥̯̪̯̖̣̖̥̭̣̦̱̭̯̦̣̖̦̦̼̥̦̐̔̏̐̌̽̏̀̌̌̌̏̌
̡̨̨̨̛̥̭̥̣̦̥̬̖̖̌̌̽̍̐̏͘  
9 ʪ̨̨̛̜̯̖̯̖̣̪̬̯̯̌̔̏̐̌̀̌̍̌̽  ̵̵̵̸̨̨̨̨̨̛̦̣̭̯̼̬̯̯̖̖̦̖̌̍̌̏ϮϬ̛̥̦̱̯͘  
9 ʯ̛̛̣̱̹̯̖̯̖̣̌̐̔̏̐̌̽͘ˁ̵̨̡̨̨̨̛̛̣̖̜̯̖̭̯̬̱̣̙̺̱̙̭̯͕̪̬̥̜̯̖̭̭̯̖̥̱̌̀̌̔̌̀̀̔̽
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̨̨̜̏̔͘ʯ̡̨̨̨̛̛̛̛̬̜̯̖̭̣̦̼̖̯̖̬̭̯̣̖̜̯̖̱̭̭̯̖̥̱̌̏̏́̌̏̔̏̚͘  
9 ʪ̵̵̵̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̜̯̖̪̬̯̯̯̖̣̦̣̭̯̼̬̯̯̖̖̦̖̌̌̍̌̽̔̏̐̌̀̌̍̌̏ϱ̛̥̦̱̯͕̭
̸̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̣̖̦̦̼̥̯̪̯̖̣̖̥̭̣̦̦̥̭̥̣̦̥̬̖̖̏̀̌̌̌̌̌̽̍̐̏͘  
9 ʯ̛̛̣̱̹̯̖̯̖̣̌̐̔̏̐̌̽͘ˁ̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̣̖̜̯̖̱͕̪̬̥̜̯̖̭̭̯̖̥̱̜̪̣̦̏̔̏̔̔̐
̨̡̨̛̛̼̥̼̦̭̯̯̬̏̏̌́̌̏̐́̚͘ʯ̡̨̨̛̛̛̛̬̜̯̖̭̣̦̼̖̯̖̬̭̯̣̖̜̯̖̭̭̯̖̥̱̌̏̏́̌̏̚
̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̯̬̖̱̖̥̱̥̯̯̖̣̖̥̣̙̺̱̙̭̯̍̀̌̏̔̐̏̌̔̌̀̀̔̽̚̚͘  
 
ʪ̣́  ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌  ̭  ̡̬̜̦̖̌  ̛̛̭̣̦̼̥̽  ̨̨̨̛̛̬̦̖̦̥̥̙̖̯̪̯̬̖̯̭̌̐́́̍̏̌̽́̚̚
̨̨̨̨̡̪̯̬̦̬̯̏̌́̍̌̍̌.  
 
ʪ̸̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̱̣̖̦̦̪̬̙̦̼͕̪̙̣̱̜̭̯̭̪̣̱̜̯̖́̔̌́̌̌̏̌̌̽̚Wynn͛s  Cooling  
System  Flush.  
 
ʪ̸̵̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̣̪̬̖̯̬̺̖̦̯̖̣̙̺̖̜̙̭̯̭̪̣̱̜̯̖́̔̏̌́̌̔̌̀̔̽̚Wynn's  Cooling  
System  Stop  Leak.  
   
 
ˇ̨̡̭̌̏̌  
 
W25544  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/HU  
 
 
 
 
 

67
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  COOLING SYSTEM
STOP LEAK

Wynn's  Cooling  System  Stop  Leak  ̡̨̛̣̖̯̭̖̬̥̖̯̥͕́̏́́̐


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̸̸̨̨̡̨̛̛̛̪̬̖̦̦̖̦̦̼̥̣̭̯̦̦̖̦̯̖̣̦̜̯̖̔̌̌̔́̌̏̌̽̚̚
̵̨̨̛̛̛̛̬̯̬̖̭̭̯̖̥̖̣̙̖̦͕̭̏̌̔̌̌̔́
̡̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̬̬̜̦̼̥̪̬̭̥̌̌̔̌̚.  
   
   

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̛̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌ ̛ ̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̛̦̖̦̯̖̣̦̼̖̌̽̚ ̸̛̯̖ ̏ ̨̛̬̯̬̖͕̌̔̌ ̵̛̭̭̯̖̥̌


̵̨̨̨̛̛̣̙̖̦̬̖̌̔́̍̐̏̌.  
9 ʽ̸̸̶̨̡̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̦̣̖̯̯̖̖̬̖̪̬̣̣̣̣̦̬̌̌̏̏̌̌̔̐̏̍̌̔̏̚.  
9 ʥ̨̖̪̭̖̦̌̚ ̣̔́ ̵̨̛̬̖̦̼̏̚ ̨̹̣̦͕̌̐̏ ̨̛̱̪̣̯̦̖̦̜ ̛ ̵̭̖̏ ̸̭̯̖̜̌ ̛̭̭̯̖̥̼
̵̨̛̣̙̖̦̌̔́͘  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̴̛̛̛̦̯̬̥̌̌̚ ̛ ̵̨̛̛̣̙̺̥̌̔̌̀ ̡̨̛̛̙̭̯̥̔́ ͕ ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖
ʽʤ˃ ̴̛̛̛̦̯̬̥̌̌̚;̴̛̛̦̯̬̼̌̚ ̨̨̭̦̦̦̼̖̏̌ ̦̌ ̸̵̨̡̛̛̬̦̖̭̐̌ ̵̡̨̨̬̦̼̌̍̏
̵̡̨̛̭̣̯̌Ϳ.  
9 ʻ̖  ̨̡̛̣̬̱̖̯̍  ̛  ̦̖  ̨̭̬̖̯̌́̚  ̨̛̬̯̬̼̌̔̌,  ̛̹̣̦̌̐  ̛  ̸̡̛̛̯̔̌  ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌.  
9 ʿ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̬̙̦̼̬̬̔̏̌̌̍̌̏̌̌̏̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʿ̵̨̨̛̯̔̔   ̣̔́ ̵̭̖̏ ̛̭̭̯̖̥ ̨̨̨̦̏̔́̐͟͞ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̵̨̛̖̦̦̼͕̍̏̚ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̛  
̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌  ̵̨̛̬̯̺̌̍̌̀  ̦̌  ̸̸̨̛̛̛̱͕̣̱̭̯̬̦̖̦̦̖̦̯̖̣̦̜̯̖̐̌̔́̌́̌̽̚̚͘  
9 ʺ̸̴̸̨̨̨̡̨̡̡̨̨̛̛̛̙̖̯̭̪̣̯̭̖̭̯̖̪̬̣̯̖̭̭̬̖̭̯̽̏̌̽́̏̌̏̌̐̔̏̌̚.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                :  ̛̖̣̭̱̭̪̖̦̍̌́́̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  ϭϱΣC                              :  ̨̡.  1,001  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̛̖̥̪̖̬̯̱̬̥̖̬̦̌̌̌̌́̚̚:  ̨̡͘ϬΣC  
pH  ̨̛̦̖̬̣̖̦̦̥̖̏̌̍̌̏̏̔̚   :  ̨̡.  7,8  
 
 

68
 
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̛̭̣̦̽̐ ̛̬̦̖̦̌̐́́̚̚ ̛̭̭̯̖̥̼ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̸̭̦̣̌̌̌
  ̸̨̨̨̛̛̭̯̯̖̖̭̪̥̺̽̽̀tLJŶŶ͛ƐŽŽůŝŶŐ^LJƐƚĞŵ&ůƵƐŚ͘  
  9 ʿ̨̬̖̬̯̖̏̽  ̵̨̨̡̨̛̛̱̬̖̦̣̙̺̖̜̙̭̯̏̽̌̔̌̀̔.  
9 ʯ̛̖̯̖̌̏̔  ̨̨̛̯̖̣͕̪̬̬̖̜̯̖̖̔̏̐̌̽̐̐  ̸̨̨̬̖̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̔̌̍̌;̨̡̨̯̬̜̯̖  ̸̡̡̛̬̦̪̖̌
̨̔max).  
9 ˈ̨̨̨̬̹ ̨̣̯̜̯̖̏̍̌̚   ̛ ̣̖̜̯̖̌̚   ̨̨̛̭̖̬̙̥̖̔ ̡̛̦̍̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̱ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̸̖̬̖̚
̛̣̦̱̌̏̀̚ ̨̨̛̬̣̦̱̐̏ ̨̛̬̯̬̌̔̌̌ ̛̛̣͕ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̡̨̨̬̼̯̌̐̚ ̨̛̬̯̬͕̌̔̌̌
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̸̨̡̛̛̖̬̖̬̭̹̬̯̖̣̦̼̜̌̽̍̌̚͘  
9 ʯ̡̨̬̜̯̖̌   ̛̭̭̯̖̥̱ ̛ ̜̯̖̔̌   ̛̯̖̣̔̏̐̌̀ ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ ϱ-­‐ϭϬ ̛̥̦̱̯ ̨̡̪̌ ̸̯̖̽ ̦̖
̡̛̪̬̖̬̯̯̭̌́.  
9 ʿ̵̨̨̨̨̛̛̛̬̦̖̥̭̯̣̖̜̯̖̍̔̔  ̵̨̡̨̛̣̙̺̱̙̭̯̌̔̌̀̀̔̽.  
9 ˁ̨̨̨̛̖̬̙̥̔̐   ̡̛̦̍̌   ;ϯϮϱ ̥̣͘Ϳ   ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̣̔́ ̨̨̡̛̬̯̍̌̍ ̛̭̭̯̖̥̼ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́
̡̨̖̥̭̯̽̀5-­‐ϭϮ̨̛̣̯̬̏͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W45644  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/SV/FI/HU/PL  
 
 

69
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  COOLING SYSTEM
STOP LEAK ǿȀǼǽ-­ȀdzȅȊ

Wynn's  Cooling  System  Stop  Leak  ̡̨̛̣̖̯̭̖̬̥̖̯̥͕́̏́́̐


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̸̸̨̨̡̨̛̛̛̪̬̖̦̦̖̦̦̼̥̣̭̯̦̦̖̦̯̖̣̦̜̯̖̔̌̌̔́̌̏̌̽̚̚
̵̨̨̛̛̛̛̬̯̬̖̭̭̯̖̥̖̣̙̖̦͕̭̏̌̔̌̌̔́
̡̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̬̬̜̦̼̥̪̬̭̥̌̌̔̌̚.  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̛̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌ ̛ ̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̛̦̖̦̯̖̣̦̼̖̌̽̚ ̸̛̯̖ ̏ ̨̛̬̯̬̖͕̌̔̌ ̵̛̭̭̯̖̥̌


̵̨̨̨̛̛̛̣̙̖̦̯̪̣̖̦̌̔́́͘  
9 ʽ̸̸̶̨̡̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̦̣̖̯̯̖̖̬̖̪̬̣̣̣̣̦̬̌̌̏̏̌̌̔̐̏̍̌̔̏̚͘  
9 ʥ̨̖̪̭̖̦̌̚ ̣̔́ ̵̨̛̬̖̦̼̏̚ ̨̹̣̦͕̌̐̏ ̨̛̱̪̣̯̦̖̦̜ ̛ ̵̭̖̏ ̸̭̯̖̜̌ ̛̭̭̯̖̥̼
̵̨̛̣̙̖̦̌̔́͘  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̴̛̛̛̦̯̬̥̌̌̚ ̛ ̵̨̛̛̣̙̺̥̌̔̌̀ ̡̨̛̛̙̭̯̥̔́ ͕ ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖
ʽʤ˃ ̴̛̛̛̦̯̬̥̌̌̚   ;̴̛̛̦̯̬̼̌̚ ̨̨̭̦̦̦̼̖̏̌ ̦̌ ̸̵̨̡̛̛̬̦̖̭̐̌ ̵̡̨̨̬̦̼̌̍̏
̵̡̨̛̭̣̯̌Ϳ͘  
9 ʻ̸̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̣̬̱̖̯̦̖̭̬̖̯̬̯̬̼͕̹̣̦̯̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̍̌́̌̔̌̌̐̔̌̌̚͘  
9 ʿ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̬̙̦̼̬̬̔̏̌̌̍̌̏̌̌̏̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʿ̵̨̨̛̯̔̔ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̛̭̭̯̖̥ ̨̨̨̦̏̔́̐͟͞ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̵̨̛̖̦̦̼͕̍̏̚ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̛
̵̸̸̨̨̛̛̛̛̛̯̖̣̖̜̬̯̺̦̱͕̣̱̭̯̬̦̖̦̦̖̦̯̖̣̦̜̯̖̔̏̐̌̌̍̌̀̌̐̌̔́̌́̌̽̚̚͘  
9 ʺ̸̴̸̨̨̨̡̨̡̡̨̨̛̛̛̙̖̯̭̪̣̯̭̖̭̯̖̪̬̣̯̖̭̭̬̖̭̯̽̏̌̽́̏̌̏̌̐̔̏̌̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                ̛̖̣̭̱̭̪̖̦͗̍̌́́̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϭϱΣC                              ̨̡͗͘ϭ͕ϬϬϭ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
˃̨̡̛̖̥̪̖̬̯̱̬̥̖̬̦̌̌̌̌́͗̚̚͘ϬΣ  
pH  ̨̛̦̖̬̣̖̦̦̥̖̏̌̍̌̏̏̔̚   ̨̡͗͘ϳ͕ϴ  
 
 

70
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̛̭̣̦̽̐ ̛̬̦̖̦̌̐́́̚̚ ̛̭̭̯̖̥̼ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̸̭̦̣̌̌̌
̸̨̨̨̛̛̭̯̯̖̖̭̪̥̺̽̽̀tLJŶŶ͛ƐŽŽůŝŶŐ^LJƐƚĞŵ&ůƵƐŚ͘  
  9 ʿ̨̬̖̬̯̖̏̽  ̵̨̨̡̨̛̛̱̬̖̦̣̙̺̖̜̙̭̯̏̽̌̔̌̀̔.  
9 ʯ̛̖̯̖̌̏̔  ̨̨̛̯̖̣͕̪̬̬̖̜̯̖̖̔̏̐̌̽̐̐  ̸̨̨̬̖̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̔̌̍̌;̨̡̨̯̬̜̯̖  ̸̡̡̛̬̦̪̖̌
̨̔max).  
9 ˈ̨̨̨̬̹  ̵̛̭̯̬̦̯̖̏́  ̡̦̱̍̌  ̛  ̨̯̖̔̍̌̏̽  ̨̯  3  ̨̔  6  %  (0,3  ̨̔  0,6  ̛̣̯̬̌  ̨̡̪̬̱̯̔̌  ̦̌  10  
̨̛̣̯̬̏   ̵̨̣̙̺̖̜̌̔̌̀   ̡̨̛̛̙̭̯̔)   ̏ ̛̭̭̯̖̥̱ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̸̖̬̖̚ ̛̣̦̱̌̏̀̚
̨̨̛̬̣̦̱̐̏ ̨̛̬̯̬̌̔̌̌ ̛̛̣͕ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̡̨̨̬̼̯̌̐̚ ̨̛̬̯̬͕̌̔̌̌ ̸̖̬̖̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̨̡̛̛̬̭̹̬̯̖̣̦̼̜̌̽̍̌͘  
9 ʯ̡̨̬̜̯̖̌   ̛̭̭̯̖̥̱ ̛ ̜̯̖̔̌   ̛̯̖̣̔̏̐̌̀ ̨̨̪̬̯̯̌̍̌̽ ϱ-­‐ϭϬ ̛̥̦̱̯ ̨̡̪̌ ̸̯̖̽ ̦̖
̡̛̪̬̖̬̯̯̭̌́.  
9 ʿ̵̨̨̨̨̛̛̛̬̦̖̥̭̯̣̖̜̯̖̍̔̔  ̵̨̡̨̛̣̙̺̱̙̭̯̌̔̌̀̀̔̽͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W45695  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT  
 
 
 
 
 

71
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  COOLING SYSTEM FLUSH


ǰȩȟȜȘȎȭȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪțȜȟȠȪȟȜȐȟȓȚȖ
ȜȣșȎȔȒȎȬȧȖȚȖȔȖȒȘȜȟȠȭȚȖ
Wynn's  Cooling  System  Flush  ̶̡̨̨̛̦̖̦̯̬̬̦̦̼̜̏̌  
̨̡̪̬̱̯̔  ̣̔́  ̸̨̡̛̛̭̯  ̛̭̭̯̖̥̼  ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́  
̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʺ̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̺̦̼̜̖̭̭̣̯̦̼̜̭̯̯̖̣̬̯̬̍̽̌̔̌̌.  
9 ʪ̨̨̛̜̦̖̖̜̭̯̖̏̔̏:   1.  ʽ̸̨̡̛̛̛̺̖̯̯̦̪̌̌.  
                                                                                     2.  ˄̸̨̛̦̯̙̖̯̌  ̸̛̬̙̦̱̌̏,  ̨̨̛̯̣̙̖̦́  ̛̬̐́̚  ̛  ̨̡̛̭̯̯̥̭̣̌̌̌͘  
9 ʽ̸̴̴̵̵̵̸̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̯̣̦̖̯̦̭̯̭̖̯̪̣̙̺̖̜̙̭̯͕̯̥̭̣̖̌́̾̏̽̏̏̌̌̔̌̀̔̏ʽʤ˃
̴̵̛̛̦̯̬̌̌̚;̴̸̵̵̵̨̨̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̯̬̼̭̦̦̦̼̖̦̬̦̖̭̬̦̼̭̣̯̌̏̌̌̐̌̌̍̏̌̚Ϳ͘  
9 ˄̸̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̬̙̖̯̬̖̹̖̦̦̥̭̭̯̦̬̖̥̭̯̔̏̌̐́̽̏̏̏́̏̏́̚̚͘  
9 ʥ̨̖̪̭̖̦̌̚   ̣̔́ ̵̨̛̬̖̦̼̏̚ ̨̹̣̦͕̌̐̏ ̨̛̱̪̣̯̦̖̦̜ ̛ ̵̭̖̏ ̸̵̡̛̛̥̖̯̣̣̖̭̌ ̸̭̯̖̜̌
̵̨̛̛̭̭̯̖̥̼̣̙̖̦̌̔́͘  
9 ˋ̸̴̴̨̡̨̛̬̖̼̜̦̖̯̦̏̌̾̏̚  ̵̨̭̖̏̏  ̵̡̥̦̱̯̼̌̚  ̵̵̨̛̛̭̭̯̖̥̣̙̖̦̌̌̔́.  
9 ʦ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̪̯̥̣̦̼̜̬̖̙̥̬̯̼̱̪̬̣̖̦̭̭̯̖̥̖̣̙̖̦̌̌̏̏̌̌̽̌̍̌̏́̏̌̔́.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

  9 ʪ̵̵̵̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̼̭̭̯̖̥̣̙̖̦̭̖̖̦̦̼̖̣̦̼̯̖̣̖̜́̏̔́̌̔́̏̍̏̔̽̔̏̐̌̚̚͘͟͞  
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̛̪̬ ̥̖̦̖̌̚ ʽʮ ;̨̭̣̖̯̔̏̌̽ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̥̔̌́
̨̨̛̛̯̯̖̣̐̏́̚Ϳ͘  
9 ʽ̴̴̸̵̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̖̦̦̖̯̖̦̪̬̭̯̖̭̯̬̼̭̭̯̖̥̣̙̖̦̍̾̏̌̌̔́͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̡̡̨̛̖̣̖̦̭̣̖̥̱̯̦̙̭̯̌́̐̌̌́̔̽̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  1,071  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʰ̡̨̛̦̖̭̪̬̖̣̥̣̖̦̔́  
                                                 ̛̪̬  ϮϬΣC    :  ̨̡.  1,356  
˃̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌  
̛̥̖̬̦̌̌́̚̚     :  ̨̡.  0qC  
pH  ̨̦̖̬̣̖̦̦̥̏̌̍̌̏̚  

72
̨̨̛̛̭̭̯̦́     :  ̨̡.  12,2  
 
 
 
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ˈ̨̨̨̬̹   ̵̛̭̯̬̦̯̖̏́   ̡̦̱̍̌   ̭   ̨̡̨̪̬̱̯̥̔   ̏   ̨̛̬̯̬̌̔̌   ̛̛̣   ̏   ̛̛̬̭̹̬̯̖̣̦̼̜̌̽  
̸̨̡̍̌,  ̏  ̨̯̥  ̸̭̣̱̖̌  ̛̖̭̣  ̦̌  ̨̛̬̯̬̖̌̔̌  ̦̖̯  ̨̛̣̦̜̌̏̚  ̨̨̛̬̣̦̼̐̏.  
  9 ʪ̣́ ̨̣̖̖̍ ̨̡̨̼̭̜̏ ̨̨̨̛̛̛̪̬̯̖̣̦̭̯͕̏̔̽̚ ̸̭̦̣̌̌̌   ̛̥̖̦̯̖̌̚   ̭̯̬̱̌̀  
̵̨̣̙̺̱̌̔̌̀̀ ̡̨̛̙̭̯̔̽   ̨̨̜͕̏̔   ̌   ̯̖̥̌̚ ̨̯̖̔̍̌̏̽ ̏   ̛̭̭̯̖̥̱ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

Wynn͛s  Cooling  System  Flush.  


9 ʿ̨̬̬̖̜̯̖̐ ̛̯̖̣̔̏̐̌̽ ̭ ̸̡̣̖̦̦̼̥̏̀ ̨̨̛̯̪̯̖̣̖̥ ̨̭̣̦̌̌ ̦̌ ̡̨̛̥̭̥̣̦̥̌̌̽
̨̨̬̖̖̍̐̏.    
9 ʪ̨̨̛̜̯̖̪̬̯̯̯̖̣̌̌̍̌̽̔̏̐̌̀ ̵̵̵̨̨̨̨̨̦̣̭̯̼̬̯̌̍̌ ̸̛̯̖̖̦̖̏ϭϬ̛̥̦̱̯.     ʦ̭̖
̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̨̨̛̯̪̯̖̣̽ ̨̭̣̦̌̌ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̸̡̣̖̦̏̀ ̦̌ ̡̨̛̥̭̥̣̦̥̌̌̽
̨̨̬̖̖̍̐̏.  
9 ʯ̡̨̨̛̛̛̛̣̱̹̯̖̯̖̣͕̜̯̖̙̭̯̭̯̼̦̱̯̌̐̔̏̐̌̽̔̌̔̽͘ˁ̵̨̣̖̜̯̖̭̯̬̱̣̙̺̱̌̀̌̔̌̀̀
̡̨̛̙̭̯̔̽.      
9 ʿ̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̬̥̜̯̖̭̭̯̖̥̱̜͕̪̣̦̼̥̼̦̭̯̯̏̔̔̐̏̏̌́̌̏͘ʯ̡̨̛̬̜̯̖̭̣̦̼̖̌̏
̵̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̖̬̭̯̣̖̜̯̖̭̭̯̖̥̱̦̱̣̙̺̱̙̭̯̏́̌̏̏̀̌̔̌̀̀̔̽̚.      
9 ʽ̨̦̜̔   ̡̛̦̍̌   ̨̡̪̬̱̯̔̌   325   ̥̣   ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̣̔́ ̨̨̡̛̬̯̍̌̍ ̛̭̭̯̖̥̼ ̨̨̻̖̥̥̍
̨̔ϭϮ̨̛̣̯̬̏͘  
9 ʪ̣́ ̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́ ̸̛̯̖ ̵̨̣̙̺̖̜̌̔̌̀ ̡̨̛̛̙̭̯̔ ̨̛̭̪̣̱̜̯̖̽̚ Wynn's  
Cooling  System  Stop  Leak.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
 
ζ  W45944  ʹ  24x325  ̥̣  ʹ  EN/ES/RU/SV  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʫ̛̭̣   ̦̌   ̨̨̛̯̥̣̖̌̏̍   ̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏   ̴̛̣̯̬̽   ̵̨̣̙̺̖̜̌̔̌̀   ̡̨̛̛̙̭̯̔,   ̨̯   ̪̖̬̖̔   ̖̖   ̨̥̖̦̜̌̚  
̸̨̡̛̯̣̯̖̀  ̨̖̐.    
 
 

73
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  RADIATOR STOP LEAK

Wynn's  Radiator  Stop  Leak  ̣̖̯̭́̏́́  ̡̨̛̖̬̥̖̯̥̐,  


̸̪̬̖̦̦̖̦̦̼̥̔̌̌̚  ̣̔́  ̨̨̡̛̭̯̦̌̏  ̸̨̛̦̖̦̯̖̣̦̜̌̽̚  ̸̛̯̖  
̏  ̨̛̬̯̬̖̌̔̌  ̛  ̛̭̭̯̖̥̖  ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́,  ̭  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̡̨̨̛̛̛̦̯̬̬̜̦̼̥̌̚  ̡̛̛̪̬̭̥̌̔̌.  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʽ̛̭̯̦̣̖̯̌̌̏̏̌ ̛ ̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̸̛̦̖̦̯̖̣̦̼̖̌̽̚ ̸̛̯̖ ̏ ̨̛̬̯̬̖͕̌̔̌ ̵̛̭̭̯̖̥̌


̵̨̨̨̛̛̣̙̖̦̬̖̌̔́̍̐̏̌.  
9 ʽ̸̸̶̨̡̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̦̣̖̯̯̖̖̬̖̪̬̣̣̣̣̦̬̌̌̏̏̌̌̔̐̏̍̌̔̏̚.  
9 ʥ̨̖̪̭̖̦̌̚ ̣̔́ ̵̨̛̬̖̦̼̏̚ ̨̹̣̦͕̌̐̏ ̨̛̱̪̣̯̦̖̦̜ ̛ ̵̭̖̏ ̸̭̯̖̜̌ ̛̭̭̯̖̥̼
̵̨̛̣̙̖̦̌̔́.  
9 ˁ̨̛̥̖̭̯̥̏ ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̴̛̛̛̦̯̬̥̌̌̚ ̛ ̵̨̛̛̣̙̺̥̌̔̌̀ ̡̨̛̛̙̭̯̥̔́ ͕ ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖
ʽʤ˃ ̴̛̛̛̦̯̬̥̌̌̚;̴̛̛̦̯̬̼̌̚ ̨̨̭̦̦̦̼̖̏̌ ̦̌ ̸̵̨̡̛̛̬̦̖̭̐̌ ̵̡̨̨̬̦̼̌̍̏
̵̡̨̛̭̣̯̌Ϳ.      
9 ʻ̸̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̣̬̱̖̯̦̖̭̬̖̯̬̯̬̼͕̹̣̦̯̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̍̌́̌̔̌̌̐̔̌̌̚͘  
9 ʿ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̬̙̦̼̬̬̔̏̌̌̍̌̏̌̌̏̚̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʿ̵̨̨̛̯̔̔ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̛̭̭̯̖̥ ̨̨̨̦̏̔́̐͟͞ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̵̨̛̖̦̦̼͕̍̏̚ ̵̛̖̣̦̼̔̽̚ ̛
̵̸̸̨̨̛̛̛̛̛̯̖̣̖̜̬̯̺̦̱͕̣̱̭̯̬̦̖̦̦̖̦̯̖̣̦̜̯̖̔̏̐̌̌̍̌̀̌̐̌̔́̌́̌̽̚̚͘  
9 ʺ̸̴̸̨̨̨̡̨̡̡̨̨̛̛̛̙̖̯̭̪̣̯̭̖̭̯̖̪̬̣̯̖̭̭̬̖̭̯̽̏̌̽́̏̌̏̌̐̔̏̌̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                ̛̖̣̭̱̭̪̖̦͗̍̌́́̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϭϱΣC                              ̨̡͗͘ϭ͕ϬϬϭ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
˃̨̡̛̖̥̪̖̬̯̱̬̥̖̬̦̌̌̌̌́͗̚̚͘ϬΣ  
pH  ̨̛̦̖̬̣̖̦̦̥̖̏̌̍̌̏̏̔̚   ̨̡͗͘ϳ͕ϴ  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʯ̸̨̨̨̨̛̛̖̯̖̯̖̣͕̪̬̬̖̜̯̖̖̬̖̜̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌̏̔̔̏̐̌̽̐̐̔̌̍̌;̸̨̡̨̡̡̛̯̬̜̯̖̬̦̪̖̌

74
̨̔max).  
9 ˈ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̹̣̯̜̯̖̣̖̜̯̖̭̖̬̙̥̖̱̯̼̣̏̍̌̌̔̍̚̚  ̵̸̨̛̛̭̭̯̖̥̱̣̙̖̦̖̬̖̏̌̔́̚
̸̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̱̬̣̦̱̬̯̬̣͕̭̣̱̖̪̣̦̭̯̬̼̯̬̯̬͕̌̏̀̐̏̌̔̌̌̏̌̽̀̌̐̌̔̌̌̚̚
̸̸̨̡̛̛̖̬̖̬̭̹̬̯̖̣̦̼̜̌̽̍̌̚͘  
9 ʦ̸̵̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̭̣̱̖̦̖̥̭̯̯̖̣̙̺̱̙̭̯̌̍̔̔̍̌̏̽̌̔̌̀̀̔̽.  
  9 ʯ̡̨̨̨̛̛̛̬̜̯̖̭̭̯̖̥̱̜̯̖̯̖̣̪̬̯̯̌̔̌̔̏̐̌̀̌̍̌̽ϱ-­‐ϭϬ̸̨̡̛̥̦̱̯̪̯̖̦̖̌̽
̡̛̪̬̖̬̯̯̭̌́͘  
9 ˁ̨̨̨̛̛̖̬̙̥̱̯̼̣̔̐̍  ̸̵̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̭̯̯̦̣̬̯̭̭̯̖̥̼̣̙̖̦̖̥̭̯̔̌̔́̍̌̍̌̔́̽̀ϱ-­‐
ϭϮ̨̛̣̯̬̏.  
9 ʦ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̛̭̣̦̽̐ ̛̬̦̖̦̌̐́́̚̚ ̛̭̭̯̖̥̼ ̵̨̛̣̙̖̦̌̔́ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̸̭̦̣̌̌̌
̸̨̨̨̛̛̭̯̯̖̖̭̪̥̺̽̽̀Wynn͛s  Cooling  System  Flusȟ̨̛͕̥̖̦̯̖̖̦̦̱̪̖̬̖̽̌̏̀̔̚
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖̥Radiator  Stop  Leak.  


 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W55872  ʹ  12x325  ̥̣  ʹ  PL/HU/RU/EL  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
Wynn͛s  Radiator  Stop  Leak  ̦̖  ̨̛̭̭̭̯̦̣̖̯̏̌̌̏̏̌  ̨̡̛̛̛̣̪̦̱̯̼̖̣̼̬̼̖̪̯̬̱̔́̏̌̍.  
 
 
 
 
 

75
®

Часть 1
Топливная система

Часть 2
Система смазки

Часть 3
Система охлаждения

Часть 4

Система кондиционирования

Часть 5
Сервисные продукты

Часть 6
Оборудование и расходные жидкости

+7 495 739 40 09
infoRU@wynns.eu
www.wynnsrus.ru

76
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Airco-­Fresh Š

ǼȥȖȟȠȖȠȓșȪȘȜțȒȖȤȖȜțȓȞȎ

tLJŶŶ͛ƐŝƌĐŽ-­‐&ƌĞƐŚΠ̵̸̨̡̨̨̨̛̼̭̯̖̦̣̦̼̜̏̐  ̵̸̡̛̛̛̥̖̭̜  
̨̡̪̬̱̯̔  ̦̌  ̨̨̦̜̏̔  ̨̨̭̦̖̏  ̏  ̵̨̨̬̣̌̾́̚  ̣̔́  ̨̨̡̛̬̯̍̌̍  
̛̭̭̯̖̥  ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̔̏̌́  ̛  ̶̛̛̛̖̦̯̣̏́.    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʽ̸̵̶̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̺̖̯̪̖̬̦̭̯̭̪̬̯̖̣̭̭̯̖̥̼̦̦̬̦̌̏̽̌́̔̏̌́.  
9 ˄̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̭̯̬̦̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̪̬̖̯̬̺̖̯̪̯̬̦̖̌́́̌̌̔̏̌̌̏̚  ̨̛̪̣̖̦̖́̏.      
9 ʿ̨̨̥̖̯̐̌  ̸̵̶̸̵̡̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̙̯̣̣̖̬̖̭̬̖̜̦̖͕̪̬̭̯̱̼͕̹̖̣͕̣̍̌̽̌̐̌͗̌̽̔̌̽̍̽̏̚
̨̛̬̣̖͕̬̬̙̖̦̖̣͕̐̌̔̌̐̌̚̚  ͙  
9 ʻ̖  ̸̨̛̬̜̐̀,  ̨̨̛̭̭̯̯  ̛̚  ̸̵̨̡̛̦̖̯̭̦̼,  ̦̖  ̵̛̼̼̺̏̏̌̀̚  ̛̬̬̙̖̦̖̌̔̌̚  ̨̡̛̛̛̭̣̖̦̖
̨̬̖̖̦̯̌̐̏.  
9 ˀ̨̨̨̨̛̛̛̭̪̼̣̖̯̭̪̬̣̥̪̣̙̖̦̣̣̦̌́́̀̍̍̌̌͘  
9 ʦ̸̸̵̡̨̨̨̨̛̛̖̭̯̖̪̬̪̖̣̣̖̦̯̭̪̣̱̖̯̭̺̖̦̦̼̜̱̌̏̐̌̌̌̽́̏̔̚̚̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̵̶̵̵̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̭̖̭̭̯̖̥̦̦̬̦̣̖̼̬̱̼̯̥̣̖̜̭́̏̔̏̌́̐̏̐̏̌̏̍̚
̨̭̣̦̦̼̥̌  ̴̨̨̛̛̛̣̯̬̥̣̖̦̖̽̍̐̚͘      
9 ʻ̸̨̨̡̨̨̨̛̖̭̪̣̯̖̭̯̖̖̬̦̯̭̣̦̖̽̏̌̽̏̌̏̔̔̌̌̏̌̚̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ʿ̸̨̬̬̦̌̌́̚  ̖̣̖̦̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  ϮϬΣ   :  1,001  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʯ̸̛̦̖̦̖̌pH     :  8,10  
ʧ̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯̌̚   :  ̸̵̨̨̛̺̖̦̦̼̜̱̏̔̚  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
 
1-­‐̼̜  ̨̥̖̯̔:  ̸̨̨̨̡̖̬̖̥̯̬̦̼̜̯̭̖̚  
9 ˁ̴̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̥̯̖̭̣̦̦̼̜̣̣̯̬̪̭̭̙̬̭̥̭̣̦̖͕̖̭̣̥̖̖̯̭̌̽̏̌̌̌́  (̭̥.  c).  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏   ̛̦̪̬̣̖̦̖̌̌̏ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚   ̨̨̡̪̯̌   ̸̖̬̖̚ ̶̖̦̯̬̣̦̼̖̌̽ ̨̛̯̖̬̭̯̏́  
̨̨̛̛̪̬̬̦̜̪̦̖̣̍̌.  
ˁ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̭̯̖̥̦̦̬̦̌̔̏̌́  ̸̭̬̱̦̼̥  ̛̱̪̬̣̖̦̖̥̌̏  
9 ʽ̸̶̡̡̨̨̛̛̛̯̣̯̖̦̦̖̬̀̔  (̭̥.  d).  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏  ̛̛̥̦̥̣̦̱̌̽̀  ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌  (̭̥.  e).      
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏ ̛̬̖̙̥ Η̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̵̨̱̏̔̌̚Η ̛ ̸̛̱̖̣̯̖̏̽   ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̛̬̺̖̦̏̌́
̨̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌̔  ̡̛̥̭̥̱̥̌̌  (̭̥͘  f).  

77
ˁ̶̸̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̖̥̦̦̬̦̭̯̥̯̖̭̥̱̪̬̣̖̦̖̥̌̔̏̌́̌̏̌̌̏  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏   ̛̬̖̙̥   ECO   ̛̖̭̣   ̨̯̾   ̨̨̨̥̙̦̏̚,   ̛̛̣   ̸̡̛̼̣̯̖̏̀   ̶̡̛̛̯̌̏̌̀  
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̌  (̭̥.  d).  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏  ̛̛̥̦̥̣̦̱̌̽̀  ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌  (̭̥.  e).      
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏ ̛̬̖̙̥ Η̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̵̨̱̏̔̌̚Η ̛ ̸̛̱̖̣̯̖̏̽   ̡̨̨̭̬̭̯̽ ̛̬̺̖̦̏̌́
̨̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌̔  ̡̛̥̭̥̱̥̌̌  (̭̥͘  f).  
ʿ̨̨̨̨̛̬̣̙̜̯̖̭̣̖̱̺̥̬̥̔̌̔̀̍̌͗̚  
Π
9 ˈ̵̨̨̨̨̛̬̹̭̯̬̦̯̖̣̦̭̏́̍̌Airco-­‐Fresh  ̨̨̛̛̪̖̬̖̭̪̣̦̖̥̔̽̏̌̚.  
Π
9 ˀ̭̪̼̣̜̯̖̌́   Airco-­‐Fresh   ̏   ̵̨̨̨̡̛̱̬̦̏̔̌̍̚̚   (̦̌ ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏ ̵̨̨̛̯̥̣̌̏̍́
̴̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̭̣̦̦̼̜̣̯̬̬̭̪̣̙̖̦̥̯̬̦̥̯̭̖̖̭̭̯̬̦̼̪̭̭̙̬̌̽̌̏̌̌̌)(̭̥͘  c).  
9 ˀ̨̨̛̛̛̛̭̪̼̣̜̯̖̭̬̖̭̯̣̦̦̼̥̦̯̖̬̣̥̪̌́̔̏̔̏̌̌ϯ̡̭̖̱̦̼̔  ̸̛̯̖̖̦̖̏ϯ̛̥̦̱̯.  
2-­‐̜  ̨̥̖̯̔:  ̸̶̶̵̨̡̨̛̛̛̛̖̬̖̯̖̬̭̯̖̬̖̬̱̣̱̏́̏̔̌̚̚  
9 ˄̸̶̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̭̯̦̯̖̦̪̬̣̖̦̖̱̹̦̪̯̖̬̖̖̦̯̬̣̦̼̖̯̖̬̭̯̌̏̌̌̏̏̔̐̌̌̽̏́̚̚
̨̨̛̛̪̬̬̦̜̪̦̖̣̍̌͘  
ˁ̶̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̥̦̦̬̦̭̬̱̦̼̥̱̪̬̣̖̦̖̥̌̔̏̌́̌̏  
9 ʽ̸̶̡̡̨̨̛̛̛̯̣̯̖̦̦̖̬̀̔  (̭̥͘  d).  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏  ̛̛̥̦̥̣̦̱̌̽̀  ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌  (̭̥.  e).      
9 ˄̸̛̖̣̯̖̏̽  ̡̨̨̨̨̛̛̭̬̭̯̬̺̖̦̖̦̯̣̯̬̽̏̌́̏́̌̔  ̡̛̥̭̥̱̥̌̌  (̭̥͘  f).      
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏  ̛̬̖̙̥  ̶̶̡̛̛̛̬̖̬̱̣ͣ́͞;̭̥.  g).  
ˁ̶̸̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̖̥̦̦̬̦̭̯̥̯̖̭̥̱̪̬̣̖̦̖̥̌̔̏̌́̌̏̌̌̏  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏   ̛̬̖̙̥   ECO   ̛̖̭̣   ̨̯̾   ̨̨̨̥̙̦̏̚,   ̛̛̣   ̸̡̛̼̣̯̖̏̀   ̶̡̛̛̯̌̏̌̀  
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̌  (̭̥.  d).  
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏  ̛̛̥̦̥̣̦̱̌̽̀  ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌  (̭̥.  e).      
9 ˄̸̛̖̣̯̖̏̽  ̡̨̨̨̨̛̛̭̬̭̯̬̺̖̦̖̦̯̣̯̬̽̏̌́̏́̌̔  ̡̛̥̭̥̱̥̌̌  (̭̥͘  f).          
9 ˄̨̛̭̯̦̯̖̌̏  ̛̬̖̙̥  ̶̶̡̛̛̛̬̖̬̱̣ͣ́͞;̭̥.  g).  
ʿ̨̨̨̨̛̬̣̙̜̯̖̭̣̖̱̺̥̬̥̔̌̔̀̍̌͗̚  
Π
9 ˈ̵̨̨̨̨̛̬̹̭̯̬̦̯̖̣̦̭̏́̍̌Airco-­‐Fresh  ̨̨̛̛̪̖̬̖̭̪̣̦̖̥̔̽̏̌̚.  
9 ʽ̛̪̬̖̖̣̯̖̔ ̏ ̡̡̨̥̌ ̥̖̭̯̖͕ ̵̨̱̏̔̚ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̛̭̣̦̽   ̭̭̼̖̯̭̏̌̏̌́   ̛ ̬̭̪̼̣̜̯̖̌́  
̛̛̛̛̣̦̦̼̥̦̯̖̬̣̥̔̏̌̌  ̨̯̯̏̾  ̵̨̨̨̡̛̱̬̦̏̔̌̍̚̚  ̸̛̯̖̖̦̖̏ϭ̛̥̦̱̯̼͘ʶ̡̨̛̪̬̣͕̌̌̏
̵̵̨̨̨̡̨̛̛̱̬̦̦̯̭̏̔̌̍̌̔́̚̚  ̨̯̦̦̖̣̖̏  ̨̣̦̔́̐  ̨̭  ̨̨̛̭̯̬̦̼̪̭̭̙̬̌̌̌  ;̭̥͘  h).    

 
 

 
 
 

 
9 ʦ̸̡̛̼̣̯̖̀   ̛   ̨̨̛̪̙̯̖̔̔   10   ̛̥̦̱̯   ̪̖̬̖̔ ̨̨̪̯̬̦̼̥̏ ̨̨̛̛̭̪̣̦̖̥̽̏̌̚
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌͘  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌:   ʻ̖   ̬̭̪̼̣̜̯̖̌́   ̨̭̬̖̭̯̔̏   ̸̖̬̖̚   ̨̭̣̦̦̼̜̌   ̴̛̣̯̬̽.   ʻ̌   ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏  
̵̨̨̛̯̥̣̌̏̍́  ̨̭̣̦̦̼̜̌  ̴̛̣̯̬̽  ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌  ̏  ̨̨̨̥̯̬̦̥  ̨̡̯̭̖̖͘  
 
ʽ̛̦̔  ̨̣̣̦̍̌  ̸̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̭̖̬̙̯̭̯̯̦̖̣̖̭̯̔̔̌̏  ̨̡̪̬̱̯̣̔̌̔́  ̵̨̨̨̡̱̬̯̔̏̍̌̍.  
   
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W30202  ʹ  12x250  ̥̣  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT/LV/TR/PT/RU/EL/CS/PL/HU  
 
 
  78
 
 
®

Часть 1
Топливная система

Часть 2
Система смазки

Часть 3
Система охлаждения

Часть 4

Система кондиционирования

Часть 5
Сервисные продукты

Часть 6
Оборудование и расходные жидкости

+7 495 739 40 09
infoRU@wynns.eu
www.wynnsrus.ru

79
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Clean-­Air
ǺȜșȓȘȡșȭȞțȎȭȠȓȣțȜșȜȑȖȭ

Wynn͛s  Clean-­‐Air  ̛̛̛̱̣̖̯̦̖̜̯̬̣̱̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̔̌́̌́̚


̵̛̪̌̌̚  ̨̨̛̯̥̣̖̏̌̏̍͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʻ̵̵̸̶̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̜̯̬̣̱̖̯̪̪̭̬̖̭̯̥̥̣̖̱̣̬̦̜̥̖̭̜̬̖̌̌̌̔̏́̌̚̚.  
9 ʺ̵̨̨̛̛̦̖̦̦̱̣̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̐̏̔̌́́̌̌̚͘  
9 ˑ̴̴̵̵̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̖̯̖̦̹̬̥̪̦̖̦̖̪̬̯̦̼̪̏̏̔̌̌́̌̌̏̚̚:  
o ˁ̵̵̵̨̨̛̛̛̬̖̯̦̼̜̼̥͕̪̙̯̦̼͕̪̪̯̯̪̐̌̔̌̌̏̌̌̌̚̚͘͘  
o ˄̵̛̛̭̯̬̦̖̯̪̪̺̌́̌̌̚͘  
o ˄̵̨̨̛̛̛̭̯̬̦̖̯̪̬̯̼͕̪̣̖̭̖̦̭̼̬̭̯̌́̌̌̏̚͘  
o ˄̵̨̡̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̭̖̦̜͕̱̬̌́́̌̌̍̏̔̏̌̏̏̚̚  
9 ˈ̸̶̵̵̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̥̖̭̦̖̜̯̬̣̥̣̖̱̣̼̼̺̪̥̖̭̯̥̭̬̌́̌̌́̏̏̌̀̌̌̏̌̏̚̚̚
̵̵̨̛̦̖̪̬̯̦̼̪́̌̌̏̚͘ʪ̴̴̨̨̡̣̬̖̥̖̦̦̼̜̖̯̐̏̾͘  
9 ʰ̵̴̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̥̖̖̖̯̖̣̯̦̼̜̭̖̙̜̪̥̯̦̪̬̥̖̬͕̯̬̼̜̥̖̣̖̦̦̔̌̏̌̌́̐̌̀̔̚
̸̨̛̛̛̭̖̖̯̪̭̣̖̪̬̥̖̦̖̦̌́̚.  
9 ʻ̨̖̭̯̣̖̯̪̯̖̦̌̏́́.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ʪ̵̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̭̪̣̦̯̥̣̯̱̭́̽̏̌́̏̌̏̍́̌̏̍̌̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʿ̸̨̡̨̛̬̬̦̙̭̯̌̌́̔̽̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,818  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :  1,3680  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  ϭϮΣC  
ʧ̨̪̪̖̣̣̖̦̯̌̚      :  ̨̪̬̪̦̌/̱̯̦̍̌  
 
 

80
 
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʫ̛̭̣ ̨̨̨̥̙̦͕̏̚ ̛̱̣̯̖̔̌ ̸̨̡̛̛̭̯̦ ̵̛̦̖̪̬̯̦̼́ ̵̨̪̌̌̏̚ ;̸̨̛̛̭̯̯̖ ̶̛̪̖̪̖̣̦̼͕̽
  ̡̛̛̱̣̯̖̬̯̦̖̜̔̌̐́̽̌̚̚Ϳ  
9 ˄̛̖̯̖̭͕̍̔̽ ̸̨̯ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌ ̨̨̬̣̌̾́̚ ̏ ̨̬̜̦̖̌ ϮϬ ΣC͘ ʰ̨̖̣̦̔̌̽
̨̛̛̛̪̬̥̖̦̖̦̖̪̬̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̯̌ϱ̨̔ϯϬΣC.  
9 ʿ̨̭̯̯̖̌̏̽ ̭̪̬̖̜ ̏ ̶̨̖̦̯̬̣̦̌̽-­‐̛̦̙̦̀̀ ̸̨̡̯̱ ̨̭̣̦̌̌ ̨̨̛̯̥̣̌̏̍́
̡̨̡̛̛̛̛̣̦̼̬̱̌̍̐̏̌̚  
9 ʻ̸̨̡̨̡̨̛̛̛̙̥̯̖̦̬̭̪̼̣̯̖̣̺̖̣̣̬̯̬̌̌̌̽̔̌̍̌̌  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

9 ˀ̸̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̭̪̼̣̖̦̖̯̬̦͕̯̥̯̖̭̬̭̪̼̣̯̖̭̪̬̱̯̌̌̏̏̌̌̏̌̌̏̽̔
̨̨̨̛̛̦̱̯̬̭̣̦̯̥̣̏̌̌̌̏̍́͘  
9 ʯ̸̡̨̨̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̬̜̯̖̖̬̯̥̣̭̦̬̱̙͕̪̙̯̖̪̣̣̦̌̔̏̌̏̍́̌̔̔̌̍̌
̨̨̛̦̖̪̱̭̯̹̯̭́;̨̛̪̬̥̖̬̦Ϯ̛̥̦̱̯̼Ϳ  
9 ˄̛̖̬̯̖̍ ̨̪̱̭̯̜ ̸̨̡̛̣̣̦͕̍̌ ̨̡̨̯̬̜̯̖ ̛̖̬̔̏ ̨̨̛̯̥̣̌̏̍́ ̣̔́
̨̛̛̪̬̖̯̬̦̦̏̏̌́̌ϱ̛̥̦̱̯͘  
9 ʿ̨̨̛̯̬̯̖̏ ̨̨̡̬̯̱̍̌̍ ̏ ̸̭̣̱̖͕̌ ̛̖̭̣ ̛̦̖̪̬̯̦̼̜́ ̵̪̌̌̚ ̵̨̛̭̬̦̣̭̌́
̨̨̨̨̡̛̪̭̣̖̪̖̬̜̬̯̏̍̌̍͘      
9 ʫ̛̭̣ ̨̡̪̬̱̯̔ ̨̭̯̣̭̌́ ̦̌ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ ;̛̦̪̬̥̖̬̌ ̨̨̡̪̯̣̖Ϳ͕ ̨̨̪̬̭̯
̵̨̨̨̨̨̡̛̛̪̬̯̬̯̖̖̬̹̪̯̼̺̖̜̯̦̐̏̏̌̀̌̽̀͘  
9 Wynn͛s   Clean-­‐Air   ̦̖ ̨̭̯̣̖̯̌̏́ ̪̯̖̦́ ̦̌ ̡̛̯̦͕̌ ̥̖̯̣̣̖͕̌ ̡̛̪̣̭̯̖͕̌
̛̛̬̖̦̖͕̬̖̖̭̦̖̔̏̚͘  
9 ʻ̨̨̨̡̡̛̛̛̛̖̬̭̪̼̣̜̯̖̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̦̪̬̱̯̼̪̯̦͕̦̪̯͕̌́̔̏̌̔̌́̌
̵̨̛̛̙̯̦̼̣̖̜̏̀̔͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W29601  ʹ  24x100  ̥̣  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT  
 
 
 
 
 

81
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Anti-­Insect Screen-­Wash

Wynn's  Anti-­‐Insect  Screen-­‐Wash  


̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̛̼̭̦̖̦̯̬̬̦̦̖̥̺̖̖̭̬̖̭̯̣̏̏̌̀̔̏̔́
̨̨̨̨̡̛̭̭̯̖̥̼̥̼̯̖̣̖̯̬̭̯̖̣̏̌́̏̏̐̌͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̴̵̵̨̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̺̖̯̖̯̬̼̖̭̯̘̣̬̼̯̦̭̖̥̼͕̙̬̜̪̣̘̦̬̱̌̏̏̌̌̌̏̔̐
̛̬̦̖̦̜̌̐́̚̚͘  
9 ʻ̖̬̬̱̹̖̯̌̌̚  ̡̨̛̛̣̬̖̦̼̖̣̖̥̖̦̯̼̌̏̾̚.  
9 ʻ̸̵̵̨̨̨̡̨̡̨̨̡̡̨̛̖̭̯̣̖̯̬̦̣̬̭̦̼̪̬̼̯̱̌̏́̌̏̔̏̌̌̌́̏̌̚̚͘  
9 ʻ̵̡̨̡̛̖̼̼̖̯̣̦̭̯̖̣̏̏̌̍̏̌̌̚.  
9 ʦ̶̶̵̨̡̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̣̖̭̯̖̼̭̜̦̖̦̯̬̪̬̱̯̦̖̥̬̣̯̭̜̔̏̏̌̔̍̔̌̍̌̏́̽̏̔̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̣́ ̵̣̼̀̍ ̛̭̭̯̖̥ ̨̥̼̯̖̣̖̜̏̌   ̨̨̨̖̯̬̏̏̐ ̡̭̯̖̣̌ ̵̡̨̣̖̼̐̏ ̛ ̵̨̬̱̼̐̏̚
̵̵̨̨̨̨̨̛̛̛̯̥̣̖̜͕̯̱̭̬̱̯̬̦̭̪̬̯̦̼̭̬̖̭̯̌̏̍̌̏̍̏̔̐̌̔̏͘    
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    

 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        ͗ʮ̡̨̨̨̨̨̛̭̯̬̔̽̏̐̚  ̶̖̯̏̌  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20qC        :  1,005  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̪̬̖̣̥̣̖̦́    ̛̪̬20qC  :    1,336  
pH          :  10,9  
 
   ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    

 
ʪ̨̯̖̍̌̏̽Wynn's  Anti-­‐Insect  Screen-­‐Wash  ̏  ̶̨̨̛̛̪̬̪̬ϭ͗20,  ̸̨̡̨̥̼̯̖̣̏̍̌̏̌́,  
̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̍̽̚ϱϬ̥̣  ̨̨̥̺̖̭̬̖̭̯̀̐̔̏̌  ̨̨̛̛̦̦̣̯̬̼̌̔̏̔͘  
   
   
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    

ζ  W45201  ʹ  24x250  ̥̣  ʹ  EN/FR/IT/NL/EL/RU/HU  


ζ  W45202  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/EL/RU/RO/LV/CS/PL/HU  
 
 
 
 
 

82
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  SILICONE LUBRICANT

Wynn's  Silicone  Lubricant  ̡̨̨̡̨̛̛̭̥̦̭̦̖̭̣̦̌̌̌̏̌̚.  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̵̡̛̖̭̪̖̖̯̭̱̱̭̥̱̍̏̌̀̌̚.  
9 ˄̸̸̡̨̡̨̛̛̥̖̦̹̖̯̭̯̯̖̭̖̣̖̯̬̖̭̯̽̌̌̾̏.  
9 ʿ̨̨̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̣̪̦̖̥̯̖̬̣̔̏̌̌̌̌̌̏͘  
9 ʯ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̙̦̼̬̬̌̌̌̏̚͘  
9 ʽ̡̨̛̛̯̯̣̖̯̱̣̱̌̏̌̏̔̏̌̐͘  
9 ʿ̨̨̡̨̛̛̬̖̯̬̺̖̯̪̬̖̬̼̭̯̖̭̣̙̖̦̖̔̏̌̌̏̽͘  
9 ʻ̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̖̪̬̣̪̖̯͕̦̖̬̦̖̯͕̦̖̭̣̖̯̬̯̼̖̥̼̖̪̖̬̦̭̯̌̌̐́́́̍̌̍̌̏̌̏̚̚͘  
9 ʯ̵̵̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̦̭̪̬̥̖̜̭̯̥̯̖̬̼̥̯̖̬̣̌̌̌̏̌̔̏́̐̏̔̌̌̏̚̚͘  
9 ʿ̨̨̨̡̨̛̛̬̖̯̭̯̜̖̭̜̭̯̔̌̏̔̏̏̌͘  
9 ʽ̸̡̨̛̣̖̖̯̭̣̙̖̦̖̍̐̌̽͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ˀ̸̛̣̦̼̖̌̚ ̛̥̯̖̬̣̼̌̌͗ ̡̛̪̣̭̯̌ ̨̪   ̥̖̯̣̣̱͕̌ ̖̬̖̱͕̔̏ ̥̖̯̣̣̌ ̨̪ ̥̖̯̣̣̱͕̌
̴̨̛̛̛̪̬̣̦̬̖̦̯̽̌́̌̔̚͘.  
9 ʺ̵̵̡̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̥̼̙̦̣̖̯̬̭̭̯̖̥̯̥̣̌̌̐̌́̏̾̌̌̏̍́̚̚͘  
9 ʿ̵̨̨̡̨̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̖̦̖͕̥̖̬̦̖̦͕̖̬̖̜͕̭̙̦̼̖̬̖̜̯̔̏̌̌̌̔̌̌̌̔̏̔̏̔̏̔̚̚̚͘͘  
9 ʪ̵̨̨̣̪̬̥̼̹̣̖̦̦̼̬̯́̌̍͘  
9 ʻ̌ ̵̭̖̏ ̵̡̨̛̭̣̺̽́̚ ̵̵̨̨̪̖̬̦̭̯̏́ ̛̪̬ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔ ̵̸̨̨̨̛̛̭̬̦̖̦̪̬̬̦̭̯̌́̌̚
̡̛̭̥̌̚.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 data  
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                      :  ̶̸̨̡̨̛̖̭̖̯̦̪̬̬̦̙̭̯̍̏̌́̌̌́̔̽̚  
ʰ̡̨̛̛̦̖̭̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬̔́  20qC    :  1,400  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC                                  :  0,738  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
˃̸̨̡̌  ̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̏̌́                                  :  <  20qC  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  

83
ˀ̨̛̭̯̬̯̖̣̌̏̽       :  ̸̸̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̦̖̬̥̯̖̭̖̱̣̖̬̼̼̭̜̭̯̖̪̖̦̭̯̌̌̐̏̔̔̏  
ʧ̌̚  ̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯                              :  ̨̪̬̪̦̌/̱̯̦̍̌  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
    9 ˀ̵̨̨̨̛̭̪̼̣̯̖̦̬̯̼̖̥̱̪̖̬̦̭̯̌̌̍̌̍̌̏̌̀̏̽.  ʸ̡̨̨̨̨̛̖̯̬̜̯̖̭̬̖̭̯̭̪̥̺̐̏̌̔̏̽̀
̡̨̡̛̥̜̯̦́̐̌.    ʽ̵̨̭̯̯̖̭̦̱̯̌̏̽̽.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
ζ  W52579  ʹ  12x500  ̥̣  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/ES/IT/RU/EL/NL  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʻ̵̵̨̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̖̣̭̪̣̯̦̥̯̖̬̣͕̯̬̖̱̺̬̭̭̣̖̦̽́̽̏̌̽̌̌̌̌̍̀̌̏̌́̚̚.  
 
 

84
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  SUPER RUST PENETRANT


ǿȝȞȓȗȒșȭȟȓȞȐȖȟțȜȑȜȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȭ

Wynn's  Super  Rust  Penetrant  ̴̶̨̨̡̨̨̛̥̦̱̦̦̣̦̖̐̌̽


̨̡̨̛̛̭̥̼̺̖̖̪̬̦̺̖̖̥̭̣̌̏̌̀̌̀̌̚͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ˀ̡̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̻̖̦̖̯̣̦̹̖͕̬̙̖̹̖̣̪̬̼̯̼̖̬̬̖̜̖̯̣̌̔́̌̏̌̌̏̏̔̌̚̚̚̚.  
9 Č̸̸̵̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̥̼̖̯̺̖̯̼̭̯̦̼̖̖̯̣̥̖̦̥̼̏̌̌̏̔̌̌̚̚.  
 
9 ʽ̡̨̛̛̯̯̣̖̯̱̣̱̌̏̌̏̔̏̌̐.  
9 ʽ̸̨̡̨̡̡̨̨̨̨̛̛̣̖̯̼̭̜̣̖̯̬̖̭̜̭̪̭̦̭̯̍̌̔̌̏̔̾̍̽̀.  
9 ʯ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̺̺̖̯̯̬̙̦̼͕̬̬̥̖̬̦̌̌̌̏̌̌́̚̚̚.  
9 ʿ̨̡̡̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̬̪̭̬̖̙̖̯̔̏̌̌.  
9 ˄̡̨̡̨̛̛̣̖̯̥̭̣͕̦̭̭̯̖̦̯̦̱̭̥̱̭̥̣̦̼̖̪̯̦̔̌́̌̌̀̌́́̌̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʯ̨̛̛̬̙̖̹̭̖̦̯̖̣̦̬̥̯̱̬̌̌̏̏̌́̔̽̌́̌̌̌  
9 ˀ̨̡̨̡̛̛̣̬̱̖̯̣̯̼͕̜͕̌̍̍̐̌̚  ̡̛̛̥͕̪̖̯̣̌̚͘  
9 ʪ̣́  ̡̛̭̥̌̚  ̛  ̸̨̡̛̛̭̯  ̨̛̬̱̙́,  ̸̵̵̡̨̡̨̨̨̛̛̖̣̖̜̼̭̯̦̼̥̖̦̥̌̍̏̌̏̚͘  
9 ʪ̣́  ̛̱̣̖̦̔̌́  ̛̣̏̌̐  ̦̌  ̸̵̭̖̏̌.  
9 ʪ̵̵̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̣̯̥̯̖̬̣͕̭̯̣͕̬̥͕̣̥̦̜̥̖́̌̌̌̏̌̌̽̌̀̔̽.  
9 ˃̨̨̬̱̦̭̯̱̪̦̼̖̔̔  ̡̛̣̭̥̥̖̭̯̔́̌̌̚͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̦̖̹̦̜  ̛̏̔                                  :  ̨̭̖̯̣̏-­‐̸̸̡̨̨̡̨̛̛̬̦̖̪̬̬̦̙̭̯̏̌́̌̌́̔̽̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC     :  0,80  -­‐  0,81  ̡̐/̥̔Ϲ;̨̡̪̬̱̯̖̔̌̍̐̌̌̚̚)  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́           :  48qC  
ʧ̌̚-­‐̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯     :  ̨̪̬̪̦̌/̱̯̦̍̌  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ʿ̛̛̬̥̖̦̯̽  ̨̨̭̪̥̺̽̀  ̡̛̛̛̬̭̪̼̣̯̖̣͕̭̯̌́  ̛̛̣  ̨̨̛̛̪̬̪̥̺  ̨̛̛̪̬̱̙̖̦̖̯̣̐́̔̌̏
̨̖̺̖̭̯̏̏.  
  9 ʪ̣́   ̨̡̨̛̛̬̣̬̦̌̍̏̌́̚   ̖̯̣̖̜̔̌:     ̛̬̭̪̼̣̯̖̌ ̦̌ ̨̡̨̛̣̬̦̦̼̖̌̍̏̌̚ ̛̖̯̣͕̔̌
̨̨̛̪̙̯̖̔̔ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̛̥̦̱̯ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̪̬̱̜̯̖̍ ̨̡̛̯̬̱̯̯̽͘   ʦ   ̸̭̣̱̖̌   ̨̨̛̭̣̦̽̐  
̡̛̛̭̦͕ͨ̌̌́ͩ̚ ̬̭̪̼̣̜̯̖̌́ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̦̌ ̨̡̨̛̣̬̦̦̼̖̌̍̏̌̚ ̛̖̯̣̔̌ ̭ ̛̛̦̯̖̬̣̥̏̌̌
10-­‐15  ̛̥̦̱̯͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W56479  ʹ  12x500  ̥̣  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL/PL  
 
 
  85
 
 
 
ʿ̨̡̛̛̯̬̖̯̖̣̭̭̖̬̍̽̌́́  

  Starting Fluid
ȚȑțȜȐȓțțȩȗȕȎȝȡȟȘȐȟȓȣȠȖȝȜȐ
ȒȐȖȑȎȠȓșȓȗ
Wynn's  Starting  Fluid  ̸̵̨̨̨̡̣̖̖̯̣̦̼̜̪̱̭̍̐̌̔̌̚
̵̵̵̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̦̦̼̖̣̦̼̯̖̣̖̜̪̬̦̍̏̔̽̔̏̐̌̚̚̚
̵̵̨̡̨̨̯̖̥̪̖̬̯̱̬̬̱̙̺̖̱̌̌̌̀̐̏̔̌̚͘    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̡̛̣̖̖̯̪̱̭̯̖̣̍̐̌̌̔̏̐̌́̚͘  
9 ʿ̨̡̡̡̨̬̖̯̬̺̖̯̬̬̱̱̥̱̣̯̬̔̏̌̌̌́̔̌́̌̚.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̣́  ̵̭̖̏  ̨̛̯̪̏  ̵̱̔̏  ̛̛̣  ̸̵̖̯̼̬̖  ̵̡̯̯̦̼̌  ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚  ̛  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌.  
9 ʦ ̸̯͘͘ ̨̛̦̖̣̹̖̍̽ ̛̛̯̖̣͕̔̏̐̌ ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ ̸̨̨̣̦̼̖̔ ̨̨̥̯̬̼͕ ̨̛̖̦̪̣̼͕̍̚
̨̨̡̨̡̛̛̛̦̭̣̯̪̐̌̚͘͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʧ̌̚-­‐̨̪̬̪̖̣̣̖̦̯     :  ̨̪̬̪̦̌/̱̯̦̍̌  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ʦ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̡̭̖̱̦̔ ̬̭̪̼̣̯̌́̽ Wynn's   Starting   Fluid   ̨̏ ̡̨̪̱̭̦̜̏ ̡̦̣̌̌
̴̨̨̨̛̛̛̱̹̦̣̯̬̯̖̥̭̬̱̙̖̪̱̭̯̯̏̔̐̽̌̌̌̌̽̚̚̚̚  ̛̯̖̣̔̏̐̌̽.  
ʥ̨̡̨̨̡̛̛̛̖̦̦̼̜̯̖̣̭̣̖̯̖̪̖̬̖̏̔̏̐̌̽͗̐̌̐̌̏̌̽̍̐̌̏̚̚̚̚.  
ʪ̸̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̣̦̼̜̯̖̣̖̱̭̬̖̦͕̦̖̭̪̣̯̭̖̱̦̣̦̽̔̏̐̌̽͗̍́̽̏̌̽̏̌̌̏̌́̚̚̚.  
9 ˈ̨̨̣̭̯̼̖ ̨̨̨̬̯̼̍ ̨̛̪̦̥̱̯̭̔́ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚ ̨̡̪̬̱̯̔̌ ̭̬̱̌̚ ̸̖̬̖̚
̡̨̡̨̡̨̛̦̖̭̣̭̖̱̦̪̭̣̖̭̯̬̯̯̖̣̽̔̌̌̔̏̐̌́͘  
   
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
 
ζ  W58055  ʹ  12x200  ̥̣  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/NL/RU/IT  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʤ̶̨̨̡̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̣̥̖̖̯̭̪̖̣̦̼̜̣̪̦͕̯̬̼̜̪̣̖̯̭̪̣̯̖̖̣̥̾̽̌̽̌̌̏́̽̏̌̽̏̀̍̚̚̚
̶̨̨̨̡̨̛̛̛̪̣̙̖̦̦̔̌͘  
 
 

86
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  BRAKE AND CLUTCH


CLEANER

Wynn's  Brake  and  Clutch  Cleaner  ̴̴̡̨̨̛̖̯̦̖̭̬̖̭̯̾̏̔̏


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̸̨̡̛̛̛̣̭̯̔́  ̵̸̵̨̡̛̛̛̛̛̖̙̬̦̥̖̦̖̭̖̯̣̖̜̍̏̌́̌̔̌̚͘  

 
 

 ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ˄̣̖̯̔̌́ ̨̥̭̣͕̌ ̨̨̯̬̥̦̱̀̚ ̡̨̛̙̭̯͕̔̽ ̡̨̛̦̭̭̯̖̦̯̦̼̖ ̡̛̭̥̌̚ ̛ ̛̬̱̖̔̐


̸̵̡̛̛̛̬̦̺̖̖̺̖̭̯̭̥̖̯̣̣̖̭̖̯̣̖̜̌̐́́̀̏̏̌̌̔̌̚̚͘  
9 ˄̨̨̡̨̣̖̯̪̬̹̼̜̦̣̖̯̔̌́ͨ̏ͩ̌  ̶̨̨̛̛̭̖̯̣̖̜̯̬̥̭̖̪̣̖̦̔̌̌́̚͘  
9 ʦ̴̶̶̨̡̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̦̣̖̯̬̦̦̼̖̭̜̭̯̦̣̯̬̥̭̖̪̣̖̦̌̌̏̏̌̏̏̌̌̌̔̏́̚͘  
9 ʿ̸̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̭̯̖̪̬̖̯̬̺̖̯̬̦̖̭̖̭̯̜̪̼̣̔̏̌̌̍̌̏̌̌̍̏̚.  
9 ʻ̨̨̖̭̯̣̖̯̭̣̖̌̏́̔̏.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

9 ˃̨̨̬̥̦̼̖̚ ̛̖̯̣̔̌͗ ̬̦̦̼̜̍̌̌̍̌ ̛ ̡̨̛̭̼̜̔̏ ̨̨̯̬̥͕̚ ̨̨̯̬̥̦̼̖̚ ̡̡̛̦̣͕̌̌̔


̶̛̛̛̛̪̬̱̙̦̼͕̣̦̬̼̯̔̔͘͘  
9 ʪ̛̖̯̣̌ ̶̛̭̖̪̣̖̦́͗ ̡̡̦̣̌̌̔̌ ̶̛̭̖̪̣̖̦͕́ ̨̛̦̙̥̦̜̌ ̡̛̭̔ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̛̖̯̣̔̌
̶̛̭̖̪̣̖̦́͘  
9 ʺ̵̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̖̭̖̬̱̖̖̯̣̯̥̣͕̖̣̭̪̖͕̥̹̦̯̌̔̐̔̌̌̏̍́̏̔̌̌̔͘͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        :  ʥ̶̸̨̡̨̛̖̭̖̯̦̪̬̬̦̙̭̯̏̌́̌̌́̔̽̚  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC      :  0,7220  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́      :  <  0qC  
ʿ̨̡̬̱̯̔  ̨̛̦̖̭̖̬̙̯̔  ̵̴̨̨̣̬͕̯̬͕  PCB̶̡̛̛̛̛͕̭̦̖̣̥̜̏̌̔    
ʻ̨̨̨̖̬̬̱̹̖̯̦̼̜̌̌̏̚̚  
                                                                       ̨̭̣̜  :  ̦̖  ̨̛̭̖̬̙̯̔    C.F.C.  
 
 
 

87
 
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ˄̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̣̯̖̪̼̣̬̯̭̪̥̺̺̖̯̣̯̦̔̌̽ͬ̐́̽̔̽̀̌̚͘͘͘  
  9 ʿ̸̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̣̭̖̭̯̭̖̬̙̺̖̜̪̼̣͕̱̣̯̖̖͕̯̪̬̖̪̭̦̥̖̭̯̦̼̥̌̌̍̔̌̔̌̽̌̾̔̌
̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̥̌̔̌̽̏̚ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̭̖̭̯̌̍̌͘ ʿ̛̛̬̥̯̖ ̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔ ̥̖̬̼
̶̨̨̨̨̨̛̛̪̬̖̭̯̬̙̦̭̯̪̬̖̭̭̖̱̣̖̦̭̖̭̯̔̏̔̌́̌̍̌͘  
9 ʻ̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̖̭̪̥̺̺̖̯͕̯̦̣̬̭̪̼̣̯̖̣̌̽̀̌̌́͘͘  
9 ʽ̸̸̨̨̛̛̛̛̣̦̦̦̖̭̯̭̯̯̖̣̦̖̯̣͕̯̭̯̖̍̽̌̽̌̔̌̽̔̌̽̽͘  
9 ʪ̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̜̯̖̪̬̱̯̱̭̪̬̯̭̣̼̯̬̯̖̖̭̯̜̖̯̹̌̔̌̽́̏̐̏̽̀͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

9 ʿ̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̬̯̪̬̦̖̥̭̯̏̽̍̔͘  
 
 ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζW61479  ʹ  12x500  ̥̣  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/NL/IT/EL/RU/PL  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
 
ʰ̛̛̖̜̯̖̪̬̥̖̦̖̦̍̐̌́̚  ̡̛̛̦̪̣̭̯̖̌̌  ̵̵̵̨̡̨̨̬̹̖̦̦̼̪̖̬̦̭̯̌̏́.
 
 
 

88
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Chain Lube-­ǿȚȎȕȘȎȄȓȝȖ

Wynn's  Chain  Lube  ̨̛̣̖̯̭̭̣̦́̏́́̽  ̨̨̛̖̦̦̜̌̔̐̚


̨̨̨̡̛̯̯̣̺̖̜̏̔̌̏̌̀  ̡̨̭̥̜̌̚  ̨̨̡̛̛̭̼̭̥̏
̨̡̛̛̛̪̬̦̺̥̌̀  ̨̛̭̜̭̯̥̏̏̌.  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʿ̨̡̡̨̛̖̬̣̭̭̦̭̥͕̭̖̦̭̯̏̌̌́̌̌̌̔̐̏̽̀̚̚  ̨̡̛̛̪̬̦̺̖̜̌̀  ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽̀.  


9 ʦ̨̨̨̡̛̯̯̣̺̔̌̏̌̀̌́.  
9 ʯ̸̨̛̛̺̺̖̯̯̬̙̦̼̌̌̌̏  ̛  ̡̨̨̛̛̬̬̚.  
9 ˁ̨̛̛̛̛̦̙̖̯̯̬̖̦̖̦̭̌̚.  
9 ʿ̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̪̣̖̦̖̬̯̣̙̖̦̜̔̏̌̌̐́̚͘  
9 ˄̸̵̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̯̜̬͕̣̱͕̙̬̖̣̭̣̖̦̜̖̏̌̐́̔̌̏̔̚.  
9 ʿ̵̨̨̛̛̬̖̯̬̺̖̯̖̦̖̥̖̦̥̔̏̌̌̌̔̌̌̏̚̚.  
9 ʻ̸̨̨̡̨̛̛̖̪̬̯̣̖̯̬̖̭̯̏̔̾̏.  
9 ʿ̨̡̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̬̪̼̔̏̌̌̏̐̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

ʽ̬̯̼̖̯̍̌̍̌̏̌  ̵̛̥̖̦̥̼̌̚  ̵̡̡̨̨̨̛̛̛̭̥̯̬̼̯̬̱̦̖̦̣̼̭̯̬̭̪̬̖̯̭̌̌̌̔̌̍ͨ̌́́ͩ̚̚  :  


9 ˉ̶̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̖̪̥̯̣͕̖̣̭̪̖̪̣̏̏̔̏  
9 ʰ̵̵̡̡̨̨̨̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̼̣̥̭̯̖̬̭͕̭̖̣̭̜̭̯̯̪̔́̌̽̐́̏̌̚͘͘  
9 ˀ̸̵̡̛̛̛̼̙̦̼̖̥̖̦̥̼͕̥͕̪̖̯̣͕̌̌̌̚̚  ̨̡̨̦̦̼̖-­‐̨̡̛̛̭̯̬͕̖̬̏̔̏  
9 ˃̸̸̸̶̨̡̨̨̛̛̛̛̬̭̼͕̖̬̦̼̖̪̖̬̖͕̹̖̭̯̖̬̦͕̖̪̦̼̖̦̖̜̖̬̼͕̭̖̦̖̦̏́̔̌̏̔́.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔      :  ̛̭̦̖-­‐̡̨̛̖̣̖̦̙̭̯̌́̔̽̚  
ʦ̡̨̭̯́̽̚  ̛̪̬        40qC   :  180  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
                                   ̛̪̬  100qC   :      18  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
ʰ̡̡̨̛̦̖̭̭̯̔̏́̚   :  110  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
ʿ̨̨̣̯̦̭̯̽  ̛̪̬  15qC   :  0,898  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
˃̸̨̡̌  ̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̏̌́   :  210qC  (̨̡̨̛̪̬̱̯̦̖̭̖̬̙̺̜̔̔̌̐̌̌̚)  
˃̛̛̖̥̪̖̬̯̱̬̪̬̥̖̦̖̦̌̌́:  ̨̯  -­‐ϭϱΣC  ̨̔  нϭϮϬΣC  
           ʦ̡̨̨̛̬̖̥̖̦̦̪̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌́̏̌́̌̌̔ϭϱϬΣC  ;̡̥̭̌͘ϰ̸̭̌̌Ϳ  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
9 ˄̛̣̯̔̌̽   ̡̭̥̱̌̚ ̛̛̣   ̨̡̛̭̯̯̌ ̬̐́̽̚   ̭ ̨̨̪̥̺̽̀   ̵̡̛̯̌ ̸̨̛̛̭̯̯̖̣̖̜͕ ̡̡̌   WYNN'S  
BRAKE  AND  CLUTCH  CLEANER.    
9 ˀ̡̨̡̨̡̛̛̛̭̪̼̣̯̖̭̥̱̯̣̦̣̖̥̖̦̯̼̯̬̖̱̺̖̭̥̌̌̽̌̾̍̀̌̚̚.  
9 ʪ̨̛̛̛̜̯̖̭̪̬̯̭̬̭̯̬̯̖̣̌̌̽́̌̏̀.  
9 ʻ̨̖̣̜̯̖̔̍̌̏́  Wynn's  Chain  Lube  ̨̨̨̨̥̯̬̦̖̥̭̣̏̌.  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W66479  ʹ  12x500  ̥̣.  ̨̨̬̣̌̾̽̚  ʹ  EN/FR/DE/IT/ES/NL/EL/RU/PL/DA/FI/SV/NO  
 
  89
 
 
 
 
ʿ̨̡̛̯̬̖̯̖̣̭̍̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Super Concentrated
Screen-­Wash 21+
-­ƒ& ȟȕȎȝȎȣȜȚșȖȚȜțȎ

Wynn's  Super  Concentrated  Screen-­‐tĂƐŚϮϭн̣̖̯̭́̏́́


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̶̸̨̡̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̼̭̦̖̦̯̬̬̦̦̜̺̺̖̜̙̭̯̏̏̌̌̀̔̽̀
̴̨̨̨̨̨̨̡̛̛̦̯̬̥̣̥̼̯̖̣̣̭̯̖̣̌̔́̏̌́̍̏̐̌̚͘  

 
 
ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

9 ʯ̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̺̺̖̯̭̭̯̖̥̱̥̼̦̣̭̯̖̣̯̥̖̬̦̪̣̯̌̌̏̌́̍̏̐̌̌̌́̏̽̔̚̚
̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̌-­‐  ϳϬΣC.    
9 ˁ̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̖̯̭̯̱̖̯̭̖̥̯̬̖̦̥̪̬̯̖̣̖̜̯̥̣̖̜̏̏̏̍̏̌́̏̔̌̏̍̚͘  
9 ˁ̶̛̛̦̜̖̯̏͘  
9 ϭϬϬй̸̴̨̛̭̯̬̥̱̣̌́̌͘  
9 ʽ̸̨̛̯̖̖̯̦̼̥̪̬̣̥̏̌̏̌̏̌ʫˁ  ̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̦̹̖̦̭̣̬̦̖̪̭̦̭̯̏̌̔̏̌́̍̌̚͘  
9 ʿ̵̨̛̛̬̯̦̼̜̣̥̦̦̼̜̪́̌̌̚;̵̨̨̨̨̨̨̨̛̖̬̬̙̺̖̪̬̪̦̣̪̍̌̔̌̌̀̐̌̏̐̌̌̌̚̚̚̚Ϳ͘  
9 ˁ̨̨̯̖̯̭̯̱̖̯̭̯̦̬̯̥̏̏̌̔̌̌ASTM  DϭϴϴϮ;̸̡̨̡̨̨̨̡̛̦̖̬̬̱̹̖̯̣̬̭̦̖̪̬̼̯̖̌̌̌̌̚
̨̨̛̯̥̣̌̏̍́Ϳ͘  
9 ʻ̴̨̡̨̛̛̖̬̬̱̹̖̯̬̼̪̣̬̦̯̌̌̌̌̍̌̌̚̚;̡̨̨̨̡̨̛̭̣̯̭̯̜̭̯̽HELLA  ̭̯̬̖̭̭ͨ-­‐̯̖̭̯̦̌
̨̛̛̪̣̖̦̖̯̬̖̺̦́̏ͩͿ  
9 ˑ̴̴̸̶̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̯̦̭̯̭̯̪̯̖̬̙̖̦̦̖̥̖̥̦̭̯̯̱̯̥̏̽̔̏̔̌͞FRESENIUS͟;CPR  
NR  101  TC  244519).  
9 ʻ̵̨̨̨̡̨̨̨̛̖̭̯̣̖̯̖̣̼̬̦̱̖̯̥̣̌̏́̍̌̏̔̏̌̏̌̏̍́̚̚͘  
9 ʻ̴̴̵̨̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̖̪̬̯̬̦̬̱̙̦̖̯̦̭̯̖̣̏̔̍̌̏̌̀ͨ̌̔̐ͩ̾̌̌̌̚͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʪ̵̵̨̡̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̣̭̖̭̭̯̖̥̥̼̯̖̣̖̜̣̖̼̯̥̣̖̜͕̯̱̭͕̬̱́̏̏̌̐̏̌̏̍̌̏̍̏̐̏̏̚
̵̵̨̛̬̱̯̬̦̭̪̬̯̦̼̭̬̖̭̯̔̐̌̔̏͘  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔                                  ̸̶̨̡̨̨̛̛̪̬̬̦̙̭̯̭̦̖̖̯͗̌̌́̔̽̐̏̌̚  
ʤ̨̨̛̬̥̯̣̥̦̌͗  

90
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϮϬΣC     ̸̛̛̯̪̦̼̜͗Ϭ͕ϴϲ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́   ͗ϮϰΣC  
˃̛̖̥̪̖̬̯̱̬̥̖̬̦̌̌̌̌́̚̚  
̨̪ASTM  D1177                                                          :  <  -­‐  70ΣC  
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
   
 
ʪ̸̸̨̨̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̯̪̬̱̯̭̯̥̖̣̬̣̖̦̦̥̖̥̼̯̖̣̭̯̖̣̍̌̏̽̔̏̏̔̌̍̌̏̏̔̏̍̌̏̌́̌̚.  

  ˋʤˁ˃ʫʱ   ˋʤˁ˃ʫʱ    
  ʦʽʪˏ    ʽˋʰˍʤ˓ˍʫʱʮʰʪʶʽˁ˃ʰ   ʯʤˍʰˍʤʫ˃ʪʽ  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

  3     1     -­‐8qC  

  2     1     -­‐12qC  

  1     1     -­‐23qC  
  1     2     -­‐34qC  
  -­‐     ̸̛̭̯̌́     -­‐70qC  

 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζW77395  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/IT/NL/RU/EL/HU/BG  
 
 
 
 
 

91
®

Часть 1
Топливная система

Часть 2
Система смазки

Часть 3
Система охлаждения

Часть 4

Система кондиционирования

Часть 5
Сервисные продукты

Часть 6
Оборудование и расходные жидкости

+7 495 739 40 09
infoRU@wynns.eu
www.wynnsrus.ru

92
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  FuelServe Š

Wynn's  FuelServeΠ  ̨̡̨̨̨̨̛̱̭̯̦̪̣̖̯̪̬̯̌̏̌̏́̏̔̽̚


̸̵̵̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̱̦̙̖̯̬̦̜̭̭̯̖̥̼̖̦̦̼̖̣̦̼̍̏̔̽̚̚
̨̨̡̛̛̛̯̖̣̖̜̖̪̬̖̬̯̖̣̦̜̬̬̔̏̐̌̍̔̏̌̽̌̍̚̚͘ʿ̛̛̯̦̖̌
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

̨̨̡̡̨̨̨̛̭̱̺̖̭̯̣̖̯̭̯̱̥̱̣̯̬̯̥̣̏́́̌́̌̌̏̍́
;̨̛̦̪̬̙̖̦̖̯̌́ϭϭ̨̔ϭϲʦͿ͘  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʿ̸̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̯̭̯̱̖̪̬̖̬̯̖̣̦̜̬̬̯̪̣̦̜̭̭̯̖̥̼̏̔̍̔̏̌̽̌̍̏̚̚͘  
9 ʿ̸̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̭̯̯̪̣̖̦̱̭̯̬̺̖̦̌̔̀́̔̍̏̏̍̌͘  
9 ʿ̸̸̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̙̭̯̣̭̯̥̙̦̬̖̱̣̬̯̭̥̭̯̯̔̌̔̔́̐̏̌̽̏̌̏̚
̨̨̛̛̛̛̬̦̖̦̦̭̯̣̻̖̥̯̖̣̌̐́̍̌̔̏̐̌́̚̚͘  
9 ʿ̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̯̦̖̭̱̺̖̭̯̣̖̯̭̯̱̥̱̣̯̬̯̥̣̌̏́́̌́̌̌̏̍́;ϭϮʦͿ͘  
9 ʶ̨̐̔̌ ̨̨̡̬̯̍̌̍̌ ̖̬̹̖̦͕̌̏̌̚ ̨̨̱̭̯̬̜̭̯̏ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̨̛̭̯̦̣̖̯̭̌̌̏̏̌́ ̛
̸̡̣̖̯̭̏̀̌́  ̸̶̨̡̛̛̛̛̯̥̯̖̭̭̦̣̌̏̌̌́̐̌̌́̚.  
9 ˄̸̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̭̯̬̜̭̯̥̙̖̯̼̯̼̣̖̦̣̜̥̥̖̦̯̬̯̏̍̽̏̀̏̀̍̍̌̍͘  
9 ʿ̨̨̣̦̭̯̽̀ ̡̬̼̯̼̜̌̚ ̸̨̡̍̌ ̣̔́ ̸̛̭̯̺̖̜́ ̡̨̛̛̙̭̯͕̔ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̛̖̙̯̍̌̽̚ ̸̡̛̱̯̖
̨̖̖̪̬̌̏͘  
9 ʯ̸̡̡̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̺̯̦̬̼̹̦̖̭̺̯̜̯̪̦̙̖̦̦̼̯̦̣̖̦̌̌́̌̌̍̌̌̐̍̐̔̌̏́̚̚͘  
9 ˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̸̡̣̖̯̏̀̌ ̏ ̭̖̍́ ̛̱̦̖̬̭̣̦̼̜̏̌̽ ̡̨̡̥̪̣̖̯ ̨̹̣̦̌̐̏ ̛ ̨̪̯̖̬̌̔̌̏ ̭
̛̼̭̯̬̼̥̍ ̛̬̻̖̥̥͕̌̌̚ ̨̛̪̬̦̼̜̐̔ ̣̔́ ̸̨̡̛̪̣̖̦̔̀́ ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̡̨ ̭̖̥̏
̡̛̭̭̯̖̥̥̪̬̼̭̌̏̌͘  
9 ʪ̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̯̙̖̭̯̱̪̦̼̪̣̦̯̖̣̦̼̖̪̯̖̬̼͕̦̪̬̥̖̬̦̯̥̣́̌̌̌̌̔̔̽̌̔̌̌̌̌̏̍̚̚
̨̛̪̬̖̖̦̦̼̖̏̔̏̚ˁ͘ˌ͘ʤ͘  
9 ˄̵̨̡̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̭̯̦̦̯̭̪̣̦̭̯̪̣̭̯̥̺̖̌̏̌̌̔́̏̽̀̌̏́.  ˄̨̡̨̛̛̭̯̦̥̣̦̌̏̌̍̽̌
̶̨̡̛̛̪̬̭̯̭̪̣̱̯̌̏̾̌̌͘  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʺ̵̨̨̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̙̖̯̼̯̪̭̖̦̖̦̭̖̥̯̪̣̦̼̥̭̭̯̖̥̥͕̖̦̦̼̍̽̔̔̏̏̌̌̍̏̚
;̡̨̬̬̯̬͕̌̍̀̌K-­‐,  KE-­‐,  L-­‐,  LE-­‐,  LH-­‐,  Mono-­‐jetronic,  Motronic,  Renix̨̡̛͕̪̬̥̜̪̬̼̭͕́̏
̯̔͘͘Ϳ̵̡̛̛̛̯̖̣̦̼̯̖̣̖̜̌̔̽̔̏̐̌̚;̴̨̡̨̡̛̬̥̖̬̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̼̜̪̬̼̭͕̌̌̔̏̏
̡̨̨̨̥̥̦̬̜̣͕̦̭̭̾̌-­‐̴̨̡̛̬̭̱̦Ϳ͘  
9 ʪ̵̡̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̣̖̼̯̥̣̖̜͕̬̱͕̯̱̭͕̦̯̬̦̭̪̬̯́̐̏̌̏̍̐̏̏̌̏̍̏̏̔̐̌̌̚
̶̨̨̨̨̨̨̛̛̭̯̦̬̦̬̱̦̌̌̐̍̔̏̌́͘  
9 ˃̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̣̣̭̪̣̦̥̖̭̯̖̭̙̭̯̥̽̔́̽̏̌́̏̔́̚Wynn͛s  Injection  System  Purge  

93
(WϳϲϲϵϱͿ̛Wynn͛s  Diesel  System  Purge  (W89195).  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
  ʻ̨̭̭̌         :  ̸̨̹̖̭̯̖̬̖̦̯̼̜̦̭̭̌̌-­‐  ̛̛̦̖̬̙̖̺̖̜̭̯̣̌̏̀̌̚  
ʺ̡̨̨̛̛̭̥̣̦̖̣̖̦̖̦̭̭̌̌̽̔̌̏̌̌   :  18  ̬̍̌    
                                                                                                                                                     (̸̴̨̨̡̨̨̨̨̛̛̬̦̖̦̣̖̯̬̥̦̯̦̜̥̱̯̜̐̌̾̌̐̔  11  ̬̍̌)  
ʺ̸̡̡̨̨̨̨̛̛̭̥̣̦̭̬̭̯̪̯̌̌̽̌́̽̔̌͗Ϯ̨̔ϯ̨̛̛̣̯̬̥̦̏ͬ͘  
ʫ̸̡̨̨̛̥̭̯̬̖̖̬̱̬̣̺̺̖̜̽̏̌̌̔́̌̀̚  
ʮ̡̨̨̡̛̛̭̯̔͗͘ϯ̨̛̣̯̬̏  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

ˑ̸̸̡̡̨̨̡̛̛̣̖̯̬̖̭̖̪̣̖̦̖̔̀͗ϭϮV  ̨̨̨̡̪̭̯̦̦̼̜̯́  
ˇ̶̡̨̛̛̛̛̣̯̬̙̭̯̽̌́̔                                                    ̴̶̨̡̛̛̛̛̛̣̯̬̪̬̦̪̣̦̖̦͗̽̌́̌̍̌̌      
                                                                                                                                                     ̴̶̨̡̛̛̣̯̬̬̯̖̽̌́̏̍̌  
ˀ̖̣̖         :  10  A  
ʦ̖̭         :  25  ̡̐.  (̭  ̡̛̭̖̭̭̱̬̥̌̌̌)    
ˀ̨̛̖̱̣̯̬̣̖̦̐́̔̌̏́  ̨̨̨̨̨̡̨̛̬̖̱̣̯̬̣̖̦̭̭̯̪̬̦̜̜̜͗̐́̔̌̏́̐̌  
ʺ̴̱̯̌                                                                                                                      :  ̛̥̦̯̦̌̐̌́-­‐  ̨̛̖̬̹̖̯̬̯̱̪̬̌̏̌̌̍̚ϭϭbar/7Nm  
ʺ̨̨̯̬         :  12  V  D.C.  /  6000  rpm  
ʦ̨̨̨̨̥̙̦̭̯̪̣̦̜̽̌̏̚ ̨̡̛̛̬̖̱̣̬̐̏ ̨̯ Ϭ ̨̔ ϭϭ ̬̍̌ ̨̨̨̨̛̪̣̖̯̭̪̣̯̖̖̏́̽̏̌̽̚̚ ̨̛̭̭̖̥̏
̵̨̛̛̛̛̯̪̥̯̪̣̦̼̭̭̯̖̥̌̏͘  
ʦ̬̖̥́ ̨̨̡̛̬̯̍̌̍ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̨̨̛̯̬̖̱̣̬̦̐̏̌   ̨̯   0   ̨̔   40   ̛̥̦̱̯   (̭ ̨̹̥̌̐   ̏   5   ̛̥̦̱̯),  
̸̸̸̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̪̭̣̖̦̦̬̯̱̭̯̬̜̭̯̯̥̯̖̭̯̣̯̭̌́̍̌̍̏̌̏̌̀́͘      
ʤ̸̨̡̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̥̯̖̭̱̭̯̦̪̬̭̯̙̖̦̥̦̥̣̦̱̬̦̙̭̯̏̌̌́̌̏̌̔̌̽̐̏́̔͘  
ʻ̨̡̨̨̨̛̛̛̱̭̯̦̖̭̪̣̱̯̭̬̖̼̖̭̖̦̖̦̌̌̏̽̀́̽̍̏̔́̚̚͘  
ʻ̵̨̨̨̛̛̛̹̣̦̭̪̣̱̯̭̼̭̯̬̬̻̖̥̦̼̖̭̖̦̖̦̌̌̐̌̽̀́̍̌̔́̚̚͘  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ˁ̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̥̯̬̯̖̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯̀̾̌̌  ̨̨̨̨̛̪̭̯̣̖̥̱̭̬̱̦̖̥̌̏́̀̍̔̏̌.  
 
   
 
 
 
 
 

94
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Injection System Purge


ȒșȭȏȓțȕȖțȜȐȩȣȒȐȖȑȎȠȓșȓȗ

Wynn's  Injection  System  Purge  ̸̛̭̯̺̖̖́  ̨̭̬̖̭̯̔̏,  ̣̔́  


ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̛̱̣̖̦̔̌́  ̛̬̐́̚  ̛  ̨̨̛̯̣̙̖̦̜  ̏  ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚  ̵̛̭̭̯̖̥̌  
̡̨̡̛̪̬̼̭̖̬̬̏̌̍̌̍̚̚.  
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̛̺̖̯̌ ̡̣̪̦̼͕̌̌ ̡̨̛̦̙̖̯̬̼͕ ̡̥̖̬̼̌ ̨̛̭̬̦̐̌́ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̛̖̯̣̔̌ ̨̨̛̯̪̣̦̜̏


̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̭̭̯̖̥̼̖̦̦̯̖̣̖̖̥̦̯̙̥̪̦̖̦̯̍̏̐̔̏̐̌́̍̔̌̌̏̚̚.  
9 ʦ̨̛̭̭̯̦̣̖̯̬̭̪̼̣̌̌̏̏̌̌  ̴̨̨̡̬̭̱̦.  
9 ˄̸̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̣̱̹̖̯̭̯̦̹̖̦̖̣̦̭̥̪̬̖̭̭̣̦̬̌̍̌̌̌̔̏.  
9 ʽ̨̨̡̡̛̛̛̭̙̖̯̪̬̣̪̺̖̼̪̱̭̦̼̖̣̪̦̏̍̔̌̌̀̏̌̌̌.  
9 ʦ̸̸̨̡̡̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̬̖̥̪̬̼̭̪̖̬̦̣̦̥̱̦̖̦̌̌̏̏̌̏́̏̌̏̌̌̽̌̀̚͘  
9 ʦ̵̨̨̨̨̛̛̭̭̯̦̣̖̯̬̹̱̬̯̱̯̖̣̌̌̏̏̌̀̌̍̔̏̐̌́.  
9 ˁ̸̵̵̨̡̨̨̨̛̛̦̙̖̯̯̭̦̭̯̼̣̪̦̼̌̽̏̐̌̏̚;CO  ̛  HC).  
9 ʥ̸̸̵̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̪̭̖̦̣̭̖̖̜̙̦̯̣̯̖̭̦̖̜̯̬̣̯̬̌̔́̏̌̐̌́̌̌̌̌̏̚̚̚͘  
   
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʺ̨̙̖̯ ̨̨̛̭̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̦̌   ̵̭̖̏   ̵̨̛̯̪̣̦̼̏ ̛̭̭̯̖̥   ̵̨̛̖̦̦̼̍̏̚ ̛̯̖̣̖̜̔̏̐̌   ̵̡̛̯̌
̡̡̌ -­‐   ̡̨̬̬̯̬̌̍̀̌,   ̨̨̪̭̯̦̦̼̜́   ̡̪̬̼̭̏,   ̛̥̱̣̯̽-­‐̡̪̬̼̭̏,   ̨̨̥̦-­‐̡̪̬̼̭̏,   ̨̪̬̥̜́  
̡̪̬̼̭̏  (GDI,  FSI,  ͙Ϳ͘  
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́   ̨̨̛̪̬̯̏̔̽   ̸̨̡̛̭̯̱   ̡̙̼̖̌̔   20.000   -­‐   30.000   ̡̥     ̛̛̣   ̛̪̬  
̨̡̨̛̛̛̦̦̖̦̏̏̚  ̨̪̬̣̖̥̍͗  ̵̨̨̨̨̨̨̨̦̖̪̭̯̦̦̼̖̣̭̯̼̖̬̯̼́̍,  ̵̨̨̛̛̪̣̪̬̖̥̭̯̭̯̌́̽
̛̛̣̬̦̼̜̐́̚.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     ̸̨̪̬̬̦͗̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  0,8100  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́   :  <  0qC  
 
 
  ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
   
9 Wynn's  Injection  System  Purge  ̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̪̬̖̭̭̦̣̦̭̪̣̦̔́̌̽̐̽̏̌́̚.      
9 ʿ̛̬̥̖̦̯́̽ ̨̡̨̯̣̽ ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̨̨̡̱̭̯̦̌̏   Wynn's   RCP,   FuelSystemServe   ̛̛̣  
FuelServe.      
9 ʦ̬̖̥́ ̨̨̡̛̬̯̍̌̍ ̣̔́ ̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̬̖̱̣̯̯̽̌̌̚:   30   -­‐   60   ̛̥̦.     (ʰ̶̡̛̦̭̯̬̱́   ̨̪  
̛̛̪̬̥̖̦̖̦̀-­‐  ̭̥͘ʰ̶̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̦̭̯̬̱̪̪̬̥̖̦̖̦̬̱̦̀̀̍̔̏̌̀Wynn's).      
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W76695  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̖̌    
 
ʻ̨̨̡̛̖̣̯̯̪̣̦̼̜̔̍̌̏́̽̏̏̍̌.  
 
 
  95
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Diesel System Purge

Wynn's  Diesel  System  Purge  ̨̭̦̔̌̚  ̛̛̣̱̭̯̬̦̖̦̬̔́̌́̐́̚


̛  ̨̨̛̯̣̙̖̦̜  ̵̛̭̭̯̖̥̏̌  ̡̨̨̨̛̛̪̬̼̭̖̣̦̯̪̣̏̌̔̽̐̏̌̚͘  
ʽ̨̦̣̙̖̦̔  ̨̨̛̼̯̭̪̣̦̭̍̽̽̏̌̚  ̨̨̨̛̬̱̦̖̥̍̔̏̌Wynn͛s  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

RCP,  FuelSystemServe  ̛̛̣  FuelServe.    

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̨̛̛̛̺̖̯̭̯̪̣̦̱̭̭̯̖̥̱̌̏̀̏̀  ̨̨̨̛̛̖̣̦̯̖̣̖̖̥̦̯̙̔̽̐̔̏̐̌́̍̔̌̌̚̚
̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏.  
9 ʦ̴̨̨̨̨̡̛̭̭̯̦̣̖̯̬̯̱̬̭̱̦̌̌̏̏̌̌̍  ̸̶̨̨̛̛̱̣̱̹̖̯̪̬̖̭̭̭̬̦̌̐̌́  ̨̛̯̪̣̏̌.    
9 ˁ̸̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̦̙̖̯̯̭̦̭̯̼̣̪̦̼̭̙̌̽̏̐̌̏̌̚.  
9 ʧ̨̨̡̨̨̛̛̯̭̪̣̦̏̽̏̌̀̚.  
9 ˄̡̛̥̖̦̹̖̯̖̣̦̼̜̭̯̱̽̌ͨ̔̽ͩ̚.  
9 ʥ̸̵̵̴̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̪̭̖̦̣̯̣̯̖̭̦̖̜̯̬̣̯̬̭̙̖̼̣̯̬̌̔́̌̌̌̌̏̌̏̽̏̚̚  (DPF).  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ʺ̨̨̨̛̙̖̯̭̪̣̯̭̦̽̏̌̽́̌̚  ̵̭̖̏  ̵̵̨̨̨̡̛̛̛̖̣̦̼̯̥̣̖̜͕̬̱̔̽̌̏̍̐̏̌̚̚,  ̵̨̡̛̥̬̭  ̛  
̶̵̵̨̛̛̭̯̦̬̦̼̯̖̣̌̌̔̏̐̌́,  ̛̛̭̣̖̍̚  ̨̡̨̨̯̱̬̥̪̬̖̭̭̬̍̌.          
9 ʪ̣́  ̵̭̖̏  ̵̛̖̣̦̼̔̽̚  ̸̡̡̨̨̛̛̛̛̯̖̣̖̜̣̯̖̣̭̥̥̥̦̬̖̜̣̔̏̐̌̏̀̌́̔̏̐̌HDI,  JTD,  
CDTi,  CDI͕͙.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
Appearance                                :  ̨̭̖̯̣̏-­‐̙̖̣̯̌́  ̸̨̪̬̬̦̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  15qC   :  ̨̡.  0,8218  ̡̐/̥̔Ϲ  
˃̸̨̡̨̛̭̪̣̥̖̦̖̦̌̏̌́   :  ̨̡.  38,5qC  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
 
ʰ̨̨̭̪̣̯̽̏̌̽̚  ̨̡̨̯̣̽  ̨̨̨̡̨̛̛̛̭̬̱̦̖̥̥̪̦̍̔̏̌̌  Wynn's  -­‐  RCP,  FuelSystemServe  ̛̛̣  
FuelServe.    ʦ̬̖̥́  ̨̡̛̪̬̥̼̏:  20  ̛̥̦.    (ʰ̶̡̛̛̦̭̯̬̱  ̨̪  ̨̨̛̪̣̦̽̏̌̀̚  ʹ  ̭̥.  ʰ̶̡̨̛̦̭̯̬̱̪̀
 
̶̡̛̛̭̪̣̱̯̾̌̌Wynn's.    ʻʫʸːʯ˔ʯʤʸʰʦʤ˃ːʦ˃ʽʿʸʰʦʻˏʱʥʤʶ.  
 ʸ̡̨̨̨̛̛̖̼̖̯̥̣̐̏̌̏̍:  1  ̛̣̯̬̣̔́  1  ̨̡̛̪̬̥̼̏  
 
ˀ̡̨̨̨̨̡̡̛̛̖̥̖̦̱̖̯̭̪̬̯̪̬̥̼̱̙̼̖̔́̏̔̽̏̌̔̚;̨̯ϰϬϬ̨̔ϲϬϬ̸̨̨̭̬̯̼̌̏̌̍Ϳ̛̛̛̣̪̬
̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̣̪̬̣̖̥̭̬̦̖̦̖̥̦̙̖̯̬͕̌̍̌̐́̏̚̚  ̸̨̨̨̨̨̛̖̬̦̼̥͕̪̬̦̖̪̭̯̦̦̥̐̔̌́
̵̵̨̨̨̨̣̭̯̥̖̔,  ̵̨̨̨̛̛̛̪̣̜̪̬̖̥̭̯̭̯  ̛̯̔͘͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζW89195  ʹ  12x1  ̣.  ʹ  EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT  
 
 
 
96
 
 
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  TranSERVE Š

ǼȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓȒșȭȝȞȜȚȩȐȘȖȖȕȎȚȓțȩ
ȚȎȟșȎȐǮǸǽǽ
Wynn͛s  TranSERVEΠ  -­‐  ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌  ̣̔́  ̸̨̡̛̛̭̯  
̨̥̭̣̦̜̌́  ̛̭̭̯̖̥̼  ̸̵̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌  ̡̨̨̨̡̬̍  ̸̪̖̬̖̔̌,  ̭  
̴̶̡̛̱̦̖̜  ̥̖̦̼̌̚  ̡̨̛̛̙̭̯̔ATF.    
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʽ̸̛̺̖̯̌ ̥̭̣̦̱̌́̀ ̛̭̭̯̖̥̱ ̸̨̡̨̛̯̥̯̖̭̜̌̏̌ ̡̨̨̡̛̬̍   ̸̪̖̬̖̔̌ ̨̣̬̍̌̐̔̌́  


̸̨̡̛̛̺̺̖̜̪̬̭̖̌̀̌̔  Wynn͛s  Automatic  Transmission  Flush.  
 
9 ʿ̨̨̛̣̖̯̥̖̦̯̏́̌̽̚̚  ̨̔ϵϬй̡̨̛̛̙̭̯̔ATF  ;̸̡̡̨̛̛̪̬̣̭̭̖̭̜̌  ̨̥̖̦̖͕̌̔̚ϱϬй
̸̸̨̡̨̨̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̭̯̬̜̙̭̯̭̯̖̯̭̯̥̯̖̭̜̬̖̪̖̬̖̌̔̌́̏̌̏̌̍̔̌).  
9 ʿ̨̨̨̨̡̨̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̭̥̖̹̖̦̖̭̯̬̜̦̜̙̭̯̖̜̔̏̌̌̌̏̔.  
9 ʸ̸̸̡̨̨̡̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̖̖̪̣̖̦̖̯̬̱̪̬̱̥̭̣̦̬̯̬̬̪̖̬̖̐̔̀̍̏̔̌́̐̌̔̌̌̍̔̌͘  
9 ˄̨̡̨̭̯̦̬̯̖̯̌̏̌̌̍̌  ̨̡̡̨̨̨̛̯̱̥̱̣̯̬̯̥̣̌́̌̌̏̍́;ϭϮʦͿ͘  
9 ʤ̸̨̡̨̨̛̛̯̥̯̖̭̖̪̬̖̖̣̖̦̖̏̌̔  ̨̨̡̛̦̪̬̣̖̦̪̯̌̌̏́̌  ̡̨̛̛̛̙̭̯̭̭̯̖̥̖̔̏͘  
9 ˀ̸̴̶̡̛̛̛̣̦̼̖̱̦̌̚:  
o ʯ̡̨̛̛̥̖̦̙̭̯̌̌̔ATF  
o ʪ̨̡̨̛̛̛̣̙̭̯̏̔ATF  
o ˁ̡̨̛̛̛̣̙̭̯̏̔ATF    
o ʪ̨̨̡̛̛̣̖̦̖̪̬̭̍̌̏̌̔  
9 ʪ̨̛̣̖̦̖̍̌̏  ̡̛̛̪̬̭̌̔    tLJŶŶ͛ƐƵƚŽŵĂƚŝĐTransmission  Treatment:  
o ʽ̸̸̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̖̭̪̖̖̯̪̣̦̯̖̣̦̱̺̯̱̖̯̣̖̜̬̪̖̬̖̍̏̌̔̽̀̌̔̌̍̔̌̚͘  
o ˁ̸̥̖̯́̐̌ ̸̡̛̪̖̬̖̣̖̦̖̀ ̸̪̖̬̖̔̌ ̛ ̸̱̣̱̹̖̯̌ ̬̖̥̏́ ̨̡̡̛̯̣̌ ̛̪̬ ̡̨̬̖̥̚
̡̨̛̛̱̭̬̖̦.  
o ˄̸̵̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̣̖̯̭̬̭̣̱̙̼̯̬̦̭̥̭̭̦̦̼̙̭̯̖̜̏̏̌̍̌̔͘  
o ʦ̨̛̭̭̯̦̣̯̌̌̏̏̌̀ ̡̛̛̭̣̦̌̽ ̛ ̨̛̱̪̣̯̦̯̖̣̦̼̖̽ ̶̡̨̣͕̽̌ ̱̥̖̦̹̽̌́ ̛
̸̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̪̬̖̯̬̺̱̯̖̯̬̦̭̥̭̭̦̦̜̙̭̯̔̏̌̌́̌̔.  
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

 
9 ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̯̭̔́ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̛̪̬ ̥̖̦̖̌̚ ̡̨̛̛̙̭̯̔ ATF   ̏ ̸̵̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌
̵̸̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̪̖̬̖̣̪̬̪̣̖̦̪̬̣̖̥̍̌̔̌́̏̍  ̸̸̡̛̭̪̖̬̖̣̖̦̖̥̪̖̬̖̀̔̌.  
9 ʪ̵̨̨̨̛̛̣̭̖̯̪̯̥̣̖̜́̏̏̌̏̍͘  
9 ʻ̖   ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̦̌ ̵̛̭̭̯̖̥̌ ̭ ̨̡̛̼̭̥̏ ̛̣̖̦̖̥̔̌̏,   ̵̨̯̱̭͕̌̏̍̌ ̵̨̡̛̬̱̐̏̌̚,  
̵̨̱̣̖̬̍̽̔̌̚  ̛̯̔͘͘  
 
 

97
 
 
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
   
9 tLJŶŶ͛ƐdƌĂŶ^ZsΠ  (68431)  
ˑ̸̸̡̡̨̨̡̛̛̣̖̯̬̖̭̖̪̣̖̦̖̔̀͗ϭϮV  ̨̨̨̡̪̭̯̦̦̼̜̯́  ;ʤ̡̡̨̨̨̛̱̥̱̣̯̬̯̥̣́̌̏̍́Ϳ  
ˀ̥̖̬̼̌̚                              :  65  x    113  x  45  ̭̥  
ʦ̖̭                                :  61  ̡̐  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
ʻ̨̛̭̭̥̦̌͗͘ϰ͕ϱ̛̣̥̦ͬ͘͘  
                                                                                                                   ̡̥̭̌͘ϱ͕ϱ̛̣̥̦ͬ͘͘  
                                                                                                                   ʺ̡̭̌͘ʪ̛̣̖̦̖̌̏͗ϵ̬̍̌͘  
ʤ̸̨̡̨̨̨̨̡̛̛̯̥̯̖̭̖̪̬̖̖̣̖̦̖̪̯̏̌̔̌  
ʦ̨̡̭̯̬̖̦̦̼̜̍̌  ̨̛̣̣̖̦̔́̔̍̌̏́ʿˀʰˁʤʪʽʶ    
ʪ̴̛̣̯̬̏̌̽̌  
ʦ̨̛̭̯̬̖̦̦̼̜̪̬̦̯̖̬  
ʻ̵̨̨̡̨̛̬̪̖̬̖̦̌̍̔̏  ̵̨̨̛̣̭̖̯̥̣̖̜̔́̏̌̏̍  
 
9 tLJŶŶ͛ƐƵƚŽŵĂƚŝĐTransmission  Flush  (64401)  
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     ̨̙̖̣̯͗-­‐̸̡̨̡̨̛̛̬̦̖̙̭̯̏̌́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϭϱΣC   ̨̡͗͘0,904  ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚ϰϬΣC   :  55,49  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚ϭϬϬΣC   :  7,7  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
9 Automatic  Transmission  Treatment  (64544)  
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔        ̸̡̨̡̨̛̛̬̦̖̙̭̯͗̏̌́̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽ϮϬΣC        ̨̡͗͘Ϭ͕ϴϳ7  ̡̥̐ͬ̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚  
̨̛̛̪̬̖̣̥̣̖̦̪̬́ϮϬΣC  ̨̡͗͘ϭ͕ϰϳϵ  
ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚ϰϬΣC      ̨̡͗͘30  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
                           ʦ̡̨̛̭̯̪̬́̽̚ϭϬϬΣC      ̨̡͗͘ϱ͕6  ̥̥ϸ̡̭̖ͬ  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
  9 ˁ̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̯̬̯̖̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯̪̭̯̣̖̥̱̭̬̱̦̖̥̀̾̌̌̌̏́̀̍̔̏̌͘  
 
 
 
 
 
 
 

98
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Aircomatic III Š

ȟ ȑȓțȓȞȎȠȜȞȜȚ ȜȕȜțȎ
Ȗ ȡșȪȠȞȎȕȐȡȘȜȐȩȚ ȞȎȟȝȩșȓțȖȓȚ
ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ:
1) :\QQ·V$LUFR-­CleanŠ
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

2) :\QQ·V$LU3XULILHU
tLJŶŶ͛ƐŝƌĐŽŵĂƚŝĐΠ///̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌  ̣̔́  ̨̨̨̭̥̖̭̯̦̏̐  
  ̨̨̛̛̭̪̣̦̽̏̌́̚  ̭  ̨̡̛̪̬̱̯̥̔̌    Wynn͛s  Airco-­‐CleanΠ  
  Ultrasonic  for  Cars  ̛  Wynn͛s  Air  Purifier  ̣̔́  ̛̱̣̖̦̔̌́  ̛  
̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̔̏̌́  ̨̛̪̣̖̦́̏́  ̵̛̦̖̪̬̯̦̼́  ̵̨̪̌̌̏̚  ̏  
̛̭̭̯̖̥̖  ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̔̏̌́  ̛  ̨̭̣̦̖̌  ̨̨̛̯̥̣̌̏̍́.    

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
 
9 ʸ̨̡̖̐  ̏  ̨̨̛̛̪̣̦̽̏̌̚,  ̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̯̦̖̥̭̯̪̭̯̦̦̥̦̣̖̦̪̬̍̔̏́̌̍̀̔
̨̨̨̡̛̛̛̪̬̖̖̦̬̯̏̔̍̌̍.  
9 ʿ̨̨̨̨̨̛̛̛̣̦̭̯̖̪̭̖̦̭̪̣̦̽̀̍̌̏̽̏̌̚̚.  
 
˄̡̨̨̣̯̬̱̼̖̭̜̭̯̽̌̏̏̏̏̌̚  
9 ˄̡̨̣̯̬̱̽̌̏̏̌́̚  ̸̡̖̜́̌  ̬̭̪̼̣̖̯̌́  ̨̡̪̬̱̯̼̔  Wynn͛s  Airco-­‐CleanΠ  Ultrasonic  ̛  
Wynn͛s  Air  Purifier  ̡̡̨̛̛̦̥̖̣̖̪̣̬̖̬̥̌̌̌̚  <  5  ̡̨̛̥̬̦.  
9 ʿ̬̌  Airco-­‐CleanΠ  ̶̵̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̼̱̖̯̭̭̯̬̦̱̭̪̬̯̖̣̦̦̬̦̱̭̏̔̏̌́̏̌́̔̏̌́̏̔̌̚
̨̨̨̨̨̨̛̪̥̺̭̯̬̖̦̦̖̦̯̣̯̬̽̀̏̐̏́̌.  ʿ̬̌  Air  Purifier  ̏  ̨̭̣̦̌  ̨̨̛̯̥̣̌̏̍́.  
9 ʰ̚-­‐̡̨̨̨̨̬̥̖̬̪̖̣͕̖̥̦̯̙̱̹̦̌̌̌̌̽̔̌̏̔̐̚̚̚  ̴̛̣̯̬̽̌  ̨̦̖̣̖̯̭̯̖̣̦̼̥́̏́́̍́̌̽̚
̨̡̛̛̛̛̪̬̪̬̥̖̦̖̦̪̬̱̯̔̌Airco-­‐ůĞĂŶΠ͘  
9 ʤ̸̨̡̨̨̡̨̡̛̛̯̥̯̖̭̭̯̦̬̭̪̼̣̖̦̪̬̱̯̏̌̌́̌̏̌̌́̔̌:  
o ˄̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̙̭̯̣̹̖̥̭̥̱̥̥̖̦̹̖̥̦̥̱̥̏̽̔̍̽̌̌ͬ̽̌.  
o ˁ̡̨̨̡̨̡̛̣̹̥̼̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̬̱̙̺̖̜̭̬̖̼̏̌́̌̌̌̀̔  ;хϱϬΣC).  
o ʦ̶̡̨̨̨̡̛̛̦̖̬̖̥̖̦̬̯̏̍̌̍;̨̨̨̡̛̛̛̭̥̭̯̯̯̖̥̪̖̬̯̱̬̼̬̱̙̺̖̜̏̌̏̌̌̀̚
̭̬̖̼̔Ϳ͘  
9 ʦ̨̨̡̛̬̖̥̬̯́̍̌̍  ̨̨̡̨̨̭̭̯̣̖̯̣̌̏́  15  ̛̥̦̱̯  ̛̪̬̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̌  ϮϮΣC  ̨̡̣̪̬̱̯̔́̔̌  
Wynn͛s  Airco-­‐CleanΠ  Ultrasonic  ̛  11  ̨̡̛̥̦̱̯̣̪̬̱̯̔́̔̌  Wynn͛s  Air  Purifier.  
9 ʦ̡̼̪̱̭̦̯̬̱̌́̍̌  ̨̨̡̛̛̛̦̪̬̣̖̯̪̯̪̬̬̦̯̬̱̖̯̪̬̣̦̼̜̬̥̖̬̌̌̏́̌̌̐̌̌̌̏̽̌̚
̡̪̖̣̌̽.  
 
ˁ̨̨̨̨̜̭̯̖̦̖̬̯̬̦̏̏̌̐̌̌̌̚  
9 ʧ̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̖̦̖̬̯̬̦̼̬̯̼̖̯̦̯̖̖̦̖̦̦̬̖̥̖̦̌̌̏̌̍̌̏̌̏̌̔̌̐̏̚̚̚͘  
9 ʶ̶̶̨̨̨̨̨̨̨̛̦̖̦̯̬̦̦̖̪̬̖̼̹̖̯̪̭̦̻̖̥̌́̌̏̌̌̐̍̌̚͘  
9 ʽ̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̼̱̖̯̭̭̣̦̯̥̣̪̬̪̥̺̭̯̬̖̦̦̏̔̏̌́̏̌̌̏̍́̏̐̚  ̨̛̖̦̯̣̯̬̏́̌.  

99
9 ʧ̸̸̨̨̨̡̖̦̖̬̯̬̦̣̖̯̭̖̬̖̌̌̏̀̌́̚̚ϭϬ̡̨̡̨̡̡̛̛̭̖̱̦̪̭̣̖̦̙̯̦̪̪̱̭̔̌̌́̌̌̚͘˄
̸̸̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̪̣̯̖̣̖̭̯̭̯̯̦̬̖̥̖̦͕̯̼̪̦̱̯̯̥̣̪̖̬̖̽̏̌́̽̔̌̏̍̽̌̏̍̽̔̚
̸̨̨̨̡̨̨̨̛̦̣̥̬̯̦̥̌̌̍̌̍̚͘  
9 ʽ̶̵̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̭̯̱̪̖̯̬̖̭̥̣̖̱̣̥͕̯̬̼̖̭̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̏̌̏̌̀̌̔̌̀́̌̌̚̚̚
̵̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̥̖̯̦̖̜̯̬̣̯̭̖̯̦̭̖̜̭̯̖̥̐̌̌̏̌̽̏̌̔̏̚Wynn͛s  Air  Purifier.  
  9 ʦ̸̨̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̼̬̯̦̥̙̖̯̼̯̭̪̣̦̯̣̭̖̯̦̭̬̯̜̌̍̌̌̍̽̽̏̌̌̽̏̌̍̌̍̚̚    
Wynn͛s  Air  Purifier͘ˀ̛̭̪̼̣̖̦̖̌  ̨̡̪̬̱̯̔̌  Wynn͛s  Air  Purifier  ̸̛̦̦̖̯̭̭̬̱̌̌́̌̚
̨̨̨̡̨̨̨̛̪̭̣̖̭̯̦̖̦̖̬̯̬̦̌̏̐̌̌̌̚.    Wynn͛s  Air  Purifier  ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔  ̛̦̖̜̯̬̣̱̖̯̌̚  
̨̨̦̚  ̛  ̛̥̖̖̯  ̨̣̖̯̔̍̌̏́  ̴̴̵̵̡̨̨̨̛̛̛̖̯̦̭̯̪̬̯̦̖̪̬̯̦̼̪̾̏̽̏́̌̌̏̚͘  
9 ˑ̨̯  ̨̛̛̪̬̯̏̔  ̡  ̨̨̛̪̯̥̣̦̥̱̌̽  ̛̱̣̖̦̔̌̀  ̵̵̨̛̪̣  ̵̨̪̌̌̏̚  ̏  ̵̨̭̣̦̌̌  ̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍  
̛  ̡  ̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̖̪̭̦̥̱̬̺̖̦̯̥̣̣̖̦̯̱̭̬̱̪̭̣̖̬̯̍̌̏̏̌̀̌̏̍́̌̍̌̍̚̚̚͘  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

   
ʿ̛̛̬̥̖̦̖̦̖    

ʽ̨̡̬̯̍̌̍̌  1:  ˀ̛̭̪̼̣̖̦̖̌  ̨̡̪̬̱̯̔̌  tLJŶŶ͛ƐŝƌĐŽ-­‐CleanΠ  Ultrasonic  


9 ʪ̣́ ̨̨̡̛̭̯̦̌̏ ̵̛̦̖̪̬̯̦̼́ ̵̨̪̌̌̏̚ ̏ ̵̛̭̭̯̖̥̌ ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̔̏̌́ ̵̨̱̏̔̌̚
̵̵̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̖̼̯̥̣̖̜͕̬̱̼̯̥̣̖̜̯̱̭̐̏̌̏̍̐̏̌̏̍̌̏̍̏̚.  
 
ʽ̨̡̬̯̍̌̍̌    2:  ˀ̛̭̪̼̣̖̦̖̌  ̨̡̪̬̱̯̔̌  Wynn͛s  Air  Purifier  
9 ʪ̸̵̵̨̨̛̛̛̣̱̦̯̙̖̦̦̖̪̬̯̦̼̪́́́̌̌̏̚  ̨̭̣̦̖̏̌  ̨̨̨̡̨̛̛̯̥̣̖̜͕̬̱̌̏̍̐̏̏̚  ;̡̯̙̖̌  
̏  ̶̵̛̪̬̖̪̌).  
 
ʽ̨̡̬̯̍̌̍̌   3:   ʧ̶̛̖̦̖̬̌́   ̨̨̦̌̚   (̛̣̦̦̼̜̔ ̛̛̣ ̡̨̨̡̛̬̯̜ ̨̛̪̖̬̔)   ̭ ̨̛̪̭̣̖̱̺̥̔̀
̨̡̛̬̭̪̼̣̖̦̖̥̪̬̱̯̌̔̌Wynn͛s  Air  Purifier  
9 ˋ̸̵̨̨̛̛̛̯̼̱̦̯̙̖̦̭̣̦̼̍́̽  ̵̨̨̪̭̣̦̖̌̌̏̏̌̚  ̵̵̡̨̨̨̨̛̛̣̖̼̬̱̼̯̥̣̖̜̐̏̐̏̌̏̍̚.  
 
ʽ̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̯̱̥̙̦̪̬̯̯̖̣̦̣̭̥̖̭̯̦̍̌̍̏̔̽̔̽̏͘  
ʶ̸̡̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̦̪̬̯̬̯̱̌̌̌̔̏̔̽̍̌̍:  
ƒ Airco-­‐CleanΠ:  ̨̛̦̔-­‐̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̣̪̥̖̬̖̦̖̥̭̯̔̏̌̌̌̏̐̔̍̔̚.  
ƒ Air  Purifier:    ̛̯̬-­‐̸̖̯̼̬̖  ̬̌̌̚  ̨̏̐̔  ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̣̪̥̖̬̖̦̖̥̭̯̍̔.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
9 ʶ̨̨̬̪̱̭̱̭̯̬̜̭̯̏̌  
x ʽ̨̨̭̦̱̭̯̬̜̭̯̏̌̏̌  ̨̼̪̣̦̖̦̏̌  ̛̚  ̛̭̯̣̌  ̛  ̨̨̨̬̯̦̦̜̦̖̬̙̖̺̖̜̍̌̍̌̌̏̀
̛̭̯̣̌  
x ʶ̸̡̡̨̡̛̛̛̬̼̹̬̱̼̪̣̦̖̦̼̪̣̭̯̌̌̏̌̌̚  
9 ˄̸̡̨̡̣̯̬̱̖̜̽̌̏̏̌́́̌̚,  ̸̨̭̱̥̥̬̦̭̯̯̌̌́̌̌1,7  MHz  
9 ʧ̨̨̨̖̦̖̬̯̬̦̌̌̚,  ̨̨̥̺̦̭̯̽  20  ̥̐  /  ̸̭̌    
3  ̨̪̬̬̥̥̼̐̌:  
x ʥ̨̨̖̦̌̚̚  
x ʶ̨̨̡̨̨̡̬̯̬̯̌́̍̌̍̌:  15  ̛̥̦.  
x ʪ̨̨̡̛̣̦̦̬̯̌́̍̌̍̌:  30  ̛̥̦.  
9 ʿ̸̨̡̡̛̛̣̖̦̖̭̖̯̔̀  
x ϭϮʦ;̨̨̨̡̪̭̯̦̦̼̜̯́Ϳ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̖͕̯̪̔̀-­‐  ̡̨̨̛̛̪̬̱̬̯̖̣͕̭̭̯̬̖̦̦̼̥̏̌̽̏

100
̵̨̛̪̬̖̬̦̯̖̣̖̥̔̌;ϭϲʤͿ  
9 ʰ̸̨̡̛̛̭̯̦̦̪̬̙̖̦̌́́  
x 12V  DC  
9 ʿ̨̨̨̯̬̖̣̖̥̥̺̦̭̯̍́̌́̽:    
x ʧ̨̨̨̖̦̖̬̯̬̦̌̌̚:  12  ʹ  15  W  
  x ˄̸̡̨̡̣̯̬̱̖̜̽̌̏̏̌́́̌̚:  65  ʹ  95  W  
9 ˑ̶̵̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̖̯̬̦̦̖̱̪̬̣̖̦̖̭̥̬̪̬̖̭̭̬̥̱̭̯̬̜̭̯̥̣̙̖̦̌̏̏̌̔́    
9 Built-­‐in  ventilator  protected  by  filter  
9 ˀ̥̖̬̼̌̚  :  ˄̨̡̭̯̦̌̏̌  :  24,5  x  15  x  16  ̭̥  (20  ̭̥  ̸̡̨̭̬̱̜)  
                                                             ˁ̡̨̡̨̼̪̱̭̦̜̯̬̱̜̏̍  :  34  x  15  x  24,5  ̭̥  
9 ʦ̨̖̭̦̖̯̯  :    ˄̨̨̭̯̬̜̭̯̏  :  2.4  ̡̐  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

9 CE-­‐̨̨̨̬̖̦̔̍  
 
˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
ˁ̨̛̥̯̬̯̖  ̶̶̡̨̡̛̛̛̛̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯̀̾̌̌.  
 
ʿ̸̛̛̬̥̖̦̌́    
 
9 ˁ̶̵̵̸̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̖̣̭̬̦̖̦̬̯̖̬̭̯̱̭̯̬̜̭̯̖̭̯̖̜͕̬̖̥̖̦̱̖̯̭̽̀̌́̌̌̏̌̐̌̔́  ̡̡̭̣̭̌̔̌́
̵̛̯̖̥̪̖̬̯̱̬̬̦̖̦̌̌̌́:  ̨̯-­‐ϯϬΣC  ̨̔нϵϬΣC.  
9 ʽ̵̸̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̯̥̣̦̖̬̭̪̼̣̖̦̖̭̱̺̖̭̯̣̖̯̭̪̬̭̣̖̱̺̬̯̖̥̪̖̬̯̱̬̯̌̽̌̏́́̔̀̌̍̌̌͗Ϭ
ΣC  ̨̔нϱϬΣC.  
 
 
 
 

101
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  
   

  Airco-­Clean Š

ultrasonic for cars


DzșȭȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭȟȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓȚ
Wynn·s AircomaticŠ
Wynn͛s  Airco-­‐CleanΠ  Ultrasonic  for  Cars  ̱̣̖̯̔̌́  
         
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
̛̦̖̪̬̯̦̼̖́  ̵̛̪̌̌̚  ̛̚  ̛̭̭̯̖̥̼  ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̔̏̌́͘  
         
 
 

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    
 
  9 ˄̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̙̬̦̼̖̯̣̙̖̦͕̪̼̣̬̱̱̬̭̭̪̬̯̖̣̦̦̖̬̔̌́́̽̔̐̀̐́̽̌́̔̌̚.  
9 ˄̵̵̵̨̨̛̛̛̛̛̭̯̬̦̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̪̭̬̖̯̦̼̥̭̭̯̖̥̌́́̌̌̌̌̐̌̐̔̌̏̌̚̚
̶̵̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̦̬̦̱̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌́̏̔̌̔̏̌̌̚  ̨̨̨̨̛̪̯̬̦̖̪̣̖̦̖̏́̏  ̸̛̯̖̖̦̖̏
̨̨̨̛̛̛̣̯̖̣̦̪̖̬̬̖̥̖̦̔̽̐̔̌̏͘  
9 ʻ̡̛̛̖̜̯̬̣̱̖̯̯̖̬̣̦̼̖̌̍̌̌̽̚  ̡̡̛̛̛̛̛̛̛̬̙̖̦͕̬̯̖̬̭̭̯̖̥̖̌̌́̐̍̍̌̏̚
̶̵̵̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̬̦̱̼̥̼̖̯̭̪̬̯̖̣̔̏̌́̏̔̌̏̏̌̌́̚̚.  
9 ʿ̸̶̨̡̡̛̛̛̛̬̖̯̬̺̖̯̣̣̖̬̖̭̖̬̖̔̏̌̌̌̐̌;̸̵̡̛̛̦̖͕̹̖̣͕̬̬̙̖̦̖̣͕̌̽̌̽̌̔̌̐̌̚̚
̨̨̣̬̣̖̍̽̏̐Ϳ͘  
9 ʥ̨̣̬̌̐̔̌́  ̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̥̖̣̭̪̖̬̭̦̥̱̬̭̪̼̣̖̦̭̭̪̣̦̖̥̱̭̯̦̔̌̀̽̏̌̌̏͘͘͘̚͘͘tLJŶŶ͛Ɛ  
AircomaticΠ,  ̸̨̨̛̛̛̭̪̬̯̖̣̯̺̯̖̣̦̺̖̯̭̌̽̌̽̌́͘͘͘  
9 ʽ̛̭̯̣̖̯̪̬̯̦̼̜̌̏́́  ̨̛̭̖̙̺̜̏̌̀  ̵̨̨̨̡̛̛̪̥̹̦̖̪̭̣̖̬̯̌̌̏̌̍̌̍̚.  
9 ʰ̨̭̪̣̱̖̥̼̖̽̚  ̵̨̨̨̨̛̬̣̖̥̼̖̪̖̬̦̭̯̦̍̌̌̐̌̏̚-­‐̡̨̨̛̛̛̯̦̼̖̖̺̖̭̯̭̯̖̯̭̯̌̏̏̏̌̏̏̏
̨̨̛̛̭̥̖̯̥̭̪̼̯̦̜̔̌OECD  301  AF.      
9 ˑ̴̴̡̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̖̯̦̭̯̪̬̱̯̪̬̯̯̖̬̜̬̼̣̏̽̔̌̏̍̌̐̍̏̍̌  ̨̨̛̪̬̯̖̭̯̬̦̏̌̌  ̏
̨̨̨̛̛̛̭̯̖̯̭̯̭̭̯̦̬̯̥̏̏̌̔̌̌͗NEN-­‐EN1040;  NEN-­‐EN  1275;  NEN-­‐EN  1276;  NEN-­‐EN  
1650;  NEN-­‐EN  ϭϯϲϵϳ;̸̵̨̨̛̛̭̯̪̖̬̦̭̯̬̦̖̦̦̌́̏̽̌̐́̌́̚̚  ̵̨̨̪̖̬̦̭̯̏̽Ϳ͕̣̔́
̵̸̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̭̣̖̱̺̥̬̬̦̥̭̦̖̦̜̦̜̪̣̔̀̐̌̏͗̐̌̚;ϭͿ͖ʶ̸̸̨̡̛̹̖̦̪̣̌́̌̌;ϮͿ͖
 
ʯ̴̨̨̨̡̨̡̡̛̛̣̯̭̯̼̜̭̯̣̌;ϯͿ͖ˑ̨̡̨̡̡̛̦̯̖̬  ;ϰͿ͖ʶ̛̦̖̣̌̔̔̌̍̌́;ϱͿ͖ˋ̖̬̦̪̣̖̭̖̦̌́̽    
(6).      
9 ˑ̴̴̸̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̖̯̦̭̯̪̬̖̪̬̯̼̣̪̬̖̥̦̭̯̬̬̦̪̭̣̖̬̯̣̖̖̖̥̏̽̌̌̌̍̌̔̏̌̌̍̌̍̍    
       
ϭϱ̛̥̦̱̯  ̸̡̨̛̛̭̣̖̦̖̥̯̖̭̯̌̀̏̚  NEN-­‐EN  ϭϯϲϵϳ;̬̦̖̦̦̼̖̌̐́̚̚  ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏),  
   
̶̡̛̛̯̖̬̦̼̜̍̌̔  ̴̴̡̖̯̦̾̌;ϯͿ̛;ϰͿ̨̛̛̼̣̬̖̭̯̬̬̦̍̌̐̏̌̚  ̨̪̭̣̖ϲϬ̛̛̥̦̱̯̬̖̥̖̦̏
̨̨̡̛̬̯̍̌̍.      
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽      
 
9 ʦ̭̖ ̛̭̭̯̖̥̼ ̨̨̨̱̹̦̏̔̐̚ ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̔̏̌́ ̨̨̛̯̥̣̖̜͕̌̏̍ ̨̡̨̛̬̱̐̏̏̚ ̛
 

102
̨̨̯̱̭̌̏̍̏.  
9 ʽ̨̡̡̨̨̨̬̯̱̬̖̥̖̦̦̍̌̍̔̏̌  ̨̨̨̨̛̪̬̯̖̙̖̦̏̔̽̐̔.  
 
 
 
  ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̸̨̪̬̬̦̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  ϭϱΣC   :  0,998  ̡̐/̥̔Ϲ  
ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚pH                                :  8,6  
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
 
ˁ̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̥̯̬̯̖̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯̀̾̌̌  Aircomatic  I,  II  ̛̛̣  III.  
 
ʿ̶̵̵̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̪̣̦̦̖̥̭̣̯̯̖̦̱̖̪̭̦̭̯̽̏̌̍̔̏̍̔̍̀̔̌̽̍̌̚̚͘ʿ̖̬̖̔
̸̴̶̶̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̣̦̖̥̭̖̯̜̯̖̦̬̥̦̯̖̯̖̪̬̱̽̏̌̏̐̔̌̌̌̀̌̾̔̚͘  
 
ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W30205  ʹ  12x100  ̥̣.  ʹ  EN/FR/IT/ES/DE/NL/RU/EL  
 
 
 
 
 

103
 
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̌̽̌́  ̛̭̖̬́  

  Air Purifier
ȁșȪȠȞȎȕȐȡȘȜȐȜȗȒȓȕȜȒȜȞȎȠȜȞȒșȭȟȎșȜțȎ
ȎȐȠȜȚȜȏȖșȭȟȝȞȖȟȎȒȘȎȚȖȒșȭ
țȓȗȠȞȎșȖȕȎȤȖȖȜȕȜțȎȝȜȟșȓȜȏȞȎȏȜȠȘȖ
  ȝȞȖȝȜȚȜȧȖȡȟȠȎțȜȐȘȖ Aircomatic III
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

  Wynn͛s  Air  Purifier  ̡̨̨̨̨̨̱̣̯̬̱̜̖̬̯̬̽̌̏̏̔̔̌̚̚


̛̱̣̺̜̔̌́̀  ̛  ̛̛̛̦̖̜̯̬̣̬̱̺̜̌̀̚  ̵̛̛̪͕̦̖̪̬̯̦̼̖̌̌́̚
̸̵̵̵̵̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̪̯̥̣͕̦̯̖̜̦̖̬͕̣̬̱̌̌̏̌̏̍́̌̔̌̔̐̚
̵̥̖̭̯̌͘  

ˁ̨̜̭̯̏̏̌    

  9 ʻ̵̵̸̵̶̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̜̯̬̣̱̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̪̬̪̥̺̥̖̭̬̖̜̦̌́̌̌̌̌̚̚
̨̡̨̨̥̣̖̱̣̬̦̥̱̬̦̖́̏͘  
9 ˄̵̵̵̡̡̡̡̨̨̛̛̛̛̭̯̬̦̖̯̯̖̦̖̪̬̯̦̼̖̪͕̪̯͕̙̯̦̼͕̪̯͕̌́̌́̌̌̌̌̌̌̍̌̌̏̌̚̚
̸̵̵̵̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̪̬̖̦̦̼̪̬̱̯̪̯̦͕̬̯̼͕̪̬̖̣̼̜̪͕̪̭̼̬̭̯̔̏̌́̏̌̌̌̌̚̚͘  
9 ʪ̴̴̵̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̣̬̖̥̖̦̦̼̜̖̯̣̬̭̪̣̦̥̣̖̱̣̬̦̜̯̖̦̣̭̐̏̾̍̌̐̔̌́̽̏̌̀́̐̚
̶̨̡̨̡̨̛̛̦̖̜̯̬̣̖̜̥̣̖̱̣̪̬̱̯̌̌̔̏̚-­‐̸̵̨̡̨̛̛̭̯̦̪̏̌̌̌̚.  
9 ʻ̵̡̨̛̖̥̭̬̱̖̯̪͕̱̭̯̬̦̖̯̖̌̌̌̌̌́̐̚͘  
9 ʥ̸̸̶̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̣̬̬̭̺̖̪̣̖̦̪̬̱̯̦̖̦̥̖̣̖̭̯̼̱̭̯̦̥̌̐̔̌́̌̀̔̌̌̽̌̌̏̌Wynn͛s  
Aircomatic  II  ̛̛̣III  ̵̨̨̨̨̨̬̯̼̖̯̭̪̣̦̭̯̭̪̖̬̦̭̯̍̌̍̌̏̌́̽̀̏́̏̽͘  
9 ˄̵̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̖̯̦̖̪̬̯̦̼̖̪̭̣̦͕̦̪̬̥̖̬̯̦͕̭̖̦̜̌́́̌̌̍̏̌̌̌̌̔̏̚̚
̵̨̨̡̨̛̛̯̥̣̖͕̬̯̪̌̏̍̏̌͘͘  
9 ʦ̸̴̶̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̭̖̯̦̭̱̦̖̜̦̬̦̱̭̯̦̖̌̏̌́̏̌̏̚Aircomatic  IIĮ̛͕̭̯̖̯̭̔̐̌́
̸̶̵̵̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̱̹̜̬̖̱̣̯̯̦̖̜̯̬̣̣̖̖̭̯̜̦̖̪̬̯̦̼̪̽̌̌̌́̍́̌̌̏̚̚̚͘  
9 ʺ̸̨̨̨̨̨̨̛̦̖̦̦̦̖̜̯̬̣̱̖̯̭̯̯̦̼̜̦̐̏̌̌̚̚;̵̛̖̦̯̯̱̦̌̐̌̌́̚Ϳ̨̨̨̛̭̣̦̖̯̥̣̏̌̌̏̍́
̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̪̭̣̖̬̯̦̥̱̭̯̦̜̍̌̍̌̏̚Aircomatic  IIǏ̡̨̨̛͕̯̥̬̥̍̌̚
̸̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̭̪̖̖̯̭̖̪̭̦̭̯̪̬̬̺̖̦̯̖̣̭̣̦̯̥̣̍̏̌́̍̌̽̏̏̌̏̔́̏̌̌̏̍́̚̚  
9 ʻ̸̸̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̦̜̭̦̖͕̦̖̯̭̦̼̜͕̦̖̬̜͕̯̼̜̭̪̣̦̪̬̱̯̌̏̔̏̐̀̐̏̽̏̌̀̔̚͘  
9 ʽ̵̡̛̛̭̯̣̖̯̣̖̜̪̬̯̦̼̜̪̌̏́̐́̌̌̚͘  
9 ʻ̨̖̭̯̣̖̯̪̯̖̦̌̏́́.  
9 ʰ̸̨̡̨̨̡̛̛̛̭̪̣̱̖̯̭̭̣̯̖̣̦̭̱̭̯̦̥̽́̀̽̌̏̌̚Wynn͛s  Aircomatic  II  ̛̛̣III.  
 
ʿ̨̛̛̬̥̖̦̥̭̯̽    

  9 ˁ̨̣̦̌   ̛   ̡̛̙̦̍̌̐̌   ̨̨̛̯̥̣̖̜̌̏̍,   ̨̡̨̛̬̱̐̏̏̚,   ̨̨̯̱̭͕̌̏̍̏ ̡̨̬̦̌̌̏̌̏ ̛


̡̨̨̦̯̖̜̦̖̬̏͘    
 
 

104
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌    
 
 data  
ʦ̛̛̦̖̹̦̜̏̔     :  ̸̨̪̬̬̦̌̌́̚  ̡̨̛̙̭̯̔̽  
ʿ̨̨̛̣̯̦̭̯̪̬̽  20ΣC   :  1,00  ̡̐/̥̔Ϲ  
  ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚pH                                :  9,1  
 
 ˄̡̨̛̛̛̦̪̪̬̥̖̦̖̦̌̌́̀̚    
 
 
ˁ̥.  ʰ̶̶̡̨̡̛̛̛̦̭̯̬̱̪̭̪̣̱̯̀̾̌̌  Aircomatic  II  ̛̛̣  III.  
 
ˈ̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌  

ˇ̨̡̭̌̏̌    
 
ζ  W31705  ʹ  12x60  ̥̣  -­‐  EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU  
 
 
 
 
 

 
 

105
®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
RU 10/2015

©2015 Illinois Tool Works Inc.

Вам также может понравиться