Вы находитесь на странице: 1из 184

BOCe.

A/Lb me:c <]ilaU'13U-'1fOaHblllpUal1amb aBa Bpa14eHug,

c

Bemyn...teHue.

Cjlepea 8a.M.U Bmopaa «acme a8u>KeHUSl mpuiiuama a8yx Bpaiuenui; mUZe...tbHOU neLLU, «omopaa 8K...tIOLLaem 8 cetia 06oSlcHeHUSl Boce.au. me.c 9ilau-t{3u. OHa npeonasuaLLeHa a...tSl ...tUt{, «omopux uumepecqem UCKYCcm80 8HympeHHux npe8pa~eHuu, ;.,. «omopeoe u.aesom KaKou-...tu60 onsim npaxmu«. 3aeCb He cmabu.cocs t{e...tblO 060SlCHeHue nqma OOCmu>KeHUSl, HO 06oSlC/-tSl.,{OCb mo, nmo 3mO.M.Y aO...t>KHO npeautecm808amb. CCbL...tKU, ucno.uaqe.usie 83mO.M. U300HUU ua mom u.uc UHOU pasoe:c, omuocamca K apyzou LLacmu pabornsi 06 uCKyccm8e mueeusuoic neLLU.

Bee npa8a ua usoauue npuuao.cescam t{eHmpy UQ.lEU.

Bce paseobope: U aeucm8uSl no no80ay 06- pemeuua "tezo-mo 60.A.bUteZO, "te..u 06.A.aaaem "te.A.OBeK 8 n08ceaHe8Hou .>KU3HU - Y.>Ke ecmb pesq.usmam, nOKa3bLBaIO~uu, «mo ecmb ueumo, K "te..uy ..uO.>KHO npuomuumscs: Q-lo 60.A.bUtuHcm80 aeucmBuu, uanpab.A.eHHbLx. ua npuoiuueuue K 3mo..uy ueumo U.A.U ua aocmU.>KeHUe 60.A.bUtezo, mepsoomcsc 8 .A.a6UpUHme npeoaBepuSl ucmUHHOZO nqmu. Dasee BeSl ..uyapocmb BeK08 U suauuic, pa8Ho KaK U «auecmba -tIOaeu, nocmuztuusc ux - He 60.A.ee, "te..u nOKa3ame.A.b 803..u0.>KHocmu a.A.Sl uaua.ca. UaeSl nqmu ecms uoe« C8Sl3U "te.A.oBeKa c aeucmBuSl..uu. <]lymb - »mo C8Sl3b uay~ezo co Bee..u, "tmo ezo OKpY.>Kaem.

Bce nucauusc U mpyabL no aaocU3..uy He .aoeqm. C.A.Y.>KUmb npeo.uemo.u. 3HaHUSl. 3mo, cxopee, npeo.aem 8Hu..uaHUSl, Hanpa8.A.eHHOZO ua uoe-o cotiupauusi 8HeUtHeZO 3.A.UKCUpa, komopasc .aoscem. npuBecma K 8HympeHHe..uy np06Y.>KaeHUIO. Dasce 8CSl opeanueobauuasc aaoccKaSl pe.A.UZU03HaSl KOHl1enl1USl He .uo scem. pacc.aampubameca c n03UI1UU nqmu. 3mo .A.UUtb YC.A.08USl a.A.Sl cotiupauua 3.A.UKCUpa, 8bLpasceuuue 8 pa3.A.U"tHbLX. cpop.aax 3HaHUSl, «omopoe ..uO.>KHO 8bLpa3umb 80 Bueiuue.u. npoub.ceuuu. OaHa U3 oCH08HbLX. UtKO.A. aaocu3..ua, 4.yaH ?&eH, «ornopasc npuuao.cesaon K pe.A.UZU03HO..uy Hanpa8.A.eHUIO, ecms aeucm8uSl, Hanpa8.A.eHHbLe ua OC03HaHHYlO pea.us-

~ d ~ r

~~ ~c:-5G ~

~Gt~*_ \.~

~

HOCmb. ;A BHljmpeHHSlSl Klj.A.bmu6a.l1uSl ljx:oaum B UH- _",.~

aUBUalja.A.bHljlO npaicmukq Ka.JKaOZO npaxmuxqtotue-

ZOo U 3mO ecms npeaa6epue. Pacc.aampubams aaOCU3.M. KaK nqm» 6ep06a.HUSl - qxoiuon» om oCHoBbl npaxmuxu, xomu, 6e3ljC.A.oBHO, maxaa cpop.ua u.aeem npa60 sea clj/A1eCmBo6a.Hue. q.lo 3aeCb mepscemcsc UCmOLt.HUK. U «a nepboe .M.ecmo BblX:Oaum 3aKoH «ap.ui«, «omopuic KaK aa.M.oK.A.oB .M.eLt. HaBucaem Haa me.uu, «mo numaemca onupamscsc «a Bueiuuue smuLt.eCKUe npeotipasobauua U &lCw.ue 60JKecm6a.. <J1lom

»ce, «mo numaemcsc npU06/A1UmbCSl K BHljmpeHHU.M. npe06pa306a.HUSl.M., cmauxubaemca C pa3.A.ULt.Hbl.M.U cpop.ua.uu Klj.A.bmu6a.l1uu BHljmpeHHeu suepzuu, onupalO/A1U.M.UCSl ua .ueoumauuouuue nocmpoeuuu.

Tae »ce uctcams UCmOLt.HUK aaOCU3.M.a - B ucmOpULt.eCKO.M. npoui.co.u: B ljC.A.OBUSlX: U.A.U B ca.M.OU npaxmuxe? AezeHabl U ucmopuu, onucubaiotuue aoCmU>KeHUSl pa3.A.ULt.HblX: Omw.e.A.bHUKOB, He 06oSlCHSl- 10m n03UI1UIO U, me.u. 60.A.ee, He pacxpsdkuoni ce«pem CU.A., 3a.A.O>KeHHblX: B 3HaHUSlX: 0 nousimua ucmuuuocmu. Bce smic ucmopuu - He 60.A.ee Lt.e.M. 3.A.e.M.eHme: Bee mo z o »ce a.A.X:U.M.ULt.eCKOZO n p o ue cc a, HanO.A.HSlIO/A1ue npupOalj He6a, 3e.M..A.U U.A.U Lt.e.A.o6eKa. c_jlO>Ka.A.ljU, ca.M.oe Z.A.aBHOe, a .M.O>Kem 6blmb U eouucm6eHHoe, «a «mo ljKa3bl6a.em Bee npeaw.ecmByIO/A1ee - »mo pum.a, «omopuic Bblcmpau6a.em Bcso npocmpaucmbeuuqto cmpljKmljplj aaOCCKOU uumeepaI1UU.

c- --=S£i---=~;::;:;:=~---="'=-~~ '-- ' ~.

~ ::;~~:.- ~

~ ~.... -,.,--

(t

."'- <JjlpaeK.mopUU nqmeic, «omopsie c..teayem

npooe.cams npaK.mUK.YfOW_U.M. (3HympeHHue meXHUK.U, .aoeqm. 6bLmb pa3HbL.M.U, HO Bee OHU 06beaUHeHbL pUm.M.O.M. U xapaxmepo.a a(3U>K.eHUSl, ..tu60 npUf30aSlw_u..u K. ueumpq, ..tu60 yf30aSlW_U.M. om ueeo. 3ma mpaexmopusc .M.O.>K.em y8ecmu «a He60 , a ..uO.>K.em ombecmu om ueeo, .M.O.>K.em no..uozamb npe6bL8amb (3..uupe .>K.u(3yw_UX, .uoscem .aeucam», 3mo 3a(3ucum om pea..tU3au,uu CU..t, no.upcae.asoc aoenmo.a ua nymu, a He om UX «o.uocecmba. 06..taaamb cuuoic ..uO.>K.HO mo.isK.O (3 c..ty"tae ee pa3(3umuSl, a He (3 c..ty"tae no.upceuus: ee nocpeocmbo.u. ayxo(3, «mo He..tb3Sl omiipacubams npu 06bSlcHeHUU (3HympeHHezo nymu. MHozue 3auu.uaiotuueca yxoaSlm om nymu ca.uopea.cusauuu, »ceuaa uano.cuumscsc cu.coic c8epxbecmecm8eHHbLx »cceuuuic. ucno.cseqs: 803..u0.>K.Hocmu "te..to8e"tecK.ozo me..ta uano.cuamsca cu..ta..uu, HaXOaSlW_U.,uuCSl (3..uaK.poxoc.uoce. <]lpU"tUHa smozo .cescum. (3 60.>K.ecm8eHHO..u HanO..tHeHUU K.aK. peeq.csmame (3He"ty8cm8eHHoZO onuma, saxoosuueeo 3a npeoe.cu. ecmecmbeuuoeo npe6bL8aHuSl "te..to8eK.a. Q-[enOHu..uaHue »ce, 3aK.OHo(3 CU..t npupoosc yf30aum, maK.U.M. 06pa30..u, om K.y..tbmu- 8aU,UU CU..t, Bpcuuaac» (3 nouumuux .aaeuic U ..uazu«eckux npeopaiueuuu. Bce, «mo Bcmasom. ua nymb .aaeuuecxux U iua.uauceux npaxmu«, u.aeiom 60..tbucoic tuauc yumu om f303..u0.>K.HOCmU ayxo(3HOzo pasBumua, «omopoe He ucoscem. onepemscsc ua (3Hympeuutoto OCHO(3y u cu..ty eauu.aaiouiezoca, a &LHY.>K.-

~~JZd~ ==~

~Gi~~_ ~.:;:r~

~

Beuo npe6bL8a.mb (3 Kpyzo80pome ayxo(3, HanO.A..HSl.IO- _", ..

~UX .>KU3Hb. 3mom acnexm. ouen« 8a..>KeH, nOCKO.A..bKY npuotipe.c .,uaZULteCKOe 3HaLteHUe (3 aaOCCKO.,u nOHU.,uaHUU U nO.A..YLtU.A.. Ha38a.Hue «ucau LtUH», KaK cpop.aa aaOCCKOZO .,uucmUI1U3.,ua, KY.A..bmu(3upYIO~eZOCSI. (3 nexomopeix epqnnax. tjilaKou (3ua pa3(3umUSI. mpe- 6yem HaXO.>KaeHUSI. CU.A.. (3He Lte.A..o6eKa, ma« KaK, omKPbL(3utUCb a.A..SI. (3HeutHeZO HanO.A..HeHUSI. U He co6pa(3 CU.A..Y (3Hympu, aoenm. HY.>KaaemcSI. 60 (3HeutHeU onope, ae.A..aSl. 6c1O npaxmuxq 3a(3ucu.,uoU om (3HeutHezo. U soec« «a nep6bLu n.cau (3bLXOaSl.m 3aKOHbL pumya.A..o(3, YLtacmuSi. (3 HUX, npeo.aemsi CU.A..bL, mauuc.uausi U m.a., «mo SI.(3.A..Sl.emcSI. ueomue.u.ce.uoic «acmsio tua.aauus-

.,ua. Omcqmcmbue (33mo.,u 3HaHUSI. U nOHSl.mUSI., OCO- 6eHHO y mex, «mo 803z.A..a(3.A..Sl.em Bauuoe a(3U.>KeHUe, ae.A..aem «anpaiaeuue .,uaZULteCKOZO aaOCU3.,ua y~ep- 6HbL.,u no omHOuteHUIO K ca.uo.uq nOHSl.mUIO nqmu. 3mo c(3S1.3aHO C me.,u, «mo (3 3mo.,u C.A..YLtae UCnO.A..beqemca CU.A..a He a.A..SI. (3HympeHHezo npeoiipaeobauusc.

a a.A..SI. YC.A..o(3uu mpauccpop.uauuu, mo ecmb mozo nqmu, «omopsuc ynpa(3.A..Sl.emcSI. He ca.,uu.,u aoenmo.u,

a CU.A..a.,uu, HanO.A..HSl.IO~U.,uU ezo. auabL pa3.A..ULtHbLX Bueiauusc npeotipasobauuic U max SI.(3.A..Sl.lOmcSI. ecmecm6eHHbL.,u nqme.u. 3e.,uHOZO nocmpoeuuu. BHeaf2e-

Hue »ce (3 HUX Bceeoa 6bL.A..O U 6yaem, 06YC.A..o(3.A..eHHOe «eoiixoou.uocmsio. »ce.cauue.u, Bepoic pa3.A..ULtHbLX epqnn .A..lOaeu. ;A 80m aOCmU.>KeHUe «eeo-uubo ua »mo.a nqma sabucum. om .A..ULtHOU CU.A..bL Ka.>KaOZO.

C ~:;:"~---:;;: ... :;;;;?:>-:~ ~2" -p *~a~

~ MI-LOzue ua 3mO.M. nqmu mepscxu &1-0 CU.,{y, KOmOpq«» u.ueuu, C03aaBaSl uezamubuoe npeocmab.cenue 06 330mepWtHOCmu Yl.f.eHUSl. llymb npocbem.ceuua, a me.M. 60"{ee, 6ecC.M.epmUSl C03aaBa"{cSl He mO"{bKO He60.M. U 3e.M..,{eU, He mO"{bKO 6eCHOU U OCeHbl-O, HO U .,{l-Oab.M.U, c06upal-OL/1u.M.U U ynpa(3.,{SlI-OL/1U.M.U CU.,{OU, «omo pqto .M.O.>Kem pa3(3umb mO"{bKO l.f.e.,{o6eK. <jilaKU.M.U .,{l-Oab.M.U U 6'3UU KOHCPYI1UU, AaO-113bL U apyzue, Yl.f.acm(3YI-OL/1ue (3 nocmpoeuuu cetia coe.cacuo npupooe. KOHeI.f.HO, Ka.>KabLU no-paeuo.aq «oucmpqupoba»: U &Lpa.>Ka.,{ c60u nqms. U U.M.eHHO ma KOHcmPYKI1USl, «omopasc 3ame.M. onpeoeuu.cace (3 06"be.M.Hyl-O U pea.csuq«: CPOp.M.y, 6bL"{a npeocmab.ceua Aao- 113bL. ~l.f.eHUe «Dao D3 '?13UH» - smo &Lpa.>KeHUe 3e.M..,(U 4.y, omxqoa U npoucxooum AaO-113bL. 110 cqmu, «Dao D3 '?13UH» nepebecmu He603.M.0.>KHO, .M.O.>KHO .cuiue &Lpa3umb c(3ou 0L/1YL/1eHUSl om YC.,{bLUl.aHHOzo U.,{U y(3uaeHHOZO. T o(3opumb 0 mo.M., I.f.mo «Dao D3 '?13UH» 06"bSlCHSlem Dao, He6epHO. «Dao D3 '?13UH» 06"bSlCHSlem ~-(33U, mo ecms cocmosuue, npu(30aSlL/1ee K nOHSlmUI-O Dao. Dao (3 «Dao D3 '?13uHe» - smo a6u.>KeHue, a He nousonue, nano.cuenuoe D3. Sl(3"{SlSlCb KaHOHUl.f.eCKU.M. mpaxmamo.a (3 K.,{aCCUl.f.eCKO.M. aaoCU3.M.e, «Dao D3 '?13UH» - .uuu« noc.cauue HeHa3BaHHOU CU.,{bL. MO.>KJ:lO cxasame U mo, «mo «Dao D3 '?13UH» »mo 3a6epUl.eHUe «oucmpqupobauusc npuul1uno(3, C03aaHHbLX U.,{U y(3uaeHHbLX (3 npeouiecmbqtoL/1e.M. nepuooe. '[iornpetiuocme (3 «auecmbeuuo.u. no-

~~~s==--~ ~

CmpOeHUU OOOCU3.M.a 803HuK.A..a He mO.A..bKO cpeoa mex, ~ «mo KY.A.bmuBupoBa.A. BHympeHH1010 npupoay, HO U 80 Bce.u. o6U1,ecmf3e moeo nepuooa. JjLf.eHUe aaOCU3.M.a smo tuum, «omopsuc cKpbLBaem Bee, «mo 3a HU.M. Haxooumca. 3mo npeaaBepue. 9lep&L.M. smo tuum. npunoOHSl..A. AaO-113bL, 3ame.M. e.M.IJ no.M.OZ 4.)KJjaH.-113bL, AUH- 113bL, MO-113bL U ap. Dao HUKOZaa He 6yaem u.u.eme cpop.usc a.A.Sl. mex, KmO He o6pamu.A. f3H.u.MaHUSl. ua c8010 npupoay, OHO 6eccpop.M.eHHO. cpop.M.a o6pemaemcSl mO.A.bKO npaKmUKYIOU1,U.M.U. <Jjle.M. He .aeuee, .M.HOZUe ocuobame.uc K.A.aCCULf.eCKOZO aaOCU3.M.a ombepeauu. KaKUe-.A.u6o YCU.A.USl c80eu npupoos: U eobopu.cu. 0 ecmecmbenua.u. aBU)KeHUU, HanpaB.A.eHHO.M. «a zap.M.OHULf.HOe YLf.acmue B .M.aKpOKOC.M.ULf.eCKO.M. o6opo-

me. Q.lo maKOU nqm» 803.M.o)KeH mO.A.bKO npa o6pa-

3e )KU3HU Omute.A.bHUKOB, Baa.A.U om o6U1,ecmBa. U 3aeCb CU.A.a ucxooum U3 pesqusmama BHympeHHeu c8060abL. Q.lo .A.106oe aeucmBue mpe6yem YCU.A.UU, aa)Ke ec.A.U npocmo aep)KambCSl «a 8oae.

Darns cmpYKmypupoBaHHbLU aHa.A.U3 mozo. «mo uecem. B ce6e aaOCCKue nqmu. paebumusi, He- 803.M.O)KHO, KaK, Bnpoue.u, U mozo. «mo 3mO.M.Y npeducecmbqem. MbL .M.O)Ke.M. .auu» aaBamb cy6oeKmuBHylO 0l1eHKY mo.aq, '1.mo cKpbLBaem B ce6e OCHOBy Dao, mo.uu, '1.mo OCHOBaHO na mpauccpop.uauuu. Da)Ke opzaHU3al1USl pe.A.UZU03HOZO HanpaB.A.eHUSl, oCYU1,eCmB.A.eHHaSl. npU6.A.U3Ume.A.bHO B nepuoo C 20 no 600 ze. H. 3., npunucubae.aaa ?1aH Dao-.A.uHY,

c- ~~~-->-;:;=:r ;;;:;;;;;: ... =-~~;'

~ ~~ ~~~

~ cma.A.a ecmecmbeuuu.u. pesqusmamo.u. peuueuoeueix aeucmBuu, 8eay~ux K U3Yl.f.eHUIO c80eu BHympeHHeU npupoou. tJilo, I.f.mo aaOCU3.M. Cma.A. cmpoums c80u xpa.as: U BHeapSl.mb uepe.aouuausuue aeucmBuSl., max 3mO, ckopee, He oiipasobauue I.f.el.o-mo Ho80l.0, a >K.e.A.aHUe yaep>K.ah'lbCSl. B moic cpop.ae Baocue.aa. KOmopasc onupaaacs B 60.A.buteu cmeneHU «a BHeutHUe CU.AbL, I.f.e..u ua BHympeHHIOIO npupooq. 1lpu6..tu3ume.A.bHO 80 /I B. H. 3. cma.A.O ..uO>K.HO zobopurns 0 pasoe.ceHUU aaOCU3.M.a ua a8a. nqma - nqm» omute.A.bHUKOB U nqm» pe.A.Ul.U03HOl.O nocmpoeuua, OCH08a.HHbLU «a KY.A.bme npeaKoB U CBSI.~eHHbLX CU.A.. "BeP08a.HUSI. U aeucmBuSi. pe.A.Ul.U03HOl.O aaOCU3..ua B c80eu OCH08e «uue.u. He omuu-uuomcsc om .A.106bLX apyl.UX peuueu- 03HbLX nocmpoenua. U..uemcSI. B Buay ma OCH08a., KOmopasi .cescum. B 3aKOHax 8eP08a.HUSI., a He mo, «mo CBSl.3aHO C HaKOn.A.eHUe.M., U Io(mo maK pacnpocmpaHeHO B Haute Bpe.au.

B 11/ - VI 88. H.3. a.A.XU.M.Ul.f.eCKaSi. HaYKa ccpop.uupoba.cac« B ueopax aaOCCKOl.O nqmu cobeptueucm808a.HuSI.. 3mo He 3Ha1.f.Um, «mo Ka>K.abLU, «mo Sl.8- .caemca aaOCO.M., uecem. B ce6e l..A.y6oKue 3HaHUSI. aoCmU>K.eHUSI. 6ecc..uepmuSI., HO mo, «mo OH onupaemcsc «a onbLm mol.O mel.f.eHUSI. aaOCU3.M.a, KOmOpO.M.Y C.A.eayem, 6e3YC.A.oBHO. J<aK U .A.106oe meueuue, OCHo8a.HHoe «a onume, aaOCU3..u .aoscem 6bLmb noa8epl.Hym CO.M.HeHUIO U xpumuxe, xomSi. 6bL U3-3a no8eaeHl.f.eCKOl.O «o.unoueuma. Q.lo smo He 6o.A.ee I.f.e..u mO.A.KO-

,.,..~ « ~ r r

~~~s-r ~

~a~,,", ~~

j)

6aHUe. CnOHmaHHOCmb U aUCI1Un.A.UHa ma« CU.A.bHO ~.

nepen.cemaiomca 6 aaoccKUx mexnuxax, «mo He60.A.b-

HO &L3bL6alOm nymaHUI1Y Y mex .M.HOZUX, «mo nstmaemcsi aamb 0l1eHKY 3mO.M.Y nqmu, uaxoaacs npa 3mO.M. ua 060Lf.UHe aeucm6uu. B nep6ylO ouepeo«, aa;_ OCU3.M. smo suauue, cocmoSlU1ee U3 HeCKO.A.bKUX «epm. ~HUKa.A.bHOCmb aaoccKou HaYKU cocmoum 6 npomuBono.coseuocmsoc, «omopete He 63aU.M.OUCK.A.IOLf.alOm, a 63aU.M.OaOnO.A.HSllOm apyz apyza.

06"beaUHUmb aaOCCKoe YLf.eHUe 6 OaHO eouHoe He603.M.o.>KHO ma« »ce, KaK U a06umbCSl mozo, Lf.m06bL 3e.M..A.1O HaCe.A.Sl.A.U .A.lOaU OaHOU pacst U.A.U OaHOZO Bepoucnobeoanuu. ']7.pu Bce.u. 3mO.M., Beptauua aaOCCKOZO co6epUl.eHcm606aHuSl ooua, xomsi 6 a.A.XU.M.ULf.eCKO.M. «oumexcme ux aO.A..>KHO 6bLmb nams. ']7.Slmb, nomo.aq «mo 3cceHI1UIO, npu60aSlU1YIO .A.lOaeu K Hau&LCUl.U.M. peeq.cemama.a .M.O.>KHO pasoeuums ua nams epunn. ']7.Slmb pa3HbLX KaLf.ecm6 »nepeuic 6 Lf.e.A.o6eKe .aoeqm. cmame 6ePUl.UHOU 6 nOCmU.>KeHUU ucmuunocmu.

Daoccxoe YLf.eHUe npooe.cauo a-ten» 60.A.bUl.OU nqm« om Ul.a.M.aHU3.M.a (XXX 6. ao H.3. -VII 6. ao H.3.) ao K.A.aCCULf.eCKOZO cpU.A.OCOcpCKOZO aaOCU3.M.a (VII 6. ao H.3. - II 6. H.3.), npe.>Kae Lf.e.M. OH nepetue:c 6 cmpq«mypupo6aHHYIO pe.A.UZU03HYIO cucme.uq. B.M.ecme C me.M. npoUCXOaU.A.O U otipasobauue a.A.XU.M.ULf.eCKOZO KO.M.nOHeHma aaoccKozO YLf.eHUSl. B aaOCCKO.M. nOHU.M.aHUU Lf.e.A.o6eLf.eCKOe meuo coomuocumcsi co Bce-

~ > - '?:>-,~ --==;:j§?;W

=P;[ ~<E~~_,~

~ .A.eHHOU, HaCe.A.eHHOU pa3.A.U"tHbL",uU ayxa",uu. 3aaa"ta aaOCCKOZO Yl.f.eHUSl - B nepBylO ouepeo« npubecma me.co K eaUHO",uy 3Hal.f.eHUIO, CBSl3aHHO",uy C nepbouaua.co.u: EaUHoe CBSl3aHO C 6eCC",uepmHbL",u sapoabLute",u, npOBeaeHHbL",u «epee mpu amaoua mpanccpop.aauuu. 3.A.UKCUP, HaXOaSlU$UUCSl B me.ce, n03Bouscem aoenmq u s.ueuumu U mpauccpop.uupobame 3HepZUIO. B OCHOBe aaOCCKOZO nqmu pa.sbumusc .A.e»cum. U",ueHHO ayxOBHoe U3",ueHeHUe, «omopoe He mO.A.bKO YCU.A.uBaem nomeuuua.c me.A.a, HO U He aaem e",uy qzuemamscsc HU3KU",uU suepeua.uu, '[iomoeu »uepeua npoHu3bLBalOm Bee me.co. 3aaal.f.a aaenma - «anpabums smu »uepeuu ua otipasobauue sapoouuta, ucmpauub Bee npenstmambusc na nqmu suepeuu. 3CCeH/1USl, «omopasc obpaeqemcsc sa cuem BHympeH .. Heu U BHeutHeU n pakmuxu, KaK npabuuo, mepscemcsc ua Hal.f.a.A.bHO",u smane pasbumua. 1Jo6bLl.f.a 3cceH/1UU npedno.caeaem. 6o.A.ee «opomkuic nqm», He>K.e.A.U ee yaep>K.aHue. 3ma 3cceH/1USl rnpeiiqemcsc He mO.A.bKO a.A.Sl npaxmuxqiotuezo, HO U a.A.Sl ezo OKpY>K.eHUSl. Kpo",ue mozo, ayutu Cjlo noeoaiom 3my suepeuso. ;A a.A.Sl mozo. I.f.m06bt sma suepeusc yaep>K.UBa..tacb, mpebqemcs: nooeomobxa cocyaoB B me.A.e a.A.Sl ee yaep>K.uBaHUSl. Ec.A.u cocqtu« He noaZOmOB.A.eHbL, suepeusc pacceubaemcsc. CjlpaKmUKYIOU$U",u BHympeHH1010 a.cxu.uuto C.A.eayem BHu",uame.A.bHO C.A.eaUmb 3a npoSlB.A.eHUSl",uu B3paU$uBae",uou suepeuu. tjilaK KaK Bo3",uO>K.HOCmU npoubum» U.A.U npu.aeuum» HoBbLe snepeuu B pa.s-

~~~<7;;;;::;rC ;;:--=< ==~

~~$ ~

.,{WLHbLX. cpop.uax 60.,{butUe. mo HaaO nO.M..HUmb, «mo ~. KCUKabLU ucaz 8 cmopouq 8"{e"lem 3a c060u He npocmo nomepto suepeuu, HO U cosoaem. onacuocmu nonaoauua 8 .,{oByutl<.Y .A...>Keo~y~eHuu U .A...>Ke803.M..o)l<.«ocmeic. Oc06eHHo onacueca .M..O.M..eHmO.M.. SL8"{SLem-

CSL &LX.Oa U3 me"{a, «mo xoms U .u.oscem. qcuuum« 3cceHI1UIO, HO 6e3 npa8u.,{bHoZO ynpa8.,{eHuSL »nepeemusecxu.u. me"{o.M.. .aoscem npu8ecmu I<. nom.epa .,{UHUU npcucmuxa uuu. Ba»:e I<. c.uepmu. 06H08.,{e-

Hue me"{a nocpeocmbo.u. a.,{x.U.M..U"lecI<.OZO npouecca npoucxodum He cpasq. Cuauaua cmpo amca ne-ue, 3ame.M.. &Ln.,{a8.,{SLemcSL 3.,{UI<.CUp. 3.,{ul<.cup U3.M..eHSL-

em CPU3UO.,{OZUIO me.ca, mpauccpop.uupqem suepZUIO 8 60"{ee mOHI<.YIO cy6cmaHl1ulO. 06H08.,{eHue 'te"{o8e'tecK.ozo me.ca - He Hepea.,{bHbLU npouecc. Ka« npupooa 06H08"{SLemcSL l<.a)l<.abLU Zoa, max see .uoscem 06H08"{SlmbcSl U 'te"{o8e'tecK.oe meuo. 4.e.,{o8eK.lj aaHa Boa.uoseuocm» ynpa8.,{eHUSL npouecco.a suepeemuuecxozo U aYX.08HOZO nocmpoeuua. MHozue netmalOU1uecSL pasotipamsca 8 mo.M.., «mo »ce maxoe aaoccxue npaxmuxu, cmauxubasomca c nOHSlmUSl.M..U ocmaH08K.U C03HaHUSl, usbezauua »ceuauuic, BosoepscaHUSl. q.la ca.M..OM. ae"{e, 8 nepByIO ouepeo«, a.,{x.UM.USl »mo aBu)l<.eHUe, «omopoe co Bpe.ueue.u. U npu80aum

K. &LuteHa3BaHHbL.M.. cocmOSLHUSl.M.., HO ecmecmbeuuo,

6e3 uacuuusi Haa c80eu npupoooic. 3HepzuSL nocmoSlHHO a8u)I<.emcSL, OHa He cmoum. 08"{aaemb a8u)I<.eHUe.M.. »nepzuu. - suauum nosuams C8010 npupooq.

~ " >=n .. ~~~.

~~... -po" ~-

~ B03.M.O.>KHO .A..U Bee maxa o6pecmu 6ecc.M.ep-

mue, npakmuxqsc aaOCCKljfO a.A..XU.M.UfO? 3mom BonpOC uaxooumcsc 3a npeoe.ca.ua o6.A..acmu o6clj.>KaeHUSl, U .A..IjLfUl.e pacc.uampubame npakmuxq C n03Uuuu. aO.A..ZO.A..emUSl, nobouueuuu» Bos.uoscuocmea co- 3HaHUSl U me.A..a, KOZaa aaenm oB.A..aae6aem pum.uo.a c80ezo pa38umuSl, a C.A..eaoBame.A..bHO, .M.O.>Kem B.A..USlmb ua c80fO cljab61j. 97Slmb OCHoBHblX BuaoB aaOCU3.M.a - He6eCHblU, .M.aZULfeCKUU, pUmlja.A..bHblU, Kap.M.ULfeCKUU, a.A..XU.M.ULfeCI<UU - no-paeuo.aq cmpoam OmHOUl.eHUe aaenma I< .>KU3HU, HO Bee OHU ecms s.ce.ueums: namu oCHoB - aepe6a, 8oabl, 3e.M..A..U, OZHSl U .M.ema.A...A..a U Bealjm CHaLfa.A..a I< BHljmpeHHe.M.1j np061j.>KaeHUfO, a 3ame.a U nocmpoeuuto c80eu .A..ULfHOU OCHO&l.

MazuLfecl<ud aaOCU3.M. cmpoum c80e paeBamue ua aByx OCHo6ax - «epnam» CU.A..1j npupOabl U npeo6pa30&l6amb CU.A..1j BCe.A..eHHou. Q-lo B3aU.M.OaeucmBue C npupoooic U.A..U aljxa.M.u 3aBucum om .A..ULfHOU CU.A..bl aoenma. Mup HanO.A..HeH pa3.A..ULfHbl.M.U CU.A..a.M.u. 97pea.M.embl nSlmu 3.A..e.M.eHmoB ueionpaasHbl, U a.A..Sl mozo, Lfmo6bl &au.M.oaeucm806amb C HU.M.U, UX HaaO aemubusupobam». nO.A..ee C.A..O.>KHaSl n03U~USl - B3aU.M.OaeucmBue C aljxa.M.u, I<OmOpble .M.Oeqm uauecma 60.A..bUl.OU Bpea. Mbl pacc.aampubae.M. .M.aZULfeCI<UU aaOCU3.M. C n03U~UU a.A..XU.M.ULfeCI<OU. U soec» Ha.M. .M.O.>Kem 6blmb uumepeceic npo~ecc nooeomobxu, «omopuic uaubo.cee cepeesno pa3Bu.A..CSl U.M.eHHO B .M.aZULfeCI<O.M. aaOCU3.M.e. 97pe.>K-

~~_4~d- .• ~

?~~~~ ~ ~

:j)

ae "!eM. aaOCbL npucmqna.cu K pa3.A..U"!HOZO Buaa M.a- ~,.

ZU"!eCKUM. npaxmuxa.u., OHU npOX.OaU.A..U «epes cepee3HbLU npouecc O"!U~eHUSl BHympeHHeZO U BHeUlHe-

ZO. O"!U~eHUe 3aeCb He06x.oauM.0 a.A..Sl pa3.A..U"!HOZO pooa 3HepZemU"!eCKUx. B3aUM.00mHOUleHUU. OC06bLU uumepec 3aeCb &L3bLl3aem 803M.o)KHocmb Bocnpuuu.aams «emupe HanpaB.A..eHUSl, KOZoo aoonm M.O)Kem ouunuam» U npeotipasoieuxun» 3HepZUU IOZa, ceBe-

pa; 3anaaa U Bocmoea. U3 npeo.aemoe, UCnO.A..b3yeM.bLX. B HaCmOSl~ee pa3.A..U"!HbLM.U aaOCCKUM.U me"!eHUSlM.U uumepeceu Beep, tuap, BepeBKa. 3mu npeoM.embL no.uozaiom aoenmq npe06pa30&Ll3amb suepZUIO. 3.A..eM.eHm 3a~umbL maK »ce M.O)Kem 6bLmb uumepeceu a.A..Sl 3aHUM.alO~Ux.cSl 3mUM.U npaxmuKaM.U. q.lo Bee »ce CaM.aSl CU.A..bHaSl sausuma - .A..U"!-

uas: CU.A..a, a He a.uq.cems: U.A..U ma.A..UCM.aHbL. OaHaKO, aa)Ke 06.A..aaaSl CU.A..OU, Bceeoa HaaO BHUM.ame.A..bHO omuocumsca K pa3.A..U"!HbLM. npeo.uema.u, &Lpa)KaIO~UM. mo U.A..U uuoe enaueuue. t]ilaK .A..1060e eepka-

.A..O U.A..U aa)Ke 6ymacpopCKoe optpeue ecmb uanpab.A..eHHaSl CU.A..a, «omopasi M.O)Kem nOM.OZamb aoenmu U.A..U M.eUlamb. Ba)KHO UM.emb HOpM.a.A..bHbLe B3aUM.0- omHOUleHUSl C aaHHbLM.U npeo.aema.uu, t]ilo »ce omuocumca U K aeHbZaM.. DeHbZU C n03UI1UU suep-

ZUU ecmb )Kepm80I3aHue. t]ilom, «mo He nOHUM.aem smoeo, cmauobumca )Kepm80u Beuee. Ceu"!ac aeHb-

ZU SlB.A..SllOmCSl oCHoBHbLM. 3.A..eM.eHmoM. B3aUM.OOmHOUleHUU M.e)Kay .A..lOabM.U. Omxpumo U.A..U saxpeuno

c- ~~::;:;;:"~--:;~ .... ::;;;;?:=>-:~ ~~' r;( ~*,"--~~_,~

It

~~ 6o.A.bUluH.cm60 .A.fOaeU 63bLBafOm K CU.A.a.M. 0 no.M.O~U

6 Y.A.YL£UleH.UU ax 6.A.azococmo$lH.u$l. llcuxuKa .A.fOaeU no pabotueua aeH.bZa.M.u. MH.ozue ombepeatotuu.e .M.aZUfO U ue nOH.U.M.afO~Ue ee, ua ca.M.O.M. ae.A.e, $l6.A.$liomcsc e>K.eaH.e6H.bL.M.U YL£aCmH.UKa.M.U ee. Ec.A.u aoenm pa36uBaemc$l 6 o6~ecm6e, e.M.Y cueoqem otipamume Buu.uauue ua c60e OmH.OUleH.Ue K aeH.bZa.M. . .M.bL OL£eH.b «acmo otipcuuae.uca K H.U.M., yL£acm6y$l 6 H.e6uau.M.o.M. 3H.epZemUL£eCKO.M. Kpyzo60pome, «omopuic $l6.A.$lemesc Z.A.y60KOU 6op0H.KOU a.A.$l Bceeo L£e.A.o6eL£ecmBa.

4acmb .A.fOaeU no c60eu npupooe $l6.A.$lfOmesc .ueouq.ua.uu, U U.M., 6e3YC.A.o6H.o, uumepecuo pas- 6uBambC$l 6 .M.aZUL£eCKO.M. aaOCU3.M.e, maK KaK OH.U .aoeqm aOcmuL£b 6 H.e.M. 60.A.bUlUX peaq.csmamob. tjilaKU.M. .A.fOaSl.M. mSl>K.e.A.O pa36uBambcSl 6 a.A.XU.M.UL£eCKO.M. aaOCU3.M.e, ma« KaK mpetiqemca 60.A.bUlee YCU.A.ue 6o.A.u, L£e.M. 06bLL£H.Oe a.A.Sl .M.eauY.M.o6. U xomSl OH.U .aozqm aOcmUZH.ymb «eopouuapuux pesq.cemamo66 c60ux cnoc06H.OCmSlX, ux CU.A.a Bee »ce sabu-

cum om no.A.H.OZO U.A.U L£aCmUL£H.OZO 3a.M.e~eH.USl co- 3H.aH.USl, 6 peeq.csmame «omopoeo mepuemca KOH.mPO.A.b H.aa c60eu suepeueii. MeaUY.M.bL .aozqm 6bLmb .A.eZKO eo.ubupobaus: npucqmcmbqtoiuu.u. U.A.U nomqcmopouuu.a .M.UP0.M.. 3mo «e 3H.aL£Um, «mo OH.U ma«ue C.A.a6bLe U eabucuauae. 3aeCb peu» uoem, cxopee, o 6e30m6emcm6eH.H.ocmu, KOZaa »ceuauue no.cquum» «me-mo H.o60e U n060.A.bUle .auuaem L£e.A.o6eKa cnocoiiuocma H.0p.M.a.A.bH.OZO aH.a.A.U3a U 6H.U.M.aH.USl. llpo-

~~ < ~ C r

~~ ~__-:< ~

~@,~*- ;~

~

~ecc 3a(3uCU.M.OCmU (3 c(3mo o-cepeo« 3a(3ucum om _...

mozo, «rna (3 nee nonaoaem. Ca.M.oe Bascuoe, «mo czealjem nousons 0 .M.azU"teCKO.M. aaOCU3.M.e - «mo smo

He "te"{o6e."teCKUU nqm», U OCH06a.H OH ua mpex nonamuscx - Bsau.uooeiccmbuu. C aljxa.M.U, ucno.cesoba-

HUU npeo.aemoo CU.,{bL U 60>Kecm6e.HHbLx nocuauu-

ax.

ne3Ijc.,{0(3HO, (3 CUcme.M.e .uaeuscecxozo aaoCU3.M.a 3a"{0>KeHO .M.HOZO UHmepeCHOZO, HO «eotixoaU.M.O nO.M.HUmb, «mo smom nqm» C"{O>KeH U onaceu.

q.le6eCHbLU aaOCU3.M.. OCH06a.H ua 603.M.0>K«ocma (3uaeHU$l. BUaeHue nepe.aeu nO.M.Ozaem OpUeumupobameca (3 aeucm(3u$lx, onpeoeusuoiuux mom U.,{U UHOU nqms. BUaeHue U3.M.eHeHUU ecme OCH06a. aao U 603.M.0>KHocmb npeocxasame U npeaeuaemb nepe.aeuu: OCHo60no.,{o>KHUKO.M. He6eCHOZO aaOCU3- .M.a .M.O>KHO cuurnarne cjJlj Cu, omxpubuceeo cxe.M.1j 91pe>KHeZO «etia. Cxe.M.1j noc.cedqtouseeo He6a om«pet»: tua.uau H), coticmbeuuo, eao .M.O>KHO cuumame U oCHo60no.,{o>KHUKO.M. na-Zlja ), max KaK OH nep(3bLu, KmO Ha"ta"{ a6uzambC$l no 3aKOHa.M. suepeuu. ucno.cssq« nepe.ueusenusc no nO.,{butOU Mea6e.au~e. CUCme.uamusupoba.c cxe.uu 91pe>KHeZO U 91oc.,{ealjfO/A1ezo He6a ~Hb BaHb, 06pa306a.(3 cucme.uq nepe.ue« U. B «axoic-mo cmeneua U-?,13UH, (3 mo.M. (3uae, (3 KaKO.M. OH ceiocac ecms, smo Bem& mex nepe.aeu, KOmapete 6bUU lj(3uaeHbL U nOKa3aHbL B3Hb BaHe.M.. Pa3.,{0>KeHUe (30Cb.M.U mpuepa.u.u ao 64 eexcaz-

2-6876

cp» ?

e

.... pa.uuc ecms 3e.M.HaSl epop.ua, npeO.A.O.>KeHHaSl Ha.M.

ceiocac O.A.Sl 0603peHUSl. q.le6eCHaSl cpop.aa cocmoum U3 oe6Slmu «epm, Sl6.A.SlSlCb HaHOZpa.M..M.OU, U ceu"f.aC C.A.O.>KHO CKa3amb, 6 KaKO.M. 6uoe OHa 6bL.A.a paHbUle. q.lo C lj"f.emo.M. oe6SlmUpU"f.HOU .uampuusi, nepe.M.eHbL COCmOSl.A.U U3 81 HaHOZpa.M..M.bL. '[locue mozo, KaK oaoccKuu OmUle.A.bHUK ?:1eH Cu-u nOKa3a.A. ouazpa.M..M.1j Jj-U,3U, cucme.aa ueiiecnoeo OaOCU3.M.a npuHSl.A.a ee 3a mO"f.KIj omC"f.ema. Omxpsimue nouscmusi Jj-U,3U Sl6.A.SlemCSl uenmpo.a npu.coscenusi KOC.M.O.A.Oeuu. OaOCU3.M.a. CjileopuSl nepe.ueu He U.M.eem npeoe.A.a, OHa Oe.M.OHCmpupljem OaOCU3.M. KaK 60.A.bUlIjIO U mO"f.HIjIO HaIjKIj. Bce, "f.eZO "f.e.A.o6e"f.ecm60 OOcmuz.A.O 3a 6cIO c6010 ucmopuio U,u6U.A.U3au,uu, onucauo U 06"bSlCHeHO 6 U-?:13uHe. Bee, «mo .M.bL Be.cae.u. C me.au U.A.U UHbL.M.U nepe.aena.uu, »mo q-uuzmue 6 npouecce, »mo Cjilau-u,3u. Jjm6epoUme.A.bHOCmb mozo U.A.U UHOeo cotiumua .M.O.>Kem 6bLmb 06Ijc.A.06.A.eHa OOHOU «epmoic, HO He 06y.M.Sl, mpe.usi. <]lpu 3mO.M. Bee co6upaemcsi U pacxooumca U3 Jj-U,3U. q.laUla npupooa uaxooumca 606u.>KeHUU, smom ripouecc U ecms CjilauU,3U. Jj-U,3U - »mo nOKOU. BepHee oa.>Ke 6bL.A.0 6bL cxasams, «mo Jj-U,3U »mo nqcmoma uuu mo, «mo 1j00P.>KuBaem Bee. Cjilau-u,3u nepeoaem U3.M.eHeHUSl, nepeoaem 06U.>KeHUe, nOKa3bLBaIO~ee Bsau.uooeiccmbue UHb U SlH. U.M.eHHo· 63aU.M.OOeucm6ue, a He npomu60- nO.A.O.>KHOCmb, lj"f.UmbLBaSl paCK.A.aOKIj Bocs.ccu mpuepa.u.o: no usc 3Ha"f.eHUSl.M., zoe Ijnpa6.A.Slem Bce.u. ?:1SlHb

OO(9~II~::

- =

'jlpUpoaa 'ba-zya u..ueem OCHOBy npesocezo U nOC.A.eaylO~ezo He6a., o6pa3oBaHHbLX cu.ca.aa Sl.H U UHb.

o

'jlpe>KHUU Sf H. 'jlpe>KHUU UHb.

B03pacmalO~uu UHb. B03paCmalO~uu Sf H.

lJ6bLBalO~uu Sf H. lJ6bLBaIO~UU UHb.

c-~ = -- ... ~~~~.

r ~~a..

~

..... B03pacmalO/i1UU SlH (3 a(3U.>KeHUU coeoaem.

?&SlHb. B03pacmalO/i1UU UHb (3 nokoe coeoaem. K.yHb. B03paCmalO/i1UU SlH (3 noxae cosoaem Dyu. B03pacmasotuuic UHb (3 a(3U.>KeHUU cosoaem T 3Hb. Jj6bLBaIO/i1UU SlH (3 noxae cosoaem Kaus. Jj6bLBaIO/i1UU UHb (3 a(3U.>KeHUU cosoaem. Au. Jj6bLBaIO/i1UU SlH (3 a(3U.>KeHUU cosoaem 'vt.>KeHb. Jj6bLBaIO/i1UU UHb (3 noxoe co- 3aaem CYHb.

--

-

--

--

ba-zya npesotezo H.e6a.

=6

--

--

-~

--

--

--

ba-zya noc.ceoqioueeeo H.e6a.

,..~ « z<C"" C r

~~~~ ~

~Gt~_;>4,s..... ~

~

na-zya Cjlpe.>KH.eZO H.e6a uaxooumca 6 noxae, ~ ..

zae epeem saposeoasotuasccs: 3H.epZUSl, 6 a"{xu"uu'tecKO"u 3H.a'teH.UU - saposcoaemcsc nu.oo.ca. na-zya Cjloc"{eaYIOU1ezo H.e6a pa3Bu6a.em U aBu.>Kem C03aaH.H.blU o.ce.ueum, 6 a.,{xu"uu'teCKO"u 3H.a'teH.UU - mpauccpop.uupqem u nepeposcaaem suepeuio. na-zya npe»cuezo u noc.ceoqtotueeo H.e6a noposeoaiorn YC.,{06USl 'ba-eqa H.acmOSlU1ezo, zae 6 no.,{H.OU .aepe ue npoubu"(aCb rnpemssc «epma, «omopau sabucum om aono.,{nurne.ceus:»: yc"{06uu. B a.,{xu"uu'teCKO"u 3H.a'teH.UU emu. YC.,{06USl .aoscem C03aamb aoenm, npaKmUKYIO 6H.ympeH.H.ue npebpauieuuu. 3mo «anpab.ceuue omH.OCUmCSl K auxu.uunecxo.uu aaocu3"uy. na-zya npe-

»cuezo H.e6a 06pa3yem 64 6H.ympeuuux KO"{b~a, nepe.ueust u.uc eexcaepa.uucu:

na-zya noc.ceiupouieeo «etia otipaeqtom. 64 Bueiuuu«

KO"{bl1a, «omopue ue CPUKCUPytomcsc U SlflutlOmcSl, cxopee, 3H.a)jc..toBuSl. a..tSl. "ha-zya «euue.u u.ca nano.cneuue.u. ae-

Bamu. a60pI106.

B om.cusue om na-zya npescuezo H.e6a, na-zya noc.ceoquiezo H.e6a ue CPUKCUP06a.H.O U U3"ueH.SlemcSl 6 Ka.>KablU nepuoo Bpe.ueuu. 3mom nepuoo aO"{.>KeH. 6 ce6e coaep.>Kamb nO"{H.btU pum.a, 6 «omopo.a

--

--

4 9 2
3 5 7
8 1 6 -

--

cp'-b~~~

~ C06.A.lOaeHbL 8ce cmaoua U3.M.eHeHUSl. Pa8eH OH Boce.M.U, «mo cosoaem eouuoe, U.A.U ae8Slmoe. Ka>KabLU aBopeu, cooepseum. 8 ce6e ae8SlmepU"f.HYIO .aampuuq, cocmosuutpo U3 mpex ypo8Heu U.A.U n.A.OCKOCmeU (He6o, 3e.M..A.Sl, "f.e.A.o8eK), zae cooepscamca 15 «auecmb nepe.aeu, onpeoe.cae.usoc Boce.usso .A.YHHbL.M.U U,UK.A.a.M.U U ce.auo nepexooa.uu. 4+9+2=15, 3+5+7=15, 8+1+6=15 U m.a. li,eHmpO.M. .uampuuic Sl8.A.SlemcSl namepxa, CU.M.80.A.U3upylO~aSl 3e.M..A.IO, eu coom8emcm8yem >Ke.A.mbLU u,8em. i<.apaUHa.A.bHbLe uanpab.ceHUSl - IOZ, ce8ep, Bocmo«, 3anaa - i3bLpa>KeHbL 3aKOHa.M.U 9, 1, 7, 3. De8SlmKa 8 a8U>KeHuu noc.ceoqsouiezo «etia uecem 8 ce6e OZOHb, Au, u,8em cpuo.A.emo8bLu. EauHuu,a =Kau», 8000, 6e.A.aSl. Ce.uepxa - Dyu, 8oaoe.M., «pacuaa. c;npOUKa -l1.>KeHb, ZpO.M., uecppumobaa. DUaZOHa.A.bHOe «anpab.cenue i3bLpa>KeHO UHbCKU.M.U 3HaK.a.M.U 4, 2, 6, 8.l1.em8epKa - CYHb, Bemep, se.ceuaa. D80uKa -KyHb, 3e.M..A.Sl, «epuaa. UA.ecmepKa - li,SlHb, «etio. 6e.A.aSl. BOCb.M.epKa - T 3Hb, zopa, 6e.A.aSl. DeBam» a80pu,08 nokaeubasom U,UK.A.bL a8u>KeHuSl ouepzua. B cmpqxmqpe ueiiecuozo aaOCU3.M.a ae8Slmepu"f.uasc cucme.M.a nano.cnaem. 3aKOHbL a8u>KeHuSl. li,UK.A.bL C03aaHuSl U U3.M.eHeHUSl a8u>KeHuu cosoasomca nep8u"f.Hou cucme.aoic J}-CUH (C.M.. J}-CUH). Bee smo npouaxooum. 8 onpeoe.ceuuoe Bpe.u.«, «omopoe onpeoe.caemca U,UK.A.O.M.. Cy~ecm8yem «emsipe u,UK.A.a, onpeoe.cae.aue "f.embLpb.M.Sl cexmopa.uu. He6a, «omopbLe saoasom. nep8u"f.HbLu U noc.A.eaylO~uu pum.u:

~_.v?d- =~~

~c..-_ ~ , ... ~

v :j]

OCH.o{3H.OU I1UK.A.. pabe« 60 ZOaaM., ezo cpop.uupqem ~.

Couuue, AYH.a U Camqpu. Dpyzou I1UK.A.. -I1UK.A.. mpoicH.OZO U3M.epeH.USl, Ka.>KaOe U3 «omopetx cooep scum.

60 .cem, Cjilpemuu I1UK.A.. cpo p.aupqem ae{3SlmepWf.«aa .aampuua {3 cucmeM.e namepu-ucozo npoxoseoe-

H.USl no «emupe.u. {3peM.eH.H.bLM. Ce30H.aM., 9 nepuoao{3

no 20 .cem. U, H.aKOH.el1, I1UK.A.. Ce30H.H.bLU U.A..U zoao60u, cOCmoSlUA,Uu U3 24 Ce30H.H.bLX. KOpH.eU U.A..U 12 cpa«mqp. (jjaKmypou Sl{3.A..SlemCSl 3H.aK, H.ecyUA,uu {3 ce6e

a6a Ce30H.a U coombemcmbqtouiue eM.Y U3M.eH.eH.USl.

OCH.O{3H.bLM.I1UK.A..OM., no KOmOpOM.Y cpop.aupYlOmcSl 3H.aH.USl U aeucm6uSl, Sl{3.A..SlemCSl 60-mu .cemH.UU I1UK.A.., «omopsuc 06pa3yemcSl 10-10 H.e6eCH.bLM.U cmo.uia.uic U 12-10 3eM..A..SlH.bLM.U 6em{3SlM.u. '[ipoucX.O.>KaeH.ue ocmaasuu»: I1UK.A..o{3 mascee &LmeKaem U3 YC.A..o{3uu, c{3Sl3aH.H.bLx. co cmo.dia.uu U 6em{3SlM.u. Q.lo a.A..Sl mozo "f.m06bL y{3uaemb »mo, H.y.>KH.O pasobpamsCSl {3 nepeucenax. Cjilo ecms, {3 mo.u., «mo U3M.eH.Slem, «mo &LmeKaem U3 YC.A..o{3uu llpe.>KH.ezo «etia. '[iputcumue 3H.aH.UU H.e6ecH.ozo aaOCU3M.a M.O.>Kem 6bLmb OCH.06aH.O ua Bepe, max KaK mo.uq, KmO ue npaxmuxqem a.cxu.auscecxue npeotipaeobanusc U «e Sl{3.A..SlemCSl noc.A..eao6ame.A..eM. aaOCU3M.a, C.A..O.>KH.O npuuams, a me.u. 60.A..ee, nonams .aampuunue cmpqxmqpei, {3 KOmopsix M.O.>KH.O y{3uaemb Bee U3M.eH.eH.USl M.aKpOKOCM.oca. Q.lau60.A..ee nOH.SlmH.OU U nony.A..SlpH.OU cucmeM.OU, U3 mex., «mo ucno.cseqemcsc {3 H.e6ecH.0M. aaoCU3M.e, Sl{3.A..SlemCSl cucmeM.a (jj3H.-L«YU, «omopasc

c- ;;;;::;;~::;:;:,,~ ...... ::;;;;:: .... -?:>~ '-- ~~.

~ *~ao;:

(t

.~ cmpqxmqpupqern U opueumupqem. YC.A.O(3USl U aeucmbusc no CU.A.aM. coiiupaiouceic U pastiupcuoiueic ouepeuu, ijM.eHUe uaxooums c60e M.ecmo, opueumupobamsca no cmpqxmupe 06oeKmo(3 nOM.ozaem qcu.cume c60e cYU1ecm60BaHue, onupascce tea OKpY>K.alOU1ee. c;{J3H-LUYU 060SlCHSlem a(3U>K.eHUe »uepeuu, ee yp06eHb u 603aeucm(3ue (3 moic U.A.U UHOU mo-o:e. OCHOBa a.A.Sl npUM.eHeHUSl CUCmeM.bL c;{J3H-LUYU smo onpeoe.ceuue c60ezo >K.u.A.uU1a U pacnO.A.O>K.eHUSl (3 HeM.. <jilaK KaK 60.A.bLUYIO «acme (3peM.eHU M.bt npo60- aUM. (3 nOM.eU1eHUU, mo YM.eHUe «axooum» c60e M.ecmo (3 HeM. (3nO.A.He M.O>K.em YCU.A.Umb U.A.U OC.A.a6Umb HaLUe CYU1ecm60BaHue.

Q.le6eCHbLU aaOCU3M. (3K.A.lOl.f.aem (3 ceti« mpu epqnn»i npeocxasauuic. 91peaCKa3aHUSl no He6y, ?,13U(33U c;{Jy-CU, OCHoBaHHbLe ua 3HaHUU 36e3a U ux. pacnO.A.O>K.eHUU no aeCSlmu He6eCHbLM. cmo.dia.a U a6e«aouamu. 3eM..A.SlHbLM. 6em(3SlM.. 910 3eM..A.e - c;{J3HLUyU. 910 aeucm(3uSlM. - YM.eHUe (33aUM.oaeucm60- Bamb U (3uaemb Sl(3.A.eHUSl He6a, 3eM..A.U U l.f.e.A.o6eKa.

PUmya.A.bHbLU OOOCU3M. OCHOBaH ua Bepe. Bepa (3 (3bLcLUue 60>K.ecm6eHHbLe CU.A.bL, (3bLnO.A.HeHUe (3 COom6emcm6uu C 3mUM. onpeoe.ceuustx nopSlaKo(3 ecmb cqm» pumqa.cenoeo aaOCU3M.a. 91aHmeOH 60>K.ecm(3 (3 pumqa.ceuo.u aaOCU3M.e aOCmamOI.f.HO 6e.A.UK. ma«, Ka>K.abLU 6eCCM.epmHbLU cmauobumcsc nOI.f.UmaeM.bLM. (3 moM. peZUOHe, zae OH 6bL.A. u36ecmeH, U 60360aumCSl (3 paue 60>K.ecmBa. MHozue 6epylOU1ue U He nbL-

~~~c:-5"7 d - - .~ ~@,~*- ~

j)

maiomcsc paaobpamscsc B pumqa.cax, 1<0mOpbL.M. C.A.e- -~,.

aljlOm. Q.lo CI<O.A.bI<O 6bL 60)J<ecmB He BI<.A.lOl.f.a.A. B cebs: pUmlja.A.bHbLU aaOCU3.M., ecms me, «omopue npusuatomes: Bee.M.u. 1flaI<Lt.M. 60)J<ecmBo.M., I< npuucepq, SlBuscemca .AaO-l{3bL. 3ftal.f.eHUe 60)J<ecmBeHHozo naumeoua obpaaqemca Boce.ueso 3Hal.f.eHUSl.M.U npescue-

ZO U nocu.eiupoiueeo He6a. Q.laa HU.M.U npeocmabume.A.U mpex IjpoBHeU. <]ilpu IjPOBHSl nqma otipaeqsom. eouuoe, BealjU1ee I< Y--l{3U. Bee 60)J<ecmBa npeocmab.csuom. c060u «ascecmba suepeuu. Boce.M.b 6ecc.M.epmuux - BoCe.M.b «auecmb suepeuu, BbLpa)J<eHHbLX B BoCb.M.U mpuepa.a.uax. <]ilpu 60)J<ecmBa, Haae.A.eHHbLe 3HaHUSl.M.U cpop.a - uu, l{3UH U tue«. Q.laa Bce.u. 3mU.M. Bocceoaem. Q.lecppumoBbLU U.M.nepamop. <]ilaI<U.M. 06pa30.M., Bee 60)J<ecmBa npeaCmaB.A.SllOm UCmOI.f.HU-

I<U Bcex me.A., Ijl.f.acmBIjIOU1UX B I<pljwBopome BeU1eU. <]ilal<, aeBSlmU.M.eCSl"lHbL.M. nocmpoeuue.a Bceeo, Limo cBSl3aHO c l.f.e.A.oBeI<O.M., BeaalOm ce.M.b 60)J<ecmB DO.A.bUlOU MeaBeaUl{bL. Ce.us 3Be3a DO.A.bUlOU MeaBeaUl{bL pljl<OBoaSlm Ce.M.blO l<al.f.ecmBa.M.U l{3UH B "le.A.OBeKe, «omopeie He06xoaU.M.bL a.A.Sl nO.A.Ij"leHUSl 30.A.0- mozo 3.A.UI<CUpa.

llpaBume.A.u numu. zop: cX.3HUlaHb inpobuul{USl cX.3HaHb) ua toee, cX.3HUlaHb (npOBuHl{USl UlaHcu) ua ceBepe, <]ilat1w.aHb «a BocmOKe, cX.ljaLUaHb «a 3anaae U CIjHbUlaHb B ueumpe BeaalOm 3e.M..A.SlHbL.M. nocmpoeuue.a B aaoccl<O.M. nanmeone. Bce smu ZOpbL npeaCmaB.A.SllOm , coombemcmbeuuo, s.ce.uenmi», 1<0-

C ~~==;;>:;;;;:---:;;: .... :;;;;;?>~ ~. p *.._~.a~

~ mopete aoenmq ueotixoou.ao cotipam» 8 a.,tx.uM.U"LeCKO.u npouecce u.uc ynopSlaO"LUmb. B pumqaueHO.u aaocu3.ue K HU.u otipauuuomca KaK K Beptauua.u. 8HympeHHezo U 8HeUtHezo npeotipaeobauua. 3mu eopsc xom» U npeocmaiu.suom. 8 oCHo8HO.u coom8emcm8YfOUI,ue 3Ha"LeHUSl, Sl8.,tSlfOmcSl mak»:e U pea.csuu.u. yc.,to8ue.u a.,tSl cotiupauua ».cuxcupa. U.ueHHo .uecma »mux zop uano.ucsuom 3cceHI1UeU coombemcrnbqsouu:»: 3.,te.ueHmo8.

OCHo8Hble n03UI1UU pumqaueuoeo aaocu3.ua.

Bee aeucm8uSl 8 uepe.aouuscx pumqaueuozo Baocue.ua nocmpoeu»t ua pa38umuu 8HympeHHeu »uepeua U c8Sl3blBaHUU ee. Bce 8HeUtHue nposb.ceuu« 8 pumqa.ce peeonupq-om c 8HympeHHeu npupoooic "Le.,to8eKa U coeouusuomaa c ouepeueic He6a U 3e.u.,tu. '[leuue. nepe.aeiueuua, nox.coso« «anpaiu.en»: na 8cKpblmue U qnopuooueuue 3HepZemU"LeCKUx. npoueccob. B npouecce &mo.,tHeHuSl pumqa.ca aoenm. He mo.uaco O"LuUI,aem c80e me.co, HO U nano.cuaemca »uepeueii. A 8eCb npouecc uepe.uonuii nocmpoen ma«, "Lm06bl sma suepzuu sakpenu.cace 8 meue a.,tSl aa.,tbHeUUteu mpauccpop.aauuu. U qcu.ceuua «a"Lecm8 Y"LaCm8YfOUI,ezo 8 uepe.aouuu.

A.,tx.u.uU"LeCKUU aaocu3.u - nqm» mpauccpop.uauua U 83paUl,uBaHuSl »uepeuu. OCHo8Hoe, K "Le.uy npuxooum npaKmuKYfOUI,UU auxu.auso - »mo otipemeuue cpop.asi. cfJOp.ubl, «omopaa «onmpouupqemcsc aoenmo.u: <Jilpu coxpobuusa a.cxu.uuscecxo-

~~__....crl - < ~

~~~ - JII'it' ~ ~

ao OaOCU3.,ua, l1u, 113uH U tue«, necmipomcsc U Bspa- 3l ~u6alOmcSl me.,uu, «mo K.Y.A..bmu6upyem 3.A..UK.CUp. UHcmpy.,ueHmO.,u, necmqtotuu.a 6HympeHHue COK.pOBuiua, Sl6.A..SllOmCSl neuu. » .>K.eH~UH cm ptpcmqpa ne-

"leu pabomaem no npuuuunq mK.al1K.OZO cmauxa, y .,uY.>K."lUH - no npUHl1uny ZOH"lapHOZO «pqea. Dpqeu-

.au .A..o6a.,uu, mkauxuic CmaHOK. K.Y.A..bmu6upyem UHb,

T OH"lapHblU «pqe - SlH. Cuaua.ca aoenm cobupaem U &lOep.>K.u6aem SlH U UHb, 3ame.,u otipasqem. sapoosuu, «omopsuc »uepeemuueceu «ano.ocaem me.co, a same.,u, 603.,u0.>K.Ho, U 3a.,ue~aem ezo. Koeoa eobopum-

CSl 0 coiiupauua UHb U SlH, peu» uoem. 06 otipasotia-

HUU .aamxu 6Hympu HU.>K.HeZO nO.A..Sl, omxqoa 06pa3yemcSl sapooeuu. 06pa306aHue sapoosuua He 03Ha"laem 06pa306aHuSl nu.oo.cu. 3apOOblUl «eotixoou.u. O.A..Sl cobupauus: 3.A..UK.CUpa, K.OmOpbLU otipaeqem. nu.A..IO.A..IO, a OHa, 6 c6010 ouepeo«, - 30.A..OmOU l16emOK.. 3apooblUl no.,uozaem peeqaupobam» UHbCK.UU U SlHCK.UU OZOHb O.A..Sl n.A..a6K.u nu.uouu. '}IU.A..IO.A..IO 06pa3y-

10m lJSlHb U K.yHb, a sapooeu« nOOLtUHSlemCSl 3aK.OHa.,u

Au U Kau». Au Beoaem. eouuapuu.u. K.pyzo.,u, Kau« - mxauxu.u. CmaHK.O.,u. 06beouHeHue »mux 3aK.OH06 osuauaem 06u.>KeHue OpaK.OHa U muepa 6oK.pyz eoUHO-

ao. MexaHu3.,u0.,u, «omopuic npu600um 6 oeucm6ue mK.al1K.uu CmaHOK. U zOH"lapHblu «pqe, Sl6.A..SlemCSl .,uUK.P0K.Oc.,uU"leCK.aSl op6uma. tjilaK.u.,u otipaso.u., .,ua.A..bLU He6ecHblu «pqz 06pa3yem sapoosua. U.A..U noozoma6.A..u6aem YC.A..06USl O.A..Sl mozo, Lf.m06bl OH 06-

HO 3HepZUU, ma« KaK nepbouana.uo«: UHb U SlH He cobpanu, <JilaK «mo, .cq-uue «auuuams c .uauoic op- 6umbL U He cneuium» nepexooums K 60",{bUlOU, noxa He 06pa31J10mCSl UHb U SlH.

UmaK, ua Ha"1.a"'{bHOU cmaouu Bee CBoaumcSl K BbLcmpauBaHwo cpU3U"1.eCKOZO me"'{a. BHeUlHee ljKpen.ceuue «eotixoou.uo a"'{Sl rnozo, "1.m06bL aocmuzHljmb qcu.ceuusc B npaxmuxe. B OCHoBHO.M Bee cBoaumcSl K BbLaep>KuBaHUKJ «ocmea U >Ke"'{e3 B onpeae",{eHHbLX «auecmbax snepeuu. BHljmpeHHUe oUf,ljUf,eHUSl, «omopete nOSlB"'{SlKJmCSl B npouecce npasmuku, npaxooam. l1uK"'{U"1.ecKUU pSla cUHme3a U U3 xaomu"1.«ocmu nepexooam B qnopaooweuuue aeucmBuSl, CO- 3aaKJUf,Ue ljC",{OBUSl a"'{Sl 6o"'{ee mOHKOU U «ascecmbeuHOU pa60mbL. OUf,ljUf,eHUe »nepeuu eUf,e He 03Ha"1.aem B03.MO>KHOCmU C03UaaHUSl U BbLcmpauBaHUSl BHljmpeHHUx npoueccob. Q.laumu npabu.csuoe npu.Me He Hue »nepzuu - Ba>KHaSl 3aaa"1.a a.cxu.uuu. V",{Sl moeo "1.m06bL ustiescame «eeamubuusc SlB",{eHUU B pa6ome, «aoo ljae",{Slmb 60"'{bUle BHU.MaHUe 3ane"1.ambLBaHUKJ me"'{a U C03HaHUSl. 3mo osuauaem, obpatuam» BHU.MaHUe «a npunuunei, no KOmOpbL.M cmpoumca aBU>KeHUe U noxoic me"'{a, peequupobams 3.MO-

~~ d __.. c r

~~ ~ <Z7 ------:J

~CR~_.-se5<-- ~

:5)

l1uU U ynopSlaOl.f.u6a.mb C03H.aH.Ue. '[Iocxe moeo, KaK ~~

me"{o U C03H.aH.Ue noazomo{3,,{eH.bL, C03aalOmCSl YC,,{O-

BuSl a"{Sl CPOPMUP06a.H.USl 3H.epZUU, a same.a U c{3Sl- 3bL6a.H.USl ee. Koeoa 3H.epZUSl c{3Sl3bl6a.emcSl U o-uauaemca, eobopumcsc 06 06pa306a.H.Uu. JOaH.b-Ul.eH.b.

llymu a,,{XUMUl.f.eCKUX npakmu« pasoe.catomes: «a mpu zpqnnsc - OaUH.OI.f.H.bLU, zpynno{3ou U CMeUl.aH.H.bLU. B nepbo.u. c.upcae UaYU1ue no OaUH.OI.f.H.OMY nqmu onupcuomcsi {3 c80eM pa3{3umuu moueKO ua caMUX ceiia. B c,,{YLtae epqnnoboeo pa3{3umuSl - ua pa3Bumue Bee zpqnnu. Ciooa »ce OmH.OCSlmCSl U Baoccxue ceKcya,,{bH.bLe meXH.UKU, «omopue ua caMOM ae"{e Sl{3,,{SllOmcSl owen» C,,{O>KH.bLMU a"{Sl nouumua. 4.m06bL eobopume 0 H.UX, a meM 60"{ee, {3 H.UX yl.f.acm806a.mb, mpebqemca uauunue noazomo{3,,{eH.H.ou suepzuu. 3mo «e pa3{3,,{el.f.eH.ue, a cepsesuasc {3H.ympeuuaa paiioma, {3 ocuobe «omopoic .cescum. paboma C ceKcya,,{bH.bLMU 3H.epZUSlMU U nepboua-cauo.u. 06- pa306a.H.USl 3H.epZUU 113UH.. <]ilpemuu nqm» - CMeUl.aH.H.bLU, {3 H.eM cOl.f.emaemcSl OaUH.OI.f.H.aSl paiioma U zpynn06a.Sl uuu. napuaa. Q-lo {3 OCH.o8e aO"{>KeH. cmoam» ,,{u60 OaUH., ,,{u60 apyzou {3ua npaicmuxu. UAecmsoecsm. «emupe {3xoaa U &LXOOO aaoccKou auxuMUl.f.eCKOU npaxmuxu .cescam {3 ocuobe mpuouamu aByx npe{3paU1eH.Uu mueeueuoic neuu.

mopozo .cesaim no8eaeH'1.eCKUU acnekm, '1.mO pas- 6upaem Kap.M..U'1.eCKUe 3a8a.A.bL aoenma. 'BoLae.A.eHUe 3mOz.0 Hanpa{3.A.eHUSl {3 Ca.M..OCmOSlme.A.bHbLU nqm» Cma.A.O pe3Y.A.bmamO.M.. Opz.aHU3aUpU )l(U3HU na 3e.M...A.e. 3mo «anpabaeuue npomubonacmabusiem cf30u aeucmBuSl coupy.M..y, nopO)l(aaJOU1e.M..lj 3.A.0, a.A.'1.HOCmb, 6eaHOCmb U m.a. B OCH08e 3mOz.0 {3uaa aaOCU3.M..a .ceseam Bee 6.A.az.onpUCmOUHbLe aeucm(3uSl, «anpab.A.eHHbt.e, (3 nep8y1O ouepeo«, «a OKpY)l(alOU1ee, 6yab mo aepef30, mpa8a U.A.U '1.e.A.o8eK - Bee, '1.e.M..Y mpe6yemcSl nO.M..OU1b U.A.U coCmpaaaHUe. 3aao.A.zo ao nOSl{3.A.eHUSl xpucmuaucmba 3ano8eaU U 3a8embL, aOUteaUtue ao HaC (3 c(3SlU1eHHbLX «uueax, 6bL.A.U ocpop.uueusi (3 CUCme.M..Y no8eaeHuSl U 3HaHUU (3 aaOCCKOU mpaouuuu. CjilaK, nanpu.aep, noSlBu.A.CSl aaOCCKUU mpaxm.am. « Ce.u» 6a.M..6YKO&LX nO.A.OCOK », U3 «omopoeo otpop.M..U.A.UCb OCHo{3HbLe onucauusi YC.A.o{3uu U aeucmBuu. «06-&SlCHSlIOU1ee Dao», «anucauuoe Au -UuH-l1aHe.M.. Sl(3.A.SlemCSl oCHof30u, «a «omopqto onupasomcsc noc.A.eao8ame.A.U aaOCCKOZO nymu Kap.M..U'1.eCKUX npedpaU1eHuu U.A.U oc(3060)l(aeHUSl om «ap.au: B 06U1 e.M.. , Bee aeucmBuSl, .A.e)l(aU1ue {3 OCHo8e smozo nqmu, cf30- aSlmcSl K nocmqnxa.a n.A.OXU.M.. U.A.U XOP0UtU.M... B npuul1une, 3mU'1.eCKUe HOP.M..bL no8eaeHuSl .cescam (3 OCHO- 8e .A.1060Z0 ayxo{3Hozo nqmu, U &Lae.A.eHUe smoeo uanpa(3.A.eHUSl {3 Omae.A.bHYIO ccpepq 3HaHUU «ocum yc.A.O{3HbLU xapaxmep C 3.A.e.M..eHmO.M.. oepauuueuuocmu.

~~~-=<-c~

~~ ~

U Bee »ce cljU$ecm6yem 60J..buta51. epqnna J..lOaeU, 1<.0- ~ mopste npunuc.csoom ce651. I<. aaoca..u U onupatomca

ua cpaxmop {33BeutuBaHU51. ueuuocma c80eto cqtuecm80BaHu51. u, «ax cJ..eacm{3ue, ezo npOaOJ..>K.eHU51.. Cljab51...uU aJ..51. HUX 5l.{3J..51.lOmc51. 60>K.ecmBa 80 tJ..aBe c Q.lecppumO&L..u u.unepamopo.u. U He60.

&'Lpa>K.eHue..u J..1060u tpop.ua aaocU3..ua 5l.(J.

J..51.lOmc51. nepe.aeust., mpatcccpap.uupqiotuueca no npuuuunq UHb - 5l.H. Q.lo 80m I<.al<.ou cmeneuu nop0>K.aeHU51. ..uO>K.HO Bocmuue, npuuaasesca I<. moic UJ..U UHOU zpqnne, ucno.cseq« me UJ..U UHbLe meXHUI<.U, »mo Bonpoc. l<.a.>K.aoe IjlteHUe npeo.caeaem. c80e npOHUI<.HoBeHue {3 ucmuuq UJ..U a{3U>K.eHUe I<. Bepuiuue. Buaemb {3 aaocU3..ue UHIjIO om{3J..elteHHIjIO cucme..ulj 3HaHUU HeBepHo, max «ax 3aecb 3HaHU51. 5l.{3J..51.lOmc51. IjcJ..o8ue..u, npo51.8..ulIOU$U.M.C51. {3 ooJ..ax, peuax, nocmqn«ax U nepe.aenax. VJ..51. mozo Itm06bL npuxocuqmeca I<. mauucmbeuuo.uq, HaaO CHaltaJ..a noooumu I<. ucmuuHO..uIj. UcmUHHoe U max aOCmamOItHO yaaJ..eHo, U ..uaJ..o «mo ezo ocosuaem UJ..U nposadiaem {3 «e.a. MbL ..uO>K.e..u to80pumb 0 npuuuunax cnpaBeaJ..u80- emu, eq.aauuocmu, aOJ..ta U m.a., HO HaJjItU&u.UCb 0U$1jtuame oxpqsauotuue Hac BeU$U, ..ubL ..uO>K.e..u eap.uoHUItHO {33au..uoaeucm80Bamb c ol<.plj>K.alOU$u..u Hac ..u Up o..u , max «ax aljX LUeH {3 Hac cmauobumca Ijl<.pen.ceu, {33paU$uBaemc51. U mpauccpop.uupqemcsi. U 3aecb q.uecmuo 6bLJ..0 6bL Cl<.a3amb, «mo (3 OCHOBe nOH51.mU51. Dao uesaon a8u>K.eHue «CUH», onupaiotuee-

c-_ r:::;~;;:;;;=" ;;;---:;; ... :::;;;;?>--~~~.

~ -,..*~~~~

~ CSl, cxopee, ua suauue l-le6a U 3e.M..A..U, 'te..ul-la ux 6o..t1O.

OmclOaa &LmeKalOm ue u.ueioiuue u.aeua ooucm6uSl

«y ..uUH» U u.aesoiuue «10 .auu».

Kascecmbo ueoeanu« «y (hu» &LmeKaem U3 cooml-lOUl.eHUSl YCU..tUSl UHb, so«, KaK «eCmb» U «ue eCmb». <JilaK «rno, ..uO>K.I-lO cxaeams, «mo «eoeauue KaK npucYUSe Dao, ma« U 'tY>K.aO e..uy. 3a »mu.u. «poemca n03UI1USl peauu.sauuu «eoeauuu, UCX.OaSlUSaSl U3 ecmecmbenuocma «113bL »caus». B aal-ll-lo..u «oumexcme neoesuue - npeo.aem. ecmecmbeuuocmu, u..uelOUSuu Boce.u» «auecmb nposuiueuus: u.ca Boce.u» cu:c D3. Q.le pa306paButucb 8 nopuoxe f3eUSeu, c..tO>K.I-lO qnopSlaO'tumb ne mo.uoco Bocnpuumue KaKou-..tu6o HaYKU, I-lO U Bocnpusunue f3eUSeu, «omopete «ascqmca c..ty'taul-lbL..uu.

Bce &LUl.eCKa3aI-lI-lOe Sl8..tSlemcSl npeaaf3epue..u CPOp..ubL U 6eccpop..uel-ll-lozo.

3-6876

Jf6paHcm8o.

Dasce eopa u...ueem a6u>KeHUe,

-_ _ ec.uc ecms onopa ua cmonsi, eC.A..U ecms

_ _ CU.A..a {3Hympu, eC.A..U ecms OZOHb, nOaaep-

>KU6aIOIMPU paiiomq neuu. MbL 6yae...u eobopums ...uO.A..Lta. MbL 6yae...u a{3uzambcSl CmOSl, ...ubL 6yae...u ay...uamb He ay...uaSl. MbL zo60pu...u ° tjilau£S3U. CjlOLte...uy ...ubL zo60pu...u ° tjilau-£S3U, KOZaa 60Kpyz nopuoo« flU? Cjlomo...uy «mo 3aeCb Au cnpsona.coce {3 T 3Hb, nomo.aq «mo T 3Hb a{3U>KemCSl noa {3.A..USlHUe...u Au, nomo.aq «mo 3aeCb SlH U UHb COKpbLmbL {3 Q.le6e U 3e...u.A..e, nomo.aq «mo coom6emcmBue {3lte.A..o6eKe. B lte.A..o6eKe, onupaiouse.ucsc ua {3HympeHHee. flU ecme cmoicxocm» U a6u>KeHue. flU a.A..Sl Hac - eu,se OaUH tampux mpauccpop.uauuu, U Ha3bLf3a.sl 300Cb 6eusu KaKu...uU-.A..u60 u.ueua.au, ...ubL C OaHOU cmopoHbL nOKa3bL6ae...u Hauty OZpaHULteHHOCmb, a C apyzou - Bos.uoseuocm» U3...ueHeHUSl. Onepuiucs ua «mo-mo, ...uO>KHO OZpaHULtUmbCSl {3 c60e...u pa36umuu, a ...uO>KHO o6pecmu nocmoaucmbo. 3mo 6eCbL, ua «omopetx ...ubL .A..u60 {336eutu6ae...u, .A..u60 {336eutu6ae...ucSl, mo ecms ca...uu cmauobu.u.cs: 6eUSa...uu, noa6epzaSlcb nopSlaKY y6paHcm6a U.A..U eeo xaocq. ltmo-mo npuxooumca noaa{3.A..Slmb U.A..U C>KUZamb, npouecc mpauccpop.ua£SUU uenpepsdie«. Jj{3uaemb C.A..USlHUe UHb U SlH - emo ucxqccmbo, «omopoe uecem {3 ce6e suauue, Bepuee,

~~?'-~~

;~~ - ::; ~~ ~

aBu.>KeHUe 9/lau-113u. D.A.Sl mozo '1.m06bl nmo-mo aBu~ ~ eams, HaaO «mo-mo UMemb. UMeSl '1.mo-mo, ezo HaaO Kyaa-mo CK.A.aablf3amb. CC.A.U CK.A.aablf3amb HeKyaa, MbL cmanobu.ucs: paba.uu. moeo, «mo UMeeM . .A ec.A.U

He CK.A.aablf3amb? Q-le CK.A.aablf3amb HeBo3MO.>KHO, 3mo ocBo60.>KaeHUe, .usi sce ZOBoPUM 0 aBU.>KeHUU. T .A.aB-

Hoe - He nOaaambCSl C06.A.a3HY BHeutHezo npoSlB.A.e-

H.USl aBu..>i<eHUSl, KOZoo cqm» UU1emcSl He BHympu, a CHapy.>KU. Q-lo U BHeutHee qnqceam« U3 cBoezo BHuMa-

HUSl He cmoum no OaHOU npocmoic npU'1.UHe - nomOMY, '1.mo OHO ecmb. U xomSl OHO noaBepzaemcSl msicsoce MemoaoB aHa.A.U3a, Bee OHU npOUCXOaSlm U3 OaHOZO. T OBopSl 0 9/lau-113u KaK 0 '1.eM-mO 6ecnpeae.A.bHOM U coBeputeHHOM, Mbl otipexae.u ce6Sl HUKOZaa He npU6.A.U3UmbCSl K 3moMy. 9/laK Mbl 60.A.bute om~SleM ceiia, '1.eM npuii.cuseae.u: Pa3.>K.U2.aSl BHympeHHUU OZOHb, f3a.>KHO «e aamb eMY nOZ.A.OmUmb ceti« l1e.A.UKOM. U 300Cb Baso«: cpop.aa, «omopaa 6bl.A.a 6bL

B COCmOSlH.UU yaep.>Kuf3amb »mom OZOH.b, pezy.A.Upof3amb eeo U H.anpaB.A.Slmb. Me6e.A.b MO.>KH.O paccmaBumb U B ZPSl3H.OU KOMHame U Buaemb B 3mOM aa.>Ke H.eKOe y6paHcmBo, 3aC.A.OH.SlIO~ee zpscs«, 9/lau-113u mpe6yem YCU.A.USl a.A.Sl cBoezo npoSlB.A.eH.USl. llpocmo max nOBo3Ka c Mecma ue ca8uHemcSl. Q-lU.>KH.SlSl mpuzpa.a.ua nopsuuca flU zoBopum - CHa'1.a.A.a &l.A.O.>KU aopozy, a 3ameM mO.A.KaU no Heu noBo3KY, U.A.U ymK«etusca B zopy. Mo.>KH.O .A.e3mb U no omBecH.OU cme-

«e. 11.0 OO.>Ke ec.ca U Bocmueueiue BeputUHbl, «mo mt«

KpO.M.e Cmpe.M..A..eHUSl 6bLmb Ha-

Ka)K.aO.M.1j a8U)K.eHUIO c8oucm8eHHo 8038pau,seHUe. Dasce ecmecm80 aBu)K.eHUSl .M.O)K.em 6bLmb OZpaHWteHO. C.A..ealjSl c8oe.M.1j ecmecmBy (113bL »can»), .M.O)K.HO 6bLmb Ha8epXIj, HO npu 3mO.M. He 6bLmb soec». £cmecm8o Lfe.A..o8eKa clju,secm8eHHo ozpauuueuuee, Lfe.M. ecmecm80 He6a U 3e.M..A..U. t]ilaK, KOZaa .M.bL z08oPU.M. 0 ecmecm8e, Ha.M. C.A..ealjem 6bLmb aioajpamnee. MO)K.HO nOaaep)K.u8a.mb ecmecm80 3e.M..A..U U.A..U He6a U npu 3mO.M. cnumams, «mo .M.bL ecmecmbeunu. 3mo He .M.O)K.em 6bLmb n.A..OXO, HO .M.O)K.em 6bLmb ca.M.006- .M.aHO.M.. Q.le 3a6bL8a.ume, «mo 3a Cmpe.M..A..eHUe.M. pas- 8u8a.mbcSl cKpbL8a.emcSl )K.e.A..aHUe aOCmUZHljmb xeeomo, «mo ocpop.a.caemca 8 pasuue Ha38a.HuSl, «omo-

.M.a, ezo cmqneua.uu, a He 3aKOHL£eHHbL.M.U cpasa.uic co6epw.eHcm606aHuSl. Q-lo He otipcuuams (3HU.M.aHUSl ua peeq.csmam max»:e He cmoum, L£m06bL He 3aX.A.a.M.Umb ceiia aeucm(3uSl.M.U. Pe31j.A.bmam aO.A.>KeH cmamb a.A.Sl Hac 1j6paHcm60.M., 3aHU.M.alO14U.M. onpeae.A.eHHOe .M.ecmo (3 KO.M.Hame. <Jilau-tpu »mo Be.A.UKUU npeoeu, HO U OH U.M.eem c60e 1j6paHcm60, c60e Ce.M.Sl NBe.A.UKOe eouuoe" (<Jilau U). 3aKOHbL (cpa), &LXOaSl14Ue U oaHo(3pe.M.eHHO 06pa31j1014Ue <Jilau-~3u, ecmb ua.uepeuue, &Lpa>KeHHOe (3 cpopuce. cjj0p.M.a ecmb mo, «mo nO.M.ozaem pacxpeimeca <Jilau-~3U. Paccmaiissca 3aKOHbL no c60u.M. .uecma.a, .M.bL aeucm(3ye.M., .M.bL aeucm(3lje.M. (3 COZ.A.aCUU c nOpSlaKO.M. DU. K.aKU.M.U »ce npUH~Una.M.U nO.A.b306ambcSl a.A.Sl IjCmaHo(3KU nopuoea? <JilaKU.M.U, «omopue ecms. £C.A.U »ce He &Lpa6omaHO nouamue (3 coombemcmbuu c U.M.elO14U.M.CSl, mo moeoa smux npuH~uno(3 ms.ua. C/Jop.M.a ecms Ij Sl14UKa, cpop.aa ecms Ij ~6ema, cpop.M.a ecms Ij 3(3yKa. Bonpoc (3 mo.u, umo sa 3mU.M. cmoum. MbL Zo60pu.M. 0 <Jilau-~3u KaK 0 HeKO.M. npoSlf3- .A.eHUU 1j6paHcm6a. B .A.1060.M. apljZO.M. 3HaL£eHUU, ZO- 60pSl 0 He.M., .M.bL mO.A.bKO Omaa.A.Sle.M.CSl om nOHSlmuse. <JilaK .M.O>KHO He nouums U mozo, «mo Sl14UK u.ueem cpop.u.q.

1ilau-tpu .cescum aBoWtH.aSl .M.Oae.A.b. Kozaa .M.bL nbLmae.M.CSl paeobpamecsc U.A.U yl.f.acmBoBamb OC03H.aH.H.0 83mO.M. npouecce, .M.bL otipasqe.u. mpouuuqto .M.Oae.A.b. 06pa30BaH.Ue mpouuuoic .M.OOO.A.U, ee c8Sl3bLBaH.Ue U ecms 1ilau-113U 8ooucm8uu U.A.U a.A.XU.M.UI.f.eCKO.M. nOH.U.M.aH.UU sapooeuua.

MbL 6yae.M. zoBopumb 0 1ilau-113U ue KaK 0 H.eKOU KO.M.n.A.eKmYIOtl1eu cxe.M.e U.A.U cucme.M.e, U.M.elOtl1eu Becpasceuue moic U.A.U UH.OU tpop.uu, a KaK 06 YH.u8epCa.A.bH.OU cucme.ece. ynpa8.A.SlIOtl1eu nepe.ae«a.uu. CjIo.A.o>KeH.uu y 1ilau-113U ue .M.O>Kem 6bLmb 60.A.bUte namu, a8u>KeH.uu - 60.A.bUte BoCb.M.U, 3aKOH.08 - 60.A.bUte mpuuaouamu. Bce .uaccobue npeocmab.A.eH.USl 0 1ilau-113U 3axOaSlm ne aa.A.bUte abcmpcucm«ocmu 6ecnpeae.A.bH.OZO uaiiopa aeucm8uu, «omopste «e qxooam. 3a npeoe.u« ca.M.UX cetia. MU.A..A.UOH.bL .A.lOaeu 3aH.U.M.alOmCSl ucxqccmbo.u. 1ilauI13U-l1lOaH.b KQK ucxqccmbo.u, npuoaiotuu.u. cpOp.M.Y 1ilau-113u, H.O npu 3mO.M. ue u.ueiom aO.A.>KH.OZO nOH.SlmUSl 0 mo.u., I.f.e.M. sauu.uatomca. CjIpu 3mO.M. OH.U c8Sl3bLBalOm smo uCKyccmBo c cpu.cocotpueii 1ilau-113U 60.A.bUte 8 3H.aI.f.eH.UU «nqcms .A.yl.f.Ute 6yaem ma«, I.f.e.M. H.UKaK ", MbL 6yae.M. no.cesoiiamsca C.A.oBo.M. 1ilau-113U KaK qcpeoH.eH.H.bL.M.YH.u8epCa.A.bH.bL.M. nouamue.u, aalOtl1u.M. xoms «axoe-mo npu.coscenue CKPbLBaIOtl1UXCSl 3a H.U.M. 3H.a«euuic. MbL 6yae.M. pacc.uampubams 1ilaUI13U-I1IOane KaK OaH.Y U3 CPOp.M. a.A.XU.M.UI.f.eCKUX aeucm8uu. 1ila cucme.aa 9ilauI13U-l1lOaH.b, «omopasc npeo.caea-

~_;:PrC~= ~

;~~ ~ .. ~~

~ ::a

emcsc ceu"tac 80 Bce.u. .uupe cxopee IjOa.A..Slem om ~.

nOH.SlmUSl c:_jilau-l13U, LteM. npu6.A..u)Kaem K H.eM.lj . .AIO-

60e uCK.lJccm80 .A..u60 omxpedxiern aoonmlj M.UP c:_jilaul13U, .A..u60 «em. CC.A..U cuumame OCH.o6ame.A..eM. c:_jilaul13U-l1lOaH.b l,{,)KaH. CaH. C/JeH.a, «mo owen» cnopuo, H.O ucmopuuecxu npuusimo. mo M.O)KH.O cxasams. «mo OH. mom, «mo 3ane"tama.A.. U COKpbL.A.. 3H.aH.USl 0 (3H.ljmpeH.H.eM. npebpauseuuu. e~e l..A1j6>K.e. Do l,{,>K.aH. CaH. C/JeH.a npascmutapotuue (3H.ljmpeH.H.ue npedpaiueuus: 6bLcmpee OOcmuza.A..U pe31j.A..bmamo(3, "teM. me, «mo 1j(3.A..eK-

CSl uepoic (3 6ucep, 3aKplj"tuBaSl 3H.epZUIO nocpeocm80M. meXH.UK c:_jilaul13U-l1lOaH.b. Ceu"tac (3 .uupe 3mUM.U meXH.UKaM.U 3aH.UM.aemCSl (3 oeCSlmKU pas 60.A..bute .A..100eU, "teM. 80 Bpe.ueua cXlja c:_jilo, H.a"ta.A..a uaucezo .cemoucuuc.ceuuu. U (3 Becamxa pae M.eH.butee KO.A..U"tecm80 Boamueaem pe31j.A..bmamo(3 no cpafr H.eH.UIO C meM.U Bpe.ueua.uu. Koueuuo. 30eCb (3UH.OBam ue l,{,)KaH. CaH. C/JeH.. OH. npooe.uoucmpupooau. (3H.ljmpeH.H.ee 8o(3H.e. CC.A..U «ozo-mo 30eCb U cuumams BuH.o6a.mblM., ma« smo me M.U.A...A..UOH.bl 3aH.UM.alO~UX-

CSl, «omapsie ue CM.OZ.A..U oo6ecmu smo uCKljccm80

00 co6eputeH.H.ozo COCmOSlH.USl, a maxsce Bpe.us; U3- M.eH.u6utee suepeemuuecxue npoueccet (3 me.ce "te.A..o6eKa. )/(ljpa(3.A..b U 3M.eSl, «omopsix H.a6.A..lOoa.A.. 6e.A..UKUU .uacmep - ue 60.A..ee "teM. o6uJK.eH.USl 3H.epZUU H.e6a U 3eM..A..U, npuotipemaioiuue onpeoe.A..eH.H.1j1O cpOpM.1j npu coeOUH.eH.UU ux mpemseic CU.A..OU, «omopoic U Sl(3.A..SlemCSl "te.A..o6eK.

C_...,;~~~;;:;;:=-~"""':;;::> =-??>~ --- ~'

~ -k~~

~

• .._ B «acmosuuee Bpe.usc tjilautpU-U_lOaHb MO.>l<-

HO pasoeuum» ua mpu cpop.au: noposeoaiotua«, of3uzalOw,aSl. U cooepsauuaa. 9Iopo.>l<oalOw,aSl. - 3mO KaHOHWteCKOe YC.A..of3ue cyw,ecmf30f3aHUSl. tjilaU-U_3U, cyw,ecmf30f3aHUSl. UHb U Sl.H, U3 KOmOpbDC Ka.>KOOe UMeem cf30u 3aKOH U cf30e of3U.>I<eHue. B meXHUKax OHU &Lpa.>KeHbL KaK mo, <tmo of3uzaemcSl. U mo, '{mo uanO.A..HSl.emCSl.. D.A..Sl. 60.A..btUUHcmf3a uumepecqsousuxca npaxmuxa.ua H3UZYH OHU u36ecmHbL KaK qnpascueHUSl., onupakxuueca ua mo, «mo He u.ueem f3HetUHezo of3u.>KeHUSl. U mo, «mo u.aeem. Kuaccuuecxoe of3u.>l<eHue cpop.usi npeacmataeuo ne.A..bLM .>I<ypaf3.A..eM.

III II

II:

o

/

Vf3uzalOw,aSl. cpop.aa tjilaU-U_3U »mo U ecms, «enocpeacmbeuuo, ca.uic cpop.usi 9llaUU_3U-U_lOaHb c «emups.usc Hanpaf3.A..eHUSl.MU. 'flepf30e «anpabueuue npeocmaf3.A..eHO tUKO.A..OU ceMbU 4.eHb, f3mopoe - ceMbeu Sf H, mpemse - ceMbeu );j, <tem6epmoe - ceMb-

~~+ififd - r r~

:;~~~;... ~ .... ~

v ~

eu CIjHb. U"ueHHO B mako.a nopsuuce HaaO pacc.aam- ~J

pubami» smic «anpab.ceuusc, U ae.A..O soec» He B ucmopunecko.a 3HaHUU U.A..U onpeoe.ceuuu, a B cpop.ae pabomec C »uepeueic. l1.eHb pacmaeubaem, SlH C.A..Ijutaem,;J CKplj"luBaem, CIjHb «anpab.caem. B maxouc Buae pa3BuBalOmcSl ljaaHcKue meXHUKU <]ilau£puI1lOaHb. CC.A..U l1.)I(aH CaH cjJeH sanpscmau. cqms <]ilau- 113U, mo Sl H AIO-l1.aH cnpama.c KOPHU, npea.A..o)l(uB U o6pa3oBaB CmU.A..b SlH. U mom U apljZOu, npea.A..o)l(uB cBou Bapuauua pasbumua snepeua (a na.u. u.aeuuo »mo UHmepeCHO, ma« KaK "ubl paccucampubae.u. <]ilaUI13U-l1lOaHb KaK cpop.uq a.A..xu"uU"leCKOZO npouecca), paboma.ac Haa me.a, «mo smo.uq npeouiecmoba.co. <]ilo ecms, Bee emu. meXHUKU ecms c.A..eacmbue npaxmu«, «omopeuuu sauu.ua.cucs smu 3a.aescame.ceusie .ooou. Cjlpo6.A..e"uou ceeoonsuuueeo <]ila~3U-l1IOaH.b U SlB.A..Sl.emcSl mo, «mo smo c.A.eacmBue,

a He npuuuua. MO)l(HO U nacpeocmbo.a nOa06HblX Ijc.A..oBuu npuorna K ucmoxq, HO Bapuaumob sanqmamscsc eopasoo 60.A..bute. OCHoBHOU U3 HUX - o~ljtueuue suepeuu, «omopue 3ame"u z.A..ljutam C03Ha-

Hue U "u03Z. U B"uecmo moeo, "lm06bl c Heu «mo.A..u6o ae.A..amb, aoenm nauuuaem npe6blBamb B cocmOSlHUU aeucmBuu, «omopue He.A..b3Sl cuumam» aaeKBamHbl"uu ezo Hop"ua.A..bHo"u1j npe6blBaHuIO B .aupe. <]ilaKoe cocmosinue He u.aeem HU"leZO o6~e-

zo c B3pa~uBaHue"u ezo aljxa tueu. B .A..1j"lute"u C.A..Ij"lae, OHO .aascem 6blmb Ijc.A..oBue"u U ocmabameca u.u.

.M.bLU .M.aCCO&LU U3 CmU.AeU tjilaUf.,pU-U/OaH.b U ca.M.bLU nomepsuoauic a.ASl a.AXU.M.Uu. Ka« osoopooume.csuaa mexuuxa OH. 6eccnopeH., U aa.>K.e .M.O.>K.H.O aonycmumb ezo 3H.aLteH.Ue «a« 8OUH.Cl<OZO ucxqccm- 8a, C K.9ID 5 %. Q.lo «a« uanpabueuue, cosoaioiuee U mpauccpop.auptpouiee 3H.epZUIO, smom CmU.Ab nomepuu. Koueuuo, npuuams »mo C.AO.>K.H.O, max «ax .auozue Baocceue .aouaxu, .aacmepa npakmuiapom U.M.eH.H.O »mom CmU.Ab a.ASl YCU.AeH.USl a.AXU.M.uLtecI<OU paiiomu: Q.lo CmU.Ab Sf H. - smo YC.AoBue coxpaH.eH.USl U npe06pa308aH.USl, a ue noazomoBl<a U &L8oa. SfH. AIO-l.f.aH. 88e.A amom. Bua npakmuxu, onupaucs, 8o-nep&Lx, ua c801O U3H.aLta.AbH.YIO I1U; Bo-Bmopeix - «a npaxmuku, nocpeocmbo.u. 1<0mOpbLX OH. pa3Bu.A 3H.epZUIO, ue COOmH.OCSlUSYIOCSl C eao .AuLtH.OCmH.bL.M. pum.uo.a: tjilal<, I<ozaa .M.bL z08opu.M. 0 pacmaeubaH.UU 3H.epZUU, «a« pas U nOapa3Y.M.e8aemcSl yCU.Aeuue .AULtH.OcmH.OU 6a3bL CU.A, C «omopoic .M.O.>K.H.O pa- 60mamb. D.ASl npaxmusapotueeo tjilauI13U-l1lOaH.b smo, B nep8y1O osepeo«. 3H.aH.USl, 80 BmopylO - ousyuseH.USl, a q»: B mpemsto - emenens 803.M.0.>K.H.ocmu. 9Ipomu8onocmab.camsca smom Bua aaoccl<ou meXH.UI<U .M.O»cem mo.csxo mo.uq, «mo 3aH.U.M.aemCSl, mo ecms ca.M.O.M.Y ce6e. 9IoLte.M.Y .M.bL ua nep80e .M.ecmo nocmabuuu. 3H.aH.Ue, c03aaB YSl3Bu.M.oe nO.AO.>K.eH.ue a.ASl a.AXU.M.UU C n03Ul1UU 803.M.0.>K.H.ocmeu? De.co B mo.M.,

~ ~

~

«mo mpauccpop.aauueic H.IJ.>KH.O PIJKo80aumb U IJn- ~ ..

pa(3.A.Slmb nOC.A.e mozo, KaK me.A.O H.anO.A.H.UmCSl.

3H.aH.ue ae.A.UmCSl ua mpu IJPO(3H.Sl: npupooH.Oe, nO.A.IJ"f.eH.H.Oe U 8uau"uoe. 3mo nOC.A.ea08ame.A.bH.OCmb 3H.aH.UU, H.apIJUteH.Ue KOmOpOU 8eaem K H.aplJUteH.UIO u,UK.A.a mpauccpop.uauuic. I<.aKU"u 6bL 60.A.buucu. »ce.cauue ue 6bL.A.0, onepemsca H.Ct 8uaeH.ue (3 c80ux. 3H.aH.USlx. U aeucm(3uSlx. - 3mO .A.UUtb IJC.A.o(3ue pabomsc (3H.lJmpeH.H.eU 3H.epZUU, mo eCmb c.A.eacm8ue. U, KaK npabu.co, Boe.uoseuocmeic me.A.a ue x.8amaem a.A.Sl peaaueauuu. 3H.aH.UU 8uaeH.USl. C.A.ea08ame.A.bH.O,

-c

x.omu"u "ubL moeo U.A.U «em, "ubL "uO.>Ke"u UcnO.A.b30- Bam» mO.A.bKO «acms smux 3H.aH.UU. 3ma «acme «e .uoscem 6bLmb onopoic. OH.a .A.UUtb no"uozaem (3 nqmsc U IjKa3bl8aem. £C.A.U 3H.aH.USl ue uaxooson c80ezo npu.A.O.>KeH.USl (3 npaxmuxe, mo OH.U uanuuatom "ueUtamb, ombupaa 3H.epZUIO IJ aaenma. Omcmpaueuue om 3H.aH.UU U lJX.oa (30Uf,IJUf,eH.USl, ua CeZOaH.SlUtH.UU aeH.b, cxopee meopemuuecxasc 803,,u0.>KH.ocmb, "f.e"u npaxmuuecxasi. Pauuue, KOZaa aoenm &L80au.A.cSl, UCnO.A.b- 308a.A.CSl sepeeop .uacmepa U.A.U UtKO.A.bL, aocmuzUteu onpeoe.ceuuoeo IJPO(3H.Sl. 3mo npube.u» K mo"ulj, «mo npaxmuuecxa «e OCma.A.OCb moeo, «mo .aoscem pea.A.bH.O Ijnpa(3.A.Slmb a.A.x.u"uU"f.eCKU"u npouecco.u. U 06."SlCH.Slmb mo, «mo OH. ca"u Be.caem. B .A.1J"f.Ute"u C.A.Ij"f.ae, smo 803,,u0.>KH.ocmb &LCmpoumb npuuuunsc, «mo moxee Sl(3.A.SlemCSl 60.A.bUtOU U Cepbe3H.OU pabomoic. Q-lo U 0 H.eu 60.A.bUte zo80pSlm U nuiuqm, «e.a.

r=-~~r::::;~:;:;;:"===---:;;:'Ir::;?:>;;~ '- ~~'

~ -..t?~fl,~

~ -.... ...,,-~

~ pea.A.bHOU C03UOalOm. D.A.Sl moto "f.m06bL &Lcmpoums npuuuunsi, Haoo He YKa3bLBamb ua HUX U oa)Ke He nokaeubam» UX, a c030aBamb YC.A.08USl O.A.UHOU 8 HeCKO.A.bKO .cem, a 8 OC06bLX C.A.Y"f.aSlX U HeCKO.A.bKUX oecSlmK08 .cem, KOtOa OHU c.uoeqm npoabumsca U &LcmpoumbcSl. Becmu U 8 mo »ce Bpe.u.a oaBamb 3HaHUSl - smo U ecrns oCHoBa CetOOHSlLUHeto nqmu. Ecuu. npocmo Becmu, amo .M.OHaCmbLpcKuU nqm» C &LmeKalOU1U.M.U omcsooa nocueocmbua.uu. DaBamb npocmo snauue - 3mo cxopee oc.uibum n03UI1UIO, "f.e.M. ee YCU.A.um. Ko 8ce.M.Y npoue.uq. ueotixoou.uo Lj"f.UmbLBamb CetoOHSlLUHee 8pe.M..Sl, a He Bpe.ueua )Ke.A.mozo U.M.nepamopa, KaKU.M.U 6bL OHU UHmepeCHbL.M.U He 6bL.A.U. M03t CetOOHSl - smo CU.A.a U c.cabocms. B uauaue, cxopee, C.A.a60Cmb, U "f.m06bL eeo oo8ecmu 00 CU.A.bL Haoo uomu. He no nqma M OmK.A.IO"f.UCb, He 0Y.M.aU, He Y"f.acmByuH, a no nqmu. cma6U.A.U3al1UU »uepeemu"f.eCKUX 803.M.0)KHocmeU .M.03ta. M03t - HaLU 3.A.eKmpuk, U O.A.Sl mozo "f.m06bL OH nepeK.A.IO"f.U.A.CSl 8 cpaeq 8HympeHHux pa3pSlo08, e.M.Y c.A.eoyem npouma Ce.M.b cmaouu npe8paU1eHuu, «mo coombemcmbqem. ce.M.U «anecmba.u. U3..u.eHeHUSl C03/{aHUSl, nOC.A.e «eeo .M.O>KH.O noooumu. U K &LLUecKa3aHHbL.M. 3Ha"f.eHUSl.M.. Q.laoo q-ucmscsc He 0Y.M.amb, a 0Y.M.amb npaBu.A.bHO. Q.laLU .M.03t, ua cetoOHSlLUHUU Beu», U3 ce.M.U c80ux 060pom08 &mO.A.HSlm OOUH, 8 .A.y"f.LUe.M. C.A.y"f.ae - oBa. 3mo ma nponopuua, «omopaa paiiomaem om 8HympeHHeu CU.A.bL, suepeuu. 6/7 «acmeic U.A.U 5/7 «acmeic

~~d_.~

~

patiomasom om (3HeUi.HUX (3.A..UStHUU U IjCU.A..UU. Ec.uc _",..

noa alj.M.aHUe.M. nOapa31j.M.eBamb OmK.A..IOLf.eHUe HeHIj>K.HOZO axmuba, mo U 3aeCb mpebqemca nepepacnpeoe.ceuue enepeuu. l,{e.M. 6ljaljm 3anO.A..HStmbCSt COCljabL U ueumpst, numabuiueca onpeoe.ceuusi.uu. »uepeuscuu? CKO.A..bKO .uacmepob, &Lc606oau(3Ui.uX c60e C03HaHue, 3ame.M. 6bL.A..U &LHIj>K.aeHbL npe6bLBamb

(3 COCmOStHUU O>K.UaaHUSt &LXOaa, oc606o>K.aeHuSt om c60ezo me.A..a, ma« KaK 6bL.A.. nepexauau a.A..XU.M.ULf.ec-

KUU 3.A..e.M.eHm. OHU npexpcuua.ca paiiomame Haa mpauccpop.uauueic, U, C.A..eaoBame.A..bHO, U.M. HeLf.eZO 6bL.A..O soec« ae.A..amb, max KaK C03aaHHoe enepeernuLf.eCKOe me.so lj>K.e Ui..A..O «a (3bLc606o>K.aeHue, a He ua IjHULf.mO>K.eHue. Jj.HULf.mO>K.a.A..OCb cpU3ULf.eCKOe meuo.

'DBa meua, &00 U OZOHb, ecms mo pauuouausHoe, C Lf.e.M. cma.cxubaemca npaKmUKIjIO~UU <]ilaUI1- 3U-l1lOaHb. 'D.A..St .M.1j>K.Lf.UHbL npaxmuxa nauunaemcsc C paCKpljLf.uBaHUSt OZHSI. U 3aKpljLf.uBaHUSt &abL, a.A..St >K.eH~UHbL - «aoiiopom. Ec.A..U pacc.uampubams (3bLnO.A..neuu.e <]ilaUI13U-l1lOaHb (3 npu(3bLLf.HO.M. a.A..St .M.HOZUX nuaue, mo OHO onucubaemCSt Bu ae p a.a.u.oic B3Hb BaHSt. c;P1j Cu - mo, «mo (3Hljmpu. Ec.A..U 6pamb UCxoouoe 3HaLf.eHUe <]ilaUI13U-

I1lOaHb, zae nOKOU - OCHoBa

c __:- tt >-= ... ~ '- ~.

~ ~~~

~ a6uJKeHUSl., mo moeoa Buaepa.u.ua C/Jy Cu CmaHOBumca (3HeUl.HU"u KPYZO"u, Buaepa.u.ua ~Hb BaHSl. - (3HympeHHU"u.

t]ile.,to t]ilaU-'13U no B3Hb BaHKJ U no c;Py Cu.

cpce..to Au - 3HepZUSl. OZHSl., qcmpe.uusaotuaSl.CSl. 88epx. UCmO"l.HUK onpeoe.caemca mpe.usc ypo(3.... HSl."uU. J:JPOf3eHb "I.e..tof3eKa - cepoue, ypof3eHb He6a - ueump Vg22 CUHb-XY3U, ypOf3eHb 3e"u..tu - ueump C1 'l&3U-l1lOaHb.

CUHb-XIj.3U

~~rl-tt ~

Kau« - 3HepZUSl 8oabL, cmeKQJOU1Q.Sl. &iu3, poo- ~ HUK U UCmOLf.HUK 3HepZUU me.A.a Kau« - ~. T lJaHblOaHb - IJP08eHb 3eM..A.U. ~p08eHb Lf.e.A.o8eKa - nOLf.KU. ~p08eHb He6a -~. R18 UlU-ZlJaHb.

<jile.A.a .Au U Kan» SlB.A.SllOmCSl OCHOBHbLM.U aBU.>KIJU1UM.U CU.A.aM.U npaKmUKIJIOU1UX. .A.106bLe mex.H.UKU, B KOmOpbLX a8u.>KeHUIO n pu aaem c a 60.A.blUee 3HaLf.eHUe, Lf.eM.

_ __;::=--

nOKOIO.

C'

"~~lO

, ~II\\, l~i~l~ ,

~ : I i I'I 1':\-

ca.M.UX ceii«, «mo 3Ha- r t L \

L ,-' - '-. "tum, He mO.A..bKO 8 ce6e, --'=""-- __ .~~~~~~-

HO U a8u)Kym 8ce.M.u __

OCma.A..bHbL.M.U me.A..a.M.U, 8K.A..IO"taSl ?&SlHb U K.yHb, Dyu U T 3Hb, CYHb U \1.)KeHb.

MOHaabL, nOKa3aHHbLe ua me.ce, Sl8.A..SllOmCSl 06'be.M.HbL.M.U eaUHUI1a.M.U U He npu.cazasomcsc .A..UHeUHO. V.A..Sl mozo "tmo6bL amo nousime U.A..U xomsi 6bL npeocmabams, pacc.aornpu.u mpuuaouam» nO.A..O)KeHUU .M.OHaabL.

---

Bce.u; mo me.A..a .Au U Kau» y"tacm8YlOm 8 a(3u)KeHuSlx He mO.A..bKO

4.

« ~ -r g

6.

13.

4-6876

cp

~ <]ilpuHaal-$amb nO.A..O)KeHUU MOHaabL CBSl3aHbL

C Bo3MO)KHOc;mSlMU nepemekauusc 3HepZUU, KOmOpece MO)Kem Y.A..OBumb Om,HOCUme.A..bHOe meuo. Om-

=

--

HOCUme.A..bHOe meuo - 3mO meuo, KOmOpOe MbL UMeeM npu. PO)KOOHUU. fl,6cO.A..lOmHOe meuo - amo meuo, «omop oe Bocmueaern MaKCUMa.A..bHOU cm.aouu. mpauccpop.uauuu.

Ka)KaaSl nOC.A..eaYIO~aSl ccpepa BMe~aem npeabLay~ylO. Pacc.uompuiiam» ccpepet KaK Omae.A..bHO B3SlmbLe MO)KHO mO.A..bKO meopemuuecxu. <]lpaKmuuecxoe UX UCnO.A..b30BaHue YC.A..OBHO. MOHaabL 2, 4, 6, 8 - ynopSlaol.f.eHHbLe. CoBeplUeHHou 3aecb SlB.A..Slemcsi Bocs.uaa MOHaaa. MOHaabL 3,5,7 - HeynopSlaOl.f.eHHbLe. CoBeplUeHHou 300Cb SlB.A..SlemCSl MOHaaa mpemsa, BMe~alO~aSl 3aKOHbL mpex.aepuoeo npocmpaucmba. MOHaabL 1 U 9 - otipasqiousas. U nopO)KaalO~aSl. 3mo MOHaabL npescuezo U noc.A..eaylO~ezo He6a. MOHaaa 10 cobeptaeuuasc, B npuuuune, OHa »ce SlB.A..SlemCSl U nepBou. Q.lo B noc.A..eaoBame.A..b«ocmu He6ec OHa »ce BMe~aem nepe.ueust npeouay~ue, 06yc.A..aB.A..uBaIO~ue noc.A..eaoBame.A..bHOcmb.

<]ilaKUM 06pa30M, cy~ecmByem Bceeo «emupe 3aKOHa, «omopsse MO)Kem nOCmUl.f.b l.f.e.A..oBeK, B omuusue om mex mpuuaouamu, «omopete otipasq- 10m Bee, «mo Hac oxptpcaem, a maxsce Hac caMUX.

<]lep&LU 3aKOH - 3aKOH MOHaabL Becams, 3aKOH 06 UMelO~eMCSl.

~Af?'-- ~

Bmopou 3aKOH. - 3aKOH. .,uOH.aabL OaUH. U ae- ~ Bam», 3aKOH. 06pa3ylO/A1UU U nepepacnpeoe.csuotuuic ']ilpemuu 3aKOH. - 3aKOH. .,uOH.aa mpu, name, ce.eee. aBuzalO/A1uu U U3.,ueH.$l.IO/A1UU.

If.em8epmbLu 3aKOH. - 3aKOH. .,uOH.aa aBa, 'temsipe, tuecme, Boce.us, CoxpaH.$l.IO/A1UU U pee.ca.aeumupYIO/A1UU.

9'lpaKmUKYIO/A1UU ']ilaUtpU-'1lOaH.b npoxooum «epes «emupe cmaouu, onupaiotuueca ua aaH.H.bLe 3aKOH.bL. 9'lepByIO cmaouso cpop.uupqem 3aKOH. «em- 8epmbLU.

If.embLpe .,uOH.aabL nep80u cmaauu:

4mo oeuauasom »mu .uouaiu«, U..(.U «mo OH.U nOKa3bLBalOm a..(.$l. npaKmUKYIO/A1ezo 8H.ympeH.H.ue meXH.UKU? OH.U noxasubasom al3u.>K.eH.ue coxpaueuH.OU U..(.U u.ueiouieuca »nepeuu. Ec..(.U ueumpi« U «auau»: y aoenma omxpumu, mo 3H.epZU$l. 6ecnpen$l.mcm8eH.H.o aBuzaemc$l. 8 coom8emcmBuu co c80u.,uu sasoua.au. D8u.>KeH.ue smote 3H.epZUU omotipasceuo Bmopoic .,uoH.aaou. 9'lpaKmuKYIO/A1UU 8H.ympeH.H.101O a.cxuuuoo npu "('1060u cmaduu auxu.uuuecxoeo npo'1ecca aO..(..>KeH. n0380..(.$l.mb xoms KaKou-..(.u60 'tacmu 3H.epZUU a8uzambc$l. no me.cq a..(.$l. nOaaep.>KaH.u$l.

c- ~ tr -- .. ~~~~.

~ ~~~

e

4~ CPIjHKI1UU l1eHmp08 U ux C8Sl3U C .aa«-

POKOC"'«'OCO"'«'. B maxo.u. COCmOSlHUU 3HepZUSl nOaaep.>K.uBaem ecmecmbeuusuc 6a~aHc CPIjHKI1UU

l1..em8epmaSl "'«'OHaOO IjKa3bLBaem ua «emsipe Bexmopa U3...«.eHeHUU, KOmO~~l:"I§iat_., pete He ma« naccubuu no omHOuteHUKJ K uepabomasoiuu.u. KaHa~a...«.. B maxo.a me.ce »uepeusc uauunaem nepecexamsCSl, c03aaBaSl 8 ...«.ecmax nepeceueuusc Buxpu, maK He06xoaU"'«'bLe a~Sl a~xu...«.u<teCKOZO npeoiipasobauuu. U <te...«. IjCUueuuee aoenm paiiomaem C uanpabue-

HUSl...«.U suepeuu, me...«. CU~Hee »mu. Bu xpu, Ec.cu aoenm npaxmuxqem. «mo-uubo peeq~PHO, uanpu.uep, &mo~em cpop.usi 'ba-Zlja u.uc tjilaUl13uI1KJaHb no HeCKO~bKO p ae e.>K.eaHe8H.o, mo npu. nocmouuHO"'«' nOaaep.>K.aHUU paiiomu. Buxpeu, OHU Ha<tUHaKJm &Lno.ocame cpljHKI1UU suepeemusecxux opzaH08, nepepa6ambLBaKJU!uX U IjcBauBaKJU!ux 3HepZUKJ 113UH. tjilaK, 8 me.ce HapSlalj c «emupe.us: peequuPIjKJU!U...«.U uanpab.ceuusi.u.u. nOSl8~SlKJmCSl eU!e aBa.

~ _., ~ ... Z -c c_____ ~

;:c-~_;;;c ~

~

UA.ecmaSl "uOHaaa - 3mO 3aKOH Bsau.uooeucmbus: C _",.

3HepZUeU U,3UH. <]lOKa He Bcxpoemca paiioma Beex usecmu CU..A., paboma c »uepeuea U,3UH HeBo3"uO.>KHa. <]loa pabomoic 3aeCb nOHu"uaemcSl a.cxu.uuuecxaa n..A.aBKa. ne3 Bcxpumusc &luteijKa3aHHOzo paiioma C aijXOBHOU CU..A.OU uieu maxsce HeBo3"uO.>KHa. MO.>KHO aijXOBHOe me..A.O numams, HO He npeo6pa30&lBamb. Pasuuua "ue.>Kaij 3mu"uu ue.ueueuuscuu. oepo.uua. B nepBo"u C..A.ijltae aaenm .>Kaem pesq.u.mama, Bo Bmopo.a - eeo aocmuzaem. OaHaKO uaoo nouu.uams u

mo, «mo Bo Brnopo.a C..A.ijltae Bo3"uO.>KHOCmeU a..A.Sl nomepa ouepzuu 60..A.bute, Ite"u B neptio.u; «mo mpe- 6ijem 60..A.buteU coiipauuocmic u ombemcmbeuuoc-

mu. D..A.Sl mozo Itm06bl u36e.>Kamb HeHij.>KHblX U3"ueHeHUU u nomeps suepeuu, nOC..A.e mozo KaK BeKpblmbl

Bee aBepu u Bopoma me..A.a, ux Hij.>KHO cBSl3amb u ijnopSlaOltUmb. MOHaoo Boce"ub KaK pas u ijKa3blBaem

ua Basocoe «ascecmbo. 3aKoH BoCb"uOU "uoHaabl ecms qcuaue B Ka.>KablU .ao.ueum. Bpe.ueuu, U K 3mo"uij 3aKOHij aaenm cxopee npuxooum. suepeemunecxu, pabomasi «a Ka.>KaO"u npeablaijUSe"u ijltaCmKe. q.le..A.b3Sl cuaua.ca pacxpums, a 3ame"u cotipame. Bce npoucxoaum B3au"uocBSl3aHHo. Ecuu. »ce uomu. no nijmu OaHOZO &lcBo6o.>KaeHUSl, mo pexa &iUaem U3 6epezoB,

u ij.>Ke HUlteZO He..A.b3Sl 6ijaem Cae..A.amb.

OCHoBaHue"u 3aKOHa BoCb"uOU .aouaiu« Sle.caemcsc mo. «mo aaenm npuotipe.c ueump, no omuotueuuso K Komopo"uij u cmpoumcsc Bca ocmaueuasc pa6oma. Bce cmamusecxue nO..A.O.>KeHUSl B <Jilauu,3u-

I1lOaHb, 'ba-zlja U CUH U nocmpoeHbL no 3aKOHa..u 2, 4, 6, 8 ..uoHaa. Bce nepexoouue nO.A.O)KeHUSl., mo ecme ca..uu a8u)KeHUSl. - no 3aKOna.u. 3, 5, 7 ..uoHaa. ~)Ke no KO.A.Ul.(ecm(31j ..uoHaa, Ijl.(acm(3IjIOUSuu (3 no cm po enuu. 3HepZemUI.(eCKOU cmpljKmljpbL, ..uO)KHO lj(3uaemb 60.A.bUl.IjIO CU.A.1j cmamuuecxux nO.A.O)KeHUU, (3 «omopscx (3cKpbL(3aemCSl. 60.A.bUl.e 3aKoHo(3. Kpo.ae mozo, emenens coxpaueHUSl. suepeuu &LUl.e, I.(e..u npa a(3U)KeHuu. Q.lo ..uoHaabL 2, 4, 6, 8 u.uesom npeoe:c, 06IjC.A.0(3.A.eHHbLU .A.UI.(HbL..uU «auecmba.uu, ..uecmo..u, Bpe.ueue.u. U m. a. Ec.uc qc.A.oBuSl. Uaea.A.bHbLe, mo U zo80pumb He 0 I.(e..u. Q.lo 06bLI.(HO aoenni He .aoseem cosoams ce6e He06x.oaU..ubLe Ijc.A.08uSl. U.A.U nonacms (3 HUX.. U moeoa mpebqemca a(3u)KeHue, KaK Ijc.A.o(3ue pocma, noucka U &LX.Oaa U3 He qcmpaubasotueeo nO.A.O)KeHUSl.. 3mu..u U 8eaalOm ..uoHaabL 3,5 U 7.

B I.(e..u »ce sax.uonaemca ueoiixoou.uocm» suams U pastiupamsca (3 ..uoHaaax.? 90% (3HljmpeHHUX. Ul.KO.A. npaxmuscecxa He saocmpaem (3Hu..uaHUSl. na n03UI1UU a(3U)KeHUSl. snepeuu (3 3Hal.(eHUU 3aKOHa. B&mO.A.HSl.Sl. mex.HUKU, aaenm U ma« npuxooum. K 3HaI.(Ume.A.bHbL.«. peeq.csmama.u; omnpa8H.ou mOI.(KOU npa amo.u. Sl.(3.A.Sl.lOmcSl. pIjKo80acmBa, nocmpoeunste «a cucme..ue npUHI1Uno(3. OmKpbLBaSl. »ce CU.A.1j enepeuu (3Hljmpu cetia, OH no.equaem U (3HljmpeHHIOIO onoplj

~~ ~<ZZ d -- C C =<-__ :J

~~__....* ~

a.A.Sl npOaO.A.)/ICeHUSl mozo, «mo 0101. ae.A.aem. Bee srno ~ npu80aum K pa3pbL8y C03HaHUSl. <Jlpu nepeno.cueHUU npabozo no.cqucapua &LK.A.IOLf.alOmCSl cpljHKI1UU .A.e80l.o, «mo 8eaem, C OaHOU cmopouu, K q.ueusiueHUIO nomepu 3Hepl.UU, U C 3mU.M. cBSl3bLBalOm 3Ha«umeueuoe IjCU.A.eHUe 803.M.0)/ICHocmeu U OB.A.aaeHUSl aljXOBHOU cOCmaB.A.SlIO£I1eu. C apljl.ou cmopoust omIU..IOLf.aemCSl l1e.A.aSl cmpqkmqpa 3.A.eKmpULf.eCKUX me.A.el1, pa3BuBalO£I1UXCSl B l.O.A.08H.O.M. .M.03l.e. Pasiiumue

ux cBSl3aHO He mO.A.bKO C aaHHbL.M. Lf.e.A.o8eKO.M., 101.0 U

co Bce.u. 3BO.A.IOI1UOHHbL.M. nepuooo.a. OmK.A.IOLf.aSl .A.e80e nO.A.ljutapue, aoonm He .M.O)/ICem B.A.USlmb, a .M.O»cem mO.A.bKO C.A.eaoBamb. A. 3HaLf.Um, e.M.1j HIj)/ICHO npoionu Bee npupoouue pum.au, taae sa tuaeo:a. mo ecmb sampamums ua c8010 nO.A.HIjIO mpauccpop.aaI1UIO 120 .A.em, aBa 60-mu .A.emHUX I1UK.A.a.

Cucme.aa Cjflaul13U-l1lOaHb ecmb OaUH U3 nljmeic B nepe.aeuax. Eeo .M.O)/ICHO cpabuum» C a8u>K.eHUe.M. no pexe, l.ae OCb aBu)/ICeHUSl - meueuue. Mo)/IC- 101.0 n.cum» npomuB meueua«, conpomuru.aacs ecmecm8eHHO.M.1j aBU)/ICeHUIO pexu, .M.O)/ICHO 060ZHamb meneuue, 3a CLf.em CKOPOCmu, .M.O)KH.O naum» no meueuuio. B KaJKaOU n03UI1UU ecmb c80u n.A.IOCbL U .M.UHIjCbL. Q.lo He IjLf.UmbLBamb onpeae.A.eHHbLU n.A.acm nocmpoeHUSl 3Hepl.emULf.eCKOZO me.A.a, «omopuic BUaOU3.M.euaemcsc Ka)/ICabLU l.oa, a.A.Sl cepsesuozo npOaBU)/ICeHUSl 8 a.A.XU.M.ULf.eCKO.M. npouecce - OutU60Lf.HO.

MOHaabL 3, 5. 7 - .M.OHaabL aBU)/ICeHUSl, U 3acpuxcupobam» ux He803.M.0)/ICHO. B .M.O.M.eHm cpuxca-

I1UU OHU nepemexatom. 3aKoH .aouaabl 3 - smo YC.A..OBUSl, B «omopeix Haxooumaa Haute me.A..o. Kaxue 6bl aBu>K.eHUSl .,ubl He ae.A..a.A..U, .,ubl HaXOaU.,uCSl B mpex.uepuo.cc npocmpaucmbe. C:_[{0 omHOuteHUIO K 3mo.,uy npocmpaucmBy U &lcmpauBalOmcSl meXHUKU.

Ec.A..U meXHUKU maxuuc otipa- 30.,u He &lcmpauBamb, mo suepeemu«ecxoe me.A..O BbtnO.A..HSlem CPYHKI1UIO u36blmO"tHYIO, B OaHOU n.A..OCKOCmu, U ueoocmamo-uapo, B apyzou, «mo uapqucaem nocm-

poeuue Bcezo me.A..a. OC03Hamb pa60my aaHHOU .,uOHaabl - euasum noaoumu K pabome co 3Ha"teHUSl.,uU «Bepx - HU3), «npabo - .A..eBo», «Bnepea - uasao», «nycmoe - nO.A..Hoe».

~~_ ._::z d _. C ~ :=>

~~"'" ~

~

1ilo ecms, mpemsa ...uOHaaa eCmb peaauea- ~.

I1U$l Bmopoic ...uOHaabL, «omopaa 6o..tee npU6bL'-tHa 6 cpop.ue nepemexauusc UHbsue. Q.lo 3mo cu...u60..t, cxopee, coeepuame..tbHbLU U He co6ce...u npue...u..te...ubLU a..t$l pabomu: OH, ...uO)KHO cxaeams, 6bLno.ocaem CPYHKI1U10 cpu..tOCOcpCKOZO HaL£a..ta. U L£mo-

6bL ezo npu.aeuams a..t$l npaxmuxu, Heo6>coau...uo npouma CK603b amom 3HaK. Bee npuuuunsc nocmpoeuusc me>CHUKU 6 1ilaUI13U-l1lOaHb ecms 3HaHU$l Bmopoic U mpemseic .uouaou. 3mo Y)Ke yp06eHb aOCmU)KeHU$l. Aaenm, paiiomcuoiuuic ua npeoe.ce namoic ...uoHaabL, u...ueem Y)Ke co6paHHbLu ueump U 6eaaem «emups.us: uanpaiiceuusuuu. J1.P06eHb cede-

...uoU ...uoHaabL - npaKmUL£eCKU npeae..tbHbLu a..t$l a6u)KeHU$l, zae aaenm uaxooumca 63aKoHe a6U)KeHU$l,

eao 6bLpa)KeHuu. B amo.u. COCmO$lHUU 603...uo)KHOC-

mu me..ta 6ecnpeae..tbHbL, Hem moeo, «mo .uoscem Bcmams ua ezo nqmu, no...ueL«amb aBu)KeHUIO. C..teayIOUSU...u L«azo...u cmauobumca 6bL>COa 3a Bee ...ubLC..tU-

...ubLe U He...ubLC..tu...ubLe 3aKOHbL a6U)KeHU$l, zae aoenm. o6pemaem cpop.uu ae6$lmou ...uOHaabL U cmauobum-

esc 6..tU30K K co6epL«eHcm6y, u...u C03aaHHO...uy. 1ilo ecms, aocmuzaemC$l ypo6eHb aeC$lmou ...uOHaabL. U

OHa, KaK U nepbaa, cmauobumca Hal.{a..tO...u «eeo-mo Ho60zo 6 c60e...u ecmecmbeuuo.u. co6epL«eHcm6e, C pa3HUI1eu .uuus 6 no.oocax, n.uoce U .uuuqce. OaUHHaal1ama$l, a6eHaal1ama$l U mpunaouamaa .uouaiu«

~'7 7 -- 'e ~~~~.

~~~ ... , -~-

~ - Hel.f.e.A.o6el.f.eCI<UU nqm» . .:Aoonm, aOcmUZutUU ypoBHSl aeCSlmOU .M.OHaabL, HaXOaUm 6o.>KecmBeHHbLU C.M.bLC.A.. U eC.A.U OH oCmaemCSl ua 3e.M..A.e, OH .M.O.>Kem Yl.f.acm80Bamb B m.pex CmaaUSlX mpauccpop.aauuu, ua «omopue Yl<a3bLBalOm ocmalkuueca mpu pum.aa .M.OHaa, nOC.A.e I.f.ezo npexpaiuaem c80e cY/A1ecm80BaHUe na 3e.M..A.e.

Ec.A.U nonumamsca onpeoe.cums, I< «axo.uu 3al<OHY omnocumca ca.M.a CUcme.M.a <]ilaUI13U-l1lOaHb, mo smo mpemuic 3al<OH C coom6emcmByIO/A1eu e.M.Y .M.OHaaOU aBU.>KeHUSl U .M.OHaaOU nOI<OSl.

MOHaoo nOKOSl.

Co6cm6eHHo, aoonm, oB.A.aoo&uuu 3a1<OHa.M.U aBa U mpu nocpeocmbo.a meXHUI< <]ilauI13U-l1lOaHb, .M.O.>Kem csumamsca npUo6/A1eHHbLU I< <]ilaU-113U, U Bee ezo nOC.A.eaYIO/A1ue meXHUI<U U aeucmBuSl He 6yaym cBSl3aHa C napa.aempuuecxu.uu .A.UHeUHbL.M.U npuul1una.M.u. Ec.A.U aoenrn He xouueumpupoba:c c80e C03HaHue Ha 3al<OHaX U 3HaHUSlX B npouecce oB.A.aaeHUSl BHympeHHU.M.U meXHUKa.M.U, mo, oB.A.aaeB He.A.UHeUHbL.M. cocmoauue.u; OH o6pbLBaem enepeemu-

~~--=~

"teCKU, a 6 pSlae c.A..Ij"tae6 U cpU3U"teCKU c60u C6Sl3U C ~ OKplj.>KalOU$U.M.. K CO.>Ka.A..eHUIO .M.HOZUX npocmsix c.aepmuux, u..u lj.>Ke npaxmuuecxu HU"te.M.1j He ualjI.f.umbCSl Ij maKOZO muna aaenm06, OHU .M.oZIJm mous-

KO ljf3uaemb, «mo «mo-mo ecms, H.O «mo smo, ocma«emca HenOHSlmHbL.M. a.A..Sl HUX. t]ilaK KaK pa3pbL6 C OKplj.>KalOU$U.M. Sl6.A..SlemCSl oCH06HbL.M. 6 n.caue oc60- 60.>KaeHUSl, mo .M.HOZUe HaCmO.A..bKO sauams: c060u, «mo Ij HUX npaxmuxecxa He CIjU$ecmByem otipam-

HOU C6Sl3U C me.M.U, «mo .uuu» numaemcsc uauams. Omcsooa Beunexaem HenOHU.M.aHUe CaKpa.A..bHbLX 3HaHUU. B maKO.M. cocmoauuu OaHU om cuatiocma HU"tezo He Be.casom U uU$ljm npU"tUHbL uuuezo He ae.cams. Dpqzue npooousauom IjCU.A..u6amb mo, «mo C03aaHO. Ka.>KabLU sauum C60U.M.U ae.A..a.M.U, «mo-mo necmqem UHb, «mo-mo - SlH. t]ilaK «mo. npaKmUKIjIOtuue t]ilau~3U-~JOaHb aO.A....>KHbl ua Ka.>KaO.M. ueazq Ij"tacm606amb 6 pea.A..U3a~UU c60ezo 6HljmpeHHezo s; "tm06bL He nomepamsca U He 3a6uCHljmb 6 3aKOHe 6eccpop..ueHHozo. <]lpu"te.M., Bee cpop.usi, npeo.caeae.M.bLe ua ceeoousuuuuic aeHb, oepauusceuus: Bee me.M.U

»ce af3u.>KeHuSl..uu. Q.le nouu.uaa U.A..U He npuuu.aaa

UX, .M.O.>KHO cmamb pa60.M. Bee mex »ce meXHUK, KOmopue aO.A...>KHbL C.A..Ij.>KUmb a.A..Sl &Lpa.>KeHUSl 6HljmpeHuezo, a He 3aKpen0U$eHUSl 6HeutHU.M..

UmaK, 6 Ka.>KaO.M. U3 6ocb.M.u me.A.. t]ilau-~3u npoucmexasom mpuuaouams cmaauu U3.M.eHeHUU. 3mu me.A..a Sl6.A..SllOmCSl 3aKOHO.M. ca.M.UX ce6Sl U 06-

Lf.UHeHUU ueumpuptpotuu.u. ?,&SlHb, K.yHb, Au U Kaus.

9lle.A.O "Y,SlHb.

06pa3ljemCSl 3HepZUSlMU 113UH.

UCmOLf.HUKOM smoeo me..ta Sl8..tSllOmcSl &e IjP08HU, o6pa31jlOUI,ue mOHKljIO 3HepZUIO. ?,&eHmpoM me..ta ?,&SlHb Sl8..tSlemcSl Q-lU8aH T IjH, pacno.coseenuuic 8 zunoma..taMljce. P a6oLf.eu 30HOU 3mozo me..ta Sl8..tSlemcSl paboma abLxaHuSl U enepeuu, «mo 3aaaem nep8ULf.HIjIO CIj6..tuMaI1UIO snepeua Mema..t..ta U 80abL. c:jjU3UO..tOZULf.eCKU 0603HaLf.Umb »mo Mecmo ua meue Lf.e..to8eKa C..tO>KHO. Q-lo Bee, «mo UMeem C8Sl3b c npoboou.uocmuo - om 3HepZemULf.eCKUX KaHa..to8 ao opeauob> omuocumca K me.cq ?,&SlHb.

1ile"{o KyHb.

U..tU me.co npuuuunob. 1jbLpa>KeHO mpe.u.a Ij POBHSlMU.

):}P08eHb 3eM..tU - CaMO cpU3ULt.eC«oe me.co. ):}P08eHb "f.e..to8el<.a - HU3 >Ku8omao ):}P08eHb uetia - MOpe UHbCI<.UX U SlHCI<.UX l<.aHa..toB - nepeonecepeouunsuc U 3aa«ecepeouuusuc .uepuauauu, Bee npuuuunu, «omopete BbLcmpau8cuom pabomq cpusuuecI<.OZO me.ca, a nocpeocmdo.a «eeo, U suepeemU"f.ecI<.OZO, u.cu naobapom, ecms 3HaHUSl meua KyHb.

9llpuHadl1amb uanpab.ceuuic nO.,{O.>K.eHUSl me.ca: 11.epBbLu npuuuun: nqcmaa Zpljab.

Dus: moeo "f.m06bL euepeusc He sacmauba.cace B zpljau U MOZ..ta c8060aHo npomexams B ..t1061j1O «acms me..ta, c..tealjem ueumpauueobams 803MO>Kuocms B3pau~u8aHuSl aljUi. 11.0. CeMb l<.aHa..toB cme«atomca I<. ueumpq ZpljaU, MeUl.aSl B3pa~uBaHUIO suepeuu U npo8eaeHulO abLxaHUSl B HU3 me..ta. T pljab c..tealjem aep>Kamb c..tezl<.a 806paHHou, "f.m06bL OHa c OaHOU cmopousi He nepeseu.uaua /1. <]ilaHb-"f.>KIjH, 8eaalO~uu UHbCI<.OU suepeueic cpeouezo I<.UH08aPHOZO nou.a a..tSl MIj>K"f.UH U SlHCI<.OU »uepeueic - a..tSl >KeH-

~ ---~~~

#' oor.. "1i" - ~

~ ~UH. C apLjZ.OU CmOpOHbL, (36upaHue z.pLjaU aO.A...>KHO «oumpo.cupobame Bpatueuue U nepemekauue »uepZ.UU.

3fleplUSl npomexaem U ue eacmaubaemcs:

3fleplUSl sacmaubaemca U neionpauueqem pa60my oplaflo8.

91puMe'l.aHue K npuuuunq nep80MLj.

'D.A..Sl .>KeH~UH, npaKmUKLjIO~UX ~aU~3U-~IOaus, cotiupauue tpLjaU 8eaem K C06UpaHUIO SlH, «mo Lj~eM.A..Slem 3Hepz.UIO. Ec.A..u C.A..eaOBamb .>KeHCKOMLj pUmMLj pa38umUSl, mo ecms, 83pa~uBamb »uepeuu, coomiiemcmtqtotuue .>KeHCKOMLj Ha'l.a.A..Lj, a He MLj.>KCKOMLj, mo C.A..eaLjem 8I3oaumb aOnO.A..HUme.A..bHbLe mexHUKU, cmUMLj.A..UpLjIO~ue patiomq tpLjau. B npomu8- HOM C.A..Lj'l.ae, 6Ljaem npoucxooums nOaa8.A..eHUe muMLjca U MO.A..O'l.HbLX .>Ke.A..e3. D.A..Sl .>KeH~UH, cepeesuo 3aHUMalO~UXCSl 1ilau£pU-l1lOaHb U npu 3mOM »ce.A..alO~UX C.A..eaoBamb c80eMLj npupOaHOMLj I1UK.A..Lj, He

~~-==sC:;;;--== ::;:~~""""'0iIiii!!iia~ ....... :::>

~

U3.MeHSlSl eeo «a .My>KC/(OU, HadO dOnO.A..HSlmb patio- ~.

my cne~Ua.A..bHbL.MU >KeHC/(U.MU mexuuxa.au (C.M. COom8emcmBYIO/A1YIO uumepamqpql. <]ila/( «a« Bee meXHU/(U <]ilaU~3u-~lOaHb, nped.A..aZae.MbLe cezooua "f.e.A..o8e"f.ecm8tj, &LcmpoeHbL ua .MY>KC/(OU .A..UHUU pasBumua, umo ecmecmbeuuo d.A..Sl &pa/A1uBaHuSl SlH, d.A..Sl

)f(eH/A1UH OHU .Mozym «ecmu qenemasotuee suaneuue. /(a/(U.M 6bL Be.A..U/(U.M He 6bL.A..0 uc/(yccm80 <]ilau~3u~JOaHb, C.A..edyem Y"f.UmbLBamb ocoiieunocma nocmpoeHUSl 3Hepzuu d.A..Sl .MY)f("f.UH U d.A..Sl )f(eH/A1UH, a maxsce npeoii.caoauue mozo U.A..U UHOZO Buda »uepeuu:

OdHa/(o »mo He 3Ha1.f.Um, «mo daHHbLU npuu~un He C.A..edyem &LnO.A..HSlmb )f(eHU{UHa.M. OCHOBa eao - cobupauue U pezY.A..UpoBaHue »uepeua UHb. Q.lo ma« «a« OHa SlB.A..SlemCSl OCHo80u )f(eHC/(OZO Ha"f.a.A..a, mo no.MU.MO cotiupauua U pezY.A..UpoBaHUSl, OHa nOddep)f(uBaem »acsneuuocms >KeH/A1UHbL, 6e3 «omopoic npocmo ucuesuem >Ke.A..aHUe wmo-uubo de.A..amb.

Bmopou npuuuun: PacmSlHymaSl cnuua. 3mom npuuuun uanpab.ce« ua pa3Bumue U yn.paB.A..eHUe »uepeueic SlH, "f.m06bL OHa He sacmauba.A..aCb, a dBuza.A..aCb COZ.A..aCHO c80eu npupode U ycu.A..uBa.A..aCb B coomBemcmBuu C npaxmuxoic. ']7.0380- HO"f.HbLU cmo.A..6 dep>KUmCSl B .ceexo.u: HamSl>KeHUU, «omopoe ipop.uupqemca C03HaHUe.M U »uepeueic:

U3.A..UUlHe pacmaeubams He C.A..edyem, d.A..Sl mozo «mo- 6bL »uepeusc .MOZ.A..a dBuzambCSl .Ma/(CU.Ma.A..bHO cnu-

r ~ = --h~'-~2'

~ *'~~

e

..... pa.A.e06pa3HO U 3aCJeucm80t3a.mb f3 3HepZemULf.eCKO"u

npouecce f3HljmpeHHUe opeausi. Ec.uc »ce pt3a.mb af3u>K.eHUe 3HepZUU, mo OHa 6ljaem ucmekam» Haplj>K.lj. Oc06eHHO smo «acaemcsc >K.eHu,suH c ljLf.emo"u npu"ueHeHUSI. nepbozo npuuuuna. Pacmauqmasc cnuua - onopa af3U>K.eHUSI. suepeuu U ee f33pau,sut3a.HUSI.. 3mo OCHOt3a. pabomsi He npocmo c »uepeueii, HO U npubeaeHue ee f3 cke.cemuuic ocmob me.A.a. Pacmsceubaa cnuHIj, "ubl &tcmpaut3a.e"u pabomq af3ljx «ascecmb »nepeuu: cosuoasouieeo U coiiupaiotueeo. C03UaalOu,saSi. 3HepZUSI. af3u>K.emcSl. f3f3epx, cobupcuoiuaa - zopU30Hma.A.bHO nano.ocaem cljcma&l.

OCHof3Hble cljcmaf3bl me.A.a, f3 «omopete co- 6upaemcSl. Ijnpaf3.A.Sl.e"uaSi. 3HepZUSI. cnuuu:

A. A. A.

A.

- n..te'teBoa cqcmab,

- ..toKmeBoa cqcmab,

- ..t1j'tel3a$l. U ..toKmel3a$l.

«ocmu,

- 3an$l.Cmbe;

- n03BoH.o'tH.UK;

- pe6pa;

- 'tepen.

~ ;~

~

Cycma&l onpeoe.csuorn a8U>KeHUe l.f.e.A.oBe- 7'

l.f.eCKOZO me.ca, U om mozo, KaK OHU 6yaym noozomob.ceuu, 3a8ucum «axasc ma...u 6yaem snepeua.

CUH08ua.A.bHaSl >KUaKOCmb, HaXOaSl/A1aSlCSl 8 30He cqcmaba U 8.A.USlIO/A1aSl ua eeo a8u>KeHue, 060za/A1aemcSl Hanpa8.A.eHHOU U HeHanpa8.A.eHHOU »nepeueu. £C.A.U ouepeusc 8 me.A.e ueuanpab.ceuuaa. mo npoucxooum sacmoic. «omopsuc Beaem K saxqnopke cycma8a.. 1l0Ka xocmu 8 me.A.e l.f.e.A.oBeKa He ctpop...uUP08a..A.UCb, a8U>KeHUe enepeua He u.ueem snaseHUSl, ma« KaK XpSl/A1U &lnO.A.HSllOm CPYHKI1UIO noa8U>K«ocma 8 pa3.A.UI.f.HblX n.A.OCKOcmSlX. Q.lo nOC.A.e mozo KaK cxeuem 06pa308a..A.CSl, 06bll.f.HO smo coomuocumCSl C nomepeic zu6Kocmu, mpe6ylOmcSl ZOabl, I.f.m06bl «ocma.u npuoame Bos.uosacocm» XpSl/A1eu. U soec» Y>Ke «eotixoou.uo u.aem» «oumpo.ucpqe.uipo ouepZUIO. 1ile.A.o U &lcmpau8a.emcSl ma«, «moti»: C OaHOU cmopousi suepeusi c8060aHo meicca no me.cq, a c opyZOU - ...uoZ.A.a uaxanuubamsca 8 cocqoax U cqcmaBax. B a.cxu.uua aaHHblu npouecc Ha3bl8a.emcSl paeBumue.a ...u03za «ocmea U.A.U npuoauue.u. «ocmscu. 3...u6puOHa.A.bHblX «ascecmb. OCH08HOU nU/A1eu a.A.Sl «ocmeic cmauobamca He Ka.A.bI1UU, cpoccpop i.uaeuuic U m.o., a 3Hepzuu 113UH. 1ilPUal1amb aBe napst 8o.A.0- KOH cnUHHOZO ...u03za, uaY/A1ue om 11. (jj3H-CpY ao 11. MUH-...u3H, 06pa3YlOm 64 npedpaiueuusc, Yl.f.acm(3ylO/A1ue 80 Bcex ccpepax aeSlme.A.bHOCmU l.f.e.A.08eKa. llpaKmuKYIO/A1UU 8HympeHHue meXHUKU ue.ueustem,

5-6876

ljilpemuu npuuuuru BoLc8060aumb noucuuuq.

BceM.u nepexooauuc B me...te 8eaaem nOSlCHuu,a. OHa pljKo80aum 8ceM.u U3M.eHeHUSlM.U B me...te, ljaep.>KuBaSl CBSl3b HU3a C 8ep)(.OM. u.uc 8eaaSl U3M.eHeHUeM. aBU.>KeHuSl. 1l0SlcHuu,a &LI1o...tHSlem KaK CBSl- 31j1O/A11j1O CPIjI-lKU,UIO, ma« U B36a...tmbLBaIO/A1IjIO. CBSl31jlO/A1aSl po.s» 8a.>KHa a...tSl ucxqccmb Bueiuueeo npoSl8- .ceuusc, cBSl3aHHozo C afXvKeHUSlM.U me...ta. &6a...tmbLBasoiuee 3Ha'1.eHUe n o acuuue: o mu.o cum c a K B03M.0.>KHOCmSlM. a...t)(.UM.U'1.eCKOZO npebpcuueuusc, KOZaa suepeua U,UpKIj...tupljem no nOSlCHU'1.HOM.1j M.e-

~~4_«~

;~;I ~ .. ~

pUaUaHY, U mpebqemcsc cotiupauue ee B OaHOU U3 ~ OCHoB HU>KHeZO KUH08aPHOZO no..(.Sl.

OCHo8a suepzuu.

OCHo8a KUHo6apu.

B OCHoBHO.M. ucnouseqiomcsc OCHo8a abLxaHUSl, pacno.coscenuaa y .M.Y>KI.f.UH BHU3Y >Ku80ma, y >KeH/A1UH «a ypoBHe CO"('HeI.f.HOZO cn.cemeuua co cmoPOHbL cnuuu; OCH08a snepeua - ueump .M.e>Kay nol.f.Ka.M.U, OCHo8a ayxa - neueu»; OCHo8a ayUt cXYHb - ce.ceseuxa; OCHo8a KUH08apu - B ueumpe >Ku80ma. Om cmeneuu pabomu. noacuuusc max»:e 3aBucum qnpaB..(.eHue &L6poco.M. suepeuu cpa U,3UHb.

Ka>KabLU I.f.e..t08eK u.ueem OCHOBy a8u>KeHuSl, KOZaa B OaHY cmopouq 3a80pal.f.u8aem, a B apyzylO - 3aKpYl.f.u8aeUtbCSl. KaK npabu.u», Bnpa80 3a80pal.f.uBaem. B..(.e80 3aKpYl.f.u8aeUtbCSl. <Jilo ecmb npa npaBu"('bHO.M. pa3Bumuu 3Hepzuu HUKaKOZO ycU..(.USl He mpebqemca a..(.Sl mozo, I.f.m06bL c08epUtumb no80pom uau. Bpa/A1eHUe Bnpa80, onopa 3mO.M.Y - aBu>KeHUe snepeuu 3e.M."('U. UCKyccm80 ynpaB..(.eHuSl nOSlCHU-

u,eu KaK pas U satcuouaemcsc B: .

c- ~~==~....._= ... ;;;;~~~~.

~ ""'irttce:.._~~-=-~

e

4~ - C.,(eooBaHuu 3HepZUU 3eM..,(U U He6a;

- coiiupanua 3HepZemWt.eCKOU clj6CmaHl1UU B HU)I(HeM. KUHOBaPHOM. no.ce:

- nepepacnpeoe.ceuue U BbL6poc 3HepZUU B He06xooUM.1j1O mOL£KIj.

"{3a>KHbLM. M.OM.eHmOM. 30eCb SlB"(SlemCSl ljM.eHUe Cl1en"(Slmb pasnouanpab.ceuusie mOKU anepeuu.

\1.emBepmbLu npuuuun: <]looBeuteHHocmb ZO.,(OBbL.

N<]looBeuteHHocmb zo.,(o&( osuauaem npubeBeuue B OBU)I(eHUe OIjXOBHOU M.OU{U taeu. V.,(Sl npa«mUKIjIOU{ezo BHljmpeHH1010 a.,(xUM.UIO, »mo 03HaL£aem UM.emb Bo3M.O)l(HOCmb CIj6.,(UM.UpoBamb suepZUIO nocmqnasoiuuio U 06pa31j1OU{IjIOCSl B Zo"(oBe. Om npaBU.,(bHOZO nO"(O)l(eHUSl ZO.,(O&L 3aBucum, CM.O)l(em U.,(U Hem aoenm. B36a"(mbLBamb C"(IOHIj, c030aBaSl B Heu He06xooUM.1j1O KBuHm3CCeHl1UIO 3"(eM.eHmoB O"(Sl KUHoBapHOZO no"(Sl. "<]looBeuteHHocmb ZO.,(OBbLH He osuauaem, «mo Zo.,(oBa oO"()I(Ha 60"(mambCSl KaK na uumxe. Q.la060pom, OHa oO"()I(Ha &LOep)l(uBamb onpeBeueuuoe nouoseenue, nOM.OzalOU{ee 3aM.bLKamb suepZUIO B ob.cacma eunoma.ca.aqca, He6a U tueu. Q.la HaL£a"(bHOM. 3mane aoenmq mscsce.co ouiqmume oBu»ceuue euepeua B' zo"(oBe, meM. 60"(ee, Bocmueuqm» cocmoauusc Bo3M.O)l(HOCmU IjnpaB.,(eHuSl smoic suepeueic, U Bc« paiioma cBooumcSl K mpeuupobxe zo.,(o8- HOZO M.03Za, «omopuic B peeu.csmame ueumpupoba-

~~~-=-::::a. - • <~

~~~~:g; ;~

~

HUSl 6cezo me..ta YK.pen..tSlemCSl, cobupaemcsc U npu- ~ ..

uu.uaem my cpop.aq, «omopaa ueobxoou.ua a..tSl yLtacmusc 6 &LuteHa36aHHbLx npoueccax.

97SlmbLU npuuuun: 97oa06paHHbLu «onuu«. Konuu« c6Sl3bL6aem HOZU co cnUHOU. Ec.ac K.onLtUK. He noa6upamb, mo cu..ta 6yaem pacceubamsCSl, a6U.>KeHUSl 6yaym Hec6Sl3aHHbLe.

DBu>Kel-lue suepeuu.

31-lepzuSi. 31-lepzuSi. co6upa-

pacceubaemcsi. emcSl..

97pu nOa06paHHO.M. «onnuxe suepeusc, a6u.>Ku.M.a.Sl. no eaonecepeouuuo.uq .M.epUaUaHY, cobupaemca 6 ueumpe .>Ku60ma, «mo n0360..tSlem numams K.UHOBap».

Ulecmou npUHI1UYl. Koumpo.cupqe.aaa 06..tacmb npo.uesococmu.

06..tacmb npO.M.e.>KHOCmb - 3mo 30Ha, no omuouceuuso K. «omopoic cmpoumcsc a6u.>KeHue. 970- a06paHHocmb SlZOaUI1, npeocmame.csuoic »ce.ceesi

«oumpo.cupqe.uocmu npO.M.e)K.HOCmb mep aemcsc C8Sl3b .uaxquuac C HU30.M. me.A..a, tS. na.-XY3U C tS. \..f.aHtSSlH. 3mo 8 c8010 onepeo« napqucaem HOp.M.a.A..bHYIO tSUpKy.A..SltSUIO suepeua no .M.a.A..O.M.Y He6eCHO.M.Y Kpyloy.

'[lpu.uenauue.

'JlpaKmuKYIOw,uX meXHUKU C UCnO.A..b306aHue.M. «anpscsceuua 8 «oeax U.A..U pacxpumocma oti.cacmu npO.M.e)K.HOCmU HeKOHmp0.A..Upye.M.OCmb npo.M.e)K.HOCmb npu80aum K onqiuenuso .M.amKU ()K.eHW,UH), noue«, uapqucenuso patiomsc npeocmame.csuoic »ceuesu, ee.uoppoto.

Ceab.M.OU npuuuuru Cotipannocms. 'JlpaKmuKYIOw,ue CjllaUtS3U-tSlO'aHb U apyloue cpop.usi, c8Sl3aHHble c 8HympeHHU.M.U npaxmuxa.uu, «a nep80.M. 3mane cmapatomcsc a06umbcSl .M.aKCU.M.a.A..bHOU pacC.A..a6.A..eHHOCmu, «omopaa 8 aa.A..bHeUute.M. aO.A..)K.Ha &lc806oaumb Heo6xoaU.M.ble 8HympeHHue pecqpcu. 'Jlpu 3mO.M. "tacmo me.A..O pasbupaemesc maKU.M. 06pa30.M., «mo He x6amaem YCU.A..Usl a.A..Sl cma6U.A..U3atSUU onpeoe.ceuusix Bos.uosaeocmeii.

Decam» oCHo8 a.A..Sl cotipanuocma npaxmuKylOW,U.M. 8HympeHHue npebpaiueuusu

npaxmuxqiouiezo SlB.A.SlemCSl He mo, «mo OH ae.A.aem, a mo, «mo ae.A.aem srno. Patiomau Haa cpop.aoic U.A.U 6eccpop.ueHHOCmbKJ, .ubl uano.ceeqe.u. Haute me.A.o. Ec.A.U 6bl ezo He 6bl.A.0, mo U pabomam» 6bl.A.0 6bl He Haa "I.e.u. Cflle.A.o ecms OCHoBa tpop.usc U.A.U tpop.ua B ezo OCHOBe.

BmopaSl OCHOBa - noo.ceoobame.uococms.

Onpeae.A.Umb nOC.A.eaOBame.A.bHOCmb B cBou)( aeuCmBUSl)(, suasum He nomepsons cpop.uq, a aamb eu Bo3.uO>l<HOCmb nepemekame U3 OaHOZO cocmoauua B apyzoe. 06pa~aSl BHu.uaHue «a noc.ceootiameusnocms, .ubl npub.ucscae.ucsc x OCHOBe OCH08bl.

1ilpembSl OCHOBa ecmb npU"I.UHa, U.A.U OCHOBa OCH08bl. Cfllo ecms npunuunet, cpop.uuptpotuue ucmoI<U U U3.ueHeHUSl. 3aeCb .ubl npub.uceae.uca om nepucpepuu I< l1eHmpy.

\..f.emBepmaSl OCHOBa ecmb ueump. B pabome Haa c060u aO.A.>l<HO 6blmb mo, «mo, om "I.ezo omma.A.l<uBaeutbCSl. B l<a.>I<ao.u aeucmBuu ecmb c80e npuuo»ceuue. q.lo y Bcex oeucmBuu oona OCHOBa, cl30u ueump. Paiiomaa Haa c80u.uu aeucmBuSl.uu, nocmqnka.uu, .ublC.A.bKJ, .ubl na.upcae.u Bo3.uO>l<HOCmb npU6.A.U3UmbCSl I< l1eHmpy.

1lSlmaSl OCHOBa ecmb ua.ueueuue. C.A.eayem o6pa~amb 60.A.bute BHu.uaHUSl ua BHympeHHue U3- .ueueuua, "I.e.u ua Bueiuuue. 9lblmambCSl U)( yBSl3blBam» u nouu.uame.

c: ~'p" -- ... ?=>~ '- ~~'

~ *~~

e

... - UA.ecmaSl OCHOBa - C03epUpHUe. Cosepuame

U3"ueHeHUSl a.A.Sl mozo, 'tm06bL f3bLae.A.Umb Z.A.af3Hoe, coombemcmbqtouiee .A.U'tHOU npupooe, ua «mo "uO)KHO 6bL.A.O 6bL onepemscsc f3 aa.A.bHeUUle"u n03HaHUU.

Ceab"uaSl OCHOBa - Cf3Sl3b. 1lpu IjCU.A.eHUU ueumpa U OCHO&L, C.A.e)KeHUU 3a U3"ueHeHUSl.M.U, nOSler .cscemcsi f303"uO)KHOCmb paciaupume ccpepq af3U)KeHUSl »nepeuu, pacmsuubasc ee U nOaHu"uaSl. Koumup CPOp"ubL U ee ueump u"uelOm paf3HbLe f303"uO)KHOCmu a.A.Sl q-uicmusi f30 f3HljmpeHHe"u npouecce. Dpljz 6e3 apljza OHU He .uoeqm clj/A1eCmf30Bamb. Om ueumpa af3U)Ke"ucSl K nepucpepuu, om nepucpepua K ue«mpq.

Bocb"uaSl OCHOBa - cooepscauue. Ka)Kaoe af3U)KeHUe U.A.U nO.A.O)KeHUe ecms f3bLpa)KeHUe OCHOf3bL. E.C.A.U OCHoBa He cooepscameusuaa, mo maKof3bL af3U)KeHUSl U usc npu.aeuenue. Cooepscauue ecms pe31j.A.bmam u"uelO/A1ezocSl u f33pa/A1uBae"uozo. D.A.Sl mozo 'tmo6bL me.A.O HanO.A.HU.A.OCb HOf3bL"u Ka'tecmf30"u u ezo nposbueuue u"ue.A.O Om.A.u'tHIjIO om npeabLalj/A1eu OCHOBy, mpebqemca Halj'tumbCSlljaep)Kuf3amb U3- .u.eueuusc f3HljmpU cetia, coxpausca ux ao mex nop, noka snepeusc. me.co u paeq.u. He HanO.A.HSlmCSl HOf3bL"u cooepseauue.u.

Def3SlmaSl OCHOBa - coomHOUleHue. 3aeCb nouu.uatomcsc aeucmf3uSl Bneuotue u f3HljmpeHHue f3 coombemcmbuu C npupoonu.uic ue.ueueuuu.uu, mo

~~~~'- .. ~

~<7L~~_ \:~

:5)

eCmb npu.sceueuue npakmux U UX pum.u. 8 pa.uicax ~ ..

3aKOl-l08 npupoouux l1uK.A.08.

DecSlmaSl ocl-lo8a. - 8038paU1eI-lUe. Pa60maSl I-laa pa3.A.W£l-lbL.M.U meXI-lUKa.M.U, cobupaa c80e me.A.O, C031-la1-lUe, 3I-lepZWO, c.A.ealjem ua .A.1060.M. 3mane pae- 8umuSl 8038paU1amb ceiia K mO.M.Ij, C L£ezo uanunauu. Q.le csumam». «mo ecme mo, umo 8bL lj>Ke .M.O>K.eme U I-laa L£e.M. pabomam» lj>Ke ue cmoum. KaK oouo 3aK.A.1OL£aemCSl 8 aByx, ma« U a8a. 3aK.A.IOL£aemCSl 8 OaI-lO.M..

9'lpU.M.eL£al-lue.

Coiipauuocms Sl8.A.SlemCSl, 8 nepByIO ouepeo«, npuuuunouc a.A.Sl C03I-laI-lUSl, 1-l0 npu80aum ou K npuul1unua.A.bl-lbL.M. U3.M.el-leI-lUSl.M. Bceeo me.A.a. CKO.A.bKO 6bL .M.bL ue z080pu.A.U 0 coiipauuocma me.A.a, 3mo ue Sl8- .caemcsc cuso.uuuqmuoii 803.M.O>K.I-lOCmblO, a &Lcmpoeuuaa 80 Bpe.aeua n03UI1USl me.A.a U lj.M.a.

BOCb.M.OU npuuuun. Koumpoue I-laa abLxauue.a.

Duxauue 80 81-lljmpel-ll-lux npaxmuxax ecme mo, «mo 1j8Sl3bL8a.em 81-lljmpel-ll-lee C Bueiuuu.a.

Coeouueuue ecms nep80e nonsimue abLxaI-lUSl, l-le8a.>K.I-lO, 1j8Sl3bL8a.emcSl 01-l0 C BaoXO.M. U.A.U C &LaOXO.M.. Baox U &LaOX 3aeCb .A.UUA.b oboeuasceuue. Ba>K.I-lO ecmb .A.U coeouueuue U.A.U uem. 01-l0 aO.A..>KI-lO 6bLmb 8bLUA.e nouamusi U Bos.uoseuocmea Baoxa U.A.U IjCU.A.USl 8bLaOxa.

c ~ = =- -?:>~~~'

-p *'~~

~ Bmopoe nouamue abLXaHUSl, a.A.Sl npaxmuxq-

IOW_UX (3HympeHHue Hanpa(3.A.eHHbLe meXHUKU, ecm» YCU.A.eHUe Boe.uoscuacmeic abLXaHUSl, c(3Sl3aHHoe (3 Ha"ta.A.e C paiiomoic ..u03Za U Bcex "tyBem8eHHbLx peuenmopob, onpeoeuue.aux aaenmo..u, Bnocueocmbuu. 3mo no..uozaem 3HepZUU nponukame (3 COCyabL U cycma(3bL me.A.a.

<]ilpembe nouamue - npouukuobeuue. q.laao a06UmbCSl 803..u0.>K.Hocmu npoHuKH08eHUSl abLXaHUSl 80 Bee Y"taCmKU me.A.a. ~LUaSl, maxu.u. 06pa30..u, 3a pa.axa CPU3UO.A.OZU"teCKOZO nOHU..uaHUSl abLXaHUSl. 91poHu3a(3 abLxaHue..u Bee meuo, ..ubL oiipemae.u eouHylO abLUlaw_ylO cpop.uq, «omopqto C.A.eayem npu8ecmu K eaUHO..uy u,eHmpy ynpa(3.A.eHUSl.

llem8epmoe nOHSlmue - ueumpupobauue, noo «omopu.a nouu.uaemca otipemenue eaUHOZO ucmonuuxa abLxaHUSl, c(3Sl3bL8aIOw_ezo UHb U SlH (30aHO nonamue U eaUHbLU pum.u:

91Slmoe nouscmue - Hanpa(3.A.SlIOw_ee. OHO ucxooum Y.>K.e U3 C03aaHHOZO Ho80zo muna abLxaHUSl U Ha3bL8aemcSl abLxaHue..u <]ilau-u,3U, He u..uelOW_u..u Ha"ta.A.a U KOHu,a, HO u..uelOW_u..u Hanpa(3.A.eHUe, He06- Xoau..uoU a.A.Sl (33paw_u8aHuSl (3HympeHHeu ..uow_u.

Pa60ma Haa smu.usc npunuuna.ua (3 ux noc.A.eao8ame.A.bHOCmU 8eaem K 803..u0.>K.Hocmu o(3.A.aaeHUSl KUHo8aPHbL..u abLxaHue..u, «omopoe ueotixoou.uo a.A.Sl n.A.a(3Ku uuepeouenmod. K.ozaa zo80pumcSl 06 yaep.>K.aHUU abLxaHuSl (3 06.A.acmu KUH08aPHOZO nO.A.Sl,

De(3SimbLu npunuun. P acc.cab.ceunocms n.,telt U .coxmetc.

?&UPKY.,tSi~USi no me.,ty 3a8ucum om no.co»ceuusc me.,ta U «oumpo.ca Haa 3mU.M. no.ioseeuue.u:

KOHmpo.,tUpylOU1U.M.U OpZaHa.M.U a.,tSi me.,ta Si(3.,tSilOmCSi n.cenu. U .,tOKmU. 1l.,teltu n0360.,tSilOm »uepeuu. onqc«amscsc (3HU3, ocobeuuo »nepeuu SiH, a maxsce C(3Si3bL- 6alOm PYKU C me.,tO.M.. CC.,tU n.ce-uc sascamsi, «apqutaemcSi paboma 60.,tbutOU KOC.M.UlteCKOU opbumi«, U snepeusc He (3 cocmosuauc npoicma nO.,tHbLU Kpyz mpauccpop.uauuu, Itmo He nosbou aem ecmecmbeuHO U3.M.eHSimbCSi ~3UH, C03aa6amb uuepeoueumsi U naxanuubame aYX.o(3HYIO .M.OU1b tae«. 3mo c(3Si3aHo C 3HepZemUlteCKOU cmpqxmqpoic me.,ta . .AoKmu ecmb ynpa(3ume.,tu suepeua SiH, KO.,teHU - ynpa(3ume.,tu enepeua UHb. 0 .coxmsoc npa6u.,tbHee 6bUO 6bL CKasame He N pacc.cab.ceuwae N, a N co6 paunete N. .AoKmu c8Si3bL6alOm «ucmu U n.ce-ac. .coxmu ynpa8.,tSilOm KUCmSi.M.U U cosocuom onopq a.,tSi n.,telt, .coxmu. numa- 10m cepoue, U nomo.aq Henpa6u.,tbHoe pacno.co sceHue ux, «eoocmamo-ocoe (3HU.M.aHUe npu60aum K 3acmoto U ommoxq snepeua . .AoKmu - OaUH U3 ae(3Simu cocyao(3 He6ecHOZO uux.ca, &mO.,tHSiIOU1UU He cmamunectapo, a noa(3U)I(HYIO cpyHK~UIO (3 npouecce

~~== ;;;:---;;:",=-?:>-~~~.

~ .-,,*~£).....,~

e

~.._ a8U)KeHUSl U mpauccpop.uauuu 3HepZUU. £.M.Y om-

&aUmCSl PO.A.b &aY/A1ezo 8 SlHCKO.M. KO.A.eCe snepeuic.

VeCSlmbLU npuuuun: OI{UCmKa KocmHOZO .M.03za.

3mom npuuuun c8Sl3aH C nOHSlmUe.M. Z.A.Y- 6UHbL meXHUKU. KaK «ocmuuu .M.03Z ecme «e-cmo, cnp amauuoe 8 Z.A.y6uHe meua, max U npaxmuxa ecm» neumo, cooepsauueeca 8Hympu. '[locmoanua nO.M.HSl, u/A1a Z.A.y6UHY 8 n03HaHUU, ecuu aa)Ke OHa uenouamna, He OLl1Y/A1aemcSl, .M.bL «acmpaubae.u. cetia ua yCU.A.eHue nosuuuu 8 aOCmU)KeHUU HeOCSl3ae.M.OZO. V.A.Sl moeo I{m06bL nponuxuqme 8 cexpem «eeo-uubo, mpe- 6yemcSl He CmO.A.bKO snauue 0 He.M., «mo. 6e3YC.A.08HO, «eoiixoou.uo, CKO.A.bKO YCU.A.ue. npU.A.O)KeHHOe K mo.aq, «mo Y)Ke enaeuus. Ka)KaaSl npaxmuka npo-oca uaCmO.A.bKO. HaCKOJLbKO npOI{HbL YCU.A.USl. npU.A.O)KeHHbLe K HeU. 3mo ~HO a.A.Sl OI{UCmKU 8HympeHHux 3aBa.A.08. «omopue no c&eu .M.U.A.Ocmu He na.aepensi nOKUaamb me.co. JjCU.A.USl c8Sl3aHbL C «ouueumpauueic C03HaHUSl. no.aoeatotueic Ha.M. OI{U/A1amb He mO.A.bKO 8HympeHHue U 8HeUlHue opeanei, HO U ca.M.O C03HaHue.1l0a nOHSlmUe.M. OI{UCmKU KocmHOZO .M.03Za noHU.M.alOm, 8 nep8ylO o-tepeos, &3.M.0)KHOCmb n03HaHUSl npaxmuxu He mO.A.bKO u38He, HO U usuumpu. Kpo.M.e moeo, 3a 3mU.M. cKpbLBaemcSl OaHO U3 YC.A.o(3uu .M.0/A1U npobeaeuus: euepeua 8Hympu «ocmeic U ee

mpauccpop.uauua ma..u (c.u: «acme).

oaUHHaau_ambLU npUHU_Un: COeaUHeHUe U coombemcmbue.

Da« npaK.mUK.yKJ~eZO CjilaUU_3U-U_KJaHb me..to eCmb cpop.aa, Bupasauousa« 3aK.OHbL ..uUK.pO U ..uaK.poxoc.uoca U coombemcmbqioiuasc u.u: Coombemcmbue eaUHO..uy - 3mO o6..taaaHue ueumpo.a CjilauU_3U, pacno.cosceuusi.a cpU3U'1.eCK.U 6 pauoue nqnxa, 3HepZemU'1.ecK.U - 606..tacmu ueumpa msceecmu, ayX06HO - 6 cepoue. 71,eHmp coeouueu c abLxaHue..u npeseueeo U noc.ceoq-ouseeo uetia.

Coom8emcmt3ue aya..tbHo..uy - 6e3 Bepxa Hem HU3a, 6e3 nepeoa Hem saoa, 6e3 npabozo Hem ..te60zo. OaHO omcmqnaem - apyzoe «acmqnaem. ~Lpa>K.eHue aeucm6uSl UHb-SlH ecms oCHo6HaSl ayxo6HaSl xapakmepucmuxa CjilaU-U_3U . .A Bonpoc coeouueuua U npobeoeuua smux a6yx K.a'1.ecm6 ecms OCHOf3a. o6..(.aBeuu« meXHUK.OU U..tU, Bepuee, cocmosiuue.a 6 npa«muke. 'be» eouueuua 6HympeHHezo U Bneuoiezo He- 603..uO>K.HO nOCmU'1.b ucxqccmbo CjilauU_3u-U_KJaHb.

Coombemcmbae mpe.a coeaunenua:a. K.aK. &Lpa.>K.eHUe 06oe..uHOZO nqmu. pasbumua, OCH06aHO na mo..u, '1.mo ..ubL >K.u8e..u 6 mpex.aepno.a npocmpaucm8e, U HG.UtU 6HympeHHue U 6HeULHue opeausi Becpa>K.aKJm onpeoe.ceuuue YCU..tUSl 6 onpeoe.cenuux nuocK.OCmSlX. <]l..toCK.OCmb ayxo6Hou CU..tbL coombemcmbq-

r ~~~tr:;;;;--:;;;::'" _??>_~~~'

~ -,..<f~£)...,~

e

..... em Bepmuxa.csuo.uu numu, CUM.80"{U3upyJO~eM.y

He6o, onupaemcsc ua cepoue. C03H.aJ-lUe, ayx UleH.Cjl"{OcI<OCmb cpU3w-teCI<OU CU.,{bL coom8emcm8yem ZOpUsouma.csno.uq nqmu, onupaemca ua «ocmu, cyXO>KU.,{USl., U_3UH U u_U. Cjl"{OCI<OCmb '-te"{o8e'-tecl<ou CU.,{bL COom8emcm8yem cpeaUHHOM.Y nqmu, onupaemcst ua CPOpM.y, U_3UH U U_U, c"{eayem 3a ayxOM. ucen.

Bce 3mu n.cocxocmu «axooamca 8 coz.zcicuu apyz c apyzOM.. Koeoa eobopum 0 coom8emcmBuu opeauob U «acmeic me"{a, mo »mo oeuauaem c.,{eaoBauue mpe.a coeouueuusca. Cfllal<, cmonst - &Lpa>KeHue 3eM..,{U, coombemcmbqtom n"{e'-taM., HO coz.,{acytome a c «ucmsi.uu. Cfllal< »ce «a« «ucma coom8emcm8YJOm 6eapaM., HO coe.cacqtomca co cmonaM.u. Ko.ceuu. U .coxma C03aaJOm yc.,{o8uSl. cpeouuuocma nO.,{O>KeHUJO U aeucm8uSl.M..

CjlpUM.e'-taHue.

OCHo8HaSl. n03UU_USl. aaHHOzo npuuuuna c80- Bumca I< mo.uq, «mo HaaO «ouueumpupobams c80e c03HaHue Ha coom8emcm8uu a8U>KeHUU, nO.,{O>KeHUSl. me"{a U o~y~eHUU. CfllO"{bI<O ma« M.O>KHO npu8ecmu I< C8Sl.3U 3Hepzuu no 3a1<OHaM. coombemcmbasc. Dasce nOHUM.aSl. U o~y~aSl. smic C8Sl.3U, UX c"{eayem yCU"{UBam» U yn.,{omHSl.mb nocpeocmbo.a «ouueumpauuu. B C8Sl.31<e, I< npu.aepq, "{eBaSl. cmona - npaba« I<UCmb 8a>i<HO He nepucpepuuuoe suaueuue, a np0M.e>Kymo'-tHoe, «omopoe cpop.uupqem He mo.usxo caM.O a8u>KeHue, HO U Heo6xoaUM.bLe uuepeoueumsi a"{XUM.u'-tec-

~~~d -- <<C____ ==>

~~-A? ~

K.OZO npouecca. t:j'ilo ecms npoucxooum. npouecc cme- ~ K.aHUSl 6Hljmpb uuu cscamusc, K.OmOpbLU 3ame..u npeuaem 6 pacuiupeuue. Du.« smozo c..tealjem c6Sl3amb

Bee opeauu, cljcma&L meaa c ueumpo.u, «mo maxsce u..ueem maxoe 0603HaLteHUe, K.aK. onljCK.aHUe I1U 6 Daue-me«.

V6eHaal1ambLU npuuuun: 91oa6euteHHocmb U IjK.OpeHeHue.

B 3HaLteHUU npaxmuxu t:j'ilaUI13U-l1lOaHb smo «ocum HeCK.o..tbK.O UHOU xapakmep, om..tULtHbLU om npaxmu« «a IjK.OpeHeHue, zae Bocmueaemca maxoe qcuuue. mpauccpop.uuptpoiuee ouepeuso Lte..to6eK.a u 3e..u..tu, «omopoe npu60aum K. qcu.ceuuso cmamuLtecK.OU CU..tbL u.cu noa6euteHHocmu K.aK. 3..te..ueHma ..te- 6umal1uu. 91paK.muK.IjIOUSuU t:j'ilaUI13U-l1lOaHb, 6e31jc..t06HO, 6 cocmoanuu aOCmULtb maK.UX 603..uo)/(HOCmea. Q.lo 6 omuusue om npaxmu«, Hanpa6..teHHbLx «a

c-~~=> ;:; ...... ;;.;: ... =-~~~~'

~ 'kZ-~~

e

.~ peeq.usmam, soec« ua 3mO yxoaum 60.A.bmee Bpe.uu.

«mo cf3St3a1-l0 c mUpOKU.« cnexmpo.u pabom, cf3Stsaiocu»: C af3U)Kel-lue.«. )jKOpel-lel-lUe aOcmuzaemCSt ecmecmbeuuu.u. nqme.u. c qcu.ceuue.u. 31-lepZUU U ee of3.A.aael-lue.«. l1.m06bl aOCmU'1.b noaf3emel-ll-locmu, f3K.A.IO'1.alO~eU f3 cetia nouscmue .A.eZKOCmU U 3af3ucaI-lUSt, mpebqemca 60.A.bme YCU.A.UU. 3mu YCU.A.USt cf3Stsauu. C me.«, '1.mO a.A.St moeo «mob»: ynpaf3.A.Stmb .A.eZKOCmblO Cl-la'1.a.A.a l-laaO ee a06umbCSt. A aocmuzaemcSt oua 3a cuem YCU.A.eI-lUSt pabomsi C suepeueic 113UI-l. 3ame.« - uaq-ucmscs: ynpaf3.A.Stmb eto, a smo 3l-la'1.Um of3.A.aaemb nomOKa.«u »uepeuic.

3l-la'1.el-lue npuuuuna noaf3emel-ll-locmu U yKOpeuenusc c80aumcSt K Bonpocq 06 ynpaf3.A.el-luu Bepxo,«, KOZaa af3u.>Kel-lue uaem Bepx, U I-lU30.«, KOZaa a8u»ceuue uoem 81-lU3. 3mom npuuuun - f3l-lympel-ll-luu acnekm, npuf30aSt~uu K f3blmel-la3f3al-ll-lbl'« 803'<<0)K-

«ocmscu, ux YCU.A.ue.

1ilpUl-laal1amblU npuuuun: 91ycmoe U nO.A.l-loe.

C06cmf3e1-l1-l0, smom npuuuurt cu.ubouusupqem nouamue 1ilau-113u. Eeo e~e '«0)K1-l0 06031-la'1.Umb KaK omxpumue U eaxpumue. Ol-l YKa3blf3aem ue npocmo ua pacripede.ceuue uu» U sue, a ua «oumPO.A.b so« nocpeocmbo.a uu», U «oumpo.cs uus nocpeocmbo.u. sa«. Of3.A.aael-lue smu.a npuuuuno.u. npu8oaum K Z.A.af3l-lo.«y suasceuuto U.A.U ocuobe 81ilaUI13UI1lOal-lb - Bos.uoscnocmu N mStl-lymb me.A.K08ylO «ums",

~~~_<z=;;;;:;:;;d ;:__";;;:r=~4IIIIC.___~~::J -,..,n: ~4__~

_--,.... ,..- "~

08.A..aaeHue smu.a npuuuuno.a U ezo nOHU.uaHUe ~. Bocmueaem nOC.A..e moeo, KaK yaaemcSl HaYI.f.UmbCSl yaep>KuBamb C03HaHUe U 3HepZUlO 8Hympu cpop.au, nocmeneuuo nepepacnpeoe.caa YCU.A..Ue. 3mo npoUCXoaum ao mex nop , nOKa snepeua He uauuuaem

. nepemekame 8 uano.cuutkue.uca cocqoe. O(3.A..aOOHUe 3mu.u npunuuno.u. c8Sl3aHo C ynopSlaOl.f.eHue.u abLxauusc, suepeuu. «mo &L3bLBaem ou,syu,seHue «amsaue-

ZOCSl tuapa. 'jlpu.uel.f.aHue.

I<.aJ<. 8uaHO U3 mpuuaouamu npUH.~uno8, npuu~UnUa.A..bHOe nO.A..O>KeHUe cmon u KO.A..eHeU He 3ampaeuba.cac«. 3mo c8Sl3aHo C me.u, I.f.mo cmoner u KO.A..eHU He Sl8.A..SllOmCSl npUH~UnUa.A..bHbL.uU 8 paiiome a.A..Xu.uuu, HO OHU Sl8.A..SllOmcSl YC.A..o8ue.u a.A..Sl pa6oms: Haa Bce.uu. mpuuaouamuo npunuuna.au. EecnO.A..e3HO paiiomarns Haa npunuuna.uu. 8 nepe.aetueuuu, ec.uc He pa38uma c8Sl3b cmon U KO.A..eHeU, ecuu OHU ca.uu no ce6e He Sl8.A..SllOmcSl K.A..lOl.f.a.uu (3 npo~ecce a8u>KeHuSl. 'jloKa He 6yaym Bcxpeun»: U yKpen.A..eHbL ueumpst (3 cmonax U KO.A..eHSlX, eobopurne 0 Kal.f.ecm8eHHou pabome (3 a8wKeHUSlX He cmoum. !3cKPbLmue ~eHmpo8 U UX YKpen.A..eHUe npoucxooum 3a cuem cneuuaueuux meXHUK, UCnO.A..b3YIOu,sUX, 8 nep8y1O oxepeo«. cmarnuuecxue nO.A..O>KeHUSl. OCHo(3HbL.uU mexuuxa.uu. 8 aaoccKou npaxmuke Sl(3.A..SllOmCSl cucme.ubL Bao-un» U U~3UHb-~3UHb. MO>KHO numamsca ux pa38umb U YKpenumb 8 a8u>KeHUSlX, HO «a smo no-

6-6876

C(=:?&--""'i~__':--;;;;=:- ;;:;;>:;;;---:;;;:: .. ;;;;~~~.

~ mpetiqemca 8 40 pas 60.A.bute Bpe.aenu, I.£e"u npu 8&LnO.A.HeHUU cneuua.ceuu»: meXHUK. Cmonsi - emo nOI.£8a a.A.Sl 8HympeHHux npe8pa~eHuu, U 3my nol.£8y c.A.eayem noozomobum» U qxpenums npe.>Kae, I.£e"u 8&LCa.>Ku8amb pacmeuue.

cpop"uupo8aHue me.A.a c Yl.£emo"u npuuuuno8 C03aaem He mO.A.bK.O meuo !<.yHb, HO U meuo '?,&SlHb. 9ilaK KaK me.co '?,&SlHb He .aoseem pa38u8ambcSl ua nqcmo.u. npocmpaucmbe, mo e"uy maxsce Hy.>KHa cpop.aa, «omopasi, C03aa8aSl YC.A.08uSl a.A.Sl nocmpoeHUSl me.A.a '?,&SlHb, oaHo8pe"ueHHO U YKpen.A.SlemCSl 3a cl.£em smoeo me.A.a. Dpqeu.uu. C.A.o8a"uu, a.A.Sl mozo I.£m06bL yumu 3a suaneuue CPOpM.bL, ee H.Ij.>KHO coeoame U.A.U u.uems. Q..lo ec.uc OHa Y.>Ke u.ueemca, mo u yxoa .aoscem npoucxooums 8He Yl.£acmuSl l.£e.A.o8eKa. 06

omo.u: moxee cmoum no.uuums.

9ilenepb, pacc.uompeb npUHI1UnbL nO.A.O.>KeH.USl me.A.a, Bepue.aca K me.A.Y Au.

1ile"{o Au.

06pa3yemcSl suepeuscuu. cepoua, 8eaaem OZHe...u KUH08apU, cmpa»: ucxqccmba 8HympeHHezo npe8pa~eHUSl. 9ile.A.o Au cpop.uupqem me.co ute.A.Ko80u uumu, ombeuaem. He CmO.A.bKO 3a cpop.uupobaHue suepzuu, CKO.A.bKO sa ee npebpaueenue. Q..lo, co6- cmbeuso», npe8pa~eHue snepeuic ecmb maxsce ee

." cpop.uupobauue.

Cftle.A.O CftlaU-113U cocmoum U3 Bocs.uu. Kpyz06, paCnO.A.O)KeHUe KOmOpbLX eCmb uHauBuaya.A.bHaSl. cu.a.uempuu. 3mo .A.a6UpUHm, K.A.IOLf. K «omopo.uq - nqme. CftlO.A.bKO 6bLcmpou6 noc.ceoobame.csuocm» 3mUX Kpyz06 U nOHSl.6 nepexoosi om OaHOZO K apyzo"uy, "uO)KHO Bocmuu« ueumpa. Bee sma KpyZU 66eaeHUU me.A.a .Au. B a6CO.A.lOmHo"u .uupe 3a OCHOBaHue 6epemcSl. .A.u60 CU.A.a Peng, U.A.U «pqe Peng, .A.u60 CU.A.a 12u, U.A.U KpyZ 12u. llpe)Kae Lf.e"u zoBopumb 0 pacnO.A.O)KeHUU amuse CU.A., pacc.uompu.a UX.

Cftle.A.O Lf.e.A.o6eKa KaK YHu6epCa.A.bHaSl. cucme"ua u"ueem «emupe 6xoaa U «emsipe &LXOaa, opueumupoBaHHbLX no cmopouauc U YZ.A.a"u c6ema. Bxoa 0603HaLf.aemCSl. KaK Kf3aapam, &LXOa - KaK «pqz. BOKpuz smux cmopou U YZ.A.06 U pa360paLf.uf3aemcSl. 60Pb- 6a 3a nocmpoeuue 3HepZemULf.eCKOU cmpqkmqp»:

Lf.e.A.o6eKa. CftlO.A.bKO mom, «mo otipemem CBoIO OCb,

c-.~~~::;:;;=~;: ...... ;;;:;· ;: ... =-?:>~ '- ~'

->!%E ~<?~fl~---

~~.. .....--

f€

• cucoscern. nouums, a C.A.eao6ame.A.bHO, U npuuam» 3a-

KOHbL »mux cmopou. 3mu cmopousi U IjZ.A.bL 06pa31j- 10m IjCU.A.USI. B me.ce L£e.A.o8eKa U BHe uezo Ux .ao xcem. 6bLmb 6eCKOHeL£Hoe .uuoscecmbo, HO Bee OHU UCXOBam. KaK pae U3 Bocs.uu. KpljzoB, 06pa3lje.,ubLe Boce.,ublO IjCU.A.USI..,uu. Ka.>KaaSi. CU.A.a He Sl.B.A.Sl.emcSI. .A.UHeUHOU, a ecm» Ko.,u6uHal{USI. Bcex OCma.A.bHbLX CU.A., HO B coom8emcmByIOU$e.,u Buae. !<,PIjZ npeocmab.caem. KaK 6bL cooepscauue smux CU.A. U.A.U UX B.,uecmu.A.uU$e.

P eng - CU.A.a coiieptueuuaa. Q-lem uuuezo, «mo .,uOZ.A.O 6bL npornubocmoams »moic CU.A.e. ne3 oB.A.aaeHUSI. xoma 6bL «acmsso »moic suepeua He803.,u0.>KHO aBuZambCSI. B c80e.,u pa3Bumuu, nomo.aq «mo smo oCHoBHaSi. CU.A.a npU.A.O.>KeHUSI.. 3ma 3HepZUSI. 3apO.>KBaernca B nljcmo.,u me.A.e. !<'ozaa zo80pSl.m N 06pecmu nqcmomq', omo suauurn oB.A.aaemb coBeputeHHOU »uepeuea Pengo 3mom co8eputeHHbLu acnexm. CU.A.bL saposcoaemca ueuqmpu. Cmpe.uumsca K oB.A.aaeHUIO »moic CU.A.OU He cmoum. Bo-nep&Lx, srno pe- 31j.A.bmam noc.ceoobame.csuu»: aeucmBuu, B «omopsoc a.A.SI. 06pa306aHuSi. Ka.>KaOU CU.A.bL «eotixoou.uo l{e.ueumupobauue moeo, umo Bocmueuqmo. U mO.A.bKO ua onpeoe.ceuuo.u. 3mane OHa c.aascem npOSl.B.A.Sl.mb ce6S1. KaK ca.uocmaame.csuaa CU.A.a, nOC.A.e L£ezo 803-

~~ __ """"c: <

~~~<~ ~

~Gt~*-, ~~

j)

MO.>KHO He mOA.bKO ee HapaUA,u6aHue, HO U KaLfecm6eH- _...

Hoe npu.ueuenue. 3ma CUA.a ocuobaua ua cobepiueuHOM me.ce, cobepuceuuoic suepeuu, cobepuceuuo.u aljx.e.

9Jlpu nOA.O.>KeHUSl, CPOPMuplj/OUA,ue CUA.1j Pengo

OCH08Hoe mpe606aHue K nOA.O.>KeHUSlM, cpopMUplj/OUA,UM CUA.1j Peng - Lfm06bL uanpscsceuue 6bLA.0 no 8ceu ccpepe, HO »nepeua UCmeKaA.a U3 .>Ku80ma. B a8U.>KeHUU »mo cocmosuue CA.ealjem &Laep.>Ku8amb nocmoanuo, u.ueemca 8 8ualj, aA.Sl C03aaHuSl U &Lpa.>KeHUSl «pqza Pengo '[lpuue.u; cA.ealjem IjLfUmbL6amb, «mo cpusuuec«oe IjCUA.ue 3aeCb npa«mULfeCKU omcqmcmbqem. 9IpaKmw.t.ecKU, a He cobce.u: 3mo suauum, «mo noxa He pa38uma

cpusuuecxue IjCU.A..USl. nepexpo-om UCmWI.HOCmb 3mOU CU.A..bl. B maKO.M C.A..Ijc.tae pexo.uenoqemca pa3BuBamb ee, UCnO.A..b31jSl. cmamuscecsace nO.A..O.>KeHUSl..

CU.A..a .eU npeocmaiisscem 06pamHljlO cmopOHIj CU.A..bl Pengo MaKCU.Ma.A..bHO nOOam.A..uBaSl. U Ijcmljnc.tuBaSl.. 3mo CU.A..a, He oalOusaSl. onepemscsc «a ce6Sl.. OHa HWl.e.M1j He npomubocmoum, HO OHa .MHOZO cooepseum. 08.A..aoe8 »uepeueic .AblO, .MO.>KHO noz.A..Ousamb .A..1061j1O CU.A..Ij, Hanpa8- .A..eHHljIO «a meii«, U IjCU.A..uBaSl., ee »ce 8038pausamb otipamHO. 3mo oCH08HaSl. 3HepZUSl.,

numalOUSaSl. «ocmu, HanO.A..HSl.lOusaSl. UX, IjKpen.A..Sl.lOusaSl. KOcmHblU .M03Z. BblnO.A..HSl.Sl. 8HljmpeHHue npaxmuxu, Haoo npUIjc.tamb me.co He mO.A..bKO npousbooum« »nepeuto U «a-

~~--<~

~~" ,. ~

npaB.A.Slmb ee 8oBHe, HO U aa8amb eu 803.M.o>K.Hocmb ;} cmexams B 06.A.aCmb HU>K.HeU KUH08apU.

CJilpu nO.A.O>K.eHUSl, cpap.uuptpotuue CU.A.1j Eu.

Pa3Bu8amb CU.A.1j Eu nocpeocmbo.u. no.A.O>K.eH.UU me.A.a OOCmamO"l.HO C.A.O>K.HO, max KaK a.A.Sl mozo, '1.m06bL OHa CPOP.M.upo8a.A.aCb, Heo6xoau.M.O OU{IjU{amb a8u>K.eHue suepeua BHljmpu me.A.a U &Laep>K.u8amb CPOp.M.1j max, "I.m06bL suepeua He 6.A.OKupo8a.A.aCb. l1.mo6bL Bocmueuqm» IjPOBHSl, KOZ.aa sma suepeu.a HanO.A.HUm Baiue me.A.O, B aBU>K.eHUU, nompebqemcsc .M.HOZ.O Bpe.M.eHU. Q.la"l.UHamb pabomams C Heu .A.1j"l.use maxsce B cmamU"I.eCKO.M. nO.A.O>K.eHUU. Q.lo B om.A.U"I.ue om nO.A.O>K.eHUU a.A.Sl pa3BumuSl CU.A.bL P eng, 300Cb He Bonqcxaemca HU .uaueiaueeo «anpsceeuusc. KpO.M.e ljaep>K.aHUSl cpop.as: me.A.a.

CU.A..a Chi - Ca.M.aSl C.A..O>KHaSl CU.A..a 606.A..aaeHUU. 3mo paboma snepeuic 6 snepeuu. CU.A..a Chi - smo Y.M.eHUe npeccobams u.M.elOU1YlOcSl suepeuio, uanpabu.srn» ee 6 coomberncmbqtotuee. .M.ecmo. CU.A..a Chi, paepquuuotuasc CU.A..a, U cpop.uupqemcsc OHa 6 .M.O.M.eHm npU.A..O>KeHUSl YCU.A..USl, zae aO.A..>KeH npousoicmu 6bL6poc smoic suepeuu. CU.A..a Chi Sl6.A..SlemCSl 6HympeHHeu CU.A..OU, cxpumoii U uuue.u. ce6Sl 6HeutHe He npoSl6.A..SlIOU1eU. q.lo KOZaa OHa uauuuaem aeucmf30- Bams, Bee paepqucaemc a «a ee nymu. CU.A..a Chi noao6Ha f30ae. ,/lKmU6HO nposuisscemcsc sma CU.A..Q 6 mo.a .M.ecme, zae OHa npUK.A..aabL6a.emcSl, HO HULf.mO Bueiuue He npea6eU1aem e.e.

<Jilpu nO.A..O>KeHUSl, tpOP.M.upYIOU1ue CU.A..Y Chi.

~~__ ' ~<?;;;:d' ;;:-=<:;;;:=~c ~~ :::>

- .. ,~~__.::#SL ~

-- ,.'~~ ~..- ~

::.l

3mlj CU.A.1j .cq-uue pa3(3uBamb (3 a(3U)KeHUU. 4'~

3HepZUSl., C06UpaSl.Cb cuana.ca (3HU31j, OaHOM.OM.eHmHO &L6pacbLBaemCSl. (3 30H.e npU.A.O)KeHUSl.. <]loa a(3U)KeHUeM. soec« nOHUM.aemCSl., (3 nep(31j1O onepeo«, IjC.A.O(3USl., C03aaBaeM.bLe me.A.OM., U mOK caM.OU suepeuu.

<]ilo ecme. me.A.O mO.A.bKO noazoma(3.A.uBaem 803M.0)K«ocms &L6poca smote suepeuu. B OCHO(3HbLX «popM.ax <]ilaut,pU-l1lOaHb (3 HaCmOSl.tl1ee Bpe.us: pasbumue »motc enepeua npeo.caeaemca C UCnO.A.b30BaHUeM. «ucmu, .A.OKmSl. U n.A.e"ta. <]ilO.A.bKO 80 Bmopoic

;t.1j cpop.ae cmuusi Vf.eHb (<]lao Vf.IjU) COXpaHU.A.UCb 60.A.ee Ka"tecm8eHHbLe IjC.A.o(3USl. a.A.Sl. pasbumua smoic CU.A.bL (3 cmone, KO.A.eHe, 6eape. 3mo oocmamauuo ~HbLUM.OM.eHm, max KaK ec.A.U pa3(3uBamb, 8epHee, UCnO.A.b30Bamb 803M.0)KHocmu emote CU.A.bL mO.A.bKO (3 pljKax, U He pa3(3uBamb ee (3 uozax, HO M.O)KHO «auec-

mu 60.A.butOU (3pea U paspqucenue He mO.A.bKO mOM.Ij,

K "teM.1j npUK.A.aabLBaemCSl. sma CU.A.a, HO U caM.OM.1j ce6e. ne3IjC.A.0(3HO, oa»:« pabomaa pIjKaM.U, M.bL UCnO.A.b3IjeM. HOZU, HO C03HaHue Haute lj"tacm(3ljem (3 cpase &L6poca cobce.u. uuaue, "teM. (3 cpase nooeomo(3Ku K «e.aq. Ec.A.U pes» uoem. 0 peeq.cemame, mo .A.1j"tute pa3(3uBamb OaHIj U3 n03UI1UU, HO ec.A.U z08opums 06 a.A.XUM.u"teCKUX npe06pa30BaHUSl.X, mo HaaO pa38uBamb Bee ae(3Sl.mb 30H, eomobu» M.aKCUM.a.A.bHO aKKIjM.Ij.A.UpoBamb 3mlj CU.A.Ij. 3mo cmonu; «ucmu, KO.A.eHU, .A.OKmU, 6eapa, nueuu, )Ku8om, Zpljab U ZO.A.oBa.

tr

e..u.

1) O(3.A..aaeHUe auacppaz...ua.A..bHbL..u abLxaHu-

B .uo.aeum aeucmt3uSl amoic CU.A..bL ocotieuHO f3cvKHO Y&.f.acmue )Ku80ma, ma« KaK .aascem npoueoiima .uo.uenmasenaa 6.A..OKUpo8Ka 8 z.pyau, 8 cepatSe. £'C.A..U &L6poc cpop.aupqemca ma«, «mo npoucxooum. He U3 )Ku80ma, a U3 z.pyau, mo pa3pbLBHoe ooucm8ue 3mou CU.A..bL npuxooumca ua mozo, «mo ee npu.ueuaem, HO eU1e c 60.A..bUlU..u qcuuue.u: CU.A..a Chi He Sl8.A.stemcSl cpusuuecxuuc YC.A..o8ue..u, oua ecms suepeemuscecxoe YC.A..ot3ue, U nosmo.uq 8 nep8y1O o-tepeo« uaoo nooeomobum» )Ku80m.

2) JJ..ueHue saxqnopubam» me.A..o.

£'C.A..U 8 ..uo..ueHm aeucm(3uSl 3mou CU.A..bL 88epx He yaep)Ku8amb C8Sl3b )Ku80ma C «oea.au, a maioee He noa6upamb SlZ.OaUtSbL, aua.csuoe ombep-

3) Pa3Bumue CU..tbL Chi B )l(uBome.

)/(uBo Sl.B..tSl.emcSl. oCHoBHbL.,u ucmounuxo.a u ynpaBume..te.,u 3Hepl.UU, U B nepByIO owepeo« cu..ty Chi c..teayem no"tyBcmBoBamb B )l(uBome. Pa3Bumue »moic CU..tbL B )l(uBome ae..tumcSl. ua aBa oCHoBHbLX smana. l'lepBoe - cscamue u pactuupeuue, KOZaa )l(uBom pacc.aampubaemca KaK eouuoe me..to. Bmopoe - KOZOO o6..tacmu )l(uBoma Be.camca «a lj'lacmKu, «omopeie nepepacnpeoeusuom. 3my cu..ty. <]lep&Lu 3man .,uO)l(HO ocquiecmbume, mo.c«aa )l(uBomo.,u pae..tU"tHbLe npeo.uemu , uanpu.aep, 3aKpbLBamb )l(uBomo.,u aBepu. Bmopou sman 6o..tee

r ~""--

~

e

~"'- C.A.O)KeH, .A.YLf.LUe ezo npOXOOUmb, UCnO.A.b3YSl nO.A.O)Ke-

HUe .cesca. Ec.A.U pacc.aampubams )Ku80m KaK n.A.OC«ocme, mo M.O)KHO cxasame, «mo oe{3Slmb ob.cacmeic 80KPYz nqnxa UM.eKJm {303M.0)KHOCmb O.A.Sl caM.OcmoSlme.A.bHOZO pa3{3umuSl.

E C.A.U p acc.u.ampubam» )Ku80m KaK ccpepq, mo HY)KHO zobopums 0 ceM.U cexmapax ua Ka)KOOU cmopoue - cnepeou, csaou. U no 60KaM.. Q.lo cexmopa omHocSlmCSl {3 60.A.bLUeU cmeneua K a.A.XUM.ULf.eCKOM.Y npoueccq {3 '1e.A.OM.. B oaHHOM. C.A.YLf.ae O.A.Sl paebumusi CU.A.bL Chi HaM. oOCmamOLf.HO oe{3Slmu 06- .cacmeic. "bepemca .A.KJ60u npeo.aem, «omopsuc He 6yoem cxamei- 6ambcSl C no8epxHocmu )Ku80ma, U noo6pacbL6aemcSl UM..

'[ipune.u, «uacme ezo HY)KHO He ua OOHO U mo »ce M.ecmo, a {3 coom8emcmBuu c onpeoeueuuoic noc.A.eoo6ame.A.bHOCmbKJ.

B K8aapame uucppa.uu 060- suaueua noc.ceoobameuouocms aBu.>KeHUlA.. B aeUCmBuSlX npocueseubaemca mpu amana:

- C.A..YUl.aHUe - nOl.f.y8cm80Bamb nobepxuocmeio me.A..a npeo.uem,

- HaKan.A..uBaHue - nOl.f.y8cm80Bamb, I.f.mo aO.A...>KHO mouxame npeo.uem,

- 8bL6poc - uenocpeocmbeuuo Ca.M..O aeu-

4 9 2
3 5 7
8 1 6 cm8ue.

Q.la 8bLnQ.A..HeHUe aaHHOZO qnpascueuua sampal.f.uBaemcSl He .aeuee 10 .M..UHym. 'jloc.A..e Ka.>KaOZO 8bL6poca mpebqemca He .M..eHee 1 .M..UHymbL a.A..Sl noaeomotiac c.A..eaYIO/A1ezo.

Eouee nOap06HO .M..bL ocmauoba.ucsc na CU.A..e AH, ma« KaK 08.A..aaeHUe »moic CU.A..OU 8bL3bLBaem 60.A..butOU uumepec y 3aHU.M..alO/A1uxcSl. Q.lo «aoo I.f.m06bL «auuc .>Ke.A..aHUSl cobnaiiauu. C HautU.M..U 803- .M..O.>KHOCmSl.M..U. A «mo «acaemcu nooeornobxu, max OHa mpebqemca a.A..Sl pasbumusi .A..1060U CU.A..bL.

CU.A..a ;An - CU.A..a c.upuauua. B npUK.A..aaHO.M.. 3Hal.f.eHUU coombemcmbqem mO.A..KaHUIO. 3mo, no sea-

c- ~~__,_~:;;:;::==;;:---;;;;:>=-~~~w~~ .

r: ~,~

fE A.IjU, Ca..u.aSl npuumuasc U ecmecmbeuuaa no cpop.ae CUA.a. C oaliOU cmopouu, oua ecmb peeq.ssmam npuA.O>KeliUSl 8liljmpeliliux. 803..u.o>Kliocmeu. C apljzou - pesq.cemam ux, B03..u.O>KliOCmb npu.ueueuusc CUA.bL An «axooumca 8 npscuo.a coom8emcmBuu c 803- .aosococmscuic Bceeo meA.a. CCA.U meA.O lie 8bLcmpoeuo U lie coiipauuo, mo U zo80pumb 0 mo..u., "f.mo ..u.O>KliO npu.ueuume 3mlj CUA.Ij, lie cmoum.Bce Bueiunee zomobo aeucm80Bamb, Bee 8liljmpeliliee c.cqucaem 3mo aeucmBue, maxob oClio8liou npunuun CUA.bL An.

tjilpu nOA.O>KeliUSl, cpop.aupqtotuue CUA.1j An.

UAecmb nooeomobume.ceusix nO.A..O.>KeHUU a.A..9. pacxpumua CU.A..bL ;An.

" >en "ts

3aaaLta nOaZom08Ume.A.bHbLX qnpasaceuuic 3aK.A.IOLtaemCSl 8 pacxpumuu l1eHmpo8 nue«, uoxmeic, «ucmeic, cmon, KO.A.eHeU U 6eaep, a maxsce tpcpen.ceHUSl UX. 3mo «eotixoou.uo a.A.Sl mozo, Ltm06bL 80 Bpe.M.Sl mO.A.LtKa a8U.>KeHUe 6bL.A.O eaUHbL.M., a He Ka.>KaOU «acmeto me.A.a ca.M.OU no ce6e.

l1.embLpe 8bLUl.eHa3BaHHbLX CU.A.bL Sl8.A.SllOmCSl OCHo8HbL.M.U a.A.Sl YKpen.A.eHUSl suepeuic 8Hympu me.A.a U pa38umuSl «emupex pa3HbLX «auecmb ouepeuu. '[Ipu. 3mO.M., pa38uBaSl Ka.>KaylO CU.A.Y, .M.bL pa38uBae.M. He mO.A.bKO ocmaueueie mpu, HO U e~e «emupe, 0 «omope:« .M.bL 6yaem zo80pumb aa.A.bUl.e. 3mu «emeipe CU.A.bL «eotixoou.us: a.A.Sl ynpa8.A.eHUSl a.A.XU.M.ULteCKU.M. npouecco.u: C noeuuuu a.A.XU.M.UU Bueuocee UX npu.A.O.>KeHUe Hac He o-ceu» uumepecqem. Dpqeue «emupe CU.A.bL - T sal, Eleh, Chou, Kao c.A.eayem pa38uBams nOC.A.e npopabomsac nep&Lx «emsipex CU.A., KOZaa 6yaem aocmuzHymo cocmosocue n.A.OmHOCmu,

«acame.ceuoic apyZOZO.

UU1U c.caiiocme {3HU3Y, ma« ..u.O.>KHO oxa paxmepusobame CU..ty Tsal. Cuua Tsal saposcoaemca {3 «eopax 3HepZUU. 3mo cu.ca {3 cu.ce, u.uc 3HepZUSl {3 3HepZUU. ;}..u.eHUe HaUmU aBu.>KeHUe {3 aBu.>KeHUU U osuascaem nouamue npUK..taaHOU CU..tbL. K maxu.a cu..ta..u. omuocumca He mo.cexo cu.ca T sal, HO U mpa apyzux CU..tbL.

12 ..u.emoao{3 Bcxpeemusc CU..tbL T sal.

1. Memoa {3HympeHHezo coeepuauusc. Daem Bos.uosacocms OC03Hamb aeucm{3ue

U3..u.eHeHUSl, «mo 803..u.o.>KHO npa no.cuo.a omx.oo-ceHUU C03HaHUSl U no.cuoic peequsiuuu. me..ta. Q.luKaKue ..u.bLC..tU uuu. 3..u.0'1UU He aO..t.>KHbL ..u.eutamb mo.uq, "tmo aO..t.>KHO ae..tambcSl. CftlO..tbKO ma« ..u.O.>KHO yx8a.mumb suepeuio {33Hepzuu. CftlaK pa3Bu8a.emcSl coename.usHoe me.co u.ac ay..u.alOU1ee me.co, He3a{3ucu..u.oe om ..u.03za.

7-6876

~ 3T -- b??;::~~~.

7~:'ii.. ""';r, - ~-

f€ UCmOLtHUK eCmb onopa a.A.51 m~zo, Ltm06bl co-

6eputUmb aeucm8ue, onopa, U3 KOmOpOU 6epemc51 3HepZU51 .. UCmOLtHUKOM. .aoeqm 6blmb cmonst U.A.U ueump msocecmu. UCmOLtHUK ecms C03HaHUe meua, numalOU{ee eao.

3. ~aep>l<u8aHue 8ceu cpop.au.

91pu 8bLnO.A.HeHUU aeucm8u51 C.A.eayem He mepsons oU{yU{eHue c80eu cpop.usi, nO.A.O>l<eHU51 me.A.a a.A.51 mozo, Ltm06bl ::IHepZU51 He mepsccacs U He p8a.A.aCb. <Jile.A.O aO.A.>I<HO 6blmb noaZOm08.A.eHO K mo.uq, Ltm06bl cnOKOUHO &LnO.A.H51mb .A.1060e aeucmBue U.A.U aBu>l<eHue.

4. ~.A.a8.A.u8aHue »nepeuu.

l{y8cm808amb suepeuso HeaOCmamOLtHO, HY>l<HO yx.8amumb ee a8U>1<eHUe, YM.emb ocmauaiisubam« U U3M.eH51mb ee Hanpa8.A.eHue. Q.laLtUHamb 880aumb smom .uemoo .A.yLtute Bceeo C «ucmu, 06yLta51 ee sax- 8ambl8amb U.A.U 06x.8ambl8amb npeo.uem.

5. BocCmaH08.A.eHUe ucmUHHOZO a8U>I<eHU51. BocCmaH08.A.eHUe ucmUHHOZO a8U>1<eHU51 03- nauaem. onopq 8 aBu>l<eHUU ua nomotac anepeuu, a He nycmoe 60.A.maHUe me.A.a. 3mom M.emOa &lmeKaem U3 npeablayU{ezo, KOZaa me.A.O 06yLtaemc51 aeucm808amb He 8c.A.eacmBue «eeo-mo, a no npuuuue.

~x.8ambl8aHue U3M.eHeHU51. 3HepZU51 U, coomBemcmbeuuo, me.A.O HUKOZaa He a8u>I<ymc51 np51M.O, aa»:.e ec.ui co cmoponst »mo &l2..A.51aum max. ~M.eHue oU{yU{amb u3zu6bl a8U>I<eHU51 no.aoeaem ZU6KO

~~--«~

j)

ue.uenums «auecmbo YCU.A.USl. Dams 803.u0.>KHocmb -"'.

me.A.Y ue.ueuamsca YlOa aeucmBue.u enepeuu, a He 3CUOHSlmb ee U.A.U pacceubams nocpeocmbo.u. ca.uux a8u..>KeHUu. C06cm6eHHo, omom YlPUHI1UYl ucme«aem U3 ucxqccmba B.A.aaeHUSl ute.A.l<o80u «umsto.

91po6eaeHue yxBambLBae.uou »uepeuu. JjxBamums us.aeueuue suepeuu ueoiixoou.uo, HO ueooCmamO'1.HO a.A.Sl pea.A.U3al1UU CU.A.bL.

JjCU.A.eHUe BHympeHHeu CU.A.bL 3a C'1.em yxBambLBae.uou »uepeuu.

3HepzuSl, «omopaa yaep.>KuBaemcSl, ueoiixoau.ua He mo.usxo a.A.Sl YlpoSlB.A.eHUSl CU.A.bL, HO U a.A.Sl aa.A.bHeuuteZO YCU.A.eHUSl »nepeuu B Daus-mune. JjxBambLBae.uylO suepeuso cueoqem. YlOZ.A.O~amb. Q.lo B nasca.ce yxBambLBae.uaSl suepeusc «a« 6bL paeoe.caemcsc - «acme uoem. na npu.aeueuue CU.A.bL, «acme YlOCbL.A.aemCSl B Daus-mscu« a.A.Sl YlOZ.A.O~eHUSl.

9. 91oz.A.o~eHue suepeuu ucmuuuu.u. abLxa-

«ue.u.

JjxBambLBae.uylO »uepeuto , aBu.>Ku.uylO B ueump msoeecmu, c.A.eayem YlOZ.A.OmUmb abLxaHue.u U.A.U &L~eYlUmb 113UH, y'1.acm8ylO~uu B auxu.uuscec- 1<0.u npouecce. 3mo c80aumcSl I< mo.uy, '1.m06bL &3oxHymb 3my suepeuto UCmO'1.HUI<O.u U.A.U Daus-maue.u:

10. Jjaep.>KaHUe YlOZ.A.O~eHHOu CU.A.bL onpeae.A.eHHOe Bpe.a«.

3mom .uemoa «enocpeocmbeuuo cBSl3aH C auxu.uuea. a He C CU.A.Ou. 91oc.A.e mozo, «a« YlpOUCXO-

~

(t

~~ aum nOZ.A.O~eHUe 3HepZUU U.A.U ee 3aZ.A.ambdhHue, Hy>K.HO yaep>K.u8amb Bec« npouecc I1UPKY.A.SlI1UU seepZUU B OpZaHU3.M.e. 3mo Bpe.usc, ueotixoou.uae a.A.Sl mpauccpop.aauuu 3HepZUU. Bpe.M.Sl yaep>K.aHUSl 3aBucum om ypOBHSl aoenma. U B «a-caue Hy>K.HO npocmo U.M.emb nouscmue 06 yaep>K.aHUU, a B aa.A.bHeUUle.M. ucxooume U3 c60ux B03.M.0>K.HOCmeu. 06bLLiHO

,.

..... 'rt

omo conpoboseoaemca onpeae.cesocecau o~y~eHuSl.M.U, BbLpa>K.eHHbL.M.U B pa3.A.ULiHbLX cpop.uax, Bn.A.Omb ao nOSlB.A.eHUSl 30.A.OmOZO c8ema. 3mo OCH08a Buqmpeuueic a.A.XU.M.UU, «omopasc nOKa3bL8aem «eotixoou.M.OCmb paborn. c aBU>K.eHUSl.M.U U usc 06pa3ylO~U.M.U CU.A.a.M.u.

11. BCKap.M..A.u8aHue sapoosuaa.

OcBouBUlue aecSlmb npuHl1unoB paiiom»: C 3HepZUSl.M.U .uoeqm 6bLmb Y>K.e BHe nouscmusc CU.A.bL U ee npoSlB.A.eHuSl. Bce.M.u usc aeUCmBUSl.M.U OHU Y>K.e a06u8alOmcSl nO.A.YLieHuSl 30.A.OmOZO 3.A.UKCUpa, «omoPbLU uano.ucaem Bee me.A.o. 3mo cmaaUSl 06HOB.A.eHUSl cqucuocmuoeo. I.1.mo »ce «acaemcu «enocpeocmbenuo npU.A.O>K.eHUSl CU.A.bL, mo soec» HeY.M.eCmHO BbLae.A.Slmb KaKYIO-mo OaHY, nomo.aq Limo Bee zomoBbL nposdiumscsc B me.ce.

12. B03Bpa~eHue K ucmouuukq.

3aecb uanuuaerncsc nepuoo, KOZaa aaenm uaxooumcu B cocmosiuuu eomobuocmu BbL8epHymb c6010 ouepeuio. 3mo nepuoo, KOZaa 06pa3yemcSl ooua CU.A.a 6e3 KaKUX-.A.u60 aOnO.A.HeHUU U aya.A.bHOcmu.