Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

1
la Ordinul Ministerului Finanţelor
Forma/Форма IALS18 nr.149 din 5 septembrie 2018
NOTA DE INFORMARE
privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților,
precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți
ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной
платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат
Codul fiscal ___________________________ Denumirea contribuabilului __________________
Фискальный код Наименование налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat _____________ Perioada fiscală ____________________________


Государственная налоговая служба Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)_______________ Data prezentării ____________________________


Код местности (КАТЕМ) Дата представления

Codul genului principal de activitate___________


Код основного вида деятельности
Nr. Codul Numele şi Codul Codul Suma Numărul de luni Suma scutirilor acordate pentru Suma totală a Suma deducerilor conform art.36 din Suma
crt. fiscal prenumele fiscal al sursei totală a în care venitul a perioada fiscală conform codului scutirilor acordate Codul fiscal (lei) impozitului
№ al anga- angajatului soţului de venit venitului fost îndreptat scutirii (lei) în Сумма вычетов согласно ст.36 pe venit
п/п jatului sau sau al altui (soţiei) anga- Код îndreptată spre achitare** Сумма освобождений, perioada fiscală Налогового кодекса (в леях) reţinut (lei)
al altui beneficiar- jatului* источ- spre Количество предоставленных за отчетный год curentă (lei) Сумма
beneficiar- rezident Фискальный ника achitare месяцев, в согласно коду освобождений (col.8+9+10+11+ удержан-
rezident Фамилия и код дохода în perioada которых доход (в леях) +12+13+14) ного
Фис- имя супруга fiscală был направлен Общая сумма налога
кальный работника (супруги) (lei) на выплату** освобождений, (в леях)
код работ- либо иного работника* Общая предоставленных
ника либо получателя- сумма в отчетном
иного резидента дохода, налоговом
получателя направ- году (в леях)
-резидента ленная на (гр.8+9+10+
выплату в +11+12+13+14)
отчетном P M S Sm N H Prime de Contribuţia
периоде asigurare individuală de
(в леях) obligatorie de asigurări
asistenţă sociale de stat
medicală obligatorii
Взносы обяза- Индивидуальный
тельного взнос
медицинского обязательного
страхования государственного
социального
страхования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TOTAL X
ИТОГО
Suma de control _______________________________________
Контрольная сумма (Suma totală pe Notă, col.18) / (Итого по Информации, гр.18)
* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)./Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, если работник пользуется освобождением
супруга (супруги).
** Col. 7 se completează în cazul achitării salariului./Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы.

Conducător/Руководитель ____________________________
Contabil şef/Главный бухгалтер _______________________
Anexă
la Forma IALS18

Приложение
к Форме IALS18
Informaţia privind persoanele întreţinute
Информация об иждивенцах

Nr. crt.* Codul fiscal al angajatului Codul fiscal al persoanei întreţinute pentru care se Codul fiscal al persoanei întreținute pentru care se
№ п/п Фискальный код работника acordă categoria scutirii N acordă categoria scutirii H
Фискальный код иждивенца для которого предостовляется Фискальный код иждивенца для которого предоставляется
категория освобождения N категория освобождения H
1 2 3 4