Вы находитесь на странице: 1из 12

ÏÎÂÒÎÐÈ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÅ, ÓÇÍÀÉ ÍÎÂÎÅ!

Êíÿçüÿ êèåâñêèå. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïðàâèòåëÿ ñ ïîýòè÷åñ-


êîé çàðèñîâêîé. Íàéäèòå èçîáðàæåíèÿ ïðàâèòåëåé íà ñõå-
ìå è âîññòàíîâèòå ëèíèþ ïåðåäà÷è âëàñòè.

Князья Зарисовка Портрет


1. Рюрик
2. Олег
3. Игорь
4. Ольга
5. Святослав
6. Владимир
7. Святополк

148
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Князья Зарисовка Портрет
8. Ярослав Мудрый
9. Изяслав Ярославич
10. Святослав Ярославич
11. Всеволод Ярославич
12. Святополк Изяславич
13. Владимир Мономах
14. Мстислав Великий

Êíÿçüÿ ðîñòîâñêèå è âëàäèìèðñêèå. Ñîîòíåñèòå èìÿ ïðà-


âèòåëÿ ñ ïîýòè÷åñêîé çàðèñîâêîé. Íàéäèòå èçîáðàæåíèÿ
ïðàâèòåëåé íà ñõåìå è âîññòàíîâèòå ëèíèþ ïåðåäà÷è âëà-
ñòè.

Князья Зарисовка Портрет


1. Юрий Долгорукий
2. Андрей Боголюбский
3. Всеволод Большое Гнездо
4. Юрий Всеволодович

149
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Князья Зарисовка Портрет
5. Ярослав Всеволодович
6. Александр Ярославович

Ïàìÿòíèêè. Ñîîòíåñèòå íàçâàíèå ïàìÿòíèêà ñ åãî èçîá-


ðàæåíèåì è íàéäèòå ìåñòî ïàìÿòíèêà íà êàðòå.

Памятник Место на карте Изображение

1. Памятник Тысячелетия
России в Новгороде
2. Памятник Борису и Глебу
в Москве
3. Памятник Александру
Невскому в Санкт-Петер-
бурге
4. Памятник князю Владими-
ру в Киеве
5. Памятник Кириллу и Ме-
фодию в Москве
6. Стелла на Куликовом поле.
7. Памятник Сергию Радо-
нежскому в Радонеже
8. Памятник Юрию Долгору-
кому в Москве

Ñîîòíåñèòå èìÿ ïðàâèòåëÿ ñ ïîýòè÷åñêîé çàðèñîâêîé.


Íàéäèòå èçîáðàæåíèÿ ïðàâèòåëåé íà ñõåìå è âîññòàíîâè-
òå ëèíèþ ïåðåäà÷è âëàñòè.

Князья Зарисовка Портрет

1. Даниил Александрович
2. Юрий Данилович

150
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Князья Зарисовка Портрет
3. Иван I Калита
4. Симеон Гордый
5. Иван II Красный
6. Дмитрий Донской
7. Василий I
8. Василий II Темный
9. Иван III Великий
10. Василий III
11. Иван IV Грозный
12. Федор Иоаннович

151
Ãîðîäà. Ñîîòíåñèòå ïëàí ãîðîäà ñ íàçâàíèåì è íàéäèòå ìå-
ñòî ãîðîäà íà êàðòå.

Город Место на карте План


1. Владимир
2. Киев
3. Москва
4. Новгород
5. Псков
6. Ростов
7. Рязань
8. Смоленск
9. Суздаль
10. Тверь

Áèòâû. Ñîîòíåñèòå ïëàí áèòâû ñ íàçâàíèåì, íàéäèòå ìå-


ñòî áèòâû íà êàðòå.

Битва Место на карте План


1. Морской поход руссов
на Царьград.
2. Сражение при Доростоле.
3. Битва у Коломны.
4. Невская битва.
5. Битва на Чудском озере.
6. Куликовская битва.
7. Грюнвальдская битва
8. Осада и штурм Казани.

Соотнесите название храма с его изображением и найдите место храма


на карте.

Храм Место на карте План


1. Дмитриевский собор во
Владимире.
2. Собор Рождества в Суз-
дале.

152
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Храм Зарисовка Портрет
3. Собор Святой Софии в
Киеве
4. Собор Святой Софии в
Новгороде
5. Спасо-Преображенский
собор в Переславле-За-
лесском
6. Троицкий собор в Пскове
7. Троицкий собор в Серги-
евом Посаде
8. Успенский собор в Зве-
нигороде
9. Храм Василия Блаженно-
го
10. Церковь Петра и Павла в
Смоленске
11. Церковь Покрова на Нер-
ли

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Íàïèøèòå íåáîëüøîå èñòîðè÷åñêîå ñî÷èíåíèå íà òåìó: «Îïûò
ïðåäêîâ — íàøà îïîðà è ïîäìîãà». Ïðèìåðíûé ïëàí:
1. Èñïûòàíèå (çäåñü íàäî ðàññêàçàòü î êàêîì-ëèáî èñïûòà-
íèè, âûïàâøåì íà äîëþ íàøåé ñòðàíû — âðàæåñêîì íàøåñòâèè,
ìåæäîóñîáèöå è ïð., î êîòîðîì âû óçíàëè èç íàøåãî ó÷åáíèêà).
2. Êàê Ðóñü ïðîøëà ÷åðåç ýòî èñïûòàíèå?
3. Ïî÷åìó íàøåé ñòðàíå óäàëîñü âûäåðæàòü èñïûòàíèå?
4. ×òî ìû ìîæåì âçÿòü èç îïûòà ïðåäêîâ, ÷åìó ìîæåì ó íèõ
ïîó÷èòüñÿ?
Ïîñòàðàéòåñü íå òîëüêî ðàññêàçàòü î ñîáûòèÿõ, íî è âûñêà-
çàòü ñâîå îòíîøåíèå ê íèì. Óäà÷è!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

153
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

154
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

155
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

156
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

157
Îãëàâëåíèå
Ðóñü è Ðîññèÿ ..................................................................... 3
Ãëàâà 1. «ÎÒÊÓÄÀ ÅÑÒÜ ÏÎØËÀ ÐÓÑÑÊÀß ÇÅÌËß»
Ââåäåíèå ............................................................... 8
§ 1. Â ïîèñêàõ ïðàðîäèíû .................................................... 9
§ 2. Âîñòî÷íûå ñëàâÿíå, èõ äðóçüÿ è âðàãè .......................... 12
§ 3. «Êòî â Êèåâå íà÷à ïåðâåå êíÿæèòè» ............................. 16
§ 4. Âîèòåëè è óñòðîèòåëè Äðåâíåé Ðóñè ............................. 19
§ 5. Êðåùåíèå Ðóñè ........................................................... 23
§ 6. Ðóñü — âåëèêàÿ äåðæàâà ............................................. 27
§ 7. Âëàäèìèð Ìîíîìàõ ..................................................... 30
§ 8. Ìèð ÷åëîâåêà Äðåâíåé Ðóñè ......................................... 34
Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ ......................................... 38
Ãëàâà 2. «È ÐÀÇÄÐÀÑß ÐÓÑÑÊÀß ÇÅÌËß»
Ââåäåíèå ............................................................. 48
§ 9. «È âñòàë áðàò íà áðàòà» ............................................... 49
§ 10. Â ïëàìåíè ìåæäîóñîáèö ............................................. 52
§ 11. Ãîñïîäèí Âåëèêèé Íîâãîðîä ....................................... 56
§ 12. Çàëåññêèå «ñàìîâëàñòöû» ........................................... 60
§ 13. Ñ âîñòîêà è çàïàäà..................................................... 63
§ 14. Êíÿæåñêèé âûáîð ..................................................... 67
§ 15. Ðóñü ïîä èãîì ........................................................... 70
Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ ......................................... 73
Ãëàâà 3. «ÊÒÎ ÆÅ ÄÓÌÀË, ×ÒÎ ÌÎÑÊÂÅ ÏÅÐÂÎÉ ÁÛÒÈ…»
Ââåäåíèå ............................................................. 82
§ 16. Ðóñü Ëèòîâñêàÿ ......................................................... 83
§ 17. Ðîæäåíèå Ìîñêîâñêîé äåðæàâû .................................. 87
§ 18. «Ìàìàåâî ïîáîèùå» ................................................... 90
§ 19. Ìîñêîâñêàÿ óñîáèöà .................................................. 93
§ 20. «Ãîñóäàðü âñåÿ Ðóñè» ................................................ 97
§ 21. Ðóñü — ñóâåðåííàÿ äåðæàâà ...................................... 102
§ 22. Ìîñêâà — òðåòèé Ðèì .............................................. 104
§ 23. ×åëîâåê Ìîñêîâñêîé Ðóñè ......................................... 107
Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ ........................................ 110
Ãëàâà 4. ÂÐÅÌß ÃÐÎÇÍÎÃÎ ÖÀÐß
Ââåäåíèå ............................................................ 118
§ 24. Âåí÷àíèå íà öàðñòâî ................................................. 119
§ 25. Âðåìÿ ðåôîðì .......................................................... 121
§ 26. Íà Âîñòîê è íà Çàïàä ............................................... 126
§ 27. Öàðñòâî òåððîðà ....................................................... 130
§ 28. Êîíåö äèíàñòèè ....................................................... 133
§ 29. Ïàìÿòü ãðîçíîé ïîðû ............................................... 138
Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ ........................................ 141
Ïîâòîðè ïðîéäåííîå, óçíàé íîâîå! ...................................... 148