Вы находитесь на странице: 1из 7

èõãECOC

RC-2006SV/ RC-2006GD

;;;;;
;;;;;
PìKOBOÑCTBO
èOãúáOBATEãü

;;;;;
èPOóTàTE à COXPAHàTE ùTO PìKOBOÑCTBO
■ Å·„o‰‡ËÏ ‚‡c Á‡ ÔoÍÛÔÍÛ ˝Úo„o Ô˚Îecoc‡.
■ óÚo·˚ Ôp‡‚ËθÌo ÔoθÁo‚‡Ú¸cfl Ô˚ÎecocoÏ, ċ˜‡Î‡ Ôpo˜ÚËÚe ˝Úo PÛÍo‚o‰cÚ‚o.
COÑEPÜAHàE
• TexÌ˘ecÍËe x‡paÍÚepËcÚËÍË ............................................................................................................2
• Mep˚ Ôpe‰ocÚopoÊÌocÚË, o·ecÔe˜Ë‚‡˛˘Ëe ·eÁoÔacÌÛ˛ ˝ÍcÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ....................................3
• á‡Ïė Ïe¯Í‡ ‰Îfl c·op‡ Ô˚ÎË .........................................................................................................4
• óËcÚ͇ ÙËθÚp‡ Á‡˘ËÚ˚ ‰‚Ë„aÚeÎfl .................................................................................................4
• OÔËc‡ÌËe Ô˚Îecoc‡ Ë ÔoθÁo‚‡ÌËe ËÏ ............................................................................................5
• èpeʉe, ˜eÏ o·p‡˘‡Ú¸cfl ‚ cep‚ËcÌ˚È ˆeÌÚp .................................................................................7

TEXHàóECKàE XAPAKTEPàCTàKà

Mo‰eθ RC-2006SV / RC-2006GD


HoÏËÌaθÌoe ÌaÔpflÊeÌËe ÔËÚaÌËfl 220 B/50 Ɉ
èoÚpe·ÎfleÏafl Ïo˘ÌocÚ¸ MAKC. 1600 BÚ
M‡cc‡ (ÍopÔÛc) 5.2 Í„
P‡ÁÏep˚ (Ñ x B x É) 376 x 231 x 286 ÏÏ
ÑÎËÌa ceÚe‚o„o ¯ÌÛp‡ 6 ÏeÚpo‚

ìÒÚaÌo‚ÎeÌÌ˚È ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎeÏ ‚ Ôopfl‰Íe Ô. 2 cÚ. 5 Ùe‰epaθÌo„o ÁaÍoÌa PÙ «0 Áa˘ËÚe Ôpa‚


ÔoÚpe·ËÚeÎeÈ» cpoÍ cÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÚeÎËfl pa‚eÌ 7 „o‰aÏ c ‰aÚ˚ ÔpoËÁ‚o‰cÚ‚a ÔpË ÛcÎo‚ËË, ˜Úo
ËÁ‰eÎËe ËcÔoθÁÛeÚcfl ‚ cÚpo„oÏ cooÚ‚ÚcÚ‚ËË c ÌacÚofl˘ËÏ pÛÍo‚o‰cÚ‚oÏ Ôo ˝ÍcÔÎÛaÚaˆËË Ë
ÔpËÏeÌË˚ÏË ÚexÌ˘ecÍËÏË cÚảapÚaÏË.

2
MEPõ èPEÑOCTOPOÜHOCTà, OÅECèEóàBAûôàE ÅEáOèACHìû ùKCèãìATAñàû
ùÚoÚ Ô˚Îecoc ‰oÎÊeÌ ËcÔoθÁo‚‡¸cfl ÚoθÍo ‰Îfl ˜ËcÚÍË o·˚˜ÌoÈ cÛxoÈ ·˚Úo‚oÈ Ô˚ÎË Ë „pflÁË.
àÁ„oÚo‚ËÚeθ Ìe ÌeceÚ oÚ‚eÚcÚ‚eÌÌocÚË ÌË Á‡ ͇ÍËe Ôo‚peʉeÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚e ËcÔoθÁo‚‡ÌËeÏ
ËÎË ˝ÍcÔÎÛ‡Ú‡ˆËeÈ Ô˚Îecoca Ìe ‚ cooÚ‚eÚcÚ‚ËË c ÌËÊecÎe‰Û˛˘ËÏË ËÌcÚpÛ͈ËflÏË. EcÎË ‚Îa‰eÎeˆ
ÌeÔpa‚ËθÌo ËcÔoθÁÛeÚ Ô˚Îecoc ‰Îfl ˆeÎeÈ, oÚ΢a˛˘Ëxcfl oÚ Úex, ‰Îfl ÍoÚop˚x Ôpe‰ÌaÁÌa˜eÌ
Ô˚Îecoc, ËÁ„oÚo‚ËÚeθ Ìe ÌeceÚ ÌËÍaÍoÈ oÚ‚eÚcÚ‚eÌÌocÚË Áa ‚oÁÏoÊÌ˚È Û˘ep· ËÎË Ôo‚peʉeÌËfl.

¥ He ˜ËcÚËÚe Ô˚ÎecocoÏ Û˜acÚÍË ÔoÎa, ¥ óÚo·˚ Ôpe‰oÚ‚paÚËÚ¸ ÁaxÎecÚ˚‚aÌËe


co‰epÊa˘Ëe ‚Îa„Û ËÎË ‚o‰Û Ë o„ÌeoÔacÌ˚e ceÚe‚o„o ¯ÌÛpa ÔpË e„o o·paÚÌoÈ
‚e˘ecÚ‚a, Ë Ìe ‚cac˚‚aÈÚe Ô˚ÎecocoÏ ÌaÏoÚÍe, ‚oÁ¸ÏËÚe ‚ pÛÍÛ ‚ËÎÍÛ ceÚe‚o„o
Ë„oÎÍË, ·ÛÎa‚ÍË, ÎeÁ‚Ëfl ·pËÚ‚, cÔ˘ÍË, ¯ÌÛpa Ôepe‰ ÚeÏ, ÍaÍ ÌaÊËÏaÚ¸ ÍÌoÔÍÛ
oÍÛpÍË Ë Ú. Ô., ÚaÍ ÍaÍ ˝Úo ÏoÊeÚ ÔpË‚ecÚË o·paÚÌoÈ ÌaÏoÚÍË.
Ôo‚peʉeÌ˲ Ô˚Îecoca ËÎË Ïe¯Ía ‰Îfl ¥ He Ô˚ÚaÈÚec¸ ‚˚ÚflÌÛÚ¸ ceÚe‚oÈ ¯ÌÛp ËÁ
Ô˚ÎË ËÎË Í ‚oÁÌËÍÌo‚eÌ˲ ÔoÊapa. ÍopÔÛca Ìa ‰ÎËÌÛ, Ôpe‚˚¯a˛˘Û˛
ÛÍaÁaÌÌÛ˛ ‚ ÚexÌ˘ecÍËx
xapaÍÚepËcÚËÍax.

KPACHAü METKA

¥ O·ecÔe˜¸Úe, ˜Úo·˚ ‚ Ô˚Îecoc ‚ce„‰a ¥ ùÚo ËÁ‰eÎËe cÌa·ÊeÌo ceÚe‚˚Ï ¯ÌÛpoÏ,


·˚ÎË ÛcÚaÌo‚ÎeÌ˚ Ïe¯oÍ ‰Îfl Ô˚ÎË Ë ÍoÚop˚È ‚ cÎÛ˜ae e„o Ôo‚peʉeÌËfl
ÙËθÚp Áa˘ËÚ˚ ‰‚Ë„aÚeÎfl. ‰oÎÊeÌ ÁaÏeÌflÚ¸cfl ‚ peÏoÌÚÌoÈ
ÏacÚepcÍoÈ, ÛÔoÎÌoÏo˜eÌÌoÈ ÙËpÏoÈ-
ËÁ„oÚo‚ËÚeÎeÏ, ÚaÍ ÍaÍ ‰Îfl ˝Úo„o
Úpe·Û˛Úcfl cÔeˆËaθÌ˚e ËÌcÚpÛÏeÌÚ˚.

¥ B ˝ÚoÏ ¯ÎaÌ„e ËÏe˛Úcfl ˝ÎeÍÚp˘ecÍËe


coe‰ËÌeÌËfl.
— He ËcÔoθÁÛÈÚe Ô˚Îecoc ‰Îfl ‚cac˚‚aÌËfl òãAHÉ
‚o‰˚.
— He Ôo„pÛÊaÈÚe Ô˚Îecoc ‚ ‚o‰Û ‰Îfl e„o
˜ËcÚÍË.
— òÎaÌ„ Ô˚Îecoca ‰oÎÊeÌ pe„ÛÎflpÌo
Ôpo‚epflÚ¸cfl Ë Ìe ‰oÎÊeÌ ËcÔoθÁo‚aÚ¸cfl
‚ cÎÛ˜ae, ecÎË oÌ Ôo‚peʉeÌ.

3
áAMEHA MEòKA Ñãü CÅOPA èõãà

HAèPABãüûôAü
KPõòKA OTCEKA

MEòOK Ñãü CÅOPA


èõãà

¥ OÚÍpoÈÚe Íp˚¯Íy oÚceÍa Ïe¯Ía ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË Ë ‚˚̸Úe Ïe¯oÍ ËÁ oÚceÍa.
¥ BcÚa‚¸Úe Ìo‚˚È Ïe¯oÍ ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË Ôo ÌaÔpa‚Îfl˛˘ËÏ.
¥ EcÎË Ïe¯oÍ ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË ycÚaÌo‚ÎeÌ ÌeÔpa‚ËθÌo, Íp˚¯Ía e„o oÚceÍa Ìe ÏoÊeÚ
ÔoÎÌocÚ¸˛ ÁaÍp˚Ú¸cfl.

óàCTKA îàãúTPA áAôàTõ ÑBàÉATEãü

îàãúTP áAôàTõ
ÑBàÉATEãü

¥ OÚÍpoÈÚe Íp˚¯Íy oÚceÍa Ïe¯Ía ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË Ë ‚˚̸Úe ÙËθÚp Áa˘ËÚ˚ ‰‚Ë„aÚeÎfl.
¥ O˜ËcÚËÚe ÙËθÚp oÚ „pflÁË.
¥ ìcÚaÌo‚ËÚe ÙËθÚp Ìa ÏecÚo.

4
OèàCAHàE èõãECOCA à èOãúáOBAHàE àM

A. àáMEPàTEãú èõãà • KaÍ Ôpo‚epËÚ¸ àáMEPàTEãú èõãà.


BÍβ˜ËÚe Ô˚Îecoc Ìa MAKCàMAãúHOâ Ïo˘ÌocÚË Ë
ÔpËÔ‰ÌËÏËÚe ¯ËpoÍy˛ ˘eÚÍy oÚ ÔoÎa.

• EcÎË Ë̉ËÍaÚop àáMEPàTEãü èõãà ËÏeeÚ ÍpacÌ˚È ˆ‚eÚ,


Æ áaÏeÌËÚe ·yÏaÊÌ˚È Ïe¯oÍ ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË.
Æ EcÎË ‚ oÚ‚epcÚËe ¯ÎaÌ„a ÔoÔaÎ ÍpyÔÌ˚È Ôpe‰ÏeÚ,
‚˚̸Úe Ôpe‰ÏeÚ ËÁ ¯ÎaÌ„a.

• èpË ˜ËcÚÍe c ÔoÏo˘¸˛ Ìaca‰ÍË ‰Îfl ˜ËcÚÍË ‚ ˘eÎflx ËÎË


˘eÚÍË ‰Îfl y‰aÎeÌËfl Ô˚ÎË ÏoÊeÚ Ôoflo‚ËÚ¸cfl ÍpacÌ˚È
Ë̉ËÍaÚop. B ˝ÚoÏ cÎy˜ae Ôpo‰oÎÊaÈÚe ÔoθÁo‚aÚ¸cfl
Ô˚ÎecocoÏ.

B. PìKOüTKA òãAHÉA • PEÉìãüTOP MOôHOCTà

C. KHOèKA OÅPATHOâ
HAMOTKà CETEBOÉO
òHìPA

D. CETEBOâ òHìP • èo‰Íβ˜aÈÚe Í ceÚË ÔepeÏeÌÌo„o ÚoÍa c ÚeÏ Êe


ÌaÔpflÊeÌËeÏ, ÍoÚopoe yÍaÁaÌo Ìa ÔacÔopÚÌoÈ Úa·Î˘Íe
Ô˚Îecoca.

• óÚo·˚ Ôo‰coe‰ËÌËÚ¸ ËÎË oÚcoe‰ËÌËÚ¸ ¯Ìyp, ‚oÁ¸ÏËÚec¸


Áa ÍopÔyc ceÚe‚oÈ ‚ËÎÚË. He ·epËÚec¸ Áa caÏ ¯Ìyp Ë Ìe
ÚflÌËÚe Áa Ìe„o.

E. èPàCèOCÅãEHàü • Haca‰Ía ‰Îfl ˜ËcÚÍË ‚ ˘eÎflx


Ñãü óàCTKà
• ôeÚÍa ‰Îfl y‰aÎeÌËfl Ô˚ÎË

• Haca‰Ía ‰Îfl Ôo‰ÏeÚaÌËfl

F. èEPEXOÑHàK òãAHÉA • èpË oÚ‰eÎeÌËË ¯ÎaÌ„a oÚ ÍopÔyca Ô˚Îecoca, ÔoÚflÌËÚe Áa


Ôepexo‰ÌËÍ ¯ÎaÌ„a, o‰Ìo‚peÏeÌÌo ÌaÊËÏafl ÍÌoÔÍy.

G. XPAHEHàE • BEòAãKA Ñãü òãAHÉA, ÑEPÜATEãú TPìÅKà

5
OèàCAHàE

B C D

PEÉìãüTOP
MOôHOCTà

MAKC
BõCOKAü
CPEÑHüü
MàH

CTOè

G
ÑEPÜATEãú
TPìÅKà

KPõòKA OTCEKA
MEòKA Ñãü
èõãà

òãAHÉ

BCACõBAûôAü
ôETKA PìóKA

F E
HACAÑKA Ñãü
óàCTKà
B ôEãüX

ôETKA Ñãü
KHOèKA èOBOPA- ìÑAãEHàü
óàBAâTE èõãà

6
èPEÜÑE, óEM OÅPAôATúCü B CEPBàCHõâ ñEHTP
EcÎË y ‚ac ‚oÁÌËÍÎa Ôpo·ÎeÏa c Ô˚ÎecocoÏ, ÔoÊaÎyÈcÚa, Ôpo‚ep¸Úe ÌeÚ ÎË ee pe¯eÌËfl ‚
ÌËÊeÔpË‚e‰eÌÌoÈ Úa·Îˈe. èepe‰ Ôpo‚epÍoÈ y·e‰ËÚec¸ ‚ ÚoÏ, ˜Úo Ô˚Îecoc oÚcoe‰ËÌeÌ oÚ
ceÚË ÔepeÏeÌÌo„o ÚoÍa.

èPOÅãEMA óTO èPOBEPàTú èPàHàMAEMõE MEPõ


¥ CÎ˯ÍoÏ cÎa·oe ¥ Me¯oÍ ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË ¥ EcÎË Ïe¯oÍ ÁaÔoÎÌeÌ
‚cac˚‚aÌËe. Ô˚θ˛, ÁaÏeÌËÚe e„o.
¥ òÎaÌ„
¥ EcÎË ¯ÎaÌ„ Áa·ËÚ ËÎË
Áa·ÎoÍËpo‚aÌ, y‰aÎËÚe
ÔocÚopoÌÌËÈ Ôpe‰ÏeÚ.

¥ è˚Îecoc Ìe pa·oÚaeÚ. ¥ èoÎÌocÚ¸˛ ÎË ‚cÚa‚ÎeÌ ¥ èoÎÌocÚ¸˛ ‚cÚa‚¸Úe e„o ‚


Ôepexo‰ÌËÍ ¯ÎaÌ„a ‚o oÚ‚epcÚËe.
‚cac˚‚a˛˘ee oÚ‚epcÚËe
Ô˚Îecoca?

¥ Ko„‰a Ïe¯oÍ ‰Îfl c·opa ¥ B˚Íβ˜ËÚe Ô˚Îecoc,


Ô˚ÎË ÔoÎoÌ ËÎË oÚcoe‰ËÌËÚe e„o oÚ ceÚË,
Áa·ÎoÍËpo‚aÌ ËÎË ÁaÚeÏ Ôpo‚ep¸Úe Ïe¯oÍ
ÍaÍaflÎË·o ËÁ ˜ËcÚfl˘Ëx ‰Îfl c·opa Ô˚ÎË Ë
ÔpËÌa‰ÎeÊÌocÚeÈ ÔpËÌa‰ÎeÊÌocÚË Ë
Áa·ÎoÍËpo‚aÌa, y‰aÎËÚe ËÁ ÌËx ‚ce
a‚ÚoÏaÚ˘ecÍË Ôpe‰ÏeÚ˚, ·ÎoÍËpy˛˘Ëe
cpa·aÚ˚‚aeÚ ycÚpoÈcÚ‚o ÔoÚoÍ ‚oÁ‰yxa. è˚Îecoc
Áa˘ËÚ˚ ‰‚Ë„aÚeÎfl oÚ ÏoÊÌo ·y‰eÚ ‚Ìo‚¸
Ôepe„pe‚a. ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔpËÏepÌo ˜epeÁ
30 ÏËÌyÚ.

¥ CeÚe‚oÈ ¯Ìyp Ìe ¥ CeÚe‚oÈ ¯Ìyp ¥ HeÏÌo„o ‚˚ÚflÌËÚe ¯Ìyp


cÏaÚ˚‚aeÚcfl ÌaÁa‰. ËÁ Ô˚Îecoca Ë ÌaÊÏËÚe
ÍÌoÔÍy o·paÚÌoÈ
ÌaÏoÚÍË.

¥ CeÚe‚oÈ ¯Ìyp Ìe ¥ CeÚe‚oÈ ¯Ìyp ¥ He Ô˚ÚaÈÚec¸ ‚˚ÚflÌÛÚ¸


‚˚Úfl„Ë‚aeÚcfl ËÁ ¯Ìyp, ÔpËÍÎa‰˚‚afl cËÎy.
Ô˚Îecoca. HeÏÌo„o cÏoÚaÈÚe e„o
‚ÌyÚp¸, ÌaÊa‚ ÍÌoÔÍy
o·paÚÌoÈ ÔepeÏoÚÍË, a
ÁaÚeÏ ‚˚ÚflÌËÚe e„o Ìa
ÌyÊÌy˛ ‰ÎËÌy.

Оценить