Вы находитесь на странице: 1из 24

GMAT(K-10) Question Booklet Sl. No.

NTSE
DEPARTMENT OF STATE EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
gÁdå ªÀÄlÖzÀ J£ï.n.J¸ï.E. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ – £ÀªAÉ §gï 2017
STATE LEVEL NTSE EXAMINATION – NOVEMBER 2017

¥ÀwPæ É – I/PAPER – I vÀgU


À w
À – 10/CLASS – 10
¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë /GENERAL MENTAL ABILITY TEST
REGISTER NO : 2 4 1 1 7

¸ÀªÀÄAiÀÄ : 45 ¤«ÄµÀU¼
À ÄÀ EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ À ÄÀ : 50
UÀjµÀ× CAPÀU¼
TIME : 45 MINUTES ENGLISH / KANNADA MAX. MARKS : 50

Instructions to Candidates
1. The Question Booklet containing 50 questions and the OMR answer sheet is given to you.

2. All questions are compulsory, each question carries one mark.


3. During the examination,
• Read the questions carefully.
• Completely darken/shade the relevant oval against Question No. in the OMR answer sheet,
using blue/black ball point pen. Do not try to alter the entry and not to do any stray marks on
OMR Sheet.
• Ex: In a question paper if No. 3 is the correct answer for Question No. 20, then darken in OMR
answer sheet shade circle 3 using blue/black ball point pen as follows.
20. 1 2 3 4 (This is an example only)

4. If more than one oval is darkened for a given question, such answer is treated as wrong and no
marks will be given.

5. The candidate and Room Supervisor should sign in the OMR sheet.

6. Candidate should return the OMR answer sheet only to the room supervisor before leaving the
examination hall.

7. The calculator, mobiles and any other electronic equipments are not allowed inside the
examination hall.

8. English version of the question paper will be considered as final, in case of any dispute arising
out of variation in translation version.

WÜÊÜá¯Ô : ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ PܮܰvÜ BÊÜ꣤¿áá D ±ÜâÔ¤Pæ¿á ×í»ÝWܨÜÈÉ ÊÜáá©ÅÓÜƳqr¨æ.


GMAT(K-10) *GMATK10*
SPACE FOR ROUGH WORK
avÀÄÛ §gÀºPÀ ÁÌV ¸ÀܼÀ

2
GMAT(K-10) *GMATK10*
GENERAL MENTAL ABILITY TEST
¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë

(Question : 1) (¥À±
æ ßÉ : 1)

1. Direction : In the given equation which 1. ¸ÀÆZÀ£É : PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ ¸À « ÄÃPÀ g À t zÀ ° è


set of signs among the alternative α ªÀÄvÀÄÛ β UÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV
replace the symbols α and β ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ AiÀiÁªÀ aºÉßUÀ¼À
respectively to make it meaningful ? UÀtPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ CzÀÄ
CxÀð¥ÀÆtðªÁUÀÄvÀÛzÉ ?

93 α 63 ÷ 21 − 23 β 43 = 110

1) + and – 1) + ªÀÄvÀÄÛ –

2) × and – 2) × ªÀÄvÀÄÛ –

3) × and + 3) × ªÀÄvÀÄÛ +

4) – and + 4) – ªÀÄvÀÄÛ +

(Question : 2) (¥À±
æ ßÉ : 2)
2. Direction : Which one of the following 2. ¸ÀÆZÀ£É : F PɼV
À £À AiÀiÁªÀ ¸À«ÄÃPÀgt
À ªÀÅ
equations is NOT meaningful by UÀtÂvÀzÀ aºÉßUÀ¼À UÀtªÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À°è
substituting the set of mathematical PÀæªÀĪÁV (+, ×, =, ÷ ) DzÉò¹zÁUÀ
signs (+, ×, =, ÷ ) sequentially in them? CxÀð¥ÀÆtðªÁUÀĪÀÅ¢®è?

1) 10 * 14 * 5 * 160 * 2

2) 14 * 16 * 3 * 180 * 3

3) 12 * 15 * 4 * 144 * 2

4) 16 * 18 * 2 * 156 * 3

3
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 3 – 4) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 3 – 4)
Directions: Compare column – I and ¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À ÄÀ : ¸ÀÛA¨sÀ – I ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÛA¨sÀ – II
column – II to answer the given questions. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆð¹ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ
GvÀÛj¹.

column – I column – II

¸ÀAÛ ¨sÀ – I ¸ÀAÛ ¨sÀ – II

i) 120 a) 10n2 + 10n

b) 3n3 + 3
ii) 150
c) 2n2 + 2n
iii) 180
d) n3 + 3n
iv) 200
e) n2 + n2/2

f) 4n3 + 4n

3. Which one of the given rules in 4. Which number in column – I follows


column – II the number 200 follows ? the rule (4n3 + 4n) ?

3. ¸ÀASÉå 200 ¸ÀA


Û ¨sÀ – II gÀ°è PÉÆnÖgÀĪÀ 4. ¸ÀÛA¨sÀ – I gÀ°£
è À AiÀiÁªÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¤AiÀĪÀÄ
AiÀiÁªÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀz
Û É ? (4n3 + 4n) £ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀz
Û É ?
1) 2n2 + 2n 1) 120

2) 3n3 + 3
2) 150
3) 10n2 + 10n
3) 180
4) n3 + 3n
4) 200

4
GMAT(K-10) *GMATK10*

(Questions : 5 – 6) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 5 – 6)
Directions: Find the correct water images ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÁßavÀæUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ
for the following problem figures from the d®¥À æ w ©A§ªÀ £ À Ä ß (¤Ãj£À ° è £ À ¥À æ w ©A§)
given alternatives. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj.

5.

1) 2) 3) 4)

6.

1) 2) 3) 4)
5
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 7) (¥À±
æ ßÉ : 7)

7. A cube of side 4 cm is painted with 7. 4 cm GzÀÝzÀ MAzÀÄ WÀ£ÀPÉÌ ¤Ã° §tÚ


blue colour. It is cut into smaller §½¢zÉ. CzÀ£ÄÀ ß 1 cm GzÀÝzÀ aPÀÌ WÀ£UÀ ¼
À ÁV
cubes of 1 cm. Then, how many PÀ v À Û j ¹zÉ . DUÀ , PÀ ¤ µÀ × MAzÀ Ä ªÀ Ä ÄRPÉ Ì
§tÚ«gÀĪÀ JµÀÄÖ aPÀÌ WÀ£U À ½
À gÀÄvÀª
Û É ?
smaller cubes have paint on atleast
one face?
1) 56
2) 48
3) 36
4) 24

(Questions : 8 – 10) (¥À±


æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 8 – 10)
Directions : Identify the number of specified ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PɼU À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ avÀU
æ ¼
À °
À è ¸ÀÆavÀ
geometric shapes in the given diagrams and eÁå«ÄwAiÀÄ DPÀÈwUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rzÀÄ
mark the correct answers. GvÀÛgª À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹.

8. A figure of an object is given. 9. How many hexagons are in the given


Identify the number of Surfaces of figure ?
the object.
9. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ µÀqÄÀ ãdUÀ½ªÉ ?
8. MAzÀÄ ªÀ¸ÄÀ «
Û £À avÀª
æ £
À ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F
ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ EgÀĪÀ ªÉÄïÉäöÊUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹.

1) 10 1) 11

2) 12 2) 13

3) 13 3) 15

4) 14 4) 17
6
GMAT(K-10) *GMATK10*
10. How many parallelogram are there 10. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ ¸ÀªiÀ Á£ÁAvÀgÀ
in the given figure? ZÀvÄÀ ¨sÄÀ ðdUÀ½ªÉ ?
1) 17
2) 19
3) 20
4) 21

(Questions : 11 – 13) (¥À±


æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 11 – 13)

Directions : In the given questions there ¸À Æ ZÀ £ É U À ¼ À Ä : F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è


are four groups of numbers / pairs of ¥À æ w AiÉ Æ AzÀ g À ° è A iÀ Ä Æ ¸À A SÉ å UÀ ¼ À Ä / eÉ Æ Ãr
¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ / CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À £Á®ÄÌ
numbers / group of letters of which three
UÀÄA¥ÀÄUÀ¼£À ÄÀ ß PÉÆnÖª.É EªÀÅUÀ¼° À è ªÀÄÆgÀÄ MAzÀÄ
are alike and one is different. Find the one jÃwAiÀÄ ¸ÀA§Azsª À £À ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛª.É MAzÀÄ
which is different ? ªÀiÁvÀæ ©ü£ÀߪÁVzÉ. ©ü£ÀߪÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

11. 1) 5 3 9 12. 1) 96, 56, 12 13. 1) A S D W F Z

2) 6 7 9 2) 154, 63, 14 2) E O I R L V

3) 7 4 9 3) 208, 91, 16 3) M Y J Q B N

4) 8 2 9 4) 252, 98, 18 4) K T C X G P

7
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 14 – 17) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 14 – 17)
Directions : Complete the following number/ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ
figural series by choosing the correct answer ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgª
À £
À ÄÀ ß Dj¹, PɼV
À £À ¸ÀASÁå /
from the given alternatives. avÀU
æ ¼
À À ±ÉÃæ tÂU¼
À £
À ÄÀ ß ¥ÀÆtðUÉƽ¹.

14. 98, 75, 54, ?, 18, 3 15. 0, 1, 4, 15, 64, ?


1) 45 1) 275
2) 38 2) 325
3) 35 3) 365
4) 23 4) 435

16.
?

1) 2) 3) 4)

17.
?

1) 2) 3) 4)

8
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 18)
(¥À±
æ ßÉ : 18)
18. Pramod and Praveen are the sons 18. ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«ÃtgÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ.
of Prakash.
¥ÀPæ Á±À£À FV£À ªÀAiÀĸÀÄì ¥Àª
æ Æ
É ÃzÀ£À ªÀAiÀĹì£À
The present age of Prakash is 4
times the age of Pramod and 6 times 4 gÀ¶ÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«Ãt£À ªÀAiÀĹì£À 6 gÀ¶ÖzÉ.
the age of Praveen.
CªÀ g À Ä UÀ ¼ À ªÀ A iÀ Ä ¹ì £ À ªÉ Æ vÀ Û ª À Å 51
If the sum of their ages is equal to
51 years, the present ages of ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÉ, ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«ÃtgÀ
Pramod and Praveen respectively
FV£À ªÀAiÀĸÀÄU
ì À¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV :
are :
1) 9 years, 6 years 1) 9 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
2) 6 years, 9 years 2) 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 9 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
3) 9 years, 4 years 3) 9 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
4) 12 years, 6 years
4) 12 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ, 6 ªÀµð
À UÀ¼ÄÀ

(Questions : 19 – 23)
(¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 19 – 23)
Directions : Complete the given number / ¸ÀÆZÀ£ÉU¼
À ÄÀ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ
letter / figure analogy by choosing the correct ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgª
À £
À ÄÀ ß Dj¹, PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¸ÀASÁå/
answer from the given alternatives. CPÀëgÀ / avÀæUÀ¼À ¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹.
19. 18 : 289 : 272 : : ? : 169 : ? 20. 66 : 400 : : 166 : ?
1) 19, 342 2)17, 306 1) 800 2) 1000
3) 14, 210 4)14, 156 3) 1200 4) 1400

21. S A M O H T : S I N N Z T : : R E L H E M : ?

1) L F G M D S 2) L F I M D S

3) S F M I F N 4) R D K G D L

9
GMAT(K-10) *GMATK10*
22.

23.
: :: : ?

1) 2) 3) 4)

(Question : 24 ) (¥À±
æ ßÉ : 24)
Direction : Find the wrong number in the ¸ÀÆZÀ£É : PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ±ÉÃæ tÂAiÀÄ°è vÀ¥ÁàzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
given series. PÀAqÀÄ»r¬Äj.
24. 200, 300, 500, 900, 1800, 3300
1) 3300
2) 1800
3) 900
4) 500
10
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 25) (¥À±
æ ßÉ : 25)

25. Direction : Take the given statements 25. ¸ÀÆZÀ£É : PɼU


À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ºÉýPÉU¼
À ÄÀ ¸Àj
as true and decide which of the JAzÀ Ä ¨s Á «¹, AiÀ i ÁªÀ ¤tðAiÀ Ä ªÀ Å
conclusions logically follow from the vÁQðPÀªÁV ºÉÆgÀºÉƪÀÄÄävÀÛzÉ JAzÀÄ
statements. ¤zsð
À j¹.

Statements : ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ:
a. Some cows are horses. a. PÉ®ªÀÅ ºÀ¸ÄÀ UÀ¼ÄÀ PÀÄzÀÄgÉU¼
À ÄÀ .
b. Some camels are goats. b. PÉ®ªÀÅ MAmÉU¼
À ÄÀ ªÉÄÃPÉU¼
À ÄÀ .
c. All goats are horses.
c. J¯Áè ªÉÄÃPÉU¼
À ÄÀ PÀÄzÀÄgÉU¼
À ÄÀ .
Conclusions:
¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ :
I . Some cows are not horses.
I. PÉ®ªÀÅ ºÀ¸ÄÀ UÀ¼ÄÀ PÀÄzÀÄgÉU¼
À ®
À è.
II. Some horses are not goats.
II. PÉ®ªÀÅ PÀÄzÀÄgÉU¼
À ÄÀ ªÉÄÃPÉU¼
À ®
À è.
III. Some camels are horses.
III. PÉ®ªÀÅ MAmÉU¼
À ÄÀ PÀÄzÀÄgÉU¼
À ÄÀ .
IV. All horses are camels.
IV. J¯Áè PÀÄzÀÄgÉU¼
À Æ
À MAmÉU¼
À ÄÀ .
1) Conclusions I, II and III only follow 1) PÉêÀ® ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ I, II, III ªÀiÁvÀæ
2) Conclusions II, III and IV only follow C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀÛzÉ
3) Conclusions I and II only follow 2) PÉêÀ® ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ II, III, IV ªÀiÁvÀæ

4) Conclusions III and IV only follow C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀÛzÉ


3) ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ I ªÀÄvÀÄÛ II ªÀiÁvÀÀæ
C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀÛªÉ
4) ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ III ªÀÄvÀÄÛ IV ªÀiÁvÀÀæ
C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀÛªÉ

11
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 26 – 27) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 26 – 27)
A high school in Belagavi has ¨É¼UÀ Á«AiÀÄ MAzÀÄ ¥Ëæq± Às Á¯ÉAiÀÄ°è
800 students. 800 «zÁåyðUÀ½zÁÝg.É
The numbers of students who are
D ±Á¯ÉAiÀÄ°è ««zsÀ ¨sÁµÉU¼ À £
À ÄÀ ß CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀ
studying different languages in the school
are represented by intersecting circles. «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß bÉâ¸ÀĪÀ ªÀÈvÀÛUÀ¼À
Find the answers to the given questions ªÀÄÆ®PÀ ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.
by studying the figure. F avÀª æ £À ÄÀ ß CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁr PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ
GvÀg Û ª
À £À ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.
Marathi - 150
Hindi - 130 ªÀÄgÁp - 150
»A¢ - 130 30 30

20 60 10 Sanskrit - 90
English - 180 ¸ÀA¸ÀÌøvÀ - 90
EAVèõï - 180 40 10
60 10

Kannada - 250
PÀ£ÀßqÀ - 250

26. How many students are studying 26. JµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ£ßÀ qÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ F
only two languages Kannada and
¨sÁµÉU¼
À £
À ÄÀ ß ªÀiÁvÀæ CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ?
Sanskrit ?

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40

27. How many students are studying 27. JµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ£ßÀ qÀ, EAVèÃµï ªÀÄvÀÄÛ
only three languages Kannada, »A¢ F ªÀ Ä ÆgÀ Ä ¨s Á µÉ U À ¼ À £ À Ä ß ªÀ i ÁvÀ æ
English and Hindi ? CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ?
1) 30 2) 40 3) 50 4) 60

12
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 28) (¥À±
æ ßÉ : 28)

28. When (PQRS) is multiplied by S, the 28. (PQRS) £ÀÄß S ¤AzÀ UÀÄt¹zÁUÀ §gÀĪÀ
product is (3 S Q 9 Q) UÀÄt®§ÞªÅÀ (3 S Q 9 Q) EgÀÄvÀÛzÀÉ
If the value of Q is 6, the values of Q £À ¨É¯A
É iÀÄÄ 6 DzÁUÀ, P ªÀÄvÀÄÛ R UÀ¼À
P and R respectively are : ¨É¯U
É ¼
À ÄÀ PÀª
æ ÄÀ ªÁV :

1) 7 and 3 1) 7 ªÀÄvÀÄÛ 3
2) 2 and 5 2) 2 ªÀÄvÀÄÛ 5
3) 9 and 8 3) 9 ªÀÄvÀÄÛ 8

4) 8 and 7 4) 8 ªÀÄvÀÄÛ 7

(Question : 29) (¥À±


æ ßÉ : 29)
29. If , 29.
A P P L E A P P L E

+ B A L L + B A L L

+ A P E + A P E

4 7 9 5 8 4 7 9 5 8 DzÁUÀ

The Code for PEBBLE is : PEBBLE £À ¸ÀAPÉÃvÀªÅÀ :

1) 2 3 4 4 1 3
2) 1 3 6 6 2 3
3) 3 1 2 2 6 1

4) 1 2 3 3 6 2

13
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 30 – 31) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 30 – 31)
Directions : Find the missing part of the ¸ÀÆZÀ £ÉUÀ¼ÀÄ : PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ DPÀ È wUÀ ¼ À ° è ©lÄÖ
given figure from the alternatives. ºÉ Æ ÃVgÀ Ä ªÀ ¨s Á UÀ ª À £ À Ä ß ¥À A iÀ i ÁðAiÀ Ä UÀ ½ AzÀ
PÀAqÀÄ»r¬Äj.

30.

1) 2) 3) 4)

31.
?

1) 2) 3) 4)

(Question : 32) (¥À±


æ ßÉ : 32)
32. What are the least number of ducks 32. F PɼVÀ £À «£Áå¸Àz°À è PÀ¤µÀ× JµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ
that could swim in the following ºÀA¸ÀU¼À ÄÀ Fd®Ä ¸ÁzsåÀ ?
formation? a. MAzÀÄ ºÀA¸ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀÄ
a. Two ducks infront of a duck ºÀA¸ÀUÀ¼ÀÄ
b. MAzÀÄ ºÀA¸ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀÄ
b. Two ducks behind a duck
ºÀA¸ÀUÀ¼ÀÄ
c. A duck between two ducks. c. JgÀqÄÀ ºÀA¸ÀU¼À À £ÀqÄÀ ªÉ MAzÀÄ ºÀA¸À.
1) 11
2) 7
3) 5
4) 3

14
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 33 – 34) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 33 – 34)
33. Using the given Matrix find the value 33. PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹
of .
gÀ ¨É ¯ É A iÀ Ä £À Ä ß
PÀAqÀÄ»r¬Äj.

1) 18

2) 19

3) 20

4) 21

34. In the given Matrix find the missing 34. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ
section. ¨sÁUÀª£
À ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

1) 21 23
18 21 19 22
20

20 24
2) 19 22

24
19 22 23

3) 22 20
21 24 22 25
19

4) 23 21

20

15
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 35 – 36) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 35 – 36)
35. The three pairs of opposite faces of 35. MAzÀÄ WÀ£ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄRUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ
a cube are given as follows : eÉÆvÉU¼
À ÄÀ F PɼPÀ AÀ qÀAvÉ EªÉ.
A , D

B , E

C , F
Identify the correct figure from the F WÀ £ À ª À £ À Ä ß ©r¹zÁUÀ PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ
given alternatives, when the cube is ¥À A iÀ i ÁðAiÀ Ä UÀ ¼ À ° è AiÀ i ÁªÀ avÀ æ ª À Å
unfolded. ¸ÀjºÉÆAzÀÄvÀÛzÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹.

A D C D C E A C
B E A B A F E D
C F E F B D B F
1) 2) 3) 4)

36. When the problem figure is folded 36. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÁßavÀæªÀ£ÀÄß WÀ£ÁPÀÈwAiÀiÁV
into a cube, which of the following ªÀ Ä r¹zÁUÀ PÉ ¼ À V £À AiÀ i ÁªÀ WÀ £ À U À ¼ À Ä
cubes will be formed ? §gÀÄvÀª
Û É ?

1
5 2 1 2 3 6
4 6 5 6 2 5 3 1
3 6
4 A B C D

1) A ªÀÄvÀÄÛ C ªÀiÁvÀæ
1) A and C only
2) B and D only 2) B ªÀÄvÀÄÛ D ªÀiÁvÀæ

3) A only 3) A ªÀiÁvÀæ
4) D only 4) D ªÀiÁvÀæ
16
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 37) (¥À±
æ ßÉ : 37)

37. Which one of the following relations 37. ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ªÉ£ï avÀª æ ÅÀ F PɼVÀ £À
are represented by the above Venn AiÀiÁªÀ ¸ÀA§AzsUÀ ¼
À £
À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz
Û É ?
Diagram?
1) ªÉÊzÀågÄÀ , EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ , ¥ÁæzÁs å¥P
Àg
À ÄÀ ,
1) Doctors, Engineers, Professors,
ªÁtÂeÆ
É åÃzÀå«ÄUÀ¼ÄÀ
Businessman
2) Professors, Engineers, Doctors, 2) ¥ÁæzÁs å¥P
Àg
À ÄÀ , EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ , ªÉÊzÀågÄÀ ,
Industrialists PÉÊUÁjPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼ÄÀ
3) Lawyers, Doctors, Engineers, 3) ªÀQîgÀÄ, ªÉÊzÀågÀÄ, EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ ,
Professors ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
4) Doctors, Surgeons, Professors, 4) ªÉÊzÀågÀÄ, ±À¸ÀÛçaQvÀìPÀgÀÄ, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,
Engineers EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÄÀ

(Questions : 38 – 39) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 38 – 39)

In a school 90 students play different kinds MAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 90 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ««zsÀ vÀgº
À z
À À
of games. DlUÀ¼£À ÄÀ ß DqÀÄvÁÛg.É
Among them, CªÀg°
À è,
a. 15 «zÁåyðUÀ ¼ À Ä Qæ P É m ï, ºÁQ ªÀ Ä vÀ Ä Û
a. 15 play Cricket, Hockey and ¥sÄÀ mï¨Á¯ï DqÀĪÀgÄÀ
Football b. 15 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ QæPm É ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÄÀ mï¨Á¯ï
b. 15 play Cricket and Football only
ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀgÀÄ
c. 10 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÄÀ mï¨Á¯ï
c. 10 play Hockey and Football only ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀgÀÄ
d. MlÄÖ 30 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ JgÀqÄÀ DlUÀ¼£ À ÄÀ ß
d. Totally 30 play only two kinds of games
ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀgÀÄ
e. Equal number of students play only one e. ¸ÀªÄÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ MAzÀÄ
of the games. DlªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀgÀÄ.
17
GMAT(K-10) *GMATK10*
38. Find the number of students who
38. ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï JgÀqÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀ
play Hockey and Cricket only.
«zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.
1) 5
2) 10
3) 15
4) 20

39. Find the number of students who 39. QæPÉmï DqÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
play Cricket. PÀAqÀÄ»r¬Äj.
1) 40
2) 45
3) 50
4) 55

(Question : 40) (¥À±


æ ßÉ : 40)
40. A square shaped paper is folded as 40. MAzÀÄ ZËPÁPÁgÀzÀ PÁUÀzÀzÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß
shown and punched. The problem avÀzæ °À è vÉÆÃj¹gÀĪÀAvÉ ªÀÄr¹ gÀAzsU æÀ ¼
À £ À ÄÀ ß
figure shows the paper when ªÀiÁrzÉ. ¥À± æ ÁßavÀª
æ ÅÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ
unfolded. Which among the ºÉÃUÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ.
alternatives indicates the position of PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼° À è AiÀiÁªÀ avÀª æ ÅÀ
the punch made when it was folded ? ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄr¹zÁÝUÀ ªÀiÁrzÀÝ gÀAzsU æÀ ¼À À
¸ÁÜ£UÀ ¼À £
À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz Û É ?

1) 2) 3) 4)
18
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 41) (¥À±
æ ßÉ : 41)
41. Find the missing letters in the given 41. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ
Matrix. CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

1) S, G, N

G C X ? 2) R, Q, X

3) R, O, N
C Y T N 4) Y, P, G

X T ? I

R ? I C

(Question : 42) (¥À±


æ ßÉ : 42)
42. Find the missing letters in the given 42. PÉÆnÖgÀĪÀ «£Áå¸ÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ
Pattern. CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

D G
1) A, M
C Y 2) V, E
O L
E S 3) F, Q
4) T, P
A K
Z S
O ?

? B

19
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 43 – 44) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 43 – 44)
43. A person starts from a place A and 43. M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ A ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ GvÀg
Û À
moves towards North. He then turns ¢QÌUÉ ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£.É £ÀAvÀgÀ DUÉßÃAiÀÄ ¢QÌUÉ
to South - east direction and moves.
Again he turns towards North and
wgÀÄV ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ GvÀÛgÀPÉÌ wgÀÄV ¸Àé®à
moves for sometime. He then turns zÀÆgÀ ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£.É £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÄÀ vÀ£ßÀ JqÀPÌÉ
to his left and moves. After wgÀÄV ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£É. ¸Àé®à PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ
sometime he turns to South-east DUÉßÃAiÀÄPÉÌ wgÀÄV ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£.É CAwªÀĪÁV
and moves. Finally he moves in the ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ZÀ°¹ G £À ° è «±À æ « ĸÀ Ä vÁÛ £ É .
west direction and rests at G. Which DAiÉÄÌU¼
À °À è AiÀiÁªÀ avÀª
æ ÅÀ CªÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtð
of the option figures indicates his
ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz Û É ?
complete movement ?

D E E F G F D E D

F F
G B G E G
B D B B

C A A C A C A C
1) 2) 3) 4)

44. A motor cyclist moves from a place 44. M§â ªÉÆÃlgï¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ A ¸Àܼ¢ À AzÀ
A to B in East direction. From B he ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À°è B PÀ q É U É ZÀ ° ¸À Ä vÁÛ £ É .
turns to left and moves for 2 km. He B ¬ÄAzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV 2 km. ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£.É
then takes a right down and rides
for 1.5 km. Again he turns right and
£ÀAvÀgÀ §®PÉÌ wgÀÄV 1.5 km. ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£.É
moves for 2 km. He then takes a ªÀÄvÉÛ §®PÉÌ wgÀÄV 2 km. ZÀ°¸ÀÄvÁÛ£.É £ÀAvÀgÀ
left turn and rides for 2.5 km. and JqÀPÌÉ wgÀÄV 2.5 km. ZÀ°¹ ¤®ÄèvÁÛ£É.
stops. If he is distance of 7 km. from FUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÀܼÀ A ¬ÄAzÀ 7 km.
starting place A, find the distance zÀÆgÀzÀ°èzÀÝgÉ A ªÀÄvÀÄÛ B UÀ ½ VgÀ Ä ªÀ
between A and B. zÀÆgÀª£
À ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.
1) 2.5 km 1) 2.5 km
2) 3 km 2) 3 km
3) 4 km 3) 4 km

4) 1 km 4) 1 km
20
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 45 – 46) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 45 – 46)
Directions : In the questions below the ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è
numbers in the figures are related. Identify DPÀ È wUÀ ¼ À ° è g À Ä ªÀ ¸À A SÉ å UÀ ¼ À Ä ¸À A §Azs À ª À £ À Ä ß
their relationship and find the missing ºÉÆA¢ªÉ. F ¸ÀA§Azsª À £ À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹ avÀU æ ¼
À °À è
numbers in the given figures. ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

45.

1) 20
2) 18
3) 16
4) 14

46.
341 3
1) 18, 151
? 5
2) 18, 169

85 11 3) 21, 171
4) 21, 189
43 ?

21
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Questions : 47 – 48) (¥À±
æ ßÉ UÀ¼ÄÀ : 47 – 48)
Directions : The given problem figure has ¸ÀÆZÀ£UÉ ¼
À ÄÀ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÁßavÀæzÀ°è MAzÀÄ
one or more dots. Observe the dot positions CxÀªÁ ºÉZÄÀ Ñ ZÀÄPÉÌU½
À ªÉ. F ZÀÄPÉÌU¼
À À ¸ÁÜ£U
À ¼
À £
À ÄÀ ß
and identify the option figure which is exactly
UÀªÀĤ¹, ZÀÄPÉÌUÀ¼À£ÀÄß EqÀ®Ä EzÉà jÃwAiÀÄ
suitable to keep the dots with the same
¤§Azs£ À U
É É M¥ÀÄàªÀ DAiÉÄÌAiÀÄ avÀª
æ £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹.
conditions.

47.

1) 2) 3) 4)

48.

1) 2) 3) 4)

22
GMAT(K-10) *GMATK10*
(Question : 49) (¥À±
æ ßÉ : 49)
49. The average body weights of 4 men 49. A, B, C ªÀÄvÀÄÛ D £Á®ÄÌ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ zÉúÀU¼ À À
A, B, C and D is 50 kg. vÀÆPÀU¼
À ÄÀ ¸ÀgÁ¸Àj 50 kg EzÉ.
I, II ªÀÄvÀÄÛ III ºÉ à ½PÉ U À ¼ À ° è PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ
Decide whether the data given in the ªÀiÁ»wAiÀÄÄ B ªÀÄvÀÄÛ D UÀ ¼ À ¥À æ v É å ÃPÀ
statements I, II and III are sufficient vÀÆPÀU¼À £ À ÄÀ ß PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä ¸ÁPÁUÀĪÀÅzÉÃ
to find the individual body weights JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¹.
of B and D I. A AiÀÄ vÀÆPÀ 65 kg ªÀÄvÀÄÛ C AiÀÄ vÀÆPÀ
I. The weight of A is 65 kg and of C is 45 kg EzÉ
45 kg II. B ªÀÄvÀÄÛ D AiÀÄ vÀÆPÀU¼ À À ªÉÆvÀÛ 90 kg EzÉ
II. The sum of the weights of B and D III. D AiÀÄ vÀÆPÀªÅÀ A, B ªÀÄvÀÄÛ C UÀ½UÉ
is 90 kg ºÉÆð¹zÁUÀ Cw PÀrªÉÄ EzÉ.
III. D has the least weight compared to 1) ºÉýPÉU¼ À ÄÀ I ªÀÄvÀÄÛ II gÀ°è£À ªÀiÁ»wUÀ¼ÄÀ
A, B and C ¸ÁPÀÄ
2) ºÉýPÉU¼ À ÄÀ II ªÀÄvÀÄÛ III gÀ°è£À ªÀiÁ»w
1) Data in I and II are sufficient ¸ÁPÀÄ
2) Data in II and III are sufficient 3) ºÉýPÉU¼ À ÄÀ I, II ªÀÄvÀÄÛ III gÀ°è£À ªÀiÁ»w
¸ÁPÀÄ
3) Data in I, II and III are sufficient
4) ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ I, II ªÀÄvÀÄÛ III gÀ°£ è À ªÀiÁ»wAiÀÄÄ
4) Data in I, II and III are not sufficient ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è
(Question : 50) (¥À±
æ ßÉ : 50)
50. A set of two figures is given as 50. E°è JgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À MAzÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ£ÀÄß
problem figure. Find which one of ¥À±
æ ÁßavÀª
æ ÁV PÉÆnÖz.É FUÀ ªÉÄð£À avÀª æ £
À ÄÀ ß
the option figures is formed, when CzÀgÀ PɼV À £À avÀz
æ À ªÉÄÃ¯É ¸ÀjAiÀiÁV ElÖg,É
the upper figure is superimposed on
AiÀiÁªÀ DAiÉÄÌavÀªæ ÅÀ ¸ÀjºÉÆAzÀÄvÀz Û É JAzÀÄ
the lower one.
UÀÄgÀÄw¹.

1) 2) 3) 4)

23
GMAT(K-10) *GMATK10*
C¨såÀ yðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À ÄÀ

1. ©r N.JªÀiï.Dgï. (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ 50 ¥Àæ±ÉßUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2. J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ MAzÀÄ CAPÀ«zÉ.

3. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢A
ü iÀÄ°è,

• ¥Àæw ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢j.

• N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¥Àæw ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉåUÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ
ªÀÈvÀÛU¼
À À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgz À ÄÀ ß ¤Ã°/PÀ¥ÅÀ à ±Á¬ÄAiÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹
À À ªÀÈvÀÛª£
UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr. MªÉÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃqï ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå
UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß N.JªÀiï.Dgï. (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ.

• GzÁ : 20 £Éà ¥À±


æ ßÉ UÉ ¸Àj GvÀÛgª
À ÅÀ DAiÉÄÌ ¸ÀASÉå 3 DVzÀÝ°è N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ªÀÈvÀÛ 3£ÀÄß
¤Ã°/PÀ¥ÅÀ à ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÈvÀª
Û £
À ÄÀ ß ±ÉÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F PɼU
À É vÉÆÃj¹zÀAvÉ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV
vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ.

20. 1 2 3 4 (EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ªÀiÁvÀæ)

4. MAzÀÄ ¥À±
æ ßÉ UÉ GvÀÛgª
À ÁV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÄÀ Ñ ªÀÈvÀÛU¼
À £
À ÄÀ ß vÀÄA©zÀÝ°è CAvÀºÀ GvÀÛgU
À ¼
À £
À ÄÀ ß vÀ¥àÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹
 CAPÀU¼
À £
À ÄÀ ß
¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è.

5. N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¨sÀåyð ºÁUÀÆ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

6. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ GvÀj


Û ¹zÀ N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlªÀ£ÄÀ ß PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPj
À UÉ vÀ¥z
àÀ ÃÉ M¦à¸v
À PÀ ÌÀzÄÀ Ý.

7. ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ PÁå®Ä̯ÃÉ lgï, ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß, E£ÁߪÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPg


À t
À UÀ¼£
À ÄÀ ß vÀgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß
¤µÉâü¹zÉ.

8. C£ÀĪÁ¢vÀ ¥À±
æ ßÉ ¥ÀwPæ U
É ¼
À °
À è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼ÄÀ GzÀ㫹zÀ°è ¥À±
æ ßÉ ¥ÀwPæ A
É iÀÄ EAVèµï gÀÆ¥ÁAvÀgª
À ÃÉ CAwªÀĪÉAzÀÄ
w½AiÀĨÉÃPÀÄ.
Note : English version of the instructions is printed on the front cover of this booklet.