Вы находитесь на странице: 1из 1124

Кни1ги Премyдрости

Nглавлeніе кни1гъ премyдрости


вeтхаго завёта.

Pалтhрь. pалмо+, Rн. лиc №


При1тчи сол0мони. гла+, lа. лиc п7д
Е#кклесіaстъ си1рэчь
цRк0вникъ. гла+, вi7. лиc рз7i оbб
Пёсни пёснемъ. гла+, и7. лиc рк7и оbб
Премyдрости
сол0мони. гла+, fi7. лиc рlд
Їсyсъ сирaховъ. гла+, н7а. лиc рн7д

Зачaло премyдрости, стрaхъ гDнь.


рaзумъ же бlгъ всёмъ творsщымъ є3го.
Конeцъ же сл0ву всE послyшай. бGа б0йсz и3
зaповэди є3го2 храни2, ћко того2 всsкъ чlкъ.
Вожделёвъ премyдрости соблюди2
зaповэди, и3 гDь ти6 ю5 подaстъ.
=
И#ЗБРА~ННЫZ
КНИ~ГИ
ПРЕМУ~ДРОСТИ
ВЕ~ТХАГО
ЗАВЭ~ТА
по kзhку словeнску
nстр0жской би1бліи
дв7да прbр0ка и3 цRS пёснь. Каfи1зма, №.
pl0мъ двdвъ, №, не nпи1санъ t є3врeй.

б
лажeнъ мyжъ, и4же нeйде на совётъ нечести1выхъ,
и3 на пути2 грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи
губи1тель не сёде. Но въ зак0нэ гDни в0лz є3го2.
и3 въ зак0нэ є3го2 поўчи1тсz дн7ь и3 н0щь. И# бyдетъ ћко
дрeво сажeно при и3сх0дищихъ в0дъ, и4же пл0дъ св0й
дaстъ в0 времz своE. и3 ли1стъ є3го2 не tпадeтъ, и3 вс‰
є3ли1ка ѓще твори1тъ, ўспёетъ. Не тaко нечести1віи, не
тaко. Но ћко прaхъ є3г0 же возмэтaетъ вётръ, t лицA
земли2. Сего2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ, ни
грёшницы въ совётъ прaведныхъ. Ћко свёсть гDь пyть
прaведныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ.
pl0мъ двdвъ, в7.

В
скyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поўчи1шасz тщeт
нымъ; Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz
вкyпэ, нa гDа и3 на хrтA є3го2. Раст0ргнемъ ќзы и4хъ,

pалтhрь
и3 tвeржемъ t нaсъ и4го и4хъ. Живhи нa нб7сэхъ по
смэeтсz и4мъ, и3 гDь поругaетсz и4мъ. тогдA возгlетъ
къ ни1мъ гнёвомъ свои1мъ, и3 ћростію своeю смути1тъ |.
Ѓзъ же постaвленъ є4смь цRь t него2, надъ сіo1номъ г0ру
с™yю є3го2, возвэщaz повелёніе гDне. гDь речE ко мнЁ,
сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ т‰. проси2 t менE, и3
дaмъ ти6 kзhки достоsніе твоE, и3 nдержaніе твоE концA
земли2. ўпасeши | пaлицею желёзною, ћко сосyды
скудeльнича сокруши1ши |. И# нн7э цaріе разумёйте,
накажи1тесz вси6 судsщеи земли2. Раб0тайте гDви со
стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ. Пріимёте
наказaніе, да некогдA прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете t
пути2 прaведнаго, є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость є3го2.
бlжeни вси6 надёющеисz нaнь.
pl0мъ двdвъ, G, внегдA tбэгaше
t лицA ґвесал0ма сн7а своего2.

Г
Dи, чт0сz ўмн0жиша стужaющеи ми6 ; мн0зи
востaютъ нa м‰. мн0зи гlютъ дш7и2 моeй, нёсть
сп7сeніz є3мY џ4 бз7э є3го2. тh же гDи застyпникъ м0й
є3си2, слaва моS, и3 возносS главY мою2. Глaсомъ мои1мъ
к0 гDу возвaхъ, и3 ўслhша м‰ t горы2 с™hz своеS. ѓзъ
же ўснyхъ и3 спaхъ, востaхъ, ћко гDь застyпитъ м‰.
каfи1зма, №
не ўбою1сz t тeмъ лю1діи, џкрестъ напaдающихъ нa
м‰. воскrни2 гDи, сп7си2 м‰ б9е м0й. ћко ты2 порази2 вс‰
враждyющаz ми6 всyе, зyбы грёшникомъ сокруши1лъ
є3си2. ГDне є4сть сп7сeніе, и3 нa людехъ твои1хъ блгcвeніе твоE.
Слaва. pl0мъ двdвъ, д7. Въ конeцъ, пёсней.

В
негдA возвaхъ, ўслhша м‰ бGъ прaвды моеS. въ
ск0рби распространи1лъ м‰ є3си2. ўщeдри м‰ и3 ўслhши
моли1тву мою2. Сн7ове члчcтіи, док0лэ тzжкосeрдіи;
вскyю лю1бите сyетнаz и3 и4щете лжA; и3 ўвёдите, ћко
ўдиви2 гDь прпdбнаго своего2. гDь ўслhшитъ м‰, внегдA
воззовY къ немY. гнёвайтесz, и3 не согрэшaйте. ћже
гlете въ с®цhхъ вaшихъ, на л0жихъ вaшихъ ўмили1тесz.
пожри1те жeртву прaвдэ, и3 ўповaйте нa гDа. Мн0зи
гlютъ, кто2 kви1тъ нaмъ бlгaz; знaменасz на нaсъ
свётъ лицA твоего2 гDи, дaлъ є3си2 весeліе въ с®цы моeмъ.
t плодA пшени1ца, винA и3 є3лez своего2 ўмн0жишасz.
въ ми1рэ вкyпэ ўснY, и3 почjю. ћко ты2 гDи є3ди1наго на
ўповaніе всели1лъ м‰ є3си2.
pl0мъ двdвъ, є7. n наслёдствующыхъ.

Г
lы моS внуши2 гDи, разумёй звaніе моE, воньми2
глaсъ мlтвы моеS, цRю2 м0й и3 б9е м0й. Ћко къ
тебЁ помолю1сz гDи, заќтра ўслhши глaсъ м0й.
в7
pалтhрь
Заќтра предстaну ти6, и3 ќзриши м‰, ћко бGъ не хотS
бе€зак0ніе ты2 є3си2. Не пріи1детъ къ тебЁ лукaвнуzи,
ни пребyдутъ же законопрестyпницы предъ nчи1ма
твои1ма. Возненави1дэлъ є3си2 вс‰ творsщаz бе€зак0ніе,
погуби1ши вс‰ гlющаz лжY. мyжа кр0ви и3 льсти1ва
гнушaетсz гDь. Ѓзъ же мн0жествомъ млcти твоеS,
вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz къ цRкви с™ёй твоeй,
въ стрaсэ твоeмъ. гDи настaви м‰ прaвдою твоeю, вр†гъ
мои1хъ рaди и3спрaви предъ соб0ю пyть м0й. Ћко нёсть
во ўстёхъ и4хъ и4стины, с®це и4хъ сyетно. Гр0бъ tвeрстъ
гортaнь и4хъ, kзhки свои1ми льщaху, суди2 и4мъ б9е. да
tпадyтъ t мhслей свои1хъ, по мн0жеству нечeстіz и4хъ
и3зри1ни |, ћко прогнёваша т‰ гDи. И# возвеселsтсz вси6
ўповaющеи нa т‰. В0 вэки возрaдуютсz и3 всели1шисz
въ ни1хъ. и3 похвaлzтсz n тебЁ вси6 лю1бzщеи и4мz
твоE, ћко ты2 блгcви1ши прaведника. гDи, ћко nрyжіемъ
бlговолeніz вэнчaлъ є3си2 нaсъ.
pl0мъ двdвъ, ѕ7. Въ конeцъ въ пёснехъ n nсмhхъ.

Г
Dи, да не ћростію твоeю nбличи1ши менE, нижE
гнёвомъ твои1мъ покaжеши менE. Поми1луй м‰
гDи, ћко нeмощенъ є4смь. и3сцэли2 м‰ гDи, ћко
смzт0шасz к0сти моS. И# дш7A моS смути1сz ѕэло2, и3
каfи1зма, №
ты2 гDи док0лэ; nбрати2 гDи, и3 и3зми2 дш7у мою2. Сп7си2 м‰
рaди млcти твоеS. ћко нёсть въ смeрти поминazи тебE,
во ѓдэ же кто2 и3сповёстьтисz; ўтруди1хсz воздыхaніемъ
мои1мъ, и3змhю на всsку н0щь л0же моE, слезaми
мои1ми постeлю мою2 nмочю2. смути1сz t ћрости џко
моE, nбетшaхъ во всёхъ врaзэхъ мои1хъ. tступи1те t
менE вси6 творsщеи бе€зак0ніе, ћко ўслhша гDь глaсъ
плaча моего2. ўслhша гDь молeніе моE, гDь мlтву мою2
пріsтъ. да постыдsтсz и3 смzтyтсz вси6 врaзи мои2,
возвратsтсz и3 ўстыдsтсz ѕэло2 в8ск0рэ.
Слaва. pl0мъ двdвъ, з7, є3г0 же воспётъ гDви
n словесёхъ хусjевъ, сн7а є3менjина.

Г
Dи б9е м0й нa т‰ ўповaхъ, сп7си2 м‰ t всёхъ
гонsщихъ м‰, и3 и3збaви м‰. да некогдA похи1титъ
ћко лeвъ дш7у мою2, не сyщу и3збавлsющу, нижE
сп7сaющу. гDи б9е м0й ѓще сотвори1хъ се6, ѓще є4сть
непрaвда въ рyку моeю, ѓще воздaхъ воздaющимъ ми6
ѕл†, да tпадY ќбо t вр†гъ мои1хъ т0щь. да поженeтъ
ќбо врaгъ дш7у мою2, и3 пости1гнетъ, и3 поперeтъ въ зeмлю
жив0тъ м0й, и3 слaву мою2 въ пeрсть всели1тъ. Воскrни2
гDи гнёвомъ твои1мъ, вознеси1сz въ концhхъ вр†гъ
твои1хъ. И# востaни гDи б9е м0й повелёніемъ и4мъ же
G
pалтhрь
заповёда, и3 с0нмъ лю1діи nбhдетъ т‰. и3 n т0мъ на
высотY nбрати1сz. гDь сyдитъ лю1демъ. Суди2 ми6 гDи по
прaвдэ моeй, и3 по неѕл0бэ моeй нa м‰. Да скончaетсz
ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши прaведнаго, и3спытaz
с®цA и3 ўтр0бы б9е. прaведна п0мощь моS t~ бGа
сп7сaющаго прaвыz с®цемъ. БGъ суди1тель прaведенъ, и3
крёпокъ и3 долготерпэли1въ, и3 не гнёвъ наводS на всsкъ
дн7ь. Ѓще не nбратитeсz, nрyжіе своE nци1ститъ, лyкъ
св0й напрzжE, и3 ўгот0ва и5. и3 въ нeмъ ўгот0ва сосyды
смeртныz, стрёлы своS съ горsщими содёла. Се6 болЁ
непрaвду, зачaтъ болёзнь, и3 роди2 бе€зак0ніе. р0въ и3зры2,
и3 и3скопA и5, и3 впадeтсz въ ћму, ю4же содёла. nбрати1тсz
болёзнь є3го2 на главY є3го2, и3 на вeрхъ є3го2 непрaвда є3го2
сни1детъ. И#сповёмсz гDви по прaвдэ є3го2, и3 пою2 и4мени
гDню вhшнему.
pl0мъ двdвъ, }. Въ конeцъ n точи1лехъ.

Г
Dи гDь нaшъ, ћко чю1дно и4мz твоE по всeй земли2.
Ћко взsтсz велелёпота твоS превhше нб7съ. И#зъ
ќстъ младе6нецъ и3 с8сyщихъ съверши1лъ си6 хвалY, вр†гъ
твои1хъ рaди, разруши1ши врагA и3 мeстника. Ћко ўзрю2
нб7сA, дёла пeрстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ћже ты2
nсновA. Что2 є4сть чlкъ ћко п0мниши и5, и3ли2 сн7ъ чlчь,
каfи1зма, в7
ћко посэщaеши и5; ўмaлилъ є3си2 и5 мaломъ чи1мъ t
ѓнGлъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2, и3 постaвилъ є3си2
є3го2 надъ дёлы рyку твоeю. вс‰ покори1лъ є3си2 п0дъ нозэ
є3го2, nвцA и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 ск0ты польскjz. Пти1ца
нбcныz, и3 рhбы морскhz, преходsщаz стезS морскjz.
гDи гDь нaшъ, ћко чю1дно и4мz твоE по всeй земли2.
Слaва. pl0мъ двdвъ, f7. Въ конeцъ,
n таи1нны< сн7а. Каfи1зма, в7.

И#
сповёмсz тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ, по
вёмъ вс‰ чюдесA твоS. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz
n тебЁ, пою2 и4мени твоемY вhшніи. ВнегдA
возврати1тисz врагY моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 по
ги1бнутъ t лицA твоего2. ћко сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й и3
прю2 мою2. сёлъ є3си2 на прест0лэ судsи прaвду. Запрэти1лъ
є3си2 kзhкомъ, и3 поги1бе нечести1выи. и4мz є3го2 потреби1лъ
є3си2 въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. ВрагY nскудёша nрyжіz
въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2. Поги1бе пaмzть є3го2
съ шyмомъ, и3 гDь в0 вэки пребывaетъ. ўгот0ва на сyдъ
прест0лъ св0й, и3 т0й суди1тъ вселeннэй въ прaвду, суди1тъ
лю1демъ въ прaвду. и3 бhсть гDь прибёжище ўб0гому,
пом0щникъ в0 бlго врeмz въ печaлехъ. И# да ўповa
ютъ нa т‰ знaющеи и4мz твоE, ћко не nстaвилъ є3си2
д7
pалтhрь
взыскaющихъ т‰ гDи. П0йте гDви живyщему въ сіo1нэ,
возвэсти1те во kзhцэхъ начинaніz є3го2. ћко взыскaz
кр0ви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ. Поми1луй
м‰ гDи, ви1ждь смирeніе моE t вр†гъ мои1хъ. возносsи
м‰ t врaтъ смeртныхъ, ћко да возвэщY вс‰ хвалы2
твоS, во вратёхъ дщeрz сіo1нz. Возрaдуемсz n сп7сeніи
твоeмъ, ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ, ю4же сотвори1ша.
въ сёти сeй, ю4же съкрhша ўвzзE ногA и4хъ. Знaемъ
є4сть гDь судбы2 творS, въ дёлехъ рyку своeю ўвzзE
грёшникъ. да возвратsтсz грёшницы во ѓдъ, вси6
kзhцы забывaющеи бGа. ћко не до концA забвeнъ
бyдетъ ни1щіи, и3 терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до
концA. Воскrни2 гDи да не крэпи1тсz чlкъ. да сyдzтсz
kзhцы предъ тоб0ю. Постaви гDи законодaвца надъ
ни1ми, да разумёютъ kзhцы, ћко чlцы сyть. Вскyю
гDи tстоS далeче, прeзриши в0 бlго врeмz въ печaлехъ;
въ г0рдости нечести1ваго возгарaетсz ни1щіи, ўвzзaютъ
въ совётехъ ћже помышлsютъ. Ћко хвали1мъ є4сть
грёшныи въ п0хотехъ дш7A своеS, и3 nби1дzи блгcви1мъ.
Раздражи2 гDа грёшныи, по мн0жеству гнёва своего2 не
взhщетъ. нёсть бGа предъ ни1мъ, nсквернsютсz путіE
є3го2 на всsко врeмz. teмлютсz судбы2 твоS t лицA є3го2,
каfи1зма, в7
всёмъ враг0мъ свои1мъ nдолёетъ. Речe бо въ срdци своeмъ,
не подви1жусz t~ рода въ р0дъ безъ ѕлA. Е#мy же клsтвы
ўстA є3го2 п0лна сyть, и3 г0рести и3 льсти2, подъ kзhкомъ
є3го2 трyдъ и3 болёзнь. Присэди1тъ въ лови1телехъ съ
богaтыми, въ таи1нныхъ ўби1ти непови1ннаго. џчи є3го2
на ни1щаго призирaетэ, л0витъ въ таи1нныхъ ћко лeвъ
во nгрaдэ своeй. Л0витъ восхити1ти ўб0гаго, восхити1ти
ни1щаго, внегдA привлещи2 и5. въ сёти своeй смири1тъ
и5, прекл0нитсz и3 падeтъ, є3гдA ўдолёетъ ўб0гимъ.
Речe бо въ с®ци своeмъ, забы2 бGъ, tврати2 лицE своE,
да не ви1дитъ до концA. Воскrни2 гDи б9е м0й, да
вознесeтсz рукA твоS, не забyди ни1щихъ свои1хъ до
концA. Чесо2 рaди прогнёва нечести1выи бGа; речe бо въ
с®цы своeмъ, не взhщетъ. ви1диши, ћко ты2 болёзнь
и3 ћрость сматрsеши, да предaнъ бyдетъ въ рyцэ твои2.
тебЁ nстaвленъ є4сть ни1щіи, си1ру ты2 бyди пом0щникъ.
сокруши2 мhшцу грёшному и3 лукaвому. взhщетсz
грёхъ є3го2, и3 не nбрsщетсz. гDь цRь въ вёкъ, и3 въ
вёкъ вёка, поги1бнете kзhцы t землS є3го2. Желaніе
ўб0гихъ ўслhшалъ є3си2 гDи, ўгот0ваніе с®ца и4хъ внsтъ
ќхо твоE. суди2 си1ру и3 смирeну, да не приложи1тъ пот0мъ
величaтисz чlкъ на земли2.
є7
pалтhрь
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, ‹.

Н
a гDа ўповaхъ, кaко речeтъ дш7и2 моeй, превитaй по
горaмъ ћко пти1ца; ћко се6 грёшницы напрzг0ша
лyкъ, ўгот0ваша стрёлы въ тyлэ, сострэлsти во
мрaцэ прaвыz с®цемъ. ЗанE ћже ты2 соверши2, nни2
раздруши1ша. прaведникъ же что2 сотвори2; гDь въ цRкви
с™ёй своeй. гDь, нa нб7си пrт0лъ є3го2. џчи є3го2 на ни1щаго
призирaетэ, вёжди є3го2 и3спытaетэ сн7ы чlческіz. гDь
и3спытaетъ прaведнаго, и3 нечести1ваго. любsи же непрaвду,
ненави1дитъ свою2 дш7у. nдожди1тъ на грёшники сёти,
џгнь и3 жyпелъ и3 дyхъ бyренъ, чaсть чaша и4хъ. Ћко
прaведенъ гDь, и3 прaвды возлюби2, прaваz ви1дэ лицE є3го2.
Слaва. Въ конeцъ n nсмёй, pl0мъ двdвъ, аi7.

С
п7си2 м‰ гDи, ћко nскудЁ прпdбныи, ћко ўмaлишасz
и4стины t сн70въ чlческихъ. Сyетнаz гlа к0ждо ко
и4скренему своемY. ўстны2 льсти1выz въ с®ци, и3 въ с®ци
гlаша ѕлaz. Потреби1тъ гDь вс‰ ўстны2 льсти1выz, и3
kзhкъ велерёчивъ, рeкшаz, kзhкъ нaшъ возвели1чимъ,
ўстны2 нaша при нaсъ сyть. кто2 нaмъ гDь є4сть; стрaсти
рaди ни1щихъ и3 воздыхaніz ўб0гихъ, нн7э воскrнY гlетъ
гDь. положyсz во сп7сeніе, не nбинyzсz n нeмъ. СловесA
гDнz, словесA чи1ста. сребро2 раждежeно, и3скушeно земли2,
каfи1зма, в7
nчищeно седмори1цею. Ты2 гDи сохрани1ши ны6, и3 соблю
дeши ны6 t~ рода сего2, и3 в0 вэки. џкrтъ нечести1віи
х0дzтъ, по высотЁ твоeй ўмн0жилъ є3си2 сн7ы чlческіz.
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, вi7.

Д
ок0лэ гDи забyдеши м‰ до концA; док0лэ
tвращaеши лицE своE t менE; док0лэ положY
совёты въ дш7и2 моeй, болёзни въ с®ци моeмъ дн7ь
и3 н0щь; док0лэ вознесeтсz врaгъ м0й нa м‰; при1зри
и3 ўслhши м‰ гDи б9е м0й. просвэти2 џчи мои2, да
некогдA ўснY въ смeрть, да некогдA речeтъ врaгъ м0й,
ўкрэпи1хсz нaнь. стужaющеи ми6 возрaдуютсz, ѓще сz
подви1жу, ѓзъ же на млcть твою2 ўповaхъ. Возрaдуетсz
с®це моE n сп7сeніи твоeмъ. воспою2 гDви бlгодёzвшему
мнЁ, и3 пою2 и4мени гDню вhшнему.
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, гi7.

Р
ечE безyменъ въ с®цы своeмъ, нёсть бGа. растлёша,
и3 nмрази1 ш асz въ начинaніихъ, нёсть творsи
бlгостhнz, нёсть до є3ди1наго. гDь съ нб7сE прини1че
нa сн7ы чlческіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazи, и3ли2
взыскazи бGа. вси6 ўклони1шасz, вкyпэ неключи1ми
бhша. нёсть творsи бlгостhнz, нёсть до є3ди1наго.
ни ли2 разумёютъ вси6 дёлающеи бе€зак0ніе, снэдaющеи
ѕ7
pалтhрь
лю1ди моS въмёсто хлёба. гDа не призвaша. тaмо
ўбоsшасz стрaха, и3дёже не бB стрaха. Ћко гDь въ
р0дэ прaведныхъ. совётъ ни1щаго посрами1сте, ћко
гDь ўповaніе є3го2 є4сть. Кто2 дaстъ t сіo1на сп7сeніе
ї}лево; внегдA возврати1тъ гDь плэнeніе лю1діи свои1хъ,
возрaдуетсz їaковъ, и3 возвесели1тсz ї}ль.
Слaва. Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, дi7.

Г
Dи, кто2 nбитaетъ въ жили1щи твоeмъ; ли2 кто2
всели1тсz во с™yю г0ру твою2; ходsи беспор0ка, и3
дёлаzи прaвду, гlzи и4стину въ с®цы своeмъ, и4же
не ўльсти2 kзhкомъ свои1мъ. и3 не сотвори2 и4скренему
своемY ѕлA, и3 поношeніz не пріsтъ на бли1жнzz своS.
ўничижeнъ є4сть предъ ни1мъ лукaвыи, боsщаzжесz гDа
слaвитъ. Кленhисz и4скренему своемY, и3 не tмэтazсz.
сребрA своего2 не дaстъ въ ли1хву, и3 мзды2 на непови1нныхъ
не пріsтъ. Творsи сіS, не подви1житсz в0 вэки.
Столпописaніе. pl0мъ двdвъ, єi7.

С
охрани2 м‰ гDи, ћко нa т‰ ўповaхъ. рёхъ гDви, гDь
м0й є3си2 ты2, ћко бlгhхъ мои1хъ не трeбуеши. С™hмъ
и4же сyть на земли2 є3го2 ўдиви2 гDь, вс‰ хотёніz своS
въ ни1хъ. ўмн0жишасz нeмощи и4хъ, поси1хъ ўскори1ша.
не соберY соб0ры и4хъ t кровjй, ни помzнy же и3мeнъ
каfи1зма, в7
и4хъ ўстнaма мои1ма. гDь чaсть достоsніz моего2, и3
чaша моеS. ты2 є3си2 ўстроsи достоsніе моE мнЁ. ю4жа
допад0ша ми6 въ держaвныхъ. и4бо достоsніе моE держa
вно ми6 є4сть. Блгcвлю2 гDа вразуми1вшаго м‰, є3щe же и3
д0 нощи показA м‰ ўтр0ба моS. предзрёхъ гDа предо
мн0ю вhну, ћко nдеснyю менE є4сть, дaсz неподви1жу.
Сего2 рaди возвесели1сz с®це моE, и3 возрaдовасz kзhкъ
м0й, є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніе. Ћко
не nстaвиши дш7у мою2 во ѓдэ, ни дaси же препод0бному
своемY ви1дэти и3стлёніz. Сказaлъ ми6 є3си2 пути2 животA,
и3сп0лниши м‰ весeліz съ лицeмъ твои1мъ. красотA въ
десни1ци твоeй въ конeцъ.
Моли1тва дв7дова, ѕi7.

Ў
слhши гDи прaвду мою2, вонми2 молeніе моE. внуши2
мlтву мою2, не во ўстнaхъ льсти1вахъ. t лицA твоего2
судбA моS и3зhдетъ, џчи мои2 да ви1дэта прaвоты.
и3скуси1лъ є3си2 с®це моE, посэти1лъ є3си2 н0щію. и3скуси1лъ
м‰ є3си2, и3 не nбрётесz во мнЁ непрaвда. ћко да не
возгlютъ ўстA моS дёлъ чlческихъ, за словесA ўстeнъ
твои1хъ ѓзъ сохрани1хъ пути2 жeстоки. соверши2 стопы2
моS въ стезsхъ твои1хъ да не подви1жутсz стопы2 моS.
Ѓзъ возвaхъ ћко ўслhша м‰ б9е. приклони2 ќхо твоE
з7
pалтhрь
мнЁ, и3 ўслhши гlы моS. ўдиви2 млcти твоS, сп7сazи
ўповaющихъ нa т‰. t проти1вzщихсz десни1ци твоeй,
сохрани2 м‰ гDи ћко зёницу џка. Въ кр0вэ крилY твоeю
покрhеши м‰, t лицA нечести1выхъ nстрaстьшихъ м‰.
Врaзи мои2 дш7у мою2 ўдержaша, тyкъ св0й затвори1ша,
ўстA и4хъ гlаша гордhню. и3згонsщеи м‰ нн7э nбыд0ша
м‰, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти нa землю. nбьsша
м‰ ћко лeвъ гот0въ нa ловъ, и3 ћко ски1менъ nбитaz
въ сокр0вищихъ. Воскrни2 гDи, предвари2 |, и3 запни2
и4мъ. и3зми2 дш7у мою2 t нечести1выхъ, nрyжіz твоS,
t рyкъ вр†гъ твои1хъ. гDи, tмaль t землS раздэли2
| въ животЁ и4хъ, и3 сокровeныхъ твои1хъ и3сп0лнисz
ўтр0ба и4хъ. насhтишасz сн70въ, и3 nстaвиша nстaнки
младeнцемъ свои1мъ. Ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY
твоемY, насhщусz внегдA kви1тмисz слaва твоS.
Слaва. Въ конeцъ, џтрока гDнz дв7да, ћже гlа гDви
словесA пёсни сеS, въ дн7ь в0ньже и3збaви є3го2 гDь и3зъ
рyкъ всёхъ вр†гъ є3го2, и3 и3зъ руки2 саyлz и3 речE. зi7.
Каfи1зма, G.

В
озлюблю2 т‰ гDи крёпости моS. гDь ўтвержeніе
моE, и3 прибёжище моE, и3 и3збaвитель м0й.
бGъ м0й пом0щникъ м0й, и3 ўповaю нaнь.
каfи1зма, G
Защи1титель м0й, и3 р0гъ сп7сeніz моего2, и3 застyпникъ
м0й. Хвалaмъ призовY гDа, и3 t вр†гъ мои1хъ сп7сyсz.
nдержaша м‰ болёзни смeртныz, и3 пот0ци бе€зак0ніz
смути1ша м‰. Болёзни ѓдовы nбыд0ша м‰, предвари1ша
м‰ сёти смeртныz. И# внегдA скорбёти ми6 призвaхъ гDа,
и3 къ бGу моемY возвaхъ. ўслhша t цRкве с™hz своеS
глaсъ м0й, и3 в0пль м0й предъ ни1мъ вни1детъ во ќши
є3го2. и3 подви1жасz и3 трeпетна бhсть землS, и3 nсновaніz
г0ръ смути1шасz, и3 подвизaшасz, ћко прогнёвасz нa
н‰ бGъ. взhде дhмъ гнёвомъ є3го2, и3 џгнь t лицA є3го2
восплaнетсz, ќгліz возгорёшасz t него2. И# преклони2
нб7сA, и3 сни1де, и3 примрaкъ подъ ногaма є3го2. и3 взhде на
херуви1мъ, и3 летЁ, возлетЁ на крилY вётреню, и3 положи2
тмY за кр0въ св0й, џкrтъ є3го2 селeніе є3го2, темнA водA
въ џблацэхъ воздyшныхъ. t nблистaніz предъ ни1мъ
џблацы проид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгненно. И# возгремЁ
съ нб7сE гDь, и3 вhшніи дaстъ глaсъ св0й. пусти2 стрёлы, и3
разгнA |, и3 м0лніz ўмн0жи, и3 смути2 и4хъ. и3 kви1шасz
и3ст0чницы воднjи, и3 tкрhшасz nсновaніz вселeнныz.
t запрэщeніz твоего2 гDи, t дохновeніz д¦а гнёва
твоего2. послA свhше, и3 пріsтъ м‰, воспріsтъ м‰ t
в0дъ мн0гъ. И#збaвитъ м‰ t вр†гъ мои1хъ си1лныхъ,
и7
pалтhрь
и3 t ненави1дzщихъ м‰, ћко ўкрэпи1шасz пaче менE.
предвари1ша м‰ въ дн7ь nѕлоблeніz моего2, и3 бhсть гDь
ўтвержeніе моE. и3 и3зведE м‰ на широтY. и3збaвитъ м‰,
ћко восхотЁ м‰. и3 воздaстъ ми6 гDь по прaвдэ моeй, и3
по чи1стотэ рyку моeю воздaстъ ми6. ћко сохрани1хъ пути2
гDнz, и3 не нечeствовахъ t~ бGа моего2. ћко вс‰ судбы2 є3го2
предо мн0ю, и3 nправдaніz є3го2 не tступи1ша t менE.
и3 бyду непор0ченъ съ ни1мъ, и3 сохраню1сz t бе€зак0ніz
моего2. и3 воздaстъ ми6 гDь по прaвдэ моeй, и3 по чи1стотэ
рyку моeю, предъ nчи1ма є3го2. Съ прпdбнымъ прпdбенъ
бyдеши, и3 съ мyжемъ непови1нномъ непови1ненъ бyдеши,
и3 со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со стропти1вымъ
разврати1шисz. ћко ты2 лю1ди смирeныz сп7сeши, и3 џчи
г0рдыхъ смири1ши. Ћко ты2 просвэщaеши свэти1лникъ
м0й гDи, б9е м0й просвэщaеши тмY мою2. ћко тоб0ю
и3збaвлюсz t и3скушeніz, и3 џ бз7э моeмъ прелёзу
стёну. БGъ м0й, непор0ченъ пyть є3го2, словесA гDнz
раждежeна. защи1титель є4сть всёмъ ўповaющимъ нaнь.
ћко кто2 бGъ рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ рaзвэ бGа нaшего;
бGъ препоsса м‰ си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть
м0й. Совершaz н0зэ мои2 ћко є3лeни, и3 на выс0кихъ
поставлsz м‰. наўчaz рyцэ мои2 нa брань, и3 положи2
каfи1зма, G
лyкъ мёдzнъ мhшцамъ мои1 м ъ. и3 дaлъ ми6 є3 с и2
защищeніе сп7сeніz, и3 десни1ца твоS пріsтъ м‰. и3
наказaніе твоE, и3спрaвитъ м‰ въ конeцъ, и3 наказaніе
твоE то2 м‰ наўчи1тъ. ўши1рилъ є3си2 стопы2 моS подо
мн0ю, и3 не и3знем0жетэ плеснЁ мои2. поженY врагы2 моS,
и3 пости1гну |, и3 не возвращyсz д0ндеже скончaютсz.
nскорблю2 и4хъ, и3 не возм0гутъ стaти, падyтъ подъ
ногaма мои1ма. И# препоsсалъ м‰ є3си2 си1лою нa брань,
спsлъ є3си2 вс‰ востaющаz нa м‰ подъ м‰. и3 вр†гъ мои1хъ
дaлъ ми6 є3си2 хребeтъ, и3 ненави1дzщаz м‰ потреби1лъ
є3си2. возвaша, и3 не бB сп7сazи. к0 гDу, и3 не ўслhшаше
и4хъ. и3 и3стню2 и4хъ ћко прaхъ предъ лицeмъ вётру, ћко
брeніе пути2 поглaжду и4хъ. И#збaвитъ м‰ t прерэкaніz
лю1діи, постaвиши м‰ во главY kзhкомъ. лю1діе и4хъ же
не ви1дэхъ, пораб0таша ми6, въ слyхъ ќха ўслhшаша
м‰. сн7ове чю1жіи солгaша ми6, сн7ове чю1жіи nбетшaша, и3
nхром0ша t стeзь свои1хъ. Жи1въ гDь, и3 блгcвeнъ бGъ. и3
вознесeтсz бGъ сп7сeніz моего2. бGъ даsи tмщeніе мнЁ,
и3 повинyzи лю1ди подъ м‰, и3збaвитель м0й t вр†гъ
мои1хъ гнэвли1выхъ. t востaющихъ нa м‰ вознесeши
м‰, t мyжа непрaведна и3збaвиши м‰. Сего2 рaди
и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ гDи, и3 и4мени твоемY пою2.
f7
pалтhрь
Величaz сп7сeніz цReва, и3 творS млcть хrтY своемY, дв7ду
и3 сёмени є3го2 д0 вэка.
Слaва. Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, иi7.

Н
б7сA повёдуютъ слaву б9ію, творeніе же рyку є3го2
возвэщaетъ твeрдь. дн7ь дни2 tрыгaетъ гlъ, и3 н0щь
н0щи возвэщaетъ рaзумъ. нёсуть рёчи ни словесA,
и4хъ же не слhшатсz глaси и4хъ. Во всю2 зeмлю и3зhде
вэщaніе и4хъ, и3 въ концA вселeнныz гlы и4хъ. въ сlнци
положи2 селeніе своE, и3 т0й ћко жени1хъ и3сходS t
черт0га своего2. Возрaдуетсz ћко и3споли1нъ тещи2 пyть,
t концA нб7съ и3сх0дъ є3го2. и3 срётеніе є3го2 до концA
нб7съ, и3 нёсть и4же ўкрhетсz тепл0ты є3го2. зак0нъ
гDнь непор0ченъ, nбращaz дш7A. свэдётельство гDне
вёрно, ўмудрsz младeнца. nправдaніz гDнz прaва,
веселsщаz с®це, зaповэдь гDнz свётла, просвэщaющи
џчи. стрaхъ гDнь чи1стъ, пребывaz въ вёкъ вёка. судбы2
гDнz и4стинны, nправдaнны вкyпэ, вожделённы пaче
злaта, и3 кaмене чeстна мн0га, и3 слaждьша пaче мeда
и3 с0та. и4бо рaбъ тв0й храни1тъ и4хъ. внегдA сохрани1ти
и4хъ воздаsніе мн0го. грэхопадeніz кто2 разумёетъ; t
таи1нныхъ мои1хъ nчи1сти м‰, и3 t чюжди1хъ пощади2 рабA
твоего2. Ѓще не ўдолёютъ ми6, тогдA непор0ченъ бyду,
каfи1зма, G
и3 nчи1щусz t грэхA вели1ка. и3 бyдутъ въ бlговолeніе
словесA ќстъ мои1хъ, и3 поўчeніе с®ца моего2 предъ тоб0ю
вhну. гDи пом0щниче м0й, и3 и3збaвителю м0й.
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, fi7.

Ў
слhшитъ т‰ гDь въ дн7 ь печaли, защи1 т итъ т‰
и4мz бGа їaковлz. п0слетъ ти6 п0мощь t с™aго, и3
t сіo1на застyпитъ т‰. помzнeтъ всsку жeртву
твою2, и3 вс‰ сожжeніz твоS тyчна бyди. дaждь ти6
гDь п0 с®цу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ.
возрaдуемсz n сп7сeніи твоeмъ, и3 в0 и3мz гDа бGа нaшего
возвели1чимсz. и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошeніz твоS. нн7э
познaхъ, ћко спcлъ є4сть гDь хrтA своего2. ўслhшитъ є3го2,
съ нб7сE с™aго своего2, въ си1лахъ сп7сeніе десни1ца є3го2. сіи2
на колесни1цахъ, и3 сіи2 на к0нихъ, мh же в0 и3мz гDа бGа
нaшего призовeмъ. Тjи спsти бhша, и3 пад0ша, мh же
востaхомъ и3 и3спрaвихомсz. гDи, сп7си2 цRS, и3 ўслhши
ны6, в0нь же дн7ь ѓще призовeмъ т‰.
pl0мъ двdвъ, к7.

Г
Dи си1лою твоeю возвесели1тсz цRь, и3 n сп7сeніи твоeмъ
возрaдуетсz ѕэло2. желaніе с®ца є3го2 дaлъ є3си2 є3мY, и3
хотёніе ўстнY є3го2 нёси лиши1лъ є3го2. ћко предвари1лъ
є3си2 є3го2 блгcвeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на

pалтhрь
главЁ є3го2 вэнeцъ t кaмене чcтна. ЖивотA проси1лъ є4сть
t тебE, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй въ вёкъ вёка.
вeліz слaва є3го2 сп7сeніемъ твои1мъ, слaву и3 велелёпіе
возложи1ши нaнь. ћко дaси є3мY блгcвeніе въ вёкъ вёка,
возвесели1ши є3го2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. Ћко цRь
ўповaетъ нa гDа, и3 млcтію вhшнzго не подви1житсz.
nбрsщетсz рукA твоS всёмъ враг0мъ твои1мъ, десни1ца
твоS nбрsщетъ вс‰ ненави1дzщаz тебE. ћко положи1ши
и4хъ ћко пeщь џгненну в0 времz лицA твоего2, гDь
гнёвомъ свои1мъ смути1тъ |, и3 снёсть и4хъ џгнь. пл0дъ
и4хъ t землS погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сн70въ члчcкыхъ.
Ћко ўклони1ша нa т‰ ѕлaz, помhслиша совёты и4хъ же
не возмог0ша состaвити. ћко положи1ши | хребeтъ во
и3збhтцэхъ твои1хъ, ўгот0ваеши лицE и4хъ. Вознеси1сz
гDи си1лою твоeю, воспоeмъ и3 поeмъ си1лы твоS.
Слaва. Въ конeцъ, n заступлeніи ќтреннемъ.
pl0мъ двdвъ, к7а.

Б
9е б9е м0й вонми2 ми6, въскyю nстaви м‰; далeче t
сп7сeніz моего2 словесA грэхопадeніи мои1хъ. б9е м0й
воззовY в0 днехъ и3 не ўслhшиши. и3 въ нощи2, и3 не
въ безyміе мнЁ. тh же во с™ёмъ живeши, хвалA ї}лева.
нa т‰ ўповaша nц7ы2 нaши. ўповaша, и3 и3збaвилъ
каfи1зма, G
є3си2 и4хъ. къ тебЁ возвaша, и3 сп7с0шасz. нa т‰ ўповaша,
и3 не постыдёшасz. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не чlкъ.
поношeніе чlкомъ, и3 ўничижeніе лю1демъ. Вси6 ви1дzщеи
м‰ поругaшамисz, гlаша ўстнaми, покивaша главY.
ўповA нa гDа, да и3збaвитъ и5. да сп7сeтъ є3го2, ћко х0щетъ
є3го2. ћко ты2 є3си2 и3ст0ргіи м‰ и3зъ чрeва, ўповaніе моE t
сосцY м™ре моеS. къ тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ,
t~ чрева м™ре моеS бGъ м0й є3си2 ты2. не tступи2 t
менE, ћко ск0рбь бли1зъ, ћко нёсть помогaющаго ми6.
nбыд0ша м‰ тельцы2 мн0зи, ю4нцы тyчніи nдержaша
м‰. tверз0ша нa м‰ ўстA своS, ћко лeвъ восхищaz
и3 рыкaz. ћко водA и3зліsсz, и3 разсhпашасz вс‰ к0сти
моS. бhсть с®це моE ћко в0скъ тaz, посредЁ чрeва моего2.
и4сше ћко скудeль крёпость моS, и3 kзhкъ м0й прильпE
гортaни моемY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ м‰ є3си2. ћко
nбыд0ша м‰ pи2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ nдержaша м‰.
и3скопaша рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2, и3счет0ша вс‰ к0сти
моS. тjи же смотри1ша, и3 презрёша м‰. раздэли1ша
ри1зы моS себЁ, и3 n nдeжди моeй метaша жрeбіz. Тh
же гDи не ўдaли п0мощь твою2 t менE, на заступлeніе
моE воньми2. и3зми2 t nрyжіz дш7у мою2, и3 и3зъ руки2
пeсіz є3динор0дную мою2. сп7си2 м‰ t ќстъ льв0въ, и3 t
аi7
pалтhрь
ро6гъ є3динор0ждь, смирeніе моE. повёмъ и4мz твоE брaтіи
моeй, посредЁ цRкве воспою2 т‰. боsщеисz гDа восхвали1те
и5, всE сёмz їaковле прослaвите и5. да ўбои1тжесz t него2
всE сёмz ї}лево, ћко не ўничижи2 ни негодовA мlтвы
ни1щаго. ни tврати1 же лицA своего2 t менE. и3 є3гдA
возвaхъ къ немY, ўслhша м‰. n тебЁ похвалA моS,
въ цRкви вели1цэ и3сповёмсz тебЁ. мlтвы моS воздaмъ
предъ боsщимисz є3го2. kдsтъ ни1щіи, и3 насhтzтсz. и3
восхвaлzтъ гDа взыскaющеи є3го2, живA бyдутъ с®цA и4хъ
въ вёкъ вёка. Помzнyтсz, и3 nбратsтсz к0 гDу вси6
концы2 землS, и3 покл0нzтсz предъ ни1мъ вс‰ nч7ествіz
kзы6къ. Ћко гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й nбладaетъ kзhки.
kд0ша и3 поклони1шасz вси6 тyчніи землS, предъ ни1мъ
преdпадyтъ вси6 низходsщеи въ зeмлю. и3 дш7A моS томY
живeтъ, и3 сёмz моE пораб0таетъ є3мY. Возвэсти1тъ
гDви р0дъ грzдyщіи, и3 возвэстsтъ прaвду є3го2 лю1демъ
р0ждьшимсz, и4хъ же сотвори2 гDь.
pl0мъ двdвъ, к7в.

Г
Dь пасeтъ м‰, и3 ничт0же м‰ лиши1тъ, на мёстэ
ѕлaчнэ, тaмо всели2 м‰. на водЁ пок0йнэ воспитA
м‰, дш7у мою2 nбрати2. настaви м‰ на стезS прaвы,
и4мени рaди є3го2. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёніи смeртныхъ,
каfи1зма, G
не ўбою1сz ѕлA, ћко ты2 со мн0ю є3си2. Жeзлъ тв0й и3
пaлица твоS, т† м‰ ўтёшиста. ўгот0валъ є3си2 предо
мн0ю трапeзу, предъ стужaющимъ ми6. ўмaстилъ є3си2
є3лeoмъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоsющи м‰ ћко
держaвна. и3 ми1лость твоS поженeтъ м‰, вс‰ дни2
животA моего2. И# всели1тимисz въ д0мъ гDнь въ долготY
днjй.
pl0мъ двdвъ, к7г, во є3ди1ну t суб0тъ.

Г
Dнz є4сть землS, и3 и3сполнeніе є3S. вселeннаz, и3 вси6
живyщеи на нeй. т0й нa морэхъ nсновaлъ ю5 є4сть,
и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть. кто2 взhдетъ нa гору
гDню, и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3го2; непови1ненъ
рукaма и3 чи1стъ с®цемъ, и4же не пріsтъ на сyе дш7у свою2,
и3 не клsтсz лeстію и4скренему своемY. сeй пріи1метъ
блгcвeніе t~ гDа, и3 млcтыню t~ бGа сп7са своего2. сjй р0дъ
и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaковлz. Возмёте
вратA кнsзи вaша, и3 возмётесz вратA вёчнаz, и3
вни1детъ цRь слaвы. кто2 є4сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ
и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни. Возмёте вратA кнsзи
вaша, и3 возмётесz вратA вёчнаz, и3 вни1детъ цRь слaвы.
кто2 є4сть сeй цRь слaвы; гDь си1ламъ, т0й є4сть цRь слaвы.
Слaва. pl0мъ двdвъ, к7д. Каfи1зма, д7.
вi7
pалтhрь

К
ъ тебЁ гDи воздвиг0хъ дш7у мою2, б9е м0й нa
т‰ ўповaхъ, да не постыжyсz въ вёкъ. ни
посмэю1т8мисz врaзи мои2. и4бо вси6 терпsщеи
т‰, не постыдsтсz. да постыдsтсz бе€зак0ннующеи
всyе. пути2 твоS гDи скажи2 ми6, и3 стезsмъ твои1мъ
наўчи2 м‰. Настaви м‰ на и4стину твою2, и3 наўчи2 м‰.
ћко ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дн7ь.
помzни2 щедр0тъ твои1хъ гDи, и3 ми1лости твоS, ћко t~
вэка сyть. грёхъ ю4ности моеS и3 невёденіz моего2 не
помzни2. по млcти твоeй помzни2 м‰ ты2, рaди блгcти
твоеS гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сего2 рaди зак0но пол0житъ
согрэшaющимъ на пути2. настaвитъ кр0ткіz на сyдъ,
наўчи1тъ кр0ткіz путeмъ свои1мъ. Вси6 путіE гDни млcть
и3 и4стинна, взыскaющимъ завёта є3го2 и3 свэдёніz є3го2.
рaди и4мени твоего2 гDи и3 nци1сти грёхъ м0й, мн0гъ бо
є4сть. кто2 є4сть чlкъ боsисz гDа; зак0но пол0житъ є3мY
на пути2 и4же и3зв0ли. дш7A є3го2 во бlги1хъ водвори1тсz,
и3 сёмz є3го2 наслёдитъ зeмлю. держaва гDь боsщимсz
є3го2, и3 завётъ є3го2 kви1тъ и4мъ. џчи мои2 вhну к0 гDу,
ћко т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2. При1зри нa м‰,
и3 поми1луй м‰, ћко є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. ск0рби
с®ца моего2 ўмн0жишасz, t бёдъ мои1хъ и3зведи2 м‰.
каfи1зма, д7
ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 tпусти2 вс‰ грэхи2
моS. ви1ждь враги2 моS, ћко ўмн0жишасz, и3 ненавидё
ніемъ непрaведнымъ возненави1дэша м‰. сохрани2 дш7у
мою2, и3 и3збaви м‰. да не постыжyсz, ћко ўповaхъ
нa т‰. неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћко
потерпёхъ т‰ гDи. и3збaви б9е ї}лz t всёхъ ск0рбіи є3го2.
pl0мъ двdвъ, к7є.

С
уди2 ми6 гDи, ћко ѓзъ незл0бою моeю ходи1хъ. и3 нa
гDа ўповaz не и3знемогY. И#скуси2 м‰ гDи, и3 и3стzжи2
м‰, раждези2 ўтр0бы моS, и3 с®це моE. ћко млcть
твоS предъ nчи1ма мои1ма є4сть, и3 бlгоўгоди1хъ во
и4стинэ твоeй. не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 съ
законопрестyпными не вни1ду. возненави1дэхъ цRкви
лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду. ўмhю въ
непови1нныхъ рyцэ мои2, и3 nбhду nлтaрь тв0й гDи.
ўслhшати ми6 глaсъ хвалы2 твоеS, и3 повёдати вс‰ чюдесA
твоS. гDи возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоего2, и3 мёсто
вселeніz слaвы твоеS. да не погуби1ши съ нечести1выми
дш7у мою2, и3 съ мyжи кр0віи жив0тъ м0й. и4хъ же въ
рyку бе€зак0ніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2. Ѓзъ же
неѕл0бою моeю ходи1хъ, и3збaви м‰ гDи и3 поми1луй м‰.
ногA моS стA на прaвотэ, въ цRквaхъ блгcвS т‰ гDи.
гi7
pалтhрь
pl0мъ двdвъ, к7ѕ, прeжде помaзаніz.

Г
Dь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, ког0сz ўбою2;
гDь защи1титель животY моемY, t ког0сz ўстрашY;
ВнегдA приближaтисz нa м‰ ѕл0бующе, снёсти
пл0тіи мои1хъ. nскорблsющеи м‰ и3 врaзи мои2, тjи
и3знемог0ша, и3 пад0ша. ѓще nполчи1тсz нa м‰ п0лкъ,
не ўбои1тсz с®це моE. ѓще востaнетъ нa м‰ брaнь, нaнь
ѓзъ ўповaю. є3ди1но проси1хъ t~ гDа, то2 взыщY, є4же
жи1ти ми6 въ домY гDни вс‰ дни2 животA моего2, зрёти
ми6 красоты2 гDнz, и3 посэщaти цRковь с™yю є3го2. ћко
сокры2 м‰ въ кр0вэ своeмъ, въ дн7ь ѕлA моего2 покры2 м‰
въ тaйнэ кр0ва своего2. на кaмень вознесE м‰, и3 нн7э се6
вознесE главY мою2 на враги2 моS. nбыд0хъ, и3 пожр0хъ
въ кр0вэ є3 го2 жeртву хвалeніz и3 воскликновeніz,
воспою2, и3 пою2 гDви. ўслhши гDи глaсъ м0й, и4мъ же
возвaхъ. поми1луй м‰, и3 ўслhши м‰. тебЁ речE с®це
моE, гDа взыщY. взыскA тебE лицE моE, лицA твоего2 гDи
взыщY. не tврати2 лицA твоего2 t менE, и3 не ўклони1сz
гнёвомъ t рабA твоего2. пом0щникъ ми6 бyди, не tри1ни
менE, и3 не nстaви менE б9е сп7си1телю м0й. ћко nц7ъ
м0й и3 мaти моS nстaвиста м‰, гDь же воспріsтъ м‰.
законоположи2 ми6 гDи въ пути2 твоeмъ, и3 настaви м‰
каfи1зма, д7
на пyть прaвыи, вр†гъ мои1хъ рaди. не предaждь менE въ
дш7aхъ стужaющимъ ми6, ћко востaша нa м‰ свэдётеле
непрaведніи, и3 солгA непрaвда себЁ. вёрою ви1дэти бlгaz
гDнz, на земли2 живhхъ. потерпи2 гDа, мужaйсz, и3 да
крэпи1тсz с®це твоE, и3 потерпи2 гDа.
Слaва, pl0мъ двdвъ, к7з.

К
ъ тебЁ гDи воззовY, б9е м0й не премолчи2 t менE.
да некогдA премолчи1 ш и t менE, и3 ўпод0блюсz
низходsщимъ въ р0въ. ўслhши гDи глaсъ молeніz
моего2, є3гдA молю1сz къ тебЁ, внегдA воздёти ми6
рyцэ мои2 къ цRкви с™ёй твоeй. Не привлецы2 менE
съ грёшники, и3 съ дёлающими непрaвду не погуби2
менE, гlющими ми1ръ съ бли1жними свои1ми, ѕлa же въ
с®цhхъ свои1хъ. Дaждь и4мъ гDи по дёломъ и4хъ, и3 по
лукaвству начинaніz и4хъ. По дёломъ рyку и4хъ, дaждь
и4мъ, воздaждь воздаsніе и4хъ и4мъ. Ћко не разумёша
въ дёла гDнz, и3 въ дёла рyку є3го2. Разори1ши и4хъ, и3
не сози1ждеши и4хъ. блгcвeнъ гDь, ћко ўслhша глaсъ
молeніz моего2. гDь пом0щникъ м0й, и3 защи1титель м0й.
Нaнь ўповA с®це моE, и3 пом0же ми6. и3 процвэтE пл0ть
моS, и3 в0лею моeю и3сповёмсz є3мY. гDь ўтвержeніе
лю1демъ свои1мъ, и3 защи1титель сп7сeніемъ хrтA своего2
дi7
pалтhрь
є4сть. Сп7си2 лю1ди своS, и3 бlгослови2 достоsніе своE, и3
ўпаси2 | и3 возми2 |, д0 вэка.
pl0мъ двdвъ, к7и. и3сх0да сённаго.

П
ринесёте гDви сн7ове б9іи, принесёте гDви сн7ы џвнz.
принесёте гDви слaву и3 чeсть, принесёте гDви слaву
и4мени є3го2. Поклони1тесz гDви во дворЁ с™ёмъ
є3го2. Глaсъ гDнь на водaхъ. бGъ слaвы возгремЁ, гDь на
водaхъ мн0гахъ. глaсъ гDнь въ крёпости, глaсъ гDнь въ
велелёпотэ. Глaсъ гDнь сокрушaющаго кeдры, и3 сотрhетъ
гDь кeдры лmвaнскіz. И# и3стни1тъ | ћко телeцъ лmвaнскіи,
и3 возлю1 б ленныи ћко сн7 ъ є3 д инор0ждь. Глaсъ гDнь
пресэцaющаго плaмень nгнS, глaсъ гDнь сътрzсaющаго
пустhню, и3 сътрzсeтъ гDь пустhню каdдjйскую. глaсъ гDнь
совершaющаго є3лeни, и3 tкрhетъ дубрaвы, и3 въ цRкви
є3го2 всsкъ кто2 гlетъ слaву. гDь пот0пъ населsетъ, и3
сэди1тъ гDь цRь въ вёкъ. гDь крёпость лю1демъ свои1мъ
дaстъ. гDь бlгослови1тъ лю1ди своS ми1ромъ.
pl0мъ двdвъ, к7f. пёсни nбновлeніz хрaма.

В
ознесY т‰ гDи, ћко подъsтъ м‰, и3 не возвесели1лъ
є3си2 вр†гъ мои1хъ n мнЁ. гDи б9е м0й, возвaхъ къ
тебЁ, и3 и3сцэли2 м‰. гDи возвeлъ є3си2 t ѓда дш7у
мою2, спcлъ м‰ є3си2 t низходsщихъ въ р0въ. П0йте гDви
каfи1зма, д7
прпdбніи є3го2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hнz є3го2. Ћко
гнёвъ въ ћрости є3го2, и3 жив0тъ въ в0ли є3го2. Вeчеръ
водвори1тсz плaчь, и3 заќтра рaдость. Ѓзъ же рёхъ въ
nби1ліи моeмъ, не подви1жусz въ вёкъ. гDи в0лею твоeю,
подaждь добр0тэ моeй си1лу. tврати1лъ же є3си2 лицA
своего2, и3 бhхъ смущeнъ. Къ тебЁ гDи воззовY, и3 къ
бGу моемY помолю1сz. каS п0льза въ кр0ви моeй, внегдA
сходи1ти ми6 во и3стлёніе; є3дA и3сповёстьтисz пeрсть, и3ли2
возвэсти1тъ и4стину твою2; слhша гDь, и3 поми1лова м‰,
гDь бhсть пом0щникъ м0й. nбрати1лъ є3си2 плaчь м0й въ
рaдость мнЁ, растерзaлъ є3си2 врeтище моE, и3 препоsсалъ
м‰ є3си2 весeліемъ. ћко да воспоeтъ тебЁ слaва моS, и3 не
ўмилю1сz. гDи б9е м0й, в0 вэки и3сповёмътисz.
Слaва. pl0мъ двdвъ, l. Въ конeцъ и3ступлeніz.

Н
a т‰ гDи ўповaхъ, да не постыждyсz въ вёкъ,
прaвдою твоeю и3збaви м‰, и3 и3зми2 м‰. Приклони2
ко мнЁ ќхо твоE, ўскори2 и3з8sти м‰. бyди ми6 въ
бGъ защи1титель, и3 въ д0мъ прибёжища спcти2 м‰. ћко
держaва моS, и3 прибёжище моE є3си2 ты2, и3 и4мени твоего2
рaди настaвиши м‰, и3 препитaеши м‰. и3ст0ргнеши м‰
t сёти сеS ю4же съкрhша ми6, ћко ты2 є3си2 защи1титель
м0й гDи. въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й. И#збaвилъ м‰
єi7
pалтhрь
є3си2 гDи б9е и4стинэ. Возненави1дэлъ є3си2 хранsщаz
сyетнаz затщeе, ѓзъ же нa гDа ўповaхъ. возрaдуюсz
и3 возвеселю1сz n млcти твоeй, ћко призрёлъ є3си2 на
смирeніе моE, спcлъ є3си2 t бёдъ дш7у мою2. и3 нёси менE
затвори1 л ъ въ рукaхъ врaжіzхъ, постaвилъ є3 с и2 на
прострaннэ н0зэ мои2. поми1луй м‰ гDи, ћко скорблю2.
смути1 с z t ћрости џко моE, дш7 A моS и3 ўтр0ба
моS. Ћко и3счезE въ болёзни жив0тъ м0й, и3 лёта
моS въ воздыхaніихъ. И#знем0же нищет0ю крёпость
моS, и3 к0сти моS смути1шасz. t всёхъ вр†гъ мои1хъ
бhхъ поношeніе, и3 сосёдомъ мои1мъ ѕэло2, и3 стрaхъ
знaемымъ мои1мъ. Ви1дzщеи м‰ в0нъ бэжaша t менE,
забвeнъ бhхъ ћко мeртвъ t с®ца. Бhхъ ћко сосyдъ
погублeнъ, ћко слhшахъ гаждeніе мн0гихъ живyщихъ
џкrтъ. внегдA собирaтисz и4мъ вкyпэ нa м‰, пріsти
дш7у мою2 совэщaша. Ѓзъ же нa т‰ гDи ўповaхъ. Рёхъ,
ты2 є3си2 бGъ м0й, въ рyку твоeю жрeбіи м0й. И#збaви м‰
и3зъ руки2 вр†гъ мои1хъ, и3 t гонsщихъ м‰. Просвэти2
лицE твоE на рабA твоего2, сп7си2 м‰ ми1лостію твоeю. гDи
да не постыжyсz, ћко призвaхъ т‰. да постыдsтсz
нечести1віи, и3 сни1дутъ во ѓдъ. Нёмы да бyдутъ ўстны2
льсти1выz, гlющаz на прaведнаго беззак0ніе, гордhнею и3
каfи1зма, д7
ўничижeніемъ. К0ль мн0го мн0жество бlгости твоеS
гDи, ћже съкрhлъ є3си2 боsщимсz тебE. содёлалъ є3си2
ўповaющимъ нa т‰, предъ сн7ы чlческими. Съкрhеши
и4хъ, въ тaйнэ лицA твоего2, t мzтeжа чlческа. По
крhеши и4хъ въ кр0вэ t прерэкaніz kзы6къ. Бlгословeнъ
гDь, ћко ўдиви2 млcть свою2 в0 градэ nбстоsніz. Ѓзъ же
рёхъ во и3зступлeніи моeмъ, tвeрженъ є4смь t лицA
џчію твоeю. Сего2 рaди ўслhша глaсъ мlтвы моеS, внегдA
возвaхъ къ тебЁ. Возлюби1те гDа вси6 прпdбніи є3го2, ћко
и4стины взыскaетъ гDь, и3 воздаeтъ и3зли1ха творsщимъ
гордhню. Мужaйтесz, и3 да крэпи1тсz с®це вaше, вси6
ўповaющеи нa гDа.
pl0мъ двdвъ, lа, рaзума.

Б
lжeни, и4мъ же tпусти1шасz беззак0ніz, и3 и4мъ
же прикрhшасz грэси2. Бlжeнъ мyжъ, є3мy же не
вмэни1тъ гDь грэхA, нижE є4сть во ўстёхъ є3го2
лeсть. ћко ўмолчaхъ, nбетшaша к0сти моS, зовyщу
ми6 вeсь дн7ь. ћко дн7ь и3 н0щь nтzготЁ на мнЁ рукA
твоS, возврати1хсz нa страсть є3гдA ўнзE ми6 тeрнъ.
Беззак0ніе моE познaхъ, и3 грэхA моего2 не покрhхъ.
Рёхъ, и3сповёмъ нa м‰ беззак0ніе моE гDви, и3 ты2
tпусти1лъ є3си2 нечeстіе с®ца моего2. За то2 пом0литсz
ѕi7
pалтhрь
къ тебЁ всsкъ прпdбныи, в0 времz бlгопотрeбно. nбaче
въ пот0пэ в0дъ мн0гъ, къ немY не прибли1жатсz. Ты2
є3си2 прибёжище моE t ск0рби nдержaщаz м‰, рaдости
моS и3збaви м‰ t nбышeдшихъ м‰. Вразумлю2 т‰, и3
настaвлю т‰ на пyть сeй в0нь же п0йдеши, ўтвержY нa
т‰ џчи мои2. Не бyдэте ћко к0нь и4мъскъ, и4мъ же нёсть
рaзума. Броздaми и3 ўзд0ю чeлюсти и4хъ востsгнеши,
не приближaющимсz къ тебЁ. Мн0ги рaны грёшному,
ўповaющаго же нa гDа млcть nбhдетъ. Весели1тесz џ гDэ,
и3 рaдуйтесz прaведніи, и3 хвали1тесz вси6 прaвіи с®цемъ.
Слaва. pl0мъ двdвъ, lв, не nпи1санъ t є3врeй.
Каfи1зма, є7.

Р
aдуйтесz прaведніи џ гDэ, прaвымъ подобaетъ
похвалA. И# с повёдайтесz гDви въ гyслехъ, во
pалтhри десzтострyннэмъ п0йте є3мY. восп0йте
є3мY пёснь н0ву, д0брэ п0йте є3мY съ восклицaніемъ.
Ћко прaво сл0во гDне, и3 вс‰ дёла є3го2 въ вёрэ. Лю1битъ
млcтыню и3 сyдъ гDь, млcти гDнz и3сп0лнь землS. Словесeмъ
гDнимъ нб7сA ўтверди1шасz, и3 д¦омъ ќстъ є3го2 вс‰ си1ла
и4хъ. Собирaz ћко мёхъ в0ды морскjz, полагaz въ
сокр0вищихъ бeздны. да ўбои1тсz гDа вс‰ землS, t
нег0 же подви1жатсz вси6 живyщеи на вселeннэй. Ћко
каfи1зма, є7
т0й речE, и3 бhша. т0й повелЁ, и3 создaшасz. гDь
разарsетъ совёты kзhкомъ, tмэтaетъ же мhсли
лю1демъ, и3 tмэтaетъ совёты кн‰зь. Совётъ же гDнь
в0 вэки пребывaетъ, помышлeніz с®ца є3го2 въ р0дъ и3
р0дъ. Бlжeнъ kзhкъ, є3мy же є4сть гDь бGъ є3го2, лю1ди
ћже и3збрA въ достоsніе себЁ. Съ нб7сE призрЁ гDь, ви1дэ
вс‰ сн7ы чlческіz. Съ гот0ваго жили1ща своего2 призрЁ на
вс‰ живyщаz на земли2. создaвыи на є3ди1нэ с®цA и4хъ,
разумэвazи на вс‰ дёла и4хъ. не сп7сeтсz цRь мн0гою
си1лою, и3 и3споли1нъ не сп7сeтсz мн0жествомъ си1лы своеS.
л0жь к0нь во сп7сeніе, во мн0жествэ же си1лы своеS не
сп7сeтсz. се6 џчи гDни на боsщаzсz є3го2, и3 ўповaющаz
на млcть є3го2, и3збaвити t смр7ти дш7A и4хъ, и3 препитaти
и4хъ въ глaдъ. дш7a же нaша чaетъ гDа, ћко пом0щникъ
и3 защи1тникъ нaшъ є4сть. ћко n нeмъ возвесели1тсz
с®це нaше, и3 в0 и3мz с™0е є3го2 ўповaхомъ. бyди гDи
млcть твоS на нaсъ, ћко же ўповaхомъ нa т‰.
pl0мъ двdвъ, lг, внегдA и3змэни2 лицE своE
предъ ґвимелeха. и3 tпусти2 є3го2, и3 tи1де.

Б
lгословлю2 гDа на всsко врeмz, вhну хвалA є3го2 во
ўстёхъ мои1хъ. џ гDэ похвaлитсz дш7A моS, да
ўслhшатъ кр0тціи, и3 возвеселsтсz. возвели1чите
зi7
pалтhрь
гDа со мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3го2 вкyпэ. взыскaхъ
гDа, и3 ўслhша м‰, и3 t всёхъ ск0рбій мои1хъ и3збaви
м‰. приступи1те къ немY, и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца вaша
не постыдsтсz. се6 ни1щіи возвA, и3 гDь ўслhша и5, и3 t
всёхъ ск0рбій є3го2 сп7сE и5. nполчи1тсz ѓнGлъ гDнь џкрестъ
боsщихсz є3го2, и3 и3збaвитъ и4хъ. Вкуси1те, и3 ви1дите, ћко
бlгъ гDь. бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. б0йтесz
гDа вси6 с™jи є3го2, ћко нёсть лишeніz боsщимсz є3го2.
богaтіи nбнищaша и3 взалкaша. взыскaющіи же гDа, не
лишaтсz t всsкого бlга. пріидёте чaда, послyшайте
менE, стрaху гDню наўчY вaсъ. кто2 є4сть чlкъ хотsи
жив0тъ, любsи дни2 ви1дэти бlгы; ўдержи2 kзhкъ св0й
t ѕлA, и3 ўстнЁ свои2 є4же не гlати льсти2. ўклони1сz
t ѕлA, и3 сотвори2 бlго. взыщи2 ми1ръ, и3 пожени2 и5. џчи
гDни на прaведныz, и3 ќши є3го2 въ моли1тву и4хъ. лицe
же гDне на творsщаz ѕлaz, є4же потреби1ти t землS
пaмzть и4хъ. возвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и4хъ, и3 t
всёхъ печaлей и4хъ, и3збaви и4хъ. бли1зъ гDь сокрушeныхъ
с®цемъ, и3 смирeнныz д¦омъ сп7сeтъ. мн0гы ск0рби
прaведнымъ, и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь. храни1тъ
гDь вс‰ к0сти и4хъ, ни є3ди1на t ни1хъ, не сокруши1тсz.
смр7ть грёшникомъ лютA, и3 ненави1дzщеи прaведнаго
каfи1зма, є7
прегрэшaтъ. и3збaвитъ гDь дш7A р†бъ свои1хъ, и3 не
прегрэшaтъ вси6 ўповaющеи нaнь.
Слaва. pl0мъ двdвъ, lд.

С
уди2 гDи nби1дzщаz м‰, возбрани2 борю1щаz м‰.
пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ, и3 востaни въ п0мощь мою2.
и3зсyни nрyжіе, и3 заври2 сопроти1въ гонsщихъ м‰.
рцы2 дш7и2 моeй, сп7сeніе твоE є4смь ѓзъ. да постыдsтсz, и3
посрaмzтсz и4щущеи дш7у мою2. да возвратsтсz вспsть,
и3 постыдsтсz мhслzщеи ми6 ѕлaz. да бyдутъ ћко
прaхъ предъ лицeмъ вётру, и3 ѓнGлъ гDнь nскорблsz и4хъ.
бyди пyть и4хъ тмA и3 п0лзокъ, и3 ѓнGлъ гDнь погонsz
и4хъ. ћко всyе съкрhша ми6 пaгубу сёти своeй, всyе
поноси1ша дш7и2 моeй. да пріи1детъ є3мY сёть ю4же не
свёсть, и3 лови1тва ю4же съкры2, да nбъи1метъ и5, и3 въ сёть
да впадeтсz въ ню6. дш7a же моS возрaдуетсz џ гDэ,
возвесели1тсz n сп7сeніи твоeмъ. вс‰ к0сти моS рекyтъ,
гDи гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; и3збавлszи ни1ща и3зъ рyкъ
крёпльшихъ є3го2, и3 ни1ща и3 ўб0га t расхыщaющихъ
є3го2. востaша ми6 свэдётеле непрaведни, ћже не вёдzхъ
вопрашaху м‰. воздaша ми6 лукaваz возбlгaz, и3
безчaдіе дш7и2 моeй. ѓзъ же внегдA nни2 стужaху ми6,
nблачaхсz во врeтище. и3 смирsхъ пост0мъ дш7у мою2, и3
иi7
pалтhрь
мlтва моS въ нёдра моS возврати1тсz. ћко бли1жнему,
ћко брaту нaшему, тaко ўгожaхъ. ћко плaча и3 сётуz,
тaко смирsхсz. и3 нa м‰ возвесели1шасz, и3 собрaшасz.
собрaшасz нa м‰ рaны, и3 не чю1хъ. раздэли1шасz, и3 не
ўмили1шасz. и3скуси1ша м‰, подражaша м‰ подражa
ніемъ, поскрежетaша нa м‰ зубы2 свои1ми. гDи, когдA
ќзриши; ўстр0й дш7у мою2 t ѕлодёйства и4хъ, t лeвъ
є3динор0дную мою2. И#сповёмсz тебЁ въ цRкви мн0зэ,
въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю2 т‰. да не возрaдуютъмисz
враждyющеи ми6 беспрaвды, ненави1дzщеи м‰ всyе, и3
помизaюще nчи1ма. ћко мнЁ ќбо ми1рно гlаху, и3 на
гнёвъ льсти2 помышлsху. и3 разши1риша нa м‰ ўстA
своS, рёша, бlго же бlго же, ви1дэша џчи нaши. ви1дэлъ
є3си2 гDи, да не премолчи1ши, гDи не tступи2 t менE.
востaни гDи, и3 вонми2 сyдъ м0й. б9е м0й и3 гDи м0й на
прю2 мою2. суди2 ми6 гDи по прaвдэ твоeй. гDи б9е м0й, и3
да не порaдуютъмисz. да не рекyтъ въ с®цhхъ свои1хъ,
бlго же бlго же дш7и2 нaшей. и3 да не рекyтъ, пожрeмъ и5.
да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaдующеисz ѕл0мъ
мои1мъ. да nблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующеи
нa м‰. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz хотsщеи прaвдэ
моeй. и3 рекyтъ вhну, да возвели1читсz гDь, хотsщеи
каfи1зма, є7
ми1ръ рабY є3го2. и3 kзhкъ м0й поўчи1тсz прaвдэ твоeй,
вeсь дн7ь хвалЁ твоeй.
Въ конeцъ,
рабA б9іz дв7да, lє.

Р
ечE законопрестyпныи согрэшaти въ себЁ, нёсть
стрaха б9іz предъ nчи1ма є3го2. ћко ўльсти2 предъ
ни1мъ. nбрэсти2 бе€зак0ніе своE, и3 возненави1дэти.
гlы ќстъ є3го2 бе€зак0ніе и3 лeсть, не восхотЁ разумёти
да ўбlжи1тъ. бе€зак0ніе помhсли на л0жи своeмъ, пред
стA всsкому пути2 небlгу, n ѕл0бэ же не негодовA. гDи
нa нб7си млcть твоS, и3 и4стина твоS до џблакъ. прaвда
твоS ћко г0ры б9іz, судбы2 твоS бeздна мн0га. чlкы
и3 скоты2 сп7сeши гDи, ћко ўмн0жилъ є3си2 млcть твою2
б9е. сн7ове же члчcтіи въ кр0вэ крилY твоeю надёютсz.
и3 ўпію1тсz t nби1ліz д0му твоего2, и3 пот0комъ пи1ща
твоеS напои1ши и4хъ. ћко t тебE и3ст0чникъ животY,
в0 свэтэ твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви млcть твою2
вёдущимъ т‰, и3 прaвду твою2 прaвымъ с®цемъ. да не
пріи1детъ мнЁ ногA гордhнz, и3 рукA грёшнича да не
подви1житъ менE. тaмо пад0ша вси6 дёлающеи бе€зак0ніе,
и3зриновeни бhша, и3 не м0гутъ стaти.
Слaва. pl0мъ двdвъ, lѕ.
fi7
pалтhрь

Н
е ревнyй лукaвнующимъ, нижE зави1ди творsщимъ
бе€зак0ніе. занE ћко травA ск0ро и4сшутъ, и3 ћко зeліе
злaка ск0ро tпадyтъ. ўповaй нa гDа, и3 твори2 бlго
стhню. и3 насели2 зeмлю, и3 ўпасeшисz въ богaтствэ
є3S. наслади1сz гDви, и3 дaстъ ти6 прошeніе с®ца твоего2.
tкрhй к0 гDу пyть тв0й, и3 ўповaй нaнь, и3 т0й
сотвори1тъ. и3 и3зведeтъ ћко свётъ прaвду твою2, и3 судбY
твою2 ћко полyдне. повини1сz гDви, и3 ўмоли2 и5. не
ревнyй спёющему путeмъ свои1мъ, чlку творsщему
законопреступлeніе. престaни t гнёва, и3 nстaви
ћрость, не ревнyй є4же лукaвновати. ћко лукaвнующеи
потребsтсz. терпsщеи же гDа, тjи наслёдzтъ зeмлю. и3
є3щE мaло, и3 не бyдетъ грёшника, и3 взhщеши мёста
є3го2, и3 не nбрsщеши. прaведницы же наслёдzтъ зeмлю,
и3 насладsтсz n мн0жествэ ми1ра. назирaетъ грёшныи
прaведнаго, и3 поскрежeщетъ нaнь зубы2 свои1ми. гDь же
посмэeтсz є3мY, ћко пр0зритъ, ћко пріи1де дн7ь є3го2.
nрyжіе и3звлек0ша грёшницы, напрzг0ша лyкъ св0й.
сострэлsти ни1ща и3 ўб0га, заклaти прaвыz с®цемъ.
nрyжіе и4хъ вни1детъ въ с®цA и4хъ, и3 лyцы и4хъ сокрушaтсz.
лyчше мaло прaведнику, пaче богaтства грёшныхъ мн0га.
ћко мhшца грёшныхъ сокрушaтсz, ўтвержaетъ же
каfи1зма, є7
прaведныz гDь. свёсть гDь пути2 непор0чныхъ, и3 досто
sніе и4хъ въ вёкъ бyдетъ. не постыдsтсz в0 времz
лю1то, и3 в0 днехъ глaда насhтzтсz, ћко грёшницы
поги1бнутъ. врaзи же гDни кyпно, прослaвитисz и4мъ
и3 вознести2, и3счезaюще ћко дhмъ и3счез0ша. заeмлетъ
грёшныи, и3 не возвращaетъ, прaведныи же, щeдритъ и3
даeтъ. ћко блгcвsщеи є3го2 наслёдzтъ зeмлю, кленyщеи
же є3го2 потребsтсz. t~ гDа стопы2 чlку и3спрaвzтсz, и3
пути2 є3го2 восх0щетъ ѕэло2. є3гдaсz падeтъ, не разбіeтсz,
ћко гDь подкрэплsетъ рyку є3 го2 . ю3 н ёйшіи бhхъ,
и4бо состaрэхсz, и3 не ви1дэхъ прaведника nстaвлена,
нижE сёмени є3го2 просsща хлёбы. вeсь дн7ь ми1луетъ и3
взаи1мъ даeтъ прaведныи, и3 сёмz є3го2 въ бlгословeніи
бyдетъ. ўклони1сz t ѕлA, и3 сотвори2 бlго, и3 всели1сz
въ вёкъ вёка. ћко гDь лю1битъ сyдъ, и3 не nстaвитъ
прпdбныхъ свои1хъ, в0 вэкы сохранsтсz. бе€зак0нницы
же и3 ж денyтсz. и3 сёмz нечести1 в ыхъ потреби1 т сz,
прaведницы же наслёдzтъ зeмлю, и3 вселsтсz въ вёкъ
вёка на нeй. ўстA прaведнаго поўчaтсz премyдрости,
и3 kзhкъ є3го2 возгlетъ сyдъ. зак0нъ бGа є3го2 въ с®цы
є3го2, и3 не зaпнутсz стопы2 є3го2. Сматрsетъ грёшныи
прaведнаго, и3 и4щетъ є4же ўмр7тви1ти є3го2. гDь же не
к7
pалтhрь
nстaвитъ є3го2 въ рyку є3го2, нижE nсyдитъ є3го2, є3гдA
сyдитъ є3мY. потерпи2 гDа, и3 сохрани2 пути2 є3го2. и3
вознесeтъ т‰ є4же наслёдити зeмлю, внегдA потреблs
тисz грёшникомъ, ќзриши. ви1 дэхъ нечести1 в аго
превозносsщасz, и3 вhсzщасz, ћко кeдры ливaнскыz. и3
ми1мо и3д0хъ, и3 се6 не бB. и3 взыскaхъ є3го2, и3 не nбрётесz
мёсто є3го2. храни2 неѕл0біе, и3 ви1ждь правотY, ћко є4сть
nстaнокъ чlку ми1рну, бе€зак0нницы же, потребsтсz
вкyпэ, nстaнцы же нечести1выхъ потребsтсz, сп7сeніе же
прaведнымъ t~ гDа, и3 защи1титель и4мъ є4сть в0 времz
ск0рби. пом0жетъ и4мъ гDь, и3 и3збaвитъ и4хъ, и3 и3змeтъ
и4хъ t грBшникъ, и3 сп7сeтъ и4хъ, ћко ўповaша нaнь.
Слaва. pl0мъ двdвъ, lз. Воспоминaніе n суб0тэ.
Каfи1зма, ѕ7.

Г
Dи не ћростію твоeю nбличи2 менE, ни гнёвомъ
твои1мъ покажи2 менE. ћко стрёлы твоS ўнз0ша
ми6, и3 ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. нёсть
и3сцэлeніz въ пл0ти моeй t лицA гнёва твоего2, нёсть
ми1ра въ к0стехъ мои1хъ t лицA грBхъ мои1хъ. ћко
бе€зак0ніz моS превзыд0ша главY мою2, ћко брeмz тsжко
nтzготёша на мнЁ. восмердёша и3 согни1шасz рaны
моS, t лицA безyміz моего2. Пострадaхъ и3 смири1хсz до
каfи1зма, ѕ7
концA, вeсь дн7ь сётуz хождaхъ. ћко лzдвіS моS
нап0лнишасz поругaній, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти
моeй. nѕл0бленъ бhхъ и3 смири1хсz до ѕэлA, рыкaхъ
t воздыхaніz с®ца моего2. гDи, предъ тоб0ю всE желaніе
моE, и3 воздыхaніе моE t тебE не ўтаи1сz. с®це моE
смути1сz, nстaви м‰ си1ла моS. и3 свётъ џчію моeю,
и3 т0й нёсть со мн0ю. Дрyзи мои2 и3 и4скреніи мои2,
прsмо мнЁ прибли1жишасz, и3 стaша. и3 бли1жніи мои2
tдалeче менE стaша, и3 нуждaхусz и4щущеи дш7у мою2. И#
и4щущеи ѕлaz мнЁ гlаху сyетнаz, и3 льсти1внаz вeсь дн7ь
поўчaхусz. ѓзъ же ћко глyхъ не слhшахъ, и3 ћко нёмъ
не tверзaz ќстъ свои1хъ. и3 бhхъ ћко чlкъ неслhша, и3
не и3мы2 во ўстёхъ свои1хъ nбличeніz. ћко нa т‰ гDи
ўповaхъ, ты2 ўслhшиши гDи, б9е м0й. ћко рёхъ, да
некогдA порaдуютмисz врaзи мои2. и3 внегдA подвижaтисz
ногaмъ мои1мъ, нa м‰ велерёчеваша. Ћко ѓзъ на рaны
гот0въ, и3 болёзнь моS предо мн0ю є4сть вhну. Ћко
бе€з ак0ніе моE ѓзъ возвэщY, и3 попекyсz n грэсЁ
моeмъ. Врaзи же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче
менE, и3 ўмн0жишасz ненави1дzщеи м‰ безъ прaвды.
Воздаю1щеи ми6 ѕлA возбlгaz, nболгaху м‰, занE гонsхъ
блгcтhню. Не nстaви менE гDи б9е м0й, не tступи2
к7а
pалтhрь
t менE. воньми2 въ п0мощь мою2, гDи сп7сeніz моего2.
Въ конeцъ, n и3диfyмэ пёснь двdва, lи.

Р
ёхъ, сохраню2 пути2 моS, є4же не согрэшaти kзhкомъ
мои1мъ. положи1хъ ўст0мъ мои1мъ храни1ло, внегдA
востaти грёшному предо мн0ю. nнемёхъ, и3 смири1хсz,
и3 ўмолчaхъ t бlгъ, и3 болёзнь моS nбнови1сz, согрёzсz
с®це моE во мнЁ, и3 въ поўчeніи моeмъ разгори1тсz
џгнь. гlахъ kзhкомъ мои1мъ, скажи2 ми6 гDи кончи1ну
мою2, и3 число2 днjй мои1хъ к0е є4сть, да разумёю, что2
лишaюсz ѓзъ. се6 пsдію и3змёрены положи1лъ є3си2 дни2
моS, и3 состaвъ м0й ћко ни во чт0 же предъ тоб0ю. nбaче
всsческаz суетA, всsкъ чlкъ живhи. и4де ќбо џбразомъ
х0дитъ чlкъ, nбaче всyе мzтeтсz. сокрывaетъ, и3 не
вёсть комY собирaетъ |. и3 нн7э кто2 терпёніе моE, не
гDь ли; и3 состaвъ м0й t тебE є4сть. t всёхъ бе€зак0ніи
мои1хъ и3збaви м‰, поношeніе безyмному дaлъ м‰ є3си2.
nнемёхъ, и3 не tверз0хъ ќстъ свои1хъ, ћко ты2 сотвори2.
tстaви t менE рaны твоS. t крёпости бо руки2 твоеS
ѓзъ и3зчез0хъ. въ nбличeніи n бе€зак0ніи показaлъ є3си2
чlка. и3 и3стazлъ є3си2 ћко паучи1ну дш7у є3го2, nбaче всyе
всsкъ чlкъ. ўслhши мlтву мою2 гDи, и3 молeніе моE.
внуши2 слeзъ мои1хъ, не премолчи2, ћко пресeлникъ ѓзъ
каfи1зма, ѕ7
t тебE, и3 пришлeцъ, ћко же вси6 nц7ы2 мои2. nслaби ми6,
да почjю прeже дaже не tидY и3 ктомY не бyду.
Въ конeцъ. pl0мъ двdвъ, lf.

Т
ерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми6, и3 ўслhши мlтву
мою2. и3 возведE м‰ t р0ва страстeй, и3 t тимёніz
глубины2. и3 постaви на кaмени н0зэ мои2, и3спрaви
стопы2 моS. и3 вложи2 во ўстA моS пёснь н0ву, пёніе
бGа нaшего. ќзрzтъ мн0зи, и3 ўбоsтсz, и3 ўповaютъ
нa гDа. бlжeнъ мyжъ, є3мy же є4сть и4мz гDне ўповaніе
є3го2, и3 не призрЁ въ сyетнаz, и3 неи3стовлeніz л0жнаz.
мн0га сотвори1лъ є3си2 ты2 гDи б9е м0й чюдесA твоS, и3
помышлeніемъ твои1мъ нёсть кто2 ўпод0битътисz.
Возвэсти1хъ и3 гlахъ, ўмн0жишасz пaче числA. жeртву
и3 приношeніе не восхотЁ, тёло же соверши1лъ ми6
є3си2. всесожжeніz и3 n грэсёхъ не взыскaлъ є3си2. тогдA
рёхъ, се6 пріидY. въ глави1знэ кни1жнэ пи1шетъ n мнЁ,
сотвори1ти в0лю твою2 б9е м0й восхотёхъ, и3 зак0нъ
тв0й посредЁ чрeва моего2. бlговэсти1хъ прaвду въ цRкви
мн0зэ, се6 ўстнЁ мои2 не возбраню2, гDи ты2 разумЁ.
прaвду твою2 не скрhхъ въ с®ци моeмъ, и4стину твою2 и3
сп7сeніе твоE рёхъ. не скрhхъ млcть твою2, и3 и4стину твою2
t с0нма мн0га. тh же гDи не ўдaли щедр0тъ твои1хъ
к7в
pалтhрь
t менE, млcть твоS и3 и4стина твоS вhну заступи1ста
м‰. Ћко nдержaша м‰ ѕл†, и4мъ же нёсть числA.
постиг0ша м‰ бе€зак0ніz моS, и3 не возмог0хъ зрёти.
ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS, и3 с®це моE
nстaви м‰. бlговоли2 гDи и3збaвити м‰, гDи помощи2
ми6 потщи1сz. да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ
и4щущеи дш7у мою2, и3з8sти ю5. да возвратsтсz вспsть и3
постыдsтсz хотsщеи ми6 ѕлaz. да пріи1мутъ ѓбіе стyдъ
св0й, гlющеи ми6, бlго же бlго же. да возрaдуютсz и3
возвеселsтсz n тебЁ, вси6 и4щущеи тебE гDи. и3 рекyтъ,
вhну да возвели1читсz гDь, лю1бzщеи сп7сeніе твоE. Ѓзъ
же ўб0гъ є4смь и3 ни1щь, гDь попечeніе моE. Пом0щникъ
м0й и3 защи1титель м0й є3си2 ты2, б9е м0й, не закосни2.
Слaва. Въ конeцъ. pl0мъ двdвъ, м7.

Б
лажeнъ разумэвazи на ни1ща и3 ўб0га, въ дн7ь лю1тъ
и3збaвитъ и5 гDь. гDь сохрани1тъ и5, и3 живи1тъ и5, и3
ўблажи1тъ и5 на земли2, и3 не предaстъ є3го2 въ рyкы
враг0мъ є3го2. гDь пом0жетъ є3мY на nдрЁ болёзни є3го2,
всE л0же є3го2 nбрати1лъ є3си2 въ болёзни є3го2. ѓзъ рёхъ,
гDи поми1луй м‰, и3сцэли2 дш7у мою2, ћко согрэши1хъ ти.
врaзи мои2 рёша мнЁ ѕлaz. когдA ќмретъ и3 поги1бнетъ
и4мz є3го2; и3 вхождaше ви1дэти, всyе гlаше с®це є3го2.
каfи1зма, ѕ7
собрA бе€зак0ніе є3мY, и3схождaше в0нъ, и3 гlаше вкyпэ.
Нa м‰ шептaху вси6 врaзи мои2, нa м‰ помышлsху
ѕлaz мнЁ. сл0во законопрестyпно возложи1ша нa м‰,
є3дA спsи не приложи1тъ воскrнути; и4бо чlкъ ми1ра моего2
нaнь же ўповaхъ, kдhи хлёбы моS, возвели1чи нa
м‰ пsту. тh же гDи поми1луй м‰ и3 воздви1гни м‰, и3
воздaмъ и4мъ. n сeмъ познaхъ ћко восхотЁ м‰, ћко
не возрaдуетсz врaгъ м0й n мнЁ. Менe же за неѕл0біе
пріsтъ, и3 ўтверди1лъ м‰ є3си2 предъ соб0ю въ вёкъ.
Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, t~ вэка и3 д0 вэка. бyдетъ бyдетъ.
Въ конeцъ, рaзумъ сн70въ корeoвъ, м7а.

И$
мъ же џбразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чникы
воднhz, си1це желaетъ дш7A моS къ тебЁ б9е. возжадA
дш7A моS къ бGу, крёпкому, жив0му. когдA пріидY,
и3 kвлю1сz лицY б9ію; бhша слeзы моS мнЁ хлёбъ дн7ь
и3 н0щь, внегдA гlати ми6 на всsкъ дн7ь, гдЁ є4сть бGъ
тв0й; СіS помzнyхъ, и3 и3зліsхъ нa м‰ дш7у мою2, ћко
проидY вмёсто кр0ва ди1вна, дaже до д0му б9іz, в0
гласэ рaдованіz, и3 и3сповёданіz шyма прaзднующаго.
вскyю приск0рбна є3си2 дш7E моS, и3 вскyю смущaеши
м‰; ўповaй нa бGа, ћко и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицY
моемY и3 бGъ м0й. ко мнЁ дш7A моS смути1сz, сего2 рaди
к7г
pалтhрь
помzнyхъ т‰ t землS їoрдaнскы и3 є3рмонjимскы,
t горы2 мaлы. бeздна бeздну призывaетъ, в0 гласэ
хлsбіи твои1хъ. вс‰ высоты2 твоS и3 в0лны твоS по мнЁ
преид0ша. въ дн7ь заповёсть гDь млcть свою2, и3 н0щію
пёснь є3го2 t менE. мlтва бGу животA моего2, рекY бGу,
застyпникъ м0й є3си2. Почто2 м‰ забы2, и3 вскyю сётуz
хождY внегдA стужaетъ ми6 врaгъ; ВнегдA сокрушaхусz
к0сти моS, поношaху ми6 врaзи мои2. внегдA гlати и4мъ
мнЁ на всsкъ дн7ь, гдЁ є4сть бGъ тв0й; Вскyю приск0рбна
є3си2 дш7E моS, и3 вскyю смущaеши м‰; ўповaй нa бGа,
ћко и3сповёмсz є3мY. сп7сeніе лицY моемY, и3 бGъ м0й.
pl0мъ двdвъ, м7в, не nпи1санъ t є3врeй.

С
уди2 ми6 б9е, и3 разсуди2 прю2 мою2, t kзhка непрепо
д0бна, t чlка непрaведна и3 льсти1ва и3збaви м‰. Ћко
ты2 є3си2 б9е держaва моS, вскyю tри1ну м‰, и3 вскyю
сётуz хождY внегдA стужaетъ врaгъ; посли2 свётъ тв0й,
и3 и4стину твою2. тA м‰ настaвиста, и3 введ0ста м‰ въ г0ру
с™yю твою2, и3 въ жили1ща твоS. И# вни1ду къ жeртвенику
б9ію, къ бGу веселsщему ю4ность мою2. и3сповёмсz
тебЁ въ гyслехъ б9е, б9е м0й. Вскyю приск0рбна є3си2
дш7E моS, и3 вскyю смущaеши м‰; ўповaй нa бGа, ћко
и3сповёмсz є3мY. сп7сeніе лицA моего2, и3 бGъ м0й.
каfи1зма, ѕ7
Слaва. Въ конeцъ, сн70въ корeoвъ, рaзумъ, м7г.

Б
9е ўши1ма нaшима ўслhшахомъ, и3 nц7ы2 нaши
возвэсти1ша нaмъ. дёло, є4же содёла в0 днехъ и4хъ,
в0 днехъ пeрвыхъ. РукA твоS kзhкы потреби2 и3
насади2 |. nѕл0би лю1ди, и3 и3згнA |. не nрyжіемъ бо
свои1мъ наслёдиша зeмлю, и3 мhшца и4хъ не сп7сE и4хъ.
но десни1ца твоS и3 мhшца твоS, и3 просвэщeніе лицA
твоего2, ћко бlговоли1лъ є3си2 въ ни1хъ. Ты2 є3си2 сaмъ
цRю2 м0й и3 б9е м0й, заповёдаzи сп7сeніz їaковлz. n
тебЁ врагы2 нaша и3збодeмъ рогы2, и3 n и4мени твоeмъ
ўничижи1мъ востaющаz нa ны66. не на лyкъ бо м0й
ўповaю, и3 nрyжіе моE не сп7сeтъ менE. спcлъ бо є3си2 нaсъ
t стужaющыхъ нaмъ, и3 ненави1дzщихъ нaсъ посрами1лъ
є3си2. џ бз7э похвaлимсz вeсь дн7ь, и3 n и4мени твоeмъ
и3сповёмысz в0 вэкы. Нн7э же tри1ну, и3 посрами1лъ є3си2
нaсъ, и3 не и3зhдеши б9е въ си1лахъ нaшихъ. Возврати1лъ
є3си2 нaсъ вспsть при вразёхъ нaшихъ, и3 ненави1дzщеи
нaсъ расхыщaху себЁ. дaлъ є3си2 нaсъ ћко nвцA снёди,
и3 во kзhцэхъ разсёzлъ ны6 є3си2. tдaстъ лю1ди своS
бесцэны2, и3 не бB мн0жество въ восклицaніихъ нaшихъ.
Положи1лъ є3си2 нaсъ поношeніе сосёдомъ нaшимъ,
подражaніе и3 поругaніе сyщымъ џкrтъ нaсъ. положи1лъ
к7д
pалтhрь
є3си2 нaсъ въ при1тчу во kзhцэхъ, покивaнію главЁ
въ лю1дехъ. Вeсь дн7ь срaмъ м0й предо мн0ю є4сть, и3
стyдъ лицA моего2 покры2 м‰. t глaса поношaющихъ
и3 nклеветaющыхъ, t лицA врaжіz и3 и3згонsщаго.
СіS вс‰ пріид0ша нa ны66, и3 не забhхомъ тебE, и3 не
непрaвдихомъ въ завётэ твоeмъ. и3 не tступи2 вспsть
с®це нaше, и3 ўклони1лъ є3си2 стезS нaша t пути2 твоего2.
ћко смири1лъ є3си2 нaсъ на мёстэ nѕлоблeніz, и3 прикры2
ны6 сёнь смeртнаz. Ѓще забhхомъ и4мz бGа нaшего, и3
ѓще воздёхомъ рyки нaша къ бGу чюжeму, не бGъ ли
взhщетъ си1хъ; т0й бо совёсть таи1ннаz с®ца. Ћко тебE
рaди ўмерщвsеми є3смы2 вeсь дн7ь, вмэни1хомсz ћко
nвцA заколeніz. востaни, вскyю спи1ши гDи; воскrни2,
и3 не tри1ни до концA. вскyю лицE твоE tвращaеши,
забывaеши нищетY нaшу и3 печaль нaшу; ћко смири1сz
въ пeрсть дш7A нaша, прилпE земли2 ўтр0ба нaша. Воскrни2
гDи, помози2 нaмъ, и3 и3збaви нaсъ и4мени рaди твоего2.
Въ конeцъ, n и3змёншихсz сн70въ корeoвъ
въ рaзумъ, пёснь n возлю1бленнемъ, м7д.

T
рhгну с®це моE сл0во бlго, гlю ѓзъ дёла моS цReви.
Kзhкъ м0й, тр0сть кни1жника скоропи1сца. красeнъ
добр0тою пaче сн70въ члчcкыхъ, и3зліsсz блгdть во
каfи1зма, ѕ7
ўстнaхъ твои1хъ, сего2 рaди блгcви2 т‰ бGъ въ вёкъ.
Препоsши nрyжіе своE по бедрЁ твоeй си1лне. Красот0ю
твоeю и3 добр0тою твоeю, и3 налzци2, и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй.
и4стины рaди и3 кр0тости и3 прaвды, и3 настaвитъ т‰
ди1вно десни1ца твоS. стрёлы твоS и3з8nщрeны си1лне,
лю1діе подъ тоб0ю падyтъ, въ с®ци вр†гъ цReвъ. пrт0лъ
тв0й б9е въ вёкъ вёка, жeзлъ прaвости, жeзлъ цrтвіz
твоего2. возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэ бе€зак0ніе.
Сего2 рaди помaза т‰ б9е бGъ тв0й, є3лeoмъ рaдости
пaче прич†стникъ твои1хъ. ЗмЂрна и3 стaкти и3 касjz,
t ри1зъ твои1хъ, t тsжести слон0выхъ, и3зъ ни1хъ
же возвесели1ша т‰ дщeрz цReй въ чcти2 твоeй. ПредстA
цRи1ца nдеснyю тебE, въ ри1захъ позлащeннахъ nдэsна,
преўкрашeна. Слhши дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо
твоE, и3 забyди лю1ди твоS, и3 д0мъ nц7A твоего2. И#
вожделёетъ цRь добр0тэ твоeй, ћко т0й є4сть гDь тв0й,
и3 поклони1шисz є3мY. и3 дщи2 ти1рова съ дaры, лицY
твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дьстіи. ВсS слaва дщeре
цReвы внyтрь, рzсны2 златhми nдэsна преўкрашeна. при
ведyтсz цRю2 дв7ы въ слёдъ є3S, бли1жнzz є3S приведyтсz
тебЁ, приведyтсz въ весeліе и3 рaдость. в8ведyтсz въ
цRковь цReву. Вмёсто nц7ъ твои1хъ бhша сн7ове твои2,
к7є
pалтhрь
ўстaвиши и4хъ кн7зz по всeй земли2. ПомzнY и4мz твоE
во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ. Сего2 рaди лю1діе и3сповёдzтсz
тебЁ въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка.
Въ конeцъ, сн70въ корeoвъ,
n таи1нныхъ, pl0мъ, м7є.

Б
Gъ нaмъ прибёжище и3 си1ла, пом0щникъ въ ск0р
бэхъ nбрётшихъ ны6 ѕэло2. Сего2 рaди не ўбои1мсz
внегдA смущaетсz землS, и3 прелагaютсz г0ры въ
с®цA морскaz. Возшумёша и3 смути1шасz в0ды и4хъ,
смути1шасz г0ры крёпостію є3го2. Рёчнаz ўстромлeніz
веселsтъ грaдъ б9іи, nс™и1лъ є4сть село2 своE вhшніи. БGъ
посредЁ є3го2, и3 не подви1житсz, пом0жетъ є3мY бGъ ќтро
за ќтра. Смути1шасz kзhцы, ўклони1шасz цrтвіz,
дaстъ глaсъ св0й вhшніи, потрzсeсz землS. гDь си1лъ съ
нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaковль. Пріидёте, и3 ви1дэте
дёла б9іz, ћже положи2 чюдесA на земли2, teмлz брaни
до концA земли2. Лyкъ сокруши1тъ, и3 сл0митъ nрyжіе, и3
щиты2 сож8жeтъ nгнeмъ. ўпрaзднитесz, и3 разумёйте,
ћко ѓзъ є4смь бGъ. вознесyсz во kзhцэхъ, вознесyсz на
земли2. гDь си1лъ съ нaми, застyпникъ нaшъ бGъ їaковль.
Слaва. Въ конeцъ сн70въ корeoвъ.
pl0мъ, м7ѕ. Каfи1зма з7.
каfи1зма, з7

В
си6 kзhцы восплещи1те рукaми, воскли1кнэте бGу
глaсомъ рaдости. ћко гDь вhшніи, стрaшенъ, цRь
вeлеи по всeй земли2, покори2 лю1ди нaмъ, и3 kзhкы
п0дъ ногы нaша. и3збрA нaмъ достоsніе своE, добр0ту
їaковлю ю5 же возлюби2. взhде бGъ въ воскликновeніи,
гDь во глaсэ трyбнэ. п0йте бGу нaшему, п0йте. п0йте
цReви нaшему, п0йте. ћко цRь всeй земли2 бGъ, п0йте
разyмно. ВоцRи1сz бGъ надъ kзhкы, бGъ сэди1тъ на
прест0лэ с™ёмъ своeмъ. Кн7зи лю1дстіи собрaшасz съ
бGомъ ґвраaмлемъ, ћко б9іи держaвніи земли2 ѕэло2
вознес0шасz.
Пёснь pалмA, сн70въ корeoвъ, вторaго суб0ты, м7з.

В
eлеи гDь, и3 хвaленъ ѕэло2, в0 градэ бGа нaшего, въ горЁ
с™ёй є3го2, бlгокорeнномъ рaдованіемъ всеS землS,
г0ры сіo1нскіz рeбра сёверова, грaдъ цRS вели1каго. бGъ
въ тsжестехъ є3го2 знaемъ є4сть, є3гдA заступaетъ и5. ћко се6
цaріе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ. тjи ви1дэвше
тaко диви1шасz, смути1шасz подвизaшасz, трeпетъ
пріsтъ |. т{ болёзни ћко раждaющой, д¦омъ бyрномъ
сокруши1ши кораблS fарсjйскіz. ћко же слhшахомъ, тaко
и3 ви1дэхомъ. в0 градэ гDа си1лъ, в0 градэ бGа нaшего. бGъ
nсновA и5 въ вёкъ. Пріsхомъ б9е млcть твою2, посредЁ
к7ѕ
pалтhрь
лю1діи твои1хъ. по и4мени твоемY б9е, тaко и3 хвалA
твоS на концhхъ землS, прaвды и3сп0лнь десни1ца твоS.
да возвесели1тсz горA сіo1нскаz, и3 возрaдуютсz дщeрz
їюдeйскыz, судeбъ рaди твои1хъ гDи. nбыдёте сіo1нъ, и3
пріимёте и5, возвэсти1те въ столпёхъ є3го2. положи1те
с®цA вaша въ си1лу є3го2, и3 раздэли1те д0мъ є3го2, ћко да
повёсте въ р0дэ и4номъ. ћко т0й є4сть бGъ нaшъ въ
вёкъ, и3 въ вёкъ вёка, т0й ўпасeтъ нaсъ в0 вэкы.
Въ конeцъ, сн70въ корeoвъ, pl0мъ, м7и.

Ў
слhшите сіS вси6 kзhцы, внуши1те вси6 живyщеи по
вселeннэй. земнjи же, и3 сн7ове члчcтіи, вкyпэ богaтъ
и3 ўб0гъ. ўстA моS возгlютъ премyдрость, и3 поўчeніе
с®ца моего2 рaзумъ. Приклоню2 въ при1тчахъ ќхо моE,
tвeрзу во pалтhри ганaніе моE, вскyю бою1сz въ дн7ь лю1тъ;
бе€зак0ніе пzты2 моеS nбhдетъ м‰. надёющеисz си1лэ
своeй, и3 мн0жествомъ богaтства своего2 хвалsщесz. брaтъ
не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли чlкъ; не дaстъ бGу и3змёны
зa сz, и3 цёну и3збавлeніz дш7A своеS, и3 ўтруди1сz въ
вёкъ, и3 жи1въ бyдетъ до концA. не ќзритъ пaгубы,
є3гдA ви1дитъ премyдрыz ўмирaюща. вкyпэ безyменъ и3
несмhсленъ поги1бнета, и3 nстaвzтъ чюжи1мъ богaтство
своE, и3 гр0би и4хъ, жили1ща и4хъ въ вёкъ. селeніz и4хъ
каfи1зма, з7
въ р0дъ и3 р0дъ, нарек0ша и3менA своS на земнhхъ.
И# чlкъ въ чести2 сhй не разумЁ, приложи1сz скот0мъ
несмhсленымъ, и3 ўпод0бисz и4мъ. Сeй пyть и4хъ соблaзнъ
и4мъ, и3 поси1хъ во ўстёхъ свои1хъ бlго и3зв0лzтъ. Ћко
nвцA во ѓдэ положeни сyть, смeрть ўпасeтъ и4хъ, и3
nбладaютъ и4ми прaвіи заќтра, и3 п0мощь и4хъ nбетшaетъ
во ѓдэ, t слaвы своеS и3зриновeни бhша. nбaче бGъ
и3збaвитъ дш7у мою2 и3зъ рукы2 ѓдовы, є3гдA пріeмлетъ
м‰. не ўб0йсz, є3гдA разбогaтэетъ чlкъ, и3ли2 є3гдA
ўмн0житсz слaва д0му є3го2. Ћко є3гдA ўмирaетъ, не
nстaвитъ ли вс‰, нижE сни1детъ съ ни1мъ слaва є3го2; ћко
дш7A є3го2 въ животЁ є3го2 блгcви1тсz, и3сповёсть ти6 сz
є3гдA бlго сотвори1ши є3мY. всели1тсz дaже до р0да nц7ъ
свои1хъ, дaже д0 вэка не ќзритъ свёта. и3 чlкъ въ чcти2
сhй не разумЁ, приложи1сz скотёхъ несмhсленыхъ, и3
ўпод0бисz и4мъ.
Слaва, pl0мъ ґсaфовъ, м7f.

Б
Gъ бG0мъ гDь гlа, и3 призвA зeмлю, t вост0къ сlнца
до зaпадъ. t сіo1на бlголёпіе красоты2 є3го2. БGъ ћвэ
пріи1детъ, бGъ нaшъ, и3 не премолчи1тъ. џгнь предъ
ни1мъ возгори1тсz, и3 џкrтъ є3го2 бyрz ѕёлна. Призовeтъ
нб7о свhше, и3 зeмлю разсуди1ти лю1ди своS. Соберёте є3мY
к7з
pалтhрь
прпdбныz є3го2, завэщaющаz завётъ є3го2 n жeртвахъ.
и3 возвэстsтъ нб7сA прaвду є3го2, ћко бGъ судіи2 є4сть.
Слhшите лю1діе мои2, и3 возгlю вaмъ ї}лю, и3 засвэдётель
ствую ти6. бGъ бGъ тв0й є4смь ѓзъ. не n жeртвахъ твои1хъ
nбличю2 т‰, всесожжeніz же предо мн0ю сyть вhну.
не пріимY t д0му твоего2 тельцA, ни t стaдъ твои1хъ
козлы2. Ћко мои2 сyть вси6 звёріе дубрaвніи, ск0ти въ
горaхъ и3 вол0ве. Познaхъ вс‰ пти1ца небeсныz, и3 красотA
сeльнаz со мн0ю є4сть. Ѓще взaлчу, не рекY тебЁ. моs
бо є4сть вселeннаz, и3 и3сполнeніе є3S. є3дA ћмъ мzсA
ю4нча; и3ли2 кр0вь к0злію пію2; пожри2 бGови жeртву хвалЁ,
и3 воздaждь вhшнему nбёты твоS. И# призови2 м‰ въ
дн7ь печaли твоеS, и3 и3збaвлю т‰, и3 прослaвиши м‰.
Грёшнику же речE бGъ, вскyю ты2 повёдаеши nправдaніz
моS, и3 воспріeмлеши завётъ м0й ўсты2 твои1ми; Тh же
возненави1дэ наказaніе, и3 tвeрже словесA моS вспsть;
Ѓще ви1дzше тaтz, течaше съ ни1мъ, и3 съ прелюбодёемъ
ўчaстіе своE полагaше. ЎстA твоS ўмн0жиша ѕл0бу,
и3 kзhкъ тв0й сплетaше льщeніz. СэдS на брaта своего2
клеветaше, и3 нa сн7а м™ре своеS полагaше соблaзнъ.
СіS сотвори1лъ є3си2, и3 ўмолчaхъ. вознепщевaлъ є3си2
бе€зак0ніе, ћко бyду тебЁ под0бенъ. nбличю2 т‰, и3
каfи1зма, з7
предпостaвлю предъ лицeмъ твои1мъ грэхи2 твоS. разу
мёйте же сіS забывaющеи бGа, да некогдA похи1титъ, и3
не бyдетъ и3збавлszи. жeртва хвалЁ прослaвитъ м‰, и3
т{ пyть, и4мъ же kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, н7.
внегдA пріити2 къ немY наfaну прbр0ку.
є3гдA вни1де къ вирсaвеи къ женЁ ќріевэ.

П
оми1луй м‰ б9е, по вели1цей млcти твоeй. И# по мн0
жеству щедр0тъ твои1хъ, nцhсти бе€зак0ніz моS.
наи3пaче nмhй м‰ t бе€зак0ніz моего2, и3 t грэхA
моего2 nчи1сти м‰. ћко бе€зак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ
м0й предо мн0ю є4сть вhну. тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ,
и3 лукaвое предъ тоб0ю сотвори1хъ. ћко да nправди1шисz
въ словесёхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти ти6. Се6
бо въ бе€зак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди2 м‰
м™и моS. се6 бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвёстнаz и3
таи1ннаz премyдрости твоеS kви1лъ ми6 є3си2. nкропи1ши
м‰ v3сс0помъ, и3 nчи1щусz. nмhеши м‰, и3 пaче снёга
ўбэлю1сz. слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz
к0сти смирeнныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ,
и3 вс‰ бе€зак0ніz моS nци1сти. С®це чи1сто сози1жди
во мнЁ б9е, и3 д¦ъ прaвъ nбнови2 во ўтр0бэ моeй.
к7и
pалтhрь
Не tвeрзи менE t лицA твоего2, и3 д¦а с™aго твоего2 не
tи1ми t менE. воздaждь ми6 рaдость сп7сeніz твоего2, и3
д¦омъ вLчномъ ўтверди2 м‰. Наўчю2 бе€зак0нныz путeмъ
твои1мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ nбратsтсz. и3збaви м‰
t кровjй б9е, б9е сп7сeніz моего2, возрaдуетсz kзhкъ
м0й прaвдэ твоeй. гDи ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA
моS возвэстsтъ хвалY твою2. Ћко ѓще бы восхотёлъ
жeртвэ, дaлъ бhмъ ќбо. Всесожжeніz не бlговоли1ши.
жeртва бGу, д¦ъ сокрушeнъ. с®це сокрушeно и3 смирeно
бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ
сіo1на, и3 да сози1ждутсz стёны їєrли1мскіz. ТогдA бlго
воли1ши жeртву прaвдэ, возношeніе и3 всесожегaемаz.
тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцA.
Слaва. Въ конeцъ, рaзума двdвъ, н7а. внегдA пріити2
дои1ку и3думeйску, и3 возвэсти1ти саyлу, и3 рещи2 є3мY,
пріи1де дв7дъ, въ д0мъ ґвимелeховъ.

Ч
т0сz хвaлиши въ ѕл0бэ си1лне, бе€зак0ніе вeсь дн7ь;
Непрaвду ўмhсли kзhкъ тв0й, ћко бри1тва и3зn 8 щрeна
сотвори1лъ є3си2 лeсть. Возлюби1лъ є3си2 ѕл0бу пaче
бlгостhнz, непрaвду нeже гlати прaвду. возлюби1лъ
є3си2 вс‰ гlы пот0пныz, kзhкъ льсти1въ. Сего2 рaди бGъ
разруши1тъ т‰ до концA, вост0ргнетъ т‰, и3 пресели1тъ т‰
каfи1зма, з7
t селeніz твоего2, и3 к0рень тв0й t землS живhхъ.
ќзрzтъ прaведніи и3 ўбоsтсz, и3 n нeмъ восмэю1тсz и3
рекyтъ. се6 чlкъ, и4же не положи2 бGа пом0щника себЁ.
но ўповA на мн0жество богaтства своего2, и3 возм0же
сует0ю своeю. Ѓзъ же ћко мaслина плодови1та въ домY
б9іи. Ўповaхъ на млcть б9ію въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка.
и3сповёмсz тебЁ въ вёкъ, ћко сотвори1лъ є3си2. и3 терплю2
и4мz твоE, ћко бlго предъ прпdбными твои1ми.
Въ конeцъ, n маелefэ, рaзумъ двdвъ, н7в.

Р
ечE безyменъ въ с®ци своeмъ, нёсть бGа. Растлёша
и3 nмрази1 ш асz въ бе€ з ак0ніихъ, нёсть творsи
бlгостhнz. бGъ съ нб7сE прини1че нa сн7ы чlческыz,
ви1 дэти, ѓще є4 с ть разумэвaz, и3 л и2 взыскaz бGа.
вси6 ўклони1шасz, вкyпэ непотрeбни бhша. нёсть
творsи бlг0е, нёсть до є3ди1ного. Ни ли2 разумэвaютъ
вси6 дёлающеи бе€з ак0ніе, снэдaющеи лю1ди моS въ
хлёба мёсто; БGа не призвaша, тaмо ўстраши1шасz
стрaха, и3дёже не бB стрaха. Ћко бGъ рассhпа к0сти
чlкоўг0дникомъ. постыдёшасz, ћко бGъ ўничижи2 и4хъ.
кто2 дaстъ t сіo1на сп7сeніе ї}лево; внегдA возврати1тъ
бGъ плэнeніе лю1діи свои1хъ, возрaдуетсz їaковъ, и3
возвесели1тсz ї}ль.
к7f
pалтhрь
Въ конeцъ. Въ пёснехъ рaзума двdвъ.
внегдA пріити2 ѕифeoмъ, и3 рещи2 саyлови.
не се6 ли дв7дъ крhетсz въ нaсъ, н7г.

Б
9е в0 и3мz твоE сп7си2 м‰, и3 въ си1лэ твоeй суди2 ми6.
б9е ўслhши мlтву мою2, внуши2 гlы ќстъ мои1хъ.
Ћко чю1ждіи востaша нa м‰, и3 крёпціи взыскaша
дш7у мою2, и3 не предложи1ша бGа предъ соб0ю. Се6 бо бGъ
помогaетъ ми6, и3 гDь застyпникъ дш7и2 моeй. tврати1тъ
ѕлaz враг0мъ мои1мъ, и4стиною твоeю потреби2 и4хъ.
в0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY гDи, ћко
бlго. ћко t всsкыz печaли и3збaви м‰, и3 на враги2 моS
воззрЁ џко моE.
Въ конeцъ пёснехъ, рaзумъ ґсaфовъ, н7д.

В
нуши2 б9е мlтву мою2, и3 не презри2 молeніz моего2.
воньми2 ми6, и3 ўслhши м‰. Возскорбёхъ печaлію
моeю, и3 смути1хсz t~ гласа врaжіz, и3 t стужeніz
грёшнича. ћко ўклони1ша нa м‰ бе€зак0ніе, и3 в0 гнэвэ
враждовaху ми6. с®це моE смути1сz во мнЁ, и3 стрaхъ
смeрти нападE нa м‰. боsзнь и3 трeпетъ пріи1де нa м‰, и3
покры2 м‰ тмA. и3 рёхъ, кто2 дaстъ ми6 крилЁ ћко г0луби;
и3 полещY, и3 почjю. Се6 ўдaлихсz бёгаz, и3 водвори1хсz
въ пустhни. чazхъ бGа сп7сaющаго м‰, t малодyшіz, и3
каfи1зма, з7
бyрz. Потопи2 гDи, и3 раздэли2 kзhкы и4хъ. ћко ви1дэхъ
бе€зак0ніе, и3 прерэкaніе в0 градэ. дн7ь и3 н0щь nбhдетъ
и5 по стэнaмъ є3го2, и3 бе€зак0ніе и3 трyдъ посредЁ є3го2, и3
непрaвда. и3 не nскудЁ t пути2 є3го2 ли1хва и3 лeсть. ћко
ѓще бы врaгъ поноси1лъ ми6, претерпёлъ бhмъ ќбо. И#
ѓще бы ненави1дzи м‰ нa м‰ велерёчевалъ, ўкрhлъ
бы сz t него2. Тh же чlче равнодш7не, вLко м0й, и3
знaемый м0й. и4же кyпно наслади1лъ м‰ є3си2 брaшна, в0
храмэ б9іи ходи1ховэ є3ди1но мышлeніемъ. да пріи1детъ
же смр7ть нa н‰, и3 сни1дутъ во ѓдъ жи1ви. ћко лукaвство
въ жили1щыхъ и4хъ посредЁ и4хъ. Ѓзъ къ бGу возвaхъ,
и3 гDь ўслhша м‰. Вeчеръ и3 заќтра и3 полyдне повёмъ
и3 возвэщY, и3 ўслhшитъ глaсъ м0й. и3збaвитъ ми1ромъ
дш7у мою2 t приближaющихсz мнЁ, ћко во мн0зэ бёху
со мн0ю. ўслhшитъ бGъ, и3 смири1тъ и4хъ, сhй прeжде
вёкъ. нёсть бо и4мъ и3змэнeніz, ћко не ўбоsшасz бGа.
пр0стретъ рyку свою2 на воздаsніе. nскверни1ша завётъ
є3го2, раздэли1шасz t~ гнэва лицA є3го2, и3 прибли1жишасz
с®цA и4хъ. Ўмsкнуша словесA и4хъ пaче є3лez, и3 т†
сyть стрёлы. Возвeрзи нa гDа печaль твою2 и3 т0й т‰
препитaетъ. не дaстъ въ вёкъ молвы2 прaведнику. тh
же б9е низведeши и4хъ въ студенeцъ и3стлёніz. мyжіе
l
pалтhрь
кр0ви и3 льсти2, не преполовsтъ днjй свои1хъ, ѓзъ же гDи
ўповaю нa т‰.
Слaва. въ конeцъ, n лю1дехъ, є4же t с™hхъ
ўдaленыхъ, двdвъ, въ столпописaніе, внегдA
ўдержaша и5 и3ноплемeницы въ гeфэ, н7є.
Каfи1зма, и7.

П
оми1луй м‰ б9е, ћко попрA м‰ чlкъ вeсь дн7ь
борS стужи2 ми6. Попрaша м‰ врaзи мои2 вeсь
дн7ь, ћко мн0зи борю1щеи м‰ свhше. В0 дне не
ўбою1сz ѓзъ же ўповaю нa т‰. џ бз7э похвалю2 словесA
моS, нa бGа ўповaхъ, не ўбою1сz, что2 сотвори1тъ мнЁ
пл0ть. Вeсь дн7ь словeсъ мои1хъ гнушaхусz, нa м‰ вс‰
помышлeніz и4хъ на ѕло2. Вселsтсz и3 сокрhютъ, тjи
пsту мою2 хранsтъ. Ћко же потерпёша дш7у мою2, ни
n чес0мъ же nстaвиши и4хъ, гнёвомъ лю1ди низбіeши.
Б9е жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ, положи1лъ є3си2
слeзы моS предъ соб0ю, ћко и3 въ nбэтовaніи твоeмъ.
Да возвратsтсz врaзи мои2 вспsть, в0ньже дн7ь ѓще
призовY т‰, се6 познaхъ ћко бGъ м0й є3си2 ты2. џ бз7э
похвалю2 гlъ, џ гDэ похвалю2 сл0во. Нa бGа ўповaхъ, не
ўбою1сz что2 сотвори1тъ мнЁ чlкъ. Во мнЁ б9е мlтвы,
ћже воздaмъ хвалЁ твоeй. Ћко и3з8sтъ дш7у мою2 t
каfи1зма, и7
смр7ти, џчи мои2 t слeзъ, и3 н0зэ мои2 t поползновeніz.
БlгоўгождY прeдъ гDемъ, в0 свэтэ живhхъ.
Въ конeцъ да не растли1ши, двdвъ, въ столпописaніе,
внегдA є3мY tбэгaти t лицA саyлова въ пещeру. н7ѕ.

П
оми1луй м‰ б9е, поми1луй м‰, ћко нa т‰ ўповA
дш7A моS. И# на сёнь крилY твоeю надёюсz, д0ндеже
прeйдетъ бе€зак0ніе. ВоззовY къ бGу вhшнему, бGу
бlгодёzвшему мнЁ. ПослA съ нб7сE, и3 сп7сE м‰, дaстъ
въ поношeніе попирaющаz м‰. ПослA бGъ млcть свою2,
и3 и4стину свою2, и3 и3з8sтъ дш7у мою2 t среды2 скЂменъ,
поспaхъ смущeнъ. Сн7ове члчcтіи, зyбы и4хъ nрyжіz и3
стрёлы, kзhкъ и4хъ мeчъ џстръ. Вознеси1сz на нб7сA
б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. Сёть ўгот0ваша
ногaмъ мои1мъ, и3 смири1ша дш7у мою2. И#скопaша предъ
лицeмъ мои1мъ ћму, и3 впад0шасz въ ню6. Гот0во с®це
моE б9е, гот0во с®це моE. пою2, и3 воспою2 въ слaвэ моeй.
Востaни слaва моS, востaни pалтhрю и3 гyсли, востaну
рaно. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ гDи, пою2 тебЁ во
kзhцэхъ. Ћко возвели1чисz до нб7съ, млcть твоS, и3
дaже до џблакъ и4стинна твоS. Вознеси1сz на нб7сA б9е,
и3 по всeй земли2 слaва твоS.
Въ конeцъ да не растли1ши, двdвъ въ столпописaніе, н7з.

pалтhрь

Ѓ
ще вои1стину ќбо прaвду гlете, прaваz суди1те сн7ове
чlчестіи. И$бо въ с®ци бе€зак0ніе дёлаете на земли2,
непрaвду рyкы вaша сплетaютъ. tчюжeни бhша
грёшницы t ложeснъ, заблуди1ша t~ чрева, гlаша лжY.
Ћрость и4хъ по под0бію ѕміи1ну, ћко ѓспидъ глухjи и3
затыкazи ќши свои2. и4же не слhшитъ глaса nбавaю
щыхъ, nбавaемъ nбавaетсz t премyдра. БGъ сокруши1тъ
зyбы и4хъ во ўстёхъ и4хъ, члэн0вныz льв0мъ сокруши1лъ
є4сть гDь. ўничижaтсz ћко водA мимотекyщіz, напрz
жeтъ лyкъ св0й д0ндеже и3 з нем0гутъ. Ћко в0скъ
растazвъ tи1мутсz. падE џгнь на ни1хъ, и3 не ви1дэша
сlнца. Прeжде дaже разумёти тeрніz вaшего рaмна,
ћко жи1вы, ћко в0 гнэвэ п0жретъ и4хъ. Возвесели1тсz
прaведникъ, є3гдA ви1дитъ tмщeніе, рyцэ свои2 ўмhетъ
въ крови2 грёшника. И# речeтъ чlкъ, ѓще ќбо є4сть пл0дъ
прaведника, ќбо є4сть бGъ судS и4мъ на земли2.
Слaва. въ конeцъ да не растли1ши.
двdвъ. въ столпописaніе. є3гдA послA саyлъ,
и3 ўдержA д0мъ є3го2, є4же ўмори1ти є3го2. н7и.

И#
зми2 м‰ t вр†гъ мои1хъ б9е, и3 t востaющихъ нa м‰
и3збaви м‰. И#зми2 м‰ t творsщыхъ бе€зак0ніе, и3
t м{жъ кр0віи сп7си2 м‰. Ћко се6 ўлови1ша дш7у мою2,
каfи1зма, и7
напад0ша нa м‰ крёпціи. Ни бе€зак0ніе моE, ни грёхъ
м0й гDи, безъ бе€зак0ніz тек0хъ, и3 напрaвихъ. Востaни
въ срётеніе моE, и3 ви1ждь. И# ты2 гDи б9е си1лъ, б9е
ї}левъ. Вонми2 посэти1ти вс‰ kзhкы, не ўщeдриши вс‰
дёлающаz бе€зак0ніе. Возвратsтсz нa вечеръ, и3 взaлчутъ
ћко пeсъ, и3 nбhдутъ грaдъ. Се6 тjи tвэщaютъ ўсты2
свои1ми, и3 nрyжіе во ўстнaхъ и4хъ. ћко кто2 слhша; И#
ты2 гDи посмэeшисz и4мъ, ўничижи1ши вс‰ kзhкы.
держaву мою2 къ тебЁ сохраню2, ћко ты2 б9е застyпникъ
м0й є3си2. БGъ м0й, млcть є3го2 предвари1тъ м‰, бGъ м0й
kви1тъ мнЁ на вразёхъ мои1хъ. Не ўбjй и4хъ, да некогдA
забyдутъ зак0нъ тв0й. Раждени2 и4хъ си1лою твоeю, и3
низложи2 и4хъ защи1тниче м0й гDи. Грёхъ ќстъ и4хъ,
сл0во ўстeнъ и4хъ, и3 ћти бyдутъ въ гордhни своeй. И#
t клsтвы и3 лжA возвэстsтсz въ кончи1нэ, в0 гнэвэ
кончи1ны, и3 не бyдутъ. И# ўвёдzтъ ћко бGъ nбладaетъ
їaковомъ, и3 концы2 землS. Возвратsтсz нa вечеръ, и3
взaлчутъ ћко pи2, и3 nбhдутъ грaдъ. Тjи разhдутсz
ћсти. ѓще ли же не насhтzтсz, и3 пор0пщутъ. Ѓзъ же
воспою2 си1лу твою2, и3 возрaдуюсz заќтра млcти твоeй.
Ћко бhсть застyпникъ м0й, и3 прибёжище моE, въ дн7ь
печaли моеS. Пом0щникъ м0й є3си2, тебЁ пою2. ћко бGъ

pалтhрь
застyпникъ м0й є3си2. б9е м0й, млcть моS.
Въ конeцъ, и3змёншихсz є3щE въ столпописaніе,
двdвъ, въ наказaніе, є3гдA заждежE средорёчіе
сmрjйское и3 сmрjz совaлъ. и3 возврати1сz їoaвъ,
и3 порази2 є3д0ма, въ ю3д0ли ґл0ни, вi7 тhсущъ. н7f.

Б
9е tри1нулъ ны6 є3си2, и3 низложи1лъ є3си2 нaсъ, раз
гнёвалсz є3си2, и3 ўщeдрилъ є3си2 нaсъ. Стрsслъ є3си2
зeмлю, и3 смути2 ю5. и3сцэли2 сокрушeніе є3S, ћко под
ви1жасz. Kви1лъ є3си2 лю1демъ свои1мъ жест0каz, напои1лъ
є3си2 нaсъ вин0мъ ўмилeніz. дaлъ є3си2 боsщимсz тебE
знaменіе, є4же ўбэжaти t лицA лyку. Ћко да и3збaвzтсz
возлю1бленіи твои2, сп7си2 десни1цею твоeю, и3 ўслhши м‰.
БGъ возгlа во с™ёмъ своeмъ, возрaдуюсz, и3 раздэлю2
сики1му, и3 ю3д0ль жили1щь размёрю. м0й є4сть галаaдъ,
и3 м0й є4сть манассjй, и3 є3фрёмъ крёпость главы2 моеS.
Їyда цRь м0й, моaвъ кон0бъ ўповaніz моего2. На и3думeю
прострY сап0гъ м0й, мнЁ и3ноплемeнницы покори1шасz.
Кто2 введeтъ м‰ в0 градъ nбстоsніz; и3ли2 кто2 настaвитъ
м‰ до v3думez; не ты2 ли б9е tри1нувыи нaсъ; и3 не
и3зhдеши б9е въ си1лахъ нaшихъ. дaждь нaмъ п0мощь
t печaли, и3 сyетно сп7сeніе чlческо. џ бз7э сотвори1мъ
си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ стужaющаz нaмъ.
каfи1зма, и7
Въ конeцъ, въ пёснехъ, pl0мъ двdвъ, ….

Ў
слhши б9е молeніе моE, вонми2 мlтвэ моeй. t
конeцъ землS, къ тебЁ возвaхъ, є3гдA ўны2 с®це моE,
на кaмень вознесE м‰. Настaвилъ м‰ є3си2, ћко бhсть
ўповaніе моE, ст0лпъ крёпости t лицA врaжіz. Вселю1сz
въ жили1щи твоeмъ въ вёкъ, покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ
твои1хъ. ћко ты2 б9е ўслhша мlтвы моS, дaлъ є3си2
достоsніе боsщимсz и4мени твоего2. Дн7ь t~ дне цReви
приложи1ши, лёта є3го2 д0 дне р0да и3 р0да. Пребывaетъ
въ вёкъ прeдъ бGомъ. млcть и3 и4стину є3го2 кто2 взhщетъ;
тaко пою2 и4мени твоемY в0 вэкы, воздaти ми6 мlтвы
моS дн7ь днE.
Слaва. Въ конeцъ, n и3диfyмэ, pl0мъ двdвъ, …а.

Н
е бGу ли повинeтсz дш7A моS; t тог0 бо сп7сeніе
моE. И$бо т0й бGъ м0й, и3 сп7съ м0й, застyпникъ
м0й, не подви1жусz пaче. док0лэ належи1те на чlка;
ўбивaете вси6 вы2, ћко стёну преклонeну, и3 пл0тъ
возриновeнъ. Nбaче цёну мою2 совэщaша tри1нути,
тек0ша въ жaжди. ўсты2 свои1ми блгcвsху, и3 с®цемъ
свои1мъ кленsху. Nбaче бGови повини1сz дш7E моS, ћко
t того2 терпёніе моE. И$бо т0й бGъ м0й, и3 сп7съ м0й,
застyпникъ м0й, не подви1жусz. џ бз7э сп7сeніе моE,

pалтhрь
и3 слaва моS. БGъ п0мощи моеS, и3 ўповaніе моE нa
бGа. ўповaйте нaнь вeсь с0нмъ лю1діи. И#зліsйте предъ
ни1мъ с®цA вaша, ћко бGъ пом0щникъ нaшъ. Nбaче
сyетни сн7ове чlчестіи, лжи1ви сн7ове члчcтіи въ мёрилехъ,
не nпрaвдити тjи t суеты2 вкyпэ. Не ўповaйте на
непрaвду, и3 на восхищeніе не желaйте. Богaтство ѓще
течeтъ, не прилагaйте с®ца. Е#ди1ною гlа бGъ, дв0е се6
слhшахъ. ћко держaва б9іz, и3 твоS гDи млcть. Ћко ты2
воздaси комyждо по дёломъ є3го2.
pl0мъ двdвъ, …в.
ВнегдA бhти є3мY въ пустhни їюдeйстэй.

Б
9е, б9е м0й, къ тебЁ ќтренюю. ВозжадA тебE дш7A
моS, к0ль мн0жицею тебЁ пл0ть моS. въ земли2
пyстэ и3 непрох0днэ и3 безв0днэ, тaко во с™ёмъ
kви1хсz тебЁ, ви1дэти си1лу твою2, и3 слaву твою2. Ћко
лyчше млcть твоS пaче жив0тъ, ўстнЁ мои2 похвали1та
т‰. Тaко блгcвS т‰ въ животЁ моeмъ, n и4мени твоeмъ
воздежY рyкы моS. Ћко t тyка и3 мaсти и3сп0лнисz дш7A
моS, и3 ўстнЁ рaдости восхвaлzтъ т‰ ўстA моS. Ѓще
поминaхъ т‰ на постeли моeй, на ќтренихъ поўчaхсz
въ т‰. Ћко бhсть пом0щникъ м0й, и3 въ кр0вэ крылY
твоeю возрaдуюсz. ПрилпE дш7A моS по тебЁ, менe же
каfи1зма, и7
пріsтъ десни1ца твоS. Тjи же всyе и3скaша дш7у мою2,
вни1дутъ въ преи3сп0днzz земли2. Предадsтсz въ рyкы
nрyжію, чaсти ли1совомъ бyдутъ. цRь же возвесели1тсz
џ бз7э, похвaлитсz всsкъ кленhисz и4мъ. Ћко загради1
шасz ўстA гlющыхъ непрaвду.
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, …г.

Ў
слhши б9е глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ.
t стрaха врaжіz и3зми2 дш7у мою2. Покрhй м‰ t с0нма
лукaвнующыхъ, t мн0жества дёлающыхъ непрaвду.
и4же и3з8nстри1ша ћко nрyжіе kзhкы своS, напрzг0ша
лyкъ св0й, вeщь г0рьку. сострэлsти въ таи1нныхъ
непор0чна, внезaпу сострэлsютъ є3го2, и3 не ўбоsтсz.
ўтверди1 ш а себЁ сл0во лукaво, повёдаша съкрhти
сёть. Рёша, кто2 ќзритъ и4хъ; и3спытaша бе€зак0ніе,
и3зчез0ша и3спытaющеи и3спытaніz. Пристyпитъ чlкъ,
и3 с®це глубоко2, и3 вознесeтсz бGъ. стрёлы младе6нецъ
бhша ћзвы и4хъ, и3 и3знемог0ша въ ни1хъ kзhцы и4хъ.
Смути1шасz вси6 ви1дzщеи и4хъ, и3 ўбоsсz всsкъ чlкъ.
И# возвэсти1ша дёла б9іz, и3 творeніz є3го2 разумёша.
Возвесели1тсz прaведникъ џ гDэ и3 ўповaетъ нaнь. и3
похвaлzтсz вси6 прaвіи с®цемъ.
Слaва. Въ конeцъ, pl0мъ пёсніи двdвъ.

pалтhрь
пёснь їєремjева, їєзекjилева, лю1діи пришeльствіz
є3гдA хотsху и3сходи1ти. …д. Каfи1зма, f7.

Т
ебЁ подобaетъ пёснь б9е въ сіo1нэ, и3 тебЁ
воздaстсz мlтва во їєrли1мэ. ўслhши мlтву
мою2, къ тебЁ всsка пл0ть пріи1детъ. СловесA
бе€зако6нникъ премог0ша нaсъ, и3 нечeстіz нaша ты2
nчи1стиши. бlжeнъ, є3г0 же и3збрA, и3 пріsтъ, всели1ши
во дворы2 своS. И#сп0лнимсz во бlгhхъ д0му твоего2.
с™A цRкви твоS, ди1вна въ прaвду. ўслhши ны6 б9е
сп7 с и1 телю нaшъ, ўповaніе всёмъ концeмъ земли2 ,
и3 сyщимъ въ м0ри далeче. Гот0ваz г0ры крёпостію
своeю, препоsсанъ си1лою, смущazи глубины2 морскjz.
шyму в0лнъ є3го2 кто2 постои1тъ; смутsтсz kзhцы, и3
ўбоsтсz живyщеи въ концhхъ t знaменіи твои1хъ.
И#сх0ды ќтру и3 вeчеру ўкраси1ши, посэти1лъ є3си2 зeмлю,
и3 ўпои2 є3S, ўмн0жилъ є3си2 nбогaтити є3S. РэкA б9іz
нап0лнисz в0дъ. ўгот0валъ є3си2 пи1щу и4мъ, ћко тaко
є4сть ўгот0ваніе, бразды2 є3S ўпои2. Ўмн0жи жи1та
є3S, въ кaплzхъ є3S возвесели1тсz возсіsющи. Блгcви1ши
вэнeцъ лёту бlгости твоеS, и3 полS твоS насhтzтсz
тyка. Разботёютъ крaснаz пустhни, и3 рaдостію х0лми
препоsшутсz. nдёzшасz џвни џвчіи, и3 ўд0ліz
каfи1зма, f7
ўмн0жатъ пшени1цу, воззовyтъ, и4бо воспою1тъ.
Въ конeцъ, пёснь pалмA воскресeніz, …є.

В
осп0йте гDви вс‰ землS, п0йте же и4мени є3го2. дади1те
слaву хвалЁ є3го2. Рцёте бGу, к0ль стрaшна дёла твоS;
во мн0жествэ си1лы твоеS с0лжутъ тебЁ врaзи
твои2. Вс‰ землS да покл0нит8тисz, и3 поeтъ тебЁ, да
поeтъ же и4мени твоемY вhшне. Пріидёте и3 ви1дите дёла
б9іz, к0ль стрaшенъ въ совётехъ пaче сн70въ члчcкыхъ.
Nбращazи м0ре въ сyшу, въ рэцЁ пр0йдутъ ногaми.
т{ возвесели1мсz n нeмъ, nбладaющему си1лою своeю
вёку. џчи є3го2 на kзhкы призирaетэ. Прогнёвающеи
да не возн0сzтсz въ себЁ. блгcви1те kзhцы бGа нaшего,
и3 ўслhшанъ сотвори1те глaсъ хвалы2 є3го2. пол0жшаго
дш7у мою2 въ жив0тъ, и3 не дaвшаго въ смzтeніе н0гъ
мои1хъ. Ћко и3скуси1лъ ны6 є3си2 б9е, раждежE ны6, ћко
же раждизaетсz сребро2, ввeлъ ны6 є3си2 въ сёть. Положи2
ск0рби на хребтЁ нaшемъ, возведE чlки на главы2 нaша.
Проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3зведE нaсъ въ
пок0й. Вни1ду въ д0мъ тв0й со всесожжeніемъ. воздaмъ
тебЁ мlтвы моS, ћже и3 з рек0ста ўстнЁ мои2 , и3
гlаша ўстA моS въ печaли моeй. всесожжeніz тyчна
вознесY тебЁ съ кади1ломъ и3 nвны2, воздaмъ тебЁ волы2

pалтhрь
съ козлы2. Пріидёте ўслhшите и3 повёмъ вaмъ, вси6
боsщеисz бGа, є3ли1ка сотвори2 дш7и2 моeй. Къ немY ўсты2
мои1ми возвaхъ, и3 вознес0хъ подъ k3зhкомъ мои1мъ.
Непрaвду ѓще позрёхъ въ с®ци моeмъ, да не ўслhшитъ
менE гDь. сего2 рaди ўслhша м‰ бGъ, внsтъ глaсъ молeніz
моего2. блгcвeнъ бGъ, и4же не nстaвитъ мlтву мою2, и3
млcть свою2 t менE.
Въ конeцъ, въ пёснехъ, pl0мъ двdвъ, …ѕ.

Б
9е ўщeдри ны6, и3 блгcви2 ны6, просвэти2 лицE твоE нa
ны6, и3 поми1луй ны6. познaти на земли2 пyть тв0й,
во всёхъ kзhцэхъ сп7сeніе твоE. Да и3сповёдzтсz
тебЁ лю1діе б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе вси6. да
возвеселsтсz и3 возрaдуютсz kзhцы, ћко сyдиши
лю1демъ прaвотою, и3 kзhкы на земли2 настaвиши. Да
и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе б9е, да и3сповёдzтсz тебЁ лю1діе
вси6, землS дaстъ пл0дъ св0й. блгcви2 ны6 б9е, б9е нaшъ,
блгcви2 ны6 б9е. И# да ўбоsтсz є3го2 вси6 концы2 землS.
Слaва. Въ конeцъ, пёсніи, pl0мъ двdвъ, …з.

Д
а воскrнетъ бGъ, и3 разhдутсz врази2 є3го2, и3 да
бэжaтъ t лицA є3го2 ненави1дzщеи є3го2. Ћко и3зче
зaетъ дhмъ, да и3зчeзнутъ. ћко тaетъ в0скъ t
лицA nгню2, тaко да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz.
каfи1зма, f7
Ґ прaведницы да возвеселsтсz, возрaдуютсz прeдъ бGомъ,
насладsтсz въ весeліи. Восп0йте бGу п0йте и4мени є3го2,
пyть сотвори1те возшeдшему на зaпады. гDь и4мz є3мY,
и3 рaдуйтесz предъ ни1мъ. Смzтyтсz t лицA є3го2, nц7A
си1рыхъ, и3 судіS вдови1цъ. БGъ въ мёстэ с™ёмъ своeмъ.
бGъ вселsетъ є3диномhсленыz въ д0мъ, возводS nковa
ныz мyжествомъ, тaко же прогнёвающаz, живyщаz
во гробёхъ. Б9е, є3гдA и3схождaше предъ людми2 свои1ми,
є3гдA ми1мо хожaше въ пустhни, землS потрzсeсz. И$бо
нб7сA кaнуша t лицA бGа синaина, t лицA бGа ї}лева.
Д0ждь в0ленъ tлучи1ши б9е достоsнію твоемY, и3
и3знем0же, тh же соверши2 ю5. Жив0тнаz твоS живyтъ
на нeй, ўгот0валъ є3си2 блгcтію твоeю ни1щему б9е.
гDь дaстъ гlъ бlговэствyющимъ си1лу мн0гу, цRь си1лъ
возлю1бленаго, лёпотою д0му раздэли1ти корhсть. Ѓще
поспитE посредЁ предёлъ, крилЁ голуби1нэ посрeбренэ, и3
междорaміz є3S въ блещaніи злaта. Е#гдA разньстви1тъ
нбcныи цRS на нeй, nснэжaтсz въ селм0нэ. ГорA б9іz,
горA тучнaz, горA ўсhренаz, горA тучнaz. Вскyю непщy
ете г0ры ўсhреныz; горA ю5 же бlговоли2 бGъ жи1ти въ
нeй. И$бо гDь всели1тсz до концA, колесни1ца б9іz тмaми
тeмъ, тhсzща гобзyющыхъ. гDь въ ни1хъ въ синaинэ

pалтhрь
во с™ёмъ. Возшeлъ є3си2 на высотY, плэни1лъ є3си2 плёнъ.
Пріsлъ є3си2 даsніz въ чlцэхъ, и4бо непокарsющаzсz
є4же всели1тисz. гDь бGъ блгcвeнъ, блгcвeнъ гDь дн7ь днE.
Поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeніи нaшихъ, бGъ нaшъ, бGъ
сп7сaти, и3 гDнz гDнz и3сх0дища смр7тнаz. Nбaче бGъ
сокруши1тъ главы2 вр†гъ свои1хъ, вeрхъ вл†съ преходsщыхъ
въ прегрэшeніихъ свои1хъ. РечE гDь, t васaна nбращY,
nбращY въ глубинaхъ морскhхъ. ћко да nм0читсz ногA
твоS въ крови2, kзhкъ пс0въ твои1хъ t вр†гъ t него2.
Ви1дэна бhша шeствіz твоS б9е, шeствіz бGа моего2
цRS, є4же во с™ёмъ. Предвари1ша кн7зи бли1зъ пою1щихъ,
посредЁ дёвъ тmмпaнницъ. Въ цRквaхъ блгcви1те бGа, гDа
t и3ст0чникъ ї}левъ. т{ веніами1нь ю4ноша во ќжасэ,
кн7зи їyдови вLкы и4хъ, кн7зи завул0ни, кнsзи нефfа
ли1мли. Заповёждь б9е си1лу твою2, ўкрэпи2 б9е се6,
є4же содёла въ нaсъ, t цRкви твоеS во їєrли1мъ. ТебЁ
принесyтъ цaріе дaры, запрэти2 ѕвэрeмъ тр0стнымъ.
С0нмъ ю3нeцъ въ ю3ни1цахъ людскhхъ, затвори1ти и3ску
шeныz сребр0мъ. Разруши2 kзhкы хотsщаz брaнемъ.
Пріи1дутъ моли1твеницы t є3гЂпта, є3fіo1піz предвари1тъ
рукA є3S бGу. цRьства земнaz п0йте бGу, восп0йте гDви.
Возшeдшему нa нб7о нбcное на вост0кы. Се6 дaстъ глaсу
каfи1зма, f7
своемY глaсъ си1лы, дади1те слaву бGови. На ї}ли велелё
пота є3го2, и3 си1ла є3го2 на џблацэхъ. ди1венъ бGъ во с™hхъ
свои1хъ, бGъ ї}левъ. Т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ
свои1мъ. бlгословeнъ бGъ.
Слaва. Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, …и. n и3змёншихсz.

С
п7си2 м‰ б9е, ћко внид0ша в0ды до дш7A моеS.
Ўглэб0хъ въ тимёніz глубины2, и3 нёсть постоsніz.
пріид0хъ въ глубины2 морскhz, и3 бyрz потопи2 м‰.
Ўтруди1хсz зовы2, и3змолчE гортaнь м0й. И#зчез0стэ џчи
мои2, ўповaющу ми6 нa бGа моего2. Ўмн0жишасz пaче
вл†съ главы2 моеS, ненави1дzщеи м‰ всyе. Ўкрэпи1шасz
врази2 мои2, и3згонsщеи м‰ безъ прaвды. Ћже не
восхищaхъ, тогдA воздаsхъ. Б9е ты2 ўвёдэ безyміе
моE, и3 прегрэшeніz моS t тебE не ўтаи1шасz. да не
постыдsтсz n мнЁ терпsщеи тебE гDи, гDи си1лъ, нижE
посрaмzтсz n мнЁ и4щущеи тебE, б9е ї}левъ. Ћко тебE
рaди пріsхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE. Чю1жь
бhхъ брaтіи моeй, и3 стрaненъ сн7ов0мъ мaтере моеS.
Ћко рeвность д0му твоего2 снёсть м‰, и3 поношeніz
поносsщихъ ти6 напад0ша нa м‰. И# покрhхъ пост0мъ
дш7у мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ. И# положи1хъ
nдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и4мъ въ при1тчу. N мнЁ

pалтhрь
глумлsхусz сэдsщеи во вратёхъ, и3 n мнЁ поsху
пію1щеи вино2. Ѓзъ же мlтвою моeю къ тебЁ б9е, врeмz
бlговолeніz. Б9е, во мн0жествэ млcти твоеS ўслhши
м‰. Вои1стинэ сп7сeніz твоего2, сп7си2 м‰ t брeніz, да не
ўглёбну. И#збaви м‰ t ненави1дzщыхъ м‰, и3 t глуб0
кыхъ в0дъ. да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE
п0жретъ менE глубинA, нижE сведeтъ n мнЁ ровeникъ
ќстъ свои1хъ. Ўслhши м‰ гDи, ћко бlга млcть твоS, по
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри нa м‰. Не tврати2
лицA твоего2 t џтрока твоего2, ћко скорблю2. ск0ро
ўслhши м‰, вонми2 дш7и2 моeй, и3 и3збaви є3S. Вр†гъ
мои1хъ рaди и3збaви м‰. тh бо свёси поношeніе моE, и3
стyдъ м0й, и3 срамотY мою2. Предъ тоб0ю вси6 стужaющеи
ми6, поношeніе причaz дш7A моS и3 стрaсть. И# ждaхъ
и4же со мн0ю поскорби1тъ, и3 не бB. и3 ўтэшaющыхъ,
и3 не nбрэт0хъ. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ
жaжду мою2 напои1ша м‰ nцтA. да бyдетъ трапeза и4хъ
предъ ни1ми въ сёть, и3 въ воздаsніе, и3 въ соблaзнъ.
Помрачhтесz џчи и4хъ не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ tню1дь
слzци2. Пролeй нa н‰ гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва
твоего2 пости1гнетъ и4хъ. да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3
въ жили1щыхъ и4хъ да не бyдетъ живyщаго. ЗанE є3г0 же
каfи1зма, f7
ты2 порази2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ
приложи1ша. Приложи2 бе€зак0ніе къ бе€зак0нію и4хъ, и3
да не вни1дутъ въ прaвду твою2. да потребsтсz t кни1гъ
жив0тныхъ, и3 съ прaведными не напи1шутсz. Ни1щъ и3
болS є4смь ѓзъ, сп7сeніе твоE б9е пріsтъ м‰. Восхвалю2
и4мz бGа моего2 съ пёснію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи.
И# ўг0дно бyдетъ бGу пaче тельцA ю4на, р0гы и3здаю1ща и3
пaзнокти. да ќзрzтъ ни1щіи, и3 возвеселsтсz. Взыщaте
бGа, и3 живA бyдетъ дш7A вaша. Ћко ўслhша ни1щаz гDь,
и3 nковaныхъ свои1хъ не ўничижи1тъ. да восхвaлzтъ є3го2
нб7сA и3 землS, м0ре, и3 вс‰ живyщаz въ нeмъ. Ћко бGъ
сп7сeтъ сіo1на, и3 сози1ждутсz грaди їюдeйстіи. и3 вселsтсz
тaмо, и3 наслёдzтъ и5, и3 сёмz р†бъ твои1хъ ўдержи1тъ и5.
И# лю1бzщеи и4мz твоE, вселsтсz въ нeмъ.
Въ конeцъ, двdвъ. воспоминaніе,
во є4же сп7си2 м‰ гDи. …f.

Б
9е въ п0мощь мою2 вонми2, гDи помощи2 ми6 потщи1сz.
да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущеи дш7у мою2. да
возвратsтсz вспsть, и3 постыдsтсz мhслzщеи ми6
ѕлaz. да возвратsтсz ѓбіе стыдsщесz, гlющеи ми6, бlго
же бlго же. да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz n тебЁ, вси6
и4щущеи тебE б9е. И# гlютъ вhну, да возвели1читсz гDь,

pалтhрь
лю1бzщеи сп7сeніе твоE. Ѓзъ же ни1щъ є4смь и3 ўб0гъ, б9е
помози2 ми6. пом0щникъ м0й и3 и3збaвитель м0й є3си2
ты2, гDи не закосни2.
Слaва. pl0мъ двdвъ, сн70въ їoнадaвовъ. и3 пeрвыхъ
плёншихсz. не nпи1санъ t є3врeй. o7. Каfи1зма, ‹.

Н
a т‰ гDи ўповaхъ, да непостыжyсz въ вёкъ.
Прaвдою твоeю и3збaви м‰, и3 и3зми2 м‰. Прикло
ни2 ко мнЁ ќхо твоE, и3 сп7си2 м‰. Бyди ми6 въ
бGъ защи1титель, и3 в8мёсто крёпко сп7сти2 м‰. Ћко
ўтвержeніе моE, и3 прибёжище моE є3си2 ты2. Б9е м0й
и3з ми2 м‰ и3зъ рукы2 грёшнаго, и3зъ рукы2 законо
престyпнаго, и3 nби1дzщаго. Ћко ты2 є3си2 терпёніе
моE гDи, гDи ўповaніе моE t ю4ности моеS. Въ тебЁ
ўтверди1хсz t ўтр0бы, t чрeва м™ре моеS ты2 є3си2
м0й покрови1тель. n тебЁ пёніе моE вhну, ћко чю1ду
бhхъ мн0гымъ. и3 ты2 пом0щникъ м0й крёпокъ. да
и3сп0лнzтсz ўстA моS похвалы2, ћко да воспою2 слaву
твою2, вeсь дн7ь велелёпоту твою2. Не tвeрзи менE в0
времz стaрости, внегдA и3зчезaти крёпости моeй не
nстaви менE. Ћко рёша врaзи мои2 мнЁ, и3 стрегyщеи
дш7у мою2 совэщaша вкyпэ, гlюще, бGъ nстaвилъ є4сть
є3го2. поженёте и3 и3мёте є3го2, ћко нёсть и3збавлszи.
каfи1зма, ‹
Б9е м0й, не ўдaлисz t менE, б9е м0й въ п0мощь
мою2 вонми2. да постыдsтсz и3 и3зчeзнутъ nклеветaющеи
дш7у мою2, да nблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ и4щущеи ѕлaz
мнЁ. Ѓзъ же всегдA ўповaю нa т‰, и3 приложY на всsку
похвалY твою2. ЎстA моS возвэстsтъ прaвду твою2,
вeсь дн7ь сп7сeніе твоE. Ћко не познaхъ кни1жна, вни1ду
въ си1лэ гDни. гDи помzнY прaвду твою2 є3ди1ного. Б9е
м0й ћже наўчи1лъ м‰ є3си2 t ю4ности моеS, и3 до нн7э
возвэщY чюдесA твоS, и3 дaже до стaрости и3 мaторства.
Б9е м0й, не nстaви менE, д0ндеже возвэщY мhшцу
твою2 р0ду всемY грzдyщему, си1лу твою2 и3 прaвду твою2,
б9е, дaже до вhшнихъ, ћже сотвори1лъ ми6 є3си2 вели1чіz.
Б9е, кто2 под0бенъ тебЁ; є3ли1кы kви1лъ ми6 є3си2 ск0рби
мн0гы и3 ѕлы2, и3 nбрaщъ nживи1лъ м‰ є3си2, и3 t бeзднъ
земли2 возведE м‰. Ўмн0жилъ є3си2 на мнЁ вели1чествіе
твоE, и3 nбрaщъ ўтёшилъ м‰ є3си2. и3 t бeзднъ земли2
пaкы возведE м‰. И$бо ѓзъ и3сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ
гDи, въ сосyдехъ pал0мскыхъ и4стинну твою2 б9е. Пою2
тебЁ въ гyслехъ, с™hи ї}левъ. Возрaдуетасz ўстнЁ мои2
є3гдA пою2 тебЁ, и3 дш7A моS ю4же є3си2 и3збaвилъ. Е#щe же
и3 kзhкъ м0й, вeсь дн7ь поўчи1тсz прaвдэ твоeй, є3гдA
постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущеи ѕлaz мнЁ.
lf
pалтhрь
Въ сол0монь, pl0мъ двdвъ, o7а.

Б
9е, сyдъ тв0й цReви дaждь, и3 прaвду твою2 сн7у
цReву, суди1ти лю1демъ твои1мъ въ прaвду, и3 ни1щымъ
твои1мъ въ сyдъ. да воспріи1мутъ г0ры ми1ръ лю1діи,
и3 х0лми прaвду. Сyдитъ ни1щимъ люdскhмъ, и3 сп7сeтъ
сн7ы ўб0гыхъ. И# смири1тъ клеветникA, и3 пребyдетъ съ
сlнцемъ, и3 прeжде луны2 р0да род0въ. Сни1детъ ћко д0ждь
на руно2, и3 ћко кaплz кaплющіz нa землю. Восіsетъ в0
днехъ є3го2 прaвда, и3 мн0жество ми1ра, д0ндеже tи1метсz
лунA. И# nбладaетъ t~ морz д0 морz, и3 t рёкъ до
конeцъ вселeнныz. Предъ ни1мъ припaдаютъ є3fіo1плzне,
и3 врaзи є3го2 пeрсть поли1жутъ. цaріе fарсjйстіи и3 џстрови
дaры принесyтъ. цaріе ґрaвстіи и3 сaва дaры приведyтъ.
И# покл0нzтсz є3мY вси6 цaріе зeмстіи, вси6 kзhцы
пораб0таютъ є3мY. Ћко и3збaви ни1ща t си1лна, и3 ўб0га
є3мy же не бB пом0щника. Пощади1тъ ни1ща и3 ўб0га, и3
дш7A ўб0гыхъ сп7сeтъ. t ли1хвы и3 t непрaвды и3збaвитъ
дш7A и4хъ, и3 чeстно и4мz є3го2 предъ ни1ми. И# жи1въ бyдетъ,
и3 дaстсz є3мY t злaта ґравjйска, и3 пом0лzтсz n нeмъ
вhну. Вeсь дн7ь блгcвsтъ и5, бyдетъ ўтвержeніе на земли2,
на вeрхъ г0ръ. Превознесeтсz пaче лmвaна пл0дъ є3го2, и3
процвэтyтъ t~ града ћко травA земнaz. Бyдетъ и4мz
каfи1зма, ‹
є3го2 блгcвeно в0 вэки, прeжде сlнца пребывaетъ и4мz
є3го2. и3 блгcвsтсz n нeмъ вс‰ колёна земнaz, вси6
kзhцы ўблажaтъ и5. блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, творsи
чюдесA є3ди1нъ. И# блгcвeно и4мz слaвы є3го2, въ вёкъ, и3 въ
вёкъ вёка. И# и3сп0лнитсz слaвы є3го2 всS землS. бyдетъ
бyдетъ.
Слaва. и3зъnстaша пёніz двdва сн7а їєссeoва.
pl0мъ ґсaфовъ, o7в.

К
0ль бlгъ бGъ ї}левъ, прaвымъ с®цемъ. Мнё же
в8мaлэ не подвижaстэсz н0зэ, в8мaлэ не проліsшасz
стопы2 моS. Ћко возревновaхъ на бе€з ак0нныz,
ми1ръ грёшникомъ зрS. Ћко нёсть восклонeніz въ
смeрти и4хъ, и3 ўтвержeніе въ рaнэ и4хъ. Въ трудёхъ
члчcкыхъ нёсуть, и3 съ чlкы не пріи1мутъ рaнъ, сего2 рaди
ўдержA и4хъ гордhни до концA. nдёzшасz непрaвдою
и3 нечeстіемъ свои1мъ, и3зhдетъ ћко и3с8тyка непрaвда
и4хъ. Преид0ша въ люб0вь с®ца, помhслиша и3 гlаша въ
лукaвствэ, непрaвду въ высотY гlаша. Положи1ша нa
нб7си ўстA своS, и3 kзhкъ и4хъ прeйде по земли2. Сего2 рaди
nбратsтсz лю1діе мои2 сёмо, и3 днjе и3сп0лнь nбрsщутсz
въ ни1хъ. И# рёша, кaко ўвёдэ бGъ, и3 ѓще є4сть рaзумъ
въ вhшнемъ; се6 сіи2 грёшници, и3 гобзyюще въ вёкъ
м7
pалтhрь
ўдержaша богaтство. И# рёхъ, є3дA всyе nпрaвдихъ с®це
моE, и3 ўмhхъ въ непови1нныхъ рyцэ мои2. И# бhхъ
ћзвенъ вeсь дн7ь, и3 nбли1чникъ м0й на ќтренихъ.
Ѓще гlахъ повёмъ тaко, се6 р0ду сн70въ твои1хъ є3мy
же nбэщaхсz и3 непщевaхъ разумёти. Се6 трyдъ є4сть
предо мн0ю, д0ндеже вни1ду въ с™и1ло б9іе, и3 разумёю
въ послёднzz и4хъ. nбaче залщeніz и4хъ положи1лъ и4мъ
є4си ѕлaz, низложи1лъ | є3си2 внегдA разгордёти. Кaко
бhша въ запустёніе внезaпу; и3зчез0ша, погиб0ша
за бе€зак0ніе своE. Ћко с0ніе востaющаго, гDи в0 градэ
твоeмъ џбразъ и4хъ ўничижи1ши. Ћко раждежeсz с®це
моE, и3 ўтр0бы моS и3змэни1шасz. И# ѓзъ ўничижeнъ,
и3 не разумёхъ. ск0тенъ бhхъ ў тебE, и3 ѓзъ вhну съ
тоб0ю. Ўдержaлъ є3си2 рyку деснyю мою2, и3 съ совётомъ
твои1мъ настaвилъ м‰ є3си2, и3 со слaвою пріsтъ м‰. Чт0
бо ми6 є4сть нa нб7си, и3 t тебE что2 восхотёхъ на земли2;
и3зчезE с®це моE и3 пл0ть моS, б9е с®ца моего2, и3 чaсть
моS б9е м0й в0 вэкы. Ћко се6 ўдалsющеисz t тебE
поги1бнутъ, потреби1лъ є3си2 всsкого любы2 дёющаго t
тебE. Мнё же прилэплsтисz бGови бlго є4сть, полагaти
нa гDа ўповaніе моE. Возвэсти1ти ми6 вс‰ хвалы2 твоS,
во вратёхъ дщeре сіo1нz.
каfи1зма, ‹
Рaзума ґсaфова, o7г.

В
скyю б9е tри1ну до концA, разгнёвасz ћрость твоS
на nвцA пaствы твоеS; помzни2 с0нмъ тв0й, и4же
стzжA и3спeрва, и3збaвилъ є3си2 жeзлъ достоsніz
твоего2. ГорA сіo1нъ си6 ћже всели1сz въ нeй, воздви1гни
рyцэ твои2 на гордhнz и4хъ въ конeцъ. Е#ли1ка лукaвнова
врaгъ во с™ёмъ твоeмъ, и3 восхвали1шасz ненави1дzщеи
т‰, посредЁ прaздника твоего2. Положи1ша знaменіz
своS знaменіz, и3 не познaша, ћко во и3сх0дэ превhше.
Ћко въ дубрaвэ дрeвzнэ, секи1рами разсэк0ша двeри
є3го2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5.
Вжег0ша nгнeмъ с™и1ло твоE, на земли2 nскверни1ша
жили1ще и4мени твоего2. Рёша въ с®цhхъ свои1хъ ю4жики
и4 х ъ вкyпэ, пріидёте и3 tстaвимъ вс‰ прaздникы
б9іz t землS. Знaменіz и4хъ не ви1дэхомъ, нёсть
ктомY прbр0ка, и3 нaсъ не познaетъ ктомY. док0лэ б9е
поношaетъ врaгъ, раздражaетъ проти1вныи и4мz твоE до
концA; вскyю tвращaеши рyку твою2, и3 десни1цу твою2 t
среды2 ћдръ твои1хъ въ конeцъ; бGъ же цRь нaшъ прeжде
вёкъ, содёла сп7сeніе посредЁ землS. Ты2 ўтверди1лъ є3си2
си1лою твоeю м0ре. ты2 стeрлъ є3си2 главы2 ѕміeмъ въ водЁ.
Ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 того2 брaшно
м7а
pалтhрь
лю1демъ є3fіo1пскымъ. Ты2 раст0рже и3ст0чникы и3 пот0кы,
ты2 и3ссуши2 рёкы и3faмскыz. Тв0й є4сть дн7ь, и3 твоS є4сть
н0щь. ты2 сверши2 зарS и3 сlнце. Ты2 сотвори2 вс‰ предёлы
земли2, лёто и3 вeсну, ты2 сотвори1лъ є3си2 и4хъ, помzни2 сіS.
Врaгъ поноси2 гDви, и3 лю1діе безyмніи раздражи1ша и4мz
твоE. Не предaждь ѕвэрeмъ дш7A и3сповёдающаzтисz,
дш7ъ ўб0гыхъ твои1хъ не забyди до концA. При1зри на
завётъ тв0й, ћко и3сп0лнишасz помрачeніи землS
дом0въ непрaведныхъ. да не возврати1 т сz смирeнъ
срaмленъ. ни1щъ и3 ўб0гъ восхвали1та и4мz твоE. Востaни
б9е, суди2 прю6 твою2, помzни2 поношeніе твоE є4же t
безyмнаго вeсь дн7ь. Не забyди глaса мlтвеникъ твои1хъ,
гордhни ненави1дzщыхъ т‰ взhде вhну.
Слaва. въ конeцъ да не растли1ши.
pl0мъ пёсни ґсaфовъ, o7д.

И#
сповёмысz тебЁ б9е, и3сповёмысz тебЁ, и3 призовeмъ
и4мz твоE. Повёмъ вс‰ чюдесA твоS, є3гдA пріимY
врeмz, ѓзъ прaвоты сужY. Разтazсz землS, и3 вси6
живyщеи на нeй. Ѓзъ ўтверди1хъ столпы2 є3S. Рёхъ бе€
зак0ннующымъ, не бе€зак0ннуйте. и3 согрэшaющымъ, не
возноси1те р0га. Не воздви1жите на высотY р0га вaшего,
и3 не гlите нa бGа непрaвду. Ћко ни tсх0дъ ни t зaпадъ,
каfи1зма, ‹
ни tпyстъ г0ръ, ћко бGъ судjи є4сть. Сего2 смирsетъ,
и3 сего2 возн0ситъ. ћко чaша въ руцЁ гDни винA не
растворeна и3сп0лнь растворeніz, и3 ўклони2 t сеS въ
сію2, nбaче др0ждіе є3го2 не и3скhдашасz. И#спію1тъ вси6
грёшніи землS, ѓзъ же возрaдуюсz въ вёкъ, пою2 бGу
їaковлю. И# вс‰ р0гы грёшныхъ сломлю2, и3 вознесeтсz
р0гъ прaведнаго.
Въ конeцъ, въ пёснехъ pl0мъ ґсaфовъ.
пёснь ко ґссmрjю, o7є.

В
ёдомъ во їюдeи бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3го2. И# бhсть
въ ми1рэ мёсто є3го2, и3 жили1ще є3го2 въ сіo1нэ. Т{
сокруши2 крёпости лyкъ, щи1тъ, и3 nрyжіе и3 брaнь.
Просвэщaеши ты2 ди1вно t г0ръ вёчныхъ, смути1шасz
вси6 неразyмніи с®цемъ. Ўснyша сн0мъ свои1мъ, и3 не
nбрэт0ша ничт0же, вси6 мyжіе богaтства рyкъ свои1хъ. t
запрэщeніz твоего2 б9е їaковль, воздрэмaша всёдшеи
на конS. Ты2 стрaшенъ є3си2, и3 кто2 проти1ву стaнетъ ти6;
tт0лэ гнёвъ тв0й. съ нб7сE слhшанъ сотвори1лъ є3си2
сyдъ. ЗемлS ўбоsсz и3 ўмолчA, внегдA востaти на сyдъ
бGу, спcти2 вс‰ кр0ткыz земли2. Ћко помышлeніе члчcко
и3сповёстьсz тебЁ, и3 nстaнокъ помышлeніz прaзднуетъ
ти6. Помоли1тесz и3 воздади1те гDви бGу нaшему, вси6 и4же
м7в
pалтhрь
џкрестъ є3го2 принесyтъ дaры страшн0му и3 teмлющему
дyхы кн7зeмъ, страшн0му пaче цReй земнhхъ.
Въ конeцъ, n и3диfyмэ, pl0мъ ґсaфовъ, o7ѕ.

Г
лaсомъ мои1мъ к0 гDу возвaхъ, глaсомъ мои1мъ къ
бGу, и3 внsтъ ми6. въ дн7ь печaли моеS бGа взыскaхъ,
рукaма мои1ма н0щію предъ ни1мъ, и3 не прелщeнъ
бhхъ. tвeржесz ўтёшитисz дш7A моS, помzнyхъ бGа,
и3 возвесели1хсz. Возскорбёхъ, и3 пренем0же дх7ъ м0й.
Предвари1стэ стражбы2 џчи мои2. Смути1хсz, и3 не гlахъ.
Помhслихъ дни2 пeрвыz, и3 лёта вёчнаz помzнyхъ, и3
поўчи1хсz. Н0щію с®цемъ мои1мъ глумлsхсz, и3 тужaше
дyхъ м0й. Е#дA в0 вэкы tри1нетъ гDь, и3 не приложи1тъ
бlговоли1ти пaкы, и3ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ;
скончA гlы t~ рода въ р0дъ. Е#дA забyдетъ ўщeдрити бGъ,
и3ли2 ўдержи1тъ в0 гнэвэ своeмъ щедр0ты своS; и3 рёхъ,
нн7э начaхъ. си6 и3змёна десни1ца вhшнzго. Помzнyхъ
дёла гDнz, ћко помzнY t зачaла чюдeсъ твои1хъ, и3
поўчю1сz во всёхъ дёлехъ твои1хъ, и3 въ начинaніихъ
твои1хъ поглумлю1сz. Б9е, во с™ёмъ пyть тв0й. Кто2
бGъ вeліи, ћко бGъ нaшъ; ты2 є3си2 бGъ творsи чюдесA.
Познaну сотвори1лъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2, и3збaвилъ
є3си2 мhшцею твоeю лю1ди твоS, сн7ы їaковлz, и3 їo1сифовы.
каfи1зма, аi7
Ви1дэша т‰ в0ды б9е, ви1дэша т‰ в0ды, и3 ўбоsшасz.
Смути1шасz бeздны, мн0жествомъ шyма в0дъ. глaсъ
дaша џблацы. И$бо стрёлы твоS прех0дzтъ глaсъ гр0ма
твоего2 въ колеси2. nсвэти1ша м0лніz твоS вселeнную,
подви1жасz, и3 трeпетна бhсть землS. Въ м0ри путіE
твои2, и3 стезS твоS въ водaхъ мн0гахъ, и3 стопы2 твоS
не познaютсz. Настaвилъ є3си2 ћко nвцA лю1ди твоS,
рук0ю моmсeoвою и3 ґар0нею.
Слaва. рaзумъ ґсaфовъ, o7з. Каfи1зма, аi7.

В
немлёте лю1діе мои2 зак0нъ м0й, приклони1те ќхо
вaше въ гlы ќстъ мои1хъ. tвeрзу въ при1тчахъ
ўстA моS, провэщaю ганaніz и3спeрва, є3ли1ка
слhшахомъ, и3 разумёхомъ |, и3 nц7ы2 нaши повёдаша
нaмъ. не ўтаи1сz t ч†дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ. Возвэщaюще
хвалы2 гDнz, и3 си1лы є3го2, и3 чюдесA є3го2 ћже сотвори2. и3
воздви1же свэдёніе во їaковэ, и3 зак0нъ положи2 во ї}ли.
Е#ли1ка заповёда nц7eмъ нaшимъ, сказaти | сн7ов0мъ
свои1мъ, ћко да познaетъ р0дъ и4нъ, сн7ове родsщеисz,
и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сн7ов0мъ свои1мъ. Ћко да
пол0жатъ нa бGа ўповaніе своE, и3 не забyдутъ дёлъ
б9іихъ, и3 зaповэди є3го2 взhщутъ. Ћко да не бyдутъ
ћко же nц7ы2 и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 прегорчевaz, р0дъ
м7г
pалтhрь
и4же не и3спрaви с®ца своего2, и3 не ўвёри съ бGомъ д¦а
своего2. Сн7ове є3фрёмли напрzзaюще и3спёюще лyкы,
возврати1шасz въ дн7ь брaни. Не сохрани1ша завёта б9іz,
и3 въ зак0нэ є3го2 не и3зв0лиша ходи1ти. И# забhша
бlгодэsніи є3го2 и3 чюдeсъ є3го2, и4хъ же kви2 и4мъ. предъ
nц7ы2 и4хъ ћже сотвори2 чюдесA, въ земли2 є3ги1петстэй, нa
поли танеo1си. Развeрзе м0ре, и3 проведE и4хъ, предстaви
в0ды ћко мёхъ. И# настaви | џблакомъ в0 дне, и3
всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS. Развeрзе кaмень въ
пустhни, и3 напои2 и4хъ ћко въ бeзднэ мн0зэ. И#
и3зведE в0ду и3скaмене, и3 низведE ћко рёкы в0ды. и3
приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY. Прегорчи1ша вhшнzго
въ безв0днэ, и3 и3 с куси1 ш а бGа въ с®цhхъ свои1 х ъ,
воспроси1ти брaшна дш7aмъ свои1мъ. И# клеветaша нa бGа,
и3 рёша. є3дA возм0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу въ
пустhни; понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3
пот0цы наводни1шасz. Е#дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти, и3ли2
ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои1мъ; сего2 рaди слhша бGъ
и3 презрЁ, и3 џгнь возгорёсz во їaковэ, и3 гнёвъ взhде
на ї}лz. Ћко невёроваша бGови, ни ўповaша на сп7сeніе
є3го2. И# заповёда nблак0мъ свhше, и3 двeри нб7сE tвeрзе.
И# nдожди2 и4мъ мaнну ћсти, и3 хлёбъ нбcныи дaстъ и4мъ.
каfи1зма, аi7
Хлёбъ ѓнGльскіи kдE чlкъ, брaшно послA и4 м ъ до
nби1ліz. Воздви1же ю4гъ съ нб7сE, и3 наведE си1лою своeю
ли1ву, и3 nдожди2 нa н‰ ћко прaхъ пл0ти, и3 ћко пес0къ
морскjи пти6ца пернaты, и3 напад0ша посредЁ стaна и4хъ,
џкrтъ жили1щъ и4хъ. И# kд0ша, и3 насhтишасz ѕэло2.
и3 желaніе и4хъ принесE и4мъ, не лиши1шасz t желaніи
свои1хъ. Е#щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ, и3 гнёвъ б9іи
взhде нa н‰. И# ўби2 мн0жайшаz и4хъ, и3 и3збрaннымъ
ї}левомъ запsтъ. Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE, и3
не вёроваша чюдесeмъ є3го2. И# и3зчез0ша въ суетЁ днjе
и4хъ, и3 лёта и4хъ со тщaніемъ. Е#гдA ўбивaше и4хъ, тогдA
взыскaху є3го2. и3 возвращaхусz, и3 ўтреневaху къ бGу.
И# помzнyша, ћко бGъ пом0щникъ и4мъ є4сть, и3 бGъ
вhшніи и3збaвитель и4мъ є4сть. И# возлюби1ша є3го2 ўсты2
свои1ми, и3 kзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY. С®це же и4хъ
не бB прaво съ ни1мъ, ни ўвёришасz въ завётэ є3го2, т0й
же є4сть щeдръ, и3 nци1ститъ грэхы2 и4хъ, и3 не растли1тъ.
и3 ўмн0житъ возврати1ти ћрость свою2, и3 не раждежeтъ
всего2 гнёва своего2. И# помzнY ћко пл0ть сyть, д¦ъ ходS
и3 не nбращazсz. К0ль крaты прогнёваша и5 въ пустhни,
раздражи1ша и5 въ земли2 безв0днэ; и3 nбрати1шасz, и3 и3ску
си1ша бGа, и3 с™aго ї}лева прогнёваша. И# не помzнyша
м7д
pалтhрь
рукы2 є3го2 днE, в0нь же и3збaви и4хъ и3зъ рукы2 nскорблsю
щаго. Ћко же положи2 во є3гЂптэ знaменіz своS,
и3 чюдесA своS нa поли танеo1си. И# преложи2 въ кр0вь
рёкы и4хъ, и3 и3ст0чникы и4хъ, ћко да не пію1тъ. ПослA
нa н‰ пeсіz мyхы, и3 поzд0ша и4хъ. и3 жaбы, и3 растли2
и4хъ. И# дaстъ ржЁ пл0дъ и4хъ, и3 труды2 и4хъ пруг0мъ. И#
ўби2 грaдомъ виногрaды и4хъ, и3 тeрніе и4хъ мрaзомъ. и3
предaстъ грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2. ПослA
нa н‰ гнёвъ ћрости своеS, ћрость и3 гнёвъ и3 ск0рбь,
послaніе ѓгг7лы лукaвыми. Пyть сотвори1ти стезю2 гнёву
своемY, и3 не пощадЁ t смр7ти дш7A и4хъ и3 скоты2 и4хъ
въ смр7ти затвори2. И# порази2 всsкъ пeрвенецъ въ земли2
є3ги1петстэй, t начaтка всsкого трудA и4хъ, в8селeніихъ
хaмовыхъ. И# воздви1же ћко nвцA лю1ди своS, и3 возведE
| ћко стaдо въ пустhни. И# настaви | на ўповaніе, и3
не ўстраши1шасz, и3 врагы2 и4хъ покры2 м0ре. И# введE | въ
г0ру с™hнz своеS, горA си6, ю4же стzжA десни1ца є3го2. И#
и3згнA t лицA и4хъ kзhки, и3 по жрeбію дaстъ и4мъ ю4жемъ
дёло мёрномъ. и3 всели2 въ сeлэхъ и4хъ колёна ї}лева.
И# и3скуси1ша, и3 прогнёваша бGа вhшнzго, и3 свэдёніz
є3го2 не сохрани1ша. И# nбрати1шасz, и3 tверг0шасz, ћко
же и3 nц7ы2 и4хъ, преврати1шасz въ лyкъ развращeнъ. И#
каfи1зма, аi7
прогнёваша и5 въ холмёхъ свои1хъ, и3 во и3стукaнныхъ
свои1хъ раздражи1ша и5. Слhша бGъ, и3 презрЁ, и3 ўничижи2
ѕэло2 ї}лz. И# tри1ну ски1нію сил0мскую, селeніе є4же
всели1сz въ чlцехъ. И# предaстъ въ плёнъ крёпость и4хъ,
и3 добр0ту и4хъ въ рyкы враг0мъ. И# затвори2 во nрyжіи
лю1ди своS, и3 достоsніе своE презрЁ. ю4ноша и4хъ поsстъ
џгнь, и3 дв7ы и4хъ не nсётованы бhша. Сщ7eнницы и4хъ
nрyжіемъ пад0ша, и3 вдови6ца и4хъ не nплaканы бhша.
И# востA ћко спS гDь, ћко си1ленъ и3 шyменъ t винA.
И# порази2 врагы2 своS вспsть, поношeніе вёчно дaстъ
и4хъ. И# tри1ну селeніе їo1сифово, и3 колёно є3фрeмово не
и3збрA. И# и3збрA колёно їю1дово, г0ру сіo1ню, ю4же возлюби2.
И# создA ћко и3нор0гъ с™hню свою2, на земли2, nсновA
ю5 въ вёкъ. И# и3збрA дв7да рабA своего2, и3 воспріsтъ и5 t
стaдъ џвчихъ. t дои1лицъ поsтъ є3го2, пасти2 їaкова рабA
своего2, ї}лz достоsніе своE. И# ўпасE и4хъ въ неѕл0біи с®ца
своего2, и3 въ рaзумэхъ рyку своeю настaвилъ и4хъ є4сть.
Слaва. pl0мъ ґсaфовъ, o7и.

Б
9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, nскверни1ша
цRковь с™yю твою2. Положи1ша їєrли1ма ћко nв0щное
храни1лище, положи1ша трyпіz р†бъ твои1хъ брaшно
пти1цамъ нбcнымъ, пл0ти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрeмъ
м7є
pалтhрь
земнhмъ. проліsша кр0вь и4 х ъ ћко в0ду џкрестъ
їєrли1 м а, и3 не бB погребazи. Бhхомъ поношeніе
сосёдомъ нaшимъ, подражaніе и3 поругaніе сyщымъ
џкрестъ нaсъ. док0лэ гDи прогнёваешисz до концA,
раждежeтсz ћко џгнь рвeніе твоE; пролёй гнёвъ тв0й
на kзhкы незнaющаz тебE, и3 на цrтвіz ћже и4мени
твоего2 не призвaша. Ћко поzд0ша їaкова, и3 мёсто
є3го2 nпусти1ша. Не помzни2 нaшихъ бе€зак0ній пeрвыхъ.
Ск0ро да предварsтъ ны6 щедр0ты твоS гDи, ћко
nбнищaхомъ ѕэло2. Помози2 нaмъ б9е сп7си1телю нaшъ.
Слaвы рaди и4мени твоего2 гDи и3зми2 нaсъ. И# nцhсти
грэхы2 нaша, рaди и4мени твоего2. да некогдA рекyтъ
kзhцы, гдЁ є4сть бGъ и4хъ; и3 ўвёстьсz во kзhцэхъ
предъ nчи1ма нaшима, tмщeніе кр0ве р†бъ твои1хъ
пролитhz. да вни1детъ предъ т‰ воздыхaніе nковaнныхъ.
По вели1чію мhшца твоеS, снабди2 сн7ы ўмр7щвeнныхъ.
Воздaждь сосёдомъ нaшимъ седмори1цею въ нёдра и4хъ
поношeніе и4хъ, и4мъ же поноси1ша т‰ гDи. мh же лю1діе
твои2, и3 nвцA пaжити твоеS. И#сповёмысz тебЁ б9е въ
вёкъ, въ р0дъ и3 р0дъ возвэсти1мъ хвалY твою2.
Въ конeцъ, n и3змёншихсz, свэдёніе ґсaфово,
pl0мъ n ґссmрjи, o7f.
каfи1зма, аi7

П
асhи ї}лz вонми2, наставлszи ћко nвчA їo1сифа.
Сэдsи на херуви1мэ kви1сz, предъ є3фрёмомъ, и3
веніами1номъ и3 манасjемъ. Воздви1гни си1лу твою2, и3
пріиди2 спасти2 нaсъ. Б9е nбрати2 ны6, и3 просвэти2 лицE
твоE, и3 сп7сeмсz. гDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на
мlтву р†бъ твои1хъ; питaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ,
и3 пои1ши нaсъ слeзъ въ мёру. положи1лъ є3си2 нaсъ въ
прерэкaніе сосёдомъ нaшимъ, и3 врaзи нaши подражaша
нaсъ. гDи б9е си1лъ nбрати2 ны6, и3 просвэти2 лицE твоE, и3
сп7сeни бyдемъ. Виногрaдъ и3зъ є3гЂпта пренесE, и3згнaлъ
є3си2 kзhки, и3 насади1лъ є3си2 и5. пyть сотвори1лъ є3си2 предъ
ни1мъ, и3 насади2 корeніz є3го2, и3 и3сп0лни зeмлю. Покры2
г0ры сёнь є3го2, и3 стeбліz є3го2 кeдры б9іz. Пр0стретъ
р0зги є3го2 д0 морz, и3 дaже до рёкъ t~расли є3го2. Вскyю
разори2 nпл0тъ є3го2, и3 nбъи3мaютъ и5 вси6 мимоходsщеи
путeмъ; nзобA и5 вeпрь t~ луга, и3 и4нокъ ди1віи поsлъ и5
є4сть. Б9е си1лъ nбрати1 же, и3 при1зри съ нб7сE, и3 ви1ждь.
И# посэти2 виногрaдъ сeй, и3 сверши2 є3го2. є3г0 же насади2
десни1ца твоS. И# нa сн7ы чlческыz, ћже ўкрэпи1лъ є3си2
себЁ. пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ. t запрэщeніz
лицA твоего2 погhбнутъ. Бyди рукA твоS нa мужа
десни1ца твоS, и3 нa сн7а чlча є3г0 же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ.
м7ѕ
pалтhрь
и3 не tстyпимъ t тебE, живи1ши ны6, и3 и4мz твоE
призовeмъ. гDи б9е си1лъ nбрати2 ны6, и3 kви2 лицE твоE,
и3 сп7сeни бyдемъ.
Въ конeцъ, n точи1лэхъ, pl0мъ пёсніи ґсaфовъ, п7.

Р
aдуйтесz бGу пом0щнику нaшему, воскли1кнэте
бGу їaковлю. Пріимёте pl0мъ, и3 дади1те тmмпaнъ,
pалтhрь красeнъ съ гyсльми. Возтруби1те новомёсz
чною труб0ю, въ нар0читыи дн7ь прaздника вaшего. Ћко
повелёніе ї}лево є4сть, и3 судбA бGа їaковлz. свэдёніе
во їo1сифэ положи2 є3мY, внегдA и3зhти є3мY t землS
є3ги1петскыz. Kзhка є3г0 же не вёдzше, ўслhша, tsтъ
t брeмене хребeтъ є3го2. Рyцэ є3го2 въ коши2 пораб0тастэ,
въ ск0рби призвA м‰ и3 и3збaвихъ т‰. ўслhшахъ т‰ въ
тaйнэ бyрнэ. И#скуси1хъ т‰ на водЁ прерэкaніz. Слh
шите лю1діе мои2, и3 засвэдётельствую вaмъ. ї}лю ѓще
послyшаеши менE, не бyдетъ въ тебЁ бGъ н0въ, нижE
покл0нишисz б0гу чюжeму. Ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й,
и3зведhи т‰ t землS є3гЂпетскыz. Разши1ри ўстA твоS,
и3 и3сп0лню |. И# не послyшаша лю1діе мои2 глaса моего2, и3
ї}ль не внsтъ ми6. И# tпусти1хъ и4хъ по начинaнію с®цъ
и4хъ, п0йдутъ въ начинaніихъ свои1хъ. Ѓще бhша лю1діе
мои2 послyшали менE, ї}ль ѓще бы въ пути2 моS ходи1лъ,
каfи1зма, аi7
ни n чес0мъ же ќбо врагы2 є3го2 смири1лъ бhхъ, и3 на
стужaющаz и4мъ возложи1лъ бhмъ рyку мою2. Врaзи гDни
солгaша є3мY, и3 бyдетъ врeмz и4хъ въ вёкъ. И# напитA
и4хъ t тyка пшени1чна, и3 t кaмене мeда насhти и4хъ.
Слaва, pl0мъ ґсaфовъ, п7а.

Б
Gъ стA въ с0нмэ бог0въ, посредё же бог0въ раз
сyдитъ. док0лэ сyдите непрaвду, и3 ли1цъ грёшничь
nбинyетесz; суди1те си1ру и3 ўб0гу, смирeна и3 ни1ща
nправдaйте. И#змёте ни1ща и3 ўб0га, и3зъ рукы2 грёшнича
и3 и3збaвите и5. Не ўвёдэша нижE разумёша, во тмЁ
х0дzтъ. да подви1жатсz вс‰ nсновaніz земли2. Ѓзъ рёхъ,
б0зи бyдэте и3 сн7ове вhшнzго вси6. вh же ћко чlцы
ўмирaете. и3 ћко є3ди1нъ t кн‰зь пaдаете. Воскrни2 б9е
суди2 земли2, ћко ты2 наслёдиши во всёхъ kзhцэхъ.
Пёснь pалмA ґсaфова, п7в.

Б
9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ; не премолчи2, ни ўкроти2
б9е. Ћко се6 врaзи твои2 возшумёша, и3 ненави1дzщеи
т‰ воздвиг0ша главY. нa люди твоS лукaвноваша
в0лею, и3 совэщaша на с™hz твоS. Рёша, пріидёте, и3
потреби1мъ | t kзы6къ, и3 не помzнeтсz и4мz ї}лево
ктомY. Ћко совэщaша є3ди1но мышлeніемъ вкyпэ, нa
т‰ завётъ завэщaша. Селeніz и3думeйска, и3 їсмaилите,
м7з
pалтhрь
моaвъ, и3 ґгaрэне. гевaлъ, и3 ґмм0нъ, и3 ґмали1къ, и3но
племeнницы съ живyщими въ тЂрэ. И$бо и3 ґссyръ пріи1де
съ ни1ми, бhша въ заступлeніе сн7ов0мъ л0товомъ.
Сотвори2 и4мъ ћко мадіaму, и3 сисaрэ, ћко и3 ґви1му
въ пот0цэ ки1ссовэ. Потреби1шасz во ґенд0рэ, бhша
ћко гн0й земнhи. Положи2 кн7зz и4хъ ћко nри1ва и3
зи1ва и3 зевeе и3 салмaна, вс‰ кн7зz и4хъ, и4же рёша,
да наслёдимъ себЁ с™и1ло б9іе. Б9е м0й положи2 и4хъ
ћко к0ло, ћко тр0сть предъ лицeмъ вётру. Ћко џгнь
попалszи дубрaвы, ћко плaмень пожигazи г0ры. тaко
поженeши | бyрею твоeю, и3 гнёвомъ твои1мъ смути1ши
|. И#сп0лни лицA и4хъ безчeстіz, и3 взhщутъ и4мени
твоего2 гDи. да постыдsтсz, и3 смzтyтсz въ вёкъ вёка,
и3 посрамsтсz, и3 поги1бнутъ. И# ўвёдzтъ, ћко и4мz
тебЁ гDь, ты2 є3ди1нъ вhшніи по всeй земли2.
Въ конeцъ, n точи1лэхъ, сн70въ корeoвъ, pал0мъ, п7г.

К
0ль возлю1бленна сeла твоS, гDи си1лъ. Желaетъ и3
скончевaетсz дш7A моS во дворы2 гDнz. С®це моE и3
пл0ть моS возрaдовастасz џ бз7э жи1вэ. И$бо пти1ца
nбрёте себЁ хрaмину, и3 г0рлица гнэздо2 себЁ, и3дёже
положи2 птенцA своS. nлтарS твоS гDи си1лъ, цRю2 м0й и3
б9е м0й. Блажeни живyщеи въ домY твоeмъ, въ вёкъ
каfи1зма, аi7
вёка восхвaлzтъ т‰. Блажeнъ мyжъ, є3мy же є4сть
заступлeніе є3го2 t тебE, восхождeніz въ с®цы своeмъ
положи2. во ю3д0ли плачeвнэ, въ мёстэ и3дёже положи2.
И$бо блгcвeніе дaстъ зак0нъ даsи. П0йдутъ t си1лы
въ си1лу, kви1тсz бGъ бог0мъ въ сіo1нэ. гDи б9е си1лъ
ўслhши мlтву мою2, внуши2 б9е їaковль. Защи1тниче
нaшъ ви1ждь б9е, и3 при1зри на лицE хrтA твоего2. Ћко
лyчше дн7ь є3ди1нъ во дв0рэхъ твои1хъ пaче тhсzщъ.
И#зв0лихъ примэтaтисz въ домY бGа моего2, пaче, нeже
жи1ти ми6 въ сeлэхъ грёшничихъ. Ћко млcть и3 и4стину
лю1битъ гDь, бGъ блгdть и3 слaву дaстъ, гDь не лиши1тъ
бlгaz ходsщихъ незл0біемъ. гDи б9е си1лъ, бlжeнъ чlкъ
ўповazи нa т‰.
Въ конeцъ, сн70въ корeoвъ, pl0мъ, п7д.

Б
lговоли1лъ є3си2 гDи зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2
плёнъ їaковль. nстaвилъ є3си2 бе€зак0ніz лю1демъ
твои1мъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхы2 и4хъ. Ўкроти1лъ
є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лъ є3си2 t~ гнэва ћрости
твоеS. Возврати2 нaсъ б9е сп7сeніи нaшихъ, и3 возврати2
ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA в0 вэкы прогнёваешисz нa
ны6; и3ли2 пр0стреши гнёвъ св0й t~ рода въ р0дъ; б9е ты2
nбрaщь живи1ши ны6, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz n тебЁ.
м7и
pалтhрь
Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ.
Ўслhшу что2 речeтъ n мнЁ гDь бGъ, ћко речeтъ ми1ръ
нa люди своS и3 на прпdбныz своS, и3 на nбращaющаz
с®цA къ немY. nбaче бли1зъ боsщимсz є3го2 сп7сeніе
є3го2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина
срэт0стасz, прaвда и3 ми1ръ nблобызaстасz. И$стина t
землS восіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че. И$бо гDь дaстъ
бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда предъ
ни1мъ преdи1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стопы2 своS.
Слaва. моли1тва двdва, п7є. Каfи1зма, вi7.

П
риклони2 гDи ќхо твоE, и3 ўслhши м‰, ћко ни1щъ
и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. сохрани2 дш7у мою2, ћко прпdбенъ
є4смь. сп7си2 рабA твоего2 б9е м0й ўповaющаго нa
т‰. Поми1луй м‰ гDи, ћко къ тебЁ воззовY вeсь дн7ь.
Возвесели2 дш7у рабA твоего2, ћко къ тебЁ взsхъ дш7у мою2.
Ћко ты2 гDи бlгъ, и3 долготерпэли1въ, и3 многомлcтивъ
всёмъ призывaющимъ т‰. Внуши2 гDи мlтву мою2,
и3 вонми2 глaсу молeніz моего2. Въ дн7ь печaли моеS
возвaхъ къ тебЁ, ћко ўслhша м‰. Нёсть под0бенъ
тебЁ въ б0зэхъ гDи, и3 нёсть по дёломъ твои1мъ. Вси6
kзhцы, є3ли1ко сотвори2 пріи1дутъ, и3 покл0нzтсz предъ
тоб0ю гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE. Ћко вeліи є3си2 ты2,
каfи1зма, вi7
и3 творsи чюдесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. Настaви м‰ гDи на
пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй. да возвесели1тсz
с®це моE, боsтисz и4мени твоего2. И#сповёмсz тебЁ гDи
б9е м0й всёмъ с®цемъ мои1мъ, и3 прослaвлю и4мz твоE въ
вёкъ. Ћко млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaви дш7у мою2
t ѓда преи3сп0днzго. б9е законопрестyпницы востaша
нa м‰, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дш7у мою2, и3 не
предложи1ша тебE предъ соб0ю. И# ты2 гDи б9е м0й щeдръ
и3 млcтивъ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, и3 и4стиненъ.
При1зри нa м‰, и3 поми1луй м‰. дaждь держaву твою2
џтроку твоемY, и3 сп7си2 сн7а рабы2 твоеS. Сотвори2 со
мн0ю знaменіе в0 бlго, и3 да ви1дzтъ ненави1дzщеи м‰,
и3 постыдsтсz. Ћко ты2 гDи пом0же ми6, и3 ўтёшилъ
м‰ є3си2.
Сн70въ корeoвъ, pал0мъ пёсни, п7ѕ.

N
сновaніz є3го2 на горaхъ с™hхъ. Лю1битъ гDь вратA
сіo1нz, пaче всёхъ селeніи їaковлихъ. Преслaвнаz гlа
шасz n тебЁ грaде б9іи. ПомzнY раaвъ и3 вавил0на,
свёдущихъ м‰. И# се6 и3ноплемeнницы, и3 тЂръ и3 лю1діе
є3fіo1пстіи, сіи2 бhша т{. мaти сіo1нъ речeтъ, чlкъ. и3
чlкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й nсновA и5 вhшніи. гDь
повёсть въ кни1гахъ лю1демъ, и3 кн7зeмъ си1мъ бhвшимъ
м7f
pалтhрь
въ нeмъ. Ћко веселsщимсz всёмъ жили1ще ў тебE.
Пёснь pалмA сн70въ корeoвъ, въ конeцъ, n маелefэ
tвэщaти. рaзумъ є3faма ї}льтzнина, п7з.

Г
Dи, б9е сп7сeніz моего2, в0 дне возвaхъ, и3 въ нощи2
предъ тоб0ю. да вни1детъ предъ т‰ мlтва моS,
приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY. Ћко и3сп0лни
сz ѕ0лъ дш7A моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz.
Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщыми въ р0въ. Бhхъ ћко
чlкъ безъ п0мощи, въ мр7твыхъ своб0дь. Ћко ћзвеніи
спsщеи во гробёхъ, и4хъ же не помzнyлъ є3си2 ктомY.
и3 тjи t рукы2 твоеS tриновeни бhша. Положи1ша м‰
въ р0вэ преи3сп0днемъ, въ тeмныхъ и3 сёни смр7тнэй. На
мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ волны2 твоS наведE
нa м‰. Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE, положи1
ша м‰ мeрзость себЁ. Прeданъ бhхъ, и3 не и3схождaхъ,
џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2. Возвaхъ къ тебЁ
гDи вeсь дн7ь, воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2. Е#дA мр7твыми
твори1ши чюдесA, ли врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz
тебЁ; є3дA повёсть кто2 в0 гробэ млcть твою2, и3 и4стину
твою2 въ поги1бели; є3дA познaна бyдутъ во тмЁ чюдесA
твоS, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй; и3 ѓзъ къ
тебЁ гDи возвaхъ, и3 ќтро мlтва моS предвари1тъ т‰.
каfи1зма, вi7
Вскyю гDи tрёеши дш7у мою2, tвращaеши лицE своE t
менE; ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS.
Вознeсъ же смири1хсz, и3 и3знемог0хъ. На мнЁ преид0ша
гнёви твои2 , ўстрашeніz твоS возмути1 ш а м‰,
nбыд0ша м‰ ћко водA. вeсь дн7ь nдержaша м‰ вкyпэ.
Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скренzго, и3 знaемыхъ
мои1хъ t страстeй.
Слaва. Рaзума є3faма, ї}льтzнина, п7и.

М
и1лости твоS гDи в0 вэкы воспою2, въ р0дъ и3 р0дъ
возвэщY и4стину твою2 ўсты2 мои1ми. Ћко речE, въ
вёкъ ми1лость сози1ждетсz, нa нб7сэхъ ўгот0ваетсz
и4стина твоS. Завэщaхъ завётъ и3збрaннымъ мои1мъ,
клsхсz дв7ду рабY моемY д0 вэка. Ўгот0ваю сёмz твоE,
и3 сози1жду въ р0дъ и3 р0дъ пrт0лъ тв0й. И#сповёдzтъ
нб7сA чюдесA твоS, гDи, и4бо и4стину твою2 въ цRкви с™hхъ.
Ћко кто2 во џблацэхъ сравни1тсz гDви, ўпод0битсz
гDви въ сн70хъ б9іихъ; бGъ прославлsемъ въ совётехъ
с™hхъ, вeліи и3 стрaшенъ є4сть надъ всёми џкрестными
є3го2. гDи б9е си1лъ, кто2 под0бенъ тебЁ; си1ленъ є3си2 гDи,
и3 и4стина твоS џкрестъ тебE. Ты2 владёеши держaвою
морск0ю, возмущeніе же в0лнъ є3го2 ты2 ўкроти1ши. Ты2
смири1лъ є3си2 ћко ћзвена г0рдаго, мhшцею си1лы твоеS
н7
pалтhрь
разгнaлъ є3си2 врагы2 твоS. твоS сyть нб7сA, и3 твоS є4сть
землS. вселeнную и3 концA є3S ты2 nсновaлъ є3си2, сёверъ
и3 м0ре ты2 создA. Fав0ръ и3 є3рм0нъ n и4мени твоeмъ
возрaдуетасz. твоS мhшца съ си1лою. да ўтверди1тсz
рукA твоS, вознесeтсz десни1ца твоS. Прaвда и3 судбA,
ўгот0ваніе прест0ла твоего2. Млcть и3 и4стина преdид1 ета предъ
лицeмъ твои1мъ. Бlжeни лю1діе вёдущеи воскликновeніе.
гDи в0 свэтэ лицA твоего2 п0йдутъ, и3 n и4мени твоeмъ
возрaдуютсz вeсь дн7ь, и3 прaвдою твоeю вознесyтсz. Ћко
похвалA си1лы и4хъ ты2 є3си2, и3 въ бlговолeніи твоeмъ
вознесeтсz р0гъ нaшъ. Ћко гDне є4сть заступлeніе, и3
с™aго ї}лева цRS нaшего. ТогдA гlалъ є3си2 въ видёніи
сн7ов0мъ твои1мъ, и3 речE, положи1хъ п0мощь на си1лнаго,
вознес0хъ и3збрaннаго t лю1діи мои1хъ. nбрэт0хъ дв7да
рабA моего2, є3лeoмъ с™hмъ мои1мъ помaзахъ и5. И$бо
рукA моS застyпитъ и5, и3 мhшца моS ўкрэпи1тъ и5.
Ничт0же ўспёетъ врaгъ нaнь и3 сhнъ бе€зак0ніz не
приложи1тъ nѕл0бити є3го2. И#ссэкY t лицA є3го2 врагы2
є3го2, и3 ненави1дzщаz є3го2 побэждY. И# и4стина моS и3
млcть моS съ ни1мъ, и3 n и4мени моeмъ вознесeтсz р0гъ
є3го2. И# положY нa мори рyку є3го2, и3 на рэкaхъ десни1цу
є3го2. Т0й воззовeтъ м‰, nц7ъ м0й є3си2 ты2, бGъ м0й, и3
каfи1зма, вi7
застyпникъ сп7сeніz моего2. И# ѓзъ пeрвенца положY и5,
высокA пaче цReй земнhхъ. Въ вёкъ сохраню2 є3мY млcть
мою2, и3 завётъ м0й вёренъ є3мY. И# положY въ вёкъ
вёка сёмz є3го2, и3 прест0лъ є3го2 ћко днjе нб7у. Ѓще
nстaвzтъ сн7ове є3го2 зак0нъ м0й, и3 въ судбaхъ мои1хъ не
п0йдутъ. ѓще nправдaніz моS nсквернsтъ, и3 зaповэди
моS не сохранsтъ, посэщY жезл0мъ бе€зак0ніz и4хъ, и3
рaнами непрaвды и4хъ. Млcть же мою2 не разорю2 t ни1хъ,
ни превреждY во и4стинэ моeй. Ни nскверню1 же завёта
моего2, и3 и3сходsщаz t ќстъ мои1хъ не tвeргусz. Е#ди1ною
клsхсz во с™0е моE, ѓще дв7ду солжY. Сёмz є3го2 въ
вёкъ пребyдетъ, и3 пrт0лъ є3го2 ћко сlнце предо мн0ю,
и3 ћко лунA съвершeна въ вёкъ, и3 свэдётель нa нб7си
вёренъ. Тh же tри1ну, и3 ўничижи2, негодовA помaзанаго
твоего2. Разори1лъ є3си2 завётъ рабA твоего2, nскверни1лъ
є3си2 на земли2 с™hню є3го2. разори1лъ є3си2 вс‰ nпл0ты
є3го2. Положи1лъ є3си2 твeрдаz є3го2 стрaхъ. Расхищaхуть и5
вси6 мимоходsщеи путeмъ, бhсть поношeніе сосёдомъ
свои1мъ. Возвhсилъ є3си2 десни1цу стужaющыхъ є3мY,
возвесели1лъ є3си2 вс‰ врагы2 є3го2. Возврати1лъ є3си2 п0мощь
nрyжіz є3го2, и3 не заступи2 є3го2 въ брaни. Разори1лъ є3си2 t
nчищeніz є3го2, пrт0лъ є3го2 нa землю повeрже. Ўмaлилъ
н7а
pалтhрь
є3си2 дни2 врeмени є3го2, nбліsлъ є3си2 и5 студ0мъ. док0лэ
гDи tвращaешисz въ конeцъ, раждежeтсz ћко џгнь
гнёвъ тв0й; помzни2, кjи м0й состaвъ, є3дa бо всyе создA
вс‰ сн7ы члчcкыz; кто2 є4сть чlкъ, и4же поживeтъ, и3 не
ќзритъ смeрти, и3збaвитъ дш7у свою2 и3зъ рукы2 ѓдовы;
гдЁ сyть млcти твоS дрeвнzz гDи, ћже клsтсz дв7ду во
и4стинэ твоeй; помzни2 гDи поношeніе р†бъ твои1хъ, є4же
ўдержA въ нaдрэ моeмъ мн0гы kзhкы. Е$же поноси1ша
врaзи твои2 гDи, є4же поноси1ша и3змэнeніе хrтA твоего2.
Блгcвeнъ гDь въ вёкъ. бyдетъ, бyдетъ.
Слaва. Мlтва моmсez чlка б9іz, п7f.

Г
Dи прибёжище бhсть нaмъ, въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде
дaже горaмъ не бhти, и3 создaтисz земли2 и3 вселeн
нэй, и3 t~ вэка и3 д0 вэка ты2 є3си2. Не возврати2
чlка во смирeніе. и3 рeклъ є3си2, nбрати1тесz сн7ове члчcтіи.
Ћко тhсzща лётъ предъ nчи1ма твои1ма гDи, ћко дн7ь
вчерaшніи и4же ми1мо и4де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижe
ніz и4хъ є3щE бyдутъ. Ќтро ћко травA ми1мо и4детъ, ќтро
процвэтeтъ и3 прeйдетъ, нa вечеръ tпадeтъ, nжестёетъ
и3 и4схнетъ. Ћко и3счез0хомъ гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію
твоeю смути1хомсz. Положи1лъ є3си2 бе€зак0ніz нaша
предъ соб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе лицA твоего2.
каfи1зма, вi7
Ћко вси6 днjе нaши nскудёша, и3 гнёвомъ твои1мъ
и3зчез0хомъ. Лёта нaша ћко паучи1на паучaхусz, днjе
лётъ нaшихъ въ ни1хъ же сeдмьдесzтъ лётъ. ѓще же
въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ. и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3
болёзнь. Ћко пріи1де кр0тость нa ны6, и3 накaжемсz.
Кто2 свёсть держaву гнёва твоего2, и3 t~ страха твоего2
ћрость твою2 и3зчести2; десни1цу твою2 тaко скажи2 ми6, и3
nковaнныz с®цемъ въ мyдрости. nбрати2 гDи док0лэ, и3
ўмолeнъ бyди на рабы2 своS. И#сп0лнихомсz заќтра млcти
твоS гDи, и3 возрaдовахомсz и3 возвесели1хомсz. Во вс‰
дни2 нaша возвесели1хомсz, зa дни въ нsже смири1лъ
ны6 є3си2, лёта въ нsже ви1дэхомъ ѕлaz. И# при1зри на
рабы2 своS и3 на дёла твоS, и3 настaви сн7ы и4хъ. И# бyди
свётлость гDа бGа нaшего на нaсъ, и3 дёла рyкъ нaшихъ
и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.
ХвалA пёсніи двdвъ. не nпи1санъ t є3врeй, §.

Ж
ивhи въ п0мощи вhшнzго, въ кр0вэ бGа нбcнаго
водвори1тсz. Речeтъ гDви, застyпникъ м0й є3си2, и3
прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю нaнь. Ћко т0й
и3збaвитъ т‰ t сёти л0вча и3 t словесE мzтeжна. Плeщма
свои1ма nсёнитъ т‰, и3 подъ крилЁ є3го2 надёешисz.
nрyжіе nбhдетъ т‰ и4стина є3го2, не ўбои1шисz t~ страха
н7в
pалтhрь
нощнaго, t стрэлы2 летsщаz в0 дне, t вeщи во тмЁ
преходsщаz, t срsща и3 бёса полyденнаго. Падeтъ t
страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA nдеснyю тебE, къ тебё
же не прибли1житсz. nбaче nчи1ма свои1ма см0триши,
и3 воздаsніе грёшникомъ ќзриши. Ћко ты2 гDи
ўповaніе моE, вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище
твоE. Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz
тэлеси2 твоемY. Ћко ѓнGломъ свои1мъ заповёсть n
тебЁ, сохрани1ти т‰ во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ
в0змутъ т‰, да некогдA прeткнеши n кaмень ногы2
твоеS. На ѓспиду и3 васили1ска настyпиши, и3 поперeши
львA и3 ѕмjz. Ћко нa м‰ ўповA, и3 и3збaвлю и5. покрhю
и5, ћко познA и4мz моE. Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу
и5, съ ни1мъ є4смь въ ск0рби. И#змY и5, и3 прослaвлю є3го2.
долготY днjи и3сп0лню и5, и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.
Слaва. pl0мъ пёсни въ дн7ь суб0тныи, §а.
Каfи11зма, гi7.

Б
lго є4сть и3сповёдатисz гDви, и3 пёти и4мени
твоемY вhшне. возвэщaти заќтра млcть твою2, и3
и4стину твою2 на всsку н0щь. въ десzтострyннемъ
pалтhри, съ пёснію въ гyслехъ. Ћко возвесели1лъ м‰ є3си2
гDи въ твaри твоeй, и3 въ дёлехъ рyку твоeю возрaдуюсz.
каfи1зма, гi7
Ћко возвели1чишасz дёла твоS гDи, ѕэло2 ўглуби1шасz
помышлeніz твоS. Мyжъ безyменъ не познaетъ,
и3 неразyмивъ, не разумёетъ си1хъ. Е#гдA прозzб0ша
грёшницы ћко травA, и3 проник0ша вси6 дёлающеи бе€за
к0ніе, ћко да потребsтсz въ вёкъ вёка. Тh же вhшніи
въ вёкъ гDи. Ћко се6 врaзи твои2 гDи, ћко се6 врaзи
твои2 поги1бнутъ, и3 разhдутсz вси6 дёлающеи бе€зак0ніе.
И# вознесeтсz ћко и3нор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS
въ є3лeи масти1тэ. И# возрЁ џко моE на врагы2 моS,
и3 востaющаz нa м‰, лукaвнующаz ўслhшитъ ќхо
моE. Прaведникъ ћко фmни1xъ процвэтeтъ, ћко кeдръ
и4же въ лmвaнэ ўмн0житсz. Насаждeни въ домY гDни,
во дв0рэхъ бGа нaшего процвэтyтъ. Е#щE ўмн0жатсz
въ стaрости масти1тэ, и3 бlгопріeмлюще бyдутъ, да
возвэстsтъ. Ћко прaвъ гDь бGъ нaшъ, и3 нёсть непрaвды
въ нeмъ.
Въ дн7ь суб0тныи, внегдA насели1сz землS.
хвалA пёсни двdвы, §в.

Г
Dь воцRи1сz, въ лёпотусz nблечE. nблечeсz гDь въ
си1лу, и3 препоsсасz. и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не
подви1житсz. Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ, t~ вэка
ты2 є3си2. Воздвиг0ша рёкы гDи, воздвиг0ша рёкы глaсъ
н7г
pалтhрь
св0й. В0змутъ рёкы стругы2 своS t глас0въ в0дъ
мн0гъ. ди1вны высоты2 морскhz, ди1венъ въ выс0кыхъ
гDь. Свэдёніz твоS ўвёришасz ѕэло2, д0му твоемY
подобaетъ с™hни гDи, въ долготY днjи.
pl0мъ двdвъ, четвори1ца суб0ты.
не nпи1санъ t є3врeй. §г.

Б
Gъ tмщeніи гDь, бGъ tмщeніи не nбинyлсz є4сть.
Вознеси1 с z судsи земли2 , воздaждь воздаsніе
гордhмъ. док0лэ грёшницы гDи, док0лэ грёшницы
восхвaлzтсz; провэщaютъ, и3 возгlютъ непрaвду, воз
гlютъ вси6 дёлающеи бе€зак0ніе. Лю1ди твоS гDи смири1ша,
и3 достоsніе твоE nзл0биша. Вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша,
и3 пришeльца ўби1ша. И# рёша, не ќзритъ гDь. нижE
разумёетъ бGъ їaковль. Разумёйте же безyмніи въ
лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда ўмyдритесz. Насаждeи ќхо,
не слhшитъ ли; и3ли2 создaвыи џко, не сматрsетъ ли;
наказazи kзhки, не nбличи1тъ ли, ўчaи чlка рaзуму;
гDь свёсть помышлeніz члчcка, ћко сyть сyетна. Бlжeнъ
чlкъ, є3г0 же ѓще накaжеши гDи, и3 t зак0на твоего2
наўчи1ши и5. ўкроти1ти є3го2 t днjй лю6тъ, д0ндеже
и3зрhетсz грёшному ћма. Ћко не tри1нетъ гDь лю1діи
свои1хъ, и3 достоsніz своего2 не nстaвитъ, д0ндеже прaвда
каfи1зма, гi7
nбрати1тсz на сyдъ, и3 бли1зъ є3S вси6 прaвіи с®цемъ. кто2
востaнетъ ми6 на лукaвнующаz, и3ли2 кто2 съпреdстaнетъ
ми6 на дёлающаz бе€зак0ніе; ѓще не гDь пом0глъ бы
ми6, вмaлэ всели1ласz бы во ѓдъ дш7A моS. Ѓще гlахъ
подви1жасz ногA моS. Млcть твоS гDи помогaше ми6. По
мн0жеству болёзній мои1хъ въ с®ци моeмъ, ўтэшeніz
твоS возвесели1ша дш7у мою2. да не прибyдетъ тебЁ пре
ст0лъ бе€зак0ніz, созидazи трyдъ на повелёніе. ўловsтъ
нa дш7у прaведничу, и3 кр0вь непови1нную nсyдzтъ. И#
бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й въ п0мощь
ўповaніz моего2. и3 воздaстъ и4мъ гDь бе€зак0ніе и4хъ, и3
по лукaвствію и4хъ погуби1тъ и4хъ гDь бGъ.
Слaва. хвалA пёсніи двdвъ. не nпи1санъ t є3врeй, §д.

П
ріидёте возрaдуемсz гDви, воскли1кнемъ бGу, сп7си1телю
нaшему. Предвари1мъ лицE є3го2 во и3сповёданіи, и3 во
pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY. Ћко бGъ вeліи гDь, и3
цRь вeліи по всeй земли2. ћко въ руцЁ є3го2 вси6 концы2
землS, и3 высоты2 г0ръ того2 сyть. Ћко того2 є4сть м0ре,
и3 т0й сотвори2 є5, и3 сyшу рyцэ є3го2 создaстэ. Пріидёте
поклони1мсz, и3 припадeмъ є3мY, и3 восплaчемсz прeдъ
гDемъ сотв0ршимъ нaсъ. Ћко т0й є4сть бGъ нaшъ, и3 мы2
лю1діе пaствы є3го2, и3 nвцA рукы2 є3го2. днeсь ѓще глaсъ є3го2
н7д
pалтhрь
ўслhшите, не nжести1те с®цъ вaшихъ, ћко въ прогнёва
ніи, п0 дни и3скушeніz въ пустhни, в0нь же и3скуси1ша
м‰ nц7ы2 вaши. И#скуси1ша м‰, и3 ви1дэша дёла моS.
четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да того2. И# рёхъ, пrно
блyдzтъ с®цемъ, тjи же не познaша путjй мои1хъ. ћко
клsхсz в0 гнэвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й.
ХвалA пёсніи двdвъ, внегдA хрaмъ зидaшесz
по плэнeніи. не nпи1санъ t є3врeй, §є.

В
осп0йте гDви пёснь н0ву, восп0йте гDви вс‰ землS.
восп0йте гDви, блгcви1те и4мz є3го2. Бlговэсти1те дн7ь,
t~ дне сп7сeніе б9іе. Возвэсти1те во kзhцэхъ слaву
є3го2, во всёхъ лю1дехъ чюдесA є3го2. Ћко вeліи гDь и3 хвaленъ
ѕэло2, стрaшенъ є4сть надъ всёми б0гы. Ћко вси6 б0зи
kзы6къ бёсове, гDь же нб7сA сотвори2. И#сповёданіе и3
красотA предъ ни1мъ, с™hни и3 велелёпіе во с™и1лэ є3го2.
Принесёте гDви nч7ествіz kзы6къ, принесёте гDви слaву
и3 чeсть. принесёте гDви слaву и4мени є3го2. Пріимёте
жeртвы, и3 входи1те во дворы2 є3го2. поклони1тесz гDви
во дворЁ с™ёмъ є3го2. да подви1житсz t лицA є3го2 вс‰
землS. Рцёте во kзhцэхъ, ћко гDь воцRи1сz. И$бо
и3спрaви вселeнную ћже не подви1житсz, сyдитъ лю1демъ
прaвостію. да возвеселsтсz нб7сA, и3 рaдуетсz землS. да
каfи1зма, гi7
подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3S. возрaдуютсz полS и3
вс‰ ћже на ни1хъ. ТогдA возрaдуютсz вс‰ дрeва дубрaвнаz,
t лицA гDнz, ћко грzдeтъ, ћко грzдeтъ суди1ти земли2.
Суди1ти вселeннэй въ прaвду, и3 лю1демъ и4стинною своeю.
pал0мъ двdвъ. є3гдA землS є3мY населsшесz.
не nпи1санъ t є3врeй, §ѕ.

Г
Dь воцRи1сz, да рaдуетсz землS, да веселsтсz џстрови
мн0зи. џблакъ и3 примрaкъ џкрестъ є3го2, прaвда и3
судьбA и3справлeніе прест0ла є3го2. џгнь предъ ни1мъ
преdи1детъ, и3 попали1тъ џкрестъ врагы2 є3го2. Nсвэти1ша
м0лніz є3го2 вселeнную, ви1дэ и3 подви1жасz землS. Г0ры
ћко в0скъ растazша t лицA гDнz, t лицA гDа всеS землS.
Возвэсти1ша нб7сA прaвду є3го2, и3 ви1дэша вси6 лю1діе слaву
є3го2. Да постыдsтсz вси6, клaнzющеисz и3стукaннымъ, хва
лsщеисz n и4долэхъ свои1хъ. Поклони1тесz є3мY вси6 ѓнGли
є3го2. Слhша и3 возвесели1сz сіo1нъ и3 возрaдовашасz дщeрz
їюдeйскыz, судeбъ рaди твои1хъ гDи. Ћко ты2 гDь вhшніи
надъ всeю землeю, ѕэло2 превознесeсz надъ всёми б0гы.
Лю1бzщеи гDа, ненави1дите ѕл†. Храни1тъ гDь дш7A прпdбныхъ
свои1хъ, и3зъ рукы2 грёшнича и3збaвитъ и4хъ. Свётъ восіS
прaведнику, и3 прaвымъ с®цемъ весeліе. Возвесели1тесz
прaведніи џ гDэ, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hнz є3го2.
н7є
pалтhрь
Слaва. pl0мъ двdвъ, §з.

В
осп0йте гDви пёснь н0ву, ћко ди1вна сотвори2 гDь.
спасE є3го2 десни1ца є3го2, и3 мhшца с™az є3го2. Kви2 гDь
сп7сeніе своE, предъ kзhкы tкры2 прaвду свою2. ПомzнY
млcть свою2 їaкову, и3 и4стины своеS д0му ї}леву. Ви1дэша
вси6 концы2 землS сп7сeніе бGа нaшего. воскли1кнэте бGови
вс‰ землS, восп0йте и3 рaдуйтесz и3 п0йте. п0йте гDви
въ гyслехъ, въ гyслехъ и3 глaсэ pал0мстэ, въ трyбахъ
ковaныхъ, и3 глaсомъ трубы2 р0жаны. воструби1те предъ
цReмъ гDемъ. да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3го2,
вселeннаz и3 вси6 живyщеи на нeй. Рёкы восплeщутъ
рукaми вкyпэ, г0ры возрaдуютсz t лицA гDнz, ћко
грzдeтъ, ћко пріи1де суди1ти земли2. Суди1ти вселeннэй
въ прaвду, и3 лю1демъ прaвостію.
pl0мъ двdвъ, §и.

Г
Dь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе. Сэдsи на херуви1мэ,
да подви1житсz землS. гDь въ сіo1нэ вели1къ, и3
выс0къ є4сть надъ всёми людми2. да и3сповёдzтсz
и4мени твоемY вели1кому. ћко стрaшно и3 с™о є4сть, и3
чeсть цReва, сyдъ лю1битъ. Ты2 ўгот0ва прaвины, сyдъ и3
прaвду во їaковэ ты2 сотвори2. Возноси1те гDа бGа нaшего,
и3 клaнzйтесz подн0жію н0гу є3го2 ћко с™ъ є4сть. Моmсeй
каfи1зма, гi7
и3 ґар0нъ во їєрeoхъ є3го2, и3 самyилъ въ призывaющихъ
и4мz є3го2. призывaху гDа, и3 т0й послyшаше и4хъ. въ
столпЁ џблачнэ гlаше къ ни1мъ. Ћко хранsху свэдёніz
є3го2, и3 повелёніz є3го2 ћже дaстъ и4мъ. гDи б9е нaшъ ты2
послyшаше и4хъ. б9е ты2 млcтивъ бывaше и4мъ, и3 мщaz
на вс‰ начинaніz и4хъ. Возноси1те гDа бGа нaшего, и3
покланsйтесz въ горЁ с™ёй є3го2, ћко с™ъ гDь бGъ нaшъ.
pал0мъ двdвъ, во и3сповёданіе, §f.

В
оскли1кнэте бGови вс‰ землS, раб0тайте гDви въ
весeліи. вни1дэте предъ ни1мъ въ рaдости, ўвёдите,
ћко гDь т0й є4сть бGъ нaшъ. Т0й сотвори2 нaсъ, ґ не
мы2. мh же лю1діе є3го2, и3 nвцA пaжити є3го2. Вни1дэте
во вратA є3го2 во и3сповёданіи, во дворы2 є3го2 въ пёніихъ.
И#сповёдайтесz є3мY, хвали1те и4мz є3го2. ћко бlгъ гDь, въ
вёкъ ми1лость є3го2, и3 дaже д0 рода и3 р0да и4стинна є3го2.
pал0мъ двdвъ, R.

М
и1лость и3 сyдъ воспою2 тебЁ гDи, пою2 и3 разумёю въ
пути2 непор0чнэ. КогдA пріи1деши ко мнЁ; прехожaхъ
въ незл0біи с®ца моего2, посредЁ д0му моего2. Не
предлагaхъ предъ nчи1ма мои1ма вeщь законопрестyпну,
творsщаz преступлeніе возненави1 дэхъ. Не прилпE
мнЁ с®це лукaво, ўклонsющагосz t менE лукaваго
н7ѕ
pалтhрь
не познaхъ. nклеветaющаго тaй и4скренzго своего2, сего2
и3згонsхъ. Г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ с®цемъ, съ си1мъ
не kдsхъ. џчи мои2 на вёрныz земли2 посаждaти и4хъ
съ соб0ю. ходsи по пути2 непор0чну, сeй ми6 служaше.
Не живsше посредЁ д0му моего2, творsи гордhню. Гlzи
непрaведнаz, не и3справлsше предъ nчи1ма мои1ма. Во
ќтріz и3збивaхъ вс‰ грёшныz земли2, потреби1ти t~ града
гDнz вс‰ дёлающаz бе€зак0ніе.
Слaва, мlтва ўб0гаго є3гдA ўнhетъ, и3 прeдъ бGомъ
пролёетъ мольбY свою2, Rа. Каfи1зма, дi7.

Г
Dи, ўслhши мlтву мою2, и3 в0пль м0й къ тебЁ да
пріи1детъ. Не tврати2 лицA твоего2 t менE. В0нь
же дн7ь ѓще скорблю2 приклони2 ко мнЁ ќхо твоE.
В0нь же дн7ь ѓще призовY т‰, ск0ро ўслhши м‰. Ћко
и3зчез0ша ћко дhмъ днjе мои2, и3 к0сти моS ћко суши1ло
сосх0шасz. ўsзвенъ бhхъ ћко травA, и3 и4сше с®це моE,
ћко забhхъ снёсти хлёбъ м0й. t глaса воздыхaніz
моего2, прильпE к0сть моS пл0ти моeй. ўпод0бихсz
неsсыти пустhннэй, бhхъ ћко нощнhи врaнъ на
ныри1щи. Забдёхъ, и3 бhхъ ћко пти1ца nс0бzщіzсz на
здB. Вeсь дн7ь поношaху ми6 врaзи мои2, и3 хвалsщеи
м‰ мн0ю кленsхусz. ЗанE пeпелъ ћко хлёбъ kдsхъ, и3
каfи1зма, дi7
питіE моE съ плaчемъ растворsхъ. t лицA гнёва твоего2
и3 ћрости твоеS, ћко вознeсъ низвeрже м‰. днjе мои2
ћко сёнь ўклони1шасz, и3 ѓзъ ћко сёно и3сх0хъ. тh же
гDи въ вёкъ пребывaеши, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ.
ты2 воскRсъ ўщeдриши сіo1на ћко врeмz ўщeдрити є3го2,
ћко пріи1де врeмz. Ћко бlговоли1ша раби2 твои2 кaменіе
є3го2, и3 пeрсть є3го2 ўщeдрzтъ. и3 ўбоsтсz kзhцы и4мени
гDнz, и3 вси6 цaріе зeмстіи слaвы твоеS. Ћко сози1ждетъ
гDь сіo1на, и3 kви1тсz въ слaвэ своeй. ПризрЁ на мlтву
ўб0гыхъ, и3 не ўничижи2 молeніz и4хъ. да напи1шутсz
сіи2 въ р0дъ и4нъ, и3 лю1діе зи1ждеміи восхвaлzтъ гDа.
ћко призрЁ съ высоты2 с™hz своеS, гDь съ нб7сE нa
землю призрЁ. Ўслhшати воздыхaніе nковaнныхъ,
разрэши1ти сн7ы ўмерщвeныхъ. Возвэсти1ти въ сіo1нэ
и4мz гDне, и3 хвалY є3го2 во їєrли1мэ. внегдA собрaтисz
лю1демъ вкyпэ, и3 цaріе раб0тати гDви. tвэщA є3мY на
пути2 крёпости є3го2, ўмалeніе днjй мои1хъ возвэсти2
ми6. Не возведи2 менE въ преполовлeніе днjй мои1хъ,
въ р0дъ и3 р0дъ лёта твоS. въ начaлэхъ ты2 гDи зeмлю
nсновA, и3 дёла рyкъ твои1хъ сyть нб7сA. т† поги1бнутъ,
тh же пребывaеши. И# вси6 ћко ри1за nбетшaютъ, и3 ћко
nдeжду свёеши и4хъ, и3 и3змэнsтсz. Тh же т0жде є3си2,
н7з
pалтhрь
и3 лёта твоS не nскудёютъ. Сн7ове р†бъ твои1хъ вселsтсz,
и3 сёмz и4хъ въ вёкъ и3спрaвитсz.
pал0мъ двdвъ, Rв.

Б
лгcви2 дш7E моS гDа, и3 вс‰ внyтренzz моS и4мz
с™0е є3го2. блгcви2 дш7E моS гDа, и3 не забывaй всёхъ
воздаsніи є3го2, nчищaющаго вс‰ бе€зак0ніz твоS,
и3 с цэлsющаго вс‰ недyгы твоS, и3 з бавлsющаго t
и3стлёніz жив0тъ тв0й. Вэнчaющаго т‰ млcтію и3 щедр0
тами, и3сполнsющаго во бlгhхъ желaніе твоE. nбно
ви1тсz ћко nрлY ю4ность твоS. Творsи млcтыню гDь, и3
судбY всёмъ nби1димымъ. СказA пути2 своS моmсeoви,
сн7ов0мъ ї}левомъ хотёніz своS. щeдръ и3 млcтивъ
гDь, долготерпэли1въ, и3 многомлcтивъ. Не до концA
прогнёваетсz, ни въ вёкъ враждyетъ. не по бе€зак0ніемъ
нaшимъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, ни по грэх0мъ нaшимъ
в0здалъ є4сть нaмъ. Ћко по высотЁ нбcнэй t землS,
ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3го2. Е#ли1ко
tстоsтъ вост0цы t зaпадъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ
бе€зак0ніz нaша. ћко же щeдритъ nц7ъ сн7ы, ўщeдритъ
гDь боsщихсz є3го2. Ћко т0й познA создaніе нaше,
помzнY ћко пeрсть є3смы2. чlкъ, ћко травA днjе є3го2,
ћко цвётъ сeлныи тaко nцвэтeтъ. ћко д¦ъ пр0йдетъ
каfи1зма, дi7
въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста
своего2. Млcть же гDнz t~ вэка и3 д0 вэка на боsщихсz
є3го2, и3 прaвда є3го2 на сн7ёхъ сн70въ, хранsщихъ завётъ
є3го2, и3 п0мнzщихъ зaповэди є3го2 твори1ти |. гDь нa нб7си
ўгот0ва прест0лъ св0й, и3 цrтво є3го2 всёми nбладaетъ.
блгcви1те гDа вси6 ѓнGли є3го2, си1лніи крёпостію творsщеи
сл0во є3го2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3го2. блгcви1те гDа вс‰
си1лы є3го2, слугы2 є3го2 творsщеи в0лю є3го2. блгcви1те гDа
вс‰ дёла є3го2, на всsкомъ мёстэ вLчества є3го2, блгcви2
дш7E моS гDа.
Слaва. pl0мъ двdвъ. n мирстёмъ бhтіи, Rг.

Б
лгcви2 дш7E моS гDа. гDи б9е м0й возвели1чилсz
є3си2 ѕэло2. во и3сповёданіе и3 велелёпотусz nблечE.
nдэsсz свётомъ ћко ри1зою, пропинaz нб7о ћко
к0жу. Покрывazи водaми превhспренzz своS, полагazи
џблакы на восхожeніе своE. ходsи на крилY вётреню,
творsи ѓнGлы своS д¦ы, и3 слугы2 своS џгнь палsщь.
nсновazи зeмлю на твeрди є3S, не приклони1тсz въ вёкъ
вёка, бeздна ћко ри1за nдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ
в0ды. t запрэщeніz твоего2 побёгнутъ, t~ гласа гр0ма
твоего2 ўстрaшатсz. Восх0дzтъ г0ры, и3 нисх0дzтъ полS
въ мёсто є4же nсновaлъ є3си2 и4мъ. Предёлъ положи2,
н7и
pалтhрь
є3г0 же не прeйдутъ, нижE nбратsтсz покрhти зeмлю.
Посылazи и3ст0чникы въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ
в0ды. Напаsютъ вс‰ ѕвёрz сeлныz, ждyтъ nнaгри
въ жaжду свою2. На ты6 пти1ца небeсныz привитaютъ,
t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ. напаsz г0ры t
превhспренихъ свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz
землS. Прозzбaz пaжить скот0мъ, и3 травY на слyжбу
чlкомъ, и3звести2 хлёбъ t землS, и3 вино2 весели1тъ
с®це чlку. ўмaстити лицE є3лeoмъ, и3 хлёбъ с®це чlку
ўкрэпи1тъ. Насhтzтсz дрeва польскaz, кeдри ливaнстіи
и4хъ же є3си2 насади1лъ. т{ пти1ца вогнёздzтсz, є3родjево
жили1ще nбладaетъ и4ми. Г0ры выс0кыz є3лeнемъ, кaмень
прибёжище зazцемъ. Сотвори1лъ є3си2 лунY во временA,
сlнце познA зaпадъ св0й. положи2 тмY и3 бhсть н0щь,
въ нeй же пр0йдутъ вси6 ѕвёріе дубрaвніи. Ски1мни
рыкaюще восхити1ти, и3 и3спроси1ти t~ бGа пи1щу себЁ.
ВосіS сlнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ.
И#зhдетъ чlкъ на дёло своE, и3 на дёланіе своE д0 вечера.
Ћко возвели1чишасz дёла твоS гDи, вс‰ премyдростію
сотвори1лъ є3си2. И#сп0лнисz землS твaри твоеS, се6 м0ре
вели1ко и3 прострaнно. т{ гaди, и4мъ же нёсть числA,
жив0тна мaлаz съ вели1кими. т{ корабли2 преплaваютъ,
каfи1зма, дi7
ѕмjй сeй, є3г0 же создA ругaтисz є3мY. Вс‰ къ тебЁ
чaютъ, дaти пи1щу и4мъ в0 бlго врeмz. дaвшу тебЁ и4мъ,
соберyтъ. tвeрзшу тебЁ рyку, всsческаz и3сп0лнzтсz
бlгости. tврaщу же тебЁ лицE, возмzтyтсz. tи1меши
д¦ъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz.
п0слеши д¦ъ св0й, и3 сози1ждутсz, и3 nбнови1ши лицE
земли2. Бyди слaва гDнz в0 вэкы. Возвесели1тсz гDь
n дёлехъ свои1хъ. Призирazи нa землю, и3 творS ю5
трzсти1сz. прикасazисz горaхъ, и3 воздhмzтсz. воспою2
гDви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY д0ндеже є4смь.
да наслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz џ
гDи. скончaютсz грёшницы t землS, и3 бе€зак0нницы
ћко не бhти и4мъ. блгcви2 дш7E моS гDа.
Слaва. ґллилyіа, Rд.

И#
сповёдайтесz гDви, и3 призывaйте и4мz є3го2. Воз
вэсти1те во kзhцэхъ дёла є3го2, восп0йте є3мY, и3
п0йте є3мY. Повёдите вс‰ чюдесA є3го2, хвали1тесz
в0 и3мz с™0е є3го2. да возвесели1тсz с®це и4щущихъ гDа.
взыщaте гDа, и3 ўтверди1тесz. взыщaте лицA є3го2 вhну,
помzнёте чюдесA є3го2 ю5 же сотвори2. ЧюдесA є3го2, и3
судбы2 ќстъ є3го2. сёмz ґвраaмле раби2 є3го2, сн7ове їaковли
и3збрaнніи є3го2. Т0й гDь бGъ нaшъ, по всeй земли2 судбы2
н7f
pалтhрь
є3го2. ПомzнY въ вёкъ завётъ св0й, сл0во є4же заповёда
въ тhсzща род0въ. Е$же завэщA ґвраaму, и3 клsтву
свою2 їсаaку. И# постaви | їaкову въ повелёніе, и3 ї}лю въ
завётъ вёченъ. Гlz, тебЁ дaмъ зeмлю ханаaню, ю4же
достоsніz вaшего. ЗанE бhти и4мъ мaломъ числ0мъ,
и3 не мн0зи пришeльцы въ нeй. и3 преид0ша t kзhка
въ kзhкъ, и3 t цrтвіz въ лю1ди и4ны. Не nстaви чlка
nби1дэти и4хъ, и3 nбличи2 n ни1хъ цRS. Не прикасaйтесz
помaзанному моемY, и3 въ прbр0цэхъ мои1хъ не лукaвнуй
те. И# призвA глaдъ нa землю. всsко ўтвержeніе хлёбное
сотры2. ПослA предъ ни1ми чlка, въ рaбъ пр0данъ бhсть
їo1сифъ. Смири1ша въ nк0вахъ н0зэ є3го2, желёзо пр0йде
дш7A є3го2. д0ндеже пріи1де сл0во є3го2, сл0во гDне раждежE
и5. ПослA цRь и3 разрэши2 и5 кнsзz лю1діи, и3 nстaви є3го2.
Ўстaви є3го2 господи1на д0му своемY, и3 кнsзz всемY
стzжaнію своемY, наказaти кн7зz є3го2 ћко себE, и3 стaрца
є3го2 ўмудри1ти. И# вни1де ї}ль во є3гЂпетъ, и3 їaковъ
пришeльствова въ зeмлю хaмову. И# возрасти2 лю1ди своS
ѕэло2, и3 ўкрэпи2 и5 пaче вр†гъ є3го2. Преврати2 с®це и4хъ,
возненави1дэти лю1ди є3го2, лeсть сотвори1ти въ рабёхъ
є3го2. ПослA моmсez рабA своего2, и3 ґар0на є3г0 же и3збрA
себЁ. Положи2 въ ни1хъ словесA знaменіи є3го2, и3 чюдeсъ
каfи1зма, дi7
є3го2 въ земли2 хaмовэ. ПослA тмY, и3 помeрче, ћко
прегорчи1ша словесA є3го2. преложи2 в0ды и4хъ въ кр0вь и3
и3змори2 рhбы и4хъ. ВъскипЁ землS и4хъ жaбами, въ
сокр0вищихъ цReй и4хъ. РечE и3 пріид0ша пeсіz мyхи и3
скни1пы во вс‰ предёлы и4хъ. Положи2 дождS и4хъ грaды,
џгнь попалsющь въ земли2 и4хъ. И# порази2 виногрaды
и4хъ, и3 см0кви и4хъ, сотры2 всsко дрeво предёлъ и4хъ.
РечE, и3 пріид0ша прyзи, и3 гyсеница, и4мъ же не бB
числA. и3 снэд0ша всsку травY въ земли2 и4хъ. и3 поzд0ша
всsкъ пл0дъ землS и4хъ. И# порази2 всsкъ пeрвенецъ въ
земли2 и4хъ, t начaтка всsкого трудA и4хъ. И#зведE и4хъ
со сребр0мъ и3 злaтомъ и3 не бB въ колёнехъ и4хъ болsи.
Возвесели1сz є3гЂпетъ во и3схождeніи и4хъ, ћко нападE
стрaхъ и4хъ нa н‰. Распр0стретъ џблакъ въ покр0въ и4мъ,
и3 џгнь просвэти1ти и4мъ н0щію. Проси1ша, и3 пріид0ша
крaстели, и3 хлёба нбcнаго насhти и4хъ. Развeрзе кaмень
и3 потек0ша в0ды, и3 потек0ша въ безв0дныхъ рёки.
Ћко помzнY сл0во с™0е своE, є4же ко ґвраaму рабY
своемY. и3 и3зведE лю1ди своS въ рaдости, и3 и3збрaнныz
своS въ весeліи. И# дaстъ и4мъ страны2 kзы6къ, и3 трyдъ
лю1діи наслёдоваша. ћко да сохранsтъ nправдaніz є3го2 и3
зак0на є3го2 взhщутъ.

pалтhрь
Слaва. ґллилyіа, Rє. Каfи1зма, єi7.

И#
сповёдайтесz гDви, ћко бlгъ, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. Кто2 и3згlетъ си1лы гDнz, слhшаны
сотвори1тъ вс‰ хвалы2 є3го2; бlжeни хранsщеи
сyдъ, и3 творsщеи прaвду во всsко врeмz. Помzни2
нaсъ гDи въ бlговолeніи лю1діи твои1хъ, посэти2 нaсъ
сп7сeніемъ твои1мъ. Ви1дэти въ бlгости и3збрaнныz твоS,
возвесели1тисz въ весeліи kзhка твоего2, хвали1тисz съ
достоsніемъ твои1мъ. Согрэши1хомъ со nц7ы2 нaшими,
беззак0нновахомъ, не nправди1хомъ. nц7ы2 нaши во
є3гЂптэ не разумёша чюдeсъ твои1хъ, ни помzнyша
мн0жества млcти твоеS. И# прогнёваша восходsще въ
чермн0е м0ре и3 сп7сE и4хъ и4мени своего2 рaди, да знaема
бyдетъ си1ла є3го2. И# запрэти2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче.
и3 настaви | въ бeзднэ ћко въ пустhни, и3 сп7сE и4хъ
и3зъ руки2 ненави1дzщихъ, и3 и3збaви и4хъ и3зъ руки2 врагA.
Покры2 водA стужaющаz и4мъ, ни є3ди1нъ t ни1хъ не
и3збhсть. И# вёроваша словеси2 є3го2, и3 воспёша хвалY
є3го2, ўскори1ша, забhша дёлъ є3го2, нестерпёша совёта
є3го2. И# похотёша желaнію въ пустhни, и3 и3скуси1ша бGа
въ безв0днэ. и3 дaстъ и4мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость
въ дш7aхъ и4хъ. И# прогнёваша моmсez въ станY, и3 ґар0на
каfи1зма, єi7
с™aго гDнz. tвeрзесz землS, и3 пожрeтъ даfaна, и3 покры2
на с0нмищи ґвир0на. И# раждежeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ,
плaмень попали2 грёшники. и3 сотвори1ша телeцъ въ
хори1вэ, и3 поклони1шасz и3стукaнному. И# и3змэни1ша
слaву є3го2 въ под0біе телцA kдyщаго травY. и3 забhша
бGа сп7сaющаго и4хъ, сотв0ршаго вeліz во є3гЂптэ, чюдесA
въ земли2 хaмовэ, стрaшна въ м0ри чермнёмъ. И# речE
потреби1ти и4хъ, ѓще не бы2 моmсeй и3збрaнныи є3го2 стaлъ
въ сокрушeніе предъ ни1мъ, возврати1ти ћрость є3го2 да не
погуби1тъ и4хъ. И# ўничижи1ша зeмлю желaнную, не ћша
вёры словеси2 є3го2. И# пороптaша въ селeніихъ свои1хъ, не
ўслhшаша глaса гDнz. И# воздви1же рyку свою2 нa н‰,
низложи1ти и4хъ въ пустhни, и3 низложи1ти сёмz и4хъ
во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны2. и3 причасти1шасz
воельфег0ръ, и3 снэд0ша жeртвы мр7твыхъ. И# прогнёваша
и5 въ начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе.
И# стA фmнеeсъ, и3 ўгоди2, и3 престA сёчь, и3 вмэни1сz є3мY
въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ д0 вэка. И# прогнёваша и5 на
водЁ прерэкaніz, и3 nѕл0бленъ бhсть моmсeй и4хъ рaди,
ћко nгорчи1ша д¦ъ є3го2, и3 рaзньствова ўстнaма свои1ма.
Не потреби1ша kзhки, ћже речE гDь и4мъ, и3 смэси1шасz
во kзhцэхъ, и3 навык0ша дёла и4хъ, и3 пораб0таша
…а
pалтhрь
и3стукaннымъ и4хъ, и3 бhсть и4мъ въ соблaзнъ. И# пожр0ша
сн7ы своS и3 дщeрz своS бэсов0мъ. И# проліsша кр0вь
непови1нну, кр0вь сн70въ свои1хъ и3 дщeрій, ћже пожр0ша
и3стукaннымъ ханаaнскимъ. И# ўбіeна бhсть землS и4хъ
кр0вьми, и3 nскверни1сz въ дёлехъ и4хъ, и3 соблуди1ша
въ начинaніихъ свои1хъ. И# разгнёвасz ћростію гDь на
лю1ди своS, и3 nмрази2 достоsніе своE. и3 предaстъ и4хъ въ
рyки враг0мъ, и3 nбладaша и4ми ненави1дzщеи и4хъ. И#
стужи1ша и4мъ врaзи и4хъ, и3 смири1шасz подъ рукaми и4хъ.
Мн0жицею и3збaви и4хъ, тjи же разгнэви1ша и5 совётомъ
свои1мъ, и3 смири1шасz въ бе€зак0ніихъ свои1хъ. И# ви1дэ
гDь внегдA скорбёти и4мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ.
И# помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству млcти
своеS. И# дaстъ | въ щедр0ты предъ всёми плэни1вшими
|. Сп7си2 нaсъ гDи б9е нaшъ, и3 собери2 ны6 t kзы6къ,
и3сповёдатисz и4мени твоемY с™0му, хвали1тисz въ
хвалЁ твоeй. Блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, t~ вэка и3 д0 вэка,
и3 рекyтъ вси6 лю1діе, бyдетъ бyдетъ.
Слaва, ґллилyіа, Rѕ.

И#
сповёдайтесz гDви, ћко бlгъ ћко въ вёкъ млcть є3го2.
да рекyтъ и3збaвленіи гDемъ, и4хъ же и3збaви и3зъ руки2
вр†гъ, и3 t стрaнъ собрA и4хъ, t вост0къ и3 зaпадъ, и3
каfи1зма, єi7
сёвера и3 м0рz. Заблуди1ша въ пустhни безв0днэ, пути2
грaда nби1телна не nбрэт0ша. ѓлчуще и3 жaждуще, дш7A
и4хъ въ ни1хъ и3зчезE. И# возвaша к0 гDу внегдA скорбёти
и4мъ. и3 t бёдъ и4хъ и3збaви и4хъ. И# настaви и4хъ на пyть
прaвъ, вни1ти в0 градъ nби1телныи. да и3сповёдzтсz
гDви млcти є3го2, и3 чюдесA є3го2 сн7ов0мъ члчcкимъ. Ћко
насhтилъ є4сть дш7у тщY, и3 дш7у ѓлчющу и3сп0лни
бlгъ. Сэдsщаz во тмЁ и3 сёни смр7тнэй, nковaныхъ
нищет0ю и3 желёзомъ. Ћко разгнёваша словесA б9іz,
и3 совётъ вhшнzго раздражи1ша. И# смири1сz въ трудёхъ
с®це и4хъ, и3знемог0ша, и3 не бB помогazи. и3 возвaша
к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ. и3 t бёдъ и4хъ сп7сE и4хъ.
И#зведE и4хъ и3зъ тмы2 и3 сёни смр7тныz, и3 ю4зы и4хъ
растерзA. да и3сповёдzтсz гDви млcти є3го2, и3 чюдесA є3го2
сн7ов0мъ члчcкимъ. Ћко сокруши2 вратA мёднаz, и3 вереS
желёзныz сломи2. Воспріsтъ и4хъ t пути2 бе€зак0ніи
и4хъ, бе€зак0ніи бо рaди свои1хъ смири1шасz. Всsкого
брaшна возгнушaсz дш7A и4хъ, и3 прибли1жишасz до врaтъ
смр7тныхъ. И# возвaша к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ, и3
t бёдъ и4хъ сп7сE и4хъ. ПослA сл0во своE и3 и3сцэли2 и4хъ, и3
и3збaви и4хъ t поги1бели и4хъ. да и3сповёдzтсz гDви млcти
є3го2, и3 чюдесA є3го2 сн7ов0мъ члчcкимъ. И# п0жрутъ є3мY
…в
pалтhрь
жeртву хвалЁ, и3 да повёдzтъ дёла є3го2 въ рaдости.
Сходsщеи въ м0ри въ корабли1хъ, творsщеи дёланіz въ
водaхъ мн0гахъ, тjи ви1дэша дёла гDнz, и3 чюдесA є3го2 въ
глубинЁ. РечE и3 стA дyхъ бyренъ, и3 вознес0шасz волны2
є3го2. Восх0дzтъ до нб7съ, и3 низх0дzтъ до бeзднъ. дш7A
и4хъ въ ѕлhхъ тazше. смути1шасz, подвизaшасz ћко
піsныи, и3 вс‰ мyдрость и4хъ поглощeна бhсть. И# возвaша
к0 гDу внегдA скорбёти и4мъ, и3 t бёдъ и4хъ и3зведE и4хъ.
и3 повелЁ бyри, и3 стA въ ти1шину, и3 ўмолк0ша волны2
є3го2. и3 возвесели1шасz, ћко ўмолк0ша и3 настaви | въ
пристaнище хотёніz своего2. да и3сповёдzтсz гDви млcти
є3го2, и3 чюдесA є3го2 сн7ов0мъ члчcкымъ. да вознесyтъ є3го2
въ цRкви людстёй, и3 на сэдaлищи ст†рецъ восхвaлzтъ
є3го2. положи1лъ є4сть рэкы2 въ пустhнz, и3 и3сх0дища
воднaz въ жaжду. зeмлю плодон0сную въ слати1ну, t
ѕл0бъ живyщыхъ на нeй. Положи1лъ є4сть пустhнz во
є3зeра воднaz, и3 зeмлю безв0дную во и3сх0дища воднaz.
И# насели2 т{ ѓлчущаz, и3 состaвиша грaды nби1телны. И#
насёzша сeла, и3 насади1ша виногрaды, и3 сотвори1ша пл0дъ
жи1тенъ. И# блгcви2 и4хъ, и3 ўмн0жишасz ѕэло2, и3 скоты2
и4хъ не ўмaли, и3 ўмaлишасz nзл0бишасz t печaли
ѕ0лъ и3 болёзни. и3зліsсz ўничижeніе нa кн7зz и4хъ, и3
каfи1зма, єi7
nблазни2 и4хъ по непрох0днэ, ґ не по пути2. И# пом0же
ўб0гу t ни1щеты, и3 положи2 ћко nвцA nч7ествіz.
Ќзрzтъ прaвіи, и3 возвеселsтсz, и3 всsко бе€зак0ніе
загради1тъ ўстA своS. Кто2 премyдръ, и3 сохрани1тъ си1хъ;
и3 разумёютъ млcти гDнz.
Слaва. пёснь pалмA двdвъ, Rз.

Г
от0во с®це моE б9е, гот0во с®це моE, воспою2 и3 пою2
въ слaвэ моeй. Востaни слaва моS, востaни pалтhрю
и3 гyсли, востaну рaно. И#сповёмсz тебЁ въ лю1дехъ
гDи, пою2 тебЁ во kзhцэхъ. Ћко вeліz верхY нб7съ млcть
твоS, и3 до џблакъ и4стина твоS. Вознеси1сz на нб7сA
б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS. ћко да и3збaвzтсz
возлю1бленіи твои2, сп7си2 десни1цею твоeю, и3 ўслhши
м‰. бGъ возгlа во с™ёмъ своeмъ, вознесyсz и3 раздэлю2
сики1му, и3 ю3д0ль селeніемъ размёрю. М0й є4сть галаaдъ,
и3 м0й є4сть манасjй, и3 є3фрeмъ заступлeніе главы2
моеS. Їю1да цRь м0й, моaвъ кон0бъ ўповaніz моего2.
На v3думeю наложY сап0гъ м0й, мнЁ и3ноплемeнницы
покори1шасz. Кто2 введeтъ м‰ в0 градъ nбстоsніz; и3ли2
кто2 настaвитъ м‰ до v3думez; не ты2 ли б9е tри1нувыи
нaсъ, и3 не и3зhдеши б9е въ си1лахъ нaшихъ. дaждь
нaмъ п0мощь t печaли, и3 сyетно сп7сeніе члчcко. џ бз7э
…г
pалтhрь
сотвори1мъ си1лу, и3 т0й ўничижи1тъ врагы2 нaша.
Въ конeцъ, pал0мъ двdвъ, Rи.

Б
9е хвалY мою2 не премолчи2, ћко ўстA грёшнича,
и3 ўстA льсти1ваго нa м‰ tверз0шасz. Гlаша нa
м‰ kзhкомъ льсти1вымъ, и3 словесы2 ненави1стными
nбыд0ша м‰, и3 брaшасz со мн0ю тyне. Вмёсто любвE
nболгaху м‰, ѓзъ же мlтву дёzхъ. И# положи1ша нa
м‰ ѕл† возблагaz, и3 нeнависть за возлюблeніе моE.
Постaви нaнь грёшника, и3 діaволъ да стaнетъ nдеснyю
є3го2. ВнегдA суди1тисz є3мY да и3зhдетъ nсужeнъ, и3
мlтва є3го2 бyди въ грёхъ. да бyдутъ днjе є3го2 мaли, и3
є3пи1скопство є3го2 пріи1метъ и4нъ. да бyдутъ сн7ове є3го2
сЂры, и3 женA є3го2 вдовA. дви1жащесz да преселsтсz сн7ове
є3го2, и3 возпр0сzтъ, да и3згнaни бyдутъ и3зъ дом0въ
свои1хъ. да взhщетъ заимодaвецъ вс‰ є3ли1ка сyть є3го2,
и3 да восхи1тzтъ чужjи труды2 є3го2. да не бyдетъ є3мY
застyпника, нижE бyдетъ и4же ўщeдритъ сmроты2 є3го2. да
бyдутъ чaда є3го2 въ пaгубу, въ р0дъ є3ди1нъ да потреби1тсz
и4мz є3го2. да воспомzнeтсz бе€зак0ніе nц7ъ є3го2 прeдъ
гDемъ, и3 грёхъ мaтере є3го2 да не nчи1ститсz. да бyдутъ
прeдъ гDемъ вhну, и3 да потреби1тсz t землS пaмzть
и4хъ. занeже не помzнY сотвори1ти млcть, и3 погнA чlка
каfи1зма, єi7
ни1ща и3 ўб0га, и3 смирeна с®цемъ ўмертви1ти. И# возлюби2
клsтву, и3 пріи1детъ є3мY. и3 не восхотЁ блгcвeніz, и3
ўдaлитсz t него2. И# nблечeсz въ клsтву ћко въ ри1зу,
и3 вни1де ћко водA во ўтр0бу є3го2, и3 ћко є3лeй въ к0сти
є3го2. да бyдетъ є3мY ћко ри1за въ ню6 же nблачи1тсz,
и3 ћко п0zсъ и4мъ же вhну nпоsсуетсz. Се6 дёло
nболгaющихъ м‰ t гDа, и3 гlющыхъ лукaваz нa дш7у
мою2. И# ты2 гDи гDи сотвори2 со мн0ю и4мени рaди своего2,
ћко бlга млcть твоS. И#збaви м‰, ћко ни1щь и3 ўб0гъ
є4смь ѓзъ и3 с®це моE, смути1сz во мнЁ. Ћко сёнь є3гдA
ўклони1тсz tsхсz, сотрzс0хсz ћко прyзи. Колёнэ
мои2 и3знемог0стэ t постA, и3 пл0ть моS и3змэни1сz
є3лez рaди. И# ѓзъ бhхъ поношeніе и4мъ. ви1дэша м‰,
покивaша главaми свои1ми. Помози2 ми6 гDи б9е м0й, и3
сп7си2 м‰ по млcти твоeй. и3 разумёютъ, ћко рукA твоS
си6, и3 ты2 гDи сотвори1лъ є3си2 |. Прокленyтъ тjи, и3 ты2
блгcви1ши. Востaющеи нa м‰ постыдsтсz, рaбъ же тв0й
возвесели1тсz. да nблекyтсz nболгaющеи м‰ въ срaмъ
и3 nдeжутсz ћко nдeжею студ0мъ свои1мъ. И#сповёмсz
гDви ѕэло2 ўсты2 мои1ми, и3 посредЁ мн0гъ восхвалю2 и5.
Ћко стA nдеснyю ўб0гаго, спасти2 t гонsщыхъ дш7у мою2.
Слaва, ґллилyіа, pl0мъ двdвъ, Rf. Каfи1зма, ѕi7.
…д
pалтhрь

Р
ечE гDь гDви моемY, сэди2 nдеснyю менE, д0ндеже
положY врагы2 твоS, подн0жіе ногaма твои1ма.
Жeзлъ си1лы п0слетъ ти6 гDь t сіo1на, и3 ўдолёеши
посредЁ вр†гъ твои1хъ. Съ тоб0ю начaлство въ дн7ь си1лы
твоеS, въ свётлостехъ с™hхъ твои1хъ. И$зъ чрева прeжде
денни1ца роди1хъ т‰. клsтсz гDь и3 не раскaетсz. ты2 їєрeй
в0 вэкы, п0 чину мельхиседeкову. гDь nдеснyю тебE,
сокруши1лъ є4сть въ дн7ь гнёва своего2 цRS. Сyдитъ во
kзhцэхъ, и3сп0лнитъ падeніz, сокруши1тъ главы2 на
земли2 мн0гымъ. t пот0ка на пути2 піeтъ, сего2 рaди
вознесeтъ главY.
Ґллилyіа, Ri.

И#
сповёмсz тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ, въ совё
техъ прaвыхъ и3 с0нмэ. Вeліz дёла гDнz, и3зhскана
во всёхъ в0лzхъ є3го2. И#сповёданіе и3 велелёпота дёло
є3го2, и3 прaвда є3го2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. Пaмzть
сотвори1лъ є4сть чюдeсъ свои1хъ. Ми1лостивъ и3 щeдръ гDь,
пи1щу дaлъ є4сть боsщимсz є3го2. Помzнeтъ въ вёкъ
завётъ св0й, крёпость дёлъ свои1хъ возвэсти2 лю1демъ
свои1мъ. дaти и4мъ достоsніе kзы6къ, дёла рyкъ є3го2
и4стина и3 сyдъ. Вёрны вс‰ зaповэди є3го2, ўтвержeны въ
вёкъ вёка, сотворeны во и4стинэ и3 прaвотэ. И#збавлeніе
каfи1зма, ѕi7
послA лю1демъ свои1мъ. Заповёда въ вёкъ завётъ св0й.
С™о и3 стрaшно и4мz є3го2. зачaло премyдрости, стрaхъ
гDнь. рaзумъ же бlгъ всёмъ творsщымъ є3го2. хвалA є3го2
пребывaетъ въ вёкъ вёка.
Ґллилyіа, р№i.

Б
лажeнъ мyжъ боsисz гDа, въ зaповэдехъ є3 го2
восх0щетъ ѕэло2. Си1лно на земли2 бyдетъ сёмz є3го2,
р0дъ прaвыхъ блгcви1тсz. Слaва и3 богaтство въ домY
є3го2, и3 прaвда є3го2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. ВосіS во
тмЁ свётъ прaвымъ, млcтивъ и3 щeдръ и3 прaведенъ. Бlгъ
мyжъ щeдрzи и3 даS, расм0тритъ словесA своS на судЁ,
ћко въ вёкъ не подви1житсz. въ пaмzть вёчную бyдетъ
прaведникъ, t~ слуха ѕлA не ўбои1тсz, гот0во с®це є3го2
ўповaти нa гDа, ўтверди1сz с®це є3го2, не ўбои1тсz, д0ндеже
в0зритъ на врагы2 своS. расточи2, дaстъ ўб0гымъ, прaвда
є3го2 пребывaетъ въ вёкъ вёка, р0гъ є3го2 вознесeтсz въ
слaвэ. Грёшникъ ќзритъ и3 прогнёваетсz, зубы2 свои1ми
поскрежeщетъ, и3 растaетъ. желaніе грёшника поги1бнетъ.
Слaва. ґллилyіа, рв7i.

Х
вали1те џтроцы гDа, хвали1те и4мz гDне. Бyди и4мz
гDне блгcвeно, t нн7э и3 д0 вэка. t вост0къ сlнца до
зaпадъ, хвaлно и4мz гDне. выс0къ надъ всёми kзhкы
…є
pалтhрь
гDь, надъ нб7сы2 слaва є3го2. Кто2 ћко гDь бGъ нaшъ, на
выс0кыхъ живhи, и3 на смирeныz призирaz; нa нб7си и3
на земли2. Воздвизazи t землS ўб0га, и3 t гн0ища
возносS ни1ща. Посади1ти є3го2 съ кн7зи, съ кн7зи лю1діи
свои1хъ. вселszи непл0дове въ д0мъ, м™рь n чaдэхъ
веселsщусz.
Ґллилyіа, рGi.

В
о и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaковлz и3зъ лю1діи
в†рваръ, бhсть їюдez с™hни є3го2, ї}ль џбласть є3го2.
М0ре видЁ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.
Г0ры взыгрaшасz ћко џвни, и3 х0лми ћко ѓгньцы џвчіи.
Что2 ти6 бhсть м0ре ћко побэжE, и3 тебЁ їoрдaню, ћко
возврати1сz вспsть; г0ры ћко взыгрaстесz, ћко џвни,
и3 х0лми, ћко ѓгньцы џвчіи; t лицA гDнz подви1жасz
землS, t лицA бGа їaковлz, nбрaщшаго кaмень во
є3зeра воднaz, и3 несэк0мыи во и3ст0чникы воднhz. Не
нaмъ гDи не нaмъ, но и4мени твоемY дaждь слaву. N
млcти твоeй, и3 и4стинэ твоeй, да некогдA рекyтъ kзhцы,
гдЁ є4сть бGъ и4хъ; бGъ же нaшъ нa нб7си и3 на земли2.
Вс‰ є3ли1ка восхотЁ, сотвори2. И$доли kзы6къ, сребро2 и3
злaто, дёла рyкъ чlческъ. ЎстA и4мутъ, и3 не гlютъ.
џчи и4мутъ, и3 не ви1дzтъ. ќши и4мутъ, и3 не слhшатъ.
каfи1зма, ѕi7
Н0здри и4мутъ, и3 не nбонsютъ. Рyцэ и4мутъ, и3 не
nсsжутъ. Н0зэ и4мутъ, и3 не п0йдутъ. Не возгласsтъ
гортaнемъ свои1мъ. Под0бни и4мъ да бyдутъ творsщеи
|, и3 вси6 надёющеисz нa н‰. д0мъ ї}левъ ўповA нa
гDа, пом0щникъ и3 защи1титель и4мъ є4сть. д0мъ ґар0нь
ўповA нa гDа, пом0щникъ и3 защи1титель и4мъ є4сть.
Боsщеисz гDа ўповaша нa гDа, пом0щникъ и3 защи1
титель и4мъ є4сть. гDь помzнyвъ ны6, блгcви1лъ є4сть
нaсъ. блгcви1лъ є4сть д0мъ ї}левъ, блгcви1лъ є4сть д0мъ
ґар0нь. блгcви1лъ є4сть боsщаzсz гDа мaлаz съ вели1кыми.
приложи1тъ гDь на вы6, нa вы6 и3 на сн7ы вaша. блгcвeни вы2
гDви, сотв0ршему нб7о и3 зeмлю. Нб7о нб7си2 гDви, зeмлю
же дaстъ сн7ов0мъ чlческымъ. Не мр7твіи восхвaлzтъ т‰
гDи, ни вси6 низходsщеи во ѓдъ. но мы2 живjи блгcви1мъ
гDа, t нн7э и3 д0 вэка.
Ґллилyіа, рд7i.

В
озлюби1хъ, ћко ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моего2.
Ћко приклони2 ќхо своE мнЁ, и3 в0 дни моS
призовY. nбьsша м‰ болёзни смр7тныz, бэды2
ѓдовы nбрэт0ша м‰. Ск0рбь и3 болёзнь nбрэт0хъ, и3
и4мz гDне призвaхъ. Q гDи и3збaви дш7у мою2. Млcтивъ
гDь и3 прaведенъ, и3 бGъ нaшъ ми1луетъ. хранsи младeнца
…ѕ
pалтhрь
гDь, смири1хсz и3 сп7сE м‰. Возврати1сz дш7E моS въ пок0й
тв0й, ћко гDь бlго сотвори2 тебЁ. ћко и3збaви дш7у
мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ, и3 н0зэ мои2 t
воспоползновeніz. БlгоўгождY прeдъ гDемъ въ странЁ
живhхъ.
Слaва.
Ґллилyіа, рє7i.

В
ёровахъ тёмъ же возгlахъ, ѓзъ же смири1хсz ѕэло2.
Ѓзъ же рёхъ во ќжасэ моeмъ, всsкъ чlкъ л0жъ.
Что2 воздaмъ гDви n всёхъ, и4хъ же воздaстъ ми6;
Чaшу сп7сeніz пріимY и3 и4мz гDне призовY. Мlтвы моS
гDви воздaмъ предъ всёми людми2 є3го2. ЧестнA прeдъ
гDемъ смр7ть прпdбныхъ є3го2. Q гDи, ѓзъ рaбъ тв0й, ѓзъ
рaбъ тв0й, и3 сн7ъ рабы2 твоеS. растерзA ю4зы моS. ТебЁ
пожрY жeртву хвалЁ, и3 в0 и3мz гDне призовY. Моли1твы
моS гDви воздaмъ, предъ всёми людми2 є3го2. во дв0рэхъ
д0му гDнz, посредЁ тебE їєrли1мъ.
Ґллилyіа, рѕ7i.

Х
вали1те гDа вси6 kзhцы, похвали1те є3го2 вси6 лю1діе.
ћко ўтверди1сz ми1лость є3го2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz
пребывaетъ в0 вэки.
Ґллилyіа, рз7i.
каfи1зма, ѕi7

И#
сповёдайтесz гDви, ћко бlгъ ћко въ вёкъ млcть є3го2.
да речeтъ ќбо д0мъ ї}левъ, ћко бlгъ, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. да речeтъ ќбо д0мъ ґар0нь, ћко бlгъ, ћко
въ вёкъ млcть є3го2. да рекyтъ ќбо вси6 боsщеисz гDа, ћко
бlгъ, ћко въ вёкъ млcть є3го2. t ск0рби призвaхъ гDа, и3
призвA м‰ въ прострaнство. гDь мнЁ пом0щникъ, и3 не
ўбою1сz что2 сотвори1тъ мнЁ чlкъ. гDь мнЁ пом0щникъ,
и3 ѓзъ воззрю2 на врагы2 моS. Бlго є4сть надёzтисz нa
гDа, нeжели надёzтисz на чlка. Бlго є4сть ўповaти
нa гDа, нeже ўповaти нa кн7зz. Вси6 kзhцы nбыд0ша
м‰, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и4мъ. nбышeдше
nбыд0ша м‰, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и4мъ.
nбыд0ша м‰ ћко пчeлы с0тъ, и3 разгорёшасz ћко
џгнь въ тeрніи, и3 и4менемъ гDнимъ противлsхсz и4мъ.
Возриновeнъ преклони1хсz пaсти, и3 гDь пріsтъ м‰.
Крёпость моS и3 пёніе моE гDь, и3 бhсть ми6 во сп7сeніе.
Глaсъ рaдости и3 сп7сeніz въ сeлэхъ пр†ведникъ. десни1ца
гDнz сотвори2 си1лу, десни1ца гDнz вознесE м‰. десни1ца
гDнz сотвори2 си1лу. не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 повёмъ
дёла гDнz. Показyz наказA м‰ гDь, смр7ти же не
предaстъ м‰. tвeрзэте мнЁ вратA прaвды, и3 вшeдъ въ
н‰ и3сповёмсz гDви. Сіи2 вратA гDнz прaведніи вни1дутъ
…з
pалтhрь
въ н‰. И#сповёмсz тебЁ, ћко ўслhша м‰, и3 бhсть
мнЁ во сп7сeніе. Кaмень є3г0 же небрег0ша зи1ждущеи,
сeй бhсть во главY ќглу. t~ гDа бhсть си6, и3 є4сть ди1вна
во џчію нaшею. Сeй дн7ь и4же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3
возвесели1мсz в0нь. Q гDи сп7си1 же, Q гDи поспэши1 же.
блгcвeнъ грzдhи в0 и3мz гDне, блгcви1хомъ вы6 и3зъ домY
гDнz. бGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ. Состaвите прaздникъ во
ўкрашeныхъ, до ро6гъ nлтарeвыхъ. бGъ м0й є3си2 ты2,
и3 и3сповёмтисz. бGъ м0й є3си2 ты2, и3 вознесY т‰. и3спо
вёмсz тебЁ, ћко ўслhша м‰, и3 бhсть мнЁ во сп7сeніе.
И#сповёдайтесz гDви ћко бlгъ, ћко въ вёкъ млcть є3го2.
Слaва. Ґллилyіа, р}i. Каfи1зма, зi7.

Б
лажeни непор0чніи въ пyть, ходsщеи въ зак0нэ
гDни. блажeни и3спытaющеи свэдёніz є3го2, всёмъ
с®цемъ взhщутъ є3го2. Не дёлающеи бо бе€зак0ніе
въ путeхъ є3го2 ходи1ша. Ты2 заповёда зaповэди твоS,
сохрани1ти ѕэло2. Е#дA и3спрaвилисz бhша путіE мои2,
сохрани1ти nправдaніz твоS. ТогдA не постыжdyсz є3гдA
призрю2 на вс‰ зaповэди твоS. И#сповёмсz тебЁ въ
прaвости с®ца, внегдA наўчи1тимисz судбaмъ прaвды
твоеS. nправдaніz твоS сохраню2, не nстaви менE до
ѕэлA. въ чeмъ и3спрaвитъ ю4нный пyть св0й; внегдA
каfи1зма, зi7
сохрани1ти словесA твоS. Всёмъ с®цемъ мои1мъ взыскaхъ
тебE, не tри1ни менE t зaповэдей твои1хъ. въ с®ци моeмъ
съкрhхъ словесA твоS, да не согрэшY тебЁ. Блгcвeнъ є3си2
гDи, наўчи2 м‰ nправдaніемъ твои1мъ. Ўстнaма мои1ма
возвэсти1хъ вс‰ судбы2 ќстъ твои1хъ. На пути2 свэдёніи
твои1хъ наслади1хсz, ћко n всsкомъ богaтьствэ. Въ
зaповэдехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 разумёю пути2 твоS.
Въ nправдaніихъ твои1хъ поўчю1сz, не забyду словeсъ
твои1хъ. воздaждь рабY твоемY, живи2 м‰, и3 сохраню2
словесA твоS. tкрhй џчи мои2, и3 разумёю чюдесA t
зак0на твоего2. Пришлeцъ ѓзъ є4смь на земли2, не скрhй
t менE зaповэди твоS. Возлюби2 дш7A моS, вожделёти
судбы2 твоS на всsко врeмz. Запрэти1лъ є3си2 гордhмъ,
пр0клzти ўклонsющеисz t зaповэдей твои1хъ. tи1ми
t менE пон0съ и3 ўничижeніе, ћко свэдёніи твои1хъ
взыскaхъ. И$бо сэд0ша кнsзи, и3 нa м‰ клеветaху.
рaбъ же тв0й глумлsшесz въ nправдaніихъ твои1хъ.
И$бо свэдёніz твоS поўчeніе моE є4сть, и3 совёти мои2
nправдaніz твоS. ПрильпE земли2 дш7A моS, живи2 м‰
по словеси2 твоемY. пути2 моS и3сповёдахъ, и3 ўслhша
м‰. наўчи2 м‰ nправдaніемъ твои1мъ. Пути2 nправдaніи
твои1хъ вразуми2 м‰, и3 поглумлю1сz въ чюдесёхъ твои1хъ.
…и
pалтhрь
ВоздрэмA дш7A моS t ўнhніz, ўтверди2 м‰ въ словесёхъ
твои1хъ. Пyть непрaвды tстaви t менE, и3 зак0номъ
твои1мъ поми1луй м‰. Пyть и4стинныи и3зв0лихъ, и3
судбы2 твоS не забhхъ. Прилэпи1хсz свэдёніи твои1хъ,
гDи, не посрами2 менE. Пyть зaповэдей твои1хъ тек0хъ,
є3гдA разши1рилъ є3си2 с®це моE. Законоположи2 мнЁ гDи
пyть nправдaніи твои1хъ, и3 взыщY и5 вhну. вразуми2
м‰, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й, и3 сохраню2 и5 всёмъ с®цемъ
мои1мъ. Настaви м‰ на пyть зaповэдей твои1хъ, ћко т0й
восхотёхъ. Приклони2 с®це моE во свэдёніz твоS, ґ не
въ лихои1мство. tврати2 џчи мои2, не ви1дэти сyеты, въ
пути2 твоeмъ живи2 м‰. Постaви рабY твоемY сл0во твоE,
въ стрaхъ тв0й. tи1ми поношeніе моE, є4же непщевaхъ,
ћко судбы2 твоS бlгы. Се6 вожделёхъ зaповэди твоS, въ
прaвдэ твоeй живи2 м‰. И# да пріи1детъ нa м‰ ми1лость
твоS, гDи, сп7сeніе твоE по словеси2 твоемY. И# tвэщaю
поношaющимъ ми6 сл0во, ћко ўповaхъ на словесA твоS.
И# не tи1ми t ќстъ мои1хъ словесE и4стинна до ѕэлA,
ћко на судбы2 твоS ўповaхъ. И# сохраню2 зак0нъ тв0й
всегдA, въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. И# хождaхъ въ широтЁ,
ћко зaповэди твоS взыскaхъ. И# гlахъ n свэдёніихъ
твои1хъ предъ цRи2, и3 не стыдsхсz. И# поўчaхсz въ
каfи1зма, зi7
зaповэдехъ твои1хъ, и4хъ же возлюби1хъ ѕэло2. И# воз
двиг0хъ рyцэ мои2 къ зaповэдемъ твои1мъ, и4хъ же
возлюби1хъ, и3 глумлsхсz въ nправдaніихъ твои1хъ.
Помzни2 словeсъ твои1хъ рабY твоемY, и4хъ же ўповaніе
дaлъ ми6 є3си2, т† м‰ ўтёши во смирeніи моeмъ, ћко
сл0во твоE живи2 м‰. Г0рдіи законопреступовaху ѕэло2,
t зак0на же твоего2 не ўклони1хсz. Помzнyхъ судбы2
твоS t~ вэка, гDи, и3 ўтёшихсz. Печaль пріsтъ м‰,
t грBшникъ, nставлsющыхъ зак0нъ тв0й. Пёта
бёху мнЁ nправдaніz твоS, на мёстэ пришeльствіz
моего2. Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE гDи, и3 сохрани1хъ
зак0нъ тв0й. Си6 бhсть мнЁ ћко nправдaніи твои1хъ
взыскaхъ. Чaсть моS є3си2 гDи, рёхъ сохрани1ти зак0нъ
тв0й. Помоли1хсz лицY твоемY всёмъ с®цемъ мои1мъ,
поми1луй м‰ по словеси2 твоемY. Помhслихъ пути2 твоS,
и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свэдёніz твоS. ўгот0вихсz
и3 не смути1хсz сохрани1ти зaповэди твоS. ю4жа грBш
никъ nбzзaшасz мнЁ, и3 зак0на твоего2 не забhхъ.
Полyнощи востaхъ, и3 с повёдатисz тебЁ на судбы2
прaвды твоеS. причaстникъ ѓзъ є4смь всёмъ боsщимсz
тебE, и3 хранsщимъ зaповэди твоS. Млcти твоеS гDи
и3сп0лнь землS, nправдaніемъ твои1мъ наўчи2 м‰.
…f
pалтhрь
бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ гDи, по словеси2
твоемY. Бlгости и3 наказaнію и3 рaзуму наўчи2 м‰, ћко
зaповэдемъ твои1мъ вёровахъ. Прeжде дaже не смири1хсz
ѓзъ прегрэши1хъ, сего2 рaди сл0во твоE сохрани1хъ. Бlгъ
є3си2 ты2 гDи, и3 бlгостію твоeю наўчи2 м‰ nправдaніемъ
твои1мъ. ўмн0жисz нa м‰ непрaвда гордhхъ. ѓзъ
же всёмъ с®цемъ мои1мъ и3спытaю зaповэди твоS.
ўсhрисz ћко млеко2 с®це и4хъ, ѓзъ же зак0ну твоемY
поўчи1хсz. Бlго мнЁ, ћко смири1лъ м‰ є3си2, да наўчю1сz
nправдaніемъ твои1мъ. Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ,
пaче тhсущъ златA и3 сребрA.
Слaва.

Р
yцэ твои2 сотвори1ста м‰, и3 создaста м‰. Вразуми2
м‰, и3 и3спытaю зaповэди твоS. Боsщеисz тебE
ќзрzтъ м‰, и3 возвеселsтсz, ћко на словесA твоS
ўповaхъ. Разумёхъ гDи, ћко прaвда повелёніz твоS
и3 вои1стину смири1лъ м‰ є3си2. Бyди же млcть твоS,
да ўтёшитъ м‰ по словеси2 твоемY рабA твоего2. да
пріи1дутъ мнЁ щедр0ты твоS, и3 жи1въ бyду, ћко зак0нъ
тв0й поўчeніе моE є4сть. да постыдsтсz г0рдіи, ћко безъ
прaвды бе€зак0новаша нa м‰. ѓзъ же поглумлю1сz въ
зaповэдехъ твои1хъ. да nбратsтъ м‰ боsщеисz тебE,
каfи1зма, зi7
и3 вёдущеи свэдёніz твоS. Бyди с®це моE непор0чно въ
nправдaніихъ твои1хъ, ћко дасS не постыждY. И#счезaетъ
во сп7сeніе твоE дш7A моS, въ сл0во твоE ўповaхъ.
И#зчез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, гlюще, когдA ўтё
шиши м‰; ћко бhхъ ћко мёхъ на слaнэ, nправдaніи
твои1хъ не забhхъ. коли1ко є4сть днjй рабA твоего2, когдA
сотвори1ши t гонsщыхъ м‰ сyдъ; повёдаша мнЁ
законопрестyпницы глумлeніz, но не ћко зак0нъ тв0й
гDи. Вс‰ зaповэди твоS и4стина. Безъ прaвды погнaша
м‰ помози2 ми6. Мaла не скончaша менE на земли2, ѓзъ
же не nстaвихъ зaповэди твоS. По млcти твоeй живи2
м‰, и3 сохраню2 свэдёніz ќстъ твои1хъ. В0 вэкы гDи
сл0во твоE пребываeтъ нa нб7си, въ р0дъ и3 р0дъ и4стина
твоS. nсновaлъ є3си2 зeмлю, и3 пребывaетъ ўчинeніемъ
твои1мъ. пребывaетъ дн7ь, ћко всsческаz раб0тна тебЁ.
Ћко ѓще не зак0нъ тв0й поўчeніе моE є4сть, тогдA ќбо
поги1блъ бhхъ во смирeніи моeмъ. Въ вёкъ не забyду
nправдaніи твои1хъ, ћко въ ни1хъ живи1лъ м‰ є3си2.
СтатіS, в7.

Т
в0й є4смь ѓзъ, сп7си2 м‰, ћко nправдaніи твои1хъ
взыскaхъ. МенE ждaша грёшницы, погуби1ти м‰.
свэдёніz твоS разумёхъ. Всsкоz кончи1ны ви1дэхъ
o7
pалтhрь
конeцъ, широкA зaповэдь твоS ѕэло2. К0ль возлюби1хъ
зак0нъ тв0й гDи, вeсь дн7ь поўчeніе моE є4сть. Пaче
вр†гъ мои1хъ ўмyдрилъ м‰ є3си2 зaповэдію твоeю, ћко
въ вёкъ моS є4сть. пaче всёхъ ўчaщыхъ м‰ разумёхъ,
ћко свэдёніz твоS поўчeніе моE є4сть. Пaче ст†рецъ
разумёхъ, ћко зaповэди твоS взыскaхъ. t всsкого
пути2 лукaва возбрани1хъ ногaмъ мои1мъ, ћко да сохраню2
словесA твоS. t судeбъ твои1хъ не ўдaлихсz, ћко ты2
зак0но пол0жилъ м‰ є3си2. К0ль сладкA гортaни моемY
словесA твоS, пaче мeда ўст0мъ мои1мъ. t зaповэдей
твои1хъ разумёхъ, сего2 рaди возненави1дэхъ всsкъ пyть
непрaвды. Свэти1лникъ ногaма мои1ма зак0нъ тв0й, и3
свётъ стезsмъ мои1мъ. Клsхсz, и3 постaвихъ сохрани1ти
судбы2 прaвды твоеS. Смири1хсz до ѕэлA, гDи, живи2 м‰
по словеси2 твоемY. В0льнаz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же
гDи, и3 судбы2 твоS наўчи2 м‰. дш7A моS въ рyку твоeю
вhну, и3 зак0на твоего2 не забhхъ. Положи1ша грёшни
цы сёть мнЁ, и3 t зaповэдей твои1хъ не заблуди1хъ.
наслёдовахъ свэдёніz твоS въ вёкъ, ћко рaдованіе с®ца
моего2 сyть. nбрати1хъ с®це моE, сотвори1ти nправдaніz
твоS въ вёкъ за воздаsніе. законопрестyпныz воз
ненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Пом0щникъ
каfи1зма, зi7
м0й, и3 застyпникъ м0й є3си2 ты2, на словесA твоS
ўповaхъ. ўклони1тесz t менE лукaвнующеи, и3 и3спытaю
зaповэди бGа моего2. Заступи2 м‰ по словеси2 твоемY,
и3 жи1въ бyду, и3 не посрами2 менE t чazніz моего2.
Помози2 ми6 и3 сп7сyсz, и3 поўчю1сz въ nправдaніихъ
твои1хъ вhну. Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tступaющаz t
nправдaніи твои1хъ, ћко непрaведно помышлeніе и4хъ.
Преступaющаz непщевaхъ вс‰ грёшныz земли2, сего2
рaди возлюби1хъ свэдёніz твоS. Пригвозди2 t~ страха
твоего2 пл0ти моS, t судeбъ бо твои1хъ ўбоsхсz.
сотвори1хъ сyдъ и3 прaвду, не предaждь менE nби1дzщымъ
м‰. Воспріими2 рабA твоего2 въ бlго, да не nклеветaютъ
менE г0рдіи. џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE, и3 въ
сл0во прaвды твоеS. Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по
млcти твоeй, и3 судбaмъ твои1мъ наўчи2 м‰. Рaбъ тв0й
є4смь ѓзъ, вразуми2 м‰, и3 наўчю1сz свэдёніемъ твои1мъ.
Врeмz сотвори1ти гDви, разори1ша зак0нъ тв0й. Сего2
рaди возлюби1хъ зaповэди твоS, пaче злaта и3 топaзіz.
Сего2 рaди ко всёмъ зaповэдемъ твои1мъ направлsхсz,
всsкъ пyть непрaвды возненави1дэхъ. ди1вна свэдёніz
твоS, сего2 рaди и3спытaетъ | дш7A моS. Kвлeніе словeсъ
твои1хъ просвэщaетъ, и3 вразумлsетъ младeнца. ЎстA
o7а
pалтhрь
моS tверз0хъ, и3 привлек0хъ д¦ъ, ћко зaповэди твоS
желaхъ.
Слaва.

П
ри1зри нa м‰, и3 поми1луй м‰, по судY лю1бzщихъ
и4мz твоE. Стопы2 моS напрaви по словеси2 твоемY, и3
да не nдолёетъ ми6 всsко бе€зак0ніе. И#збaви м‰ t
клеветы2 члчcкыz, и3 сохраню2 зaповэди твоS. ЛицE твоE
просвэти2 на рабA твоего2, и3 наўчи2 м‰ nправдaніемъ
твои1мъ. И#сх0дища воднaz и3звед0ста џчи мои2, понeже
не сохрани1хъ зак0нъ тв0й. прaведенъ є3си2 гDи, и3 прaви
суди2 твои2. Заповёда прaвду свэдёніz твоS, и3 и4стину
ѕэло2. и3стazла м‰ є4сть жaлость твоS, ћко забhша
словесA твоS врaзи мои2. Раждежeно сл0во твоE ѕэло2, и3
рaбъ тв0й возлюби2 є5. ю4ноша ѓзъ є4смь, и3 ўничижeнъ,
nправдaніи твои1хъ не забhхъ. Прaвда твоS прaвда въ
вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. Ск0рби и3 нyжда nбрэт0ша
м‰, зaповэди твоS поўчeніе моE. Прaвда свэдёніz твоS
въ вёкъ, вразуми2 м‰, и3 жи1въ бyду. Возвaхъ всёмъ
с®цемъ мои1мъ, ўслhши м‰ гDи nправдaніи твои1хъ
взыщY. Возвaхъ ти6, сп7си2 м‰, и3 сохраню2 свэдёніz твоS.
Предвари1хъ въ безг0діи, и3 возвaхъ, на словесA твоS
ўповaхъ. предвари1стэ џчи мои2 ко ќтру, поўчи1тисz
каfи1зма, зi7
словесeмъ твои1мъ. Глaсъ м0й ўслhши гDи по млcти
твоeй, по судбЁ твоeй живи2 м‰. Прибли1жиша гонsщеи
м‰ бе€зак0ніе, t зак0на же твоего2 ўдaлишасz. Бли1зъ
є3си2 ты2 гDи, и3 вси6 путіE твои2 и4стина. И#спeрва познaхъ
t свэдёніи твои1хъ, ћко въ вёкъ nсновaлъ | є3си2.
Ви1ждь смирeніе моE, и3 и3зми2 м‰, ћко зак0на твоего2
не забhхъ. Суди2 сyдъ м0й, и3 и3збaви м‰, по словеси2
твоемY живи2 м‰. далeче t грBшникъ сп7сeніе, ћко
nправдaніи твои1хъ не взыскaша. щедр0ты твоS мн0гы
гDи, по судбЁ твоeй живи2 м‰. Мн0зи и3згонsщеи м‰
и3 стужaющеи ми6, t свэдёніи твои1хъ не ўклони1хсz.
ви1дэхъ неразумэвaющаz, и3 и3стazхъ, ћко словeсъ твои1хъ
не сохрани1ша. ви1ждь ћко зaповэди твоS возлюби1хъ,
гDи, по млcти твоeй живи2 м‰. Начaло словeсъ твои1хъ
и4стина, и3 въ вёкъ вс‰ судбы2 прaвды твоеS. Кнsзи
погнaша м‰ тyне, и3 t словeсъ твои1хъ ўстраши1сz
с®це моE. Возрaдуюсz ѓзъ n словесёхъ твои1хъ, ћко
nбрэтazи корhсть мн0гу. Непрaвду возненави1дэхъ и3
nмeрзэ ми6, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Седми1цею
днeмъ хвали1хъ т‰, n судбaхъ прaвды твоеS. Ми1ръ
мн0гъ лю1бzщимъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и4мъ соблaзны.
Чazхъ сп7сeніе твоE гDи, и3 зaповэди твоS возлюби1хъ.
o7в
pалтhрь
Сохрани2 дш7A моS свэдёніz твоS, и3 возлюби2 | ѕэло2.
Сохрани1хъ зaповэди твоS и3 свэдёніz твоS, ћко вси6
путіE мои2 предъ тоб0ю гDи. да прибли1житсz мlтва моS
предъ т‰ гDи, по словеси2 твоемY вразуми2 м‰. да вни1детъ
прошeніе моE предъ т‰ гDи, по словеси2 твоемY и3збaви
м‰. tрhгнутъ ўстнЁ мои2 пёніе, є3гдA наўчи1ши м‰
nправдaніемъ твои1мъ. Провэщaетъ kзhкъ м0й словесA
твоS, ћко вс‰ зaповэди твоS прaвда. Бyди рукA твоS
сп7сти2 м‰, ћко зaповэди твоS и3зв0лихъ. Вожделёхъ
сп7сeніе твоE гDи, и3 зак0нъ тв0й поўчeніе моE є4сть.
ЖивA бyдетъ дш7A моS, и3 восхвaлитъ т‰, и3 судбы2 твоS
пом0гутъ мнЁ. Заблуди1хъ ћко nвчA поги1бшее, взыщи2
рабA твоего2, ћко зaповэди твоS не забhхъ.
Слaва. Пёснь степeннаz, рf7i. Каfи1зма, иi7.

К
0 гDу внегдA скорбёхъ возвaхъ, и3 ўслhша м‰.
гDи и3збaви дш7у мою2 t ўстeнъ непрaведенъ,
и3 t kзhка льсти1ва. Что2 дaстътисz, и3ли2 что2
приложи1тътисz къ kзhку льсти1ву; стрёлы си1лнаго
и3зъnщрeны, съ ю4гльми пустhнными. Ўвы2 мнЁ, ћко
пришeльствіе моE ўдaлисz, всели1хсz съ сeлы кmдaрскыми,
мн0го пришeльствова дш7A моS. Съ ненави1дzщыми
ми1ра, бёхъ ми1ренъ. Е#гдA гlахъ и4мъ, борsху м‰ тyне.
каfи1зма, иi7
Пёснь степeннаz, Rк.

В
озвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tнyду же пріи1детъ
п0мощь моS. П0мощь моS t~ гDа, сотв0ршаго нб7о
и3 зeмлю. Не дaждь во смzтeніе ногы2 твоеS, нижE
воздрёмлетъ хранsи т‰. Се6 не воздрёмлетъ ни ќснетъ
хранsи ї}лz. гDь сохрани1тъ т‰, гDь покр0въ тв0й нaдъ
руку деснyю твою2. В0 дне сlнце не nжежeтъ тебE, ни
лунA н0щію. гDь сохрани1тъ т‰ t всsкого ѕлA, сохрани1тъ
дш7у твою2 гDь. гDь сохрани1тъ вхожeніе твоE, и3 и3схожeніе
твоE, t нн7э и3 д0 вэка.
Пёснь степeннаz, рк7а.

В
озвесели1хсz n рeкшихъ мнЁ, въ д0мъ гDнь вни1демъ.
Стоsще бёху н0гы нaша во дв0рэхъ твои1хъ їєrли1мъ.
Їєrли1мъ зи1ждемъ ћко грaдъ, є3мy же причaстіе є3го2
вкyпэ. Тaмо бо взыд0ша колёна, колёна гDнz свэдёніе
ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню. Ћко т{ сэд0ша
пrт0ли на сyдъ, прест0ли въ домY двdвэ. Вопроси1те же
ћже џ мирэ їєrли1му, и3 nби1ліе лю1бzщымъ т‰. Бyди
же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпY стэнaхъ
твои1хъ. Рaди брaтіи мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ, гlахъ
ќбо ми1ръ n тебЁ. д0му рaди гDа бGа нaшего, взыскaхъ
бlгaz тебЁ.
o7г
pалтhрь
Пёснь степeннаz, рк7в.

К
ъ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему нa нб7си.
Се6 ћко џчи р†бъ въ рyку госп0діи свои1хъ, ћко џчи
рабhни въ рyку госпожA своеS, тaко џчи нaши к0 гDу
бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны6. Поми1луй нaсъ гDи,
поми1луй нaсъ, ћко по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz.
По мн0гу и3сп0лнисz дш7A нaша, ўничижeніе гобзyю
щыхъ, и3 ўничижeніе г0рдымъ.
Пёснь степeннаz, рк7г.

Ћ
ко ѓще не бы2 гDь въ нaсъ, да речeтъ нн7э ї}ль. ћко ѓще
не бы2 гDь въ нaсъ, внегдA востaти чlкомъ нa ны6, ќбо
жи1вы п0жерли бhша нaсъ, внегдA прогнёватисz ћрости
є3го2 нa ны6. Ќбо водA потопи1ла бы нaсъ, пот0къ прeйде
дш7A нaша. Ќбо прeйде дш7A нaша в0ду непостоsнную.
Блгcвeнъ гDь, и4же не дaстъ нaсъ въ лови1тву зуб0мъ и4хъ.
дш7A нaша ћко пти1ца и3збaвисz t сёти ловsщыхъ.
Сёть сокруши1сz, и3 мы2 и3збaвлени бhхомъ. П0мощь
нaша в0 и3мz гDне, сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю.
Слaва, пёснь степeннаz, рк7д.

Н
адёющеисz нa гDа, ћко горA сіo1нъ, не подви1житсz
въ вёкъ живhи во їєrли1мэ. Г0ры џкrтъ є3го2, и3
гDь џкrтъ лю1діи свои1хъ, t нн7э и3 д0 вэка. Ћко не
каfи1зма, иi7
nстaвитъ гDь жезлA грёшныхъ, на жрeбіи прaвеdныхъ,
ћко да не пр0струтъ прaвеdніи въ бе€зак0ніи рyкъ свои1хъ.
Ўблажи2 гDи бlгhмъ, и3 прaвымъ с®цемъ. Ўклонsющаz
жесz въ развращeніе поведeтъ гDь съ дёлающими
бе€зак0ніе, ми1ръ на ї}лz.
Пёснь степeннаz, рк7є.

В
негдA возврати1тъ гDь плёнъ сіo1нъ, бhхомъ ћко
ўтёшени. ТогдA и3сп0лнишасz рaдости ўстA нaша,
и3 kзhкъ нaшъ весeліz. ТогдA рекyтъ во kзhцэхъ,
возвели1чилъ є4сть гDь сотвори1ти съ ни1ми. Возвели1чилъ
є4сть гDь сотвори1ти съ нaми, бhхомъ веселsщесz. Воз
врати2 гDи плэнeніе нaше, ћко пот0кы ю4гомъ. Сёющеи
слезaми, рaдостію п0жнутъ. Ходsщеи хождaху, и3
плaкахусz метaюще сёмена своS. Грzдyще же пріи1дутъ
рaдостію взeмлюще рукоsти своS.
Пёснь степeннаz, рк7ѕ.

Ѓ
ще не гDь сози1ждетъ д0му, всyе труди1шасz зи1ждущеи.
Ѓще не гDь сохрани1тъ грaдъ, всyе бдЁ стрегjи. Всyе вaмъ
є4сть ўтреневaти. Востaнэте по сэдaніи, kдyщеи
хлёбъ болёзни, внегдA дaстъ возлю1бленымъ свои1мъ
с0нъ. Се6 достоsніе гDне сн7ове, мздA плодA чревнaго. Ћко
стрёлы въ руцЁ си1лнаго, тaко сн7ове tsтыхъ. Блажeнъ,
o7д
pалтhрь
и4же и3сп0лнитъ желaніе своE t ни1хъ, не постыдsтсz
є3гдA гlютъ враг0мъ свои1мъ во вратeхъ.
Пёснь степeннаz, рк7з.

Б
лажeни вси6 боsщеисz гDа, ходsщеи въ путeхъ є3го2.
Труды2 пло6дъ свои1хъ снёси, блажeнъ є3си2, и3 добро2 тебЁ
бyдетъ. ЖенA твоS ћко лозA плодови1та въ странaхъ
д0му твоего2. Сн7ове твои2 ћко лёторасли мaсличныz
џкrтъ трапeзы твоеS. Се6 тaко блгcви1тсz чlкъ, боsисz
гDа. Блгcви1тъ т‰ гDь t сіo1на, и3 ќзриши бlгaz їєrли1му
вс‰ дни2 животA твоего2. И# ќзриши сн7ы сн70въ твои1хъ,
ми1ръ на ї}лz.
Пёснь степeннаz, рк7и.

М
н0жицею брaшасz со мн0ю t ю4ности моеS, да
речeтъ нн7э ї}ль, мн0жицею брaшасz со мн0ю t
ю4ности моеS, и4бо непремог0ша м‰. На хребтЁ
моeмъ дёлаша грёшницы, продолжи1ша бе€зак0ніz своS.
гDь прaведенъ съсэчeтъ вhz грёшникомъ. да постыдsтсz
и3 возвратsтсz вспsть вси6 ненави1дzщеи сіo1на. да
бyдутъ ћко травA на здaніихъ, ћже прeжде восторжeніz
и4сше. Ћже не и3сп0лни рукы2 своеS жнsи, и3 л0на своего2
рукоsти собирazи. И# не рёша ми1мо ходsщеи, блгcвeніе
гDне на вы6, блгcви1хомъ вы6 в0 и3мz гDне.
каfи1зма, иi7
Слaва, пёснь степeннаz, рк7f.

И#
зъ глубины2 возвaхъ къ тебЁ гDи, гDи ўслhши
глaсъ м0й. да бyдутъ ќши твои2 внeмлюще глaсъ
мlтвы моеS. Ѓще бе€зак0ніz нaзриши гDи, гDи кто2
постои1тъ; ћко t тебE nцищeніе є4сть, и4мени рaди твоего2
потерпёхъ т‰, гDи, потерпЁ дш7A моS въ сл0во твоE,
ўповA дш7A моS нa гDа. t стрaжа ќтренzz д0 нощи,
t стрaжа ќтренzz да ўповaетъ ї}ль нa гDа. Ћко t~
гDа млcть, и3 мн0го t него2 и3збавлeніе. И# т0й и3збaвитъ
ї}лz t всёхъ бе€зак0ніи є3го2.
Пёснь степeннаz, Rл.

Г
Dи, не вознесeсz с®це моE, ни вознес0стэсz џчи мои2.
Ни ходи1хъ въ вели1кыхъ, ни въ ди1вныхъ пaче менE.
Ѓще не смирeно мyдрствовахъ, но вознес0хъ дш7у
мою2. Ћко tдоeное на мaтерь свою2, ћко воздaси нa дш7у
мою2. да ўповaетъ ї}ль нa гDа, t нн7э и3 д0 вэка.
Пёснь степeннаz, рlа.

П
омzни2 гDи дв7да, и3 всю2 кр0тость є3го2. Ћко клsтсz
гDви, nбэщaсz бGу їaковлю. Ѓще вселю1сz въ селeніе
д0му моего2, ли2 взhду на џдръ постeлz моеS, ѓще
дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждама мои1ма дрэмaніе,
и3 пок0й скраніsмъ мои1мъ, д0ндеже nбрsщу мёсто
o7є
pалтhрь
гDви, селeніе бGу їaковлю. Се6 слhшахомъ | во є3фрafэ,
nбрэт0хомъ | въ п0лихъ дубрaвы. Вни1демъ въ селeніz
є3го2, покл0нимсz на мёстэ, и3дёже стоsстэ н0зэ
є3го2. Воскrни2 гDи въ пок0й тв0й, ты2 и3 кmв0тъ с™hнz
твоеS. Сщ7eнницы твои2 nблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи
твои2 возрaдуютсz, дв7да рaди рабA твоего2 не tврати2
лицE помaзанаго своего2. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною,
и3 не tвeржетсz є3S. t плодA чрeва твоего2 посажY на
пrт0лэ твоeмъ, ѓще сохранsтъ сн7ове твои2 завётъ м0й,
и3 свэдёніz моS сіS и4мъ же наўчю2 |. И# сн7ове и4хъ
д0 вэка сsдутъ на пrт0лэ твоeмъ. Ћко и3збрA гDь
сіo1на, и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ. Се6 пок0й м0й въ
вёкъ вёка, здB вселю1сz, ћко и3зв0лихъ и5. Лови1тву
є3го2 бlгосл0вствуz блгcвлю2, ни1щаz є3го2 насhщу хлёба.
Сщ7 e нникы є3 го2 nблекY во сп7 с eніе, и3 прпd б ніи є3 го2
рaдостію возрaдуютсz. Т{ возращY р0гъ дв7дови, ўгот0ва
свэти1лникъ помaзаному моемY. Врагы2 є3го2 nблекY
студ0мъ, на нeмъ же процвэтeтъ с™hни моS.
Пёснь степeннаz, рlв.

С
е6 нн7э что2 добро2, и3ли2 что2 красно2, но є4же жи1ти брaтіи
вкyпэ; ћко мЂро на главY, сходsщее нa браду, брадY
ґар0ню. Сходsщее на nмeты nдeжда є3го2. Ћко росA
каfи1зма, fi7
ґєрм0нскаz, сходsщіz нa горы сіo1нскыz. Ћко т{
заповёда гDь блгcвeніе, жив0тъ д0 вэка.
Пёснь степeннаz, рlг.

С
е6 нн7э блгcви1те гDа вси6 раби2 гDни, стоsщеи въ хрaмэ
гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшего. Въ н0щехъ воз
дэжи1те рyкы вaша во с™az, и3 блгcви1те гDа. Блгcви1тъ
т‰ гDь t сіo1на сотвори1выи нб7о и3 зeмлю.
Слaва, ґллилyіа, рlд. Каfи1зма, fi7.

Х
вали1те и4мz гDне, хвали1те раби2 гDа, стоsщеи
въ хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшего.
Хвали1те гDа, ћко бlгъ гDь. п0йте и4мени є3го2,
ћко добро2. Ћко їaкова и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе
себЁ. Ћко ѓзъ познaхъ, ћко вeліи гDь, и3 гDь нaшъ
наd всёми б0гы. Вс‰ є3ли1ка восхотЁ гDь, сотвори2, нa
нб7си и3 на земли2. Въ м0рихъ и3 во всёхъ бeзднахъ.
ВозводS џблакы t послёднихъ земли2, м0лнію въ
д0ждь сотвори2. И#зводsи вётры t сокр0вищь свои1хъ,
и4же порази2 пeрвенца є3гЂпетскыz t чlка до скотA. ПослA
знaменіz и3 чудесA посредЁ тебE є3гЂпте, на фараo1на и3
на вс‰ рабы2 є3го2. И$же порази2 kзhкы мн0гы, и3 и3зби2
цR‰ крёпкы, сіo1на цRS ґморрeйска, и3 џга цRS васaнска,
и3 вс‰ цrтвіz ханаaнска. И# дaстъ зeмлю и4хъ достоsніе,
o7ѕ
pалтhрь
достоsніе ї}лю лю1демъ свои1мъ. гDи и4мz твоE въ вёкъ,
и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ. Ћко сyдитъ гDь лю1демъ
свои1мъ, и3 n рабёхъ свои1хъ ўм0литсz. И$доли kзы6къ,
сребро2 и3 злaто, дёла рyкъ члчcкъ. ЎстA и4мутъ, и3 не
гlютъ. џчи и4мутъ, и3 не ви1дzтъ. Ќши и4мутъ, и3 не
слhшатъ. Ни бо2 є4сть дyха во ўстёхъ и4хъ. Под0бни
и4мъ да бyдутъ творsщеи |, и3 вси6 надёющеисz нa н‰.
д0мъ ї}левъ, блгcви1те гDа. д0мъ ґар0нъ, блгcви1те гDа.
д0мъ левjинъ блгcви1те гDа. Боsщеисz гDа блгcви1те гDа.
Блгcвeнъ гDь t сіo1на, живhи во їєrли1мэ.
Ґллилyіа, рlє.

И#
сповёдайтесz гDви, ћко бlгъ, ћко въ вёкъ млcть є3го2.
И#сповёдайтесz бGу бог0мъ, ћко въ вёкъ млcть є3го2.
И#сповёдайтесz гDви господeмъ, ћко въ вёкъ млcть
є3го2. Сотв0ршему чюдесA вeліz є3ди1ному, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. Сотв0ршему нб7сA рaзумомъ, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. ўтверди1вшему зeмлю на водaхъ, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. Сотв0ршему свэти1ла вeліz є3ди1ному, ћко въ
вёкъ млcть є3го2. Сlнце во џбласть дни2, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. ЛунY и3 ѕвёзды во џбласть н0щи, ћко въ
вёкъ млcть є3го2. Порaжьшему є3гЂпта съ пeрвенцы є3го2,
ћко въ вёкъ млcть є3го2. и3 и3звeдшему ї}лz t среды2 и4хъ,
каfи1зма, fi7
ћко въ вёкъ млcть є3го2. рук0ю крёпкою и3 мhшцею
выс0кою, ћко въ вёкъ млcть є3го2. Раздёльшему чермн0е
м0ре въ раздэлeніе, ћко въ вёкъ млcть є3го2. И# провeдшему
ї}лz посредЁ є3го2, ћко въ вёкъ млcть є3го2. И# и3стрsсшему
фараo1на и3 си1лу є3го2 въ м0ре чермн0е, ћко въ вёкъ млcть
є3го2. провeдшему лю1ди своS въ пустhни, ћко въ вёкъ
млcть є3го2. Порази1вшему цR‰ вeліz, ћко въ вёкъ млcть
є3го2. И# ўби1вшему цR‰ крэпкhz, ћко въ вёкъ млcть є3го2.
сіo1на цRS ґморрeйска, ћко въ вёкъ млcть є3го2. И# џга
цRS васaнска, ћко въ вёкъ млcть є3го2. И# дaвшему зeмлю
и4хъ достоsніе, ћко въ вёкъ млcть є3го2. достоsніе ї}лю
рабY своемY, ћко въ вёкъ млcть є3го2. Ћко во смирeніи
нaшемъ помzнY ны6 гDь, ћко въ вёкъ млcть є3го2. И#
и3збaвилъ ны6 є4сть t вр†гъ нaшихъ, ћко въ вёкъ млcть
є3го2. даsи пи1щу всsкой пл0ти, ћко въ вёкъ млcть є3го2.
И#сповёдайтесz бGу нбcному, ћко въ вёкъ млcть є3го2.
двdвъ, и3ли2 їєремjинъ, рlѕ.

Н
а рэцЁ вавmл0нстэй, тaмо сэд0хомъ и3 плaкахомъ,
внегдA помzнyти нaмъ сіo1на. На вeрбіи посредЁ є3S
nбёсихомъ nргaны нaша. Ћко т{ вопроси1ша нaсъ
плёншеи нaсъ, словeсъ пёсней, и3 вeдшеи нaсъ пёніе.
Восп0йте нaмъ t пёсней сіo1нскыхъ. Кaко воспоeмъ
o7з
pалтhрь
пёснь гDню на земли2 чужeй; ѓще забyду тебE їєrли1мъ,
забвeна бyди десни1ца моS. Прильпни2 kзhкъ м0й
гортaни моемY, ѓще не помzнY тебE, ѓще не преdложY
їєrли1ма ћко въ начaло весeліz моего2. Помzни2 гDи
сн7ы є3д0мскыz, въ дн7ь їєrли1мль, гlющаz, и3стощaйте,
и3стощaйте до nсновaніи є3го2. дщи2 вавmл0нz nкаsннаz.
Бlжeнъ и4же воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воз
дaстъ нaмъ. Бlжeнъ, и4же и3мeтъ, и3 разбіeтъ младе6нца
твоS n кaмень.
Слaва, pl0мъ двdвъ, ґггez и3 захaріz, рlз.

И#
сповёмсz тебЁ гDи всёмъ с®цемъ мои1мъ, и3 предъ
ѓнGлы воспою2 тебЁ. Ћко ўслhша вс‰ гlы ќстъ
мои1хъ. Поклоню1сz къ цRкви с™ёй твоeй, и3 и3спо
вёмсz и4мени твоемY, n млcти твоeй и3 и4стинэ твоeй.
Ћко возвели1чилъ є3си2 n всeмъ и4мz твоE с™0е. В0нь же
дн7ь ѓще призовy т‰, ск0ро ўслhши м‰. Ўмн0жиши
м‰ въ дш7и2 моeй си1лою твоeю. да и3сповёдzтсz тебЁ гDи
вси6 цaріе зeмстіи, ћко ўслhшаша вс‰ гlы ќстъ твои1хъ.
И# воспою1тъ въ пёснехъ гDнzхъ, ћко вeліz слaва гDнz.
Ћко выс0къ гDь, и3 смирeнаz призирaетъ, и3 выс0каz
и3здалeча съвёсть. Ѓще пойдY посредЁ ск0рби, живи1ши
м‰. На гнёвъ вр†гъ мои1хъ пр0стретъ рyку свою2, и3 сп7сE
каfи1зма, fi7
м‰ десни1ца твоS. гDь воздaстъ зa м‰. гDи млcть твоS
въ вёкъ, дёла рyкъ твои1хъ не презри2.
Въ конeцъ, pl0мъ, двdвъ, захaріz, рlи.

Г
Dи и3скуси1лъ м‰ є3си2, и3 познaлъ м‰ є3си2. Ты2 познA
сэдaніе моE, и3 востaніе моE. Ты2 разумЁ помышлeніz
моS и3здалeче. Стезю2 мою2 и3 потлачeную мою2 ты2 є3си2
и3зслёдовалъ. И# вс‰ пути2 моS провидЁ, ћко нёсть льсти2
въ kзhцэ моeмъ. Се6 гDи, ты2 разумЁ вс‰ послёднzz
и3 дрeвнzz. Ты2 создA м‰, и3 положи2 на мнЁ рyку твою2.
Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t менE, ўтверди1сz, не возмогY
къ немY. Кaмо пойдY t д¦а твоего2, и3 t лицA твоего2
кaмо бэжY; ѓще взhду нa нб7о, ты2 тaмо є3си2, ѓще
сни1ду во ѓдъ, тaмо є3си2. Ѓще возмY крилЁ мои2 рaно,
и3 вселю1сz въ послёднихъ м0рz, и3 тaмо бо рукA твоS
настaвитъ м‰, и3 ўдержи1тъ м‰ десни1ца твоS. И# рёхъ,
є3дA тмA поперeтъ м‰, и3 н0щь просвэщeніе въ пи1щи
моeй. Ћко тмA не помрачи1тсz t тебE, и3 н0щь ћко
дн7ь просвэти1тсz. Ћко тмA є3S, тaко и3 свётъ є3S. Ћко
ты2 создA ўтр0бы моS, воспріsтъ м‰ и4зъ чрева мaтере
моеS. И#сповёмсz тебЁ, ћко стрaшно ўдиви1лсz є3си2.
Чю1дна дёла твоS, и3 дш7A моS знaетъ ѕэло2. Не ўтаи1сz
к0сть моS t тебE, ю5 же сотвори1лъ є3си2 в8тaйнэ, и3 состaвъ
o7и
pалтhрь
м0й въ преи3сп0днихъ земли2. Несодёланое моE ви1дэста
џчи твои2, и3 въ кни1зэ твоeй вси6 напи1шутсz. В0 дне
сози1ждутсz, и3 ничт0же въ ни1хъ. Мнё же ѕэло2 чeстни
бhша дрyзи твои2 б9е, ѕэло2 ўтверди1шасz вLчествіz
и4хъ. И#зочтY и4хъ, и3 пaче пэскA ўмн0жатсz. Востaхъ
и3 є3щE є4смь съ тоб0ю, ѓще и3збіeши грёшникы б9е.
Мyжіе кр0ви ўклони1тесz t менE, ћко ревни1ви є3стE
въ помышлeніихъ, пріи1мутъ въ суетY грaды твоS. Не
ненави1дzщаz ли т‰ гDи возненави1дэхъ, и3 n вразёхъ
твои1хъ и3стazхъ; совершeною нeнавистію возненави1дэхъ
и4хъ, во врагы2 бhша ми6. И#скуси2 м‰ б9е, и3 ўвёждь с®це
моE. И#стzжи2 м‰, и3 разумёй пути2 моS. И# ви1ждь ѓще
пyть бе€зак0ніz во мнЁ, и3 настaви м‰ на пyть вёченъ.
Въ конeцъ, pl0мъ двdвъ, рlf.

И#
зми2 м‰ гDи t чlка лукaва, t мyжа непрaведна
и3збaви м‰. И$же помhслиша непрaвду въ с®ци, вeсь
дн7ь nполчaху брaни. И#зъnстри1ша kзhкъ св0й ћко
ѕміи1нъ. Ћдъ ѓспиденъ подъ ўстнaми и4хъ. Сохрани2 м‰
гDи и3зъ руки2 грёшнича, t чlкъ непрaведенъ и3зми2 м‰.
И$же помhслиша запzти2 стопы2 моS, съкрhша г0рдіи
сёть мнЁ. И# ю4жи препsша сёть ногaма мои1ма, при
стези2 соблaзны положи1ша ми6. Рёхъ гDви, бGъ м0й
каfи1зма, fi7
є3си2 ты2, внуши2 гDи глaсъ молeніz моего2. гDи гDи си1ла
сп7сeніz моего2, nсэни1лъ є3си2 надъ глав0ю моeю въ дн7ь
брaни. Не предaждь менE гDи t желaніz моего2 грёшни
ку. Помhслиша нa м‰, не nстaви менE, да некогдA
вознесyтсz. ГлавA nкружeніz и4хъ, трyдъ ўстeнъ и4хъ по
крhетъ и4хъ. Падyтъ на ни1хъ ю4гліz џгнена, низложи1ши
и4хъ, въ страстeхъ, и3 не постоsтъ. Мyжъ kзhченъ, не
и3спрaвитсz на земли2. Мyжа непрaведна ѕло2 ўлови1тъ
во и3стлёніе. Познaхъ ћко сотвори1тъ гDь сyдъ ни1щымъ,
и3 мeсть ўб0гымъ. nбaче прaведніи и3сповёдzтсz и4мени
твоемY, и3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ твои1мъ.
Слaва, pl0мъ двdвъ, Rм.

Г
Dи возвaхъ къ тебЁ, ўслhши м‰. Вонми2 глaсъ
мlтвы моеS, є3гдA во€зовY къ тебЁ. дaсz и3спрaвитъ
моли1тва моS ћко кади1ло предъ тоб0ю, воздэsніе
рyку моeю жeртва вечeрнzz. Положи2 гDи хранeніе ўст0мъ
мои1мъ, и3 двeрь nгражeніz n ўстнaхъ мои1хъ. Не ўклони2
с®це моE въ словесA лукaвствіz, непщевaти вины2 n
грэсёхъ. Съ чlкы дёлающими бе€зак0ніе, и3 не съчетaюсz
со и3збрaнными и4хъ. Покaжетъ м‰ прaведникъ млcтію, и3
nбличи1тъ м‰, є3лeй же грёшнаго да не намaститъ главы2
моеS. Ћко є3щE и3 мlтва моS во бlговолeніихъ и4хъ,
o7f
pалтhрь
пожeрты бhша при кaмени судіS и4хъ. Ўслhшатсz гlи
мои2, ћко возмог0ша, ћко т0лща земли2 просёдесz
на земли2. разсhпашасz к0сти и4хъ при ѓдэ. Ћко къ
тебЁ гDи гDи џчи мои2, нa т‰ ўповaхъ, не tи1ми дш7у
мою2. Сохрани2 м‰ t сёти ю5 же состaвиша ми6, и3 t
соблaзнъ дёлающыхъ бе€зак0ніе. Впадyтсz во мрeжа
своS грёшницы, є3ди1нъ є4смь ѓзъ д0ндеже прейдY.
Рaзума двdвъ. внегдA бhти
є3мY въ пещeрэ. мlтва. рм7а.

Г
лaсомъ мои1мъ к0 гDу возвaхъ, глaсомъ мои1мъ
к0 гDу помолю1сz. Пролэю2 предъ ни1мъ мlтву мою2,
печaль мою2 предъ ни1мъ возвэщY. ВнегдA и3зчезaетъ
t менE дyхъ м0й, и3 ты2 познA стезS моS. На пути2
сeмъ, по немy же хождaхъ, съкрhша сёть мнЁ. сма
трsхъ nдеснyю, и3 возглsдахъ, и3 не бB знazи менE.
Поги1бе бёгство t менE, и3 нёсть взыскazи дш7у мою2.
Возвaхъ къ тебЁ гDи, рёхъ, ты2 є3си2 ўповaніе моE,
чaсть моS є3си2 на земли2 живhхъ. Воньми2 мlтву мою2,
ћко смири1хсz ѕэло2. И#збaви м‰ t гонsщыхъ м‰, ћко
ўкрэпи1шасz пaче менE. И#зведи2 и3стемни1ца дш7у мою2,
и3сповёдатисz и4мени твоемY. МенE ждyтъ прaведницы,
д0ндеже воздaси мнЁ.
каfи1зма, fi7
pl0мъ двdвъ, є3гдA гонsше и5
ґвесал0мъ сн7ъ є3го2, рм7в.

Г
Dи ўслhши мlтву мою2, внуши2 молeніе моE во
и4стинэ твоeй. ўслhши м‰ въ прaвдэ твоeй, и3 не
вни1ди въ сyдъ съ раб0мъ твои1мъ, ћко не nпрaвдитсz
предъ тоб0ю всsкъ живhи. Ћко погнA врaгъ дш7у мою2,
смири1лъ є4сть въ земли2 жив0тъ м0й. Посади1лъ м‰ є4сть
въ тeмныхъ ћко мeртвыz вёку, и3 ўны2 во мнЁ дх7ъ
м0й. Во мнЁ смути1сz с®це моE, помzнyхъ дни2 дрeвнzz.
Поўчи1хсz во всёхъ дёлехъ твои1хъ, и3 въ дёлехъ рyку
твоeю поўчaхсz. Воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2, дш7A моS
ћко землS безв0днаz тебЁ. Ск0ро ўслhши м‰ гDи,
и3зчезE д¦ъ м0й. Не tврати2 лицA твоего2 t менE, и3
ўпод0блюсz низходsщимъ въ р0въ. Слhшану сотвори2
мнЁ заќтра млcть твою2, ћко нa т‰ ўповaхъ. Скажи2 ми6
гDи пyть, в0нь же пойдY, ћко къ тебЁ взsхъ дш7у мою2.
И#зми2 м‰ t вр†гъ мои1хъ гDи, къ тебЁ прибэг0хъ, наўчи2
м‰ твори1ти в0лю твою2. Ћко ты2 є3си2 бGъ м0й, д¦ъ тв0й
бlгhй настaвитъ м‰ нa землю прaву. И$мени твоего2 рaди
гDи живи1ши м‰, прaвдою твоeю и3зведeши t печaли дш7у
мою2, и3 млcтію твоeю потреби1ши врагы2 моS. И# погуби1ши
вс‰ стужaющаz дш7и2 моeй, ћко ѓзъ рaбъ тв0й є4смь.
п7
pалтhрь
Слaва, pl0мъ двdвъ къ голіafу, рм7г. Каfи1зма, к7.

Б
лгcвeнъ гDь бGъ м0й, наўчazи рyцэ мои2 на
nполчeніе, пeрсты моS нa брань. Млcть моS и3
прибёжище моE, застyпникъ м0й и3 и3збaвитель
м0й, защи1титель м0й, и3 нaнь ўповaхъ. Повинyzи
лю1ди моS подъ м‰. гDи, что2 є4сть чlкъ, ћко сказaлсz
є3си2 є3мY, ли2 сн7ъ чlчь, ћко вмэнsеши и5; чlкъ сyетэ ўпо
д0бисz днjе є3го2 ћко сёнь прех0дzтъ. гDи прекл0нь нб7сA,
и3 сни1ди, косни1сz горaмъ и3 воздhмzтсz. Блесни2 м0лніz,
и3 ражденeши и4хъ. посли2 стрёлы твоS, и3 смути1ши и4хъ.
Посли2 рyку твою2 свhше, и3зми2 м‰ и3 и3збaви м‰ t
в0дъ мн0гъ, t рyкъ сн70въ чужи1хъ. и4хъ же ўстA гlаша
сyету, и3 десни1ца и4хъ десни1ца непрaвды. Б9е пёснь н0ву
воспою2 тебЁ, во pалтhри десzтострyннэмъ пою2 тебЁ.
даю1щему сп7сeніе цReмъ, и3збавлsющему дв7да рабA своего2
t nрyжіz лю1та. и3збaви м‰ и3 и3зми2 м‰ и3зъ руки2 сн70въ
чужи1хъ. И$хъ же ўстA гlаша сyету, и3 десни1ца и4хъ десни1ца
непрaвды. И$хъ же сн7ове и4хъ ћко новосаждeна, водружeна
въ ю4ности своeй. дщeрz и4хъ ўдобрeны, преўкрaшены
ћко под0біе цRкве. храни1лища и4хъ и3сп0лнь, tрыгaюща
t сеS въ џну. nвцA и4хъ многопл0дны, мн0жащасz во
и3сх0дищыхъ свои1хъ. Вол0ве и4хъ т0лсти, нёсть падeніz
каfи1зма, к7
градeжу, ни прох0да, ни в0плz въ ст0гнахъ и4 х ъ.
Ўблажи1ша лю1діе и4мъ же сіS сyть. блажeни лю1діе и4мъ
же гDь бGъ и4хъ.
ХвалA, двdва, рм7д.

В
ознесy т‰ б9е м0й цRю2 м0й. и3 блгcвлю2 и4мz твоE въ
вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. На всsкъ дн7ь блгcвS т‰, и3
восхвалю2 и4мz твоE въ вёкъ, и3 въ вёкъ вёка. Вeліи
гDь и3 хвaленъ ѕэло2, и3 вели1чію є3го2 нёсть концA. Р0дъ и3
р0дъ восхвaлzтъ дёла твоS, и3 си1лу твою2 возвэстsтъ.
Великолёпіе слaвы с™hнz твоеS возгlютъ, и3 чюдесA
твоS повёдzтъ. и3 си1лу стрaшныхъ твои1хъ рекyтъ, и3
вели1чіе твоE повёдzтъ. Пaмzть мн0жества бlгости
твоеS tрhгнутъ, и3 прaвдою твоeю возрaдуютсz. щeдръ
и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ. Бlгъ
гDь всsческымъ, и3 щедр0ты є3го2 на всёхъ дёлехъ є3го2. да
и3сповёдzтсz тебЁ гDи вс‰ дёла твоS, и3 прпdбніи твои2
да блгcвsтъ т‰. Слaву цrтвіz твоего2 рекyтъ, и3 си1лу
твою2 возгlютъ, сказaти сн7ов0мъ члчcкымъ си1лу твою2,
и3 слaву великолёпіz цrтвіz твоего2. цrтво твоE, цrтво
всёхъ вBкъ, и3 вLчество твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.
Вёренъ гDь во всёхъ словесёхъ свои1хъ, и3 прпdбенъ во
всёхъ дёлехъ свои1хъ. Поdeмлетъ гDь вс‰ низпaдающаz,
п7а
pалтhрь
и3 и3справлsетъ вс‰ низвeрженыz. џчи всёхъ нa т‰
ўповaютъ, и3 ты2 даeши и4мъ пи1щу в0 бlго врeмz.
tверзaеши ты2 рyку твою2, и3 насыщaеши всsко жив0тно
бlговолeніz. Прaведенъ гDь во всёхъ путeхъ свои1хъ,
и3 прпdбенъ во всёхъ дёлехъ свои1хъ. Бли1зъ гDь всёмъ
призывaющымъ и5, всёмъ призывaющимъ и5 вои1стину.
В0лю боsщихсz є3го2 сотвори1тъ, и3 мlтву и4хъ ўслhшитъ,
и3 сп7сeтъ и4хъ. Храни1тъ гDь вс‰ лю1бzщаz є3го2, и3 вс‰
грёшникы потреби1тъ. ХвалY гDню возгlютъ ўстA моS,
и3 да блгcви1тъ всsка пл0ть и4мz с™0е є3го2, въ вёкъ и3 въ
вёкъ вёка.
Слaва, ґллилyіа, ґггez, и3 захaріz, рм7є.

Х
вали2 дш7E моS гDа, восхвалю2 гDа въ животЁ моeмъ,
пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. Не надёйтесz нa кн7зz,
нa сн7ы члчcкыz, въ ни1хъ же нёсть сп7сeніz. И#зhдетъ
д¦ъ є3го2, и3 возврати1тсz въ зeмлю свою2. въ т0й дн7ь
поги1бнутъ вс‰ помышлeніz є3го2. Блажeнъ, є3мy же бGъ
їaковль пом0щникъ є3го2, ўповaніе є3го2, нa гDа бGа своего2.
Сотв0ршаго нб7о и3 зeмлю, м0ре, и3 вс‰ ћже въ ни1хъ.
Хранsщаго и4стину въ вёкъ, творsщаго сyдъ nби1димымъ,
даю1щаго пи1щу ѓлчущымъ. гDь рэши1тъ nковaнныхъ,
гDь ўмудрsетъ слэпцA. гDь возв0дитъ низвержeныz,
каfи1зма, к7
гDь лю1битъ прaведникы. гDь храни1тъ пришeльца, си1ра и3
вдовY пріeмлетъ, и3 пyть грёшныхъ погуби1тъ. ВоцRи1тсz
гDь въ вёкъ, бGъ тв0й сіo1не, въ р0дъ и3 р0дъ.
Ґллилyіа, рм7ѕ.

Х
вали1те гDа, ћко бlгъ, pl0мъ бGови нaшему, да
наслади1тсz хвалeніе. Зи1ждаи їєrли1ма гDь, разсёzннаz
ї}лева соберeтъ. И#сцэлszи сокрушeныz с®цемъ, и3
nбzзaz сокрушeніz и4хъ. И#зчитazи мн0жество ѕвёздъ,
и3 всёмъ и4мъ и3менA нарицaz. Вeліи гDь нaшъ, и3 вeліz
крёпость є3го2, и3 рaзуму є3го2 нёсть числA. Пріeмлz
кр0ткыz гDь, смирsz же грёшникы до землS. Начнёте
гDви во и3сповёданіи, п0йте бGови нaшему въ гyслехъ.
nдэвaющему нб7о џблакы, гот0вающему земли2 д0ждь.
Прозzбaющему на горaхъ сёно, и3 травY на слyжбу чlкомъ.
даю1щему скот0мъ пи1щу и4хъ, и3 птенцeмъ врaновомъ
призывaющымъ и5. Не въ си1лэ к0ньстэй восх0щетъ, ни
въ лhстехъ мyжескыхъ бlговоли1тъ. Бlговоли1тъ гDь на
боsщыхсz є3го2, и3 на ўповaющыхъ на млcть є3го2.
Ґллилyіа, ґггez, и3 захaріz, рм7з.

П
охвали2 їєrли1мъ гDа, хвали2 бGа твоего2 сіo1не. Ћко
ўкрэпи2 вереS врaтъ твои1хъ, блгcви2 сн7ы твоS въ тебЁ.
Ћко положи2 предёлы твоS ми1ръ, и3 тyка пшени1чна
п7в
pалтhрь
насыщaz т‰. Посылazи сл0во своE земли2, до ск0рости
течeтъ сл0во є3го2. даю1щаго снёгъ св0й ћко в0лну, мглY
ћко пeпелъ посыпaющаго. Метaющаго г0лоть св0й ћко
хлёбы, проти1ву лицY мрaза є3го2 кто2 постои1тъ; п0слетъ
сл0во своE, и3 и3стaетъ |. д8хнeтъ д¦ъ є3го2, и3 потекyтъ
в0ды. Возвэщazи сл0во своE їaкову, nправдaніz и3 судбы2
своS ї}леви. Не сотвори2 тaко всsкому kзhку, и3 судбы2
своS не сказA и4мъ.
Слaва, ґллилyіа, ґггez и3 захaріz, рм7и.

Х
вали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. хвали1те
є3го2 вси6 ѓнGли є3го2, хвали1те є3го2 вс‰ си1лы є3го2. хвали1те
є3го2 сlнце и3 лунA, хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ.
хвали1те є3го2 нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, да
восхвaлzтъ и4мz гDне. ћко т0й речE, и3 бhша. т0й
повелЁ, и3 создaшасz. Постaви | въ вёкъ, и3 въ вёкъ
вёка. повелёніе положи2, и3 не ми1мо и4детъ. хвали1те гDа
t землS, ѕмjеве и3 вс‰ бeздны. џгнь, грaдъ, снёгъ,
г0лоть, дyхъ бyренъ, творsщаz сл0во є3го2. Г0ры, и3
вси6 х0лми. дрeва плодон0сна, и3 вси6 кeдри. ѕвёріе и3 вси6
ск0ти. гaды, и3 пти6ца пернaты. цaріе зeмстіи, и3 вси6 лю1діе.
кн7зи, и3 вси6 судіE зeмстіи. ю4ноша, и3 дв7ы. стaрцы съ
ю4нотами, да восхвaлzтъ и4мz гDне, ћко вознесeсz и4мz
каfи1зма, к7
того2 є3ди1ного. и3сповёданіе є3го2 на земли2 и3 нa нб7си, и3
вознесeтъ р0гъ людjи свои1хъ. Пёснь всёмъ прпdбнымъ
є3го2, сн7ов0мъ ї}левомъ, лю1демъ приближaющимсz є4мъ.
Ґллилyіа, рм7f.

В
осп0йте гDви пёснь н0ву, хвалeніе є3го2 въ цRкви
препод0бныхъ. да возвесели1тсz ї}ль n сотв0ршемъ
є3го2, и3 сн7ове сіo1ни возрaдуютсz n цRи2 своeмъ. да
восхвaлzтъ и4мz є3го2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалтhри
да пою1тъ є3мY. Ћко бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3
вознесeтъ кр0ткыz во сп7сeніе. Восхвaлzтсz препод0бніи
въ слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жехъ свои1хъ. Возношeніz
б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи2 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ
и4хъ. сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, nбличeніz въ
лю1дехъ. Свzзaти цRS и4хъ пyты, и3 слaвныz и4хъ ручнhми
nк0вы желёзными, сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ.
Слaва си6 є4сть всёмъ прпdбнымъ є3го2.
Ґллилyіа, Rн.

Х
вали1те бGа во с™hхъ є3го2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи
си6лъ є3го2. Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3го2, хвали1те є3го2 по
премн0гому вели1чествію є3го2. Хвали1те є3го2 в0 гласэ
трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалтhри и3 гyслехъ. Хвали1те
є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3
п7г
pалтhрь
nргaнэхъ. Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ,
хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsко дыхaніе
да хвaлитъ гDа.
Слaва. Сeй pал0мъ nс0бъ пи1санъ, и3 внЁ числA,
двdвъ. є3гдA є3ди1нъ брaсz, и3 ўби1тъ голіafа.

М
aлъ бёхъ въ брaтіи моeй, и3 ю3ннёйшіи въ домY nц7A
моего2, пасsхъ nвцA nц7A моего2. Рyцэ мои2 сотво
ри1ша nргaнъ, и3 пeрсти мои2 состaвиша pалтhрь. И#
кто2 возвэсти1тъ гDви моемY; сaмъ гDь, сaмъ ўслhшитъ.
Сaмъ послA ѓнGла своего2, и3 и3зs8 тъ м‰ t пaствъ џвчыхъ
nц7A моего2, и3 помaза м‰ є3лeoмъ помaзаніz своего2.
Брaтіz моS добри2 и3 вели1цы, и3 не бlговоли2 въ ни1хъ гDь.
И#зыд0хъ въ срётеніе и3ноплемeннику, и3 проклsтъ м‰
и4долы свои1ми. Ѓзъ же и3ст0ргъ мeчъ t него2, nбезглaвихъ
є3го2, и3 tsхъ поношeніе t сн70въ ї}левъ.
Зачaло При1тчамъ сол0монимъ.
ГлавA, №.

П
ри1тча сол0монz сн7а двdва и4же цrтвова во ї}льтэхъ.
разумёти премdрость и3 наказaніе. разумёти же
словесA мyдростіи. Пріsти же и3зви1тіе словeсъ, и3
разрешeніе гадaніи. Разумёти же прaвду и3 и4стинну, и3
сyдъ и3справлsти. да дaстъ неѕл0бивымъ ход0жество.
џтроку же ю4ну, чю1вствіе, и3 премdрость. сего2 послyшавъ
мyдрыи, премyдрэе бyдетъ. Ґ разyмныи, строи1тельство
стsжитъ. разумёетъ же при1тча и3 тeмно сл0во. гlаніz
же премdрыхъ и3 гадaніz. Начaло премdрости стрaхъ гDнь.
рaзумъ же, бlгъ всёмъ творsщимъ ю5. Бlговёріе же
нa бGа, и3 начaла чю1вствіz. премdрость же и3 наказaніе,
нечести1віи ўничижaютъ. Слhши сн7у наказaніе nц7A
твоего2, и3 не tри1ни наказaніz м™ре твоеS. Вэнeцъ бо
блгdти пріи1меши на твоeмъ версЁ, и3 гри1вну злaту n
своeй вhи. Сн7е да не прельстsтъ тебE мyжи нечести1віи,
п7д
при1тчи
не восхощи1 же ѓще ўм0лzтъ т‰ гlющи. пойди2 съ
нaми причасти1сz кр0ви, покрhемъ же въ земли2 мyжа
прaведна бeзъ прaвды. п0жремъ же є3го2, ћко ѓдъ жи1ва.
и3 в0змемъ пaмzть є3го2 t землS, стzжaніе є3го2 мн0го
пріи1мемъ. и3сп0лнимъ д0мы нaша корhстію, жрeбій же
тв0й положи2 съ нaми. џбще же влагaлище стsжемъ
вси6, и3 врeтище є3ди1но да бyдетъ всёмъ нaмъ. Не ходи2
въ пyть съ ни1ми, ўклони1 же н0гу твою2 t стeзь
и4хъ. Н0гы бо и4хъ, на ѕло2 ри1щутъ, и3 ск0ры сyть на
проли1тіе кр0ве. Не беспрaвды бо пропинaютсz мрeжа
пернaтымъ, тjи бо ўбіeнію nбщaютсz, собирaютъ себЁ
ѕлaz. разрушeніе же мужeй законопрест{пникъ ѕл†. Се6
сyть путіE всёхъ творsщихъ бе€зак0ніе, нечeстіемъ бо,
дш7у свою2 teмлютъ. премdрость во и3сх0дищихъ поeтсz.
въ путeхъ же дерзновeніе вв0дитъ. На версёхъ же стёнъ
забрaлныхъ проповёдуетсz, во врaтэхъ же си1лныхъ
присэди1тъ, и3 во врaтэхъ грaда дерзaющи гlетъ. є3ли1ко
ќбо лётъ неѕл0бивіи держaтсz прaвды не постыдsтсz.
ґ безyмніи, досажeнію сyть п0хотницы, нечести1віи
бhвше. Возненави1дэша чю1вствіе, и3 пови1нни бhша
nбличeніемъ. Се6 предлагaю вaмъ, моего2 дх7а гlаніе. наўчю2
же вaсъ моемY словеси2. Понeже звaхъ и3 не послyшасте
сол0мони
менE, простирaхъ словесA и3 не внимaсте. но tмэтaсте
моS совёты, и3 мои1хъ nбличeніи не внимaсте. Тёмъ
же и3 ѓзъ вaшей поги1бели посмэю1сz, порaдуюжесz всегдA,
ѓще пріи1детъ вaмъ погhбель. и3ли2 ћко молвA на вы6
внезaпу разорeніе под0бно бyри пріи1детъ, и3ли2 є3гдA вaмъ
пріи1детъ печaль и3 грaду nбстоsніе. Бyдетъ бо є3гдA
призовeте м‰, ѓзъ же не послyшаю вaсъ. взhщутъ менE
ѕлjи и3 не nбрsщутъ. Возненави1дэша бо премdрость.
и3 стрaха гDнz, не и3зв0лиша. Не хотsху бо внимaти
мои1хъ совBтъ, подражaху бо моS nбличeніz. тёмъ
же ќбо снёдzтъ свои1хъ путjи плоды2, и3 своеS нeчести
насhтzтсz. занe бо nби1дzху младhz, ўбіeни бyдутъ,
и3спытaніе нечести1выz, гyбитъ. Слyшаzи же менE
всели1тсz на ўповaніе, и4же безм0лствитъ безъ стрaха,
t всsкого ѕлA.
ГлавA, в7.

С
н7е, ѓще пріи1мъ гlы моS и3 зaповэди въ себЁ съкрhеши.
Послyшаетъ премyдрости твоE ќхо. и3 приложи1ши
с®це своE рaзуму. Приложи1ша и3 въ наказaніе сн7у
твоемY. ѓще бо премyдрость призовeши и3 рaзуму дaси
глaсъ тв0й, чю1вства же взhщеши, глaсомъ вели1кымъ. И#
ѓще взhщеши є3S, ћко сребрA ћко сокр0вища пои1щеши
п7є
при1тчи
є3S. тогдA разумёеши боsзнь гDню и3 рaзумъ б9іи
nбрsщеши. ћко гDь даeтъ премyдрость, и3 t лицA є3го2
познaніе, и3 рaзумъ. и3 щади1тъ и3справлsющимъ сп7сeніе.
защищaетъ же шeствіz и4хъ, сохрани1тъ пyть nправдa
ніи. и3 пyть хвaлzщимъ є3го2 сохрани1тъ. ТогдA разумёе
ши прaвду и3 сyдъ, и3 и3спрaвиши вс‰ твоS бlгaz. Ѓще
бо пріи1детъ премyдрость въ твоE помышлeніе, ґ чю1вство
дш7и2 твоeй добро2 бhти и3зв0литсz. Совётъ д0бръ
сохрани1тъ т‰, смышлeніе же препод0бно соблюдeтъ т‰.
да и3збaвитъ т‰ t пути2 ѕл†, и3 t чlка гlюща, ничт0же
вёрно. Ґ nстaвльшеи пути2 прaвыz ходи1ти путeмъ
непрaвымъ, и3 веселsщихсz n ѕлhхъ и3 рaдующесz n
совершeніи ѕлA. и4хъ же пути2 строп0тни, скривлeна
колесA и4хъ далeче т‰ сотворsтъ t пути2 прaва. и3 чю1жда
t прaведныz мhсли. Сн7е да не пости1гнетъ т‰ ѕ0лъ
совётъ nставлsz ўчeніе ю4ности, и3 забhвыи завётъ
б9іи. положи1лъ бо є4сть при смeрти д0мъ св0й, и3 во
ѓдъ съ безyмными колесA своS. Вси6 ходsщеи по нeмъ
не возвратsтсz, нижE пости1гнутъ стeзь прaведныхъ. ни
бо2 пости1гнетъ и4хъ лёта животA. Ѓще бо бhша ходи1ли
въ пути2 бlгы, nбрёли ќбо бhша стезS прaведныхъ
глaдкы. Блaзи бyдутъ жи1тели на земли2, неѕл0бивіи же
сол0мони
nстaнутъ на нeй. ћко прaвіи насeлzтъ зeмлю, прпdбніи
nстaнутъ на нeй. ПутіE нечести1выхъ t землS погhб
нутъ, законопрестyпницы же, и3зри1нутсz t неS.
ГлавA, G.

С
н7е м0й гlы зак0на не забывaй. гlы же моS, да
соблюдeтъ твоE с®це. долготy бо житіS, и3 лёта
жи1зни и3 ми1ра приложи1тъ ти6. Млcтынz и3 вёры,
да не nстaнутъ тебE, приложи1 же | на своeй вhи.
и3 напиши2 | на скрижaли с®ца твоего2 и3 nбрsщеши
блгdть. И# помышлsй д0брое прeдъ бGомъ и3 чlкы. бyди
же ўповaz всёмъ с®цемъ нa бGа. Ґ своeю премyдростію
не величaйсz. во всёхъ путeхъ твои1хъ знaй є3S да
и3спрaвитъ пути2 твоS. Не бyди мyдръ n себЁ, б0йжесz
бGа и3 ўклони1сz t всsкого ѕлA. ТогдA и3сцэлeніе бyдетъ
тёлу твоемY, и3 прилежaніе к0стемъ твои1мъ. Чти2 гDа
t прaведныхъ твои1хъ труд0въ, и3 начaткы дaй є3мY t
прaведныхъ твои1хъ пло6дъ. да и3сп0лнzтсz жи1тница
твоS мн0жествомъ пшени1ца, вин0 же точи1ла твоS
да и3стачaютъ. Сн7е не пренемогaй въ зак0нэ гDни, ни
nслабёй t него2 nбличaемъ. Е#г0 же бо лю1битъ гDь, того2
и3 наказyетъ, и3 біeтъ всsкого сн7а nц7ъ є3г0 же пріeм
летъ. Блажeнъ чlкъ и4же nбрёте премdрость. и3 смeртенъ
п7ѕ
при1тчи
и4же ўвёдэ премdрость. Лyчше бо тY куповaти, нeжели
злaта и3 сребрA сокр0вища. дражaйши є4сть кaменіz
многоцённаго. Не проти1витсz є4й ничт0же лукaво,
знaчна є4сть всёмъ приближaющимсz є4й. Всsко же,
недост0йно є4й є4сть. долготa бо житіS и3 лёта животA,
въ десни1ци є3S. и3 въ шyйци є3S, богaтство и3 слaва.
t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 млcть на
kзhцэ н0ситъ. ПутіE є3S, путіE д0бри. и3 вс‰ стезS
є3S ми1рны. дрeво жив0тное є4сть, всёмъ держaщимсz
є3S. и3 воскланsющесz на ню6, ћко нa гDа, твeрда. бGъ
премdростію зeмлю nсновA, ўгот0ва же нб7сA мyдростію.
рaзумомъ же є3го2, бeздны сокруши1шасz, џблацы же
поточи1ша р0сы. Сн7е не tпади2, соблюди1 же м0й совётъ
и3 помышлeніе. да поживeтъ дш7A твоS, и3 блгdть бyдетъ
при вhи твоeй. Бyдетъ же и3сцэлeніе пл0темъ твои1мъ,
и3 приложeніе к0стемъ твои1мъ. да х0диши надёzсz въ
ми1рэ, во всeмъ пути2 твоeмъ. ґ ногA твоS не п0ткнетсz.
Ѓще бо сэди1ши, безъ боsзни бyдеши. ѓще ли спи1ши,
слaдокъ с0нъ тв0й. и3 не ўбои1шисz стрaха нашeдша на
т‰. нижE ўстрэмлeніz t нечести1выхъ нашeдша. гDь бо
бyдетъ на всёхъ путeхъ твои1хъ, и3 ўтверди1тъ н0гу твою2
да не п0ткнешисz. Не tими2 бlготвори1ти трeбующему,
сол0мони
є3гдA и4мать рукA твоS помогaти. не рци2 tшeдъ воз
вращyсz и3 ќтрэе дaмъ. Си1лну ти6 сyщу бlготвори1ти,
не вёси бо что2 твори1тъ находsи. Не кyй нa друга своего2
ѕлA, пришeлца сyща и3 ўповaюща на т‰. Не враждyй на
чlка безумA, да нёчто на т‰ содёетъ ѕло2. Не стzжи2
ѕлhхъ мyжіи поношeніе, ни возревнyй путeмъ и4хъ.
Нечи1стъ бо прeдъ гDемъ всsкъ законопрестyпникъ. съ
прaведными же не счетавaетсz. Клsтва гDнz въ д0мэхъ
нечести1выхъ. двори1 же прaведныхъ блгcвsтсz. гDь г0р
дымъ проти1витсz. смирeнымъ же даeтъ блгdть. Слaву
премdріи наслёдzтъ. нечести1віи же возн0сzтъ досажeніе.
ГлавA, д7.

Ў
слhшите дёти наказaніе џ§е. и3 внeмлэте разумэ
вaти помышлeніе. дaръ бlгъ даю2 вaмъ, сл0ва моего2
не nставлsйте. Сн7ъ бо бhхъ и3 ѓзъ послушли1въ nц7Y,
и3 возлю1бленъ сhи предъ лицeмъ мaтере. ћже гlаста
и3 ўчaста м‰. да ўтвержaетсz нaше сл0во въ твоeмъ
с®ци. сохранsй зaповэди и3 не забывaй. стzжи2 рaзумъ,
не ўклони1сz t гlъ ќстъ мои1хъ. нижE прeзри гlаніе
мои1хъ ќстъ, не nстaви є3го2 и3 и3мeтсz тебE. похощи2
є3мY и3 соблюдeтъ т‰. Начaтокъ премdрости стzжaти
премyдрость, и3 во всsкомъ стzжaніи твоeмъ, стzжи2
п7з
при1тчи
рaзуму. взыщи2 є3го2 и3 вознесeтъ т‰. почти2 є3S да т‰
nбыи1метъ, да дaстъ главЁ твоeй, вэнeцъ блгcвeнъ.
вэнцeмъ же пи1щномъ защи1титъ т‰. Слhши сн7е и3
пріими2 моS словесA, и3 ўмн0жатсz лёта животA твоего2.
да ти6 бyдутъ мн0зи пути2 животY. путeмъ бо премdрости
ўчY т‰, наставлsю же тебE на течeніz прaваz. ѓще бо
х0диши, не зaпнутсz стопы2 твоS. ѓще ли течeши, не
труди1шисz. И#ми1сz по моE наказaніе, не tпусти1сz.
сохрани2 | себЁ въ жив0тъ тв0й. на пyть нечести1выхъ не
наиди2. ни возревнyй путeмъ законопрест{пникъ. на нeмъ
же мёстэ ѓще в0z берyтъ, не наиди2 на то2, ўклони1сz t
ни1хъ и3 рaзньстви. не ќснутъ бо ѓще ѕлA не сотворsтъ,
tи1метсz с0нъ t ни1хъ и3 не спsтъ. ти6 бо питaютсz
пи1щею нечести1вою, вин0мъ же нечести1вомъ ўпивaютсz.
пути1 же прaведныхъ ћко џгнь свэтsщесz прех0дzтъ и3
просвэщaютъ д0ндеже напрaвитсz дн7ь. ґ путіE нечести1
выхъ тeмни, не вёдzтъ бо n что2 претыкaютсz. Сн7е,
мои1хъ гlъ внимaй, къ мои1мъ же словесeмъ прилагaй
ќхо твоE. да не nскудёютъ и3ст0чницы твои2. храни2 | въ
твоeмъ с®ци жив0тъ бо сyть, nбрэтaющимъ |, и3 всeй
пл0ти твоeй бyдетъ и3сцэлeніе. всёмъ хранeніемъ блюди2
твоE с®це, t си1хъ бо сyть и3сх0дища животY. tими2 t
сол0мони
себE стропти1ва ўстA, и3 nби1дливы ўстны2, ћко далeче t
тебE сотвори2. џчи твои2, прaво да зри1та. и3 вёцэ твои2
да помавaета прaведнаz, прaва течeніz твори2 твои1ма
ногaма. И# пути2 твоS и3справлsй. не ўклони1сz ни нa
десно, ни на шyе. Возрати1 же н0гу твою2 t пути2 ѕлA.
пути1 бо деснhе, вёсть гDь. развращeни же сyть, и4же
nшyюю. Тh же прaва сотвори2 течeніz твоS. хождeніz
твоS, въ ми1рэ вари1тъ.
ГлавA, є7.

С
н7е м0й премdрость внимaй, къ мои1мъ же словесeмъ
прилагaй твоE ќхо. да сохрани1ши мhсль бlгу. Чю1вствіе
же моeю ўстнY заповёдаю тебЁ. Не внимaй ѕлЁ
женЁ, мeдъ бо кaплетъ t ўстeнъ жены2 любодёици. Ћже
в0 времz наслаждaетъ тв0й гортaнь послёди же ќбо
г0рчіе ж0лчи nбрsщеши. И#зоnстрeнъ пaче мечA nбою1ду
џстра. Безyміz бо н0зэ низв0дzтъ прилэплsющаzсz
є4й смeртію во ѓдъ. стопh же є3S не ўтвержaютсz. На
пути1 бо жив0тны не нах0дитъ, блyдна же течeніz є3S и3
не бlгоразyмна. Нн7э же сн7е послyшай менE, и3 не tвeрзи
моS словесA. далeче t неS сотвори1ти пyть тв0й, и3 не
прибли1жисz къ двeремъ д0му є3S. да не предaси и4нэмъ
животA твоего2, и3 твоего2 животA неми1лостивомъ. да
п7и
при1тчи
не насhтzтсz и4ніи твоеS крёпости, ґ трyды же твои2
въ д0мы чyждаz вни1дутъ. И# раскaешисz на послёдокъ
тв0й, внегдA ќбо и3стрyтсz пл0ти тёла твоего2, и3 речe
ши, кaко возненавидёхъ наказaніе. и3 t nбличeніи
ўклони1сz с®це моE, и3 не послyшахъ глaса наказaющаго
м‰, и3 ко ўчaщему м‰ не прилагaхъ ќха моего2. Въмaлэ
бhхъ ѕ0лъ всsкому, посредЁ цRкве и3 с0нмища. Сн7е пjй
в0ды t свои1хъ сосyдъ, и3 t свои1хъ студeнецъ и3 и3ст0ч
никъ, да преливaютсz тебЁ в0ды t твоего2 и3ст0чника.
и3 въ твоS пути2 да прох0дzтъ твоS в0ды, да бyдутъ
тебЁ є3ди1ному сyщу, и3 да никт0же чyждь причасти1тсz
тебЁ, и3 и3ст0чникъ твоеS воды2 да бyдетъ тебЁ св0й. И#
весели1сz съ жен0ю ћже t ю4ности твоеS, є3лeнь любви2
и3 жрeбz твои1хъ блгdтіи да бесёдуетъ тебЁ. твоs же да
послёдуетъ тебЁ, и3 да є4сть съ тоб0ю во всsко врeмz. Во
всeй любви2 съпребывazи, и3 ўмн0женъ бyдеши. не мн0гъ
бyди чyждій, нeже nбъsтъ бyди рукaма не твоеS. предъ
nчи1ма бо сyть б9іима путіE мyжу, вс‰ же течeніz є3го2
созирaетъ. законопреступлeніz бо мyжа ўловлsютъ,
плэни1цами же грBхъ свои1хъ к0ждо затzзaетсz. Сeй
скончавaетсz съ ненаказaнными, t мн0жества же
своего2 жи1тіz и3звeржетсz. и3 погибaетъ за безyміе.
сол0мони
ГлавA, ѕ7.

С
н7е ѓще поручaеши за своего2 дрyга, предaси свою2 рyку
врагY. Сёть бо крёпка мyжу свои2 ўстнЁ, и3 ўвzзaетъ
ўстнaми свои1хъ ќстъ. Твори2 сн7е ћже ѓзъ заповёдаю
ти6 и3 сп7сeшисz, и4деши бо въ рyцэ ѕлhхъ за св0й дрyгъ,
бyди не nслабёz. Прогнёвай же дрyга своего2 є3г0 же
споручи2, не дaждь снA свои1ма nчи1ма, ни воздрёмли
вёкома свои1ма. да сп7сeшисz ѓки сeрна t тенетA, и3
ѓки пти1ца t склепцы2. И#ди2 ко мрaвіи Q лёностиве и3
возревнyй ви1дэвъ пути2 є3S, и3 бyди тоS мудрёи, nнa бо
тzжaнію не сyщу, ни нудsщаго и3мyщи ни подъ влaстію
сyщи, гот0витъ си6 въ жaтву пи1щу, и3 мн0го же въ лёто
твори1тъ ўгот0ваніе. И#ли2 и3ди2 ко пчелЁ, и3 ўвёждь ћко
тzжaтелница є4сть, тzжaніе же ћко пречи1сто твори1тъ,
є3s же ўси1ліе цRи2 и3 пр0стіи ко здрaвію прилагaютъ, и3
люби1ма же є4сть всёми и3 слaвима. понE сyщи си1лою
нeмощна, но премdростію почтeна предви1дэсz. док0лэ Q
лёностиве возлежи1ши, когдa же t снA востaнеши; Мaло
ќбо спи1ши, мaло же сэди1ши, мaло дрёмлеши, мaло
же nбіeмлеши рукaма свои1ма пeрси. Пот0мъ же нaйдетъ
тебE ѓки ѕ0лъ спyтникъ ўб0жество, и3 нищетA ѓки бlгъ
ходeцъ течA. Ѓще ли не лэни1въ бyдеши, пріи1детъ ћко
п7f
при1тчи
и3ст0чникъ жaтва твоS, и3 нищетA ћко ѕ0лъ ходeцъ
t тебE tи1детъ. Мyжъ безyменъ, и3 законопрестyпенъ
п0йдетъ въ пути2 не бlги. Т0й є4сть намизazи џкомъ,
и3 клeплетъ ног0ю, и3 ўчи1тъ же помаaніz пeрстомъ.
Развращeно же с®це куeтъ ѕло2 на всsко врeмz, так0въ
и3 мzтeжъ составлsетъ грaду. Сего2 рaди прих0дитъ
внезаaпу поги1бель є3мY, разсэчeніе и3 сокрушeніе не
и3сцёлно. Ћко рaдуетсz n всёхъ, и4хъ же ненави1дитъ
бGъ, сокрушaетжесz за неnцэщeніе дш7и2. џко досади1те
левэ ћзhкъ непрaведенъ, рyцэ же проливaющи кр0вь
прaведнаго. с®це кую1щее мhсли ѕлы2, и3 н0зэ подвизaю
щисz ѕло2 твори1ти и3скоренsтсz. Раждизaетъ лжA
свэдётель непрaведенъ, и3 насылaетъ суды2 посредЁ брaтіz.
Сн7е храни2 зак0ны nц7A твоего2, и3 не tвeрзи наказaніz
м™ре своеS. навzжи1 же | на свою2 дш7у пrно, и3 nбzжи2
| n своeй вhи. ВнегдA х0диши води2 ю5 и3 съ тоб0ю да
бyдетъ, є3гдa же спи1ши да храни1тъ т‰, и3 востаю1щу ти6
гlетъ съ тоб0ю. ЗанE свэти1лникъ зaповэдь зак0нна
и3 свётъ, и3 пyть жив0тныи nбличeніе и3 наказaніе.
є4же сохрани1ти т‰ t жены2 мужaты, и3 t наваждeніz
kзhка чyждаго. Сн7е да не nдолёетъ ти6 п0хоть чyждеz
добр0ты, ни ўловлeнъ бyди твои1ма nчи1ма. НижE да
сол0мони
восхити1шисz t вёи є3S, цэнa бо любодёицэ ћко є3ди1на
го хлёба, занE женA мyжемъ чcтнhмъ дш7A ўловлsетъ.
Ввsжетъ ли кто2 џгнь въ нaдра ри1зъ свои1хъ не вожжeтъ
ли, и3ли2 настyпитъ кто2 на ќгліz џгнена н0гу же своeю
не nжжeтъ ли; тaко и4же вшeдъ къ женЁ мужaтэ, не
безъ мyки бyдетъ, нижE прикасazсz є4й. Не ди1вно ѓще
кто2 впадeтъ крадhи, крaдетъ бо да насhтитъ дш7у свою2
ѓлчущу. Ѓще же впадeтъ и3скупи1тсz седми1цею, и3 всE
и3мёніе дaвъ и3збaвитъ себE. Ґ прелюбодёй за скyдость
ўмA поги1бель дш7и2 своeй содэвaетъ. Болёзни же и3
досаждeніе терпи1тъ, тогдA поношeніе є3го2 въ вёкъ не
потреби1тсz. И#сп0лнь бо рвeніz ћростнаго мyжу є3S,
не пощади1тъ въ дн7ь судA. не и3змэни1тъ же ни є3ди1ною
мзд0ю врaжды, нижE разрэши1тсz мн0гими дaрми.
ГлавA, з7.

С
н7е храни2 моS словесA, моs же зaповэди съкрhй въ
себЁ. Сн7е чти2 гDа и3 ўкрэпи1шисz, рaзвэ же є3го2 не
б0йсz и4ного. храни2 моS зaповэди и3 поживeши, и3
словесA же моS ћко зэни1цы џчію. nбложи2 є4ю своS
пeрсты, напиши1 же | на скрижaли с®ца своего2. нарцh
же премdрость сестрY себЁ, ґ мyдрость знaему сотвори2
себЁ. да т‰ соблюдeтъ t жены2 чyждеz и3 лукaвы, ѓще т‰
§
при1тчи
словесы2 бlги nгlати нaчнетъ. nк0нцемъ бо и3зъ д0му
є3S на пути2 прини1чущи, є3г0 же ѓще ќзритъ безyмныхъ
чaдіи, ю4 н оту скудоќмна проходsщаго ми1 м о ќглъ
распyтіz д0му є3S. и3 гlющи въ тeмныи вeчеръ, внегдA
ўпокоeніе бyдетъ н0щное и3 мрaчное. Женa же срsщетъ
є3го2 зрaкъ и3мyщи прелюбодёйничь, ћже твори1тъ ю4ныхъ
пари1ти с®цA. воскрhлена же є4сть и3 несhтна, въ домy же
безъ ўмолчeніz н0зэ є3S. врeмz нёкое внЁ глуми1тсz,
врeмz же на распyтіихъ на всsкомъ ќглэ л0витъ.
Пот0мъ пріи1мши л0бжетъ є3го2, бестyднымъ же лицeмъ
проречeтъ къ немY, жeртва ми1рна ми6 є4сть, днeсь воздаю2
мlтвы моS. Сего2 рaди и3зыид0хъ въ стрэтeніе тебЁ,
любsщи лицE твоE nбрэт0хъ т‰. Претыкaніемъ є4смь
попsла џдръ м0й, коврaми же сугyбыми постлaхъ ћже
t є3гЂпта. Желтzни1цею посhпала є4смь клёть свою2,
и3 д0мъ м0й кори1цею. Пріиди2 да наслади1весz любви2 до
ќтра, грzди2 да наслади1мсz люб0вію п0хоти. нёсть бо
мyжа моего2 въ домY, и3зhиде на пyть далeче. дов0лно
сребрA взS съ соб0ю, и3 за мн0ги дни2 возврати1тсz въ
д0мъ св0й. И# прельсти1 же и5 мн0гою бесёдою, тенетaми
ўстнY є3S въ блyдъ введE и5. џнъ же ѓбіе послёдуz є4й
ћко же в0лъ на заколeніе ведeтсz, и3 ћко пeсъ на ќзы.
сол0мони
и3ли2 ћко є3лeнь вреждeнъ стрэл0ю въ ћтра. и3 поспэ
шaетжесz ћко пти1ца въ сёть, не вёдыи ћко n дш7и2
течeтъ. Нн7э же сн7е послyшай менE, и3 внимaй гlы ќстъ
мои1хъ, да не ўклони1тсz въ пути2 є3S с®це твоE. и3 да не
прельсти1шисz въ nмёнахъ є3S. мн0ги бо ўzзви1вши
низведE, и3 бесчи1слени сyть и4хъ же ўби1ла є4сть. ПутіE
ѓдови д0мъ є3S, низводsщи въ сокр0вища смeртнаz.
ГлавA, и7.

Т
ёмъ же ты2 премdрость проповёждь, да мyдрость тебE
послyшаетъ. и3 на выс0кихъ бо крaехъ є4сть, посредё
же стeзь стоsше, и3 при врaтэхъ си1лныхъ присэди1тъ.
во вх0дэхъ же поeтсz. Вaсъ Q чlцы молю2, и3 вдаю2
м0й глaсъ сн70мъ чlческимъ. разумёйте неѕл0биви
ковaрство, и3 ненаказaніи приложи1те с®це. послyшайте
менE прчcтна бо рекY, и3знесY t ўстeнъ мои1хъ прaваz.
ћко и4стиннэ поўчи1тсz гортaнь м0й, мeрз8ски же
предо мн0ю ўстны2 льсти1выz. Съ прaвдою вси6 гlи ќстъ
мои1хъ, ничес0же въ ни1хъ строп0тна, ни развращeна.
Вс‰ преди2 разумэвaющимъ, и3 прaва nбрэтaющимъ
рaзумъ. Пріимёте наказaніе, ґ не сребро2, и3 рaзумъ пaче
злaта и3скушeна, и3стzзyйте же вёденіе пaче сребрA чи1ста.
Лyчше бо премdрость кaменіz многоцённа, всsко же
§а
при1тчи
драг0е недост0йно є3S є4сть. Ѓзъ премdрость всели1хъ
совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ, ѓзъ призвaхъ. Стрaхъ гDнь
ненави1дитъ непрaвды, досаждeніz же и3 гордhню и3 путіи2
лукaвыхъ, возненави1дэхъ же ѓзъ пути2 развращeнныz
ѕлhхъ. М0й є4сть совётъ и3 ўтверждeніе, моS мyдрость,
моs же и3 крёпость. Мн0ю цaріе цrтвуютъ, и3 си1лніи
пи1шутъ прaвду. Мн0ю вельм0жи величaютсz, и3 мучи1
теле мн0ю держaтъ зeмлю. И# ѓзъ лю1бzщаz м‰ люблю2,
и4щущеи же менE nбрsщутъ блгdть. Богaтьство и3 слaва
моS є4сть, и3 стzжaніе мн0гихъ и3 прaвда. лyчше є4сть
пл0ди тjи пaче злaта, и3 кaменіz дрaга, мои1 же пл0ди
лyчше сребрA и3збрaнна. Въ пути2 прaведныхъ хождY, и3
посредЁ стeзь и4стинны живY, да раздэлю2 любsщимъ
м‰ и3мёніz, и3 сокр0вища и4хъ и3сп0лню бlги1хъ. Ѓще
возвэщY вaмъ бывaющаz на всsкъ дн7ь, помzнY ћже
t~ вэка и3счести2, гDь создA м‰ въ начaтокъ путjи свои1хъ.
въ дёла є3го2 прeжде вёкъ nсновA м‰, прeжде сотворeніz
земли2, и3 прeжде сотворeніz бeздны. Прeжде потечeніz
и3ст0чникъ в0дныхъ. прeжде дaже не ўтверди1шасz г0ры,
прeжде всёхъ х0лмъ раждaетъ м‰. гDь сотвори2 стрaны
и3 вселeнныz, и3 к0нца вселeнныz поdнбcною. внегдa же
гот0вzше нб7о съ ни1мъ бёхъ. є3г3 дa же разлучaше пrт0лъ
сол0мони
св0й на вётрехъ. внегдa же крёпки творsше вhшнzz
џблаки, и3 ћко твeрды полагaше и3ст0чники поdнбcнэй.
Е#гдa же полагaше м0рю ўстр0и є3го2, и3 в0ды не прeйдутъ
брег0въ є3го2. и3 крёпки творsше nсновaніz земли2,
бёхъ къ немY под0бна. ѓзъ бёхъ рaдовашесz на всsкъ
же дн7ь, веселsхсz предъ лицeмъ є3го2 во всsко врeмz.
є3гдA веселsшесz вселeнную скончaвъ, и3 веселsшесz n
сн7охъ чlческихъ. нн7э же ќбо чaда послyшайте менE, и3
бlжeны и4же пути2 моS сохранsтъ. слhшите премdрость
и3 ўпремdритесz, и3 не преступи1те. Бlжeнъ бо мyжъ и4же
послyшаетъ менE, и3 чlкъ и4же пути2 моS храни1тъ, и3
бдsи при мои1хъ двeрехъ пrно стрегjи подб0z мои1хъ
вх0дъ. и3сх0ди бо мои2 и3сх0ди животA, и3 гот0ваетсz
хотёніе t~ гDа. Ґ согрэшaющеи въ м‰, нечcтвyютъ въ
свою2 дш7у. и3 ненави1дzщеи менE, лю1бzтъ смeрть.
ГлавA, f7.

П
ремyдрость создA себЁ хрaмъ, и3 ўтверди2 ст0лпъ сeдмь.
заклA своS жeртвеннаz, и3 черпA въ чaши своeй вино2,
и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA своS рабы2 созывaющи
съ выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу гlющи, и4же є4сть
безyменъ, да ўклони1тсz ко мнЁ. И# хотsщимъ ўмA
речE, пріидёте kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте вино2 є4же
§в
при1тчи
черпaхъ вaмъ. nстaвите безyміе и3 жи1ви бyдете, и3 в0
вэки воцRи1тесz. И# взhщете премyдрости и3 поживeте, и3
и3спрaвите во свэдёніи рaзумъ. Кажaи ѕлhz, пріeмлетъ
себЁ досаждeніе. nбличazи же нечести1ва, пор0чна сотво
ри1тъ себE. nбличeніz же нечести1вымъ моз0ліе и4мъ,
не nбличaй нечести1выхъ да не возненави1дzтъ тебE.
nбличaй премyдра, и3 возлюби1тъ т‰. дaй мyдру винY, и3
премyдрэи бyдетъ. сказazи же прaведному, и3 приложи1тъ
пріимaти. Зачaло премyдрости стрaхъ гDнь, и3 совётъ
с™hхъ рaзумъ. Ґ є4же разумёти зак0нъ, помышлeніz
є4сть бlга. си1мъ бо џбразомъ мн0го поживeши лётъ, и3
приложaт8тисz лёта животY. Сн7е ѓще премyдръ бyдеши
себЁ премyдръ бyдеши и3 и4скренимъ свои1мъ, ѓще ли ѕ0лъ
бyдеши є3ди1нъ почерпeши ѕлaz. сн7ъ наказaнъ премyдръ
бyдетъ, бyему же рaбство бyдетъ. и3 и4же ўтвержaетсz
на лжaхъ, сeй пасeтъ вётры, т0же и4сто поженeтъ пти1ца
парsща, nстaви ќбо пути2 своего2 виногрaда. шeствіz же
своего2 тzжaніz прeлесть, и3 прех0дитъ же сквозЁ пустhню
безв0дную, и3 зeмлю распростeрту въ жaждахъ собирaетъ
рукaма неплождeніе. ЖенA безyмна и3 безочи1ва, лишeна
хлёба бyдетъ. и4же не вёсть студA, сёде при двeрехъ д0му
своего2 на столци2, ћвэ на путeхъ призывaющи ми1мо
сол0мони
ходsщаz. пyть и3справлsющихъ въ пути2 своS, и4же є4сть
t вaсъ безyмнэи да ўклони1тсz ко мнЁ. Лишeнымъ
же премyдрости повелэвaz гlющи, хлёбъ тaйныхъ въ
слaсть к0снэтсz, и3 в0ды татeбны слaдки піeте. сeй же
не вёсть ћко бhвыи ў неS поги1бнутъ, и3 во днЁ ѓда
nбрэтaютсz. Но tскочи2 не замeдли на мёстэ є3S,
ни напрaви своего2 џка къ нeй. тaко бо пр0йдеши ћко
в0ду чyжду, и3 преиди2 рёки чyждіи. t водh же чyждаz
nшaисz, и3 t и3ст0чника чyждаго не пjй, да мн0га лётъ
жи1въ бyдеши, и3 приложaтътисz лёта животY.
ГлавA, ‹.

С
н7ъ премyдръ весели1тъ nц7A, сн7ъ же безyменъ печaль
мaтери. нёсть бо п0лзы t богaтьства бе€зак0нни
комъ, прaвда же и3збaвитъ t смр7ти. не глaдомъ
замори1тъ гDь дш7A прaведныхъ, жив0тъ же нечести1выхъ
разори1тъ. нищетA мyжа смирsетъ, рyки же встaнивыхъ
nбогащaютсz. сн7ъ накaзанъ премyдръ бyдетъ, безyмна
го же слугY пріeмлетъ себЁ. Сп7сeтсz t зн0z сн7ъ
разуми1въ, вэтротлёненъ же бывaетъ на жaтвэ сн7ъ
законопрестyпенъ. Блгcвeніе гDне на главЁ прaведнаго,
ўстa же нечести1ваго покрhетъ плaчь безг0денъ. пaмzть
прaведныхъ съ похвалaми бывaетъ, и4мz же нечести1выхъ
§г
при1тчи
поги1бнетъ. премyдръ с®цемъ пріи1метъ зaповэди, ґ
nсквернeнъ ўстнaма nстроптевaz зaпнетсz. и4же х0дитъ
пр0сто х0дитъ надёzсz, развращaz же пути2 своS не
ўтаи1тсz. намизaz џкомъ со лeстію собирaетъ мужeмъ
ск0рбь, ґ nбличaz же не nбинyzсz ми1ръ твори1тъ.
и3ст0чникъ жив0тенъ въ руцЁ прaведнаго, ўстa же нече
сти1ваго покрhетъ пaгуба. Возненавидёніе воздви1жетъ
побёду, вс‰ же вопреки2 гlющаz покрhетъ любы2. и4же
t ўстeнъ и3зн0ситъ премyдрость, жезл0мъ же біeтъ
мyжа безсердeчна. Премyдріи съкрhютъ чю1вствіz, ўстa
же не nпаси1ваго приближaютсz сокрушeнію. стzжaніе
богaтыхъ грaдъ твeрдъ, сокрушeніе же нечести1выхъ
нищетA. дёла прaведныхъ жив0тъ творsтъ, пл0дъ же
нечести1выхъ грэси2. пути2 жив0тныz хранsтъ наказaніе,
наказaніе же не и3збрaнна прельщaетъ. Покрывaютъ
врaжды ўстны2 прaведныхъ, и3зносsщеи же клеветы2
безyмнэйши сyть. и3зъ мн0гъ словeсъ не ўбэжи1ши
грэхA, щадsи же гlы разyменъ бyдетъ. сребро2 раждежeно
kзhкъ прaведнаго, с®це же нечести1выхъ и3щeзнетъ.
ўстны2 прaведныхъ ўмёютъ выс0каz, ґ безyмніи же въ
нищетЁ скончавaютсz. Блгcвeніе гDне на главЁ прaведнаго,
сіE nбогащaетъ и3 не и4мать приложи1тисz є3мY печaль
сол0мони
въ с®цы. смёхъ безyмныхъ твори1тъ ѕлaz, премyдрость
же мyжеви раждaетъ мyдрость. поги1бель нечести1выхъ
прен0ситсz, желaніе прaведнаго пріsтно. приходsщи же
бyри нечести1выи и3щезaетъ, прaведныи же ўклони1всz
поживeтъ в0 вэки. ћко же гр0здіе зелeное пaкость
зуб0мъ и3 дhмъ nчи1 м а, тaко законопреступлeніе
творsщимъ є5. Стрaхъ гDнь прилагaетъ дни2, дёла же
нечести1выхъ ўмалsютсz. прибли1житсz прaведныхъ
весeліе, ўповaніе же нечести1выхъ погибaетъ. ўтверждeніе
прпdбному боsзнь гDнz, сокрушeніе творsщимъ ѕлaz.
прaведникъ в0 вэки не nслабёетъ, нечести1віи же не
населsтъ земли2, ўстA прaведнаго кaплютъ премyдрость,
kзhкъ же непрaведнаго поги1бнетъ. ўстA прaведныхъ
кaплютъ блгdть, ўстa же нечести1выхъ tвращaютсz.
ГлавA, аi7.

М
ёрила лeстна мeрзость прeдъ гDемъ, мёрило же
прaведно пріsтно є3мY є4сть. и3дёже ѓще вни1детъ
досаждeніе, т{ и3 ўкорeніе, ўстa же смирeнныхъ
поўчaтсz премyдрости. ўмирaющи прaведникъ nставлs
етъ попечeніе, преdворучeна же бyдетъ и3 назнаменовA
нечести1выхъ поги1бель. кончи1на прaвыхъ настaвитъ и4хъ,
и3 препинaніе законопрест{пникъ плэни1тъ |. не ўспёетъ
§д
при1тчи
и3мёніе въ дн7ь ћрости, прaвда же и3збaвитъ t смр7ти.
прaвда непор0чнаго и3спрaвитъ пути2, и3 безчeстіе nбh
идетъ непрaвду. прaвда мyжіи прaвыхъ и3 з бaвитъ
и4хъ, безсовётіемъ же ўловлsютсz законопрестyпніи.
скончaвшусz мyжу прaведну не поги1бнетъ надeжда, ґ
похвалA нечести1выхъ поги1бнетъ. прaведныи ѕл0вища
и3зонрeтъ, въ нег0же мёсто предаeтсz нечести1выи,
зак0нъ же нечести1въ потреби1тсz. во ўстёхъ законо
престyпныхъ сёть грaжданомъ, чю1вствіе же прaведныхъ
спёшно. во бlги1хъ же прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, въ
поги1бели нечести1выхъ рaдость. въ блгcвeніи прaведныхъ
вознесeтсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ раскопaетсz.
подражaетъ гражaны скyдныи мyдростію, мyжъ же
мyдръ безм0лвіе в0дитъ. мyжъ двоzзhченъ tкрhетъ
совёты въ с0нмищихъ, вёрныи же дх7омъ таи1тъ вeщи.
и4мъ же нёсть совёта пaдутсz ѓки ли1ствіе, сп7сeніе же
є4сть во мн0зэ совётэ. лукaвыи пронырyетъ є3гдA
сочетaетсz съ прaведнымъ, ненави1дитъ же глaса ўтвер
ждeна. женA блгdтна возн0ситъ мyжу слaвы, пrт0лъ
же досаждeніz ненави1дzщи прaвды. богaтства лэни1
віи скyдни бывaютъ, встанни1 в іи же ўтверждaютъ
богaтствомъ дш7A своS. блгdть твори1тъ мyжъ млcтивъ,
сол0мони
раздрушaетъ же тёло своE немлcтивыи. нечести1выи
твори1тъ дёла непріsзнена, сёмz прaведныхъ мздA
и4стинны. сн7ъ прaведенъ раждaетсz въ жи1знь, гонeніе
же нечести1выхъ въ смр7ть. мeрзостны гDви развращeнны
путіE, пріsтни же и4мъ вси6 непор0чніи въ путeхъ свои1хъ.
въ рyку рyцэ вл0жь непрaведне не бyдетъ безъ мyкъ
ѕлhхъ, сёzвыи же сёмz пріи1метъ мздY вёрну. ћко
же ўсерsзь злaтъ въ н0здрехъ свиніи2, тaко же и3
женЁ ѕлоќмнэ лэпотA. желaніе прaведныхъ всE бlго,
надeжда же нечести1выхъ поги1бнетъ. Сyть и4же своS
сёющеи мн0жае творsтъ, сyть и3 собирaющеи чyждаz
скyдни. всsка дш7A блгcвeна пр0ста. мyжъ же ћръ не бlго
џбразенъ. содержaи пшени1цу проклsтъ людми2, блгcвeніе
же гDне на главЁ подаю1щему. Творsи бlгaz и4щетъ
блгdти д0бры, взhщущего же ѕл† ѕло2 пости1гнетъ є3го2.
надёzисz на богaтство своE ўпадeтъ, и3 заступazи
прaвду т0й воссіsетъ. не сматрszи своего2 д0му наслё
дитъ вётры, пораб0таетъ же безyменъ мyдру. t плодA
прaвдэ прозzбaетъ дрeво животA, teмлютъжесz безгодA
дш7и законопрест{пникъ. ѓще прaведныи є3двA сп7сeтсz,
нечести1выи же и3 грёшныи гдЁ kви1тсz;
ГлавA, вi7.
§є
при1тчи

Л
юбsи наказaніе лю1 б итъ чю1 в ствіе, ґ ненави1 д zи
nбличeніz безyменъ. лyчше nбрэтhи блгdть t~ гDа,
мyжъ же законопрестyпенъ забвeнъ бyдетъ. Не
и3спрaвитсz чlкъ t законопрест{пникъ, к0реніz же
прaведныхъ не tи1мутсz. женA разуми1ва вэнeцъ мyжу
своемY, ћко же чeрвь въ дрeвэ, тaко же погуби1тъ мyжа
женA любодёица. мhсль прaведныхъ сyдъ, совёты же
нечести1выхъ льсти1вы. словесA нечести1выхъ льсти1вы,
ўстa же прaва и3збaвzтсz. и3дёже nбрати1тсz нечести1выи
и3счeзнетъ, хрaми же прaведныхъ пребывaютъ. ўстA
разyмнаго хвали1ма бывaютъ t мyжа, слабосeрдъ же
поругaнъ бyдетъ. д0брэи мyжъ безъ чeсти себЁ служA,
нeже и4же чeсть себЁ nблагaетъ, и3 лишeнъ бyдетъ
хлёба. прaведникъ ми1луетъ дш7A ско6тъ свои1хъ, ўтр0ба
же нечести1выхъ безъми1лостивна. дёлаzи свою2 зeмлю
насhтzтсz хлёба, гонsщеи сyетнаz скyдны ўм0мъ.
и4же є4сть слaщь въ винЁ пребывaти, въ свои1хъ твeрдехъ
nстaвитъ досаждeніе. желaніz нечести1выхъ ѕл†, ґ
корeніz бlги1хъ въ твeрдехъ. за грёхъ ўстнY впадeтъ
въ сёти грёшникъ, и3збэжи1тъ же t ни1хъ прaведникъ.
глzдazи глaдко поми1лованъ бyдетъ, ґ срэтazи во
врaтэхъ nскорби1тъ дш7A. t плодA ўстнY дш7A мyжу
сол0мони
нап0лнитсz бlги1хъ, воздaніе же ќстъ є3го2 дaстьсz
є3мY, пути2 безyмныхъ прaви предъ ни1ми. послyшаетъ
совёта мyдрыи, безyмныи же въ пeрвыи дн7ь и3сповёсть
гнёвъ св0й, досаждeніе же своE таи1тъ мyдрыи, и3 ћвлeну
вёру и3сповэдaетъ прaведныи, ґ свэдётель непрaвед
ныхъ льсти1въ. сyть гlющіи, ћзвы творsтъ ћко мечи2,
kзhкъ же премyдрыхъ и3сцэлsютъ. ўстны2 и4стинны
и3справлsютъ свэдётельство, свэдётель же ск0ръ kзhкъ
непрaведенъ є4сть въ с®ци кую1щему ѕлaz, хотsщеи же
ми1ру возвеселsтсz. нег0дэ є4сть прaведному ничт0же
непрaведно, нечести1віи же и3сп0лнzтсz ѕо6лъ. мeрзость
гDви ўстны2 льсти1выz, творsи же вёрно пріsтенъ є3мY.
Мyжъ разуми1въ пrт0лъ чю1вствію, с®це же безyмныхъ
ўткнeтсz въ клsтвахъ. рукA и3збрaнныхъ ўдержи1тъ
ўд0бь, льсти1віи же бyдутъ въ плэнeніе. стрaшно сл0во
с®це мyжу прaведну смущaетъ, вёсть же бlга весели1тъ
и5. разуми1въ прaведникъ себЁ дрyгъ бyдетъ, в0лz же
нечести1выхъ безъ смотрeніz. согрэшaющеи пости1гнутъ
ѕлaz, пyть же нечести1выхъ прельсти1тъ |. не ўлучи1тъ
льсти1выи лови1твы, стzжaніе же добро2 мyжъ бlгъ. Въ
путeхъ прaведныхъ жив0тъ, путіe же враждyющихъ въ
смр7ть.
§ѕ
при1тчи
ГлавA, гi7.

С
н7ъ худ0женъ послушли1въ nц7Y, сн7ъ же nслушли1въ
поги1бель. t пло6дъ прaведнаго снёсть сн7ъ бlгъ, дш7a же
законопрест{пникъ ги1бнутъ безъ г0да. и4же храни1тъ
своS ўстA блюдeтъ свою2 дш7у, ґ не nпаси1выи ўстнaма
ўстраши1тъ себE. въ п0хотехъ є4сть всsкъ нетsгъ, рyки
же встанли1выхъ въ прилежaніи. словесE непрaведна
ненави1дитъ прaведникъ, нечести1выи же стыди1тсz и3
не и4мать дерзновeніz. прaвда сохрани1тъ бе€злоби1выz,
нечести1ва же блzди1ва твори1тъ грёхъ. Сyть богатsще
себE ничес0же и3мyще, и3 сyть смирsющесz во мн0зэ
богaтствэ. И#збавлeніе мyжу дш7и2 своE є3го2 богaтство,
ни1щіи же не постои1тъ въ запрэщeніи. свётъ прaведни
комъ пrно, свётъ же нечести1выхъ ўгaснетъ. дш7a же
льсти1выхъ блyдzтъ во грэсёхъ, прaведніи же щeдруютъ
и3 ми1луютъ. ѕлhи же съ досаждeніемъ твори1тъ ѕлaz,
себё же разумёющіи премyдріи сyть. И#мёніе поспёшно
съ бе€зак0ніемъ ўмалeнно бывaетъ, собирazи же себЁ
съ бlгочeстіемъ и3зоби1литъ. Прaведныи щeдритъ и3
даeтъ, лyчше є4сть подвизaти с®це nбращaющесz, и3 на
ўповaніе ведyще, дрeво бо жив0тно є4сть желaніz д0бра.
и4же не послyшаетъ вeщи и3 вёщь не послyшаетъ є3го2,
сол0мони
ґ боsисz зaповэди сeй здрaвствуетъ. Сн7у лукaвому
ничт0же є4сть бlго, рабy же мyдру поспёютсz дёла въ
бlг0е, и3 и3спрaвzтсz є4мY путіE є3го2. зaповэди мyдру
и3ст0чникъ животA, несмhслzи же t сёти ќмретъ.
рaзумъ бlгъ даeтъ блгdть, разумёти же зак0нъ мhсли
є4сть бlги, путіe же ни1зъ мудрyющихъ въ поги1бели.
рaбъ худ0гъ дёетъ съ рaзумомъ, безyмныи же и3схо
дaтаитъ себЁ мyку. цRь дeрзъ впадeтъ во ѕло2, совётъ
же мyдрыхъ и3збaвитъ є3го2. нищетA и3 безчeстіе teмлетъ
наказaніе, хранsи же nбличeніе прослaвитсz. Желaніz
бlговёрныхъ наслаждaютъ дш7у, дёла же нечести1выхъ
далeче t рaзума. Ходsи же съ премyдрымъ премyдръ
бyдетъ, ґ ходsи же съ безyмными познaнъ бyдетъ.
согрэшaющаz пости1гнетъ ѕло2, ґ прaведныz же пости1г
нутъ бlгaz. Бlгъ мyжъ наслёдитъ сн7ы сн70въ, щади1т
жесz прaведнымъ богaтство нечести1выхъ. Прaведніи
скончaютъ въ богaтствэ лёта мн0га, нечести1віи же
поги1бнутъ вск0рэ. И$же щади1тъ жeзлъ св0й ненави1дитъ
сн7а своего2, ґ любS и5 прилёжно наказyетъ. Прaведныи
kдhи насыщaетъ дш7у свою2, дш7a же нечести1выхъ не
насыщeни.
ГлавA, дi7.
§з
при1тчи

П
ремyдрыz жeны создaша хрaмы, ґ безyмныz раско
пaша рукaма свои1ма. Ходsи прaво бои1тсz гDа, ґ
nстроптевazи пути2 своS ўкорeнъ бyдетъ. И#зъ ќстъ
безyмныхъ жeзлъ досаждeніz, ўстнh же прaведныхъ
хранsтъ себE. И#дёже нёсть вол0въ ћсли прaздны, ґ и3дё
же жи1та мн0га ћвэ волY крёпость. Свэдётель вёренъ
не лжeтъ, раждизaетъ же лжA свэдётель непрaведенъ.
взhщеши премyдрости въ ѕлhхъ и3 не nбрsщеши є3S,
чю1вство же t мyдрыхъ ўд0бно. Вс‰ проти1вна сyть мy
жеви безyмну, nрyжіе же чю1вствію ўстны2 премyдрыхъ.
Премyдрость худ0гихъ разумёетъ пути2 и4хъ, ненаказaніе
же нечести1выхъ лeстно. дом0ве бе€зак0нныхъ должнyютъ
nцэщeніz, дом0ве же прaведныхъ пріsтни. С®це мyжу
чю1вствено nслаблsетъ дш7у є3го2, є3гдa же весели1тсz не
примэшaетсz печaль досаждeніz. дом0ве же нечести1выхъ
и3зчeзнутъ, сокр0вища же и3справлsющихъ пребывaютъ.
Е$сть пyть и4же мни1тсz чlкомъ прaвъ бhти, послёднэz
же є3го2 пріи1дутъ во дно2 ѓду. къ весeліемъ не прилагaетсz
печaль, кончи1на же рaдости въ плaчь прих0дитъ. Путjи
свои1хъ насhтитсz дерзосeрдъ, t замышлeніz же своего2
мyжъ бlгъ. Незлоби1въ вёру и4метъ всsкому словеси2,
ковaренъ же прих0дитъ въ покаsніе. Премyдръ ўбоsвсz
сол0мони
ўкл0нитсz t ѕлA, ґ безyмныи надёzвсz себЁ смэшa
етсz съ бе€зак0нными. Наглодyшенъ мyжъ безъ совёта
твори1тъ, мyжъ же мyдръ д0лго терпи1тъ. Раздэлsютъ
безyмніи ѕл0бу, ковaрни же ўдержaтъ чю1вствіе. Воспо
лзнyтсz ѕлjи предъ бlги1ми и3 нечести1віи послyжатъ
при двeрахъ прaведныхъ. дрyзи возненави1дzтъ дрyги
ни1щіz, дрyзи же богaтымъ мн0зи. Ўкорszи ўб0гаго
согрэши1тъ, ми1луzи же ни1щаго бlжeнъ. Блудsще
непрaведніи дёлаютъ ѕлaz, млcть же и3 и4стинну дёлаютъ
блaзіи. Не свёдzтъ млcти и3 и4стинны дёлателе ѕл0мъ,
млcтыни же и3 вёра претворsютъ бlги1мъ. n всeмъ
пекyщисz є3ди1но є4сть бlго, и3 слaщіи и3 безъ печaли
въ nскудeніи бyдетъ. Вэнeцъ премyдрыхъ богaтьствіе
и4хъ, жи1тіе же безyмныхъ ѕло2. И#збaвитъ ѕлY дш7у
свэдётель вёренъ, раждизaетъ лжA свэдётель льсти1въ.
Въ стрaсэ гDни ўповaніе крёпости, чaдомъ же свои1мъ
nстaвитъ ўтвержeніе ми1ру. Стрaхъ гDнь и3ст0чникъ
жив0тенъ, твори1тъ же ўкланsтисz t сёти смр7тныz.
Во мн0зэ kзhцэ слaва цRю2, въ nскудёніи же лю1дстэ
сокрушeніе си1лному. Терпели1въ мyжъ мн0гъ въ мyдрости,
ґ малодyшенъ крёпокъ безумA. Крэпкодyшенъ мyжъ
с®цу врaчь, чeрвъ же к0стемъ с®це чю1вствено. nклеветazи
§и
при1тчи
ўб0гаго раздражaетъ сотв0ршаго и5, ґ и4же чтeтъ и3
ми1луетъ ни1щаго чтeтъ сотв0ршаго и5. Зл0бою своeю
tри1нетсz нечести1выи, надёzижесz въ гDа свои1мъ
прпdбіемъ прaведенъ. Въ с®цы блaзэ мyжу почивaетъ
премyдрость, въ с®ци же безyмнэ не познaетсz.
Прaвда возн0ситъ племS, ўмалsютжесz лю1діе грэхи2.
пріsтъ бывaетъ цReмъ слугA разyменъ, свои1мъ же
бlгоnбращeніемъ tи1метъ досаждeніе. гнёвъ губи1тъ и3
мyдрыz, tвётъ же смирeнъ tи1метъ ћрость.
ГлавA, єi7.

С
л0во жeстоко возви1жетъ гнёвъ. kзhкъ же мyдрыхъ
доброќменъ, ўстa же нечести1выхъ повёдzтъ ѕло2.
На всsкомъ мёстэ џчи гDни блюдeта, ѕлhz же и3
бlгhz. И#сцэлeніе kзhка дрeво жив0тно, соблюдazи
же и3сп0лнитсz дх7а. Безyмныи поругaетсz наказaнію
nц7A своего2, хранsи же зaповэди худ0женъ є4сть. Во
мн0зэй прaвдэ крёпость мн0га, ґ нечести1віи же t
землS поги1бнутъ. во дв0рэхъ прaведныхъ крёпость
мн0га, пл0ди же нечести1выхъ погибaютъ. ўстA пре
мyдрыхъ свzзyютъ чю1вствіz, с®це же безyмныхъ не
твeрдо. Жeртвы безyмныхъ мeрзость гDви, мlтвы
же и3справлsющихъ пріsты и4мъ. мeрзость гDви путіE
сол0мони
нечести1выхъ, гонsщаz же прaвду лю1битъ. Наказaніе
неѕлоби1ваго познавaетсz t ми1мо ходsщихъ, ґ нена
ви1дzщеи nбличeніz скончaютсz срaмно. Ѓдъ и3 пaгуба
ћвэ t~ гDа, кaко не с®цA ли чlческа; Не возлю1битъ бо
ненаказaнныи nбличaющихъ є3го2, съ премyдрыми же не
побесёдуетъ. С®цу веселsщусz лицE цвэтeтъ, въ ск0рби
же сyще дрsхло є4сть. С®це прaво и4щетъ чю1вствіz, ўстa
же ненаказaнныхъ разумёютъ въ ѕло2. Вс‰ лёта џчи
ѕлhхъ чaютъ ѕлA, д0бріи же безм0лствуютъ при1сно.
Лyчше мaла чaсть съ боsзнію гDнею, нeжели богaтьствіz
вeліz безъ боsзни. Лyчше ўчреждeніе ѕeліемъ съ люб0вію
и3 блгdтію, нeже представлeніе тельцA съ вражд0ю. Мyжъ
ћръ притварsетъ свaры, терпэли1выи же и3 грzдyщаz
ўкроти1тъ. терпэли1въ мyжъ ўкроти1тъ сyдъ, нечести1выи
же воздвизaетъ пaче. ПутіE лэни1выхъ постлaни тeрніемъ,
ґ б0рзыхъ глaдцы. Сн7ъ премyдръ весели1тъ nц7A, сн7ъ же
безyменъ подражaетъ м™рь свою2. Несмhсленои стези2
скyдость ўмA, мyжъ же мyдръ и3справлsz х0дитъ.
Прилагaетъ бо помышлeніz нечтyщимъ с0ньмищъ,
въ с®цихъ же совётныхъ пребывaетъ совётъ. Не и4мать
послушaти ѕлhи є3го2, нижE речeтъ совершeна ничес0же
д0бра и3 nбщeніz. ПутіE животA размышлeніz разyмнаго,
§f
при1тчи
да ўклони1всz t ѓда сп7сeтсz. д0мы досади1тель разорsетъ
гDь, ўтвержaетъ же предёлы вдови1чи. Мeрзость гDви
мhсль непрaведна, бе€сквeрныхъ речeніz пречи1ста. Губи1тъ
же себE мздои1мецъ, не любs же мзды2 и4мать спcти1сz.
Млcтынz и3 вёра nчищaютъ грэси2, боsзнію же гDнею
ўкланsетсz всsкъ t ѕлA. с®цA прaведныхъ поўчaютсz
вёрэ, ўстa же нечести1выхъ tвэщaютъ ѕло2. Пріsти
гDемъ путіE прaведныхъ м{жъ, тёмъ же и3 си1хъ рaди
врaзи дрyзи бывaютъ. далeче tстои1тъ бGъ t нечести1вы<,
моли1твъ же прaведныхъ послyшаетъ. Лyчше мaло пріsтіе
съ прaвдою, нeжели мн0га жи1та съ непрaвдою. С®це
мyжу мhслитъ прaведнаz, да t~ бGа и3спрaвzтсz стопы2
є3го2. Зрsи nчи1ма прaвэ весели1тъ с®це, вёсть же бlга
бlжи1тъ к0сти. Послушazи nбличeніи животA, посредЁ
премyдрыхъ водворsетсz, и4же не пріeмлетъ наказaніz
ненави1дитъ себE. соблюдazи же nбличeніе лю1битъ свою2
дш7у. боsзнь гDнz наказaніе и3 премyдрость, и3 начaло
слaвы tвэщaетъ є4й. преdи1детъ же смирeнымъ слaва.
ГлавA, ѕi7.

Ч
lческо є4сть мhсль ўгот0вити, и3 гDне є4сть kзhки
стр0ити. Вси6 путіE чlчестіи знaеми сyть предъ nчи1ма
є3го2, мёритель є4сть дх7омъ бGъ. tкрhй гDви дёла
сол0мони
твоS, и3 и3спрaвzтсz помышлeніz твоS. Вс‰ дёла
смирeннаго ћвэ прeдъ гDемъ, нечести1віи же въ дн7ь ѕ0лъ
поги1бнутъ. Мeрзокъ прeдъ гDемъ всsкъ высокосeрдыи,
въ рyку же рyцэ вл0жь непрaведныи не и3звинeтсz.
Начaтокъ пути2 бlг0му твори1ти прaведное, и3 пріsта
же t~ бGа пaче жeртвы жрeніz. И#щaи гDа nбрsщетъ
рaзумъ съ прaвдою, и3 прaво и4щущеи є3го2 nбрsщутъ
ми1ръ. Вс‰ дёла гDнz съ прaвдою, храни1тъжесz мyжъ
нечести1въ въ дн7ь ѕ0лъ. Врzжeніz во ўстнaхъ цReвахъ,
въ суди1щи же не прельстsтсz ўстA є3го2. Ћко превёса
мёрила тaко и3 прaвда ќ бGа, дёла є3го2 мёрила прaведна.
Мeрзость цReви творsи ѕлaz, съ прaвдою бо гот0ваетсz
пrт0лъ начaла. Пріsты цReмъ ўстны2 прaведныхъ,
словесa же прaвыхъ лю1битъ гDь. Ћрость цReва пос0лъ
смeртенъ, мyжъ же премyдръ и3збaвитсz t него2. В0
свэтэ жив0тнэ сн7ъ цReвъ, пріsтіи же є3го2 ћко џблакъ
п0зденъ. Ўгнэждeніz премdрости и3зволeннэйши пaче
злaта, вселeніz же мyдрости дражaйши сребрA. ПутіE
жив0тніи ўкланsютсz t ѕлA, долготa бо жи1тіz путіE
прaведни. Пріeмлzи наказaніе въ бlги1хъ бyдетъ, хранsи
же nбличeніz ўмудри1тсz. И$же храни1тъ своS пути2
соблюдeтъ свою2 дш7у, любsи же жив0тъ св0й щади1тъ
R
при1тчи
своS ўстA прeжде сокрушeніz. Варsетъ досаждeніе,
прeжде падeніz ѕломышлeніz. Лyчше кроткодш7енъ
со смирeніемъ, нeжели и4же раздэлsетъ корhсть съ
досади1тели. Разуми1въ въ вeщехъ nбрэтaтель бlги1мъ,
надёzижесz нa гDа бlжeнъ. Разyмныz и3 премdрыz ѕлы2
нари1чютъ, бlгодaтни же въ словесёхъ пaче послyшани
бyдутъ. И# с т0чникъ жив0тенъ мhсль стzжaвшіи,
наказaніе безyмныхъ ѕло2. С®це премdраго разумёетъ
ћже n свои1хъ є3мY ќстъ, во ўстнaхъ же н0ситъ рaзумъ.
С0тове мед0вни словесA д0бра, слaсть же и4хъ и3сцэлeніе
дш7и.2 Сyть путіE мни1ми прaви сyще мyжу, послёднzz
же є3 го2 зрsтъ во дно2 ѓду. Мyжъ же въ трудёхъ
тружaетъ себE, и3знужaетъ себЁ поги1бель. Стропти1выи
во ўстнaхъ свои1хъ н0ситъ себЁ поги1бель, мyжъ же
безyменъ копaетъ себЁ ѕло2, и3 во ўстнY свою2 собирaетъ
себЁ џгнь. Мyжъ же стропти1въ распалsетъ ѕло2, и3 зaрю
лeстну возгнэщaетъ и4мъ и3 разлучaетъ дрyги. Мyжъ же
законопрестyпенъ и3скушaетъ дрyги и3 нав0дитъ и4хъ пути2
не бlги. ўтвержazи џчи свои2 мhслитъ развращeннаz,
є3млsижесz за ўстнY свою2 нарицaетъ вс‰ ѕлaz, сeй пeщь
є4сть ѕл0бэ. вэнeцъ хвaленъ стaрости, въ путeхъ же
прaведныхъ nбрэтaетсz. Лyчше мyжъ долготерпэли1въ
сол0мони
пaче крёпкаго, мyжъ мyдрость и3мёzи пaче дёлателz
вели1каго, ґ держaи гнёвъ пaче ни€взsтого грaда. Въ нёдра
вх0дzтъ вс‰ сіS прaведнымъ, t~ гDа же вс‰ прaведна.
ГлавA, зi7.

Л
yчше хлёбъ со слaстію въ ми1рэ, нeжели д0мъ и3сп0л
ненъ бlги1мъ мн0гимъ, и3 непрaведномъ заколeніемъ
со свaромъ. рaбъ смhсленъ ўдержи1тъ господи1на
несмhслена, въ брaтію же раздэли1тъ и3мёніе на чaсти.
Ћко же и3скушaетсz въ nгни2 сребро2 и3 злaто, тaко
и3збрaнныхъ с®цA t~ гDа. ѕлhи послyшаетъ kзhка
законопрестyпна, прaведныи же не внимaетъ ўстeнъ
лжи1выхъ. ругazсz ўб0гому, раздражaетъ сотв0ршаго
и5. и3 рaдуzжесz ги1бнущему не и3звинeтсz, ми1луzи же
поми1лованъ бyдетъ. Вэнeцъ стaрости сн7ы сн70въ, похвалa
же дётемъ nц7ы2 и4хъ. Вёрному вeсь ми1ръ богaтествъ,
невёрному же нижE є3ди1нъ пёнzзь. не сподоби1тесz
безyмному ўстнЁ въ вёру, ни прaведнаго ўстнЁ во
лжY. мздA блгdть є4сть ўчaщимъ, и3дёже ѓще nбратsтсz
поспёетсz и4мъ. И$же таи1тъ nби1ды и4щетъ любвE, и3 и4же
ненави1дитъ съкрывaти раздрушaетъ дрyжбы и3 домы2.
Сокрушaетъ прещeніе с®це мyдраго, безyмныи же и3
біeмъ не чю1етъ рaнъ. прекосл0віz воздви1жетъ всsкъ

при1тчи
ѕлhи, гDь же ѓнGла неми1 л остивна п0слетъ нaнь.
Впадaетъ въ печaль мyжу смhслену, безyмніи же раз
мышлsютъ ѕлaz. И$же воздаeтъ ѕл0е возд0брое, не
подви1жетсz ѕло2 и3зъ д0му є3го2. влaсть даю1тъ сл0вомъ
начaло прaвды, преди1 ж е повёдаетъ ўб0жество и3
тsжесть и3 свaръ. и4же сyдитъ непрaведне прaведнаго,
непрaведнаго же прaведне, нечи1стъ и3 мeрзокъ t~ гDа.
вскyю бsше и3мёніе безyмному, стzжaти премyдрости
безсeрдыи не м0жетъ. и4же возн0ситъ д0мъ св0й, и4щетъ
сокрушeніz, ґ nстроптевazисz въ наўчeніе впадaетъ въ
ѕлaz. Во всsко врeмz да и4маши дрyги, брaтіz же въ
бэдaхъ пособи1ви бывaйте, сег0 бо рaди блгdти бывaютъ.
мyжъ же безyменъ восплeщетъ рaдуzсz себЁ, ћко
же поручazисz и3зрyчитъ дрyга своего2, сeй же въ є3го2
ўстнY џгнь собирaетъ. грэхолю1бецъ рaдуетсz свaромъ, ґ
жестосeрдыи не ўсрsщетъ бlги1хъ. мyжъ же премённыи
kзhкомъ впaдаетъ въ ѕло2, с®це же безyмнаго болёзнь
стzжaвшому є5. не весели1тсz nц7ъ n сн7э ненаказaннэ,
сн7ъ же мyдръ весели1тъ м™рь свою2. с®це же вeсело бlгъ
нрaвъ твори1тъ, мyжу же скорбли1ву засhшутъ к0сти.
пріeмлющу мздY беспрaвды въ нsдра, не поспёютсz путіE
въ прaвду. нечести1віи же ўклонsютъ пути2 прaвыz, лицE
сол0мони
разyмно мyжа премyдра, џчи же безyмныхъ на конци1хъ
земли2. гнёвъ nц7Y сн7ъ безyменъ, и3 болёзнь р0ждьшей
є3го2. тщеты2 твори1ти мyжу прaведну не добро2, нижE
прпdбно ковaти к0ва могyтемъ n прaвеdныхъ. и4же щади1тъ
гlъ и3спyститъ жeстокъ рaзумъ, терпэли1въ же мyжъ
мyдръ лyчши и4щущаго наyки. несмhсленну вопр0шьшу
n премyдрости, премyдрость вмэни1тлисz є3мY; ди1вна бо
кто2 себE сотв0рь непщевaніемъ мyдръ бhти;
ГлавA, иi7.

В
ины2 и4щетъ мyжъ хотS tлучи1тисz t дрyга, на всsко
же врeмz поноси1мъ бывaетъ. не трeбуетъ премyдро
сти мyжъ скудоќменъ, занE пaче в0дитсz безyміемъ.
є3гдA пріи1детъ нечести1выи въ глубинY ѕ0лъ неради1тъ,
нах0дитъ же є3мY досаждeніе и3 поношeніе. водA глуб0ка
сл0во въ с®ци мyжу, водa же въскaчущіz и3ст0чникъ
жив0тенъ. чюди1тисz лицY нечести1вому не добро2, нижE
прпdбно ўкланsти прaведнаго на судЁ. Ўстны2 безyмнаго
прив0дzтъ є3го2 на ѕло2, ўстa же є3го2 дeрзость смeрти
призывaетъ. ЎстнЁ безyмнаго сокрушaютъ є3го2, ўстнh
же є3го2 сёть дш7и2. Лэни1ва низлагaетъ стрaхъ, дш7и же
мyжіи женaмъ под0бнымъ, взaлчетъ. Не и3сцэлszи себE
n свои1хъ дёлехъ, дрyгъ є4сть nглаждaющему себE. И#зъ

при1тчи
вели1чества крёпости и4мz гDне, къ немy же притэкaюще
прaведницы сп7сaютсz. И#мёніе богaту мyжу грaдъ твeрдъ,
слaва же є3го2 весeліе повэдaетъ. Прeжде сокрушeніz
возн0ситсz с®це мyжу, и3 прeжде слaвы смирsетсz. И$же
tвэщaетъ сл0во прeжде слhшаніz стyдъ є3мY бывaетъ
и3 поношeніе. Гнёвъ мyжа ўкроти1тъ рaбъ мyдръ,
малодш7на же чlка кто2 ўкроти1тъ; С®це мyдраго стsжетъ
чю1вствіе, ќши же премdрыхъ и4щета гадaніи. дёланіе
чlка пространи1тъ и5, и3 съ си1лнымъ посаждaютъ є3го2.
Прaведныи хули1мъ є4сть t ѕлhхъ въ правосл0віи, ћко
же є3гдA nбрsщетъ супостaтъ nбличaетсz. пречи1стыz
гlы ўставлsетъ молчали1выи, си1лныz же нарицaетъ
непослушли1выz. Брaтъ t брaта заступaемъ є4сть, ћко
грaдъ твeрдъ и3 выс0къ, ўкрэплsетъжесz ћко nсн0вано
цrтво. t пл0да ўстeнъ свои1хъ мyжъ насыщaетъ чрeво
своE, t пл0да же ўстнY є3го2 насhтzтсz. Смр7ть и3
жив0тъ въ рyку kзhка, держaщеи же є3го2 снэдsтъ
пл0дъ є3го2. И$же nбрsщетъ женY д0бру, nбрёте блгdть,
пріsлъ же є4сть t~ гDа кр0тость. И$же и3зг0нитъ женY
д0бру, и3зг0нитъ бlгaz. держaи же любодёицу, безyменъ
и3 нечи1стъ. Безyміе мyжа и3стлэвaетъ пути2 є3го2, и3 бGа
вини1тъ въ с®цы своeмъ. Съ молeніи гlетъ ўб0гіи,
сол0мони
и3 богaтыи nбезслaвитъ смёшнэ. Мyжъ люб0венъ къ
дрyжбэ, пaче дрyгъ бyдетъ нeже брaтъ.
ГлавA, fi7.

Л
yчше є4сть ўб0гъ ходsи въ простотЁ своeй, нeже
богaтъ ўмучaz ўстнЁ свои2. И#дёже нёсть ўчeніz
дш7и2, нёсть добро2, и3 и4же ск0ръ є4сть ногaми поткнe
тсz. Неразyміе мyжа гyбитъ пyть є3го2, бGа же вин0вна
твори1тъ с®цемъ. богaтьство прилагaетъ дрyги мн0ги,
нищетa же и3 t сyщаго дрyга ўлишaетъ. Свэдётель
л0жъ безъ мyки не бyдетъ, nклеветazи же безъ прaвды
не ўбэжи1тъ є3S. Мн0зи же ўгождaютъ предъ лицeмъ
цReмъ, всsкъ же ѕ0лъ бывaетъ въ поношeніе мyжеви.
Всsкъ и4же ўб0гаго брaта ненави1дитъ, t зaповэди далeче
бyдетъ. Помышлeніz бlга приближaютсz вёдушимъ
є3S, и3 мyжъ же мyдръ nбрsщетъ ю5. Мн0го творsи ѕлA
nбрsщетъ ѕл0бу, ґ и4же раздражaетъ словесA не сп7сeтсz.
Собирazи мyдрость лю1битъ себE, ґ и4же сохранsетъ
премdрость nбрsщетъ бlгaz. Свэдётель л0жъ не безъ
мyки бyдетъ, ґ и4же ќбо ра€ждизaетъ ѕл0бу поги1бнетъ
t неS. Не п0льза є4сть безyмному пи1ща, ѓще рaбъ
нaчнетъ съ досаждeніемъ наси1льствовати. Млcтивъ мyжъ
долготерпэли1въ дш7eю, похвалa же є3го2 ми1мо х0дитъ

при1тчи
законопрестyпныz. цReво прещeніе, под0бно рыкaнію
льв0ву. ћко же росA на сёно, тaко же ти1хому неѕл0біе.
Стyдъ є4сть nц7Y сн7ъ ненаказaнъ, и3 нечи1сты мlтвы t
ќстъ блудникA. д0мъ и3мёніе раздэлsютъ nц7ы2 сн70мъ,
t~ гDа съчетaетсz женA мyжеви. стрaхъ содержи1тъ мaлъ
женA, дш7 a же лэни1 в ыхъ взaлчутъ. И$ ж е храни1 т ъ
зaповэди соблюдaетъ свою2 дш7у, ґ нерадsи n свои1хъ
путeхъ поги1бнетъ. Ми1луzи ни1ща взаи1мъ даeтъ бGови,
по даsнію же є3го2 воздaстъ є3мY. наказazи сн7а своего2
тaко бyдетъ въ бlго ўповaz, въ досаждeніи же не
возн0ситсz дш7eю своeю. ѕлоќменъ мyжъ мн0го tтще
ти1тсz, ѓще ли губи1тель є4сть дш7у свою2 приложи1тъ.
Слyшай сн7е nц7A своего2 наказaніе, да мyдръ бyдеши на
послёдокъ св0й. Мн0ги мhсли въ с®цы мyжу, совётъ
гDнь в0 вэки пребывaетъ. Пл0дъ мyжеви млcтыни, лyчше
же ни1щь прaведенъ, нeже богaтъ л0жъ. Стрaхъ гDнь
жив0тъ мyжеви, ґ бестрaшныи водвори1тсz на мёстехъ.
И#дёже не блюдeтсz рaзумъ, съкрывazи въ нёдрехъ
рyцэ свои2 непрaведно, ни во ўстA своS донесE є3S.
Губи1телю рaны пріeмлющу, безyмныи ковaрнэи бyдетъ.
Ѓще же nбличaеши мyжа мyдра, разумёетъ чю1вствіе.
Безчeствуzи nц7A и3 tрёzи м™рь свою2, срамотY пріи1метъ
сол0мони
и3 поношeніе. Сн7ъ не послyшаz наказaніz nц7A своего2,
поўчaетсz словесeмъ ѕл0мъ. Выручaz џтрока несмhслена,
досаждaетъ nправдaнію. Ўстa же нечести1выхъ пожрyтъ
суды2, гот0ваютсz нетружaющимсz рaны, и3 мучeніz
под0бно неразумэвaющимъ.
ГлавA, к7.

Н
еви1нно вино2, и3 проклsто є4сть піsнство. И# всsкъ
ходsи бyе, не бyдетъ премyдръ. не далeче є4сть прещeніе
цReво ћрости льв0вы, раздражazи же є3го2 и3 примэ
шazисz є4мъ согрэшaетъ въ свою2 дш7у. слaва мyжу
tвращaтисz t клеветы2, и3 всsкъ безyменъ съ таковhмъ
сплетaетсz. поноси1мъ бывaетъ лэни1выи не ўсрамлsетсz,
тaко же и3 заeмлzи пшени1цу въ жaтву. ВодA глуб0ка
совётъ въ с®ци мyжу, мyжъ же премyдръ и3зчeрплетъ ю5.
вели1къ є4сть чlкъ и3 дрaгъ мyжъ творsи млcть, мyжа же
вёрна дёло nбрэсти2. и4же беспор0ка живeтъ въ прaвду,
бlжeны и3 дёти nстaвитъ своS. Е#гдA цRь прaведенъ на
пrт0лэ сsдетъ, не стaнетъ проти1ву џчію є3го2 ничт0же
лукaво. Кт0жесz похвaлитъ чи1сто и3мёти с®це, и3ли2
кто2 дeрзнетъ чи1стъ бhти t грBхъ; ѕлосл0вzщихъ nц7A
и3ли2 м™рь, ўгашaетъ свэти1лникъ св0й. зэни1цами же
џчію своeю ќзритъ тмY чaсть поспёш8ша въ пeрвыхъ,

при1тчи
и3 на послёдокъ не блгcви1тсz. не рцы2 мсти1ти врагA своего2,
но пожди2 гDа да ти6 пом0жетъ. мёрило мaло и3 вели1ко,
и3 мёра бёдно рaвна, нечи1ста є4сть прeдъ гDемъ nбоS, и3
творsи и4хъ тaко въ животЁ своeмъ преткнeтсz. ю4нота
съ прпdбнымъ и3спрaвитъ пути2 своS, ќхо слhшитъ и3
џко ви1дитъ гDь дёлаzи nбоS. Не люби2 клеветaніz да
не tпадeши, tвeрзи џчи свои2 и3 насыщaйсz хлёба.
мeрзость гDви сугyба мёра, и3 мэри1ло льсти1вно нёсть
t него2 пріzтно. t~ гDа же и3справлsютсz стопы2 мyжеви,
согрэшazи же кaко ќбо разумёетъ пути2 є3го2; сёть
мyжеви ск0ра своS nсвzщaти, по моли1твэ бо покаsніе
бывaетъ. вёzтель нечести1вымъ є4сть цRь мyдръ и3 нал0
житъ нa н‰ к0ло. Свётъ гDнь nзарsетъ дш7A чlкомъ
и3 помышлeніz, и4же и4щетъ насыщeніz чрeву своемY.
млcтыни и4стинна сохранeніе цRю2, и3 nбhидетъ пrт0лъ
є3го2 въ прaвду. лёпо є4сть ю4нотамъ премyдрости чю1вство,
слaва же стaрцемъ сэди1ны. сокрушeніz и3 досаждeніz
ўтыкaютсz ѕлhхъ, ћзвы же въ сокр0вищехъ чрeва.
ГлавA, к7а.

Ћ
ко же ўстремлeніе в0дное, тaко и3 с®це цReво въ руцЁ
б9іи. И# ѓмо же ѓще восх0щетъ nбрати1ти, тaмо
ўклони1тъ є5. Всsкъ мyжъ kвлsетсz предъ соб0ю
сол0мони
прaведенъ, и3спытaетъ же с®цA гDь. твори1ти прaвду и3
и4стинну гlати и3зв0лено t~ бGа, пaче нeжели жeртву
кр0вную. величaвъ мyжъ, на досаждeніе дерзосeрдъ.
Свэти1ло же нечести1выхъ грэси2, и3 вс‰ помышлeніz
и3збhтку съсэцaютсz, и3 не поспэшaютсz т0кмо всsко
въ лишeніе. дёлаzи сокр0вища kзhкомъ лжи1вымъ,
сyетна г0нитъ на сёти смeртны. и3 всE губи1тельство
на нечести1выz ўстремлsетсz, не хотsтъ бо дёzти
прaведнаz. къ строп0тнымъ строп0тнаz пути2 посылaетъ
бGъ, прчcта бо и3 прaва дёла є3го2. лyчше жи1ти во ўглЁ
наsснэ, нeжели въ повaпленнэ съ непрaвдою, и3 въ
хрaминэ пр0стэ. дш7A нечести1выхъ не поми1луетсz ни
t є3ди1наго чlка, тщетY пріeмлюще губи1телю мyдръ
бyдетъ неѕлоби1выи. разумёzи же премyдрыи пріи1метъ
рaзумъ, разумэвaетъ прaведныи с®цA нечести1выхъ, и3
досаждaетъ нечести1вымъ n ѕлЁ. и4же затыкaетъ ќши
свои2 не послyшати нeмощнаго, и3 т0й призовeтъ и3
не бyдетъ послyшаzи є3го2. даsніе тaйно tвращaетъ
гнёвы, щадsи же дaры воздви1жетъ ћрость крёпку.
весeліе прaведныхъ твори1тъ суды2, и3 прпdбныи же нечи1стъ
t ѕлодёющихъ. мyжъ же блудS t пути2 прaведна, въ
с0нмищи и3споли6нъ почіeтъ. и3 мyжъ скyденъ лю1битъ

при1тчи
весeліе, любsи же вино2 и3 є3лeй, не nбогати1тсz, nтрeбіе
же прaведнику бе€зак0нникъ. лyчше жи1ти въ земли2
пyсте, нeже жи1ти со жен0ю сварли1вою и3 kзhчною и3
гнэвли1вою. сокр0вище вожделённо почіeтъ во ўстaхъ
премyдру, безyмніи же мyжи пожирaютъ є3го2. пyть
прaвды и3 млcтынz, nбрsщетъ жив0тъ и3 слaву. Грaдъ
ўтвержaетъ мyжъ премyдръ, и3 раздрушaетсz ўтвержeніе
на нeже надёzшасz нечести1віи. И$же храни1тъ своS ўстA
и3 kзhкъ, соблюдaетъ t печaли дш7у свою2. дeрзый и3
nплaзивъ и3 ћростивъ губи1тельство нарицaетсz, и4же
непрaвду мhслитъ законопрестyпникъ є4сть. П0хоти
лэни1ваго ўбивaютъ, не воли1те бо рyцэ є3го2 твори1ти
ничт0же. нечести1въ желaетъ вeсь дн7ь п0хоти ѕлы2,
прaведныи же ми1луетъ и3 щeдруетъ нещaдне. жeртвы
нечести1выхъ мeрзость гDви, и4бо бе€зак0нно прин0сzтъ
|. свэдётель бо л0жъ поги1бнетъ, мyжъ послушли1въ
сохранszи речeтъ. нечести1въ мyжъ безчeстно стои1тъ
лицeмъ, прaвыи же сaмъ разумёетъ пути2 своS. нёсть
премyдрость, нёсть мyжество, и3 нёсть совётъ къ
нечести1вому. к0нь гот0ваетсz въ дн7ь брaни, ґ t~ гDа же
п0мощь.
ГлавA, к7в.
сол0мони

И#
зволeнэйши же є4сть и4мz д0бро, нeже богaтство
мн0го, и3 лyчше сребрA и3 злaта блгdть бlга. Богaтъ и3
ни1щь срэт0ста дрyгъ дрyга, џба же є4сть гDь сотво
ри1лъ. худ0гъ ви1дэвъ лукaваго въ мyкахъ крёпко сaмъ
наказyетсz, безyмніи же ми1мо шeдше nтщети1шасz.
р0дъ премyдрости боsзнь гDнz, и3 богaтствіе и3 слaва
жив0тъ. волчeцъ и3 сёть на путeхъ строп0тныхъ, хранsи
же свою2 дш7у и3збэжи1тъ t ни1хъ. богaтіи ўб0гими
nбладaютъ, и3 раби2 господeмъ д0лгъ tдаю1тъ. сёzвыи
ѕл0е п0жнетъ ѕл0е, рaну же дёлы свои1ми соверши1тъ.
мyжа ти1ха дaтелz лю1битъ гDь, сyетныхъ же дёлъ є3го2 не
воспомzнeтъ. ми1луzи же ни1щаго сaмъ сz препитaетъ,
св0й бо хлёбъ подaстъ ўб0гому. Побэждeніе и3 чeсть
престроsетъ даsи дaры, дш7у же погублsетъ притzжa
ныхъ рaди. и3ждени2 t с0нмища губи1телz, и3зhидетъ съ
ни1мъ побэждeніе, є3гдa бо сsдетъ въ с0нмищи всёмъ
досаждaетъ. Лю1битъ гDь прпdбныхъ с®цA, пріeмлеми же
є3мY вси6 непор0чніи въ путeхъ свои1хъ. ўстнaма пасeтъ
цRь лю1ди своS, џчи же гDни соблюдaютъ чю1вствіе. доса
жaетъ сл0вомъ законопрестyпныи, вины2 и4щетъ и3 гlетъ
лэни1выи, лeвъ на стезsхъ, на путeхъ же разб0йницы.
ћма глуб0ка ўстA законопрестyпныхъ, возненави1дэныи

при1тчи
же t~ гDа впадeтсz въ ню6. сyть путіE ѕлjи предъ мyжемъ,
и3 не лю1битъ возврати1тисz t ни1хъ. возврати1тижесz
подобaетъ t пути2 строп0тна ѕлA. Невёждествомъ воз
гори1тсz с®це ю4наго, жeзлъ и3 наказaніе далeче t него2.
nби1дzи же ўб0га мн0го себЁ ѕлA сотвори1тъ, и3 даeтъ
богaтому на ни1щемъ. ко словесeмъ мyдрыхъ прилагaй
своE ќхо и3 ўслhши моS словесA, своe же с®це постaви къ
ни1мъ да разумёеши ћко д0бра сyть. и3 ѓще вложи1ши |
въ с®це твоE, возвеселsтъ тебE съ твои1ма ўстнaма. бyди
ты2 нa гDа ўповaz, и3 наўчи1тъ т‰ путeмъ свои1мъ. тh
же напиши2 | себЁ на ўстроeніе, на совётъ и3 чю1вство и3
рaзумъ, на широтY с®ца твоего2. наўчю1 бо т‰ и4стинному
словеси2, и3 рaзума и4стиннаго послyшати, на tвёты
словесeмъ и4стиннымъ, вопрашaющимъ т‰. не ўкорsй
ни1ща занE ўб0гъ є4сть, и3 не досаждaй нeмощному
во врaтэхъ. гDь бо сyдитъ є3мY суд0мъ, и3збaви свою2
невещeственую дш7у. Не бывaй дрyгъ мyжу гнэвли1ву,
и3 с0 другомъ жестосeрдымъ не съчетaйсz. є3гдA когдA
наўчи1шисz путeмъ є3го2, пріи1меши тенeто своeй дш7и2.
не вдaйсz въ поручeніе стыдsсz лицA, є3дa бо не бyдеши
и3мёти чи1мъ и3скупи1тисz, и3 в0змутъ постeлю ћже
подъ рeбры твои1ми. не прелагaй предёлъ вёчныхъ, ћже
сол0мони
положи1ша nц7ы2 твои2. прозри1ва чlка и3 снaжа въ дёлэ
своeмъ, цReви подобaетъ предстоsти, и3 не стоsти предъ
мyжемъ нeмощнымъ.
ГлавA, к7г.

Ѓ
ще сsдеши вечeрzти на трапeзэ си1лнаго, разyмэвaz
разумэвaй представлeннаz ти6. и3 наложи2 рyку твою2
вёдыи ћже что2 си1цево, подобaетъ бо тебЁ ўкрашaти
себE. ѓще ли насыщнёйшіи є3си2 не хощи2 слaждьшимъ
є3го2, сицевaz бо и4мать жив0тъ лжи1выхъ. не належи2
ўб0гъ сhи съ богaтымъ, t своего2 же помышлeніz
востzзaйсz. ѓще бо ўстреми1ши на него2 џко своE никогдa
же kви1тсz, содёланэ бо є3стA є3мY кри1лэ ћко nрлY,
и3 nбращaетсz приступaющему къ немY. не вечерsй съ
мyжемъ ревни1вомъ, ни похощи2 пи1щамъ є3го2. и4мъ же
бо џбразомъ ѓще кто2 поглоти1тъ клaсы, си1це ћсти и3
пи1ти съ ни1мъ, нижE къ себЁ введeши є3го2, нижE снёси
хлёбъ св0й съ ни1мъ и3зблюeтъ бо и5. и3 nскверни1тъ словесA
твоS д0браz. во ќшію безyмнаго ничт0же гlи, да не
когдA подражaти нaчнетъ разyмнаz словесA твоS. Не
прелагaй предёлъ вёчныхъ, въ стzжaніе сиротaмъ не
вни1ди. и3збавлsz бо и4хъ гDь крёпокъ є4сть, и3 разсyдитъ
сyдъ и4хъ съ тоб0ю. дaждь въ наказaніе с®це твоE, ќши

при1тчи
же свои2 ўгот0вай словесeмъ чю1вственымъ. не tрёй
младeнца накaзовати, ѓще бо жезл0мъ біeши є3го2 и3 не
ќмретъ t него2. тh же ќбо біsи є3го2 жезл0мъ, дш7у
же є3го2 и3збaвиши t ѕлы2 смр7ти. Сн7е ѓще премyдро
бyдетъ с®це твоE, возвесели1ши и3 моE с®це. и3 въ поўчeніи
словeсъ твои2 ўстнЁ къ мои1ма ўстнaма, ѓще прaва
бyдета. да не ревнyетъ с®це твоE грёшникомъ, но въ
боsзни гDни бyди вeсь дн7ь. ѓще бо соблюдeши | бyдутъ
ти6 внyци, и3 ўповaніе твоE не tстyпитъ. Слyшай сн7е
и3 премyдръ бывaй, и3 и3справлsй мhсль с®ца твоего2. Не
бyди винопjйца, нижE прилагaйсz мsсъ куповaнію.
всsкъ бо піsница и3 любодёй nбнищaютъ, и3 nблечeтасz
въ растерзaннаz, и3 скорплeнаz и3 вс‰ с0ннаz. Слyшай
сн7е р0ждьшаго т‰, и3 не неради2 є3гдA состарёетсz твоS
мaти. и4стинну стzжи2, и3 не tри1ни мyдрости и3 ўчeніz
и3 рaзума. д0брэ воспитёетъ nц7ъ прaведенъ, n сн7э
же премyдрэ весели1тсz дш7A є3го2. да весели1тсz nц7ъ и3
м™и n тебЁ, и3 да рaдуетсz р0ждшаz т‰. дaждь ми6
сн7е твоE с®це, твои1 же џчи моS пути2 да соблюдaета.
ћма глуб0ка чyждіи д0мъ, и3 студенeцъ тёснъ чyждь.
тaко бо вск0рэ поги1бнетъ, и3 всsкъ законопрестyпникъ
nтsтъ бyдетъ. КомY лю1тэ, комY м0лва, комY сyди,
сол0мони
комY тугA и3 пон0съ, комY сокрушeніе вотщE, комY си1ни
џчи, не пребывaющимъ ли въ винЁ, и3 назирaющимъ
гдЁ когдA пи1рове бывaютъ; не ўпивaйтесz вин0мъ, но
бесёдуйте чlкомъ прaведнымъ, и3 бесёдуйте въ прох0дехъ.
Ѓще бо на чaшу и3 стклsницу дaси џчи свои2, послэди1
же пох0диши на жaи тeрна. послэди1 же ћко t ѕмjz
сэчeнъ прострeтсz, и3 ћко t керaста разліeтсz ћдъ. џчи
твои2 є3гдA ќзрита женY чyжду, и3 ўстA твоS тогдA
рекyтъ строп0тнаz. и3 растaеши ћко въ с®ци м0рz, и3 ћко
к0рмчіи во мн0зэ волнeніи. речeши же, би1ша м‰ и3 не
поболёхъ, и3 поругaшамисz ѓзъ же не разумёхъ. когдA
ќтро бyдетъ да пришeдъ и3спрошY съ ни1ми же сни1ду.
ГлавA, к7д.

С
н7у м0й не ревнyй ѕлhмъ мужeмъ, ни вожделёй бhти
съ ни1ми. лжaмъ бо поўчaетсz с®це и4хъ, и3 болёзнь
ўстнaми и4хъ гlютъ. съ премyдростію зи1ждетсz хрaмъ, и3
съ рaзумомъ и3справлsетсz. и3 съ чю1вствіемъ и3сполнsютсz
сокр0вища, t всего2 чeстна богaтства и3 добрA. Лyчшіи
премyдръ крёпкаго, мyжъ мyдрость и3мёzи тzжaтелz
вели1ка. съ ўправлeніемъ бывaетъ брaнь, п0мощь же
с®цемъ совётнымъ. премyдрость и3 мhсль бlга, во врaтэхъ
премyдрыхъ. смhсленныи же не ўклони1тсz t зак0на

при1тчи
гDнz, но вмэнsютсz въ соб0рэхъ, ненаказaніи ўстрэ
тaютсz въ смр7ти, ўмирaетъ же безyмныи во грэсёхъ.
нечистотA мyжа губи1телz nсквернsетъ, въ дн7ь ѕ0лъ и3
въ дн7ь печaли д0ндеже nскудёетъ. и3збавлszи вед0мыz
на смр7ть, и3скyпу прострёти не щади2. ѓще ли же речeши
не свёдэ сего2, разумёй ћко гDь всёхъ с®цA свёсть.
и3 создaвыи дыхaніе всёмъ сeй вёсть всsческаz, и4же
воздaстъ комyждо проти1ву дёломъ є3го2. ћждь мeдъ
сн7у бlгъ бо є4сть с0тъ, да наслади1тсz гортaнь тв0й.
си1це бо разумёетъ премyдрость твоS дш7A, ѓще бо
nбрsщеши бyдетъ добро2 ўмeртвіе твоE, и3 ўповaніе
твоE не nстaвитъ тебE. не приведи2 нечести1ваго въ жи1ръ
прaведнаго, ни прельщaйсz безсhтостію чрeва. седми1цею
бо пaдъ прaведныи востaетъ, нечести1віи же и3знем0гутъ
въ ѕлhхъ. ѓще падeтъ врaгъ тв0й не nбрaдуйсz є3мY,
въ соблажнeніи же є3го2 не возноси1сz. ћко ќзритъ гDь и3
нег0дэ є3мY бyдетъ, и3 tврати1тъ ћрость свою2 t него2. не
рaдуйсz n ѕлодёющихъ, и3 не ревнyй путeмъ грёшныхъ. не
пребyдутъ бо внyцы лукaвыхъ, свэти1ло же нечести1выхъ
ўгaснетъ. б0йсz бGа сн7у и3 цRS, и3 ни є3ди1ному же и4хъ
проти1висz. внезaпу бо стsжетъ нечести1выи, мучeніz
бо nбою2 кто2 и3звёсть; сл0ва хранsисz сн7ъ поги1бельства
сол0мони
кромЁ бyдетъ, пріeмлzи же пріsтъ себE. ничт0же л0жно
цReви да гlетсz, и3 ни є3ди1на же л0жъ t kзhка є3го2
да и3зhидетъ. мeчъ є4сть kзhкъ цReвъ, ґ не пл0тzнъ,
и4же ѓще предaнъ бyдетъ сокруши1тсz, ѓще бо раздра
жи1тсz ћрость є3го2 съ жи1лами, чlки гyбитъ и3 к0сти
чlчески поzдaетъ. и3 съжизaетъ ћко плaмень, ћко не
kд0момъ бhти птенцaмъ џрлимъ. мои1хъ словeсъ сн7у
б0йсz, и3 пріи1мъ | покaйсz. И# сeже вaмъ смhсленнымъ
приразумёти. срамлsтисz лицA на судЁ не добро2. рекyщи
нечести1ву, прaведенъ є4сть, проклsтъ бо t лю1діи бyдетъ
и3 возненави1дэнъ во kзhцэхъ. и3 nбличaющіи же
добрёйшихъ kвsтсz, на нsже пріи1детъ блгcвeніе бlго.
И# ўстнё же возлю1бzтъ tвэщaющаго словесA бlга.
Гот0вай во и3сх0дъ дэsніz своS, и3 ўгот0висz на село2.
и3 ходи2 вслёдъ менE и3 сози1ждеши хрaмъ м0й. Не бyди
свэдётель лжи1въ на своего2 граждани1на, ни пространsйсz
свои1ма ўстнaма. не рцы2, и4мъ же џбразомъ сотвори2
ми6 tдaмъ є3мY и3 tмщY и4мъ же м‰ преnби1дэ. ћко
тzжaніе м{жъ безyмныхъ и3 ћко виногрaдъ, си1це и3
чlкъ худоќмныи. ѓще nстaвиши и4хъ nлzдёетъ, и3
трав0ю порастeтъ вeсь. и3 бyдетъ nстaвленъ, и3 nгрaди
же кaменіи є3го2 раскопaютсz. послэди2 ѓзъ покazвсz,
Rf
при1тчи
ўзрёвъ и3збрaти наказaніе. Мaло дрёмлю мaло же сплю2,
мaло же nбіeмлю рукaма пeрси. ѓще же си6 твори1ши,
пріи1детъ преди2 грzдyщи нищетA твоS, и3 скудотA твоS
ћко бlгъ течA.
Си6 наказaніz сол0монz не расм0треннаz.
ћже написaша дрyзи їєзекjини цRS їудeйска.
ГлавA, к7є.

С
лaва б9іz крhти сл0во, слaва же цReва чти1ти повелё
ніz є3го2. Нб7о выс0ко землs же глуб0ка, с®це же цReво
не nбли1чно. кyй не и3скушeно сребро2 и3 nцэсти1тсz и3
бyдетъ nцэщeніе всE. ўбивaи нечести1выz предъ лицeмъ
цReвомъ, и3 и3спрaвиши въ прaвду пrт0лъ є3го2. не горди1сz
предъ лицeмъ цReвомъ, и3 на мёстэ си1лныхъ не стaни.
Лyчше бо ти6 є4сть є3гдA речeтъ взhити къ себЁ, нeжели
смири1тисz предъ лицeмъ си1лнаго. ћже ви1дэста џчи
твои2 гlи, не припадaй въ тsжу ск0ро, да не раскaешисz
послэдE. внегдA т‰ ќбо пр0ситъ дрyгъ тв0й, вступaи
вспsть, не неради2 да не пон0ситъ ќбо тебЁ дрyгъ. Ґ
свaръ тв0й и3 враждA твоS не tстyпитъ, но бyдетъ ти6
рaвна со смр7тію. Блгdть и3 любы2 свобождaетъ, въ ни1хъ
же ўтверди2 себE да не въ поношeніи бyдеши, но сохрани2
пути2 своS д0брэ и3змэнeны. ћко же ћблоко злaто въ
сол0мони
ўсерsзи съ сардjйскимъ кaменемъ, си1це рещи2 сл0во пріу
крашaющимъ є5. И# ћко же въ ўсерsзи злaтомъ кaмень
многоцённыи вsжетсz, си1це сл0во премyдро въ бlго
ќхо послyшно. Ћко же и3сх0дище снёга въ жaтву зн0z
п0льзуетъ, тaко вёстникъ вёренъ послyшавшихъ є3го2,
дш7ъ бо хотsщихъ є3мY п0льзуетъ. ћко же вётри и3
џблацы и3 д0ждеве kвлsющіисz, тaко и3 хвалsющеисz n
дaнію л0жномъ. въ долготерпёніи бlго поўчeніе цReво,
kзhкъ же мsкокъ сокрушaетъ к0сти. Мeдъ nбрётъ
ћждь дов0лно, да не насhщьсz и3зблю1еши. не ўчащaй
вноси1ти н0гу твою2 къ дрyгу своемY, є3дA кaко насhщсz
тебE возненави1дитъ т‰. дрек0ль и3 мeчь и3 стрэлA џстра
не безъ грэхA, тaко и3 мyжъ свэдётельствуzи нa друга
своего2 свэдётельство лжE. пути2 ѕлaго и3 стопы2 законо
престyпнаго поги1бнутъ въ дн7ь ѕ0лъ. ћко же nцeтъ не
полeзно врeдови, и3 дhмъ nчи1ма, тaко припaдши стрaсть
въ тёло с®це nскорблsетъ. ћко же м0леве въ ри1зэ и3
чeрвіе въ дрeвэ, тaко мyжу ск0рбь пaкоствуетъ с®це. Ѓще
ѓлчетъ врaгъ тв0й насыщaй, ѓще ли жaждетъ напоsй є3го2.
се6 бо творS ќгліе џгненое собирaеши на главY є3го2, гDь
же воздaстъ тебЁ бlгaz. Вётръ сёверныи воздви1жетъ
џблаки, лицe же бестyдно kзhкъ раздражaетъ. Лyчше
Ri
при1тчи
жи1ти во ќглэ на ћснэ, нeже въ хрaминэ џбще съ
жен0ю клевети1вою. Ћко же водA студeна дш7и2 жaждущи
бlгопріsтна, тaко же вёсть бlга t землS далeча. ћко
же и3ст0чникъ засышaемъ и3сх0дища водЁ гyбитъ, тaко
нелёпо прaведнику пaсти предъ нечести1вымъ. Ћсти мeдъ
мн0го не добро2, храни1ти же подобaетъ словесA мн0га.
Ћко же хрaмъ стэнaми разорeнами не nграждeнъ, тaко
мyжъ что2 творS безъ совёта.
ГлавA, к7ѕ.

Ћ
ко же снёгъ въ лётэ и3 д0ждь въ жaтву, тaко нёсть
безyмному чeсти. ћко пти1цы лэтaютъ и3 врaбіеве,
тaко клsтва тщA не нaйдетъ ни на є3ди1наго же.
Ћко же би1чъ коню2 и3 nсeнъ nслY, тaко жeзлъ kзhку
законопрестyпну. не tвэщaй безyмну по ѕл0бэ є3го2,
да не под0бенъ є3мY бyдеши. но tвэщaй безyмному
къ безyмію є3го2, да не kвлsетсz мyдръ n себЁ. t
путeй свои1хъ поношeніе твори1тъ, и4же посылaетъ сл0во
вёстникомъ безyмнымъ. tи1метъ шeствіе є3го2 лeстно
и3 законопрестyпно, и3зъ ќстъ безyмныхъ не ключи1тсz
при1тча. И$же привzзaетъ кaмень въ прaщи, под0бенъ
є4сть даю1щему безyмному слaву. Тeрніе прозzбaетъ въ
рyку піsници, раб0та же въ рукaхъ безyмныхъ. мн0го
сол0мони
труждaетсz всsка пл0ть безyмныхъ, сокрушaет8жесz
состaвъ и4хъ. Ћко пeсъ и4же возврати1тсz пaки на своS
блевоти1ны и3 мeрзокъ бyдетъ, тaко безyмныи своeю
ѕл0бою возврaщсz на свои1хъ грэсёхъ почjетъ. є4сть
стyдъ наводsи грёхъ, и3 є4сть стyдъ слaва и3 блгdть. Ви1дэхъ
мyжа непщевaвша себE мyдра бhти, ўповaніе же ќбо
и4мать пaче безyмныхъ себE. Гlетъ лэни1выи п0сланъ
на пyть, лeвъ въ путeхъ, разб0йницы же на ст0гнахъ.
ћко двeрь nбращaетсz на стeжаи, тaко же лэни1выи
на л0жи своeмъ. Съкрывaетъ лэни1выи рyку въ нaдра
своS, не м0жетъ є3S внести2 въ ўстA своS. мудрёи себЁ
лэни1выи kвлsетсz въ насыщeніи доносsщаго вёсть.
Ћко же держaи за џпашъ pA, тaко заступaz чyждь
сyдъ. Ћко же и3скушeніи предлагaюще словесA въ чlцэхъ,
противлszижесz словеси2 прeжде п0ткнетсz. тaко вси6
вмужaюще свои1хъ др{гъ, є3гдa же kвsтсz гlютъ ћко
и3грaz содёzхъ. во мн0зэхъ дрeвэхъ си1ла џгневи, ґ
и3дёже нёсть ск0ро гнёвна премолчaетъ свaръ. nсжaра
горyщи и4мъ ќглемъ и3 дровA џгневи, мyжъ же клевети1въ
въ мzтeжи свaръ. словесA ўтэшaющихъ мsкка, си6 же
бію1тъ въ сокр0вищихъ ўтр0бы. сребро2 даeмо лeстію ћко
и3 скудeль мни1тсz, ўстны2 глaдки с®це покрhютъ ск0рбно.
р№i
при1тчи
ўстнaма же всE nбещавaетъ, плaчетъ на лицы2 врaгъ, въ
с®цы же содэвaетъ лeсть. Ѓще т‰ м0литъ врaгъ вeліимъ
глaсомъ не вёруй є3мY, сeдмь бо є4сть лукaвствіи въ
дш7и2 є3го2. даsи врaжду составлsетъ лeсти, tкрhетъ же
своS лeсти бlгоразyмныи на с0нмищи. и3зрывazи ћму
и4скренему своемY впадeтсz въ ню6. валs же кaмы нa
сz вали1тъ. kзhкъ лжи1въ ненави1дитъ и4стинны, ўстA
непостоsнна творsтъ нестроeніе.
ГлавA, к7з.

Н
е хвали1сz на ќтренzz, не вёси бо что2 приживeтъ
находsи. да хвaлитъ т‰ и4скреніи ґ не твоS ўстA,
чyждіи ґ не твои2 ўстнЁ. Тsжко кaмень и3 жесто
н0сно пэс0къ, гнёвъ же безyмнаго тsжіи nб0его.
безми1лостивна ћрость и3 џстръ гнёвъ, но ничт0же
постaвитъ рвeніе. Лyчше nбличeніz tкровeна тaйныz
любвE. достовёрнэйши сyть стрyпи дрyга, нeжели в0лнаz
лобзaніz врaга. дш7A въ сhтости сyщи с0тами ругaетсz,
дш7и1 же ни1щетнэй и3 г0ркое бlго kвлsетсz. Ћко же
когдA пти1ца tлэти1тъ t гнэздA своего2, тaко чlку
поработи1вшусz є3гдA ўстрани1тсz t свои1хъ мёстъ. мЂры
и3 вин0мъ и3 кади1ломъ крaситсz с®це, растерзaетжесz
t бэды2 дш7A. дрyга своего2 и3ли2 дрyга џ§а не nставлsй,
сол0мони
въ д0мъ же брaта своего2 не вни1ди безъ врeмени. лyчше
дрyгъ бли1зъ нeже брaтъ дaле живhи. премyдръ бyди сн7у
да весели1тсz с®це твоE, и3 tврати2 t себE поносли1ва сло
весA. хи1трыи ѕлhхъ находsщего ўкрывaетсz, безyмніи
же и3 нашeдшую тщетY стsжутъ. tими2 ри1зу є3го2
пріи1де бо досаждazи, и4же чyждаz погублsетъ. и4же ѓще
блгcви1тъ дрyга ќтро вeліемъ глaсомъ, кленyщего ничес0же
разньствовaти непщyетъ. кaплz и3згонsтъ чlка въ
дн7ь зи1менъ и3схрaма своего2, тaко же и3 женA клевети1ва
и3с8своего2 д0му. сёверъ жест0къ вётръ, и4менемъ же
пріsтенъ нарицaетсz. Желёзо желёза nстри1тъ, мyжъ
же мyжеви лицE разdражaетъ. и4же сади1тъ смок0вницу
снёсть t плодA є3S, ґ и4же храни1тъ гDа своего2 чeстенъ
бyдетъ. Ћко же сyть непод0бна лицA лицeмъ, си1це
же с®цA чlчи. ѓдъ и3 поги1бель не насыщaютсz, тaко
же џчи чlчески несhтэ. мeрзость гDви ўтвержaющеи
џчи, и3 ненакзaнніи не ўдержaни kзhка. и3скушeніе
сребрY и3 злaту раждежeніе, мyжъ же и3скушaетсz ўсты2
хвалsщихъ є3го2. С®це бе€зак0нника взhщетъ ѕл†, с®це же
прaво взыскaетъ рaзума. ѓще біeши безyмнаго посредЁ
с0нмища срамлsz є3го2, не tи1меши ќбо безyміz є3го2.
разyмне разумэвaй дш7у стaда своего2, и3 настaвиши с®це
рв7i
при1тчи
своE въ своS стaда, ћко не в0 вэки мyжеви держaва
и3 крёпость, нижE предаю1тъ t~ рода въ р0дъ. прилэжи2
п0лныхъ злaцэхъ, и3 п0жнеши травY, и3 собери2 сёмz
дубрaвное. да и4маши џвца въ nдёніе, чти2 п0ле да
бyдутъ ти6 ѓгньцы. Сн7е t менE и4маши речeніz крёпка,
въ жи1знь свою2, и3 въ жи1знь твои1мъ ўг0дникомъ.
ГлавA, к7и.

Б
ёгаетъ нечести1выи ни є3ди1ному же гонsщу, прaвед
ныи же ћко лeвъ надёzсz. за грэхи2 нечести1выхъ
сyди востaютъ, мyжъ же худ0гъ ўгаси1тъ |, ґ дeрзыи
въ нечeстіе nклеветaетъ ни1щаz. Ћко д0ждь хлsбныи не
полeзенъ, тaко nстaвивше зак0нъ и3 хвaлzтъ нечeстіе.
любsщіи же зак0нъ nградsтъ n себЁ стэнY. Мyжи
ѕлjи неразумэвaютъ судA, и4щущеи же гDа разумэвaютъ
n всeмъ. лyчше ни1щъ ходsи во и4стиннэ, нeжели богaтъ
л0жъ. Храни1тъ зак0нъ сн7ъ разyмныи, ґ и4же пасeтъ
несhтость досажaетъ nц7Y своемY. наполнsz богaтьство
своE съ ли1хвами и3 прибhтки, ми1лующему ни1щаz со
бирaетъ є5. Ўклони1выи ќхо своE не послyшати зак0на,
и3 сeй мlтву свою2 возмeрзствова. и4же льсти1тъ прaвыz
въ пути2 ѕлы6, во и3стлёніе сaмъ впадeтъ. Беззак0нніи же
минyютъ бlгaz, и3 не впадyтъ въ н‰. премyдръ бывaетъ
сол0мони
n себЁ мyжъ богaтъ, всsкъ разуми1въ ни знaетъ є3го2.
за п0мощь прaведнымъ мн0га бывaетъ слaва, въ грaдэхъ
же нечести1выхъ поги1бнутъ чlцы. покрывazи нечeстіе
своE не поспёетсz въ бlгaz, повёда же nбличeніz
возлю1бленъ бyдетъ. Бlжeнъ мyжъ и4же ўстраши1тсz
всего2 за говёніе, ґ жестосeрдъ впадeтъ въ ѕлaz. Лeвъ
ѓлченъ и3 в0лкъ жaжденъ, тaко и4же nби1дитъ ни1щаz
и3 ўб0га. цRь скyденъ ўр0комъ вели1къ клеветни1къ
бывaетъ, ґ ненави1дzи непрaвды д0лго лётъ поживeтъ.
мyжа и4же въ винЁ смр7тнэ выручaz и3 бэжA бyдетъ, ґ
не ўтверждeнъ. наказaй сн7а своего2 и3 возлюби1тъ т‰, и3
дaстъ лёпоту твоeй дш7и2, не послyшаетъ ќбо kзhка
законопрестyпна. ходsи прaведно пом0жетъ себЁ, ходsи
же въ строп0тны пути2 ўвsзнетъ. дёлаzи свою2 зeмлю
насhтитсz хлёба, гонsи же прaзднество насhтитсz
нищеты2. Мyжъ вёрэ дост0йныи мн0го блгcви1тсz, ѕлhи
же не безъ м0лства бyдетъ. и4же не срамлsетсz лицA
прaведнаго не бlгъ, ћко таковhи за ўкрyхъ хлёба мyжа
tдaстъ. подвизaетъ бо nбогати1тисz мyжъ зави1дливъ,
и3 не вёсть ћко млcтивыи nбладaетъ и4мъ. nбличazи чlча
пути2 блгdть и4мать пaче гладкоzзhчнаго. и4же нyдитъ
nц7A и3 мaтерь и3 мни1тсz не согрэшaz, сeй съпричaстникъ
рGi
при1тчи
є4сть мyжу нечести1ву. Несhтый мyжъ сyдитъ непрaвдэ,
ґ и4же надёетсz нa гDа въ прилежaніи бyдетъ. и4же
надёетсz на дeрзо с®це и3 таковhи безyменъ є4сть, ґ
и4же х0дитъ въ мyдрости сп7сeтсz. И$же даeтъ ўб0гимъ
не nскудёетъ, ґ и4же tвращaетъ џко своE въ скудотЁ
бyдетъ мн0зэ. на мёстэхъ нечести1 в ыхъ стaнутъ
прaведніи, въ поги1бели же и4хъ и3сполнsтъ прaведніи.
ГлавA, к7f.

Л
yчше мyжъ nбличaz мyжа жестовhина, въмaлэ
бо пользyющему нёсть и3сцэлeніz. Похвалeномъ
бывaющимъ прaведнымъ возвеселsтсz лю1діе, кнs
земъ же нечести1вымъ стaнутъ мyжіе. мyжу лю1бzщу
премyдрость весели1тсz nц7ъ є3го2, ґ и4же пасeтъ любодёица
погуби1тъ богaтьство своE. цRь прaведенъ nгои1тъ зeмлю,
мyжъ же законопрестyпникъ раскутaетъ. и4же содэвaетъ
на лицы2 своемY дрyгу мрeжу, nблагaетъ n своeй н0зэ.
согрэшaющему мyжу вeліz сёть, прaведніи же въ
рaдости и3 въ весeліи бyдутъ. ўмёетъ прaведныи сyдъ
твори1ти ўб0гимъ, ґ нечести1віи не разумёютъ рaзума, и3
ўб0гому не бhти ќхо разумэвaюще. Мyжи бе€зак0нніи
раждизaютъ грaдъ, мyжи же мyдріи возвращaютъ гнёвъ.
Мyжъ мyдръ сyдитъ kзhкомъ, мyжъ же досади1тель
сол0мони
гнёваzсz посрамлsетсz и3 не ўбои1тсz. мyжи кр0ви сyще
причaстницы возненави1дzтъ прпdбныz, прaвіи же взh
щутъ дш7A и4хъ. вeсь гнёвъ св0й и3зн0ситъ безyмныи,
премyдрыи же съкрывaетъ въ чaсти. ЦRю2 послушaющу
словесE непрaведна, вси6 подъ ни1мъ законопрестyпницы.
заимодaвцу и3 должникY є3ди1нъ съ дрyги1мъ сошeдшемасz,
посэщeніе твори1тъ nбёма гDь. цRю2 вои1стинну судsщу
ни1щимъ, пrт0лъ є3го2 въ свэдётельствэ ўстр0итсz.
ћзвы же и3 nбличeніz даю1тъ мyдрость, џтрокъ же
блудsи срамлsетъ роди1телz своS. Мн0гомъ грёшникомъ
сyщимъ мн0зи грэси2 бывaютъ, прaведніи же џнемъ
пaдающемъ ўстраблsютъ себE. Наказaй сн7а и3 пок0итъ
т‰, и3 дaстъ лёпоту твоeй дш7и2. Не бyдетъ въ пaмzть
въ kзhцэ законопрестyпнэ, ґ хранsи зак0нъ блажeнъ
бyдетъ. Не накaжетсz словесы2 рaбъ жeстокъ, ѓще бо
и3 разумёетъ, но не послyшаетъ. Ѓще ли ви1диши
мyжа напрaсна въ словесёхъ, и3 разумёй ћко ўповaніе
и4мать пaче є3го2 безyмныи. И$же ласкосeрдъ бyдетъ, t
џтрочины пораб0титсz, послэди1 же nстрасти1тсz n
сeмъ. мyжъ прогнёвавсz побэждeніе воздвизaетъ, и3
мyжъ жестосeрдъ tкрывaетъ грэхи2. досаждeніе мyжа
смирsетъ, ґ смирeнныz ўтвержaетъ гDь въ слaвэ. И$же
рд7i
при1тчи
раздэлsетъ корhсти съ тaтемъ, ненави1дитъ своеS дш7A.
ѓще же присsзе прилeгше, слhшавше не повёдzтъ
ўбоsвшесz. и3 постыдёвшесz чlкъ прeткнутсz,
надёzвсz нa гDа возвесели1тсz. нечeстіе мyжу даeтъ
соблажнeніе, ўповazи же на владyщаго сп7сeтсz. мн0зи
ўгождaютъ предъ лицeмъ в0ждей, t~ гDа же сбывaетсz
прaвда мyжу. мeрзость прaведнику мyжъ непрaведенъ,
мeрзость же законопрестyпному и3справлsющійсz пyть.
и3справлsz пути2 своS и4же съ тaтемъ причащaетсz,
дш7у свою2 заклинaющаго слyшаетъ и3 не скaжетъ. И$же
бои1тсz чlка ск0ро раздруши1тсz, и4же ўповaетъ нa гDа
воздви1гнетсz. мн0зи взhщутъ лицA начaлника, и3 сyди
t~ гDа и3сх0дитъ є3ди1нымъ. мeрзzтсz прaведніи мyжа
нечести1ва, и3 мeрзzтсz нечести1віи и4хъ же прaва сyть
пути2. сн7ъ сохранsz сл0во nц7A своего2 внЁ погублeніz
бyдетъ. словесA собирaюща, сн7у и3зблевaющу.
ГлавA, l.

С
іs же гlетъ мyжъ вёрующимъ бGови. и3 не престaю,
безyмнэи бо є4смь t всёхъ чlкъ, и3 мyдрости чlческіz
нёсть во мнЁ. БGъ же наўчи2 м‰ премyдрости, и3
рaзумъ с™hхъ разумёхъ. кто2 взhиде нa нб7о и3 сни1де;
кто2 собрA вётры въ нaдра; кто2 возврати2 в0ду въ ри1зу;
сол0мони
кто2 ўдержA конeцъ вeсь земли2; к0е и4мz є3го2, и3 к0е и4мz
чaдомъ є3го2 да разумёю. вс‰ бо словесA б9іz раждежeна,
защищaетъ же сaмъ боsщаzсz є3го2. Не приложи1сz
словесeмъ є3го2, да не nбличи1тъ т‰ и3 л0жь бyдеши. дв0е
прошY ў тебE, не tими2 t менE блгdти прeжде ўмeртвіz
моего2. сyетно сл0во и3 л0жно далeче менE сотвори2. Богaть
ства и3 нищеты2 не дaй же ми6, съчетaй же ми6 потрeбнаz
и3 самодов0лнаz. да не насhщсz л0жь бyду, и3 рекY, кто2
м‰ ви1дитъ; и3ли2 nбнищaвъ ўкрaду, и3 кленyсz в0 и3мz
гDне. Не предaждь рабA въ рyцэ господи1на, да не когдA
прокленeтъ т‰ и3 и3зщeзнеши. Чaдо ѕло6 кленeтъ nц7A,
и3 м™рь не блгcви1тъ. чaдо ѕло6 въ прaвду себE nсyдитъ,
и3сх0да же своего2 не и3спрaви. Чaдо ѕло6 выс0цэ џчи
и4мать, вёкома же свои1ма возн0ситсz. Чaдо ѕло6 мeчъ
зyбы свои2 и4мать, и3 член0вы ћко сэчи1во, є4же губи1ти
и3 поzдaти смирeнныz t земли2, и3 ўб0гіz и4хъ t чlкъ.
Піsвица и3мЁ четhри дщeри люб0вію возлю1блены, и3
три2 сіS не насыти1шасz є3S, и3 четвeртаz не ўдовли1сz
рещи2, дов0лно ми6 є4сть. ѓдъ и3 п0хоть жены2 и3 землS
не напоeнаz вод0ю, и3 водA и3 џгнь не рекyтъ, довлёетъ.
џко ругazисz nц7Y и3 досаждaz стaрости м™рьни, да
и3звратsтъ є5 врaни t дeбріz, и3 да снэдsтъ є5 птенцы2
рє7i
при1тчи
џрли. тріE ми6 сyть невозм0жни разумёти, и3 четвeртаго
же не свёдэ. слёда џрлz парsща по в0здуху, и3 пути2
ѕмjz п0лзzща по кaмени, и3 стезS кораблS пловyща
п0 морю, и3 пути2 мyжа въ ю4ности є3го2. тaко же и3
пути2 жены2 любодёица, є3гдA сотвори1тъ и3 и3змhвшисz
ничт0же речE содёz грёшно. треми2 трzсeтсz землS,
четвeртого же не м0жетъ понести2. ѓще рaбъ воцRи1тсz,
и3 безyмныи и3сп0лнитсz пи1щею, и3 рабA ѓще и3жденeтъ
свою2 госпожY, и3 мeрзка женA ѓще ключи1тсz д0бру
мyжу. четhри же сyть непщyема на земли2, сіs же сyть
мудрёйша мyдрыхъ. мрaвіи и4мъ же нёсть крёпости,
и3 гот0ваютъ въ жaтву пи1щу. И# хирогри1ль kзhкъ
не крёпокъ, и4же сотвори1ша на кaмени домы2 своS.
безцRьни сyть прyзи, и3 вою1ютъ t є3ди1наго повелёніz.
добрэли1чно и3 ћщерица рукaми кренsщисz, и3 ўд0бь
ўловлsема сyща, живeтъ въ твeрдехъ цReвахъ. трeтіе
же сyть є4же бlгочeстно х0дzтъ, четвeртое же є4же
д0брэ прех0дитъ. скЂменъ льв0въ крёпкіи ск0тъ, и4же не
tвращaетсz ни ўстраши1тсz ск0тъ. и3 пётелъ ходS въ
к0кошехъ д0брэ ўкрaшенъ, и3 козeлъ води1тель стaду, и3
цRь гlzи къ нар0ду во kзhцэ. ѓще въдaси себE въ весeліе,
и3 прострeши рyку свою2 со свaромъ сокрушeнъ бyдеши.
сол0мони
мльзи2 млеко2, и3 бyдетъ мaсло. ѓще ли н0здри чeшеши,
и3зhидетъ кр0вь. ѓще ли и3зн0сиши словесA, и3зhидутъ
судіи2 тzжA.
ГлавA, lа.

М
оS словесA гlютсz t~ бGа, цReво прbр0чество є3г0 же
наказA м™и є3го2. Что2 чaдо соблюдeши речeніе б9іе,
первор0дне тебЁ гlю сн7е. что2 чaдо моего2 чрeва, что2
чaдо мои1хъ мlтвъ. не дaждь женЁ своего2 богaтства, и3
твоего2 ўмA и3 жи1тіz, и3 послэди2 совёта. съ совётомъ
всE твори2, съ совётомъ пjй вино2. си1лніи гнёвли сyть
винA да не пію1тъ, да не напи1вшесz забyдутъ мyдрости,
и3 прaво суди1ти нeмощнымъ не возм0гутъ. дaйте
слaдкое питіE нeмощнымъ и3 вино2 пи1ти сyщимъ въ
печaлехъ, да забyдутъ ўб0жіе, и3 стrти не воспомsнутъ
ктомY. Сн7е tвeрзи ўстA своS словесeмъ б9іимъ и3 суди2
всёмъ здрaво. tвeрзи ўстA твоS и3 суди2 прaведне, и3
расуждaй ўб0га и3 нeмощна. женY д0блю кто2 nбрsщетъ,
дражaйши є4сть кaменіz многоцённа таковaz, дерзaетъ
на ню6 с®це мyжа є3S. таковaz бо д0брыхъ корhстей не
лиши1тсz. дёлаетъ бо мyжу своемY всE бlго житіE,
nбрётша в0лну и3 лeнъ сотвори2 бlгопотрeбно рукaма
свои1ма. Бhсть ћко и3 корaбль кyплю дёющъ, и3здалeча
рѕ7i
при1тчи
собирaетъ себЁ богaтьство. и3 востaетъ и3 з ъ нощи2
и3 дaстъ брaшна д0му, и3 дёла рабhнzмъ. Ви1дэвше
же тzжaніе куповaше, t пл0да рyку своeю насади1тъ
тzжaніе. препоsсавши крёпко чрeсла своS, ўтверди1тъ
мhшци свои2 на дёло. и3 вкyси ћко добро2 є4сть дёлати,
и3 не ўгасaетъ свэти1лникъ є3S всю2 н0щь. Лaкти своS
простирaетъ на полeзнаz, рyцэ же свои2 ўтвержaетъ
на вретено2. и3 рyцэ свои2 tверзaетъ ўб0гу, пл0дъ же
прострeтъ ни1щу. не печeтсz n домY своeмъ мyжъ
є3S, є3гдA гдЁ замeдлитъ. вси6 бо ў неS nдёни сyть,
сугyба nдэsніz сотвори2 мyжу своемY, t висс0на же и3
порфи1ры себЁ nдэsніz. вз0ренъ бывaетъ во врaтэхъ
мyжъ є3S, внегдa же ѓще сsдетъ въ с0нмищи со стaрцы
жи1тели землS. nп0ны сотвори2 и3 tдaстъ въ кyплю
финикіaномъ, nпоzсaніz же хананёzномъ. ўстa же
своS tвeрзе смhсленно и3 зак0нно, и3 чи1нъ нарековA
kзhкомъ свои1мъ. крёпостію и3 лэпот0ю nблечeсz, и3
весели1сz в0 дни послёдніz. Тёсны стезS д0му є3S,
занE брaшна лёностива не снёсть. и3 ўстA своS tвeрзе
смhслено и3 зак0нно, млcтынz же є3S воздви1гну чaда
є3S и3 nбогатёша, и3 мyжъ є3S похвали2 ю5. Мн0ги дщeрz
стzжaша богaтьство, мн0ги сотвори1ша си1лнаz. тh же
сол0мони
преспэsи превознесeсz надъ всёми. лжA ўгождeніz
и3 сyетны добр0ты жeньски нёсть въ тебЁ. женa бо
разyмна бlжeна є4сть, боsзнь же гDню сіS да хвaлитъ.
дади1те є4й t пл0да ўстeнъ є3S, и3 да хвaлитсz
во врaтэхъ мyжъ є3S.

Конeцъ при1тчамъ
сол0монимъ.
и4мутъ въ
себЁ,
гла+,
lа.

рз7i
Кни1га Е#клесіaста си1рэчь цRк0вника
цRS сол0мона. гlы соб0рника сн7а дв7дова
цRS їи7лева во їєrли1мэ.
ГлавA, №.

С
уетA сyетствій, речE соб0рникъ, суетA сyетствій, всs
ческаz суетA. что2 и3з8nби1ліе чlку во всeмъ трудЁ є3го2
є4же труди1тсz подъ сlнечною; Р0дъ минyетъ и3 р0дъ
прих0дитъ, ґ землS в0 вэки стои1тъ. И# восх0дитъ сlнце
и3 въ мёсто своE влечeтсz, сіE восіzвaетъ и3 и3дeтъ къ ю4гу,
nбх0дитъ къ сёверу, и3 nбх0дитъ џкrтъ. и3дeтъ дх7ъ, и3
џкrтъ є3го2 nбращaетсz дх7ъ. Вси6 пот0цы и4дутъ въ м0ре,
и3 м0ре нёсть насыщazсz. Но вмёсто ѓмо же пот0цы
и4дутъ, и3 тaмо тjисz возвращaютъ и3ти2. Вс‰ словесA
трyдна, не возм0жетъ мyжъ гlати и3 не насhтитсz џко
зрёти, ни и3сп0лнитсz ќхо слышaніz. Что2 бhвшее т0е
бyдущему, и3 что2 сотворeное т0е твори1мому. И# нёсть
всE н0во подъ сlнечною, и4же возгlетъ и3 речeтъ. сіE н0во
є3клесіaста
є4сть, ўжE бhсть въ вёцехъ бhвшихъ прeжде нaсъ. нёсть
пaмzть пeрвымъ, и3 послёднимъ бhвшимъ. нёсть и4мъ
пaмzть съ бyдущими напослёде. ѓзъ соб0рникъ бhхъ
цRь ї}левъ во їєrли1мэ, вдaхъ с®це моE взыскaти, и3 спо
сэти1ти въ мyдрости, n всёхъ бывaющихъ подъ нб7сeмъ.
Ћко попечeніе лукaво дадE бGъ сн70мъ члчcкимъ пещи1сz
n нeмъ. ви1дэхъ всsческаz сотворeніz, сотворeннаz подъ
нб7сeмъ. и3 се6 вс‰ сyть сyетства, и3 и3зволeніе дх7а. Развра
щeнно не м0жетъ ўкраси1тисz, и3 лишeніе не м0жетъсz
счести2. гlахъ ѓзъ въ с®цы моeмъ, є4же гlати, се6 ѓзъ
возвели1чихсz. приложи1жсz мyдрости пaче всёхъ, и4же
бhша прeже менE во їєrли1мэ. и3 с®це моE вдaхъ вёдэти
премyдрость и3 рaзумъ. и3 с®це моE ви1дэ мн0го мyдрости и3
рaзума. при1тча и3 хи1трости разумёхъ ѓзъ, ћко и3 се6 є4сть
и3зволeніе дх7а. ћко во мн0жествэ мyдрости мн0жество
рaзума, и3 приложи1выисz рaзуму, приложи1тъ б0лэзнь.
ГлавA, в7.

Р
ек0хъ ѓзъ въ с®цы моeмъ, пріиди2 ќбо да т‰ и3скушY
въ весeліи, и3 ви1ждь во бlзэ и3 се6 бhсть сіE сyетство.
смёху рек0хъ подвижeніе, и3 весeлію что2 сіE твори1ши;
и3 созрёхъ да с®це моE nстaвитъ t винA пл0ть мою2,
и3 с®це моE настaвитъ м‰ мyдрости. и3 є4же держaти въ
ри7i
кни1га
весeліи. д0ндеже ви1жу к0е бlго сн70мъ члчcкимъ, є4же
творsтъ подъ сlнцемъ. число2 днjй животA и4хъ, и3
возвели1чихъ творeніе моE. создaхъ ми6 д0мы, и3 насади1хъ
виногрaды, и3 сотвори1хъ nгрaды и3 сады2. и3 насади1хъ въ
ни1хъ древeсъ всsкого плодA. сотвори1хъ ми6 купeли в0дныz,
є4же напаsти t ни1хъ прозzбeніе древeсъ. притzжaхъ
р†бъ и3 рабhнz, и3 домочaдцы бhша ми6. И# стzжaніе
скотA и3 стaдъ мн0го ми6 бhсть, пaче всёхъ бhвшихъ
прeже менE во їєrли1мэ. и3 собрaхъ же ми6 злaто и3 сребро2,
и3 и3мёніz цrка и3 стрaнска. сотвори1хъ же ми6 пою1щихъ и3
пою1щаz, и3 пи1ща сн70въ чlчь, виночeрпца и3 виночeрпица.
и3 возвели1чихсz и3 приложи1хсz мyдрости пaче всёхъ
бhвшихъ прeжде менE во їєrли1мэ. и3 мyдрость моS
ўстaвимисz, и3 всE є3г0 же вопроси1ста џчи мои2 и3 не
tsхъ t ни1хъ. и3 не возбрани1хъ с®цу моемY t всsкого
весeліz. ћко с®це моE возвесели1сz во всsкомъ трудЁ
моeмъ. И# сіS бhсть чaсть моS t всего2 трудA моего2,
и3 призрёхъ ѓзъ на вс‰ творeніz ћже сотвори1ста рyцэ
мои2, и3 въ трудЁ въ нeмъ же труди1хсz твори1ти. и3 се6 вс‰
суетA и3зволeніе дх7а. и3 нёсть n nби1ліе подъ сlнечною. и3
призрёхъ ѓзъ ви1дэти мyдрость и3 лeсть и3 безyміе, ћко
кто2 чlкъ и4же п0йдетъ вслёдъ совёта, вс‰ є3ли1ка же
є3клесіaста
сотвори2 въ нeмъ. и3 ви1дэхъ ѓзъ ћко же є4сть и3зъnби1ліе
мyдрости пaче безyміz, ћко и3зъnби1ліе свёта пaче
тмы2. Мyдраго џчи во главЁ є3го2, и3 безyмныи во тмЁ
х0дитъ. и3 ўви1дэхъ ѓзъ ћко случaи случи1тсz всёмъ
си1мъ. и3 рёхъ ѓзъ въ с®ци моeмъ, ћко случaи безyмнаго
и3 мнЁ случи1тсz. и3 вскyю ўмудри1хсz ѓзъ; тогдA ли1ше
гlахъ въ с®ци моeмъ. чесо2 рaди безyмныи t и3збhтка
гlетъ, ћко и3 се6 суетA. ћко нёсть пaмzти мyдраго съ
безyмнымъ в0 вэки. и3 ћко ўжE в0 дни грzдyщаz вс‰
забвeна бhша. и3 кaко ќмретъ мyдрыи съ безyмнымъ.
и3 возненави1дэхъ жив0тъ, ћко лукaвно мнЁ сотворeніе
сотворeно подъ сlнцемъ. ћко всsческаz суетA и3зволeніе
дх7а. и3 возненави1дэхъ ѓзъ всsческаz ми1ра и3 трyдъ м0й,
є3г0 же ѓзъ труди1хъ подъ сlнцемъ. ћко nставлsю є3го2
чlку бyдущему по мнЁ, и3 кто2 вёсть, мyдръ ли бyдетъ
и3ли2 безyменъ; и3 nбладaти ли и4мать всёмъ труд0мъ
мои1мъ; є4же труди1хсz и3 мудровaхъ подъ сlнцемъ, и3 се6
же суетA. И# nбрати1хсz ѓзъ tрещи1сz с®цу моемY n всeмъ
трудЁ, є4же труди1хъ подъ сlнцемъ. ћко є4сть чlкъ и4же
трyдъ є3го2 въ мyдрости и3 въ рaзумэ и3 въ мyжествэ. И#
чlкъ и4же не трyдитсz n нeмъ дaстъ є3мY чaсть є3го2, и3
сіE суетA и3 лукaвство вeліе. ћко бывaетъ чlку во всeмъ
рf7i
кни1га
трудЁ є3го2 и3 во и3зволeнію с®ца є3го2, и4же тружaетсz
подъ сlнцемъ. Ћко вси6 дни2 є3го2 болёзніи и3 ћрости
попечeніи є3мY, и4бо въ нощи2 не спи1тъ с®це є3го2, и3 сіe
же суетA є4сть. и3 нёсть бlго чlку, но т0кмо ћже ћстъ
и3 піeтъ и3 показaти дш7и2 своeй бlго въ трудЁ своeмъ.
и3 се6 же ви1дэхъ ѓзъ ћко t руки2 б9іz є4сть. ћко кто2
ћстъ и3 піeтъ рaзвэ є3го2; ћко чlку бlгу предъ лицeмъ
є3го2 дaстъ мyдрость и3 рaзумъ и3 весeліе. и3 согрэшaющему
дaлъ є4сть попечeніе поити2 и3 собрaти, є4же дaти бlг0му
предъ лицeмъ б9іимъ, ћко же и3 се6 суетA и3зволeніе дх7а.
ГлавA, G.

В
сёмъ г0дъ и3 врeмz всsкой вeщи подъ сlнечною.
врeмz роди1ти, и3 врeмz ќмрети. врeмz сади1ти, и3
врeмz растерзaти саждeное. врeмz ўби1ти, и3 врeмz
цэли1 т и. и3 врeмz раздруши1 т и, и3 создaти. врeмz
плaкатисz, и3 врeмz смэsтисz. врeмz рыдaти, и3 врeмz
ликовaти. врeмz раскидaти кaменіе, и3 врeмz собрaти.
врeмz nдэsтіz, и3 врeмz терпёти t nскудёніz. врeмz
взыскaти, и3 врeмz погуби1ти. врeмz храни1ти и3 врeмz
и3з8sти. врeмz раздрaти и3 врeмz сши1ти. врeмz молчaти
и3 врeмz гlати. врeмz возлюби1ти и3 врeмz ненави1дэти.
врeмz брaни, и3 врeмz ми1ра. Что2 и3зъnби1ліе творsщаго
є3клесіaста
въ ни1хъ же спэши1тъ; ви1дэхъ попечeніе всsческое є4же
дaстъ бGъ сн70мъ чlческимъ, є4же пещи1сz въ нeмъ,
всsческаz ћже сотвори2 д0бры сyть в0 времz є3го2. И$бо всs
ческаz вэк0въ дaлъ є4сть въ с®це и4хъ. ћко не nбрsщетъ
чlкъ сотворeніz ћже сотвори2 бGъ t начaла и3 до концA.
Разумёхъ ћко нёсть бlго въ ни1хъ, но т0кмо є4же
весели1тисz, и3 є4же твори1ти бlго въ животЁ своeмъ. И$бо
всsкъ чlкъ и4же піeтъ и3 ћстъ, ви1дитъ бlг0е во всeмъ
трудЁ своeмъ, се6 даsніе б9іе є4сть. Разумёхъ ћко вс‰
є3ли1ка сотвори2 бGъ, сіS бyдутъ въ вёкъ. къ тёмъ нёсть
приложи1ти, и3 t си1хъ нёсть ўтаи1ти. и3 бGъ сотвори2 да
ўбоsтьсz t лицA є3го2, бhвше ќже є4сть. и3 є3ли1ко же
є4сть бhти и3 ќже бhша, и3 бGъ взhщетъ гони1маго. И#
є3щE ви1дэхъ подъ сlнцемъ мёсто сyдное, т{ нечести1выи.
и3 мёсто прaведо, т{ бlгочести1выи. И# рёхъ ѓзъ въ с®цы
моeмъ, съ прaведнымъ и3 съ нечести1вымъ суди1тъ бGъ.
и3 ћко врeмz всsкой вeщи, и3 на всsкомъ сотворeнію.
т{ рёхъ ѓзъ въ с®цы моeмъ n гlаніи сн70въ чlческихъ,
ћко рассуди1тъ и4хъ бGъ. и3 є4же показaти ћко сіи2 ск0ти
сyть, и4бо и3 тёмъ ћко случaи сн70въ чlческъ. и3 случaи
ск0тскіи, случaи въ ни1хъ. ћко смр7ть сего2, тaко и3 смр7ть
сего2 и3 дх7ъ во всёхъ. и3 что2 и3зли1ше и4мать чlкъ пaче

кни1га
скотA ничт0же, ћко всsческаz суетA, вс‰ и4дутъ во
є3ди1но мёсто. вс‰ бhша t пeрсти и3 вси6 въ пeрсть
возвращaютсz. и3 кто2 вёсть дх7ъ сн70въ чlческихъ, ѓще
восходи1ти є3мY горЁ; и3 дх7ъ ск0тскіи є4же сходи1ти є3мY
д0лу въ зeмлю; и3 ви1дэхъ ћко нёсть бlго, но т0кмо
є4же возвесели1тсz чlкъ въ творeніихъ є3го2, ћко сіS чaсть
є3го2. ћко кто2 приведeтъ є3го2 ви1дэти въ ни1хъ, и4же ѓще
бyдетъ что2 съ ни1ми;
ГлавA, д7.

И#
nбрати1хсz ѓзъ и3 ви1дэхъ вс‰ nклеветaнныz бывaю
щаz подъ сlнцемъ. И# се6 слeзы nклеветaнныхъ, и3
нёсть и4мъ ўтэшaющаго, и3 t рyкъ nби1дzщихъ и4хъ
нёсть крёпость. и3 похвали1хъ всёхъ ўмeршихъ, пaче
живhхъ. є3ли1ко же и4хъ жи1ви сyть досeлэ. и3 бlго пaче
џбою сeю, и4же кто2 є3щE не бhсть и3 и4же не ви1дэ сотво
рeніz лукaвого сотворeннаго подъ сlнцемъ. И# ви1дэхъ
ѓзъ вeсь трyдъ, и3 всsко мyжество сотворeнаго. ћко
сотворeніz мyжеви t п0друга своего2. и3 се6 суетA и3зволeніе
дх7а. Безyмныи nбъsтъ рyцэ свои2 и3 снёсть пл0ть свою2.
бlго є4сть и3сполнeніе г0рсти пок0z, пaче и3сполнeніz
двою2 г0рстію трудA, и3 и3зволeніе дх7а. И# nбрати1хсz ѓзъ
и3 ви1дэхъ сyетство подъ сlнцемъ. є4сть є3ди1нъ и3 нёсть
є3клесіaста
вторhи, ни сн7ъ же ни брaтъ нёсть є3мY. и3 нёсть концA
всемY трудY є3го2. нижE џко є3го2 не насыщaетсz богaтства.
и3 комY ѓзъ труждaюсz, и3 лишaю дш7у мою2 t бlгостhни;
и3 се6 же суетA и3 попечeніе лукaвно є4сть. бlга двA пaче
є3ди1наго, и4ма же є4сть мздA бlгA въ трудЁ и4хъ. ћко
ѓще падeтсz є3ди1нъ є3ю2 воздви1гнетъ другjи причaстника
своего2. и3 г0ре томY є3ди1ному є3гдaсz падeтъ, и3 не бyдетъ
вт0рого воздви1гнути є3го2. И# ѓще ќснета двA тепло2 и4ма
бyдетъ, ґ є3ди1нъ кaко согрёетсz; И# ѓще ўкрэпи1тсz
є3ди1нъ, двA стaнета проти1ву є3мY. и3 вeрвь трeплены не
ск0ро раст0ргнетсz. Бlгъ рaбъ ни1щъ и3 мyдръ, пaче стaра
цRS и3 безyмна. и4же не разумЁ внимaти є3щE. ћко и3зъ
д0му ю4жникъ и3зhидетъ цrтвовати, ћко и3 въ цrтвэ
є3го2 роди1тсz ни1щъ. И# ви1дэхъ вс‰ живyщаz, и3 ходsщаz
подъ сlнце съ ю4нымъ вторhмъ. и4же востaнетъ въ него2
мёсто. и3 нёсть попечeніz всёмъ лю1демъ, всёмъ и4же
предъ ни1ми бhша. и4бо послёдніи не возвесели1тсz n
нeмъ. ћко и3 се6 суетA и3 и3зволeніе дх7а. и3 сохрани2 н0гу свою2
є3гдA ѓще и4деши въ д0мъ б9іи и3 бли1зъ ўслhшати, пaче
дaніи безyмныхъ жeртва твоS. ћко не сyть повэдaющіи
твори1ти бlг0е.
ГлавA, є7.
рк7а
кни1га

Н
е потщaсz ўсты2 свои1ми, и3 с®це твоE да не ўскори1тъ
и3знести2 сл0во предъ лицeмъ б9іимъ. Ћко бGъ нa нб7си
горЁ и3 ты2 на земли2 д0лу. n сeмъ да бyдутъ словесA
твоS мaла. ћко прих0дитъ с0ніе во мн0жествэ и3скyса,
и3 глaсъ безyмнаго во мн0жествэ словeсъ. Ћко же ѓще
nбэщaеши nбётъ къ бGу, не ўмeдли tдaти є5. Ћко
нёсть хотёніе въ безyміе. ты2 ќбо є3ли1ко nбэщaвсz
tдaждь, бlго є4же не nбэщавaтисz нeжели nбэщaвши
сz не tдaти. Не дaй же ўстeнъ свои1хъ согрэши1ти
пл0ти своeй, да не речeши предъ лицeмъ б9іимъ ћко
неви1дима є4сть. да не прогнёваетсz бGъ n глaсэ твоeмъ,
и3 растли1тъ творeніz рyкъ твои1хъ. ћко же во мн0жествэ
с0ніи и3 сyетстви и3 словeсъ мн0гъ. Ты2 ќбо бGа б0йсz. ѓще
nби1ду ни1щаго и3 расхищeніе судA прaведнаго ви1диши въ
странЁ, не диви1сz n вeщи. ћко выс0кіи надъ выс0кимъ
сохрани1тсz, и3 вhситсz на ни1хъ и3зъnби1ліе землS. надъ
всsкою стран0ю є4сть цRь содёzнъ. любsи сребро2 не насы
ти1тсz сребрA, и3 кто2 возлюби2 во мн0жествэ и4хъ пл0ды,
и3 се6 же суетA. во мн0жествэ бlгостhнz, ўмн0жишасz
kдyщіи ю5. И# к0е мyжество є4же t сеS ћко начaло
ви1дэти nчи1ма є3го2. С0нъ слaдокъ рабY ѓще мaло и3ли2
мн0го снёсть, и3 насhщ8шемусz богатёти. ћко нёсть
є3клесіaста
nставлszи є3го2 поспaти. є4сть недyгъ є3г0 же ви1дэхъ
подъ сlнцемъ. богaтьство храни1мо t него2 въ ѕл0бу є3мY,
и3 поги1бнетъ богaтьство џно въ попечeніи лукaвнэ. и3
роди2 сн7а, и3 нёсть въ руцЁ ничт0же. Ћко же и3зhиде t
чрeва м™ри своеS нaгъ возвращaетсz и3ти2 ћко же и3 пріи1
де, и3 ничт0же пріи1метъ въ трудЁ своeмъ. да п0йдетъ въ
руцЁ є3го2 и3 се6 же ѕ0лъ недyгъ. ћко же бо пріи1детъ тaко
tи1детъ, и3 что2 и3зъnби1ліе є3го2, и4же труди1тъ на вётеръ;
и4бо вси6 дни2 є3го2 во тмЁ и3 въ плaчи, и3 въ ћрости мн0зэ
и3 въ недyзэ и3 въ гнёвэ. Се6 ви1дэхъ ѓзъ бlг0е є4же є4сть
добро2, є4же ћсти и3 є4же пи1ти. и3 є4же ви1дэти блгcтhню
во всeмъ трудЁ є3г0 же и3 спэши1тъ подъ сlнцемъ число2
днjй животA є3го2, и4хъ же дaлъ є4сть є3мY бGъ, ћко сіS
чaсть є3го2 є4сть. и4бо всsкъ чlкъ є4же дaлъ є4сть є3мY бGъ
богaтьство, и3мёніе и3 влaсть на нeмъ и3 ћсти t ни1хъ, и3
пріsти чaсть є3го2 и3 возвесели1тисz n трудЁ своeмъ. СіE
даsніе б9іе є4сть ћко не мн0ги помzнyти дни2 животA
своего2. ћко бGъ печaль є3го2 въ весeліи с®ца є3го2.
ГлавA, ѕ7.

Е$
сть лукaвствіе є4же ви1дэхъ подъ сlнцемъ, и3 мн0го
є4сть t чlка. Мyжъ и4же дaстъ є3мY бGъ богaтство и3
и3мёніе и3 слaву. И# нёсть лишazи дш7и2 є3го2 t всёхъ
рк7в
кни1га
и4хъ же вожделёетъ. И# не дaстъ є3мY бGъ влaсти t него2
ћсти, ћко чю1жъ мyжъ ћсти и4мать t него2. и3 се6 же суетA
и3 недyгъ ѕ0лъ є4сть. ѓще пребyдетъ мyжъ, R, лётъ, и3
мн0га поживeтъ, и3 мн0зи бyдутъ днjе лётъ є3го2. и3
дш7A є3го2 не насыти1тсz t бlгостhнz и3 погребeніz не
бhсть є3мY. и3 рёхъ бlга пaче є3го2 и4зверга, ћко въ суетЁ
пріи1де и3 во тмY и4детъ, и3 во тмЁ и4мz є3го2 покрhетсz.
и3 сlнца же не ви1дэ нижE разумЁ пок0z. СіE пaче сего2
и3 жи1тъ тhсzща лётъ по всемY, блгcтhнэ не ви1дэ.
є3дA не во є3ди1но ли мёсто вс‰ и4дутъ; вeсь трyдъ чlчь
во ўстA є3го2, и3 дш7a же є3го2 не и3сп0лнитсz. ћко же
и3зъnби1ліе чlку мyдрому пaче безyмнаго, понeже ни1щъ
ви1дэ ходи1ти проти1ву животY. бlго видёніе џчію пaче
ходsщаго дш7eю. и3 се6 сyетствіе и3зволeніе дх7а. И$же что2
бhсть ўжE и3меновaсz и4мz є3го2, и3 познaсz є4же є4сть
чlкъ, и3 не возм0жетъ суди1тисz съ крэпчaйшимъ пaче
себE. ћко сyть словесA мн0га ўмножaюще суетY.
ГлавA, з7.

Е$
же что2 и3зли1ше чlку, ћко кто2 вёсть что2 бlго чlку
въ животЁ є3го2; число2 днjй животA сyетьства є3го2,
и3 сотвори2 | въ стэнЁ. ћко кто2 возвэсти1тъ чlку
что2 бyдетъ по нeмъ подъ сlнцемъ; бlго и4мz пaче є3лez
є3клесіaста
бlга, и3 дн7ь смр7тныи пaче днS бытіS є3го2. Бlго ходи1ти
въ д0мъ плaча нeжели ходи1ти въ д0мъ пи1ра, понeже сіE
конeцъ всsкому чlку, и3 живhи дaстъ бlго въ с®це є3го2.
бlго ћрость пaче смёха, ћко въ ѕл0бэ лицA ўблажи1тсz
с®це. с®це мyдрыхъ въ домY плaча, и3 с®це безyмныхъ въ
домY весeліz. бlго є4же слhшати запрещeніе премyдра,
пaче мyжа слhшащаго пёснь безyмныхъ. Ћко же бо
глaсъ тeрніz подъ котл0мъ, тaко смёхъ безyмнаго,
и3 се6 же суетA. Ћко же клеветA льсти1тъ мyдраго, и3
ра€сла блsетъ с®це бlгор0дствіz є3го2. бlга послёднzz
словeсъ, пaче начaла є3го2. Бlгъ терпэли1въ, пaче выс0кихъ
дх7омъ. не тщи1сz въ дyсэ своeмъ kри1тисz, ћко ћрость
въ нёдрехъ безyмныхъ почивaетъ. да не речeши, что2
бhсть ћко днjе дрeвніи бёша блaзи пaче си1хъ, ћко
не въ мyдрости вопроси1лъ є3си2 n сeмъ. Бlга мyдрость
съ раздэлeніемъ по жрeбію, и3 и3зъnби1ліе ви1дzщимъ
сlнце. ћко въ стэнЁ є3S мyдрость, ћко стёнь сребрA.
и3зъnби1ліе рaзуму премyдрость, премyдрость nживлsетъ
и4же ў неS. Ви1ждь сотворeніz б9іz, ћко кто2 м0жетъ
ўкраси1ти, є4же ѓще бGъ разврати1тъ; въ дн7ь бlгостhнz
є3го2 живи2 въ блaзэ, и3 ви1ждь въ дн7ь ѕл0бы. ви1ждь
съ си1мъ согласи2 си1хъ є4же сотвори2 бGъ n гlэхъ. да не
рк7г
кни1га
nбрsщетъ чlкъ за нeю ничт0же. всsческаz ви1дэхъ
в0 дни сyетьствіz моего2, є4сть прaведныи погибazи
въ своeй прaвдэ, и3 є4сть нечести1выи пребывazи въ
своeй ѕл0бэ. Не бyди правди1въ вельми2, ни мудри1сz
и3зъnби1лне, є3дA когдA и3зумёешисz. и3 не бесчeствуй
мн0го, и3 не бyди жест0къ, да не ќмреши не в0 времz
своE. бlго ти6 є4сть содержaтисz n сeмъ, и3 t сего2 ќбо
не nскверни2 руки2 своеS, ћко боsщимсz бGа и3зhидутъ
вс‰. Премyдрость пом0жетъ мyдрому, пaче десzти2 nбла
дaющихъ в0 градэ. ћко нёсть чlкъ прaведенъ на земли2,
и4же сотвори1тъ бlг0е и3 не согрэши1тъ. И# вс‰ ќбо словесA
и4хъ же возгlютъ нечести1віи и3 не вложи2 с®ца своего2, да
не ўслhшиши рабA своего2 кленyща тебE. ћко мн0гажды
слукyютъ тоб0ю nбхождeніемъ nѕл0битъ мн0гимъ с®це
твоE, ћко да и3 ты2 клsлъ є3си2 другjz мн0гіz. вс‰ сіS
и3скуси1хъ въ мyдрости, и3 рёхъ, ўмyдрусz и3 сіS ўдали1сz
t менE, далeче пaче нeжели бёzше, и3 бeздны глубинY
кто2 nбрsщетъ ю5; и3 nкружи1хъ ѓзъ и3 с®це моE є4же
разумёти, є4же съсэти1ти и3 є4же взыскaти мyдрости
и3 рaзума, и3 є4же разумёти нечести1ваго, безyміе и3
nжесточeніе и3 лeсть. и3 nбрэтaю ѓзъ женY горчaйшу пaче
смр7ти, ћко же є4сть лови1тва, и3 сёти с®ца є3S и3 соќзъ
є3клесіaста
въ рукY є3S. бlгjй предъ лицeмъ б9іимъ и3звинeтсz
t неS, и3 согрэшazи nбъsтъ бyдетъ t неS. Се6 сіS
nбрэт0хъ, речE соб0рникъ, є3ди1ну є3ди1ной и4же nбрэсти2
п0мыслъ, є4г0 же взыскA дш7A моS, и3 не nбрэт0хъ. и3
чlка є3ди1наго t тhсущи nбрэт0хъ, и3 жены2 во всёхъ си1хъ
не nбрэт0хъ. nбaче се6 сіE nбрэт0хъ, є4же сотвори2 бGъ
чlкомъ прaвымъ. и3 сіи2 взыскaша помhсловъ мн0гихъ.
кто2 вёдэ мyдрость, и3 кто2 вёсть разрэшeніе глаг0ла;
ГлавA, и7.

М
yдрость чlку просвэщaетъ лицE є3го2, и3 безстyдныи
возненави1дэнъ бyдетъ лицeмъ свои1мъ. ЎстA цRS
сохрани2, и3 n словесёхъ клsтвы б9іz не тщи1сz, t
лицa бо є3го2 п0йдеши, не стaни въ словесЁ лукaвнэ. ћко
вс‰ є4же ѓще восх0щетъ сотвори1тъ, ћко же цRь совладЁ,
и3 кто2 речeтъ є3мY, что2 твори1ши; хранsи зaповэдь, не
ўвёсть гlа лукaвна. И# врeмz судA вёсть с®це мyдраго.
ћко всsкой вeщи є4сть врeмz судA, ћко рaзумъ чlка
мн0гъ є4сть на нeмъ. ћко нёсть вэдsщаго что2 бyдущее,
и3 ћко же бyдетъ и3 кто2 возвэсти1тъ є5; нёсть чlка
владyщаго въ дyсэ возбрани1ти съ дх7омъ, и3 нёсть
владyщаго въ дн7ь смр7ти. и3 нёсть послA въ дн7ь брaни,
и3 не сп7сeтъ безчeстіе сyщаго въ нeй. и3 всE сіE ви1дэхъ,
рк7д
кни1га
и3 вёдахъ с®це моE во всE сотворeніе є4же сотворeно є4сть
подъ сlнцемъ. вс‰ є3ли1ка nбладaлъ є4сть чlкъ въ чlцэ
є4же nѕлоби1ти є3го2. И# тогдA ви1дэхъ нечести1выz въ
гр0бы нес0мы, и3 t с™aго и3д0ша и3 похвали1ша в0 градэ,
ћко сіE сотвори1ша. и3 се6 же суетA, ћко нёсть и3збавлeніz
бывaющаго t творsщихъ лукaвое вск0рэ, сего2 рaди
ўвёрисz с®це сн70въ чlческихъ въ ни1хъ є4же сотвори1ти
лукaвое. и4же согрэши2 сотвори1лъ є4сть лукaвое, tт0лэ
и3 t долготы2 и4хъ. и4бо и3 ви1дэхъ ѓзъ ћко бyдетъ бlго
боsщимсz бGа, да боsтсz t лицA є3го2. и3 не бyдетъ
бlго нечести1вому, и3 не предолжaтъ днjй въ сёни, и4же
нёсть боsисz t лицA б9іz. Е$сть суетA ћже сотворeна
є4сть на земли2. ћко сyть прaведніи и3 ћко достизaетъ на
ни1хъ ћко сотворeніе нечести1выхъ. и3 сyть нечести1віи ћко
достизaетъ на ни1хъ ћко сотворeніе прaведныхъ, рёхъ
ћко и3 се6 суетA. и3 похвали1хъ ѓзъ съ весeліемъ, ћко нёсть
бlго чlку подъ сlнцемъ, но т0кмо є4же ћсти и3 пи1ти
и3 є4же весели1тисz. и3 то2 прибhтокъ є3го2 трyдови, днjе
животA є3го2 и4хъ же дaлъ є4сть є3мY бGъ подъ сlнцемъ.
въ ни1хъ же дaхъ с®це моE разумёти мyдрость, и3 є4же
вёдэти попечeніе сотворeное на земли2. И# в0 дни и3 въ
н0щи снA во џчію своeю нёсть видsи. и3 вёдэхъ вс‰
є3клесіaста
сотворeніz б9іz ћко не м0жетъ чlкъ и3зъnбрэсти2,
съ сотворeніемъ сотворeномъ подъ сlнцемъ. Е#ли1ко ѓще
трyдитсz чlкъ nбрэсти2, и3 не nбрsщетъ. є3ли1ко же ѓще
речeтъ мyдрыи разумёти, и3 не возм0жетъ nбрэсти2.
ћко всE сіE вдaхъ въ с®це моE, и3 с®це моE всE сіE вёдэ.
ГлавA, f7.

Ћ
ко прaведніи и3 мyдріи, и3 дёланіz и4хъ въ рyку б9ію. и3
люб0вь же и3 нeнависть нёсть чlкъ видsи вс‰, предъ
лицeмъ и4хъ суетA. во всёхъ случaи прaведному и3
нечести1вому, бlг0му и3 ѕл0му, и3 чи1стому и3 нечи1стому,
и3 жрyщему, и3 не жрyщему, ћко же бlгhи и3 ћко согрэ
шazи, и3 ћко же кленhисz и3 ћко же боsисz клsтвы.
Се6 лукaво во всeмъ творeномъ подъ сlнцемъ, ћко случaи
всёхъ. и3 с®це сн70въ чlческихъ и3сп0лнисz лукaвствіz, и3
г0рдость и3 лeсть въ с®цэхъ и4хъ и3 въ животЁ и4хъ, и3 по
ни1хъ къ мр7твымъ. Ћко кто2 и4же причащaетсz ко всёмъ
живhмъ, є4сть надeжда. ћко пeсъ жи1въ сjи бlгъ пaче львA
мр7тва. Ћко живjи разумёютъ ћко ќмрутъ, мр7твіи же
не сyть вёдущеи ничт0же, и3 ктомY нёсть и4мъ мзды2,
ћко забвeна є4сть пaмzть и4хъ. и3 люб0вь и4хъ и3 нeнависть
и4хъ и3 рвeніе и4хъ ўжE поги1бе, и3 чaсти нёсть и4мъ в0
вэки, во всёмъ творeніи подъ сlнцемъ. Пріиди2 и3 ћждь
рк7є
кни1га
въ весeліи хлёбъ св0й, и3 пjй в0 блазэ с®цы вино2 своE,
ћко ќже бlговоли2 бGъ творeніz твоS. во всsко врeмz
да сyть ри1зы твоS бёлы, и3 є3лeй на главЁ твоeй да
не лиши1тсz. Ви1ждь жив0тъ съ жен0ю ю4же возлюби1лъ
є3си2, во вс‰ дни2 животA ю4ности твоеS. дaннаz ти6 подъ
сlнцемъ, вс‰ дни2 сyетьствіz твоего2. ћко се6 чaсть твоS
въ животЁ твоeмъ, и3 въ трудЁ твоeмъ, и4мъ же ты2
труди1сz подъ сlнцемъ. Вс‰ є3ли1ка nбрsщетъ рукA твоS
сотвори1ти ћко си1ла твоS сотвори2. ћко нёсть сотворeніе
и3 помышлeніе и3 рaзумъ и3 мyдрость во ѓдэ, ѓмо же ты2
и4деши тaмо. И# nбрати1хсz и3 ви1дэхъ подъ сlнцемъ, ћко
си1мъ лeгкимъ течeніе и3 си1мъ си1лнымъ брaнь, и3 ќбо семY
мyдрому хлёбъ, и3 си1мъ бо разyмнымъ богaтьство, и3
си1мъ бо вёдущимъ блгdть, ћко врeмz и3 случaи случи1тсz
всёмъ си1мъ. ћко ќбо не разумЁ чlкъ врeмени своего2,
ћко рhбы ўловлsемы во мрeжи ѕлЁ и3 ћко пти1ца
ўловлsемы въ сёти, и3 ћко сіи2 ўловлsемы сн7ы чlческіz
сyть в0 времz лукaво, внегдA нападeтъ нa н‰ внезaпу.
И# сію1 же мyдрость ви1дэхъ подъ сlнцемъ, и3 вели1къ є4сть
во мнЁ грaдъ мaлъ и3 мyжіи въ нeмъ мaло, пріи1детъ нa
н‰ цRь вели1къ и3 џкrтъ nблsже, и3 содёлаетъ n нeмъ
nгрaды вeліz. и3 nбрёте же въ нeмъ мyжа ни1ща и3
є3клесіaста
мyдра, и3 сeй сп7сeтъ грaдъ мyдростію своeю, и3 чlкъ не
помzновeнъ є4сть съ мyжемъ ни1щимъ n нeмъ. И#
рёхъ ѓзъ бlга мyдрость пaче си1лы. и3 мyдрость ни1щаго
ўничижeна, и3 словесA є3го2 не сyть послушaема. СловесA
мyдрыхъ въ пок0и слhшатсz, пaче кли1ча nбладaющихъ
въ безyміи. Бlга мyдрость пaче сос{дъ рaтныхъ, и3
согрэшazи є3ди1нъ погуби1тъ блгcтhню мн0гу.
ГлавA, ‹.

М
yхи ўмeршіи сгноsютъ є3лez слaдость. честнёи мaло
мyдрости, пaче слaвы безyміz вели1ка. с®це мyдраго
nдеснyю є3го2, ґ с®це безyмнаго nшyюю є3го2. И# въ
пyть же безyмныи ћко и4детъ, с®це є3го2 лишaетсz и3 ћже
помышлsетъ, вс‰ безyмна сyть. Ѓще дх7ъ владёющаго
взhидетъ нa т‰, мёста своего2 не nстaви, ћко и3сцэлeніе
ўстaвитъ грэхи2 вели1ки. Е$сть лукaвство є4же ви1дэхъ
подъ сlнцемъ, є4же нев0льно и3зhиде t лицA владёющаго.
дaнъ безyмныи на высотaхъ вели1кихъ, и3 богaтіи въ
смирeнныхъ сsдутъ. Ви1дэхъ рабы2 на к0нехъ, и3 кнsзи
и3дyщи ћко рабы2 на земли2. копaz ћму впадeтъ въ ню6, и3
nтреблsющаго nгрaду ўгрызнeтъ и5 ѕміS. и3 и3зимazи
кaмы поболи1тъ t ни1хъ, сэкjи дровA бэдY пріeмлетъ
въ ни1хъ. ѓще спадeтъ сэчи1во, и3 сaмъ лицeмъ смzтeсz,
рк7ѕ
кни1га
и3 си1ла tнем0жетъ, и3зъnби1ліе же мyжу мyдрость.
Ѓще сёкнетъ ѕміS не въ шептЁ, и3 нёсть nби1ліz
nбавaющему. словесA ќстъ мyдрыхъ блгdть, ўстнh же
безyмнаго потоплsютъ є3го2. Начaло словeсъ є3го2 безyміе,
и3 послёднzz ќстъ є3го2 г0рдость лукaва. безyмныи
ўмн0житъ словесA. Не разумЁ чlкъ что2 бhвшее, и3 что2
бyдущее, что2 зади2 є3го2 и3 кто2 возвэсти1тъ є3мY; ўспёхъ
безyмныхъ ўтруди1тъ и4хъ, и4же не разумЁ и3ти2 в0 градъ.
Г0ре тебЁ грaде въ нeмъ же цRь тв0й ю4нъ, и3 кнsзи
твои2 рaно kдsтъ. бlжeна ты2 зeмле и4же цRь тв0й сн7ъ
своб0дныz, и3 кнsзи твои2 в0 времz kдsтъ въ си1лэ
и3 не постыдsтсz. Въ лёности смири1тсz стр0пъ, и3 въ
прaзнествэ рyку прокaплетъ хрaмина. въ смёхъ творsтъ
хлёбъ и3 вино2 и3 є3лeй, є4же весели1ти живhz. и3 сребрA
послушaютъ всsческаz. въ с0вэсти ќбо своeй не клэни2
цRS, и3 въ клёти л0жницы своeй не клэни2 богaтаго,
ћко пти1ца нбcнаz донесeтъ глaсъ тв0й, и3 и3мёzи крhлэ
возвэсти1тъ сл0во твоE.
ГлавA, аi7.

П
осли2 хлёбъ тв0й на лицE водЁ, ћко во мн0жествэ
днjй nбрsщеши є3го2. дaждь чaсть седми1мъ и3 nсми1мъ,
ћко не вёси что2 бyдетъ лукaво на земли2. Ѓще
є3клесіaста
и3сп0лнzтсz џблацы дождS нa землю и3зливaютъ. И# ѓще
падeтъ дрeво на ю4гъ и3ли2 ѓще на сёверъ, и3дёже падeтъ
тaмо бyдетъ. Блюдhи вётра не сёетъ, и3 сматрsи въ
џблакъ не п0жнетъ. въ ни1хъ же нёсть вёдыи что2 пyть
бyдетъ дх7а, ћко к0сти раждaющаz в0 чревэ, тaко не
разумёетъ дёлъ б9іихъ є3ли1ка же сотвори1тъ всsческаz.
въ заќтріи сёzи сёмz своE, и3 въ дн7ь да не nставлsетъ
рукA твоS. Ћко не вёси к0е ўлучи1тсz се6 ли и3ли2 џно,
и3 ѓще ли џбое вкyпэ. Бlго и3 слaдко свётъ, и3 бlго
nчи1ма зрёти съ сlнцемъ. ћко ѓще лёта мн0га живeтъ
чlкъ, и3 n всёхъ си1хъ возвесели1тсz. помsнутсz дни2 тмы2
ћко мн0зи бyдутъ. всE грzдyщее суетA. Весели1сz ю4ното
въ ю4ности своeй, и3 да ўблажи1тъ т‰ с®це твоE въ дн7ь
ю4ности твоеS. И# ходи2 въ путeхъ с®ца твоего2 непор0ченъ,
и3 не въ видёнію џчію своeю. И# разумёй ћко t всёхъ
си1хъ приведeтъ т‰ бGъ на сyдъ.
ГлавA, вi7.

И#
nстaви ћрость t с®ца твоего2 и3 преведи2 лукaвство t
пл0ти твоеS. Ћко ю4ность и3 безyміе суетA. и3 помzни2
сотв0ршаго т‰ въ дн7ь ю4ности твоеS, д0ндеже не
пріи1дутъ днjе ѕл0бы твоеS. и3 приспёютъ лёта въ ни1хъ
же речeши, нёсть ми6 въ ни1хъ хотёніz, д0ндеже не
рк7з
кни1га
помeркнетъ сlнце и3 свётъ и3 лунA и3 ѕвёзды, и3 nбратs
тсz џблацы позади2 дождS. въ дн7ь в0нь же подви1жутсz
стрaжіе д0му, и3 развратsтсz мyжіе си1лы, и3 ўпразнsтсz
мeлющіи ћко и3знемог0ша, и3 помрачaтсz глzдaющаz
въ сквaжнzхъ, и3 затворsтъ двeри на т0ржищи, въ
нeмощи глaса мeлющіz. И# востaнетъ на глaсъ пти1ца, и3
смирsтсz вс‰ дщeрz пёсныz. и4бо на высотY ќзрzтъ, и3
ќжасъ на пути2. и3 процвэтeтъ клsпышъ и3 nтолстёетъ
nкри1да, и3 раздруши1тсz всsкъ капари1съ. ћко и4детъ чlкъ
въ д0мъ вёка є3го2, и3 nбыид0ша на т0ржищи плaчющіи.
д0ндеже не преврати1тсz ю4же сребрA и3 не сокруши1тсz
и3скyса злaтнаz. и3 сокрушaтсz водон0сы ў и3ст0чника
є3го2, и3 сл0митсz к0ло въ коліи2. и3 возврати1тсz пeрсть нa
землю ћко же бB, и3 дх7ъ возврати1тсz къ бGу и4же є4сть
дaлъ є3мY. СуетA сyетствіи, речE соб0рникъ, всsческаz
суетA, и3 ли1ш8шее. ћко бhсть соб0рникъ мyдръ, и3 ћко
сказA съ чlкомъ рaзумъ. и3 ќхо и3слэди1тъ красоты2
при1точныz, мн0га взыскA соб0рникъ є4же nбрэсти2
словесA хотёніz, и3 напи1сана прaвостію словесA и4стинны.
СловесA мyдрыхъ ћко џстны вол0выz, и3 ћко гв0здіе
раждежeни, и4же t сложeніz дaни бhша t пaстырz
є3ди1наго и3зъnби1ліе вели1ко t ни1хъ. Сн7е м0й храни2
є3клесіaста
кни1ги мн0ги сотвори1ти нёсть бо концA, и3 ўчeніи
мн0го трудA пл0ти. конeцъ же сл0ву всE послyшай. бGа
б0йсz и3 зaповэди є3го2 храни2, ћко того2 всsкъ чlкъ.
Ћко всE сотворeніе приведeтъ бGъ на сyдъ, во всsкомъ
презрeнію ѓще ли бlго ѓще ли лукaво.

Конeцъ кни1 з э
є3клесіaстовэ.
и4мать въ
себЁ,
гла+,
вi7.

рк7и
Кни1га пёснь пёсней
цRS сол0мона.
ГлавA, №.

Д
а л0бжетъ м‰ t лобзaніz ќстъ свои1хъ, ћко бlга
сeсца твоS пaче винA, и3 вонS ми1ра твоего2 пaче
всёхъ ґром†тъ. ми1ро и3зліsно и4мz твоE, сего2 рaди
tрокови1ца возлюби1ша т‰ и3 привлек0ша т‰. въ слёдъ
тебE въ воню2 ми1ра твоего2 течeмъ. ВъведE м‰ цRь въ
л0жницу свою2, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz n тебЁ,
возлю1бимъ сeсца твоS, пaче винA прaвость возлюби2
т‰. ЧернA є4смь ѓзъ и3 добри2 дщeри їєrли1мскіz. ћко сeла
кедaрска, и3 ћко к0жа сал0монъ. не зри1те менE ћко ѓзъ
є4смь ўчермeна, ћко при1зрэ м‰ сlнце. Сн7ове м™ре моеS
сварsхусz n мнЁ, положи1ша м‰ стрaжа ў виногрaдэхъ,
виногрaда моего2 не сохрани1хъ. Возвэсти2 ми6 є3г0 же
возлюби2 дш7A моS, гдЁ пасeши и3 гдЁ nпочивaеши въ
полyдне; да некогдA бyду ћко nблагaющасz по стaдехъ
пёснь пёсней
друг0въ твои1хъ. Ѓще не ўвёде сaмую тебE д0бру въ
женaхъ, и3зыиди2 ты2 въ пzтaхъ пaствъ, и3 паси2 к0злища
твоS ў кyщей пaстырскихъ. к0ни мои2 въ колесни1цы
фараo1новэ, ўпод0бихъ т‰ бли1зъ менE. что2 ўкрaшенни
лани1ты твои2 ћко г0рлицы, вhz твоS ћко мони1сте.
Под0біе злaта сотвори1мъ ти6 съ пестр0тами сребрA.
Д0ндеже цRь на восклонeніи є3го2, мaсть драгaz дaстъ
воню2 свою2. вzзaніе стaкти сестры2 моеS, посреди2 сeсцу
мои1хъ водвори1тсz. грeзнъ t ки1пра сестрA моS мнЁ въ
виногрaдэ гaддове. Се6 є3си2 добрA и4скренzz моS, се6 є3си2
добрA џчи твои2 голуби1не. Се6 є4сть д0бръ брaтъ м0й и3
є3щE красeнъ, џдръ нaшъ съ nсэнeніемъ. преклaди д0му
нaшего кeдровыz, и3 ст0лz кипари1снаz.
ГлавA, в7.

Ѓ
зъ цвётъ п0лныи и3 кри1нъ ўд0лныи. ћко кри1нъ въ
тeрніи, тaко и4скренzz моS посредЁ дщeрей. Ћко
ћблонь посредЁ древeсъ лэснhхъ, тaко брaтъ м0й
посредЁ сн70въ. подъ сёнь є3го2 восхотёхъ и3 сэд0хъ, и3
пл0дъ є3го2 слaдокъ въ гортaни моeмъ. воведёте м‰ въ
д0мъ винA, вчини1те нa м‰ люб0вь. ўтверди1те м‰ въ
ми1рехъ, положи1те м‰ въ ћблоцехъ, ћко ўzзвлeнна
є4смь люб0вію ѓзъ. шyйца є3го2 подъ глав0ю ми6, и3 десни1ца
рк7f
кни1га
є3го2 nбhиметъ м‰. Заклsхъ вы6 дщeри їєrли1млz, въ
си1лахъ и3 крёпостехъ селA. ѓще востaнете и3 востaвите
люб0вь д0ндеже восх0щетъ. Глaсъ брaта моего2, се6 тaко
пріи1де скачA нa горы и3 прескачA на х0лмы. под0бенъ є4сть
брaтъ м0й сeрнэ, и3ли2 млaду є4лени на горaхъ веfи1льскихъ.
се6 сіи2 стоsше за стэн0ю нaшею, преглzдaz nк0нцемъ
проглzдazи сквозE мрeжу. tвэщaетъ брaтъ м0й и3 гlетъ
мнЁ. Востaни и3 пріиди2 бли1жнzz моS д0браz моS
голуби1це моS. ћко се6 зимA прeйде, д0ждь tи1де и3 пр0йде
въ себЁ. цвёти kви1шасz на земли2, врeмz tрёзаніz
приспЁ. глaсъ г0рлицы слhшанъ въ земли2 нaшей, см0квы
и3знесE цвётъ св0й. виногрaди зрёюще дaша воню2.
востaни и3 пріиди2 бли1жнzz моS д0браz моS. грzди2
и3 пріиди2 ты2 голуби1це моS въ покр0въ, кaменъ бли1зъ
преdстёніz. kви2 ми6 зрaкъ тв0й, и3 ўслhшанъ сотвори2
ми6 глaсъ тв0й, ћко глaсъ тв0й слaдокъ и3 џбразъ тв0й
красeнъ. И#мёте нaмъ ли1си малhz губsщіz виногрaды.
и3 виногрaди нaши призревaютъ. Брaтъ м0й мнЁ и3 ѓзъ
є3мY. пасhи въ кри1нахъ, д0ндеже д8хнeтъ дн7ь, дви1гнутсz
сёни. nбрати1сz ўпод0бисz брaте м0й сeрнэ и3ли2 млaду
є4леню, нa горы џкrтныz.
ГлавA, G.
пёснь пёсней

Н
а л0жи моeмъ въ нощи2 и3скaхъ є3г0 же возлюби2 дш7A
моS. и3скaхъ є3го2 и3 не nбрэт0хъ є3го2, возвaхъ є3го2 и3
не послyша менE. востaну ќбо и3 nбыидY в0 градэ, и3
на т0ржищехъ и3 на ст0гнахъ, пои3щY є3г0 же возлюби2
дш7A моS. пои3скaхъ є3го2 и3 не nбрэт0хъ, звaхъ и5, и3 не
послyша менE. nбрэт0ша м‰ стрегyщіи и3 nбходsщіи
в0 градэ. Ви1дэсте ли є3г0 же возлюби2 дш7A моS; и3 ћко
мaло преид0хъ t ни1хъ и3 nбрэт0хъ є3г0 же возлюби2
дш7A моS. и3 ўдержaхъ є3го2 и3 не nстaвихъ є3го2 д0ндеже
в8вед0хъ и5 въ д0мъ м™ре моеS, и3 въ клёть зачeншіz
м‰. Заклsхъ вaсъ дщeри їєrли1мскіz въ си1лахъ и3 въ
крэпостsхъ сeлныхъ, ѓще дви1жете и3 воздви1жете люб0вь
д0ндеже ѓще х0щетъ. Что2 сіS восходsщіz t пустhни.
ћко стебло2 дhмитсz кадsщее сми1рна и3 ливaнъ, и3 t всёхъ
в0нь мировaрца. Се6 џдръ сол0монь. …, си1лныхъ џкrтъ
є3го2 t си1лныхъ ї}левъ, вси6 и3мyщи nрyжіz наџстрени нa
брань, мyжъ nрyжіе є3го2 на бедрЁ є3го2 t ќжаса въ нощи2.
Носи1лникъ сотвори2 себЁ цRь сол0монъ t древeсъ ливaньскъ.
столпы2 є3го2 сотвори2 срeбрены, въсклонeніе є3го2 злaто,
вхождeніе же є3го2 багрsно внyтрь є3го2 кaменое прострeніе,
люб0вь t дщeріи їєrли1мскъ. дщeрz сіo1нz и3зhидэте, и3
ви1дэте въ цRи2 сол0мону въ вэнцы2 въ нeмъ же вэнчA

кни1га
є3го2 м™и въ дн7ь жени1твы є3го2, и3 въ дн7ь весeліz с®ца є3го2.
ГлавA, д7.

С
E є3си2 добрA бли1жнzz моS, се6 є3си2 добрA. џчи твои2
голуби1не, рaзвэ замолчaнаго твоего2. влaси твои2 ћко
стадA кози1цъ, ћже tкрhшасz t галаaда. зyбы твоS
ћко стадA пострhженыz, и4же и3зыид0ша t купeли. и3
всЁ двоепл0дны, и3 безродsщіz нёсть въ ни1хъ. ћко вeрвь
червлeна ўстнЁ твои2, и3 бесёда твоS крaсна. ћко nбра
щeніе ши1пка ћблоко твоE, рaзвэ замолчaнаго твоего2.
ћко ст0лпъ дв7довъ шіS твоS, создaнъ въ fалпіo1fэ.
тhсzща щи1товъ ви1ситъ на нeмъ, и3 вс‰ стрёлы си1лныхъ.
двЁ сeсца твоS ћко двЁ млaды близнецA сeрны пас0міи
въ цвётехъ, д0ндеже д8хнeтъ дн7ь, и3 подви1гнутсz сёни.
ПойдY къ горЁ сми1рней и3 къ х0лму ливaньску. Вс‰ добрA
бли1жнzz моS, и3 пор0ка нёсть въ тебЁ. грzди2 t ливaна
невёсто, грzди2 t ливaна, пріиди2 и3 прейди2 и3зъ начaла
вёры t главы2 сани1ра и3 є3рм0на, t nгрaдъ льв0выхъ, и3
t г0ръ пардалeoвъ. ўср0дны нaсъ сотвори2 сeстро нaша
невёсто, ўср0дны нaсъ раствори1ла є3си2 во є3ди1номъ t
џчію твоeю, и3 во є3ди1номъ мони1стэ шіи2 твоеS. что2
ўдобрёста сeсца твоS сeстро моS невёсто, что2 ўдобрёста
сeсца твоS пaче винA, и3 вонS ри1зъ твои1хъ пaче всёхъ
пёснь пёсней
ґром†тъ. с0тъ и3скапaютъ ўстнЁ твои2 невёсто, мeдъ и3
млeко подъ kзhкомъ твои1мъ. и3 бlгов0ніе ри1зъ твои1хъ
ћко бlгоўхaніе ливaна. вертогрaдъ заключeнъ сeстро моS
невёсто, nгрaда заключeна и3ст0чникъ запечатлёнъ.
послaніz твоS сaди ши1пковъ съ пл0домъ. вётви дyба
созрёніе съ нaрдомъ, нaрда и3 крок0съ. тр0ть и3 кенам0нъ,
t всёхъ дрeвъ ливaньскихъ. сми1рна и3 ґл0и со всёми
пeрвыми ми1рами. и3ст0чникъ nгрaды, и3 клaдzзь воды2
жи1вы и3 вкоренsющисz t ливaна. Востaни сёвере, и3
грzди2 ю4же, и3 повёй въ nгрaде моeмъ, и3 да текyтъ
ґромaты твоS.
ГлавA, є7.

Д
а сни1детъ брaтъ м0й въ nгрaдъ св0й, и3 да ћстъ
t пл0да вeрха дуб0ваго. Внид0хъ въ nгрaдъ м0й
сeстро моS невёсто, nбуимA зми1рну съ ґромaтами
мои1ми. kд0хъ хлёбъ м0й съ мeдомъ мои1мъ, пи1хъ вино2
моE съ млeкомъ мои1мъ. Kди1те бли1жніи мои2 и3 пjйте,
и3 ўпjйтесz брaтіz. Ѓзъ сплю2 и3 с®це моE бди1тъ. глaсъ
брaта моего2 ўдарsетъ въ двeри, tвeрзи ми6 сeстро моS
и3 бли1жнzz моS, голуби1це моS совершeнаz моS. ћко
главA моS нап0лнисz росы2, и3 влaсы мои2 nкропи1шасz
н0щію. Совлек0хсz съ ри1зы моеS, и3 кaко nблекyсz въ
рlа
кни1га
ню6; ўмhхъ н0зи мои2, и3 кaко nскверню2 и4хъ; Брaтъ
м0й послA рyку свою2 t сквaжнэ, и3 чрeво моE вострепетA
t него2. востaхъ ѓзъ tвeрсти брaту моемY, рyцэ мои2
и3скапaша зми1рну, и3 пeрсты мои2 зми1рны п0лны на
рукaхъ заключeніz. tверз0хъ ѓзъ брaту моемY, и3 брaтъ
м0й прeйде. дш7A моS и3зhиде въ сл0во є3го2. взыскaхъ
є3го2 и3 не nбрэт0хъ є3го2, звaхъ є3го2 и3 не послyша менE.
nбрэт0ша м‰ стрaжеве nкружaющіи грaдъ, би1ша м‰
и3 kзви1ша м‰, взsша вeрхнюю ри1зу t менE стрaжіе
стённіи. заклsхъ вы6 дщeри їєrли1мскіz въ си1лахъ и3 въ
крёпостехъ сeла, ѓще nбрsщете брaта моего2 возвэсти1те
є3мY, ћко ўsзвленна люб0вію ѓзъ є4смь. Что2 брaтъ тв0й
t брaта, д0браz въ женaхъ, что2 брaтъ тв0й t брaта, ћко
тaко заклS нaсъ; Брaтъ м0й бёлъ и3 красeнъ, и3збрaнъ
t тeмъ. главA є3го2 злaта главA. влaсы є3го2 шир0ки и3
чeрны ћко врaнъ. џчи є3го2 ћко голуби1не на и3сполнeніе
в0дъ, и3змовeни въ млeцэ, сэдsщіи въ наполнeніи
в0дъ. лани1ты є3го2 ћко фіsлы ґром†тъ прозzбaющи
бlгов0ніе. ўстнЁ є3го2 кри1ны кaплющіи зми1рны п0лны.
рyцэ є3го2 крyглэ злaтэ, нап0лнены дeрзости. чрeво є3го2
бyква слон0ва на кaмени сапфи1рове. лы1ста є3го2 столпи2
мармyровы, nсновaни на степeнехъ злaтыхъ. ви1дъ є3го2
пёснь пёсней
ћко ливaнъ и3збрaнъ, и3 ћко кeдрове. гортaнь є3го2 слaдость
и3 вeсь вожделёніz, сjй брaтъ м0й, и3 сjй бли1жній м0й
дщeри їєrли1млz. ГдЁ tи1де брaтъ тв0й д0браz въ женaхъ,
кaмо призрЁ брaтъ тв0й, и3 взhщемъ є3го2 съ тоб0ю;
ГлавA, ѕ7.

Б
рaтъ м0й сни1де въ nгрaду є3го2. и3 въ мёста ґром†тъ,
пaствити въ nгрaдехъ, и3 собирaти кри1ны. ѓзъ брaту
моемY и3 брaтъ м0й мнЁ, пасhи въ кри1нехъ. д0браz
и3 бли1жнzz моS ћко бlговолeніе, крaсна ћко їєrли1мъ.
ўжaстъ ћко вчинeне. nбрати2 џчи твои2 прsмо мнЁ ћко
тjи воскрили1ста м‰. влaси твои2 ћко стaдъ к0зіихъ и4же
взыид0ша t галаaда. зyбы твои2 ћко стaда пострижeны
и4 ж е взыид0ша t купeли, вси6 бли1 з ньствующіи и3
бещaдныz нёсть въ ни1хъ. ћко вeрвь червлeна ўстнЁ
твои2, и3 бесёда твоS крaсна ћко nброщeніе ши1пка
ћблонь твоS, кр0мэ замолчaнаго твоего2. …, сyть цRцъ и3
п7, нал0жницъ, и3 ю4нотъ и4мъ же нёсть числA. є3ди1на є4сть
голуби1ца моS, совершeнаz моS є4сть мaтери є3S, и3збрaна
роди1вшеи ю5. ви1дэша ю5 дщeри сіo1нскіz и3 блгcви1ша ю5. цRцы
и3 нал0жницы восхвали1ша ю5. кто2 сіS приникaющи ћко
ќтро, добрA ћко лунA, и3збрaнна ћко сlнце, во ќжасти
ћко вчинeна; Въ nгрaдъ nрёховъ сни1де ви1дэти, и3 въ
рlв
кни1га
пл0ды пот0ка. ви1дэти ѓще восцвэтE виногрaдъ, и3
возраст0ша ли ши1пки. тaмо дaмъ сeсца моS тебЁ. Не
разумЁ дш7A моS, положи2 м‰ на колесни1цы ґминодaвли.
Nбрати1сz nбрати1сz сулами1тино, nбрати1сz и3 ќзримъ
въ тебЁ.
ГлавA, з7.

К
то2 ви1дитъ ў сулами1тине приходsщеи ћко ли1ки
п0лка; Что2 краси1шасz стопы2 твоS въ nбyтіи твоeмъ
дщeрz ґминодaвовы; чи1 н ы бедрY твою2 под0бни
ўсерsзzмъ дёлъ рyкъ худ0жника. пyпъ тв0й ћко чaша
и3сточeна, не трeбующіz черпaніz. чрeво твоE ћко ст0гъ
пшени1цы, затворeна въ кри1нахъ. двA сeсца твоS, ћко
двЁ млaды близни1ца сeрніи. шіS твоS ћко ст0лпъ
слон0въ. џчи твои2 ћко є4зеро во є3сев0нэ, во врaтахъ
дщeри мн0гихъ. н0здри твои2 ћко ст0лпъ ливaнескъ,
смотрsи лицE дамaску. главA твоS на тебЁ ћко карми1лъ
горA, заплетeніе главы2 твоеS ћко багрzни1ца цRьска,
свzзaна въ преристaніихъ. что2 ўкраси1сz, и3 что2 nслади1сz
любы2 въ пи1щахъ твои1хъ; се6 вели1чество твоE ўпод0бисz
фини1ку, и3 сeсца твоS грезн0мъ є3го2. Рек0хъ, взhиду
на фини1къ, и3 ўдержY высотY є3го2. И# бyдета сeсца твоS
двA ћко грезн0ве виногрaда, и3 вонS н0здріи твои1хъ ћко
пёснь пёсней
ћблока. и3 гортaнь тв0й ћко вино2 бlго. Ходsи брaтъ м0й
ўпрaвости, дов0ленъ въ ўстнY моeю и3 въ зубёхъ. Ѓзъ
брaту моемY и3 ко мнЁ возвращeніе є3го2. Пріиди2 брaте
м0й, и3зhидевэ на село2, водвори1вэсz въ селeхъ. ўрaнивэ
въ виногрaдэхъ, ви1дэвэ ѓще процвэтE виногрaдъ, и3
возрастE ли преспэsніе, возраст0ша ли ши1пки; тaмо
дaмъ тебЁ сeсца моS. мандраг0ре дaша воню2 є3го2 при
двeрехъ нaшихъ. вси6 пл0дове крaz н0ваz до вeтхихъ
брaте м0й соблюд0хъ ти6.
ГлавA, и7.

К
то2 дaстъ ти6 брaте м0й съсyща сeсца м™ре моеS; nбрэ
т0хъ т‰ внЁ цэлyю т‰. и3 ктомY не ўничижaтъ менE.
nбыимY т‰ и3 введY т‰ въ д0мъ м™ре моеS, и3 въ
л0жницу зачeншіz м‰. т{ м‰ наўчи1ши, напою2 т‰ винA
съ вонsми строeнаго, и3 питіS пот0ка моего2. шyйца є3го2
подъ глав0ю ми6, и3 десни1ца є3го2 nбhиметъ м‰. Клsхъ
вы6 дщeри їєrли1млz въ си1лахъ и3 въ крёпости сeла. что2
дви1жете и3 воздвизaете люб0вь д0ндеже ѓще х0щетъ.
Кто2 сіS восходsщіz ўбёлена, и3 ўтвержaема n брaтэ
є3S; t џблока востaвихъ т‰, тaмо поболЁ м™и твоS,
тaмо поболЁ р0ждьшіz т‰. Положи1ша м‰ ћко печaть
на с®цы твоeмъ, и3 ћко печaть на мhшцы твоeй. занE
рlг
кни1га
крёпка ћко смр7ть любы2, жест0ка ћко ѓдъ зaвисть.
кри1ла є3S ћко џгнь плaменz, ќгліе џгнено плaмы
є3S. водA мн0га не м0жетъ ўгаси1ти любвE, и3 рёки
не пот0пzтъ є3S. ѓще дaстъ мyжъ всE и3мёніе своE въ
любви2, ўничижeніемъ ўничижaтъ є3го2. СестрA нaша
мaла и3 сeсцу не и4мать. что2 сотвори1мъ сестрЁ нaшей
въ дн7ь в0нь же ѓще гlати бyдетъ є4й; Ѓще стэнA є4сть
съгради1мъ на нeй стрёхи срeбрzныz. ѓще двeрь є4сть
напи1шемъ на нeй дскY кeдрову. Ѓзъ стэнA и3 сeсца
моS ћко ст0лпъ. ѓзъ бёхъ во џчію є3го2, nбрэтaющи
ми1ръ. Виногрaдъ бhхъ сол0мону въ веелам0нэ, и3 дaстъ
виногрaдъ св0й стрегyщимъ є3го2. мyжъ принесeтъ въ
пл0дэ є3го2 тhсzщу срeбреникъ. Виногрaдъ м0й предо
мн0ю, тhсzща сол0монz, и3 двёстэ стрегyщихъ пл0дъ
є3го2. Сэдsи въ nгрaдехъ мн0гихъ, и3 другjz внeмлющіz,
глaсъ тв0й ўслhши ми6. Бёгай брaте м0й и3 ўпод0бисz
сeрнэ, и3ли2 ю4нцемъ nлeнzмъ нa горы ґромaтскихъ.

Конeцъ кни1гъ пёсней пёснzмъ.


И$мать въ себЁ,
глaвъ,
и7.
Кни1га премyдрости сол0мона.
ГлавA, №.

В
озлюби1те прaвду судsщеи зeмлю. мyдрствуйте џ гDэ
въ бlгостhни, и3 въ пр0стости с®ца взhщете є3го2.
ћко nбрsщетсz не и3скушaющимъ є3го2, kви1тжесz
не невёрующимъ є3мY. стропти1ваz бо помышлeніz
tлучaютъ t~ бGа, и3скушeна же си1ла nбличи1тъ безyм
ныхъ. ћко въ ѕлохуд0жну дш7у не вни1детъ премyдрость,
ни nбитaетъ въ тэлеси2 пови1ннемъ грэх0мъ. с™hи
бо д¦ъ наказaніz tбэжи1тъ льсти1ва, и3 tи1метсz t
помышлeніи безразyмныхъ, и3 nбличи1тсz t находs
щаго бе€зак0ніz. чlколю1бенъ бо дх7ъ премyдрости, и3 не
и3звини1тъ проклsтого t ўстeнъ є3го2. ћко внyтренихъ
є3 го2 свэдётель є4 с ть бGъ, и3 с®цу є3 го2 и3 з ыскaтель
и4стиненъ, и3 kзhка слhшатель. ћко д¦ъ гDнь и3сп0лни
вселeнную, и3 содержaщаго вс‰ рaзума и4мать глaсъ. Сего2
рaди вэщaвшаго бе€зак0ннаz не м0жетъ ўтаи1ти, и3 не
рlд
премyдрости
ми1мо и4детъ є3го2 nбличaющіи сyдъ. въ разволeніихъ бо
нечести1выхъ и3стzзaніе бyдетъ, словeсъ же є3го2 слhшаніе
къ бGу пріи1детъ, въ nбличeніе бе€зак0ніи є3го2. ћко ќхо
рвeніz слhшитъ вс‰, и3 г0рко роптaніе не крhетсz.
храни1тесz ќбо t роптaніz неполeзна, и3 t nболгaніz
щади1те kзhкъ, ћко вэщaніе тaйно тщE не и4детъ. ўстa
же лжyщихъ ўбивaетъ дш7у. Не вожделёйте смр7ти въ
блужeніи животA вaшего, не и3звлекaйте поги1бели дёлы
рyкъ вaшихъ. Ћко бGъ смр7ти не сотвори2, ни весели1тсz
n поги1бели живhхъ. создa бо во є4же бhти вс‰, и3
сп7сeны нар0ды ми1ру. ни бо2 є4сть въ ни1хъ врачевaніz
и3стреблeнію, нижE ѓду цrтвіе на земли2. прaвда бо без
смр7тна є4сть, непрaвда же смр7ти снабдёніе. нечести1віи
же рукaма и3 словесы2 призвaша ю5, други1ню вмэни1ша ю5
себЁ бhти поползнyшасz, и3 супрyзство положи1ша къ
нeй, ћко дост0йни сyть џноz чaсти бhти.
ГлавA, в7.

Р
ек0ша бо въ себЁ помышлsющіи непрaведне. мaлъ
є4сть и3 съ нyждею жив0тъ нaшъ, и3 нёсть и3сцэлeніz
въ концы2 чlчестэ, и3 нёсть познaнъ раздрэшeныи
t ѓда. ћко ни t чег0 же рождeны є3смы2, и3 поси1хъ
бyдемъ ћко не бhхомъ. ћко дhмъ дыхaніе въ н0здрэхъ
сол0мони
нaшихъ, и3 сл0во ћко и4 с кра въ воздвигнeніе с®ца
нaшего. є4й же ўгaсши пeпелъ бyдетъ тёло нaше, и3
дх7ъ разліeтсz ћко мsкокъ воздyхъ. И# и4мz нaше въ
забвeніе пріeмлетсz в0 времz, и3 никт0же помzнeтъ
дёлъ нaшихъ. И# прeйдетъ жив0тъ нaшъ ћко стопы2
џблака, и3 ћко мглA раздрэши1тсz и4же погонeна є4сть t
л{чъ сlнечныхъ и3 теплот0ю є3го2 nтzгчи1вшисz. Врeмz
нaше є4сть ћко стёнь прох0да, и3 нёсть nбращeніz концA
нaшего. ћко запечaтанъ є4сть и3 никто2 nбрати1тсz.
пріидёте ќбо и3 поживeмъ въ сyщихъ бlги1хъ, ўбlжи1мсz
здaніемъ ћко ю4ность ск0ре. винA дражaйшаго и3 ми1ра
в0нна и3 с п0лнимсz, и3 да не пр0йдетъ нaсъ цвётъ
врeмени. вэнчaемъ нaсъ р0зами прeже нeже ўвsнутъ,
ни є3ди1нъ ў нaсъ лyчъ бyдетъ, и4же не пр0йдетъ блужeніz
нaшего. никто2 вaсъ tлучeнъ бyдетъ блужeніz нaшего,
вездЁ nстaвимъ совётника весeліz, ћко сіS є4сть
чaсть нaша и3 се6 є4сть жрeбіи нaшъ. наси1ліе сотвори1мъ
ўб0гу прaведну, и3 не пощади1мъ вдови1цы, нижE стaрца
почтeмъ сэди1нъ многолётныхъ. да бyдетъ же нaмъ
крёпость зак0нъ прaвдэ, не крёпкое бо неключи1мо
nбрsщетсz. ўлови1 м ъ лeстію прaведнаго, ћко же
неключи1мъ є4сть нaмъ, и3 проти1витсz дёломъ нaшимъ,
рlє
премyдрости
и3 пон0ситъ нaмъ грэхы2 зак0на, и3 и3зн0ситъ на нaсъ
грэхи2 пріnбщeніz нaшего. возвэщaетъ себE рaзумъ
б9іи и3мёти, и3 сн7а б9іz себE и3менyетъ. и3 бhсть нaмъ
на nбличeніе помышлeніи. тsжекъ є4сть нaмъ тaкоже
къ видёнію, ћко непод0бно є4сть и3нhмъ жи1тіе є3го2, и3
пременeни сyть стези2 є3го2. Въ поругaніе вмэни1хомсz
є3мY, и3 воздержи1тсz t путeй нaшихъ ћко t нечист0тъ.
И# бlжи1тъ послёднzz прaведныхъ, и3 слaвитсz nц7A
и3мёти себЁ бGа. ви1димъ бо ѓще словесA и4стинна сyть, и3
и3скуси1мъ ћже восхождeнію є3го2. Ѓще бо є4сть и4стинныи
сн7ъ б9іи воспріи1метъ є3го2, и3 и3збaвитъ є3го2 t рyкъ про
тивsщихсz. досаждeніемъ и3 мyкою и3спытaемъ є3го2, да
ўвёмы чcть є3го2, и3 nсyдимъ междY ѕл0бою є3го2. смр7тію
пон0сною nсyдимъ є3го2, бyдетъ бо є3мY расмотрeніе t
словeсъ є3го2. СіS помhслиша и3 соблазни1шасz, nслэпи1
бо и4хъ ѕл0ба и4хъ. и3 не ўвёдэша тaинъ б9іихъ, нижE
мзды2 ўповaша препод0біz, нижE суди1ша чeсти дш7aмъ
непор0чнымъ. Ћко бGъ создA чlка въ неи3стлёніе, и3
во џбразъ под0біz своего2 сотвори2 є3го2. Зaвистію же
діaволею смр7ть вни1де въ ми1ръ, и3скушaютъ же є3го2 и4же
џного чaсти сyть.
ГлавA, G.
сол0мони

П
рaведныхъ дш7A въ руцЁ б9іи не прик0снетсz и4хъ
мyка. непщевaни бhша во џчію безyмныхъ ќмрети,
вмэни1сz ѕл0ба и3сх0дъ и4хъ. и3 t нашeствіz сокрушe
ніе. nни1 же сyть въ ми1рэ, и4бо предъ лицeмъ члчcкимъ
ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніz и4хъ бе€смр7тіz и3сп0лнь.
Вмaлэ накaзани бhша и3 вели1каz воспріи1мутъ. ћко
бGъ и3скуси2 и4хъ, и3 nбрёте и4хъ дост0йны себЁ. и3 ћко
злaто въ горни1лэ и3скуси2 и4хъ, и3 ћко всепл0дну жeртву
пріsтъ и4хъ. и3 в0 времz посэщeніz и4хъ восіsютъ,
ћко и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкомъ и3
nбладaютъ людми2, и3 воцRи1тсz въ ни1хъ гDь в0 вэки.
И# надёющіисz нaнь разумёютъ и4стинну, и3 вёрніи въ
любви2 пребyдутъ є3мY. Ћко блгdть и3 ми1лость въ прпdбныхъ
є3го2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3го2. Нечести1віи же
ћко помhслиша пріи1мутъ безчeстіе, и4же неради1ша
прaведнаго, и3 t~ гDа tступи1ша. Премyдрость бо и3 наказa
ніе ўничижazи нечeстенъ є4сть, и3 прaзdно ўповaніе и4хъ
и3 труды2 безпл0дна, и3 неключи1ма є4сть дёла и4хъ. Жeны
и4хъ нечyвствены сyть, и3 лукaвы чaда и4хъ, проклsто
рождeніе и4хъ. Ћко бlжeна є4сть непл0ды не nсквернeнаz,
и4же не познA л0жа на грёхъ. и4мать пл0дъ въ посэщeніи
дш7ъ. И# є4внухъ и4же не содёла въ рyку своeю бе€зак0ніz,
рlѕ
премyдрости
ни помhсливыи нa гDа лукaваz. дaстъбосz є3мY вёры
блгdть и3збрaнна, и3 жрeбіи въ хрaмэ б9іи ўг0днэйшіи.
Бlгhхъ бо труд0въ пл0дъ слaвенъ, и3 и4же не tпадeтъ
к0ренz премyдрости. Чaда же прелюбодёевъ не совершeна
бyдутъ, и3 t законопрестyпнаго л0жа сёмz и3щeзнетъ.
Ѓще бо долгожив0тни бyдутъ ни во чт0 же вмэнsтсz,
и3 въ безчeстіи послёднzz стaрость и4хъ, ѓще же ск0ро
скончaтсz не и3мёютъ ўповaніz, ни в0 дни познaніz t
бaсней. kзhка непрaведна лю1та сyть скончaніz.
ГлавA, д7.

Л
yчши безчaдство съ бlгочeстіемъ, бе€смeртіе бо є4сть
въ пaмzти є3S, ћко и3 прeдъ бGомъ познaетсz и3 предъ
чlки. сyщіи бо воспоминaютъ ю5 и3 лю1бzтъ tшeдшую и3
въ вёцэ вэнцен0сно чти1тсz. и3 несквeрныхъ подви6жникъ
тщaніе nдолэвaющи. многопл0дна нечести1выхъ мн0же
ства неключи1ма бyдутъ, и3 t прелюбодэsніи насаждeнное
не дaстъ к0реніемъ глубинY, нижE крёпко стоsніе
сотвори1тъ. Ѓще ќбо и3 вётви на врeмz процвэтyтъ, не
на крёпкаго возшeдшаго t вётру поколёблетсz, и3 t
ѕёльныхъ вBтръ и3скорени1тсz. и3 сокрушaтсz вётви не
скончaни, и3 пл0дъ и4хъ неключи1мъ nск0менъ въ ћдь и3 ни
во что2 потрeбенъ. t бе€зак0нныхъ бо с0ніи чaда рождeнаz,
сол0мони
свэдётели сyть лукaвствіz на роди1тели во и3спытaніz
и4хъ. Прaведникъ же ѓще пости1гнетъ скончaтисz въ
пок0и бyдетъ. Стaрость бо чcтна не многолётна, нижE
число2 лётъ и3зочтeно. Сэди1на же є4сть мyдрость чlкомъ,
и3 в0зрастъ стaрости жи1тіе непор0чно. бlгоўгождeнъ
бGу бhсть и3 возлюби1сz, и3 живhи междY грёшными
преложи1сz, восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ
рaзума є3го2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дш7у є3го2. Рачeніz бо
ѕлaz nмрачaетъ бlгaz, и3 желaніе п0хоти и3змэнsетъ
ќмъ неѕл0бивъ. скончaвсz в8мaлэ и3сп0лни лёта д0лга,
ўг0дна бо бB гDви дш7A є3го2. тёмъ же потщaсz t среды2
лукaвствіz. лю1діе же ви1дэвше и3 не разумёвше, ни
положи1ша въ п0мыслэ таков0е, ћко блгdть и3 млcть въ
прпdбныхъ є3го2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3го2. nсуди1тъ
же прaведникъ ўмирazи живhхъ нечести1выхъ, и3 ю4ность
скончaющаzсz ск0ро долголётней стaрости непрaведнаго.
Ќзрzтъ бо конeцъ премyдраго, и3 не разумёютъ что2
восхотЁ n нeмъ, и3 во что2 ўмaли є3го2 гDь. ќзрzтъ
и3 ўничижaтъ є3го2, и4мъ же гDь посмэeтсz. и3 бyдутъ
посeмъ въ падeніе безчeстно, и3 въ срамотY въ мeртвыхъ
въ вёкъ. Ћко повeржетъ и4хъ бyихъ надмeнныхъ, и3
поколёблетъ и4хъ t nсновaніz, и3 до послэди2 и3счeзнутъ.
рlз
премyдрости
И# бyдутъ въ болёзни, и3 пaмzть и4хъ поги1бнетъ.
пріи1дутъ въ помышлeніе грBхъ свои1хъ, и3 nбличaтъ и4хъ
проти1ву бе€зак0ніи и4хъ.
ГлавA, є7.

Т
огдA стaнетъ въ дерзновeніи вели1цэ прaведникъ предъ
лицeмъ стужaющимъ є3го2, и3 лишaющимъ труд0въ
є3 го2 . ви1 д zщіи смутsтсz стрaхомъ тsжкомъ, и3
ўжaснутсz n преслaвномъ сп7сeнію. и3 рекyтъ въ себЁ
кaющесz, и3 тэсноты2 рaди мazніz стенsще. сeй бB є3г0 же
и3мёхомъ нёкогда въ посмёхъ, и3 въ при1тчу поношeніz.
безyмніи жив0тъ є3го2 вмэни1хомъ неи1стово и3 конeцъ
є3го2 безчeстенъ. кaко вмэни1сz въ сн7ёхъ б9іихъ, и3 во
с™hхъ жрeбій є3го2 є4сть; Ќбо заблуди1хомъ t пути2
и4стиннаго, и3 прaвды свётъ не nблистA нaсъ. и3 сlнце не
возсіS нaмъ, бе€зак0ніz и3сп0лнихомсz въ стезsхъ и3
поги1бели. и3 ходи1хомъ въ пустhни непроходи1мыz, пути1
же гDнz не ўвёдэхомъ. что2 п0льзова нaмъ гордhнz,
и3ли2 богaтство съ величaніемъ что2 воздaстъ нaмъ;
преид0ша вс‰ џна ћко сёнь и3 ћко вёсть претэкaющіz.
И# ћко корaбль преходsи волны2 водaмъ, є3г0 же прох0ду
нёсть стопы2 nбрэсти2, ни пyть стезeй є3го2 въ волнaхъ.
и3ли2 ћко пти1ца прелэтaющаz по ґє1ру, є3s же ни є3ди1но
сол0мони
nбрётесz знaменіе пути2. ћзву же смущazи біeное,
лeгкіи вётръ и3 сэкyщи нyжею пyть ґє1ра. движeніемъ
крhлъ прелэтaетъ, и3 посeмъ ни є3ди1но знaменіе nбрётесz
прох0ду въ нeмъ. И#ли2 ћко стрэлA и3спущeна на намёреное
мёсто, и3 раздэлeный ґє1ръ внезaпу въ себЁ сам0мъ
заключeнъ є4сть, ћко да и3 не ви1дэтисz прох0ду є3го2.
Тaко и3 мы2 рождeни nскудэвaемъ и3 чти2 ќбо ни є3ди1наго
знaменіz м0жемъ показaти, въ ѕл0бэ же нaшей скон
чи1мсz. И$бо ўповaніе нечести1выхъ ћко прaхъ t вётра
поdeмлетсz. и3 ћко пёна мsкка t бyрz раст0ргнетсz, и3
ћко дhмъ t вётра разливaетсz, и3 ћко пaмzть прих0да
є3ди1наго днE прeйде. Прaведницы же в0 вэки живyтъ, и3
въ гDэ мздA и4хъ, и3 помышлeніе и4хъ предъ вhшнимъ.
Сего2 рaди пріи1мутъ цrтвіе красоты2, и3 діади1му доброты2
t руки2 гDнz. Ћко десни1цею покрhетъ и4хъ, и3 мhшцею
защи1титъ и4хъ. И# пріи1метъ nрyжіе рeвности є3го2, и3
воnружeно сотвори1тъ создaніе на мщeніе враг0мъ, и3
nблечeтъ въ бронS прaвды, и3 nбложи1тъ шлeмъ судA
и4стинна. Пріи1метъ щи1тъ непобори1мъ прпdбіz, поnстри1тъ
же напрaсенъ гнёвъ въ nрyжіе, и3 поб0ретъ съ ни1мъ ми1ръ
на безyмныz. И# п0йдутъ праволyчне стрёлы м0лніz,
и3 ћко t бlгокрyжна лyка џблачна на намёріе перyтъ.
рlи
премyдрости
И# t каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды, и3
вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потекyтъ
жесточaе. проти1ву тёхъ стaнетъ дх7ъ си1лы, и3 ћко бyрz
раздэли1тъ и4хъ. и3 nпустоши1тъ всю2 зeмлю бе€зак0ніz, и3
ѕл0ба преврати1тъ пrт0лъ си1лныхъ.
ГлавA, ѕ7.

С
лhшите бо цaріе и3 разумёйте, и3 наўчи1тесz судіS
концeмъ земли2. внуши1те содержaщіи мн0жества, и3
гордsщеисz n нар0дэхъ kзы6къ. Ћко данA є4сть t~
гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzго. И$же и3стsжетъ
дёла вaша, и3 помышлeніz и3спытaетъ. ћко слyзи сyще
цrтва є3го2 не суди1сте прaво, ни сохрани1сте зак0на, нижE
по в0ли б9іей ходи1сте. Сокрушeніе ск0ро kви1тсz вaмъ,
ћко сyдъ жесточaйшіи на тёхъ въ находsщихъ бывaетъ.
Мaла бо подаeтсz млcть, си1лніи же си1лне и3стsжутсz.
Не лишaетъбосz лицA всёхъ вLка, нижE ўсрами1тсz
вельм0жи. ћко мaла и3 вели1ка сeй сотвори2, под0бне
же проразумэвaетъ n всёхъ. держaвнымъ же крёпко
совёсть и3спытaніе. Къ вaмъ бо Q мучи1тели словесA моS,
да наўчи1тесz премyдрости и3 не падeте. и4бо сохранsющеи
прпdбне прпdбнаz преўпод0бzтсz. и3 и4же наўчaютъ сіS
nбрsщутъ tвётъ. вожделёйте ќбо словeсъ мои1хъ,
сол0мони
возлюби1те и3 накажи1тесz. Свётла и3 не ўвzд0ма є4сть
премyдрость, и3 возм0жна ви1дитсz t лю1бzщихъ ю5,
и3 nбрsщетсz t и4щущихъ ю5. достизaетъ желaющихъ
предви1дэти. Ўрани1выи къ нeй не ўтруди1тсz, предтекaz
бо предъ враты2 є3го2. є4же бо помhслити n нeй чю1вство
є4сть совершeное, и3 бдsи є3S рaди вск0рэ безъ печaли
бyдетъ. ћко дост0йныхъ є3S сіS nбх0дитъ и4щущи, и3
на стезsхъ покaжетсz и4мъ блгdтнэ. и3 во всeмъ прови
дёніи предтечeтъ и4мъ. начaло бо є3S и4стиннэйше є4сть
наказaніz вожделёніе. прилежaніе же наказaніz любы2,
и3 лю1битъ же хранeніе зак0на є3S. хранeніе же зак0на
совершeніе нерастлёніz є4сть, нерастлёніе же твори1тъ
бли1зъ бhти бGу. вожделёніе бо премyдрости возв0дитъ
къ цrтву вёчному. Ѓще ќбо наслаждaетесz пrт0лы
и3 скv1петры Q мучи1теліе лю1діи, почтёте премyдрость
да в0 вэки цrтвуете. Чт0 же є4сть премyдрость и3 ћко
бhсть, возвэщY и3 не ўтаю2 t вaсъ тaинъ. но t начaла
рожeніz и3зслёжу, и3 положY на свётъ рaзумъ є3S, и3
не преступлю2 и4стинны. нижE зaвистію тaющи съпyть
ствую, ћко сeй не бyдетъ причaстникъ премyдрости.
мн0жество же премyдрыхъ сп7сeніе ми1ру, и3 цRь премyдръ
ўтвержeніе є4сть лю1демъ. Сего2 рaди пріимёте наказaніе
рlf
премyдрости
по словесeмъ мои1мъ, и3 п0льзуетъ вaмъ.
ГлавA, з7.

Е$
смь бо и3 ѓзъ чlкъ смр7тенъ под0бенъ всёмъ, и3 бhвыи
t роди1телz прeжде создaннаго. и3 во чрeвэ мaтерни
взsхъ пл0ть, десzтію2 мcцей сътолстёхъ въ кр0ви t
сёмени мyжеска, не ўслажeнію ли снA снид0хъ. И# ѓзъ
рождeнъ воспріsхъ џбщего ґє1ра, и3 въ под0бо стрaстную
зeмлю ўпад0хъ, и3 пeрваго глaса под0бна всёмъ и3спусти1хъ
плaчущи. и3 въ пеленaхъ въск0рмленъ є4смь, и3 вели1кимъ
прилежaніемъ. ни є3ди1нъ бо цRь и4но и3мЁ рождeніz
начaло. є3ди1нъ бо вх0дъ всёмъ є4сть въ жи1тіе, под0бенъ
же и3 и3сх0дъ. Сего2 рaди помоли1хсz и3 данA бhсть мнЁ
мyдрость, и3 призвaхъ и3 пріи1де нa м‰ дх7ъ премyдрости. и3
преdсуди1хъ ю5 скЂпетръ и3 прест0лъ, и3 богaтьство ничт0же
мнёхъ бhти въ рассужeнію тоS. нижE ўпод0бихъ є3S
кaмени пречи1стому, ћко всE злaто въ сложeніи тоS
пэс0къ є4сть мeншіи, и3 ћко кaлъ мни1тсz предъ нeю сребро2.
Пaче здрaвіz и3 красоты2 возлюби1хъ ю5, и3 предложи1хъ ю5
за свётъ и3мёти, ћко не ўсыпaемо є4сть вэщaніе є3S.
пріид0ша же мнЁ бlга всS вкyпэ съ нeю, и3 безчи1слено
богaтьство рук0ю є3S. И# возвесели1жесz n всёхъ ћко
и4хъ мни1тсz премyдрость, и3 не ви1дэхъ же є3S врожeнію
сол0мони
бhти си1хъ, нелeстне наўчи1хсz, безъ зaвисти подаю2, и3
богaтьства є3S не скрhю, некончaемо бо є4сть сокр0вище
чlкомъ, є3г0 же бlгjи къ бGу послaша въ содружeніе, и3
наказaніz рaди дaры состaвлены. Мнё же дaстъ бGъ гlати
nсуждeніz и3 мнёти дост0йне ўспэвaющихъ. ћко т0й
премyдрости води1тель є4сть, и3 премyдрымъ и3справи1тель.
Въ рyку бо є3го2 и3 мы2 и3 словесA нaша и3 всsка же мyдрость,
и3 дёлъ худ0жество. сeй бо дадE мнЁ и4же сyть рaзума
и4стинна, познaти составлeніе ми1ру, и3 содёланіе стихjи.
начaло и3 совершeніе и3 п0лъ врeменіz, џбразъ премэнeніе
и3 и3змэнeніе, и3 совершeніе врeменемъ. лёта крyгъ, и3
ѕвэздaмъ разсмотрeніе, є3стество2 жив0тныхъ, и3 гнёвъ
ѕвэрeй. вётровъ нyжду и3 помышлeніz чlкъ, рaзньство
лётораслемъ и3 си1лы к0реніи, и3 є3ли1ка же сyть съкрhта
и3 не предвидённа и3зучи1хъ. въ си1хъ бо ўмохитрeцъ
наўчи2 м‰ премyдрости. є4сть бо въ т0й дх7ъ с™ъ рaзума,
є3динор0дный, многодeнный зрaчный. бlгодви1жный,
пречи1стый, несквeрный. и4стиненъ, бlгъ, любsщъ добро2,
џстръ невозбрaненъ, бlгодёлателенъ, любочlченъ, и3звёст
ный. крёпкіи, безпечaленъ, всеси1ленъ, всеви1дzщіи. Вhну
вмэщazи дх70въ разуми1чныхъ чи1стыхъ, зрачнёйшихъ.
всёхъ бо движeніи подвижнёйша є4сть премyдрость.

премyдрости
достизaетъ и3 вмэщaетъ вhну рaди своеS чистоты2, мглa
бо є4сть си1лы б9іz и3зліsніе вседержи1телz крёпка, и3 сего2
рaди ничто2 nсквернeно на ню6 пріидeтъ. Ўбэлeніе бо є4сть
свётлости вёчныz и3 зерцaло непор0чно б9іz дёланіz,
и3 џбразъ бlгостhнz є3го2. є3ди1на же сyщи вс‰ м0жетъ
и3 пребывaющаz въ нeй вс‰ nбновлsетъ. И# по р0дэхъ
въ дш7A прпdбныхъ преходsща, дрyги б9іz и3 прbр0ки
поставлsетъ. ничт0же бо возлю1битъ бGъ, т0кмо сего2
и4же съ премyдростію пребывaетъ. Е$сть бо сіS краснёйши
сlнца, и3 пaче всёхъ ѕвёздъ положeніz свёту, пaче
лyчша nбрётесz прeжнzz. сего2 ќбо воспріи1муетъ н0щь,
премyдрости же не ўдолёетъ ѕл0ба. досsжетъ бо t
концA дaже до концA крёпко, и3 разсмотрsетъ вс‰ бlго.
ГлавA, и7.

С
ію2 возлюби1хъ и3 взыскaхъ t ю4ности моеS, и3 взыскaхъ
невёсту води1ти себЁ, и3 люби1тель бhхъ красоты2 тоS.
бlгор0дства тоS слaвитъ съжи1тіе и3мёющи б9іе, но и3
всёхъ вLка возлюби2 ю5. ўчи1телница бо є4сть наказaніz
б9іz, и3збрaтелница дёла того2, и3 ѓще богaтьство є4сть
вожделённаго притzжaніz въ животЁ. что2 премyдрости
богатёйше, є4ю же дёлаютсz вс‰; ѓще же чyвство
дёлаетсz, кто2 є3S сyщихъ лyчшіи худ0жникъ є4сть;
сол0мони
И# ѓще прaвду возлю1битъ кто2, труды2 сеS сyть чcтны.
трезвёнію бо и3 премyдрости ўчи1тъ и3 прaвдэ и3 мyжества,
и4хъ же лyчши ничт0же є4сть въ жи1зни чlкомъ. И# ѓще
мн0жеству ўмA вожделёетъ кто2, вёдэти дрeвнzz, и3
бyдущаz разумёти. вёдэти вэтjz словeсъ и3 рэшeніz
гадaніи, знaменіz и3 чюдесA провёдэ, и3схождeніе времeнъ
и3 вэк0въ. Суди1хъ ќбо сію2 и3звести2 мнЁ къ сожи1тію,
вёдущи ћко бyдетъ ми6 совётникъ бlги1хъ, и3 пріединeніе
попечeніи и3 ск0рби. И# бyдетъ сeю слaва въ нар0дэхъ, и3
чeсть предъ стaрцы. ю4ноша џстръ nбрsщусz въ судЁ, и3
въ зрaцэ си1лныхъ ўдивлю1сz. Молчaщу ми6 потерпsтъ,
вэщaющу ми6 в0нмzтъ. и3 гlющу ми6 n мн0зэ, рyку
положaтъ на ўстA своS. СеS рaди пріимY безсмeртіе, и3
пaмzть вёчную си1мъ и4же по мнЁ nстaвлю. расмотрю2
лю1ди, и3 kзhцы повинyтсz ми6. ўбоsтсz менE слhшавши
мучи1тели стрaшніи, и3 n мн0жествэ kвлю1сz бlгъ и3
въ брaни крёпокъ. Входsщи въ д0мъ м0й ўпок0юсz
съ нeю. не бо2 и4мать г0рести жи1тіе є3S, ни б0лэзни
съжи1тіе тоS, но весeліе и3 рaдость. СіS помышлsющи
во мнЁ и3 печaхсz въ с®цы моeмъ, ћко безсмр7тна є4сть
въ сродствЁ премyдрость, и3 въ содружeніи є3S ўслажeніе
бlго, и3 въ трудёхъ рукY є3S богaтьство безъ nскудёніz.
рм7а
премyдрости
и3 въ nбучeнію бесёды є3S мyдрость, и3 просвэщeніе въ
пріnбщeніи словeсъ є3S. nбхожaхъ и4щущи да воспріимY
ю5. џтрокъ же бhхъ разyменъ, дш7и1 же бlгjz жрeбіи.
пaче же бlгъ сhи пріид0хъ въ тёло несквeрно. Познaхъ
же ћко не и3нaко бyду воздeржанъ, ѓще не бGъ дaстъ. И#
сіE к0ею мyдростію вёдэти к0его є4сть блгdть. И# пріид0хъ
к0 гDу и3 моли1хсz є3мY, и3 рек0хъ t всего2 с®ца моего2.
ГлавA, f7.

Б
9е nц7ъ и3 гDи млcти твоеS, сотвори1выи вс‰ сл0вомъ
твои1мъ. и3 премyдростію твоeю ўстр0ивыи чlка.
да владёетъ t тебE сотворeнными твaрми. и3 да
расм0тритъ ми1ръ въ прпdбіи и3 прaвдэ, и3 въ ўправлeніи
дш7и2 сyдъ суди1ти. дaждь мнЁ прест0лъ твои1хъ пред
стaтельницу премyдрость, и3 не tри1ни менE t џтрокъ
твои1хъ. ћко ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сн7ъ рабы2 твоеS. и3 чlкъ
нeмощенъ и3 маловрeмененъ, и3 ўмaленъ въ рaзумэ судA
и3 зак0нъ. И# ѓще ќбо кто2 бyдетъ совершeнъ въ сн7ёхъ
чlческихъ. ѓще ўдали1тсz премyдрость твоS ни во чт0 же
почтeтсz. Тh же и3збрaлъ м‰ є3си2 цRS лю1демъ твои1мъ, и3
судіeю сн70мъ твои1мъ и3 дщeремъ. И# рeклъ ми6 є3си2 создaти
хрaмъ въ горЁ с™ёй твоeй, и3 въ грaдэ nбитaніz твоего2
nлтaрь. Под0біемъ скv1ніz твоеS с™hz, ю4же ўгот0валъ
сол0мони
є3си2 t начaла. и3 съ тоб0ю премyдрость вёдущіz дёла
твоS. и4же пребhсть тогдA є3гдA ми1ръ твори1лъ є3си2, и3
видsше что2 є4сть ўг0дно nчи1ма твои1ма, и3 что2 прaво
въ зaповэдехъ твои1хъ. Посли2 ю5 съ нб7съ с™hхъ, и3 t
пrт0ла слaвы твоеS. Посли2 ю5 да сyщи со мн0ю трyдитсz,
да вёмъ что2 бlгоўг0дно є4сть предъ тоб0ю. вёсть бо
nнA вс‰ и3 разумёетъ, настaвитъ м‰ въ дёлехъ мои1хъ
мyдрене, и3 сохрани1тъ м‰ въ слaвэ своeй. и3 бyдутъ
ўг0дна дёла моS, и3 рассужY лю1ди твоS прaведне,
и3 бyду дост0инъ прест0ла nц7A моего2. Кт0 бо чlкъ
познaетъ совётъ б9іи, и3 кто2 помhслитъ что2 х0щетъ
бGъ; Помышлeніz бо смр7тна боzзнeна, и3 недовёдомы
провидёніz нaша. Тёло бо тлённое nтzгчaетъ дш7у,
и3 земн0е жи1тіе nдебелэвaетъ ќмъ, и3 вeліе попечeніе
мн0га помышлsюща. є3двA разумэвaемъ и4же на земли2,
и3 ћже въ рукaхъ nбрsщемъ съ труд0мъ. Ґ ћже нa
нб7си кто2 и3сслёди; в0лю же твою2 кто2 познA, ѓще не ты2
дaлъ є3си2 премyдрость, и3 послaлъ є3си2 д¦а с™aго твоего2
t высоты2; И# тaко и3спрaвиша стезS и4же на земли2, и3
ћже тебЁ ўг0дно наўчи1ши чlцы. и3 премyдростію твоeю
и3сцэлёша.
ГлавA, ‹.
рм7в
премyдрости

С
іS первоздaннаго nц7A ми1ру є3ди1но создaна сохрани2,
и3 и3зведE є3го2 t грэхA є3го2. дадe же є3мY крёпость
содержaти всsческаz. tступи1 же t неS непрaведне
въ гнёвэ є3го2, братоўбjйческими поги1бе ћростьми. сего2
рaди потоплsему зeмлю, пaки сп7сE премyдрость. въ со
ставлeнію дрeва прaведнаго соблюдE. сіS и3 во є3диномhсліи
лукaвства kзhческа, сотрsсши nбрэтE прaведнаго и3
сохрани2 є3го2 непор0чна бGу, и3 на чaдэ млcть крёпку
снабди2. сіS прaведнаго t погибaющихъ нечести1выхъ
и3збaви бэжaщаго, nгнS низходsща нa пzть гр†дъ,
є3г0 же є3щE свэдётельство лукaвствіz дымsщисz
стои1тъ пyсте, и3 не и3скончaными врeмены плодоносsща
древесA. и3 невёрныz дш7A пaмzть стоsщи ст0лпъ слaнъ.
Премyдрость бо ми1мо ходsщіи не т0кмо согрэши1ша
є4же не вёдэти є3S бlга, но и3 безyміz своего2 nстaвиша
жи1тію пaмzть, въ ни1хъ же согрэши1ша да не возм0гутъ
ўтаи1ти. премyдрость же служaщихъ є4й t болёзней
и3збaви. сіS бэглецA гнёва брaта прaведнаго настaви въ
стезS прaвы и3 показA є3мY цRьствіе б9іе. и3 дaстъ є3мY
рaзумъ с™hхъ, почти2 є3го2 въ трудёхъ, и3 ўмн0жи труды2
є3го2. въ nби1дэ nдержaщихъ є3го2, предстA є3мY и3 nбогати2
є3го2, и3 сохрани2 є3го2 t вр†гъ, и3 t лazтелій защити2 є3го2.
сол0мони
и3 п0двигъ крёпокъ дадE є3мY, да ўвёсть ћко всёхъ
силнёи є4сть бlгочeстіе. СіS пр0данаго прaведнаго не
nстaви, но и3 t грэхA и3збaви є3го2. сни1де же съ ни1мъ въ
р0въ, и3 во ќзахъ не nстaви є3го2. д0ндеже принесE є3мY
скv1петръ цRьствіz, и3 влaсть на мучaщихъ є3го2. и3 лжи1
выхъ же показA пор0къ сотв0ршихъ нaнь, и3 дадE є3мY
слaву вёчную. СіS лю1діи прaведныхъ и3 сёмz непор0чное
и3збaви, t kзы6къ nскорблsющихъ. вни1де въ дш7у рабA
гDнz, и3 востA проти1ву цReй стрaшнымъ въ чюдесёхъ и3
знaменіихъ. и3 воздA прпdбнымъ мздY труд0въ и4хъ, и3
настaви и4хъ въ пyть ди1венъ. и3 бhсть и4мъ въ покр0въ
днeмъ, и3 въ плaмень ѕвёздъ въ нощи2. и3 проведE и4хъ
п0 морю чермн0му, и3 проведE и4хъ сквозЁ в0ду зёлну.
враги1 же и4хъ потопи2, и3 t глуби1нныz бeздны и3зврЁ
и4хъ. Сего2 рaди прaведніи взsша корhсти нечести1выхъ.
и3 воспёша гDи и4мz с™0е твоE, и3 nдолётелницу рyку
твою2 похвали1ша є3динодyшнэ. ћко премyдрость tвeрзе
ўстA нэмhхъ, и3 kзhцы младeнцемъ сотвори2 ћсны.
ГлавA, аi7.

Ў
прaви дёла и4хъ въ рyку прbр0ка с™aго. пр0йде пустh
ню неnбитaнную, и3 въ непроходи1 м ыхъ водрузи2
кyща. сопроти1вишасz брaнемъ и3 tмсти1ша враг0мъ.
рм7г
премyдрости
возжадaша и3 возвaша тебE, и3 данA бhсть и4мъ водA t
кaмени несэк0ма, и3 и3сцэлeніе жaжди t кaмени жест0ка.
и4хъ же бо рaди пострадaша врaзи и4хъ, си1хъ рaди сіи2
недоўмёющесz бlгодэsніz. За и3ст0чникъ ќбо вёчныz
рэки2, кр0ви и3зліsніе смzтeнны въ nбличeніе младeнце
ўбjйца по повелёнію дaлъ є3си2 и4мъ, гобзyющусz в0ду
безнадeжне показaлъ є3си2. за є4же тогдA жaждущихъ
кaко проти1вныхъ ўмyчи. є3гдa бо и3скушeни, и4бо въ млcти
накaзаніи познaша кaко в0 гнэвэ nсуждeни нечести1віи
мyчишасz. си1хъ же ќбо ћко nц7ъ ўчaщи и3скуси1лъ є3си2,
џнэхъ же ћко жeстокъ цRь nсуждaz и3спытaлъ є3си2, и3
tстоsщіи же и3 предстоsщіи тaкожде мyчишасz. сугyба
бо и4хъ пріsтъ печaль, и3 стенaніе съ пaмzтію минyвшихъ.
Е#гдa бо слhшаху свои1хъ рaди мучeніи бlгодёzныхъ
и4хъ, съразумэвaли гDа. Въ tложeніи бо дрeвле речeнаго
tступи1ша смэю1щасz, на концы2 случeнію ўдиви1шасz.
непод0бнаz прaведнымъ жадaюще, за помышлeніz же
безyмныхъ непрaвда и4хъ. въ ни1хъ же блазнsщесz чeство
ваху безсловeсныz пресмыкaющіисz, и3 звэрeй лю1тыхъ.
Послaлъ є3си2 и4мъ мн0жество безсловeсныхъ жив0тныхъ
во tмщeніе, да познaютъ ћко и4ми же согрэши1ша си1ми
же и3 мyчатсz. Не невозм0жна бо всеси1лнаz рукA твоS,
сол0мони
ћже сотвори2 ми1ръ t не соnбрaзныz вeщи. и3 послA
и4мъ мн0жество медвёдей, и3ли2 ўдавлeніz льв0ва, и3ли2
новорожeныхъ гнёва п0лныхъ и3 не знaемыхъ ѕвэрeй,
и3ли2 џгнь дhшущъ, и3ли2 дhма вонsюща прилагaющи.
и3ли2 стрaшны t џчію и4скры насылaющи. и4хъ же не
т0кмо пaкость можaше и3стреби1ти, но и3 џбразъ ўбоsсz
погуби1ти. и3 безъ тёхъ є3ди1нэмъ дх7омъ пaсти мог0ша,
t судA гонeни, и3 развёzни t~ д¦а си1лы твоеS, но вс‰ въ
мёру и3 число2 и3 превёсъ расмотри1лъ є3си2. Мн0го бо мощи2
тебЁ пaче є4сть всегдA, и3 держaвэ мhшца твоеS кто2
сопроти1витсz; и4же ћко стрaжикъ въ превёсе тaко вeсь
ми1ръ предъ тоб0ю, и3 ћко кaплz росы2 ќтреніz сходsщіz
нa землю. ми1луеши же всёхъ ћко вс‰ м0жеши, и3
презирaеши грэхи2 чlкомъ въ покаsніе. лю1биши же
сyщаz вс‰, и3 ничт0же гнушaеши и4же сотвори1лъ є3си2, ни
бо2 ненави1дzщи что2 ўкраси1лъ є3си2. кaко же пребhсть сіE
ѓще ты2 не и3зв0ли, и3ли2 є4же не наречeно t тебE сохрани1сz;
щади1ши же вс‰ ћко твоS сyть вLко дш7елю1бныи.
ГлавA, вi7.

Н
етлённыи бо д¦ъ тв0й є4сть во всёхъ. тёмъ же
заблужaющихъ помaлэ nбличaеши, и3 въ ни1хъ же
согрэшaютъ воспоминaz ўчи1ши, да премэни1вшесz
рм7д
премyдрости
ѕл0бы вёруютъ въ т‰ гDи. и3 дрeвнихъ бо nбитaтелей
земли2 с™hz твоеS, возненави1дэлъ є3си2 рaди дэsніи
ѕлhхъ. волшвeніи и4 х ъ же творsху, и3 жeртвы не
прпdбныхъ. и3 чадоўбjецъ немлcтивыхъ, и3 ўтробоsдцевъ
члчcкихъ пл0тей и3 кровопjйцевъ t среды2 с™hхъ и3 и4стин
ныхъ твои1хъ. и3 госп0дій р0довъ дш7ъ бесп0мощныхъ
восхотёлъ є3си2 погуби1ти рукaми nц7ъ нaшихъ. да
дост0йно пріи1метсz преселeніе џтрокъ б9іихъ, и4же ў
тебE всёхъ дрaжіе є4сть землS. но и3 си1мъ ћко чlкомъ
прости1лъ є3си2, послaлъ же є3си2 предтекyщихъ в0й твои1хъ
ћко џсы, да тёхъ помaлу и3стребsтъ. Не неси1ленъ
бёше въ брaни покори1ти нечести1выхъ прaведнымъ, и3ли2
ѕвэрeмъ сверёпымъ, и3ли2 сл0ву жeстоку по є3ди1ному
потреби1ти. Судsщи же помaлэ даsше мёсто покаsнію,
не невёдzщи ћко лукaвъ є4сть р0дъ и4хъ и3 є3стeственаz
ѕл0ба и4хъ, и3 ћко не премэни1тсz помышлeніе и4хъ в0
вэки. сёмz бо бB пр0клzто t начaла, нижE боsщисz
кого2 tпущeніе давaше грэх0мъ и4хъ. кт0 бо речeтъ
тебЁ, что2 сотвори1лъ є3си2, и3ли2 кто2 постои1тъ проти1ву
судY твоемY; кто2 п0иметъ тебE n kзhцэхъ поги1бшихъ
и4хъ же ты2 сотвори2, и3ли2 кто2 въ предстaніе ти6 пріи1детъ
tмщaz n nби1дzщихъ чlцэхъ; нёсть бо и4нъ бGъ рaзвэ
сол0мони
тебE и4же ради1тъ n всёхъ. да покaжеши ћко не непрaво
суди1лъ є3си2, нижE цRь и3ли2 мучи1тель предъ тоб0ю взыскa
ти м0гутъ и4хъ же погуби1лъ є3си2. Прaведенъ сhи, прaво
вс‰ разсмотрsеши. неполeзнаго же мyчитисz nсyдиши,
и3 чю1жда твори1ши земнhz си1лы. Крёпость бо твоS
nправдaнію начaло, и3 є4же всёхъ тебE владhчествовати
и3 всёхъ щадёти твори1тъ. крёпость бо покaжеши
невёрующему въ си1лэ совершeнэй, и3 въ невёдущихъ
дeрзость nбличи1ши. Тh же вLко си1лныи въ кр0тости
сyдиши, и3 съ вели1кимъ щадeніемъ разсматрsеши нaсъ.
Съ тоб0ю бо є4сть є3гдA х0щеши мощи2, наўчи1лъ же
є3си2 лю1ди своS си1цевыхъ рaди дёлъ, ћко подобaетъ
прaведному бhти чlколю1бцу. и3 въ бlгоўповaніи сотво
ри1лъ є3си2 сн7ы твоS, ћко даeши n грэсёхъ покаsніе.
Ѓще бо вр†гъ џтрокъ твои1хъ и3 д0лжныхъ смр7ти, и3 съ
си1цевыми мyчилъ є3си2 вонмёніемъ и3 млcтію, даsи лёта
и3 мёсто и4ми же и3змэнsтсz ѕл0бы. съ коли1кимъ
прилежaніемъ суди1лъ є3си2 сн7ы твоS. и4хъ же nц7eмъ
клsтвы завэщaніz дaлъ є3си2 бlги1хъ воздержaніи. нaсъ
ќбо наказyz, враги2 нaша тмaми біeши. да бlгостhню
твою2 помышлsемъ судsщи, суди1ми же чaемъ млcти.
tню1ду же и3 непрaведныхъ въ безyміи жи1вшихъ жив0тъ.
рм7є
премyдрости
св0йствеными и4хъ мeрзостzми мyчилъ є3си2. И$бо въ
заблужeніе путіи2 должaе блуди1ша, боги2 мнёша ћже въ
жив0тныхъ, враг0мъ безчeстна, младе6нецъ безyмныхъ
мщeніе лжyще. Тёмъ же ћко џтрокомъ безсловeснымъ
сyдъ въ поругaніе послaлъ є3си2. и4же поругaньми запрэ
щeніz не наўчи1шасz, дост0йна судA б9іz и3скyсzтъ.
Въ ни1хъ же бо сіи2 страдaху нуждaхусz n си1хъ и4хъ же
мнsху боги2. въ ни1хъ мучи1ми бёша вёдуще є3г0 же
прeжде tмэтaхусz знaти бGа и4стиннаго познaша.
Тёмъ же и3 конeцъ nсуждeніz и4хъ пріи1де нa н‰.
ГлавA, гi7.

С
yетни же ќбо вси6 чlцы, въ ни1хъ же не подлежи1тъ
премyдрость џ бз7э. и3 t ви1димыхъ бlгъ не мог0ша
вразумёти сyщаго. ни дёлахъ внeмлющи познaша
хитрецA. но и3ли2 џгнь, и3ли2 дх7ъ, и3ли2 ск0ръ в0здхуъ,
и3ли2 вэнeцъ ѕвэздaмъ, и3ли2 ѕёлную в0ду, и3ли2 свэти1ла
нбcныи строи1тели ми1ру, бlгы взак0ниша. и4хъ же красот0ю
ўслажaющесz б0ги мнёша. да ўвёдzтъ коли1ко си1хъ
вLка лyчши. красотh бо родоначaлникъ создA |. ѓще
же си1лэ и3 дэsнію ўдивлsютсz, да разумёютъ t ни1хъ
коли1ко сотвори1выи сіS силнёйшіи є4сть. t вели1чества
бо красоты2 и3 здaніи неи3згlанныи рододёлатель и4хъ
сол0мони
вёдэтсz. но nбaче n си1хъ є4сть ўничижeніе мaло, и4бо
сaми сіи2 вск0рэ прельщaютсz бGа и4щущи и3 хотsщи
nбрэсти2. въ дёлехъ бо є3го2 живyще и3слёдуютъ, и3
совётуютсz зрaкомъ ћко бlга ви1димаz, пaки нижE
сіи2 прощeни, ѓще бо толи1каго возмог0ша вёдэти,
да м0гутъ созрёти вёкъ. си1хъ же вLки кaко ск0ро не
nбрэт0ша. nкаsни же сyть и3 въ мр7твыхъ ўповaніz
и4хъ, и4же призвaша б0ги дёлъ рyкъ чlческихъ. злaто
и3 сребро2 хи1трости ўмышлeніе, и3 под0біz жив0тныхъ,
и3ли2 кaмени неключи1маго дёло руки2 дрeвней. Ѓще же
кто2 вещесёчецъ тект0нъ, t лёса дрeво прaво tсэчeтъ и3
nтeшетъ бlгоќчне всю2 корY є3го2, и3 хи1трствуz бlголёпне
сотвори1тъ д0бръ сосyдъ въ сожи1тіе животA, продaніе
же дёла на ўготовaніе брaшна и3здaвъ насhтисz. и3
и3змэнeно є4же t ни1хъ ни во чт0 же бlгопотрeбно,
дрeво кри1во сyчіz п0лно, пріи1мъ и3зваS съ расуждeніемъ
мeдленіz своего2. и3 во и3скyсэ рaзума и3зобрaзи є3го2, и3
ўпод0би є3го2 џбразу чlчу, и3ли2 нёкоему жив0тному.
и3 помaза є3го2 шарaми разли1кими и3 nчермни2 мaсть
є3го2, и3 всsкъ пор0къ и4же на нeмъ є4сть низмaза. и3
сотвори2 є3мY дост0йно nбитaніе, и3 на стэнЁ постaви є5,
и3 ўкрэпи1вши желёзомъ да не ќбо падeтъ прозрЁ є5.
рм7ѕ
премyдрости
вёдыи ћко не м0жетъ помощи2 себЁ, и4бо и4долъ є4сть,
и3 трeбэ є4сть є3мY п0мощи. n притzжaніzхъ же и3 n
брaцэхъ є3го2 и3 чaдэхъ молsсz, не стыди1тсz къ бездyш
ному гlz. и3 n здрaвію ќбо нeмощнаго призывaетъ, и3
за жив0тъ мeртваго м0литъ, и3 въ п0мощь неключи1му
призовeтъ. и3 n путьшeствіи пр0ситъ и4же ходи1ти не
м0жетъ, и3 n притzжaніи и3 дэsнію и3 рукотвержeніz не
крёпкаго рукaми и3 мyжества пр0ситъ t него2, и4же всёхъ
є4сть немощнёи.
ГлавA, дi7.

П
лhти пaки кто2 помhслитъ, и3 сверёпыz волны2 пре
ходи1ти. носsщаго є3го2 кораблS тлённэйшаго дрeва
призывaетъ. џное же ќбо похотёніе къ снабдёнію
смhслилъ, хитрeцъ же мyдростію содёла. Тh же џ§е
состроsеши проразумёніе, ћко дaлъ є3си2 и3 въ м0ри
пyть, и3 въ волнaхъ стезю2 крэпчaйшу показyющи ћко
си1ленъ є3си2 t всsкого спасти2, да ѓще и3 безъ худ0жества
кто2 взhидетъ. х0щеши же да не бyдутъ прaзdни дёла
премyдрости твоеS, сего2 рaди и3 мaлому дрeву, ввэрsютъ
чlцы дш7 ы своS. и3 преходsще в0лны корaбльцемъ
и3збавлeни сyть. и3 t начaла бо поги1бшихъ г0рдыхъ ги
гaнтовъ. Ўповaніе ми1ра въ корaбльци и3збэжA, nстaви
сол0мони
вёку сёмz рождeніz, рук0ю твоeю ўстр0ено. Блгcви1тъ
бо сz дрeво и4мъ же бывaетъ nправдaніе, рукотворeніе
же пр0клzто є4сть и3 и4же сотвори2 є3го2. ћко є4же содёла
тлённое, бGа и3меновA. въ рaвнэ бо ненави1дима сyть бGу
нечeствуzи и3 нечeстіе є3го2, и4бо сотворeное съ сотв0ршимъ
ўмyчитсz. Сего2 рaди и3 во и4долэхъ kзhческихъ не бyдетъ
расмотрeніе, ћко въ сотворeнію б9іемъ въ мeрзость
сотворeни сyть. и3 въ соблaзнъ дш7aмъ чlческимъ, и3 въ
сёть ногaмъ бyихъ. начaло бо блужeніz є4сть внимaніе
и4долэхъ, nбрётеніе и4хъ рaди тлёніе животA є4сть. нижe
бо бB t начaла, нижE бyдетъ в0 вэки. тщеслaвіе бо
чlкъ вни1де въ ми1ръ, и3 сего2 рaди крaтокъ и4хъ конeцъ
вмэни1сz. Г0рькимъ бо плaчемъ сётуz nц7ъ ск0ро восхи
щeнаго чaда џбразъ сотвори2. Е#г0 же тогдA чlка мр7тва.
нн7э ћко бGа чeствоваша. и3 предадE подрyчнымъ тaйны и3
жeртвы. пот0мъ в0 времz возм0же нечести1выи nбhчай
ћко зак0нъ сохранeнъ є4сть, и3 мучи1телей повелёніемъ
чeствовахусz и3зваsннаz. и4хъ же въ лицЁ не могyще
чeствовати чlцы дaлнzго рaди nбитaніz, и3здалeча же
џбразъ и3з8nбражeнъ и3знесeнъ є4сть ћвлsющи џбразъ
цReвъ є3г0 же чeствовати сотвори1ша. да tстоsщаго ћко
настоsщаго чeствуютъ съ прилежaніемъ. въ повелёніе
рм7з
премyдрости
зак0на и не разумёющихъ худ0жника и3з мэнsше
любочeстіе. сeй бо хотS ўгоди1ти держaтелю принyдисz
хи1 тростію своeю да под0біе наи3 п aче воnбрази1 т ъ.
Мн0жество же чlкъ и3звлечeно блгdти дёланіz рaди.
въмaлэ чeствованнаго чlка, и3 нн7э бGа вмэни1ша. и3 сіE
бhсть жи1тію влаsніе, ћко ласкaнію и3ли2 мучи1тельству
послужи1ша чlцы, ћко не nбщeно и4мz кaменіемъ и3
дрeвомъ nбложи1ша. Посeмъ и3 не довлёша прельщaтисz
n б9ію рaзумэ, но и3 въ вели1цэ живyще безyміи брaни,
сицевA ѕлaz ми1ръ и3менyютъ. и3ли2 сн7оўбjйство жрyще,
и3ли2 сокровeныz жeртвы творsще, и3ли2 неи1стовства t
и3нhхъ сложeніи под0біz приводsще. нижE животA,
нижE брaковъ чи1сто є3щE сохранsтъ, є4теръ є4тераго и3ли2
дрек0лемъ ўбивaетъ, и3ли2 блюдsщи nскорблsетъ. вс‰
же смёшена сyть, кр0вь и3 ўбjйство, татьбA, и3 лeсть,
и3стлёніе, и3 невёрствіе, и3 смущeніе, заклинaніе, м0лва,
бlгhхъ блгdти не воспомzновeніе, дш7aмъ nсквернeніе,
рожeнію премэнeніе, брaкомъ бесчи1ніе, прелюбодэsніе,
студодэsніе. Не и3мен0вана бо и4доломъ служeніz, начaло
всёмъ ѕлhмъ и3 винA и3 конeцъ є4сть. и4бо є3гдA веселsтсz
неи3стовствyютъ, и3ли2 пророкyютъ л0жнаz, и3ли2 живyтъ
непрaведне, и3ли2 заклинaютсz ск0ро. бездyшнымъ бо
сол0мони
и4доломъ надёютсz, ѕлB кленyщесz во льсти2 низмудрy
юще препод0біе. не бо2 си1ла кленyщихъ, но согрэшaющимъ
сyдъ прих0дитъ вhну за преступлeніе непрaведнымъ.
ГлавA, єi7.

Т
h же бGъ нaшъ бlгъ и4стиненъ є3си2, долготерпэли1въ и3
ми1лостивъ расмотрsz вс‰. и4бо ѓще согрэшaемъ твои2
є3смы2 вёдуще держaву твою2. и3 ѓще не согрэшaемъ
вёмы ћко тебЁ вмэни1хомсz. познaти бо тебE всесовер
шeна є4сть прaвда, и3 вёдэти си1лу твою2 к0рень є4сть
бе€смр7тіz. Нижe бо прельсти2 нaсъ чlкъ ѕлохи1треныхъ
помышлeніе, нижE сёнію пи1саныи. трyдъ бесплодA џбразъ
и3зваsнъ разли1чными ви1ды, и4же дaстъ безyмному
похотёніе, и3 лю1бzтъ мр7твыхъ џбразовъ ви1ды безъ дш7A.
тёмъ же лукaвымъ люби1тели дост0йни смр7ти сyть, и4же
творsтъ таковaz ћко же чeствуютъ и4ми же дёйствуютъ
и4хъ же лю1бzтъ. И$бо скудeльникъ мsкъкіz землS мнyщи
съ труд0мъ дёлаетъ, ко и3зъnби1лію нaсъ коег0ждо. но
t сег0 же брeніz создA, и3 ћже чи1стыхъ дёлъ служeніz
сосyды и3 сопроти1вныz же вс‰ под0бне. си1хъ же и3 на
коег0ждо є4сть потрeба, судіS є4сть бренодёлатель. и3
ѕлотрyдникъ б0га сyетна t сег0 же твори1тъ брeніz. И$же
вмaлэ прeже t земли2 сотворeнъ бhсть, и3 помaлэ и4детъ
рм7и
премyдрости
и3зъ неs же воспріsтъ бhсть дш7eю д0мъ. тsжетно є4сть
и4хъ прилежaніе, не помышлsz ћко бyдетъ твори1ти.
нижE ћко крaто конeчно жи1тіе и4мать златодёлателемъ,
и3 среброліsтелемъ, и3 мёди здaтелемъ под0бисz, и3 слaву
мни1тъ и4же хи1тре дёлаетъ. Пeпелъ бо є4сть с®це є3го2, и3
землS пр0ста ўповaніе є3го2. и3 брeніz хyж8ши жив0тъ
є3го2, ћко не ўвёде создaвшаго є3го2, и3 вдохнyвшаго
є3мY дш7у дёлателну. и3 вдохнyвшаго дх7ъ жив0тныи. но
вмэни1ша поругaніе бhти жив0тъ нaшъ, и3 жи1тіе всE
ўпразднeно є4сть на пріnбрётеніе. Подобaетъ бо рещи2
tнyду же ѓще и3 t ѕлA пріnбрэсти2. сeй бо пaче всёхъ
вёдэ ћко согрэшaетъ, вeщи зeмленыz сокрушeны сосyды
и3 и3зваsніz рододёлныхъ. всёхъ же пребезyмнэйшіи и3
безчeстнэйши, пaче дш7и2 младeнца, врaзи лю1діи твои1хъ
понуди1вшіи и4хъ. ћко вс‰ и4долы kзhчески мени1ша
б0ги, и4мъ же нижE џчію бhти въ видёніе, нижE н0здри
въ привлечeніе ґє1ра, нижE ќши слyшати, нижE пeрсты
рyкъ въ nсzзaніе, и3 н0ги и4хъ прaзны ко хождeнію. чlкъ
бо сотвори2 и4хъ, и3 дyхъ взaйменыи создA и4хъ. ни є3ди1нъ
бо чlкъ м0жетъ себЁ под0бна бGа создaти, смр7тенъ же
сhи, мр7тва дёлаетъ рукaма бе€зак0нныма. Лyчше бо
є4сть є3го2 и4долъ ћко сeй ќбо поживE, џнъ же никогдA.
сол0мони
и3 жив0тнаz же бёднаz чтyтсz, безyміе бо сърассyдное
и4ныхъ є4сть хyжшее. НижE є3ли1ко вожделёти ћко въ
жив0тныхъ лицA бlга бyдутъ, tбэжa же и3 б9іz хвалA
и3 блгcвeніе є3го2.
ГлавA, ѕi7.

С
его2 рaди же и3 сіи2 под0бнэ пострадaли сyть и3 дост0йне,
и3 мн0жествомъ ѕвэрeй и3стреблeни сyть. Сего2 рaди
мучeніz ўбlжи1лъ є3си2 лю1ди твоS, въ похотёніе в0ли
стрaнническа вкушeніz, пи1щу ўгот0валъ є3си2 крaстели. да
nни2 ќбо вожделёвшіи пи1ща, показaніемъ послaныхъ.
и3 t нyжнаго хотёніz nбратsтсz. Сіи2 же вмaлэ ни1щи
бhша, и3 стрaнна пріи1мэша вкушeніz. Подобaше бо
џнэмъ безtвётней нищетЁ найти2 мучи1тельствомъ.
Си1мъ же толи1ко показaти, кaко враги2 и4хъ мyчишасz.
И$бо тёмъ нaйде жест0къ ѕвёрей гнёвъ, кусaніемъ
сверёпыхъ и3стреблsхусz ѕміeвъ. Но не до концA пребhсть
гнёвъ тв0й, въ наказaніе же вмaлэ смущeни сyть.
Знaменіе и3мёющи сп7сeнію, на воспомzнeніе зaповэди
зак0на твоего2. nбрати1выисz ќбо, невозрённаго рaди
цэлsшесz, но тебE рaди всёхъ сп7са. И# всёмъ же наказaлъ
є3си2 враги2 нaша, ћко ты2 є3си2 и3збавлszи t всsкого ѕлA,
и4хъ же бо ґкри1ды и3 мhшица поби1ша кусaніемъ, и3 не
рм7f
премyдрости
nбрётесz цёльба дш7aмъ и4хъ, ћко дост0йни бsху t
таковhхъ мyчитисz, сн70въ же твои1хъ нижE ѕміeвыхъ
зуб0въ ћды nдолёша, млcть бо твоS приходsще и3сцэ
лsше и4хъ. въ пaмzть бо словeсъ твои1хъ ўсэкнsхусz,
и3 ск0ро и3 с цэлsхусz, да не въ глубинY впадaюще
забвeніz, tлучaтсz твоего2 бlгодэsніz. нижe бо зeліе,
нижE nбzзaніе и3сцэли2 и4хъ, но сл0во твоE гDи и4же
цэли1тъ вс‰. Тh бо животY и3 смр7ти влaсть и4машъ, и3
низв0диши дaже до врaтъ ѓду и3 возв0диши. чlкъ же
ўбивaетъ ѕл0бою своeю, и3сшeдъ же дх7ъ не возврати1тъ,
ни призовeтъ дш7у и4же воспріsта є4сть. твоеs же руки2
и3збэжaти невозм0жно є4сть. tмэтaющибосz тебE
вёдэти нечести1віи, въ крёпости мhшца твоеS біeни
сyть, стрaнными дождsми и3 грaдами и3 бyрzми гони1ми
страдaша, и3 nгнeмъ растazни. Преслaвное бо во всE
ўчащaющеи водЁ мн0жае дёлаетъ џгнь. которaющъ бо
сz є4сть ми1ръ пaче прaведныхъ. КогдA ќбо ўкротsшесz
плaмень, да не сгорsтъ и4же на нечести1выхъ послaна
бёху жив0тнаz. но сіи2 зрsще вёдzтъ ћко б9іz судA
стрaжутъ гонeніе, нёкогда же междY вод0ю џгнь палsше,
дaже бе€зак0наго земли2 рождeніz растли1тъ. и4хъ же рaди
ѓнGльскою пи1щею питaлъ є3си2 лю1ди твоS, ўгот0ванъ
сол0мони
хлёбъ съ нб7сE подaлъ є3си2 и4мъ безъ трудA, всE ўслаждeніе
въ себЁ и3мёющи и3 всsку слaдость бlгов0ннаго вкушeніz.
составлeніz же твоего2 и3 слaдости твоеS сн70мъ показA.
и3 ўгождaющи є3ди1ного к0ждо в0ли ћже восхотЁ, къ
чемy же кто2 хотsше превращaшесz. снёгъ же и3 лeдъ
пребывaше си1лу џгнену и3 не растazшесz, да ўвёдzтъ
ћко пл0дъ враг0въ и3стреблsше џгнь горsщіи, в0 градэ
и3 дождёхъ блистaющи. Сего2 рaди дaсz пaки питaютъ
прaведніи, и3 џгнь пaки своеS си1лы лиши1сz. творeніе бо
тебЁ творцY служaше, распростирaетсz на мyку проти1ву
непрaведныхъ, и3 легчaе твори1тсz въ бlгодэsніе рaди
на т‰ надёющихсz. сего2 рaди и3 тогдA вс‰ преnбражeна
всёмъ корми1телница, блгdти твоеS служaше къ в0ли и4хъ
и4же t тебE пожелёни сyть. да наўчaтсz сн7ове твои2 и4хъ
же возлюби1лъ є3си2 гDи, ћко не рождeніz плод0въ питaютъ
чlка, но сл0во твоE тебЁ вёрующихъ соблюдaетъ. чт0 бо
nгнeмъ нерастлёно ск0ро t малhz лучA сlнечныz грёе
мое растazшесz, да знaемо бyдетъ всёмъ ћко подобaетъ
дости1гнути сlнцу къ блгcвeнію твоемY, и3 къ возсіsнію
свёта тебЁ поклони1тисz. Не бlгодaрно бо ўповaніе ћко
зи1мный и4ней растaетъ, и3 и3зліeтсz ћко водA неключи1ма.
ГлавA, зi7.

премyдрости

В
ели1ци сyть суди2 твои2 гDи, и3 неи3згlанны. сего2 рaди
ненакaзаніи дш7A соблазни1ша, воспріsша бо наси1ло
вати kзhкъ с™hи бе€з ак0нніи. ќзники тмы2 и3
д0лгою н0щію свsзани и3 заключeни подъ кр0вы бэгльцы2
вёчнаго провэдёніz лежaша. Ўтаи1ти бо мнsщесz въ
мрaчныхъ грэсёхъ, возвэсти1сz приключeніе, и3 расточeни
сyть ўжасaющесz стрaшно, и3 съ ўдивлeніемъ ѕлhмъ
возмущeни сyть. нижe бо содержaщіи и4хъ покр0въ безъ
стрaха сохрани2, шyми же сходsще возмущaху. и3 при
видёніz печaлны kвлsющисz. ќжасъ тёмъ подавaху. и3
џгнь бо ни є3ди1ныz си1лы можaше тёмъ воздaти, ни
ѕвёзды t свётлаго плaмени просвэти1ти можaху тY
н0щь стрaшную. kвлsшежесz и4мъ т0кмо ск0ро џгнь
стрaха и3сп0лнь, и3 стрaхомъ побіeни тогдA и4же не ви1дэша
џноz. лицA чazху г0ршаz бhти и4хъ же видsху. в0лхвъ
же худ0жества преложeни бsху въ посмёхъ и премyдрую
щимъ величaніz nбличeніе клsтвено. nбэщaющіибосz
стрaхи и3 смущeніz и3згнaти t дш7A болsщіz, сіи2 съ
посмёхомъ п0лни стрaхомъ болsху. и4бо ѓще и3 никт0же
и4хъ возмущeне ўстраши2 и3 четверон0гихъ прех0ди, и3
ѕмjемъ звиздaніz воздви1гнени стрaшно погибaху.
и3 ґє1ра є3г0 же никто2 ни ки1мъ же путeмъ и3збэжaти
сол0мони
возм0же tмэтaюща себE ви1дэти. нечистотa бо св0й
ствене лукaваz свэдётельствуетъ nсуждaющи. вhну
же пріeмлюще лю1таz содержи1ма с0вэстію. ничт0же бо
є4сть стрaхъ, т0кмо предaніе t п0мощи помышлeніz.
внyтрь же мeнше сyще чazніе б0лшую мни1тъ нечистотY
настоsщего мучeніz вины2. тёмъ же и4же въ немощнyю
пріид0ша н0щь и3 t нeмощнаго ѓда нашeдшую тмY
сн0мъ спsщи. ћже ќбо чудесeмъ попирaхусz привидёній
рaди, и3 ћже дш7и и3счезaху предaніz. ск0ръ бо и4мъ и3 нена
дeженъ стрaхъ нaйде. ѓще же си1це сeй бB т{ низпадaz.
сохранsшесz ў темни1цы безъ желёза заключeнъ. ѓще
бо землЁ дёлатель кто2 бhсть и3ли2 пaстырь, и3ли2 пустhни
дёлатель труд0мъ предnбъsтъ бhсть неи3збёжную
терпsше нyжду. є3ди1нымъ бо ю4жемъ желёзнымъ тмы2
вси6 бsху свsзани. и3ли2 дх7ъ звиздaющи и3ли2 междY
чaстыхъ древeсныхъ вётвей пти1ченъ шyмъ бlгъ, и3ли2 си1ла
в0днаz текyщи ѕёлне, и3ли2 шyмъ ѕёлнаго низпадeніz
кaменей, и3ли2 и3грaющимъ ѕвэрeмъ течeніе неви1димое,
и3ли2 рыкaніz зёлныхъ ѕвэрeй глaса, и3ли2 tзывaющсz t
дeбрей г0рскихъ глaсъ nскудэвaти творsще и4хъ стрaхъ.
Вс‰ бо вселeннаz свётло просвэщaшесz свётомъ, не
смэшaнымъ дёломъ содержaшесz. самёмъ же џнэмъ
рн7а
премyдрости
простирaшесz тsжка н0щь, џбразъ бyдущаго и4хъ
воспріsтіz тмы2, и3 и4мъ самёмъ бsше тzжчaйша.
ГлавA, иi7.

П
рпdбнымъ же твои1мъ вели1къ бB свётъ. и4хъ же ќбо
глaсъ слhшаще џбраза же не ви1дzще. Занeже ќбо
nни2 тог0 же не страдaху бlжaху т‰, ћко непaко
ствовани предъ nбиди1ми бlгодарsху. и3 є4же пронести1сz
блгdтію молsхусz. Си1хъ рaди nгнегорsщіи ст0лпъ в0жда
и3мёша невёдомаго пути2 шeствіz. сlнца же безъ пaкости
любочeстнаго стрaнничества подaлъ є3си2. дост0йни бо nни2
лиши1тисz свёта, и3 снабдётисz во тмЁ. и4же заключe
ныхъ стрежaху сн70въ твои1хъ, и4хъ же рaди восхотЁ не
и3стлёненъ зак0на свётъ вёку дaти. совётовавшихъ
и4хъ прпdбныхъ ўбивaти младeнца, и3 є3ди1ному преложeну
чaду и3 сп7сeну. въ nбличeніе и4хъ взS мн0жество ч†дъ,
и3 є3динодyшно погуби1лъ є3си2 въ водЁ ѕёлнэй. џна бо
н0щь провёдэсz nц7eмъ нaшимъ, да и4стинно вёдуще
и4мъ же клsтвамъ ўвёриша вожделёютъ. воспріsто же
бhсть t лю1діи твои1хъ. сп7сeніе бо прaведныхъ, вр†гъ же
и3стреблeніе. ћко бо nбещeстилъ є3си2 супостaты нaша,
къ семY нaсъ призывaющи прослaвилъ є3си2. сокровeно бо
жрsху прпdбніи џтроки бlги1хъ, и3 зак0на бжcтвеннаго
сол0мони
въ сои3меновaніе завэщaша. Тaко же бlги1хъ и3 бёдныхъ
воспріsти с™hхъ, nц7ъ ќже предвоспэвaющихъ хвалY.
Возшумё же непод0бно враг0въ в0пль, и3 плaчъ
слhшашесz плaчущихъ младе6нецъ. Сицев0ю же мeстію
рaбъ съ господи1номъ nѕлоблeнъ є4сть, и3 nполчeныи
чlкъ цReви под0бнаz пострадA. Е#динодyшно же ќбо
вси6 во є3ди1номъ и4мени смр7тномъ, мeртвыхъ и3мёzху
безчи1сленыхъ. Нижe бо въ погребeніе живhхъ довлsше,
понeже є3ди1нымъ мгновeніемъ честнёйшіи р0дъ и4хъ
и3стреблeнъ є4сть. t всёхъ бо невёрующе рaди чародэsніz,
и3 рaди пе6рвенецъ и3стреблeніz и3сповёдаша лю1ди б9іz
сн7ы бhти. молчaнію бо содержaщу всёхъ, и3 н0щь своего2
течeніz п0лъ пути2 и3мёше. всемогyще сл0во твоE гDи
и3сходsщи t нб7си2 t пrт0лъ цrкихъ, жест0къ брани1тель
посреди2 и3скоренeніz и3 земли2 предвни1де. мeчъ џстръ
нелицемёрнаго повелёніz твоего2 носsи, и3 стоsщи
и3сп0лни вс‰ смр7ти. и3 дaже до нб7си2 досzзaше стоsщи на
земли2. ТогдA внезaпу привидёніz сн0въ лю1тэ смути1ша
и4хъ, стрaхи же наид0ша ненадeжны. и3 и4нъ и3нaмо
в8вeрженъ є4лэ жи1въ, є3s же рaди вины2 смр7тію и3щезaху.
видёніz бо и4хъ смути1ша и4хъ. сіE преdўчaху да не вёдzще
є3г0 же рaди ѕлA стрaжуще погиб0ша. Прикоснyжесz
рн7в
премyдрости
тогдA и3 прaведныхъ и3скушeніе смр7ти, и3 и3стлёніz въ
пyсты бhсть мн0жество, но нед0лго пребhсть гнёвъ.
Потщaбосz мyжъ непор0ченъ и3 предбрaшесz, своеS
слyжбы nрyжіемъ. моли1тву и3 fиміsма nцэщeніе
принeсъ, сопроти1 въ стA гнёву. и3 концA настaвилъ
требовaніz, показyющи ћко тв0й є4сть рaбъ. nдолё же
нар0ды не въ си1лэ тэлeснэй нижE nрyжіи дёлаными,
но сл0вомъ повелёвшаго тружaтисz. клsтвы nц7ъ и3
завёты поминaющи х0лми бо ўпaдшихъ дрyгъ нa друга
междY мeртвыхъ стaвъ и3 tсэчE гнёвъ, и3 раздэли2 ћже
къ живhмъ пyть. въ nдeжди бо поди1ра бB вeсь ми1ръ,
и3 nц7ъ слaвы на четhре ўг0лномъ кaмени и3зваsнъ, и3
вели1чество твоE въ діади1мэ главы2 є3го2. Си1ми пріи1де
и3скоренsz, сіs же ўстраши1ша, бB бо т0кмо и3скушeніе
гнёва дов0лно.
ГлавA, fi7.

Н
ечести1вымъ же до концA безъ млcти ћрость нaйде.
Прови1дэ бо и4хъ и3 бyдущаz, ћко сіи2 nбращeнніи є4же
nстaвити, и3 со тщaніемъ tпусти1ша и4хъ. Гнaша въ
слёдъ раскazвшисz, є3щe бо въ рукaхъ и3мёюще рыдaніz, и3
сэтyющисz гроб0мъ мр7твыхъ, и4нъ себЁ взsша п0мыслъ
безyміz. и3 и4хъ же молsщи и3згнaша и4хъ ѓки бэгльцы2
сол0мони
гонsху. Влечaше бо и4хъ къ семY концY дост0йна нуждA,
и3 приклю1чшихсz не вспомzнyтіе вложи2. дaже и3 пр0чаz
мyкамъ ко и3сполнeнію мучeніz. лю1ди же твоS преслaвное
путьшeствіе и3скуси2. nни1 же стрaнну nбрsщутъ смр7ть.
Всe бо творeніе во своeмъ є3мY родY пaки совhшше пре
nбразsшесz, служaщи св0йственымъ повелёніемъ, да
џтроцы твои2 сохранsтсz невреждeни. џблакъ nсэнsющіи
п0лкъ и4хъ, и3 влaжна землS сухA kви1сz. и3зъ м0рz
чермнaго пyть безъ преткновeніz, и3 п0ле процвэтaющи
t волны2 ѕёлныz, и4мъ же вeсь kзhкъ пр0йде, твоeю
рук0ю покровeни. Ви1дzщи ди1внаz и3 чюдесA, ћко к0ни
насыти1шасz, ћко ѓгньци возрaдовашасz хвалsще т‰ гDи
и3збaвльшаго и4хъ. Въспомzнyсz бо є3щE и4мъ, и4же въ
nбитaнію и4хъ. кaко ќбо за рождeніе жив0тныхъ и3зведE
землS скни1фы, и3 за рhбы tрhгну рэкA мн0жество
жaбъ. Послэди1 же ви1дэша и3 новорождeніе пти1цъ, ћко
похотёніемъ и3звeдени, проси1ша слaдостныz пи1ща, въ
похотёнію бо взыи3д0ша и4мъ t м0рz крaстели. мучeніz
грёшнымъ наи3д0ша не безъ бhвшихъ знaменій, по
нyжди гр0ма, прaведне бо пострадaша по свои1хъ бе€зак0
ніzхъ. и4бо лю1тэйшее ненавидёніе на страннолю1бца
настaвиша. и3нjи бо незнaемыхъ не пріeмлzху прише6лецъ,
рн7г
премyдрости
сіи1 же бlгодётелію страннолю1бцомъ служaху, и3 не т0кмо,
но є4же к0е расмотрeніе бyдетъ и4хъ. занE наси1лzеми
воспріeмлzху чю1ждихъ. нёцыи же съ прaзнествами
воспріeмлzху си1 х ъ, ўжE nбhчаемъ пріnбщaющесz
прaведныхъ, жесточaйшими nѕлоби1ша болёзньми.
побіeни же сyть nслэплeніемъ, ћко же и3 nни2 при
двeрехъ прпdбнаго со ск0рыми покровeни бsху тмaми.
к0ждо же прох0да свои1хъ двeріи и3скaше, и3 и4хъ рaди
стихjи премэнeны. ћко въ гyслехъ стрyны послёдованію
и4мени премэнsтсz, и3 всегдA своего2 шyма стрегyтъ.
занE є4сть ви1дэти џбразу бhвшаго и4стиннэ. сухaz
во влaжнаz nбращaхусz, и3 є3ли1ка бёху плaвающіz въ
зeмлю проидsху. џгнь можaше надъ в0ду вhш8ше своеS
си1лы, и3 водA ўгашaющу си1лу забы2. плaмени t проти
влeніz и3стлённыхъ жив0тныхъ. не труди1ша пл0тей
проходsщихъ. нижE тaющаго ледоџбразне тлёненъ р0дъ
нетлённыz пи1ща. по всемY гDи возвели1чилъ є3си2 лю1ди
твоS, и3 прослaвилъ є3си2 и3 не прeзрэлъ є3си2 во всE врeмz
и3 на всsкомъ мёстэ предстоS.

Конeцъ кни1зэ премyдростемъ сол0монимъ.


И$мать въ себЁ глaвъ, fi7.
Кни1га премyдрости їсyса сн7а сирaхова.
ГлавA, №.

В
сsка премyдрость t~ гDа, и3 съ ни1мъ є4сть в0 вэки.
пэскA морскaго и3 кaплz дождeвныz, и3 дни2 вёка
кто2 и3зочтeтъ; высотY нб7сE, и3 широтY земли2, и3
бeздну, и3 премyдрость кто2 и3€слёдитъ; прeжде всёхъ
создaсz премyдрость, и3 рaзумъ мyдрости t~ вэка. К0рень
премyдрости комY tкрhсz, и3 ковaрство є3S кто2 разумЁ;
є3ди1нъ є4сть премyдръ стрaшенъ ѕэло2, сэдsи на пrт0лэ
своeмъ гDь. сaмъ создA ю5, и3 ви1дэ и3зочтE ю5, и3 проліS ю5
на вс‰ дёла своS со всsкою пл0тію, подaнію є3го2 и3 даровA
ю5 лю1бzщимъ є3го2. Стрaхъ гDнь слaва и3 похвалA и3 весeліе,
и3 вэнeцъ рaдости. стрaхъ гDнь возвесели1тъ с®це, и3 дaстъ
весeліе и3 рaдость и3 долгодн7ьствіе. Боsщемусz гDа бlго
бyдетъ на послэди2, и3 въ дн7ь скончaніz є3го2 nбрsщетъ
блгdть. Начaло премyдрости боsтисz гDа, и3 съ вёрными
въ ложеснёхъ создaсz и4мъ. И# съ чlки nсновaніе вёчно
рн7д
кни1га
ўгнэзди2, и3 съ сёменемъ и4хъ ўвёритсz. насыщeніе
премyдрости боsтисz гDа, и3 ўпои1тъ и4хъ t пло6дъ
свои1хъ. Вeсь д0мъ є3S и3сп0лнитъ желaніи, и3 сосyды t
жи1тъ є3S. вэнeцъ мyдрости стрaхъ гDнь, возцвэтazи
ми1ръ, и3 здрaвію и3сцэлeніе и3 ви1дэ и3 сочтE ю5. худ0жество
и3 вёдэніе рaзума nдожди2, и3 слaву держaщихъ ю5 вознесE.
К0рень премyдрости боsтисz гDа, и3 вётви є3S долго
дн7ьствіе. не м0жетъ ћрость непрaведна nправди1тисz,
чaсть бо ћрости є3го2 падeніе є3мY. до врeмени стeрпитъ
долготерпэли1выи, и3 нап0слэдь воздaстъ є3мY весeліе.
до врeмене съкрhетъ словесA своS, и3 ўстны2 вёрныхъ
и3сповёдzтъ рaзумъ є3го2. Въ сокр0вищехъ премyдрости
при1тча худ0жества, мeрзость же грёшнику блGочeстіе.
Вожделёвъ премyдрости соблюди2 зaповэди, и3 гDь ти6
ю5 подaстъ. Премyдрость бо и3 наказaніе стрaхъ гDнь,
и3 бlговолeніе є3го2 вёра и3 кр0тость. Не проти1висz
стрaху гDню, и3 не приступи2 къ немY с®цемъ сугyбымъ,
не подсуждaйсz ўсты2 чlческими, и3 ўстнaмъ свои1мъ
в0нми. Не возноси1сz да не tпaдеши, и3 наведeши дш7и2
своeй безчeстіе. и3 tкрhетъ гDь тaйны твоS, и3 посредЁ
с0нма низложи1тъ т‰. ћко не приступи1лъ є3си2 стрaху
гDню, и3 с®це твоE и3сп0лнь лукaвства.
їсyса сирaхова
ГлавA, в7.

Ч
aдо, ѓще приступaеши раб0тати гDви бGу, ўгот0ви
дш7у свою2 во и3скушeніе. Ўпрaви с®це своE и3 стерпи2,
и3 не тщи1сz в0 времz наведeніz. прилэпи1сz є3мY
и3 не tступи2, да возрастeши на послёдокъ тв0й. ВсE
є3ли1ко ѓще нанесeно ти6 бyдетъ пріими2, и3 во и3змэнe
нію смирeніz своего2 да долготерпи2 . Ћко во nгни2
и3скушaетсz злaто, и3 чlци пріsтни въ пещи2 смирeніz.
Вёруй є3мY и3 застyпитъ т‰, и3 ўпрaви пути2 своS и3
ўповaй нaнь. Боsщіисz гDа пождёте млcти є3го2, и3
не ўклони1тесz да не падeте. Боsщіисz гDа, вёруйте
є3мY, и3 не и4мать tпaсти мздA вaша. Боsщіисz гDа
надёйтесz на бlгaz, и3 весeліе вёка и3 млcть. Возри1те
на дрeвнэz р0ды и3 ви1дите, кто2 ќбо вёрова гDви и3
постhдэсz; ли2 кто2 пребhсть въ стрaсэ є3го2 nстaвисz;
и3ли2 кто2 призвA є3го2 и3 презрЁ и5; ЗанE щeдръ и3 млcтивъ
гDь, и3 nставлsетъ грэхи2, и3 сп7сeтъ в0 времz ск0рби.
Г0ре с®цемъ страшли1вомъ и3 рукaмъ nслаблeнамъ, и3
грёшнику ходsщу на двЁ стези2. Г0ре с®цу nслаблeну
ћко не вёруетъ, сего2 рaди непокровeнно бyдетъ. Г0ре
вaмъ погyбльшимъ терпёніе, и3 что2 сотворитE є3гдA
посэти1тъ гDь; Боsщіисz гDа не проти1вzтсz гlомъ
рн7є
кни1га
є3го2, и3 любsщіи є3го2 сохранsтъ пути2 є3го2. боsщіисz
гDа пои1щутъ бlговолeніz є3го2, и3 любsщіи є3го2 и3сп0л
нzтсz зак0на. Боsщіисz гDа ўгот0вzтъ с®цA своS, и3
предъ ни1мъ смирsтъ дш7A своS. да впадeмсz въ рyцэ
гDни, ґ не въ рyцэ чlчески. ћко бо вели1чіе є3го2 тaко
и3 млcть є3го2.
ГлавA, G.

М
енE nц7A послyшайте чaда и3 си1це твори1те да сп7сeтесz.
гDь бо прослaви nц7A на чaдэхъ, и3 сyдъ м™рнь
ўтверди2 на сн7ёхъ. Чтhи nц7A nцhститъ грэхи2,
и3 ћко сокр0вэщуzи прославлszи мaтерь свою2. чтhи
nц7A возвесели1тсz n чaдэхъ, и3 въ дн7ь мольбы2 є3го2
послyшанъ бyдетъ. Прославлszи nц7A долгодн7ьствовати
бyдетъ, и3 послушaz гDа пок0итъ м™рь свою2. ћко же
влdкама послyжитъ р0ждьшима є3го2. дёломъ и3 сл0вомъ
чти2 nц7A твоего2, да наи1детъ ти6 блгcвeніе t него2. блгcвeніе
бо џч7е ўтвержaетъ д0мы ч†дъ, клsтва же мaтернz
и3скореневaетъ nсновaніz. Не слaвисz въ бесчeстіи nц7A
твоего2, нёсть бо ти6 слaва въ бесчeстіи. слaва бо чlку t
чeсти nц7A є3го2, и3 поношeніе ч†домъ мaти въ бе€слaвіи.
Чaдо заступи2 въ стaрости nц7A своего2 и3 не nскорби2 є3го2
въ животЁ є3го2. ѓще и3 рaзумомъ nскудэвaетъ прощeніе
їсyса сирaхова
и3мёй, и3 не nбезчeсти є3го2 всeю крёпостію своeю. Млcть
бо џ§а не забвeна бyдетъ, и3 въ грBхъ мёсто призи1ж
детътисz, въ дн7ь ск0рби твоеS воспомzнeт8тисz. ћко
тaетъ лeдъ t зн0z, си1це растaютътисz грэхи2. К0ль
хyленъ nставлszи nц7A, и3 пр0клzтъ гDемъ раздражazи
м™рь свою2. Чaдо, дёла своS съ кр0тостію препроваждaй,
и3 чlкомъ пріsтномъ возлю1бленъ бyдеши. Е#лмA вели1къ
є3си2, толмA смирsйсz, и3 прeдъ гDемъ nбрsщеши блгdть.
Ћко вeліz си1ла гDнz, и3 смирeнными слaвитсz. Вhш8ше
себE не и3щи2, и3 крёпша себE не и3спытaй. ћже ти6 повелэ
вaютъ сіS разумэвaй, нёсть бо ти6 потрeба тaйныхъ.
Во и3збhтцэ дёлъ свои1хъ не распытaй, вsще бо рaзума
чlческаго показaно ти6 бhсть. Мн0ги бо прельсти2
мнёніе и4хъ, и3 мнёніе лукaвно погуби2 с0вэсть и4хъ. И#
любsи бэдY впадaетъ въ ню6. с®це жест0ко nзлоби1тсz
на послёдь. С®це жест0ко nтzготи1тсz болёзньми,
и3 грёшникъ приложи1тъ грэхи2 на грэхи2. Наведeніz
величaваго нёсть и3сцэлeніz, сaдъ бо лукaвствіz вкоре
ни1сz въ нeмъ. С®це разуми1ваго разумёетъ при1тчю, и3
ќхо послушли1во вожделёніе премyдраго. џгнь палsщъ
ўгаси1тъ водA, и3 млcтыни nчи1ститъ грэхи2. Воздаsи
блгdти помни1мъ бывaетъ пrно, и3 в0 времz падeніz своего2
рн7ѕ
кни1га
nбрsщетъ ўтвержeніе.
ГлавA, д7.

Ч
aдо, животA ни1щаго не лиши2, и3 не ўмини2 џчію про
сли1ву. дш7и2 ѓлчущи не nскорби2, и3 не разгнёвай мyжа
въ нищетЁ є3го2. С®це раздражeное не превозмути2,
и3 не неси2 ми1мо трeбующаго даsніz. И# рабA скорбsща
не tрёй, и3 не tврати2 лицA своего2 t ни1щаго. t
трeбующаго не tврати2 џчію, и3 не дaждь мёста чlку
клsти т‰. Кленyщему бо т‰ въ г0рести дш7A є3го2,
мольбы2 ўслhшитъ сотвори1выи є3го2. Пріsтелz соб0рищу
твори2 себE, и3 кн7зю смирsй главY свою2. Приклони2 ќхо
своE ни1щему, и3 tвэщaй є3мY въ кр0тости ми1рно. И#зми2
nби1димаго и3зъ руки2 nби1дzщаго и5, и3 не и3знемогaй
є3гдA суди1ши. Бyди си1рымъ ћко nц7ъ, и3 въ мyжа мёсто
м™ри и4хъ. и3 бyдеши ћко сн7ъ вhшнzго, и3 возлю1битъ
т‰ пaче м™и твоS. Премyдрость сн7ы своS вознесE, и3
заступaетъ и3скyщихъ є3S. Любsи є3S лю1битъ жи1знь, и3
ќтренююще къ нeй и3сп0лнzтсz жи1тіz весeла. держaисz
є3S наслёдитъ слaву, и3дёже ќбо вх0дитъ блгcви1тъ
и5 гDь. Служaщи є4й слyжатъ с™0му, и3 любsщихъ ю5
лю1битъ гDь. послушazи є3S суди1тъ kзhки, и3 внимazи
є4й всели1тсz надёzсz. ѓще вёруеши наслёдиши ю5, и3 въ
їсyса сирaхова
nдержaніи бyдетъ р0дъ є3го2. Ћко развращeно х0дитъ съ
ни1мъ въ пeрвыхъ. боsзнь же и3 стрaхъ наведeтъ нaнь,
и3 помyчитъ є3го2 въ наказaніи своeмъ, д0ндеже вёру
и4метъ дш7и2 є3го2. и3скуси1тъ є3го2 въ nправдaніихъ є3S, и3
пaки возврати1тсz прsмо къ немY и3 возвесели1тъ и5. и3
tкрhетъ є3мY тaйны своS. ѓще заблyдитъ nстaвитъ
є3го2, и3 предaстъ є3го2 въ рyцэ падeніz є3го2. Соблюди2 врeмz
и3 сохрани1сz t лукaваго, и3 n дш7и2 своeй не постыди1сz.
Е$сть бо стyдъ наводsи грёхъ, и3 є4сть стyдъ слaва и3
блгdть. И# не пріими2 лицA нa дш7у свою2, и3 не срамлsйсz
n падeніи своeмъ. не возбрани2 словесE в0 времz сп7сeніz,
сл0вомъ бо познaна бyдетъ премyдрость и3 наказaніе
гlаніемъ kзhка. не прерэкaй проти1ву и4стинны, n
ненаказaніи своeмъ срамлsйсz. Не стыди1сz и3сповёдати
грэхи2 своS и3 не понуждaй быстрины2 рэчнhz. и3 не
поdстели1сz мyжу бyю, и3 не nбини1сz лицA си1лнаго. до
смр7ти подвизaйсz по и4стиннэ, и3 гDь бGъ поб0ретъ
по тебЁ. Не бyди ск0ръ kзhкомъ свои1мъ, и3 лэни1въ
и3 слaбъ въ дёлехъ свои1хъ. не бyди ћко лeвъ въ домY
своeмъ, и3 величazсz въ рабёхъ свои1хъ. Не бyди рукA
твоS простeрта на взsтіе, и3 на tдaніе согбeна.
ГлавA, є7.
рн7з
кни1га

Н
е належи2 и3мёніи своeмъ, и3 не рцы2, самодов0лно
ми6 є4сть. не послёдуй дш7и2 своeй и3 крёпости своeй
ходи1ти въ п0хотехъ с®ца твоего2. и3 не рцы2, кто2
м‰ прем0жетъ; гDь бо мстsи tмсти1тъ ти6. не рцы2,
согрэши1хъ и3 что2 ми6 бhсть; гDь бо є4сть долготерпэли1въ.
n nцищeніи безъ стрaха не бyди, прилагaти грэхи2 на
грэхи2. И# не рцы2, щедротA є3го2 мн0га є4сть, мн0жество
грBхъ мои1хъ nцисти1тъ. Млcть бо и3 гнёвъ ў него2,
и3 на грёшницэхъ бyдетъ ћрость є3го2. Не мeдли nбра
ти1тисz к0 гDу, и3 не tлагaй дн7ь t~ дне. внезaпу бо
и3зhидетъ гнёвъ гDнь, и3 в0 времz мeсти поги1бнеши. Не
ўповaй на и3мёніz непрaведна, ничт0же бо пользyеши
въ дн7ь наведeніz. Не вёй всsцэмъ вётромъ, и3 не
ходи2 всsцэмъ путeмъ непод0бнымъ, си1це грёшникъ
двоzзhченъ. бyди ўтвержeнъ въ рaзумэ своeмъ, и3
є3ди1но ти6 бyди сл0во твоE. Бyди ск0ръ въ послушaніи
своeмъ, и3 долготерпёніемъ tвэщавaй tвётъ. Ѓще
є4сть въ тебЁ рaзумъ tвэщaй и4скренему, ѓще ли ни6,
то2 бyди рукA твоS на ўстёхъ твои1хъ. Ћко слaва и3
бесчeстіе въ бесёдэ, и3 kзhкъ чlчь падeніе є3мY. Не
слови2 шеп0тникъ и3 kзhкомъ свои1мъ не ўловлsй. n
тaти бо стyдъ є4сть, и3 заз0ръ лукaвъ n двоzзhчнэмъ.
їсyса сирaхова
n вели1цэ и3 n мaлэ разумэвaй.
ГлавA, ѕ7.

И#
въ дрyга мёсто не бyди врaгъ, и4мz бо лукaво стyдъ и3
поношeніе наслёдитъ, сeй грёшникъ двоzзhченъ. не
возноси2 себE совётомъ дш7и2 своеS. Ли1ствіе своE поsси
и3 пл0дъ св0й погуби1ши, и3 nстaвиши себE ћко дрeво сyхо.
дш7A лукaва погуби1тъ стzжaвшаго ю5, и3 рaдость враг0мъ
є3го2 сотвори1тъ. Гортaнь слaдокъ ўмн0житъ дрyги своS,
и3 kзhкъ доброгlивъ ўмн0житъ д0бру бесёду. Смирsю
щіисz съ тоб0ю да бyдутъ мн0зи, совётницы же твои2
є3ди1нъ t тhсzщъ. ѓще притzжaеши дрyга во и3скушeніи,
стzжи2 є3го2 и3 не ск0ро ўвёрисz є3мY. є4сть бо дрyгъ в0
времz є3го2, и3 не пребyдетъ в0 времz ск0рби твоеS. И#
є4сть дрyгъ пременszисz во врaга, и3 свaръ поношeніz
твоего2 tкрhетъ. И# є4сть дрyгъ џбэщникъ трапeзамъ, и3
не пребyдетъ в0 времz ск0рби твоеS и3 въ добрЁ твоeмъ
бyдетъ ћко ты2, и3 на рабы2 твоS дерзaетъ. Ѓще смирeнъ
бyдеши бyдетъ нa т‰, t лицA твоего2 съкрhетсz. t вр†гъ
свои1хъ tлучи1сz, и3 t др{гъ свои1хъ внимaй. дрyгъ вёренъ
кр0въ крёпокъ, nбрэтhи же є3го2 nбрёте сокр0вище.
дрyгови вёрну нёсть и3змёны, и3 нёсть мёрила добротЁ
є3го2. дрyгъ вёренъ ўтёха є4сть жи1тію, и3 боsщіисz гDа
рн7и
кни1га
nбрsщутъ є3го2. Боsщіисz гDа прaвzтъ дрyжбу є3го2, ћко
же бо сaмъ, тaко и4скреніи є3го2. Чaдо, t ю4ности своeй
и3збери2 наказaніе, и3 до сэди1ны nбрsщеши премyдрость.
Ћко же nрsи и3 ћко же сёzи приступи2 къ нeй, и3 пожди2
бlги1хъ пло6дъ є3S, въ дёланію бо є3S мaло потруди1шисz,
и3 ћсти бyдеши плоды2 є3S. ћко стр0потна є4сть ѕэло2
ненакaзанымъ, и3 не пребyдетъ въ нeй безyменъ. ћко
кaмень и3 с кушeніz крёпокъ бyдетъ на нeмъ и3 не
замeдлитъ tврещи2 є3S. Премyдрость бо по и4мени є3S
є4сть, и3 не мн0гимъ є4сть kвлeна. Слhши чaдо и3 пріими2
в0лю мою2, и3 не tвeрзи совёта моего2. и3 введи2 н0зэ
свои2 въ nк0вы є3S, и3 въ гри1вну є3S вhю свою2. Подложи2
рaмо своE и3 носи2 ю5, и3 не мeрзисz ўзи1лищами є3S.
Всeю дш7eю своeю приступи2 къ нeй, и3 всeю си1лою своeю
соблюди2 пути2 є3S. И#зслэди2 и3 взыщи2 и3 познaна ти6
бyдетъ, и3 є4мсz за ню6 не nстaви є3S. на послёдокъ бо
nбрsщеши пок0й є3S, и3 nбрати1тсz тебЁ на весeліе. И#
бyдутъ ти6 пyта є3S на пок0й крёпости, и3 гри1вны є3S на
nдэsніе слaвы, красотa бо злaта є3S на нeй, и3 ќзы є3S
и3зви1тіе їаки1нfово. Въ nдeжду слaвы nблечeшисz є3ю2,
и3 вэнeцъ рaдости возложи1ши нa сz. Ѓще восх0щеши
чaдо накaзанъ бyдеши, и3 ѓще вдaси дш7у свою2 ковaренъ
їсyса сирaхова
бyдеши. Ѓще возлюби1ши слyхати пріи1меши, и3 ѓще
приклони1ши ќхо твоE премyдръ бyдеши. Во мн0жествэ
ст†рецъ ставaй, и3 ѓще кто2 премyдръ t ни1хъ томY
прилэпи1сz. Всsку п0вэсть с™у восхощи2 слhшати,
и3 при1тчи рaзума да не ўбэжaтъ тебE. Ѓще ќзриши
разуми1ва ќтренюй къ немY, и3 степeни стeзь є3го2 да трeтъ
ногA твоS. Размышлsй въ повелёніихъ гDнихъ, и3 въ
зaповэдехъ є3го2 ўчи1сz при1сно. Т0й ўтверди1тъ с®це твоE
и3 желaніе премyдрости дано2 ти6 бyдетъ.
ГлавA, з7.

Н
е твори2 ѕлA и3 не пости1гнетъ т‰ ѕло2, tступи2 t не
прaвды и3 ўклони1тсz t тебE. Сн7е, не сёй на бразнaхъ
непрaвды, и3 не и4маши пожaти и4хъ седми1цею. Не проси2
ў гDа вLчества, ни t цRS сэдaніz слaвы. не nправдaй себE
прeдъ бGомъ, и3 пaче цRS не мудри1сz. Не проси2 да бyдеши
судіи2, є3дA не мочи2 нaчнеши непрaвды tлучи1ти. да
некогдA ўбои1шисz лицA си1лнаго, и3 положи1ши соблaзнъ
въ прaвости твоeй. Не согрэшaй во мн0жествэ грaда,
и3 не низложи2 себE въ нар0дэ. не свzжи2 двои1цею грэхA,
и3 ни є3ди1ному же непови1ненъ бyдеши. Не рцы2, на
мн0жество дар0въ мои1хъ возри1тъ, и3 приносsще ми6
бGу вhшнему пріи1метъ. Не и3знемогaй въ мlтвэ своeй,
рн7f
кни1га
и3 млcтыню твори2 не прeзри. Не ругaйсz чlку сyщу въ
г0рести дш7и2 є3го2, є4сть бо смирsи и3 возносsи. Не nри2
лжA на брaта своего2, нижE дрyгу тог0 же сотвори2. не
восхоти2 лгaти всsкоz лжЁ, в0инство бо є3S не на
бlго. Не чти1сz во мн0жествэ ст†рецъ, и3 не повтори2
сл0ва въ мlтвэ своeй. не возненави1ди трyдна дёла,
и3 дёланіz t вhшнzго созданA. не премэни2 себE ко
мн0жеству грBшникъ, смири2 дш7у свою2 ѕэло2, помzни2
ћко гнёвъ не замeдлитъ, ћко мeсть нечести1ваго џгнь
и3 чeрвь. Не и3змэни2 дрyга не пріoбрэтeніz рaди, ни
брaта при1сна злaтомъ суфи1рскимъ. не лиши1сz жены2
премyдры и3 бlгы, и4бо блгdть є3S пaче злaта. Не nѕлоби2
рабA дёлающа во и4стиннэ, нижE наeмника дёлающа
дш7eю своeю. РабA разуми1ва да лю1битъ дш7A твоS, и3 не
лиши2 є3го2 своб0ды. Е$сть ли ти6 ск0тъ посэщaй є3го2, и3
ѓще ти6 бyдетъ ключи1мо да пребyдетъ ти6. сyть ли ти6 чaда
накажи2 |, и3 преклони2 t ю4ности вhю и4хъ. Сyть ли ти6
дщeри внимaй тёлу и4хъ и3 не ўтэшaй къ ни1мъ лицA
своего2. Вhдай дщeрь и3 бyдеши соверши1въ дёло вели1ко, и3
мyжеви разуми1ву дaждь ю5. Е$сть ли ти6 женA по души2 не
и3ждени2 є3S. Всёмъ с®цемъ свои1мъ прослaви nц7A своего2,
и3 мaтернэ болёзни не забyди. Помzни2 ћко тёма
їсyса сирaхова
рождeнъ є3си2, и3 что2 и4ма воздaси то є4же взeмъ t
ни1хъ. Всeю дш7eю своeю говёй гDви, їєрeи є3го2 чти2. Всeю
си1лою своeю возлюби2 сотв0ршаго т‰, и3 служи6тель є3го2
не nстaви. Б0йсz гDа и3 прослaви їєрez, и3 дaждь чaсть
є3го2 ћко же заповёдано ти6 t начaла, и3 n согрэшeніи.
и3 даsніе мhшца, и3 жeртву с™hни, и3 начaтокъ с™hхъ, и3
ни1щему простри2 рyку свою2. да соблюдeтсz блгcвeніе твоE.
блгdть дaннаz предъ всsкимъ живhмъ, и3 надъ мр7твецeмъ
не возбрани2 блгdти. и3 не лиши1сz t плaчющихъ, и3 съ
сётующими сётуй. Не лэни1сz посэщaти болsща, и3
си1ми бо возлю1бленъ бyдеши. во всёхъ словесёхъ свои1хъ
поминaй послёднzz своS, и3 в0 вэки не согрэши1ши.
ГлавA, }.

Н
е свари1сz съ чlкомъ си1лнымъ, да некогдA впадeши
въ рyцэ є3го2. Не тzжи1сz съ чlкомъ богaтымъ, да
некогдA ўтzготи1тъ ти6 мёру. мн0гихъ бо погуби2
злaто, и3 с®цA цReмъ ўклони2. Не свари1сz съ чlкомъ
kзhчномъ, и3 не накладaй на џгнь є3го2 др0въ. И# не и3грaй
съ ненакaзанымъ, да не пріи1мутъ безчeстіz прароди1тели
твои2. Не поноси2 чlку nбращaющусz t грэхA, помzни2
ћко вси6 є3смы2 въ nпитеміsхъ. Не бещeсти чlка въ
стaрости є3го2, и4бо и3 ты2 сaмъ состарёешисz. Не рaдуйсz
Rx
кни1га
n мр7твеци2, помzни2 ћко вси6 ўмирaемъ. Не прeзри
п0вэсти премyдрыхъ, и3 въ при1тчахъ и4хъ живи2. ћко t
ни1хъ навhкнеши наказaніе, и3 служи1ти вельм0жамъ.
Не tступaй t зaповэдей ст†рецъ, и4бо тjи навык0ша
t nц7ъ свои1хъ. ћко t ни1хъ навhкнеши рaзума, и3
в0 времz потрeбно воздaти tвётъ. Не возгнэщaй
ќгліе грёшнику, да не и3згори1ши nгнeмъ плaмени
є3го2. не востaни t лицA досади1телева, да не положи1ши
ћко влаsніе во ўстёхъ твои1хъ. Взаи1мъ не дaй чlку
крёпльшу себE и3 ѓще дaси бyди ћко и3 погуби1въ. И# не
поручaйсz вhше си1лы своеS, и3 ѓще поручи1шисz ћко
вдаS пеци1сz. не свари1сz съ судіeю, по слaвэ бо є3го2
сyдzтъ є3мY. Съ дeрзомъ не ходи2 на пyть, ћко да не
nтzготи1тсz на т‰. сeй бо твори1тъ по в0ли своeй и3
бyестію є3го2 поги1бнеши. И# со ћростивымъ не свари1сz, и3
не и3ди2 съ ни1мъ сквозЁ пустhню. предъ nчи1ма бо є3го2
кр0вь ћко ничт0же є4сть, и3 и3дёже нёсть п0мощи т{
низложи1тъ т‰. Съ бyимъ совёта не твори2, не и4мать
бо совёта держaти. Предъ чюжи1мъ не твори2 ничт0же
тaйно, не вёси бо что2 сотвори1тъ ти6. Всsкому чlку не
kвлsй с®ца своего2, є3гдA не возн0ситъ ти6 хвалы2.
ГлавA, f7.
їсyса сирaхова

Н
е ревнyй женЁ ћдръ твои1хъ, ни наўчи2 на себE самого2
наказaніz лукaва. не дaждь женЁ дш7и2 своеS, є4же на
и3ти2 є4й на крёпость твою2. не срэтaй жены2 блудни1цы,
да не кaко впадeши въ сёти є3S. Къ спэвaющей не
примэшaйсz, да не кaко ўвsзнеши въ начинaнихъ є3S.
дёвы не глzдaй, да некогдA соблазни1шисz въ п0хотехъ
и4хъ. Не дaждь любодёицамъ дш7A своеS, да не погуби1ши
наслёдіz своего2. не преглzдaй стэнЁ грaду, и3 въ пустhхъ
є3го2 не блуди2. tврати2 џко своE t жены2 крaсныz, и3 не
глzдaй чюжjz добр0ты. Въ добр0тэ жeньстей мн0зи
соблазни1шасz, и3 t сеS дрyжбы ћко џгнь разгорsетсz.
Съ мужaтицею tню1дъ не сэди2, и3 не мeдли съ нeю въ
домY. є3гдA некогдA ўклони1тсz дш7A твоS на ню6, и3
дх7омъ си6 поползнeшисz на пaгубу. Не nставлsй дрyга
стaрого, н0вый бо нёсть т0ченъ є3мY. вино2 н0вое дрyгъ
н0въ, ѓще nбетшaетъ съ весeліемъ и3спіeши себЁ. Не
ревнyй слaвэ грёшника, не вёси бо что2 бyдетъ конeцъ
є3го2. Не и3зв0ли и3зволeніz нечести1выхъ, помzни2 ћко
дaже до ѓда не nправдaютсz. далeче tступи2 t чlка и4же
и4мать влaсть ўбивaти, и3 не боsтисz нaчнеши стрaха
смр7тна. и3 ѓще пристyпиши не согрэшaй, да не tи1метъ
животA твоего2. Познавaй ћко посредЁ сёти минyеши,
р…а
кни1га
и3 по забрaломъ грaда х0диши, по крёпости твоeй
сматрsй и4скренzго своего2, и3 съ премyдрыми совэщавaй.
съ разуми1выми бyди размышлeніе твоE, и3 вс‰ п0вэсть
твоS въ зак0нэ вhшнzго. мyжи прaведніи да вечерsютъ
съ тоб0ю, и3 въ стрaсэ гDни бyди хвалA твоS. въ рукaхъ
худ0гихъ дёло похвалeно бывaетъ, и3 старёи лю1діи
премyдръ въ словеси2 своeмъ. Стрaшенъ в0 градэ своeмъ
мyжъ kзhче=, и3 дeрзыи словесы2 возненави1дэнъ бyдетъ.
ГлавA, ‹.

П
ремyдръ судіS кaжетъ лю1ди своS, и3 вLчество разуми1
ваго ўчинeно бyдетъ. Ћко же бyдутъ судіи2 лю1демъ
є3го2, таки2 и3 слyгы є3го2. и3 ћко же бyдетъ вLка грaду,
тaцы и3 вси6 живyщіи въ нeмъ. цRь ненакaзанъ погублs
етъ лю1ди своS, и3 грaды ўселsютсz премyдростію си1лныхъ.
Въ руцЁ гDни влaсть земли2, и3 под0бнаго воздви1гнетъ
в0 времz на нeй. въ руцЁ гDни бlг0е шeствіе мyжа, и3 на
лицE кни1жника возл0жатъ слaву свою2. во всsкой прaвдэ
не держи2 гнёва на и4скренzго своего2, и3 не твори2 ничес0же
въ дёлехъ досаждeніz. Возненави1дэна прeдъ бGомъ и3
чlкы гордhни, и3 t nб0ихъ престyпитъ непрaведне. цrтво
t kзhка въ kзhкъ прев0дитсz непрaвды дёльма, и3
досаждeніz и3мёніи. почт0сz горди1тъ землS и3 пeпелъ,
їсyса сирaхова
ћко въ животЁ и3зверг0хъ ўтр0бу є3го2. д0лгую б0лесть
tсэкaетъ врaчъ, и3 цRь днeсь ґ ќтро ќмретъ, и3 є3гдA
ќмретъ чlкъ наслёдzтъ и5 и3 гaди и3 ѕвёри и3 чeрвіе.
Начaтокъ гордhни чlку tступaющу t~ гDа, и3 t сотв0р
шаго и5 tступи2 с®це є3го2, ћко начaтокъ гордhни грёхъ,
и3 держaй є3го2 nдержи1тъ сквeрну. Сего2 рaди не прослaви
гDь наведeніz, и3 разврати2 є5 до концA. Пrт0лъ кнzзeй
низложи2 гDь, и3 посади2 смирeнныz въ ни1хъ мёсто.
Корeнь kзы6къ и3ст0рже гDь, и3 всади2 смирeнныz въ
ни1хъ мёсто. Зeмлю kзы6къ разврати2 гDь, и3 погуби2
и4хъ до nсновaніz землS. погуби2 ю5 и3з8sтъ t ни1хъ,
и3 престaви t землS пaмzть и4хъ. Не создaна бhсть
чlкомъ гордhни, ни гнёвъ ћрости рождeніемъ жeнъ.
Сёмz чcтно коE; сёмz чlче, сёмz чcтное коE; боsщесz
гDа. сёмz бе€чeстное коE; сёмz чlче, сёмz бе€чeстное
коE; преступaющее зaповэди. ПосредЁ брaтіz старёи
и4хъ чeстенъ, и3 боsщисz гDа предъ nчи1ма є3го2. Богaтъ
и3 слaвенъ и3 ни1щъ, похвалA и4хъ стрaхъ гDнь. непрaведно
є4сть ўкарsти ни1ща разуми1ва, и3 непод0бно є4сть слави1ту
мyжа грёшника. Вельм0жа и3 судіS и3 си1лніи слaвни
бyдутъ, и3 нёсть и4хъ ни є3ди1нъ вsщіи боsщагосz гDа.
рабY разуми1ву своб0дніи пораб0таютъ, и3 мyжъ хи1тръ
р…в
кни1га
не пор0пщетъ. не мудри1сz твори1ти дёла своего2, и3 не
слaви себE в0 времz туги2. Лyчше дёлаzи во всeмъ, нeже
ходsи и3 славsисz и3 лишazсz хлёба. Чaдо, кр0тостію
прослaви дш7у свою2, и3 дaждь є4й чeсть проти1ву сaнови
є3S. Согрэшaющаго въ дш7у є3го2 кто2 nправди1тъ, и3ли2 кто2
прослaвитъ бе€чeствующа жив0тъ св0й; Ни1щіи слaвимъ
є4сть ход0жества рaди своего2, и3 богaтыи слaвимъ є4сть
богaтьства рaди своего2. Прославлszижесz въ нищетЁ, и3
въ богaтьствэ коли1кощи; и3 прослaвленыи въ богaтьствэ,
и3 въ нищетЁ коли1кощи;
ГлавA, аi7.

П
ремyдрость смирeнаго вознесeтъ главY є3го2, и3 посредЁ
вельм0жъ посaдитъ є3го2. Не похвали2 чlка въ красотЁ
є3го2, и3 не бyди ти6 мeрзокъ чlкъ видёніемъ є3го2. Мaла
є4сть въ пернaтыхъ пчелA, и3 начaтокъ слaдости пл0дъ
є3S. въ nдэsніи рhзъ не похвали1сz, и3 въ дн7ь слaвы не
превозноси1сz. ћко ди1вна дёла гDнz, и3 не ўтаsтсz дёла
є3го2 предъ чlкы. Мн0зи мучи1тели сэд0ша на земли2,
незнaемыи же ўвsзесz вэнцeмъ. мн0зи си1лніи ўкорeни
бhша ѕэло2, и3 слaвни сyще прeдани бhша въ рyки
и3нёхъ. Пeрвэе нeже и3спытaеши не зазирaй, разумёй
пeрвэе тогдa же запрэщaй. Пeрвэе дaже не слhшиши не
їсyса сирaхова
tвэщавaй, и3 не влагaйсz въ средY бесёды. n вeщи ћже
ти6 нёсть на потрeбу не тzжи1сz, и3 на судЁ грBшникъ
не сэдaй. Чaдо, вс‰ дэsніz да не бyдутъ n мн0зэ, ѓще
ўмн0жиши не небyдеши пови1ненъ. и3 ѓще се6 г0ниши не
пости1гнеши, и3 не ўтечeши бэжA. Е$сть труждazисz и3
потsсz и3 тщaсz, и3 тольмA пaче лишazсz. Е$сть слaбъ
трeбуz заступлeніz, лишazисz ўкрэплsетсz и3 нищетA
и3зоби1луетъ. и3 џчи гDни призрёста є3мY въ бlгaz, и3
воздви1же и5 t смирeніz є3го2. и3 вознесE главY є3го2, и3
диви1шасz n нeмъ мн0зи. добро2 и3 ѕло2, жив0тъ и3 смр7ть,
нищетA и3 богaтьство t~ гDа є4сть. даsніе гDне пребывaетъ
бlговёрнымъ, и3 бlговолeніе є3го2 ўпрaвитсz в0 вэки.
є4сть богатsисz ўдержaніемъ и3 скyпостію своeю, и3 сіS
чaсть мзды2 є3го2, внегдA рещи2 є3мY, nбрэт0хомъ пок0й, и3
нн7э ћмъ t бlгъ мои1хъ. и3 не вёсть коE врeмz пріи1детъ,
и3 nстaвитъ | и4нэмъ и3 ќмретъ. стaни въ завётэ
своeмъ и3 бесёдуй въ нeмъ, и3 въ дёлэ своeмъ nбетшaй.
не диви1сz дёломъ грёшника, вёруй же гDви и3 пребывaй
въ трудЁ своeмъ. ћко ўд0бно є4сть предъ nчи1ма гDнима,
внезаaпу nбогати1ти ни1щаго. Блгcвeніе гDне на мздЁ
прaведнаго, и3 въ чaсъ ск0ръ процвэтyтъ блгcвeніz є3го2. Не
рцы2, кaz ми6 потрeба є4сть, и3 коE ми6 добро2 tсeлэ бyдетъ;
р…г
кни1га
Не рцы2, довлёетъ ми6 чи1мъ tсeлэ nѕлоблю1сz. въ дн7ь
д0бръ нёсть воспоминaніе ѕлA, въ дн7ь же ѕ0лъ помz
нeтсz добро2. Ћко ўд0бно є4сть прeдъ бGомъ въ дн7ь смр7ти
воздaти чlку проти1ву пути2 є3го2. nѕлоблeніе врeмени
забhтіе твори1тъ пи1ща, и3 въ скончaніе чlка tкрhтіе
дёла є3го2. Прeжде смр7ти не блажи2 ни є3ди1ного же, и4бо
чaды є3го2 познaнъ бyдетъ мyжъ. Не всsкого чlка введи2
въ д0мъ св0й, мн0га бо сyть лаsніz льсти1ваго. ћко
же рsбка л0витсz въ к0шницы, тaко же с®це г0рдаго.
Ћко же соглsдникъ назирaетъ пaданіz, д0брое бо на
ѕло2 nбращaz поdсaду твори1тъ, и3 на д0брыz дётели
возложи1тъ пор0къ. t и4скры џгненыz ўмножaетсz
ќгліе, и3 чlкъ грёшникъ на кр0вь чюжY желaетъ. Блюди1сz
t ѕлодёz ѕл0 бо содэвaетъ, є3гдA некогдA пор0къ дaстъ
ти6 в0 вэки. Всели2 чyждаго въ д0мъ св0й и3 разврати1тъ
мzтeжемъ, и3 чyжда т‰ сотвори1тъ твои1хъ ти6.
ГлавA, вi7.

Ѓ
ще добро2 сотвори1ши разумёй комY твори1ши, и3
бyдетъ блгdть бlгhмъ твои1мъ. добро2 сотвори2 бlго
вёрному, и3 nбрsщеши воздаsніе, да ѓще не t
него2, то t вhшнzго. не бyдетъ добро2 прилежaщему въ
ѕло2, и3 не подаю1щему млcтыни. дaждь бlговёрному и3 не
їсyса сирaхова
заступaй грёшника, добро2 сотвори2 смирeнному, ґ не
дaждь нечести1вому. Возбрани2 хлёба є3мY и3 не дaждь
є3го2, да не тёмъ т‰ прем0жетъ. сугyба бо ѕл† nбрs
щеши во всёхъ блaзэхъ ћже ѓще сотвори1ши є3мY.
Ћко вhшніи возненави1дэ грёшники и3 нечести1вымъ
воздaстъ мeсть. дaждь бlг0му и3 не заступaй грёшника.
не мщeнъ бyдетъ въ блaзэ дрyгъ, и3 не скрhетсz въ
ѕлhхъ врaгъ. є3гдA въ добрЁ бyдетъ мyжъ, врaзи є3го2 въ
печaли сyть, и3 въ ѕлЁ є3го2 дрyгъ разлучи1тсz. Не и3ми2
вёры врагY своемY в0 вэки, ћко же бо мёдь nржaвэетъ
тaко и3 ѕл0ба є3го2. и3 ѓще смири1тсz то2 п0йдетъ пони1кши
nстaви дш7у свою2, и3 храни1сz t него2. и3 бyдеши є3мY
ћко nцыщeно зерцaло, и3 разумёеши ћко не до концA
nржaвэлъ. не постaви є3го2 ў себE, да не возри1нувъ т‰
стaнетъ на мёстэ твоeмъ. не посади2 є3го2 nдеснyю себE,
да не пои1щетъ когдA сэдaлища твоего2. и3 на п0слэдь
разумёеши словесA моS, и3 n гlэ моeмъ ўмили1шисz.
Не свzзyй двaщи грэхA, во є3ди1номъ бо не и3звини1шисz.
кто2 поми1луетъ nбаsнники и3 ѕмjемъ ўсёкнена, и3
всёхъ приступaющихъ къ ѕвэрeмъ; Тaко же ходsщаго
съ мyжемъ грёшникомъ, и3 примэшaющагосz грэсёхъ
є3го2. Чaсъ съ тоб0ю пребyдетъ, и3 ѓще ўклони1шисz не
р…д
кни1га
стерпи1тъ. ўстнaма свои1ма ўслади1тсz врaгъ, и3 мн0го
пошeпчетъ, и3 речeтъ добро2 гlz. nчи1ма свои1ма про
слези1тсz и3 с®цемъ свои1мъ совётуетъ ври1нути т‰ въ
р0въ, и3 є3гдA nбрsщетъ врeмz не насhтитсz кр0ве.
Ѓще срsщетъ т‰ ѕло2, т{ nбрsщеши є3го2 пeрвэе себE, и3
ћко помагaz прорази1тъ пsту твою2. покивaетъ глав0ю
своeю и3 восплeщетъ рукaма свои1ма, и3 мн0го пошeпчетъ
и3змэни1тъ лицE є3го2.
ГлавA, гi7.

К
асazсz пeклэ nчерни1тсz, и3 nбщazсz г0рдому т0ченъ
є3мY бyдетъ. Брeмене пaче себE не воздви1жи, и3 крёпль
шу и3 богатёйшу себE не nбщaйсz. КоE причaстіе
горнцY съ котл0мъ, т0й бо прирази1тсz и3 т0й сокруши1тсz.
богaтыи nби1ду твори1тъ и3 сeй приразгнёваетсz, ни1щіи
бо nби1димыи сaмъ примоли1тсz. ѓще ключи1мъ бyдеши
куeтъ нa т‰, ѓще лишeнъ бyдеши nстaвитъ т‰. ѓще
ли и4маши поживeтъ съ тоб0ю, и3 и3стощи1тъ т‰ и3 сaмъ
не поболи1тъ. ѓще трeбэ бyдетъ ти6 tльсти1тъ т‰ и3
восмэeтътисz, и3 дaстъ ти6 надeжду возгlетъ ти6 д0брэ.
И# речeтъ ти6, є4сть ли ти6 что2 трeбэ, и3 посрами1тъ т‰
брaшномъ свои1мъ, д0ндеже и3стощи1тъ т‰ двaщи и3ли2
три1щи. и3 на послёдокъ поругaетътисz, пот0мъ nзри1тъ
їсyса сирaхова
т‰ и3 nстaвитъ т‰, и3 глав0ю своeю покивaетъ нa т‰.
Внимaй и3 не заблуди2, да не смири1шисz въ весeліи
своeмъ. Е#гдA т‰ си1лныи призовeтъ tступaй, и3 толи1ко
пaче призовeтъ т‰. не напaдай да не tри1нешисz, и3 не
стaй tдалeче да не забвeнъ бyдеши. не належи2 рaвенъ
бhти съ ни1мъ, и3 не вёруй множaйшимъ словесeмъ є3го2.
мн0гою бесёдою и3скyситъ т‰, и3 ћко смэsсz и3спытaетъ
т‰. Безмлcтивъ є4сть не соблюдazи словeсъ, и3 не поща
ди1тъ nслaбити n ѕл0бэ и3 n ќзахъ. Соблюди2 и3 внимaй
ѕэло2, ћко съ падeніемъ свои1мъ х0диши. Всsко жив0тно
лю1битъ под0бнаго себЁ, и3 всsкъ чlкъ и4скренzго своего2.
Всsка пл0ть по р0дусz собирaетъ, и3 под0бнэмъ себЁ
прилэпи1тсz мyжъ. Кaz џбщина в0лку со ѓгнецемъ,
тaко же и3 грёшнику съ бlговёрнымъ. Кjи ми1ръ ўeнэ со
p0мъ, и3 кjи ми1ръ богaтому съ ўб0гимъ; Л0въ льв0въ
nнaгри въ пустhни, тaко же пaжити богaтымъ ўб0гіи.
Мeрзоко г0рдому смирeніе, си1це мeрзокъ богaтому
ни1щіи. богaтъ колёблzсz ўтвержaетсz дрyги, ўб0гіи же
спадeсz прирёzнъ бyдетъ дрyги. Богaту соблaжньшусz
мн0зи застyпници гlаша, и3зречeннаz и3 nправдaша
є3го2. ўб0гіи же соблазни1сz и3 припрети1ша є3мY, и3звэщA
рaзумъ и3 не дaша є3мY мёста. Богaтыи возгlа и3 вси6
р…є
кни1га
ўмолчaша, и3 сл0во є3го2 вознес0ша до џблакъ. Ўб0гіи
возгlа и3 вси6 рёша, кто2 сeй є4сть, ѓще прeткнетсz пaкы
возвратsтъ и5. добро2 є4сть богaтство въ нeмъ же нёсть
грэхA, и3 пaки ѕло2 є4сть нищетA во ўстёхъ нечести1выхъ.
с®це чlческо и3змэнsетъ лицE своE, лю1бо на добро2 лю1бо на
ѕло2. слёдъ сердeченъ въ добрЁ лицE ти1хо, и3зъnбрётеніе
при1тчей послушaніz съ труд0мъ.
ГлавA, дi7.

Б
lжeнъ мyжъ и4же не соблазни1тсz ўстнaма свои1ма,
и3 не ўмили1сz въ печaли грэхA. бlжeнъ є3мy же
не зазрЁ дш7A є3го2, и3 и4же не спадE t надeжди
своеS. мyжеви хyльну не лёпо є4сть богaтство, и3 чlку
зави1дливу не лёпо є4сть џно. Собирazи бо дш7A своS
и4нэмъ собирaетъ, и3 въ добрЁ є3го2 и3нjи насладsтсz. И$же
себЁ ѕ0лъ комY д0бръ бyдетъ; и3 не возвесели1тсz во
всeмъ и3мёніи своeмъ. Зазри1вому себЁ нёсть ѕлёйша,
и3 се6 воздaніе ѕл0бы є3го2. Ѓще и3 добро2 твори1тъ въ
забhтіи твори1тъ, и3 на послёдь и3знесeтъ ѕл0бу свою2.
Лукaвъ є4сть зави1дzи џкомъ, и3 tвращazи лицE и3
презрsи дш7A. џко лихои1мца не насыщaетсz чaсти, и3
nби1да лукaва и3зсушaетъ дш7у. џко лукaво зави1дливо
и3 n хлёбэ, и3 на трапeзэ є3го2 скyденъ. Чaдо, ћко же
їсyса сирaхова
и4маши добро2 твори2 себЁ, и3 приношeніz гDви дост0йно
принеси2. Помzни2 ћко смр7ть не замeдлитъ, и3 завётъ
ѓдовъ не показaнъ ти6 бhсть. дaже не ќмреши ты2 добро2
сотвори2 дрyгу, и3 по крёпости своeй простри2 и3 дaждь
є3мY. не лиши1сz t~ дне добрA, и3 чaсть желaніz бlга да
не прeидетъ тебE. Не и4нэмъ ли nстaвиши притzжaніz
твоS и3 труды2 твоS; въ раздэлeніе жрeбіz дaждь и3
возми2, и3 просвэти2 дш7у свою2, ћко нёсть во ѓдэ и3скaти
пи1ща. Всsка пл0ть ћко ри1за nбетшaетъ, завётъ бо
t~ вэка смр7тію ўморsетъ. Ћко ли1стъ расплощazсz
нa древэ чaстэ, џвъ ќбо спадeтъ другjи прозzбaетъ.
тaко же и3 р0дъ пл0ти и3 кр0ви, џвъ ўмирaетъ џвъ же
роди1тсz. всsко дёло гнію1ще прех0дитъ, и3 дёлаzи съ ни1мъ
tи1детъ. Бlжeнъ мyжъ и4же ќмретъ въ премyдрости, и3
и4же въ рaзумэ своeмъ препирaетсz. Размышлsz пути2
є3S въ с®цы своeмъ, и3 въ сокр0вищихъ є3S разумёетсz.
И#зhиди въ слёдъ є3S ћко слёдникъ и3 на путёхъ є3S
присsди. Приничaz сквозЁ nк0нце є3S, и3 на двeрехъ є3S
спослушaи. nбитazи бли1зъ д0му є3S, и3 въбіeтъ к0лъ въ
стёну є3S. Постaви скЂнію свою2 вскрaй є3S, и3 nбитaетъ
въ nби1тели бlги1хъ. Положи1тъ чaда своS въ покр0вэ є3S,
и3 подъ вётми є3S водвори1тсz. Покрhетсz є4ю t зн0z,
р…ѕ
кни1га
и3 въ слaвэ є3S nбитaти бyдетъ.
ГлавA, єi7.

Б
оsисz гDа сотвори1тъ сіE, и3 держaи зак0нъ пости1гнетъ
ю5. и3 срsщетъ є3го2 ћко м™и, и3 ћко женA дёвства
пріи1метъ и5. Ўхлэби1тъ є3го2 хлёбомъ рaзума, и3
вод0ю премyдрости напои1тъ и5. Ўтверди1тсz на нeй и3
не преклони1тсz, и3 до неS пристaнетъ и3 не постыди1тсz,
и3 воздви1гнетъ и5 пaче и4скреннихъ є3го2, посреди2 цRкви
раздви1гнетъ ўстA є3го2. весeліе и3 вэнeцъ рaдости, и4мz
вёчно наслёдитъ. Не пости1гнутъ є3S чlцы неразyмивіи,
и3 чlцы грёшніи не ќзрzтъ є3S. далeче є4сть t гордhни,
и3 мyжи лжи1ви не и4мутъ помzнyти є3S. Нёсть крaсна
пёснь во ўстёхъ грёшника, ћко не t~ гDа послaна
бhсть. Премyдростію бо речeна бyдетъ пёснь, и3 гDь
напрaвитъ є3го2. Не рцы2 ћко гDа рaди tступи1хъ, и4хъ
же бо возненави1дэ не сотвори1ши. Не рцы2 ћко сaмъ
м‰ прельсти2, не трeбуетъ бо мyжа грёшника. Всsку
мeрзость возненави1дэ гDь, и3 нёсть лю1ба боsщимсz
є3го2. сaмъ и3спeрва сотвори2 чlка, и3 nстaви є3го2 въ руцЁ
и3зволeніz є3го2. Ѓще х0щеши соблюдeши зaповэди, и3
вёру сотвори1ши бlговолeніz. предложи1лъ ти6 џгнь и3
в0ду, и3 на нeже х0щеши прострeши рyку твою2. Предъ
їсyса сирaхова
чlкомъ жив0тъ и3 смр7ть, и3 є4же ѓще и3зв0литъ дaстсz
є3мY. Ћко мн0га премyдрость гDнz, крёпокъ си1лою и3
зрsи вс‰. џчи є3го2 на боsщихсz є3го2, и3 т0й познaетъ
всsко дёло чlческо. Не заповёда ни є3ди1ному же безчe
ствовати, и3 не дaстъ nслaбы ни є3ди1ному же согрэшaти.
Чaдо, не люби2 мн0жество неключи1мыхъ.
ГлавA, ѕi7.

Н
е весели1сz n сн7ёхъ нечести1выхъ, ѓще ўмн0жатсz не
весели1сz n ни1хъ, ѓще нёсть стрaха гDнz съ ни1ми. не
ўвёруй животY и4хъ не належи2 на мёсто и4хъ. лyчше
бо є3ди1нъ прaвеdникъ нeжели тhсуща грBшникъ, и3 ќмрети
бесчaдъ, нeжели и3мёти чaда нечести1ва. t є3ди1наго бо
разyмна ўсели1тсz грaдъ, колёно же бе€зак0нныхъ запу
стёетъ. Мн0га сицевaz ви1дэ џко моE, и3 крёпльша сего2
ўслhша ќхо моE. Въ соб0рищи грёшныхъ возгори1тсz
џгнь, и3 въ kзhцэ непокори1вэ возгори1тсz гнёвъ. Не
ўмоли1сz бGъ t дрeвнихъ и3споли1новъ, и4же tступи1ша
крёпостію своeю. не пощадЁ џкrтъ жили1ща л0това,
и4хъ же nмерзи2 за гордhню и4хъ. не поми1ловасz kзhкъ
пaгубы поги1бшихъ грэхи2 свои1ми. и3 тaко шeсть с0тъ
тhсzщъ пёшецъ, съшeдшихсz въ жестосeрдіи своeмъ. ѓще
бyдетъ є3ди1нъ жест0кіи, не ди1вно є4сть ѓще неповинeнъ
р…з
кни1га
бyдетъ. млcть бо и3 гнёвъ ў него2, си1ленъ ўмоли1мъ
бhти и3зливaz гнёвъ по мн0зэй млcти є3го2. тaко же и3
мн0го nбличeніе є3го2, мyжеви по дёломъ є3го2 суди1тъ.
и3 не ўбэжE хищeніемъ грёшныи, и3 терпёніе бlго
вёрнаго не лишeно бyдетъ. Всsка млcтыни сотвори1тъ
мёсто, к0ждо по дёломъ свои1мъ nбрsщетъ. Не рцы2
ћко t~ гDа съкрhюсz, є3дA свhше кто2 м‰ помzнeтъ,
въ лю1дехъ мн0жайшихъ незнaнъ бyду, чт0 бо є4сть
дш7A моS въ бесчи1сленнэ твaри; Се6 нб7о, и3 нб7о нб7си2
б9іе, бeздна и3 землS посэщeніемъ є3го2 подвижaтасz.
вкyпэ г0ры и3 nсновaніz земли2, є3гдA возри1тъ нa н‰
трeпетомъ сътрzсyтсz. и3 t ни1хъ не размhслитъ с®це,
и3 пyть є3го2 кто2 помhслитъ, и3 бyрю є3s же не ќзритъ
чlкъ, и3 мн0жайша же дёлъ є3го2 въ сокровeнныхъ. дёла
прaвды є3го2 кто2 возвэсти1тъ, и3ли2 кто2 стерпи1тъ; далeче бо
завёта, ўмалszисz с®цемъ размышлsетъ сіS, и3 мyжъ
безyменъ и3 развращeнъ размышлsетъ бyzz. Послyшай
менE чaдо и3 наўчи1сz худ0жеству, и3 на словесA моS
внимaй с®цемъ свои1мъ. И#зъkвлsю въ мёру наказaніе,
и3 со и3спытaніемъ возвэщY худ0жество. Суд0мъ гDнимъ
дёла є3го2 и3спeрва, и3 t сотворeніz є3го2 разнестви1лъ чaсть
є3го2. ўкраси2 в0 вэки дёла є3го2, и3 начaла и4хъ въ р0ды и4хъ.
їсyса сирaхова
К0ждо и4скренzго своего2 не nскорби2, и3 д0 вэка не
проти1витсz гlу є3го2. И# пот0мъ гDь нa землю призрЁ,
и3сп0лни ю5 t бlгъ є3го2. дш7A всsкого жив0тна покры2
лицE є3S, и3 въ ню6 возвращeніе и4хъ.
ГлавA, зi7.

Г
Dь создA t землS чlка, и3 пaки возврати2 є3го2 въ ню6,
дни2 числA и3 врeмz дaлъ и4мъ. и3 дaлъ и4мъ влaсть на
нeй сyщимъ ћко же nни2 сaми, nблечE и4хъ крёпостію.
и3 по џбразу своемY сотвори2 |. И# положи2 стрaхъ є3го2
на всsкой пл0ти, и3 влaстельствовати ѕвэрми2 и3 скоты2
и3 пти1цами. помышлeніе и3 kзhкъ и3 џчи и3 ќши и3 с®це
дадE и4мъ размышлsти, худ0жествомъ рaзума и3сп0лни
|. и3 добро2 и3 ѕло2 показA и4мъ. положи1лъ є4сть џко своE
на с®цехъ и4хъ, показaти и4мъ вели1чество дёлъ свои1хъ
и4мz с™hнэ восхвaлzтъ, да повёдаютъ вели1чество дёлъ
є3го2. Приложи1лъ и4мъ худ0жество, и3 зак0нъ животA
наслёдстви и4мъ. завётъ вёка постaви и4мъ, и3 судбы2
є3го2 показA и4мъ. Вели1чество слaвы ви1дэша nчесA и4хъ, и3
слaву глaса є3го2 слhша ќхо и4хъ. И# речE и4мъ, внемлёте t
всsкоz непрaвды, и3 заповёда и4мъ комyждо n и4скренемъ.
И# путіE и4хъ предъ ни1мъ вhну, не ўкрhютсz t џчію є3го2.
комyждо kзhку ўстр0илъ в0жда, и3 чaсть гDнz ї}ль є4сть.
р…и
кни1га
вс‰ дёла и4хъ ћко сlнце предъ ни1мъ, и3 џчи є3го2 вhну
на путeхъ и4хъ. Не ўкрhшасz прaвды и4хъ t него2, и3
вси6 грэси2 и4хъ прeдъ гDемъ. Млcтыни мyжа ћко печaть
съ ни1мъ, и3 блгdть чlчу ћко зёницу соблюдeтъ. пот0мъ
востaнетъ и3 воздaстъ и4мъ и3 воздаsніе и4хъ на главY
и4хъ воздaстъ. nбaче кaющимсz дaлъ є4сть возвращeніе,
и3 ўтёши и3знемогaюща терпёніемъ. nбрати1сz к0 гDу
и3 tгрэни1сz грэхA, помоли1сz прsмо лицY и3 ўмaли
претыкaніz. восходsи къ вhшнему и3 возврати1сz t
непрaвды, и3 ѕэло2 возненави1ди мeрзость. Вhшнzго
кто2 восхвaлитъ во ѓдэ въ живhхъ мёсто; и3 живhхъ и3
даю1щихъ и3сповёданіе, t мертвецA ћко ничт0же сyщу
поги1бнетъ и3сповёданіе. живhи и3 здрaвыи восхвaлитъ
гDа. Ћко вели1ка млcть гDнz, и3 nцэщeніе nбращaющихсz
къ немY. не м0жетъ бо въ чlцэхъ всёхъ бhти, ћко не
безъ смр7ти сн7ъ члчcкіи. Что2 свэтлёе сlнца и3 то2 и3щезaетъ,
и3 ѕло2 помhслитъ пл0ть и3 кр0вь. си1лы бо высоты2
небeсныz сaмъ посэщaетъ, и3 чlцы вси6 землS и3 пeпелъ.
ГлавA, иi7.

Ж
ивhи в0 вэки создA всE џбще. ГDь є3ди1нъ nправди1тсz,
не сотвори2 ни комy же и3сповёдати дёлъ є3го2. Кто2
и3€слёдитъ дёла є3го2 и3 держaву вели1чества є3го2 кто2
їсyса сирaхова
и3щетeтъ, и3 кто2 прил0житъ и3сповёдати млcть є3го2;
Нёсть ни ўмaлити ни ўмн0жити, и3 нёсть и3€слэди1ти
чюдeсъ гDнихъ. є3гдA скончaетъ чlкъ тогдA начинaетъ, и3
є3гдA престaнетъ тогдA ўкрhетсz. Что2 є4сть чlкъ и3 что2
є4сть добродётель є3го2, и3 что2 є4сть блгcть, и3 что2 є4сть ѕло2
є3го2; число2 днjи чlку мн0го лётъ R, ћко кaплz морскjz
воды2 и3 число2 пэскA, тaко мaло лётъ въ дн7ь вёка. сего2
рaди долготерпЁ гDь на ни1хъ, и3 возліS нa н‰ млcть
свою2. И# ви1дэ и3 познA развращeніе и4хъ ћко ѕло2, сего2
рaди ўмн0жи nцэщeніе є3го2. Млcть чlча на и4скренzго
своего2, млcть же гDнz на всsку пл0ть и3 nбличaz и3 ўчA
и3 кажA и3 nбращaz, ћко пaстырь стaдо своE. пріeмлющихъ
же наказaніе ми1луетъ, и3 тщaщаzсz n судбaхъ є3го2.
Чaдо, въ блaзэ не дaждь пор0ка, и3 во всsкомъ дaніи
печaль словeсъ. не пок0итъ ли вaра росA, ћко лyчше є4сть
сл0во нeжели даsніе. не се6 ли сл0во пaче даsніz бlга,
и3 nб0е ў мyжа блгdтна. Бyи неподaтивъ пон0ситъ и3
даsніе зави1дливаго мyчитъ џко. пeрвое дaже не гlеши
ўвёждь, и3 пeрвэе недyга врачyйсz. пeрвэе судA пытaй
n себЁ, и3 въ чaсъ посэщeніz nбрsщеши nцэщeніе.
Пeрвэе дaже въ недyгъ не впадeши смири1сz, и3 в0 времz
грэхA покажи2 nбращeніе. И# не забyди воздaти в0 времz
р…f
кни1га
мlтву, и3 не пребyди до смр7ти nправди1тисz. Прeже
дaжесz не помоли1ши ўгот0ви себE, и3 не бyди ћко
чlкъ и3скушaz гDа. Помzни2 гнёвъ въ дн7ь скончaніz,
и3 врeмz мeсти въ tвращeніи лицA. Помzни2 в0 времz
глaда, и3 в0 времz гобзи1ны, нищетY и3 ўб0жество въ
дн7ь богaтства. t ќтра д0 вечера и3змэнsетсz врeмz,
и3 всE ск0ро є4сть прeдъ бGомъ. И# чlкъ премyдръ n всeмъ
бlгоговёнъ бyдетъ, и3 в0 дни внeмли n согрэшeніи.
Всsкъ разуми1въ познA премyдрость, и3 nбрётшу и4мъ
ю5 дaстъ и3сповэдaніе. разуми1вымъ въ словесёхъ и3 тjи
ўмудри1шасz, и3 ўмн0жиша при1тча и3спhтна ўдержaней
дш7и2. Въ слёдъ п0хотіи свои1хъ не ходи2, и3 t похотёніи
свои1хъ возбранsйсz. ѓще пріnбрsщеши дш7и2 своeй
бlговолeніе желaніz, сотвори1тъ т‰ nбрaдованіе враг0мъ
твои1мъ. Не весели1сz n мн0зэй пи1щи, и3 не свzжи1сz
совётомъ є3S. не бyди ни1щъ совётуzи наказaніе трудA,
и3 не бyдетъ ти6 ничес0же во врeтищи.
ГлавA, fi7.

Д
ёлатель піsнивыи не бyдетъ богaтъ, и3 ўничижazи
малaz помaле ўпадeтъ. вино2 и3 жeны tвратsтъ
џчи разуми1выхъ, и3 прилагazисz любодёицахъ
дeрзэи бyдетъ. м0леве и3 чeрвіе наслёдzтъ и5, и3 дш7A
їсyса сирaхова
лукaва и4зметсz. Е$млzи ск0ро вёру лeгокъ с®цемъ, и3
согрэшazи въ дш7у свою2 согрэшaетъ. Веселsисz с®цемъ
познaнъ бyдетъ, и3 ненави1дzи бесёду ўмaлитъ зл0бу.
словеси1 же николи1же не повтори2, и3 ничт0же не ўмали1тъ
тисz. нa друга и3 на врагA не повёдай, и3 ѓще не бyдетъ
тебЁ грэхA не tкрывaй. Слhша бо ў тебE и3 соблюдeтъ
т‰, и3 в0 времz возненави1дитъ т‰. Слhша ли сл0во
да ќмретъ съ тоб0ю, не ўб0йсz не раст0ргнетъ тебE.
t лицA словесE поболи1тъ бyи, ћко раждaющіz t лицA
младeнца. стрэлA вонзeна въ стeгно пл0ти, тaко же
сл0во в0 чревэ бyzго. nбличи2 дрyга є3гдA є3щE нёсть
сотвори1лъ, и3 є4же ѓще сотвори1лъ да не приложи1тъ
ктомY. nбличи2 дрyга є3гдA когдA не рeклъ и3 ѓще рeклъ
є3ди1но да не повтори1тъ. nбличи2 дрyга мн0гажды бо
бывaетъ и3зволeніе, не всsкому словеси2 є4мли вёры. Е$сть
поползazисz и3 не дш7eю, и3 кто2 не согрэши2 kзhкомъ
свои1мъ; nбличи2 и4скренzго своего2 прeжде запрэщeніz, и3
дaждь мёсто зак0ну вhшнzго. Всsка премyдрость стрaхъ
гDнь, и3 всsкіz премyдрости сотворeніz зак0на. и3 нёсть
премyдрость и3 худ0жество лукaвства, и3 нёсть совёту
грёшныхъ мyдрости. є4сть лукaвство и3 то2 мeрзость, и3
є4сть безyменъ ўмалszисz премyдростію. Лyчше є4сть
Ro
кни1га
ўмалszисz рaзумомъ пристрaшенъ, нeжели и3 и3збhто
чествуzи мyдростію и3 преступaz зак0нъ. Е$сть ковaрство
и3спhтно и3 то2 непрaведно, и3 є4сть развращazи блгdть
и3звэщaти хотS сyдъ. Е$сть лукaвствуzи и3 пони1къ
чернот0ю, и3 внyтренэz є3го2 и3сп0лнь льсти2, пони1ча
лицeмъ и3 раслушaz, и3дёже не познaнъ бhсть вари1тъ
т‰. И# ѓще нeмощію крёпость не возбранeнъ бyдетъ
согрэшaти, ѓще nбрsщетъ врeмz ѕло2 сотвори1тъ. t
зрaка познaнъ бyдетъ мyжъ, и3 срётеніемъ лицA познaнъ
бyдетъ ќмныи. nдэsніе мyжа и3 смёхъ зуб0въ и3 стопы2
чlка, возвэсти1тъ ћже n нeмъ. є4сть nбличeніе є4же
нёсть крaсно, и3 є4сть молчaи и3 т0й мyдръ.
ГлавA, к7.

К
0ль добро2 є4сть nбличи1ти нeжели kри1тисz, и3 и3спо
вёдаzисz t ўмалeніz возбранeнъ бyдетъ. Желaніе
ск0пче растли1тъ ли дв7и1цу, тaко же и3 творS нуждeю
судбы2. Се6 є4сть молчaи nбрэтaz премyдрость, и3 є4сть
ненави1дzи мн0ги бесёды. Е$сть молчA не и4мать бо tвёта,
и3 є4сть молчA вёдыи врeмz. Чlкъ премyдръ ўмолчи1тъ
до врeмене, дeрзъ же и3 безyменъ превосх0дитъ врeмz.
ўмножaz словесA мeрзокъ бyдетъ, и3 влaстелюzи возне
нави1дэнъ бyдетъ. Е$сть бlгоўхaніе въ ѕлhхъ мyжеви,
їсyса сирaхова
и3 є4сть и3зоnбрётеніе на ўмалeніе. Е$сть даsніе є4же ти6 не
бyдетъ на п0льзу, и3 є4сть даsніе є3г0 же tдаsніе сугyбо.
є4сть ўмалeніе слaвы рaди, и3 є4сть є4же t смирeніz вознeслъ
главY. є4сть купyzи мн0го мaломъ, и3 возвращazи |
седми1цею. Премyдрыи словесы2 прелю1бленна сотвори1тъ
себE, блгdти же безyмныхъ раздэлsютсz. даsніе безy
мнаго не п0льзуетъ, џчи бо є3го2 во є3ди1ного мёсто
мн0гы. Мaло вдaстъ ґ мн0го пон0ситъ, и3 tвeрзетъ ўстA
своS ћко проповёдникъ. днeсь взаи1мъ дaстъ, ґ ќтро
и3стsжетъ, ненави1димъ чlкъ таковhи. Бyи речeтъ, нёсть
ми6 дрyга, и3 нёсть хвалы2 бlг0мъ мои1мъ. Kдyщеи хлёбъ
м0й, льсти1віи kзhкомъ. коли1кощи и3 є3ли1цы посмэю1тсz
є3мY, падaніе ѕ0лъ, со тщaніемъ пріи1детъ. и3 чlкъ без
хвaленъ бaснь безврeменна, во ўстёхъ ненакaзанныхъ
пrно бyдетъ. ўсты2 бyzго tвeрзена бyдутъ при1тча, не
и4мать бо є3S рещи2 в0 времz є3S. Е$сть возбранsемыи
согрэши1ти t скyдости, и3 въ пок0й св0й не ўмали1тсz.
Е$сть погублsz дш7у свою2 за стyдъ, и3 t лицA безyмна
погуби1тъ ю5. є4сть блгdть студA nбэщazисz дрyгови, и3
пріnбрёте є3го2 врагA тyне. Пор0къ ѕ0лъ чlку лжA, и3
во ўстёхъ ненакaзаныхъ пrно бyдетъ. Ќне є4сть тaть
нeжели пrно лжE, џба же пaгубу наслёдzтъ. въ nбhчай
рo7а
кни1га
чlку лжA безчeстіе, и3 стyдъ є3го2 пrно съ ни1мъ. Премyдрыи
словесы2 и3зведeтъ себE, и3 чlкъ мyдрыи ўг0денъ є4сть
вельм0жамъ. дёлаz зeмлю вознесeтъ ст0гъ св0й, и3
ўгождazи вельм0жамъ nцhститъ непрaвду. МздA и3
дaрове nслэпsтъ џчи премyдрыхъ, и3 ћко же бразды2 на
ўстёхъ tврати1тъ nбличeніz. Премyдрость сокровeна,
и3 сокр0вище не kвлeно, кaz п0льза є4сть t nбою2
є3го2; лyчше чlкъ скрывazи бyйство своE, нeжели чlкъ
съкрывazи премyдрость свою2.
ГлавA, к7а.

Ч
aдо, согрэши1лъ ли є3си2 не приложи2 ктомY, и3 n прeдни<
ти6 помоли1сz. ћко же t лицA ѕміи1на бэжи2 t грэхA,
ѓще бо пристyпиши ўгрызнeтъ т‰. зyбы льв0ви
зyбы є3го2, ўбивaютъ дш7и чlчи. ћко мeчъ nбою1ду џстръ
всsко бе€зак0ніе, рaнэ є3го2 нёсть и3сцэлeніz. Прещeніе и3
досаждeніе nпустёютъ богaтьство, тaко и3 д0мъ г0рдыхъ
запустёетъ. Молeніе ни1щаго и3зъ ќстъ до ќшію є3го2,
и3 сyдъ є3го2 со тщaніемъ грzдeтъ. Ненави1дzи nбличeніz
въ слёдъ грёшника, и3 боsисz гDа nбрати1тсz с®цемъ.
Познaнъ є4сть и3здалeча си1лныи kзhкомъ, ґ разуми1выи
вёсть въ чeмъ сz п0льзутъ. Созидazи хлёвину є3го2
чюжи1мъ и3мёніемъ, ћко же собирazи кaменіе зимЁ.
їсyса сирaхова
И#згрёби с0браны соб0ръ бе€зако6нникъ, и3 кончи1на и4хъ
плaмень џгненъ. Пyть грBшникъ непотрeбенъ t кaменіz,
и3 на послёдокъ є3го2 р0въ ѓдовъ. Сохранsz зак0нъ
ўдержи1тъ помышлeніе своE, и3 совершeніе стрaха гDнz
премyдрость. ненакaзанъ бyдетъ и4же не є4сть ковaренъ,
є4сть ковaрство ўмножazи г0рести. Рaзумъ премyдраго
ћко пот0пъ ўмн0житсz, и3 совётъ є3го2 ћко и3ст0чникъ
животA. Ўтр0ба бyzго ћко сосyдъ сокрушeнъ, и3 всsкаго
рaзума не ўдержи1тъ. Сл0во премyдро ѓще ўслhшитъ
разyмныи восхвaлитъ и5, и3 къ себЁ приложи1тъ є5. Ўслhша
буzsисz и3 нег0дэ є3мY бhсть и3 nбрати2 є5 за плещи2
свои2. П0вэсть бyzго ћко брeмz на пути2, на ўстнaхъ
же разyмныхъ nбрsщетсz блгdть. ЎстA премyдраго
похвaлена бывaютъ въ цRкви, и3 словесA є3го2 размышлeна
бyдутъ въ с®цы. Ћко же д0мъ разорeнъ тaко же бyzго
премyдрость и3 рaзумъ, неразyмныхъ не и3спhтны гlы.
пyта на ногaхъ неразумёющихъ наказaніz, и3 ћко
ручнhz nк0вы на руцЁ дeсной. Бyи въ смёху вознесE
глaсъ св0й, мyжъ же худ0гъ є3двA мaло nсклaбитсz.
Ћко же мони1сто злaто мyдрому наказaніе, и3 ћко же
џбручъ на дeснэй мhшци є3го2. НогA бyzго ск0ра въ
хлёвину, чlкъ бо мн0го и3скyсныи ўсрами1тсz t лицA.
рo7в
кни1га
безyмныи двeрми прини1четъ въ хлёвину, мyжъ же
накaзанъ внЁ стaнетъ. Ненаказaніе бо чlку при двeрехъ
послyшати, мyдрыи же nжесточи1тсz рaди нечeстіz.
ўстнё же чю1жда си1хъ рaди возвеселsтсz, словесa же
мyдрыхъ въ мэри1лэхъ стaнутъ. Во ўстёхъ бyихъ с®цA
и4хъ, ўстa же премyдрыхъ накaзана сyть. Кленyщу
нечести1вому сатанY, сaмъ кленeтъ свою2 дш7у. Скверни1тъ
же свою2 дш7у шепти1выи, и3 въ жили1щи возненави1дэнъ
бyдетъ.
ГлавA, к7в.

К
aмени нечи1стому т0ченъ є4сть лэни1выи, и3 всsкъ
подвижazи є3го2 tтрzсeтъ рyку свою2. Стyдъ nц7Y
ненакaзанъ сн7ъ, дщи1 же на ўмолeніе є3мY бyдетъ.
дщи1 же мyдра почтeтъ nц7A своего2, ґ несрамлsющисz
печaль nц7Y. nц7A и3 мyжа посрами1тъ дeрзаz, и3 t nбою2
бесчeстіе пріи1метъ. Ћко мусикeйска печaль безврeменна
п0вэсть. рaны и3 наказaніе во всsко врeмz премyдрости,
ћко слэплsz чрeпіе. ћко ўчaи бyzго, тaко возбуждazи
спsща t тsжка снA. повёдаzи дрeмлющу, повёдаетъ
бyю, и3 на концы2 речeтъ, что2 є3сть; Надъ мр7твыми
плaчисz и3щeзе бо свётъ, и3 бyzго плaчисz и3зчeзе бо
рaзумъ. слaдко є4сть плaкатисz мр7твецA, ћко почи1лъ
їсyса сирaхова
є4сть. бyzго же лyчше смр7ть нeже жив0тъ ѕ0лъ. Сэтовa
ніе мр7твецA, з7, днjи, бyzго же и3 нечести1ваго вс‰ дни2
животA є3го2. съ безyмными не мн0жи словeсъ, и3 къ не
разуми1ву не ходи2. Храни1сz t него2 да не трудA пріи1меши,
и3 не nскверни1шисz въ стzжaніи є3го2. ўклони1сz t него2
и3 nбрsщеши пок0й, и3 не ўнhеши безyміемъ є3го2. Пaче
џлова что2 nтzжчи1тсz, но и4мz є3мY что2 є4сть т0кмо
бyи; Пэс0къ и3 с0ль и3 рудY желёза лeгко є4сть понести2,
пaче чlка неразуми1ва. Сключeніе древsно на ўтвержeніе
хрaмины да не раст0ргнетсz, тaко же и3 с®це ўтвержeно
на размышлeніе совёта в0 времz не ўстраши1тсz. с®це
nсновaно на с0вэсти рaзума ћко слэплeніе пэс0чно
тeсаныz стёны. Ћко др0бліе кaменіе на выс0цэ лежaщее
проти1ву вётру не стерпи1тъ, тaко же с®це страши1во въ
размышлeніи бyzго прsмо всsкому стрaху не стерпи1тъ.
Ўт0ксz въ џко и3ст0читъ слeзы, и3 ўт0ксz въ с®це
и3ст0читъ чю1вство. Вeргаzи кaмы на пти1цы разлучи1тъ
|, и3 и4же пон0ситъ дрyгу, разори1тъ дрyжбу. На дрyга
ѓще и3звлечeши мeчъ, надёйсz є4сть бо мeсть t него2.
на дрyга ѓще tверзeши ўстA не б0йсz, стыди1сz є4сть бо
и3змэнeніе. нёсть добрA t мyжа лукaва, рaзвэ поно
шeніz и3 гордhнz, и3 tкровeніе тaйны, и3 ћзвы лeстны,
рo7г
кни1га
си1хъ tбэжи1тъ всsкъ дрyгъ. Вёру стzжи2 въ нищетЁ
со и4скренимъ бyди, да въ бlги1хъ є3го2 вкyпэ возвесели1
шисz. И# в0 времz ск0рби пребывaй съ ни1мъ, да въ
наслёдіе є3го2 наслэди1ши. Пeрвэе nгнS и3 дhма пeщнаго
пaра, тaко пeрвэе кр0ве клеветA. дрyга заступaти не
срамёйсz, и3 t лицA є3го2 не скрывaйсz, ѓще ти6 ключи1тсz
и3 ѕло2 є3го2 рaди. всsкъ слhшаzи сохрани1тъ |. Кто2 дaстъ
ми6 во ўстёхъ мои1хъ храни1лище, и3 на ўстёхъ мои1хъ
печaть ковA, да не падyсz t неS, и3 kзhкъ м0й да не
погуби1тъ м‰.
ГлавA, к7г.

Г
Dи џ§е и3 вLко животA моего2, не nстaви менE въ
совётэ и4хъ, и3 не дaждь ми6 впaстисz въ н‰. Кто2
возл0житъ на промышлeніе моE рaны, и3 на с®це
моE наказaніе премyдрости. да n неразумёніи моeмъ
не пощадsтсz, и3 да не kвsтсz грэси2 и4хъ. Ћко да не
ўмн0жатсz невёдэніz моS, и3 грэси2 мои2 премн0зи да
не бyдутъ, и3 падyсz предъ супостaты, и3 порaдуетмисz
врaгъ м0й. ГDи џ§е и3 б9е животA моего2, не дaждь
похотёніz nчи1ма мои1ма, и3 вожделёніе tврати2 t
менE. чревоўг0діz и3 сладосyщіz да не nбhимутъ м‰,
и3 бе€стyднэй дш7и2 не предaждь менE. Послyшайте чaда,
їсyса сирaхова
хранsибосz не поги1бнетъ. ўстнaма свои1ма поругaнъ
бyдетъ грёшникъ и3 клеветни1къ, и3 г0рдіи соблазнsтсz
n н‰. въ заклинaніе не прилагaй ќстъ свои1хъ, и3 не
клени1сz и4менемъ с™hмъ. Ћко же бо рaбъ пытaемъ пrно
t рaнъ не ўмали1тсz, тaко же заклинazисz и4менемъ
с™hмъ t грэхA не nчи1ститсz. Мyжъ кленhисz мн0га
и3сп0лнитсz бе€зак0ніz, и3 не tи1метсz t д0му є3го2 рaна.
ѓще согрэши1тъ грёхъ є3го2 на нeмъ. и3 ѓще прeзритъ
сугyбо согрэши1тъ, и3 ѓще вотщE клsсz не nправди1тсz.
и3сп0лнитсz д0мъ є3го2 нанесeніи. є4сть бесёда nбличeна
смр7тію, да не nбрsщетсz въ наслёдіи їaковли. t бlго
вёрныхъ бо всE се6 tстyпитъ, и3 въ грэхи2 не впадyтсz.
въ ненаказaніи неnбли1чнэ не настaви ќстъ свои1хъ,
є4сть бо въ нeмъ мhсль грэхA. помzни2 nц7A своего2 и3
м™рь свою2, посреди1 бо вельм0жъ сэди1ши. є3гдA кaко
забyдешисz предъ ни1ми, и3 nбhчаемъ свои1мъ nбуsеши.
и3 пох0щеши ћко ѓще не бh сz роди1лъ, и3 дн7ь рождeніz
твоего2 не проклинaй. чlкъ nбычazсz словесы2 поношeніz,
во всёхъ днeхъ не и4мать наказaнъ бhти. двA ви1ды
ўмножaютъ грэхи2, и3 трeтіи нав0дитъ гнёвъ. дш7A тeпла
ћко џгнь горS, не ўгaснетъ д0ндеже и3стhнетъ. Чlкъ
блyденъ тёломъ пл0ти своеS, не престaнетъ д0ндеже
рo7д
кни1га
вожжeтъ џгнь. Чlку блyдну всsкъ хлёбъ слaдокъ,
не престaнетъ д0ндеже ќмретъ. Чlкъ слазsи съ nдрA
своего2, гlz дш7и2 своeй, кто2 м‰ ви1дитъ; тмA џкrтъ
менE, и3 стёны застyпzтъ м‰. и3 никт0же м‰ ви1дитъ,
что2 страшyсz; грBхъ мои1хъ не воспомsнетъ вhшніи.
и3 џчи чlчестіи стрaхъ є3го2. и3 не разумЁ ћко џчи гDни
тмaми свэтлёйши сlнца є3стA. прозирaющи вс‰ пути2
чlчески, и3 сматрsющи въ тaйныхъ мёстехъ. прeже дaже
не создaно бyдетъ, всE ўвёдэно є3мY. тaко же и3 по
скончaніи сeй на путeхъ грaда мщeнъ бyдетъ, и3дёже не
сумнёсz ћтъ бyдетъ. тaко же и3 женA nстaвльшіz мyжа,
и3 прилэплsющисz ко и3н0му. Пeрвое ќбо t зак0на
вhшнzго tступи2. и3 втор0е мyжу своемY согрэши2. и3
трeтіе блуд0мъ прелюбодёйствова, t чюждaго мyжа
чaда сотвори2. да предъ соб0ръ сіS и3зведeна бyдетъ, и3 на
чaдэхъ є3S посэщeніе бyдетъ. не ўкоренsтсz чaда є3S въ
к0рень, и3 вётви є3S не сотворsтъ пл0да. и3 на клsтву
nстaвитъ пaмzть свою2, и3 поношeніе є3S не потреби1тсz.
и3 ўразумёютъ nстaвльшеи, ћко ничт0же лyчше стрaха
гDнz, и3 ничт0же слaждьши т0кмо внимaти зaповэдемъ
гDнимъ.
ГлавA, к7д.
їсyса сирaхова

П
ремyдрость похвaлитъ дш7у свою2, и3 посредЁ лю1діи
свои1хъ восхвaлитсz. въ цRкви вhшнzго tвeрзетъ
ўстA своS, и3 прsмо си1лэ є3го2 восхвaлитсz. ѓзъ и3зъ
ќстъ вhшнzго и3зыд0хъ, и3 ћко мглA покрhхъ зeмлю.
Ѓзъ на выс0кихъ всели1хсz и3 пrт0лъ м0й въ столпЁ
џблачнэ. Крyгъ нбcныи nбыд0хъ є3ди1на, и3 въ глубинЁ
бeздны походи1хъ, въ волнЁ морстeй и3 всeй земли2. и3
во всёхъ лю1дехъ и3 kзhцэ стzжaхсz, со всёми си1ми
пок0z и3скaхъ, и3 въ наслёдіи нёкоего водворю1сz. ТогдA
заповёда ми6 создaтель всёхъ, и3 создaвыи м‰ препок0и
скЂнію мою2, и3 речE ми6. во їaковэ всели1сz, и3 во ї}ли
наслёдствуй. прeжде вёка и3спeрва создA м‰, и3 д0 вэка не
nскудёю. во с™ёй скЂніи предъ ни1мъ послужи1хъ. и3 тaко
въ сіo1нэ ўтверди1хсz, и3 в0 градэ возлю1бленэ тaко же
м‰ препок0и, и3 во їєrли1мэ влaсть моS. и3 ўкорени1хсz
въ лю1дехъ преслaвныхъ, и3 въ чaсти гDни наслёдіz є3го2.
ћко кeдръ вознес0хсz въ ливaнэ, и3 ћко кmпари1съ на
горaхъ ґєрм0ньскихъ. и3 ћко фЂниxъ возвhсихсz и4же
на прим0ріи, и3 ћко сaдъ шипк0въ во є3рих0нэ. и3 ћко
мaслина бlголёпна нa поли, и3 вознес0хсz ћко лёторасль.
и3 ћко кори1ца, ћко и3спaлтъ ґромaтъ дaхъ воню2, и3
ћко змЂрна и3збрaнна дaхъ бlгоўхaніе. и3 ћко халвaни
рo7є
кни1га
и3 ног0ты, и3 стaкти, ћко ливaново курeніе въ скЂніи. ѓзъ
ћко дyбъ распрострёхъ вётвіz моS, и3 вётви же моS
вётви слaвы блгdти. ѓзъ ћко виногрaдъ прорасти1хъ блгdть,
и3 цвётъ м0й пл0дъ слaвы и3 богaтства. Приступи1те ко
мнЁ вожделёющіи менE, и3 t жи6тъ мои1хъ насhтитесz.
пaмzть бо моS слaждьши пaче мeда, и3 наслёдіе моE
пaче с0та мeдвена. kдyщеи м‰ є3щE възaлчутъ и3 пію1щеи
м‰ є3щE въжaждутсz. слyшаzи менE не посрами1тсz, и3
дёлающе ў менE не согрэшaтъ. сіS вс‰ кни1га завёта бGа
вhшнzго. зак0нъ є3г0 же заповёда моmсeй, наслёдіz
соб0ра їaковлz. насыщaz ћко фис0нъ премyдрости, и3
ћко ти1гръ въ дн7ь красы2. и3сполнszи ћко є3фрaтъ рaзума,
и3 ћко же їoрдaнъ в0 дни жaтвы. kви1выи ћко свётъ
наказaніе, и3 ћко же гіo1нъ в0 дни и3мaніz винA. Не
скончA пeрвыи проразумёти є3S, тaко же и3 послёдніи
не и3слёди є3S. t м0рz бо ўмн0жисz размышлeніz є3S,
и3 совётъ є3S t вeліz бeздны. И# ѓзъ ћко раскопaніе t
рэки2, и3 ћко в0ду ліsи и3зыд0хъ въ рaй. рёхъ, напою2 себЁ
вертогрaдъ, и3 ўпою2 себЁ лёху. и3 се6 раскопaніе ми6 бhсть
рэк0ю, и3 рэкA моS бhсть ми6 м0ремъ. Е#щ # E наказaніемъ
ћко ќтренюю просвэщY и3 проzвлю2 | до далeча. Е$щE
ўчeніе ћко прbр0чество и3злэю2, и3 nстaвлю є5 въ р0ды
їсyса сирaхова
вёчны. Ви1дите ћко не себЁ є3ди1ному труди1хсz, но и3
всёмъ и3скyщимъ є3S.
ГлавA, к7є.

Т
реми2 ўкрaсихсz, и3 стaхъ крaсна прeдъ гDемъ и3 чlкы.
совокуплeніемъ брaтіи, и3 люб0вію и4скренихъ. и3 мyжъ
и3 женA сaми себЁ соеди1нени. Три1 же ви1ды вознена
ви1дэ дш7A моS, и3 ѕэло2 ми6 nмерзЁ жив0тъ и4хъ. ўб0га
г0рда, богaта лжи1ва, и3 стaра преблудодёz ўмалsющагосz
ўм0мъ. є3г0 же въ ю4ности не собрaлъ є3си2, то2 кaко
м0жеши nбрэсти2 въ стaрости своeй; к0ль є4сть крaсенъ
сэди1намъ сyдъ, и3 стaрцемъ разумёти совётъ. Про
слaвленымъ съразумёніе и3 совётъ. вэнeцъ стaрцемъ
многоразли1чно и3скyство, и3 похвалeніе и4хъ стрaхъ гDнь.
дeвzть помышлeніи бlжeныхъ въ с®цы моeмъ, ґ десsтое
и3зрекY kзhкомъ. Чlкъ веселsисz n чaдэхъ живsи, и3
зрS нападaніz вр†гъ. Бlжeнъ и4же живeтъ съ жен0ю
разyмною, и3 и4же kзhкомъ свои1мъ не поп0лзнесz, и3
и4же не раб0та дост0йному себЁ. бlжeнъ и4же nбрёте
мyдрость и3 подаS во ќши послушaющихъ. ћко вели1къ и4же
мyдрость nбрёте, но нёсть пaче боsщагосz гDа. стрaхъ
гDнь пaче всего2 преспЁ, и3 держaи є3го2 комY ўпод0битсz;
Всsку ћзву и3 не ћзву с®чную. и3 всsкого лукaвства и3 не
рo7ѕ
кни1га
лукaвства жeнскаго. и3 всsкого нанесeніz и3 не нанесeніz
ненави1дzщихъ, и3 всsкого мщeніz и3 не мщeніz вр†гъ.
Нёсть главы2 пaче главы2 ѕміи1ны, и3 нёсть ћрости пaче
ћрости врaжіz. Жи1ти лyчше со льв0мъ и3 ѕмjемъ,
нeжели съ жен0ю лукaвою. лукaвство жены2 и3змэнsетъ
зрaкъ є3S, и3 nмрачи1тъ лицE своE ћко медвёдица срeдь
и4скренихъ свои1хъ. возлsжетъ мyжъ є3S, и3 слhшавъ воз
дохнeтъ г0рько. Мaла є4сть всsка ѕл0ба проти1ву ѕл0бэ
жeнстей, жрeбіи грёшника спадE на ню6. Восхождeніе
пэскA подъ ногaма стaрчема, тaко женA kзhчна мyжу
молчали1ву. Не сматрsй на красотY жeнску, и3 женЁ въ
добротЁ не восхощи2. гнёвъ и3 бестyдіе и3 срамотA вели1ка,
ѓще женA пріnбрэтaемъ мyжу своемY. с®це смирeно и3 лицE
сётовано, и3 ћзва с®чна, женA лукaва. Рyцэ нeмощніи
и3 колёни nслaбленіи, и3 женA и4же не бlжи1тъ мyжа
своего2. t жены2 начaтокъ грэхA, и3 т0ю ўмирaемъ вси6. не
дaждь водЁ прох0да, ни женЁ лукaвэ дерзновeніz. ѓще
не пох0дитъ подъ рук0ю ти6, tсэци2 ю5 t пл0ти твоеS.
ГлавA, к7ѕ.

Ж
ены2 д0бры бlжeнъ є4сть мyжъ и3 число2 днjи є3го2
сугyбо. женA д0бра весели1тъ мyжа своего2, и3 лёта є3го2
и3сп0лнитъ ми1ромъ. женA д0бра чaсть бlга, въ чaсти
їсyса сирaхова
боsщисz гDа данA бyдетъ. Богaтаго же и3 ўб0гаго с®це
бlго, во всsко врeмz лицE ти1хо. t трeхъ же ўговЁ с®це
моE, и3 t лицA четвeртаго ўбоsхсz, предaніz грaда, и3
соб0ръ нар0да, и3 nболгaніz смeртна всE во тщE. Врeдъ же
с®ца и3 сётованіе женA ревни1ва. жены2 рaди ревни1вы рaна
kзhчна всёмъ nбщaющисz. волyе и4го дви1жимо, женA
лукaвна, держaйсz є3S, ћко є4млzисz ск0рпіz. Гнёвъ
вели1къ женA піsнива, и3 студA є3S не и4мать покрhти.
Блyдъ жeньскъ помизaніе nчи1ма, и3 бр0вма є3S познaнъ
бyдетъ. N дщeри бе€стyднэ ўтверди2 стрaжду, да не
попущeніе ќбо nбрётши погуби1тсz. Вслёдъ бе€стyдна
џка сохрани1сz, и3 не диви1сz ѓще въ т‰ согрэши1тъ. Ћко
жaжденъ пyтникъ tвeрзетъ ўстA своS, и3 t всsкоz
в0ды бли1жнэz и3спіeтъ. и3 прsмо всsкого колA сsдетъ,
и3 прsмо стрэлЁ tкрhетъ тyлъ. Блгdть жeньска возвесе
ли1тъ мyжа є3S, и3 к0сти є3го2 возвесели1тъ худ0жество є3S.
даsніе гDне женA молчали1ва, и3 нёсть и3скyпа покaзанныz
дш7A. Блгdть на блгdти женA студли1ва, и3 нёсть дост0йна
всsка мёра ўдeржаныz дш7A. Сlнце восходS на выс0кихъ
гDнихъ, и3 добр0та жены2 д0брыz въ красотЁ д0му є3S.
Свэти1лникъ сіsz на свёщницэ с™э, и3 добр0та лицA на
в0зрастэ стоsщаго. Столпи2 злaти на подст0лпи и4хъ
рo7з
кни1га
срeбреныхъ, и3 н0зэ крaсни на плеснaхъ д0брэ стоsщи.
N дв0емъ печaлно ми6 бhсть с®це моE, и3 на трeтіемъ
ћрость ми6 нaйде. Мyжъ борeцъ лишazсz за скудотY,
и3 мyжи разуми1ви ѓще nтреблeни бyдутъ, возвращazсz
t прaвды на грёхъ, гDь ўгот0ви є3го2 на мeчъ. є3двA
и4зметсz купeцъ t согрэшeніz.
ГлавA, к7з.

Н
е nправди1тсz корчeмникъ t грBхъ, за несhтость
мн0зи согрэши1ша, хотsи ўмн0жити tврати1тъ
џчи. ПосредЁ с0брана кaменіz вонзeтсz к0лъ, и3
посредЁ продаsніz и3 кyплz совершaетсz грёхъ. Ѓще не
держи1тсz стрaха гDнz, со тщaніемъ вск0рэ разврати1тсz
д0мъ є3го2. Трzсeніемъ решетA nстaнутъ смeти, тaко же
nтрeби чlческіz въ помышлeніи є3го2. Сосyды скудeлнича
и3скушaетъ пeщь, и3 и3скушeніе чlческо въ помышлeніи
є3го2. Воздёланое дрeво kвлsетъ пл0дъ є3го2, тaко же
сл0во помышлeніz с®це чlческо. Прeжде помышлeніz
не похвали2 мyжа, се6 бо и3скушeніе чlческо. Ѓще г0ниши
прaвду пости1гнеши, и3 nблечeшисz въ ню6 ћко въ поди1ръ
слaвы. Пти1цы съ под0бными себЁ nбитaютъ, и3 и4стинна
къ творsщимъ ю5 nбрати1тсz. лeвъ л0витъ л0въ, тaко
же и3 грэси2 дёлающихъ непрaвду. П0вэсть бlговёрнаго
їсyса сирaхова
вои1стинну премyдрость, ґ безyменъ ћко лунA и3змэнs
етсz. ПосредЁ безyмныхъ соблюди2 врeмz, и3 посредЁ
размышлsющихъ ўчасти1сz. П0вэсти бyихъ мeрзость
и3 смёхъ и4хъ питaніе грэхA. бесёда мн0го клsтвенаго,
и3спрaвитъ влaсы, и3 свaръ є3го2 затчeніе ўши1ма. Проли1тіе
кр0ве свaръ г0рдыхъ, и3 клеветaніе и4хъ послушaніе сyетно.
tкрывazи тaйну погублsетъ вёру, и3 не и4мать nбрэсти2
дрyга проти1ву дш7и2 своeй. Пріими2 дрyга и3 ўвёрисz съ
ни1мъ, ѓще ли tкрhеши тaйны є3го2 не и4маши гнaти
по нeмъ. Ћко же погуби1тъ чlкъ всsкаго врагA своего2,
тaко и4же погуби2 дрyжбу и4скренzго. Ћко же пти1цу и3зъ
руки2 и3спyстиши, тaко же и3спусти1лъ є3си2 и4скренzго и3 не
ўлови1ши є3го2. не жени2 є3го2 ћко далeче tступи2, и3 и3збэжE
ћко сeрна t сёти. Ћко є4сть стрyпъ nбzзaти, и3 t
клеветы2 є4сть и3змэни1тисz, ґ tкрhвъ тaйну не чaетсz.
помизaz џкомъ куeтъ ѕло2, и3 никт0же є3го2 nстaвитъ
t є3го2. Прsмо nчи1ма твои1ма наслади1тъ ўстA своS, и3
словесeмъ твои1мъ подиви1тсz. Послэди1 же разврати1тъ
ўстA своS, и3 въ словесёхъ твои1хъ дaстъ соблaзнъ. мн0го
возненави1дэхъ и3 не nбрэт0хъ под0бна є3мY, и3 гDь
ненави1дитъ є3го2. Вeргыи кaмы на высотY на главY свою2
вeржетъ, и3 ћзва льсти1ва раздэли1тъ стрyпы. И#скопавazи
рo7и
кни1га
р0въ впадeтсz в0нь, и3 полzчazи сёть ўвsзнетъ въ нeй.
творsи ѕло2 въвaлитсz въ не6, и3 не разумёетъ tкyду
є3мY пріи1детъ. поношeніе и3 поругaніе г0рдымъ и3 мщeніе,
ћко лeвъ л0витъ нaнь. Сётію ўвzзaютъ веселsщеисz
n падeніи бlговёрныхъ, и3 болёзнь погуби1тъ | прeже
смр7ти и4хъ. гнёвъ и3 ћрость сіи2 сyть мeрзость, и3 мyжъ
грёшникъ nдержaнъ и4ми бyдетъ.
ГлавA, к7и.

М
щaz t~ гDа nбрsщетъ мщeніе, и3 грэхи2 своS tдвизaz
tдви1гнетъ. nстaви непрaвду и4скренему своемY, и3
тогдA пом0льшутисz грэси2 твои2 разhидутсz. чlкъ
на чlка сохранsетъ гнёвъ, и3 t~ гDа и4щетъ и3сцэлeніz.
На чlка под0бна себЁ не и4мать млcти, ґ n грэсёхъ
свои1хъ м0литсz. Сaмъ сhй пл0ть и3 храни1тъ гнёвъ, кто2
nцhститъ грэхи2 є3го2; помzни2 послёднzz растлёніе и3
смр7ть, и3 престaни враждовaти. И# пребывaй въ зaповэдехъ
поминazи | и3 не возненави1ди бли1жнего. и3 въ завёте
вhшнzго, презри2 невёждьство. nстaнисz t свaра, и3
ўмaлиши грэхи2. чlкъ бо ћръ раждизaетъ свaръ, и3
мyжъ грёшникъ возмzтeтъ дрyги, и3 посреди2 ми1рныхъ
вл0житъ клеветY. KковA вeщи nгнS тaко и3 плaмень
разгори1тсz, и3 kковA крёпость бyдетъ свaра тaко же и3
їсyса сирaхова
гнёвъ разгори1тсz. Kковa же крёпость чlча тaко же
ћрость є3го2 бyдетъ. и3 ћко же богaтство є3го2 воздви1жетъ
гнёвъ є3го2. рвeніе нат0щно вжигaетъ џгнь, и3 свaръ
напрaсенъ проливaетъ кр0вь. Ѓще воздмeши и4скру воз
гори1тсz, и3 ѓще восплю1неши на ню6 ўгaснетъ. Тaко же
и3 nб0е и3зъ ќстъ твои1хъ и3сх0дитъ. Шеп0тника и3
двоzзhчника подобaетъ клsти, мн0ги бо ми1рны сyще
погуби1ло. kзhкъ трeтіи мн0ги потрsслъ, и3 разлучи2 |
t kзhка во kзhки. И# грaды твeрды разори2, и3 домы2
вельм0жамъ разврати2. Kзhкъ трeтіи и3 жeны д0блz
и3згнA, и3 лиши2 | t тр{дъ и4хъ. Послyшаz є3го2 не и4мать
nбрэсти2 пок0z, не и4мать ўсели1тисz безъ м0лвы. Ћзва
бичнaz стрyпы твори1тъ, ћзва же kзhчнаz сокрушaетъ
к0сти. Мн0зи пад0ша nстріeмъ мечA, но не ћко пaдшеи
kзhкомъ. Бlжeнъ и4же ўкрhетсz t него2, и4же никт0же
пр0йде въ ћрости є3го2. и3 и4же не возвлeкъ и4га є3го2, и3
ќзами є3го2 не свsзанъ бhсть. и4го бо є3го2 и4го желёзно,
и3 ќзы є3го2 ќзы мёдzны. и3 смр7ть є3го2 смр7ть лю1та, и3
пaче лyчше є3го2 є4сть ѓдъ. не nбладaетъ бlговёрными и3
въ плaмени є3го2 не сгорsтъ. nстaвльшеи гDа впадyтсz
в0нь, и3 на ни1хъ возгори1тсz и3 не ўгaснетъ. П0сланъ
бyдетъ нa н‰ ћко лeвъ, и3 ћко пaрдусъ погуби1тъ |.
рo7f
кни1га
Ви1ждь и3 nгради2 стzжaніе своE тeрніемъ. сребро2 своE
и3 злaто своE стzжи2, и3 словесeмъ свои1мъ сотвори2 и4го
и3 мёру, и3 ўст0мъ свои1мъ сотвори2 двeрь и3 затв0ру.
внимaй є3гдA кaко поползнeшисz и4мъ, не пади1сz прsмо
ловsщему.
ГлавA, к7f.

Т
ворsи млcть взаи1мъ дaстъ и4скренему, и3 ўкрэплszи
рyку свою2 соблюдeтъ зaповэди. дaждь взаи1 м ъ
и4скренему в0 времz трeбованіz є3го2, и3 пaки воздaждь
и4скренему в0 времz. ўтверди2 сл0во и3 ўвёрисz съ ни1мъ,
и3 во всsко врeмz nбрsщеши потрeбу твою2. Мн0зи ћко
nбрэтeніе мнёша заи3мовaніz и3 задaша трyдъ пом0щ
никомъ и4хъ. д0ндеже в0зметъ nблобызaетъ рyцэ є3го2,
и3 на и3мёніе и4скренzго смири1тъ глaсъ. И# в0 времz воз
даsніz превлечeтъ врeмz, и3 воздaстъ словесA ўнhнію, и3
врeмz вини1тъ. ѓще же возм0жетъ є3двA п0лъ принесeтъ,
и3 вмэни1тъ є5 ћко nбрэтeніе. ѓще ли ни6 лишeнъ є4сть
и3мёніz є3го2, и3 стежA и5 врагA не тyне. Клsтвы и3 клеветы2
воздaстъ є3мY, и3 въ слaвы мёсто воздaстъ є3мY бесчeстіе.
Мн0зи ќбо за лукaвство tверг0шасz, и3 лиши1тисz
тyне бlгои3зв0лиша. nбaче на смирeніемъ долготерпи2, и3
млcтынею не прeзри є3го2. зaповэди рaди заступи2 ни1щаго,
їсyса сирaхова
и3 по нищетЁ є3го2 не tврати2 є3го2 тщA. Погуби2 сребро2
брaта рaди и3 дрyга, и3 да не nржaвіетъ подъ кaменемъ
въ пaгубу. Положи2 сокр0вище своE по зaповэдемъ
вhшнzго, и3 п0льза ти6 бyдетъ нeжели злaтомъ. затвори2
млcтыню въ клётехъ свои1хъ, и3 тA и3змeтъ т‰ t всsкого
nѕлоблeніz. Пaче щи1та твeрда и3 пaче копіS тsжка,
проти1ву врагY поб0ретъ по тебЁ. мyжъ бlгопорyчникъ
бyдетъ и4скренему, и3 погуби1выи стyдъ nстaвитъ є3го2.
блгdти поручeніz не забyди, дaстъ бо дш7у свою2 за т‰.
д0брое поручeніе tвращaетъ грёшникъ, и3 и4же бесхвалы2
мhслію nстaвитъ и3збaвльшаго и5. Поручeніе мн0ги
погуби2 не направsющихсz, и3 подвизA и4ми ћко волнaми
морски1ми. Мyжа си1лны пресели2, и3 заблуди1ша во kзh
цэхъ чyждихъ. Грёшныи въ поручeніе впадaетъ, и3 гонsи
прaзднество впадeтъ въ сyдъ. заступи2 и4скренzго си6 про
ти1ву си1лэ своeй, и3 внимaй себЁ и3 не впади1сz. Начaтокъ
животY водA и3 хлёбъ, и3 ри1за и3 д0мъ покрывazи стyдъ.
Лyчше жи1тіе ни1щаго подъ кр0вомъ nгрaды, нeжели
брaшна добрA въ чyждихъ. n мaлэ и3 n вели1цэ хвалY
и3мёй, жив0тъ ѕ0лъ t д0му въ д0мъ, и3 и3дёже живeши
не tвeрзеши ќстъ свои1хъ. накорми1ши и5 и3 напои1ши
и5 бесхвалы2, и3 надъ си1мъ ѕло2 ўслhшиши. Приступи2
Rп
кни1га
пришeлче и3 ўкраси2 трапeзу, и3 є3щE и3 рук0ю твоeю ўхлёби
м‰. и3злёзи пришeлче t лицA слaвы, пріи1де бо мнЁ
г0стемъ брaтъ, и3 трeбэ є4сть хлёвина. ѕэло2 се6 є4сть
тsжко чlку и3мyщу рaзумъ, запрэщeніе хлёвины и3
поношeніе заи1мника.
ГлавA, l.

Л
юбsй сн7а своего2 ўчасти1тъ є3мY рaны, да возвесели1тсz
на послёдокъ св0й. Кажaи сн7ъ св0й наслади1тсz
послэди2 n нeмъ, и3 посредЁ знaемыхъ n нeмъ
похвaлитсz. ЎчA сн7ъ св0й возревни1тъ врагA, и3 предъ
дрyги n нeмъ возрaдуетсz. ќмретъ nц7ъ є3мY и3 ћко
не ќмре, под0бна бо себЁ nстaви по себЁ. въ животЁ
своeмъ ви1дэвъ и5 и3 возвесели1сz, и3 на ўмрeтіи своeмъ
не nскорби1сz. Проти1ву враг0мъ nстaви мeстника, и3
дрyгомъ воздаю1ща блгdть. n дш7aхъ сн70въ nбsжетъ
стрyпы своS, и3 n всsкомъ в0пли возмzтeтсz ўтр0ба
є3го2. К0нь неўчeнъ сверёпъ и3дeтъ, и3 сн7ъ самов0лныи
блудни1къ бyдетъ. накажи2 чaда и3 ўдиви1тъ т‰, и3грazи съ
ни1мъ и3 сотвори1тъ ти6 печaль. Не смёйсz съ ни1мъ да не
поболи1ши n нeмъ, и3 на послёдокъ сотнeши си6 зyбы. Не
дaждь є3мY влaсти въ ю4ности, сокруши2 рeбра є3го2 д0ндеже
млaдъ є4сть, є3гдA кaко nжестёвъ и3 не покори1тътисz.
їсyса сирaхова
накажи2 сн7ъ св0й и3 дёлай n нeмъ, да не въ бестyдіе є3го2
поткнeшисz. Лyчше є4сть ни1щъ и3 крёпокъ со здрaвіемъ,
нeжели богaтъ и3 ўрaненъ тёломъ свои1мъ. Здрaвіе
и3сцёлно лyчше є4сть всsкого злaта, и3 тёло здрaво
нeжели богaтство бесчи1слено. нёсть богaтство лyчше
здрaвіz тэлeснаго, и3 нёсть весeліz пaче рaдости с®чныz.
Лyчше є4сть смр7ть пaче животA г0рька, и3 нeжели недyгъ
д0лгіи. Мн0го добро2 просhпано предъ ўсты2 затворeными,
предложeніz брaшна предлежaща ў гр0ба. Кaz п0льза
и4долу t жeртвы, не и4мать бо ћсти ни nбонsти. тaко
же и3згони1мыи гDемъ, зрsи nчи1ма и3 стенS. ћко є4внухъ
nсzзazи дэви1цу и3 возстенsетъ, тaко творsи по нyжди
суды2. не дaждь печaли дш7и2 своeй, и3 не nскорби2 себE
совётомъ свои1мъ. Весeліе с®чно жив0тъ чlка, и3 рaдованіе
мyжеско долгодeнствіе. Люби2 дш7у свою2 и3 тёши с®це своE
и3 печaль t себE tри1ни далeче. мн0ги бо печaль ўби2,
нёсть п0льзы въ нeй. рвeніе и3 ћрость ўмалsютъ дни2, и3
прeжде врeмене стaрость нав0дитъ.
ГлавA, lа.

Б
дёніе богaтества растaетъ пл0ти, и3 печaль є3го2
tг0нитъ с0нъ. печaль бдёніz и3спр0ситъ дрэмaніе,
и3 недyгъ лю1тъ tимaетъ с0нъ. трyдитсz богaтыи въ
рп7а
кни1га
собирaніи богaтества, и3 въ пок0и насыщaетсz пи1щей
свои1хъ. Трyдитсz ўб0гъ ўмалeніемъ жи1тіz, и3 въ пок0и
трeбуz бyдетъ. Любsи злaто не nправди1тсz, и3 гонsи
растлёніz сaмъ насhтитсz. мн0зи спад0шасz злaта рaди,
и3 бhсть пaгуба прsмо лицY є3го2. дрeво претыкaніz є4сть
всёмъ и3скyщимъ є3го2, и3 всsкъ безyмливъ поги1бнетъ
и4мъ. Бlжeнъ богaтъ и4же nбрэтeсz беспор0ка, и3 и4же
въ слёдъ злaта не и4де. кто2 є4сть и3 да ўблажи1мъ є3го2,
сотвори1 бо ди1вна въ лю1дехъ свои1хъ; кто2 и3скушeнъ и4мъ
бhсть и3 соверши1сz, и3 да бyдетъ на похвалeніе; и3 кто2
м0глъ престyпникъ бhти и3 не преступи2, и3 ѕло2 сотвори1ти
и3 не сотвори2; да ўтвердsтсz бlги1нz є3го2, и3 млcтынz
є3го2 и3сповёсть собрaніе. Сёде ли на вели1цэ трапeзэ не
раздви1гни гортaни на нeй, и3 не рцы2, мн0го на нeй є4сть.
Помzни2 ћко ѕло2 є4сть џко лукaво, лукaвнэе џка что2
є4сть создaно; сего2 рaди t всsка лицA слези1тъ. и3дёже
ѓще ќзриши не простирaй руки2 и3 не гнети1сz съ ни1мъ въ
соли1ло, разумёй є4же є4сть и4скренzго t себE сам0го, и3 n
всsкой вeщи размышлsй. ћждь ћко чlкъ предлежaщее
ти6, и3 не разгребaй да не возненави1денъ бyдеши. престaни
пeрвіе рaди наказaніz, и3 не ћждь ли1ше сhти, да не
преткнeшисz. Ѓще сsдеши посреди2 мн0гихъ чaдіи, не
їсyса сирaхова
простри2 руки2 своеS пeрвэе и4хъ. Ћко накaзаное чlку
дов0лно є4сть мaлое, и3 на nдрЁ є3го2 не стрaжетъ ѕлA.
С0нъ здрaвіz n чрeвэ мёрнэ, востaвъ заќтра и3 дш7A
є3го2 съ ни1мъ. трyдъ бдёніz и3 ск0рбь, и3 чрeво болE съ
мyжемъ несhтымъ, и3 ѓще и3 nнyдилсz є3си2 брaшномъ,
востaни t трапeзы и3 почjеши. Послyшай менE чaдо не
ўничижи2 менE, и3 на послёдокъ nбрsщеши словесA моS.
во всёхъ дёлехъ свои1хъ бyди бhстръ, и3 всsкъ недyгъ не
и4мать приступи1ти къ тебЁ. Богaтаго хлёбы блгcвsтъ
ўстны2, и3 послyшество добр0ты є3го2 вёрно. и3 на скупaго
по хлёбэхъ пор0пщетъ грaдъ и3 послyшество ѕл0бы є3го2
и4стое. Въ винЁ не мужaйсz, мн0ги бо погуби2 вино2.
Пeщь и3скушaетъ желёзо въ калeніи, тaко же и3 с®це
вино2 въ свaрэ г0рдыхъ. Рaвно животY чlкомъ вино2,
ѓще піeши є5 въ мёру є3го2. Кjи жив0тъ ўморsющемусz
вин0мъ, сіe бо на весeліе чlкомъ создaно є4сть. Вино2
пивaемо в0 времz дов0лно, г0ресть дш7aмъ мн0го вино2
пивaемо. со гнёвомъ и3 клевет0ю ўмн0житъ ћрость
безyмнаго. піsнство на претыкaніе, ўмалsz крёпость и3
притворsz стрyпіz. Въ пи1рэ винA не nбличaй и4скренzго,
и3 не tвeрзи є3го2 въ весeліи є3го2. словесE пон0сна не рцы2
є3мY, и3 не nскорби2 є3го2 во и3стzзaніи.
рп7в
кни1га
ГлавA, lв.

С
тарёйшину ли т‰ постaвиша не возноси2 себE, но
бyди въ ни1хъ ћко є3ди1нъ t ни1хъ. попеци1сz и4ми, и3
тaко сsди и3 всю2 потрeбу свою2 сотв0рь возлsзи. да
возвесели1шисz и4хъ рaди и3 красоты2 дёлма пріи1меши
вэнeцъ. гlи старёйшино подобaетъ бо ти6, и3спhтною
хи1тростію, и3 не возбрани2 мусикjи и3дёже послyшаніе
бyдетъ, не и3зноси2 бесёды и3 безъ врeмени не мудри1сz.
печатлёнъ ґнfрaxъ на мани1стэ злaтэ, и3 разсужeніе
муси1ковъ въ пи1тіи винA. и3 ўкрашeніемъ злaтомъ печaть
жезлA, пёти є3мY си1це под0бно рещи2 винY. гlи ю4ноше
ѓще ти6 є4сть потрeба, є3двA и3 двaщи ѓще вопрошeнъ
бyдеши, и3 є3ди1немъ сл0вомъ n мн0зэ и3згlи. бyди ћко
вёдыи и3 вкyпэ молчA. посредЁ вельм0жъ не рaвенъсz
твори2, и3 и3н0му гlющу не ѕэло2 прилежи2. прeже гр0ма
м0лніи варsетъ, и3 предъ стыдли1ваго варsетъ блгdть.
в0 времz востaни и3 не послэди2, въ д0мъ tи3ди2 ґ не
ўнывaй. т{ и3грaй и3 твори2 помышлeніz твоS, и3 не
согрэшaй сл0вомъ г0рдымъ. И# n си1хъ блгcви2 сотв0ршаго
т‰, и3 ўпоевaющего т‰ t бlгъ є3го2. Боsсz гDа пождeтъ
наказaніz, и3 ўтреню1юще nбрsщутъ бlговолeніе. и3щaи
зак0на насhтитсz є3го2, и3 сумнsисz соблазни1тсz n
їсyса сирaхова
нeмъ. Боsщіисz гDа nбрsщутъ сyдъ, и3 nправдaніz ћко
свётъ и3звнЁ возгорsтсz. чlкъ грёшникъ ўклони1тсz
t nбличeніz, и3 по в0ли своeй nбрsщетъ под0бство.
мyжъ совётникъ не прeзритъ размышлeніz, и3 чyждь и3
г0рдъ не ўбои1тсz стрaха, по сотворeніи съ ни1мъ. Безъ
совёта ничес0же не твори2, и3 є3гдA сотвори1ши не раскaйсz.
На пути2 падeніz не ходи2, и3 не претыкaйсz n кaмени.
не вёруй пути2 въ нeмъжесz не претыкaеши, и3 t ч†дъ
свои1хъ храни1сz. Во всsцэмъ дёлэ не вёруй дш7и2 своeй,
се6 бо є4сть соблюдeніе зак0на. Вёруzи зак0ну вонми1тъ
зaповэдемъ, и3 ўповazи гDви не ўмaлитсz.
ГлавA, lг.

Б
оsщагосz гDа не срsщетъ ѕло2, ѓще и3 въ напaсть
впадeтъ пaки и4з метъ є3го2. Мyжъ премyдръ не
возненави1дитъ зак0на, сумнsижесz въ нeмъ ћко
въ бyри корaбль. Чlкъ разуми1въ вёру и4метъ зак0ну,
и3 зак0нъ є3мY вёренъ. ћко вопрошeніе прaведныхъ
пригот0ви сл0во, и3 тaко ўслhшиши. съчетaй наказaніе,
и3 тогдA tвэщaй. К0ло колeсное ўтр0ба бyzго, и3 ћко
же џсь вертsщисz помышлeніе є3го2. к0нна kждeніz ћко
дрyгъ зазри1въ подъ всsцэмъ kздsщимъ ржeтъ. Почто2
дн7ь днE преспэвaетъ, и3 всsкъ свётъ днE лёта t сlнца,
рп7г
кни1га
рaзумомъ гDнимъ разлучи1стасz. И#з мэни2 врeмz и3
прaзdники, t ни1хъ вознeсъ и3 с™и2, и3 t ни1хъ положи2
въ число2 днjи. и3 чlцы вси6 tт0лэ. и3 t земли2 создaнъ
бhсть ґдaмъ, мн0жествомъ худ0жества гDь раздэли2 |
и3змэни2 пути2 и4хъ. t ни1хъ блгcви2 и3 вознесE, и3 t ни1хъ
с™и2 и3 къ себЁ прибли1жи. n ни1хъ клsтсz и3 смири2, и3
соврати2 и4хъ t стоsніz и4хъ. ћко брeніе скудeлника въ
руцЁ є3го2, вси6 путіE є3го2 по и3зволeнію є3го2, тaко и3 чlцы
въ руцЁ сотв0ршаго и5, воздaти и4мъ по судY є3го2. ћко
проти1ву ѕл0му бlг0е, и3 проти1ву смр7ти жив0тъ, тaко
проти1ву бlговёрному грёшникъ. и3 си1це возри2 во вс‰
дёла вhшнzго дв0е дв0е є3ди1ну проти1ву є3ди1ного. ѓзъ
же послёжде бдёхъ и3 наслэди1хъ и4хъ ћко же t начaтка,
ћко же побирazи въ слёдъ и3мaтелz ви1ннаго, въ блгcвeніе
гDне достиг0хъ, и3 ћко и3мaтель нап0лнихъ точи1ло. и3
смотри1те ћко не себЁ є3ди1ному труди1хсz, но всёмъ
и3скyщимъ наказaніz. Послyшайте менE вельм0жа лю1діи,
и3 влaстеле соб0ра внуши1те. сн7у и3 брaту, женЁ и3 дрyгу
своемY, не дaждь влaсти на себЁ въ животЁ своeмъ.
и3 не дaждь и3н0му и3мёніz своего2, да не раскaешисz
трeбуzи и4хъ рaди. д0ндеже жи1въ є3си2 и3 дыхaніе въ тебЁ,
не и3змэни2 себE всsкой пл0ти. лyчше бо є4сть дa ти6 сz
їсyса сирaхова
м0лzтъ чaда твоS, нeжели тебЁ зрёти въ рyцэ ч†дъ
твои1хъ. Во всёхъ дёлехъ свои1хъ бyди преспэвaz, не
дaждь пор0ка на слaву свою2. въ дн7ь скончaніz дни2
животA своего2, и3 в0 времz смр7ти твоeй раздaй и3мёніе
своE. Сhтости и3 жeзліе и3 брeмz nслY, хлёбъ и3 наказaніе
и3 дёло раб0ви. Кажи2 рабA nбрsщеши пок0й, nслaби
рyку є3мY и3 и3скaти начнeтъ своб0ды. И$го и3 ремeнь вhю
преклонsетъ, и3 рабY лукaву ќзы и3 рaны возложи2,
возри2 є3го2 въ дёло да не прaзднуетъ. мн0зэй бо ѕл0бэ
наyчитъ прaзднество, ўстр0й є3го2 въ дёлехъ ћко же
подобaетъ є3мY. ѓще не послyшаетъ всади2 и5 въ nк0ва,
и3 не бyди и3зли1ха надъ всsкою пл0тію, и3 безъ судA не
сотвори2 ничес0же. Ѓще ти6 є4сть рaбъ бyди ћко же и3 ты2,
и3 ћко кр0вію стzжaлъ є3си2. ѓще ти6 є4сть рaбъ и3мёй и5
ћко брaта, ћко же бо дш7A твоS ўсумни1шисz є3го2. ѓще
nѕлоби1ши є3го2, и3 востaвъ tбэжи1тъ, ки1мъ путeмъ
пои1щеши є3го2 не вёси.
ГлавA, lд.

Н
еразуми1ву мyжеви тщи2 и3 лжи2 сyть надeжди, и3 с0ніz
вперsютъ безyмныz. Ћко же є3млsисz за стёнь и3
гонsи вётры, тaко же є3млsи вёру сн0мъ, сіE на сіE
с0нъ ўзрёніz. Прsмо лицY под0біе лицA, t нечи1стаго
рп7д
кни1га
чт0сz nчи1ститъ, и3 t лжA кaz и4стинна; волшвeніz и3
nбаsніz и3 с0ніz сyетство сyть. и3 ћко же болsщу с®цу
мечтaніz бывaютъ, ѓще не t вhшнzго послaно бyдетъ
на посэщeніе. не дaждь и4хъ с®цу своемY, мн0гихъ бо
прельсти2 с0нъ, и3 tпад0ша надёющесz на н‰. безъ лжA
соверши1тсz зак0нъ, и3 премyдрости во ўстёхъ вёрныхъ
совершeніе. Мyжъ ўчeнъ мн0го ўвёсть, и3 мн0го и3ску
си1въ и3сповёсть рaзумъ. И$же не и3скуси1сz мaло вёсть,
заблуди1выи же ўмн0житъ ковaрство. мн0го ви1дэхъ
въ заблужeніи моeмъ, и3 вsще словeсъ мои1хъ рaзумъ
м0й. Мн0гащи до смр7ти въ бэдY впад0хъ, и3 сп7сeнъ бhхъ
си1хъ рaди. дх7ъ боsщихсz гDа поживeтъ, надeжда бо и4хъ
на сп7сaющаго |. Боsисz гDа ничи1мъ же постыди1тсz, и3
не ўстраши1тсz т0й бо надeжда є3мY. боsщемусz гDа
бlжeна є4сть дш7A, чи1мъсz nдержи1тъ и3 кто2 є3мY бhсть
ўтвержeніе; џчи гDни на любsщаz є3го2, защищeніе си1лы,
и3 ўтвержeніе крёпости, покр0въ t вaра и3 покр0въ t
полyдне, хранeніе t претыкaніz, и3 п0мощь t пaданіz,
воздвизazи дш7 у , и3 просвэщazи џчи, nцыщeніе
даS животA и3 блгcвeніе. жрsи t непрaвды приношeніе
пор0чно, и3 нёсть въ бlговолeніе пор0ки бе€зако6нникъ. и3
не бlговоли1тъ вhшніи n приношeніи нечести1выхъ, ни
їсyса сирaхова
мн0жествомъ жeртвъ nцhститъ грёхъ. ћко жрsи сн7а
предъ nц7eмъ є3го2 приносsи жeртвы t и3мёніz ўб0гихъ.
хлёбъ ўб0гимъ жив0тъ ўб0гихъ. ћко кр0ви лишazи
є3го2 чlкъ, и3 ћко ўбивaz и4скренzго и4же teмлетъ є3мY
поживeніе. и3 ћко проливaz кр0вь, ўдержA мздY t
нае6мникъ. є3ди1нъ созидaz, и3 є3ди1нъ разарsz, что2
ўспёетъ ны6 б0леи т0кмо трyдъ; є3ди1ному молsщусz
ґ друг0му проклинaющу, к0его глaсъ ўслhшитъ вLка;
и3змывazисz t мертвецA, и3 пaки прикасazсz є4мъ, кaz
п0льза є4сть є3мY t бaнэ; тaко же и3 чlкъ постsйсz n
дёлехъ свои1хъ, и3 пaки ходsи т0 же творS, мольбY є3го2
кто2 ўслhшитъ, и3 что2 ўспЁ смирeніемъ свои1мъ;
ГлавA, lє.

С
облюдaz зак0нъ ўмн0житъ приношeніе, и3 ћко
жрsи сп7сeнію внимaz зaповэдемъ. воздаsи блгdть, и3
приносsи ћко смидaлъ прин0ситъ, и3 творsи млcтыню
ћко и3 жрsи жeртву хвалeніz. Бlговолeніе гDне є4же
tступи1ти t грэхA, и3 nцыщeніе є4сть tступи1ти t
непрaвды. Не kви1сz прeдъ гDемъ т0щь, всe бо се6 зaповэди
рaди. Приношeніе прaведнаго похвaлитъ nлтарS, и3 бlго
ўхaніе є3го2 предъ вhшнимъ. Жeртва мyжа прaведнаго
пріsтна, и3 пaмzть є3S не забвeна бyдетъ. џкомъ бlг0мъ
рп7є
кни1га
прослaви гDа, и3 не ўмaли t начaтка руки2 твоеS. во
всsкомъ даsніи ўкроти2 лицE своE, и3 весeліемъ nс™и2
десzти1ну. дaждь вhшнему по даsнію є3го2, и3 џкомъ
бlг0мъ nчищeніе руки2. Ћко гDь воздаsи є4сть, и3
седми1цею воздaстъ ти6. дaръ бо безъ трудA не пріeмлетъ,
ни прибли1житъбосz жeртвэ непрaведнаго. ћко гDь судіS
є4сть, и3 нёсть ў него2 слaвы лицA. не пріи1метъ ли лицA
n ўб0зэмъ, и3 мlтву nби1димаго ўслhшитъ. Не и4мать
презрёти мlтвы си1раго ни вдови1цы, є3гдA и3звэщaетъ
бесёду. Не слeзы ли вдови1цэ по лани1тама текyтъ, и3
в0пль на снeсшаго є4й; Ўтолsи бlговолeніемъ пріsтъ
бyдетъ, и3 мlтва є3го2 до џблакъ д0йдетъ. мlтва смирeн
наго пр0йде џблаки, д0ндеже приступи1тъ не ўтёшитсz.
и3 не и4мать tступи1ти д0ндеже посэти1тъ вhшніи. суди1тъ
въ прaвду, и3 сотвори1тъ сyдъ, и3 гDь не замeдлитъ. и3
не и4мать долготерпёти на ни1хъ, д0ндеже сокруши1тъ
чрeсла немлcтивыхъ. И# kзhкомъ воздaстъ мeсть, донeле
потреби1ти мн0жество досади1тель. и3 скЂпетры непрaвед
ныхъ сокруши1тъ. д0ндеже воздaстъ чlку по дэsнію є3го2,
и3 по дёломъ чlческомъ и3 по помышлeнію и4хъ. д0ндеже
суди1тъ суд0мъ лю1демъ свои1мъ, и3 возвесели1тъ | и4же
сyть въ млcти є3го2. крaсна є4сть млcть въ дн7ь ск0рби є3го2,
їсyса сирaхова
ћко же и3 џблацы дождeвни в0 времz безд0ждіz.
ГлавA, lѕ.

П
оми1луй ны6 вLко б9е всёхъ и3 возри2, и3 наложи2
стрaхъ тв0й на вс‰ kзhки. воздви1гни рyку твою2
на kзhки чyжда, и3 да ќзрzтъ си1лу твою2. Ћко
же предъ ни1ми nс™и1сz въ нaсъ, тaко же предъ нaми
возвели1чисz на ни1хъ. и3 да познaютъ т‰, ћко же и3
мы2 познaхомъ т‰. ћко нёсть бGа рaзвэ тебE гDи.
nбнови2 знaменіz, и3змэни2 чюдесA, прослaви рyку и3
деснyю мhшцу твою2. Воздви1гни ћрость и3злeй гнёвъ,
и3зми2 супeрника и3 сотри2 врагA. потщи2 врeмz и3 помzни2
заклинaніе, и3 да и3сповёдzтъ вели1чіz твоS. Гнёвомъ
nгнS поzдeнъ бyдетъ сп7сazисz, nѕлоблsющіи лю1ди
твоS да nбрsщутъ пaгубу. Сокруши2 главы2 кн‰зь
вр†гъ нaшихъ гlющихъ, нёсть рaзвэ нaсъ. собери2 вс‰
колёна їaковлz. свётло с®це и3 бlго n брaшнэ, и3 n
ћди своeй попечeтсz. Поми1луй лю1ди гDи наречeнныи
и4менемъ твои1мъ, ї}ль є3г0 же пeрвенцемъ ўпод0билъ
є3си2. Ўщeдри грaдъ с™hни твоеS їєrли1мъ, грaдъ пок0ища
твоего2. и3сп0лни сіo1на взsти словесA твоS, и3 t слaвы
своеS лю1ди своS. дaждь свэдётельство твaри своeй и3
сyщимъ t начaла, и3 воздви1гни прbр0чествіz сyщаz n
рп7ѕ
кни1га
и4мени твоeмъ, дaждь мздY терпsщимъ тебE, и3 прbр0цы
твои2 вёрни бyдутъ. послyшай гDи мольбы2 мlтвеникъ
твои1 х ъ. по блгc в eнію ґар0ню n лю1 дехъ твои1 х ъ. И#
разумёютъ вси6 сyщіи на земли2, ћко гDь є3си2 бGъ
вэк0мъ. всsко брaшно ћстъ чрeво, є4сть же брaшно
брaшна добрёе. гортaнь вкушaетъ брaшна л0ва, тaко с®це
разуми1во словесA л0жна. С®це стропти1во дaстъ печaль,
и3 чlкъ мн0го ўмётель воздaстъ є3мY. всsкаго мyжеска
п0лу пріи1метъ женA, є4сть же дщи2 дщeре лyчше. добр0та
жeньска ўкроти1тъ лицE, и3 надъ всE желaніе чlческо
преспёетъ. ѓще є4сть на kзhцэ є3S млcть и3 кр0тость,
нёсть мyжъ є3S т0ченъ сн70мъ чlческимъ. Приводsи
женY начинaетъ стzжaніz, пом0щника по себЁ сам0мъ
столпA пок0ю. и3дёже не бyдетъ прегрaды расхыщeно
бyдетъ и3мёніе, и3 и3дёже не бyдетъ жены2 воздохнeтъ
заблуждaz. кт0 бо вёруетъ воnружeну разб0йнику
находsщу t~ града в0 градъ; Тaко же и3 чlку не и3мyщу
гнэздA, и3 nбитaющу и3дёже nбвечери1тсz.
ГлавA, lз.

В
сsкъ дрyгъ речeтъ, дружи1хсz є3мY и3 ѓзъ, но є4сть
дрyгъ и4менемъ т0чію дрyгъ. печaль не пребывaетъ ли
до смр7ти, пріsтель и3 дрyгъ претворszсz во вр†гъ;
їсyса сирaхова
Q, лукaво помышлeніе tкyдэсz и3звали2, покрhти сyшу
лeстію. Пріsтель n весeліи дрyжни рaдуетсz, и3 в0 времz
ск0рби и3здалeча бyдетъ. пріsтель с0 другомъ труждaетсz
чрeва рaди, и3 проти1ву брaни в0зметъ к0піе. Не забyди
дрyга въ дш7и2 своeй, и3 не непоминaй є3го2 во и3мёніи
своeмъ. Всsкъ совётникъ tи1метъ совётъ, но є4сть совэ
щazи n себЁ. t совётника храни2 дш7у свою2, и3 разумёй
пeрвэе что2 є3мY потрeба є4сть, сaмъ бо себЁ совэщавaетъ.
Е#гдA кaко возложи1тъ нa т‰ жрeбіи, и3 речeтъ ти6, д0брэ
ти6 пyть є4сть. и3 стaнетъ прsмо ви1дэти что2 бyдетъ ти6.
Не совэщавaй съ подзирaющимъ т‰, и3 t зазрsщихъ т‰
съкрhй совётъ. съ жен0ю n рeвности є3S, и3 со страшли1
вымъ n брaни. съ купцeмъ n преложeніи, и3 съ купyю
щимъ n продaніи. съ зави1дливымъ n похвалeніи, и3 съ
немлcтивымъ n поми1лованіи. съ лэни1вымъ n всsкомъ
дёлэ, и3 съ наeмникомъ лётошнимъ n совершeніи. рабY
лэни1ву n мн0зэ дёланіи. и3 не належи2, но n си1хъ
n всeмъ совэщaніи, но съ мyжемъ бlговёрномъ пrно
бyди, є3г0 же ѓще познaеши соблюдyща зaповэди, и4же
въ дш7и2 є3го2 ћко же въ твоeй дш7и2. и3 ѓще согрэши1ши
поболи1тъ съ тоб0ю. и3 совётъ с®ченъ постaви, нёсть бо
ти6 вёрнэйшаго є3S. дш7a бо мyжа возвэщaетъ нёкогда
рп7з
кни1га
разyмне, нeжели сeдмь блюсти6тель на высотЁ сэдsщи
стрaжа дёльма. И# n всeмъ сeмъ помоли1сz вhшнему,
да ўпрaвитъ вои1стинну пyть тв0й. начaтокъ всsкого
дёла сл0во, и3 пeрвэе всsкого дёланіz совётъ. Слёдъ
и3змэнeніz с®ченъ, на четhри чaсти и3сх0дитъ. на добро2
и3 ѕло2, на жив0тъ и3 смр7ть, и3 владhи и4ми вhну kзhкъ
є4сть. Е$сть мyжъ ковaренъ наказaтель мн0гимъ, и3 своeй
дш7и2 є4сть неключи1мъ. Е$сть премудрszисz въ словесE воз
ненави1димъ, сeй всsкоz пи1ща лишeнъ бyдетъ. не данa бо
бhсть є3мY t~ гDа блгdть, ћко всsкоz премyдрости лишeнъ
бhсть. є4сть премyдръ своeй дш7и,2 и3 плоды2 рaзума є3го2 во
ўстёхъ вёрны. Мyжъ премyдръ лю1ди своS накaжетъ, и3
плоды2 рaзума є3го2 вёрны. Мyжъ премyдръ и3сп0лнитсz
блгcвeніz, и3 ўбlжaтъ є3го2 вси6 зрsщеи. Жив0тъ мyжа
въ число2 днjи, и3 дни2 ї}леви безчи1сленіи. Премyдръ въ
свои1хъ лю1дехъ наслёдитъ вёру, и3 сёмz є3го2 жи1во бyдетъ
въ вёкъ. Чaдо, въ животЁ своeмъ и3скуси2 дш7у свою2, и3
ви1ждь что2 є4й є4сть ѕло2 и3 не дaждь є4й. не ключи1тъ
бо сz всE всёмъ, и3 не всsка дш7A во всeмъ бlговоли1тъ.
Не пресыщaйсz во всeй пи1щи, и3 не разливaйсz на
разли1чіе брaшна. И$бо во мн0зэ брaшнэ недyгъ бyдетъ
и3 пресыщeніе до ск0рби д0йдетъ. Пресыщeніемъ бо мн0зи
їсyса сирaхова
ўмр0ша, внимazи же приложи1тъ животЁ.
ГлавA, lи.

Ч
ти2 врачA проти1ву потрeбэ чcти є3го2, гDь бо создA є3го2.
t вhшнzго бо є4сть и3сцэлeніе, и3 t цRS пріи1метъ
дaръ. Худ0жество врачA вознесeтъ главY є3го2, и3 предъ
вельм0жами ўдиви1мъ бyдетъ. ГDь создA t землS
врачевaніе, мyжу мyдру не ўмерзи1тъ и4ми. не t дрeва
ли nслади1сz водA, да познaна бyдетъ крёпость є3го2. т0й
дaлъ є4сть худ0жество чlкомъ слaвитисz чюдесeмъ є3го2.
Тёми ўврачевA и3 tsтъ болёзни и4хъ. мировaрецъ си1ми
сострои1тъ примэшeніе, и3 не скончaютсz дёла є3го2 и3 ми1ръ
t него2 є4сть на лицы2 земли2. Чaдо, въ болёзни своeй
не презри2, но моли1сz гDви и3 т0й т‰ и3сцэли1тъ. tступи2
прегрэшeніz, напрaви рyцэ и3 t всsкого грэхA nцhсти
с®це своE. дaждь бlгоўхaніе и3 пaмzть смидaлъ и3 ўмaсти
приношeніе, и3 дaждь мёсто врачY, гDь бо є3го2 создA, и3
да не ўдали1тътисz трeбэ бо ти6 є4сть. є4сть бо врeмz
є3гдA въ рyку є3го2 бlгоўхaніе, и4бо и3 сіи2 гDви м0лzтсz да
ўпрaвитъ и4мъ пок0й, и3 и3сцэлeніе животA. согрэшeніz
же рaди предъ сотв0ршимъ є3го2, впадeтъ въ рyцэ врачY.
Чaдо, надъ мертвецeмъ и3сточи2 слeзы, и3 ћко же ѕлЁ
стражA начни2 плaча. и3 ћко же дост0итъ є3мY сокрhй
рп7и
кни1га
тёло є3го2, и3 не прeзри погребeніz є3го2. г0рекъ сотвори2
плaчь и3 рыдaніе тeпло. и3 сотвори2 сётованіе ћко же є3мY
дост0итъ, дн7ь є3ди1нъ и3 двA хулeніz рaди, и3 ўтёшисz
печaли дёлма. t печaли бо смр7ть бывaетъ, и3 печaль
с®чнаz слsчетъ крёпость. въ нанесeніи пребывaетъ печaль,
и3 жи1тіе ни1щаго въ с®ци. Не дaждь въ печaль с®ца своего2
nстaви є3го2, помzни2 послёднzz не забyди. нёсть бо
ти6 возвращeніz, и3 п0льзы є3мY не сотвори1ши, себё же
зазли1ши. помzни2 ўстaвъ є3го2 ћко си1це. ћко вчерA твоS
мнЁ, ґ тебЁ днeсь. Въ пок0и мертвецA кончaй пaмzть
є3го2 и3 ўтёшисz n нeмъ во и3сх0дэ дш7и2 є3го2. Премyдрость
кни1жника в0 времz прaзднества, и3 ўмалszсz дэsніемъ
свои1мъ ўпремyдритсz. Чт0сz ўмудри1тсz держA рaло, и3
хвалsисz nстн0мъ, гонS волы2 и3 возвращazсz въ дёлехъ
є3ю2, и3 повёсть є3го2 въ сынёхъ тeлчихъ. и3 с®це є3го2 дaстъ
въспроврещи2 браздY, и3 бдёніе є3го2 на насыщeніе ю4нецъ.
Тaко всsкъ древодёлz и3 худ0жникъ, и4же н0щи ћко дни2
провождaетъ, дёлающи и3стукaніz печaтіи, и3 прилежaніе
є3го2 и3змэни1ти разли1чіz. с®це своE дaстъ впод0бити
живописaніz, и3 бдёніе є3го2 є4сть скончaти дёло. Тaко же
и3 ковaчъ сэдS бли1зъ наковaлни, соглzдaz дёло желёза.
курeніе nгнS ўдручи1тъ тёло є3го2, и3 теплот0ю пeщи
їсyса сирaхова
ўтруди1тсz. глaсомъ млaта приклони1тъ ќхо є3го2, и3
прsмо под0бію сосyда џчи є3го2. с®це є3го2 вдaстъ на
скончaніе дёла, и3 бдёніе є3го2 ўкрaсити до концA. Тaко
же и3 скудeлникъ сэдS на дёлэ своeмъ, и3 вертS ногaма
к0ло. и4же въ печaли лежи1тъ вhну въ дёлэ своeмъ, и3 въ
числЁ всE дёланіе є3го2. мhшцею є3го2 воnбрази1тъ брeніе,
и3 предъ ногaма преклони1тъ крёпость свою2. с®це своE
вдaстъ скончaти сосyдъ, и3 бдёніе є3го2 и3стреби1ти пeщь.
Вси6 сіи2 рукaма свои1ма надёютсz, и3 к0ждо въ дёлэ
своeмъ премудрsетсz. безъ тёхъ не ўсели1тсz грaдъ, и3 не
вселsтсz ни пох0дzтъ, и3 въ соб0рищи не пох0дzтъ. на
пrт0лэ же судіи2 не сsдутъ, и3 завёта судY не размhслzтъ.
не и4мутъ и3звэщaти наказaніz и3 судA, и3 въ при1тчахъ
не nбрsщутсz. но т0кмо создaніе вёка ўтвердsтъ, и3
молeніе и4хъ въ дёланіихъ худ0жества рaзвэ вдаю1щаго
дш7у свою2, и3 размышлsющаго въ зак0нэ вhшнzго.
ГлавA, lf.

П
ремyдрость всёхъ дрeвнихъ и3зhщетъ, и3 въ прbр0чествіи
непрaздна бyдутъ. П0вэсть мyжіи и3 м ени1 т ыхъ
соблюдeтъ, и3 во и3зви1тіе при1тчь вни1детъ. Сокровeніе
при1тчь и3зhщетъ, и3 въ гадaніи при1тчь поживeтъ. ПосредЁ
вельм0жъ поживeтъ, и3 предъ старёйшину kви1тсz.
рп7f
кни1га
Въ зeмлю чyждихъ kзы6къ пр0йдетъ, добр0 бо и3 ѕло2 въ
чlцэхъ и3скуси2. с®це своE дaстъ ўтреневaти к0 гDу сотв0
ршему є3го2, и3 предъ вhшнимъ пом0литсz. и3 tвeрзетъ
ўстA своS на мlтву, и3 n грэсёхъ свои1хъ пом0литсz.
Ѓще бо гDь вeліи восх0щетъ, дх7омъ рaзума и3сп0лнитсz.
Т0й nдожди1тъ гlы премyдрости своеS, и3 въ мlтвэ
и3сповёстьсz гDви. Т0й ўпрaвитъ совётъ є3го2 и3 худ0же
ство, и3 въ сокровeнныхъ є3го2 размhшлено бyдетъ. и3 т0й
и3звэщaетъ наказaніе ўчeніz є3го2, и3 зак0номъ завёта
гDнz похвaлитсz. восхвaлzтъ рaзумъ є3го2 мн0зи, и3 д0
вэка не поги1бнетъ. Не tи1детъ пaмzть є3го2, и3 и4мz є3го2
поживeтъ въ р0дъ и3 р0дъ. Премyдрость є3го2 повэствyютъ
kзhцы, и3 хвалY є3го2 и3сповёсть цRковь. Ѓще пребyдетъ
и4мz, nстaвитъ нeжели тhсущи, и3 ѓще престaнетъ є3ди1но
сотвори1тъ себЁ. И# є3щE размhсливъ и3сповёмъ, и3 ћко же
луны2 п0лъ нап0лнихсz. Послyшайте менE прпdбніи сн7ове,
и3 прозsбните ћко ши1пка прозzбaющіz на пyстэ сeлэ.
И# ћко же ливaнъ дади1те воню2, и3 процвэтeтъ цвётъ
ћко кри1нъ. дади1те воню2 и3 восп0йте пёснь, блгcви1те гDа
n всeмъ дёлэ. дади1те и4мени є3го2 вели1чіе, и3сповёдайтесz
во хвалeніи є3го2. пёсньми ўстeнъ и3 въ гyслехъ, и3 си1це
речeте во и3сповёданіи. дёла гDнz вс‰ ћко добрA ѕэло2,
їсyса сирaхова
и3 всsко повелёніе в0 времz своE бyдетъ. и3 нёсть рещи2,
что2 се6 на что2 се6; всe бо в0 времz своE пои3скaно бyдетъ.
сл0вомъ є3го2 бyдетъ ћко и3ст0чникъ воды2, и3 гlомъ ќстъ
є3го2 пріsтіz в0днаz. Повелёніемъ є3го2 всE бlговолeніе,
и3 нёсть и4же ўмaлитъ сп7сeніе є3го2. дёло всsкоz пл0ти
предъ ни1мъ, и3 нёсть ўкрhтисz t џчію є3го2. t вёкъ
на вёкъ призрЁ, и3 ничт0же нёсть ди1вно предъ ни1мъ.
Нёсть рещи2, что2 се6 на что2 се6, всe бо на потрeбу є3го2
создaна бhсть. Блгcвeніе є3го2 ћко рэкA наводни1сz, и3 ћко
пот0пъ сyшу напои2. си1це гнёвъ є3го2 kзhцы наслёдzтъ,
ћко nбрати2 в0ду на слaну. Пути2 є3го2 прпdбнымъ прaви,
тaко бе€зак0нникомъ претыкaніz. Бlго бlги1мъ создaно
бhсть и3спeрва, тaко же грёшнымъ ѕло2. Начaтокъ
всsкоz потрeбы жи1тіz чlча, џгнь, и3 водA, и3 желёзо,
и3 с0ль, и3 крyпы, пшени1ца, и3 мeдъ, и3 млeко, кр0вь
грозн0ву, и3 мaсло и3 ри1за. всE се6 вёрнымъ на бlго,
си1це и3 грёшникомъ преврати1тсz на ѕло2. Е$сть дх7ъ и4же
создaнъ бhсть на мeсть, и3 ћростію своeю ўтверди1ша рaны
и4мъ. В0 времz кончaніz и3злэю1тъ крёпость, и3 ћрость
сотв0ршаго и4хъ и3злэю1тъ. џгнь и3 грaдъ и3 глaдъ и3 смeрть,
всE се6 создaно бhсть на мeсть. зyбы ѕвёріи, и3 ск0рпіи,
и3 є3хи1дни, и3 к0піе мстsщее нечести1выz на пaгубу.

кни1га
въ зaповэдехъ є3го2 возвеселsтсz, и3 по земли2 на потрeбу
ўгот0вzтсz, и3 в0 времz своE не и4мутъ преити2 сл0ва.
Сего2 рaди и3спeрва ўтверди1хсz, и3 размhслихсz, и3 въ
писaніихъ, nстaвихъ вс‰ дёла гDнz бlга. и3 всю2 потрeбу
в0 времz є3го2 подaстъ. и3 нёсть рещи2, сіE сего2 ѕлёе, всe
бо в0 времz на ўгожeніе бyдетъ. и3 нн7э всёмъ с®цемъ и3
ўсты2, восп0йте и3 блгcви1те и4мz гDне.
ГлавA, м7.

Н
епрaзднество вeліе создaно бhсть всsкому чlку, и3
и4го тsжко на сн7ёхъ ґдaмлэхъ. t~ дне и3сх0да t~
чрева м™ре и4хъ, д0 дне погребeніz въ м™рь всёхъ.
помышлeніz и4хъ и3 стрaха с®чнаго, примышлeніе чazніz
дн7ь скончaніz. t сэдsщаго на пrт0лэ слaвы, и3 до
смирeннаго на земли2 и3 пeпелэ. t носsщаго багрsнаz
и3 вэнeцъ, и3 до носsщаго льнsну. Зaвисть и3 ћрость и3
мzтeжъ и3 м0лву и3 стрaхъ смр7ти, и3 враждA и3 рвeніе. и3 в0
времz пок0z на л0жи, с0нъ нощнhи и3змэни1тъ рaзумъ
є3го2. Мaло ћко ничес0же на пок0и, и3 t того2 во снЁ ћко
в0 дне блюдeніz. возмущeніе видёніемъ с®ца своего2, ћко
ўбэжaвъ t лицA брaни. и3 в0 времz сп7сeніz своего2 востA,
и3 дивsсz ни на є3ди1номъ же стрaсэ со всsкою пл0тію
t чlка и3 до скотA. и3 на грёшныхъ седми1цею, къ си1мъ
їсyса сирaхова
смр7ть и3 кр0вь и3 рвeніе и3 nрyжіz нанесeніz, глaдъ и3
сокрушeніе и3 рaны. на бе€зак0нныхъ создaно бhсть се6 всE,
и3 си1хъ рaди бhсть пот0пъ. ВсE є3ли1ко t землS въ зeмлю
возвращaетсz, и3 t воды2 въ м0ре возврати1тсz. и3 всsкъ
дaръ и3 непрaвда и3стреби1тсz, и3 вёра в0 вэки стaнетъ.
и3 и3мёніе непрaведныхъ ћко рэкA и4схнетъ, и3 ћко же
гр0мъ вели1къ въ д0ждь возгрэми1тъ. Е#гдA рaзгнетъ рyцэ
возвесели1тсz, тaко преступaющеи на кончaніе и3щeзнутъ.
И#щaдіz нечести1выхъ не ўмн0жатъ вётвіz, и3 к0реніz
нечести1выхъ на крaи камhка тyтнетъ. на всsкой водЁ и3
нa брезэ рэки2, пeрвэе всsкоz травы2 и3стeрзани бyдутъ.
Блгdть ћко рaй въ блгcвeніихъ, ґ млcтыни въ вёкъ
пребyдетъ. Жив0тъ дов0лнаго дёлателz ўслади1тсz,
и3 пaче nб0его nбрэтazи сокр0вище. Чaда и3 создaніе
грaда ўтвердsтъ и4мz, и3 пaче nб0его женA непор0чна
вмэни1 т сz. Вино2 и3 муси1 к а веселsтъ с®це, и3 пaче
nб0его возлюблeніе премyдрости. Свирёль и3 прегyдницэ
ўсладsтъ ќды, и3 пaче nб0его kзhкъ слaдокъ. Блгdть
и3 добр0ту возлю1битъ џко твоE, и3 пaче nб0его злaкъ
сёмене. Пріsтель и3 дрyгъ срэтaюща в0 времz, и3 пaче
nб0его женA съ мyжемъ. Брaтіz и3 п0мощь в0 времz
ск0рби, и3 пaче nб0его ми1лостыни и3збaвитъ. Злaто и3
р§а
кни1га
сребро2 постaвита н0гу, и3 пaче nб0его совётъ и3зволeнъ
бyдетъ. И#мёніе и3 крёпость возноси1та с®це, и3 пaче
nб0его стрaхъ гDнь. Нёсть въ стрaсэ гDни ўмалeніz,
и3 нёсть и3скaти на нeмъ п0мощи. Стрaхъ гDнь ћко
рaй бlговонeніz, и3 пaче всеS слaвы покры2 є3го2. Чaдо,
жив0томъ просли1вомъ не ходи2, лyчше є4сть ќмрети
нeжели проси1ти. Мyжъ зрS на чюжY трапeзу, нёсть
жив0тъ є3го2 въ числЁ животA. nскверни1тъ дш7у свою2,
чyждими брaшны, мyжъ худ0гъ и3 наказaнъ сохрани1тсz.
Во ўстёхъ же нестыдли1ваго прошeніе ўслади1тсz, и3 в0
чревэ є3го2 џгнь возгори1тсz.
ГлавA, м7а.

Q
смр7ти, ћко горкA ти6 є4сть пaмzть, чlку ми1рну
во и3мёніи є3го2 живyщу. Мyжеви не пекyщусz
и3 бlгополyчну n всёмъ, и3 є3щE возмагaющу
пріsти пи1щу. Q смр7ти, ћко д0бръ сyдъ тв0й є4сть
чlку трeбующу, и3 ўмалsющусz крёпостію. Послёднею
стaростію, и3 пекyщусz n всёмъ. и3 противлsщусz и3
погyбльшу терпёніе. Не б0йсz судA смр7ти, помzни2
пeрвыz твоS и3 послёднzz. Се6 є4сть сyдъ гDнь всsкой
пл0ти, и3 почт0сz tмeщеши бlговолeніz вhшнzго; ѓще
дeсzть, ѓще R, ѓще ¤№ лётъ, нёсть во ѓдэ nбличeніz
їсyса сирaхова
животA. Чaда бyдутъ мeрзка чaда грBшникъ, и3 живyщаz
съ преселeніи нечести1выхъ. Чaда грёшнаго поги1бнетъ
наслёдіе, и3 съ сёменемъ и4хъ вhну поношeніе. nц7A
нечести1ва nмерзsтъ чaда, ћко є3го2 рaди поношeніе
пріи1мутъ. Г0ре вaмъ мyжи нечести1віи, и4же nстaвисте
зак0нъ бGа вhшнzго. И# ѓще роди1тесz на клsтву
роди1тесz, и3 ѓще ќмрете клsтвэ раздэлeни бyдете. ВсE
є3ли1ко t земли2 въ зeмлю п0йдетъ, тaкожде нечести1віи
t клsтвы въ пaгубу. Сэтовaніе чlкъ въ пл0ти и4хъ,
и4мz же грёшниче не бlго потреби1тсz. пекjйсz n
и4мени, т0 бо ти6 пребывaетъ пaче тhсzщь сокр0вища
злaта. Бlга жи1тіz число2 днjи, и3 д0бро и4мz в0 вэки
пребyдетъ. наказaніе ми1ромъ соблюди1те чaда. премyдрость
же сокровeнна и3 сокр0вище не kвлeно, кaz п0лза t
nбою2 є3го2; Лyчше є4сть чlкъ съкрывazи бyйство своE,
нeжели чlкъ съкрывazи премyдрость свою2. Тёмъ же
ќбо посрами1тесz гlомъ мои1мъ, нёсть ќбо срaмъ всsкъ
сохрани1ти бlг0е, и3 не всE всёмъ вёрою и3зв0литсz.
Стыди1тесz nц7A и3 м™ре n блудЁ, и3 t си1лнаго и3 власте
ли1на n лжи2. t судіS и3 кн7зz n согрэшeніи, t соб0ра
и3 лю1діи n бе€зак0ніи. џбэщника и3 дрyга n непрaвдэ. и3
t мёста и3дёже живeши n татьбЁ, и3 t и4стинны б9іz
р§в
кни1га
и3 завёта, и3 n первосэдaніи на трапeзэ, и3 t прельщeніz
взsтіz и3 даsніz, и3 цэлyющихъ n молчaніи. И# t
видёніz жены2 блудни1цы, и3 n tвращeніи t ќжична
лицA, и3 n tsтіи чaсти, и3 даsніи. и3 n смотрeніи жены2
мужaты и3 t nбольщeніи рабы2 є3S, и3 n прих0дэ къ џдру
є3S. n словесёхъ пон0сныхъ нa друга, и3 не поноси1ти
дaвши.
ГлавA, м7в.

Н
е втори1ти сл0ва нижE послушaніz, и3 tкровeнію
тaйныхъ словeсъ, и3 бyдеши стыдли1въ и3 и4стиненъ. и3
nбрэтaz блгdть предъ всsцэмъ чlкомъ. Не стыди1сz n
си1хъ, и3 не пріими2 лицA согрэшaти. N зак0нэ вhшнzго
и3 завётэ, и3 n судЁ nправдaти нечести1ва. n словеси2
џбщи и3 n пyтницэ, и3 n даsніи наслёдіz дрyга. и3 n
и4стиннэмъ мёрилэ и3 мёрэ, n пріnбрётеніи мн0гаго и3
мaлаго, n различeніи продaніz и3 кyпли, и3 n наказaніи
мн0зэ чaди, и3 рабY лукaву рeбра nкровaвити. на женЁ
лукaвэ добро2 є4сть печaть. И# и3дёже мн0ги рyки сyть
затвори2, є4же ѓще предaси въ число2 и3 мёру. дaждь и3
возми2 всE писaніемъ. n наказaніи неразyмивэмъ и3
бyемъ, и3 въ послёднюю стaрость суждeну съ ю4ношами. и3
бyдеши наказaнъ и3 и4стиненъ, и3 и3скушeнъ предъ всsцэмъ
їсyса сирaхова
живyщимъ. дщи2 nц7A смотрели1ва восхлащeна, бдёніе
и3 печaль tг0нитъ с0нъ. въ ю4ности є3S никогдA прeз
ритсz, и3 съ живyщими да никогдA возненави1дэна
бyдетъ. въ дв7ьствэ є3дA кaко nскверни1тсz, и3 во џтчихъ
є3S непрaзна бyдетъ. и3 съ мyжемъ сyщи да некогдA
престyпитъ, и3 съ живyщими да некогдA стрaждьне
бyдетъ. n дщeри безстyдней сотвори2 блюдeніе, є3дA кaко
сотвори1ши nбрaдованіе враг0мъ и3 бесёду, въ грaдэ
tлучeна лю1діи и3 посрами1тъ т‰ въ нар0дэ мн0зэ. Не зри2
на добр0ту всsкаго чlка, и3 посредЁ жeнъ не съчетaйсz. t
ри1зъ бо и3сх0дzтъ м0леве, и3 t жены2 лукaвство. лyчше
ѕл0ба мyжеска, нeжели добродётель жeньска, и3 женA
не срамsщаzсz поношeніе. ПомzнY ќбо дёла гDнz,
ћже ви1дэхъ и3сповёмъ въ словесёхъ гDнихъ дёла є3го2.
Сlнце свэтsсz на вс‰ призрЁ, и3 слaвы є3го2 и3сп0лнь
дёла є3го2. Не сотвори2 ли с™hмъ гDь и3сповёдати вс‰
чюдесA є3го2, ћже ўтверди2 гDь вседержи1тель, ўтверди1тисz
всемY слaвою є3го2; Бeздну и3 с®це и3слёди, и3 въ ковaр
ствэ и4хъ размhсли. Разумё бо гDь всsку с0вэсть и3
призрЁ на знaменіе вёка. возвэщaz мимошeдшаz и3
бyдущаz, и3 tкрывaетъ слёдъ тaйныхъ. Не прeйде є3го2
всsко помышлeніе, и3 не ўтаи1тсz t него2 ни є3ди1но сл0во.
р§г
кни1га
вели1чіе премyдрости своеS ўкраси2, и4же є4сть прeжде вёкъ
и3 нa вэки. ни приложи1сz ни ўмали1сz и3 не потрeбова ни
є3ди1ного совётника. К0ль сyть вс‰ дёла є3го2 вожделёна,
и3 до и4скры є4сть ви1дэти. ВсE сіE живeтъ и3 пребывaетъ
на вёкъ, во всёхъ дёлехъ и3 всE послушaетъ. и3 всE
сугyбо є3ди1но предъ є3ди1немъ, и3 не сотвори2 ни є3ди1ного
же скyдна. Е#ди1но t є3ди1наго ўтверди2 бlгaz, и3 кто2
насhтитсz зрS слaву є3го2;
ГлавA, м7г.

В
озвышeніе высоты2 ўтвержeніе nчищeніz. зрaкъ
нб7си2 видёніемъ слaвы, сlнце въ kвлeніе проповёдаz
во и3сх0дэ, сосyдъ ди1венъ дёло вhшнzго. препладe
ніемъ свои1мъ и3зсушaетъ странY, и3 прsмо вaру є3го2
кто2 постои1тъ; пeщь стрегyщіz дёла и3 вaра, трегyбо
сlнце жегhи г0ры. курeніе џгнено дhмъ, и3 простирaz
лучA nмрачaетъ џчи. Вeліи гDь сотвори2 є3го2, и3 словесы2
свои1ми потщA шeствіz. И# лунA всёмъ въ своE врeмz
kвлsетъ лёта, и3 знaменіе вёка. t луны2 знaменіе
прaздника, свэти1ло ўмалszсz на конeцъ. ЛунA по
и4мени є3S є4сть возрастaющи ди1вно во и3змэнeніе. сосyдъ
притчeи на высотЁ, на твeрди нбcнэй свэтsщисz. И#
добр0та нбcнаz слaва ѕвёзднаz, красотA свэтsщисz на
їсyса сирaхова
выс0кихъ гDнихъ. Словесы2 с™hхъ стaнутъ nсуждeніz,
и3 не и4мутъ nслaбити въ храни1лищихъ и4хъ. Ви1ждь
дугY и3 блгcви2 сотв0ршаго ю5, ѕэло2 крaсна свэтeніемъ
свои1мъ. nкружи2 нб7о nкружeніемъ слaвы. рyцэ вhшнzго
простр0стэ ю5. повелёніемъ є3го2 потщaсz снёгъ, и3
въскорsетъ м0лніz судeбъ є3го2. Сего2 рaди tверз0шасz
сокр0вища, и3 парsтъ џблацы ћко пти1цы. вели1чіемъ
свои1мъ ўкрэпи2 џблаки, и3 сокруши2 кaменіе грaдное. и3
возрёніемъ є3го2 подви1жатсz г0ры, и3 в0лею є3го2 возвёетъ
ю4гъ. Глaсъ гр0ма є3го2 поноси2 земли2, и3 бyрz сёверова и3
ви1хорь вётра. ћко пти1ца парsщи сhплетъ снёгъ, и3 ћко
же прyзи спадeніz є3го2. добр0тэ бёлости є3го2 подиви1сz
џко, и3 n дождeніи є3го2 ўжaснетсz с®це. и4ней ћко с0ль
на земли2 сhплетъ, и3 смeрзшисz бывaетъ на концы2
nстрA. студeнъ вётръ сёверъ возвёетъ, и3 смeрзнетсz
лeдъ t воды2. на всsко съб0рище в0дное nбитaетъ, и3
ћко въ бронS nблечeтсz вод0ю. поsстъ г0ры и3 пустhнz
пожжeтъ, и3 ўгаси1тъ травY ћко џгнь. и3сцэлeніе всE
тщaніемъ мглA, и3 росA срэтaющи t вaра ўти1шитсz.
Мhслію є3го2 престA бeздна, и3 насади2 є4й гDь nт0ки.
Плaвающіи м0ре повёдаютъ бэдY є3S, и3 слyхомъ ќшіи
нaшихъ чюди1мсz. и3 т{ сyть слaвна и3 чю1дна дёла є3го2,
р§д
кни1га
пeстростію всsкаго жив0тнаго, ки1тове є3го2 рaди создaни.
бlгоўхaніе кончи1на є3го2, и3 сл0вомъ є3го2 сожжeтсz всE.
Мн0го и4мамы рещи2 и3 не и4мамы пости1гнути, и3 скон
чaніе словeсъ всего2 и4мъ. Слaвzще гдЁ ўкрэпи1мсz, т0й
бо вели1къ пaче всёхъ дёлъ свои1хъ. Стрaшенъ гDь и3 ѕэло2
вели1къ, и3 чю1дно можeніе є3го2. Слaвzще гDа вознесётесz,
є3ли1ко ѓще м0жете приспёете бо и3 є3щE. возносsщіи
є3го2 ўмн0житесz крёпостію и3 не труди1тесz, не и4мате
бо пости1гнути. кто2 вёдэ є3го2 и3 и3сповёсть, и3 кто2
возвели1читъ є3го2 ћко же є4сть; Мн0го сокровeно є4сть
вsщеи сего2, мaло бо ви1дэхомъ дёлъ є3го2. всe бо сотвори2
гDь, и3 бlговёрнымъ дaстъ премyдрость.
ГлавA, м7д.

В
осхвaлимъ ќбо мyжа слaвны, и3 nц7A нaша въ бытіи2.
Мн0гу слaву создA гDь вели1чіz своего2, t вёка
госп0дствующе во цrтвіихъ свои1хъ. и3 мyжи и3мени1ти
си1лою, совэщавaющіи рaзумомъ и4хъ. Провэщaющеи во
прbр0цэхъ старёйшины лю1демъ въ мhслэхъ, и3 рaзумомъ
кни1жества лю1діи премyдрости словесA. наказaніемъ и4хъ
и3скyще глaса мусmкjйска, и3 повёдающе п0вэсти въ
кни1гахъ. Мyжи богaтіи даровaніи крёпостію ми1рно
живyще въ жили1 щ ехъ свои1 х ъ. вси6 сіи2 въ р0дэхъ
їсyса сирaхова
прослaвлени бhша, и3 в0 днехъ и4хъ похвалA. Сyть въ
ни1хъ и4же nстaвиша и4мz и3сповёдати хвалы2. и3 сyть
и4же не nстaвиша пaмzти, и3 погиб0ша ћко не сyщеи.
И# бhша ћко небhвше, и3 чaда и4хъ по ни1хъ. но сіи2
мyжи ми1лостивіи, и4хъ же прaвды не забвeны бhша. съ
сёменемъ и4хъ пребyдетъ добро2, наслёдіе и3щaдіz и4хъ. въ
завётэ є4сть сёмz и4хъ, и3 чaда и4хъ и4хъ рaди, д0 вэка
пребyдетъ сёмz и4хъ, и3 слaва и4хъ не потреби1тсz. тэлесA
и4хъ въ ми1рэ погребeна бhша, ґ и3менA и4хъ живyтъ въ
р0ды. Премyдрость и4хъ и3сповёдzтъ лю1діе, и3 похвалY и4хъ
и3сповёсть цRкви. Е#н0хъ ўгоди2 гDви, и3 преложи2 џбразъ
покаsніz р0домъ. Н0е nбрётесz совершeнъ и3 прaведенъ,
и3 в0 времz гнёва бhсть и3змэнeніе. Сего2 рaди бhсть
nстaнокъ земли2, є3гдA бhсть пот0пъ. завёти вёка
положeни бhша съ ни1мъ, да не потреби1тсz пот0мъ
всsка пл0ть. Ґвраaмъ вели1кіи nц7ъ мн0жеству kзы6къ,
и3 не nбрётесz т0ченъ въ слaвэ. и4же соблю1дъ зак0нъ
вhшнzго, и3 бhсть въ завётэ съ ни1мъ. и3 на пл0ти є3го2
постaви завётъ, и3 въ напaсти nбрётесz вёренъ. Сего2
рaди клsтву постaви съ ни1мъ, блгcви1тисz kзhкомъ n
сёмени є3го2. Ўмн0жити є3го2 ћко пeрсть земли2, и3 ћко
ѕвёзды воздви1гнути сёмz є3го2. и3 nбладaти и4мъ t
р§є
кни1га
м0рz до м0рz, и3 t рёкъ до конeцъ земли2. И# n и3саaцэ
положи2 си1це, ґвраaма рaди nц7A є3го2. блгcвeніе всёмъ
чlкомъ завэщA. и3 престA на главЁ їaковли. познA є3го2
блгcвeніи свои1ми, и3 дaстъ є3го2 въ наслёдіе, и3 tлучи2
чaсти є3го2 на колёнъ вi7. Раздэли2 и5 и3зведE t него2 мyжа
млcти, nбрэтaюща блгdть предъ всsкою пл0тію.
ГлавA, м7є.

В
озлю1бленна бGомъ и3 чlки моmсez, є3мy же пaмzть
въ блгcвeніихъ. Ўпод0билъ є4сть є3го2 слaвэ с™hхъ,
и3 возвели1чи є3го2 въ стрaсэ вр†гъ, въ словесёхъ є3го2
знaменіz ўстaви. прослaви є3го2 предъ лицeмъ цRьскимъ,
и3 заповёда є3мY къ лю1демъ є3го2. и3 показA є3мY слaву
свою2. Вёрою и3 кр0тостію nс™и2 є3го2, и3 и3збрA є3го2 t
всsкоz пл0ти. Ўслhшанъ сотвори1лъ є3си2 є3мY глaсъ св0й,
и3 в8ведE є3го2 во мглY. и3 дaстъ є3мY предъ лицeмъ лю1діи,
зак0нъ жи1зни худ0жества. наўчи1ти їaкова завёту, и3
судбaмъ є3го2 ї}лz. Ґар0на воздви1же с™а, под0бна є3мY
t колёна левЂина. постaви є3мY завётъ вёка, и3 дaстъ
є3мY їєрeйство лю1діи, ўбlжи1лъ є3го2 є4сть ўкрашeніемъ.
и3 препоsса є3го2 nдeждею слaвы, nблечE є3го2 въ совершeніе
хвалeніz, ўтверди2 є3го2 сосyды крёпости. nстeгньми и3
поди1ремъ и3 є3поми1дою. и3 nкрyжь є3го2 ши1пки златhми,
їсyса сирaхова
и3 звонцы2 мн0гими џкrтъ глашaти глaсъ ступaніz
є3го2. слhшанъ глaсъ твори1ти въ цRкви въ пaмzть сн70мъ
лю1діи є3го2. nдeжа свётла со злaтомъ и3 ґки1нfомъ,
и3 порфи1рою, дёломъ пeстромъ дёлано. сл0вны судA
и3звэствовaніе и4стины. и3сткaно дёломъ худ0жничемъ,
кaменіи многоцёнными, и3стукaніемъ печaти свsзани
злaтомъ. кaменнаго дёлателz на пaмzть въ писaнію,
и3стукaнно по числY колёнъ ї}левъ. Вэнeцъ злaтъ
верхY клобукA, и3 nблeкше печaти с™hнныz. похвалA
чeсти дёло крёпости, вожделённо џчію краси1ма. КраснA
прeжде є3го2 не бhша таковaz д0 вэка. не nблечeсz
и3ноплемeнникъ, т0чію сн7ове є3го2, и3 внучaта є3го2 пrно.
жeртвы и4хъ пожeрты по вс‰ дни2 пrно двaжды. И#сп0лни
моmсeй рyцэ, и3 помaза є3го2 є3лeoмъ с™hмъ. бhсть є3мY
на завётъ вёченъ, и3 сёмени є3го2 в0 дни вёка. Служи1ти
є3мY вкyпэ и3 сщ7eнствовати, и3 блгcви1ти лю1ди є3го2 и4менемъ
є3го2. И#збрA є3го2 t всёхъ живhхъ, принести2 жeртву
гDви, fиміaмъ и3 бlгоўхaніz на пaмzть, на nцыщeніе
лю1демъ твои1мъ. дaстъ є3мY зaповэди своS во влaсть
въ завётэ судeбъ. наўчи1ти їaкова свэдётельствіемъ и3
зак0номъ є3го2 призвaти ї}лz. Востaша нaнь чyждіи, и3
возревновaша є3мY въ пустhни, мyжи и4же n дафaнэ,
р§ѕ
кни1га
и3 ґвир0нэ, и3 снeмъ корeoвъ въ ћрость и3 гнёвъ. ви1дэ
гDь и3 не бlговоли2, и3 скончaшасz ћростію и3 гнёвомъ.
Сотвори2 знaменіz погуби1ти | nгнeмъ плaмене и4хъ. И#
приложи2 ґар0нови слaву, и3 дaстъ є3мY наслёдіе, начaтки
жи1тъ раздэли2 є3мY. хлёбъ ўгот0ви на сhтость прeжде,
и4бо жeртвы гDни и3зъkдsтъ, ћже дaстъ є3мY и3 сёмени
є3го2. nбaче въ земли2 лю1діи не наслёдствитъ, и3 въ лю1дехъ
не бyдетъ є3мY чaсти, т0й бо чaсть твоS и3 наслёдіе.
и3 финеo1съ сн7ъ є3ліазaровъ трeтій въ слaвэ, ревнyzи
стрaху гDню. и3 є4же посрами1ти лю1ди є3мY. блгcтію в0лz
дш7A є3го2 и3 помоли1сz за ї}лz. Сего2 рaди постaвленъ є3мY
бhсть завётъ ми1ренъ, повели1тель с™ъ лю1демъ свои1мъ,
дaже бyдетъ є3мY и3 сёмени є3го2 сщ7eнства вели1чество
в0 вэки. И# завётъ дв7ду сн7у їєсeoву t колёна їyдова,
наслёдство цRьско сн7а t сн7а є3ди1наго. достоsніе ґар0ну
и3 сёмени є3го2. да дaстъ нaмъ премyдрость въ с®ци1хъ
нaшихъ, суди1ти лю1демъ є3го2 въ прaвду, да не потреби1тсz
бlгaz и4хъ, и3 слaва и4хъ въ р0ды и4хъ.
ГлавA, м7ѕ.

К
рёпокъ на брaнехъ їсyсъ нaввинъ, и3 въ моmсez мёсто
бhсть во прbр0цэхъ. и4же бhсть по и4мени є3го2 вели1къ,
на сп7сeніе и3збрaнныхъ є3го2, мсти1ти востaющаz нaнь
їсyса сирaхова
враги2, ћко да наслёдствитъ ї}лz. И$же прослaвленъ
бhсть воздвижeніемъ рyку є3го2, и3 внегдA простирaше
к0піе на грaды. кто2 прeже є3го2 си1це стA; супостaты є3го2
сaмъ гDь порази2, не рук0ю ли є3го2; въспzти1сz сlнце,
и3 є3ди1нъ дн7ь бhсть ћко двA. призвA вhшнzго си1лна,
є3гдA nскорблsху є3го2 врaзи џкrтъ, и3 послyша є3го2 вeлій
гDь кaменіемъ грaднымъ си1лы крёпкіz. низвeрже брaнь
на kзhки, и3 низложeніемъ низложи2 проти1вники. да
познaютъ kзhцы nрyжіе є3го2, ћко прeдъ гDемъ брaнь
є3го2, въ слёдъ бо си1лы и4де вhшнzго. и3 в0 дни моmсeoвы
сотвори2 млcть сeй и3 халeвъ сн7ъ їєф0нинъ, стaти проти1ву
врагA, ўдержaти лю1ди t грBхъ, и3 ўстaвити р0потъ
лукaвства. и3 та6 двA сyщи сп7сeна бhста t шести2 с0тъ
тhсzщъ пёшцевъ, в8вести2 и4хъ въ наслёдствіz нa землю
и3сточaющи млеко2 и3 мeдъ. И# дaстъ гDь крёпость халeву,
и3 дaже до стaрости пребhсть ў него2. наи3ти2 є3мY на
крёпость земли2, и3 сёмени є3го2 ўдержA наслёдіе. ћко
да ви1дzтъ вси6 сн7ове ї}леви, и4же добро2 є4сть ходи1ти въ
слёдъ гDа. и3 судіS ког0ждо и4менемъ свои1мъ, є3ли1ко и4хъ
не любодёйствова с®це, и3 є3ли1ко и4хъ не tврати1шасz t~
гDа. бyди пaмzть и4хъ въ блгcвeніи и4хъ, и3 к0сти и4хъ
процвэтyтъ t мёста своего2. И# и4мz и4хъ премэнsемо на
р§з
кни1га
сн7ёхъ прослaвленыхъ. Возлю1бленъ гDемъ свои1мъ сам0илъ
прbр0къ гDнь, ўстр0ивыи цrтво и3 помaза кнsзz надъ
людми2 є3го2. зак0номъ гDнимъ суди2 с0нму, и3 посэти2 гDь
їaкова, вёрою є3го2 и3спытaнъ бhсть прbр0къ. и3 познaнъ
бhсть въ вёрэ вёренъ видёніемъ. и3 призвA гDа си1лна
є3гдA nскорбsху є3го2 врaзи џкrтъ, приношeніемъ сyща
ѓгньца млeчна. И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и3 глaсомъ
вeліимъ ўслhшанъ сотвори2 глaсъ св0й. И# потреби2 вLки
тЂрскіz, и3 вс‰ кнsзz филисти1мскіz. и3 прeжде врeмене
ўспeніz вёка, свэдётельствова прeдъ гDемъ. t и3мёніи
и3 до сап0гъ t всеS пл0ти не взsтъ, не сотвори2 є3мY
пон0са ни є3ди1нъ чlкъ. и3 по ўспeніи є3го2 прbр0чествова,
и3 показA цReви смр7ть свою2. и3 воздви1же t земли2 глaсъ
св0й прbр0чествомъ, и3стреби1ти бе€зак0ніz лю1діи.
ГлавA, м7з.

И#
по нeмъ востA наfaнъ прbр0чествовати в0 дни двdвы.
Ћко же тyкъ tлучeнъ t nлтарS, тaко и3 дв7дъ t
сн70въ ї}левыхъ. со львы2 и3грA ћко съ к0злищи, и3 съ
медвёдьми ћко со ѓгньцы џвчими въ ю4ности своeй. не
ўби1лъ ли и3споли1на, и3 tsтъ поношeніе t лю1діи, є3гдA
прострeтъ рyцэ прaщею кaменемъ, низложи1ти гордhню
голіaдову; призвa бо гDа вhшнего, и3 дадE въ десни1цу
їсyса сирaхова
є3го2 крёпость, низложи1ти чlка си1лна на брaни, и3 воз
дви1гнути р0гъ лю1діи свои1хъ. се6 во тмaхъ прослaвилъ
є3си2, и3 восхвали2 є3го2 n блгcвeніи є3гдa же носи1ти є3мY
вэнeцъ слaвы. гDь потреби1 бо враги2 џкrтъ и3 ўничижи2
филисти1млzны проти1вники до днeшнzго днE. сокруши2
и4мъ р0гъ, во всsцэмъ дёлэ своeмъ дaстъ и3сповёданіе
с™0му вhшнему гlъми слaвы. всёмъ с®цемъ є3го2 восхва
ли2, и3 возлюби2 сотв0ршаго и5. И# постaви пэвцA прsмо
nлтарeви, и3 звyкомъ и4хъ ўслажaти глaсъ. дaстъ прaзд
никомъ бlгY лёпоту, и3 ўкраси2 временA до кончи1ны.
воспэвaти и4мъ и4мz с™0е є3го2, и3 t ќтра крaсити во
с™и1лищи. ГDь tsтъ грэхи2 є3го2, и3 вознесE р0гъ є3го2 в0
вэки. И# дaстъ є3мY завётъ цrкъ, и3 пrт0лъ слaвы во
ї}ли. Посeмъ востA сн7ъ разyмиченъ, и3 сего2 рaди nбитA
въ прострaнствэ. Сол0монъ воцRи1сz в0 дни ми1ра, ћко
бGъ препок0и џкrтъ. да сози1ждетъ д0мъ в0 и3мz є3го2, и3
да ўгот0витъ с™и1лище в0 вэки. К0ль преўмyдрисz въ
ю4ности своeй, и3 нап0лнисz ћко рэкA рaзума, и3 зeмлю
покры2 дш7A твоS. и3сп0лнилъ є3си2 при1тчамъ гадaніz,
пр0йде и4мz твоE во џстровы далeче, и3 возлю1бленъ бhсть
n ми1рэ своeмъ. Пёсньми и3 при1тчами и3 пріnбражeніемъ,
и3 въ сказaніи подиви1шасz стрaны и4менемъ гDа бGа,
р§и
кни1га
наречeнаго бGа ї}лева. собрaлъ є3си2 ћко мёдь злaто, и3
ћко џлово ўмн0жилъ є3си2 сребро2. Вдaлъ є3си2 бокA твоS
женaмъ, и3 порабощeнъ бhсть тёломъ свои1мъ и3 дaлъ
є3си2 пор0къ нa дш7у свою2. и3 nскверни1лъ є3си2 сёмz своE,
нанести2 гнёвъ на чaда своS, и3 ўмили1тисz n безyміи
своeмъ. бhти на двою2 мучи1тельству, и3 t є3фрeма бhти
цrтву непокори1ву. ГDь же не и4мать nстaвити млcти
своеS, и3 не растлёетъ t дёлъ є3го2. не и3стреби1тсz t
и3збрaннаго є3го2 и3щaдіz, и3 сёмz возлюби1вшаго є3го2 не
и4зметъ. Їaкову дaстъ nстaнокъ, и3 дв7ду t него2 к0рень.
и3 почи2 сол0монъ со nц7ы2 свои1ми. и3 nстaви по себЁ t
сёмене своего2 лю1демъ безyміе, и3 ўмалsщасz рaзумомъ
ровоaма, и4же tстaви лю1ди t совёта своего2. Їєровоaма
сн7а навaтова, и4же сотвори1ша согрэши1ти ї}лz. и3 дaстъ
є3фрeму пyть ко грэхY, и3 ўмн0жишасz грэси2 и4хъ ѕэло2,
tступи1ти и4мъ t землS своеS, и3 всsко лукaвство
и3зыскaша, д0ндеже мeсть пріи1де нa н‰.
ГлавA, м7и.

И#
востA и3ліS прbр0къ ћко џгнь, и3 сл0во є3го2 ћко свэщA
горsше. и4же нанесE нa н‰ глaдъ, и3 рвeніемъ свои1мъ
ўмaли |, сл0вомъ гDнимъ ўдержA нб7о, и3знесE тaко
три1щи џгнь. К0ль прослaвисz чюдесы2 свои1ми и3ліS, и3
їсyса сирaхова
кто2 под0бно тебЁ похвaлитсz; и3 воздви1гъ мертвецA
t смр7ти и3зъ ѓда, сл0вомъ вhшнzго. сведE и3 цRS въ
пaгубу, и3 прослaвленыz t џдръ и4хъ. Слhша въ сіo1нэ
nбличeніе, и3 въ хори1вэ судбы2 nправдaніz. помaзаzи
цRS на воздaніе, и3 прbр0кы въ ни1хъ мёсто по ни1хъ.
Взsвыисz ви1хромъ џгненомъ, и3 колесни1цею џгненыхъ
к0ній. Впи1саны въ nбличeніе на временA, ўстaвити
гнёвъ предъ ћростію. и3 nбрати1ти с®це џц7ъ нa сн7ы, и3
ўстр0ити колёна їaковлz. Бlжeни сyть ви1дэвше т‰, и3
люб0вію ўкрaшени, и4бо мы2 жи1тіемъ поживeмъ. и3ліS
и4же ви1хромъ покровeнъ бhсть, и3 є3лисeй и3сп0лнисz
дх7а є3го2. и3 в0 дни своS не подвизaсz кнsземъ, и3 не
прем0же є3го2 никт0же. всsко сл0во не превзhиде є3го2,
и3 во ўспeніи прbр0чествова тёло є3го2. и3 въ животЁ
своeмъ сотвори2 чюдесA, и3 на ўмeртвіи ди1вна дёла є3го2.
n всeмъ сeмъ не раскazшасz лю1діе, и3 не tступи1ша t
грBхъ свои1хъ. д0ндеже пленeни бhша t землS своеS, и3
расточeни бhша t земли2 своeй по всeй земли2. и3 nстA
лю1діи мaло, и3 кн7зь въ домY дв7довэ. нёціи бо t ни1хъ
сотвори1ша ўг0дное, и3 є4тери ўмн0жиша грэхи2. є3зекjz
ўтверди2 грaдъ св0й, и3 в8ведE посреди2 є3го2 в0ду. и3скопA
желёзомъ џстромъ, и3 создA сусёки водaмъ. в0 дни є3го2
р§f
кни1га
взhиде сенахири1мъ, и3 пусти2 раpaка. и3 воздви1же рyку
свою2 на сіo1на. и3 возвели1чисz гордhнею своeю. тогдA
подвизaшасz с®цA и3 рyки и4 х ъ, и3 поболёша ћко
раждaющаz. и3 помоли1шасz гDу млcтивому, воздёвше
рyки своS къ немY, и3 с™hи съ нб7сE ск0ро ўслhша |.
и3 и3збaви | рук0ю и3сaиною. Порази2 полки2 ґсирjйскіz,
и3 сокруши2 | ѓнGлъ є3го2. сотвори1 бо їєзекjz ўг0дное
бGови, и3 ўкрэпи1сz на путeхъ дв7да nц7A є3го2. ћже
заповёда їса1іz прbр0къ, вeліи и3 вёренъ въ прbр0цэхъ. и3
в0 дни є3го2 вспzти1сz сlнце, и3 приложи2 животA цReви.
дх7омъ вeліемъ ви1дэ послёднzz, и3 ўтёши сётующаz
въ сіo1нэ д0 вэка. показA бyдущаz и3 сокровeнаz, прeжде
дaже не бyдетъ сіS.
ГлавA, м7f.

П
aмzть їoсjева въ сложeніе fиміaма, состроeное дёло
мmровaрника. во всsцэхъ ўстёхъ ћко мeдъ ўсла
ди1тсz, и3 ћко муси1ческа пёніz въ пи1рэ винA. т0й
ўпрaви вс‰ въ nбращeніе лю1діи, и3 tsтъ мeрзость
бе€зак0ніz. и3 ўпрaви прeдъ гDемъ с®це є3го2, в0 дни
бе€зако6нникъ ўкрэпи2 правовёріе, рaзвэ дв7да, їєзекjz,
їoсjz, вси6 прегрэши1ша прегрэшeніемъ. nстaвиша бо
зак0нъ вhшнzго є3г0 же и3 цRи2 їyдови ўклони1шасz,
їсyса сирaхова
дaша бо р0гъ св0й и3нёмъ, и3 слaву свою2 kзhку чyждему.
Пожг0ша и3збрaнъ грaдъ с™hни, и3 nпусти1ша пути2
є3го2, рук0ю їєремjиною. nѕлоби1ша бо є3го2, и3 т0й в0
чревэ сщ7eнъ бhсть прbр0къ, и3скорени1ти и3 nѕлоби1ти
и3 погуби1ти, тaкожде создaти и3 насади1ти. Їєзекjиль
и4же ви1дэ видёніе слaвы, ю4же показA є3мY во nрyжіи
херуви1мстэ. Помzнy бо враги2 въ бyрэ, и3 ўблажи1ти
направsющихъ пyть. И# nбоюнaдесzте прbр0ку да про
цвэтyтъ к0сти t мёстъ свои1хъ, ўтёши бо їaкова, и3
и3збaвилъ | мн0жествомъ крёпости. Кaко возвели1чи
зоровавeлz, и3 сeй ћко печaть на деснёй руцЁ. Тaкожде
їсyсъ сн7ъ nседeковъ, ћже в0 дни и4хъ создaста д0мъ,
и3 воздвиг0ста цRковь с™у гDви, и3 ўгот0вану въ слaву
вёка. И# неeміи на мн0зэ бyди пaмzть, и3 воздви1гшему
нaмъ стёны пaдшаz и3 постaвльша двeри и3 зав0ры, и3
воздви1гшаго д0му распaлины. Никт0же создaнъ бhсть
тaко ћко є3н0хъ на земли2, т0й бо вознесeнъ бhсть
t землS. Їo1сифъ же бhсть мyжъ в0ждь брaтіи, и3
ўтверждeніе лю1демъ. и3 к0сти є3го2 посэщeны бhша. си1fъ
и3 си1мъ прославлeна бhста въ чlцэхъ. и3 пaче всsкого
жив0тнаго въ твaри ґдaмъ.
ГлавA, н7.
©
кни1га

С
и1монъ сн7ъ їoнjинъ, їєрeй вели1кіи, и4же въ животЁ
своeмъ состр0и д0мъ, и3 в0 дни своS ўтверди2 цRковь,
и3 тёмъ ўтверждeна бhсть высотA сугyба, воздви
жeніе выс0ко, на nгражeніи цRк0внэмъ. в0 дни є3го2
ўмaлишасz сосyд