Вы находитесь на странице: 1из 116

Biroul Naţional de Statistică

al Republicii Moldova

Centrul Regional pentru Statistică


a municipiului Chişinău

CHIŞINĂU ÎN CIFRE
ANUAR STATISTIC
2018
КИШИНЭУ В ЦИФРАХ
CТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Chişinău, 2019
Biroul Naţional de Statistică
al Republicii Moldova

Centrul Regional pentru Statistică


a municipiului Chişinău

CHIŞINĂU ÎN CIFRE
ANUAR STATISTIC

2018

КИШИНЭУ В ЦИФРАХ
CТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

CHIŞINĂU, 2019
CENTRUL REGIONAL PENTRU STATISTICĂ A MUN. CHIŞINĂU
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАТИСТИКИ МУН. КИШИНЭУ

Responsabili de elaborare a capitolelor anuarului


Ответственные за разделы ежегодника
Natalia Şaragov, Larisa Plugaru.
Наталия Шарагов, Лариса Плугару.

Populaţie Larisa Plugaru (373-22) 78 82 98


Население Лариса Плугару
Forţa de muncă Tamara Breahnă, 78 82 94
Рабочая сила Тамара Бряхнэ
Veniturile şi cheltuielile populaţiei Angela Bantea 78 82 95
Доходы и расходы населения Анжела Бантя
Învățământ, cultură, sport Larisa Plugaru 78 82 98
Образование, культура, спорт Лариса Плугару
Ocrotirea sănătăţii; protecţia Larisa Plugaru 78 82 98
socială a populaţiei Лариса Плугару
Здравоохранение, социальная
защита населения
Locuinţe şi utilităţi publice Irina Gherasiov 78 82 75
Жильё и коммунальное хозяйство Ирина Герасиов
Protecţia mediului înconjurător Larisa Plugaru 78 82 98
Охрана окружающей среды Лариса Плугару
Justiţie Larisa Plugaru 78 82 98
Право Лариса Плугару
Comerţ interior Svetlana Jimbei 78 82 79
Внутренняя торговля Светлана Жимбей
Industrie Irina Gherasiov 78 82 75
Промышленность Ирина Герасиов
Agricultură Victoria Mamaliga 78 82 81
Сельское хозяйство Виктория Мамалига
Investiţii în active materiale pe termen lung Irina Gherasiov 78 82 75
şi construcţii Ирина Герасиов
Инвестиции в долгосрочные материальные
активы и строительство
Transporturi; poştă şi telecomunicaţii Svetlana Jimbei 78 82 79
Транспорт; почта и телекоммуникации Светлана Жимбей
Turism Larisa Plugaru 78 82 98
Туризм Лариса Плугару
Activitatea financiară a agenţilor economici Veronica Eni 78 82 85
Финансовая деятельность хозяйствующих Вероника Ени
субъектов

Reproducerea publicaţiei fără acordul Centrul Regional pentru Statistică a mun. Chişinău este
interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări (studii, analize, articole, cărţi, etc.) se face numai cu
indicarea sursei.
Воспроизведение издания без согласия Регионального Центра Статистики мун. Кишинэу
запрещено, а при использовании данных в различных работах (исследованиях, анализах, статьях,
книгах и др.) необходима ссылка на источник информации.

CENTRUL REGIONAL PENTRU STATISTICĂ A MUN. CHIŞINĂU


Chişinău, şos. Hâncești, 53a
Tel.: 022 788 299,
E-mail: chisinau@statistica.gov.md
http://www.statistica.gov.md

2
PREFAŢĂ
Anuarul statistic „Chişinău în cifre, 2018” este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice
vizând starea demografică, socială şi economică a municipiului.
Actuala ediţie este structurată în 16 capitole, care cuprind informaţii din diverse domenii de activitate:
date generale, populaţie; piaţa muncii, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială,
locuinţe şi utilităţi publice, turism, protecţia mediului, justiţie. Anuarul cuprinde de asemenea informaţii
ample cu privire la activitatea industriei, agriculturii, investiţiilor, construcţiilor, transporturilor, comerţului,
şi rezultatelor financiare ale agenţilor economici.
La elaborarea anuarului statistic a fost utilizată informaţia furnizată de către ministere, agenţii, agenţi
economici şi alte instituţii statale şi nonguvernamentale.
Datele pe unii indicatori sunt precizate în comparaţie cu cele editate anterior, pe anul 2018 la o serie de
indicatori sunt preliminare şi în ediţiile ulterioare pot fi precizate.
Adresăm mulţumiri tuturor celor, care au contribuit la elaborarea anuarului statistic.
Sperăm că această ediţie a anuarului statistic va răspunde solicitărilor unui cerc larg de utilizatori
interesaţi de situaţia social-economică a municipiului Chişinău.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Статистический ежегодник „Кишинэу в цифрах, 2018” является наиболее полным изданием,
которое содержит данные о демографическом, социальном и экономическом положении муниципия.
Настоящее издание включает 16 разделов, которые содержат информацию по следующей
тематике: общие сведения, население, рынок труда, образование, культура и спорт,
здравоохранение и социальная защита, жильё и коммунальное хозяйство, туризм, охрана
окружающей среды, право. В сборнике также широко представлена информация о работе
промышленности, сельского хозяйства, в инвестиционной деятельности, строительства,
транспорта, торговли, и финансовых результатов хозяйствующих субъектов.
При подготовке статистического ежегодника была использована информация
представленная министерствами, агентствами, хозяйствующими субъектами, государственными и
другими организациями.
Данные по отдельным показателям уточнены по сравнению с опубликованными ранее, за 2018
год в ряде случаев являются предварительными и в последующих изданиях могут быть уточнены.
Выражаем благодарность всем тем, кто внес вклад в составлении статистического
ежегодника.
Надеемся, что это издание ответит запросам широкого круга пользователей
заинтересованных в информации о социально-экономическом развитии муниципия Кишинэу.

3
Prescurtări folosite pentru unităţile de măsură
Используемые сокращения единиц измерения

m2 = metru pătrat м2 = квадратный метр


m3 = metru cub м3 = кубический метр
ha = hectar га = гектар
km = kilometru км = километр
km2 = kilometru pătrat км2 = квадратный километр
kg = kilogram кг = килограмм
t = tonă т = тонна
l = litru л = литр
dal = decalitru дал = декалитр
buc. = bucată шт. = штука
unit. = unităţi ед. = единица
% = procent % = процент
‰ = promilă ‰ = промилле
kV = kilovolt кВ = киловольт
Gkal = gigacalorie Гкал = гигакалория
mii = mii тыс. = тысяча
mil. = milion млн. = миллион
ex. = exemplar экз. = экземпляр
′ = minut ′ = минута
° = grad ° = градус

Simboluri folosite
Используемые обозначения
- = evenimentul nu a existat / отсутствует явления

… = lipsă date / сведений нет

0,0 = valoare mică / меньшая единица измерения

4
CUPRINS
СОДЕРЖАНИЕ

Pagina
Страница

1. DATE GENERALE.. .................................................................................................................. 6


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. POPULAŢIE ............................................................................................................................... 9
НАСЕЛЕНИЕ

3. FORŢA DE MUNCĂ.................................................................................................................. 18
РАБОЧАЯ СИЛА

4. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI............................................................... 29


ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

5. ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT...................................................................................... 38


ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

6. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII; PROTECŢIA SOCIALĂ A POPULAŢIEI ........................... 45


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

7. LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE .................................................................................... 49


ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ....................................................................... 56


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9. JUSTIŢIE .................................................................................................................................... 60
ПРАВО

10. COMERŢ INTERIOR ............................................................................................................. 62


ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ

11. INDUSTRIE .............................................................................................................................. 69


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

12. AGRICULTURĂ ...................................................................................................................... 78


СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

13. INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII ........ 83


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

14. TRANSPORTURI .................................................................................................................... 98


ТРАНСПОРТ

15. TURISM .................................................................................................................................... 104


ТУРИЗМ

16. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI ....................................... 110


ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

5
DATE GENERALE / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

DATE GENERALE
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

MUNICIPIUL CHIŞINĂU în anul 2018


МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ в 2018 году

Teritoriul, km2 571,6


Территория, км2

Gradul de împădurire, % 7,1


Лесистость, %

Ape, % 2,3
Воды, %

Populaţia stabilă la 01.01.2019, mii 832,9


Постоянное население на 01.01.2019, тысяч

Densitatea populaţiei, locuitori pe 1 km2 1 457,1


Плотность населения, жителей на 1 км2

Poziţia geografică:
Географическое положение:

Longitudinea estică 28° 50'


Восточная долгота

Latitudinea nordică 47° 02'


Северная широта

Organizarea administrativ-teritorială:
Административно-территориальное устройство:

Total localităţi 35
Всего населенных пунктов

inclusiv:
в том числе:

sectoare ale municipiului 5


сектора муниципия

oraşe 6
городов

în ele localităţi rurale 3


в них сельских населенных пунктов

sate (comune) 12
сел (коммун)

în ele localităţi rurale 13


в них сельских населенных пунктов

6
DATE GENERALE / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. PONDEREA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA în 2018 1


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА в 2018 1 году

Chişinău Ponderea în republică, %


Кишинэу Удельный вес в республике, %
Teritoriul, km2 571,6 1,7
Территория, км2
Populaţia, mii locuitori 832,9 23,5
Население, тыс. человек
Născuţi-vii 6 413 19,7
Живорожденные
Decedaţi 6 341 19,4
Умершие
Căsătorii 5 198 25,5
Браки
Divorţuri 2 686 25,1
Разводы
Pensionari 158 612 22,5
Пенсионеры

Numărul agenţilor economici la 01.01.2019, mii 107,7 58,5


Число хозяйствующих субъектов на 01.01.2019, тысяч
Volumul producţiei industriale, preţuri curente, mil. lei 30 400,5 54,1
Объем промышленной продукции, текущие цены, млн. лей
Investiţii în active materiale pe termen lung, mil. lei 17 263,4 62,9
Инвестиции в долгосрочные материальные активы, млн.
лей
din care în construcţia locativă 2 850,0 78,8
из них в жилищное строительство
Fondul locativ, mil. m2 suprafaţă totală 20,4 23,2
Жилищный фонд, млн. м2 общей площади
Numărul de locuinţe - total, mii 297,6 23,0
Число квартир - всего, тыс.
Valoarea vânzărilor cu amănuntul, mil. lei 30 082,5 48,9
Объем розничного товарооборота, млн. лей
Mărfuri transportate cu transportul auto, mii tone 12 562,3 30,6
Перевезено грузов автомобильным транспортом,
тыс. тонн
Pasageri transportaţi, mil. persoane:
Перевезено пассажиров, млн. человек:
autobuze şi microbuze 56,8 57,6
автобусами и маршрутными таксомоторами
troleibuze 131,4 87,9
троллейбусами
1
Ponderea teritoriului este indicată pe ţară în ansamblu, ponderile indicatorilor demografici şi economici - fără unităţile administrativ-teritoriale
din partea stângă a Nistrului
Удельный вес территории приведена по республике в целом, по демографии и экономике - без административно-территориальных
единиц левобережья Днестра

7
DATE GENERALE / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Continuare / Продолжение
Chişinău Ponderea în republică, %
Кишинэу Удельный вес в республике, %
Efectivul de salariaţi la 31.12.2018 359,5 48,6
Численность работающих на 31.12.2018
Salariul mediu lunar al unui salariat, lei 7 490,0 119,5
Среднемесячная заработная плата на одного работающего, лей
Pensia medie lunară, lei 2 434,0 148,1
Средний размер месячной пенсии, лей
Învățământ primar şi secundar general 152 12,2
Общее среднее образование
Numărul instituţiilor de învăţământ:
Число учебных заведений:
învățământ profesional secundar profesional 11 25,0
послесреднее профессионально-техническое образование
superior 25 86,2
высшего образования

1.2. TERENURILE MUNICIPIULUI PE CATEGORII DE DEŢINĂTORI, la 1 ianuarie


ЗЕМЛИ МУНИЦИПИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, на 1 января

hectare / гектаров
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total terenuri 57 160 57 160 57 160 57 160 57 160 57 158 57 158


Всего земли
din ele:
из них:
terenuri cu destinaţie agricolă 25 459 25 383 25 355 25 359 25 359 25 357 25 357
земли сельскохозяйственного
назначения
terenuri din intravilanul localităţilor 14 510 14 733 15 911 15 662 15 662 15 662 15 662
земли населенных пунктов
terenuri destinate industriei, 4 136 4 241 3 118 3 173 3 173 3 173 3 173
transporturilor
şi cu alte destinaţii speciale
земли промышленности, транспорта
и иного специального назначения
terenuri destinate ocrotirii naturii 1 131 1 159 1 161 1 237 1 237 1 237 1 237
земли природоохранного назначения
terenuri ale fondului silvic 4 030 4 042 4 040 4 039 4 039 4 039 4 039
земли лесного фонда
terenuri ale fondului apelor 1 321 1 325 1 326 1 326 1 325 1 326 1 326
земли водного фонда
terenuri ale fondului de rezervă 6 573 6 277 6 249 6 364 6 365 6 364 6 364
земли резервного фонда

8
POPULAŢIE
2. НАСЕЛЕНИЕ

Sursa datelor

Recensământul populaţiei şi datele statisticii curente privind mişcarea naturală şi migratorie a


populaţiei; actele stării civile şi buletinele statistice despre naştere, deces, căsătorie, divorţ, întocmite de
Oficiile Stării Civile.

Источник данных

Перепись населения и данные текущей статистики о естественном и миграционном движении


населения; акты гражданского состояния и статистические бюллетени о рождении, смерти, заключении и
расторжении брака,расторжении брака, составленные Службами гражданского состояния.

Precizări metodologice
Numărul populaţiei pentru anii intercenzitari se determină în baza rezultatelor ultimului
recensământ şi a datelor referitoare la mişcarea naturală şi migratorie dintre data recensământului şi anul de
referinţă. Totodată se ia în consideraţie schimbarea numărului populaţiei în urma reorganizării teritorial-
administrative.
Populaţie prezentă – numărul persoanelor care se află pe teritoriul respectiv la momentul
recensământului, inclusiv persoanele domiciliate temporar.
Populaţie stabilă – numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul respectiv, inclusiv
persoanele absente temporar.
Numărul mediu anual al populaţiei – media aritmetică a numărului populaţiei la începutul anului de
referinţă şi la începutul anului viitor.
Ratele de natalitate, mortalitate, nupţialitate şi divorţialitate sunt calculate ca raportul dintre
numărul celor născuţi-vii, decedaţi, căsătoriţi şi divorţaţi pe parcursul anului şi numărul mediu anual al
populaţiei. Se calculează în promile (la 1000 locuitori).

Методологические пояснения

Численность населения в годы между переписями определяется на основе результатов последней


переписи и данных о естественном и миграционном движении между датой переписи и отчетным годом.. При
этом учитывается изменение численности населения в результате административно-территориальных
преобразований.
Наличное население – численность лиц, находящихся на момент переписи на данной территории,
включая временно проживающих.
Постоянное население – численность лиц, постоянно проживающих на данной территории, включая
временно отсутствующих.
Среднегодовая численность населения – средняя арифметическая из численностей на начало
расчетного и на начало следующего года.
Общие коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимости рассчитываются как
отношение соответствующего числа родившихся живыми, умерших, браков и разводов за календарный год к
среднегодовой численности населения. Исчисляются в промиллях (на 1000 человек населения).

9
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.1. POPULAŢIA PREZENTĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU PE MEDII, la 1 ianuarie


НАЛИЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ ПО ТИПУ МЕСТНОСТИ, на 1 января

mii persoane / тысяч человек


2015 2016 2017 2018 2019

Total 777,7 779,0 779,6 779,5 779,3


Всего
Populaţie urbană 700,5 701,8 702,3 702,4 702,3
Городское население
din care:
в том числе:
Chişinău - total 638,8 639,0 639,2 639,1 639,0
Кишинэу - всего
Botanica 172,6 172,9 171,9 172,4 170,6
Buiucani 112,2 112,1 110,0 109,2 110,1
Centru 94,8 95,0 95,7 95,2 96,2
Ciocana 119,3 119,2 118,1 116,8 115,9
Râşcani 139,9 139,8 143,5 145,5 146,2
oraşele: / города:
Codru 15,4 15,8 15,9 16,2 16,1
Cricova 10,5 10,7 10,7 10,7 10,7
Durleşti 19,0 19,3 19,4 19,4 19,4
Sângera 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7
Vadul lui Vodă 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8
Vatra 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Populaţie rurală 77,2 77,2 77,3 77,1 77,0
Сельское население
satele: / села:
Condriţa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Coloniţa 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7
Ghidighici 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2
Dobrogea şi Revaca 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Văduleni 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
comunele: / коммуны:
Băcioi 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1
Bubuieci 8,3 8,2 8,3 8,2 8,2
Budeşti 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Ciorescu 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9
Cruzeşti 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8
Grătieşti 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7
Tohatin 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8
Truşeni 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4
Stăuceni 8,9 8,9 8,9 9,0 9,1

10
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.2. POPULAŢIA PREZENTĂ PE UNELE GRUPE DE VARSTĂ ŞI MEDII, la 01.01.2019


НАЛИЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ТИПУ МЕСТНОСТИ, на 01.01.2019 года

persoane / человек
Grupa de vârstă, ani Total Populaţia urbană Populaţia rurală
Возрастная группа, лет Всего Городское население Сельское население

Total 779 339 702 301 77 038


Всего
din care:
в том числе:
0-14 103 033 89 095 13 938
3-6 34 267 29 537 4 730
3-7 37 995 32 357 5 638
7-16 62 119 53 303 8 816
15-56/61 568 911 516 449 52 462
57/62 şi peste 107 395 96 757 10 638
57/62 и старше

2.3. POPULAŢIA STABILĂ PE MEDII, la 01.01.2019


ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ МЕСТНОСТИ, на 01.01.2019 года

mii persoane / тысяч человек


Total din care: În % faţă de total
populaţie в том числе: В % к итогу
Всего urbană rurală urbană rurală
население городское сельское городское сельское

Mun. Chişinău - total 832,9 756,8 76,1 90,9 9,1


or. Chişinău 695,4 695,4 - 100,0 -
or. Codru 13,2 13,2 - 100,0 -
or. Cricova 8,9 8,9 - 100,0
or. Durleşti 21,7 21,7 - 100,0 -
or. Sângera 13,5 8,9 4,6 65,9 34,1
or. Vadul lui Vodă 5,8 5,2 0,6 89,7 10,3
or. Vatra 3,5 3,5 - 100,0 -
sate (comune) 70,9 70,9 - 100,0

11
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.4.STRUCTURA POPULAŢIEI STABILE PE UNELE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI MEDII, la 1 ianuarie 2019


СТРУКТУРА ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ТИПУ МЕСТНОСТИ, на 1 января 2019
года

Total / Всего

11,1 13,1
0-14 ani/лет
15-64 ani/лет
65 şi peşte/и старше

75,8

Urbană/Городское Rurală/Сельское

11,3 8,8
12,6 18,0

76,1 73,2

2.5.MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI


ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Date absolute
Абсолютные данные
Născuţi-vii 7 834 7 219 7 170 6 845 6 950 6 277 6 413
Родившиеся
Decedaţi 6 150 5 996 6 272 6 433 6 308 6 098 6 341
Умершие
din care decedaţi în vârstă sub 1 an 54 73 49 70 71 54 62
в том числе умершие в возрасте до 1 года
Sporul natural 1 684 1 223 898 452 642 179 72
Естественный прирост
Căsătorii 6 313 6 202 6 457 6 408 5 616 5 469 5 198
Браки
Divorţuri 2 551 2 390 2 285 2 849 2 767 2 462 2 686
Разводы
Rate la 1000 locuitori
Коэффициенты на 1000 человек населения
Născuţi-vii 9,8 9,0 8,9 8,4 8,5 7,6 7,7
Родившиеся
Decedaţi 7,7 7,5 7,8 7,9 7,7 7,4 7,7
Умершие
din care decedaţi în vârstă sub 1 an 6,9 10,6 6,8 10,2 10,2 8,6 9,7
la 1000 născuţi-vii
в том числе умершие в возрасте
до 1 года на 1000 живорожденных
Sporul natural 2,1 1,5 1,1 0,5 0,8 0,2 0,1
Естественный прирост
Căsătorii 7,9 7,7 8,0 7,9 6,9 6,6 6,3
Браки
Divorţuri 3,2 3,0 2,8 3,5 3,4 3,0 3,2
Разводы

12
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.6. EVOLUŢIA PROCESELOR DEMOGRAFICE


ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(date absolute - абсолютные данные)

9000

8000

7000

6000

5000

4000 7834
7219 7170 6845 6950
6150 6272 6433 6308 6277 6098 6413 6341
3000 5996

2000

1000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Născuţi / Живорожденные Decedaţi / Умершие

7000

6000

5000

4000

6313 6202 6457 6408


3000
5616 5469 5198
2000

2551 2849 2767 2686


2390 2285 2462
1000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Căsătorii/Браки Divorţuri/Разводы

13
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.7. NĂSCUŢI-VII CONFORM RANGULUI NĂSCUTULUI ŞI VÂRSTA MAMEI, în 2018


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОДИВШИЕСЯ ПО ПОРЯДКУ ИХ РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТУ МАТЕРИ в 2018 году

Rangul născutului
Vârsta mamei, ani Total По порядку рождения
Возраст матери, Всего 7 şi m. m. Nedeclarat
лет 1 2 3 4 5 6
7 и более Не указан

Total 6 413 2 556 2 727 880 190 31 11 18 -


Всего
inclusiv:
в том числе:
până la 16 5 5 - - - - - - -
до 16
16 – 19 104 92 12 - - - - - -
20 – 24 891 658 206 21 4 1 1 - -
25 – 29 2 120 1 083 878 129 25 4 1 - -
30 – 34 2 147 543 1 134 378 71 12 5 4 -
35 – 39 935 142 419 285 64 9 4 12 -
40 – 44 196 31 69 66 24 4 - 2 -
45 – 49 15 2 9 1 2 1 - - -
50 şi peste - - - - - - - - -
50 и старше
Nedeclarat - - - - - - - - -
Не указан
Vârsta medie 30,3 27,3 31,1 33,9 34,6 35,5 33,4 37,3 -
Средний возраст

2.8. NĂSCUŢI-VII DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A PĂRINŢILOR, în 2018


РОДИВШИЕХСЯ ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУПЕ РОДИТЕЛЕЙ в 2018 году

Vârsta tatălui, ani


Vârsta Născuţi- Возраст отца, лет
mamei, ani vii - total 50 şi Nedec-
Возраст Живорож- sub 16 16- 20- 25- 30- 35- 40- 45- peste larată
матери, лет денные- до 16 19 24 29 34 39 44 49 50 и Не указан
всего старше

Total 6 413 - 13 309 1 663 2 173 1 299 487 152 61 256


Всего
sub 16 5 - 1 1 - - - - - - 3
до 16
16-19 104 - 9 41 26 6 - - - - 22
20-24 891 - 3 191 463 151 32 6 3 - 42
25-29 2 120 - - 63 932 847 180 32 10 4 52
30-34 2 147 - - 7 211 1002 642 150 44 12 79
35-39 935 - - 3 27 157 408 213 56 27 44
40-44 196 - - 3 4 10 35 82 33 16 13
45-49 15 - - - - - 2 4 6 2 1
50 şi peste - - - - - - - - - - -
50 и старше
Nedeclarată - - - - - - - - - - -
Не указан

14
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.9. MORTALITATEA INFANTILĂ PE SEXE ŞI VÂRSTĂ


МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Vârsta, ani total băieţi total băieţi total băieţi total băieţi total băieţi total băieţi
Возраст, лет всего маль- всего маль- всего маль- всего маль- всего маль- всего маль-
чики чики чики чики чики чики

Total 73 42 49 30 70 34 71 41 54 32 62 38
Всего
sub 1 zi 22 11 16 8 17 6 16 9 5 2 13 9
до 1 дня
1-6 zile (дней) 24 18 12 8 27 14 25 14 18 14 18 11
7-27 zile (дней) 12 7 9 8 7 5 17 11 18 8 21 13
28 zile (дней) - 6 2 7 3 12 5 8 5 8 4 6 3
2 luni (месяцев)

3-5 luni (месяцев) 2 1 1 1 4 2 3 1 3 3 1 0


6-11 luni (месяцев) 7 3 4 2 3 2 2 1 2 1 3 2

2.10. DECEDAŢI PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE


УМЕРШИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПОЛУ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Grupa de vârstă, Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu- Ambele Mascu-
ani sexe lin sexe lin sexe lin sexe lin sexe lin sexe lin
Возраст, Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж- Оба Муж-
лет пола чины пола чины пола чины пола чины пола чины пола чины

Total 5 996 3 179 6 272 3 306 6 433 3 459 6 308 3 355 6 098 3 228 6 341 3 391
Всего
0-4 83 48 58 34 83 42 77 44 61 34 69 43
5-9 6 5 5 2 3 1 11 7 5 1 4 2
10-14 5 4 4 4 7 5 8 4 10 6 8 4
15-19 10 6 7 5 11 8 18 13 5 3 7 4
20-24 24 16 26 14 27 19 21 17 19 18 16 11
25-29 59 42 60 45 65 47 47 41 40 32 50 40
30-34 93 65 104 82 90 75 90 66 93 73 87 76
35-39 120 91 128 104 113 82 123 82 113 85 112 86
40-44 149 99 152 106 180 122 175 124 137 93 160 114
45-49 246 170 234 168 228 165 193 131 203 138 193 142
50-54 381 245 390 270 384 264 309 228 285 203 255 181
55-59 567 369 586 393 584 389 576 372 463 299 525 337
60-64 779 499 783 501 752 478 783 499 693 424 727 488
65-69 495 295 588 361 761 447 837 482 857 558 926 544
70-74 731 386 682 348 587 319 588 324 552 297 606 333
75-79 750 333 912 394 859 408 825 376 844 412 825 401
80-84 700 276 703 248 741 280 725 269 747 267 836 319
85-89 561 162 584 171 616 208 597 192 593 196 542 155
90-94 196 58 219 43 266 65 219 44 298 64 294 77
95-99 38 9 40 13 40 11 55 18 62 14 82 22
100 şi peste 3 1 7 - 7 0 8 2 7 0 3 1
100 и старше
Nedeclarată - - - - 29 24 23 20 11 1 14 11
Не указан

15
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.11. CĂSĂTORII PE GRUPE DE VÂRSTĂ A SOŢILOR, în 2018 (căsătorii încheiate pentru prima dată)
БРАКИ ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СУПРУГОВ, в 2018 году (состоящие в первом браке)

Grupa de Grupa de vârstă a soţiei, ani


vârstă a Возрастная группа жены, лет
soţului, ani sub 70 şi Nedec- Vârsta
Возрастная Total 16 pest larată medie
группа мужа, Всего до 16- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- e Не ука Сред-
лет 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 70 и зана ний
16
ста возраст
рше

Total 3 512 - 181 1 455 1 355 384 109 21 3 2 2- - - - - 26


Всего
16-19 34 - 23 11 - - - - - - - - - - - 20
20-24 751 - 86 523 121 19 2 - - - - - - - - 23
25-29 1 649 - 54 710 784 85 14 1 1 - - - - - - 25
30-34 819 - 16 193 393 184 31 2 - - - - - - - 28
35-39 193 - 2 16 49 78 40 7 1 - - - - - - 32
40-44 39 - - 1 8 11 14 5 - - - - - - - 34
45-49 18 - - - - 5 8 3 1 1 - - - - - 39
50-54 4 - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - 37
55-59 1 - - - - - - - - - 1 - - - - 56
60-64 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 52
65-69 2 - - - - - - 1 - - 1 - - - - 51
70-74 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 21

2.12. CĂSĂTORII CONFORM STĂRII CIVILE ANTERIOARE A SOŢILOR 1


БРАКИ ПО СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ВСТУПАЮЩИХ В БРАК 1

Femei Ponderea Bărbaţi Ponderea Numărul


Женщины celor Мужчины celor căsătoriilor
necăsătorite văduve divorţate necăsătorite, necăsătoriţi văduvi divorţaţi necăsătoriţi, încheiate
Anii %
Годы неза- вдовые разве- холостые вдовцы разве- % Число
Доля
мужние денные денные Доля заключен-
незамуж-
холостых,% ных браков
них, %

2010 5 718 75 1 212 81,6 5 429 8 1 568 77,5 7 005


2011 5 699 87 1 171 81,9 5 478 61 1 418 78,7 6 957
2012 5 159 77 1 074 81,7 4 935 59 1 318 78,2 6 313
2013 5 045 65 1 092 81,3 4 847 51 1 304 78,2 6 202
2014 5 168 84 1 205 80,0 5 024 69 1 364 77,8 6 457
2015 4 460 20 1 223 69,6 5 020 49 1 339 78,3 6 408
2016 4 452 72 1 092 79,3 4 364 57 1 195 77,7 5 616
2017 4 338 70 1 061 79,3 4 272 40 1 157 78,1 5 469
2018 4 043 69 1 086 77,8 4 002 43 1 153 77,0 5 198
1
Datele sunt prezentate fără persoanele care n-au indicat starea civilă
Данные приведены без лиц которые не указали семейное положение

16
POPULAŢIE / НАСЕЛЕНИЕ

2.13. STRUCTURA DIVORŢURILOR CONFORM DURATEI CĂSĂTORIEI


СТРУКТУРА РАЗВОДОВ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БРАКА

în procente/в процентах
Divorţuri - din care cu durata căsătoriei, ani:
Anii total в том числе с продолжительностью брака, лет:
Годы Разводы - până la 1 an 20 şi mai mult
1-4 5-9 10-14 15-19
всего до 1 года 20 и более

2010 100,0 3,9 31,7 23,7 12,6 11,0 17,1


2011 100,0 3,3 28,2 25,0 13,7 12,0 17,8
2012 100,0 3,3 28,3 25,5 12,4 10,7 19,8
2013 100,0 2,9 25,6 26,3 12,3 11,4 21,5
2014 100,0 3,1 24,6 23,9 13,8 10,6 24,0
2015 100,0 3,3 25,4 27,4 14,8 8,9 20,2
2016 100,0 3,2 25,4 28,6 16,1 7,9 18,8
2017 100,0 3,1 24,4 27,1 17,1 9,0 19,3
2018 100,0 2,8 24,0 27,9 18,7 9,3 17,3

2.14. DIVORŢURI DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ A SOŢILOR, în 2018


РАЗВОДЫ ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СУПРУГОВ, в 2018 году

Grupa de Grupa de vârstă a soţiei, ani


vârstă Возрастная группа жены, лет
a soţului, ani 75 şi Nedec- Vârsta
Возрастная Total peste larată medie
группа Всего 16- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70-
75 и Не Сред-
мужа, лет 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 старше ука- ний воз-
зана раст

Total 2 686 4 187 454 665 481 362 203 147 98 51 22 10 2 - 40


Всего
16-19 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 20
20-24 73 3 47 16 6 1 - - - - - - - - - 24
25-29 312 1 87 167 46 8 2 1 - - - - - - - 28
30-34 597 - 38 205 284 57 9 2 1 1 - - - - - 33
35-39 516 - 8 45 229 183 40 7 3 - 1 - - - - 37
40-44 435 - 3 17 74 159 158 22 2 - - - - - - 42
45-49 288 - 2 1 18 52 110 85 16 4 - - - - - 47
50-54 189 - - 1 6 8 29 62 70 9 4 - - - - 52
55-59 122 - - 1 1 7 4 14 40 49 2 2 2 - - 57
60-64 81 - - - 1 6 8 3 11 24 24 4 - - - 62
65-69 44 - - 1 - - 2 6 2 7 13 9 3 1 - 67
70-74 18 - - - - - - 1 - 2 7 5 3 - - 72
75 şi peste 9 - - - - - - - 2 2 - 2 2 1 - 80
75 и старше

17
FORŢA DE MUNCĂ
3. РАБОЧАЯ СИЛА
Sursa datelor

Rapoartele statistice parvenite de la unităţile economice şi sociale cu dreptul de persoană juridică, pe


toate tipurile de activităţi şi toate formele de proprietate.
Cercetarea selectivă a gospodăriilor privind ocuparea şi şomajul (ancheta forţei de muncă).

Источник данных

Статистическая отчетность экономических и социальных агентов с правом юридического


лица, всех видов деятельности и всех форм собственности.
Выборочное обследования домашних хозяйств по проблемам занятости и безработицы
(анкета рабочей силы).
Precizări metodologice

Salariaţi – persoane care-şi exercită activitate în baza unui contract de muncă, în schimbul unei
remunerații în formă de salariu, în bani sau natură.
Populaţie activă din punct de vedere economic - persoane care furnizează forţa de muncă
disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.
Populaţie ocupată - persoane care desfăşoară o activitate economică sau socială producătoare de
bunuri şi servicii în scopul obţinerii unor venituri în formă de salarii sau alte beneficii.
Şomeri, conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii (BIM) – persoane în vîrstă de 15 ani
şi peste, care în cursul perioadei de referinţă satisfac concomitent următoarele condiţii:- nu au un loc de
muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri;- sunt în căutarea unui loc de muncă,
utilizând în ultimele săptămâni diferite metode pentru a-l găsi; - sunt disponibile să înceapă lucrul în
următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
Şomeri înregistraţi – persoane apte de muncă, în vîrstă aptă de muncă, care nu au un loc de muncă,
un venit legal şi sunt înregistraţi la oficiile forţei de muncă ca persoane în căutare de lucru şi care dau
dovadă că doresc să se încadreze în muncă.
Rata şomajului reprezintă ponderea numărului total de şomeri în numărul populaţiei economic active.
În numărul populaţiei economic inactive sunt incluşi copiii, elevii, studenţii, pensionarii (de toate
categoriile), casnicele (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie), persoanele întreţinute de alte
persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri.
Rată de activitate - raportul dintre populaţia economic activă şi populaţia de 15 ani şi peste.
Rată de ocupare - raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia de 15 ani şi peste.
Ocuparea în sectorul informal include toate persoanele care, indiferent de statutul lor profesional, în
timpul perioadei de referinţă au fost ocupate în întreprinderi ce aparţin sectorului informal. Întreprinderile
sectorului informal sunt definite ca întreprinderi necorporative (fără statut juridic), care nu sunt înregistrate.
Nu sunt parte componentă a sectorului informal persoanele angajate în gospodăriile particulare ale
cetăţenilor şi persoanele ocupate în producerea de bunuri agricole (în gospodăriile casnice) în exclusivitate
pentru consumul propriu al gospodăriei.
Ocuparea informală cuprinde persoanele din următoarele situaţii (conform statutului profesional):
1. Lucrători pe cont propriu sau patroni care lucrează în întreprinderile sectorului informal;
2. Membri ai cooperativelor informale de producţie;
3. Ajutori familiali neremuneraţi angajaţi la întreprinderile sectorului formal sau la întreprinderile
sectorului informal;
4. Salariaţi angajaţi la întreprinderile sectorului formal, la întreprinderile sectorului informal sau în
gospodăriile particulare ale cetăţenilor,
care satisfac cel puţin unul din criteriile de mai jos:
--patronul nu plăteşte contribuţiile sociale pentru ei;
--nu beneficiază, în caz de concediu anual plătit;
--nu beneficiază, în caz de boală sau traumă, de concediu medical plătit;
5. Persoane ocupate cu producerea de produse agricole în gospodăriile casnice, în exclusivitate pentru
consumul propriu, cu o durată a săptămânii de lucru de 20 de ore şi mai mult.

18
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

Методологические пояснения

Наемные работники – лица, которые осуществляют свою деятельность на основе трудового


договора и за которую они получают оплату в виде заработной платы в денежной или натуральной
форме.
Активное с экономической точки зрения население - лица, которые предлагают рабочую
силу для производства товаров и услуг, включая занятое население и безработных.
Занятое население - лица, которые осуществляют какую-либо экономическую или социальную
деятельность, производящую товары и услуги в целях получения дохода в виде заработной платы
или других прибылей.
Безработные, согласно определению Международного бюро труда (МБТ) – лица 15-ти лет и
старше, которые в течение отчетного периода одновременно выполняют следующие условия: - не
имеют места работы и не осуществляют какую-либо деятельность в целях получения дохода; -
ищут работу, используя в последние недели разные методы, чтобы найти ее; - готовы приступить
к работе в ближайшие 15 дней, если найдется работа.
Зарегистрированные безработные – трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте,
которые не имеют работы, законного дохода и зарегистрированы в центре занятости населения в
качестве лиц, ищущих работу и желающих трудоустроиться.
Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных в
численности экономически активного населения.
В численность экономически неактивного населения включаются дети, учащиеся, студен-
ты, пенсионеры (всех категорий), домохозяйки (которые заняты ведением домашнего хозяйства),
лица, находящиеся на содержании других граждан или государства, или которые содержатся за
счет прочих доходов.
Уровень экономической активности -отношение экономически активного населения к общей
численности населения в возрасте 15 лет и старше.
Уровень занятости населения - отношение занятого населения к общей численности населения в
возрасте 15 лет и старше.
Занятость в неформальном секторе включает лица, которые, независимо от их статуса в
занятости, в течение отчетного периода были заняты на предприятиях неформального сектора.
Предприятия неформального сектора определены как некорпоративные предприятия (не имеют правового
статуса), которые не зарегистрированы. Не относятся к неформальному сектору лица, нанятые в домашние
хозяйства граждан и лица ,занятые производством сельскохозяйственных благ (в домашних хозяйствах)
исключительно для собственного потребления.
Неформальная занятость включает занятые лица, которые в отчетном периоде были в одной из
следующих ситуаций (согласно статусу в занятости):
1. Работающие за свой счет или работодатели, которые работают на предприятиях неформального
сектора;
2. Члены неформальных производственных кооперативов;
3. Помогающие члены семьи, работающие на предприятиях формального сектора или на предприятиях
неформального сектора;
4. Наемные работники, занятые на предприятиях формального сектора, на предприятиях
неформального сектора или в частных домашних хозяйствах граждан, которые соответствуют хотя бы
одному нижеперечисленному критерию:
-- работодатель не перечисляет взносы на социальное страхование;
-- работодатель не предоставляет им ежегодный оплачиваемый отпуск;
-- работодатель не предоставляет им медицинский оплачиваемый отпуск в случае болезни или травмы;
5.Лица, занятые в домашних хозяйствах производством сельскохозяйственной продукции
исключительно для собственного потребления с продолжительностью рабочей недели 20 и более часов.

19
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.1. REPARTIZAREA POPULAŢIEI DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 1

2014 2015 2016 2017 2018

Mii persoane
Тысяч человек
Total populaţie 777,7 779,0 779,9 779,5 779,3
Все население
din total populaţie:
из всего населения:
Populaţie economic activă 353,5 353,9 341,5 336,6 335,4
Экономически активное население
Populaţie ocupată în economie 332,2 329,2 322,0 317,1 319,2
Население, занятое в экономике
Şomeri BIM 21,3 24,7 19,5 19,5 16,2
Безработные МВТ
Populaţie economic inactivă 424,2 425,1 437,5 442,9 443,9
Экономически неактивное население

În % faţă de total
В % к итогу

Total populaţie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Все население
Populaţie economic activă 45,5 45,4 43,8 43,2 43,0
Экономически активное население
Populaţie ocupată în economie 42,7 42,3 41,3 40,7 41,0
Население, занятое в экономике
Şomeri BIM 2,7 3,2 2,5 2,5 2,1
Безработные МВТ
Populaţie economic inactivă 54,5 54,6 56,2 56,8 57,0
Экономически неактивное население
1 Conform datelor statisticii demografice curente şi anchetei forţei de muncă în gospodării

По данным статистики демографии и обследования рабочей силы домашних хозяйств

20
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.2. REPARTIZAREA POPULAŢIEI OCUPATE PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE 1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

2014 2015 2016 2017 2018


Mii persoane
Тысяч человек
Total 332,2 329,2 322,0 317,1 319,2
Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, economia vânatului şi silvicultură, pescuit 2,8 2,5 3,2 2,0 6,1
Сельское хозяйство, охота и лесоводство, рыболовство
Industrie 55,3 55,7 53,3 44,7 46,2
Промышленность
Construcţii 25,6 26,5 25,6 17,7 18,5
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, hoteluri şi restaurante 91,9 77,1 84,2 95,6 89,6
Оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны
Transporturi şi comunicaţii 31,7 38,4 39,8 38,8 41,3
Транспорт и связь

Administraţie publică, învățământ, sănătate şi asistenţă 60,2 63,9 56,4 61,3 62,7
socială
Государственное управление, образование, здравоохра-
нение и социальные услуг
Alte activităţi 64,7 65,1 59,5 57,0 54,8
Другие виды деятельности

În % faţă de total
В % к итогу

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, economia vânatului şi silvicultură, pescuit 0,8 0,7 1,0 0,6 1,9
Сельское хозяйство, охота и лесоводство, рыболовство
Industrie 16,6 16,9 16,5 14,1 14,5
Промышленность
Construcţii 7,7 8,0 8,0 5,6 5,8
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, hoteluri şi restaurante 27,7 23,4 26,1 30,2 28,1
Оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны
Transporturi şi comunicaţii 9,5 11,7 12,4 12,2 12,9
Транспорт и связь
Administraţie publică, învățământ, sănătate şi asistenţă 18,1 19,4 17,5 19,3 19,6
socială
Государственное управление, образование, здравоохра-
нение и социальные услуги
Alte activităţi 19,6 19,8 18,5 18,0 17,2
Другие виды деятельности
1
Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

21
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.3. REPARTIZAREA POPULAŢIEI OCUPATE PE FORME DE PROPRIETATE 1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 1

2014 2015 2016 2017 2018

Mii persoane
Тысяч человек
Total 332,2 329,2 322,0 317,1 319,2
Всего
din care:
в том числе:
Publică 88,3 95,0 81,4 88,2 85,3
Публичная
Alte forme 243,9 234,2 240,6 228,9 233,9
Другие формы
În % faţă de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего
din care:
в том числе:
Publică 26,6 28,9 25,3 27,8 26,7
Публичная
Alte forme 73,4 71,1 74,7 72,2 73,3
Другие формы

3.4. REPARTIZAREA POPULAŢIEI OCUPATE DUPĂ TIPUL UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ТИПУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ 1

2014 2015 2016 2017 2018

Mii persoane
Тысяч человек
Total 332,2 329,2 322,0 317,1 319,2
Всего
din care:
в том числе:
Întreprinderile sectorului formal 303,7 297,8 287,7 289,9 287,9
Предприятия формального сектора
Întreprinderile sectorului informal 26,3 28,5 31,1 25,5 26,1
Предприятия неформального сектора
Gospodării casnice 2,2 2,9 3,2 1,7 5,2
Домохозяйства

În % faţă de total
В % к итогу
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего
din care:
в том числе:
Întreprinderile sectorului formal 91,5 90,5 89,3 91,4 90,2
Предприятия формального сектора

Întreprinderile sectorului informal 7,9 8,7 9,7 8,0 8,2


Предприятия неформального сектора
Gospodării casnice 0,6 0,9 1,0 0,6 1,6
Домохозяйства
1
Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

22
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.5. REPARTIZAREA POPULAŢIEI OCUPATE DUPĂ NATURA LOCULUI DE MUNCĂ1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ХАРАКТЕРУ РАБОТЫ 1

2014 2015 2016 2017 2018

Mii persoane
Тысяч человек

Total 332,2 329,2 322,0 317,1 319,2


Всего
din care:
в том числе:

Ocupații formale 290,6 283,2 273,6 278,3 278,6


Формальная занятость

Ocupații informale 41,6 46,0 48,4 38,8 40,6


Неформальная занятость

În % faţă de total
В % к итогу

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего

din care:
в том числе:
87,5 86,0 85,0 87,8 87,3
Ocupații formale
Формальная занятость
12,5 14,0 15,0 12,2 12,7
Ocupații informale
Неформальная занятость
1
Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

23
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.6. STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE, în 20181
СТРУКТУРА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году1

Total populaţie Grupa de vârstă, ani


Nivel de instruire ocupată Возрастная группа, лет
Уровень образования Все занятое 15-24 25-34 35-49 50-64 65+
население

Mii persoane
Тысяч человек

Total 319,2 26,7 98,6 118,9 67,8 7,2


Всего
Superior 153,7 5,9 58,0 62,7 24,3 2,8
Высшее
Mediu de specialitate 43,7 4,8 9,8 15,5 12,0 1,7
Среднее специальное
Secundar profesional 51,3 3,6 11,0 19,9 15,7 1,1
Среднее профессиональное
Liceal, mediu, general 50,2 7,4 14,2 13,5 13,8 1,2
Лицейское, общеобразовательное
Gimnazial 20,1 4,8 5,6 7,3 2,0 0,4
Гимнастическое
Primar sau fără studii 0,2 0,2 - - - -
Начальное или без образования
În % faţă de total
В % к итогу

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Всего
Superior 48,1 22,1 58,8 52,7 35,9 38,8
Высшее
Mediu de specialitate 13,7 18,0 9,9 13,1 17,7 23,5
Среднее специальное
Secundar profesional 16,1 13,4 11,2 16,7 23,2 15,5
Среднее профессиональное
Liceal, mediu, general 15,7 27,8 14,4 11,4 20,3 16,2
Лицейское, общеобразовательное
Gimnazial 6,3 18,0 5,7 6,1 2,9 6,0
Гимнастическое
Primar sau fără studii 0,1 0,7 - - - -
Начальное или без образования

1
Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

24
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.7. EFECTIVUL DE SALARIAŢI REPARTIZAŢI PE UNELE ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI PE SEXE LA 01.01.2019


ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛУ НА
01.01.2019 года
persoane / человек
Din care: În % faţă de total
Total В том числе: В % к итогу
Всего Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Efectivul de salariaţi - total 359 491 182 686 176 805 50,8 49,2
Численность работающих - всего

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3 751 1 302 2 448 34,7 65,3


Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство
Industrie şi construcţii 72 955 28 621 44 328 39,2 60,8
Промышленность и строительство
Administraţie publică şi apărare; asigurări 21 188 9 847 11 342 46,5 53,5
sociale obligatorii
Государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование
Învățământ 32 999 24 299 8 701 73,6 26,4
Образование
Alte activităţi de servicii 228 597 118 617 109 986 51,9 48,1
Прочая деятельность по оказанию услуг

3.8. ŞOMERII DETERMIAŢI CONFORM DEFINIŢIEI BIROULUI INTERNAŢIONAL AL MUNCII (BIM) PE GRUPE
DE VÂRSTĂ ŞI DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE, în 2018 1
БЕЗРАБОТНЫЕ СОГЛАСНО ОПРЕДИЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО ТРУДА (МБТ) ПО
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году 1

Grupa de vârstă, ani


Total şomeri Возрастная группа, лет
Всего безработных
15-24 25-34 35-49 50+

Mii persoane
Тысяч человек

Total 16,2 0,0 5,1 4,3 3,9


Всего
Superior 5,7 0,0 3,3 0,0 0,0
Высшее
Mediu de specialitate 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднее специальное
Secundar profesional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднее профессиональное
Liceal, mediu, general 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лицейское, общеобразовательное
Gimnazial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гимнастическое
Primar sau fără studii - - - - -
Начальное или без образования
1
Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării.
По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств.

25
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.9. PLASAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A ŞOMERILOR OFICIAL ÎNREGISTRAŢI


ТРУДОУСТРОЙСТВО ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ
persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Şomeri la evidenţă la 31.12 3 157 3 049 1 645 1 913 1 531 1 171 788
Безработные на учете на 31.12
din care, femei 1 716 1 667 870 878 686 601 414
из них женщин
Şomeri înregistraţi de la începutul anului - total 6 695 6 694 4 969 5 691 5 181 4 111 2 919
Зарегистрировано безработных с началa года -
всего
din care, femei 3 455 3 508 2 462 2 661 2 272 1 830 1 425
из них женщин
Plasaţi în câmpul muncii 2 516 2 629 2 531 2 646 2 670 2 182 1 767
Трудоустроено
din care, femei 1 357 1 456 1 353 1 298 1 206 927 861
из них женщин
Din total şomeri:
Из общего числа безработных:
beneficiau de ajutor de şomaj la finele anului 430 349 215 176 186 150 87
получали пособие по безработице на конец
года
au absolvit cursurile de formare profesională 555 609 607 616 602 507 401
завершили курсы профессиональной под-
готовки
din care, femei 358 393 421 420 374 309 270
из них женщин
Cheltuielile totale din fondul de şomaj, mii lei 13 255 12 349 12 141 9 100 11 798 8 483 6 962
Всего затрат, из фонда занятости, тыс. лей
Numărul locurilor libere de muncă (la sfârșitul
perioadei de referinţă) 659 10 097 11 898 12 245 2 714 3 230 4 167
Число вакантных рабочих мест (на конец
отчетного периода)
pentru muncitori 483 6 411 6 999 899 1 421 1 956 2 589
для рабочих

26
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

3.10. COMPONENŢA ŞOMERILOR OFICIAL ÎNREGISTRAŢI DUPĂ VÂRSTĂ ŞI NIVELUL DE STUDII


СОСТАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОФИЦИАЛЬНО БЕЗРАБОТНЫX ПО ВОЗРАСТУ И УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Şomeri înregistraţi de la începutul anului - total 6 695 6 694 4 969 5 691 5 181 4 111 2 919
Зарегистрировано безработных с начала года - всего

din care conform:


из них по:
vârstei, ani
возрасту, лет
de la 16 pînă la 24 1 087 1 115 741 789 687 511 345
от 16 до 24
de la 25 până la 29 910 895 608 716 548 443 246
от 25 до 29
de la 30 până la 49 2 851 2 919 2 281 2 660 2 599 2 009 1 525
от 30 до 49
de la 50 până la 65 1 847 1 765 1 339 1 526 1 347 1 148 803
от 50 до 65
nivelului de studii
уровню образования
superior 1 916 1 984 1 427 1 559 1 445 1 103 792
высшее
profesional tehnic postsecundar 793 750 565 561 456 368 262
послесреднее профессионально-техническое образование
profesional tehnic secundar 1 201 1 211 907 1 029 904 687 435
среднее профессиональное-техническое образование
secundar general 2 785 2 749 2 070 2 542 2 376 1 953 1 430
общее среднее

3.11. COMPONENŢA ŞOMERILOR OFICIAL ÎNREGISTRAŢI DUPĂ CAUZELE DE ŞOMAJ


СОСТАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОФИЦИАЛЬНО БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПРИЧИНАМ БЕЗРАБОТИЦЫ

2016 2017 2018


din care, din care, din care,
femei femei femei
Total Total Total
в том в том в том
Всего Всего Всего
числе числе числе
женщин женщин женщин

Persoane
Человек

Şomeri înregistraţi de la începutul anului - total 5 181 2 272 4 111 1 830 2 919 1 425
Зарегистрировано безработных с началa года - всего

din care:
из них:
eliberaţi în baza propriei cereri 3 120 1 297 2 738 1 217 1 990 986
уволенных по собственному желанию
disponibilizaţi în urma lichidării şi reorganizării 603 378 339 187 183 111
întreprinderilor şi organizaţiilor
уволенных при ликвидации и реорганизации предприятий
и организаций
absolvenţii învățământului general 76 40 77 40 53 27
выпускники общего образования

27
FORŢA DE MUNCĂ/ РАБОЧАЯ СИЛА

Continuare / Продолжение
2016 2017 2018
din care, din care, din care,
femei femei femei
Total Total Total
в том в том в том
Всего Всего Всего
числе числе числе
женщин женщин женщин

absolvenţi ai instituţiilor de învățământ superior 47 24 27 14 15 6


выпускники высших учебных заведений
eliberaţi din instituţiile de detenţie şi din cele de reabilitare 46 2 45 4 48 1
socială
освобожденных из мест лишения свободы и из ЛТП
alte cauze 1 289 531 885 368 630 294
другие причины

În procente faţă de total


В процентах к итогу

Numărul de şomeri înregistraţi de la începutul anului - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
total
Численность безработных зарегистрированных
с началa года - всего
din care:
из них:
eliberaţi în baza propriei cereri 60,2 57,1 66,6 66,5 68,2 69,2
уволенных по собственному желанию
disponibilizaţi în urma lichidării şi reorganizării 11,6 16,6 8,2 10,2 6,3 7,8
întreprinderilor şi organizaţiilor
уволенных при ликвидации и реорганизации предприятий
и организаций
absolvenţii învățământului general 1,5 1,8 1,9 2,2 1,8 1,9
выпускники общего образования
absolvenţi ai instituţiilor de învățământ superior 0,9 1,1 0,7 0,8 0,5 0,4
выпускники высших учебных заведений
eliberaţi din instituţiile de detenţie şi din cele de reabilitare 0,9 0,1 1,1 0,2 1,6 0,0
socială
освобожденных из мест лишения свободы и из ЛТП
alte cauze 24,9 23,3 21,5 20,1 21,6 20,7
другие причины

28
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI
4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Sursa datelor
Rapoartele statistice parvenite de la unităţile economice şi sociale cu dreptul de persoană juridică, pe
toate tipurile de activităţi şi toate formele de proprietate.
Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice(CBGC).

Источник данных
Статистическая отчетность экономических и социальных агентов с правом юридического
лица, всех видов деятельности и всех форм собственности.
Обследование бюджетов домашних хозяйств.

Precizări metodologice

Câştigul salarial nominal mediu lunar al unui lucrător reprezintă raportul dintre sumele brute
calculate salariaţilor şi numărul mediu de salariaţi.
Datele referitoare la câștigul salarial mediu lunar cuprind:
--prin metoda exhaustivă (toate): instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de numărul de salariaţi şi
unităţile economice din sectorul real cu un număr de 20 şi mai multe persoane;
--prin metoda selectivă: unităţile economice din sectorul real cu un număr de 1-19 persoane.
Veniturile disponibile ale gospodăriei reprezintă totalitatea veniturilor băneşti şi în natură obţinute
din activitatea salarizată, agricolă, individuală, îndemnizaţii sociale, precum şi alte surse de venit.
Indicele salariului real este determinat prin raportul dintre indicele salariului mediu şi indicele
preţurilor de consum.

Методологические пояснения

Среднемесячная номинальная оплата труда одного работающего определена делением


начисленного фонда заработной платы на среднесписочную численность работников.
Данные о средней оплате труда охватывают:
--сплошным методом (все): учреждения бюджетного сектора независимо от численности
персонала и предприятия реального сектора экономики с численностью работающих 20 и более
человек;
--выборочным методом: предприятия реального сектора экономики с численностью
работающих 1-19 человек.
Располагаемые доходы домашних хозяйств - совокупность денежных и натуральных
поступлений от наемного труда, самостоятельной деятельности, сельхоз-производства,
социальных выплат, пособий и других источников доходов.
Индекс реальной заработной платы определяется путём деления индекса средне-месячной
заработной платы на индекс потребительских цен.

29
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR ÎN ECONOMIE, în anul 2018


СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЭКОНОМИКЕ, в 2018 году
lei / лей
Câștigul salarial
mediu al femeilor
în % faţă de
bărbaţi
Total Femei Bărbaţi
Среднемесячная
Всего Женщины: Мужчины:
заработная плата
женщин в % к
заработной плате
мужчин

Total 7 490,0 6 865,2 8 117,3 84,6


Всего
Agricultură, silvicultură şi pescuit 4 860,7 4 577,7 5 000,4 91,5
Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство
Industrie şi construcţii 6 996,2 6 131,9 7 522,6 81,5
Промышленность и строительство
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 11 459,4 11 331,0 11 566,1 98,0
obligatorii
Государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование
Învăţământ 6 558,6 6 287,1 7 322,4 85,9
Образование
Alte activităţi de servicii 7 438,1 6 795,0 8 112,2 83,8
Прочая деятельность по оказанию услуг

30
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.2. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU LUNAR AL UNUI LUCRĂTOR ÎN ECONOMIE, PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
ECONOMICE ÎN 2018
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018году
lei / лей

Câștigul salarial mediu lunar al unui


lucrător în % faţă de câştigul
Câştigul salarial
salarial mediu lunar în ansamblu pe
mediu În % faţă de
economie
Среднемесячная 2017
Cсреднемесячная заработная
заработная В % к 2017
плата одного работника в % к
плата
среднемесячной заработной платe
в целом по экономике

Total 7 490,0 111,5 100,0


Всего
Agricultură, silvicultură şi pescuit 4 860,7 114,3 64,9
Сельское хозяйство, лесоводство и
рыболовство
Industrie şi construcţii 6 996,2 112,4 93,4
Промышленность и строительство
Administraţie publică şi apărare; asigurări 11 459,4 117,1 153,0
sociale obligatorii
Государственное управление и
оборона; обязательное социальное
страхование
Învăţământ 6 558,6 115,4 87,6
Образование
Alte activităţi de servicii 7 438,1 110,3 99,3
Прочая деятельность по оказанию
услуг

4.3. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU LUNAR


СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
lei / лей
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Câştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat


Среднемесячная номинальная oплата труда одного 4 336,5 4 827,0 5 375,3 5 951,5 6 716,4 7 490,9
работающего
Indicele salariului real, în procente faţă de anul precedent 103,0 105,9 101,5 104,0 105,9 104,6
Индекс реальной заработной платы, в процентах
к предыдущему году
Câştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat pe
ţară 3 674,2 4 089,7 4 538,4 4 997,8 5 587,4 6 268,0
Среднемесячная номинальная заработная плата
одного работающего в экономике по стране
Indicele preţurilor de consum, în procente faţă de anul 104,6 105,1 109,7 106,4 106,6 103,0
precedent, pe ţară
Индекс потребительских цен, в процентах
к предыдущему году, по стране

31
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.4. REPARTIZAREA GOSPODĂRIILOR DUPĂ TIPUL GOSPODĂRIEI


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО ТИПУ ДОМОХАЗЯИСТВ
în procente / в процентах
2014 2015 2016 2017 2018

Gospodării- total
Домохозяйства – всего
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care formate din:
из них состоящих из:

O singură persoană
Одинокие лица 23,4 27,0 29,1 32,8 34,4

Cuplu familial fără copii


Супруги без детей 23,6 17,7 19,4 23,6 20,5

Cuplu familial cu copii


Супруги с детьми 20,3 21,5 19,1 16,0 18,0

Părinte singur cu copii


Одинокий родитель с детьми 2,1 2,5 3,4 2,2 3,8

Alte gospodării cu copii


Другие домохозяйства с детьми 12,7 11,1 10,3 8,4 10,0

Alte gospodării fără copii


17,9 20,2 18,7 17,0 13,4
Другие домохозяйства без детей

4.5. REPARTIZAREA GOSPODĂRIILOR DUPĂ NUMĂRUL DE COPII


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХАЗЯЙСТВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ
în procente / в процентах
2014 2015 2016 2017 2018
Gospodării - total
Домохозяйства - всего
din care formate din: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
из них состоящих из:

Cu un copil
С 1 ребенком 23,1 22,0 19,2 15,7 20,3

Cu 2 copii
С 2 детьми 10,0 11,2 11,9 10,0 10,0

Cu 3 copii şi peste
С 3 детьми и более 2,0 2,0 1,8 1,1 1,5

Fără copii
64,9 64,9 67,1 73,2 68,1
Без детей

32
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.6. STRUCTURA VENITURILE DISPONIBILE ALE GOSPODĂRIILOR


СТРУКТУРА РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
2014 2015 2016 2017 2018
Venituri disponibile - total
(medii lunare pe o persoană), lei
Располагаемые доходы – всего 2 292,6 2 578,3 2 800,3 3 028,1 3 206,8
(в среднем на одного человека в месяц), лей

inclusiv în % pe surse de formare:


в том числе, в % по источникам формирования:
Activitate salarizată
Работы по найму 64,1 61,9 63,8 62,9 64,4

Activitatea individuală agricolă


Индивидуальной сельскохозяйственной 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3
деятельности
Activitatea individuală non-agricolă
Индивидуальной несельскохозяйственной 8,4 8,0 6,9 5,4 4,9
деятельности
Venituri din proprietate
Доходы от собственности 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1

Prestaţii sociale
Социальные выплаты 15,6 18,3 17,1 19,2 19,2

din care:
из них:
Pensii
Пенсии 13,1 14,2 14,5 16,5 16,6

Alte venituri
Другие источники 11,3 10,9 11,6 11,8 11,0

33
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.7. SRUCTURA CHELTUIELILE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR


СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

2014 2015 2016 2017 2018

Cheltuieli de consum - total 2 374,7 2 757,7 2 860,9 3 025,6 3 207,7


(medii lunare pe o persoană), lei
Потребительские расходы - всего
(в среднем на одного человека в месяц), лей
inclusiv în % pentru:
в том числе в % на:
Produse alimentare 40,7 37,7 37,3 38,9 39,6
Продукты питания
Băuturi alcoolice, tutun 1,2 1,4 1,6 1,7 1,7
Алкогольные напитки, табак

Îmbrăcăminte, încălţăminte 9,7 9,9 9,6 9,8 9,9


Одежду, обувь

Întreţinerea locuinţei 19,3 18,1 17,2 19,1 17,6


Содержание жилья
Dotarea locuinţei 2,7 3,5 3,6 3,7 3,1
Обустройство жилья
Îngrijire medicală,sănătate 4,8 6,7 5,6 5,3 5,0
Здоровье
Transport 6,1 6,1 8,1 5,0 5,6
Транспорт
Comunicaţii 4,6 4,7 5,5 4,6 4,8
Связь
Agrement 2,0 2,5 2,2 2,5 2,9
Отдых

Învăţământ 1,1 0,9 1,1 0,7 0,8


Образование
Hoteluri, restaurante, cafenele etc. 3,3 3,7 3,2 3,7 4,1
Гостиницы, рестораны, кафе и т.д.
Diverse 4,5 4,8 5,0 5,0 4,8
Разное

34
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.8 DOTAREA LOCUINŢELOR CU PRINCIPALELE COMODITĂŢI


ОСНАЩЕНИЕ ЖИЛИЩ С ОСНОВНЫМИ УДОБСТВАМИ
în procente / в процентах
2014 2015 2016 2017 2018

Iluminare electrică 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Электричество

Apeduct 97,9 98,2 97,9 97,0 95,7


Водопровод
Apă caldă 88,3 89,3 90,7 89,9 88,5
Горячая вода
inclusiv sistem centralizat 39,2 43,3 46,5 44,0 40,4
в том числе центральное снабжение

Încălzire centrală 68,9 69,3 72,1 66,4 66,9


Центральное отопление
Sistem propriu / autonom 19,9 19,2 17,6 21,4 20,0
Автономное отопление
Gaze de reţea 88,7 91,3 90,5 89,8 88,7
Газ сетевой

Grup sanitar în interiorul locuinţei 90,1 88,7 91,4 89,8 89,1


Санитарный узел в жилище, квартире

Instalaţie de canalizare 97,7 97,1 97,2 96,3 95,2


Канализация
inclusiv sistem centralizat 90,2 87,9 90,1 89,8 88,7
в том числе центральная канализация
Baie sau duş 92,2 90,8 93,3 93,0 91,4
Ванна или душ
Telefon 93,7 93,3 90,0 86,6 81,4
Телефон

35
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.9. DOTAREA GOSPODĂRIILOR CU BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ


ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВТОВАРАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
bucăţi la 100 gospodării/ штук на 100 хозяйств
2014 2015 2016 2017 2018

Aparate de fotografiat 24 19 16 10 8
Фотоаппараты
Televizoare
Телевизоры 113 112 112 113 116

Casetofoane
Магнитофоны 11 7 4 3 2

Computere
Компьютеры 73 81 81 80 79

Frigidere, congelatoare
Холодильники, морозильники 99 99 99 100 101

Cuptoare cu microunde
Микроволновые печи 38 41 37 43 47

Maşini mecanice de spălat rufe


Стиральные машины механические 7 6 5 5 6

Maşini automat de spălat rufe


Стиральные машины автоматические 85 87 88 88 86

Aspiratoare de praf
Пылесосы 84 87 84 86 82

Biciclete
Велосипеды 4 4 4 4 5

Autoturisme
22 24 21 20 20
Легковые автомобили

36
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE POPULAŢIEI/ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.10. CONSUMUL PRINCIPALELOR PRODUSE ALIMENTARE


ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
medii anuale pe o persoană,kg /в среднем в год на человека, кг
2014 2015 2016 2017 2018

Pâine şi produse de panificaţie


93,9 96,2 99,4 104,6 107,1
Хлеб и хлебобулочные изделия

Carne şi preparate din carne


Мясо и мясные продукты 48,7 52,8 53,0 59,9 64,5

Lapte şi produse din lapte, litri


Молоко и молочные продукты, литры 242,7 249,4 243,2 262,4 279,4

Ulei vegetal, litri


Масло растительное, литры 12,4 12,3 12,8 12,4 12,0

Ouă, bucăţi
Яйца, штуки 200,9 195,2 202,7 221,8 223,3

Zahăr şi produse de cofetărie


Сахар и кондитерские изделия 17,2 17,4 17,9 17,5 17,5

Peşte şi produse din peşte


Рыба и рыбные продукты 15,8 14,5 13,8 14,8 17,2

Сartofi
Картофель 44,7 43,4 45,5 41,1 41,5

Legume şi bostănoase
Овощи и бахчевые 104,9 111,2 114,1 120,6 119,1

Fructe şi pomuşoare
Фрукты и ягоды 54,8 58,0 56,8 61,4 65,6

37
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT
5. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

Sursa datelor

Rapoartele statistice, prezentate de către instituţiile de învățământ şi de cultură cu diferite forme de


proprietate, date statistice din surse administrative.

Источник данных

Статистические отчеты, представляемые учреждениями образования, культуры всех форм


собственности, ведомственные статистические данные.

Precizări metodologice

În numărul copiilor din instituţiile de educaţie timpurii sunt incluşi copiii care frecventează
grădiniţei, şcoli-grădiniţe, creşe-grădiniţe, creşe.
Datele statistice privind învățământul prezintă situaţia existentă la începutul anului de studii (cu
excepţia învățământului preşcolar).
În numărul total de studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi elevi nu sunt incluşi cetăţenii
altor ţări, care îşi fac studiile în municipiul Chişinău.
La instituţiile culturale se atribuie casele de cultură din oraşe şi instituţiile de cultură rurale.
În indicatorii privind teatrele sunt incluse datele referitoare la reţeaua şi activitatea colectivelor
profesionale.

Методологические пояснения

Численность детей в учреждениях раннего образования включают детей, посещающих в


детские сады, школы-детские сады, ясли-сады, ясли.
Статистические данные по образованию приведены по состоянию на начало учебного года
(за исключением дошкольного образования).
В общую численность студентов учебных заведений высшего образования и учащихся
колледжей не включены иностранные граждане, обучающиеся в муниципий Кишинэу.
К числу клубных учреждений отнесены городские дома культуры и сельские клубные
учреждения,
В показатели по театрам включены данные, относящиеся к сети и работе
профессиональных коллективов.

38
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT / ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

5.1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TOATE NIVELURILE


ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/


13 14 15 16 17 18 19

Învățământ primar şi secundar general


Начальное общее среднее образование 152 153 149 149 149 149 152
din care:
в том числе:
Şcoli primare 15 15 15 15 15 15 16
Начальные школы
Gimnazii 29 29 27 26 28 28 29
Гимназии
Licee 102 103 101 102 100 100 101
Лицеи
Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală 6 6 6 6 6 6 6
sau fizică
Школы для детей с недостатками умственного
или физического развития
Elevi - total 78 793 78 807 79 405 80 878 83 197 86 224 88 445
Учащихся - всего
din care :
в том числе:
Şcoli primare 4 235 4 332 4 478 4 558 4 747 4 956 4 927
Начальные школы
Gimnazii 6 015 5 928 5 360 5 291 5 847 6 132 6 276
Гимназиях
Licee 67 868 67 889 68 931 70 468 72 033 74 627 76 724
Лицеях
Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea 557 550 502 437 444 457 473
intelectuală sau fizică
Школы для детей с недостатками умственного
или физического развития
În clase pe lângă instituţii învăţământ profesional tehnic 118 108 134 124 126 52 45
postsecundar
В классах при учебных заведениях после среднего
профессионального- технического образования
Şcoli serale 2 2 2 2 2 2 2
Вечерние школы
Elevi în şcoli serale 1 258 1 154 1 041 1 079 914 994 879
Учащихся вечерних школ
Personal didactic - total 7 079 6 490 6 220 6 004 6 012 6 140 6 084
Педагогический персонал - всего
Rata elevi/cadru didactic 11,1 12,1 12,8 13,5 12,6 14,0 14,5
Соотношение учащиеся/педагогический кадр

39
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT / ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

Continuare / Продолжение
2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
13 14 15 16 17 18 19

Învățământ profesional tehnic secundar


Среднее профессиональное-техническое образование
Numărul instituţiilor 19 19 16 12 11 11 11
Число учреждений
Numărul elevilor 6 615 6 756 6 374 5 934 6 643 5 965 5 599
Численность учащихся
Învățământ profesional tehnic postsecundar
Послесреднее профессионально-техническое
образование
Numărul instituţiilor 21 19 19 19 19 18 20
Число учреждений
Numărul elevilor 17 501 16 974 17 537 18 275 18 190 18 078 17 466
Численность учащихся
din care învățământ:
из них обучение:
de zi 17 501 16 974 17 417 18 039 17 926 17 795 17 204
дневное
cu frecvenţă redusă - - 120 236 264 283 262
заочное

Personal didactic 1 598 1 528 1 588 1 621 1 603 1 166 1 073


Педагогический персонал
Rata elev/cadru didactic 11,0 11,1 11,0 11,3 11,3 15,5 16,3
Соотношение учащиеся/педагогический кадр
Învăţământ superior
Высшее образование
Numărul instituţiilor 28 26 26 26 26 25 25
Число учебных заведений
Numărul studenţilor 92 416 87 522 80 359 73 011 66 691 58 244 53 669
Численность студентов
din care învăţămînt:
из них обучение:
de zi 63 866 58 469 52 676 48 639 44 321 38 688 34 923
дневное
cu frecvenţă redusă 28 550 29 053 27 683 24 372 22 370 19 556 18 746
заочное
Personal didactic 5 414 5 213 4 871 4 829 4 595 4 391 4 135
Педагогический персонал

40
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT / ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

5.2. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÎNT PE FORME DE PROPRIETATE


УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

Total Publică Privată


Всего Публичная Частная

2018/2019
Instituţii de educaţie timpurie 173 159 14
Учреждения раннего образования
Copii 38 286 37 317 969
Детей
Instituţii de învățământ primar şi secundar general 152 134 18
Учреждения начального и общего среднего
образования
Elevi 88 445 82 839 5 606
Учащиеся
Instituţii de învăţământ profesional tehnic secundar
Учебные заведения среднего профессионально – 11 11 -
технического образования
Elevi 5 599 5 599 -
Учащиеся
Instituţii de învăţământ profesional tehnic
postsecundar 20 14 6
Учебные заведения послесреднего профессионально
– технического образования

Elevi 17 466 15 604 1 862


Учащиеся
din care prin contract 10 732 8 870 1 862
из них по контракту
Instituţii de învăţământ superior 25 15 10
Высшие учебные заведения
Studenţi 53 669 43 681 9 988
Студенты
din care prin contract 34 988 25 000 9 988
из них по контракту

5.3 INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE


УЧРЕЖДЕНИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
la sfârşitul anului / на конец года
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Numărul de instituţii 159 160 160 161 160 173
Число учреждений
în acestea copii, mii 36,9 37,8 38,4 38,5 38,1 38,3
в них детей, тыс.
Numărul de locuri, mii 34,7 35,6 36,2 36,3 36,7 37,3
Число мест, тыс.
Copii la 100 de locuri 106,3 106,2 106,1 106,1 103,8 103,0
Детей на 100 мест
Personal didactic 2 856 2 872 2 890 2 887 2 830 2 975
Педагогический персона
Rata copii / cadru didactic 12,9 13,2 13,3 13,3 13,5 12,9
Соотношение детей / педагогический кадр

41
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT / ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

5.4. REPARTIZAREA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI SECUNDAR GENERAL ŞI ELEVILOR DUPĂ


LIMBA DE STUDII 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАЩИХСЯ ПО
ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ 1

la începutul anului / на начало учебного года


2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
13 14 15 16 17 18 19
Română 99 101 100 100 102 101 105
Румынский
în acestea elevi 55 733 56 423 57 404 58 682 61 232 63 518 65 633
в них учащихся
Rusă 35 35 34 34 34 34 34
Русский
în acestea elevi 18 031 17 625 17 295 17 300 17 560 17 969 18 227
в них учащихся
Engleză 1 1 - - - - -
Английский
în acestea elevi 172 181 - - - - -
в них учащихся
Română şi rusă 16 15 14 14 14 13 12
Румынский и русский
în acestea elevi 4 507 4 218 4 368 4 536 4 993 4 405 4 254
в них учащихся
Bulgară şi rusă 1 1 1 1 1 1 1
Болгарский и русский
în acestea elevi 350 360 338 360 326 332 331
в них учащихся
1
Fără şcolile pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică
Без школ для детей с недостатками умственного или физического развития

5.5. ORGANIZAREA PROCESULUI DE STUDII PE SCHIMBURI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR ŞI


SECUNDAR GENERAL1
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ В УЧЕРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/


13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1

Şcoli ce activează:
Число школ ведущих занятия:
într-un schimb 144 145 141 140 142 139 143
в одну смену
în două schimburi 8 8 8 9 9 10 9
в две смены
Elevi care învaţă:
Численность учащихся занимающихся:
în schimbul întâi 77 749 77 787 78 421 79 984 83 071 84 851 87 467
в первой смене
în schimbul doi 1 044 1020 984 894 1 040 1 373 978
во второй смене
În % faţă de numărul total al elevilor:
В % к общей численности учащихся:
în schimbul întâi 98,7 98,7 98,8 98,9 98,8 98,4 98,9
в первой смене
în schimbul doi 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,6 1,1
во второй смене
1
Fără şcolile pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică
Без школ для детей с недостатками умственного или физического развития

42
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT / ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

5.6. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI SECUNDAR GENERAL


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Instituţii 152 153 149 149 151 149 152


Учреждения
Suprafaţa încăperilor, mii m2 734,1 729,7 716,8 717,9 716,8 721,8 738,7
Площадь помещений, тыс. м2
din care, suprafaţa claselor 342,4 337,0 331,0 328,2 332,0 331,8 334,1
в том числе, площадь классов
Şcoli ce dispun de săli pentru cultură fizică 136 136 136 135 139 139 141
Школы имеющие физкультурные залы
Cabinete didactice la:
Учебные кабинеты:
fizică 119 117 113 114 114 113 114
физики
chimie 120 120 117 118 118 117 119
химии
biologie 108 108 105 104 105 104 106
биологии
limbi străine 131 128 128 130 130 129 132
иностранных языков
bazele informaticii şi tehnicii de calcul 133 133 133 131 131 132 132
основ информатики и вычислительной техники
dotarea cu calculatoare, unităţi 2 467 3 836 4 139 3 860 3 437 3 259 5 486
наличие компьютеров, штук
Biblioteci 150 151 149 149 150 148 151
Библиотеки
Cantine (bufete) 147 147 145 145 144 145 148
Столовые (буфеты)

43
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT / ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ

5.7. INSTITUŢIILE DE CULTURALIZARE


КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
la sfârşitul anului / на конец года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Biblioteci publice 52 49 49 48 49 49 49
Публичные библиотеки
în acestea cărţi şi reviste, mii exemplare 4 166,0 4 181,6 4 237,5 4 275,7 4 269,0 3 747,6 4 270,8
в них книг и журналов, тыс. экземпляров
Case de cultură 27 26 25 25 25 25 25
Клубные учреждения
Teatre (profesionale) 16 16 16 16 16 17 16
Театры (професcиональные)
Muzee (inclusiv filiale) 11 11 11 11 12 12 12
Музеи (в том числе филиалы)
în acestea vizitatori, mii 417,1 425,0 475,0 469,7 380,8 335,4 315,4
в них посетителей, тыс.

5.8. CONSTRUCŢII SPORTIVE


СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
la sfârşitul anului / на конец года
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Construcţii sportive - total 647 635 647 647 543 543 543
Спортивные сооружения - всего
din care:
в том числе:
stadioane 5 5 5 5 5 5 5
стадионы
construcţii sportive de plan (terenuri şi
câmpuri) 304 197 304 305 305 297 297
пплоскостные спортивные сооружения
(площадки, поля)
săli sportive 195 190 195 195 198 198 198
спортивные залы
bazine de înot 16 16 16 16 16 17 17
плавательные бассейны

44
OCROTIREA SĂNĂTĂŢII; PROTECŢIA SOCIALĂ A POPULAŢIEI
6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Sursa datelor

Datele Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică referitoare la activitatea instituţiilor de ocrotire a
sănătăţii, datele Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova privind numărul pensionarilor

Источник данных

Данные Национального агентства общественного здоровья, статистическая


информация о деятельности учреждений здравоохранения, данные Национальной Кассы
Социального Страхования Республики Молдовa о количестве пенсионеров.

Precizări metodologice

În numărul medicilor de toate specialităţile sunt incluşi medicii cu studii superioare de profil care
lucrează şi dentiştii cu studii medii medicale.
În numărul pensionarilor sunt incluse persoanele, cărora le-au fost stabilite pensiile conform Legii
Republicii Moldova cu privire la asigurarea cu pensii.
Pensia medie lunară s-a calculat prin raportarea sumei pensiilor şi compensaţiilor stabilite pe lună, la
numărul existent al pensionarilor la sfârșitul anului.

Методологические пояснения

В численность врачей всех специальностей включены врачи с высшим специальным


образованием, и зубные врачи со средним медицинским образованием.
В численность пенсионеров включены лица, которым назначена пенсия на условиях,
предусмотренных Законом Республики Молдова о государственной пенсионной системе.
Среднемесячная пенсия рассчитана как соотношение сумм установленных пенсий за месяц и
компенсационных выплат к фактическому числу пенсионеров на конец года.

45
6.1. REŢEAUA INSTITUŢIILOR MEDICALE ŞI CADRELE MEDICO-SANITARE
СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spitale 44 43 43 43 45 45
Больничные учреждения
inclusiv republicane pe teritoriul municipiului 14 14 13 13 14 14
в том числе республиканских на территории
муниципия
Instituţii medicale de tip ambulatoriu sau policlinică,
care acordă ajutor medical populaţiei 444 426 414 402 438 431
Врачебные учреждения, оказывающие
амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Medici de toate specialităţile 7 475 7 438 7 589 7 554 7 565 7 281
Численность врачей всех специальностей
inclusiv republicane pe teritoriul municipiului 3 654 3 661 3 669 3 603 3 569 3 477
в том числе республиканских на территории
муниципия

6.2. PENSIONARI PE CATEGORII DE PENSII


ПЕНСИОНЕРЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИЙ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pensionari - total 133 112 137 137 141 490 146 091 149 757 158 612
Пенсионеры - всего
din care, primesc pensii:
в том числе получают пенсию:
Pentru limită de vârstă 102 275 106 848 111 687 116 766 121 652 118 970
По возрасту
De dizabilitate 23 016 22 717 22 417 22 055 21 132 20 528
Лица с ограниченными возможностями
din aceştia:
из них:
severe / тяжёлое 2 988 2 945 2 900 2 875 2 825 2 684
accentuate / выраженное 15 665 15 514 15 189 14 757 14 170 13 585
medii / среднее 4 363 4 258 4 328 4 423 4 137 4 259
Din pensionari cu dizabilitate:
Из числа пенсионеров с ограниченными
возможностями:
persoane cu dizabilităţi în urma unui accident 478 455 447 418 401 389
de muncă sau a unei boli profesionale
лица с ограниченными возможностями в
последствие несчастного случая на
производстве или профессионального
заболевания
din acestea:
из них:
severe / тяжёлое 50 48 45 45 43 42
accentuate / выраженное 260 251 248 235 229 221
medii / среднее 168 156 154 138 129 126
în urma unei afecţiuni generale 22 538 22 262 21 970 21 637 20 731 20 139
от общего заболевания
din acestea:
из них:
severe / тяжёлое 2 938 2 897 2 855 2 830 2 782 2 642
accentuate / выраженное 15 405 15 263 14 941 14 522 13 941 13 364
medii / среднее 4 195 4 102 4 174 4 285 4 008 4 133

46
Continuare / Продолжение
2013 2014 2015 2016 2017 2018

În urma pierderii întreţinătorului 3 058 2 829 2 669 2 582 2 463 2 449


По случаю потери кормильца
Pentru vechime în muncă 68 60 54 39 38 32
За выслугу лет
Din numărul militarilor 130 126 121 120 133 137
Из числа военнослужащих
Alte categorii de pensionari 4 565 4 557 4 542 4 529 4 339 16 496
Прочие категории пенсионеров

6.3. ASIGURAREA CU PENSII


ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
la sfârșitul anului / на конец года
Numărul Suma totală a pensiilor
Anii pensionarilor lunare stabilite, mii lei Mărimea medie a pensiei, lei
Годы Численность Общая сумма назначенных Средний размер пенсии, лей
пенсионеров месячных пенсий, тыс. лей

2001 108 466 18 382,5 169,4


2002 104 139 20 401,1 195,9
2003 102 532 25 365,2 247,4
2004 103 643 40 646,5 392,2
2005 105 279 49 227,9 467,6
2006 108 153 59 388,2 549,1
2007 110 368 76 172,8 690,2
2008 113 214 93 377,7 824,8
2009 115 501 94 847,6 979,9
2010 118 854 123 521,6 1 039,3
2011 123 098 139 035,8 1 129,2
2012 128 362 159 191,8 1 240,2
2013 133 112 176 334,2 1 324,7
2014 137 137 194 126,3 1 415,6
2015 141 490 215 480,9 1 522,9
2016 146 091 243 400,8 1 666,1
2017 149 7571 290 291,6 1 938,4
2018 158 6121 386 058,4 2 434,0
1 Începând cu anul 2017 în numărul total al pensionarilor este inclus şi numărul pensionarilor organelor de forţă.
1 Начиная с 2017 года, в общее число пенсионеров включены пенсионеры силовых органовю

47
6.4. PENSIONARI ANGAJAŢI, în 2018
РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, в 2018 году

Total din care, în % faţă


pensionari au lucrat de total Structura, %
Всего из них в % к общему Структура, %
пенсионеров работали числу

Pensionari - total 149 757 55 141 36,8 100,0


Пенсионеры - всего
din care:
из них:
pentru limită de vârstă 121 652 46 053 37,9 81,2
по возрасту
de dezabilitate 21 132 6 754 32,0 14,1
ограниченными возможностями
în urma pierderii întreţinătorului 2 463 326 13,2 1,7
о случаю потери кормильца
pentru vechime în muncă 38 15 39,5 0,0
за выслугу лет
din numărul militarilor 133 36 27,1 0,1
из числа военнослужащих
alte categorii 4 339 1 957 45,1 2,9
прочие категории

6.5. PENSIONARI DIN CATEGORIA DUPĂ LIMITA DE VÂRSTĂ ANGAJAŢI ÎN CÂMPUL MUNCII
РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ ЧИСЛА ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ ПО ВОЗРАСТУ

din care, Din pensionari În % faţă de


pensionari pentru În % faţă pentru limită de pensionari pentru
Total
limită de vârstă de total pensionari vârstă, lucrează limită de vârstă
Anii pensionari
в том числе В % к общей Из числа В % к общей
Годы Всего
получающие численности пенсионеров численности
пенсионеров
пенсию по пенсионеров по возрасту, пенсионеров
возрасту работающие по возрасту

2001 108 466 72 730 67,1 11 359 15,6


2002 104 139 70 439 67,6 11 900 16,9
2003 102 532 70 921 69,2 13 797 19,5
2004 103 643 70 775 68,3 15 743 22,2
2005 105 279 72 126 68,5 18 216 25,3
2006 108 153 74 722 69,1 21 047 28,2
2007 110 368 77 103 69,9 23 949 31,1
2008 113 214 80 597 71,2 27 336 33,9
2009 115 501 83 618 72,4 30 233 36,2
2010 118 854 86 789 73,0 33 091 38,1
2011 123 098 91 690 74,5 30 886 33,7
2012 128 362 97 048 75,6 29 054 29,9
2013 133 112 102 275 76,8 37 916 37,1
2014 137 137 106 848 77,9 40 377 37,8
2015 141 490 111 687 78,9 41 877 37,5
2016 146 091 116 766 79,9 43 442 37,2
2017 149 757 121 652 81,2 46 053 37,9
2018

48
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE/ ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE


7. ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Sursa datelor

Fondul locativ în baza rapoartelor statistice prezentate de autorităţile administraţiei publice locale;
persoanele juridice, care dispun la bilanţ de fond locativ în localitățile urbane şi rurale; Agenţia Servicii Publice
vizând înregistrările fondului locativ individual în localităţile urbane şi rapoartele statistice prezentate de
primăriile şi întreprinderile ce prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare şi care efectuează colectarea
şi epurarea apelor uzate.

Источник данных

Статистические отчеты, представленные органами местного публичного управления;


юридическими лицами имеющие на своем балансе жилищный фонд в городских и сельских местностях;
Агентством государственных услуг касательно регистрации индивидуального жилищного фонда в
городских местностях и статистические отчеты, представленные примэриями и
специализированными предприятиями по оказанию услуг водоснабжения, канализации, сбора и
обработки сточных вод.

Precizări metodologice

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv case
de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru bătrâni
singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru
locuit.
Încăpere locativă este o încăpere izolată, care se consideră proprietate imobiliară şi poate fi utilizată pentru
domicilierea permanentă a cetăţenilor (corespunde normelor şi regulilor tehnice şi sanitare în vigoare, precum
şi altor prevederi legale). La încăperile locative se referă: casele de locuit şi părţile acestora, apartamentele şi
o parte din apartament, camerele.
Suprafaţa totală a încăperilor de locuit se determină ca suma suprafeţelor tuturor parţilor unor astfel de
încăperi, inclusiv suprafaţa încăperilor auxiliare, destinate pentru satisfacerea diverselor necesităţi casnice ale
cetăţenilor, legate de traiul acestora în încăperile de locuit, cu excepţia balcoanelor, logiilor, verandelor şi
teraselor.
La suprafața locuibilă se referă suprafaţa camerelor de locuit în apartamentele şi încăperile de locuit: a
dormitoarelor, sufrageriilor, camerelor pentru odihnă şi pentru ocupaţiile extraşcolare în internate, în casele
de copii şi în căminele instituţiilor de învăţământ, în casele pentru invalizi; camerelor de locuit în construcţiile
şi încăperile nelocuibile.
Sistem de alimentare cu apă – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări
specifice prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemul de alimentare cu apă cuprinde
următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare
de înmagazinare, reţele publice de transport al apei, reţele de distribuţie a apei.
Sistem de canalizare – ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice,
prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemul de canalizare este format din următoarele
componente: reţele de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar.
Apă livrată consumatorilor – cantitatea de apă livrată populaţiei, instituţiilor bugetare şi altor consumatori
pentru nevoi productive şi neproductive.

Методологические пояснения

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, независимо от форм собственности,


включая жилые дома, специализированные дома (общежития, дома-интернаты для инвалидов,
ветеранов, специальные дома для одиноких престарелых и другие), квартиры, служебные помещения
и иные жилые помещения в других строениях, пригодных для проживания.
Жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям
относятся: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.
49
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE/ ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилых помещений определяется как сумма площадей всех частей таких
помещений, включая площадь помещений вспомогательного пользования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
К жилой площади относится площадь жилых комнат в жилых домах и помещениях: спальных,
столовых комнат, комнат для отдыха и внеклассных занятий в интернатах, детских домах и
общежитиях учебных заведений, в домах инвалидов; жилых комнат в нежилых строениях и
помещениях.
Система водоснабжения – совокупность технологических установок, функционального
оборудования и специфического оснащения, посредством которых предоставляется услуга
водоснабжения. Система водоснабжения включает следующие компоненты: заборы, подводы,
станции по обработке воды, насосные станции с гидрофорами или без них, накопительные
резервуары, публичные водоводные сети, водораспределительные сети.
Канализационная система – совокупность технологических строений, функционального
оборудования и специфического оснащения, посредством которых реализуется услуга по
канализации. Системы канализации включают, как правило, следующие компоненты:
канализационные сети, насосные станции, станции очистки воды (очистные сооружения),
коллекторы для отвода в природный приемник.
Вода, подаваемая потребителям – количество воды, подаваемой населению, бюджетным
учреждениям и другим потребителям для производственных и непроизводственных нужд.

50
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE/ ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7.1. FONDUL LOCATIV, la sfârșitul anului


ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, на конец года

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fondul locativ – total, mii m2 17 792,6 18 111,2 18 499,2 19 771,5 20 078,8 20 426,0
Жилищный фонд – всего, тысяч м2
în medie pe un locuitor, m2 de suprafaţă totală 22,2 22,4 22,8 24,2 24,4 24,6
в среднем на одного жителя, м2 общей площади
mărimea medie a unei locuinţe1, m2 de suprafaţă totală 59,3 60,6 60,9 66,6 65,5 65,5
cредний размер единицы жилья1, м2 общей площади
Fondul locativ urban – total, mii m2 15 856,1 16 136,3 16 475,2 17 662,5 17 941,4 18 250,1
Городской жилищный фонд – всего, тысяч м2
în medie pe un locuitor, m2 de suprafaţă totală 21,7 21,9 22,3 23,8 24,0 24,2
в среднем на одного жителя, м2 общей площади
mărimea medie a unei locuinţe1, m2 de suprafaţă totală 57,3 58,6 58,8 64,9 63,8 63,9
cредний размер единицы жилья1, м2 общей площади
Fondul locativ rural – total, mii m2 1 936,4 1 974,8 2 024,0 2 109,0 2 137,4 2 175,9
Сельский жилищный фонд – всего, тысяч м2
în medie pe un locuitor, m2 de suprafaţă totală 26,6 26,9 27,4 28,3 28,4 28,7
в среднем на одного жителя, м2 общей площади
mărimea medie a unei locuinţe1, m2 de suprafaţă totală 83,4 84,1 85,1 84,0 83,9 82,8
cредний размер единицы жилья1, м2 общей площади
1
Exclusiv încăperile de locuit în clădirile nelocuibile, clădirile specializate.
Исключая жилые помещения в нежилых строениях, специализированные дома.

7.2. FONDUL LOCATIV, PE FORME DE PROPRIETATE, la sfârşitul anului


ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, на конец года

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Suprafaţa totală mii m2 17 792,6 18 111,2 18 499,2 19 771,5 20 078,8 20 426,0


Общая площадь, тысяч м2
din care pe forme de proprietate:
в том числе по формам собственности:
Publică 1 003,1 999,2 982,1 984,6 523,7 472,7
Публичная
Privată 16 759,4 17 081,9 17 486,9 18 758,7 19 539,5 19 944,6
Частная
Alte forme 30,1 30,1 30,1 28,2 15,6 8,6
Другие формы
Locuinţe1, mii unităţi 293,8 293,1 297,5 283,4 292,9 297,6
Жилища1, тысяч единиц
din care pe forme de proprietate:
в том числе по формам собственности:
Publică 10,3 6,1 4,9 6,6 5,3 4,5
Публичная
Privată 283,1 286,5 292,1 276,3 287,3 293,0
Частная
Alte forme 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1
Другие формы
1
Exclusiv încăperile de locuit în clădirile nelocuibile, clădirile specializate.
Исключая жилые помещения в нежилых строениях, специализированные дома.

51
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE/ ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7.3. REPARTIZAREA ÎNCAPERILOR LOCATIVE DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Locuinţe1, mii unităţi 293,8 293,1 297,5 283,4 292,9 297,6


Жилища1, тысяч единиц
din care:
в том числе:
cu o cameră 62,7 62,4 64,3 57,9 61,6 63,1
однокомнатные
cu două camere 115,3 114,9 116,8 113,6 117,9 119,9
двухкомнатные
cu trei camere şi mai multe 115,8 115,8 116,4 111,9 113,4 114,6
трехкомнатные и более
1
Exclusiv încăperile de locuit în clădirile nelocuibile, clădirile specializate.
Исключая жилые помещения в нежилых строениях, специализированные дома.

7.4. STRUCTURA ÎNCAPERILOR LOCATIVE1 DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE


СТРУКТУРА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ1 ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ

2010 2018

21,0% Cu o cameră/ 21,2%


Однокомнатные

39,8% 38,5%
Cu două camere /
Двухкомнатные

Cu trei camere şi mai multe /


39,2% Трёхкомнатные и более 40,3%

1
Exclusiv încăperile de locuit în clădirile nelocuibile, clădirile specializate.
Исключая жилые помещения в нежилых строениях, специализированные дома.

52
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE/ ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7.5. DOTAREA FONDULUI LOCATIV CONFORM SUPRAFEŢEI TOTALE, procente


ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ, проценты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total
Всего
Ponderea suprafeţei totale dotate cu:
Удельный вес общей площади оборудованной:
apeduct 96,9 96,9 96,9 96,9 95,7 95,8
водопроводом
canalizare 96,9 96,9 96,9 96,8 95,6 95,7
канализацией
încălzire centrală 92,7 92,7 92,6 93,0 92,2 92,1
центральным отоплением
baie (duş) 90,8 91,1 91,2 80,6 80,1 80,1
ванной (душем)
gaz 97,1 97,6 97,9 97,7 96,3 96,4
газом
sistem de alimentare cu apă caldă 89,6 89,5 89,8 84,5 84,7 84,7
горячим водоснабжением
Localităţi urbane
Городская местность
Ponderea suprafeţei totale dotate cu:
Удельный вес общей площади оборудованной:
apeduct 98,9 98,9 98,9 98,3 96,9 96,9
водопроводом
canalizare 98,9 98,9 98,9 98,2 96,8 96,8
канализацией
încălzire centrală 96,0 96,0 96,0 95,7 94,8 94,5
центральным отоплением
baie (duş) 95,0 95,2 95,3 82,3 81,6 81,6
ванной (душем)
gaz 97,1 97,6 97,9 97,7 96,2 96,3
газом
sistem de alimentare cu apă caldă 95,8 95,6 95,9 89,1 88,8 88,6
горячим водоснабжением
Localităţi rurale
Сельская местность
Ponderea suprafeţei totale dotate cu:
Удельный вес общей площади оборудованной:
apeduct 80,7 80,9 81,1 84,8 86,0 86,3
водопроводом
canalizare 80,7 80,9 81,1 84,8 86,0 86,3
канализацией
încălzire centrală 65,7 65,7 65,3 70,3 70,4 71,5
центральным отоплением
baie (duş) 56,3 57,2 57,8 66,7 67,7 68,2
ванной (душем)
gaz 97,1 97,8 97,5 97,7 97,7 97,7
газом
sistem de alimentare cu apă caldă 38,8 39,5 39,9 45,8 50,1 51,2
горячим водоснабжением

53
LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE/ ЖИЛЬЁ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7.6. SISTEME CENTRALIZATE DE ALIMENTARE CU APĂ


ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Lungimea apeductelor şi reţelelor de alimentare cu apă - 1 953,5 1 900,5 1 956,4 1 969,5 1 982,3 1 965,4
total, km
Протяженность водоводов и водопроводных сетей -
всего, км
Volumul de apă captată din toate sursele de apă, mil. m3 75,2 73,1 73,3 2,4 1,7 68,8
Водозабор из всех имеющихся источников, млн. м3
Apa furnizată - total, mil. m3 46,0 44,0 43,6 44,6 43,9 44,9
Реализовано воды - всего, млн. м3
inclusiv populaţiei 35,8 34,2 33,8 34,3 33,7 34,6
в том числе населению
în % faţă de livrările totale 77,8 77,7 77,5 76,9 76,8 77,1
в % ко всему отпуску

7.7. SISTEME DE CANALIZARE


КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Lungimea reţelelor de canalizare - total, km 1 112,8 1 095,7 1 117,8 1 125,5 1 124,0 1 117,8
Протяженность канализационных сетей - всего,
км
49,4 49,2 49,9 50,5 52,2 52,6
Ape uzate trecute prin instalaţiile de epurare,
mil. m3
Cточные воды, пропущенные через станции
очистки, млн. м3

Ape uzate recepţionate de la abonaţi, mil. m3 41,7 40,1 39,2 40,2 40,2 40,9
Сточные воды принятые от абонентов, млн. м3

7.8. AMENAJAREA STRĂZILOR ORĂŞENEŞTI


БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ УЛИЦ
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lungimea totală a străzilor, căilor carosabile, cheiurilor, km 1 024,8 1 024,8 1 024,8 1 024,8 1 031,3 1 033,5
Общая протяженность всех улиц, проездов,
набережных, км
acoperite cu îmbrăcăminte rigidă 841,3 843,3 845,3 848,6 849,5 851,7
с твердым покрытием
în procente faţă de lungimea totală 82,1 82,3 82,5 82,8 82,4 82,4
в процентах к общей протяженности
din acestea cu îmbrăcăminte îmbunătăţită 616,6 618,6 618,6 621,7 623,3 623,3
из них с усовершенствованным покрытием
în procente faţă de lungimea totală 60,2 60,4 60,4 60,7 60,4 60,3
в процентах к общей протяженности
Lungimea totală a trotuarelor într-o linie, km 476,3 477,1 477,0 477,5 478,1 479,7
Общее протяжение тротуаров в одну линию, км
Lungimea canalizării pluviale, km 214,4 214,4 214,4 216,9 216,9 216,9
Протяженность ливневой канализации, км
Lungimea drumurilor publice naţionale, km 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6
Протяженность автомобильных национальных дорог
общего пользования, км

49
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Sursa datelor

Rapoartele statistice, întocmite de agenţii economici din municipiu, privind starea şi calitatea
mediului.

Источник данных

Статистические отчеты, составленные хозяйствующими субъектами муниципия, о


состоянии и качества окружающей среды.

Precizări metodologice

În componenţa substanţelor poluante emise în atmosferă de către sursele staţionare de poluare intră
totalitatea poluanţilor evacuaţi în bazinul aerian atît după trecerea prin instalaţiile de captare a prafului şi
gazelor (în rezultatul captării incomplete si purificării), precum şi fără purificare (de la sursele organizate şi
neorganizate).
Deşeuri toxice – deşeuri ce conţin substanţe deosebit de dăunătoare pentru sănătatea omului şi pentru
natură.
Deşeuri de producţie şi consum – stocuri de materie primă, materiale, semifabricate obţinute în
procesul de producţie sau al executării diferitelor lucrări şi care şi-au pierdut complet sau parţial calitatea
iniţială, necesară pentru consum.
Cheltuielile pentru acţiunile de protecţie ale mediului ambiant sunt prezentate în preţuri curente.

Методологические пояснения
В состав вредных веществ, выброшенных в атмосферу стационарными источниками, входит
общее количество всех загрязнителей, поступивших в воздушный бассейн как после прохождения
пылегазоочистных установок (в результате неполного улавливания и очистки), так и без очистки
(от организованных и неорганизованных источников).
Токсичные отходы – отходы, содержащие особо вредные для здоровья человека и для
природы вещества.
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или
частично исходные потребительские свойства.
Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды приведены в текущих
ценах

56
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR / ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A AERULUI ATMOSFERIC


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Numărul agenţilor economici cu surse staţionare de evaсuare 594 633 510 570 628 543 485
a substanţelor poluante
Число хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные
источники загрязнения
din care, cu normative stabilite:
в том числе с установленными нормами:
evacuări în limite admisibile 590 630 499 568 626 542 485
предельно допустимого выброса
evacuări coordonate temporar 5 4 5 2 2 1 1
временно согласованного выброса
Numărul surselor de evacuare a substanţelor poluante în atmosferă 9 805 111 151 9 682 12 423 13 897 11 710 10 997
Количество источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу
din ele organizate 5 279 5 632 4 902 5 281 5 620 5 194 4 877
из них организованных
Volumul substanţelor dăunătoare evacuate de la toate sursele, mii tone 6,2 14,3 13,8 16,4 15,7 15,6 9,4
Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех
источников, тыс. тонн
Volumul substanţelor dăunătoare captate şi neutralizate, mii tone 3,0 11,0 10,5 12,6 11,7 11,6 5,6
Количество вредных веществ, уловленных и обезвреженных,
тыс. тонн
În % faţă de volumul substanţelor evacuate de la toate sursele 48,4 76,9 76,1 76,8 74,5 74,4 59,6
В % к количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех
источников
Substanţe poluante evacuate în atmosferă, mii tone 3,2 3,3 3,3 3,8 4,0 4,0 3,9
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн

8.2. DEGAJAREA SUBSTANŢELOR POLUANTE ÎN ATMOSFERĂ


ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
tone / тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 3 159 3 323 3 290 3 789 3 948 3 894 3 797
Всего
din care:
в том числе:
solide solide 264 263 318 311 241 169 157
твердые
lichide şi gazoase 2 896 3 060 2 972 3 478 3 707 3 725 3 640
жидкие и газообразные
din ele:
из них:
dioxid de sulf 76 40 52 52 71 32 37
серный диоксид
oxizi de carbon 993 1 010 1 016 1 136 1 219 1193 1 285
окислы углерода
oxizi de azot 675 650 698 780 796 826 775
окислы азота
hidrocarburi (fără compuşii organici volatili) 242 168 133 203 250 299 169
углеводороды (без летучих органических соединений)
compuşi organici volatili 638 874 584 820 954 1 015 1 078
летучие органические соединения
alte substanţe gazoase şi lichide 269 318 489 487 417 360 296
прочие газообразные и жидкие вещества

57
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR / ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.3. CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT


ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ПРИРОДЫ

milioane lei / миллионов лей


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consumuri şi cheltuieli curente pentru protecţia mediului ambiant 228,5 191,6 193,7 218,7 200,3 206,3 175,0
Текущие затраты и расходы по охране природы
inclusiv, pentru:
в том числе, на:
protecţia şi folosirea raţională a resurselor de apă 204,4 167,5 169,2 187,2 179,6 186,7 121,0
охрану и рациональное использование водных ресурсов
protecţia aerului atmosferic 1,4 2,7 1,8 2,1 1,8 1,7 1,3
охрану атмосферного воздуха
protecţia contra poluării solului cu deşeuri menajere şi 22,7 21,4 22,7 29,4 18,9 17,9 50,1
industriale
охрану земель от загрязнения отходами производства
и потребления

8.4. PLĂŢILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT


ПРИРОДООХРАННЫЕ ВЫПЛАТЫ

mii lei / тысяч лей


2016 2017 2018
Calculate Plătite Calculate Plătite Calculate Plătite
Начис- Вы- Начис- Вы- Начис- Вы-
лено плачено лено плачено лено плачено
Plata pentru emiterea (evacuarea, depozitarea) în limitele 2 481,7 2 142,6 2 760,1 2 660,5 1 398,9 1 374,1
admisibile a substanţelor nocive (deşeurilor)
Плата за допустимые выбросы (сбросы, размещение)
загрязняющих веществ (отходов)
inclusiv:
в том числе:
în aerul atmosferic 509,7 488,6 525,5 514,8 198,6 193,2
в атмосферный воздух
în obiective acvatice 1 409,0 1 112,9 1 348,6 1 297,9 936,1 918,5
в водные объекты
pentru deşeuri 140,5 137,1 213,5 210,1 264,2 262,4
за отходы
Plata pentru emiterea (evacuarea, depozitarea) 608,8 231,1 706,4 659,8 740,2 752,0
supranormă a substanţelor nocive
Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы,
размещение) загрязняющих веществ
inclusiv:
в том числе:
în aerul atmosferic … … 4,2 4,2 45,8 45,8
в атмосферный воздух
în obiective acvatice 402,8 25,1 47,9 43,6 681,2 693,0
в водные объекты
pentru deşeuri 17,6 17,6 28,1 28,1 13,2 13,2
за отходы

58
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR / ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.5. DEŞEURI TOXICE


ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ
tone / тонн
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Deşeuri existente la începutul anului 2 013 2 393 2 399 2 347 4 952 5 142 2 312
Наличие отходов на начало года
Deşeuri formate 174 312 183 654 460 639 3 679
Образовано отходов
Deşeuri utilizate 76 70 93 180 103 3 122 3 033
Использовано отходов
Deşeuri neutralizate (lichidate) 3 4 26 7 151 0,0 631
Обезврежено (уничтожено) отходов
Transportate la poligoanele deşeurilor menajere 21 18 16 17 … 28 …
Вывезено на полигоны бытовых отходов
Deşeuri existente la sfîrşitul anului 2 036 2 381 2 323 4 946 5 142 2 312 3 668
Наличие отходов на конец года
Numărul întreprinderilor cercetate, unităţi 571 582 544 665 522 521 551
Число обследованных предприятий, единиц

59
JUSTIŢIE / ПРАВО

JUSTIŢIE
9. ПРАВО
Sursa datelor

Rapoartele statistice ale organelor cu drept de aplicare a pedepselor administrative. Datele Ministerului
Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei.

Источник данных

Статистические отчеты органов, имеющих право налагать административные взыскания.


Данные Министерства внутренних дел, Министерства юстиции.

Precizări metodologice

Contravenţie se consideră fapta - acţiunea sau contravenţia – ilicită, cu un grad de pericol social mai
redus decât contravenţia, săvârșită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este
prevăzută de codul contravenţional şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.
Infracţiune înregistrată – acţiune socialmente periculoasă, relevată şi oficial luată în evidenţă de
organele de drept, prevăzută de legislaţia penală.

Методологические пояснения

Правонарушением является виновное противоправное деяние (действие или бездействие),


представляющее меньшую социальную опасность, чем преступление, посягающее на охраняемые
законом ценности, предусмотренное кодексом и наказуемое согласно установленной
ответственности за правонарушение.
Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое на учет
правоохранительными органами общественно-опасное деяние, предусмотренное уголовным
законодательством.

60
JUSTIŢIE / ПРАВО

9.1. NUMĂRUL INFRACŢIUNILOR ÎNREGISTRATE


ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 13 257 13 905 15 006 13 957 14 637 11 190 10 232


Всего
din acestea:
из них:
Omor 41 26 22 39 41 28 34
Убийство
Viol 56 44 40 49 53 47 35
Изнасилование
Furturi 5 498 6 627 7 255 6 494 6 396 3 960 3 596
Кражи
Jafuri 590 568 518 510 557 414 334
Грабежи
Tâlhării 35 39 26 24 26 25 19
Разбои
Huliganism 348 440 515 487 575 498 383
Хулиганство
Infracţiuni legate de droguri 631 510 505 443 366 557 748
Преступления, связанные с наркотиками
Vătămare intenţionată gravă … … 69 59 52 41 40
Тяжкое телесное повреждение

9.2. INCENDII ÎNREGISTRATE (fără incendiile de pădure)


ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПОЖАРЫ (кроме лесных пожаров)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Numărul incendiilor, cazuri 408 344 302 320 291 297 225
Количество пожаров, случаев
Pagube, mil. lei (preţuri curente) 1 030,0 10,4 25,0 21,3 13,0 29,4 29,9
Ущерб, млн. лей (текущие цены)
Numărul persoanelor decedate 16 18 15 22 23 7 13
Число погибших

61
10. COMERŢ INTERIOR
ВНУТРЕННЯЯ ТОPГОВЛЯ
Sursa datelor
Datele se prezintă pe întreprinderile, care practică activitate de comerţ cu amănuntul,
comerţ cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora.
Источник данных
Данные приводятся по предприятиям, осуществляющим розничную торговлю; оптовую и
розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт.

Precizări metodologice

Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor obţinute din vânzarea produselor,
mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atât din activitatea principală, cât şi din
activităţile secundare.

Comerţul cu amănuntul include revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi şi second
hand, în principal către marele public, pentru consum sau utilizare personală sau casnică, prin
supermagazine, magazine, centre comerciale, pavilioane, chioşcuri, gherete, tarabe, automate de vânzări,
prin corespondenţa, prin Internet, cooperative de consum şi farmacii etc. Această diviziune include, de
asemenea, vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor lubrifiante şi de răcire.
Comerțul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea
acestora include: vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul autovehiculelor şi motocicletelor; vânzarea cu
ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi second hand, repararea şi întreţinerea vehiculelor; vânzarea
cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule şi motociclete. Sunt incluse, de
asemenea, activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a
vehiculelor, vânzarea cu ridicata a autoturismelor la licitaţie sau prin internet. Această diviziune include,
de asemenea, activităţile de spălare și lustruire a vehiculelor etc.

Методологические пояснения
Оборот предприятия (доходы от продаж) представляет собой сумму доходов, полученных от
продажи продукции, товаров, оказанных услуг и выполненных работ, происходящих как от
основного вида деятельности, так и от второстепенных видов деятельности.

Розничная торговля включает в себя перепродажу новых и бывших в употреблении товаров в


основном для широкой публики для личного или домашнего использования через супермаркеты,
магазины, торговые центры, павильоны, киоски, палатки, лотки торговые автоматы, по почте, по
каналам интернета, через потребительские кооперативы и аптеки и т. д. Это подразделение
также включает в себя розничную продажу топлива и смазочных и охлаждающих продуктов.

Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, техническое


обслуживание и ремонт включают в себя: оптовую и розничную продажу автомобилей и
мотоциклов; оптовая и розничная продажа новых и подержанных автомобилей, ремонт и
техническое обслуживание автомобилей; оптовая и розничная продажа запчастей и аксессуаров
для автомобилей и мотоциклов. Также включена деятельность комиссионных агентов,
занимающихся оптовой или розничной продажей автомобилей, продажей автомобилей на аукционе
или в Интернете. Этот раздел также включает в себя мойку и полировку транспортных средств и
т. д.

62
COMERŢ INTERIOR / ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ

10.1. Cifra de afaceri în comerțul cu amânuntul, pe grupe de mărfuri, în 2018 1


Оборот розничной торговли по группам товаров в 2018 году 1

Milioane, lei Structura, %


Миллионов, лей Структура, %
Total 30 082,4 100,0
Всего
din care: /
в том числе:
Produse alimentare 10 082,0 33,5
Продовольственные товары
Comerțul cu amănuntul afructelor, legumelor, cărnii, peştelui, produselor de 4 969,8 16,5
brutărie şi lactate, ouălor
Розничная торговля фруктами, овощами, мясом, рыбой, хлебобулочными
изделиями, молочными продуктами и яйцами
fructe şi legume proaspete 720,5 2,4
непереработанные фрукты и овощи
fructe şi legume prelucrate 97,1 0,3
переработанные фрукты и овощи
carne 405,3 1,3
мясо
produse din carne 756,4 2,5
мясные продукты
peşte, crustacee şi moluşte 273,0 0,9
рыба, ракообразные и моллюски
produse de brutărie 744,1 2,5
хлебобулочные изделия
dulciuri 750,2 2,5
сахаристые кондитерские изделия
produse lactate 1 147,1 3,8
молочные продукты
ouă 76,1 0,3
яйца
Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 5 112,2 17,0
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями
cafea, ceai, cacao şi condimente 498,4 1,7
кофе, чай, какао и пряности
ulei şi grăsimi comestibile 160,5 0,5
пищевые масла и жиры
preparate alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice 150,4 0,5
гомогенизированные пищевые продукты и диетическое питание
alte produse alimentare, n. c. a. 1 409,8 4,7
прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки
băuturi alcoolice 900,2 3,0
алкогольные напитки
alte băuturi 670,0 2,2
прочие напитки
produse de tutun 1 322,9 4,4
табачные изделия
Marfuri nealimentare 20 000,4 66,5
Непродовольственные товары
Comerțul cu amănuntul al echipamentelor informatice şi de comunicaţii 1 627,0 5,4
Розничная торговля информационным и коммуникационным
оборудованием
сalculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare şi software 600,3 2,0
компьютеры, периферийные устройства и программные обеспечения
echipamente de telecomunicaţii 695,2 2,3
телекоммуникационное оборудование

63
COMERŢ INTERIOR / ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Continuare / Продолжение
Milioane, lei Structura, %
Миллионов, Структура,
лей %
echipamente audio şi video 331,5 1,1
аудио и видеоаппаратура
Comerțul cu amănuntul al materialelor de construcţii şi articolelor de fierărie 1 100,5 3,7
Розничная торговля строительными материалами и скобяными
изделиями
articole de fierărie 166,7 0,6
скобяные изделия
vopsele, emailuri şi lacuri 83,9 0,3
лакокрасочные материалы
sticle plate (geamuri) 2,0 0,0
листовые стекла
echipamente pentru gradinarit 92,4 0,3
садово-огородная техника и инвентарь
echipamente şi accesorii pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire 129,5 0,4
водопроводные и отопительные оборудования и материалы
echipamente sanitare 43,7 0,2
санитарно-техническое оборудование
unelte de mina 97,6 0,3
ручной инструмент
materiale de construcţii, n. c. a. 484,7 1,6
строительные материалы, не включенные в другие группировки
Comerțul cu amănuntul al articolelor de uz casnic 2 593,6 8,6
Розничная торговля бытовыми изделиями
materiale textile 125,3 0,4
текстильные изделия
perdele şi draperii 10,9 0,0
портьеры и тюлевые занавеси
tapete şi acoperitoare de podele, covoare şi carpete 102,8 0,3
обои и напольные покрытия, ковры и коврики
aparate electrocasnice 1 378,0 4,6
бытовые электроприборы
mobilă 456,1 1,5
мебель
articole de iluminat 86,7 0,3
осветительные приборы
articole de lemn, plută şi împletituri 56,8 0,2
изделия из дерева, пробки и плетеные изделия
faianţe, sticlărie, ceramici, tacâmuri şi dispozitive neelectrice de uz casnic, 372,8 1,3
articole şi echipamente, n. c. a.
глиняная или фаянсовая посуда, изделия из стекла, фарфора, керамики,
ножевые изделия и неэлектрические бытовые приборы, изделия и
оборудование, не включенные в другие группировки
instrumente şi partituri musicale 4,2 0,0
музыкальные инструменты и нотные издания
musical instruments and music scores
Comerțul cu amănuntul al bunurilor culturale şi recreationale 668,4 2,2
Розничная торговля товарами культурного назначения и
предназначенными для отдыха
cărţi 126,0 0,4
книги
ziare şi reviste 32,4 0,1
газеты и журналы
articole de papetări 85,0 0,3
писчебумажные и канцелярские товары
înregistrări audio şi video 0,5 0,0
музыкальные записи и видеозаписиs

64
COMERŢ INTERIOR / ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Continuare / Продолжение
Milioane, lei Structura, %
Миллионов, Структура,
лей %
echipament pentru sport 51,2 0,2
спортивный инвентарь
echipament pentru camping 13,1 0,0
туристическое снаряжение и инвентарь
jocuri şi jucării 335,5 1,1
игры и игрушкиs
suveniruri şi obiecte de artă 24,7 0,1
сувениры и предметы искусстваs
Comerțul cu amănuntul al produselor de îmbrăcăminte, al produselor 6 607,5 22,0
farmaceutice şi medicale, al articolelor de tualetă, al florilor, plantelor,
animalelor de companie şi a hranei pentru acestea
Розничная торговля одеждой, фармацевтическими и медицинскими
товарами, туалетными средствами, цветами, растениями, домашними
животными и кормом для домашних животных
produse de îmbrăcăminte 1 620,6 5,4
одежда
produse de încălţăminte 379,9 1,3
обувь
produse din piele şi a accesoriilor de călătorie 46,4 0,2
изделия из кожи и дорожные принадлежности
produse farmaceutice 2 719,7 9,0
фармацевтические товары
produse medicale şi ortopedice 499,9 1,7
медицинские товары и ортопедические изделия
produse cosmetice şi de intreţinere 1081,5 3,6
косметические товары и туалетные средства
flori, plante şi seminţe 135,6 0,4
цветы, растения и семена
îngrăşăminte şi produse agro-chimice 50,5 0,2
удобрения и агрохимикаты
animale de companie şi a hranei acestora 73,4 0,2
домашние животные и корма для домашних животных
Comerțul cu amănuntul al carburanţilor pentru motoare cu ardere internă şi a 7 361,2 24,5
altor bunuri noi n. c. a.
Розничная торговля автомобильным топливом и прочими новыми
товарами, не включенными в другие группировки
carburanţi pentru motoare cu ardere internă 5 800,2 19,3
автомобильное топливо
ceasuri şi bijuterii 298,9 1,0
часы и ювелирные изделия
echipamente fotografice, optice şi de precizie, servicii ale opticienilor 31,7 0,1
фотоаппаратура, оптические приборы и средства измерения, услуги по
сборке и ремонту очков
materiale pentru curăţenie 477,5 1,6
чистящие средстваs
combustibili casnici, gaz îmbuteliat, cărbune şi lemne 7,8 0,0
бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и древесное
топливо
alte produse de consum nealimentare, n. c. a. 152,0 0,5
прочие непродовольственные потребительские товары, не включенные
в другие группировки
materii prime agricole, n. c. a. 0,6 0,0
cельскохозяйственное сырье, не включенное в другие группировки
maşini si echipamente, n. c. a. 58,3 0,2
машины и оборудование, не включенные в другие группировки

65
COMERŢ INTERIOR / ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Continuare / Продолжение
Milioane, lei Structura, %
Миллионов, Структура,
лей %
alte produse nealimentare, n. c. a. 534,2 1,8
непродовольственные непотребительские товары, не включенные в
другие группировки
Comerțul cu amănuntul al produselor second hand 42,2 0,1
Розничная торговля бывшими в употреблении товарами
antichităţi 1,6 0,0
предметы антиквариата
alte produse second hand 40,6 0,1
прочие бывшие в употреблении товары

1Datele sunt prezentate conform clasificatorului CSPM Rev. 2


Данные приведены в соответствии с классификатором СКПМ Ред.2

66
COMERŢ INTERIOR / ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ

10.2. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor, întreținerea și repararea acestora1


Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт1
prețuri curente / текущие цены
Milioane lei Anul precedent=100 Structura, %
Миллионов лей Предыдущий год=100 Структура,%
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Total 7 189,7 7 305,4 116,1 100,9 100,0 100,0
Всего

din care:
в том числе:
Vânzarea cu ridicata a mașinilor și autovehiculelor ușoare 501,6 427,3 68,7 52,6 7,0 5,8
Оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами
Vânzarea cu amanuntul în magazine specializate a 2 579,1 2 519,4 123,2 107,6 35,9 34,5
masinilor și autovehiculelor ușoare de mărfuri
Розничная торговля легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами в
специализированных магазинах
Alte vânzări cu amanuntul a masinilor și autovehiculelor 141,7 118,3 109,9 167,8 2,0 1,6
ușoare
Прочая розничная торговля легковыми автомобилями
и легкими автотранспортными средствами
Servicii de intermedieri a vânzărilor cu ridicata a mașinilor 35,6 15,0 de 2,2 ori 41,7 0,5 0,2
și autovehiculelor ușoare
Услуги по оптовой торговле легковыми автомобилями
и легкими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе
Vânzarea cu ridicata a altor autovehicule 37,3 50,2 68,2 134,5 0,5 0,7
Оптовая торговля прочими автотранспортными
средствами
Vânzarea cu amanuntul, în magazine specializate, a altor 21,2 48,2 115,5 112,2 0,3 0,7
autovehicule
Розничная торговля прочими автотранспортными
средствами в специализированных магазинах
Alte vânzări cu amanuntul a altor autovehicule 74,4 61,6 de 2,9 ori 89,2 1,0 0,8
Прочая розничная торговля прочими
автотранспортными средствами
Servicii de intermedieri a vânzărilor cu ridicata a altor 0,3 3,7 57,8 95,8 0,0 0,1
autovehicule
Услуги по оптовой торговле прочими
автотранспортными средствами за вознаграждение
или на договорной основе
Servicii de întreținere și reparare a masinilor și 393,8 498,6 106,8 121,7 5,5 6,8
autovehiculelor ușoare de mărfuri
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств
Servicii de întreținere și reparare a altor autovehicule 289,3 200,8 195,0 70,7 4,0 2,8
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
прочих автотранспортных средств
Servicii de spălare, curățare, lustruire și similare a 32,6 38,5 103,3 120,1 0,5 0,5
mașinilor
Мойка автотранспортных средств, полирование и
аналогичные услуги

67
COMERŢ INTERIOR / ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Continuare / Продолжение
Milioane, lei Anul precedent=100 Structura, %
Миллионов, лей Предыдущий год=100 Структура,%
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Vânzarea cu ridicata a motocicletelor, pieselor și 1 275,1 1 318,3 125,3 102,0 17,7 18,0
accesoriilor
aferente acestora
Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами
и принадлежностями
Vânzarea cu ridicata a pieselor și accesoriilor de 234,3 274,3 149,2 117,6 3,3 3,8
autovehicule
Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями
Servicii de intermediere pentru vânzare cu ridicata a 1 401,4 1 563,2 114,8 110,2 19,5 21,4
pieselor și accesoriilor de autovehicule
Услуги по оптовой торговле автомобильными
деталями, узлами и принадлежностями за
вознаграждение или на договорной основе
Vânzarea cu amănuntul, în magazine specializate, a pieselor 132,5 108,8 101,8 92,8 1,8 1,5
și accesoriilor de autovehicule
Розничная торговля автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями в специализированных
магазинах
Alte vânzări cu amănuntul a pieselor și accesoriilor de 1,1 3,4 6,2 117,5 0,0 0,0
autovehicule
Прочая розничная торговля деталями, узлами и
принадлежностями автотранспортных средств
Vânzarea cu amănuntul, în magazine specializate, a 7,3 13,1 153,5 148,2 0,1 0,2
motocicletelor, pieselor și accesoriilor aferente acestora
Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами
и принадлежностями в специализированных магазинах
Alte vânzări cu amănuntul, a motocicletelor, a pieselor și 29,9 41,5 119,1 139,5 0,4 0,6
accesoriilor aferente acestora
Прочая розничная торговля мотоциклами, их
деталями, узлами и принадлежностями
Servicii de intermedieri a vânzării cu ridicata a 0,1 0,7 20,7 110,7 0,0 0,0
motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente acestora
Услуги по оптовой торговле мотоциклами, их
деталями, узлами и принадлежностями за
вознаграждение или на договорной основе
Servicii de reparare și intreținere a motocicletelor 1,1 0,5 46,6 34,5 0,0 0,0
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
мотоциклов
¹ Datele sunt prezentate conform clasificatorului CSPM Rev. 2
Данные приведены в соответствии с классификатором СКПМ Ред. 2

68
INDUSTRIE
11. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Sursa datelor

Rapoartele statistice prezentate de întreprinderile cu activitate industrială din sectoarele public, privat
şi mixt.
Источник данных
Статистические отчеты, представляемые предприятиями с промышленной деятельностью
в публичном, частном и смешанном секторах экономики.

Precizări metodologice

Industria în ansamblu cuprinde: secţiunile CAEM-2: B-Industria extractivă, C-Industria prelucrătoare,


D-Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, E–Distribuţia apei:
salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, dar şi întreprinderi a căror activitate principală
este alta decât industrială dar care deţin unităţi secundare de producţie şi realizează produse industriale.
Producţia industriei (în expresie valorică) în ansamblu şi pe tipuri de activităţi industriale se calculează
ca suma datelor privind volumul producţiei întreprinderilor industriale şi a unităţilor secundare de producţie ale
întreprinderilor din alte ramuri ale economiei.
Producţie a întreprinderii industriale se consideră valoarea tuturor produselor finite fabricate şi a
semifabricatelor comercializate în exterior în perioada de gestiune (atât din materia primă şi materialele proprii,
cât şi din materia primă şi materialele clientului), precum şi valoarea lucrărilor cu caracter industrial, executate
la comandă pentru terţi sau pentru gospodăriile şi sectoarele neindustriale proprii ale întreprinderii. Nu se
include în producţia întreprinderii industriale valoarea producţiei proprii, folosite pentru necesităţile industrial-
productive în cadrul întreprinderii în cauză.
Valoarea producţiei industriale fabricate se prezintă în preţurile curente ale anilor corespunzători.
Fabricarea produselor industriale exprimată în unităţi fizice este indicată, de regulă, după producţia
globală, care include şi producţia folosită pentru necesităţile interne în cadrul întreprinderii date.
Nomenclatorul de produse corespunde structurii clasificării activităţilor economice şi este armonizat la
standardul european PRODCOM.

Методологические пояснения

Промышленность в целом включает: секции согласно КЭДМ-2: В – Добыча полезных


ископаемых, С – Обрабатывающая промышленность, D - Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха, Е – Водоснабжение; очистка и
обработка отходов и восстановительные работы, а также предприятия с непромышленным
основным видом деятельности, которые имеют второстепенные промышленные подразделения и
производят промышленную продукцию.
Продукция промышленности (в стоимостном выражении) в целом и по видам промышленной
деятельности определяется как сумма данных объемов продукции промышленных предприятий и
второстепенных производственных единиц предприятий других отраслей экономики
Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех выработанных
предприятием за отчетный период готовых изделий и отпущенных на сторону полуфабрикатов (как
из своего сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика), а также стоимость
выполненных работ промышленного характера по заказам со стороны или непромышленных
хозяйств и секторов своего предприятия. Не включается в продукцию промышленного предприятия
продукция собственного производства, израсходованная на промышленно-производственные нужды
внутри данного предприятия
Стоимость произведенной продукции приведена в действующих ценах соответствующих
лет.
Производство промышленных товаров выраженное в физических единицах приводятся, как
правило, по валовому выпуску продукции, который включает продукцию, израсходованную на нужды
внутри данного предприятия
Номенклатура продукции соответствует структуре классификации видов экономической
деятельности и гармонизирован с Европейским стандартом PRODCOM.

69
INDUSTRIE / ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

11.1. Indicii volumului producţiei industriale, pe tipuri de activități ecomomice


Индексы объема промышленной продукции по видам экономической деятельности
anul precedent = 100 / предыдущий год = 100
2015 2016 2017 2018
Industrie–total
Промышленность–всего 101,0 100,1 103,6 104,9
Industria extractivă
Добыча полезных ископаемых 97,6 80,1 94,2 118,6
Industria prelucrătoare
Обрабатывающая промышленность 103,4 101,4 105,4 104,7
din care:
в том числе:
Industria alimentară
Производство пищевых продуктов 104,3 97,1 102,3 102,5
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
Производство, переработка и консервирование мяса и мясных
продуктов 104,3 91,4 119,0 107,7
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 84,1 142,6 102,3 100,6
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Переработка и консервирование фруктов и овощей 112,2 93,2 96,4 109,0
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale
Производство растительных и животных масел и жиров 125,3 76,0 102,8 124,8
Fabricarea produselor lactate
Производство молочных продуктов 100,1 103,0 97,0 84,4
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din
amidon
Производство муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов 93,2 109,9 94,1 98,0
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
Производство хлебобулочных и мучных изделий 103,8 100,6 97,5 98,0
Fabricarea altor produse alimentare
Производство прочих продуктов питания 104,7 106,0 100,3 98,3
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Производство готовых кормов для животных - - 126,3 74,1
Fabricarea băuturilor
Производство напитков 101,1 81,3 115,3 101,0
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 91,6 84,8 100,6 113,6
Fabricarea vinurilor din struguri
Производство вина из винограда 103,2 85,3 140,9 92,5
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale
şi alte ape îmbuteliate
Производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и других вод в бутылках 112,9 22,3 125,0 131,9
Fabricarea produselor textile
Производство текстильных изделий 131,5 111,8 84,5 123,8
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Производство одежды 104,8 107,6 100,0 101,5
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-
седельных изделий; выделка и крашение меха 87,5 105,2 95,8 102,9
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale
împletite
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели; производство изделий из соломки и других
растительных материалов для плетения 112,5 114,2 87,1 126,8
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Производство бумаги и бумажной продукции 82,7 103,2 99,3 104,7
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Полиграфическая деятельность и копирование записей на носителях
информации 89,0 86,3 104,7 90,3
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Производство химических веществ и химических продуктов 130,9 143,3 102,8 97,7
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Производство основной фармацевтической продукции и
фармацевтических препаратов 138,6 80,3 103,2 70,6
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic
Производство резиновых и пластмассовых изделий 100,6 104,0 118,3 98,4

70
2015 2016 2017 2018
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 99,0 88,2 97,3 118,9
Industria metalurgică
Металлургическая промышленность 88,6 100,1 100,4 100,3
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii
Производство металлических конструкций и изделий, кроме машин,
оборудования и установок 108,4 97,6 100,5 104,9
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 96,6 93,6 92,4 90,9
Fabricarea echipamentelor electrice
Производство электрического оборудования 124,2 131,9 de 2,2 ori 119,1
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории 111,5 108,1 106,9 75,3
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor şi semiremorcilor
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - 170,2 118,2 120,9
Fabricarea de mobile
Производство мебели 102,2 122,4 105,4 109,7
Alte activităţi industriale n.c.a.
Прочие производства, не включенные в другие категории 101,3 82,1 de 2,4 ori 101,5
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Ремонт, обслуживание и установка машин и оборудования 109,6 84,8 106,1 98,6
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей
водой; кондиционирование воздуха 100,0 101,8 93,7 105,5
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
Производство, транспортировка и распределение электроэнергии 103,1 100,1 97,5 104,6
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Обеспечение паром; кондиционирование воздуха 95,9 104,4 87,2 106,9

11.2. Indicii volumului producţiei industriale, pe tipuri de activităţi economice


Индексы объема промышленной продукции по видам экономической деятельности

anul precedent = 100 / предыдущий год = 100

130
118,6
120
102,8
110 119,5 103,4 101,8 105,4 104,7105,5
102,1
105,8 103,6
104,9
100 104,0 94,2
101,7 101,0 100,0 101,4100,1
97,6
90 95,1 97,6 93,7
80
80,1
70
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industrie – total / Промышленность – всего

Industria extractivă / Добыча полезных ископаемых

Industria prelucrătoare / Обрабатывающая промышленность

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat /
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха

71
11.3 Valoarea producţiei industriale fabricate pe tipuri de activităţi economice
Стоимость произведённой промышленной продукции по видам экономической деятельности
milioane lei; preţuri curente / миллионов лей; действующие цены
2015 2016 2017 2018
Industrie – total 26 173,8 26 303,1 28 622,5 30 400,5
Промышленность – всего
Industria extractive 221,6 178,1 172,6 212,9
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 20 581,7 20 796,8 22 511,9 23 781,4
Обрабатывающая промышленность
din care:
в том числе:
Industria alimentară
Производство пищевых продуктов 6 656,4 6 530,6 6 974,9 7 208,4
Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
Производство, переработка и консервирование мяса и мясных
продуктов 1 412,6 1 216,6 1 439,9 1 605,8
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 227,8 316,7 318,1 301,8
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Переработка и консервирование фруктов и овощей 1 400,7 1 284,8 1 415,4 1 493,5
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale
Производство растительных и животных масел и жиров 658,0 560,2 568,2 733,2
Fabricarea produselor lactate
Производство молочных продуктов 735,1 770,9 774,2 694,3
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
Производство муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов 70,9 84,1 82,8 85,2
Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
Производство хлебобулочных и мучных изделий 1 340,3 1 414,2 1 396,0 1 390,1
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patiserie
Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских
изделий 917,4 944,1 948,6 943,3
Fabricarea altor produse alimentare
Производство прочих продуктов питания 810,6 882,8 922,4 898,4
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 720,8 786,4 811,1 788,0
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Производство готовых кормов для животных - - 3,9 6,2
Fabricarea băuturilor
Производство напитков 1 996,1 1 649,7 1 865,5 1 877,9
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков 291,4 250,5 213,8 281,1
Fabricarea vinurilor din struguri
Производство вина из винограда 773,5 676,4 948,7 871,6
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate
Производство безалкогольных напитков; производство минеральных
вод и других вод в бутылках 207,6 32,4 39,8 54,3
Fabricarea produselor textile
Производство текстильных изделий 293,9 322,0 305,6 447,7
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Производство одежды 1 014,4 1 103,9 1 204,8 1 320,9
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-
седельных изделий; выделка и крашение меха 293,0 345,1 332,9 332,2
Fabricarea încălţămintei
Производство обуви 179,3 221,9 214,2 211,8
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели; производство изделий из соломки и других растительных
материалов для плетения 157,4 199,4 171,3 222,2
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Производство бумаги и бумажной продукции 516,7 532,1 501,1 590,9
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Полиграфическая деятельность и копирование записей на носителях
информации 373,1 366,0 386,6 304,4
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Производство химических веществ и химических продуктов 1 061,9 1 431,6 1 474,2 1 419,3

72
2015 2016 2017 2018
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice
şi de parfumerie
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств,
парфюмерных и косметических средств 34,4 46,7 80,3 88,9
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Производство основной фармацевтической продукции и
фармацевтических препаратов 331,7 266,8 288,2 193,5
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastic
Производство резиновых и пластмассовых изделий 1 395,6 1 485,1 1 793,6 1 773,4
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2 412,0 2 176,1 2 187,1 2 710,6
Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
Производство стекла и изделий из стекла 1 047,2 1 032,0 945,3 1 126,1
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
Производство изделий из бетона, цемента и гипса 901,2 816,3 892,0 1 002,7
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Резка, обработка и отделка камня 59,3 42,4 43,0 49,6
Industria metalurgică
Металлургическая промышленность 96,5 79,6 85,4 92,6
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii
Производство металлических конструкций и изделий, кроме машин,
оборудования и установок 1 045,9 1 104,0 1 063,1 1 120,6
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 510,4 468,0 428,6 389,8
Fabricarea echipamentelor electrice
Производство электрического оборудования 132,4 192,7 644,3 861,8
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 489,3 496,3 494,9 430,5
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor жi semiremorcilor
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 165,1 285,3 336,2 450,3
Fabricarea de mobile
Производство мебели 918,9 1 102,2 1 215,3 1 359,4
Alte activităţi industriale n.c.a.
Прочие производства, не включенные в другие категории 66,5 58,6 150,2 159,8
Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similar
Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий 26,4 19,5 21,1 21,3
Repararea, întreținerea si instalarea mașinilor si echipamentelor
Ремонт, обслуживание и установка машин и оборудования 457,2 419,7 470,9 421,8
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей
водой; кондиционирование воздуха 3 706,9 3 964,9 3 957,3 4 258,4
Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
Производство, транспортировка и распределение электроэнергии 3 458,6 3 693,3 3 679,6 1 362,6
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Обеспечение паром; кондиционирование воздуха 11,6 14,6 12,2 2 585,0
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные
работы 1 663,6 1 363,3 1 980,7 2 147,8

73
11.4. Structura producţiei industriale, pe tipuri de activităţi economice
Структура промышленной продукции по видам экономической деятельности

100
6,4 5,2 6,9 7,1
90
14,2 15,1 13,8 14,0
80

70

60

50

40 78,6 79,0 78,7 78,2

30

20

10

0 0,8 0,7 0,6 0,7


2015 2016 2017 2018

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare


Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer


condiţionat
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой;
кондиционирование воздуха
Industria prelucrătoare
Обрабатывающая промышленность

11.5. Principalii indicatori ai activităţii întreprinderilor industriale, pe forme de proprietate


Основные показатели деятельности промышленных предприятий по формам собственности

Valoarea producţiei fabricate,


Numărul de întreprinderi
mil. lei; preţuri curente
şi unităţi de producţie
Стоимость
Число предприятий
произведенной продукции,
и производственных единиц
млн. лей; действующие цены
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Industrie – total 2 077 2 094 2 071 26 303,1 28 622,6 30 400,5
Промышленность – всего
din care: / в том числе:
Publică
Публичная 41 36 27 4 328,9 4 323,8 4 730,3
Privată
Частная 1 850 1 874 1 853 12 935,1 13 634,9 14 812,0
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină
Смешанная (публичная и частная), без иностранного
участия 22 16 10 1 617,4 2 130,3 2 131,6
Străină
Иностранная 66 69 81 2 248,7 3 026,3 4 182,0
A întreprinderilor mixte
Совместных предприятий 98 99 100 5 173,0 5 507,3 4 544,6

74
INDUSTRIE / ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
11.6. Producţia principalelor produse industriale
Производство основных видов промышленной продукции

2015 2016 2017 2018


Industria extractivă
Добыча полезных ископаемых
Ecausin şi alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcţii cu greutatea
specifică ≥2,5, mii tone
164,9 127,4 97,3 80,2
Экаусин и другие известняки предназначенный для дальнейшей обработки
или для строительства с удельным весом ≥2,5, тыс. тонн
Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţie, exclusiv granit sau gresie, mii
tone
Прочие камни, предназначенные для дальнейшей обработки или для
строительства, кроме гранита и песчаника, тыс. тонн 75,9 46,3 10,4 35,0
Nisip, mii tone
Песок, тыс. тонн 615,7 595,4 651,2 709,9
Pietriş, prundiş, bolovani şi silex, mii tone
Щебень, гpавий, галька и кремень, тыс. тонн 419,9 265,4 390,2 373,1
Amestecuri de zgură şi deşeuri industriale similare, cu prundiş încorporat sau nu,
pietriş, galeţi şi cremene pentru utilizare în construcţie (amestecuri de nisip şi
prundiş), mii tone
Макадам из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов
(песчано-гравийная смесь), тыс. тонн 174,1 345,8 366,5 248,5
Industria prelucrătoare
Обрабатывающая промышленность
Carne, mii tone
Мясо, тыс. тонн
din care:
в том числе: 11,8 8,2 10,8 11,8
Carne de pasăre, mii tone
Мясо птицы, тыс. тонн 8,8 6,0 7,4 7,2
Mezeluri, mii tone
Колбасные изделия, тыс. тонн 10,2 9,3 10,0 11,2
Sucuri de fructe şi legume, mii litri
Соки овощные и фруктовые, тыс. литров 30 065,3 25 096,0 23 473,1 26 969,0
Conserve de legume şi fructe, mii tone
Овощи и фрукты консервированные, тыс. тонн 5,4 3,7 4,6 3,7
Fructe prelucrate şi conservate, mii tone
Фрукты переработанные и консервированные, тыс. тонн 5,0 7,6 5,2 10,2
Uleiuri brute nemodificate chimic, mii tone
Масла и жиры нерафинированные не модифицированные химически, тыс.
тонн 38,4 27,1 32,3 46,4
Lapte şi frişcă cu conţinut de grăsimi <6%, mii tone
Молоко и сливки <6% жирности, тыс. тонн 23,6 22,9 21,9 18,9
Caşcaval şi brânză grase, tone
Сыр и брынза жирные, тонн 40,7 47,2 144,3 89,1
Lapte prins, cremă de lapte prins, iaurt, chefir, smântână şi alte produse
fermentate, tone
Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и прочие продукты
ферментированные, тонн 10 628,2 10 188,7 9 680,7 8 663,9
Îngheţată și alte forme de gheață cu sau fără cacao, mii litri
Мороженое и прочие виды пищевого льда содержащие какао, тыс. литров 2 031,1 2 087,3 2 100,1 1 973,7
Făină, mii tone / Мука, тыс. tонн 6,5 9,2 10,0 8,1
Crupe, grişuri şi aglomerate, mii tone
Крупа, мука грубого помола и гранулы, тыс. tонн 1,6 1,8 1,7 2,1
Pâine şi produse de panificaţie, mii tone
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 57,8 52,4 47,8 43,8
din care:
в том числе:
Pâine proaspătă , mii tone
Хлеб свежий, тыс. tонн 51,3 45,6 40,9 37,4
Alte produse de panificaţie, mii tone
Прочие хлебобулочные изделия, тыс. tонн 6,5 6,8 6,9 6,4
Produse făinoase de cofetărie, mii tone
Кондитерские изделия мучные, тыс. тонн 28,4 28,3 27,8 28,3
Produse zaharoase de cofetărie, mii tone
Кондитерские изделия сахаристые, тыс. тонн 13,6 13,9 13,5 12,8

Paste făinoase, mii tone


Макаpонные изделия, тыс. тонн 5,7 4,7 4,2 2,9
75
2015 2016 2017 2018
Maioneze şi alte sosuri emulsificate, tone
Майонезы и прочие эмульсированные соусы, тонн 138,0 135,2 142,8 86,4
Divin, mii litri 100% alcool
Дивины, тыс. литров 100% алкоголя 1 268,1 431,6 829,1 995,0
Rachiuri şi lichioruri, mii litri 100% alcool
Спиртные напитки и ликеры, тыс. литров 100% алкоголя 2 924,9 2 908,8 2 649,9 2 652,8
Vodca, mii litri 100% alcool
Водка, тыс. литров 100% алкоголя 2 593,0 2 516,4 2 423,1 2 371,1
Vinuri spumante, mii dal
Игристые вина, тыс. дал 370,2 357,3 412,9 454,3
Vinuri naturale din struguri, mil. dal
Вино виноградное, млн. дал 2,8 2,3 3,1 3,6
Vinuri de Porto, Madeira, Sheary, Tokay şi altele,
mii dal
Портвейн, Мадера, Шерри, Токайское и вина прочие, тыс. дал 23,0 27,4 20,8 25,5
Ape minerale şi gazoase, mil. dal
Минеральные и газированные воды, млн. дал 1,2 1,6 2,4 3,1
Băuturi nealcoolice, mil. dal
Безалкогольные напитки, млн. дал 2,5 0,6 0,7 0,8
Articole de ciorăpărie, mii perechi
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар 2 024,2 1 950,6 1 719,9 1 266,0
Articole tricotate, mil. buc.
Трикотажные изделия, млн. шт. 5,8 5,6 5,8 5,5
Articole de îmbrăcăminte pentru lucru, mii buc.
Одежда рабочая, тыс. шт. 822,7 992,0 1 353,0 1 044,5
Paltoane, impermeabile, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole
similare (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc.
Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые, ветровки и изделия
аналогичные (кроме трикотажного или ручного вязания), тыс. шт. 33,2 37,2 25,0 47,7
Costume şi completuri (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc.
Костюмы и комплекты (кроме трикотажного или ручного вязания), тыс.
шт. 56,4 62,4 125,5 101,8
Sacouri, jachete şi blazere (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc.
Пиджаки и блейзеры (кроме трикотажного или ручного вязания), тыс. шт. 146,2 110,4 149,3 160,5
Pantaloni lungi şi scurţi, salopete şi şorturi (exclusiv tricotate sau croşetate), mii
buc.
Брюки и бриджи, комбинезоны и шорты (кроме трикотажного или ручного
вязания), тыс. шт. 566,4 666,4 656,1 1 076,1
Rochii şi sarafane (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc.
Платья и сарафаны (кроме трикотажного или ручного вязания), тыс. шт. 660,2 363,4 621,4 256,7
Fuste şi fuste-pantalon (exclusiv tricotate sau croşetate), mii buc.
Юбки и юбки-брюки (кроме трикотажного или ручного вязания), тыс. шт. 444,2 367,0 137,6 222,6
Bluze şi cămăşi (exclusiv tricotate sau croşetate) pentru femei şi fete, mii buc.
Блузки и рубашки (кроме трикотажного или ручного вязания), женские или
для девочек, тыс. шт. 1 290,0 1 542,4 1 197,3 760,3
Cufere, valize, geamantane şi articole similare din orice material, mii buc.
Чемоданы, саквояжи и изделия аналогичные, из материалов различных, тыс.
шт. 82,7 48,7 49,2 54,5
Genţi pentru dame, din orice material, mii buc.
Сумки дамские, из материалов различных, тыс. шт. 135,8 150,7 126,4 123,2
Încălţăminte, mii perechi
Обувь, тыс. паp 1 759,2 1 926,0 1 681,7 1 341,7
Cherestea, mii m3
Пиломатериалы, тыс. м3 0,9 0,9 3,0 3,1
Blocuri de ferestre şi uşi din lemn, mii buc
Оконные и дверные блоки деревянные, тыс. шт. 10,7 8,7 6,0 6,9
Panouri pentru parchete, mii m2
Паркет деревянный щитовой, тыс. м2 6,3 5,1 8,6 5,4
Cutii şi lăzi din hârtie sau cartoane ondulate, mii tone
Коробки и ящики из бумаги или картона гофрированных, тыс. тонн 10,4 10,4 11,2 11,1
Lacuri şi vopsele, tone
Лаки и краски, тонн 23 354,6 32 590,5 28 607,6 26 821,4
Săpunuri, tone
Мыло, тонн 312,9 390,8 847,0 842,5
Preparate pentru spălat şi curăţat, tone
Моющие и чистящие средства, тонн 950,7 2 112,0 1 566,2 2 033,1
Uleiuri eterice, tone
Эфирные масла, тонн 33,1 23,6 46,8 26,9

Tuburi şi ţevi din material plastic, tone


Трубы и трубки из пластмасс, тонн 2 169,9 2 375,4 852,8 1 926,7
76
2015 2016 2017 2018
Cutii, lăzi, stelaje şi articole similare din materiale plastice, tone
Коробки, ящики, решетчатая тара и аналогичные изделия из пластмасс,
тонн 158,2 145,1 140,0 146,1
Sticlă izolantă cu straturi multiple, mii m2
Стекло изолирующее многослойное, тыс. м2 427,3 378,1 429,6 452,8
Oglinzi din sticlă, mii buc.
Зеркала стеклянные, тыс. шт. 13,1 7,9 4,9 33,4
Sticle şi flacoane din sticlă, mil. buc.
Бутылки и флаконы из стекла, млн. шт. 228,9 218,5 206,0 235,1
Amestecuri uscate de ghips, mii tone
Сухие гипсовые смеси, тыс. тонн 105,9 109,3 96,6 74,1
Elemente prefabricate pentru construcţii din ciment, beton sau piatră artificială,
mii tone
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона
или камня искусственного, тыс. тонн 276,3 263,2 371,6 439,7
Uşi, ferestre şi cadrele lor, praguri, pervazuri, din metale feroase, buc.
Двери, окна, коробки и пороги для дверей, коробки оконные, из черных
металлов, шт. 3 080,0 3 788,0 3 555,0 2 966,0
Uşi, ferestre şi cadrele lor, praguri, pervazuri, din aluminiu, buc.
Двери, окна, коробки и пороги для дверей, коробки оконные, из алюминия,
шт. 23 973,0 19 412,0 18 696,0 21 218,0
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей
водой; кондиционирование воздуха
Energie electrică, produsă pentru a fi livrata, mil. kWh
Электроэнергия, произведенная для поставки, млн. кВт·ч 785,0 757,6 729,9 767,1
Energie termică, produsă pentru a fi livrata,mii Gcal
Теплоэнергия, произведенная для поставки, тыс. Гкал 1 338,9 1 412,7 1 322,5 1 408,0

77
AGRICULTURĂ
12. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Sursa datelor

Rapoartele statistice prezentate de întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de


forma de proprietate; de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari (cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha
şi peste); de organele administraţiei publice locale.
Cadastrul Funciar al Republicii Moldova.

Источник данных

Статистические отчеты, представленные сельскохозяйственными производителями,


независимо от формы собственности; сельскохозяйственными предприятиями и крупных
крестьянских (фермерских) хозяйств (с площадью сельхозугодий более 10 га); органами местного
публичного управления.
Земельный Кадастр Республики Молдовы.

Precizări metodologice

Suprafeţele însămânțate, recolta globală şi producţia medie la 1 hectar sunt stabilite în


întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari (cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 şi
peste) –conform rapoartelor statistice privind producţia recoltată în aceste gospodării atât de pe semănăturile
de bază, cât şi de pe cele repetate şi intercalate.
Recolta globală şi producţia medie la 1 hectar a culturilor cerealiere şi florii-soarelui se indică în
greutate după finisare (curăţare, uscare).
Producţia medie la 1 hectar a culturilor agricole este calculată, luând ca bază recolta de pe
semănăturile principale, de pe 1 hectar de suprafaţă recoltată a culturii în cauză.
Producţia cărnii include carnea de animale şi păsări de toate tipurile, grăsimea semifabricat,
subprodusele alimentare.
Datele prezentate vizează atât sacrificarea industrială, cât şi cea din cadrul gospodăriei.
Producţia laptelui se caracterizează prin cantitatea mulsă de lapte de vacă, indiferent de faptul, dacă
acesta a fost realizat sau o parte din el a fost folosit în gospodăriile pentru alăptarea viţeilor şi purceilor. Laptele
care a fost supt de viţeii alăptaţi nu se include în producţie şi nu se calculează la determinarea cantităţii medii
de lapte muls de la o vacă.
Producţia ouălor – toată cantitatea de ouă strânse într-un an de la toate tipurile de păsări de casă,
inclusiv ouăle care au fost folosite prin reproducerea păsărilor (incubarea).

Методологические пояснения
Посевные площади, валовой сбор и средняя урожайность на 1 га определены
сельскохозяйственных предприятиях крупных крестьянских (фермерских) хозяйств (с площадью
сельхозугодий более 10 га) – по данным статистических отчетов о собранной в этих хозяйствах
продукции как с основных, так и с повторных и междурядных посевов.
Валовой сбор и средняя урожайность зерновых культур и подсолнечника приведены в весе
после доработки (очистки, сушки).
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур исчислена исходя из сбора с 1 га
основных посевов продуктивной площади данной культуры.
Производство мяса включает мясо всех видов скота и птицы, жир-сырец, пищевые
субпродукты.
Производство молокa характеризуется фактически надоенным коровьим, овечьим, козьим
молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или часть его потреблена в хозяйстве на
выпойку телят и поросят. Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании, в продукцию
не включается и не учитывается при определении средних удоев на одну корову.
Производство яиц – сбор их за год от всех видов домашней птицы, включая яйца,
использованные на воспроизводство птицы (инкубация и др.).

78
AGRICULTURĂ / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

12.1. SUPRAFAŢA AGRICOLĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

hectare, la începutul anului / гектаров, на начало года


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Suprafaţa agricolă - total 30 724 30 733 30 295 30 140 30 143 30 143 30 141 30 141
Сельскохозяйственные угодья - всего
din care:
в том числе:
teren arabil 20 581 20 591 21 023 20 927 20 930 20 930 20 930 20 930
пашня
plantaţii multianuale 7 142 7 142 6 411 6 350 6 350 6 350 6 347 6 347
многолетние насаждения
din acestea:
из них:
livezi 2 983 2 983 2 751 2 757 2 757 2 575 2 755 2 755
сады
vii 3 980 3 980 3 470 3 417 3 417 3 417 3 417 3 417
виноградники
alte plantaţii multianuale 179 179 190 176 176 176 175 175
другие многолетние насаждения
alte terenuri agricole 3 001 3 000 2 861 2 863 2 863 2 863 2 864 2 864
другие сельхозугодия

12.2. STRUCTURA TERENURILOR AGRICOLE,la începutul anului


СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
(на начало года)

%
100,0

90,0

80,0

70,0
67,2 67,0 69,4 69,4 69,4 69,5 69,5 69,5
60,0

50,0

40,0

30,0 9,7 9,7 9,1 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1


20,0
13,0 12,9 11,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
10,0
10,2 10,4 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alte terenuri agricole / Другие сельхозугодья Vii / Виноградники


Livezi / Сады Teren arabil/Пашня

79
AGRICULTURĂ / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

12.3. RECOLTA GLOBALĂ A CULTURILOR AGRICOLE, în anul 2018 1


ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ КУЛЬТУР, в 2018 году1
tone / тонн
din care în:
в том числе в:
Total întreprinderile gospodăriile
Всего agricole ţărăneşti
сельхозпред- крестьянских
приятиях хозяйствах
Cereale şi leguminoase - boabe 3 238 2462 776
Зерновые и зернобобовые культуры
din care:
в том числе:
grâu de toamnă 1 533 1218 315
пшеница озимая
grâu de primăvară 2 2 -
пшеница яровая

secară de toamnă 13 13 -
рожь озимая
orz de toamnă 420 386 34
ячмень озимый
orz de primăvară 63 63 -
ячмень яровой
ovăs 2 2 -
овёс
porumb pentru boabe 1 094 667 427
кукуруза на зерно
mazăre 4 4 -
горох
alte culturi cerealiere şi leguminoase 107 107 -
pentru boabe
прочие зерновые и зернобобовые
культуры

Floarea-soarelui 1 811 1 616 195


Подсолнечник
Cartofi 21 21 -
Картофель
Legume de câmp 20 20 -
Овощи (открытого грунта)
Struguri 4 842 4 734 108
Виноград
1
Сu excepţia gospodăriilor auxiliare ale populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu terenuri agricole până la 10 hectare
Без данных по личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерских) хозяйствам с площадью до 10 гектаров

80
AGRICULTURĂ / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

12.4. ROADA MEDIE LA HECTAR PE PRINCIPALELE CULTURI AGRICOLE, în 2018 1


УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, в 2018 году 1
сhintale / центнеров
din care:
в том числе:
Total în întreprinderile în gospodăriile
Всего agricole ţărăneşti
в сельхозпред- в крестьянских
приятиях хозяйствах
Cereale şi leguminoase - boabe 23,4 23,4 23,4
Зерновые и зернобобовые культуры
Floarea-soarelui 16,9 18,3 10,4
Подсолнечник
Cartofi 95,9 95,9 -
Картофель
Legume (de câmp) 125,0 125,0 -
Овощи (открытого грунта)
Struguri 71,4 72,2 49,1
Виноград

12.5. VÂNZAREA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE


РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
în procente / в процентах
din care:
в том числе:
organizaţiilor de colectări pe alte căi (pieţe, magazine,
Vândut - total şi asociaţiilor de consum alimentaţie publică, barter)
Реализовано - заготовительным по другим каналам (рынки,
всего организациям и магазины, общепит, бартер)
потребкооперации
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Cereale şi leguminoase - boabe 100,0 46,1 6,8 16,3 53,9 93,2 83,7
Зерновые и зернобобовые культуры
Seminţe de floarea-soarelui 100,0 57,8 5,7 16,7 42,2 94,3 83,3
(exclusiv seminţe de soi)
Семена подсолнeчника
(без сортовых семян)
Legume - total 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0
Овощи - всего
Fructe şi pomuşoare 100,0 20,8 5,1 13,8 72,9 94,9 86,2
Фрукты и ягоды
Struguri 100,0 48,5 17,7 10,0 51,5 82,3 90,0
Виноград
Vite şi păsări 100,0 83,3 66,6 50,5 16,7 33,4 49,5
Скот и птица
Lapte 100,0 53,9 56,2 80,0 46,1 43,8 20,0
Молоко
1
Сu excepţia gospodăriilor auxiliare ale populaţiei şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu terenuri agricole până la 10 hectare
Без данных по личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерских) хозяйствам с площадью до 10 гектаров

81
AGRICULTURĂ / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

12.6. PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE ANIMALIERE


ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

tone / тонн
În întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 1
Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйствами1
din care:
в том числе:
în întreprinderile în gospodăriile ţărăneşti
2018 agricole (de fermier)
в сельхозпред- в крестьянских
приятиях (фермерских)
хозяйствах
Creşterea vitelor şi păsărilor (în masă vie) 957 957 -
Выращивание (в живой массе)
Vânzarea vitelor şi păsărilor pentru sacrificare 691 691 -
(în masă vie)
Реализация на убой (в живой массе)
Producţia laptelui de vacă 190 190 -
Производство коровьево молока
Producţia medie de lapte pe o vacă, kg. 138 138 -
Средний надой молока на одну корову, кг.
Ouă de găini, mii bucăţi 2 186 2 186 -
Яйца куриные, тысяч штук
Producţia medie anuală pe o găină ouătoare, bucăţi 180 180 -
Среднегодовая яйценосность курицы-несушки,
штук
1 Care
au la balanţă ferme (animale),
Имеющие на балансе ферму (скот)

12.7. EFECTIVUL DE ANIMALE


ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
capete / голов
din care:
в том числе:
în întreprinderile agricole
2018 şi în gospodăriile ţărăneşti
(de fermier)1 în gospodăriile populaţiei
в сельхозпредприятиях в хозяйствах населения
и в крестьянских (фермерских)
хозяйствах1
Bovine 1 393 157 1 236
Крупный рогатый скот
din care vaci 865 71 794
в том числе коровы
Porcine 1 992 74 1 918
Свиньи

Ovine şi caprine 5 864 320 5 544


Овцы и козы
au la balanţă ferme (animale)
1 Care

Имеющие на балансе ферму (скот)

82
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII
13. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Sursa datelor
Rapoartele statistice prezentate de entităţi, indiferent de genul de activitate, care realizează investiţii în
active imobilizate, precum şi de agenţii economici specializaţi în executarea lucrărilor de construcţii în
antrepriză.
Источник данных

Статистические отчеты, представленные субъектами независимо от вида их деятельности,


осуществляющие инвестиции в долгосрочные активы, а также экономическими агентами,
выполняющими подрядные строительные работы.

Precizări metodologice

Investiţiile în active materiale pe termen lung reprezintă totalitatea cheltuielilor îndreptate la crearea şi
reproducerea mijloacelor fixe (construcţia, lărgirea, precum şi reconstrucţia şi modernizarea obiectelor, care
duc la creșterea costului inițial al lor, procurarea maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport, formarea cirezii
de bază, plantaţii multianuale etc.).
Începând cu anul 2017 datele sunt prezentate după indicatorul „Investiţii în active imobilizate” (imobilizări
necorporale şi imobilizări corporale).
Active imobilizate – active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea
entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.
Imobilizările necorporale includ invenţii, mărci, licenţe, know-how-uri, francize, programe informatice,
desene și modele industriale, website-uri, drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale primite sub formă de
aport la capitalul social, alte imobilizări necorporale.
Imobilizările corporale includ mijloace fixe: clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, construcţii speciale
(inginereşti), instalaţii de transmisie, maşini, utilaje, mijloace de transport şi alte mijloace fixe; terenuri;
resurse minerale; active biologice imobilizate.
Mijloacele fixe puse în funcţiune includ valoarea obiectelor construcţiei terminate şi date în exploatare
în ordinea stabilită: a clădirilor, construcţiilor, întreprinderilor, complexelor care urmează să fie puse în
funcţiune, precum şi a utilajului, uneltelor, inventarului, plantaţiilor multianuale, animalelor de producţie şi
reproducţie.
Activitatea de construcţii reprezintă sectorul economiei naţionale, în care se desfăşoară procesul de
execuţie a lucrărilor de construcţii, destinate creării de mijloace fixe, precum şi menţinerii construcţiilor
existente la un nivel tehnic constructiv cât mai apropiat de cel iniţial.
Valoarea lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză cuprinde valoarea lucrărilor de construcţii
noi, a reparaţiilor capitale şi curente, precum şi a lucrărilor de întreţinere executate la clădiri şi construcţii
existente, realizate de agenţii economici cu tipul principal de activitate “Construcţii”.

83
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Методологические пояснения

Инвестиции в долгосрочные материальные активы представляют совокупность затрат,


направленных на создание и воспроизводство основных средств (строительство, расширение, а
также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной
стоимости, приобретение машин, оборудования транспортных средств, формирование основного
стада, многолетние насаждения и т. д.).
Начиная с 2017 года, данные представлены по показателю «Инвестиции в долгосрочные активы»
(нематериальные активы и материальные активы).
Долгосрочные активы – активы, находящиеся во владении для использования на период,
превышающий один год в деятельности субъекта или для передачи в использование третьим лицам.
Нематериальные активы включают изобретения, товарные знаки, лицензии, ноу-хау, франшизы,
программное обеспечение, промышленные рисунки и модели, веб-сайты, права пользования
долгосрочными материальными активами, полученные в виде вклада в уставный капитал, другие
нематериальные активы.
Материальные активы включают основные средства: здания, включая жилые, специальные
(инженерные) сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные
средства и другие основные средства; земельные участки; минеральные ресурсы; долгосрочные
биологические активы.
Ввод в действие основных средств – стоимость законченного строительства и принятых в
эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства: зданий, сооружений,
предприятий, пусковых комплексов, их очередей, а также оборудования, инструмента, инвентаря,
многолетних насаждений, рабочего и продуктивного скота.
Подрядная деятельность это сектор национальной экономики в которой осуществляются
строительные работы, предназначенные для создания основных фондов, а также для поддержания
существующих конструкций на техническом уровне как можно ближе к первоначальному.
Объем выполненных подрядных работ охватывает стоимость таких работ, как: новое
строительство, капитальный и текущий ремонт, а также работ по поддержанию зданий и
сооружений, осуществляемых хозяйствующими субъектами с основным видом деятельности
“Строительство”.

84
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.1. PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milioane lei
Миллионов лей

Investiţii în active materiale pe termen lung 12 694,7 13 187,5 14 603,4 12 707,1 14 559,3 17 263,4
Инвестиции в долгосрочные материальные активы

Mijloace fixe puse în funcţiune 10 961,3 11 931,5 13 045,6 12 650,3 14 611,2 13 925,5
Ввод в действие основных средств
Volumul lucrărilor în antrepriză 6 132,9 6 249,5 6 150,8 6 261,0 6 452,7 8 016,0
Обьeм подрядных работ

Anul precedent = 100


Предыдущий год = 100

Investiţii în active materiale pe termen lung 101,5 97,5 100,5 81,5 95,7 114,6
Инвестиции в долгосрочные материальные активы

Volumul lucrărilor în antrepriză 130,7 94,2 91,1 93,6 95,8 116,1


Обьeм подрядных работ

13.2. INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG, PE TIPURI DE MIJLOACE FIXE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО ВИДАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Milioane lei Structura, %


Миллионов лей Структура, %
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Investiţii în active materiale pe termen lung - total 12 707,1 14 559,3 17 263,4 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в долгосрочные материальные активы -
всего
Imobilizări necorporale … 446,0 586,3 … 3,1 3,4
Нематериальные активы
Imobilizări corporale 12 707,1 14 113,3 16 677,1 100,0 96,9 96,6
Материальные активы
din care:
в том числе:
Clădiri rezidenţiale (de locuit) 2 490,2 2 984,5 2 850,0 19,6 20,5 16,5
Жилые здания
Clădiri nerezidenţiale şi construcții inginerești 2 053,7 4 728,9 6 477,9 16,2 32,5 37,5
Здания (кроме жилых) и инженерные
сооружения
Maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 4 118,2 4 238,1 4 411,6 32,4 29,1 25,6
Машины, оборудование, передаточные
устройства
Mijloace de transport 1 290,8 1 415,6 1 905,6 10,1 9,7 11,0
Транспортные средства
Altele 2 754,1 746,2 1 032,0 21,7 5,1 6,0
Прочие

85
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.3. INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE FORME DE PROPRIETATE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milioane lei
Миллионов лей

Investiţii în active materiale pe termen lung – total 12 694,7 13 187,5 14 603,4 12 707,1 14 559,3 17 263,4
Инвестиции в долгосрочные материальные активы –
всего
din care:
в том числе:
Publică 4 240,1 4 465,9 4 783,3 3 796,5 4 261,6 5 777,1
Публичная
Privată 5 908,8 5 876,4 6 553,7 5 806,2 6 933,3 7 124,7
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 192,2 167,6 108,0 53,6 66,7 49,5
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 975,8 1 190,1 1 318,8 1 441,8 1 499,9 1 902,8
Иностранная
A întreprinderilor mixte 1 377,8 1 487,5 1 839,6 1 609,0 1 797,8 2 409,3
Совместных предприятий

Structura, în procente
Структура, в процентах

Investiţii în active materiale pe termen lung – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в долгосрочные материальные активы –
всего
din care:
в том числе:
Publică 33,4 33,9 32,8 29,9 29,3 33,5
Публичная
Privată 46,5 44,5 44,9 45,7 47,6 41,3
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 1,5 1,3 0,7 0,4 0,5 0,3
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 7,7 9,0 9,0 11,3 10,3 11,0
Иностранная
A întreprinderilor mixte 10,9 11,3 12,6 12,7 12,3 13,9
Совместных предприятий

86
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.4. INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE SURSE DE FINANŢARE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milioane lei
Миллионов лей

Investiţii în active materiale pe termen lung – total 12 694,7 13 187,5 14 603,4 12 707,1 14 559,3 17 263,4
Инвестиции в долгосрочные материальные активы –
всего
din care, finanţate din contul:
из них, финансируемые за счет:
bugetului de stat 819,7 1 217,9 1 406,2 639,0 977,7 2 294,1
государственного бюджета
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 274,9 353,0 328,7 312,8 324,9 413,5
бюджетов административно-
территориальных единиц
mijloacelor proprii 7 886,7 8 322,5 9 477,8 9 022,4 10 339,2 11 171,9
собственных средств
surselor din străinătate 978,6 833,9 851,1 725,5 619,9 718,6
иностранных средств
altor surse 2 734,8 2 460,2 2 539,6 2 007,4 2 297,6 2 665,3
прочих средств

Structura, în procente
Структура, в процентах

Investiţii în active materiale pe termen lung – total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Инвестиции в долгосрочные материальные активы –
всего
din care, finanţate din contul:
из них, финансируемые за счет:
bugetului de stat 6,5 9,2 9,6 5,0 6,7 13,3
государственного бюджета
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 2,2 2,7 2,3 2,5 2,2 2,4
бюджетов административно-
территориальных единиц
mijloacelor proprii 62,1 63,1 64,9 71,0 71,0 64,7
собственных средств
surselor din străinătate 7,7 6,3 5,8 5,7 4,3 4,2
иностранных средств
altor surse 21,5 18,7 17,4 15,8 15,8 15,4
прочих средств

87
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.5. STRUCTURA INVESTIŢIILOR ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE SURSE DE FINANŢARE


СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

100%
6,5 9,2 5,0 6,7
9,6 2,5 13,3
2,2 2,2
90% 2,7 2,3
2,4
80%

70%

60% 62,1
63,1 64,9 71,0 71,0
50% 64,7

40%

30%
7,7
20% 6,3 5,8 5,7 4,3 4,2
10% 21,5 18,7 17,4 15,8 15,8 15,4
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

bugetul de stat/государственный бюджет

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale /бюджеты административно-территориальных


единиц
mijloace proprii/собственные средства

surse din străinătate/иностранныe средства

alte surse /прочие средства

88
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.6. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MIJLOACE FIXE PUSE ÎN FUNCŢIUNE, PE FORME DE PROPRIETATE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Milioane lei
Миллионов лей
Total 10 961,3 11 931,5 13 045,6 12 650,3 14 611,2 13 925,5
Всего
din care:
в том числе :
Publică 3 331,8 3 775,1 4 140,6 4 413,8 3 538,5 3 984,8
Публичная
Privată 5 046,0 4 825,3 6 289,0 5 207,8 7 576,4 6 315,6
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 187,2 167,7 109,0 57,2 83,7 44,3
Cмешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 1 084,1 1 477,2 1 008,6 1 398,1 1 854,8 1 576,2
Иностранная
A întreprinderilor mixte 1 312,2 1 686,2 1 498,4 1 573,4 1 557,8 2 004,6
Cовместных предприятий
Structura, în procente
Структура, в процентах
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего
din care:
в том числе:
Publică 30,4 31,6 31,7 34,9 24,2 28,6
Публичная
Privată 46,0 40,5 48,2 41,2 51,8 45,4
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 1,7 1,4 0,8 0,4 0,6 0,3
Cмешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 9,9 12,4 7,7 11,1 12,7 11,3
Иностранная
A întreprinderilor mixte 12,0 14,1 11,5 12,4 10,7 14,4
Cовместных предприятий

89
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.7. INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE


ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Milioane lei Structura, în %


Миллионов лей Структура, в %
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Total 12 707,1 14 559,3 17 263,4 100,0 100,0 100,0


Всего
din care:
в том числе:
Agricultură, silvicultură şi pescuit 173,8 165,8 210,9 1,4 1,1 1,2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Industria extractivă 10,5 12,9 28,5 0,1 0,1 0,2
Добыча полезных ископаемых
Industria prelucrătoare 1 209,6 1 442,6 1 448,3 9,5 9,9 8,4
Обрабатывающая промышленность
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 755,4 938,4 1 008,6 5,9 6,4 5,9
gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Производство и обеспечение электро- и
теплоэнергией, газом и горячей водой;
кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 229,1 64,0 51,4 1,8 0,4 0,3
activităţi de decontaminare
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
восстановительные работы
Construcţii 1 430,8 3 122,6 3 278,6 11,3 21,5 19,0
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi 1 736,4 1 860,4 2 317,2 13,7 12,8 13,4
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Оптовая и розничная торговля; техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Transport şi depozitare 858,4 872,3 909,7 6,7 6,0 5,3
Транспорт и хранение
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică 276,5 121,8 175,3 2,2 0,8 1,0
Деятельность по размещению и общественному
питанию
Informaţii şi comunicaţii 1 358,4 1 413,6 1 779,8 10,7 9,7 10,3
Информационные услуги и связь
Activităţi financiare şi de asigurări 471,4 490,6 642,1 3,7 3,4 3,7
Финансовая и страховая деятельность
Tranzacţii imobiliare 2 604,8 679,4 801,6 20,5 4,7 4,7
Операции с недвижимым имуществом
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 157,3 226,2 248,7 1,2 1,6 1,4
Профессиональная, научная и техническая
деятельность
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 57,8 338,1 157,6 0,5 2,3 0,9
suport
Административная деятельность и дополнительные
услуги в данной области
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 625,3 2 016,6 3 314,2 4,9 13,9 19,2
obligatorii
Государственное управление и оборона; обязательное
социальное страхование

Învăţământ 249,8 291,0 213,1 2,0 2,0 1,2


Образование

90
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Continuare / Продолжение
Milioane lei Structura, în %
Миллионов лей Структура, в %
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Sănătate şi asistenţă socială 298,1 340,7 541,7 2,3 2,3 3,1
Здравоохранение и социальные услуги

Artă, activităţi de recreere şi de agrement 122,5 86,3 91,4 1,0 0,6 0,5
Искусство, развлечения и отдых
Alte activităţi de servicii 81,2 76,0 44,7 0,6 0,5 0,3
Предоставление прочих видов услуг

13.8. DAREA ÎN FOLOSINŢĂ A CLĂDIRILOR


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Numărul clădirilor - total 945 801 824 712 520 791
Число зданий - всего
din care:
в том числе:
сu destinaţie rezidenţială 764 654 723 550 269 574
жилого назначения
сu destinaţie nerezidenţială 181 147 101 162 251 217
нежилого назначения
Volumul total al construcţiei clădirilor, mii m3 1 950,2 1 902,0 2 528,0 2 124,2 3 300,8 2 081,6
Общий строительный объем зданий, тыс.м3
din care:
в том числе:
сu destinaţie rezidenţială 1 446,4 1 353,8 1 960,5 1 494,3 2 398,6 1 467,3
жилого назначения
сu destinaţie nerezidenţială 503,8 548,2 567,5 629,9 902,2 614,3
нежилого назначения
Suprafaţa totală a clădirilor, mii m2 551,5 535,3 636,2 594,9 797,0 581,7
Общий объем зданий, тыс. м2
din care:
в том числе:
сu destinaţie rezidenţială 412,8 402,3 496,9 441,3 593,7 411,8
жилого назначения
сu destinaţie nerezidenţială 138,7 133,0 139,3 153,6 203,3 169,9
нежилого назначения

91
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.9. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Apeduct, km/mii în 24 de ore
m3 19,8/- 24,0/- 25,1/- 11,6/- 14,3/4,6 9,6/1,0
Водопровод, км/тыс. м3 в сутки
Instalaţii de canalizare, km/mii m3 în 24 de ore 15,5/- 19,2/- 15,8/- 6,8/- 12,9/5,5 5,3/0,8
Канализация, км/ тыс. м3 в сутки
Reţele de gaz, km 16,9 18,1 2,3 8,7 8,1 32,6
Газовые сети, км
Drumuri auto noi cu îmbrăcăminte rigidă, km 0,6 9,9 5,4 38,1 5,0 5,4
Новые автомобильные дороги с твердым покрытием,
км
Reţele electrice cu tensiunea de 0,4-20 kV şi mai mult, 72,1 8,0 40,9 40,3 66,5 58,4
km
Линии электропередачи напряжением
0,4-20 кВ и выше, км

13.10. DAREA ÎN FOLOSINŢĂ A LOCUINŢELOR CONSTRUITE ŞI SUPRAFAŢA LOR MEDIE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ И ЕГО СРЕДНИЙ РАЗМЕР
mii m2 de suprafaţă totală / тысяч м2 общей площади
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Locuinţe date în folosinţă - total 387,3 364,2 469,6 400,9 556,3 383,6
Вод в действие жилья - всего
din care:
в том числе:
apartamente în clădiri de locuit 248,4 247,7 351,1 315,9 514,4 324,7
квартиры в жилых домах
case de locuit individuale 138,9 116,5 118,5 85,0 41,9 58,9
индивидуальные жилые дома
Suprafaţa medie a locuinţelor construite, m2: 91,1 89,6 76,1 80,1 71,5 67,8
Средний размер построенного жилья, м2:
din care:
в том числе:
apartamente în clădiri de locuit 70,2 71,6 63,5 70,1 67,8 62,9
квартиры в жилых домах
case de locuit individuale 196,1 192,6 172,6 170,1 219,4 118,5
индивидуальные жилые дома

92
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.11 DAREA ÎN FOLOSINŢĂ A LOCUINŢELOR, PE FORME DE PROPRIETATE


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЬЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
mii m2 / тысяч м2
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 387,3 364,2 469,6 400,9 556,3 383,6


Всего

din care:
в том числе:

Publică 5,2 - - 6,2 - 3,6


Публичная
Privată 329,2 327,0 458,7 378,3 497,4 329,8
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină - - - - - -
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 27,8 24,3 7,0 4,6 16,8 24,1
Иностранная
A întreprinderilor mixte 25,1 12,9 3,9 11,8 42,1 26,1
Совместных предприятий

13.12 NUMĂRUL LOCUINŢELOR CONSTRUITE, PE FORME DE PROPRIETATE


ЧИСЛО ПОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
unităţi / единиц
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 4 249 4 063 6 170 5 008 7 776 5 660
Всего
din care, pe forme de proprietate a beneficiarilor:
в том числе по формам собственности
застройщиков:
Publică 52 - - 54 - 54
Публичная
Privată 3 563 3 472 5 972 4 661 6 776 4 697
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină - - - - - -
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 321 378 120 76 296 325
Иностранная
A întreprinderilor mixte 313 213 78 217 704 584
Совместных предприятий

93
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.13. REPARTIZAREA CASELOR DE LOCUIT DUPĂ NUMĂRUL DE ETAJE 1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ЭТАЖНОСТИ 1
procente / проценты
2016 2017 2018

Total 100,0 100,0 100,0


Всего
inclusiv:
в том числе:
сu 1-2 etaje / 1-2 этажные 77,5 52,0 82,9
сu 3-4 etaje / 3-4 этажные 13,6 20,5 5,8
сu 5 etaje / 5 этажные 0,2 3,3 0,3
сu 9 etaje / 9 этажные 1,8 5,6 2,8
сu 6,7,8,10,11,15 etaje / 6,7,8,10,11,15 этажные 6,5 16,0 7,7
сu 16 etaje şi mai multe / 16 этажные и выше 0,4 2,6 0,5

13.14. REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE ÎN APARTAMENTE


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМНАТ В КВАРТИРАХ
procente / проценты
2016 2017 2018
Total apartamente 100,0 100,0 100,0
Всего квартир
inclusiv:
в том числе:
cu o cameră 35,0 36,9 37,3
однокомнатные
cu două camere 45,5 47,1 49,7
2-х комнатные
cu trei camere 16,4 15,1 10,7
3-х комнатные
cu patru şi mai multe 3,1 0,9 2,3
4-х комнатные и более

13.15. SUPRAFAŢA ŞI NUMĂRUL LOCUINŢELOR DATE ÎN FOLOSINŢĂ


ПЛОЩАДЬ ВВЕДЕННОГО ЖИЛЬЯ И ЧИСЛО ПОСТРОЕННЫХ ЖИЛИЩ
la 1000 locuitori / на 1000 жителей
2016 2017 2018
Darea în folosinţă a suprafeţei totale - total, m2 490,5 675,8 462,5
Ввод в действие общей площади - всего, м2
din care:
в том числе:
Numărul locuinţelor construite, unităţi 6,1 9,4 6,8
Число построенных жилищ, единиц

94
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.16. DAREA ÎN FOLOSINŢĂ A OBIECTELOR CU DESTINAŢIE SOCIAL-CULTURALĂ, UNITĂŢILOR DE


COMERŢ ŞI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Şcoli, gimnazii şi licee, locuri pentru elevi - - - - - -
Школы, гимназии и лицеи, ученических мест
Policlinici, vizite pe schimb 864 792 - 16 111 -
Поликлиники, посещений в смену
Unităţi comerciale, suprafaţa comercială, m2 33 370,1 28 427,4 5 826,7 26 092,9 49 996,6 55 717,0
Торговые предприятия, торговая площадь, м2
Unităţi de alimentaţie publică, locuri 1340 - - - 150 95
Предприятия общественного питания, мест

13.17. CONSTRUCŢII NEFINISATE1, la balanţa agenţilor economici, (la sfârșitul anului, după valoarea efectivă pentru
beneficiar)
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО1 на балансе хозяйствующих субъектов (на конец года, по фактической
стоимости для застройщика)

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Total, mil. lei 13 414,9 14 177,8 15 408,1 14 929,6 14 784,6 16 259,3
Всего, млн. лей
În procente faţă de volumul total al investiţiilor în active
materiale pe termen lung pe аn 105,7 107,5 105,5 117,5 101,5 94,2
В процентах к общему объему инвестиций
в долгосрочные материальные активы за год
1Fărăcasele de locuit individuale,
Без индивидуальных жилых домов

13.18. CLĂDIRI DE LOCUIT NEFINISATE (la sfârșitul anului)


НЕЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (на конец года)

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Numărul caselor de locuit (fără casele individuale) 261 277 253 248 242 311
Число жилых домов (без индивидуальных домов)
În % faţă de anul precedent 109,7 106,1 91,3 98,0 97,6 128,5
В % к предыдущему году

95
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

13.19. NUMĂRUL ORGANIZAŢIILOR DE CONSTRUCŢII, PE FORME DE PROPRIETATE


ЧИСЛО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 834 829 861 837 1 050 1 020


Всего
din care:
в том числе:
Publică 7 6 6 5 5 3
Публичная
Privată 800 798 823 798 992 980
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 3 3 4 4 3 -
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 11 13 16 19 34 19
Иностранная
A întreprinderilor mixte 13 9 12 11 16 18
Совместных предприятий

13.20. VALOAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII REALIZATE ÎN ANTREPRIZĂ, PE FORME DE


PROPRIETATE
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДНЫХ PAБОТ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milioane lei
Миллионов лей

Total 6 132,9 6 249,5 6 150,8 6 261,0 6 452,7 8 016,0


Всего
din care:
в том числе:
Publică 192,0 183,2 103,5 104,6 125,0 90,7
Публичная
Privată 4 503,4 5 109,7 5236,1 5596,0 5710,3 7 228,5
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 38,8 41,8 36,4 29,5 34,8 -
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 1305,7 767,4 649,4 444,1 437,3 312,9
Иностранная
A întreprinderilor mixte 93,0 147,4 125,4 86,8 145,3 383,9
Совместных предприятий

96
INVESTIŢII ÎN ACTIVE MATERIALE PE TERMEN LUNG ŞI CONSTRUCŢII / ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Continuare / Продолжение
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Structura, în procente
Структура, в процентах
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего
din care:
в том числе:
3,1 2,9 1,7 1,7 1,9 1,1
Publică
Публичная
Privată 73,5 81,7 85,1 89,3 88,5 90,2
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 -
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 21,3 12,3 10,6 7,1 6,8 3,9
Иностранная
A întreprinderilor mixte 1,5 2,4 2,0 1,4 2,3 4,8
Совместных предприятий

13.21. VALOAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII REALIZATE ÎN ANTREPRIZĂ, PE ELEMENTE DE


STRUCTURĂ A LUCRĂRILOR
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ СТРУКТУРЫ
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milioane lei
Миллионов лей
Total 6 132,9 6 249,5 6 150,8 6 261,0 6 452,7 8 016,0
Всего
din care:
в том числе:
construcţii noi 3 606,1 3 724,0 3 892,6 4 128,0 3 763,9 4 091,3
новое строительство

reparaţii capitale 1 469,8 1 367,5 1 298,0 1 222,0 1 681,9 2 464,2


капитальный ремонт
lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 764,6 923,9 722,8 698,8 897,0 1 321,4
работы по поддержанию и текущий ремонт
alte lucrări 292,3 234,1 237,4 212,2 109,9 139,1
другие работы
În procente faţă de anul precedent
В процентах к предыдущему году
Total 130,7 94,2 91,1 93,6 95,8 116,1
Всего

din care:
в том числе:
construcţii noi 121,0 95,4 96,8 97,4 84,9 102,0
новое строительство

reparaţii capitale 176,9 86,0 87,9 86,7 126,5 137,7


капитальный ремонт
lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 90,4 111,7 72,4 88,9 120,5 135,1
работы по поддержанию и текущий ремонт
alte lucrări 136,5 74,0 93,9 82,2 48,4 111,3
другие работы

97
TRANSPORTURI
14. ТРАНСПОРТ

Sursa datelor

Rapoartele statistice prezentate de unităţile de transport şi de unităţile cu alt tip de activitate de bază
decît transportul de mărfuri (pasageri), dar care au mijloace de transport înscrise în inventar sau închiriate.

Источник данных

Статистические отчёты транспортных предприятий и предприятий, для которых перевозка грузов


(пассажиров) не является основным видом деятельности, но имеющих на своём балансе или арендующих
транспортные средства.

Precizări metodologice

Mărfurile transportate reprezintă cantitatea de mărfuri transportate, în tone.


Mărfurile transportate cu transportul rutier cuprinde mărfurile transportate cu mijloacele de
transport proprii sau închiriate de către întreprinderi şi organizaţii, oricare ar fi locul de expediţie sau destinaţie.
La stabilirea greutăţii mărfurilor se ia în calcul şi greutatea ambalajelor, pachetelor sau containerelor folosite
pentru transport.
Parcursul mărfurilor se exprimă în tone-km şi se determină în funcţie de greutatea mărfurilor
transportate şi de distanţele parcurse de vehiculele care efectuează transporturile de la locul de expediţie pînă
la locul de destinaţie.
Pasagerii transportaţi exprimă numărul persoanelor care au constituit obiectul transportului în decursul
anului, inclusiv pasagerii beneficiari de gratuităţi de transport.
Parcursul pasagerilor se exprimă prin pasageri-km şi se determină în funcţie de numărul pasagerilor
transportaţi şi de distanţa la care s-a efectuat transportul.

Методологические пояснения

Перевозка грузов характеризует количество перевезенных грузов, в тоннах.


Перевозки грузов автомобильным транспортом включают грузы, перевезенные собственными или
арендованными транспортными средствами предприятий и организаций, независимо от места отправления
или назначения.
При определении веса перевозимого груза учитывается вес упаковки, пакетов или контейнеров, используемых
для перевозки.
Грузооборот измеряется в тонно-км и определяется в зависимости от веса перевезенных грузов и
расстояния передвижения транспортных средств, осуществляющих перевозки от места отправления до
места назначения.
Перевозки пассажиров характеризуются численностью людей, перевезенных в течении года, включая
пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда.
Пассажирооборот измеряется в пассажиров-км и определяется в зависимости от числа пассажиров и
расстояния их перевозки.

98
TRANSPORTURI / ТРАНСПОРТ

14.1. TRANSPORTUL DE PASAGERI, PE MODURI DE TRANSPORT PUBLIC


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПО ВИДАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Pasageri transportaţi, milioane pasageri
Перевезено пассажиров, миллионов пассажиров

Transporturi - total 171,1 171,3 173,2 180,6 181,8 182,6 188,2


Транспорт – всего
din care:
в том числе:
autobuze şi microbuze 74,8 73,5 65,9 60,8 62,1 59,3 56,8
автобусный и
микроавтобусы
troleibuze 96,3 97,8 107,3 119,8 119,7 123,3 131,4
троллейбусный
Indicii pasagerilor transportaţi
(în procente faţă de anul precedent)
Индексы перевезенных пассажиров
(в процентах к предыдущему году)

Transporturi - total 102,8 100,1 101,1 104,3 100,6 100,4 103,1


Транспорт – всего
din care:
в том числе:
autobuze şi microbuze 103,2 98,3 89,7 92,3 102,1 95,4 95,8
автобусный и
микроавтобусы
troleibuze 102,6 101,5 109,7 111,7 99,9 103,0 106,6
троллейбусный
Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km
Пассажирооборот, миллионов пассажиро-км

Transporturi - total 2 008,6 2 184,6 1 953,2 2 034,3 2 189,5 2 250,1 2 302,3


Транспорт – всего
din care:
в том числе:
autobuze şi microbuze 1 706,2 1 877,6 1 616,4 1 658,0 1 813,7 1 862,9 1 889,5
автобусный и
микроавтобусы
troleibuze 302,4 307,0 336,8 376,3 375,8 387,2 412,8
троллейбусный
Indicii parcursului pasagerilor
(în procente faţă de anul precedent)
Индексы пассажирооборота
(в процентах к предыдущему году)

Transporturi - total 105,1 108,8 89,4 104,1 107,6 102,8 102,3


Транспорт – всего
din care:
в том числе:
autobuze şi microbuze 105,6 110,0 86,1 102,6 109,4 102,7 101,4
автобусный и
микроавтобусы

troleibuze 102,6 101,5 109,7 111,7 99,9 103,0 106,6


троллейбусный

99
TRANSPORTURI / ТРАНСПОРТ

14.2. TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI


ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРОМ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mărfuri transportate, mii tone 8 966,7 9 613,4 10 030,7 11 160,9 11 099,5 11 586,1 12 562,3
Перевезено грузов, тысяч
тонн
Indicii mărfurilor transportate 101,2 107,2 104,3 111,3 99,4 104,4 108,4
(în procente faţă de anul precedent)
Индексы перевезенных грузов
(в процентах к предыдущему году)

Parcursul mărfurilor, mii tone- 2 129 005,0 2 335 428,4 2 207 989,7 2 172 368,8 2 423 746,8 2 541 673,2 2 644 844,4
km
Грузооборот, тысяч тоннo-
км
Indicii parcursului mărfurilor 106,4 109,7 94,5 98,4 111,6 104,9 104,1
(în procente faţă de anul precedent)
Индексы грузооборота
(в процентах к предыдущему году)

14.3. INDICII PASAGERILOR TRANSPORTAŢI CU TRANSPORTUL PUBLIC


ИНДЕКСЫ ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
2005 = 100

%
150

95,7
100 88,3 90,1 86,0 82,4
70,8
64,5 64,4 66,4
57,7
50

0
2014 2015 2016 2017 2018

Autobuze /Автобусный Troleibuze /Троллейбусный

100
TRANSPORTURI / ТРАНСПОРТ

14.4. INDICII MĂRFURILOR TRANSPORTATE


ИНДЕКСЫ ПЕРЕВЕЗЕНЫХ ГРУЗОВ
2005 = 100

2018 194,4

2017 179,3

2016 171,7

2015 172,7

2014 155,2
%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

14.5. MIJLOACE DE TRANSPORT RUTIER ALE PERSOANELOR JURIDICE 1


НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 1

la sfârşitul anului, unităţi / на конец года, единиц


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autovehicule - total 19 170 20 235 20 492 25 882 27 023 29 841 30 770


Автомобили - всего
din care:
в том числе:
Autovehicule pentru transportul mărfurilor,
inclusiv camionete şi autoturisme tip furgon 7 916 8 368 8 338 10 371 10 974 11 915 12 433
Грузовые автомобили, включая пикапы и легковые
фургоны
din ele autotractoare rutiere 1 726 2 049 2 131 2 304 2 350 2 609 2 694
из них седельные тягачи
Autobuze, inclusiv microbuze - total 1 102 1 125 1 131 1 482 1 760 1 841 1 933
Автобусы, включая маршрутные таксомоторы -
всего
din acestea microbuze 368 424 471 717 996 1 106 1 149
из них маршрутные таксомоторы
Autoturisme - total 7 793 8 435 8 726 11 258 11 556 13 051 13 373
Легковые автомобили - всего
din acestea taximetre 219 116 152 579 587 720 934
из них таксомоторы
Autovehicule cu destinaţie specială 2 359 2 307 2 297 2 771 2 733 3 034 3 031
Специальные автомобили
Remorci şi semiremorci 2 601 2 920 2 958 3 351 3 494 3 714 4 020
Прицепы и полуприцепы

101
TRANSPORTURI / ТРАНСПОРТ

14.6. MIJLOACE DE TRANSPORT RUTIER (în proprietatea persoanelor juridice), mii unităţi
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (в собственности юридических лиц), тысяч единиц

14,0 13,1 13,4


13,0 12,4
11,6 11,9
12,0 11,3 11,0
11,0 10,4
10,0
8,7
9,0 8,3
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
1,8 1,8 1,9
2,0 1,5
1,1
1,0
0,0
2014 2015 2016 2017 2018

Autoturisme / Легковые автомобили Autovehicole / Грузовые автомобили Autobuze / Автобусы

14.7. MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC ÎN EXPLOATARE


ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

la sfârşitul anului / на конец года


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Numărul de autovehicule, unităţi:
Число автомобилей, единиц:
autobuze şi microbuze 1 2 943 3 058 2 767 2 706 2 688 2 660 2 501
автобусы и маршрутные таксомоторы1
taximetre 219 116 152 579 587 720 934
таксомоторы
troleibuze 326 350 348 349 357 353 375
троллейбусы
1
Proprii şi închiriate
1
Собственные и арендованные

102
TRANSPORTURI / ТРАНСПОРТ

14.8. PRESTAŢII CU TROLEIBUZE


УСЛУГИ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Numărul traseelor de troleibuze, la sfîrşitul anului 23 23 23 22 22 23 28
Число троллейбусных маршрутов, на конец года
Pasageri transportaţi - total, mil. pasageri 96,3 97,8 107,3 119,8 119,7 123,3 131,4
Перевезено пассажиров - всего, млн. пассажиров
din care pasageri transportaţi cu plată 76,5 80,8 90,1 102,8 109,5 113,1 120,3
в том числе пассажиры с платным проездом
Cota parte a pasagerilor transportaţi cu plată, % 79,4 82,6 84,0 85,8 91,5 91,8 91,5
Доля перевезенных пассажиров с платным проездом, %
Parcursul pasagerilor, mil. pasageri-km 302,4 307,0 336,8 376,3 375,8 387,2 412,8
Пассажирооборот, млн. пассажиро-км
Încasări din transportările de pasageri 2, mil. lei 129,6 139,3 157,9 181,4 190,3 198,8 212,4
Выручка от перевозок пассажиров 2, млн. лей
1
Proprii şi închiriate
Собственные и арендованные
2
Exceptând finanţarea de la buget
Без поступлений из бюджета и других источников

103
TURISM
15. ТУРИЗМ

Sursa datelor

Datele privind capacitatea şi frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de


cazare provin din rapoartele statistice prezentate de agenţii economici care administrează structurile de
primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.
Datele privind activitatea turistică (sosirile şi plecările vizitatorilor) provin din rapoartele statistice
prezentate de agenţiile de turism şi turoperatori.

Источник данных
Данные о вместимости и посещении коллективных структур по приему туристов с функциями
размещения получены из статистических отчетов, представляемых хозяйствующими субъектами, которые
осуществляют управление коллективными структурами по приему туристов с функциями размещения.
Данные о туристической деятельности (о прибывших и выехавших посетителях) получены из
статистических отчетов, представляемых туристическими агентствами и туроператорам.
Precizări metodologice
Prin structură de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare se înţelege orice construcţie
sau loc amenajat, destinat conform proiectării şi executării, pentru cazarea turiştilor.
Capacitatea de cazare turistică existentă reprezintă numărul de locuri de cazare turistică înscrise în
ultimul act de recepţie sau clasificare a structurii de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare,
exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate.
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune (exprimată în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri
de cazare puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare,
ținând cont de numărul de zile în care acestea sunt deschise în perioada de raport, adică zilele în care a fost
posibilă cazarea turiştilor.
Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare
cuprinde toate persoanele (cetăţeni moldoveni şi străini), care se deplasează într-un loc, altul decât acela în
care îşi au reşedinţa, pentru o perioadă mai mică de 12 luni şi petrec cel puţin o noapte într-o structură de
primire turistică colectivă cu funcţiuni de cazare în locul vizitat, scopul principal al vizitei fiind altul decât
acela de a desfăşura o activitate remunerată în locul
vizitat.
Înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoană este înregistrată într-o structură de primire
turistică colectivă cu funcţiuni de cazare, indiferent dacă fizic este prezentă sau nu în cameră.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea
numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
Sosirile vizitatorilor cuprind numărul cetăţenilor străini sosiţi în ţară, în scop turistic, care au
beneficiat de serviciile agenţiilor de turism şi turoperatori.
Plecările vizitatorilor cuprind numărul cetăţenilor moldoveni care călătoresc în străinătate şi
beneficiază de serviciile agenţiilor de turism şi turoperatori.

Методологические пояснения

Под коллективной структурой по приему туристов с функциями размещения подразумевается


любое строение или оборудованное место, предназначенное, в соответствии с проектом и исполнением, для
размещения туристов.
Вместимость по размещению туристов соответствует количеству койко-мест по размещению
туристов, которые зарегистрированы в последнем акте приемки или классификации коллективной структуры
по приему туристов с функциями размещения, исключая дополнительные койки, которые могут быть
установлены в случае необходимости.
Действующая вместимость по размещению туристов (в койко-днях) – это число коек (мест),
предоставленных к размещению коллективными структурами по приему туристов с функциями размещения, с
учетом количества дней работы структуры в отчетном периоде, то есть дней, когда было возможно
размещение туристов.

104
TURISM / ТУРИЗМ

Численность размещенных туристов в коллективных структурах по приему туристов с


функциями размещения охватывает все лица (молдавские и иностранные граждане), которые
путешествуют в какое-либо место, находящееся за пределами их обычной среды проживания, на срок, не
превышающий 12 месяцев и осуществляют по меньшей мере одну ночевку в коллективном структуре по
приему туристов с функциями размещения в посещаемом месте, главной целью поездки которых не является
занятие деятельностью, оплачиваемой в посещаемом месте.
Ночевкой считается каждая ночь, по каждому человеку, зарегистрированному в коллективной
структуре по приему туристов с функциями размещения, независимо от того, присутствует или нет
физически лицо в номере.
Индексы использования действующей вместимости структур по размещению туристов (нетто)
определяются делением количества всех ночевок на действующую вместимость структур по размещению
туристов в соответствующем периоде.
Численность прибывших в страну посетителей включает число иностранных граждан,
воспользовавшихся услугами туристических агентств и туроператоров.
Численность выехавших посетителей включает число молдавских граждан, путешествующих за
границу и воспользовавшихся услугами, оказанными туристическими агентствами и туроператорами.

105
TURISM / ТУРИЗМ

15.1. NUMĂRUL ŞI CAPACITATEA EXISTENTĂ A STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ COLECTIVE


CU FUNCŢIUNI DE CAZARE, la sfârșitul anului
КОЛИЧЕСТВО И НАЛИЧИЕ ВМЕСТИМОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫХ СТРУКТУР ПО ПРИЕМУ ТУРИСТОВ
С ФУНКЦИЯМИ РАЗМЕЩЕНИЯ, на конец года

Numărul structurilor Capacitatea de cazare turistică existentă


de cazare Наличие вместимости размещения туристов
Количество структур Numărul camerelor Numărul de locuri
размещения Количество комнат Количество мест
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Total 122 121 4 278 4 296 9 757 9 860
Всего

Hoteluri şi moteluri 51 53 2 000 2 071 3 668 3 864


Гостиницы и мотели
din care:
из них:
hoteluri 48 48 1 937 1 976 3 567 3 683
гостиницы
Pensiuni turistice şi agroturistice 12 13 206 217 418 445
Туристические и aгротуристические пансионы
Cămine pentru vizitatori 3 3 170 170 545 545
Общежития для приезжих
Structuri de întremare 4 4 359 359 782 782
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă 45 41 1 087 1 013 2 693 2 523
Структуры отдыха
Tabere de vacanţă pentru copii 7 7 456 466 1 651 1 701
Детские лагеря

106
TURISM / ТУРИЗМ

15.2. NUMĂRUL TURIŞTILOR CAZAŢI ŞI ÎNNOPTĂRILE ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ


COLECTIVE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE
ЧИСЛЕННОСТЬ РАЗМЕЩЕННЫХ ТУРИСТОВ И КОЛИЧЕСТВО НОЧЁВОК
В КОЛЛЕКТИВНЫХ СТРУКТУРАХ ПО ПРИЕМУ ТУРИСТОВ С ФУНКЦИЯМИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Numărul turiştilor cazaţi Numărul înnoptărilor Indicii de


Количество Количество ночёвок utilizare netă
размещенных туристов a capacităţii
din care din care, ale de cazare, %
Total nerezidenţi Total nerezidenţilor Индексы
Всего из них Всего из них использовании
нерезиденты нерезидентов вместимости, %

2018
Total 251 429 145 877 809 144 296 407 32,5
Всего
Hoteluri şi moteluri 173 240 133 436 328 742 265 805 27,2
Гостиницы и мотели
din care:
из них:
hoteluri 167 687 129 676 315 847 256 601 26,9
гостиницы
Pensiuni turistice şi agroturistice 12 304 3 991 21 935 9 606 15,9
Туристические и aгротуристические
пансионы
Cămine pentru vizitatori 5 983 - 106 492 - 60,7
Общежития для приезжих
Structuri de întremare 8 927 203 140 386 2 730 67,4
Оздоровительные структуры
Structuri de odihnă 39 812 8 247 111 935 18 266 19,1
Структуры отдыха
Tabere de vacanţă pentru copii 11 163 - 99 654 - 59,5
Детские лагеря

15.3 ACTIVITATE TURISTICĂ


ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini (turism 12 123 12 365 13 580 14 573 14 670 16 404 17 661
receptor)- total
Численность прибывших иностранных посетителей -
всего
din care, din ţările CSI 2 929 2 392 3 704 3 373 3 321 2 727 3 204
в том числе из стран СНГ
Numărul de plecări ale vizitatorilor (turism 132 259 141 336 162 510 171 059 160 311 208 784 232 348
emiţător) - total
Численность выехавших посетителей - всего
din care, în ţările CSI 7 904 7 034 2 864 3 138 5 235 7 699 10 467
в том числе в страны СНГ
Numărul turiştilor şi excursioniştilor (turism intern) 13 472 12 845 21 308 15 805 20 101 17 470 18 159
Численность туристов и экскурсантов (внутренний
туризм)

107
TURISM / ТУРИЗМ

15.4. NUMĂRUL VIZITATORILOR STRĂINI SOSIŢI, DUPĂ SCOPUL VIZITELOR


ЧИСЛЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИБЫВШИХ, ПО ЦЕЛЯМ ВИЗИТА
persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini - total 12 123 12 365 13 580 14 573 14 670 16 404 17 661
Численность прибывших иностранных посетителей - всего
din care, după scopul vizitei:
в том числе по целям визита:
de agrement, recreere şi odihnă 6 954 6 164 8 091 9 715 11 047 13 329 14 805
досуг, рекреация и отдых
afaceri şi motive profesionale 5 151 5 932 4 913 4 194 3 041 2 986 2 854
деловая и профессиональная поездка
de tratament 18 20 80 14 36 89 2
лечение
alte scopuri - 249 496 650 546 - -
прочие цели

15.5. NUMĂRUL VIZITATORILOR PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE, DUPĂ SCOPUL VIZITELOR


ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫЕХАВШИХ ЗА ГРАНИЦУ, ПО ЦЕЛЯМ ВИЗИТА
persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Numărul de plecări ale vizitatorilor - total 132 259 141 336 162 510 171 059 160 311 208 784 232 348
Число выехавших посетителей - всего
din care, după scopul vizitei:
из них по целям визита:
de agrement, recreere şi odihnă 128 431 138 204 160 280 169 580 158 574 206 433 229 684
досуг, рекреация и отдых
afaceri şi motive profesionale 1 353 1 345 1 099 569 780 1 324 1 355
деловая и профессиональная поездка
de tratament 1 608 1 479 1 053 749 957 1 027 1 309
лечение
alte scopuri 867 308 78 161 - - -
прочие цели

15.6. NUMĂRUL DE SOSIRI ALE VIZITATORILOR STRĂINI, PE ŢĂRI DE ORIGINE


ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИБЫВШИХ ИНОСТРАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 12 123 12 365 13 580 14 573 14 670 16 404 17 661
Всего
din care, din:
в том числе из:
Belarus / Беларусии 51 62 351 246 114 153 220
Bulgaria / Болгарии 400 246 392 377 212 257 269
Federaţia Rusă / Российской Федерации 1 827 1 237 1 627 1 238 1 600 1 354 1 467
Franţa / Франции 153 360 186 290 283 347 214
Germania / Германии 1258 769 678 536 1 339 1 159 1 407
Grecia / Греции 76 99 136 98 62 338 81
Israel / Израиля 132 120 506 456 532 195 182
Italia / Италии 528 545 509 460 393 378 517

108
TURISM / ТУРИЗМ

Continuare / Продолжение
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Polonia / Польши 485 803 429 632 571 1 100 1 090
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 660 503 418 512 379 820 442
de Nord /
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии
România / Румынии 1 748 2 282 2 917 2 823 3 171 2 601 3 513
SUA / США 530 579 562 677 753 574 384
Turcia / Турции 817 452 658 714 455 345 388
Ucraina / Украины 927 952 1 452 1 639 1 447 1 060 1 319
Alte ţări / Других стран 2 531 3 356 2 759 3 875 3 359 5 723 6 168

15.7. NUMĂRUL DE PLECĂRI ALE VIZITATORILOR, PE ŢĂRI DE DESTINAŢIE


ЧИСЛЕННОСТЬ ВЫЕХАВШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ПО СТРАНАМ НАЗНАЧЕНИЯ

persoane / человек
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 132 259 141 336 162 510 171 059 160 311 208 784 232 348
Всего
din care, în:
в том числе в:
Austria / Австрию 1 062 889 882 1 251 1 100 873 995
Belarus / Беларусь 1 9 5 5 15 32 55
Bulgaria / Болгарию 47 936 49 013 54 731 49 810 41 983 46 487 50 645
Federaţia Rusă / Российскую Федерацию 303 371 460 541 523 599 783
Franţa / Францию 1 035 655 826 929 525 796 905
Germania / Германию 309 332 477 570 455 519 773
Grecia / Грецию 5 280 7 974 14 444 19 817 21 885 21 842 18 325
Israel / Израиль 285 160 235 414 591 723 633
Italia / Италию 931 1 415 1 981 2 389 1 928 2 335 2229
Polonia / Польшу 384 293 252 105 115 233 233
Republica Cehă / Чешскую Республику 1 514 965 1 138 1 332 1 346 2 156 1 950
România / Румынию 11 015 12 426 16 769 18 725 21 998 29 351 28 743
Turcia / Турцию 45 876 51 109 55 236 61 919 50 671 74 983 83 294
Ucraina / Украину 7 579 6 630 2 364 2 573 4 672 7 033 9 580
Ungaria / Венгрию 875 782 1 000 830 989 1 339 1 983
Alte ţări / Другие страны 7 874 8 313 11 710 9 849 11 515 19 483 31 222

109
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI
16. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Sursa datelor

Situaţiile financiare ale entităţilor economice (indiferent de forma de proprietate) pe toate tipurile de
activităţi, conform CAEM Rev. 2, elaborat de Biroul Naţional de Statistică la 01.01.2010 prin Hotărârea
Colegiului BNS Nr. 6 din 7 octombrie 2014, pus în aplicare de la 1 ianuarie 2015.

Источники данных

Финансовая отчетность хозяйствующих субъектов всех видов деятельности и форм собственности,


согласно КЭДМ Ред 2 разработанный Национальным бюро статистики 01.01.2010 Постановлением
Коллегии Национального бюро статистики №6 от 7 октября 2014 года, введен в действие с 1 января
2015 г.

Precizări metodologice

Veniturile din vânzări reprezintă valorile încasate din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor
executate şi serviciilor prestate fără TVA şi accize, în preţuri curente.
Profitul (pierderile) până la impozitare reflectă rezultatul financiar al întreprinderii, obţinut din
toate activităţile.
Creanţele constituie o parte a activelor, care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane
fizice şi juridice la un termen, stabilit sau conform contractelor, actelor normative.
Datoriile reprezintă surse financiare din afară, puse la dispoziţia întreprinderii de către
furnizori, terţi, etc., care trebuie achitate la termenii stabiliţi.

Методологические пояснения

Доходы от продаж – представляют собой величину выручки от продажи продукции, товаров,


выполненных работ и оказанных услуг, без НДС и акцизов, в текущих ценах.
Прибыль (убыток) до налогообложения отражает финансовый результат предприятия,
полученный по итогам всех видов деятельности.
Дебиторская задолженность это часть активов предприятия, подлежащие возврату другими
юридическими или физическими лицами в сроки определенные договорами или нормативными актами.
Обязательства это внешние источники финансирования, предоставленные предприятию от
поставщиков и др., которые должны быть погашены в определенные сроки.

110
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

16.1. AGENŢII ECONOMICI PE ACTIVITĂŢI


ХОЗЯЙСТВУЮЩИE СУБЪЕКТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.2. POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI


ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

111
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

16.3. ACTIVITATEA AGENŢILOR ECONOMICI, PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI CONFORM CAEM


Rev. 2 ŞI FORME DE PROPRIETATE, în 2018
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО
КЭДМ Ред. 2 И ФОРМАМ CОБСТВЕННОСТИ, в 2018 году

Numărul mediu scriptic


Numărul întreprinderilor, unităţi de salariaţi, persoane
Число предприятий, Среднесписочная
единиц численность работников,
человек
inclusiv inclusiv
întreprinderile întreprinderile
Total 1 mici şi mijlocii Total 1 mici şi mijlocii
Всего 1 в том числе Всего 1 в том числе
малые и средние малые и средние
предприятия предприятия

Total 36 011 35 504 325 549 179 611


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, economia vânatului şi silvicultură 627 621 4 035 3 118
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Industria prelucrătoare 2 705 2 612 52 774 24 895
Обрабатывающая промышленность
Energie electrică şi termică, gaze, apă 112 100 8 023 492
Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение
Construcţii 2 198 2 158 19 534 13 747
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 13 515 13 299 82 347 50 316
Оптовая и розничная торговля
Transporturi şi comunicaţii 3 755 3 716 55 005 24 067
Транспорт и связь
Alte tipuri de activităţi 13 099 12 998 103 831 62 976
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам cобственности:
Publică 306 227 73 746 10 933
Публичная
Privată 31 976 31 682 195 323 144 238
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 9 6 2 095 127
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 2 323 2 245 33 428 15 571
Иностранная
A întreprinderilor mixte 1 397 1 344 20 957 8 742
Совместных предприятий
1
Fără instituţiile bancare şi companiile de asigurare
Без банковских учреждений и страховых компаний

112
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

16.4. VENITUL DIN VÂNZĂRI ALE AGENŢILOR ECONOMICI,


PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI CONFORM CAEM Rev. 2 ŞI FORME DE PROPRIETATE
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО КЭДМ Ред. 2 И ФОРМАМ CОБСТВЕННОСТИ
milioane lei / миллионов лей
2018
inclusiv
întreprinderile
mici şi
2013 2014 2015 2016 2017 Total mijlocii
Всего в том числе
малые и
средние
предприятия

Total 167 673,0 193 584,8 203 998,3 213 966,0 236 596,4 255 383,0 91 285,5
Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности
Agricultura, economia vânatului
şi silvicultură 1 148,7 1 235,7 1 248,5 1 526,1 1 509,5 1 618,1 1 020,8
Сельское хозяйство, охота
и лесоводство
Industria prelucrătoare 22 014,8 24 228,6 23 447,9 23 878,6 27 104,7 28 015,3 9 070,5
Обрабатывающая промышленность
Energie electrică şi termică, gaze, apă 15 197,3 15 205,4 20 911,7 20 515,2 19 975,2 20 920,9 199,6
Электро- и теплоэнергия, газ
и водоснабжение
Construcţii 8 113,1 10 265,8 12 508,7 12 116,1 13 585,2 13 805,6 7 430,5
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 81 407,0 97 612,2 97 251,3 103946,4 115 970,0 127 833,2 45 515,2
Оптовая и розничная торговля
Transporturi şi comunicaţii 17 855,5 20 113,4 22 904,6 23 667,3 26 852,0 28 282,6 10 829,4
Транспорт и связь
Alte tipuri de activităţi 21 936,6 24 923,7 25 725,6 28 316,3 31 599,8 34 907,3 17 219,5
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам
собственности:
Publică 20 108,7 21 412,8 26 364,8 27 210,9 27 822,5 30 020,3 1 590,1
Публичная
Privată 89 107,5 103 378,1 107 986,7 117 614,7 129 469,7 143 611,5 76 319,3
Частная
Mixtă (publică şi privată),
fără participare străină 3 680,7 3 523,2 2 274,9 1 840,7 2 362,2 2 259,4 118,3
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 27 572,2 34 122,1 38 649,2 37 699,4 43 926,9 47 089,5 8 433,5
Иностранная
A întreprinderilor mixte 27 203,9 31 148,6 28 722,7 29 600,3 33 015,1 32 402,3 4 824,3
Совместных предприятий

113
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

16.5. REZULTATELE FINANCIARE ALE AGENŢILOR ECONOMICI,


PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI CONFORM CAEM Rev. 2 ŞI FORME DE PROPRIETATE, în 2018
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО
КЭДМ Ред. 2 И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, в 2018 году

Profit (+), pierderi (-),


pînă la impozitare,
Întreprinderi care Întreprinderi care
mil. lei
au obţinut profit au admis pierderi
Прибыль (+),
Предприятия Убыточные
убытки (-),
получившие прибыль предприятия
до налогообложения,
млн. лей
inclusiv inclusiv inclusiv
întreprin- întreprin- întreprin-
derile mici derile mici derile mici şi
şi mijlocii şi mijlocii mijlocii
Total Total Total
в том числе в том числе в том числе
Всего Всего Всего
малые и малые и малые и
средние средние средние
предприя- предприя- предприя-
тия тия тия

Total 17 364,0 8 042,9 16 057 15 616 16 411 16 355


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, economia vînatului şi silvicultură 76,2 39,5 231 225 348 348
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Industria prelucrătoare 1 452,9 556,3 1 242 1 157 1 245 1 237
Обрабатывающая промышленность
Energie electrică şi termică, gaze, apă 1 064,7 7,9 52 41 50 49
Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение
Construcţii 2 016,0 910,2 1 079 1 042 932 929
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 6 537,9 2 712,6 5 378 5 178 6 780 6 764
Оптовая и розничная торговля
Transporturi şi comunicaţii 1 994,4 891,9 1 914 1 883 1 549 1 541
Транспорт и связь
Alte tipuri de activităţi 4 221,9 2 924,5 6 161 6 090 5 507 5 487
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам собственности:
Publică 394,0 -14,2 157 109 124 103
Публичная
Privată 11 467,7 6 621,0 14 495 14 220 14 446 14 427
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 64,9 -1,6 5 2 4 4
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 3 298,4 1 102,9 888 822 1 129 1 117
Иностранная
A întreprinderilor mixte 2 139,0 334,8 512 463 708 704
Совместных предприятий

114
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

16.6. CREANŢE CURENTE ALE AGENŢILOR ECONOMICI,PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI


CONFORM CAEM Rev. 2 ŞI FORME DE PROPRIETATE
КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО КЭДМ Ред. 2 И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

milioane lei / миллионов лей


2016 2017 2018
inclusiv inclusiv inclusiv
comerciale comerciale comerciale
Total Total Total
в том в том в том
Всего Всего Всего
числе числе числе
торговые торговые торговые

Total 69 315,3 56 065,9 72 843,9 57 403,1 84 047,3 66 456,9


Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам деятельности:
Agricultura, economia vânatului şi silvicultura 891,1 582,6 884,2 674,9 1 076,2 749,5
Сельское хозяйство,охота и лесоводство
Industria prelucrătoare 6 893,5 5 698,3 7 491,2 6 087,9 7 638,7 6 365,7
Обрабатывающая промышленность
Energie electrică şi termică, gaze, apă 9 793,7 8 257,7 9 396,0 7 372,6 9 595,4 7 572,1
Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение
Construcţii 5 712,0 4 508,6 5 745,7 4 587,6 6 607,0 4 875,1
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 28 798,0 25 035,0 30 735,8 26 683,7 36 962,7 32 273,2
Оптовая и розничная торговля
Transporturi şi comunicaţii 8 652,2 6 765,7 8 613,6 6 505,5 10 006,3 7 819,6
Транспорт и связь
Activităţi financiare 995,9 437,7 1 503,4 368,3 1 844,2 383,5
Финансовое посредничество
Alte tipuri de activităţi 7 578,9 4 780,3 8 474,0 5 122,6 10 316,8 6 418,2
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога по формам собственности:
Publică 4 350,7 3 047,3 4 353,5 2 604,5 5 410,3 3 407,0
Публичная
Privată 37 556,4 29 981,1 40 243,1 31 224,2 44 982,2 34 966,7
Частная
Mixtă (publică şi privată), fără participare străină 446,0 251,2 422,9 225,7 318,4 138,0
Смешанная (публичная и частная),
без иностранного участия
Străină 12 937,1 11 114,4 13 645,3 11 402,1 19 813,7 16 998,2
Иностранная
A întreprinderilor mixte 14 025,1 11 671,9 14 179,1 11 946,6 13 522,7 10 947,0
Совместных предприятий

115
ACTIVITATEA FINANCIARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

16.7. DATORII CURENTE ALE AGENŢILOR ECONOMICI, PE PRINCIPALELE TIPURI DE ACTIVITĂŢI


CONFORM CAEM Rev. 2 ŞI FORME DE PROPRIETATE
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО КЭДМ Ред. 2 И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

milioane lei / миллионов лей


2016 2017 2018
inclusiv: Total Total
в том числе: Всего Всего
Total Total Total
comerciale în buget comerciale în buget comerciale în buget
Всего Всего Всего
торговые в бюд- торговые в бюд- торговые в бюд-
жет жет жет

Total 109 185,3 67 714,5 2 090,2 113 401,0 68 632,9 2 641,4 128 005,6 80 685,0 2 444,8
Всего
din care pe tipuri de activităţi:
в том числе по видам
деятельности:
Agricultura, economia vânatului 1 520,2 627,7 48,5 1 656,6 623,8 54,1 1 843,3 692,8 64,3
şi silvicultura
Сельское хозяйство, охота
и лесоводство
Industria prelucrătoare 9 894,0 5 736,1 321,2 10 696,3 5 875,1 388,2 10 989,4 6 075,5 372,8
Обрабатывающая
промышленность
Energie electrică şi termică, 17 778,1 13 520,0 138,3 15 442,2 10 976,1 300,2 15 051,2 11 293,6 46,7
gaze, apă
Электро- и теплоэнергия,
газ и водоснабжение
Construcţii 9 236,0 6 473,0 271,9 8 876,7 6 051,8 288,3 11 344,7 7 460,7 367,9
Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu 42 233,1 27 903,3 595,0 44 716,5 30 239,0 706,9 53 733,9 38 611,5 735,1
amănuntul
Оптовая и розничная
торговля
Transporturi şi comunicaţii 12 173,0 6 905,7 281,4 12 989,2 7 336,6 274,7 13 334,1 8 254,3 229,4
Транспорт и связь
Activităţi financiare 1 966,7 434,8 34,2 2 743,4 555,4 43,9 3 112,5 594,3 67,1
Финансовое посредничество
Alte tipuri de activităţi 1 438,2 6 113,9 399,7 16 280,1 6 975,1 585,1 18 596,5 7 702,3 561,5
Другие виды деятельности
Din total pe forme de proprietate:
Из общего итога
по формам собственности:
Publică 8 272,9 4 291,2 313,8 8 927,3 4 717,9 311,2 9 229,3 4 974,1 241,6
Публичная
Privată 56 187,0 32 259,3 1 246,8 58 644,5 33 556,7 1 518,6 66 034,8 38 039,6 1 679,8
Частная
Mixtă (publică şi privată), 242,2 99,6 50,1 233,9 109,9 53,1 138,2 74,6 18,8
fără participare străină
Смешанная (публичная
и частная), без иностранного
участия
Străină 19 336,5 12 453,4 305,5 21 517,9 13 631,5 338,5 29 533,7 21 367,8 272,2
Иностранная
A întreprinderilor mixte 25 146,7 18 611,0 174,0 24 077,4 16 616,9 420,0 23 069,6 16 228,9 232,4
Совместных предприятий

116

Оценить