Вы находитесь на странице: 1из 2

ПРОТЛАБ

ХАЯГ: СБНЭ-ИЙН УРД ТАЛД НОГООН 2 ДАВХАР ДОМЧ


ТӨВИЙН 101 ТООТ
УТАС: 94005479 99630386 ВЭБ: WWW.PROT.LAB.MN

ЗАХИАЛГЫН NO: 223956 НАС: 29 настай


РЕГИСТР: ЮД90111802 ХҮЙС: Эмэгтэй
ЭЦЭГ/ЭХ/ ИЙН НЭР: �� ЗАХИАЛСАН: 2020-04-30 11:36:49
ӨӨРИЙН НЭР: НА��УУХАН ХЭВЛЭСЭН: 2020-04-30 16:04:26

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ: Клининк хими


ШИНЖИЛСЭН ТӨХӨӨРӨМЖ: CombostickR300 DFI СОРЬЦ: шэ��с
ШИНЖИЛГЭЭ ХАРИУ НЭГЖ ЛАВЛАХ ХЭМЖЭЭ ТЭМДЭГЛЭЛ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ done
Urobilinogen norm umol/L norm
Glucose neg mmol/l /-/ negative
Bilirubine neg /-/ negative
Ketones neg mmol/l /-/ negative
Specific Gravity 1.030 1.000-1.030
Blood neg RBC/ul /-/ negative
pH 5.5 5-6.5
Protein neg g/L /-/ negative
Nitrite neg /-/ negative
Leukocytes neg WBC/ul /-/ negative
ALB 30 mg/l
CRE 300 mg/dl
A/C <30 mg/g

СОРЬЦ АВАГЧ: Б.Бямбахишиг ОГНОО: 2020-04-30


ШИНЖИЛСЭН ЛАБОРАНТ: Ц.Цэнгэлмаа ОГНОО: 2020-04-30
БАТАЛГААЖУУЛСАН ЭМЧ: Ц.Цэнгэлмаа ОГНОО: 2020-04-30

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ: Биохи��и


ШИНЖИЛСЭН ТӨХӨӨРӨМЖ: RESPONS 910 DIASYS СОРЬЦ: ийлдэс
ШИНЖИЛГЭЭ ХАРИУ НЭГЖ ЛАВЛАХ ХЭМЖЭЭ ТЭМДЭГЛЭЛ
Шээг 3.50 mmol/L 1.66 - 7.2
Креатинин 66.53 mkmol/l 53 - 97
Шээсний хүчил 252.63 mkmol/l 155 - 356
үлд азот 1.61 mmol/l 1.3 - 3.3

СОРЬЦ АВАГЧ: Б.Бямбахишиг ОГНОО: 2020-04-30


ШИНЖИЛСЭН ЛАБОРАНТ: Б.Бямбахишиг ОГНОО: 2020-04-30
БАТАЛГААЖУУЛСАН ЭМЧ: Ц.Цэнгэлмаа ОГНОО: 2020-04-30

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ: Гематологи


ШИНЖИЛСЭН ТӨХӨӨРӨМЖ: BC2800 Mindray СОРЬЦ: Цус
ШИНЖИЛГЭЭ ХАРИУ НЭГЖ ЛАВЛАХ ХЭМЖЭЭ ТЭМДЭГЛЭЛ
Гематологи done
WBC 5.4 10^9/L 4 - 8.3
Lymph# 1.8 10^9/L 0.8 - 4
Mid# 0.4 10^9/L 0.1 - 1.2
Gran# 3.2 10^9/L 2-7
Lymph% 33.5 % 20 - 40
Mid% 7.7 % 3 - 14
Gran% 58.8 % 50 - 70
HGB 133 g/L 110 - 160
RBC 4.47 10^12/L 3.5 - 5
HCT 39.4 % 37 - 47
MCV 88.3 fL 80 - 100
MCH 29.7 pg 27 - 37
MCHC 337 g/L 300 - 380
RDW-CV 13.9 % 11 - 16
RDW-SD 46.3 fL 35 - 56
PLT 729 10^9/L 100 - 300 H
MPV 9.1 fL 6.5 - 12
PDW 15.1 9 - 17
PCT 0.663 % 0.108 - 0.282 H

СОРЬЦ АВАГЧ: Б.Бямбахишиг ОГНОО: 2020-04-30


ШИНЖИЛСЭН ЛАБОРАНТ: Б.Бямбахишиг ОГНОО: 2020-04-30
БАТАЛГААЖУУЛСАН ЭМЧ: Ц.Цэнгэлмаа ОГНОО: 2020-04-30

Вам также может понравиться