Вы находитесь на странице: 1из 52

Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.

hcm mÉu in m7260AB


Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Vò ThÕ Anh (08138018)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
2 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
3 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
4 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 20 20
Tæng Häc PhÝ 1,800,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 880,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,680,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV §ç ChÝ B¸ch (08138030)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
2 202121 1 X¸c suÊt thèng kª 02 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 20 20
Tæng Häc PhÝ 1,800,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 2,405,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 4,205,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207610 02 2 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123


3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 202121 02 X¸c suÊt thèng kª Tr©m ---456---------- TV302 12345 9012345678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207100 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Cao TrÇn Ngäc B¶o (08138001)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 207113 1 Søc bÒn vËt liÖu 01 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 20 20
Tæng Häc PhÝ 1,800,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 100,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,900,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207113 01 Søc bÒn vËt liÖu Toµn ---456---------- HD202 12345 9012345678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
3 207516 01 1 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.2 45678
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


208438 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Lª K«ng ChÝ (08138033)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213602 Anh v¨n 2 01 5 5 425000
2 207300 Anh v¨n kü thuËt 02 2 2 170000
3 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 08 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 85,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,055,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 213602 01 Anh v¨n 2 Vang 123456---------- RD504 12345 90123456


3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 207608 02 1 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207300 02 Anh v¨n kü thuËt Dòng 123------------- RD501 12345 90123
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 200107 08 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Boong ---456---------- HD205 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207508 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207603 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Lª §×nh Danh (08138003)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 213601 Anh v¨n 1 26 5 5 425000
3 202206 1 VËt lý ®¹i c­¬ng A2 02 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 202622 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng 05 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 1,400,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 3,540,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
3 207516 01 1 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.2 45678
4 213601 26 Anh v¨n 1 ThÈm 123456---------- RD404 12345 90123456
4 202622 05 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng Hµ ------789------- TV303 12345 90123
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123
8 202206 02 VËt lý ®¹i c­¬ng A2 Lan ------789------- TV102 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


208438 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Ph¹m V¨n DiÖn (08138034)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213602 1 Anh v¨n 2 03 5 5 425000
2 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 1,330,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 3,300,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123


3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 213602 03 Anh v¨n 2 Anh 123456---------- RD504 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp


207610 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn ThÕ §øc (08138004)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 09 5 5 425000
2 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
3 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 02 3 3 255000
4 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
5 207300 Anh v¨n kü thuËt 02 2 2 170000
6 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 04 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 23 23
Tæng Häc PhÝ 2,055,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 530,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,585,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 213601 09 Anh v¨n 1 HuyÒn 123456---------- RD303 12345 90123456


2 207103 02 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ---------012---- RD503 12345 9012345678
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207516 01 1 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.2 45678
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207300 02 Anh v¨n kü thuËt Dòng 123------------- RD501 12345 90123
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 04 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---------012---- PV325 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207202 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207217 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207525 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Tr­¬ng ViÖt §øc (07138005)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 03 2 2 170000
2 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 01 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207504 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 01 2 2 170000
5 207300 Anh v¨n kü thuËt 02 2 2 170000
6 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
7 207115 Thùc tËp gia c«ng 04 2 2 170000
8 202201 VËt lý ®¹i c­¬ng 03 2 2 170000
9 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
10 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
11 207510 1 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 25 25
Tæng Häc PhÝ 2,225,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 505,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,730,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207504 01 2 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc ChÝnh 123456---------- R205.1 45678
2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 200104 01 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu ---------012---- HD303 12345 9012345678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 207115 04 Thùc tËp gia c«ng Khoa Ck 123456---------- CK01 12345 90123
5 207300 02 Anh v¨n kü thuËt Dòng 123------------- RD501 12345 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 200107 03 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Boong ---------012---- TV301 12345 90123
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207504 01 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc ChÝnh ---------012---- RD102 90123
8 202201 03 VËt lý ®¹i c­¬ng Lan 123------------- TV101 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207508 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Phan Xu©n H¶i (08138050)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 09 5 5 425000
2 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
6 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
7 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 20 20
Tæng Häc PhÝ 1,800,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 560,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,360,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 213601 09 Anh v¨n 1 HuyÒn 123456---------- RD303 12345 90123456


3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 207610 02 1 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.1 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207103 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn Thanh H¶i (08138067)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 19 19
Tæng Häc PhÝ 1,715,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 1,475,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 3,190,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207610 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Lª Trung HiÕu (08138039)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 02 3 3 255000
3 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 01 2 2 170000
4 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 08 2 2 170000
5 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 25 25
Tæng Häc PhÝ 2,225,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 415,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,640,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207103 02 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ---------012---- RD503 12345 9012345678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 208438 01 Qu¶n trÞ dù ¸n HËu ---456---------- PV315 12345 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 200107 08 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Boong ---456---------- HD205 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207608 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn Vò Hßa (08138042)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
2 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
3 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 8 8
Tæng Häc PhÝ 780,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 2,600,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 3,380,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Giang Thanh Hoµng (08138005)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 04 2 2 170000
2 213601 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207113 1 Søc bÒn vËt liÖu 01 3 3 255000
5 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
6 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 135,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,275,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207113 01 Søc bÒn vËt liÖu Toµn ---456---------- HD202 12345 9012345678
2 207610 02 2 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 04 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---------012---- PV325 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207103 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn Kh¸nh H­ng (07138029)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
2 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
3 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
4 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
5 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 200,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,340,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207610 02 2 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207516 01 1 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.2 45678
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
4 207608 02 1 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207103 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207202 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207217 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
208438 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn Quang Kh¶i (07138030)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
3 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
4 202622 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng 07 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 207111 1 Nguyªn lý m¸y 01 3 3 255000
7 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
8 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
9 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
10 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -800,000 ngµnh(100000)
Gi¶m HP (%) 100
Ph¶i §ãng -445,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 202622 07 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng Hµ ---456---------- PV333 12345 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 207111 01 Nguyªn lý m¸y Tiªn ---------012---- RD301 12345 9012345678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV L· Tr­êng Khang (08138006)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
2 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
3 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
6 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
7 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 17 17
Tæng Häc PhÝ 1,545,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 555,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,100,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Ng« §¾c Lîi (08138007)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
2 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
3 202206 1 VËt lý ®¹i c­¬ng A2 01 2 2 170000
4 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -350,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,620,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 202206 01 VËt lý ®¹i c­¬ng A2 Lan 123------------- PV333 12345 90123


2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Bïi C«ng Lùc (07138036)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200106 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 03 5 5 425000
2 207103 C¬ häc lý thuyÕt 02 3 3 255000
3 202121 X¸c suÊt thèng kª 06 3 3 255000
4 200104 1 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 05 3 3 255000
5 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 01 2 2 170000
6 202622 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng 01 2 2 170000
7 207110 1 Kü thuËt ®iÖn tö 05 2 2 170000
8 202202 1 ThÝ nghiÖm VËt Lý 21 1 1 85000
9 207115 Thùc tËp gia c«ng 04 2 2 170000
Tæng Céng 23 23
Tæng Häc PhÝ 2,055,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 840,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,895,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 200104 05 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu ------789------- HD303 12345 9012345678
2 207103 02 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ---------012---- RD503 12345 9012345678
3 202202 21 ThÝ nghiÖm VËt Lý Anh 123456---------- P317 45678
3 200106 03 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Linh ------789012---- HD303 12345 90123456
4 207115 04 Thùc tËp gia c«ng Khoa Ck 123456---------- CK01 12345 90123
4 202121 06 X¸c suÊt thèng kª Danh ---------012---- HD301 12345 9012345678
5 207110 05 2 Kü thuËt ®iÖn tö HiÒn 123456---------- R205.2 45678
5 208438 01 Qu¶n trÞ dù ¸n HËu ---456---------- PV315 12345 90123
6 207110 05 Kü thuËt ®iÖn tö HiÒn ---------012---- RD201 90123
8 202622 01 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng §»ng 123------------- PV323 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200107 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207505 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Ch©u Hoµng Minh (08138008)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 08 2 2 170000
2 213601 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
6 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 145,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,285,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207610 02 2 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 200107 08 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Boong ---456---------- HD205 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207202 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn Thµnh Nam (08138009)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 10 2 2 170000
2 213601 Anh v¨n 1 06 5 5 425000
3 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207300 Anh v¨n kü thuËt 01 2 2 170000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 1 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 23 23
Tæng Häc PhÝ 2,055,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 285,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,340,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 200107 10 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Boong ---------012---- RD103 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 207300 01 Anh v¨n kü thuËt Dòng ------789------- RD201 12345 90123
5 213601 06 Anh v¨n 1 Anh 123456---------- RD303 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207508 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207608 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207610 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn Hoµi Nam (07138009)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 202110 1 To¸n cao cÊp A3 01 3 3 255000
2 208416 Qu¶n trÞ häc 07 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207202 C¬ l­u chÊt 01 2 2 170000
5 202622 1 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng 06 2 2 170000
6 202121 1 X¸c suÊt thèng kª 10 3 3 255000
7 202109 To¸n cao cÊp A2 01 3 3 255000
8 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
9 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
10 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 2,285,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 4,425,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207202 01 C¬ l­u chÊt Hïng ------789------- RD403 12345 9012345678
2 202121 10 X¸c suÊt thèng kª NghÜa ---------012---- TV303 12345 9012345678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 202110 01 To¸n cao cÊp A3 Kú ---------012---- PV225 12345 9012345678
4 202622 06 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng Hµ ---------012---- PV325 12345 90123
5 202109 01 To¸n cao cÊp A2 Kc«ng 123------------- PV333 12345 9012345678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 208416 07 Qu¶n trÞ häc Giang 123------------- HD203 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207610 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV §ç Anh Ngäc (08138024)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 19 19
Tæng Häc PhÝ 1,715,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -405,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,310,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Cao Minh NhËt (08138025)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 01 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 19 19
Tæng Häc PhÝ 1,715,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 445,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,160,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
5 208438 01 Qu¶n trÞ dù ¸n HËu ---456---------- PV315 12345 90123
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Phón TiÕn Ph¸t (08138010)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 02 2 2 170000
2 200106 1 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin 01 5 5 425000
3 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 02 3 3 255000
4 207504 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 01 2 2 170000
5 202206 1 VËt lý ®¹i c­¬ng A2 02 2 2 170000
6 202201 1 VËt lý ®¹i c­¬ng 03 2 2 170000
7 202109 1 To¸n cao cÊp A2 03 3 3 255000
8 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
9 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
10 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 26 26
Tæng Häc PhÝ 2,310,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -165,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,145,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 200107 02 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi 123------------- TV301 12345 90123


2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207103 02 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ---------012---- RD503 12345 9012345678
3 207504 01 1 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc ChÝnh 123456---------- R205.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 200106 01 C¸c ng.lý c¬ b¶n cña M¸cLªnin Boong ------789012---- RD200 12345 90123456
5 202109 03 To¸n cao cÊp A2 ThiÖn ---456---------- TV303 12345 9012345678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207504 01 Kü thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc ChÝnh ---------012---- RD102 90123
8 202201 03 VËt lý ®¹i c­¬ng Lan 123------------- TV101 12345 90123
8 202206 02 VËt lý ®¹i c­¬ng A2 Lan ------789------- TV102 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207610 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Ng« ViÖt Phó (08138046)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213602 1 Anh v¨n 2 03 5 5 425000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 12 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 25 25
Tæng Häc PhÝ 2,225,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 285,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,510,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 213602 03 Anh v¨n 2 Anh 123456---------- RD504 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
8 200107 12 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---456---------- TV103 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Lª TÊn Phóc (08138012)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
2 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
3 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
4 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
5 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
6 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
7 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 17 17
Tæng Häc PhÝ 1,545,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -1,510,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 35,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207516 01 1 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.2 45678
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp
207603 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn C«ng Tµi (08138055)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
3 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
4 207300 Anh v¨n kü thuËt 01 2 2 170000
5 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
6 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
7 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 18 18
Tæng Häc PhÝ 1,630,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -85,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,545,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
4 207300 01 Anh v¨n kü thuËt Dòng ------789------- RD201 12345 90123
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200107 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp
213602 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn ChiÕn Th¾ng (08138047)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
3 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
7 202201 1 VËt lý ®¹i c­¬ng 03 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 465,000 ngµnh(100000)
Gi¶m HP (%) 100
Ph¶i §ãng 1,160,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123
8 202201 03 VËt lý ®¹i c­¬ng Lan 123------------- TV101 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

202202 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn V¨n Th¾ng (08138013)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
2 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207300 Anh v¨n kü thuËt 02 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 200,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,340,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678


3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
5 207300 02 Anh v¨n kü thuËt Dòng 123------------- RD501 12345 90123
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn M¹nh Thi (08138026)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 Anh v¨n 1 06 5 5 425000
2 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
3 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 02 3 3 255000
4 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
5 202502 1 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 17 1 1 85000
6 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -1,500,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 640,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207103 02 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ---------012---- RD503 12345 9012345678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 202502 17 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2 H­êng ---456---------- NTD2 12345 9012345678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
5 213601 06 Anh v¨n 1 Anh 123456---------- RD303 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207300 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
208438 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Tr­¬ng Quang Thä (08138056)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 07 2 2 170000
2 213601 1 Anh v¨n 1 21 5 5 425000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 100,000 ngµnh(100000)
Gi¶m HP (%) 100
Ph¶i §ãng 625,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 213601 21 Anh v¨n 1 HuyÒn 123456---------- RD303 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 07 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ------789------- HD301 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn ChÝ Thèng (08138070)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 Anh v¨n 1 11 5 5 425000
2 202109 1 To¸n cao cÊp A2 07 3 3 255000
3 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
6 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 02 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 19 19
Tæng Häc PhÝ 1,715,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 1,290,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 3,005,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 200107 02 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi 123------------- TV301 12345 90123


2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207610 02 2 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
4 207608 02 1 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 202109 07 To¸n cao cÊp A2 Kc«ng ------789------- HD204 12345 9012345678
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 213601 11 Anh v¨n 1 Hµ 123456---------- RD304 12345 90123456

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207100 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207202 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207508 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn Danh Thñy (08138014)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 06 5 5 425000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207300 Anh v¨n kü thuËt 01 2 2 170000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 12 2 2 170000
9 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 3,430,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 5,570,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 207300 01 Anh v¨n kü thuËt Dòng ------789------- RD201 12345 90123
5 213601 06 Anh v¨n 1 Anh 123456---------- RD303 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
8 200107 12 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---456---------- TV103 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn TÊn TiÕn (08138048)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 Anh v¨n 1 26 5 5 425000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 02 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207202 C¬ l­u chÊt 01 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 23 23
Tæng Häc PhÝ 2,055,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -130,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,925,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207202 01 C¬ l­u chÊt Hïng ------789------- RD403 12345 9012345678
2 207103 02 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ---------012---- RD503 12345 9012345678
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
4 213601 26 Anh v¨n 1 ThÈm 123456---------- RD404 12345 90123456
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Phan NguyÔn BÝch Tr©m (08138059)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213602 Anh v¨n 2 03 5 5 425000
2 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 820,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,790,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 213602 03 Anh v¨n 2 Anh 123456---------- RD504 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn Lª Trung (08138027)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 17 5 5 425000
2 202121 1 X¸c suÊt thèng kª 01 3 3 255000
3 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
6 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
7 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
8 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
9 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -100,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,040,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 213601 17 Anh v¨n 1 H­¬ng 123456---------- RD203 12345 90123456


2 207610 02 2 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207608 02 3 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.2 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 202121 01 X¸c suÊt thèng kª Danh ---456---------- PV225 12345 9012345678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207100 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207111 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÞnh Ngäc Trung (08138028)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 04 2 2 170000
2 213601 1 Anh v¨n 1 06 5 5 425000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 03 3 3 255000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 500,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 2,470,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123


3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
5 213601 06 Anh v¨n 1 Anh 123456---------- RD303 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207103 03 C¬ häc lý thuyÕt Toµn ------789------- TV303 12345 9012345678
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200107 04 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---------012---- PV325 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207516 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Tr­¬ng V¨n Trung (08138015)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
2 200104 1 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 06 3 3 255000
3 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 03 2 2 170000
4 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
7 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
8 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
9 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
10 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 25 25
Tæng Häc PhÝ 2,225,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 2,455,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 4,680,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
3 207516 01 1 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.2 45678
4 207610 02 1 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.1 90123
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 208438 03 Qu¶n trÞ dù ¸n Khoa Ck 123------------- PV227 12345 90123
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 200104 06 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN Hång ---456---------- TV103 12345 9012345678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

202110 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
213601 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Huúnh Ngäc TuÊn (08138029)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
2 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
3 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
6 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 12 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 20 20
Tæng Häc PhÝ 1,800,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 140,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,940,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
8 200107 12 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---456---------- TV103 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207512 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207603 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn Thanh Tïng (08138049)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 06 5 5 425000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
3 207525 Xö lý tÝn hiÖu sè 01 2 2 170000
4 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
5 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
6 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 12 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 25 25
Tæng Häc PhÝ 2,225,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 1,125,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 3,350,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207525 01 Xö lý tÝn hiÖu sè Ngµ 123------------- RD301 12345 90123
3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
5 213601 06 Anh v¨n 1 Anh 123456---------- RD303 12345 90123456
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
8 200107 12 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---456---------- TV103 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV TrÇn V¨n VÜnh (08138016)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
2 207103 1 C¬ häc lý thuyÕt 01 3 3 255000
3 207300 Anh v¨n kü thuËt 02 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
6 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 12 2 2 170000
7 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
8 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 23 23
Tæng Häc PhÝ 2,055,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -425,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,630,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207103 01 C¬ häc lý thuyÕt Toµn 123------------- HD202 12345 9012345678


3 207505 01 1 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.1 45678
3 207501 01 3 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789012---- R205.1 90123
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
5 207300 02 Anh v¨n kü thuËt Dòng 123------------- RD501 12345 90123
5 207510 01 2 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123456---------- I3.1 45678
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
7 207516 01 3 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
8 200107 12 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Chi ---456---------- TV103 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207202 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207508 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207525 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207608 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV Ph¹m Anh Vò (07138067)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 202121 X¸c suÊt thèng kª 11 3 3 255000
2 200104 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN 03 3 3 255000
3 208438 Qu¶n trÞ dù ¸n 01 2 2 170000
4 208416 1 Qu¶n trÞ häc 07 2 2 170000
5 207608 Kü thuËt ROBOT 1 02 2 2 170000
6 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
7 207110 Kü thuËt ®iÖn tö 04 2 2 170000
8 202622 1 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng 05 2 2 170000
9 202202 1 ThÝ nghiÖm VËt Lý 10 1 1 85000
10 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
Tæng Céng 22 22
Tæng Häc PhÝ 1,970,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò 2,750,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 4,720,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678


2 207608 02 2 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ------789012---- CK03.1 90123
3 207110 04 Kü thuËt ®iÖn tö T­êng 123------------- PV227 12345
3 207110 04 1 Kü thuËt ®iÖn tö T­êng 123456---------- R205.2 90123
3 202121 11 X¸c suÊt thèng kª NghÜa ------789------- TV201 12345 9012345678
4 202622 05 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng Hµ ------789------- TV303 12345 90123
5 208438 01 Qu¶n trÞ dù ¸n HËu ---456---------- PV315 12345 90123
5 207608 02 Kü thuËt ROBOT 1 Hïng ---------012---- RD501 12345
5 200104 03 §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN HËu ------------345- HD301 12345 9012345678
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 208416 07 Qu¶n trÞ häc Giang 123------------- HD203 12345 90123
7 202202 10 ThÝ nghiÖm VËt Lý Anh ------789012---- P317 45678

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

200107 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207115 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207116 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207501 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207510 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn V¨n V­îng (08138017)


Líp DH08TD - C¬ khÝ c«ng nghÖ - Ngµnh §iÒu khiÓn tù ®éng
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 03 2 2 170000
2 213601 1 Anh v¨n 1 07 5 5 425000
3 207610 1 Kü thuËt sè 02 2 2 170000
4 207516 PLC & øng dông 01 3 3 255000
5 202622 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng 01 2 2 170000
6 207202 C¬ l­u chÊt 02 2 2 170000
7 207501 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn 01 2 2 170000
8 207505 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn 01 3 3 255000
9 207510 §iÖn tö c«ng suÊt 01 3 3 255000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,140,000 Kh¸c: Phô thu häc phÝ theo nhãm
Nî HK Cò -390,000 ngµnh(100000)
Ph¶i §ãng 1,750,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 207501 01 2 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n 123456---------- R205.1 90123
2 207505 01 2 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck 123456---------- I3.2 45678
3 207610 02 3 Kü thuËt sè Hµi ------789012---- I3.2 90123
3 207510 01 3 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o ------789012---- I3.1 45678
4 213601 07 Anh v¨n 1 An 123456---------- RD403 12345 90123456
4 207610 02 Kü thuËt sè Hµi ------789------- PV319 12345
5 207501 01 C¶m biÕn trong ®iÒu khiÓn B¹n ------789------- RD201 12345
5 207516 01 2 PLC & øng dông Toµn ------789012---- R205.1 45678
5 200107 03 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh Boong ---------012---- TV301 12345 90123
6 207202 02 C¬ l­u chÊt T©m 123------------- HD205 12345 9012345678
6 207516 01 PLC & øng dông Toµn ------789------- HD201 12345 90123
6 207505 01 Kü thuËt vi ®iÒu khiÓn Khoa Ck ---------012---- RD402 12345 90123
7 207510 01 §iÖn tö c«ng suÊt B¶o 123------------- RD201 12345 90123
8 202622 01 Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng §»ng 123------------- PV323 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

207100 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...


207508 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207519 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...
207522 Kh«ng §K ®­îc v× M«n kh«ng më líp
L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu
Tr­êng §¹i häc n«ng L©m TP.hcm mÉu in m7260AB
Phßng §µo T¹o
.
KÕt Qu¶ §¨ng Ký M«n Häc & Thêi Khãa BiÓu
Häc Kú 2 - N¨m Häc 10-11

Hä Tªn SV NguyÔn TuÊn Anh (08160009)


Líp DH08TK - M«i tr­êng vµ tµi nguyªn - Ngµnh ThiÕt kÕ c¶nh quan
Ngµy In 16/12/10

STT M· MH HL Tªn M«n Häc Nhãm TC TCHP Sè TiÒn


1 213601 1 Anh v¨n 1 12 5 5 425000
2 216106 L©m nghiÖp ®« thÞ 01 3 3 255000
3 218307 øng dông GIS trong qu¶n lý CQ 01 2 2 170000
4 216316 VËt liÖu c¶nh quan 01 2 2 170000
5 216313 Nguyªn lý quy ho¹ch XD &KTCT 01 2 2 170000
6 216310 ThiÕt kÕ c¶nh quan 02 2 2 170000
7 216112 Phèi kÕt c©y xanh 01 2 2 170000
8 216104 Sinh th¸i c¶nh quan 01 2 2 170000
9 208416 Qu¶n trÞ häc 04 2 2 170000
10 200107 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh 14 2 2 170000
Tæng Céng 24 24
Tæng Häc PhÝ 2,040,000
Nî HK Cò -25,000
Ph¶i §ãng 2,015,000

Thø M· MH Nhãm Tæ Tªn M«n Häc CBGD TiÕt Häc Phßng 123456789012345678901

Thêi Khãa BiÓu

2 216104 01 Sinh th¸i c¶nh quan DiÖp ------789------- HD202 12345 90123
2 216106 01 L©m nghiÖp ®« thÞ DiÖp ---------012---- HD202 12345 90123
3 216316 01 VËt liÖu c¶nh quan ¸i ---456---------- RD301 12345 90123
3 216310 02 1 ThiÕt kÕ c¶nh quan T©n ------789012---- R405 90123
4 216310 02 ThiÕt kÕ c¶nh quan T©n 123------------- RD401 12345
4 216112 01 Phèi kÕt c©y xanh ¸i ---456---------- RD301 12345
4 218307 01 øng dông GIS trong qu¶n lý CQ An ------789------- RD102 12345
5 218307 01 2 øng dông GIS trong qu¶n lý CQ An 123456---------- R405 90123
5 208416 04 Qu¶n trÞ häc §øc ---------012---- RD105 12345 90123
6 213601 12 Anh v¨n 1 X¸ 123456---------- RD503 12345 90123456
7 216313 01 Nguyªn lý quy ho¹ch XD &KTCT Huy 123------------- RD302 12345 90123
7 216112 01 1 Phèi kÕt c©y xanh ¸i ------789012---- TT.MT1 90123
8 200107 14 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh HËu ---456---------- TV202 12345 90123

Lý Do Kh«ng ThÓ §¨ng Ký M«n Häc

216415 Kh«ng §K ®­îc v× kh¶ n¨ng më líp, TKB ...

L­u ý: Mçi ký tù cña d·y 12345678901234567... (trong tuÇn häc) diÔn t¶ cho 1 tuÇn lÔ.
Ký tù 1 ®Çu tiªn diÔn t¶ tuÇn thø nhÊt cña häc kú (tuÇn 20).
C¸c ký tù 1 kÕ tiÕp (nÕu cã) diÔn t¶ tuÇn thø 11, 21 cña häc kú.
Ngµy B¾t §Çu Häc Kú : 20/12/10 (1=TuÇn 20)
In Ngµy 16/12/10 TP.HCM, Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
Ng­êi lËp biÓu

Похожие интересы