Вы находитесь на странице: 1из 4

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ

Министерство Здравоохранения Республики Молдова


Formular
Nr. 181/e
Форма
Centrul de Medicină Legală Aprobat de MS al RM
nr. 828 din 31.10. 2011
Центр судебной медицины Утверждена МЗ РМ

______________________________________________
denumirea secţiei _____________________________________
наименование отделения (cadavre/documente medicale)
(трупы/медицинские документы)

REGISTRUL
DE ÎNREGISTRARE A CADAVRELOR ÎN MORGA MEDICO-LEGALĂ

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ТРУПОВ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ МОРГЕ

Început “______” ________________________20____ Terminat “______” ________________________20____


Начат Окончен

INDICAŢII LA COMPLETAREA REGISTRULUI


УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА

1. Registrul se completează de personalul medical superior şi mediu sub controlul şefului de secţie.
Журнал заполняется высшим и средним медицинским персоналом под контролем заведующего отделом (отделением).
2. Registrul cu foile numerotate trebuie să fie şnuruit şi sigilat cu ştampila instituţiei şi semnătura directorului.
Журнал с пронумерованными страницами, должен быть прошнурован и скреплен печатью учреждения и подписью директора.
3. După utilizare, registrul se transmite în arhivă.
По использовании журнал передается в архив.
Nr. Numele, prenumele, Anul Data şi ora Locul depistării cadavrului i Solicitantul Numele
raport patronimicul decedatului naşterii Domiciliu înregistrării documentele prezentate constatării/expertizei expertului i autopsierului
Sexul
№ Фамилия, имя, Год Местожительства Дата и время Mесто обнаружения трупа и Орган/лицо, назначившее Фамилия
Пол
акта отчество умершего рождения регистрации представленные документы исследование/экспертизу эксперта и санитара

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Diagnosticul medico-legal şi Data Data terminării Data, numele, prenumele şi semnătura persoanei,
cauza decesului Tipul mor ii Cercetările de laborator primirii rezultatelor raportului care a primit raportul de constatare/expertiză
Судебно-медицинский диагноз и Вид смерти Лабораторные исследования Дата Дата окончания Дата, ФИО и подпись лица, получившего
причина смерти получения результатов акта акт исследования/экспертизы
10 11 12 13 14 15
În prezentul registru sînt numerotate, şnuruite şi parafate
В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано
......................................................................................... pagini
în litere / прописью страниц
Conducător ______________________________________
Руководитель semnătura / подпись

L.Ş. «_____» _____________________ 20___


М.П.