Вы находитесь на странице: 1из 4

Tabelul sistematizat

al concordanței pozițiilor aferente reținerilor la sursa de plată a impozitului pe venit în


Formularul IALS14 cu Forma IRV09
Обобщённая таблица соответствия позиций удержанного у источника выплаты
подоходного налога в Форме IALS14 с Формой IRV09

Tipul venitului impozabil Codul sursei Codul sursei Codul sursei


Тип облагаемого дохода în Forma în Forma în Forma
IRV09 IRV14 IALS14
Код источни- Код источни-ка Код источни-ка
ка в Форме в Форме IRV в Форме IALS14
IRV09
Venituri salariale ale persoanelor fizice rezidente SAL SAL
Доходы физических лиц резидентов в виде заработной платы
Plăţi salariale, care se achită în baza art.24 alin.(21) din
SAL a)
Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 persoanelor fizice (pentru întreaga
rezidente SAL a) perioadă fiscală
Доходы физических лиц резидентов в виде заработной платы, 2014)
выплаченной в соответствии с ст.24 ч.(21) Закона №1164-XIII от
24 апреля 1997
Venituri salariale ale cetățenilor străini sau apatrizi,
considerați rezidenți în scopuri fiscale SAL
Доходы физических лиц иностраных граждан и лиц без
гражданства, являющихся резидентами в налоговых целях в виде
заработной платы
Venituri obținute de către o persoană fizică rezidentă ce nu SAL SAL
practică activitate de întreprinzător pentru
lucrările/serviciile prestate
Доходы, полученные физическим лицом резидентовм которое не
осуществляет предпринимательскую деятельность за оказанные
работы/услуги
Venituri salariale ale cetățenilor străini – nerezidenți
Доходы физических лиц нерезидентов в виде заработной платы
Venituri sub formă de royalty1 obținute de persoanele
2
fizice rezidente ROYa) ROY
1
Доходы физических лиц резидентов в виде роялти
Venituri sub formă de dobînzi ale persoanelor fizice
4
rezidente3 DOB a) DOB
Доходы физических лиц резидентов в виде процентных начислений
Alte plăți în favoarea persoanelor fizice ce nu practică
activitate de întreprinzător, decît cele menționate anterior SERb) SER SER
(spre exemplu, veniturile din înstrăinarea activelor de

1
În acest caz, nu se vor declara și nici nu se va reține la sursă veniturile sub formă de royalty primite de persoanele
fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturei și artei (art.20 lit.z 11) din Codul fiscal)
В данном случае, не подлежат декларированию и удержанию у источника выплаты из доходов в виде роялти
физических лиц в возрасте 60 лет и более в области литературы и искуства (ст.20 п.z11) Налогового кодекса)
2
Pornind de la prevederile art.92 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile acestea nu se reflectă în informația anuală
Исходя из положений ст.92 ч.(3) Налогового кодекса, данный доходы не отражаются в годовой информации
3
Cu excepția dobînzilor specificate la art.24 alin.(7) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997
За исключением процентных начислений, указанных в ст. 24 ч.(7) Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997
4
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
capital, suma arendei terenurilor agricole etc)
Иные, чем указанные выплаты в пользу физического лица не
занимающгося предпринимательской деятельностью (к примеру,
доходы от отчуждения капитальных активов, сумма аренды
земель сельскохозяйственного назначения и т.д)
Veniturile persoanelor fizice rezidente ce îmbracă forma
cîştigurilor de la companiile promoţionale şi/sau din loterii5 PUB PUB 6
Доходы физических лиц резидентов в виде выигрышей от
рекламных компаний и/или лотерей
Veniturile obţinute de către persoanele fizice rezidente care
nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea
în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a
proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor
7
agricole FOL FOL
Доходы физических лиц резидентов, которые не осуществляют
предпринимательскую деятельность, от от сдачи во владение
и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт)
движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды
сельскохозяйственных земель
Veniturile sub formă de dividende achitate persoanelor
fizice rezidente, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-
părţi, în perioada și/sau din profiturile repartizate începînd
cu anul 2012
Доходы физических лиц резидентов в виде дивидендов, включая
дивиденды в форме акций или долей участия, в период или из
распределенной прибыли начиная с 2012 г.
DIV a) DIV a) 8
Veniturile sub formă de dividende achitate persoanelor
fizice rezidente, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-
părţi, din profitul nerepartizat obținut în perioadele fiscale
2008-2011
Доходы физических лиц резидентов в виде дивидендов, включая
дивиденды в форме акций или долей участия, соответствующих
нераспределенной прибыли, полученной в налоговые периоды
2008–2011 годов включительно
Veniturile persoanei fizice rezidente ce îmbracă forma
sumei retrase din capitalul social, aferentă majorării
capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor
9
surse constatate în capitalul propriu între acţionari RCS RCS а)
(asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în
conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul
social

5
În acest caz, nu se vor declara și nici nu se va reține la sursă veniturile sub formă de cîştiguri de la campaniile
promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită
la art.33 alin.(1) din Codul fiscal (art.20 lit.p1) din Codul fiscal)
В данном случае, не подлежат декларированию и удержанию у источника выплаты из доходов в виде
выигрыши от рекламных кампаний и/или лотерей в части, в которой величина каждого выигрыша не
превышает 10 процентов личного освобождения, установленного в части (1) статьи 33 Налогового кодекса
(ст.20 п.р1) Налогового кодекса)
6
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
7
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
8
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
9
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
Доходы физических лиц резидентов в виде выведенной из
уставного капитала суммы, соответствующей увеличению
уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или
иных источников, определенных в собственном капитале, между
акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010–2011 годов
включительно в соответствии с долей участия в уставном
капитале
Veniturile persoanelor fizice rezidente ce îmbracă forma
cîştigurilor de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor
de la companiile promoţionale şi/sau din loterii NOR NOR 10
Доходы физических лиц резидентов в виде выигрышей от
азартных игр, за исключением выигрышей от рекламных
компаний и/или лотерей
Veniturile persoanei fizice rezidente, cu excepţia
întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), aferente livrării producţiei din fitotehnie şi
horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi
produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie
în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia
laptelui natural FON11 LIV 12

Доходы физических лиц резидентов, за исключением


индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, полученные ими от поставки продукции
растениеводства и садоводства в натуральном виде, включая
плоды грецкого ореха и производную продукцию, и продукции
животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за
исключением натурального молока.
Veniturile sub formă de dividende achitate persoanelor
fizice și juridice nerezidente, inclusiv sub formă de acţiuni
sau cote-părţi, în perioada și/sau din profiturile repartizate
începînd cu anul 2012
Доходы физических лиц нерезидентов в виде дивидендов, включая
дивиденды в форме акций или долей участия, в пероид и/или из
распределенич прибыли начиная с 2012 г.
DIV b) 13
Veniturile sub formă de dividende achitate persoanelor DIVb)
fizice și juridice nerezidente, inclusiv sub formă de acţiuni
sau cote-părţi, din profitul nerepartizat obținut în
perioadele fiscale 2008-2011
Доходы физических лиц нерезидентов в виде дивидендов, включая
дивиденды в форме акций или долей участия, соответствующих
нераспределенной прибыли, полученной в налоговые периоды
2008–2011 годов включительно
Veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente ce
îmbracă forma sumei retrase din capitalul social, aferentă
14
majorării capitalului social din repartizarea profitului net RCS b)
şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între
acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în

10
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
11
Mai detaliat în Baza generalizată a practicii fiscale, codul: 29.1.7.44, accesînd aici
Более подробно в Обобщённой базе налогового администрирования, код 29.1.7.44, доступ здесь
12
Conform referinței nr.2 / Соответсвенно сноске 2
13
Se va reflecta în Forma INR14 / Будет отражаться в Форме INR14
14
Conform referinței nr.13 / Соответсвенно сноске 13
conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul
social
Доходы физических лиц нерезидентов в виде выведенной из
уставного капитала суммы, соответствующей увеличению
уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или
иных источников, определенных в собственном капитале, между
акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010–2011 годов
включительно в соответствии с долей участия в уставном
капитале
Veniturile persoanei fizice nerezidente, altele decît cele
menţionate la categoriile precedente, inclusiv dobînzile de ROYb),
la depozitele bancare15 DOBb), 16
PLT
Доходы физического лица нерезидента, иные, чем указанные в NEDb),
предыдущих категориях, в том числе и доход в виде процентных ALTb)
начислений по банковским депозитам15
Alte venituri ALT ALT
Другие доход

15
Art.24 alin.(7) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997
Cт. 24 ч.(7) Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997
16
Conform referinței nr.13 / Соответсвенно сноске 13