Вы находитесь на странице: 1из 12

Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

Проект Акафистник.рф — Akafistnik.ru

Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и


Санфранцисскому, чудотворцу
Одобрен: 25 декабря 2012 года, журнал №131.

Творение иеромона́ха Серафи́ма Пла́тинскаго.

Память: 02 июля (19 июня ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

А к а́ ѳ ї с т ъ с т҃ и́ т е л ю і҆ ѡ а́ н н ꙋ , а҆ р х ї е пⷭ ҇ к п ꙋ
ш а н х а́ й с к о м ꙋ и҆ с а н ъ - ф р а н ц и́ с с к о м ꙋ ,
ч ꙋ д о т в о́ р ц ꙋ .
К о н д а́ к ъ а҃ .
҇ о́въ, всемꙋ̀
Избра́нный чꙋдотво́рче и҆ и҆зрѧ́ дный ᲂу҆ го́дниче хрⷭт
мі́рꙋ и҆сточа́ѧй ѻ҆ би̑льныѧ стрꙋи̑ дꙋхо́внагѡ наставле́нїѧ и҆
ди́вныхъ чꙋде́съ мно́жество, восхвалѧ́ емъ тѧ̀ съ любо́вїю и҆
зове́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
І к< о с ъ а҃ .
< ла ѻ8 бразомъ ꙗ҆вѝ тебѐ въ посл?днѧѧ времена̀ всеѧ̀
Агг҃
тва́ри созда́тель, да съ млⷭт ҇ їю бж҃ їею пече́шисѧ ѡ҆ лю́дехъ
земны́ хъ. Взира́юще же на добродAтєли твоѧ̑ , пребл҃же́нне
і҆ѡа́нне, вопїе́мъ тѝ си́це:
Ра́дꙋйсѧ, съ ра́ннѧгѡ дAтства бл҃гоче́стїемъ ᲂу҆ краше́нный:
ра́дꙋйсѧ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ во́лю бж҃ їю и҆спо́лнивый.
Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆ви́вый бл҃года́ть бж҃ їю въ та́йныхъ бл҃годѣѧ́ нїихъ:
ра́дꙋйсѧ, бы́ строе дале́че сꙋ́щихъ стра́ждꙋщихъ ᲂу҆ слы́ шанїе.
Ра́дꙋйсѧ, любвеѻби́льное поспѣше́нїе бли̑жнимъ свои̑мъ во
сп҃се́нїе: ра́дꙋйсѧ, ра́дованїе вс?мъ съ вAрою къ тебC

1 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

припа́дающымъ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ в҃ .
Ви́дѧще ѻ҆ би́льное добродAтелей твои́хъ и҆злїѧ́ нїе, ст҃ ит
́ елю
сла́вный і҆ѡа́нне, просвѣща́емсѧ дх҃омъ, ꙗ8кѡ бо живоно́сный
и҆сто́чникъ чꙋде́съ бж҃ їихъ, напоѧ́ еши на́съ, вAрнѡ вопїю́щихъ къ
бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ в҃ .
Ра́зꙋмъ и҆мAѧй преиспо́лненный любвѐ, кꙋ́пнѡ и҆ бг҃осло́вїѧ,
бг҃омꙋ́дре і҆ѡа́нне, и҆ бг҃опозна́нїемъ ᲂу҆ мꙋдре́нный, и҆ къ
стра́ждꙋщымъ лю́демъ любо́вїю ᲂу҆ краше́нный, познава́ти
и8стиннаго бг҃а на́съ наꙋчѝ, да и҆ мы̀ во ᲂу҆ миле́нїи вопїе́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, непоколеби́маѧ тверды́ не и8стины правосла́вїѧ:
ра́дꙋйсѧ, драгоцAнный сосꙋ́де дх҃а ст҃ аѓ ѡ.
Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ ҇ ны́ й ѡ҆ бличи́телю невAрїѧ и҆ лжеꙋче́нїѧ: ра́дꙋйсѧ,
ре́вностный и҆сполни́телю за́повѣдей бж҃ їихъ.
Ра́дꙋйсѧ, подви́жниче, не даѧ́ й на ло́жи себC ѿдохнове́нїѧ:
҇ о́ва.
ра́дꙋйсѧ, возлю́бленный па́стырю ста́да хрⷭт
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ г҃ .
Си́лою бл҃года́ти бж҃ їѧ бл҃гій́ сиропита́тель и҆ наста́вникъ
ю8ношамъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ, воспитꙋ́ѧ въ стра́сѣ бж҃ їемъ и҆
прїꙋготовлѧ́ ѧ иFхъ къ слꙋже́нїю бг҃ови. Сегѡ̀ ра́ди ча̑да твоѧ̑
взира́ютъ на тѧ̀ и҆ бл҃годарѧ́ ще вопїю́тъ бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.

2 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

І к< о с ъ г҃ .
ИмAѧше вои́стиннꙋ, ѻ8 тче і҆ѡа́нне, съ нб҃сѐ тебC пAснь
воспѣва́ема бы́ ти, а҆ не ѿ землѝ: ка́кѡ бо кто̀ ѿ челов?къ
возмо́глъ бы твои́хъ дAлъ вели́чїе проповAдати; Мы́ же,
приносѧ́ ще бг҃ꙋ, ꙗFже и8мамы, вопїе́мъ тѝ си́це:
Ра́дꙋйсѧ, непреста́нною мл҃твою покрыва́ѧй ча̑да твоѧ̑ :
҇ нымъ зна́менїемъ.
ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ храни́телю ста́да твоегѡ̀ крⷭт
Ра́дꙋйсѧ, любвѐ вели́кїѧ вмѣсти́лище, не взира́ѧй на
ꙗ҆зы́ кѡвъ разли́чїе: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвAтлый и҆
вселюби́мый.
Ра́дꙋйсѧ, ѻ8 бразе мл҃твы непреста́нныѧ и҆ млⷭр҇ дїѧ: ра́дꙋйсѧ,
ᲂу҆ тѣше́нїй дх҃ов́ ныхъ пода́телю тре́бꙋющымъ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ д҃ .
Бꙋ́рею напа́стей ѡ҆ долѣва́еми: ка́кѡ досто́йнѡ возмо́жемъ
восхвали́ти чꙋдеса̀ твоѧ̑ , бл҃же́нне і҆ѡа́нне; ꙗ8кѡ проше́лъ є҆ сѝ до
конє́ цъ вселе́нныѧ, сп҃се́нїѧ ра́ди па́ствы твоеѧ̀ и҆
бл҃говѣствова́нїѧ є҆ ѵ҇ⷢлїа сꙋ́щымъ во тьмC. Бл҃годарѧ́ ще же бг҃а
за а҆пⷭ҇льскїѧ трꙋды̀ твоѧ̑ , воспѣва́емъ є҆ мꙋ̀: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ д҃ .
Слы́ шаша бли́жнїи и҆ да́льнїи вели́чїе чꙋде́съ твои́хъ, бж҃ їею
млⷭт҇ їю да́же до на́шегѡ вре́мене ꙗ҆влѧ́ емыхъ, тAмже, въ тебC
бг҃ꙋ прославлѧ́ ющемꙋсѧ дивѧ́ щесѧ, въ стра́сѣ вопїѧ́ хꙋ:
Ра́дꙋйсѧ, просвѣти́телю сꙋ́щихъ во тьмC невAрїѧ: ра́дꙋйсѧ,
приведы́ й люде́й твои́хъ съ восто́ка да́льнѧгѡ до за́пада.
Ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче чꙋде́съ, и҆злива́емыхъ бг҃омъ: ра́дꙋйсѧ, съ

3 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

любо́вїю вразꙋмлѧ́ ѧй заблꙋ́ждшихъ.


Ра́дꙋйсѧ, ско́рый ᲂу҆ тAшителю ка́ющихсѧ ѡ҆ грѣсAхъ свои́хъ:
ра́дꙋйсѧ, пꙋтевождю̀ грѧдꙋ́щихъ пꙋте́мъ пра́вымъ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ є҃ .
Бг҃одарова́нный свAтъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ, бLри всAхъ лю́тыхъ
разгонѧ́ ѧй, сꙋ́щихъ на ѻ8 стровѣ ѿ ви́хрей смертоно́сныхъ
мл҃твами твои́ми ѡ҆ хранѧ́ ѧй, ст҃ ит ҇ нымъ
́ елю і҆ѡа́нне, и҆ крⷭт
зна́менїемъ ѡ҆ гражда́ѧй. Наꙋчѝ и҆ на́съ, призыва́ющихъ тѧ̀ въ
по́мощь, чꙋдотво́рче ст҃ ы́й, къ бг҃ꙋ со дерзнове́нїемъ взыва́ти:
Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ є҃ .
Ви́димъ мно́гꙋю по́мощь твою̀ въ напа́стехъ и҆
ѡ҆ бстоѧ́ нїихъ, пребл҃же́нне ѻ8 тче і҆ѡа́нне, дерзнове́нный бо
҇ о́ломъ бж҃ їимъ и҆ ско́рый въ бѣда́хъ помо́щникъ
хода́тай пред̾ прⷭт
є҆ сѝ. Тогѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ на твоѐ предста́тельство пред̾ бг҃омъ
ᲂу҆ пова́емъ и҆ вопїе́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, стїхій́ ѻ҆ па́сныхъ прогони́телю: ра́дꙋйсѧ, мл҃твою
твое́ю ѿ нꙋ́ждъ и҆збавлѧ́ ѧй.
Ра́дꙋйсѧ, а8лчꙋщымъ хлAба при́сный пода́телю: ра́дꙋйсѧ,
прїꙋготовлѧ́ ѧй просѧ́ щымъ и҆з̾ѻби́лїе.
Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ тAшителю въ ско́рбехъ сꙋ́щихъ: ра́дꙋйсѧ,
мно́гихъ па́дшихъ ѿ поги́бели и҆схи́тивый.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ ѕ҃ .

4 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

ПроповAдꙋѧ сп҃се́нїе, ꙗ8кѡ но́вый мѡѷсе́й гꙋгни́вый, ꙗ҆ви́лсѧ


є҆ сѝ, и҆зводѧ̀ лю́ди твоѧ̑ и҆з̾ плAна безбо́жныхъ, пребл҃же́нне
і҆ѡа́нне. Изба́ви и҆ на́съ ѿ рабо́ты грѣхо́вныѧ и҆ врагѡ́ въ
неви́димыхъ, да ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ къ бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ ѕ҃ .
Возсїѧ́ въ пра́ведностїю твое́ю, соверши́лъ є҆ сѝ неисполни́мое,
ѽ до́брый па́стырю: преклони́лъ бо є҆ сѝ вла̑сти мїрскі ̑ѧ
сострада́ти ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ. Тогѡ̀ ра́ди съ ни́ми кꙋ́пнѡ и҆ мы̀
бл҃года́рственнѡ вопїе́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, па́стырю до́брый, па́ствѣ твое́й, пресе́льникѡмъ,
ти́хое приста́нище ᲂу҆ гото́вавый: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ дAтехъ и҆
болѧ́ щихъ наипа́че попече́нїе и҆мAвый.
Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ се́рднѡ тѧ̀ призыва́ющымъ вAрнѡ помога́ѧй:
ра́дꙋйсѧ, ꙗ8кѡ въ немощнAмъ тѣлесѝ твое́мъ си́ла бж҃ їѧ
незави́стнѡ соверша́шесѧ.
Ра́дꙋйсѧ, ѿрази́телю нападе́нїѧ нечести́выхъ: ра́дꙋйсѧ,
помрачи́телю лжѝ и҆ проѧви́телю и8стины.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ з҃ .
Хотѧ̀ досто́йнѡ просла́вити дре́внихъ ст҃ ы́хъ за́пада,
ѿпа́дшагѡ ѿ и8стины, возстанови́лъ є҆ сѝ почита́нїе и8хъ въ
цр҃кви правосла́вной, ѽ люби́телю ст҃ ы́хъ восто́ка и҆ за́пада.
Дне́сь съ ни́ми на нб҃сѝ молѝ ѡ҆ на́съ, пою́щихъ на землѝ:
Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ з҃ .
Но́ваго ви́димъ тѧ̀ и҆збра́нника бж҃ їѧ, и8же вкꙋ́пѣ со

5 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

ст҃ ит
́ єли дре́внїѧ га́ллїи ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ въ посл?днѧѧ времена̀ ꙗ8кѡ
є҆ ди́нъ ѿ си́хъ, вдохновлѧ́ ѧ па́ствꙋ твою̀ соблюда́ти
правосла́внꙋю вAрꙋ, ꙗ8коже сіи́ на за́падѣ и҆сповAдахꙋ. Сохранѝ и҆
на́съ въ вAрѣ се́й пребыва́ти, вопїю́щихъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, но́вый марті́не въ воздержа́нїи, по́двизѣхъ и҆
чꙋдесAхъ твои́хъ: ра́дꙋйсѧ, но́вый ге́рмане во и҆сповAданїи
твое́мъ правосла́вныѧ вAры.
Ра́дꙋйсѧ, но́вый і҆ла́рїе въ бжⷭ҇твенномъ бг҃осло́вїи: ра́дꙋйсѧ,
но́вый григо́рїе въ почита́нїи и҆ прославле́нїи ᲂу҆ го́дникѡвъ
бж҃ їихъ.
Ра́дꙋйсѧ, но́вый фа́ѵсте и8ноческимъ ᲂу҆ се́рдїемъ: ра́дꙋйсѧ,
но́вый кеса́рїе въ тве́рдой любвѝ ко пра́вилѡмъ цр҃кве бж҃ їѧ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ и҃ .
Стра́нное видAнїе предста́ ти: въ землѝ но́вѣй срAтилъ є҆ сѝ
па́ствꙋ твою̀ бы́ вшꙋю, смꙋща́емꙋ скорбьмѝ мно́гими, но ꙗ8кѡ
ди́вный па́стырь наста́вилъ є҆ сѝ юF поꙋче́нїемъ, терпAнїемъ и҆
пра́ведностїю твое́ю, и҆ це́рковь бж҃ їѧ мт҃ ре, ꙗ8же всAхъ
скорбѧ́ щихъ ра́дость є8 сть, воздви́глъ є҆ сѝ: мы́ же,
ᲂу҆ дивлѧ́ ющесѧ терпAнїю и҆ смире́нїю твоемꙋ̀, бл҃года́рнѡ вопїе́мъ
къ бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ и҃ .
҇ ꙋ̀, бы́ лъ є҆ сѝ дAлатель вїногра́да є҆ гѡ̀,
Всего̀ себѐ преда́въ хрⷭт
бг҃оно́сне ѻ8 тче, не вAдалъ бо є҆ сѝ поко́ѧ до конца̀
многострада́льнагѡ живота̀ твоегѡ̀. Помозѝ и҆ на́мъ,
недостѡ́ йнымъ, въ дAланїихъ на́шихъ и҆ въ на́шемъ прилѣжа́нїи
въ вAрности хрⷭт ҇ ꙋ̀, да сла́вѧще, вопїе́мъ тѝ:

6 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

Ра́дꙋйсѧ, претерпAвый до конца̀ и҆ дости́гшїй сп҃се́нїѧ:


ра́дꙋйсѧ, пред̾ і҆кѡ́ ною бг҃омт҃ ре ᲂу҆ мре́ти сподо́бивыйсѧ.
Ра́дꙋйсѧ, посредC гоне́нїѧ непра́веднагѡ мꙋ́жественный
пра́вды храни́телю: ра́дꙋйсѧ, соверши́вый слꙋже́нїе своѐ до конца̀
и҆ кончи́нꙋ прїе́мый сѣдѧ̀ , ꙗ8кѡ і҆ера́рхъ.
Ра́дꙋйсѧ, по сме́рти ᲂу҆ тAшивый па́ствꙋ чꙋде́снымъ свои́мъ
возвраще́нїемъ: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ чꙋде́съ пода́телю къ ра́цѣ
твое́й съ вAрою и҆ любо́вїю притека́ющымъ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ ѳ҃ .
Всѐ є҆ стество̀ а8гг҃льское восхожде́нїемъ твоеѧ̀ дꙋшѝ въ
нбⷭ н҇ ыѧ ѻ҆ би́тєли возра́довасѧ, мы́ же, ᲂу҆ дивлѧ́ ющесѧ твои̑мъ
чꙋдесє́ мъ на землѝ, дAйствомъ ст҃ аѓ ѡ дх҃а ꙗ҆влѧ́ ємымъ,
воспѣва́емъ бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ ѳ҃ .
Виті́и многовѣща́ннїи не возмо́гꙋтъ и҆з̾ѡбрази́ти по
достоѧ́ нїю ст҃ ости житїѧ̀ твоегѡ̀, ѽ првнⷣ е ѻ8 тче і҆ѡа́нне,
поне́же до́мъ бл҃года́ти неизрече́ннагѡ бг҃а бы́ лъ є҆ сѝ, мы́ же не
мо́жемъ ᲂу҆ молча́ти, чꙋдесѝ, ꙗ҆вле́нꙋ на́шемꙋ маловAрномꙋ
вAкꙋ, дивѧ́ щесѧ, и҆ прославлѧ́ емъ тѧ̀ си́це:
Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенныхъ наставле́нїй пала́то: ра́дꙋйсѧ,
смире́ннымъ дAланїемъ а8гг҃лы сослꙋжи́тєли себC сотвори́вый.
Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ брѣты́ й вAчное и҆ нерꙋкотво́рное жили́ще на
нб҃сAхъ: ра́дꙋйсѧ, враче́бнице, въ не́йже всѧ́ къ недꙋ́гъ ѿ бг҃а
врачꙋ́етсѧ.
Ра́дꙋйсѧ, мл҃твеннагѡ по́двига храни́лище: ра́дꙋйсѧ,

7 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

ѡ҆ сщ҃ е́нный хра́ме дх҃а ст҃ аѓ ѡ.


Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ і ҃ .
Сп҃стѝ хотѧ̀ мі́ръ, и8же всAхъ сп҃си́тель, но́ваго ст҃ аѓ о посла̀
на́мъ и҆ чрез̾ него̀ и҆з̾ те́мныхъ глꙋби́нъ грѣхо́вныхъ воззва́ ны.
Слы́ шаще же є҆ го̀ на́съ призыва́юща, мы̀ , недосто́йнїи,
взыва́емъ къ бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ і ҃ .
Стѣна̀ є҆ сѝ вс?мъ прибѣга́ющымъ къ твоемꙋ̀ нбⷭ н҇ омꙋ
застꙋпле́нїю, ѻ8 тче і҆ѡа́нне, тAмже и҆ на́съ ѿ де́монскихъ
нападе́нїй ѡ҆ гражда́й, въ бѣда́хъ и҆ нꙋ́ждахъ, стꙋжа́ющихъ на́мъ
на землѝ, помога́й, да съ вAрою тебC взыва́емъ:
Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ слAпшихъ прозрAнїе: ра́дꙋйсѧ, си́лою мл҃твы
жи́знь на сме́ртномъ ѻ҆ дрC сꙋ́щымъ подава́ѧй.
Ра́дꙋйсѧ, бг҃оѿкрове́нное вразꙋмле́нїе въ смѧте́нїи и҆
сомнAнїихъ сꙋ́щымъ: ра́дꙋйсѧ, сп҃си́тельнаѧ вла́го, ѡ҆ роша́ющаѧ
въ зно́йной печа́ли погиба́ющихъ.
Ра́дꙋйсѧ, си̑рымъ и҆ ѡ҆ ста́влєннымъ ѻ҆ те́ческое застꙋпле́нїе:
ра́дꙋйсѧ, ст҃ ы́й ᲂу҆ чи́телю и8щꙋщихъ и8стины.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ а҃ і .
ПAнїе непреста́нное ко прест҃ Aй трⷪ ц ҇ ѣ, пребл҃же́нне ѻ8 тче
і҆ѡа́нне, мы́ слїю, сло́вомъ и҆ добродAланїемъ прине́слъ є҆ сѝ:
мно́гимъ разꙋмAнїемъ и8стинныѧ вAры бж҃ їѧ повел?нїѧ
ᲂу҆ ѧсни́лъ є҆ сѝ, вAрою, наде́ждою и҆ любо́вїю наставлѧ́ ѧ на́съ въ

8 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

҇ ѣ є҆ ди́номꙋ бг҃ꙋ воспѣва́ти: Аллилꙋ́їа.


трⷪ ц
І к< о с ъ а҃ і .
Свѣтода́тельна свѣти́льника правосла́вїѧ сꙋ́щымъ во мра́цѣ
҇ о́ва до́брый па́стырю. Та́кѡ и҆
невAдѣнїѧ зри́мъ тѧ̀ , ста́да хрⷭт
по ᲂу҆ спе́нїи твое́мъ ꙗ҆влѧ́ еши и8стинꙋ не вAдꙋщымъ є҆ ѧ̀,
просвѣща́ѧ дꙋ́шы вAрныхъ, вопїю́щихъ тѝ такова̑ѧ:
Ра́дꙋйсѧ, просвѣще́нїе мꙋ́дростїю бж҃ їею сꙋ́щихъ въ невAрїи:
ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋго ти́хїѧ ра́дости кро́ткихъ.
Ра́дꙋйсѧ, гро́ме, ᲂу҆ страша́ѧй во грѣсC ᲂу҆ по́рствꙋющихъ:
ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, є8 рєси пожига́ющаѧ.
Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ дожде́нїе догма́тѡвъ правосла́вїѧ: ра́дꙋйсѧ,
ѡ҆ роше́нїе бг҃омы́ слїѧ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ в҃ і .
Бл҃года́ть, да́ннꙋю тѝ ѿ бг҃а, вAдꙋще сїю̀ съ бл҃гоговAнїемъ
и҆ бл҃года́рностїю прїе́млемъ, къ застꙋпле́нїю твоемꙋ̀ чꙋ́дномꙋ
притека́юще, ѽ всехва́льне ѻ8 тче і҆ѡа́нне, твоѧ̑ же чꙋдеса̀
прославлѧ́ юще, взыва́емъ къ бг҃ꙋ: Аллилꙋ́їа.
І к< о с ъ в҃ і .
Пою́ще хвалꙋ̀ бг҃ꙋ, нбⷭ н҇ ый со́нмъ ст҃ ы́хъ ра́дꙋетсѧ, ꙗ8кѡ не
ѡ҆ ста́ви гдⷭ ь҇ па́дшїй и҆ безвAрный мір́ ъ, но ꙗ҆ви́лъ є8 сть
всемогꙋ́щꙋю си́лꙋ свою̀ на тебC, кро́ткомъ и҆ смире́нномъ
слꙋжи́тели, ѽ бл҃же́нне ѻ8 тче і҆ѡа́нне, и҆ мы̀ со всAми ст҃ ы́ми
ра́дꙋющесѧ, чти́мъ тѧ̀ си́це:
Ра́дꙋйсѧ, но́ваѧ ѕвѣздо̀ пра́ведности, на нб҃сѝ возсїѧ́ вшаѧ:
ра́дꙋйсѧ, но́вый прⷪ р҇ о́че, по́сланный пред̾ коне́чнымъ воцаре́нїемъ

9 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

ѕла̀.
Ра́дꙋйсѧ, ꙗ8коже і҆ѡ́на ѡ҆ возме́здїи за грѣхѝ предрекі́й:
ра́дꙋйсѧ, ꙗ8коже крⷭт҇ и́тель всAхъ къ мл҃твѣ и҆ покаѧ́ нїю
призыва́вый.
Ра́дꙋйсѧ, ꙗ8коже па́ѵелъ мно́гѡ терпAвый ра́ди є҆ ѵ҇ⷢлїа и҆
проповAданїѧ вAры: ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇ле но́вый, свои́ми чꙋдесы̀
вселѧ́ ѧй въ на́съ бл҃гоговAйный тре́петъ и҆ вAрꙋ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ г҃ і .
ѽ пресвAтлый и҆ преди́вный ᲂу҆ го́дниче бж҃ їй, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче
на́шъ і҆ѡа́нне, ᲂу҆ тѣше́нїе вс?мъ, въ ско́рбехъ сꙋ́щымъ,
ны́ нѣшнее на́ше мл҃твенное прїимѝ приноше́нїе, да мл҃твами
твои́ми ѿ гее́нны ѻ8 гненныѧ и҆зба́вимсѧ и҆ бг҃опрїѧ́ тнымъ
твои́мъ хода́тайствомъ сподо́бимсѧ во вAки воспѣва́ти:
Аллилꙋ́їа.
Се́й конда́къ глаго́летсѧ три́жды. И па́ки чте́тсѧ і8косъ а҃-й, и҆
конда́къ а҃-й.

І к< о с ъ а҃ .
< ла ѻ8 бразомъ ꙗ҆вѝ тебѐ въ посл?днѧѧ времена̀ всеѧ̀
Агг҃
тва́ри созда́тель, да съ млⷭт ҇ їю бж҃ їею пече́шисѧ ѡ҆ лю́дехъ
земны́ хъ. Взира́юще же на добродAтєли твоѧ̑ , пребл҃же́нне
і҆ѡа́нне, вопїе́мъ тѝ си́це:
Ра́дꙋйсѧ, съ ра́ннѧгѡ дAтства бл҃гоче́стїемъ ᲂу҆ краше́нный:
ра́дꙋйсѧ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ во́лю бж҃ їю и҆спо́лнивый.
Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆ви́вый бл҃года́ть бж҃ їю въ та́йныхъ бл҃годѣѧ́ нїихъ:
ра́дꙋйсѧ, бы́ строе дале́че сꙋ́щихъ стра́ждꙋщихъ ᲂу҆ слы́ шанїе.

10 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

Ра́дꙋйсѧ, любвеѻби́льное поспѣше́нїе бли̑жнимъ свои̑мъ во


сп҃се́нїе: ра́дꙋйсѧ, ра́дованїе вс?мъ съ вAрою къ тебC
припа́дающымъ.
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
К о н д а́ к ъ а҃ .
҇ о́въ, всемꙋ̀
Избра́нный чꙋдотво́рче и҆ и҆зрѧ́ дный ᲂу҆ го́дниче хрⷭт
мі́рꙋ и҆сточа́ѧй ѻ҆ би̑льныѧ стрꙋи̑ дꙋхо́внагѡ наставле́нїѧ и҆
ди́вныхъ чꙋде́съ мно́жество, восхвалѧ́ емъ тѧ̀ съ любо́вїю и҆
зове́мъ тѝ:
Ра́дꙋйсѧ, ст҃ ит
́ елю ѻ8 тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый
помо́щниче.
М л҃ т в а .
ѽ ст҃ ит́ елю ѻ8 тче на́шъ і҆ѡа́нне, па́стырю до́брый и҆
тайнови́дче дꙋ́шъ человAческихъ! Ны́ нѣ ᲂу҆ прⷭт ҇ о́ла бж҃ їѧ за на́съ
мо́лишисѧ, ꙗ8коже и҆ са́мъ посме́ртнѣ и҆зре́клъ є҆ сѝ: а8ще и҆
ᲂу҆ мро́хъ, но жи́въ є8 смь. Оу҆ молѝ всеще́драго бг҃а проще́нїе на́мъ
во грѣсAхъ дарова́ти, да бо́дреннѡ воспрѧ́ немъ, и҆ бг҃ꙋ возопїе́мъ
ѡ҆ дарова́нїи на́мъ дꙋ́ха смире́нїѧ, стра́ха бж҃ їѧ и҆ бл҃гоче́стїѧ во
всѧ́ ческихъ пꙋте́хъ жи́зни на́шеѧ, ꙗ8кѡ млⷭт ҇ ивый сиропита́тель
и҆ и҆скꙋ́сный наста́вникъ на землѝ бы́ въ, ны́ нѣ бꙋ́ди на́мъ
пꙋтеводи́тель и҆ въ смꙋ́тахъ цр҃ко́вныхъ хрⷭт ҇ о́во вразꙋмле́нїе.
Оу҆ слы́ ши стена́нїе смѧте́нныхъ ю8ношей на́шегѡ лихолAтїѧ,
ѡ҆ бꙋрева́емыхъ бѣснова́нїемъ вселꙋка́вымъ, и҆ при́зри на ᲂу҆ ны́ нїе
и҆знемога́ющихъ па́стырей ѿ ᲂу҆ тѣсне́нїѧ тлетво́рнагѡ дꙋ́ха мі́ра
сегѡ̀ и҆ томѧ́ щихсѧ въ нерадAнїи пра́здномъ и҆ ᲂу҆ скорѝ на
мл҃твꙋ, сле́знѡ вопїе́мъ тѝ, ѽ те́плый мл҃твенниче: посѣтѝ
на́съ си́рыхъ, по всемꙋ̀ лицꙋ̀ вселе́нныѧ разсAѧнныхъ и҆ во

11 of 12 7/5/2019 4:39 PM
Акафист святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Санф... https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatitelyu-ioannu...

ѻ҆ те́чествїи сꙋ́щихъ, во тьмC страсте́й блꙋжда́ющихъ, но сла́бою


любо́вїю ко свAтꙋ хрⷭт ҇ о́вꙋ влекꙋ́щихсѧ и҆ ждꙋ́щихъ твоегѡ̀
ѻ҆ те́ческагѡ наставле́нїѧ, да бл҃гоче́стїю навы́ кнемъ и҆
насл?дницы црⷭт ҇ вїѧ нбⷭ н҇ агѡ ꙗ҆ви́мсѧ, и҆дAже ты̀ пребыва́еши со
҇ а̀, є҆ мꙋ́же че́сть и҆
всAми ст҃ ы́ми, сла́вѧще гдⷭ а҇ на́шего і҆ис҃ а хрⷭт
держа́ва, ны́ нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вAки вѣкѡ́ въ. Ами́нь.
М л҃ т в а и҆ н а́ ѧ .
́ елю чꙋ́дне і҆ѡа́нне, толи́кѡ распространи́лъ є҆ сѝ се́рдце
ѽ ст҃ ит
своѐ, ꙗ8кѡ нетAснѡ вмѣща́етсѧ въ не́мъ мно́жество
почита́ющихъ тѧ̀ челов?къ ѿ разли́чныхъ племе́нъ и҆ наро́дѡвъ!
При́зри на ᲂу҆ бо́жество слове́съ на́шихъ, ѻ҆ ба́че ѿ любвѐ тебC
приноси́мое, и҆ помозѝ на́мъ, ᲂу҆ го́дниче бж҃ їй, понѐ ѿны́ нѣ
ѡ҆ чища́ти себѐ ѿ всѧ́ кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, рабо́тающе
гдⷭ е҇ ви со стра́хомъ и҆ ра́дꙋющесѧ є҆ мꙋ̀ съ тре́петомъ. И что̀
возда́мы тебC за ра́дость ѻ8 нꙋю, ю8же ѡ҆ щꙋти́хомъ, зрѧ́ ще въ
хра́мѣ ст҃ Aмъ мо́щи твоѧ̑ ст҃ Zѧ и҆ прославлѧ́ юще па́мѧть
твою̀ : вои́стиннꙋ, не и8мамы чи́мъ возда́ти, то́чїю а8ще на́чнемъ
себѐ и҆справлѧ́ ти, быва́юще но́ви вмAстѡ ве́тхихъ. Сеѧ̀ бл҃года́ти
ѡ҆ бновле́нїѧ бꙋ́ди на́мъ хода́тай, ст҃ е і҆ѡа́нне, помозѝ на́мъ въ
не́мощехъ, и҆сцѣлѝ бол?зни, ᲂу҆ врачꙋ́й стра̑сти мл҃твами
твои́ми: преста́вленный же ѿ сегѡ̀ вре́меннагѡ во и҆но́е житїѐ
вAчное, въ не́же наста́ви тѧ̀ пречⷭ ҇таѧ влчца, ⷣ ѻ҆ диги́трїа
разсAѧнїѧ рꙋ́сскагѡ, чꙋдотво́рною свое́ю і҆кѡ́ ною коренно́ю
кꙋ́рскою, є҆ ѧ́же спꙋ́тникъ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ въ де́нь преставле́нїѧ
своегѡ̀, ра́дꙋешисѧ ны́ нѣ въ ли́цѣ ст҃ ы́хъ, сла́вѧщихъ є҆ ди́наго
въ трⷪ ц ҇ ѣ сла́вимаго бг҃а, ѻ҆ ц҃ а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃ аѓ о дх҃а, ны́ нѣ и҆ при́снѡ
и҆ во вAки вѣкѡ́ въ. Ами́нь.

12 of 12 7/5/2019 4:39 PM