Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL F. nr. 39 sv.

DE VERIFICARE A DECLARAŢIILOR LA LOCUL INFRACŢIUNII


ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

_______________________________ _____ ______________20___


locul întocmirii, место составления
Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele , должность, фамилия, имя
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
în temeiul cauzei penale _______________________________________________________________________________
рассмотрев материалы уголовного дела
cu participarea specialistului____________________________________________________________________
с участием специалиста numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea prezentă
фамилия, имя, место жительства, в каких отношениях находится с участниками данного процесса
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

căruia i s-au explicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP, despre răspunderea pentru prezentarea cu
bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 CP a fost prevenit .
которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 87 УПК, предупрежден об ответственности
по ст. 312 УК за заведомо ложное заключение.
_______________________________________
semnătura specialistului, подпись специалиста
alţi participanţi la acţiunea procesuală: ___________________________________________________________________
другие участники процесса
______________________________________________________________________________________________________
apărătorul, reprezentanţii legali ai părţilor, защитник, законные представители участников
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Interpretul ___________________________________________________________________________________________
переводчик numele, prenumele, domiciliul, фамилия, имя, местожительствo
_____________________________________________________________________________________________________

a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru traducere intecu
bună ştiinţă falsă; предупрежден об ответственности по ст. 312 УК Республики Молдова за заведомо неправильный
перевод
_______________________________________
semnătura interpretului, подпись переводчика
În conformitate cu prevederile articolului 114 CPP a verificat la locul infracţiunii declaraţiile făcute de martor,
partea vătămată, bănuit, învinuit (de subliniat)
В соответствии с требованиями ст. 114 УПК на месте преступления произвел проверку показаний свидетеля,
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого (подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________
numele, prenumele, фамилия, имя
______________________________________________________________________________________________________
despre care fapt, în corespundere cu articolele 260, 261 şi alineatul 5 articolul 114 CPP a întocmit prezentul
proces-verbal; о чем в соответствии со ст. ст. 260, 261 и п.5 ст. 114 составлен данный протокол.
Concomitent, conform art. 313 CPa fost prevenit despre răspunderea penală pentru refuzul de a face
declaraţii şi conform art. 312 CP – pentru declaraţiile cu bună ştiinţă false, precum şi despre dreptul de a nu face
declaraţii împotriva sa şi rudelor sale apropiate . Одновременно, был предупрежден об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний по ст. 313 УК и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 312 УК а также он в праве не
давать показания против себя или своих близких родственников.
________________________________
semnătura, подпись
Acţiunea procesuală a început la ora _____ şi _____min, s-a încheiat la ora _____ şi _____ min
процессуальное действие начато в час и мин, окончено в час и мин
Înainte de a începe acţiunea procesuală (în dependenţă de caz, după indicarea locului infracţiunii) persoanei audiate i
s-a propus să descrie circumstanţele şi obiectele despre care a făcut sau poate face la moment declaraţii.
Пред началом процессуального действия (в зависимости об обстоятельств, после указания местa
преступления) допрошенному лицу предложено описывать все обстоятельства и предметы о которых он дал или
может на соответствующий момент дать показания.
Persoana audiată (martorul, partea vătămată, bănuitul, învinuitul) ___________________________
Допрошенное лицо (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый)
acceptînd participarea la acţiunea dată, a declarat:_________________________________________
огласившись участвовать в данном процессе показал, что
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pe parcursul verificării declaraţiilor la faţa locului au fost ridicate obiecte şi documente:
В ходе проверки показаний на месте преступления были изъяты предметы и документы :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
În procesul verificării declaraţiilor la locul infracţiunii au fost utilizate mijloace tehnico–ştiinţifice
В процессе проверки показаний на месте преступления были применены научно-технические средства
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Procesul-verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.


Протокол оглашен. Записан правильно.

Ofiţer de urmărire penală Participanţi:


Офицер уголовного преследования Участники

Оценить