Вы находитесь на странице: 1из 268

РЪКОВОДСТВО ЗА МОДУЛ ЗАПЛАТИ

БЪРЗИ БУТОНИ ............................................................................................................................................ 6


I. ЛИЧНИ КАРТОНИ................................................................................................................................... 6
II. ОТСЪСТВИЯ ......................................................................................................................................... 16
III. ЗАПЛАТИ ............................................................................................................................................ 20
IV. РАБОТЕН МЕСЕЦ ............................................................................................................................... 26

ОПЕРАЦИИ ................................................................................................................................................. 28
I. ОТДЕЛИ ................................................................................................................................................ 28
II. ВАЛУТИ ............................................................................................................................................... 29
III. АВАНС................................................................................................................................................. 30
IV. ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ .................................................................................................................. 31
V. ИЗРАВНЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ ...................................... 40
VI. СДЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ....................................................................................................................... 42
1. РАЗЦЕНКИ ................................................................................................................................... 43
2. ШАБЛОНИ ................................................................................................................................... 45
3. РАБОТНА КАРТА ......................................................................................................................... 47
4. ОТРАБОТЕНИ ДНИ В ДРУГИ БРИГАДИ ...................................................................................... 51
5. КОЕФИЦИЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРИГАДНА ЗАРАБОТКА ................................................ 52
6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРИГАДНА ЗАРАБОТКА ........................................................................... 53
7. ПРОЦЕНТ ИЗПЪЛНЕНИЕ ............................................................................................................. 56
VII. НЕПЪЛНА РАБОТНА СЕДМИЦА ....................................................................................................... 59
VIII. ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИ ................................................................................................... 62
IX. ДЕКЛАРАЦИИ ОБР.1 И ОБР.6 ........................................................................................................... 65
1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1........................................................................................................... 65
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 6........................................................................................................... 68
3. РЕДАКЦИЯ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1.................................................................................. 74
X. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ТД ........................................................................................................................ 75
XI. ОПИС ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ДОО .......................................................................................................... 79
XII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КТ....................................................................................................................... 81
XIII. МАСОВО НАЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИ ПО ИЗБРАНИ ПЕРА ............................................................... 85
XIV. НАЧИСЛЯВАНЕ НА БОНУСИ ............................................................................................................ 88
XV. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАЖ.................................................................................................................. 94
XVI. ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ ...................................................................... 95
XVII. ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИ .......................................................................................... 99
XVIII. КЛОНИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ ....................................................................................................... 100
XIX.СЛУЖЕБНИ ...................................................................................................................................... 102
1. ЗАПИС НА ДАННИ ВЪВ ФАЙЛ .................................................................................................. 102

ДОКУМЕНТИ............................................................................................................................................. 104
I. ДОГОВОРИ ............................................................................................................................................. 104
1. ТРУДОВ ДОГОВОР ................................................................................................................... 104
2. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ......................................................................................................... 106
3. ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ..................................................................................................... 107
4. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ........................................................................................ 108
5. ЗАПОВЕД ЗА УВОЛНЕНИЕ ....................................................................................................... 111
6. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА .......................................................................................... 113
7. СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ .............................................................................................. 114
8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ .................................... 119
9. РЕДАКТОР НА ДОКУМЕНТИ .................................................................................................... 120
II. ОТПУСКИ И БОЛНИЧНИ ....................................................................................................................... 123
1. ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСК .............................................................................................................. 123
2. ЗАПОВЕД ЗА ОТЛАГАНЕ НА ОТПУСК ...................................................................................... 123
3. МОЛБА ЗА ОТПУСК.................................................................................................................. 124
4. МОЛБА ЗА ОТЛАГАНЕ НА ОТПУСК ......................................................................................... 125
5. ПЛАН – ГРАФИК ОТПУСКИ ...................................................................................................... 126
6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ.8, АЛ.1 И ЧЛ.11, АЛ.1 ................................. 128
7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ.9 ................................................................ 134
8. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ.11, АЛ.2 .................................................... 140
9. ДОХОД БОЛНИЧЕН.................................................................................................................. 144
III. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ...................................................................................... 146
1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – ДОД................................................................................................... 146
2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – ДОХОД .............................................................................................. 147
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ..................................................................................................................... 150
4. ОБРАЗЕЦ УП 2 .......................................................................................................................... 152
5. ОБРАЗЕЦ УП3 ........................................................................................................................... 155
IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАПОВЕДИ ............................................................................................................... 158
1. ДЕКЛАРАЦИЯ БАНКА .............................................................................................................. 158
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БАНКОВА СМЕТКА – ЗАПЛАТИ .................................................................. 159
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.55 .......................................................................................................... 159
4. ЗАПОВЕД ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ............................................................................................ 160
V. ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО ................................................................................ 162
VI. ДОКУМЕНТИ ИНСТРУКТАЖ ................................................................................................................ 163
1. ЗАПОВЕД ЗА ИНСТРУКТАЖ ..................................................................................................... 163
2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ИНСТРУКТАЖ ................................................................................. 164
3. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖ .................................................................... 165

СПРАВКИ................................................................................................................................................... 166
I. ЛИЧЕН СЪСТАВ ...................................................................................................................................... 166
1. ПЕРСОНАЛ................................................................................................................................. 166
2. ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ......................................................................................................... 168
3. ПОСТЪПИЛИ И НАПУСНАЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПЕРИОД ......................................................... 170
4. ЛИЦА С УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТАЖ В ГОДИНИ.......................................... 171
5. КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ........................................................................................................... 171
6. АНАЛИЗНА СПРАВКА ................................................................................................................ 175
7. РЕГИСТЪР НА ИЗХОДЯЩИТЕ НОМЕРА .................................................................................... 177
8. РЕГИСТЪР НА ВХОДЯЩИТЕ НОМЕРА ...................................................................................... 180
II. НАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА ........................................................................... 182
1. АВАНСОВА ВЕДОМОСТ ............................................................................................................ 182
2. ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТИ .......................................................................................................... 184
3. ФИШОВЕ ЗА ЗАПЛАТИ.............................................................................................................. 188
4. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ – КАСОВО ИЛИ БЕЗКАСОВО .................................................................... 191
5. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ХОРИЗОНТАЛНА......................................................................................... 193
6. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ВЕРТИКАЛНА .............................................................................................. 195
7. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ ................................................................. 196
8. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ИЗБРАНИ ПЕРА ................................................................................... 199
9. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ ГОДИНАТА....................................................................................... 201
10 РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ТРУД ................................................................................. 202
11. СПРАВКА ЗА НАЗИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ ............................................................. 204
12. РАЗДАДЕНИ ВАУЧЕРИ ПО НОМИНАЛ ................................................................................... 206
III. ОТСЪСТВИЯ, ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ И ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД .................................................................. 208
1. ОТСЪСТВИЯ ПО АЗБУЧЕН РЕД ................................................................................................. 208
2. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОТСЪСТВИЯ ................................................................................................ 210
3. ГРАФИК ОТСЪСТВИЯ ................................................................................................................ 211
4. ПОЛАГАЕМ ОТПУСК ................................................................................................................. 213
5. ПЛАНИРАНИ ОТПУСКИ ............................................................................................................ 217
6. ФОРМА 76 ................................................................................................................................. 218
7. КНИГА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД.................................................................................................. 219
8. СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ............................................................................................. 220
IV. ДЪЛЖИМИ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪК................................................................................................... 222
1. ПАРАГРАФИ НАП ...................................................................................................................... 222
2. РАЗЧЕТИ НАП ............................................................................................................................ 229
3. ОСИГУРОВКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛ ......................................................................... 231
4. НАЧИСЛЕНИ ДОД ЗА ГОДИНАТА ............................................................................................. 233
V. СПРАВКИ, ИЗГОТВЯНИ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД................................................................. 234
1. СПРАВКА ЗА СТАТИСТИКАТА ................................................................................................... 234
2. СПРАВКА ЗА СТАТИСТИКАТА – ГОДИШНА.............................................................................. 235
3. СПРАВКА ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ ................................................................................................ 236
4. ГОДИШЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД – САМООСИГУРЯВАЩ СЕ .............................................. 237
5. ПРОВИЗИИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ОТПУСК .................................................................................. 238
VI. СПРАВКИ ПО НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И РЕВИЗИИ НАП И НОИ .............................................. 246
1. ДНЕВНИК НА ПРИЕТИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ ..................................................................... 246
2. ТРУДОВИ И НЕТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ – К10, К11 ....................................................... 247
VII. СПРАВКИ ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ .................................................................................................. 251
1. РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ГРАФИК .................................................................................................. 251
2. ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ ПО ГРАФИК.......................................................................................... 253
3. НАЧИСЛЕНИ СУМИ ПО ГРАФИК .............................................................................................. 254
VIII. СДЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ....................................................................................................................... 255
1. ВЪВЕДЕНИ РАБОТНИ КАРТИ .................................................................................................... 255
2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДУКТ ........................................................................... 257
3. МЕСЕЧНА СПРАВКА СДЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ............................................................................ 259
IX. ФАЙЛ ЗА ПРЕВОД НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ПО ДЕБИТНИ КАРТИ ..................................................... 260
X. ПРОВЕРКА НА МИНИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ................................................................... 262
XI. ЗАПОРИ ................................................................................................................................................ 264
БЪРЗИ БУТОНИ

I. ЛИЧНИ КАРТОНИ

Първата стъпка при работа с модул Заплати е въвеждане на служителите и попълване на личните

им данни. Това се извършва от бутон .

Операцията се използва за:

 назначаване на персонала във фирмата;


 въвеждане, промяна и изтриване на данните за служителите.

Екран Лични картони включва:

Списък с имената на персонала (отляво на екран) и таблица с техните параметри (отдясната страна
на екрана), разделени в четири екрана – Основни, Допълнителни, Трудов договор и Служебно
правоотношение (само за бюджетни фирми).

Отметка Само наличния персонал – Когато отметката е включена на екран се извеждат само
служителите, които са на работа през текущия месец. При изключена отметка имената на
служителите, които са напуснали в предходни месеци или са постъпили в следващ месец, се
показват в списъка с персонала, но в сив цвят.

Радио бутони Персонал / По отдели – Когато е маркиран Персонал от ляво на екран се визуализират
имената на персонала подредени по азбучен ред. А когато се маркира По отдели - въведените
отдели и подотдели от меню Операции / Отдели. За да се покаже назначеният персонал в
конкретния отдел е необходимо с ляв бутон на мишката да се натисне стрелката пред името на
отдела или с помощта на клавиш стрелка надясно. Ако в програмата не са въведени отдели, целият
персонал се извежда в отдел БЕЗ ОТДЕЛ.

Поле за търсене – използва се за бързо търсене на служител по име, част


от име или по ЕГН.

Назначаване на нов служител

Въвеждането на данните за персонала се извършва в следната последователност:

 Избира се бутон Добави или клавиш Insert, в резултат на което поле Име в картона става
активно за писане;
 Въвеждат се данните за лицето последователно в екрани Основни, Допълнителни, Трудов
договор, Служебно правоотношение (за държавни служители в бюджетни организации).
Някои от полетата в тези екрани са задължителни, а други не. Това зависи от избрания вид
осигурен, дали лицето е с ЕГН или ЛНЧ, дали е родено преди 01.01.1960 г. или след
31.12.1959 г.
Важно! Когато в полетата за попълване фигурират падащо меню и бутон за избор на дата,
параметрите се избират чрез тях, а не се въвеждат от клавиатурата.
 Данните в картоните се записват с избор на бутон Запиши или клавиш Enter.

Персоналът във фирмата може да се зареди и автоматично от файл. Това се осъществява от меню
Операции / Импорт и експорт на служители. За целта е необходимо да се създаде .txt файл с точно
определена структура. Подробна информация може да бъде намерена в помощната информация
към операцията.

В екрани Основни, Допълнителни, Трудов договор и Служебно правоотношение полетата се


попълват по следния начин:

Екран Основни

Поле Име – В полето се въвеждат имената на служителя по документ за самоличност. В името не


трябва да се съдържат латински букви и специални символи (с изключение на средно тире), а между
имената не трябва да има повече от един интервал.
Важно! Когато лицето е с две фамилии те задължително се отделят със средно тире (-) без интервали
между него, например Анета Маринова Иванова-Петрова.

Поле Снимка – Полето се използва да добавяне на снимка на служителя. За да се добави снимката


е необходимо с ляв бутон на мишката да се провлачи файлът и да се постави в полето. Форматът на
снимката трябва бъде .jpg; .jpeg;. bmp; .gif; .png с големина до 10 КБ. Изтриването на снимката се
извършва като с ляв бутон на мишката се провлачи файлът извън картона, в резултат на което
програмата задава съобщение дали тя да бъде изтрита.
Поле ЕГН / ЕНЧ / Булстат – По подразбиране в падащото меню е избрано ЕГН. В този случай в полето
се въвежда единен граждански номер на служителя. Програмата прави проверка за коректността
му. Когато лицето е чужденец от падащото меню се избира ЕНЧ и се въвежда личен или служебен
номер. Задължително трябва да се въведе поле Дата и да се избере Пол (от екран Допълнителни)
на лицето. Спрямо датата на раждане се определят процентите за дължимите осигурителни вноски.
Когато в полето ще се въвежда булстат в падащото меню се избира Булстат.

Поле Длъжност – Полето се използва за въвеждане на длъжността, на която е назначен служителят


във фирмата. За да се добави нова длъжност е необходимо тя да се напише ръчно в полето и след
като се натисне бутона за запис на данните в картона на лицето, тя автоматично се добавя в
падащото меню. Вече въведените длъжности се избират от падащото меню. Движението по
редовете се осъществява с помощта на клавиш стрелка надолу / нагоре. След като се маркира редът
с длъжността се натиска клавиш Enter или двоен клик на мишката, за да се добави в полето.

Поле Отдел – От падащо меню се избира отделът, в който е назначен служителя. Движението по
редовете се осъществява с помощта на клавиш стрелка надолу / нагоре. След като се маркира редът
се натиска клавиш Enter или двоен клик на мишката. Списъкът с отдели се въвежда предварително
от меню Операции / Отдели.

Поле Постъпил – С помощта на ляв бутон на мишката в полето се отваря календар, от който се
избира датата на постъпване на служителя във фирмата. Посочената дата автоматично се попълва в
документ Трудов договор в полето след текста „РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да
постъпи на работа на дата“.

Поле Напуснал – От календара в полето се избира последният работен ден, в който лицето е било
на работа във фирмата.

Поле Стаж – Въвежда се трудовият стаж на лицето до месеца преди първото начисляване на
заплатите с Плюс Минус. Трябва да се спази зададеният в полето формат, който е 2 позиции за
години, 2 – за месеци и 2 за дни.

Поле до месец – Полето показва месеца и годината (във формат уууумм) към който е начислен стажа
във фирмата. При първоначално въвеждане на картона на лицето това полето е празно. Данните в
него не се въвеждат ръчно, а се попълват автоматично по един от следните начини: при автоматично
начисляване на заплатите – програмата задава въпрос дали да бъде извършено начисляване на
трудов и професионален стаж към месеца или от меню Операции / Изчисляване на стаж.

Поле Осиг.стаж – Въвежда се осигурителният стаж до месеца преди първото начисляване с Плюс
Минус.

Поле Проф.стаж – Въвежда се трудовият стаж придобит в друго предприятие / я на работа със същия
или сходен характер до месеца преди първото начисляване с Плюс Минус.

Поле ДТВ % – Полето се попълва автоматично от програмата на база натрупания професионален


стаж в поле Проф.стаж или общия стаж от поле Стаж. Тази настройка се задава от меню Сервиз /
Настройка на параметрите / ТРЗ и ЛС от отметка ДТВ за стажа да се изчислява на базата на Стаж
проф.:. По подразбиране отметката е включена. При изчисляването се взема предвид и
коефициентът от следващото поле, с който се умножава съответният стаж.
Поле Коеф. – Полето се използва за задаване на индивидуален коефициент за стаж за всеки отделен
служител. По подразбиране програмата изчислява стажът по 0.6% за всяка година придобит трудов
и професионален стаж. Полето има смисъл да бъде попълнено, ако коефициентът е по-голям от 0.6.
Ако се запише 0, независимо от годините в поле Проф.стаж няма да се изчислява ДТВ %.

Поле Вид осиг. – От падащото меню се избира видът осигурен във връзка с изискванията на
Декларация обр. 1. (Например: За лица работещи на трудов договор трета категория труд се избира
01; за лица на граждански договор или за въвеждане на наем – 14; за самоосигуряващи се лица – 12
и т.н.).

Поле Кат. - Избира се категорията на труда като 1 е за първа и 2 за втора. Полето се използва за
лицата с избран вид осигурен 04, 05, 06, 10, 16, 18, 20, 92, 99. От направения избор се определят
процентите в екран Заплати за фонд Пенсии и дали се дължи вноска за фонд ДЗПО I или II кат.труд.

Поле Осн. запл. – Въвежда се договорената в трудов договор заплата. Полето се актуализира
автоматично след запис на документ Допълнително споразумение за промяна на заплатата.

Поле Мин. ОД – Въвежда се минималният осигурителен доход в зависимост от квалификационната


група на професията на служителя (поле Код по НКПД от екран Допълнителни) и основната
икономическа дейност на фирмата (поле ПНОИД от екрана с параметри на фирмата), съгласно
Приложение № 1 към Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Когато в картона на лицето
в поле Пореден номер на дейност (ПНОИД) номерът е различен от посочения в екрана с параметри
на фирмата, минималният осигурителен доход за лицето следва да се определя спрямо посочения
пореден номер в картона. Справка за минималния осигурителен доход в програмата може да бъде
направена от меню Справки / Проверка на минималния осигурителен доход.

Важно! Полето задължително се попълва, когато сумата на работната заплата на лицето е близка
или по-малка от минималния осигурителен доход.

Поле Сума ДОO – Въвежда се осигурителният доход, върху който ще се начисляват осигуровки за
фондовете на държавното обществено осигуряване. Използва се за видове осигурени лица 04, 10,
12, 13, 22, 87, 91, 92, 96, 97. Когато за вид осигурен 12 и 13 е маркирана отметка Пенсионер (екран
Допълнителни) полето не се попълва.

Поле Сума ЗО – Въвежда се сумата, върху която ще се начисляват здравни осигуровки. Използва се
за видове осигурени лица 04, 10, 12, 13, 22, 28, 91, 92, 97. Полето не се попълва, ако в екран
Допълнителни е маркирана отметка Без ЗО.

Поле Валута – В случай, че заплатата се получава не в левове, а в друга валута, видът й се избира от
падащото меню Валута. Списъкът с валути се въвежда от меню Операции / Валути.

Поле Раб. седм. - От падащото меню се избира броят на работните дни в седмицата. Полето е
задължително за попълване с изключение на видове осигурени 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96. Когато лицето работи с намалена работна седмица (например: 4 дни;
3 дни и т.н.) неработните дни за месеца се въвеждат от Операции / Непълна работна седмица.

Поле Раб. време - Въвежда се продължителността на работния ден в часове. Полето е задължително
с изключение на видове осигурени 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и
96.
Поле Законоустановено работно време – В полето се посочва законоустановената
продължителност на работното време, когато е различна от 8 часа, съгласно Наредба за видовете
работи, за които се установява намалено работно време. Посоченото в това поле ще се отрази в
поле 16, т. 3 - законоустановено работно време в Декларация образец 1. Ще се вземе предвид и при
изчисляване на трудов и осигурителен стаж на лицето.

Поле Плащане – От падащо меню се посочва начинът на изплащане на работната заплата – Касово
(в брой) или Безкасово (по банка). Ако не се избере плащане по подразбиране се приема, че ще
бъде Касово. Използва се например при генерирането на файл за превод на работни заплати по
дебитни карти на работниците или служителите. В случай, че е посочено Безкасово, в екран Заплати
сумата за получаване автоматично се попълва в допълнително перо Изплатена сума по дебитни
карти.

Полета IBAN, BIC и Банка – Въвеждат се данните за банковата сметка на лицето. Полето
задължително се попълва, ако от програмата ще се генерира файл за превод на заплати по дебитни
карти. Данните от полето се попълват автоматично при запис на Удостоверение Приложение № 9,
№ 10 или № 11.

Екран Допълнителни

Параметрите в този екран се използват при издаване на удостоверение за получаване обезщетения


от ДОО - Приложение № 9, № 10, № 11; за определяне на процентите за осигурителните вноски по
фондове; при извеждане на справки и др.
Адрес по местоживеене – Попълва се адресът по местоживеене на лицето – пощенски код, град
(село), област, община и адрес в населеното място. При въвеждане на данните се прави проверка
за забранени символи - кавички, символи на латински език, излишни интервали – напр. два един до
друг, и т.н. Данните от тези полета се попълват автоматично при издаване на удостоверение
Приложение № 9, № 10 или № 11.

Лична карта – Въвеждат се данните от личната карта на лицето – номер, дата на издаване (във
формат dd.mm.yyyy – датата се избира от календара в полето), издадена от.

Адрес за кореспонденция – Попълва се настоящият адрес на лицето, ако е различен от адреса по


местоживеене – пощенски код, град (село), област, община и адрес в населеното място.

Гражд-во – Въвежда се гражданството на лицето. Полето има информативен характер.

Образов. - От падащото меню се избира образованието на лицето. Възможностите са Начално,


Основно, Средно, Средно специално, Бакалавър, Професионален бакалавър, Магистър. Полето се
използва например при справка по щатните разписания.

Пол - Избира се М (мъж) или Ж (жена). Задължително е за чуждестранните лица с ЕНЧ. Данните от
полето се използват в тримесечната и годишната справка за труда към НСИ.

E-mail – Попълва се имейл адреса на лицето. Полето се използва за автоматично разпращане на


фишове по имейл.

Телефон – Попълва се телефон за връзка със служителя.

Бригада – Попълва се името на бригадата, в което лицето е назначено. Използва се например при
сделно заплащане на труда в разпределянето на формираната бригадна заработка по лица,
участвали в бригадата.

Спис.номер – Въвежда се списъчният номер на работника или служителя. Полето се попълва


задължително, ако ще се използва Сделно заплащане.

Кат.РЗ - Попълва се категорията на заплащането. Използва се също при сделното заплащане на


труда.

Ставка – Полето задължително се попълва за лицата на почасово заплащане. В него се въвежда


поредният номер на ставката, а не сумата за заплащане. Ставките се въвеждат от меню Операции /
Почасово заплащане / Ставки. Когато се маркира отметка Почасово, в полето автоматично се
попълва 0. В този случай независимо от отработените часове заплащането ще е равно на заплатата
от поле Основна заплата.

Отметките в този екран се използват по следния начин:

Сделно – Отметката се включва, ако лицето ще работи на сделно заплащане и в програмата ще се


въвеждат работни карти (меню Операции / Сделно заплащане). В този случай, в екран Заплати на
перо 101 Заплата сумата ще бъде равна на сбора от записаните суми по работни карти за сделно
заплащане за съответния месец.

Почасово - Отметката се маркира, ако служителят ще работи на почасово заплащане и в програмата


ще бъдат въвеждани графици (меню Операции / Почасово заплащане). В този случай, след запис на
графика за месеца се попълва заплатата за съответния месец (на код 101 Заплата от екран Заплати).
Необходимо е в полето Ставка да се впише номерът на часовата ставка, която ще се прилага при
пресмятане на възнаграждението. По подразбиране при включване на отметката в поле Ставка
автоматично се попълва 0.

Важно! Едно и също лице не може да бъде едновременно и на почасово, и на сделно заплащане.

Хонорар - Избира се за лицата, които работят по извънтрудови правоотношения. При избрана


отметка, след като се стартира Сметката за изплатени суми, нормативно признатите разходи за
дейността автоматично стават 40 на сто.

Инвалид – Отметка се включва за лицата, които са с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.


По този начин за лицата по трудови правоотношения, месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от
ЗДДФЛ ще се намалява със сумата, посочена в чл. 18, ал. 2 от закона - 660 лв. За лицата на
граждански договор с включена отметка Инвалид в картона, след като се стартира сметката за
изплатени суми, автоматично ще е маркирана отметката в точка „1. Лице с намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто“ и няма да се удържа данък.

Пенсионер – Отметката се използва за лица пенсионери с вид осигурен 12, 13 и 14, които са избрали
да не се осигуряват (съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО). При включена отметка за тези видове осигурен ще
се начисляват само здравни осигуровки.

Чужд. лице – Отметката се използва за чуждите граждани или лицата без гражданство, назначени
на договор за управление и контрол (вид осигурен 10). При включена отметка, в екран Заплати
данъкът за тези лица ще се запише на код 233 Окончателен данък чл. 37 ЗДДФЛ, вместо код 201
ДОД.

Без ГВРС - Използва се, когато лицето е съдружник в търговското дружество, член на органите за
управление и контрол на търговеца или съпруг / роднина по права линия на търговеца (чл. 7 от
Закона за ГВРС при несъстоятелност на работодателя).

Без ЗО - При избрана отметка, за лицето не се начисляват здравноосигурителни вноски. Използва се


например за чуждестранни лица, които пребивават краткосрочно или продължително в страната.

Без безраб. - Когато е отметката е включена, програмата не начислява осигуровки във фонд
Безработица. Използва се например за морските лица (вид осигурен 92); за лицата, включени в
програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, ако това е предвидено в
съответната програма (вид осигурен 25); за членовете на кооперации, работещи без трудови
правоотношения в кооперацията (вид осигурен 9).

УПФ – Отметката се използва за лица вид осигурен 04 и 18, за които ще се начисляват осигуровки и
за Учителски пенсионен фонд.

Осиг. на МОД - Отметка се използва в случаите, когато служителят вече е осигурен на максималния
осигурителен доход на друго основание. Важно е да се спазва определената в чл. 6, ал. 11 от КСО
поредност на осигуряването.

ОЗМ (самоос.) – Отметката се използва за лица вид осигурен 12 и 13, които са избрали да се
осигуряват и за фонд Общо заболяване и майчинство.
Служебно – отметката се използва, в случай че лицето е държавен служител и е назначен на
служебно правоотношение.

Наем – отметката се избира, когато ще се издава Сметка за изплатени суми за заплащане на наем.

Екран Трудов договор

Параметрите в този екран се използват при генериране на файлове за Декларация образец 1 и


Уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Полетата в този екран се попълват по следния начин:

Поле Вид – от падащо меню в полето се избира видът на сключения договор, съгласно основанията
за сключване, посочени в указанията за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекс на
труда.

Поле Номер – в полето ръчно се въвежда номерът на трудовия договор.

Поле Дата – от календара в полето се избира датата на сключване на договора (датата на документ
ТД).

Поле Срок – От календара в полето се избира датата до която е в сила договора. Полето е активно
само за трудови договори с вид 02 Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ.

Поле Раб.място (код ЕКАТТЕ) – От падащо меню в полето се избира кодът на населеното място,
където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от
едно населено място или не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ в полето се записва 00000.
Полето е задължително за лица на трудов договор.

Поле Код по НКПД - от падащото меню се избира кодът на длъжността, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите. Задължително се попълва за вид осигурен 01, 02, 03,
04, 08, 10, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82, 95 и 97.

Поле Код по КИД - от падащото меню се избира кодът на дейността на фирмата, съгласно
Класификатора на икономическите дейности. За лицата, назначени в спомагателни дейности на
фирмата, се избира 0000. Полето задължително се попълва за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16,
18, 19, 20, 25, 26, 72, 82, 95 и 97.

Поле Пореден номер дейност (ПНОИД) – полето се попълва, когато поредният номер дейност за
служителя е различен от посочения в параметрите на фирмата. В общия случай полето се оставя
празно. Използва се например за медицински лица в болнична дейност, когато в Декларация
образец 1 лицето трябва да постъпи с пореден номер на дейността, различен от този на фирмата.
По подразбиране в Декларация образец 1 се попълва ПНОИД от параметри на фирмата.

Поле Основание за прекратяване на ТД – от падащо меню се избира член от закон, по който е


освободено лицето. В зависимост от избора в това поле, в поле Код прекратяване автоматично се
попълва 1 или 2.

Поле Код прекратяване – полето се попълва, когато лицето е напуснало. Полето не се попълва за
вид осигурен 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97. От падащо меню се
избира:
1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване;
2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното
поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване.
Данните от полето се попълват автоматично в клетка 15.1 на Декларация образец 1.

Екран Служебно правоотношение

Използва се в бюджетни фирми за служителите наети по служебно правоотношение.


Поле Ниво на осн.заплата и Степен на осн.заплата – От падащото меню се избира нивото и степента
на основната заплата спрямо Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация.

Поле Длъжностно ниво по КДД – От падащото меню се избира наименованието на длъжностното


ниво по Приложение № 2 към чл. 4 от НЗСДА.

Поле Длъжностно ниво по КДА - От падащото меню се избира длъжността на служителя спрямо
Класификатора на длъжностите в администацията. В полето може да се търси по номера по ред от
класификатора.

Поле Ранг – От падащото меню се избира рангът на служителя.

Поле Титла – ръчно се въвежда титлата на служителя. Полето има информативен характер.

Поле Сл. стаж - Въвежда се служебният стаж до месеца преди първото начисляване с Плюс Минус.

Поле до месец - Полето показва месецът и годината (във формат уууумм) към които е начислен
служебният стаж във фирмата. При първоначално въвеждане на картона на лицето това полето е
празно. Данните в него не се въвеждат ръчно, а се попълват автоматично.

Поле Заповед за назначаване – в полето автоматично се попълва номерът и датата на Заповедта за


назначаване на служителя. Документът се записва от модул Личен състав.

Постоянни разплащателни пера

Таблицата с Постоянни разплащателни пера е разположена под картона на лицето и се използва за


въвеждане на суми с постоянен характер, с цел избягване на ръчното им въвеждане всеки месец.
Такива суми са например за социални разходи, запори и др.

Таблицата съдържа три колони: Код, Наименование и Сума, начислявана по перото с този код от
екран Заплати.

Начин на работа:

Код - Данните в полето се въвеждат по един от следните начини:

 Ръчно – в полето ръчно се въвежда кодът на перото от екран Заплати и с избор на клавиш
Tab наименованието автоматично се попълва в колона Наименование;
 От списък – в поле Код се натиска клавиш стрелка надолу или Backspace и се отваря падащо
меню със списък на всички пера (за начисления, удръжки и др.) и наименованията им.
Движението по редовете с кодове се осъществява с помощта на клавиш стрелка надолу /
нагоре. След като се маркира редът с перото се натиска клавиш Enter или двоен клик на
мишката, за да се добави избраното перо.

Сума – ръчно се въвежда сумата, която да се извежда всеки месец. В полето може да се въвеждат и
формули.

За да се запише въведената информация се натиска бутон Запиши или клавиш Enter. Данните
автоматично се прехвърлят в екран Заплати срещу посоченото перо.

За да се изтрие вече въведено перо е достатъчно да се изтрие стойността от колона Сума и да се


натисне бутон Запиши или клавиш Enter.

Важно! В никакъв случай не се натиска бутон Изтрий в долната част на екрана, защото с него ще се
изтрият данните за служителя, а не постоянното разплащателно перо.

II. ОТСЪСТВИЯ

Отсъствията на всички служители се въвеждат в екран Отсъствия. Той се стартира от главния панел

на модул Заплати от бутон като предварително се маркира съответното лице от дървото с


персонала, за което ще се въвежда отсъствието.

Екран Отсъствия представлява таблица разделена на две части.

В горната част се въвежда кодът на отсъствието и представлява подробна информация за вида,


периода, дните, сумата и базата за пресмятане:

В долната част се обобщават дните и сумите по отделните видове отсъствия за годината:


Начин на работа:

Добавяне на отсъствие

Натиска се бутон Добави или клавиш Insert, в резултат на което се маркира в синьо последният ред
без данни и поле Код става активно за промяна. Данните в полето се въвеждат по един от следните
начини:
 Ръчно – в полето ръчно се въвежда кодът на отсъствието и с избор на клавиш Tab
наименованието автоматично се попълва в колона Вид отсъствие;
 От списък – в поле Код се натиска клавиш Backspace или клавиш стрелка надолу и се отваря
падащо меню със списък на всички кодове и наименования на отсъствия.

Кодовете и наименованията на всички видове отсъствия, използвани в системата на модул Заплати


са:

1 Платен отпуск, чл. 155, ал. 1


2 Неплатен отпуск (раб-л)
3 Общо заболяване
4 Бременност и раждане
5 Гледане на дете до 2 г.
6 Гледане на болен човек
7 Трудова злополука
8 Самоотлъчка
9 Непл.отпуск без тр.стаж (р-л)
10 Гледане на дете ди 18 г.
13 Болн. за сметка на работод.
14 Болничен поради карантина
15 Болничен без обезщетение
16 Гледане на дете под карантина
17 Гледане на дете в болн.завед.
18 Нетрудова злополука
20 Платен отпуск, чл. 156, т. 1
21 Платен отпуск, чл. 156, т. 2
22 Платен отпуск, чл. 157, ал. 1, т. 1
23 Платен отпуск, чл. 157, ал. 1, т. 3
24 Платен отпуск, чл. 168
25 Платен отпуск, чл. 169
26 Платен отпуск Други
27 Неплатен отпуск (лице)
28 Професионална болест
29 Неплатен отпуск (бюджет)
30 Непл.отпуск без тр.стаж (бюджет)
31 Непл.отпуск без тр.стаж (лице)
34 Непл.отп. бременност и раждане
35 Отпуск при раждане на дете - баща
36 Гледане на дете - баща
37 Нераб.дни намалено раб.време
41 За отг. на дете до 8г. чл. 167а от КТ
42 Период на пробация без трудов стаж
43 Осиновяване на дете от 2 до 5 г.
44 Непл. отп. осин. дете от 2 до 5 г.
45 Отпуск при осиновяване на дете - осиновител

Движението по редовете с кодове се осъществява с помощта на клавиш стрелка надолу / нагоре.


След като се маркира редът с вида отсъствие се натиска клавиш Enter или двоен клик на мишката,
за да се добави избраното отсъствие.

Важно! За всички служители, назначени на почасово заплащане отсъствия с кодове 3, 6, 7, 10, 14,
15, 16, 17, 18, 28 се въвеждат само от Операции / Почасово заплащане – от екран График с избор на
бутон Отсъствие по график.

В колоните От дата и До дата ръчно се задава периодът на отсъствието и с избор на клавиш Tab или
клавиш стрелка надясно автоматично се попълват колони Дни, Сума и База за пресмятане.

С избор на бутон Запиши се записват въведените данни и се пренасят автоматично в екран Заплати.
Ако не е необходимо да се запише отсъствието се натиска бутон Отказ или клавиш Escape.

След записа на отсъствия, касаещи болнични, бременност и раждане и гледане на дете до 2 години,
автоматично се отваря документ Удостоверение Приложение № 9, № 10 или № 11. В съответното
удостоверение автоматично се прехвърлят данните за отсъствието. В зависимост от кода на
отсъствието автоматично се стартира Приложение № 9, № 10 или № 11, както следва:

Удостоверение Приложение № 9 се стартира за отсъствия с кодове 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
28.

Удостоверение Приложение № 10 се стартира за отсъствия с кодове 4, 5, 35, 36.

Удостоверение Приложение № 11 се стартира за лица с вид осигурен 12, 13 или 96.

Важно! За отсъствия с код 4 Бременност и раждане, когато се въвеждат данни за трите болнични
листа (общо за 135 дни) е необходимо от настройките на приложение № 10 или № 11 от падащото
меню Избор на приложение да се избере Приложение № 9.

След попълване на всички необходими данни, удостоверенията се записват с избор на бутон


Запиши. Подробна информация за работа с документите може да бъде намерена в помощната
информация към тях.

Изтриване на отсъствие

За да се изтрие вече записано отсъствие от екран Отсъствия е необходимо да се маркира редът, на


който се намира и се натиска бутон Изтрий или клавиш Delete.
Промяна на отсъствие

Вече въведено отсъствие може да бъде променено с избор на бутон Промени или клавиш F9.
Важно! Не могат да се променят кодът и наименованието на вече записано отсъствие.

Особени случаи:

За отсъствия Платен отпуск е необходимо да се обърне внимание на следните случаи:

 Първоначално започване на работа с програмата

Когато се започва работа с програмата, в базата няма натрупани данни от предходни месеци за
автоматично изчисляване на възнаграждението за платен отпуск. В този случай е необходимо да се
въведе и запише информацията за заплатата за предходния месец, който ще се използва за база за
изчисление, само за лицето, за което се налага да се правят съответните изчисления.

 Увеличение на заплатата за минал период, включващ и месеца, от който се взима базата


за изчисление на възнаграждението за платен отпуск

В случаите на увеличения на заплатата описани в чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за структурата и


организацията на работната заплата се използва перо 139 - Добавка отпуск чл. 21 НСОРЗ от екран
Заплати. Данните в перото се въвеждат по един от следните начини:

 Ръчно – в колона Дни ръчно се записва коефициентът на увеличение, който е


отношението на новата към старата заплата (коефициентът трябва да е по-голям
от 1) и автоматично се изчислява добавката в колона Сума. За да се запишат
данните е необходимо да се натисне бутон Запиши в екран Заплати.
 Автоматично при въвеждане на отсъствие Платен отпуск – за целта е
необходимо промяната на заплатата да се въведе чрез клониране на лицето
(меню Операции / Клониране на служител) като новата заплата и отсъствието се
записват към новия основен картон.

По този начин при въвеждане на платения отпуск, програмата сравнява новата дневна ставка с тази,
която служи за база за пресмятане на отпуската. Ако е по-голяма, задава въпрос за запис на
коефициент увеличение в перо 139 от екран Заплати. При положителен отговор коефициент се
записва във фиша на лицето и автоматично се изчислява добавката, а за да се откаже записът се
отговаря с НЕ.

 Изчисление на платения отпуск за държавни служители

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за държавния служител платеният отпуск на държавните служители
се изчислява на база брутната заплата от текущия месец. В Плюс Минус тези лица се въвеждат като
вид осигурен 05 – за държавни служители по ЗДС. За тях е необходимо първо да се начисли
заплатата и след това да се въведе отсъствието, в противен случай програмата извежда съобщение
за грешка.
Важно! След като се въведе платеният отпуск е необходимо да се запише отново заплатата чрез
бутон Запиши или бутон Начисли в екран Заплати, за окончателно формиране на заплатата.
III. ЗАПЛАТИ

Операцията се стартира от от главния панел на модул Заплати от бутон .

В нея се извършва:

 Формиране на фишовете за заплати за всеки един служител поотделно;


 Автоматично начисляване на заплатите за всички служители;
 Автоматично начисляване на трудовия и професионалния стаж за всички служители;
 Промяна на вече начислени заплати;
 Изтриване на вече записани заплати.

Основният екран представлява таблица с разплащателни пера (фиш) и панел с бутони, свързани с
някои основни действия над данните, отметка за скриване на редовете без стойности.

Фиш

Таблицата с разплащателни пера представлява списък с индивидуалните начисления и удръжки на


всяко лице от персонала. Стойностите на перата за отчетния месец се изчисляват на база данните за
лицето, зададени в личния му картон (Основна заплата, Мин. ОД, Сума ЗО, Сума ДОО, Проф. Стаж,
Постоянни разплащателни пера и др.).

Фишът е структуриран от четири колони:

 Код – кодът на разплащателното перо;


 Име – наименованието на разплащателното перо;
 Дни – дни, часове или проценти на осигуровките по разплащателните пера;
 Сума – пресметнатите суми по разплащателните пера.

Разплащателните пера във фиша се обединяват в няколко основни раздела:

 Облагаеми начисления;
 Лични здравни и социални осигуровки;
 Други начисления, върху които има ДОД;
 Обезщетения ДОО;
 Необлагаеми начисления;
 Социални разходи предоставени в натура;
 Удръжки;
 Удръжки за сметка на работодателя.

Разплащателните пера според функцията си се групират, както следва:

 От 1 до 99 – кодове за отсъствия;
 От 100 до 199 – кодове за начисления;
 От 201 до 299 – кодове за удръжките за сметка на работника или служителя;
 От 301 до 399 – кодове за удръжките за сметка на работодателя.

Работен месец – по подразбиране при стартиране на програмата се извежда текущият месец, но


той може да бъде променен. За да бъде променен месецът е необходимо да се кликне с левия бутон
на мишката в полето за работен месец. Вследствие на това се извежда календар с всички месеци от
работната година. С мишката се избира желаният работен месец.

За да бъде променена работната година е необходимо да се кликне с левия бутон на мишката върху
съответната стрелка: наляво – за предходна и надясно – за следваща година.
Друг вариант за смяна на работната година е да се кликне с левия бутон на мишката върху текущата
работна година. Вследствие на това се извежда календар с години. С мишката се избира желаната
година и съответният работен месец.
Раб. Дни – програмата автоматично задава работните дни за съответния месец. Те се изчисляват на
базата на въведените официални празници и отработвани дни в Сервиз / Настройки / Заплати. Ръчни
корекции в полето не се препоръчват!

Режим: Сметнати / Въведени – дава възможност за преглеждане на пресметнатите и записаните от


/ в програмата стойности по разплащателните пера на избран служител.

Режим Сметнати – зарежда пресметнатите от програмата стойности на базата на данните от картона


на маркирания служител.

Режим Въведени – зарежда начисленията, които са записани (с бутон Начисли или бутон Запиши),
и ще се извеждат по всички справки за съответния месец.
Ако в режим Въведени липсват стойности, то заплатите за месеца все още не са начислени.

Начисленията в режим Сметнати и режим Въведени могат да се различават. Например, ако в


картона на лицето основната заплата е 1600 лв., при стартиране на операцията в режим Сметнати
по перо 101, в колона Сума се зарежда сума 1600 лв. В перо 101 ръчно се променя сумата на 1800
лв. и се избира бутон Запиши. Когато се маркира режим Въведени по перо 101 се извежда
записаната сума от 1800 лв., но когато се избере отново режим Сметнати по перо 101 се извежда
сумата от картона на лицето – 1600 лв.

Бутон Запиши – записва начисленията за месеца само за маркирания служител.


Например, ако вече са начислени заплатите на персонала, но се налага корекция за някое лице, в
режим Сметнати ръчно се променят начисленията, и се избира бутон Запиши. По този начин,
начисленията се променят само за това лице, а за другите остават непроменени.

Бутон Изтрий – изтрива начисленията за месеца само за маркирания служител.

Бутон Начисли – позволява автоматичното начисляване на заплати за обработвания месец на всички


служители, както и преизчисляване на трудовия, осигурителния и професионалния им стаж. След
избор на бутона, програмата извежда съобщение за потвърждаване на начисляването. Когато се
отговори положително в полето под бутона започва отброяване на служителите.
Когато приключи начисляването на заплати се извежда съобщение за начисляване на трудовия и
професионалния стаж. Ако се отговори положително, в картона на служителите ще се актуализират
полета: До месец, Стаж, Осиг. Стаж и Проф. Стаж. Желателно е да се отговори отрицателно на
съобщението за начисляване на стаж, когато заплатите ще подлежат на промяна след
начисляването. Операцията за начисляване на стаж може да бъде стартирана и от Операции /
Изчисляване на стаж.
Автоматичното начисляване на заплати може да се стартира многократно, като всяко следващо
заменя предходното. Стажът, обаче може да бъде начислен само веднъж за конкретния месец. Т.е.
без значение колко пъти стартирате опцията, стажът няма да се промени.

Отметка Скрий редовете без стойност – Когато е сложена отметката във фиша се зареждат само
разплащателните пера, по които има записани стойности в колони Дни и Сума.
Начин на работа:

Когато от дървото с персонала се избере (маркира с мишката) служител, на екран се зареждат


персоналните му данни. За да бъдат разгледани всички начисления или удръжки, отразени във
фиша на лицето, се използва скролът на мишката или плъзгача от лентата за придвижване,
намираща се в дясната страна на таблицата. Заредените данни могат да бъдат променяни ръчно с
помощта на клавиатурата. Добавянето и коригирането на суми по фиша се осъществява в режим
Сметнати.

Последователност при начисляване на заплати:

 Въвеждат се отсъствията за служителите от бутон , ако има такива;


 С бутон Начисли, автоматично се записват заплатите за всички служители.
Автоматичното начисляване трябва да предхожда ръчното коригиране и записване на
данните;
 Ако е необходимо могат да се извършат корекции по пресметнатите данните в режим
Сметнати. За да бъдат запазени тези корекции е необходимо да се избере бутон Запиши.
След записът не се избира бутон Начисли, защото начисленията ще бъдат направени на база
параметрите от картона на лицата, и ръчните корекции няма да бъдат взети предвид.

Други случаи:

Когато лицето работи по граждански договор (вид осигурен 14) или е член на избирателна
комисия по Изборния кодекс (вид осигурен 71) операцията се състои от две таблици:

 Записани документи за месец – в тази таблица се извеждат всички записани сметки за


изплатени суми, дни в осигуряване и неработни дни.

Възможно е през месеца да се получи разлика между работните дни и записаните дни в
осигуряване. Тази разлика може да бъде отразена като неработни дни. За целта с левия
бутон на мишката се клика в поле Разлика. Вследствие програмата извежда въпрос:
„Желаете ли да запишете прекъсване на периодите за останалите ... дни?“. Ако се отговори
положително се извежда таблица в която се маркира съответният период.
Когато прекъсването бъде записано, програмата автоматично отразява маркираните дни
като неработни и записва отсъствие с код 37.
Ако за месеца са записани няколко документа с данни за осигуряване, не може да бъде
изтрит само един от тях. Необходимо е да бъдат изтрити всички въведени документи за
месеца от бутон Изтрий. Ако записаните документи не са с данни за осигуряване (преди
запис на документа е сложена отметка Запис само като документ без данни за осигуряване),

може да бъде изтрит всеки документ поотделно с избор на бутон [Х] в края на реда. .
При изтриване на документите за месеца, програмата изтрива автоматично и неработните
дни от Операции / Отсъствия, ако има такива.
 Записани данни в базата за месец – извеждат се пресметнатите начисления, удръжки и
осигуровки за сметка на работодателя на базата на записаните документи за месеца.
Пресметнатите суми в тази таблица не могат да се коригират ръчно.

Бутон Добави – Стартира документ Сметка за изплатени суми.

Бутон Изведи – Когато е стартиран документ Сметка за изплатени суми и се избере бутонът,
програмата връща в екран Заплати, а документът не се записва.

Бутон Запиши – Записва документа – при добавяне на нов или при промяна на вече записан такъв.
При запис на документа, данните от него се отразяват в таблицата със записаните данни в базата за
месеца.

Бутон Изтрий – Изтрива записаните документи и данните за тях.

Бутон Печат – Разпечатва документа.

Бутон Помощ – Препраща към помощната информация за работа със Сметка за изплатени суми.

За лицата по чл. 114а от КТ (вид осигурен 97) операцията се състои от две таблици:

 Отработени дни за месеца – в тази таблица се извеждат всички отработени дни за


съответния месец и въведените данни за тях.
 Записани данни в базата за месеца – извеждат се пресметнатите начисления, удръжки и
осигуровки за сметка на работодателя на базата на записаните отработени дни за месеца.
Пресметнатите суми в тази таблица не могат да се коригират ръчно.

Бутон Добави – Добавя отработен ден.

Бутон Запиши – Записва добавените отработени дни за месеца и зарежда данните в таблицата със
записани данни в базата.

Бутон Изтрий – Изтрива записаните отработени дни за месеца и данните за тях.

Начин на работа:

За да бъдат добавени отработени дни за месеца е необходимо да бъде маркиран съответният


служител и да се попълнят следните полета:

Поле Дата – Датата на трудовия договор. Когато се кликне с мишката в полето за дата се извежда
календар, от който се избира желаната дата;

Поле От час и поле До час – Въвежда се ръчно работното време;

Поле Дневно възнаграждение – Попълва се ръчно дневното трудово възнаграждение. Ако в


картона на служителя в поле Основна заплата е записано дневното възнаграждение, то автоматично
ще се изведе;

Поле Сума ДОО и поле Сума ЗО – Попълва се ръчно, само ако има разлика между дневното трудово
възнаграждение и среднодневния осигурителен доход. Ако в картона на служителя в поле Мин. ОД
е попълнен месечният осигурителен доход на лицето, среднодневният осигурителен доход ще се
изведе автоматично;

Избор на бутон Добави – добавя отработения ден и може да се добави следващ, ако има такъв;

Избор на бутон Запиши – отработеният ден се пренася в таблицата със записани данни в базата.
Останалите работни дни за месеца програмата автоматично записва като неработни в екран Заплати
и в екран Отсъствия като отсъствие с код 37.
За да бъде записан трудов договор за отработен ден е необходимо:

 След запис на отработените дни в таблицата се появява колона Трудов договор. На реда с
отработения ден се избира бутон Трудов договор [+] – програмата извежда документа, в
който е избран съответният шаблон и основание на договора. Попълнени са автоматично
датата на договора, работното време и дневното възнаграждение. Могат да бъдат
направени промени по документа и да бъде записан и разпечатан;
 След рестартиране на операцията, на всеки ред с отработен ден се извежда номерът на
записания трудов договор. От бутон Промени, трудовият договор може да бъде отворен
повторно.

Данните в колони От час, До час, Дневно възнаграждение, Сума ДОО и Сума ЗО на вече записан
отработен ден могат да бъдат променени ръчно. За да бъде отразена направената промяна е
необходимо да се избере бутон Запиши;

Бутон [Х] пред отработените дни – изтрива съответния отработен ден и коригира броя на
неработните дни в екран Заплати и в екран Отсъствия. За да се отрази промяната е необходимо да
се избере бутон Запиши.

С избор на бутон Изтрий се изтриват всички отработени и неработни дни за месеца.

IV. РАБОТЕН МЕСЕЦ

При стартиране на модул ЗАПЛАТИ, работният месец се намира вдясно на главните менюта –
Операции, Документи и Справки и от бързите бутони.

Работният месец е месецът, за който ще бъдат записани / изведени данните за персонала. По


подразбиране при стартиране на програмата се извежда текущият месец, но той може да бъде
променен.

За да бъде променен е необходимо да се кликне с левия бутон на мишката в полето за работен


месец. Вследствие на това се извежда календар с всички месеци от работната година. С мишката се
избира желаният работен месец.
За да бъде променена работната година е необходимо да се кликне с левия бутон на мишката върху
съответната стрелка: наляво – за предходна и надясно – за следваща година.
Друг вариант за смяна на работната година е да се кликне с левия бутон на мишката върху текущата
работна година. Вследствие на това се извежда календар с години. С мишката се избира желаната
година и съответният работен месец.
ОПЕРАЦИИ

I. ОТДЕЛИ

Операцията се стартира от Операции / Отдели.


От тази операция могат да се добавят или изтриват отдели / подотдели и да се променят
наименованията им.
За да се избере отдел в картоните на служителите, е необходимо структурните звена на фирма да
бъдат предварително добавени в меню Операции / Отдели.

Начин на работа:

Отделните структурни звена могат да бъдат разделени в различни по нива групи и подгрупи. За
целата първо се добавят основните звена, а след това към тях се добавят подгрупите.

За добавяне на основно звено трябва да се маркира ОТДЕЛИ, а за добавяне на подзвено – се


маркира съответното основно звено. След това се избира бутон Добави или клавиш Insert. След
въвеждане на наименованието на отдела трябва да се натиснат последователно клавиш Enter и
бутон Запиши.

За да се промени наименованието на структурните звена е необходимо да се маркира отделът /


подотделът и да се избере бутон Промени или клавиш F9. След корекция на наименованието на
отдела трябва да се натиснат последователно клавиш Enter и бутон Запиши.

За да се изтрие отдел е необходимо да се маркира отделът / подотделът и да се избере бутон Изтрий


или клавиш Delete. На въпроса, който се извежда е необходимо да се отговори положително.

Програма Плюс Минус позволява изграждане на фирмената структура с неограничен брой звена и
подзвена.

Примерна структура на фирмата:


II. ВАЛУТИ

Операцията се стартира чрез избор на бутон от главния панел с бутони на модул Счетоводство
или от меню Операции / Валути в модули Склад, Заплати и Производство.

Операцията служи за задаване на курса за определена дата на избрана валута. Въведеният курс за
деня ще се извежда автоматично в документите след избора на валутата.

Екран Валути има следния вид:

Въвеждане на курс

В поле Курсове към дата от календара се избира датата, за която ще се задава курсът. По
подразбиране се извежда текущата дата.

След това е необходимо в таблицата да се маркира редът с валутата, за която ще се въвежда курсът
и се избира бутон Промени. В колона Фиксинг ръчно се въвежда курсът.

Данните се записват с избор на бутон Запиши.

Въведен по този начин курсът ще се извежда автоматично в документите.

Въвеждане на вид валута

В програмата могат да бъдат въведени неограничен брой валути. По подразбиране са добавени


Евро и Щатски долар.

За да се добави към списъка нов вид валута и код е необходимо да се избере бутон Добави. В
резултат на това се отваря празен ред. В колони Наименование и Код ръчно се въвеждат името и
кодът на валутата. Избира се бутон Запиши за запомняне или бутон Отказ за отмяна на записа.

Промяна на валута

За да се промени наименованието или кода на вече записана валута е необходимо да се маркира


реда с валутата и да се избере бутон Промени. Нанасят се необходимите корекции и се избира бутон
Запиши.
Изтриване на валута

За изтриване на валута от списъка, е необходимо да се позиционира маркерът върху нея и да се


избере бутон Изтрий. Програмата задава съобщение дали да бъде изтрит избраният ред. При
положителен отговор на въпроса маркираната валута се изтрива, а при отрицателен валутата се
запазва.

III. АВАНС

Операцията се стартира от Операции / Аванс.

Начисляването на аванс се използва в случаите, когато заплатите се изплащат на два пъти – частично
и окончателно. Важно е да се знае, че върху сумата на аванса не се удържат осигуровки.

Предварителни настройки:

Поле Месец - Избира се месецът, за който ще се начислява аванс.

Поле Вид - От падащото меню в полето се избира дали авансът да се начисли за цялата фирма, за
определен отдел или за конкретен служител. Когато се начислява аванс за служител, е необходимо
първо лицето да се маркира от дървото с персонал вляво;

Поле Без вид осиг. – в полето са въведени видовете осигурени лица, които са изключени от
начислението на аванси. При необходимост могат ръчно да се добавят или премахват видове
осигурени.

Помощното меню с настройки се извежда и скрива със стрелката .

Начин на работа:

След извеждане на операцията с бутон Изведи, сумата на аванса се въвежда ръчно за всеки
служител. Със стрелката се отваря помощното меню от горния десен ъгъл и се натиска бутон
Запиши. Авансите се отразяват в перо 202 в Операции / Заплати за съответните служители, за които
са въведени такива. Сумите в екран Заплати могат да бъдат и ръчно коригирани. След начисление
на авансите, трябва да бъдат начислени и заплатите.

При необходимост въведените суми на аванси могат да се коригират или изтрият. За целта се
извежда отново операцията и в поле Сума се променя ръчно сумата или се изтрива. Промените се
съхраняват с бутон Запиши. След това е необходимо да се начислят повторно заплатите.

Сумата на аванса може да се извежда за всеки месец автоматично в екран Заплати за съответните
служители, ако предварително се въведе в таблица Постоянни разплащателни пера (под личния
картон на служителя).

Списъкът на персонала с начислени аванси може да се прегледа при повторно извеждане на


операцията или чрез извеждане на справка Авансова ведомост.

Бутон Изведи – Извежда служителите, за които ще се начислява аванс на база предварителните


настройки на операцията.

Бутон Запиши – Записва начисленията в екран Заплати в перо 202 Аванс.

Бутон Печат – Разпечатва изведените данни в операцията.

Бутон Експорт – експортира данните от таблицата във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

IV. ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ

Операцията се стартира от Операции / Почасово заплащане и дава възможност за запис на графици


на служителите, които са на почасово заплащане.

За да може операцията да бъде стартирана е необходимо преди това в картона на служителя, в


екран Допълнителни да има отметка Почасово. В поле Ставка се попълва номерът на часовата
ставка, по която да се изчислява възнаграждението на служителя.

Важно! Ако основната заплата е постоянна без значение от отработените часове в поле Ставка се
попълва 0.
Важно! За всички служители, назначени на почасово заплащане отсъствия с кодове 3, 6, 7, 10, 14,
15, 16, 17, 18, 28 се въвеждат само от Операции / Почасово заплащане – от екран График с избор на
бутон Отсъствие по график.

Запис на ставки
Основно при почасовото заплащане е, че заплатата на служителите се формира на база
отработените часове. Часовата ставка определя цената на труда за час положен труд. Преди да се
запише график е необходимо да бъдат зададени часови ставки.
За добавяне на нова ставка се избира бутон [+]

№ Ставка – автоматично се попълва пореден номер на ставка. Номерът на тази ставка се попълва в
картона на служителя, в екран Допълнителни, поле Ставка.

Дневен труд (Делничен ден) – ръчно от клавиатурата се попълва сумата за час положен труд.

Нощен труд (Делничен ден) – автоматично се извежда сумата за 1 час положен нощен труд,
съгласно формула, изчислена по НСОРЗ.

Дневен труд (Празничен ден) – изчислява се автоматично по формула, съгласно КТ.

Нощен труд (Празничен ден) – изчислява се автоматично по формула, съгласно КТ.

Въведените ставки се записват с бутон Запиши.

Отметка Разделяне на сумите по кодове – когато отметката е включена, сумите за нощен и


празничен труд се записват като отделни пера във фиша. Ако отметката е изключена, сумата на
нощния и празничния труд се добавят към заплатата.

Отметка При генериране на суми по график използвай ставка на смяната, когато е попълнена –
когато отметката е включена, при запис на работни карти се използва ставката, посочена към
смяната. Когато отметката е изключена се използва ставката, посочена в картона.

Отметка Преизчисление на ставка нощен труд. Добавка нощен труд – когато отметката е включена
часовете нощен труд се приравняват към дневен. По подразбиране е зададено добавка нощен труд
да е 0.25, но може да се променя ръчно.

Отметка ДТВ за стаж към доплащане празници – използва се, ако при изчислението на
доплащането на празничен труд е необходимо да се включи и ДТВ.

Отметка Без преизчисляване на нощен труд към дневен труд за смени под 4 часа – когато
отметката е включена за смени, които са под 4 часа, нощният труд няма да се преизчислява към
дневен. Когато отметката е изключена за смени под 4 часа, нощният труд ще се преизчислява към
дневен.

Отметка Без преизчисляване на нощен към дневен труд за смени само с нощен труд – когато
отметката е включена за смените само с нощен труд, не се преизчислява нощен труд към дневен.
Когато е изключена, нощният труд се преизчислява към дневен.

Бутон Изтриване на всички ставки – изтрива записаните ставки.

Бутон Избери файл – зарежда ставки от предварително записан файл.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със операцията.

Запис на смени
След записа на часовите ставки е необходимо да се запишат смени.
За добавяне на нова смяна се избира бутон [+]

Номер – в колоната се извежда пореден номер на смяната.

От / До – в полетата ръчно се попълват начален и краен час на смяната в посочения формат.

Почивка От / До – в полетата ръчно се въвеждат се началният и крайният час на почивката като


часовете на почивката се изваждат от общия брой часове.

Часове Д / Н – извежда се общият брой часове дневен и нощен труд за съответната смяна.

Ставка за смяната – от падащото меню в полето може да се избере ставка, по която да се изчисли
възнаграждението за съответната смяна. За да се извеждат в падащото меню ставки е необходимо
предварително да бъдат записани в екран Ставки.

Вид на смяната – автоматично се извежда видът на смяната – Дневна или Нощна на база въведените
часове.

Отметка Зареждане на смените от файл – когато отметката е включена и се избере бутон Избери
файл смените могат да се заредят от предварително подготвен файл.

Бутон Запиши – записва въведените смени.

Бутон Помощ – стартира помощна информация за работа с операцията.


Запис на шаблони
Могат да се запишат неограничен брой шаблони за месеца, които в последствие ще се използват
при записа на график за цели отдели, бригади, или за отделните служители.

Бутон Копирай – При избор на бутона се извежда екран със месеците, за които вече има записани
шаблони:
Избор на месец със записан шаблон става като се стъпи върху него с мишката и се отговори
положително на въпроса за потвърждаване. В резултата записаният заблон за избрания месец се
копира и за работния месец.

Бутон Запиши – с избор на бутона се записват настройките за месеца.

Ако месецът не се копира (от бутон Копирай) е необходимо да се направят следните настойки:

Поле Брой шаблони за график за месеца – от падащото меню в полето се избира броят на
шаблоните, които да се запишат за съответния месец.

Меню Добавяне на смени към шаблон

Таблицата за смените е възможно да се попълне по два начина:

 Ръчно – ръчно се попълват се колоните за Работно време, Почивки и в колона Дн и колона


Нщ автоматично ще се изчислят часовете дневен и номвн труд.
 Автоматично – От падащото меню в колона смяна се избира номера на смяната. За да се
извеждат в падащото меню смени е необходимо предварително да бъдат записани в екран
Смени.

От падащото меню в колона Шаблон се избира номер на шаблона за който ще се добавят смените.

След като таблицата се попълни е необходимо да се маркират дните от месеца, за които да се


приложи избрания шаблон в колона шаблон.

При избор на бутон Добави[+], номерът на шаблона се зарежда в таблицата с шаблони за всички
маркирани дни.

бутон Изчисти – при избор на бутона се изчиства таблицата с шаблони.

Меню Зареждане шаблон на график при стартиране на почасово заплащане

Менюто се намира под Таблицата с шаблони и служи за предварителна настройка на това кои
шаблони за кои отдели или бригади да се отнасят.
От падащото меню в колона Отдел се избира желаният отдел.

В колона Бригада ръчно се въвежда бригадата. Не е възможно да се въведе бригада, която не


съществува във фирмата.

В колона Шаблон ръчно се въвежда номера на шаблона, който да се зареди автоматично за


посочения отдел и бригада.

За да се добавят настройките се избира бутон [+].

Запис на график
Графикът се записва поотделно за всеки служител като е необходимо преди това служителят да
бъде маркиран в дървото с персонала.

Важно! Ако в екран Шаблони е попълнена таблицата за Зареждане шаблон на график при
стартиране на почасово заплащане и маркирания служител е от съответния отдел или бригада –
графикът ще се зареди автоматично на екран (при стартиране на Почасово заплащане).

Отметка Разделяне на сумите по кодове – когато отметката е включена, допълнителните


възнаграждения за дневен труд през празници, нощен труд, нощен труд през празници се записват
като отделни пера във фиша. Когато отметката е изключена допълнителните възнаграждения се
добавят към основната заплата без да се разделят по кодове.

Отметка Без преизчисляване на нощен труд към дневен – когато отметката е включена нощният
труд не се преизчислява към дневен, а когато е изключена се преизчислява.

Отметка Добавка нощен труд при ставка 0 – когато отметката е включена по перо 105 Нощен труд
във фиша се добавя 0.25 за един положен час нощен труд. По подразбиране е зададено 0.25, но
може да бъде променена.

Поле Зареждане на шаблон на график – от падащото меню в полето може да се избере


предварително записан шаблон на график.
Начини за въвеждане на график:

Първи начин: От календарчето в ляво на екрана се избират датите една по една и автоматично се
добавят в таблица под календара. Има възможност за избор на смяна от падащото меню Смяна като
предварително смените трябва да са въведени в екран Смени. Полета Отработено време От час / До
час и Почивка От час / До час могат да се въведат и ръчно без да се избира смяна. Отметка Празник
се включва автоматично ако избраната дата е добавена като официален празник в Сервиз /
Настройки / Заплати / Официални празници. Отметката може да бъде включена и ръчно при
необходимост. С бутон х в края на реда се изтрива избраният ред от графика.

Втори начин: Отметка Добавяне на няколко дати с еднакви данни – отметката се използва, когато е
необходимо за няколко дати да се зададе еднаква смяна.

В полето за избор на смяна се избира смяна от падащото меню или ръчно се задава работно време
и се избира бутон [+]. Извежда се календар, в който се маркират датите, които ще бъдат с избраната
смяна и се избира бутон Добави в графика.

Трети начин: Копиране на записан график от друг служител. Избира се бутон Копирай записан
график. Извежда се екран със служителите, за които има записани графици.
Четвърти начин: Графикът може да бъде зареден от предварително зададен шаблон. От падащото
меню Зареждане шаблон на график се избира предварително записан шаблон на график.

Запис периоди на СИРВ


За лицата, които са вид осигурен 16, преди запис на график е необходимо да се запише период на
СИРВ.

Вид – от падащото меню се избира дали периодът на СИРВ да се запише за цялата фирма, за отдел
или за текущия служител. Когато видът е за отдел се извежда падащо меню, от което се избира
отделът. Ако е избрано за текущия служител, той трябва да бъде предварително маркиран в дървото
с персонала.

От месец – от календарчето се избира първият месец от периода на СИРВ.

До месец – от календарчето се избира последният месец от периода на СИРВ.

Брой месеци в период СИРВ – ръчно се записва броят месеци от периода.

Когато се попълнят полетата се избира бутон Добави +. Попълнените данни за периода на СИРВ се
добавят на нов ред.

Бутон Запиши – записва въведените периоди на СИРВ.

Бутон Изтрий – изтрива въведените периоди на СИРВ.


V. ИЗРАВНЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ПРИ СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

Операцията се стартира от меню Операции / Изравняване на работново време при сумирано


изчисляване.

В края на периода на сумирано изчисляване, работното време задължително се приравнява към


законоустановеното. Преди да се направи изравняването, е необходимо да са записани графиците
и заплатите за служителите за всеки месец от периода на изравняване. По този начин ще се формира
нормата от часове. Отработените часове над нормата за месеца / периода се отразяват като
извънреден труд и трябва да се заплатят като такъв съгласно законодателството.

Важно е да се знае, че при изравняване на работното време се включват и служители, работещи със
ставка нула. На тях също се дължи извънреден труд в случай, че са отработили повече часове от
законоустановените за периода на изравняване.

Предварителни настройки:

Поле Изравняване за – от падащото меню в полето се избира дали изравняването на работното


време да бъде за цялата фирма, за отдел или за конкретен служител.

Поле Период – от календара в полетата се избира периодът на изравняване на работното време.

Поле Само вид осиг. – в полето ръчно се въвежда видът осигурен, за който да се изведе справката.
По подразбиране полето е празно и по този начин изравняването ще бъде направено за всички
видове осигурен с отметка Почасово в картона. Ако в полето се запише например 01, 16 в таблицата
ще се изведат данни само за вид осигурен 01 и 16.
Отметка Преди изчисляване на разликата нощните часове да се приравняват в дневни – При
включена отметка нощните часове се приравняват към дневни. На база на преизчислените часове
се формира разликата между отработените часове и нормата за месеца.

Отметка Заложи за всички служители норма за пълен работен месец 8 часа работно време – При
включена отметка нормата за всички служители се изчислява на база едно и също работно време (8
часа). Ако е необходимо, работното време може ръчно да се промени преди извеждане на
операцията. Когато отметката е изключена, нормата ще се изчисли на база индивидуалното работно
време, зададено в картона на всеки служител. При необходимост нормата може да се промени
ръчно като се въведе директно в колона Норма.

Отметка При изчисление на норма отсъствията да се изчисляват в часове – Отметката трябва да


бъде включена, когато изчисляването на отсъствията е в часове и работните смени са с различна
продължителност от 8 часа. В този случай нормата ще се пресметне, като броят работни дни за
месеца се умножи по 8 часа и от полученото произведение се извадят часовете в отсъствие. Ако
отметката е изключена, нормата ще се изчисли като произведение от дните по перо 101 в екран
Заплати и 8 часа, или работното време в картона на служителя.

Отметка Не извеждай лица без записани данни за периода – Отметката служи за извеждане само
на лица, които са работили през периода на изравняването. Когато се изключи отметката в справката
ще се извежда всички лица на почасово заплащане на труда независимо дали имат записан график
за периода.

Отметка Не извеждай лица напуснали през периода – При включена отметка няма да се изведат
данни за напусналите през периода на изравняване служители, при изключена ще изведат и лица с
датата на напускане.

Поле Запиши разликата на код 104 – в полето се въвежда кодът от екран Заплати, на който да се
запише извънредния труд. По подразбиране в полето излиза 104, но може да се промени ръчно.

Отметка Корекция дни след изравняване – Служи за задаване на периоди на прекъсване в


осигуряването за служителите, които са отработили по-малко часове от нормата за периода, без да
е прекратено трудовото им правоотношение (съгл. Указание на НОИ / 91-01-84 от 06.04.2015). По
подразбиране отметката е включена. Ако отметката е изключена, след запис на изравняването няма
да се изведе екран за прекъсване на осигуряването.

Начин на работа:

Бутон Изведи – извежда се таблица с данни за служителите в зависимост от зададените


предварителни настройки. Възможна е ръчна корекция на отработените часове за всеки месец
поотделно – дневни и нощни, както и на нормата за съответния месец. След въвеждане на
промените, се избира клавиш Tab от клавиатурата, за да се преизчислят данните и в останалите
полета. В колона Разлика автоматично се изчислява извънреден труд или непокриване на нормата.

Извънреден труд се формира, когато отработените часове за периода на изравняване са повече от


нормата за същия период. След като се запише изравняването, часовете извънреден труд се
записват в перо 104 в Операции / Заплати. Те се превръщат в дни и автоматично се изваждат от
дните в осигуряване (дните в перо 101 в екран Заплати). Сумата също се изчислява автоматично съгл.
чл. 262, ал. 1, т. 4 от КТ. Данните в перо 104 в Операции / Заплати могат да бъдат променени ръчно,
ако това е необходимо.

Когато отработените часове са по-малко от нормата за периода на изравняване, следва да се


прекъсне осигуряването, без това да доведе до прекратяване на трудовото правоотношение. За
целта отметка Корекция дни след изравняване трябва да е включена. След запис на изравняването
се извежда съобщение, че е налице прекъсване на осигуряването. След като се избере бутон Добре,
се извежда следният екран за прекъсване на осигуряването за всяко лице:

В таблицата в полета От дата ... До дата ... от календара се избират периодите на прекъсване, като
те се определят от осигурителя. Когато отметката пред името на лицето в таблицата е включена
въведените данни за прекъсване на осигуряването ще бъдат записани за лицето, а ако е изключена
няма да се запишат. С избор на бутон Запиши часовете се превръщат в дни и автоматично се
отразяват в Операции / Заплати в перо 37. Бутон Отказ връща към екрана за изравняване.

Важно! След записа на прекъсване на осигуряването е необходимо отново да се запишат графиците


и да се начислят заплатите.

Бутон Запиши – Записва изравняването.

Бутон Печат – Разпечатва изведените на екран данни.

Бутон Експорт – Експортира данните във външен файл с формат Excel. Файлът се записва в
инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ – Препраща към помощната информация за операцията.

VI. СДЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ


Параметри в личните картони

Когато се работи със Сделно заплащане е необходимо в картона на лицето, в екран Допълнителни
да бъдат попълнени следните полета:

 Да се включи отметка Сделно;


 В поле Спис. Ном. да се въведе списъчния номер на служителя. Попълването на полето
е задължително.
 В поле Бригада да се въведе номера на бригадата, в която работи служителя. Полето е
задължително при бригадна организация на работа.

1. РАЗЦЕНКИ

При сделна система на заплащане работната заплата се определя в зависимост от количеството


произведена качествена продукция или извършена работа. За определяне на конкретния размер на
работната заплата се използва норматив наречен разценка.

В Плюс Минус разценките се задават от меню Операции / Сделно заплащане / екран Разценки.
Операцията служи за въвеждане и записване на разценки за 1-ца извършена операция. Разценките
могат да се задават по операции; по операции и продукти; по операции, продукти и детайли.

Начин на работа:

Екранът на операцията се състои от заглавна част с отметки и бутони и полета за добавяне на


разценки.

При първоначално стартиране на операцията полетата за добавяне на разценки са следните:

В тях ръчно от клавиатурата се добавят кодът и името на операцията, мярката и разценката. В този
случай разценките се задават по операции. След добавяне в таблицата с данни ще участват само
колони Операция, Мярка и Разценка.

Когато разценките, които ще се задават са за извършени операции към конкретен продукт, трябва
да се маркира отметка По продукти. В резултат към полетата се добавят и Код продукт и Продукт.
В поле Код продукт ръчно се въвежда кодът на продукта (параметър Код в екран Обекти), в резултат
на което в поле Продукт автоматично се попълва името на продукта.

Ако разценките освен за извършени операции и продукти ще се задават и по конкретни детайли към
продукта, в заглавната част на екрана е необходимо да се маркира освен отметка По продукти и
отметка Детайли към продукти. Към полетата за добавяне се откриват и полета Код детайл и
Детайл. В поле Код детайл ръчно се въвежда кодът на детайла (параметър Код в екран Обекти), в
резултат на което в поле Детайл автоматично се попълва името на детайла.

Важно! Една операция не може да бъде зададена за повече от един продукт / детайл.

От таблицата с отметки се определя кои други допълнителни полета да бъдат видими при добавяне
на разценки. Съответно след добавяне, те ще се извеждат като колони в таблицата с разценки. За
целта се включва / изключва отметката пред името на съответната колона. Данните в полетата се
въвеждат ръчно от клавиатурата.

Ако се маркират всички отметки, полетата за добавяне имат следният вид:

След като се попълнят всички видими полета се избира бутон Добави. В резултат на екран се
извежда таблица Задаване на разценки с попълнени данни за разценката. Полетата за добавяне се
попълват последователно за всички разценки.

Ако последователно ще се въвеждат операции към един и същи продукт / детайл, трябва да се
маркира отметка Не изчиствай продукт / детайл след добавяне . При включена отметка, когато се
добавят разценки полета Код продукт, Продукт, Код детайл и Детайл не се изчистват след
добавянето на следваща операция.

При стартиране на документа, ако вече са записани разценки те се извеждат в таблицата по следния
начин:

За изтриване на въведена разценка се използва бутон [X] в края на реда.

Зареждане на разценки от файл

В операцията е добавена възможност за автоматично зареждане на разценки от файл. За целта се


избира бутон Импорт. Стартира се допълнителен екран за избор на предварително изготвен файл с
данни за разценките във формат .csv. Маркира се файлът и се избира бутон Open. Програмата
извежда съобщение дали да бъдат изчистени старите разценки. При положителен отговор в
таблицата ще се добавят само разценките от файла, а при отрицателен разценките от файла ще се
добавят към вече записаните. Ако някоя от операциите от файла вече съществува, тя няма да се
добави повторно в таблицата.

Структурата на файла е:

<Код>;<Операция>;<Код>;<Продукт>;<Код>;<Детайл>;<Мярка>;<Времетраене>;<Разценка>;<Месеч
на норма>;<Баркод>

Важно! Ако част от колоните няма да участват при въвеждане на разценките, те могат да не се
включват във файла.

Примерен файл:

Код;Операция;Мярка;Разценка;Времетраене;Баркод;Месечна норма

400;Плетене;бр.;6.5;05:00:00;2890872000405;23

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – записва въведените разценки. Данните за разценките се записват във външен файл
с наименование <булстат>_piecePaymentRates.json, който се намира в инсталационната директория
на програмата в поддиректории data \ settings \ payroll.

Бутон Експорт – експортира изведената информация във външен файл в Excel. Файлът се записва в
инсталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Импорт – използва се за автоматично зареждане на разценки от предварително изготвен


файл във формат .csv.

Бутон Печат – разпечатва въведените в таблицата разценки.

Бутон Помощ – отваря помощната информация за работа с операцията.

Бутон Изчисти – изчиства добавените в таблицата разценки.

2. ШАБЛОНИ
Операцията се стартира от меню Операции / Сделно заплащане / екран Шаблони. Тя служи за
задаване на шаблони с определени видове операции, изпълнявани от отделни бригади или
служители. Освен видът на операциите може да бъде зададен и техният брой (брой извършвани
операции за ден или месец). Предварително подготвените типови шаблони в последствие могат да
бъдат избирани в бригадната или индивидуалните работни карти, което значително съкращава
времето за ръчно попълване на информацията по картите.
Начин на работа

Добавяне на нов шаблон

Стъпките за добавяне на нов шаблон с операции са следните:

 В поле Наименование на шаблона ръчно се въвежда името на шаблона;


 В таблица Задаване на шаблони с операции се задават операциите към шаблона.
 В поле Код Операция ръчно от клавиатурата се попълва кодът на операцията и с избор на
клавиш Tab наименованието автоматично се попълва в колона Операция.
 В поле Брой операции ръчно се въвежда броя на операциите.

Новият шаблон се записва с избор на бутон Запиши. В резултат той се добавя в падащото меню в
поле Шаблон.

Ако разценките са записани По продукти или По продукти и Детайли към продукти, към
настройките се добавят следните отметки:

При включена отметка Зареждане на всички операции към продукт, при въвеждане на Код на
продукт автоматично се зареждат всички детайли и операции към този продукт.

При включена отметка Зареждане на всички операции към детайл, при въвеждане на Код продукт
и Код детайл в шаблона се зареждат всички операции към посочения детайл.

Ако някоя от операциите не трябва да фигурира в шаблона, тя се изтрива с помощта на бутон [X] в
края на реда.

Промяна на шаблон
За да се промени въведен шаблон от падащото меню в поле Шаблон се посочва неговото име. В
резултат в таблица Задаване на шаблони с операции автоматично се извеждат въведените към
шаблона операции. След като се нанесат промените се избира бутон Запиши.

Изтриване на шаблон

За да се изтрие вече добавен шаблон е необходимо да се избере в поле Шаблон и да се избере


бутон [-].

Описание на бутоните

Бутон Запиши – записва зададените в шаблона операции.

Бутон Нов шаблон – изчиства данните за шаблона от екрана.

Бутон Печат – Разпечатва данните от операцията.

Бутон Експорт – Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ – Препраща към помощната информация за работа с операцията.

3. РАБОТНА КАРТА
Операцията се стартира от меню Операции / Сделно заплащане / екран Раб.карта. Тя служи за запис
на дневните и месечни заработки на служителите на сделно заплащане. Работните карти могат да
бъдат индивидуални (за конкретен служител) или бригадни (при бригадна организация на работа).

Екранът на операцията се състои от заглавна част с бутони, календар и полета за настройки и


основна част, в която е разположена таблица за добавяне на операции.

Предварителни настройки:

Преди да се пристъпи към въвеждането на работната карта е необходимо да бъдат зададени


следните настройки:

От поле Вид се избира видът на работната карта – Идивидуална или Бригадна;


Отметка Въвеждане на отработени часове – използва се за въвеждане на периода, в който е
извършена операцията. При включена отметка в таблицата за въвеждане на операции се добавят
следните допълнителни колони - Час от; Час до; Отр.време(Д/Н).

В поле Час от и поле Час до ръчно се въвеждат часовете, в които е започнала и приключила
операцията и програмата автоматично изчислява отработените часове дневен и нощен труд. Ако
има часове нощен труд, за да се начисли допълнително заплащане за положения нощен труд трябва
да се включи отметка Нощен труд, която се извежда на екран при включена отметка Въвеждане на
отработени часове.

По подразбиране в програмата е заложено сумата за заплащане на час за работа през нощта (в


интервала 22:00 – 6:00) да е 0.25 лв. (съгласно НСОРЗ), но при необходимост може да бъде
променена ръчно от поле Добавка нощен труд. След запис на работната карта доплащането за
нощен труд се отразява във фиша на служителя на перо 105 Нощен труд.

Отметка Зареждане на всички операции към продукт се добавя в настройките, ако в екран
Разценки е маркирана е отметка По продукти. Когато отметка Зареждане на всички операции към
продукт е включена, при попълване на работната карта като се въведе Код на продукт в таблицата
автоматично се зареждат всички операции и / или детайли към този продукт.

Отметка Зареждане на всички операции към детайл се добавя в настройките, ако в екран Разценки
са маркирани отметка По продукти и отметка Детайли към продукти. Когато отметка Зареждане на
всички операции към детайл е включена, при попълване на работната карта като се въведе Код
продукт и Код детайл в таблицата се зареждат всички операции към посочения детайл.

Отметка Празник – отметката се включва автоматично, за дните посочени като официални празници
в меню Сервиз / Настройки / Заплати. Когато отметката е включена, автоматично се маркира и
отметка Доплащане работа на празник.

Отметка Доплащане работа на празник – при включена отметка на отделен ред в таблицата (Работа
на празник) се начислява още веднъж към цялата заработка по работната картата, за да може
работникът да получи необходимото заплащане според КТ за работа на празник. След запис на
работната карта, доплащането за празник се отразява във фиша на служителя на перо 132
Доплащане празници – часове.

Ако са положени часове нощен труд на празник и е маркирана отметка Нощен труд, на отделен
ред в таблицата (Доплащане нощен труд на празник) се начислява още веднъж към сумата на
нощния труд. След запис на работната карта доплащането за нощен труд на празник се отразява във
фиша на служителя на перо 133 Нощен труд празници – часове.
Начин на работа:

При Индивидуална работна картна от дървото с персонала (отляво на екран) трябва да се маркира
служителя, за който ще въвежда.

Когато се въвежда Бригадна работна карта от падащото меню в поле Бригада се посочва бригадата,
чиято заработка ще се отразява.

Документ Работна ката може да бъде попълнен по три начина:

 Ръчно;
 Автоматично чрез избор на предварително записан шаблон;
 Автоматично чрез връзка с модул Производство посредством документи Отчет за
производство (разпад) и Производствени процеси.

Ръчно попълване на работни карти

От календара разположен в горната част на екрана с помощта на мишката се избира датата, за която
ще се въвежда работната карта. Посочената дата автоматично се попълва в таблица Работна карта.
Таблицата на Работната карта съдържа различни колони в зависимост от това по какъв начин са
записани разценките: по операции, по операции и продукти, по операции, продукти и детайли към
продукти.

Продуктите, детайлите и операциите се добавят в таблицата като в колона Код Продукт, Код датайл
и Код операция:

 Ръчно се изписва кода на продукта, детайла, операцията;


 Избира се от списък, който се стартира с ляв клик на мишката в полето.

След попълване на съответната клетка на картата чрез клавиш Tab от клавиатурата се преминава
към следваща.

В колона Брой ръчно се вписва броят на изпълнените операции (произведените изделия), след
което програмата изчислява заработката на база предварително зададените разценки.

Автоматично попълване чрез предварително записан шаблон

Изборът на предварително записан шаблон става от падащо меню Шаблон с операции,


разположено в горната част на екрана в част Настройки.

Избира се необходимият шаблон с операции и се избира бутон [+], след което операциите от
шаблона се зареждат автоматично в работната карта заедно с техните количества. Заработката се
изчислява автоматично по предварително зададените разценки за 1-ца.
Автоматично чрез връзка с модул Производство

Реализирана е връзка с производствения модул, която позволява заработките на работниците да


бъдат попълнени автоматично на база произведеното количество продукция. За целта е
необходимо:

 При създаване на калкулациите освен материалите вложени за производството на 1-ца


продукт, да бъдат попълнени и данни за производствените операции в част Труд.
 При заприхождаването на продукта (разпада) или отчитане на производствените
операции да се попълни името на служителя или бригадата, извършвала даден вид
операции при производството на продукта.

Използвани документи:

Разходна норма за 1-ца продукт – тип К, име на файл prCalculation.pm

Отчет за производство – тип ЗП, файл przaprisk.pm

Отчет за производство разпад – РП, файл przapriskR.pm

Производствени процеси – тип ОПП, файл prProdpro.pm

Описание на бутоните

Бутон Запиши – записва работната карта.

Бутон Експорт – експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Печат – разпечатва данните за операцията.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с операцията.

Бутон Изтрий – изтрива данните в работната карта.

Изтриване на работни карти

За да се изтрие работна карта за конкретна дата е необходимо да се маркира датата от календара и


да се избере бутон Изтрий.

Възможно е изтриване на записани работни карти за определен интервал от време за избран


служител или бригада или за всички служители / бригади. За целта се избира бутон Изтриване за
период. Отварят се допълнителни полета и избор на вида на изтриваните данни и за задаване на
период.

Данните по работните карти се изтриват с избор на бутон Изтрий.


4. ОТРАБОТЕНИ ДНИ В ДРУГИ БРИГАДИ
Операцията се стартира от меню Операции / Сделно заплащане / екран Отр. дни в др. бригади. Тя
се използва, когато дадени служители освен в своята бригада през месеца са отработили
определени дни и в други бригади. Има значение при разпределението на сумата от бригадната
заработка по служители на база Отработени дни.

Начин на работа:

В поле Месец от календара се избира месецът, за който ще въвеждат отработените дни.

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се въвежда операцията. Ако ще се въвеждат данни за няколко служители, трябва да се
маркират последователно.

В таблица Отработени дни в други бригади автоматично се попълва списъчният номер, името и
бригадата на маркирания служител.

В колона Нова бригада от падащото меню се избира номерът на допълнителната бригада, в която
са отработени дните

В колона Брой дни ръчно се въвеждат отработените дни в новата бригада.

Данните в таблицата се записват с избор на бутон Запиши.

Ако някои от служителите не трябва да фигурира в таблицата, той се изтрива с помощта на бутон [X]
в края на реда.

Описание на бутоните

Бутон Запиши – записва отработените дни.

Бутон Експорт – експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Печат – разпечатва данните от операцията.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с операцията.

Бутон Изчисти – изчиства въведените данни от екрана.


5. КОЕФИЦИЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРИГАДНА ЗАРАБОТКА
Операцията се стартира от меню Операции / Сделно заплащане / екран Коеф.разпределение. Тя се
използва за задаване на коефициенти за разпределение на заработката на бригадата между
служителите участващи в нея. За всяка бригада може да бъде избран различен начин на
разпределение. Ако не се избере такъв, бригадната заработка се разделя по равно между
работниците от бригадата.

Предварителни настройки:

Поле Изведи за – от падащото меню се избира видът на коефициента за разпределение. Могат да


бъдат задавани два вида коефициенти – Индивидуален коефициент и Кат.РЗ.

 Индивидуален коефициент – за всеки служител от бригадата се задава индивидуален


коефициент за разпределение.
 Кат.РЗ – задава се различен коефициент в зависимост от категорията работна заплата. Под
категория може да се разбира квалификация или натрупан опит на служителя, сложност на
извършваната работа, разряд и т.н. Тази категория се определя още при попълване картона
на служителя, в екран Допълнителни, параметър Кат.РЗ.

Поле Месец – от календара в полето се избира месецът, за който ще се задават коефициентите. По


подразбиране се извежда работният месец в модул Заплати.

Поле Бригада – от падащото меню в полето се избира бригадата, чиято заработка ще се разпределя.
Ако полето се остави празно на екран ще бъдат изведени всички служители на сделно заплащане.

Отметка Задаване на коефициент за цялата година – при включена отметка добавеният


коефициент за разпределение ще се прилага за всеки месец, а при изключена само за посочения в
поле Месец.

Начин на работа:

При избор на бутон Изведи на екран се извежда таблица за Задаване на коефициент за


разпределение с определени колони в зависимост от избрания коефициент на разпределение.
 При избор на вид Индивидуален коефициент в таблицата се показват колони – списъчен
номер, име на служителя, бригада, които са автоматично попълнени и колона за задаване
на коефициент за разпределение на заработките от бригадните работни карти за месеца.

 При избор на вид Кат.РЗ в таблицата се извеждат колони Категория работна заплата и колона
за въвеждане на коефициент за разпределение. В колона Категория РЗ се извеждат всички
въведени в картоните на служителите на сделно заплащане категории.

В колона Коефициент ръчно от клавиатурата се въвежда коефициентът за разпределение.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – записва зададените коефициенти за разпределение.

Бутон Експорт – експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Печат – разпечатва таблицата с въведените коефициенти.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с операцията.

Бутон Изчисти – изчиства въведените данни от екрана.

6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРИГАДНА ЗАРАБОТКА


Операцията се стартира от меню Операции / Сделно заплащане екран Разпр.заработка. Тя се
използва разпределяне на общата заработка на бригада между служителите участващи в нея и
запис на разпределението по работните карти на работниците към последната дата от месеца.
Предварителни настройки:

Поле Месец – от календара в полето се избира месецът, от който ще се вземат данните за


бригадната заработка. По подразбиране се извежда работният месец в модул Заплати.

Поле Разпределение на база – от падащото меню се избира видът на разпределението. То може да


бъде на база Отработени дни, Индивидуален коефициент и Кат.РЗ.

 Отработени дни – като база за разпределение служат отработените дни през месеца на
всеки служител в съответната бригада, като тук се имат предвид и дните отработени в
допълнителна бригада, предварително заредени през екран Отр.дни в др.бригади. В този
случай базата за разпределение се формира по следния начин:
Отработени дни = Работни дни на месеца – Дни в отсъствие – Дни в друга бригада.
Важно! Преди да се разпредели сумата на общата заработка е необходимо да бъдат
въведени всички отсъствия за месеца!
 Индивидуален коефициент – като база за разпределение се използват предварително
зададените коефициенти за всеки служител от бригадата от екран Коеф.Разпределение. Ако
няма предварително записани коефициенти програмата ще приложи еднакъв коефициент
за всеки служител и сумата на заработката ще се разпредели по равно.
 Категория РЗ – като база за разпределение се използват предварително зададените от екран
Коеф.Разпределение коефициенти по категории работна заплата. Ако няма предварително
записани коефициенти програмата ще приложи еднакъв коефициент за всеки служител и
сумата на заработката ще се разпредели по равно.

Поле Бригада – от падащото меню в полето се избира бригадата, чиято заработка ще се разпределя.
Полето е задължително за попълване.

Отметка Нощен труд – отметката се използва, ако през месеца са отработени часове нощен труд.
При включена отметка в настройките се добавят полета за въвеждане на броя на положените часове
нощен труд, заплащането за единица нощен труд и отметка за Нощен труд на празници. Когато се
включи отметка Нощен труд на празници излизат допълнителни полета за въвеждане на часовете
нощен труд на празници и заплащането за единица.
Начин на работа:

При избор на бутон Изведи на екран се извежда таблица с попълнени данни за всички служители,
участващи в разпределнието в зависимост от предварително зададените настройки. За всеки
участник в бригадата автоматично са изчислени суми за индивидуалната заработка, за нощен труд
и нощен труд на празник. При необходимост може ръчно да се промени сумата в колона
Индивидуална заработка.

 За база на разпределение Отработени дни таблицата има следния вид:

 За база на разпределение Индивидуален коефициент таблицата има следния вид:


 За база на разпределение Кат.РЗ. таблицата има следния вид:

При избор на бутон Запиши програмата прави проверка дали общата сума на заработките отговаря
на сумата от бригадната работна карта и при разминаване извежда предупредително съобщение:
„Обща сума за разпределение е различна от сума индивидуалните заработки!“ и операцията не
може да бъде записана докато не се отстрани грешката.

Когато общата сума е равна на сумата от бригадната работна карта, изчислените стойности се
записват към индивидуалните работни карти на служителите за последната дата от месеца на
разпределение. Освен сумата на заработката на всеки работник се прехвърля и списъкът с изделия,
детайли и операции, както и техният брой. Сумите за нощен труд и нощен труд на празник се
записват освен по индивидуалните работни карти и по съответните пера от фиша – 105 Нощен труд
и 133 Нощен труд празници – часове.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – записва зададените коефициенти за разпределение.

Бутон Експорт – експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Печат – разпечатва таблицата с въведените коефициенти.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с операцията.

7. ПРОЦЕНТ ИЗПЪЛНЕНИЕ
Операцията се стартира от меню Операции / Сделно заплащане екран Процент изпълнение. Тя се
използва за коригиране на начислените суми на заработките в края на отчетния месец. Програмата
прави проверка за отклонение от предвидените норми и начислява сума за доплащане.
Предварителни настройки:

Поле Месец – от календара в полето се избира месецът, за който ще се прави корекцията на


бригадната заработка. По подразбиране се извежда работният месец в модул Заплати.

Поле Изчисление на база – от падащото меню в полето се избира видът на нормата, чието
изпълнение ще се проверява. Предвидените норми са за изработено количество или за отработено
време.

Когато за база за изчислението се посочи Отработено време към настройки се добавят следните
полета, които се използват при изчисляване на средния процент на изпълнение:

В поле Раб.дни автоматично се извеждат работните дни за посочения месец и при


необходимост могат да се променят ръчно.

В поле Раб.време автоматично се извеждат 8 часа, като могат да се коригират ръчно.

След извеждане на операцията, данните от полета Раб.дни и Раб.време се използват за


изчисляване на норматива на работното време за месеца.

В поле Техн.прекъсвания (ч.) ръчно се въвеждат часовете за технологични прекъсвания.


След извеждане на операцията въведените часове се прибавят към Действително
отработеното време.

Поле За – от падащото меню в полето се избира дали операцията да бъде направена за определен
служител или за бригада.

Поле Служител / Бригада – в полето се посочва служителя / бригадата, за които ще се прави


корекцията. Когато е избрано за служител, полето се попълва автоматично като се маркира лицето
от дървото с персонала (отляво на екран). Когато е избрано за бригада, наименованието й се избира
от падащо меню в полето.
Отметка Без отрицателна сума допл. – ако нормата за месеца не е изпълнена, при включена
отметка като сума за доплащане ще се изведе нула, а при изключена сумата за доплащане ще е
отрицателна величина.

Начина на работа:

При избор на бутон Изведи на екран се извеждат две таблици - Среден % изпълнение на трудовите
норми и Разпределение върху индивидуална заработка.

Първата таблица Среден % изпълнение на трудовите норми съдържа информация за всички


извършени операции за месеца и процентното им изпълнение в зависимост от зададените
предварителни настройки.

Втората таблица Разпределение върху индивидуална заработка извежда информация за сумата за


изчислената сума за доплащане спрямо средния процент на изпълние на нормата.

При избрана база Изработено количество таблицата изглежда по следния начин:

При избрана база Отработено време таблицата изглежда по следния начин:


Изчислената сума за доплащане се записва с избор на бутон Запиши в зависимост от зададените
допълнителни настройки:

Запис в – от падащото меню в полето се избира дали сумата да се запише на отделен ред към
работната карта за определена дата или във фиша на избрано перо.

Поле Дата – от календара в полето се избира датата, на която да се запише сумата. По подразбиране
се извежда последната дата от работния месец в модул Заплати.

Поле Перо – посочва се перото от фиша, по което да се запише изчислената сума. По подразбиране
се извежда 115.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – записва изчислената сумата за доплащане.

Бутон Експорт – експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Печат – разпечатва таблицата с изчислените данни.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с операцията.

VII. НЕПЪЛНА РАБОТНА СЕДМИЦА


За лица, работещи при непълна работна седмица съществуват два варианта за въвеждане на
неработните дни:

 Ръчно – от Операции / Отсъствия, ръчно се въвеждат отсъствията с код 37 за всяко лице;


 Автоматично – От Операции / Непълна работна седмица. Операцията се използва за
автоматично въвеждане на неработните дни за цялата фирма, избран отдел или конкретен
служител.

Съществуват два варианта за намаляване на работното време:

 Запазване на 8 часовия работен ден и намаляване на работната седмица – Работещи при


непълна работна седмица;
 Запазване на 5 двевната работна седмица и намаляване на работното време – Работещи до
5 дни / 40 часа месечно.
Предварителни настройки в модул Заплати:

В личните картони на служителите е необходимо да бъдат попълнени следните параметри:

 Работна седмица – задава се броят на седмичните работни дни;


 Работно време – задава се броят на работните часове за ден;
 Основна заплата – попълва се договорената заплата за непълна работна седмица;
 Мин.ОД – попълва се минималният осигурителен доход за длъжността за пълен работен
месец.

Предварителни настройки:

Поле Месец – от календар се избира месецът, за който ще се записват неработните дни. По


подразбиране при стартиране на опрацията се извежда работният месец.

Поле Код отсъствие – полето показва кодът на отсъствието, което ще бъде записано. По
подразбиране е зададено отсъствие с код 37. Не се препоръчва работа с други кодове на отсъствия.

Отметка Изведи лицата с въведени отсъствия – Ако отметката е включена, в таблицата ще бъдат
изведени и служителите с вече записани отсъствия за месеца с код 37. Ако отметката е изключена и
за месеца има лица с въведени отсъствия с код 37, те няма да фигурират в таблицата.

С помощта на ляв бутон на мишката върху името се избира варианта, по който ще бъде намалена
работната седмица.

Предварителни настройки на Рабтотещи при непълна работна седмица:

Поле Работещи при раб.седмица – от падащото меню се избира броят на работните дни в
седмицата. По този начин в таблицата ще се изведат само служителите със същата продължителност
на работната седмица в картона.

Поле Вид осигурен – видовете осигурен, които да бъдат изведени в таблицата. По подразбиране са
включени 01, 02 и 03. При необходимост може да се добавят и други с разделител запетая.

Поле Задай автоматично – от падащото меню се избира съответният ден от седмицата, който ще
бъде неработен за служителите, отговарящи на гореизбраните критерии.
Предварителни настройки на Работещи до 5 дни / 40 часа месечно:

Тази опция е приложима за работещите по чл. 114 КТ за определени дни от месеца.

Поле Изведи за – от падащото меню се избира, дали операцията да се изведе за фирмата, отдел или
избрано лице.

Поле Вид осигурен – видовете осигурен, които да бъдат иведени в таблицата. По подразбиране са
включени 01, 02, 03 и 04. При необходимост може да се добавят и други с разделител запетая.

Поле Брой часове на ден – Попълват се броят работни часове за един ден. По подразбиране са
зададени 2, но при необходимост може да се променят ръчно.

Начин на работа:

Бутон Изведи – извежда списък с персонала по предварителни настройки и избрания месец във вид
на календар, в който с отметки са отбелязани неработните дни от всяка седмица.

В календара са маркирани като неработни дните, зададени в предварителените настройки. При


необходимост отметките могат да бъдат премествани или да се отбележат и други неработни дни в
календара. За да бъде маркиран ден като неработен е необходимо да бъде включена отметката под
него. Празничните дни са оцветени в жълто, а почивните не са активни за отбелязване.
Данните за служителите се извеждат от личните им картони и не могат да бъдат промени. С отметка
срещу всеки служител се определя дали за него да бъдат записани неработни дни.
За да бъдат маркирани / размаркирани всички служители е необходимо да се включи / изключи
отметката на реда с наименованията на колоните.

Бутон Запиши – записва маркираните дни като неработни за маркираните служители.

Бутон Изтрий отсъствията – изтрива вече записани отсъствия с код 37 за маркираните служители.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация.

VIII. ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИ


Осчетоводяването на заплатите в модул Заплати се осъществява от меню Операции /
Осчетоводяване на заплати.

Операцията се използва за осчетоводяване на разхода за заплати и осигуровки във фирмата. След


запис на операциите данните автоматично се прехвърлят в счетоводния модул на програмата.

Предварителни настройки:

Поле Данни за месец – посочва се месецът, за които се отнасят данните. По подразбиране се


извежда работният месец от модул Заплати, ако е необходимо да се изведат данните от друг месец,
той се променя ръчно с избор от календара в полето.
Поле Вид – от падащото меню се избира дали да бъде осчетоводен разходът за заплати или за
аванс.

Поле Отдел – ако е необходимо осчетоводяването на разхода за заплати и осигуровки да бъде


направено само за конкретен отдел, той се избира от падащото меню. След извеждане на
операцията програмата задава въпрос дали избраният отдел да бъде добавен като допълнителна
аналитичност. При положителен отговор на въпроса, отделът се добавя като допълнителна
аналитичност към сметките от група 60-та, в противен случай не се добавя.

Отметка Всички отдели освен избрания – ако отметката е включена, счетоводните операции ще
бъдат направени за всички отдели без посочения в поле Отдел, а когато е изключена само за
избрания отдел.

Поле Доп. АП – използва се за добавяне на допълнителна аналитичност към сметките от група 60-
та. Необходимо е да се маркира отметката и с ляв бутон на мишката в празното поле да се избере
аналитичността от екран Аналитични признаци.

Отметка Съкратен вариант на осчетоводяване след 2013 година – при включена отметка данните
за осигуровките ще се осчетоводят на един ред общо за всички фондове на ДОО и на отделен ред
за фонд ДЗПО, а когато отметката е изключена счетоводните операции ще бъдат поотделно по
осигурителни фондове – за фонд Пенсии, фонд Общо заболяване, фонд Безработица и др.

Отметка Извеждане само на наличния персонал – ако отметката е включена, в счетоводните


операции ще участват заплати и осигуровки за текущия персонал, а в противен случай ще се изведат
и суми за лица, които са напуснали в предходен месец, но имат записани данни за месеца на
осчетоводяване.

Отметка Извеждане само на осигуровки ДМС минал месец – при включена отметка след
извеждане на операцията в таблицата се зареждат сумите на бонусите и дължимите върху тях
осигуровки.

Отметка Скриване на нулевите редове – ако отметката е включена, след извеждане на операцията
на екран се виждат само счетоводните операции, за които има стойност, в противен случай се
извеждат и редове без стойност. Когато отметката е изключена се извеждат и празни редове, в които
могат да се добавят допълнителни осчетоводявания.

Отметка Изключване на данни записани от сметка за изплатени суми от друг период – използва
се, когато за месеца на осчетоводяване има данни от сметка за изплатени суми с дата от друг месец.
Когато отметката е включена и за месеца на осчетоводяване има записани данни в СИС, но датата
на документа (датата на изплащане) е в друг месец, данните няма да бъдат изведени. Когато
отметката е изключена - и тези суми ще участват в изчисленията.

Например: Има записана СИС с дата 30.06.2019 (датата, на която е изплатена сумата) и период в
документа 01.05.2019 – 30.06.2019. При извеждане на осчетоводяването за месец Май 2019 с
включена отметка Изключване на данни записани от сметка за изплатени суми от друг период в
таблицата със счетоводни операции няма да се включват данни от тази сметка обхващащи месец
Май, в противен случай на екран ще се изведат и сумите от период Май.
Отметка Включване на данни записани със сметка за изплатени суми обхващаща минали периоди
– използва се в месеца, в който се изплаща сумата по сметка за изплатени суми, която обхваща
данни за няколко месеца. В този случай при включена отметка разходът за заплати и осигуровки от
периода, посочен в сметката за изплатени суми ще се запише в месеца на изплащане. Когато
отметката е изключена, в счетоводните операции ще участват само суми от месеца на
осчетоводяване.

Например: Има записана СИС с дата 30.06.2019 (датата, на която е изплатена сумата) и период в
документа 01.05.2019 – 30.06.2019. След извеждане на операцията за месец Юни 2019 с включена
отметка Включване на данни записани със сметка за изплатени суми обхващаща минали периоди
в таблицата със счетоводни операции ще се включат данните от тази сметка обхващащи минали
периоди, в случая от месец Май. Когато отметката е изключена, на екран ще се изведат само сумите
от месец Юни.

Начин на работа:

Бутон Изведи – на екран се извеждат счетоводни операции с попълнени суми за заплати и


осигуровки, в зависимост от зададените предварителни настройки. В изведената таблица могат да
се променят синтетичните сметки, аналитичностите и сумите. Аналитичностите се променят с ляв
бутон на мишката в поле Аналитичност Дебит / Кредит и се избират от екран Аналитични признаци.

Важно! За да се добавят допълнителни редове със счетоводни операции към вече изведените е
необходимо преди да се изведе операцията да се изключи отметка Скриване на нулевите редове.

Поле Дата – от календара се избира датата, с която да се запише документът в базата. По


подразбиране се извежда текущата дата, но при необходимост може да бъде променена.

Поле Дата на начисляване – от календара се избира датата, на която са начислени заплатите.


Автоматично се извежда текущата дата, но може да бъде променена ръчно. Полето има
информативен характер.

Поле Дата на изплащане – ръчно от календара се избира датата, на която са изплатени заплатите.
Полето има информативен характер.

Поле Документ – посочва се типът, с който документът ще се запише в базата. Данните в полето
могат да се променят ръчно. При промяна на типа, номерацията на документа започва от 1.
Поле Документ № - автоматично се извежда поредният номер.

Поле Коментар – въвежда се допълнителен текст, който да се добави като коментар към документа.
По подразбирани излиза следният текст „Заплати за месец yyyymm”, но при необходимост може да
се промени ръчно.

Поле Журнал – ръчно се въвежда номерът журнала, в който да се запише документа. По


подразбиране документът се записва в нулевия журнал в модул Счетоводство.

Бутон Запис – счетоводните операции се записват в програмата (само тези, за които има въведена
сума), като документ с тип ЗАП. Документът може да бъде преотворен, редактиран или изтрит от
екран Журнал на документите в модул Счетоводство. За целта е необходимо документът да се
добави в екран Документи с име Заплати, тип ЗАП и файл payrollAccountingSalaries.pm.

Бутон Запис за по-късно осчетоводяване – записва файл със счетоводните операции в


инсталационната папка на програмата в подпапка exports / payroll с наименование
payrollAccountingSalaries_номер на документа_булстат на фирмата.json.

Бутон Зареди – отваря екран за избор на записан файл за по-късно осчетоводяване. Файлът е във
формат .json.

Бутон Запиши настройките – бутонът е активен само преди да се изведе операцията. Използва се за
запис на въведени промени по шаблона за постоянно и създаване на потребителски шаблон със
счетоводните операции. Записаният шаблон се прилага само за фирмата, в която е създаден.

Бутон Начало – връща екранът за първоначално извеждане на операцията.

Бутон Печат – използва се за разпечатване на изведените данни.

Бутон Експорт – експортира данните в Excel.

Бутон Помощ – отваря допълнителен екран с помощна информация към операцията.

IX. ДЕКЛАРАЦИИ ОБР.1 И ОБР.6

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1
Декларация образец 1 има строго определена структура и формат, който се утвърждава от НАП в
Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от
работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.

Формирането на файла с декларацията в програмата се извършва от меню Операции / Декларации


обр. 1 и обр. 6 / Декларация 1.
Операцията се използва за:

 Генериране на файл с данни за осигурителя и осигурените от него лица, с редовни,


коригиращи и заличаващи данни;
 Генериране на файл за цялата фирма, конкретен отдел или избрани служители.

Начин на работа:

Екранът за формиране на файл с Декларация образец 1 изглежда по следния начин:

Преди да се запише файл е необходимо да се избере месецът, за който ще се генерира


декларацията. Това е работният месец в модул Заплати, който се избира от следния екран:

В първото поле се избира видът на подаваните данни. По подразбиране са избрани Редовни данни,
но могат да бъдат променени от падащото меню.

Важно! Преди да бъде записана декларация с коригиращи данни е нужно в Операции / Заплати да
се извършат необходимите промени и заплатите да се запишат отново.

Отдел – по подразбиране падащото меню за отдел е празно. В този случай ще бъде записан файл с
редовни, коригиращи или заличаващи данни за цялата фирма.
Ако е необходимо декларацията да бъде формирана само за конкретен отдел, той може да бъде
избран от падащото меню.
Отметка Само за маркираните – Използва се в случаите, когато е нужно да се формира редовна,
коригираща или заличаваща декларация само за конкретен/и служители.

Когато отметката е включена, програмата извежда списък с всички служители. За да се маркират


само желаните е необходимо да бъдат включени отметките пред имената им. Когато отметката не
е включена за нито един, декларацията ще бъде записана за цялата фирма или за конкретен отдел.

Отметка Само за маркираните може да бъде комбинирана с падащото меню за отдел. Например,
да бъде формирана декларация само за конкретни служители от избран отдел.

Бутон Изведи – Генерира файл с наименование EMPL2019.txt, който може да бъде подаден към
НАП. Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка nap / decl1. Той съдържа
данни за осигурителя и осигурените от него лица, избрани от предварителните настройки.

След избор на бутона, програмата извежда съобщение, което съдържа информация за името на
фирмата, месеца, броя на записите и местоположението на файла.
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 6
Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на Декларация образец 1, т.е до 25 число на
месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а при начислено или изплатено
възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или
изплатено възнаграждението.

Когато с Декларация 6 се подават данни само за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ – срокът е от 1 до
25 число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени
частични плащания по чл. 42, ал.6 ЗДДФЛ.

Файлът с декларацията се формира от меню Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация 6.

Операцията се използва за:


 Генериране на редовна, коригираща или заличаваща декларация с данни за дължимите
осигуровки и данък;
 Генериране на декларация за самоосигуряващи се лица;
 Разпечатване на декларациите.

Важно! За да бъде генериран файлът е необходимо заплатите за съответния месец да бъдат


записани. Декларацията се формира за цялата фирма.

Операцията е разделена на четири екрана Начало, Декларация, Настройки, Данни.


Екран Начало
Основният екран е Начало и се състои от предварителни настройки за извеждане на декларация 6,
годишната справка за самоосигуряващите се лица, данни за фирмата и панел с бутони.
Първите четири реда са с настройки за избор на Дата на изплащане / начисляване, месеца за който
се отнасят данните и вид плащане. Не е необходимо да се попълват всички редове.

Поле Дата на изплащане / начисляване – от календара се избира датата на изплащане/ начисляване


на избрания вид плащане. Това е датата, която се попълва в поле 18 от декларацията.

Поле Влизат данните от месец (yyyymm) – от календара се избира месецът, за който ще се подават
данните за избрания вид плащане. Това е месецът, който се попълва в поле 9 от декларацията.

Поле Вид плащане – при стартиране на операцията на четирите реда са избрани най-често
използваните плащания. От падащото меню могат да бъдат променени. Те се попълват от поле 8.1
до 8.4 в декларацията.
Възможностите в падащото меню са:

 Аванс преди (01.2013 г.) – Извежда осигуровките върху изплатения аванс за избрания месец,
когато годината е преди 2013. В декларацията се извежда с вид плащане 1;
 Заплати – начислени преди (01.2013 г.) – Извежда дължимите осигуровки върху начислено
и неизплатено или неначислено възнаграждение за избрания месец, когато годината е
преди 2013. В декларацията се извежда вид плащане 2.
 Заплати – изплатени преди (01.2013 г.) - Извежда дължимите осигуровки и ДОД върху
изплатеното възнаграждение за избрания месец, когато годината е преди 2013. В
декларацията се извежда вид плащане 3;
 Извънтрудови – Извежда дължимите осигуровки върху изплатени възнаграждения по
извънтрудови правооотношения. В декларацията се извежда вид плащане 4.
 Заплати изплатени – Извежда дължимите осигуровки и ДОД върху изплатеното
възнаграждение за избрания месец, когато годината е след 2013, а след 01.01.2014 г. се
извеждат само дължимите осигурителни вноски. В декларацията се извежда вид плащане
5.
 Заплати начислени - Извежда дължимите осигуровки върху начислено и неизплатено
възнаграждение за избрания месец, когато годината е след 2013. В декларацията се извежда
вид плащане 5.
 Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ - Извежда стойността на дължимия ДОД за избрания
месец. В декларацията се извежда вид плащане 8.
 Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в случаите на чл. 42 ал.6 - Извежда стойността на
начисления ДОД върху сумата на частичните плащания (аванса) за избрания месец. В
декларацията се извежда вид плащане 8.
 Заплати неначислени – Извежда дължимите осигуровки върху неначислени
възнаграждения през месеца. В декларацията се извежда вид плащане 5.
 Допълнителни доходи, начислени или изплатени след 25 число – Касае осигуровки и ДОД
върху допълнителни доходи, начислени след 25 число на месеца, за който се отнасят -
например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, средства за
социални разходи и т.н. Тези суми се въвеждат ръчно. В декларацията се извежда вид
плащане 6.
 Дължими вноски за лицата по чл. 4 ал. 5 от КСО – Отнася се за лица изпратени в чужбина от
български посредник. В декларацията се извежда вид плащане 5.
 Дължими вноски съгл. чл. 9 ал. 3 т. 4 КСО /вид осиг. 20/ - Извежда осигуровките върху
обезщетение на трудоустроено лице, на което не е представена подходяща работа. В
декларацията се извежда вид плащане 5.
 Дължими вноски съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 КСО /вид осиг. 18/ - Извежда осигурителни
вноски на лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9 ал. 3, т. 1, 2 от
КСО. В декларацията се извежда вид плащане 6.
 Дължими вноски съгласно чл. 9, ал. 3, т. 5 КСО /вид осиг. 27/ - Извежда осигурителните
вноски на лицата получаващи обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ. В декларацията се извежда
вид плащане 6.
 Дължим данък по чл. 49 ал.5 ЗДДФЛ - Извежда положителните стойности от перо 220 -
Корекция ДОД след годишното изравняване на данъка. В декларацията се извежда вид
плащане 9.
 Осигуровки ДМС минал месец – Извежда осигуровките само върху начислените бонуси за
минал месец записани от Операции / Начисляване на бонуси. В декларацията се извежда
вид плащане 6.
 Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ ДМС минал месец – Извежда дължимия данък върху
начислените бонуси за минал месец записани от Операции / Начисляване на бонуси. В
декларацията се извежда вид плащане 8.
 Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за лица по чл. 114а от КТ (вид осиг. 97) - Извежда
дължимия данък на лицата осигуряващи се съгл. чл. 4 ал. 10 от КСО. В декларацията се
извежда вид плащане 8.
 Осигуровки за лица по чл. 114а от КТ (вид осиг. 97) - Извежда осигурителните вноски за
лицата сключили еднодневни трудови договори и осигуряващи се съгл. чл. 4 ал. 10 от КСО.
В декларацията се извежда вид плащане 5.

Допълнителна информация за вид плащане и дата на изплащане / начисляване може да бъде


намерена в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица.

Код корекция – От падащото меню се избира дали декларацията е коригираща.

Избира се ДА, когато се намалява размера на декларираните задължения за съответния месец или
се извежда заличаваща декларация. По подразбиране е избрано НЕ и ще бъде изведена редовна
декларация. В декларацията това са полета от 7.1 до 7.4.

Важно! Преди да бъде записана коригираща декларация е нужно в Операции / Заплати да се


извършат необходимите промени и заплатите да се запишат отново.

Отметки:

Видими са, когато във фирмата има лица, които работят по извънтрудови правоотношения (вид
осигурен 14). Използват се в случаите, когато е необходимо да бъдат включени / изключени сумите
на сметки обхващащи други периоди.

Отметка Изключване на данни записани от сметка за изплатени суми от друг период – Отметката
се използва за месеците от периода, различни от датата на сметката. Когато отметката е включена,
програмата не извежда данните от сметки записани в други периоди. Когато отметката е изключена
сумите от сметките записани в други периоди се извеждат.
Например: Записва се СИС с дата 30.06.2018 и период 01.05.2018-30.06.2018 г. Извеждане на Д6 за
месец май:

Така изведена декларацията няма да съдържа осигуровките за месец Май от сметката, записана в
месец Юни. Ако се изключи отметката и се изведе, осигуровките за месец Май ще присъстват в
декларацията.

Отметка Включване на данни записани със сметка за изплатени суми обхващаща минали периоди
– Отметката се използва за месеца, в който е записана сметката. Когато отметката е включена,
програмата извежда данните за всички периоди (месеци) от сметката. Когато отметката е
изключена, програмата извежда само данните за сметката от текущия месец.

Например: Записва се СИС с дата 30.06.2018 и период 01.05.2018-30.06.2018 г. Извеждане на Д6 за


месец Юни:

Така изведена декларацията ще съдържа осигуровките за месеци Май и Юни. Ако се изключи
отметката и се изведе, осигуровките в декларацията ще бъдат само за месец Юни.

Данни за фирмата – Данните се извеждат от параметрите на фирмата. Те могат да бъдат променени


ръчно, преди декларацията да бъде изведена. Информацията се попълва от поле 1 до 6 в
декларацията.
Екран Настройки – В този екран са настройките на всички видове плащания. При необходимост,
информацията в колони ТРЗ Пера, Вид осигурен и Вид здр. осигурен може да бъде променена. За
да бъдат записани направените промени е необходимо да се избере бутон Запиши настройки.

За да се отвори отново екран Начало е необходимо да се кликне с левия бутон на мишката върху
него.

Начин на работа:

Бутон Изведи – Извежда бланката на декларация образец 6 (Приложение № 4 към чл. 2, ал.2).

След извеждане, от екран НАЧАЛО програмата прехвърля в екран ДЕКЛАРАЦИЯ.

Данните в декларацията са попълнени в зависимост от предварителните настройки. Те могат да


бъдат променени ръчно в екран Данни.

Бутон Корекция – Програмата прехвърля в екран Данни, в който могат да бъдат нанесени
необходимите корекции на данните.
Връщането в екран Декларация се осъществава като се кликне с левия бутон на мишката върху него.

Заличаваща декларация образец 6

За да се формира заличаваща декларация 6 е необходимо в падащото меню Код корекция да се


посочи ДА. След извеждане на декларацията се избира бутон Корекция и всички суми се изтриват
и на тяхно място се записва 0.

Генериране на Декларация образец 6 за самоосигураващи се лица

За да бъде изведена годишната декларация образец 6 за самоосигуряващо се лице е необходимо


да се включи отметка Изведи.

Поле Година – Автоматично се извежда годината от избрания работен месец. Може да бъде
променена ръчно от календар.

Поле Извеждане на суми за довнасяне за – Ръчно се въвежда годината. Използва се, когато има
суми за довнасяне за предходни години различни от годината, за която се извежда декларацията.
Ако преди да се изведе декларацията е попълнена и записана справката за окончателния доход за
самоосигуряващи се лица за съответната година, сумите ще излязат автоматично в отделна колона
в Декларация 6.

Поле Самоосигуряващо се лице – автоматично илиза името на лице вид осигурен 12 като може да
се промени от падащото меню.

Бутони в декларацията

Бутон Запиши – Генерира файл с данни, който може да бъде подаден към НАП. Файлът се записва в
инсталационната папка на програмата в подпапка nap / decl6. Същата функция изпълнява и бутон
Запис в екран Начало.

Бутон Експорт – Експортира декларацията в Excel.

Бутон Печат – Разпечатва изведената декларация. Същата функция изпълнява и бутон Печат в екран
Начало.

Бутон Начало – бутонът се появява в екран Начало след избор на бутон Изведи. При избор на бутона
се изчистват всички зададени настройки.

Бутон Помощ – Препраща към помощната информация.


3. РЕДАКЦИЯ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1
Операцията се стартира от Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 / Редакция на декларация 1.

Тя се използва за:

 Преотваряне и редакция на предварително записан файл с данни от декларация образец 1;


 Обединяване на два или повече файла;
 Запис на файл с един или няколко служители.

Основният екран представлява таблица и панел с бутони.

Начин на работа:

Бутон Зареди – Стартира диалогов прозорец за отваряне на файл (Open file). Избира се
предварително записаният файл, отговарящ на структура и формат определени от НАП.
Автоматично програмата зарежда данните от него и те могат да бъдат редактирани.

Програмата позволява и обединяване на няколко файла в един. От бутон Зареди се избира първият
файл и последователно се избират останалите. Програмата задава следния въпрос „Желате ли да
добавя данните към изведените на екран?“ При положителен отговор на въпроса данните от
избрания файл се добавят към вече изведените данни в таблицата, а при отрицателен всички данни
в таблицата се изчистват и се зареждат само тези от избрания файл.

Бутон Изтрий маркирания ред – Бутонът се използва, когато някой от записите не трябва да
присъства в декларацията. Може да се маркират един или повече редове с данни.

Бутон Запиши – Записва се нов файл с коригираните данни, който може да бъде подаден към НАП.
Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка Exports. Може да се запише
файл само за част от служителите. Необходимо е последователно да се маркират само тези редове
с данни, които да се включат във файла. Маркираните редове се оцветяват в оранжево.

Бутон Изчисти – Изчиства заредените данни в таблицата.


X. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ТД
Операцията се стартира от Операции / Уведомления за трудови договори.

Тя се използва за:

 Генериране на файл с уведомления за трудови договори по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
с редовни, коригиращи и заличаващи данни;
 Генериране на файл с уведомление за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса
на труда с редовни, коригиращи и заличаващи данни;
 Разпечатване на уведомленията;
 Разпечатване на придружително писмо.

При стартиране на операцията е необходимо да се направи избор на уведомление. По


подразбиране е избрано Уведомление за трудови договори, но може да бъде променено от
падащото меню.

Уведомления за трудови договори

Операцията записва във файл всички записани трудови договори, допълнителни споразумения и
заповеди за прекратяване, както и корекции и заличавания на вече декларирани такива.

Предварителни настройки:

Отметка Използвай ЕКАТТЕ код зададен в картона на лицето – когато отметката е включена,
програмата извежда кода по ЕКАТТЕ зададен в картона на служителя, за който ще се записва
уведомлението (екран Трудов договор поле Раб.място (код ЕКАТТЕ)). Когато отметката е изключена
се извежда кодът по ЕКАТТЕ избран в записания документ.

Начин на работа:

Бутон Изведи – Извежда се таблица с всички неподадени документи (ТД, ДС и ЗУ).


С помощта на хоризонталния плъзгач (scrollbar) на екран може да бъде разгледана информацията,
която ще бъде записана. Информацията се извежда от документите и не може да бъде променена
ръчно.

С отметка срещу всеки от записите, може да бъде направен избор дали да присъства в
уведомлението, или не.

За да бъдат маркирани / размаркирани всички записи е необходимо да се включи / изключи


отметката на реда с наименованията на колоните.

Бутон Запиши – Генерира файл с маркираните документи, който може да бъде подаден към НАП.
Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка nap / UvedTD.

След запис програмата извежда следните съобщения:

 „Желаете ли изтриване от група неподадени?“- Ако се отговори положително, при следващо


извеждане на операцията, записаните документи няма да фигурират в таблицата. Ако се
отговори отрицателно, при следващо извеждане на уведомлението, те ще фигурират отново
в таблицата.
 „Желаете ли да стартирам придружително писмо?“ – Ако се отговори положително,
програмата автоматично стартира Приложение №2 – придружително писмо с попълнени
данни. Тези данни могат да бъдат коригирани ръчно и писмото да бъде разпечатано от бутон
Печат. Ако се отговори отрицателно, придружителното писмо не се стартира.
Бутон Прид. писмо – Стартира Приложение №2 – придружително писмо към уведомлението. За да
бъде попълнено коректно е необходимо преди избор на бутона, уведомлението да бъде записано.
Данните в писмото могат да бъдат променени ръчно.

Бутон Печат разпечатва писмото.

Бутон Назад – връща в екрана със записите.

Бутон Печат уведомления – Стартира попълнено Приложение №1 – бланка на Уведомление по чл.


62, ал. 5 от Кодекса на труда за всеки от маркираните записи. Бутонът се използва след запис на
уведомлението. Данните в бланката не могат да бъдат променяни ръчно.

Бутон Печат разпечатва бланките.

Бутон Назад – връща в екрана със записите.

Бутон Помощ – Препраща към помощната информация за работа с операцията.

Уведомление за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда:

Уведомлението се подава, когато се променя работодателят, без да се прекратява трудовото


правоотношение на служителите. Уведомлението се подава от правоприемника. Oперацията
записва във файл данните за всички служители, назначени на трудови договори.
Предварителни настройки:

Поле Дата – По подразбиране при стартиране на операцията се извежда текущата дата, но тя може
да бъде променена.

За да бъде променена датата е необходимо да се кликне с левия бутон на мишката в полето.


Програмата извежда календар, от който се избира желаната дата.

Поле Код на предишен работодател – Ръчно се въвежда ЕИК / Булстат на предишния работодател.

Поле Код на новия работодател – Програмата извежда Булстата, записан в параметрите на фирмата.

Поле Код корекция – Кодът се избира от падащото меню. Той определя дали уведомлението е с
редовни, коригиращи или заличаващи данни.

Поле Основание за промяна – Кодът на основанието се избира от падащото меню. Основанията за


промяна са посочени в Наредба № 5 за съдържанието и реда на изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Начин на работа:

Бутон Изведи – Извежда Приложение №5 – бланка на уведомлението по чл. 123, ал. 1 от Кодекса
на труда. В него се извежда информация за всички служители, назначени на трудови договори и
попълнените данни от предварителните настройки.

Информацията за служителите се извежда от личните им картони и не може да бъде променена


ръчно.

Бутон Изтрий маркираните – Изтрива маркираните служители.

Бутонът се използва, когато някой от служителите не трябва да фигурира в уведомлението. За да


бъде маркиран служителят е необходимо да се кликне с левия бутон на мишката върху реда с
данните му. Вследствие на това редът се маркира и се избира бутон Изтрий маркираните.
Бутон Запиши – Генерира файл, който може да бъде подаден към НАП. Файлът се записва в
инсталационната папка на програмата в подпапка nap / Uved123.

След запис програмата извежда съобщение:

 „Желаете ли да стартирам придружително писмо?“ – Ако се отговори положително,


програмата автоматично стартира Приложение №2 – придружително писмо с попълнени
данни. Тези данни могат да бъдат коригирани ръчно и писмото да бъде разпечатано от бутон
Печат. Ако се отговори отрицателно, придружителното писмо не се стартира.

Бутон Прид. писмо – Стартира Приложение №2 – придружителното писмо към уведомлението. За


да бъде попълнено коректно е необходимо преди избор на бутона, уведомлението да бъде
записано. Данните в писмото могат да бъдат променяни ръчно. Бутон Печат разпечатва писмото.

Бутон Назад – връща в екрана с уведомлението.

Бутон Печат – Разпечатва уведомлението по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда.

Бутон Помощ– Препраща към помощната информация за работа с операцията.

XI. ОПИС ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ ДОО


Записът на файловете с данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване се стартира от меню Операции / Опис Обезщетения от ДОО.

Операцията служи за генериране на файлове с данните от документите Удостоверение Приложение


№ 9, № 10 и № 11.

Предварителни настройки:

От календара в поле Е-Парични обезщетения за месец (yyyymm): се избира месецът, за който ще


се генерират файловете с данни. По подразбиране излиза текущият месец от основния екран на ТРЗ,
но ако е необходимо може да се промени ръчно.
Отметка Извеждане само на наличния персонал – когато отметката е включена във файла ще се
включат само документи, записани за наличния персонал. Когато отметката е изключена, в описа на
документи ще се изведат и документи за лица, които са напуснали преди месеца, за който ще се
генерират данните.

От Падащо меню Вид на подаваните данни: се избира номерът на приложението –Удостоверение


Приложение № 9, № 10 или № 11. За всяко едно от тях е необходимо да се генерира отделен файл
със следната структура:

Удостоверение Приложение 9 - Pril9_ddmmyyyy_n.xml

Удостоверение Приложение 10 - Pril10_ddmmyyyy_n.xml

Удостоверение Приложение 11 - Pril11_ddmmyyyy_n.xml.

От падащото меню Начин на подаване: се избира как ще се подава файла - On line или чрез
генериране на файл за електронен носител.

В поле Пореден номер на файл за деня: ръчно се въвежда поредният номер на файла, ако за деня
има повече от един файл за представяне в НОИ.

От календара в поле Дата на записване на данните във файл: се избира, датата на която ще се
подават данните към НОИ. Тази дата се записва към наименованието на файла (например: ако в
полето се посочи 23.10.2018 името на файла ще бъде Pril9_23102018_10.xml). По подразбиране се
извежда текущата дата, но при необходимост може да бъде променена.

В част Данни за осигурител / дружество / самоосигуряващ се – автоматично се попълват полета за


наименование на фирмата, БУЛСТАТ, населено място, пощенски код, телефон, адрес и e-mail, ако са
попълнени в екрана за избор на работна фирма. Данните могат да се попълнят и ръчно,

задължително на кирилица. С избор на бутон данните могат да бъдат запомнени и при


последващо стартиране на операцията, те ще се извеждат автоматично.

От падащото меню Данните се представят от: се избира дали данните се представят от осигурител
/ самоосигуряващ се / осигурителна каса или чрез упълномощено лице.

Отметка Допълнителни данни при подаване на хартиен носител - отметката се използва, ако
данните ще се подават на хартиен или електронен носител. В този случай данните се представят с
придружително писмо - Приложение № 12. При включена отметка се отварят допълнителни полета

за въвеждане на данните на приносителя. С избор на бутон данните се запаметяват и при


последващо извеждане на операцията те ще се попълнят автоматично.

В част Осигурителна каса – данните се зареждат автоматично от екрана за избор на работна фирма.

Начин на работа:

Бутон Изведи - програмата извежда всички въведени в посочения месец документи за избраното,
от поле Вид на подаваните данни, приложение – № 9, № 10 или № 11.
Например: Ако в поле Е-Парични обезщетения за месец (yyyymm): е избрано Окт-2018 и за Вид на
подаваните данни – Удостоверения Приложения № 9, в справката ще се изведат всички документи
ОТС9 с дата на документа от месец Октомври 2018.

Важно! В случай, че не са попълнени всички задължителни полета в част Данни за осигурител /


дружество / самоосигуряващ се, програмата извежда съобщение за грешка.

Бутон За избраните документи - дава възможност за генериране на файл с данни само за избрани
документи. Отваря се допълнителен прозорец, в който се визуализира списъкът с документи с тип
ОТС9, ОТС910 или ОТС11, записани през съответния месец. Документите се избират чрез поставяне
на отметка срещу съответния ред и след това се натиска бутон Избор. В случай, че трябва да се
затвори екранът без избор на документ се натиска бутон Отказ.

Бутон Запиши – генерира се файлът с данни и се записва в папка NAP / Bolnichni от главната
директория на програмата. За всяко едно от приложенията № 9, № 10 или № 11 е необходимо да
се генерира отделен файл и той се записва в отделна папка с името на приложението.

Бутон Печат – използва се за разпечатване на опис на изведените документи.

Бутон Придружително писмо – стартира бланка на Приложение № 12. Данните в документа се


попълват автоматично, ако са попълнени в част Допълнителни данни при подаване на хартиен
носител и са записани последователно файловете с данни за Приложение № 9, № 10 или № 11.
Придружителното писмо може да се разпечата с избор на бутон Печат.

Бутон Начало - връща екранът за първоначално извеждане на справката.

Бутон Помощ – отваря допълнителен екран с помощна информация към операцията.

XII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО КТ
Операцията се стартира от Операции / Обезщетения по КТ.

Чрез тази операция се начисляват обезщетения по Кодекса на труда, полагащи се при прекратяване
на трудово правоотношение:

 За неизползван платен отпуск - чл. 224 от КТ.


 За оставане без работа - чл. 222, ал. 1 от КТ.
 За неспазено предизвестие – чл. 220 от КТ.
 При прекратяване без предизвестие – чл. 221, ал. 1 от КТ.
 При болест или при пенсиониране - чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ.
 При прекратяване срещу уговорено обезщетение - чл. 331 от КТ.
Начин на работа:

Важно е да се знае, че преди да се стартира операцията, е необходимо от дървото с персонала да


се маркира служителят и за работен месец, да се посочи този, в който ще се начислява
обезщетението. След това се избира меню Операции / Обезщетения по КТ и се стартира екран
Изчисляване на обезщетения.

Стартира се помощно меню Обединяване данни по ЕГН, в което е необходимо е да се направи


избор дали в базата за изчисление на съответното обезщетение да участва брутната заплата само от
маркирания картон или от всички за избраното ЕГН. Настройката се използва най-често за
обезщетение по чл. 222, ал. 1, за което изборът е задължителен.

Когато лицето има повече от един картон, трябва да се включат отметките пред всеки един картон,
който се извежда в това помощно меню и да се избере бутон Избор. Когато служителят има само
един картон, може директно да се начисли обезщетението. Не е необходимо да се включва
отметката в част Данни за служител, нито да се натиска бутон Избор. Помощното меню се скрива

със стрелката или с бутон Отказ. За да се изведе менюто, се използва отново стрелката.

Видът обезщетение се избира от падащото меню, което се намира отляво на бутон Добави.
Изборът в полето става с помощта на ляв клик на мишката или клавиш Enter. След като се попълни
дължимото обезщетение се избира бутон Добави. Появява се ред в таблица Изчисляване на
обезщетения, в който трябва да се въведат допълнителни данни, за да се изчисли сумата на
обезщетението.
В поле Код се извежда номерът на перото, по което ще се запише сумата в Операции / Заплати,
съответстващо на това обезщетение.

В зависимост от избраното обезщетение в таблицата се отключват опеределени колони (оцветени в


зелено), в които данните се попълват ръчно:
 Обезщетение по чл. 224 – Попълва се колона Дни с броят на дните неизползван платен
отпуск.
 Обезщетение по чл. 222, ал. 1 – Попълва се период в полета От Дата и До Дата. В поле Дни
автоматично се извеждат работните дни от зададения период, за който се дължи
обезщетението, и се пресмята сумата. Когато периодът на обезщетението обхваща 2
различни месеца, то се въвежда месецът, в който започва. Задължително се въвежда целият
период. Не се разделя и въвежда поотделно в двата месеца, тъй като за втория месец базата
за изчисление ще бъде различна от тази за първия месец. След избиране на бутон Запиши,
програмата записва обезщетението в Операции / Заплати едновременно и за двата месеца.
 Обезщетение по чл. 220 – Попълва се поле Брой месеци (заплати), като се въвежда брой
месеци неспазено предизвестие, съгласно предвидения срок на предизвестие в трудовия
договор на служителя.
 Обезщетение по чл. 220 (за дни) – това обезщетение може да се избере, когато неспазеното
предизвестие не е в размер на пълен месец. Попълва се колона Дни.
 Обезщетение по чл. 221 - Попълва се поле Брой месеци (заплати).
 Обезщетение по чл. 222, ал. 2 и 3 - Попълва се поле Брой месеци (заплати).
 Обезщетение по чл. 331 – Попълва се поле Брой месеци (заплати), като се въвежда броят
месеци, за които се изплаща обезщетението (брой заплати, които ще се изплащат на
служителя).

За да се пресметне сумата на обезщетението, след попълване на съответното поле, се избира


клавиш Tab и програмата автоматично изчислява сумата на обезщетението, но при необходимост
може да се промени ръчно. Данните се записват с избор на бутон Запиши. По този начин
обезщетенията се отразяват автоматично в Операции / Заплати срещу съответното перо (посочено
в колона Код). Необходимо е да се начисли отново заплата на служителя за месеца на
обезщетението. Сумата на обезщетението в екран Заплати може да бъде променена и ръчно при
необходимост.

Използването на тази операция не е задължително, тъй като сумите могат да бъдат пресметнати
ръчно и записани в съответното перо в Операции / Заплати.

Когато е необходимо повторно отваряне и преглед, или промяна на данните, трябва да се влезе
отново в Операции / Обезщетения по КТ. В зависимост от избраното обезщетение, ставката, дните
или броят на месеците може да бъде коригиран. След това се избира клавиш Tab от клавиатурата и
програмата автоматично преизчислява сумата на обезщетението на база новите данни. За
съхранение на информацията се избира бутон Запиши.
За изтриване на ред от таблицата с обезщетения се избира бутон [Х], намиращ се в последното поле
на съответния ред. За да се съхрани промяната, задължително се избира отново бутон Запиши. Ако
е необходимо да се изтрият всички обезщетения за лицето за съответния месец, се избира бутон
Изтрий. След това не е необходимо да се избира бутон Запиши. Данните за обезщетението се
изтриват автоматично и от съответното перо в екран Заплати.

От бутон Настройки се отваря допълнително меню с настройки. На екран се извеждат


обезщетенията, като за всяко от тях е посочено от кое перо в екран Заплати се изчисляват дните на
обезщетението, както и перата, от които се пресмята базата за изчисление на сумата на
обезщетението. При необходимост данните могат да бъдат променяни. Въведените ръчно
настройки се записват с бутон Запиши, а за да се откажат промените се избира бутон Отказ.

Бутон Помощ – Препраща към помощна информация за операцията.

Бутон Печат – разпечатва изведените на екран данни.


XIII. МАСОВО НАЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИ ПО ИЗБРАНИ ПЕРА
Операцията се стартира от меню Операции / Масово начисляване на суми по избрани пера в модул
Заплати.

Служи за начисляване на суми по избрано перо в масов режим – за цялата фирма, избран отдел,
вид осигурен или конкретен служител.

Предварителни настройки:

Предварителните настройки се скриват / показват с помощта на стрелката .

Описание на полетата:

Перо за запис – Попълва се ръчно номерът на перото от екран Заплати, на което да бъдат записани
суми.

Месец – Избира се месецът, за който ще се начислява сумата. По подразбиране се извежда


работният месец, но може да бъде променен ръно от календара.

Вид – От падащото меню в полето се избира дали сумата да се начисли за цялата фирма, за
определен отдел или за конкретен служител.

Когато се начислява сума За текущия служител, е необходимо първо лицето да се маркира от


дървото с персонал (вляво).
Ако служителят има повече от един картон, е предоставена възможност двата картона да бъдат
обединени. Това става като се кликне върху Обединяване на данни по ЕГН и се включат отметките
пред желаните картони.

Когато се начислява сума За избран отдел, е необходимо в падащото меню за Отдел да се избере
желаният отдел / подотдел.

Отметка Не извеждай напусналите – Когато отметката е включена, при извеждане на операцията,


няма да се изведат служители с дата на напускане от избрания месец. Когато отметката е
изключена, тези служители ще бъдат изведени.

Вид осиг. – Когато полето е попълнено, операцията ще изведе само изброените видове осигурени
лица, разделени със запетая.

Отметка Всички различни от избраните видове осигурен – Когато отметката е включена,


програмата ще изведе служители, които са различен вид осигурен от изброените в поле Вид осиг.

Има две възможности за изчисляване и запис на суми – Запис на твърда сума и Запис на изчислена
стойност. За да се избере съответната възможност, е необходимо да се кликне върху името ѝ с ляв
бутон на мишката. Визуализират се допълнителни настройки.

 Запис на твърда сума


При избор на тази възможност, прорамата ще изведе въведената твърда сума / дни посочени в
настройките.

Сума – Записва се сумата, която ще се начисли на служителите от списъка, изведен по


предварително зададените настройки.

Отметка Запис на дни / % - Попълва се броят дни / процентът, който ще се запише за служителите в
екран Заплати, колона Дни / %, при включена отметка. Например по този начин може да се попълнят
часовете по перата, които се отнасят за извънредния труд /104,129,131/.

 Запис на изчислена стойност

При избор на тази възможност, прорамата ще изчисли сума като процент от посочена база от избран
период.

Процент – Въвежда се процентът, който ще се пресметне върху избрана база за изчисляване. Не се


използва знак %.

Отметка Запис на Дни / % - Попълва се броят дни / процентът, който ще се запише за служителите
в екран Заплати, колона Дни / %, при включена отметка. Например по този начин може да се
попълнят часовете от перата, които се отнасят за извънредния труд /104,129,131/.

Период – От календара се избира начален и краен месец на периода, от който се взема базата за
изчисляване на процента.

Изчисляване на база – Посочват се перата, от които ще се формира базата. Записват се кодовете на


перата, примерно за фонд работна заплата – ФРЗ, или за основна заплата – 101. Перо се добавя със
знак „+”, а се изважда със знак „-”.В падащото меню „Използвани формули“ се запомнят всички
формули, които са използвани при изчисляването на процент от сума. При повторно извеждане
може да се изберат от падащото меню.
Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран данни за масово начисляване на суми по служители, в зависимост
от предварително зададените настройки.

Ако отметката пред името на служителя се махне, начисление за него няма да бъде направено.
Сумите в колона Изчислена сума, % разпределение и Сума могат да бъдат променяни ръчно, при
необходимост.

Бутон Запиши – Записва изчислените суми от колона Сума на избраното перо за избрания месец.
След извършване на масовото начисляване на сумите е необходимо заплатите на служителите да
бъдат начислени.

Ако работният месец, за който ще се начисляват масово суми е заключен, програмата извежда
съобщение, че месецът е заключен за промяна.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в операцията данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

В програмата е предвидена възможност за зареждане на данните от предварително изготвен файл.


Това става с бутон Зареди от файл. Форматът на файла е .txt. Файлът е със следната структура.

<име презиме фамилия>TAB<сума>

Пример:

Иван Иванов Иванов 150

Ако във файла присъстват служители, които липсват в списъка с персонала, програмата извежда
съобщение.

XIV. НАЧИСЛЯВАНЕ НА БОНУСИ


Операцията се стартира от меню Операции / Начисляване на бонуси в модул Заплати.

Операцията се използва за:

- Начисляване и запис на бонуси за минали месеци;


- Изчисляване и запис на чиста сума за получаване от бонусите, която да се изплати през
текущия месец;
- Информация за записаните бонуси по периоди.
Начисляване на бонуси:

След стартиране на операцията на екран се извежда помощно меню с настройки, от което се


добавят, прехвърлят или изтриват данните за бонусите. Отделните екрани с настройки се отварят с
помощта на ляв бутон на мишката върху името на операцията.

Въвеждането на данните за бонусите се извършва от част Добавяне на бонуси в следната


последователност:

1. В поле Период се посочва периодът, за коѝто ще се начисляват бонусите. Трябва да се има


в предвид, че програмата записва чистата сума за получаване винаги в последния избран месец.

Важно! За един и същи месец може да се записва сума на бонуси само веднъж. Т.е. този месец не
може да участва в различни периоди.

2. От падащото меню в поле Вид се избира дали бонусите да се начислят за избрано лице,
отдел, бригада, длъжност или за цялата фирма. Ако се избере за служител, лицето трябва да се
маркира от дървото с персонала (отляво на екран). Ако се избере отдел се показва допълнително
падащо меню за избор на отдел. Ако се избере бригада се извежда допълнително поле за
въвеждане на името на бригадата. Ако се избере длъжност се показва допълнително падащо меню
за избор на длъжност.
3. Избира се бутон Добави и на екран се извежда таблица със списък на служителите, в
зависимост от посоченото в поле Вид, и колони, отговарящи на месеците от зададения период. На
реда със служителя в колоната на месеца ръчно се въвежда сумата на бонуса, която да се запише на
перо 136 за съответния месец.
Ако за даден служител не трябва да се въвежда бонус, той може да бъде изтрит от таблицата с избор
на бутон [X] пред името му.

4. Въведените данни се записват с избор на бутон Запис. Програмата извежда съобщение дали
да бъдат записани данните. При отрицателен отговор програмата остава в екрана за въвеждане. При
положителен отговор програмата записва сумите на бонусите в перо 136 ДМС за всеки един от
избраните месеци, като запазва записаните преди това заплати. Затова е необходимо да се мине
отново през начисляване на заплати за всеки един месец преди последния. По този начин перо 136
се записва в базата с данни и участва в следващите етапи на изчисляване на чистата сума,
генериране на Декларация образец 1 и образец 6, осчетоводяване и генериране на платежни
нареждания.

Важно! Ако през избраните месеци има хора с увеличение на професионалния стаж в години е
необходимо ръчно да се коригира ДТВ за стаж - такова, каквото е било начислено през месеца.

Допълнителни настройки:

Поле Код запис – в полето се въвежда кодът на перото от фиша със заплати, на което да се запише
сумата на бонуса. По подразбиране е заложено перо 136 ДМС. Това перо е с непостоянен характер
и не влиза в средно дневна договорена заплата за изчисляване на болничен, в БТВ за определяне
обезщетения КТ и за определяне на полагаем отпуск. Влиза в Осигурителния доход и Облагаемата
сума за месеца.

Поле Код запис от мин. месец - в полето се въвежда кодът на перото от фиша със заплати, на което
да се запише чистата сума за получаване в поледния месец от зададения период на начисляване на
бонуси. По подразбиране е заложено перо 137 ДМС минал месец. Това перо е с непостоянен
характер и не влиза в средно дневна договорена заплата за изчисляване на болничен, в БТВ за
определяне обезщетения КТ и за определяне на полагаем отпуск. Не влиза в Осигурителния доход
и Облагаемата сума за месеца. Влиза ЕДИНСТВЕНО в сума за получаване от поледния месец от
зададения период на начисляване на бонуси.

Поле Изключи вид осиг. - В полето се изброяват видовете социално осигурени лица, които да не се
включват при извеждане на операцията. В случай че е необходимо даден вид осигурен да не се
извежда, той се допълва ръчно в полето. Ако е нужно определен вид осигурен да се извежда, той
не трябва да е изброен в това поле, т.е. трябва да се изтрие.

Отметка Включване на напусналите през периода на начисление на ДМС – когато отметката е


включена при извеждане на операцията, ще бъдат включени и напусналите през периода на
начисление на ДМС. По подразбиране отметката е изключена.
Отметка Бързо начисляване на бонуси за всички добавени служители – отметката се използва, в
случай че трябва да се начисли една и съща сума за всички служители. Когато отметката е включена
след избор на бутон Добави в помощното меню се добавят допълнителни полета отговарящи на
месеците от зададения период.

Срещу всеки месец ръчно от клавиатурата се записва сумата на бонуса. В резултат въведените суми
се добавят автоматично в таблицата със служители в колоната на съответния месец на всеки ред.

Изчисляване на чистата сума за получаване

След като се запишат бонусите и се начисли заплатата за всеки един минал месец от периода е
необходимо в последния месец да се запише нетната сума на бонуса, която ще се изплати на
служителя. Това става като отново се избере меню Операции / Начисляване на бонуси и от
помощното меню с ляв бутон на мишката се стъпи върху Прехвърляне на бонуси от записани
периоди. Отваря се списък с периодите, за които има записани бонуси.

С помощта на ляв бутон на мишката се стъпва върху периода, за който ще се изчислява сумата за
получаване. Програмата извежда съобщение дали се заредят данните за бонусите от избрания
период. При отрицателен отговор програмата остава в екрана за избор на период. При положителен
отговор на екран се извежда таблицата със записаните бонуси по служители. За да се прехвърли
нетната сума на бонуса се избира бутон Прехвърляне данни от предх.месец. Програмата
автоматично записва чистата сума за получаване на бонусите от предходните месеци в последния
месец от избрания период в перо 137 ДМС минал месец. Сумата от това перо участва само в сумата
за получаване за месеца.
Изтриване на записани бонуси

За да се изтрие период със записани бонуси е необходимо от помощното меню с ляв бутон на
мишката да се стъпи върху Прехвърляне на бонуси от записани периоди. От стартиралия се списък
се избира периодът, който ще се изтрива. За избрания период на екран се извежда таблицата със
записаните бонуси по служители. За да бъдат изтрити данните се избира бутон Изтриване.
Програмата изтрива бонусите и автоматично връща сумите на заплатите за миналите месеци както
са били записани преди начисляването на бонусите.

Това е начинът за изтриване на записаните бонуси за миналите месеци. Т.е ръчното изтриване на
сумите от пера 136 и 137 няма да изтрие данните от екран Начисляване на бонуси.

Важно! След изтриване на записаните бонуси е необходимо отново да се начислят заплатите за


последния месец от изтрития период.

Промяна на записани бонуси

За да променят данните за записани бонуси по периоди е необходимо от помощното меню с ляв


бутон на мишката да се стъпи върху Прехвърляне на бонуси от записани периоди. От стартирания
списък се избира периодът, който ще се променя.

Ако трябва да се промени сумата на бонус, в таблицата със служители ръчно се нанася промяната
за съответния месец.

Ако трябва да се добавят бонуси за служители, които не фигурират в таблицата се избира бутон
Добавяне на бонуси и се следват стъпките описани в точка Начисляване на бонуси.

Направените промени се записват с избор на бутон Запис.

Генериране на коригираща Декларация образец 1

Съгласно Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят


осигурителни вноски, възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се
разпределят за отработените дни, през които трудът е положен. Ето защо е необходимо да се
подаде Декларация 1 корекция за миналите месеци. Това става чрез Операции / Декларации обр. 1
и обр. 6/ Декларация обр. 1 и от падащото меню се избира Коригиращи данни.

Генериране на Декларация 6 с дължимите осигуровки

За да се спазят изискванията на Наредба Н-8 за съпоставимост между декларация бразец 1 и


образец 6 е необходимо да се подаде декларация образец 6 с осигуровките само върху начислените
бонуси за минал месец. За целта настройките на декларацията се задават по следния начин:

 Дата на изплащане / начисляване – посочва се датата на изплащане на бонусите;

 Влизат данните от месец: (yyyymm) - избира се месецът, за коѝто са начислени бонусите;


 Вид плащане - от падащото меню се избира Осигуровки ДМС минал месец.

По този начин програмата ще изведе разликата между внесените осигуровки преди начисляването
на премиите и тези, изчислени с включването на бонусите в осигурителния доход.

Генериране на Декларация 6 с удържания ДОД върху бонусите

Дължимият ДОД върху бонусите следва да се посочи в декларация образец 6 съгласно месеца на
неговото удържане. Тоѝ е удържан при изплащането на бонусите заедно със заплатите от последния
месец на периода на бонусите. Следва да се посочи в декларация образец 6 заедно с дължимия
ДОД върху заплатите от последния месец. За целта настройките на декларацията се задават по
следния начин:

1. Дата на изплащане / начисляване – посочва се датата на изплащане на бонусите;

2. Влизат данните от месец: (yyyymm): - посочва се месецът, за коѝто са начислени бонусите;

3. Вид плащане: от падащото меню се избира Дължим данък по ЗДДФЛ ДМС минал месец;

Съществува възможност за всеки месец преди последния от периода на начисляването на бонусите


да се изведе дължимият ДОД върху бонусите към общия данък за фирмата. Това става като се
избере вид на плащане Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ. Важното е да се предвиди, че датата на
изплащане / начисляване трябва да е една и съща.

Осчетоводяване на бонусите

За да се изведат сумите на бонусите и дължимите върху тях осигуровки е необходимо да се сложи


отметка срещу Извеждане само на осигуровки ДМС минал месец в меню Операции /
Осчетоводяване на заплати.

Генериране на платежни нареждания с осигуровки върху бонусите

За да се изведат платежни нареждания само с осигуровките и дължимия ДОД върху бонусите е


необходимо в меню Справки / Дължими осигуровки и данък / Параграфи НАП срещу Данните са: да
се избере Осигуровки ДМС минал месец.

Създадена е възможност да се включи дължимият ДОД върху бонусите за миналите месеци към
текущата сума на данъка от последния месец на периода на бонусите. Това става като се маркира
отметка Включване на разлика перо ДОД след начисление на ДМС.
XV. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАЖ

Операцията се стартира от меню Операции / Изчисляване на стаж в модул Заплати.

Изчисляването на стаж може да стане и след извършване на автоматичното начисляване на заплати,


което се прави от бърз бутон Заплати, бутон НАЧИСЛИ.

Използва се за начисляване на трудов, осигурителен и професионален стаж за всички служители.

Начин на работа:

От бързия бутон Работен месец се избира месецът, за който ще се начислява стажът.

Избира се меню Операции / Изчисляване на стаж или след избор на бутон НАЧИСЛИ в екран Заплати.
В резултат програмата извежда въпрос:

Ако се отговори положително, автоматично ще се изчисли трудов, осигурителен стаж и клас на всяко
лице. В картоните на лицата ще се актуализира информацията в полета: Стаж, До месец, Осиг. стаж
и Проф. стаж.

Ако се отговори отрицателно, програмата няма да начисли стаж и клас на служителите.

Стажът може да бъде начислен само веднъж за конкретния месец. Т.е. без значение колко пъти
стартирате операцията, стажът няма да се промени.

Ако избраният работнен месец е по-голям с повече от един месец от попълнения в поле До месец,
при опит за начисляване на стаж, програмата извежда грешка, за служителя за който е открита
разликата.

В този случай, програмата ще начисли стаж за всички служители до този, за който е открита
разликата. За всички служители след него, няма да бъде начислен стаж.

За да бъде отстранена грешката, е необходимо да се начисли стажът за миналите месеци.

Ако работният месец, за който ще се начислява стаж е заключен, програмата извежда съобщение,
че месецът е заключен за промяна.
XVI. ГОДИШНО ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПО ЗДДФЛ
Операцията се стартира от меню Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ в модул
Заплати.

Предварителни настройки:

Описание на полетата:

Поле Година – в полето се посочва годината на справката. По подразбиране се попълва годината от


работния месец в модул Заплати, но може да бъде променена ръчно с избор от календара в полето.

Поле Период - въвежда се периодът, за който да се изведат данните за изчисляване на


изравняването. По подразбиране е месец Декември на предходната година (спрямо посочената в
поле Година) до месец Ноември на текущата (посочена в поле Година). При необходимост може да
се промени ръчно.

Отметка Изключи аванс за 12 месец на предходната година – при включена отметка сумата на
въведения аванс в месец Декември на предходната година не се включва в изравняването и с него
се намалява сумата в колона ОБЩО облагаем доход по чл. 24. В противен случай се включва в
изравняването. По подразбиране отметката е включена.

Отметка Включи аванс за 12 месец на текущата година - при включена отметка сумата на аванса,
записан в месец Декември на текущата година се включва в изравняването и с него се увеличава
сумата в колона ОБЩО облагаем доход по чл. 24. В противен случай не се включва в изравняването.
По подразбиране отметката не е включена.

Поле Заплатите за месец 12 на предходната година са изплатени на – от календара в полето се


избира датата, на която са изплатени заплатите за месец Декември на предходната година. Ако
заплатите са изплатени през същия месец, няма да се включат в базата за изравняване, ако са
изплатени през Януари следващата година, ще се включат.

Поле Заплатите за месец 12 на текущата година са изплатени на - от календара в полето се избира


датата, на която се изплатени заплатите за месец декември на текущата година. Ако заплатите са
изплатени през същия месец, те ще се включат в базата за изравняване, ако са изплатени през
Януари следващата година, няма да се включат.

Поле Вид - От падащо меню се избира дали справката да бъде изведена за всички лица, за отдел,
или за текущия служител. Ако се избере за отдел се показва допълнително падащо меню за избор
на отдел. Ако се посочи за служител, лицето трябва да се маркира от дървото с персонала (отляво
на екран). В този случай се появява допълнителна отметка Без обединяване на данни при
клонирани служители. При включена отметка данните за клонирани служители се извеждат
пооделно на два реда.

Отметка Не извеждай напусналите през периода – при включена отметка в операцията няма да
участват служители напуснали през зададения период.

Отметка Не извеждай напусналите през месец 12 - при включена отметка в изравняването няма да
участват служители напуснали през месец Декември на годината, за която се извежда операцията.

Поле Изключи вид осиг. - В полето са изброени видовете социално осигурени лица, които да не се
включват при извеждане на операцията. Списъкът може да се допълва в случай, че е необходимо за
даден вид осигурен да не се прави изравняване. Ако е нужно определен вид осигурен да се извежда
в справката, той не трябва да е изброен в това поле, т.е. трябва да се изтрие. По подразбиране са
зададени 04,10,12,13,14,21,22,23,71,97,27.

Екран Настройки

При избор на бутон Настройки (от помощното меню към справката) се отваря екран с допълнителни
настройки, в който са изброени перата от екран Заплати, от които се вземат данните за сумите в
съответните колони от изравняването. При необходимост се променят ръчно от клавиатурата.
Направените промени се записват чрез избор на бутон Запиши настройките.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран данни за изравняване на данъка по служители, в зависимост от


предварително зададените настройки.
След извеждане автоматично се попълват стойностите в колони Облагаем доход по чл. 24;
Задължителни осиг. вноски; ОБЩО облагаем доход по чл. 24; Общо удържани задължителни осиг.
вноски; Годишна данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ.

Ако има удържан данък от друг работодател, сумата за него, и за задължителните осигурителни
вноски от др. работодател се попълват ръчно. След въвеждане, данните за данъчната основа и
данъка за възстановяване / внасяне се актуализират.

Попълване на колоните за Данъчни облекчения:

Доброволно пенсионно осиг. и осиг. за безработица – попълва се автоматично от записаните данни


през годината по пера 223 и 225 от фиша.

Доброволно пенсионно осиг. и осиг. за безработица до 10% от год. дан. основа – попълва се с
изведената сума в предната колона , ограничена до 10% от годишната данъчна основа.

Вноски по застраховка "Живот" – попълва се автоматично от записаните данни през годината по


пера 224.

Вноски по застраховка "Живот" до 10% от год. дан. основа – изведената сума в колона Вноски по
застраховка "Живот", ограничена до 10% от годишната данъчна основа.

Дан. облекчение за намалена раб-ст по чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ – извежда се сумата на годишното
данъчно облекчение в размер 7920 лв съгл. чл. 18 ал. 1 ЗДДФЛ.

Доброволно здравно осигуряване до 10% от год. дан. основа – попълва се ръчно.

Лични вноски за осиг. стаж при пенсиониране чл.20 ЗДДФЛ – попълва се ръчно.

Данъчни облекчения за дарение до 65% от год. дан. основа – попълва се ръчно.

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ – въвежда се ръчно в зависимост от броя на
децата: 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 400 лв. – при две ненавършили
пълнолетие деца, 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ – въвежда се ръчно. Съгласно чл.
22г от ЗДДФЛ за отглеждане на дете с 50 и с над 50% вид и степен на увреждане, годишната данъчна
основа се намалява с 2000 лева.

Изведените стойности във всички колони, без колони ОБЩО облагаем доход по чл. 24; Общо
удържани задължителни осиг. вноски; Годишна данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ; Доброволно
пенсионно осиг. и осиг. за безработица до 10% от год. дан. основа; Вноски по застраховка Живот до
10% от год. дан. основа; Годишна дан. основа по чл. 25, намалена с дан. облекчения; Дължим
годишен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ; Общо удържан ДОД по чл. 42; Данък за внасяне / възстановяване
по реда на чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ могат да бъдат променени ръчно, при което данните ще се
актуализират според тях.
Настройки за запис:

След извеждане на операцията в помощното меню се добавят следните настройки за запис на


данните от изравняването:

Поле Запиши разликите по ЗДДФЛ към начисленията за месец – посочва се месецът, в който да се
запише резултатът от изравняването. По подразбиране се попълва работният месец в модул
Заплати, но може да бъде променен ръчно с избор от календара, който се стартира с ляв клик на
мишката в полето.

Поле Запис на перо – в полето се посочва кодът на перото от екран Заплати по което да се запишат
формираните разлики по ДДФЛ. По подразбиране е посочено перо 220 Корекция на ДОД, но при
необходимост може да се промени ръчно.

Поле Записвай суми по големи от – полето се използва, в случай че не е необходимо да се записват


суми с незначителен характер (0.01 и др.). В полето ръчно се въвежда сума, над която да се записват
данните от изравняването.

Отметка Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения – при
включена отметка, след запис на операцията, ръчно въведените данни за данъчни облекчения и
доход от друг работодател се записват в базата и при последващо извеждане на операцията те ще
се попълнят автоматично без да се налага повторното им въвеждане.

Бутон Изтриване на записани данни – изтрива ръчно въведените и записани данни за цялата фирма.

Формираните разлики се записват с избор на бутон Запиши.

Бутон Печат – разпечатва изведените в операцията данни.

Бутон Експорт – експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с операцията.

След като веднъж е направено, при необходимост годишното изравняване може да се пусне отново
за същия период, и стойностите няма да се дублират.
XVII. ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИ
Операцията се стартира от Операции / Импорт и експорт на служители.

Операцията се използва за прехвърляне на данни от картоните на служителите от една фирма / база


данни към друга.

Предварителни настройки при запис на персонал:

Отметка При запис да се записва само наличния персонал към месец – чрез включване /
изключване на отметката може да се избере дали да се запише файл с данни само за работилите
през конкретен месец служители, или файл с данни за всички служители. Когато се избере запис
само за работили към определен месец служители, месецът се извежда по подразбиране, в
зависимост от избрания работен. При необходимост месецът в операцията може да бъде сменен от
календара в полето.

Поле Само отдел – от падащото меню в полето може да се избере конкретен отдел / подотдел, за
който да се направи запис с информация само за служителите, работещи в него. Когато в полето не
е посочен отдел, се записват данни за всички звена и всички служители, работещи в тях.

Поле Само длъжност – от падащото меню в полето може да се избере длъжноста и да се направи
запис на файл с данни само със служителите, назначени на тази длъжност. Когато в полето не е
посочена такава, се записват данни за служителите от всички длъжности.

Отметка Запис само на избрания служител – когато е включена тази отметка, се записва файл с
данни само за конкретен работник. За целта лицето трябва предварително да се маркира от дървото
с персонал вляво.

Бутон Запис – Служи за запис на файл с данни за служителите и отделите. След приключване на
операцията програмата извежда съобщение къде е записан файлът, с какво наименование и какъв
е броят на записите. Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка exports
с формат .txt.
Предварителни настройки при четене на персонал:

Поле При четене – от падащото меню в полето се избира дали да се добавят данните чрез създаване
на нови картони или да се направи презапис на данните върху вече съществуващи картони.

Бутон Четене – Служи за избор на предварително записан файл с формат .txt.

Когато при прочитане на файла се избере Добавяне на индекс и създаване на нов картон, се
създават нови картони за всички служители от записания файл. В Операции / Отдели се добавят
само новите отдели. Тези, които са вече въведени и имат едно и също наименование и шрифт, се
припокриват и не се записват втори път.

Внимание! При наличие на служители с напълно еднакви имена във фирмата – източник и фирмата
– приемник на данни, изписани с еднакъв шрифт, при прочитане се добавят нови картони за тях,
като след името на служителите в дървото с персонал има индекс (2, 3 и т.н.).

Ако при прочитане на файла се избере Презаписвай данните за съществуващия персонал, данните
за служителите, въведени с еднакви имена и шрифт, се презаписват. Ако има записани данни и за
други служители, за тях се създават нови картони. В Операции / Отдели се добавят само новите
отдели. Тези, които са вече въведени с едно и също наименование и шрифт, се припокриват и не се
записват втори път.

След прочитане на данните от файла е необходимо да се рестартира модул Заплати.

XVIII. КЛОНИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ


Операцията се стартира от меню Операции / Клониране на служител в модул Заплати.

Тя се използва за автоматично копиране на данните на служител, когато се налага преназначаване


от една длъжност на друга, промяна на заплатата или работното време по средата или в края на
месеца.

След клониране на избрано лице, за него започват да се водят два картона:

Първи картон – клониран - с дата на напускане последната дата преди промяната. Този картон е
носител на информацията преди промяната / клонирането. Той не може да бъде променян или
изтриван.
Втори картон – основен - с дата на назначаване, която е равна на дата на промяната / клонирането.
В този картон се въвеждат всички промени, които могат да бъдат промяна в заплатата, длъжността
или работното време. От тук нататък се работи с този картон. Програмата е записала към него всички
документи и начисления до момента.

В резултат на клонирането информацията от картона със старите данни (заплата, длъжност, работно
време и др.) се записва към новия картон. Тази информация служи за:

 въвеждане на Допълнително споразумение за промяната – Допълнителното споразумение


за промяната се въвежда за новия служител, създаден в резултат на клонирането. Данните
за трудовия договор не е необходимо да се въвеждат отново, тъй като при клонирането те
се прехвърлят автоматично;

 въвеждане отсъствия – В резултат на клонирането всички данни преди датата на клониране,


които служат като база за пресмятане на отсъствия, автоматично се прехвърлят от стария
картон към новия. Така програмата, автоматично изчислява например: отпуска на лицето;

 проследяване данните за зареден и използван полагаем отпуск – програмата отчита


заредения полагаем отпуск и изплолзваните дни от стария картон;

 извеждане ведомоста за заплати и фиш на клонираното лице в месеца на клониране на


един ред независимо, че лицето е заведено на два картона при включена отметка
Обединяване данните от клонирани служители;

 генериране Декларация образец 1 на два реда – с новите и старите данни относно осиг.
доход, код по НКПД , работно време;

 извеждане всички справки като данните от двата картона са обединени на един ред – за
целта се избира отметка Обединяване данните от клонирани служители преди да се изведе
съответната справка.

Начина на работа:

След стартиране на операцията клонирането на служителя се извършва в следната


последователност:

 От списъка с персонала (отляво на екран) се избира лицето, което ще се клонира като в


картона му не трябва да е попълнена дата в поле Напуснал;
 В поле Дата на промяна – от календара, който се стартира с помощта на ляв клик на мишката
в полето, се избира датата на клониране. Това е датата, която ще се запише като дата в поле
Постъпил в новия картон.
 Избира се бутон Клониране. В резултат се създава нов картон с дата на назначаване датата
на клониране и имената на служителя. Към името на старият картон автоматично се добавя
датата на клониране и в поле Напуснал автоматично се поставя дата на напускане, която е
последната преди датата на клониране.
Изтриване на клониране

За да се изтрие извършено клониране, е необходимо в екран Лични картони да се маркира новият


основен картон, този коѝто е с дата на назначаване датата на клониране и да се избере бутон
Изтрий. В резултат последният клониран картон става основен.

Важни особености:

 Ако има въведени вече отсъствия, е необходимо да се коригират съобразно датите на


напускане и назначаване в основния и клонирания картон. Препоръчително е отсъствията
да се въвеждат след клонирането.
 В клонирания вече картон (стария картон) не могат да се правят промени в картона (промяна
на основна заплата, длъжност, работно време и др.). Ако се налага да се правят корекции по
тези данни, първо трябва да се изтрие клонирането, да се направят промените и отново да
се клонира лицето;
 Клонирането не е препоръчително да се изплолзва за смяна на вид осигурен, както и за
клониране данни на самоосигуряващи се лица или лица на граждански договори.

XIX. СЛУЖЕБНИ

1. ЗАПИС НА ДАННИ ВЪВ ФАЙЛ


Операцията се стартира от Операции / Служебни / Запис на данни във файл.

Операцията се използва за прехвърляне на данни за персонала и заплатите от една фирма / база


данни към друга. Намира приложение най-често при обединяване на данни от подделенията на
дадена фирма към централното управление, където се извършва окончателна обработка на
заплатите за месеца. Освен това може да се използва и във всички случаи, в които се налага да бъдат
трансферирани данни от досиетата на служителите, начислените заплати, записаните работни
карти, отсъствията. Информация може да бъде прехвърлeна както за избран месец, така и за период
от няколко последователни месеца.

Начин на работа:

След стартиране на операцията на екран се извежда меню с настройки преди запис:


Поле Период – задава се началото и краят на периода, от който да се трансферират данните. По
подразбиране излиза работният месец в модул Заплати, но при необходимост може да се промени
ръчно с избор от календарите в полета.

Поле Файл – в полето се задава директорията и името на файла, който ще записва. По подразбиране
са заложени служебно име на файла и директория за запис.

Запис на:

 От групата с отметки се определя видът на данните, които да бъдат записани във файла.
Когато отметката е маркирана данните от избрания параметър ще бъде включени във файла,
в противен случай – няма да бъдат записани.
 От първата група с радиобутони се отбелязва за каква част от фирмата да се извърши запис
- за цялата фирма, за избран отдел или за избран служител. Ако се избере Избран отдел,
отделът се избира от падащото меню намиращо се под радиобутона.
 От втората група с радиобутони се отбелязва за коя част от персонала да се извърши запис -
за всички служители или само за работилите през посочения в настройките период.

За да се запишат данните за избрания период и по избраните критерии се избира бутон Запис.


ДОКУМЕНТИ

I. ДОГОВОРИ

1. ТРУДОВ ДОГОВОР
Документът се стартира от меню Документи / Договори или от бутон в основния екран на
модул Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на бланка на Трудов договор. Документът се записва в


базата с тип ТД и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени
документи. Информацията от него служи като база за изготвяне на Уведомления за трудовите
договори.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя документа.

Избира се бутон ТД или меню Документи / Договори / Трудов договор. Екранът с документа се
състои от бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с допълнителни настройки и

бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

От помощното менюто с настройки последователно се посочват шаблонът на документа, видът на


данните, основанието за сключване и дали документа ще бъде със срок на изпитване. По
подразбиране е зададено трудовият договор да се запише като безсрочен с редовни данни и да се
използва стандартния шаблон на документа:

Бланка на документа:

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на трудовия договор


(различна от датата на постъпване). По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на
компютъра).
Поле № – автоматично се извежда поредният номер на документ Трудов договор (за съответния
тип - ТД) генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

След стартиране на документа в бланката автоматично са попълнени данни за:

Работодателя - име на фирмата, адрес, ЕИК, управител. Данните се взимат от екрана с параметри на
фирмата (Операции / Избор на фирма бутон Промени). При необходимост могат да се променят
ръчно от клавиатурата.

Работника – име, егн, адрес, лична карта, степен на образование, стаж, длъжност, отдел, код по
ЕКАТТЕ, код по НКПД, икономическа дейност, основно възнаграждение, дата на постъпване,
работно време. Данните в полета се взимат от картона на служителя от екрани Основни,
Допълнителни и Трудов договор. При необходимост данните в тези полета могат да бъдат въведени
и променени ръчно от клавиатурата.

Важно! След запис на документа в картона на служителя ще се попълнят само ръчно въведените
данни в полета код по ЕКАТТЕ, код по НКПД, икономическа дейност, в която е заето лицето.

Ако от дървото се маркира друг служител, програмата извежда съобщение дали да бъде зареден
документа за маркирания служител. При положителен отговор, в бланката се зареждат данните на
последно маркирания служител (ръчно въведените данни се загубват), а при отрицателен - на екран
остават данните за маркирания първоначално.

Описание на полета с настройки:

Поле Шаблон – от падащото меню в полето се избира шаблонът на документа, който ще се използва
при записа. Шаблоните могат да се редактират или да се създават допълнителни от меню Документи
/ Договори / Редактор на документи.

Поле Код корекция – от падащото меню се избира:

0 – Редовни данни – когато за първи път се подава договорът в НАП;

1 – Корекция – когато вече е подаден договорът в НАП и трябва да се подаде корекция;

2 – Заличаване – когато вече е подаден договорът в НАП и трябва да се подаде заличаване.

Поле Основание – от падащото меню в полето се избира основанието, с което се сключва договорът.

Важно! За основание 02 срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ, задължително в поле До дата
се посочва датата, на която изтича срокът на договора. Форматът на датата трябва да е дд.мм.гггг.

Поле Срок на изпитване – полето се попълва, в случай че договорът е със срок на изпитване. След
избор в полето, в бланката на документа автоматично се добавя следният допълнителен текст
„Договорът се сключва със срок на изпитване ... месеца, смятано от датата на постъпване на работа“.
В празното поле ръчно се записват броят на месеците.
Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер и дата, която е равна
на системната дата на компютъра. Справка за документите по изходящ номер може да бъде
направена от менюто Справки / Личен състав / Регистър на изходящи номера.

Важно! Веднъж генерирани изходящ номер и дата, не могат да се изтриват.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Трудов договор с тип ТД и в картона
на служителя в екран Трудов договор автоматично се попълват полета Вид, Номер, Дата, Срок,
Раб.място (код ЕКАТТЕ), Код по НКПД и Код по КИД.

Документът може да бъде повторно отворен за печат или промяна от меню Справки / Личен състав
/ Издадени документи. След като се нанесе промяната се избира бутон Запис. Програмата извежда
съобщение дали ТД да фигурира като неподаден в НАП. При положителен отговор на въпроса,
договорът ще фигурира в записа на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, който се стартира от меню
Операции / Уведомления за трудови договори.

2. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
Документът се стартира от меню Документи / Договори в основния екран на модул Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на бланка на Граждански договор. Документът се записва


в базата с тип ГД и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени
документи. Документ Граждански договор не се подава в НАП и не се записва във файла с
уведомления за трудовите договори.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителя, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Договори / Граждански договор. В резултат на екран се извежда


бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с допълнителни настройки и бутони.

Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на гражданския договор.


По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Поле № – автоматично се извежда поредният номер на документ Граждански договор, генериран


от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

След стартиране на документа в бланката автоматично са попълнени данните за:


Възложител - име на фирмата, ЕИК, управител. Данните се взимат от екрана с параметри на фирмата
(Операции / Избор на фима бутон Промени) и при необходимост могат да бъдат променени ръчно.

Изпълнител – име, егн, адрес, лична карта, IBAN, BIC, банка. Данните в полета се взимат от картона
на служителя от екрани Основни и Допълнителни. При необходимост данните в тези полета могат
да бъдат променени ръчно от клавиатурата.

Ако ще се използва шаблон, различен от зададения по подразбиране, той се посочва от падащото


меню в поле Шаблон. Шаблоните могат да се редактират или да се създават допълнителни от меню
Документи / Договори / Редактор на документи.

Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер на документа.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Граждански договор с тип ГД.

Документът може да бъде повторно отворен за печат или промяна от меню Справки / Личен състав
/ Издадени документи.

3. ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Документът се стартира от меню Документи / Договор за управление от модул Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Договор за управление. Документът се записва в базата


с тип ДУ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.
Документ Договор за управление не се подава в НАП и не се записва във файла с уведомления за
трудовите договори.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителя, за който ще се изготвя документа.

Избира меню Документи / Договори / Договор за управление. В резултат на екран се извежда


бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с допълнителни настройки и бутони.

Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

След стартиране на документа в бланката автоматично са попълнени данни за:

Работодателя – име на фирмата, адрес, ЕИК , телефон, управител – взимат от екрана с параметри на
фирмата)
Служителя – име, адрес, номер на лична карта, ЕГН, брутно възнаграждение – взимат от картона на
служителя. При необходимост могат да се променят ръчно от клавиатурата.

Поле за номер – автоматично се извежда поредният номер на документ Договор за управление,


генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Поле за дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на договора за


управление. По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Ако ще се използва шаблон на документа, различен от зададения по подразбиране, той се посочва


от падащото меню в поле Шаблон. Шаблоните могат да се редактират или да се създават
допълнително от меню Документи / Договори / Редактор на документи.

Ако от дървото се маркира друг служител, програмата извежда съобщение дали да бъде зареден
документа за маркирания служител. При положителен отговор, в бланката се зареждат данните на
последно маркирания служител (ръчно въведените данни се загубват), а при отрицателен на екран
остават данните за маркирания първоначално.

Описание на бутоните:

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Договор за управление с тип ДУ.

Документът може да бъде повторно отворен за печат или промяна от меню Справки / Личен състав
/ Издадени документи. След като се въведе промяната се избира бутон Запис.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Документът се стартира от меню Документи / Договори или от бутон в основния екран на
модул Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Допълнително споразумение към вече издаден Трудов


договор. Документът се записва в базата с тип ДС и може да бъде повторно отворен от меню
Справки / Личен състав / Издадени документи. Информацията от него служи като база за изготвяне
на Уведомления за трудовите договори, в случаите когато има промяна в срока договора,
длъжността на лицето или работното място, декларирани със съответния Трудов договор.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя документа.
Избира се бутон ДС или меню Документи / Договори / Допълнително споразумение. Екранът с
документа се състои от бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с допълнителни

настройки и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

От помощното менюто с настройки последователно се посочват шаблонът на документа, видът на


данните, видът промяна и трудовият договор, към който се издава споразумението. По
подразбиране е зададено допълнителното споразумение да се запише като споразумение, което не
се декларира в НАП (Доп.спор. без промяна) с редовни данни и да се използва стандартния шаблон
на документа:

Бланка на документа:

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на допълнителното


споразумение. По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Допълнително споразумение (за


съответния тип - ДС) генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от
клавиатурата.

В поле към Трудов договор № автоматично се извежда номерът на трудовия договор, посочен в
поле Избор договор.

След стартиране на документа в бланката автоматично са попълнени данни за:

Работодателя - име на фирмата, адрес, ЕИК, управител. Данните се взимат от екрана с параметри на
фирмата (Операции / Избор на фирма бутон Промени). При необходимост могат да се променят
ръчно от клавиатурата.

Работника – име, ЕГН, адрес, лична карта, степен на образование, стаж, длъжност, отдел, основно
възнаграждение. Данните в полета се взимат от картона на служителя от екрани Основни и
Допълнителни. При необходимост данните в тези полета могат да бъдат въведени и променени
ръчно от клавиатурата.

Важно! След избор на трудовия договор, към който се издава споразумението автоматично се
попълват полета код по ЕКАТТЕ, код по НКПД, икономическа дейност, работно време с данните от
документа.
Ако от дървото се маркира друг служител, програмата извежда съобщение дали да бъде зареден
документът за маркирания служител. При положителен отговор, в бланката се зареждат данните на
последно маркирания служител (ръчно въведените данни се загубват), а при отрицателен - на екран
остават данните за маркирания първоначално.

Описание на полета с настройки:

Поле Шаблон - от падащото меню в полето се избира шаблонът на документа, който ще се използва
при записа. Шаблоните могат да се редактират или да се създават допълнителни от меню Документи
/ Договори / Редактор на документи.

Поле Код корекция – от падащото меню се избира:

0 – Редовни данни – когато за първи път се подава споразумението в НАП;

1 – Корекция – когато вече е подадено споразумението в НАП и трябва да се подаде корекция;

2 – Заличаване - когато вече е подадено споразумението в НАП и трябва да се подаде


заличаване.

Поле Основание – в полето автоматично се извежда основанието от трудовия договор, посочен в


поле Избор договор. При необходимост може да се промени с избор от падащото меню в полето.
Например, ако допълнителното споразумение се сключва за промяна на основанието от 02 срочен
трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ на основание 01 безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1.

Поле Вид промяна – от падащото меню в полето се избира видът на данните, които се променят със
споразумението. Ако промяната не следва да се декларира в НАП (промяна на заплата, отдел и
други) в полето се посочва Доп.спор. без промяна.

Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер и дата, която е равна
на системната дата на компютъра. Справка за документите по изходящ номер може да бъде
направена от менюто Справки / Личен състав / Регистър на изходящи номера.

Важно! Веднъж генерирани изходящ номер и дата, не могат да се изтриват.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Допълнително споразумение с тип
ДУ.

Документът може да бъде повторно отворен за печат или промяна от меню Справки / Личен състав
/ Издадени документи. След като се нанесе промяната се избира бутон Запис. Ако документът е
записан с вид промяна, различна от Доп.спор. без промяна, програмата извежда съобщение дали
ДС да фигурира като неподаден в НАП. При положителен отговор на въпроса, споразумението ще
фигурира в записа на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, който се стартира от меню Операции /
Уведомления за трудови договори.
5. ЗАПОВЕД ЗА УВОЛНЕНИЕ
Документът се стартира от меню Документи / Договори или от бутон в основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Заповед за прекратяване на трудово правоотношение.


Документът се записва в базата с тип ЗУ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен
състав / Издадени документи. Информацията от него служи като база за изготвяне на Уведомления
за трудовите договори.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителя, за който ще се изготвя документа.

Избира се бутон ЗУ или меню Документи / Договори / Заповед за уволнение. В резултат на екран се
извежда бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с допълнителни настройки и

бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

След стартиране на документа в бланката автоматично са попълнени данни за работодателя (име


на фирмата, адрес, ЕИК - взимат от екрана с параметри на фирмата) и за служителя (име, егн, отдел,
длъжност, код на длъжността по НКПД, код по КИД, работно време - взимат от картона на
служителя). При необходимост могат да се променят ръчно от клавиатурата.

От помощното менюто с настройки последователно се посочват - шаблонът на документа, видът на


данните и номерът на трудовия договор (полето е задължително).

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на издаване на документа за


прекратяване. По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).
Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Заповед за уволнение, генериран
от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Поле На основание – в полето автоматично се извежда основанието за прекратяване на договора


от картона на лицето от поле Основание за прекратяване на ТД. При необходимост може да се
въведе ръчно.

Поле Считано от – от календара в полето се избира датата, считано от която са прекратени


правоотношенията (първия неработен ден). Програмата задава автоматично следващата дата след
посоченото в дата на напускане в картона (последния работен ден).

Ако в месеца на прекратяване за служителя има въведени обезщетения, те се попълват автоматично


в част „На лицето да се начислят следните обезщетения, съгласно“.

Описание на полета с настройки:

Поле Шаблон – от падащото меню в полето се избира шаблонът на документа, който ще се използва
при записа. Шаблоните могат да се редактират или да се създават допълнителни от меню Документи
/ Договори / Редактор на документи.

Поле Код корекция – от падащото меню се избира:

0 – Редовни данни – когато за първи път заповедта се подава в НАП;

1 – Корекция – когато вече е подадена заповедта в НАП и трябва да се подаде корекция;

2 – Заличаване – когато вече е подадена заповедта в НАП и трябва да се подаде заличаване.

Поле Избор на договор – от падащото меню в полето се избира трудовия договор на служителя, с
който се прекратява трудовото правоотношение. Важно! Не може да се запише ЗУ за лице, за което
няма записан ТД в програмата.

Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер на документа.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Заповед за уволнение с тип ЗУ.

Документът може да бъде повторно отворен за печат или промяна от меню Справки / Личен състав
/ Издадени документи. След като се въведе промяната се избира бутон Запис. Програмата извежда
съобщение дали ЗУ да фигурира като неподаден в НАП. При положителен отговор на въпроса,
прекратяването ще фигурира в записа на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, който се стартира от
меню Операции / Уведомления за трудови договори.
6. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Документът се стартира от меню Документи / Договори / Длъжностна характеристика от основния
екран на модул Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на бланка на Длъжностна характеристика. Документът се


записва в базата с тип ДХ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав /
Издадени документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителя, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Договори / Длъжностна характеристика. В резултат на екран се


извежда бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с допълнителни настройки и

бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

Бланка на документа:

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на трудовия договор


(различна от датата на постъпване). По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на
компютъра).

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Длъжностна характеристика,


генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

След стартиране на документа в бланката автоматично са попълнени данни за:

Работодателя - име на фирмата, адрес, ЕИК. Данните се взимат от екрана с параметри на фирмата
(Операции / Избор на фирма бутон Промени). При необходимост могат да се променят ръчно от
клавиатурата.

Работника – име, длъжност, код по НКПД, код по НКИД, работна заплата. Данните в полета се взимат
от картона на служителя от екрани Основни, Допълнителни и Трудов договор. При необходимост
данните в тези полета могат да бъдат въведени и променени ръчно от клавиатурата.

Описание на полета с настройки:


Поле Шаблон – от падащото меню в полето се избира шаблонът на бланката на документа, който
ще се използва при записа. Шаблоните могат да се редактират или да се създават допълнителни от
меню Документи / Договори / Редактор на документи.

Поле Отваряне на шаблон – в полето излиза падащо меню със записани от потребителя шаблони с
данни за длъжността. Изполва се с цел избягване повторното въвеждане на данни за една и съща
длъжност. За да се добавят нови шаблони е необходимо в бланката на документа ръчно да се
попълнят полета с основните характеристики на длъжноста и след това да се избере бутон Запис на
шаблон. В резултат се стартира допълнителен прозорец за въвеждане на име на шаблона. За да се
запише шаблонът се избира бутон Добре, а за отказ от записа се избира бутон Отказ. След запис
името на шаблона се добавя автоматично в падащото меню в полето и в инсталационната
директория на програмата в поддиректории data / settings / docs се добавя файл с наименование
payrollDH.json.

Описание на бутоните:

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Длъжностна характеристика с тип
ДХ.

Бутон Запис на шаблон – записва ръчно въведените данни в шаблон.

7. СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ


Документът се стартира от меню Документи / Договори / Сметка за изплатени суми от основния
екран на модул Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на документ Сметка за изплатени суми. Документът се


записва в базата с тип СМ. Чрез сметката за изплатени суми се изчислява и изплаща
възнаграждението на лица, които работят по Граждански договор или на членове на избирателни
комисии по Изборния кодекс.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя
(вид осигурен 14 или 71), за който ще се изготвя документът.
Избира се меню Документи / Договори / Сметка за изплатени суми. Екранът на операцията се състои
от панел с бутони, таблица със Записани документи за месец и таблица със Записани данни в базата.

Избира се бутон Добави и в резултат на екран се визуализира документ Сметка за изплатени суми.

Над бланката на документа е разположена таблица с данни за документа и допълнителни


настройки.

Данни за документа:

Поле Сума – ръчно се въвежда брутната сума по сметката.

Поле Дата – от календара в полето се избира, датата на която е изплатен доходът. По подразбиране
се извежда текущата дата на компютъра. Ако работният месец в модул Заплати е различен от
текущия, при стартиране на документа програмата извежда съобщение, че датата на сметката не е
в текущия месец на модул Заплати и дали да бъде поставена последната дата работния месец. При
положителен отговор в поле Дата автоматично се извежда последната дата от месеца посочен като
работен в модула, а при отрицателен - остава текущата.

Поле Номер - автоматично се извежда поредният номер на документ Сметка за изплатени суми,
генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.
Поле Период – полето се използва, ако периодът на сметката обхваща повече / по-малко от един
месец, както и когато датата на сметката е в различен месец от периода. То показва дните в
осигуряване за съответните месеци. Началото и краят на периода на сметката се избира от
календарите в полетата (стъпва се с ляв бутон на мишката в полето). Ако периодът, който се въвежда
е по-голям от месец или е различен от датата на документа се извежда следното съобщение:
„Лицето е работило период по-голям от 1 месец. Желаете ли стартиране на екран за разпределение
на сумите по месеци?“. Ако се отговори с ОК на екран се стартира нов прозорец за Настройки на
периоди. В него ръчно се въвеждат сумите по месеци и се избира бутон Избор. В резултат на екран
се извеждат обобщени данни и след запис на документа сумите се разпределят по месеците от
периода. Ако се отговори с Cancel данните за осигуряване ще се запишат за месеца от датата на
сметката.

Допълнителни настройки:

Отметка Сумата надвишава 7920 (за инвалид) – използва се, за да се начисли ДДФЛ, когато е
надвишено данъчното облекчение за лице с намалена работоспособност (660 лв. от данъчната
основа на месец).

Отметка Акционер, притежаващ повече от 5% от капитала – използва в случаите на изплащане на


доход за положен личен труд на акционер, притежаващ на 5 на сто от капитала на дружество или
кооперация. Не се признават разходи за дейността. Единствено в този случай данъкът за вид
осигурен 14 се декларира с Декларация образец 6.

Отметка Осигурен на друго основание – когато сумата по сметката след приспадане на НПР е по-
ниска от МРЗ за страната, върху нея не се дължат осигуровки, а само ДДФЛ. Но когато лицето, на
което се издава е осигурено на друго основание, трябва да се постави тази отметка, за да бъдат
начислени всички дължими осигуровки.

Отметка Наем – когато се изплаща доход за наем, програмата ще приспадне 10% НПР и ще се
удържи 10% данък. Осигуровки не се начисляват.

Отметка Без ЗО – използва се, когато се изплаща доход на чуждестранни физически лица, които не
подлежат на здравно осигуряване в България. Отметката премахва процентите и сумите за здравно
осигуряване.
Отметка Запис само като документ без данни за осигуряване – при включена отметка данните от
тази сметка няма да излизат в справките и в данните за Декларация образец 1 и образец 6 .

Отметка Член на ЦИК – отметката е активна само при вид осигурен 71. Използва се при изплащане
на доходи на членове на избирателни комисии по Изборния кодекс с вид осигурен 71.
Задължително осигурени са за фонд Пенсии, ОЗМ, Безработица, ТЗПБ, ДЗПО и ЗО. Ако лицето е член
на Общинска, Районна или секционна избирателна комисия, всички осигуровки са за сметка на
републиканския бюджет и не се дължи ДДФЛ. Ако се изплаща доход на член на ЦИК, трябва да се
постави отметката, и по този начин осигуровките ще бъдат разпределени автоматично между
работодател и работник и ще бъде удържан 10 % ДДФЛ.

Описание на редовете в сметка за изплатени суми:

Ред 1 – Сума по тази сметка – автоматично се попълва стойността, посочена в Сума на сметката.

Ред 2 – По подразбиране се отразяват 25% нормативно признати разходи. Друг % може да се избере
от падащото меню. Когато в екран Допълнителни в картона на лицето е включена отметка Хонорар,
автоматично се отразяват НПР 40%.

Ред 3 – Облагаем доход по тази сметка – изчислява се разликата между сумата по сметката и
нормативно признатите разходи.

Ред 4 – Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице).

Ред 5 – Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат осигурителни вноски
(попълва се от физическото лице).

Ред 6 – Задължителни осигурителни вноски – пресмятат се автоматично.

Ред 7 – Сума, подлежаща на авансово облагане – формира се като от брутната сума се извадят НПР
и осигуровките за сметка на лицето.

Ред 8 – Удържан авансов данък (р.7 x 10 %) – изчислява се от програмата, като когато датата на
сметката е от последното тримесечие, се извежда съобщение дали да бъде удържан данък за
четвърто тримесечие на годината, съгласно чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ – лицето има право да избере да
му бъде ли удържан данък или не.

Ред 9 – Сума за получаване – чистата сума, получена от лицето, изчислява се автоматично от


програмата.

Допълнителни данни в документа:


Отметка Лице с намалена работоспособност – премахва дължимия данък по ЗДДФЛ. Ако в екран
Допълнителни в картона на лицето се постави отметка Инвалид, тя ще се прехвърли в сметката за
изплатени суми.

Отметка Желая да бъде удържан данък – при включена отметка за четвъртото тримесечие ще бъде
удържан данък.

Отметка През месец..... съм осигурен върху максималния осигурителен доход – отметката
премахва всички дължими осигуровки, остава само ДДФЛ. Ако се включи отметка Осиг. на МОД в
екран Допълнителни, тя ще се прехвърли в сметката.

Отметка Пенсионер – премахва дължимите вноски за ДОО и ДЗПО, и остават само вноски за здравно
осигуряване. Ако се желае да се начислят вноски за ДОО, трябва да се постави отметката Да след
текста „...желая да бъда осигуряван за фонд Пенсии на ДОО и ДЗПО.“

Описание на бутоните:

Бутон Изведи – препраща към основния екран на операцията.

Бутон Добави – стартира екран за добавяне на данни за Сметка за изплатени суми.

Бутон Изтрий – изтрива начисленията в базата за месеца за избрания служител.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Сметка за изплатени суми с тип СМ
и се начислява сумата по него за лицето.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документът.

Бутон Помощ – препреща към помощната информация за работа с документа.

Бутон Служебна бележка – бутонът препраща към предварителните настройки към Служебна
бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Бутонът е активен след като се запише сметката за изплатени
суми.

Запис на няколко СИС за един месец

Има възможност за издаване на няколко сметки за изплатени суми за 1 месец. След запис на 1
сметка и преминаване към записване на нова, програмата проверява дали осигурителният доход от
записаните сметки, не превишава МОД. В случай на превишение на сумата, се извежда
предупредително съобщение.

При запис на няколко сметки за изплатени суми за 1 месец, програмата сумира дните в осигуряване
и извежда сбора им в екран Заплати на съответното лице (под записани документи за месеца).
Ако дните в осигуряване превишават работните дни за месеца, се записват работните дни за месеца,
тъй като в Декларация образец 1 не могат да се посочват повече дни в осигуряване, отколкото има
съответният месец.
Когато записаните дни от всички сметки за изплатени суми са по-малко от работните дни за месеца
– например: работни дни през месеца са 21, а сборът от дните във всички сметки е 17 дни, в
програмата е реализирана възможност дните, които не са включени в сметките за изплатени суми,
да се записват като неработни дни и да прекъсват осигуряването в декларация образец 1.

На реда Записани дни в осигуряване се извеждат всички дни записани в сметките. На четвъртия ред
се извежда разликата между работните дни за месеца и записаните дни в сметките за изплатени
суми. За да се отразят тези Неработни дни, трябва с ляв бутон на мишката да се стъпи върху дните в
полето Разлика и да се отговори положително на въпроса – "Желаете ли да запишете прекъсване
на периодите за осигуряване за останалите дни?" При положителен отговор, дните се записват на
ред 3 – неработни дни и в декларация образец 1, коректно се отразяват в осигуряване само дните,
за които има записани сметки за изплатени суми. При отрицателен отговор - дните остават като
разлика и в осигуряване ще бъдат всички дни от месеца.

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Документът се стартира от меню Документи / Договори / Декларация за съгласие за обработване на
лични данни от основния екран на модул Заплати.

Използва се за записване и разпечатване на бланка на Декларация за съгласие за обработване на


лични данни. Документът се записва в базата с тип ДСЛД и може да бъде повторно отворен от меню
Справки / Личен състав / Издадени документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя


документът.

Избира се меню Документи / Договори / Декларация за съгласие за обработване на лични данни. В


резултат на екран се извежда бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с
допълнителни настройки и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката

.
Бланка на документа:

Дата на документа – От календара в полето се избира датата, с която да бъде записан документът.
По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Поле № - Автоматично се извежда поредният номер на документ Декларация за съгласие за


обработване на лични данни, генериран от програмата. При необходимост може да се промени
ръчно от клавиатурата.

След стартиране на документа, в бланката автоматично са попълнени данни за работника – име,


ЕГН, данни за лична карта, адрес по местоживеене и телефон. Данните в полетата се извеждат от
картона на служителя от екрани Основни и Допълнителни. При необходимост данните в тези полета
могат да бъдат въведени и променени ръчно от клавиатурата.

Описание на полета с настройки:

Поле Шаблон – от падащото меню в полето се избира шаблонът на бланката на документа, който
ще се използва при записа. Шаблоните могат да се редактират или да се създават допълнителни от
меню Документи / Договори / Редактор на документи.

Бутон Печат – При избор на бутона се отпечатва документът.

Бутон Запис – При избор на бутона в базата се записва документ Декларация за съгласие за
обработване на лични данни с тип ДСЛД.

9. РЕДАКТОР НА ДОКУМЕНТИ
Операцията се стартира от меню Документи / Договори / Редактор на документи.

Редакторът на документи служи за добавяне, промяна и изтриване на шаблони към определени


документи.

След стартиране на операцията на екран се извежда помощно меню с настройки и бутони.

Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .


Помощно меню:

Поле Шаблон – от падащо меню се избира документът, който ще се редактира.

Поле Поле – използва се добавяне на параметър в бланката на документа. За целта след като се
зареди шаблонът, курсурът се поставя в бланката на документа, където да се добави параметърът и
от падащото меню се избира името на полето (параметърът).

Поле за търсене - използва се за търсене на текст в избрания шаблон.


В полето ръчно се въвежда текст и при съвпадение автоматично върху шаблона идентичният текст
се маркира в жълто. При търсене не се прави разлика между малки и големи букви.

Начин на работа:

Промяна на шаблон

След като се посочи шаблон се избира бутон Отвори. В резултат на екран се стартира бланката на
избрания документ. Нанасят се необходимите промени по документа и за да се запишат се избира
бутон Запази. Програмата извежда съобщение за смяна име на файл, име на документа и тип на
документа.

Важно! Когато се редактира вече въведен шаблон, при запис не трябва да се променя името, типът
и файлът на документа.

Добавяне на шаблон

Избира се шаблон и се избира бутон Отвори. Нанасят се промените по документа и се избира бутон
Запази. За да се добави шаблонът, при запис трябва да се смени името на файла на документа.
Препоръчително е да се смени и името на документа, защото ще се изведат два шаблона за
съответния документ с едно и също наименование.
Важно! Типът на документа не се променя.

Изтриване на шаблон

От падащо меню Шаблон се избира шаблонът, който ще се изтрива. След това се избира бутон
Изтрий и се отговаря положително на изведения от програмата въпрос. Шаблонът се изтрива от
редактора, както и от падащо меню Шаблон за съответния документ. Шаблонът може да се избере
от падащото меню и директно да се изтрие с бутон изтрий, а може първо да се отвори с бутон отвори
и тогава да се изтрие. И в двата случая, за да се отрази промяната, редакторът се рестартира.

Текстът може да се форматира, чрез лентата с настройки, която се появява като се маркира
съответният текст.

Промените по документите и шаблоните се отразяват във всички фирми в базата.

Описание на бутоните:

Бутон Отвори – отваря шаблон на документ за редакция.

Бутон Запази – записва направените промени по избрания шаблон на документ.

Бутон Изтрий – изтрива избрания шаблон на документ.


II. ОТПУСКИ И БОЛНИЧНИ

1. ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСК
Документът се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични в основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на бланка на Заповед за отпуск. Документът се записва в


базата с тип ЗО и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени
документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Отпуски и болнични / Заповед за отпуск. В резултат на екран се


извежда бланката на документа с автоматично попълнени името на фирмата, имената, длъжността
и отдела на служителя.

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Заповед за отпуск, генериран от


програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на заповедта. По


подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

От падащото меню в поле На основание... се избира разпоредба от КТ, по която се разрешава


отпуска.

С помощта на ляв бутон на мишката се стъпва е полета От ... до ... и от стартирания календар се
избира периодът на отсъствието. Програмата автоматично изчислява броя на дните платен /
допълнителен / неплатен отпуск.

Документът се записва с избор на бутон Запис и може да се разпечата чрез избор на бутон Печат.

2. ЗАПОВЕД ЗА ОТЛАГАНЕ НА ОТПУСК

Документът се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични в основния екран на модул


Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Заповед за отлагане ползването на платен годишен


отпуск на основание чл. 176, ал. 1, т. 1 или т. 2 . Документът се записва в базата с тип ЗОТ и може да
бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.
Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Отпуски и болнични / Заповед за отлагане на отпуск. В резултат на


екран се извежда бланката на документа с автоматично попълнени името на фирмата, имената,
длъжността и отделът на служителя.

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Заповед за отлагане на отпуск


генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на сключване на заповедта. По


подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

От падащото меню в поле На основание чл. 176, ал. 1... се избира дали отпуска се отлага по
разпоредба от КТ, по която се разрешава отпуска.

С помощта на ляв бутон на мишката се стъпва е поле За... и от стартирания календар се избира
годината, за която се отнася отпуска, който ще се отлага.

В поле в размер на ... ръчно се въвеждат броят дни платен отпуск, които се отлагат.

Документът се записва с избор на бутон Запис.

За да се разпечата се избира бутон Печат.

3. МОЛБА ЗА ОТПУСК
Документът се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични в основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Молба за отпуск. Документът се записва в базата с тип


МО и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Отпуски и болнични / Молба за отпуск. В резултат на екран се извежда
бланката на документа с автоматично попълнени имената на управителя, до който е молбата,
имената на служителя, длъжността, дата на постъпване, броят на дните платен отпуск, на които
лицето има право (заредени от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем
отпуск), използвания отпуск за годината (на база въведените отсъствия).

От падащото меню в поле по... се избира разпоредба от КТ, по която се разрешава отпуска.
С помощта на ляв бутон на мишката се стъпва е полета Считано от ... до ... и от стартирания календар
се избира периодът на отсъствието. Програмата автоматично изчислява броя на дните платен /
неплатен отпуск.

Документът се записва с избор на бутон Запиши.

В бланката на документа е предвидена възможност, автоматично генериране на документ Заповед


за отпуск. За целта след запис на документа бутон Разреши става активен. След разрешаване на
отпуска програмата извежда съобщение дали да бъде стартирана Заповед за разрешаване на
отпуск. При положителен отговор се стартира бланката на заповедта. При отрицателен на екран
остава документ Молба за отпуск.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – записва документа в базата с тип МО.

Бутон Разреши – бутона е активен след избор на бутон Запиши. Използва се за разрешаване на
отпуска и автоматично стартиране на Заповед за разрешаване на отпуск.

Бутон Заповед за разрешаване – бутона става активен след избор на бутон Разреши. При избор се
стартира документ Заповед за разрешаване на отпуск.

Бутон Печат – разпечатва бланката на документа.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за документа.

4. МОЛБА ЗА ОТЛАГАНЕ НА ОТПУСК


Документът се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични в основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на бланка на Молба за отлагане на платен годишен отпуск.


Документът се записва в базата с тип МОТ и може да бъде повторно отворен от меню Справки /
Личен състав / Издадени документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Отпуски и болнични / Молба за отлагане на отпуск. В резултат на екран
се извежда бланката на документа с автоматично попълнени имената на управителя, до който е
молбата, имената, длъжността и дата на постъпване на служителя, броят на дните платен отпуск, на
които лицето има право (заредени от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд /
Полагаем отпуск), използваният отпуск за годината (на база въведените отсъствия) и остатъкът за
ползване.
Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Молба за отлагане на отпуск,
генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на получаване на молбата. По


подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

В поле в размер на ... ръчно се въвеждат броят дни платен отпуск, които да се отложат.

С помощта на ляв бутон на мишката се стъпва е поле За... и от стартирания календар се избира
годината, за която се отнася отпуска, който ще се отлага. По подразбиране се извежда текущата
година.

В поле Причини за отлагане ръчно се въвеждат причините, поради които се налага отпускът да бъде
отложен.

Документът се записва с избор на бутон Запиши.

В бланката на документа е предвидена възможност, автоматично генериране на документ Заповед


за отлагане на отпуск. За целта след запис на документа бутон Разреши става активен. След
разрешаване на отлагането на отпуска програмата извежда съобщение дали да бъде стартирана
Заповед за отлагане на отпуск. При положителен отговор се стартира бланката на заповедта. При
отрицателен на екран остава документ Молба за отлагане на платен годишен отпуск.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – записва документа в базата с тип МОТ.

Бутон Разреши – бутонът е активен след избор на бутон Запиши. Използва се за разрешаване на
отпуска и автоматично стартиране на Заповед за отлагане на отпуск.

Бутон Заповед за отлагане – бутонът става активен след избор на бутон Разреши. При избор се
стартира документ Заповед за отлагане на отпуск.

Бутон Печат – разпечатва бланката на документа.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за документа.

5. ПЛАН – ГРАФИК ОТПУСКИ


Документът се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични в основния екран на модул
Заплати.

Използва се за изготвяне на план-график за ползване на платения годишен отпуск от служителите за


календарната година.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира


служителят, за който ще се изготвя план-графика.
Избира се меню Документи / Отпуски и болнични / План-график за отпуски. В резултат на екран се
извежда таблица План-график платен отпуск и помощно меню с настройки за добавяне на планиран

отпуск и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

Помощно меню:

В отворилото се на екран помощно меню последователно се въвеждат периодите, през които


лицето планира да използва отпуска. За целта:

 в поле Година се избира годината, за която ще се планира отпускът. По подразбиране се


извежда годината от работния месец в модул Заплати;
 в полета От дата ... До дата от календара, който се стартира при стъпване с ляв бутон на
мишката, се избира началната и крайната дата на периода на отпуска;
 в поле Вид от падащото меню в полето се избира видът на отпускът т.е. по кой член от
Кодекса на труда е;
 избира се бутон Добави, в резултат на което въведеният период се добавя в таблица
Планиран.
Чрез избор на бутоните [MO] и [MОТ] вдясно се стартират съответно Молба за отпуск и Молба за
отлагане на отпуск, автоматично попълнени с данните от съответния ред от таблицата с планирани
отпуски.

Вече добавен период може да бъде изтрит чрез избор на бутон [X] в края на реда с периода.

Всички записани отсъствия за реално използван отпуск се визуализират в таблица под таблицата за
планираните периоди:

В края на план-графика се показва рекапитулация на полагаемия отпуск (зареден от справка


Полагаем отпуск) от текущата година и от предходни години и се пресмята остатък за ползване
спрямо полагаемия и използвания.

Въведените периоди се записват с избор на бутон Запис.

За да се изтрият всички периоди се избира бутон Изтриване.

Изведените на екран данни могат да бъдат отпечатани чрез избор на бутон Печат.

Веднъж записан, план-графикът за дадена година показва данните за планирания, използвания и


остатъкът при всяко ново отваряне.

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ.8, АЛ.1 И ЧЛ.11, АЛ.1


Удостоверението служи за представяне на данни за болнични листове относно изплащане на
парично обезщетение по НПОПДОО. Документът се записва в базата с тип ОТС9 и може да бъде
повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи. Информацията от него
служи като база за изготвяне на файл с данни за получаване на обезщетения от ДОО.

Документът се стартира от Документи / Отпуски и болнични / Удостоверение приложение № 9 към


чл. 8, ал.1 и чл.11,ал.1, като предварително трябва да е маркирано лицето, за което ще се извежда
приложението. То се стартира автоматично при въвеждане и запис на отсъствия с код 3, 6, 7, 10, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 28 от екран Отсъствия.
Предварителни настройки:

Поле Дата – автоматично се попълва началната дата на отсъствието, ако данните се въвеждат през
екран Отсъствия или текущата дата, ако се стартира от меню Документи / Опис парични
обезщетения. Датата може ръчно да се промени.

Поле Номер – автоматично се попълва поредният номер за съответния тип документ. Номерът може
ръчно да се промени.

Падащо меню Вид на подаваните данни - може да се избере:

 ПРЕДСТАВЯНЕ – когато за първи път ще се подават данни относно изплащане на паричното


обезщетение;
 КОРЕКЦИЯ – когато вече е подадено удостоверението и е необходимо да се направи
корекция на подадените данни;
 ЗАЛИЧАВАНЕ – ако вече е подадено удостоверението и трябва да се заличат данните.

От падащото меню Банковата сметка е декларирана се избира дали банковата сметка вече е
декларирана в НОИ или сега ще се декларира за първи път. Бутонът Изчисти вдясно от полето служи
да се изтрият данните дали банковата сметка е декларирана – т.е.ще се покаже, че банковата сметка
НЕ е декларирана, а IBAN от картона на служителя автоматично ще се запише в съответната точка в
приложение 9.

Падащо меню Удостоверени / променени обстоятелства – избира се дали в документа ще се


попълват данни за Раздел I Удостоверени обстоятелства, за Раздел II Промяна в обстоятелствата
или Раздел I и II.

Падащо меню Избор на приложение – избира се кое приложение да се стартира – приложение 9,


10 или 11. По подразбиране е избрано приложение 9.
Начин на работа:

Автоматично се попълват данните на фирмата, трите имена на служителя, ЕГН / ЛНЧ / Служебен
номер, адрес за кореспонденция и телефон на лицето.

В поле Болничен лист № ръчно се попълва номерът на представения от служителя болничен лист.
Номерът на болничния лист трябва да започва с главно латинско E, след което е годината на
издаване и 7 цифрен код. Примерен номер на болничен лист е E20191234567

В полета В отпуск от и В отпуск до се записва периодът на болничния лист. Полетата автоматично


се попълват, ако приложение 9 е стартирано автоматично след запис на отсъствие за лицето. В този
случай, в поле В отпуск от автоматично се попълва началната дата на отсъствието в екран Отсъствия,
а в поле В отпуск до – крайната дата.

Раздел I Удостоверявам следните обстоятелства – този раздел се попълва, когато с


удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение.

Данните в този раздел се попълват по следния начин:

Точка 1 „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или


бременността и раждането, лицето е осигурено за съответния риск“ – от падащо меню
задължително се избира дали лицето е осигурено за съответния риск или не. По подразбиране е
избрано Да, т.е.лицето е осигурено за съответния риск.

Точка 1.1 „по безсрочно/срочно правоотношение до...“ – от падащо меню се избира дали
правоотношението е безсрочно или срочно. В случай, че се избере Срочно, в полето след „до...“
трябва да се запише ръчно крайната дата на правоотношението. Тази точка не се отнася за
самоосигуряващи се лица.

Точка 1.2 „с безсрочна/срочна регистрация до... като самоосигуряващо се лице “ – за


самоосигуряващи се лица се избира от падащо меню дали регистрацията е срочна или безсрочна.
Ако се избере, че регистрацията е срочна, трябва да се попълни дата в полето „до...“.

Точка 2 “Към деня на настъпване на временната неработоспособност / трудоустрояването лицето


няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство“ – Празно поле
се избира, когато лицето има 6 месеца осигурителен стаж. Опция "няма" се избира, ако лицето няма
изискуемия осигурителен стаж. Опция "не е относима" се посочва, ако точката не е относима за
конкретния вид отсъствие. В случай, че лицето придобива 6 месеца осигурителен стаж през периода
на болничния лист, датата на придобиване на стаж се записва ръчно на следващия ред в т.2, а
именно „На ....г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж“

Точка 3 “Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето няма 12 месеца


осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство“ – Празно поле се избира,
когато лицето има 12 месеца осигурителен стаж. Опция "няма" се избира, ако лицето няма
изискуемия осигурителен стаж. Опция "не е относима" се посочва, ако точката не е относима за
конкретния вид отсъствие. В случай, че лицето придобива 12 месеца осигурителен стаж през
периода на болничния лист, датата на придобиване на стаж се записва ръчно на следващия ред в
т.3, а именно „На ....г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж“

Точка 3 се попълва единствено в случаите на бременност и раждане. В тези случаи в точка 2 се


избира „не е относима“.

Точка 4 “Код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 “Данни за осигуреното лице” –
полето се попълва автоматично от картона на лицето.

Точка 5 „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя” и Точка 6 „Пореден


номер на удостоверение № 9“ - по подразбиране и в двете полета е попълнено 1. Ръчна промяна е
необходима в случай, че лицето работи в същата фирма по 2 или повече правоотношения. В този
случай осигурителят е длъжен да подаде приложение 9 за всяко едно от правоотношенията на
служителя. Ако лицето работи във фирмата по 2 правоотношения например, трябва да се подадат
две приложения 9. В първото прил.9, в точка 5 се попълва цифрата 2 (броят на правоотношенията),
а в точка 6 се попълва 1. Във второто прил.9 точка 5 се попълва с 2, в точка 6 се записва 2.

Точка 7."Считано от ...г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено" - попълва се, ако


правоотношението или осигуряването е прекратено през периода на болничния лист. Датата, от
която е прекратено правоотношението е календарният ден непосредствено след последния
календарен ден, през който лицето е осигурено.

Точка 8."Считано от ...г. осигуряването на лицето е прекъснато" - попълва се, ако правоотношението
не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на
риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването е календарният ден, непосредствено след
последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Според указания за попълване на
приложение 9, публикувани в НОИ, осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на
неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца,
както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4
или чл. 4а, ал. 1 от КСО не е прекратена.

Точка 9."Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично
обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение" – при
попълване на полета В отпуск от и В отпуск до, таблицата в точка 9 се попълва автоматично. При
необходимост може да се промени / попълни ръчно, както следва:

 За месец – на отделен ред се попълва всеки месец от периода на болничния лист


 Година – попълва се годината, през която е месецът от предходното поле
 От ден – записва се първият календарен ден от месеца в периода на болничния лист
 До ден – записва се последният календарен ден от месеца в периода на болничния лист
 Работни дни – попълва се броя на работните дни, през които лицето е следвало да бъде на
работа, но поради състоянието си, не е работило, независимо от продължителността на
работния ден за лицето. Колоната не се попълва при служители на почасово заплащане.
 Работни часове - попълва се единствено при служители на почасово заплащане. В колоната
се записва броят на работните часове по график (въведен от Операции / Почасово
заплащане), през които лицето е следвало да бъде на работа, но поради състоянието си, не
е работило.
Дневно работно време по правоотношението на лицето – попълва се дневното раб.време на лицето
в часове. Ако точка 7 е попълнена, т.е.правоотношението на лицето е прекратено през периода на
болничния лист, периодът след прекратяването на правоотношението се попълва на отделен ред
като колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето“ не се попълва.

Точка 10.“Лицето е трудоустроено, считано от...до, със Заповед № ... от...“ - попълва се само, ако
болничният лист се отнася за трудоустрояване. В съответните полета в точката се попълва периодът
на трудоустрояване, както и номерът и датата на заповедта от работодателя. В точка 10.1 ръчно се
записва размерът на брутното трудово възнаграждение през месеца на настъпване на
трудоустрояването, както и дали посоченото възнаграждение е среднодневно или средночасово. В
точка 10.2 ръчно се записва размерът на брутното трудово възнаграждение през месеца на изтичане
на трудоустрояването, както и дали посоченото възнаграждение е среднодневно или средночасово.

Точка 11.“С анкетен лист ... е установено ...“ - точката се попълва единствено в слачаите по чл.46,
ал.1 от КСО. Ръчно се попълва номерът, датата на анкетния лист, както и обстоятелството, което е
установено (например умишлено увреждане на здравето). Ръчно се попълва и таблицата, която е
под точка 11.

Точка 12.“Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед №... от ...г. за:“ – попълва се ръчно
номерът и датата на заповедта от работодателя. Отнася се единствено за случаите по чл. 9, ал. 3 от
Наредбата за медицинската експертиза. Таблицата под точка 12 също се попълва ръчно.

Точка 13 – Точка 23 – попълват се единствено в случаите на болничен лист за майчинство след 42-
рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда. Предварително служителят
трябва да е предал при работодателя болничен лист и попълнено приложение 1. Данните в
полетата се попълват съобразно записаното от служителя в приложение 1. В точка 13 се записват
ръчно име и ЕГН на детето, а ако детето няма ЕГН се попълва Служебен номер, ако има, както и
номер и дата на удостоверение за раждане и данни за родителите. Ако децата са близнаци, това
обстоятелство се указва в точка 14 – в този случай, в точка 13 автоматично се показват толкова полета
с данни за дете, колкото на брой са близнаците. Обстоятелствата в точки 15 – 23 се декларират чрез
избор на Да/Не от падащото меню в края на всеки ред.

Точка 24 – в нея ръчно могат да се запишат други обстоятелства, както и считано от кога са в сила.

Точка 25.“Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя” - попълва се


входящият номер и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. В
удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни
на този ред.

Точка 26.“Личната платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение“ - автоматично се


попълва IBAN на лицето от картона му при избор в екрана с предварителни настройки, че Банковата
сметка не е декларирана. IBAN може да се запише и ръчно.

Внимание! Във файла за подаване в НОИ, в раздел I се попълват данни за банкова сметка, само ако
в предварителни настройки е избрано, че банковата сметка не е декларирана. Ако ръчно се запише
IBAN в точка 26, но в екрана с предварителни настройки е указано, че банковата сметка е
декларирана, посоченият IBAN няма да се запише във файла и съответно няма да се подаде в НОИ.
Раздел II Удостоверявам следните промени в обстоятелствата – този раздел се попълва, когато се
удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване
изплащането на паричното обезщетение или когато се удостоверява промяна в личната банкова
сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо
декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното
обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Данните в този раздел се попълват по следния начин:

Точка 1, Точка 2, Точка 4 и Точка 13 – при наличие на обстоятелство, указано в някоя от тези точки,
в съответната точка ръчно се попълва датата, считано от която е налице обстоятелството.

Точка 3.“Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед №... от ...г. за:“ – попълва се ръчно
номерът и датата на заповедта от работодателя. Таблицата под точка 3 също се попълва ръчно.

Точка 5 – Точка 12 – деклариране на промяна в обстоятелството в съответната точка става чрез избор
на Да от падащо меню в края на реда. При деклариране на промяна в обстоятелствата в една или
повече от посочените точки, задължително се указва датата, считано от която е променено
обстоятелството. Това става от полето, което е непосредствено над точка 5 - „Считано от ...г.“

Точка 14 – в нея ръчно могат да се запишат други обстоятелства, както и считано от кога са в сила.

Точка 15.“Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно


приложение № 1 към НПОПДОО с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на
паричното обезщетение - №... oт ...г.” - попълва се входящият номер и датата, на която е представено
приложение 1 от служителя на осигурителя, в което се декларира промяна в обстоятелствата. В
удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни
на този ред.

Точка 16. „Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е


променена, както следва“ - ръчно се записват данни за сметката на лицето. При попълване на тази
точка, данни за сметката на лицето се попълват във файла за представяне в НОИ независимо в
екрана с предварителни настройки дали е избрано, че банковата сметка е декларирана или не е
декларирана.

На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява


осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице.

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се


отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна,
отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

Бутони:

Бутонът Запиши – записва документа. Ако в удостоверението са открити грешки, програмата


извежда списък с тях. Удостоверението може да се запише въпреки откритите грешки или може да
се остане в екрана на приложение 9, докато грешките не се отстранят.
Бутонът Печат – стартира печат на документ Удостоверение Приложение № 9.

Бутонът Помощ – отваря помощната информация към документа.

Записаните удостоверения са с тип ОТС9 и могат да се видят от меню Справки / Личен състав /
Издадени документи или Справки / Личен състав / Издадени документи подробно. От там
документите могат да бъдат изтрити или преотворени за промяна.

При необходимост в НОИ да се подава корекция или заличаване на подадено приложение 9, е


възможно от посочените справки да се преотвори вече записан документ с тип ОТС9. В него, в
екрана с предварителни настройки се избира вид на подавани данни: Корекция или Заличаване, в
документа се променят точките, които трябва да бъдат коригирани. Документът се презаписва с
бутон Запиши.

Файл за подаване в НОИ може да се формира от Операции / Опис обезщетения ДОО.

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ.9


Документът се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични / Удостоверение приложение
№10 към чл. 9 или автоматично след въвеждане на отсъствия с код 4 Бременност и раждане, 5
Гледане на дете до 2 г., 35 Отпуск при раждане на дете - баща, 36 Гледане на дете - баща, 43
Осиновяване дете от 2 до 5 г., 45 Отпуск при осиновяване на дете – осиновител.

Удостоверението служи за представяне на данни от лица относно изплащане на парично


обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете до 5-
годишна възраст. Документът се записва в базата с тип ОТС10 и може да бъде повторно отворен от
меню Справки / Личен състав / Издадени документи. Информацията от него служи като база за
изготвяне на файл с данни за получаване на обезщетения от ДОО. Файлът се формира от меню
Операции / Опис обезщетения ДОО.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира името на
лицето (вид осигурен 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93;
95; 99), за което е необходимо да се попълнят данните. Въвежда се отсъствието в екран Отсъствия,
или от меню Документи се стартира Отпуски и болнични / Удостоверение приложение № 10 към
чл. 9.

Екранът с документа се състои от бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с


допълнителни настройки и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката

.
Помощно меню:

Поле Дата – Автоматично се попълва началната дата на отсъствието, ако данните се въвеждат през
екран Отсъствия, или текущата дата, ако се стартира от меню Документи / Отпуски и болнични.

Поле № (Номер) – Автоматично се попълва поредния номер за съответния тип документ. Ако е
необходимо да се запише с друг номер,той се въвежда ръчно от клавиатурата.

Поле Вид на подаваните данни: - От падащо меню се избира:

 ПРЕДСТАВЯНЕ – Когато за първи път ще се подават данни относно изплащане на паричното


обезщетение.
 КОРЕКЦИЯ – Когато вече е подадено удостоверението и е необходимо да се направи
корекция на подадените данни.
 ЗАЛИЧАВАНЕ – Ако вече е подадено удостоверението и трябва да се заличат данните.

Важно! Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция


за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на
обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, брой правоотношения/основания
за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от
корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и се представя
ново удостоверение с коректни данни.

От падащото меню Банковата сметка е декларирана се избира дали банковата сметка е


декларирана в НОИ или сега ще се декларира за първи път.

Бутон Изчисти - Изтрива информацията за декларираната банкова сметка.

Поле Удостоверени / променени обстоятелства – от падащо меню се избира дали в документа ще


се попълват данни за Раздел I, за Раздел II или за Раздел I и II.
Поле Показване на поле за поредност на дете – от падащото меню в полето се избира дали да е
видимо поле Поредност на детето. Полето се използва при подаване на данни за период до
31.05.2017 г..

Поле Избор на приложение – от падащото меню в полето се избира да се стартира приложение №


10 или № 9. Използва се, вслучай че се въвежда отсъствие с код 4 Бременност и раждане.

Бланка на документа:

1. След стартиране на приложението в бланката на документа автоматично се попълват трите


имена, ЕГН / ЛНЧ / Служебен номер, адрес за кореспонденция, телефон, email, IBAN ако са
попълнени в картона на лицето.
2. В полета от… и ЕИК/код по БУЛСТАТ – автоматично се извеждат данните за дружеството от
екрана с параметри на фирмата (Операции / Избор на фирма бутон Промени).
3. От падащото меню за изплащане на парично обезщетение за: се избира вида на
изплащаното обезщетение.
4. В поле считано от… се въвежда датата, от която се иска изплащане на обезщетението. В
случай, че документът се извежда на база записано отсъствие, автоматично се попълва началната
дата на отсъствието.
5. От падащото меню Моля, в качеството ми на… се избира качеството на лицето, което иска
изплащане на обезщетението.

Ако документът се извежда на база записано отсъствие с код:

04 Бременност и раждане автоматично се попълва в качеството на майка и вид обезщетение


бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО;

05 Гледане на дете до 2г. автоматично се попълва в качеството на майка и вид обезщетение


отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО.

35 Отпуск при раждане на дете автоматично се попълва в качеството на баща и вид обезщетение
раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл.
53в, ал. 2 от КСО до 15 календарни дни.

36 Гледане на дете баща автоматично се попълва в качеството на баща и вид обезщетение раждане
на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410
календарни дни.

43 Осиновяване дете от 2 до 5 г. автоматично се попълва в качеството на осиновител на дете до 5-


годишна възраст (съпруг на осиновителката) и вид обезщетение осиновяване на дете до 5-
годишна възраст по чл. 53в, ал. 1 от КСО.

45 Отпуск при осиновяване на дете – осиновител автоматично се попълва в качеството на


осиновител на дете до 5-годишна възраст (съпруг на осиновителката) и вид обезщетение раждане
на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от
КСО до 15 календарни дни.
6. Данни за деца – ръчно от клавиатурата се въвеждат имената на детето (допуска се да е
попълнена само фамилията), дата на раждане (формат dd.mm.yyyy), ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен
номер / Без идентификатор, поредност на детето (попълва се при обезщетения по чл. 53 и чл. 54 от
КСО за период до 31.05.2017г.).

Важно! Полета Удостоверение за раждане №, данни за Майка и / или данни за Баща задължително
се попълват, ако детето не е с ЕГН.

Поле Децата са близнаци – ръчно се въвежда броя на близнаците и автоматично се отварят толкова
полета, колкото е броят на близнаците. Задължително се попълват данни за всяко дете поотделно.

Раздел I Удостоверявам следните обстоятелства – този раздел се попълва, когато с


удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение.

Данните в този раздел се попълват по следния начин:

Точка 1 „На лицето е разрешен отпуск по ..... от КТ със заповед № ............. от ........20.... г., за
периода от ...........20..... г. до ............ 20.....г. включително.“ - задължително се попълват данните
от запоедта за отпуск.

Точка 2 „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и
майчинство - да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........20...... г." - отбелязва се дали
лицето е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се
попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено,
се попълва и дата в т. 7 или 8.

Точка 3 „Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето .... / няма 12 месеца осигурителен
стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. На ........ 20.... г. лицето придобива
изискуемия осигурителен стаж.“ - обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма
необходимия осигурителен стаж. Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен
стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата, на която то го придобива, когато
тази дата е през периода на разрешения отпуск, т.е. попълва се последният ден, с който се
придобива необходимият осигурителен стаж.

Точка 4 „Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 „Данни за
осигуреното лице" - ....“ - в полето се попълва автоматично вида осигурен от картона на лицето.

Точка 5 „Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя” и Точка 6 „Пореден


номер на удостоверение № 10“ - по подразбиране и в двете полета е попълнено 1. Ръчна промяна
е необходима в случай, че лицето работи в същата фирма по 2 или повече правоотношения. В този
случай осигурителят е длъжен да подаде приложение № 10 за всяко едно от правоотношенията на
служителя. Ако лицето работи във фирмата по 2 правоотношения например, трябва да се подадат
две приложения № 10. В първото приложение № 10, в точка 5 се попълва цифрата 2 (броя на
правоотношенията), а в точка 6 се попълва 1. Във второто приложение № 10 точка 5 се попълва с 2,
в точка 6 се записва 2.
Точка 7 „Считано от ...г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено“ -
попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено през периода на болничния
лист. Датата, от която е прекратено правоотношението, е календарният ден непосредствено след
последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

Точка 8 „Считано от ...г. осигуряването на лицето е прекъснато“ - попълва се, ако


правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди
деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването е календарният ден,
непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Според указания
за попълване на приложение 10, публикувани в НОИ, осигуряването се прекъсва при самоотлъчка,
ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени
дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че
дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО не е прекратена.

Точка 9 „Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през


който е началото на отпуска“ – автоматично се попъла работното време от картона на
служителя.

Точки 10 до 12 – в тези точки задължително се попълват дати при определени комбинации между
тип на обезщетение и качество на лице.

Точка 13 „Работни дни или работни часове през периода на отпуска по чл. 50, ал. 6 или чл. 53в,
ал. 2 от КСО с право на парично обезщетение" – при избор на обезщетение за раждане на дете
по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до
15 календарни дни и попълнен период на отпуск в точка 1, от раздел I., автоматично се попълват
данните в таблицата. При необходимост могат да бъдат променяни ръчно.

Точка 14 “Други обстоятелства…, считано от....“ – попълва се, ако трябва да се декларират
данни, които не са описани в предходните точки.

Точка 15 „Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя“ -


попълва се входящият номер и датата, на която заявлението декларация е представено от лицето
на осигурителя. Данните автоматично се извеждат от попълнените в поле Дата и № в помощното
меню.

Точка 16 „Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е....“


- автоматично се попълва IBAN на лицето от картона му при избор в екрана с предварителни
настройки, че Банковата сметка не е декларирана. IBAN може да се запише и ръчно.

Раздел II Удостоверявам следните промени в обстоятелствата – този раздел се попълва, когато се


удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване
изплащането на паричното обезщетение или когато се удостоверява промяна в личната банкова
сметка на лицето.

Данните в този раздел се попълват по следния начин:


Точка 1 “Детето е починало на ......... 20.... г.” - ръчно от клавиатурата се въвежда датата на смъртта
на детето.

Точки от 2 до 22 се попълват при промяна на съответното обстоятелство, взависимост от


комбинацията между типа на обезщетението, качество на лицето и обстоятелството.

Важно! Ако не е избрано Да или Не по подразбиране се приема, че не е избрано съответното


обстоятелство.

Точка 23 “Други обстоятелства…“ – въвежда се, ако трябва да се декларират данни, които не са
описани в предходните точки.

Точка 24 “24. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на заявление-декларацията с


данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение - №...
от...” – попълва се входящият номер и датата, на която заявлението декларация е представено от
лицето на осигурителя.

Точка 25 “Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена,


както следва:” – полето се попълва при промяна на банковата сметка на самоосигуряващото се
лице. Данните за IBAN се въвеждат ръчно от клавиатурата.

Важно! Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в


удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които
подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

Важно! На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което


представлява осигурителя/дружеството.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши - При избор на бутона в базата се записва документ Удостоверение Приложение №
10 с тип ОТС10.

Бутон Печат - Стартира печата на документ Удостоверение Приложение № 10.

Бутон Помощ - Отваря помощната информация за работа с документа.

Ако в удостоверението са открити грешки, програмата извежда списък с тях и не прави запис, докато
грешките не бъдат отстранени. Записаните удостоверения са с тип ОТС10 и могат да се видят от
меню Справки / Личен състав / Издадени документи, от където да бъдат изтрити или повторно
отворени за редакция или корекция.

Файлът с приложенията, които трябва да бъдат подадени към НОИ се формира от меню Операции
/ Опис обезщетения ДОО.

Важно! При необходимост в НОИ да се подава корекция или заличаване на подадено приложение
№ 10, е възможно от посочените справки да се преотвори вече записан документ с тип ОТС10. В
него, в екрана с предварителни настройки се избира вид на подавани данни Корекция / Заличаване,
в документа се променят точките, които трябва да бъдат коригирани, ако е избрано подаване на
Корекция. Документът се презаписва с бутон Запиши. От Операции / Опис обезщетения ДОО се
формира коригиращият / заличаващият файл.

8. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ.11, АЛ.2


Удостоверението служи за представяне на данни от самоосигуряващи се лица относно изплащане
на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на
дете до 5-годишна възраст. Документът се записва в базата с тип ОТС11 и може да бъде повторно
отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи. Информацията от него служи като
база за изготвяне на файл с данни за получаване на обезщетения от ДОО.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира името на
самоосигуряващото се лице (вид осигурен 12, 13 или 96), за което е необходимо да се попълнят
данните. Въвежда се отсъствието в екран Отсъствия, или от меню Документи се стартира Отпуски и
болнични / Удостоверение приложение № 11 към чл. 11, ал. 2.

Екранът с документа се състои от бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с


допълнителни настройки и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката

Помощно меню:
Поле Дата – автоматично се попълва началната дата на отсъствието, ако данните се въвеждат през
екран Отсъствия или текущата дата, ако се стартира от меню Документи / Опис парични
обезщетения.

Поле № (Номер) – автоматично се попълва поредния номер за съответния тип документ. Ако е
необходимо да се запише с друг номер,той се въвежда ръчно от клавиатурата.

Поле Вид на подаваните данни – от падащо меню в полето се избира:

 ПРЕДСТАВЯНЕ – когато за първи път ще се подават данни относно изплащане на паричното


обезщетение;
 КОРЕКЦИЯ – когато вече е подадено удостоверението и е необходимо да се направи
корекция на подадените данни;
 ЗАЛИЧАВАНЕ – ако вече е подадено удостоверението и трябва да се заличат данните.

От падащото меню Банковата сметка е декларирана се избира дали банковата сметка е


декларирана в НОИ или сега ще се декларира за първи път.

Бутон Изчисти - изтрива информацията за декларираната банкова сметка.

Поле Удостоверени / променени обстоятелства - от падащо меню се избира дали в документа ще


се попълват данни за Раздел I, за Раздел II или за Раздел I и II.

Поле Показване на поле за поредност на дете – от падащото меню в полето се избира дали да е
видимо поле Поредност на детето. Полето се използва при подаване на данни за период до
31.05.2017г..

Поле Избор на приложение – от падащото меню в полето се избира да се стартира приложение №


11 или № 9. Използва се, вслучай че се въвежда отсъствие за Бременност и раждане.

Бланка на документа:

1. След стартиране на приложението в бланката на документа автоматично се попълват трите


имена, ЕГН / ЛНЧ / Служебен номер, адрес за кореспонденция, телефон, email, IBAN ако са
попълнени в картона на лицето.
2. От падащото меню осигурен като самоосигуряващо се лице се избира дейността като
самоосигуряващо се лице – регистриран като упражняващ свободна професия; регистриран като
упражняващ занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество;
съдружник в търговско дружество; лице, което се облага по реда на член 26, ал. 7 от ЗДДФЛ;
физическо лице – член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин;
тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 от КСО.
3. В полета чрез… и ЕИК – автоматично се извеждат данните за дружеството от екрана с
параметри на фирмата (Операции / Избор на фирма бутон Промени).
4. От падащото меню Моля, в качеството ми на… се избира качеството на лицето, което иска
изплащане на обезщетението. Съгласно номенклатура описана от НОИ качествата, които могат да
бъдат избрани са следните: майка; баща; баба; дядо; лице, при което е настанено детето по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини или приемно семейство); съпруг на лице,
при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (близки, роднини или
приемно семейство); настойник; осиновител на дете до 5-годишна възраст (съпруг на
осиновителката); осиновителка на дете до 5-годишна възраст; осиновител, който сам е осиновил
дете до 5-годишна възраст.
5. От падащото меню да ми бъде изплащано парично обезщетение за: се избира вида на
изплащаното обезщетение.

Ако документът се извежда на база записано отсъствие с код:

04 Бременност и раждане автоматично се попълва в качеството на майка и вид обезщетение


бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО;

05 Гледане на дете до 2г. автоматично се попълва – майка и вид обезщетение отглеждане на дете
до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО;

35 Отпуск при раждане на дете автоматично се попълва – баща и вид обезщетение раждане на
дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от
КСО до 15 календарни дни;

36 Гледане на дете – баща автоматично се попълва – баща и вид обезщетение раждане на дете по
чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни
дни;

43 Осиновяване дете от 2 до 5 г. автоматично се попълва – осиновител на дете до 5-годишна


възраст (съпруг на осиновителката и вид обезщетение осиновяване на дете до 5-годишна възраст
по чл. 53в, ал. 1 от КСО.

6. В поле считано от… се въвежда датата, от която се иска изплащане на обезщетението. В


случай, че документът се извежда на база записано отсъствие, автоматично се попълва началната
дата на отсъствието.
7. Данни за деца – ръчно от клавиатурата се въвеждат имената на детето (допуска се да е
попълнена само фамилията), дата на раждане (формат dd.mm.yyyy), ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен
номер / Без идентификатор, поредност на детето (попълва се при обезщетения по чл. 53 и чл. 54 от
КСО за период до 31.05.2017г.).

Важно! Полета Удостоверение за раждане №, данни за Майка и / или данни за Баща задължително
се попълват, ако детето не е с ЕГН.

Поле Децата са близнаци – ръчно се въвежда броя на близнаците и автоматично се отварят толкова
полета, колкото е броят на близнаците. Задължително се попълват данни за всяко дете поотделно.

Раздел I Удостоверявам следните обстоятелства – този раздел се попълва, когато с


удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение.

Данните в този раздел се попълват по следния начин:


Точка 1 „Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението съм осигурен / а за
общо заболяване и майчинство“ – от падащото меню задължително трябва да се избере ДА или
НЕ, „… като самоосигуряващо се лице с безсрочна или срочна регистрация до………. 20….г.“ –
задължително се избира вида регистрация като самоосигуряващо се лице. Ако е отбелязано, че
регистрацията е срочна, задължително се въвежда датата, на която изтича срокът на регистрация.
Ако е избрано, че лицето не е осигурено задължително се попълва дата в точка 4.

Точка 2 “Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, .... или нямам 12
месеца осигурителен стаж като осигурен / а за общо заболяване и майчинство.” – задължително
се попълва дали лицето няма 12 месеца осигурителен стаж.

“На........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж” – ако е отбелязано, че


самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който се иска
изплащане на парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е
през периода на исканото обезщетение, т. е. последният ден, с който се придобива необходимия
осигурителен стаж.

Точка 3 “Код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 “Данни за осигуреното лице” –
полето се попълва автоматично от картона на лицето.

Точка 4 “Считано от .................... 20..... г. осигуряването ми е прекъснато / прекратено“ –


попълва се, ако осигуряването е прекъснато или прекратено, независимо дали рискът е настъпил
преди или след прекъсването / прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато /
прекратено е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето
е осигурено.

Точки от 5 до 29 – от падащото меню в края на реда се посочва дали съответното обстоятелство е


избрано, като за целта се избира ДА. Избор от падащото меню може да бъде направен само за
точки, които са задължителни / допустими за попълване при избраната комбинацията между типа
на обезщетението, качеството на лицето и декларираните обстоятелства.

Важно! Ако не е избрано Да или Не по подразбиране се приема, че не е избрано съответното


обстоятелство.

Точка 30 “Други обстоятелства…, считано от“ – въвежда се, ако трябва да се декларират данни,
които не са описани в предходните точки.

Точка 31 “Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:” –


автоматично се попълва IBAN, ако е попълнен в картона на лицето и в падащото меню Банковата
сметка е декларирана е избрано НЕ. Тази точка се попълва задължително при първото представяне
на удостоверение, приложение № 11.

Раздел II Удостоверявам следните промени в обстоятелствата – този раздел се попълва, когато се


удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване
изплащането на паричното обезщетение или когато се удостоверява промяна в личната банкова
сметка на самоосигуряващото се лице.
Данните в този раздел се попълват по следния начин:

Точка 1 “Детето е починало на ......... 20.... г.” - ръчно от клавиатурата се въвежда датата на смъртта
на детето.

Поле “Считано от…..г.“ – ръчно се въвежда датата, считано от която се променят обстоятелства от
т. 2 до т. 22.

Точки от 2 до 22 се попълват при промяна на съответното обстоятелство, взависимост от


комбинацията между типа на обезщетението, качество на лицето и обстоятелството.

Важно! Ако не е избрано Да или Не по подразбиране се приема, че не е избрано съответното


обстоятелство.

Точка 23 “Други обстоятелства…“ – въвежда се, ако трябва да се декларират данни, които не са
описани в предходните точки.

Точка 24 “Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена,


както следва:” – полето се попълва при промяна на банковата сметка на самоосигуряващото се
лице. Данните за IBAN се въвеждат ръчно от клавиатурата.

Важно!!! Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в


удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които
подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

Документът Удостоверение Приложение № 11 се записва с избор на бутон Запиши.

Ако в удостоверението са открити грешки, програмата извежда списък с тях и не прави запис, докато
грешките не бъдат отстранени. Записаните удостоверения са с тип ОТС11 и могат да се видят от
меню Справки / Личен състав / Издадени документи, от където да бъдат изтрити или повторно
отворени за редакция или корекция.

Описание на бутоните:

Бутон Запиши – при избор на бутона в базата се записва документ Удостоверение Приложение №
11 с тип ОТС11.

Бутон Печат – стартира печата на документ Удостоверение Приложение № 11.

Бутон Помощ – отваря помощната информация за работа с документа.

9. ДОХОД БОЛНИЧЕН
Документът се стартира само за конкретно лице в модул Заплати на ПП Плюс Минус. Необходимо е
да се маркира името на служителя в дървото с персонала, след това да се избере меню Документи/
Отпуски и болнични/ Доход болничен в модул Заплати.
Той се издава от предприятието и дава информация за изплатените трудови възнаграждения и
използваните отпуски за избраните месеци, които се зачитат за осигурителен стаж.

Предварителни настройки:

Поле Период – с двоен клик в полетата се стартира календар, от където се избира начало и край на
периода, за който ще се извеждат данни.

Вид данни – от падащото меню в полето се избира видът на данните, които да бъдат изведени в
документа.

Поле Служител – името на служителя се попълва автоматично. Избира се от дървото с персонала и


след това се извежда документ Доход болничен.

Отметка Обединяване информация по избраното ЕГН – когато отметката е включена, в документът


се обединяват изведените данни от различни картони с еднакви ЕГН/ ЛНЧ в тях, например ако
лицето е клонирано.

Начин на работа:

Бутон Изведи – на екран се извеждат данни за изплатените трудови възнаграждения и използваните


отпуски за избраните месеци, които се зачитат за осигурителен стаж.

Бутон Печат – разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Изходящ номер – тъй като документът се издава от предприятието, избирайки бутона,
автоматично се поставя Изходящ номер с датата, на която е издаден.
III. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – ДОД


Документът се стартира от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения от основния
екран на модул Заплати.

Използва се за попълване и разпечатване на бланка на Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.
Тя съдържа информация за удържания данък и осигурителните вноски от предприятието за даден
служител (вид осигурен 14, 71) и се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Предварителни настройки:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / Служебна бележка – ДОД. В


резултат на екран се извежда помощно меню с настройки и бутони. Помощното меню се скрива /

показва с помощта на стрелката .

Поле Период – от календарите в полетата се избира периодът, за който да се изведат данните. По


подразбиране се извежда годината от работния месец в модула.

Поле Служител – автоматично се попълва името на маркирания служител.

Когато лицето има повече от един картон, в помощното меню се добавя бутон Обединяване данни
по ЕГН.
При избор на бутона на екран се извеждат всички картони за избраното ЕГН. От този екран е
необходимо е да се направи избор дали в служебната бележка да участват само суми от маркирания
първоначално картон или от всички за избраното ЕГН. Изборът се прави като се маркира отметката
пред името от картона.

Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда бланката на документ Служебна бележка по чл.
45, ал. 4 от ЗДДФЛ с автоматично попълнени суми за изплатения доход, удържаните осигуровки и
данък в зависимост от зададените настройки. Данните се взимат от записаните през периода
Сметки за изплатени суми за лицето.

В документа автоматично са попълнени и данни за фирмата – име, ЕИК, адрес (от екрана с
параметри на фирмата) и за служителя – име, ЕГН (от картона). При необходимост могат да се
променят ръчно от клавиатурата.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа;

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер на документа.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация към документа.

2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – ДОХОД


Документът се стартира от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения от основния
екран на модул Заплати. Служебната бележка съдържа информация за удържания данък и
осигурителните вноски от предприятието за даден служител.

Използва се за попълване и разпечатване на бланка на:

 Служебна бележка по чл. 45 ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ - издава се от работодателя по


основното трудово правоотношение на лицето към 31 декември на данъчната година и се
прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ , и
 Служебна бележка по по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, 3 от ЗДДФЛ - предоставя се на служителя, когато
трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината.

Предварителни настройки:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / Служебна бележка – доход. В


резултат на екран се извежда помощно меню с настройки и бутони. Помощното меню се скрива /

показва с помощта на стрелката .


Описание на полетата:

Поле Служебна бележка – от падащото меню се избира видът на служебната бележка – по чл. 45
ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ или по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, 3 от ЗДДФЛ.

Поле Година – в полето се посочва годината на справката. По подразбиране се попълва годината от


работния месец в модул Заплати, но може да бъде променена ръчно с избор от календара в полето.

Поле Период – въвежда се периодът, за който се отнасят данните, които да се изведат в документа.
По подразбиране е месец Декември на предходната година (спрямо посочената в поле Година) до
месец Ноември на текущата (посочена в поле Година). При необходимост може да се промени
ръчно.

Поле Служител – автоматично се попълва името на маркирания служител.

Когато лицето има повече от един картон, в помощното меню се добавя бутон Обединяване данни
по ЕГН.

При избор на бутона на екран се извеждат всички картони за избраното ЕГН.


От този екран е необходимо е да се направи избор дали в служебната бележка да участват само
суми от маркирания от дървото с персонала картон или от всички за избраното ЕГН. Изборът се
прави като се маркира отметката пред името на съответния картон. Поставена отметка пред името
означава, че данните за него ще се включат в документа. Ако махнете отметката няма да се включат.

Поле Заплатите за месец 12 на предходната година са изплатени на – от календара в полето се


избира датата, на която са изплатени заплатите за месец Декември на предходната година. Ако
заплатите са изплатени през същия месец, няма да се включат в служебната бележка, ако са
изплатени през Януари следващата година, ще се включат.

Отметка Изключи аванс – при включена отметка сумата на въведения аванс в месец Декември на
предходната година не се включва на реда с облагаемия доход т.е. с него се намалява сумата на
ред 1 Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ. В противен случай сумата на аванса се включва в
облагаемия доход. Отметката се включва автоматично, ако месеца на изплащане на заплатите за
предходната година е от текущата.

Поле Заплатите за месец 12 на текущата година са изплатени на – от календара в полето се избира


датата, на която се изплатени заплатите за месец Декември на текущата година. Ако заплатите са
изплатени през същия месец, те ще се включат в облагаемия доход, ако са изплатени през месец
Януари на следващата година, няма да се включат.

Отметка Включи аванс – при включена отметка сумата на аванса записан в месец Декември на
текущата година се включва в облагаемия доход т.е. с него се увеличава сумата на ред 1 Облагаем
доход по чл. 24 от ЗДДФЛ. Отметката се включва автоматично, ако месеца на изплащане на
заплатите за текущата година е от следващата година.

Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда бланката на документ Служебна бележка по чл. 45
в зависимост от избрания вид бележка. В бланката на документа автоматично са попълнени суми за
изплатения доход, удържаните осигуровки и данък. Данните се взимат от записаните през периода
заплати, аванси, отсъствия и др.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа;

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер и дата, която е равна
на системната дата на компютъра. Справка за документите по изходящ номер може да бъде
направена от менюто Справки / Личен състав / Регистър на изходящи номера.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация към документа.


3. УДОСТОВЕРЕНИЕ
Документът се стартира от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения от основния
екран на модул Заплати.

Използва се за разпечатване на бланка на Удостоверение с попълнени данни за брутното месечно


възнаграждание необходимо за месечните помощи за деца.

Предварителни настройки:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / Удостоверение. В резултат на


екран се извежда помощно меню с настройки и бутони. Помощното меню се скрива / показва с

помощта на стрелката .

Описание на полетата:

Поле Брой месеци – в полето се задава броят на месеците за които ще се извежда документа. По
подразбиране е зададено 12. Ако се промени ръчно, автоматично се преизчислява периодът на
документа съобразно броя месеци и крайната дата от периода.

Поле Период – въвежда се периодът, за който се отнасят данните, които да се изведат в документа.
По подразбиране се извеждат 12 месеца назад от работния месец в модул Заплати.
Поле Брутен доход преди 01.2007 – използва се, ако в документа ще се включват доходи преди
01.2007г.

Поле Брутен доход след 12.2006 - използва се, ако в документа ще се включват доходи след 12.2006.
От падащото меню в полето се избират перата, от които да се пресметне брутният доход за
съответния период, на базата на който да се изведе удостоверението.

Поле Доп.параметри – използва се, ако в документа при изчисляване на брутния доход трябва да
участват конкретни пера от фиша. За целта от падащото меню Брутен доход след 12.2006 се избира
Доп.параметри и след това в полето ръчно се въвеждат перата, които ще участват в изчислението
(например: ФРЗ-13-19+112).

Поле Обезщетения за временна неработоспособност – в полето се посочват перата от фиша, които


да участват при изчислението на данните в колони Обезщетения за временна неработоспособност
и Обезщетения за майчинство. По подразбиране са зададени
3+4+6+7+10+12+13+14+15+16+17+18+19.

Отметка Колона за обезщетения за майчинство – при включена отметка в бланката на документа


се добавя колона Обезщетения за майчинство.

Поле Служител – автоматично се попълва името на маркирания служител.

Когато лицето има повече от един картон (създадени от Операции / Клониране или чрез добавяне
на нов картон), в помощното меню се добавя бутон Обединяване данни по ЕГН. При избор на бутона
на екран се извеждат всички картони за избраното ЕГН:

От този екран е необходимо е да се направи избор дали в удостоверението да участват само суми
от маркирания от дървото с персонала картон или от всички за избраното ЕГН. Изборът се прави
като се маркира отметката пред името на съответния картон. Поставена отметка пред името
означава, че данните за него ще се включат в документа. Ако отметкатасе махне - данните няма да
се включат.
Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда бланката на документ Удостоверение с попълнени
автоматично данни за брутния доход в зависимост от зададените предварителни настройки.
Данните се взимат от записаните през периода заплати.

След извеждане могат да се коригират ръчно сумите в справката. За целта се стъпва в полето и с
помощта на клавиатурата ръчно се нанася промяната.

В поле Удостоверението да послужи пред ръчно се въвежда институцията, пред която ще се подава
документа.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документът.

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер и дата, която е равна
на системната дата на компютъра. Справка за документите по изходящ номер може да бъде
направена от менюто Справки / Личен състав / Регистър на изходящи номера.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация към документа.

4. ОБРАЗЕЦ УП 2
Документът се стартира от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / УП-2 от
основния екран на модул Заплати.

Използва се за разпечатване на Удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2), която се


издава въз основа на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Предварителни настройки:

За да бъдат коректно изведени данните в документа, трябва предварително да са записани всички


трудови договори (ТД), допълнителни споразумения (ДС), заповеди за уволнениe (ЗУ) за лицето.

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / УП-2. В резултат програмата


извежда съобщение Желаете ли обединяване на данни по ЕГН? В случай, че трябва да се изведат
данни за повече от едно правоотношение с това лице, въведени с различни картони на въпроса
трябва да се отговори с Да. Извежда се следният допълнителен екран:
За да се изключат данните от даден картон на лицето и те да не участват в обединяването на данни,
отметката пред него трябва да се изключи. За да се продължи към извеждане на справката за
изброените имена се избира бутон Избор, а за да се премине към извеждане на справката, но без
обединяване на данните се избира бутон Затвори.

При отрицателен отговор на екран се извежда помощно меню с настройки и бутони. Помощното

меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

В заглавната част на помощното меню се задават перата с начисления и болнични, които влизат в
разбивката по елементи на брутното трудово възнаграждение.
В полета От дата ... До дата... с избор от календара се задава интервал от 3 години преди 1997г.,
който да се изведе в справката.

Отметка Извеждане на отдел – при включена отметка в колона Наименование на длъжностите,


които е заемало лицето освен длъжността се извежда и отделът в който е назначено лицето през
периода.

Отметка Извеждане на периоди непл.отпуск, които се зачитат за осиг.стаж – при включена отметка
периодите в отсъствие наплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж (отсъствия с код 2,
27, 29, 41) се извеждат на отделен ред в колона 4.

Отметка Подробна информация за формиране на БТВ – отметката се използва, ако е необходимо


да се направи разбивка на участващите суми, формиращи осигурителния доход, включен в колона
4. По подразбиране отметката е изключена.

Отметка Изчисляване на стажа в календарни дни – по подразбиране справката пресмята стажа в


работни дни, съгласно указанията за попълване и нормативните предписания в Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж. Ако въпреки това за лице, работещо на пълно работно време стажът
трябва да се изчисли в календарни дни, трябва да се включат отметките Лицето е работило при
работно време различно от законоустановеното и Изчисляване на стажа в календарни дни,
независимо дали лицето е работило при пълно работно време или не.

Отметка Лицето е работило при работно време различно от законоустановеното – отметката се


включва автоматично, когато лицето работи с работно време различно от законоустановеното.
Когато отметката е включена в настройките се извежда допълнителна таблица разделена по
периоди.

При необходимост всички данни в таблицата могат да бъдат коригирани, като могат да се добавят
и нови периоди посредством бутон . При нужда могат и да се премахват периоди чрез бутон ,
разположен срещу съответния ред на периода, който трябва да се изтрие.

В падащото меню Персонал, се избира лицето за което да се изведе справката и програмата


автоматично попълва законоустановено и действително отработеното работно време, както и
заеманата длъжност, след което в случай на нужда да се нанесат нужните корекции - да се разделят
периодите, през които лицето е работило, ако е имало промяна в работното време или когато е
работило на повече от един договор.

Важно! При добавяне / премахване на периоди в таблицата да се има предвид, че всички периоди
трябва да са подредени в хронологичен ред, за да се изведат по този начин и в образеца!
При избор на бутон Изведи програмата показва данните така, както са зададени в таблицата по
периоди, часове и длъжности. Това означава, че ако в колоната за длъжност се въведе Стажант
вместо Счетоводител след извеждане на данните в образеца ще се покаже длъжност Стажант.

Отметка Изчисляване на стажа помесечно – в указанията към удостоверението е посочено, че стажа


за лица на непълно работно време за периодите след 01.01.2002 г. се изчислява помесечно, но ако
работното време не е променяно през периода практиката показва, че е възможно той да бъде
показан и по периоди. За тази цел отметката Изчисляване на стажа помесечно трябва да е
изключена.

Начин на работа

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда бланката на документ УП-2 с попълнени
автоматично данни за длъжностите, които е заемало лицето, периода, от който се изчислява
размера на пенсията, размера на брутното тридово възнаграждание / доход в зависимост от
зададените предварителни настройки. Данните се взимат от записаните през периода документи и
заплати.

В документа автоматично са попълнени и данни за фирмата – име, ЕИК, адрес, телефон, факс, E-mail
(от екрана с параметри на фирмата) и за служителя – име, ЕГН, роден на (от картона).

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа;

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер и дата, която е равна
на системната дата на компютъра. Справка за документите по изходящ номер може да бъде
направена от менюто Справки / Личен състав / Регистър на изходящи номера.

5. ОБРАЗЕЦ УП3
Документът се стартира от меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / УП-3 от
основния екран на модул Заплати.

Използва се за разпечатване на бланка на Удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-3),


която се издава въз основа на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Документът се издава,
когато лицето е работило при непълно работно време или е полагало извънреден труд във фирмата.
В него се вписва действителния осигурителен стаж на лицето, зачетен в години, месеци, дни и
часове. На отделни редове се посочва и положения извънреден труд по периоди.

Предварителни настройки:

За да бъдат коректно изведени данните в документа, трябва предварително да са записани всички


трудови договори (ТД), допълнителни споразумения (ДС), заповеди за уволнениe (ЗУ) за лицето.

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителя, за който ще се изготвя документа.


Избира се меню Документи / Служебни бележки и удостоверения / УП-3. В резултат програмата
извежда съобщение Желаете ли обединяване на данни по ЕГН? В случай, че трябва да се изведат
данни за повече от едно правоотношение с това лице, въведени с различни картони на въпроса
трябва да се отговори с Да. Извежда се следният допълнителен екран:

За да се изключат данните от даден картон на лицето и те да не участват в обединяването на данни,


отметката пред него трябва да се изключи. За да се продължи към извеждане на справката за
изброените имена се избира бутон Избор, а за да се премине към извеждане на справката, но без
обединяване на данните се избира бутон Затвори.

При отрицателен на екран се извежда помощно меню с настройки и бутони. Помощното меню се

скрива / показва с помощта на стрелката .

Отметка Извеждане на отдел – при включена отметка в колона Наименование на длъжностите,


които е заемало лицето освен длъжността се извежда и отделът в които е назначено лицето през
периода.

Отметка Извеждане на периоди непл.отпуск, които се зачитат за осиг.стаж – при включена отметка
периодите в отсъствие наплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж (отсъствия с код 2,
27, 29, 41) се извеждат на отделен ред в колона Наименование на длъжностите, които е заемало
лицето.
Отметка Изчисляване на стажа в календарни дни – По подразбиране справката пресмята стажа в
работни дни, съгласно указанията за попълване и нормативните предписания в Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, но ако въпреки това за лице, работещо на пълно работно време
стажът трябва да се изчисли в календарни дни, трябва да се включат отметките Лицето е работило
при работно време различно от законоустановеното и Изчисляване на стажа в календарни дни,
независимо дали лицето е работило при пълно работно време или не.

Отметка Лицето е работило при работно време различно от законоустановеното – отметката се


включва автоматично, когато лицето работи с работно време различно от законоустановеното.
Когато отметката е включена в настройките се извежда следната допълнителна таблица:

При необходимост всички данни в таблицата могат да бъдат коригирани, като могат да се добавят
и нови периоди посредством бутон . При нужда могат и да се премахват периоди чрез бутон ,
разположен срещу съответния ред на периода, който трябва да се изтрие.

В падащото меню Персонал, се избира лицето за което да се изведе справката и програмата


автоматично попълва законоустановено и действително отработеното работно време, както и
заеманата длъжност, след което в случай на нужда да се нанесат нужните корекции - да се разделят
периодите, през които лицето е работило, ако е имало промяна в работното време или когато е
работило на повече от един договор.

Важно! При добавяне / премахване на периоди в таблицата да се има предвид, че всички периоди
трябва да са подредени в хронологичен ред, за да се изведат по този начин и в образеца!

При избор на бутон Изведи програмата показва данните така, както са зададени в таблицата по
периоди, часове и длъжности. Това означава, че ако в колоната за длъжност се въведе Стажант
вместо Счетоводител след извеждане на данните в образеца ще се покаже длъжност Стажант.

Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда бланката на документ УП-3 с попълнени
автоматично данни за длъжностите, които е заемало лицето, периода, от който се изчислява
осигурителния стаж и размера на стажа в години, месеци, дни и часове, в зависимост от зададените
предварителни настройки. Данните се взимат от записаните през периода документи и заплати.
В документа автоматично са попълнени и данни за фирмата – име, ЕИК, адрес, телефон, факс, E-mail
(от екрана с параметри на фирмата) и за служителя – име, ЕГН, роден на, адрес, длъжност,
законоустановено работно време (от картона на лицето).

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документът.

Бутон Изх.номер - с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер и дата, която е равна
на системната дата на компютъра. Справка за документите по изходящ номер може да бъде
направена от менюто Справки / Личен състав / Регистър на изходящи номера.

IV. ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАПОВЕДИ

1. ДЕКЛАРАЦИЯ БАНКА
Документът се стартира от меню Документи / Декларации и заповеди от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за разпечатване на бланка на Декларация по чл. 7, ал. 9 от Кодекса за социално


осигуряване (отменена в сила от 01.01.2013).

Предварителни настройки:

Поле Декларация за месец – от календара в полето се избира месецът, за който се отнасят данните.
По подразбиране се извежда текущият работен месец посочен в модула.

Поле Изключи вид осигурен – използва се за изключване на определени видове осигурени лица, за
които да не се извеждат данни. Те се въвеждат ръчно в полето с разделител запетая.

Поле Вид – от падащото меню се избира дали осигуровките да се изведат за заплати или за аванс.

Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи в бланката на декларацията автоматично се попълват сумите по


фондовете на ДОО, ЗО, ДЗПО в зависимост от зададените настройки.
Данните за Управител / Представляващ могат да бъдат запомнени от иконата с дискета, и да бъдат
извикани при следващо извеждане от иконата с папка.

Документът се разпечатва с избор на бутон Печат.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация към документа.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БАНКОВА СМЕТКА – ЗАПЛАТИ


Документът се стартира от меню Документи / Декларации и заповеди от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за разпечатване на бланка на Декларация за банкова сметка за превод на трудово


възнаграждение.

Преди извеждане, трябва да се стъпи върху името на лицето в дървото с персонала.

След стартиране на документа в бланката автоматично се попълват данни за служителя – име, ЕГН,
адрес, лична карта, банка, IBAN, BIC (от екрана с картона на лицето). При необходимост могат да се
променят и допълнят ръчно.

Документът се разпечатва с избор на бутон Печат.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.55
Документът се стартира от меню Документи / Декларации и заповеди от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за разпечатване на бланка на Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 ал. 1 от
ЗКПО.

Предварителни настройки:

Поле Период – от календарите в полетата се избира периодът, за който да се изведат данните. По


подразбиране се извежда тримесечието включващо работния месец в модула.
Поле Изчисление на – в полето се задават кодовете на перата, от които да се вземе сумата на
данъка. По подразбиране са зададени 201, 233.

Поле Вид осигурен – в полето се посочва видът осигурен, за който да се изведе декларацията. По
подразбиране са зададени 14, 10. За вид осигурен 10 се извеждат данни за удържания данък, само
при включена отметка Чужд.лице в картона в екран Допълнителни.

Начин на работа:

Бутон Изведи – при избор на бутона в декларацията в Част ІV Деклариране на дължимия данък се
попълва автоматично дължимият данък в зависимост от зададените настройки.

Документът се разпечатва с избор на бутон Печат.

4. ЗАПОВЕД ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД


Документът се стартира от меню Документи / Декларации и заповеди от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на бланка на Заповед за извънреден труд. Документът се


записва в базата с тип ЗИТ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав /
Издадени документи.

Документът е задължителен при полагане на извънреден труд през работни дни извън нормалната
продължителност на дневното работно време - 8 часа, за работа през почивните дни или
официалните празници.

Начин на работа:

След избор на меню Документи / Декларации и заповеди / Заповед за извънреден труд на екран се
извежда помощно меню (отдясно на екран) с настройки и бутони. Помощното меню се скрива /

показва с помощта на стрелката .

Добавянето на информация към заповедта става посредством попълване на типови полета,


характерни при съставяне на заповед за извънреден труд:
Описание на полетата:

Поле Номер – автоматично се извежда поредният номер на документ Заповед за извънреден труд,
генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Поле Дата – от календара в полето се избира датата на издаване на заповедтa. По подразбиране се


извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира дали документът да бъде съставен за конкретно
лице, отдел, или цялата фирма.

Поле Отдел – полето се добавя, когато е избран вид на извеждане за отдел. Конкретният отдел се
посочва от падащото меню.

Поле Период – задава се периодът за полагане на извънредния труд, като датите се избират от
календара (стартира при стъпване в полето с ляв клик на мишката). В случай, че периодът обхваща
различни видове дни – работни, почивни, празнични, е необходимо периодите да се въвеждат
отделно, като се запишат няколко отделни заповеди. Полето е задължително за попълване.

Поле Часове – задава се часовият диапазон на полагане на извънреден труд – начален и краен час
във формат чч:мм. Полето е задължително за попълване.

Поле Вид период – избира се вид на периода от падащо меню – работни, почивни или празнични
дни. По подразбиране е зададено Работни дни.

След като се попълни цялата тази информация, необходима за съставяне на заповедта се избира
бутон Добави. Информацията се добавя в разположения по-долу Списък на служителите за
извънреден труд, откъдето може да бъде изтрита или добавена нова информация преди
извеждането на заповедта.
Изтриването става посредством бутон [X], разположен срещу всеки добавен ред в таблицата.

Заповедта се записва чрез бутон Запис.

Бланката с попълнените реквизити се визуализира при избор на бутон Печат. В случай, че заповедта
се записва за цялата фирма или за отдел може към документа да се генерира поименен списък на
служителите от фирмата / отдела. За целта преди избор на бутон Печат се поставя отметката Списък
с персонала.

Някои от полетата в заповедта са достъпни за попълване на допълнителна информация – причини


за полагане на извънреден труд, длъжностно лице определено да води книгата за извънреден труд.

V. ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО


Документите се стартират от меню Документи / Парични обезщетения и помощи от ДОО от
основния екран на модул Заплати.

В тази точка от меню Документи се включват всички приложения към Наредбата за паричните
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Приложения с номера от 1 до 8
се представят от работника към работодателя. Приложение № 12 представлява придружителното
писмо и се използва, в случай че удостоверения приложение № 9, 10 и 11 ще се представят на място
в съответното ТП на НОИ.

Документите не се записват, а служат само за печат (бутон Печат отдясно на екран в помощното
меню).
VI. ДОКУМЕНТИ ИНСТРУКТАЖ

1. ЗАПОВЕД ЗА ИНСТРУКТАЖ
Документът се стартира от меню Документи / Документи за инструктаж от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Заповед за инструктаж. Документът се записва в базата


с тип ЗИ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав / Издадени документи.

Начин на работа:

След избор на меню Документи / Документи за инструктаж / Заповед за инструктаж на екран се


извежда бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с възможност за избор на

шаблон и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на стрелката .

В документа автоматично са попълнени данни за фирмата - име, адрес, ЕИК (взимат от екрана с
параметри на фирмата). При необходимост могат да се променят ръчно от клавиатурата.

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на издаване на заповедта за


инструктаж. По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Заповед за инструктаж, генериран


от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

В точка 3 Продължителност на инструктажите - продължителността в подточки а), б), в) и г) се


определя от дейността на предприятието спoред Приложение 3 към чл. 11, ал. 3 от наредбата. За да
се видят стойностите, които трябва да се попълнят е необходимо да се стъпи с ляв клик на мишката
върху текста (съгл. Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 ).

Появява се допълнителен екран с попълнена таблицата на Приложение 3 към чл. 11, ал. 3.
Стойностите от нея трябва ръчно да се попълнят в полетата за продължителност на инструктажа на
редове а), б), в) и г).

В точка 4 данните за лицата, провели инструктажа се попълват ръчно от клавиатурата.


Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер на документа.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Заповед за инструктаж с тип ЗИ.

2. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ИНСТРУКТАЖ


Документът се стартира от меню Документи / Документи за инструктаж от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Служебна бележка за инструктаж. Документът се


записва в базата с тип СБИ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав /
Издадени документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Документи за инструктаж / Служебна бележка за инструктаж. В


резултат на екран се извежда бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с
възможност за избор на шаблон и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на

стрелката .

В документа автоматично са попълнени данни за фирмата - име, адрес, ЕИК (от екрана с параметри
на фирмата) и за служителя – име, длъжност и отдел (от картона). При необходимост могат да се
променят ръчно от клавиатурата.

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на издаване на служебната бележка за


инструктаж. По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на компютъра).

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Служебна бележка за инструктаж,


генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от клавиатурата.

Като дата на провеждане на инструктажа по подразбиране се попълва датата на постъпване в


картона, но може да бъде променена ръчно.

Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер на документа.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Служебна бележка за инструктаж с
тип СБИ.
3. ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖ
Документът се стартира от меню Документи / Документи за инструктаж от основния екран на модул
Заплати.

Използва се за съставяне и разпечатване на Протокол за провеждане на инструктаж. Документът се


записва в базата с тип ПИ и може да бъде повторно отворен от меню Справки / Личен състав /
Издадени документи.

Начин на работа:

От дървото с персонала (отляво на екран) се маркира служителят, за който ще се изготвя документа.

Избира се меню Документи / Документи за инструктаж / Протокол за провеждане на инструктаж. В


резултат на екран се извежда бланката на документа и помощно меню (отдясно на екран) с
възможност за избор на шаблон и бутони. Помощното меню се скрива / показва с помощта на

стрелката .

В документа автоматично са попълнени данни за фирмата - име, адрес, ЕИК (от екрана с параметри
на фирмата) и за служителя – име, длъжност и отдел (от картона). При необходимост могат да се
променят ръчно от клавиатурата.

Дата на документа – от календара в полето се избира датата на издаване на протокол за


провеждане на инструктаж. По подразбиране се извежда текущата дата (системната дата на
компютъра).

Поле № - автоматично се извежда поредният номер на документ Протокол за провеждане на


инструктаж, генериран от програмата. При необходимост може да се промени ръчно от
клавиатурата.

Имената на председателя и членовете на комисията, провела инструктажа, се попълват ръчно, както


и въпросите, които са зададени и оценката.

Описание на бутоните:

Бутон Изх.номер – с избор на бутона автоматично се генерира изходящ номер на документа.

Бутон Печат – при избор на бутона се отпечатва документа.

Бутон Запис – при избор на бутона в базата се записва документ Протокол за провеждане на
инструктаж с тип ПИ.
СПРАВКИ

I. ЛИЧЕН СЪСТАВ

1. ПЕРСОНАЛ
Справката извежда информация за служителите във фирмата с данни от картона по предварително
зададени шаблони. Стартира се от Справки / Личен състав / Персонал.

Предварителни настройки

Поле Шаблон – от падащото меню се избира шаблонът, на база на който да се изведат данните в
справката като всеки шаблон съдържа определени колони.
Поле Филтър – от падащото меню се избира дали справката да се изведе само за напусналите, без
напусналите, лице в разлика в име между картон и дърво с персонал, клонирани служители.

Поле Филтър Отдел – в падащото меню може да се избере справката да се извежда за определен
отдел. Ако не е избран отдел справката се извежда за цялата фирма.

Отметка Извеждай само наличния персонал – когато отметката е включена в справката не се


извеждат напусналите служители.

Отметка Не извеждай клонираните – когато отметката е включена в справката не се извежда


клонираните служители.

Отметка По отдели – когато отметката е включена изведените данни се групират по отдели.

меню Настройки – дава възможност за настройка на колоните, които да се извеждат в справката.


Ако е необходимо някой параметър да бъде включен в справката, трябва отметката да бъде
включена, а ако не - трябва отметката пред реда да бъде изключена. Екранът с настройките дава
възможност да се извеждат данни по зададен филтър.

В посочения пример е зададен филтър в справката да се изведат всички служители с основна


заплата, която е равна на 1500 като в падащото меню на филтър има възможност за равно, различно,
съдържа и не съдържа. След като се зададат необходимите филтри се избира бутон Изведи.
Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат – разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт – експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.

2. ИЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ
Справка за Издадени документи служи за извеждане на информация, какви документи са били
издадени на служителите на фирмата. Съдържа се информация за номер на документа, неговата
дата, както и от кой потребител е бил издаден.

Издадените документи на служителите, които не трябва да фигурират в базата могат да се изтрият


с помощта на червения хикс в края на реда на всеки документ.

Предварителни настройки:

Поле Период - в поле период може да се настройва периодът, за който да се изведе справката

Отметка Всички документи – ако се избере отметка Всички документ, полето за период се скрива и
се извеждат всички записвани документи в модул Заплати.

Поле Тип документ – това поле позволява справката да се филтрира по тип на документ
Поле Номер документи – полето позволява справката да се филтрира по номер на документ. Ако се
въведе само номер на документ, без да се избере тип документ, се извеждат всички записани
образци на документи с посочения номер.

Поле Филтър персонал – в полето може да се пише ръчно, като се търси служител само по част от
името, напр.: по първо име

Поле Вид – в това поле от падащо меню може да се филтрира дали да се извеждат документите за
цялата фирма, за определен служител или за определен отдел:

 Вид: За текущ служител – когато справката се извежда по Вид: За текущ служител, маркира
се служител от дървото с персонала и името му се попълва в поле Служител.
По този начин се извеждат издадените документи на конкретно лице от персонала.

 Вид: За цялата фирма – когато справката се извежда по Вид: За цялата фирма, се извеждат
всички издадени документи на всички служители.

 Вид: За избрания отдел – предварително записаните отдели, в които са разпределени


служителите се извеждат в падащо меню от поле Отдел. Когато се избере отделът се
извеждат документите само за служителите, които са в него.

Отметка Подробно извеждане на издадени документи – при поставена отметка се извежда


допълнителна информация по записаните документи като До дата, Длъжност, Осн. труд.
възнаграждение, Вид промяна, Основание за сключване, Работно време,

Начин на работа:

Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.


3. ПОСТЪПИЛИ И НАПУСНАЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПЕРИОД
Справката извежда постъпилите / напусналите служители за определен период и се стартира от
Справки / Личен състав / Постъпили и напуснали служители за период.

Предварителни настройки

Поле От дата – от календара в полето се избира началната дата на периода, за който да се изведе
справката.

Поле До дата – от календара в полето се избира крайната дата на периода, за който да се изведе
справката.

Поле Изведи – от падащото меню се избира дали в справката да се изведат постъпилите или
напусналите служители за избрания период.

Поле Отдел – от падащото меню се избира отдел, за който да се изведе справката, ако е необходимо
да бъде изведена за конкретен отдел. Ако в полето не е избран отдел, справката се извежда за
цялата фирма.

Отметка Обединяване данни от клонирани служители – когато отметката е включена данните от


клонирани служители се извеждат на един ред с обединени данни, а когато е изключена - данните
се извеждат на два реда – единият ред е с основния картон, а другия с клонирания.

Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат – разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.


4. ЛИЦА С УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТАЖ В ГОДИНИ
Справката извежда информация за лицата с увеличение на професионалния стаж или се стартира
от Справки / Персонал / Лица с увеличение на професионалния стаж в години.

Предварителни настройки

Поле Месец – от календара в полето се избира за кой месец да се изведе справката.

Поле Вид – в падащото меню има възможност за избор дали да се извеждат лицата, които са с
увеличение на професионалния стаж в години или тези, които са навършили 11 месеца и предстои
професионалният им стаж да бъде прехвърлен с година.

Поле Отдел – в падащото меню има възможност за избор на отдел, за който да се изведе справката.
Ако не е избран отдел, справката се извежда за цялата фирма.

Поле Бригада – в полето има възможност за избор на бригада. Ако не е избрана, справката се
извежда за цялата фирма.

Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.

5. КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ
За провежданите видове инструктажи предприятията са длъжни да изготвят и поддържат книги за
инструктаж по безопасност и здраве при работа. Те следва да съответстват на изискванията на
Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от съгл. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда
за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
Книгите за инструктаж в Плюс Минус се стартират от меню Справки/Личен състав/Книга за
инструктаж.

Начин на работа:

Поле Период – в поле период може да се настройва периодът, за който да се изведе справката.

Поле Вид – в това поле се избира какъв да бъде видът на книгата за инструктаж, като от падащо
меню се избира дали да бъде за Начален инструктаж, Инструктаж на работното място, Периодичен
инструктаж, Извънреден инструктаж или Ежедневен инструктаж.

Поле Извеждане на – в това поле има възможност да се избере филтър, според който да се изведе
Книга за инструктажи, като може да се изведе са фирмата, за отдел, за бригада, за длъжност и за
текущ служител:

 Извеждане на: Фирмата – Извеждат се всички служители на фирмата


 Извеждане на: Отдел – от падащо меню в поле Отдел се избира предварително въведеният
и избран в картона на лицата отдел, за който да се изведе справката.

 Извеждане на: Бригада – при предварително записана бригада, тя се избира от падащото


меню

 Извеждане на: Длъжност – длъжността се избира от падащото меню, като по този начин
справката се филтрира само по служитеи, които изпълняват определена длъжност
 Извеждане на: Текущ служител – за да се изведе книга за инструктаж за определен
длужител е необходимо служителят да се маркира от дървото с персонала и името му ще
излезе в поле Служител

Поле Изключи вид осиг. – в това поле се въвеждат видове осигурен, които да не се извеждат в
справка, като в полето може да се добавят и махат данни.

Отметка Постъпили през месец – с помощта на отметката се избира определен месец от календара,
за който да се изведе справката. По този начин ще се изведе информация само за постъпилите
служители в избрания месец

Начин на работа:

Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.


6. АНАЛИЗНА СПРАВКА
Справката се стартира от меню Справки / Личен състав / Анализна справка.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на данни за отработени дни, отсъствия и


извънреден труд, както и други данни от фиша за заплати на служителите.

Предварителни настройки:

Раздел Анализна справка личен състав

Поле От месец – посочва се началният месец на периода, за който се извежда справката.

Поле До месец – посочва се крайният месец на периода, за който се извежда справката.

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата фирма, за
отдел или за текущия служител. В случай, че се избере За отдел или За текущия служител, се появява
още един ред – съответно Отдел и Служител.

Поле Отдел – полето се извежда, когато в поле Вид е избрано За отдел. От падащо меню се избира
отделът, за който ще се извежда справката. При извеждане за отдел съществува особеност, когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях. Справката може да се изведе само за краен отдел
и не може да се изведе за група отдели.

Поле Служител – полето се извежда, когато в поле Вид е избрано За текущия служител. В полето
автоматично се зарежда служителят, който е маркиран в дървото с персонала.

Поле Обединяване по – от падащо меню в полето се избира данните в справката дали да се


обединят по отдели, по бригади или по служители. Ако се избере Обединяване по служители, всеки
служител ще се изведе на отделен ред в справката. Ако справката се изведе с Обединяване по
отдели или Обединяване по бригади, ще се виждат обобщени данни съответно за отдели / бригади.

При обединяване по отдели например, справката изглежда така:

При обединяване по служители, се извежда следната информация:

Поле Филтър – в това поле може ръчно да се запише филтър за служител, отдел или бригада (в
зависимост от избраното в поле Обединяване по).

Раздел Настройка на извежданите данни

Данните в раздела са обособени в таблица с 3 колони.

В първата колона е записано името на колоната, каквото ще се изведе след това в справката.

В колона Формула се записват перата от фиша със заплати, от които ще се извеждат данни в
съответната колона. Номерата на перата се разделят със знак „+“ (плюс).

В колона Вид се избира от падащо меню в съответната колона какъв вид данни да се виждат – за
дни или за сума.

Добавяне на колона в справката – чрез таблицата е възможно в справката да се добави колона,


която не фигурира по подразбиране. Това става чрез натискане на бутон „+“ (плюс), който се намира
вдясно от надписа Вид в текущата таблица. След натискане на бутона, най-отдолу в таблицата се
появява ред, за който трябва да се попълни име на колона, формула и вид данни.
Например, ако се желае да се добави колона Заплата, която да показва сумата от Основна заплата
и ДТВ (пера 101 и 102): Натиска се бутон „+“. На появилия се ред в първата колона се записва
Заплата, в колона „Формула“ се записва 101+102, в колона Вид се избира Сума.

Скриване на колона в справката – ако някоя колона в таблицата не е необходима, тя може да се


скрие посредством текущата таблица - от бутон Х в края на реда с името на колоната.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран анализна справка, в зависимост от предварително направените


настройки.

Бутон Запиши настройки – Записва настройките от таблицата в раздел Настройка на извежданите


данни. При следващо стартиране на справката ще се изведат по подразбиране същите настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

7. РЕГИСТЪР НА ИЗХОДЯЩИТЕ НОМЕРА


В справката се извеждат всички документи, за които са били генерирани изходящи номера.
Съдържа информация за номерацията на документи, които имат изходящи номера, датата на
документа, за кой служител е издаден, от кой отдел е служителят, какъв е документът, с кой номер
е документът, както и допълнително описание към него.
Предварителни настройки:

Поле Изведи за – справката може да се изведе за Всички и за Период.

Извеждайки се за всички, се извеждат всички документи, за които са издавани изходящи номера.


Справката може да бъде изведена и за период, като се задават От месец и До месец, като според
тези данни се филтрират документите с издавани изходящи номера само за зададения период.

Поле Вид – Регистър на изходящите номер може да се издаде за текущия служител, за цялата фирма
или за Отдел.

 Вид: За текущия служите – при избрана опция за текущия служител, той се маркира в
дървото с персонала, справката се извежда и се виждат всички документи с генерирани
изходящи номера за текущия служител.

 Вид: За цялата фирма – извеждат се всички документи с генерирани изходящи номера.


 Вид: За избрания отдел – От новопоявилото се падащо меню се избира отделът. При
извеждане на справката се извеждат документите с изходящи номера, които са издавани за
служители, които работят в посочения отдел.

Отметка Не издавай отказаните номера – в програмата могат да бъдат отказани определени


номера на изходящи документи. Необходимо е на реда на издадения документ с посочения
изходящ номер да се избере бутон [X]. По този начин издаденият номер се анулира.
Избирайки отметката Не издавай отказаните номера, в справката се извеждат само изходящите
номера, които не са били анулирани.

Начин на работа:

Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.

Бутон Задаване на последен номер – в случай, че някой изходящ номер е анулиран, той може да
бъде зает отново, като се зададе предходният му като последен. По този начин следващият
последователен номер, който ще се генерира от програмата ще бъде този, който е бил анулиран.
8. РЕГИСТЪР НА ВХОДЯЩИТЕ НОМЕРА
Справката се стартира от меню Справки / Личен състав / Регистър на входящи номера.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на записаните входящи номера на документи,


въвеждани в ПЛЮС МИНУС. Входящ номер може да се попълни в документи като Декларация за
съгласие за обработване на лични данни (Документи / Договори / Декларация за съгласие за
обработване на лични данни), както и различни документи от модул Личен състав.

Предварителни настройки:

Поле Изведи за – от падащо меню се избира дали справката да изведе всички документи с входящи
номера или само документите от определен период.

Поле От месец и поле До месец – полетата се извеждат при избор на Период в поле Изведи за.
Посочват се началният и крайният месец на периода, за който се извежда справката.

Поле Вид – от падащо меню се избира дали справката да се изведе за цялата фирма, за избран отдел
или за текущия служител. В случай, че се избере За избрания отдел или За текущия служител, се
появява още един ред – съответно Отдел и Служител.

Поле Отдел – полето се извежда, когато в поле Вид е избрано За избрания отдел. От падащо меню
се избира отделът, за който ще се извежда справката. При извеждане за отдел съществува
особеност, когато освен отдели са създадени и подотдели към тях. Справката може да се изведе
само за краен отдел и не може да се изведе за група отдели.

Поле Служител – полето се извежда, когато в поле Вид е избрано За текущия служител. В полето
автоматично се зарежда служителят, който е маркиран в дървото с персонала.

Отметка Не извеждай отказаните номера – при включена отметка, на екран няма да се изведат
документите, чиито входящи номера са отказани.
Входящ номер може да се откаже след извеждане на справката. За да се откаже номер, трябва да
се натисне бутон Х, който се намира в края на реда с номера, който трябва да се откаже.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка за документите с входящ номер.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

Бутон Задаване на последен номер – използва се в случай, че входящите номера в програмата не


трябва да започнат от 1, а от друг номер. След натискане на бутона, се появява нов екран, където
ръчно се записва последният вече издаден входящ номер.

При генериране на следващ входящ номер в документ, в програмата ще се запише числото,


следващо посочения номер в този екран. Например, ако в появилия се екран се напише 29, за
входящ номер в следващ документ ще се запише 30.
II. НАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

1. АВАНСОВА ВЕДОМОСТ
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Авансова
ведомост от модул Заплати.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на ведомост за начислените аванси за цялата


фирма, за отдел или за бригада.

Предварителни настройки:

Поле Месец – посочва се месецът, за който да се изведе справката. По подразбиране се извежда


работният месецът на модул Заплати, но може да бъде променян ръчно с избор от календара, който
се стартира с помощта на ляв клик на мишката в полето.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали ведомостта да се изведе по азбучен ред на
персонала, по отдели или по бригади. Ако се избере отдел / бригада се показва допълнително поле
за избор на отдел / бригада. Когато освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния
отдел, може да се стартира справката и за група отдели.

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данните само на служителите, които са на работа за периода на справката и имат начислен аванс. В
противен случай, ще се изведат всички лица, за които има записан аванс за месеца на справката.

Отметка Извеждане на ДОД Аванс – при включена отметка в справката се извежда начисления
данък върху сумата на аванса.

Отметка Обединяване данни от клонирани служители - В случай, че отметката е включена, данните


за клонираните служители ще се обединят на един ред. В противен случай, ще се изведат на отделни
редове данните за клонингите и клонираните служители.
Екран Настройки

При избор на бутон Настройки (от помощното меню към справката) се отваря екран с допълнителни
настройки, където може да се скрие или да се покаже съществуваща колона, да се коригират
видовете осигурени лица, които се извеждат в справката, и др.

В областта Колони са изброени тези, които могат да се показват и скриват от потребителите. За целта
е необходимо да се включи отметката пред колоната, която трябва да се извежда и съответно да се
изключи пред тези, които не трябва да се извеждат.Направените промени се записват чрез избор на
бутон Запиши настройките.

Поле Всички видове осигурен без: .... - В полето са изброени видовете социално осигурени лица, за
които няма да се изведе справката. В случай че е необходимо даден вид осигурен да не се извежда
във ведомостта, той се въвежда ръчно в полето. Ако е нужно определен вид осигурен да се извежда
в справката, той не трябва да е изброен в това поле, т.е. трябва да се изтрие.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран таблица с имената на служителите и работниците, ползвали аванс,
съответно сумата по аванса и направените осигуровки от работодателя върху тях, в зависимост от
предварително направените настройки.

В сила от 01.01.2013 г. върху сумата на аванса не се начисляват осигуровки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


2. ВЕДОМОСТ ЗА ЗАПЛАТИ
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Ведомост за
заплати от модул Заплати.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на разчетно - платежна ведомост за цялата фирма,
за отдел или за бригада.

Предварителни настройки:

Поле Месец – посочва се месецът, за който да се изведе справката. По подразбиране се извежда


работният месецът на модул Заплати, но може да бъде променян ръчно с избор от календара, който
се стартира с помощта на ляв клик на мишката в полето.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали ведомостта да се изведе по азбучен ред на
персонала, по отдели или по бригади.

При извеждане по отдели съществува особеност, когато освен отдели са създадени и подотдели
към тях. Ведомостта може да се изведе за краен отдел, или за група отдели.

Пример: Дадена фирма има следната организационна структура:


Ведомостта може да се изведе поотделно за служителите само от ОФИС ВАРНА или ОФИС ПЛОВДИВ
или ОФИС СОФИЯ. При този вариант, в падащото меню Отдел, при стартиране на ведомостта се
избира съответният краен отдел.

Ведомостта може да се изведе и за отдел АДМИНИСТРАЦИЯ, т.е. общо за трите подотдела. В този
случай от падащото меню трябва да се избере АДМИНИСТРАЦИЯ: ***.

Поле Шаблон – от падащото меню се избира видът на справката - дали да се изведе във вид
стандартно определен от програмата или спрямо създаден от потребителя шаблон. Стандартните
шаблони са:

 Основен – в справката в отделни колони спрямо перата от фиша се извежда подробна


информация за отработените дни, дните в отсъствия, всички начисления, всички удръжки и
сумата за получаване на лицето за избрания период;
 Съкратена ведомост – различава се от шаблон Основен по това, че данните за осигуровките
се извеждат обобщено за фонд ДОО, фонд ДЗПО и фонд ЗО, а не поотделно по осигурителни
фондове (за фонд Пенсии, фонд Общо заболяване, фонд Безработица и др.) както са перата
във фиша;
 Обобщена ведомост – в справката се извежда обобщена информация за всички начисления,
всички удръжки и сумата за получаване.

Добавяне на шаблон

За да се създаде потребителски шаблон се избира бутон Нов. В резултат се отваря допълнителен


екран за задаване на настройки на шаблона.

Описание на полетата:

В поле Наименование на шаблон ръчно се въвежда наименованието на шаблона.

В област Данни от картона на служителите са изброени параметри от картоните, които могат да се


показват и скриват като колони в справката. За целта е необходимо да се включи отметката пред
колоната, която трябва да се извежда и съответно да се изключи пред тези, които не трябва да се
извеждат.

В областта Дни се задават кои пера от екран Заплати, отнасящи се за отработени дни и / или дни в
отсъствия да се изведат като отделни колони във ведомостта. За добавяне на колона се избира бутон
[+]. В резултат се добавя допълнителен ред за въвеждане:

В колона Наиименование се въвежда наименованието на колоната, което да излиза във


ведомостта.
В колона Формула се задава кодът на перото (от фиша с начисления), от което да се вземат данните.

За да се изтрие ред от таблицата се избира бутон [-] в края на съответния ред.

В областта Сума се задават кои начисления да се извеждат като колони в справката. По


подразбиране е избрано да се извеждат всички начисления и удръжки за лицето. Ако е необходимо
във ведомостта да излизат само от конкретни пера добавени от потребителя от падащото меню в
полето се избира Извеждане на зададени пера / формули. За да се добави колона с начисления /
удръжки се избира бутон [+]. В резултат се добавя допълнителен ред за въвеждане:

В колона Наиименование се въвежда наименованието на колоната, което да излиза във


ведомостта.

В колона Перо / Формула се задава кодът на перото (от фиша с начисления), от което да се вземат
данните или формулата за изчисление.

От падащото меню Вид се избира дали данните да се вземат от колони Сума или Дни от фиша с
начисления, или от картона на служителя.

За да се изтрие ред от таблицата се избира бутон [-] в края на съответния ред.

Изключи вид осигурен - В полето се изброяват видовете социално осигурени лица, които да не се
включват при извеждане на ведомост за заплати. Данните в полето се въвеждат ръчно от
клавиатурата разделени посредством запетая без интервал (например: 12,14).

Създаденият шаблон се записва чрез избор на бутон Запис.

Промяна на шаблон

За да се редактира вече добавен шаблон се избира бутон Промяна. Само потребителските шаблони
могат да бъдат променяни. При промяна на стандартен шаблон програмата създава негово копие и
по този начин се запазва стандартния и се създава и потребителски шаблон.

Изтриване на шаблон

За изтриване на шаблон се избира бутон Изтриване.

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данни само за служителите, за които не е попълнена дата на напускане (от месец предходен на
периода на справката) и имат начисления през месеца. В противен случай, ще се изведат всички
лица, за които има записани данни за периода на справката.

Отметка Обединяване данни от клонирани служители - В случай, че отметката е включена, данните


за клонираните служители ще се обединят на един ред. В противен случай, ще се изведат на отделни
редове данните за клонингите и клонираните служители.

Отметка Извеждане на данни преди ДМС - В случай, че отметката е включена, ведомостта ще се


изведе така, както би била, ако не са въведени данни за ДМС (бонуси). Отметката се използва за
всички месеци от периода, за които има записани бонуси (от Операции / Начисляване на бонуси).

Пример: Въвежда се бонус за период Януари - Март 2019. Извежда се Ведомост за заплати за месец
Февруари 2019 като се включва отметка Извеждане данни преди ДМС. В таблицата се извеждат
всички начисления за месеца без данните за ДМС (перо 136).

Отметка Колона за отрицателна сума за получаване - в случай че има отрицателна сума за


получаване, при включена отметка тя се извежда в отделна колона във ведомостта.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран ведомост за заплати, в зависимост от предварително направените


настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


3. ФИШОВЕ ЗА ЗАПЛАТИ
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Фишове за
заплати от модул Заплати.

Използва се за извеждане, печат, експорт и / или автоматично разпращане на фишовете за заплати


за определен месец за цялата фирма, за избран служител или за отдел.

Предварителни настройки:

Поле Месец – посочва се месецът, за който да се изведат фишовете за заплати. По подразбиране се


извежда работният месецът на модул Заплати, но може да бъде променян ръчно с избор от
календара, който се стартира с помощта на ляв клик на мишката в полето.

Отметка Автоматичен експорт в PDF по отдели – използва се за експорт на фишовете за заплати на


служителите във външен файл с формат pdf по отдели. За да се формират файловете се маркира
отметката и се избира бутон Изведи. Програмата извежда съобщение, че файловете са записани и
извежда пътя на записа. Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка
exports / payslips / yyyymm_булстат на фирмата с наименование името на отдела.
Отметка Автоматичен експорт в PDF по служители – използва се за експорт на фишовете за заплати
в отделен файл за всяко лице във формат .pdf. За да се формират файловете се маркира отметката
и се избира бутон Изведи. Програмата извежда съобщение, че файловете са записани и извежда
пътя на записа. Файлът се записва в инсталационната папка на програмата в подпапка exports /
payslips / yyyymm_булстат на фирмата с наименование името на служителя.

Отметка Автоматично разпращане по e-mail – използва се за автоматично изпращане на фишовете


на имейлите на служителите. Отметката е видима при включена отметка Автоматичен експорт в
PDF по служители. Преди да се премине към автоматично разпращане е необходимо да се направят
следните предварителни настройки:

- да се въведе e-mail aдреса на служителя, на който да се изпращат фишовете. Той се записва


в поле E-mail в картона с параметрите на служителите в екран Допълнителни.
- да се направят настройки на имейла, от който ще се изпращат. Те се задават от меню Сервиз
/ Настройки / Email. Примерни настройки:

За да се изпратят файлове се маркира отметка Автоматично разпращане по e-mail и се избира бутон


Изведи. Програмата извежда съобщение, че успешно са изпратени фишовете.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма, за
избран отдел или за избран служител. Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню
за избор на отдел. Ако се избере за служител, лицето трябва да се маркира от дървото с персонала
(отляво на екран).

Поле Изключи вид осигурен - В полето са изброени видовете социално осигурени лица, за които да
не се извеждат фишовете за заплати. В случай че е необходимо за даден вид осигурен да не се
извеждат фишове, той се допълва ръчно в полето. Ако е нужно определен вид осигурен да се
извежда в справката, той трябва да се изтрие от това поле.

Отметка Обединяване данни от клонирани служители - В случай, че отметката е включена, данните


за клонираните служители ще се обединят в един общ фиш. В противен случай, ще се изведат на
отделни фишове данните за клонингите и клонираните служители. По подразбиране отметката е
включена.
Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат
данни само за служителите, за които не е попълнена дата на напускане (от месец предходен на
периода на справката) и имат начисления през месеца. В противен случай, ще се изведат всички
лица, за които има записани данни за периода на справката.

Отметка Без извеждане на ЕГН / ЛНЧ – при включена отметка във фишовете няма да се съдържа
информация за ЕГН / ЛНЧ на служителите.

Отметка Извеждай само лицата със сума за получаване – когато отметката е включена в справката
няма да се изведат лица без сума за получаване (например: лица, които са били цял месец в
неплатен отпуск). По подразбиране отметката е включена.

Отметка Извеждане на удръжки за сметка на работодател – при включена отметка във фишовете
ще се съдържа информация за сумата на удръжките за сметка на работодател.

Отметка Извеждане на начисления, за които има записани само дни – когато отметката е включена
в справката ще бъдат изведени и начисления, за които няма сума, а само дни. Например: Ако за
месеца на извеждане на справката е въведено отсъствие Бременност и раждане, при включена
отметка ще бъдат изведени дните в отсъствие, при изключена няма да се виждат.

Отметка Извеждане на осигурителен доход – при включена отметка във фишовете ще се съдържа
информация за осигурителния доход, от който са изчислени осигуровките за месеца.

Отметка Извеждане на проф.стаж – при включена отметка след извеждане във фиша ще се вижда
професионалния стаж на лицето начислен към текущия месец.

Отметка Извеждане на служебен стаж – при включена отметка след извеждане във фиша ще се
вижда служебния стаж на лицето начислен към текущия месец. Използва се държавни служители.

Отметка Извеждане на данни преди ДМС – в случай, че отметката е включена, фишовете ще се


изведат така, както би били, ако не са въведени данни за ДМС (бонуси). Отметката се използва за
всички месеци от периода, за които има записани бонуси (от Операции / Начисляване на бонуси).

Отметка Извеждане данни за полагаем и използван отпуск – при включена отметка във фишовете
ще се съдържа информация за полагаемия и използван отпуск към месеца, за който се извежда
справката.

Начин на работа:

Бутон Изведи - на екран се извежда справка за фишовете за заплати, които представляват детайлна
разбивка на трудовото възнаграждение и удръжките от него за месеца по служители в табличен
вид.

При включена отметка Автоматичен експорт в PDF по отдели или отметка Автоматичен експорт в
PDF по служители след избор на бутон Изведи фишове за заплати не се извеждат на екран, а се
записват във файл с формат .pdf в инсталационната папка на програмата.

Бутон Печат – разпечатва изведените на екран фишове.


Бутон Експорт – Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат pdf. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports / payslips.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с документа.

4. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ – КАСОВО ИЛИ БЕЗКАСОВО


Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Изплатени суми
- касово или безкасово от модул Заплати.

Тя извежда информация за изплатените суми на служителите по банков път или в брой от касата на
предприятието.

Предварителни настройки:

Поле Месец – посочва се месецът, за който да се изведе справката. По подразбиране се извежда


работният месецът на модул Заплати, но може да бъде променян ръчно с избор от календара, който
се стартира с помощта на ляв клик на мишката в полето.

Поле Отдел – използва се, ако справката трябва да се изведе за конкретен отдел. Когато освен
отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел, може да се стартира справката и
за група отдели. Ако полето се остави празно, справката ще се изведе за цялата фирма.

Поле Всички видове осигурен без - В полето са изброени видовете социално осигурени лица, за
които няма да се изведе справката. В случай че е необходимо даден вид осигурен да не се извежда,
той се въвежда ръчно към списъка в полето. Ако е нужно определен вид осигурен да се извежда в
справката, той не трябва да е изброен в това поле, т.е. трябва да се изтрие.
Поле Вид плащане - от падащо меню се избира дали да се изведе информация за изплатените суми
касово, безкасово, или общо за всички служители, независимо от начина на плащане.

Поле Вид сума – от падащото меню се избира дали в справката да се изведе сумата на изплатената
заплата или на изплатения аванс за месеца.

Поле Филтър по банка – изполва се, ако справката трябва да съдържа данни само за конкретна
банка. Името на банката се въвежда ръчно в полето.

Вид на данните - от радиобутоните в полето се избира дали в справката списъкът със служителите
да се изведе по азбучен ред или групиран по отдели или по банки.

Отметка Извеждай информация за банковите сметки на служителите – при включена отметка в


справката ще се включат данни за името на банката, IBAN и BIC на служителя.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран списък с всички служители получили суми касово / безкасово през
месеца, в зависимост от предварително направените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


5. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ХОРИЗОНТАЛНА
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Рекапитулация
хоризонтална от модул Заплати.

Тя съдържа информация за всички начисления и удръжки по видове и крайната сума за получаване


за определен период сортирани по месеци и / или по отдели.

Предварителни настройки:

Поле Период – задава се началото и краят на периода, за който да се изведат данните в справката.
По подразбиране излиза работният месец в модул Заплати, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календарите в полета.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди:

- по месеци и отдели – данните се извеждат обобщено по отдели групирани по месеци;

- само по отдели - данните се извеждат обобщено по отдели за целия период на справката;

- само по месеци – данните се извеждат обобщено по месеците от периода на справката.

Поле Отдел – от падащото меню в полето се избира отделът, за който да се изведе справката. Когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел, може да се стартира
справката и за група отдели. Ако полето се остави празно, справката ще изведе информация за
начисленията от всички отдели.

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данните само за служители, които са на работа за периода на справката и имат записани
начисления. В противен случай, ще се изведат данни за всички лица, за които има записани данни
за периода на справката.
Отметка Извеждане на суми за лица без отдели – при включена отметка след извеждане на
справката в таблицата ще се включи информация и за лицата, които не са назначени в отдел (поле
Отдел в картона е празно). Информацията ще бъде изведена на ред Без отдел.

Поле Изключи вид осиг. - В полето се изброяват видовете социално осигурени лица, чиито
начисления да не се включват при извеждане на справката. В случай че е необходимо даден вид
осигурен да не се извежда, той се допълва ръчно в полето. Ако е нужно определен вид осигурен да
се извежда в справката, той не трябва да е изброен в това поле, т.е. трябва да се изтрие.

Поле Изведи – от падащото меню се избира дали справката да се изведе за всички, само за лицата
родени преди 01.01.1960г. или само за лицата родени след 31.12.1959г.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран таблица с подробна информация за всички начисления и удръжки
по видове за сметка на служителя и за сметка на работодателя, крайната сума за получаване, общия
разход на работодателя за труд, БТВ за определяне на обезщетения по КТ и платен отпуск и др.
обобщено по отдели в зависимост от предварително направените настройки. Данните в справката
се извеждат хоризонтално групирани по отдели и / или по месеци в последователността, в която са
в таблицата на работния фиш.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.
6. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ВЕРТИКАЛНА
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Рекапитулация
вертикална от модул Заплати.

Тя съдържа информация за всички начисления и удръжки по видове и крайната сума за получаване


за определен период за фирмата, по отдели или за избран отдел.

Предварителни настройки:

Поле Период – задава се началото и края на периодът, за който да се изведат данните в справката.
По подразбиране излиза работният месец в модул Заплати, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календарите в полета.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди общо за цялата фирма
или общо по отдели.

Поле Отдел – от падащото меню в полето се избира отдела, за който да се изведе справката. Когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел, може да се стартира
справката и за група отдели. Ако полето се остави празно, справката ще се изведе за цялата фирма
/ всички отдели.

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данните само за служители, които са на работа за периода на справката и имат записани
начисления. В противен случай, ще се изведат данни за всички лица, за които има записани данни
за периода на справката.
Отметка Извеждане на брой заети по групи професии – при включена отметка след извеждане на
справката най-отдолу в таблицата се извежда информация за броя на лицата заети в съответната
квалификационна група професия.

Отметка Извеждане на отрицателна сума за получаване - в случай че има отрицателна сума за


получаване, при включена отметка тя се извежда на отделен ред (Отрицателна сума за получаване)
в част Суматори и не се включва на ред Сума за получаване.

Изключи вид осиг. - В полето се изброяват видовете социално осигурени лица, чиито начисления
да не се включват при извеждане на справката. В случай че е необходимо даден вид осигурен да не
се извежда, той се допълва ръчно в полето. Ако е нужно определен вид осигурен да се извежда в
справката, той не трябва да е изброен в това поле, т.е. трябва да се изтрие.

Поле Допълн.кодове към "Начисления" и поле Допълн.кодове към "Удръжки" – в полето ръчно
се въвеждат допълнителни кодове на пера от фиша за начисления и / или удръжки, които да се
извеждат в справката. Кодовете на перата се въвеждат ръчно от клавиатурата разделени
посредством запетая без интервал.

Поле Изключи кодове от "Начисления" и поле Изключи кодове от "Удръжки" - в полето ръчно се
въвеждат кодове на пера от фиша за начисления и / или удръжки, които да не се включват в
справката. Кодовете на перата се въвеждат ръчно от клавиатурата разделени посредством запетая
без интервал.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран таблица с обобщена информация за общата сума на всички
начисления и удръжки по видове и крайната сума за получаване в зависимост от предварително
направените настройки. Данните в справката се извеждат вертикално като в лявата част на
таблицата излизат начисленията, а удръжките в дясната част на таблицата, като разлика между
всички начисления и удръжки се формира чистата сума за получаване. Най-отдолу се извежда
информация по сумарните кодове от фиша и осигуровките за сметка на работодателя.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

7. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ


Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Изплатени суми
по граждански договори от модул Заплати.

Тя извежда информация за изплатените суми на лицата назначени на граждански договори,


изплатените наеми на наемодателите, изплатените хонорари и др. за определен период за избран
служител, за фирмата или за избран отдел.
Справката дава възможност за следене на записаните Сметки за изплатени суми, отнасящи се за
повече от един период.

Предварителни настройки:

Поле Период - посочва се периодът, за който да се изведе справката. По подразбиране се извежда


работният месецът на модул Заплати, но може да бъде променян ръчно с избор от календарите,
които се стартират с помощта на ляв клик на мишката в полетата.

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма, за
избран отдел, или за текущия служител. Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню
за избор на отдел. Ако се избере за текущия служител, лицето трябва да се маркира от дървото с
персонала (отляво на екран).

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данни само за служителите, за които не е попълнена дата на напускане (от месец предходен на
периода на справката) и имат начисления през периода. В противен случай, ще се изведат всички
лица, за които има записани сметки за изплатени суми за периода на справката. По подразбиране
отметката е включена.

Например: За лице вид осигурен 14 е записана Сметка за изплатени суми за месец Април. В картона
на лицето е въведена дата на напускане 31 Март. Стартира се справката за период Април. За да се
изведат данните за лицато отметката трябва да е иключена.

Отметка Извеждай данните по месеци – използва се, в случай че справката се извежда за повече от
един месец. При включена отметка сумите за служителите ще се изведат поотделно за всеки месец,
при изключена обобщено за целия период на справката.

Отметка Без извеждане на персонал при извеждане на данни по месеци – отметката е видима
само при включена отметка Извеждай данните по месеци. Когато е включена данните в справката
ще се по месеци без да се вижда списъкът с персонала.
Отметка Скриване на нулевите колони – при включена отметка в таблицата на справката ще бъдат
изведени само колони, в които има данни.

Отметка Подробна информация – При включена отметка в таблицата под името на служителя се
извежда ред с информация за датата и номера на сметките за изплатени суми, от които се формират
изведените суми.

Отметка Извеждане на формули за изчисление – когато отметката е включена в таблицата под


наименованията на колоните се извежда ред със съответстващите им кодове на пера от фиша.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка по служители за начислените суми по извънтрудови


правоотношения, брутната сума, нормативно признатите разходи, облагаемата част от сумата,
авансовия данък и осигуровките по видове за сметка на лицето и на работодателя спрямо
записаните сметки за изплатени суми за посочения период и в зависимост от зададените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


8. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ИЗБРАНИ ПЕРА
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Изплатени суми
по избрани пера от модул Заплати.

Тя извежда информация за изплатените суми по конкретно перо или няколко пера от работния фиш
за определен период за избран служител, за фирмата или за избран отдел.

Предварителни настройки:

Поле От месец ... До месец ... - от календарите в полетата се задава периодът, за който да се изведе
справката. По подразбиране периода е работния месец в модул Заплати.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма, за
избран отдел, или за текущия служител. Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню
за избор на отдел. Когато освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел,
може да се стартира справката и за група отдели. Ако се избере за текущия служител, лицето трябва
да се маркира от дървото с персонала (отляво на екран).

Когато лицето има повече от един картон, в помощното меню се добавя бутон Обединяване данни
по ЕГН. При избор на бутона на екран се извеждат всички картони за избраното ЕГН. От този екран
е необходимо е да се направи избор дали в справката да участват само суми от маркирания
първоначално картон или от всички за избраното ЕГН. Изборът се прави като се маркира отметката
пред името от картона.

Отметка По месеци – използва се, в случай че справката се извежда за повече от един месец. При
включена отметка сумите за служителите ще се изведат поотделно за всеки месец, а при изключена
обобщено за целия период на справката.
Отметка Извеждай само наличния персонал – В случай, че отметката е включена, ще се изведат
данни само за служителите, за които не е попълнена дата на напускане (от месец предходен на
периода на справката) и имат начисления през периода. В противен случай, ще се изведат всички
лица, за които има записани данни за периода.

Поле Вид осиг. – в полето ръчно се въвеждат видовете осигурени, за които да се изведе справката.
Ако се въвеждат няколко, те се отделят със запетая. Ако справката трябва да се изведе за всички
видове осигурени без изброените в полето, трябва да се маркира отметка Всички различни от
избраните видове осигурен.

Поле Изберете перо / пера – в полето ръчно се въвежда кодът на перото, за което да се изведат
данните. Ако трябва да се изведе информация общо за няколко пера, всяко следващо перо след
първото се добавя със знак „+” без интервал. Във формулите могат да се посочват и буквени
означения, които отговарят на кодове от фиша, примерно ФРЗ, ОД и т.н .

Въведените в полето кодове и формули се записват автоматично и могат да бъдат използвани


впоследствие. Кодовете могат да бъдат избрани от падащото меню под поле Изберете перо / пера.

Поле Извеждане на – от падащото меню в полето се избира дали инфорамацията за избраното перо
да бъде за само за сума, само за дни (часове) или за дни и сума т.е.дали данните да се вземат от
колона Сума и / или от колона Дни от фиша с начисления.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка по служители за начислените суми по избраното перо /
пера спрямо записаните заплати за посочения период и в зависимост от зададените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


9. ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ ГОДИНАТА
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Изплатени суми
през годината от модул Заплати.

Тя извежда информация за изплатените суми по месеци и по пера за определен период за избран


служител, за фирмата или за избран отдел.

Предварителни настройки:

Поле Извеждане – от падащото меню се избира видът на справката – По месеци или По пера. По
месеци - дава информация за всички начисления през периода на справката разделени по месеци.
По пера - дава подробна информация за всички начисления през периода на справката по
съответните пера от фиша, разделено по месеци.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма, за
избран отдел, или за текущия служител. Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню
за избор на отдел. Когато освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел,
може да се стартира справката и за група отдели. Ако се избере за текущия служител, лицето трябва
да се маркира от дървото с персонала (отляво на екран).

Когато лицето има повече от един картон, в помощното меню се добавя бутон Обединяване данни
по ЕГН. При избор на бутона на екран се извеждат всички картони за избраното ЕГН. От този екран
е необходимо е да се направи избор дали в справката да участват само суми от маркирания
първоначално картон или от всички за избраното ЕГН. Изборът се прави като се маркира отметката
пред името от картона.

Поле Месец – посочва се месецът, за който да се изведе справката. По подразбиране се извежда


работният месецът на модул Заплати, но може да бъде променян ръчно с избор от календара, който
се стартира с помощта на ляв клик на мишката в полето. Ако за Вид на извежданите данни се избере
За избран период полето се преименува на Период и се извеждат полета за избор.

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира периодът, за който да се изведе справката – за
текущата година, за текущия месец (избира се от поле месец), за избран период (избира се от поле
период) или за всички периоди със записи.
Отметка Скриване на суми по-малки от 0 – при включена отметка в справката няма да участват пера
със суми по-малко от 0.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка по месеци / по пера за начислените суми за избран
служител, за фирмата или за избран отдел спрямо записаните заплати за посочения период и в
зависимост от зададените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

10. РАЗХОДИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ТРУД


Справката се стартира от Справки/ Начислени възнаграждения на персонала/ Разходи на
работодателя за труд от модул Заплати.

Тя показва точно колко „струва“ даден служител на фирмата: Трудово възнаграждение + Всички
осигуровки за сметка на работодателя. Има възможност за извеждане на информация за определен
период, по избран служител, за избран отдел или разходите на работодателя за труд на всички
служители от фирмата.

Предварителни настройки
Поле От месец – задава се началото на периода, за който да се изведе справката.

Поле До месец – задава се краят на периода, за който да се изведе справката.

Отметка По месеци – при включена отметка и зададен период по- голям от един месец, в справката
се извежда информация за всеки месец по отделно. При изключена отметка, информацията се
извежда общо за целия период.

Отметка Извеждане само на наличния персонал – при включена отметка, в справката се извежда
информация само за служители, които са на работа през посочения период.

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира дали справката да изведе информация за цялата
фирма или за текущия служител. В случай, че е избрано справката да се изведе за текущия служител,
е необходимо името да се маркира в дървото с персонала (отляво на екран) и след това да се избере
бутон Изведи.

Поле Отдел – от падащото меню в полето се избира отдел, за който да се изведе справката. Когато
структурата на фирмата се състои освен от отдели, но и от подотдели към тях, справката може да
бъде изведена и за конкретен подотдел.

Поле Без вид осигурен – със запетая и без интервал се посочват видовете осигурен (с цифри), за
които не трябва да се извеждат данни в справката.

Поле Обединяване по – в случай, че е необходимо данните да се изведат за цялата фирма, но да


бъдат сортирани по отдел, бригада или вид осигурен, това може да бъде избрано от падащото меню
в полето.

Отметка Без извеждане на персонал при обединяване на данни – когато отметката е включена, се
извежда информация за общата стойност на разходите за труд на работодателя за отдела като цяло,
за общата стойност на разходите на работодателя за труда на всички видове осигурен 01 например,
както и за бригадата като цяло. Когато отметката е изключена, данните са обединени по избрания
критерий, като в списъка фигурират и имената на служителите.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран информация за това колко струва даден служител на фирмата-
трудово възнаграждение плюс всички осигуровки за сметка на работодателя.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория Еxports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


11. СПРАВКА ЗА НАЗИСЛЕНИ И ИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ
Справката се стартира от меню Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Справка за
начислени и изплатени заплати от модул Заплати.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на информация за начислени и / или изплатени


заплати / аванси за определен период.

Справката извежда инфорамция от записаните осчетоводявания на заплатите. Осчетоводяването се


извършва от меню Операции / Осчетоводяване на заплати. За да бъде изведена коректна справка,
е необходимо при осчетоводяването да са попълнени данните в част Запис на документ. След
записа, документът постъпва в Журнала на документите на модул Счетоводство с тип ЗАП и файл
payrollAccountingSalaries.pm.

Предварителни настройки:

Предварителните настройки се скриват / показват с помощта на стрелката .

Описание на полетата:

От месец – От календара се избира началният месец от периода, за който ще бъде изведена


справката.

До месец – От календара се избира крайният месец от периода, за който ще бъде изведена


справката.

Вид – От падащото меню се избира дали да бъдат изведени данни за заплати, аванси или всички
начисления.

Отдел – Ако е необходимо справката да бъде изведена само за конкретен отдел, той се избира от
падащото меню.
Тип документ – В полето се попълва типа на документа, от който да се изведе информация в
справката. По подразбиране е попълнен тип ЗАП. Това е типа на документ Осчетоводяване на
заплати, който може да бъде записан от меню Операции / Осчетоводяване на заплати.

Начин на работа:

Бутон Изведи – Извежда на екран данни за начислени / изплатени заплати в зависимост от


предварително зададените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ – Препраща към помощтната информация към справката.


12. РАЗДАДЕНИ ВАУЧЕРИ ПО НОМИНАЛ
Справката се стартира от меню Справки/ Начислени възнаграждения на персонала/ Раздадени
ваучери по номинал в модул Заплати.

Ваучери за храна са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и


служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като
разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни
съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

Справка Раздадени ваучери по номинал се използва за запис на получените суми ваучери, като след
попълване и запис на информацията в справката, има възможност за извеждането й в екран Заплати
по избрано перо.

Предварителни настройки:

Поле Месец - С двоен клик на мишката се стартира календар за избор на месец, за който ще се
попълват и извеждат данните. По подразбиране се попълва избраният месец в екран Заплати.

Поле Вид - От падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата фирма или
за отдел.

Отметка Извеждай само наличния персонал - Ако отметката е включена, се извеждат данни само
за лицата, които работят в компанията към месеца, за който се попълва справката. Ако е изключена,
в справката се извежда информация и за лицата, които имат попълнена Дата на напускане в картона.

Отметка Извеждай само лица със записани данни за ваучери - Когато отметката е включена, в
справката се извеждат само служителите, за които има записани ваучери по номинал. В противен
случай, се извеждат всички лица, които работят във фирмата през месеца, за който се извеждат
данни.
Поле Ваучери с номинал - Със запетаи и без интервал се посочват номиналите на ваучерите.
Попълнените номинали се извеждат в справката, след като бъдат записани предварителните
настройки.

Поле Изключи вид осигурен - Попълват се видовете осигурен, за които няма да се изведат данни в
справката, разделени със запетаи и без интервал помежду им.

Отметка Изведи записаните суми във фиша на лицето - Ако отметката е включена, след запис на
предварителнтие настройки, сумите се извеждат в екран Заплати на реда с посочения код на
разплащателното перо. По подразбиране е попълнен код 1001 Ваучери за хран, който може да се
смени. Ако отметката е изключена, попълнените и изведени данни няма да се запишат в екран
Заплати/ Фишове с разплащателни пера за лицата.

Задаване на брой ваучери за изведените служители – Менюто се извежда след извеждане на


справката. Попълва се брой ваучери по съответните номинали. Когато се избере бутон Задай,
посочените номинали в брой се попълват за всички лица, изведени в справката.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран раздадените суми ваучери на посочените служители и за


избрания месец.

Бутон Запис - Записва въведените данни за раздадени ваучери по номинал.

Бутон Изтриване - Изтрива въведените данни за раздадените ваучери.

Бутон Печат - Разпечатва изведените и записани в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира изведените и записани в справката данни във външен файл с формат
Excel. Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория Еxports.
III. ОТСЪСТВИЯ, ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ И ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

1. ОТСЪСТВИЯ ПО АЗБУЧЕН РЕД


Справката се стартира от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Отсъствия
по азбучен ред.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на данни за отсъствия на служителите.

Предварителни настройки:

Поле Изведи за - от падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата
фирма, за отдел, за бригада или за текущо лице. В случай, че се избере За отдел или За бригада, се
появява още един ред – съответно Отдел и Бригада.

Поле Отдел – появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За отдел. От падащо меню се избира
отделът, за който ще се извежда справката. При извеждане за отдел съществува особеност, когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях. Справката може да се изведе само за краен отдел
и не може да се изведе за група отдели.

Поле Бригада – появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За бригада. В полето ръчно се
записва бригадата, за която ще се извежда справката.

Поле Вид – от падащо меню в полето се избира дали справката да се изведе за текущия месец, за
текущата година, за период или да се изведат всички отсъствия.

Поле Месец – полето се появява, когато е избрано За текущия месец в поле Вид. От календарче,
което се появява, се избира месецът, за който да се изведе справката

Поле Година - полето се появява, когато е избрано За текущата година в поле Вид. От календарче,
което се появява, се избира годината, за който да се изведе справката
Поле От месец и поле До месец – полетата се виждат, когато е избрано За период в поле Вид. От
календарче се посочва началният месец и крайният месец на периода, за който се извежда
справката.

Отметка Извеждане само на наличния персонал – в случай, че отметката е включена, ще се изведат


данни само за служителите, за които не е попълнена дата на напускане (от месец предходен на
периода на справката) и имат начисления през месеца. В противен случай, ще се изведат всички
лица, за които има записани данни за периода на справката.

Отметка Подробна информация – при включена отметка, в справката се виждат и колони База, Сума
и Коментар. По този начин може да се проследи каква сума е изчислена за платен отпуск например,
както и как е изчислена тази сума. При изключена отметка, представените три колони липсват.

Поле Само отсъствия с код – в полето може да се филтрира по едно или няколко вида отсъствия
като ръчно се запише кода на отсъствието. Ако се желае филтриране на повече от едно отсъствие,
кодовете се записват като се разделят със знак запетая.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка за отсъствията, в зависимост от предварително


направените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.


2. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОТСЪСТВИЯ

Справката се стартира от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд /


Рекапитулация отсъствия.

Предварителни настройки:

Поле Изведи за - от падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата
фирма, за отдел, за бригада или за текущо лице. В случай, че се избере За отдел или За бригада, се
появява още един ред – съответно Отдел и Бригада.

Поле Отдел – появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За отдел. От падащо меню се избира
отделът, за който ще се извежда справката. При извеждане за отдел съществува особеност, когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях. Справката може да се изведе само за краен отдел
и не може да се изведе за група отдели.

Поле Бригада – появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За бригада. В полето ръчно се
записва бригадата, за която ще се извежда справката.

Поле Вид – от падащо меню в полето се избира дали справката да се изведе за текущия месец, за
текущата година, за период или да се изведат всички отсъствия.

Поле Месец – полето се появява, когато е избрано За текущия месец в поле Вид. От календара в
полето се избира месецът, за който да се изведе справката

Поле Година - полето се появява, когато е избрано За текущата година в поле Вид. От календара в
полето се избира годината, за който да се изведе справката

Поле От месец и поле До месец – полетата се виждат, когато е избрано За период в поле Вид. От
календара в полето се избира началният месец и крайният месец на периода, за който се извежда
справката.

Отметка Извеждане само на наличния персонал – в случай, че отметката е включена, ще се изведат


данни само за служителите, за които не е попълнена дата на напускане (от месец предходен на
периода на справката) и имат начисления през месеца. В противен случай, ще се изведат всички
лица, за които има записани данни за периода на справката.
Поле Само отсъствия с код – в полето може да се филтрира по едно или няколко вида отсъствия
като ръчно се запише кода на отсъствието. Ако се желае филтриране на повече от едно отсъствие,
кодовете се записват като се разделят със знак запетая.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка за отсъствията, в зависимост от предварително


направените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

3. ГРАФИК ОТСЪСТВИЯ
Справката се стартира от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / График
отсъствия от модул Заплати.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на информация за планирани отпуски и / или


използвани отсъствия за определен период.

Справката извежда информация за въведените отсъствия в еркан Отсъствия и планираните отпуски


в меню Документи / Отпуски и болнични / План – график за отпуски.

Предварителни настройки:
Предварителните настройки се скриват / показват с помощта на стрелката .

Описание на полетата:

Период – От календара в полето се задава периодът, за който да бъде изведена справката.

Вид – От падащото меню се избира, дали справката да бъде изведена за цялата фирма, конкретен
отдел, бригада или за избрано лице.

Изведи – От падащото меню се избира видът на данните, които да бъдат изведени – използвани,
планирани или всички отсъствия.

Само отсъствие с код – В полето ръчно се записва кодът на отсъствието, за което да бъде изведена
информация. Отсъствията в полето се разделят със запетайка без интервал, например: 01,20,21.

Отметка Извеждане само на месеците с данни – Когато отметката е включена, при извеждане на
справката няма да бъдат изведени месеци, в които няма записани отсъствия в избрания период.

Отметка Извеждане само на служителите със записани данни – Когато отметката е включена, при
извеждане на справката няма да бъдат изведени служители, за които няма записани отсъствия за
избрания период.

Отметка Обединяване данни от клонирани служители – Когато отметката е включена, при


извеждане на справката данните за клонираните служители ще се изведат на един ред.

Отметка Покажи код – Когато отметката е включена, при извеждане на справката ще се визуализира
и кода на използваното / планираното отсъствие.

Начин на работа:

Бутон Изведи – Извежда на екран данни за планираните / използваните отсъствия в зависимост от


предварително зададените настройки.

В тъмно оранжев цвят са маркирани използваните отсъствия, а в светло оранжев цвят са маркирани
планираните отсъствия.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ – Препраща към помощтната информация към справката


4. ПОЛАГАЕМ ОТПУСК
Съгласно чл. 155, ал.1 КТ всеки работник има право на платен годишен отпуск. Размерът на платения
годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни годишно. Придобиването на право за ползването
му е регламентирано в чл. 22 от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Съгласно него:

Право на платен отпуск по чл.155 и 156 от КТ придобива всеки работник и служител, който има най-
малко 8 месеца трудов стаж.

Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част - през
следващата календарна година, работникът /служителят има право на платен годишен отпуск за
първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората
година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер.

При изчисляване на осемте месеца трудов стаж се включва общият натрупан трудов стаж, при
всички работодатели, а не само при последния.

Съгласно чл.23 от същата наредба:

Ако работникът/ служителят работи през част от законоустановеното работно време (непълно
работно време), той има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се
признава за трудов стаж. Например лице, което е назначено на работно време 4 часа, при
законоустановени за длъжността 8, има право на платен годишен отпуск в размер на 20 работни
дни, ако не е уговорен по-дълъг срок.

Времето, през което служителят е в платен годишен отпуск се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Зареждане на полагаем отпуск

Дните полагаем отпуск се зареждат от меню Справки/ Отсъствия, присъствени дни и извънреден
труд/ Полагаем отпуск. Зареждането е към началото на съответната година, но може да стане и в
по-късен месец, като полагаемите дни ПГО на служителите ще бъдат преизчислени според месеците
до края на годината. Например за лицата, които са постъпили през месец юни ще бъдат заложени
10 дни.
Предварителни настройки:

Поле Вид – справката за полагаеми отпуски може да бъде изведена за цялата фирма, за текущ
служител, като той се маркира в дървото с персонала и името му се появява в новопоявилото се
поле Служител. Справката може да се изведе и за отдели, като отделът, който е въведен и в който
са прибавени служители се избира от падащо меню в новопоявилото се поле Отдел.

Поле Вид осигурен – справката може да се извежда за всички видове осигурени лица, които са
вписани в полето. В полето може ръчно да се добавят и махат видове осигурен.

Отметка Извеждане на всички години – когато тази отметка се постави, справката се извежда за
всички години от 2009-та година, до тази, която е въведена в поле Година.

Меню Зареждане на полагаем отпуск

Поле Година – по подразбиране се зарежда текуща година, като може да бъде променена. По този
начин се зареждат отпуските за избраната в това поле година.

Полагаем отпуск – избират се отметки на всички основания, за които да се заредят дни. Възможните
опции за зареждане на дни полагаем отпуск са: чл.155, чл.156, ал.1, т.1, както и чл.156, ал.1, т.2.
Дните полагаем отпуск за всяко основание се въвеждат на обозначеното място.
Отметка Изведи само – при поставена отметка, от падащото меню се избира между опции Изведи
само: Постъпилите през и Напусналите през, като периодът се избира от календара, който се
появява избирайки се съседното поле.

По този начин се зареждат отпуските само за постъпилите или напусналите през избрания период.

Меню Справка за използван полагаем отпуск

Поле Към месец – в посоченото поле се избира месецът, за който да се изведе справката. По този
начин се вижда колко от полагаемите дни в отпуск за използвани към периода посочен в поле Към
месец.

Поле Вид на данните – справката може да се изведе като Обобщена информация или Разделена
по видове:

 Обобщена информация – дава информация колко дни е полагаемият отпуск за годината,


колко дни от него са използвани и колко остават да бъдат използвани. С тази справка може
да се проследи колко дни от полагаемият отпуск са били използвани и през изминалата
година и съответно колко от тях са били прехвърлени за използване за следващия период.
 Разделена по видове – когато справката се изведе като Разделена по видове, от нея може
да се добие представа колко дни полагаем отпуск има служителят спрямо всяко от
възможните основания, колко от тях са били използвани към зададения в поле Към месец
период и колко остават.
Отметка Не извеждай напусналите преди месеца, за който се извежда справката – избирайки тази
отметка, няма да се извеждат служителите, които са напуснали в периода, посочен в поле Към
месец.

Отметка Преизчисляване на полагаемите дни – при избрана отметка, дните полагаем отпуск за
текущата година се извеждат съобразно месеца, към който се извежда справката. Например, ако в
полето Към месец е избрано Май и за съответната година са записани 20 работни дни, в колоната
за полагаем отпуск за текущата година ще се изведе 8. В противен случай – 20 дни.

Прехвърляне на остатък платен отпуск

Поле Година – от календара в полето се избира годината, от която ще се прави прехвърлянето.

Отметка Прехвърляне на остатък по-голям от половината от полагаемия отпуск – отметката е


вкючена по подразбиране и се използва за прехвърляне на остатък по-голям от половината от
полагаемия отпуск.

Отметка Запис на остатъка полагаем отпуск за провизиране – при включена отметка, остатъкът
полагаем отпуск се записва за провизиране.
5. ПЛАНИРАНИ ОТПУСКИ
Справката се стартира от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд /
Планирани отпуски.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на данни за планираните отпуски на служителите


за определен период. За да се изведат данни в справката, предварително трябва да бъде записан
план-график за отпуски. Това става чрез Документи / Отпуски и болнични / План-график за отпуски.

Предварителни настройки:

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата фирма, за
избрания отдел, за длъжност или за текущия служител.

Поле Отдел – появява се, когато в поле Вид е избрано За избрания отдел. От падащо меню се избира
отделът, за който ще се извежда справката. При извеждане за отдел съществува особеност, когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях. Справката може да се изведе само за краен отдел
и не може да се изведе за група отдели.

Поле Длъжност – появява се, когато в поле Вид е избрано За длъжност. В полето, от падащо меню
се избира длъжността, за която ще се изведе справката.

Поле Служител – появява се, когато в поле Вид е избрано За текущия служител. В полето
автоматично се зарежда служителят, който е маркиран в дървото с персонала.

Поле Период - в полето се попълва периодът, за който се извежда справката.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка Планирани отпуски, в зависимост от предварително


направените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.
6. ФОРМА 76
Справката се стартира от меню Справки/ Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд/ Форма 76
в модул Заплати.

Тя извежда информация за присъствените и неприсъствени дни на слуителите в цялата фирма или


за конкретен отдел. Преди да се изведе справката, е необходимо всички отсъствия да бъдат
въведени и записани, а заплатите начислени.

Предварителни настройки:

Поле Месец - С двоен клик в полето се стартира календар, от който се избира месецът. По
подразбиране е маркиран текущият месец.

Поле Отдел - От падащото меню в полето се избира отдел, за който да се изведе справката. Отделите
се въвеждат първоначално от меню Операции/ Отдели. Когато структурата на фирмата се състои
освен от отдели, но и от подотдели към тях, справката може да бъде изведена и за конкретен
подотдел.

Поле В справката да се извеждат данни за следните видове осигурен - В случай, че е необходимо в


справката да се изведат данни и за други видове осигурени лица, освен посочените, е необходимо
да се добавят в това поле. Записват се със запетая и без интервал помежду им. В случай, че е
необходимо определени видове осигурени лица да не се включват в справката, те могат да бъдат
изтрити от полето.

Отметка Да не се извеждат напусналите - Ако отметката е включена, ще се изведат данни само за


служителите, за които не е попълнена дата на напускане. В случай, че отметката е изключена, в
присъствената форма ще се виждат всички лица, за които има записани данни през избрания месец.
Отметката е включена по подразбиране.

Отметка Часове - Ако отметката е включена, в присъствените дни от месеца ще се попълнят


работните часове на всеки служител спрямо параметър Работно време от картона.
Отметка За лица на почасово заплащане по данни от график - Когато отметката в включена, в
присъствената форма се попълват данни съобразно информацията в предварително записания
график на служителя за извеждания период.

Отметка Обединяване на данни по ЕГН - В случай, че отметката е включена, данните за клонираните


служители ще се обединят в един общ фиш. В противен случай, ще се изведат на отделни фишове
данните за клонингите и клонираните служители. По подразбиране отметката е включена.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран присъствената форма за избрания месец.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория Еxports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

7. КНИГА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД


Справката извежда информация за извънредния труд в работни, почивни и празнични дни и се
стартира от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Книга за извънреден труд.

Предварителни настройки

Поле От дата – от календара в полето се избира началната дата на периода, за който да се изведе
справката.

Поле До дата – от календара в полето се избира крайната дата на периода, за който да се изведе
справката.

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира дали справката да се извежда по служители или
по номера на документи.

Поле Данни – от падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата фирма,
за текущия служител или за избрания отдел. Когато се избере справката да се извежда за текущия
служител, той трябва да бъде маркиран в дървото с персонала. Ако се извежда за избран отдел към
екрана с настройките се добавя ново поле за избор на отдел.
Бутон Изведи – извежда на екран данни спрямо предварително зададените настройки.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - експортира изведените на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инсталационната директория на програмата, в поддиректория exports.

Бутон Помощ – извежда на екран помощна информация за работа със справката.

Данните в справката се извеждат на база на записан документ Заповед за извънреден труд.


Документът се стартира от Документи / Декларации и заповеди / Заповед за извънреден труд. В
изведената справка присъстват данни за номер на документа, с който е записан извънредния труд,
дата и час на започване и завършване на работа, брой часове положен извънреден труд, разделени
по категории – работни, почивни и празнични дни.

8. СПРАВКА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД


Справката се стартира от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Справка
за извънреден труд.

Използва се за извеждане, печат и / или експорт на данни за брой часове извънреден труд за
определен период, както и за брой оставащи часове до максимално разрешения за 1 година.
Предварителни настройки:

Раздел Извънреден труд

Поле От месец – посочва се началният месец на периода, за който се извежда справката.

Поле До месец - посочва се крайният месец на периода, за който се извежда справката.

Поле Извеждане за - от падащото меню в полето се избира дали справката да се изведе за цялата
фирма, за отдел, за бригада или за текущо лице. В случай, че се избере За отдел, За бригада или За
текущо лице, се появява още един ред – съответно Отдел, Бригада и Избрано лице.

Поле Отдел – появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За отдел. От падащо меню се избира
отделът, за който ще се извежда справката. При извеждане за отдел съществува особеност, когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях. Справката може да се изведе само за краен отдел
и не може да се изведе за група отдели.

Поле Бригада – появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За бригада. В полето ръчно се
записва бригадата, за която ще се извежда справката.

Поле Избрано лице - появява се, когато в поле Извеждане за е избрано За текущо лице. В полето
автоматично се зарежда служителят, който е маркиран в дървото с персонала.

Поле Без вид осиг. - в полето се попълват видовете осигурен, които не трябва да присъстват при
извеждане на справката. По подразбиране е попълнено, че в справката няма да се изведат видове
осигурен 13, 14 и 22. При необходимост полето може ръчно да се промени.

Раздел Настройка на извеждане

Поле Отр.дни – в полето се указва от кои пера да се взима информация за броя отработени дни. По
подразбиране е зададено перо 101. При необходимост полето може ръчно да се промени като ако
се въвежда повече от едно перо, номерата на перата трябва да се разделят със знака „+“.
Поле Извънреден труд - в полето се посочва от кои пера да се взима информация за броя часове
извънреден труд. По подразбиране е записано 104+129+131, т.е.информация за броя часове
извънреден труд се взима от пера 104, 129 и 131. При необходимост полето може ръчно да се
промени като ако се въвежда повече от едно перо, номерата на перата трябва да се разделят със
знака „+“.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран справка за извънреден труд, в зависимост от предварително


направените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

IV. ДЪЛЖИМИ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪК

1. ПАРАГРАФИ НАП
Справката се стартира от меню Справки / Дължими осигуровки и данък / Параграфи НАП от модул
Заплати.

Тя извежда информация за сумите на осигуровките и начисления данък по кодове за плащане за


определен период за фирмата или за избран отдел. Справката дава възможност за автоматично
попълване на Платежно нареждане за плащане на осигуровки и ДОД, както и формиране на
електронен файл към определен списък от банки.
Предварителни настройки:

От месец ... До месец ... - от календарите в полетата се задава периодът, за който да се изведе
справката. По подразбиране периодът е работният месец в модул Заплати.

Отдел – от падащото меню в полето се избира отделът, за който да се изведе справката. Когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел, може да се стартира
справката и за група отдели. Ако полето се остави празно, справката ще се изведе за цялата фирма.

Отметка Всички отдели освен избрания - ако отметката е включена данните в справката ще бъдат
за всички отдели без посочения в поле Отдел, а когато е изключена само за избрания отдел.

Вид – От падащото меню се избира дали да се изведат параграфите с дължимите суми за осигуровки
и данък върху получени заплати, за самоосигуряващите се лица или за лица по чл. 114а от КТ /вид
осиг.97/. Когато се посочи Заплати е необходимо да се направи избор и в поле Данните са. Ако се
избере Самоосигуряващо се лице, в екрана с настройки се добавя допълнителното поле за избор на
лице.

Данните са – полето се използва при избран вид Заплати. От падащото меню могат да бъдат избрани
следните възможности:

 данните са изплатени – в Платежните нареждания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се


включва сумата на осигуровките и сумата на удържания ДОД по чл. 42, ал. 5 (ДОД от трудови
правоотношения);
 данните са начислени - в Платежните нареждания се включва сумата на осигуробщата сума
на задължението към централния бюджет, НОИ и НЗОК не се включва сумата на удържания
ДОД по чл. 42, ал. 5 (ДОД от трудови правоотношения);

 частични плащания в случаите на чл. 42 ал. 6 ЗДДФЛ - в общата сума на задължението към
централния бюджет, НОИ и НЗОК се включва сумата на удържания ДОД по чл. 42, ал. 6. Това
е ДОД, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания (аванс);

 неначислени - общата сума на задължението към централния бюджет, НОИ и НЗОК се


формира на база минималния осигурителен доход за дейността, а ДОД не се включва;

 Осигуровки ДМС минал месец – общата сума на осигуровките и дължимия ДОД върху
начислените ДМС (бонуси). Използва се за всички месеци от периода, за които има записани
бонуси (от Операции / Начисляване на бонуси) без последния месец.

Отметка Изключване на параграфите за самоосиг. лица – в случай че платежните нареждания се


извеждат за Заплати и отметката е изключена, в екрана с платежни нареждания ще участват и тези
на самоосигуряващите се лица. Параграфите се различават с това, че след вида плащане е добавена
буквата s (например: 551111s).

Отметка Включване ДОД личен труд самоос. лица в общото платежно (от 2013 г.) – използва се,
когато във фирмата има самоосигуряващо се лице и то полага личен труд. В този случай сумата на
начисления ДОД за полученото възнаграждение, следва да се внесе по Булстат на фирмата -
осигурител. Ако отметката е включена сумата на този ДОД ще бъде включена в платежното с код на
вид плащане 110000, което се отнася за цялата фирма. Ако тази отметка не е включена, сумата на
ДОД от личния труд няма да фигурира в общата сума за превод към бюджета. По подразбиране това
може да бъде зададено чрез бутон Настройка в екрана на Платежните нареждания.

Отметка Включи ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за тримесечие – отметката е видима, ако справката
се извежда за месеци Март, Юни, Септември, Декември. При включена отметка в общото платежно
с вид на плащане 110000 ще се включи авансовият ДОД от извънтрудовите правоотношения за
съответното тримесечие.

Отметка Включи ДОД чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за текущия месец – при включена отметка авансовият
ДОД от извънтрудовите правоотношения ще се включи в общото платежно с вид на плащане 110000.
Ако се изключи - авансовият ДОД няма да се включи.

Отметка Само дължим ДОД по чл. 42 – при включена отметка ще се изведе информация САМО за
дължимия ДОД по чл. 42 за посочения период на справката - в полето От месец ... До месец.
Например: За да се изведат платежни нареждания само с дължимия ДОД по чл. 42 за месец Януари
е необходимо в поле От месец ... До месец ... да се посочи Януари и да се маркира отметка Само
дължим ДОД по чл. 42.

Отметка Включи дължим ДОД по чл. 42 за период ... до ... – при включена отметка и избран период,
ще се изведе информация за дължимия ДОД за посочения период. Например: За да се изведат
платежни нареждания с дължимите осигуровки за месец Февруари заедно с дължимия ДОД по чл.
42 за месец Януари е необходимо в поле От месец ... До месец ... да се посочи Февруари, да се
маркира отметка Включи дължим ДОД по чл. 42 за период и в период да се избере от месец януари
до месец януари.

Отметки Изключване на данни записани от сметка за изплатени суми от друг период и Включване
на данни записани със сметка за изплатени суми обхващаща минали периоди са видими, когато
във фирмата има лица, които работят по извънтрудови правоотношения (вид осигурен 14).
Използват се в случаите, когато е необходимо да бъдат включени / изключени сумите на сметки
обхващащи други периоди.

Отметка Изключване на данни записани от сметка за изплатени суми от друг период – Отметката
се използва за месеците от периода, различни от датата на сметката. Когато отметката е включена,
програмата не извежда данните от сметки с дата от друг период. Когато отметката е изключена -
сумите се извеждат.

Например: Записва се СИС с дата 30.06.2018 и период 01.05.2018 - 30.06.2018 г. Извежда се справка
Параграфи НАП за период Май 2018 с включена отметка Изключване на данни записани от сметка
за изплатени суми от друг период. Така изведена справката няма да съдържа осигуровките за месец
май от сметката записана в месец юни. Ако се изключи отметката и се изведе, осигуровките за месец
май ще присъстват в платежните.

Отметка Включване на данни записани със сметка за изплатени суми обхващаща минали периоди
– Отметката се използва за месеца, в който е записана сметката. Когато отметката е включена,
програмата извежда данните за всички периоди (месеци) от сметката. Когато отметката е
изключена, програмата извежда само данните за сметката от текущия месец.

Например: Записва се СИС с дата 30.06.2018 и период 01.05.2018 - 30.06.2018 г. Извежда се справка
Параграфи НАП за период Май 2018 с включена отметка Включване на данни записани със сметка
за изплатени суми обхващаща минали периоди. Така изведена справката ще съдържа
осигуровките за месеци май и юни. Ако се изключи отметката и се изведе, осигуровките в
платежните ще бъдат само за месец юни.

Отметка Включване на разлика перо ДОД след начисление на ДМС – отметката е видима само в
месеца, в който се изплащат начислени бонуси. При включена отметка дължимият ДОД върху
бонусите за миналите месеци ще се прибави към текущата сума на данъка от последния месец на
периода на бонусите. При изключена дължимият ДОД върху ДМС няма да бъде включен.

Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда таблица с обобщени и разделени по видове
правоотношения данни за дължимите осигуровки и данък разделени по кодове плащания, както
следва:

 За всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет по код за вид
плащане 11 00 00 .
 За всички плащания за социално–осигурителните фондове на ДОО по код за вид плащане 55
11 11.
 За всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК по код за вид плащане 56
11 11.
 За всички плащания за ДЗПО по код за вид плащане 58 11 11.

Платежни нареждания

При избор на бутон Платежни нареждания се отваря допълнителен екран с автоматично попълнени
бланки на платежните нареждания по кодове плащания, в зависимост от изведените в предходния
екран суми за осигуровки и данък.

Над бланките на платежните в горната част на екрана са разположени бутони и полета за задаване
на допълнителни настройки за попълване на нарежданията.

С избор на бутон Настройка над платежните се отварят допълнителни полета за избор на Банковите
сметки на НАП, по които ще се превеждат осигуровките и данъка.

ТД на НАП – от падащото меню в полето се избира съответната ТД на НАП. Сметките за превод на


осигуровките по фондове се зареждат автоматично. Тази настройка се прави само когато
платежните се извеждат за първи път или има смяна в сметките на получателя. След като веднъж са
записани, при следващо стартиране на платежните, банковите сметки на НАП ще бъдат попълнени,
и няма нужда да се зареждат всеки път.
Отметка Включване ДОД личен труд самоос.лица в общото платежно (от 2013г.) – задава се
състоянието на отметката – включена или изключена при извеждане на платежните.

За да се запишат настройките се избира бутон Запиши – записва данните за текущата фирма или
Запиши за всички фирми – записват се за всички фирми в базата.

След запис на данните, програмата ще изведе съобщение, че трябва да се стартират отново


платежните и банковите сметки ще се заредят в тях.

Вид на документа – според указанията на НАП като вид на документа се препоръчва да бъде 09.

Платежна система – избира се вида на платежната система Бисера или Rings.

Дата – посочва се датата на издаване платежните нареждания. По подразбиране се извежда


текущата дата, но при необходимост може да се промени.

Избор на IBAN на наредителя – в полето се избира банковата сметка на наредителя, която да се


попълни в платежните.

Чрез двоен клик с мишката в полето се стартира екран Аналитични признаци, от където се избира
съответната банкова сметка от главна аналитичност БАНКОВИ СМЕТКИ. За целта трябва
предварително всички значения на параметрите БАНКА, IBAN и BIC да бъдат попълнени. Ако полето
се остави празно за IBAN и BIC на наредителя се извеждат попълнените в екрана с параметрите на
фирмата.

Поставяне на защитен знак пред сумите – при включена отметка в празните полета пред сумите в
платежните ще излезе знак < < < < < < < < < < < < .

Без попълване на Вид и номер на документа, по който се плаща; Дата (ддммгггг) на документа;
Период, за който се плаща.- отметката е включена по подразбиране, тъй като след 01.2013 тези
реквизити от платежните документи не са задължителни за попълване

Платежните нареждания могат да бъдат разпечатани поотделно всяко (бутон Печат) или
едновременно всички (бутон Печат всички).

За връщане в основния екран на операцията се избира бутон <Назад.

Екран Електронно банкиране

В програмата е предвидена възможност за запис на данните във файл с формат определн от банката,
в която ще се импортират данните. За целта се избира бутон Ел. банкиране. Той е активен само след
извеждане на платежните нареждания и избиране на бутон Назад, или след извеждане на данните
от справката Параграфи НАП. Отваря се екран за избор на банка, към която ще се подава файлът и
се задават съответните настройки.

Банка – от падащото меню в полето се избира банката, в чийто формат да се формира файла.

Полетата IBAN, BIC и Банка се попълват автоматично със съответните параметри записани в екрана
с параметрите на фирмата. При необходимост могат да се променят с избор от екран Аналитични
признаци чрез двоен клик с мишката в поле IBAN.

Вид док. – от падащото меню в полето се избира вида на документа.

Дата – от календара в полето се избира датата на съставяне на файла. По подразбиране се извежда


текущатата дата.

Период – в полетата автоматично се извежда периода на справка. При необходимост може да се


промени ръчно с избор от календарите в полета.

Полетата задължено лице, ЕИК, ЕГН и ЕНЧ / ЛНЧ се попълват спрямо вида на изведените данни –
заплати, самоосигуряващо се лице, или за лица по чл. 114а от КТ.

След избор на бутон Експорт се стартира съобщение съдържащо директорията, в която се записва
файла и общата сума на записа. За отказ от записа се избира бутон Отказ.

Осчетоводяване

При избор на бутон Осчетоводяване се извежда допълнителен екран с таблица със счетоводни
операции с попълнени суми за осигуровките и данъка, на база изчислените в предходния екран
суми. В изведената таблица могат да се променят синтетичните сметки, аналитичностите и сумите.
Аналитичностите се променят с ляв бутон на мишката в поле Аналитичност Дебит / Кредит и се
избират от екран Аналитични признаци.

Операциите се записват с избор на бутон Запиши на датата посочена в поле Дата. По подразбиране
се извежда текущата дата, но при необходимост може да се промени ръчно с избор от календара в
полето. При избор на бутон Отказ се затваря екрана със счетоводни операции и програмата връща
в основния екран на справката.

Платежни нареждания - Самоосигуряващи се лица

Когато избраното самоосигуряващо се лице полага личен труд и има начислен ДОД за полученото
възнаграждение, сумата следва да се внесе по Булстат на фирмата - осигурител.

Ако справката се извежда за Заплати и отметката Включване ДОД личен труд самоосиг. лица в
общо платежно от 2013 бъде включена, сумата на неговия ДОД ще бъде включена в платежното с
код на вид плащане 11 00 00, което се отнася за цялата фирма. Ако тази отметка не е включена,
сумата на ДОД от личния труд няма да фигурира в общото платежно. По подразбиране това може
да бъде зададено чрез бутон Настройка в екрана на Платежните нареждания.

Ако се извеждат платежните нареждания за Самоосигуряващо се лице, сумата на ДОД ще фигурира


в отделно платежно с код на вид плащане 11 00 00 и с булстат на фирмата.

В случай, че за избраното лице се дължат осигурителни вноски, получени в резултат на годишното


изравняване (облагане на доходите) за изминалата календарна година, тези суми също могат да се
изведат автоматично. За целата трябва предварително да се стартират и запишат справките за
определяне на окончателния размер на осигурителния доход – меню Справки / Справки, изготвяни
в края на отчетния период или тримесечие / Годишен осиг.доход-самоосигуряващи се.

Описание на бутоните

Бутон Печат – разпечатва изведените на екран данни

Бутон Експорт – Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel.
Файлът се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ – препраща към помощната информация за работа с документа.

2. РАЗЧЕТИ НАП
Справката се стартира от меню Справки / Дължими осигуровки и данък / Разчети НАП от модул
Заплати.

Тя извежда информация за всички видове осигуровки, начислени за сметка на лицето и за сметка


на работодателя и осигурителния доход по фондове за определен период за избран служител, за
фирмата или за избран отдел.
Предварителни настройки:

Поле Период – задава се началото и края на периодът, за който да се изведат данните в справката.
По подразбиране излиза работният месец в модул Заплати, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календарите в полета.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма или
за текущия служител. Ако се избере за текущия служител, лицето, за което да се изведат данните
трябва да се маркира от дървото с персонала (отляво на екран).

Отметка Съкратен вариант – при включена отметка след извеждане в справката осигуровките се
извеждат в две колони – общо за сметка на лице и общо за сметка на работодател, при изключена
осигуровките се извеждат по фондове поотделно за лице и за работодател.

Поле Отдел – от падащото меню в полето се избира отделът, за който да се изведе справката. Когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел, може да се стартира
справката и за група отдели. Ако полето се остави празно, справката ще се изведе за цялата фирма.

Отметка Без обединяване на данни от клонирани служители - В случай, че отметката е включена,


данните за клонингите и клонираните служители ще се изведат на отделни редове. В противен
случай, данните за клонираните служители ще се обединят на един ред. Отметката е активна за вид
За текущия служител.

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данните само на служителите, които са на работа за периода на справката и имат записани
начисления. В противен случай, ще се изведат всички лица, за които има записани данни за периода
на справката.

Поле Вид осигурен – в полето ръчно се въвеждат видовете осигурени, за които да се изведе
справката. Ако се въвеждат няколко, те се отделят със запетая.

Поле Изведи – от падащото меню се избира дали справката да се изведе за всички, за лицата родени
преди 01.01.1960г. или за лицата родени след 31.12.1959г.
Поле Обединяване по – от падащото меню се избира дали след извеждане данните да се обединят,
да се обединят по отдел, по вид осигурен или по месеци.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Показва на екран справка по служители за начисленото възнаграждение,


осигурителния доход (общо и по фондове) и осигуровките по фондове за сметка на работодателя и
за сметка на работника спрямо записаните заплати за посочения период и в зависимост от
зададените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

3. ОСИГУРОВКИ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛ


Справката се стартира от меню Справки / Дължими осигуровки и данък / Осигуровки за сметка на
работодател от модул Заплати.

Тя извежда информация за всички видове осигуровки, начислени от работодателя за определен


период за избран служител, за фирмата или за избран отдел.

Предварителни настройки:
Поле Период – задава се началото и края на периодът, за който да се изведат данните в справката.
По подразбиране излиза работният месец в модул Заплати, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календарите в полета.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма или
за текущия служител. Ако се избере за текущия служител, лицето, за което да се изведат данните
трябва да се маркира от дървото с персонала (отляво на екран).

Поле Отдел – от падащото меню в полето се избира отделът, за който да се изведе справката. Когато
освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел, може да се стартира
справката и за група отдели. Ако полето се остави празно, справката ще се изведе за цялата фирма.

Отметка Без обединяване на данни от клонирани служители – отметката е видима, когато


справката се извежда за текущия служител. В случай, че отметката е включена, данните за
клонингите и клонираните служители ще се изведат на отделни редове. В противен случай, данните
за клонираните служители ще се обединят на един ред. Отметката е активна за вид За текущия
служител.

Отметка Извеждане само наличния персонал - В случай, че отметката е включена, ще се изведат


данните само на служителите, които са на работа за периода на справката и имат записани
начисления. В противен случай, ще се изведат всички лица, за които има записани данни за периода
на справката.

Отметка Само за лица с осигуровки за сметка на работодателя – при включена отметка след
извеждане в таблицата ще участват само лица, за които се дължат и осигуровки за сметка на
работодател, а когато е изключена, ще се изведат всички лица, за които има записани данни за
периода на справката. Например: Ако лице е цял месец в отсъствие с код 27 Неплатен отпуск (лице),
за да се изведе в справката за месеца на отсъствие, отметката трябва да е изключена.

Поле Вид осигурен – в полето ръчно се въвеждат видовете осигурени, за които да се изведе
справката. Ако се въвеждат няколко, те се отделят със запетая.

Поле Изведи – от падащото меню се избира дали справката да се изведе за всички, за лицата родени
преди 01.01.1960г. или за лицата родени след 31.12.1959г.

Поле Обединяване по – от падащото меню се избира дали след извеждане данните да се обединят,
да се обединят по отдел, по вид осигурен или по месеци.

Екран Настройки

При избор на бутон Настройки се отваря екран с допълнителни настройки, в който са изброени
перата от екран Заплати, от които се вземат данните за сумите в съответните колони от справката.
При необходимост се променят ръчно от клавиатурата.

В таблицата могат да бъдат добавени нови колони, за целта се избира бутон Добави ред. Отваря се
допълнителен ред в който последователно се попълват колони Параметър, Стойност и Данни от.

За да се изтрие колона от таблицата се избира бутон [X] в края на реда.


Направените промени се записват чрез избор на бутон Запиши.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Показва на екран справка по служители за брутното възнаграждение, осигурителния


доход и осигуровките по видове за сметка на работодателя спрямо записаните заплати за посочения
период и в зависимост от зададените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

4. НАЧИСЛЕНИ ДОД ЗА ГОДИНАТА


Справката се стартира от меню Справки / Дължими осигуровки и данък / Начислен ДОД за годината
от модул Заплати.

Тя извежда информация за облагаемия доход, удържания данък от текущия и друг работодател и


записаната годишна корекция на данъка за определен период за избран служител, за фирмата или
за избран отдел.

Предварителни настройки:

Поле Период – задава се началото и краят на периода, за който да се изведат данните в справката.
По подразбиране излиза годината от работния месец в модул Заплати, но при необходимост може
да се промени ръчно с избор от календарите в полета.

Поле Вид - от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за цялата фирма, за
избран отдел, или за текущия служител. Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню
за избор на отдел. Когато освен отдели са създадени и подотдели към тях освен за крайния отдел,
може да се стартира справката и за група отдели. Ако се избере за текущия служител, лицето трябва
да се маркира от дървото с персонала (отляво на екран).

Отметка По отдели – отметката е видима, когато справката се извежда за цялата фирма. При
включена отметка след извеждане в справката служителите се извеждат групирани по отдели.

Поле Вид осигурен – в полето ръчно се въвеждат видовете осигурени, за които да се изведе
справката. Ако се въвеждат няколко те се отделят със запетая.

Отметка Извеждане на напусналите – при включена отметка в справката ще се изведат данни за


служители, които са напуснали (попълнено поле Напуснал в картона), но за тях има записани данни
за периода на справката. В противен случай, ще се изведат данните само на служителите, които са
на работа за периода на справката.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Показва на екран справка за начисления и удържан данък за избрания служител / за
всички служители във фирмата / от избран отдел от записаните заплати и годишно изравняване на
данъка за посочения период.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

V. СПРАВКИ, ИЗГОТВЯНИ В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. СПРАВКА ЗА СТАТИСТИКАТА
Справката се стартира от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или
тримесечие / Справка за статистиката от модул Заплати.

Тя извежда информация за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд по
тримесечия. Бланката на документа съответства на публикувания от НСИ Отчет за наетите лица,
отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за съответното
тримесечие.

Начин на работа:

Поле Период – в полето се избира тримесечието, за което да се изведе справката. По подразбиране


се извежда тримесечието спрямо работния месец в модул Заплати.
Бутон Изведи – при избор на бутона на екран се извежда бланката на документа с автоматично
попълнени данни спрямо начислените възнаграждения през тримесечието.

Бутон Настройки – при избор на бутона се стартира допълнителен екран с настройки. От този екран
могат да се променят перата от фиша, които участват в изчисленията. Настройките се записват с
избор на бутон Запис, за отказ от направените промени се избира бутон Отказ.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни;

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

Важно! С оглед правилно генериране на данните в справката, не е препоръчително на един картон


да се назначава едно и също лице, работило по различни видове правоотношения с работодателя.

2. СПРАВКА ЗА СТАТИСТИКАТА – ГОДИШНА


Справката се стартира от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или
тримесечие / Справка за статистиката – годишна от модул Заплати.

Тя извежда информация за заетите лица, начислените средствата за работна заплата и други


разходи за труд за годината. Бланката на документа съответства на публикувания от НСИ Отчет за
наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за
съответната година.

За правилното попълване на справката в картона на лицето е необходимо да бъде попълнен неговия


Пол (М / Ж).

Начин на работа:

Поле Година – от календара в полето се избира годината, за която да се изведе справката. По


подразбиране се извежда годината спрямо работния месец в модул Заплати.

Бутон Изведи – при избор на бутона на екран се извежда бланката на документа с автоматично
попълнени данни спрямо начислените възнаграждения през тримесечието.

Бутон Настройки – при избор на бутона се стартира допълнителен екран с настройки. От този екран
могат да се променят перата от фиша, които участват в изчисленията. Настройките се записват с
избор на бутон Запис, за отказ от направените промени се избира бутон Отказ.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

Бутон Запис данни ГСО - Запомня данните от справката и при извеждане на годишните отчети за
НСИ данните ще се заредят автоматично.
Важно! С оглед правилно генериране на данните в справката, не е препоръчително на един картон
да се назначава едно и също лице, работило по различни видове правоотношения с работодателя.

3. СПРАВКА ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ


Справката се стартира от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или
тримесечие / Справка по чл.73 от ЗДДФЛ от модул Заплати.

Тя извежда информация за изплатените доходи на физически лица за граждански договори, за


наеми и др.

Предварителни настройки:

Поле Година – от календара в полето се избира годината, за която да се изведе справката. По


подразбиране се извежда годината спрямо работния месец в модул Заплати.

Поле Данъчна година - от календара в полето се избира годината, за която се подава справката.

Поле Видове осигурен - в полето се посочва видът осигурен, за който да се изведе декларацията.
По подразбиране е зададен 14.

Поле Извеждане данни от – от падащото меню в полето се избира дали данните в справката да
бъдат изведени на база записаните суми в базата или на база записаните документи.

Поле Поставяй винаги код за вид доход – полето се използва, ако за всички редове трябва да се
извежда един и същи код на доход. Кодът се избира от падащото меню в полето като по
подразбиране полето е празно.
Начин на работа:

Чрез избор на бутон Изведи в бланката на документа се попълват автоматично данните от


записаните сметки за избраната година за лицата с вид осигурен 14 Работещи без труд.правоотн.
Ако лицето е чужденец, в таблицата задължително трябва да се попълнят колони ЧФЛ (ако лицето
е с ЛНЧ автоматично се извежда „да“), Държава (от падащото меню в колона 6 се избира държавата)
и Населено място (автоматично се извежда адреса попълнен в картона на служителя).

В част II Данни за изплатените доходи през годината при необходимост могат да бъдат добавени
допълнителни редове за ръчно въвеждане на данни. За целта се стъпва с ляв бутон на мишката
върху ред от таблицата и се избера клавиш Insert от клавиатурата. Ред се изтрива като се стъпи на
него и се избере клавиш Delete. Движението в таблицата освен с мишката, се извършва и чрез
стрелките от клавиатурата.

За улеснение на потребителите, има възможност за запис на изведените / въведените данни на


екран с бутона Запис във файл. В папка Exports се записва файл с име Spravka73_Bulstat.xml, където
Bulstat е Булстата на фирмата, от която се записва. С бутона до него данните от записания файл се
извеждат на екран. Ако са попълнени данни в справката, те могат да се запишат във файл и да се
затвори справката. След това с прочитане от файл данните ще се попълнят, за да се продължи от
там, докъдето е спряло въвеждането, а да не се започва отначало.

Записът на данните във файл, готов за подаване към НАП, се извършва с бутон Запиши, а форматът
му е изцяло съобразен със спецификацията на НАП. След избор на бутона програмата прави
проверка за коректността на данните. Ако има неправилно попълнени полета, се извежда
съобщение за грешките, в противен случай се извежда съобщение, че файла е записан и извежда
пътя на записа. Файлът се записва в главната директория на Плюс Минус в подиректории Nap /
Spr73/ bulstat с име spr_73_bulstat_yyyyddmm_hhmmss.txt, където Bulstat е Булстата на фирмата, от
която се записва; yyyyddmm и hhmmss – са датата и времето, на които се записва файла.

Бутон Печат - Разпечатва изведените на екран данни.

Бутон Придружително писмо – стартира бланка на документ Придружително писмо за подаване на


Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Бутон Обединяване по ЕГН – ако в таблицата на справката има данни на няколко реда за едно и
също ЕГН за един и същи Код на дохода при избор на бутона те се обединяват на един.

4. ГОДИШЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД – САМООСИГУРЯВАЩ СЕ


Справката се стартира от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или
тримесечие / Годишен осиг.доход - самоосигуряващи се от модул Заплати.

Тя се попълва в програмата за самоосигуряващи се лица и земеделски производители – вид


осигурен 12, 13 и 96. Чрез нея може да бъде изчислен окончателния размер на осигурителния доход
за тези лица за съответната година и да бъде записан в базата по години. Записаните суми
автоматично се пренасят в платежните нареждания за самоосигуряващи се лица и в декларация
образец 6 за самоосигуряващи се лица. Таблиците могат да бъдат използвани и като приложение
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Начин на работа:

Поле Година - от календара в полето се избира годината, за която да се изведе справката. По


подразбиране се извежда годината спрямо работния месец в модул Заплати.

Поле Вид – от падащото меню в полето се избира видът на вноските - ДОО и ДЗПО УПФ или ЗО.

Бутон Изведи – при избор на бутон Изведи на екран се извежда съответно Таблица 1 или Таблица 2
за окончателно определяне на осигурителния доход за годината в зависимост от избрания вид на
вноските. Таблиците са по образеца към данъчната декларация за облагане доходите на
физическите лица и чрез тях могат да бъдат изчислени и осигурителни вноски за довнасяне за
минали години.

Осигурителната сума, върху която са внесени авансово вноски през годината се извеждат
автоматично от базата в колона 4.

В колона 3 и колона 5 ръчно от клавиатурата се попълват получените през съответната година


доходи от различни източници помесечно. При получени доходи на годишна база е необходимо
сумите да се разпределят по месеци.

След въвеждане на сумите автоматично се изчислява годишния размер на осигурителния доход,


върху който се довнасят осигуровки за съответната година, Дължимите осигурителни вноски за ДОО,
ДЗПО УПФ или ЗО. Така изчислените суми на осигуровките могат да бъдат коригирани ръчно при
необходимост. Сумите на осигуровките за довнасяне се записват посредством бутон Запиши.

При повторно отваряне на справката програмата задава въпрос да се изведат ли на екран


записаните данни за това лице.

Важно! За да се попълнят автоматично сумите за довннасяне в платежните нареждания за


самоосигуряващи се, е необходимо те да бъдат генерирани в месец декември на годината, за която
са записани вноските.

Бутон Печат - разпечатва изведените в справката данни;

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

5. ПРОВИЗИИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ОТПУСК


Справката се стартира от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или
тримесечие / Провизии за неизползван отпуск от модул Заплати.

Тя се използва за:
 провизиране на неизползваните дни полагаем отпуск от минали години;
 отписване на провизираните дни и сумата на провизията при използване на отпуска през
следващата година;
 преизчисляване на остатъка на провизията;
 Проследяване на записаните, използваните дни и остатъка от провизията за година;
 Извеждане на информация за отписаните дни от провизията за определен период.

След стартиране на справката на екран се извежда помощно меню с настройки, от което се зареждат
етапите на провизиране и справките към тях. Помощното меню се скрива / показва с помощта на

стрелката . Отделните екрани с настройки се отварят с помощта на ляв бутон на мишката върху
името на съответния етап или справка.

Общи настройки

Настройките се отнасят за всички етапи на провизирането и се задават преди тяхното извеждане.

Описание на полетата:

Вид – отпадащото меню се избира дали отпускът да се зареди за цялата фирма, за избран отдел или
служител. Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню за избор на отдел. Ако се
избере за служител, лицето трябва да се маркира от дървото с персонала (отляво на екран).

Вид осигурен – в полето се посочва видът осигурен, за които да се изведе етапа на провизията. По
подразбиране са зададени 01,02,03,04,05,06,07,08,16, но при необходимост могат да се променят
ръчно.

Отметка Осчетоводяване по отдели – когато отметката е включена и в картона на служителите е


посочен отдел, той се добавя като допълнителна аналитичност към сметките от група 60-та, в
противен случай не се добавя и осчетоводяването е общо за цялата фирма.

Отметка Съкратен вариант на осчетоводяване - при включена отметка данните за осигуровките ще


се осчетоводят на един ред общо за всички фондове на ДОО и на отделен ред за фонд ДЗПО, а когато
отметката е изключена счетоводните операции ще бъдат поотделно по осигурителни фондове – за
фонд Пенсии, фонд Общо заболяване, фонд Безработица и др.
Отметка Скриване на лицата без записани данни за неизползван отпуск – при включена отметка
след извеждане в операцията ще се участват само лица със записани за провизиране дни
неизползван полагаем отпуск.

Отметка Скриване на нулеви колони – когато отметката е включена в таблицата с данни ще се


изведат само колони, в които има изведени стойности.

Зареждане на неизползван полагаем отпуск


Това е първият етап от процеса по провизиране на отпуските. Той служи за пресмятане на сумата на
провизията за неизползван отпуск, дължимите осигурителни вноски към 31 декември на текущата
година и осчетоводяването на разхода за провизирани отпуски по фондове и / или по отдели.

Преди да се изведе справката е необходимо:

- Остатъкът от полагамия отпуск да бъде прехвърлен за провизиране. В Плюс Минус това се


изпълнява автоматично от меню Справки / Справки изготвяни в края на отчетния период или
тримесечие / Полагаем отпуск.
- Да са начислени заплатите за месеца избран за база.

Предварителни настройки:

Поле Зареждане на отпуск от година – в полето се избира годината, за която е остатъкът дни
неизползван отпуск във фирмата прехвърлен за провизиране. По подразбиране се извежда година
от избрания работен месец в модул Заплати, но при необходимост може да се промени ръчно от
календара в полето.

Поле Месец база – от календара в полето се избира месецът, на база на който ще се изчисли
среднодневната база на провизията за неизползван отпуск. По подразбиране програмата избира
ноември на съответната година. Среднодневната база се изчислява по реда на чл. 177 от КТ и чл. 17
и 18 от НСОРЗ.

Поле Процент осигуровки от – избира се годината, от която да се вземат процентите за осигуровки


за сметка на работодателя. По подразбиране се извежда годината след посочената в Зареждане на
отпуск от година.
Отметка Не извеждай напусналите през месец 12 – когато отметката е включена в справката няма
да участват служителите с дата на напускане в месец 12 на годината, за която се отнасят данните.

Отметка Коригиращ коефициент – когато отметката е включена при изчисляването на


среднодневната база ще се вземат дните от месец декември, а когато е изключена дните от месец
ноември.

Например: Заплатата за месец ноември 2018 за служителя е 1000лв. За месец ноември работните
дни са 22, а за месец декември 18. Когато отметка Коригиращ коефициент е включена
среднодневната база на служителя ще бъде 55.56 (1000 / 18), а когато е изключена 45.45 (1000/22).

Начин на работа:

Бутон Изведи – на екран се извежда таблица с данни за неизползваните отпуски, среднодневната


база, сумата на провизията и сумите на осигуровките за сметка на работодател по фондове
поотделно за всички служители и общо в зависимост от зададените настройки.

Сумата на провизията се изчислява като среднодневната база се умножи по дните неизползван


отпуск. Върху така изчислената сума на провизията за компенсируем отпуск се изчисляват сумите на
осигуровките. При необходимост може да се променят ръчно дните неизползван отпуск,
среднодневната база и сумите на осигуровките.

Бутон Запиши изчислена база – при избор на бутона се извежда съобщение дали да се запише
изчислената база. При положителен отговор на въпроса среднодневната база се записва в базата и
ще се бъде използвана за изчисляване на сумата провизията при отписване на използван
провизиран отпуск (втория етап). При отрицателен сумата няма да се запише.

Бутон Преизчисли – бутонът се използва, ако ръчно са коригирани сумите на осигуровките, за да се


върнат първоначално изчислените от програмата суми.

Бутон Печат – използва се за разпечатване на изведените данни.

Бутон Експорт – експортира данните от таблицата във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - отваря допълнителен екран с помощната информация към справката.

Бутон Осчетоводи – при избор на бутона се извежда допълнителен екран с таблица със счетоводни
операции с попълнени суми за провизията и осигуровките, на база изчислените в предходния екран
суми. В изведената таблица могат да се променят синтетичните сметки, аналитичностите и сумите.
Аналитичностите се променят с ляв бутон на мишката в поле Аналитичност Дебит / Кредит и се
избират от екран Аналитични признаци. Операциите се записват с избор на бутон Запиши
счетоводни операции на датата посочена в поле Осчетоводяване към като тип документ ПОТП. По
подразбиране в Осчетоводяване към се извежда текущата дата, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календара в полето. Таблицата с операциите може да бъде разпечатана
с избор на бутон Печат. При избор на бутон Отказ се затваря екрана със счетоводни операции и
програмата връща в екрана на етапа от провизирането.
Използване на провизиран отпуск и отписване на използваните дни

Това е вторият етап от процеса по провизиране на отпуските. Той служи за отписване на


провизираната част от неизползвания отпуск при неговото използване през следващата година. В
края на всеки месец отписването на провизията за използваната част от отпуска се извършва по
същата базата, по която той е бил провизиран (ако в първия етап е избран бутон Запиши изчислена
база), като същевременно се прави проверка дали дните използван отпуск не надвишават
записаните в базата дни от първия етап.

Предварителни настройки:

Поле Използван отпуск за - от календарите в полетата се избира периодът, в който е използван


провизирания отпуск. По подразбиране се извежда работният месец в модул Заплати.

Отметка Извеждай само напусналите към последния месец на периода – когато отметката е
включена след извеждане в таблицата с данни ще бъдат включени само служители със записани
провизирани отпуски, които са напуснали към последния месец от зададения период.

Отметка Не вземай записаните дни за текущата година – когато отметката е включена след
извеждане на етапа в таблицата с данни в колоната за дните провизиран отпуск няма да бъдат
включени провизираните дни в годината от зададения период, в противен случай и те ще бъдат
изведени.

Начин на работа:

Бутон Изведи – на екран се извежда таблица с данни за общо провизирания отпуск, използвания
отпуск през периода, начислените дни обезщетение по чл. 224 от КТ, използвания отпуск ограничен
до размера на провизирания, среднодневната база от предходния етап, сумата на провизията,
остатъка неиползван отпуск и сумите на осигуровките за сметка на работодател по фондове
поотделно за всички служители и общо в зависимост от зададените настройки.

Бутон Отписване на използваните дни – при избор на бутона използваните дни платен отпуск ще
се приспаднат от остатъците провизиран отпуск от минали години. В този случай при последващо
извеждане на етапа за същия период таблицата ще бъде празна, а за следващ период общо
провизирания отпуск ще бъде намален с тези дни. Информация за отписаните дни може да бъде
намерена в Справка отписани дни.
Бутон Преизчисли – бутонът се използва, ако ръчно се въведе сумата на среднодневната база, за да
се преизчислят сумите на осигуровките.

Бутон Печат – използва се за разпечатване на изведените данни.

Бутон Експорт – експортира данните от таблицата във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - отваря допълнителен екран с помощната информация към справката.

Бутон Осчетоводи – при избор на бутона се извежда допълнителен екран с таблица със счетоводни
операции на база изчислените в предходния екран суми. Освен за отписването на провизията на
този етап се генерират и счетоводни операции със същите суми (сумата на провизията), но с
отрицателен знак, за да се приспадне текущия разход, който ще се запише в базата от автоматичното
осчетоводяване на заплатите. В случай, че базата през месеца на ползване на отпуск е по-висока или
по-ниска, няма нужда да се генерират счетоводни операции за доначисляване или отписване на
разход, тъй като разликите по 604 и 605 сметка ще се формират автоматично в резултат на това, че
от текущия разход за месеца ще се приспаднат сумите на реално начислената провизия в края на
миналата година.

В изведената таблица могат да се променят синтетичните сметки, аналитичностите и сумите.


Аналитичностите се променят с ляв бутон на мишката в поле Аналитичност Дебит / Кредит и се
избират от екран Аналитични признаци. Операциите се записват с избор на бутон Запиши
счетоводни операции на датата посочена в поле Осчетоводяване към като тип документ ПОТП. По
подразбиране в Осчетоводяване към се извежда текущата дата, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календара в полето. Таблицата с операциите може да бъде разпечатана
с избор на бутон Печат. При избор на бутон Отказ се затваря екрана със счетоводни операции и
програмата връща в екрана на етапа от провизирането.

Преизчисляване на провизията

Съгласно счетоводните стандарти към всяка дата на изготвяне на финансов отчет остатъците от
начислените през предходни години провизии за неизползван отпуск се преизчисляват на база на
текущото възнаграждение на съответния служител по реда на член 177 от Кодекса на труда. Освен
сумите за възнагражденията за неизползван отпуск е необходимо да се извърши и преизчисление
на сумите за осигуровки върху тези възнаграждения, така че да се получи най-точна оценка на
общия разход за компенсируеми отпуски. Приблизителната оценка на тези разходи, направена през
миналата година трябва да се осъвремени.

За тази цел в Плюс Минус е създадена опцията Преизчисляване на провизията. Това е третият етап
от процеса по провизиране на отпуските. Той служи за преизчисляване на сумата на провизията
спрямо среднодневната база от месец ноември на текущата година (възможно е да бъде избран и
друг месец база, например декември ако са начислени заплатите) и предвидените в
законодателството проценти за осигуровки за новата година.

Преди преизчисляването на сумите на отпуските и осигуровките е задължително да са записани


остатъците от дни от етап Използване на провизиран отпуск и отписване на използваните дни.
Предварителни настройки:

Поле Месец база – от календара в полето се избира месецът, на база на който да се изчисли
среднодневната база за преизчисляване на провизията за неизползван отпуск. По подразбиране
програмата избира Ноември на съответната година.

Отметка Коригиращ коефициент – когато отметката е включена при изчисляването на


среднодневната база за текущата година ще се вземат дните от месец декември, а когато е
изключена дните от месец ноември.

Отметка Не извеждай напусналите към последния месец на периода – когато отметката е


включена в справката няма да участват служителите с дата на напускане в месец 12 на годината, за
която се отнасят данните.

Начин на работа:

Бутон Изведи – на екран се извежда списък с наличния персонал към 31 декември и следната
информация за всяко лице: дните неизползван отпуск от предходни години, сумата на провизията
по старата база (записана в първия етап), дните неизползван отпуск от текущата година, сумата на
провизията по новата база, сумите на осигуровките по процентите от изминалата година, сумите на
осигуровките по процентите за предстоящата година.

Бутон Преизчисли – бутонът се използва, ако ръчно се въведе сумата на среднодневната база, дните
неизползван отпуск за предходна и / или текуща година , за да се преизчислят провизираните дни,
сумите на провизията и осигуровките.

Бутон Печат – използва се за разпечатване на изведените данни.

Бутон Експорт – експортира данните от таблицата във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - отваря допълнителен екран с помощната информация към справката.

Бутон Осчетоводи – при избор на бутона се извежда допълнителен екран с таблица със счетоводни
операции на база изчислените в предходния екран суми. Програмата изчислява разликите, които
трябва да доначисли като провизия и генерира необходимите счетоводни операции. Счетоводни
операции се генерират обобщено или по отдели в зависимост от настройката. При положителни
разлики сумите се отчитат като разход по сметки 604 и 605, а при отрицателни по сметка 709.
Разликите се формират и отчитат при спазване на следните правила:

- при резултат „Сума нова провизия” – „Сума на стара провизия” > 0, се генерира статията 604
/ 421 със сумата на резултата;
- при резултат „Сума нова провизия” – „Сума на стара провизия” < 0, се генерира статията 421
/ 709 със сумата на резултата взета като абсолютна стойност;
- при резултат „Осиг.за сметка на работодателя следваща година (съответния вид вноска)” –
„Осиг.за сметка на работодателя текуща година (съответния вид вноска)” > 0, се генерира
статията 605 / 455 със сумата на резултата;
- при резултат „Осиг.за сметка на работодателя следваща година (съответния вид вноска)” –
„Осиг.за сметка на работодателя текуща година (съответния вид вноска)” < 0, се генерира
статията 455 / 709 със сумата на резултата.

В изведената таблица могат да се променят синтетичните сметки, аналитичностите и сумите.


Аналитичностите се променят с ляв бутон на мишката в поле Аналитичност Дебит / Кредит и се
избират от екран Аналитични признаци. Операциите се записват с избор на бутон Запиши
счетоводни операции на датата посочена в поле Осчетоводяване към като тип документ ПОТП. По
подразбиране в Осчетоводяване към се извежда текущата дата, но при необходимост може да се
промени ръчно с избор от календара в полето. Таблицата с операциите може да бъде разпечатана
с избор на бутон Печат. При избор на бутон Отказ се затваря екрана със счетоводни операции и
програмата връща в екрана на етапа от провизирането.

Справка записан провизиран отпуск

Извежда поименен списък на служителите с информация за заредените в базата дни неизползван


отпуск, използвания провизиран отпуск, записаните дни обезщетение по чл. 224 от КТ и
среднодневната база към годината посочена в поле Година. По подразбиране в таблицата участват
само служителите, за които има записани дни отпуск.
Справка отписани дни

Справката показва детайлна информация за отписаните дни на етап Използване на провизиран


отпуск и отписване на използваните дни за фирмата. Дава възможност това отписване да бъде
изтрито и да бъдат възтановени остатъците от дни преди приспадането на използвания отпуск. Това
става посредством бутон [X], разположен в последната клетка на реда на всеки служител.

VI. СПРАВКИ ПО НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И РЕВИЗИИ НАП И


НОИ

1. ДНЕВНИК НА ПРИЕТИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ


Справката се стартира от меню Справки / Справки по нормативни изисквания и ревизии НАП и НОИ
/ Дневник на приетите болнични листи от модул Заплати.

Използва се за извеждане на данни за приетите приложения № 9, 10 и 11 към Наредбата за


паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за определен период.

Предварителни настройки:
Поле От дата ... До дата ... – от календарите в полетата се задава периодът, за който да се изведе
справката. По подразбиране периода е от 1-ви Януари до 31-ви Декември на текущата година.

Поле Тип документ – от падащото меню в полето се избира типът на документа, за който да се
изведе справката. По подразбиране е зададено Всички.

От полета Номер документ и Персонал може да бъде зададен филтър на документите по номер и /
или по служител. В полетата ръчно се въвеждат номерът на документа и името на служителя, за
които да се стартира справката след извеждане.

Поле Отдел - от падащото меню в полето се избира отделът, за който да се изведе справката. Ако
полето се остави празно справката ще се изведе за всички служители спрямо зададените настройки.

Отметка Извеждане данни само за напуснали служители – при включена отметка след извеждане
в справката ще фигурират само данни за служители, които в картона си имат попълнена дата на
напускане.

Отметка Скриване данни от клонирани служители – когато отметката е изключена в колона Име,
Презиме, Фамилия(на лицето във временна нетрудоспособност) за старите картони на клонирани
служители след името се извежда символ наклонена черта (/) и датата на клониране.

Начин на работа:

Бутон Изведи - Извежда на екран подробна справка за приетите приложения, в зависимост от


предварително направените настройки.

Бутон Печат - Разпечатва изведените в справката данни.

Бутон Експорт - Експортира съдържащите се на екран данни във външен файл с формат Excel. Файлът
се записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Бутон Помощ - Препраща към помощната информация за работа със справката.

2. ТРУДОВИ И НЕТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ – К10, К11


Справка за изплатените суми и удържаните осигурителни вноски по трудови и нетрудови
правоотношения за определен период може да бъде направена от меню Справки / Справки по
нормативни изисквания и ревизии НАП и НОИ / Трудови и нетрудови възнаграждения - К10, К11 от
модул Заплати. Справката обединява три справки Трудови възнаграждения, Извънтрудови
възнаграждения и Самоосигуряващи се. Вида на справката се избира от падащото меню от
помощното меню с настройки.

Общи бутони към справките:

Бутон Изведи – извежда в табличен вид данните за изплатените възнаграждения в зависимост от


посочената справка и зададените настройки;
Бутон Печат – разпечатва изведените в справката данни;

Бутон Експорт – експортира данните от таблицата във външен файл с формат Excel. Файлът се
записва в инталационната директория на програмата в поддиректория exports.

Трудови възнаграждения

Справката показва информация за изплатените суми на работниците и служителите, назначени по


трудов договор и начислените и внесени осигурителни вноски върху тях. Този образец се изисква от
органите на НАП при провеждане на ревизии.

Начин на работа:

Справката може да бъде изведена по параграфи или по фондове. За целта с помощта на ляв бутон
на мишката се стъпва върху името на съответния бутон Извеждане по параграфи или Извеждане
по кодове (фондове).

Извеждане по параграфи – Дава информация за дължимите и внесени осигурителни вноски по


параграфи. От падащото меню Параграф може да се посочи конкретен параграф, за които да се
изведе справката.

Извеждане по кодове (фондове) - Дава информация за дължимите и внесени осигурителни вноски


по фондове на ДОО и ЗО. От падащото меню в поле Фонд да се посочи конкретен фонд, за които да
се изведе справката.
От месец ... До месец ... - от календарите в полетата се задава периода, за който да се изведе
справката. По подразбиране периода е текущата календарна година.

Вид – от падащото меню се избира вида на обобщаване на данните в справката:

 Месеци - извежда информация за общата сума на Брутен фонд работна заплата,


Осигурителен доход и общата сума на дължимите осигурителни вноски за всеки един от
месеците, включени в периода на справката;

 По месеци и кодове - извежда информация за сумата на Брутен фонд работна заплата,


Осигурителен доход и дължими осигурителни вноски по параграфи за всеки един от
месеците, включени в периода на справката;

 По кодове - извежда информация за общата сума на Брутен фонд работна заплата,


Осигурителен доход и общата сума на дължимите осигурителни вноски общо за периода,
посочен в интервала на справката.

Изведи – от падащото меню се избира дали справката да се изведе за всички, за лицата родени
преди 01.01.1960г. или за лицата родени след 31.12.1959г.

Вид осиг. ,Заплати, Аванс, ОД – полето се попълват автоматично след избор на конкретен Параграф
или Фонд.

Категория труд – от падащото меню в полето се избира дали информацията да се изведе само за
лица от първа или само от втора категория труд.

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда информация за изплатените, начислените,


неначислените възнаграждения на работещите по трудово правоотношение и внесените
задължителни осигурителни вноски в зависимост от зададените настройки.

Извънтрудови възнаграждения

Справката показва информация за сключените граждански договори, изплатените суми на


работниците и служителите назначени по извънтрудови правоотношения, начислените
осигурителни вноски. Този образец се изисква от органите на НАП при провеждане на ревизии.

Начин на работа:
От месец ... До месец ... - от календарите в полетата се задава периода, за който да се изведе
справката. По подразбиране периода е текущата календарна година.

Извеждане за – от падащото меню се избира дали справката да се изведе за цялата фирма или за
текущото лице. Когато се избере за Текущото лице, служителя трябва да се маркира от дървото с
персонала (отляво на екран).

Вид осиг. – в полето се задават видовете осигурени лица, за които да се изведе справката. По
подразбиране са зададени 14 и 71.

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда информация за дължимите и внесени


осигурителни вноски по извънтрудови правоотношения в зависимост от зададените настройки.

Самоосигуряващи се

Справката показва информация за осигурителния доход на самоосигуряващото се лице, дължимите


и внесени осигурителни вноски за фондовете на ДОО, ДЗПО и ЗО по месеци за избраната година.
Справката може да бъде изведена за вид осигурен 12, 13, 87, 96, 22, 23.

Начин на работа:

От месец ... До месец ... - от календарите в полетата се задава периода, за който да се изведе
справката. По подразбиране периода е от 1-ви януари до 31-ви декември на текущата година.

От дървото с персонала (отляво на екран) с помощта на ляв бутон на мишката се маркира служителя,
за който ще се изготвя справката.

Когато лицето има повече от един картон, в помощното меню се добавя бутон Обединяване данни
по ЕГН. При избор на бутона на екран се извеждат всички картони за избраното ЕГН. От този екран
е необходимо е да се направи избор дали в справката да участват само суми от маркирания
първоначално картон или от всички за избраното ЕГН. Изборът се прави като се маркира отметката
пред името от картона.

Чрез избор на бутон Изведи на екран се извежда таблица с дължимите и внесени осигурителни
вноски от самоосигуряващото се лице в зависимост от предварително зададените настройки.
VII. СПРАВКИ ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ

1. РАБОТНО ВРЕМЕ ПО ГРАФИК


Справката се стартира от меню Справки / Почасово заплащане / Изпълнение на операции по продукт
от модул Заплати.

Тя извежда информация за записаните графици за определен месец за избран служител, за фирмата


или за избран отдел. Справката предоставя възможност направения график да се прегледа и
провери, преди да се пристъпи към изчисляването на възнагражденията за месеца.

Предварителни настройки:

Месец – от календара в полето се избира месецът, за който да се изведат данните в справката. По


подразбиране излиза работния месец в модул Заплати.

Вид – от падащото меню в полето се избира дали справката да се зареди за избран служител, за
цялата фирма или за избран отдел. Ако се избере за служител, лицето трябва да се маркира от
дървото с персонала (отляво на екран). Ако се избере отдел се показва допълнително падащо меню
за избор на отдел.

Отметка Извеждай само наличния персонал – в случай, че отметката е включена, ще се изведат


данните само на служителите, които са на работа за периода на справката. В противен случай, ще се
изведат всички лица, за които има записани данни за периода на справката.

Отметка Обединяване данни от клонирани служители – в случай, че отметката е включена, данните


за клонираните служители ще се обединят на един ред. В противен случай, ще се изведат на отделни
редове данните за клонингите и клонираните служители.
Отметки с параметри – използват се за показва