Вы находитесь на странице: 1из 141

/ ,

[ „^''•^•^

< / ^
II > ^
; і.ь
ОПИСАНІЕ
САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ
n o

F Ъ 3 Д A M Ъ и C T A H A ІЯ Ъ .

y
. j&

C A 11 K T II E T E P Б У P Г Ъ.
ПБЧАТЛНО ВЪ ГУБЕРНСКОЙ ТИПОГРАФІІІ.

183 8.
ПРЕДИСЛОВІЕ.

М стное Начальство С. Петербургской губсрніи, желая ознакомить какъ


Губернскія и У здныя Присудственныл м ста, такъ равно доля?ностныхъ лицъ и
частныхъ особъ, съ разд леніемъ у здовх на участки, по новому устройству Зем-
ской Полиціи, трудъ этотъ поручило совершить Редакціи С. Петербургскихъ Гу-
бернскихъ В домостей. При исполненіи сего найдено полезнымъ составить книж-
ку подъ заглавіеліъ: Описанге С. Петербураской ьубернги no ¥ з$амо и Станамъ
съ т м ъ , чтобы она вм щала въ себ краткую топографическую статистику гу-
берніи. По этому проекту читатель увидитъ нижесл дующее описанів у здовъ
ц лой губерніи съ разд леніемъ оныхъ на станы, съ показаніемъ сколько въ
каждомъ стан находится заштатяыхъ городовъ, м стечекъ, селъ и деревень,
числа въ нихъ душъ, влад льщевъ и м стопребыванія Становыхъ Приставовъ.

Должностныя Гражданскія лпца, і ш я сію книжку, при вс хъ случаяхъ, тот-


часъ могутъ д лать выправки, не нуждаясь ни въ какихъ предварителыіыхъ сно-
шеніяхъ на какія шіенно селенія распространяется кругъ д йствій какого-либо
Становаго Прпстава; Военное же Начальство, при передвиженіяхъ и квартирова-
ніи войскъ, благовременно можетъ извлечь изъ оной вс м стныя св денія,
безъ коихъ нельзя правильныхъ д лать соображеній относительно квартирнаго
положенія войскъ и маршрутовъ. Полезно также эту книжку им ть пом щикамъ
и прочимъ обывателямъ, занимающимся по селеніямъ какого-бы то ни было рода
проаіышленностію: ибо какъ т , такъ и другіе, при нужд знаютъ куда относить-
ся для удовлетворенія ихъ законныхъ требованій, не теряя напраснаго времени въ
узнапіи гд жительсхво Становаго Пристава.

М, Іи
РОСПИСАНІЕ УЪЗДОВЪ

Н СКОЛЬКО ВЪ КАКОЭІЪ с о с т о и т ъ СТАПОВЪ.

Вь С. Петсрбургскомъ 4 Стана.
— Царскосельскомъ 3
— Гдовскоэгь 3
— Ямбтргскоэгъ , 2 —
— Шлиссельбургскозіъ 2

— Иоволадожскомъ . . ч . 3 —
— Лужскомь - 3 —
— Орапіенбаумскодгь , 2

II т о г о . , . 2 2 Стана.
САНКТПЕТЕРБУРТСЦАГО УБЗДА

С Т А Н Ъ.

Разстоя- Часло ] нш-


тслсй по
М стопрсбываиіе Прястава н означс- ніе,. рсвизіи.
ціе находящихся въ стмгЬ сго зашт^іт- Яя
н ы х ъ городов^, посадоиъ, м сіечскъ,
т селъ и дсревснь, такікс цсрквеіі, то-
3
| S
4
- ^- с
КОМУ ПРИПАДЛЕЖАТЪ.
ііастырей, благотворптельныхъ и ЧВІСТ- о =
ь іа, a
-—
иыхъ заведепій, Фабрпкъ н заводовъ. Я 65

о 13 і
О р

М стопребывапге Лргістава: $а-


га наслпдн. пупца Медв девщ .
Ц і З Т Е Р Г О 4; С КІИ ТРАКТ'1,.
ІГравал cmopqHa. V.,
Дачп часіпыхъ ЛІІЦЪ:
1-я 1 Понозіарсву, Комэіерц. Сов тн.
Прп неп пи ется рнзшювая В кра-
сочная Фабрика.
2-я Григоровсі^аго, Кол. Сов. насл д-
ипказіъ.
3-я . . . . Артаэіонову, С П е х е р б . куацу.
4-я Бетлннгу, кучцу.
Прп нсй им ются два сахариыс за-
вода, тесмючная фабрика и хпмн-
ческое завсдсніс.
5-я . . . . Завадовскоіі, ГраФин .
6-я Брезіеру, иностранцу.
Р о з и н с к о м у , Каш^еляристх.
8-я OBCRBUHKOBJ: , куццу..
При ней иэт хохся ткацкая Фабрика
п хпашчсское завсдсніе.
9гя . . Я к н м о в ы м ъ , купцавіа.
При нсй пм свдя щслковая фабрцка.
10-я. . . . . . . . . . . ІГ)'ЩИІІ7, Сенатору.
Литейно-чуіуяпыи заводъ . . . Казеинаго в домства.
ІІродолжеціе дачъ :
11-я
12-я
ч Козловымъ, купеч. насл дникамъ.
П о л о я е п ш і к о в у , ч н п о в н . 5 ісласса.
13-я Р е й н е р е у , Щтабсъ-Каітнтану'
14-я П а н т е л е е в о й , Статскоіі С о в т н .
15-я Р у д о м тову, К о л л е ж с к . А с с е с о р у .
Прн нсй і ш стся шслковая Фабрцка.
16-я , . Андссовоіі, Коллежск. Сов тниц .
17-я. З І и х а і і л о в л й , Д . Ст. С о в . , н а с л д н .
18-я Галлеру, Статскому Сов тниьу.
Прн нсй ци отся шслковая Фабрика. ц
Д е р е в п я Автова 44 51 Казеншцэіъ крестьяназгь.
ПуНКГЬ СОЕДІШЕНІЯ TPAKTOm> І І Е -
ТЕРГОФСКАТО с ъ КРАСПОСЕЛЬСКНМЪ.

Лпвал сторопа.
Дачи частиыхъ лііц'ь:
1-я Иелидова, Тай. Сов. паел дпик.
2-я Дозр , жен отст. Придв. музыкая.
3-я Баташеву, отставному Нолковнику.
4-я Посниковой, Д. €т. Сов., насл д.
5-я Шауаіановой, Надв. Сов., насл дп.
6-я Блюзшеровои, Губер. Секретарш .
Деревня Тентелева . . 59 73 Казспньшъ крестьяпамъ.
Продолжепіе дачь:
7-я Галлеру, Статскому Сов тиику.
8-я Гурьеву, Коллежскому Сов тннку.
Флери, чииовницы 10 класса.
10-я. . . . Типмеру, Аптскарю.
11-я. . . . Розинскоэіу, капцеляристу.
12-я. . . . «Шапотшшову, «Ібову и Зішииу, купц.
13-я. . . . Гельдту, Іголлежскоыу Ассесору.
14-я. . . . Волкову, ямщику.
15-я. . . . Полопенниковоіі, дочеричип. 5 кл.
12 участковъ Лаутеру, Коллежск. Секретарю.
16-я. . . .
17-я. . . . В домства Прид. Кошошеи. Конт.
выд леппыхъ Крывошапкину, Д ііс. Ст. Сов тп.
18-я. . . .
19-я. . . . Ж е р н о в у , купцу.
п з * дачн Ба- ЕвстыФ евой, м щанк .
20-я. . . .
21-я. . . . Тупорьиіову, крестьяиипу.
ропа Раля.
22-я. . . . |Маттисену, купцу.
23-я. . . .
24-я J Шлехову, казеппому крестьяиниу.
Вологодская Ямская слобода. 1| 153 135 Казепііымъ креетьяназіъ.
Продолженіе дачь:
25-я. Густлистову, чиновиику 7 класса.
51
2б-я Яблопскозіу, Коллежс. Ассесору.
51 Медв дева купца, иасл дніікамъ.
27-я,
28-я Вернеру, купцу.
29-я Львовой, Тайпой Сов тииц .
30-я Бороздиной, Тайпой Сов тпиц .
Доэгь Вологодской ямскоіі слободы ям-
Дачи состояіція по об ішъ сто- щнку Волкову.
ронамъ ПетергОФскаго тракта.
31-я Франкеной, Надворн. Сов тннц .
32-я ШеФеру и Б е р ч у , колонистамъ.
33-я. . . . . . . . . . . Боташеву, Полковнику.
34-я. Кондауровой, жен чин. 6 класса.
35-я Нарышкину, Оберъ-Егермейстеру.
Больннца вс хъ скорбящихъ . Казенному в домству.
Продолженіе дачь:
36-я Шеферу, колонисту.
37-я Гамсръ, купчих .
38-я Солодовникову, купцу.
39-я Воронцову, ГраФу.
40-я. . . , 8 Шереметеву, Графу.
10 Церковь камеппая во имя Св. Пе-
тра Митрополита
Продолжепіе дачъ:
41-я. . . .( сіи дачи состоятъ Волкову, ямщику.
42-я. . . .( паправойсторон , Тупорыловымъ, каз. крестьяиамъ.
43-я Блесихъ, вдов почетя, граягдан.
44-я Шаховскои, Княгин .
45-я Ильипа купца, насл дпикалгь.
46-я Ширяеву, Титулярн. Сов тнньу.
47-я Любомнрской , Княгип .
48-я Ю Позипу, Статсь-Секретарю.
КРАСПОСЕЛЬСКІЙ ТРАКТЪ.

11 Деревпя Лигова 64 71
12 Старопалова 13 8 74 82
13 Пово-папова 14 9 30 25 [іТрипадлежатТ) Д йствнтельпому
14 Ново-коярова . . . . 13 8 7 11 Статскому Сов тпнку ГраФу Пе-
15 Ивановская 13 8 52 48 ітру Федоровичу Буксгевденг.
16 'Сосиовка 15 10 64 71
17 ІІовая 11 6 45 45
ПРОДОЛЯСЕІІІЕ ПЕТЕРГОФСКАГО
ТРАКТА •

18 Дачи частпыхъ лпцъ:


1-я Ф о п ъ Бланду, дворянипу и Ком-
мерціи Сов тпику.
2-я 11 Бутурлиной, Полковпиц .
3-я Лапотпиковои, купчнх .
4-я • . . Вейкартъ, Статскому Сов тнпку.
5-я ШеФеру, ипостранцу.
6-я • . . 12 Бауеру и Герлеману, нпоетранц.
7-я Протасову, ГраФу.
8-я Мордвиновой, ГраФия .
9-я 13 8 Маттисепу, купцу.
10-я 13 8 Мятлевой, Таііной Сов тпиц .
11-я 14 9 Веригинон, Генералъ-Маіорш .
Іл-Я • ' • • * • • • • • • 15 10 Лапшину, Капитану.
13-я ; 15 10 Витгенштеину, Бнязго.
14-я Фонъ-ЙІоллеръ, Адмнральш .
15-я Ревягину, м щанину.
16-я Толстой, Полковниц .
17-я Клоссену, Титулярн. Сов тшіку.
19 Первокласпая Троицко-Сергіева 16 11
иустыпь 60
20 Сергіева подмоластырпая сло-
бода 43 48 Базеппымъ крестьяпамъ.
Дачн и дереввя Водывіскна ле-
зкащаа ио оерегу Фнпскаго за-
лива.
По правой сторои ,
1-я Кукову, купцу.
2-я . • г
3-я Буровз , Титулярпому Сов тпнкз'.
4-я Шпрннгъ, зкев живописца.
5-я Елагнноіі, ІІолковнііц .
1
6-я — Пиігиипоіі, вдов солдатс. жеп .
7-я Гроттъ, м щапк .
8-я Литнпскоіі, Прручиц*.
21 Казеппый пиіенііыіі д о м ъ . .
9-я Орловымъ, ласл дннк. м щапамъ.
По аіьвой cmojKmn:
1-я Штнглнцу, Бапкиру.
Пци ней и»і іотся caxajuujii, во-
дочныіі u уксусный заводы. 2 4
2-я Пономареву, Еоммерц. Сов тпику.
При нсй іш стся сахарный за-
водъ.
3-я Семьяпова, к. пца наел дпикаам,.
4-я Козловьш'!., купсч. ііасл дііикамъ.
22 Дсрсвпя Волыпкипа 24 20 Казеппымъ крсстьянамъ.
5 я Кизелю, купцу.
6гЯ ІГахомову, отставігому солдату.
7-я ' Ufynn-Ji, упцу.
8-я
9-я • . . Із 3

Ландеру, Губернск. Сскретарю-
Пвановой , лі щапк .
10-я Стариковой , купчих .
11-я Ш р е д е р у , купцу.
Ujin ысй сахаііііый заводъ.
12-я 4 2 Тнтопой; Губерп.ск.. Секретаріп .
13-я Осипову , Коллсжск. Сол тпику.
23 Деревия Емельяішвка . . . . 56 55 Казеипьшъ крестьяііам:ь.

ДАЧИ ПО ЦЛРСКОСЕЛЬСКОЭІУТРАКТУ.

По. праеой сторо/ііь ота Столицы.


1
1-я — Демидову, чупцу.
ІІри ней св чныа п иі.мыіыіі заг
воды. 5 10
2-я . . . . . Федорову, куццу.
3-я Долгорукову, Іиіл.ііо.
4-я — Чесзіедскрй воепцой й.о.гад лыі .
5-я 6 9 Бороздину, Ладиори. Сов1)тішку.
Прн ней костеобъжигатеді.ньш за-
водъ.
6-я Шоиеееву, Щтабсъ-Капцтаиу.
7-я Косцопу, купцу.
8-я — Сыромятпикову, ^уицу.
9-я 7 8 Поц луеву и Крывопогову.
10-я Бвстізатовой, чиповц. 9 класса.
11-я. . . . . . . . . . . Дсвцсодіу, Іі.слнкойр. поддапііоаіу.
lljiii исіі красочиый заводъ.
12-я 8 — Авд еву. купцу.
13-я I 7 Алекс еву, казелп. крестьяплпу.
Л аднміровскому, почет. граждал.
14-я |10 —
5 Долгь^ ямщику Волкову.
15-я
24 Средиерогатская колопія . . . 13 7 205 204 Управлепію колонисталіи..
До лгьвой сторон отъ Столицы:
1-а Вапштеіту, инструэіслт. маогеру.
2-я і6 10 _.,„ Жадшиіровскчшу, аочет. іраждаи.
— 9 —

3-я 6 10 Изингу, купцу.


4-я Нестерову, купцу.
5-я 6 9 Чмутову, купцу.
6-я Шапошникову, чип. 9 класса.
7-я Башталипскаго, Подполк. насл дп.
8-я 8 7 Ададгрову, Генералъ-Маіору.
9-я Дмитріевой, дочери Надв. Сов тп.
ЧесменекаяВоеняаяБогад льня. 8 7
ІІ|>п нсй особая камсииая цер-
ковъ во имя Іоанна Предтечи.—A
въ завсденіи другая цсрковь во
нлія Роя:дества Христова.
Дв дачи:
1-я 9 6 Друри , чиновпику 8 класса.
2-я 10 5 Жадизііривскому, почетп. гран Дап
Бывшійдворецъ, а иын почтовая
стапція 10 5
Деревпя ІІ ІІГІИГО 10 7 132 170 Гіазеипымъ крестьяпамъ.
— — Волкова '2 11 53 87
ЛІосковскій ТРАКГЬ, на кото-
ромъ никакого строеяія ие
им ется кром одногодома. Колонистамъ Средяерог. колоніи.

И то г о ІОб^ 1096

2- С Т A Н Ъ.

1 Шіьстопребываніе Иристава: сло-


бод,а Рмбацкал 14 876 989 В домству Алексапдр.МапуФактуры
Щіи ней кирпнчпые заводы, арендуе-
мые частніамп проіаышленнішами:
1Й Капустину, купцу.
2й г Села Усть-Ижоры крестьявину За-
3 й іхарову.
4-й. Брюхову, купцу.
5-й Чоблокову, купцу.
6-Й Липину, купцу.
7-Й Буревскому, купцу.
Фабрвка шелковыхъ изд лій Бинардъ, Мануфактуръ Сов тннку.
Дача Шитову, Д йст. Статск. Сов тнику.
Дача Жадовсколу, Статскому Сов тнику.
Саюлепская Яліская слобода • Казен. В долі. Окр^ж.Управленія.
В ъ оиоіі:
а) Училнще сельское Шурову, купцу.
б) Заводы кирпичиые 1! Петрову купцу.
Н мову, купцу.
в) Мыловаренный . Штейнеру» купцу.
г) Кузницъ 2.
Мыловареііпый и св чный заводъ. Черняев^) купцу-
Заводъ ЛІІСОПНЛЫІЫІІ Штейнеру? купцу.
Дача Чурсннову, купцу.
— 10 —

9 ііача Жадовскому, Стат. С о в т н и к у .


^.пи • • • • •
П р и ОІІОІІ: а ) б а н и т о р г о в ы е .
б) Ф а б р и к а с и т ц е в а я . — — Стукачсву, купцу.
TO 7 7
Дача Казспнымъ кнрпнчнымъ заводамъ.
11 Заводъ гопчарпыи — — К а з е н п о м у в до мс тву.
12 Домъ . . . . . Крючкову, купцу.
1
13 Дача — — П а и а е в о й , ТІоручиц .
ІІри оноіі: а ) з а в о д ъ капптлын. —- — Аиохипу, купцу.
б) заводъ канатпыц
( в ъ безд ііствіи). — — ЛІапеллн, Еоллежекому Аесесору.
в ) з а в о д ъ кирпіічііыіі. — — Волкову, купцу.
14 Ллександровскііі Ліітеиныіі за-
водъ съ припадлежаіцішіі къ не-
тлу с т р о е н і я м н — — Казенному в дометву.
При ономъ:
а) Л сопвльыый заводъ.
8 7
в) Школа для мастеровыхъ д тпй.

Дачн частпыхъ л п ц ъ :
15 а) • • — — Б л к о в у , купцу.
16 б) — — М д н и к о в у , к пцу.
17 в) — — Ш у б б е , отставпому П р а п о р щ н к у .
18 г) — — Ф р е з е , купеческоп жен .
19 Сельцо Покровское 43 42 М у р а в ь е в о й , Т а й н о і і С о в тниц. .
Въ онозгь ссл господскій долъ со
службами.
20 /Іача . . • . . . * . . . j ' І О ш к о в у , Н а д в о р н . С о в тник^.
21 ФарФоровыи ааводъ 9 6 ,— К а з е п и о м у в домству.
Въ опомъг
а) Церковь камсиная во имя Спаса
Преображснія Господня п прп исй
кладбиіце.
б) Учплище в ъ каменнозгь дваі для
д теіі шастсровыхъ.
22 9 5 124 139 В домству П р а в л е н і я Алексан-
Деревпя л спая заводская. . .
23 Д а ч н прннадлеисаіція ч а с т н ы м ъ дровскоіі Мануфактуі^ы.
лицаэіъ:
1-я ІИордвипову. Полковнику.
2-я — — — — Бевррлеіі, Статекому Сов тнику.
3-я . Вильсоиу, Гепералт.-Лейтепапту.
4-я В н л ь с о н у , Д йст. С т а т с к . С о в т н .
5-я Калугнну, куицу.
24 Село Алексапдровское . . . . 10 1 81 86 Шлыпенбаху, Геиералъ-Маіору.
І І р п иеэгь:
а) Цсрковь каліеныая во наія Святыя

б) ВЬтр. внаяліуколіольнаялі льница.


25
Ман^Фактура, строеиіе вообще
10 4 , . Казенноиу в домству.
При пей:

сандра Нсвскаго.
б) Цгрковь капіоннаявп в п я Святыхъ
Апостплъ Ііетра и Павла.
2 56 69 ІТом щ и ц г Д ю ш е с с ы Де-Серра-
26 Д е р с в и я Мурзинка 12
Капріодіь
— 11 -

27 Деревня Усхь-Словяпка 15 127 142 К а з е п п о м у Вбдомству Окружнаго


Ha зсмл къ нсй принадлсжаіцей Управлеиія.
кирпичные заводы аревдусіаыеіаст-
пывін лііцамп:
Крестьяпину Андр ю Лапнииу.
2-Й Ш у т о в у , купцу.
3-й Ч е б л а к о в у , купцу.
4-й Ф о м и н у , купцу.
5-й М о т н и у , купцу.
6-й Села У с т ь - И ж о р ы крест. К о н о н о в у .
7-й У с т ь - С л о в я н к и к р е с т ь я н . Увакину.
8-й С т е п а н о в у , купцу.
9-й Д а в ы д о в у , купцу.
10-Й, Усть-Ижоры крестьян. Захарову.
11-Й Н и к о л а е п к о в о й , Т и т у л я р . Сов т.
28 Дача Быстрой городокъ • 17 Витовтову, Д йетвнтсльному К а -
Прв нсй кпрпичыыв заводы арендус- мергеру.
мые частыыми проіаышленникаіін:
1-Й К о н о н о в у , к р е с т . седа У с т ь - И ж о р ы ,
2-й «Тадыгину, м щ а и н н у .
3-Й Я ш м а п о в у , купцу.
4-й Сл п у ш к и н у , купцу.
5-й С е л а У с т ь - І Ь к о р ы крест. З а х а р о в у .
29 Селеніе Уеть-Ижоры . . . . 20 482 542 В домству П р а в л е н і я А л е к с а н д -
При немъ: р о в с к о й МануФактуры.
а) Церковь во шія Александра Нев-
скаги.
б) Кирпдчные заводы:
1-Й
26 17 С е л а У с т ь - И ж о р ы крест. К о н о н о в у .
2-Й
3-й
Правдииу, крестьянину.
5-й Гуеарову, крестьяиину.
6-Й С ы р ц о в у , купцу.
В л а с о в у , купцу.
8-Й Шутову, купцу. .
9-й С т е р л я д к и н у , купцу.
10-Й Ф р о л о в у , купцу.
11-й М о т и н у , купцу.
12-Й Волкову, купцу.
13-й Ч о б л а к о в у , купцу.
14-й Блипову, крестьяпииу.
15-й Пашннскому, крестьянину.
Л саая биржа 26 19 Громовымъ, купцамъ.
30
ЗА рг.кою Н Е В О Ю .
31 Охтенскій Иороховый заводъ и
при иемъ воеапое поселеніе. В о е н н о м у в домству.
В ъ ополгі.:
Цсрковь каменная во йшя Св. Иліо
Пророка. 21
32 С в о б о д н ы е хл б о п а ш ц ы . . 54 52 В домства М и н и с т . Внутр- Д лъ.
33 Мыза Гавриловка 73 78 К р а м е р у , пом щ и к у .
31 Мыза Окарвелъ 122 136 Шаховской, Киягин .
П р и ней з а в о д ы :
а) Купоросиый А п о х и п у , купцу.
20
б) Костеобяшгателыіый . Бирштету, ипостраицу.
п) К и р п и ч н ы и . . . . . . Болдыреву, Генералъ-Маіору.

35 Частная дача J Неваховича, яасл дникамъ.


При ней: 21
Костеобяшгателыши заводъ ;' Жорор/, купцу.
состоптъ на
36

37
38
39
.Уголыіьт заводъ
Кирпичный заводъ
Деревпя Полюстрова
І
іемл принад-
лежащейболь-
шой О. т . 10 20

37 43
Лицамъ разнаго сословія.
Никушкову, м щанину.
О.інвіо, Полковиику.
Кушелеву Безйородку, ГраФу.
40 Заводъ ФарФоровыи 5 19 — — Борниловои, купчнх .
41 мылыіыи ІІолюхову, купцу.
42 Дачи частныхъ лицъ:
1-я — Куницыну, Статскому Сов тнику.
2-я — Ваксмуту, Геиералъ-Маіору.
3-я Ивановой, Титулярной Сов тииц .
4-я Подвысоцкой, Надв. Сов тниц .
5-я Ж е н мастероваго ГОФЪ - Ннтен-
дантскоіі Конторы, ІІочинской.
Ч
б-я — Крону, портпому мастеру.
7-я Субботииой, Капитанш .
8-я Флягшіой, м щанк .
Побереву Невы no правой сторонть.
43 Дача 1 14 — —
—- Барборису, м щанипу.
ІІрв ней костеобжпгателыіыіі
заводъ .- • • • — ПІиту, купцу.
44 Дача — Тенори, купцу.
45 Деревня Клочьки / 16 22 Базевнымъ крестьянамъ.
46 Домъ именуемыіі Охтенскою за-
ставою отъ пепькиваго и саль-
иаго буяновъ, для исчислепія
проходящихъ по Нев судовъ
и въ нихъ кладей 1 14 —
— —•
— Б доыству Градской Думы.
47 Браидтвахта для прописки по р к
Ыев проходящихъ судовъ и въ
пихъ кладеи — — Морскому в дометву.
48
49
Коясевепныи заводъ . . .
Загородный Архіерейскій домъ
h 13 Молчанову, купцу.

подъ названіемъ Кинавія. . — Александроневскои Лавр .


При немъ:
Цсрковь во шая Вс хъ Святыхъ
деревянная.
50 Вяовь устроивающаяся ситцевая 2 15
Фабрика — — Горлову, купцу.
_
51 Рожьовскаясудоходная пристань
для прописки проходящнхъ по
р к Нев судовъ и исчисленія
въ нихъ кладеіі . . . . . . _ В дометву Путей Сообщенія.
52 Кнрпичпыіі заводъ . . . . . — Шурову, купцу.
53 Кирішчныи заводъ h 15 _, _ Фролову, купцу.
В домству Денартаіиента Воеиныхъ
54 Базенные кирпичные заводы. 4 12 — —
Дачн частныхъ лицъ. Ііоселеиій.
55 1-я j „^^ Гердау, купцу.
При ней водочный заводъ . 8 6 — — Штритеру, купцу.
56 2-я . , , , , . . . , . , ) — — РененкамаФу, Полковнику.
«. 13 —

57 3-я Суйботиньщъ, бронзов. аіастерамъ.

58 4-я Мачихннз;, куццу. _.. .


59 5-я Трибодину, Мая^Фак. Срв тнику.
60 D—Я • • « • • • • * • • • 8 Васильевьшъ, купцамъ.
61 7-я . . . . . . . . . . . Даврову, Боллежск. Со.в таику.
62 Заводъ эмалировапія чугунныхъ
изд ліи . . . . . . . . . Роесійеком^ обществу.. .
63 Заводъ пильный Щамшеву, Д и. Стат. Сов тнику.
64 Мыза малое Рыбачье (Марьина
тоже) 9. 44 60 Гагарину, Генералъ-ІМаіору.
65 Киршічиыи заводъ . . . . . 10 Сабинин^, купцу.
66 Новосаратовская колоиія . . .. 13 539 55'2 В домству Мин. Вн^трен. Д лъ.
При ней:
Церковь Еваигелическая Св. Ека-
терины.
67 Дача имеиуемая Богословская . 17 Дубянекаму, Д нст. Стат. Сов т.

И то г о 2694 2972
.:
и
С Т А Н Ъ.
і 1
М стопребьгванге Пристава: сло-
бода болыиая В ЛОЗО^СКСІЛІ I 12| ' — 203 240
ВЫВОРГСКІИ ТРАКТЪ.

Мыза Парголово . . . . . . 11 I 43 41 Малол тгіьШъ ГраФаэгь Шувало-


2
При нсіі цсрковь каменяая во нмя вылъ.
Святыхъ Апостодъ Петра п Павла.
•Щеревны :
220 218 "-
1. Суздальская 9 зі
Въ ней деревяниая церковь во
имя Нерукотвореннаго Спаса.
2. Вологодская Малая . 12 I 56; 86
2 203 240
Большая
щ
3 Кабаловка. .
4 Стар ожнль ская L I
2
20 28
5 Заманыловка
6 Иовоселки
no 7і 39 49
'2
Дача 5 Лихачеву, куацу.
5 і 11 Ъуту, купцу.
4 'Ц Гипхеру, куацу.
На онои: а) Заводъ Фаяисовоіі. \ч
ч) В треная нельиііца.
Дача |ЗІ 9 — Целиковой, Коллеж. Асеееорш .
6 31 9 Жен Камеръ - ГОФЪ - Фурьера
Петрова.
7 3 Ч — В домству Л снаго Пнетнтута.
8 Воробьеву, м щанину.
9 Ванчакову, куацу.
10 Чаруковскому, Доктору.
11 3| 9 Духовскому, Священыо Іерею.
12 — Духовскому, Протоіерею.
13 Лебедеву, Полкоиннку.

4
— 14

14
15
Дача 1 — —
Дель, Коллежской Асессорш .
Богославскомх, Кол. Ассесорз .
г

г
16 9 — — • Ободовскоаіу, Б о л . Ч^ов тникз .
17 - К о з л о в у , купцу.
18 Гладкову, Титуляр. Сов тнпку.
19 Алимпіеву, с а д о в ы х ъ д л ъ м а с т е р у
20 Орлову, Капитаиу.
21 3 41 — Чернецову Коллеж. Секретарю.
22 = Блииову, купцу.
23 Сі итцовая Фабрика Ц о б е л ю , Фабриканту.
24 Дача J П е т к о в / , Т и т у л я р и о м у С о в тнику.
25 — — Корзову, Коллеж. Секретарю.
26 31 9
Н а и п с к о м у , ЧІІНОВ. 4 к л а с с а .
27 Степанову, чинов. 9 класса.
28 — — В е л п ч к , Д йст. Стат. С о в тиику.
29 Л е о н т ь е в у , куппу.
30 — — Головкипу, м щаннну.
31 Симантовскошу, К о л л е ж . С е к р е і .
32 1 ] — Богдановнчу, Полковннку.
33 .— Гернату, Коллсж. Секретарю.
34 С а л ь п и к о в у , купцу.
35 Ф а л ь б о ш у , купцу.
36 1 В е л и ч к , Д йст. Стат. С о в т я и к у .
37 з '• ц Гаугеру, аптекарю.
38 Генкеру, Коллеж. Секретарю.
39 — I — Цургаузену, купцу.
40 К л е м е п ц у , купцу.
41 Гейдеру, купцу.
42 С м е л ь с к о м у , Д о к т о р у Стат. С о в т.
43 Дача Н о в о с е л ь ц о в о й , Стат. С о в т и и ц .
При оной устроивается катенная
церковь во плія Киязя Влгідпліра "
a 3 каліенныхъ дома. і

44 У л л ы ю е З е м л е д л ь ч е е к о е учи- | ,
л и щ е с ъ п р и н а д л е ж а щ и м и строе-
ніязіи — Казеиному в домству.
В ъ ономъ:
а) Церковь деревянная во имя Вос-
кресснія Господня.
б) Кузница.
в) М льница.
4 81
45 Д е р е в н я Колоігяги р а з д л е и а на
2 участка:
94 98 Насл д. Ииюітиной, Г е и . Маіорш .
2-Й 80 96 Н п к и т п и у , Г е н . отъ И и Ф а н т е р і и .
46 Д а ч а е ъ п р и н а д л е ж а щ и м и къ ней
стросліямп . . . . . . . . 3 Ч —" — Л а н с к о й , Т а й н о й С о в тниц .
Въ оной:
а) Зі льннца водяная. ;
б) Кузішца.

Т о к с о в с к і й йли М у р и н о к і й ТРАКТЬ.

47 В л а д л ь ч е с к а я пустопо,розжая з е -
мля 10 14 Г о р б у н о в у , с в о б о д . хл бопашцу.
48 Дача 14 12 — — З а м м е л ю , купцу.
— 15 —

49 Село большое Муриио . . . . 10 10 148 166 В о р о п ц о в у , ГраФу Г е н е р а л ъ отъ


При оиомъ: ИнФанторіи.
а) Церковь камениая во нля Св.
Великомученицы Бкатсрины.
б) Киішпчный заводтб.
в) Дсревня:
1. Г р а ж д а н к а 7 6 43 47
2. Р у ч ь н . . 8 7 148 152
3. Н о в а я . . 12 13 48 39
4. Р ы б а ц к а я . 8 15 54 54
5. С т а р о ж н а я 15 15 36 36
6. Л а в р и к и . 14 14 19 24
50 Дача 8 15 Пороховниковой, Порз'чиц .
51 6 7 Пискареву, м щаиину.
52 5 8 Козеиу, Генералъ-Лейтенаиту.
53 2 15 М и л л е р ъ , зн щ а п к .
54 7 16 Ж у л к о в е к а г о , Т а і і . С о в т. н а с л д .
55 8 8 Ч д ч ^ г о в у , Статскому С о в т н и к у .
56 П х с т о п о р о з ж а я зеэіля на два но- Крлрніусту с р е д н е й к о л о н і и Адаму
мера Аіиалю.
57 Домъ Ф е д о р у Велиз.еру.
58 Домъ Ярову Деверенцу.
59 Два дома Якову Вализеру.
Прп шіы. ь кузипца.
60 Дача ХристоФору Фагельхезннііу.
61 Петру Ъауеру.
62 Колонисту Филиппу ШеФеру.
63 JSoііосар. ко.іои. А н д р е я и у Е р г о р Д у
64 ХристоФору Ергорду.
65 Бгору Миллеру.
66 В е б е р у , купцу.
67 З е г е р у , Д йст. Стат. С о в т и и к у .
68 Адааіъ к у п ч и х вдов .
69 ІПхрому, купцу.
70 Жувецели), Доктору.
С Е С І Р О Р Е Ц К І Й ТРАКТЪ ПО Б Е Р Е Г У
Ф И Н С К А Г О ЗЛ.ШІІА.

71 Мыза Спаская 91- 12 19 Б е к л е ш с в о й , Коллеяг. С о в тн^іц .


П р н iifii:
Часовня деревянная во пмя Прсо-
бражвнія Господня.
72 Мыза Лисій Носъ 20 82| 188 316 Вашутипой, Генералъ-Маіорш .
Прн оной кладбище.
73 М ы з а Лахта 9і 22 71 64 Я к о в л с в о й , Статской С о в т н н ц .
Прц неп: а) Кузішща.
б) Дерсвни:
1. Б о б ы л ь с к а я 7 т 67 71
2. Б о н н а я 13 щ 42
7
58
14
3. В е р п о л о в а 15 Щ
4. Лисііі Н о с ъ 19 щ 58 70
74 Новая деревия разд ленная на
4 участка Щ
1-Й 87 121 Сабиръ, Генералъ-Маіору.
2-й . . . . 72 101 ПІишзіареву, Штайсъ-Капитану.
3-й . 86 107 И І і і і ш і а р с в о й . ж е н Ш т а б . Рот^іист.
— 16 —

4-н 37 43 ДІанзей, Г е н е р а л ъ - М а і о р ш .
Въ ономъ камснпая цорковь во
имя Бдагов шенія Прссвятыя Бого-
родпцы.
75 С т а р а я д е р е в п я : у ч а е т о к ъ 1-іі . . 55 61 Манзеіі, Гепералъ-Маіорш .
Прп онопгь 5 дачь отдаииыхъ на
арснду Лрхдтектору ІІслю.
у ч а е т о к ъ 2-н , . 92 109 Щпцшаревои, Поручиц .
Между снэіи учасхками:
76 Дача 16 Авдулину. 1 енералъ-Маіору.
77 Сабиръ, Гепералъ-Маіору.
78 Ш и ш м а р е в ы м ъ , пом щ и к а м ъ .
79 Манзею, Гснералъ-Маіору.
80 ЙІанзей, Г е н е р а л ъ - М а і о р ш .
81 Деревня Дыбупь 20 9 13 В а ш у т и н а й , пом щ ц ц .
82 Мыза Осиновая роща . . . . 16 4 Л о п у х и н о й , К н я г и н Д йетвптель-
Прн оноіі деревнш н о й Т а й н о й Сов т н и ц * .
1. П о р о ш к и н а І . 21 7 110 135
2. К о р и с е л к а 24 10 100 117
3. З І и с т а л о в а 24 10 129 172
4. С я р к н 29 15 44 49
5. Л І с і щ а р ы 23 9 69 77
6. Л у п п о л о в о 911 71 64 73
7. С с р п о л о в о 211 32 35
8. Ч е р п а я р ч ь к а . . . . . . ц 8 7
JBs лтьво опіо дороагі.
щ іо|
9. Дыбуня 21 9 9
10. Юкки 41 72
М л ы ш ц а водяная содержішая щ
м щапииомъ Пролубщиковымъ. 171
83 В о т ч и п а Б лоостровская, которая
состоитъ и з ъ ыііікеел д у ю щ и х ъ К а й д а н о в о й , Д йствитсдьпон Стат-
деревепь: с к о й СОВІІТЦИЦ . .
а) Алосари 25 13 25 29
б) Редуголи 41 29 59 75
в) Вальки 21і 222 249
При неіі: 1) Цсрковь дсревяиная
Лютсранскаго в роисцов даиія.
2) Почтовой дворъ.
г) Заболотье 35 23 33 33
д) Аккози 43 31 64 73
е) Майнелова 42 30 53 52
ж) К о п ь л е в а 38 26 127 152
з ) Мертгути 30 18 90 99
и ) Алакули 38 26 143 175
Сверхъ ссго въ Б лоостровской вотчин :
а) Александровская бумажпая
Фабрика . . . . . .
П р и пеіі:
г
. 331 т
1. Цорковь казіснная во имя Св.
Троццы.
2. Училище для мастеровшхъ д теи.
3. Больница для мастеровыхъ.
б ) З а в о д ъ м ди р а с к о л ы в а ч н о й .

И то г о 3554 4054
4* С Т A Н Ъ.

М стопребывапіе JTptiemaeat ліы-


за Нгтилілті 52 ~ —
Состоящая изъ деревепь:
Нппюшки 51 1 17 14
Васькелево 53 3 33 45
Волково 8 9 Маріи Бюрбергъ, Ііоллежскои Со-
53 1 в тннцьі насл диикаліъ.
Юшкелово . • 54 4 16 18
Сішанова 55 5 19 19
В ъ опой:
М лкопосудиын стеклянный заводъ.
1
ЛІыза Кюлеятка (Лемболово) 391 12
1
' 2
4

Состоящая изъ деревень:


а) Ііюлеятка , 38 14 42 41 Лобри, Д йствительноэіу Стахско-
б) Накколова . . . . . . . . 43 9 56 57 му Сов- тнпку.
При оноіі:
в) Почтовая стапція . . 391 т
Г) f І(МІІК)ЛОІИ)
43 9 157 169
Мыза Елисаветннская буэіажная
Фабрика (ліыла Киліятка) , 39 17 —
При оной дсревни:
а) Мустолова 48 15- 124 141
б) ІОдикюля . . . . . . . . 46 13 69 84 Блисавет Баыдаповоіі, Д йстви-
в) Суттела 50 17 15 15 тельнон Статской Сов тниц .
г) Ривелимяки 49 16 26 25
д) ДІуратова . 45 12 57 64
е) Кюлсатка . » . . , , . . 40 11 49 60
ж) Охта 41 17 11 9
з) Термолова. . . . . . . 51 18 14 19
и) Макселыш. . . . . . , 50 17 20 28
Мыза Розальвипа 53 14 6
Состоящая изъ деревенъ:
а) Тннолово или Русская . . 27 28
б) Тоішокюля 53 12 39 53
в) Ріопюля 1 16 25 ТИМОФ Ю Ерылову. Статекому
т) Пваіюва 50 13 24 43 Сов тннку.
д) Масельки . . . . . . . 53 15 46 54
Пріі опоіі:
е) Схсколыіыи заводъ 59 19 —
ж) М лкопосудпый Стекляниый
заводъ 51 12 —
Мыза Кайдолова . . . . . .
Л\)іі опоіі:
Дерсвня Кайдолова. . . , . 53 15 55 49 Анн Басовоіі, Полковяиц .

5
18 —

Мыза Ивано-Романовекая. 54 16 29 32
Состоящая изъ деревснь: ІІвану ПГвыкипу, Коллежскому
CoBllTHUKJ..
а) Каіідалово , 55 14 41 50
б) Васнльевская. . . . U , 56 15 19 15

ДІыза Болыше-Борксзіякв. . 57 15
При оной:
Впльгемии Мнллеръ, Полковппц .
а) Почтовая Стапція . . . ,
б) Деревня Боркемякк . . . 58 16 63 67

Мыза Малые-Коркемяки . . , 58 16
При оной: Фсдоуу Фонъ-Крузе, Полковинку.
Деревня Коркемяки 59 17 18 29

Деревия Боркеаіяки . . . . . 61 19 24 25 Александра Фопъ-Крузе, Поручи-


ка насл дпйкамъ.
10 Лехтокюля . . . , . 61 19 13 121 Зотовой, чииов. 8 класса гасл д .
11 ЛІыза Кнрьясало . . . . , , 63 21 Федора Кашталннскаго, Полков-
иика насл дникаіиъ.
При оной:
Деревпя Ііирьясало 63 21 146 144

12 «Іеэіболовскіи Пасторатъ . . 48 15
При ономъ:
а) Лютеранская кирка деревяя-
ная.
б) Кладбище.

13 Ліыза Мякки или Варварина. 58


Состоящая изъ деревень:
а) Мисюлово 24 23
б) Коммулово . 57 4 6
в) Пекколово ' 14 10
г) Вейколово 18 23
д) Гови-Мякки 56 25 38
е) Вояръ-Мякки 21 20 Варвар Кусовой, дворяпк .
ж) Рнстолово 54 8 9 8
з) Л^кошкн 60 12 8 10
При опой:
и) Б/тылочпый заводъ.
і) Часовня деревяішая.
к) Бладбище.

14 ЛІыза Боросары 63 10 Пвапу Рудомсюву, Коллеж. Асс.


При оной:
Деревяя Боросары 68 60
— 19 —

15 Мыза Бленепа 47 6 13 7
Состоящая изъ деревень; Кодычеву, Камергеру.
а) Ііеііро 45 4 18 6
б) Рогаеары 50 7 23 23
в) Куйвазн 49 6 39 33

16 Мыза Ііуйвази . 46 8 — —
При оной: ДІарь Шрейберъ, дворянк .
Деревпя Куйвази 45 6 51 60
17 Мыза Малые-Куивази 43 8 8 8
Аидр ю Качьк , чинов. 7 клас.
При оиой:
Деревпл Купвали 43 8 39 34
18 Мыза Гарбалово 48 10 — —
Состоящая изъ дерсвень:
а) Гарбалово 49 9 174 170
б) Ангелово 44 13 22 24
в) Перезіякші 54 14 22 24. Надежд Канднб , Генералъ-Маі-
При опой: орш .

г ) Д тская больница ИВШЕРА-


ТОРСКАГО воспптательнаго до-
ліа 49 9 —
д) Чугуино-плавильный заводъ, 47 10 —
е) Часовпя каАіеииая . . . , 47 10
19 Мыза Болыпіе-Куивази. 42 9 — —
Соетоящая изъ деревеиь: [Кпязіо Сергію Урусову, Тайному
;і) Куйвази 40 14 145 162 [ Сов тпику.
б) Катеринииа 41 11 21 20

20 Мыза Габсары 36 16 — — Ивапу и супругіі его Екатерин


Чивилевыигь, чиновн. 5 класса.
Соетоящая изъ деревень:
а) Габсары 36 16 12 23
б) Оссльки 7 7

21 Ліыза Осельки. . . . 33 19 — —
При оиоіі: СОФЬ Кетцлсръ, Надворпой Со-
__ в тннц .
а) Стеклянный заводъ. 34 18
б) Питейньш домъ . . . . ,
в) Деревыя Оселькн . . . . 33 19 55 47
22 Мыза Вартямяки 26 26 — —
Состоящая изъ деревепь: ГраФамъ Церемошймеистсру Анд-
25 27 57 55 рею и Штабъ-Ротмистру Григо-
а) Инжніе Стапки
б) Верхніе Стаикн . . . . , 26 26 112 121 рію ІП валовымъ.
н) Строилова , 28 24 121 129
г
) Саркелкв 31 21 54 57
— 20 —

д) Агалатова . . . 33 19 181 184


е) Калголова . 33 19 227 263 ГраФамъ Церемопіймейстеру Апд-
ж) Авволово . . . . . 28 24 29 30 рею и Штабъ-Ротмистру Грнго-
з) Рохма 37 15 51 70 рію Шутаовыт,,
и) Киссолова . . . 33 19 19 26
і) Вартемякв . . . 27 25 42 57

23 Деревня Драничиакова 19 33 11
При опоіі:
Екатерип Лопухіпюй, Штатсь-
Почтовая станція. 18 33| Даві и Свіітл іішей Кнагип .

21 31 44 73
24 Деревня Луполова. .

3086 3381
И то г о .
— 21 —

ЦАРСКОСЕЛЬСКАГО УВЗДА

1-н с Т A Н Ъ.

Число жп-
Разстоя-
телей цо
М стопребываніе ІІристава в озиачс- ніе.
ревизів.
ніе находящихся въ стан его заштат-
3 a
\о рз
ныхъ городовъ, посадовъ, м стечекъ, S *
№. селъ и деревень, такжс церквей, мо- Кому ПРИНА.ДЛЕЖАТЪ.
о я
настырей, благотворительныхъ и част-
ныхъ заведеяій, Фабрикъ п заводовъ. ч:
0
л
|1 S
О п

М стопредыванге Дргістава: де-


ревнл Саблина 23 53 56 В о л ь н ь ш ъ хл оопашцамъ.

Ямская слобода Ижора . . . 11 12 303 339


Я м щ н к о в ъ ліаймиской п о л о в и н ы
Д е р е в и я С т а р а я зіыза . . . 94 97
Самсояовка . . . 65 78
Петровщина . . . 14 15 40 36
В д о л е т в у С. П е т е р б у р г с к а г о ок-
Таскобщвиа . . . 45 35
Всшскорова . ... 46 54
ружнаго управленія.
Въ неп дерйвянная Лютеранская
кврка, называемая Пжорская.
Д с р е в н я Коттелева 24 39
Путролово 13 15 49 47
Молколово 25 22
Яаіская с л о б о д а С л о в я н к а . . 6 18 491 518
Въ неп церкоиь каиенная во
вмя Спаса Преображенія.
Деревпя Шушары 160 151 В домству Ц а р с к о с е л ь с к а г о Д в о р -
Сусары 47 54
12 28
Гары 89 93 цокаго Правленія.
Новая 68 72
Г о р о д ъ П а в л о в с к ъ , н е им ю щ і й
у зда 18 792 801
Въ иемъ: каменная церковь во паія
Св. Марів Магдалшіы, богад льня
п госпвталь.
Поеадъ Федоровскои . . . . 11 16 418 431
Въ неотъ щерковь каменная во паія
Св. Николая чудотворвіа.
46 42
Деревпя Глника
45 53 В долетву Павловскаго Городо-
Тярлево
20 28 26
Глазово . . . . . .
35 34 ваго Правлевія.
Н о в а я весь
25 36
ЛИІІИЦЫ
О н а г о ж ъ влад ііія е е л е н і е Этюпъ
Колоннсты 18 12
Д е р е в н я Аитропшина . . . . 6 22
Въ ней: церковь кашенная во иия
Св. Великомученицы Екатерины,
господская кавіенная мыза именуе-
мая Словяыка.
9
Деревия Покровская
В а н г а мыза
. . . .
. . . .
1 iJ

Венделево )
9
?,5
Гапкодово 1U
14
Моетелево 12
Въ нсй м лышца мукомольная де-
ревяыная.
Д е р е в и я В я х т е л е в о . . . . . \ 12
13
14
—•— Антелево 17
13 ?,8
14
Сельгелево 13
Молдолово 14
Каикелево 13
ГУльбизе 13
Порицы 13
• Марыпіа 12
Герколово 14
Гонболово 14
Гукколово 13
Вярлево 14
Ванга-миллн . . . . 13
Лукаія 13
• Кивалова 13
Гемвлево 14
36
—— Ропани 14
Сабре 16
Бору 15
Кеккелево 15
Большое Шоглино . . 16
Малое Шоглнпо . 16
Веккелево 15
Малое Русово . . . 15
Большое Русово. . . 17
Горкн 17
Б о л ы п о е Замостье . .
Малое Замостье . . .
Ваня ' 15 38
Бокколово
Верев
В ъ н е й м л ь н и ц а мукоаюльная
деревянная 15 39
Д е р е в н я К у й в о л о в о или Р о м а - '
ново
Новая
15 39
Комолов
Риполево
— 23 —

Д е р е в п я Улькуля 43 40
ДОІІНИ 11 17
Авипсалы 15 39
48 41 Оамоиловой, ГраФин .
Капди-кобщаяа . . . 25 25
Воймикуля 27 33
•——• Пендово 78 89
Деревня Ладога . . . . . . 88 85
Симанкипа 28 29
• Мазалово 29 32
Лапгелево 22 16
Еорделево 47 56 В домству Ц а р с к о с е л ь с к а г о Д в о р -
Барцалово k
20
13 11
15 91 91
Райколово . . . . . цоваго Правленія.
Подолово 39 48
Пабузи 37 37
Анполово 77 88
Мондолово. . . . . 40 45
Новоселкн I 52 60

Дёревня Чорная р чка. . , . 14 16 107 139 Ш т и г е л ь м а н а , Д йств. Статскаго


Въ оной господской довгь. Сов т н и к а насл д н и к а м ъ .

Колопистовъ Ижорскон
кололін 14 16 310 264
К о л п и ы с к о й Адмиралтейской ка-
зеинын заводъ . . . . . . 16 18 2769 1501
Л с н а я д а ч а , п р и коей мукомоль-
ная и маслобойная м льиицы,
с т р о е н і е сіе д е р е в я н н о е . . 15 22 К о р о в а е в у , Ф р к д р и х с г а м е к о м у 1-й
т и л ь д і и купцу.
10 Мыза Тресвятская . і . . -. 15 13 ' М а р к о в у , Г е н . М а і о р у с ъ брахьям.

Деревня Перевозъ 18 8 77 80 Бутайсовой, ГраФин .


Казлова , 19 4 26 14 ОстаФьевой, ч и н о в н и ц 4 класса.
Прн ней господской доигь. \
11 Село Степаиовское 15 15 102 105 В дометву С . П е т е р б у р г е к а г о ок-
ружнаго управлепія.
12 Деревня Мышкпна 17 8 33 26
Калли | ОстаФьевой, ч и н о в п в ц 4 класса.
16 9 65 57

Яліская с л о б о д а Т о с н а . . . . 12 939 948 В домству С . П е т е р б у р г с к а г о ок-


13
Въ ней церковь камеяная во имя ружнаго управленія.
24
Казанскія Богородяцы.

Деревпя Турова 32 51 38 С и в е р с а , Гра.і-а, н а с л дникаэгь.


14
При ней господской домъ.
54
15 Д е р е в п я Малиповка 54 32 5 4 Б в а г р е п к о в о й , позі щ и ц .
16 • Лустовка . , . . . 55 33 4 2 Сукипу, Генералъ отъ ИнФавтеріи.
17 Глинка 55 33 41 49 Апсель Дежеборн, Г е н . Маіорш .
Прн ней госдодской долгь.

18 Деревня Гришкина 64 46 32 41 Нарышкину, Оберъ-Егермейстер.


19 Каменка 67 48 11 7 С т р у б и н с к о м у , Т и т у л . С о в хнику.
Прн иеи господскои домъ.
— 24 -

Деревня Петр^шкина . . . . 6 11
Кудрово 30 31
Веретье 5 4
67 48 Стргбнпскомгг, Титул. Сов тиику.
Малое Бглиио 13 19
Васильевско . . . . 34 29
Матремкино . . . . 8 10

Деревня Большое Еглпііо. . . 70 48 43 44 Воронцову, ГраФу.


Верховья 70 48 Протопопову, Коллежс. Ассесору.
При ней господской доягь. 9 7
Деревпя К о і і е ч к і і . . . . . . 68 45 В домству С. ІІетербургскаго ок-
22 21 ружнаго управленія.
Мишііна. . . . . . 54 32 Гаюсъ, Генералъ-Маіорш .
При асй господской доліъ. 21 2р

Деревня Лустовка 54 32 10 17 В домству Учебнаго Лнеинскаго


При сей дсревни Корпусъ Учеб-
нато Л синскаго Л сннчества . 54 32 Л спичества.

Деревня Неникуль 54 32 13 9 Штигельлана, Д йств. Статскаго


Куккова 67 48 5 10 Сов тника насл дішкамъ.

Мыза Лисино.
Деревня Поповка 11 11
Лисино 56 76 | РОДОФІІНПКІІНЗ', Д йетв. Тайиому
Рамболово . . . 36 14 36 27 1 Сов тпнку.
Сумба 33 32
Въ нсй дсревяниая Лютсранская
кирка.

Стеклянный заводъ состоящіи въ


деревянпыхъ строеніяхъ 29 6 Крпосовой, С. Пст. 2-й гил. купч.
Деревня Перекуля 38 16 35 33 Вфдометву Кііасіг. Уд л. Конторы.
Мыза Иоволисинская . . . .

Деревня Еглези 22 21
Куттолово 33 44
Кнрпилово . . . . •7 7
Хильюзи 17 11 ' Буксгевдена, ГраФа, иасл дпикам.
Кайболо 42 17 24 26
Лорвалово 38 31
Поги 72 75
Рыинелево 24 32
Перн 36 36

И того 1Ш4 10953


— 25 —

2-и С Т A Н Ъ.

М стопребываніе ІТристава:

С т а і щ і я Выр.ч . . . . . . 47 — 114 139


Мыза В ы р с к а я , при пей дворо-
выхъ людей 49 2 9 8
Въ оиоіі:
а) ЗІ дно-плющпльный заводъ.
б) .ІІК-ОІШ.ІЫІЫІІ заводъ.
в) М лышцъ мукомольныхъ дв . Міаріи Ф е д о т о в п Данауровой,
Д йствнтельной Т а и н о й С о в т-
Деревпи: Замостья 48 3 54 55 нііц и Ігавалерствеішоіі даэі .
Поддубье 42 5 51 48
Старое Поддубье . . 42 5 45 46
Г р е з и а . . . -. 50 3 62 72
Домищи . . . . . . 52 5 197 215
Кемеко 75 27 22 24
Ляды 60 12 65 69
Парушиио 55 8 20 24
Село Рожсствеио 50 3 277 315 Ефремову, Д йетвителыюму Стат-
При ыелгь: с к о л у С о в тііику.
а) Цсрковь дерсвянная во пмя Ро-
гкдества Христова.
б) Л сопильнып заводъ.
Въ сел Рожествен Гатчип-
с к и х ъ к у п ц о в ъ и эі щ а н ъ . 50 3 94 100 В дом. Царскосельс. Город. Р а т у ш и .
Дерсвпя Батова 53 5 48 34 ТимоФееву, Коллежскому Ассе-
Да особо отмежованная л сная дача сору.
250 десятинъ.
Деревпя Ящеры 70 22 42 33
Мнхайлова 70 23 18 13 Круглнковон, Подполковннц .
Покровска . . . . . 68 21 32 32
Кузиецова 60 13 48 48
Александровскій стекляниый за-
в о д ъ в ъ д е р е в я п п ы х ъ строе-
иіяхъ 68 22 — — П е т р о в у , купцу.
Л и п о в с к і й с т е к л я н н ы й з а в о д ъ въ
деревянпыхъ строеніяхъ 75 27 Гребнеру, куіщу.
Д е р е в н я ДІежно 50 3 189 215 СОФІИ и Екатерни Черкасовьшъ,
Старосверское . . . 53 5 203 210 Баронессатъ.
При мыз Бароноссъ Черкасовыхъ
л сошілыіыіі дсрсвяиыып заводъ.
Деревпя Сиверско 58 9 218 246
ІІзорка 60 ІБсля, Коллеж. С о в тннка п а с д д .
11 60 62
Прп МЫІ І, насл дішковъ Коллсж-
скаго Сов тннка Беля мукомоль-
ная дерсвішиая лі льшіца.
В ъ дсревн Протасовк Гатчип-
скмхъ іи щ а п ъ 59 10 14 16 В домству Ц а р с к о с е л ь с к о й Г о р о -
довой Р а т у ш и .
Дсревия Лампово . . k
. . . 58 9 178 200 Князю Вштенштеину, Коллежско-
му С о в т я и к у .
7
— 26 —

Деревня Большево 57 8 178 226 Кпязю Витгейштейну, Коллежско-


Прп мыз Князя Вптгеиштейиа j b - шу С о в т п и к у .
сопильньш дсревяниып заводъ.
С е л о Орлнііо 60 13 118 120
При неліъ:
а) Цсрковъ камснная во плгя Спаса
ІІреображенія.
б) Мукомольцая деррвяпная м .аьиица.
ГраФу В а с п л ь ч и к о в у , Гвардіи
Деревнн: Островъ . . . . . . 63 16 112 104 Ш т а б с ъ - Р отаі u стру.
Заііцова 62 15 46 55
С и м а н к и н а , о н о ж е ІІ
Елепкііпо 63 16 33 34
Заозерье . . . , . 61 14 67 72
Тозьціево 63 17 41 54
Д р у ж н о с с л ь с к о и с т е к о л ь н ы й за- Василію Рптшігу, Санктпетср-
водъ въ деревянныхъ строеніяхъ. 62 15 б у р г с к о м у купцу.
Деревпя Б о л ы п а я Дивыпька 62 15 72 86 Г е н . отъ Ц ц ф а и т е р і и П е т р у и П о д -
пол. ЗІнхаіілу О б о л ь я н н и к о в ы э і ъ .
Дсревня ЛІалая Д и в и п ь к а 63 16 23 21 М о р д в и н о в у , Адмиралу.
Дерёвпн: Заречье. 62 12 132 154 Шкурину, Гепералъ-Маіору.
г Заречье. 62 12 63 60 Черповой, Гепералъ-Маіорш .
Заречье. 62 12 40 53 Р а д и г н п о й , д о ч е р и Н а д . С о в т.
Деревня Раглнцы 51 17 55 45 Г а н ъ , Д іісг. Стат. С о в тпиц .
Деревия Пятая гора 45 22 24 22
При пей:
Цсрковь каліснвая во плія Святыя
Троицы. Л е в ш н и о й , Д й с т в и т е л ь н о й Стат-
Деревня Озера 46 21 120 125 ской Сов т ш щ .
Сельцо . 47 19 39 44
Допецъ . 48 19 36 36
• Глумицы 52 18 64 85
Холоповцы. 48 20 21 25
Деревпя Еурковицы 50 20 32 48 П е р е в о щ и к о в о й , С т а і і Сов т н н ц .
Д е р е в н я Калнтино . 52 22 164 157
Старыя раглицы 52 22 16 14 [Радппгу, Полковннку.
Новыя раглнцы 52 22 16 20
Дерсвня Лепужи. . . 66 33 92 106
Заполье. . . 65 32 146 126
Прп ыеіі:
Цсрковь деревяяная во иия Свя- ІОГІШОВОІІ, П о д п о л к о в ш і ц .
тыхъ Адостолъ Пстра п Павла.
Деревня Озерищи 66 33 125 134
Соснова 72 41 33 58
Верести 82 44 57 50
Дерсвия Черная 70 37 231 230
230 Савельевоіі, Провіаитаіенстерш .
Нри ней:
М дьыица мукомолыіая.
Деревпя Соепицы 75 42 231 252 Шереметьевои, Подиодковниц .
Деревпя Реполка 78 45 66 68
Селище 81 49 72 g61j І В домству С. П е т е р о у р г с к а г о Ок-
Гусипки 85 52 47 50 ружпаго Управлепія.
Казснная л сиая дача имснуемая
Изварскоп Обрезъ 34,165 дссяівиъ
370 сажень.
— 27 —

Деревпя Вырицы. 57 17 34 49 Б гдаповой, Поручнц .


Деревпя Уетья. . 53 38 43 44
При ней:
Л сопилыіый заводъ. Кожипу, Полковііику.
Деревня Мипы . 52 37 27 31
Горки 52 37 35 39
Борисово 55 39 12 10
Дереві Валаспики ' 66 77
Мыза 41 41
Забродья 1 49 73 ГВ домству К р а с п о е е л ь с к о й Уд ль-
Кавшово 43 36 64 61 иоіі Б а п т о р ы .
Варки 54 59
Красницы 27 20
Каушты 42 49
Деревпя Борисова . . , . , 55 39 24 24 Пузыревской, Гепоралъ-Маіорщ .
Отъ ссла Рожеетвспа къ станціи
Ящерамъ состоятъ при болыполгь
Б лорусскомъ тракт дома:
а ) Ц а р с к о с е л ь е к а г о купца Сте
лана Ивапова Бурипскаго 65 18 2 4 | В депію Царекосельскоіі Городо-
б) М щапъ Яковлевыхъ . . 64 17 5 5 j вой Р а т у ш и . '
в ) С. П е т е р б у р г с к а г о н щ а и и н а
Монеея Егорова 63 16 2 1 С. П е т е р б у р г с к о й Г р а д с к о й Д у м ы .
г) Вольпоотпущеппагокрестья
нииа Петра Шубина . . 65 18 3 5
д ) Т а к о в а г о ж ъ к р е с т ь я п и н а Ар
хипа ІІсаева . 62 15 3 6
Дерсвпя Куровицы 47 10 176 193
Рыбицы. 49 5 69 79 Роштоігь, Инепектрисы благород-
Лязева . 50 7 26 38 ныхъ д вицъ.
Ііургнпо 51 8 32 39
Деревпя Кобриио 39 22 52 62 Шарлот Лисяпской, жеп Флота
Прп псй: Б а п и т а н а 1-го р а и г а .
Лютеранская кврка двревянная име-
нуемая Кобринская.
Деревпя Руново 38 21 32 14 Р и д и г е р о в о й , ч и п о в п п ц 9 клас.
Дсрсвия Клоппцы 37 20 48 42 М а м ы ш е в у , ч и н о в п и к у 7 класса.
Ссло Воскресепское 31 25 280 297
Прп оиоагь:
Цсрковь дпревяниая во ияія Воскре- [Евдокимовой, Подполковпнц .
сснія Христова.
Деревня Мельница 32 26 22 29
При иси:
Мсльница лукомолыіая деревянная.
Дсревня Пыжня 32 26 106 110 Г е и е р а л ъ - Лейтепапта Малпнов'
с к а г о , малол т. с ы н у Н и к о л а ю .
Село ІІіікольское 34 16 373 414 Пом щику Алекс ю Петровичу
При оыолгь: Д е м и д о в у , отсхавіі. П о л к о в н и к у .
а) Цсрковь калісниая во вмя СВ.ІІІІКО-
лая Чудотворца
б) Мукомольная зі льынца дсрсвянная.
- 28 —

Деревия Меньково 92 101


Кузпецово 65 62
• Погостъ 34 34 Пом щ и к у Л л е к с ю Петровичу
Малая Вобща . . . 37 19
9 18 Д е м и д о в у , огставн. П о л к о в п и к у .
Г л ы б о т с к а я л с в а я да-
ча 5 4
35 Г о р о д ъ Г а т ч и п а пе иэі ю щ і и у зда, 22 24 1880 1150
При ирмъ.
а) Цсркви камснныя дв изъ ковх-ь
одна во иия Воскрссенія Хрд-
стова, а другая во имя Св. Апо-
стодовъ Петра п Павла.
б) Богад льня.
в) Гошппталь.
г ) Воспитательныи додгь.
Деревни: Малое Гатчино . 50 50
Малая З а г в о з к а . 52 42
Большая Загвозка 25 27 67 59
Химози . 52 64
Малое Колпино . 93 114
Прн нен:
Люісранския кпрка каменвая.
Дерсвия Большое Болпвпо . . 93 114
Викколово 20 19
Лядино 25 27 33 32
С а л у ж и . . . . . . 20 16
ИОІІІІІИ 100 110
Малое Р е з и н о . . . 28 32 39 34 В дозіетву Г а т ч і п і с к а г о Городо-
Ъольшое Резино . 28 32 71 87 ваго І І р а в л е п і я .
—— Гатчннской мельницы. 22 25 10 12
Турупя 22 25 15 22
Калязи 11 18
і Воиялова 15 15
• Паріщы
26 27
178 193
• Тяглипа 88 106
Теркнцы 57 55
Подгорье 9 10
Колено 8 12
Тихковнцы . . . • 29 18 95 106
Ратково 29 41
Борписало 16 19
Хипколово 26 26
—— Мотхино 27 30 18 21
Акколово 27 30 15 23
—-— Муттолово 44 55
. Петлішо 28 42 41
30 75 75
Сялижн
Корпиково 50 61
21 23
• «Іядрнно 27 31
Соколово 19 32

ЗІаріиііской Стекляшіый заводъ


въ деревялпыхъ строеніяхъ . 35 16 Веддеру, пнорлранцз''

II т о г о 10036 10010
— 29 —

3-й С Т А Н Ъ.

М стопребываніе Пристава:
Красное Село
Въ опомъ:
20
Слобода Братошинская . . . . 293 352
Колоэіеыскаа . . . . — 423 196
Въ сой слобод церковь каменпая
вовмя Св.Жпвоаачальныя Тропцы.
Сдобода Павловская 22 2 612 641
Деревіш: Николаевская. . . . 14 6 127 120
Бонстантиновская . . 25 5 29 46
Михайловская . . . 23 3 135 135
Куйталова 8 12 76 76
Хебрели 8 12 38 42
Кутелн 9 11 39 49
Мыкколова 9 11 35 57
Малое Бибози . . . 6 14 21 16
Виттолово . . . . . 9 11 57 79
Болыпое Виттолово . 8 12 129 154
Низи 12 8 18 24
Сузи . . . . . . . 11 9 30 29
Большое Борлипо • . 13 7 41 51
Рехкодово 13 7 97 96
Хумалисты 14 6 30 33
Кульмя 14 6 31 26
Мендутаріи . . . . 13 7 13 9 В домству БраспосельскойУд ль
Хямяляйио. . . . . 13 7 35 48 вой Банторы.
Венерязи 12 8 16 12
Русское Коерово . . 13 7 23 27
Чухонское Коерово . 14 6 68 83
Нуркобори 15 5 25 27
Оолози 15 5 39 46
Лотту 14 6 29 27
Баргазари..... 14 6 47 60
Пальэіулн Ревоэшезн . 12 8 31 35
Пикко 14 6 42 38
Малое Б а р л и н о . • . 14 6 42 49
Туйпо 13 7 41 46
Шулколо 14 6 102 119
Пекко Зежяки . . . 14 6 58 50
Янисынякп 15 5 29 27
Нурколи 14 6. 56 60
Тякотеля 14 6 45 48
Корвала 14 6 55 54
При нсй:
Лютераыская каменяая кирка на-
зываеліая Дудерговская.
Деревпи: Пелколи 14 6 36 46
Тикоаінла 14 6 18 22
Паюла 13 7 46 50
ІІерекюля . • . . . 13 7 30 41
Муккела 14 6 19 26
Лакивала . . . . . 15 5 45 41
Лаковало или Бнрііуііы. 15 5 32 38

8
30

Деревнн: Лагалова . . . . 24 4 56 54 І В домству К р а с н о с е л ь с к о и Уд л ь -


Мухолово или А в р а г н 24 4 54 52 ( п о й К о п т о р ы .
ІІоутели. . 16 4 14 15
Деревни: Горской. . 20 3 32 25 ) _
Пикколовой 20 4 36 52 Дгдерговекоэіу Е я ПМПЕРАТОР-
Варекселева 21 5 45 47 СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА им нію.
Кавелихты. 21 5 53 58
Виллози. . 21 5 26 39
Бузіажиая к а м е н н а я Ф а б р н к а , на-
зываеэіаяверхняяКрасносельская;
м а с т е р о в ы х ъ п р и Фабрик . . . 21 11237 283 В домству К р а с и о е с л ь с к о й Уд л ь -
Б у л а ж і і а я Фабрика к а м е н и а я на- ноіі К о н т о р ы .
зываемая Нвжняя 20 2 65 73 П о л т а р а ц к о й , позі щ и ц .
Село Александровское . . . . 28 8 106 116
Прп ономъ:
Церковь каменная во имя Святаго
Ллександра Невскаго.
Деревни: Большія Таицы 29 9 60 71
Малыя Таицы 28 8 14 16
Нижняя. . . 27 9 33 33 Демидову, Гвардіи Шхабсъ-Ротли-
Горгино. . . 26 7 3 9 стру.
• Пегелево . . 26 7 16 17
Малое Пегелево 26 7 18 22
Тперинкп . 26 7 8 7
Ристалево . 28 8 5 4
Купріянова 28 8 19 29
Особо отмежованная л сная дача
2,500 десятшгь.
ЗІыза Малотаицкая, прп нейдво
2)овыхъ л ю д е й . . 24 5 32 30
Деревни:Ивановка 24 5 36 34
Голодухи 26 7 11 14
Схарицы 25 6 12 13 Квашиипу-Самарипу, Титулярпо-
ТЫФИНКИ 25 6 22 22 му С о в т н и к у .
ІІстинкн. 25 6 50 60
.
Пегелева 26 7 11 11
ЛІалая О р о в к а 28 9 6 6
Болыпал Оровка 29 10 8 8
Деревня Гирвизи . 14 14 21 23 Б п б и к о в о і і , позі щ и ц Генералъ-
Слобода Кузьэшно. 4 22 727 806 ЛІаіоршІ;.
При ІІСІІ:
Цсрковь каменяая во ляія Благо
в іценія Пресвятыя Богоридяцы.
Деревніі: Верхнее Кузьмино 4 22 48 58
Редкое Бузьмино 3 21 159 141
Алексапдровка . 3 21 159 156
Красная Слободка 3 21 48 53
П е р е л п с и н о . '. 4 22 48 49 В домствуЦарскосельскаго Двор-
Б лозерка. . . 4 22 10 13 цоваго П р а в л е и і я .
Слобода Пулково 6 19 674 754
ІІрп аей:
Церковь каменная во имя Смоден
ской Богородпцы.
Слобода Подгорпое Пулково. 7 18 296 314
31 —

Деревни: Камепка. . . 10 22 117 112


Гуммолоеары. 3 20 60 70
Кошелево . 4 22 110 121
Пязелево . . ft 23 127 133
Попова . . . 4 22 91 102
При нсй:
Лютеранская кирка деревяниия
пменуемая Поповская.
Болыпое Бахлипо . . 4 23 102 114
Бискисары 4 23 45 32
Баболова 3 21 54 68 В доаіствуЦарскоеельскаго Двор-
Соболево 4 22 129 145 цовато йравлеііія.
Синцы 6 19 45 42
Коколево 9 12 24 37
— - Галлерово Л 13 38 35
Толмачево 12 14 41 37
Пески 13 14 52 57
Ігашія 13 14 31 29
ІІижпяя Боерова пу-
стошъ 14 12 46 4ft
Малое Катлппо . . . 14 12 52 58
Кискипо 11 16 21 24
Верхняя Коерова пу-
стошъ 14 12 46 53
ГОНГОЗІІ 13 13 14 22
Глиняиая Горка. . . 14 12 24 26
Новоекворицкой Амгь . . . . 27 12 _
При неагь Лютеранская кнрка
каменпая.
Деревни: Алятурекова . • 27 12 50 61
—.— Тюнелн Малкипа 28 13 26 33
ІОляпурсковаКирьязи 27 12 3 6
Аляпурскова Новая 28 13 7 12
—;— Юляпурскова. . 29 14 62 73
—•— Покесенпурскова 27 13 38 47
—•—• Большая пудость 28 13 60 70
Пудость Себякиля 28 14 54 58
Репузева . . . 27 13 27 41
Мюлля Куля . . 28 14 12 17
Болыпія Тугапицы 29 15 62 78 ІВ домству Гатчнискаго Городова-
Малыя Туганицы- 29 15 51 52 г*і> Правлепія.
Пупколово. . 30 16 15 17
Сельцо Арапиказн 26 8 15 22
Особо отмся ованная л сная пус-
тошъ 458 досятинъ.
10 Староскворицкой Амтъ . . 32 16
Деревни: Старыя Скворпцы 32 16 66 73
Родье . 31 15 13 12
Башіели. 31 15 8 11
Мядлипи 33 17 11 17
Каргакуля 34 18 12 16
Мюдякюля 34 18 13 17
Терволп. 36 18 13 14
ІІстрово • 36 18 25 23
Армозн . 37 19 6 5
— 32 —

Д е р е в н и : Поутя 37 19 13 12
Тюскя 38 20 5 6
—— Шеппелева 33 17 19 13
Хемеди 33 17 20 31 [В домству Г а т ч и п е к а г о Городова-
Туганицы Пекколово. 39 18 8 8 го П р а в л е и і я .
Рягмози. . . » . . 40 18 19 17
Пелли 40 18 31 36
Вейзоие. . . . * І 41 19 19 17
——. Терволово 40 18 34 42
Муддія 42 20 11 16
Кезеля 44 22 17 17
І Кутязи 44 22 32 30
Ноузьяне 46 23 10 13
Воудиля 46 23 10 21
Ивойзи 39 20 9 8
Лайдизево 42 22 28 26 В о т ч и п ы Е г о ИМПЕРАТОРСКЛГО Вы-
Туганицы Колмоково. 43 25 15 12 СОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя МИ-
Туганицы Вензелево. 42 22 15 16 ХАИЛА П л в л о в в ч л .
Пеумолова 43 23 23 19
Кеашелево 44 24 25 30
Питкелево 45 25 24 34
Клетиио 47 27 49 57
Малое А и д р о в о . . . 48 28 19 18
Б о л ь ш о е Ацдрово • . 49 29 76 83
Ocofjo отмежованная л-Ьсная дача
747 десятинъ.
11 еревня Выти 51 30 39 41 Афросимову, Генералъ-Маіору.
12 ^ревпя Вохкоиово 53 31 69 81 Платонову, Гвардіи Ротмистру.
13 Мыза Войсковицкая, прн вей
дворовыхъ людей 34 26 2 3
Д е р е в н и : Питколе 35 23 17 23
Дгбицы 35 23 13 12
Торовицы 36 23 27 39
.Лупекопицы . . . . 37 21 25 35
Березяево 37 21 22 29
Миккино 37 22 12 13
Сяскеля 38 22 32 35
Талворе 39 22 9 12 К а н д а л и н ц е в о и , Надворыоы С о в х-
Веткале 39 22 5 5 ниц .
Гонголе. 38 21 7 6
Реподе 37 21 11 14
Сямеле . . . . . . 37 21 43 59
Черново 38 21 34 36
Корбило 37 20 26 39
• Илькино 32 23 48 65
Цытонеми 32 23 30 37
Борницы 39 26 63 68
Особо отліежеванная л сная дача
называеліая АІеньково 432 десяти-
ны 850 квадратншхъ сажень. Про
мыз Г. Кандалпвцовой:
а) Ввнокуренный заводъ.
б) Мукомольная аі льннца.

И то го — — 9544 10509
— 33 —

ГДОВСКАГО УВЗДА

1-й С Т А Н Ъ.

Число жи-
Разстоя^
телей по
М стопребываніе Првстава и означе- ніе.
ревазіи.
ніе находяіцвхся въ ехан его заштат-
ІЯ Й
ныхъ городовъ, посадовъ, м стсчекъ,
№• селъ и деревень, также церквей, мо- X Ко-МУ ПРИНАДЛЕЖАТЪ.
«.
настыреи, благотворитрдьныхть и част- f . .- —
пыхь заведеній, Фабрвкъ и заводовъ. Л S В ft!

І II* 1
Мтьстрпребываніе Шристава:
селъцо Березнлеъ. . . ... . 31 22 28 Г. К а ч а л о в а , на.сл д н и к а м ъ .
2 Д с р е в н я Ііыскатка . . . . . . 40 10 134 130 Павловскому Дворцу.
3 Село Архангельское Сижно ; . 48 8 15 14 Дарьи Харламовой, ікш щнц .
Въ ономъ цсрковь камениая'треіхъ-
Престодьная во имя: 1-я Архангіела
Михаила, 2-я Рождество Бсщіей
Матерп, 3-я Святителя Ниноііая
Чудотворца.
4 Сельцо Сукновщнны . . . . 53 5 6
5 Деревпя Сукновщина . .'•.' 'J . Катерин Деденевой, Боллежскон
3 5 I Сёкрехарш .
6 Шавцова . 51 9 16 17
7 Сельцо Шапки 40 4 17 18
8 Мелыіичище. . . . . . . . 45 3 27 14 Р о ж н о в о й ^ Адаіиральш .
9 Залесья 52 6 12 9
10 Сельцо большое Сижно . . , 53 8 13 11
11 Деревня Кукдина Г о р а . . . . 54 8 20 17
12 Юдипа 50 4 15 11 [AieKcaHflpy С ы ч е в с к о л ^ , П о л к о в -
13 Пустынька , 58 10 20 21 ник^.
14 Песвицъ 46 5 50 51
15 Дворище. 46 6 5 9
16 Савиновщина 46 9 66 69
17 Попкова гора 45 5 67 67
18 Клинъ 44 4 31 31
19 Пуговщино 44| 3 22 23
20 Беломукино 45 5 17 24
21 Горбово . 46 4 35 37
22 Переборъ. . . . . . . . . 45 5 19 22
23 Глазова гора 52 6 26 35 В домству П а в л о в с к а г о Г о р о д о в а -
24 Панаиицы 48 4 28 20 го Правленія.
25 В я ж и і ц е 2-е . 47 3 20 22
26 Заплатино 40 2 3 3
27 Борокъ 43 4 19 24
28 Строкъ Сорокина. . . ' . , , 52 6 30 24
29 Погорельца 46 4 25 31
30 Пелеши 47 5 21 28
31 Переборъ „ . Алексаядру Х а р л а м о в у , ДІаіору.
65 30 4 6
32 П а т р а к ева г о р а 47 7 36 39
33 Ващеиогъ 46 6 20 16 ІЛихардоБоіі, Гецералъ-ЛІаіорш .

9
— 34 —

34 Дворпще < 48 4 6 6 Лихардовой, Генералть-Маіорш .


35 Закупъ 49 6 12 15 Г-ну Мейеру.
36 Вербито . . , 51 10 34 40 Г. Меиеру и Бачалову.
37 Затошье 45 5 9 8 Г. Алекс еву.
38 Базнно. . . . . . . . . . 47 6 37 40 Князю Дондукову-Кореакову.
39 Горка . . . . . ^ . . . < 46 5 16 17 Г. Беклешову, Ларіону,
40 Бойдаково . , 7 36 54 56 Ораніеябаумскому Дворцу и Кня-
зю Дондукову-Борсакову.
41 Задубка 6 35 60 60 Гг. Алексаидрову, Вохнну и Еаш-
карову.
42 Сельцо Белобоково . . . . , 5 35 8 8 Г. Забелиной.
43 Черьна 5 35 27 37 Гг. Зиновьеву. Дондукову-Корса-
кову, и Либертовой.
44 Надозерье 6 34 24 30 Г. Зальцъ и Бнязю Дондукову-
Еорсакову.
45 Дезіешина . . . . . . .' , 6 36 10 14 Г. Зальцовьшъ.
46 Смердье . . 15 35 19 16
47 Село Бярово . . . . . . . 8 34 ,30 25
Въ оношъ:
а) Каменная церковь во нмя По-
крова Божіей Матери. ГраФин Еоновницыной.
б) Муколюлыіая аіелышца.
48 Петровское • 12 36 25 33
49 Гривы 4 40 47 38
50 Сельцо Верхоляне . . . . , 6 35 6 10
Въ оноягь: ІБнязю Дондукову-Корсакову.
а) Мукомольная эт лытігца.
б) ВянокуреннЫй заводъ.
51 Тіарглпііо 6 35 21 29
52 Полйчяо . .; . 6 36 148 151 Бму же и Ораніенбаэі. Дворцу.
53 Буршеевшкна 7 35 11 10
54 Печерниково , 4 38 5 7
55 Балинно 1?, 34 37 40
23 24 Бнязю Дондукову-Корсакову.
56
57
Захонья
Микково
.
п8 37
32 18 29
58 Блешкина 7 34 1 7
59 Усадьба Жукова 4 36 в 10
Въ (іноп:
М. комо.іьная м льнпца в треная.
60 Село Татьянкино 4 36 5 8 Гг. Либертовьшъ.
61 Межа 12 32 9 Мейеръ, Надворной Сов тниц .
Въ онолгь:
а) Винокуренвый заводъ.
б) Мукояіольная м лышца.
62 Новоселка я 34 18 22
63 Теребетово 7 37 18 22
64 Синковщина. . . . . . . . 6 36 46 60
65 Болихновщина 5 37 31 34 Ея же и Ораніенбаумскому Двор-
66 Иванщина 4 38 31 34 цовому ІІравленію.
67 Юдино
4 37 11 23
68 Бакипъ Бонецъ
43
69 Ерзіакова 6 34 39
70 Лнпиги 1-е 5 35 15 14

— 35 —

ЛІІПІІІП 2-е 5 35 38 40 'Ен же и Ораніенбаумском/ Двор-


Смуравьево 6 34 21 25 I цовому Правленію.
Турковщина 12 35 19 28
Верхоляне 1-я 6 35 15 15 Казенному в домству.
Верхоляне 2-я . 6 35 27 28
Понизовье 12 30 12 17 Г-ж Мейеръ,
Заклинье . 15 30 28 32
Сельцо Каменно 15 30 4 10
В ъ OHOMbJ:
Церковь деревянная во имя Свя- Шейдгартъ, 4-го класса.
тителя Николая Чудотворца.
Богатопщина 16 31 11 9
Булатовщияа 17 30 24 45 |Гг. Нейдгарп., Мейеръ и Б н я з ю
Заполье „ 16 32 9 12 Дондукову-Корсакону-
Бапуновщииы . . . . . . . 12 35 98 86
Быковщина 13 34 23 21 (Ораніеибаумскому Дворцу.
Подолешье 1-я
Иодолешье 2-я J10 32 96 113
Горка 13 34 62 79
Сырой Л съ Дулевщина . . . 13 35 18 23
Баменка малая 16 36 6 7
Губппо • . 12 32 38 40 В дометву Павловскаго Дворцо-
Лядцы 12 33 54 60 ваго Правленія.
Баменной копецъ 15 35 84 106
Сырой Л съ 14 34 67 80
Лаптовицы 12 33 83 105
Озерки 16 34 17 19 Гг. Менеръ в Хвостову.
Бапыловщнна 9 31 10 11
Петровщика 17 32 2 6 Г. Хвостову.
Сошня 17 33 20 18 Г. Беклешову, Мяхаил .
Баменка 17 32 13 17 Бнязю Никит Дондукову - Кор-
Братовщина 20 25 8 4 сакову.
Локоть 20 25 46 58 Гг. Алеке еву и Самарину.
Бабипа 18 30 20 23 Гг, Алекс еву, Мейеру н ГраФнн
Павлова Погоста Воскресенска Боновницыной.
тожъ 18 28 20 13 Гг. Березину в Зубатову.
Щерупина 18 27 14 12 Г Березину.
Бупково 23 25 56 60 Валуеву, Маіору.
Село Воскресенское 28 25 48 45 Г. Зубатову.
Въ оношъ:
Церковь деревянная во имя Воскрс-
сенія Хрисюва.
Дедины . . . 22 26 24 22 Б н я з ю Дондукову-Корсакову.
Сосъ . . . . 17 28 30 36 Гг. Бореакову,ЛнбертуиМейерш '
Лебедево. . . 17 25 20 15 Гг. Борсакову н Сазіарину.
Блишяо . . . 17 24 2 7
Слики . . . . 20 25 37 34 Г-ну Борсакову.
Дубровнно . . 21 24 22 33
Новинка . 20 20 9 7
Волчій Островъ 23 21 10 13 Гг. Либертовымъ.
Поддубье. . . 21 22 9 10 Г. Мейеръ.
Заполье . . . 18 26 16 20 Г. Мейеръ и Н ведомской.
Рубцовщины 17 26 88 98
Дуброва . . . 18 24 35 44 | Г. Менеръ и Евреішовой.
36 L
118 Сельцо Осокнио 16 34 2 5 Г. Кваганипу-Самарииу.
119 Ххдыкино 17 35 41 44 Г. Самарин/ и Трухииой.
120 Лобановщина 17 34 57 70 Г. Солодчеякову.
121 Добручьи 1-е, 2-е и 3-е . . . 17 24 168 218
122 Хворостова 16 25 83 101
123 Ретковщина 16 24 40 35
121 Гостижъ Б о р ъ 16 Щ 12 24 В домству Павловскаго Городо-
125 Лошкино 20 25 14 19 ваго Иравлепія.
126 Ребово 20 27 49 57
127 Сидорково . . 21 28 48 54
128 Карповіцина 20і 28 11 12
129 Кругое 20 26 43 46
130 Замошье . . , • 20 27 32 29 ГраФин Боновішцынои.
131 Сельцо Доможирка 25 25 34 27 Г. 3 іновьеса, д тямъ.
Въ оиоагь:
Церковь каменная во имя Яхиво-
начальиыя Тропцы и Великомуче-
иицы Праскевіп нареченноц Пятнц-
цы.
132 Рябинкпно . 25 26 62 55 ІГг. Качалову, Храповицкой, Хво-
133 Богдановщина . . . . . . . 25 27 26 28 ' стову, и Волыіымъ хл бопашцаоті».
134 Сельцо Мяковщина 25 26 20 13 Г Лаврову.
135 Лядипы 18 25 62 63 ' Г Мейёръ.
136 Сказіья. . . . . . . 30 31 42 59 Гг. Сахповской. Скородумову, воль-
иьшъ хл бопашцавгь, и Павлов-
сісому Городовоыу Нравлеиію.
137 Сиэіапкова . . 20 30 37 38 ІГ., Хвосто?а, .насл дникамъ.
138 Веретья . 21 31 14 17
139 Курочка . 30 31 13 21 Г. Нендгаргв.
140 ІІодкустовье. . 30 30 8 11 ! Александру Иазимову.
141 Орелъ . . . . 25 26 38 54
142 Хитовщияа . 25 27 47 47
143 Вяжище . 26 26 64 60
144 Козловъ берегъ 26 25 80 69
145 Лсвошкшіо . 27 24 67 82
146 Песковицы . . 26 27 32 26 В домству Павловскаго Городо-
147 Сиповъ берегъ . 35 30 14 16 ваго Правлеиія.
148 Захопье. . . . 34 28 10 10
149 Кишкино . . . 25 30 38 26
150 Мальяковщина . 26 30 38 26
151 Мслговщина . . 31 46 48
26 63 78
152 Сикуево. . . . 27 30
153 Втроя . . . . 58 64 Гг. Ачкасову и НеФедьевымъ.
25 30 86 91 Гг. Дубянскому, Ефимовичевой,
154 Криуши. . , . 25 30
Мейеръ и В домству Павловска-
го Городоваго ІІравленія.
27 36 Гг. Солодченку, Дубяискомуи Сох-
155 Мокредн 45 25 новской.
156 Малинцово. . . 45 25 21 19 Г. Дубровипой.
157 Буіікинъ берегъ 35 25 21 24
22 20 Г. Ефимовичевой.
158 Ііустой Бопецъ . 36 26
159 Степановщииа . 40 25
17 24 Г. Забелийой.
160 Омутъ . . . . 42 25 92 120 ГраФин КонОвиицьшой,Г. Мейеръ
и В домству Павловскаго Горо-
доваго Правленія.
30 38 41 Г. Мейеръ и Иавловскому Дворцу.
161 Жсрдяика 60
— 37 —

162 Долгая Ннва , 50 30 8 12 Г. Меиеръ и Павловскому Дворцу.


163 Ременникъ 33 30 1 2
164 Заборовье Г. Менеръ.
35 36 23 22
165 Коидуши 50 25 35 39
166 Губипо 51 24 2 4 (Г. Манкошеву.
167 Застружье 50 25 2 4
168 Загряаьс 52 24 71 93 Гг. Трухипой и Ханыковылъ.
169 Переволока 40 30 64 74
ІГ. Ханыкову и Павловскодгу Горо-
170 Долгая Нива 42 31 16 24 довому Правлешю.
171 Скорятина гора Тубипа. . . . 45 25 51 59
Блдзь оноп каагешіая церковь по-
госта Ольгина Крсста во имя Свя-
тителя Никодая Чудотворца.

172 Загривье 45 26 36 34
173 Жердяпка 1-я 44 27 39 47 ІВ домству Павловскаго Городова-
174 Радовель 44 26 43 62 го Правленія.
175 Кондуши 45 27 64 78
176 Край-мостья поля т о ж ъ . . . . 50 10 21 23 Алекс еву, Ротмнстру.
177 Сельцо Гавриловско 45 12 22 23
178 .І чки 47 10 16 18
179 Бавригино поле 47 11 39 58 ІГ-ж Меиеръ.
180 Тепликовы поля 47 11 8 16
181 Павловы поля 46 12 21 12
182 Гостицы 35 15 47 62 Ей ж Мейеръ и Г. Маркову.
183 ТГухтово 40 11 10 9 Г. Мейеръ.
184 ^ткино 40 11 13 15
185 Барповщииа 41 10 61 87 Гг. Мейеръ, Качалову и В дом.
Павлов. Городоваго Правленія.
186 Вязовое 45 20 35 33
187 Поткиио 44 15 19 14 В домству Павловекаго Дворца.
188 Свиридово 44 16 32 42
Блпзь дерсвни Вязовов к.-шсішая
церковъ во пмя Святнтеля Нико-
лая Чудотворца.

189 Воропова 70 30 45 42 Гг. Клингенберховымъ, Лнсенкову


и ФилосоФОву.
190 Монастырекъ 70 25 67 74 Г-ж Аглаи Голавниион.
191 Плоско . . . . 60 20 119 132 Гг. Штакельбергу, Лисенкову и
192 Медвешка 60 20і 50 57 Клингенберховымъ.
193 Ущерно 60 25 60 67
194 Ыизы 60 20 53 78
195 Бривая Лука 55 15 37 52 ІБнязю Михаил Допдукову-Кор-
196 Тифинка 60 20 51 56 сакову.
197 Боровня 1-я 50 12 19 25
198 Черная 60 18 88 89
lljni неи:
Церковь двухъ Престольная ка-
менная во имя: Святыя Живона-
чальныя Трояцы а Ннколая Чудо-
творца.
199 Боровпя 55 18 37 36 Г. Мейеръ.
200 Сухое . . . 60 20 33 33 Г. Поршнякова насл дникаэгь.
10
38

201 Зас ки . . . , 30 12 14 13
202 Патрехново . 31 11 15 20 Гг. Бсклешевьшъ и Качаловымъ.
203 Кптнио ІІслеши. 31 12 25 25 )
201 Сельцо ІІслешн. 30 12 1 Г. Ларіопу Беклешсву.
205 Зал с ь е . . . . 25 15 62 72 Гг. Валуеву и Оемевском/.
206 Ельліа , . . . ' . 26 16 44 48 Г. Валусву.
207 Крюкова . . 30 13 40 51 Дедіолнпу, Ротмистру.
208 ЗІаркова. . . 33 9 24 27 Г-ж Крыловой.
209 Крннсвье . . . 35 6 22 26 Г. Мсііеръ.
210 Село Веипо . 30 10 34 42 Г. Николаю Ссмевскому.
Вь оиомъ:
а) Калеішая церковь двухъ Прс-
столышя каліенная во имя Обнов -
лсиія Храма Воскресонія Хрпсто-
ва, в Бдагов щенія Божіей Ма-
тери.
б) Деревяниый на каіяешюагь Фуи-
дамсит впнокуреныый заводъ.
211 Лужокъ 28 11 46 46
212 Залосепьс . . . . 25 14 43 52
213 Тубаиъ Перевозъ . 25 17 34 38
211 Заборовье.... 30 14 53 57
215 Лукка 31 13 26 28
216 Перегребъ. . . . 30 11 13 15
217 Лядішка . . . . 30 13 66 80
218 Руа . . . . . . 42 3 58 55 Селевскому, Коллеж. Ассесору.
219 Малыя Кривицы 36 6 22 47
220 Большія Кривицы . 36 6 40 34
221 ЗІестово 35 5 47 47
222 Рожки 36 7 41 38
223 Ыовая 34 10 18 15
221 Журововъ Копецъ. 35 9 20 24
225 Кутію 33 12 12 16
36 Сталь, Геііералъ-Маіорш .
226 Горка 5 8 11
227 Ведьяшевъ лугъ 30 12 51 61
35 В домству Павловскаго Дворца.
228 Рожки 5 31 37
45 20 3
229 Сельцо Р чьки 4
19 12 12 12 Г. Біібиковоіі.
230 Филатова . . . '.
47 33 29
231 Дубокъ 9
51 95 123
232 Гверездно . . . . 15 Гг. ТреФурту, и Рыпдііпу 14 кл.
53
233 Усадніце Завражье 16 5 7 Г. Гречтіоіі.
53
231 Деревня Завражье. 16 94 100 Гг. Грсчішои н Мордвиновоіі.
50
235 Рышиково . . . . 11 79 71 Г. Качалову.
53
236 Завастьс . . . . 16 3 4
55 Іішізю Михайл Дондукову-Кор-
237 Вориповщина •• 22 48 46
55 сакоау.
238 ІТовая іпіва . 21 10 7
61
239 ІТустыпька.... 22 44 37
44
210 Гусева гора . . • . 15 37 38
44
211 Логъ 14 43 51 Кяязю ІГнкпт Допдукову-Корса-
44
212 Допеко 14 47 49 кову.
45
213 ІІершщы . . . . 15 31 33
56
211 Застаронье 15 33 44
55
215 Заберезье . . . . 58 9 51 44
10 13 17 Г. Лихардовоіі.
216 Ребсльско....
217 Ухово 10 6 10 Г-ж Мейерь.
— 39 —

Родипы 57 11 29 37 . Г^ж Меііеръ.


Малышева гора 57 12 66 77
Иоволока 58 12 71 70 Г. П о р ш п я к о в а , н а с л двнкамъ.
Клішаніиііо 56 20 29 32
В е л и к о е село. . . . " . . . 56 21 64 60
Лоясище или Ж д о в л н . . . . 55 20 19 18 Гг. Плешковьшъ.
Ссльцо Проходилово 56 20 6 8
Дуйеко 51 21 23 18 ТреФурту, Тайному Сов тпику,
Лущъ 52 20 17 17
Заудоба 56 9 60 63
Заборошка 56 8 26 28
55 10 65 64 Гг. Харламовымт..
Паптелснково
Гояііщипа 54 15 34 40
Кислиио 55 14 90 112 Г. Ч е б л а к о в а , дочеря.
Новая Бупровщииа 55 14 111 115
Прп ней:
Цсрковь во потя Святаго Велпколт^-
ченвка Георгія п Рождества Пред- В домству П а в л о в с к а г о Городо-
течп іоашіа. ваго Правлепія.
ІТлавкііпо 40 4 10 15
Руй 45 3 107 115
Новнпка 44 2 17 23
Мелыіичнще 44 Ч 12 16 Г. Д а р ь и Харламоиря,
Шакицы 61 25 117 123
Ея ВЕДИЧЕСТВУ.
Рудиица . . . 60 24 119 135
Овсище . 61 25 172 198 Гг. Таировымх.
Меііюіии 68 21 132 160
Карипо 63 23 188 206
Замошье 63 24 147 160
Заклспье 63 24 85 94
Велстово 65 30 105 126
Куришіі 63 26 27 37
Чудка 70 35 17 23
Соболецъ 65 32 37 32
Село В а л о в о 60 20 41 48
Въ оиомъ: \Бя ВЕЛНЧЕСТВУ.
Цсрковь камеішая во ии л Св. Про-
рока ІІлш.
Меж-пикъ . 15 48 59
Дубокъ . . 65 25 61 81
Засосье. 60 24 50 55
ДІарины 61 20 79 92
Морди . . 65 30 84 99
Чуцкая гора 61 20 65 72
Курапдешево 55 20 98 108
Хотнлы . 56 20 63 83 В домству П а в л о в с к а г о Г о р о д о в а -
Хотнлова г о р і . 56 20 2 2 го Н р а в л е і И я .
Будилово 70 30 59 73
Вагошка 70 35 13 18
Копылово 71 36 63 58
Гпилепки 72 35 30 28
75 34 46 51 Ея В ЕЛИЧЕСТВГ.
Замошье
Заболотье 78 40 19 12
Извозъ . 77 45 17 13
Мхи . . 79 46 33 27
— 40 —

296 Устье. 70 42 30 25
297 Село Песье 75 45 128 130
При нелгь:
Церковь деревянная во имя Вос-
іфесснія Христова.
298 Горвстицы 73 44 123 155
299 Шиіны 70 49 43 44
300 Славенка 78 50 76 68
301 Жогъ 79 52 81 85
302 1>слн • • • > . 100 50 25 16
303 Задей-шины 103 52 59 52
304 оал стпжья 91 50 249 247
305 Кроколъ . . . • 98 56 43 54
306 Ликша . 80 45 19 13
307 Л -.КІІЦЫ 82 46 15 27
308 Мужича 103 60 42 45
309 Михалки Ю р а 106 65 104 100
310 Переволока 90 50 38 42
311 Никольскія Полоски. . . . * 78 45 59 61
312 Релка Гора 80 46 136 128
313 Релка Логъ 80 46 74 59
314 Село Р л н 78 45 119 118
Въ оноягь:
Церковь деревянная во ялія Свя- Ея ВЕЛИЧЕСТВГ.
тителя Никодая Чудотворца.
315 Ставотино 98 50 153 172
316 Соколокъ . 96 51 116 144
317 Болыпая Серебревка 80 52 44 47
318 Малая Серебренка . . . ,.. . 82 53 23 31
319 Селр Осьминъ горы . . . . . 100 65 99 98
Ііъ ошшъ:
Церковь кашенная во ішя Поб до-
носца Георгія.
320 Село Осынинъ 100 64 155 179
Въ оношъ:
Цсрковь деревяяяая во нлія ТИФПИ-
ской Божіей Матери.
321 Глыбока 98 62 23 18
322 Луговское 99 61 98 108
323 Новоселья 93 57 67 62
324 Псоеда 99 63 104 115
325 Райково 97 62 82 108
326 Сапско 105 67 38 34
327 Сары Горы 102 69 103 103
328 Ло у 102 69 90 122
329 Сватково 96 60 105 104
330 Чудиново 95 61 75 96
331 Усадьба М льница 100 65 18 20
332 Лососкиио 95 60 101 108
333 Ложголово. . * 99 61 141 156
Прп ней: Татаринову, чяповішку 8-го клас.
Церковь капенная во илія Велвко-
мучоннка и Поб доносца Георгія.
334 Поозерье 98 60 32 56
— 41 —

335 Братилово . 99 59 15 19
336 Загорья. . 99 59 59 67
337 Ликовское . 98 58 67 71 )Татарннову, чиновнику 8-го кдас.
338 Муравейна. 94 65 33 40
339 Заручья. . 115 67 4 7
340 Ариновщина 107 62 17 22
341 Сторонье . 113 68 16 16 ІГг. Таировьшъ.
342 Лычио . . 111 69 18 29
343 Дретпо . . 83 50 143 167
344 Колепца. . 84 50 39 51
Между сихъ селенін: деревянная
церковь двухъ Престольная во имя
Рождоства Божіса Матери л Воз-
движенія Житіотворящаіо Креста.

345 Гонежа 86 52 70 69
346 Лина 83 51 136 151 Е я ВЕДИЧБСТВГ.
347 Лесище 89 55 90 94
348 Любитово . . . • 88 54 64 69
349 Ожево 86 52 129 148
350 Перетокъ . . . . 90 55 83 97
351 Подлнпье . . . . 89 51 64 62
352 Осьминскія полоски 88 50 24 32
353 Дубъ 90 52 76 85
354 Новоиваповское , 91 51 18 18
355 Сельцо Поречье . 85 50 100 151
356 Усадище . . . . , 85 50 64 82
357 Бурешкн 86 51 48 40
358 Замошье 1-е 90 55 27 27 ІГг. Таировымъ.
359 Замошье 2-е. . . , 90 55 28 27
360 Струитииа Гора . , 91 56 35 35
361 Даиилово. . . . , 91 56 61 78
362 Башелевичи 1-я . 88 49 27 26
363 Башелевичи 2-я . 87 48 56 70
364 Кашелевичи 3-я 88 67 66
365
48
Замоголье . . . . 93 50 41 46
366
367
Глазова Гора . 95 52 55 43 НІтакельбергу, Барону.
Тарасова Г о р а . 99 55 96 100
368 Уеадища Рожновья ,
369
92 50 11 14
Башелевон . • • . . 93 51 1 7
370 Голіііііика
371
50 13 48 55
Лосева Гора. . 52 14 85 93
372 Стрежинъ Лутъ
373 52 14 43 55
Борокъ 2-й . . . 60 73
374 Новопетровскъ.
25 58
375 61 24 19 22
Борки 61 24 54 59
376 Селково . . . .
377 61 23 40 35
Максимова Гора . 60 24 42 46 ,В домству Павловскаго Городова-
378 Борисова Гора.
379 60 25 53 48 го Правлеиія.
Грнвцова Г о р а . , 61 24 17 23
380 Деткопа Гора .
381 60 20 34 53
Дедены . . . . 60 20 49 61
382 Кологрива .
383 61 21 89 -83
Филево . . . . 63 30 23 15
384 Чехлово . . . .
385 63 32 32 32
Росхцлы . . . . 60 25 50 54

11

0
РАвна Лени*а
.— 42 —

386 Столбово болыпое . . . . . . 70 35 20 '28


387 Столбово заднее . . . . f . 70 35 36 40
388 Сорокнно 71 36 31 25
389 Два Ігиткова 72 37 46 52
390 Нариицы . 74 •38 44 51
391 Изборовье 1-я 75 39 43 47
392 Пзборовье 2-я 74 38 26 30
393 Говарова 75 40 77 73
394 Заручья 72 42 63 60 В домству Павловскаго Городо-
,Въ оной: ) ваго Иравленія.
Церковь деревянная во имя Успе-
нія Божіей Матсри н Архистратцга
Михаида.
395 Лужицы . . . 73 41 61 70
396 Хрель . . . . 72 40 49 49
397 Захрелье. 71 40 47 53
398 НадруЙ . . , 70 41 26 32
399 Заицково. 71 40 51 43
400 Плешево . 62 25 50 59
401 Намешкн. 61 22 30 30
402 Жилина . . 63 21 21 19
403 Живоропокъ 70 40 63 72
404 Зажупанье 1-е. 65 35 58 49
405 Лужокъ . . 65 35 52 52 Ея ВЕЛИЧЕСТВУ.
406 Каменецъ. . 64 36 84 88
407 Перегребъ . 75 42 66 73
408 Руека . . . 55 20 86 95
409 Дубоемъ . . ЙО 25 53 56
410 Зажупавье 2-е. 65 30 13 10 В д-о м с т в у Государствеипыхъ
Имуществъ.

И то го — 1806-2 П 9 8 6

2-Й с т А н ъ.

Мпстопребывапге Дристава:
noaocms Лриіуіьь . . . . 30 — 63 67 Павлу и Катерип Конипскш г ь ,
Колежск. Сов т. Ушаковой, и д -
виц Наталь Хвоетовой.
Деревня Хатражы. . . . 42 41 Полкрвиику Ъакунипу, Ротмиетру
35 6 Дедюлину, Титулярпой Сов т.
Степаиовой, ікш щиц Наталь
Хвостовой, Губ. Секретар. Дарь
Шелковнпковой.
Подсосонья! 24 19 Коллеж. P e r . Алексаидр Бака-
40 4 новской, и Коллеж. Секр. Ивапу
Коеякову.
43

Афоиосова 24 20 23 Суат. Сов т. Батыевскому, Полков.


Царь Обольяниновои и Губ.
Секр. Шелковниковой.
5 Скородно. 35 7 15 13 Насл дникамъ Коллеж. Сов хника
Качалова.
G Теребачево 40 10 65 70 Прапоріцику Василыо Кашкаррву,
Кол. Сов т. Анн Порошинон,
Коллеж. Сов т. Александр Уша-
ковой, д виц Наталь Хвостовои.
Дуброва 42 12 52 47 Гг. Муравьевымъ и Полковниц
Оливей.
8 Горончарова 42 17 24 20 Ротмистру Неплюеву.
9 " ІІодложья 45 20 26 23 Гг. Орловон и Тулубьевой.
10 Подгородище 35 5 5 7
11 Гверездка 36 6 24 20 {Оливей, Полковішц .
12 Славотііно . 40 10 34 29 Алекс ю и Катернн Рындинымті,
д виц Наталь Хвостовой и по-
м щику Арсенію Семевскому.
13 Озерцы 29 2 20 22 Александр Сталь, Маіорш .
14 Сельцо Елыненово 30 1 22 25
15 Ямно 42 12 15 19 [Ушаковой, Коллеж. Сов тниц .
16 Бродъ. 54 24 49 56

І
17 Малое Скородно . 40 10 25 26
18 Гнилище 30 1 49 55 БНаталь
й же Г-ж Ушаковои п д внц
Хвостовой.
19 Яктушино 30 3 19 18
20 Заозсрья 26 5 20 21
21 Сельцо Чериово . . 30 1 21 25 Г-ж Ушаковой.
22 Деревня Новотроицкая. 33 3 18 15
23 Большое Скородно . . 40 10 35 37 [Наталь Хвостовои, д виц .
24 Озерево 22 8 52 84 Бутовичевой Подполковниц , Воль»
нымъ хл бопашцамъ, Павлу Б е р е -
зину и Г. Зальцу.
25 Блынки 36 6 88 69 Насл дникамъ СенатораХвостова,
и Г. Сталь.
26 Горка • 36 6 21 25 Д вищ Наталь Хвостовои.
Въ оноигь:
Церковь каменная во иыя Спаса
Преображенія.
27 Село Хтины 50 20 21 21
Въ оиопгь:
Церковь деревянная двухъ Пре-
сюлыіая во идія Св. Великоыуче-
нпка Димптрія л Святитедя Нико-
лая Чудотворца.
Анн Дериной, Полковниц .
28 Деревня Жилыя Болоты . . 71 41 59 57
29 Пустыя Болоты 70 40 16 22
30 Ярунъ 45 15 45 54
31 Сухрестья 75 45 40 40
32 Алексино 50 20 93 87
33 Федьковщина 60 30 80 75
34 Деревня Большоіі Дворть . . . 75 44 28 29 Насл дппкамъ покойнаго Капита-
на Селивачева.
35 Усадище Новоіі Заводъ . . . 77 46 48 52 Николаго Тарарыквну, Надворяо.
му Сов тннку н матер его Ека.
терин .
- 44 -

36 Деревня Заречье 80 50 13 15 Анн Тимлеръ, Штабсъ-Капитан.


37 Заозерье. 75 45 20 31 Аин Максимовой, Д йствитель-
ной Статекой Сов тниц .
38 Гостичево 52 22 22 26 Батерин Мордвиновой, Kaim-
таігь-Дейтеиантш .
39 Лавиііы . 45 15 44 50 Дмитрію KaniicapoBj, Поручику.
40 Детково . 70 40 100 125 Вревской, Надвор. Сов тшщ .
41 Луково 75 45 27 33 Александру Хвостову, Полковиику.
42 Деревня Юдино 65 35 177 193 Ани Боидыревой, Штабъ-Рот-
ліистрш .
43 Сельцо и деревня Хотышина 55 25 16 13 Александръ Быкова, покойнаго
Пор. жены Лукерьи съ д тьми.
44 Чертово Пустое . . . 62 32 105 106 Вревской, Надвор. Сов тііиц .
45 Власовщаяа. . . . . 45 15 5 11 Дмитрію Грязнову, Коллеж. Асс.
46 Село Маринское . 52 22 110 130
47 Деревня Васильевская . Василью Дружшшпу, Статекому
54 24 55 54 Сов тнику.
48 Чертово Жилое . 53 23 21 29
49 Передкина 65 35 55 56 Авдоть Ваксмутъ, Полковпиц и
Александру Хвостову, Полков.
50 Село Заянье 64 34 42 38
51 Деревня Заянье 65 35 155 175
52 Новополье Максиэювой, Д ист. Стат. Сов т.
63 33 70 77
53 Гнездилова гора . . . . . . 67 37 100 104
Въ оножь:
в) Церковь деревянная двухъ Пре-
стольная во вшя Святаго Нпколая
Чудотворца п Преподобнаго Сергія.
б) Деревянная мукоаіольная тсльнпца.
в) Деревянвып виникуренный заводъ.
54 Боръ ». 65 35 102 122
55 Падалицы. . ' . , . . . . Покойнаго Николая Харламова,
67 37 103 118 пасл дникамъ.
56 Межникъ 68 38 113 107
57 ilyi'b . . . . , . . , . . 60 30 182 198 Чоблоковой, дочер Надпорнаго
Сов тника.
58 Березно 53 23 170 155
Любви Чоблоковой, сетр ея.
59 Кореловщина 50 20 118 138
60 Рясенецъ 56 26 164 200 Сетр ^ я Бвпраксіи.
61 Горка . . . • 66 36 65 74
Супоръ Шмнтъ, Подпоручиц .
^62 60 30 101 120
63 Сеглицы , . . 68 38 36 33 Тимлеръ, Штабсъ-Бапатаиш .
64 ІІолянка . 67 37 35 63 Г. Солодченковх.
65 Шавкова 53 23 145 149
Сельцо Преображепско. . . . Николан» Чеблокову, Коллеж. Асс.
66 50 20 111 127
67 Б лая . . . . . . . . . . 46 16 27 35 Ставицкому, Генералъ-Лейтепаяту.
68 Деревяя Горлаэіова гора . . . 75 45 82 92 Внпклера Норучика малол тнымъ,
Зиповьеву Коллеж. Ассесору, д -
виц Катерин Бвашципой - Са-
марипой и ОДЫІІ Тяполковой,
Бапитаиш .
69 Схруйска 85 55 99 103 Прасковь Голепищевой-Бутузо-
вой Статскоіі Сов т., и Спири-
допу Татищеву, Чиновішку.
70 Фвлииоаова гора. 80 50 63 59 АПІГІІ Лавровой, Штабсъ-Капитан-
ш , Василью Татищеву Прапор-
іцику и Оергею Татищеву Маіору.
— 45 —

71 Лучки . . 77 47 2 3 Авдоть HjnieBCKOii, изъ дворянъ.


72 Гнилостицы 76 46 27 29 Наталь Назимовой Прапорщиц ,
д виц Ігвашіпшой - Самариной,
н Ольг Тяполковой, Капитапш .
73 Сварецъ 80 50 98 103 Дарь Потемкиной, ІІГтабсъ-Капи-
таиіп . Василыо IlencKOMj, ПІтаб.
Бапатапу, Ольг Тяполковой,
Юрію Татищеву, Полковник.у и
АФИМЬ Фадеевой, изъ дворянъ.
74 Зарудинья 84 54 330 140 Растовцова, умершаго Полковни-
ка насл дникамъ, Васплыо Та-
тащеву Прапорщику и Сергею
Татищеву Маіору.
75 Сельцо Покровско 75 45 19 17
76 Высоко . . . . 80 50 101 120
77 Дворецъ . . . . 85 55 22 23 ІОрію Татищеву, Полковішку.
78 Дубско . . . . 79 49 33 47
79 Голубиха. . . . 90 60 31 33 Д впц Людмил Парской.
80 €ІОГЪ 80 50 12 12 Василыо Татищеву, Прапорщику и
Сергею Татищеву, Маіору.
81 Голуоско 65 35 104 137 Господамъ Татиіцсвы.ііъ и Трн-
польекніиъ.
82 Горка . . 84 54 99 103 Алексаидру Татищеву, Прапор.
83 Зар^чевье 91 61 24 18 Алексаидру Хвостову, Ііолков-
нику н жен его.
84 Батчіша Гора 72 42 21 25
85 Новоя . 63 33 11 20 Александру Татищеву, Полков.
8(5 Самакражи . 81 51 28 48
87 Новогоши 84 54 33 32 Г. Голенищевоіі-Кзтузовой.
Аполево . 75 45 17 27 Баронесс Вревской, Надворной
Сов тпиц .
Въ оноигь:
Церковь дерсвянная во амя Спаса
llpeoojj.-r.Kcuiji Господня.

89 Село Горка 93 63 64 60
90 Лядиики 98 68 105 91 Варвар Біібішовой, Ген. Маіор.
91 Горбово 92 62 103 101
92 ІІочаоъ 90 60 128 136 Бй же Бнбнковой, м БІІЯЗІО Дои-
дукову-Корсакову.
93 Ho.Tvimoiu) 88 58 181 187
94 Верхнія Должицы 105 75 138 130 'Біі же Г. Бибиковои, и Людмнлл
95 Инжнія Должицы 104 74 98 93 Парскои.
96 Погребиіца 84 42 139 151
97 ІІгозіель 9Ъ 65 138 122 Унтеръ-Лейтенанту Льву Велья-
шеву, д внц Авдоть "Іеглоко-
вой, н Статскои Сов тниц Пра-
сковь Голеннщевой-Кутузовой.
98 Вешня 90 60 88 122 Горожанскоіі, Статскон Сов т.
99 Усадьба Каэіснка 88 58 14 13 Д виц Людмил Парскоіі.
100 Мыза Нелешокъ 90 60 10 8
88 58 52 44 Сппридону Татищеву, чиповннку.
101 Село Боброво
102 Деревия Бомлрова 90 60 83 78 Кулаевой, Коллеж. Сов т. и В -
домству Ораніенбаумскаго Двор-
цоваго Правлеиія.

12
46 —

103 Верхпее Ореховно 90 60 81 76 /Кпязю Никнт Доидукову - Кор-


104 Инжнее Ореховно 90 60 76 89 і caKOBj.
105 Березицы 80 50 85 100
106 Заберезье 89 59 25 32 Алсксандръ XBOCTOBJ, ПОЛКОВ.

Въ ономъ:
Цсрковь дерсвянная во имя Свя-
титодя Ндколая Чудотворца.
107 Сельцо Заполье 25 5 3 1
108 Котелыю 28 15 38 45 [Бибиковой, Полковпиц .
109 Подолешья 25 15 26 23
110 Зуевца 24 14 14 17 Е й же Г. Б и б и к о в о й , и Р о г о з и п -
ской Ш т а б с ъ - К а п и т а п ш .
111 Зуева 27 14 40 48 Полковниц Бибиковоіі, Прапор-
щику Ишкарииу, д виц Татьян
Н а у м о в о й , и ПГгабсъ-Капитапу
Рогозипскому.
112 Ухдешки 25 15 19 19 П о л к о в л и ц Б и б и к о в о і і и пом щіі-
ку А р с е н і ю Семевскому.
113 Залосенье 28 23 20 27 Анн Бнбиковой Полковниц .
114 Ужовы. 26 22 89 97 ГраФііп Анп Боповницыной, и
малол т п ы м ъ С т е Ф а н о в и ч е в ы м ъ .
115 Ющерово. . 23 12 12 12 ГраФин Анн Боновницыпой.
116 Усадище Середка. 23 12 3 1 АгаФЬ Р ы п д и і і о й , пом щ и ц .
117 Дьшокарь. . . . 29 28 90 81 Пом щику Арсепію Семсвскому .
и Штабсъ-Капитапш Тимлеръ.
118 Назшіково . . 30 29 48 55 Е м у же CeaicBCKOMj.
119 Село Краішвио 23 11 62 58 П о м п;ику А р с е і і і ю С е м е в с к о м у ,
иасл дниказіъ Т а й н а г о Сов тни-
ка В а с и л ь я Х в о с т о в а , и Ш т а б с ъ -
Бапитапш Тимлеръ.
120 Б ерезнягъ 25 16 59 61 Адмира.іып Р о ж н о в о й , насл д-
ііішамъ П о д п о л к о в и и к а Т а р а р ы -
к и и а , и К о л л е ж с к о й С о в тнііц
Ушаковоіі.
121 Горбі 24 15 100 114 Насл дникамъ Степановичевьшъ ,
Штабсъ-Бапитаиш Тшнжеръ, и
и а с л д н и к а м ъ Т а й н а г о С о в тни-
ка В а с и л ь я Х в о с т о в а .
122 Излучье 25 16 58 63 Д внц Александр Скобильцы-
н о й , и иасл д н и к а м ъ П о д п о л к о -
впика Тарарыкина.
123 Тестово . . . 26 18 26 34 Штабсъ-Капитап. Анн Тимлеръ.
124 Старина . . 24 15 24 29 Наел д. Подпол. Тарарыкина.
125 Мошки. . . 25 17 43 43 ЗГгааковой, К о л л е ж . С о в т п и ц .
126 Сельцо Кяжево 24 15 16 19 Н а с л дникааіъ покоинаго Т а й н а -
г о С о в т н и к а В а с и л ь я Хвостова.
127 Бюровщина 23 15 60 52
П м ъ же Г г . Хвостовызгь.
128 Островня. 19 15 30 26
129 Кутно . 24 14 11 11
130 Горка . 24 14 8 5
Шасл дшік. Тай. Сов. Хвостова.
131 Ляницы . 23 13 28 30
132 Межа . 12 20 37 36
133 Ульдиги . 24 14 96 108 И м ъ ж е Г г . Х в о с т о в ы м ъ , и д виц
Бвпраксіи Чеблоковой.
134 Верхиій Гусннецъ 12 21 32 31 Г е н е р а л ъ - М а і о р у В а с и л ь ю Тиши-
Н7, в М а і о р ш Авдоть И в а и о в о і і .
— 47 —

135 Нижиій Гусниецъ. 12 21 2 2 Генералъ-Маіору Тіішину.


136 Сельцо Колодье . 18 20 10 8
137 Льшушево 17 21 20 23 Павлу Березииу, Капитану.
138 Новая . . . . , 18 21 7 12
139 Подборовье. 19 22 10 12
140 Черная . . . , 29 20 35 31 Александр Ушаковои, Кол. Сов.
141 Дулево. . . . 30 21 22 22 Вдов Близавет Уткнной, Маіор.
142 Захаровщина . 12 26 19 22 Авдоть Ивааовой, Маіорш .
143 Вяска . . . . 13 15 24 28
144 Камарова Гора. 15 15 36 25 Ііпязю Дондукову-Корсакову.
145 Жабицы . . . 30 1?, 6 8
146 Водосово. . 18 15 34 40 Коповипцыной, ГраФин .
147 Слудка . . . 15 23 11 12 Коллежской Сов тниц Ушако-
вой, и д виц Наталь Хвоетовой.
Г48 Черемка . . . 18 15 26 25 Д виц Иаталь Хвостовои, и Кия-
зю Дондукову-Корсакову.
149 Сельцо Кроевско 15 15 21 21 Зальцовой, Надворной Сов тниц .
Въ опошъ:
Цсрковь деревянная во пмя Свя-
тигеля Николая Чудотворца.
150 Двориіца . . . . . . . . . 40 10 142 159 Гвардіи Полковпику Пльи Баку-
нину, Коллвжскому Ассесору Ар-
еенію Борамышеву, и Д йстви-
тельной Статской Сов тяиц Ми-
хайловой.
151 Язва 24 6 100 90 Полковиику Ильв Б а к у н и п у , и
Подпоручиц Блен Шмитъ.
152 Сельцо Алекс евско. 25 8 9 13
153 Подоспа . . . . . Фонъ-Гернету, 7 класса.
25 8 65 63
154 Васильевіцина . 40 15 57 81 Николаю Жукову, Маіору.
155 Біілая . . . . . 40 15 37 39 Ему же Жукову, и ГраФин Аин
Боноввицыной.
156 Оборъ 54 6 18 23 Маіору Николаю Жукову, и Д й-
схиихелыіой Статскоп Сов тннц
Елизавет Михайдовой.
157 Закрапивенья 27 16 5 3 Дмитрію Кашкарову, Поручику.
158 Сельцо и деревпя Радоселье. 28 17 38 48 Василью І ашкарову, Прапирщику.
159 Сельцо Щепедъ 26 15 5 5 Малол тиымъ Павлу н Владиміру
160 Дедииа 23 16 47 48 Кашкаровьшъ.
161 Подшарье 24 15 19 24
162 Плеспа 30 20 44 48 Пмъ же Башкаровымъ, н Гене-
ралъ-ДІаіорш Сталь.
163 Подосье 34 18 34 43 Маіорш 1> р , и д виц Марь
Карнацкимъ.
164 Усадьба Макдочио. 45 20 9 9 Полковнику Николаю, и жен его
Деревпя Маклочно 45 20 АграФеп больяннповьшъ.
165 87 85
166 Запошье 28 18 23 28 Николаю Обольянинову, Полков.
167 Сельцо Щепецъ Архангельское. 26 12 22 12
Кааіеика Арсепію Семевскому, Над. Сов т.
168 27 13 75 71
Ему же Сомевскому и Надворному
169 ІТочапъ 30 13 46 45 Сов тныкуТяподкову, съ женою.
170 Крутое 18 20 35 44
171 Мышка 28 14 62 71 Арсенію Семевскому, Иад. Сов.
172 Село Благодать 33 16 18 18
Сталь, Генерадъ-Маіорш .
48

173 Деревня Ветцы 38 6 48 57 Гспералъ-Маіорш Сталь, н Рот-


мпстру ЛІихайлу Алекс еву.
174 Кошалкина 27 12 11 17
175 Опла 27 12 33 43 Александр Сталь, Геп. Маіорш .
176 Белковка 28 18 18 28
177 Ботеницы 23 15 20 17 Тяполковой, Надвор. Сов тпиц .
178 Грязная 28 14 27 28
179 Фнлиповщина 30 20 28 Тайиой Сов тпиц Хвостовой съ
21
180 Зуевца 26 15 9 д тьми,
14
181 СельцоДретно Скородумка тожъ. 28 16 4 2 РОГОЗИІІСКОП, Штабсъ-Капитапш .
Въ ономъ:
Церковь кпмеиная во пмя Лрхи-
стратига Михапла.
182 27 25 29 36 Д виц Ольг Вязмыіюіі, наел д.
Прапорщика Алексапдръ Вязми-
Загрязье . . . . . . . . .
яу и Ротлшстру Ссргею Дедю-
липу.
183 50 20 17 Уптеръ - Лейтспанту Вельяшеву ,
11
Титулярпой Сов тниц Авдоть
Бнящпнка Вельяшевой, и каицелярской же-
н Анн Детковской.
184 50 21 60 80 Унтеръ-Лейтенанту Льву Велья-
шеву, вдов Авдоть Вельяше-
Заозерье вой, Капитапш Александр Из-
майловой, Прапорщиц Прас-
ковь Цзмайловоіі, Поручику
Петру Овцыну, и Подпоручнціі
І5;ірв;і])1і Овцыноіі.
185 Сельцо Супорно 40 20 2 3 Авдоть Вельяшевой, Тит. Сов т.
186 Сельцо Гнильско 45 25 12 11 Алсксаидр Горшкаиовой, 14 клас.
187 Усадище Вашково 50 30 11 13 Анн Детковской, нзъ дворянъ.
188 Цголдино 55 35 19 16 ІІзъ дворяпъ АІІПІІ Детковскоіі, и
.• Шіабсъ-Ігапитаиш Дарь ІІва-
новоіі.
189 Аполево 50 20 34 34 И з ъ дворянъ Анп Детковской, н
Пом щиц ІІ2>асковь Орловой.
190 Сельцо Верховье 45 15 31 25
Въ ОІІОЛГІ,;

Дер евянная зіукомольная иельнвца.


'Серг^ю Дедюлнну, Ротмистру.
191 Дсревня Всрховье 45 16 28 31
192 Заклипье 55 20 16 20
193 Тупичино 43 13 44 43 Ему яіе Г. Дедюлину, и Штабсъ-
Капитану Пустовалову.
194 Шшгулпио . . . . . . . . 46 14 31 35 Ему же Г. Дедюлину.
195 Степанско 50 20 31 23 ШтабсЪ'Бапитаііш Дарь Иваио-
вой, изъ дворянъ Ильи Ниелову,
и изъ дворянъ Матв ю Ниелову.
196 Дубяги 40 19 80 99 Коллеж-. Сов тпику Качалову, по-
Въ оноаіъ: м щнц Прасковь Орловой, д -
Церковь деровянная во ішя Введе- вііц НарьІ; Сухонииой, Титуляр,
иія Божіей Матерн. Сов тннц ЙІарФ Степановой,
Коллеж. Сов тнпц Ушаковоіі,
д виц Наталь Хвостовоіі и Гг.
Шпшковымъ.
— 49 —.

Залнбовье 50 20 19 12 {Тр^Фип Апп Боповиицынон.


Рылово . . . . 40 18 19 13
Сельцо Мышка. . 45 21 3 2 Д виц М а р ь Лавровой.
Деревпя Зарагозно 30 22 23 23 Надворной Сов тниц Аші Ма-
лыпіевекор.
Сидороввцпна . . 52 30 1 3 Иаталь Иселовой.
Сельцо Заужевичн 50 25 9 17 Г-ж Полубоярнновой.
Горка . • . . , 50 25 35 43 Е й ж е П о л у б о я р и н о в о й , и Стат-
скому Сов тнику Т у л у б ь е в у .
Пеньково, 40 18 13 15 Стат. С о в т и и ц Е л е п Тулубье-
вои и А л е к с а н д р ъ У ш а к о в у . ,
Барапова. 50 26 8 14 Алексапдр Ушаковой.
Зачеренье 31 25 10 И Д виц Наталь Хвостовой.
Тупицыиа Понца 45 28 18 15 Гг. Ш и ш к о в ы м ъ .
Заевапье . 45 35 17 29 Л л е к с а и д р ъ Ш у б и п у , Стат. С о в т.
Бродино . . . 54 26 7 6 . Б о л ь н ь ш ъ .хлЛ>бопашцамъ.
Заклииьс. 50 24 44 42 .Александр У ш а к о в о і і , 1«ол. С о в .
Гиильско. 50 24 10 13 . В д.о м с х в у Г о с у д а р с т в е п н ы х ъ
. ІІмз г іцеетвт>. ,
Голышкино 45 22 10 13 .Иаслідцпкамъ Коллежскаго Со-
. вітника Качалова,
Подберезье 50 26 9 15 . Покоііпому Капитану Алексапдръ
. Измайлову. .
Село ІІизы . 55 28 26 28
Въ оноліъ:
Цсрковь дсревянная во пмя Свя-
тителя Николая Чудотворца. ІД-ІІВИЦ Агін Секерииой.

Сербино . 47 24 78 115
Ммшка 71 30 26 31
Пыщерово 55 28 18 20 Б й ж е Г-ж-Ь С е к е р и н о й , н д виц
Апіі Дедіолнпой.
Срсдшш Боровия. 50 25 40 55 Г е і і е р а л ъ - М а і о р у Б р о в ц ы н у . Стат-
с к о и С о в тішц Т у л у б ь е в о й , Н и -
колаю Зиновьеву, Ііодполковпи-
ц Ирин Елагиіюй, и Б п я з ю
Никит Допдукову-Корсакову.
Бонца Боровни 52 27 37 36 Штаб. Бапитапу Николпю Илыі
п.у, .д виц Н а т а л ь Хвостовоіі,
н, д в и ц К а т е р і і п Орловой.
Заполье 60 30 101 126 Д-Ьвиц Апп Дедюлипой и По-
р у ч и к у Алекс ю Б р о в ц ы п у .
Г д о в с к а л Туба. сельцо Треска- Л а р і о п у А л е к с а и д р о в у , Статскому
пово і 27 3 5 Совіітішку.
Сельцо Высокія Сеии . . . • 28 10 14 Дарьф Еврсііиовои, Титулярной
Деревня Рамановщина . . • • 30 10 9 Сов т ш щ .
Селицъ 22 58 64 , Е і | же Е в р е н п о в о і і и К а з е п п ы э і ъ
крестьянамъ.
Коволъ 30 36 40 Подпоручиц Марь Забелішоіі,
і Г у б р р ц . (Секретарш АграФен
ПОТІІІІСКОП, и Г е и е р а л ъ - М а і о р ш
Тишнііой.
Сельцо Островъ 10 20 Авдоть Цваповоіі, М а і о р ш .
Эктовщина . . 12 19 Малол тньшъ д тямъ Б оллежскаго
Сов тника Бачалова.

13
— 50 —

Заборовье . . 12 40 34 37 Прасковь Гавриловой Голениіце-


вой-Кутузовой, Б о л . Сов т л и ц .
Сельцо Киязево 2
30 6 3 Н е - с о в е р ш е н н о л тііему Алекс ю
Кашкарову.
Сельцо Хохлово 11 29і 3 9 Д виц Ольг Обольянвііовой.
Деревня Хохлово 11 291 22 25
Бюрючево . . 12 18 8 12 Губерп. Секретарш АграФеп
Пажинскоя и дворянк Суетовои.
Моргово 1 31 7 11 Флота Капитаиъ - Лейтенаптш
Дарь Регітель.
Сельцо Заязба 2 31 8 7 Генерадъ-ЛІаіору Т и ш и и у и жеи
Въ ономъ: его.
Дсревянная в трепая мельница.
Шхиовщипа 2 32 7 13 Ему же Т н ш и п у .
•Иуиевщтіа 3 33 28 22
Колоколово • Ц 31 36 38
ІІодооровье . .
ц 31 21 18
Маіиутино 31 27 22
Шиловщііяа . и 32 15 20
Хохлово . . . . щI
29 16 14
Оравіетнбаумскому
В домству.
Дворцовому

Кулиги I 29 14 18
2
Ксжево. . . . . 3 28 26 25
Макарушипо. . 2 32 14 21
5 г стье 3 28 16 22
Брагнно . . . , 3 30 39 40
Барваровщина . 7 37 14 15
Злобііно . . . . 6 36 16 25
Семейскои б р о д ъ . 8 22 13 16
Бешкино. . . . 7 37 26 33 Казенному В домству.
Логъ . . . . . 8 38 20 18
Островъ . . . . 12 18 13 23
Портиловъ Лугъ . 12 18 39 48
Велнцкоіі Лугъ 10 20 29 45
Юшкиио . . . . 12 40 29 38
Шнловщииа. . . 3 33 11 8 Баронш Зальцъ.

При ояопъ причислепы подгород-


НІЯ ЯМІЦНКИ.

Д е р е в н я Пупово , і 30 25 28
Р а э і а н о в щ и н а 1-я 1Q 30 27 33
Савина . . . . I 30 16 17 Ораиіенбаумскому Дворцовому
Боткппа Гора . і 30 8 9 В домству.
2
I
Р а м а н о в щ и н а 2-я 2 30 15 14
Городрвой ІІень I 30
о
8 9
Деревня Заполье 10 40 20 22 Н е е о в е р ш е н н о л тнему Алекс ю
Башкарову.
Забредияжь 6 3G 32 33 Генералъ-Маіору Василыо Тиши-
п у и Статской С о в т и и ц Прас-
ковь Голенихцевой-Кутузовой.
Село Ветвеликъ 8 38 72 73
Въ оиоліъ:
Церковь деревянная во имя Свя- Орапіепбаумскому Дворцовому
тыхъ Апостолъ ІІстра я Павла. В домству.
Заэіошье 10 40 16 24
Зегоска 6 36 60 55
51

268 Ручьи 13 43 15 10
269 Бозлово 12 42 48 34
270 Стропицы • • 12 42 35 34
271 Сорокина Гора 13 43 16 24
272 Сулицына 13 43 6 10
273 Бешкиио . . . * . . • • 7 37 35 25
274 Стректово 13 43 21 23 Казешюзіу В домству.
275 Духпова Гора 14 44 16 13
276 Шелапуппіа 12 42 31 35
277 Дорки 12 42 20 22
278 Незпалія Поля 12 42 57 47
279 Городище 1-е 10 40 16 20
280 Городище 2-е 10 40 17 23
281 Деревия Федково 15 45 18 29 Коллеж. Ассесорш Прасковь
Воробьевой и казенвьшъ кресть-
янамъ.
282 Сельцо Малахово 17 47 3 3 Эриксу, Надвориому Сов тнику.
283 Леоновщина 17 47 12 17 Ему же Г. Эрнксу и казенньшъ
крестьянамъ.
284 Лебедево 18 48 3 5 Ему же Г. Эриксу.
19 49 132 116 Надворному Сов тпику Эриксу,
285 Печицы
насл дникамъ Г. Бачалова и Ба-
зенному В домству.
286 Стрежно . . 20 50 4 5 Надворному Сов тнику Эриксу.
15 45 33 45 Порутчиц Бргальской съ д тьмн,
287 Шаворы #
ГраФин Боновницынои и Титу-
лярной Сов тниц Сабанцовой.
Бельковщвна . . . . . . 18 48 3 5 Надвор. Сов тниц Эриксъ.
288 Насл дникамъ Боллеж. Сов гника
289 Котово . 19 49 10 8
Бачалова.
20 50 53 64 ІЬіъ же Бачаловымъ, Полковнику
290 Заяковецъ Александръ Кусовникову и на-
сл днпкамъ Г-жи Храповнцкой.
49 8 3 Насл дникамъ Г. Бачалова.
291 Сндоровщина Усадище тожъ. 19
292 Сельцо Торохово 19 49 7 8
293 Р у б ц о в щ и в а . . . . . . . 21 51 43 30 [ГраФнн Аіпі Еоновницыной.
294 Зуевщина 19 49 21 23
295 Бурцовщина 2R 58 V 13
36 36 Статской Сов тниц Голепвщевой
296 Горка 12 42
14 13 Кугузовой.
297 Киселево 12 42
17 18 Елен Неретввов, 8-го класса.
298 Федосово 19 49
9 7 Кавцелярвсту Нвколаю, Подво-
299 Позино 20 50 ручвку . Іаіірп, д ввц Алексавд-
р , Каввтавш АГЭФЬ Неело-
выліъ.
30 29 Имъ же Нееловымъ в Г. ШруФЪ.
300 Луневщипа . 13 43 Капитаігь - Лейтеваахш Дарь
21 21
301 Мерзляково . , 15 45 19 Ревтель.
21
302 Апдроново 17 47 30
19
303 Староясинецъ 17 47 22 28
304 Замикушье 13 48 17 16
305 Братухново 10 40 14 10
18 48 ІКазенному В домству.
306 Бурино R 5
307 Лабановщина 16 46
308 Бороткипа 12 42 пз 10
5
309 Уголъ 18 48 12 18
310 Бобовщина 13 43
— 52 —

311 Цепель . 20 50 6 6
312 Селихово. 17 47 24 24
313 Сидоровщина . . . . . . . 19 49 34 43 Казенному В домству.
314 Загарье . . . . * . . . . 16 46 14 12
315 Сельцо Пешникъ 20 50 1
При оновгь:
Цсрковь деревянная называеяіая
Кунескаго погоста во имя Свя-
тыхъ Апостолъ Пстра н Пивла.
316 Деревня Кирево 24 54 42 60 Подпоручиц Марь Анисимовои,
Поручику Николаю н д виц
Наталь* Юшковымъ.
317 Ссльцо Горкн • . • . . . . 24 54 68 74 Подпоручиц Марь Аиисимовой,
Г-ж Зариицыной, изъ дворяпъ
Апн Лупаповои, Подпоручику
Роману Либсрту, д виц Наталь
и-Губернекому Секретарю Алек-
с ю Юшковымъ.
318 Емельяново . . . . . . . . 25 55 29 33 Надворножу С!ов тиику Глебову
319 Самуиликово . . ' 26 56 32 31 и- Никифору Юшкову.
320 Шамндово 19 49 76 91
321 Новинка . 19 49 55 55 Наталь Ждановой, Маіорш .
322 Шубнна * . .: . 20 50 15 15
323 Клеішое 20 50 14 23 •Ей ж« Г-ж Ждаповой н Kasiep-
геру ІосиФу Юшкову.
324 Усадище 24 54 39 39 ІІзъ дворянъ Апи Лупановон, и
Поручику. Ромапу Либерту.
325 ЗІухино . . 26 56 14 15 Анп Шлёгель, Сіатской Сов т-
326 Рогачево . . . . . . . . . 26 56 29 45 ниц .
327 ЛІалинпицы 22 52 44 48
328 Гаилова 24 54 58 76
329 Залактовье 24 54 61 61 Гг. Юшковьщъ.
330 Загрязье 26 56 45 46
331 Забредпяжье 25 55 32 30
332 Казурипа 24 54 43 46
333 Опицына... * 24 54 66 69
334 Броднпа оа.іужья. . . . . . 25 55 13 17
335 Самз'иліікова 26 56 52 52
25 55 36 |Ка'зенцому В долству,
336 Грикновщііііа 36
337 Журовово 27 57 4 8
338 Лііішииа гора 24 54 27 38
339 Кукшинова Залахтовьл . . . . 30 60 47 60
Въ ошшъ:
Церковь деревявная во илія Свя-
хыхъ Апостолъ Петра н ІІавла.

И TO г о 13503 U098
— 53 —

3-й t; т A н ъ.

МтстопреЯывапге ІТристава:
повостг, Гвоздію гіли деревил
'Г-яе Д тковскои.
Вороіюищииа 60 31 33
Родпи 62 9 11 17
Мишіша гора 65 2 54 64
Зам жличье Подгорье . . . . 65 2 90 99
Бсзви 60 7 71 70
Горское Заполье . 60 6 30 34 В а с л д н и к а м ъ Г-ж Кутузовои.
Ошево 70 10 22 20
Горское Загорье 60 6 38 26
Лога 60 6 8 7
Затобииье • . 65 5 42 33
60 Дочйр Н а д . С о в т. Чеглокова.
Горское Рогово 6 48 57
Луга . . . 60 6 6 7
Заб льско 55 11 12 16
Заборовки 70 6 41 47
Горнетицы 8 14 11 16 /Казонпымъ крестьянамъ.
Блешиа 75 10 49 48
Подгорье . . . 75 30 21 21
Федово . . 75 10 28 20
Жслачка 75 10 9 10
Науаіовщипа В о р о и о в а . . . • 65 1 71 74
Вблизц опоіі: дерспянііая церковь
во лмя Святнтелеи Козьліы и Да-
міаиа. І азсіпіом-у В домств .
Терсбъ . . . 67 31 43
Молоди . . . 75 23 21
Ііодчасовепье.
Порозово . .
75
74
ю 10
14
13
18
Столбъ . . . 9
70 10 13
Сельцо подъішзваніеэгь З а б о р ь е . 6 1 ІІ«тру У ш а к о в у , К о л л е ж . С о в т.
42 26 25
24
Вблпзп онаго доревяниая цеіжовь
во иля Св. Всликоаіученпцы Аиа-
стасіп.
Сельцо Заборье 41 1 15 6 Вельягаеву, Уптеръ-Лейтенанту.
Сельцо Жсребетипы 70 12 12 18 Г ж Діітковской.
П р ц оиоаіъ: д е р е в и я ^ б р о в щ и и а . 72 10 53 54 П о м щ і щ Д т к о в с к о и FI Т у л у б ь е -
вой.
Надозерье 60 20 49 64 Г-ясй Д т к о в с к о й и К а з с і ш ы м ъ
крестьяиамъ."
Овсяпкшіа. 50 30 20 19 Гг. Д тковскби, Болокольцовоіі и
Боновіпіцыіюн.
Корытпо 55 25 8 9 Г-ж£ Д т к о в с к о й .
Чечевиио . 50 20 43 42 Гг. Усовой и Д тковской.
Вблпзп оыой л соішльная м ль-
ница.
Язва Дубница . . . . . . . 35 30 13 21 Г-ж Голеннщевои-Кутузовои.
Усадьба Дубпица 35 30 1
Д е р е в н я ІІавинка . . . . .: , 35 30 •ІМатв ю ДІуравьеву, Г е и . М а і о р у .
15 11
Заводово . . . . 35 30 11 16 Матв ю и П л а т о н у Мз^равьевымъ.
Верьховье 37 32 2 1 Пдатоиу М у р а в ь е в у .

14
— 54 —

39 Седьцо Р чково 40 25 4 ІНазішовои, Надвор. Сов тииц .


40 Деревня Р чково 40 25 18 22
41 Язва 42 27 25 22 Г-ж Иазимовой н Вольяымъ хл -
бопашцаэтъ.
42 Деревня Жеребетины . . . . 70 12 26 25 Полі іцикаічъ Путиловымъ.
43 €ело Дубннцы 45 22 2 2
44 Ямъ 42 20 36 49 іЕлен 'іул^бьевои, Стат. Сов т.
45 Кавіепка 50 20 15 14
46 Заклинье 43 24 9 3
47 Сельцо подъ названіемъ Федька
Раскопельскій . . . . ' . . 50 25 26 25
48 СІ7Дьино 50 25 11 9 [Ллекеандр Ушаковой, Коллеж.
49 Бараіюво 45 20 8 14 Сов тниц .
50 Жидицкое. . * 45 20 40 31
51 /Келча , 45 15 13 12
52 Блянско 65 15 41 62 [Петру Утакову, Коллеж. Сов т.
53 Глобково , 45 22 1 3
54 Чечевина . 60 20 21 22 Усовой, пом щнц .
55 Волочло 70 15 89 89 і Г-ж Чеглоковой и Казенньшъ
56 Подборовье 62 16 5 8 ) крестьянамъ.
57 Яицово . 40 30 9 6
58 Калашяикова 60 20 21 19
59 Судьиио 60 21 10 11
60 Телицыно ,..'., 60 20 18 13
61 Зубовщияа . . 67 12 23 37
62 Закрапивенье 53 15 29 30
63 Разводово 52 17 14 8
64 НиФедьево 52 17 7 5
65 Фетьково 52 17 13 10 Казепноаіу В домству.
66 Бокошково 51 18 У 10
67 Демидково 52 15 11 7
68 Красково 52 16 11 7
69 Остражково 52 16 5 2
70 Воронцово 53 16 15 22
71 Городецъ 45 15 39 34
72 Грязная Желча 46 14 32 42
73 Баранова Желча 45 17 16 17
74 Ссльцо Балахново 70 40 6 3
Въ блпзи онаго церковь деревянная
во иля Свят. Ннколая Чудотворца.
75 Деревпя Велакуша 70 30 26 23
76 Луготино . . . . 70 30 7 12
77 Наслеровье. . . 71 31 7 4 Лихардовой, Генералъ-Маіорш .
78 Пискупово . 70 29 12 12
79 Галодуша . . . . 70 29 21 24 Бй же и Казенпьшъ крестьянаягь»
80 Ветери 72 35 9 8
81 Гологля 73 34 8 11 Fiii же Г-ж Лихардовой.
82 Больско 74 30 6 7
83 Аксентьево . . . 80 25 6 8
84 Перетворъ . . . . 81 28 П 8 ІУшакову, ікш щику.
85 Подгорельца. . . 80 27 7 9
86 Горка 70 35 19 13
87 Ветери 1-е. . . . 54 45 22 27
88 Ветери 2-е. . . . 54 45 15 18 ^Казеиньшъ крестьянаыъ.
89 Ветери 3-е. . . . 54 45 15 18
— 55 —

90 Ремда 55 46 23 25
91 Сычево 54 47 14 17
92 Ворониііа 54 46 3 6
93 Гребекева 53 45 21 18
94 Болдырева 53 44 25 34
95 Заболотье , 53 42 17 20
96 Кола 50 40 9 12
97 Бозлово 51 41 31 31 Rазенпьшъ крестьянамъ.
98 Федоровщина 50 37 10 16
99 Балсово 70 45 20 25
100 Мяковщипа 50 38 8 10
101 Теребищи 60 50 53 48
102 «Іудва 65 38 24 28
103 Кариовщина 70 38 10 26
104 Баровикъ 70 30 47 52
105 Погость Мда . , 40 38 103 85
Въ ономъ:
Церковь деревянная во вмя Всли-
комучсника Георгія.
106 Деревня Загорье , 33 30 33 43 Пом щиц Башкаровоіі, н казен-
пьшъ кррстьянамъ.
107 Низовицы 45 40 59 46 Генералу Тишину и Базеннымъ
крестьянамъ.
108 Раскопель 35 35 128 146 Пом щику Тешу н Казенпымъ
крестьянамъ.
109 Кятыцы , 34 30 32 30
110 Островцы 42 40 163 169
111 Сомово 30 35 89 118
112 Гашково 30 30 28 34
113 Ор ховецъ 30 30 32 34 Казенньшъ крсстьяиамъ.
114 Озерская Сілобода 40 25 42 43
115 Село Боровье , 40 25 30 21
116 Подалешье 44 42 88 90
117 Дрогатины , 30 35 62 60
118 Подлипье 30 35 62 60 Голенищевой-Кутузовой, Статекой
Сов тниц .
119 Вязовицы 50 27 22 25 Сахиовской, Титуляр. Сов тниц .
120 Заходы 51 26 8 6 Г-жЬ Голенищевой-Кутузовой.
121 Бузововщина 70 50 16 12 Алекс еву, поаі щику.
122 Малитвипа 70 50 16 12 Княжевичевой, Д й. Стат. Сов т.
123 Заходы 60 60 18 17 Кпяжевичу, Д й. Стат. Сов тнику.
124 Большіе Заходы 60 60 19 11 Ушаковой, Боллеж. Сов тниц .
125 Пнево 60 60 19 21
126 Островъ Желачекъ 52 75 111 133
127 Подборовьо 60 70 75 77
128 Сааюлва 60 65 118 147
129 Чуцкая Рудннца 65 65 116 109
130 Власова Грива 67 60 12 9
131 Лугъ Чухонъ 60 60 74 90
132 Базеннымъ крестьянамъ.
Ершево Ч/хонъ 62 60 34 33
133 Бааіенка 63 57 19 11
134 Путьково . 65 60 60 54
135 Сосиица . 65 60 19 25
136 Хомутово . 60 65 78 41
137 Зазыбенье 70 50 51 54
— 56 —

138 Чуцкіе Заходы 60 60 46 44


139 Замошье 63 57 11 7
140 Осотна 70 50 72 66
141 Курокша 69 51 21 36
142 ЛІтеша 68 52 56 76
143 Островъ 63 57 29 36
144 Тетерицы 63 58 5 10 Казешшмъ крестьяиазіъ.
145 Ііобылье Городище . . . 60 40 19 20
Въ (ІИОПГІ. :

Церковь камешіая во шія Св. АІ.-


хііст|)атііг(і Михаи.іа.
146 Таборъ 61 49 13 15
147 Казаковнцы 62 48 88 116
148 Гривки 58 62 19 21 Реіітелі., пом щ и ц .
149 Гоііушка 84 30 6 5
150 В трово 85 20 11 17 [Марь Б и б і і к о в о і і , Стат. С о в т.
151 Губа 85 20 15 19
152 Баглицы 89 39 46 57 ПОДПОЛКОВІІИЦІІ В и л ь б у а , Стат.
С о в тпиц Голсішщевоіі-Кутузо-
вой, К о л л ь ж с к о і і С о в т ш і ц «Де-
бедевоіі и П о м щ и к а м ъ И а л и б и -
ІІЫМ'Ь.
153 Лапатина 82 26 29 50
24 29 | К о л л е ж с к о і і С о в тпиц «/Іебеде-
154 Усадища 85 29
19 26 і noif, п Г г . •ІІаліібниыагь.
155 Перелазъ 84 30
156 Дубъ. . 96 40 16 15 Л е б е д е в о й , К о л л е ж . С о в тпиц .
157 Губа . . 85 29 27 35 Г г . Палибііпыінъ.
158 Горка 85 29 15 11 П р а с к о в ь н С а в р а с о в о і і , Статскоц
СОВ ТІІІІЦІІ.
159 Сельцы 72 16 39 46
20 25 Фрейгаіігъ, Гепералъ-Маіорт .
160 Маслагостпцы 76 31
161 Заходы 84 29 103 120
162 Лиііііа 21 35 72
163 Ожііталовщиііа 84 30 9 6
164 С р я д п і й Путь •. . 83 27 24 26
165 Пупково 86 30 10 11
166 Каблніци 86 30 33 40
167 Мешеколи ' . . . 86 30 39 42
168 Веретье 85 20 4 5
169 П о с т о е в о 1-е 86 30 15 26
170 Старишней Б о р ъ 86 30 14 15
171 К а л т ы р е и н ы я Суки . . . . 86 30 13 15
ч
172 Ерохново 84 28 41 51 Ка з е п н ы м ъ к р е с т ь я н а м ъ .
173 Ііустошь Кадникова 80 24 3 6
174 Болыпая Заборовка 82 26 27 25
175 Малая Заборивка 82 26 11 16
176 76 20 33 36
Середка , ,
Вблизв оноіі деревлішая церковь
во имя Святптедя Цнколая Чудо-
творца,

177 П о с т о е в о 2-е , . 86 30 13
178 Кратковый Коисчикъ Анашкииа
тоим. 76 20 18 19
179 Пустошь Заборовка 82 26 17 18
— 53 —

180 Пустошь Пропасть 82 26 8 6


181 •Мартилово Б р ш о в о 76 20 8 9
182 Глядищицы 80 24 99 104
183 Мельговщіша 80 24 6 Налсипі.імъ к р е с т ь я н а и ъ .
184 Заболотье В е р г и н о 78 22 27 27э
185 Мясницы 77 21 29 27
186 Задабровицы . 82 26 6 12
187 Алехиово 86 22 25 1.6 ІІОМ ІЦІІК.-ІМЪ Ивапу и Пелаге
Ллеке сііьгэіъ, н д п о р я п к Иосовоіі.
188 Городия 84 20 3 4
189 Гора 84 20 22 21 Недорослю Алекс еву.
190 Подм жиичье 81 29 16 17 Дрчер И. € о н . Г л а * и р Бровцыной.
191 Шіііі лииа 81 29 18 14
192 Заходы 81 29 18 14
193 [ЧинОвниц 4-го класса Н е й д г а р д ъ
С е л ь ц о З а р чье 70 18 25 21 н Генералъ-Маіорш Фрейгангъ.
191 •Люботежи 72 18 21 20
195 Тимохиио 70 18 5 4
196 Фарупшо 81 28 17 18
197 Большія Вязки 83 29 49 57
198 Село Коровье 82 26 11 14
199 Лутово. . , 84 30 71 83
200 Коиечнкъ въ М льницахъ. . . 84- 30 15 14
201 Подмогилье 82 28 33 3.6
Лъ оной:
Церковь дсревяяная ло ваія Св. Aji-
хпстратага Мнхаила.
202 Лаптева 85 31 28 25
203 Подполозье 85 31 14 13
204 Малые В я з к и 83 29 10 17
205 Москва 81 28 17 17
206 Подъяблонье 83 29 16 15
207 Мелеика 82 28 6 8 ' К а з е н н ь ш ъ крестьяігаэіъ.
208 Спасовщіша. . . . . . . . 70 16 11 8
209 Ленжииа — — 22 29
210 Сержа 85 20 27 39
211 Дв Гверздани 85 20 35 37
212 Царевщипа 90 25 20 20
213 И стошь С о р о к и п а 70 4 15 16
214 Подчасовенье '. . — — 10 13
215 Закрупичье . . . 88 23 24 23
216 Сутоки 86 22 12 10
217 Гридипо 85 20 34 19
218 П у с х о ш ь ТимОФ ева 5 6
219 Дурииа 82 17 24 32
220 ІМазгарино С т а р о е . . . . . 86 22 17 30
221 Мазгарипо Новое 86 22 11 8
222 П. to іц и іі ы 100 30 4 6
223 [ М а л о л тяті-чъ д тяэгь А я д р евымъ
Заозерье . . 97 27 14 17
224 Коцечекъ 92 35 18 23 ) К о л л е ж . С о в .тнрц .Тюбіш Б е ^ л е -
225 Смердій К о н е ц ъ 90 37 7 8 j ІПОІІОІІ и Х о т я и и щ и ш і і .
226 Фомкипо 102 40 6 12 Г г . Тіажапскому и Буйловой.
227 Усадище Матюшено 98 36 3 6 Праі щикаінъ В а с и л ы р и Д л е к с а н -
дру Головачевьш^.
228 Заборье . 100 38 9 10 Васнлыр Голрвачеву, пом щику.
229 Забродігя 100 38 5 <? А д е к с а н д р у Г о л о в а ч е в у , пом щ и к у .
230 Кузнецово 100 38 10 10 Б м у ж е и К а з е н н ь ш ъ крестьяяам-ь.
231 Сельцо Ваторгиво 92 35 4 8 Г у б а н о в о й , иом ідиц .
232 Сельцо Петряшино 100 38 4 4 Штабсъ-Бапитаяу^ М а д з о д о в с к о м у
233 Подъдубье | t 102 40 2 1Q І аиитапу Н и к о л а ю І і с т р о л у .
15
(Л-ЛІ.ІІО Белохново
Немегъ
Погор лка
Р чково
Коледуха
Заозерье 1-е
2-е
3-е
Площины 1-е
2-е
3-е
Залужье
Г о р і и ГІІЦЫ
Заходцы ,
Заболотье
Забродье
Свейково
Починка
Бориеова Гора
Пидклипье
Кратково * . .
Треть • . . .
Загорье
Поступалово
Забелье
Галдішо
Нижиее Сухое
Верхнее Cjxoe
Насырево
Троицкія Горы 1-я н 2-я . . .
Шушіаново . . *
Черемша
Заходцы
Брасиновщина
Заручевье
Михалево-Купровщина. . . •
Подосиновка
Между трсмя посл дними деревня-
ми кашпнная церковь во имя Рож-
дества Христова.
Карпаухово
БаАіенка
Ганкино .
Борисовщина
Заболотье
Задворье . . . . . . . . .
ІОхпово . . . . . . . . .
Червищы
Залединье
Горы
Чухиово . . . . . . . . .
Котово
Замошье
Буяково
Р чково
Погор лка
Ровиииы
Оанщияа ;«. #
Ширяево
— 55 —

290 Толубияо 98 42 18 20
291 Л сково . . 95 30 28 25
292 Шелсхова 92 36 1 3
293 аторгино . • 92 35 13 9
294 Рядиево 92 35 54 61
295 Гверздааь 90 32 22 20
296 Вновь поселениая Наумовщиііа. 89 31 24 23 Казенвымъ крестьянамъ.
297 Смердій Боііецъ 90 33 55 55
298 Уголокъ 103 41 13 19
299 Пезлово 92 35 8 10
300 Битино 1-е 95 30 30 25
301 2-е 95 30 11 11
302 3-е 95 30 28 30
303 Горка 85 20 23 18
304 Петряшиііо 100 38 4 3 Алекс еву, Коллеж. Сов тиику.
305 Бонечцкъ 92 35 22 22 Хотяиицову, пом щику.
306 Захиды 92 36 29 22 Насл дпиКамъ пом щика Бачалова.
307 Заручевье . . . . . . . . 75 35 24 15 Алсксандр Барановой, пом щиц ,
308 Усадьба Бириловичи 76 36 20 13 Бкатерин Быковоііид тлмъ еяНи-
309 Усадьба Узлиша 77 38 10 8 колаю и Ефи.му Быковьшъ.
310 Зовка 75 35 7 10 іГуберн. Секретарю Александру
311 Опалево 75 35 35 43 і Быкову и ЗІаіорш Б о л о т и к о в о й .
Виліізн оныхъ:
Церковь дерсвяниая во т і я Свя-
тителя Ннколая Чудотворца.
312 Шаторово 80 40 11 10 Барабанщиковой, Бол. Сов тниц .
313 Сельцо Зовка . . . * . . . 75 35 4 2 . Ныколаю Вельяшсву, Порутчику.
314 Сельцо Шахово 75 35 5 4
12 Петру Грцгорьеву, Шх. Капнтаиу.
315 Радунка 73 33 14
316 Игаева 80 35 7 1 , Ж е н Ко.т. Сов т. Петра Гартоига.
317 Узьтино . . . . . . . . . 77 35 63 65 Дворяпк Апн Д тковской и Тн-
туляр. Сов т. Марь ІІвановой.
318 Сельцо Б льско . . . 75 35 13 17 Филиппу Зміеву, Праиорщнку.
319 Сельцо Творошково. 90 30 13 14
320 Давыдово 86 25 38 46 {Насл дникамъ покойнаго го
321 Дубокъ 90 30 11 17 класса Петра Ильмаиа.
322 Борки 84 23 8 5
323 Сиковицы 70 30 75 74
17 24 Насл дпикамъ покойной Г-ж Го-
324 Жибло 72 32
22 20 лепищевой-Кутузовой.
325 Аксово Подоеинье тожъ 75 20
326 Река 75 30 6 5 Насл дникаліъ Боллеж. Сов тника
327 Устье . . . . 75 30 6 5 Бачалова.
828 Сельцо Заречье 80 15 45 29
329 Сиэіапской Логъ 80 15 48 61
330 Замогилье . 80 15 58 54 •Баронссс . Бомпенгаузеной, Тай-
331 Залисинье 90 20 17 32 ной Сов тпиц .
332 Высоково. . 90 35 36 40
333 Падалъ . . . 91 31 49 54
334 Дворищи. . . 93 30 25 17
335 Река . . . . 75 30 19 16 Пом .щикамъ Павлу Коржевскому
и ІІустовалову.
336 Сельцо Озерово . . 80 40 18 17 Вдов Кудряевой, Маіорш .
337 Сельцо Р о ж н и н о . 94 34 48 49 іГг. Муравьевьшъ, Башітанш По-
338 Зар чье 75 35 11 11 > тслікиной и Вольньшъ хл бопаш-
339 Б льско 75 35 18 14 | цамъ.
340 Сельцо Ивановско 75 33 4 6 Ольг Модзолевской.
341 Усадище Дуброшкино 70 10 14 10 Изъ дворянъ Банцеляриста жен
Анн Михайловой.
342 Сельца Б льско 75 35 4 АграФен Галактіоповой,дворяик
56 —

'
343 Сельцо Река 72 36 7 7 Гг. Набокрвьшъ.
344 Сельцо Кириловичи . 76 34 4 2 Пажи пскоы, Щтабсъ-Баіштапш .
345 Сельцо и деревня Иоаево. 75 40 13 Лазаревои-Стаііиіцевои, Б а п и і а н .
346 Шатовіцина
1J)
75 35 6 Гг. Трипольскимъ.
347 Зовка 90 45 7 з
348 Гаврилова Гора . . . . 90 30 35 5 Носд*дігикам5і Сеиатора Хврртова.
349 Игаева . . 90 36 13 35 Г. Щехиннну и Иольпымъ ^л -
11 ііоиатцачт,.
350 Потесъ 55 20 29 20 Пом^щцц Катериц Дгапитовой,
Цодполкдвнііц Бутовичевор и
Цадворной Со^ тниц Дилье.
351 Бурешево. . . . . . . 55 20 38 37 Н іД..Со^. Ди^ье.и К а я . Агапитрвой.
352 Лотъ 65 3,0 7 Р Бутовичеври,, Прдполковішц .
353 Бамаръ 60 22 47 4J Ей жэБутрвизев.ой, Г . Д тковской,
Иадворнрй Юоц тниц Дилье и
Оралорщлц Цзліаиловой.
354 Трорна . 60 22 85 85 Подпол, Бутовцчерой, Б о л . Асс.
Клелорскрму, Кол. Сов. Алекс^п-
дру Ущакову и Гг. ІПишковыдгь.
355 Пестио. 25 3? 37 Крл.. Секр.етарш Дизіитріево^, и
Серх ір ц Дмщ-рцо Лаиркимъ.
356 рельцо р о х е с ъ . 60 27 15 14 Дилье, |Іадвррн.ой Срв тчни*-
ІЫ ГІолицъ . . . 70 42 26 40 Гг. Апн Васильевой и Ііетру Нар-
мацкому.
358 Усадьба Бешково. 60 37 4 3 8-го класса Мягкому.
359 2-е Б е ш к о в о ' . . 40 35
3^0 ІІоиоссльс . . , 65 41 53 58 Гі;. Мягкиэіъ.
361 Сельцр З а р чье , 55 22 14 25
362 Ботоши . . . , 50 22 62 62 Пустрвалову, Щта^съ-Кацитачу.
363 Сельцо Дряжпо 67 40 3 4 Базепныэіъ крестьяпамъ.
364 Деревня Дряжно , 67 40 35 31 Гг. СтеФановичевымъ.
365 Хеіімо. . : . . 67 40 23 22 ІІмъ же СтеФановичевымъ, Катернп
Самарнной и Федору Тимлеръ.
366 Прусово 75 35 21 19 Гг. СтеФаповичевымъ.
367 СельцоЛипки 75 35 16 13 Г-ж - Лазаревои-Стапищевои.
368 Сельцо Михайловское . . '. . 65 20 6 9 Д виц Бвашииной-Самаринрй.
369 Щериова Гора 65 30 15 22 Степаповой, Титуляр. Сов тннц
Вбллзи деревнн сей Цогортъ Ло- п Базеіінымъ крестьянаэіъ.
сіщы и деревявная церкоиь во ишя
Уся^нія Божіея ЗІатерн.
370 Сельцо Юшенко 65 30 21 30
Баменка 30 7 ІТимдеру, Щтэб<;ъ-Кааитану и же-.
371 65
Барпово 40 34 \ н его. Аны .
372 67 32
373 Дубокъ . 19 22
374 Щузоверы . 60 20 48 52
375 Горка . . . . . 60 20 69 87
376 Юхново 62 16 45 65
377 Большое Зацолье 55 22 64 64
378 Островъ , 62 22 97 130 БазенньіАіъ крсстьянаіиъ.
379 Межникъ. . , , , , . . . 68 33 78 85
380 Люблева • • . 62 22 52 64
381 Виннипа Гора . . . . . . . 65 30 24 22
382 Малое Заполье », . 65 30 16 13
383 ТУрецъ . 70 40 76 87 Полковпику Александрт. Хвостордг
и К а з е н и ы т ъ креріьянаэіъ.

И то го 10325, 19582
— 60 —

ЯМБУРГСКАГО УБЗДА

1 й С Т A Н Ъ.
Число аш-
Разстоя- телей по
М стопробываніе Пристапа и озцачс- ыіе. рсвизіи.
ніе находящихся въ стан его заштат-
ныхъ городовъ, посадовъ, м стечекъ, - ез
Ко.му- ПРИНЛДЛЕЖАІЪ.
№• селъ и деревень, такніе церквед, мо- 0 Я
настыреи, благотворительныхъ и част-
ныхъ заведеніа, Фабрнкъ и завпдовъ. 1 щ
р 'щ
о= I
Мтстопребываніе ІІристава:
аоро^б Ямбураъ.
Порховская Колопія 46 53 .[Казенному В домству.
ФранкФуртекая Кодонія • . . 42 27
При ней:
Л соппльный заводъ.
Деревни:
3 Яшековицы 13 13 253 249
4 Алекс евка 12 12 166 220
5 Тикопесь 7 7 32 30 |Насл д и и к а м ъ покоіінаго Гене-
Въ оной: р а л ъ - А д ъ ю т а н т а ГраФа Шува-
а) Постоялый дворъ. лова.
б) Питепный домъ.
Село А п о л ь е 15 15 185 220
Въ онолгь:
а) ЦерковьдсревяннаявоимяЧест-
наго Животворящаго Бреста.
б) ІІочтовон дворъ кашенішя Ка-
зппный.
в) Пдтейный доигь и Корчма.
Сельцо Мапуйлово . . . . . . 20 20 146 159
Въ оноягь:
а) Сацктпртербургскаго Воспита-
тсльнаго довса Сельскій Лазаретъ.
б) ЙІукомольная шельница.
8 Хорошево . . . 22 22 10 15 Гвардіи Штаб. Ротмистру Норду.
9 Кииоши 28 28 9 10
10 Кленно , 14 14 36 39
11 Озертицы 28 28 38 43
12 Подперевицы 33 33 8 9
13 П р и б ы л о е поле или К о т и п о . . 30 30 37 20
14 Д о б р а я п о ж н я пли С з ю л е к о в и ц ы . 30 30 63 73
15 Иорхово 7 7 22 29 Жен Над. Сов т я и к а Штроубе.
16 В ъ ліыз д в о р о в ы х ъ . . , о . 7 11
17 Забепье 30 30 27 25
18 Юрка 32 32 39 47
35 36 Т а й д о м / С о в тнику Б л о к у .
19 Поречье 35 35
20 Клипііос 14 14 8 8
21 С р е д и е е Село . . . . . . . 30 30 45 47
16
— 61

Сельцо Устье 3 0 , 30 38 35
Зашітицы 35 35 31 43
Село Чнрковицы 3 8 | 381 81 103
Въ онопъ:
а) Церковь деревяннаяво имя Свя-
тыхъ Лпостолъ 1 Іетра u Цавда.
б) Постоялый дворъ.
в) Питейный доліъ. І Т а й н о м у С о в тшіку Блоку.
Мыза Замитицы 35 35 11 5
Хревицы 30 30 37 43
Зіыза Хревицы 30 30 9 8
При ней:
Дв мукомольныя мельноцы.
Пелеши 35 35 16 19
Мыза Ивановская . 31 31 22 36
Въ оной;
а) Винокуренный заводъ.
б) Л сопильный заиодъ.
в) Мукомильная мельндца.
Пмяпицы 20 20 127 132 Ко.ілеж. А с с е с о р у Ч е б л о к о в у .
Иодоб.ищы . . ' 22 22 113 133 і Д Ь ч ё р Надвориаго Сов тішка
Зіыза Ястребина 22 22 41 40 ') Ч е б л о к о в а Олимпіад .
ІІстровская 25 25 22 40 Дочер Надворпаго С о в тцнка
Село Ястребиио 23 23 47 51 Бвпраксіи Чеблоковой.
Въ ономъ:
а) Церковь деревянная во имя
Святптеля Николая Чудотворца.
б) Мукомольная мельндца.
в) Питеиныіі домъ.
г) Торговое заведсяіе.
Рудилово • 25 25 30 36 Д йст. Стат. С о в т и и к у Эпгелвд.
Въ ономъ:
Ко/кевеннын заводъ.
ГІІ ГОПІЩЫ 28 28 55 52 Маіорш* ДерФельденой.
Мыза Шуговицы 3 3
Въ оной:
Питеиный долгь.
Мыза Пустомержа . . . . 20 20 14 16
Торша. 20 20 54 57
Мыза Беседа 26 26 2 6
Дереввя Беседа 26 26 79 87
Въ оной:
Д йствительному Стахскому Со-
Мукилюльная ліельнпца.
в щ и і у Бейма.ряу.
Краспицы . . 37 37 29 28
ііурско 36 36 16 15
Вязъ 90 90 8 6
І Іыза Я б л о н и ц ы 37 37 5 8
С е л о іІГІ.иишцы 36 36 230 233
Въ ономъ:
а.) Цсрковь дерсвяяная во влш Свя-
таго Михаила Архаыі-сла.
6) Торговое заведеціе.
Мыза Сіиердовицы . . . . . . 35 35 27 29
Д е р е в н я С м е р д о в и ц ы . . .. . 35 35 78 75 Ген. Маіорш Тизенгаузеной.
Красницы 35 35 25 28
Доліашово 35 35 28 31 і Гепер. Адъютаиту Б а р о в у Дид-
Городна •. . 28 28 68 68 1 лли п с г а у з е и у .
— 62 —

52 Перевицы < 35 35 21 10 і Г е п е р . Адтыотанту Баролу Днл-


53 Мыза Ооловьева Г о р к а . . . . 27 27 6 1 ілішсгаузепу.
Въ ОИОЙ:
а) Винокурснный заводъ.
б) Мукомольноя гаельница.
54 В тки 20 20 44 55 Маіорш Кутузовои.
55 М ы з а В тки 20 20 3 —
Въ оной:
Полковшщ Геллертовои.
Шерстепрядильяая «абрпка.
56 Д е р е в п я В тки 20 20 19 12
57 Малая Алекеандровка . . . . 35 35 10 11
58 Выползово • • 27 27 100 130
Въ оноягь:
Питсйный домъ.
Казеппому В домству.
59 ЛІуликово 37 37 21 22
60 Алгч с а я д р о в к а Б о л ь ш а я . . . 40 40 19 19
61 Оровка 45 45 19 9
62 Село Ильеиш . . . . . . . 32 32 137 167
Въ ономъ:
а) Церковь камениая во пмя Свя-
тыя Пятнігцы Парасковеи н Свя-
таго Ииколая Чудотворца.
б) Сельскій Приказъ казсниыхъ
поселянъ.
в) Торговое заведеніс. '
63 Краково 30 30 126 122 Брпгадпру Самарину.
61 Лопецъ . . . . 30 30 131 142 Д йет. Стат. Сов т. Г о л о х в а с х о в у .
65 Сумско 35 35 250 252
66 Худачево 30 30 28 34 >Штайсъ-Капнтаііш Суляковой.
67 ЗІыза И и к о л а с в с к а я 37 37 12 7
68 Мыза Реткипа 42 42 63 86
Въ ояой:
а) Церковь каменная во иия Свя-
тыя Жявоначальныя Троицы.
б) Вянокуреиныи заводъ.
в^ Л сонильньш заводъ.
і) Мукомольная ліельница.
69 Мышкино 40 40 84 84
70 Слепшю 71 71 76 76
71 Максимовское 46 46 57 63
72 Вязокъ 45 45 58 52
73 Воина 46 46 112 135
74 Цзвозъ 50 50 68 70
75 Устье 53 53 143 165 Братьянъ Сахаровымъ.
76 Язвище 45 45 137 143
77 ІІелеши 49 49 101 106
78 Гонково 53 53 96 111
79 Иодледье 65 65 48 39
80 Мазавая Горка . 63 63 36 42
81 Б о л ь ш а я Хотняжа 58 58 29 37
82 Малая Хотяяжа 57 57 31 37
83 Корячи 59 59 42 43
84 Твердять 69 69 46 62
85 Старицы 74 74 47 52
86 Лемовжа 60 60 78 73
87 Гостятипо 60 60 85 78
88 Саискос 49 49 99 116
— 63 —

89 Старопье 30 30 20 25
90 36 Братьямъ Сахаровымь.
Пуетошка 36 72 77
91 Мыза Шадырицы 35 35 4 5
92 Неревицы 33 33 55 68
93 Рагулово 31 31 37 30 Статской Сов тшщ Порюсь-
94 Морозово 29 29 88 88 Визапурскои.
95 Волпи 30 30 77 97
96 Курско 36 36 19 20
97 Сырковицы 35 35 207 211 іДочеря Д йствитсльиаго Статска-
98 Брюховицы. 38 38 68 77 го Сов хиика Сахарова насл д-
99 Вязъ 90 90 6 5 шікамъ.
100 Мыза Сырковицы 33 33 2 1
101 Мыза Карлова 40 40 20 21
102 Ухора 45 45 168 185
103 43 43 128 119 ІПолковііику Баропу Притвицу.
Лотошицы
104 Лятцы 40 40 42 47
105 Мыза Робитицы 52 52 9 11
106 Димашковицы - . . 50 50 72 75
107 51 51 25 28 Тайпаго Сов тпика Булгакова
ііокровское
108 50 50 80 86 дочерямъ.
Робіітицы
109 Веденское 51 51 27 30
110 Мыза Ославье 50 50 7 13
111 50 50 87 Полковниц Шулепішковои.
Село ІІвановское 81
Въ оиомъ:
Церковь деревянная во пмя Казан-
скія Боасіей Матери.
112 Мыза Сяглицы 45 45 13 10 іНасл дцикамъ Коллежскаго Ассс-
113 Деревня Сяглицы 45 45 69 93 ) сора Веішарна.
114 ЛІыза Бруда. • 40 40 10 10
115 Село Вруда 40 40 92 123
Въ оиомъ:
л) Церковь каліснная во илія Успе-
НІЯ І>()Г0|]О ИІЦЫ.
(у) Винокуронный заводъ. /Супруг Гспералъ - Лд-ьюта/іта
в^) Торговое заведеніе. Адлерберга.
116 Ямки . 42 42 67 64
117 Русковицы . . . . £ • • • 43 43 28 41
118 Горошкиао 43 43 37 31
119 Горицы • • 44 44 62 58
120 Мыза Александ2<овская. . . 30 30 4 5 Дочер Надвориаго Сов тника
121 Деревня ЗІолоековицы . . . . 30 30 93 116 Веымариа. . .
Въ оной:
а) Церковь камснная Ліотеранска-
го испов данія.
б) Питсйный доліъ.
122 ЛІыза Овипцова 38 38 7 10
123 Деревия Овинцова 38 38 57 61 Маіорш Шульманъ
124 Мыаа Коложицы 30 30 14 14
Въ оноіі:
а) Винокуренный заводъ.
б) Мукодюльная мельндца. ІПолковнику Гербелю.
125 28 28 232 273
Колоясицы
Въ оной:
ІІИТГІШЫІГ д о м ъ .
126 Ущевицы . . . . . . . . . 27 27 191 216
127 ЗІыза Остроговнцы . . . . . 30 30 8 6 \Насл диика»іъ Гсперадъ - ЗІаіора
128 Деревнл Остроговицы , . , • 30 30 70 92 ) Мезсііцова.
— 65 —

129. Мыза Смолеговицы . . . . . 30 30 8 5 іДочер Коллежскаго Сов тпика


130 Деревня Смолеговицы . . . . 30 30 68 70 ! Шлаттера.
131 Онстопель 22 22 65 82 Д йсх. Стаг. Сов т. Заііцовой.
Въ ОІІОІі:

Мукомольная ііслышца.
132 Торма 20 20 78 73 Баіштаиш Тизенгаузеігь.
133 Пустомержа 20 20 105 121
134. Борпово . . , 20 20 67 78
135 Брюшбсль . . . . . . . . . 18 18 60 61 ІКнягин Щербатовой.
136 Малая Пустоліержа 22 22 21 37
137 Мыза Пустомержа 20 20 17 6
138 Мыза Хотыницы 30 30 3 3 Санктпетербургскому П о ч г ь - Д и -
139 Деревня Хотыницы 30 30 270 330 ректору.
Въ оноп:
Мукоиіольная мел иица.
140 ЛІыза Загорицы . . . . . . 25 25 10 5 іНасл дникамъ покоііпой Пом -
141 Деревня Загорицы . . . . . . 25 25 92 101 ] щицы Брежепевоіі.
Въ оной:
Мукопсольная ліельянца.
142 Робитнцы. . 50 50 81 96 Тайяой Сов тшіц Пеіікеру.
143 Роготино. . . . . . .. . 50 50 34 43
144 Мыза Т е р п и л и ц ы . . . . . . 50 50 12 8
145 Деревпя Терпилицы. . . « . 50 50 36 43 ІТайному Сов тнику ІТеіікеръ.
146 Прологи . . . 35 35 44 44
147 ііолобицы . 35 35 14 14
148 Тресковицы 47 47 47 57 Насл дникамъ Боллежіскаго Со-
В ъ оцоіі: в іника Дарагаыа.
Саяктнетербургскаго Восввтатель-
наго дома Сельскій Лазаретъ.
149 Мыза Бонохковицы 40 40 5 9
150 Деревпя Конохковицы . . * . 40 40 13 15
Въ ОІІОІі: /ІІІтабсъ-Капитапу Всйзіарпу.
Патснный домъ.
151 Аракуль щ . 40 40 19 15
152 Плещевицы 40 40 19 26 Полковииц Эссеиъ.
153 Полобицы . . . . . . . . 36 36 89 85
154 Малая Вруда 40 40 91 96 ІАдмиральш Моллеръ.
155 Большая Ііожсіища , . , . , 42 42 75 97
156 Малая Пежевица 40 40 15 21
157 Посп ловая Горка . . , . . 45 45 24 34 Боллеж. Сов тнику Урепіусу.
158 Мыза Р е к к о в о . . . . . . . 45 45 7 10
159 Деревня Рекково.. . . . . . . . 44 44 11 15
160 Плещевицы 40 40 32 33
161 Копохковицы . . . . . . . 40 40 28 20 Д ііствительиоіі Статекои Сов т-
162 Слидово . . . . . . . . . 45 45 39 36 ІІІІЦЬ Сверчковой.
163 Буяпицы . . . 37 37 12 18
164 Поддубье. . . . . . . . . 35 35 33 39
165 Слободка 36 36 18 16
166 Кііяжево , * • • 38 38 170 185
167 Лаговицы 32 32 44 44
31 31 28 24 'Коллеж. Ассесорш Банковой.
168 Тухово. . . . '
169 Пелесово 35 35 18 17

17
66

170 Хнмасово 34 34 34 31 Коллеж. Ассесорщ Байковон.


171 Мыза Гакина 38 38 7 9
172 Деревня Горка 38 38 36 38 Чиповниц 5 класса Бривцовой.
173 Х н м а с о в о . . . . . . . . . 34 34 13 13
174 Раскупицы . . . 44 44 35 21
Въ оыой:
Церковь деревянная во имя Спаса
Преображснія, ІНасл дникамъ Коллежскаго Со-
в тника Вахтнна.
175 Худанки 40 40 29 32
176 Поддубье 35 35 14 14
177 Сырковнцы 35 35 18 21
178 Изоткипо 33 33 7 10
179 Черенковицы 40 40 73 77
180 Буяницы 39 39 39 52 Супруг Капитава 1 - го. рапга
Гагмейстеръ.
181 Черенковицы 40 40 41 43 іДочер Тйтулярнаго Сов тника
182 Г о л я т и ц ы . . . . . . . . . . . 34 34 57 50 ' Чериышева.
183 Лялицы . 17 17 259 297
Въ оной:
Мукоаіольная ИСЛЬШЩІІ.

184 Гурьлево . 19 19 162 171


Въ ономъ:
а) Пятейиый долгь.
б) Постоялый дворъ.
Гг. Графовъ Шуваловыхъ.
185 Куты 23 23 104 107
Въ одной верст отъ оной:
а) Пвтеиный долгь.
б) Постоялый дворъ.

186 Новеси 20 20 55 64
Ig7 Раговицы 18 18 194 200
188 Серговицы 17 17 48 47
139 Валья 19 19 57 57
190 Литизно 19 19 110 117
191 Озертицы 27 27 159 200 Барону Фридрихсу.
192 Корчапы 33 33 159 179 Бароііесс Фридрихсъ.
193 Корчанм жс. . . . . . . . 33 33 60 85 Маіорш Овсянннковой.
194 Пружицы . 30 30 123 146 Д йетвительному Статскому Со-
в тнику ^ б я н с к о м у .
Въ оной:
Пптейный дозгь.

И т о г о въ І-мъ Стан . 11267 12332


— 67
2-й С Т А н ъ.

Мпстопребывапге Пристава:
#еревнл Великино 40 „ 38 43 ГраФИн Заводовскои.

Луцкая Колоиія 2 44 91 86 Казенному В домству.


Село Пятница . 2 47 161 177 Насл дникамъ Твтулярнаго Сов т-
ника Роткирха.
Въ онозгь:
.т) Церковь капіснная во вмя Свя-
таго Мвхаила Архангела.
б) Л сопильиый заводъ.
в^ Питеииый домъ.
Деревни:
Юркино . . 7 36 87 82 Д йетвительному Статскому Соів х-
Александрова Горка ft 40 66 66 иіпл Всимарпу.
Подога 4 41 92 118 Боллеж. Сов тниц Бибиковоіі.
Мыза Л.уцкая 4 42 6 2
Б о л ы п о е Л цкос . . . . . . 4 42 126 151 Надвор. Сов тниц Бисіроиъ.
Малое Луцкое 4 421 41 28
Мыза Николаевская 9 36 14 12
Въ оной:
Гончариый заводъ. ІНасл дйик. Штабсъ - Роташстрш
Калматка 9 36 66 65 ІТраубейбе!ргЬ. '
Жабина 9 36 58 67
Бузьмино 7 38 8 14
Мыза Сала 15 30 18 28
Пулково 17 32 50 57
Въ оаой:
ІУ ТЫЛОЧИЬШ заводъ. Кашгганш Баронесс Борфъ.
Сала 15 30 56 54
Дубровка.... 10 36 76 75
Въ оиой:
Питейный долгь.
Мыза МаріенгоФЪ. . . . . . 15 30 8 10
Кошкино 14 22 39 38
Свеиско 12 33 27 14 Генералъ-Маіорш Резвовон.
Захонье 13 32 28 33
Мыза UTOBO 25 45 8 8
Въ оной:
Винокуренныв заводъ.
Село. Бейкино 25 45 107 116
Въ онокгь:
Церковь деревявная во нмя Свя-
тыхъ Лпостолъ Петра в ІІавла.
Маняовка 22 49 64 66 ГраФу Н е с е е л ь р о д е .
Извозъ 21 49 72 77
Федоровское 27 45 74 85
Орелъ 26 44 90 94
Буравицы 31 39 139 126
Малая А р с і я 30 38 34 28
Волково . . 28 37 44 48
Бузешкино 37І 321 117 140
Въ оной: і
а) Церковь дсревянная Финско-
Лютеранскаго испов1>данія.
б) Пвтеііпыи домъ.
— 68 —

32 Мертвицы , . . 32 39 54 78
33 Илышно 33 40 69 64
31 Гакая 55 41 19 19 ГраФу Нессрльроде.
35 Лшюво 63 33 99 103
36 Вейна 68 38 29 24
37 Мыза Новоивановская . , . . 20. 47 9 5
Въ омой:
Винокуренный заводъ.
38 Заречье . . . . . . . . . 16 45 15 18 Барону Штакельберху.
39 Новоивавовское 20 47 60 66
40 Кобыляки 38 27 33
41 Комаровка 15 41 18 21
42 Захоиье . . . . . . . . . . . . 19 45 21 24
43 Веіік ль 32 48 117 125
44 Саракуль. . . . . . . . . . 32 48 49 46
45 Карастель 36 42 57 67
46 Фитинская . . . . . . . . 38 40 82 88
47 Выбья . 53 23 36 58
59 49 25 34 Казепнссиу В домству.
48 Конная .•
49 Кайбала * 63 45 27 37
50 Хамолово, . 56 52 16 19
51 Попова . . . . . . . . . . 22 48 40 44
52 Крупнио . . . . . < * . • 35| 11 20 15
Въ оыилгь:
Пвтейаып домъ.
53 Ропша • • 37 34 102 58 Баронеес Де-Боде.
54 Ліыза К о р о в и в а 46 24 6 1
55 Новая 44 26 65 83 • Полковнику Р е н н е .
56 Островт. 50 20 104 111
57 І Іыза Разальвина.. . • • •• • 71 41 6
58 Курголово . . , . . • - • • • 70 40 65 70 іЧиновиику & кяасса Рішксвнчу,
59 Тисколово • • 77 46 15 13
60 Мыза Караколье 50 20 8
Въ оной:
Вутылочный заводъ.
Деревни-:
50 Коллежскоіцу А с с е с о р у Мнтро*а-
61 Караколье 50 20 43
ц рву.
Въ оыов:
Пятеииый домъ.
62 Струпово 43 27 27 34
63 Кирьяшя 47 31 38 34
64 Пески 54 16 56 74
65 Мыза . Ь ж и ц ы 54 16 10 5
66 Глинки 55 17 19 22 Полкввиику Шрейдереу.
67 j Л у ж и ц ы 55 16 34 37
Въ оной:
Муксшольная мс.іышца.
68 Косколово 50 10 52 53 Почетному Граждаипиу уЗурщш-
Въ оной: киііу.
Ііутылочнын заподъ.
69 Село С о й к и п о . . . , . « . . . 57 17 42 56 Прручнц ФНТІІЦГОФЪ.
Ііь оноэгь:
а) Церковь дсрсвяіщая во и л я
Cuaca Прсображснія.
б) Церковь дсревянная Фписко-
Лютеранскаго псповіідаыіл-
в) Питсиныи домъ.
69

ЗІыза Сойкішо. 57 17 25 15
Дереі
Валяпицы 62 22 31 55
Вистино 60 20 71 63
Ручьи 59 19 24 24 /Маіорш Бряаковои.
Мпшино 53 19 49 55
Горка 55 17 54 56
Югантово . . . , 55 15 39 57
Слободка. . . . , 54 14 47 55
Мыза Репипа . . , 64 24 4 2
Воцкой коиецъ. . 58 18 10 14
Прапоршику Дель-Фину.
Репипо 64 21 40 31
Гамолово 66 26 26 18
Залесье . . . . , 63 23 27 26 Надвор. Сов тникх Подоеенову.
Мукково 43 3 16 15 Полковнику Гедерштерп/.
Мыза Валговицы . 44 4 11 11

Деревни: Жен Гвардін Ротмистра Фон-


Большія Валговицы , 44 65 70 дер-Флигь.
. Іалыя Валговицы 45 44 46
ЛІыза Берсзняки . 44 1 4
Деревни:
Березняки . . . . 44 47 57 іНадворножу Сов тннку Ерузе.
Въ оноіі:
Ппіейыый домъ.

Крикково. 23 18 20 36
Мыза Вольная 42 3 15 17
Въ оной:
Стекляшшй заводъ. [Супруг Геиералъ - Леитенанта
Рихтера.
Александровка. . . 43 46 54
Ивановка 43 37 32
Рабочнхъ иа завод 32 40
Получье 48 74 88 Баронесс Фридриксъ.
Мыза Виликива . . 40 4 6
Деревяи:
ІГраФип Заводовскои.
Попделово . . . . 42 2 38 34
Мукково 45 5 5 12
Хаболово 46 6 53 49
Большое Стремлянье 52 12 6 6
Малое Стремлянье . 54 III 12 10
3
• Брпгадиру Самарину.
Заозорье 49
9 1
Большое Стремляпье 12 11 18
52 •Коллежскому Ассесору Яковлеву.
Малое Стремлянье . ПІ 50 48
Заозерье щ 9
12
17 7
94 105
Болыыое Стремляиье 49
ДІалое Стремляпье 35 34 Грузинскому Царевнчу.
Заозерье 52 Щ 38 53
Мыза Гарколова . 5Д 9 16 14
Деревни: 49" 22 Полковнику Баропу Прнхвицу.
62
Гарколово . . . . 62 22 68 66

18
— 70 —

109 ІІЛЫІШН . . . . 65 25 22 16
110 У р м и з н а . . . . 47 22 49 38
111 М ы з а Д у и з и н а . 39 16 6 3
Деревнн!
112 Монастырки. . . 35 13 62 70
Въ оыой:
Питешіыіі доигь.
Полковнику Б а р о п у Притвнцу.
113 И ц ы п и н о 43 29 106 98
114 М ы з а С т а р о р я т е л ь е к а я . 33 7 2

Деревни:
115 К о р о в а и . . 36 6 28 33
116 К о р в и я п о в о 37 7 41 39
117 Матти 371 4 50 53
118 С а в и к и п о . 41 5 33 45
119 Б а б и н о . . 44 9 67 66
120 М ы з а А л е к с а н д р о в с к а я 43 17 10 3
Деревнн: ІСупруг ч в н о в н и к а 4 класса М и -
121 Копаница 44 17 31 37 лашевича.
122 Новая Дача 46 18 22 33
123 Ьі.іос Р а й к о в о 47 19 27 21
121 Большое Райково 45 20 75 92 Коллеж. Сов тииц РеыоФапцъ.
125 ЛІыза Н е ж и н с к а я 40 18 11 12
Въ оной:
Кішеіпіая зіукошольная пельявца.

Деревнв:
126 Новая Дача 46 18 7 9
127 ('реднее Райково 45 19 24 38 І Н а с л дникапгь Г г . Жуковыхъ.
12ft ІІльшово 41 18 70 75
129 Павлово 40 19 45 50
130 Семейское 39 181 129 113
131 ЛІышкино 46 24 66 63
132 (<абиііо 48 26 26 23
133 Головка 49 27 35 42
134 Маосково » '• 48 26 56 69
135 Васакара 37 12 102 108 ГраФу В о р о п ц о в у »
136 М ы з а Котлы '. . . зи 9 19 16
Въ оной:
а) Церковь деревянная во имя Св.
Іоанна ПредтечИг
б) Церковь дсревянная Лютеран-
скаго испов данія.
•в) Винокурениый заводть. іПолковнику А л б р е х т у .
г) Мукомольная мельипча.

137 Большой Копецъ 30| 83 71 84


13& Зіалой К о н е ц ъ 32" 10" 77 87
ІЗЯ Малое Р у д д и л о 29 12 46 45
140 Раполово ,, . . 27 14 84 114
141 Пумалицы 28 13 97 94
71 —

Упдово . . . . 34 13 68 63
Болыпая Раесія. 36 8 47 63
Малая Р а е с і я . . 37 9 39 44
Пустовердево. . 37 9 16 26
Вердево. . . . 38 7 36 52
Глыйокое . . . 26 14 38 24
М ы з а Ут ш е и ь е . 30 25 36 18
Село Р а т ч и н о • 32 26 179 171 Генералъ-Маіору Адбрехту.
Въ ономъ:
Цсрковь деревяНяая во п.-ня Св.
Великомученика Георгія<

Слета. 36 27 170 174


Патчина. 49 9 46 51
Купля 48 8 121 148
Логколово. 66 26 75 68
Кутворучье 70 30 58 98
Колгомпе 73 33 40 43
Лаги 64 24 94 89
Глники . . . 64 24 78 84
Горки 65 25 49 65
Ручьн 59 19 88 67 В домству Ораніеибаумскаго
Андреевщина 59 18 145 159 Дворцоваго Правленія.
Воцкой Конецъ 58 17 62 66
Б в с ева Г о р а . . . . . . 56 16 85 89
Кошкино 54 14 46 47
Б о л ь ш о е и малое Саіенково 56 16 44 43
Слободка 56 14 83 72
Косколово 50 10 73 88
. І жпцы 55 15 25 35
Браколье 50 20 79 92
Урмпзна 47 19 22 29 К о л л е ж . С о в тиику М и л л е р у .
Урмизна 47 19 16 23 Дворянк ГерздорФЪ.
Въ оной:
Пвтейный диліъ.

Новая . . 27 23 111 137 Гвардін Поручику Барону Ф р н д -


Ф а л л ево. 26 22 174 210 рнхсу.
Въ овоп:
Мукошольная мельница.

Мыза Перелесье 42 28 18 11 І П о р у ч и к у Н е т ц е р у .
Перслесье . . . 42 28 91 105
Въ оной:
Питейный домъ.

Каыбола. . 30 19 46 45 П о л к о в н и к у Шеміоту.
Каіібола • 30 19 150 150 Иолкопшіц Шеліоть.
Мыза Горки 31 21 10 5
Деревнн;
іГенералъ-Маіору Берхтант.
Горка 31 21 46 45
Лоуаио 36 23 56 86
— 72 ~

180 Унотицы 39 24 103 102 Генералъ-Лейтенанту Финдръ.


Въ ОНОЙ:

Нуксшольная ліелышца.

181 Мыза Велкога 35 23 24 10


182 Велкота 35 23 193 181 (Полковниц Блокъ.
183 Село Удосоло 37 24 202 203
Въ онозіъ:
Церковь деревянная во имя Свя-
таго Мпхаила Архангела.

184 Мыза Георгіевская . . . . . 23 17 25 14


Въ оной:
Впнокуреннып заводъ.
Насл дпвкамъ покойнаго ГраФа
Деревни: Сиверса.

185 Руддила 29 13 123 129


186 Воііпосоло. 27 14 270 281
187 Пиллооо • 25 15 246 254
188 Мыяа Керстово 16 21 18 18
189 Село Керстово 17 23 172 176
Въ оноагь:
Церковь деревянная во имя Покро-
ва Прссвятыя Богородицы.

190 Бикврицы 22 18 97 117 Д йствительному Статекому Со-


191 Федоровское 18 19 38 39 ' в тнику Дубянскому.
192 Биллія . 19 21 4J 47
Въ оной:
Муксшольная мслышца.

193 Мыза Тютицы 30 24 10 7


194 Деревня Тютицы 30 24 67 76
195 ііебковицы 30 26 60 66
196 Маля 16 25 129 144
197 Киллія • • 19 22 17 13
198- Горки 16 25 33 35 [ГраФамть Шуваловьшъ.
199 Заиолье 14 27 168 190
200 Новоселки 15 26 51 69
Въ оноіі:
Церковь деревянная Лютеранскаго
вспов данія.

II т о г о no 2-мъ Стан . 11139 11957


73 —

ШЛПССЕЛЬБУРГСКАГО УБЗДА
1й С Т A Н Ъ.

Чнсло ЯЕВ-
Разстоя-
тслен по
М стопрлбываиіе Прпстава и означе- ніе. . {
реішзш.
иіе паходяіцнхся въ стан его заштат- і

иыхъ городовъ, посадовъ, м стечскъ, щ VS в


S
в я
No. селъ и дсревснь, также церквсй, мо- % £• t
ё КОМГ ПРИПАДЛЕЖАТЪ.
ю о я н
настырей, благотворптельиыхъ и част-
ншхъ завсдсніп, Фабрикъ и заводовъ.
fi Ч, й и І
ІІ І1
О в
1і 9

М стопребыеаніе Прмстава: (85 92 Д йст. Стат. С о в т. С к р ы ш і ц ы н у .


село Лорегье ( Р о ж е с т в е н о т о ж ъ ) . 40 І21 18 Статскому Сов тннку Б а р щ о в у .
Лъ ономъ:
Цсркопь деревянная во имя Рож-
дества Прссвятыя Боі'ородицы.

Деревпи:
57 ,62 Д ііс. Стаг. С о в т. Скрыііпцыігу.
2 Воропова (Петрова тожъ). . . 42 2
45 58 Статскому Сов тітку Ііарщову.
3 Гаііталова 40 8 36 35
5 Г. С к р ы п и ц ы н у .
1 ІІовая . . . . . . , , . , 32 10 8 і
І34 39 Г. Барщову.
5 Маркива . . . . . . . . . 42 4 101 118
Въ OUOHI

Кпрка доревднная Еваигедическо-


Лютсранскаго ирвхода.
Г. С к р ы п и ц ы я у .
6 П^стошка 34 6 7 10
7 Ііилоза 38 7 13 19
8 Г о н т о в а я .Іпііка 37 8 11 8
Лидва (Никольская т о ж ъ ) . . . jl9 19
52 12
(19 21
10 ЗІалокса . . . . . . . . . Г. Б а р щ о в у .
62 22 7 10
11 Бкатерііиовка . . . . . . . 75 35 16 26 Н а д в о р п о м у С о в т. Чайновскоэіу.
12 Березовка , . • 55 15 14 23 Г. Б а р щ о в у .
13 Веияюлова , . . 62 22 25 19 Г. С к р и п и ц ы н у .
14 Мишкниа 38 4 49 41
15 Тортолова 37 5 30 43 I
16 Михалева 43 3 27 36 • Статскоіи^" Сов т н и ь у Ъарщову.
17 С л а в я и к а . . . . , , . . • 37 2 19 14
18 Хандрова , . 38 2 І06 104
і 1 6 Д о ч е р и Коллеж. С о в т. Ж у р а в л с в а .
19 С а с с о р а ( Л а к и т а хож7>). . • • 40 31 39 50 (^татскому Сов т Ш к л а р е в с к о м / .
(24 24 Н а с л д . Стат. С о в т. С з і и р п о в о й ;
Я7 7 9 Насл д . К о л . С о в . К а р а э і ы ш с в а .
20 С т а р а я піелыінца 32
13 16 Статск. Сов тіь Шк.іа2)евском < у.
21 Апраксниа • 28 14 7 8 Г. Б а р щ о в у .
і
19
— 74 —

5 7 Г. С к р ы п и ц ь ш / .
I
22 Крутой ручсіі 36 8 11 20 Г. Б а р щ о в у .
'22 22
ІГг. Смпрновымъ.
23 Антонопская ( С а в и н к о в а т о ж ъ ) , 32 16 48 48
24 Александровка 38 29 59 62
25 Жихареева 38 29 53 53
/Кпягнп Мещеііскои.
26 Кизіеііка , 41 33 23 22
27 Барловка 41 32 23 22
!
28 ІТоляиа д а л ы і я я 37 24 25 38 Ч я п о в . 5 кл. Е Н Ф І Ш І Н С т е п а н о в о й .
29 Майдееухта 37 27 9 9 Н а с л д . Т п т . С о в т. Аптопова.
30 Лава ' . . . . , 36 30 41 51 ІІасл> 5 кл. М а р г а р и т ы Л и х о и и я о і і .
31 ІІодолъ , 36 25 42 59 Б о л . Ассесор. Анн ІІо.ітарацкоіі.
22 20 Н а с л д . Капіітаііа С к в о р ц о в а .
3 2 И а с л д . Стат. С о в ^ т . Ф е д о р о в а .
1 Стат. С о в . ІІаталь Арцькіашевой.
6 3 Флота Kan. 1 j^HFa Арцыбашеву.
32 Троицкая. 38 29 16 12 К о л . Асе. Д м и т р і ю А р ц ы о а ш е в у .
10 9 Насл д . И о р у ч и к а А р ц ы б а ш е в а .
1 2 Поручнкх Якову Арцыбашеву.
8 10 Губ. Сек. Александру Арцыбашеву.
П 9 Жен 9 клас. Надежд Випрутаъ.
13 14 Н а с л д . Ііапіітана С к в о р ц о в а .
14 14 Насл дппкамъ Гг. Фсдоровыхъ.
6 5 Насл. умершей чнн.бклЛ^езаповой.
4 Подполков. Ивапу Арцыбашеву.
33 Деревил ЗІучихииа 36 23 I 6 2 Г у б . С е к . А л е к с а н д р у Арцьібаиіеву.
7 13 Насл. П о р . Николая Арцыбашева.
3 4 К а п . 1 ранга, А и д р е ю А р ц ы б а ш е в у .
3 4 Стат. С о в т. Н а т а л ь А р ц ы б а н і е в о й .
21 23 Кол. Асс. Дмнтрію Арцыбашеву.
/М 8 Насл д п и к а м ъ К а п . С к в о р ц о в а .
13 13 Насл дникамъ Гг. Федоровымъ.
2 3 Стат. (JOB Н а т а л ь Арцыбашевои.
Деревпя ЗамошьЬ. 34 25 2 3 Кап. 1 рапга Аидрею Арцыбашеву.
34
3 Супруг его
6 Коллеж. Аес. Дмптрію Арцыбашеву.
3 Губ. • Сек. Алексацдру Аіщыбашеву.
9 Иасл дппкамъ Гг. Федоровымъ.
2 Кап. 1 ранга Апдрею Арцыбашеву.
4 Суяруг его.
7 Кол. Асс. Дмитрію Арцибашеву.
35 Сельцо Иикольское 36 27 3 Насл д. Поручика Арцыбашева.
8 Поручику ' Я к о в у А р ц ы б а ш е в у .
4 Губ.' Сек. Александру Арцыбашеву.
6 Ііодподков. Ивапу А р ц ы б а т е в у .
4 Ч н п о в . 9 кл. Н а д е ж д Винруттъ.
10 Стат. С о в . Иаталь А р ц м б а ш е в о й .
36 Село Лукинекос 35 27 4 Н а с л д н и к а м ъ ГІор. А р ц ы б а ш е в а .
Въ ономъ;
Церковь деревяпная во имя Успс-
иія Пресвятыя Богородицы.

37 С е л о Путилово 31 19 803 945 В дометву Г О Ф Ъ - Ццтендаитской


Въ ономъ: Кииторы.
Цсрколь каэтсшіая во плія Тпхвии-
скія Орссвятыя Богородпцы.
75

38 Деревня всрхияя Шальдиха . . 31 20 283 329 ' В дометву Г О Ф Ъ - Нптеіідантской


39 І І е т р о і ш і и п а . . . .< . 33 22 116 143 J Канторы.
40 Ііаловшина 34 24 120 135
41 Липка 11 29 154 162 К а з е н н о м у В домству.
42 Ъутры 16 24 102 126 Полковнику Ф е д о р у Нелидову.
^, І пижняя И а з і я 22 18 Села этн н а с е л е н ы С. П е т е р б у р г -
43 [263 270
Ссла! т, скими и Ш л и с с е л ь б у р г с к и м и м -
23 IV
(верхняя і і а з і я . . . . . щапаіиш, на земл С. П е т е р б у р г -
Въ нпхъ: скоіі к у а ч и х и П о п о в о й .
а) Церковь деревяипая во имя По-
крова Пресвятыя Богородпцы.
б) Два л соші.іі.ги.іи завода.

44 Д е р е в п я пижігая Ш а л ь д п х а . 28 22 108 134 Стат. С о в . Е к а т е р и и ІОрьевоіі.


45 Д е р с в п я Д у б р о в к а ( ч т о ыа Мо-
сковскои с т о р о и ) Т2 29 64 61 К а з е п н о м у В домству.
46 Село А п н и п с к о е 15 26 49 37 Насл дникамъ покойнойГепералъ-
Маіорши Бокошкиной.
Въ оноліъ:
Цсрковь кагаспная во имя Тихвнн-
скоп Божіей Матсри.

47 Д е р е в н я Мусхалова 17 24 68 66 Дочер Статскаго Сов т. д виц


Алексапдр Яковлевой.
48 Черпорецкій пильный заводъ . 4 37 17 19 Б о л . Асс. В а с и д ы о Б л о з е р о в у .
49 Д с р е в і і я ЛІарьина 6 36 20 18 Супруг его.
50 Мыза Блисаветипа ( К е л к о л о в о
тожъ) , . 17 28 11 4
51 Сельцо Елисаветино (Келколово
тожъ) 28 7 9 /ГраФіш ЕлизаветЬ Чсрвышевоіь
17
52 Деревия Елисаветина (Келколово
тожъ) 18 29 44 62
53 Вагрысслка (Сипявиію т о ж ъ . . 27 14 216 228 Д йст. Стат. С о в т. Д у б я н с к о м у .
54 Горы . .
і?,6 36 Статскому С о в тнику Д у б я н с к о м у .
23 30 (29 37
Д йст. Стат. С о в . Голохвастовой.
55 ЛІыза Я к о в л е в с к а я 17 28 11 14
56 Деревия Надина 23 30 4 4 К о л л е ж . Асс. ЗІпхайл Яковлеву.
57 Сельцо Петровское 21 32 8 11 Т а і і и . С о в т. Н и к и т Д у б я н с к о м у .
58 Деревня Петрушкина 22 33 32 37 Шт. Р о т м . АграФен Голохвастовой.
59 Ссло И в а и о п с к о е 27 38 64 62
Въ оиоагь:
Цсрковь каэіснная во имя Св. Іо- [В домству Г О Ф Ъ - Интеидаіітской
анна Мпдостиваго. Коііторы.

60 Деревня Покровская 29 40 18 9
61 лоскрссенская 34 39 55 70
62 42 37 34 ГраФни Кутайсовоіі.
Рожествеаская 31
63 Усть-тосца » 28 39 47 52 Прапорщііку Эіартыпову.
Прп всіі:
Кирішчиые заводы.

64 Новая 29 40 57 58 ГраФу Д м и т р і ю Шеремстеву.


65 Возпесепская (Корчмииа тожъ). 34 45 98 107
76

Село Успенское (Сологубовка


тоягь) 35 18 181 225
Ііъ овоі гь:
Церковь дпревяиная во пмя УспгЬ-
нія ІІресвятий Богороднцы.

Деревия Пухолова 31 22 122 128


Погорелушка 27 26 37 45 'Д йствителыіой Т а і і н о й С о в тпи-
Карбусель •• 45 10 38 39
Петрова ц К н я г ц н * Т а т ь я н і і ІОсуповоіі.
39 14 48 71
Турышкина 41 12 135 139
Лезія 37 20 254 280
Войхолова 43 26 105 115
Иванова 40 23 83 74
Кяреина 43 26 82 96
Сигалова . . . 36 23 43 50
Село Покровское ( Ш а п к и тожъ. 51 22 82 87
Въ оноаіъ:
а) Церковь кащеявая во имя По-
крова Прссвятыя Богородпцы.
б) Церковь деревянная Еваягели-
ческо - Лютеравскаго прпхода. Н а с л д н и к а м ъ Г с п о р а л ъ отъ П н -
I Фаптерін А л с к с а н д р а Б а л а ш о в а .
в) Стеклянный заводъ.

Деревня Белоголова 49 20 19 28
Б лова . 52 27 16 19
Ерзупова 45 18 20 20
Нурма . 62 37 40 34
Пендикова 57 22 21 28
Жоржнпа 46 37 11 6
Сигалова 43 19 21 22
Надипа . 43 18 14 22 ІІІодковііііку А л с к с а н д р у Дубяп-
Кантуля. 44 27 21 26 CKOJHJ.
Мга . . 42 13 74 61
Нечепереть 47 32 57 73
Старостииа 41 14 45 41
Староселье 46 20 51 65
Село Ніікольское 37 42 358 354 В домству Г О Ф Ъ - И п т е п д а н т с к о и
Каіііоры,
Въ ономъ:
Церковь каіасниая во плія Святи-
тсля Нвколая Чудотворца.

Деревня Гертова 43 48 20 14 Насл дпикамъ Гсиералъ от* И и -


Фантеріи А л е к с а и д р а Б а л а ш о в а .
Захожье. , . . 30 36 42 46 Стат. Сов т, Ф е д о р у Д у б я н с к о м / .

II того въ 1-мъ Стан . 6440 7075


2"" С Т А н ъ.

М етопребываиіе Пристава:
сеао Токсово 85 — 41 44
13ъ онолгь:
Кирка дсііевяниая Евангслическо-
Ліотсі)аискаго прпхода.

Деревпи:

Вараколово . 81 5 93 92 В дометву Комендапта Санктпе-


Капитолово 87 9 79 78 т е р б у р г с к о ц К р постн.
Девяткииа . , 74 11 79 65
Лторая Хепоярвн 83 2 230 212
Каіівулуха 93 8 247 235
Пурнова 90 13 147 165
Хиттолово 90 5 241 242
Химокалова 95 10 163 210
Первая Хепоярви • , . . . . 89 4 266 278
Третія Хепоярви 79 6 277 293
С е л о А л е к с а н д р о в о ( М ы з а Ма-
токса т о ж ъ ) • , 103 18 40 52
. Дъ ономъ:
а) Церковь камениая во имя Св.
Благов рнаго и Велпкаго Кяязя
Ллександра Нсвскаго.
б) Л сопильвыа заводъ.

Д е р е в н я С е р г евка 110 25 38 58
Меслика . . . . 105 20 27 38
.Рогозипка , , , 98 13 31 34
Волоярви. , 116 31 63 78
Ияссина . . . . 111 26 24 37
Койвукюля . 93 8 74 88
Волы 108 18 163 193 ГраФу А л е к с а и д р ъ О с т е р ш а н у Т о л -
стому.
Въ нсй:
Кврка дсрсвяняая Евацгсличееко -
Лютеранскаго прихода.

Сосла большая . . . . . . 109 19 85 89


С о с л а малая 110 20 39 44
Кюрег; 112 22 52 52
СоФолова, 110 20 22 29
Путкелова 113 28 81 107
Лехтосъ 100 15 110 104
Катріа. 113 28 98 98
Коркина 117 32 21 27
ІІикуласъ 130 45 325 308
Гаваиь Остермапъ 143 58 17 27
Прн нсц:
Гаваыь для судовъ на Ладожскомъ
озср .

20
— TS —

30 Влога 132 47 11 10 ГраФу А л е к с а н д р ъ О с т е р м а н у Т о д -


стому.
При ней:
Л соаольнып заводъ.

31 Мыза Р я б о в а 65 20 73 18
Въ оиоіі:
Доиовая щсрковь въ камсііномъ
строенш во цмя Св. Бл.гговЬрнаго
Всликаго Кыязя Вссволода.

32 ДервМГЛ Гугіки. . . . . . . . 68 17 104 ИЗ


33 Корепева 69 24 59 63 ГІасл дппкамт. п о к о і і п а г о ДІІІІСТ-
31 Кассилева 66 21 13 24 I в п т е л ы і а г о Камерге|п» В с с в о л о д а
35 Mniij.ioBa ( Д о с и к ъ т о ж ъ ) . . . 70 25 34 36 ! Всоволожскаго.
36 ІІугарева 70 25 67 76
37 Румбадова 65 20 40 46
Въ онои:
Кпрка дсревяжыая Евангелпческо-
Лютсранскаго дрпхода.

38 Углова 71 26 44 49
39 Баиіиіа 72 27 39 28
40 Зіыза Пріютина 69 24 38 37 Дьііствителыіоіі Т а й п о і і С о в т-
ииц Елизавет Олеииіюіі.
41 Новокраепая 73 28 29 26 Насл д и и к а м ъ Г е п о р а л ъ отъ И н -
Фаптерін А л е к с а н л р а Б а л а ш о в а .
42 Дереюна Щ е г л о в а 70 25 128 142 Подиолковнпку Дшітрію Балашову.
43 Жериоііка 63 45 65 62 Н а д в о р . € о в т. Б в г е и і и О с о р г и н о і і .
44 Старая Жериовка 63| 46 5 7 Армяиііпу Степану Хоіксшпіа-
сову.
ІІ2 10 Капйтапу Николаю Резвому.
45 Д а ч а У с т ь я черііой р ч к и . 55
(20 15 Д о ч е р и Д-Ьйствителыіаго(утатскаго
Сов т п и к а Екатершгіі Р е з в о і і .
При оной:
а) ЛЬСОІІП.П.ІІЫЙ заводъ.

б) Мукомольная мельница.

46 Деревня Шереэіетьевка. 1 61 34 37 Ротміістру Адсксаидру Чоглокову.


47 Іірііновка 85 40 87 103
Въ окой:
Стекляшіый заводъ.

Морь 98 53 54 48 ^Надворпому С о в тпнку Сергіііо


Поскочнііу.
Въ оиoil:
Фаянсовая Фабрика.

49 Вагаиова 92 47 34 42
50 Лепсарь • І 81 36 43 48 В домству Коэіепдапта С а и к т п с -
т е р б у р г с к о і і К р ности.
51 Размитслева » • 48 37 77 100
Ротэіпстру А л с к с а п д р у Ч о г л о к о в у .
52 Н о в а я Пустошь 40 65 60
79

53 Пороги 28 58 53 49
Блпзъ оной:
а) Л еопильпьш заводъ. Ротмпстру Александру Чоглокову.
б) Кирппчише заводы.

54 Маслопа 25 56 28 27 і

55 Болыыія Вирки 51 37 23 22 Адмиральш Юліи Фопъ-Молдеръ.


56 Малыя Вирки 5?, 38 31
57 Овцыпа 37 60 26 .27 Статскои Сов тниц В р Фря-
зипои.
Блнзъ оиоіі:
К и р ц т н ы е заводы.

58 М ы з а МнтроФаповка 36 60 10 4 Подполковнику Денисову.


59 Село Колтуши 52 33 45 39
Въ оиомъ:
Цсрковь деревяииая во имя Свя-
тыхъ Апостоловъ Псгра д Павла.
Ротмистру Адексапдру Чочлокову.
60 Деревпя Старал 52 34 97 104
61 Боръ • . . . 54 33 16 29
62 Хязелка 54 33 17 11
63 Колбина 53 32 30 38
Блпзъ оной:
Кпрка дсревянная Евангсличсско-
Ліотсранскаго прпхода.

Деревпи:
64 Буйвара 56 29 25 36
65 Руская Кирка 51 36 4 12
66 Срохова 47 33 2 1
67 Пундалова 55 36 5 7
68 Хяшшка 48 37 18 20
69 Мяглова 50 40 60 56
70 Япипа 54 35 27 31
71 ІТервыя о з е р к и Ь9 27 14 18 Ротмистру Алексапдру Чоглокову.
72 Вторыя озерки 61 28 7 8
73 Орова 57 29 46 57
74 Ч е р н а я Голова 33 42 12 22
75 Токкарь 54 35 16 14
76 Схарая П у с т о ш ь 57 38 4 12 - *
77 Калтипская пустошь 57 28 31 40
78 Калтіша 58 27 38 41
79 Тавра 51 36 17 13
80 Хиревоста 55 36 26 29
81 Сельцы 56 32 42 70
82 Кирицкое Поле 55 34 44 32 Статскоіі Сов тпнц В р Фря-
83 Кяшісты 54 36 27 27 ЗІШОІЬ
84 Д е р е в и я Д у б р о в к а ( ч т о па В ы -
б о р г с к о й стороіі ) 12 63 82 86 Казешншу В домству.

При оной:
Два стекляішыхъ завода.
— 80 —

Деревни:

85 Пески 15 60 35 35
86 Богородицкая . . 8 11 Казениому В домству.
22 53
87 Островки . . . . 22 53 33 56
88 Манушкииа большая 30 45 68 55 отмистру Алексапдру Чоглоиову.
89 Манушкина малая . 29 45 43 47
90 Третія озерки . . 58 39 43 53
91 Четвертыя озерки . 57 40 17 22 ІАдмнральш Фопъ-Моллеръ,

П т о г о во 2-мъ Схаи . І512 5869

\
— 81 ~

НОВОЛАДОЖСКАГО УВЗДА

1 й С т А Н Ъ.

Число жи-
Разстоя- телей по
М стопребываніе Пристава и означе- ІІІС
ревизіи.
ніе находящихся въ стан его заштат-
3 a
ныхъ городовъ, посадовъ, м стечекъ, хо ф a
» СЗ
Ч
№ селъ и дсрсвень, также церквен, мо- £< Е-
н Н 5
КОМУ ПРИНАДЛЕЖЛТЪ.
о Я
настыііей, благотворительныхъ и част- *. |П
ныхъ заведсній, Фабрнкъ и заводовъ. Я« &
о2 is
О р
I I
М стопребываніе HpucmaetK
д,еревнл BbiufliiHu Островб . 34 163 202

Деревни:
гКазенному Б домству.
2 Хотово 55 20 170 171
3 Свинкиію . 33 21 82 101
4 Боропичево . . 30 24 41 41
5 Боръ 29 25 175 175
6 Ka.unrr. . 26 28 30 30 /Генералъ-Ленхенанту Шкурину.
7 Порогъ 25 29 127 125
8 Перевежи 24 43 43
9 Горка 24 щ 68 69
10 Боргипо 28 29і 80 92
11 Сс.ю М н х а й л о в с к о е 23 33 102 90
Въ немъ: щ
а) Цррковь 'каліенная во наія Св.
Лрхистрахнга Михаила.
б) Волостнпс Правленіе кааевяыхъ
поселянъ и .тчнлиіце в ъ дере- ' К а з е і ш о м у В домству.
влннолгь долі .

Деревни:
12 Борисова Гора 30 32 58 72
13 Бикина . 17 36 28 32
14 Подрябеньс 21 36 25 28
15 Званка 22 36 18 38 Генералъ-Левтенанту Шкурияу.
16 Село И л ы ш с к о е 18 36 72 79
Въ ономъ:
Церковь деревяниая во имя Св.
І К а з е н н о м у В домству.
Пророка И.ііи.
17 Виііовіпина 19 39 33 42
18 Извозъ 16 40 20 25
19 Князчива 14 40 89 81 Г р а Ф у В а с к е в и ч у - Эриванскозіу
и Т и т у л я р . С о в т. С м и р н о в о й .
20 Сельцо Горка 14 41 Коллежскому Ассесору Балку.

21
82

21 Слобода Старая Ладога 13 42 54 62 Новоладожскимъ куицамъ н лі>-


щаналіъ.
Въ яей церкви каяіенныя:
а) Во имя Святаго Великошученика
Георгія.
б) Д І.ипчіи мовастырь во влія Успе-
. вія Прссвятыя Богородвцы.
в) Увраздвеяная церковь во паія
Св. Предтечв Іоанна.
г ) Мовастырь во нмя Св. Няко-
лая Чудетворца.

Деревви:
22 Арматова Г о р а 13 421 40 35 Коллежскому Сов тнику Томи-
23 Село У с п е и с к о е 12 43" 42 35 лоьу,
24 ТІоземъ 12 45 22 25 Казенному В домству.
25 Зелепая Долияа 12 45 40 29 Коллежской А с с е с о р ш Балкъ.
26 Сельцо Вылеги -, 10 44 10 12 Титуляр. Сов тниц Деріогияой.
27 Мякникиио 10 44 41 35 Коллежскому Сов тнику Томи-
28 Велеша 9 45 15 12 лову.
29 Каменка 10 44 10 9 Генералъ-Маіору Ададурову.
30 Авдотьевшина 14 45 2 1 Маіорт Кастюриной.
31 Трусово 15 45 69 30 Дочерямъ Д йст. Стат. Сов тиика
д вицаиъ Ольг и Любші Богда-
новымъ.
32 М стовка 25 45 46 56 Титулярной Сов тииц Смнрпо-
33 Неважи 25і 45і 47 41 воіі.
34 и в а п с к і и Островъ 25 45 56 62 К а з е н н о м у В домству.
35 Гннлка 25 45 2 1
36 Окулово 9 45 27 26 Генералъ-Маіору Ададурову.
37 Подолъ - 8 46 10 13 Полкивпиц Турчапиновой.
38 Межумошье 10 46 12 12 Титуляр. Сов тннц Дерюгипой.
39 IOMIKUBU 3 51 38 28 Б о л . A c c e c o p j Балкъ и Боллеж.
Сов тнику Иващепку.
40 Л льцы 3 51 23 17 Дворянину Васнлыо Ефремову.
41 Кисельва 17 50 39 30 Д йствит. Стат. Сов тннц Лубья-
новичевой, Бол. Сов т. Теглеву
и Еоллеж. Сов тнику Томилову.
42 Черневшина 21 50 55 48 Базеііиоэіу В домству.
Въ оной:
Церковь дпревяввая во ипя Св.
Федора Стратвлата.

43 Силиверстова 22 52 28 28 Подполков. Зарину, Д йст. Стат.


Сов тниц Лубьяіювичевой , и
Подполковпиц Сарычевои.
44 Винная Р чка 28 60 28 16 ГраФин Аракчеевой и Князю
Мещерскому.
45 Новая Деревня. 24 54 21 22 Подполков. Сарычевои и Д йст.
вительной Статской Сов т. Лубья-
новичевой.
46 Уголъ 24 55 15 20 Коллсжскому А с с е с о р у Балігь.
47 Усадише Новобушева 38 80 6 5 Титуляр. Сов тпиц Тихановой.
48 Соловвево 15 55 24 27 Базенноаіу В доаіству.
83 —

49 KllIIJJ! 28 57 85 87 Коллежсой Ассесорш Амуновой,


Д йст. Стат. Сов т. Лубьяновиче-
• вой, Титиляр. Сов т. Тихановой,
Канцеляристу Унковскому и Под-
полковииц Сарычевои.
50 Вегода 23 65 25 23 Стагской Сов тниц Бартоломеръ
и Подпоручику Долговосабурову.
51 К ш 28 57 64 80 Князю Мещерском^-
52 ІІурма 32 62 90 88
Графу Паскевичу-Эриваискому.
53 Выдриио 28 61 44 44
54 Пали 31 44 60 60 Титуляр. Сов тниц Дмитріевои.
55 Голтово . . . . 30 63 98 98 ГраФу Паскевичу-Эриванскому.
56 Иурово 42 67 24 16 Бапитаиу Ильину, Иодполков. Са-
рычсвой н Банцеляристу Унков-
скоту.
57 Гнилка 29 64 62 62 ГраФу Паскевичу-Эриванскому.
58 Лужа 22 62 175 157 Б н я з ю Мещерскому.
При ономъ цсрковь Теребужскаго
погоста деревянвая во имя Святн-
теля Николая Чудотворца.

59 Гнори 32 65 70 60 Ген. Маіору Ададурову, Полков.


Мацк вичевоіі и Коллежсксшу
Соь тнику Теглеву.
60 Монастырекъ 50 80 19 18 Базенному В домству.
61 Сюрья 17 57 158 158 ІГраФу Паскевичу-Эривапскому.
62 Черноушева. 18 60 145 149
63 Лавнія. . . - 22 63 241 247 Его же Св тлости и Титулярнон
Сов тпиц Дмитріевой.
64 Чаплино . . . 30 60 136 134 ГраФу Паскевичу-Эриванскому.
65 Пельчала 41 72 59 53 Полковниц Буломзиной.
66 Банбакала . . . . . . . . 44 75 30 42 Генералъ-ЭІаіорш Пистолькорсъ
и Надвор. Сов т. Саввцкоіну.
67' Рындино 44 64 46 39 Геи. Маіорш Барсаковой, и Пи-
столькорсъ, Боллеж. Сов т. Те-
глеву и Титуляр. Сов. Сиэіаковой.
68 Раткицы 37 67 44 46 Д тямъ Д йст. Стат. Сов т. Савиц-
каго и Коллеж, Сов т. Теглеву.
69 Горгалова » 40 67 97 98 ІІодполков. Зарипой и Генералъ-
Маіорш Пистоль.корсъ.
70 Горка 43 70 108 109
71 Колчалы 41 70 40 40 [ Генералъ-Маіорш Пистолькорсъ.
72 Вандома • 41 70 30 30
73 Островъ 40 70 24 25 Генералъ-Маіору Ададурову.
74 ІІиргалово 44 70 62 59 ІПолковниц Кулоаізиной.
75 Филиксово 43 70^ 50 50
76 Барпово 39 70 48 45 Подполковниц Зариной н Иадвор.
Сов тннку Савицкому.
77 Сапяли . 42 70 22 19 Князю Мещерскому и Надворно-
му Сов тпику Савицкому.
78 Овдокала . . . 46 70 27 32 Полковниі Куломзиной и Над-
ворпому Сов тнику Савицкому.
79 Пальцово. 47 72 19 17 Дочер Надврр Сов т. Гардеръ.
80 37 72 16 19 Коллеж. Сов тннку Томилову.
Ивапьково
81 45 75 26 40 Надвор. Сов т. Калгину и Д йст.
Дусьево . . . .
Стахскои Сов т.Лубьаііовнчевой.
- 84 —

82 Усадище Ускнно 30 77 8 8 Надвор.. Сов тиику Савицкому.


83 Падрула . . . 49 77 18 17 Ему же и Капитаиу Ильииу.
84 Утешенье. . 47 77 22 30 Полковниц Куломзиной.
85 Сельцо Корбово 49 77 13 12 Надворному Сов-Ьтнику Савицкому
86 Шуагь . . . . 50 78 67 67 Иолковпиц Буломзиной.
87 Зіошки. . 48 78 15 14 Генералъ-Маіорш Казнаковой.
88 Тетнлнно. . . 50 80 19 12 Князю Мещерекому.
89 Бабаково. . 51 80 65 65 До.чери Надвор. Сов тника Елен
. Гардеръ и Князей Мышецкихъ.
90 Какзы . . 50 80 26 27 .Чннов. 14 классаДолговосабурову.
91 Марьино . 55 85 9 9 Князн) Мевцерскому.
92 Р чка . . 50 82 11 9 Дочери Надвррнаго Сов т. Блен
Гардеръ. .
93 Сиракаска 55 84 59 61 Капитану Крутову, 9 кл. Сахарову
и Д йст. Стат. Сов. Еоржевекому.
94 Опсала. . . 52 82 17 15 Генерадъ-Маіррш Пистолькорсъ.
95 Концы. . 50 82 45 40
66 •Полковииц Куломзиной.
96 Тобако 47 82 68
97 Село Васильково 50 100 52 42 Д йст. Стат. Сов т. Коржевской,
9 кл. Сахарову, Надвор. СІов т.
Въ оноигь-. Калгиву и Капитану Крутову.
Церковь каменная во илгя Овятаго
Николая Чудотворца.
98 Сибола. 40 80 49 44 Капитану Крутову.
99 Городище. 60 98 48 47 Капитану Крутову, 9 кл. Сахарову.
и Д йст. Стат. Сов. Боржевской.
100 Маруя 28 70 51 42 9-го класса Блючиикову.
101 Гавсарскій Островъ 31 74 143 145
102 Санделы . . . . 31 76 22 20 L•
103 Гавсарь . . . . 30 77 96 80 Казенному В домству.
104 •Іемосарь. . 35 77 46 46 Князю Мещерскому и Полковнику
Майкову.
105 Село Верола . . . . . . . 36 78 11 11
Въ ouon'f,:
Церковь каягещіая во имя Святаго Полковнику Майкову.
Николая Чудотворца,
106 Сухое 38 80 74 78
107 Митола. . . . . . . . . . 39 82 78 78 Коллеж.. Сов тниц Вихляевбй.
108 Келосарь . . 45 82 77 72 Ген. Маіорш Пистолькорсъ, Ка-
питалу Ильину, Генералъ-ЛІаіору
Карсакову, Подпор. Головиной и
Ііо.іле/к. Сов^тнику Теглеву.
109 Б о р ъ . 40 82 55 63 Калитану Крутову, 9 кл. Сахарову
и.ДЬист. Стат. Сов. Коржевскому.
110 Выставъ . « . •
40 82 247 238 Подполковнику Мацкевичу, Гра-
ФИН Дрчкч евон, Кол. Сов т.
Вихляевой и Князю Мещерскому.
111 М о с т о в а я . . . , , . . . . 40 84 22 22 Падполковнику Мацкевичу.
112 Ручьн . . , , . 49 85 35 37 Подполковниц Кулолзыной.
113 Н изово - 46 88 193 180 Казенному В домству.
114 Лаврово . . . . . . . . . 51 87 82 76 Гг. «Иихонинымъ.
115 Седо Черное 48 78 124 152 Казенному В домству.
Въ ономъ:
Церковь дсревянцая во нмя Св.
Нліи Пророка,
— 85 —

116 Стрековецъ 47 79 59 59 ІГраФин Лаваль;


117 Лидиево 54 87 193 193
118 Село Кобака. . 60 92 197 202 ГраФу М у с я н у - Ц у ш к и н у .
Въ ономъ:
Цсрковь кагасиная во иля Святп-
теля Николая Чудотворца.

119 Белозерскій спускъ 43 89 8 8 Отставныя солдаты.


120 Ч е р я о в с к а я перемычка . . . . 48 70 9 М-Ьщаиаагь и отставнымъ солдатамъ.
121 Сумское 29 90 113 113 Н а д в о р и о м у С о в тиику Я к о в л е в у .
122 Сумская Слобода ,— — 11 11
123 Сло()ода Св тлицы 30 90 12 7 ' М щанаагь и отставнымъ солдатамъ
124 Петербургскіи Ш л ю з ъ . . . . 35 90 9 6
125 Кмвгода 40 90 43 41 ГраФин Лаваль.
126 Село Дубпо 24 90 113 93 Надвориоэту Сов т н и к у Я к о в л е в у
Въ ономъ: и Капнтанш Гойтанниковоіі.

Цсрковь камеішая во имя Святи-


теля Инколая Чудотворца и Цо-
кі)ова Пресвятыя Богородицы.
127 Дубепская Слобода 24 90 36 36 Н а д в о р п о м у С о в тпику Я к о в л е в у ,
м щ а и а м ъ и отстав. солдатамъ.
128 Село Лигово 35 90 115 123 К а з е н ц о м у В дометву.
Въ ономъ:
Цорковь деревянная во пмя Св.
Пророка Пліи.

129 Вельца 25 90 26 26 Н а д в о р и о м у С о в тнику Я к о в л е в у .


130 Іхрасііыіі Ш л ю з ъ . . . . . . 16 80 6 11 М щ а н а э і ъ и о т с т а в я ь ш ъ солдатамъ
131 Моршашка 35 18 97 106
132 Морозово 32* 26 157 206
133 Задпсво 41 14 22 37
134 Вольково 43 12 158 162
135 Любики 45 8 19 29
136 Чернецко 46 9 78 75
137 Казарево 41 16 52 50
138 Твсрдово 50 8 35 25
139 Малиііская Горка 51 3 56 66
140 З а л сье 48 6 63 65
141 Село Помялово 38 18 87 88
Въ ономъ:
Цсрковь деревянная во имя Святыя
Казенному В домству.
Живоиачальыыя Тровцы.

142 Болотово 40 15 56 66
143 Чажешиа > 43 8 82 72
144 Теребочево 46 6 77 91
145 Че^іенцово 49 13 162 168
146 Заполеиъ 50 14 49 53
147 ІІаволокъ . . . 53 20 44 42
148 Село Глажево 54 20 264 246
Вт> ономъ:
Цсрковь каліеиная во пля Владн-
ліірскія Пресвятыя Богородццы.

22
— 86 —

149 Макушкина 55 21 31 29
150 Подскопье 57 23 120 115 Казенному В домству.
151 • Іаховдіія ^ . . . 64 7 87 96
152 Криважи . . . . . . . . . . 60 27 66 63 Артиллеріи Поруч. Бестужеву и
Стат. Сов тнику Петрашевскому.
153 Тихорицы 61 26 44 37 Сзгат. Сов тниц Арцыбашевои и
насл дпикамъ 6 кл. Резановой.
154 Мемика . . . . . . . . . . 61 7 109 113 Казенному В домству.
65 31 81 85 Подпор. Арцыбашеву, Над. Сов т,
155 Мелошно. . . . . . . . . . . Ильчину н ;чннов. 6 кл. Резаиову..
70 36 55 48 Полков. Кильчевскому и Статскому
156 Осішчки . . . Сов тнику Кусовникову.
71 36 16 17 Подполков. Зелепипу, Кол. Сов т.
157 Андр ево . . . . Дрейеръ и Маіорш Галиловской.
158 72 37 58 58 Коллежскому Сов хыику Томилову.
159 Баюлькянъ . . . . . ..... 73 39 87 107 ІПолковпнц Хвостовой.
160 Боръ . . . . . . . . . . « . 76 41 49 49
161 Тухани 78 43 63 60- Флога Леіш.енантш Борясовой,
Село Сольца „j . дочер Д н.ст. Стат. Сов т. Блеп
Въ ономъ: Бестужевой, Надвор. Сов т. Са-
Церковь каменная во икія Рождс- внцкому, Генералъ-Маіорш Кар-
схва Пресвятыя Богх>родвцы. саковой н Ротзянстру Неплюеву.
162 Гатнга . > . . . . > . . . . . 64 31 74 84 Подлолков. Зеленнну, Ген. Маіору
Корсакову и Юнкеру Уиковскому.
163 Иароствня' . . . . . . ^ . 66 33 71 63 Подполков. Зеленяну, Полков.Ми-
зяну н Д й.ст. Стат. Сов тнику
Никитину.
164 Село Олоэіва . . . . . ^ ^ . 67 36 127 142 Подполков. Зеленнну. Штабсь-
IvunmaiiniJ; ТямоФ евой, малот-
В ъ ОНОКСБ :
ньшъ Изиайловьшъ ц Ііолкоиіиі-
Церковь каліевяая во впя Святаго ц Мизішон.
Велііііоліучі-іпіііа Георгія.
165 Бабнно н Лннняги тожъ . . . 67 36 22 25 Надворному Сов тянку Пльчняу.
166 Гораховецгь • > • ^ . . .. . 69 36 27 22 Полков. Мизнпу, Подлолков. Зе-
леннну, Гея. ЛІаі. Карсакову и
Штабсъ-Банитанш ТиноФ евон.
167 Находы . . > .. 71 38 25 23
168 Дуплева . . . 70- 39 12 10 ІПолковвац Басовой.
169 Сотово. . . . . . 71 46 50 50 Стат. Сов тнвку Кусовввкову.
170 Малое Мерятиив . 81 49 29 30 Поручвку Бестужеву.
171 Большое Мерятино 81 50 78 76 ІРотзівстру Невлюеву.
172 Аоташкина . 81 50 57 59
173 Краскова.... 81 51 65 59 Полков. Мязввов, Маі. Саввцко-
му, д внц Бестужевой, Полков.
Зелеввву в Ротлшстру Неплюеву.
174 Болыпаго П садкинова Острова. 90 58 145 157 Ксгллеж. Сов т. Лахматову я гвар-
дін Поручику Горд еву.
175 Малаго тожъ 90 57 56 53 ІАІалол твьшъ Гг. Полхарацкиінъ.
176 Ларіоновъ Оетровъ 89 58 158 128
177 Дуб^роаа 82 48 97 97
178 Ирса .. 84 50 141 131 Гевералъ-Маіору Ададурову.
179 Драчево 90 56 88 86
180 ІЧягры. 93 61 45 41 Д йст. Стат. Сов т. Карлввсков.
181 Жаръ . 98 65 86 78 Ей же в Гевералу Мельиикову.
.182 Туръ . 100 67 12 12 Таввов Сов твиц Тучковой.
— 87 —

183 Оело. Мелехово. . . . . . . 101 61 75 70 Ген. Лсйтедатш Шеншявой.


В* ОНОЭГЬ:

Церковь дереаяиная. во имя Покро-


ва Пресвятши Богородвцы.
184 Кусшіа . . .. flOl 6 7 | 121 121
185 Тайной Сов тпвц Тучковои.
Березоппкь . . . . . . . . 100 69" 86 86
186 Дубовикъ ^ . 112 79 34 33 Генералъ-Маіорш Бородиной.
:187 Мекевша . . . . . . . . . 105 72 140 140 Ген. Лейтенаитш Шеншпнои.
188 Г р я д ы . . . . . . . . . . . . . 108 75 23 10 Бригадиру Васильчикову.
189 Липовакъ 107 77 84 • 82 Геиералъ-Лейтенантш Шевшпной
и Ротмистру Дедюлииу.
190 ІІсчаиье . . . . . . . . . 110 79 129 124 Геи. Лейтенавтіи Шевшввоіі.
191 Дидилево. • • . . . 112 82. 126 126 Брвгадир. Васильчиков«В'»Тавв.
Сов тяиц Тучковой.
192 Кочкова 112 82 70 88 Брвгадирш Васвльчик вов.
193 Метина .. » 120 82 77 77 Тайвой Сов хнвц Тучковов.

И т о г о в ъ 1-мъ Стан . 11438 12295^

2- й С Т А н ъ.

Міьстопре&ываніе Пристава:
рЩеревнл tJcttfluvqe . . ..... 35 . — 161 202
При оной:
а) Цсрковь каменвая во ааія Спаса
Преображевія.
б) Волостное Правленіе и учплпще
въ деревянношъ дот .
2 Боръ . 34 69 72
3 Блошвя . 34 2 77 81
4 Польская. 34 2 24 32
5 Леововашва 35 2 45 50
6 Безово. . 40' 2- 133 170
7 Подкезье. 38- 3 28 33 Казеппому В домству.
8 Ручій . 38 3 52 63
9 Барпиво . 38і 3 46 53
10 Лхролоишіпіа 38 3 35 46
11 Мыелива . 38 3 137 125
12 Ду^рова . 39 4 74 81
ОтЪ: оиой въ 12'верстахіьсосгонтъ
монастырь во имя Преііодобнаго
Мартирія Зеленецкаго.
13 Броватывь . . . 40і 4 57 68
14 Ясвовицы . 41 4 37 35
15 Большоіі Зелевецъ 42і 6 57 66
16 Малыіі Зелсвецъ . 42і 6 60 77 !
— 8S —

17
18
Верховипа Бонецъ
Средняя Верховина.
44і
45|
щ
15
58
102
67
129
19 В е р х о в и п а за р к о й . 46' 16 67 74
20 Большое Елешково . 47 8 53 49
21 ДІалое Е л е ш к о в о . . 47 8 •37 28
22 Т е р е б о н н : кье . . 37 5 126 150
23 Славково 40 5 126 150
24 іКупкино 33 8 14 17
25 Борокъ 36 8 25 29 -
26 Льшна. , 36 8 54 60
27 ^ льяшево 34 12 38 48
28 Панево 36 12 73 88
29 Ъратовпщ л . 36 13 28 28
30 Навопокъ 38 15 35 52
31 Берсжки 40 15 15 19
32 Заэюшье 40 15 112 119 /
33 Хотучи. 40 15 30 44
34 Гиилка 46 20 67 70
35 Холмъ . 45 20 29 18
36 Камеика 44 18 43 42
37 Блитовъ 46 20 48 52
38 Запражье 46 20 11 13
39 Горка . 45 20 73 73
40 Нрусыня . 46 21 66 84
Близь оной
Казенному В дометву.
а) Церковь камениая во имя Свя-
таго Іоіінна Прсдтечи
б) Волостное Правленіе і і училище
въ деревяныолгь Дом
41 Липнягв . . • • • • • ч • 48 12 12 14
42 Мошки . . . . . 51 13 20 28 •

43 НикиФорово . 46 27 31
44 Никитино . . 47 щ
18 72 81
45 М о й с ево . . 49 20 74 76
46 Заречье. . . 50 21 133 147
47 Черноручье . 54 25 43 41
48 Задпево. . . 56 26 103 115
49 Д^няково . . 60 30 114 124
50 Икоіюво 62 32 62 46
51 Новіінка. . . 63 33 45 52
52 Витка 64 33 77 77
53 Рысино . . . 64 33 42 48
54 Пчев/шка . 66 36 35 35
55 Село Мотохов о . 65 36 150 146
Въ оиомъ цорковь деревянная во
ІПІЯ Св. Іоакна Предтеш, '
56 Дубпяги , . 68 39 73 53
57 Андреянково 70 39 35 46
58 Село Г о р о д и щ е 58 32 227 258
Въ ОНОІЯЪ цсрковь каменііая во имя
Святителя Николая Чудотворца.
59 Пчева . 66 46 261 248 Гра«у Кутаііеовз'.
60 ІІаннхііно • • • • • • • 70 50 19 15 Подноручлц IJ/СТОІІІКИНОЙ,
— 89 —

61 Чирково 72 52 18 20 ГраФу Кутанеову.


62 Михальцыпа 72 52 66 66
63 Леготково . . . 72 52 52 50
64 С е л о ЛІыслово 74 54 124 123
Въ оноягь цсрковь каменная во имя Полковввц Хвостовоа.
Пресвятыя Богородицы Одигитріи.
65 Плавпицы 80 64 35 36
66 Кирешъ 80 64 56 52
67 Новипка 81 65 86 87
68 Сорокино 30 2 27 52
69 Палъ 44 54
70 Селище щ 2 12 15
71 Конецъ 32 3 70 72
72 Куклн 30 3 124 140
73 Колодецъ 29 3 20 25
74 Лаптево '- 29
32
6 14 9 Казеипому В домству.
75 Заднево 6 66 93
76 27
Стояпнцы
26
7 24 28
77 5'стье . 7 39 42
78 26
Рамелье
29
7 55 59
79 Вячково 8 91 109
80 28
Веретія 9 77 107
81 35
Кельца 13 179 162
82 33
Сельцо Петропавловское . . . 14 140 116
25
Въ ономъ церковь деревянная во
вжя Св. Апостолъ Петра и ІІавла. (Генералъ-Леитенанту Шкурину.

83 Дубовики 22 18 6 6
Нъ ней же 52 57 К а з е в н о л і у Вудомствуч
84 Быльчина 20 18 10 6 К н я з ю Мышецкому.
85 Ст^глево 19 18 16 3 Флота - Леитенанту Шамшеву и
Генералъ-Лейтенанту Шкурнну-
86 Заполенъ *- . 19 15 22 30
Казенному В домству.
87 Симанково 17 16 62 64
88 Гадово 16 17 14 10 Штабсъ-Капитанш Бестужевой и
Флота Б а п . 2 ранга Шамшеву.
89 Усадище Рокольско 16 17 11 12 Подполковнику Л а л а в у .
При неиъ находвіся стекляняыв 6у-
тылочный заводъ, прввадлежащій
С. Петербургс. м щанину Жохову.
90 Усадище Обухово 15 18 32 29 К н я з ь а м ъ Мышецквэгь.
91 ІЛОПІПІО , 13 24 32 29
ІКазеваому В домству.
92 Чернавино 13 24 69 50
Близь оной Васильевскаго погоста
церковь кампнная во влія Святаго
Васвлія Великаго.
93 Сельцо 25 9 9 Т а т у л я р . С о в т. Долговосабурову.
94 Захолошье 25 10 10
95 Турновшина 25 5 5 . Губерв. Секретарю Бестужеву-
96 Алексапдрово , Ііарпово тожь . 25 3 4
97 Наволокъ сельцо 25 7 6 Коллеж. Секретарш Тугариновой.
98 С е л ь ц о Подбереясье 26 11 8 Губерн. Секретарю Богданову.
99 Любша 25 32 29 Норучиц Долговоеабуровои, Фдо-
та Л е й т е в а в т у О с т а щ е в у и М а і о р у
Неверчадову'
23
— 90 —

100 Гутово . < . 10 26 11 13 К а з е н и о м у В домству.


101 Село Покровское 9 27 52 41 Геяералъ-Маіору Ададурову.
Въ ономъ цорковь каменная во имя
іііік|шиа UjiiecBjiTbia Богородвцы.
102 Полаша . 7 26 19 23 К а з е н н о м у В домству.
103 Мелецы . 10 26 13 12 Н а д в о р . С о в гпику Ф и л о с о Ф о в у .
10-1 KJ'CKOBO. 7 23 7 6 - Коллеж. Секретариі Тугариновой
и Н а д в о р . Сов т. ФІІЛОСОФОВОИ.
103 Бсрцы . . . 20 7 2
106 Лепуны. . . 20 5 11 [ Полковшіц Чуриной.
107 ІІышковшина . 20 10 4
108 ТИМОФ СВШИИЫ 21 14 14 Hop. Балоенову и Г . Шавкуновой.
109 Моидрово . . 19 15 15 Ы а д в о р . С о в тнику ФилосоФОву.
110 Чернецка . > 20 23 20
'{Казеииому В домству.
111 Лопатицы . . 22 16 15
112 ІІесь . . . . 22 48 43 Геиералъ-Маіору Ададурову, П о р .
Д о н ш т р у й у и Г. И ш и а р и п у .
113 Б лыя Кресты 19 45 37 П о р . Д о н ш т р у б у , 6 кл. С т у п а н о в о й
и Каиитаиш ТимОФ е в о й .
114 Пеньшипо . . 12 16 38 38
115 Борихино . . 12 15 14 12 >Генералъ-Маіору Ададурову.
116 Златыия. . . 11 17 69 69
117 Сватковшипа . 12 14 25 25 Ч и н о в и и к у 5 клаеса К а ч к ,
118 Будаевшина • 12 14 54 53 14-го класса Ф и л о с о ф о в у .
119 Кузпецовшина 5 24 32 32 ГраФип Лаваль.
120 Стр л к а . . . 4 25 9 9 Г е л е р а л ъ - З І а і о р у Ададз г рову.
121 Село И з с а д ъ . 4 25 103 140
Въ ономъ церковь деревяннаа во
вмя Святыя Тронцы. ТраФвіі Лаваль.
122 Березья 1 29 95 95
Нежлтово 89 89
123 У 30
63
121
125
Неліятово
Глядково
ч 30
31
53
127 127
К а з с н п о м у В дометву.
ГраФии Лаваль.
2
126 Бережныя Лопатіщы 34 35 22 К а з е н н о м у В домству.
1 Ч и н о в и и к у 8 клаеса Е ф р е м о в у .
127 Село Креиицы . 34 192 111
Въ ономъ цсрковь каменнля во илія ц
Св. Апостоловъ ІІетра и Павла.

Деревни :
128 Боръ. . . 27 9 •7 13 Т и т у л я р . С о в тпнц Петровой.
129 Лхновшина 25 10 23 26 9 кліісйа Т о ^ з а к о в о й .
130 Лколыцина 25 10 8 5 Стат". С о в тіінку В л а д и м и р о в у .
131 Бжева . . 23 11 90 81 К о л л с й. А с с е е о р у Г о л о в и н у , Стат.
С о в тнику Д н в о в у , 9 кл. К а п у -
стииу и иасл д . Р е з і і і і о в ы м ъ .
132 Дяглево. . 24 12 14 16
Статскому Сов тпнку Владишірову.
133 Крас.івііно . 24 12 19 14
• • ГенералътЛейтенапту Шкурину.
131 Заполекъ . 21 12 9
135 Нивы. . . 26 13 34 33 9 . к л а с с а К а п у с т н н у и насл д и и -
кашъ Р е з а н о в о й .
136 Л. ковнцы 27 13 4 6 9 класса Тоузаг.-овой.
137 -Ионцово 27 13 4 7 Коллсж. Лссесорш Головипой.
138 Сграшево 27 13 24 16 Штыкъ Ю н к е р ш Голоииной, Ма-
іору Камепекому и Коллежскому
С о в тиику У я к о в е к о м у .
— 91 —

Каменка 27 13 5 4 Т и т у л я р . С о в тннц Дерюгипои.


Усадьба Наволокъ 26 13 7 6 9 класса Т о у з а к о в о й .
Любочево 26 13 26 21
Горка 20 15 7 8 Насл динкамъ Р е з а н о в о й .
Великое Село 20 15 19 28 Казенноаіу В домству.
Хамантово 20 15 49 40 Д йст. Статскому С о в т. Д и в о в у
и гвардіи Поручику Головину.
Яхново 28 15 29 36 Ш т ы к ъ ІОіікеріп Г о л о в и н о и .
Сельцо Алехповшииа 27 15 19 17 Маіору Каменскому.
Въ ономъ щерковь деревянная во
имя Рождества Оресв. Богородицы.
ІТристапь В ы б и ц ы 24 15 6 6 Ч и н о в н и к у 9 класса К а п у с т и н у .
Ііостеііицы. . 24 16 28 31 Гвардіи ІІоручику Головину.
Гагараио 22 17 39 30 Д йст. Стаг. С о в тнику Д и в о в у и
Генералъ-Лейтенанту Шкурину.
Усадище ІОрцово 20 18 5 6 Штабсъ-Капитаиш Марагуевой.
Черневшина 23 18 24 38 І і а з е н п о м у В домству.
Шишково 23 18 27 19 Стат. С о в т я и к у В л а д и м н р о в у .
ІОрцово 25 18 14 13 Подпоручиц Абернибесовой.
Алексино . . 23 18 56 83 Леитеианту Т е г л е в у , и Маіору
Каменскому.
Богданова Торка . . . . . . 20 18 14 14 Генералъ-Лейтенапту Шкурииу.
Усадніце Б а р д о в щ и и а . . . . 18 18 6 4 Статекому С о в т. П е т р а ш е в с к о м у .
Посадпицы 20 20 13. 9
Реброво 20 20 120 120 К а п и т а н ъ - Л е й т е н а я т у Мышецкойіу.
Усадьба Любаевшииа . . . . 17 22 13 11 Корнету Ушакову.
Рыжково 16 23 2 2 Капитанш Тимоф евой.
Фешнно 17 23 4 3 Д виц Б а л б е к о в о й .
Матіево 16 25 19 25
Б о л ь ш а я Отаева 15 26 20 29
М а л а я Отаева 15 26 1 1
Иулыіпца ; . 15 26 13 13
Перевозъ 15 26 16 17
14 ^Казонному В домству.
ГІехолево 27 22 28
Судешье 14 27 15 17
Онока 13 28 64 62
11 28 68 81
Цодребинье
11 28 39 33
Подборовье
47
Сырецка 11 76 77 К о л л е ж с к о м у Сов тнику Т о м и л о в у .
47
Лука 14 30 28 Леіітеііантш Бровцыной.
47
Столбово . 17 32 30 Коллежскому С о в тнику Т о м и л о в у
и Гг.- Вындодіскиагь.
Большаго Коленца 45 14 74 74 Г е н е р а л ъ - Л е й т й ц а п т у Апр леву.
Піалаго К о л е в ц а 42 14 15 15 Тнтуляриой Сов тииц ФеФело-
вой и Г-ж Репьевон.
Любани 43 14 7 6 9 класса Т о у з а к о в о й .
Халезево 45 14 40 40
Мелекса 45 14 158 157 ' Генералъ-Лейтенанту Апр леву.
Борки 46 14 27 27
Халезево 45 14 18 17 К а з е н і і о м у В домству.
Усадище Морозово . . . , . • 43 14 10 11 Ііодпоручиц Абериибесовой.
Савеиицы 44 15 8 11 П о р у ч и ц А б е р и и б е с о в о й , Ліаіору
Каменсколу и 9 класса Тоуза-
ковий.
Юхоры 47 16 47 44 Лейтенатш Бровцыноіі.
— 92 —

185 Теребуяи 42 16 32 35
Близь овой стеклявныв заводъ,
принадлежиіцш С. Петсрбургскому [Казенному В дометву.
купцу Эдельвсну.
186 Б а р ы ш е в о 30 16 19 19
187 Х в а л о в о . .. 40 18 55 56 Гепералъ-Леитенанту Апр леву.
Близь оной щерковь канснная
вмя Св. Николая Чудотворца.
188 Н а в о л о к ъ 33 18 31 35 М а і о р у К а м е н с к о м у и Г. С о м о в у .
189 У с а д и щ е Г о р к а 38 18 9 12 К о л л е ж е к о м у Сов т и и к у Т е г л е в у .
190 Т е р а и г о р е в о 39 19 5 4 Лентенантш Б р о в ц и н о й и Титуляр.
Сов тниц ІІетровой.
191 З а л у з е и ь е 40 19 7 4 Т н т у л я р . Сов тннц Петровой.
192 Л ь з а . . 37 Щ 24 24 Н а д . Сов т. Б у ж е н и н о в о і і , 14 кл>
Ш у л ь г н н у и Статскому С о в тни-
ку П е т р а ш е в с к о м у .
193 Ю р о в о . 37 20і 11 10 Титуляряой Сов тниц Головииой.
194 Р а б о в а . 36 23 19 Маіору Каменскому, 9 кл. Т а р а -
щ д еву, и д внц ТИМОФ ВОИ.
195 Х о л м ъ . 35 23 7 6 Титуляриому Сов тнику Кожину.
196 Б у я н е ц ъ 36 23 12 13 О о л к о в . Б о б ы л е в у , Стат. С о в т.
Петрашевскому и ІТор.Донштрубу
197 Булапово 31 24 22 22 Стат. С о в т. І І е т р а ш е в с к о м у .
198 Усаднще Андр евшвна, 30 25 5 2 К о л л е ж . Сов тпиц Суражевской.
199 Хохловшина. . . . . 30 22 2 3 Титулярному Сов тнику Б о ж и н у .
200 Рапы 33 23 48 52 К а з е н н о м у В домству.
201 Дудачкииа Гора . . 48 26 116 116 Г е я е р а л ъ - Л е й т е н а н т у А н р леву.
202 Плосково 42 26 7 7 ІІоручику Головину.
203 Бережки 42 26 40 33 Титуляр. Сов тниц Головиной и
Полковііиц Б е р е з п н о й .
204 Заозерье 43 26 31 32 ГраФніі Т о л е т о й и П о р . Г о л о в и н у .
205 Дсриово і . .. 59 30 35 31 Пор< Б о и л я р с к о и и Hop. Головину.
206 Кирешъ 52 30 41 40 Боллеж. Ассесорш Чеглоковой.
207 Старково 50 30 36 38 Гг. Бындомскимъ.
208 Басковоіі 50 30 10 12 ІІоручику Головипу.
209 Поддубье 52 30 9 7 Б а з е я н о і и у В домству.
Близъ овой:
Кусецкаго вогоста дсревяввая цер-
ковь во ипія Рождества Пресвятыя
Богородвцы.
210 Н а д о з е р ь е 54 31 18 18 Коллежской Секретарш Лиден-
с к о й и Г-ж Шульгиной.
211 Т о к а р е в о 53 32 16 17 14 класса Ш у л ь г и н у и 5 класса
Випдомскому.
212 Логиново. 54 32 16 18 5 класса Внидомскому.
213 Пальцево. 54 34 14 10 ІПоручику Саблину.
214 АлФерьево 54 34 14 10
215 Завражья. 55 34 16 16 Н а д в о р . С о в тнику С а б л и н у , и
Штабсъ-Каііитаньш Піульгиной.

И т о г о во 2-мъ Стан . — 9348 9732


— 93 —

3" С Т A Н Ъ.

М стопре&ываніе Пристава:
Деревнл М е д в е д е в о . . . . 53 — 67 71 Казенному В домству.
Бендевиныцина 52 1 42 42 Титуляр. Сов. Николаіо Головину.
Славыиково 56 19 6 11 Насл д . умершаго Губ. Секретаря
Судакову.
1
Сельцо Кашино . . . . . 60 I, 6 3 Коллеж. А е с е с о р у Мордвннову.
Якшина ' 55 33 36
Надкопапья 55 ц 24 22
Подбережье 55 цц 35 33 Казеппому В домству.
ІІогостъ Пашскій 55 1 15 12
Въ ІИМІЬ церкопь каленная
имя Рождсства Христова,
Бурицына ' 57 ц 23 13 П о и щиц Аян Поленинои.
Обои 55 2 45 39
Карпниа 56 Казеяпому В домству.
2 37 51
Петровшипа 54 ч 11 12 Д вицаэгь Близавет
Трубачеевымъ.
и Барвар

ЕроФ ева
Усадыіце Большой дворъ, К ли-
57 ч 6 7
ково тоисъ 54 ц 14 15 Гепералъ-Лейтенаиту Апр леву.
Фоіииньшииа 59 % 4 3
Серг евшапа 52 ч 30 20 Бму ж е , Г. Скулябяной н Полков-
пику Трубачееву.
Кігязево •
ІІ^чнино .
55
55
щ 43 42
38 55 (Казенному В домству.
ІІасоново, 55 ц 25 27
Шутово 57 цч 17 17 Титулярному Сов тнику Пиколаю
Головнну.
Вишняковъ посадъ
J'VII.H
. , 57
52
ч 30
16
32
18 [Малол т. д вицазгь Анр левымъ.
Крскачевъ посадъ . . . 59 ч3 25 19
Бардиііщііиа, Уст ево тожъ 53 3 53 40 Геяералъ-Маіорш Бегячевоя.
Усть Кумбиты . . , . , 57 4 6 3 Насл дянкам'ь Маіора Зіордвняова.
Балаидиио . . . . . . 55 4 20 20 Титуляр. Сов тяику Головнну.
Усадище Фепнчевіицна, , 60 4 14 12 Боллеж. А с с е с о р ш Бфрезіовон.
Ирил ки 58 4 9 5
60 ІТнтуляр. Сов тянку Головняу.
Усаднще Р у с к ево . 5 3 4
ІІодбережье 60 5 26 40 Малол тяымъ Гг. Анр левыінъ.
Часовеиская. , , , . . 57 5 4 4 Поручику Апр леву.
Рочевшина . , , . . . 54 6 22 20 Насл днякамъ Маіора Мордвняова.
Папортно 60 7 4 5 Тнтуляр. Сов тнику Роловяну.
Беречевшипа 56 7 9 18 Поручнку Апр леву.
НІІЖНЯЯ Р ы б е ж н а . . . , 60 9 8 8 !Іас.гІ;,і,ііііі,-іпгь Маіора Мордвнлова.
Большая Р ы б е ж и а і . • 61 77 68
91 Полков. Зотову, Тятуляр. Сов т.
Головнпу, Коллеж. А с с е с о р у Е Ф -
ремову н Б н я з ю Мещерскому.
Ноловесь 63 12 74 63 Полков. Зотову, Надвор. Сов х.
Земк , І»ол. Сов т. Борсакову и
Флота Лейтеяанту ДІартьянову.
дБлнно
енисово. 67 13 40 31 Гвардін Полковнику Зотову.
. 66 13 73 69 Подлол. Беличу, Полков. З о т о в у н
Флота Леятеналту Мартьлнову.
Балдииа . 66 13 37 40 Коллеж. А с с е с о р у Корсакову.


— 94 —

Село Колголеша 74 14 260 270 Полков. Зотову, Киязьяагь Мышец-


Въ ономъ церковь деревяпная во к и м ъ и ГраФіін Хвостовов.
имя Св. Іоанна Боюслова.

Вихмязь 76 21 4 5 Генералъ-Лейтенанту Апр леву.


Нопипка 76 22 3 2 П о р у ч и к у Апр леву.
ІІ ЧСКПЦЫ 76 23 3 5
Сязнега . . 77 29 12 16 Коллежскому Асеесору Мордви-
иову.
Щуковшина 77 29 36 29 Статской С о в т н и ц Шнейдеръ.
Бирилинина 78 29 22 22 Гепералъ-ЛІаіору Мерлину.
Савиново 78 30 9 8 Д в и ц а м ъ Апр л е в ь ш ъ .
Ъолыиая Часовенская . . . . 80 30 36 48 Полков. Зотову, Геиералъ-Маіор-
Въ оной щерковь деревяниая во ш К о р с а к о в о й , и Г. Т е г л е в о й .
впія Воздвиженія Жввотворяіцаго
Креста Господня.

Усадище Босковшипа . . . . 88 33 Т и і у л я р . Сов т. Д о л г о в о с а б у р о в о й .


При ономъ на р к КондегЬ два
л сопильные завода: ]-й купцовъ
Громовыхъ, а 2-й куица Сыромят-
никова.

Усадище Орловшипа . . . . 33 17 7 Гепералъ-Маіору Мерлину.


Фоминскал 92 38 16 6 Г е н . Л е й т е н . Апр леву и Т и т у л я р .
Сов тпиц Долговосабуровой.
Малая Часовенская 81 39 14 10 Гвп. Лейтенаиту Козепу, Лоруч.
А п р леву, Т и т у л я р . С о в . Д о л г о -
восабуровоіі и д в и ц а м ъ А п р -
.ІСІІІіПГГ.. - .
Бизляково . . . . . ; . . 94 40 16 13 Г е н . Ліаіору М е р л и н у , Т и т у л я р .
АНТИФОВО 94 40 8 9 C O B * T . Упковской н насл дии-
к а м ъ Г. М о р д в и н о в а .
Кондега 86 40 7 8 Полковнику Зотову.
Малыжепская 94 40 32 32 Ііапитанш Унковскоіі.
Мурашевшнпа 94 40 34 37 Г н. М а і о р у М е р л и п у и п а с л д-
н и к а м ъ Лііііора М о р д в и н о в а .
Кукшиново 62 34 28 14 Е м у же Г. М е р л и п у и К о л л е ж с к о м у
Ассесору Мордвнпову.
Мосеиково, Костино тожъ. . . 84 36 13 15 Гепералъ-Маіору Мердину и Гг.
Апр л е в ь ш ъ .
Подъслье 85 37 22 17 Генералъ-Маіору Мерлииу.
Ііоронкиио 80 37 20 18 М а л о л ныінъ Г-г. Апр л е в ы м ъ .
Шиловъ иаволокъ 81 37 6 3 І І о р у ч и к у Апр л е в у .
Платково . . . . . . > . . 83 37 17 15 Т и т у л я р п о м у Сов тннку Г о л о в и н у .
Иеченицына 84 37 18 18 Г в а р д і н ГІолковиику З о т о в у и д -
вицамъ Теглевьигь.
Кузнецова . . . . . . . . 86 38 9 7
іГенералъ-Лейтенанту Апр леву.
Батогова 86 39 7 7
Царевшина 84 40 4 2 Генералъ-Маіору Мерлину.
Блпзь ОИІІІІ на р к Каппгіі л со-
пильный завпдъ, приыадлежаи^ій
куацамъ Бередыиковьшъ.
Новинка 103 45 25 27 П о р у ч и к у Остаоіейу.
Ланькова гора 104 46 17 15 Ц о р у ч и к у А п р леву.
Подгорье 104 46 22 20 Гг. Зиновьевымъ.
— 95 —

72 Село Загубье 56 12 151 158 Еазенному В домству.


Лъ ОНОМЪ:
Цсрковь камеиная во имя Рожде-
ства Пресвятыя Боіородицы.

73 Минино 56 12 74 59
74 Деревия Сторожпе 70 26 61 79
Въ ОПОЙ:
Церковь каліснная во л.чя Спятп-
теля Николая Чудотворца.

75 Манихино 6 100 82 .Казенпому В домству


76 Ліпртыпово 17 6 66 70
77 Пеіцаницы 47 7 35 44
78 Ііарпипо 48 7J 47 53
79 Исаково 49 71 41 44
80 Чутки . 47 9' 91 82
81 Сонино 47 9 146 117
82 Іевково 44 15 102 102
83 ІІрокшиио 53 16 42 45 г. П у т я т й п ы м ъ и Маі.' Я х о н т о в о и .
84 Волосово 41 25 128 130
85 Горка 40 25 56 49
86 Спнрова 39 25 60 57
87 Шелтола 37 25 137 125
88 Охкула . . 36 25 73 90
89 Самзчикина 32 30 63 60
90 Медведково 34 25 16 17
91 Острожье . . . 36 25 60 68
92 ІІодбсрежье 35 25 63 65 і К а з е н я р м у В*ДОмству.
93 Коледина :• • 35 25 24 26
94 Лесь 35 26 27 17
95 Лужниково . . . . . . . . 35 25 11 13
96 Шекьшина 35 25 16 19
97 Хэіелевикъ 38 30 63 71
98 Ныжніи Хмелевикъ . . . . .
38 30 18 23
99 Юга
37 30 18 22
36 30 27 25
100 Юга за ручьемъ . . . . * .
35 30 4 5 І І о д и о л к о п н и ц Алекс евой.
101 Усадище Ріогиио
32 30 22 26 Маіору Каменскому.
102 Заостровье . . . . . . . .
30 30 3 6
103 В о р о и о в с к о е Ус*ье
33 30 6 5
104 Погосгь Вороіювскій . . . .
Въ оноиъ:
Церковь деревяниая во шая РоЖДе.
ства Пресвятыя Богородпцы.
105 Б лый костеръ 28 30 24 28
106 Тюііевъ полазъ 28 30 61 66 Жазенному В домству.
107 ПІахново 28 30 92 108
108 Пеіцаницы 28 30 85 89
109 Блохива 29 30 19 27
110 Ьакланова 37 35 30 35
111 Шурагская Елохова . . . • . 29 35 56 53
112 Лахта
:
• . 36 35 19 20
113 Кирниова • . 38 35 78 79
— 96 —

Грабухипа 38 35 60 54
К а з е п і ю м у В домству.
Чуново 30 36 92 94
Телжево . . . . . . . . . 26 39 105 99 Коллеж. Сов тнику Корсакову.
Надозерье 28 39 94 95 Таішому Сов тнику Мордвинову.
Загрядище 28 41 27 26
Статскому С о в т. І І е т р а ш е в с к о м у .
Тихолидовъ Д в о р ъ . . . , , 31 43 33 37
Залузье 30 44 51 50 Таиному Сов тиику Быязіо Петру
Марьино 30 46 47 ЛІещерскому.
Усадище , . 30' 45 50 49 К о л л е ж . С о в тиику К о р с а к о в у .
Прв оной:
Церковь деревянная во иия Рож-
дестна Пресвятыя Логородицы.
Подолково 31 45і 32 31 Генераяъ-Леитенанту Козепу.
Кивуя , . зе 46 12 9 Статскому С о в т. П е т р а ш е в с к о м у .
Кивуяжъ , . 36 46 39 34
Казенному В домству.
Горка 39 49 40 39
Регачево 35 49 57 56 Т а й н о м у С о в тиику М о р д в и н о в у .
Іі т і а ъ Б о р ъ 30 49 64 75 К н я з ю ЛІещерскому.
Вышово 35 50 92 95 Коллеж. Сов тнику Корсакову.
Перетникъ 43 59 60 71
Подболотье . 26 58 50 49 Чиновниц 7 кл. Вильгелыновой.
Мурово 39 59 58 56
Бозъ 43 59 20 18 Статскому С о в т. П е т р а ш е в с к о м у .
Низнио 20 37 178 213
Дрюневшина . . , , « • , ; , , ' , 21 37 58 64
Жуковшина 18 40 72 92 К а з е н н о м у В домству.
Лунгацкій Островъ 17 40 107 115
Гора Лобозова ч
. 22 40 27 31
Заречье . . . . . . . . . 20 40 70 70
Село Лунгача . 20 40 123 111
Въ инопгь:
Церковь деревяпная во имя Вод-
Т а й п о м у С о в н и к у Мордвидіову.
двпженія Честнаго /Кивотворяіцаго
креста Господия.
АіГПІПОВО '. щ 22 41 89 89
Пиначево ' . 23 43 17 17
Мертвицы • 27 45 44 31
Курики . . 23 45 64 51 Еоллеж. Совіячику Корсакову.
СЬло С я с ь к і е р я д к а II 44 430 420 Надвор. Сов тннку Лковлеву.
Въ онотъ:
Цсрковь катенная во пмя Свяхыхъ
Лпостолъ Петра и ІІавла.
До лі ож и рово 65 94 105
Въ оной:
п) Волостное Правленіе и учнлвще
въ деревянцомъ доаі .
6J Блвзъ сей деревни состоитъ мо-
яастырь во илія Введеаія ІІре- \Ка,ченному В домстлу,
святыя Богпродацы.
в ) Ври сеиъ іионастыр л соцвль-
ный заводъ.
Егорьевская , . 63 10 44 47
Викшенье . 65 10 79 85
Яровшнна 65 10 28 40
97 —

143 Корестслево 65 10 50 69
Въ онолгь церковь каменная во имя
Святитедя Няколая Чудотворца.
144 Попамарево 65 10 42 57
145 Фомина 65 11 82 95
146 Фроловшина , 65 10 14 26
147 Горка 62 10 16 18
148 Комбановшина 64 11 20 18
149 Завьяловшина 64 Hi 15 17
150 Апдрусова 64 іі| 12 12
151
152
Бирьяновшина
Чалые
65
65
пі
Щ
8
13
12
17
153 Жиравовшина . ' . . . . . . 65 12 12 17
Казенному В домству.
154 Аптоліанова 66 12 61 70
155 с/іаксшшина • 66 16 12
Щ
156 Полдеиицы 66 14 22
157
158
Барково 65
67
щ 33 48
Оеліогипа 13 5 7
159 Шиіпияа 67 26 27
160 13
Шесииковшина 65 13 27 33
161 Овсяниковшвна 67 36 45
162 13
Новина 65 14 1 2
163 Баснова . . . . . . . . . 67 19 18
164 14
Горловшина 67 15 68 65
Пристань прн р к Свпр*, гд бы- 15
ваетъ въ л то до 5,000 судовъ.
165 Чашісовича 73 15 32 24 П р а п о р . Анн П а л и ц ы н о и . Т и т у л я р
Сов тнниц Марьи Саблиной и
Гг. Апр левымъ.
166 Усадпше Уск ево. . 75 17 20 17 Прапорщику Корсакову.
167 Хвалевшнна . . . . 74 16 4 5
168 Пустая Викшепьга 80 16 7 9 • Генералъ-Маіору Корсакову.
169 Д в о р ъ Акожмуха т о ж ъ 75 16 21 20
170 Маклаковшипа . 75 18 11 11 ГГолковнику К о р с а к о в у .
171 Антнповшина , . 81 18 5 6 Генералъ-Маіору Корсакову.
172 Баномка 82 26 20 22
173 Трошево 83 261 14 10 ^Полковнику К о р с а к о в у .
174 Потокарево . . . . 83 27" 20 21
175 Мергино 85 29 27 29 Н а д в о р . Сов т. А п с е и т о в о й , К а п и -
танш І ачаловой, Капитанш
Уиковскаи, Прапорщиц Ііали-
ц ы н о и и Г г . Апр л е в ы м ъ .
176 Ларьяновъ Островъ 87 29 8 10 І І а д в о р п о л у С о в таііку Апсеитову
177 Колотилово . . . 86 29 12 14 Г е п е р а л ъ - Л е и т е н а п т у Апр леву u
Башітаііш Унковскои.
178 Земена. 86 29 28 19 ГраФіін О р л о в о й , Н а д в о р . С о в т.
Апсеитовой и І І о л к о в . К о р с а к о в у .
179 Пахховичи 86 30 10 12 ГраФИн Орловой.
180 ГІоланка . 86 30 7
181 Чуницы . 86 32 29 Д виц К а ч а л о в о й и Ш т а б с ъ - К а -
питапу Ф р а н ц е в и ч у .
182 Лопотово 87 33 14 13 Д виц Качаливой.
183 Сельцо Спаское . 118 33 15 14 Капитанш Качаловои.
184 Сельцо Николаевское 87 33 15 15 ГраФііи Орловой.

25
— 98 —

185 Усадище Стехновшина • 90 33 22 20 Надворному Сов тпнку Саблнну.


186 ІЧоягпмичи 105 41 2 2 Дворянину Апр леву.
187 Н |(Г111ІО 90 34 28 31 Казенпому В домству.
188 Новиика 95 41 8 7 Коллежской Сов т. Кобылиноіі и
Полковнику Корсакову.
189 Кнбедра 88 41 9 10 Коллежі Оов тниц Кобылиной.
190 Иич кпипцы. 97 42 19 19 Ей же и ГраФин Орловой.
191 Пальгипо 96 42 23 20 Коллсж. Сов тняц Кобылиной.
192 Субоченнцы 110 44 10 11
193 Павлово 112 48 19 20 j Статскому Сов тнику Клокачеву.
191 Ліедвежье 114 48 5 6 Генерадъ-Маіору Корсакову.
195 Село Городокъ 117 53 6 8
Въ онпмъ церколь деровяішая во
пмя Смоленской БОІНІОІІ Магери. Полковнику Корсакову.

196 Пгокипичи 117 50 20 27


197 Алеховшина 120 50 18 25
198 Афоиина 120 52 11 6
199 Новоселка 120 52 10 7
200 Иласовшина 121 52 12 6 Казенноэіу В домству.
201 3jL'BO 121 52 25 18
202 Везнкиннчи 120 52 41 38
203 ГІиіікцно 90 53 33 38
201 ІІОНКІІІІО 90 53 7 16 Генералъ-Маіору Кореакову.
205 Заболотья 121 54 16 18 Прапоріциц Чеглоковрн.
206 Нюбиничь • . 115 56 35 29 Генералъ - Маіору Корсакову и
Прапорщиц Чеглоковой.
207 Снлюкопшііна 122 56 4 4
208 Шахтипеля . 124 57 10 12 Геяералъ-Маіору Корсакову.
209 ІІНКИИІІЧЬ. 120 58 30 32
210 Кальшіііінчи. 120 60 43 40 Ему же и Стат. Сов т. І\.іокачеву.
211 ІІіілотовичіі . 120 63 20 25 Геиералъ-Маіору Корсакову, Кол.
Сов т. Кобылиной и Прапорщн-
ц Чеглоковой.
212 Новипка . 101 64 22 21 Генералъ-Маіору Кореакову.
213 Копецъ Озера 130 64 40 40 Поручику Ефремову.
211 Іевлсво . . 135 65 10 11 Чииовинку 8 класса Ефремову.
215 КОІІОВІІЧІІ . . 85 75 62 68 Сіатскому Сов тнику Кдокачеву.

И т о г о въ 3-мъ Схан . —
— —— 8232 8439
— 99 —

ЛУЖСКАГО УБЗДА

І й С Т А Н Ъ.

Число жи-
Разстоя-
тслей по
М стопрсбываніе Пристава и означе- ніе.
ревпзіи.
ніе находящихся въ стан его заштат-
3 si
ныхъ городовъ, посадовъ, м стечекъ, чо pa
-• св

NЮ селъ и дсрсвснь, также церквсй, мо- || КоИГ ПРИНАДЛВЖАГЪ.


0 S
ыастырей, благотворительныхъ и част- •і .
ііыхъ завсдецій, «абрикъ и заводовъ. ч:
Іg 1 Ч
61
О п
S щ
М стопребывапіе Лриставаі
^Щеревнл Долаоека 231 169 187
lib (inoil:
а) Этапное пом іцсиіо.
б) Почтввая станція.
Село Егорьевское 80 60 17 13
В ъ оношъ ц е р к о в ь к а м с н н а я во Орапіенбаум. Дворц. Правлеиію.
имя В е л н к о м ^ ч е и п к а Г е о р г і я .
Деревян:
3 Нестерково 80 60 86 74
4 Повынка 70 47 98 99
5 Озерешно 74 51 94 96
6 Гл б о в о . . . . 85 62 47 42 Генвралъ-Маіорш Бегичевой.
9 11 Надв. Сов тнику Обольявипову.
Въ опоіі иіітеіпгый доаіъ. 7 5 П о м іцику Л е о н т ы о К а р ц о в у .
16 14 С в о б о д ц ы е хл б о п а ш ц ы .

Савкцно . 89 66 Д йет. Т а і і . С о в т. Б о л о т н и к о в о й
съ дочерьми.
16 18 Г е н . Л е й т . ГраФнн С т р о г о п о в о й .
11 8 Надв. Сов тнику Обольянинову.
8 Ігняжицы 89 66
В ъ ояоіі г о с п о д с к і и доэгь. • ГраФия Строгононои.
9 ,\ ,111.11II110 86 75 9 9
7 6 Генераль-Маіорш Бегичевой.
10 ІІорожекъ 90 75 8 4 Д нст. Tail. Соп т. Б о л о т н н к о в о и
сь дочерьин.
5 4 Мичману Тыртову.
13 10 С в о б о д н ы е хл б о п а ш ц и .
11 Слудицы 90 75 52 50 Графин Строгоиовон.
В ъ онои:
а) Господскій домъ 17 15 Генералъ-Маіорш Пуаыревской.
) Харчевня.
12 Чаща * . 63 45 127 143
13 Ольховецъ . . . . 78 55 70 73 ІОраніенбаум. Дворцовоиу Ирав-
14 Воцко 80 60 9 8 ленію.
15 Креяшно 75 55 150 150

26
100

16 Тарасино 81 59 130 142 Орапіеибаум. Дворц. Правлевію.


17 Лысцово 88 61 16 14 Д йст. Стат. Сов тн. Игнатьеву.
18 Сорочкино 42 159 157
Въ оной этапное въ крестьян- щ
скомъ дом пом щеніе. ІОраніенбаум. Дворц. Правленію.
19 С лище 38 12 29 25
20 41 18 12 19
21 Каиенка, въ коей господскійдомъ. 40 14 — — Боллежск. Сов тнику Акееиову.
[22 Луги 47 і 24 119 127
23 Владычкино 35 12 61 85 Ораніенбауль Дворц. Правлепію.
24 Пехепецъ 29і 7 49 54
25 Ящери . 32" 10 20 18 Чинов. 7 клас. В р Случанской.
Чъ о н о й :
а) Фабрика писчей бумагн . С. Петербургек. купцу Фокипу.
t1) На ЛІ. ахъ 4 харчевни.
26 Заполье 18 15 33 40 Губерис. Секрет. Стульгиисковіу.
Въ (ишй іііітейиыіі домъ.
27 Болоты 19 6 7 8 Генералъ-Маіорш Бегичевой.
В ъ оной:
а} Росподскіи домъ — — Туб. Сек. Ивапу Торопогрицкому.
7 8 7-го класса Вараксияу.
б) Господскіи д о м ъ . . . — — 8 9 Жен его.
в) Иутиловскіе 4 харчевнн.
28 Кушкиио 28 5 2 4 Нарвскнмъ м щапамъ Ивану и Нн-
колаю ПрокоФьевымъ.
29 Замошье Бараново ПІалое 28 5 12 12 Гдовскому Окружному Управленію.
11 9 Пом щику недорослю Р е я н н .
30 Жельцы 11 12 64 78 7-го класеа Случанской.
В ъ опой:
а) Господскій доиъ.
б) Харчевня.
31 Заіаошье Большое . . 31 8 34 37 Дочери Ген. Маіор. д ввц Бка-
тервны Не ловой.
3 4 Д вицамъ дочерямъ Коллеж. Ас-
сесора, Авв в Р о з Б а я ъ .
32 Пелково 31 8 127 170
33 Гобжицы 37 14 57 61 ІОрапіевбаум. Дворц. Правлснію.
34 Далеково 22 17 27 24 Подволковв. Петру Прозороввчу.
9 10 Бавитанш Хрвстяв Сумарод-
ской.
35 Бавьково 10 9 7-го класса Случавской.
5 6 Малол х. Нвколаю Бвятковсколіу.
36 Село Перечицы 24 12
В ъ оношъ:
а) Церковъ дерсвявная во имя
Св. Великомученика Георгія.
б) Господскіе до.ііа 1-й . . . 16 17 Поручвц Блисавет Боройской.
2-н . • . — — 28 30 Твтуд. Сов. Иваву Козловскому.
3-й . . . ІІОМІ.ІІГІИГІ, Федоровой в дочерв
ея Маіорш Пуіциной.
7 9 8-го класса Кузминскому.
1 2 Каввт. Анв Ивавовой.
37 Ситенка. . 18 16 51 59 ІГвардія Поручику Скобельцыву.
38 Островенка 20 18 7 10
39 Кеэіка . . 30 10 17 23 Гевералъ-Маіорш Бегичевой.
- 101 -

40 Б жани. . 37 17 27 17 Титулярной Сов тниц Черныше-


вои.
41 Муравейно 45 23 1 6 Дворянииу Виігпіякову.
1 3 Коллежск. Сов тнику Бовискому.
42 Село Брасиыя Горы 40 38
Въ оиоиъ: Церковь деревян-
ная во имя Знаменія Пресвятыя
Богородицы 5 8 Церковнослужители.
13 15 Титулярпой Сов т. Чернышевой.
7 8 Свободные хл бопашцы.
43 Заозерье 41 39 19 27 Кол. Асс. Хомутову.
44 Волокъ . 39 38 25 30 Тит. Сов. Черныіиевой.
17 20 Свободные хл бопашцы.
45 Поля . . 50 48 24 22 Поручику Фоиъ-Рау.
21 24 Подпоручиці Фонъ-Рау.
46 Замостье 48 46 10 13 Дворяпину Ивану Вишііякову.
3 2 Ціт.-Банит. Дмитрію Вишнякову.
47 Сабо , 42 40 9 11 Дворянииу Вишнякрву.
Въ ономъ кожевенный заводъ.
48 Ветчипы 44 42 37 40 Флота Лейтёпанту Либгарту.
7 10 Ораніенб. Дворц. Правленію.
49 Сабцы 20 35 17 23 Насл дн. Кол. Асс. Воробьевой.
5 6 Гдовскому Окружн. Управлені.о.
Въ опомъ упразднеішыи сте-
клянныи заводъ 7 класса Цятковскому.
50 Черенско 57 55 5 4 Маркшрейдеру Александру Шуль-
51 Захоиье 57 55 13 10 гину.
20 19 Дворянк д виц Фонъ-Рау.
52 Горка . 60 58 9 11 Провинц. Секр. и жен его Гло-
товылгь.
53 Слудицы 62 60 9 12 Кол. Секр. Глотову.
10 12 Маркшрейдеру Александру Шуль-
гину.
54 Любачажи 61 63 20 46 Кол. Сов. Конисскому.
В ъ ономъ господскін домъ Дворяннну унтеръ-ОФиц. Глотову.
55 Медв ежки 60 58 7 9
12 ПІтабсъ-Бапит. Конисскошу.
56 Брея 59 57 11
57 Накла 57 55 28 30 Тит. Сов. Чернышевой.
58 Блескуши 62 60 9 11 Кол. Секр. Глотову.
4 6 Дворянк д виц Глотовои.
16 14 Генералъ-АншеФу Сукину.
11 10 Пом щиц Улит Заболоцкой.
59 Шипина. 75 73 36 36 Маркшрейдеру Шульгияу.
4 4 Ораніенб. Дворц. ІІравленію.
60 Дубецкое 79 77 8 10 Тит. Сов. Глотову.
8 7 Провинц. Секр. Рындиной.
11 13 Насл. Кап.-Лейт. Глотова.
61 Хилокъ 78 76 14 16 Кол. Сов. Конисскому.
11 10 Штабсь-Бап. Конисскому.
13 12 Тит. Сов. Глотову.
3 4 Дворянк д шщіі Вишяяковой.
62 Редижи 82 80 22 24 Штабсъ-Капит. Конискому.
63 6 17 3 4 Насл. Д йст. Ст. Сов. Брозина.
Шиливо
6 7 Кол. Сов. Охотницкой.
3 2 Полковввку Якнмову.
102

64 Крупели 16 37 35 Генер.-АншеФу Обольяпипову.


Въ оиои пять харчевеиь . . Бго крестьянамъ изъ Брупель
псрееслившнмся.
65 Затулеиье 16 39 61 63 8 кл. Алексапдръ Кузьминскому.
66 Изори Большіе 18 41 33 31
67 Нзори Малые 29 |Капит.-Лейт. Селпваііову.
34
68 Заішшенье 16 39 15 13 Гепсралъ-ЗІаіорш Богичевон.
4 6 Насл. 7 кл. Семена Рындииа.
10 9
69 Беллв 15 38 26 | Надв. Сов. Пурлевскому.
30
70 Запольс 16 39 19 18 К.ол. Сов. Пдато-ву Дмитріеву.
71 Верхутиио 20 43 24 30 Капитапш 2 ранга Целеппи.
10 12 Тит. Сов. Иваву Оаблину.
1 Подпор. Всеволоду Дмитріеву.
72 Село Троица 18 41
Въ немъ церковь деревяиная
во имя ЖивоначальныяТроацы. 2 3 Церковпослужителя.
73 Болище 18 41 24 7 Прапорщ. Василыо Аптояову.
74 Путятино 18 41 26 30 8 класса Кузьминскому.
75 Папіиина 17 40 16 14 Пом щ. НнкиФору Иетряшсву.
76 Залюсіье 25 30 17 20 Кол. Секр. Быкову.
14 12 Ж е и его Елиеавет .
77 Сокольннки 29 34 4 1 ІОнкеру Василью Не лову.
13 14 Ст. Сов. Батіевскому.
3 4 5 класса Ііозловекоту.
9 11 Губ. Секр. Шслковниковой.
78 Поддубье 18 41 10 10 ЛІаіору Громек н жен его.
11 12 Надвор. Сов т. Путиловой.
10 10 5 класса Козловскому.
20 22 6 класса Окуньковой.
13 14 6 класса Окупькову.
14 16 6 класса Бартдинской.
79 Бутковцы. 18 41 9 11 6 класса Окунькову и жен его.
80 Влешкокичн Малые 22 45 16 14 ІІолковниц Ярцъ.
3 4 Кап -Леііт. Княгнн Елсцкой.
9 8 Дочери ея І ііяжи Настасьи Пе-
тровн .
81 Влешковичи Большіе 22 45 57 60 Кол. Асс. Не лову.
ІІокровско . . . . 20 43 18 18 Генер.-Маіорш ІІІапошниковой
82 съ д іьми.
Закливье 25 48 10 8 Генералъ-ІМаіорш Бегнчевой.
83 8 10 Д йст. Ст. Сов. Игнатьеву.
Село Великое 25 48
84 В ъ ономъ;
а) Церковь деревякная упразд-
ненная во нмя Воскресенія
Христова.
(1) Господскіе долы: І-й . Поручиц Княгнн Блецкой.
2-й . 20 23 Д йст. Ст. Сов. Игнатьеву.
3-й . 18 16 Д виц дочерн 6 кл. Д. Сенгь-
Николы.
20 20 Насл дн. Надв. Сов. Зиновьсва.
85 Хлупино 30 53 6 8 Д виц сдосьи Скобельцыиой.
25 23 Д виц В р Скобельцыной.
38 35 Гдовскому Окружп. Управленію.
4 5 Ораніенб. Дворц. Правлеиію.
- юа -

Васильковичи 30 53 16 14 Полновиику Лаваревичу.


5 4 4 класса Игпатьеву.
Щербипки 35 57 16 18
Штабсъ-Ротм. Ласупскому.
Лужицы . 35 37 24 23
Паитедеичи 26 49 2 3 Полковнику Лазаревичу.
7 6 Генеі^лъ-АншеФ/ CjKmrf.
24 23 Гснер.-іиаіорш Шапошііиковой.
11 10 4 клаоса И г н а т ь е в у .
16 14 Д йст. Ст. С о в . Н г и а т ь е в о н .
16 17 Штабеъ-Ротм. Ласунскому.
ЛіООІІІГО . 35 58 26 30 Прапорщиц Назшіовоіі.
Поляны . 38 61 101 109
Ораніенб. Дворц. Правленію.
Теребушки 40 63 21 23
Холошцы . 40 63 16 15 Т и т . С о в . Азикову.
8 9 Жен е г о Авдоть СтепановігЬ.
7 8 7 класса П І у л е п н я к о в о й .
15 8 Поручиц І нягин Елоцкоп.
9 11 М а л о л т н ы м ъ А л е к с а и д р у и Але-
ксапдр Зиповьсвымъ.
ЛІихаиловское 35 58 15 13 Д йет. Ст. С о в . Р ы х л е в с к о й .
Заблюдежье 35 58 5 6 І і о л іцпц Улит Заболоцкой.
Заяіишье іі.ііі Т р е н ь к о в о . 40 63 7 5 5 класса В а р в а р Баллс.
30 28
Д йст. Ст. С о в . П І а м ш е в о й .
Коростыпя 43 66 68 65
Р чки 42 61
В ъ о н и й господскДе д о м ы : 1-й. Дочери Надв. Сов. Редрова.
2-н. Д в о р я и а м ъ Т И М О Ф Ю И Алекс ю
Редровымъ.
10 8 Шхабсъ-Ротм. Ласунскому.
Стройна 41 64 36 40 Ораніенб. Дворц. Правлепію.
Сіаи . 36 59 14 12 Г<"нерал.ъ-іиаіорш Бегичевой.
17 18 Н а с л д и . Д ь й . Ст. С о в . Б р о з п н а .
25 26
5 класса В а р в а р Балле.
Пожарище 36 59 11 10
7 S Б п я ж п АФИМЬ Блецкой.
25 27 Д в о р я п к д виц В р Е к и м о в о н .
Вяжнще . 41 64 8 10 Д йст. Ст. С о в . Ш а м ш е в о й .
Жилотино 45 68 9 ю 5 класса В а р в а р Балле.
11 13 Д ііст. Ст. С о в . П І а м ш е в о й .
Иадб лье. 38 61 70 76 Геиералъ-Маіорга Бегичевой.
9 10 Надв. Сов. Обольянинову.
10 9 Штыкъ-Юпкерш Катерин Пы-
хачевой;
Чолово 48 71 41 (0 Ораиіенб. Дворц. Правлепію.
В ретье 43 66 12 10 Генералъ-Маіор Бегичевой.
Горка . 35 58 13 15 Ш т а б с ъ Капнтану Р е д р о в у .
• ІОІІІІПЩІ 35 58 28 30 Д йст. Ст. С о в . Р ы х . і е в с к о й .
1 7 класса Б а з а к е в и ч у .
Двсрезна 35 38 11 10 Генералъ-Маіорга Бегичевой.
2 3 7 класса К а з а к е в н ч у .
11 10 Капит.-Лейтенаптш Рыкачевой.
3 4 Ка пит.-Лейтена нтш З І о р д в и и о в о й .
10 12 7 класса С л у ч а п е к о й .
7 9 7 класса Р ы п д и п а д т я и ъ .
ІІо-іапъ 33 56 68 70" Полковнику Лазаревичу.
9 11 Бапит.-Леиіеиаитш Рыкачевой.

27
Село Б дое 36 54 9 13 Поручиц Княгнн Елецкой.
Въ оіюмъ: 58 54 Гепералъ-Маіорш Бегичевой.

а ) Ц е р к о в ь к а м е я н а я во имя
Рождества Христова.
б) Пцтейныи домъ.

И2 Село Бутково 37 60 83 87 Генералъ-Маіорш Бегычевой.


Въ ономъ щерковь дерсвяпная во
ипя Пресвятыя Богородицы.
14 12 4 класса И г п а т ь е в у .
4 6 Полковнику Б а к у ш ш у .
4 5 Надворн. Сов. Обольяпииову.
4 6 Штыкъ-Юикерш Ныхачевсы.
113 Велекшнцы 36 59 6 9 Генералъ-Маіорш Бегичевой.
114 Ерышево 35 58 41 40
3 4 Надв. Сов. Обольяпииову.
2 3 Штыкъ-Юнкерш ІІыхачевой.
115 Казадовнчп 32 55 3 4 Ораніепбауаі. Дворц. И р а в л е п і ю .
116 Тарковичи 30 53 18 16 Стат. С о в . М я с о д о в о й .
14 15 ІІадв. С о в . Б о е в о д с к о м у .
10 12 П р а п о р і ц и к у Антоиову.
4 6 Поручику Илыіііу.
14 16 Генералъ-АншеФу Сукипу.
117 Овнповнчи 35 58 18 23 Генералъ-Маіорш Бегичевои.
118 Ф е д о р о в а или Д г д о р о в а г о р а 30 53 14 12 Генералъ-Аншефу Сукнну.
119 Боріцова 31 54 10 16 Подпранорщику Кучецкому.
120 Логъ 30 53 11 12 Генералъ-Апшефу Сукипу.
121 Нестерочи 32 55 3 5 Сіат. Сов. Мясо довой.
122 Седо І і о р о т а 30 53 14 16
Въ оігомъ цсрковь дерсвянная во
mm Жпвоііачальныя Тровщы. 'Генералъ-АишеФу Сукнну.
123 Кишпца 29 52 22 29
124 Хабалина гора 28 51 9 9
125 Иатрушииа гора 28 51 72 70
Сіат. С о в . М я с о д о в о й .
126 Точищи 35 58 7 10
12 10 Генералъ-АіішеФу Сукипу.
127 30 53 20 17 Дочер Д йст. Стат. Сов т н и к а
д виц Н а с т а с ь И д ь и п с к о й .
128 Горнстицы 25 48 17 16 Д о ч е р и ЭІаіора д виц К а т е р и п
Мазавскоіі.
129 Радгостцы 25 48 53 50 Штыкъ Ю н к е р ш Пыхачевой.
8 10 Д йст. Ст. С о в . И г п а т ь е в у .
130 Выборъ 24 47 56 53 Гвардіи Штабсъ-Ротм. Б е р е з и п у .
8 8 Н а с л д и . В о е н . С о в тп. А к п п и п а .
3 5 Д виц дочери Губерпск. Секр.
Авдоть Заболоцкои.
3 4 Губ. Секр. Марь Заболоцкои.
131 Чорная 25 48 6 7 Д ист. Ст. С о в . Т а т ь я н И л ь н п с к о й .
19 20 Е й же и д о ч е р и е я д виціз Алек-
сандр .
17 18 8 класса С к у г а р е в с к о й .
Щепы 19 42 21 20 Бол< А с с . Г а в р н л о в у .
1 3 Бапит.-Лейт. Мордвиновой.
15 17 Г е і і е р а л ъ - М а і о і ) у Муравьеву,
— 105 —

Любеховичи. 20 43 8 10 Ораніенбаум. Дворц. Правленію.


11 10 Маіорш Татьян Цикоііовой.
6 7 Ш т а б с ъ - К а п и т . Пустовалову.
11 10 Кол. А с с . Іііііягиіі ІІРкуатовои.
2 3 Генералъ-Маіорш Ададуровой.
3 4 Губ. Секр. Быковой.
Б о р к и или И в а н о в с к о е . 21 44 8 10 Маіорш Нпкоиовой.
Б лое 22 45 14 17 Канит. 1 ранга Обольяниповой.
26 27 Насл дп. Скугаревскимъ.
7 8 Д ішціі АФІІМЬ Болобовой.
5 7 Губ. Секр. Шелковнііковой.
Село Городня • 25 48 33 38 Инжеяеръ-Капит. Мозовскому.
12 10 ІІолкокіпіку І І л ь ііаіліппі .
Въ ономъ:
а) Цсрковь камснная во имя Святаго 48 46 Ораніенбаум. Дворц. Правленію.
Велпкомучсника Днліитрія.
б) Питенныв дом ь.
Л а ю в е ц ъ зіалый 35 53 19 20 Д виц д о ч е р п П о л к о в п н к а Але-
ксаидр Антоновой.
11 10 Штабсъ-Капит. Арцыбашевои.
5 4 6 класса О к у н ь к о в о й .
Лаховецъ большой 30 53 10 8 Полковпику Губачевскому.
- 16 17 Тит. Сов. Блаженкову.
Ясковичи 20 43 5 6 Штабсъ-Бапит. Крылову.
7 5 Штабсъ-Бапит. Арцыбашевой.
20 24 4 класса Н г п а т ь е в у .
1 3 Д йст. Ст. С о в . И г н а т ь е в о н .
83 86 Д йет. Ст. С о в . П г н а т ь е в у .
36 40 Г е и . Адъют. С О Ф Ь Храновицкой.
13 14 Штыкъ-Юикерш ІІыхачевои.
8 10 ЗІаіорш Пелаге Болокольцовой.
1 3
! Ораніенбауы. Дворц. ІІравденііо.
Дубровка. . . .' 30 53 55 60
Въ онозгь: Волостное Правлсніе н
Дви|іцовыд деревянный домъ.
Хтышино 29 50 8 9 Канцеляристу Васнлыо Гурьеву.
5 7 Подпоручику Петру Гурьеву.
4 2 Поручику Бладиміру Гурьеву.
2 3 Д виц П е л а г е Гурьевой.
4 3 Д виц Б в п р а к с і и Г у р ь е в о й .
Костроки, 35 58 3 5 Подполковниц Б р Шувчинскои.
7 9 Полковнику Губачевскому.
1 2 Жен его Васс .
8 10 Подполковп. Прозоровичевой.
1 — Подполковннку Прозоровичу.
12 14 Дочерн Полковннка Александр
Аитоновои.
2 2 Д виц Скобельцыпой.
Торошкино . 31 54 19 20 Тнт. Сов. Федось Нерытовои.
16 14 Насл. Поручика Лорисъ-Меликова.
Заборовско . 37 60 8 10 Недорослю Егору Ренни.
Лнтииова . 29 52 22 30 С в о б о д н ы е хл б о п а ш ц ы .
Кочипо 28 51 43 40 {Ораніенбаум. Д в о р ц . Правленію.
Жигжичино . 27 50 69 70
ІІуховнчн. . 27 50 5 3 Мнчману Ф е д о р у О б о л ь я н и н о в у .
2 — Лейтенан. Ннколаю Обольянииову.
5 7 С в о б о д п ы е хл б о п а ш ц ы .
— 106 —

Дубцы. . . 30 53 87 90 Надв. Сов. Алсксандру Оболья-


Косово. . . 32 55 57 60 нииову.
34 30 Л е й т е н а п т у Павлу З е л е п и н у .
5 6 М и ч м а н у ІІііколаю З е л е н и н у .
24 26 П о д п о л к . -Алексаидру З е л е н н п у .
Радолн . . 36 59 41 40 Гдовскому Окружн. Управлепіів.
Уиошковнчн. 25 48 38 39 Г ц а р д і и Ш т а б с ъ - Р р т м і і с т р у ГраФу
Д ш к с е м б у р г у с ъ ж е н о ю и д тьаш.
13 7 6 кдасса О к у и ь к о в о й .
10 8 К о л . С е к р . Окунькову.
8 10 М а л о л тп. д тя.иъ і і н я з я Н и к о л а я
Кекуатова.
14 12 Д тямъ 8 класеа Б н я з я Ы и к о л а я
Кекуатова съ б р а т ь я м и .
20 25 ДІаіорш Мазавской.
3 2 Д о ч е р н е я д виц К а т е р и и Ма-
завской.
20 18 Поручику Андрею Мазавскому.
Руссыпи 22 45 331 340 Недорослю Егору Р е п я и .
Онежицы 41 19 20 Генералъ-Маіорш Ададуровой.
18
11 10 Полковппку Якимову съ женою.
15 17 Генералъ-Маіору Лалскому,
Седо Вычелобокъ 16 39 67 65 Генералъ-Маіорш Ададуровои.
Въ оыомъ цсрковь дерсвяппая во 10 15 Геяералъ-ЗІаіору Лапскому.
имя Покрова Прссв. Богородицы. 1 2
Недо2)ослю Ренни.
Холуховичи . . . . . . . . 17 40 13 14
24 23 Капит.-Леит. Мордвиповой.
22 45 17 16 Генер.-Апшефу Обольянинову.
У д р а й шалый
22 24 Гдовскому Окружн. Управленію.
Удрай большой
22 45 38 40 Генералъ-Аншефу Сукину.
18 16 Недорослю Ренни.
Холохяа
24 47 24 26 Гепср.-Аншефу Обольяпипову.
8 10 Генералъ-і>Іаіорш Ададуровой.
Село Ч у п р о в а г о р а 24 47 9 17 Церковнослужители.
Іігі оноінъ цсрковь дсревянная во
имя С'в. Параскевіи.
Холуи 25 48 26 30 ГраФу Воропцову.
35 29 Б о л . Асс. Половцовоы.
84 88 Недорослю Релни.
30 28 Н а с л . Маіоршіі Скобельцыной.
Пвпя 23 46 154 163 Недорослю Р е я п и .
Село М р о т к н н о 25 48 30 33 К о л . Сов. Александр Бортмазовой,
Ііь ономъ церковь дерсвянная во 53 51 Генералъ-ЛІаіору Муравьеву.
иия Св. Николая Чудотворца.
П е р е л сье 27 50 Недорослю Реянн.
При ономъ скотньш дворъ.
Щсгощи 18 41 5 4 Полковяику Якимову съ жеиою.
2 3 Н а с л д . В о е н н а г о С о в т. А к и н н н а .
9 13 Б о л . А с с е с о р . М а р ь «Іавреятьевой
5 4 Недорослю Ренни.
20 21 Геяералъ-Аншефу Сукину.
Ссло З а о з е р ь е 18 41 15 17 Коллеж. Сов тянку Зиновьсву.
Въ ономъ: 24 27 Н а с л ф д . В о е н н а г о С о в т. Акипила.
а) Цері:овь деревянная упраздненная 5 4 Коллеж. Ассесорш «Іаврентьевоя
бсзъ крнлоса. 15 12 ГІоручиц Наеіась Спицыноы.
6J Пвтевиыя доліъ. Мнчману Зелепнну.
4 5
BJ Харчевия.
— 107 —

167 Бабарыкнпа горка . 23 46 66 60 Д впц дочери Маіора Елизавет


Скобельцыпоіі.
168 Дрегли 27 50 43 45 Нсдорослю Ренпи.
169 Замошье заболоиское 12 35 13 15 Губернскоіі Секретаригіі Марь
Заболоцкой.
3 4 Капатапш 1 ранга Обольяішповой.
7 8 Гдовскому Окружіюму Управленію.
170 Колодпо 13 36 46 44 Полковішку Акимову съ жепою.
12 10 Насл дпикамъ Воешіаго Сов т-
пнка Лкіпіііпа.
1 3 Дворянипу Антопу Фонъ-Роткирху.
8 7 Башіташи Лвдоть Пуаыревекои.
2 3 ІОрапіеибаум. Дворцовому Пра-
171 Макаркппо 12 35 7 6
172 Жеребуда I влеііію.
13 36 25 20
13 10 Гдовскому Окружному Управленію.
173 rojiyimta . 13 36 14 12 4 класса Игпатьеву.
8 10 Поручпку Пвапу Стогову.
174 Заплотье . 20 43 21 20 Титулярнолу Сов тнику Пвану
175 Б тково . 14 37 11 12 Саблину.
1 6 класса Окупьковой*
176 ЗІерево 12 35 22 24 Поручнку Ивапу Трубашсву.
12 14 Ж е н сго Аііп Трубашевой.
9 10 Генералъ - ДІаіору Ііаснлыо Ля-
липу.
9 11 Д тямъ 7 класса Рыігдина.
5 3 Мичмапш Аніі Скобельцыпой.
177 Село Смешепо 3 26 7 13 Церковиослужихели.
Въ онолгь:
Церковь калісшіая во имя Рожде-
ства Богородицы.

178 Турово. 5 28 36 34 Тнтулярпому Сов тинку Ефиму


Блаженкову.
4 3 Каіштану 1 раига Мнхаіілу Киш-
кііпу.
1 Міічтаііа Николая Бишкипа мало-
л тныагь д тяиъ.
5 Малол тпымъ Аіекс ю , Влади-
міру и Алекеандр Кишкиньшъ.
1 Штабъ - Лекарш Иадежд Ста-
сіолсвичевой.
12 10 Поручику МитроФаиу Саблппу.
26 21 Малол тиымъ его д тямъ.
179 Пслап 5 28 12 14 Д виц Апн Бфреиовой.
16 17 Поручику ІІиколаю Ефремову.
12 10 Мичманіігіі Апп Скобельцмііой.
180 Заклішьс 3 26 29 30 ІІодполковпнц Апи Велбуа.
181 Слапн 5 57 54 Насліідникаэтъ Д йств. Статскаго
28
Сов тпика Броанпа.
28 30 7 класса 1{араксииоіі.
182 Ссло Островпо 7 20 3 9 Цсрковиослужителн.
Въ ономъ:
Цсрковь дсрсвяшіая во имя Сдаса
ІІрсобраяіснія.

28

108

183 Заозсрьс Островепское. • • 8 21 11 10 Фрейлии Маркиз Марь Де-Тра-


версе.
184 Толкова 10 23 38 40 Насл дникамъ Д йсі. Статскаго
185 Эстомнчи 5 28 82 80 Сов тника Брозина.
186 Чеголи 8 31 67 70 Фрейлип Маркиз Де-Траверсе.
10 10 Коллежскому Сов тнику Ііиколаю
Зиновьеву.
6 5 Боллежской Ассесорш Барвар
Охотницкой.
187 Село Романщина 10 33 25 29 Фрейлин Маркиз Марь Де-Тра-
Въ онолъ: версе.
Церковь кааіснпая во имя Тнівпн-
іі.оіі ошісй Махсрп.

188 Боръ 12 35 11 10 14 класса Анн Эпгельгардгь.


13 14 Капитанш Александр Тнжиной.
12 11 Боллежской Ассесорш Марь
Базаковой.
12 12 Баіштапш Апн Ивановой.
12 13 Фрейлни Де-Траверсе.
12 11 5 класса Бозловскому.
189 Стрешево 14 37 9 7 Коллежской Ассесор. Охотницкой.
1 2 Коллежском^ Сов т. Знновьеву.
190 Бабы или Петровско. 15 38 76 75 14 класа Энгельгардтъ.
191 Крюково 7 30 11 12 Коллежскому Ассесору Серг ю
Ефимову.
16 14 Тайпому Сов т. Сенатору Ивану
ТроФимову.
4 6 Супруг его Надежд ТроФимовой.
4 5 Малол тному Николаю Кишкішу.
1 2 Подполковниц Велбуа.
6 8 Иедорослю Р е н н и .
192 Смычково. 8 31 8 10 Тайному Сов т. Сенатору Ивану
ТроФимову.
1 _ Супруг его Надежд ТроФимовои.
1 Бапитанш Аин ІІлотпиковои.
193 Подгородье 8 31 28 30 Сенатору ТроФнмову.
4 6 Полковішку Евсигпею Тыртову.
3 2 Сенатора ТроФимова віалол тному
сыну Алексапдру.
7 8
194 Александровъ Берегъ 9 32 8 10 іБапитанш Плотниковой.
5 4 Недорослю Р е и я и .
21 20 Полковиику Бакунину.
8 9 Насл дникаліъ Г. Брозина.
195 Заполье 10 33 5 4 ФреилиігЬ Де-Траверсе.
13 14 Капитанъ-Леитенантш Мордвипо-
вой.
196 Кудрово 17 40 21 20 Полковиику Петру н женіі его Бле-
н ЛКИАІОВЫМЪ.
197 Костково 16 39 8 9 Коллеж. Асс. Марь Лаврентьевои
16 14 Генералъ - Маіору Ннколаю Ва-
сильчикову.
8 10 Подковиику Лкішолу съ женою.
— 109 —

198 Раковпо большое. 13 30 55 54 Недорослю Р е н н н .


199 Раковио малое. . 12 25 15 14 МаіорнгЁ ГІалаге Колокольцовой.
Въ опомъ: 11- 10 Недорослю Р е н н и .
12 10 Ораніенбаум. Дворцовоэіу Пра-
Питеішып допгь. вленію.
24 26 Гдовскому Окружному Управлепію.
200 Павловичи . 13 36 18 20 j Малол тнымъ д тямъ Воепнаго
201 Горки . . . . 14 37 1 3 ) Сов тпика Акинина. •—N
202 Замошье малое 15 38 2 1 Орапіепбаум. Дворцовому Пра-
влеиію.
203 Сырецъ . 16 39 10 11 Генералъ - Маіору Николаю Му-
равьеву.
201 Ташиио . . . 17 40 10 11 Губернскому Секретарю Алексапд-
ру Быкову.
3 4 Капитанъ - Лейтепаіітш Мордви-
новой.
12 10 Полковнику Бакунину.
16 15 Полковнику Якимову съ женою.
62 60 Недорослю Р е и п и .
205 Глазово 19 42 7 10 Капитанъ-Лейтенаптш АграФен
ЛІордвиновой.
206 Село малые Торошковичп. . . 29 52 18 16 ІІолков. Николаго Скобсльцыпу.
Въ онолгь: 15 17 Боллежской Ассесорш АграФеи
Половцовой.
Церковъ каіасяяая во иам Спаса
ІІреображенія.

207 Лужя. . , 30 53 98 10 Капитану Дмитрію Горихвостову.


208 Амскорицы 7 9 Генералъ-Маіорш Б гичевой.
209 Глухово . 31 54 42 40
210 Бахарипо. 32 Недорослю Р е н н и .
55 11 10
211 Черновицы 40 63 16 17 Коллеж. Секретарю Ивану сь же-
иою СераФииою Гарбузу-Бардт-
зилевскозіу.
7 10 Коллежской Ассесор. Половцовой.
212 Горки Гусенца. 30 53 26 24 Недорослю Ренни.
213 ІІелеши. . . 28 51 34 35 Подпоручику Платопу Петрову съ
сестрамн его д вицами Аиною и
Евгеніею.
2M Жапипо 28 51 9 10 Гепералъ-Маіорш Б гичевой.
25 27
215 Замошь 29 52 11 10 Иедорослю Peituu.
216 Зашокъ 29 52 28 30
217 Село Торошковнчи, Сипявино
тожъ 25 48 256 284 ГраФу Михайлу Воропцову.
Въ оыояіъ:
Цсркокь дсрсвянная во пмя Во-
скресснія Христова.

Деревнп;
218 Иовое Ссло Щ 50 59 60 Гспсралъ-Маіорш Б гичевон.
43 46 Генералъ-Апшефу Обольяиинову.
12 14 Иадворному Сов тішку Оболья-
пипову.
— 110

219 Ручьн 29 52 44 42 Гепералъ-Маіорш Ададуровой.


.27 25 Малод тпымъ д тямъ Подпоручнка
Алекс я Лнхарсва.
220 Подберезье 34 57 101 100 Генералт.-Маіорш Ададуровой.
221 Подгорье. 35 58 51 50 5 класса Фом Савицкому.
222 Боръ . . 30 53 57 59 Коллеж. Ассесорш Половцовон.
48 50 Насл д . Маіорши Скобельцыноіі.
223 Р чкн 34 57 38 36 Коллежскоіі Ассесор. Половцовой.
Насл дішкамъ Маіорши Скобель-
36 38 ць^пои.
224 Кпяжая Гора 34 57 11 10 5 класса Алсксандр Киселевой.
58 59 8 класса Ольг Святой.
5 6 Коллежскоіі Ассесор. Половцовой.
225 Голишино 38 61 30 31 ^татской Сов тниц Алексаидр
226 Удрыня . 40 63 22 21 I Бурмейстеръ.
227 Сельцо. 40 63 14 13 Малол тпыыъ д тямъ 6-го класса
Томилова.
228 Стодбецъ, 45 69 40 40 Поручиц Апн Цебриковон съ
д тьми.
38 40 Еоллежскому Сов тпику Петру
Базнну.
229 Село Передольскъ 35 58 22 14 Церковпослужители.
Въ оношъ:
Церковь каменная во ішя ІЗоскрс-
сенія Хрпстова.

230 Редбушъ . . 37 61 41 40 [Гепералъ-Маіорш Ададуровоіі.


231 Заполье 36 591 99 10
232 Овсино . . . . . . . . . 37 60 5 6 6 класса Елпсавет Томиловой.
233 Щепино 43 66 39 40 Геиералъ-Маіорш Ададуровоіі.
234 Гадошічп 44 67 2 2 ГраФип Салтыковой.
235 Ожогинъ волочокъ ила Притыки. 42 65 27 30 5 клаеса Надежд Картмазовои.
29 30 Генералъ-Маіорш Ададуровоіі,
16 14 Гдовскому Окружному Управлепію.
236 Деденевъ волочекъ 41 64 96 99 Гепералъ-Адъютаятш СОФЬ Хра-
повицкой.
237 Волокъ большой. 37 60 168 175 Жеи и иасл дпикамъ 6 класса
Томилова.
7 10 Лейтенантш Прасковь Барановой.
238 Заупоры . . . 36 59 117 120 іПозі щиц д виц дочерн Маіора
239 Никольскъ . . 36 59 10 10 ' Варвар Татищевой.
240 Волочекъ малый 42 65 115 117 Генералъ-Маіорш Бригид Ада-
дуровой.
3 4 Лейтенант. Прасковь Барановоіі.

И того въ 1-мъ Стан . — 11021 11215


- Ill —
2-Й C T A н ъ.

М стопребываніл Лристава
Селъцо Крепи 34 — 18 22 Т и т у л я р и о й С о в тшіц Еосяковоіь
Деревни:
Кчера 41 55 94 99 Поручику ІІвапу и д в н ц а м ъ : Е л н -
савет и Л е о н н д Г о л е п н і ц е в ы м ъ -
Кутузовымъ.
Лсжио 41 57 45 47 Бергауптмапш 6 класса Е л и с а в е -
тЬ Т о м и л о в о й .
10 12 Флота - Лейтепантш Борпсовоіі.
Воііпово 43 54 41 43 Гепералъ-Маіорш Ададуровой.
23 24 Н а д в о р н о м у С о в тшіку Алекеаи-
дру Обольянипову.
Корокса 42 50 69 70 Г в а р д і п - К а п и т а н у Горихвостову.
4 4 Д виц М а р ь Кучецкой.
Прп ией шітеиныіі домъ. П о р у ч . Артилл. П а в л у Б е с т у ж с в у .
3 5
4 3 Л е й т е н а н т у П е т р у Бестужеву.
С е л о П о к р о в с к о нли М л к о в и ч и . 40 52 147 154
ІІрн неэгь каменная цеіжовь во имя
Покрова Пресвятыя Богородпцы.
Адмиралу ГраФу Мордвнпову.
Деревни:
Селища 35 50 37 41
Крыло 35 52 29 32
Бродъ 33 50 36 40 Геп.-Маіор. Б р и г е д Ададуровоіі.
66 70 Ч и и о в н и к у 5 класса Савнцкому.
Кшева . 31 47 55 57 Геп.-Маіор. Б р и г е д Ада,хуровоіі.
Дубровка 23 35 44 43 Флигсль-Адъют. Полковп. Князю
Заречье . 24 37 77 80 Б лосельскому-Б лозерекому.
Луиецъ . 27 30 89 94 Ген.-Маіор. Катеіяіп Бегіічевоіі.
Потесье . 25 27 24 26 Ч п п . 10 кл. М и х а й л НеФедьеву.
Великое Село 37 35 116 118 Геперадъ-ЗІаіорш Ададуровоіі.
Шатновнчи . 28 36 29 30 Геппралъ - Адъютапту Сукину.
81 80 и домству с в о б о д . хл и о п а ш ц е в ъ .
Россохи 24 46 19 21 Г е н е р а л ъ ^ А д ъ ю т а н т у Сукнпу.
8 9 Титулярн. Сов тинц Головиной.
Прп нев пптеппый доліъ.
18 20 ЧІІІІОБПИЦ 5 к л а с с а К и с е л е в о й .
Н е в ясицы 38 44 22 25 Генералъ-Маіорш Ададуровоіі.
Боркн 35 35 82 85 В домству с в о й о д . хл б о п а ш ц е в ъ .
П о г о е т ъ Петровскііі 25 32 10 14 В домству Б л а г о Духовеиства.
Въ немъ деревянная цсрковь во имя
Св. Апостолъ Петра п Павла.
Деревпи:
Большой Наволокъ 17 35 83 85 О р а п і е н б а у м . Д в о р ц . В домству.
82 80 Чнцовниц 9 к.іасса Ч е р к а с о в о и .
Малыіі Н а в о л о к ъ 17 33 31 32 Ораіііеіібаз'м. Д в о р ц . В домству.
15 17 К о л л е ж с . С о в тпику Ф о п ъ - Л о д е .
Репьи •-..:• 20 30 64- 69 Надв. Сов. ГраФии Салтыковоіі.
Радоли 24 34 18 20 Т и т у л . С о в т. И р и п Степановой.
22 30 201 205 Ф л и г . Адъют. П о л к . К п я з ю Экспс-
С е л о ІОГОСТІІЦЫ
ру Б лосельскому-Б дозерсколу.
При нсмъ дерсвяиная безъ приче-
та цсрковь во шія ПрСсвятыя Бо-
:
" городпцы.
29
- 112 r -

Мыза Голубкова 21 30 10 Коллежск. Сов тниц Базаииііой.


При оной веттряная деревянная о
двухъ постаиахъ л лыіпца.
Усадище Сонцневъ Берегъ . 15 25 8 10 Ораніенбаум. Дворц. В домству.
27 30 Чнповпнц 14 кл. Энгельгордъ.
Деревни: 6 9 Коллежек. Ассесору Карамышеву.
Горка 21 25 107 123 Коллежск. Сов тинц Базаііиноіі.
Роііти : . 9 25 78 81 Коллежск. Сов тннку Базанипу.
Задубье 17 24 14 17 Генералъ - Адъютапту Сз г кину.
15 18 Коллежск. Ассееору Карамышеву.
Коростовнчи 34 37 Генералъ - Адъютапту Сукину.
13 23 10 Капитапш Агапатовой.
При ней шітеііш.ш домъ. 9
Усадище Нежгоепы . . . . . 50 54 Гепералъ - Адъютаиту Сукину.
15 25
Въ непгь господскій деревянный
домъ съ церковью въ ономъ во имя
Св. Благов рйаго и Великаго Князя
Александра Ыевскаго.

Усадище АлсуФьевъ Б е р е г ъ . . 15 24 16 13 Коллежск. Ассесору Карамышеву.


Уеадище Скреблово 15 24 4 6 Статскому Сов тннку Какурину.
Уеадище Надевичье 16 25 8 9 Д ігст. Стат. Сов т. Безобразовой.
Деревни:
Бродъ Жилоіі 17 24 4 3 Оравіеябаумс. Дворц. в домству.
54 57 ГепераЛ'і.-Маіорш Бегичевой.
25 28 ІІОлковйиКу ПлЬ Бакуиину.
Бутковичн 20 22 124 127 Коллежс. Сов тнику Фонъ-Лоде.
Артиллерій Штьікъ-ГОпкеру Петру
Усаднще Заорешье й того же Иа-
иі)існованіе деревня . . . . 29 30 50
7
52
7
І Мартьяиову.
Генералъ-Маіору Мирковичу.
14 17 Генералъ - Адъготанту Сукияу.
26 27 ПоручиЦ Марь ІіараусоБои.
Деревня Чайкино 23 27 48 50 Флнгель-Адътот. Пилкови. Князю
Б лоссльскоэіу-Б лозерскому.
Черсменецкій каменный, во ймя
Іоаниа Богослова эюяастырь,
съ принадлежащиміі къ оаому
службажа . . . 20 28 6 Монашествующему чнну.
Деревни: 3 Б лому Духовенетву.
Лапушицы . 35 35 21 22 Подполков. Елизавет Ареігеъ.
8 9 Подпор. Парасковьи Кусоковской.
7 9 Коллежс. Сов т. Фрапцу Савичу.
Дедино. . . . 39 40 27 30 Ген. Маі. Николаю Васіільчикову.
27 29 Коллежс. Ассесорш Протасовой.
Псжатицы 40 45 74 73 Ораиіеибауме. Дворц. в домству.
Страшево • 41 48 7 10 Гепералъ-Маіорш Бегичевои.
39 45 37 41 Д йст. Статс. Сов т. ТроФимову.
Павшицы
37 38 66 69 Флигель-Адъют. Полкови. Киязю
Вяжище . .; .
Б*лосельскому - Б лозерскоіму.
39 40 23 26 Сснатору 'Гаіі м. Сов т. ЛІаврину.
Пустошка
38 42 16 18 ІІадворл. Сов тниц Татищевои.
Бляхиио
Святьс 57 41 25 29 ^Гвардіи Поруч. Семену Спццыну.
Большое Хвошня 36 28 33 34
8 9 Гепералъ-Маіору Мирковичу.
37 35 Титуляр. Сов тнику Навроцкому.
— 113 —

51 Малое Хвошия 36 27 16 18 Полковнпку Бакунпну.


52 Боровнки . • 38 35 8 10 Сенатору Т а й п . Сов т. Маврнпу.
53 Заклниье . . 40 40 6 8 Подполковииц ІІрии Б.іаппіой.
9 10 lianinaiiy Лптону Иазшюву.
7 7 Штабсъ-Ротаь Надеясд Апр левоіі.
8 9 Коллеж. Регист. Марь Лавенскоіі.
2 3 Поручику Алскс ю Бараусову.
4 3 Црапорщику Пвану Пшкарнпу.
54 Свинорежа 40 45 10 12 Полковшшу Илі.ь Бакуішну.
10 11 Поручнц Марь Бараусовой.
4 3 Капитапу Антопу Назнмову.
2 2 Штабсъ-Ротм. Падсжд Апр левой.
55 Красовнцы 41 45 31 33 Ген.-Маі. Николаю Васильчнкову.
56 40 43 4 5 Штабсь-Ротэь Иадсжд Апр левоіі.
3 2 Прааорщнку Пвану ІІшкарицу.
Селищы 7 9 Капитану Аитопу Иазшюву.
57 62 45 12 14 Насл діпікаэіъ Гецералъ отт. Пн-
Фаитеріи Пиколая Борозднпа.
Горка ; . . . 18 21 Геп.-Адъют- СОФЬ Храповицкой.
58 50 45 16 18 Подполковппц Прии Елагнной.
11 10 Капитапу Аптоігу Назнмову.
Подмошье 16 17 Штабеъ Ротм. Надежд Апр левои.
11 10 Пралорщику ІІвану ІІшкарниу.
Въ ней дв цсрквв, пзъ нпхъ одна Коллеж, Регист. Марь Лавепской.
8 9
каменная, в другая заштатная де- 5 6 Поручику Алеке ю Бараусову.
ревяниая, об во пмя Знапснія — — 6 8 В домству Б лаго Духовенства.

59 Пресвятыл Богородпцы . . . . 21 12 107 101 Орапіепбаум. Дворц. В доэіству.


Село Городецъ
Прп немъ:
в) Казенная камснная съ почтовытъ
дворомъ госішшвца.
6J Церковь деревянная во иля Усп - 19 В домству Б лаго Духовепства. .
нія Пресвятыя Вогородицы. — — 26
ъ) Пнтепныіі, деревяниаго строснія
довіъ, вліснусмый Дусльяцкій.
г) Тюрьма для этапнаго пом щенія.
60 21 13 65 67
Усадище Ипаиовско
Деревии:
61 Заозерье 22 14 61 64
24 17 135 140 Ппжеперъ Генералъ-Маіору Ми-
62 Ретюнь
14 68 72 ханл Сакеру.
63 Жглино 19
При ней казснныіі дсревяниьш на
каменнолгь Фундамент ТелеграФъ
аменусмый ЖГЛПІІСКІП подъ No 23.
64 Алексаидровка 25 19 55 59
65 20 22 8 10 Чииоі!. 5 кл. Марь П туховой.
Б р о д ъ Пустой 2 3 Д й. Ст. Сов. Анн Бсзобразовоіі.
66 16 20 83 89 Д йст. Стат. Сов т. Александр
Домкино Безобразовой.
67 14 18 67 70 В доаіству Государственныхъ Dbiy-
Иоваа Середка щсствъ.
68 «Іысовскій постоялын дворъ де-
ревяннын, иа большомъ Б ло-
русскомъ тракт 16 17 — — Д йст. Стат. Сов т. Александр
Безобразовоіі.
— 114 —

Кукуевка 21 12 34 36 Пнженеръ Генералъ-Маіору Ми-


хайлу Сакеру.
Иовоселье 23 14 35 37 Тит. Сов. Михайл Баралевскому.
27 29 Поручику Михайл Назимову.
Подлесье 24 13 12 11 Д внц Настась Баралевскон.
14 16 Подпоруч. Дарь Селивановой.
8 9 Тит. Сов т. Алексаидру Блохину.
31 30 Поручику Михайл Назимову.
Люблипо 26 14 73 75 Генер. Маіору Федору Мирковичу.
10 11 Тит. Сов. Михайл Баралевскому.
9 10 Поручику Мпхаііл Назимову.
ТелеграФЪ Струпипскій деревян-
ный на каменномъ Фундамент
подъ No 24 27 17 Казенному В домству.
Усадище Б у с а н ъ 24 16 13 15 Тит. Сов. Михайл Барадевскому.
Деревни: 13 14 Поручику Михайл Назнмову.
Запольс 29 18 76 79 Ген. Маіору Федору Мирковичу.
Большое Конецъ Озерье . . . 30 20 53 55 Ген. Адъют. СОФЬ Храповицкой.
Малое Коиецъ Озерье . . . . 29 22 14 17 Поручиц Марь Бараусовой.
5 6 Ген. Маіору Федору Мирковичу.
17 19 Псш щиц д виц АГЭФЬ Сели-
вановои.
Тетеревино 31 23 17 20 Подполков. Королии Цилліакусъ.
Ростово 31 24 17 18 Пом щиц д виц Марь Зи-
новьевой.
15 17 Ген. Маіору Федору Мирковичу.
Копытецъ 32 24 6 9 Д вицамъ дочерямъ чинов. 6 кл.
Усаднще Горкн . . . 32 24 5 3 Зар ницкаго, Анн , Марь , ІІата ль
и Алекеандр Зарницкимъ.
Усадище Стелево . 31 25 7 8 Д вицамъ Мавр н Наталь Зи-
Деревни: новьевьшъ.
Подберезье 31 25 15 18 Д виц Иахаль Зиновьевой.
Владычкино 31 25 25 27 Геп. Адъют. СОФЬ Храітовицкой.
11 12 Гепералъ отъ Кавалеріи Наколаю
Бороздину.
Чекла \ 31 26 9 10 Поручиц Марь Бараусовой.
15 17 АртиллеріиШтыкъ-Юнкеру Петру
Мартьянову.
Звягнпо 26 29 22 27 Орапіепбаум. Дворцовому В дом-
Боднево . . . . . . 25 24 44 48 ству.
Стояиовщиііа . . . , 15 26 24 27 Флота Кап. Лейт. Петру Герингу.
Вяжищы 15 25 6 7; ГраФин Надворвой Сов тниц
Катерин Салтыковой.
8 9 Кол. Ассесор. ЭІарь Охотницкой.
Ведрово 14 29 25 27 Кол. Асс. Арсенію Барамышеву.
2 3 Д виц Елизавет Ваіп тниоіі.
Корпово . . . . . 12 27 41 43 Подполков. АлексаАдр Антоновой.
6 8 Бол. Асс. Арсенію Барамышеву.
Заполье . . . . . 13 24 37 39 ПІтабсъ-Ротм. Николаю Смирнову.
33 36 Бол. Аес. Ареепію Каратышеву.
Слердн 12 25 143 146 Флота Лейтенаиту Павлу РотгоФу.
Бараиово 14 26 55 58 Штабсъ-Ротм. Николаю Смирнову.
16 26 33 35 Гвардіи Капитану Алекс ю Ско-
Іільиго
бельцыну.
Александровеко . . . 14 27 3 4 Капитапу МцхайлЪ Дзерожинскому.
115 —

97 Кугь 11 24 5 4 Поручиц Авдоть Апалевой.


16 18 Кол. Асс. Арсенію Барамышсву»
8 9 Стат. Сов т. Нпколаю Какурипу.
6 7 И п ж с п е р ъ Гепералъ-ЛІаіору Діц-
хайл Сакеру.
5 4 Лужскіе м щане.
98 Старая Середка 12 22 4 5 ІІорхчиц Авдоть Апалевой.
15 16 Генер. Адъют. Геиер. отъ ИііФап-
теріи Алексаидру CJ'KIIIIJ.
6 6 Бапитаіі. Е к а т с р т і Агашгговои.
7 8. Стат. Сов. Николаю Какуриігу.
99 Птоловскій постоялый деревян-
наго етроенія д в о р ъ , состоя-
щій на большомъ Б лорусскомъ
тракт 11 22 4 2 Города Лутн купцатигь.
100 Раковачн. . . « 9 25 14 15 Коллеж. Сов т. ІІетру Базаішпу.
При нен: 14 16 Артиллеріи Капит. Василыо Хо-
хлову съ братьями.
а) Питейный домъ того же назва- Надвор. Сов. Батерип Хохловон.
нія деревянный. 4 5
б) Кпзенныіі деревянный на ка-
ШРННОЛЪ Фундамент тслеграФЪ
пмеиуемый Раковичскііі подъ
No 22-мъ.

101 Лесково . 12 29 39 41 Чипов. 7 кл. Ииколаю Вараксипу.


102 Пустошка 22 35 29 33 Малол т. Апполлопу Сеславину.
103 Ііраги 17 22 9 10 Бол. Асс. Арсепію Карамышев/.
12 14 Стат. Сов. Нпколаю Какурипу.
7 8 Гвар. Б а п . Алекс ю Скобельцыпу.
104 Пльжо Колокольцово 15 20 9 11 Секуидъ ДІаі.Семену Колокольцову.
13 12 Каіт. Леііт. Степану Колокольцову.
4 6 Флота-Лейт. Инколаю Милюкову.
105 Клабттицы . 36 12 83 87 Геп. Адъют. СОФЬ Храповицкой.
13 12 Гвар. Кап. Алекс ю Скобельцыиу,
4 5 Коллеж. Асе. Сергею Чирикову.
24 26 Бапитапш СОФЬ БОЛОТОВОЙ.
13 14 Стат. Сов т. Елеп Тулубьевой.
106 ІІовосслье 19 15 9 12 Штабсъ-Капитан. Апп Лавровой.
107 Черевищн. 27 15 20 23 Прапор. Василиес Колокольцовой.
10 12 Малол тпьгаъ д вицамъ Любви н
Надежд Парскішъ.
108 Крючково. . . . 35 12 10 14 Поручиц Александр Назнмовоіі.
109 Неэюлва . . . . 26 20 12 13 Ротмистру Ивану Нсплюеву.
12 14 Коллеж. Сов т. Елеп Б лявскоіі.
5 6 Секупдъ - Маіору . Ссмепу К о л о -
крльцову.
110 Бхяны 33 21 12 15 Стат. Сов. Елеи Тулубьевой.
111 Шильцово. 21 13 53 55 Д йств. Статскон Сов тн. Д а р ь
Назимовой.
21 22 Д вицамъ дочерялгь Г е п с р . Л е й -
17 19 теиапта СОФЬ , Каролиіі и Ап-
15 17 полоиіи Гернпгъ.
112 Усадцще Вошково 21 15 7 6 Д й. Стат. Сов. Д а р ь ІГІКППІОИОІІ.
113 Лопанецъ. 21 14 67 70 В домству Государ. Иліуіцествъ.
114 Волосковичи. . . 26 8 8 10 Чиновниц 5 кл. Ліарь Летуховой.
13 16 Muuoiiif. 14 кл. Аіш Энгельгардъ.
30
— 116 —

Деіэевпи:
115 Внтово 30 5 47 51
116 Мокрово 31 4 38 42 Капитавш Алексапдр Пылаевои.
117 Зуево 28 6 34 37
118 Берсзнцы. . . . . . . . . 28 5 73 78
119 ГІарнщи 30 4 63 64 [Ротмнстру Ивану Неплюеву.
I 122 130
120 Креиіі 28 2
Ч[ін ыеп: 46 48 Полковнику Павлу и Капитанъ -
Леііт. Николаю Саполовнчевымъ.
Пптейиый домъ деревяннаго строс- 11 12 И з ъ дворянъ С Петербургской
вія, называемый Кренскій.
купечсскоіі жеіі Марь Ывановоіі.
121 Юбры 27 3 30 32 Ротмистру ІГвапу Неплюеву.
5 5 Полковнику Павлу и Капитанъ -
Леыт. Николаю Саполовичевымъ.
33 32 В домству Ораніеыбаум. Дворцо-
ваго Правлеиія.
122 Поддубье . . 32 2 58 61 Ротмистру Иваиу Неплюеву.
13 19 В домству б лаго Духовенста.
Въ ней:
Цорковь каменная во нмя Крести-
теля Іоанна Предтсчи.

123 Борті 35 5 75 80 Ротмиетру Ивану Неплюеву.


124 Городища 36 9 12 14 Гвардіа Капит. Алекс ю Скобсль-
цыву.
23 27 Надвор. Сов т. Александра Апсе-
итова, малол тнымъ д тямъ Але-
ксандру съ братьяши.
125 Городопи 39 12 30 32 Прапорщику Ивапу Ишкарипу.
10 11 Артиллеріи Капит. І1Ітяатрію ЛІап-
цветову.
10 12 Титуляр. Сов т. Фопъ-Крузе.
16 17 Тнт. Сов т. Федось ІІваіювой.
19 22 Флота Капит. Лейтенаптш Кате-
рин Мордвиновои.
6 7 Штабсъ-Кап. Василью ГГустовалову.
6 8 Маіору Серг ю Татищеву.
3 4 Оберъ - Провіантмеыстерш Анн
Бухаровой.
6 7 Штабеъ-Кап. Серг ю Гродишу.
2 3 В домству свобод. хлебопашцевъ.
35 9 30 34 Гвардіи Капитану Алскс ю Ско-
126 Лужокъ . . < . . •
бельцыяу.
34 36 Надворпой Сов тяиц Александ-
р Татищевой.
34 10 11 13 В домству Ораніепбам. Дворцо-
127 Дубокъ ваго Правлеііія.
128 Усадьба Озерцы . . • 35 щ 19 31 Прапорщику Ивану Ишкарину.
Поручиц* В р Голиковой.
9 11
3 4 ЛІичману Алекс ю Головачеву.
35 3 55 58 В дом. Ораціеп. Дворц. Правлеиія.
129 Деревпя ліалые Озерцы Прапоріцику Ивану Ишкариііу.
130 Большіе Озерцы . . 35 3 17 19
14 18 Мичліапу Алекс ю Головачеву.
10 12 Поручиц В р ГОЛІІКОВОІІ.
6 7 Маіорш ЕлизавегЬ Толбухииой.
23 Ротмистру Летру Балавепскому.
22
В долі. Ораніен.Дворц. Лравленія.
50 57
— in —

Деревпи:
Кулотипо 40 23 25 Штабсъ - Капитапш Александр
Котлубаевой.
1 2 Штабсь-КапиталуАлександруКот-
лубаеву.. .
1 2 Малол тпому Павлу Котлубаеву.
Вялки 40 12 39 43 Гвардін Артпллеріи Кап. Алекс ю
Гордапову.
Мясково 49 45 65 68 іГенералъ - Маіору Николаю Ва-
Стаи 50 40 48 52 I сильчикову.
ГІогостъ Турской . . . . . . 52 50 11 20 В домству Б лаго Духовенства.
Въ немъ дв цсркви, пзъ нпхъ
одца каменная, а другая «аштатная
дсревянпая, об во иаія Спаса Пре-
ображенія Господня.

Горка 53 50 113 116 Генералъ - Маіору Николаю Ва-


Стрсникъ 50 52 48 51 еильчикову.
Лонпо 68 60 47 49 Д виц Александр Татищевой.
23 24 Гвардіи Кап. Алекс ю Скобель-
цыну.
8 9 Д й. Стат. Сов. Анн Шазшіевои.
Гнильско 57 65 27 24 Геи. Маі. Николаю Васильчикову.
36 56 Б о л . Асс. Александр Протасовои.
Пески 60 65 70 74 Полковиику Иль Бакуиипу.
Ускотыня. . . • « . . . . 60 69 6 8 Надвор. Сов т. Карлу РотгоФу.
Горка 62 68 18 20 Гсп. Адът. СОФЬ .Храповицкой.
12 14 Гснер. отъ кавалеріи Бороздину.
Добрыпя 50 55 82 83 Стат. Сов т. Николаю Калитипу.
Любопя 57 57 46 48 Геп. Маі. Николаю Васильчикову.
Березка о . . . 60 60 6 7 Флота Лейт. Мирону Мартьяпову.
6 8 Флота Леит. Александру ЛІартья-
нову.
Бологова 53 60 27 30 Г е п е р а л ъ - М а і о р у Ннколаю Ва-
Казовііцы 54 55 66 70 сильчикову.
Хотыия 52 52 7 8 Ген. ДІаіор. Катерип Б гичевой.
7 9 Стат. Сов т. Николаю Калитипу.
Камарово *• »• . 53 53 36 38 Генералъ - Маіору Николаю Ва-
сильчикову.
2 3 Ротмистру Петру Белавенскому.
5 7 Селецкаго іюсада м щане.
Л чкп 50 52 30 32 Ротмиртру Петру Балавелсколу.
11 12 Штабсъ Кап. Кузьм Маразуеву.
Людятипо 52 50 111 117 Стат. Сов т. Дарь Стражевоіі,
Въ нсй: 53 58 Флота Мичэіаиу Николаю Мартья-
Водяиая мукомольная о двухъ по- нову.
ставахъ деревяинаго строенія лі ль-
иица.
Оклюжьс 56 40 10 13 Флота Б а п . Лсйт. Катерин Мор-
двииовой.
Милитнпо 46 18 3 4 Подполковииц Ирип Елагипой.
50 55 Гвард. Прапор. Василыо Татнщеву.
6 8 Гвар. Прап. Алексаидру Татнщеву.
135 142 Маіору Серг ю Татищеву.
97 100 Над. Сов. Александр Татиіцевой.
— 118 —

Усадищ Деревня 52 22 51 53 Маіору Серг ю и Прапорщику


Василью Татищевымъ.
Деревни;
Ременско 50 20 59 62 іТайпому С о в тнику и к а в а л е р у
Лугъ 52 25 188 191 і Христіаігу Б е к у .
Звягиио 48 14 10 11 Гвард. П р а п о р . Василью Татищеву.
14 16 M a i o p j Серг ю Татищеву.
17 17 Пад. Сов. Александр Татищевой.
Записенье . 50 18 63 65 Стат. С о в . Б а т е р и н Л а д ы ж е н с к о и ,
55 60 Т и т у л я р . С о в т. Ф е д о р у Е л а г и п у
с ъ іірагьями.
Село Заполье 46 16 325 329 Т а й п о м у С о в т. Х р и с т і а н у Б е к у .
Въ нелгь: 9 13 В домству Б л а г о Д у х о в е н с т в а .
а) Церковь деревянная во ияш^Св.
Георгія.
6} Пптсипыіі деревянишй дотъ на
зываелыв Зарецкііі.
в) Телвгра*ъ казенвый деревян-
ный на каменпомъ *ундаыент
называемын Милютпнскіи подъ
No 26 шъ.
т) Тюрьдіа для пом іценія этапа.

Деревня Репно 55 19 10 14 В дометву О р а п і е н б а у м . Д в о р ц о -


ваго П р а в л е п і я .
Замошье 52 18 30 34 Д йствихеяьной Статской С о в т,
Апп Шамшевой.
91 108 Надвор. Сов тниц Александр
Татищевой. -
Усадище Заплюсье 41 18 66 70 Д т я м ъ Н а д . С о в т. А л е к с а в д р а
Въ псмъ: Апсеитова.

ТелсграФЪ казеішый деревяннхій


на каменноііъ Фундамент назы-
ваемыл Заплюскіа подъ No 25.

Усадшце Подгорье 34 19 18 20 Флота Лейтенатш Анн съ до-


ч е р м и д вицами : П л а д о н и д о ю
и Апною Милюковьгаъ.
Деревня Заречье 49 20 31 33 Н а д в о р н о м у С о в тн. А л е к с а н д р у
Обольянинову.
Дуброво 49 20 9 11 Подпор. Мавр Каурчиновой.
37 39 Т а й н о м у С о в т. Х р и с т і а п у Б е к у .
Ширеги 36 12 54 57 Над. Сов. Александр Татищевоіі,
25 28 Поручику Владиміру Скобельцыну,
Жсадьба З а к р у п ь е 37 11 10 13 Штабсъ - Капитану ЕвграФу Ско-
бельцыну.
Сс.іо Б р и ц ы 42 12 63 68 Гвардіи Капитану Алекс ю Ско-
Прп аемъ: бе.іьцыпу.
45 47 Надворной Сов тниц Александр
Церковь каменная во ивія Святаго
Татищевой.
Нпколая Чудотворца.
5 8 В домству Б л а г о Д у х о в е п с т в а .
Деревпя Скнрицы 44 14 21 24 Над. Сов. Александр Татищевой.
31 32 Гвардіи Капитаву Алекс ю Ско-
бельцыиу.
— 119 —

170 Усадище Любепско 50 15 70 74 Оберъ - Провіантмейстерш Анн


Бухаровой.
171 Усадаще Вечаши . 43 12 6 5 ІІрапорщііц Пелагеи Татищевои
съ д тьли.
172 Деревия Омилища . 42 18 23 23 Оберъ-ІІровіапт. Анн Бухаровой.
2 4 Артііл. Kan. Елизавет Хохловой.
173 Дуплево. . . . . 42 19 19 21 Иоручиц Настась Спицыной и
Поруч. ІІладиміру Скобельцыну.
174 Которепо . . . . 35 12 8 7 Прапоріцику Ііваиу UuiKapiiiiy.
12 13 Ігапитану Антоігу Назимову.
6 8 Прапор. Алексаидру Татищеву.
29 31 Маіору Серг ю Татищеву.
37 40 Поруч. Владиміру Скобсльцыну.
6 7 Д виц Л-Ьр-Ь Азарьевой.
41 42 Штаб. Ііап. ЕвграФу Скобельцыиу.
5 5 Лужскіе м щане.
175 П е т р и л о в о . . » . 45 14 10 12 Над. Сов. Алсксапдр Татнщевой.
10 11 Прапор. Алоксапдру Татлщсву.
56 57 ЛІаіору Серг ю Татищеву.
2 3 Полков. Николаю Скобельцыиу.
32 35 Полковнику Ю^эію Татніцеву.
176 Пеиьково . . . . 45 13 19 25 Поручику Петру Скобельцыну.
177 Окрино 43 15 40 43 Маіору Серг ю Татищеву.
178 Усадище «Іющикъ . 40 11 8 7 Д виц СО«ІІЬ Дмитріевой.
179 Д е р е в л я Осмсрицы 35 16 12 14 Штаб. Кап. Василью Пустовалову.
4 5 Маіору Серг ю Татищеву.
4 4 Оберъ-Провіант. Ани Бухаровой.
14 17 В дом. свободиыхъ хл бопашцевъ.
180 Б о р к и 35 10 5 6 Прапорщцку ІІвапу Ишкарину.
24 25 Бол. Сов. Наталь Мормылевой.
8 5 Поручикамъ Якову и Ивану Бара-
З^совымъ,
181 Ясновикъ . . . . 35 13 36 38 Геи. Адъют. СОФЬ Храповііцкой.
182 Б глово . . . . . 40 17 20 22 Гвар. Б а п . Алекс ю Скобельцыну.
12 12 Над. Сов. Александр Татищевой.
183 Лешеввцы . . . . 40 15 21 25 Статскому Сов т. Николаю Маи-
181 Кирыково . . . . 45 20 7 9 кошеву.
4 6 Артил. Б а п . Близавет Хохловой.
185 ІІлешково . . . . 40 14 49 52 В домству Государ. ІІмуществъ.
186 Плюса . . . . . 46 20 39 41 Маіору Серг ю Татищеву.
9 11 Гвард. Кап. Алекс ю Скобельцыиу.
9 10 Гвар. Шт. Ротм. ДмитріюБерезину.
7 9 Города" Лугн м щапе.
187 ЛІалый Лужокъ . . 35 22 17 20 Д вицазіъ Близавст и Л ю б в и Г о р -
дановымъ.
188 Тушитово 50 23 13 14 Артил. Кап. Алекс ю Гордапову.
20 21 Над. Сов. Дмитрію Горяипову.
189 Захоньс 48 22 31 32 Артил. Кап. Алекс ю Гордапову.
29 31 Над. Сов. Дмнтрію Горяипову.
190 Усадище Кошелевицы 35 17 22 25 Д внц Надежд Натиной.
4 5 И з ъ дворяпъ м щапскои жен
191 Деревня Ускошецы . 42 15 23 25 Алексапдр Богдановои.
192 Пряслино 40 14 16 18 Гвардін Штабсъ-Ротмистру Дмит-
рію Б е р е з и н у .
11 13 Над. Сов. Алексаидр Татищсвой

31
— 120 —

Даревня Демьяпово 30 8 24 29 В домству Г о с у д а р с т . И м у щ е с т в ъ .


У с а д и щ е Р о с к о с ы илн Р а к о м л е . 35 8 27 30 Иоднолиовііиц В а р в а р Бетхс.
Деревня Полищы 27 7 27 29 М а л о д т. д т я м ъ Д м и т р і ю , Л ю б в и ,
Владиміру и Надежд Парскимъ.
21 22 Подпоручнку Павлу Парскому,
5 6 Д йств. Статскои С о в т. І І а д е ж д
ТроФимовой. •
5 7 Статской С о в . Е л е н Тулубьевой.
10 9 К о л . А е с . А р с е н і ю Караліышеву.
4 5 Капитанш СОФЬ БОЛОТОВОЙ.
4 4 Ген. Адъют. С О Ф Ь Храповицкоіі.
10 11 Д й. Стат. С о в . І І в а н у Т р о Ф ш ю в у .
4 5 Города Лугп купцы.
Крошково 35 9 29 30 Д виц Б а т е р и н Герипгъ.
26 28 Бапитанш Марь Гордаиовой.
Модолицы 45 15 64 68 Штаб. Ротм. Дмитрію Б е р е з и п у .
Въ нея ц(?рковь деревянная во пмя 35 43 Над. Сов. Александр Татищевой.
Святаго Ннколая Чудотворца. 9 9 В домству Б л а г о Д у х о в е п с т в а .
Бабачи 40 17 6 9 В домству с в о б о д . хл б о п а ш ц е в ъ .
2 2 Посада Сольцы м щане.
Грядищн 45 18 3 4 Г в а р . П р а п . Алексаігдру Т а т и щ е в у .
10 12 Маіору Серг ю Татищеву.
5 7 Полков. Николаю Скобельцыву.
Усадпще Верхніе Пелеши . . 40 17 20 17 Г в а р д і и Артил. Б а п и т а н у А л е к с ю
Прп неагь водяиая мукомольная о Горданову.
чстырехъ поставахъ деревяннаго
строенія звгЬльнпца.
Деревпя Волосово 30 13 13 17 Кол. Асс. Арсенью Барамышеву.
Погостъ Б лой 58 40 6 11 В домству Іі л а г о Д у х о в е н с т в а .
Въ иемъ церковь деревянная во
пмя Святаго Димитрія.
Усадпіце Т о л о ш і ш ц ы . . . . 43 35 1 2 Д виц Н а т а л ь Агапптовои.
12 13 Прапоріцііц Еатерип Агапитовой.
1 1 Д вяц Настась Агапитовой.
3 4
45 30 22 К а п и т а н у С е м е н у Агапитову.
Деревня Большіе Вяжнща 23
9 11 Т н т у л я р . С о в т. И в а н у К о с я к о в у .
1 1 Д виц А п п Косяковой.
Нежадвы 46 28 10 11 Б о л . Асс. Алексаидр Б о р с а к о в о й .
16 17 Тит. Сов. ЗІихайл Баралевскому.
3 4 Стат. С о в . Н и к о л а ю К а к у р и н у .
21 23 Титуляр. Сов. Анн Баралевской.
26 27 В домству Г о с у д а р . И м у щ е с т в ъ .
Лышницы. 52 25 9 10 Капитаньш Батерин Агапитовоя.
24 26 Коллеж. Ассесор. Ивану Мягкову.
19 21 Артил. К а п . А л е к с ю Г о р д а н о в у .
6 4 •Зужскіе к у п ц ы .
3 2 Л у ж е к і е лі щ а и е .
Трошково 56 25 18 21 Стат. С о в т. Н и к о л а ю К а к у р и н у .
6 7 Лужскіе купцы.
3 4 Лужскіе м щане.
Дубровка. 55 30 61 66 О р а н і е н б а у м . Д в о р ц . ТТравленію.
9 12 Д виц А л е к с а н д р Барановой.
Багопь. 56 35 20 22 Полков. Николаю Скобельцыну.
Виръ . 80 35 20 23 Поручиц Анн Эсиповой.
Утичье. 56 40 49 53 К о л . С е к р . Спиридону Татищевуі
— 121 —

Деревнні
Ровницы . . . . 54 35 30 34 Полков. Николаю Скобельцыну.
Оетровно . . . . 40 35 84 87 Д й. Стат. Сон. А п п Титовой.
Грясково . . . . 55 40 10 11 Подпоручику Ивану Парскому.
4 5 Штаб. Ротм. Людмил Толбухиной.
15 17 П о д п о р . Родаану Ф о н ъ - Д р е й е р у .
8 9 Д й. Стах. Сов.. И в а н у Т р о ф и м о в у ,
17 17 І І о д п о р . Алекс ю П а р с к о м у .
Сл пой К о н е ц ъ 57 42 2 3 Подпоручдку Цвану Парскому.
5 6 Штаб. Ротм. ііюдмил Толбухиной.
4 5 П о д п о р у ч и к у Алекс ю П а р с к о м у .
ІГсадиіце Г о р к а 52 30 11 14 Ч и п о в . 7 кл. А л е к с а л д р Вессель.
Деревпл Р е н е х ъ 50 45 72 75
9 10 Кол. Секр. Спиридому Татищеву.
Заозерье 50 58 59 62
ЛЯДИНКІІ 60 55 13 15 Ч и и о в . 7 кл. А л е к с а н д р Вессель.
30 32 8іолкоу!. ІІпколаш О к о б « л ь ц ы п у .
ЗІалые В я ж и щ и 50 45 9 11 Д а п н т а л у С е м е п у Агапитову.
17 18 Подпор. Роману Фонъ-Дрейеру.
9 12 Полковнику Апдрею Яковлеву.
Бори 45 50 77 81 Ч и н . 7 кл. В а р в а р Ш е г р и и с к о и .
Б лая Горка 50 40 3 4 Коллеж. Ассесор. СОФЬ Денъ.
3 5 Поручиц Александр Назимовоіі
Усадище Васильевско . . . . 49 39 8 12 Артил. Б а п . Близавет Хохловой.
Деревня Олешпо . . . . . . 45 40 118 121 Подпол. Александр Миллеръ.
Стаи 47 45 58 63 Дворянк Марь Никоновой.
Село Сябера 50 55 6 5 В домству Б л а г о Духовеиеі;ва.
Въ нелгь церковь дерсвянная во
пщя Спаса Нерукотвореннаго Образа.
Деревпя Подледья 55 55 77 81 В дом. О р а н і е н . Дворц. Правленія.
Въ ноп казенный деревянный пп-
тсйнып домъ вменуеліый Сябсрскій.
35 45 32 35 Д виц Б л и з а в е т Лавровой.
Валашово 31 32 5 класса Алекс ю Палибину.
28 36 Коллеж. Сов. Ивапу ІІалибину.
35 45 9 10 5 класса А л е к с ю П а л и б и н у .
Горка Валашева
17 19 Коллеж. Сов. Ивапу Палийииу.
5 7 Подпор. Ромаиу Фонъ-Дрейеру.
35 46 16 20 Изь дворянъ Ю и к е р у Петру Мн-
шагину.
Бсредішково'
5 6 Г в а р д . К а п . Алекс ю Г о р д а д о з у .
10 9 Щтаб. Ротм. Людмил Толбухииой
8 8 Д й. Стат. С о в . И в а п у ТроФимову.
Затрубичье 50 50 28 31 Г е и . Адъют. С О Ф Ь Х р а п о в и ц к о й .
Аитоиово 36 48 23 25 Коллеж. Ассесор. СОФЬ Денъ.
Усадище 36 49 11 12 Штаб. Ротм. Людмпл Толбухиной,
14 15 Д іі. Стат. С о в . И в а н у Т р о Ф и м о в у .
15 15 ІОнкеру Петру Мишагііну.
Вердуги 39 48 9 11 Г е н . Адъют. С О Ф Ь Х р а п о в и ц к о й .
22 25 К о л л е ж . А с с е с о р у И в а н у ДІягкому.
Завсрдужье . . . . . . . і 4 0 47 39 42 ВІтаб. Кап. И р и и Полуграблипой.
Ссльцо Сабицы 45 65 9 10 Титуляр. Сов. Ольг Вешенской.
5 3 Титуляр. Сов. Ивану Косякову.
3 4 Д виц Б л е н Косяковоіі.
45 60 11 14 Ч и н о в . 7 кл. Н и к о л а ю В а р а к с и н у .
Д с р е в п я Малые Сабнцы
— 122 —

Деревни:
Большіе Сабицы . 45 60 28 30 Штабсь-Кап. Апдрего Апсеитову.
28 35 Над. Сов. Александра Апсеитова
сыну Поручика Александру съ
братьями.
Елемно . і . . -і 55 65 14 18 іД йст. Стат. Сов т. Алексаидр
Смородыня . . • 60 65 10 13 ) Ростовцовой.
Пустое Горнешно 50 55 35 38 Коллеж. Сов. Петру Б а з а н и п у .
Лядинки . . . . 65 65 4 5 Yyti, Секр. Александр Хвостовои.
5 6 Кол. Регистр. Надсжд Невской.
1 2 Прапорщиц Прасковь Глотовой.
6 7 Прапор. Василыо Вешенскому.
Борокъ . . . . 65 65 2 3 И з ъ дворянъ иностранк С О Ф Ь
Греіінеръ.
Дубровицы . . . 65 65 4 4 Кол. Регистр. Катерип Лаптевой.
5 8 Штабсъ-Кап. Акулип ІІваповой.
Заполья . . . . 48 50 115 117 ІІолковнику Андрею Яковлеву.
Паживо . . . . 60 65 12 11 TUT. COB. Настась Эльмастовой.
14 15 Коллеж. Асс. Ивапу Мармылезу.
7 8 12 кл. Александру Мармылеву.
4 6 Кол. Сов. Настась Ліармылевой.
9 8 Губ. Секр. Николаю Пажинсксшу.
6 7 Г. Апн Пажиііскои.
9 8 Прапорщиц Апн Пажинскои.
Житковичи ёолыиіе . . . . . 70 70 17 16 Бапит. Алексапдру Потемкину.
3 5 Кол. Регистр. Мавр Потемкиной.
7 9 Ко.і. Регист. Федору Потемкину.
4 5 Коллеж. Секр. Марь Глотовой.
Житковичи зіалые 72 72 30 33 Б о л . Асс. СОФЬ Барамышевой.
5 5 Генералъ - Лейтенанту Сеиатору
ДІаксиму Ставицкому.
Горпешно Ж и л о е 60 60 42 46 Юикеру Петру Мишагипу.
73 75 22 26 Тит. Сов. Александру Мартыпову.
Оксентьево 32 35 Капитапу Егору Чирикову.
71 75 20 23 Тит. Сов. Александру Мартыпову.
Спасъ или Которско. . . . > 23 24 Капитану Е г о р у Чирикову.
70 75 7 9 Тит. Сов. Александру Мартыпову.
Исаково 9 11
80 85 9 13 [Капитану Егору Чирикову.
Жавороиокъ 80 80 17 21
Жилипо . , 85 90 5 8 Поручику Петру Плешкову.
Ждовли . . . . . . . . . 78 92 15 14 Тит. Cop, Александру Мартынову
Пустынька

И того во 2-иъ Стан . . . —— — 12762 13836


— 123 —

3 й С Т A Н Ъ.

М стопррбывапіе Лрпстава :
Сельцо Ііоробипо 85 ___ 72 83 ЗІичмапу Виктору Лаврову.
Ссло ІІавы 85 4 124 135 Г е п . М. Н и к о л а ю В а с и л ь ч и к о в у .
Въ ОЫОІЛГЬ цоркоііь калрпиая во 45 55 В о л ь п ы е хл б о п а ш ц ы .
имя Поиііока Божісіі матсри сь дву-
оти нішд лами : Сп. Чудотворца ІІи-
колая и Днмптрія Ростовскаго.
Деревии ;
Верстье 90 8 42 43 Г е и . М. Пиколаю Васіільчнкову.
13 20 В о л ы і ы е хл б о п а ш ц ы .
Замошкм 84 6 23 25 Г е и . 31. Н и к о л а ю В а с и л ь ч і і к о в у .
9 13 В о л ь и ы е хл б о п а ш ц ы .
Червищи 86 6 158 161 Ч и п о в п . 5 кл. П с т р у Бухвостову.
5 6 Флота Е а п . 2 р . ІІстру Осокину.
Сельцо Ситепка 80 3 62 57
Деревнц : Флота Е а п . 2 р . Петру Харламову.
Вязье 81 2 31 37
Залозы 78 5 78 62
Въ опой:
а) Почтовой дожъ съ гостпшшцею
н службами камснцыя. )ІІолковнику Петру Б п б и к о в у .
б) Постоялыи дсрсвянный дворъ.
Зарсчьс 83 6 28 32
Сильцо ІІавицм 89 9 83 80 Подпоручнку Дмитрію Овцыпу.
Дереввй:
Замошкн 84 5 15 15 Г е п е р . 31. Васылью Б о р о з д и п у .
Б а х , ии 89 44 55 Флота Кап. 2 р . Ивану Осокшіу.
Ссльцо ТУрея . . . . . . .
Ю М и ч а і а и у .Алекс ю Г о л о в а ч е в у .
87 8 13 13
9 17 Поручику Николаю Головачеву.
Деревпи: 14 9 Г у б е р . С е к р . Е ф і ш у Г о р д еву.
ороы 89 14 21 31
Поречье Н а д в о р п о й Сов тішц Алексаид-
80 12 48 53 р Татнщевой.
Сельцо Лежно 80 12 60 64
5 9 М и ч м а п у А л е к с іо Г о д о в а ч е в у .
17 21 Поручику Нііколаю Головачеву.
7 7 К а з е н п о м у в до мс тву.
Дсревня Хредино 70 14 42 48 Копдр. Адмир.Пелагеп Сорокиноіі
1!і. ОІІОІІ:
6 6 Оберъ-Провіантіи.Лпн Бухарогой
а) Долювая дерсвяиная церковь Кпяжіі Александр Кек^атовой.
во иия Покрпва Богородицы.
17 18
15 9 Б о л . /і.сс. И а т а л ь Мармылевои.
б) Кожевсниый завпдъдерсвянныц,
в ) Водяная ліукомольиая ш льнпца. 10 12 К а п . Л е й т е н . Б о р о . і и н Кекуатовоіі,
г) Ііиит.ій дпстаііціоішыи иодвалъ 3 5 Города Луги м щане.
дррсвпіінын. 3 3 Посада Сольцы м щаііе.
Седьцо Настасісвка и при опомъ
д е р е в и я ISCHHII 70 15 22 28 ЛГаіорш ІІастасі. Апсентовоп.
Въ ОІІОЛГЬ водяная дсревяниая оту- 16 28 Коптръ Адэінр.ислагсіі Сорокипоіі.
комолыіия лгЬльница.
15 16 Иодпор. Екатерин Давровой.
18 20 Пом щ н ц Ь жен каііцелярнста
Евдоке Харламовой.
Деревни : 12 9 ЗІичману Алекс ю Головачеву.
Притъ . 71 16 14 10 П о р чнку В л а д н м і р у А п с с н т о в у .
Бабкино 70 16 7 5 Поручику Лаврову.
29 23 К о н т р ъ Адмир. ІІелагеи Сорокиноіі
7 10 IIOJJVS. В л а д п м і р у А п с с и т о в у .
32
— 124 —

Деревпн;
21 Черемепка . • 72 17 31 36 Кол. Сов. Ки. С О Ф Ь Голицыной.
22 Перстятка. 72 19 29 31 К а з е н п о м у В домству.
23 Бороткина 90 22 17 20 К о н т р ъ Адмиральш Пелаге Со-
21 Т е р е б у а и . . . . 70 15 12 15 рокиной.
30 28 К о л л е ж . С о в ти. Н и к о л а ю К р с к -
шину.
27 36 ЛІалол т и о й Е л н с а в е т Вашутииои.
5 6 Капіітаііш Amrl; К а р т м а з о в о й .
2 4 Г о р о д а Л у г и лі щ а н е .
25 Село Б о р о т п о 80 35 80 79 Подиоручику Дмитрію Овцыиу.
Въ оно.ігь : 23 23 Дочер Коллеж. Ассесор. Наталь
Церповь калеипая во илія Покро- ГоФЗіаяъ.
ва Пресвятыя Богороднцы п прв-
д лъ Св. Великсшучсшіка Георіія.
Деревяи:
26 Кіевецъ 72 25 155 149 O p a n i e n o a j ' J i . Д в о р ц о в о л у В дом-
Прпней ццтеііпый додъ. ству,
27 Кастолыжъ 77 32 20 19 Д виц А н н Харламовой.
28 Строшково 77 32 15 15 Подпоручику Динтрію Овцыпу.
29 Скоробожа 70 35 20 18 К а з е н н о м у В домству.
30 Перегребъ 68 40 36 39 Т и т . С о в т. А н н Ладыжвяскои.
31 Зслспицы . . , 70 40 43 42 I Казенпому В домству.
32 Язовка 80 25 8 8
33 Павлова 75 30 11 12 Поручиьу Павлу Самарипу.
34 Ла.з пи 75 25 9 13 Штаб. Ротм. Аркадію Толбухину.
9 6 Г у б е р п . С с к р . Е ф и м у Г о р д еву.
3 5 Мичману Адекс ю Головачеву.
13 16 В о л ь н ы е хл б о п а ш ц ы .
12 13 К а з е н п о м у В домству.
35 Сельцо Горкн 75 25 9 14 П о д п о р у ч и к у Артеіяію Хорламову.
10 14 ІІоручнц едось Бараусовой.
14 16 Титудяр. Сов. Дарь Абалій.
17 15 Кап. 2 ранга Петру Харлаыову.
13 12 Экоиомическіе крестьяне.
Деревнн : 3 3 Города Луги м щане.
80 120 126 Д йств. Стат. С о в тиику К н я з ю
36 Б о л в а н ъ ііли И о к р о в с к о е 30
37 Учно 85 35 17 16 Михайл Дондукову-Корсакову.
38 Ручья 80 30 32 33 Тит. Сов. Екатерин Киряловоіі.
19 22 Умершему неслужащему дворяіпіпу
Апдрею Назимову.
5 6 В о л ь и ы е хл б о п а ш ц ы .
12 14 Ораяіенбаум. Дворцовому В -
домству.
39 Зазюшки 80 27 14 14 Губ. Сскр. Апись Култашевой.
5 6 Бапитаиш Дарь Назилювоіі.
-40 Малыя В и д о н и . . . . . . . 80 30 10 8 Коллсж. P e r . Варвар Хотіілаііоіі.
12 14 Ораніеибаум. Дворцовому В дом-
41 Болыпія Вндони 80 30 140 148 ству.
42 Захонье 85 35 39 42
43 Село Вшели 70 35 16 31 Гси. Маі. Николаю Васнльчикову.
Въ онизіъ: 16 17 К о л л с ж . С о в т. П е т р у Б а з а і ш н у .
а) Цсркивь деревянкая во пмя
Св. Велпкомучсника Георгія сь
прид лолъ Іоанна Предтечи.
б) ІІитейный дооіъ.
125

Деревнн
44 Терсбунн. 70 35 100 95 М а л о л т. А п о л о н у С е с л а в и н у .
45 Баранова 70 35 28 25 Подполк. Татьяп Новицкой.
96 100 Над. С о в т. М а р ь Голинковскоіі.
4fi Малахова. 70 35 61 61
47 Старицы . 70 35 26 24 Поручику Михайл ІІазнмову.
4 4 Подполковниц Ирип Елагиноіі.
5 10 Штаб-. Р о т м . І і а с и л ы о А п р лев}'.
32 36 К а и и т а н у Аптону І І а з и м о в у .
48 Язвищн і г . . 70 35 82 92 Нрлков. Длексапдръ Бекмаку.
49 С е л ь ц о Подоклыпье — . 35 38 Боллеж. Секр. Степаповой.
11 5 Каиитапу AIITOIIJ Назимову.
6 9 М щане V, П е т е р б у р г с к о й гу-
Деревпи берніи.
50 Стоболска. — — 24 32 Штаб. Ротм, Аркадію u Корнету
Николаю Толбухипътъ.
3 3 М и ч м а н у Алекс ю Г о л о в а ч е в у .
51 Тспяницъ > . , г • . . г .— — 20 20 Шт. К а п . А л е к с а н д р у Р о н о в у .
52 Боркм . . — —. 148 123 Стат. С о в т. В а р в а р Скальской.
53 і5ыбоііь:а ( п л » діалыд Віцели). . — — 9 9 Прапорщику Ивану Ишкарину.
2 4 К о л л е ж . Р е г и с т р а т о р ш и «ІІавеиіиоіі.
3 4 П о д п о л к о в п . ІІрын Е л а г и і і іі.
10 12 К а п н т а н у Аптоііу І І а з н м о в у .
3 6 Д виц Л н и и ш Б а р а у с о в о й .
2 6 ЗІ щаіге С о л е ц к а г о посада»
54 Оознгно- — 26 22 К а з е н п о э і у В домству.
55 Повосельс. — 67 64 Боллсжской Асеес. Корсаковой.
34 41 П о л к о в н . Алексаігдру В е к м а н у .
10 13 Подполк. Татьян Иовицкоіі.
56 Жидовт» — — 23 28 К а з е и п о м у В домству.
57 Красшіцъ •— — 33 26 М а л о л т п н м ъ д тямъ пом щ . И а д .
С о в т. А л е к с а и д р ъ А п с е и т о в а .
58 Сторонье _ 35 36 Г е н . М . ІІнколаіо В а с п л ь ч и к о в у .
28 31 Но.і. С о в тн. ІІетру Б а з а п и и у .
59 Низы . — — 176 189 Геп. Лейт. Марьи Берхэіанъ.
4 3 К у п ц ы г. Л у г и .
2 2 М іцане С о л е ц к а г о п о с а д а .
5 2 У д л ь н о м у В домству.
60 Сельцо Трои-цко . . — — 14 16 ПолБовиику Беюіану.
Деревн»;
61 Болоцко »'.,.., 75 43 325 325 Г е н . Леііт. Б е р х м а п у и Г е п . М.
Павлу Шкурину,
11 14 Лугекіе купцы.
4 6 С о л е ц к і е купцы.
9 14 Л у г с к і е агЬщане,
1 3 Верровскіе м щане.
2 3 С. П е т е і і б у р г с к і е аі щ а п е .
4 4 С в о б о д и ы с хл б о п а ш ц ы .
62 Порсчье . 68 45 98 117 Геп. Маіору Ф о н ъ Фрикипу.
63 Оетровт . 76 42 87 103 Ф л о т а Л е й т . ІІавлу Р о т г о Ф у .
64 Городніце. 40 60 131 166 Над. Сов тн. Е г о р у Ф о и ъ Л о д е .
65 Кашаио 58 42 19 25 Ген. Адъют. СОФЬ Храповпцкой.
66 Лядм 49 40 29 24 ЗІаіору Семеиу Мартьянову.
15 16 Капитаііъ-ЛейтеііаптуДозіожнрову.
67 Малые Угоргоіцн 60 42 271 325 Стат. С о в . П и к о л а ю ІІантел еву.
— 126 —

Деревяи:
Буііно 64 46 84 105 і В домств}' Ораігісмбаумскаго Д в о р -
ЛІалыс Б е р е з и ц ы . 62 44 14 12 ' цоваго ІІравленія.
Радошка . . . . , 60 48 35 53 Адмнралу Н и к о л а ю Шордвв-шніу.
Середп 58 40 8 11 К а з е н п о м у В домству.
Березицы большія 64 45 116 125 Коллеж. Ассее. Сергею Чирнковз'.
Большіа Уторгощи 60 50 386 427 Стат. Соп. Ипколаіо П а п т с л еву.
Чудско 53 57 7 8 Г е и . М. Н н к о л а ю В а с и л ь ч и к о в у .
42 46 П о л к о в п и к у И.іьі; Б а к у п и п у .
С е л о Лубано 70 50 104 118 ЗІаі. Алсксапдр Караммшивой.
Въ ономъ цсрковь длревянная во 19 21 Гсп. Адъют. СОФЬІІ Храповицкой.
вшя Лрхистратпга Михаила. 6 2 Подпоруч. Голепищеву-Кутузову.
7 6 Солецкіе м щане.
0 5 Лугскіс м щаие.
13 12 «/Іугскіе к у п ц ы ,
Деревни 3 10 К а з е п п о м у В домству.
Иизово. 70 52 20 17 Генер. Маіор. Бегичевой.
32 36 Гвард. Рот. Кн. Пваяу Кропоткипу.
6 11 Солецкіе м щапе.
4 3 Солецкіе купцы.
Гораховищо 69 54 24 25 К а з е н п о м у В домству.
Пруска 70 55 47 49 К а з е п п о м у В домству.
Водосы . 60 56 25 26 Г с п . М. Н і і к о л а ю В а с н л ь ч п к о в у .
Быстрова . 56 5 3 К а з е п н о м у В доэіству.
601
Илосково . 62 15 37 Ген. Адъют. СОФЬ Храповицкоіі.
60^
Н а с л д н и к а м ъ Г е и е р . отъ Каііал.
15 14
Николая Бороздина.
1 3 Капитанш Апн Бартэіазовой-
20 22 Шт. І аи. Е л и с а в е т ПІтальэіаігь.
23 26 Гвардіи Ротм. К н я з ю Ивану Кро-
поткнпу.
Лнстовка 62 57 23 23 К а з е н н о м у В домству.
Бряиско , 65 60 17 16 Г е и . М. Н и к о л а ю В а с н л ь ч н к о в у .
Донца . 70 60 34 35 К а з е н н о м у В домству.
Островка 75 57 3 3 К а з е н п о л у В доаіству.
Материца 72 55 15 13 Капитапш Владаэшровоіі.
Язвища . 72 56 19 22 Борнетш Маріи Лавровоіі.
Острова. 68 53 39 44 Корнсту Сергею Лаврову.
Игнатово 70 55 13 17 К а з е и п о м у В домствз г .
ііисііію . 68 55 11 9 Маіор. Алсксандр Карамышевой.
4 5 Г е н . Адч.іот. С О Ф Ь Храповицкой.
ІІІсдведково 70 45 11 15 Ораніеэіб. Дворцоволу Иравленію.
Черолснсцъ 70 44 19 17 К а з е п н о м у В домстиу.
Уски . . • 73 50 50 47 К а з е п п о м у В домству.
Нсвлниа 75 48 89 95 Г в а р д і и Р о т м . КІІЯЗІО И в а и у К р о -
поткииу.
Кагтіснка. 74 49 18 24 Нодпоруч. Голетіищеву-Кутузову.
10 11 П о д и . «Іеопнд Бораіылсвой.
8 17 Подпор. Елисавст Кутузовой.
5 г едникіі 70 43 31 35 Гвард. Р о т л . К н . ИваиуКропоткииу.
Грядка . 74 46 39 34 Г е и . М. К п . Е в г р а Ф у М ы ш е ц к о м у .
5 6 Гсп. Адъют. С О Ф Ь Храповицкоіі.
Веретья. . . . 70 44 55 70
j Гвард. Р о т м . Кп. Ивапу Кропоткипу.
Седьцо Толчино 70 43 25 24
Деревнл ІІоляна 71 44 45 33 Казеццому В домству.
127 —

101 Село Велеии « • . 73 19 70 72 Капнтану Павлу Березину.


Въ ономъ щерковь деревянная no 15 16 Кол. Сов. Николаю Ерекшипу.
пмя Зііаліеиія Пресвятыя Богоро- 43 35 Полковниц Кутузовой.
днцы. 2 3 Еол. Ассес. Анн Крекшиной.
102 Д е р е в ш і : Ширска 76 16 52 52 Бапитану Павлу Березину.
21 27 Подполк. Ольг Голепищевои-Ку-
тузовой.
103 Ягодно 77 15 29 32 Бол. Сов. Николаю Крекшину.
104 Сидоровшипа 78 15 30 31 Флота Кап. 2 ранг. Петру Осокину.
105 Раменье 77 16 14 25 Лодполк. Ивапу Бухвостову.
106 Село ОеФиловая пустынь . • . 63 28 30 37 Ораніенб. Дворцовому в домству.
Въ ономъ:
а) Цсрковь каліеяная во имя Ус-
пснія Богородпцы.
б) ТслеграФЪ.
в) Пптеыноп ДОАГЬ.
Деревни:
107 Лудони 70 22 78 81 Лодполк. Еопстантипу Крекшниу.
21 24 Флота Кап. 2 ранг. Ивану Осокину.
34 45 Полковниц Анв Ососковои.
11 10 Поручиц АграФеп Вельяшевоіі.
11 10 Кол. Асссс. Апн Брекшішой.
108 Новоселье 73 22 47 54 Подпоручику Ивапу Нагнну.
Въ оноп: 36 38 Подполк. Констаитнпу Крекшнпу.
а) Вновъ построенвой почтовоіі 7 13 Коллежс. Ассесорш Крекіішноіі.
дворъ камсннон, спь прпнаддс-
;І;;ІІІТІІmi къ оношу службалін.
б) Телеграфъ.
109 Бааіарипо. 80 28 34 43 Кол. Сов. Пнколаю Крекшину.
110 Лосовищи 80 31 10 11 Капит. Павлу Березину.
10 8 Подполк. Ольг Голеннщевой-Ку-
тузовой.
11 11 Д впц Рудневой.
7 9 Ярапорщ. Василью Татищеву.
18 18 Уд льиому в домству.
111 Оботъ . . . . 81 32 23 21 ЛІаіору Сергею Татищеву.
112 Бхятипа . . . 81 32 19 11 Орапіембаумск. Дворц. в домству.
113 С льцы: Дуброва 83 33 40 49 Д виц Наталь Н а з ю ю в о и .
114 Букино . . . 80 30 20 24 Жсн Бапит. .1 ранга Бкатерин
Пваиовой.
14 12 Бапиіап. Павлу Березипу.
10 12 Подпоручику ГраФу Татиіцеву.
4 8 Код. Регистрат. Анн Назимовоіі.
115 Горки 78 29 25 29
16 27 Ж е п Флота Еапит. 1 раига Ека-
Деревпи терин Пваповой.
116 Заборовье . . . 77 28 23 19 Кол. Регпстр. Апп Иазнзювоіі.
17 27 Жен Капит. 1 раига Екатерии
Иваиовой.
117 Боиевецъ. . . . 80 31 29 20 Еазспному в домству.
17 17 Праііорщику Еасилью Татищеву.
118 Захонье жилое 81 32 28 31 Еапит. Павлу Березпиу.
8 6 ПОЛКОВІІІІЦ Аны Ососковои.
119 Захопье пустое 82 32 11 10 Еазенпозіу в домству.
6 6 Подпоручику ГраФу Татнщеву.
2 3 Прапорщаку Василью Татищеву.
33
- 128 —

Деррппя Тухинь . 83 33 16 16 .Kgnnragj Па.влу.Березииу,


Сельцо Жуаавово 81 28 20 25 Поручиц АграФея Вельяшевой.
4 2 Поручику Ннколаю. Вельашеву.
8 7 Поручнку ІІагіпіу.
Деревня Пашково. . . 80 27 51 54 Ораніемба/мскому' Дворцовому
Въ оиомъ пптейной домъ в домству.
Село Апдромеръ .. • 45 40 19 19
а) Дошшая цсрковь во имя Свя-
тыя Троицы, ІСтат. Сов. ІІиколаю Пантел еву.
б) ТелеграФЪ.
Деревни:
Островъ 45 40 122 140
30 31 Барону Фонъ-деръ Остенъ-Сакену.
КІІЛОШИЦЫ .45 40 71 59 Стат. Сов тн. Панхел еву.
14 11 Поручику ЕГБСНІЮ Окуневу. j
Маслино . 9 5 Подпоруч. ГраФу Татищеву.
22 22 Гв. Шт. Ротм. Дшмрію Березипу,
Кирилково 20 22 Подпоручику ГраФу Татищеву.
26 29 Штабсъ-Капит. Анн Лавровон.
Стеглицы. 26 22 Чиновн. 5кл.Дмптрію Драницыну.
34 40 Надв. Сов ти. Апсеитовой.
7 6 Шхабсъ-Бапит. Анп Лавровои.
82 84 Оберъ-Провіаитм. Аын Бухаровой.
Большія Льзи . . 48 40 9 10 Штабсь-Каіг. Апдрею Апсеитову.
В ъ ОНОЙ: 11 11 Надв. Сов. Константину Апеентову.
ІІ) ТслеграФЪ. 36 35 Ротмистру Ивану Неплюеву.
б) ііпіелііоц домъ. 21 20 Статск. Сов. Николаю Папхел еву.
30 21 Поручнку Владимиру Апсентову.
14 12 Маіору Дмитрію Апсеитову.
Ровпи 48 40 20 13 Надв. Сов. Констаптипу Апееитову.
9 5 Б о л . Ассес. Петру Корсакову.
Дертниы 25 20 Гвард. Кап. Алскс ю Скобельцыну.
71 79
91 {Прапорщику Василью Татищеву.
Звад 84
30 30 Гвард. Кап. Алекс ю Скобельцыну.
Пахоп . . . . 37 34 Маіору Сергею и Прапорщ. Ва-
силью Татиіцевымъ.
Старпца 15 15 Пом щику Елагину.
Сельцо Сковородка 78 59 16 14 Штабсь-Ротм. Дмитрію Березииу.
10 10 Подпоруч. ГраФу Татищэву.
68 68 Штаб. Бапит. Сергею Гродичу.
Сельцо Жданн . . . . . . . 80 60 47 42 Поэі щиц д виц Лавровой.
Деревни:
Зарябиііки 82 62 49 39 Стат. Сов. Николаю Маикошеву.
Зачир нье,въ коейгосподск. домъ 83 65 ІІом щику Манкошеву.
Вяски 72 67 159 151 Ораніеибаум. Дворц. Правленію.
Загромотья . . . . . . . . 73 66 41 50 Бапитанш СОФЬ БОЛОТОВОЙ.
Ободя 70 55 39 40 Геиералъ Адъют. Храаовицколіу.
6 6 Казепііому В домству.
Сельцо Крушиію 72 56 6 9 Кол. Секр. Акуліін Пажинской.
Деревпя Заполье 80 63 20 22 Пом щику Иваиу Мякипвну.
12 18 Волыіые хл бопашцы.
4 4 Штаб. Ротм. Дмнтрію Березнну.
3 4 Подпоручику Графу Тахнщеву.
— 129 —

Деревни;
144 Десва горка. 78 65 29 22 Штаб. Ротзі. Дмнтрію Березішу.
6 4 .ІІодпоручнку ГраФу Татиіцсву.
2 2 Подпрапор. Дарь Селиваповон.
145 Вычкова . 77 66 25 23 Казешюму В домству.
146 Яблонца . 76 68 53 54
17 14 Пом іциц Селивановой.
147 Кирикова. 76 70 7 7 Штаб. Ротм. Дзштрію Б с р е з н п у .
9 7 Нодпоручику Гра у Т а т т ц е в у .
148 Рогозина. 74 66 26 40 Казеішому В домству.
149 Качегощи 76 70 16 20 Штаб. Ротм. Дмитрію Березину.
12 16 Подпоручику Тр&Фу Татпщеву.
4 4 Штаб. Капіітаііу Серг ю Гродичу.
150 Зааіошья 80 76 13 12 Штаб. Ротм. Дмитрію Березипу.
4 4 Подпоручику ГраФу Татиіцеву.
151 Усадьба Логу . 2 2 Прапорщнку Павлу Н елову.
152 Деревня Заречье 70 70 50 35
153 Мартихииа Гора 70 70 8 10 Дворцовому В домству.
154 Клюкова Гора . 22 18
155 Пруссій . . . 56 50 28 24 Гепералъ-Лейт. Васплыо ІІазимову,
12 9 Поручику Ивапу Стспанову.
156 Выборова. 58 53 51 50 Полковниц Аіиі Ососковоіі.
157 Боиовищи 68 60 28 20 Д виц Варвар Харлаловой.
158 Манушкино 67 62 6 5
66 Казешкшу В домству.
159 ІІустошка. 63 4 6
6 6 Волыіые хл бопашцы.
160 Добрвва 67 64 4 5 Губсрп. Секрстарю Балашеву.
5 2 Волыіые хл бонашцы.
161 Горушка . 70 66 18 13 Надворп. Сов. Дарь Селиваііовоіі.
162 Перехожв 72 73 16 8 7-го класеа Вессель.
7 7 Д тямъ П о р . Митроч>ана Саблнна.
10 6 Надвор. CJOB. Дарь Селиваповой.
24 13 Стах. Сов т. Алексапдру Аіпічкову,
163 Тужерипо . . 80 80 28 15
81 Капнтану Аптопу Назилову.
164 Жадобипо . . 80 8 5
165 Болыпои радежи 83 84 14 7
82 7-го класса Никит Лупапдипу.
166 Малой радежи • 83 20 17
4 2 Вольяые хл бопашцы.
167 •Иаптева 84 82 51 48 Статскому Сов тпику Аішчкову.
168 Заполье 85 86 20 21 Полковпику Петру Бнбикову.
23 11 Статскому Сов тпику Аиичкову.
169 Замошье 87 87 11 11 Пом щику Аничкову.
170 Кстеи . 88 85 11 8 Д виц Алсксандр Бараповоіі.
6 5 Статекому Сов хнику Аничкову.
171 Квашопкива Горка 89 80 13 7 Падвор. Сов. Дарь Сслнваііовои.
68 55 Статекому Сов тнику Апичкову.
6 5 Д виц* Алрксапдр Баралолоіі.
4 3 Поручнку МіітроФаиу Сабляну.
172 Люты. . . 80 80 15 16 Казеннозіу В доаіству.
(Іосадішцы 65 55 48 57 Ж е і і Ф л о т а К а л Л раига Пваповон.
173
36 41 Бапитанш СОФЬ Болотовон.
21 30 Титуляряому Сов т. Глотову.
174 Сельцо Струги • . 68 50 15 12 Подпоручику Ивапу Нагипу.
175 Деревші Бсрезицы 65 55 22 25 Штаб. Ротм. Дмитрію Б е р е з н и у .
8 8 Подпоручнку ГраФу Татнщсву.
3 4 Губерн. Секретарю Балаиюву.
6 3 Кол. Секр. Спирндону Татнщеву.
— 130 —

Деревни:
17C Бровска 67 60 8 4 Подпор. ГраФу Татнщеву.
'Ііъ оной іштешіоц домъ. 9 7 Казепному В домству.
9 6 Гвар. Шт. Рот. Дмитрію Березину
2 5 Надворпой Сов т. Селивановой.
177 За-озерье 60 61 32 28 8-го класса Степану Пятковскому
6 11 Штаб. Ротм. Дмитрію Березину.
13 10 Нодпор. ГраФу Татищеву.
2 2 Ротмистр. Николаю Крестовскому,
178 Захопкн • • 58 62 14 15 8-го класса Степану Патковскоіну
179 Село Хм ръ 60 55 11 14 Казенному В домству.
15ъ нсмъ цсрковь деревяіпюя во-
имя положенія рпзы Бощіеп ма-
тсри.
180 Деревпн Машутина 66 53 130 105
181 Страшева 65 86 95 Кол. Секр. Спиридопу Татищеву.
50
6 6 Прапор. Александру Татищеву.
182 Сельцо Д вичье 63 53 6 7 Кол. Секр. Спиридону Татищеву.
183 Дерявпя ІІатчнна 55 55 104 100 Ротмистру Ннколаю Христовскому
9 10 Губ. Секр. Александру Балашову
184 Сельцо Залозы . . 60 55 13 17 Гзгб. Секр. Марь Балашевой.
Деревия Жидіішиво 67 55 51 50 Гвра. Ш і . Ротэі. Двіитрію Березпну,
185 16 11 Подп. ГраФу Дмнтрію Татищеву.
Радовья. 67 60 11 11 Шт. Ротм. Дмитрію Берсзину.
186 10 10 Чин. 7 кл. Креетьяпу Вессель.
Село Гагрипо 45 40 4 6 Казенному в домству.
187 Въ нсмъ церковь каэіснная во
імьч Архавгсла Млхапла.
188 Ссльцо Курея 47 43 44 38 Шт. Ротм. Дмнтрію Березипу.
Въ оноэтъ впнокуренный заводъ. 32 26 Сввты Капнт. Павлу Березыну.
189 Усадище Плюса 46 46 7 4
Деревпи: ПІтаб. Ротзі. Дмитрію Березину.
190 Возиесенско 45 43 20 21
9 10 Подп. ГраФу Дмптрію Татищеву.
191 Погор лова . 40 42 18 19 Пом щнку Дмитрію Бсрезину.
19 13 ГраФу Дпрсрко Татнщеву.
192 Доброй Б о р ъ 60 40 27 29 Гвар. Піт. Ротм. ДмитріюБерезипу.
19 14 Подп. ГраФу Дмнтрію Татищеву.
193 Зазюшья . . 55 40 10 10 Штабсъ-Ротм. ^ і и т р і ю Березину.
3 3 Вольпые Хл йопашцы.
194 Курска . . . 55 40 20 20 Штаб. Ротм. Дмнтрію Березнну.
8 6 Подпор. ГраФу Татищеву.
8 8 Подпор. Оедору Русииову.
1 2 Поручиц Болокольцовоіі.
195 Сельцо Роспепь 46 40 19 27 Подпор. ГраФу Татпщеву.
196 Деревпя Гоетицы 55 60 13 10 Губ. Секр. Алексаидру Балашову.
197 Іготяши . . . . 55 36 16 8 Пом щпку Петру Петухову.
20 14 Поэі щиц д внц Екатеряя
Балавинскоіі.
198 Селпщи • 54 40 Пом щику Петру Петухову.
199 Лахова . 50 33 13 15 Поэі щнц д виц Натальн На-
зиаіовой.
200 Сельцо Гривцово . 45 45 26 17
201 Деревпя Созоиово. 49 40 42 40 Ротлпстру Инколаю Христовскому.
202 Воцка 51 40 23 20
13 12 Ген. Лейх. Василыо Иазнмову.
— 131 —

Сельцо Симапово . . . 55 60 3 3 Прапорщ. иасилыо Татищеву.


Дсревня Маикошева Лугу 50 55 57 60 Стат. Сов. Іінколаю Манкошеву.
Оело ІІосолодиііо . . . 55 70 180 190
Въ оиомъ:
а) Дсревяяяоя церковь. [Орапіепбаумскому Дворцовому
б) Цитейный долъ. В доаіству.
Деревпн:
Овинца m 138
Зихоаье 52 72 30 25 Поручику Пвапу Саполовнчу.
16 14 Wan. Леііт. Нііколаю Сополовичу.
32 29 ІІОДІІОЛК. Павлу Саполквичу.
Чсріюй 60 80 8 14 Пом щикаиъ ІІвапу, Ликплаю п
понстаіітиііу Саполовіічевыагь.
Терешнпка . . . . . • _ 90 77 Ораіііеп. Дворцоволу Лравлепію.
Сутыль 60 68 40 40 Штаб. Ротлі. Дмнт ....трпо БJueppaiiiiy.
(
14 14 Надв. Сов. Дмитрію Горяіінову.
6 4 Капит. Алекс го Горданову.
15 20 Штаб. Ротмнст. ^'олбухипу.
9 12 ІІоручиі у І нселсву.
Обряднхи 64 65 46 47 Ііо.і Сов. Пнколаіо Крекіпину.
Быкова 62 65 71 78 Г с н . Адъют. Храповицкому.
Кольп ва Зелепской 70 70 100 95 В доэіству Государствснііыхъ Иму-
Большиіі Зелепской 68 70 100 85 іцествъ.
Сельцо Кослово З е л е п с к о . . . 70 68 24 30 Ііоллсж. P e r . Пваігу ІГваиову.
Ссло Заклииье 95 60 3 4 Казеііиому В долсіву.
Въ оиомъ цсркпвь деревяниая во
mm Покрова Бпжіеи эіатсрп.
Деревин: Поречье 95 60 24 26
Патрусва — — 9 6
ІІОДИІІО ' . . . . — — 13 18
Сопедно . . . . . . . . . 95 60 6 6 'В домству Ораліенбаум. Дворцо-
Пирсково 100 75 33 37 ваго ІІравленіл..
Гиіілки ліалые — 6 3
Гпнлкн иольшіс 105 70 16 13
Загорье — — 16 10 ЛІлісру Васплыо Травнпу.
Рухлецова гора 95 60 14 21 Вольиые хл бопашцм.
Перегребы 100 70 8 12 Геііср. Маі. Ііпколаіо Степанову.
Камепка 95 60 8 11 Гвар. ІІоруч. Ларіопу Окуневу.
Загрипьс — 9 16 Дочер Кол. Оов. ЛІарь .Лнневой.
Усадиіце — 13 10 Губ. Сокр. ЛІарьЬ Травипоіі.
Седъцоі Моготово 95 65 5 3 Дочер І ол. Сов. .ІІарь Линевон.
Деревпн: Середка 85 70 16 24 Штабсъ-Ротмистру Лаеуискому.
іі^цпецово — 20 36 Казеііполу В домству.
Ііостелево • 75 70 12 17 ІІоднор. Алім.-сапдру Геренгу.
Мелинка 90 70 8 9 КазеіпіОіиу В домству.
Шилиио 75 70 18 10 ІІом и^ицаліъ Иелаге ы Насгась
Гурьевыпгь.
10 9 Волыіые хл бопашцы.
Сельцо Лутъ 85 70 - 6 5 Дочер Кол. Сов. В р Лииевой.
4 4 Волыіыс хл бопаиіцы.
Ссльцо Ннколаево 80 65 31 22 ІІад. Сов. Елизавет Почепцовоіі.
Деревпн: Лхаово . 80 60 32 39
110 75 15 18 Казениому В домству.
Новосельс
Сельцо Дубиикн . 75 70 10 5 Флота Капитану 1 ранга Алек-
Дереіпіа ЗІІЛССЬН . 85 65 20 21 саидру ІІваиову.

34
— 132 —

242 Деревни: Апдропово. . . . . 75 70 12 8


213 Хорыпи • . . 75 70 13 8
Іфлота Капитапу 1 ранга Алек-
j сандру ІІваиову.
211 См хкопо 80 70 26 29
245 С е л о Молоиссіны 120 80 49 64
Въ ономъ.
а) Церковь дерсвяиная во имя Св.
Дмит|іія ЗГщшточіимго.
б) Ііптспныіі домъ.
216 Д е р е в п и : Великое Поле . . П5 38 30
247 ('тіірые ЛІолижиііы 114 75 15 19 В домству О р а п і е п б а у м . Д в о р ц о -
248 Дсмехопщнііа , . 105 100 25 29 ваго Ііравленіа.
249 ІЦеглы 104 110 46 43
250 Ііахошево 107 100 16 19
251 .Тюііііік-і, 120 107 42 52
252 Люіцукъ 123 110 23 26
253 Духовщина 124 112 29 25
254 Коснпя. . . . . . . . . . 125 113 23 24
255 ІІ О к-оио 130 120 23 24
256 ІІортня 120 115 16 12 К а з е п и о м у В домству.
257 Адамова . 112 116 31 34 І І о д п о л к . С е р г ю Ж е р е б ц о в у .
10 II ПОАІ ЩИЦ Атгп А к у і і е в о і і .
258 Еловицы 117 110 16 13 Д йствительіюму Статскому С о в .
259 Ііыводъ 118 111 7 9 I Алексапдру Б л о к ъ .
6 5 Пітабсъ-Капитапиі Глотовои.
5 11 І І о р у ч п к у Г е р е н г ъ .
260 Запосевь . . . . . . . . .118 113 5 5 В домству К а з е н н ы х ъ И м у щ е с т в ъ .
261 Большая Сходка і 110 100 81 71
2(J2 Чсрпсііо 110 4 11
263 101 15 18
Бсртлково
264 120 48 55
Собииы
15 18
265 Подборовье . 100
47 4о
266 . . 115
ІІІІЯЖІІЦЫ . . . . . . .
57 69 )В д о л с т в у О р а н і е н б а у з і . Д в о р ц о -
267 Подгирья •. . 110 43 ваго й р а в л е и і я .
40
268 ЛІОШІІИІІО . . 100
100 53 40
269 Зыкова Гора 32 38
270 СоФроиова Гора 190 190
78 64
271 1'ЬКІІІІО 13 12
272 Шкворно . . Пом тцикамъ К о л л е ж . А с с . П а в л у ,
Ф л о т а Л е й т . П е т р у , Т и т . С о в т.
ІІПКОЛІІІО и П р а п о р щ н к у Матв ю
Муравьевымъ.
273 Гвятье . . . . 100 100 20 15 К а з е и і і о м у В до мс тву.
274 ІГогоролка 120 120 5 5 К о л . А с с . Анп І І о л у б о я р и н о в о и .
275 ІІІІП ііоішінпа 122 82 42 38 О р а п і е н б а у м . Д в о р ц . В домству.
276 Ліалые Л ь з и 48 41 27 24 Ъаропу Ф о н ъ - д е р ъ - О о т е н ъ - С а -
кепу.
36 32 Стат. С о в т. Н и к о л а ю П а н х е л еву.

И того въ 3-мъ Стан . 13121 Ш 7 0


— 133 —

ОРАНІБНБАУМСКАГО УЪЗДА

1-й С Т A Н Ъ.

Число жя-
Разстоя- іелсп по
М стопребываніе Прпстава и означс- ніе. ревизіи.
ніе находящихся въ стаігЬ его заштат-
о
ныхъ городовъ, посадовъ, м стечекъ, б
іI я
№ Ко»У ПРИИАДЛЕЖЛТЪ.
селъ н дсревень, также церквси, мо- <
со
11 о
=
настырей, благотворитсльныхъ в част- V . 0 =
и ы х ь заведснів, Фабрвкъ и заводовъ. ^ a -
S 1 Н
О -
I
М стопребьгванге Лристава:
Пргі ^еревн Лррцофсин , у Ки-
пенской notmoeoii станцігл , 41 21 22 В домству Р о п ш н н с к а г о П р а в л е н і я ,
Кипеиская колопія . . . 41 56 50 В домству Х о з я й е т в е п н а г о Депар-
Въ оноліъ сельское учплнще, ІКОІІІ- тамента Министерства Внутреи-
іцепное въ дсревянномъ дсш . иихъ д лъ.
Призіоискія дачи:
Дача
1I 41 Штайъ-Л карю Загіо.
41 Иодполковпику Биткина.
9.
1 40 ГраФу Апраксину.
3 38 Д йств. Стат. С о в . Д о н д у к о в о й -
Борсаковой.
4 37 Адмиралыіі ГраФ. Мордвииовой.
4 37 Д йствит. Стат. С о в т. Б е к у .
Ораніенбаумская колоиія . . . 5 36 18 19 В домству Хозяйственнаго Депар-
тамента Э і и н и с т е р с т в а В н у т р е н -
цихъ д лъ.
10 Дачи 6 35 Оберъ-ГоФмаршалу Нарышкнну.
11 6 35 ПетергоФскодіу Д в о р ц у .
12 ПетертоФская колоиія . . . . 7 34 В домству Х о з я й е т в е и н а г о Д е п а р -
тамепта М и и н с т е р с т в а В п у т р е н -
п и х ъ ді-.лъ.
13 Дачн 7 34 Б а я з ю Гагзриву.
14 7 34 Б о л ь п и ц для біідпыіъ.
15 Петергофскій Д в о р е ц ъ съ двумя
Форштатапи: Петербургскнмъ и
Ораиіеибаумскішъ . . . . . 33
Въ ономъ:
а) Дв калісниыхъ церкви, одна во
ишя Знатенія Прссвятыя Бого-
родицы, а другая во нмя Св. Пс-
тра іі Павла.
б) Прпходское Училиіце, пом щсіі-
ное въ деревяиномъ дом .
в) И М П Е Р AT О Р С К І Я : бумажная и
гранилыіая Фабрпки.
г) Кпзарпш Лсйбъ-Гвардіа Конно-
Грснадсрскаго полка.
д) Казырмы првдворной охоты.
16 Деревня Новая. . . . . . . 33 59 56 В домству ПетергоФскаго ДворцО'
ваго Правлепія.

35
134 —

Деревни:
Кок шкіпіа 9 15 19 21
К а б а ц к а я . . . , . . • . 9 15 48 41
Порлово 9 15 62 51
Лукколово 9 15 58 44 и домству П е т с р г о Ф с к а г о Д в о р ц о -
Тепполово 10 14 107 104 ваго І І р а в д е н і я .
Сойкипо 10 14 11 19
ЛІилюзи 10 14 28 20
Бабііі Г о п ъ 10 14 47 50
Мыза и село З н а м е и с к о е . 13 28 54 32
При ономъ сел каксенная церковь [ГОСГДАРЫП* ИМПЕГАТРИЦ*
во илія ІІ|)есвятыя Богородвцы. АЛЕКСАНДР* ОЕОДОРОВП*.
Деревня Поези 13 28 72 97
•—— Коркули 14 27 59 52 ГОСУДАРІО ВВЛИКОМУ Князю
ЭІІІХАИЛУ НнКОЛАЕВИЧУ.
Слобода Стр льно со дворцемъ 17 24 Его ИМПЕРАТО РСКОМУ Высо-
Въ 011(111 : чвству ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
а) Церковь дсревянная во имя Спаса К О Н С Т А Н Т П В У ІІИКОЛАЕВИЧУ.
иреображ еыія.
б) Оранжереп дворцовБія.
в ) Стр линская почтовая с-таші,і;і.
г) Казармы Лейбъ - Гвардіи Удан-
скаго иолка.

П р и м о р с к а я дача с ъ л с о п и л ь -
нымъ заводомъ и бумажяою
Фабрикою 18 23 Т а й н о м у Сов тннку Липдстрему.
Дача, прн коей дворовыхъ людей 18 23 18 — ГраФу Орлову.
Стр л и н с к а я К о л о п і я . . . . 19 22 131 132 В домству Х о з я й с т в е н п а г о Д е п а р -
I! ь ( і і і і і і і . тамента ДІинистерства В и у т р е п -
а) Деровянная церковь Лютеранская нихъ д дъ.
во плія Овятыхъ Петра и Павла.
б) Сельекое училище, шілі Іицеітое
въ деревяннодіъ строеиіи.

Деревпи:
Новыя Горбхики 23 18 25 19 Д йств. К а м е р г е р ш и Ж е р е б ц о в о й .
Чудинова 28 20 13 12 Прапорщику Оржацкому.
Г о р лово 30 19 60 48
Новая 29 20 27 28
Торики 28 21 35 17
Пески 28 21 20 22
Большое Нвккорово 24 19 35 38
Лнпипой 24 19 25 19
Жауказн 23 18 57 40
Каукузн 22 20 31 35
Куттузи 22 20 31 45
ГОСУДАРІО ВЕЛИКОМУ Князю
Пиг лево 28 14 31 61
Камерязи 21 12 41 46 ІІОНСТАНТИНУ НиКОЛАЕВИЧУ»
Румеля 24 18 27 36
Терелева 24 18 14 25
Хеимози 24 18 32 33
Кемполовой 25 17 21 23
Ушкуля 26 13 40 38
Раполова 27 12 16 24
Агакуля 27 12 52 39
Прп оноіі чухонская дсрсвяыная
цсрковь во имя Святаго Петра.
— 135 —

Деревпи:
52 Малаго Укколова. . 27 12 4 3
53 Большаго Укколова . 27 12 10 6
54 Кургипой 28 11 7 8
55 Войиикова . . . . 28 11 10 13
56 Лоттоловои . . . . 27 10 7 7
57 Сапегсйки . . . . 27 10 9 6
58 Рудомішш . . . . 37 7 27 30
59 Бртелевой . . . . 38 8 2 1
60 Чухоискои Высотской 28 7 46 47
61 Гюштелевой . . . . 30 11 16 13
62 Телези 30 11 25 31
63 Лемполевои . . . . 30 11 8 9
64 Гсликази 32 13 5 6
65 Малыя Р н т к и . . . 23 21 19 13
66 Большія 23 21 13 13 ГОСУДАРЮ ВЕЛИКОМУ Кпязго
67 Хіірвоза 24 22 7 7
68 Тазтковой . . . . 25 23 21 18
69 Какко 25 23 10 10
70 Савсловоіі . . . . 25 23 6 9
71 Иваііаіш . . . . . 26 24 10 10
72 Лмолази 26 24 12 19
73 Баргииои 22 21 8 8
74 Халюзи 20 20 4 3
75 Хаболази 20 20 11 19
76 Кавагоитъ . . . . 20 20 10 17
77 Таііскііноіі 19 17 13 12
78 Ипооловой 19 17 36 25
79 Ліодикази 19 17 14
80 18 14 84 8 КОНСТАНХИНУ НиКОДАЕВНЧУ.
Нальоки . . . 59
81 Настоловой или Велаговіъ . 16 16 67
82 Узигоита большаго
15 17 55 68
83 ЗІалаго
15 17 12 50
84 ІІолколовой
20 18 17 10
85 Павкулн
20 18 38 22
86
Горбунковъ
23 18 12 33
87 24 18 21 15
88 Смэіерязи 20 21 27 23
89 Заводовъ 17 24 41 18
90 Халузи 16 24 77 33
91 Кеиюзи илп Ижорская . . -. 16 24 43 81
92 ИіІК ЛОІІОП
18 24 71 31
93 Мелсзи илн Киксика . . . . 20 8 13 67
94 Сабалевой .26 15 23 13
95 Шунгорова 23 10 198 18
96 Капорская 28 6 294 208 Генералъ-Маіорш Ададуровой.
Село Высоцкое 256
Ііъ ошшъ церковь каліенная во пжя Полковпику Шацу.
Святаго Николая Чудотворца.
97 Мыза Ропша 31 ГОСУДАРЫП-Ъ ИМПЕРАТРИЦФ
Въ оной: АЛЕКСАНДР» ЕОДОРОВН*.
а) Церковь каменная, во имя Свя-
тыхъ Апостнл. Петра и Павла.
б) Церковь камениая Лютрранская,
во имя Святаго Алсксаидра.
в) Бумажная Фабрпка.
г) Оранжереп u казарліы деревян-
ныя, какъ для мастероиыхъ »а-
брикн, такъ л садовыхъ.
136 —

Деревии
98 З І и х а і і л о в с к ая 31 5 162 178
99 Л и п и ц ы . . 37 6 79 79
100 Х а б о н и 39 8 76 95
101 Н о в а я . . . 24 12 40 45
102 Р у м б о л и . . 22 12 15 8
103 О л и к н • 22 12 10 Ю
104 К и п с н ь . . 38 3 80 91
105 С и м с е п о л н . 43 2 12 4 ГОСУДАРЫП* ІІМПЕРАТРИЦ*
106 В о л к о в в ц ы . 43 2 11 14
107 Н и к о с е м я к и . 40 1 27 20 АлЕкаАпдв* ЕОДОРОВН .
108 Г о р о к ъ Б о л ы п н х ъ 38 3 77 85
109 Мадыхъ . 38 3 38 45
110 С і ш о г о п т а Б о л ы и а г о 13 17 74 80
111 ЛІалаго Ц 19 11 7
112 еЛевдузн . 10 20 30 29
113 Алаково . 9 21 10 9
114 П о р з о л о в о 8 22 37 31
115 Ліыза и д е р е в н я Г л я д д н а 32 11 180 190
116 Х а б о н и . . 34 10 26 19 {Геіхералъ-Леитеп. Б е р п м а п у .
117 В и л ы і о в н ц ы 27 14 59 72
118 Л н в о і і с к о й і 13 47
119 М а л ь к у и о в а .
28 44
120 Б л а г ш і а . • Щ 13 41 52 (Насл д і ш к а м ъ п о к о й н а г о Г в а р д і ц
121 И с а с в о . . . 29 14 19 27
122 А в т а ш и . . . 29 14 40 39 K a n u i a u a „Скворцова.
123 Н н с к о в и ц ы 35 12 21 27
124 40 15 114 118
Седо Дятлицы 28 10 523 555
Въ онолъ:
а) Камеішая церковь во ішя Цо-
крова Божісй Матери.
б) Мыза Гостплицы, въ оной ка-
мсниая цпрковь во имя Святоп
Тропцы.
в) Больница н богад лыш кадіви- П о л к о в і ш к у Потеэікішу.
ныя.
Деревни :
125 Н о в а я ^ . 22 15 236 299
126 К о с н ц о Б о л ь ш о е 30 13 73 69
127 • ЛІалое 30 13 61 48
128 Сокулп , 30 10 94 101
129 ЛІыза u д е р . ЛІалыя В о л к о в ц ц ы . 43 2 33 34 Ипженер'Ь'Капнтаиу ПоловцоаУ'
130 Д е р е в п я П е р е я р о в а . . . . , 51 10 72 71 ІХалковннку В е н м а р н у ,
131 З І ы з а н д е р е в п я Ж а б и п о . . • 40 15 183 187
132 І і р о ш п е в а . . . . . f
. « . 38 16 16 17 уГанному Сов тцику Иеикеру.
133 М а л а я Ж а б і і н о . . . . . . . 40 11 33 32
134 ЛІыза и д е р е в н я ' К о л о д и ц ы и
ІГолятицы 42 12 60 62 Пасл дпикамъ Гоонодъ Старовыхъ.
135, •Цыза u д е р е в ц я Сдіолькод?! . » 47 19 35 32
136 Запо.тьг . . . ' . . . . . . 47 19 21 21
137 П о д л у с к о в н ц ы 50 18 6 6 [Кодежсроаіу С р в тпику М е й е р у .
138 П у л е в а • . . . . 47 19 12 11
139 Н о в о с е л ь е 47 19 10 12
140 ЛІыза Д ы л и ц ы . . . * . . .
Лрп оной казіснная цсрковь во
пмя Владпліірской БОІКІСЙ Матсуи. ІГецералъ-ЛІаіору Шкурипу.
141 Деревня Долицы 50 23 85 49
— 137 —

112 Деревии: Веролапски . . . , 51 21 15 16


113 Ауколопа 52 25 11 13
HI ІІоііо-Шпаикова . . . . . . 55 20 14 14
145 Шпапкова 55 20 27 28
116 Старо-Шпаикова 55 20 13 12 Гелералъ-Маіору Шкурипу.
Ііри деревн ссй каяісниая дюте-
раиская цсрковь во илія Си. Маріи.
117 Деревпа ІІжора 49 20 26 25
118 Холоповицы . . . . 49 20 24 23
149 ЗІыза и деревпя Шпаикова . . 56 22 19 18 Д йствителыгои Ст. Сов. Бутковои.
150 Мыза и деревпя Холоповицы . . 57 30 50 49 Коллежскому Сов тп. Вепеціалову.
151 Мыза и деревня Ераіолица . • 37 20 48 46 Бапитанш Баиковой.
152 Ознакова 45 15 38 38
153 Мыза и деревня Лисіпю . . . 58 30 233 237
154 Захопьс . ' 66 33 58 59
155 Волосово 67 35 15 16
156 Лагапово 65 35 58 60 Подаолковниц Лотиіювой.
157 Будипо 60 40 33 32
158 Роговицы 60 40 19 19
159 Арбопье I ; 60 30 66 67
160 Мыза и деревпя C J U B B O И Горое. 55 33 78, 77 .Геііералъ-Маіорш Леонтьевой.
161 Село Блопнцы и деревпя Пере-
кульекоіі Кустъ 50 30 210 220 Стат. Сов тп. Солодовпикопон.
Ирп онолгь сел церковь, во ІІ.ІІЯ
Святаго Пст2)а u Павла.
162 Деревпя Иатальсвка 58 24 26 28
Насл дникамъ Тулубьсвътъ.
163 Зіыза и деревня Губаницы 52 30 142 146
При дс|ісвн Губацицахъ дсревян-
ная цсрі;овь во иліи Свяюи Ілшы.
164 Деревия Череповицы . . . . 56 34 70 73
27 26 Гепералъ отъ ИііФаіітеріи Довре.
165 Ііопеиаудн 55 33
166 ІІовая Слободка 57 35 18 18
167 Соколовка 58 36 21 22
168 іМыза и деревпя Ропковицы . 50 35 119 126 Подпоручику Рапцову.
169 Деревпя Волосово и Сумііііо 55 33 43 44 Таііноіі Сав тннц Пеіікеръ.
170 ЛІыза и деревпи ЗІ динкова . 50 30 49 48 Полковнику Фридрнхсу.
171 Ольхово 55 29 61 64 ГраФнп Дсвіеръ.
172 Ііемполова 43 24 36 37
Жен Генер. отъ ПпФапт. Довре.
173 Больиюе н мплое Кикерипо . 49 39 115 118
174 JYlbisa и деревня Сельцо . . . 37 18 85 87
175 Сиворская Слобода 40 20 36 35
176 Муратова 47 22 67 68
177 Каіідакули 48 21 43 43
178 Горки 44 15 111 118 Таііп. Сов тя. Баропесс Икскуль.
179 Фииостова 41 13 43 42
180 Торосопо 48 67 71 72
181 ДІалыя Іубаііицы . 52 30 15 16
182 ІіарлоііО 40 18 12 14
183 Іііітиио 32 7 183 188
184 Мыза іі дсрсвпя Волгова . . . 47 17 121 121
185 50 18 Полковппку Голубцову.
Фильгузи • • 23 25
186 Аптаіші 37 15 69 68 Пасл диикаінъ Б н я з я ПІаховскаго.
187 Черемыкнна дача 32 12 В додіству ІІавловскаго Городоваго
ІІри оіюп лазарстъ ІІМПЕРАТОР- Правлепія.
с к л г о иосиитатсльиаго Дозіа.
188 ЛІыза и дсревіія Глухова . 30 66 68 Генералъ-Маіору Скворцову.
36
13S —

Волосова 27 99 107 В домству Г а т ч и н с к а г о Г о р о д о -


ваго И р а в л е п і я .
Мипькопа 52 19 126 126 Казеішому В домству.
М ы з а н д е р е в н я КОТНІІО . 38 16 33 32 Тайиой Сов тпиц Иоляпской.
Г р блова 47 29 53 52
ОЖІІГИІІО или Б о т и н о . . . . 38 17 85 87
Іііорііія Ы 31 16 17
Рутелици 40 20 33 32
Мартышкипа 3 34 84 73
Йри оной церковь Евангелпческая
калюниая во имяЕвангелпстаІоанна.
Тсмашкіша 5 32 25 26
Томузи 6 25 23 30 ГОСУДАРЮ ВЕЛІІКОМУ Б н я з ю
Ііузнецн 7 25 27 25
Агакула 7 24 50 41
сііевдузи 7 24 40 31 МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ.
Нотколово 7 24 43 39
Сойпиію 7 24 6 9
Троицкая . 8 25 42 29
Ъобыльская 7 25 20 25
Гаптулова 5 22 37 37
'Гуюза 8 20 61 53
Кеііюзи * . 6 25 24 26
Лавдузн 7 24 6 5
Косково 40 19 41 40
При оиоп находптся почтовая станція. Генералъ-Адъютанту Веймарну.
Шолково 44 23 70 69
Мыза Ново-ІІвановская. . . 52 33
Село Б гуници 52 31 71 72
ІІрн ономъ каменная церковь во
влія Святаго Архистратига Мпхаила.
Брызгово 54 33 45 42 /Кеп Полковяпка Эсссна.
Мустолами 56 34 12 9
Голубовици . . . . . . . . 56 34 21 22
Негодицн 60 39 22 21
Стоіішно . . , 62 40 16 14
ЗІы.;а и д е р е в і ш Г а м у т о в а . 55 34 57 55
З І а р к о в а . . . -. 56 35 26 27 Иасліідникамъ Г р а Ф и н и Федмаръ.
Дртюшкина . 58 38 27 24
Капаршина 60 39 16 15
Ііуіілово 45 23 14 12 Жеп Б о л . Сов. Молчапова.
Кемполова 43 22 11 9 Ген.-Леііт. Г р а Ф и п Аііраксииой.
В рііици 56 34 32 32 Жен Г е ы . - Леігг. Т р у с с о н а .
Мыза Ф е д о р о в с к а я 43 22
. Іаиікоіиіціі Б о л ь ш і я 45 25 39 37
— — — ЛІалыа 45 25 22 22 (Коллежскому А с с е с с о р у В е й с у .
Тешкова 46 26 12 11
Томарова 46 26 13 13
Мыза п дсревпя Т е ш к о в а . 46 26 43 42 Жеп ч п н . 6 кл. А л е к с а н д р о в и ч а .
М ы з а и д е р е в і і я Ііивалііци • 40 19 17 16 Баронесс Швахгенмъ.

И того в ъ 1-мъ Стап . 10209 10236


— 139 —

2-Й С Т A Н Ъ.

М стопреЗывапІе Пристава:
Іірыаороднал сло^о^а . . . . 60 — 143 157 Статской С о в т н и ц Юрьевоя.
Въ оыой дв цсрквн: деревяиная
во пмя Усп нія Пресвягыя Бого-
роднцЬ и каменная во имя Сиаса
ІІрсображсыія.
Дсревпи: Закорпово 42 17 200 215
-Воропшіо 42 17 111 120
Мартыіюва 38 22 36 50
Фларивііцы 48 12 94 100 Y
Глобицы 47 13 160 125
Въ оной цсрковь дсревянная во Гвардіи Поручику К н я з ю и К н я -
имя Спаса Нсрукотвореннаго.
гин Енгалычевьшъ.
Высоцкая 50 10 42 50
Юрьсво 52 12 110 115
Гостилова 51 11 169 170
Кастивская 50 10 82 75
Горбовская 51 7 106 100
Мыза Короиііно 44 3 8 —
— — Г р вова 60 17 11 6
Деревіііі: Широково 59 17 162 157
• facnu.i 51 14 38 33
Заболотье 62 14 38 33
Подолвопье . 61 13 95 109
Повоселки , . . , 60 13 19 23
Въ оной цсрковь лютсранская де-
рсвянная.
Кербукова 60 13 58 82
ІІрогощи 61 14 165 153
64 Статскоіі С о в т н и ц Юрьевой.
Маклакова 17 102 115
Жиркова 65 18 24 41
•Жамоха 64 17 83 82
Зарнііская 63 18 111 100
Подмышья 64 19 217 201
Ивааовская 62 17 250 263
Систа І і а л к и н а 59 15 134 125
Новоустиііьина 66 22 10 15
Долгово 62 18 17 15
Ракопежъ 64 20 26 21
Устье Ковашъ 64 25 125 112
Мыза н деревия Порожки. . 70 27 9 11 Поручику Нетцеру.
Арболово 67 25 76 100
М ы з а Кумолова 66 21 14 —.
Д е р е в п и : Кумолова 65 20 38 42
Н . т чаіпіпіііо 65 20 160 150
ІІІелкііиа 66 21 18 20 Дворянк ГерздорФъ.
Анаііыіиа. 66 21 19 23
ItopoiiKima 68 23 64 70
Нарядова 70 25 88 91
Мыза Керіюва 59 15 13 —
П р н коеіі б у м а ж н а я Фабрика
дерсвяпиая 55 15 — — ІПодполковцику Герингу.
Деревпи: Новое Керпово . . 58 15 35 45
Старос Керііово 57 14 28 32
— 140 —

44 Деревни: Малая Еалорка . 57 13 38 42 Жен Кап. 1 рапга Платеръ.


45 ІІернова ; . . . 60 17 24 25 Жен Вицъ-Адмир. Ротаіаііова.
46 Мыза Усть-Рудицы 30 15 24 20
47 Деревни: Рудицы 31 15 73 59
48 Ломапосова ' . 37 20 22 15
49 ШІІШКІІІІО 35 23 44 30
50 8 Жен вдов Г е н . отъ И Н Ф . Р а е в -
Сюрьи ,•' , 37 30 9
51 45 27 с к о й и сестр ея д виц Ііон-
Иерскуля 37 28
52 42 55 29 стаптиіювой.
Липова , 23
53 Мпполова 38 31 4 10
54 Голубовицы 42 23 40 38
55 Саволыиіша 39 9 45 52
56 Ліыза Гатоб жи 50 8
П р и коей дв б х м а ж п ы я Фаб-
рикн деревяниыя 50 6 200 223
57 Дсревни: Гатобужи 50 8 60 60
58 Верхиія Лушки 54 12 48 37
59 Средиія Лушкн 56 13 23 17 Гвардіи Штабсъ-Роіашетру Ба-
60 ІІПЖІІІЯ . І ІГІКИ . 57 14 28 27 рову Лкскулю.
61 >1алая Б а п о р к а 58 19 16 24
62 Старыя Калища 43 32 94 78
Ufa коеіі стскляыный деревянный
заводъ.
63 ІТовыя К а л и щ а 46 35 54 78
64 Мордовшина 37 39 14 20
Полковлиц Барояесс Дризепъ.
65 Ліііідовиіина 39 38 122 88
66 Зіыза Новашъ 37 40 8
Прп коея церковь дсрсвянная во
имя Благов іценія Пресвятыя Бо-
городицш. Жеп Артилл. К а п . Д о л г о р у к о в о й .
67 Д е р е в н и ; !').ппіа 37 38 115 105
68 Н о в а я или Т е і і т е л е в о . . . . 36 35 46 45
69 Усть Р у д и ц н . 30 16 35 28 Ж е п вдов ФЛ. К а п . - Л е и т . Б о п а ч і о .
70 і^оры В а л д а и . . . . * . . . 30 40 41 61
71 Іі. л к о в о 30 40 22 34 Н а с л дникаагь F . Д о б р ж а п с к а г о .
72 Ч е р п а я Лахта 29 43 50 37
73 Зіы.;а Каліепка . . . . . . . 20 30 8
74 Д е р е в і и і : Ігаменка 20 30 26 25
75 Горк-и 19 31 20 14 Н а с л д и и к а м ъ Г . Н и к о п о в а .
76 Зіииіелова 25 27 100 108
77 ІНалыя Г о т о б у ж и 48 4 23 22 Б о л е ж с к . С е к р е т . Ж г е р с к о м у .
78 Илрепяль 30 6 29 30 К о л л е ж с к . С о в т н . Ш в а х г е й м у .
79 Мыза и деревияііаровская Новая. 28 24 39 48
80 —• — •— С т а р а я 28 21 57 60
81 Доревин: Іілясішо 30 26 95 97
82 Горы Ііалдац 31 39 28 30
83 Мадолицы
40 30 66 54 }Д в н ц а м ъ С а х а р о в ь ш ъ .
84 Жеребягь
27 17 32 31
ІІри оиоіі Ліотсраиская капісииая
церяовь.
85 Кожерпцы , . 31 27 94 121
86 Лебяжья 17 42 38 35
Полковпику Неплюеву.
87 Ручі.п 42 28 70 61
88 акулицы 47 16 52 56 Статскому Сов тнику ПеФту.
89 Мыаа п д р р с в н я З я б и ц ы . . . 45 20 44 39 Жен Адмнрала Моллеръ.
90 Дерсвия Лашковицы 45 20 57 52
141 —

91 Мыза Власова и деревня Тсглицы 45 20 80 75 Ж е п Статскаго Сов. ПеФта.


92 Дача Власова 45 15 — — Генералъ-Маіору Крнднеру.
93 Мыза Синковицы и слобода
Александровская . 55 20 67 69 Гепералъ-Адъют. Храповицкому.
94 Зябицы 42 17 90 92
95 Мыза и деревпя Голубовнцы. . 42 23 41 42 Тайной Сов тниц Поляпскои.
96 Дсревпи: Голубовицы . . . . 42 23 26 24 Ротмистру Рямскому-Корсакову.
97 Слішипо . . . І 34 9 75 69
98 Мыза Бугры и деревпя Горши . 37 12 77 75
99 Радушсва 52 9 16 14 Подполковішц Кііікііной.
100 Мыаа М душн 35 12 11 10
101 Дерсвни: Ыикольская . . . . 37 14 35 31
102 Разволово 33 11 22 22 ІПодпоручику Ранцову.
103 М душн • '» 35 12 60 61
Въ оной церковь каменная воилія
Святыя Тршцы
104 Мыза и дерсвия Саволыпипа 38 12 62 63 Маіорш Л зиевой.
105 Ліыза іі деревіія Савольшыпа 43 6 47 49 Жеп чиновиика 4 кл. Бремъ.
1C6 Мыза н деревня Заостровье . . 30 16 49 47 Коллежскому Ассесеору Брсчу,
107 Деревпи: Заостровье. < . . . 30 16 35 37 •Чиновннку 4 кл. Камепеву,
108 Муховнчы 32 16 69 57
109 Мыза и деревня Старая-Буря . 35 12 40 42 Коллежск. Сов тн. Щукину.
110 Мыза и деревпя Иовая-Буря. . 34 12 105 102 Тайному Сов тн. Грушрцкому.
111 Мыза п деревня Лапухипка . . 39 8 22 22 Ііодяолковиику Гериигу.
Иря оной буліажиая кааісниая Фаб-
рвка.
112 Мыза н деревпя Рудицьі . . . 42 7 31 33 !Коллежск. Сов. Оде-Дссіону,
113 Деревіін: Долгая Нива . . . . 42 7 17 17
114 М душн. . 33 10 30 31
115 Муховицы 30 15 48 48
116 Новая-Бз г ря или Никнорова . . 35 10 44 46
117 Заозерьс . . . * 53 12 100 104
118 М стапово 45 15 62 76
119 Радицы 46 16 48 45
120 Барстолово 47 19 49 48
121 Коростовицы 47 21 85 107
122 Тереньтьева 40 13 27 29
123 Стародворье 38 10 62 62 Г О С У Д А Р Ю В Е Л П К О М У К П Я З
124 Десяцкая 38 10 69 72 ю
125 Руднцы 37 9 25 23
126 Брасиая Горка 22 40 61 75
127 Новая Брасиая Горка . . . . 21 41 78 99
128 Риголова 22 42 54 39
129 Малыя Боркн 17 45 40 43
130 Болыиія Б о р к и . 17 45 88 83
131 Большая ІІжорская 12 48 95 89 МіІХАИЛУ ІІАВЛОВІІЧУ.
132 Сагомилье 11 48 35 28
133 Дубки 10 50 43 42
134 Лимузн 8 51 30 27
135 Кукузи 6 52 25 20
136 Брониая 7 52 73 77
137 П никн 6 53 44 48
138 Малая Пжорская 5 49 54 40
139 Лапгелева 6 50 51 39
140 6 50 46 41
Боновалова ••

37
— 142 —

Ш Двревпи: Еузнецы. . . . 6 50 60 61
142 Болыпос Коновалово. . . 7 51 49 58
143 Ускули нли ІІовая. . . . 5 49 16 32
144 Болотнво . . . , . , , 5 49 21 29
145 «Іаттики 3 47 32 27
146 Ііабацкая 171 21 19 ГОСГДАРЮ ВКЛПКОМУ КіІЯЗІО
147 Кнскелева 3
4' 48" 3 7
148 Колколова • . 4 48 14 21 МІІХАИЛУ ПАВЛОВПЧУ.
149 Сонкипо 3 47 28 49
150 Какушкипо 4 48 37 26
151 Тамепгоіітъ 15 38 54 62
152 Леппезн • . 5 39 32 35
153 Плики 5 39 114 115
154 Мыза и деревіш Добрятнцы 35 18 56 58 1
155 Деревпн: Сл пино. . . . 19 20 Иасл дникамъ Ипжеперт. - Гепер.
36 16
156 Саволыішна 8 13 13 I Кориапьера.
43
157 30 27 112 135
158 М дв жіи копецъ . . . 22 22 297 366
159 ІІорожки 18 26 85 73
160 Петровская . . . . . 14 30 51 44 Прлковппку Потевгкшіу.
161 Варваровская 26 20 57 51
162 З р книо 26 21 37 54
163 Нерсл сье 28 20 105 95
164 9 11
Коровнио 11 36 В ДомствуРопшппскаго ГГрйвлснія.
Приморскія дачи;
165 1-я 3 45 Ж е п вдов Кол. Сов. Яковлевой.
166 2-я 3 45 Полк. К и . Доіідз г кову-Кореакову.
167 3-я 4 46 Первостат. купцу Жедимировскому.
168 4 46 Д йчів.Стат.Сов ш . ТроФіімовичу.
Прп оноіі дач двоповыхъ людей 6 3
169 5-я . 46 Чиповнику 8 K-Jacea Дернну.
170 6-я, при опоіі дворовыхъ людей 5 47 12 4 Адмиралу Грейху.
171 5 47 Таицому Сов тнику Дрз'жипниу.
172 8-я 11 40 Чиновнику 4 класса Каменеву.
173 9-я 3 45 34 24 Колошістовъ Кроиштатскои колоп.

И того во 2-мъ Стан 9777 9878