Вы находитесь на странице: 1из 8
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, AREPUBLICI MOLDOVA HALUOHAJIbHBIIL OPPAH 10 HENOAKYTHOCTH PECIIYBJIMKH MOJOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE 'MD-2008, mun, Chisinau, st Mitropolit Gavriil Banleseu-Bodor Tel.373 22) 820 601. fax (373 22) $20 602, vv ACT DE CONSTATARE nr, 56/09 mun, Chisinau 04 mai 2020 Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autoritatii Nationale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinand materialele dosarului de control privind respectarea regimului jutidie al conflictelor de interese, initiat in privinta dlui Haret Constanti j nascut 1a SRM. domiciliat in detinand functia de director al Intreprinderii de Stat Teatrul Dramatic Rus de Stat ,, A.P. Cehov” i in temeiul art, 35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, a intocmit prezentul act de constatare, prin care A STABILIT: La 10.09.2019, in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistrata sesizarea nr. cu privire la eventuala incalcare a regimului juridic al conflictelor de interese de catre dl Haret Constantin, director al organizafiei publice 1 Teatrul Dramatic Rus de Stat A.P. Cehov™. La 17.09.2019, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, sesizarea a fost repartizaté aleatoriu prin Ed Potrivit sesizari, in cadrul 1$ Teatrul Dramatic Rus de Stat ,, A.P. Cehov”, unde functia de director o define dl Haret Constantin, activeaz’ sotia — INIT impreund cu alte trei persoane apropiate si anume fecioru! -_ TS so.cra TRG si cumnatul- ‘Avand in vedere, calitatea de subiect al declararii definuta la data incalearii sesizate, obligatiile acestuia de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese reglementat de Legea ne. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, precum si faptele invocate de petitionari, s-a stabilit existen{a unei banuieli rezonabile privind incdlcarea regimului juridic al conflictelor de interese de c&tre dl Haret Constantin, director al [S Teatrul Dramatic Rus de Stat ,, A.P.Cehov". La 19.09.2019, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, prin procesul-verbal de inifiere a controlului ni privinfa dlui Haret Constantin, director al IS Teatrul Dramatic Rus de Stat ,, A.P. Cehov”, a fost inifiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Prin serisoarea nr. in 20.09.2019, receptionata la 20.09.2019 (Aviz de receptie ERD .. 4) Haret Constantin a fost informat despre initierea in privinfa sa a controlului privind respectarea regimului juridie al conflictelor de interese gi despre drepturile sale prevazute la art, 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate. Docc ince oie dts estate pesonl rele cal sel Se evden O0U0K9-03,foepaat in Regul de eid al operon (ae eves pound st sein dasssome md tor Slept tage xpd civ, abinsratva sa pal. hla era str ‘Seep fet moms soaiie predate de gear 15 in 072011 pind protec Gator verter perso in temeiul prevederilor legale prevazute la art. 20, alin, (1), lit. a) ~ d), art, 32, ain. (3) si art. 37, alin, (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, au fost consultate date din registrele informationale de stat inclusiv din REE precum si_documentele si informatii Solita CEE Urmare carora, de 1: EE 2 fost recepfionate copiile autentificate de pe actele administrative semnate de catre dl Haret Constantin in privinta persoanelor apropiate. Consult A — cclyile de rudenie ale dlui Haret Constantin, cu sotia - [MMIII feciorul ~ Ee. soacra SIME si cumnatul - MEN, au fost confirmate (extrasele find anexate la materialele dosarului de control). Potrivit celor indicate de cdtre dl Haret Constantin, in declarajia de avere si interese petsonale pentru anul 2018, depusé la 29.03.2019, acesta exerci functia de director al 1S Teatrul Dramatic Rus de Stat,, A.P.Cehov” din 01.11.2012, numit prin Ordinul hi ‘Astfel, dl Haret Constantin, dejine/detinea calitatea de subiect al declardrii averii si al intereselor personale in baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr.133/2016 privind intereselor personale siart. 3 alin, (1), lit. c) din Legea nr. 16/2008 cu privire goare pani la 01.08,2016). Din informajia prezentata de inregistratd in cadrul Autoritatii cu |, suplimentar prin serisoarea inregistraté in cadrul Autoritaqii eu J, ca rispuns la solicitarea nr. ey s-a confirmat ca dl Haret Constantin, define functia de director al IS Teatrul Dramatic Rus de Stat ,, A.P.Cehov” din 01.11.2012, numit prin Ee Totodati fiind prezentate gi copiile autentificate a mai multor acte (anexate la dosarul de control), cu referire la obiectul controlului. Corobordnd toate informayiile reflectate mai sus, inspectorul de integritate a stabilit cdl Haret Constantin, director al 1S Teatrul Dramatic Rus de Stat .,A.P. Cehov”, in perioada de pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii gi intereselor personale (01.08.2016), avand interes personal rezultat din relafiile sale eu persoane apropiate feciorul ~ si cumnatul- [ERIE 2 emis/semnat si incheiat in privinta acestora urmatoarele acte administrative/juridice: ~ Contractul individual de muned nr.76/13 din 03.09.2013, prin care dl (cumnat) a fost angajat in calitate de muneitor pe perioada nedeterminats in cadrul 1S Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,A.P. Cehov”; « Ordinul nr. 99 din 05, 09.2013 cu privire la angajarea dui A (cumnat) in calitate de muneitor in cadrul IS Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,A.P. Ceho ~ — Contractul individual de muned nr.160/15 din 26.10.2015, prin care dl PERRIER (fecior) a fost angajat in calitate de artist dramatic in cadrul is Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,A.P. Cehov"; declararea averii $i la conflictul de interese (in , prin scrisoarea |, ca rispuns la solicitarea cnr on eo cara prs, platen ad sama de vide n 0000030, ete Rees de eid ol pete see jaspteanas nace dilate pte rage padre vl adminis pall, Pues urn asso, dar raveate de Leyes 138d 08072011 prion prt dlr eu cara eral Drum 2 = Ordinul nr. 129-¢ din 26.10.2015 cu privire la angajarea dlui HE (fecior) in calitate de artist dramatic in cadrul {$ Teatrul Dramatic Rus de Stat .A.P. Cehov"; De mentionat cA in perioada de referinta, dl Haret Constantin, aflandu-se in exercitiul functiei de director al 1S Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,A.P. Cehov" definea calitatea de subiect al declararii, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese (in vigoare pand la 01.08.2016) — in continuare Legea nr. 16/2008. in cele din urma, dat find faptul cd emiterea/semnarea/incheierea actelor sus mentionate a avut loc in perioada de actiune a Legii nr. 16/2008, inspectorul de integritate considera ed situatia respectiva urmeaza a fi analizati prin prisma prevederilor legale a acestei legi. Astfel, potrivit art. 2 din Legea nr. 16/2008, conflictul de interese reprezinta conflictul dintre exercitarea atributiilor functiei dejinute si interesele personale ale persoanelor previzute la art. 3, in calitatea lor de persoane private, care ar putea influenta necorespunzator indeplinirea obiectiva si impartiala a obligatiilor si responsabilititilor ce le revin potrivit legiis gi interes personal reprezinta orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevaizute la art. 3 care rezulta din necesitajile sau intenfiile personale ale acestora, din activitati care altfel pot fi legitime in calitate de persoana privata, din relaiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relajiile sau afiliatiile personale cu partide politice, cu organizajii necomerciale si cu organizatii internationale, precum si care rezultd din preferintele sau angajamentele acestora; persoane apropiate ~ soul (sofia), persoanele inrudite prin singe sau adoptie (parinti, copii, frati, surori, bunici, nepoi, unchi, matuse) si persoanele inrudite prin afinitate (cumnat, cumnati, socru, soacr, ginere, nora). Conform art. 5, alin. (1) al Legii nr. 16/2008, dl Haret Constantin, in indeplinirea atribujiilor de serviciu avea obligatia de a lua decizii conducdnd-se de legislatia corespunzétoare yi de politica statului in domeniul respectiv, finénd cont de interesul public si renunfand la interesele personale. Potrivit art. 5, alin, (2) al aceleiasi legi, dl Haret Constantin avea obligatia de a renunta la interesele personale, ce pot compromite deciziile oficiale, luate cu participarea lor, sau sa se abjind de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de decizii, daca acestea pot fi compromise de interesele lor personale sau de apartenenya lor la anumite organizatii. La fel, potrivit art, 9, alin, (1) si art, 11 ale Legii nr. 16/2008, dl Haret Constantin urma sd informeze imediat, dar nu mai tdrziu de 3 zile de la data constatarii, in seris, seful ierarhic sau organul ierarhic superior despre interesul, al situ ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe-care trebuie sd 0 ia personal sau la luarea cdtreia trebuie sit participe, ori de actiunea pe care trebuie si o intreprinda in indeplinirea atribuitlor sale de serviciu, fiind responsabil pentru idemtificarea intereselor sale personale, care ar putea intra sau sdnt in conflict cu indatoririle sale oficiale, precum si pentru solufionarea pozitivé a conflictului de interese. Dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, prin care a fost abrogati Legea 16/2008, dl Haret Constantin, exercitind functia de director al IS Teatrul Dramatic Rus de Stat ,,A.P. Cehov” define calitatea de subiect al declardirit averii si intereselor personale potrivit art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii sia intereselor personale, Astfel, inspectorul de integritate remarc& c& in perioada respectiva dl Haret Constantin, avand interes personal rezultat din relafiile sale cu persoane oo a ee To eer in privinta acestora urmatoarele acte administrative (ordine cu privire la premiere, ajutor material, concediu, deplasare, intrare in somaj, demisie etc.) - ordinul 146-C din 28.09.2016; - ordinul 134-C din 20.09.2016; - ordinul 175-C din 28.11.2016; ~ ordinul 199-C din 29.12.2016; Docent a eu oie dt cara personal, rela cdl sea decid nr 0006-00, inept in Repsol de vide ol peratriar 4 dtc cater persona swe eis csr, cor due pote aay apne cvl, anna sa onal. elena ase te pot feat nema incon prev de Legen (3 mG 672011 vind wrote Gator eu cre soa - ordinul 39-C din 19.01.2017; - ordinul 48-C din 27.02.2017; - ordinul 195-C din 23.12.2016; - ordinul 196-C din 23.12.2016; inul 96-C din 26.04.2017; 1 117-C din 30.05.2017; - ordinul 60-C din 07.03.2017; nul 64-C din 27.03.2017; - ordinul 247-C din 22.12.2017; - ordinul 248-C din 22.12.2017; - ordinul 118-C din 18.07.2018; nul 119-C din 18.07.2018; din 25.01.2018; > din 19.03.2018; - ordinul 68-C din 24.04.2018; > din 28.05.2018; - ordinul 101-C din 26.06.2018; - ordinul 180-C din 18.10.2018; - ordinul 39-C din 05.03.2018; - ordinul 46-C din 19.03.201 - ordinul 58-C din 02.04.2018; = ordinul 138-C din 07.09.2018; = ordinul 116-C din 18.07.2019; C din 04.07.2018; 23.09.2019; = ordinul 159-C din 18.09.2018; = ordinul 60 din 12.09.2017; - ordinul 246-C din 26.12.2017; inul 19-C din 29.01.2019; = ordinul 20-C din 29.01.2019; = ordinul 82-C din 22.05.2019; - ordinul 117 din 18.07.2019; - ordinul 56 din 23.09.2019; - ordinul 38-C din 18.01.2017; = ordinul 20-C din 22.01.2018; - ordinul 142-C din 04.09.2018. Din informatia prezentat’ de catre [ie prin rispunsul Per ienaumaen emer | s-a stabilit c& in perioada anilor 2012-2018, dl Haret Constantin, director al Teatrului Dramatic Rus de Stat ,A.P. Cehov” nua declarat careva conflictele de interese in care s-ar fi aflat si nici nu a informat [RBM in calitate de organ ierarhic superior, referitor la acest subiect. in ceea ce priveste perioada anului 2019, dl Haret Constantin a depus in adresa demersul yee] privind existenta unui conflict de interese cu angajatii BB otic), (soacra), (fiu) si (cumnat) Declaratia dlui Haret Constantin a fost inregistrata cu in Registrul declaratiilor privind conffictele de interese al in scopul identifiearii celei mai bune solu{ii au fost analizate toate posibilitayile rezolvarii optime a conflictului, findnd cont atit de interesele organizatiei publice, interesul publie, interesele legitime ale salariatilor, nivelul si tipul functiei detinute, ct si natura conflictului di alfi factori. in final, o solujie optima a fost identificatd si adoptata prin Ordinul ‘cam near enn dte cu sail pesonl rele cal sel de vt 00006903, feet in Regs de evi al operon ae cuca snl su sn desma sor Site petra ripe evil, ans so peal, rasa road asetr te pone i fet ma cole pete de Lege 13 in OO? 2011 pind protec Gata ou carter persona a HERR. prin desemnarea altei_persoane responsabile de emiterea si adoptarea actelor administrative/juridice in privinta persoanelor vizate. Potrivit art, 2, din Legea nr, 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, conflict de imterese reprezinia situaia in care subiectul declararii are un interes personal ce influenteazd sau ar putea influenja exercitarea impartiala si obiectiva a obligatiilor si responsabilitatilor ce ii revin potrivit legii, interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declardrit ce rezultd din activitayile sale in calitate de persoandi privata, din relatiile sale cu persoane apropiate cau cu persoane juridice si alfi agenfi economici, indiferent de tipul de proprietate, din relayiile sau ayiliatiile sale cu organizayii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizayiile internationale; persoand apropiaté este sojul/sotia, copilul, concubimul/eoncubina subiectului declararii, persoana aflata la intrefinerea subiectului declardrit, de asemenea persoana inruditd prin singe sau prin adoptie cu subiectul declardrii (parinte, frate/sord, bunic/bunicd, nepot/nepoatii, unchi/matusai) $i persoana tnruditd prin afinitate cu subiectul declardrit (cumnat/cumnat. socrwsoacrd, ginere/nora); Conform art. 12, alin, (3) din Legea nr, 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, conflictul de interese real apare in cazul in care subiectul declardrii este chemat si rezolve 0 cerere/un demers, sd emit un act administrativ, sd tncheie direct sau prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, sd ia o decizie sau s& participe la luarea unei decizii_in care are interese personale sau care vizeazdi persoane ce fi sant apropiate, persoanele fizice yi juridice cu care are relajii cu caracter patrimonial si care influenfeazit sau pot influenfa exercitarea impartialé si obiectivé: a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica In conformitate cu art. 12, alin, (4), lit. (a) si (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea intereselor personale, dl Haret Constantin, exercitdind functia de director al Teatrului avel Dramatic Rus de Stat .A.P, Cehov”, era obligat sd informeze seful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai térziu de 3 zile de la data constatdirii, despre conflictul de interese in-care se afld si sii nu rezolve cererea/demersul, sd nu emitd actul administrativ, sd nu incheie direct saw prin intermediul unei persoane terje, actul juridie, sé nu ia sau sé nu participe la luarea deciziei in exercitarea mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica pdnd_la Solutionarea conflictului de interese, ‘Art. 12 alin. (5) din aceiasi lege prevede cA .Jnformarea despre aparitia unui conflict de imerese real se va face pind la solufionarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, incheierea, directa sau prin intermediul unei persoane terfe, a actului juridie, participarea la Juarea deciziei sau Iuarea deciziei si va lua forma unei declaragii scrise ce trebuie sai conyind date despre natura conflicrilui de interese si despre modul in care acesta influenteazit saw poate influenta indeplinirea impartiala si obiectivit a mandatului, a fuunctiei publice sau de demnitate publica” ‘Art. 14, alin, (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, statueaza:,, Conflictul de interese real se solufioneazd de edtre subiectul declardrii, conducdtorul organizatiei publice, Autoritatea Nationald de Integritate sau Consiliul de Integritate, dupd caz.”. Conform art, 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale, pdnd la soluionarea conflictului de interese real, subiectului declararii, in persoana dlui Haret Constantin, if este interzisdintreprinderea oricdirei actiuni pe cauza datd, cu exceptia abtinerii. Potrivit art. 14, alin, (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, subiectului declararii, in persoana dlui Haret Constantin, poate solutiona conflictul de imerese real in care se aflé prin abtinerea de la rezolvarea cereri/demersului, de_la emiterewadoptarea actului administrativ, de la incheierea actului juridic, de la participarea la Iuarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informand toate pdirile vizate de decizia respectiva in privinja masurilor uate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a decizitlor. Docent nar one de tat pro pelas nc eml de vde or OGON-003, cata a Resin de evident operator dedi iti psoal we eis dispersal ng cir due pate sage apne cll, anna sau pla Pela ied ott ie one feta mana in condi previa de Len 13 i 8 672011 vind pci datlr cn exter personal Potrivit art, 12, alin, (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, conflictul de interese consumat reprezintd fapta subiectului declardrii de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act_administrativ, de incheiere directé sau prin intermediul unei persoane terfe a unui act juridie, de luare sau de participare la luarea unei decizii in exercitarea mandatului, a functiei publice sau de demnitate publicd cu incdlcarea prevederilor alin. (4, in vederea asigurarii respectirii dreptului la aparare, prin scrisoarea EMMI cin 26,02.2020, receptionat la 28.02.2020, dl Haret Constantin a fost invitat la sediul Autoritaji Nationale de Integritate, pentru a-si prezenta punetul de vedere asupra obiectului controlului La 18.03.2020, in cadrul Autoritafii Nationale de Integritate, cu (REE) a fost inregistrat punctul de vedere a dlui Haret Constantin in care a indicat: ,... declar edi nu am incdleat regimul juridie al conflictelor de interese din urmétoarele considerente. Din interpretarea art. 12 alin. (3) din Legea privind declararea averii si a intereselor personale, infelegem cd pentru aparitia unui conflict de interese real este necesard nu doar actiunea subiectului declardrii (si rezolve 0 cerere/un demers, si emitdi un act administrativ etc.) in raport cu un subiect calificat (persoand apropiatd etc), dar si ca aceasta actiune sd, citez: “influenteze sau si poatd influenfa exercitarea impartiald si obiectiva a mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica”. Prin urmare, aparitia conflictului de interese real {ine si de existenfa unui rezultat sau unui pericol de exercitare partiala si neobiectiva a atribujiilor subiectului declararii. Alifel spus, in cazul in care actiunea subiectului declardrii nu este susceptibild si influenteze sau sd poatd influenta exercitarea impartiala $i obiectiva a functiei sale, atunci nu suntem in situatia aparitiet unui conftiet de interese real, respectiv decade obligatia subiectului declararii de declarare a interesului dat. Dacé este sine raportam la actele indicate de Dvs., conchid cd in calitatea mea de director al Teatrului Dramatic Rus de Stat “A.P. Cehov", am semnat un gir de acte juridice si contracte care in esen|a nu sunt susceptibile si influenteze sau sd poata influenja exercitarea impartiald gi obiectiva a functici mele, Asifel, din aceste considerente nu mi se poate imputa incdlearea regimuluijuridic al conflictelor de interese.” Analizand minutios cele relatate de dl Haret Constantin in punetul stu de vedere, inspectorul de integritate considera ca responsabilitatea de a se conforma prevederilor legii este o obligatie a dlui Haret Constantin, iar argumentele invocate de catre acesta, nu reprezintd 0 scuz& plauzibila intru justificarea exonerdrii de raspunderea generat de conflictele de interese. Or, odatai chemat si rezolve o cerere/un demers, s8 emit un act administrativ, si ia o decizie sau s& participe la luarea unei decizii care vizeaza persoane apropiate, era obligat sa informeze seful ierarhie superior imediat, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data constatarii, despre conflictul de interese in care se afla gi s nu rezolve cererea/demersul, s4 nu emit un act administrativ, si nu ia sau si nu participe la Iuarea deciziei in exercitarea mandatului, a funcfiei publice sau de demnitate publica pana la solutionarea conflictului de interese. Conform art. 38 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act de constatare in cazul in care stabileste cd persoana supusa controlului nu a declarat si nu a solujionat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a incheiat direct ori prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu incilearea dispozitiiior legale privind conflictul de interese. Potrivit art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, fapta subiectului declararii in privinfa cdruia s-a constatat ca acesta a solujionat 0 cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a incheiat direct sau prin intermediul unei persoane terte, un act juridic, a luat 0 decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incdlcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, constituie temei pentru rdspunderea Doel neue cone de x xa propels cad em de vide 0006-003, Regs de eke a psaaioe eda acter psoal we eis aetna cr dle pate age spud, annstatva ay pela. Prloen icar aaeestr ie ose fect ma in onde preva de Len 133 nO 07201 pend presi dlr ev aa person contraventionald sau penald si pentru revocarea, destituirea sau, dupd caz, incetarea mandatului araporturilor de munca ori de serviciu ale subiectulut in cauzés Conform art, 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, subiectul declararii eliberat sau destituit din functie potrivit prevederilor alin.(3)~(5) este decézut din dreptul de a mai exercita o functie publica sau o functie de demnitate publica, cu exceptia functiilor electorate, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii sau destituirii din fuunctia publica ori de demnitate publica respectiva sau din data incetarii de drept a mandatului sdu. Daca persoana a ocupat o functie eligibilé, ea nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. Potrivit art. 23 alin. (8) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, Autoritatea National de Integritate jine Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa o functie publica sau de demnitate publica. in urma examinari materialelor acumulate in dosarul de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului gi prevederile legale ce guverneaza speta, inspectorul de integritate coneluzioneaza cA dl Haret Constantin, exercitind functia de director al Teatrului Dramatic Rus de Stat ,A.P. Cehov”, a incailcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat pr ¥ —nedeelararea in termenul legal a conflictelor de interese in conformitate cu art, 12, alin, (4), lit. (a) - (b), art. 12, alin, (5), din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, Y —__nesolufionarea conilictelor de interese reale in conformitate cu art, 14, alin, (2)- (4) din Legea nr, 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. ¥ —emiterea/semnarea si incheierea actelor administrative/juridice in care are interes personal rezultat din relajiile cu persoane apropiate fapt prin care a admis consumarea conifictelor de interese Din aceste rafionamente, in conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 si 39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, art. 23, alin, (4), (6) si (8) din Legea 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, inspectorul de integritate,- DECIDE: I. Se constaté c& dl Haret Constantin, exercitind funetia de director al Teatrului Dramatic Rus de Stat ,.A.P. Cehov”, a incalcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: v nedeclararea in termenul legal a conflictelor de interese in conformitate cu art, 12, alin, (4), lit. (a) - (b), art. 12, alin. (5), alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. ¥ —_ nesolufionarea conflictelor de interese reale in conformitate cu art. 14, alin, (2)- (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. Y —_emiterea/semnarea si incheierea actelor administrativefjuridice in care are interes personal rezultat din relatiile cu persoane apropiate fapt prin care a admis lor de interese. in termen de 5 zile in. vederea inifieri atrului din momentul in care actul de constatare va riméne definitiv, procedurii de revocare a dlui Haret Constantin din funcfia de director al 1 Dramatic Rus de Stat ,A.P. Cehov”. 3, Se decade, dl Haret Constantin, din dreptul de a exercita o functie publics sau o funetie de demnitate publica, cu exceptia functiilor electorale, pe o perioaddi de 3 (trei) ani de la data eliberarii sau destituirii din funejie sau din data riménerii definitive osu cuz oie dt cu carter ero, esas ed! seul de evident 000-003, eps a Res de evident pear de dtc ait esol ee eu dispersal md, irr due pt sap spurs, anna a pal. else ular ase he ponte fet mma in conde proved Leen 133 in 0807201 pnd testi dlr carter perso ile a hotararii a actului de constatare ori din data ramanerii definitive si irevoc: judecdtoresti prin care se confirma existenja conflictului de interese. 4, Se inscrie, dl Haret Constantin, in Registrul de stat al persoanelor care au terdictie de a ocupa o funcfie publica sau de demnitate publica, de la data eliberarii sau destituirii din funcyie sau din data raménerii definitive a actului de constatare ori din data Fimdnerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se confirma existenta conflictului de interese. $. Se aduce la cunostinja dlui Haret Constantin actul de constatare informeaza despre dreptul de a-I contesta, in termen de 15 zile de la primirea acestuia in anja de contencios administrat Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate i | Vladislav GORCEAC camcnl n cz one de sia panel, lca cl send evden 00004003, ines! ia Reps de vie a peatoioe dee cca posona yon. stalin clo eae poste age apne ci lista sou peal Precae Uein®a cesoe fe pote fect mum ncontile presate Se Lapa 13 in 08072011 pi prec doe crc personal

Вам также может понравиться