Вы находитесь на странице: 1из 68

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ

9356662
²ëßãáÚ 2
ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÝÕáÕâ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ßÞâÕàî ÔÐÝÝëå ØÛØ
ßàØÑëÛØ, Ð âÐÚÖÕ ×Ð ÛîÑÞÙ áßÕæØÐÛìÝëÙ, áÛãçÐÙÝëÙ, ßÞáÛÕÔãîéØÙ
ØÛØ ÚÞáÒÕÝÝëÙ ãéÕàÑ, çÕÜ Ñë ÞÝ ÝØ ÑëÛ Òë×ÒÐÝ.
ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÞ ÝÐ ãáÛÞÒØïå "ÚÐÚ Õáâì".
ME 96 ºàÞÜÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ, ÝØÚÐÚØÕ ØÝëÕ
ÓÐàÐÝâØØ, ÚÐÚ ïÒÝëÕ, âÐÚ Ø ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÕÜëÕ, ÒÚÛîçÐï (ÝÞ ÝÕ
´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ÞÓàÐÝØçØÒÐïáì) ÝÕïÒÝëÜØ ÓÐàÐÝâØïÜØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ æÕÝÝÞáâØ Ø
ºÞàßÞàÐæØï NOKIA CORPORATION ×ÐïÒÛïÕâ ßÞÔ áÒÞî ßàØÓÞÔÝÞáâØ ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ,
ØáÚÛîçØâÕÛìÝãî ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ TFE-4R áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ ÝÐÔÕÖÝÞáâØ ØÛØ áÞÔÕàÖÐÝØï íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia
âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ßÕàÕáÜÐâàØÒÐâì ØÛØ Ø×ÜÕÝïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ
´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á Web-áâàÐÝØæë: ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ
ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï.
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
´ÞáâãßÝÞáâì ÚÞÝÚàÕâÝëå ßàÞÔãÚâÞÒ ÜÞÖÕâ ×ÐÒØáÕâì Þâ àÕÓØÞÝÐ.
¾ÑàÐâØâÕáì Ú ÑÛØÖÐÙèÕÜã ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî ºÞàßÞàÐæØØ Nokia.

¾ÓàÐÝØçÕÝØÕ íÚáßÞàâÐ
© Nokia, 2005 Ó. ²áÕ ßàÐÒÐ ×ÐéØéÕÝë. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÚÞÜßÞÝÕÝâë, âÕåÝÞÛÞÓØØ
²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ Ø/ØÛØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, ßÞÔßÐÔÐîéØÕ ßÞÔ ÔÕÙáâÒØÕ
äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× íÚáßÞàâÝÞÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÁÈ° Ø ÔàãÓØå áâàÐÝ. ½ÐàãèÕÝØÕ
ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia íÚáßÞàâÝÞÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ×ÐßàÕéÕÝÞ.
×ÐßàÕéÕÝÞ.
Nokia, Nokia Connecting People Ø àÞÛØÚ NaviTM ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ 9356662 / ²ëßãáÚ 2
ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ÚÞàßÞàÐæØØ
Nokia. ´àãÓØÕ ãßÞÜïÝãâëÕ ×ÔÕáì Ø×ÔÕÛØï Ø ÝÐ×ÒÐÝØï ÚÞÜßÐÝØÙ ÜÞÓãâ ÂÕÛÕäÞÝ ÓÞàïçÕÙ ÛØÝØØ Nokia: +7 (095) 727-22-22
Ñëâì âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ âÞàÓÞÒëÜØ ÝÐ×ÒÐÝØïÜØ ÄÐÚá: +7 (095) 795-05-03
áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÒÛÐÔÕÛìæÕÒ. 125009, ¼ÞáÚÒÐ, ÂÒÕàáÚÐï, ãÛ., 7, Ð/ï 25 Nokia
Bluetooth ïÒÛïÕâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝÞÙ âÞàÓÞÒÞÙ ÜÐàÚÞÙ ÚÞÜßÐÝØØ
Bluetooth SIG.
ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞÛØâØÚØ ÝÕßàÕàëÒÝÞÓÞ
àÐ×ÒØâØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì
ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ãÛãçèÕÝØï Ò ÛîÑÞÙ ßàÞÔãÚâ, ÞßØáÐÝÝëÙ Ò íâÞÜ
ÔÞÚãÜÕÝâÕ, ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï.

2
ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ

ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ
¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ . . . . . . . . . . . . . . .5 ÁßØáÞÚ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå ÝÞÜÕàÞÒ . . . . 23
ÃáÛãÓØ áÕâØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ . . . . . . . . . . . . . 23
¾Ñ ÐÚáÕááãÐàÐå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ÄãÝÚæØØ àÕÖØÜÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ . . . . . . . . . . . . . 23
1. ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ . . 24
¾Ñ×Þà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ 5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï . . . . . . . . . . . . 7 ´Þáâãß Ú äãÝÚæØïÜ ÜÕÝî . . . . . . . . . . . . . . . 25
¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ àÐÑÞâë á âÕÛÕäÞÝÞÜ . . . . . 11 ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ . . . . . . . . 12 6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÞßÕàÐæØÙ á SIM-ÚÐàâÞÙ 12 ÁÞÞÑéÕÝØï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ¶ãàÝÐÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
´ØáßÛÕÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ºÞÝâÐÚâë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
¸ÝÔØÚÐâÞàë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
¾áÝÞÒÝëÕ ã×Ûë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ . . . . . . 15 ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ . . . . . . . . . . . . . . .18 ´ØÚâÞäÞÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
²ÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ Ø àÕÖØÜ áÒï×Ø Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
“¾âÚÛîçÕÝÞ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ´ÐÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ . . . . . . . . . . . .21 7. ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÞÒ á ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ÚÝØÓØ (ßÞØáÚ ßÞ ØÜÕÝØ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ . . . . 54
¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ . . . . . . . . . . . . . . . 22 GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ
¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØÐâãàë . 22 ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) . . . . . . . . . 55
²ë×ÞÒ á ßÞÜÞéìî àÞÛØÚÐ NaviTM . . . . . . . . . 22

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 3


ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ

HSCSD (²ëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ


ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) . . . . . . . 55
ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï . . . . . . . . . . . . . . . 55
8. ÃáâÐÝÞÒÚÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Nokia 810 . . . . . . 57
ÁÒÕÔÕÝØï ßÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ . . . . . . . . . . . . . . 57
ÃáâÐÝÞÒÚÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
½ÐáâàÞÙÚØ ×ÒãÚÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
¿àÞÒÕàÚÐ àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâØ . . . . . . . . . . . . 61
ºÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ . . . . . . . . . . . 61
9. ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ . . . . . . .62
10. ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï
ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ . . . . . . . . . . . . . . .63
±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï . . . . . . 63
ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÍÛÕÚâàÞÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
°ÒâÞÜÞÑØÛØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ . . . . . . 64
´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ . . 64
11. ÂÕåÝØçÕáÚØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ . . . . . . . . . . . .66
12. ³ÛÞááÐàØÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

4 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ

¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Àµ¶¸¼ “¾Âº»Îǵ½¾” ½° °²Â¾·°¿À°²¾Ç½ËÅ


Á°½Æ¸ÏÅ
¿ÕàÕÒÞÔØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ò àÕÖØÜ
¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ
“¾âÚÛîçÕÝÞ” ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå.
âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ
½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ ÒÑÛØ×Ø âÞßÛØÒÝëå
ßàØÒÕáâØ Ú ÞßÐáÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ ØÛØ ßàÕáÛÕÔÞÒÐâìáï
ØÛØ åØÜØçÕáÚØå ÞÑêÕÚâÞÒ.
ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò
ÝÐáâÞïéÕÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. Àµ¶¸¼ “¾Âº»Îǵ½¾” ² ¼µÁ°Š¿À¾²µ´µ½¸Ï
²·À˲½ËÅ À°±¾Â
Àµ¶¸¼ “¾Âº»Îǵ½¾”
¿ÕàÕÒÞÔØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ò àÕÖØÜ
² ÜÕáâÐå, ÓÔÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå
“¾âÚÛîçÕÝÞ” âÐÜ, ÓÔÕ ÒÕÔãâáï Ò×àëÒÝëÕ àÐÑÞâë.
âÕÛÕäÞÝÞÒ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ
ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï,
áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßÕàÕÚÛîçØâÕ
ßàÐÒØÛÐ Ø ØÝáâàãÚæØØ.
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ò àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”.
´Ûï íâÞÓÞ ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ×ÐÖØÓÐÝØØ ÝÐÖÜØâÕ Ø º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½°Ï ÃÁ°½¾²º° ¸
ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ
¼ÞÝâÐÖ Ø àÕÜÞÝâ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï
±µ·¾¿°Á½¾ÁÂÌ ´¾À¾¶½¾³¾ ´²¸¶µ½¸Ï
ÔÞÛÖÝë ÒëßÞÛÝïâì âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ
¿ÞÜÝØâÕ, çâÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÒØÖÕÝØï âàÕÑãÕâ Þâ
áßÕæØÐÛØáâë.
ÒáÕå ÒÞÔØâÕÛÕÙ ÚÞÝæÕÝâàÐæØØ ÒÝØÜÐÝØï ÝÐ
ãßàÐÒÛÕÝØØ âàÐÝáßÞàâÝëÜ áàÕÔáâÒÞÜ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì ¿¾´º»Îǵ½¸µ º ´Àó¸¼ ÃÁÂÀ¾¹Á²°¼
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú âÕÛÕäÞÝã ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ
ÕáÛØ ÔÞàÞÖÝÐï ÞÑáâÐÝÞÒÚÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÔÕÛÐâì íâÞ ßÞáàÕÔáâÒÞÜ ÚÐÑÕÛï ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
ÑÕ×ÞßÐáÝÞ, Ø ÜÕáâÝëÕ ×ÐÚÞÝë Ø ßàÐÒØÛÐ ÝÕ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÐÒØÛÐÜØ
×ÐßàÕéÐîâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÜÞÑØÛìÝÞÙ áÒï×ìî. âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ Ò
àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ
À°´¸¾¿¾¼µÅ¸
ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ Ú âÕÛÕäÞÝã ÝÕ
²áÕ ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë ßÞÔÒÕàÖÕÝë
ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÔÛï íâÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒ.
ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî àÐÔØÞßÞÜÕå, ãåãÔèÐîéØå ÚÐçÕáâÒÞ
áÒï×Ø.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 5


ÃáÛãÓØ áÕâØ

²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃáÛãÓØ áÕâØ


ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï
Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ±ÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ âÕÛÕäÞÝ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò
ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò
X ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÔÞ áÕâØ (E)GSM 900 Ø GSM 1800.
âÕå ßÞà, ßÞÚÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÍÚáâàÕÝÝëÙ Òë×ÞÒ? ÝÕ
ßÞïÒØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÀïÔ äãÝÚæØÙ, àÐááÜÐâàØÒÐÕÜëå Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ,
ÝÐÖÐÒ . ØÜÕÝãîâáï "ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ". ÍâÞ - áßÕæØÐÛìÝëÕ ãáÛãÓØ,
ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´Ûï
X ¿ÞÒâÞàÝÞ ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÒëÑàÐÒ ´Ð ßÞÛãçÕÝØï ÔÞáâãßÐ Ú ÛîÑÞÙ Ø× íâØå ãáÛãÓ áÕâØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ÝÐÖÐâØÕÜ ÚÛÐÒØèØ , ØÛØ ÞâÜÕÝØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÞäÞàÜØâì ÐÑÞÝÕÝâáÚãî ßÞÔßØáÚã Ø ßÞÛãçØâì ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ
ÒëÑàÐÒ ½Õâ á ßÞÜÞéìî Ø ÝÐÖÐÒ . ØÝáâàãÚæØØ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
ÁÞÞÑéØâÕ Þ áÒÞÕÜ ÜÕáâÞÝÐåÞÖÔÕÝØØ.
½Õ ßàÕàëÒÐÙâÕ áÒï×Ø, ÝÕ ÔÞÖÔÐÒèØáì àÐ×àÕèÕÝØï.
¿¾ÁË»º° ¸ ¿À¸µ¼ ²Ë·¾²¾²
! ½ÕÚÞâÞàëÕ áÕâØ ÝÕ ÞÑÕáßÕçØÒÐîâ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï
áØÜÒÞÛÞÒ ÒáÕå ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÐÛäÐÒØâÞÒ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ,
ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ×ÐÖØÓÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛï àïÔ ãáÛãÓ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÝÕ ÒÞ ÒáÕå áÕâïå.
ÒÚÛîçÕÝÞ. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà Ò
âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ ÕÓÞ (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ¾Ñ ÐÚáÕááãÐàÐå
×ÞÝë) á ÚÛÐÒØÐâãàë, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .
´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã . ²ÝØÜÐÝØÕ!
´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ÝÐÖÜØâÕ . ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÕÜØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ
°½Âµ½½° àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï á ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛìî
²Þ ØáßÞÛÝÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ÕÓÞ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå
àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ íÝÕàÓØÕÙ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø
àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØå ãáâàÞÙáâÒ áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ áÕàâØäØÚÐâÞÒ, ÞâÝÞáïéØåáï Ú âÕÛÕäÞÝã, Ø áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã
ÜØÝØÜÐÛìÝÞÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÕ ÔÛï çÕÛÞÒÕÚÐ àÐááâÞïÝØÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ.
Þâ ÐÝâÕÝÝë – 20 áÜ.
¿Þ ÒÞßàÞáÐÜ ßàØÞÑàÕâÕÝØï àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ
·°¼µ½° ¿Àµ´¾ÅÀ°½¸Âµ»Ï ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ßàÞÔÐÒæã.
´Ûï ×ÐÜÕÝë ßÕàÕÓÞàÕÒèÕÓÞ ßàÕÔÞåàÐÝØâÕÛï
ØáßÞÛì×ãÙâÕ âÞÛìÚÞ ßàÕÔÞåàÐÝØâÕÛØ âÞÓÞ ÖÕ
âØßÐ Ø ÝÞÜØÝÐÛÐ. ·ÐßàÕéÐÕâáï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì
ßàÕÔÞåàÐÝØâÕÛØ á ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚØÜ ÝÞÜØÝÐÛÞÜ.

6 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï

1. ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÚÐÑÕÛï ØÝâÕàäÕÙáÐ RS-232 ÜÞÓãâ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝë


áÞÒÜÕáâØÜÐï ÒÝÕèÝïï ÐÝâÕÝÝÐ GSM Ø ÔàãÓØÕ
áÞÒÜÕáâØÜëÕ ÒÝÕèÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.
¾Ñ×Þà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø 2. ´ØáßÛÕÙ XDW-1R
âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ²ëÝÞáÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ á ÚàãßÝëÜØ àÐ×ÑÞàçØÒëÜØ
²Ðè ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ áÞáâÞØâ Ø× ÝÕáÚÞÛìÚØå áØÜÒÞÛÐÜØ ØÜÕÕâ ãÔÞÑÝãî àÕÓãÛØàãÕÜãî áØáâÕÜã
ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÞßØáÐÝë ÝØÖÕ: äØÚáÐæØØ Ø ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚãî ßÞÔáÒÕâÚã á ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâìî
ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÔÝÕÒÝÞÓÞ Ø ÝÞçÝÞÓÞ àÕÖØÜÞÒ.
3. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ HSU-4
ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ áÞÔÕàÖØâ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÞÝÐÛìÝëå
íÛÕÜÕÝâÞÒ (ÚÛÐÒØèØ Ø àÞÛØÚ NaviTM), ÐÛäÐÒØâÝÞ-
æØäàÞÒÐï ÚÛÐÒØÐâãàÐ, ÜØÚàÞäÞÝ Ø ÔØÝÐÜØÚ.
ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ áßÕæØÐÛìÝÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÐ âÐÚ, çâÞÑë
ãßàÞáâØâì Ø áÔÕÛÐâì ØÝâãØâØÒÝÞ ßÞÝïâÝëÜ ÔÞáâãß Ú
ÞáÝÞÒÝëÜ äãÝÚæØïÜ âÕÛÕäÞÝÐ.
4. ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì SP-2
²ëÝÞáÝÞÙ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ
ÚÐçÕáâÒÕÝÝãî ßÕàÕÔÐçã ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐçã ÓÞÛÞáÐ Ò
àÕÖØÜÕ àÐ×ÓÞÒÞàÐ. µáÛØ Òë åÞâØâÕ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï
ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛïÜØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ
ÔÛï àÐÑÞâë á âÕÛÕäÞÝÞÜ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú áßÕæØÐÛØáâã ßÞ
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ×Ð
ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜ áÞÒÕâÞÜ, âÐÚ ÚÐÚ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ
1. ÀÐÔØÞÑÛÞÚ TFE-4R ÞÚÐ×Ðâìáï ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÜ á ²ÐèÕÙ àÐÔØÞáØáâÕÜÞÙ.
ÀÐÔØÞÑÛÞÚ ßàÕÔáâÐÒÛïÕâ áÞÑÞÙ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ
áâÐÝÔÐàâÐ GSM 900/1800, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÙ
ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth, Ú ÚÞâÞàÞÜã
ßÞáàÕÔáâÒÞÜ íâÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ ØÛØ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 7


¾Ñ×Þà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï

5. ¼ØÚàÞäÞÝ HFM-8
¼ØÚàÞäÞÝ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ
àÐ×àÐÑÞâÐÝ áßÕæØÐÛìÝÞ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÞáâÐÒÕ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ÁÐÜëÕ áÞÒàÕÜÕÝÝëÕ
âÕåÝÞÛÞÓØØ íåÞ- Ø èãÜÞßÞÔÐÒÛÕÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå
áØáâÕÜÐå ÞÑÕáßÕçØÒÐîâ åÞàÞèÕÕ ÚÐçÕáâÒÞ ×ÒãÚÐ Ò
ÛîÑëå ãáÛÞÒØïå. ²ëÑÞà ßÞÔåÞÔïéÕÓÞ ÜÕáâÐ ÔÛï
ãáâÐÝÞÒÚØ ÜØÚàÞäÞÝÐ âÐÚÖÕ áßÞáÞÑáâÒãÕâ ãÛãçèÕÝØî
ÚÐçÕáâÒÐ ÕÓÞ àÐÑÞâë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÝÐ áâà. 57.
6. ÁØáâÕÜÝëÕ ÚÐÑÕÛØ PCU-4
² ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ ÒåÞÔØâ ÝÐÑÞà ÚÐÑÕÛÕÙ,
ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ØáâÞçÝØÚã
ßØâÐÝØï, Ú áØáâÕÜÕ ×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï Ø ÔÛï
ÞâÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÐ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ.
7. °ÝâÕÝÝÐ GSM (ÝÕ ÒåÞÔØâ Ò ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ)
¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú àÐÔØÞÑÛÞÚã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ °ÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ Ø ÚÐÑÕÛìÝëÕ
áÞÕÔØÝÕÝØï
áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÒÝÕèÝÕÙ ÐÝâÕÝÝë GSM ÞÑÕáßÕçØâ
ÞßâØÜÐÛìÝÞÕ ÚÐçÕáâÒÞ ßàØÕÜÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ
àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ.
8. ºÐÑÕÛì ØÝâÕàäÕÙáÐ RS232 AD-3
ºÐÑÕÛì ØÝâÕàäÕÙáÐ RS232 ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞÔÚÛîçØâì
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ú ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞÜã ßÞàâã
ßÞàâÐâØÒÝÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ.

8 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¾Ñ×Þà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï

ÁßÕæØÐÛìÝëÕ äãÝÚæØØ ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë


´Ûï ßÞÒëèÕÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø ÚÞÜäÞàâÐ ßàØ ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëÜØ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ áÒï×ìî ÔÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ
ÞÑÛÐÔÐÕâ æÕÛëÜ àïÔÞÜ äãÝÚæØÙ, àÐ×àÐÑÞâÐÝÝëå ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÞÜÐÝÔë, ßÞÔÐÒÐÕÜëÕ
áßÕæØÐÛìÝÞ ÔÛï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå áØáâÕÜ. ½ØÖÕ áÛÕÔãÕâ ÓÞÛÞáÞÜ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáÐâì
ÚàÐâÚÞÕ ÞßØáÐÝØÕ ÝÕÚÞâÞàëå Ø× íâØå äãÝÚæØÙ: ÔÞ âàÕå ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ÔÛï âÐÚØå ÚÞÜÐÝÔ. ÃßàÐÒÛÕÝØÕ
ÓÞÛÞáÞÜ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï âÐÚ ÖÕ, ÚÐÚ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ.
½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚÕ
½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ – íâÞ ãÔÞÑÝëÙ ÚÛÐÒØèã Ø ßàÞØ×ÝÕáØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã.
áßÞáÞÑ ÒëÑÞàÐ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ
âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ÚÞâÞàëÙ ×ÐâÕÜ
ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÝÐÑàÐÝ. ²ë
! ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÔÛï âàÕÑãÕÜëå ÚÞÜÐÝÔ Ò
ÜÞÖÕâÕ áÝÐÑÔØâì ÜÕâÚÐÜØ ÔÛï ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ 15 ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï
ÝÞÜÕàÞÒ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÐßßÐàÐâÐ Ø ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ØÜØ ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë
ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐ áâà.45.
ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ´ØÚâÞäÞÝ
âàãÑÚÕ ÚÛÐÒØèã Ø ßàÞØ×ÝÕáØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÓÞÛÞáÞÒãî
ÜÕâÚã. ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ØÜØâØàãÕâ ÔØÚâÞäÞÝ,
ßÞ×ÒÞÛïï ×ÐßØáëÒÐâì ÓÞÛÞáÞÒëÕ
ßÐÜïâÚØ. ²ë ÜÞÖÕâÕ áÔÕÛÐâì ÔÞ 10
! ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÔÛï ÝÞÜÕàÞÒ, åàÐÝïéØåáï Ò ×ÐßØáÕÙ ÞÑéÕÙ ÔÛØâÕÛìÝÞáâìî ÔÞ
âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. 3 ÜØÝãâ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÛï ÝÐçÐÛÐ ×ÐßØáØ ÝÐÖÜØâÕ Ø
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÐå ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚÕ ÚÛÐÒØèã .
½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ÝÐ áâà. 21 Ø ½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÐßØáÐÝÝëå ÓÞÛÞáÞÒëå ßÐÜïâÞÚ
ÓÞÛÞáÞÜ ÝÐ áâà. 44. ÒëÑÕàØâÕ ÚÞÜÐÝÔã ²ÞáßàÞØ×Ò. Ò ÜÕÝî ·ÐßØáÐâì.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 9


¾Ñ×Þà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï

ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÝÞÜÕàÞÒ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÕàáÞÝÐÛìÝëÜ ÔÐÝÝëÜ ÔÞáâÐâÞçÝÞ
âÕÛÕäÞÝÐ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì áÒÞÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ßàÞäØÛì.
¿àØ ÝÐÛØçØØ áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ
ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ¿ÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÝÐ àÐÑÞâã á ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÓÞ âÕåÝÞÛÞÓØî ÜØÝØÓÐàÝØâãàÞÙ
Bluetooth, ÔÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛØâ ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ
áÚÞßØàÞÒÐâì ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø× ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÒÜÕáâØÜãî
âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ. ÜØÝØÓÐàÝØâãàã, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéãî
âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ
´Ûï ÚÞßØàÞÒÐÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø× áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ
ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ Òë×ÞÒë Ø× àÕÖØÜÐ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø, ßàØ
ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÛØÑÞ ÓÞÛÞáÞÒãî
ÚÞâÞàÞÜ ×ÐÔÕÙáâÒÞÒÐÝë ÜØÚàÞäÞÝ Ø ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì
ÚÞÜÐÝÔã (ÝÐßà. “ÁÚÞßØàÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã!”), ÛØÑÞ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐ ãÔÞÑÝãî Ø ßàÞáâãî Ò
ÒëÑàÐâì ßãÝÚâ ·ÐÓàã×Øâì ÚÞÝâÐÚâë? Ò ÜÕÝî ¿ÞÛì×ÞÒÐâ..
íÚáßÛãÐâÐæØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî ÜØÝØÓÐàÝØâãàã. ´Ûï
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´ÐÝÝëÕ
ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÒåÞÔïéØå Ø âÕÚãéØå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ
ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÐ áâà.51.
ÜØÝØÓÐàÝØâãàã ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚÕ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÚÛÐÒØèã .
! ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÒëßÞÛÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ Ø
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÞÒ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth. ! ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÒëßÞÛÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ
ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ÝÐ áâà.48. ÜØÝØÓÐàÝØâãàë Ø ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ ÚÐÝÐÛã
áÒï×Ø Bluetooth. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï
¿ÞÔÔÕàÖÚÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞ×ÔÐâì Bluetooth ÝÐ áâà.48.
ÔÒÐ àÐ×ÛØçÝëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ±ëáâàëÙ ÔÞáâãß Ú âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ
ßàÞäØÛï Ø áÞåàÐÝïâì Ò ÝØå
ßÕàáÞÝÐÛìÝëÕ ÔÐÝÝëÕ Ø ßÐàÐÜÕâàë Á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ãáÚÞàÕÝÝÞÓÞ
ÝÐáâàÞÙÚØ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÒÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÞÔÝÞÙ SIM-ÚÐàâë ÒëÑÞàÐ ÝÞÜÕàÞÒ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ
ßàÞéÕ ÝÐÙâØ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà Ø
ÜÞÓãâ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ ÔàãÓ Þâ ÔàãÓÐ ×ÐßØáëÒÐâì, Ð ×ÐâÕÜ
ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÝÞÜÕàÐ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ áÔÕÛÐâì Òë×ÞÒ.
ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ, ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë Ø áØÓÝÐÛë Òë×ÞÒÐ.

10 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ àÐÑÞâë á âÕÛÕäÞÝÞÜ

X ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐÙâØ âàÕÑãÕÜãî ×ÐßØáì âÕÛÕäÞÝÝÞÙ SIM-ÚÐàâÐ


ÚÝØÓØ, Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ´Ûï àÐÑÞâë ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ßÕàÒãî ÑãÚÒã ØÜÕÝØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÜ, ÚÐÚ ÞÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì Ò àÐÔØÞÑÛÞÚ SIM-ÚÐàâã. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï
ÒÒÕÔÕÝÞ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, Ø ÝÐÖÜØâÕ . ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë
X Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÐ áâà. 18.
ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ.
ÃÔÞÑÝÐï àÕÓãÛØàÞÒÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ á ßÞÜÞéìî àÞÛØÚÐ
¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ NaviTM
! ÒÝÕáâØ ×ÐßØáØ Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ÀÕÓãÛØàÞÒÐâì ÓàÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ,
ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ·ÐÓàã×Øâì ÚÞÝâÐÚâë ãÒÕÔÞÜÛïîéÕÓÞ Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ
ÝÐ áâà. 51. ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ, ÜÞÖÝÞ
á ßÞÜÞéìî .
! ´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ
ÔÞ 5 âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ²Þ ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ àÕÓãÛØàÞÒÐâì
ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ºÞÝâÐÚâë ÝÐ áâà. 32. ÓàÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ, ßÞÔÐÒÐÕÜÞÓÞ ÝÐ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì,
á ßÞÜÞéìî .
¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ ßÞ ÚÐÑÕÛî
RS232 ¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ àÐÑÞâë á âÕÛÕäÞÝÞÜ
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ØÜÕÕâ ãÔÞÑÝãî äãÝÚæØî, ¿àÞçØâÐÙâÕ áÛÕÔãîéãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ
ßÞ×ÒÞÛïîéãî ßÞÔÚÛîçÐâì Ú ÝÕÜã áÞÒÜÕáâØÜëÕ ÒÝÕèÝØÕ àÐÑÞâë á ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ:
ãáâàÞÙáâÒÐ, âÐÚØÕ ÚÐÚ ßÞàâÐâØÒÝëÙ ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÐï ÑÞàâÞÒÐï áØáâÕÜÐ, ÛØÑÞ ßÞ ÚÐÝÐÛã
Bluetooth, ÛØÑÞ ßÞ ÚÐÑÕÛî RS232.
! ÂÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ
×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï.
ÍâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ âÕßÕàì ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÝÐÛë ¿àØ ÒëÚÛîçÕÝØØ ×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï âÕÛÕäÞÝ ÝÕ
ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM, âÐÚØÕ ÚÐÚ GPRS Ø HSCSD, ÔÛï ÒëÚÛîçÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ: ÞÝ ßàÞÔÞÛÖÐÕâ àÐÑÞâÐâì
ÜÞÑØÛìÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, Ò âÕçÕÝØÕ ßÕàØÞÔÐ ÒàÕÜÕÝØ, ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ á ßÞÜÞéìî
ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ Ø Ú ÐÒâÞÜÐâØ×ØàÞÒÐÝÝëÜ áØáâÕÜÐÜ äãÝÚæØØ ÂÐÙÜÕà ÞâÚÛîçÕÝØï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï
ãßàÐÒÛÕÝØï ÐÒâÞâàÐÝáßÞàâÞÜ. ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÂÐÙÜÕà ÞâÚÛîçÕÝØï
ÝÐ áâà. 40.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 11


½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ

y ºÞÔë PUK Ø PUK2 (8 æØäà).


! ÀÕÓãÛïàÝÞ ßàÞÒÕàïÙâÕ ÜÞÝâÐÖ Ø àÐÑÞâã âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ºÞÔ PUK (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÔÕÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÙ ÚÛîç)
´Ûï àÐÑÞâë ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ âàÕÑãÕâáï âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÚÞÔÐ PIN.
ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ºÞÔ PUK2 âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ
ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë ÝÐ áâà. 18. ÚÞÔÐ PIN2.

½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ ! µáÛØ ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÕ ÚÞÔë ÝÕ ÑëÛØ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝë


ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ.
½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ
ÝÕÞÑåÞÔØÜë ßàØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ò áÛãÖÑã ßÞÔÔÕàÖÚØ ÔÛï
âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï.
X ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ ÓÐàÐÝâØÙÝëÙ âÐÛÞÝ.

ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÞßÕàÐæØÙ á


SIM-ÚÐàâÞÙ
y ºÞÔ PIN (Þâ 4 ÔÞ 8 æØäà).
ºÞÔ PIN (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà)
×ÐéØéÐÕâ SIM-ÚÐàâã Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ºÞÔ PIN ÞÑëçÝÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï
ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ.
½ÕÚÞâÞàëÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ
ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÞâÚÛîçØâì ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ PIN ßàØ
ÒÚÛîçÕÝØØ ßØâÐÝØï.
y ºÞÔ PIN2 (Þâ 4 ÔÞ 8 æØäà).
ºÞÔ PIN2, ßÞáâÐÒÛïÕÜëÙ á ÝÕÚÞâÞàëÜØ SIM-ÚÐàâÐÜØ,
ÝÕÞÑåÞÔØÜ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú àïÔã äãÝÚæØÙ.

12 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¾ âÕÛÕäÞÝÕ

2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ


½ØÖÕ ÞßØáÐÝë ØÝÔØÚÐâÞàë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ÝÐ
´ØáßÛÕÙ ÔØáßÛÕÕ.
ÁÞáâÞïÝØÕ, ÚÞÓÔÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, ÝÞ ÝÕ
ÑëÛÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝØÚÐÚØå áØÜÒÞÛÞÒ,
ÝÐ×ëÒÐÕâáï àÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï.
²ØÔ ÔØáßÛÕï Ò íâÞÜ àÕÖØÜÕ
ßÞÚÐ×ÐÝ ÝÐ àØáãÝÚÕ.
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ ÒëÒÞÔØâáï
ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò âÞçÚÕ, ÓÔÕ
´Ûï Òë×ÞÒÐ äãÝÚæØÙ á ßÞÜÞéìî àÐáßÞÛÞÖÕÝ âÕÛÕäÞÝ. ÇÕÜ ÒëèÕ ßÞÚÐ×ÐÝØï èÚÐÛë,
ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ âÕÜ áØÛìÝÕÕ áØÓÝÐÛ.
ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ßÕàÕÙâØ Ò ÂÕÚãéØÙ Òë×ÞÒ.
ÓÞÛÞáÞÒÞÙ àÕÖØÜ. ´Ûï íâÞÓÞ Ò
¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ.
àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ
½ÕßàÞçØâÐÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï.
¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßÞÔáÒÕâÚØ ÔÛï ²ÚÛîçÕÝÐ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
ÞßâØÜØ×ÐæØØ àÐÑÞâë Ò ÔÝÕÒÝÞÕ Ø ÝÞçÝÞÕ ÒàÕÜï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ áâà. 37.
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ °ÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝÐ ãáÛãÓÐ ÔÞÜÐèÝÕÙ ×ÞÝë (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
½ÐáâàÞÙÚÐ ßÞÔáÒÕâÚØ ÔØáßÛÕï ÝÐ áâà. 39.
ÀÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ æØäà.
¿ÞÒÕàÝØâÕ àÞÛØÚ NaviTM ÒÛÕÒÞ.
ÀÕÖØÜ àÐ×ÓÞÒÞàÐ.
¿ÞÒÕàÝØâÕ àÞÛØÚ NaviTM ÒßàÐÒÞ.
ÀÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 13


¸ÝÔØÚÐâÞàë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ

ÂÕÛÕäÞÝ àÐÑÞâÐÕâ Ò àÕÖØÜÕ àÞãÜØÝÓÐ. ¾ÑéØÕ ØÝÔØÚÐâÞàë


² áÕâØ ÞâÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï èØäàÞÒÐÝØï. ÀãçÝÞÙ ßÞØáÚ áÕâØ.
ÁØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÞâÚÛîçÕÝ. ½ÕßàÞçØâÐÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ÍâÞâ
ÀÐÑÞâÐÕâ ÚÐÝÐÛ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth, áÜ. ØÝÔØÚÐâÞà ÜØÓÐÕâ Ò áÛãçÐÕ ×ÐßÞÛÝÕÝØï ßÐÜïâØ.
àÐ×ÔÕÛ ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ÝÐ ¿ÕàÕáëÛÐÕâáï ÒØ×ØâÝÐï ÚÐàâÞçÚÐ.
áâà. 48.
´ÐÝÝëÙ ßÐàÐÜÕâà ÐÚâØÒÕÝ.
¿àØÜÕÝïÕâáï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ßàÞäØÛì 1.
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÜÕÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÐ áâà. 52. ¼ÞÖÝÞ àÕÓãÛØàÞÒÐâì ÓàÞÜÚÞáâì ÜØÝØÓÐàÝØâãàë.
¿àØÜÕÝïÕâáï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ßàÞäØÛì 2. ¼ÞÖÝÞ àÕÓãÛØàÞÒÐâì ÓàÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ.
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÜÕÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÐ áâà. 52.
¼ÞÖÝÞ àÕÓãÛØàÞÒÐâì ÓàÞÜÚÞáâì ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï.

¸ÝÔØÚÐâÞàë Ò àÕÖØÜÕ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ´ØáßÛÕÙ ÝÐåÞÔØâáï Ò ÔÝÕÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ àÐÑÞâë.


°ÚâØÒÝëÙ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ Òë×ÞÒ. ´ØáßÛÕÙ ÝÐåÞÔØâáï Ò ÝÞçÝÞÜ àÕÖØÜÕ àÐÑÞâë.
³ÞÛÞáÞÒÞÙ Òë×ÞÒ àÐ×êÕÔØÝÕÝ.
³ÞÛÞáÞÒÞÙ Òë×ÞÒ ßÕàÕÚÛîçÕÝ ÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàã. ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÔØÚâÞäÞÝÐ
´ØÚâÞäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ.
²ëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå.
²ÞáßàÞØ×ÒÞÔØâáï ×ÐßØáì.
²ëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ äÐÚáØÜØÛìÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï.
ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS.
¸ÝÔØÚÐâÞàë äãÝÚæØÙ ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø Bluetooth
²ë×ÞÒ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ. ÃáâàÞÙáâÒÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÕ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth,
ÑëÛÞ áÞßàïÖÕÝÞ á ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ.
±ÕáßàÞÒÞÔÝëÙ ÚÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝ.

14 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¾áÝÞÒÝëÕ ã×Ûë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ

ÃÒÕÔÞÜÛïîéØÕ ØÝÔØÚÐâÞàë ¾áÝÞÒÝëÕ ã×Ûë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ


²ëßÞÛÝÕÝÞ ãÔÐÛÕÝØÕ ÞÑêÕÚâÐ. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ áÞÔÕàÖØâ
²ÒÕÔÕÝë ÝÕÒÕàÝëÕ ØÛØ ÝÕÔÞßãáâØÜëÕ ÔÐÝÝëÕ. áÕÛÕÚâÞàë äãÝÚæØÙ, ÐÛäÐÒØâÝÞ-
æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØÐâãàã, ÜØÚàÞäÞÝ Ø
²ÒÕÔÕÝë ßàÐÒØÛìÝëÕ ÔÐÝÝëÕ (ßÞÔâÒÕàÖÔÐÕâ ÒÒÞÔ ÔØÝÐÜØÚ.
ßÐàÐÜÕâàÐ ØÛØ ÒëÑÞà ×ÝÐçÕÝØï).
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï. CÕÛÕÚâÞàë äãÝÚæØÙ
CÕÛÕÚâÞàë äãÝÚæØÙ ÒÚÛîçÐîâ Ò áÕÑï
¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ ØÛØ ßàÕÔÞáâÕàÕÖÕÝØÕ. çÕâëàÕ ÚÛÐÒØèØ Ø àÞÛØÚ NaviTM.
² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ
¸ÔÕâ ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï (íâÞ ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ
ßÐàÐÜÕâàÐ ÜÞÓãâ ÒëßÞÛÝïâìáï
áÞÞÑéÕÝØÕ ßÞÛãçÕÝÞ ÐÔàÕáÐâÞÜ).
áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ:

½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ


– ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝÐ äãÝÚæØï
Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ
ßÞÜÞéØ.

½ÐÖÜØâÕ
– ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ.
– ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï 10 ßÞáÛÕÔÝØå
ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ.
– ÔÛï ÝÐçÐÛÐ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 15


¾áÝÞÒÝëÕ ã×Ûë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ

² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßÞÒÕàÝØâÕ àÞÛØÚ NaviTM ÒßàÐÒÞ


½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ
ÔÛï ßÞØáÚÐ ×ÐßØáØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, ÚÞâÞàÐï
– ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ,
ÝÐçØÝÐÕâáï á °, ±, ².
âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø ßàÞçØå
² ÓÞÛÞáÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ßÞÒÞàÞâÞÜ àÞÛØÚÐ NaviTM ÒßàÐÒÞ
ÒÒÕÔÕÝÝëå ÔÐÝÝëå.
ÜÞÖÝÞ ßàÞÚàãçØÒÐâì áßØáÞÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ÔÛï
– ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ
ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ, çâÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ, ÝÐßàØÜÕà, ÒëÑàÐâì
ÞÖØÔÐÝØï.
ÜÕâÚã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ.
½ÐÖÜØâÕ ½ÐÖÜØâÕ àÞÛØÚ NaviTM
– ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ. ÔÛï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ äãÝÚæØÙ ßàØ ÒëÑÞàÕ:
– ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÒÒÕÔÕÝÝÞÓÞ – ÔÛï ÞâÚàëâØï ÜÕÝî Ø ÒëÑÞàÐ ÞÔÝÞÓÞ Ø× ßãÝÚâÞÒ.
áØÜÒÞÛÐ ØÛØ æØäàë. – ÔÛï ÒëÑÞàÐ ×ÝÐçÕÝØï Ø× áßØáÚÐ.
– ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú ßàÕÔëÔãéÕÜã – ÔÛï ÞâÚàëâØï ßÕàÕçÝï äãÝÚæØÙ Ø ÒëÑÞàÐ ÞÔÝÞÙ
ßãÝÚâã ÜÕÝî ØÛØ íÚàÐÝã. Ø× ÝØå.
´ÐÝÝÐï ÚÛÐÒØèÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëßÞÛÝïÕâ
ÀÞÛØÚ NaviTM
áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ:
²àÐéÕÝØÕÜ àÞÛØÚÐ NaviTM ÜÞÖÝÞ àÕÓãÛØàÞÒÐâì
ÓàÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø ÓàÞÜÚÞáâì X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒëÚÛîçÕÝØï ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï.
ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï ÒÞ ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. ºàÞÜÕ ¼ØÓÐÝØÕ ÔØáßÛÕï ãÒÕÔÞÜÛïÕâ Þ ÒåÞÔïéÕÜ Òë×ÞÒÕ.
âÞÓÞ, àÞÛØÚ NaviTM ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßàÞÚàãâÚØ X ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÛï ßÕàÕÒÞÔÐ
ÜÕÝî. âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”. ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßÞÒÕàÝØâÕ àÞÛØÚ NaviTM ÒÛÕÒÞ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï.
ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ. ² ÓÞÛÞáÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÒåÞÔïéÕÓÞ ØÛØ âÕÚãéÕÓÞ
ßÞÒÞàÞâÞÜ àÞÛØÚÐ NaviTM ÒÛÕÒÞ ÜÞÖÝÞ ßàÞÚàãçØÒÐâì Òë×ÞÒÐ á ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî
áßØáÞÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ, çâÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ, ÝÐßàØÜÕà, áÞßàïÖÕÝÝãî ÜØÝØÓÐàÝØâãàã Ø, ÕáÛØ ßÞâàÕÑãÕâáï,
ÒëÑàÐâì ÚÞÜÐÝÔã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ. ÞÑàÐâÝÞ.

16 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¾áÝÞÒÝëÕ ã×Ûë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ

² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÐÝÝÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëßÞÛÝïÕâ


áÛÕÔãîéØÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ äãÝÚæØØ:
! ¾ßØáÐÝÝÐï
âÕÚáâÐ.
ÒëèÕ ßàÞæÕÔãàÐ ÞâÝÞáØâáï âÞÛìÚÞ Ú ÒÒÞÔã

X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ äãÝÚæØÙ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ Ø


ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ. ¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ!
X ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÛï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ºÞÓÔÐ âàãÑÚÐ ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï, ÞÝÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ÝÐÔÕÖÝÞ
äãÝÚæØØ ×ÐßØáØ (Ò âÞÜ çØáÛÕ, ÒÞ ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ ×ÐÚàÕßÛÕÝÐ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ¿àØ àÕ×ÚÞÜ âÞàÜÞÖÕÝØØ ØÛØ
Òë×ÞÒÐ). ÐÒÐàØØ ÝÕ×ÐÚàÕßÛÕÝÝÐï âàãÑÚÐ ÜÞÖÕâ ÝÐÝÕáâØ âÕÛÕáÝëÕ
ßÞÒàÕÖÔÕÝØï.
°ÛäÐÒØâÝÞ-æØäàÞÒÐï ÚÛÐÒØÐâãàÐ
ÍâØ ÚÛÐÒØèØ áÛãÖÐâ ÔÛï ÒÒÞÔÐ æØäà Þâ 0 ÔÞ 9, ÑãÚÒ Ø
ßàÞçØå áØÜÒÞÛÞÒ. ºÐÖÔÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ÒÒÞÔØâáï ÝÕáÚÞÛìÚÞ
áØÜÒÞÛÞÒ. ´Ûï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî
ÚÛÐÒØèã ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ãÒØÔØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áØÜÒÞÛ.
²ÒÞÔ æØäà Ø áØÜÒÞÛÞÒ:
X ´Ûï ÒÒÞÔÐ æØäàë ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ
áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã Ò âÕçÕÝØÕ
ßàØÜÕàÝÞ ÞÔÝÞÙ áÕÚãÝÔë.
X ´Ûï ÒëÑÞàÐ áØÜÒÞÛÞÒ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ÝÐÖØÜÐÙâÕ .
X ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßàÞÑÕÛÐ ÝÐÖÜØâÕ .
X ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã ×ÐÓÛÐÒÝëÜØ Ø áâàÞçÝëÜØ
ÑãÚÒÐÜØ ÝÐÖÜØâÕ .
X ¸áßÞÛì×ãÙâÕ àÞÛØÚ NaviTM ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï
ÚãàáÞàÐ Ò ÝÐÑàÐÝÝÞÜ âÕÚáâÕ.
½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒë “²” ÝÐÖÜØâÕ âàØ àÐ×Ð. ºÞÓÔÐ
áßàÐÒÐ Þâ ÒÒÕÔÕÝÝÞÙ ÑãÚÒë ßÞïÒØâáï ÜØÓÐîéØÙ ÚãàáÞà,
ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì áÛÕÔãîéØÙ áØÜÒÞÛ. ¿ÞÒâÞàïÙâÕ
ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÔÕÙáâÒØï ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÒÒÕÔÕâÕ ÒáÕ ÔÐÝÝëÕ
ßÞÛÝÞáâìî.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 17


·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ

X ¾âÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë,


3. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ÒÒÕàå Ø Ò áâÞàÞÝã ÚÐÚ
ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ (4).
ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë
¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ!
¼ØÝØÐâîàÝëÕ SIM-ÚÐàâë áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå,
ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. X °ÚÚãàÐâÝÞ ÒáâÐÒìâÕ SIM-ÚÐàâã
Ò ÔÕàÖÐâÕÛì (5). ÃáâÐÝÞÒØâÕ
SIM-ÚÐàâã ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÜØ
! ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë:
SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ÚÞÝâÐÚâÐÜØ Ú áÕÑÕ.
ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå.
X ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ SIM-ÚÐàâë ÒëÚÛîçØâÕ ×ÐÖØÓÐÝØÕ
ÐÒâÞÜÞÑØÛï.
X ¾áâÞàÞÖÝÞ ÝÐÖÐÒ ÝÐ äØÚáÐâÞà
ÝÐ ÚÞàßãáÕ àÐÔØÞÑÛÞÚÐ (1), X ¾ßãáâØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë
ÞâÚàÞÙâÕ Ø áÝØÜØâÕ ÚàëèÚã (2). Ò ØáåÞÔÝÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ Ø
×ÐäØÚáØàãÙâÕ ÕÓÞ, áÔÒØÝãÒ Ò
ÝÐßàÐÒÛÕÝØØ, ãÚÐ×ÐÝÝÞÜ
áâàÕÛÚÞÙ. ·ÐÚàÞÙâÕ ÚàëèÚã
àÐÔØÞÑÛÞÚÐ Ø ßàÞÒÕàìâÕ, çâÞ ÞÝÐ
ÝÐÔÕÖÝÞ ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝÐ.
X ÁÔÒØÝìâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë
(3) ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ Ø
ÞáÒÞÑÞÔØâÕ ÕÓÞ.

18 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


²ÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ Ø àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”

²ÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ Ø àÕÖØÜ ¿ÞáÛÕ ÒÒÞÔÐ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ÚÞÔÐ PIN âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ


ÐÚâØÒØ×ØàãÕâ âÞâ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ßàÞäØÛì, ÚÞâÞàëÙ
“¾âÚÛîçÕÝÞ” ØáßÞÛì×ÞÒÐÛáï ßàØ ßÞáÛÕÔÝÕÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ
Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã ÔÐÝÝÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ ßàÞäØÛï
¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ! ÕéÕ ÝÕ ÑëÛÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝØ ÞÔÝÞÙ ×ÐßØáØ, ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
² ÜÕáâÐå, ÓÔÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ âÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÛÞÖØâ áÚÞßØàÞÒÐâì ×ÐßØáØ Ø× ßÐÜïâØ
×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã SIM-ÚÐàâë Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã ÔÐÝÝÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ
ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßÕàÕÚÛîçØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ò ßàÞäØÛï.
àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”. ² íâÞÜ àÕÖØÜÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
âÕÛÕäÞÝ ÑÕ×ÔÕÙáâÒãÕâ ÔÐÖÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÒÚÛîçÕÝÞ
×ÐÖØÓÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛï.
! ·ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ
åàÐÝïâáï Ò ßÐÜïâØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, Ð ÝÕ Ò
ßÐÜïâØ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ SIM-ÚÐàâë.
²ÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ²ëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ
´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ¿àØ ÒëÚÛîçÕÝØØ ×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï âÕÛÕäÞÝ ÝÕ
ßÞÒÕàÝãâì ÚÛîç ×ÐÖØÓÐÝØï. °ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÒëÚÛîçÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ: ÞÝ ßàÞÔÞÛÖÐÕâ àÐÑÞâÐâì Ò
ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú áØáâÕÜÕ ×ÐÖØÓÐÝØï, âÐÚ çâÞ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕçÕÝØÕ ßÕàØÞÔÐ ÒàÕÜÕÝØ, ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ
×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï Ø ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ ÂÐÙÜÕà ÞâÚÛîçÕÝØï. ¿Þ ÞÚÞÝçÐÝØØ ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ
âÕÛÕäÞÝ. âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëÚÛîçÐÕâáï.
µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½ÕÒÕàÝÐï SIM,
Ð ßàÞÒÕàÚÐ SIM-ÚÐàâë ßÞÚÐ×ëÒÐÕâ, çâÞ ÞÝÐ ßàÐÒØÛìÝÞ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ, ÞÑàÐâØâÕáì ×Ð ßÞÜÞéìî Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ
! ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÂÐÙÜÕà
ÞâÚÛîçÕÝØï ×ÝÐçÕÝØÕ, àÐÒÝÞÕ ßïâØ ÜØÝãâÐÜ
ØÛØ ÞßÕàÐâÞàã áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
ÀÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”
¿àØ ×ÐßàÞáÕ ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ PIN ÝÐÑÕàØâÕ ÕÓÞ ÝÐ ÚÛÐÒØÐâãàÕ, ´Ûï ßÕàÕÒÞÔÐ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜ
ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßàØ íâÞÜ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ×ÒÕ×ÔÞçÚØ (****). “¾âÚÛîçÕÝÞ” ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ
½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÚÞÔÐ PIN. ×ÐÖØÓÐÝØØ:
X ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 19


²ÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ Ø àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”

X ´ÐÛÕÕ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã .


ºÞÓÔÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ
“¾âÚÛîçÕÝÞ”, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàØÒÕÔÕÝÝëÙ
ÒëèÕ àØáãÝÞÚ.
X ´Ûï ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ò
àÐÑÞâã ÝÐÖÜØâÕ .
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.

20 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ

4. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ


½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ! ¸Üï áÛÕÔãÕâ ßàÞØ×ÝÞáØâì Ò âÞçÝÞáâØ âÐÚ ÖÕ, ÚÐÚ ÞÝÞ
ÑëÛÞ ßàÞØ×ÝÕáÕÝÞ ßàØ ×ÐßØáØ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÝÕßàÞáâÞ,
¸áßÞÛì×ãï äãÝÚæØî ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ,
ÝÐßàØÜÕà, Ò èãÜÝÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ ØÛØ Ò ÜÞÜÕÝâ
ÜÞÖÝÞ ÔÕÛÐâì Òë×ÞÒë, ßàÞØ×ÝÞáï ÞßÐáÝÞáâØ, ßÞíâÞÜã ÝÕ áâÞØâ ßÞÛÝÞáâìî ßÞÛÐÓÐâìáï ÝÐ
ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ, ßàØáÒÞÕÝÝëÕ äãÝÚæØî ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ.
ÝÞÜÕàÐÜ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ. ¼ÞÖÝÞ
áÝÐÑÔØâì ÓÞÛÞáÞÒëÜØ ÜÕâÚÐÜØ ÔÞ 15 ÝÞÜÕàÞÒ, åàÐÝïéØåáï
Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ. ² ÚÐçÕáâÒÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ! ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÔÛï ÝÞÜÕàÞÒ, åàÐÝïéØåáï Ò
ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÛîÑÞÕ áÛÞÒÞ (áÛÞÒÐ), âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï íâÞÓÞ
ÝÐßàØÜÕà, ØÜï ÐÑÞÝÕÝâÐ. ÝãÖÝÞ ßàÞØ×ÝÕáâØ ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã, Ð ×ÐâÕÜ ßàØáÒÞØâì
¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì ÕÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÜã ÝÞÜÕàã Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ.
Ò ÒØÔã áÛÕÔãîéÕÕ: ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ
y ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÝÕ ×ÐÒØáïâ Þâ ï×ëÚÐ, Ð ÞßàÕÔÕÛïîâáï ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÝÐ áâà. 43.
ØáÚÛîçØâÕÛìÝÞ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜØ ÞáÞÑÕÝÝÞáâïÜØ X ´Ûï ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë
ÓÞÛÞáÐ. ßÕàÕÙâØ Ò ÓÞÛÞáÞÒÞÙ àÕÖØÜ. ±ãÔÕâ ßÞÔÐÝ ×ÒãÚÞÒÞÙ
y ÄÞÝÞÒëÙ èãÜ ÜÕèÐÕâ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâÕ áØáâÕÜë áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ³ÞÒÞàØâÕ.
àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØï ÓÞÛÞáÐ, ßÞíâÞÜã ÒëßÞÛÝïÙâÕ ×ÐßØáì Ø ßÞ X ³àÞÜÚÞ Ø çÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã,
ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ßÞáëÛÐÙâÕ Òë×ÞÒë Ò âØåÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ. áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî âàÕÑãÕÜÞÜã ÝÞÜÕàã.
y ¿àØ ×ÐßØáØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ØÛØ ßàØ ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÞÒ ² ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ Þ âÞÜ, çâÞ ÓÞÛÞáÞÒÐï ÜÕâÚÐ
á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ÔÕàÖØâÕ àÐáßÞ×ÝÐÝÐ, ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕâ ÕÕ
âÕÛÕäÞÝ Ò ÞÑëçÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ àïÔÞÜ á ãåÞÜ. âÐÚ, ÚÐÚ ÞÝÐ ÑëÛÐ ×ÐßØáÐÝÐ Ò ßÐÜïâì, Ø çÕàÕ× ßÞÛâÞàë
y ÁÛØèÚÞÜ ÚÞàÞâÚØÕ ÜÕâÚØ ÝÕ ÒÞáßàØÝØÜÐîâáï áÕÚãÝÔë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÝÐÑÕàÕâ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ íâÞÙ
âÕÛÕäÞÝÞÜ; ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÔÛØÝÝëÕ ÜÕâÚÕ ÝÞÜÕà.
ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ Ø ÝÕ ×ÐßØáëÒÐÙâÕ ßÞåÞÖØÕ
ÜÕâÚØ ÔÛï àÐ×Ýëå ÝÞÜÕàÞÒ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 21


½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÞÒ á ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ (ßÞØáÚ ßÞ ØÜÕÝØ)

½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÞÒ á ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ


ÚÝØÓØ (ßÞØáÚ ßÞ ØÜÕÝØ) ÁßØáÞÚ, áÞÔÕàÖÐéØÙ ÔÞ 10 ßÞáÛÕÔÝØå ÝÞÜÕàÞÒ, ÚÞâÞàëÕ Òë
²ë ÜÞÖÕâÕ áÔÕÛÐâì ØáåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ, ÝÐÑØàÐÛØ ØÛØ ßëâÐÛØáì ÝÐÑàÐâì, ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï
ÒëÑàÐÒ ØÜï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ: Øå ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ.
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ .
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßÕàÒãî X Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ
ÑãÚÒã âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì ÝÞÜÕàÐ ØÛØ ØÜÕÝØ.
áßØáÞÚ ØÜÕÝ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÚÞâÞàëÕ ÝÐçØÝÐîâáï á X ´Ûï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ .
íâÞÙ ÑãÚÒë.
X Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØÐâãàë
ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ, ²ë×ÞÒ ÜÞÖÝÞ áÔÕÛÐâì, ÝÐÑàÐÒ ÝÞÜÕà ÝÐ ÚÛÐÒØÐâãàÕ.
áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ íâÞÜã ØÜÕÝØ.
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐÖØÜÐï
æØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ Þâ ÔÞ .
! ºÐÖÔÞÜã ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÜÞÖÝÞ áÞßÞáâÐÒØâì
ÔÞ ßïâØ ÝÞÜÕàÞÒ, àÐ×ÛØçÐâì ÚÞâÞàëÕ ÒÐÜ ßÞÜÞÓãâ X ¾èØÑÞçÝÞ ÒÒÕÔÕÝÝãî æØäàã ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì, ÝÐÖÐÒ .
áßÕæØÐÛìÝëÕ ×ÝÐçÚØ. ¿ÕàÒëÙ ßàØáÒÞÕÝÝëÙ ØÜÕÝØ ÝÞÜÕà X ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÓÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÞÜÕàÐ
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áâÐÝÞÒØâáï ÝÞÜÕàÞÜ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî Ø ÝÐÖÜØâÕ .
ÞâÜÕçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ (¾áÝÞÒÝÞÙ). ¾áâÐÛìÝëÕ ÝÞÜÕàÐ
ÜÞÓãâ Ñëâì áÛÕÔãîéØå âØßÞÒ: (¼ÞÑØÛìÝëÙ), ²ë×ÞÒ á ßÞÜÞéìî àÞÛØÚÐ NaviTM
(´ÞÜÐèÝØÙ), (ÀÐÑÞçØÙ) Ø (ÄÐÚá).
´Ûï ÒÒÞÔÐ ÝÞÜÕàÐ Ø ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
´Ûï ÝÐÑÞàÐ ÞÔÝÞÓÞ Ø× ßàØáÒÞÕÝÝëå
àÞÛØÚ NaviTM.
ØÜÕÝØ ÝÞÜÕàÞÒ:
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï á ßÞÜÞéìî ÝÐÙÔØâÕ ßÕàÒãî
æØäàã âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ
X ½ÐÖÜØâÕ Ø á ßÞÜÞéìî ÝÐÙÔØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ
×ÝÐçÞÚ ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. X ²ÒÞÔØâÕ ÞáâÐÛìÝëÕ æØäàë ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
ÝÕ ÑãÔÕâ ÞâÞÑàÐÖÕÝ ÒÕáì ÝÞÜÕà.
X ´Ûï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ .
X ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ .

22 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÁßØáÞÚ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå ÝÞÜÕàÞÒ

ÁßØáÞÚ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå ÝÞÜÕàÞÒ y ÁÞáâÞïÝØÕ


²ëÑÕàØâÕ íâÞâ ßÐàÐÜÕâà ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ âÕÚãéÕÓÞ
² íâÞâ áßØáÞÚ ÜÞÖÝÞ ÒÝÕáâØ ÔÞ 15 ØÜÕÝ, áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå áÞáâÞïÝØï ãáÛãÓØ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÛï
âÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÐÜ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ. ÁßØáÞÚ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ (×ÐßàÞá áÕâØ).
ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ãÔÞÑÝãî ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ
çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå ÝÞÜÕàÞÒ.
X ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÒÞ ÒàÕÜï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ
´Ûï ÒëÒÞÔÐ áßØáÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÒÕâØâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ. ¿àØ íâÞÜ ßÕàÒëÙ Òë×ÞÒ
X ½ÐÖÜØâÕ . ßÕàÕÚÛîçÐÕâáï Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã ÐÚâØÒÝëÜ Ø
ÝÐÖÜØâÕ . ãÔÕàÖØÒÐÕÜëÜ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÐÜØ.
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø
X ´Ûï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ . ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú Òë×ÞÒã, ãÔÕàÖØÒÐÕÜÞÜã ÝÐ ÛØÝØØ.
¿ÞÔàÞÑÝÕÕ áÜ. ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐ áâà. 38.
ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ
µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ¾ÖØÔÐîéØÙ ÄãÝÚæØØ àÕÖØÜÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ
Òë×ÞÒ, âÞ ÒÞ ÒàÕÜï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÁÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ ÜÞÓãâ Ñëâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝë ÒÞ ÒàÕÜï
àÐ×ÓÞÒÞàÐ Òë ÑãÔÕâÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝë Þ ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ:
ÝÞÒÞÜ ÒåÞÔïéÕÜ Òë×ÞÒÕ. ÍâÐ äãÝÚæØï
y ¿àÔ DTMF
ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞâÒÕâØâì ÝÐ âÐÚÞÙ Òë×ÞÒ
(ãáÛãÓÐ áÕâØ). y ¾âÚÛ. ÜÚäÝ
ÄãÝÚæØï ØÜÕÕâ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: y ºÞÝâÐÚâë
y ²ÚÛîçØâì X ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì, ÝÐÖÐÒ ÒÞ ÒàÕÜï
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ßÐàÐÜÕâàÐ ÒÚÛîçÐÕâáï ãáÛãÓÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ.
ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
y ¾âÜÕÝÐ ÝÐÖÜØâÕ .
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ßÐàÐÜÕâàÐ ãáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ
ÞâÚÛîçÐÕâáï.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 23


¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ

¿ÕàÕÔÐçÐ áØÓÝÐÛÞÒ DTMF ¾ÑàÐéÕÝØÕ Ú âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ


ÁâàÞÚØ âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ DTMF ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì, ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï âÕÛÕäÞÝÝÐï
ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÞÛÕÙ ØÛØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÚÝØÓÐ, ÝÐßàØÜÕà, çâÞÑë ßàÞÒÕàØâì ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ÝÞÜÕà ØÛØ
ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚã. ßàÞÔØÚâÞÒÐâì âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà áÒÞÕÜã áÞÑÕáÕÔÝØÚã.
Á ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ ÒÒÞÔØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ çØáÛÞ. X Á ßÞÜÞéìî ÜÞÖÝÞ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÙâØ
¿àØ ÝÐÖÐâØØ ÚÐÖÔÞÙ ÚÛÐÒØèØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÐï ÕÙ æØäàÐ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ.
ÑãÔÕâ áàÐ×ã ÖÕ ßÕàÕÔÐÝÐ Ò ÛØÝØî Ò ÒØÔÕ âÞÝÐÛìÝÞÓÞ
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ
áØÓÝÐÛÐ DTMF.
Ú ßàÕÔëÔãéÕÜã àÕÖØÜã.
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ ßÕàÕÔÐçØ áØÓÝÐÛÞÒ
DTMF Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú ßàÕÔëÔãéÕÜã àÕÖØÜã. ¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ
²ë ÜÞÖÕâÕ ÛØÑÞ ÞâÒÕâØâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ, ÛØÑÞ
! ½ÐÖÐâØÕ ßàØÒÕÔÕâ Ú ÒÞ×ÒàÐâã Ò àÕÖØÜ àÐ×ÓÞÒÞàÐ.
²áÕ âÕÚãéØÕ Òë×ÞÒë ÞáâÐÝãâáï ÐÚâØÒÝëÜØ. ÞâÚÛÞÝØâì ÕÓÞ:
X ½ÐÖÜØâÕ , ÕáÛØ åÞâØâÕ ÞâÒÕâØâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ,
¾âÚÛîçÕÝØÕ ÜØÚàÞäÞÝÐ Ð ÔÛï ÕÓÞ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ .
¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÜØÚàÞäÞÝ ÒÞ
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ.
ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÕâ Ñëâì
ÞâÚÛîçÕÝ ÒëÑÞàÞÜ ßÐàÐÜÕâàÐ ¾âÚÛ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ¿ÕàÕÐÔàÕá., ÕáÛØ ×ÐÝïâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ)
ÜÚäÝ. ¿àØ íâÞÜ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï Ø ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ßÕàÕÝÐßàÐÒÛïîâáï ÝÐ ÔàãÓÞÙ
áÞÞÑéÕÝØÕ ¼ÚäÝ ÞâÚÛ. âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, âÞ
ÒáÕ ÞâÚÛÞÝÕÝÝëÕ Òë×ÞÒë âÐÚÖÕ ÑãÔãâ ßÕàÕÐÔàÕáÞÒÐÝë ÝÐ
X ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë áÝÞÒÐ ÒÚÛîçØâì ÜØÚàÞäÞÝ.
íâÞâ ÝÞÜÕà. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò
àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ áâà. 37.

24 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ

5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî


°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Nokia 810 ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ■ ÁÞÞÑéÕÝØï
ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ƒ ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ
ƒ ¿ÕàÕÔÐâì
´Þáâãß Ú äãÝÚæØïÜ ÜÕÝî ƒ ÃÑàÐâì âÕÚáâ
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ àÞÛØÚ ƒ ¸× èÐÑÛÞÝÐ
NaviTM . ´ÐÛÕÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ÜÕÝî ØáßÞÛì×ãîâáï ƒ ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ èÐÑÛÞÝ
áÛÕÔãîéØÕ ÚÛÐÒØèØ: ƒ ²åÞÔïéØÕ
¿ÞÒÞàÞâÞÜ àÞÛØÚÐ NaviTM ÒÛÕÒÞ ÜÞÖÝÞ ßàÞÚàãçØÒÐâì ƒ ²ë×ÒÐâì
ÒÒÕàå áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ. ƒ ¾âÒÕâØâì
¿ÞÒÞàÞâÞÜ àÞÛØÚÐ NaviTM ÒßàÐÒÞ ÜÞÖÝÞ ƒ ¿ÕàÕáÛÐâì
ßàÞÚàãçØÒÐâì ÒÝØ× áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ. ƒ ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ èÐÑÛÞÝ
½ÐÖÐâØÕÜ àÞÛØÚÐ NaviTM ÒëÑØàÐÕâáï ÝãÖÝÐï ƒ ÃÔÐÛØâì
äãÝÚæØï. ƒ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï
ƒ ¾âÚàëâì
½ÐÖÜØâÕ íâã ÚÛÐÒØèã ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÒÒÕÔÕÝÝÞÓÞ
áØÜÒÞÛÐ. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ÕÕ Ø ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ƒ ¸ÝäÞàÜÐæØï
ßàÕÔëÔãéØÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî (áÜ. áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ƒ ÃÔÐÛØâì
ÜÕÝî). ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ íâã ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÐâÞÙ, ƒ ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ
çâÞÑë ÞçØáâØâì ÔØáßÛÕÙ. ƒ ½ÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ
ƒ ¾âÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà
ƒ ¿àÞáÜÞâà èÐÑÛÞÝÞÒ
ƒ ¿ÕàÕÔÐâì
ƒ ÃÔÐÛØâì
■ ¶ãàÝÐÛ
ƒ ½ÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë
ƒ ¿àØÝïâëÕ Òë×ÞÒë
ƒ ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 25


ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî

■ ºÞÝâÐÚâë ƒ °ÒâÞÞâÒÕâ
ƒ ¿ÞØáÚ ƒ °ÒâÞÞâÒÕâ ÞâÚÛîçÕÝ
ƒ ´ÞÑÐÒØâì ÚÞÝâÐÚ⠃ °ÒâÞÞâÒÕâ ÒÚÛîçÕÝ
ƒ ¸×ÜÕÝØâì ÚÞÝâÐÚ⠃ ¾ÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ
ƒ ÃÔÐÛØâì ƒ ¾ÖØÔÐîé. Òë×ÞÒ ÒÚÛ.
ƒ ´ÞÑ. ÝÞÜÕà ƒ ¾ÖØÔÐîé. Òë×ÞÒ ÞâÚÛ.
ƒ ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ ƒ ÁÞáâÞïÝØÕ
ƒ ±ëáâàëÕ ÝÐÑÞàë ƒ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà
ƒ ±ëáâà.ÝÐÑÞà ÒÚÛîçÕÝ
■ ÁØÓÝÐÛë ƒ ±ëáâà.ÝÐÑÞà ÞâÚÛîçÕÝ
ƒ ³àÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ ƒ ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ
ƒ ¼ÕÛÞÔØï ƒ Ï×ëÚ
ƒ ¿àÕÔãßàÕÖÔ. áØÓÝÐÛë ƒ ¿ÞÔáÒÕâÚÐ
■ ½ÐáâàÞÙÚØ ƒ ¸ÝäÞàÜÐæØï áÕâØ
ƒ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ ƒ ¸Ýä. áÞâë ÒÚÛîçÕÝÐ
ƒ ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ ƒ ¸Ýä. áÞâë ÞâÚÛîçÕÝÐ
ƒ ¿ÕàÕÔÐçÐ áÒÞÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ƒ ²ëÑÞà áÕâØ
ƒ ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî ƒ °ÒâÞÜÐâØç.
ƒ ²ÚÛîçØâì ƒ ²àãçÝãî
ƒ ¾âÚÛîçØâì ƒ ÂÐÙÜÕà ÞâÚÛîçÕÝØï
ƒ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ƒ °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ
ƒ ¿ÕàÕÐÔà. ÒáÕ ÓÞÛÞá. Òë×ÞÒë ƒ ¿àÞáÛãèÐâì ÓÞÛÞá. áÞÞÑé.
ƒ ¿ÕàÕÐÔàÕá., ÕáÛØ ×ÐÝï⠃ ½ÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ
ƒ ¿-ÐÔà., ÕáÛØ ÝÕ ÞâÒÕçÐÕ⠃ ¼ÞÔÕÜ GPRS
ƒ ¿ÕàÕÐÔàÕá., ÕáÛØ ÒÝÕ ×ÞÝë ƒ ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐéØâë
ƒ ¿-ÐÔàÕá., ÕáÛØ ÝÕ ÔÞáâãßÕÝ ƒ ·ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN
ƒ ¾âÜÕÝØâì ßÕàÕÐÔàÕáÐæØî ƒ ¸×ÜÕÝØâì ÚÞÔ PIN

26 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî

ƒ ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ ■ ´ØÚâÞäÞÝ


ƒ ¿Þ ãÜÞÛç. ƒ ·ÐßØáÐâì
ƒ ²ÚÛîçØâì ƒ ²ÞáßàÞØ×Ò.
ƒ ¾âÚÛîçØâì ƒ ÃÔÐÛØâì
ƒ ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ
■ Bluetooth
ƒ ¾âÚÛîçØâì
ƒ ½ÞÜÕàÐ ƒ ¿ÞØáÚ ãáâà-Ò Bluetooth
ƒ ²ÚÛîçØâì ƒ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÐÚâØÒÝëÕ ãáâà.
ƒ ½ÐáâàÞÙÚØ íÚÒÐÛÐÙ×ÕàÐ ƒ ¿ÞÚÐ×Ðâì áÞßàïÖ. ãáâà.
ƒ ³àÞÜÚÞÓÞÒÞà. ƒ ÁÞ×ÔÐâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ
ƒ °/Ü ÓàÞÜÚ. ƒ ¾âÜÕÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ
ƒ ²Þááâ. áâÔ ÝÐáâàÞÙÚØ ƒ ·ÐßàÞá ÐÒâÞàØ×ÐæØØ
ƒ ¸×ÜÕÝØâì ØÜï Bluetooth
■ ³ÞÛÞá ƒ ¸Üï Bluetooth
ƒ ³ÞÛÞá. ÜÕâÚØ
■ ¿ÞÛì×ÞÒÐâ.
ƒ ½ÞÒÐï ÓÞÛÞáÞÒÐï ÜÕâÚÐ
ƒ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá. ÜÕâÞÚ ƒ ·ÐÓàã×Øâì ÚÞÝâÐÚâë
ƒ ²ÞáßàÞØ×Ò. ƒ ¸×ÜÕÝØâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï
ƒ ¸×ÜÕÝØâì ƒ ¿ÞÛì×ÞÒ. 1
ƒ ÃÔÐÛØâì ƒ ¿ÞÛì×ÞÒ. 2
ƒ ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ƒ ¿ÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ
ƒ ½ÞÒÐï ÓÞÛÞáÞÒÐï ÚÞÜÐÝÔÐ ƒ ¿ÐÜïâì SIM Ø âÕÛÕäÞÝÐ
ƒ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá. ÚÞÜÐÝÔ ƒ ¿ÐÜïâì SIM-ÚÐàâë
ƒ ²ÞáßàÞØ×Ò. ƒ ¿ÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ
ƒ ¸×ÜÕÝØâì
ƒ ÃÔÐÛØâì

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 27


ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî

6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ


ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÒÞÔØâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì
ÁÞÞÑéÕÝØï âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï.
X ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ .
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ
ßàØÝØÜÐâì Ø ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ÚÞàÞâÚØÕ X ²ëÔÕÛØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÕÓÞ
âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ ÞâÚàëâØï.
áÞ×ÔÐÒÐâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì X ²ëÔÕÛØâÕ ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï. X ´Ûï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï áÛãÖØâ ÐÛäÐÒØâÝÞ-
¾ÔÝÐÚÞ ßÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ æØäàÞÒÐï ÚÛÐÒØÐâãàÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ
ÝÐáâàÞØâì ÝÕÚÞâÞàëÕ ßÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ, Òë×ÒÐÒ âàãÑÚØ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ áÜ. °ÛäÐÒØâÝÞ-æØäàÞÒÐï ÚÛÐÒØÐâãàÐ
äãÝÚæØî ½°ÁÂÀ¾¹º¸ Á¾¾±É.. ÝÐ áâà. 17.
X ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ, ÝÐÖÜØâÕ .
! ¿ÞÜÝØâÕ, çâÞ áÐÜÞÕ ÓÛÐÒÝÞÕ - íâÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì
ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï. ÃßàÐÒÛïï ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ, ÝÕ ´Ûï ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë çÕâëàÕ ßÐàÐÜÕâàÐ:
ØáßÞÛì×ãÙâÕ âÕÛÕäÞÝÝãî âàãÑÚã. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì
äãÝÚæØïÜØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ âÞÛìÚÞ âÞÓÔÐ, ¾âßàÐÒØâì
ÚÞÓÔÐ íâÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÔÞàÞÖÝÐï ÞÑáâÐÝÞÒÚÐ. ÁÛãÖØâ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ.
X ²ëÔÕÛØâÕ ¿ÕàÕÔÐâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒëÑÞàÐ
! ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ãáÛãÓØ SMS
ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï âÕÚáâ ÁÞÞÑéÕÝØÕ
ÒÐàØÐÝâÐ.
ßÕàÕÔÐÝÞ. ÍâÞ ãÚÐ×ëÒÐÕâ âÞÛìÚÞ ÝÐ âÞ, çâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ X ²ëÑÕàØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ Ø× áßØáÚÐ
ßÕàÕÔÐÝÞ Ø× ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ò æÕÝâà ÚÞÝâÐÚâÞÒ ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà.
ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÓÞ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò X ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ .
ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÐÝÝÞÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ÝÕ ÓÐàÐÝâØàãÕâ
ÔÞáâÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÐÔàÕáÐâã. ÃÑàÐâì âÕÚáâ
²ëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÒÒÕÔÕÝÝÞÓÞ âÕÚáâÐ.
X ²ëÔÕÛØâÕ ÃÔÐÛØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒëÑÞàÐ
ÒÐàØÐÝâÐ.

28 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÁÞÞÑéÕÝØï

²áâÐÒØâì èÐÑÛÞÝ ²åÞÔïéØÕ


¼ÞÖÝÞ ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÚÞàÞâÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï, ØáßÞÛì×ãï ¿àØ ßÞÛãçÕÝØØ áÞÞÑéÕÝØÙ SMS ÝÐ
áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞ ßÞÔÓÞâÞÒÛÕÝÝëÕ èÐÑÛÞÝë. ²ëÑÕàØâÕ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà ,
¾âÒÕâØâì èÐÑÛÞÝÞÜ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ èÐÑÛÞÝÞÒ, ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ ½ÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ: Ø
åàÐÝïéØåáï Ò ßÐÜïâØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ.
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ èÐÑÛÞÝÞÒ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ: ²áÕ ÚÞàÞâÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï, ßÕàÕÔÐÝÝëÕ ÝÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
X ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ . âÕÛÕäÞÝ, ÞâÞÑàÐÖÐîâáï Ò âÞÜ ßÞàïÔÚÕ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÞÝØ ÑëÛØ
X ²ëÔÕÛØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ßàØÝïâë. ½ÕßàÞçØâÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ
ßàÞáÜÞâàÐ ÒÐàØÐÝâÞÒ. , Ð ßàÞçØâÐÝÝëÕ — ×ÝÐçÚÞÜ .
X ²ëÔÕÛØâÕ ¿àÞáÜÞâà èÐÑÛÞÝÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ¼ØÓÐîéØÙ ØÝÔØÚÐâÞà áÞÞÑéÕÝØÙ SMS Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ
ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ. ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ¿ÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ Ø ßàØÕÜÞÜ
ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ßàØÔÕâáï ãÔÐÛØâì çÐáâì áâÐàëå.
X ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ èÐÑÛÞÝÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï
ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ. ¿àØ ßÞÛãçÕÝØØ ÑÞÛÕÕ ÞÔÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï:
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÒëÑÞàÐ. X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ
ÞâÚàëâì.
ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ èÐÑÛÞÝ X ²ëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ²åÞÔïéØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë
ÍâÐ ãÔÞÑÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ßàØÝïâÞÕ ßÞÛãçØâì áßØáÞÚ áÞÞÑéÕÝØÙ.
âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ò ÚÐçÕáâÒÕ èÐÑÛÞÝÐ. ´Ûï X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï íâÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâØâì ÞâÚàÞÙâÕ ÕÓÞ, ÝÐÖÐÒ .
èÐÑÛÞÝÞÜ, ÒëÑÕàØâÕ èÐÑÛÞÝ Ø× áßØáÚÐ èÐÑÛÞÝÞÒ Ø X Á ßÞÜÞéìî ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì âÕÚáâ
ßÕàÕÔÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ.
áÞÞÑéÕÝØï, ØÜï ØÛØ ÝÞÜÕà ÞâßàÐÒØâÕÛï, ÔÐâã Ø ÒàÕÜï
²ëÔÕÛØâÕ äãÝÚæØî ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ èÐÑÛÞÝ Ø ÝÐÖÜØâÕ ßàØÕÜÐ.
ÔÛï ÕÕ ÒëÑÞàÐ. ² ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ
äãÝÚæØÙ ÔÛï àÐÑÞâë á ßÞÛãçÕÝÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ:
X ½ÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÝÐÖÜØâÕ .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 29


ÁÞÞÑéÕÝØï

²ë×ÞÒ ¾âÚàëâì
²ëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÞâßàÐÒØâÕÛî ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞâÚàëâì ÒëÑàÐÝÝÞÕ âÕÚáâÞÒÞÕ
áÞÞÑéÕÝØï. áÞÞÑéÕÝØÕ.

¾âÒÕâØâì ´ÕâÐÛØ
²ëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ßàØÝïâÞÕ ²ëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ
âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ÐÔàÕáÐâÐ, ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï.

¿ÕàÕáÛÐâì ÃÔÐÛØâì
²ëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî ÔÛï ßÕàÕáëÛÚØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ÍâÐ äãÝÚæØï ãÔÐÛïÕâ ÚÞàÞâÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ.
áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà.
¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ
ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ èÐÑÛÞÝ ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐáâàÞØâì
ÍâÐ ãÔÞÑÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ßàØÝïâÞÕ ÝÕÚÞâÞàëÕ ßÐàÐÜÕâàë ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
áÞÞÑéÕÝØÕ SMS Ò ÚÐçÕáâÒÕ èÐÑÛÞÝÐ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
èÐÑÛÞÝÐ ßàØ ÝÐßØáÐÝØØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ½ÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ
¾âÒÕâØâì èÐÑÛÞÝÞÜ, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ èÐÑÛÞÝÞÒ Ø ÍâÞâ ÝÞÜÕà ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ.
ÞâßàÐÒØâì áÞÞÑéÕÝØÕ.

ÃÔÐÛØâì ! ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãÚÐ×Ðâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà


æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
²ëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÚÞàÞâÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ.

¿ÞáÛÐÝÝëÕ ¾âÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ)


¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ¾âÒÕâë ÝÐ ÚÞàÞâÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï ÞÑëçÝÞ ßÕàÕÔÐîâáï çÕàÕ×
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ. ¼ÞÖÝÞ ÞâÚàëâì áÞÞÑéÕÝØÕ, æÕÝâà SMS, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÓÞ ×ÐÔÐÝ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÞâßàÐÒØâÕÛï.
ßàÞáÜÞâàÕâì áÒÕÔÕÝØï ØÛØ ãÔÐÛØâì âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¾âÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà - ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÔàÕáÐâã áÞÞÑéÕÝØï
ßÕàÕÔÐâì áÒÞÙ ÞâÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà áÞÞÑéÕÝØÙ.
X ²ëÔÕÛØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï
ßàÞáÜÞâàÐ ÒÐàØÐÝâÞÒ.
X ²ëÔÕÛØâÕ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï
ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ áÞÞÑéÕÝØÙ.

30 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¶ãàÝÐÛ

´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï íâØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ: ¾âßàÐÒØâì


X ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ . ²ëÑàÐÝÝëÙ èÐÑÛÞÝ ÑãÔÕâ ßÕàÕÔÐÝ.
X ²ëÔÕÛØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÃÔÐÛØâì
ÒëÑÞàÐ íâÞÓÞ ßãÝÚâÐ ÜÕÝî.
ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãÔÐÛØâì áÞåàÐÝÕÝÝëÕ èÐÑÛÞÝë.
X ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X ²ëÔÕÛØâÕ ÃÔÐÛØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. âàÕÑãÕÜÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ.
¿àÞáÜÞâà èÐÑÛÞÝÞÒ
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ åàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ ÔÞ
! ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞ ãÔÐÛØâì ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ âÕ
èÐÑÛÞÝë, ÚÞâÞàëÕ ÑëÛØ áÞ×ÔÐÝë Ø× ßàØÝïâëå
10 èÐÑÛÞÝÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì ÚÐÚ ÚÞàÞâÚØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ, - ãÔÐÛØâì 5 áâÐÝÔÐàâÝëå èÐÑÛÞÝÞÒ ÝÕÛì×ï.
áÞÞÑéÕÝØï. ² ÔÞßÞÛÝÕÝØÕ Ú ßïâØ áâÐÝÔÐàâÝëÜ èÐÑÛÞÝÐÜ
ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì ÕéÕ 5, ØáßÞÛì×ãï ÔÛï íâÞÓÞ ßàØÝïâëÕ ¶ãàÝÐÛ
áÞÞÑéÕÝØï. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ
äãÝÚæØÙ: ÝÞÜÕàÐ ÒåÞÔïéØå (ßàØÝïâëå Ø
X ½ÐÖÜØâÕ . ÝÕßàØÝïâëå) Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ, Ð
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî Á¾¾±Éµ½¸Ï Ø âÐÚÖÕ Øå ÔÐâã Ø ÒàÕÜï.
ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿àÞáÜÞâà ! ÀÕÓØáâàÐæØï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ
áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞâÞÒÐï áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ãáÛãÓã
èÐÑÛÞÝÞÒ Ø ÝÐÖÐâØÕÜ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ. ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ Òë×ëÒÐîéÕÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ, Ð âÕÛÕäÞÝ
X Á ßÞÜÞéìî ßàÞáÜÞâàØâÕ áßØáÞÚ èÐÑÛÞÝÞÒ Ø ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ßàÕÔÕÛÐå ×ÞÝë ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï
ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ. áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
X ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÒëÑÞàÐ èÐÑÛÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ ÕéÕ
àÐ×. ! ²ÝÕßàØÝïâëå
íâØå áßØáÚÐå ßÕàÕçØáÛÕÝÞ ÔÞ 10 ßÞáÛÕÔÝØå
Òë×ÞÒÞÒ, ßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ Ø ÔÞ 10
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ÁßØáÚÐÜØ ÜÞÖÝÞ
ÝÐÖÜØâÕ . ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÞÒ. ¿ÞáÛÕÔÝØÕ ßÞ
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ÒàÕÜÕÝØ Òë×ÞÒë ÝÐåÞÔïâáï Ò ÝÐçÐÛÕ áßØáÚÞÒ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 31


ºÞÝâÐÚâë

´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ò ÖãàÝÐÛÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë âàØ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿àØÝïâëÕ
äãÝÚæØØ: ²ë×ÒÐâì, ²àÕÜï Òë×ÞÒÐ Ø ÃÔÐÛØâì. Òë×ÞÒë Ø ÝÐÖÐâØÕÜ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ.
X ²ëÑÕàØâÕ ÝÞÜÕà Ò âàÕÑãÕÜÞÜ áßØáÚÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ . X ¿àÞáÜÐâàØÒÐÙâÕ áßØáÞÚ á ßÞÜÞéìî .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ
ÝÐÖÜØâÕ .
´Ûï ÑëáâàÞÓÞ Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ Ø× 10 ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ÝÞÜÕàÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ÝÐÖÜØâÕ .
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú ßàÕÔëÔãéÕÜã ÜÕÝî ØÛØ
´Ûï Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ Ø× 10 ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ò
ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ íâã ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÐâÞÙ ÔÛï àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï.
X ½ÐÖÜØâÕ .
½ÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¶ãàÝÐÛ Ø
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ Ø× 10 ßÞáÛÕÔÝØå ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëå ÝÐÖÜØâÕ .
Òë×ÞÒÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ½ÐÑàÐÝÝëÕ
X ½ÐÖÜØâÕ . ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÐâØÕÜ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¶ãàÝÐÛ Ø X ¿àÞáÜÐâàØÒÐÙâÕ áßØáÞÚ á ßÞÜÞéìî .
ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ½ÕßàØÝïâëÕ ºÞÝâÐÚâë
Òë×ÞÒë Ø ÝÐÖÐâØÕÜ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ. ²áÕ ØÜÕÝÐ Ø ÝÞÜÕàÐ âÕÛÕäÞÝÞÒ,
X ¿àÞáÜÐâàØÒÐÙâÕ áßØáÞÚ á ßÞÜÞéìî . ÒÝÞáØÜëÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã,
áÞåàÐÝïîâáï ÒÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ßÐÜïâØ
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï.
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÜÕÝÐ Ø
¿àØÝïâëÕ Òë×ÞÒë âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, åàÐÝïéØÕáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ØÛØ Ò
ßÐÜïâØ áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ,
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ Ø× 10 ßÞáÛÕÔÝØå ßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ Ò
àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÓÞ ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth,
ÜÞÖÝÞ áÚÞßØàÞÒÐâì Ò ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
X ½ÐÖÜØâÕ . ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¶ãàÝÐÛ Ø ·ÐÓàã×Øâì ÚÞÝâÐÚâë ÝÐ áâà. 51.
ÝÐÖÜØâÕ .

32 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ºÞÝâÐÚâë

´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ ßàÞäØÛï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ½ÐÑÞà
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ åàÐÝØâì ÔÞ 1000 ØÜÕÝ ÝÞÜÕàÞÒ á ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ (ßÞØáÚ ßÞ ØÜÕÝØ)
Ø ÞâÝÞáïéØåáï Ú ÝØÜ ÝÞÜÕàÞÒ âÕÛÕäÞÝÞÒ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ÝÐ áâà. 22.
ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿àÞÒÕàÚÐ áÞáâÞïÝØï
ßÐÜïâØ ÝÐ áâà. 34. ²ÒÞÔ ÝÞÒÞÓÞ ØÜÕÝØ
´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÔÞ 5 âÕÛÕäÞÝÝëå ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ åàÐÝïâáï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ.
ÝÞÜÕàÞÒ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÜÞÖÝÞ ÒÝÕáâØ Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã
ÝÞÒÞÕ ØÜï Ø ÞâÝÞáïéØÕáï Ú ÝÕÜã ÝÞÜÕàÐ âÕÛÕäÞÝÞÒ:
¿ÕàÒëÙ ÝÞÜÕà, áÞåàÐÝÕÝÝëÙ ÔÛï ØÜÕÝØ, ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
áâÐÝÞÒØâáï ÞáÝÞÒÝëÜ ÝÞÜÕàÞÜ Ø ÞâÜÕçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ . X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ø ÞâÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã,
¿àØ ÒëÑÞàÕ ØÜÕÝØ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ÝÐÖÐÒ .
ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ØÜÕÝÝÞ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÝÞÜÕà X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ´ÞÑÐÒØâì
(ÕáÛØ ÝÕ ÒëÑàÐÝ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà). ÚÞÝâÐÚâ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÐÛäÐÒØâÝÞ-æØäàÞÒëå ÚÛÐÒØè ÒÒÕÔØâÕ ØÜï
¿ÞØáÚ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ
Ø ÝÐÖÐâØÕÜ áÞåàÐÝØâÕ ÕÓÞ.
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÞ×ÜÞÖÕÝ ÑëáâàëÙ ÔÞáâãß Ú áßØáÚã
X ²ÒÕÔØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÐâØÕÜ
ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ.
áÞåàÐÝØâÕ ÕÓÞ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã âàÕÑãÕÜÞÓÞ
X ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÞèØÑÞçÝÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÓÞ áØÜÒÞÛÐ
ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
ÝÐÖÜØâÕ .
X ²ë ãÒØÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒáÕ ØÜÕÝÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ,
ÚÞâÞàëÕ ÝÐçØÝÐîâáï á ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÑãÚÒë. ¾ÝØ ÀÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ
àÐáßÞÛÐÓÐîâáï Ò ÐÛäÐÒØâÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÜÞÖÝÞ ÞâàÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ØÜÕÝÐ Ø
X Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, åàÐÝïéØÕáï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ:
ØÜÕÝØ. X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ø ÞâÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã,
X ½ÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ßÞáÛÐâì Òë×ÞÒ íâÞÜã ÐÑÞÝÕÝâã. ÝÐÖÐÒ .
X ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ . X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¸×ÜÕÝØâì
X ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ . ÚÞÝâÐÚâ Ø ÝÐÖÜØâÕ .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 33


ºÞÝâÐÚâë

X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã âàÕÑãÕÜÞÓÞ (¾áÝÞÒÝÞÙ). ¾áâÐÛìÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÜÞÓãâ Ñëâì áÛÕÔãîéØå
ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÐâØÕÜ Òë×ÞÒØâÕ áßØáÞÚ ØÜÕÝ Ø× âØßÞÒ: (¼ÞÑØÛìÝëÙ), (´ÞÜÐèÝØÙ), (ÀÐÑÞçØÙ) Ø
âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÚÞâÞàëÕ ÝÐçØÝÐîâáï á ÒëÑàÐÝÝÞÙ (ÄÐÚá).
ÑãÚÒë. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ø ÞâÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã,
ÝÐÖÜØâÕ . ÝÐÖÐÒ .
X ÂÕßÕàì ÜÞÖÝÞ àÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ×ÐßØáì. Á ßÞÜÞéìî X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ´ÞÑ. ÝÞÜÕà Ø
ÒëÑÕàØâÕ ÑãÚÒã ØÛØ æØäàã, ÚÞâÞàãî ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐÖÜØâÕ .
×ÐÜÕÝØâì, Ø ÒÝÕáØâÕ âàÕÑãÕÜëÕ ØáßàÐÒÛÕÝØï.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø
X ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï Ø×ÜÕÝÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ . ÝÐÖÜØâÕ .
ÃÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ áØÜÒÞÛ, ÚÞâÞàëÙ Òë åÞâØâÕ
ßàØáÒÞØâì ÝÞÜÕàã, Ø ÝÐÖÜØâÕ .
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ
ØÜÕÝ Ø áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ØÜ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø× X ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÐâØÕÜ áÞåàÐÝØâÕ ÕÓÞ.
âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ:
¿àÞÒÕàÚÐ áÞáâÞïÝØï ßÐÜïâØ
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ø ÞâÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã,
ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞÜÞÖÕâ ÒëïáÝØâì ÚÞÛØçÕáâÒÞ áÒÞÑÞÔÝÞÓÞ
ÝÐÖÐÒ .
ÜÕáâÐ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ (Ò %).
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÃÔÐÛØâì Ø
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
ÝÐÖÜØâÕ .
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÝÐÖÜØâÕ . X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÁÞáâÞïÝØÕ
ßÐÜïâØ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
X ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ØÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ßÐÜïâØ.
´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ
´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÜÞÖÝÞ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà
ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ åàÐÝØâì ÔÞ çÕâëàÕå âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ÄãÝÚæØï ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ – íâÞ ãÔÞÑÝÞÕ áàÕÔáâÒÞ,
¿ÕàÒëÙ ßàØáÒÞÕÝÝëÙ ØÜÕÝØ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßÞ×ÒÞÛïîéÕÕ ãßàÞáâØâì ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ á
áâÐÝÞÒØâáï ÝÞÜÕàÞÜ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî Ø ÞâÜÕçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ ßÞÜÞéìî ÞÔÝÞÙ æØäàÞÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ.

34 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ

ÄãÝÚæØï ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÛØÑÞ ÒÚÛîçÕÝÐ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ
(²ÚÛîçØâì), ÛØÑÞ ÞâÚÛîçÕÝÐ (¾âÚÛîçØâì). ²ëÔÕÛØâÕ X ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÚÞâÞàÞÙ ÝÐ×ÝÐçÕÝ
½ÐáâàÞÙÚØ - ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ - ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà. âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà, Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà,
ßÞÚÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÕ ÝÐçÝÕâ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï.
½Ð×ÝÐçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÚÛÐÒØèÕ ÑëáâàÞÓÞ
ÝÐÑÞàÐ
ºÐÖÔÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ (Þâ ÔÞ ) ÜÞÖÝÞ
! ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ÝÐáâàÞÙÚÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ
ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÐ áâà. 38.
ÝÐ×ÝÐçØâì ÝÞÜÕà Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ. ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ
ÝÐ âÞ, çâÞ ÚÛÐÒØèÐ ×ÐàÕ×ÕàÒØàÞÒÐÝÐ ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ
Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝ ÒëÑÞà ÜÕÛÞÔØØ
ÁÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ ÞâÝÞáïâáï Ú ÛîÑÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ ÔÛï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ
ÝÐÑÞàÐ: ¿ÞÚÐ×. ÝÞÜÕà, ÃÔÐÛØâì ØÛØ ¸×ÜÕÝØâì. ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÐå, Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ãàÞÒÝï
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ÓàÞÜÚÞáâØ, ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ ßàÕÔãßàÕÖÔÐîéØå áØÓÝÐÛÞÒ.
ÞâÚàëâì. TM
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ! ÁâàÕÑãÕÜëÙ
ßÞÜÞéìî àÞÛØÚÐ Navi ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì
ãàÞÒÕÝì ÓàÞÜÚÞáâØ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ,
Ø ÝÐÖÜØâÕ . ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ÚÛÐÒØè ãÒÕÔÞÜÛïîéÕÓÞ Þ ÒåÞÔïéÕÜ Òë×ÞÒÕ, Ð ÒÞ ÒàÕÜï
ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ Ø ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ØÜ âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÐ - ãàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï.
ÝÞÜÕàÞÒ.
X ²ëÑÕàØâÕ ÁØÓÝÐÛë Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÕÝî.
âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ . ¾âÞÑàÐÖÐîâáï äãÝÚæØØ
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßÐàÐÜÕâà, ÚÞâÞàëÙ
¿ÞÚÐ×. ÝÞÜÕà, ¸×ÜÕÝØâì Ø ÃÔÐÛØâì.
áÞÑØàÐÕâÕáì Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
ÝÐÖÜØâÕ .
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ³àÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ
ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà ×ÐÔÐÕâ ãàÞÒÕÝì ÓàÞÜÚÞáâØ áØÓÝÐÛÐ ÒåÞÔïéÕÓÞ
Òë×ÞÒÐ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 35


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

¼ÕÛÞÔØï X ¿ÞÒâÞàØâÕ ÒëèÕãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÔÕÙáâÒØï ÔÛï ÒëÑÞàÐ


ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì ÞÔÝã ÜÕÛÞÔØî Ø× áßØáÚÐ. ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÄÞàÜÐâ ÒàÕÜÕÝØ, ÃáâÐÝÞÒØâì ÔÐâã Ø
²ëÑÕàØâÕ âã, ÚÞâÞàãî ÒÐÜ Ñë åÞâÕÛÞáì áÛëèÐâì ßàØ ÄÞàÜÐâ ÔÐâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜëå
ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. ÝÐáâàÞÕÚ.

¿àÕÔãßàÕÖÔÐîéØÕ áØÓÝÐÛë ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ


ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçÐâì Ø ÒëÚÛîçÐâì ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÝÐáâàÐØÒÐâì àÐ×ÛØçÝëÕ
ßàÕÔãßàÕÖÔÐîéØÕ áØÓÝÐÛë. ßÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï
ÝÐáâàÞØâì ßÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ:
½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ
¼ÝÞÓØÕ ßÐàÐÜÕâàë ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ÞâÚàëâì.
âÕÛÕäÞÝÐ ÔÞáâãßÝë ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ. X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ Ø
ÝÐÖÜØâÕ .
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ÒáÕå ãÚÐ×ÐÝÝëå ÝØÖÕ
ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï
ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ,
çâÞÑë ÕÓÞ ÞâÚàëâì. y ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ÑãÔãâ ÔÕÙáâÒÞÒÐâì ßàÐÒØÛÐ,
ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒÚÐ y ²ÚÛîçØâì
ÒàÕÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ . ²ëÑÞà íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ àÐ×àÕèÐÕâ ßÕàÕÔÐçã áÒÞÕÓÞ
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒØâì ÝÞÜÕàÐ: Òë×ëÒÐÕÜëÙ ÐÑÞÝÕÝâ áÜÞÖÕâ ãÒØÔÕâì ÝÞÜÕà
ÒàÕÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ . ²ÐèÕÓÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
X Á ßÞÜÞéìî ãáâÐÝÞÒØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ çÐáÞÒ. ½ÐÖÜØâÕ y ¾âÚÛîçØâì
ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ãáâÐÝÞÒÚÕ ×ÝÐçÕÝØï ÜØÝãâ. ²ëÑÞà íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ×ÐßàÕéÐÕâ ßÕàÕÔÐçã áÒÞÕÓÞ
ÝÞÜÕàÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÜã ÐÑÞÝÕÝâã.
X ¿ÞÒâÞàØâÕ ßàÕÔëÔãéØÙ ßãÝÚâ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ×ÝÐçÕÝØï
ÜØÝãâ. X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÝÐÖÜØâÕ .

36 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐáâàÞØâì


ÃáÛãÓÐ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÝÐßàÐÒØâì ßÐàÐÜÕâàë ßÕàÕÐÔàeáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ:
ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐßàØÜÕà, X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ
ÝÐ ÝÞÜÕà áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî ÞâÚàëâì.
ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ (ãáÛãÓÐ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ Ø
áÕâØ). ÝÐÖÜØâÕ .
²Þ×ÜÞÖÝÞ ÑÞÛìèÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÒÐàØÐÝâÞÒ ÝÐáâàÞÙÚØ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï
ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ: Òë×ÞÒÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
y ¿ÕàÕÐÔà. ÒáÕ ÓÞÛÞá. Òë×ÞÒë X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÍâÞâ ÒÐàØÐÝâ Þ×ÝÐçÐÕâ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØî ÒáÕå ÒåÞÔïéØå ÝÐÖÜØâÕ .
ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ.
´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ßàÕÔÛÐÓÐÕÜÞÓÞ ÒØÔÐ ßÕàÕÐÔàeáÐæØØ
y ¿ÕàÕÐÔàÕá., ÕáÛØ ×ÐÝïâ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë çÕâëàÕ äãÝÚæØØ:
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ÒåÞÔïéØÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ
Òë×ÞÒë ßÕàÕÝÐßàÐÒÛïîâáï, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ×ÐÝïâ ØÛØ y ²ÚÛîçØâì
ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ÞâÚÛÞÝïÕâáï. ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÝÞÜÕà ÔÛï
ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÒÐè °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ
y ¿-ÐÔà., ÕáÛØ ÝÕ ÞâÒÕçÐÕâ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà.
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ßÕàÕÝÐßàÐÒÛïîâáï ÒáÕ
ÞáâÐÒèØÕáï ÑÕ× ÞâÒÕâÐ ÒåÞÔïéØÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë. y ¾âÜÕÝÐ
²ëÑÕàØâÕ íâÞâ ÒÐàØÐÝâ ÔÛï ÒáÕå ÒØÔÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ,
y ¿ÕàÕÐÔàÕá., ÕáÛØ ÒÝÕ ×ÞÝë ÚÞâÞàëÕ ÔÞÛÖÝë Ñëâì ÞâÚÛîçÕÝë.
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ßÕàÕÝÐßàÐÒÛïîâáï
ÓÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë, ßÞáâãßØÒèØÕ Ò âÞ ÒàÕÜï, ÚÞÓÔÐ y ÁÞáâÞïÝØÕ
âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï ÒÝÕ ×ÞÝë ÞåÒÐâÐ áÕâØ. ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞÒÕàØâì âÕÚãéÕÕ áÞáâÞïÝØÕ
ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ.
y ¿-ÐÔàÕá., ÕáÛØ ÝÕ ÔÞáâãßÕÝ
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ßÕàÕÝÐßàÐÒÛïîâáï y ·ÐÔÕàÖÚÐ
ÒåÞÔïéØÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë, ßÞáâãßØÒèØÕ Ò âÞ ÒàÕÜï, ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ßÕàØÞÔ ÒàÕÜÕÝØ, ßÞ
ÚÞÓÔÐ Òë ÝÕ ÞâÒÕçÐÛØ ÝÐ Òë×ÞÒ. ØáâÕçÕÝØØ ÚÞâÞàÞÓÞ ÒåÞÔïéØÙ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ Òë×ÞÒ ÔÞÛÖÕÝ
Ñëâì ßÕàÕÐÔàÕáÞÒÐÝ.
y ¾âÜÕÝØâì ßÕàÕÐÔàÕáÐæØî
¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ÞâÜÕÝïîâáï ÛîÑëÕ ÐÚâØÒÝëÕ
ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 37


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

! ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÔÛï ÒàÕÜÕÝØ ×ÐÔÕàÖÚØ


×ÝÐçÕÝØÕ 5 áÕÚãÝÔ. ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÝÐ
ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ
´Ûï ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ØÜÕîâáï âàØ ÒÐàØÐÝâÐ ãáâÐÝÞÒÚØ
ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï (ãáÛãÓÐ áÕâØ):
ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÝÐ
y ²ÚÛîçØâì
ÔØáßÛÕÕ ÝÐ áâà. 13. ¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ßÐàÐÜÕâàÐ ÒÚÛîçÐÕâáï ãáÛãÓÐ
°ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÞâÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ.
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØÝØÜÐâì ÒáÕ y ¾âÜÕÝÐ
ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ßÞáÛÕ ßÕàÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ßÐàÐÜÕâàÐ ãáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ
ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÕ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ “¾âÚÛîçÕÝÞ”. ÞâÚÛîçÐÕâáï.
y ÁÞáâÞïÝØÕ
¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ! ²ëÑÕàØâÕ íâÞâ ßÐàÐÜÕâà ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ âÕÚãéÕÓÞ
µáÛØ ÒÚÛîçÐÕâáï íâÐ äãÝÚæØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, áÞáâÞïÝØï ãáÛãÓØ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÛï áÒÞÕÓÞ
çâÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÞáâÐâÞçÝÐï ÓàÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ (×ÐßàÞá áÕâØ).
ÔÛï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ÒåÞÔïéÕÜ Òë×ÞÒÕ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ
±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà
áãéÕáâÒãÕâ àØáÚ âÞÓÞ, çâÞ Òë×ëÒÐîéØÙ ÐÑÞÝÕÝâ ÑãÔÕâ
áÛëèÐâì àÐ×ÓÞÒÞàë, ÒÕÔãéØÕáï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ. ÄãÝÚæØï ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÛØÑÞ ÒÚÛîçÕÝÐ
(²ÚÛîçØâì), ÛØÑÞ ÞâÚÛîçÕÝÐ (¾âÚÛîçØâì).
´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÚÛîçØâì äãÝÚæØî
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ: ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ ÍâÐ äãÝÚæØï ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ
ÞâÚàëâì. ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¿ÐàÐÜÕâàë Òë×ÞÒÞÒ Ø Ï×ëÚ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔØáßÛÕï
ÝÐÖÜØâÕ . ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì ï×ëÚ, ÚÞâÞàëÙ
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî °ÒâÞÞâÒÕâ Ø ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ÒëÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ¿àØ
ÝÐÖÜØâÕ . ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØç. ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ.
²ÚÛîçØâì ØÛØ ¾âÚÛîçØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ï×ëÚÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔØáßÛÕï Ò àÕÖØÜÕ
ÞÖØÔÐÝØï:

38 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝ Ò áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ÞáÝÞÒÐÝÝÞÙ ÝÐ
ÞâÚàëâì. ÜØÚàÞáÞâÞÒÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ (MCN).
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ
²ëÑÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ
Ø ÝÐÖÜØâÕ .
ÁÞâÞÒãî áÕâì, Ú ÚÞâÞàÞÙ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝ âÕÛÕäÞÝ,
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî Ï×ëÚ ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì Ò ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÜ ØÛØ àãçÝÞÜ àÕÖØÜÕ.
Ø ÝÐÖÜØâÕ .
y °ÒâÞÜÐâØç.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ï×ëÚ
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëÑØàÐÕâ
Ø ÝÐÖÜØâÕ . ßÞÔåÞÔïéãî ÔÞáâãßÝãî áÞâÞÒãî áÕâì.
½ÐáâàÞÙÚÐ ßÞÔáÒÕâÚØ ÔØáßÛÕï y ²àãçÝãî
´Ûï ÑÞÛìèÕÓÞ ÚÞÜäÞàâÐ ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ ØÝäÞàÜÐæØØ ¸× ÒëÒÕÔÕÝÝÞÓÞ áßØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå áÞâÞÒëå áÕâÕÙ
ïàÚÞáâì ßÞÔáÒÕâÚØ ÔØáßÛÕï ÜÞÖÝÞ àÕÓãÛØàÞÒÐâì. ´Ûï íâÞÓÞ ÒàãçÝãî ÒëÑØàÐÕâáï áÕâì, ã ÚÞâÞàÞÙ Õáâì áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ
ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ÔÒÐ ÝÐáâàÐØÒÐÕÜëå àÕÖØÜÐ. ÃßàÐÒÛÕÝØÕ àÞãÜØÝÓÕ á ÞßÕàÐâÞàÞÜ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. ÂÕÛÕäÞÝ
ßÞÔáÒÕâÚÞÙ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãàÞÒÝÕÜ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ ÞáâÐÕâáï Ò àÕÖØÜÕ àãçÝÞÓÞ ÒëÑÞàÐ áÕâØ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ
ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÐâçØÚ. ÝÕ ÑãÔÕâ ÒëÑàÐÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ àÕÖØÜ ØÛØ ÝÕ ÑãÔÕâ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔàãÓÐï SIM-ÚÐàâÐ.
ÏàÚÞáâì - ÔÕÝì
´Ûï ÒëÑÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÏàÚÞáâì - ÔÕÝì Ø
ÝÐÖÜØâÕ . X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ
ÞâÚàëâì.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ãàÞÒÕÝì
ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ . X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø
ÝÐÖÜØâÕ .
ÏàÚÞáâì - ÝÞçì
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ²ëÑÞà áÕâØ Ø
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ãàÞÒÕÝì
ÝÐÖÜØâÕ .
ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
¸ÝäÞàÜÐæØï ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ ÝÐÖÜØâÕ .
¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
ØÝäÞàÜÐæØï Þ âÕÚãéÕÙ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ áÞâÕ. ¾ÔÝÐÚÞ íâÐ
áÕâÕÒÐï ãáÛãÓÐ ÔÕÙáâÒãÕâ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 39


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

ÂÐÙÜÕà ÞâÚÛîçÕÝØï °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ


² ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ àÕÓãÛØàãÕÜÐï °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ (ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ßÞçâÞÒëÙ ïéØÚ) - íâÞ ãáÛãÓÐ áÕâØ,
×ÐÔÕàÖÚÐ ÞâÚÛîçÕÝØï ßØâÐÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ßÞáÛÕ ÞâÚÛîçÕÝØï ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ
áØáâÕÜë ×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ¿ÕàØÞÔ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ ßÞÔßØáÚØ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚã ÕÓÞ
ÚÞâÞàÞÓÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßàÞÔÞÛÖÐÕâ àÐÑÞâÐâì ÝÞÜÕà áÛÕÔãÕâ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ
ßÞáÛÕ ÞâÚÛîçÕÝØï áØáâÕÜë ×ÐÖØÓÐÝØï, ÞßàÕÔÕÛïÕâ ÂÐÙÜÕà âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ íâÞÙ ãáÛãÓÕ, Ð
ÞâÚÛîçÕÝØï. ÂÐÙÜÕà ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßÕàÕ×ÐßãáÚÐÕâáï ßÞáÛÕ âÐÚÖÕ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ
ÚÐÖÔÞÓÞ áÔÕÛÐÝÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ãáÛãÓ.
´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
! ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÔÛï âÐÙÜÕàÐ ÞâÚÛîçÕÝØï
ÒÕÛØçØÝã ×ÐÔÕàÖÚØ, àÐÒÝãî ßïâØ ÜØÝãâÐÜ. X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë
¼ÐÚáØÜÐÛìÝÐï ÒÕÛØçØÝÐ ×ÐÔÕàÖÚØ ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÚàëâì ÕÓÞ.
áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ 24 çÐáÐÜ. X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ Ø
ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì, çâÞ àÐÑÞâÐîéØÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àïÖÐÕâ ÝÐÖÜØâÕ .
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ¿àØ ÝÐáâàÞÙÚÕ âÐÙÜÕàÐ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÞâÚÛîçÕÝØï áÛÕÔãÕâ ãçØâëÒÐâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì àÐ×àïÔÚØ ÝÐÖÜØâÕ .
ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ.
´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ âÐÙÜÕàÐ ÞâÚÛîçÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ X ²ëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ¿àÞáÛãèÐâì ÓÞÛÞá. áÞÞÑé. Ø
ÞâÚàëâì. ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ Ø ÔÐÛÕÕ
ÝÐÖÜØâÕ . áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÂÐÙÜÕà
ÞâÚÛîçÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ . ! ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø
ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ .
X Á ßÞÜÞéìî àÞÛØÚÐ Navi TM
ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ
ÒàÕÜï ×ÐÔÕàÖÚØ. ½ÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ
X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï âÐÙÜÕàÐ. ½ÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ
áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ßàØ ßÞÔßØáÚÕ ÝÐ íâã ãáÛãÓã.
½Ð ÔØáßÛÕÙ ÑãÔÕâ ÒëÒÕÔÕÝÞ áÞÞÑéÕÝØÕ Þ âÞÜ, çâÞ âÐÙÜÕà
ÞâÚÛîçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÝ.

40 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

X ²ëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ½ÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ Ø X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¼ÞÔÕÜ GPRS Ø
ÝÐÖÜØâÕ . ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî æØäàÞÒëå ÚÛÐÒØè Þâ ÔÞ ÒÒÕÔØâÕ X ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÝÞÒëå ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ
ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ. µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, áãéÕáâÒãîéØå âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ Ú áÛãÖÑÕ GPRS áÝÞÒÐ
ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ÝÐÖÜØâÕ .
X ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ . X ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï Òë×ÞÒÐ äãÝÚæØØ ¸×ÜÕÝØâì âÞçÚã
ÔÞáâãßÐ? Ø, ØáßÞÛì×ãï ÐÛäÐÒØâÝÞ-æØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ,
½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÛãÖÑÕ GPRS.
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú X ½ÐÖÐâØÕÜ áÞåàÐÝØâÕ ÝÐáâàÞÙÚØ.
áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ØÛØ
X ¾èØÑÞçÝÞ ÒÒÕÔÕÝÝëÙ áØÜÒÞÛ ÜÞÖÝÞ áâÕàÕâì ÝÐÖÐâØÕÜ
á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝ Ò ÚÐçÕáâÒÕ
. ½ÐÖÜØâÕ íâã ÚÛÐÒØèã Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ
ÜÞÔÕÜÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÚÞÜßìîâÕàÐ Ú áÕâØ GPRS. ¾ÔÝÐÚÞ
ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ÒÒÕÔÕÝÝëå áØÜÒÞÛÞÒ.
áÛÕÔãÕâ ÞÑàÐâØâì ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú
áÕâØ GPRS ßÞâàÕÑãÕâáï âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ
ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÝÐ áâà. 55.
ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
¾ßÛÐâÐ ×Ð ÔÞáâãß GPRS Ø ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ
´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï âÕåÝÞÛÞÓØØ GPRS:
¾ßÛÐâÐ ÜÞÖÕâ ÝÐçØáÛïâìáï ×Ð ÐÚâØÒÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS
y ÁÛÕÔãÕâ ßÞÔßØáÐâìáï ÝÐ ãáÛãÓã GPRS ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ×Ð àÐÑÞâã á ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ, ØáßÞÛì×ãîéØÜØ GPRS,
ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÝÐßàØÜÕà, ×Ð ßÕàÕÔÐçã Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå Ø ÚÞàÞâÚØå
y ´ÞáâÞÒÕàÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞáâãßÝÞáâØ áÛãÖÑë GPRS áÞÞÑéÕÝØÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÞßÛÐâÕ
Ø ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÝÐáâàÞÙÚÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ
ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
y ¿ÐàÐÜÕâàë, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï àÐÑÞâë ßàØÛÞÖÕÝØÙ,
ØáßÞÛì×ãîéØå GPRS, áÛÕÔãÕâ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ áÞåàÐÝØâì
Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 41


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

½ÐáâàÞÙÚÐ ×ÐéØâë y ¾âÚÛîçØâì


ÃáÛãÓÐ ×ÐÚàëâÞÙ Óàãßßë ÞâÚÛîçÕÝÐ.
¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ! y ¿Þ ãÜÞÛç.
´Ûï ÝÕÚÞâÞàëå ÒÐàØÐÝâÞÒ ÝÐáâàÞÕÚ ×ÐéØâë (ÝÐßàØÜÕà, ´ÕÙáâÒãîâ ãáâÐÝÞÒÚØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
ÚÞÓÔÐ Òë×ÞÒë ÞÓàÐÝØçÕÝë ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ ÓàãßßÞÙ y ²ÚÛîçØâì
ØÛØ áßØáÚÞÜ àÐ×àÕèÕÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ) ÜÞÖÕâ ÞÑÝÐàãÖØâìáï, ÃáÛãÓÐ ×ÐÚàëâÞÙ Óàãßßë ÒÚÛîçÕÝÐ.
çâÞ Ò ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÑÛÞÚØàãîâáï Òë×ÞÒë ßÞ
ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ âÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÐÜ (ÝÐßàØÜÕà, 112) ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ
áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÓàÐÝØçØâì ßÞáëÛÚã Òë×ÞÒÞÒ ×ÐÔÐÝÝëÜ
íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÕ áßØáÚÞÜ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï
ÞâÚÛîçÕÝØÕ íâØå äãÝÚæØÙ. ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ SIM-ÚÐàâÞÙ). ´Ûï
áÞåàÐÝÕÝØï Ø Ø×ÜÕÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ò íâÞÜ
·ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN áßØáÚÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ÚÞÔ PIN2.
ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãáâÐÝÞÒØâì àÕÖØÜ, ´Ûï ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ØÜÕîâáï âàØ ÒÐàØÐÝâÐ ãáâÐÝÞÒÚØ:
Ò ÚÞâÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ ×ÐßàÐèØÒÐÕâ ÚÞÔ PIN y ¾âÚÛîçØâì
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ SIM-ÚÐàâë. ÁÛÕÔãÕâ ×ÐÜÕâØâì, çâÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ ÃáÛãÓÐ àÐ×àÕèÕÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÞâÚÛîçÕÝÐ.
ßÞáâÐÒéØÚØ ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÞâÚÛîçØâì ×ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN. y ½ÞÜÕàÐ
·ÐÜÕÝÐ ÚÞÔÐ PIN ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ ÝÞÜÕàÞÒ,
ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÛï ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ.
ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÜÕÝØâì ÚÞÔ PIN ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ
SIM-ÚÐàâë. ÁÛÕÔãÕâ ×ÐÜÕâØâì, çâÞ íâØ ÚÞÔë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì y ²ÚÛîçØâì
âÞÛìÚÞ æØäàë 0 – 9. ÃáÛãÓÐ àÐ×àÕèÕÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÒÚÛîçÕÝÐ.
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ.
·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÕâØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÓàÐÝØçØâì ÒåÞÔïéØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
ØáåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÓàãßßÞÙ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ.
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ºÞÔë
ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÞßÕàÐæØÙ á SIM-ÚÐàâÞÙ ÝÐ áâà. 12.
´Ûï ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ØÜÕîâáï âàØ ÒÐàØÐÝâÐ ãáâÐÝÞÒÚØ:

42 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

½ÐáâàÞÙÚØ ×ÒãÚÐ
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ
¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ!
ÒÐàØÐÝâÞÒ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï: ¾âÜÕÝØâì ÞßÕàÐæØî ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝëå ÝÐáâàÞÕÚ
ÝÕÛì×ï. ¿àÕÔëÔãéØÕ ÔÐÝÝëÕ áâØàÐîâáï ÞÚÞÝçÐâÕÛìÝÞ.
y ¿àïÜÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛî SP-2 Ø×
ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ.
³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ
y ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛî
¿àØ ×ÐßØáØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ Ø
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ çÕàÕ×
ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÞÒ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ
ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÕ àÕÛÕ, ßÕàÕÚÛîçÐîéÕÕ áØÓÝÐÛë,
äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ áÛÕÔãÕâ
ÚÞâÞàëÕ ßÞáâãßÐîâ ÝÐ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (ÝÕ ÒåÞÔØâ Ò
ãçØâëÒÐâì áÛÕÔãîéÕÕ:
ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ). ¾ÑàÐâØâÕáì Ú
áßÕæØÐÛØáâã, ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîéÕÜã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ y ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÝÕ ×ÐÒØáïâ Þâ ï×ëÚÐ, Ð ÞßàÕÔÕÛïîâáï
âÕÛÕäÞÝ, ×Ð ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜ áÞÒÕâÞÜ. ØáÚÛîçØâÕÛìÝÞ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜØ ÞáÞÑÕÝÝÞáâïÜØ
ÓÞÛÞáÐ.
X ´Ûï íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ³àÞÜÚÞÓÞÒÞà.
y ÄÞÝÞÒëÙ èãÜ ÜÕèÐÕâ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâÕ áØáâÕÜë
y ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛî
àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØï ÓÞÛÞáÐ, ßÞíâÞÜã ÒëßÞÛÝïÙâÕ ×ÐßØáì Ø ßÞ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ çÕàÕ× ÛØÝÕÙÝëÙ
ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ßÞáëÛÐÙâÕ Òë×ÞÒë Ò âØåÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ.
ÐãÔØÞÒåÞÔ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï
ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ÝÐáâàÞÙÚÐ ãàÞÒÝï ÐãÔØÞáØÓÝÐÛÐ. y ¿àØ ×ÐßØáØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ØÛØ ßàØ ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÞÒ á
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ÔÕàÖØâÕ
X ´Ûï íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî °/Ü ÓàÞÜÚ.
âÕÛÕäÞÝ Ò ÞÑëçÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ àïÔÞÜ á ãåÞÜ.
ÁâÐÝÔÐàâÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ y ÁÛØèÚÞÜ ÚÞàÞâÚØÕ ÜÕâÚØ ÝÕ ÒÞáßàØÝØÜÐîâáï
¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝëå âÕÛÕäÞÝÞÜ; ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÔÛØÝÝëÕ
(×ÐÔÐÝÝëå Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ) ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ Ø ÝÕ ×ÐßØáëÒÐÙâÕ ßÞåÞÖØÕ ÜÕâÚØ ÔÛï
ÜÕÝî Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: àÐ×Ýëå ÝÞÜÕàÞÒ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ Ø
ÝÐÖÜØâÕ . ! ¸Üï áÛÕÔãÕâ ßàÞØ×ÝÞáØâì Ò âÞçÝÞáâØ âÐÚ ÖÕ, ÚÐÚ ÞÝÞ
ÑëÛÞ ßàÞØ×ÝÕáÕÝÞ ßàØ ×ÐßØáØ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÝÕßàÞáâÞ,
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ²Þááâ áâÔ ÝÐßàØÜÕà, Ò èãÜÝÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ ØÛØ Ò ÜÞÜÕÝâ
ÝÐáâàÞÙÚØ? Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÞßÐáÝÞáâØ, ßÞíâÞÜã ÝÕ áâÞØâ ßÞÛÝÞáâìî ßÞÛÐÓÐâìáï ÝÐ
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. äãÝÚæØî ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 43


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ


ÂÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÐÜ ÜÞÖÝÞ ßàØáÒÐØÒÐâì ³ÞÛÞá. ÜÕâÚØ, ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï áÛãÖØâ ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ ÒáÕå ÓÞÛÞáÞÒëå
ßàØ àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØØ ÚÞâÞàëå ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÑãÔÕâ ÜÕâÞÚ, åàÐÝïéØåáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ø ÔÛï
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÝÐÑØàÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ØÜ ÝÞÜÕàÐ. àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï áßØáÚÐ ÜÕâÞÚ á ßÞÜÞéìî ßàØÒÕÔÕÝÝëå
ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ.
·ÐßØáì ÝÞÒÞÙ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ
y ²ÞáßàÞØ×Ò.
Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÜÞÖÕâ Ñëâì ×ÐßØáÐÝÐ ½ÞÒÐï
Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ
ÓÞÛÞáÞÒÐï ÜÕâÚÐ. ·ÐâÕÜ íâÐ ÜÕâÚÐ ßàØáÒÐØÒÐÕâáï ÝÞÜÕàã Ò ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã âÐÚ, ÚÐÚ ÞÝÐ ×ÐßØáÐÝÐ Ò ßÐÜïâØ
âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ. ² ßÐÜïâØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï âÕÛÕäÞÝÐ.
ÚÐÖÔÞÓÞ ßàÞäØÛï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÜÞÓãâ Ñëâì áÞåàÐÝÕÝë ÔÞ
12 ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ Ø áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ØÜ âÕÛÕäÞÝÝëå y ¸×ÜÕÝØâì
ÝÞÜÕàÞÒ. ² ÚÐçÕáâÒÕ ÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÛîÑÞÕ »îÑãî ØÜÕîéãîáï ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã ÜÞÖÝÞ ×ÐÜÕÝØâì ÝÐ
áÛÞÒÞ (áÛÞÒÐ), ÝÐßàØÜÕà, ØÜï ÐÑÞÝÕÝâÐ. ÝÞÒãî. ´Ûï íâÞÓÞ ÝãÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÔÐÝÝãî äãÝÚæØî Ø
ßàÞØ×ÝÕáâØ ÝÞÒãî ÜÕâÚã.
X ½ÞÒÐï ÓÞÛÞáÞÒÐï ÜÕâÚÐ ÜÞÖÕâ Ñëâì ×ÐßØáÐÝÐ
áÛÕÔãîéØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ: Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ y ÃÔÐÛØâì ÓÞÛÞá. ÜÕâÚã?
ÜÕÝî ³¾»¾Á, ×ÐâÕÜ á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì ÓÞÛÞáÞÒãî
³ÞÛÞá. ÜÕâÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ ÝÐÖÜØâÕ . ÜÕâÚã, ÞáÒÞÑÞÔØÒ ÜÕáâÞ ÔÛï ×ÐßØáØ ÝÞÒÞÙ ÜÕâÚØ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ½ÞÒÐï ÓÞÛÞáÞÒÐï ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÐÝÝÐï äãÝÚæØï Òë×ëÒÐÕâáï
ÜÕâÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ . áÛÕÔãîéØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ:
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ³¾»¾Á, ×ÐâÕÜ á ßÞÜÞéìî
âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ³ÞÛÞá. ÜÕâÚØ. ½ÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá.
ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÜÕâÞÚ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ
âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÝÐÖÜØâÕ .
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.

44 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ·ÐßØáì ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ


ÍâÐ äãÝÚæØï ÔÐÕâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ×ÐßØáëÒÐâì ³ÞÛÞáÞÒëÕ
´Ûï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ: ÚÞÜÐÝÔë (ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÛÞÒ, áÞáâÐÒÛïîéØå ãáâÝãî
ÚÞÜÐÝÔã) Ø ×ÐÚàÕßÛïâì ×Ð ÝØÜØ Òë×ÞÒ äãÝÚæØÙ, ÒåÞÔïéØå Ò
X ½ÐÖÜØâÕ . ±ãÔÕâ ßÞÔÐÝ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá. ÚÞÜÐÝÔ.
ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ³ÞÒÞàØâÕ. X ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ×ÐßØáëÒÐâì ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë, Ò
X ³àÞÜÚÞ Ø çÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã, àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ³¾»¾Á. Á ßÞÜÞéìî
áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî âàÕÑãÕÜÞÜã ÝÞÜÕàã. ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë Ø
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕâ ÓÞÛÞáÞÒãî ÝÐÖÜØâÕ .
ÜÕâÚã Ø çÕàÕ× 1,5 áÕÚãÝÔë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÝÐÑÕàÕâ X Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ³ÞÛÞáÞÒëÕ
áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ íâÞÙ ÜÕâÚÕ ÝÞÜÕà. ÚÞÜÐÝÔë Ø ÒëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî, ÝÐÖÐÒ .
X ´Ûï ÞâÜÕÝë ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ÝÐÖÜØâÕ . X Á ßÞÜÞéìî ßàÞáÜÞâàØâÕ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá. ÚÞÜÐÝÔ,
ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø ÝÐÖÜØâÕ .
! µáÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS,
ÒëßÞÛÝïÕâ ßàØÕÜ ØÛØ ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå, ßÞáëÛÚÐ X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
Òë×ÞÒÞÒ á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ
ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ
äãÝÚæØÕÙ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ, ×ÐÚàÞÙâÕ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ áÞáâÞØâ Ø× âÕå ÚÞÜÐÝÔ âÕÛÕäÞÝÐ,
ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS. ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÓÞÛÞáÞÜ. »îÑãî Ø×
ÚÞÜÐÝÔ Ò áßØáÚÕ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì Ø ÝÐáâàÞØâì, ØáßÞÛì×ãï
³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ:
´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ y ²Þáßà. ÓÞÛÞá. ÚÞÜÐÝÔë
ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÞÜÐÝÔë, ßÞÔÐÒÐÕÜëÕ ÓÞÛÞáÞÜ. ³ÞÛÞáÞÒãî Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ
ÜÕâÚã ÜÞÖÝÞ ßàØáÒÞØâì ÝÕ ÑÞÛÕÕ, çÕÜ âàÕÜ ÚÞÜÐÝÔÐÜ, ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã âÐÚ, ÚÐÚ ÞÝÐ ×ÐßØáÐÝÐ Ò ßÐÜïâØ
ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá. ÚÞÜÐÝÔ. ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÜ âÕÛÕäÞÝÐ.
ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï âÐÚ ÖÕ, ÚÐÚ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ.
y ¸×ÜÕÝØâì
¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ:
²ÜÕáâÞ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÚÞÜÐÝÔë ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáÐâì
y ²Þáßà. ÔØÚâ. ×ÐßØáØ ÝÞÒãî.
y ·ÐÓàã×Øâì ÚÞÝâÐÚâë
y ¼-ÓÐàÝØâãàÐ Bluetooth

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 45


½ÐáâàÞÙÚØ Ø ßÐàÐÜÕâàë

y ÃÔÐÛØâì ÓÛá ÚÞÜÐÝÔã? ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÚÞÜÐÝÔë


Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì ÓÞÛÞáÞÒãî
ÚÞÜÐÝÔã, ÞáÒÞÑÞÔØÒ ÜÕáâÞ ÔÛï ×ÐßØáØ ÝÞÒÞÙ ÚÞÜÐÝÔë. ! µáÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS,
ÒëßÞÛÝïÕâ ßàØÕÜ ØÛØ ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå, ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ¿àÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ³¾»¾Á, ×ÐâÕÜ á ßÞÜÞéìî áÛÕÔãÕâ ×ÐÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ
ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë. GPRS.
½ÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá.
ÚÞÜÐÝÔ Ø ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÚÞÜÐÝÔë:
X Á ßÞÜÞéìî ßàÞáÜÞâàØâÕ ÁßØáÞÚ ÓÞÛÞá. ÚÞÜÐÝÔ, X ½ÐÖÜØâÕ . ±ãÔÕâ ßÞÔÐÝ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÚÞÜÐÝÔã Ø ÝÐÖÜØâÕ . ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ³ÞÒÞàØâÕ.
X ´Ûï ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÚÞÜÐÝÔë ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÛîÑãî Ø× X ³àÞÜÚÞ Ø çÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã.
ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÒëèÕ äãÝÚæØÙ.
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕâ ÓÞÛÞáÞÒãî
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ÚÞÜÐÝÔã Ø çÕàÕ× 1,5 áÕÚãÝÔë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëßÞÛÝØâ
¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî íâÞÙ ÚÞÜÐÝÔÕ äãÝÚæØî.
ÒØÔã áÛÕÔãîéÕÕ:
y ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ÝÕ ×ÐÒØáïâ Þâ ï×ëÚÐ. ¾ÝØ ! ³ÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã áÛÕÔãÕâ ßàÞØ×ÝÞáØâì Ò âÞçÝÞáâØ âÐÚ
ÖÕ, ÚÐÚ ÞÝÐ ÑëÛÐ ßàÞØ×ÝÕáÕÝÐ ßàØ ×ÐßØáØ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ
ÞßàÕÔÕÛïîâáï ØáÚÛîçØâÕÛìÝÞ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜØ Ñëâì ÝÕßàÞáâÞ, ÝÐßàØÜÕà, Ò èãÜÝÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ ØÛØ Ò
ÞáÞÑÕÝÝÞáâïÜØ ÓÞÛÞáÐ. ÜÞÜÕÝâ ÞßÐáÝÞáâØ, ßÞíâÞÜã ÝÕ áâÞØâ ßÞÛÝÞáâìî
y ¿ÞáâÞàÞÝÝØÕ èãÜë ÜÕèÐîâ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâÕ ßÞÛÐÓÐâìáï ÝÐ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ Òë×ÞÒ ÚÞÜÐÝÔ.
áØáâÕÜë àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØï ÓÞÛÞáÐ. ·ÐßØáì ÚÞÜÐÝÔ Ø Øå
Òë×ÞÒ áÛÕÔãÕâ ßàÞØ×ÒÞÔØâì Ò âØèØÝÕ.
y ¿àØ ×ÐßØáØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ çÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÞáØâÕ áÛÞÒÐ
Ò ÜØÚàÞäÞÝ.
y ¾çÕÝì ÚÞàÞâÚØÕ ÚÞÜÐÝÔë ÝÕ àÐáßÞ×ÝÐîâáï. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ
ÔÛØÝÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë Ø Ø×ÑÕÓÐÙâÕ ×ÐßØáëÒÐâì áåÞÖØÕ
ÚÞÜÐÝÔë ÔÛï àÐ×Ýëå äãÝÚæØÙ.

46 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


´ØÚâÞäÞÝ

´ØÚâÞäÞÝ ! ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÐßØáÕÙ á ßÞÜÞéìî ÓÞÛÞáÞÒÞÙ


ÚÞÜÐÝÔë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ×ÐßØáÐâì
´ØÚâÞäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáëÒÐâì íâã ÚÞÜÐÝÔã Ø ×ÐÚàÕßØâì ×Ð ÝÕÙ Òë×ÞÒ äãÝÚæØØ
àÕçÕÒëÕ äàÐÓÜÕÝâë, ×ÒãÚØ Ø ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÐßØáÕÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï
àÐ×ÓÞÒÞàë ßÞ âÕÛÕäÞÝã. ÍâÞ ÞáÞÑÕÝÝÞ
ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ³ÞÛÞáÞÒëÕ
ãÔÞÑÝÞ, ÚÞÓÔÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÚÞÜÐÝÔë ÝÐ áâà. 45.
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÔÕÛÐâì ×ÐÜÕâÚØ. ½ÐßàØÜÕà, ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáÐâì
ØÜï ØÛØ ÝÞÜÕà, Ð ßÞ×ÔÝÕÕ ÒÝÕáâØ Øå Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã. ·ÐßØáÐâì
ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáëÒÐâì àÕçÕÒëÕ äàÐÓÜÕÝâë Ø
! ÁâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÜÕáâÝÞÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞ,
àÕÓÛÐÜÕÝâØàãîéÕÕ ×ÐßØáì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ. ½Õ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áÞåàÐÝïÕâ Øå Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ.
ØáßÞÛì×ãÙâÕ íâã äãÝÚæØî, ÕáÛØ íâÞ ×ÐßàÕéÕÝÞ ×ÐÚÞÝÞÜ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë áÔÕÛÐâì ×ÐßØáì:
¼ÞÖÝÞ áÔÕÛÐâì ÔÞ 10 ×ÐßØáÕÙ ÞÑéÕÙ ÔÛØâÕÛìÝÞáâìî ÔÞ X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ´ØÚâÞäÞÝ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ
ÒÞáìÜØ ÜØÝãâ. ²ÜÕáâÕ á ÚÐÖÔÞÙ ×ÐßØáìî áÞåàÐÝïîâáï ÕÕ ÞâÚàëâì.
ßÞàïÔÚÞÒëÙ ÝÞÜÕà, ÔÛØÝÐ, ÒàÕÜï ×ÐßØáØ Ø áÞáâÞïÝØÕ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ·ÐßØáÐâì Ø
ßÐÜïâØ ÝÐ ÜÞÜÕÝâ ×ÐßØáØ. ÝÐÖÜØâÕ .
²áÕ ÝÞÒëÕ ×ÐßØáØ áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. µáÛØ ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ, ÝÐ
´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÔØÚâÞäÞÝÐ ÝÐ ×ÐßØáì ÒÞ ÒàÕÜï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
ÔØáßÛÕÙ ÑãÔÕâ ÒëÒÕÔÕÝÞ áÞÞÑéÕÝØÕ: ½Õâ ßÐÜïâØ ÔÛï áÞåà.
àÐ×ÓÞÒÞàÐ:
¿ÕàÕÔ âÕÜ, ÚÐÚ ÔÕÛÐâì ÝÞÒëÕ ×ÐßØáØ, ßàØÔÕâáï ãÔÐÛØâì
çÐáâì áâÐàëå. X ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ×ÐßØáØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ
ÚÛÐÒØèã .
X ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÔØÚâÞäÞÝÐ ÝÐ ×ÐßØáì ÒÞ ÒàÕÜï
âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ X ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ×ÐßØáØ ÝÐÖÜØâÕ .
ÚÛÐÒØèã . ²áÕ áÞåàÐÝïÕÜëÕ ×ÐßØáØ ÝãÜÕàãîâáï (ÝÐßàØÜÕà,
“·°¿¸ÁÌ 1”).
! ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÐßØáÕÙ ãÔÞÑÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã. ²ë ßàÞØ×ÝÞáØâÕ ÚÞÜÐÝÔã — Ø ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ áÔÕÛÐÝÝëå ×ÐßØáÕÙ:
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÝÐçØÝÐÕâ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâì X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ´ØÚâÞäÞÝ Ø
ßÞáÛÕÔÝîî áÔÕÛÐÝÝãî ×ÐßØáì. Á ßÞÜÞéìî ÜÞÖÝÞ ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ áÔÕÛÐÝÝëå
ßàÞßãáâØâì âÕÚãéãî ×ÐßØáì Ø ßÕàÕÙâØ Ú áÛÕÔãîéÕÙ. ×ÐßØáÕÙ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 47


ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth

X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî ×ÐßØáì Ø 10 Ü ÔàãÓ Þâ ÔàãÓÐ. ¾ÔÝÐÚÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÜÞÖÕâ ÝÐàãèØâì
ÝÐÖÜØâÕ . ÝÐÛØçØÕ ßàÕßïâáâÒØÙ (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞàßãáÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛï),
ºàÞÜÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ áÞ×ÔÐÝØï ×ÐßØáÕÙ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë Ð âÐÚÖÕ ßÞÜÕåØ Þâ ÔàãÓØå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ.
äãÝÚæØØ ²ÞáßàÞØ×Ò. Ø ÃÔÐÛØâì.

²ÞáßàÞØ×Ò.
! ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÒï×Ø ßÞ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth
áÛÕÔãÕâ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ Ø ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ,
Ø ßÞÔÚÛîçÐÕÜÞÕ Ú ÝÕÜã áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ÒÝÕèÝÕÕ
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï áÛãÖØâ ÔÛï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÙ
ãáâàÞÙáâÒÞ ÒÚÛîçÕÝë. ² ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝÐå ÝÐ
×ÐßØáØ.
ßàØÜÕÝÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÐÛÞÖÕÝë
ÃÔÐÛØâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò
ÜÕáâÝëå ÞàÓÐÝÐå ÒÛÐáâØ.
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï áÛãÖØâ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ØÜÕîéØåáï ×ÐßØáÕÙ
Ø ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ÜÕáâÐ ÔÛï ÝÞÒëå. ²ÚÛîçÕÝØÕ/ÒëÚÛîçÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖÚØ âÕåÝÞÛÞÓØØ
Bluetooth
ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø ² ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ßÞÔÔÕàÖÚÐ âÕåÝÞÛÞÓØØ
Bluetooth Bluetooth ÒáÕÓÔÐ ÒÚÛîçÕÝÐ. ¾ÔÝÐÚÞ Ò ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒÐå,
ÂÕåÝÞÛÞÓØï Bluetooth — íâÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth, ÝÐßàØÜÕà,
ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëÙ áâÐÝÔÐàâ ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÐå, ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ÒàãçÝãî
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø ÝÐ ÜÐÛëå ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÞâÚÛîçØâì ÔÐÝÝãî äãÝÚæØî. ÁÛÕÔãÕâ
àÐááâÞïÝØïå, ßÞ×ÒÞÛïîéØÙ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÒÞ ÒáÕå ãáâàÞÙáâÒÐå, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï
ßÞÔÚÛîçÐâì Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã áÞÒÜÕáâØÜëÕ áÒï×Ðâì á ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ßàØ ßÞÜÞéØ
ÒÝÕèÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ âÕåÝÞÛÞÓØî âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth, ÒÚÛîçÕÝÐ ßÞÔÔÕàÖÚÐ íâÞÙ
Bluetooth. ² ÚÐçÕáâÒÕ ßÞÔÞÑÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÓãâ ÒëáâãßÐâì âÕåÝÞÛÞÓØØ.
ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ßÞàâÐâØÒÝëÙ ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÝÐ
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ. ØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ
² ãáâàÞÙáâÒÐå Bluetooth ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ØÝäÞàÜÐæØØ Bluetooth.
ØáßÞÛì×ãîâáï àÐÔØÞÒÞÛÝë, ßÞíâÞÜã ßàïÜÐï ÒØÔØÜÞáâì
¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî
ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÔàãÓØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ Bluetooth ÝÕ
Bluetooth
âàÕÑãÕâáï. ¾Ñï×ÐâÕÛìÝëÜ ïÒÛïÕâáï áÛÕÔãîéÕÕ ãáÛÞÒØÕ:
ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë ÝÐåÞÔØâìáï ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÑÞÛÕÕ ´Ûï áÞßàïÖÕÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ,
ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÜ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth, áÛÕÔãÕâ Ò ßÕàÒãî

48 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth

ÞçÕàÕÔì ÝÐÙâØ íâÞ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ×ÞÝÕ ÔÕÙáâÒØï áÒï×Ø ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ßàÞæÕÔãàë áÞßàïÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ Ò áßØáÚÕ
Bluetooth: âàÕÑãÕÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ:
X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî Bluetooth Ø X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø
ÝÐÖÜØâÕ . ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿ÞØáÚ ãáâà-Ò
¿ÞÚÐ×Ðâì ÐÚâØÒÝëÕ ãáâà.
Bluetooth Ø ÝÐÖÜØâÕ .
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÐÚâØÒÝëå ãáâàÞÙáâÒ,
¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÝÐçÝÕâ ßÞØáÚ Ò ×ÞÝÕ
ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth Ø ÝÐåÞÔïéØåáï Ò
ÔÕÙáâÒØï áÒï×Ø Bluetooth ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ Ø ÔàãÓØå ×ÞÝÕ ÔÕÙáâÒØï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ:
ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth.
¾ÑÝÐàãÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÑãÔãâ ÞâÞÑàÐÖÕÝë Ò ÒØÔÕ áßØáÚÐ X ² ÜÕÝî Bluetooth ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÐÚâØÒÝëÕ ãáâà. Ø
Ò ßÞàïÔÚÕ Øå ÞÑÝÐàãÖÕÝØï. ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ ÐÚâØÒÝëå
ãáâàÞÙáâÒ.
X ¿àÞáÜÐâàØÒÐÙâÕ áßØáÞÚ á ßÞÜÞéìî .
¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ Ø× íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ßàÕàÒÐâì
ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî áÞÕÔØÝÕÝØÕ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth.
Bluetooth
¿ÞÚÐ×Ðâì áÞßàïÖ. ãáâà.
´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÔÒÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë
ÞÑÜÕÝïâìáï ÚÞÔÐÜØ ÔÞáâãßÐ Bluetooth ßàØ ßÕàÒÞÜ ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßØáÚÐ áÞßàïÖÕÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÒëÑÕàØâÕ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ áÞÕÔØÝÕÝØï. ÍâÐ ÞßÕàÐæØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿ÞÚÐ×Ðâì áÞßàïÖ. ãáâà.. ´ÞáâãßÝÞáâì ÝÕÚÞâÞàëå
áÞßàïÖÕÝØÕÜ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ Bluetooth áÞÔÕàÖØâ Þâ 1 ÔÞ 16 Ø× ßàØÒÕÔÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ áÞáâÞïÝØï
æØäà. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ áÞÕÔØÝÕÝØï:
ÔÞáâãßÐ áÛÕÔãÕâ ÒÒÕáâØ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ, ßàØÛÐÓÐÕÜëÙ Ú X ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßØáÚÐ áÞßàïÖÕÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ á
ãáâàÞÙáâÒã. ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî Bluetooth Ø
¿àØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ áÞÕÔØÝÕÝØï Bluetooth á âÐÚØÜØ ÝÐÖÜØâÕ .
ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÚÐÚ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ
áÞÑáâÒÕÝÝëÙ ÚÞÔ ÞÔÝÞÚàÐâÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×, ßÞíâÞÜã ×ÐßÞÜØÝÐâì ÕÓÞ ÝÕ X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
âàÕÑãÕâáï. ÍâÞâ ÚÞÔ áÛÕÔãÕâ ÒÒÕáâØ Ò ÞÑÐ áÞßàïÓÐÕÜëå ÝÐÖÜØâÕ .
ãáâàÞÙáâÒÐ. ´ÐÛÕÕ áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ
X ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.
ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕØ ÞÑÞØå ãáâàÞÙáâÒ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 49


ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth

! ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞ ÒÝÞÒì áÞßàïÓÐÕÜëÕ


ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞÜÕéÐîâáï Ò ÝÐçÐÛÞ áßØáÚÐ.
“ÝÕÒØÔØÜëÜ” ÔÛï ßàÞçØå ãáâàÞÙáâÒ. ÍâÞ ×ÝÐçØâ, çâÞ ÞÝ ÝÕ
ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞÑÝÐàãÖÕÝ ßàØ ßÞØáÚÕ ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ,
ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÜØ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth.
ÁÞ×ÔÐâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ßÞÔÚÛîçØâì
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ áÒï×ì á áÞßàïÖÕÝÝëÜ ßÞàâÐâØÒÝëÙ ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ ßÕàÕÔÐâì ÝÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÜ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth. âÕÛÕäÞÝ ÒØ×ØâÝãî ÚÐàâÞçÚã, áÛÕÔãÕâ á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ
äãÝÚæØØ ÝÐ ÞÔÝã ÜØÝãâã áÔÕÛÐâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ
¾âÜÕÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ ÔÞáâãßÝëÜ ÔÛï ßàÞçØå ãáâàÞÙáâÒ. ½Ð íâÞâ ßÕàØÞÔ
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ãÔÐÛïÕâ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø× áßØáÚÐ ßàÕÚàÐéÐîâáï ÒáÕ ÐÚâØÒÝëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ßÞ ÚÐÝÐÛã
áÞßàïÖÕÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ. Bluetooth. ¿Þ×ÔÝÕÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ÑãÔãâ
ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝë ÒáÕ àÐ×ÞàÒÐÝÝëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï.
·ÐßàÞá ÐÒâÞàØ×ÐæØØ
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞßàÕÔÕÛØâì, ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÛØ
áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÞßàïÖÕÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
! ÁÛÕÔãÕâ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÜ
ÜÞÑØÛìÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï áÒï×Ðâì á
(½Õâ) ØÛØ ßÞáÛÕ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ (´Ð). ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ßàØ ßÞÜÞéØ âÕåÝÞÛÞÓØØ
Bluetooth, ÒÚÛîçÕÝÐ ßÞÔÔÕàÖÚÐ íâÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ. ½Õ
¸Üï âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï áÒï×Ø ßÞ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth ×ÐÑãÔìâÕ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ×ÝÐçÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÐ
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ Ø×ÜÕÝØâì ØÜï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ÀÐ×àÕè. 2-Õ áÞÕÔØÝÕÝØÕ, çâÞÑë áÔÕÛÐâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
âÕÛÕäÞÝÐ ÚÐÚ ãáâàÞÙáâÒÐ Bluetooth, ßÞÔ ÚÞâÞàëÜ âÕÛÕäÞÝ âÕÛÕäÞÝ ÔÞáâãßÝëÜ ÔÛï ßàÞçØå ãáâàÞÙáâÒ.
ØÔÕÝâØäØæØàãÕâáï ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì
ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ØÜÕÝØ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÝÐçÕÝØÕ “Nokia
810”. ²ëÑàÐÒ ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿ÞÚÐ×Ðâì áÞßàïÖ. ãáâà., ÜÞÖÝÞ
! ¿àØ çÐáâÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø Bluetooth,
ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÔÐÝÝëå Ø× ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ
ßàÞáÜÞâàÕâì ØÜÕÝÐ ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ, áÞßàïÖÕÝÝëå á âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ÜÞÖÝÞ Ò
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ. ÝÐáâàÞÙÚÐå ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ
“ÂàÕÑãÕâáï ÐÒâÞàØ×ÐæØï” ãáâÐÝÞÒØâì ×ÝÐçÕÝØÕ “½Õâ”.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¸Üï Bluetooth Ø ¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ßÞ ÚÐÝÐÛã
ÝÐÖÜØâÕ . Bluetooth ÑãÔÕâ ÒëßÞÛÝïâìáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÑÕ×
´Þáâãß Ú âÕÛÕäÞÝã ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÚÐÚØå-ÛØÑÞ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÙ Ø
ÐÒâÞàØ×ÐæØÙ.
¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ
âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÔàãÓØÜ áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ßÞ ÚÐÝÐÛã
áÒï×Ø Bluetooth ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ áâÐÝÞÒØâáï

50 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


´ÐÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï

ÀÐ×àÕèÕÝØÕ ÔÞáâãßÐ SIM-ÚÐàâÕ, ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï íâØå


ÀÐ×àÕèÕÝØÕ ÔÞáâãßÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÔàãÓØÕ ÝÞÜÕàÞÒ Øå áÛÕÔãÕâ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ áÚÞßØàÞÒÐâì Ò
áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ âÕåÝÞÛÞÓØî ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
Bluetooth, ÜÞÓÛØ ÞÑÝÐàãÖØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ø ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒÐàØÐÝâÐ ×ÐÓàã×ÚØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï:
ãáâÐÝÞÒØâì á ÝØÜ áÞÕÔØÝÕÝØÕ. X ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÝÐáâàÞÙÚÐÜ ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¿¾»Ì·¾²°Âµ»Ì Ø
! ¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï ÞÝÞ ÞáâÐÕâáï ÐÚâØÒÝëÜ
(â.Õ. ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ) Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ ÜØÝãâë. ÝÐÖÜØâÕ .
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ·ÐÓàã×Øâì
´ÐÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÚÞÝâÐÚâë? Ø ÝÐÖÐâØÕÜ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ.
´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞ×ÔÐâì X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî °/Ü SIM-ÚÐàâÐ
ÔÒÐ àÐ×ÛØçÝëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ÔÛï ÒëÑÞàÐ áÞßàïÖÕÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÓÞ
ßàÞäØÛï Ø áÞåàÐÝïâì Ò ÝØå ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth, ØÛØ ÔÛï
ßÕàáÞÝÐÛìÝëÕ ÔÐÝÝëÕ Ø ßÐàÐÜÕâàë ÞÑÝÐàãÖÕÝØï ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå íâã
ÝÐáâàÞÙÚØ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÒÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÞÔÝÞÙ SIM-ÚÐàâë âÕåÝÞÛÞÓØî. ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÒëÑÞàÐ.
ÜÞÓãâ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ ÔàãÓ Þâ ÔàãÓÐ ×ÐßØáëÒÐâì Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
ÝÞÜÕàÐ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, ÜÕâÚØ ÔÛï ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ °/Ü SIM-ÚÐàâÐ
ÝÞÜÕàÐ, ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë, áØÓÝÐÛë Òë×ÞÒÐ Ø ÚÞàÞâÚØÕ X ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ÚÞßØàÞÒÐÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ
áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÕàáÞÝÐÛìÝëÜ ÔÐÝÝëÜ ÝÐÖÜØâÕ . ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ÚÞßØàãÕâ Ò ßÐÜïâì
ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì áÒÞÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ
ßàÞäØÛì. ÝÞÜÕàÐ á ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ Ò ÝÕÓÞ SIM-ÚÐàâë.
·ÐÓàã×Øâì ÚÞÝâÐÚâë ÁÞßàïÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ âÕåÝÞÛÞÓØî
Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ áÚÞßØàÞÒÐâì Ò ßÐÜïâì Bluetooth
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ c
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ Ò ÝÕÓÞ SIM-ÚÐàâë ØÛØ Ø× ßÐÜïâØ
áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÓÞ
! ¼ÞÖÝÞ âÐÚ ÝÐáâàÞØâì ßÐàÐÜÕâàë ÐÒâÞàØ×ÐæØØ
áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, çâÞ ßàØ ÕÓÞ
ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth. ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã á ßÞÜÞéìî
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth ÝÕ ßÞâàÕÑãÕâáï
! ÍâÞ ÒÐÖÝÞ ßÞâÞÜã, çâÞ ßàïÜÞÙ ÔÞáâãß Ú âÕÛÕäÞÝÝÞÙ
ÚÝØÓÕ, åàÐÝïéÕÙáï ÝÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ Ò âÕÛÕäÞÝÕ
ÝØÚÐÚØå ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÙ ØÛØ ÐÒâÞàØ×ÐæØØ. ´Ûï íâÞÓÞ Ò
ÜÕÝî “¿ÞÚÐ×Ðâì áÞßàïÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒД ÞâÚÛîçØâÕ

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 51


´ÐÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï

äãÝÚæØî “ÂàÕÑãÕâáï ÐÒâÞàØ×ÐæØï”, ÒëÑàÐÒ ÔÛï ÝÕÕ X ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÛï ÒëÑÞàÐ ßàÞäØÛï ÒëÑÕàØâÕ
×ÝÐçÕÝØÕ “½Õâ”. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò ßãÝÚâ ÜÕÝî ¿ÞÛì×ÞÒÐâ. Ø ÝÐÖÜØâÕ .
àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ¸×ÜÕÝØâì
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ áÞßàïÖÕÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ÝÐÖÜØâÕ .
ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÕ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth (ØÜï ãÚÐ×ÐÝÞ Ò X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ
áßØáÚÕ), çìî âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÚÞßØàÞÒÐâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÙ ßàÞäØÛì Ø ÝÐÖÜØâÕ .
Ò ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
X ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ÚÞßØàÞÒÐÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ²ÐàØÐÝâë ×ÐÓàã×ÚØ
ÝÐÖÜØâÕ . ¼ÞÖÝÞ áÚÞßØàÞÒÐâì Ò ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ
ÔÐÝÝëÕ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÛîÑÞÓÞ áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ
¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÓÞ ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî
Bluetooth âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth. ²Þ×ÜÞÖÝë âàØ ÒÐàØÐÝâÐ
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ áÞßàïÖÕÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÞßØàÞÒÐÝØï:
ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÕ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth (ØÜï ãÚÐ×ÐÝÞ Ò y ¿ÐÜïâì SIM Ø âÕÛÕäÞÝÐ
áßØáÚÕ), çìî âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÚÞßØàÞÒÐâì ÍâÞâ ÒÐàØÐÝâ, ×ÐÔÐÝÝëÙ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî, ßÞ×ÒÞÛïÕâ
Ò ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. áÚÞßØàÞÒÐâì Ò ßÐÜïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÔÐÝÝëÕ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ SIM-ÚÐàâë Ø Ø×
¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ.
Bluetooth ÝÐ áâà. 48. y ¿ÐÜïâì SIM-ÚÐàâë
²ëÑÞà íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÓàã×Øâì Ò ßÐÜïâì
ÁÜÕÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÐÝÝëÕ âÞÛìÚÞ Ø×
² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ åàÐÝØâìáï ÔÒÐ àÐ×ÛØçÝëå âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ SIM-ÚÐàâë ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ßàÞäØÛï. ½ÐáâàÞÙÚØ ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ
y ¿ÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ
ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ ßàÞäØÛï ÞáãéÕáâÒÛïîâáï ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ,
ÍâÞâ ÒÐàØÐÝâ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÚÞßØàÞÒÐâì Ò ßÐÜïâì
á ãçÕâÞÜ ÒÚãáÞÒ Ø ßÞâàÕÑÝÞáâÕÙ ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàÞäØÛï.
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÐÝÝëÕ âÞÛìÚÞ Ø×
ºÐÖÔëÙ Ø× ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ßàÞäØÛÕÙ ØÜÕÕâ áÒÞÙ ×ÝÐçÞÚ,
âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
ÚÞâÞàëÙ ßÞáâÞïÝÝÞ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ:
¿ÞÛì×ÞÒ. 1
¿ÞÛì×ÞÒ. 2

52 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


´ÐÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï

´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐáâàÞØâì íâØ


ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ:
X ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ¿ÞÛì×ÞÒÐâ. Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÕÓÞ
ÞâÚàëâì.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ
×ÐÓàã×ÚØ Ø ÝÐÖÐâØÕÜ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ.
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø
ÝÐÖÜØâÕ .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 53


¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå

7. ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ¿àØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ


ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ Ú
ßàØÕÜã ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth. ´Ûï íâÞÓÞ
ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë ÔàãÓØÕ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ,
Bluetooth ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth, ÜÞÓÛØ ÞÑÝÐàãÖØâì
ÂÕåÝÞÛÞÓØï Bluetooth ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï
áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÒãå áÞÒÜÕáâØÜëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÀÐ×àÕèÕÝØÕ ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 51.
ÚÞâÞàëÕ ÝÐåÞÔïâáï ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÔÞ 10 ÜÕâàÞÒ ÔàãÓ Þâ ÂÕßÕàì ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßÕàÕÔÐçã ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
ÔàãÓÐ. Á ÕÕ ßÞÜÞéìî âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò ÝÞÜÕàÐ á ÔàãÓÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ âàÕÑãÕÜÞÜã ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø.
ÚÐçÕáâÒÕ ÜÞÔÕÜÐ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå ¿ÞáÛÕ ßàØÕÜÐ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth
áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ ßÞÔÚÛîçÐâì Ú ÝÕÜã áÞÒÜÕáâØÜëÕ ØÛØ Ò ÒØÔÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ àÞÛØÚ NaviTM
ÐÚáÕááãÐàë. Ø ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî “ÁÞåàÐÝØâì” ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï
ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî
! ²ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå
ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝÐå ÝÐ ßàØÜÕÝÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ,
âÕåÝÞÛÞÓØî ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø
“¾âÚÛÞÝØâì”, ÕáÛØ áÞåàÐÝïâì ÒØ×ØâÝãî ÚÐàâÞçÚã ÝÕ ÝãÖÝÞ.
Bluetooth, ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÐÛÞÖÕÝë ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ¿ÕàÕÔÐçÐ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ
¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ßÞ ÜÕáâã
¿ÞÛãçÕÝÝãî ÒØ×ØâÝãî ÚÐàâÞçÚã ÜÞÖÝÞ ßÕàÕáÛÐâì ÝÐ ÛîÑÞÙ
ßàØÞÑàÕâÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ, Ð âÐÚÖÕ Ò ÜÕáâÝëå ÞàÓÐÝÐå
áÞÒÜÕáâØÜëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth, ÕáÛØ
ÒÛÐáâØ.
âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ íâã äãÝÚæØî, ØÛØ ÝÐ ÛîÑÞÕ ÔàãÓÞÕ
ßÞàâÐâØÒÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÕ áâÐÝÔÐàâ vCard,
¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ çÕàÕ× áÛãÖÑã ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ.
ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì ØÝäÞàÜÐæØî
¿ÞÛãçØÒ ÒØ×ØâÝãî ÚÐàâÞçÚã, ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ¿ÕàÕáÛÐâì.
ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå Ò ÒØÔÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ ÛØÑÞ ßÞ ÚÐÝÐÛã µáÛØ ÖÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì ÚÐàâÞçÚã Ø ÔÛï áÞÑáâÒÕÝÝÞÓÞ
áÒï×Ø Bluetooth, ÛØÑÞ Ò äÞàÜÐâÕ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ßÞÛì×ÞÒÐÝØï, ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ÁÞåàÐÝØâì Ø ßÕàÕáÛÐâì.
´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth
ÒëÑÕàØâÕ ÒÐàØÐÝâ ¿Þ Bluetooth. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ
ÚÐàâÞçÚØ çÕàÕ× áÛãÖÑã ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ
ÒÐàØÐÝâ ² áÞÞÑéÕÝØØ SMS.

54 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá)

GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓØ ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÙ


ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø ÞÑ ãáÛÞÒØïå ßÞÔßØáÚØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
ÂÕåÝÞÛÞÓØï GPRS ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÑØÛìÝëÙ
âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÞâÞÒãî áÕâì ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï
(ãáÛãÓÐ áÕâØ). GPRS - íâÞ ÚÐÝÐÛ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÙ
ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ ßÕàÕÔÐçØ ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ
ÔÐÝÝëå, ÝÐßàØÜÕà, Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ºÐÝÐÛ GPRS áÛãÖØâ ÔÛï ² ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ØáßÞÛì×ãîâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ
ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÐÜ WAP, ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ SMS, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßÞ áÕâØ GSM ÔÛï äÐÚáØÜØÛìÝëå
ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï áÛãÖÑë âÕÛÕäÞÝÝëå áÞÕÔØÝÕÝØÙ GPRS. áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë,
´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï âÕåÝÞÛÞÓØØ GPRS ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ÔàãÓØÜØ
ßÞÔßØáÐâìáï ÝÐ íâã ãáÛãÓã. ¿ÞÔàÞÑÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ÚÞÜßìîâÕàÐÜØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ GPRS ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÞáâÐÝÞÒØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛì Ò âÐÚÞÜ ÜÕáâÕ,
½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS ÝÐ áâà. 41. ÓÔÕ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï ÜÐÚáØÜÐÛìÝÐï ÜÞéÝÞáâì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ
áÕâØ. ±ÞÛÕÕ ÜÞéÝëÙ áØÓÝÐÛ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÞÛÕÕ
HSCSD (²ëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÚÐçÕáâÒÕÝÝãî ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå.
ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) ½Ð ÚÐçÕáâÒÞ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÞÚÐ×ëÒÐîâ ÒÛØïÝØÕ
ÝÕáÚÞÛìÚÞ äÐÚâÞàÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ßÞáÛãÖØâì
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú ãáÛãÓÐÜ ßàØçØÝÞÙ ßÞÜÕå:
ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
ÄãÝÚæØî ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ÈãÜ
ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ÀÐÔØÞßÞÜÕåØ Þâ íÛÕÚâàÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ßàØÑÞàÞÒ Ø
áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã ßÞ ÚÐÑÕÛî RS232 ØÛØ ßÞ ÚÐÝÐÛã ßàÞÕ×ÖÐîéÕÓÞ âàÐÝáßÞàâÐ ÜÞÓãâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ
áÒï×Ø Bluetooth ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.
Ø ÒëÑàÐÝ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ ÔàÐÙÒÕà ÜÞÔÕÜÐ, ÚÞâÞàëÙ
ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝãî ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 55


ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï

¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÜÕÖÔã ÑÐ×ÞÒëÜØ áâÐÝæØïÜØ ÔÒØÖãéÕÓÞáï âàÐÝáßÞàâÐ. ÄÐÚáØÜØÛìÝÐï áÒï×ì ÑÞÛÕÕ


¿àØ ßÕàÕÜÕéÕÝØØ Þâ ÞÔÝÞÙ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ Ú ÔàãÓÞÙ ßÞÔÒÕàÖÕÝÐ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî ßÞÜÕå, çÕÜ ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ØÛØ
ãàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ Ò âÕÚãéÕÜ ÚÐÝÐÛÕ ÜÞÖÕâ ãßÐáâì, Ø ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ.
ÚÞÜÜãâÐâÞà ßÕàÕÚÛîçØâ ÐÑÞÝÕÝâÐ ÝÐ ÔàãÓãî çÐáâÞâã Ø ¿àÞÒÕàìâÕ ãàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ á ßÞÜÞéìî ØÝÔØÚÐâÞàÐ ÝÐ
ÝÐ ÔàãÓãî áâÐÝæØî á ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚØÜ ãàÞÒÝÕÜ áØÓÝÐÛÐ. ÔØáßÛÕÕ. µáÛØ ãàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ ÝÕÔÞáâÐâÞçÕÝ ÔÛï ÞÑëçÝÞÓÞ
¸×-×Ð Ø×ÜÕÝÕÝØÙ ØÝâÕÝáØÒÝÞáâØ áÕâÕÒÞÓÞ âàÐäØÚÐ âÐÚÞÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ Òë×ÞÒÐ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ßëâÐâìáï ßÕàÕÔÐÒÐâì ÔÐÝÝëÕ
ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÞÖÕâ ßàÞØáåÞÔØâì Ø âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ ÐÑÞÝÕÝâ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÝÐÙÔÕÝÞ ÜÕáâÞ á ÛãçèØÜØ
ÝÕßÞÔÒØÖÕÝ. ² àÕ×ãÛìâÐâÕ ßÞÔÞÑÝëå ßÕàÕÚÛîçÕÝØÙ ãáÛÞÒØïÜØ áÒï×Ø.
ÒÞ×ÜÞÖÝë ×ÐÔÕàÖÚØ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå.
¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ØÝâÕàäÕÙá RS232
¼ÕàâÒëÕ ×ÞÝë Ø ×ÐÜØàÐÝØï
¿ÞÔÚÛîçØâÕ Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã áÞÒÜÕáâØÜëÙ
¼ÕàâÒÞÙ ×ÞÝÞÙ ÝÐ×ëÒÐÕâáï ßàÞáâàÐÝáâÒÞ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ßàØÕÜ ßÞàâÐâØÒÝëÙ ÚÞÜßìîâÕà á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï (á àÐ×êÕÜÞÜ
àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÕÝ. ·ÐÜØàÐÝØï ÒÞ×ÝØÚÐîâ, ÚÞÓÔÐ D-SUB9 Ø 10-ÚÞÝâÐÚâÝëÜ Â-ÞÑàÐ×ÝëÜ àÐ×êÕÜÞÜ) Ø×
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÞÚÐ×ëÒÐÕâáï Ò âÐÚÞÜ ÜÕáâÕ, ÓÔÕ ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ.
àÐÔØÞáØÓÝÐÛ áãéÕáâÒÕÝÝÞ ÞáÛÐÑÛÕÝ ÕáâÕáâÒÕÝÝëÜØ ØÛØ
´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø
ØáÚãááâÒÕÝÝëÜØ ßàÕßïâáâÒØïÜØ - åÞÛÜÐÜØ ØÛØ ÒëáÞÚØÜØ
ßÞàâÐâØÒÝëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ÒáâÐÒìâÕ 10-ÚÞÝâÐÚâÝëÙ
×ÔÐÝØïÜØ.
Â-ÞÑàÐ×ÝëÙ àÐ×êÕÜ Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ÓÝÕ×ÔÞ ÝÐ
½Ø×ÚØÙ ãàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ àÐÔØÞÑÛÞÚÕ. ÀÐ×êÕÜ D-SUB9 ßÞÔÚÛîçØâÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã.
±ÞÛìèÞÕ àÐááâÞïÝØÕ Ø ÝÐÛØçØÕ ßàÕßïâáâÒØÙ ÜÕÖÔã ÑÐ×ÞÒÞÙ ²Þ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßÕàÕÝÞáÝÞÓÞ äÐÚáØÜØÛìÝÞÓÞ
áâÐÝæØÕÙ Ø ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ÜÞÓãâ Ñëâì ÐßßÐàÐâÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò
ßàØçØÝÞÙ âÞÓÞ, çâÞ ãàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ Þâ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ àÐ×ÔÕÛÕ ¾Ñ×Þà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞ ÒëáÞÚ Ø áâÐÑØÛÕÝ ÔÛï ÝÐÔÕÖÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ áâà. 7.
Ø ÑÕáßÕàÕÑÞÙÝÞÓÞ ÞÑÜÕÝÐ ÔÐÝÝëÜØ. ¿ÞíâÞÜã, ßÞÛì×ãïáì ¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ àÐÑÞâë á ÜÞÔÕÜÞÜ ÝÐ ßÞàâÐâØÒÝÞÜ
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ, ÔÛï ßÞÒëèÕÝØï ÚÐçÕáâÒÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ÝÐÔÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÚÞàÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå
áÒï×Ø ßàØÔÕàÖØÒÐÙâÕáì áÛÕÔãîéØå àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ: 19200 ÑØâ/á. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. ÝÐ ã×ÛÕ
¾ßâØÜÐÛìÝëÙ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå NOKIA ßÞ ÐÔàÕáã: http://www.nokia.com
áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÞáâØÓÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛì ÝÕßÞÔÒØÖÕÝ.
½Õ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÕàÕÔÐÒÐâì ÔÐÝÝëÕ ßÞ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø×

56 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÃáâÐÝÞÒÚÐ

8. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ! °ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Nokia 810 ÔÞÛÖÕÝ


ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜ
áßÕæØÐÛØáâÞÜ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ äØàÜÕÝÝëå
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Nokia 810 ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia, ÚÞâÞàëÕ
ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 810 ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ÝÐ ÒåÞÔïâ Ò ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå
ÐÒâÞÜÞÑØÛïå. ² ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ ÒåÞÔØâ ãÔÞÑÝÞÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ßàØÒÞÔØâ Ú ßÞâÕàÕ ßàÐÒÐ ÝÐ ÓÐàÐÝâØÙÝÞÕ
ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÔÛï ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø, ßÞ×ÒÞÛïîéÕÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ. ½Õ ×ÐÑëÒÐÙâÕ, çâÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
àÐ×ÓÞÒÐàØÒÐâì ßÞ âÕÛÕäÞÝã, ÝÕ ßÞÔÝÞáï ÕÓÞ Ú ãåã, âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÚÞÜßÛÕÚâ áÞÔÕàÖØâ áÛÞÖÝÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ,
ÒëÝÞáÝÐï âàãÑÚÐ, ãßàÞéÐîéÐï àÐÑÞâã á âÕÛÕäÞÝÞÜ, ßàØ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãîâáï áßÕæØÐÛìÝëÕ
Ø ÔØáßÛÕÙ á ßàÕÚàÐáÝëÜ ÚÐçÕáâÒÞÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï. ØÝáâàãÜÕÝâë Ø ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÕ ÝÐÒëÚØ.

! ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ,


áÞÔÕàÖÐéØÕáï Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ÝÞáïâ ÞÑéØÙ
åÐàÐÚâÕà. ¾ÓàÞÜÝÞÕ àÐ×ÝÞÞÑàÐ×ØÕ âØßÞÒ Ø ÜÞÔÕÛÕÙ
ÐÒâÞÜÐèØÝ ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ÞâÒÕâØâì
ÝÐ ÒáÕ ÒÞßàÞáë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÒÞ×ÝØÚÐâì ßàØ àÐÑÞâÕ á
ÚÞÝÚàÕâÝëÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ. ·Ð ßÞÔàÞÑÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØÕÙ
ßÞ ÒÞ×ÝØÚÐîéØÜ ÒÞßàÞáÐÜ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛî
ÐÒâÞÜÞÑØÛï.
²ÐÖÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø
àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØî
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ÐÖÝÐï
ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÝÐ áâà. 63 Ø Ò
àÐ×ÔÕÛÕ ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÝÐ áâà. 62.

ÁÒÕÔÕÝØï ßÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ
! ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ÞáÝÞÒÝëÜØ ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ
ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ àÐÑÞâ
ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 57


ÃáâÐÝÞÒÚÐ

y ¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ àÐÑÞâ ãÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ×ÐÖØÓÐÝØÕ y ½Õ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ÔÛØâÕÛìÝÞÙ àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ
ÐÒâÞÜÞÑØÛï ÒëÚÛîçÕÝÞ, ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØ ÒëÚÛîçÕÝÝÞÜ ÔÒØÓÐâÕÛÕ
ØáÚÛîçØâÕ ÕÓÞ áÛãçÐÙÝÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ. ÐÒâÞÜÞÑØÛï, âÐÚ ÚÐÚ íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú àÐ×àïÔÚÕ
y ½Õ ÚãàØâÕ ßàØ àÐÑÞâÕ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ.
ßÞÑÛØ×ÞáâØ ÝÕâ ØáâÞçÝØÚÞÒ ÞÓÝï. y ²Þ ØáßÞÛÝÕÝØÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï
y ÁÛÕÔØâÕ ×Ð âÕÜ, çâÞÑë ÒÞ ÒàÕÜï àÐÑÞâ ÝÕ ßÞÒàÕÔØâì àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ íÝÕàÓØÕÙ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÝëå
íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ ÚÐÑÕÛØ, âÞßÛØÒÝëÕ Ø âÞàÜÞ×ÝëÕ èÛÐÝÓØ Ø àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØå ãáâàÞÙáâÒ áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ
áØáâÕÜë ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ÜØÝØÜÐÛìÝÞÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÕ ÔÛï çÕÛÞÒÕÚÐ àÐááâÞïÝØÕ Þâ
ÐÝâÕÝÝë – 20 áÜ.
y ÁÛÕÔØâÕ ×Ð âÕÜ, çâÞÑë ÒÞ ÒàÕÜï ãáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÕ ßÞÒàÕÔØâì àãÛÕÒãî, âÞàÜÞ×Ýãî Ø
ÔàãÓØÕ ÞáÝÞÒÝëÕ áØáâÕÜë, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï
ÃáâÐÝÞÒÚÐ
ÝÞàÜÐÛìÝÞÓÞ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï.
ÃÑÕÔØâÕáì Ò ÞâáãâáâÒØØ ßàÕßïâáâÒØÙ àÐáÚàëâØî
ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ.
y ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì
ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ
íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï
(ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ,
ÐÝâØÑÛÞÚØàÞÒÐÝØï âÞàÜÞ×ÞÒ, ãßàÐÒÛÕÝØï áÚÞàÞáâìî,
áØáâÕÜë ãßàÐÒÛÕÝØï ÒÞ×ÔãèÝëÜØ ßÞÔãèÚÐÜØ). ¿àØ
ÒëïÒÛÕÝØØ ÔÕäÕÚâÞÒ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ò àÐÑÞâÕ íâØå
áØáâÕÜ ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßàÞÔÐÒæã ÐÒâÞÜÞÑØÛï.
y °ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÚÞÜßÛÕÚâ ÔÞßãáâØÜÞ
ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ á ÝÐßàïÖÕÝØÕÜ ßØâÐÝØï 12 ² ßàØ
×Ð×ÕÜÛÕÝÝÞÜ ÞâàØæÐâÕÛìÝÞÜ ßÞÛîáÕ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå
âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞàçÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ
íÛÕÚâàÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï.
°ÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ Ø ÚÐÑÕÛìÝëÕ
áÞÕÔØÝÕÝØï

58 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


ÃáâÐÝÞÒÚÐ

ÀÐÔØÞÑÛÞÚ TFE-4R (ßÞ×. 1) åÞàÞèÞ ÒØÔÕÝ Ø ÝÕ ßÞÜÕèÐÕâ ãßàÐÒÛÕÝØî ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ.


½Õ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì àÐÔØÞÑÛÞÚ TFE-4R ÝÐ ¿àØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ ÒÞßàÞáÞÒ, áÒï×ÐÝÝëå á ãáâÐÝÞÒÚÞÙ
ÒØÔÝÞÜ ÜÕáâÕ áÐÛÞÝÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÜ ÝÕ ÜÕÝÕÕ ãáâÐÝÞÒØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú áßÕæØÐÛØáâã ßÞ
àÐÔØÞÑÛÞÚ áÛÕÔãÕâ âÐÚ, çâÞÑë ÞÑÕáßÕçØâì ãÔÞÑÝëÙ ÔÞáâãß Ú ÞÑáÛãÖØÒÐÝØî ×Ð áÞÒÕâÞÜ Þ âÞÜ, ÚÐÚ ÝÐØÑÞÛÕÕ ãÔÞÑÝÞ
SIM-ÚÐàâÕ ÔÛï ÕÕ ×ÐÜÕÝë; ÔÛØÝÐ ÚÐÑÕÛÕÙ ÜØÚàÞäÞÝÐ Ø àÐ×ÜÕáâØâì ÔØáßÛÕÙ Ò áÐÛÞÝÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÁãéÕáâÒãîâ
ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï ÔÞÛÖÝÐ ÔÞßãáÚÐâì ãáâÐÝÞÒÚã ÝÐ áßÞáÞÑë ÚàÕßÛÕÝØï, ÝÕ âàÕÑãîéØÕ áÒÕàÛÕÝØï ÞâÒÕàáâØÙ.
ÒëÑàÐÝÝëÕ ÜÕáâÐ. ¿ÞÜÝØâÕ, çâÞ ÒáÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ
âÐÚ, çâÞÑë ÝÕ ßàÕßïâáâÒÞÒÐâì ãßàÐÒÛÕÝØî ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ.
! ¿àØ ãáâÐÝÞÒÚÕ àÐÔØÞÑÛÞÚÐ áÛÕÔãÕâ âÐÚ áÜÞÝâØàÞÒÐâì
ÚàÞÝèâÕÙÝ, çâÞÑë ÑÛÞÚ ×ÐÔÒØÓÐÛáï Ò àÐÑÞçÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ HSU-4 (ßÞ×. 3)
ÒßÕàÕÔ ØÛØ ßÕàßÕÝÔØÚãÛïàÝÞ ßàÞÔÞÛìÝÞÙ ÞáØ ´ÕàÖÐâÕÛì âÕÛÕäÞÝÝÞÙ âàãÑÚØ áÛÕÔãÕâ àÐ×ÜÕáâØâì Ò
ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ¸ÝÐçÕ ÒëßÐÒèØÙ ßàØ ÐÒÐàØØ ÑÛÞÚ ÛÕÓÚÞÔÞáâãßÝÞÜ ÜÕáâÕ. ¾ÔÝÐÚÞ ÝãÖÝÞ ÞÑàÐâØâì ÞáÞÑÞÕ
ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ âàÐÒÜ Ø ßÞÒàÕÖÔÕÝØÙ. ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞÑë âàãÑÚÐ ÝÕ ÜÕèÐÛÐ ãßàÐÒÛÕÝØî
ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÚÐÑÕÛì Þâ ÔÕàÖÐâÕÛï
âàãÑÚØ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú àÐÔØÞÑÛÞÚã. ¾ßâØÜÐÛìÝëÙ
ÒÐàØÐÝâ àÐ×ÜÕéÕÝØï âàãÑÚØ - ÓÞàØ×ÞÝâÐÛìÝÞ ÝÐ ÚÞÝáÞÛØ
ÜÕÖÔã ÚàÕáÛÐÜØ ÒÞÔØâÕÛï Ø ßÕàÕÔÝÕÓÞ ßÐááÐÖØàÐ.

³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì SP-2 (ßÞ×. 4)


´Ûï ÞÑÕáßÕçÕÝØï åÞàÞèÕÙ ÐÚãáâØÚØ ÝÐßàÐÒìâÕ
ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì Ò áâÞàÞÝã ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï
ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ
1 ÜÕâàÐ Þâ ÜØÚàÞäÞÝÐ ÔÛï ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï íåÐ.

¼ØÚàÞäÞÝ HFM-8 (ßÞ×. 5)


ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÐÔØÞÑÛÞÚÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ
¼ØÚàÞäÞÝ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø áÛÕÔãÕâ ãáâÐÝÞÒØâì ÝÐ àÐááâÞïÝØØ
ßàØÜÕàÝÞ 30 áÜ Þâ ÓÞÛÞÒë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï âÐÚ, çâÞÑë ÞÝ ÑëÛ
´ØáßÛÕÙ XDW-1R (ßÞ×. 2) ÝÐßàÐÒÛÕÝ Ú ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛî. ¾ßëâ íÚáßÛãÐâÐæØØ ßÞÚÐ×ÐÛ, çâÞ
´ÕàÖÐâÕÛì ÔØáßÛÕï áÛÕÔãÕâ ãÚàÕßØâì ÝÐ ßàØÑÞàÝÞÙ ÔÞáÚÕ ÝÐØÛãçèØÜØ ÔÛï àÐ×ÜÕéÕÝØï ÜØÚàÞäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áçØâÐâì
ØÛØ Ò ÛîÑÞÜ ÔàãÓÞÜ ÜÕáâÕ áÐÛÞÝÐ, ÓÔÕ ÔØáßÛÕÙ ÑãÔÕâ ÜÕáâÞ àïÔÞÜ á ×ÕàÚÐÛÞÜ ×ÐÔÝÕÓÞ ÒØÔÐ Ø áÛÕÒÐ Þâ

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 59


½ÐáâàÞÙÚØ ×ÒãÚÐ

áÞÛÝæÕ×ÐéØâÝÞÓÞ éØâÚÐ. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÜØÚàÞäÞÝ °ÝâÕÝÝÐ GSM (ßÞ×. 7)


ÝÕ ÜÕèÐÕâ ãßàÐÒÛÕÝØî ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ. ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï (ÝÕ ÒåÞÔØâ Ò ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ)
ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÜØÚàÞäÞÝ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 1 ÜÕâàÐ ´Ûï àÐÑÞâë ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
Þâ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ÝÐÛØçØÕ ÒÝÕèÝÕÙ ÐÝâÕÝÝë GSM. ¾ÔÝÐÚÞ ÕáÛØ ÐÒâÞÜÞÑØÛì
ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï íåÐ. ÞáÝÐéÕÝ ÚÞÜÑØÝØàÞÒÐÝÝÞÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ (àÐÔØÞ/GSM) Ø
½Õ àÐ×ÜÕéÐÙâÕ ÜØÚàÞäÞÝ âÐÚ, çâÞÑë ÝÐ ÝÕÓÞ ÑëÛ äØÛìâàÞÜ àÐ×ÔÕÛÕÝØï çÐáâÞâ, Øå ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
ÝÐßàÐÒÛÕÝ ßÞâÞÚ ÒÞ×ÔãåÐ Ø× ÒÕÝâØÛïæØÞÝÝëå ÞâÒÕàáâØÙ. ½Õ ÒÜÕáâÞ áßÕæØÐÛìÝÞÙ ÐÝâÕÝÝë GSM.
ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÛï ßàÞÚÛÐÔÚØ ÜØÚàÞäÞÝÝÞÓÞ ÚÐÑÕÛï áØáâÕÜë µáÛØ ÐÒâÞÜÞÑØÛì ÝÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝ ÐÝâÕÝÝÞÙ GSM, ÞÑàÐâØâÕáì
ÞÑÞÓàÕÒÐ, ÒÕÝâØÛïæØØ Ø ÚÞÝÔØæØÞÝØàÞÒÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. Ú ßàÞÔÐÒæã ÐÒâÞÜÞÑØÛï Ø ãâÞçÝØâÕ, ÓÔÕ ÛãçèÕ ÒáÕÓÞ
´Ûï äØÚáÐæØØ ÜØÚàÞäÞÝÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ áßÕæØÐÛìÝãî ãáâÐÝÞÒØâì ÐÝâÕÝÝã Ø ÚÐÚ íâÞ áÔÕÛÐâì.
ÔÒãáâÞàÞÝÝîî ÚÛÕÙÚãî ÛÕÝâã, ÚÞâÞàÐï íÚàÐÝØàãÕâ èãÜë
Þâ ÚÞàßãáÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ºÐÑÕÛì ØÝâÕàäÕÙáÐ RS232 AD-3 (ßÞ×. 8)
¿àØ ÞâÒÕâÕ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ Ø ßàØ áÞÕÔØÝÕÝØØ ºÐÑÕÛì ØÝâÕàäÕÙáÐ RS232 ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÛÕÓÚÞ ßÞÔÚÛîçØâì
á Òë×ëÒÐÕÜëÜ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ áØáâÕÜÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ú ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞÜã ßÞàâã
ßàØÓÛãèÐÕâ ×ÒãÚ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ßàØÕÜÝØÚÐ Ø ßÕàÕÚÛîçÐÕâ ßÞàâÐâØÒÝÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ.
Òë×ÞÒ ÝÐ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ºÞÔë
ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÞßÕàÐæØÙ á SIM-ÚÐàâÞÙ ÝÐ áâà. 12.
ÁØáâÕÜÝëÙ ÚÐÑÕÛì PCU-4 (ßÞ×. 6)
ÁØáâÕÜÝëÙ ÚÐÑÕÛì áÞÕÔØÝïÕâ âÕÛÕäÞÝ á íÛÕÚâàÞÝÝëÜ ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÒãÚÐ
ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ¿ÞÔàÞÑÝëÕ ØÝáâàãÚæØØ áÜ.
ÝÐ ÜÞÝâÐÖÝÞÙ áåÕÜÕ. °ÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ
ÒÐàØÐÝâÞÒ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï:
y ¿àïÜÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛî SP-2 Ø×
! ´Ûï áÝØÖÕÝØï ãàÞÒÝï íÛÕÚâàÞÜÐÓÝØâÝëå ßÞÜÕå ßàØ
ãÚÛÐÔÚÕ ÚÐÑÕÛÕÙ ßÞáâÐàÐÙâÕáì àÐ×ÜÕáâØâì Øå ÚÐÚ ÜÞÖÝÞ ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ.
ÔÐÛìèÕ Þâ íÛÕÚâàÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. y ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛî
ÁÛÕÔãÕâ âÐÚ àÐ×ÜÕáâØâì ÚÐÑÕÛØ, çâÞÑë ÞÝØ ÝÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ çÕàÕ×
ØáâØàÐÛØáì Ø ÝÕ ßÞÒàÕÖÔÐÛØáì (ÝÕÛì×ï, ÝÐßàØÜÕà, ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÕ àÕÛÕ, ßÕàÕÚÛîçÐîéÕÕ áØÓÝÐÛë,
ãÚÛÐÔëÒÐâì ÚÐÑÕÛØ ßÞÔ ÚàÕáÛÐÜØ ØÛØ ßÞÒÕàå Þáâàëå ßÞáâãßÐîéØÕ ÝÐ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (ÝÕ ÒåÞÔØâ Ò
ÚàÞÜÞÚ). ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ).

60 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


¿àÞÒÕàÚÐ àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâØ

y ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛî ºÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ


ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ çÕàÕ× ÛØÝÕÙÝëÙ
ÐãÔØÞÒåÞÔ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ íâÞÓÞ ÒÐàØÐÝâÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï y ÀÐÔØÞÑÛÞÚ TFE-4R
ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ÝÐáâàÞÙÚÐ ãàÞÒÝï ÐãÔØÞáØÓÝÐÛÐ. y ´ØáßÛÕÙ XDW-1R
´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ÝÐáâàÞÙÚÐÜ ×ÒãÚÐ ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÝî ¼ÐáâÕà y ÂÕÛÕäÞÝÝÐï âàãÑÚÐ HSU-4
ÝÐáâàÞÙÚØ ØÛØ ½ÐáâàÞÙÚØ: y ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì SP-2
X Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ½ÐáâàÞÙÚØ y ¼ØÚàÞäÞÝ HFM-8
íÚÒÐÛÐÙ×ÕàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî, ÝÐÖÐÒ . y ÁØáâÕÜÝëÙ ÚÐÑÕÛì PCU-4
X Á ßÞÜÞéìî ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø y ºÐÑÕÛì ØÝâÕàäÕÙáÐ RS232 AD-3
ÝÐÖÜØâÕ .

¿àÞÒÕàÚÐ àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâØ
¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ, ÕÓÞ
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÞÒÕàØâì Ø ãÑÕÔØâìáï Ò ÕÓÞ ØáßàÐÒÝÞáâØ.
ºàÞÜÕ ßàÞÒÕàÚØ àÐÑÞâë ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï áÛÕÔãÕâ
ßàÞÚÞÝâàÞÛØàÞÒÐâì, çâÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ áÜÞÝâØàÞÒÐÝÞ
ãÔÞÑÝÞ Ø ÝÕ ÜÕèÐÕâ ãßàÐÒÛïâì ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÜ.

! ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÒï×Ø ÜÕÖÔã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ


âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ßÞ ÚÐÝÐÛã
Bluetooth àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÔÞÛÖÝÞ
áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì âàÕÑÞÒÐÝØïÜ íâÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ.
²ëÝÞáÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÝÐÑÖÕÝë
ØáâÞçÝØÚÐÜØ ßØâÐÝØï ÔÞáâÐâÞçÝÞÙ ÜÞéÝÞáâØ
(ßàÞÒÕàìâÕ ÞâáÕÚ ÑÐâÐàÕÙ).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 61


ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ

y ½Õ ßëâÐÙâÕáì ÒáÚàëÒÐâì ÚÞàßãá ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ


9. ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÕÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝÞÕ ÞÑàÐéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ
ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî Ø×ÔÕÛØï.
y ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Þâ ßÐÔÕÝØï, ãÔÐàÞÒ
´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àÐÑÞâÐÝ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝ á Ø âàïáÚØ. ½ÕÞáâÞàÞÖÝÞÕ ÞÑàÐéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø ßÞÛÞÜÚÕ ÒÝãâàÕÝÝØå ßÕçÐâÝëå ßÛÐâ.
âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ y ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÛï çØáâÚØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ
ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ – íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ÐÓàÕááØÒÝëÕ åØÜØÚÐâë, àÐáâÒÞàØâÕÛØ ÔÛï åØÜØçÕáÚÞÙ
ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ Ø ÞÑÕáßÕçØâ ÔÛØâÕÛìÝãî çØáâÚØ Ø áØÛìÝëÕ ÜÞîéØÕ áàÕÔáâÒÐ.
Ø ÑÕ×ÞâÚÐ×Ýãî àÐÑÞâã Ø×ÔÕÛØï.
y ½Õ àÐ×ãÚàÐèØÒÐÙâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ. ºàÐáÚÐ
y ÅàÐÝØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ø ÒáÕ ÕÓÞ ÔÕâÐÛØ Ø ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ßÞÔÒØÖÝëÕ ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå
ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã.
y ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ø ÐÚáÕááãÐàë Þâ y ¸áßÞÛì×ãÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÙ âØß ÐÝâÕÝÝë.
ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ ÞáÐÔÚØ, ÒÛÐÓÐ Ø ÒáÕ ÒØÔë ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø
ÖØÔÚÞáâÕÙ áÞÔÕàÖÐâ ÜØÝÕàÐÛìÝëÕ çÐáâØæë, ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî
Òë×ëÒÐîéØÕ ÚÞààÞ×Øî íÛÕÚâàÞÝÝëå áåÕÜ. ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ú ÝÐàãèÕÝØî ßàÐÒØÛ
y ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ Ø ÝÕ åàÐÝØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ò ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï.
×ÐßëÛÕÝÝëå ØÛØ ×ÐÓàï×ÝÕÝÝëå ßÞÜÕéÕÝØïå. ÍâÞ ÜÞÖÕâ ²áÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÕ ÒëèÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ Ò àÐÒÝÞÙ áâÕßÕÝØ
Òë×ÒÐâì ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ßÞÔÒØÖÝëå çÐáâÕÙ. ÞâÝÞáïâáï Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã Ø ÒáÕÜ ßàÞçØÜ
y ½Õ åàÐÝØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßàØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ÐÚáÕááãÐàÐÜ. ¿àØ ÝÐàãèÕÝØØ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâë
âÕÜßÕàÐâãàÕ. ²ëáÞÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÛîÑÞÓÞ Ø× íâØå ãáâàÞÙáâÒ ÞÑàÐâØâÕáì Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ
áÞÚàÐéÕÝØî áàÞÚÐ áÛãÖÑë íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ Ø áßÕæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà. ¿ÕàáÞÝÐÛ æÕÝâàÐ
Òë×ÒÐâì ÔÕäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßÛÐÒÛÕÝØÕ ßÛÐáâÜÐááÞÒëå ÞÚÐÖÕâ ßÞÜÞéì Ø ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÒëßÞÛÝØâ áÕàÒØáÝëÕ
ÔÕâÐÛÕÙ. àÐÑÞâë.
y ½Õ åàÐÝØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßàØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ
âÕÜßÕàÐâãàÕ. ¿àØ ßÞÒëèÕÝØØ âÕÜßÕàÐâãàë (ÔÞ
ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë) ÒÞ×ÜÞÖÝÐ ÚÞÝÔÕÝáÐæØï ÒÛÐÓØ
ÒÝãâàØ ÚÞàßãáÐ, çâÞ Òë×ëÒÐÕâ ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ
íÛÕÚâàÞÝÝëå ßÛÐâ.

62 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ

10. ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë


ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ
âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ, ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå
àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÐÝâÕÝÝÞÙ ÐÒâÞÜÞÑØÛï Ø
±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÜ ÔÞÛÖÝÞ áÞáâÐÒÛïâì ÝÕ ÜÕÝÕÕ 20 áÜ.
½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÍâØ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ áÞÓÛÐáãîâáï á àÕ×ãÛìâÐâÐÜØ
ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÝÕ×ÐÒØáØÜëå ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ Ø ÝÞàÜÐâØÒÐÜØ ¸ÝáâØâãâÐ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå âÕåÝÞÛÞÓØÙ áÒï×Ø.
ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ ÜÕáâÞ, ÞâÚãÔÐ ÞÝ ÜÞÖÕâ ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÜÐÛÕÙèØå ßàØ×ÝÐÚÞÒ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå
ãßÐáâì ßàØ áâÞÛÚÝÞÒÕÝØØ ØÛØ àÕ×ÚÞÜ âÞàÜÞÖÕÝØØ. ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ ßÕàÕÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”.
¿ÞÜÝØâÕ Þ âÞÜ, çâÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï
ØÜÕÕâ ßÕàÒÞáâÕßÕÝÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ! ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ
² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ
ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ßÕàÕÒÕÔØâÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ Ò àÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ”
¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÛîÑëå áßÕæØÐÛìÝëå (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜ “¾âÚÛîçÕÝÞ” ÝÐ áâà. 19) Ø áâàÞÓÞ
ßàÕÔßØáÐÝØÙ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ áØâãÐæØØ, áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø ØÝáâàãÚæØØ. ¸áÚàÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ
Ø ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ ÒÕ×ÔÕ, ÓÔÕ ÕÓÞ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÖÐàã ØÛØ Ò×àëÒã,
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ ÛØÑÞ ÜÞÖÕâ Òë×ëÒÐâì çâÞ çàÕÒÐâÞ âàÐÒÜÐÜØ Ø ÓØÑÕÛìî ÛîÔÕÙ.
ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÕâ ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐáâÞïâÕÛìÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÒëÚÛîçÐâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ
âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå. ºàÞÜÕ âÞÓÞ,
ÍÛÕÚâàÞÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
±ÞÛìèÐï çÐáâì áÞÒàÕÜÕÝÝëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå (ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå
×ÐéØéÕÝÐ Þâ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï. åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ), ÝÐ åØÜØçÕáÚØå
¾ÔÝÐÚÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ßàØÑÞàë ÝÕ ØÜÕîâ âÐÚÞÙ ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå ÒëßÞÛÝÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ.
×ÐéØâë. ¿ÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ÒáâàÕçÐÕâáï ÔÞÒÞÛìÝÞ
çÐáâÞ, ÝÞ ÝÕ ÒáÕÓÔÐ ØÜÕÕâ çÕâÚØÕ ßàØ×ÝÐÚØ ØÛØ ÜÐàÚØàÞÒÚã.
¿àØÜÕàÐÜØ âÐÚÞÙ áàÕÔë ïÒÛïîâáï ßÞÔßÐÛãÑÝëÕ
ßÞÜÕéÕÝØï ÝÐ áãÔÐå, åàÐÝØÛØéÐ åØÜØçÕáÚØå ÒÕéÕáâÒ
Ø ãáâÐÝÞÒÚØ ßÞ Øå ßÕàÕàÐÑÞâÚÕ, ÐÒâÞÜÞÑØÛØ á

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 63


°ÒâÞÜÞÑØÛØ

ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÖØÖÕÝÝÞÓÞ ÓÞàîçÕÓÞ ÓÐ×Ð (ÝÐßàØÜÕà, ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÜÞÖÕâ ßÞÒÛÕçì ×Ð áÞÑÞÙ
ßàÞßÐÝÐ ØÛØ ÑãâÐÝÐ), ßÞÜÕéÕÝØï Ø ×ÞÝë á ×ÐÓàï×ÝÕÝØÕÜ ÒàÕÜÕÝÝÞÕ ØÛØ ßÞáâÞïÝÝÞÕ ÛØèÕÝØÕ ÝÐàãèØâÕÛï ßàÐÒÐ ÝÐ
ÒÞ×ÔãåÐ åØÜØçÕáÚØÜØ ßÐàÐÜØ ØÛØ ßëÛìî, ÝÐßàØÜÕà, ãáÛãÓØ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ áÕâØ, áãÔÕÑÝÞÕ ßàÕáÛÕÔÞÒÐÝØÕ, ÛØÑÞ ÞÑÕ
ßÕáçØÝÚÐÜØ, ÜÕâÐÛÛØçÕáÚÞÙ ßëÛìî ØÛØ Ò×ÒÕáïÜØ, Ð âÐÚÖÕ ÜÕàë ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ.
ÛîÑëÕ ÔàãÓØÕ ÜÕáâÐ, ÓÔÕ ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ. ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ
²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâáï ÝÕ ÒÞ
°ÒâÞÜÞÑØÛØ ÒáÕå áÞâÞÒëå áÕâïå, Ð âÐÚÖÕ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝëÜ
º ãáâÐÝÞÒÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÝÕÚÞâÞàëå áÕâÕÒëå ãáÛãÓ Ø/ØÛØ äãÝÚæØÙ
ÞÑáÛãÖØÒÐÝØî ÔÞßãáÚÐÕâáï âÞÛìÚÞ áßÕæØÐÛìÝÞ ÞÑãçÕÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
ßÕàáÞÝÐÛ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø
ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØØ ÝÐ âÕÛÕäÞÝ. ¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ!
ÀÕÓãÛïàÝÞ ßàÞÒÕàïÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø ´ÐÝÝëÙ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ
àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâì àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞÚÐÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ
ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ. Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ
½Õ åàÐÝØâÕ Ø ÝÕ ßÕàÕÒÞ×ØâÕ ÓÞàîçØÕ ÖØÔÚÞáâØ, ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë. ¸×-×Ð íâÞÓÞ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì
ÓÐ×ë ØÛØ Ò×àëÒçÐâëÕ ÒÕéÕáâÒÐ ÒÜÕáâÕ á âÕÛÕäÞÝÞÜ, áÒï×ì ßàØ ÛîÑëå ÞÑáâÞïâÕÛìáâÒÐå ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ.
ÕÓÞ ÚÞÜßÞÝÕÝâÐÜØ ØÛØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ. ÍâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ Ò áÛãçÐÕ ÞáÞÑÞ ÒÐÖÝëå áÞÕÔØÝÕÝØÙ
(ÝÐßàØÜÕà, ßàØ Òë×ÞÒÕ áÚÞàÞÙ ÜÕÔØæØÝáÚÞÙ ßÞÜÞéØ)
²ÛÐÔÕÛìæÐÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕÙ, ÞáÝÐéÕÝÝëå ÒÞ×ÔãèÝÞÙ
ÝÕÛì×ï ÝÐÔÕïâìáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ.
ßÞÔãèÚÞÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, áÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì Þ âÞÜ, çâÞ
ÒÞ×ÔãèÝÐï ßÞÔãèÚÐ ÝÐßÞÛÝïÕâáï ÓÐ×ÞÜ ßÞÔ ÒëáÞÚØÜ
ÔÐÒÛÕÝØÕÜ. ½Õ ßÞÜÕéÐÙâÕ ÝØÚÐÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ, ÒÚÛîçÐï ÚÐÚ ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ
áâÐæØÞÝÐàÝëÕ, âÐÚ Ø ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÝÐÔ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ²ÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ×ÐÖØÓÐÝØÕ
ßÞÔãèÚÞÙ ØÛØ Ò ×ÞÝÕ ÕÕ àÐáÚàëâØï. ¿àØ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÕáÛØ ÞÝØ ÒëÚÛîçÕÝë).
ãáâÐÝÞÒÚÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ
àÐáÚàëâØÕ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ
áÕàìÕ×ÝëÜ âàÐÒÜÐÜ. ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ.
² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå âàÕÑãÕâáï,

64 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ

çâÞÑë Ò âÕÛÕäÞÝ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ


ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ.
X ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÔÞ âÕå ßÞà,
ßÞÚÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÍÚáâàÕÝÝëÙ Òë×ÞÒ? ÝÕ ßÞïÒØâáï ÝÐ
ÔØáßÛÕÕ. ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÝÐÖÐÒ .
X ¿ÞÒâÞàÝÞ ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÒëÑàÐÒ ´Ð ÝÐÖÐâØÕÜ
ÚÛÐÒØèØ , ØÛØ ÞâÜÕÝØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÒëÑàÐÒ “½Õâ” á
ßÞÜÞéìî Ø ÝÐÖÐÒ .
ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ßàØ Òë×ÞÒÕ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ
ßÞÜÞéØ ÚàÐÙÝÕ ÒÐÖÝÞ áÞÞÑéØâì Òáî ÝÕÞÑåÞÔØÜãî
ØÝäÞàÜÐæØî á ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞÙ âÞçÝÞáâìî. ²Ðè
ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÕÔØÝáâÒÕÝÝëÜ
áàÕÔáâÒÞÜ áÒï×Ø Ò ÜÕáâÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï íÚáâàÕÝÝÞÙ
áØâãÐæØØ, ßÞíâÞÜã ÝÕ ßàÕàëÒÐÙâÕ áÒï×Ø, ÝÕ ÔÞÖÔÐÒèØáì
àÐ×àÕèÕÝØï.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 65


ÂÕåÝØçÕáÚØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ

11. ÂÕåÝØçÕáÚØÕ ÀÐ×ÒÞÔÚÐ áØáâÕÜÝÞÓÞ ÚÐÑÕÛï


1. ºàÐáÝëÙ, BATTERY, +12 ²
åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ 2. ÇÕàÝëÙ, GND, ×ÕÜÛï
½ÐßàïÖÕÝØÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 3. ¶ÕÛâëÙ, MUTE, ÒëÚÛîçÕÝØÕ ×ÒãÚÐ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ
12,6 ², ßÞáâÞïÝÝëÙ âÞÚ (10,8 – 16,0 ²) ¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï, ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ
á +12 ² ÔÞ 0 ².
Á ×Ð×ÕÜÛÕÝÝëÜ ÞâàØæÐâÕÛìÝëÜ ßÞÛîáÞÜ (GND).
4. ÁØÝØÙ, ACC/IGN, ×ÐÖØÓÐÝØÕ
¿ÞâàÕÑÛïÕÜëÙ âÞÚ 5. ¿àÕÔÞåàÐÝØâÕÛì ÝÐ 2 °
1,5 ° (1 Ü° Ò àÕÖØÜÕ “¾âÚÛîçÕÝÞ”) 6. ¿àÕÔÞåàÐÝØâÕÛì ÝÐ 1 °

¼ÞéÝÞáâì ßÕàÕÔÐâçØÚÐ
EGSM 900: 3,2 ܲ⠖ 2 ²â
DCS 1800: 1,0 ܲ⠖ 1 ²â

ÁØáâÕÜÝëÙ ÚÐÑÕÛì PCU-4

66 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


³ÛÞááÐàØÙ

12. ³ÛÞááÐàØÙ IMEI


ºÞÔ IMEI ïÒÛïÕâáï áÕàØÙÝëÜ ÝÞÜÕàÞÜ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÒåÞÔØâ
áØÓÝÐÛë DTMF Ò ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ.
ÁØÓÝÐÛë DTMF (ÔÒãåâÞÝÐÛìÝëÕ ÜÝÞÓÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë) - ºÞÔ PIN
íâÞ áØÓÝÐÛë, áÞßàÞÒÞÖÔÐîéØÕ ÝÐÖÐâØï æØäàÞÒëå ÚÛÐÒØè ºÞÔ PIN (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà) - íâÞ
âÕÛÕäÞÝÐ. ÁØÓÝÐÛë DTMF ßÞ×ÒÞÛïîâ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì
ÚÞÔ ÔÛØÝÞÙ Þâ 4 ÔÞ 8 æØäà, ÚÞâÞàëÙ ×ÐéØéÐÕâ SIM-ÚÐàâã
áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÞÜ, ÚÞÜßìîâÕàØ×ØàÞÒÐÝÝëÜØ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ºÞÔ PIN
âÕÛÕäÞÝÝëÜØ áÛãÖÑÐÜØ Ø â. Ô. ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï
GPRS ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÔÛï
ÞßÕàÐæØÙ á SIM-ÚÐàâÞÙ ÝÐ áâà. 12.
GPRS (áÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ×
àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî ßÕàÕÔÐçã ºÞÔ PUK
ÔÐÝÝëå. ´Ûï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâïÜ ßÕàÕÔÐçØ ºÞÔ PUK (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÔÕÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÙ ÚÛîç) - íâÞ
ÔÐÝÝëå ÝÕÞÑåÞÔØÜë ßÐàÐÜÕâàë âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ GPRS,
ÚÞÔ ÔÛØÝÞÙ 8 æØäà, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï
ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÚÞÔÐ PIN.
áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò
àÐ×ÔÕÛÕ GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ºÞÔ PUK ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ. µáÛØ Òë
àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ÝÐ áâà. 55. ßÞâÕàïÛØ ÚÞÔ ØÛØ ÞÝ ÝÕ ÑëÛ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝ ÒÜÕáâÕ á
SIM-ÚÐàâÞÙ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ÞßÕàÐâÞàã áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
GSM
½ÞÜÕà SMSC
GSM (ÓÛÞÑÐÛìÝÐï áØáâÕÜÐ ÜÞÑØÛìÝÞÙ áÒï×Ø) - âÕåÝØçÕáÚØÙ
áâÐÝÔÐàâ ÜÞÑØÛìÝëå áÞâÞÒëå áÕâÕÙ. ½ÞÜÕà SMSC (ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ)
ÝÕÞÑåÞÔØÜ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ.
HSCSD
SIM-ÚÐàâÐ
HSCSD (ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ
ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) ãáÚÞàïÕâ ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå ÔÛï SIM-ÚÐàâÐ (ÜÞÔãÛì ØÔÕÝâØäØÚÐæØØ ÐÑÞÝÕÝâÐ) áÞÔÕàÖØâ
ßÞßãÛïàÝëå ãáÛãÓ GSM. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï Òáî ØÝäÞàÜÐæØî, ÚÞâÞàÐï âàÕÑãÕâáï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÔÛï
ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ HSCSD (²ëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ØÔÕÝâØäØÚÐæØØ ÐÑÞÝÕÝâÐ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ
ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) ÝÐ áâà. 55. åàÐÝØâáï ØÝäÞàÜÐæØï, áÒï×ÐÝÝÐï á ×ÐéØâÞÙ.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 67


³ÛÞááÐàØÙ

SMS
ÁÕâÕÒÐï áÛãÖÑÐ SMS (áÛãÖÑÐ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ)
ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßÕàÕÔÐçã ÚÞàÞâÚØå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ
(ÔÞ 160 áØÜÒÞÛÞÒ) ÝÐ ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë Ø ßàØÕÜ
ÚÞàÞâÚØå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Þâ ÔàãÓØå ÜÞÑØÛìÝëå
ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ÕáÛØ ÔÐÝÝÐï ãáÛãÓÐ ÒÚÛîçÕÝÐ.

68 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.