Вы находитесь на странице: 1из 164

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

1
ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Скопје, август 2015 година

2
1. ВОВЕД 8

2. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 9

3. МИСИЈА 15

4. ВИЗИЈА 15

5. “LESSONS LEARNED”- ВЕЌЕ НАУЧЕНО/ СТЕКНАТИ ИСКУСТВА 16

6. АКЦИСКИ ПЛАНОВИ - ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 17

7. ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ 19

8. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА 21

9. НАСТАВА 23

10. ОЦЕНУВАЊЕ 27

11. ВОН- НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 28

12. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ 29

13. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО 31

3
14. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 32

15. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 34

16. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО 35

17. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 36

18. ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДГОТОВКА, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ И АКЦИОНИТЕ ПЛАНОВИ 37

ПРИЛОЗИ: 43

1. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 43

2. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ 51

3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ 56

4. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАРОТ 63

5. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ОПШТЕСТЕВЕНА ЈАЗИЧНА ГРУПА 64

6. СТРУЧЕН АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 68

7. СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 73

4
8.УЧИЛИШЕН ОДБОР 74

9. РАКОВОДЕН КАДАР И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ 75

10. НАСТАВНИЦИ АНГАЖИРАНИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА И ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ 75

11. НАСТАВНИЦИ АНГАЖИРАНИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 76

12.НАСТАВНИЦИ ОД ООУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ (КАКО МАТИЧНО) КОИ ДОПОЛНУВААТ ЧАСОВИ ВО ДРУГИ УЧИЛИШТА 77

13. НАСТАВНИЦИ СО МАТИЧНОСТ ВО ДРУГИ УЧИЛИШТА КОИ ДОПОЛНУВААТ ЧАСОВИ ВО ООУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 78

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО УЧИЛИШТЕТО 79

1. ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ 79

2. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 81

3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА 82

4. ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 84

5. ПРОГРАМА ЗА ЦРВЕН КРСТ ВО УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНА 87

6. ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 89

5
7. ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА ВО ООДЕЛЕНСКА НАСТАВА 91

8. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОДДРШКА НА ОЦЕНУВАЊЕТО 94

9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ 95

10. ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ХУМАНИТАРАНА РАБОТА 102

11. АКЦОНЕН ПЛАН ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ 104

12. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 106

13. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО 107

14. ПРОГРАМА ЗА ПОЗИТИВНА СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА 111

15. ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 112

16. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЕСТЕТСКО УРЕДУВАЊЕ 114

17. ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ 119

18. РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 122

19. НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 123

6
20. НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 124

21. ИЗБОРНА НАСТАВА 125

22. СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 126

ПРОГРАМА ЗА СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО УЧЕБНА 2015 / 2016 ГОДИНА 128

23. ПРОГРАМА НА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 130

24. МУЛТИ- КУЛТУРАЛИЗАМ 132

25. ОДНОСИ МЕЃУ СИТЕ СТРУКТУРИ 133

26. ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 135

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ТИМОТ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДРШКА – УТТП 137

27. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО 139

28. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТТЕО 140

7
1. Вовед

Со Годишната програма за работа на училиштето се планира обемот и распоредот на активности што произлегуваат од наставниот план и
наставните програми за реализација на наставата и воннаставните активности. Исто така, во состав на Годишната програма за работа на
училиштето, постои и програма за следење и вреднување на работата на училиштето, за реализирање на развојните цели. Следењето и
вреднувањето на поставените цели се реализира преку интерна самоевалуација, а носители се наставниците, директорот, учениците,
родителите и стручните соработници.
Наставните програми за задолжителните предмети и изборните ги подготвува БРО а ги одобрува МОН. Врз основа на програмите секо ј
наставник изготвува своја наставна програма за предметот по кој изведува настава. За реализација на додатна и дополнителна настава
исто така наставникот изготвува планирање. Наставните програми се чуваат кај училишниот педагог.

Во училиштето се реализира проширена програма според Концепцијата за основно образование кои што опфаќаат:

- Прифаќање на учениците од I-V одд еден час пред започнување на наставата и еден час по завршување на наставата,
- Организиран продолжен престој за учениците од I одделение и продолжен престој во група од прво до петто одделение

При изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето користени се:


- Концепцијата за деветгодишно основно образование
- Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година (2014/2015)
- Програма за развој на училиштето
- Подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите итн.), правилници (Правилник за работа на
комисии, правилник за дежурства на наставници, правилник за работно време итн.)
- Статут на училиштето
- Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, извештаи од интегрална евалвација, од само- евалвација,
програма за развој, извештај од екстерно оценување, извештаи за финасиското работење на училиштето, записници).
- Наставните планови и програми
 Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и работа на органите на
државната управа и други закони (да се наведат членови од законот)
 Под- законски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите итн.), правилници (Правилник за работа на
комисии, правилник за дежурства на наставници, правилник за работно време итн.)

8
2. Лична карта на училиштето

Општи податоци за училиштето

Име на училиштето Ѓорче Петров


адреса, општина, место Ѓорче Петров, Ѓорче Петров II
телефон 02/ 2036037
фах 2036037
е-маил ougorcepetrov@yahoo.com
основано од Општински комитет за образование култура и физичка култура
Верификација- број на актот 11-587/10
Година на верификација 31.01.1986
Јазик на кој се изведува наставата Македонски
Година на изградба 1970
Тип на градба тврда
Површена на објектот 3713
Површина на училшниот двор 10045
Површина на спортски терени и игралишта 1860
Училиштето работи во смена Не
Начин на загревање на училиштето Сопствено парно
Број на одделенија 9
Број на паралелки 16
Број на смени Една

9
 Просторни услови за работа на училиштето

Вкупен број на училишни згради 1


Број на подрачни училишта нема
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени 1
Број на катови 3
Број на училници 20
Број на помошни простории 3
Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето Сопствено парно

- материјално- технички услови

Материјално технички услови 313 компјутери за ученици,


мали лаптопи за одделенска настава 79,
20 лаптопи за наставници,
2 ЛЦД проектори,
2 лаптопи за администрација,

10
- Мапа на училиштето

11
- Простории во училиштето

 структура на училиштето (Училиштен одбор, Совет на родители, Наставнички совет, Стручни активи, Одделенски совети,
Ученичка заедница)

Членови на училиштен одбор (име и презиме) Иво Скилевски,


Викторија Даниловска,
Ружица Димоска,
Горан Антовски,
Александра Крстевска,
Адил Дрндар,
Тања Барјактарова,
Лидија Јовановска,
Наташа Глигоровска

Членови на совет на родители (име и презиме) Претседател Александра Крстевска, членовите


дополнително ќе се конституираат

Стручни активи (видови) Стручен актив на одделенска настава и предметна настава

Одделенски совети (број на наставници) 23


Членови на ученичка заедница (број на ученици) 8

12
 Наставен кадар

Одд. вкупно Етничка и полова структура на учениците


Македонци Срби Турци Роми други
м ж м ж м ж м ж м ж
Број на вработени 35 7 26 1 1
Број на наставен кадар 23 4 17 1 1
Број на стручни соработници 3 3
Административни работници 1 1
Техничка служба 7 2 5
Директор 1 1

- Степен на образование на вработени

Образование Број на вработени


Високо образование 20
Виша стручна спрема 8
Средно образование 7

- Старосна структура на вработени

Години Број на вработени


20-30 2
31-40 9
41-50 10
61 - пензија 14

13
 Ученици

Одд. Бр. на Бр. на Етничка и родова структура на учениците


паралелки ученици Македонци Албанци Турци Роми други
м ж м ж м ж м ж м ж
I 2 40 14 16 1 / / / 2 1 3 3
II 2 39 11 12 2 / / / 5 2 3 4
III 2 49 19 14 / 2 1 / 4 3 2 4
IV 2 37 12 9 / /3 3 3 2 2 3
V 1 27 8 8 / / / 1 3 1 4 2
I-V 9 192 64 59 3 2 4 4 17 9 14 16
VI 2 39 18 10 / / 1 1 1 2 3 3
VII 2 29 10 8 1 / / 1 3 2 4 /
VIII 2 24 9 6 1 / 1 2 / 1 3 1
IX 1 21 5 2 / / 1 1 / / 7 5
V - IX 7 113 42 26 2 / 3 5 4 5 17 6
I - IX 16 305 106 85 5 2 7 9 21 14 31 22

 Наставен јазик

Наставен јазик- Наставен јазик- Наставен Наставен


македонски албански јазик- турски јазик- српски
Број на паралелки 16
Број на ученици 305
Број на наставници 23

14
3. Мисија
Мисија - Во ова поглавје се дефинираат принципите, вредностите, очекувањата, мотото и логото на училиштето.

Мисијата на нашето училиште е да обезбеди подобар квалитет на наставата и знаењата на учениците, применувајќи современи модели на
работа. Со примена на активните методи на учење да се зголеми мотивацијата кај сите ученици за стекнување на знаења и вештини кои ќе
им помогнат да станат самостојни, свесни и одговорни личности, кои ги негуваат, почитуваат и сакаат традицијата и културното
наследство, но истовремено да развиваат и индивидуални вредности и стремежи. Од сите нив да создадеме идни граѓани на Европа, идни
хуманисти, научници, врвни спортисти и вредни работници и граѓани на Македонија.

Мото: Не учиме за училиштето, туку за животот!

Лого на училиштето

4. Визија
Училиште кое создава мотивирачка и поттикнувачка средина за учење и подучување на сите ученици. Сите вработени да бидат
професионалци, соработници но и пријатели. Родителите да ни бидат партнери, а локалната заедница соработник.

15
5. “Lessons Learned”- Веќе научено/ Стекнати искуства
Од досегашното искуство, увидите направени на минатогодишниот Годишен извештај за реализација на годишната програма за работа на училиштето
(учебна 2014/2015) , можат да се истакнат следните поуки:

• Опременоста на училиштето со нагледен наставен материјал е добар предуслов за успешно изведена настава;
• Соработката со родителите води кон подобар резултат за успехот на учениците;
• Успешната работа на психолошко-педагошката служба води кон подобри резултати кај учениците;
• Посетата на семинари и советувања од страна на наставниците дава добри резултати во модернизација и усовршување на наставата,
• Вклученоста и изработката на проекти води кон добри резултати (Еко-училиште, Македонија без отпад, Зелен пакет јуниор, унапредување на
наставата и др.),
• Учество на учениците и наставниците во хуманитарни акции води кон подигнување на свеста и соработка со Црвен крст,
• Организирањето на наставата, планирањето и подготовката, следењето и оценувањето на учениците, изборот на форми и методи од страна на
наставниците води кон унапредување и надоградување на наставниците,
• Уредувањето на кабинети, училишни работилници, игралишта, училишен двор и слично е чекор кон правење на училишната средина на пријатно
место за работа, учење и престој,
• Водењето (изведувањето) екскурзии, натпревари, настава во природа и друго поттикнува јакнење на духот и телото кај наставниците /учениците,
 Изготвувањето на тромесечни, полугодишни и годишни извештаи за успехот и поведението на учениците е показател за континуирано следење на
постигањата и успехот на учениците,
• Изработка на самоевалуација на наставниците поттикнува кон надоградба и усовршување на наставниците.

16
6. Акциски планови - Подрачја на промени, приоритети и цели
Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструме Очекувани Одговорн Потребен
спроведувањ нти резултати о лице буџет
е (ресурси)
Детектирање на Следење и X Тим на Анализа на Анкетни Унапредување
состојбата во евалуација наставни анкетни листови за на Тим за
училиштето за ци листови наставниц транспарентно следење
и, ученици ста
унапредување на и родители
транспарентноста
Информирање на Делење на Х Х X X X Х Х Х Х Х Х Х Директор, Брошура Годишни Транспарентно Тим за
учениците и брошура на Сите Соопштение, програми и ст на следење
родителите за родителите за наставни извештај извештај информациита
наставните наставните ци од од за наставните
планови и програми планови и одделенс годишната планови и
и активности на програми и ка и програма програми и
учениците во редовно предметн активности на
училиштето истакнување на а настава учениците во
тематските училиштето
планирања пред
секоја училница,
редовно
истакнување на
соопштение и
извештај за
активностите на
учениците
организирани во
училиштето

Информирање Истакнување на X X X X Сите Соопштение, Соопштен Навремено Тим на


научениците и информации за наставни извештај ие, информирање следење
родителите за активностите ци извештај на учениците и
оранизирани од родителите за
активностите училиштетона активностите
организирани од родителското организирани
училиштето катче од училиштето

17
Х Х Х Х Директор, Вклучување на Работилни Подобрување Директор,
Информирање на Сите родителите во ци, на Сите
Градење на родителите за одделенс изработка на родителск партнерските одделенс
партнерски оголема ки проекти и средби односи со ки
вклученост во раководит родителите раководит
односисо
активностите во ели, ели,
родителите училиштето0 Совет на Совет на
родители родители
Соработка со Состаноци на Х Х Х Совет на Состанок, Покана, Унапредување Директор,
наставниците советот на родители електронска маил, на взаемната Совет на
родителиво и комуникација известува комуникација и родители
проширен состав наставни ње соработка меѓу
Изработка на план ци родителите и
за заеднички наставниците
акции и
активности

18
7. План за евалуација на акциските планови
Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструменти Очекувани Одговор- Потребен
спроведува резултати но лице буџет
ње
(ресурси)
Континуиран Учество на семинари, X X X X X X X X X X X X Директор, Преку Записник, Унапредува
о Дисеминација на сите следење на фотографии, ње на Училишен
посетените семинари, наставници можностит презентации образовниот тим
професионал Отворени часови на од е кои се процес
но наставниците кои одделенск нудат за Квалитетна
аи посетувањ настава
усовршување следеле обука во текот
предметна е на обуки
на на целата учебна година,
настава и –состаноци
наставниот Средби на стручни стручна на стручен
активи за дискусија и служба актив
кадар во
размена на информации
училиштето
за работа со надарени
ученици, Вметнување на
е-содржини и апликацции
на часовите по сите
наставни предмети

Интеграција План за едукативни X X X X X Директор, Записници, Записници, Навремена


на работилници со Сите фотографии фотографии, реализација
мултикулту наставници,ученици и наставници , отворени презентации на
родители, од часови, поставените
рализмот во
Реализација на одделенск работилниц активности,
наставата работилниците, Примена аи и подобрувањ
на стекнатите знаења во предметна е на
наставата настава, мултиетничк
ученици и ата клима
родители во
училиштето

19
Извршување Проценка на степен на X X X X X X X X X X X X Директор, Записник, Листа на Набавка на
проценка на оштетеност, Изготвување тим за листа на технички материјалот
на финансиски план за осовремен проценка прием, и
оштетенос
реконструкција, ување на градежна изведување
т наставата книга, на услугата
Финансиска конструкција Развојното финансиски во
Изготвувањ планирање план предвидени
е распоред Подготовка за јавна на от рок
на санација набавка училиштет Подобри
о, услови за
Изготвувањ Секретар, изведување
комисија за на настава,
е на
спроведув набавени
финансиска ање на нагледни
рамка јавна средства
набавка,
Замена на Технички
оштетенит персонал
е подови на
вториот
кат во
училниците,

Доопремува
ње на
училишната
кујна и
трпезарија,

Купување на
електронска
табла

Одговорни наставници: Васка Трајановска, Иванка Мишевска, Христина Бојковска, Стојка Спироска

20
8. Календар за работа
Согласно Календарот за работа на училиштето учебната година започнува на 01.09.2015 година, а завршува на 10.06.2016 година. Во текот на учебната
година ќе се реализираат најмалку 180 работни денови со учениците. Зимскиот распуст на учениците е од 31.12..2015 – 19.01.2016 година, а летниот од
11.06.2016 – 31.08.2016 година. Календарот за работа на ООУ „Ѓорче Петров“, Скопје, со сите наставни, ненаставни, работни и неработни денови во текот
на учебната 2015/2016 година е даден како прилог на оваа програма.

Септември Октомври
недели пон втор среда чет пет саб нед недели пон втор среда чет пет саб нед

I 1 2 3 4 5 6 V 1 2 3 4

II 7 8 9 10 11 12 13 VI 5 6 7 8 9 10 11

III 14 15 16 17 18 19 20 VII 12 13 14 15 16 17 18

IV 21 22 23 24 25 26 27 VIII 19 20 21 22 23 24 25

V 28 29 30 IX 26 27 28 29 30 31

8 ми- ден на независност на РМ 11 ти- ден на востанието на Македонскиот народ


20 ти – ден на општина Ѓорче Петров 23 ти-ден на Македонска револуционерна борба

Ноември Декември

недели пон втор среда чет пет саб нед недели пон втор среда чет пет саб нед

IX 1 XIV 30 1 2 3 4 5 6

X 2 3 4 5 6 7 8 XV 7 8 9 10 11 12 13

XI 9 10 11 12 13 14 15 XVI 14 15 16 17 18 19 20

XII 16 17 18 19 20 21 22 XVII 21 22 23 24 25 26 27

XIII 23 24 25 26 27 28 29 XVIII 28 29 30 31
8 ми -Св. Климент Охридски
31 - Зимски распуст

21
Јануари Февруари
недели пон втор среда чет пет саб нед недели пон втор среда чет пет саб нед
XVIII 1 2 3 XXIII 1 2 3 4 5 6 7
XIX 4 5 6 7 8 9 10 XXIV 8 9 10 11 12 13 14
XX 11 12 13 14 15 16 17 XXV 15 16 17 18 19 20 21
XXI 18 19 20 21 22 23 24 XXVI 22 23 24 25 26 27 28
XXII 25 26 27 28 29 30 31 XXVII 29
Зимски распуст

Март Април
недели пон втор среда чет пет саб нед недели пон втор среда чет пет саб нед
XXVII 1 2 3 4 5 6 XXXI 1 2 3
XXVIII 7 8 9 10 11 12 13 XXXII 4 5 6 7 8 9 10
XXIX 14 15 16 17 18 19 20 XXXIII 11 12 13 14 15 16 17
XXX 21 22 23 24 25 26 27 XXXIV 18 19 20 21 22 23 24
XXXI 28 29 30 31 XXXV 25 26 27 28 29 30

21 – ден на екологија (работен ден) 29 Велики петок, 22 ти-ден на училиштето

Мај Јуни
недели пон втор среда чет пет саб нед недели пон втор среда чет пет саб нед
XXXV 1 XXXX 1 2 3 4 5
XXXVI 2 3 4 5 6 7 8 XXXXI 6 7 8 9 10
XXXVII 9 10 11 12 13 14 15 XXXXI
XXXVIII 16 17 18 19 20 21 22
XXXIX 23 24 25 26 27 28 29
XXXX 30 31
1 ви- Ден на трудот
24 ти- Ден на македонските просветители св. Кирил и Методиј

22
9. Настава
- Организација на задолжителна настава
Часовите започнуваат во 08.00 во 16 училници. Училиштето работи во една смена. Задолжителен странски јазик е англискиот, а францускиот е
втор задолжителен јазик од шесто одделение.
 Поделба на класно раководство и поделба на часови на наставниот кадар

ред. бр. Начасови Одделенски


Име и презиме степен Наставенпредмет Одделение и 1паралелка Вкупночасовинед.
бр. неделно раководител
6 1, 6 2 - 8
1. Иванка Мишевска VI Македонски ј. 7 1, 7 2 - 8 20 91 20
91-4
Никола Стојковски
2. VII Македонски ј. 8 1, 8 2 - 8 8 / 8
С.Пинџур
22 -2
51–3
3. ВаскаТрајановска VI Англиски ј. 6 1, 6 2 – 6 20 62 20
7 1, 7 2 -6
91-3
21-2
3 1, 3 2 – 6
4. Дивна Мицкова VII Англиски ј. 20 82 20
4 1, 4 2 – 6
8 1, 8 2, - 6
6 1, 6 2 - 4
Француски ј. 7 1, 7 2 - 4
5. Милорад Васиќ VII
(втор странски јазик) 8 1, 8 2 – 4
14 / 14
91-2
7 1, 7 2 - 8
71
6. Гордана Ангелова VI Математика 8 1, 8 2 - 8 20 20
91-4
Виолета Ризовска VII 6 1, 6 2– 10
7. Математика 10 / 10
Блажевска – С.Пинџур
Физика 8 1, 8 2, 9 1 - 6 6
8. Иво Скилески VI Хемија 8 1, 8 2, 9 1 - 6 6 81 20
Природни науки 51-2 2

23
Вештини за живеење 8 1, 8 2, 9 1 - 6 6
6 1, 6 2 - 4
7 1, 7 2 - 4
Историја 14
8 1, 8 2 - 4
91-2 72
9. РужицаТрпевска VII 20
8 1, 8 2, 9 1 - 3 3
Граѓанско обр.
Иновации 91-1 1
Нашата татковина 72- 2 2
6 1, 6 2 - 4
VII 7 1,7 2 - 4
10. Вида Спасевска Географија
8 1, 8 2 - 4
14 / 14
91-2
6 1, 6 2 - 2
7 1,7 2 - 2
Музичко обр. 7 +3хор, +3
11. Емилија Дамјановиќ VII 8 1, 8 2 - 2 15
91–1 оркестар
Танци и народни ора 71-2 2
7 1,7 2 - 4
Марија Ризова VII
Биологија 8 1, 8 2 - 4 10 61 20
12. 91-2
Природни науки 6 1, 6 2 - 4 4
6 1, 6 2 - 6
7 1,7 2 - 6
13. Симе Симовски VII Физичко образ.
8 1, 8 2 - 6
21 / 21
91-3
Класич.култ.во
Силвана Ѓорчевска VII
14. европската 62 2 / 2
Т.Милошевски цивилизација
Етика на Религии 61 2 /
С.Пинџур 2

VII М.Ацев 2
15. Петре Миленков 16
Т.Милошевски 4
Ј.Крчоски 4
Д.Беровски 2
24
Елица Трајковска 51-2
16. VII ТО 4 / 4
С.Пинџур 6 1,6 2 - 2
6 1, 6 2 - 2
Виолета Ристовска 7 1,7 2 - 2
17. VII Ликовно обр. 7 / 7
Т.Милошевски 8 1, 8 2 - 2
91-1
Весна Малинова
18. VII Етика 7 1,7 2 - 2, 2 / 2
Д.Беровски
Гордана Костова 6 1, 6 2 - 4
19. Информатика 6 / 6
Ј.Крчовски 7 1, 7 2 - 2
Маријана Дејковска
20. Англиски јазик 1 1, 1 2 - 4 4 часа
Ј.Крчовски

7 1 – 2 часа изборен (Танци и народни ора), 7 2 – 2 часа изборен (Нашата татковина), 8 1, 8 2 – 4 часа изборен (Вештини за живеење), + 9 1 – 2 часа
изборен изборен (Вештини за живеење)

 Распоред на часови (Прилог 18)

Изборна настава ( Прилог 21)


Оваа настава е задолжителна, а ќе ја следат ученици кои се изјаснија по предходно направената анкета и со согласност на родителите. Секоја учебна
година учениците треба да изберат и да изучуваат различен изборен предмет.
Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети.
Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали
ќе ја посетуваат додатната настава.
Дополнителна настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби резултати во учењето.
Основното училиштето најдоцна до 20 септември во тековната учебна година треба да истакне распоред за дополнителна и додатна
настава за секој наставен предмет, на видно место во училиштето и истиот да го достави до Државниот просветен инспекторат.
За наставникот кој неоправдано нема да ја реализира дополнителната и додатната настава согласно со распоредот од ставот (1) ќе се
поведе постапка за дисциплински престап.
НАПОМЕНА. Додатната и дополнителната настава се реализираат преку наставни часови што се утврдени со УЧИЛИШНИОТ РАСПОРЕД НА
ЧАСОВИ. Примерок од распоредот се истакнува на оглас- ните табли во училиштето и се доставува до Државниот просветен инспекторат.
Проширена програма се реализира во училиштетот согласно член 33 од законот за основно образование. Учениците се прифаќаат од дежурен
наставник во 7.30 часот.

25
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани
Секојдневната работа на наставниците со децата наметнува постојани средби со ученици кои според своето ниво на интелигенција и талент се
разликуваат и издвојуваат од останатите.
Носители на програмата:
 Сите наставници кои ќе детектираат надарени и талентирани ученици
 По спроведените меѓуодделенски натпревари во рамки на воннаставните активности и по детектирањето на талентираните ученици,секој
наставник ќе изработи посебна индивидуална програма која ќе го поттикнува и развива талентот на ученикот.
Начин на реализација:
Заради поттикнување на личниот пораст и развивање на креативноста на талентираните ученици во училиштето ќе се стави акцент на новите
начини на работа преку проекти,работилници разговори, демонстрации, работа на терен, вклучување на надворешни соработници, родители,
семејства и пошироката општествена заедница.Одговорни наставници: Натали Тошевска, Христина Бојковска и Билјана Лукешевиќ
- Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби (Акциски план 1 )
Во нашето училиште има девет ученици со попреченост и специфични потешкотии во учењето.
За учениците со попреченост изработуваме Индивидуален образовен план, а за учениците со специфични потешкотии во учењето се применуваат
пирнципите на Индивидуализација и Диференцијација.
- Проекти кои се реализираат во училиштето
Во оваа учебна година ќе се реализираат два поголеми проекти:
1. Меѓуетничка интеграција во училиштето. Целите на овој проект се:
a. Да се намалат предрасудите преку контакт и интеракција меѓу припадниците на различни етнички културни заедници и
b. Да се обезбеди почитување на другите преку запознавање со нивната култура
2. Интеграција на Еколошка едукација во образовниот систем во училиштето. Целите се Воведување на еколошкото образование во воспитно
образовниот процес.
a. Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки.
b. Подобрување на условите за работа на вработените и создавање на подобри услови за престој на учениците во нашето училиште.
3. Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“.
- Употреба на ИКТ во наставата
 Планот (распоредот) за употреба на ИКТ во наставата во прилог (Акциски план 6)
Активната настава и користењето на ИКТ во наставата се предуслов за напредна и современа наства каде ученикот е во центарот на вниманието
е активен во текот на целиот час, додека наставникот е насочувач и организатор на часот. со ваквиот вид на настава учениците стекнуваат
самодоверба, самостојност во работата, лично искуство и знаење кое е долгорочно за него. Наставникот во својата годишна програма за
работа30% од наставата планира да ја реализира со користењена ИКТ кои се расположливи во училиштето. Реализацијата на програмата со
користење на ИКТ ја следи директорот и стручната служба при посетата на часовите на наставниците.

26
10. Оценување

- Видови оценување и календар на оценување

Во училиштето постои интерно и екстерно оценување на постигнувањата на учениците. Интерното се одвива континуирано во текот на целата учебна
година со анализа на состојбите во три класификациони периоди, а екстерното на крајот на секоја наставна година за учениците од четврто до девето
одделение го спроведува Државниот испитен центар.
- Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и бројчано. Во првиот период ( I - III одд. ) се оценува описно, во вториот период ( IV – VI
одд.) постигањата по задолжителните и изборните предмети се оценуваат описно и бројчано, по класификационите периоди – тромесечја описно, на
крајот на првото полугодие и крајот на учебната година оценувањето е бројчано. Учениците од третиот период ( VII – VIII одд. ) се оценуваат бројчано со
оценки од ( 1 ) до ( 5 ).
- По предметите за писмено оценување наставниците прават план имајќи ги предвид законските ограничувања ( дневно најмногу по едно, а седмично по
две писмени работи ).
- Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на
образованието. Критериумите за оценување на постигањата на учениците се темелат на стандардите за оценување и Блумовата таксономија.
-Календар на оценување
Календарот за оценување ќе биде доставен како анекс во септември откако наставниците ќе ги достават своите годишни планирања
- Тим за следење, анализа и поддршка- Злата Павлова, Елена Думиќ, Зорица Петкова и Васка Трајановска (Акциски план 8)

27
11. Вон- наставни активности
- Секции и слободни ученички активности (Акциски план 22)

Низ слободните ученички активности се создаваат претпоставки за задоволување и негување на индивидуалните интереси и
способностите на учениците. Слободните ученички активности се реализираат во слободното време на учениците и врз основа на
соодветни програми што се составен дел на оваа програма.

Изборот на слободните ученички активности се спроведува на почетокот на учебната година преку анкетни листови на првата
недела од месец септември.

Во зависност од избраните активности на учениците наставникот формира клубови на кои работи со учениците по еден час неделно.
Наставниците овие слободни ученички активности ги реализираат според претходно изработен план и програма.
Слободните ученички активности во одделенска настава функционираат на ниво на актив (одделение).

Во предметна настава според карактерот и содржината на работа, слободните ученички активности се застапени како:

- Општествено хуманитарна работа.

Изработиле: Злата Павлова, Дивна Мицкова, Викторија Даниловска (Акциски план 10)

28
12. Поддршка на ученици
- Постигнување на учениците
Наставниот кадар во нашето училиште води редовна евиденција на сите постигнувања на нашите ученици кои достојно го претставуваат нашето
училиште во сите натпреварувања организирани од БРО, Федерација за училишни спортови на Македонија и други друштва од земјата.
Евиденција се води и пооделно за секој ученик и ментор во професионалното досие на секој од наставниците во училиштето.
Нашето училиште јавно ги пофали и соодветно ги награди сите заслужни за постигнатите резултати во последните години и ќе продолжи да го
спроведува истото и во следните години. На сите ученици им без доделени посебни пофалници за постигнатите резултати и достоинственото
презентирање и афирмирање на нашето училиште низ државата, кои свечено им беа доделени на јубилејниот патронат на училиштето пред
учениците и родителите.
- Програмата за професионална ориентација на учениците е во Акциски план 12
- Приказ на средниот успех по одделенија во последните три учебни години

Успех по учебни години Разлика во последните


две години
Одд Крај на учебна година
2012/2013 2013/2014 2014/2015 + -
I описно описно описно
II описно описно описно
III описно описно описно
IV 4.10 4.47 4.11 0.36
V 4.20 4.34 4.49 0,15
I-V 4.14 4.42 4.32 0.10
VI 4.19 4.23 4.00 0,23
VII 3.94 4.10 4.13 0.03
VIII 4.10 4.25 4.29 0.04
IX 4.21 4.55 0.34
V- IX 4.05 4.29 4.21 0.08
I- IX 4.08 4.47 4.26 0.21

29
- Превентивни програми (Акционите планови 11)
Учениците учествуваат во разни активности во соработка со МВР. Воедно тимови од МВР за учениците од 2 и 4 одделение вршат обука за
однесување на учениците во сообраќајот.
За болестите на зависност одделенските раководители и раководителите на паралелки на одделенските часови реализираат работилн ици
од програмат за Животни вештини, идентификација на учениците кои имаат проблеми со зависност се врши во соработка со стручната
служба и се превземаат мерки за нивно надминување. Идентификацијата на учениците кои имаат асоцијално однесување се врши во
соработка со стручната служба и потоа се превземаат мерки за нивно надминување преку советување на учениците и родителите,
известување до педагошката служба во МОН. Стручната служба остварува соработка со Центарот за социјални грижи, МВР, Заводот за
ментално здравје-Скопје, Детска клиника и социјалните служби во општина Ѓорче Петров.
Одговорни наставници: Биљана Лукешевиќ, Симе Симовски, Ружица Димоска, Елена Думиќ
- Безбедност во училиштето (план во прилог 12)
Цели:
-Изготвување на ефикасен план за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди.
- Обука на учениците и вработените за ефикасна постапка во време на елементарна незгода.
- Избегнување и намалување на бројот на жртвите со навремено и организирано укажување
на прва медицинска помош и евакуација на повредените.

Одговорни наставници:
Милодар Васиќ и Иво Скилевски

30
- Позитивна социо- емоционална клима (план во прилог 14)

Училиштето се грижи за учениците од ранливите групи ,кои имаат социјални и емоционални потешкотии, преку обезбедување на
бесплатна храна во училиштето, бесплатен превоз до одредена дестинација, хуманитарни акции за храна и облека. За учениците со
емоционални потешкотии стручната служба во училиштето заедно со наставниците работат за надминување на проблемите.
Училиштето негува почитување на личноста, слободата за изразување, остварување на правото на барање, примање и давање
информации, интерактивен однос, меѓусебна доверба, почитување на мислењата на сите; еднаквост и правичност и без предрасуди
во однесувањето кон учениците, родителите и достапност на информации за сите .

Одговорни наставници: Биљана Лукешевиќ, Вида Спасевска, Гордана Ангелова

13. Грижа за здравјето

Цел: Овозможување и оспособување на учениците за поздрав начин на живот во училиштето, домот и локалната средина.
Нашето училиште води грижа за здравјето на своите ученици преку стекнување здрави навики во однос на лична хигиена ,исхрана
,заразни болести ,грижа за здрава животна средина како и ментално здравје во однос на почитување на различностите и меѓуетни чката
толеранција.
За одржување на хигиената во училиштето се грижи технички персонал и истата е на завидно ниво. Дератизација,дезинфекција и
дезенсекција се врши еднаш во годината од надлежни институции како и секојдневно дезенфицирање на просториите во училиштето при
редовното чистење
- Систематски прегледи, Вакцинирање и Едукација за здрава исхрана
Одгворни наставници: Стојка Спировска, Марија Ризова и претседатели на стручни активи (Акциски план 15)

31
14. Училишна клима и односи во училиштето
- Дисциплина

 Се утврдува програма и се определува план за подобрување на училишната дисциплина (на учениците, вработените) се
определуваат одговорни наставници-распоред на дежурни наставници се определува контрола во училиштето (во
ходници, училници, санитарни јазли и други простории), но задолжително и во училишниот двор од отварање до
затворање на училиштето во текот на денот. Училиштето треба да испанира и водење на писмена евиденција за
тековните збиднувања за време на одморите.

- Естетско и функционално уредување на просторот во училништето (План на активности во прилог 16)


Одговорни наставници: Иванка Мишевска, Емилија Дамјановиќ, Виолета Ристовска

- Етички кодекси

Училиштето има донесено етички кодекси за однесување на ученици, вработени и родители. Етичките кодекси се разгледани и усвоени од
ученичката заедница, Наставничкиот совет, Советот на родители и училишниот одбор.На почетокот на секоја учебна година, на
одделенските часови учениците се запознаваат и потсетуваат за кодексите на однесување. Родителите се потестуваат и запознаваат со
кодексот на однесување на родителските средби, додека наставниците на Наставничките совети.
По потреба етичките кодекси се променуваат и истите промени се разгледуваат и прифаќаат од Ученичката заедница, Наставничкиот совет
и Советот на родители. Етичките кодекси на однесување се дадени во прилозите на овој документ.

- Мулти- културализам

Активностите за промоција на мултикултурализам ќе се реализираат во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во училиштето.


Идејата е размена на култури, традиции, заедничко промовирање на културното наследство меѓу двете училишта преку взаемни посети на
културни и образовни манифестации, празници и фестивали. Односно сакаме да бидеме промотери на еднаквоста, мирот, соживотот и
толеранцијата, размена на културните и верските, како и образовните вредности.

32
Покрај запознавањето на различните етникуми во Македонија, учениците , нивните родители, и наставниците, ќе можат да ги разби јат
стереотипите кои владеат на ова поднебје, и заеднички да се придонесе за развој на мултикултурно општество, давајки свој продонес и
учество.
Одговрни наставници: Дивна Мицкова, Викторија Даниловска и Ружица Димоска. (Акционен план 24 )

- Односи меѓу сите структури (Акциски план 25)


За подобрување на комуникацијата во училиштето се формира тим кој ќе направи анализа на критичните точки во комуникацијата.
Одговорни наставници: Милорад Васиќ, Петре Миленков, Елена Думиќ

33
15. Професионален развој на образовниот кадар

Врз основа на самоевалуацијата, интегралните евалуации и новините и насоките дадени од Министерството и основачот, се утврдуваат
и наведуваат потребите и приоритетите кои произлегуваат од детектираните состојби во однос на потребите за професионален
развој. Врз основа на нив се изработува планот за професионален развој за тековната учебна година, а потоа врз основа на него и
програмите за работа на стручните активи.

Стручното усовршување на кадарот ќе се остварува преку реализацијата на програмите на:


-Бирото за развој на образованието;
-Министерство за образование и наука;
- Здруженија на стручните работници и наставниците;
- Стручните активи на училиштето;
- Надлежни владини и невладини организации.

Личното ангажирање на наставникот или стручниот работник е најбитниот сегмент за стручното и педагошко усовршување на
кадарот.
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Цели и задачи – Мотивирање на наставниците за континуиран професионален развој – услов за успешна и ефикасна работа. Наставникот
постојано да ги развива своите компетенции со цел да достигне и одржи висок квалитет на наставата во согласност со современите
трендови и со барањата на модерниот свет
Врс основа на податоците добиение од анкетните листови, кои наставниците и стручниот кадар ги пополнија во текот на месец јули
2015 година, се увиде дека истите имаат потреба од континуирана едукација и професионален развој во следните области:
- Водење на досие за ученици
- Идентификување и работа со надарени ученици
- Развој на инклузовно образование, методи и техники за работа со ученици со попреченост и потешкотии во учењето
- Работа со хиперсактивни ученици
- Критериуми за оценување и етички кодекс на оценување
- Активни методи и форми на работа
- Соработка со родители

Одгворен тим: Методи Наковски, Дивна Мицкова, Стојка Спироска, Емилија Дамјановска (Акциски план 26)
34
16. Вклученост на семејствата во училиштето

- Во животот и работата на училиштето

Родителите активно се вклучени во работата на училиштето преку Советот на родители и Училишен одбор.На почетокот на секоја учебна година
се избираат членови од родители во Одделенскиот совет кои се претставници и во училишниот Совет на родители. Советот на родители преку
својата програма за работа дава предлози и идејни решенија и донесување одлуки во интерес на сите субјекти во училиштето.

Во процесот на учење родителите редовно се информираат за постигнувањата на своите деца на редовни и вонредни родителски средби,отворени
денови и приемни денови.

За подубрување на условите во училиштето родителите даваат свои иницијативи и активно се вклучуваат воорганизација и реализација на
работилници, базари, хепенинзи, приредби, еко –акции, и друго.

За родителите на учениците кои покажуваат послаби резултати и недолично однесување се спроведува програма за советување на родители.

Родителите постојано и навремено се информираат за случувањата и проблемитево училиштето преку печатени брошури кои се делат
народителски средби на почетокот насекоја учебна година .

Одговорни настваници: Зорица Петкова, Марија Ризова, Гордана Ангелова, Весна Скилевска (Акциски план 27)

35
17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
Одгворни наставници: Петре Миленков, Злата Павлова, Иванка Мишевска, Биљана Лукешевиќ, Гордана Костовска) (Програма во прилог 28)

36
18. Инструмент за подготовка, следење и евалуација на програмите и акционите планови

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструмент Очекувани Одговорно Потр
спроведување и резултати лице ебен
(ресурси) x буџе
т
Приоритетни цели за Тим за приоритети Ангажирање на Записници, Подобрување Директор
учебната година надворешни извештаи, на квалитетот
соработници фотографии на ВОП
Индивидуални Наставници кои Преку реализација Протокол за Изработени Тања
планови за ученици со имаат ученици со на целите на следење на ИОП-и Станкова-
ПОП попреченост наставните планиурањата дефектолог
содржини на Софка
наставниците Димитриевск
а-педагог
Ученички екскурзии Тим за ексурзии Училишен тим и Програма за Запознавање Натали
туристичка екскурзии, со културни Кочоска,
агенција извештаи, знаменитости Васка
фотографии Трајановска,
Иванка
Мишевска
Ученичка заедница Тим од Состаноци со Записници, Вклучување Дивна М.
наставници ученици извештаи, на учениците Гавриловска,
фотографии во работата Софка
на Димитриевск
училиштето а, Тања
Станкова
Детска организација Тим од Приредби, посети Записници, Прием на Натали
наставници извештаи, првачиња во Кочоска,
фотографии детска Викторија
организација Даниловска,
Елена Думиќ
37
Црвен крст Тим за црвен крст Хуманитарни Записници, Едуцирање Политими
акции, предавања извештаи, на учениците Марковска
фотографии и
подигнување
на свеста за
хуманост
Следење и поддршка Тим за следење Проверка на Извештај од Усогласеност Злата
на оценувањето на оценување одд.дневници прегледани на Павлова,
дневници оценувањето Елена Думиќ,
со Зорица
предвиденит Петкова и
е стандарди Васка
Трајановска
Ученички натпревари Сите наставници Натпревари и Список на Афирмација Весна
кросеви освоени места на Скилевска и
и тестови училиштето и Марија
поттикнување Ризова
на
натпреварува
чки дух
Општествено Сите наставници Одбележување на Извештај, Развиена Злата
хуманитарна работа празници, фотографии хуманитарна Павлова,
хепенинзи и свест Дивна М.
базари Гавриловска,
Викторија
Даниловска
Превентивни Биљана Предавања, Извештај, Познавања Софка
програми Лукешевиќ, Симе работилници фотографии на своите Димитриевск
Симовски, Ружица права, а-педагог
Димоска, Елена препознавањ
Думиќ е на
насилничко
однесување
Профеионална Наставници и Работилници, Флаери,
ориентација педагог презентации, постери
тестови за
професионална
ориентација

38
Безбедност во Тим за планирање Состаноци и Препознавањ Милорад
училиштето практични вежби е на знак и Васиќ
брз реакција
во случај на
елементарни
непогоди
Позитивна социо- Наставници, Работилници Работни Да согледаат Гордана
емоционална клима ученици, родители листови дека без Ангелова
меѓусебна
поддршка и
соработка
нема
другарство
Грижа за здравјето Наставници и Посети Грижа за Марија
ученици здравјето, Ризова
превенција
Естетско уредување Наставници, Пишана Истражување, Пријатен Емилија
технички информација, визуелно простор за Дамјановиќ,
персонал изложби исразување работа Иванка
Мишевска,
Виолета
Ристовска
ЕКО интеграција Тим на Работилници, Анкети Подигање на Марија
наставници презентации ЕКО свеста Ризова
Слободни ученички Наставници Одржани часови Одделенски Продлабочув Гордана
активности дневници, ање на Ангелова
анкети знаењата на
учениците
Мултикултурализам Наставници Интернет, Флаери, Почитување Дивна М.
учебници, хамери, на другите и Гвариловска
енциклопедии и постери, намалување
друг пишан трудови на
материјал предрасудите
Професионален Наставници Презентации, Запознавање
развој практични вежби со текот на
работата на
тимовите

39
Вклученост на Наставници, Анкетен лист, Подобрување Весна
семејството во директор, стручна брошура на Скилевска
работата на служба училишната
училиштето клима
Комуникација со Директор, педагог, Приредби, Развивање Петре
јавноста и промоција наставници, трибини, посети на Миленков,
на училиштето УСАИД, Општина креативност, Злата
Ѓорче Петров подобрување Павлова,
на условите Иванка
за работа Мишевска,
Биљана
Лукешевиќ

40
ПРИЛОЗИ

Годишна програма за работа на директор, педагог, дефектолог, библиотекар, Стручни активи, Училиштен одбор, Совет на родители, Наставнички
совет
АКЦИСКИ ПЛАНОВИ
1. Индивидуализирани програми за ученици со посебни образовни потреби
2. Програма за реализација на ученички екскурзии
3. Програма за Ученичка заедница
4. Програма за Детска организација
5. Програма за работа на Подмладокот на црвениот крст
6. ИКТ во предметна настава
7. ИКТ во одделенска настава
8. Следење, анализа и поддршка на оценувањето
9. Ученички натпревари
10. Програма за општествено хуманитарна работа
11. Превентивни програми
12. Професионална ориентација на учениците
13. Безбедност во училиштето
14. Позитивна социо-емоционална клима
15. Грижа за здравјето
16. Естетско уредување
17. ЕКО интеграција
18. Распоред на часови
19. Неделен фонд на часови на одделенска настава
20. Неделн фонд на часови во предметна настава
21. Изборна настава
22. Слободни ученички активности
23. Инклузивен тим
24. Програма за мултукултуларизам
25. Односи помеѓу сите структури во училиштето
26. Акциски план за професионален развој
27. Вклученост на семејтството во работата на училиштето
28. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
41
• Тим кои учествувал во изработката на ГП:
- Методи Наковски- директор
- Софка Димитириевска - педагог
- Тања Станкова- дефектолог
- Марија Ризова - предметен наставник
- Натали Кочоска- одделенски наставник
- Борка Србова-оодделенски наставник
- Весна Скилевска-одделенски наставник

• Место за печат

 Датум и потпис на директорот

25.08.2015 Директор
Методи Наковски

 Потпис на претседател на Училишен Одбор Претседател


Иво Скилевски

42
Прилози:

1. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ


Општинското основно училиште го карактеризираат неколку компоненти:

 Надворешна структура на училиштето;


 Раководна функција-директор на училиште, неговата работа и однесување;
 Внатрешна структура на училиштето.
Надворешна структура на училиштето

Почитувањето и спороведувањето на Уставот, Законот за основно образование и обврските кои од нив произлегуваат, претставуваат
дел од надворешната структура на училиштето, како институционална рамка.
Општествената средина-локалната средина, како и вредностите и верувањата во тие рамки, исто така, претставува дел од
надворешната структура.
Во надворешната структура може да се вградат верувања, вредностите и очекувањата на директорот на училиштето.
 Раководна функција - директор на училиште, неговата работа и однесување
Работата на директорот на училиштето во учебната година ќе се остварува според менаџерските функции во образовните организации,
а тоа се:

 Соработка со локалната самоуправа;


 Планирање и програмирање;
 Организирање и раководење;
 Екипирање;
 Координирање и контролирање;
 Вреднување, евалуација.

43
44
Раководењето на воспитно - образовните организации е многу сложена и одговорна работа. Улогата на директорот е посебно
нагласена, затоа што тој е главен носител на сите значајни прашања.

 Раководење и унапредување со администрацијата, финансиите и грижата за условите за работа;


 Раководење со луѓето, наставниците и другите вработени и учениците;
 Инструктивно - педагошки раководител - водач на образовниот процес;
 Директор - културен водач со визија за развој на училиштето, со високи очекувања од наставниците, учениците и родителите - кој
постепено, но сигурно ќе развива ефективно училиште.

Раководен орган на училиштето е директорот. При вршење на својата раководна и менаџерска функција ќе практикува
подобрување на рзвојниот процес. За реализација на планираните активности директорот непосредно ќе соработува со основачот,
училишниот одбор, советот на родители и наставничкиот совет.

ЦЕЛ: Организирање и реализирање на целокупната работа во училиштето.

45
1.ПРОГРАМСКО – КОНЦЕПЦИСКО ПОДРАЧЈЕ

Носители и Време на
Програмски содржини
соработници реализација

Оперативна организација на активностите за почетокот на


годината

-Обезбедување услови за работа,Распоред за одговорности за


компјутерските кабинети
-распоред за користење на малите лап-топи
-Организација на дополнителна настава
-Стручна и кадровска екипираност со наставнички кадар
-Огласување на работни места и избор по распишан оглас
-Изготвување на распоред на предмети
-Изготвување на годишна програма за учебната година
-Организација на наставнички совети по периоди во учебната година
-Анализа на постигањата од минатата учебна година
-Следење на работата на стручните активи VIII, IX
-Изготвување на распоред на дежурни наставници
-Листа на приоритети за набавка на нагледни средства
-Координирање на активностите со развојниот тим
-Распределба на одделенски раководства;
-Раководители на стручни активи;
-Одговорни наставници , ученички организации, детската
организација, соработка со локалната средина;
2.СЛЕДЕЊЕ НА СТРУЧНО – ПЕДАГОШКА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО
Запознавање на наставниот кадар со програмите,прирачниците,
Директор, стручни
упатствата и учебниците VIII, IX, X, XI, XII,
работници и работна
Организација на проектни активности,слободни часови на II, III, IV
група
училиштето

46
Следење на непосредна реализација на содржините на наставната и
воннаставната ВОД, преку посета на часови со примена на образовна
технологија, анализа на годишни планирања по обем, содржина и
квалитет од секој наставник

Увид во програмите со нејзиното следење во додатната,


дополнителната и продолжителната настава.

Увид во педагошката евиденција и документација I, VI

континуирано
Увид во реализација на проектите ,

континуирано
Активно следење на реализацијата на програмските задачи на сите
органи, организации и комисии во училиштето.

Координирање, насочување и следење на активностите на


континуирано
воспитната функција во училиштето.

3. ПЕРМАНЕНТНО, СТРУЧНО, ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР

Оранизирање на стручни расправи по одредени прашања кои се од


интерес за подобрување на резултатите во наставата
Интерна едукација на наставниот кадар подготвена од страна на Директор, , стручни
стручната служба и одредени наставници работници и работна Континуирано
Екстерна едукација организирана по проектни активности од други група
институции
Поттикнување на кадарот за самоусовршување
Надополнување на училишниот фонд со стручна литература

47
Усовршување на формите за соработка со родителите на учениците.

Усовршување на методите за работа и ученички организации.

4.РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ ПОЧЕТНИЦИ (РАБОТНО ВОВЕДУВАЊЕ)


Определување солиден ментор на наставникот – почетник и
запознавање со неговите обврски
Запознавање со прописите за водење на педагошка евиденција и Директор, стручни
документација По потреба
работници и ментори
Едукација за примена на наставната технологија и законските
прописи
Пријавување на наставникот за полагање на стручен испит
5.РАБОТА СО СТРУЧНИТЕ ОРГНИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Директор,стручни
работници и
Запознавање со соодветните законски акти за дејноста VI, VIII
претседатели на
активи
Редовно следење на литература за организацијата на работата на
Континуирано
стручните органи во училиштето.
Редовно присуство на сите седници на стручните активи во
Континуирано
училиштето.
Поттикнување на стручни и целосни расправии по сите прашања кои
Континуирано
се на дневен ред на состаноците.
Подготвување и водење на седниците на Наставничкиот совет и
Континуирано
настојување да се реализираат донесените заклучоци.
Поднесување извештаи пред Наставничкиот совет за превземените
Континуирано
мерки во врска со унапредувањето на ВОР во училиштето.
6. АНАЛИТИЧКО – СТУДИЈСКА РАБОТА
Анализирање и проучување на сите видови планирања и програмирање Директор,,стручни
на наставниците за наставата и воннаставните активности во работници и XI
училиштето одделенски
48
раководители
Изготвуање извештаи ( полугодишни и годишни ), информации и
I, VI
анализи, осврти во врска со реализацијата на програмите на ВОР

Анализа за успехот, поведението и редовноста на учениците Континуирано

Следење и проучување од примена на образовната технологија Континуирано

Проучување и анализа на воспитно-образовниот процес во


Континуирано
паралелките
Изготвување на соодветни стручни материјали за стручно
Континуирано
усовршувње на наставниците
Студијска анализа во врска со позитивните и негативните впечатоци
Континуирано
за целокупната работа и поведение на наставниците

Анализа на постигнатиот успех на учениците од 7 одделение VI

7. СОРАБОТКА СО УЧЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Укажување помош при конституирање на ученичките организации (


XI
детската организација , ПЦК, одделенските заедници во ОУ )

Давање помош во планирањето, организирањето на активностите во


Континуирано
ОУ
Директор, стручни
Непосредно учество во работата на нивните состаноци работници, Континуирано
претседатели на
Поттикнување на културно-забавниот живот во училиштето активи и одделенски Континуирано
наставници
Давање иницијатива за реализацијата на зимски и летни одмори на
I,VI
учениците.

Поттикнување за естетско уредување на просторот во училиштето Континуирано

49
Поттикнување на соработка со локалната средина ( со
Континуирано
организациите од општината )
Поттикнување на соработка со културните институции и
организации од локалната средина ( кино, театар, библиотека, Континуирано
музичко училиште, пионерски дом и сл. )

Организирање на училишни натпревари XII, II, III, IV, V

8. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

. Директор,стручни
Непосредно вклучувње на родителите во процесот на реализацијата работници,
Континуирано
на плановите и програмите во училиштето. претседатели на
активи и одделенски
наствници

50
2. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ

Соработници
Предвидена активност Форма Време Ресурси Очекувани ефекти Индикатор
(Реализатор)

1. Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа


Планирани активности за
Учество во изработката на надминување на
Годишната програма за педагог забелешките од Извештај од евалуација
индивидуална
работа на училиштето и наставници август компјутер, хартија извештајот од годишен извештај
групна
поединечни документи од директор евалуацијата и Годишниот годишна програма
истата извештај за работата на
училиштето
Документ:
Планирање и Изготвена годишна
педагог индивидуална август компјутер, хартија годишна програма за работа на
програмирање на програма
педагогот
сопствената работа
Извештај од евалуација
Учество во изготвување Реализација на
училишен тим индивидуална годишен извештај
програма на инклузивен тим август компјутер, хартија планираните активности за
за инклузија групна годишна програма
за образование работа со ученици со ПОП
записници од состаноци
Учество при планирањето, педагог
Унапредување на
програмирањето и претседатели индивидуална Програми за работа на стручните
август компјутер, хартија работата на воспитно-
реализација на работата на на стручни групна активи, записници
образованиот кадар
стручните активи активи
Учество при планирањето,
Добро подготвена Програма за работа на
програмирањето и директор
индивидуална програма за работа на одделенскиот и Наставничкиот
реализација на работата на педагог август компјутер, хартија
групна одделенскиот и совет, Записници, излагања,
одделенскиот и наставници
Наставничкиот совет дневен ред
Наставничкиот совет
Изработка на план и Правилно насочување и
годишна програма за
програм за професионална индивидуална помош при избор на идна
август компјутер, хартија професионална ориентација на
ориентација на учениците педагог групна професија на учениците од
учениците
како и негова реализација осмо одделение
директор Унапредување на
Учество и координација во индивидуална
педагог континуирано компјутер, хартија работата на воспитно- Извештај од состаноци
изработка на проекти групна
наставници образованиот процес
2. Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето
Следење и вреднување на педагог индивидуална септември Уредно планирање на
хартија, компјутер Листи за следење
планирањата од наставниот директор групна декември наставниот кадар

51
кадар февруари
април

Следење и вреднување на педагог oктомври- Листи за следење


индивидуална дневник на паралелка, Подобрување на
наставниот процес директор ноември Извештаи
групна дневни планирања наставата
(посета на часови) март-април
октомври
педагог декември Уредно водење на Листи за следење
Следење на педагошката индивидуална дневник на паралелка,
директор февруари педагошка евиденција и Извештаи
евиденција и документација групна дневни планирања
април документација
мај
Следење и набљудување
на децата индивидуално и педагог индивидуална Евидентни листи
мај хартија Запишани првачиња
во група за упис во прво одд. наставници групна Список на запишани првачиња
одд.

Правење на анализа на
Индивидуална, Списоци на првачиња,
карактеристиките на идните педагог август хартија, компјутер Формирани паралелки
групна одделенски дневници
првачиња и учество во
формирање на гупи
Запознавање на одд.
наставници од прво Списоци на првачиња,
педагог индивидуална
одделение со август хартија, компјутер Формирани паралелки одделенски дневници, запиник од
наставници групна
карактеристиките на идните состанок
првачиња
Следење на прилаго-
дувањето на учениците во
прво одделение преку: Евидентен лист за следење
Прилагодени и адаптирани
-Посета на часови педагог индивидуална континуирано хартија, компјутер Евидентни листи од разговори со
ученици
-Расговор со наставници наставници, родители и ученици
-Разговор со родители
-Разговор со ученици
Следење и давање помош
при организација и директор
Подобрен успех на
реализација на наставници индивидуална континуирано евидентни листи Протоколи за следење
учениците
задолжителната, додатнита педагог
и дополнителната настава
Следење и учество во
директор
организација и реализација евидентни листи, Подобрен успех на
наставници групна континуирано Протоколи за следење
на вон-наставните компјутер, хартија учениците
педагог
активности
Групна,
Следење на постапките на евидентни листи, Навремено и правилно
педагог индивидуална континуирано Протоколи за следење
оценување на учениците компјутер, хартија оценување на учениците

52
Следење на успехот и
редовноста на учениците во наставник Подобрен успех на
индивидуална континуирано евидентни листи Протоколи за следење
наставните и вон- педагог учениците
наставните активности
Организација и
директор април
спроведување на екстерно индивидуална компјутер, Следење на успехот на
наставници мај Резултати од ДИЦ
тестирање на знаењата на групна хартија ученицте
педагог јуни
ученицте

3. Советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите


Советодавно-консулативна
педагог октомври
работа со наставниците во компјутер, Навремено оценување на Евиденција и документација за
директор групна декември април
врска со редовното хартија учениците работата на педагогот
психолог мај
оценување на учениците
Помош на наставниците при
педагог октомври
решавање на воспитно- компјутер, Надминати воспитно – Евиденција и документација за
директор групна декември април
образовните проблеми со хартија образовни проблеми работата на педагогот
психолог мај
учениците
Давање помош за стручно
усовршување на
наставнците и нивно
педагог компјутер,
упатување за користење на групна континуирано Записник од разговори
хартија Унапреден воспитно-
стручна литерарура заради
образовен процес
осовременување на
наставниот процес
Давање помош на
наставниците во наставници
компјутер,
реализација на одредени педагог групна континуирано Записник од разговори
хартија Унапреден воспитно-
часови како пример за
образовен процес
добра практика
Советодавна работа за Правилно водење на
педагог Индивидулна одд. дневник, Евидентни листови за разговор
водење на педагошка континуирано педагошка евиденција и
групна Матична книга Дневник за работа на педагогот
евиденција и документација документација
Индивидулана советодавна
работа со ученици и ноември Намалување на
педагог
родители на ученици кои екември компјутер, недоволните оценки и на Евиденција и документација за
директор групна
имаат поголем број на март хартија бројот на неоправдани работата на педагогот
недоволни оценки и мај изостаноци
неоправдани изостаноци
Индивидуални разговори со ноември
родители-советодавна јануари компјутер, Евиденција и документација за
педагог индивидулна Надминати проблеми
работа (решавање на април хартија работата на педагогот
воспитни и други проблеми) мај
Советодавна работа со педагог групна континуирано компјутер, Правилно искористено Евиденција од разговори
53
родители за осмислување хартија слободно време на децата
на слободното време на
децата
Професионално конкурс за
април
информирање на учениците педагог групна запишување во средни Информирани ученици Дневник за работа на педагогот
мај
од осмо одделение училишта
4. Аналитичко - истражувачка работа
Анализа на успехот,
ноември
редовноста и поведението
педагог јануари Следење и увид во
на учениците на крајот од I компјутер, Извештаи,
директор групна април успехот, редовноста и
тромесечие, I полугодие, III хартија записници
јуни поведението на учениците
тромесечие и на крајот на
учебната година
Анкета за утврдување на
претчитачките способности педагог компјутер, Следење на напредокотна
индивидуална септември Евидентни листи
на учениците на почетокот одд. наставници хартија учениците
од второ одделение
Испитување н а брзината и
точноста на читање на: компјутер, Следење на напредокот Соодветни текстови, евидентни
педагог индивидулана март
-нелогичен текст хартија на учениците листи
-логичен текст
педагог анкетен прашалник Утврдување на јазичната
Истражување од областа на Во текот на Анализа на добиените резултати и
ученици индивидуална компјутер, писменост кај учениците
јазичната писменост учебната година извештај
наставници хартија од I-V одд

5. Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршување


Предлагање на набавка на компјутер Збогатен библиотечен
педагог Список на стручна литература и
стручна литература и групна континуирано хартија фонд со стручна
списанија
списанија литература
Учество и соработка со стручна Унапредување на
Стручни материјали
здружение на педагози, педагог групна континуирано литература,материјали воспитно-образовниот
БРО, МОН, ФФ компјутер процес
Унапредување на
Соработка со Локална компјутер Стручни материјали
педагог групна континуирано воспитно-образовниот
самоуправа и заедница хартија
процес
Соработка со образовни,
здравствени, социјални
институции и други Унапредување на
стручна компјутер
установи кои допринесуваат индивидуална континуирано воспитно-образовниот Стручни материјали
служба хартија
за остварување на целите и процес
задачите на воспитно-
образовната работа
Учество во размена на педагог групна континуирано хартија Унапредување на Записници од средби и состаноци
54
искуства со други педагози, воспитно-образовниот
психолози процес
6.Педагошка евиденција и документација
Годишен глобален план и Унапредување на
компјутер
Програма за сопствената педагог индивидуална август воспитно-образовниот Годишна програма за работа
Хартија
работа процес
Унапредување на
Месечен оперативен плана компјутер
педагог индивидуална секој месец воспитно-образовниот Месечен план за работа
за работа хартија
процес
Унапредување на
Хронолошки дневник за компјутер
педагог индивидуална континуирано воспитно-образовниот Дневник за работа
работа артија
процес
Унапредување на
Дневник за работа со компјутер
педагог индивидуална континуирано воспитно-образовниот Дневник за работа
ученици хартија
процес
Унапредување на
Дневник за работа со компјутер
педагог индивидуална континуирано воспитно-образовниот Дневник за работа
наставници хартија
процес
Унапредување на
Дневник за работа со компјутер
педагог индивидуална континуирано воспитно-образовниот Дневник за работа
родители хартија
процес
Дневник за следење на Унапредување на
компјутер
наставата и воннаставните педагог индивидуална континуирано воспитно-образовниот Дневник за работа
хартија
активности процес
Документација за
извршената аналитичко-
Унапредување на
истражувачката работа компјутер
педагог индивидуална континуирано воспитно-образовниот Прегледи, инструменти, извештаи
( прегледи, хартија
процес
инструменти,извештаи,
анализи, информации и др )
Педагог: Димитриевска Софка

55
3. ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ
Програмски подрачја за работа:

1. Наставен процес- Поддршка на наставниците и учениците


1.1. Советодавна- консултативна работа со наставниците

 Поддршка на наставниците во разбирање на потребите на учениците со посебни образовни потреби и важноста од зголемување
на нивните постигнувања
 Pабота со оддленските и предметните наставници во поставување на реалистични очекувања во однос на напредокот на овие
ученици

 Стручна помош на наставниците во однос на методите и средствата кои ги користат во работата со овие ученици

 Организирање и обезбедување континуирано професионално напредување на наставниот кадар преку стручни предавања и
литература

 Редовно следење и известување за релевантни настани, обуки и семинари

1.2. Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето

 Идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка

 Дефектолошка дијагностика

 Работа со учениците на совладување на одделни наставни содржини

 Следење на напредокот на учениците и остварувањето на целите кои се предвидени во индивидуалниот план

 Надгледување на поддршката за учениците, вклучувајќи ја и ефективноста на подучувањето и учењето

 Професионална ориентација на учениците

56
2. Работа и советување на родители

 Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и известување за целите, напредокот и постигнувањата

 Советување за сите прашања во доменот на образование и воспитание

 Информирање за нивните права и обврски поврзани со Инклузијата

3. Планирање и програмирање

 Изготвување на сопствената програма за работа

 Учество во изготвување на програмата за работа на училиштето, како и во изготвување на други програми

 Во соработка со наставниците изработување Индивидуални образовани планови за учениците со пречки во развојот

4. Следење и унапредување на воспитно- образовната работа

 Советување на директорот и локалните власти за потребните ресурси за работа со ученици со посебни потреби и зголемување на
нивните постигнувања

 Координација во обезбедувањето на поддршка од различни професионалци и институции за учениците во училиштето

 Учество во работата на Инклузивниот тим во училиштето

 Соработка со релевантни здравствени, социјални и образовни институции, со цел обезбедување на потребна поддршка

57
ПОДРАЧЈЕ 1: ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА

Време на
Содржини на работа Реализатор Целна група Очекувани резултати
реализација

Учество во изработката на годишни Јули 2016 Локални авторитети


извештаи за:
- работата на училиштето предвидена
во годишната програма за учебна
2015/2016 год. Наставници, педагог, директор Изработени годишни извештаи
- сопствената работа, предвидена во
годишната програма за учебна
2015/2016 год.

Координација на изработка на годишна Јули 2015 Локални авторитети


програма за работа на училиштето и
Наставници, педагог, директор Изработени годишни програми
изработка на сопствена годишна
програма за учебна 2015/2016 год.

Јули 2015 Ученици од VI до IX одд Изработена програма


Учество во изработка на програма за Тим одговорен за Заедницата Планирани активности за зголемување
работа на Заедница на ученици на ученици на учеството на учениците во работата
на училиштето
Учество во реализација на Континуирано Ученици и наставници Состаноци и работилници со учениците
активностите на Училишната заедница
членови на тимовите Информирање на наставниците за
и професионален развој на
образовниот кадар постоечки обуки

Изготвување годишна програма за Јули 2015 Ученици, наставници и


работа на Инклузивниот тим Инклузивниот тим во локална средина Изготвена програма за работа
училиштата Поефективна Инклузија во училиштата

Изготвување на Календарот за работа Јули 2015 Педагог, директор, ученици,


на училиштето во учебната 2015/2016 Дефектолог и педагог наставници. Изготвен календар за работа на
год. училиштето во учебна 2015/2016 година.

Учество во изработка на програмата за Јули 2015 Ученици, наставници. Изготвена програма за организација на
Членови на тимот
организација на наставата. наставата во учебна 2015/2016 год.

58
Учество во изработка на Јули 2015 Наставници,
индивидуализирани планови за деца со Членови на тимот Ученици. Изготвени индивидуализирани планови
посебни образовни потреби. за деца со посебни образовни потреби.

ПОДРАЧЈЕ 2: СОРАБОТКА СО ИНКЛУЗИВЕН И СТРУЧЕН ТИМ

Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати


реализација

Работилници за Инклузија и ученици со Континуирано и во Ученици, наставници и Поефективна Инклузија во училиштата


посебни образовни потреби договор со родители
Инклузивниот тим Подобра поддршка на наставниците и
Инклузивните
тимови учениците со пречки во развојот

Состаноци со Инклузивниот тим во Континуирано


Инклузивниот тим Размена на информации и искуства
училиштето

ПОДРАЧЈЕ 3: НЕПОСРЕДНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ

Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати


реализација

Опсервација со цел идентификување Септември 2015 Одделенски и предметни Ученици со попреченост и Запознавање со потребите и
на ученици со попреченост наставници,стручна служба. потешкотии во учењето можностите на новите ученици

Дефектолошка дијагностика на Континуирано Дефектолог, по потреба стручни Ученици со попреченост Проценка на индивидуалните
учениците со пречки во развојот лица од соодветни институции. потенцијали на учениците

Поддршка на учениците во прво Континуирано Наставници, учениците со Учениците ќе добиваат соодветна


Наставници, стручна служба,
одделение во адаптирање на попреченост и потешкотии поддршка во периодот на адаптирање и
родители
училишната средина во учењето постигнуваат подобар успех

Континуирано Ученици со аутизам и Учениците полесно ќе го следат и ќе се


Поддршка во училница на ученици со
Наставници, стручна служба комбинирани пречки вклучуваат во воспитно- образовниот
пречки во развојот
процес

Индивидуална работа со ученици со Континуирано Наставници, учениците со Подобрување на нивните психомоторни


попреченост и со потешкотии во попреченост и потешкотии способности
Дефектолог во учењето
учењето според целите во Подобар успех во усвојување на
Индивидуалниот план наставните содржини

59
Опсервација на првачиња кои Мај 2016 Наставници, стручна служба, Ученици со попреченост Соодветно распоредување на учениците
покажуваат одредена развојна директор по одделенијата
потешкотија

Прифаќање и распоредување на
ученици со посебни образовни потреби
во одделенијата

Професионална ориентација на Континуирано Наставници, стручна служба, Учениците со посебни Информирање на учениците
учениците со посебни образовни родители образовни потреби
потреби

ПОДРАЧЈЕ 4: СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ

Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати


реализација

Инструктивно- советодавна работа со Континуирано Наставници, учениците со


наставниците на учениците со попреченост и потешкотии
попреченост и потешкотии во учењето: во учењето

-поддршка во изготвување на ИОП- Наставниците ќе бидат запознаени со


идентификување и конкретизирање на специфичните методи за работа со
Дефектолог, наставници, ученици со пречки во развојот и ќе им
целите и задачите кои треба да се
стручна служба, инклузивен тим биде понудена стручна литература од
постават во истиот.
областа;
-поддршка во определување на
содржини кои ќе се обработуваат и кои
можат да се постават пред ученикот

Помош и поддршка на наставниците за


примена на индивидуализиран и
диференциран пристап во работата

Учество/ поддршка при изработка на Септември – Наставници, стручна служба, Ученици со попреченост
индивидуални образовни планови за Октомври 2015 родители
учениците со попреченост Изработени Индивидуални програми

ПОДРАЧЈЕ 5: СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

60
Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати
реализација

Континуирано Родители Зголемување на можностите за


-Инструктивно- советодавна работа со остварување на ефективна едукација на
родителите на учениците (насоки за учениците во домашна средина и
работа дома) редовно информирање на родителите
-Запознавање со процесот на Инклузија за напредокот на нивните деца
Наставници, стручна служба,
-Запознавање и вклучување во Родителите даваат значаен придонес во
инклузивен тим
процесот на изработка на ИОП поставувањето на целите и задачите и
определување на содржината
-Упатување на соодветни стручни
установи согласно потребата на Родителите се информирани за стручни
ученикот лица и сервиси за поддршка во
заедницата

ПОДРАЧЈЕ 6: ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати


реализација

Водење сопствена евиденција и Континуирано Учениците со попреченост Евидентирање и следење на


документација Наставници, стручна служба и потешкотии во учењето напредокот, постигнувањата и
Водење досие за секој ученик потешкотиите на учениците

ПОДРАЧЈЕ 7: СОРБОТКА СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати


реализација

Соработка со соодветните Континуирано Наставници, ученици и


високошколски институции за родители
професионална помош и консултација, Поквалитетна помош и поддршка на
посебно со Институтот за Стручна служба, наставници учениците и наставниците;
дефектологија- преговори за испраќање Унапреден воспитно -образовен процес
студенти на практична работа во
училиштето

61
Континуирано Наставници, ученици и
Соработка со надлежните институции родители Kонсултации, размена на информации и
(МОН и БРО), меѓународни асоцијации Наставници, стручна служба, искуство;
и организации, граѓанскиот сектор, инклузивен тим
општина Унапреден воспитно -образовен процес

Соработка со здравствени установи и Континуирано Наставници, ученици и Упатување на учениците во установи за


институции во полето на раното Родители дијагностика и третман
Наставници, стручна служба,
откривање, дијагностиката и третманот
инклузивен тим Подобрување на нивните потенцијали
на учениците со посебни образовни
потреби Постигнување подобар училишен успех

Учество во Координација на екстерното Мај-јуни 2016 Наставници, стручна служба, Ученици од IV до IX одд Успешна организација и реализација на
оценување на учениците директор процесот

ПОДРАЧЈЕ 8: ЛИЧНО УСОВРШУВАЊЕ

Содржини на работа Време на Реализатор Целна група Очекувани резултати


реализација

Учество на обуки, семинари Според дадена


конференции , советувања можност
органиизрани од БРО, МОН и др. инст.

Седење стручна литература Професионален напредок и стручно


Дефектолог, наставници
Редовно присуство на состаноците на усовршување
Сојуз на дефектолози

Кооридинатор на проекти во
училиштето

62
4. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАРОТ

Содржина Цели Реализатор Време Очекувани ефекти

Годишни програми за библиотека Работа по однапред Библиотекар септември Реализирана програма


подготвена програма
Водење на дневна и месечна евиденција за Следење на движењето на Библиотекар Цела година Јасна слика за фреквенцијата во
издадени книги библиотеката библиотеката
Посета на издавачки куќи, библиотеки Запознавање со други установи Библиотекар и Цела година Сознанија за постоење на нови
семинари за книги ученици библиотеки саеми, изложби
Водење на библиоте Упатување на учениците во Библиотекар и Цела година Оспособување на ученици за работа
карска секција работата на библиотеката ученици во училишна библиотека
Обработка на книжевниот фонд по МКД систем Примена на светски стандарди библиотекар Цела година Правилно водење на библиотеката
Чување на библиотечниот фонд Грижа за чување на книжниот библиотекар Цела година Библиотечниот фонд не се намалува
фонд
Информирање за нови книги Привлекување на ученици во Библиотекар и Цела година Зголемен број на читатели
библиотеката ученици
Збогатување на книжниот фонд Зголемување на бројот на Библиотекар, Цела година Набавка на други книги
материјалот директор
Оспособување на ученици за користење Оспособу Библиотекар и Цела година Учениците се снаоѓаат и во
картотека вање во понатамошно ученици градските библиотеки
школување
Примање и делење на детскиот печат Учениците да користа Библиотекар и Цела година Детскиот печат е добро прифатен
периодични изданија ученици
Поттикнување на интересот на учениците за Развивање љубов кон книгата Библиотекар и Цела година Зголемен број позајмени книги
читање книги ученици

63
5. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ОПШТЕСТЕВЕНА ЈАЗИЧНА ГРУПА
Стручните активи на наставниците ги сочинуваат наставници кои предаваат ист предмет или подрачје и повеќе сродни предмети или
повеќе сродни подрачја. Во училиштето функционираат три стручни активи :
- Стручен актив на наставниците од одделенска настава;
- Стручен актив на наставниците од предметна настава, општествена јазична;
- Стручен актив на наставниците од предметна настава, природна.
Во работата на Стручните активи можат да учествуваат директорот и стручните соработници во училиштето. Работата на стручните
активи во училиштето е регулирана со Закон за основното образование и Статутот на училиштето.
Стручните активи одлучуваат за употреба на учебниците во основното училиште.
Стручен актив на наставниците од предметна настава, општестево јазична група

- Дивна Мицкова - англиски јазик - претседател на стручниот актив во предметна настава


- Васка Трајановска - англиски јазик
- Иванка Мишевска - македнски јазик
- Милорад Васиќ - француски јазик
- Ружица Димовска - историја, граѓанско образование, нашата татковина
- Петре Миленков - етика во религиите
- Симе Симовски - физичко образование
- Емилија Дамјановоќ- музичко образование
На одржаниот состанок на 24.06.2015 на местото за претседател беше избрана Дивна Мицкова

64
Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструмен Очекувани Одговор- Потребен
спроведувањ ти резултати но лице x буџет
е (ресурси)
Изработка на x Сите Состанок, Годишен Квалитетна и Дивна
Годишната наставници, договор, извештај за координирана Мицкова
програма за педагог и хартија и раб.на работа на
работа на дефектолог компјутерска училиштет наставниците
стручниот технологија о, семинари
актив за итн.
учебната 2015-
16 г.
Усвојување на x Сите Хартија и Разгледува Сите Дивна
програмата за наставници, компјутерска ње, наставници се Мицкова
работа на педагог и технологија дополнувањ запознаени со
стручниот дефектолог еи прогамата и ја
актив на усвојување прифаќаат
предметна
настава

x Сите Хартија и Одделенски Транспарентно Директор


Договор за наставници компјутерска дневници и ст во , педагог
термин на од технологија, спроведувањет
изработка на предметна годишни и о на писмените
писмени работи настава тематски работи и
и тестови планирања тестови, како
би се избегнало
преоптоварува
ње на
учениците

65
x Сите Наставни Еко Успешна Марија
Разгледување на наставници планови и стандарди имплементациј Ризова
програмата за програми а на еко
еко-стандарди стандардите
во наставата и во наставата
имплементација
на истите
Изработка на х Сите Наставни Тематски Усогласување Сите
план за наставници планови и планови на на наставни
интегрирани програми планирањата и ци
часови методите за
работа
Изработка на x Сите Хартија и Наставни Подобрување Сите
план за држење наставници компјутерска планови и на наставни
отворени часови технологија, програми соработката и ци
со примена на прирачници координација
разни техники и
инструменти за
оценување
Држење на x x x x x x x x x x Сите Компјуте, Прирачници Подобрување на Сите
отворени часови наставници интернет, и оценувањето и наставни
касетофон, инструмент размена на ци,
ЦД, флеш и за искуства директор
карти, слики, оценување , педагог
креди во боја,
наставни
ливчиња,
листи за
проверка и
друг
дополнителен
соодветен
материјал.

66
Формални и x x x x x x x x x x x Сите Подобрувањ Подобрување и Дивна
неформални наставници, е на унапредување Мицкова
средби на педагог и комуникациј на наставата и
стручниот дефектолог ата, решавање на
актив подобра тековни
координа во проблеми
работата
x x x x x x Сите Компјутер, тестови и Афирмација на Сите
Подгоовка и наставници, хартија, вреднување учениците и наставни
организиање педагог и на истите училиштето ци
натпревари дефектолог
Договор во врска x x Сите Разгледување Стандарди Подобрување на Сите
со екстерното наставници, на за успехот о и наставни
проверување педагог и прашањата оценување објективноста ци
дефектологи за екстерно во
директорот тестирање оценувањето
Анализ на x Сите Разгледување Записници Подобрување и Васка
резултатите од наставници, на од усовршување на Трајановс
работењето на педагог и резултатите состаноци работата на ка
стручниот дефектологи од стручниот
актив и директорот работењети актив
подготовка на и
извештај записниците
од одржаните
состаноци

Претседател на Стручен актив предметна настава: Дивна Мицкова

67
6. СТРУЧЕН АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Стручните активи на наставниците ги сочинуваат наставници кои предаваат ист предмет или подрачје и повеќе сродни
предмети или повеќе сродни подрачја. Во училиштето функционираат два стручни активи :

- Стручен актив на наставниците од одделенска настава;

- Стручен актив на наставниците од предметна настава.

Во работата на Стручните активи можат да учествуваат директорот и стручните соработници во училиштето. Работата
на стручните активи во училиштето е регулирана со Закон за основното образование и Статутот на училиштето.

Стручните активи одлучуваат за употреба на учебниците во основното училиште.

Стручен актив на наставниците од одделенска настава

Зорица Петкова I одд.


Борка Србова I одд.
Снежана Наумовска Ii одд.
Елена Димиќ II одд.
Кристина Бојковска II одд.
Викторија Даниловска III одд.
Стојка Спироска III одд.
Билјана Лукешевиќ IV одд.
Весна Скилевска IV одд.
Натали Кочоска V одд.
Злата Павлова наставник во продолжен престој.
На одржаниот состанок на12.06.2015 на местото на досегашниот претседател Борка Србова беше избран нов претседател на
одделенскиот стручен актив Натали Т. Кочоска. Нејзина замена ќе биде Весна Скилеска .

68
Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење

Активност 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструме Очекувани Одговорно Потреб


0 1 2 спроведув нти резултати лице x ен
ање буџет
(ресурси)

Изработка на x Сите Состанок, Годишен Квалитетна и Сите


Годишната наставници, договор, извештај координирана наставници,
програма за работа педагог и хартија и за раб.на работа на педагог и
на стручниот дефектолог компјутерс училиште наставницит дефектолог
актив за учебната ка то, е
2015- 2016г. технологиј семинари
а итн.

Усвојување на x Сите Хартија и Разгледува Сите Сите


програмата за наставници, компјутерс ње, наставници наставници,
работа на педагог и ка дополнува се запознаени педагог и
стручниот актив дефектолог технологиј ње и со прогамата дефектолог
на одделенска а усвојување и ја
настава прифаќаат

69
Договор за x Сите Хартија и Разгледува Прием на Сите
приредба по повод наставници компјутерс ње, првачиња и наставници
прием на првачиња од ка дополнува одбележување од
– одбележување на одделенска технологиј ње и на 8-ми одделенска
8-ми Септември настава а, годишни усвојување Септември настава
Ден на и Ден на
независноста на тематски независноста
Р.М. планирања на Р.М.

x х Сите Спортски Наставни Јакнење на Натали


одделенски реквизити планови и натпреварува Кочоска
Организирање и наставници програми чкиот
учество во Open спортски дух, Весна
fun натпревари дружење и Скилеска
соработка Викторија
Даниловска

Договор за х Сите ЦД – плеер Тематски Одбележувањ Сите


одбележување на одделенски и ЦД планови е на 11 и 23 наставници
11 Октомври и 23 наставници Октомври,
Октомври одбележување
на Детската
одбележување на недела и
Детската недела прием на
првачиња во
-приредба по повод
Детската
прием на
организација
првачињата во
Детската
организација

70
Приредба по повод х Сите ЦД – плеер Наставни Свечено Сите
прием на првачиња одделенски и ЦД планови и одбележување наставници
во Детската наставници програми на приемот
организација на
првачињата
во Детската
организација

Посета на Домот Х Сите Песни, Прирачниц Збогатување Злата


за стари лица- наставници драматиза и на Павлова
Гедијатриски завод ција, соработката
по повод- Недела на рецитал со локалната
старите лица средина

х х х х Сите Компјутер, тестови и Афирмација Сите


наставници, хартија, вреднувањ на учениците наставници
Подгоовка и педагог и е на и
организиање дефектолог истите училиштето
натпревари

Договор за Х Сите Хартија, Подобрува Соработка со Сите


новогодишна наставници компјутерс ње на родители и наставници,
работилницасо и ученици ка комуникаци локалното директор,
учество на технологиј јата, население педагог
родители преку а и др.
изработка на материјали
предмети за
продажба, покана
на локалното
население за
посета на базарот

71
х Наставници, Колаж, Програма Соработка на Натали
воспитувачи, фломастер училиштето Кочоска
Соработка со директор, и. ножици со градинката
градинката педагог, Србова
„Росица„ (ликовна ученици, Борка
работилница) родители,
Зорица
деца од
Петкова
градинката
„Росица„

Договор во врска со x x Сите Разгледува Стандарди Подобрување Сите


интерно наставници, ње на за на успехот о наставници
проверување педагог и прашањат оценување и
дефектологи а за објективност
директорот екстерно а во
тестирањ оценувањето
е

Анализ на x Сите Разгледува Записници Подобрување Натали


резултатите од наставници, ње на од и Кочоска
работењето на педагог и резултати состаноци усовршување
стручниот актив и дефектологи те од на работата
подготовка на директорот работење на стручниот
извештај ти и актив
записници
те од
одржаните
состаноци

Изработил :Натали Кочоска

72
7. СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

Реден Време за
Содржини и активности Учесници
број реализација
Конституирање на советот и презентирање на програмата за Директор
работа Претседател на Училиштен
1 Септември
Усвојување на Деловник за работа на Советот на родители одбор
Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето Наставници од паралелките
Директор
Разгледување и анализа на успехот на учениците во првото
2 Ноември Наставници
тромесечие
Ученици
Директор
Извештај за работата и постигнатите резултати во првото
3 Февруари Наставници
полугодие
Педагог
4 Разгледување на успехот во третото тромесечие Април Педагог
5 Организирање на спортски и други манифестации Мај Комисии од ученици
Годишен извештај за работата на Советот на родители
6 Разгледување на Годишниот извештај за работата на Јуни Директор
училиштето

73
8.УЧИЛИШЕН ОДБОР

Програмска
Време на Реализат За кого ќе се
активност Очекувани резултати
реализација ор реализира

Запознавање со правата и
Права и должности на членовите на Училишниот Август,
УО За членовите на УО должностите на членовите на
одбор 2015 г.
УО
Разгледување и усвојување на Годишната програма Август, УО За УО Усвојување на Програмата
за работа на Училишниот одбор 2015 г.
Известување за Самоевалуација на училиштето Август, УО За училиштето, Известување за
2015 г. директорот и Самоевалуација на
општината училиштето
Разгледување и предлагање на Извештајот за Август УО За училиштето и Усвојување и предлагање на
работа на основното училиште во учебната 2015 г. Советот на општина Извештајот
2014/2015 г. до Советот на општината Ѓорче та
Петров

Разгледување и предлагање на Годишната Август УО За училиштето и Усвојување и предлагање на


програма за работа на основното училиште во 2015 г. Советот на општина Програмата
учебната 2015/2016 г. до Советот на општината та
Ѓорче Петров;

Формирање постојани и повремени комисии Во текот на УО За училиштето Формирање комисии


учебната
2015/2016 г.

74
9. РАКОВОДЕН КАДАР И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Работно
Стручна
Работно место Име и pрезиме Стаж искуство на
подготовка
функција
Директор Методи Наковски ВСС 36 10

Педагог Софка Димитриевска м-р 11 11


Библиотекар Политими Марковска ВШС 40 13
Дефектолог Тања Станкова ВСС 6м 3 м

10. НАСТАВНИЦИ АНГАЖИРАНИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА И ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ

Ред.број Име и презиме Степен на стручна подготовка Одделение

1. Зорица Петкова ВСС I1

2. Борка Србова ВСС I2

3. Елена Думиќ ВСС II 1

4. Христина Бојковска ВСС II 1

5. Снежана Наумовска ВШС II 2

6. Викторија Даниловска ВСС III 1

7. Спироска Стојка ВСС III 2

8. Биљана Лукешевиќ ВСС IV 1

9. Весна Скилеска ВШС IV 2

10. Натали Кочоска ВСС V1

11. Злата Павлова ВСС продолжен престој

12.

75
11. НАСТАВНИЦИ АНГАЖИРАНИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Ред бр. Име и презиме Ст. на стручна подготовка Предмет

1 Иванка Мишевска ВШС македонски јазик

2 Васка Трајановска ВШС англиски јазик

3 Дивна Мицкова ВСС англиски јазик

4 Милорад Васиќ ВСС француски јазик

5 Гордана Ангелова ВШС математика

6 Иво Скилески ВШС физика, хемија, природни науки

7 Марија Ризова ВСС Биологија, природни науки и техника

8 Ружица Трпевска ВСС историја, граѓанско образование

9 Вида Спасовска ВСС географија

10 Емилија Дамјановиќ ВСС музичко образование

11 Симе Симовски ВСС физичко образование

12 Петре Миленков ВСС етика во религиите

76
12.НАСТАВНИЦИ ОД ООУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ (КАКО МАТИЧНО) КОИ ДОПОЛНУВААТ ЧАСОВИ ВО ДРУГИ УЧИЛИШТА

Ред.
Име и презиме Наставен предмет Дополнува во ОУ Неделно часови
Бр.

1 Милорад Васиќ Француски јазик Мирче Ацев 6

2 Марија Ризова Природни науки Мирче Ацев 6

Д.П.Г.Беровски 2

МирчеАцев 2

3 Петре Миленков Етика во религиите Т.Милошевски 4

Ј. Крчовски 4

С. Пинџур 2

77
13. НАСТАВНИЦИ СО МАТИЧНОСТ ВО ДРУГИ УЧИЛИШТА КОИ ДОПОЛНУВААТ ЧАСОВИ ВО ООУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Ред. бр Име и презиме Наставен предмет Дополнува од ОУ Неделно часови

1 Никола Стојковски македонски јазик Страшо Пинџур 8

2 Елица Трајковска ТО Страшо Пинџур 4

3 Гордана Костовска информатика Јоаким Крчовски 6

4 Виолета Ристовска ликовно образование Тихомир Милошевски 7

5 Весна Малинова етика Димитар П. Г Беровски 2

6 Виолета Ризова - Блажевска математика Страшо Пинџур 10

Кл. култура во европ.


7 Силвана Ѓорчевска Тихомир Милошевски 2
цивилизација

8 Маријана Дејковска Англиски јазик Јоаким Крчовски 4

78
АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО УЧИЛИШТЕТО

1. Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби

НАСТАВНИК ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРЕДМЕТ ЗА КОЈ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ НА ПЕРИОД НА ИНДИКАТОРИ ЗА


КОЕ ИМА ИЗРАБОТУВА ИОП ИЗРАБОТКА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ УСПЕШНОСТ
ВКЛУЧЕНО
УЧЕНИК СО
ПОПРЕЧЕНОСТ
Стојка Спироска III Македонски,математика, Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
природни науки, дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
општество родител содржини
Викторија III Македонски,математика, Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
Даниловска природни науки, дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
општество родител содржини
Весна Скилевска IV Македонски,математика, Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
природа, општество дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини
Натали Кочовска V Македонски,математика, Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
природни науки, дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
општество родител содржини
Дивна Мицкова III, IV, VIII Англиски јазик Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини
Васка Трајановска V Англиски јазик Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини
Милорад Васиќ VIII Француски јазик Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и

79
родител содржини
Иво Скилевски V Природни науки Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, окомври 2015 учебна година дел од предвидените цели и
VIII Физика
родител содржини
Хемија
Вештини на живеење
Никола VIII Македонски јазик Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
Стојковски дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини
Марија Ризова VIII Биологија Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини
Ружица Димоска VIII Историја Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
Граѓанско образование родител содржини

Гордана Ангелова VIII Математка Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини
Вида Спасевска VIII Географија Наставник, Септември Континуирано преку цела Ученикот усвојува поголем
дефектолог, октомври 2015 учебна година дел од предвидените цели и
родител содржини

Изработиле: Софка Димитриевска, Стојка Спироска, Тања Станкова, Зорица Петкова, Гордана Ангелова и Дивна Мицкова Гавриловска.

80
2. Програма за реализација на ученички екскурзии
Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструменти Очекувани Одговорно
спроведување резултати лице
(ресурси)

Развивање на соработка и X Раководители Туристички Согласност од Љубов кон Одговорни


дружба меѓу учениците и Есенски на паралелки опремен автобус Училишен природата и наставници
лјубов кон природата излет одбор и подобрување на
тендерска здравјето
документација

Развивање на позитивна Тридневна X Раководители Туристички Согласност од Проширување и Одговорни


клима меѓу учениците и екскурзија со на паралелки опремен автобус Училишен продлабочувањ наставници
запознавање со културно општо одбор и е на знаењето;
историските воспитно- тендерска Унапредување
знаменитости образовен документација на наставата
карактер
Развивање на позитивна Дводневна X Раководители Туристички Согласност од Проширување и Одговорни
клима меѓу учениците и екскурзија со на паралелки опремен автобус Училишен продлабочувањ наставници
запознавање со културно наставен,заб одбор и е на знаењето;
историските авен и тендерска Унапредување
знаменитости рекреативен документација на наставата
карактер
Развивање на позитивна X X Раководители Туристички Согласност од Проширување и Одговорни
клима меѓу учениците и Настава во на паралелки опремен автобус Училишен продлабочувањ наставници
запознавање со културно природа одбор и е на знаењето;
историските тендерска Унапредување
знаменитости документација на наставата
Развивање на соработка и Пролетен X Раководители Туристички Согласност од Љубов кон Одговорни
дружба меѓу учениците и излет на паралелки опремен автобус Училишен природата и наставници
лјубов кон природата одбор и подобрување на
тендерска здравјето
документација

Подготвиле: Ружица Димоска, Дивна Мицкова


81
4. Програма за работа на ученичка заедница
Ученичка заедница на училиштето е највисока форма на организирање и дејствување на учениците. Таа ги опфаќа сите учениците од VI-IX
одделение. Ученичката заедница има свое раководство кое го сочинуваат претседателите на одделенските заедници. Од редот на овие членови
се избира претседател, заменик претседател и записничар. По традиција, но заради континуитет во остварувањето на активностите,
претседателот на ученичката заедница е од девето одделение, а заменикот од шесто одделение. За вршење на одделени задачи, раководството
по потреба задолжува свои претставници, како на пример претставник што ќе учествува во работата на одделенските совети и наставничкиот
совет.
Ученичката заедница ќе одржува средби секој последна недела во месецот, во ден кој ќе биде избран после формирањето на училишната заедницa.
Работата на ученичката заедница и заедниците на паралелките ја помагаат, насочуваат, координираат и ја следат наставниците.

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструменти Очекувани Одговорно
спроведувањ резултати лице x
е (ресурси)
Да се Усвојување на X Тимот од Средба после Записник, Формирана Дивна
формира програмата за работа наставници завршување извештај и Ученичка заедница Мицкова
раководство на часовите фотографии и усвоена
то на програма за
Ученичката работа
заедница
Да се Tрибини со стручни лица Х Х Х Тимот од Презентација Записник, Учениците имаат Софка
запознаат на следниве теми: наставници и дискусија извештај и поглеми знаења и Димитриевска
учениците со Сајбер насилство, во фотографии информации за , Дивна
теми важни Насилство во соработка дадените теми Мицкова
за нивниот училиштето- превенција со стручни ИКТ
психосоцијале и справување, Начин на лица
н развој учење на лица со
попреченост и
користење на
Асистивна технологија
Учениците да Презентација на Куќен Х Тимот од Презентација Правилници и Учениците се Софка
се запознаат ред во училиштето, наставници и дискусија кодекси, запознаени со Димитриевска
со Правилникот за Записник, кодексите на
правилниците пофалби, награди и извештај и однесување во
во Правилник за педагошки фотографии училиштето
училиштето мерки

82
Поголемо Х Х Тимот од Присуство на Учениците се Претседател
учество и Присуство на наставници учениците запознени со на Ученичка
присуство на одделенски и начинот на заедница
учениците во наставнички совети работа на
работата на одделенските и
училиштето наставничките
совети
Учениците да Разгледување на Х Х Тимот од Презентациј, Записник, Учениците имаат Софка
се запознаат извештај за успехот и наставници дискусија извештај и увид во нивниот Димитриевска
со нивниот поведението во првото фотографии успех
училишен полугодие и на крај на
успех годината

Да се зголеми Организирање на Х Х Тимот од Групна Алати за Поголема свест за Тимот и ЕКО


свеста за еколошки акции наставници работа во работа животна средина тимот
одржување во училишниот воградина
чиста соработка двор и
животна со ЕКО училниците
средина тимот

Одговорни наставници: Дивна Мицкова- координатор, Софка Димитриевска, Тања Станкова

83
5. Програма за Детска организација
Во нашето училиште како дел од ученичките организации активно работи и детската организација која во текот на учебната
2015/2016 година има предвидено повеќе активности кои влегуваат во годишната програма на нашето училиште.
Детската организација своите активности ќе ги насочува кон детското здружување и во своите активности ќе се раководи спрема
интересите и потребите на децата.
Децата се нашето најголемо богатство тие се нашата иднина.

Година 2015/2016
Временска рамка (месец) Следење
Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструме Очекувани Одговорн Потреб
спроведува нти резултати о лице x ен
ње буџет
(ресурси)
Формирање на Наставниц Состанок со Предлози Избрани одговорен
Детската и, ученици ученици од од членови од наставник
организација и избор сите ученицит учениците за детска
паралелки организац
на раководство на е
од I ДО V ија
Детска организација одд.
х Наставниц Набавка на план за Создавање на Директор
Подготвување за и, ученици Членски приредба предуслови за домаќин,
„Детска недела“ книшки,беџ та и успешно одговорен
Договор за наставник
ови организа одбележувањ
за детска
организирање ција на е на Детската организац
приредба (учество на поделбат Недела ија
ученици по договор) а на
Набавка на беџови книшките
и
беџовите

84
Одбележување на Х Наставниц Извештај Проширување Сите
Детска недела и, ученици Посета на од на знаењата наставниц
(првата седмица во театар, извршени затеатарската и
Зоолошка
Октомври, во те посети уметност како
Градина-
последниот петок, Скопје, и за живата
согласно Законот за Природно - природа и
заштита на децата на научен музеј еволуцијата
Р.М). археолошки на живиот
Посета на театар, музеј и свет.
Зоолошка Градина- гробот на Проширување
македонскио
Скопје, Природно - и
т великан
научен музеј(ученици Гоце Делчев продлабочува
од I до III одделение) и црквата ње на
посета на Св.Спас знаењата за
археолошки музеј и делото на
гробот на големиот
македонскиот револуционер
великан Гоце Делчев Гоце Делчев ,
и црквата Св.Спас за животот во
(ученици од IV и V минатото ,
одделение) археолошки
наоди и
докази кои
сведочат за
најраните
форми на
живот на
тлото на
Република
Македонија

85
х Сите Приредба Наставни Свечено Сите
Свечен прием на одделенски ЦД – плеер планови одбележувањ наставниц
првачињата во наставници и и е на приемот и
Детската на ЦД,стихотв програми на
орби, песни првачињата
Македонија –
во Детската
приредба организација
Извештај за работата Сите Изработка Записниц Согледување одговорен
на Детската одделенски на годишен и,годише на наставник
организација наставници извештај н постигнатите за детска
организац
извештај резултати
ија

Изработиле :Натали Кочоска , Викторија Даниловска, Елена Думиќ

86
6. Програма за Црвен крст во учебната 2015 / 2016 година

ВИД НА АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАТОР ЗА КОГО Е ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ


РЕАЛИЗАЦИЈА РЕАЛИЗИРАНА

Избор наодделенски активна ученици од 4 септември Членови на Комисијата Од 1 до 9 одд. Избирање на актив кој
члена-претседател,заменик за Црвен Крст успешно ќе ја
претседател,секретар,благајник реализираработата на
Црвениот Крст

Помош на социјално загрозени ученици Септември Членови на комисијата Од 1 до 9 одд. Да се обезбедат социјално
на Црвен крст загрозените ученици со
потребниот училишен
материјал

Состанок со претстедателите на Септември Членови на комисијата Од 1 до 9 одд. Да се донесе програма за


одделенските активи на Црвен крст работа на Црвениот Крст

Предавање од заштита од пушење, Октомври Одделенски наставник Од 1 до 9 одд. Едукација на ученици


алкохолизам и наркоманија во соработка со
стручно лице

Состанок на ниво на одделенски заедници Октомври Претседател на Црвен Од 1 до 9 одд. Да се согледаат ефектите
(претседатели) Крст од планираната работа и
договор за понатамошно
работење

Хуманитарна акција за собирање парични Ноември Ученици и наставници Од 1 до 9 одд. Донација за другарче на кое
сретства за другарче му е потребна помош

Меѓународен ден на лица со хендикеп (3 Декември Наставници и Од 1 до 9 одд. Да се информираат


Декември) инклузивен тим учениците за важноста на
денот

Одбележување на Ден на правата на Декември Наставници Од 1 до 9 одд. Да се информираат

87
човекот учениците и да стекнат
нови знаења за правата на
човекот

Предавање „Како да се заштитиме од грип“ Јануари Наставници и стручни Од 1 до 9 одд. Да се поттикне грижата за
лица сопственото здравје и
превенција од грип

Согледување на здравствената состојба на Март Наставници и стручни Од 1 до 9 одд Да се согледа


учениците лица моменталната здравствена
состојба на учениците

Одбележување на Ден на здравјето (7 Април Наставници Од 1 до 9 одд Информирање на учениците


Април) за Денот на здравјето

Предавање од областа на прва помош и Април Наставници Од 7 до 9 одд Стекнување на нови знаења
подготовка на учениците за натпревар за прва помош и подготовка
на учениците за натпревар

Обука на учениците за укажување на Прва Мај Обучувачи од Црвен Од 7 до 9 одд Стекнување нови знаења
помош Крст

Одбележување на 8 Мај – Меѓународен ден Мај Наставници Од 1 до 9 одд Информирање на учениците


на Црвен Крст за меѓународниот ден
Црвениот Крст

Учество на општинскиот натпревар по Мај Ученици од 7 до 9 одд. И Од 1 до 9 одд Развој на натпреварувачки


Прва помош на град Скопје ( на градско одговорен наставник дух
ниво)

Извештај за работата на Црвен Крст Јуни Комисија на Црвен Крст Согледување на ефектите
од планираната работа

Изготвил:Политими Марковска,Лукешевиќ Биљана

88
7. ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Наставник Предмет Одделенска/ Одд IX X XI XII I II III IV V VI Годишен
предметна фонд на
часови
Васка Англиски одделенска II 3 4 4 4 1 4 4 3 4 1 72
Трајановска јазик

Васка Англиски одделенска V 7 5 7 5 4 3 8 5 9 / 108


Трајановска јазик
Васка Англиски предметна IХ 4 7 7 6 2 5 5 4 4 2 108
Трајановска јазик
Васка Англиски предметна VI 4 4 4 6 2 4 4 4 6 1 108
Трајановска јазик

Иванка Македонски пред VI 5 6 6 5 2 6 5 6 6 2 144


Мишевска јазик метна
Иванка Македонски предметна VII 7 6 7 5 3 5 4 5 6 2 144
Мишевска јазик
Иванка Македонски предметна IХ 7 6 5 6 3 5 4 5 5 2 144
Мишевска јазик
Дивна Мицкова англиски Предметна II / 4 2 2 2 3 2 3 4 2 72
јазик
Дивна Мицкова англиски Предметна III 1 4 3 5 2 3 4 6 6 2 108
јазик
Дивна Мицкова англиски Предметна IV 2 4 5 3 3 3 3 6 6 2 108
јазик
Дивна Мицкова англиски Предметна VIII 2 4 5 3 3 3 3 6 6 2 108
јазик
Ризова Марија Биологија Предметна VII 1 4 2 1 / 4 3 2 5 / 72

Ризова Марија Биологија Предметна VIII 4 2 3 2 1 2 2 3 3 / 72

Ризова Марија Биологија Предметна IX 2 3 3 3 1 2 3 2 3 1 72

Ризова Марија Природни Предметна VI 2 1 3 3 1 5 3 4 1 / 72


науки
89
Милорад Васиќ Француски Предметна VI 3 3 3 3 / 3 3 3 3 / 72
јаз.
Милорад Васиќ Француски Предметна VII 3 3 3 3 / 3 3 3 3 / 72
јаз.
Милорад Васиќ Француски Предметна VIII 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 108
јаз.
Милорад Васиќ Француски Предметна IХ 3 3 3 3 / 3 3 3 3 / 72
јаз.
Петре Етика во Предметна VI 1 3 3 4 1 5 2 4 3 1 27
Миленков религиите
Гордана математик Предметна VII 6 6 4 4 2 4 6 6 6 4 144
Ангелова а
Гордана математик Предметна VIII 6 4 6 6 3 6 5 5 5 2 144
Ангелова а
Гордана математик Предметна IX 6 4 6 6 3 6 5 5 5 2 144
Ангелова а
Виолета математиk Предметна VI 4 6 6 6 2 4 6 4 6 4 180
Р.Блажева а
Вида Географија Предметна VI 1 2 3 3 3 4 3 3 3 / 72
Спасевска
Вида Географија Предметна VII 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 72
Спасевска
Вида Географија Предметна VIII 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 72
Спасевска
Вида Географија Предметна IХ 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 72
Спасевска
Емилија Музичко Предметна VI 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 36
Дамјановиќ обр.
Емилија Музичко Предметна VII 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 36
Дамјановиќ обр.
Емилија Музичко Предметна VIII 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 36
Дамјановиќ обр.
Емилија Музичко Предметна IХ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 36
Дамјановиќ обр.
Ружица Историја Предметна VI 1 2 3 3 3 4 3 3 3 / 72
Димоска
Ружица Историја Предметна VII 1 3 3 3 2 3 3 3 3 / 72
Димоска

90
Ружица Историја Предметна VIII 2 2 3 3 1 2 3 3 4 1 72
Димоска
Ружица Историја Предметна IХ 2 3 3 3 / 4 3 4 4 / 72
Димоска
Ружица Граѓанско Предметна VIII 1 2 2 2 1 1 1 1 2 / 36
Димоска обр.
Ружица Граѓанско Предметна IХ 1 2 1 2 1 1 1 1 2 / 36
Димоска обр.
Ружица Нашата Предметна VI 3 4 5 3 3 4 7 6 6 / 72
Димоска татковина VII

8. ПРИМЕНА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА ВО ООДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Име и презиме на Предмет Одд. настава Одд IX X XI XII I II III IV V VI Годишен фонд %
наставник на часови

Натали Т. Кочоска Македонски ј. Одд. настава V 6 3 5 7 2 5 7 5 8 1 180 30,00


Натали Т. Кочоска Математика Одд. настава V 6 7 6 5 2 2 5 5 4 2 144 30,56
Натали Т. Кочоска Општество Одд. настава V 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Натали Т. Кочоска Природа Одд. настава V 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Натали Т. Кочоска Ликовно об. Одд. настава V 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Натали Т. Кочоска Физичко об. Одд. настава V 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 108 12,03
Натали Т. Кочоска Музичко об. Одд. настава V 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Натали Т. Кочоска Творештво Одд. настава V 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 36 30,55
Натали Т. Кочоска Техничк об. Одд. настава V 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 36 30,55
Име и презиме на наставник Предмет Одд.настава Одд IX X XI XII I II III IV V VI Годишен фонд %
на часови
Весна Скилевска Македонски јазик Одд.настава IV 6 6 6 7 6 7 7 8 8 4 216 30,09
Билјана Лукешевиќ
Весна Скилевска Математика Одд.настава IV 7 7 7 6 3 7 6 5 6 2 180 31.11
Билјана Лукешевиќ
Весна Скилевска Природни науки Одд.настава IV 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 72 30.56
Билјана Лукешевиќ
Весна Скилевска Општество Одд.настава IV 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 31.56
Билјана Лукешевиќ
Весна Скилевска Музичко образование Одд.настава IV 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56

91
Билјана Лукешевиќ
Весна Скилевска Ликовно образование Одд.настава IV 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Билјана Лукешевиќ
Весна Скилевска Физичко образование Одд.настава IV 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 108 13,88
Билјана Лукешевиќ

Име и презиме на Предмет Одд.настава Одделение IX X XI XII I II III IV V VI Годишен фонд %


наставник на часови
Снежана Наумовска Македонски јазик Одд.настава II 6 6 6 7 6 7 7 8 8 4 216 30,09
Елена Думиќ
Христина Бојковска
Снежана Наумовска Математика Одд.настава II 7 7 7 6 3 7 6 5 6 2 180 31.11
Елена Думиќ
Христина Бојковска
Снежана Наумовска Природни науки Одд.настава II 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 72 30.56
Елена Думиќ
Христина Бојковска
Снежана Наумовска Општество Одд.настава II 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 31.56
Елена Думиќ
Христина Бојковска
Снежана Наумовска Музичко образование Одд.настава II 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Елена Думиќ
Христина Бојковска
Снежана Наумовска Ликовно образование Одд.настава II 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Елена Думиќ
Христина Бојковска
Снежана Наумовска Физичко образование Одд.настава II 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 108 13,88
Елена Думиќ
Христина Бојковска

Име и презиме на наставник Предмет Одд.настава Одделение IX X XI XII I II III IV V VI Годишен фонд %
на часови

Викторија Даниловска Македонски јазик Одд.настава III 6 6 6 7 6 7 7 8 8 4 216 30,09


Стојка Спироска

Викторија Даниловска Математика Одд.настава III 7 7 7 6 3 7 6 5 6 2 180 31.11

92
Стојка Спироска
Викторија Даниловска Природни науки Одд.настава III 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 72 30.56
Стојка Спироска
Викторија Даниловска Општество Одд.настава III 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 31.56
Стојка Спироска
Викторија Даниловска Музичко образование Одд.настава III 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Стојка Спироска
Викторија Даниловска Ликовно образование Одд.настава III 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Стојка Спироска
Викторија Даниловска Физичко образование Одд.настава III 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 108 13,88
Стојка Спироска

Име и презиме на Предмет Одд. настава Одд IX X XI XII I II III IV V VI Годишен фонд %
наставник на часови
Зорица Петкова Македонски ј. Одд. настава I 6 3 5 7 2 5 7 5 8 1 180 30,00
Србова Борка
Зорица Петкова Математика Одд. настава I 6 7 6 5 2 2 5 5 4 2 144 30,56
Србова Борка
Зорица Петкова Општество Одд. настава I 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Србова Борка
Зорица Петкова Ликовно об. Одд. настава I 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Србова Борка
Зорица Петкова Физичко об. Одд. настава I 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 108 12,03
Србова Борка
Зорица Петкова Музичко об. Одд. настава I 4 3 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30,56
Србова Борка
Зорица Петкова Творештво Одд. настава I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 36 30,55
Србова Борка

93
9. Акционен план за следење, анализа и поддршка на оценувањето
Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носите Начин на инстру Очекувани Одговорно Потребен
л спроведува менти резултати лице x буџет
ње
(ресурси)
Редовно Прегледува h Тим за дневници Увид и забелешки Тим за
пополнување ње на следење од водење на следење
на дневници дневник
одделенскиот
дневник
Редовно Анализа од h Тим за дневници Увид и забелешки Тим за
пополнување следење на следење од водење на следење
на дневниците дневник
одделенскиот
дневник
Редовно Полугодиш h Тим за дневници Придобивки и Тим за
пополнување ен следење недостатоци во следење
на извештај водење на
одделенскиот од следење дневниците
дневник на
дневниците
Редовно Следење и h Тим за дневници Увид и забелешки
пополнување анализа на следење од водење на
на педагошка дневник
одделенскиот документац
дневник ија во II
полугодие
Редовно Годишен h Тим за дневници Известување за
пополнување извештај следење следените
на дневници на
одделенскиот крајот од
дневник учебната година
Одговорни наставници:Злата Павлова,Елена Думиќ,Зорица Петкова,Васка Трајановска

94
10. Програма за реализација на ученички натпревари
Натпревари кои ќе се организираат во одделенска настава во учебната 2015 / 2016 година

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструме Очекувани Одговорн Потребен
спроведувањ нти резултати о лице буџет
е (ресурси) x
Натпревар х х Ученици од 1 Хартија,лепак, извештај Љубов кон Зорица
по ликовно до 5 ножици,хартиј ликовната Петкова,
обазовани одделение а во уметност,развив Стојка
е боја,темперни ање на Спироска
бои креативност
Натпревар х Ученици од 1 Спортски извештај Рекреација,игра, Елена
по спорт до 5 реквизити дружење,почиту Думиќ
одделение вање на
спортските
правила
Натпревар х Ученици од 4 Наставни извештај Утврдување на Натали
по одделение листови,контр знаењата Кочоска
македонск олни,тест,учеб
и јазик ници
Натпревар х Ученици од 4 Наставни извештај Утврдување на Снежана
по одделение листови,контр знаењата Наумовска
математик олни,тест,учеб
а ници
Натпревар х Ученици од 5 Наставни извештај Утврдување на Весна
по одделение листови,контр знаењата Скилевска
македонск олни,тест,учеб
и јазик ници
Натпревар х Ученици од 5 Наставни извештај Утврдување на Биљана
по одделение листови,контр знаењата Лукешевиќ
математик олни,тест,учеб
ници
а

95
Протокол за одржување на училишните натпревари за учениците во одделенска настава

1. Место на одржување на училишните натпревари:

- Во библиотека (доколку е зафатена со одредени активности, во училишниот хол).

Одделенските наставници вршат избор на ученици кои ќе учествуваат во натпревари по македонски јазик, математика, ликовно
образование и спорт.

2. Подготовка на план:

Два дена пред одржување на натпреварите да се известат учениците:

-по кој предмет ќе се организира натпреварот,

-кое одделение,

-во колку часот ќе се одржи и

-местото на одржување (во тетратка за соопштенија за натпревари).

Комисијата за натпревари ќе биде составена од одговорните по активи и одделенски

IV одделение

Одговорен на актив – Тања Станкова

а) Македонски јазик – Натали Кочоска

б)Математика – Снежана Наумовска

V одделение

Одговорен на актив – Софка Димитриевска

96
а) Македонски јазик – Весна Скилевска

б) Математика – Биљана Лукешевиќ

4. Да се внимава исти ученици да не се натпреваруваат во повеќе од два предмети.

5.Учениците кои ќе освојат I, II и III место покрај дипломата која ќе ја добијат ќе бидат на соодветен начин наградени (книга, карти за кино,
театар или др...). Наградите да бидат унифицирани за сите ученици. За сите ученици кои учествуваат на натпреварот ќе бидат обезбедени
пофалници.

6. Одделенскиот наставник кој бил во комисијата, а кои се горенаведени треба да изготват:

- Список на ученици кои учествувале во натпревар (три списоци).


-Првиот да биде залепен и прочитан во тетратката за соопштенија;
- Вториот да се истакне на огласна табла (истите да бидат рангирани според бројот на освоени поени и освоено место).
-Третиот да биде предаден на одговорниот на стручниот актив
7. Одделенските наставници кои биле во комисијата, а кои се горенаведени треба да предадат на одговорниот на Стручен актив, Натали
Кочоска:

-список на ученици кои учествувале во натпревар – (трет список);


-одговорните кои изготвуваат тестови еден празен пример од тестот.
8. Весна Скилевска е одговорна за чување на целокупната документација поврзана со училишните натпревари за сите одделенија во
посебна папка.

9. На одделенски час учениците да се запознаат со протоколот и планот за училишните натпревари.

Изработил Весна Скилевска

97
Натпревари кои ќе се организираат во предметна настава

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструмент Очекувани Одговорно Потребе


спроведување и резултати лице н буџет
(ресурси) x
Разв- Спортски
иање активности:
натп- меѓучилишн
реварувачки дух и,
кај учениците и општински, Наставникот по Афирмациј
правилен градски и физичко и Фудбалски а на
физички развој републички здравствено кошаркарски училиштет
натпревари образование и одбојкарски о,
во фудбал, учениците натпревари наставниц
кошарка, кросеви и сл. ите и Симе
одбојка и учениците Симовски
тенис, и
учество на постигнува
кроз и други ње на
спортски завидни
манифестац X X X X X X X X X X X резултати
ии

Разв-
иање Натпревари Сите наставници
натп- по сите по соодветните Сите
реварувачки дух наставни предмети и наставници
кај учениците предмети учениците по
Тест натпревари соодветните
x x предмети

98
Одделенските и Афирмациј Одделенскит
Разв- предметните а на еи
иање наставници по училиштет предметните
натп- Натпревари математика и о, наставници
реварувачки дух по учениците Тест натпревари наставниц по
кај учениците математика ите и математика
учениците
и
x постигнува
ње на
завидни
резултати

Разв-
иање Натпревари Наставникот по Афирмациј
натп- по ликовно ликовно а на на
реварувачки дух образование образование и училиштет
кај учениците и , учество на учениците о, Наставникот
развивање на ликовна наставниц по ликовно
креативноста колонија и Изработка цртежи ите, образование
сл. учество во колонии учениците
X X X X X X X X X X X X и
општината

Разв-
иање Наставникот по
натп- музичко Афирмациј
реварувачки дух Натпревари образование и а на на
кај учениците и по музичко учениците Учество на музички училиштет
развивање на образование смотри и о, Наставникот по
креативноста манифестации наставниц ликовно
ите, образование
X X X X X X X X X X X X учениците
и
општината

99
Разв- Афирмациј
иање Сите наставници а на
натп- по соодветните училиштет
реварувачки дух Квиз предмети и о Сите наставници
кај учениците натпревари учениците Натпревар на наставниц по соодветните
знаење ите предмети
учениците

X X X X X X X X X X X X

Разв-
иање
натп- Учениците и
реварувачки дух Натпревари Пионерски дом Натпревар на Афирмациј Одговорните
кај учениците по прва Карпош знаење а на наставници и
помош училиштет Пионерски дом
о, Карпош
наставниц
X X X X X X X X X X X X ите и
учениците

Разв- Разв-
иање иање
натп- Наставници Натпревар на Афирмациј Наставници натп-
реварувачки дух знаење Практика а на реварув
кај учениците и Натпревари X X X X X X X X X X X X училиштет ачки дух
подигање на против о, кај
свеста за пожарна наставниц ученицит
опасноста и заштита ите и еи
превенција од учениците превенц
пожари ија од
пожари

100
Учество и на
други
натпревари
и
манифестац
ии кои ќе
бидат
Наставницитеучен Наставницит
организиран
е, учениците,
и од иците, училиштето Афирмациј
училиштето
Разв- општината, и општината а на
и општината
иање нашето училиштет
натп- училиште, о,
реварувачки дух соседните наставниц
кај учениците училишта, ите и
градот, МОН X X X X X X X X X X X X учениците
и др.

Изработиле: Марија Ризова и Весна Скилевска

101
11. Програма за Општествено хуманитарана работа

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструме Очекувани Одговорно Потребе
спроведување нти резултати лице н буџет
(ресурси) x
Да се Уредување х х х х х х х х х х Тим на Активности на Фотограф Пријатна Тим на
создаде на одговорни наставниците и ии, атмосфера одговорни
пријатна училниците наставници учениците во реферати и позитивни наставници
атмосфер и соработка со слики, чувства во
а во училиштето општината училиштето
училиште по различни
то поводи:
првиот ден –
прием на
првачиња,
одбележува
ње Детска
недела,
празници по
календарот.
Да се Одбележува х Тим на Активности на Фотограф Пријатна Тим на
создаде ње Ден на одговорни наставниците и ии, атмосфера одговорни
пријатна општината наставници учениците во реферати и позитивни наставници
атмосфер соработка со слики чувства во
а во општината училиштето
училиште
то

102
Развивањ х х Тим на Садење дрва, Фотограф Развиена Тим на
е Одбележува одговорни цвеќе ии еколошка одговорни
еколошка ње на Ден наставници свест кај наставници
свест кај на дрвото учениците
ученицит
е
Да се Новогодише х Тим на Активности на Фотограф Пријатна Тим на
создаде н хепенинг одговорни наставниците и ии и атмосфера одговорни
пријатна наставници учениците во финансис и позитивни наставници
и весела соработка со ки чувства во
атмосфер родителите средства училиштето
а во
училиште
то
Развивањ Одбележува х Тим на Садење дрва, Фотограф Развиена Тим на
е ње на Денот одговорни цвеќе ии еколошка одговорни
еколошка на пролетта наставници свест кај наставници
свест кај – 21 Март учениците
ученицит
е
Развивањ Хуманитарн х Тим на Активности на Фотограф Развиена Тим на
е а активност одговорни наставниците и ии хуманитарн одговорни
хуманита по повод наставници учениците во а свест кај наставници
рн свест патрониот соработка со учениците
кај празник родителите
ученицит
е

Одговорни наставници: Злата Павлова, Дивна Мицкова, Викторија Даниловска

103
12. Акцонен план за Превентивни програми

Задача Активнос 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инстру Очекувани Одговорно Потре


т спроведување менти резултати лице бен
(ресурси) буџет
Да знае h Тим на Работилници за знае како да Тим на
како да Насилничк наставници насилство- реагира и наставници
реагира и о работни спречи
спречи однесувањ листови, слики, насилничко
насилничко е текстови однесување
однесувањ
е
Да умее да h Тим на Работилници за умее да Тим на
побара Користењ наставници насилство- побара наставници
помош од е на работни помош од
соодветни институц листови, слики, соодветни
институц ии за текстови институции
ии за заштита за заштита
заштита и на своите
на своите безбеднос права
права т
Да ги знае Превенциј h Тим на Работилници за ги знае Тим на
штетнит а од наставници насилство- штетните наставници
е болести и работни последици од
последици заболувањ листови, слики, болести и да
од а текстови превземе
болести и превенција
да од болести и
превземе заболувања
превенција
од
болести и
заболувањ
а

104
Да ја Безбедно h Тим на Работилници за ја сфаka Тим на
сфати однесувањ наставници насилство- потребата наставници
потребат е во работни од постоење
а од средината листови, слики, безбедносни
постоење текстови правила и
безбеднос забрани
ни правила
и забрани

Одговорни наставници: Биљана Лукешевиќ, Симе Симовски, Ружица Димоска, Елена Думиќ

105
13. Програма за работа на професионална ориентација на учениците во учебната 2015/2016 година

Планирани активности Методи и постапки на


Целна група Реализатор Време
реализација
Работилници – правилен избор на ученици од деветто одделенски раководители
Во текот на учебната година Работилници – животни вештини
професија одделение педагог
Запознавање со повеќе видови на ученици од деветто
педагог ноември/декември дискусија
професии одделение
педагог
Писмена вежба – Што сакам да ученици од деветто Структура, пишување,
наставници по македонски декември
бидам одделение демонстрација
јазик
сликање на часот по ликовно
ученици од деветто педагог
образование на тема:„Моето идно јануари/фебруари Сликање, изложба на трудови
одделение наставници по ликовно обр.
занимање“
Примена на тестови за општи и ученици од деветто педагог Тест за професионална
април/мај
специфични цели одделение Завод за вработување ориентацијс
Презентација од средни ученици од деветто вработени од средни Презентации, флери и постери од
април/мај
училишта одделение училишта средни училишта
Индивидуални и групни разговори
ученици од деветто педагог
за продолжување на април/мај Дискусии, советување, препораки
одделение наставници
образованието
педагог
Изработка на CV и мотивационо ученици од деветто Структура, пишување,
наставници по македонски април/мај
писмо одделение демонстрација
јазик
Презентација на добиените ученици од деветто педагог
мај Презентација, дискусија
резултати од тестовите одделение

106
14. Акционен план за Безбедност во училиштето

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструм Очекувани резултати Одговорно лице Потребе
спроведув енти x н буџет
ање
(ресурси)

Донесување
Доделув и Успешна реализација на
ање на усвојувањен програмата и
задолже Тим за
а програма
планирање размена на искуства Милорад Васиќ
нија на за X Состанок Иво Скилевски
активностит
членовит е на тимот
е на за
тимот планирање

Оспособ Тим за Препознавање на знак и


ување Тестирање планирање, брза реакција во
на на знакѕво о вработени и
потсетувањ ученици случај на елементарни
ученицит
е на непогоди Милорад Васиќ
е Практична Иво Скилевски
запрепоз учениците вежба
навање X
на
знаците
за
опасност

107
Оспособ
ување
на тимот
Тим за Навремено напуштање на
занавре
Вежбовна планирање, училишната
мено Милорад Васиќ
активност -
напушта X Практична Иво Скилевски
вработени и зграда
ње евакуација вежба
научили ученици
шната
зграда

Оспособ Тим за Правилна и брза реакција


ување Вежбовна планирање и на тимот за прва помош во
на тимот активност тим за прва случај на елементарна
на тимот за Практична
за медицинска незгода
вежба
снаоѓањ прва помош Милорад Васиќ
во медицинска X Иво Скилевски
вонредн помош –
а
ситуациј
а

Оспособ
ување
на тимот
за
Тим за
навреме Вежбовна планирање,
но активност и Практична Милорад Васиќ
Навремено напуштање на
напушта евакуација – вработени и вежба Иво Скилевски
училишната
ње на X
училишн ученици зграда
ата
зграда

108
Согледу Согледивање на
вање на Евалуација Тим за недостатоци и нивно
позитив на планирање елиминирање во идните
спроведен и вработени Состанок Милорад Васиќ
ните и активности
Иво Скилевски
негатив ите
X
ните активности
страни
на
активно
стите

109
План за евакуација на учениците и вработените за време на елементарни
непогоди и несреќи

Според предвидениот план за евакуација на учениците и вработените за време на елементарни непогоди и несреќи
предвидено е да истите пристапат кон евакуирање така што после звонењето кое е со непрекинат ритам

1 - Први се упатауваат кон главниот влез учениците од горниот кат а после нив оние во ходникот кај се сместени кабинетите по
ликовно математика историја и македонски јазик како и техничкиот персонал.

2 – Истовремено низ вратата која е до фискултурната сала се евакуираат учениците од салата и од ходникот во кој се
сместени дневниот престој и училниците до нив како и училниците од ходникот кои се десно од библиотеката.

3 – Истовремено низ вратата која е на долниотр кат кај кујната се повлекуваат учениците
од ходникот во кој се сместени кабинетот по англиски и училниците до крајот на ходникот кои се лево од библиотеката

4 – Истовремено низ вратата наменета како службен влез на наставниците се повлекува директориумот лоциран покрај
канцеларијата.

Според предвидениот тајминг целата евакуација на целата училишна зграда треба да трае 2 до 3 минути.

Одговорни наставници: Милорад Васиќ и Иво Скилевски

110
15. Програма за Позитивна социо-емоционална клима

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструменти Очекувани Одговорно Потребен


спроведување резултати лице буџет
(ресурси)
1 Наставник, Работилница: Работен лист Да согледа дека без Наставник
Прифаќање џx ученик, Цвке на за меѓусебна поддршка, Одд.
сличности и Х родител пријателство наставникот соработка, доверба и наставници
разлики и за ученикот почитување нема
другарство и
пријателств
2 Х Наставник, Работилница: Работен лист да согледа дека Наставник
Справување ученик, Говорот на за невербалната Одд.
со емоции моето лице наставникот комуникација може наставници
и за ученикот да биде составен
дел на вербалната,
но и да се одвива
независно
3 Х Наставник, Работилница: Работен лист да ги согледа Одд.
ученик, Исмеаната Леа за негативните наставници
Справување наставникот последици од
со и за ученикот
насилничкото
насилничко
однесување однесување по
жртвата

да ја согледа
потребата од
сочувствување со
другите.

Одговорни наставници: Биљана Лукешевиќ, Вида Спасовска и Гордана Ангелова

111
16. Програма за Грижа за здравјето на учениците

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструмент Очекувани Одговорно Потребен
спроведувањ и резултати лице буџет
е (ресурси) x
Оштета од х Наставници и Уплатени Надомест Одделенски
несакана Осигурување на ученици парични при раководител
повреда учениците сретства евентуални
повреди на
ученикот
Квалитетн Исхрана во х х х х х х х х х х Тим за исхрана и Делење на Квалитетна и
а исхрана училиштето компанија за оброци и здрава храна
приготвување на ужинки за учениците
храната

Грижа за Вакцини( во Поликлиника Ѓорче Посета во Грижа за Одделенски


здравјето договор со Петров амбуланта здравјето на раководители
на Поликлиника учениците
учениците Ѓорче Петров)
Превенциј Заливка на заби Поликлиника Ѓорче Посета во Грижа за Одделенски
а од ( во договор со Петров амбуланта здравјето на раководители
кариес Поликлиника учениците
Ѓорче Петров)
Превенциј Поликлиника Ѓорче Посета во Грижа за Одделенски
а од Систематски Петров амбуланта здравјето на раководители
болести преглед( во учениците
договор со
Поликлиника
Ѓорче Петров)
Да се Посета на Превенција и Одговорно
заштитат Превенција од Полициска станица полициска препознавањ лице од
од насилство Ѓорче Петров станица е на полициска
насилство ( во договор со Ѓорче насилство станица
полициска Петров
станица-

112
Запознава X Наставници и Дискусија, Негување и Одговорни
ње на Одбележување на ученици разговор, чување на наставници
учениците 7-ми Април- читање здравјето на
со Светскиот ден на реферат учениците
светскиот здравјето
Ден на
здравјето
Да се Заштита од Ученици Дискусија, Мерки за Стручно лице
запознаат пороци како што разговор заштита и
со се превенција
негативно алкохол,пушење и од болести
стите од дрога на зависност
пороците (во договор со
надворешни
соработници)
Да се Предавање за х х Одделенски Дискусија Подобрувањ Одделенски
запознаат хигиената и грижа наставници и е на наставници
со за здравјето на ученици хигиената во
начините учениците во училиштето и
на училиштето надвор од
правилно него
одржувањ
е на
хигиената
во
училиштет
о

Одговорни наставници: Стојка Спировска, Марија Ризова и претседателите на стручните активи од предметна и
одделенска настава

113
17. Акционен план за Естетско уредување

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Задача Активнос 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструме Очекувани Одговорно
т спроведува нти резултати лице
ње (ресурси) x
Инфор Истакнува X X X X X X X X X X Сите Пишана Годишна Транспарентн Сите
мирање ње на наставници информација програма ост на наставници
на тематски информациит
ученици планирања е за
те и пред наставните
родите училницит планови и
лите за е програми
настав
ните
планови
и
програ
ми.

114
Инфор Поставува X X Сите Изложување Поставува Мотивација Тим од
мирање ње на пано наставници ње на за учество на наставници
на наменето добиени натпревари и
родите за награди информирање
лите и истакнува за
ученици ње на постигнатит
те за освоените е резултати
освоени награди
те
награди
на
ученици
те и
настав
ниците
Развива Варосувањ X X Сите Декорирање Набавка на Разубавување Директор и
ње на е на наставници на матерјали, на сите
чувств училницит училниците Рачна ентериерот наставници
о за еи работа на
естети истакнува училиштето
ка кај ње на
ученици нагледни
те средства
Создав Поставува X Технички Набавка на Утврдувањ Подобрување Директор
ање ње корпи персонал корпи е на на хигиената
еколош за хигиенски во
ки одпадоци критични училиштето
навики во места во
кај ходницит училиште
ученици те на то
те училиште
то

115
Инфор X Наставник Изложба Истражува Транспарентн Ружица
мирање Изложба по ње,визуелн ост на Трпевска
за на историја,уч о информациит
работа трудови еници изразување е за
та на по повод работата на
ученици 11 учениците
те Октомври
Инфор Изложба X Наставник Изложба Истражува Транспарентн Ружица
мирање на по ње,визуелн ост на Трпевска
за трудови историја,уч о информациит
работа по повод еници изразување е за
та на 23 работата на
ученици Октомври учениците
те
Развива Новогоди X Сите Декорирање, Набавка на Пријатна Директор и
ње на шно наставници, дизајнирање украси и училишна сите
креати украсувањ ученици декорации предновогоди наставници
вност и е на холот шна
осет за и атмосвера
естети училницит
ка кај е
ученици
те

116
Развива Реализира X Одделенски Изложба Набавка на Собирање Директор
ње на ње наставници матерјали, парични
креати Новогоди и класни Рачна средства за
вност,о шен раководите работа потребите на
сет за креативен ли,ученици училиштето
естети хепенинг
ка и
претпр
иемачк
и
способн
ости
кај
ученици
те
Инфор X X X Сите Изложба Истражува Транспарентн Виолета
мирање Изложба наставници. ње,визуелн ост на Ристовска,Емил
за на ученици о информациит ија Дамјановик,
работа трудови изразување е за Иванка
та и од работата и Мишевска
постиг додатнат постигањата
ањата а настава на учениците
на
ученици
те
Создав X X Технички Декорирање Чистење Пријатен Директор
ање Уредување персонал на простор на простор за
еколош на холот постојнит работа
ки со зелени е зелени
навики површини површини и
кај набавка на
вработ зеленило
ените
и
ученици
те

117
Инфор Изложба X Наставник Изложба Истражува Транспарентн Виолета
мирање на по ликовно ње,визуелн ост на Ристовска
за трудови образование о информациит
работа по повод изразување е за
та на 8ми Март работата и
ученици постигањата
те на учениците
Создав Изложба X Наставник Изложба Истражува Транспарентн Марија Ризова
ање на по биологија ње,визуелн ост на
еколош трудови о информациит
ки по повод изразување е за
навики 21 Март работата и
кај постигањата
ученици на учениците
те

Одговорни наставници: Иванка Мишевска, Емилија Дамјановиќ, Виолета Ристовска

118
18. Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем
Целите на оваа програма се :

*Воведување на еколошкото образование во воспитно образовниот процес.


*Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки.
*Подобрување на условите за работа на вработените и создавање на подобри услови за престој на учениците во нашето училиште.

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење

Задача Активно 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Носите Начин инструмен Очекувани Одговорно x Потребе


ст 0 1 2 л на ти резултати лице н буџет
спрове
дувањ
е
(ресур
си)

Реализи х Тим на Состан Успешна Ризова


рање на наставн ок,дого реализација Марија-
планира Формира ици вор,дис на наставник по
ните ње на кусија планираните биологија
еколошк еко еколошки
и одбор активности
активно
сти

Интегри Одржува х х х х х х х х х х наставн Презен Подигање на Предметни


рање на ње на ици тација, еко свеста наставници
еко еко часови работи на учениците
теми во со лници,
настава интеграц дискуси
та ија на ја
еколошк

119
а
едукациј
а

Утврдув х Наставн Анкети анкета Добивање на Наставници и


ање на ици,уче рање сознанија за ученици од
фактичк Анализа ници на моменталнат еко одбор
ата на учениц а состојба на
состојба состојба и,наста училиштето
на та на вници,с
училиѓт животна тручна
ето та служба
средина како и
техничк
и
персон
ал

Рецикли Организ х х х х х х х х х х х Наставн Собира Грижа за Координатор


рање на ирање ици и ње на животната на проектот
пластич на ученици пласти средина
на собирни чна
амбала акции за амбала
жа пластичн жа
а
амбалаж
а

Одржув Формира х х х х х х х х х х х ученици Разгов Заштеда на Ризова


ање на ње на ор,след вода и Марија-
на еко ење на енергија наставник по
подобра патроли момент ,подобра биологија
хигиена алната хигиена
и состојб

120
заштед а на
а на хигиена
енергија та во
во училиш
учолиш тето
тето

Расчист х х Наставн Еко Подигање на Ризова


ување и ици и акции еко свеста Марија-
разубав Ден на ученици на учениците наставник по
ување акција и грижа за биологија
на животната
училиш средина
ниот
двор

Засадув Активнос х Наставн Еко Подигање на Ризова


ање на ти по ици и акција еко свеста Марија-
нови повод ученици на учениците наставник по
садници Денот на и грижа за биологија
на дрва дрвото животната
средина

Подига Одбележ х Наставн Читање Одговорно


ње на ување ици и на однесување
свест за на Денот ученици рефера кон нашата
животна на т планета и
та планетат ,разгов грижа за
средина а Земја ор животната
,дискус средина
ија

Одговорен наставник Марија Ризова

121
19. Распоред на часови

122
20. НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА


ПРЕДМЕТ
I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 V1 V2
Македонски јазик 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Англиски јазик 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ликовно образование 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Музичко образование 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Техничко образование 1 1 2 2
Физичко и здравствено образование 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Природни науки 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Општество 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
1
Творештво (изборен) 1 1 1

Работа со компјутер и програмирање 2 2


ВКУПНО 23 23 23 23 26 26 26 26 28 28
БРОЈ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Час на одделенска заедница 1 1 1 1 1 1 1 1

Дополнителна и додатна настава 2 2 2 2 2 2 2 2

IV 2
I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 V1 V2

123
21. НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
НЕДЕЛЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА
ПРЕДМЕТ
V I -1 VI-2 VII 1 VII-2 VIII-1 IX-1

Македонски јазик 4 4 4 4 4 4
Математика 5 5 4 4 4 4
Англиски јазик 3 3 3 3 3 3

Француски јазик 2 2 2 2 2 2

Историја 2 2 2 2 2 2

Граѓанско образование 1 1

Географија 2 2 2 2

Биологија 2 2 2 2

Физика 2 2

Хемија 2 2

Ликовно обрзование 1 1 1 1 1 1

Музичко обрзование 1 1 1 1 1 1

Физичко и здравствено образ. 3 3 3 3 3 3

Т.О 1 1

Информатика 2 2 1

Природни науки и техника 3 3

Етика 1 1

Етика во релиите 2 2

Нашата татковина 2 2 2

Проекти од информатика 2

ВКУПНО ЧАСОВИ 28 28 28 28 31 31

ВКУПНО ПРЕДМЕТИ 11 11 12 12 13 13

124
Час на одделенска заедница 1 1 1 1 1 1

Дополнителна и додатна настава 2 2 2 2 2 2

Училиштен хор 3 часа

Училиштен оркестар 3 часа

22. Изборна настава

Наставен предмет Одделение и паралелки Неделен фонд


Работа со компјутери III 1, III 2 2×2=4
Творештво IV 1 IV 2 2×2=4
Творештво V1 1×1=1
Етика на религиите VI 1 1×2=2
Класична култура на европски цивилизации VI 2 1×2=2
Танци и ора VII 1 1×2=2
Нашата татковина VII 2 1×2=2
Вештини за живеење VIII1 VIII 2 2×2=2
Вештини за живеење IX 1 1×2=2

125
23. Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата во предметна настава

1. Р
.

б СЕКЦИЈА НАСТАВНИК
р
о
ј
ЛИТЕРАТУРНА
2. 1 СЕКЦИЈА Иванка Мишевска
Трајановска Васка –англиски јазик
СЕКЦИИ
3. 2 ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИК Дивна Мицкова-англиски јазик
Васиќ Милорад – француски казик
МАТЕМАТИЧКА
4. 3 СЕКЦИЈА Ангеловска Гордана
МЛАДИ
5. 4 ФИЗИЧАРИ Скилевски Иво
МЛАДИ
6. ХЕМИЧАРИ Скилевски Иво
МЛАДИ
7. ИСТОРИЧАРИ Ружица Димоска
ГЕОГРАФСКА
8. СЕКЦИЈА Вида Спасевска
БИОЛОШКА
9. 8 СЕКЦИЈА Ризова Марија
ЕТИКА
10. 9 ВО РЕЛИГИИ Петре Миленков
11. 1
ХОР, ОРКЕСТАР Емилија Дамјановиќ
0
ЛИКОВНА
12. 5 СЕКЦИЈА Виолета Ристовска
БИБЛИОТЕКАРСКА
13. 6 СЕКЦИЈА Марковска Политими
Симе Симовски
ШАХ,
14. 7ФУДБАЛ, РАКОМЕТ
КОШАРКА, АТЛЕТИКА, ИГРИ
15. Гордана Костовска
ИНФОРМАТИЧКИ КЛУБ

126
Културно-уметнички активности

Р. БР СЕКЦИЈА РЕАЛИЗАТОР

1 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА Виолета Ристовска


2 БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА Марковска Политими

Слободни спортски активности во предметна настава

Р. БРОЈ СЕКЦИЈА РЕАЛИЗАТОР

1 ШАХ, ФУДБАЛ, РАКОМЕТ Симе Симовски

КОШАРКА, АТЛЕТИКА, ИГРИ

Подготвил тимот: Иво Скилевски, Гордана Ангелова и Вида Спасевска

127
Програма за слободни ученички активности во одделенска настава во учебна 2015 / 2016 година

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструм Очекуван Одговорно x Потребен
спроведув енти и лице буџет
ање резултати
(ресурси)
Драмско – х х х х х х х х х Ученици Детски извештај Драматизир По договор
рецитаторски од 1 до 5 списанија,уче ање,рецити на почетокот
клуб одделени бник рање,имити на учебната
е рање на година
гласови
Ликовен клуб х х х х х х х х х Ученици Темперни извештај Техники на По договор
од 1 до 5 бои,блок,воде цртање,диз на почетокот
одделени ни ајнирање,мо на учебната
е бои,колаж,пл делирање,п година
астелин,четки ечатење
,палети,ножи
ци,лепак,харт
ија во боја
Ритмичко – х х х х х х х х х Ученици ЦД плеер,цд извештај Кореографиј По договор
балетски клуб од 1 до 5 а,сценограф на почетокот
одделени ија,совладу на учебната
е вање на година
чекори од
различни
ритмички
игри,развив
ање на
ритам
Спортски клуб х х х х х х х х х Ученици Спортски извештај Развивање По договор
од 1 до 5 реквизити на на почетокот
одделени натпреварув на учебната
е ачки и година
спортски
дух,почитув
ање на
правила на
игра

128
Слободните ученички активности имаат за цел да ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и способности на учениците, да ја
развиваат самостојноста, доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за правилно користење на слободното време. Изборот на
слободните ученички активности се спроведува на почетокот на учебната година преку анкетни листови.Секој ученик од одделенска настава
добива анкетен лист со следниве понудени активности:

-драмско - рецитаторски клуб

-ликовен клуб

-спортски клуб

-ритмичко - балетски клуб

Во зависност од избраните активности на учениците наставникот формира клубови на кои работи со учениците по еден час неделно. Наставниците
овие слободни ученички активности ги реализираат според претходно изработен план и програма. Слободните ученички активности
функционираат на ниво на одделенски актив.

Изготвиле:Весна Скилевска, Иво Скилевски, Гордана Ангелова, Вида Спасовска.

129
24. Програма на инклузивен тим за образование

Време на
Активности Реализатори Соработници
реализација
Состанок на тимот за дефинирање на активностите и програмата за работа
Тим за инклузија Тим за инклузија Август 2015
за новата учебна година
-Презентација на програмата за работа пред Наставничкиот совет, Совет на
Директор, тим за Наставнички совет, Септември –
родители и Училишен одбор
инклузија Совет на родители Октомври 2015

Зајакнување на Инклузивниот тим


-обуки и презентации на дадена тема
Дефектолог Тимот Континуирано
-формални и неформални средби/ состаноци
-присуство на семинари, работилници и конференции
Одржување обуки за наставниот колектив на теми за ученици со посебни
образовни потреби
Примена на принципите Индивидуализација и Диференцијација во дефектолог Еднаш до два пати во
- тимот за инклузија
работата со ученици со потешкотии во учењето тимот за инклузија едно полугодие
- Работилница за ученици за прифаќање на различностите, која секој
наставник ќе ја реализира на часовите по животни вештини
Педагог, дефектолог, Наставници, Август, Септември,
Идентификување на учениците со пропреченост и потешкотии во учењето
одделенски наставници родители Октомври 2015
Дефектолог, Септември –
Изработка на ИОП за ученици со посебни потреби Педагог
наставници , родители Октомври 2015

Водење досие за учениците одделенскиот тим наставници Континуирано

Пратење на напредокот на учениците, поддршка на наставниците и Тимот за инклузија,


Наставници Континуирано
родителите одделенскиот тим

Тимот за инклузија, Наставници,


Упатување на учениците кај стручни органи и установи, прибирање податоци Континуирано
одделенскиот тим родители

130
Тимот за инклузија
Поддршка и советување на родителите на учениците со посебни потреби Наставници Континуирано
Наставниците
Учество на трибини, обуки и конференции на тема Инклузија и деца со посебни
Тимот за инклузија Наставници Континуирано
образовни потреби

Членови во Инклузивниот тим: Тања Станкова - дефектолог, Софка Димитриевска- педагог, Дивна Мицкова-
пред.наставник, Стојка Спироска одд.наставник и Гордана Ангелова- пред.наставник

131
25. Мулти- културализам

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструменти Очекувани Одговорно Потре
спроведување резултати лице бен
(ресурси) x буџет
Да се х х х х x x x x x x x x Наставници и Компјутер , Изработени Предрасудите Тим на
намалат Работилници ученици интернет, трудови од се намалени одговорни
предрасудит од учебникот учебници, учениците: наставници
е за животни енциклопедии, хамери, постери
вештини хартија во боја,
ножици, лепак,
боици
Да се Активности x x x x x х х х х x x x Наставници, Во соработка со фотографии, Се обезбедува Тим на
обезбеди во соработка ученици,родители партнер постери, хамери почитување одговорни
почитување со училиштето на другите наставници
на другите општината Компјутер , преку
преку интернет, запознавање
запознавање учебници, со нивната
со нивната енциклопедии, култура
култура хартија во боја,
ножици, лепак,
боици

Одговорни наставници: Дивна Мицкова, Викторија Даниловска и Ружица Димоска

132
26. Односи меѓу сите структури
Задача Активно 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инст Очекувани Одговорно Потре
ст спроведувањ руме резултати лице бен
е (ресурси) нти x буџет
Да се дојде до х Тим на Работилница, дојде до сознанија за Тим на
сознанија за Изготву наставниц работни негативни појави по наставници
негативни вање и за листови, однос на училишната
појави по однос извештај подобрува слики, клима во
на училишната ње на текстови, училиштето
клима во училишнат интернет
училиштето а клима
Да се дојде до х Тим на Работилница, дојде до сознанија за Тим на
сознанија за Изготву наставниц работни негативни појави по наставници
негативни вање и за листови, однос на училишната
појави по однос извештај подобрува слики, клима во
на училишната ње на текстови, училиштето
клима во училишнат интернет
училиштето а клима
Надминување Изготву х х Тим на Работен Изготвени мерки и Тим на
на негативни вање на наставниц состанок активности за наставници
појави предлог и за надминување на
мерки и подобрува негативни појави во
сктивнос ње на однос на анализите
ти за училишнат
надминув а клима
ање на
негатив
ни појави
во однос
на
анализи
те

133
Презентирање Запознав х х Тим на Писмен Запознаени се со Тим на
на предлог ање на наставниц материјал,усн предлог мерките на наставници
мерки на сите наставн и за о излагање сите релевантни
релевантни иците,со подобрува фактори во
фактори во ветот ње на училиштето
училиштето на училишнат
родител а клима
ите и
ученици
те со
предлог
мерките
Следење на Постигн х х Тим на Набљудување Постигнати се
реализирањет ати наставниц ,интервју,анке ефекти во функција
о на ефекти и за ти и на изготвување на
активностите во подобрува др.инструмен нов план за идната
функција ње на ти учебна година
на училишнат
изготвув а клима
ање на
нов план
за
идната
учебна
година

Во тимот ќе бидат опфатени сите структури во училиштето и ќе биде составен од следните членови:
1.Методи Наковски-директор
2.претседател на училишен одбор
3. претседател на совет на родители
4.претседател на ученичка заедница
5.претседатели на стручни активи

134
27. Програма за Професионален развој на образовниот кадар

Година 2015/2016

Временска рамка (месец) Следење


Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на инструменти Очекувани Одговорно
спроведување резултати лице
(ресурси)
x Тим за Состанок, договор, Фронтална Планирање и
Запознавање со професионален хартија и форма, усна организација на
годишната програма развој на компјутерска презентација активностите
за работа на наставниците технологија
предвидени во
професионалниот годишната
развој на програма
наставниците. Насоки
за работа на
тимовите од
одделенска и
предметна настава

x Тим за Фронтална Запознавање со


Презентација на професионален форма, усна целокупните
планираните развој на презентација планирани
активности на наставниците активности и
тимовите за работа организацијата на
тимовите за
работа

x Тим за Заедничка, тимска Запознавање со


Работилница бр.1 професионален работа, практична текот на работата
(дисеминација) развој на работа на тимовите,
наставниците размена на
исксуства,
дисеминација на
проекти, соработка
на наставниците

135
Работилница бр.2 x Тим за Заедничка, тимска Запознавање со
(дисеминација) професионален работа, практична текот на работата
развој на работа на тимовите,
наставниците размена на
исксуства,
дисеминација на
проекти, соработка
на наставниците

Евалуација на x Тим за Фронтална Пренесување на


активностите на професионален форма, усна знаењата и
тимот за развој на презентација размена на
професионален наставниците професионалното
развој за учебна искуство.
2015/2016 Зголемено
взаемно
почитување и
доверба,
конструктивно
решавање на
проблемски
ситуации, отворена
комуникација

136
- Програма за работа на тимот за техничка подршка – УТТП
Тимот за техничка подршка формиран е со цел да ги вклучи учениците во оддржување на компјутерите во училиштето, како и помош
на учениците и наставниците во работата со компјутерите.
Активностите и задачите на тимот опфатени се во програмата што следува.
Планирани активности Планирани Време на Реализатор Методи и постапки за
активности реализација реализација
(наставна единица)
Планирање и усвојување Проверка и Септември
на програмата за работа евидентирање на Метод на објаснување, метод на
на тимот. состојбата на на демонстрирање, метод на
____________ компјутерите и разговор.
Инсталирање на опремата во
оперативен систем училиштето
Планирање на Септември
отстранување на
дефекти каде што е Одговорниот
можно наставник и
Надградба на Септември учениците
оперативен систем кои се дел од
ученичкиот
Обновување на Октомври
тим за
WINDOWS XP
техничка
PROFESSIONAL и
поддршка
LINUX

Корисничка Октомври
поддршка
Отстранување Отстранување на Октомври
проблеми механички проблеми
Решавање на Ноември
конфигурациски
проблеми
137
Најчести проблеми Ноември
поврзани со
оперативниот систем
Ноември
Ноември
Ноември
Декември
Декември
Заштита на компјутерите
Декември
Компјутерски мрежи Јануари
Опис на активната Февруари
мрежна опрема
Февруари
Февруари
Февруари
Опис на WLAN Март
Март
Март
Март
Април
Април
Април
Откривање и
Април
отстранување на
Мај
проблеми
Мај
Мај
Подготовка на систеот за
Мај
екстерно тестирање
Мај
Одговорен наставник:
Трајановска Васка и предметен наставник по информатика
138
28. Вклученост на семејствата во работата на училиштето

Начин на Одговорн Потреб


инструме Очекувани
Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител спроведување о лице ен
нти резултати
(ресурси) x буџет
Избор на
Да се изберат
членови од
членови од
родители
родители на Одделенски
на √ Анкетен лист Избрани членови
Одделенскиот раководител
Одделенски
совет
от совет

Избирање
Да се избери на
претседателс претседат Претходен
√ Анкетен лист Избрани членови
во на Советот елсво на претседател
на родители Советот
на
родители
Изработка
да се изработи на брошура
брошура за за
Директор и
активностите активност
√ стручна служба брошура Брошура
во ите во
на училиштето
училиштето училиштет
о

Да се
разгледаат и Претседател
организираат Свикување на совет на Подобрување на
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
различни на родители и училишната клима
активности во состаноци членовите
училиштето
Одгворни наставници: Весна Скилевска, Зорица Петкова и Гордана Ангелова

139
29. Комуникација со јавноста и промоција на училишттео

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носите Начин на инс Очекувани Одговорно Потре


л спроведувањ тру резултати лице бен
е (ресурси) ме буџет
нти
Свечен прием на Директо Свечена Развивање на педагог
првачињата и Свечена приредба по повод X , педагог приредба позитивна клима
развивање првиот училишен ден инастав во училиштето,
чувство на ници промоција на
припадност кон првачињата
нивниот втор дом

Одбележување на 20 Општин состаноци, Развивање Општина


Разбирање на Септември - Денот на а Ѓорче средби, чувство на Ѓорче
значајноста на општината Ѓорче Петров Петров дебати, припадност кон Петров и
овој ден X трибини, сопствената училиштето
посети на татковина и
институции во почитување на
општината нејзината
Ѓорче Петров историја
Презентирање Изработка на веб страна X стручно Работни Промоција на
на активностите на училиштето од страна лице состаноци на активностите на
на училиштето на стручно лице тим од училиштето
наставници
Разбирање на Општин состаноци, Развивање Наставници
значајноста на Одбележување на 14 а Ѓорче средби, чувство на и ученици
овој ден Ноември - Ден на X Петров дебати, припадност кон
ослободувањето на трибини, сопствената
населбата Ѓорче Петров посети на татковина и
институции во почитување на
општината нејзината
Ѓорче Петров историја

140
Новогодишен Хепенинг училишт Средби и Подобрување на Директор
Одбележување на ето здружување условите за
Новогодишните Х со местното работа во
празници – население училиштето со
Дружење и собраните
социјализација на парични
учениците сретства од
хепенингот

Издавање на Изработка на училишен X X Тим од Работни Промоција на Тим од


училишен весник за афирмација на наставн состаноци на весникот во наставници
весник за училиштето и ици тим од локалната
афирмација на постигнувањата на наставници и заедница
ученици
училиштето и учениците
постигнувањата
на учениците
Одбележување на Денот на Наставн Изработка на Развивање Наставници
Шега, дружба и шегата 1 Април ици и маски креативност и
избор на најдобра X ученици фантазија,позит
маска ивни ставови и
работни навики
кај учениците,
преку изработка
на маски
Наставн приредба Афирмација на Директор
Свечено Одбележување на Патрониот ици, училиштето
одбележување на празник во училиштето. ученици
Патрониот и нивни
празник родител
и

Институции од областа на културата

141
Наставн Тестови, Развивањена Наставници
Афирмација на
УчУчество на сите објавени ици и квзови и натпреварувачки
учениците и литературни и ликовни Х Х Х ученици натпревари дух и
училиштето конкурси и натпревари : креативност кај
општински, регионални, учениците
државни и меѓународни

Подигнување на Развивање наставници


културата на Посета на театар Наставн Гледање на интерес кон
учениците Х ици театарска Драмската
претстава уметностна
учениците

Наставн Посета на Развивање


Одбележување на Посета на Саем на книгата ици Саем на љубов и интерес Наставник
месецот на книгата кон книгата и по
книгата Х литературата Македонски
јазик

Посета на детскиот Присуство на Развивање Наставници


Подигнување на фестивал „Златно славејче“ Наставн фестивал љубов и интерес
музичката Х ици кон музиката
култура

Одбележување на Денот на Наставн Наставник


Подигнување на дрвото ици по Биологија
еколошка свест Х Садење Развивање на
кај учениците садници еколошка свест
кај учениците

142
Посета на културно- Развивање Наставник
Запознавање историски споменици и чувство на по Историја
сокултурно- музеи Наставн Посети и припадност кон
историски ици екскурзии сопствената
споменици и Х Х татковина и
музеи во Р: почитување на
Македонија нејзината
историја
Одбележување на Ден на ек Наставн Продажба на Развивање на Наставник
Зголемување на ологија Македонија замја на ици ученичките креативноста и по Биологија
садници – бели цвеќето, земја на розите Х изработки еколошка свест
рози на учениците

Развивање Наставник
Подигнување на Посета на кино-сали Гледање на интерес кон по
културата на Наставн филм Филмската македонски
учениците Х ици уметностна јазик
учениците
Презентирање на Посета на Верски објект Наставн Учество на Наставник
заедничките Црква ик по ученици на Промоција на по Етика во
поетски творби Х Етика музичко - етичките религиите
работени на во поетска вредности и
часовите по религии духовна поетско музички
Етика во и академија творби на
религиите ученици учениците
те од VI
одделен
ие

143
Институции од областа на образованието

Соработката со сектор за основно образование како дел од општината пред почетокот на новата учебна 2015/2016 г. и во текот на учебната 2015/2016 г. за навремено
информирање за обврските и измените во начинот на работа на училиштата и навремено исполнување на истите
 соработката со МОН за изработка на наставните програми по сите наставни предмети
 учество на семинари во организација на МОН и БРО
 соработка со ДПИ за начин на реализација на наставните програми
 Соработка со овластен општински инспектор за потполнување на одделенските дневници, изработка на програми и др.
 Соработка со актив на директори на ниво на општина за успешна соработка меѓу училиштата
 Соработка со Детската градинка Росица со цел на запознавање на децата од градинката со условите за работа во нашето училиште и заеднички активности по повод
одбележување на различни манифестации во училиштето
 соработка со други основни училишта преку организирање натпревари и конкурси
Соработка со Средните училишта за нивна презентација на училиштата за учениците од девето

Невладини организации

 соработката со невладината организација Дендо Вас за подобра реализација на дополнителната настава во училиштето по сите наставни предмети
 учество на семинари во организација на невладината организација Дендо Вас - УСАИД (USAID)
 Континуирана соработка со Детска амбасада Меѓаши
 Континуирана соработка со СОС- центри
 Соработка со Пионерски дом Карпош
 Континуирана соработка со Црвениот Крст

Спортски друштва

Училиштето континуирано соработива со спортските друштва во Општината и редовно ќе учествува на сите меѓучилишни, општински, градски и
републички натпревари во фудбал, кошарка, одбојка и тенис, учество на кроз и други спортски манифестации со цел Афирмација на училиштето,
наставниците и учениците и постигнување на завидни резултати, Соработка со РФМ, Активна соработка со ннационалните селекции (мажи и жени)

144
Здравствени организации

Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените училиштето ќе соработува со Поликлиника Ѓорче Петров за вакцинирање на
учениците според распоредот за имунизација на поликлиниката, центар за социјални грижи, фонд за здравство, осигурителни компании и др.

Акциски план

запознавање на Одбележување на ,, Недела Ученици работилници, Стекнување директор


учениците со на борба против алкохолот, те од гледање знаења на
негативните пушењето и наркоманијата Х сите филмови или учениците за
последици од одделен презентации негативните
конзумирање на ија и последици од
алкохол, никотин одделен конзумирање на
и разни видови ските алкохол, никотин
дроги раковод и разни видови
ители дроги
Запознавање на Одбележување на ,, Ден на гледање на Навремена директор
учениците со борба против сидата,, Х одделен едукативен заштита на
Болеста ските филм учениците од
раковод сида
ители
Грижа на Одржување на забите стомато предавање Стекнување директор
учениците за лог навики за
здрави заби Х редовна посета
на стоматолог и
грижа за своето
здравје

145
Медиуми

Училиштето континуирано ќе соработува со електронски медиуми МРТВ, МТМ. ЕДО, СИТЕЛ, АЛФА, КУРИР, Радиостаници, МАКЕДОНСКО РАДИО - РАДИО
СКОПЈЕ, РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА, весници ВЕЧЕР, НОВА МАКЕДОНИЈА, РЕБУБЛИКА и др.со цел информирање на пошироката јавност за работата во
училиштето, постигањата на учениците, активностите во училиштето преку WEB портал на училиштето, и изравотка на флаери

Изработиле : Петре Миленков, Иванка Мишевска, Злата Павлова, Билјана Лукешевиќ

Активности на ООУ Ѓорче Петров по повод Денот на општината 20 септември

ЧАС СОДРЖИНИ

1. Истражување на интернет за општината Ѓорче Петров- историјат, знаменитости, индустриски


и стопански гранки, состав на населението, културата и сл

2. Реферат за општината Ѓорче Петров- читање

3. Творење лични творби за општината, ликот и делото на Ѓорче Петров

4. Ликовно творење знаменитости од општината Ѓорче Петров

5. Учество на Крос

146
ПРОГРАМА ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА за деветто одделение
Западна Македонија

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: три дена во октомври


МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ: Западна Македонија
 Прилеп (посета на Могилата),
 Крушево (Македониум, гробот на Тоше Проески, манастирот Преображение),
 Охрид,( Св. Наум, Музејот на вода, Плаошник, Св. Софија)
 Вевчани- изворите
НАСТАВНИ ТЕМИ: животински свет во водата и покрај водата, нашето минато, одлики на западна Македонија.

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА


 Учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со видовите населби;

 Учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со природните одлики на Охридското езеро;

 Учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со нашето подалечно и поблиско минато;

 Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот;

 Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности;

 Развивање на другарство и социјализација на учениците;

ЗАДАЧИ:
 Запознавањена природната средина и законитостите што влијаат во неа, со природните убавини на крајот,
поблиското и
подалечното минато, како и други настани од историско значење,
 да развиваат позитивен однос кон животната средина,
 да се развие чувството за одговорност, свесна дисциплина,
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и подобри меѓусебни односи.

147
АКТИВНОСТИ:

Поаѓање:
 Патување од Скопје до Охрид поаќање во 8ч со посета на : Прилеп (посета на Могилата), Крушево (Македониум,
гробот на Тоше Проески, манастирот Преображение), Пристигнување во Охрид во 18ч; сместување, посета на
диско, ноќевање .

Втор ден:
 Во 9ч Посета на Св. Наум и Музејот на вода кај Градиште, ручек 14ч
 Разгледување на езерото и неговите одлики 17ч
 Вечерна забава 19ч

Трет ден:
 Разгледување на знаменитостите на Охрид од 10ч до 14ч(Посета на Плаошник)
 Посета на Струга од 14,30

Враќање: -18ч
 Охрид- Вевчани- Скопје

ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК:
Иванка Мишевска

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА:
 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција.

ФИНАНСИРАЊЕ:
148
 Трошоците на патувањето ги сносат родителите.

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, добри услови на


сместување, туристички водач, лекар.

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

 На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и други форми (пишување
есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) ќе се добијат повратни информации.

Подготвил- Иванка Мишевска

149
ООУ "Ѓорче Петров"
Ѓорче Петров - Скопје

ПР0ГРАМА

за организирање и реализација на настава во природа во текот на учебната 2015 / 2016 год. со


учениците од V одделение

150
Место на изведување: детско одмаралиште "Мајски цвет" - Струга
Време на изведување: април — мај 2016 год.

Струга , април - мај 2016 год.

151
ТЕМА : Р. Македонија културна ризница во светот

ЦЕЛИ :

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:

 Да се оспособува да пишува текст на зададени теми;


 Да опишува детално доживеана појава (опис на Охридското Езеро), опис на просторот во кој се наоѓа (опис на
одморалиштето и неговата околина) забележување на деталите и опишување на виденото;

МАТЕМАТИКА:

- Да ја разбира плоштината како величина која се мери, споредува и изразува со број;


- Да ги препознава и користи единиците мерки: квадратен сантиметар, квадратен дециметар, квадратен метар;

ОПШТЕСТВО:

 Да ги запознае најважните културно историски знаменитости


 Проширување на знаењата за владеењето на Цар Самуил, ширењето на Охридската Архиепископија, словенската
писменост , владеењето на Османлиите

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

- Да знае соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали;


- Да забележува различни тонови на боја во природата;
- Да покажува поголема осетливост за детали;
- Да го воочува и користи комплементарниот контраст на бои;

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Да го развива опсегот на гласот;


152
2. Да свири на ДМИ;
3. Да развива навики за активно слушање музика.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ:

8. Да увежбува и совладува елементи од фудбалот, одбојка;


9. Да ја осознае улогата на моториката поврзана со елементите со топка, слободно водење и движење со топка;
10. Развивање на мускулатурата на телото,подвижноста и ориентација и координација во просторот.

АКТИВНОСТИ

ОПШТЕСТВО:

- Посета на историски споменици и археолошки пронаоѓалишта:


- Самоилова тврдина-разговор со кустос за настанокот на Самоилово царство и значењето на истото за потеклото на
македонската држава;
- Проширување на знаењата за поимот археологија и археолог преку разговор со археолог
- Остатоци од стари градби, цркви, манастири, фрески (Струшката чаршија, Охридската чаршија, Куќата на Робевци,
црквата Св,Софија, Плаошник, манастирот Св. Јован Бигорски (проширување на знаењата за фреско сликарство,
копаничарство-резбарска уметност-бигорски дрворез);
- Изработка на плакат - Културното наслетсво на РМакедонија со слики и цртежи;
- Техника грозд: Изработка на грозд за природните особености на Р Македонија (релјеф, води природни богатства);
- Изработка на туристичка карта на Рмакедонија на посетените места;
- Табела на поими - карактеристики на видови животни и растенија во Охридското Езеро

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

-Набљудување на непосредната околина(Охридско Езеро и пошироко);


-Забележува внатрешен и надворешен простор;
153
-Сликање комбинација на мали и големи форми;
-Анализа на предмети од природата и воочување на бојата.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:

- Набљудување (опис на Охридско Езеро,флора и фауна ,стари градби музеи и сл);


- Раскажување по дадени тематски зборови
- Вежби за самостојно прераскажување на настан слушнат од друго лице;
- Самостојно творење (проза и поезија-слободно и по дадена тема).

МАТЕМАТИКА:

- Практични активности за изработка на сложени фигури,составени од повеќе правоаголници и квадрати:


- Изработка на квадрат и правоаголник од колаж хартија од поголема површина хартија:

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:

- Изработка на ДМИ од природни материјали(тропалка од кутија со камења ,тропалка од метални предмети и сл.)
- Свирење на фрази со инпровизирани ДМИ направени од природни материјали
- Пеење на песни со различни содржини.
ФИЗИЧКО И З.О.

- Слободно водење на топка во фудбалот;


- Слободно фудбалско шутирање и шутирање на топка во одредена цел и во гол
- Народна топка и одбојка
- Натпревар меѓу одделенија

ОЦЕНУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ:

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигањата на учениците, се прибираат показатели за нивните
активности, мотивираност за работа, ангажираност и посветеност во работата, практична работа, посети, помош на
154
своето другарче во работата, тимска работа во парови, индивидуален пристап на секое дете, усно и писмено изразување.
Приоритетно се оценуваат умеењата на учениците во процесот на изведување на конкретна задача.

Помошни средства за реализација на програмата


Дидактички помагала и извори Други помошни средства
- Дневен печат, списанија - Дрвени и мрсни боици
- Слики, апликации, ТВ емисии - Фоламстери
- Учебник по природа и општество - Ножици
- Енциклопедии - Лепак
- Наставни ливчиња - Глина
- Географска читанка - Жица
- Историска читанка - Монистри
- камчиња
Внатрешни соработници Надворешни соработници
 Актив на одделенска настава  Родители
 психолог
 Библиотека

Локации за посета и правци на патување

Опис на активности по денови


ден Ученици Ментор - наставник
1. Ги рагледуваат попатните знаменитости: Советува, помага доколку нешто не е јасно, ја проверува
работата на учениците и постојано ги насочува кон творечката
- Течение на реката Вардар, Радика и Црн работа, самостојност, снаодливост и спретност.
155
Дрим
- Дервенска клисура
- Извор Вруток во с.Вруток
- Полошката котлина
- Маврово, Мавровско Езеро –
хидроцентрала, кањонот на Радика
- Посета на манастирот Св. Јован Бигорски
- Попатно разгледување на Шплиското
езеро, хидроцентрала Шпиље
- Посета на Вевчанските водопади
- Пристигнување и сместување
2. Менторот ги известува учениците за планираните посети, ги
 Прошетка покрај езерото води и насочува. Разговара за настанокот на езерата. Ја
 Запознавање со околината и Охридското подготвува работата на групата, ја помага и насочува.
езеро
 Запознавање со легендата за настанување
на езерото

ден Ученици Ментор - наставник


3.
Се запознаваат со животот и работата на луѓето
во Охрид и неговата околина. Ги посетуваат: Менторот ги известува учениците за планираните посети, ги
води и насочува. Разговара за настанокот на езерата. Ја
- Катердралната црква Св.Софија подготвува работата на групата, ја помага и насочува.
- Антички амфитеатар
- Самоилова тврдина
- Спомен куќата на Робевци
- Плаошник – музеј на словенската
писменост
- Св. Јован Канео
- Работилница за рачно изработување
156
хартија
- Водениот град
- Прошетка низ чаршијата

Опис на активности по денови

ден Ученици Ментор - наставник


4 Ги разгледуваат попатните знаменитости при
враќање во Скопје. Советува, помага доколку нешто не е јасно, ја проверува
работата на учениците и постојано ги насочува кон творечка
- Кичево и околината работа, самостојност, снаодливост.
-Полошката котлина
-Дервенска клисура
Учениците треба да изработат:

• Информативна книга
• Културно забавна програма

За време на наставата во природа:

• Дневник на набљудување
• Збирка од собрани лековити растенија
• Збирка од археологија
• Албум од фотографии од посетите

ПРВИОТ ДЕН учениците ќе посетат повеќе места. За време на посетите податоците ќе ги прибираат во посебна тетратка и
врз основа на податоците ќеподготвуваат извештај на крајот на денот.

ВТОРИОТ ДЕН учениците ќе се запознаат со околината, и крајбрежјето на Охридското Езеро

157
• Запознавање со легендата за настанување на езерото, загадување, екологија.Сите сознанија ги запишуваат во
својот дневникза набљудување, а потоа ги средуваат впечатоците и прават извештаи за извршената посета.
• Писмена вежба "Легенда за настанување на Охридското Езеро"
• Цртање на езерото
• Решавање комбинирани задачи
• Учество на натпревар "Златен глас"
• Доделување награди

ТРЕТИОТ ДЕН учениците го посетуваат градот Охрид и сите културно - историски знаменитости во него.
Сознанијата ги запишуваат во својот дневник за набљудување.
Во одмаралиштето ги средуваат впечатоците и прават извештај од набљудувањето.
• Говорна вежба "Впечатоци од престојот во Охрид"
• Културно - забавна програма" Маскенбал"
• Доделување награди

ЧЕТВРТИОТ ДЕН учениците се подготвуваат за враќањево местото на живеење.За време на патувањето ќеја сликаат
природата.
Очекувани завршни резултати

Теренската работа треба да овозможи подобро запознавање и разбирање на околината во која живееме.
Учениците се ставени пред решавање на проблеми и подетално набљудување.
Социјализацијата на децата е голема бидејќи децата работат тимски ги надополнуваат своите сознанија и заеднички го
решаваат проблемите.
Преку директно набљудување и истражување децата ќе дојдат до потрајни и побогати сознанија.

Одделенски наставници: Натали Кочоска V 1,

158
ПРОГРАМА ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА за шесто одделение
Западна Македонија

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: два дена во октомври


МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ: Западна Македонија
 Прилеп (посета на Могилата),
 Крушево (Македониум, гробот на Тоше Проески, манастирот Преображение),
 Охрид,( Св. Наум, Музејот на вода, Плаошник, Св. Софија)
 Вевчани- изворите
НАСТАВНИ ТЕМИ: животински свет во водата и покрај водата, нашето минато, одлики на западна Македонија.

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА


 Учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со видовите населби;

 Учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со природните одлики на Охридското езеро;

 Учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со нашето подалечно и поблиско минато;

 Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот;

 Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности;

 Развивање на другарство и социјализација на учениците;

ЗАДАЧИ:
 Запознавањена природната средина и законитостите што влијаат во неа, со природните убавини на крајот,
поблиското и
подалечното минато, како и други настани од историско значење,
 да развиваат позитивен однос кон животната средина,
 да се развие чувството за одговорност, свесна дисциплина,
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и подобри меѓусебни односи.

159
АКТИВНОСТИ:

Поаѓање:
 Патување од Скопје до Охрид поаќање во 8ч со посета на : Прилеп (посета на Могилата), Крушево (Македониум,
гробот на Тоше Проески), пристигнување во Охрид , сместување , посета на Плаошник, ноќевање .

Втор ден:
 Во 9ч Посета на Св. Наум и Музејот на вода кај Градиште, ручек 14ч
 Охрид- Вевчани- Скопје
Враќање: -18ч
ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК:
Васка Трајановска, Марија Ризова

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА:
 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција.

ФИНАНСИРАЊЕ:
 Трошоците на патувањето ги сносат родителите.

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, добри услови на


сместување, туристички водач, лекар.

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

 На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и други форми (пишување
есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) ќе се добијат повратни информации.
 Подготвиле- Васка Трајановска, Марија Ризова

160
ПРОГРАМА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИЗЛЕТИ

ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВО

ООУ „Ѓорче Петров„ Скопје

1. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ

ЕСЕНСКИ ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ

Место: Лешок- Тетово

Одделение:од II до IX одделение

Цели :

 стекнување на навики за престој и рекреација на чист воздух;


 рекреација и културно - уметничко изградување на учениците;
 посета на манастирскиот комплекс;

Задачи:

1. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики;


2. Поттикнување и манифестирање позитивни емоции;

161
3. Социјализација, колективна заштита, развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање
навики на здраво живеење.

Содржина и активности: Рекреација( пешачење, трчање), дружење( друштвени игри), панорамско разгледување на
природата и околната средина, фотографирање во манастирскиот комплекс и околната природа.

Раководител на екскурзијата: Симе Симески

Време на реализација : Месец септември. Екскурзијата ќе се реализира во траење од 8 часа. Поаѓањето ќе биде од
училиште во 8:00 часот.Пристигнувањето во Лешок ќе биде во 9:00 часот.

Локалитети за посета и правци на патување: Скопје- Лешок и панорамско разгледување на попатната околина.

Техничка организација: Екскурзијатаќе се реализира со лиценцирана агенција која има искуство во реализирањето на
ученички екскурзии. Превозот ќе биде со автобус, кој ја поседува потребната документација за техничка исправност.
Агенцијата да има реалзирирано најмалку три ученички екскурзии и да има поволности за ученици кои се од социјално
загрозени семејства.

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.Преку јавна набавка се одбира туристичка агенција
со најповолна цена на услугата и поволности за социјално загрозените семејства.

Изготвиле: Викторија Даниловска и одделенските раководители на паралелки еден

162
ПРОГРАМА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИЗЛЕТИ

ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ВО

ООУ „Ѓорче Петров„ Скопје

2. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ

ПРОЛЕТЕН ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ

Место: Марков манастир - Скопје

Одделение: од II до IX одделение

Цели :

 стекнување на навики за престој и рекреација на чист воздух;


 рекреација и културно - уметничко изградување на учениците;
 посета на манастирскиот комплекс;

Задачи:

1. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики;


2. Поттикнување и манифестирање позитивни емоции;
3. Социјализација, колективна заштита, развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање
навики на здраво живеење.

163
Содржина и активности: Рекреација( пешачење, трчање), дружење( друштвени игри), панорамско разгледување на
природата и околната средина, фотографирање во манастирскиот комплекс и околната природа.

Раководител на екскурзијата: Симе Симески

Време на реализација : Месец април-мај. Екскурзијата ќе се реализира во траење од 8 часа. Поаѓањето ќе биде од
училиште во 8:00 часот.Пристигнувањето во Марков манастир ќе биде во 9:00 часот.

Локалитети за посета и правци на патување: Скопје- Марков манастир и панорамско разгледување на попатната
околина.

Техничка организација: Екскурзијатаќе се реализира со лиценцирана агенција која има искуство во реализирањето на
ученички екскурзии. Превозот ќе биде со автобус, кој ја поседува потребната документација за техничка исправност.
Агенцијата да има реалзирирано најмалку три ученички екскурзии и да има поволности за ученици кои се од социјално
загрозени семејства.

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.Преку јавна набавка се одбира туристичка агенција
со најповолна цена на услугата и поволности за социјално загрозените семејства.

Изготвиле: Викторија Даниловска и одделенски раководители на паралелки еден.

164

Вам также может понравиться