Вы находитесь на странице: 1из 164

0'

$7$ 
,QWURGXFWLRQ

35(6(17(' %<
077 0$,17(1$1&( 7(&+1,&$/ 75$,1,1* 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7+,6 3$*( ,17(17,21$//< /()7 %/$1.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$%/( 2) &217(176
68%-(&7 3$*(

$%5(9,$7,216 $1' $&521<06««««««««««««««««««««««««««««««««

0' )/,*+7 &203$570(17 «««««««««««««««««««««««««««««««« 

0' )86(/$*( &203$570(176 )5(,*+7(5 «««««««««««««««««««««««

5$03 6(59,&,1* )5(,*+7(5 ««««««««««««««««««««««««««««««««

0' &20081,&$7,21 5$',2 3$1(/ &53 «««««««« ««««««««««««««««



0' 0$-25 ',0(16,216 «««««««««««««««««««««««««««««««««

126( *($5 72: %$5 $1' $77$&+ 32,176«««««««««««««««««««««««««

+<'5$8/,& 6<67(0 &21752/ $1' ,1',&$7,21«««««««««««««««««««««««

72: 75$&725 &/($5$1&( «««««««««««««««««««««««««««««««««

72: &$%/( $1' 6+$&./( $77$&+0(17 0$,1 *($5 ««««««««««««««««««««

$,53/$1( /(9(/,1* /2&$7,216 «««««««««««««««««««««««««««««««

-$&. 32,176 «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

0225,1* $77$&+ 32,176 «««««««««««««««««««««««««««««««««

5$'20( $66(0%/< «««««««««««««««««««««««««««««««««««««

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' $%%5(9,$7,216 $ $/7

$&7! $FWLYH &XUUHQWO\ $FWLYH 6\VWHP $&8 $QQXQFLDWRU &RQWURO 8QLW


5(4! 5HTXHVW &XUUHQWO\ ,QDFWLYH 6\VWHP $'$6 $X[LOLDU\ 'DWD $FTXLVLWLRQ 6\VWHP
' 7KUHH 'LPHQVLRQDO /DWLWXGH /RQJLWXGH $OWLWXGH $'& $LU 'DWD &RPSXWHU
' )RXU 'LPHQVLRQDO /DWLWXGH /RQJLWXGH $OWLWXGH 7LPH $''5 $GGUHVV
$') $XWRPDWLF 'LUHFWLRQ )LQGHU
$ $PEHU RU $UPHG $'* $LU 'ULYHQ *HQHUDWRU
$& $LUFUDIW $', $WWLWXGH 'LUHFWLRQ )LQGHU
$' $QDORJ WR 'LJLWDO $',58 9 $LU 'DWD ,QHUWLDO 5HIHUHQFH 8QLW
$, $QWL,FH $'/ $LUERUQH 'DWD /RDGHU
$6 $LU 6SHHG $)&6 $XWR )OLJKW &RQWURO 6\VWHP
$%& $IWHU %RWWRP &HQWHU $)0 $LUSODQH )OLJKW 0DQXDO
$%&(5 $LU 'ULYHQ *HQHUDWRU %DWWHU\ &KDUJHU (QDEOH 5HOD\ $)4*6 $GYDQFHG )XHO 4XDQWLW\ *DXJLQJ 6\VWHP
$%6 $EVROXWH 9DOXH $)6 $XWRPDWLF )OLJKW 6\VWHP
$%6&8 $XWR %UDNH 6\VWHP &RQWURO 8QLW $)6& $QFLOODU\ )XHO 6\VWHP &RQWUROOHU
$& $LU &RQGLWLRQLQJ RU $OWHUQDWLQJ &XUUHQW $)6&3 $XWRPDWLF )OLJKW 6\VWHP &RQWURO 3DQHO
$&$56 $5,1& &RPPXQLFDWLRQ $GGUHVVLQJ 5HSRUWLQJ 6\VWHP $*% $FFHVVRU\ *HDU %R[
$&& $LU &RQGLWLRQLQJ &RQWUROOHU $*/ $ERYH *URXQG /HYHO
$&&(/ $FFHOHUDWLRQ $*6 $XWR *URXQG 6SRLOHU
$&. $FNQRZOHGJH $*675 $& *URXQG 6HUYLFH 7UDQVIHU 5HOD\
$&3 $XGLR &RQWURO 3DQHO $*7 $JHQW
$&6 $LU &RQGLWLRQLQJ 6\VWHP $,/ $LOHURQ
$&7 $FWLYH $,3 $QWL,FH 3DQHO
$&797 $FWLYDWH $,&( $QWL,FH
$&6 $LU &RQGLWLRQLQJ 6\VWHP $,8 9 $LUFUDIW ,QWHUIDFH 8QLW
$/'&6 $FWLYH /LIW 'LVWULEXWLRQ &RQWURO 6XEV\VWHP
$/7 $OWLWXGH RU $OWHUQDWH

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'


0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 $/71 %9$

$/71 $OWHUQDWH $76 $XWR 7KURWWOH 6\VWHP


$0, $LUVSHHG 0DFK ,QGLFDWRU $77 $WWLWXGH
$03 $PSHUH $872 $XWRPDWLF
$03/ $PSOLILHU $8; $X[LOLDU\
$038 $LUFUDIW 0RGXODU 3RZHU 8QLW $9$,/ $YDLODEOH
$08 $XGLR 0DQDJHPHQW 8QLW $9* $YHUDJH
$1' $LUFUDIW 1RVH 'RZQ $90 $LUERUQH 9LEUDWLRQ 0RQLWRU
$11 $QQXQFLDWRU $91&6 $YLRQLFV
$1181 $QQXQFLDWRU $96$7 $YLDWLRQ 6DWHOOLWH
$17 $QWHQQD $99, $OWLWXGH 9HUWLFDO 9HORFLW\ 0HWHU
$18 $LUFUDIW 1RVH 8S
$2$ $QJOH RI $WWDFN % %OXH
$2$6 $QJOH RI $WWDFN 6HQVRU &&: &RXQWHU &ORFNZLVH
$2& $LU 2LO &RROLQJ %$/ %DODQFH
$293 $IW 2YHUKHDG 3DQHO %$/67 %DOODVW
$3 $XWR 3LORW RU $FFHVV 3RUW %$52 %DURPHWULF
$3 $XWR 3LORW %$52 6(7 %DURPHWULF 6HWWLQJ
$3/ $LUSODQH %$7 %DWWHU\
$335 $SSURDFK %&' %LQDU\ &RGHG 'HFLPDO
$35&+ $SSURDFK %&1 %HDFRQ
$38 $X[LOLDU\ 3RZHU 8QLW %&9 %RUH &RROLQJ 9DOYH
$38*&8 $38 *HQHUDWRU &RQWURO 8QLW %'+, %HDULQJ 'LVWDQFH +HDGLQJ ,QGLFDWRU
$38/%9 $38 /RDG %OHHG 9DOYH %,7 %XLOWLQ7HVW
$383 $38 3DQHO %,7( %XLOWLQ7HVW (TXLSPHQW
$5,1& $HURQDXWLFDO 5DGLR ,QFRUSRUDWHG %/' %OHHG
$537 $LUSRUW %/67 %DOODVW
$6 RU $6 $LUVSHHG %15 %LQDU\
$6& $LUFUDIW 6\VWHPV &RQWURO %2' %RWWRP RI 'HVFHQW
$6&3 $LU 6\VWHP &RQWURO 3DQHO %5* %HDULQJ
$6&8 $QWL 6NLG &RQWURO 8QLW %5. %UDNH
$6( $XWR 6ODW ([WHQG %57 %ULJKW
$6, $LUVSHHG ,QGLFDWRU %6, %RUHVFRSH ,QVSHFWLRQ
$7 RU $7 $XWR 7KURWWOH %7073, %UDNH 7HPS 0RQLWRU 7LUH 3UHVVXUH ,QGLFDWRU
$7$ $LU 7UDQVSRUW $VVRFLDWLRQ %75 %XV 7LH 5HOD\
$7& $LU 7UDIILF &RQWURO %7738 %UDNH 7HPSHUDWXUH 7LUH 3UHVVXUH 8QLW
$7,6 $LU 7HUPLQDO ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP %8 %DWWHU\ 8QLW
$73 $LU 7HVW 3RUW %9$ %OHHG 9DOYH $FWXDWRU

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0' 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 &$% '(&5

&2 57( &RPSDQ\ 5RXWH


&$% &DELQ &203 &RQGLWLRQ RU &RPSUHVVRU
&$% $/7 &DELQ $OWLWXGH &2037 &RPSDUWPHQW
&$& &HQWHU $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW &21' &RQGLWLRQLQJ
&$'& &HQWUDO $LU 'DWD &RPSXWHU &21),* &RQILJXUDWLRQ
&$/ &DOLEUDWLRQ &216(4 &RQVHTXHQFHV
&$/6(/ &DOO 6HOHFW &217 &RQWLQXRXV
&$3 &DSWXUH &S 6SHFLILF +HDW
&$37 &DSWDLQ &3& &DELQ 3UHVVXUH &RQWUROOHU
&$6 &RPSXWHG $LUVSHHG &3&6 &DELQ 3UHVVXUH &RQWURO 6\VWHP
&$7 &DWHJRU\ &38 &HQWUDO 3URFHVVLQJ 8QLW
&$:6 &HQWUDO $XUDO :DUQLQJ 6\VWHP &5& &DUJR 5HIULJHUDWLRQ &RQWUROOHU
&$:8 &HQWUDO $XUDO :DUQLQJ 8QLW &5) &RPSUHVVRU 5HDU )UDPH
&% &LUFXLW %UHDNHU &5* &DUJR
&&'/ &URVV &KDQQHO 'DWD /LQN &53 &RPPXQLFDWLRQV 5DGLR 3DQHO
&&8 &DELQ &RQWURO 8QLW &56 &RXUVH
&', &RXUVH 'HYLDWLRQ ,QGLFDWRU &57 &DWKRGH 5D\ 7XEH
&'3 &RPSUHVVRU 'LVFKDUJH 3UHVVXUH &5= &UXLVH
&'8 &RQWURO DQG 'LVSOD\ 8QLW &6' 9 &RQVWDQW 6SHHG 'ULYH
&(' &UHZ (QWU\ 'RRU &73 &DUJR 7HPSHUDWXUH 3DQHO
&)',8 &HQWUDOL]HG )DXOW 'LVSOD\ ,QWHUIDFH 8QLW &75 &RQWURO
&)'8 &RQWLQXRXV )LUH 'HWHFWLRQ 8QLW &75 &HQWHU
&* &HQWHU RI *UDYLW\ &75/ &RQWURO &RPSXWHU
&+$1 &KDQQHO &75/5 &RQWUROOHU
&+* &KDQJH &76 &OHDU WR 6HQG
&+. &KHFN &: &ORFNZLVH
&+5212 &KURQRPHWHU &:6 &RQWURO :KHHO 6WHHULQJ
&, &RVW ,QGH[
&,3 &RPSUHVVRU ,QOHW 7HPSHUDWXUH '$ 'LJLWDO WR $QDORJ
&,3/ &DSWDLQ¶V ,QVWUXPHQW 3DQHO '$ 'ULIW $QJOH
&. &KHFN '$'& 'LJLWDO $LU 'DWD &RPSXWHU
&/ &ORVH '$03 'DPSHU
&/% &OLPE '& 'LUHFW &XUUHQW
&/5 &OHDU '&$6 'LJLWDOO\ &RQWUROOHG $XGLR 6\VWHP
&/6' &ORVHG '&7% '& 7LH %UHDNHU
&0' &RPPDQG '&8 'DWD &RQWURO 8QLW
&17/ &RQWURO '(& 'HFOLQDWLRQ
&2 &RPSDQ\ '(&5 'HFUHDVH

077 0' $7$ 


6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 '() (6&9

'() 'HILQLWLRQ ( (DVW


'(* 'HJUHH ($' (QJLQH DQG $OHUW 'LVSOD\
'(16 'HQVLW\ (&21 (FRQRP\
'(3 'DWD (QWU\ 3OXJ (&3 (OHFWURQLF ,QVWUXPHQW 6\VWHP &RQWURO 3DQHO
'(6 'HVFHQW (&8 (OHFWURQLF &RQWURO 8QLW *(
'(67 'HVWLQDWLRQ ('3 (QJLQH 'ULYHQ 3XPS
'(7 'HWHFWLRQ RU 'HWHFWRU RU 'HWHFW ('9 (OHFWULF 'HSUHVVXUL]DWLRQ 9DOYH
'(8 'LVSOD\ (OHFWURQLFV 8QLW ((& (OHFWURQLF (QJLQH &RQWURO 3:
'(9 'HYLDWLRQ ((520 (OHFWULFDOO\ (UDVDEOH µ5HDG2QO\¶ 0HPRU\
')'$6 'LJLWDO )OLJKW 'DWD $FTXLVLWLRQ 6\VWHP (),6 (OHFWURQLF )OLJKW ,QVWUXPHQW 6\VWHP
')'$8 'LJLWDO )OLJKW 'DWD $FTXLVLWLRQ 8QLW ()2% (VWLPDWHG )XHO RQ %RDUG
')'5 'LJLWDO )OLJKW 'DWD 5HFRUGHU (*3:6 (QKDQFHG *URXQG 3UR[LPLW\ :DUQLQJ 6\VWHP
'+ 'HFLVLRQ +HLJKW (*7 ([KDXVW *DV 7HPSHUDWXUH
',)) 'LIIHUHQWLDO (+69 (OHFWUR +\GUDXOLF 6HUYR 9DOYH
',5 'LUHFWLRQ RU 'LUHFW RU 'LUHFWRU (,6 (OHFWURQLF ,QVWUXPHQW 6\VWHP
',6 'LVHQJDJHG (,6&3 (OHFWURQLF ,QVWUXPHQW 6\VWHP &RQWURO 3DQHO
',6$% 'LVDEOH (/(& (OHFWULF
',6&,1 'LVFUHWH ,QSXWV (/(9 (OHYDWRU
',6$* 'LVDJUHH (/) (OHYDWRU /RDG )HHO
',6& 'LVFRQQHFW (/9 (OHYDWLRQ
',6&+ 'LVFKDUJH (0(5 (PHUJHQF\
',67 'LVWDQFH (1' (QGXUDQFH
',8 'LJLWDO ,QWHUIDFH 8QLW (1* (QJLQH RU (QJDJH
'/'5 'DWD /RDGHU (1* 287 (QJLQH 2XW
'0( 'LVWDQFH 0HDVXULQJ (TXLSPHQW (19 (QYLURQPHQWDO
'03 'XPS RU 'DPSHU (2 (QJLQH 2XW
'08 'DWD 0DQDJHPHQW 8QLW (3&8 (OHFWURQLF 3RZHU &RQWURO 8QLW
'1 'RZQ (35 (QJLQH 3UHVVXUH 5DWLR
'27 'LIIHUHQWLDO 2LO 7HPSHUDWXUH (35 $&7 $FWXDO (35
'3 'LIIHUHQWLDO 3UHVVXUH (35 &20 &RPPDQGHG (35
'59 'ULYH (35 0$; 0D[LPXP (35
'66 'HWDLOHG 6\VWHP 6SHFLILFDWLRQ (5 ([WHQGHG 5DQJH 0RWLRQ
'63/ 'LVSOD\ (6& (QYLURQPHQWDO 6\VWHP &RQWUROOHU
'7* 'LVWDQFH WR *R (6&3 (OHFWULFDO 6\VWHP &RQWURO 3DQHO
'8 'LVSOD\ 8QLW (6&9 (OHYHQWK 6WDJH &RROLQJ 9DOYH

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'


0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 (7' )30

(7' (VWLPDWHG 7LPHRI'HSDUWXUH )) )XHO )ORZ


(90 (QJLQH 9LEUDWLRQ 0RQLWRU ))(8 )XHO )ORZ (OHFWURQLFV 8QLW
(90 &203 (QJLQH 9LEUDWLRQ 0RQLWRU &RPSUHVVRU )* 6WDWLF RU *URVV 7KUXVW
(90 785% (QJLQH 9LEUDWLRQ 0RQLWRU 7XUELQH )*)'6 )OLJKW *XLGDQFH DQG )OLJKW 'HFN 6\VWHP
(96& (QJLQH 9LEUDWLRQ 6LJQDO &RQGLWLRQHU )*6 )OLJKW *XLGDQFH 6\VWHP
(;7 ([WHUQDO ),* )LJXUH
),0 )DXOW ,VRODWLRQ 0DQXDO
) )DKUHQKHLW RU 7KUXVW RU )UHLJKWHU )/ )OLJKW /HYHO RU )ODS /LPLWHU
)' )OLJKW 'LUHFWRU )/(; )OH[LEOH
)/ )ODS /LPLWHU )/(; 72 )OH[ 7DNHRII
)2 )LUVW 2IILFHU )/2 )ORZ
) )ODSV 'HJUHHV )/3 )ODS
) )ODSV 'HJUHHV )/7 )OLJKW
) )ODSV 'HJUHHV )/7 ',5 )OLJKW 'LUHFWRU
) )ODSV 'HJUHHV )/; )OH[
)$$ )HGHUDO $YLDWLRQ $JHQF\ )0 )XQFWLRQ 0RGXOH
)$'(& )XOO $XWKRULW\ 'LJLWDO (OHFWURQLF &RQWURO )0$ )OLJKW 0RGH $QQXQFLDWRU
)$,/ )DLO )DLOXUH )0& )OLJKW 0DQDJHPHQW &RPSXWHU
)$9 )DQ $LU 9DOYH )0&8 )OLJKW 0DQDJHPHQW &RPSXWHU 8QLW
)% )HHGEDFN )06 )OLJKW 0DQDJHPHQW 6\VWHP
)&& )OLJKW &RQWURO &RPSXWHU )08 )XHO 0HWHULQJ 8QLW
)&20 )OLJKW &UHZ 2SHUDWLRQ 0DQXDO )09 )XHO 0HWHULQJ 9DOYH
)&3 )OLJKW &RQWURO 3DQHO )1 1HW 7KUXVW LQ SRXQGV
)&8 )OXVK &RQWURO 8QLW )1 1HW 7KUXVW QR PDUJLQ
)&9 )ORZ &RQWURO 9DOYH )1) )DQ 1HW 7KUXVW
)' RU )' )OLJKW 'LUHFWRU )13 3ULPDU\ 1HW 7KUXVW
)'$56 )OLJKW 'DWD $FTXLVLWLRQ 5HFRUGLQJ 6\VWHP )17 7RWDO 1HW 7KUXVW
)'$06 )OLJKW 'DWD $FTXLVLWLRQ 0DQDJHPHQW 6\VWHP )3$ )OLJKW 3DWK $QJOH
)'& )LUH'HWHFWLRQ &RQWURO 8QLW )3(' )RUZDUG 3HGHVWDO
)'8 )LUH 'HWHFWLRQ 8QLW )3/1 )OLJKW 3ODQ
)( )ODS ([WHQG )3/1 )OLJKW 3ODQ
)30 )HHW 3HU 0LQXWH

6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'


077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 ):' .&$6

):' )RUZDUG += +HUW]

* &OXWWHU 6XSSUHVVLRQ , ,QHUWLDO RU ,QQHU 0DUNHU


*&8 *HQHUDWRU &RQWURO 8QLW ,2 ,QSXW 2XWSXW
*( *HDU ([WHQG RU *HQHUDO (OHFWULF ,3 ,QSXW 3URFHVVLQJ
*(1 *HQHUDWRU ,$6 ,QGLFDWHG $LUVSHHG
*07 *UHHQZLFK 0HDQ 7LPH ,$:/8 ,QHUWLDO $XUDO :DUQLQJ /RJLF 8QLW
*1' *URXQG ,' ,GHQW RU ,QQHU 'LDPHWHU
*16 *OREDO 1DYLJDWLRQ 6\VWHP ,'(17 ,GHQWLILHU
*1668 *16 6HQVRU 8QLW ,'* ,QWHJUDWHG 'ULYH *HQHUDWRU
*3$ *OLGH 3DWK $QJOH ,'6 ,FH 'HWHFWLRQ 6\VWHP
*30 *DOORQV 3HU 0LQXWH ,*1 ,JQLWLRQ
*36 9 *OREDO 3RVLWLRQLQJ 6\VWHP ,*6 ,QVWUXPHQW *XLGDQFH 6\VWHP
*3:& *URXQG 3UR[LPLW\ :DUQLQJ &RPSXWHU ,*9 ,QOHW *XLGH 9DQH
*3:6 *URXQG 3UR[LPLW\ :DUQLQJ 6\VWHP ,) ,QLWLDO )L[ RU ,QWHUPHGLDWH )UHTXHQF\
*5 *HQHUDWRU 5HOD\ RU *HDU 5HWUDFW ,/6 ,QVWUXPHQW /DQGLQJ 6\VWHP
*6 *URXQG 6SHHG RU *URXQG 6HUYLFH ,00(' ,PPHGLDWH
*6 *OLGHVORSH ,1 ,QFKHV
*: *URVV :HLJKW ,1+* ,QFKHV RI 0HUFXU\
,1% ,QERXQG
+&3 +\GUDXOLF &RQWURO 3DQHO ,1%' ,QERDUG
+'* +HDGLQJ ,1&5 ,QFUHDVH
+(; +H[DGHFLPDO ,1,7 ,QLWLDOL]DWLRQ
+, +LJK ,123 ,QRSHUDWLYH
+,3 +RW ,VRVWDWLF 3UHVVXUH ,16 ,QHUWLDO 1DYLJDWLRQ 6\VWHP
+/' < +ROG DQG <HDU ,1707 ,QWHUPLWWHQW
+08 +\GURPHFKDQLFDO 8QLW ,173+ ,QWHUSKRQH
+25,= +RUL]RQWDO ,17537 ,QWHUUXSW
+3 +HFWRSDVFDOV ,19 ,QYDOLG
+3& +LJK 3UHVVXUH &RPSUHVVRU ,506 ,QWHJUDWHG 5DGLR 0DQDJHPHQW 6\VWHP
+3629 +LJK 3UHVVXUH 6KXWRII 9DOYH ,56 ,QHUWLDO 5HIHUHQFH 6\VWHP
+37 +LJK 3UHVVXUH 7XUELQH ,58 ,QHUWLDO 5HIHUHQFH 8QLW
+5 +RXU ,6$ ,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUG $WPRVSKHUH
+6& +\GUDXOLF 6\VWHP &RQWUROOHU ,6% ,QWHU6\VWHP %XV
+6&3 +\GUDXOLF 6\VWHP &RQWURO 3DQHO ,6'$6 ,Q6HUYLFH 'DWD $FTXLVLWLRQ 6\VWHP
+69 +LJK 6WDJH 9DOYH ,62/ ,VRODWLRQ
+[ +HDW ([FKDQJHU
+<' +\GUDXOLF .&$6 .QRWV &DOLEUDWHG $LUVSHHG

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'


0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 .* 0(0

.* RU .*6 .LORJUDP V /58 /LQH 5HSODFHDEOH 8QLW


.+] .LORKHUW] /6. /LQH 6HOHFW .H\
.,$6 .QRWV ,QGLFDWHG $LUVSHHG /6$6 /RQJLWXGLQDO 6WDELOLW\ $XJPHQWDWLRQ 6\VWHP
./%6 7KRXVDQGV RI 3RXQGV /7 /LJKW
.3+ .LORJUDPV 3HU 0LQXWH /75 /LWHU
.7 .QRW /76 /LJKWV
.76 .QRWV /9'7 /LQHDU 9DULDEOH 'LIIHUHQWLDO 7UDQVGXFHU RU
.9$ .LORYROW $PSHUHV 7UDQVGXFHU
/: /DQGLQJ :HLJKW
/ /HIW /HQJWK /:5 /RZHU
/$7 /DWLWXGH RU /DWHUDO
/$7/ /DWHUDO 0 0HWHUV 0DFK 1XPEHU RU 0LGGOH 0DUNHU
/$7/ 5(9 /DWHUDO 5HYLVLRQ 0$& 0HDQ $HURG\QDPLF &KRUG
/% RU /%6 3RXQG V 0$* 0DJQHWLF
/&' /LTXLG &U\VWDO 'LVSOD\ 0$* '(& 0DJQHWLF 'HFOLQDWLRQ
/&3 /LJKWLQJ &RQWURO 3DQHO 0$* 9$5 0DJQHWLF 9DULDWLRQ
/' /RDGLQJ 'HYLFH 0$,17 0DLQWHQDQFH
/'* /DQGLQJ 0$/ 0&'8 $GGUHVV /DEHO
/( RU /( /HIW (PHUJHQF\ RU /HDGLQJ (GJH 0$1 0DQXDO
/(' /LJKW (PLWWLQJ 'LRGH 0$1) 0DQLIROG
/)7 /HIW 0$; 0D[LPXP
/,% /HIW ,QERDUG 0$; &/% 0D[LPXP &OLPE
/,0 /LPLW 0$; '(6 0D[LPXP 'HVFHQW
// /DWLWXGH /RQJLWXGH 0$; (1' 0D[LPXP (QGXUDQFH
//6 /HIW /LQH6HOHFW .H\ 0$; 0D[LPXP
/075 /LPLWHU 0% 0LOOLEDU
/1$9 /DWHUDO 1DYLJDWLRQ 0&' 0DVWHU &KLS 'HWHFWRU
/1* /RQJ 0&'8 0XOWLIXQFWLRQ &RQWURO 'LVSOD\ 8QLW
/2 /RZ 0&/ 0D[LPXP &OLPE (QJLQH 5DWLQJ
/2% /HIW 2XWERDUG 0&5 0D[LPXP &UXLVH
/2& /RFDOL]HU 0&7 0D[LPXP &RQWLQXRXV 7KUXVW (QJLQH 5DWLQJ
/21* /RQJLWXGH /RQJLWXGLQDO 0' 0F'RQQHOO 'RXJODV RU 0DG 'RJ
/3& /RZ 3UHVVXUH &RPSUHVVRU 0'$ 0LQLPXP 'HVFHQW $OWLWXGH
/37 /RZ 3UHVVXUH 7XUELQH 0(& 9 0DLQ (QJLQH &RQWURO
0(' 0HGLXP
0(/ 0LQLPXP (TXLSPHQW /LVW
0(0 0HPRU\

6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'


077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 0)& 3

0)& 0DQLIROG )DLOXUH &RQWUROOHU 1$9$, 1DYLJDWLRQ $LG


0)&6 0DQLIROG )DLOXUH &RQWURO 6\VWHP 1$9 5$' 1DYLJDWLRQ 5DGLR
0)'6 0DQLIROG )DLOXUH 'HWHFWLRQ 6\VWHP 1%37 1R %UHDN 3RZHU 7UDQVIHU
0*% 0DLQ *HDU %R[ 1&' 1R &RPSXWHG 'DWD
0,& 0LFURSKRQH 1' 1DYLJDWLRQ 'LVSOD\
0,6& 0LVFHOODQHRXV 1'% 1DYLJDWLRQ 'DWD %DVH RU 1RQ 'LUHFWLRQDO %HDFRQ
0,1 0LQLPXP 0LQXWH 1/* 1RVH /DQGLQJ *HDU
0-3 0XOWLSOH[ -XQFWLRQ 3UREH 10 1DXWLFDO 0LOHV
0.5 0DUNHU 12 1XPEHU
0/* 0DLQ /DQGLQJ *HDU 1250 1RUPDO
0/6 0LFURZDYH /DQGLQJ 6\VWHP 1503 1RQ5HYHUVLEOH 0RWRU 3XPS
0/: 0D[LPXP /DQGLQJ :HLJKW 190 1RQ9RODWLOH 0HPRU\
00 0DLQ 0XOWLSOH[HU
005 9 0XOWL0RGH 5HFHLYHU 2 2XWHU 0DUNHU
0PR 0D[LPXP 2SHUDWLQJ 6SHHG LQ 0DFK 2$7 2XWVLGH $LU 7HPSHUDWXUH
0Q 0DFK 1XPEHU 2' 2XWHU 'LDPHWHU
02 0RQWK 2'8 2YHUKHDG 'HFRGHU 8QLW
02' 0RGHO 2)67 2IIVHW
020 0RPHQWDU\ 2*9 2XWOHW *XLGH 9DQHV
021 0RQLWRU 2+3 2YHUKHDG 3DQHO
06$ 0LQLPXP 6DIH $OWLWXGH 20 2XWHU 0DUNHU
06& 0LVFHOODQHRXV 6\VWHPV &RQWUROOHU 207 2QERDUG 0DLQWHQDQFH 7HUPLQDO
06* 0HVVDJH 207&8 207 &RQWUROOHU 8QLW
06/ 0HDQ 6HD /HYHO 207'8 207 'LVSOD\ 8QLW
0675 0DVWHU 23 2SHUDWLRQDO
068 0RGH 6HOHFW 8QLW ,QHUWLDO 5HIHUHQFH 6\VWHP 236 2SHUDWLRQV
07 0HWULF 7RQQH 237 2SWLPXP RU 2SWLRQDO RU 2SWLRQ
072*: 0D[LPXP 7DNHRII *URVV :HLJKW 26* 2YHUVSHHG *RYHUQRU 0HFKDQLFDO 1
08; 0XOWLSOH[HU 287% 2XWERXQG
0=): 0D[LPXP =HUR )XHO :HLJKW 287%' 2XWERDUG
287)/2 2XWIORZ
1 5RWDWLRQDO 6SHHG LQ 530 RU SHUFHQW RU 1HZWRQ RU 29+' 2YHUKHDG
1RUWK 29+7 2YHUKHDW
1 &RPSUHVVRU 6SHHG 295' 2YHUULGH
1 7XUELQH 6SHHG 29:,1* 2YHU :LQJ
1$ 1RW $YDLODEOH RU 1RW $SSOLFDEOH 2;< 2[\JHQ
1$& 1DFHOOH
1$9 1DYLJDWLRQ /DWHUDO 3 3UHVVXUH

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0' 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 3 : 5(7

3 : 3UDWW DQG :KLWQH\ 356 3UHVVXUH


3$ 3DVFDO RU 3DVVHQJHU $GGUHVV 359 3UHVVXUH 5HJXODWLQJ 9DOYH
3$,9 3DFN $QWL ,FH 9DOYH 36 6WDWLF 3UHVVXUH
3DP 3UHVVXUH $PELHQW 36& 3QHXPDWLF 6\VWHP &RQWUROOHU
3DPE $PELHQW 3UHVVXUH 36(8 3UR[LPLW\ 6ZLWFK (OHFWURQLFV 8QLW
3$6 3LWFK $WWLWXGH 6HQVRU 36, 3RXQGV 3HU 6TXDUH ,QFK
3E %XUQHU 3UHVVXUH 36,$ 3RXQGV 3HU 6TXDUH ,QFK $EVROXWH
3% 3XVK %XWWRQ 36,' 3RXQGV 3HU 6TXDUH ,QFK 'LIIHUHQWLDO
3%9 3DUN %UHDN 9DOYH 36,* 3RXQGV 3HU 6TXDUH ,QFK *DXJH
3'8 3URFHVVRU 'LVSOD\ 8QLW 37 7RWDO 3UHVVXUH RU 3RLQW
3( 3UHVVXUH (QJLQH 377 3XVK WR 7DON
3(' 3HGHVWDO 38% 3XEOLFDWLRQ
3(5) 3HUIRUPDQFH 39' 3DUDYLVXDO 'LUHFWRU
3)' 3ULPDU\ )OLJKW 'LVSOD\ 3: 3UDWW DQG :KLWQH\
3)5 )XHO3XPS ,QWHUVWDJH 3UHVVXUH 3:5 3RZHU
3*0 3URJUDP
3, 3UHVVXUH ,QWHUPHGLDWH 4$5 4XLFN $FFHVV 5HFRUGHU
31 3UHVVXUH DW -HW 1R]]OH 4)( )LHOG (OHYDWLRQ 3UHVVXUH
3/$1 3ODQ 0RGH 41+ 6HD /HYHO 3UHVVXUH
3/, 3LWFK /LPLW ,QGLFDWRU 47< 4XDQWLW\
30 3UHVVXUH 0DQLIROG
30$ 3HUPDQHQW 0DJQHW $OWHUQDWRU 5 5LJKW RU 5HG RU 5DGLR
303 3XPS 57 5DGLR 7UDQVPLWWHU
31$& 1DFHOOH 3UHVVXUH 5$ 5DGLR $OWLPHWHU RU 5DGLR $OWLWXGH
31(8 3QHXPDWLF 5$' 5DP $LU 'RRU RU 5DGLR
31/ 3DQHO 5$0 5DQGRP $FFHVV 0HPRU\
32 6WDQGDUG 'D\ 6HD /HYHO 3UHVVXUH 5%1 5DGLR %HDFRQ
326 3RVLWLRQ 5&&% 5HPRWH &RQWURO &LUFXLW %UHDNHU
33+ 3RXQGV 3HU +RXU 5&95 5HFHLYHU
330 3RXQGV 3HU 0LQXWH 5&:6 5ROO &RQWURO :KHHO 6WHHULQJ
3326 3UHVHQW 3RVLWLRQ 5( 5LJKW (PHUJHQF\
35( )/7 3UH )OLJKW 5($& 5LJKW (PHUJHQF\ $OWHUQDWLQJ &XUUHQW RU
35(' 3UHGLFWLRQ 5DLQ (FKR $WWHQXDWLRQ &RPSHQVDWLRQ
35(6 3UHVVXUH 5(&,5& 5HFLUFXODWLRQ
35(66 3UHVVXUH 5(' 5HGXFWLRQ
35(9 3UHYLRXV 5() 5HIHUHQFH 8QLW &RPSHQVDWRU
35, 3ULPDU\ 5(4 5HTXHVW
3520 3URJUDPPDEOH ³5HDG 2QO\´ 0HPRU\ 5(7 5HWUDFW

077 0' $7$ 


6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 5(75 6<1&

5(75 5HWUDFW 6$9 6WDUWHU $LU 9DOYH


5(4' 5HTXLUHG 6&+(' 6FKHGXOH
5(7 5HWUDFW 6&3 6\VWHPV &RQWURO 3DQHO
5(9 5HYHUVH RU 5HYHUVHU RU 5HYLVLRQ 6&8 6XSSOHPHQWDO &RQWURO 8QLW 3:
5) 5DGLR )UHTXHQF\ 6' 6\VWHPV 'LVSOD\
5),$ 5DGLR )UHTXHQF\ ,QWHUIDFH $GDSWHU 6'&3 6\VWHPV 'LVSOD\ &RQWURO 3DQHO
5)8 5DGLR )UHTXHQF\ 8QLW 6', 6RXUFH 'HVWLQDWLRQ ,GHQWLILHU
5,% 5LJKW ,QERDUG 6'8 6DWHOOLWH 'DWD 8QLW
5/6 5HPRWH /LJKW 6HQVRU 6( 6ODW ([WHQG
503 5HYHUVLEOH 0RWRU 3XPS 6(% 6HDW (OHFWURQLFV %R[
51$9 $UHD 1DYLJDWLRQ 6(& 6HFRQG 7LPH RU 6HFRQGDU\
51* 5DQJH 6(/ 6HOHFWHG
52% 5LJKW 2XWERDUG 6(/&$/ 6HOHFWLYH &DOOLQJ
520 5HDG 2QO\ 0HPRU\ 6+7 6KRUW
526 5LJKW 2EVHUYHU 6WDWLRQ 6,' 6WDQGDUG ,QVWUXPHQW 'HSDUWXUH
530 5HYROXWLRQV 3HU 0LQXWH 6,63 6RXUFH ,QSXW 6HOHFW 3DQHO
567 5HVHW 6/6 6HD /HYHO 6WDQGDUG
569 5HVHUYH 6/7 6ODW
5695 5HVHUYRLU 61' 6\VWHPV 1DYLJDWLRQ 'LVSOD\
57 RU 57 5HFHLYHU 7UDQVPLWWHU 629 6KXW 2II 9DOYH
57( 5RXWH 63 6FUDWFKSDG RQ 0&'8
571 5HWXUQ 63$' 6FUDWFK 3DG
572 5HMHFWHG 7DNHRII 63' 6SHHG
576 5HTXHVW WR 6HQG 63/5 6SRLOHU
576 5HWXUQWR6HUYLFH 65 6ODW 5HWUDFW
58' 5XGGHU 65' 6RIWZDUH 5HTXLUHPHQWV 'RFXPHQW
59'7 5RWDU\ 9DULDEOH 'LIIHUHQWLDO 7UDQVGXFHU RU 660 6ORZ 6OHZ DQG 0RQWK
7UDQVIRUPHU 67$ 6WDWLRQ
595 5XQZD\ 9LVXDO 5DQJH 67$% 6WDELOL]HU RU 6WDELOL]DWLRQ
597 5RWDWLRQDO 9DULDEOH 7UDQVIRUPHU RU 7UDQVGXFHU 67$5 6WDQGDUG 7HUPLQDO $UULYDO 5RXWH
5:< 5XQZD\ 67%< 6WDQGE\
67' 6WDQGDUG
6 6RXWK 68&7 6XFWLRQ
62 6KXW 2II 6863 6XVWDLQHG 8QOLNH 6RXUFHV LQ 3DUDOOHO
6: 6RIWZDUH 69$ 6WDWRU 9DQH $FWXDWRU
VSJU 6SHFLILF *UDYLW\ 69$ 6WDWRU 9DQH $QJOH
6$7 6WDWLF $LU 7HPSHUDWXUH 6: 6ZLWFK
6$7&20 6DWHOOLWH &RPPXQLFDWLRQV 6\QF 6\QFKURQRXV

077 0' $7$ 


6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 6<6 9G

6<6 6\VWHP 72' 7RS RI 'HVFHQW


72 )/(; 7DNHRII )OH[LEOH 'HUDWH
7 7HPSHUDWXUH 7UXH 7XUQ 7LPH RU 7XUEXOHQFH 72*$ 7DNH 2II DQG *R $URXQG
75 7KUXVW 5HYHUVHU 72*: 7DNHRII *URVV :HLJKW
7 (QJLQH ,QOHW 7HPSHUDWXUH 723$= 7DNHRII 3HUIRUPDQFH $QDO\]HU
7 &RUH (QJLQH ,QOHW 7HPSHUDWXUH 727 7XUELQH 2XWOHW 7HPSHUDWXUH
7 &RPSUHVVRU 'LVFKDUJH 7HPSHUDWXUH 73 7XUQ 3RLQW
7 /RZ 3UHVVXUH 7XUELQH ,QOHW 7HPSHUDWXUH 73,9 7DLO 3\ORQ ,VRODWLRQ 9DOYH
7$ 7UDIILF $GYLVRU\ 75 7UDQVIRUPHU 5HFWLILHU RU 7XUQ 5DGLXV
7$&$1 8OWUD +LJK )UHTXHQF\ 7DFWLFDO $LU 1DY $LG 75$ 7KURWWOH 5HVROYHU $QJOH
7$&7 7DFWLFDO 75$16 7UDQVIHU RU 7UDQVLWLRQ
7$,9 7DLO $QWL ,FH 9DOYH 75)& 7UDIILF
7$0% $PELHQW 7HPSHUDWXUH 758 7UXH 7UDQVIRUPHU 5HFWLILHU 8QLW
7$359 7ULP $LU 3UHVVXUH 5HJXODWLQJ 9DOYH 75. 7UDFN
7$6 7UXH $LU 6SHHG 76 7HPSHUDWXUH 6WDWLF
7$7 7RWDO $LU 7HPSHUDWXUH 767 7HVW
7$9 7ULP $LU 9DOYH 77 7RWDO 7HPSHUDWXUH
7%' 7R %H 'HWHUPLQHG 77* 7LPH WR *R
7%9 7XUELQH %\SDVV 9DOYH 78 7DQN 8QLW 3UREH
7%9 7KUXVW %DODQFH 9HQW 785% 7XUELQH RU 7XUEXOHQW RU 7XUEXOHQFH
7%9&$ 7XUELQH %ODGH DQG 9DQH &RROLQJ $FWXDWRU 7; 7UDQVPLWWHU RU 7UDQVPLW
7&$6 7UDIILF $OHUW &ROOLVLRQ $YRLGDQFH 6\VWHP
7' 7LPH 'HOD\ RU 7ULP 'RZQ 8/ 8QORFNHG
7(0$& 7UDLOLQJ (GJH RI 0HDQ $HURG\QDPLF &KRUG 8)2% 8VHDEOH )XHORQ%RDUG
7(03 7HPSHUDWXUH 81%$/ 8QEDODQFH
7)5 7UDQVIRUPHU 835 8SSHU
7*7 7DUJHW 87& 8QLYHUVDO 7LPH &RRUGLQDWHG
7+5 7KUXVW
7,7 7XUELQH ,QOHW 7HPSHUDWXUH 9 9ROW
7/$ 7KURWWOH /HYHU $QJOH 96 9HUWLFDO 6SHHG
7/7 7LOW 9 'HFLVLRQ 6SHHG
70 7HPSHUDWXUH 0DQLIROG 9 6DIHW\ 6SHHG
70) 7XUELQH 0LG )UDPH 9 )ODS 5HWUDFWLRQ 6SHHG
71*% 7XUELQH 1R]]OH *XLGH 9DQH 9 6ODW 5HWUDFWLRQ 6SHHG
71. 7DQN 9D 0DQHXYHULQJ 6SHHG
72 RU 72 7DNHRII 9DSS $SSURDFK 6SHHG
72& 7RS RI &OLPE 9FO 2SHUDWLRQDO &OLPE 6SHHG
72&* 7DNHRII &HQWHU RI *UDYLW\ 9G 'HVLJQ 'LYLQJ 6SHHG

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0'


0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$%%5(9,$7,216 9I =):&*

9I 'HVLJQ )ODS 6SHHG


9IH )ODS ([WHQG 6SHHG : :HVW
9IWR )LQDO 7DNH 2II 9HORFLW\ :$ 5DWH RI $LUIORZ
9IU )ODS 5HWUDFW 6SHHG :$) 5DWH RI )DQ $LUIORZ
9JH *HDU ([WHQG 6SHHG :$,9 :LQJ $QWL,FH 9DOYH
9JU *HDU 5HWUDFW 6SHHG :$3 5DWH RI 3ULPDU\ $LUIORZ
9PD[ 0D[LPXP 2SHUDWLQJ 6SHHG :$7 5DWH RI 7RWDO $LUIORZ
9PF 0LQ &RQWURO 6SHHG &ULWLFDO (QJLQH 2XW :%& :HLJKW DQG %DODQFH &RPSXWHU
9PLQ 0LQLPXP 2SHUDWLQJ 6SHHG :%6 :HLJKW DQG %DODQFH 6\VWHP
9PR 0D[LPXP 2SHUDWLQJ 6SHHG &$6 :&8 :DVWH &RQWURO 8QLW
9QH 1HYHU ([FHHG 6SHHG :) 5DWH RI )XHO )ORZ
9R 'HVLJQ &UXLVLQJ 6SHHG :2: :HLJKW RQ :KHHOV
9U 5RWDWLRQ 6SHHG :37 :D\SRLQW
9UHI 5HIHUHQFH $SSURDFK 6SHHG :51 :DUQLQJ
9V 6WDOO 6SHHG LQ D 6SHFLILHG &RQILJXUDWLRQ :6 :LQGVKHDU
9VH 6ODW ([WHQG 6SHHG :6 $, :LQGVKLHOG $QWL,FH
9VR 6WDOO 6SHHG LQ /DQGLQJ &RQILJXUDWLRQ :6+($5 :LQGVKHDU
9VV 6WLFN 6KDNHU 6SHHG :6+/' :LQGVKLHOG
9VWDOO 6WDOO 6SHHG :7 :HLJKW
9$& 9ROWV $OWHUQDWLQJ &XUUHQW :; :HDWKHU 5DGDU RU :HDWKHU
9$5 9DULDEOH RU 9ROW $PSHUH 5HDFWLYH :;%57 :HDWKHU 5DGDU %ULJKWQHVV
9' +HDGLQJ WR D '0( 'LVWDQFH :;5 :HDWKHU 5DGDU RU :HDWKHU
9'& 9ROWV 'LUHFW &XUUHQW :;7 :HDWKHU DQG 7XUEXOHQFH
9'(9 9HUWLFDO 'HYLDWLRQ
9(/ 9HORFLW\ ;&+. &URVV &KHFN
9(57 9HUWLFDO ;&95 7UDQVFHLYHU
9(57 5(9 9HUWLFDO 5HYLVH ;)((' &URVV )HHG
9*+ 9HUWLFDO *XVW +LVWRU\ ;)(5 7UDQVIHU
9+) 9HU\ +LJK )UHTXHQF\ ;0,7 7UDQVPLW
9,$ 9 9HUVDWLOH ,QWHJUDWHG $YLRQLFV ;075 7UDQVPLWWHU
9,% 9LEUDWLRQ ;3'5 7UDQVSRQGHU
9/9 9DOYH
925 9+) 2PQLEHDULQJ RU 2PQLGLUHFWLRQDO 5DGLR <' <DZ 'DPSHU
9257$& &R/RFDWHG 925 DQG 7$&$1
96 9HUWLFDO 6SHHG =): =HUR )XHO :HLJKW
96, 9HUWLFDO 6SHHG ,QGLFDWRU =):&* =HUR )XHO :HLJKW &HQWHU RI *UDYLW\
969 9DULDEOH 6WDWRU 9DQHV
971 9DULDEOH 7XUELQH 1R]]OH

077 6\PEROV 9 LQGLFDWHV 0' 7HUP LQGLFDWHV 0' 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)/,*+7 &203$570(17
*(1(5$/ $'9$1&(' &20021 )/,*+7 '(&.

7KH )OLJKW &RPSDUWPHQW LV GHVLJQHG IRU D FUHZ RI WZR


 D FDSWDLQ DQG D ILUVW RIILFHU 7KHUH LV D IOLJKW
REVHUYHU
V VWDWLRQ EHKLQG WKH ILUVW RIILFHU
V SRVLWLRQ $
SXOO GRZQ VHDW IRU D VHFRQG IOLJKW REVHUYHU LV RQ WKH DIW
ZDOO RI WKH IOLJKW FRPSDUWPHQW EHKLQG WKH FDSWDLQ
V
VWDWLRQ 7KHUH DUH FRPSDUWPHQWV DW HDFK VWDWLRQ IRU
VWRUDJH RI ORRVH HTXLSPHQW

)OLJKW FRPSDUWPHQW LQVWUXPHQWV DQG FRPSRQHQWV


LQFOXGH

 2YHUKHDG 3DQHO
 *ODUHVKLHOG
 &DSWDLQ
V ,QVWUXPHQW 3DQHO
 &HQWHU ,QVWUXPHQW 3DQHO
 )LUVW 2IILFHU
V ,QVWUXPHQW 3DQHO
 )RUZDUG DQG $IW 3HGHVWDO
 2EVHUYHU
V 6WDWLRQ
 $YLRQLFV &RPSDUWPHQW $FFHVV

077 3DJH RI 
0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)/,*+7 &203$570(17

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7+,6 3$*( ,17(17,21$//< /()7 %/$1.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)/,*+7 &203$570(17

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5,*+7 2%6(59(5
6 67$7,21
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH 5LJKW 2EVHUYHU
V 6WDWLRQ

7KH 5LJKW 2EVHUYHU


V 6WDWLRQ LV DIW RI WKH )LUVW 2IILFHU
V
SRVLWLRQV

7KH 5LJKW 2EVHUYHU


V 6WDWLRQ ,QFOXGHV

 $YLRQLFV &LUFXLW %UHDNHU 3DQHO


 8SSHU 0DLQ &LUFXLW %UHDNHU 3DQHO
 /RZHU 0DLQ &LUFXLW %UHDNHU 3DQHO
 8SSHU 0DLQWHQDQFH 3DQHO
 5HDGLQJ /LJKW
 7ZR 0DQXDO 6WRZDJH &RPSDUWPHQWV
 $XGLR &RQWURO 3DQHO
 2[\JHQ 0DVN6PRNH *RJJOHV
 &UHZ /XJJDJH 6WRZDJH
 $VKWUD\&XS +ROGHU
 &RQQHFWRU 3DQHO
 +HDGVHW DQG 0LF -DFN 3DQHO
 /RZHU 0DLQWHQDQFH 3DQHO

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5,*+7 2%6(59(5
6 67$7,21

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7+,6 3$*( ,17(17,21$//< /()7 %/$1.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0$,17(1$1&( 3$1(/

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)86(/$*( &203$570(176 )5(,*+7(5
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV )XVHODJH &RPSDUWPHQWV 7KH $IW VHFWLRQ KDV

7KH 5DGRPH DWWDFKHV WR WKH )RUZDUG %XONKHDG RI WKH $IW )XVHODJH &RPSDUWPHQW
IXVHODJH 7KH )XVHODJH DIW RI WKH 5DGRPH KDV DQ $X[LOLDU\ 3RZHU 8QLW $38 &RPSDUWPHQW
8SSHU 6HFWLRQ D /RZHU 6HFWLRQ DQG DQ $IW 6HFWLRQ $IW $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW
 7DLO &RQH
7KH 8SSHU 6HFWLRQ KDV
$OO DUHDV DUH SUHVVXUL]HG H[FHSW
 )OLJKW &RPSDUWPHQW
 8SSHU 'HFN &DUJR &RPSDUWPHQW 5DGRPH
 :KHHO :HOOV
7KH /RZHU 6HFWLRQ KDV $LU &RQGLWLRQLQJ &RPSDUWPHQWV
 &HQWHU :LQJ
 $YLRQLFV &RPSDUWPHQW $IW )XVHODJH &RPSDUWPHQW
 $LU &RQGLWLRQLQJ &RPSDUWPHQWV $IW $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW
 1RVH :KHHO :HOO $X[LOLDU\ 3RZHU 8QLW &RPSDUWPHQW
 )RUZDUG &DUJR &RPSDUWPHQW 7DLO &RQH
 &HQWHU $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW
 &HQWHU :LQJ $UHD
 :KHHO :HOOV
 &HQWHU &DUJR &RPSDUWPHQW
 $IW &DUJR &RPSDUWPHQW
 :DVWH 7DQN &RPSDUWPHQW

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)5(,*+7(5 )86(/$*( &203$570(176
127 35(6685,=('

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
´ 0$18)$&785,1*
´ /,1($5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$,5&5$)7 5()(5(1&( 3/$1(6

7KH 0' LV GLYLGHG LQWR UHIHUHQFH SODQHV LQ LQFKHV


LGHQWLILHG DV VWDWLRQ QXPEHUV 7KHVH QXPEHUV DUH XVHG
WR TXLFNO\ LGHQWLI\ DQG ORFDWH FRPSRQHQWV FHQWHU RI
JUDYLW\ DQG WKH GLVWULEXWLRQ RI ZHLJKW

7KUHH D[LV DUH XVHG WR PDNH D JUDSK RI VWDWLRQ


QXPEHUV WKH ODWHUDO RU ;D[LV WKH ORQJLWXGLQDO RU <D[LV
DQG WKH YHUWLFDO RU =D[LV

077 0' $7$ 


3DJH 3DJH RI 
)RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$,5&5$)7 5()(5(1&( 3/$1(6

; /$7(5$/
< /21*,78',1$/
= 9(57,&$/

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 63(&,),& 67$7,21 &225',1$7(6
7KH 0' XVHV WZR VWDWLRQ FRRUGLQDWH V\VWHPV
PDQXIDFWXULQJ FRRUGLQDWHV DQG OLQHDU FRRUGLQDWHV 7KH
PDQXIDFWXULQJ FRRUGLQDWHV LGHQWLI\ IXVHODJH H[WHQVLRQ
SOXJV QXPEHUV DQG 7KHVH SOXJV KDYH WKHLU RZQ
VWDWLRQ FRRUGLQDWHV 3OXJ FRRUGLQDWHV DUH WKURXJK
 3OXJ FRRUGLQDWHV DUH WKURXJK 3OXJ
 FRRUGLQDWHV VWDUW DW VWDWLRQ QXPEHU 3OXJ 
FRRUGLQDWHV VWDUW DW VWDWLRQ QXPEHU 7R NHHS WKH
FRRUGLQDWH V\VWHP HDV\ PRVW PDQXDOV ZLOO JLYH WKH
PDQXIDFWXULQJ VWDWLRQ DQG WKHQ WKH OLQHDU VWDWLRQ
H[DPSOH 

)URP WKH QRVH RI WKH DLUFUDIW WR WKH VWDUW RI SOXJ WKH


VWDWLRQ QXPEHUV DUH GLIIHUHQW 7KH PDQXIDFWXULQJ
FRRUGLQDWHV DUH PRUH WKDQ WKH OLQHDU FRRUGLQDWHV
IRU HDFK VWDWLRQ 7KH VWDWLRQ QXPEHUV DUH HTXDO IURP
WKH DIW HQG RI SOXJ WR WKH IRUZDUG HQG RI SOXJ )URP
WKH DIW HQG RI SOXJ WR WKH HQG RI WKH WDLO WKH OLQHDU
FRRUGLQDWHV DUH PRUH WKDQ WKH PDQXIDFWXULQJ
FRRUGLQDWHV

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 67$7,21 &225',1$7(6

0267 0$18$/6 *,9( %27+ 0$18)$&785,1*


/,1($5 (; 

3OXJ 3OXJ 

0' 0DQXIDFWXULQJ 6WDWLRQ QXPEHUV DUH WKH VDPH H[FHSW 3OXJ DQG DUH QRW DSSOLFDEOH
0' /LQHDU 6WDWLRQ QXPEHUV DUH XVHG IRU ZHLJKW DQG EDODQFH

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0$-25 =21( ,'(17,),&$7,21
7KH DLUFUDIW LV GLYLGHG LQWR HLJKW PDMRU ]RQHV WR SODQ
FRQWURO DQG DVVLJQ PDLQWHQDQFH ZRUN ZLWKRXW GLIILFXOW\

$ WKUHH GLJLW QXPEHULQJ V\VWHP LV XVHG WR LGHQWLI\


]RQHV

7KH PDMRU ]RQHV DUH

 0DMRU =RQH  /RZHU )XVHODJH


 0DMRU =RQH  8SSHU )XVHODJH
 0DMRU =RQH  (PSHQQDJH
 0DMRU =RQH  3RZHUSODQW DQG 3\ORQ
 0DMRU =RQH  /HIW :LQJ
 0DMRU =RQH  5LJKW :LQJ
 0DMRU =RQH  /DQGLQJ *HDU
 0DMRU =RQH  3DVVHQJHU DQG &DUJR 'RRUV

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0$-25 =21( ,'(17,),&$7,21

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0$-25 =21(  68%0$-25 =21(6 $1' =21(6

7R PDNH LW HDVLHU WR ILQG ZRUN DUHDV DQG FRPSRQHQWV


WKH DLUFUDIW LV GLYLGHG LQWR PDMRU ]RQHV VXEPDMRU ]RQHV
DQG ]RQHV

/DUJH DUHDV RI WKH DLUFUDIW DUH LGHQWLILHG E\ PDMRU ]RQHV


7KH LGHQWLILFDWLRQ QXPEHU IRU D PDMRU ]RQH LV D WKUHH
SDUW QXPEHU LH    DQG
 0DMRU ]RQHV DUH GLYLGHG LQWR VXEPDMRU ]RQHV VXFK
DV   DQG 6XEPDMRU ]RQHV DUH
GLYLGHG LQWR ]RQHV ZKLFK DUH LGHQWLILHG DV  
 HWF

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0$-25 =21(  68%0$-25 =21(6 $1' =21(6

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$&&(66 '225 ,'(17,),&$7,21 &2'(
'RRUV DQG DFFHVV SDQHOV DUH LGHQWLILHG E\ D QXPEHU
ZKLFK VKRZV WKH SDQHO
V ORFDWLRQ DQG UHTXLUHPHQWV IRU
UHPRYDO DQG LQVWDOODWLRQ

7KH ILUVW WKUHH QXPEHUV RI WKH DFFHVV GRRU


LGHQWLILFDWLRQ QXPEHU LV WKH ]RQH LQ ZKLFK WKH GRRU LV
IRXQG 7KH WKUHH QXPEHUV DUH IROORZHG E\ WZR 
OHWWHUV 7KH ILUVW OHWWHU LGHQWLILHV WKH GRRU LQ VHTXHQFH
LQERDUG WR RXWERDUG RU IURQW WR UHDU VWDUWLQJ ZLWK WKH
OHWWHU $ LQ HDFK ]RQH

7KH VHFRQG OHWWHU ORFDWHV WKH GRRU LQ LWV UHODWLRQ WR WKH


DLUFUDIW 7 IRU WRS % IRU ERWWRP / IRU OHIW 5 IRU ULJKW DQG
= IRU LQWHUQDO 7KH OHWWHUV , DQG DUH QRW XVHG

7KH OHWWHU $ LV XVHG DV WKH ORFDWRU IRU DOO DIW EXONKHDG


SDQHOV LQ WKH FDUJR DUHDV 7KH OHWWHUV & DQG ' DUH XVHG
DV WKH ORFDWRUV IRU DOO FHLOLQJ SDQHOV LQ WKH FDELQ DQG
FDUJR DUHDV

7KH OHWWHU ( LV XVHG DV WKH ORFDWRU IRU DOO IRUZDUG


EXONKHDG SDQHOV LQ WKH FDUJR DUHD 7KH OHWWHUV ) DQG *
DUH XVHG DV WKH ORFDWRUV IRU DOO IORRU SDQHOV LQ WKH FDELQ
DQG FDUJR DUHDV

7KH OHWWHUV 1 DQG 3 DUH XVHG DV WKH ORFDWRUV IRU DOO GRRUV
LQ WKH PDLQ JHDU ZKHHO ZHOOV

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$&&(66 '225 ,'(17,),&$7,21 &2'(

6(( 127( )25 7%/5 $(&'


(7&

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$&&(66 '225 /$7&+ $1' )$67(1(5 7<3(6
'LIIHUHQW ODWFK DQG IDVWHQHU W\SHV DUH XVHG RQ DFFHVV
GRRUV DQG SDQHOV RQ WKH DLUFUDIW

7KH 4XLFN 5HOHDVH )DVWHQHUV WKDW UHTXLUH QR WRROV DUH

 7ULJJHU $FWLRQ /DWFK


 3XVK%XWWRQ /DWFK
 &DPORFN :LQJ /DWFK

7KH VHUYLFH GRRUV RQ WKH DLUFUDIW WKDW XVH 4XLFN


5HOHDVH /DWFKHV HLWKHU ZLWK D VHOI FRQWDLQHG KDQGOH RU
D SXVKEXWWRQ UHOHDVH DUH

 $YLRQLFV &RPSDUWPHQW )RUZDUG 'RRU


 $LU &RQGLWLRQLQJ DQG $38 &RPSDUWPHQW 'RRU
 &HQWHU $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW 'RRU
 $YLRQLFV &RPSDUWPHQW $IW 'RRU
 (QJLQH &RZO 'RRU
 $IW $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW 'RRU

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$&&(66 '225 /$7&+ $1' )$67(1(5 7<3(6

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
&(17(5 $&&(6625< &203$570(17 $&&(66

7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH &HQWHU $FFHVVRU\


&RPSDUWPHQW DFFHVV $ ; LQFKHV GRRU RQ
WKH ERWWRP RI WKH IXVHODJH

7KH H[WHUQDO &HQWHU $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW GRRU KDV D


UHFHVVHG VSULQJORDGHG KDQGOH WR XQORFN DQG RSHQ WKH
GRRU

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
&(17(5 $&&(6625< &203$570(17 $&&(66

$% 
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$03 6(59,&,1* )5(,*+7(5
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH 0' IUHLJKWHU DLUFUDIW
GHVLJQ WR SHUPLW FDUJR ORDGXQORDG GXULQJ DLUFUDIW
V\VWHPV VHUYLFH

)XHO JHWV VHUYLFHG WKURXJK IRXU SUHVVXUH UHIXHOLQJ


DGDSWHUV WZR RQ HDFK ZLQJ 7KH FRQWUROV IRU WKH
UHIXHOLQJ RSHUDWLRQ DUH LQ D FRQWURO SDQHO RQ WKH ULJKW
ZLQJ 7KH FRQWURO SDQHO SHUPLWV UHIXHOLQJ ZLWKRXW WKH
XVH RI SHUVRQQHO LQ WKH IOLJKW FRPSDUWPHQW

*DOOH\ ODYDWRU\ DQG SRWDEOH ZDWHU VHUYLFH JHWV GRQH DW


WKH VDPH WLPH ZLWK DSSURYHG HTXLSPHQW

&DUJR PD\ JHW ORDGHGXQORDGHG DW WKH IRXU FDUJR


FRPSDUWPHQWV &DUJR ORDGLQJ JHWV GRQH LQ D
VHTXHQFHG SURFHGXUH 3URFHGXUHV LQFOXGH SURSHU
FHQWHU RI JUDYLW\ DQG IXHO ORDGV 2EH\ WKH SURFHGXUHV
OLVWHG LQ WKH DSSURSULDWH PDLQWHQDQFH PDQXDOV

&$87,21

)$,/85( 72 &203/< :,7+ 0$,17(1$1&(


0$18$/ 352&('85(6 )25 &$5*2 /2$',1*
0$< 5(68/7 ,1 '$0$*( 72 7+( $,5&5$)7

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$03 6(59,&,1* )5(,*+7(5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
6(59,&( &211(&7,21 )5(,*+7(5
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH 0' IUHLJKWHU VHUYLFH
FRQQHFWLRQV

7KH 0' XVHV VWDQGDUG VHUYLFLQJ FRQQHFWRUV IRU

 :DWHU V\VWHP
 :DVWH V\VWHP
 7KH IXHO V\VWHP
 7RZLQJ
 3UHFRQGLWLRQHG $LU
 3QHXPDWLF $LU
 (OHFWULFDO 3RZHU

7KH SRWDEOH ZDWHU V\VWHP KDV D LQFK PP VL]H


 ILOO DQG GUDLQ FRQQHFWRU

7KH IXHO V\VWHP KDV IRXU SUHVVXUH UHIXHOLQJGHIXHOLQJ


DGDSWHUV IRU XVH ZLWK 3DUNHU )O RU &DUWHU RU 
IXHO QR]]OHV

7KH YHQWLODWLRQ V\VWHP KDV WZR $%& LQFK 


FP W\SH FRQQHFWRUV IRU SUHFRQGLWLRQHG DLU

7KH SQHXPDWLF V\VWHP KDV WZR SQHXPDWLF DLU QLSSOH


W\SH FRQQHFWRUV

7KH H[WHUQDO HOHFWULFDO SRZHU UHFHSWDFOH DFFHSWV D


VWDQGDUG HOHFWULFDO SRZHU FDEOH

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
6(59,&( &211(&7,21 )5(,*+7(5

2;<*(1 6HUYLFH RQ 6KLSV


ZLWK 6ROLG &DUJR %XONKHDG

&6' *(1 RQ 0'

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
/$1',1* *($5 *5281' 6$)(7< /2&.3,16

7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH /DQGLQJ *HDU *URXQG


6DIHW\ /RFN 3LQV DQG LQVWDOODWLRQ

7KH /DQGLQJ *HDU *URXQG 6DIHW\ /RFN 3LQV SUHYHQW


DFFLGHQWDO JHDU UHWUDFWLRQ ZKHQ \RX GR PDLQWHQDQFH
RQ WKH DLUFUDIW ,QVWDOO WKH /DQGLQJ *HDU *URXQG 6DIHW\
/RFN 3LQV LQ WKH 2YHU&HQWHU /LQN IRU

 1RVH /DQGLQJ *HDU


 /HIW DQG 5LJKW 0DLQ /DQGLQJ *HDU
 &HQWHU /DQGLQJ *HDU

7KH /DQGLQJ *HDU *URXQG 6DIHW\ /RFN 3LQV DUH 7W\SH


EDOO ORFN ZLWK D SXVKEXWWRQ UHOHDVH LQ WKH 7KDQGOH $
ORQJ JURXQG VDIHW\ GRZQORFN SLQ PD\ EH LQVWDOOHG
WKURXJK D KROH LQ WKH &HQWHUOLQH *HDU 6KLHOG

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
/$1',1* *($5 *5281' 6$)(7< /2&.3,16

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
6(59,&( ,17(53+21( -$&.6 /2&$7,216

7KH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH 6\VWHP DOORZV FRPPXQLFDWLRQ


EHWZHHQ FDELQ DWWHQGDQW VWDWLRQV DQG WKH IOLJKW GHFN
+DQGVHW DQG LQWHUSKRQH MDFNV SHUPLW FRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQ JURXQG VHUYLFH ORFDWLRQV DQG WKH IOLJKW GHFN

7KHUH DUH WZHQW\ RQH MDFN ORFDWLRQV WKURXJKRXW WKH


DLUFUDIW 7KH ORFDWLRQV DUH

 7KH 1RVH :KHHO :HOO


 7KH *URXQG 3RZHU 5HFHSWDFOH
 ,Q HDFK (QJLQH 1DFHOOH
 $W WKH )XHOLQJ 6WDWLRQ
 ,Q WKH 7DLO &RQH
 ,Q WKH 9HUWLFDO 6WDELOL]HU
 ,Q HDFK 0DLQ :KHHO ZHOO
 ,Q WKH $YLRQLFV &RPSDUWPHQW
 ,Q HDFK $LU &RQGLWLRQ &RPSDUWPHQW
 ,Q HDFK /RZHU &DUJR &RPSDUWPHQW
 ,Q WKH &HQWHU $FFHVVRU\ &RPSDUWPHQW
 ,Q WKH $IW )XVHODJH &RPSDUWPHQW
 1HDU WKH +RUL]RQWDO 6WDELOL]HU MDFN VFUHZV

7KHUH LV D 0DLQWHQDQFH ,QWHUSKRQH 6ZLWFK RQ WKH


2YHUKHDG ,QVWUXPHQW 3DQHO ZKLFK SHUPLWV WKH
FRQQHFWLRQ RI WKH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH -DFNV WR WKH
LQWHUSKRQH V\VWHP

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
6(59,&( ,17(53+21( -$&.6 /2&$7,216

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$8',2 ,17(*5$7,21 &20321(176
6(59,&( ,17(53+21( SXVKWRWDON VZLWFKHV RSHUDWH ZLWK WKH 0DVN DQG %RRP
0LFURSKRQHV
7KH )OLJKW DQG &DELQ &UHZV FDQ VSHDN ZLWK HDFK RWKHU
RQ WKH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH 6\VWHP 7KH )OLJKW &UHZ 0,&523+21( 75$160,7 6(/(&7 )81&7,21
FRQVLVWV RI WKH &DSWDLQ WKH )LUVW 2IILFHU DQG WKH
2EVHUYHU 7KH &DELQ &UHZ FRQVLVWV RI WKH $WWHQGDQWV 7KH $XGLR &RQWURO 3DQHO KDV PLFURSKRQH 0,& WUDQVPLW
7KH )OLJKW &UHZ FDQ VSHDN ZLWK WKH *URXQG VHOHFW EXWWRQV 7KHVH 0,& EXWWRQV FRQQHFW WKH
0DLQWHQDQFH 0HFKDQLFV PLFURSKRQH DXGLR DQG OHW WKH 3XVKWR7DON ORZ GLVFUHWH
VLJQDOV JR WR WKH FRUUHFW V\VWHP ZKHQ \RX SXVK D UDGLR
386+ 72 7$/. 6:,7&+(6 WUDQVPLWWHU EXWWRQ RU D UDGLR SXVKWRWDON EXWWRQ 

7KH +DQGVHW RQ WKH EDFN RI WKH 3HGHVWDO KDV D 3XVK 6(59,&( ,17(53+21( 23(5$7,21
WR7DON VZLWFK DQG D +DQJHU 6ZLWFK LQ WKH +DQGVHW
&UDGOH 7KH )OLJKW &RPSDUWPHQW
V &DELQ6HUYLFH ,QWHUSKRQH
RSHUDWHV ZLWK
7KH &RQWURO :KHHO KDV DQ ,QWHUSKRQH DQG 0LFURSKRQH
5DGLR 7UDQVPLWWHU 3XVKWR7DON VZLWFK 7KH 3XVK 3HGHVWDO +DQGVHW
WR7DON VZLWFK RSHUDWHV ZLWK WKH 0DVN DQG %RRP $XGLR &RQWURO 3DQHOV
0LFURSKRQHV 7KH 0LFURSKRQH VZLWFK RQ WKH &RQWURO 0LFURSKRQHV 0DVN %RRP DQG +DQG 0LFURSKRQHV
:KHHO LV D WKUHHSRVLWLRQ VZLWFK 7KH IRUZDUG SRVLWLRQ 0DLQWHQDQFH $XGLR -DFNV
LV WKH )OLJKW ,QWHUSKRQH 3XVKWR7DON VZLWFK WKH DIW
SRVLWLRQ LV WKH 5DGLR 7UDQVPLWWHU 3XVKWR7DON VZLWFK 7KH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH RSHUDWHV IURP WKH )OLJKW
$QG WKH FHQWHU SRVLWLRQ LV RII &RPSDUWPHQW DV IROORZV

7KH $XGLR &RQWURO 3DQHO KDV DQ ,QWHUSKRQH5DGLR ,17 7KH )OLJKW &UHZ UHPRYHV WKH KDQGVHW IURP WKH KDQGVHW
RII5$',2 WKUHHSRVLWLRQ 3XVKWR7DON VZLWFK 7KLV FUDGOH 7KH KDQGVHW FRQQHFWV WR WKH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH
3XVKWR7DON VZLWFK RSHUDWHV ZLWK WKH 0DVN DQG %RRP V\VWHP 7KH )OLJKW &UHZ SXVKHV WKH 3XVKWR7DON
0LFURSKRQHV EXWWRQ WR VSHDN ZLWK WKH &DELQ &UHZ

7KH UDGLR 3XVKWR7DON SXVK EXWWRQV DUH LQ WKH )OLJKW


&RPSDUWPHQW RQ WKH /LJKW &RQWURO 3DQHOV 7KHVH
077 0' $7$ 
3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$8',2 ,17(*5$7,21 &20321(176
 326,7,21
)/7 ,17(5
2))
5$',2
;0,77(5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$8',2 ,17(*5$7,21 &20321(176 FRQWLQXHG
 7KH )OLJKW &UHZ FDQ FRQQHFW WKH 0DLQWHQDQFH $XGLR
-DFNV WR WKH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH 6\VWHP 7KH $XGLR
-DFNV FRQQHFW WR WKH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH 6\VWHP
ZKHQ WKH )OLJKW &UHZ SXVKHV WKH 0$,17 ,173+ 21
VZLWFKOLJKW RQ WKH 2YHUKHDG 6ZLWFK 3DQHO 7KHQ
WKH 21 OLJKW FRPHV RQ 7KH )OLJKW &UHZ FDQ QRZ
VSHDN ZLWK WKH 0HFKDQLFV WKURXJK WKH 6HUYLFH
,QWHUSKRQH V\VWHP

 7KH $XGLR &RQWURO 3DQHO


V &$% 0,& OLJKW FRPHV RQ
7KHQ WKH )OLJKW &UHZ FDQ XVH WKH 5DGLR 3XVKWR
7DON EXWWRQV WR VSHDN RQ WKH 6HUYLFH ,QWHUSKRQH
V\VWHP 2U WKH )OLJKW &UHZ FDQ XVH WKH &RQWURO
:KHHO 5DGLR 7UDQVPLWWHU 3XVKWR7DON VZLWFK RU WKH
+DQG 0LFURSKRQH WR VSHDN RQ WKH 6HUYLFH
,QWHUSKRQH V\VWHP

127( 7KH 5$',2 3XVKWR7DON NH\ VZLWFKHV KDYH


SULRULW\ RYHU WKH ,QWHUSKRQH ,17 3XVKWR
7DON VZLWFKHV WKH 3DVVHQJHU $GGUHVV 3$
3XVKWR7DON VZLWFKHV DQG WKH +DQG 0,&
VZLWFKHV

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$8',2 ,17(*5$7,21 &20321(176

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)/,*+7 &203$570(17 )/,*+7 $1' &$%,16(59,&(
,17(53+21( &20321(17 /2&$7,216
&20321(176 $1' /2&$7,216

7KH 3XVK7R7DON 377 ,QWHUSKRQH5DGLR 6ZLWFKHV DUH


RQ WKH IURQW RXWERDUG SDUW RI HDFK FRQWURO ZKHHO 7KH
5DGLR 377 6ZLWFKHV RQ WKH &DSWDLQ
V DQG )LUVW 2IILFHU
V
/LJKW &RQWURO 3DQHOV DUH EHORZ ZLQGRZV / DQG 5

7KH &RFNSLW 6SHDNHUV DUH LQ WKH RYHUKHDG FHLOLQJ RQ


WKH OHIW DQG ULJKW VLGHV RI WKH 2YHUKHDG &RQVROH 7KH
)RUZDUG 2YHUKHDG 6ZLWFK 3DQHO LV LQ WKH IRUZDUG SDUW
RI WKH 2YHUKHDG &RQVROH

7KH &DSWDLQ
V DQG )LUVW 2IILFHU
V $XGLR -DFN 3DQHOV DUH
DERYH WKH / DQG 5 ZLQGRZV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
)/,*+7 &203$570(17 )/,*+7 $1' &$%,16(59,&(
,17(53+21( &20321(17 /2&$7,216

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' &20081,&$7,21 5$',2 3$1(/ &53
7KH IROORZLQJ LV D GHVFULSWLRQ RI WKH IXQFWLRQ RI HDFK DW D WLPH 3UHVVLQJ RQH RI WKH ILYH VZLWFKOLJKWV FDXVHV WKH
FRQWURO RU LQGLFDWRU RI WKH &RPPXQLFDWLRQ 5DGLR 3DQHO OLJKW EDU RQ VZLWFKOLJKW WR FRPH RQ $OVR D YLVXDO
&53 LQGLFDWLRQ RI $&7,9( DQG 67%< IUHTXHQFLHV LV VWRUHG LQ
PHPRU\ IRU WKH VHOHFWHG UDGLR 7KH VHOHFWHG UDGLR
 67$1'%< ',63/$< :,1'2: IUHTXHQF\ ZLOO DSSHDU LQ WKH $&7,9( DQG 67%< GLVSOD\
ZLQGRZV 3UHVVLQJ WKH VZLWFKOLJKW RQ D UDGLR DOUHDG\
7KH XSSHU KDOI RI WKH ZLQGRZ VKRZV WKH VHOHFWHG VHOHFWHG ZLOO KDYH QR HIIHFW
VWDQGE\ UDGLR 9+) 9+) 9+) +) RU +) 
7KH ORZHU KDOI GLVSOD\V WKH 67$1'%< IUHTXHQF\ WKDW $&7,9( ',63/$< :,1'2:
FDQ EH WUDQVIHUUHG WR WKH $&7,9( GLVSOD\ ZLQGRZ
7KH XSSHU KDOI RI WKH ZLQGRZ VKRZV WKH VHOHFWHG DFWLYH
 )5(48(1&< 6(/(&725 UDGLR 7KH ORZHU KDOI VKRZV WKH IUHTXHQF\ LQ XVH IRU WKH
VHOHFWHG UDGLR +RZHYHU LI $&$56 LV LQVWDOOHG DQG 9+)
7KH )UHTXHQF\ 6HOHFWRU NQREV FKDQJH WKH VWDQGE\ LV VHOHFWHG WKH XSSHU KDOI ZLOO GLVSOD\ 9+) DQG WKH ORZHU
IUHTXHQF\ RQO\ 7XUQLQJ WKH NQREV FKDQJHV ERWK WKH KDOI ZLOO GLVSOD\ $&$56
67$1'%< 'LVSOD\ DQG WKH VWDQGE\ IUHTXHQF\
PHPRU\ 7KH $&7,9( IUHTXHQF\ GLVSOD\ RU 0HPRU\ 75$16)(5 6:,7&+
FDQQRW EH GLUHFWO\ FKDQJHG E\ WKH IUHTXHQF\ VHOHFWRU
5RWDWLRQ RI WKH LQQHU NQRE VHOHFWV GLJLWV WR WKH OHIW RI 3UHVVLQJ WKH WUDQVIHU EXWWRQ FDXVHV WKH $&7,9( DQG
WKH GHFLPDO DQG WKH RXWHU VHOHFWV GLJLWV WR WKH ULJKW RI 67$1'%< GLVSOD\ WR FKDQJH SODFHV 7KH IUHTXHQF\
WKH GHFLPDO VKRZQ LQ WKH 67$1'%< GLVSOD\ FDQQRW EH XVHG XQWLO
WUDQVIHUUHG WR WKH $&7,9( GLVSOD\ 7KH $&7,9( GLVSOD\
 5$',2 6(/(&725 ,1',&$7256 DQG PHPRU\ FRQWDLQ WKH ODVW IUHTXHQF\ HQWHUHG IURP DQ\
&53 WR WKH VHOHFWHG UDGLR
7KH ILYH UDGLR VHOHFWRU LQGLFDWRUV DUH HOHFWULFDOO\
LQWHUORFNHG VR WKDW RQO\ RQH UDGLR FDQ EH VHOHFWHG 127( 7KH ODVW IUHTXHQF\ LQ LV WKH ILUVW RXW /,)2 

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' &20081,&$7,21 5$',2 3$1(/ &53

(/(&75,&$//< ,17(5/2&.(' 62 21/< 5$',2 &$1 %( 6(/(&7('


$7 $ 7,0(

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 0$-25 ',0(16,216
7KH LPSRUWDQW GLPHQVLRQV IRU WKH 6WDQGDUG 3DVVHQJHU
9HUVLRQ RI WKH 0' DLUFUDIW DUH DV IROORZV

 )XVHODJH OHQJWK 



QRVH WR WUDLOLQJ HGJH RI WDLO FRQH
 2YHUDOO OHQJWK 

QRVH WR WUDLOLQJ HGJH RI 1R HQJLQH WDLO FRQH
 :LQJOHW WR ZLQJOHW 

 :LQJ VSDQ 

 +RUL]RQWDO VWDELOL]HU 

 $LUFUDIW KHLJKW 

 *HDU EDVH 


077 0' $7$ 


3DJH 3DJH RI 
)RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 0$-25 ',0(16,216

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' (;7(5,25 +(,*+76 $1' &/($5$1&(6 )5(,*+7(5

7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH PD[LPXP DQG PLQLPXP


DLUFUDIW WR JURXQG FOHDUDQFHV

'LPHQVLRQV DUH JLYHQ IRU WKH DLUFUDIW


V PLQLPXP DQG
PD[LPXP JURVV ZHLJKWV 7KHVH GLPHQVLRQV PXVW EH
FRQVLGHUHG GXULQJ DLUFUDIW VHUYLFLQJ SDVVHQJHU ORDGLQJ
DQG ZKHQ XVLQJ WKH FDUJR ORDGLQJ V\VWHPV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' (;7(5,25 +(,*+76 $1' &/($5$1&(6 )5(,*+7(5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 7851,1* 5$',86
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH 0' WRZ OLPLWDWLRQV
 0DNH VXUH WKH 8SSHU 7RUTXH /LQN LV KHOG LQ WKH XS
:KHQ \RX WRZ WKH DLUFUDIW REVHUYH WKH SUHFDXWLRQV LQ SRVLWLRQ LI WKH 8SSHU 7RUTXH /LQN LV QRW KHOG LQ WKH XS
WKH 0DLQWHQDQFH 0DQXDO SRVLWLRQ *URXQG 6HQVLQJ &LUFXLWV FRXOG VKLIW IURP
JURXQG WR )OLJKW 0RGH
 'R QRW WRZ WKH DLUFUDIW XS VORSHV RI PRUH WKDQ ILYH 0DNH VXUH WKH %RWWRP 7RUTXH /LQN WRXFKHV WKH 5XEEHU
GHJUHHV 7KLV ZLOO SUHYHQW GDPDJH WR WKH DLUFUDIW %XPSHU ZKHQ WKH 7RUTXH /LQNV DUH GLVFRQQHFWHG
 0DNH VXUH \RX NHHS WKH WRZ VSHHG WR D PLQLPXP ,I WKH\ GR QRW WRXFK GDPDJH WR WKH WLUH SUHVVXUH FRQGXLW
ZKHQ WKH UDPS RU JURXQG VXUIDFH LV ZHW RU FRYHUHG FDQ RFFXU
ZLWK LFH RU VQRZ ,I \RX WRZ WKH DLUFUDIW DW KLJK
VSHHGV GXULQJ EDG FRQGLWLRQV GDPDJH FDQ RFFXU WR
WKH DLUFUDIW
 7KH 1RVH *HDU 6WHHULQJ &\OLQGHUV PXVW QRW PRYH
WR WKH ERWWRP 7R SUHYHQW GDPDJH WR WKH 1RVH *HDU
6WHHULQJ &\OLQGHU GR QRW PDNH D WXUQ PRUH WKDQ 
GHJUHHV GHJUHHV 0' ZLWK WKH 7RUTXH /LQNV
FRQQHFWHG
 :KHQ \RX UHPRYH RQH ZLQJ HQJLQH PDNH DQ
DOORZDQFH IRU WKH ODWHUDO FKDQJH LQ WKH DLUFUDIW
FHQWHU RI JUDYLW\ 'R QRW OHW WKH &HQWHU RI *UDYLW\ EH
RXWERDUG RI WKH 0DLQ *HDU -DFN 3RLQW
 $OWKRXJK WKH WRUTXH OLQNV DUH GLVFRQQHFWHG GR QRW
WXUQ WKH QRVH ODQGLQJ JHDU PRUH WKDQ 
GHJUHHV 7KLV ZLOO KHOS SUHYHQW GDPDJH WR WKH 1RVH
/DQGLQJ *HDU

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 7851,1* 5$',86

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
126( *($5 72: %$5 $1' $77$&+ 32,176

7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH 1RVH *HDU 7RZ %DU DQG :KHQ \RX WRZ WKH DLUFUDIW GR WKH IROORZLQJ
DWWDFK SRLQWV
 ,QVWDOO WKH 'RZQORFN 3LQV
$ 1RVH *HDU 7RZ %DU LV XVHG WR WRZ WKH DLUFUDIW ,QVWDOO WKH 6WHHULQJ %\3DVV 3LQ %\3DVV 9DOYH LQ %\
IRUZDUG RU DIW RQ D KDUG VXUIDFH 7KH 7RZ %DU 3DVV
DWWDFKHV WR WKH 1RVH *HDU IRUZDUG WRZ DWWDFKPHQW RU 'LVFRQQHFW WKH 7RUTXH /LQNV LI \RX PXVW PDNH D WXUQ
WKH DIW WRZ DWWDFKPHQW DQG D WRZ YHKLFOH JUHDWHU WKDQ GHJUHHV GHJUHHV 0' 
 'R QRW H[FHHG GHJUHHV ZLWK WKH 7RUTXH /LQNV
:KHQ \RX WRZ E\ WKH IRUZDUG DWWDFK SRLQW GR QRW GLVFRQQHFWHG
H[FHHG WKH 5HG 7RZ $QJOH /LPLW 0DUN RQ WKH 1RVH 2SHQ $XWRVODW &LUFXLW %UHDNHUV
*HDU 'RRU $ 5HG 7XUQ 5HIHUHQFH 0DUN RQ WKH IURQW RI $WWDFKHG WKH 7RZ %DU
WKH VWUXW DOLJQV ZLWK WKH 5HG 7RZ $QJOH RQ WKH 1RVH
*HDU 'RRU ZKHQ \RX UHDFK WKH 0D[LPXP 7RZ $QJOH ,I WKH 1RVH *HDU 6WUXW H[WHQVLRQ LV PRUH WKDQ QLQH LQFKHV
DSSUR[LPDWHO\ GHJUHHV GHJUHHV 0'  ,I \RX GR QRW WRZ WKH DLUFUDIW <RX FRXOG GDPDJH WKH &HQWHULQJ
PXVW H[FHHG WKHVH OLPLWV GLVFRQQHFW WKH 7RUTXH /LQNV &DPV

:KHQ \RX WRZ E\ WKH DIW DWWDFK SRLQW GR QRW H[FHHG


WKH %ODFN 7RZ $QJOH /LPLW 0DUN RQ WKH 1RVH *HDU
'RRU $ %ODFN 7XUQ 5HIHUHQFH 0DUN RQ WKH IURQW RI WKH
VWUXW DOLJQV ZLWK WKH %ODFN 7RZ $QJOH RQ WKH 1RVH *HDU
'RRU ZKHQ \RX UHDFK WKH 0D[LPXP 7RZ $QJOH
DSSUR[LPDWHO\ GHJUHHV GHJUHHV 0'  ,I \RX
PXVW H[FHHG WKHVH OLPLWV GLVFRQQHFW WKH 7RUTXH OLQNV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
126( *($5 72: %$5 $1'

5(' /,1( $1' %/$&.


/,1( 21 67(55,1*
&2//$5 $1' '225
'2 127 *2 3$67
/,1(6 :+(1 72:,1*
:,7+ 72548( /,1.6
&211(&7('

,) <28 0867 (;&(('


 '(* ',6&211(&7
72548( /,1.6 $1'
'2 (;&((' '(*

67587 (;7(1'(' ´

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
+<'5$8/,& 6<67(0 &21752/ $1' ,1',&$7,21
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV KRZ WR SUHVVXUL]H WKH +\GUDXOLF
6\VWHP WR WRZ WKH DLUFUDIW

+\GUDXOLF 6\VWHP QXPEHU VXSSOLHV K\GUDXOLF


SUHVVXUH WR %UDNH 6\VWHP QXPEHU +\GUDXOLF
6\VWHP QXPEHU VXSSOLHV K\GUDXOLF SUHVVXUH WR %UDNH
6\VWHP QXPEHU 3UHVVXUL]H %UDNH 6\VWHP QXPEHU 
WR WRZ WKH DLUFUDIW

3UHVVXUL]H WKH %UDNH 6\VWHP IURP

 7KH +\GUDXOLF 6\VWHP &RQWURO 3DQHO


 7KH $XWREUDNH &RQWURO 3DQHO
 7KH 0XOWLIXQFWLRQ &RQWURO 'LVSOD\ 8QLW

7R SUHVVXUL]H WKH EUDNH V\VWHP IURP WKH +\GUDXOLF


6\VWHP &RQWURO 3DQHO WXUQ RQ WKH $X[ 3XPS

7KH $XWREUDNH &RQWURO 3DQHO SHUPLWV \RX WR SUHVVXUL]H


%UDNH 6\VWHP QXPEHU XVLQJ $X[ 3XPS QXPEHU 

7KH 0XOWLIXQFWLRQ &RQWURO 'LVSOD\ 8QLW SHUPLWV \RX WR


WXUQ RQ $X[ 3XPS QXPEHU RU $X[ 3XPS QXPEHU 
*R WR WKH +\GUDXOLF 6\VWHP &RQWUROOHU UHWXUQ WR
VHUYLFH WHVW DQG WXUQ RQ WKH $X[ 3XPS V WR SUHVVXUL]H
%UDNH 6\VWHP QXPEHU 

077 3DJH RI 
0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
+<'5$8/,& 6<67(0 &21752/ $1' ,1',&$7,21

+<'5$8/,& 6<7(0 &21752/ 3$1(/ +6&3

0' $872%5$.( &21752/ 3$1(/ 0' $872%5$.( &21752/ 3$1(/

(/(&7521,& ,167580(17
6<67(0 &21752/ 3$1(/

(1*,1( $1' $/(57 +<'5$8/,& 6<1327,& &(175$/ )$8/7


',63/$< ($' 3$*( +<' ',63/$< 6<67(0
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
72: 75$&725 &/($5$1&(

7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV DEQRUPDO WRZ

7RZ WKH DLUFUDIW E\ WKH PDLQ ODQGLQJ JHDUV

 :KHQ LQ VDQG
 :KHQ LQ VRIW HDUWK
 :KHQ LQ PXG
 :LWK RQH QRVH JHDU WLUH IODW
 :LWK WZR QRVH JHDU WLUHV IODW
 :LWK WZR VWDJJHUHG RU WZR WDQGHP PDLQ JHDU WLUHV
IODW
 :LWK WZR RU PRUH PDLQ JHDU WLUHV IODW

&RQQHFW FDEOHV WR WKH PDLQ ODQGLQJ JHDU WRZ OXJV WR


WRZ WKH DLUFUDIW IRUZDUG RU DIW 7KH WRZ FDEOHV PXVW EH
DW OHDVW WKLUW\ILYH IHHW 0 ORQJ WR NHHS WKH
WRZ WUDFWRU FOHDU RI WKH HQJLQH QDFHOOHV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
72: 75$&725 &/($5$1&(

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
72: &$%/( $1' 6+$&./( $77$&+0(17 0$,1 *($5
7R WRZ WKH DLUFUDIW IRUZDUG RU DIW FDEOHV DUH FRQQHFWHG
WR WKH PDLQJHDU WRZ OXJV

$WWDFK WKH VKDFNOHV WR WKH PDLQJHDU WRZ OXJV RQ WKH


IRUZDUG RU DIW VLGH RI WKH PDLQ JHDU DQG LQVWDOO SLQV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
72: &$%/( $1' 6+$&./( $77$&+0(17 0$,1 *($5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$,53/$1( /(9(/,1* /2&$7,216

7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH QRVH DQG WZR ZLQJ MDFN 7KH ULJKW PDLQ ZKHHO ZHOO KDV D JULG SODWH DQG SOXPE ERE
SRLQWV SHUPDQHQWO\ DWWDFKHG WR WKH DIW VLGH RI WKH ULJKW PDLQ
ZKHHO ZHOO 7KH JULG SODWH KDV PDUNV WR VKRZ WKH
7KHUH DUH WKUHH ORFDWLRQV XVHG WR PDNH WKH DLUFUDIW DLUFUDIW
V GHJUHHV RI UROO DQG SLWFK 7KH SOXPE ERE
OHYHO 7KHVH ORFDWLRQV VKRZ WKH DLUFUDIW
V ORQJLWXGLQDO DWWDFKHV WR D FRUG :KHQ \RX UHPRYH WKH SOXPE ERE
DQG ODWHUDO FRQGLWLRQ 7R PDNH WKH DLUFUDIW OHYHO OLIW WKH IURP LWV VWRUDJH EUDFNHW DQG OHW LW KDQJ RYHU WKH JULG SODWH
DLUFUDIW DW WKH ZLQJ DQG IXVHODJH RU DW WKH ODQGLQJ JHDU WKH SOXPE ERE VKRZV WKH GHJUHHV RI UROO DQG SLWFK RI WKH
MDFN SRLQWV <RX FDQ DOVR XVH WKH ODQGLQJ JHDU VWUXWV DLUFUDIW
WR PDNH WKH DLUFUDIW OHYHO

7KH QRVH ZKHHO ZHOO KDV IRXU SHUPDQHQWO\ DWWDFKHG


OHYHOLQJ EUDFNHWV 7ZR EUDFNHWV DWWDFK WR WKH OHIW VLGH
RI WKH QRVH ZKHHO ZHOO 3XW D VSLULW OHYHO RQ WRS RI WKH
OHYHOLQJ EUDFNHWV WR VKRZ WKH ORQJLWXGLQDO FRQGLWLRQ RI
WKH DLUFUDIW 7ZR EUDFNHWV SHUPDQHQWO\ DWWDFK WR WKH
DIW VLGH RI WKH QRVH ZKHHO ZHOO 3XW D VSLULW OHYHO RQ WRS
RI WKH OHYHOLQJ EUDFNHWV WR VKRZ WKH ODWHUDO FRQGLWLRQ RI
WKH DLUFUDIW

7KH ULJKW PDLQ ZKHHO ZHOO KDV WKUHH OHYHOLQJ SODWH


EUDFNHWV SHUPDQHQWO\ DWWDFKHG WR WKH DIW VLGH RI WKH
ULJKW ZKHHO ZHOO 7KH EUDFNHWV KROG D OHYHOLQJ SODWH
3XW DQ LQFOLQRPHWHU RQ WRS RI WKH OHYHOLQJ SODWH WR VKRZ
LI WKH DLUFUDIW LV OHYHO 7KH OHYHOLQJ SODWH DQG
LQFOLQRPHWHU DUH WKH PRVW DFFXUDWH WRROV WR H[DPLQH
WKH DLUFUDIW
V ODWHUDO DQG ORQJLWXGLQDO FRQGLWLRQV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
$,53/$1( /(9(/,1* /2&$7,216

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7+,6 3$*( ,17(17,21$//< /()7 %/$1.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
/21*,78',1$/ /(9(/,1* %5$&.(76

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
3/80% %2% $1' *5,' 3/$7( /2&$7,21
,Q WKH ULJKW PDLQ ZKHHO ZHOO D SOXPE ERE DQG JULG SODWH
VKRZV WKH OHYHO DWWLWXGH RI WKH DLUFUDIW 7KH JULG SODWH
KDV PDUNV WR VKRZ WKH GHJUHHV RI UROO DQG SLWFK RI WKH
DLUFUDIW 7KH SOXPE ERE SRVLWLRQ RQ WKH JULG SODWH ZLOO
VKRZ WKH OHYHO DWWLWXGH RI WKH DLUFUDIW 7KH JULG SODWH DQG
SOXPE ERE DUH DFFXUDWH WR RQHHLJKWK RI D GHJUHH RI WKH
OHYHO DWWLWXGH LQ WKH UROO DQG SLWFK D[LV RI WKH DLUFUDIW

7R PDNH WKH DLUFUDIW OHYHO ZLWK WKH SOXPE ERE LQ WKH ULJKW
PDLQ JHDU ZKHHO ZHOO GR WKH VXEVHTXHQW VWHSV

 5HPRYH WKH SOXPE ERE IURP WKH VWRUDJH EUDFNHW


DQG OHW LW KDQJ IUHHO\ RYHU WKH JULG SODWH

 $IWHU WKH SOXPE ERE VWRSV PRQLWRU LWV SRVLWLRQ LQ


UHODWLRQ WR WKH JULG SODWH

 'R D FKHFN IRU WKH UROO DQG SLWFK DWWLWXGH RI WKH DLUFUDIW
ZLWK WKH SOXPE ERE SRLQW SRVLWLRQ RQ WKH JULG SODWH

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
3/80% %2% $1' *5,' 3/$7( /2&$7,21

,1&/,120(7(5 67$  ´


)520 &(17(5 /,1(

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7+,6 3$*( ,17(17,21$//< /()7 %/$1.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
3/80% %2% $1' *5,' 3/$7( /2&$7,21

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
:,1* $1' )86(/$*( -$&. 32,176 )5(,*+7(5
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH ZLQJ DQG IXVHODJH MDFN
SRLQWV

7KUHH MDFN SRLQWV RQ WKH SULPDU\ VWUXFWXUH VXSSO\ WKH


ORFDWLRQ WR UDLVH WKH FRPSOHWH DLUFUDIW $ MDFN SRLQW DW
IXVHODJH VWDWLRQ XVHV D WRQ MDFN 7KH WZR ZLQJ
MDFN SRLQWV DW IXVHODJH VWDWLRQ XVH D WRQ MDFN
7KLV OHWV \RX SHUIRUP FHUWDLQ PDLQWHQDQFH IXQFWLRQV

:KHQ \RX MDFN WKH DLUFUDIW GR WKH IROORZLQJ

 0DNH VXUH WKH FHQWHU RI JUDYLW\ LV FRUUHFW


 %DODQFH WKH IXHO LQ WKH ZLQJ WDQNV ZLWKLQ 
OEV NJV
 0DNH VXUH WKH VWUXW SUHVVXUHV DUH FRUUHFW
 0DNH VXUH WKH DLUFUDIW ZHLJKW GRHV QRW H[FHHG WKH
FRUUHFW OLPLWV WR MDFN DSSUR[LPDWHO\ OEV
 NJV IRU DQ 0' RU OEV IRU DQ
0'
 -DFN LQ D KDQJDU LI SRVVLEOH
 3RLQW WKH DLUFUDIW LQWR WKH ZLQG LI \RX PXVW MDFN LQ
WKH RSHQ
 'R QRW MDFN LI WKH ZLQG VSHHG LV PRUH WKDQ 
NQRWV
 -DFN RQ D OHYHO VXUIDFH ZKHQ SRVVLEOH
 2SHQ DQG WDJ UHTXLUHG FLUFXLW EUHDNHUV
 0DNH VXUH WKH GRZQ ORFN SLQV DUH LQVWDOOHG
 0DNH VXUH DOO FDUJR GRRUV DUH FORVHG DQG ORFNHG
RQ WKH DLUFUDIW
 'R QRW ORDG RU UHPRYH FDUJR ZKLOH RQ MDFNV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
:,1* $1' )86(/$*( -$&. 32,176 )5(,*+7(5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
:,1*)86(/$*( -$&. $'$37(5

(DFK ZLQJ DQG IXVHODJH MDFN SRLQW KDV D UHFHSWDFOH


ZKHUH D UHPRYDEOH MDFN DGDSWHU LV DWWDFKHG 7KH MDFN
DGDSWHUV DUH KHOG LQ WKHLU UHFHSWDFOH E\ D EDOOORFN SLQ
7KH -DFN DGDSWHUV DUH UHPRYHG DQG VWRZHG DW WKH HQG
RI WKH MDFNLQJ RSHUDWLRQ

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
:,1*)86(/$*( -$&. $'$37(5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
/$1',1* *($5 -$&. 32,176
7KLV ,OOXVWUDWLRQ VKRZV WKH D[OH MDFN SRLQWV

7KH QRVH JHDU DQG PDLQ ODQGLQJ JHDU KDYH OLIW SRLQWV RQ
DQG EHORZ HDFK D[OH DQG LQ WKH PLGGOH RI HDFK VHW RI
ZKHHOV 7KH W\SH RI MDFN XVHG IRU WKH QRVH DQG PDLQ
JHDU MDFNLQJ FKDQJHV ZLWK WKH SXUSRVH DQG WLUH
FRQGLWLRQ

8VH D WRQ MDFN WR OLIW WKH QRVH ODQGLQJ JHDU 8VH D


FRQYHQWLRQDO MDFN ZKHQ RQH RU WZR WLUHV DUH FRUUHFWO\
LQIODWHG :KHQ WKH WZR QRVH WLUHV DUH IODW XVH D
FDQWLOHYHU MDFN

8VH D WRQ MDFN WR OLIW WKH RQH HQG RI D PDLQ ODQGLQJ


JHDU

7KH IRXU MDFN SRLQWV RQ WKH WZR PDLQ JHDUV DQG WKH
QRVH JHDU MDFN SRLQW FDQ DOVR EH XVHG WR ZHLJK WKH
DLUFUDIW :KHQ \RX ZHLJK WKH DLUFUDIW ZLWK WKH D[OH
MDFNV XVH WKH FRQYHQWLRQDO MDFN 'R QRW XVH WKH
FDQWLOHYHU MDFN EHFDXVH RI WKH VLGH ORDG DSSOLHG WR WKH
ORDG FHOOV

8VH D MDFNLQJ IL[WXUH WR OLIW WKH FHQWHU ODQGLQJ JHDU

'R QRW OLIW WKH DLUFUDIW LI WKH WRWDO ZHLJKW LV PRUH WKDQ
 OEV NJV 0D[ MDFN ORDG RQ DQ 0'
 LV OEV

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
/$1',1* *($5 -$&. 32,176

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
&(17(5 /$1',1* *($5 -$&.,1* ),;785(
5(029$/,167$//$7,21
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH FHQWHU ODQGLQJ JHDU MDFNLQJ
IL[WXUH

7KH FHQWHU ODQGLQJ JHDU MDFNLQJ IL[WXUH UDLVHV WKH VWUXW


SLVWRQ LQWR WKH F\OLQGHU IRU PDLQWHQDQFH

7KH FHQWHU ODQGLQJ JHDU MDFNLQJ IL[WXUH FRQWDLQV


 $ KRLVW VXSSRUW
 $ VXSSRUW SLQ
 $ VXSSRUW KDQJHU
 $ TXLFN UHOHDVH SLQ
 $ VKDFNOH
 $ KRLVW

7KH VXSSRUW KDQJHU ILWV DURXQG WKH VWUXW DQG DWWDFKHV WR


WKH KRLVW VXSSRUW XSSHU VHFWLRQ 7KH ORZHU SDUW RI WKH
KRLVW VXSSRUW DWWDFKHV WR WKH XSSHU WRUTXH OLQN DWWDFK
SRLQW RQ WKH VWUXW ZLWK WKH VXSSRUW SLQ 7KH KRLVW
DWWDFKHV WR WKH KRLVW VXSSRUW XSSHU VHFWLRQ DQG WKH
FKDLQ WR WKH VKDFNOH RQ WKH ORZHU WRUTXH OLQN OXJ

7R XVH WKH MDFNLQJ IL[WXUH

 ,QVWDOO WKH MDFNLQJ IL[WXUH RQ WKH VWUXW


 /RRVHQ WKH 6FKUDGHU YDOYH VZLYHO QXW WR UHOHDVH WKH
SUHVVXUH
 2SHUDWH WKH KRLVW WR UDLVH WKH VWUXW

:KHQ \RX FRPSOHWH WKH PDLQWHQDQFH ORZHU WKH KRLVW


DQG VHUYLFH WKH VWUXW ZLWK QLWURJHQ

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
&(17(5 /$1',1* *($5 -$&.,1* ),;785(
5(029$/,167$//$7,21

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0225,1* $77$&+ 32,176
7KH DLUSODQH LV XVXDOO\ SDUNHG RU PRRUHG RQ D FHPHQW
DSURQ ZKHUH PRRULQJ DWWDFKPHQWV DUH DYDLODEOH

7LHGRZQ URSHV RU FDEOHV PD\ EH DWWDFKHG WR HDFK


WRZLQJ OXJ RI WKH QRVH JHDU DQG HDFK PDLQ ODQGLQJ
JHDU 7KH URSHV RU FDEOHV DUH DWWDFKHG DW D GHJUHH
DQJOH DQG WKHQ DWWDFKHG WR PRRULQJ ULQJV LQ WKH UDPS
RU DSURQ

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0225,1* $77$&+ 32,176

 03+ .176

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 6758&785$/ &87$:$<
7KH 0' IXVHODJH LV D FRQYHQWLRQDO VNLQ ORQJHURQ
DQG IUDPH VWUXFWXUH 7KH FRQVWDQW VHFWLRQ RI WKH
IXVHODJH LV FLUFXODU ZLWK DQ RXWVLGH GLDPHWHU RI 
LQFKHV FP 

7KH ZLQJ LV D WZRVSDU FRQYHQWLRQDO VNLQ VWULQJHU DQG


ULE VWUXFWXUH LQWHJUDO IXHO WDQNV DUH SDUW RI WKH
VWUXFWXUDO ER[ VHFWLRQ RI WKH ZLQJ $ FHQWHU EODGGHU
W\SH IXHO WDQN LV LQVWDOOHG XQGHU WKH FHQWHU VHFWLRQ RI
WKH ZLQJ

7KH KRUL]RQWDO WDLO LV D WZRVSDU FRQYHQWLRQDO VNLQ


LQWHJUDO VWULQJHU DQG ULE VWUXFWXUH $Q LQWHJUDO IXHO WDQN
LV SDUW RI WKH VWUXFWXUDO ER[ VHFWLRQ RI WKH VWDELOL]HU

7KH YHUWLFDO VWDELOL]HU LV D IRXU VSDU FRQYHQWLRQDO VNLQ


PXOWLULE VWUXFWXUH

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 6758&785$/ &87$:$< 9(57 67$% 63$56

6(0,0212&248( 2)
675(1*7+ )520 6.,1
',+('5$/
:,1* '(*
+25,= 67$% '(*
08/,3/( /21*(5216 
´ $3$57
675,1*(56 ´ $3$57

+25,= 67$% 63$56


:,1* 63$56

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$'20( $66(0%/<
7KLV LOOXVWUDWLRQ VKRZV WKH UDGRPH DVVHPEO\ VWUXW
DVVHPEOLHV DQG ODWFKHV

7KH UDGRPH DVVHPEO\ LQVWDOOV RQ WKH IRUZDUG EXONKHDG


RI WKH IXVHODJH 7KH UDGRPH FRQWDLQV WKH ZHDWKHU
UDGDU DQG JOLGHVORSH DQWHQQD 7KH UDGRPH FRQWDLQV
JODVV ILEHU ODPLQDWLRQV VHSDUDWHG E\ IOXWHV ZKLFK
PDNHV D KROORZ FRUH $ UDLQ ERRW FRYHUV WKH YHU\ IURQW
RI WKH UDGRPH DQG ZHDWKHU UHVLVWDQW SDLQW FRYHUV WKH
UHPDLQLQJ

7KH UDGRPH KLQJHV DW WKH WRS DQG DWWDFKHV DW WKH


ERWWRP ZLWK WZR ODWFKHV 8VH D LQFK PP
VTXDUH GULYH WR ODWFK WKH UDGRPH ODWFKHV

7KH WZR VWUXW DVVHPEOLHV NHHS WKH UDGRPH LQ WKH RSHQ


SRVLWLRQ 7KH VWUXW DVVHPEOLHV DWWDFK WR WKH UDGRPH
KLQJHV DQG WR ILWWLQJV RQ WKH IRUZDUG SUHVVXUH
EXONKHDG (DFK VWUXW DVVHPEO\ FRQWDLQV D ORFNLQJ
OHYHU 7KH ORFNLQJ OHYHU NHHSV WKH UDGRPH ORFNHG LQ
WKH RSHQ SRVLWLRQ

'R QRW RSHQ WKH UDGRPH ZKHQ WKH ZLQGV DUH PRUH WKDQ
 03+ NQRWV 

7KH OLJKWQLQJ VWULSV RQ WKH UDGRPH RXWHU VNLQ KHOS WR


SUHYHQW GDPDJH WR WKH UDGRPH E\ OLJKWQLQJ VWULNHV

077 3DJH RI 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$'20( $66(0%/<

 /%6
23(1 :,1'6 
PSK

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$'20(35(6685( '225 ,17(5/2&. 0(&+$1,60
7KH UDGRPHSUHVVXUH GRRU LQWHUORFN PHFKDQLVP LV RQ WKH
SUHVVXUH EXONKHDG DGMDFHQW WR WKH UDGRPH KLQJHV

7KH LQWHUORFN PHFKDQLVP KDV

 ,QWHUORFN VWRSV
 5RGV
 6DIHW\ ORFNV
 /RFN OHYHUV
 5ROOHUV

,I WKH SUHVVXUH EXONKHDG DFFHVV GRRUV DUH QRW LQVWDOOHG


WKH UDGRPHSUHVVXUH GRRU LQWHUORFN PHFKDQLVP ZLOO QRW
SHUPLW WKH UDGRPH WR FORVH

077 0' $7$ 


3DJH RI 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$'20(35(6685( '225 ,17(5/2&. 0(&+$1,60

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7+,6 3$*( ,17(17,21$//< /()7 %/$1.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
5$'20( +2/' 23(1 67587635(6685( '225
,17(5/2&.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 7$,/ &21( /$7&+(6

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$,/ &21( $&&(66 /$''(5

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$,/ &21( 833(5 )25:$5' '22' /$7&+
0(&+$1,60

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
&5$1. $66(0%/< 7$,/ &21( )25:$5' '2256

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$,/&21( $)7 :25. 3/$7)250
6$)(7< 5$,/6 ,167$//('

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$,/ &21( ,17(5,25

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$,/ &21( &21752/ 9$/9(/$7&+ 5(/($6(

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' (/$9$725 6/27 &29(5/,36($/ '225

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
'(7$&+$%/( (/(9$725 /$7&+(6

/$7&+

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
7$,/ &21( +2/'23(1 ),;785(

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
077 0' $7$ 
3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 7$,/ &21( 23(5$7,21

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 35(6685,=( 6<67(0 12 

PRESSURIZE HYDRAULIC SYSTEMS NO. 2 MAINTENANCE JUMPER LINE.


NOTE: THIS CAN BE DONE WITH EXTERNAL HYD. POWER IN THE L/H WHEEL
WELL.
OR
THE 2-3 REVERSIBLE MOTOR PUMP MAY BE USED.

TO OPERATE TAIL CONE USING THE 2-3 REVERSIBLE MOTOR PUMP.


1. PULL THE 2-3 RMP CB ON THE OVERHEAD PANEL.
2. MANUALLY OPEN THE NO. 3 SIDE OF THE 2-3 RMP IN THE CENTER W/W.
3. OPEN THE 2-6 ISOLATION VALVE IN THE LEFT W/W.
4. START THE NO. 2 AUXILARY HYDRAULIC PUMP.
5. OPERATE TAIL CONE CONTROLS.

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' +<'5$8/,& *5281' 7(67 ',$*5$0

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\
0' 7$,/ &21( +<'5$8/,& $&78$7,21

077 0' $7$ 


3DJH )RU 7UDLQLQJ 3XUSRVHV 2QO\