Вы находитесь на странице: 1из 11

Government Order : SWD 132 SAD 97 (1), Dated 08-02-2000

Government Order : Sa Ka E 225 BCA 2002, Dated 30-03-2002


Government Order : SWD 126 BCA Bangalore, Dated 13-02-2003

Form – D
[(See Rule 3A (2)(3)]

This is Certify that Sri. / Smt / Kum


………………………………………………………………
Son / Daughter of …………………………………………ordinarily residing at
………………..
…………………………………of Village/Town * …………………………in
District/Division ………………….………………of State/Union Territory *
………………………belongs to the ………………………………Caste/Tribes* which is
recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribes* Under:-
• The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
• The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
• The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
• The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.
(as amended by the Schedules Caste and Schedules Tribes Lists
(Modification) Order. 1956. The Bombay Reorganisation Act, 1960.
the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970
and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.
• The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
• The Constitution (Andaman and Nicobar islands) Schedules Tribes Order, 1959.
as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) act, 1976.
• The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
• The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
• The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
• The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
• The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1968.
• The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
• The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
• The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
/2/

2. Sri. / Smt* / Kum …………………………………………and or* his/her family


ordinarily reside(s) in village / Town …………………………….of……………
………………..
District/Division * of the State/Union Territory of
……………….………..………………………

Signature……………………….

Tahsildar………………………..
Designation
(with seal of Office)
Date: State
Place: …………………….
Union Territory*

• Please delete the words which are not applicable.

NOTE: - The term “Ordinarily resides” used here will have the same meaning as
in section 20 of the Representation of Peoples Act, 1950.

According to the government of India Letter No.BC 12025/27/76-SCT-I, Ministry of


Home affairs, in order to be competent to issue such certificate, therefore, the authority
mentioned in the Government of India (Department of Personnel and Administrative
Reforms)Letter No.13-2-74-EST-(SCT) dated the 5th August 1975, should be the one
concerned with the locality in which the person applying for the certificate had his place or
permanent abode at the time of the Notification of the relevant Presidential Order. Thus the
Revenue Authority of one Taluk would not be competent to issue such a certificate in respect
of persons belonging to another Taluk.

---
Form – E
(See Rule 3A (2)(3)

CERTIFICATE TO BE ISSUED TO A CANDIDATES BELONGING TO


BACKWARD CLASSES

Certified that Sri. / Smt /

Kumari…………………………………………………………

Son / Daughter / Wife/Husband of Sri / Smt

……………………………………………………..

Resident of

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….……..Village/Town/Ci

ty belongs to sub-Caste ………………………………………………pf Caste (category

) of the Backward Classes.

Place:
Tahsildar
Date:
………………………Taluk
Government Order : SWD 126 BCA 2002 , Dated 13-02-2003
Government Order : SWD 225 BCA 2000 , Dated 30-03-2002
Government Order : SAKE 132 SAD 97, Dated 08-02-2000

Form – F
(See Rule 3A (2)(3)

INCOME AND CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO CANDIDATES


BELONGING TO BACKWARD CLASSES OTHER THAN CATEGORY – 1

Certified that Sri. / Smt / Kum……………………………………………………………………

Son / Daughter / Wife of Sri / Smt………………………………………………………………..

Residing at……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..and his / her parents /

guardian / wife / husband does not some within the purview of creamy layer specified in
Government Order No. SWL 225 BCA 2000, Dated: 30.03.2002.

Either the applicant or his / Her parents / guardian / wife / husband is not Group-A or Group-3
Officer in the service of the Government; or

Does not held an equivalent post in Public Sector undertaking; or

Is not an employee of a Private Industry / Institution and drawing a Salary, which is not less than
that of a Group-B Officer’s pay scale of Rs.6000-11200.

The candidate and his / her father mother / guardian’s Gross Annual Income does not exceed
rupees two lakhs.
OR
The candidate and his / her father, mother / guardian’s do not hold ten units of Agricultural Land
as specified in the Karnataka Land Reforms Acts, 1961 or holding more than twenty acre of
Plantation land.

Sri. / Smt / Kum………………………………………………………………… Son / Daughter /


Wife / Husband of Sri / Smt………………………………………………………………………..
Belongs to sub-caste………………………………………of Caste…………………………
………………………..which comes under the category…………………………………
(IIA, IIB, IIIA, IIIB) of the Backward Classes, as per G>O. NO.SWD 225 BCA 2000, Dated
30.3.2002.

TAHASILDAR
(name in Capital letter)
………………………Taluk
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå. r ¦ J Dgï 06 J¸ï Dgï Dgï 2000, ¢£ÁAPÀ 13-2-2001
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå. ¹ D ¸ÀÄ E 97 ¸Éà £É ¤ 2002, ¢£ÁAPÀ 22-11-2002
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå. ¹ D ¸ÀÄ E 96 ¸Éà £É ¤ 2005, ¢£ÁAPÀ 10-08-2005

£À ªÀÄÆ £É - 2
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ....................................................................................................gÀªÀgÀ
ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àwß ²æÃ................................................................................................... fˉÉè:.
......................................... vÁ®ÆèPÀÄ..............................................UÁæªÀÄzÀ°è
........................................ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ
..................................vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ.......................................vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ
............................fˉÉè ..................................................vÁ®ÆèPÀÄ................................... ¥ÀlÖt
..................................... ±ÁˉÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr ........................................ªÀµÀð
..............................£ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±ÁˉÉAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ËgÀ-
¤UÀªÀÄzÀUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1964 CrAiÀÄ°è
¤¢ðµÀ×¥Àr¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É
ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èzÉ.

±ÁˉÉ ©lÖ ¢£ÁAPÀ................................................................


¸À»
zÁRˉÁw ¸ÀASÉå ................................................................ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ

ªÉÄîÄgÀÄdÄ
PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj
C£ÀħAzsÀ-1
¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢ü¸ÀÄZÀ£É ¸ÀASÉå.r.¦.J.Dgï 71 J¸ï.Dgï.Dgï 2001 ¢£ÁAPÀ 24-10-2002
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀªÀÄSÉå.¹.D.¸ÀÄ.E 97 ¸Éä¤ 2002 ¢£ÁAPÀ 22-11-2002.
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
C£ÀħAzsÀ-01
PÀ£ÁðlPÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ___________________________________EªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ºÉAqÀw DzÀ


²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁgÀ/PÀĪÀiÁj_______________________EªÀgÀÄ________________
±ÁˉÉAiÀÄ°è_______________±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ ___________¢£ÁAPÀ¢AzÀ __________
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ_____________¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ__________£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ______ £ÉÃ
vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ___________¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß __________£Éà ªÀµÀðzÀ°è
GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÁå¸ÀAUÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ.
vÀgÀUÀw ªÀµÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄ vÀgÀUÀw ªÀµÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄ
MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw JAl£Éà vÀgÀUÀw
JgÀqÀ£Éà vÀgÀUÀw MA¨sÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw
ªÀÄÆgÀ£Éà vÀgÀUÀw ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw
£Á®Ì£Éà vÀgÀUÀw ºÀ£ÉÆßAzÀ£Éà vÀgÀUÀw
LzÀ£Éà vÀgÀUÀw 1£Éà ¦AiÀÄĹ
DgÀ£Éà vÀgÀUÀw ºÀ£ÉßgÀqÀ£Éà vÀgÀUÀw
K¼À£Éà vÀgÀUÀw 2£Éà ¦AiÀÄĹ
ºÀÄnÖzÀ vÁjÃRÄ ______________
zÁRˉÁw ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀµÀð _______________±ÁˉÉ ©lÖ ¢£ÁAPÀ___________
F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ±ÁˉÉAiÀÄ zÁRˉÉUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃqÀˉÁVzÉ.
¸ÀÆZÀ£É:
1) PÀ£ÁðlPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À®Ä vÀgÀUÀw 1 jAzÀ 12gÀªÀgÉUÉ
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄà CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
2) r.Er PÉÆùð£À°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ PÉÆÃmÁzÀ «ÄøÀˉÁwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ
DAiÉÄÌ §AiÀĸÀĪÀªÀgÀÄ 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwªÀgÉUÉ ¥ÀÆtð 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ
ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ JˉÁè CAPÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð
ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

¢£ÁAPÀ:_______________
¸ÀܼÀ: _________________ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ/ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåAiÀÄgÀ ¸À»
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

ªÉÄÃ®Ä ¸À» ªÀiÁrzÉ

PÉëÃvÀæ ²PÁëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸À»


ªÉƺÀgÀÄ ¸À»
UÀªÀĤ¹: C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ±ÁˉÉUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ°è ±ÁˉÁªÁgÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ C£ÀħAzsÀzÀ°ègÀĪÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝ°è wgÀ¸ÀÌj¸ÀˉÁUÀĪÀÅzÀÄ.
C£ÀħAzsÀ-1
£ÀªÀÄÆ£É 1
d£ÀgÀˉï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÜgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt
«ÄøÀˉÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(d£ÀgÀˉï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)
UÉ,
vÀºÀ¹ÃˉÁÝgÀgÀÄ
.............................................vÁ®ÆèPÀÄ
.....................................................fˉÉè
ªÀiÁ£ÀågÉ,
²æÃ/²æêÀÄw...........................................................................................................JA§ÄªÀ
ªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ºÉAqÀw/UÀAqÀ.........................................................................DzÀ £Á£ÀÄ
ªÉÄîĸÀÜgÀ°è
§gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉêÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀˉÁwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß
MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ


-------------------------------------------------------------------------

2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ


vÁ®ÆèPÀÄ
fˉÉè
-------------------------------------------------------------------------

3. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ


ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ
-------------------------------------------------------------------------

4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀ/ºÉAqÀw/UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ


ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ
GzÉÆåÃUÀªÀÅ (¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÉÄ/SÁ¸ÀV)
-------------------------------------------------------------------------

5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CAZÉ «¼Á¸À


(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)
-------------------------------------------------------------------------

6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA CAZÉ «¼Á¸À


-------------------------------------------------------------------------

7. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ/ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËqsÀæ


±ÁˉÁ ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±ÁˉÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
-------------------------------------------------------------------------
8. C¨sÀåyðAiÀÄ, C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/
vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) UÀAqÀ/ºÉAqÀw EªÀgÀ
MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁgÀ JˉÁè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ
C) ªÉÃvÀ£À (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ)
D) d«Ää£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
E) EvÀgÉà ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ
-------------------------------------------------------------------------

9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?


-------------------------------------------------------------------------

10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

-------------------------------------------------------------------------

11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?


-------------------------------------------------------------------------

¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ

F ªÉÄÃˉÉ £À¤ßAzÀ MzÀV¸ÀˉÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½zÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ


¥ÀæªÀiÁ¤ÃPÀj¹ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ.

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ
¸ÀܼÀ........................................

¢£ÁAPÀ................................ (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÉÄÃˉÉ MzÀV¸ÀˉÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ


C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ.\

vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ
(vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀªÁVgÀ¢zÀÝ°è)
ºÉAr/UÀAqÀ EªÀgÀ ¸À»
E§âgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÁQëUÀ¼ÀÄ

C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/ºÉAqÀw/UÀAqÀ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸À»UÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ


UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

¸ÁQëUÀ¼À ¸À» ¥ÀÆtð 1)


«¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ

2)

¸ÀܼÀ........................................

¢£ÁAPÀ................................

¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1. ²æÃ/²æêÀÄw..........................................................................................EªÀgÀ
ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ºÉAqÀw/UÀAqÀ
²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj.................................................................................................................................JA§ÄªÀ
ªÀgÀPÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ
.........................................................fˉÉèAiÀÄ/«¨sÁUÀ...............................................UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt £ÀUÀgÀzÀ°è
¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÁVzÁÝgÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀˉï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

vÀºÀ¹ÃˉÁÝgï
¸ÀܼÀ ............................................
¢£ÁAPÀ .................................... PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ ....................................vÁ®ÆèPÀÄ

¸ÀÆZÀ£É: 1. EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀˉÁVgÀĪÀ “ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ “ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ PÀ£ÀvÁ


¥Áæw¤zsÀå PÁ¬ÄzÉAiÀÄ 20£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
£À ªÀÄÆ £É

AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æÃ/²æêÀÄw.....................................................................................................................gÀ
ªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àwß ²æà : ²æêÀÄw : PÀĪÀiÁj
........................................................................... fˉÉè:. .........................................vÁ®ÆèPÀÄ :
..................................................................UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ
PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß
.............................................................AiÉÆÃd£ÉUÁV............................................E¸À«
.................. AiÀÄAzÀÄ ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀîˉÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:-

(C) ** ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ C§®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ


PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ;

(D) ** AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ ;


AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£É ;

(E) ** vÁªÀÅ CªÀ®A¨ÉÆvÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ


CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä;

(F) ** EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.

vÀºÀ¹ÃˉÁÝgï
................................vÁ®ÆèPÀÄ

(** C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ LlA£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ)

---