Вы находитесь на странице: 1из 18

EN

PL
CZ
SK
DE
RO
HU
RU

330
Cobalt RGB
Quick installation guide
PRO gaming set 4 in 1

www.genesis-zone.com V | 1.1
KEYBOARD USER MANUAL EN
SPECIFICATION BACKLIGHT MODE CHANGE
PL
• Keyboard size 460x180x35 mm Press the keys Fn + 1-9 to change between 9 game backlight
• Connector USB modes.
• Number of key 104
CZ
• Number of multimedia keys 12
1 Wave effect 1 6 Wave effect 4 SK
INSTALLATION
• Connect the device to the USB port in your computer. 2 Wave effect 2 7 Custom mode
DE
• System will install driver automatically.
7 colors
RO
ARROW FUNCTION CHANGE FN + 3
breathing
8 Touch response effect
Press Fn + W to swap arrow function with W, A, S, D keys HU
function.
4 Wave effect 3 9 Voice response effect
RU
FN
W 5 Single color
+
A S D
W
CUSTOM MODE
Custom mode allows you to set the individual illumination of
each zone.
BACKLIGHT Page
Up
BRIGHTNESS 1. Hold FN button and double press button 7 to enter into
“Custom Mode”.
To change the backlight FN+
2. Press the FN + arrow Up/Down to change color.
brightness level press keys Page
Down 3. Press the FN + arrow Right/Left to move between 6 zones.
Fn + Page Up / Page Down.
4. Hold FN button and double press button 7 to save settings.

HEADSET USER MANUAL

SPECIFICATION
• Sound pressure level 108 dB
• Headphones frequency response 20 – 20 000 Hz
• Impedance 32 Ohm
• Microphone sensitivity -38 dB
• Connector 2 x 3,5mm mini jack
• Cable length 2,0 m

INSTALLATION
• Connect the device to the mini jack port in your computer.
• Operating system will detects the device automatically.
1. 2.
MOUSE USER MANUAL EN
SPECIFICATION PL
• Sensor type Optical
• Maximum resolution 6400 DPI CZ
• Maximal tracking speed 32 ips
• Number of key 6 SK
• Dimensions 125x68x38 mm

INSTALLATION DE
Connect your device to the USB port of your computer, it is
necessary to wait about 15 seconds for the first connection until RO
the drivers are fully installed. The mouse includes software that
allows you to set up advanced features, if you want to use these HU
features, you need to download and install the software from our
website www.genesis-zone.com. Open the installation folder and
then double-click the setup.exe file. Follow the installation
RU
instructions. After a successful installation, the software icon
appears on the main bottom panel. Double-clicking the icon opens
the settings interface.

1. 2.

WARRANTY REQUIREMENTS
• 2 years limited manufacturer warranty. • PC or PC compatible device with a USB port.
• Windows® XP/Vista/7/8/10.

SAFETY INFORMATION GENERAL


• Use as directed. • The safe product, conforming to the EU requirements.
• Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the • The product is made in accordance with RoHS European
warranty void and may cause the product damage. standard.
• Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to • The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates
grind surface or other hardware damage. that this product in not home waste. Appropriate waste
• Do not use the product in low and high temperatures, in strong management aids in avoiding consequences which are harmful
magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere. for people and environment and result from dangerous
• Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it. materials used in the device, as well as improper storage and
processing. Segregated household waste collection aids recycle
• Slots and openings in the case are provided for ventilation and
materials and components of which the device was made. In
should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating
order to get detailed information about recycling this product
of the device.
please contact your retailer or a local authority.
INSTRUKCJA KLAWIATURY EN
SPECYFIKACJA TRYBY PODŚWIETLENIA
PL
• Wymiary klawiatury 460x180x35mm Naciśnij klawisze Fn + 1-9, by przełączyć
• Złącze USB pomiędzy 9 trybami podświetlenia.
• Liczba klawiszy 104
CZ
• Liczba klawiszy multimedialnych 12
1 Efekt fali 1 6 Efekt fali 4 SK
INSTALACJA
• Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze. 2 Efekt fali 2 7 Tryb użytkownika
DE
• System automatycznie zainstaluje sterownik.
Oddychający
RO
ZMIANA FUNKCJI STRZAŁEK FN + 3
w 7 kolorach
8 Efekt reakcji na dotyk
Naciśnij klawisze Fn + W, by zamienić funkcje strzałek HU
z klawiszami funkcyjnymi W,A,S,D. Efekt reakcji na
4 Efekt fali 3 9
dźwięk
RU
FN
W 5 Pojedynczy kolor
+
A S D
W TRYB UŻYTKOWNIKA
Tryb użytkownika pozwala ustawić indywidualne
podświetlenie każdej strefy.
JASNOŚĆ Page 1. Naciśnij klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie przycisk 7, aby wejść
Up
w „Tryb użytkowania”.
PODŚWIETLENIA
2. Naciśnij klawisz Fn + strzałka do góry/ w dół aby zmienić
Aby zmienić jasność FN+ kolor.
podświetlenia należy nacisnąć Page
3. Naciśnij klawisz Fn + strzałka w prawo/ lewo aby poruszać się
Down
klawisze Fn + Page Up / Page pomiędzy 6 strefami.
Down. 4. Przytrzymaj klawisz Fn i wciśnij dwukrotnie klawisz 7 aby
zapisać ustawienia.

INSTRUKCJA SŁUCHAWEK

SPECYFIKACJA
• Dynamika głośników 108 dB
• Pasmo przenoszenia słuchawek 20 – 20 000 Hz
• Impedancja głośników 32 Ohm
• Czułość mikrofonu -38 dB
• Wtyk 2 x 3,5mm mini jack
• Długość kabla 2,0 m
INSTALACJA
• Podłącz urządzenie do portu mini jack w komputerze.
• System automatycznie wykryje urządzenie.

1. 2.
INSTRUKCJA MYSZY EN
SPECYFIKACJA PL
• Typ sensora Optyczny
• Maksymalna rozdzielczość 6400 DPI CZ
• Maksymalna szybkość śledzenia 32 ips
• Ilość klawiszy 6 SK
• Wymiary 125x68x38 mm

INSTALACJA DE
Podłącz urządzenie do portu USB, w przypadku pierwszego
podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego RO
zainstalowania sterowników. Mysz posiada oprogramowanie
umożliwiające ustawienie funkcji zaawansowanych, które należy HU
pobrać z naszej strony internetowej www.genesis-zone.com.
Otwórz folder instalacyjny i następnie kliknij dwukrotnie na ikonę
setup.exe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zainstalować
RU
oprogramowanie. Gdy instalacja zostanie zakończona pomyślnie,
na pasku zadań wyświetli się ikona oprogramowania. Kliknij
dwukrotnie na ikonę by wyświetlić interfejs z ustawieniami.

1. 2.

GWARANCJA WYMAGANIA
• 2 lata gwarancji producenta. • PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB.
• Windows® XP/Vista/7/8/10.

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
• Używać zgodnie z przeznaczeniem. • Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
• Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę • Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu. • Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy
• Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować produkt nie może być traktowany jako odpad domowy.
uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć
produktu. zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego,
• Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych
zawilgoconym otoczeniu. substancji, mieszanin oraz części składowych, a także
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je znisczyć. niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów
• Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi
i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie.
i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
może spowodować przegrzanie urządzenia.
recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się
z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu,
lub organem władzy lokalnej.
NÁVOD K POUŽITÍ KLÁVESNICE EN
SPECIFIKACE ZMĚNA REŽIMU PODSVÍCENÍ
PL
• Rozměry klávesnice: 460x180x35 mm Stisknete tlacítka Fn + 1-9 pro zmenu mezi 9 herními režimy
• Rozhraní: USB podsvícení.
• Počet kláves: 104
CZ
• Počet multimediálních kláves: 12
1 Vlnový efekt 1 6 Vlnový efekt 4 SK
INSTALACE
• Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače 2 Vlnový efekt 2 7 Uživatelský režim
DE
• Operační systém automaticky nainstaluje potřebné adače
Dýchání v 7
RO
ZÁMĚNA FUNKCE ŠIPEK FN + 3
barvách
8 Efekt reakce na dotyk
Stiskněte klávesy Fn + W pro záměnu funkce šipek HU
z klávesy W, A, S, D. Efekt reakce na zvuk
4 Vlnový efekt 3 9

RU
FN
W 5 Jednobarevný
+
A S D
W UŽIVATELSKÝ REŽIM
Uživatelský režim umožnuje nastavit individuální podsvícení
každé zóny.
1. Podržte tlacítko FN a dvakrát stisknete tlacítko 7 pro vstup do
JAS PODSVÍCENÍ Page
Up "Uživatelského režimu".
Úroven jasu podsvícení klávesnice
2. Stisknutím kláves FN + šipka nahoru / dolu zmeníte barvu
zmeníte pomocí kláves Fn + Page FN+ podsvícení každé zóny.
Up / Page Down.
Page 3. Stisknete kláves FN + šipka vpravo / vlevo pro precházení
Down
mezi 6 zónami.
4. Podržte tlacítko FN a dvakrát stisknete tlacítko 7 pro uložení
nastavení.

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHÁTEK

SPECIFIKACE
• Citlivost sluchátek: 108 dB
• Frekvenční odezva sluchátek: 20 – 20 000 Hz
• Impedance sluchátek: 32 Ohm
• Citlivost mikrofonu: -38 dB
• Konektor: 2 x 3,5 mm mini jack
• Délka kabelu: 2,0 m

INSTALACE
• Připojte kabel zařízení do mini jack portu vašeho počítače
• Operační systém automaticky rozpozná zařízení
1. 2.
NÁVOD K POUŽITÍ MYŠI EN
SPECIFIKACE PL
• Typ senzoru Optický
• Maximální rozlišení 6400 DPI CZ
• Maximální zrychlení 32 ips
• Počet kláves 6 SK
• Rozměry (ŠxVxD) 125x68x38 mm

INSTALACE
DE
Připojte zařízení k USB portu vašeho počítače, při prvním
připojení je nutné počkat asi 15 sekund, dokud se úplně RO
nainstalují ovladače. Klávesnice obsahuje software, který
umožňuje nastavení pokročilých funkcí, chcete-li tyto funkce HU
využít je nutné stáhnout a nainstalovat software z naší webové
stránky www.genesis-zone.com. Otevřete instalační složku a
potom klikňete dvakrát na soubor setup.exe. Postupujte podle
RU
pokynů instalace. Po úspěšném zakončení instalace se na
hlavním panelu zobrazí ikona softwaru. Dvojitým kliknutím na
ikonu se otevře interfejs nastavení.

1. 2.

ZÁRUČNÍ DOBA POŽADAVKY


• 2 roky limitovaná záruka producenta • Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
• Windows® XP/Vista/7/8/10

BEZPEČNOST OBECNÉ
• Používejte podle návodu. • Bezpecný výrobek splnující požadavky EU.
• Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, • Zarízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
nebo poškození výrobku. • Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s těmto
• Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou
nebo jinou závadu výrobku. likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům,
• Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z
prostředí. možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo
• Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit. komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování
takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat
• Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté.
materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno.
Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.
Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne
prodejce, nebo místní orgány státní správy.
NÁVOD NA POUŽITIE KLÁVESNICE EN
ŠPECIFIKÁCIA ZMENA REŽIMU PODSVIETENIA
PL
• Rozmery klávesnice: 460x180x35 mm Stlacte tlacidlá Fn + 1-9 pre zmenu medzi 9 hernými režimami
• Rozhranie: USB podsvietenia.
• Počet kláves: 104
CZ
• Počet multimediálnych kláves: 12 1 Vlnový efekt 1 6 Vlnový efekt 4
SK
INŠTALÁCIA
• Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
2 Vlnový efekt 2 7 Užívateľský režim DE
• Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače
FN + 3
Dýchanie v 7
8 Efekt reakcie na dotyk
RO
farbách
ZÁMENA FUNKCIE ŠÍPOK
Stlačte klávesy Fn + W pre zámenu funkcie šípok z klávesmi
Efekt reakcie na zvuk
HU
4 Vlnový efekt 3 9
W, A, S, D.
RU
FN 5 Jednofarebný
W

+
W
A S D UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM
Užívatelský režim umožnuje nastavit individuálne podsvietenie
každej zóny.
1. Pridržte tlacidlo FN a dvakrát stlacte tlacidlo 7 pre vstup do
JAS PODSVÍCENÍ Page
Up "Užívatelského režimu".
Úroven jasu podsvícení klávesnice 2. Stlacením klávesov FN + šípka hore / dole zmeníte farbu
zmeníte pomocí kláves Fn + Page FN+ podsvietenia každej zóny.
Up / Page Down. 3. Stlacte klávesy FN + šípka vpravo / vlavo pre prechádzanie
Page
Down
medzi 6 zónami.
4. Pridržte tlacidlo FN a dvakrát stlacte tlacidlo 7 pre uloženie
nastavení.

NÁVOD NA POUŽITIE SLÚCHADIEL

ŠPECIFIKÁCIA
• Citlivosť slúchadiel: 108 dB
• Frekvenčná odozva slúchadiel: 20 – 20 000 Hz
• Impedancia slúchadiel: 32 Ohm
• Citlivosť mikrofónu: -38 dB
• Konektor: 2 x 3,5 mm mini jack
• Dĺžka kábla: 2,0 m

INŠTALÁCIA
• Pripojte kábel zariadenia do mini jack portu vášho počítača
• Operačný systém automaticky rozpozná zariadenie
1. 2.
NÁVOD NA POUŽITIE MYŠI EN
ŠPECIFIKÁCIA PL
• Sensor type Optical
• Maximum resolution 6400 DPI CZ
• Maximal tracking speed 32 ips
• Number of key 6 SK
• Dimensions 125x68x38 mm

INŠTALÁCIA
DE
Pripojte zariadenie k USB portu vášho počítača, pri prvom
pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, kým sa úplne RO
nainštalujú ovládače. Klávesnica obsahuje softvér, ktorý
umožňuje nastavenie pokročilých funkcií, ak chcete tieto funkcie HU
využiť je potrebné stiahnuť a nainštalovať softvér z našej webové
stránky www.genesis-zone.com. Otvorte inštalačný priečinok a
potom kliknite dvakrát na súbor setup.exe. Postupujte podľa
RU
pokynov inštalácie. Po úspešnom zakončení inštalácie sa na
hlavnom paneli zobrazí ikona softvéru. Dvojitým kliknutím na
ikonu sa otvorí interfejs nastavenia.

1. 2.

ZÁRUČNÁ DOBA POŽIADAVKY


• 2 roky limitovaná záruka producenta • Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
• Windows® XP/Vista/7/8/10

BEZPEČNOSŤ VŠEOBECNÉ
• Používajte podľa návodu. • Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
• Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, • Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
alebo poškodeniu výrobku. • Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto
• Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom.
zariadenia, alebo inú závadu výrobku. Správnou likvidáciou výrobku pomáhate predchádzať
• Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na
vlhkom prostredí. ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných
• Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť. látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie
a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha
• Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté.
recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto
Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie
zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto
zariadenia.
výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej
správy.
BEDIENUNGSANLEITUNG DER TASTATUR EN
BESCHREIBUNG MODUS
PL
• Tastaturgröße 460x180x35 mm HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
• Anschluss USB
• Anzahl der Tasten 104
Drücken Sie die Tasten Fn + 1-9 Hintergrundbeleuchtung CZ
zwischen 9 Spielmodus zu ändern.
• Anzahl der Multimedia-Tasten 12
SK
INSTALLATIONSVORGANG 1 Wave effect 1 6 Wave effect 4
• Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers. DE
• System Treiber automatisch zu installieren.
2 Wave effect 2 7 Custom mode RO
ÄNDERUNG DER FUNKTION
DER PFEILTASTEN 7 colors HU
FN + 3 8 Touch response effect
Drücken Sie die Fn- + W-Tasten, um die Funktion der breathing
Pfeiltasten mit den W-, A-, S-, D-Funktionstasten zu wechseln.
Wave effect 3
RU
4 9 Voice response effect

FN
W
5 Single color
+
A S D
W

BENUTZERMODUS
1. Drücken Sie die Fn-Taste und dann zweimal die 7-Taste, um
HELLIGKEIT DER Page
in den „Benutzermodus ” zu gelangen.
HINTERGRUN- Up 2. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste oben/unten , um die Farbe zu
DBELEUCHTUNG ändern.
FN+ 3. Drücken Sie die Fn- + Pfeiltaste rechts/links, um sich
Um die Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung zu Page zwischen den sechs Zonen zu bewegen.
Down
ändern, drücken Sie Fn + Page Up 4. Drücken und halten Sie die Fn-Taste gedrückt und dann
/ Page Down. drücken Sie die 7-Taste zweimal, um die Einstellungen zu
speichern.

BEDIENUNGSANLEITUNG DES HEADSETS

BESCHREIBUNG
• Kopfhörer Empfindlichkeit 108 dB
• Kopfhörerfrequenz 20 – 20 000 Hz
• Widerstand 32 Ohm
• Mikrofon Empfindlichkeit -38 dB
• Anschluss 2 x 3,5mm mini jack
• Kabellänge 2,0 m
INSTALLATIONSVORGANG
• Schließen Sie das Gerät an den mini jack-Port Ihres Computers.
• System Treiber automatisch zu installieren.
1. 2.
BEDIENUNGSANLEITUNG DES MAUS EN
BESCHREIBUNG PL
• Fühler Optisch
• Auflösung 6400 DPI CZ
• Höchstgeschwindigkeit 32 ips
• Anzahl von Schlüssel 6 SK
• Abmessungen 125x68x38 mm

INSTALLATIONSVORGANG
DE
Schließen Sie das Gerät an den USB-Port an. Beim ersten Anschluss
warten Sie ca. 15 Sekunden ab, bis sich die Treiber vollständig RO
installiert haben. Die Maus verfügt über eine Software, die die
Einstellung der fortgeschrittenen Funktionen ermöglicht. Diese
können von unserer Web-Seite: www.genesis-zone.com
HU
heruntergeladen werden. Öffnen Sie den Installationsordner und
dann doppelklicken Sie die Ikone setup.exe. Folgen Sie den RU
Anweisungen, um die Software zu installieren. Wenn die
Installation der Software erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint
auf der Taskleiste ein Symbol der Software. Doppelklicken Sie nun
diese Ikone, damit die Schnittstelle mit den Einstellungen
angezeigt wird.

1. 2.

GARANTIE ANFORDERUNGEN
• 2 Jahre begrenzte Hersteller. • PC oder andere Geräte mit USB-Anschluss.
• Windows® XP/Vista/7/8/10.

SICHERHEITSINFORMATION ALLGEMEINE
• Gebrauchsanweisung verwenden. • Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen
• Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke einer EU-Richtlinie
machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt • Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive
werden. hergestellt.
• Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder • Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass
Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt
Hardware-Schäden zu mahlen. werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro-
• Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in und Elektronik-Altgaräten trägt dazu bei, dass die für Mensch
starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht
Atmosphäre. ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der
• Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung
Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen. beiträgt dazu, das die Materialien und komponenten, aus denen
das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. . Die
separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte
verhindert, dass darin enthaltene Stoe die Gesundheit des
Menschen und die Umwelt gefährden.
MANUAL DE UTILIZARE DE TASTATURA EN
SPECIFICATII MODUL DE ILUMINARE
PL
• Dimensiuni tastatura: 460x180x35mm Apasati tasta Fn + 1-9 pentru a selecta unul din cele 9 moduri
• Interfata: USB de iluminare.
• Numar taste: 104
CZ
• Numar taste multimedia: 12
1 Efect Val tip 1 6 Efect Val tip 4 SK
INSTALARE
• Conectati echipamentul la un port USB liber al computerului 2 Efect Val tip 2 7 Mod personalizat
DE
dumneavoastra;
• Sistemul va instala driver-ul automat. Efect
Efect activat la
RO
FN + 3 Respiratie 8
MODIFICARE FUNCTII TASTE atingere
SAGETI
(7 culori)
HU
Apasati Fn + W pentru comutarea functiilor intre tastele sageti 4 Efect Val tip 3 9 Efect activat la sunet
si W, A, S, D. RU
5 O singura culoare
FN
W

+
A S D
MOD PERSONALIZAT
W
Acest mod va permite sa iluminati individual ecare zona.

1. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru a intra


LUMINOZITATE Page
Up
in modul „Custom”.
Pentru modi¬carea nivelului 2. Apasati Fn + sageata Sus/Jos pentru schimbarea culorii.
intensitatii cu care este iluminata FN+
3. Apasati Fn + sageata Stanga/Dreapta pentru navigarea intre
tastatura apasati Fn + Page Up cele 6 zone iluminate.
Page
/Page Down. Down 4. Tineti apasata tasta Fn si apasati de 2 ori tasta 7 pentru
a salva modicarile.

MANUAL DE UTILIZARE DE CASTI


SPECIFICATII
• Sensibilitate 108 dB
• Raspuns in frecventa 20 – 20 000 Hz
• Impedanda 32 Ohm
• Sensibilitate microfon -38 dB
• Conector 2 x 3,5 mm mini jack
• Lungime cablu 2,0 m
INSTALARE
• Conectati echipamentul la un port mini jack liber
al computerului dumneavoastra
• Sistemul va instala driver-ul automat.
1. 2.
MANUAL DE UTILIZARE AL MOUSE-ULUI EN
SPECIFICATII PL
• Tip senzor Optical
• Rezolutie maxima 6400 DPI CZ
• Acceleratie (max.) 32 ips
• Numar de taste 6 SK
• Dimensiuni 125x68x38 mm

INSTALARE
DE
Conectați dispozitivul la portul USB, în cazul primei conectări
trebuie să așteptați aprox. 15 secunde până în momentul instalării RO
complete a driver-elor. Mouse-ul posedă software care face posibilă
setarea funcțieilor avansate, care trebuie descărcate de pe site-ul HU
nostru www.genesis-zone.com. Deschideți fișierul de instalare și
apoi faceți clic de două ori pe pictograma setup.exe. Pentru a instala
software-ul rocedați în conformitate cu indiccațiile. Atunci când
RU
instalația va fi finalizată cu succes, pe bara de sarcini va apare
pictograma softwer-ului. Faceți clic de două ori pe pictogramă
pentru a afișa interfața cu setări.

1. 2.

GARANTIE DE PRODUCATOR CERINTE DE SISTEM


• 2 ani cu raspundere limitata. • PC sau alt echipament compatibil cu port USB liber
• Windows® XP/Vista/7/8/10.

SIGURANTA IN UTILIZARE GENERALE


• Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate • Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce • Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul
corodeaza circuitele electronice. european RoHS.
• Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau • Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul
murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile
inalte (acestea il pot deteriora). in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea
• Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor
(cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si
poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamen- prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente.
tului). Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea
• Nu scapati, loviti sau scuturati echipamenul (utilizarea brutala poate materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia
duce la spargerea sa). dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind
reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau
autoritatile locale.
BILLENTYŰZET HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN
LEÍRÁS VISSZAÁLLÍTÁS ÜZEMMÓD
PL
• Billentyűzet méretei 460x180x35mm VÁLTOZÁS
• Csatlakozás USB
• Billentyűk száma 104
Nyomja meg az Fn + 1-9 gombokat a 9 játék háttérvilágítási
mód közötti váltáshoz.
CZ
• Multimédiás billentyűk 12
SK
1 Wave effect 1 6 Wave effect 4
TELEPÍTÉS
• Csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB bemenetéhez.
DE
• A rendszer automatikusan telepíti a vezérlő programot. 2 Wave effect 2 7 Custom mode
RO
A NYILAK FUNKCIÓJÁNAK 7 colors
MEGVÁLTOZTATÁSA
FN + 3
breathing
8 Touch response effect
HU
Az Fn + W billentyuk együttes megnyomásával a nyíl
funkciókat a W,A,S,D billentyuk veszik át. 4 Wave effect 3 9 Voice response effect RU

FN 5 Single color
W

+
A S D
W
EGYÉNI MÓD
Minden zóna egyedi megvilágítása.

FÉNYSZERŰ Page
Up
1. Tartsa lenyomva az FN gombot, és nyomja meg a 7 gombot,
FÉNYESSÉG hogy belépjen az „Egyéni módba”.
FN+
2. A szín megváltoztatásához nyomja meg az FN + nyíl fel / le
A háttérvilágítás fényerejének gombot.
beállításához nyomja meg az Page
Down 3. Nyomja meg az FN + nyilat.
Fn + Page Up / Page Down
4. Tartsa lenyomva az FN gombot és nyomja meg a 7 gombot
gombot.
a beállítások mentéséhez.

FÜLHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


LEÍRÁS
• Hangszóró dinamika 108 dB
• Frekvencia 20 – 20 000 Hz
• Impedancia 32 Ohm
• Mikrofon érzékenység -38 dB
• Csatlakozó 2 x 3,5 mm mini jack
• Kábel hossza 2,0 m

TELEPÍTÉS
• Csatlakoztassa a készüléket a számítógép mini jack portjához
• A rendszer automatikusan felismeri a készüléket.
1. 2.
EGÉR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN
LEÍRÁS PL
• Tip senzora Optikus
• Maksimalna rezolucija 6400 DPI CZ
• Maksimalna brzina praćenja 32 ips
• Broj tastera 6 SK
• Dimenzije 125x68x38 mm

TELEPÍTÉS DE
Csatlakoztassa az egeret az USB bemenethez. Első
csatlakozáskor kb. 15 másodpercet várni kell az egér teljes RO
telepítéséhez. Az egérhez a www.genesis-zone.com
weboldalról további funkciók is letölthetők. Nyissa meg a HU
telepítési mappát, majd kattintson duplán a setup.exe ikonra.
A program telepítéséhez kövesse az utasításokat.
A sikeres telepítés után a program ikonja megjelenik a tálcán.
RU
A beállítások megtekintéséhez kattintson duplán az ikonra.

1. 2.

GARANCIA RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
• 2 éves gyártói garancia. • Asztali számítógép vagy az USB porttal kompatibilis készülék
• Windows® XP/Vista/7/8/10.

BIZTONSÁG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


• Rendeltetésszerűen használandó. • A termék megfelel az EU elvárásoknak.
• A készülék engedély nélküli szétszerelése a garancia elvesztésével jár • Az európai RoHS normáknak megfelelően gyártott termék.
és tönkreteheti a készüléket. • A WEEE (áthúzott, kerekes szemétgyűjtő) jelölés azt jelenti, hogy
• A készülék leejtése vagy ütődése eredményeképpen a készülék tilos a terméket válogatatlan települési hulladékként történő
megrongálódhat, a ház meghorzsolódhat, illetve más hiba léphet fel. ártalmatlanítása. A használt termék megfelelő hasznosítása
• Ne használja a készüléket forró, hideg, poros vagy nedves hozzájárul az olyan környezetszennyezés és egészségkárosítás
környezetben. megelőzéséhez, melyeket a termékben lévő veszélyes anyagok,
• A készülék nem rendeltetésszerű használata tönkreteheti a készüléket. keverékek vagy összetevők, illetve a készülék nem megfelelő
tárolása és feldolgozása okozhatnak. A hulladék szelektív gyűjtése
• A házban található rések és nyílások szellőző nyílások és nem szabad
továbbá lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és komponensek-
őket eltakarni. A szellőzőnyílások eltakarása a készülék túlhevüléséhez
nek a visszanyerését, amelyekből a termék készült. A bővebb
vezethet.
tájékoztatásért a termék szelektív hulladékgyűjtéséről forduljon
a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a játékot
vásárolta.
ИНСТРУКЦИЯ КЛАВИАТУРЫ EN
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Нажмите клавиши Fn+ 1-9, чтобы выбрать один из PL
9 режимов подсветки.
• Размер клавиатуры 460x180x35mm
• Подключение USB CZ
• Количество клавиш 104 Эффект Эффект волны 4
SK
1 6
• Клавиши мультимедиа 12 волны 1

УСТАНОВКА 2
Эффект 7
Пользовательский
DE
волны 2 режим
• Подключите устройство через USB порт.
• При первом подключении, подождите около 15 секунд,
пока система установит программное обеспечение. FN + 3
7-цветное
дыхание
8
Режим реакции на RO
нажатие

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ 4 Эффект 9


Режим реакции HU
Нажмите клавиши Fn + W, чтобы переназначить функции волны 3 на звук
«стрелок» клавишам W,A,S,D. RU
5 Одиночный цвет

FN
W

+ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ
A S D
Пользовательский режим позволяет индивидуально
W
настроить режим подсветки для каждой клавиши.

1. Нажмите клавишу Fn и дважды нажмите клавишу 7,


ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ Page
Up
чтобы войти в „Пользовательский режим”.
2. Нажмите клавишу Fn + стрелка вверх/ вниз, чтобы
Чтобы изменить яркость
изменить цвет.
подсветки, нажмите FN+
комбинацию клавиш Fn + Page 3. Нажмите клавишу Fn + стрелка вправо/ влево, чтобы
Page
Up / Page Down. Down выбрать одну из 6 зон подсветки.
4. Удерживайте клавишу Fn и дважды нажмите 7,чтобы
сохранить настройки.

ИНСТРУКЦИЯ НАУШНИКОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Чувствительность 108 дБ
• Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц
• Сопротивление 32 Ом
• Чувствительность микрофона -38 дБ
• Выход 2 x 3,5 мм mini jack
• Длина кабеля 2,0 м

УСТАНОВКА
• Подключите устройство к порту USB на компьютере.
• Система автоматически установит драйвер.
1. 2.
ИНСТРУКЦИЯ МЫШИ EN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PL
• Тип сенсора Оптический
• Максимальное разрешение 6400 DPI CZ
• Максимальная скорость слежения 32 ips
• Число клавишей 6 SK
• Размеры 125x68x38 мм

УСТАНОВКА
DE
Подключите устройство к порту USB на компьютере. При
первом подключении, подождите около 15 секунд для RO
полной установки драйверов. Для программирования
клавиш и разрешения DPI, следует скачать и установить
актуальную версию программного обеспечения с нашей
HU
интернет-страницы www.genesis-zone.com. Отройте папку
с программой, затем два раза нажмите на иконку setup.exe. RU
Следуйте указаниям программы. Когда установка успешно
завершиться, на панели задач появится иконка
программного обеспечения. Нажмите два раза на иконку,
чтобы открыть интерфейс с настройками.

1. 2.

ГАРАНТИЯ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


• 2 года гарантии от Производителя. • ПК или устройство с портом USB.
• Операционная система Windows® XP/Vista/7/8/10.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


• Используйте устройство только по назначению. • Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
• Неавторизированные попытки разборки устройства могут • Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHs.
привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению • Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак)
продукта. обозначает то, что продукт не может рассматриваться
• Падение или удар может привести к поломке, царапинам или же в качестве бытовых отходов.
иным повреждениям продукта. • Для получения более подробной информации относительно
переработки продукта, обратитесь в розничный пункт
• Не используйте продукт при низких и высоких температурах,
продажи, в котором вы купили данный продукт или же
в сильном магнитном поле и во влажной или пыльной среде. свяжитесь с локальным органом власти.
• Щели и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и не
должны быть заслонены. Блокировка вентиляционных
отверстий может привести к перегреву устройства.
www.genesis-zone.com

product & support


information | please scan qrcode |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and
service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of
GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of
their respective owners.