Вы находитесь на странице: 1из 40

G R AT I N G T E C H N O L O G Y

> StacO gr atings

CR E AT E AN D IN S P IR E
2 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
> inde x

4 STACO 4 STACO 4 STACO

5 C R E AT E A N D I N S P I R E 5 C R E AT E A N D I N S P I R E 5 C R E AT E A N D I N S P I R E

6 PRODUCTS 6 PRODUKTY 6 ПРОДУКЦИЯ
6 Pressed gratings type RR 6 Kraty wciskane typu RR 6 Прессованный решетчатый настил тип RR
8 Electro-forged gratings type SP 8 Kraty zgrzewane typu SP 8 Сварной решетчатый настил тип SP
10 Perforated planks type AP 10 Kraty profilowane typu AP 10 Просечно профилированный настил тип AP
16 Heavy duty gratings type RH 16 Kraty o dużej wytrzymałości typu RH 16 Сверхпрочный настил тип RH
18 Louvre gratings type RL 18 Kraty żaluzjowe typu RL 18 Решетки-жалюзи тип RL
20 Full gratings type RK 20 Kraty kartonowe (pełne) typu RK 20 Ячеистая решетка тип RK
22 Gratings type RO/ROM 22 Kraty typu RO/ROM 22 Решетки тип RO/ROM
24 Platform gratings type RV and Artdeck® 24 Kraty pomostowe typu RV i Artdeck® 24 Решетки с наполнением тип Artdeck®
26 Expanded metal type EM and Fibreglass- 26 Siatka ciągniona typu EM i kraty z 26 Просечно вытяжной лист тип EM
reinforced plastic gratings type GRP tworzywa sztucznego typu GRP Решетчатый пластиковый настил тип GRP
28 Stairs 28 Stopnie schodów 28 Ступени

30 TERMINOLOGY 30 TERMINOLOGIA 30 ТЕРМИНОЛОГИЯ

3 2 H OT- D I P G A LVA N I S I N G 3 2 C Y N K O W A N I E O G N I O W E I 3 2 Г О Р Я Ч Е Е Ц И Н К О В А Н И Е И
A N D C O A T I N G M A L O W A N I E P R O S Z K O W E П О Р О Ш К О В А Я П О К Р А С К А

34 PROJECT MANAGEMENT 34 Z ARZ ĄDZ ANIE PROJEKTAMI 3 4 У П РА В Л Е Н И Е П Р О Е К ТА М И

36 RECOGNISED QUALIT Y 36 UZNANA JAKOŚĆ 36 ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО

38 SUSTAINABILIT Y 38 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 3 8 У С ТО Й Ч И В О Е РА З В И Т И Е

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 3


> STACO

Grating technology Kraty pomostowe Staco Настилочные решетки


Staco provides a complete range of gratings, stair Staco oferuje kompletny asortyment krat Staco предлагает полный ассортимент
treads and associated products in steel, stainless pomostowych, stopni schodów i produktów решетчатых настилов, металлических ступеней
steel, aluminium and GRP (fibreglass-reinforced pokrewnych dostępnych ze stali zwykłej, и смежных продуктов из (нержавеющей) стали,
plastic). All gratings and stair treads can be stali nierdzewnej, aluminium oraz tworzywa алюминия и (армированных стекловолокном)
produced in any size and according to your own sztucznego (wzmocnionego włóknem пластмасс. Все решетки и ступени могут быть
specifications. Our quality products are used not szklanym). Wszystkie kraty i stopnie mogą być выполнены в любом желаемом размере и
only as floor gratings, but also increasingly as wyprodukowane w dowolnych wymiarach na конфигурации по чертежу заказчика. Наши
stylish wall and ceiling cladding, genuinely adding podstawie rysunków i/lub specyfikacji. Nasze высококачественные продукты все чаще
to the architectural value of a building. wysokiej jakości produkty stosuje się nie tylko na используются не только чисто функционально
pokrycia pomostów, ale coraz częściej także jako как настил на пол, но и декоративно, например,
estetyczne elementy elewacji lub sufitów. Z uwagi для отделки фасадов и потолков. Таким
na walory estetyczne niektórych typów krat, образом наши решетки становятся важным
stają się one również oryginalnymi elementami элементом архитектуры зданий.
nowoczesnej architektury.

For each func tion a solution Rozwiązania na każde potrzeby Решение для каждой функции
Our products are found in multiple and varied Nasze produkty z powodzeniem stosuje się Наши продукты используются в самых
sectors that include industry, residential and zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i различных отраслях: в жилищном
non-residential construction, offshore and przemysłowym, szczególnie w takich branżach строительстве, коммунальном
shipbuilding, agriculture and civil engineering. jak energetyczna, stoczniowa czy offshore, хозяйстве, промышленности, морских
The list is almost endless. ponadto w sektorze rolnym, wodnym i w wielu буровых платформах, судостроении,
innych. Liczba zastosowań jest praktycznie агропромышленном секторе, строительстве
nieograniczona. наземных и водных транспортных путей и
многих других отраслях.

4 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


> CREATE AND INSPIRE

Gr8things, stronger together Gr8things, razem jesteśmy silniejsi Вмес те мы сильнее!


Thanks to our extensive knowledge and Dzięki naszej szerokiej wiedzy i doświadczeniu Наши богатые знания и опыт позволяют
experience, we can always provide you with możemy wciąż służyć Państwu innowacyjnymi постоянно предлагать заказчикам продукты
innovative products and services. Our focus is produktami i usługami. To Państwo, jako klienci, и услуги по последнему слову техники.
always on you, our customer, and we transform są w centrum naszej uwagi, dlatego właśnie Заказчик для нас всегда находится на
your wishes into complete customised solutions. przekładamy Państwa życzenia na gotowe первом месте. На основе Ваших пожеланий
Apart from high-quality gratings and stair rozwiązania na miarę. Oprócz krat i stopni мы разрабатываем готовые технические
treads, Staco offers you customer-oriented schodów o wysokiej jakości, firma Staco oferuje решения по индивидуальному заказу. Помимо
project management and sophisticated project Państwu zarządzanie projektami zorientowane качественных решеток и ступеней Staco может
engineering. From the outset, we work in na klienta oraz przemyślaną inżynierię предложить своим заказчикам инжиниринг
partnership, making your project our project. projektową. Już od wczesnego stadium projektu и проектное управление, рассчитанные на
In short: Gr8things, stronger together! współpracujemy z Państwem jako partnerami, каждый конкретный случай и на каждого
czyli Państwa projekt staje się naszym projektem. конкретного заказчика. Мы начинаем работать
Krótko mówiąc: Gr8things, stronger together! с Вами как партнеры на самых ранних стадиях
проекта, что делает Ваш проект нашим общим
проектом. Иными словами: Gr8things, stronger
together! Вместе мы сильнее!

Staco, with offices throughout Europe, is part of Firma Staco, która posiada swoje oddziały w całej Кроме того компания Staco, располагающая
ROTO, a strong network of companies specialising Europie jest ponadto częścią grupy ROTO. Oznacza филиалами по всей Европе, входит в
in steel and steel processing, grating technology, to, że stanowimy część silnej sieci zakładów концерн ROTO. Таким образом мы являемся
surface treatment and expanded metal. This gives wyspecjalizowanych w stali i obróbce stali, частью развитой сети предприятий,
you through your Staco contact, the benefit of easy produkcji krat pomostowych i siatek ciągnionych специализирующихся на стали и ее обработке,
access to various specialisations. oraz zabezpieczeniach antykorozyjnych. Ma to dla изготовлении решетчатых материалов и
Państwa tę zaletę, że poprzez osobę kontaktową просечно-вытяжных металлических листов,
ze Staco zyskują Państwo prosty dostęp do wielu а также обработке поверхностей. Это дает
specjalizacji. дополнительное преимущество для наших
заказчиков: обращаясь к представителю
Staco, Вы сразу же получаете доступ к самым
различным категориям специализированных
продуктов.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 5


6 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

RR (33x33) RR (33x11) RR (88x44)


Standard design Crossbar anti-slip Bearing bar+crossbar anti-slip
Wersja standardowa Płaskownik poprzeczny antypoślizgowy Płaskownik nośny+poprzeczny antypoślizgowy
Стандартное исполнение Связующие с противоскольжением Несущие и связующие полосы с противоскольжением

> gr atings t ype RR

Pressed gratings type RR Kraty wciskane typu RR Прессованный решетчатый нас тил тип RR
Pressed gratings are sturdy grids of bearing bars Kraty wciskane produkowane są ze stalowych Прессованный решетчатый настил
and crossbars made from steel strip. The sizes are płaskowników nośnych i poprzecznych, представляет собой прочную решетку из
extremely precise thanks to our sophisticated, które tworzą mocną siatkę. Jej wymiary są стальных лент: несущих и связующих полос.
computerised production process that also wyjątkowo precyzyjne dzięki wyszukanemu i Используемые в процессе изготовления
ensures the accurate coiling, straightening, skomputeryzowanemu procesowi produkcji. компьютерные технологии позволяют
punching and cutting of strip steel. The crossbars Taśma stalowa jest bardzo dokładnie rozwijana, точно задавать размеры. Поэтому размотка,
are automatically pressed into the bearing bars prostowana, nacinana i cięta na wymiar. раскладка в нужном направлении, штамповка
and enclosed by an edge, guaranteeing a rigid Płaskowniki poprzeczne są automatycznie и обрезка металлических лент производятся
panel. As standard the V-edge is used, but it is also wciskane w płaskowniki nośne (lub odwrotnie), с исключительной точностью. Связующие
possible to choose a flat edge or T-profile edge a spawane obramowanie gwarantuje stabilność полосы автоматически впрессовываются в
(see page 30). połączeń. Standardowo stosuje się na V-profil, несущие полосы и вся решетка обрамляется
ale istnieje również możliwość obramowania бортиками, что гарантирует прочность
płaskiego lub obramowania T-profilem (patrz крепления. Стандартно для бортиков
strona 30). используется профиль-уголок, но также можно
выбрать плоский или однотавровый профиль
(см. стр. 30).

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 7


8 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

SP (30x2) SP (30x2) SP (40x5)


Standard design Bearing bar anti-slip Safety offshore with anti-slip
Wersja standardowa Płaskownik nośny antypoślizgowy Typ offshore w wersji przeciwpoślizgowej
Стандартное исполнение Несущие с противоскольжением Тип offshore с противоскольжением

> gr atings t ype SP

Electro-forged gratings type SP Kraty zgrzewane typu SP Металлический сварной нас тил тип SP
Electro-forged gratings are sturdy grids of bearing Kraty zgrzewane składają się ze sztywnej siatki Сварной настил представляет собой
bars and crossbars. The bearing bars made from płaskowników nośnych i wypełniających prętów прочную решетку, состоящую из несущих
steel strip are not notched or punched. poprzecznych. Płaskowniki nośne wykonane полос, сваренных с покровными прутками.
The crossbars of drawn and twisted steel are, z taśmy stalowej w przeciwieństwie do krat Несущие полосы – цельные стальные ленты
contrary to the manufacturing of pressed gratings, wciskanych nie są uprzednio nacinane. Tutaj w без высеченных в них профильных пазов. В
pressed into the bearing bars and resistance procesie automatycznego zgrzewania oporowego отличие от прессованных настилов, покровные
welded at every joint to ensure high rigidity. poprzeczne pręty są zgrzewane, wręcz wtapiane прутки из скрученного стального проката
These grating mats form the basis of tailor-made w płaskowniki nośne a uzyskane połączenia są свариваются с несущими полосами методом
precision gratings with multiple applications. bardzo stabilne. W efekcie uzyskujemy tzw. maty z кузнечно-прессовой сварки, одновременно по
Also, one or two additional cross bars can be których wycinane są już docelowe kraty. всем точкам соединения. Сварные соединения
added to prevent objects from falling through. Istnieje również możliwość wykonania krat обеспечивают очень высокую прочность.
To enhance the anti-slip effect for e.g. offshore z jednym lub dwoma dodatkowymi prętami Сварные решетки используются как основа
industry, these gratings are produced with osadzonymi pomiędzy płaskownikami nośnymi, для изготовления настилов точно заданного
serrated bearing bars. które uniemożliwiają przejście przez oczko размера, которые имеют самое разнообразное
kraty przedmiotom o małej średnicy. Z kolei применение.
płaskowniki nośne mogą być wykonane w wersji
serrated (ząbkowanej), która zwiększa walory Чтобы через решетку не проваливались
antypoślizgowe. предметы, между несущими полосами можно
установить один или два дополнительных
скрученных связующих прутка. Чтобы настилы,
применяемые, например, в морских буровых
платформах, не были скользкими, на несущих
полосах решеток могут быть высечены зубья
противоскольжения.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 9


10 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

AP 3-50 MAA+ZAA (8mm) AP 1,5-30 STE+SER AP 3-50 MAW+ZAW (14 mm)


With and without drain holes With and without drain holes With and without drain holes
Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich
С отверстиями для стока воды и без них С отверстиями для стока воды и без них С отверстиями для стока воды и без них

> gr atings t ype AP

Per forated planks type AP Kraty profilowane typu AP Просечно профилированный настил тип AP
As the name suggests, perforated planks are Kraty profilowane typu AP produkuje się z taśm Название просечно профилированный
made from steel, stainless steel or aluminium, ze stali zwykłej, stali nierdzewnej lub aluminium. настил говорит само за себя. Основой для
in which holes are punched, after which the edges Proces produkcji polega na wytłaczaniu этих настилов служит листовой материал из
are folded. Because of the wide range of width odpowiedniej perforacji na powierzchni blachy a (нержавеющей) стали или алюминия, в которых
height and fold options, perforated planks can następnie jej kantowaniu. Dzięki wielu wariantom пробиваются отверстия на поверхности,
be used in numerous applications. The different szerokości, wysokości oraz wzorów perforacji, а потом загибаются края. Благодаря
perforation and pattern options make these kraty profilowane znajdują szeroką gamę разнообразным вариантам размеров и
gratings the right choice for industrial applications zastosowań, zwłaszcza tam gdzie wymagane профилей профилированные решетки имеют
requiring high slip resistance and drainage. są dobre właściwości antypoślizgowe oraz широчайшее применение. Множество
możliwość sprawnego odprowadzania wody. вариантов перфорации – по форме и диаметру
отверстий – позволяет использовать эти
настилы в самых различных (производственных)
ситуациях, например, там, где требуется защита
от скольжения или сток воды.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 1 1


12 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

AP 2-30 MAW+ZAW (8mm) AP 3-40 MAW+ZAW (14 mm) AP 2-30 RUN+OFF


With and without drain holes With and without drain holes With and without drain holes
Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich
С отверстиями для стока воды и без них С отверстиями для стока воды и без них С отверстиями для стока воды и без них

> gr atings t ype ap

Per forated planks type AP Kraty profilowane typu AP Просечно профилированный настил тип AP
Perforated planks are perfect for (spiral) stair Kraty profilowane stosuje się przede wszystkim Просечно профилированный настилы
treads and platforms. The punched hole design jako podesty, stopnie schodów ewentualnie используются в основном для изготовления
has multiple advantages including grip and low stopnie schodów krętych. Wytłaczane площадок и ступеней для (винтовых) лестниц.
transparency both from above and from below. na powierzchni wzory gwarantują dobrą По сравнению с решетчатым настилом
When used at heights, people are less likely to przyczepność, zaś ich mała przejrzystość профилированные решетки – более цельные,
suffer from vertigo due to the limited visibility. zapewnia poczucie bezpieczeństwa osobom что обеспечивает лучшее сцепление с
Furthermore, to improve drainage it is possible cierpiącym na lęk wysokości. Dla niektórych поверхностью и меньший просвет – как
to choose for perforated planks with drainage typów krat istnieje również możliwość сверху так и снизу. Чем меньше просвет в
holes. The wide range of hole diameters and zastosowania dodatkowej perforacji высотных конструкциях, тем меньше боязнь
patterns mean that Staco can suit your project odprowadzającej wodę. Różne warianty wzorów высоты у работающих на них людей. Чтобы
requirements, Whether the design is industrial wycięć i ich średnic gwarantują, że Państwa с решеток лучше стекала вода, можно
or architectural, Staco always offers you the best zlecenie zostanie wykonane dokładnie według выбрать вариант настила с отверстиями,
solution. życzenia. Nieważne, czy chodzi o projekt пробитыми в направлении сверху вниз.
przemysłowy czy architektoniczny, Staco zawsze Различные варианты рисунка и диаметра
zaoferuje właściwe rozwiązanie. отверстий позволяют применять ассортимент
Staco в любых проектах: как промышленных,
так и архитектурных. Staco всегда сможет
предложить Вам верное решение, о каком
проекте бы ни шла речь.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 1 3


G R AT I N G S T Y P E A P

14 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

AP 3-50 DOP AP 2-30 MAW+ZAW (8 mm) AP 2-50 LAD 1+2


Anti-slip with rubber caps With and without drain holes Ladder Rungs with and without square
Powłoka z gumowymi nakładkami Z otworami odprowadzającymi wodę i bez nich Szczeble drabiny z wycięciem i bez niego
Противоскольжение с резиновыми вставками С отверстиями для стока воды и без них Лестничные перекладины с вырезами под трубу и без них

> gr atings t ype ap

Per forated planks type AP Kraty profilowane typu AP Просечно профилированный настил тип AP
The punched holes in the perforated planks Wytłaczane otwory krat perforowanych Перфорированные в профилированных
provide better grip and drainage. Therefore, these zapewniają lepszą przyczepność i możliwość решетках отверстия усиливают сцепление
gratings are perfect in projects where floor safety odprowadzania wody, dzięki czemu doskonale с поверхностью и улучшают сток воды.
is important. Perforated planks can also be fitted sprawdzają się w projektach, w których bardzo Благодаря этому такие настилы идеально
with rubber caps. These are used on stair treads istotne jest bezpieczeństwo podłoża. Kraty подходят для проектов, в которых важную
providing better anti-slip and giving these stairs a profilowane można również zaopatrzyć w роль играет безопасность поверхности.
beautiful appearance at the same time. Also, more nakładki z tworzywa sztucznego. Stosuje się je На профилированные решетки можно также
and more architects have discovered that they can na stopnie schodów w celu dodatkowej ochrony установить пластмассовые вставки. Такой
be used as a stylish cladding feature or housing przed poślizgiem, jednocześnie nadając im вариант часто используется для лестничных
machinery. estetyczny wygląd. Architekci coraz częściej ступеней, где пластмассовые вставки не
wybierają kraty profilowane do tworzenia только уменьшают скольжение, но придают
stylowych elewacji lub obudowy maszyn i лестнице эстетичный вид. Архитекторы и
instalacji. промышленные дизайнеры также открывают
для себя все больше возможностей
декоративного применения просечно
профилированного настила, например, при
отделке фасадов и сооружении корпусов для
машин и оборудования.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 1 5


16 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

RH (33x33) RH (33x11) (RH 66x44)


Standard design Crossbar anti-slip Bearing bar+crossbar anti-slip
Wersja standardowa Płaskownik poprzeczny antypoślizgowy Płaskownik nośny + płaskownik poprzeczny antypoślizgowy
Стандартное исполнение Связующая полоса с противоскольжением Несущие и связующие полосы с противоскольжением

> gr atings t ype RH

Heav y duty gratings type RH Kraty o dużej wytrzymałości typu RH Сверхпрочный нас тил тип RH
Heavy duty gratings are made of thicker steel of Kraty o dużej wytrzymałości produkuje się z Решетки для сверхпрочных настилов
4 or 5 mm and have standard flat edging, with płaskowników nośnych o grubości 4 lub 5 mm, изготавливаются из более прочных полос стали
the edge thickness being the same as the bearing które są obramowane płaskownikiem równym толщиной 4-5 мм. В стандартном исполнении
bars. The use of thicker steel greatly increases the grubości płaskowników nośnych. Dzięki użyciu они имеют плоское обрамление, толщина
load carrying capacity which makes these gratings większych grubości płaskowników znacznie которого такая же как и у несущих полос. Более
ideally suited for extra heavy loads. Heavy zwiększa się nośność krat, dzięki czemu nadają толстая сталь значительно повышает несущую
duty gratings are widely used in industrial and się one do wyjątkowo dużych obciążeń. Kraty способность решетки, позволяя применять
residential building. Anti-slip serration is possible typu RH stosuje się często w przemyśle oraz её там, где нагрузка особенно высока.
on both the bearing and crossbars of all types. In przy budowie różnego rodzaju obiektów. We Сверхпрочные настилы широко применяются
addition, specific designs are possible. wszystkich kratach tego typu w celu zwiększenia в промышленности и строительстве
zabezpieczenia przed poślizgiem można również коммунальных сооружений. На всех типах
użyć płaskowników w wersji ząbkowanej решеток могут быть по специальному заказу
(serratowanej). нарезаны зубья противоскольжения – как на
несущих, так и на связующих полосах.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 1 7


18 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

RL RLB RLZ / RLL


Standard design Blind profile Z-profile coated / L-profile coated
Wersja standardowa Zaślepiony profil Z-profil z powłoką/L-profil z powłoką
Стандартное исполнение Глухо профиль Z-профиль окрашенный /L-профиль окрашенный

> gr atings t ype RL

Louvre gratings type RL Kraty żaluzjowe typu RL Решетки-жалюзи тип RL


Louvre gratings are sturdy grids of bearing bars Kraty żaluzjowe składają się ze sztywnej siatki Прочная конструкция решетки-жалюзи состоит
and crossbars. The louvres (crossbars) can be płaskowników nośnych i wypełniających из несущих и связующих полос. Связующие
fitted at an angle of 30º or 45º. The panels have a poprzecznych. Płaskowniki żaluzjowe полосы («жалюзи») такой решетки установлены
standard, 5 mm thick, edge bar to ensure stability (poprzeczne) takich krat umieszcza się pod kątem под углом в 30º или 45º. Для сохранения
and rigidity. Transparency can be varied by 30 lub 45 stopni. Żeby zagwarantować stabilność стабильности и во избежание деформаций эти
modifying the height of the louvres (crossbars) oraz sztywność kształtów, standardowo решетки стандартно имеют плоский бортик
and the mesh width. This makes louvre gratings obramowuje się je płaskownikiem o grubości из полос толщиной 5 мм. Варьируя ширину
ideal as cladding, blinds or (privacy) partitions. 5 mm. Zmieniając wysokość płaskowników связующих полос-жалюзей и расстояние
Louvre gratings can be powder coated in all żaluzjowych (poprzecznych) oraz wielkość oczek, между ними, заказчик может сам определять,
standard RAL colours and used as stylish elements można samemu ustalić wielkość prześwitu. Dzięki сколько просвета оставляют жалюзи. Поэтому
in architectural designs. temu kraty żaluzjowe wyjątkowo nadają się do решетки-жалюзи идеально подходят для
osłon elewacji, pełnią doskonale rolę zasłon отделки фасадов, солнцезащитных экранов
przeciwsłonecznych oraz zapewniają prywatność или для стенок, закрывающих пространство
wnętrza. Kraty żaluzjowe można malować от постороннего взгляда. На решетки-жалюзи
proszkowo we wszystkich standardowych может быть нанесена порошковая покраска
kolorach z palety RAL. Znajdują one częste любого стандартного цвета гаммы RAL,
zastosowanie w nowoczesnej architekturze. что позволяет использовать их в качестве
декоративного архитектурного элемента.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 1 9


20 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

RK (30x30) RK (44x88) RK (30x11)


Standard design Standard design Coated design
Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja z powłoką
Стандартное исполнение Стандартное исполнение Окрашенный вариант

> gr atings t ype RK

Full gratings type RK Kraty kartonowe (pełne) typu RK Ячеис тая решетка тип RK
Full gratings are sturdy grids of identical bearing Kraty kartonowe (pełne) składają się ze sztywnej Ячеистая или т.н. «картонажная» решетка
bars and crossbars in both directions, in line siatki identycznych płaskowników nośnych представляет собой прочную ячеистую
with the ‘full grating’ principle. The visual i poprzecznych, które montuje się w obu структуру, напоминающую разделители для
uniformity gives architects almost unlimited wzajemnie prostopadłych kierunkach zgodnie картонных коробок: одинаковые несущие
ways of producing exciting or playful concepts. z tak zwaną zasadą konstrukcji krat pełnych. Ze и связующие полосы проложены в обоих
Full gratings are frequently used as awnings and względu na wizualną jednolitość oferują one направлениях, Их визуальное единообразие
blinds, but also as railings or in fences. They can architektom możliwość realizowania naprawdę делает их исключительно пригодными для
be powder coated in all standard RAL colours. niebanalnych pomysłów. Znajdują one częste необычного или игривого дизайна. Эти
The use of attractive colours transforms them zastosowanie zwłaszcza jako markizy i zasłony решетки – распространенный материал
into an intriguing element and makes them przeciwsłoneczne, ale też jako ogrodzenia. для козырьков, солнцезащитных тентов и
extremely suitable for incorporation in an overall Kraty kartonowe można malować proszkowo навесов, перил и заграждений. Ячеистые
architectural design. we wszystkich standardowych kolorach z palety решетки можно покрасить порошком в любой
RAL. Dzięki użyciu barw stanowią one intrygujący стандартный цвет гаммы RAL. Красочные
element, stąd wyjątkowo nadają się do obiektów цвета решеток освежают и обогащают общий
o wyjątkowym charakterze architektonicznym. архитектурный концепт и поэтому эти решетки
служат излюбленным элементом оформления
объектов дизайна и архитектуры.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 2 1


22 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

RO ROM ROM
Crossbar at the top Crossbar in the middle Coated
Płaskownik poprzeczny okrągły, mocowany w górnej Płaskownik poprzeczny okrągły, mocowany w Z powłoką
części środkowej części Окрашенный
Связующий пруток сверху Связующий пруток по центру

> gr atings t ype RO/ROM

Gratings type RO/ROM kraty typu RO/ROM Решетка для балюс трад и
These gratings type RO/ROM are sturdy grids of Kraty typu RO/ROM składają się ze sztywnej разделительных с тен тип RO/ROM
bearing bars and round crossbars whereby the siatki płaskowników nośnych oraz prętów Решетка типа RO/ROM состоит из прочной
round crossbars can be placed either on the top poprzecznych, przy czym pręty można umieścić решетчатой структуры, где круглые
or in the middle. These RO/ROM gratings are zarówno u góry jak i w środku płaskownika связующие прутки могут по-разному
mainly used for balcony and fences and are always nośnego. Takie kraty stosuje się często jako крепиться к несущим полосам: как по центру
made to exact design specifications. Creativity balustrady balkonowe i ścianki działowe, zawsze полос, так и по их краям. Решетки типа RO/
cannot be standardised. Straight or curved, with dostarczając je do klienta według dokładnego ROM часто используются для балюстрад и
a range of options for the height of the bearing projektu. Kreatywność nie uznaje standaryzacji. разделительных стен. Эти решетки всегда
bars and the mesh pattern. With galvanised or Proste czy wygięte, w wielu wariantach wysokości поставляются по точному чертежу заказчика.
powder-coated finish in any RAL colour, this is płaskowników nośnych oraz wielkości oczka, Ведь творчество нельзя загнать в рамки
customisation at its best. cynkowane lub malowane proszkowo na dowolny стандарта. Прямые или изогнутые, с различным
kolor z palety RAL. расположением несущих полос и размером
ячеек, оцинкованные или покрашенные
порошковым напылением в любой цвет гаммы
RAL – эти решетки представляют собой образец
индивидуального подхода к пожеланиям
заказчиков.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 2 3


24 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

RV Artdeck® Artdeck®
Anti-slip version with wooden inlay Lined pattern Chequered pattern
Wersja antypoślizgowa kraty wypełnionej drewnem Wzór w linie Wzór w kratkę
Вариант с противоскольжением, наполнение деревом Рисунок в полоску Рисунок в клетку

> gr atings t ype RV & Artdeck®

Platform gratings type RV Kraty pomostowe typu RV Плита-решетка с наполнением тип RV


Platform gratings consist of robust pressed Krata tego typu składa się z kraty wciskanej, na której Основой для решетки с наполнением является
gratings. These gratings are produced with montuje się elementy drewniane lub z tworzywa прочная металлическая прессованная
mounting strips onto which wooden or GRP sztucznego. Płaskowniki nośne wystają ok. 2 решетка. Внутри этой решетки, на специальных
elements are mounted. The bearing bars project mm ponad elementy drewniane. Płaskowniki te монтажных полосах, крепятся элементы
approximately 2 mm above the wooden elements standardowo płaskie mogą być również ząbkowane из дерева или пластмассы, превращающие
and are available in a variety of anti-slip versions. (serratowane) dla uzyskania lepszych właściwości решетку в плиту. Несущие полосы выступают
Platform gratings can be supplied in any required antypoślizgowych. Kraty typu RV są dostępne w wielu примерно на 2 мм над поверхностью плиты
height or thickness and are constructed to form wariantach a planuje się je tak, aby cała konstrukcja и могут быть выполнены в различных
a continuous appearance when assembled. The po złączeniu tworzyła ciągłą wizualnie płaszczyznę. противоскользящих вариантах. Плиты
range is also complemented with treads that can Ofertę uzupełniają również stopnie schodowe, które могут изготавливаться различной толщины
be fitted with the same type of wood. można wypełnić tym samym rodzajem drewna. и ширины, так, чтобы уложенный настил
визуально составлял единое целое. В
дополнение к плитам для настила могут быть
изготовлены ступени с деревом того же вида.

Artdeck® Artdeck® Artdeck®


Artdeck® gratings consist of robust pressed Kraty Artdeck® składają się z kraty Решетчатый настил Artdeck® состоит из
gratings. By filling the mesh with coloured wciskanej, której przestrzeń pomiędzy металлической решетки повышенной
granulate (EPDM), the characteristic Artdeck® płaskownikami wypełniona jest kolorowym прочности, заполненной цветной каучуковой
surface is created. To ensure that this granulate granulatem (EPDM). W ten sposób powstaje крошкой (гранулы EPDM), что создает
filling does not shift, supporting strips are charakterystyczna powierzchnia – tzw. характерный эффект поверхности Artdeck®.
mounted. This granulate filling can also be used Artdeck®. Kraty te wyposażone są dodatkowo Чтобы каучуковое наполнение не смещалось,
for stair treads. Artdeck® gratings are permeable, w paski podtrzymujące, aby granulat nie ulegał на решетки монтируются фиксирующие полосы.
sound-absorbing and have a rough surface. przesuwaniu. W wersji Artdeck® dostępne И настил, используемый для ступеней, также
Artdeck® is exceptionally well-suited for stair są również stopnie schodów. Artdeck® są можно заполнить гранулами. Настил Artdeck®
treads, bridge decks and platforms but these wodoprzepuszczalne, tłumią dźwięk i mają пропускает воду, обеспечивает звукоизоляцию и
gratings can also add an architectural flavour to chropowatą powierzchnię. Dzięki swojej имеет нескользкую шероховатую поверхность.
contemporary projects. nietypowej budowie stanowią kolejny ciekawy Artdeck® отлично подходит для ступеней,
element w projektach architektonicznych. террасного декинга и площадок. Эти плиты
также можно использовать для придания
декоративного эффекта в современных
архитектурных проектах.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 2 5


26 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

EM EM GRP
Design 28x7 Design 43x20 Standard design in grey
Wersja 28x7 Wersja 43x20 Wersja standardowa szara
Исполнение 28x7 Исполнение 43x20 Стандартное исполнение серого цвета

> gr atings t ype em & GRP

Expanded metal type EM Siatka ciągniona typu EM Просечно-вытяжной металлический


Expanded metal is produced by simultaneously Siatkę ciągnioną produkuje się poprzez лист тип EM
punching and stretching flat sheet material, jednoczesne sztancowanie i rozciąganie arkusza Просечно-вытяжной металлический лист
resulting in diamond-shaped openings in the blachy, przez co w metalu powstają otwory w изготавливается путем одновременной
metal. Expanded metal has a high degree of kształcie rombu. Siatka ciągniona jest w dużym просечки и вытягивания металлического
transparency and deflects air, light and sound. stopniu przejrzysta, filtruje ona powietrze, листа, в результате чего образуется
By using aluminium larger dimensions are światło i dźwięk. Dzięki wykorzystaniu aluminium металлическая сетка с ромбовидными
possible, resulting in endless application możliwe są również większe wymiary, przez co ячейками. Этот материал пропускает много
possibilities. Expanded metal is increasingly liczba zastosowań jest prawie nieograniczona. света, но, вместе с тем, обладает звуко-,
being used as wall and ceiling cladding or blinds Siatkę ciągnioną stosuje się często jako свето- и воздухофильтрующими свойствами.
and provides natural ventilation, keeping energy pokrycie elewacji lub sufitu, bądź jako ochronę Использование алюминия позволяет
consumption and carbon emission to a minimum. przeciwsłoneczną, zapewnia ona naturalną изготавливать листы больших размеров,
wentylację, utrzymując tym samym zużycie с широчайшим диапазоном применения.
energii i emisję CO2 na jak najniższym poziomie. Просечно-вытяжной металлический лист
используется для фасадных стен, потолков,
навесов, обеспечивая естественную
вентиляцию, которая позволяет свести до
минимума потребление электроэнергии и
эмиссии углекислого газа.

Fibreglass-reinforced plastic Kraty z tworzy wa sztucznego typu GRP Решетчатый плас тиковый нас тил тип GRP
gratings type GRP Kraty z tworzywa sztucznego wzmocnione Армированные стекловолокном решетки из
Fibreglass-reinforced plastic gratings are made włóknem szklanym wytwarzane są z włókien пластика представляют собой композиционный
from fiberglass threads embedded in a solid szklanych zatopionych w wysokiej jakości материал, который изготавливается
grating mould after which they are topped with a żywicy. Po utwardzeniu powstaje mocna i lekka следующим образом: нити стекловолокна
high-quality resin. Curing then results in a strong konstrukcja. W odróżnieniu od krat ze stali, kraty укладываются в фиксированную матрицу и
and high-grade lightweight GRP grating. Because GRP charakteryzują się brakiem przewodnictwa заливаются высококачественной эпоксидной
GRP grating, as opposed to steel grating, provides elektrycznego i ograniczonym przewodnictwem смолой. После затвердевания смолы возникает
electrical and thermal insulation, it is very suitable termicznym. Dodatkowo przy użyciu pigmentów прочная, легкая и высокотехнологичная
for industrial applications. Colour pigments w trakcie wytwarzania kraty GRP są dostępne w пластиковая решетка. Тот факт, что в отличие от
can be added to the original clear resin so that wielu kolorach. металлических решеток, пластиковые решетки
the material can be supplied in a wide range of обладают электро- и теплоизолирующими
colours. характеристиками, позволяет широко
использовать их в промышленности. А
добавление красящего пигмента к бесцветной
смоле позволяет изготавливать решетки в
самой широкой цветовой гамме.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 2 7


28 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S
RR SP AP RH RL RLB RLZ RLL RK RO ROM RV AD EM GRP

SP RR RR
SP treads RR treads RR spiral treads
Stopnie schodów SP Stopnie schodów RR Stopnie do schodów krętych RR
Ступень SP Ступень RR Ступень для винтовой лестницы RR

> stairs

Stair treads and staircases Stopnie i konstrukcje schodowe Лес тничные с тупени и конс трукции
Staco stair treads and landings can be made Stopnie schodowe oraz spoczniki Staco mogą być Компания Staco производит лестничные
from pressed gratings, perforated gratings, produkowane z krat wciskanych, profilowanych ступени и площадки с использованием всех
platform gratings, electro-forged gratings and i zgrzewanych, jak również z krat z tworzywa типов настилов: прессованных решеток,
GRP gratings. In addition to a standard range sztucznego. Oprócz standardowego programu просечно-профилированных настилов,
of staircases, Staco also supplies custom-made konstrukcji schodowych Staco dostarcza решеток с наполнением, сварных
straight stair treads, and stair treads for spiral również rozwiązania wykonywane na specjalne металлических настилов и пластиковых
staircases with or without landings. zamówienie klienta w zakresie schodów prostych настилов. Помимо стандартного ассортимента
i krętych. Staco может изготовить по индивидуальному
заказу прямые, дугообразные и винтовые
лестницы, с площадками или без них.

Modular staircase Schody modułowe Модульная лес тница


The Staco patented modular staircase comprises Opatentowane przez Staco schody modułowe Модульная лестница – запатентованный
grating treads and handrail elements that are składają się ze stopni wykonanych z krat фирменный продукт Staco – состоит из
coupled to each other. The staircase may vary pomostowych oraz elementów poręczy, które лестничных ступеней и элементов перил,
from 1 to 16 treads and is easy to assemble and łączą się ze sobą tworząc zwartą konstrukcję. которые могут соединяться друг с другом. Такая
disassemble. Unique aspects of this modular Schody mogą składać się z od 1 do 16 stopni лестница может состоять из количества ступеней
staircase include its low transport volume, włącznie i można je szybko zamontować i от 1 до 16. Её легко собрать и разобрать.
flexibility in height, quick to set up and can be zdemontować. Dodatkowe walory takich Уникальными характеристиками этой лестницы
reused many times. The staircase can be used in schodów to mała objętość podczas transportu являются компактность при перевозке,
any location where a height needs to be spanned oraz możliwość ponownego wykorzystania. возможность выбора высоты, быстрота монтажа
on a permanent or semi-permanent basis and и возможность повторного использования
where safety must always come first. в другом месте. Этот вид лестницы можно
применять везде, где требуется обеспечить
более или менее постоянное перекрытие
высоты, и где безопасность крайне важна.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 2 9


T E R M I N O L O G Y G R AT I N G S A N D S T A I R S

Bearingbar Crossbar Meshsize


Płaskownik nośny Płaskownik poprzeczny Wielkość oczka
Несущие полосы Связующие полосы Размер ячейки

Anti-slip Lower edge Kickplate


Antypoślizgowy Bortnica w dół Bortnica w górę
Противоскольжение Бортик вниз Бортик по центру

V-edge standard Flat edge T-profile edge


Standardowe obramowanie V-profilem Obramowanie płaskownikiem Obramowanie T-profilem
Стандартное обрамление- V- образный профиль Плоский бортик Обрамление Т-образный профиль

Toe edge nosing Shaping Gross-net grating surface area


Kątownik przeciwpoślizgowy Wycięcia Powierzchnia kraty brutto/netto
Уголок противоскольжения Вырезы Площадь решетки брутто/нетто

Span Hole size


Rozpiętość Wielkość otworu
Пролёт Величина проёма

30 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


F I X I N G M E T H O D S F O R G R AT I N G S A N D S T A I R S

Fastening set Coupling set U-hook set


Zestaw elementów mocujących - klema pojedyncza Zestaw elementów łączących - klema podwójna Uchwyt hakowy w kształcie U
Универсальный скрепитель Двойной зажим U-образный крючок, набор

J-hook set Fastening set with plate Hinge


Zestaw haków o kształcie J Zestaw elementów mocujących z talerzykiem Zawias
J-образный крючок, набор Монтажное крепление с диском Шарнир

Welded plate
Płytka przyspawana
Приваренная пластина

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 3 1


> HOT-DIP GALVANISING and COATING

32 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


Exceptionally long life Wyjątkowo w ysoka trwałość Длительный срок с лужбы
Staco gratings and stair treads are the quality Wybierając kraty i stopnie schodów Staco, Выбирая настил или лестничные ступени
choice. To extend the lifetime of our products wybierają Państwo jakość. Aby przedłużyć производства Staco, Вы выбираете качество.
even further, we can hot-dip galvanise and żywotność naszych produktów, mogą Państwo Чтобы наши продукты служили еще дольше, Вы
powdercoat them. The quality is safeguarded zlecić ich cynkowanie ogniowe i malowanie можете заказать у нас их обработку: термическое
by our own galvanising and powder-coating proszkowe. W celu zagwarantowania najwyższej оцинкование или порошковую покраску.
companies. jakości dysponujemy własnymi cynkowniami oraz Чтобы гарантировать качество, мы производим
zakładami malowania proszkowego. оцинкование и покраску на собственных
специализированных предприятиях.

Long-term protection Długotrwała ochrona Защита на долгие годы


Hot-dip galvanising in accordance with Cynkowanie ogniowe według normy EN-ISO 1461 Термическое (горячее) оцинкование
EN-ISO 1461 provides our steel gratings and gwarantuje, że nasze kraty i stopnie schodów będą в соответствии с нормой EN-ISO 1461
stair treads with durable protection against trwale zabezpieczone przed korozją. Produkty обеспечивает антикоррозийную защиту
corrosion. The products are submerged in a zinc zanurza się w kąpieli cynkowej z płynnym стальных настилов и ступеней на долгие
bath containing molten zinc at a temperature of cynkiem o temperaturze 450°C czego efektem годы. Металлические изделия погружаются в
450ºC. The zinc bonds with the steel and forms jest powstanie powłoki cynkowej na powierzchni расплавленный цинк (нагретый до температуры
an unbreakable layer. This zinc layer is hard, it is stali. Powłoka ta jest twarda, odporna na ścieranie, 450 °C). Цинк реагирует со сталью, образуя
wear- and chip-resistant, and it can cope well with pękanie oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Dzięki непроницаемый защитный слой. Этот слой
mechanical loads and so our gratings and stair temu nasze kraty i stopnie schodów można poddać цинка - твердый, устойчивый к износу, ударам
treads can be used intensively. If the zinc layer intensywnemu obciążeniu. W przypadku powstania и механическим нагрузкам. Оцинкованные
does get damaged, a chemical reaction - cathodic mikro uszkodzeń powłoki cynkowej, następuje настилы и ступени могут подвергаться
protection – follows, preventing corrosion in reakcja chemiczna dzięki której dobrze ocynkowany интенсивным нагрузкам. Если оцинкование
products that have been galvanised properly. produkt nie zaczyna rdzewieć (ochrona katodowa). проведено качественно, то изделие не будет
Only galvanising provides this unique protection. Już samo cynkowanie daje taką unikalną ochronę. ржаветь даже при повреждении цинкового
слоя благодаря возникающей при повреждении
химической реакции катодной защиты. Только
оцинкование дает уникальную возможность
такой защиты металла.

Colourful application Barwna gama zastosowań Разноцветные применения


Powder coating is an electrostatic process in Malowanie proszkowe to proces elektrostatyczny, Покраска порошком представляет собой
which a spray gun is used to apply powder w którym za pomocą pistoletu natryskowego электростатический процесс при котором
to metal before placing the powder-coated na produkt nanosi się proszek, który następnie порошок наносится на поверхность металла
object in an oven. The powder melts to form an trafia do pieca. Proszek topi się w równą с помощью пневматического распылителя
even coat and, after hardening, the result is a warstwę kryjącą, tworząc po utwardzeniu ładną, (пистолета). После этого изделие проходит
stylish, protective and, above all, robust coating. ochronną, a przede wszystkim trwałą powłokę. термическую обработку в специальной печи,
Depending on the conditions where the material W zależności od warunków obszaru, w jakim во время которой порошок полимеризуется -
is to be used, the powder coating is applied in będzie stosowany materiał, nanosi się jedno-, оплавляется в ровный слой. После застывания
one, two or three layers. Hot-dip galvanising in dwu- lub trzywarstwową powłokę proszku. образуется красивое и прочное покрытие,
combination with powder coating, the Duplex Malowanie proszkowe w kombinacji z надолго защищающее изделие. В зависимости от
system, is the most enduring form of protection cynkowaniem, tzw. system Duplex, to najbardziej предназначения изделия на него наносятся один,
in the fight against corrosion and is delivered trwała ochrona w walce z korozją i spełnia два или три слоя порошковой краски. Покраска
in accordance with NEN 5254, EN 15773 and ono wymogi norm NEN 5254, EN 15773 oraz порошком в сочетании с оцинкованием и
Qualisteelcoat. Qualisteelcoat. системой дуплекс дает самую прочную защиту от
коррозии. Эта технология соответствует нормам
NEN 5254, EN 15773 и Qualisteelcoat.

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 3 3


> projec t management

Yo u r p r o j e c t i n g o o d h a n d s Twój projekt w dobr ych rękach Ваш проект в надежных руках


At Staco, we take project management very W firmie Staco traktujemy zarządzanie projektami В нашей компании Staco мы относимся к
seriously. Professional project management is bardzo poważnie. Profesjonalne zarządzanie управлению проектами очень серьезно.
vital to ensure the successful completion of our projektem jest istotne, by móc doprowadzić projekt Профессиональное управление проектами
projects and customer satisfaction. At Staco we do końca ku zadowoleniu klienta. W Staco stawiamy играет важную роль в успешной реализации
want to learn as much as possible about your sobie za cel zdobycie jak najszerszej wiedzy o Państwa проектов к полному удовлетворению
project. From the outset, we work in partnership, projekcie. Już od wczesnego stadium projektowego заказчиков. Компания Staco стремится к тому,
making your project our project. This approach współpracujemy z Państwem jako partnerami, tym чтобы получить как можно больше информации
means that our people in every department, from samym Państwa projekt staje się naszym projektem. о вашем проекте. Мы начинаем работать с
sales to production, understand how your grating Dzięki takiemu podejściu nasi pracownicy w każdym заказчиком как партнеры с самых ранних
will be used and what you expect from us. dziale, od sprzedaży aż do produkcji wiedzą, do jakich стадий проекта, что делает Ваш проект нашим
zastosowań przewidziano Państwa kraty i czego общим проектом. Благодаря такому подходу
Państwo oczekują od naszych produktów. сотрудники каждого нашего отдела – от отдела
продаж до производственного отдела, знают,
где и как будет применяться Ваш настил, и что
вы ожидаете от этого продукта.

If you have any questions, we will find a solution Mają Państwo jakieś pytania? Razem znajdziemy У Вас есть вопросы? Вместе мы найдем решение.
together. Thanks to our extensive expertise in rozwiązanie. Dzięki naszemu doświadczeniu Наш богатый опыт позволяет нам заранее
this field, we often identify potential problems możemy z góry zasygnalizować możliwe problemy выявить возможные проблемы, избежав таким
in advance and can respond proactively. This prevents i zapobiec kosztownym adaptacjom które mogłyby образом дорогостоящих дополнительных мер
costly modifications during both assembly and use. się pojawić już w trakcie montażu i użytkowania. во время сборки и эксплуатации.

Architectural, commercial or industrial factors Z architektonicznego, komercyjnego czy Если смотреть на применение изделия
mean that each application needs a different przemysłowego punktu widzenia każda adaptacja с архитектурной, коммерческой или
approach. But you are our main focus. We listen wymaga skoncentrowania się na czymś innym. Ale my промышленной точки зрения, то каждый
to your needs so that we can provide you with jesteśmy skoncentrowani na Was. Słuchamy Państwa раз акценты будут смещаться. Но для нас Вы
the optimal solution: an attractive design with życzeń tak, byśmy mogli zaoferować optymalne всегда находитесь в центре внимания. Мы
the most suitable gratings and stair treads - all rozwiązanie. Oznacza to doskonały projekt z прислушиваемся к Вашим пожеланиям, чтобы
in combination with well-planned assembly and najkorzystniejszymi kratami i stopniami, w połączeniu предложить Вам оптимальное решение.
completion. Staco not only offers competitive z dobrze zaplanowanym montażem i wykończeniem. Оптимальное решение означает, что эстетика
prices, we also share our knowledge. This means Staco oferuje więc nie tylko konkurencyjne ceny, lecz дизайна сочетается с самой выгодной
that, thanks to Staco, you can complete projects również dzieli się swoją wiedzą. A więc dzięki Staco ценой настилов и ступеней, а также с четко
faster and at lower costs, giving you a competitive mogą Państwo realizować swoje projekty szybciej i запланированными монтажом и отделкой.
edge! Gr8things, stronger together! po niższych kosztach i zyskać przewagę nad swoimi Staco предлагает Вам не только хорошие
konkurentami! Gr8things, stronger together! цены, мы также готовы поделиться своими
знаниями. Таким образом, благодаря Staco
Вы сможете реализовывать свои проекты
быстрее и экономичнее. Получая тем самым
преимущество перед своими конкурентами!
Gr8things, stronger together! Вместе мы сильнее!

34 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 3 5
Recognised quality Uznana jakość Признанное качество
Quality goes without saying at Staco. We place Jakość to dla firmy Staco oczywista sprawa. Высокое качество для Staco – это нечто само
high demands on our gratings, stair treads and Stawiamy wysokie wymagania naszym kratom, собой разумеющееся. Мы предъявляем
associated products, and you our customer stopniom schodowym i pokrewnym produktom. высокие требования к нашим настилам,
naturally do the same. We also strive to optimise Państwo, jako klienci oczywiście też. Dążymy przy ступеням и смежным продуктам. И Вы, как
the price-quality ratio. We have ISO 9001 tym do optymalnego stosunku ceny do jakości. заказчик, делаете то же самое. Поэтому мы
certification: our quality-assurance system Posiadamy certyfikat ISO 9001. Oznacza to, że nasz стремимся к оптимальному соотношению цен
complies with internationally recognised system jakości spełnia uznane międzynarodowo и качества. Мы сертифицированы по норме
standards and is assessed annually. In addition, normy, które są sprawdzane co roku. Ponadto ISO 9001. Это означает, что наша система
all our gratings and stair treads have the CE wszystkie nasze kraty oraz stopnie ze stali качества удовлетворяет международно
quality mark. So you can rest assured that Staco zwykłej, stali nierdzewnej i aluminium posiadają признанным нормам, которые проходят
products comply with the strictest European oznaczenie CE. Tym samym zyskują Państwo ежегодную аттестацию. Кроме того, все
directives and regulations and may be used in pewność, iż produkty Staco spełniają najbardziej наши изделия из (нержавеющей) стали и
any European country. Moreover, Staco is the first surowe dyrektywy i rozporządzenia europejskie i алюминия имеют знак качества CE. Таким
grating manufacturer with the cradle-to-cradle że można je stosować w każdym kraju w Europie. образом Вы получаете гарантию того, что
certificate. Ponadto Staco jako pierwszy producent krat продукты компании Staco удовлетворяют
pomostowych uzyskał certyfikat “Cradle to строжайшим европейским требованиям и
Cradle”. директивам, и что их можно использовать
в любой из европейских стран. Кроме того,
Staco стала первым производителем настилов,
получившим сертификат экологичности
«cradle-to-cradle».

36 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


> RecogniSed qualit y

STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 3 7


> sustainabilit y

Yo u r p a r t n e r i n s u s t a i n a b i l i t y Partner w zrównoważonym rozwoju Ваш партнер по ус тойчивому развитию


Sustainability is one of the Staco core values. Zrównoważony rozwój to jedna z kluczowych Устойчивое развитие относится к основным
We and also our clients are increasingly judged wartości firmy Staco. Coraz częściej ocenia się nas ценностям Staco. Нас и наших заказчиков все
in terms of sustainability or corporate social i naszych klientów pod kątem zrównoważonego чаще оценивают по устойчивости развития
responsibility. Every business decision has to rozwoju czy odpowiedzialności społecznej. Przy и ответственности предпринимательства.
achieve the right balance between people, każdej decyzji biznesowej staramy się znaleźć При каждом производственном решении мы
planet and profit. Staco continuously invests in równowagę pomiędzy człowiekiem, środowiskiem тщательно взвешиваем интересы человека,
efficient and environmentally-friendly production i interesem firmy. Staco inwestuje ciągle w metody окружающей среды и нашего производства.
methods and products. We save energy, waste produkcji oraz produkty oszczędne i przyjazne Staco постоянно инвестирует в экономные
as little as possible, use appropriate materials dla środowiska. Oszczędzamy energię, zużywamy и экологичные продукты и технологии.
and chemicals and recycle materials. Therefore, ją na minimalnym poziomie, korzystamy z Мы экономим электроэнергию, сводим до
Staco embraced the cradle-to-cradle principle właściwych rodzajów chemikaliów i materiałów i минимума неэффективные потери, используем
and is the first grating manufacturer to receive the wykorzystujemy je ponownie. Dlatego nasza firma оптимальные виды материалов и химикатов,
cradle-to-cradle certificate. This is an important przyjęła zasadę cradle-to-cradle i właśnie Staco а также повторно используем материалы.
recognition of our sustainable business practices. jest pierwszą firmą z branży krat pomostowych, Поэтому Staco с энтузиазмом разделяет
Using Staco gratings and stair treads with the która uzyskała certyfikat “Cradle to Cradle”. «cradle-to-cradle» - принцип производства
cradle-to-cradle certificate, you can demonstrate Kupując kraty w Staco, pokazują Państwo swoje «от колыбели до колыбели». Наша компания -
your social commitment and contribute to a zaangażowanie społeczne i przyczyniają się do первый производитель настилов, получивший
sustainable world. poprawy świata. сертификат «cradle-to-cradle». Это стало
важным признанием нашего стремления
к устойчивости в производственной
деятельности. Используя сертифицированные
настилы и ступени производства Staco, Вы
также можете продемонстрировать миру, что
Вы несете ответственность за окружающий мир
и стремитесь сделать его лучше.

38 | G R AT IN G T E C HN O LOGY > S TACO G R ATIN G S


STACO GR ATINGS > W W W. STACO. E U | 3 9
Staco Gratings UK Ltd Staco Belgium N.V.
Lingley House Offices Industriepark-Noord 19
Commissioners Road B-9100 Sint-Niklaas
Strood, Rochester T +32 (0)3 711 36 23
Kent, UK, ME2 4EE F +32 (0)3 711 37 31
T +44 (0)1634 72 33 72 E info@staco.be
F +44 (0)1634 72 55 72
E info@stacogratings.co.uk

Staco Nederland B.V. Staco Polska Sp. z o.o.


St. Jozefweg 68 ul. Fabryczna 8
NL-5953 JP Reuver PL-32-005 Niepołomice
T +31 (0)77 474 29 29 T +48 12 281 3505
F +31 (0)77 474 61 05 F +48 12 281 3333
E info@stacoroosters.nl E info@staco.pl

Staco Deutschland GmbH Staco Rošty CZ s.r.o.


Erftstrasse 19 Erbenova 2144/38
D-41238 Mönchengladbach CZ-586 01 Jihlava
T +49 (0)2166 6876 0 T +420 567 302 098
F +49 (0)2166 6876 151 F +420 567 300 251
E info@staco.de E info@staco-rosty.cz

This brochure has been created with the greatest possible care. However, no rights may be derived from its contents. member of www.rotogroep.nl

Staco-Gratings-2016-1

www.staco.eu