Вы находитесь на странице: 1из 12

«¨ÉòÐì §¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.

1. À¼õ 1 , µ÷ ±ñ «ð¨¼¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

74.674

À¼õ 1

I. §Áü¸ñ¼ ±ñ¨½ ±ñÁ¡Éò¾¢ø ±Øи

______________________________________________________________________ ( 1Ò )

II. §¸¡Ê¼ôÀð¼ þÄì¸ò¾¢ý þ¼Á¾¢ô¨À ±Øи.

_______________________________________________________________________ ( 1Ò )

III. §Á§Ä ¯ûÇ ±ñ¨½ þÕ¾ºÁ þ¼ ±ñ½¡¸ Á¡üÚ¸.

_______________________________________________________________________ ( 1Ò )

__________________________________________________________________________________________

2. ¸£§Æ ¯ûÇ «ð¼Å¨½ 1 , §¿§Ã¡ð¼ô §À¡ðÊ¢ø ãýÚ Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û


±ÎòÐ즸¡ñ¼ §¿Ãò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷ §¿Ãõ ( ¿¢Á¢¼ò¾¢ø )

ÌÁ¡÷ 4.35
̸ý 4
¸Á¡ø 4.4

«ð¼Å¨½ 1

I. þõãÅÕõ ±ÎòÐ즸¡ñ¼ ¦Á¡ò¾ §¿Ãò¨¾ ¿¢Á¢¼ò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

______________________________________________________________________ ( 2Ò )

II. þõãýÚ Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ±ÎòÐ즸¡ñ¼ ºÃ¡ºÃ¢ §¿Ãõ ŢɡÊ¢ø ±ùÅÇ× ?


________________________________________________________________________ ( 2Ò )

__________________________________________________________________________________________

3. «ð¼Å¨½ 2 , µ÷ «¨½òÐĸô Òò¾¸ì ¸ñ¸¡ðº¢ìÌ ÅÕ¨¸ Òâó¾Å÷¸Ç¢ý Å


¢Ø측ð¨¼ì ¸¡ðθ¢ÈÐ. º¢ÚÅ÷¸Ç¢ý Å¢Ø측Π¸¡ð¼ôÀ¼Å¢ø¨Ä.

Ó¾¢ÂÅ÷¸û 40%
þ¨Ç»÷¸û
º¢ÚÅ÷¸û 25%
«ð¼Å¨½ 2

I. þ¨Ç»÷¸Ç¢ý Å¢Ø측Π±ùÅ¡Ç× ?

________________________________________________________________________ ( 1Ò )

II. Òò¾¸ì¸ñ¸¡ðº¢ìÌ ÅÕ¨¸ Òâó¾Å÷¸Ç¢ý ¦Á¡ò¾ò ¦¾¡¨¸ 32 000 ±É¢ø ,


þ¨Ç»÷¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ±ýÉ?

________________________________________________________________________ ( 2Ò )

__________________________________________________________________________________________

4. À¼õ 2, ÒûÇ¢¸Ç¢ý «îÍòàÃò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.


B
D
A

À¼õ 2

I. B ÒûÇ¢¸Ç¢ý «îÍò àÃò¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

B = ______________________________________________________________ (1Ò)

II. ÒûÇ¢ A ³ 3 ÅÄÐ Àì¸õ ¿¸÷ò¾¢É¡ø ¸¢¨¼ìÌõ «îÍò àÃò¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

__________________________________________________________________________________________

2 1
5. ¾¢ÕÁ¾¢ ¸ÁÄ¡ 4ℓ ͨÅÀ¡Éõ Å¡í¸¢É¡÷ . «ÅüÈ¢ø À̾¢¨Âò ¾ý ¦ÀâÂÁ¸ÛìÌõ
5 10
À̾¢¨Âò ¾ý þ¨ÇÂÁ¸ÙìÌõ °üÈ¢ì ¦¸¡Îò¾¡÷.

I. «Å÷¸Ç¢ø ¡ÕìÌ «¾¢¸ «ÇÅ¢Ä¡É Í¨ÅÀ¡Éõ ¸¢¨¼ò¾Ð ?

_______________________________________________________________________ ( 1Ò )

II. ¾¢ÕÁ¾¢ ¸ÁÄ¡ ¾ý þÕÀ¢û¨Ç¸ÙìÌõ ÅÆí¸¢Â ¦Á¡ò¾ ͨÅÀ¡Éõ ℓ þø , ¸ñì¸


¢Î¸.
_______________________________________________________________________ ( 2Ò )

III. «Åâ¼õ ±ïº¢ÔûÇ Í¨ÅÀ¡Éò¨¾ , ℓ þø , ¸ñ츢θ.

_______________________________________________________________________ ( 1Ò )

__________________________________________________________________________________________

6. ´Õ ¿¢ÚÅÉõ Ó¾ø Á¡¾ò¾¢ø 35 000 ¯ñÊÂø¸¨Çò ¾Â¡Ã¢ò¾Ð. þÃñ¼¡ÅÐ Á¡¾õ 42 100


¯ñÊÂø¸¨Çò ¾Â¡Ã¢òÐ. «¨Å 15 ¦ÀðʸǢø ºÁÁ¡¸ «Îì¸ôÀð¼Ð .

I. «ó¿¢ÚÅÉõ ¾Â¡Ã¢ò¾ ¦Á¡ò¾ ¯ñÊÂø¸û ±ò¾¨É ?

_______________________________________________________________________ ( 1Ò )

II. ´ù¦Å¡Õ ¦ÀðʸǢÙõ ±ò¾¨É ¯ñÊÂø¸û «Îì¸ôÀð¼É ?

________________________________________________________________________ ( 2Ò )

III. ´Õ §ÀÃí¸¡Ê 162 ¬Â¢Ãõ ¯ñÊÂø¸û ¦¸¡ûÓ¾ø ¦ºö¾Ð . «ô§ÀÃí¸¡ÊìÌ ´Õ


¦ÀðÊ¢ø 3 000 ¯ñÊÂø¸û «Î츢ɡø , ±ò¾¨É ¦ÀðÊ §¾¨ÅôÀÎõ ?

________________________________________________________________________ ( 2Ò )

7. À¼õ 3 , ãýÚ ¦Åù§ÅÚ «ÇÅ¢Ä¡É Ã¢Àý¸Ç¢ý ¿£Çò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.


W X Y

32.2m 250cm 1.8m

I. âÀý X - ý ¿£Çò¨¾ m - ø, ¸½ì¸¢Î¸.

________________________________________________________________________ (1Ò)

II. ÌÓ¾¢É¢ìÌ ¬º¢Ã¢Â÷ §Á¨º¨Âî ÍüÈ¢ «Äí¸Ã¢ì¸ 35 m âÀý §¾¨ÅôÀð¼Ð . «Åû


þõãýÚ Ã¢Àý¸¨ÇÔõ ÀÂýÀÎò¾ ±ñ½¢É¡û.
«ÅÙìÌ ¬º¢Ã¢Â÷ §Á¨º¨Âî ÍüÈ¢ «Äí¸Ã¢ì¸ þõãýÚ Ã¢Àý¸Ç¢ý ¿£Çõ
§À¡ÐÁ¡É¾¡ ? ¿¢ÕÀ¢ì¸×õ.

________________________________________________________________________ (2Ò)
__________________________________________________________________________________________

8. «ð¼Å¨½ 3 , ¾¡Á¡ý ¦ºó§¾¡º¡Å¢ø ź¢ìÌõ Áì¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â ¸¡ðθ¢ÈÐ.

Áì¸û ±ñ½¢ì¨¸
¦ÀâÂÅ÷¸û 35 %
þ¨Ç»÷¸û ÌÆ󨾸¨ÇÅ¢¼ 300
§À÷ «¾¢¸õ
ÌÆ󨾸û
«ð¼Å¨½ 2

¾¡Á¡ý ¦ºó§¾¡º¡Å¢ø Áì¸û ±ñ½¢ì¨¸ 600.

i. ¾¡Á¡ý ¦ºó§¾¡º¡Å¢ø Å¡Øõ ÌÆ󨾸Ǣý ±ñ½¢ì¨¸ ±ùÅÇ×?


________________________________________________________________________ (2Ò)

ii. «ð¼Å¨½ 3 - þý Ш½Ô¼ý , ¾¡Á¡ý ¦ºó§¾¡º¡Å¢ø Å¡Øõ

Áì¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Â À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸×õ.

Áì¸û ±ñ½¢ì¨¸

______ À¢Ã¾¢¿¢¾¢ì¸¢ÈÐ

________________________________________________________________________ (1Ò)

9. ¸£§Æ ¯ûǨŠÁ¡Ä¡ ÁüÚõ ÀÃÁÉ¢ý ¯¨Ã¡¼¨Äì ¸¡ðθ¢ÈÐ.


நான் உன்னைவிட 1 525g
என்னுடைய எடை 39 000g .
எடை குறைவு.

Á¡Ä¡ ÀÃÁý

I. ÀÃÁÉ¢ý ±¨¼¨Â kg-þø ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

II. þÅ÷¸û þÕÅâý ¦Á¡ò¾ ±¨¼¨Â kg - þø ¸½ì¸¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

__________________________________________________________________________________________________

10. ±ñ§¸¡Î 1 , ´Õ ¾ºõ ±ñ§¸¡ð¨¼ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

0.25 0.3 Y 0.4 0.45 Z

I. Z - þý Á¾¢ô¨À À¢ýÉò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)
II. Y + 12.4 - Z =
¸½ì¸¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

__________________________________________________________________________________________

11. À¼õ 4 , ´Õ Ó째¡½ò¨¾Ôõ ´Õ ¦ºùŸò¨¾Ôõ ¸¡ðθ¢ÈÐ.

6cm

20cm 10cm
À¼õ 4

I. Ó째¡½ò¾¢ý ÀÃôÀǨŠcm2 , ¸½ì¸¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

II. ¦ºùŸò¾¢ý ÀÃôÀǨŠ¸½ì¸¢Î¸. Ó째¡½õ ÁüÚõ ¦ºùŸò¾¢ý ÀÃôÀÇÅ¢ø


¯ûÇ Å¢¸¢¾õ ±ýÉ?

________________________________________________________________________ (3Ò)
12. À¼õ 5 , ¿¡ýÌ þ¼í¸Ç¢ý àÃò¨¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

3.2km Y Z

X
À¼õ 5

WX - ìÌõ ,X-Ä¢ÕóÐ Y-ìÌõ ºÁàÃÁ¡Ìõ . Y-¢ĢÕóÐ Z-ìÌ ¯ûÇ àÃõ X-¢ĢÕóÐ Y-ìÌ

¯ûÇ àÃò¨¾ Å¢¼ 1.835km «¾¢¸Á¡Ìõ.

I. Y-¢ĢÕóÐ Z-ìÌ þ¨¼Â¢Ä¡ý àÃò¨¾ km þø ¸½ì¸¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

II. W-ŢĢÕóÐ Z-ìÌ ¯ûÇ àÃò¨¾ m-þø ¸ñÎôÀ¢Ê

________________________________________________________________________ (3Ò)

__________________________________________________________________________________________

13 À¼õ 6 , ´Õ Á¸¢Øó¾¢ý Å¢¨Ä¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

RM 47 000

§Á§Ä ¯ûÇ Á¸¢ØóÐìÌ 40 % ¸Æ¢× ¸¢¨¼ò¾Ð.

À¼õ 6
I. ¸Æ¢× ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Å¢Ø측ð¨¼ô À¢ýÉò¾¢ø ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

________________________________________________________________________ (1Ò)

II. ¾¢Õ.§Â¡¸ý «õÁ¸¢Øó¾¢üÌî ¦ºÖò¾ §ÅñÊ ¦¾¡¨¸ ±ùÅÇ×?

________________________________________________________________________ (3Ò)

__________________________________________________________________________________________

14. கீ ழே கொடுக்கப்பட்ட எண்கள் கணித பாடத்தில் 5 மாணவர்கள் பெற்ற

புள்ளிகளைக் காட்டுகிறது.

85 75 90 85 92

I. மேலே கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் விச்சகத்தைக் கண்டறிந்து எழுதுக.

________________________________________________________________________ (2Ò)

II. ஒரே மாதிரியான புள்ளிகள் பெற்ற மாணவர்களின் விழுக்காடு எத்தனை?


________________________________________________________________________ (3Ò)

15. «ð¼Å¨½ 4 , X ¿¢ÚÅÉõ 4 Á¡¾í¸Ç¢ø Å¢üÈ ÌÇ¢ÕðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ. §Á

Á¡¾ò¾¢ø Å¢ü¸ôÀð¼ ÌÇ¢ÕðʸǢý ±ñ½¢ì¨¸ ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀ¼Å¢ø¨Ä.

Á¡¾õ Å¢ü¸ôÀð¼
ÌÇ¢Õðʸû

ƒÉÅâ 25
À¢ôÃÅâ 24
Á¡÷î 30
²ôÃø 22
§Á

«ð¼Å¨½ 4

³óÐ Á¡¾í¸Ç¢ø Å¢üÈ ¦Á¡ò¾ ÌÇ¢Õðʸû 130 ¬Ìõ.

I. §Á Á¡¾ò¾¢ø Å¢ü¸ôÀð¼ ÌÇ¢Õðʸ¨Çì ¸½ì¸¢Î¸.

________________________________________________________________________ (2Ò)

II. ´ù¦Å¡Õ ÌÇ¢ÕðʸÙìÌõ ¾Ä¡ RM468.95 Ä¡Àõ ¸¢¨¼ìÌÁ¡É¡ø «ùŨÉòÐ ÌÇ


¢ÕðʸÙìÌõ ±ùÅÇ× Ä¡Àõ ¸¢¨¼ìÌõ?
Å¢¨¼¨Âì ¸¢ðÊÂ Ã¢í¸¢ðÊø ÌÈ¢ôÀ¢Î¸.

________________________________________________________________________ (3Ò)