Вы находитесь на странице: 1из 23

s eri e nou ă vol. XIII nr.

1-2 
V
se r ie no uă vol. VIII nr. 1 - 2

CHIŞINĂU 2017
Chișinău 2012
2010
ISSN 1857-016X

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI


INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor şef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Leviţki

Colegiul de redacţie/Editorial Board

Dr. hab. Igor Bruiako (Odesa), dr. Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Chişinău), dr. Roman Croitor
(Aix-en-Provence), dr. hab. Valentin Dergaciov (Chişinău), prof. dr. Svend Hansen (Berlin),
dr. Maia Kaşuba (Sankt Petersburg), prof. dr. Michael Meyer (Berlin), prof. dr. Eugen Nicolae
(Bucureşti), prof. dr. hab. Gheorghe Postică (Chişinău), dr. Svetlana Reabţeva (Chişinău), prof.
dr. Petre Roman (Bucureşti), dr. hab. Eugen Sava (Chişinău), dr. hab. Sergei Skoryi (Kiev), prof.
dr. Victor Spinei, membru al Academiei Române (Bucureşti), dr. Nicolai Telnov (Chişinău),
dr. hab. Petr Tolochko, membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei (Kiev), dr. Vlad
Vornic (Chişinău)

Secretar de redacţie/editorial secretary – Larisa Ciobanu

Machetare şi prelucrarea materialului ilustrativ/


layot and processing of the illustrative material – Ghenadie Sîrbu

Manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb, precum şi orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacţie al
„Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural AŞM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, MD-2001,
Chişinău, Republica Moldova, proces-verbal nr. 09 din 26 septembrie 2017

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Архео-
логического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия АНМ, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1,
MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the „Archaeological
Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, 1 Stefan cel Mare si Sfant
bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialişti în domeniu


Все опубликованные материалы рецензируются специалистами
All the papers to be published are reviewed by experts

© AŞM, 2017
CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Николай Анисюткин (Санкт-Петербург). Новые данные о первоначальном


заселении Восточно-Европейской равнины в раннем палеолите ..................................................6

Сергей Коваленко (Кишинэу), Алиса Ларионова (Санкт-Петербург).


Кремневые и обсидиановые микролиты из нижних культурных слоев
стоянки позднего палеолита Косэуць ........................................................................................................16

Иван Радомский (Киев). Генезис кремневой индустрии Триполья В/І


в Среднем Поднестровье ..........................................................................................................................22

Alexandru Levinschi (Chişinău). Vârfuri de săgeată descoperite în aşezările getice


din silvostepa Nistru-Prut ...........................................................................................................................41

Vasile Haheu (Chişinău). Peisajul cultural arheologic la tracii septentrionali: spaţii de habitat
în contextul cotidianului, activităţii de producere şi al sacrului (sec. VII/VI-III a.Chr.)....................51

Vasile Haheu, Dumitru Bratco (Chişinău). Cosorul în viticultura Moldovei: origini,


evoluţie, tradiţii .............................................................................................................................................66

Vlad Vornic (Chişinău). Istoricul cercetării arheologice a oraşului medieval


de la Costeşti-Gârlea ....................................................................................................................................76

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ


ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Игорь Бруяко (Одесса), Сергей Агульников (Кишинэу). Погребения эпохи


раннего – среднего бронзового века на территории предместья городища Картал .................86

Василий Ильчишин (Тернополь). Погребение коней в кургане эпохи бронзы около


Гусятина Тернопольской области (по результатам спасательных исследований
2015 года) .....................................................................................................................................................104

Oleg Leviţki, Livia Sîrbu (Chişinău). Investigaţiile arheologice din anul 1984 în situl
Trinca „Izvorul lui Luca” ..............................................................................................................................111

Александр Назаров, Сергей Скорый, Денис Гречко (Киев). Новое о погребениях


скифской архаики в Днепровском Лесостепном Правобережье ...................................................122

Василь Чекурков (Ровно). Археологические исследования могильника XVI-XVIII вв.


в г. Ровно (по материалам раскопок 2007 г.) ........................................................................................134

Adrian Adamescu, Tudor Mandache (Galaţi). Descoperiri arheologice aparținând


secolelor VIII-X p.Chr. din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, județul Galați ........................141

Serghei Curceatov (Chişinău). Indicii ale pătrunderii timpurii a islamului în zona


nord-vest pontică (considerații pe marginea problemei) ........................................................................161

Сергей Семенчук (Хмельницк). О языческих древностях левобережной части


Среднего Поднестровья: история и археология .................................................................................168
DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Victoria Surdu (Chişinău). Caracteristicile ritualului funerar al culturii Iamnaia


în spațiul carpato-nistrean ........................................................................................................................175

Алексей Крютченко (Киев). Городища-убежища скифского времени


Днепро-Донской лесостепи .....................................................................................................................181

Игорь Цеунов, Дарья Черкасская (Киев). Методологический перелом


в советской археологии: взгляд из Киева (по материалам НА ИА НАНУ) .................................197

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ


ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (Aix-en-Provence), Ghenadie Sîrbu (Chişinău). Animal remains from the
Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 1 ...............................215

Владимир Колода (Харьков), Роман Кройтор (Экс-ан-Прованс).


Животноводство населения салтовской культуры в лесостепной части
Северского Донца (Украина). Часть 3 ...................................................................................................220

Андрий Голубев (Харьков). Сравнительное исследование типов сабель


салтовской археологической культуры и технологии их изготовления ......................................235

Ludmila Bacumenco-Pîrnău (Chişinău), Luminiţa Bejenaru (Iaşi). Resursele alimentare


de origine animală utilizate în Moldova medievală. O cronică a cercetărilor
arheozoologice în perioada postbelică ......................................................................................................250

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE –


РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Запоздалые размышления по поводу одной коллекции (Рец.: Скорый С.А.,


Зимовец Р.В. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции.
Киев: Видавець Олег Філюк, 2014, 180 с.) (Денис Топал, Кишинэу) ................................................260

Mugur Andronic, Cercetări arheologice în Bucovina. Aşezările din secolele IV-VI


de la Todireşti, jud. Suceava (cu informaţii şi despre situl Gava-Holihrady).
Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2016. 86 pagini text, plus 60 planșe cu ilustrație,
inclusiv 3 hărți și 2 tabele. ISBN 978-606-8698-09-0
(Larisa Ciobanu, Chişinău) .........................................................................................................................265

Стела Дончева. Калъпи и матрици от българското средновековие (ІХ–ХІV в.)


[Stella Doncheva. Molds and dies from Bulgarian middle ages (IXth – XIVth c.)].
Veliko Tirnovo. Publishing house „Фабер“, 2015. 312 pages with 6 pages of English
summary, 185 pages of catalogue, 15 pages of appendix, ISBN 978-619-00-0337-3
(Svetlana Reabteva, Chişinău) .....................................................................................................................267

George Dan Hânceanu, Două ateliere meșteșugărești din târgul medieval al


Romanului (secolele XV și XVII): rezultatele supravegherilor și săpăturilor
din 2012-2013, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2017, 206 pagini,
78 figuri și LI planșe. ISBN 978-606-654-231-9
(Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Chişinău) ..................................................................................................270
VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ – НАУЧНАЯ ХРОНИКА – SCIENTIFIC LIFE

Masa rotundă Arheologia Moldovei: Trecut, Prezent şi Viitor. 165 de ani


de la naşterea arheologului Ion Casian Suruceanu (Livia Sîrbu, Chişinău) ...........................................272

Lansarea volumului semnat de dr.hab. Valentin Dergaciov


Новые методы анализа и интерпретации фаунистических остатков
из археологических исследований (на примере поселения культуры Криш
Сакаровка I) // New methods of analysis and interpretation of faunal
remains from archaeological investigation (with a case study of Cris culture
settlement Sacarovca I) (Ghenadie Sîrbu, Chişinău) ..............................................................................274

Conferinţa ştiinţifică internaţională Patrimoniul cultural – cercetare, valorificare,


promovare, ediţia a IX-a (Livia Sîrbu, Larisa Ciobanu, Chişinău) .......................................................276

IN HONOREM

Dr. Mugur Andronic la a 60-a aniversare (Bogdan Niculică, Suceava) ..............................................279

IN MEMORIAM

G.P. Sergeev – promotor al istoriei locale în RSSM


(Sergiu Matveev, Adrian Pelivan, Chişinău) .............................................................................................285

Vsevolod Marchevici. 100 de ani de la naştere (Sergiu Bodean, Chişinău) .......................................291

Г.Б. Федоров и его научное наследие. К столетию со дня рождения


(Роман Рабинович, Кишинэу) ..................................................................................................................294

90 de ani de la naşterea lui Gheorghe Cebotarenco (12.05.1927 – 25.09.2014)


(Nicolai Telnov, Chişinău) ...........................................................................................................................305

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION..............308

INFORMAŢII ŞI CONDIŢIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE...............................311

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА....................313

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL


MAGAZINE...................................................................................................................................................315
MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Игорь Бруяко, Сергей Агульников

Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века


на территории предместья городища Картал

Keywords: burials, Bronze Age, fortified settlement, Pit-Grave Culture.


Cuvinte cheie: morminte, epoca bronzului, cetate, cultura Iamnaia.
Ключевые слова: погребения, бронзовый век, городище, Ямная культура.

Igor Bruiako, Serghei Agul’nikov


The Early-Middle bronze ages tombs from the Kartal fortress
The burials of Early- and Middle Bronze Age discovered by excavations of Kartal hill fort are analyzed in this article. One
part of them belongs to the Pit-Grave Culture (later period), another – to the Culture Mnogovalikovaja. Allburials aresituated in the
vicinity of ancient site, abandoned during the most part of the Bronze Age. The part of Pit-Grave burials representsflat/ pitgraves
(non-kurgan). We assume that the seasonal settlement was located here in some periods of Bronze Age, while in the steppe of East-
ern Europe dominated the populations of cattle-breeders.

Igor Bruiako, SergheiAgul’nikov


Mormintele din perioada epocii bronzului timpuriu şi mijlociu din apropierea cetăţii Cartal
În lucrarea de față se analizează o serie de morminte din perioada timpurie și mijlocie a epocii bronzului, descoperite în
urma cercetărilor fortificației de la Cartal. O parte dintre ele sunt atribuite culturii Iamnaia (perioada târzie), altele culturii Mno-
govalikovaia. Complexele funerare au fost semnalate în apropierea fortificației care a fost abandonată în cea mai mare parte a
epocii bronzului. O parte din complexele Iamnaia sunt reprezentate de morminte plane. Presupunem existența în spațiul dat a unei
stațiuni sezoniere ce a funcționat în perioade diferite ale epocii bronzului, timp în care stepele Europei de Est au fost dominate de
populațiile păstorești.

ИгорьБруяко, Сергей Агульников


Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века на территории предместья городища Картал
В статье анализируются погребения раннего и среднего бронзового века, обнаруженные при раскопках городища
Картал. Часть из них относится к ямной культуре (поздний период), другие – к культуре Многоваликовой керамики
(КМК). Все захоронения находятся в непосредственной близости от городища, заброшенного в течение большей части
бронзового века. Часть ямных захоронений представляют собой грунтовые могилы (бескурганные). Мы предполагаем,
что здесь могла располагаться сезонная стоянка в определённые периоды бронзового века, в то время когда в степях Вос-
точной Европы доминировали популяции скотоводов.

Городище Картал расположено вблизи с. Все публикуемые комплексы были обнаружены


Орловка (Ренийский район Одесской обл.), на в ходе раскопок на территории посада за период
правом берегу Дуная. Местонахождение венча- с 2004 г. по настоящее время (рис. 1).
ет вершину субширотного высокого мыса пер- Памятник многослойный, однако, слоя,
вой надпойменной террасы. Ядро памятника который бы соответствовал местонахождению
(акрополь) находилось на господствующей воз- с постоянным циклом обитания для большей
вышенности (эрозионный выступ, или попро- части бронзового века, пока не зафиксирова-
сту вершина древней горы) имеющей офици- но. Эпоха энеолита – первый большой период
альный топоним – «Каменная гора». С востока в истории памятника – завершается вместе с
(СВВ и ЮВВ) к акрополю примыкала террито- финалом поселения культуры Чернавода I.
рия радиусом 300-400 м. Это площадь представ- Следующий раз крупное поселение возника-
ляла собой предместье городища (или посад). ет в Картале только в эпоху поздней бронзы.

Revista Arheologică, serie nouă, vol. XIII, nr. 1-2, 2017, 86-103
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 87

Рис.1. Расположение объектов в окрестностях городища Картал. 1 – погребение №24; 2 – погребение №162; 3 – погре-
бение №203; 4 – погребение №532; 5 – погребение №3. (уч. «Юго-Восточный», раскоп I)
Fig. 1. Situation of archaeological objects near Kartal fortress. 1 – Tomb 24; 2 – Tomb 162; 3 – Tomb 203; 4 – Tomb 532; 5 –
Tomb 3 (The South-Vest section).
Таким образом, публикуемые материалы отра- ловка. Первым таким объектом был курган, рас-
жают обширный и слабо насыщенный период, копанный в 1974 году, в котором были открыты
соответствующий раннему и среднему брон- захоронения среднего бронзового века [Subbotin
зовому веку. 1984, 43-48]. Ещё один крупный курган (высо-
В то же время, эта эпоха сравнительно не- той до 3 м) исследовался к северу от Орловки в
плохо изучена в прилегающих районах между 1981 г.1. Здесь, наряду с основным погребением
озёрами Кагул и Ялпуг. Преимущественно, речь периода позднего энеолита – раннего бронзово-
идёт о погребальных памятниках курганного го века, находились также впускные погребения
типа. Многолетними работами на этой террито- раннего – позднего бронзового века [Bondari,
рии было исследовано более 70 курганов различ- Subbotin 2000, 154-162]. В 2007 г. рядом с горо-
ных культурно-исторических эпох, образующиe дищем, в 200 м восточнее границы посада, был
как компактные могильники, так и изолирован- раскопан небольшой курган с основным погре-
ные курганные насыпи, расположенные на зна- бением эпохи энеолита и впускными периода
чительном расстоянии друг от друга. Подавляю- ранней и средней бронзы [Bruiako, Dzigovskii
щие количество курганов возникло в различные 2011, 273-278]. Этим исчерпывается перечень
периоды раннего и среднего бронзового века. памятников эпохи ранней-средней бронзы, из-
В курганных группах «межозерья» отмечается ученных ранее в окрестностях городища Картал.
преобладание основных захоронений ямной И мы переходим к публикации объектов этого
культуры, с которыми связано сооружение боль- времени, раскопанных непосредственно на тер-
шинства курганных насыпей [Toshchev 1992, 48].
1. Начальник экспедиции Р.Д. Бондарь. Раскопки кургана
Исследовались курганы и в окрестностях с. Ор- проводил И.А. Алексеев.
88 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

ритории городища. Описание погребений даёт- же, по-видимому, небольшому кургану, сни-
ся по годам раскопок. велированному ещё в древности2, относится
и погребение №15, размытое водой и доиссле-
2005 г. дованное в 2005 г.3. Погребения №№1-8, судя
Погребение №24 (рис. 8,3). На участке по круговой планировке, вероятно, обознача-
скошенного кукурузного поля в промоине, ра- ют один из секторов древнего кургана, скорее
бочие экспедиции обнаружили человеческий всего западную часть насыпи.
череп. Расчистка квадратом 1,5х1,5 м выяви- Погребение №1. Одиночный череп зафик-
ла погребение. Захоронение находилось севе- сирован на отметке –40см. Череп фрагментиро-
ро-восточнее городища и довольно далеко от ван, лежал на левой стороне, лицевой частью на
него – 750 м к СВ от акрополя, и, примерно 500 ЮЗ. Примерно в 10 см к ЮЗ от черепа человека
м от границы посада (рис. 1). Не вполне обыч- лежал череп собаки, а к СВ, на таком же рас-
на и топография объекта. Погребение распо- стоянии – небольшой плоский камень. Череп
ложено в северной, пойменной части мыса, окружал очень плотный суглинистый грунт. Ве-
которая в периоды сильных паводков покры- роятно, погребальная яма была им забутована.
валась водой. Разрушение захоронения, скорее всего, связано
Несмотря на то, что костяк залегал прак- с ямой №9 античного времени. Судя по наличию
тически у самой поверхности земли (по совре- некоторых признаков, отмеченных в других, на-
менным условиям), погребальную яму удалось дёжно атрибутированных погребениях КМК
проследить. В плане, она овальной формы, вы- (использование камня, глинистая забутовка),
тянута по линии ССЗ-ЮЮВ. Размеры – 140х90 погребение №1 можно отнести к этому же куль-
см. Глубина – 3-4 (до 5) см. Погребенный ле- турно-хронологическому горизонту.
жал на левом боку в сильно скорченном со- Погребение №2 (рис. 3). Погребённый ле-
стоянии, головой на ЮВ. Кости ног согнуты жал в сильно скорченной позе на правом боку
в коленях. Правое колено подтянуто к живо- головой на ЮЮВ. Кости рук согнуты в локте
ту, левое находилось на уровне груди. Правая под прямым углом и перекрещены таким обра-
рука согнута в локте под острым углом, левая зом, что лучевые кости левой руки лежали по-
вытянута вдоль туловища. верх плечевой (чуть выше локтя) правой. Кости
За исключением небольшого фрагмента ног согнуты под очень острым углом. Колено
лепной керамики, найденного в западной ча- левой ноги вплотную подведено к левой руке.
сти ямы ниже конечностей, других вещей в Костяк был обложен сланцевыми кам-
погребении не обнаружено. Да и сам фрагмент нями, поставленными на ребро. Два крупных
мог попасть в контур погребальной ямы слу- камня находились за спиной. Маленький ка-
чайно. Тем не менее, полагаем, что данное по- мень лежал плашмя сверху на верхней гра-
гребение можно датировать эпохой средней(?) ни крупного, поставленного на ребро. Перед
бронзы. грудью, на коленном суставе правой ноги и
костях левой руки стоял еще один камень. Не-
2007 г. Раскоп III большой камень находился за головой.
Раскоп III (рис. 2) был заложен для из- Хотя погребальная яма не прослежена,
учения участка поселения раннего железного однако, судя по конфигурации камней, кото-
века. Однако кроме объектов этого периода в рые вероятно опирались на стенки погребаль-
раскопе открыто 8 погребений, 5 из которых ной ямы, последняя должна была иметь фор-
уверенно датируются эпохой бронзы (ямная му близкую к овальной. Отметки камней: верх
культура и КМК). Три остальных сильно раз-
рушены, но, по ряду соображений, их, скорее 2. Об этом косвенным образом свидетельствует тот факт,
что курган не отмечен на топосъёмке местности, впер-
всего, также можно отнести к эпохе средней вые проведённой в 1848 г. экспедицией графа А.С. Ува-
бронзы (КМК). Расположение этих погребе- рова. В тоже время, на плане отмечены другие насыпи, в
ний, а также разрез восточного борта раско- том числе и практически полностью спланированные в
настоящее время.
па, свидетельствуют о том, что захоронения
3. Погребение в неглубокой яме. Костяк лежал вытянуто
были перекрыты курганной насыпью. К этому на спине головой на запад. Инвентарь отсутствовал.
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века...

Рис. 2. Раскоп III/2007 г.


Fig. 2. Plane of Section III/2007.
89
90 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

–55-57, низ –75 см. Костяк залегал на


уровне –75-77 см. Заполнение над ко-
стяком суглинистое, исключительно
плотное, по фактуре похожее на сыр-
цовую массу.
Погребение №3 (рис. 3). Располо-
жено в 1 м к северу от погр.№2 (рис. 2).
Яма имеет форму близкую к овалу. За-
падная стенка прослеживается плохо.
Контур ямы зафиксирован на отметке
–77 см, череп проступил на отметке
–72 см. Дно ямы имеет отметку –85-88
см. Погребённый лежал в среднескор-
ченном положении на левом боку го-
ловой на ЮЮВ. Левая рука вытянута
вдоль туловища под углом к нему. Пра-
вая согнута в локте под прямым углом,
кисть должна была лежать на плечевой
кости левой руки. Кости ног сильно
согнуты в коленях. Грунт заполнения
ямы аналогичен двум предыдущим
погребениям – плотный, суглинистый.
Инвентарь. Под локтем левой
руки находилась круглая вогнутая ко-
стяная пряжка с центральным сквоз-
ным отверстием (рис. 4,3). Тип пряж-
ки позволяет датировать погребение
ранним этапом КМК.
Погребение №4 (рис. 3). Располага-
лось в нескольких десятках сантиметров
от края ямы погребения №3 (рис. 2). По-
гребальная яма имеет форму близкую к
овалу (западная, длинная стенка почти
ровная), вытянутому по линии С-Ю.
Контур зафиксирован на отметке –68- Рис. 3. Раскоп III/2007 г. Погребения №№2, 3, 4.
75 см. Размеры ямы 125х70 см, глубина – 5-10 см.
Fig. 3. Section III/2007. The tombs 2, 3-4.
Костяк лежал в скорченном положении
на левом боку головой на ЮЮВ. Сохранность длины лучевых костей левой руки, поверх них
плохая. Отсутствуют кости таза и позвоноч- лежала пряжка, изготовленная из какого-то
ного столба. Череп (отметка –67 см) наклонён белого, зернистого минерала, похожего на але-
вниз к левому плечу. Левая рука чуть согнута бастр. Изделие отлично зашлифовано, имеет
в локте, лежит вдоль туловища. Кости правой центральное отверстие, снабжённое втулкой
согнуты в локте под прямым углом и лежат и небольшое отверстие на широкой плоскости
поверх плечевой кости левой руки чуть выше пряжки (рис. 4,4).
локтя. Кости ног сильно согнуты в коленях. Погребение относится к КМК. В отличие
Инвентарь. За спиной на уровне грудных от предыдущих захоронений данного периода,
позвонков остриём к спине лежал длинный в заполнении ямы не отмечены следы глини-
плоский хорошо зашлифованный камень. стой забутовки.
Одна из его длинных сторон закруглена, другая Погребение №5 (рис. 4,1). Располагалось
клиновидная в сечении (рис. 4,5). На середине на прирезке по восточному борту раскопа (рис.
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 91
при сооружении ямы антич-
ного времени (№4а).
Западнее костяка, бук-
вально в 10-15 см расчищено
скопление сланцевых камней
средних размеров. Камни
уложены плашмя. Полагаем,
что это скопление связано с
упомянутой античной ямой.
Череп погребения №5 про-
ступил на отметке –32 см.
Уровень залегания костяка
–46-47 см. Отметки верха
камней –32, –40, –50 см. При
расчистке скелета отмечал-
ся исключительно плотный
грунт, аналогичный погребе-
ниям №№1–3.
Погребение №6 (рис.
4,2). Располагалось непо-
средственно под погр.№5 с
незначительным смещени-
ем к западу. Яма правиль-
ной прямоугольной формы,
ориентирована с ССЗ на
ЮЮВ. Её контур зафикси-
рован на отметке –80-85 см.
Размеры ямы: 155х95 см,
глубина –60-65 см. В яме на-
ходилось 2 костяка, которые
были уложены головами в
противоположные стороны
(«валетом»). Первый скелет
(южный), был ориентирован
головой на ЮЮВ. Он зани-
мал бóльшую часть ямы и
Рис. 4. Раскоп III/2007 г. Погребения №№5, 6. Ин-
вентарь из погребений №3 (3), №4 (4, 5) и фрагмент лежал на спине в положении средней скорчен-
керамики, предположительно из погребения №7 (6). ности. Кости правой руки вытянуты вдоль ту-
ловища, левой – согнуты под прямым углом,
Fig. 4. Section III/2007. Tombs 5-6; archaeological in- при этом, лучевые кости лежали поперёк живо-
ventory from tombs 3 (3), 4 (4, 5); and one fragment of
та. Между левой плечевой костью и позвоноч-
pottery from Tomb 7 (6).
ным столбом прослежены интенсивные вклю-
2). Погребальная яма не прослеживалась. Ко- чения ярко-белой мелкой крошки. Кости ног
стяк лежал на спине с поворотом на левый бок, согнуты под острым углом и уложены вправо.
головой на ЮВ. Руки были сложены на животе Пятки располагались у лицевой части черепа
так, что лучевые кости располагались парал- второго скелета, который находился в положе-
лельно друг другу (аналогично погр.№2). Ноги нии очень сильной скорченности. Настолько
согнуты в коленях, которые первоначально, сильной, что занимал всего лишь четвёртую
возможно были подняты кверху. Кости голеней часть ямы (северо-восточный угол). Судя по
не сохранились, вероятно, они были срезаны костям рук, они обхватывали ноги чуть ниже
92 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

колен. Коленные суставы находились почти у залегали на склоне какой-то невысокой (до 30
самой груди. см) насыпи. Таким образом, ансамбль погре-
Костяки залегали на подсыпке грунта тол- бений ранней и средней бронзы раскопа III
щиной до 5 см. Оба достаточно густо посыпаны является курганным и составляет западную
охрой. Инвентарь в погребении отсутствовал. часть насыпи кургана. Возможно, ямное по-
Захоронение следует отнести к ямной культуре. гребение №6 является центральным. Однако
Погребение №7. Одиночный череп и раз- не исключено и то, что основное захоронение
розненные кости скелета обнаружены в за- находится где-то восточнее. В любом случае,
полнении ямы №18 эпохи среднего гальшта- расширение раскопа в этом направлении пока
та (рис. 2). Наряду с типичной гальштатской невозможно, так как с этой стороны вплотную
керамикой, в заполнении найден столь же к раскопу примыкает полевая дорога.
типичный фрагмент венчика лепного горшка
КМК. Он украшен тремя параллельными ва- 2009 г. Раскоп IV
ликами с пальцевыми вдавлениями (рис. 4,6). Погребение №162 (рис. 5). Прямоугольная
Вероятно, при сооружении ямы №18 было раз- яма со слегка закруглёнными углами выявлена
рушено ещё одно погребение КМК. на отм. –88-98 см (поверхность понижается
Погребение №8. Представляло собой бес- с юга на север). На глубине 1 м (10-12 см от
порядочное скопление костей (крестец, ребра, уровня контура) в южном секторе ямы зафик-
отдельные кости рук), которое залегало в слое- сирован уступ, который полностью обрамляет
толщиной 40 см между погр.№5 и уровнем фик- южную (короткую) стенку. Его ширина здесь
сации контуров ямы погр.№6. Хронологический до 35 см. Далее, поворачивая вслед за восточ-
диапазон между этими двумя погребениями ной и западной стенками, уступ постепенно
определяет и время совершения погребения №8 сужается и, примерно на середине длины ямы
и время его разрушения. Однако, нельзя исклю- сливается с длинными стенками. Размеры ямы
чить и то, что погребение №8 предшествовало по верхнему контуру 270х130-135 см.
по времени погребению №6. Процесс вторично- Погребённый лежал на грунтовой подсып-
го (беспорядочного) «захоронения» костей ске- ке толщиной до 30 см. Причём, в этой подсыпке
лета погребения №8 мог происходить двумя пу- прослежен контур прямоугольной ямы (130х75
тями. Первый. Яма погребения №6 имела уступ см) в которой собственно, и находился костяк.
(довольно широкий) на котором в основном и Ему было придано положение средней скорчен-
оказались кости погребения, разрушенного при ности на правом боку. Ориентировка южная,
сооружении этой ямы. Второй. Первоначально хотя голова была опущена вниз, к области гру-
яму для погр.№6 начали копать чуть восточнее. ди. То есть, лицевой частью череп был обращён
Натолкнувшись на более раннее захоронение и на север. Левая рука согнута в локте под пря-
разрушив его, строители сместились к восто- мым углом, причём плечевая кость лежит па-
ку. При последующей просадке грунта на месте раллельно позвоночному столбу. Правая была
ямы погребения №6, в её контуре и могли ока- вытянута так, что её кисть находилась вблизи
заться отдельные кости погр.№8. В этом случае, правого колена. Ноги согнуты в коленях.
погр. №8, очевидно, не может относиться к кру- Инвентарь. Под правой скуловой частью
гу захоронений КМК. черепа лежала тонкая круглая серебряная пла-
Открытие погребения ямной культуры стина с двумя симметричными отверстиями
в окружении захоронений КМК свидетель- по краю (рис. 5,1).
ствует о том, что в древности на этом низком, Предполагалось, что этот комплекс ямно-
пологом склоне мыса, вероятно, находился го времени мог быть впущен в насыпь неболь-
небольшой курган. В определённой мере это шого кургана, сооружённого над захоронением
подтверждают наблюдения над разрезом вос- №160 эпохи позднего энеолита, расположенно-
точного борта раскопа III (рис. 2). Здесь, в го в 1,5-2 м юго-западнее (рис. 9)4.
кв.8 отмечаются повышающиеся с севера на
юг прослойки суглинка. С чем они связаны, 4. Не опубликовано. Костяка в погребении не было. Зато
была обнаружена оранжевоглиняная амфорка поздне-
сказать трудно. Но, очевидно, что прослойки трипольского типа.
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 93
рый располагался у восточной
стенки. И, тем не менее, можно
сказать, что погребённые были
уложены спинами друг к дру-
гу. Правый, западный костяк
лежал практически на животе.
Если бы не кости ног, согнутые
в коленях и уложенные вправо,
можно было бы сказать, что
умерший лежал ничком. Череп
был обращён теменной частью
кверху, нижняя челюсть упира-
лась в дно ямы. Плечевые кости
располагались параллельно по-
звоночному столбу. Второй ко-
стяк сильно разрушен, но мож-
но думать, что он был уложен в
сильно скорченном положении
на правом боку, головой на ЮВ.
Костяки были посыпаны ох-
рой, концентрированные следы
которой отмечались вблизи че-
репов. Оба погребённых были
уложены на подстилку орга-
нического происхождения.Ин-
вентарь отсутствовал.

2011 г. Участок «Юго-


Восточный».
Раскоп I
Погребение №3 (рис.7,1-
2). Большая квадратная в пла-
не яма (210х200 см по верхне-
му контуру) была открыта на
прирезке к раскопу. Яма ори-
Рис. 5. Раскоп IV/2009 г. Погребение №162. Серебряная
пластина-подвеска (1) и её место нахождения.
ентирована по сторонам света. Ниже контура
с трёх сторон на различной глубине располага-
Fig. 5. Section IV/2009, Tomb 162; The silver plate from the
tomb 162 (1) and his position in the tomb.
ются уступы. Вдоль северной стенки находит-
ся самый мелкий уступ – 5-10 см. Уступ вдоль
Раскоп V южной стенки сооружён на глубине 22 см. Оба
Погребение №203 (рис. 6,1). Погребение этих уступа имеют прямоугольную форму и
парное. Яма имеет вид широкого прямоугольни- ширину от 30-35 до 50 см. Третий уступ – тре-
ка. Контур, размерами 175-180х110-115 см, выяв- угольный в плане – устроен вдоль западной
лен на уровне –85 см. Глубина в материке – 60 см. стенки на глубине 60-65 см. Восточная стенка
На уровне материка контур данного погребения уступа не имеет. Она лишь слегка наклонена и
сливался с контуром погр.№202 эпохи среднего чуть сужается ко дну.
Гальштата. Восточная, длинная стенка погре- Оставшееся пространство в форме косого
бальной ямы была разрушена при сооружении прямоугольника (185 и 135х125-130 см) факти-
ямы погр.№202. Тогда же, были серьёзно потре- чески образует погребальную камеру. На её дне
вожены костяки погр.№203, особенно тот, кото- (глубина 85-90 см от верхнего края) находился
94 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

костяк обильно посыпанный ох-


рой. Наиболее интенсивно окра-
шены череп и область шейных
позвонков. Погребенный нахо-
дился в скорченном положении
на правом боку головой на ВСВ.
Ноги уложены влево. Кости пра-
вой руки вытянуты по диагонали,
кисть положена на колено правой
ноги. Левая рука согнута в локте
под прямым углом, кисть касается
середины левой берцовой кости.
На лицевой части черепа зафик-
сирована глиняная маска – за-
леплены глазницы и носовая по-
лость5. Инвентарь отсутствовал.
К особенностям обряда нуж-
но отнести исключительно чистое
и весьма плотное суглинистое за-
полнение. Местами по цвету и
плотности оно почти не отлича-
лось от материковых границ ямы.
Конструкция ямы более всего со-
ответствует обрядности ямной
культуры. В то же время, глиняные
маски характерны для носителей
катакомбной культуры и в древно-
стях ямной нам не известны.

2016 г. Раскоп VI
Погребение №532 (рис. 8,1).
Большая овальная в плане яма
зафиксирована на глубине 65-80
см. Яма ориентирована по линии С-Ю. Разме- Рис. 6. Раскоп V/2009 г. Погребение №203 (1), фрагмент
ры ямы по верхнему контуру – 200х150-155 см. керамики (2) и наконечник стрелы (3) с территории по-
В придонной части вдоль восточной, западной сада (подъёмный материал).
и южной стенок оборудован сплошной уступ. Fig. 6. Section V/2009 г. Tomb 203 (1), fragment of pottery
Глубина до уступа от верха ямы – 45-50 см, в (2) and one silex arrow (3) from Kartal territory (material
from the settlement suprafaction).
средней части ямы, под погребением – 60-65
см. Ширина уступа у восточной стенки до 30 костях скелета замечены следы охры. За голо-
см, южной – 25, западной – 10 см. вой стоял небольшой лепной горшок (рис. 8,2).
Костяк лежал по центру ямы в скорченном Погребение относится к ямной культуре.
положении, на спине, с поворотом на правый В дополнение к публикуемым материа-
бок, головой на юг. Правая рука чуть согнута в лам, считаем полезным присоединить данные
локте, левая сильнее и лежала на тазе. Ноги со- антропологических исследований, имеющиеся
гнуты под острым углом и уложены влево. На для большинства погребений6.
5. Отсутствие глиняной пробки в левой глазнице – ре- 6. Коллекцию независимо изучали Липатов К.С. (Одес-
зультат излишне тщательной (в данном случае) зачистки ский Национальный университет им. И.И. Мечникова),
костяка девушками-студентками и кратковременной по- а также канд. ист. наук Моисеев В.А. и канд. ист. наук
тери контроля над происходящим со стороны руковод- Селезнёва В.И. (Музей антропологии и этнографии РАН,
ства экспедиции. Санкт-Петербург).
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 95

Половозрастные определения
№ Погребение
Липатов К.С. Моисеев В.А., Селезнёва В.И.
1. №24 (КМК?) не определял ♂ Maturus
2. р.III, погр.1 (КМК) ♀ Adultus не определяли
3. р.III, погр.2 (КМК) ♀ Adultus возм. ♀ Adultus
4. р.III, погр.3 (КМК) ♂ Adultus ♂ Maturus
5. р.III, погр.4 (КМК) ♂ Maturus ♂ Maturus
6. р.III, погр.5 (КМК) не определял ♂ Maturus
♂ Maturus ♂ Maturus
7. р.III, погр.6 (ЯК) парное
♀ Adultus ♂ Maturus
8. Уч. «Юго-Вост.», погр.1 (ЯК) не определял ♀ Adultus

Культурная принадлежность ется скорченным положением на спине, с раз-


и хронология комплексов воротом вправо, когда правая рука вытянута,
К погребениям ямной культуры относит- а левая согнута поперек туловища. Включения
ся пять комплексов, выявленных на разных ярко-белой крошки между плечевой костью и
участках посада городища (рис. 1). позвоночным столбом являются специально
Погребение №6 (раскоп III) было рас- положенными в погребальную камеру кон-
положено в центре предполагаемой курган- крециями глины-«белоглазки». Этот обычай
ной насыпи. Захоронение парное. Скелет 1, неоднократно встречается в захоронениях ям-
уложен в скорченном положении на спине. ной культуры региона и используется на пере-
Сильная скорченность и позиция рук соответ- крытиях, в заполнении и на дне погребальных
ствует группе 5, свойственной позднеямному, камер [Iarovoi 1985, 65].
а скорее постъямному времени. Скелет 2, уло- Погребение №162, совершённое в погре-
женный в СЗ части погребальной камеры, на- бальной камере с уступом, содержало костяк,
ходился в сильно скорченном положении, на скорченный на спине с разворотом вправо, ле-
левом боку, частично перекрывая кости ног вая рука согнута, а правая была вытянута вдоль
скелета 1. Поза и ориентировка также соот- туловища. Позиция скелета соответствует груп-
ветствует постъямному времени, при этом его пе 6-позднеямные, с которыми связано 28 слу-
позиция свойственна захоронениям поздне- чаев или 65% основных погребений в курганах
ямного времени. В целом, погребальный обряд [Iarovoi 2000, 22]. Под скелетом была совершена
в погребении 6 соответствует группеIV- кол- подсыпка из глины вперемешку с песком. Ана-
лективные (или точнее – парные) захоронения логичное явление имело место и в позднеям-
по типологии Е.В. Ярового. Для группы IV ном погребении 6, кургана 3 у с. Ваду луй Исак,
характерны следующие позиции, когда скелет когда подобной по составу подсыпкой было за-
взрослого лежит в скорченном положении на сыпано специальное углубление под костяком
спине, или же на спине с наклоном вправо, [Agul’nikov, Ursu 2009, 68, fig. 7,1]. Металличе-
как в нашем случае, а детский скелет находит- ская (серебряная) подвеска из погребения 162
ся в скорченном положении на боку, но ори- не имеет прямых аналогий в инвентаре ямной
ентирован в противоположную от взрослого КИО Северо-Западного Причерноморья. Не
костяка сторону [Iarovoi1985, 71-72, ris.15,IV]. исключено, что данное изделие нашивалось на
С другой стороны, комплекс парного ямно- одежду, или являлось деталью другого, плохо
го захоронения 6 можно рассматривать и как сохранившегося нашивного украшения (оче-
подзахоронение, в данном случае, скелет 2, лье?). Следует отметить значительное коли-
уложенный в позе «адорации», является раз- чество серебряных украшений, правда, иного
новидностью доминирующей позы, с которой типа (височных колец в 1,5-2 оборота), в ком-
образует единую группу [Iarovoi 2000, 22]. По- плексах ямной культуры региона [Nikulitsa 2009,
гребальный обряд 6-й группы для одиночных 157-169]. Из 22 выявленных на данный момент
захоронений, в первую очередь, характеризу- ювелирных изделий ямной культуры только два
96 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

предмета изготовлены из золота,


тогда как все остальные из серебра.
Ко времени распространения на
территории современной Молдо-
вы племен носителей ямной куль-
туры относятся височные кольца,
выполненные из драгоценных ме-
таллов (серебра, золота) выявлен-
ные при раскопках погребений в
15 курганах Пруто-Днестровского
междуречья [Nikulitsa 2009, 159].
Парное погребение №203,
судя по позициям находящихся
в нем скелетов, следует отнести к
позднеямному времени. В данной
ситуации наличие наклона или
же разворота вправо у скелета 1
и влево у скелета 2 подтверждает
мнение о том, что в пределах од-
ной хронологической группы по-
зиции погребенных не всегда со-
впадают [Iarovoi 2000, 22].
Погребение №532, судя по
положению скелета, относится к
группе 6 «позднеямные» погребе-
ния, характерные для поздних фаз
ямной культуры в Северо-Запад-
ном Причерноморье [Iarovoi 2000,
27], хотя, зачастую подобная поза
Рис. 7. Участок «Юго-Восточный». Раскоп I. Погребение
скелета имеет место и в «постъямных» памят- №3.
никах. Горшок из погребения №532 относится
к типу I («горшковидные» сосуды), что состав- Fig. 7. Kartal. Sector «South-Vest». Section I. Tomb 3.
ляет почти треть керамического комплекса в рактерны погребальные камеры с уступами раз-
регионе [Iarovoi 1985, 83, ris. 19,I]. Эти сосуды личной конфигурации. Позиция скелета скор-
характеризуются округлым выпуклым туловом ченная с разворотом вправо, когда правая рука
со слегка зауженным горлом, небольшим ото- вытянута, а левая уложена на таз или рядом с
гнутым венчиком и плоским дном. В большин- ним. Подобная поза является доминирующей для
стве случаев они неорнаментированы. Лишь в позднеямных памятников и включает в себя 248
трёх случаях присутствует орнамент, как пра- или 16% захоронений ямной культуры [Iarovoi
вило, шнуровой (Оргеев 1/3, Оланешты 13/8, 2000, 22]. Наличие же глиняной маски на черепе
Нерушай 9/56), но иногда на корпусе есть на- погребенного может служить прямым доказа-
сечки [Iarovoi 1985, 83]. Здесь следует отметить, тельством контактов носителей позднеямной или
что подобная керамика встречается и в более же буджакской культуры региона с населением
ранних комплексах ямной культуры, соответ- катакомбной культуры.
ствующих типу IV («собственно ямные» па- Учитывая, что позднеямные памятники
мятники), продолжая существовать вплоть до доживают в бассейне Ялпуга и Кагула до перио-
позднеямного и постъямного времени. да средней бронзы и смыкаются с комплексами
Погребение №3 (участок «Юго-Восточный», культуры Многоваликовой керамики, вполне
раскоп 1), судя по погребальному обряду, также возможно, что между позднеямными и ката-
относится к позднеямной серии, для которой ха- комбными племенами имели место определен-
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 97

Рис. 8. Раскоп VI/2016 г. Погребение №532 (1) и сосуд из него (2). Погребение №24/2005 г. (3).
Fig. 8. Section VI/2016, Tomb 532 (1); The vessel from Tomb 532 (2); Tomb 24/2005 (3).
ные контакты и заимствования. Косвенным колами и насечками по венчику (рис. 6,2)7. Что
подтверждением таких контактов может слу- же касается глиняной маски, то ближайшие
жить находка кремневого наконечника стре- находки такого типа отмечены в курганах у с.
лы с выемкой у основания, более свойствен- Ясски на Нижнем Днестре [Alekseeva 1989, 4-5]
ного катакомбной культуре (рис. 6,3), а также
фрагмента открытого, чашеобразного сосуда. 7. Оба предмета представляют собой подъёмный матери-
ал. Они обнаружены в юго-западной части посада непо-
Последний орнаментирован треугольными на- далёку друг от друга.
98 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

и в погребениях катакомбной культуры в кур- ний, выявленная на участке раскопа III (№№
ганах Приазовья и Северного Крыма [Toshchev 1-4,5,7), представляла собой своего рода мо-
2007, 120, ris. 61,1-2]. В свою очередь, находки гильник периода средней бронзы, впущенный
ямного инвентаря в ингульских погребениях в насыпь небольшого кургана ямного времени.
КК, и наоборот ингульской керамики в позд- Погребения №№1и 7, основываясь на их
неямных погребениях, ямная поза в ингуль- стратиграфических данных, могут быть отне-
ских катакомбах, а в том числе и появление сены к КМК.
глиняной маски в ямном комплексе очередной Погребение №2, соответствует типу А,
раз доказывает длительное сосуществование позиция 3, где скелет погребенного находится
позднеямной и ингульской культур [Pustovalov в сильно скорченном положении [Savva 1992,
1999, 252]. Характерно, что в ямной культу- 21, ris. 3 А], а каменная оградка представляет
ре, по мнению З.П. Мариной, этот обряд со- собой имитацию «каменного ящика», что со-
ответствовал высокому социальному статусу ответствует типу VII – захоронения в камен-
умершего [Marina1990,45-46]. Моделировка ных ящиках [Savva 1992, 18].
на черепе встречена не только у ингульского Погребение №3, совершенное в яме оваль-
населения КК, но и у позднеямного и ранне- ной формы, соответствует типу В, позиция 4,
катакомбного, однако в значительно меньшей где скелет погребенного, как правило, лежит
мере [Pustovalov 1999, 253]. Поэтому наличие на левом боку в состоянии средней скорчен-
моделированного черепа в Картале вполне за- ности. При этом правая рука уложена поперек
кономерно и является результатом взаимодей- туловища, а левая вытянута вдоль корпуса, но
ствия в регионе Нижнего Подунавья носителей может быть и слегка согнута в локтевом суста-
позднеямной и катакомбной культур. В целом ве [Savva 1992, 21, ris. 3,В, позиция 4]. В ори-
можно согласиться с мнением Г.Н. Тощева о ентации костяков преобладают северо-вос-
том, что в междуречье Ялпуга и Кагула и далее точный и юго-восточный сектора курганов.
на юг вплоть до Дуная практически отсутству- Погребальная камера овальной формы отно-
ют памятники катакомбной культуры, а позд- сится к типу А для погребальных сооружений
неямные погребальные комплексы смыкаются КМК и является преобладающей для данного
с памятниками КМК. Какая-то группа поздне- культурного образования [Savva 1992,18, ris.
ямного населения, определяемая как «буджак- 1А]. Всего в этой группе насчитывалось (по
ская» [Dergachev 1986, 88], препятствовала про- данным на 1992 г.) 166 погребальных камер
никновению носителей катакомбной культуры овальной формы.
в регион и доживала в этом, своеобразном ре- Инвентарь погр.№3 представлен костя-
фугиуме, ограниченном нижним течением ной пряжкой округлой формы, с выпуклой
Прута-Дуная с одной стороны, а придунайски- внешней поверхностью. Подобные пряжки
ми озерами с другой [Toshchev 1992, 48]. Подоб- относятся к типу I [Savva 1992, 42, ris. 11,I],
ная картина отмечается также и в междуречье который считается достаточно ранним, и, по
Кагул-Прут, где памятники катакомбной куль- аналогиям в культуре Монтеору, датируется
туры также отсутствуют [Agul’nikov 2014, 29- периодом 1С-3-1А, что соответствуетXVII–XV
38]. Носители катакомбной культуры не смогли вв. до н.э. [Savva 1992, 173].
проникнуть на территорию рассматриваемого Погребение №4 интерпретируется следу-
участка, и ямные племена обитали здесь до- ющим образом. Погребальная камера непра-
вольно продолжительное время, смешавшись вильной овальной формы соответствует типу
позже с носителями КМК, передав им при этом А. Скорченная на левом боку позиция скеле-
определенные традиции материальной культу- та относится к типу В, позиция 4, где скелет
ры [Toshchev 1991, 21-22]. обычно средне скорчен на левом боку, а кости
Погребения культуры Многоваликовой правой руки положены поперек туловища на
керамики. левую руку. Инвентарь представлен каменной
Всего на посаде Картала было исследо- пряжкой, по своей форме относящейся к типу
вано 6(?) погребений КМК. Возможно, сюда III [Savva 1992, 44, ris. 12]. Пряжки III-го типа
нужно отнести и погр.№24. Группа захороне- имеют дополнительное малое отверстие. Они
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 99
выпуклые в сечении, с выделенным бортиком следованного в 1974 г. [Subbotin 1984, 43-48].
вокруг большого отверстия. Пряжки подобной В данном кургане, возведенном над основным
формы преобладают в данной культурной груп- погребением КМК, все 11 погребений, обра-
пе, но всего 5 из них в регионе изготовлены из зующих под курганом определенные «ряды»,
камня [Savva 1992, 44-45]. Территориально бли- относились к данному культурному образова-
жайшей аналогией является каменная пряжка нию, и этот курган являлся своеобразным ро-
из кургана 1, погр. 9 у с. Фрикацей [Toshchev, довым кладбищем [Subbotin 1984, 47]. Имелись
Sapozhnikov 1990, 14, ris. 11,12]. В Днестров- впускные захоронения, атрибутируемые КМК,
ско-Дунайском междуречье подобные находки и в кургане, исследованном у Орловки в 1981
известны из курганов у сс. Вишневое, Трапов- году, где предшествующие культурные образо-
ка [Dvorianinov, Subbotin, Dzigovskii 1985, 132- вания были представлены поздним энеолитом
173]. Ёще один экземпляр найден на левобере- и ранним бронзовым веком [Bondari, Subbotin
жье Дуная в Брэилице [Harțuche 2002, 227, fig. 2000,154-162]9. Шесть впускных захоронений
84,1-12]. В междуречье Прута и Кагула обломок «послеямного» времени (№№ 2,4-6, 12-13) име-
подобной пряжки из мраморизированного из- ли черты, присущие курганным культурам
вестняка найден в погребении 5 кургана 5 у с. Северо-Западного Причерноморья среднего и
Гаваноаса [Agul’nikov 1998, 66-67, ris. 1,4-5]. Из- позднего периодов бронзового века. Группи-
делие из камня в погр.№4 (рис. 4,5), скорее все- ровка их в южном секторе кургана, скорченное
го, является фрагментом оселка. на левом боку положение, слабые следы охры
Фрагмент керамики с множеством рас- на костях дают основание предполагать, что эти
члененных пальцевыми вдавлениями валиков погребения представляют в культурном плане
(рис. 4,6), возможно, связанный с погр.7, про- единую группу, сопоставимую с КМК [Bondari,
исходит от сосуда I-го типа (по типологии Е. Subbotin 2000,161]. В целом же, более 60 захоро-
Саввы). Эти сосуды, как правило, имеют ба- нений КМК имелись в курганных могильниках
ночную, но чаще биконическую форму, и до- межозерья Ялпуг–Кагул, где в период расселе-
полнительно к множеству валиков, сопрово- ния носителей КМК часть ямного населения
ждаются элементами как пластического, так и была ими ассимилирована [Тоshchev 1992, 48].
прорезного орнамента, с преобладанием тре- Не менее полутора десятков захоронений КМК
угольных фигур и «ёлочно-паркетного» узора имелось и в курганных могильниках у с. Плав-
[Savva 1992, 32-33, ris.7,I]. ни в низовьях Дуная, в зоне, также примыкаю-
Безинвентарное погребение №24, судя по щей к участкам расположения комплексов Кар-
степени скорченности, ориентировке в южном тал-Орловка [Andrukh et al. 1985, 88-89].
направлении, типу погребальной камеры (тип В заключениe, хотелось бы высказать не-
I), скорее всего, также относится к группе за- сколько соображений общего характера, кото-
хоронений КМК, исследованных на участках рые, как кажется, не противоречат аналити-
Картал-посад. Хотя, в данной ситуации, можно ческой части данной публикации. Материалы
предположить его более позднее совершение в Картала позволяют вновь поднять проблему
сабатиновское или в белозерское время8. В свою существования грунтовых (бескурганных) по-
очередь, такое же безинвентарное погребение гребений в ямной (позднеямной) культуре.
№5 раскопа III следует отнести к КМК, учиты- Да, и не только в ней, но и в прочих курган-
вая его расположение и ориентировку (ЮВ) как ных культурах скотоводов Восточной Европы
в инвентарных захоронениях №№2-4. эпохи энеолита-бронзы. Неизменные ссылки
Что касается памятников периода средней на наличие в подобных случаях «маленьких»,
бронзы, открытых на местности, примыкаю- а потому, не сохранившихся, курганных насы-
щей непосредственно к памятникам археологи- пей над такими погребениями, в нашем случае
ческого комплекса Картал-Орловка, то следует наталкиваются на одно довольно серьёзное
отметить материалы кургана у с. Орловка, ис- препятствие. Все публикуемые погребения

8. На этом же участке поля в 2010 г. на поверхности была 9. Одно погребение КМК открыто и в кургане №3, рас-
обнаружена бронзовая булавка с кольцевидным навер- копанном на посаде городища Картал в 2007 г. (Bruiako,
шием (Bruiako, Кiosak, Chernienko 2015). Dzigovskii 2011, рис.3,4).
100 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

Рис. 9. План раскопа IV/2009 г. с указанием места расположения погребений №160 (период Чернавода I) и №162 (ямная
культура).
Fig. 9. Plane of section IV/2009 with a place of Tomb 160 (the Chernavoda I culture) and Tomb 162 (Pitt-grave culture – Iam-
naia).

были открыты в результате сплошного ис- и шириной от 4 до 6 метров. Таким образом,


следования площади грунтового могильника любая курганная насыпь диаметром от 6 м не-
раннего железного века. Все раскопы пред- избежно попала бы на один из профилей рас-
ставляли собой участки длиной от 20 до 30 копа. Ничего подобного (исключая очевидный
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 101
курган в раскопе III/2007) зафиксировано не той» курганной насыпи (раскоп III). Она распо-
было. Казалось, наиболее многообещающей в лагается не на водоразделе, и даже не в пойме, а
этом плане была ситуация в раскопе IV/2009 на склоне мыса. Пожалуй, это самое неудобное
г. В 1-2 метрах от погребения №162 (в центре место, какое только можно было здесь выбрать
раскопа) располагалось позднеэнеолитическое для сооружения кургана.
захоронение-кенотаф с инвентарём – погр.160 В литературе отмечается преобладание
(рис. 9). Подобное сочетание делало весьма в данном регионе, включая и округу Картала,
вероятным наличиe здесь небольшой насыпи, памятников характерных именно для поздне-
сооружённой в период Чернавода I, куда позд- ямного (или даже постъямного) населения. По-
нее было впущено погр.162. Однако, поиски добную особенность можно попробовать объ-
следов этой насыпи, которые выражались в яснить исходя из двух положений. Первое уже
неоднократных зачистках бортов раскопа в су- давно имеет статус аксиомы, которая сводится
хом, влажном состоянии, наблюдении разре- к историко-географическому феномену Карта-
зов в разное время дня, под разным углом, при ла. Местонахождение позволяло занимавшему
разном освещении – все эти усилия резуль- его населению контролировать переправу через
тата не дали. Мы полагаем, что позднеямные Дунай, расположение которой здесь, в самом
погребения Картала следует считать бескур- нижнем течении реки оставалось неизменным
ганными. Хотя, они, так или иначе, тяготеют на протяжении тысячелетий. Второе положение
к курганным насыпям, которые расположе- развивает первое применительно к конкретно-
ны выше по водоразделу (рис. 1)10. Причём, в му историческому периоду с соответствующим
этих насыпях также содержатся позднеямные культурным контекстом. Для местонахождения
захоронения, о чём свидетельствует матери- в Картале стратегический статус был характе-
алы одного из раскопанных, малых курганов рен не всегда. Он становился очевидным для
[Bruiako, Dzigovskii 2011, 273-278]. тех эпох, когда течение Дуная служило границей
Концентрация бескурганных погребений между разнокультурными блоками, провинци-
на весьма ограниченном участке водораздела, ями, народами и цивилизациями, то есть явля-
окружённом с трёх сторон обширными поймен- лось, по сути, этнокультурным водоразделом.
ными угодьями, вполне допускает наличие здесь Когда же низовья реки находились внутри од-
какого-то сезонного местонахождения, возмож- ного такого, более или менее гомогенного блока,
но, зимника. Плавневая зона при этом могла то Дунай утрачивал геополитический статус и
служить зоной непосредственного обитания по- переходил на положение заурядной физико-гео-
пуляции. А плато водораздела использовалось, графической единицы, имевшей главным обра-
в том числе, и для совершения захоронений, зом экономическое значение.
которые также могли носить сезонный харак- В результате передвижения носителей ям-
тер11. Долговременная цикличная эксплуатация ной КИО из степей Восточной Европы на запад
данного участка в периоды ранней – средней весь бассейн Нижнего Дуная вплоть до Желез-
бронзы вполне объясняет наличие погребений, ных Ворот оказался внутри этого культурно-
не требовавших каких-то монументальных на- го ареала. Одним из главных терминалов этой
земных маркеров (курганов). Сооружение таких миграции в направлении Карпато-Дунайского
объектов могло противоречить представлениям бассейна была переправа вблизи Картала. Ис-
о стратегии хозяйственной эксплуатации этого пользуя её, племена ямников расселялись в част-
участка, а, возможно, оно попросту ограничива- ности в Добрудже и далее в Северной Болгарии.
лось его крайне малой полезной площадью. Лю- И, если в межозерье Кагул-Ялпуг действительно
бопытна ландшафтная позиция единственной отсутствуют комплексы ямной культуры, ха-
достаточно надёжно зафиксированной «скры- рактерные для ранних этапов её становления,
то это может свидетельствовать о том, что со-
10. От ближайшего кургана ямные погребения находятся ответствующие группы населения, в основном
на расстоянии от 250 до 400 м. здесь не задерживались, проходя данную терри-
11. Такому заключению не противоречат отдельные на- торию транзитом. Со временем активная фаза
ходки в раскопах и в качестве подъёмного материала
(рис. 6,2,3). миграции замедляется. Популяционные общ-
102 Игорь Бруяко, Сергей Агульников

ности утрачивают мотивацию к дальнейшим ранней волной населения КМК, постепенно в


странствиям и стабилизируют свои ареалы. ней растворяясь. Носители КМК, освоив дан-
Историческое действие приобретает характер ную область, так же, как и их предшественни-
мизансцены, когда каждое действующее лицо ки открывают для себя путь через Дунай, пере-
занимает статичное положение. В бассейне Ял- ходят его и расселяются в Северо-Восточной
пуг-Кагул, оседает группа позднеямного населе- Добрудже. Местонахождение Картал остаётся
ния, которая, существует здесь весьма длитель- по-прежнему необитаемым как стратегический
ное время. Настолько, что, как уже отмечалось, пункт. Необходимость в таком его качестве воз-
какое-то время вполне могла сосуществовать с никнет только в позднем бронзовом веке.

Библиография

Agul’nikov 1998: S.M. Agul’nikov, Pogrebal’nye kompleksy kul’tury Mnogovalikovoi keramiki mezhdurec’ia
Kagul-Prut. In: Problemy izucheniia KKIO i KMK (Zaporozh’e 1998), 65-70 // С.М. Агульников, Погребальные
комплексы культуры Многоваликовой керамики междуречья Кагул-Прут. В сб.: Проблемы изучения Ката-
комбной культурно-исторической общности ККИО и культурно-исторической общности Многовалико-
вой керамики (КИОМК) (Запорожье 1998), 65-70.
Agul’nikov 2014: S.M. Agul’nikov, Kurgany eneolita-rannei bronzy v Pruto-Kagul’skom mezhdurec’e. In: Arkheo-
logiceskie pamiatniki Orenburzh’ia (Orenburg 2014), 29-38 // С.М. Агульников, Курганы энеолита-ранней брон-
зы в Пруто-Кагульском междуречье. В сб.: Археологические памятники Оренбуржья (Оренбург 2014) 29-38.
Agulnicov, Ursu 2008: S. Agulnicov, I. Ursu, Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior. RA IV, 1-2,
2008, 61-79.
Alekseeva 1989: I.L. Alekseeva, K voprosu o nekotorykh osobennostiakh katakombnogo pogrebal’nogo obriada.
In: Problemi istorii ta arkheologii dav’ogo naselennia Ukrains’koi RSR (Kiev 1989), 4-5 // И.Л. Алексеева, К во-
просу о некоторых особенностях катакомбного погребального обряда. В сб.: Проблеми iсторii та археологii
давього населення Украiнськой РСР (Киiв 1989), 4-5.
Andrukh et al. 1985: S.I. Andrukh, A.O. Dobroliubskii, G.N. Toshchev, Kurgany u s. Plavni v nizoviakh Dunaia (mo-
nogafia deponirovana v INION AN SSSR 13.06.1985 g., №21110) // С.И. Андрух, А.О. Добролюбский, Г.Н. Тощев,
Курганы у села Плавни в низовьях Дуная (Монография депонирована в ИНИОН АН СССР 13.06.1985 г.,
№21110).
Bondari, Subbotin 2000: R.D. Bondari, L.V. Subbotin, Kurgan epokhi eneolita-bronzy u s. Orlovka. SSPK VIII
(Zaporozh’e 2000), 154-162 // Р.Д. Бондарь, Л.В. Субботин, Курган эпохи энеолита-бронзы у с. Орловка.
ССПК VIII (Запорожье 2000), 154-162.
Bruiako, Dzigovskii 2011: I.V. Bruiako, A.N. Dzigovskii, Rascopki kurgana v okrestnostiakh gorodishcha Kartal.
Stratum plus 2, 2011, 273-278 // И.В. Бруяко, А.Н. Дзиговский, Раскопки кургана в окрестностях городища
Картал. Stratum plus 2, 2011, 273-278.
Bruiako, Kiosak, Chernienko 2015: I.V. Bruiako, D.V. Kiosak, Iu.A. Chernienko, O nekotorykh tipakh ukrashenii
epokhi srednei – pozdnei bronzy iuga Vostochnoi Evropy. RA XI, 1-2, 2015, 27-46 // И.В. Бруяко, Д.В. Киосак,
Ю.А. Черниенко, О некоторых типах украшений эпохи средней – поздней бронзы юга Восточной Европы.
RA XI, 1-2, 2015,27-46.
Dergachev 1986: V.A. Dergachev, Moldavia i sosednie territorii v epokhu bronzy // В.А. Дергачев, Молдавия и со-
седние территории в эпоху бронзы (Кишинев 1986).
Dvorianinov, Subbotin, Dzigoivskii, 1985: S.A. Dvorianinov, L.V. Subbotin, A.N. Dzigovskii, Raskopki kurgannoi
gruppy u s. Vishnevoe, Novye materially po arheologii Severo-Zapadnogo Prichernomor’ia (Kiev 1985), 123-174
// С.А. Дворянинов, А.Н. Дзыговский, Л.В. Субботин, Раскопки курганной группы у с. Вишневое. Новые
материалы по археологии Северо-Западного Причерноморья (Киев 1985), 132-174.
Harțuche 2002: N. Harţuche, Complexul Arheologic Brăiliţa. Bibliotheca Thracologica XXXV (Bucureşti 2002).
Iarovoi 1985: E.V. Iarovoi, Drevneishie skotovodcheskie plemena Iugo-Zapada SSSR (Kishinev 1985) // Е.В. Яро-
вой, Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР (Кишинев 1985).
Iarovoi 2000: E.V. Iarovoi, Scotovodcheskoe naselenie Severo-Zapadnogo Prichernomor’ia epokhi rannego metal-
la. Avtoreferat na soiskanie uchenoi stepeni doktora istoriceskikh nauk (Moskva 2000) // Е.В. Яровой, Скотовод-
Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века... 103
ческое население Северо-Западного Причерноморья эпохи раннего металла. Автореферат на соискание
ученой степени доктора исторических наук (Москва 2000).
Marina 1990: Z.P. Marina, Pozdneiamnye pogrebeniia levoberezh’ia Dnepra i ikh sootnosheniia s pamiatnikami
Katakombnoi kul’tury. Problemy izucheniia Katakombnoi kul’turno-istoricheskoi obshchnosti (Zaporozh’ie 1990),
45-46 // З.П. Марина, Позднеямные погребения Левобережья Днепра и их соотношения с памятниками
Катакомбной культуры. Проблемы изучения Катакомбной культурно-исторической общности (Запоро-
жье 1990), 45-46.
Nikulitse 2009: A.I. Nikulitse, Iuvelirnye izdeliia iz zolota i serebra, obnaruzhennye pri raskopkakh pamiatnikov
eneolita i bronzy (po materialam iz fondov NMAIM). Tyragetia III [XVIII], 1, 2009, 157-168 // А.И. Никулицэ,
Изделия из золота и серебра, обнаруженные при раскопках памятников энеолита и бронзы (по материалам
из фондов НМАИМ). Tyragetia III (XVIII), 1, 2009, 157-168.
Pustovalov 1999: S.Zh. Pustovalov, Modelirovanie litsa po cherepu u naseleniia Ingul’skoi katakombnoi kul’tury.
Stratum plus 2, 1999, 222-256 // С.Ж. Пустовалов, Моделирование лица по черепу у населения Ингульской
Катакомбной культуры, Stratum plus 2,1999, 222-256.
Rymbu 1982: N.L. Rymbu, Prirodno-geograficheskoe raionirovanie Moldavskoi SSR (Kishinev 1982), 145 // Н.Л.
Рымбу, Природно-географическое районирование Молдавской ССР (Кишинев 1982).
Savva 1992: E.N. Savva, Kul’tura Mnogovalikovoi keramiki v Pruto-Dnestrovskom Mezhdurech’e (Kishinev 1992)
// Е.Н. Сава, Культура Многоваликовой керамики в Пруто-Днестровском междуречье (Кишинев 1992).
Subbotin 1984: L.V. Subbotin, Mogil’nik kul’tury Mnogovalikovoi keramiki u s.Orlovka. Novye arheologicheskie
issledovaniia na Odeschine (Kiev 1984), 43-48 // Л.В. Субботин, Могильник культуры Многоваликовой кера-
мики у с. Орловка, Новые археологические исследования на Одесчине (Киев 1984), 43-48.
Toshchev 1991: G.N. Toshchev, Kurgannye drevnosti Ialpugo-Kagul’skogo mezhozer’ia epokhi bronzy. Arheologiia
i Istoriia Nizhnego Podunav’ia, vyp. II (Reni 1991), 21-22 // Г.Н. Тощев, Курганные древности Ялпуго-Кагуль-
ского межозерья эпохи бронзы. Археология и История Нижнего Подунавья, вып. II (Рени 1991), 21-22.
Toshchev 1992: G.N. Toshchev, Kurgany epokhi bronzy v mezhozer’ie Ialpuga i Kagula (Zaporozh’ie 1992) // Г.Н.
Тощев, Курганы эпохи бронзы в межозерьe Ялпуга и Кагула (Запорожье 1992).
Toshchev 2007: G.N. Toshchev, Krym v epokhu bronzy (Zaporozh’ie 2007) // Г.Н. Тощев, Крым в эпоху бронзы
(Запорожье 2007).
Toshchev, Sapozhnikov 1990: G.N. Toshchev, I.V. Sapozhnikov, Kurgannaia gruppa u stantsii Frikatsei. DSPK, t. I
(Zaporozhie 1990), 13-31 // Г.Н. Тощев, И.В. Сапожников, Курганная группа у станции Фрикацей. ДСПК, т.
I (Запорожье 1990),13-31.

Игорь Бруяко, доктор исторических наук, Одесский Археологический Музей НАН Украины, ул. Ланжеро-
новская 4, 65026-Одесса, Республика Украина, e-mail: ibruyako@ yandex.ru

Сергей Агульников, научный сотрудник, Центр Археологии, Институт Культурного Наследия АНМ,
бульвар Штефан чел Маре, 1. МД 2001, Кишинэу, Республика Молдова, e-mail: agulnikov-budjak@mail.ru

Вам также может понравиться