Вы находитесь на странице: 1из 4

Surname:…………………… Name: ………………….

Book quiz (Test)


1. Hi, how are you?

………………………………………………………………………

2. What is your name?

………………………………………………………………………..

3. Are you a boy?

......................................................

4. Are you a girl?

......................................................

5. What is your short name?

........................................................................

6. What is your nickname?

.................................................................................

7. How old are you ?

………………………………………………………………….

8. Spell number 13 ………………………………………………

9. Say banana ……………………………………………………

10. Count to 5 …………………………………………………………………

11. Hello, ……….are you? ………….. hungry. How ……………….you?

I am not so ………….

12. A. Won_er_ _l B. _om_uter C. G_ _d

13. Spell vitamin …………………………………

14. Say vitamin ……………………………………….

15. Номоо нээгээрэй ......................................................

16. Босоорой ......................................................

17. Нэг гараа өргөөрэй ......................................................


18. Хоёр гараа өргөөрэй ...................................................

19. Гүйгээрэй ......................................................

20. Эргээрэй ......................................................

21. Суугаарай ......................................................

22. Номоо хаагаарай ......................................................

23. Энэ бол гутал ..............................................

24. Энэ бол цүнх ......................................................

25. Энэ бол толгой ......................................................

26. Тэр бол ширээ ......................................................

27. Тэр бол нүүр ......................................................

28. Тэр юу вэ? ......................................................

29. Энэ юу вэ? ......................................................

30. ............... color is you’re a car?

……….. car is black.

31. What color is your hair?

…………………………………………………………………………

32. What is his name? ……………………………….

33. What is her name? ......................................................

34. 71 ......................................................

35. 89 ......................................................

36. 63 ......................................................

37. 100 ......................................................

38. 45 ......................................................

39. 13 ......................................................

40. 12 ......................................................

41. 11 ......................................................
42. 34 ......................................................

43. How old is she? ......................................................

44. How old is he? ......................................................

45. Унадаг дугуй ......................................................

46. Гар утас

47. Ам

48. Гар

49. Ургамал

50. .....................................................................?

My phone is white.

51. ..........................................................................?

Yes, it is a dog.

52. Are you ok?

......................................................

53. Завгүй байна ......................................................

54. Өвчтэй байна ......................................................

55. Ядарч байна ......................................................

56. Өлсөж байна ......................................................

57. Миний бие эвгүй байна ......................................................

58. Караоке ......................................................

59. Компьютер ......................................................

60. Театр ......................................................

61. Ферм

62. Телевиз

63. Кофе

64. Банк